You are on page 1of 100

1

POUZDANOST
SADRAJ

I. Osnove pouzdanosti

II. Pouzdanost tehnikih sustava

2
POUZDANOST
Poeci pouzdanosti zrakoplovstvo!
- tridesete godine poeci: primjer V1 sa 100% otkaza! poslije
analize veza bolje samostalna slabija karika od puno jakih u
nizu - 60% uspjeno!
- etrdesete: zahtjevi - 1 otkaz na 100.000 sati leta
II svjetski rat
- 60 % neispravne opreme, 50% neispravnih r/d i opreme u
skladitima, MTBF elektronike na bombarderima < 20 sati!
Kompleksni sustavi u pedesetim godinama
- rat u Koreji i stanje opreme: za 1$ opreme - 2$ odravanja; od 2/3
do 3/4 opreme na odravanju!
1958. u SAD uspjeno 28% satelita, 1990. preko 92%!
1959. garancija za m/v 3 mjeseca ili 6.000 km, 1990. preko 5 god. ili 80.000 km
Hidraulina pumpa na DC-8: MTBF - 1200h na 5.800 h!
Razvitak teorije zapoinje od 1949.: strune studije, Komitet za
pouzdanost AGREE, NASA,
3

Kako dobiti pouzdan tehniki sustav?

1. Pojednostavniti konstrukciju
(jednostavno je i pouzdano)
2. Ugraditi pouzdanije sastavne dijelove
(kvaliteta skupa, ali ipak ograniena)
3. Povezivanjem sastavnih dijelova u sustav
(sateliti, MTBF u stotinama godina!)

POUZDANOST
4

POUZDANOST
Misija (glavna zadaa)
Uvjeti rada
UVJETI RADA SLOENOG
TEHNIKOG SREDSTVA
VANJSKI UVJETI UNUTRANJI UVJETI
REIMI
RADA
TERENSKI

PRIJELAZNE
POJAVE
KLIMATSKI
STARENJE

KOROZIJA
OPI TEHNIKI
VIBRACIJE UDARCI UBRZANJA ZVUK
TRANSPORTNI
VLANOST
ZRAKA
GUSTOA
ZRAKA
OBORINE VJETAR TEMPERATURA
ZRAKA
NADMORSKA
VISINA
SNIJEG
MEHANIKI
TROENJE
RADNA
TEMPERETURA
to i kako radi?
Gdje radi?
5
POUZDANOST
Pojmovi
6

POUZDANOST
Pojmovi
Neispravnost:
Ispravnost:
Radna sposobnost:
Povreda, oteenje (ili kvar):

Otkaz :
Popravak:
a) popravljivi sustavi:
b) nepopravljivi sustavi:
c) sustavi jednokratne uporabe:
ne mora uzrokovati prestanak funkcije
rad uz projektirane radne parametre
funkcija i uz neke parametre van granica
uzrokuje tehniku neispravnost ili
funkcionalnu neispravnost odn. otkaz
sredstvo nije radno (funkcionalno) sposobno
otklanjanje neispravnosti / otkaza
koljenasto vratilo, ispuni kolektor,
otpornik, kondenzator, osigura, arulja, proista
zraka,
raketa, metak, mina,
7

POUZDANOST
Otkazi
Sa stanovita projektiranja i odravanja:
primarni ili nezavisni:
sekundarni ili zavisni:
Prema brzini nastanka:
trenutni - a)
(potpuni ili katastrofalni):
postupni - b)
(degradacijski,
uslijed istroenosti):

pumpa za ulje
zaribavanje klipa
remen
curenje ulja
8

POUZDANOST
Pouzdanost R(t) je vjerojatnost (uz odreeni rizik razinu
povjerenja!) da e tehniki sustav izvriti zahtijevanu misiju u
tijeku zadanog razdoblja vremena, ako se eksploatira u zadanim
radnim uvjetima okoline (ZRU).
R(t) =p (T> t)/ZRU
p - vjerojatnost da oprema nije
otkazala
t - tekue vrijeme
T - vrijeme rada bez
neispravnosti
ZRU - zadani radni uvjeti
Statistiki:
R(t) =|n - m(t)| / n
=1 - m(t)/n
=n(t)/n
n ili N - ukupan broj dijelova u eksperimentu u
t=0
m(t) - broj otkazalih dijelova do vremena t
n(t) broj ispravnih dijelova do vremena t
Vrijednosti: 0 1 odn. 0 100%
Primjer: R(t)=0.95 uz razinu povjerenja 90% znai da je rizik 10% da je R(t)<0.95
Definicije
9
R
oper
= R
tehno
x R
proiz
x R
ekspl


POUZDANOST
R
oper
- stvarna eksploatacijska
(operativna)
R
tehno
- tehnoloka (proraunata)
R
proiz
- proizvodna
R
ekspl
- eksploatacijska
R
tehno
x R
proiz
- tehnika (inherentna,
unutarnja pouzdanost)
10

POUZDANOST

Nepouzdanost ili vjerojatnost pojave otkaza (do vremena t)
Pouzdanost ili vjerojatnost
bezotkaznog rada (u vremenu T>t)


) ( 1 ) ( t R t F =
) ( 1 ) ( t F t R =
1 ) ( ) ( = + t R t F
Funkcija raspodjele otkaza
f. nepouzdanosti

U teoriji vjerojatnosti:
kumulativna funkcija raspodjele
Funkcije u pouzdanosti
f. pouzdanosti
(komplemantarna f.
nepouzdanosti)
11

POUZDANOST
Funkcija gustoe otkaza
f t
dF t
dt
dR t
dt
( )
( ) ( )
= =
}

=
0
1 ) ( dt t f
R t f x dx
t
( ) ( ) =

}
}
=
t
dx x f t F
0
) ( ) (


0 t
Funkcije u pouzdanosti
U teoriji vjerojatnosti: funkcija
gustoe raspodjele sluajnih
dogaaja (otkaza)
12

POUZDANOST
Funkcija gustoe otkaza statistikim putom:
f t
n t t
N t
( )
( , )
=

A A
A
n (t, t), N( t) - broj otkazanih elemenata u intervalu t, u
okolini vremena t,
N , n ukupni broj elemenata (kojima se ispituje pouzdanost)
na poetku ispitivanja,
t - trajanje vremenskog intervala.
t n
t N
t f
A
A
=
) (
) (
ili:
histogram
poligon
broj otkazalih u t / ukupni broj x t
13

POUZDANOST
Pokazatelji (funkcije) pouzdanosti
Intenzitet otkaza
( )
( )
( )
t
f t
R t
=
[otkaza/h] ili [h
-1
]
R t x dx
t
( ) exp ( ) =

(
}

0
- veza pouzdanosti i intenziteta otkaza za bilo
koju f(t)
Statistiki: broj otkazalih u t / broj ispravnih do t
*
x t
( )
( , )
( )
t
n t t
N t t
=

A A
A
*N(t), n(t) - broj ispravnih elemenata do trenutka t (moe se uzeti do poetka
intervala, na kraju intervala ili srednja vrijednost)- razlike su male!
t t n
t N
t
A
A
=
) (
) (
) (
ili
(2 sustava mogu u t imati istu R(t), ali se
do t mogu razlikovati)
exp = e
= 2,7183
U teoriji vjerojatnosti: funkcija gustoe vjerojatnosti
(otkaza u t ako do tada nije otkazalo)
14

POUZDANOST
Pokazatelji (funkcije) pouzdanosti
Prosjeno vrijeme do otkaza (MTTF) za nepopravljive sustave (sr.
vrijeme do prvog, drugog, treeg,otkaza)


Prosjeno vrijeme izmeu otkaza (MTBF) za popravljive sustave (uz
pretpostavku:
popravljeno
=
novo
)
Prosjeno vrijeme popravka (MTTR)
}

