You are on page 1of 19

Strategija trajnostnega razvoja

Mestne občine Kranj
2009 - 2023

PREDLOG
Datum: Maj 2009
K&Z, Svetovanje za razvoj, d.o.o./ Slavka Zupan, Boža Kovač
Izhodišča za pripravo predloga

Sklepi in pobude 1. obravnave na mestnem
svetu
Mnenja in pobude zbrane v javni obravnavi
Revizija finančnega potenciala MOK
Rebalans 2009 in novi NRPji

Koncepta in strateških usmeritev
ne spreminjamo
Javna obravnava in proces priprave predloga
Prostorska politika

• poudarjena je
potreba po novi
smeri
premišljenega
prostorskega
načrtovanja
OPN Občinski
prostorski načrt
Zapostavljenost podeželja v MOK

•podeželje (sožitje mesta
in vasi) se upošteva v vseh
prednostnih usmeritvah
•dopolnjen izvedbeni
načrt – lokacija projektov
v KS
• nov samostojen program
“razvoj kmetijstva,
gozdarstva in podeželja”
Problematika
mestnega jedra 
strateške
pripombe upoštevane 

tekoča problematika
ni predmet strategije
Prometna politika

Izboljšanje prometnega stanja
je povezano z:

• načrtovanim novim prometnim
konceptom,
• novim občinskim prostorskim načrtom
• vlaganji države, ker so vpadnice
državne ceste,
• razvojem javnega prometa in park &
drive,
• potrebnim časom za dobro načrtovanje,
pripravo projektov in lobiranje.
Število novih stanovanj
in parkirnih hiš
• Zaradi ohranjanja
demografskega potenciala
Kranja ciljev stanovanjske
gradnje nismo spreminjali,
zamaknili smo njihovo
časovnico

• Zaradi potreb Starega Kranja,
ostanejo načrtovane parkirne
hiše.
Pomembnejše spremembe
Analiza
obdobje: 2009 (namesto 2008) – 2023
ažuriranje podatkov, demografija skrajšana,
dodali analizo državnih ustanov in okrepili vidik regionalnega središča
Strategija
Premaknili razvojne mejnike
Projekti nekoliko prestavljeni po letih glede na analizo finančnih virov
Horizontalni ukrepi: vsi dopolnjeni
 Nova prostorska politika
 Vloga NVO
 Prilagajanje uprave skupinam s posebnimi potrebami
 Racionalizacija in kakovost uprave in javnih služb
 Regionalne funkcije, ki jih moramo krepiti
 Ohranjanje KS kot najnižje ravni lokalne samouprave
▫ Prednostne usmeritve:
 Manjše dopolnitve: promet
 2 nova programa:
 PU Odprto mesto: Sofinanciranje prenove objektov v zasebni lasti
 PU Prostor podjetnih: Spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja

• Izvedbeni načrt
 Premiki projektov po letih
 Viri financiranja, sprejem odlokov oz. sektorskih programov
Analiza vpliva gospodarske krize

Tveganje 1: manjši prilivi v proračun MOK
• Revizija finančnega potenciala MOK za razvoj
• Ekonomska merila za odločanje o izvedbi projektov in umeščanje v
NRP
Tveganje 2: rast socialnih transferjev
 Uravnoteženje tekoče porabe z večjo racionalizacijo delovanja
javnih zavodov in služb
 Novi ukrepi: ocena učinkovitosti posameznih letnih programov
kulture, športa, …;
 Pospešiti podjetniške spodbude
Tveganje 3: zmanjšanje zasebnih naložb in interesa JZP
 Zamik izvedbe nekaterih JZP projektov za 2-3 leta
 Previdno vstopanje v JZP, da ne bomo preveč bremenili občanov
Revizija ocene finančnega potenciala 1
Analiza realiziranih in sprejetih proračunov 2004-2009:

cca 55% celotnega proračuna namenjenega tekočemu delu proračuna
v strukturi tekoče porabe največji delež področje izobraževanja (cca 26%),
sledi področje kulture in športa (cca 18%) in področje lokalne samouprave
s 13% celotne tekoče porabe.
namenski prihodki proračuna (vlaganja v razvoj in premoženje) znašajo
med 10% in 15%
proračun MOK lahko letno zagotovi cca 30% za realizacijo razvojnih
projektov (cca 18 mio € lastnih sredstev)

V predlogu strategije upoštevamo 17 mio EUR finančnega potenciala za
razvoj /letnem nivoju
oz. za potrebe strategij 16,5 EUR (0,5 mio EUR smo izločili za
nepredvidene projekte).
Revizija ocene finančnega potenciala 2
10 predpostavk finančne projekcije:

1. Ocene prihodkov in odhodkov v stalnih cenah. Ponovno preverili vrednosti projektov.
2. Rast prihodkov in odhodkov proračuna bo v prihodnje nižja od preteklih, 2% letno.
3. Rast tekočih odhodkov in transferov bo kontrolirana in ne bo večja od 2% letno.
4. Okoljske takse ostajajo, a se z izvedbo okoljskih projektov znižujejo.
5. Tempo gradenj (in s tem priliva iz naslova komunalnega prispevka) bo upočasnjen.
6. Sprememba zakonodaje na področju plač v javnem sektorju je v letu 2008 povzročila
bistveno povečanje odhodkov tudi v prihodnje
7. Večja investicijska vlaganja - večji obratovalni stroškov inv. vzdrževanja javnih zavodov
8. V prvih letih je dinamika investiranja s strani MOK velika zaradi možnosti pridobitve
sredstev sofinanciranja – manjkajoča sredstva se zagotovijo z zadolževanjem
9. Pri posameznih velikih projektih (npr. razvoj železniškega omrežja, prenova obstoječih
stanovanjskih sosesk ipd.) njihove vrednosti še ni mogoče opredeliti, zato je v finančni okvir
vključena samo pripravljalna faza; izvedba po 2014, pretežno iz neobčinskih virov
10.Dinamika izvajanja projektov je izdelana na podlagi kriterijev iz osnutka
11.Pridobimo načrtovana EU sredstva.
Celotna vrednost: 545 mio EUR
Celotna vrednost: 545 mio EUR
Državni in zasebni: 163 mio EUR (30%)
Lastna sredstva MOK: 237,5 mio EUR
Projekti MOK: 382 mio EUR (70%)
•Lastna sredstva MOK: 237 mio EUR (62%)
•Sredstva EU,RS, pokrajine 145 mio EUR (38%)

Struktura vlaganj po prednostnih usmeritvah
Predlog:
zmanjšanje % 6,58%
Prednostna usmeritev 1: SKRBIMO ZA OKOLJE
7,92%
okoljskih naložb Prednostna usmeritev 2: PROSTOR ZA PODJETNE
IN INOVATIVNE
14,00%
in športa 57,92%
Prednostna usmeritev 3: KRANJ - SREDIŠČE
ZNANJA
5,38%
na račun vlaganj Prednostna usmeritev 4: ODPRTO MESTO
8,19%
v znanje in Prednostna usmeritev 5: KRANJ - SKUPNOST
ZADOVOLJNIH IN ZDRAVIH LJUDI
podjetništvo Prednostna usmeritev 6: KRANJ - MESTO ŠPORTA

Struktura vlaganj po prednostnih usmeritvah

Osnutek 7,95%
Prednostna usmeritev 1: SKRBIMO ZA OKOLJE
7,25% Prednostna usmeritev 2: PROSTOR ZA PODJETNE
14,04% IN INOVATIVNE
Prednostna usmeritev 3: KRANJ - SREDIŠČE
60,00% ZNANJA
4,58% Prednostna usmeritev 4: ODPRTO MESTO
6,19%
Prednostna usmeritev 5: KRANJ - SKUPNOST
ZADOVOLJNIH IN ZDRAVIH LJUDI
Prednostna usmeritev 6: KRANJ - MESTO ŠPORTA
Dinamika večjih investicijskih
vlaganj po obdobjih
Hierarhija strateških dokumentov MOK

•Izvedbeni načrt projektov in
Strategija programov – se letno ažurira
trajnostnega razvoja •Letno poročilo o stanju
spremljanju izvajanja strategije –
MOK 2008- 2023 stanje ciljev in kazalnikov

Sektorski operativni •Večletne sektorske politike
programi

•Finančna in terminska umestitev
Načrt razvojnih in odobritev individualnega
projekta
programov (4 letni) •Dispozicija projekta oz. DIIP
Izvajanje strategije: odgovornosti
Dinamičen dokument:
Spremljanje izvajanja in noveliranje
strategije
Letno spremljanje Novelacije in vrednotenja

• Tekoče: župan/ podžupan • 2009 – 2013
• vmesno vrednotenje in
• Polletno: strateški svet predlogi za spremembe

• Letno: mestni svet • 2014 – 2018
• vmesno vrednotenje in
predlogi za spremembe

• 2019 – 2023
• končno vrednotenje
Pomen strategije za MOK
Prvi celovit strateški razvojni dokument občine
Skupen dogovor o dolgoročnih prioritetah med sektorji & nosilci
rasti in razvoja MOK
Pozicioniranje Kranja na Gorenjskem in Sloveniji
Mobilizacija institucij, proaktiven in podjetniški pristop za
realizacijo ključnih projektov

Osnova
za občinski prostorski načrt
dolgoročno načrtovanje proračuna (NRP)
pravočasno pripravo strateških projektov
za vključevanje ključnih projektov v državne razvojne načrte
za programiranje novega programskega obdobja – Regionalni razvojni program
Gorenjske, DRP in operativni programi
strategija2023@kranj.si

obdobje: 2009 – 2023
nova smer: trajnostno, odprto, napredno središče
Gorenjske
leta 2023 : 55.000 prebivalcev, ki živijo v urejeni
mestni občini
6 prednostnih usmeritev, vsebin, strateških projektov
vrednost: 545 mio EUR
projektov: 96,od tega 56 novih