=
0
) ( dt t R MTTF
rada
n
i
ri
n
T
MTBF

=
=
1
otkaza
n
i
oi
n
T
MTTR

=
=
1
- pokazatelj pogodnosti za odravanje,
ali se ponekad razmatra i u pouzdanosti
Ovise o f(t); uz = konst: MTTF = MTBF odn. za
sustave jednokratne uporabe vjerojatnost uspjeha
MTTF, MTBF oekivanje bezotkaznog
rada
15

POUZDANOST
Meusobne veze pokazatelja (funkcija) pouzdanosti
16

POUZDANOST
Pokazatelji (funkcije) pouzdanosti

Utvrivanje funkcija pouzdanosti:
1. Prikupiti podatke (eksperiment ili eksploatacija)
2. Izraditi histogram gustoe otkaza
3. Nacrtati funkciju gustoe otkaza
4. Pretpostaviti analitiki oblik f(t) i njene parametre
5. Testirati hipotezu (analitiki:statistikim testovima -

2
, Kolmogorov-Smirnov, ili grafiki: papir
vjerojatnosti odn. Henryjev pravac)
6. Ako nije dobro, ponoviti korake 4. i 5.
17

POUZDANOST
Pokazatelji (funkcije) pouzdanosti
Papir vjerojatnosti (primjer za normalnu raspodjelu = 30,
2
= 4)
Henryev pravac
iz tbl. P(z) = 0,34134
F(x)=0,5 + P(z) = 0,84134 toka T
2
o

=
x
z
za x=+ z=1
18

POUZDANOST
Iz procesa eksploatacije motornog vozila dobiveni su sljedei podaci o vremenima u
radu t
uri
: 47; 23; 16; 34; 41; 28; 32; 20; 18 i 39 i u otkazu t
uoi
: 2; 4; 3; 2; 5; 3; 1; 5
i 2 sata.
ZADATAK:
a) Nacrtati vremensku sliku stanja u radu i u otkazu,
b) Odrediti ukupno, prosjeno (srednje, aritmetiku sredinu) i srednje (najmanje)
kvadratno odstupanje (varijancu i standardnu devijaciju) vremena u radu i
u otkazu .
RJEENJE:
a) Vremenska slika stanja u radu i u otkazu
t (h)
OTKAZ
RAD
PRIMJER :
19

POUZDANOST
RJEENJE:
Ukupno vrijeme u radu:
PRIMJER :

Prosjeno vrijeme (aritmetika sredina) u
radu:
h t T
i
uri ur
298 39 ... 23 47
10
1
= + + = =

=
Kvadratno odstupanje varijanca (disperzija)
2
: mjera rasipanja oko
aritmetike sredine
standardna devijacija (najmanje odn. srednje kvadratno odstupanje ili
pogreka): > znai > rasipanje

h
n
t
T
i
uri
ur
8 . 29
10
298
10
1
= = =

=

h
n
T t
i
ur uri
ur
73 . 11
1 10
) 8 . 29 39 ( .... ) 8 . 29 23 ( ) 8 . 29 47 (
1
) (
2 2 2
10
1
2
2
=
=

+ + +
=

=

=
o
b) Vrijeme u radu:
20

POUZDANOST
RJEENJE:
Ukupno vrijeme u otkazu:
PRIMJER :

Prosjeno vrijeme u otkazu:
h t T
j
uoj uo
27 2 ... 3 4 2
9
1
= + + + = =

=
Kvadratno odstupanje:

h
m
t
T
j
uoj
uo
3
9
27
9
1
= = =

=

h
m
T t
j
uo uoj
uo
25 . 2
1 9
) 3 2 ( .... ) 3 4 ( ) 3 2 (
1
) (
2 2 2
9
1
2
2
=
=

+ + +
=

=

=
o
b) Vrijeme u otkazu:
21

POUZDANOST
Vremenski
interval
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Broj otkaza 130 83 75 68 62 56 51 46 41 37
PRIMJER :

Na 1000 elemenata izvreno je ispitivanje pouzdanosti tijekom 200 sati, a broj otkaza je
mjeren i biljeen u intervalima od po 10 sati.
Dobiveni su slijedei rezultati:
Vremenski
interval
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Broj otkaza 34 31 28 64 76 62 40 12 4 0
ZADATAK: Temeljem rezultata ispitivanja odrediti funkcije gustoe otkaza,
pouzdanosti i intenziteta otkaza, te ih grafiki prikazati.
22

POUZDANOST
0
20
40
60
80
100
120
140
130
83
75
68
62
56
51
46
41
37
34
31
28
64
76
62
40
12
4
0
Histogram otkaza:
Broj otkaza po razdobljima, t = 10 h

Korisni ivotni vijek
Rani otkazi
Razdoblje starenja
23
Pouzdanost (koliko je ispravnih elemenata ostalo nakon vremena t,
u odnosu na sve ispitivane dijelove)
R(t) pouzdanost
m(t) broj otkazalih dijelova do vremena t
N
t m
N
t m N
t R
) (
1
) (
) ( =

=

POUZDANOST
Izrazi za obradu podataka:
t N
t t n
t f
A
A A
=
) , (
) (
Funkcija gustoe otkaza (koliki je udio otkaza u pojedinom intervalu,
u odnosu na sve ispitivane dijelove)
n(t, t) broj otkaza u intervalu t, kojemu je t sredina
t irina intervala, svakih t se broje otkazi
N ukupan broj elemenata koje se ispituje
t t N
t t n
t
sr
A
A A
=
) (
) , (
) (
N(t)
sr
broj ispravnih dijelova u intervalu t,
kojemu je t sredina
Vrijedi: N(t) =N m(t) broj ispravnih
dijelova do poetka intervala t
I ntenzitet otkaza (koliki je udio otkaza u pojedinom intervalu, u odnosu na
sve one ispitivane dijelove, koji su bili ispravni do tada)
2
) ( ) (
) (
t sa N t do N
t N
sr
A + A
=
24

POUZDANOST
Primjena izraza na podatke:
0,000 0,0004 4 19
0,1200 0,004 0,0012 12 18
0,1110 0,016 0,0040 40 17
0,0714 0,058 0,0062 62 16
0,0486 0,118 0,0076 76 15
0,0283 0,194 0,0064 64 14
0,0109 0,258 0,0028 28 13
0,0103 0,286 0,0031 31 12
0,0101 0,317 0,0034 34 11
0,0100 0,351 0,0037 37 10
0,0100 0,388 0,0041 41 9
0,0101 0,429 0, 0046 46 8
0,0101 0,475 0,0051 51 7
0,0101 0,526 0,0056 56 6
0,0101 0,582 0,0062 62 5
0,0101 0,644 0,0068 68 4
0,0100 0,712 0,0075 75 3
0,0101 0,787 0,0083 83 2
0,0130 0,870 0,0130 130 1
- 1,00 - 0
(t)
sr
R(t) f(t)
Broj otkaza
An(t, At)
Vrem. interval
t
12 , 0
100
12
10
2
4 16
12
= =

+
0083 , 0
10 1000
83
=
-
787 , 0
1000
83 130
1 =
+

25

POUZDANOST
Grafiki
prikaz:
Pouzdanost
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
Vrijeme (Period)
R
(
t
)
Funkcija gustoe otkaza
0
0,002
0,004
0,006
0,008
0,01
0,012
0,014
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
Vrijeme (Period)
f
(
t
)
Intenzitet otkaza
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1
0,12
0,14
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
Vrijeme (Period)
I
n
t
.

o
t
k
a
z
a
Rani otkazi
Korisni ivotni vijek
Starenje
Svi elemeti su
otkazali!
Eksponencijalan pad
(t) = konstanta
Eksponencijalan pad
26
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
1. POUZDANOST
ELEKTRONIKIH ELEMENATA
Intenzitet otkaza u ivotnom vijeku
I - razdoblje ranih otkaza (djejih bolesti)
II - korisni ivotni vijek
III - razdoblje starosti ili istroenosti
27
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
1. POUZDANOST
ELEKTRONIKIH ELEMENATA
Razdoblje ranih otkaza -
rani otkazi: greke u materijalu, pogreke u
proizvodnji - jamstveni rok (Weibull-ova raspodjela)
Korisni ivotni vijek -
sluajni otkazi - (t) = konstanta (eksponencijalna raspodjela)
Razdoblje starosti ili istroenosti -
degradacija uslijed starosti, habanja, troenja,
korozije, zamora i sl. (normalna raspodjela)
Krivulja intenziteta otkaza u ivotnom vijeku (kada)
28
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
Izrazi za funkcije pouzdanosti:
1. POUZDANOST EL. ELEMENATA
- za (t) = - konstanta
t
e t f


= ) (
t
e t R

= ) ( F t e
t
( ) =

1


PRAKTINO
Eksponencijalna
raspodjela gustoe
otkaza

MTBF dt t R t E = =
}

0
) ( ) (
/ 1 = MTBF
Oekivanje vremena bezotkaznog rada:
t = MTBF = 1/
MTBF
10
R(t)
F(t)
t = m
t
29
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
1. POUZDANOST EL. ELEMENATA
- za (t) = - konstanta
PRIMJER : Laserski daljinomjer ima srednji broj mjerenja izmeu otkaza 3.000.000.
ako u tijeku 1 sek. izvede 10 mjerenja, nai pouzdanost tog lasera u tijeku
0.5 sati neprekidnog mjerenja. (Pretpostavka: eksponencijalna raspodjela)
MTBF = 300.000 s =
Rjeenje : Ako se u 1 sek izvede 10 mjerenja tada je
= 1/MTBF =
R(t=0.5) = e
- t
= e
-0.012 * 0.5
R(0.5)= 0.994
Odn. ako se rabi broj mjerenja umjesto vremena tada 0.5 h odgovara
18.000 mjerenja pa je:
R(18.000) = e
18.000/3.000.000
R(0.5)= 0.994
83.33 h
0.012 otkaza/h
e= 2,7183
1/e = e
-1
=0,3679
30
Pouzdanost tehnikih sustava
Nomogram za
odreivanje pouzdanosti, za
eksponencijalnu
distribuciju:
R(t)=exp(-
.
t)
I ZVOR: NAVAIR 01-1A-32
Reliability Engineering Handbook,
Naval Air Systems Command,
U.S. Navy, Washington, D.C. 1977.
NAPUTAK:
Ravnom crtom spojiti zadano
srednje vrijeme izmeu otkaza
MTBF ( sati) ili intenzitet otkaza
(otkaza po satu) na lijevoj skali
s vremenom rada t (sati) za
koje se trai pouzdanost (R).
Pouzdanost oitati na sjecitu
spojnice sa srednjom skalom (R).
MTBF=5000h
R=98%
t=100h
31
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
Utjecajni imbenici na pouzdanost:
kvaliteta proizvoda - proizvoa elementa
daje u prirunicima tabelama:
b
bazni intenzitet otkaza
pojedine sastavnice
uvjeti rada odreuje projektant i eksploatacija
mehaniki uvjeti radne sredine - K
1

elektrino optereenje - K
2

temperatura u radu - K
3

Jednostavan model

1. POUZDANOST EL. ELEMENATA
Proraun intenziteta otkaza
) (
3 2 1 n b
K K K K =
32
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
1. POUZDANOST EL. ELEMENATA
Proraun intenziteta otkaza
Faktor sredine K
1
Tablica 1.2.: Uvjeti
okoline
Vrijednost
K
1

Idealni, statiki uvjeti

0.1
Kontrolirani uvjeti, bez
vibracija
0.5
Opa primjena, na
zemlji
1.0
Brodovi 2.0
Vozila na zemlji 3.0
eljeznica 4.0
Letjelice (avioni,
helikopteri)
10.0
Rakete 100.0

Odnos radnog i
nominalnog
optereenja

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4
Vrijednost K2 0.1 0.2 0.3 0.6 1.0 2.0 4.0


Faktor optereenja K
2
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
-0,10 0,40 0,90 1,40
Faktor optereenja
K

2

33
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
1. POUZDANOST EL. ELEMENATA
Proraun intenziteta otkaza
Faktor temperature K
3
Temperatura
|
o
C |
0

20 40 60 80 100 120
Vrijednost K3 1.0 1.0 1.3 2.0 4.0 10.0 30.0

34
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
Umjereno sloeni modeli:

1. POUZDANOST EL. ELEMENATA
Proraun intenziteta otkaza

=
=
n
1 i
i Q g i EQUIP
) ( N t
gdje su:

g
,- generiki intenzitet otkaza za vrstu elementa za odreene uvjete rada (vozilo, zrakoplov i dr.)
t
Q
-

imbenik kvaliteta svake vrste sastavnih dijelova
N
i
-

broj elemenata iste vrste ili podvrste
n- broj razliitih vrsta elemenata
Part Count Method
Izvor: MIL-HDBK 217F
35
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
Umjereno sloeni modeli:
Part Stress Method


1. POUZDANOST EL. ELEMENATA
Proraun intenziteta otkaza
[
= =
=
n
1 i
i
z
1 x
x b i p
) ( N t
gdje su:

p
prognozirani intenzitet otkaza sastavnica: elemenata ili cjelina (podsklopova, sklopova ili
funkcijskih cjelina)

b
bazni intenzitet otkaza pojedine sastavnice u funkciji optereenja i radne temperature
N
i
- broj elemenata iste vrste ili podvrste
t
x
korekcijski koeficjent:
t
T
utjecaja temperature
t
A
utjecaja primjene (impulsni ili kontinuirani rad)
t
E
utjecaja okruenja (izuzev temperature)
t
Q
utjecaja kvalitete
t
R
utjecaja intenziteta struje ili otpornosti
t
S
utjecaja elektrinog stresa (primjenjenog napona)
t
C
utjecaja konstrukcije spoja
n - broj sastavnica u cjelini
Izvor: MIL-HDBK 217F
36
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
1. POUZDANOST EL. ELEMENATA
Primjeri intenziteta otkaza
Element Intenzitet otkaza
*10
-6
[h
-1
]
OTPORNICI (nepromjenjivi)
Ugljeni, velike stabilnosti 0,5
iani, ope uporabe 0,5
iani, precizni 1,0
Tiritni (silikon-karbid) 1,0
Kompozitni, stupanj 2 0,1
Oksid, slojni 0,05
Termistori 1,0
Napomena: Ovaj prikaz slui samo kao primjer u nastavne svrhe.
37
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
2. POUZDANOST
MEHANIKIH ELEMENATA
Mehaniki elementi najee nemaju razdoblje konstantnog
intenziteta otkaza
Tipian izgled krivulje intenziteta otkaza:
Rani
otkazi
Otkazi u korisnom
radnom vijeku
Vrijeme
(t)
Otkazi u
razdoblju
troenja,
starenja,
zamora
Rjeava se u
proizvodnji i/ili
jamstvenom
razdoblju
Rjeava se
odravanjem
(preventivom,
zamjenom)
Rjeava se uz
koritenje
(odravanje,
servisiranje)
38
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
2. POUZDANOST MEHANIKIH
ELEMENATA

Proraun intenziteta otkaza
Umjereno sloeni model
[
= =
=
n
1 i
i
z
1 x
x b i E/C
) C ( N
gdje su:

E/C
korigirani intenzitet otkaza sastavnica: elemenata ili cjelina (podsklopova, sklopova ili
funkcijskih cjelina)

b
bazni intenzitet otkaza
N
i
- broj elemenata iste vrste ili podvrste
C
x
korekcijski koeficjent
n - broj sastavnica u cjelini
Izvor: Prirunik mornarice SAD-a Handbook of Reliability
Prediction Procedures for Mechanical Equipment
39
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
2. POUZDANOST MEHANIKIH
ELEMENATA
Analitike funkcije gustoa otkaza f(t):
Eksponencijalna raspodjela (oblik odreuje parametar )
- iskljuivo sluajni otkazi skoro pravilo kod elektronike
Log-normalna raspodjela (oblik odreuju dva parametra: -
oekivanje, -standardna devijacija)
- zamor materijala
Normalna raspodjela (, )
- starost, zamor, korozija, mehaniko habanje, vremena popravaka
Weibull-ova raspodjela (oblik odreuju tri parametra: -poloaj, -
oblik, -razmjera)
- vrlo elastina: za habanje i troenje, rane otkaze i dr.
Gama raspodjela (, , )
- vie uzroka otkaza istih elemenata
Druge: binomna, Poisson-ova, Rayleigh-eva,
40
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
2. POUZDANOST MEHANIKIH
ELEMENATA
Analitike funkcije gustoa otkaza
f(t)
Eksponencijalna
raspodjela

MTBF=1/
f(t) = e
-t
41
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
2. POUZDANOST MEHANIKIH
ELEMENATA
Analitike funkcije gustoa otkaza
f(t)
2
2
1
2
1
) (
|
.
|

\
|

=
o

t o
t
e t f
MTBF=
Normalna raspodjela N(,
2
)
4,5
- +
-1 1
-4
-z

z
(z)
f(t)
F(t)
t
Povrine:
F(t) = 0,5 - F(z) za t<
F(t) = 0,5 + F(z) za t>
Standardizirana - jedinina normalna
raspodjela N(0,1): postoje tabline
vrijednosti (z) i F(z) odn. R(z)
o

=
t
z
42
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
2. POUZDANOST MEHANIKIH
ELEMENATA
Analitike funkcije gustoa otkaza
f(t)
Log-normalna raspodjela
2
2
1
o +
= e MTBF
2
ln
2
1
2
1
) (
|
.
|

\
|


=
o

t o
t
e
t
t f
o

=
t
z
ln
43
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
2. POUZDANOST MEHANIKIH
ELEMENATA
Analitike funkcije gustoa otkaza
f(t)
Weibull-ova raspodjela
Gama raspodjela
|
q
|
q

q
|
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
=
t
e
t
t f
1
) (
|
q
|
q

| q
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
I
=
t
e
t
t f
1
) (
1
) (
44
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava 2. POUZDANOST MEHANIKIH
ELEMENATA
Raspodjele koje se ee koriste:
Log-normalna raspodjela f(t) Normalna raspodjela f(t)
(za otkaze od zamora materijala) (za otkaze od troenja materijala)
Vrijeme
(t)
Vrijeme
R(t)
Vrijeme
(t)
Vrijeme
R(t)
45
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
2. POUZDANOST MEHANIKIH
ELEMENATA
Analitike funkcije gustoa otkaza
f(t)
Praksa: Eksponencijalna raspodjela
Konstantan intenzitet otkaza zato?
Mnogi elementi imaju priblino
--> = konst.
Uredna zamjena dijelova koji stare (odravanje)
--> = konst.
Velik broj slinih elemenata razliite starosti
--> = konst. (u prosjeku, vano za priuvne dijelove)
Potreba za upotrebljivim procjenama

46
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
1. POUZDANOST MEHANIKIH
ELEMENATA
Primjeri intenziteta otkaza
Element Intenzitet otkaza
*10
-6
[h
-1
]
kuglini leaji 5 -20
frikcione spojke 3
prijenosni remeni 40
zupanici 1 - 10
opruge 0.2 - 1
vijci 0.5
membrane gumene 8
brtve 0.5 -7
Napomena: Ovaj prikaz slui samo kao primjer u nastavne svrhe.
47
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
2. POUZDANOST MEHANIKIH
ELEMENATA
Deset elemenata je ispitivano pod zadanim radnim uvjetima.
Otkazivali su prema slijedeem:

Element 1 otkazao nakon 75 sati
Element 2 otkazao nakon 125 sati
Element 3 otkazao nakon 130 sati
Element 4 otkazao nakon 325 sati
Element 5 otkazao nakon 525 sati rada.

Odrediti intenzitet otkaza elementa.
= broj otkaza : broj radnih sati
Boja radnih sati = 75+125+130+325+525+(5x525) = 3805 h
Primjer prorauna intenziteta otkaza - nepopravljivi
RJEENJE: = 5:3805 = 0.001314
Broj otkaza 5
PRIMJER :
48
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
2. POUZDANOST MEHANIKIH
ELEMENATA
PRIMJER 2:
Primjer prorauna -popravljivi
Odrediti intenzitet otkaza za prikazanih 169 sati rada sustava.
Vrijeme zastoja
2.1h 7.1h 4.2h 1.8h 3.5h 8.3h
Vrijeme rada
20.2h 6.1h 24.4h 35.3h 5.3h 46.7h 4.0h
Intenzitet otkaza:
= 6:142=0.0422535
Broj otkaza = 6
Sati rada = 142 h
Radni ciklus = 169 h
RJEENJE:
- Akcija
odravanja
- Rad
tehn. sustava
LEGENDA:
49
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
Konfiguracija sastavnica

serijska
paralelna
kombinirana:
serijsko-paralelna
paralelno-serijska
mjeovita
posebne konfiguracije
50
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
Serijska konfiguracija pouzdanosti:
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA ZA
=konst.
R t R t R t R t Rn t R t
i
i
n
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) = =
=
[
1 2 3
1
| |
R t t
n
( ) exp ( ) = + + + +
1 2 3 R t t
i
i
n
( ) exp =

1
ili
=
=

i
i
n
1
za serijsku vezu i = konst.
Otkaz bilo kojeg elementa uzrokuje otkaz cijelog sustava.
uz R
1
= R
2
= R
n
= R
R
s
=R
n
51
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
Serijska konfiguracija pouzdanosti:
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA ZA
=konst.
R(t)
n
1
0.5
p=0.99
p=0.95
p=0.90
p=0.60
za pouzdanost komponente p<0.6 bolje je smanjiti broj sastavnica nego za p>0.99
p pouzdanost sastavnice
n broj sastavnica
52
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
Prosjeno vrijeme izmeu otkaza MTBF


Prosjeno vrijeme popravka MTTR

i
- intenzitet otkaza i-tog dijela
t
i
- vrijeme popravka u sluaju
otkaza i-tog dijela


Intenzitet popravka

3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA ZA
=konst.


MTBF =
1

MTTR
t
i i
i
n
i
i
n
=

=
=

1
1
=
1
MTTR
Serijska konfiguracija pouzdanosti
53
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
Rp = 1-(1-R
1
)(1-R
2
)(1-R
3
)...(1-R
n
)

Paralelna konfiguracija sastavnica


uz R
1
= R
2
= .... = R
n
2
1
3
n
Rp = 1 - (1-R)
n
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
Sustav otkazuje pri otkazu svih elemenata.
2 1 2 1
0
1 1 1
) (
+
+ = =
}

dt t R MTBF
2
3
= MTBF
za 2 elementa i
1
=
2
==konst.
54
Paralelna konfiguracija pouzdanosti:
za pouzdanost sastavnica p>0.9 do 2 sastavnice u vezi
za 0.8>p<0.9 do 3 sastavnice
p pouzdanost sastavnice
n - broj sastavnica

Pouzdanost sastavnica p(t)
0,6 0,5 0,2 0 1 0,8 0,4
P
o
u
z
d
a
n
o
s
t

s
u
s
t
a
v
a

R
(
t
)0,5
1
n=1

n=2

n=3

n=4

55
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
Serijsko-paralelna konfiguracija

12
11
13
1n
22
21
23
2n
m2
m1
m3
mn

uz R
11
=R
12
=R
21
=...=R
mnR
sp
= R
p1
x R
p2
x ... x R
pm
Rsp =|1-(1-R)
n
|
m
m broj grupa
n broj sastavnica u grupi
56
Serijsko - paralelna konfiguracija pouzdanosti
za istu pouzdanost sastavnica p i broj grupa m - pouzdanost sustava raste s poveanjem
broja sastavnica n u grupi (bolje priuvni element nego grupa! odravanje?)
za fiksne n i p - pouzdanost sustava se smanjuje s poveanjem broja grupa m
pouzdanost sustava vrlo malo raste s n preko 3 uz p>0.8
za manju p bolja je od paralelno-serijske
p pouzdanost sastavnice
n - broj sastavnica
m broj grupa

Broj grupa, m
4 3 1
0
5 2
P
o
u
z
d
a
n
o
s
t

s
u
s
t
a
v
a


R
(
t
)1
n = 3, p=0,6

n = 1, p=0,9

n = 2, p=0 ,9

n = 3, p=0,9

0, 8
0, 4
0, 6
0, 2
n = 2, p=0,6

n = 1, p=0,6

57
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
Paralelno-serijska konfiguracija

21
11
31
m1
22
12
32
m2
2n
1n
3n
mn

uz R
11
=R
12
=R
21
=...=R
mn


R
ps
= 1 - (1-R
s1
)(1-R
s2
) ..... (1-R
sm
)
Rps =1 - (1-R
n
)
m
m broj grupa
n broj sastavnica u grupi
58
Paralelno - serijska konfiguracija pouzdanosti
za istu pouzdanost sastavnica p i broj grupa m - pouzdanost sustava se smanjuje s
poveanjem broja sastavnica n u grupi
za m 5 i p0.5 s poveanjem m vrlo malo raste pouzdanost sustava R(t)
za fiksne n i p - pouzdanost sustava raste s poveanjem broja grupa m
p pouzdanost sastavnice
n - broj sastavnica
m broj grupa


Broj sastavnica u svakoj grupi n
4 3 1
0
5 2
P
o
u
z
d
a
n
o
s
t

s
u
s
t
a
v
a


R
(
t
)1
m = 3, p=0,6

m = 1, p=0,9

m = 2, p=0,9

m = 3, p=0,9

0, 8
0, 4
0, 6
0, 2
m = 2, p=0,6

m = 1, p=0,6

59
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
1
21 22
3
Mjeovita konfiguracija


uz R
1
=R
21
=R
22
=R
3
=R

R
mj
=R
2
+R
3
- R
4

R
mj
= R
1
x |1-(1-R
21
xR
22
)(1-R
3
)|
60
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
Mjeovita konfiguracija

uz R
1
=R
21
=R
22
=R
31
=R
32
=R
R
mj
= R
1
x {1- |(1-R
21
xR
22
)][1-(1-(1-R
31
)(1-R
32
)|}
R
mj
= R
1
x R
k(ombinirano)
1
21 22
31
32
R
mj
R
k
R
k
= 1-(1-R
s
)(1-R
p
)

R
s
= R
21
xR
22
R
p
= 1-(1-R
31
)(1-R
32
)

R
k
= 1-(1-R
21
xR
22
)[1-(1-(1-R
31
)(1-R
32
)]

R
mj
= 2R
2
-2R
4
+ R
5
R
mj
= R x {1- |(1-R
2
)][1-(1-(1-R)
2
|} =
....
61
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
Posebne konfiguracije:

Pasivna paralelna veza redundanca
Djelomino paralelna veza
Specifine veze:
semi (kvazi, polu) - serijska
semi (kvazi, polu) - paralelna

62
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
Redundanca
Paralelni element (1 do n) se ukljuuje u rad u sluaju otkaza aktivnog
elementa.
n ukupni broj priuvnih veza (elemenata)
k = 0 n broj promjenjivih elemenata
= konst.
t = promjenjiva vremena
1
n
1
) raspodjela Poissonova (
!
) (
...
! 2
) (
1
!
) (
) (
0
2
t
n
k
n
t
k
e
n
t t
t e
k
t
t Rs

+ + + + = =
n! npr. 5!=5x4x3x2x1=120
0! = 1
en-faktorijela
63
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
Djelomina paralelna veza
Sustav radi uz smanjene karakteristike ako od n elemenata ispravno
radi njih k.
n ukupni broj elemenata u sustavu
x = minimalni broj elemenata koji moraju biti
ispravni
R
i
(t) pouzdanost pojedinih elemenata u t
| | | | ) raspodjela Binomna ( ) ( 1 ) ( ) (
x n
i
x
i
n x
k x
s
t R t R
k
n
t R

=
=
- -
|
|
.
|

\
|
=

k n 2
1
)! ( !
!
x n x
n
k
n

=
|
|
.
|

\
|
10
1 2 3
3 4 5
3
5
=


=
|
.
|

\
|
en povrh (iznad) ka
64
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
Kvazi - serijska veza
Otkaz samo jednog elementa ne uzrokuje potpuni otkaz sustava, ve
smanjene izlazne znaajke.
k
f
fiktivni element koji karakterizira smanjenu funkciju sustava2 1 3
k
f
R
s
= R
1
x [1 (1 R
2
)(1-k
f
)] x R
3
65
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
Kvazi - paralelna veza
Otkaz temeljne grane 1 uzrokuje smanjene izlazne znaajke.
k
f
= znaajke (2)/znaajke (1)
- fiktivni element koji karakterizira smanjenu funkciju sustavaR
s
= 1 (1 R
1
)(1-R
2
.k
f
)
2
k
f
1

66
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
A B C D
a-serijski
A
B
C
D
b-kombinirano (p-s)
A
B
C
D
c-paralelno
D
C
B
A
d-kombinirano (s-p)
Rsa=R
A
x R
B
x R
C
x R
D

=0.9 x 0.8 x 0.7 x 0.6 = 0.3024
Primjer osnovnih veza elemenata: Za sustave na slici odrediti pouzdanost ako
je R
A
=0.9, R
B
=0.8, R
C
=0.7 i R
D
=0.6.
Rsb=1-(1-R
AC
)(1-R
BD
)
=1-(1-R
A
xR
C
)(1-R
B
xR
D
) =0.8076
Rsd=R
AB
x R
CD


=|1-(1-R
A
)(1-R
B
)| x |1-(1-R
C
)(1-R
D
)|
=0.8624
Rsc=1-(1-R
A
)(1-R
B
)(1-R
C
)(1-R
D
)
=0.9976
PRIMJERI
67
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
PRIMJERI
Primjer 1. Pri ispitivanju 1000 elektronskih elemenata - n, poslije 3000 sati rada
otkazalo ih je 80 - m(t). Kolika je pouzdanost elemenata za 3000 sati?

R (t) = |n - m(t)| / n
= 1000 - 80 / 1000 =
R(3000) = 0.92
0.92
m(t) broj otkazalih dijelova do vremena t

68
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
PRIMJERI
Primjer 2. U tijeku ispitivanja 1000 zupanika od trenutka t=0 sati do t=3000
sati otkazalo je njih 80, u trenutku t=10000 sati otkazao je i
posljednji. Treba odrediti pouzdanost za t=0, 3000 i 10000 sati.
R(t) = |n - m(t)| / n
R(0)= |n - m(0)| / n = 1000 - 0/1000 =
R(3000) = |n - m(3000)| / n = 1000 - 80/1000 =
R(10000) = |n - m(10000)| / n = 1000-1000/1000 =
1
0.92
0
69
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
PRIMJERI
Primjer 3. Pri ispitivanju 100 leaja od trenutka t=0 do t=200 sati otkazalo je njih 15, a
od t=200 do t=400 jo 10. Treba odrediti funkciju gustoe f(t) (uestalosti,
frekvencije) otkaza (neispravnosti) i intenzitet otkaza (t) za t=200 i 400 sati.
f(t) =m(At) / |n x At |
f(200)=m(200-0)/|100x(200-0)|=15/(100x200)=
f(400)=m(400-200)/|100x(400-200)|=10/(100x200)=
(t) = m(At) / |n(t) x At |
(200) = m(200-0) / |n(200) x 200|
(400) = m(400-200) / |n(400) x 200|
7.5x10
-4
(h
-1
)
5x10
-4
(h
-1
)
= 15 / (100-15)x200 =
= 8.8x10
-4
(h
-1
)
= 10 / (100-15-10)x200 =
= 6.7x10
-4
(h
-1
)
gdje je m(t) broj otkazalih u t, a n broj ispitivanih leaja
gdje je n(t) broj ispravnih na kraju t, (moe i do t
ili prosjena vrijednost odn. n(t)
sr
)
odn. (200)
sr
= 8.1 ili
(200)
do t
= 7.5 x 10
-4
(h
-1
)
70
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA ZA
=konst.
PRIMJERI
Primjer 4. Ispitivanjem na pouzdanost 7 remena alternatora dobijena su
vremena otkaza: 260, 400, 540, 680, 800, 890 i 1200 sati. Analizom
po intervalima treba odrediti:

a) broj intervala,
b) irinu intervala,
c) broj otkaza po intervalu,
d) grafiki prikazati funkciju pouzdanosti R(t),
e) grafiki prikazati funkciju gustoe otkaza f(t),
f) odrediti nepouzdanost temeljem f(t),
g) grafiki prikazati funkciju intenziteta otkaza (t).
71
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
a) Broj intervala
z =5 x log n gdje je n=7 elementa odn. otkaza
= 5 x log 7 = 4.22 ili
z =1 +3.3 log n
= 1 + 3.3 log 7 = 3.79
Usvaja se z =4

b) irina intervala
Kako je t
max
= 1200, a z = 4 to je
t =t
max
/z
t =1200/4
t =300 sati

3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
PRIMJERI
Primjer 4. - rjeenje
72
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
c) Broj otkaza po intervalima irine t = 300 sati je za:
t = 0 300 sati N(t) = 1
t = 300 600 sati N(t) = 2
t = 600 900 sati N(t) = 3
t = 900 1200 sati N(t) = 1
d) Funkcija pouzdanosti R(t) prema
R(t) =[n N(t)]/n gdje je N(t) ukupno otkazalo do t, a n
ukupno ispitivano
e) Funkcija gustoe otkaza f(t) prema
f(t) =N(t )/n x t gdje je N(t) otkazalo u t
f) Funkcija nepouzdanosti F(t) prema
g) Funkcija intenziteta otkaza prema
(t)=N(t)/n
sr
(t) x t gdje n
sr
(t) ispravno u (t+t)/2

3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
PRIMJERI Primjer 4. - rjeenje
}
=
t
dt t f t F
0
) ( ) (
73
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
PRIMJERI Primjer 4. - rjeenje
Funkcija gustoe otkaza:
| |
1 4
10 76 , 4
300 7
1 ) 300 (
) 300 (

=

=
A
= h
t n
N
f
f(t) = N(t )/n x t
| |
1 4
10 25 , 9
300 7
2 ) 600 300 (
) 600 (

=

=
A

= h
t n
N
f
| |
1 4
10 29 , 14
300 7
3 ) 900 600 (
) 900 (

=

=
A

= h
t n
N
f
| |
1 4
10 76 , 4
300 7
1 ) 1200 900 (
) 1200 (

=

=
A

= h
t n
N
f
interval
N(t)-
broj
otkaza u
t
1 1
2 2
3 3
4 1
74
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
PRIMJERI Primjer 4. - rjeenje
Funkcija pouzdanosti:
00 , 1
7
7
7
0 7
) 0 ( = =

= R
R(t) = [n N(t)]/n
86 , 0
7
6
7
1 7
7
) 300 ( 7
) 300 ( = =

=
N
R
57 , 0
7
4
7
3 7
7
) 600 ( 7
) 600 ( = =

=
N
R
14 , 0
7
1
7
6 7
7
) 900 ( 7
) 900 ( = =

=
N
R
00 , 0
7
0
7
7 7
7
) 1200 ( 7
) 1200 ( = =

=
N
R
interval
N(t)-
broj
otkazalih
do t
1 1
2 3
3 6
4 7
75
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
PRIMJERI Primjer 4. - rjeenje
Funkcija intenziteta otkaza:
| |
1 4
10 128 , 5
300
2
6 7
1
2
) 300 ( ) 300 300 (
) 300 (
) 300 (

=

+
=
A
+
= h
t
n n
N

(t)= N(t)/n
sr
(t) x t
| |
1 4
10 33 , 13
300
2
4 6
2
2
) 600 ( ) 300 600 (
) 600 300 (
) 600 (

=

+
=
A
+

= h
t
n n
N

| |
1 4
10 99 , 39
300
2
1 4
3
2
) 900 ( ) 300 900 (
) 900 600 (
) 900 (

=

+
=
A
+

= h
t
n n
N

| |
1 4
10 67 , 66
300
2
0 1
1
2
) 1200 ( ) 300 1200 (
) 1200 900 (
) 1200 (

=

+
=
A
+

= h
t
n n
N

76
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
PRIMJERI Primjer 4. - rjeenje
Funkcija nepouzdanosti:
}
=
t
dt t f t F
0
) ( ) (
1428 , 0 10 76 , 4 ) 300 (
300
0
4
= =
}

dt F
14 , 0 86 , 0 1 ) 300 ( 1 ) 300 ( = = = R F
4284 , 0 10 52 , 9 ) 300 ( ) 600 (
600
300
4
= + =
}

dt F F
ili
43 , 0 57 , 0 1 ) 600 ( 1 ) 600 ( = = = R F
itd.
77
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
t (h) interval N(t) R(t)
f(t)x10
-4
(h
-1
)
n
sr
(t)
(t) x 10
-4

(h
-1
)
0 - 300 1 1 0.86 4.76 6.5 5.128
300-600 2 2 0.57 9.52 5 13.33
600-900 3 3 0.14 14.29 2.5 39.99
900-1200 4 1 0.00 4.76 0.5 66.67
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
PRIMJERI
Primjer 4. - rjeenje
78
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
PRIMJERI Primjer 4. - rjeenje
1200
R(t)
300 600 900
t (h)
0
0.4
0.6
0.8
1.0
0.2
Pretpostavka: Weibull-ova raspodjela?!
79
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
1200
f(t)
300 600 900
t (h)
0
10
20
30
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
PRIMJERI Primjer 4. - rjeenje
t)
f(t), (t)
x 10
-4

[h
-1
]
80
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
PRIMJERI
Primjer 5. Sustav se sastoji od tri elektronska elementa, jedan radni i dva redundatna
(x=2, pasivna priuva). Odrediti pouzdanost sustava i prosjeno vrijeme ispravnog
rada sustava ako je pouzdanost jednog elementa sa
i
za t=300 sati R(t) = 0.74.
1
2
3
R (300) = e
t
= -lnR/t = ln 0.74/300 = 1 . 10
-3
sati
Pouzdanost sustava je prema Poissonu:
t
x
k
x
e
x
t
Rs


=
=
- =

2
0
!
) (
) 300 (
Prosjeno vrijeme u radu sustava je prema:
= + + = =


}
dt e t te e MTBF s t
t t t
) ) (
2
1
(
2
0

= + +

+

0
1 2
2
1 1
! 2
2
! 1 1
t t t
e e e


001 . 0
3 3 1 1 1
= = + + =

sati 000 . 3 =
=
(

+ + =

! 2
) (
! 1
) (
! 0
) (
2 1 0
t t t
e
t

2
) 300 001 . 0 (
2
1
300 001 . 0 1 ( 74 . 0 - + - + =
0.995 =
}

=
0
) ( dt t R MTBF
81
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
PRIMJERI
Primjer 6.

Odrediti pouzdanost m/v na putu od 500 km, pri emu e biti svjetlosni
ureaji biti u uporabi 3 sata.
Analizirati: pneumatike (P), 8-cil. motor (M), konice (K), svjetla (S) i
ostale glavne sustave (O).
Uz eksponencijalnu raspodjelu gustoe otkaza dati su intenziteti otkaza:
pneumatika -
P
= 0.0001 proboja/km, svjeica -
S
=

0.00003 km
-1
,

prednjih svjetala -
pslj
=
psd
=
ps
= 0.005 h
-1
, stranjih svjetala -
zs
=
0.004 h
-1
.
Pouzdanost radne i pomone konice je Rr = Rp = 0.99 sa koeficjentom
pogoranja uvjeta rada pomone konice k
fp
=0.5, a pouzdanost ostalih
sustava je R
o
= 0.999.

Uzeti u obzir i priuvni kota (pasivna priuva), a za ispravan rad motora
mora biti ispravno barem 7 svjeica.82
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
PRIMJERI
Primjer 6. - Rjeenje:
Sustav vozila:
P O S K M
Podsustav pneumatika:
P
2
P
3
P
4
P
1
P
5
P
2
P
5
= - =

=

t
k
k
e
k
t
Rp

1
0
!
) (
Prema Poissonu pasivna priuva (4 kotaa, k = 1 - 1 priuva:
| |
= -
- -
=
- -
=

) 500 4 ( 0001 . 0
1
1
0
! 1
) 500 4 ( 0001 . 0
e
k
9825 . 0 =
4 kotaa x 500 km
83
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
PRIMJERI
Primjer 6. - Rjeenje:
Podsustav svjeica:
S
1
S
2
S
3
S
4
S
5
S
6
S
7
S
8
Prema Binomnoj raspodjeli djelomina paralelna veza (uvjet ispravno 7 od 8 svjeica):
= -
|
|
.
|

\
|
=

=
=

x n x
n x
k x
M
R R
k
n
R ) 1 (
= -

=

=
=

x n x
n x
k x
R R
x n x
n
) 1 (
)! ( !
!
= -

+ -

=
8 8 8 7 8 7
) 9851 . 0 1 ( 9851 . 0
)! 8 8 ( ! 8
! 8
) 9851 . 0 1 ( 9851 . 0
)! 7 8 ( ! 7
! 8
99414 . 0 =
R svjeice:
9851 . 0
500 00003 . 0
= = = =
- -
e e R R
t s
S

84
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
PRIMJERI
Primjer 6. - Rjeenje:
Podsustav konica:
KR
KP k
fp
= - = ) 1 )( 1 ( 1
fp KP KR K
k R R R
= - = ) 5 . 0 99 . 0 1 )( 99 . 0 1 ( 1
K
R
99495 . 0 =
85
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
Primjer 6. - Rjeenje:
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
PRIMJERI
Podsustav svjetla vozila:
P
1
P
2
Z
1
Z
2
| |= - =
2
) 1 ( 1
2 1
Z P P
R R R Rs
| |= =
2 2
) 9881 . 0 1 ( 1 9851 . 0 Rs
9703 . 0 =
jer R prednjih i stranjih svjetala je:
9851 . 0
3 005 . 0
2 , 1
= = =
- -
e e R
t
P
PS

9881 . 0
3 004 . 0
2 , 1
= = =
- -
e e R
t
Z
ZS

e = 2.7183
1/e = 0.3679
e
-x
= (1/e)
x
86
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
PRIMJERI
Primjer 6. - Rjeenje:
Pouzdanost m/v na putu od 500 km je:
= - - - - =
O S K M P MV
R R R R R R
= - - - - = 999 . 0 9703 . 0 9947 . 0 9937 . 0 9825 . 0
MV
R
9413 . 0 =
MV
R
87
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
PRIMJERI
Primjer 7.
Neki sustav ima normalnu raspodjelu vremena otkaza, pri emu je srednja vrijednost
(oekivanje) = 250 sati i standardna devijacija = 20 sati. Nai pouzdanost i intenzitet
otkaza ovog sustava za t = 200 sati.
Rjeenje:
5 , 2
20
250 200
=

=
o
t
z
Iz tablice 2. s izraunom vrijednosti funkcije F(z) za z = - 2,5:
993790 , 0 1 ) 5 , 2 ( 1 ) 5 , 2 ( = = = = z F z F
Pouzdanost: ) ( 1 ) ( 1 ) ( ) ( ) ( z F dz z dz z dt t f t R
z
t z
= = = =
} } }I ntenzitet otkaza za t = 200 sati:
Iz tablice 1. za z=-2,5 dobije se zbog simetrinosti norm. raspodjele:
01753 , 0 ) 5 , 2 ( ) 5 , 2 ( = = = = z z to je vrijednost ordinate (z) pa je:
otkaza/sat 000882 . 0
993790 . 0 20
01753 . 0
) (
) (
) (
) (
) 200 ( =
-
=
-
= =
t R
z
t R
t f
o

-z

z
(z)
f(t)
F(t)
t
) ( ) (
) (
) (
t f z
dt
dz
dz
dt t f
z
=
=
=
o
o

993790 , 0 ) 993790 , 0 1 ( 1 ) 5 , 2 ( 1 ) 200 ( = = = F R


Pouzdanost za t=200 sati:
88
Tablica 1. Povrine ispod standardizirane normalne raspodjele
F(0,61)=0,7291
F(2,5)=0,993790
89
Tablica 1. Vrijednosti ordinate standardizirane normalne raspodjele
(2,5)=0,01735
(0,61)=0,3312
90
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
PRIMJERI
Primjer 7a.
Neki sustav ima lognormalnu raspodjelu vremena otkaza, pri emu je srednja vrijednost
(oekivanje) = 6,25 sati i standardna devijacija = 0,9 sati. Nai pouzdanost i intenzitet
otkaza ovog sustava za t = 300 sati.
Rjeenje:
61 , 0
9 , 0
25 , 6 300 ln ln
=

=
o
t
z
Iz tablice 2. s izraunom vrijednosti funkcije F(z) za z = - 0,61:
7291 , 0 1 ) 61 , 0 ( 1 ) 61 , 0 ( = = = = z F z F
Pouzdanost za t=300 sati:
7291 , 0 ) 7291 , 0 1 ( 1 ) 61 , 0 ( 1 ) 300 ( = = = F R
I ntenzitet otkaza za t = 300 sati:
Iz tablice 1. za z=-0,61 dobije se zbog simetrinosti norm. raspodjele:
3312 , 0 ) 61 , 0 ( ) 61 , 0 ( = = = = z z to je vrijednost ordinate (z) pa je:
otkaza/sat 001682 . 0
7291 , 0 9 , 0 300
3312 , 0
) 300 (
) 61 , 0 (
) (
) (
) (
) (
) 300 ( =

=


=

= =
R t t R t
z
t R
t f
o

-z

z
(z)
f(t)
F(t)
t
) ( ) (
) (
) (
t f t z
t
dt
dz
dz
dt t f
z
=

=
=
o
o

) ( 1 ) ( 1 ) ( ) ( ) ( z F dz z dz z dt t f t R
z
t z
= = = =
} } }


Pouzdanost:
91
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
PRIMJERI
Primjer 8. Utjecaj odravanja na pouzdanost
Radni stroj sa dva ureaja u paralelnoj vezi koji imaju konstantan intenzitet otkaza =
0.01 otkaza/h radi neprekidno 10 h. Utvrditi utjecaj odravanja za 1000 operacija stroja
u trajanju po 10 h.
Rjeenje:
Na 1000 operacija po 10 h bilo bi:
95 otkaza sa 1 ureajem (1000 - 905)
9 otkaza sa 2 ureaja (1000 991) u
paralelnoj vezi uz uvjet da se na poetku svake
operacije provjeri ispravnost oba ureaja i
zamjeni ev. neispravni
a) Pouzdanost za 1 ureaj za t=10 sati:
90484 . 0 ) 10 ( = =
t
e R

Ako se ne provodi odravanje poslije svake operacije, ve se doputa otkaz oba ureaja tada je:
h MTBF 100
1
= =

99094 . 0 ) 90484 . 0 1 ( 1 ) 10 (
2
= = R
b) Pouzdanost paralelne veze 2 ureaja
za t=10 sati:
h MTBF 150
01 . 0 2
3
2
3
=
-
= =

pa e na 1000 operacija po 10 sati biti:


67 . 66 1000
150
10
= -
odn. oko 67 otkaza, tj 933 uspjene operacije odn. pouzdanost
je 0.933 (uz odravanje 0.99094)
92
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
PRIMJERI
Primjer 8.
Rjeenje:
c) Broj odravanja za 1000 operacija:
tj. na 1000 operacija: 172 otkaza 1 ureaja i 9 otkaza oba ureaja
0091 . 0 ) 90484 . 0 ( ) 90484 . 0 1 (
2
2
) 2 (
2 2 2
=
|
|
.
|

\
|
=

P
odn. 181 akcija odravanja i 190 zamjena
odn. oko 9 otkaza stroja
za 1 ureaj: 95 akcija zamjena zbog otkaza
za 2 ureaja u paralelnoj vezi: 1000 akcija provjera, broj zamjena zbog otkaza prema
binomnoj raspodjeli:
vjerojatnost 1 neispravnog ureaja
1722 . 0 ) 90484 . 0 ( ) 90484 . 0 1 (
1
2
) 1 (
1 2 1
=
|
|
.
|

\
|
=

P
vjerojatnost 2 neispravna ureaja
d) Bez odravanja paralelne veze:
67 akcija odravanja 134 zamjene ureaja
93
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
3. PRORAUN POUZDANOSTI
TEHNIKIH SUSTAVA
PRIMJERI
Primjer 8. Rjeenje:
Sa stajalita pouzdanosti: najbolji 2, ali uz najvei opseg odravanja (trokovi odravanja??)
e) Mogunost: 1 ureaj s pouzdanosti kao 2 u paralelnoj vezi:
Sluaj 1 2 3
Broj ureaja 1 2 s odravanjem 2 bez planiranog
odravanja
Pouzdanost 0.90484 0.99094 0.93333
Broj provjera 95 1000 67
Broj akcija
odravanja
95 181 67
Broj zamjena 95 190 134
99094 . 0
10
=

e
odn. = 0.00091 i MTBF = 1/0.00091 = 1099 h
Prednost 1 ureaj s pouzdanosti kao 2 u paralelnoj vezi: samo 9 akcija zamjene (trokovi
ureaja??)
94
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
Poveanje pouzdanosti u praksi:
pojednostavljenje konstrukcije (manje dijelova),
ugradnja pouzdanijih dijelova,
optimizacija povezivanja dijelova u sklopu - sustavu,
optimizacija reima rada (manja optereenja, uvjeti
uporabe),
izbjegavanje nepotrebnih rastavljanja (odravanje),
kvalitetni postupci odravanja, p/d, pog. materijali i dr
alokacija pouzdanosti
eksploatacija
Upravljanje pouzdanou
95
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
Odrediti tip elementa koji moe izvriti zahtijevanu funkciju
Odrediti kritinost elementa
Odrediti raspoloivost elementa (vie proizvoaa i sl.)
Procijeniti oekivana optereenja dijela u radu
Odrediti zahtijevanu razinu pouzdanosti dijela u radu
Odrediti efikasnost otklanjanja otkaza elementa
Odrediti tone specifikacije i potrebne kontrole za nabavu
Odrediti stvarna optereenja dijela u radu i pouzdanost
Po potrebi primijeniti neku od drugih metoda upravlj. pouzd.
Po potrebi zahtijevati nestandardni dio i odobrenje za
njegovu primjenu umjesto standardnog
- Preporuke za izbor s/d-
Upravljanje pouzdanou
96
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
Sprijeiti otkaz ili ga svesti na min.
Princip jednostavnosti
Redunance
Program dijagnostike kritinih dijelova
Kvaliteta dijelova za zahtjevani C i optereenja u radu
Periodina podmazivanja tarnih parova ili trajno podmazivanje
Periodina podeavanja ili samopodeavanja
Standardizacija, unifikacija, tipizacija ...
Prepoznati mogue otkaze, upozorenja neispravnosti ...
Koristiti sastavnice poznate pouzdanosti
Koristiti manji broj dijelova za vie funkcija
Prepoznati utjecaj ljudskog faktora
Modularne konstrukcije....
......
- Opi principi konstruiranja s
gledita pouzdanosti
Upravljanje pouzdanou
97
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava

Proraun pouzdanosti
Proraun pouzdanosti:

Dug i sloen proraun
Zahtijeva mjerenja (optereenja, temperatura)
Vrijedi za jedne uvjete (temperatura, okolina, optereenja,
kvaliteta elemenata)
Ponavlja se radi upravljanja pouzdanou
Automatizirati proraun (npr. programi: MechRel, Lambda
Predict, MTBF Prediction Software Care i Fixtress, ITEM ToolKit, RAM
Commander, Reliability Workbench, Predictor i drugi.)
Prognozu i proraun zapoeti to ranije, ve u fazi ranog
projektiranja tehnikog sustava
98
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
Proraun pouzdanosti
KORACI U POSTUPKU PRORAUNA:

Razloiti sustav na sastavne dijelove
Prikupiti podatke o temeljnim intenzitetima otkaza i
nominalnim optereenjima
Odrediti uvjete rada tehnikog sustava
Odrediti temperaturu i optereenja elemenata
Odrediti intenzitet otkaza svih elemenata
Izraunati intenzitete otkaza svih sastavnih dijelova
Izraunati ostale potrebne pokazatelje pouzdanosti.
99
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
Razlaganje (struktura) tehnikog sustava

Proraun pouzdanosti
MOTORNO VOZILO
MOTOR PVP - ??
100
POUZDANOST
Pouzdanost tehnikih sustava
Literatura
1. Pavli, I.: Statistika teorija i primjena, Tehnika knjiga, Zagreb, 1970.
2. Vujanovi, N.: Teorija pouzdanosti tehnikih sistema, Beograd,
Vojnoizdavaki i novinski centar, 1987.
3. Ivanovi, G.,Stanivukovi, D.: Pouzdanost, analiza i projektovanje, TU
SSNO, Beograd, 1988.
4. Blanchard, B. : Logistic Engineering and Management, Prentice Hall,
1992.
5. Mudeka, S.: Logistika logistiko inenjerstvo, skripta, SSNO, 1981.
6. Todorovi, J.: Osnovi teorije odravanja, Mainski fakultet, Beograd,
1984.
7. Barkovi, M.: Predavanja na TV Zagreb
8. Kokanovi, irovi: Logistiko inenjerstvo, zbirka zadataka, CVT,
Zagreb, 1987
9. .. MIL-HDBK-217C: Reliability Prediction of Electronic Equipment,
1976. (217-F: 1991.)
10. Handbook of Reliability Prediction Procedures for Mechanical
Equipment (Naval Surface Warfare Center Carderock Division),
CARDEROCKDIV, NSWC-10, January 2010.