P. 1
АНЂЕЛА

АНЂЕЛА

|Views: 1|Likes:
Published by stefan_m
rgdggf
rgdggf

More info:

Published by: stefan_m on Jun 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

pdf

text

original

КОПАОНИ

КОПАОНИ
К
К
Анђела
Анђела
Челић
Челић

Копаоник (познат и као Сребрна планина) је највећи
планински масив у Србији који се пружа о северозапаа ка
ју!оистоку ужином о око "# $%& осежући у сре'ем елу
(ирину о око )* $%+

,еан 'е!ов ео је за(тићена зона по именом На-ионални
парк Копаоник у оквиру ко!а постоји већи број за(тићени.
прирони. -елина& а на 'ему се налази и највећи скија(ки
-ентар у Србији+

/е!ов најви(и вр. је Пан0ићев вр. са 1*2" % нмв+ на коме се
налази маузолеј 0увено! српско! приро'ака по коме је обио
име& око ко!а се налази база војске Србије+

3ео масив је обио назив по великом руном бо!атству које је
на 'ему експлоатисано јо( о сре'е! века& а на 'е!овом
(ирем простору је сме(тен 0итав низ културно4историјски.
споменика из периоа о 566 о 57 века+

8а.ва9ујући развијеном туристи0ком -ентру са савременим
.отелима и пратећим објектима& Копаоник престав9а јену
о најпопуларнији. туристи0ки. естина-ија у Србији+
Пан0ићев вр. : наморска висина 1*2" мнв

Најви(и ео је пространа повр( ;авни Копаоник& око које се
ижу Суво ;уи(те са Пан0ићевим (<илановим) вр.ом (1*2"
%) на коме је Пан0ићев маузолеј& Караман (2=>) %)& ?обе9а
(2@>) %) и р+ ,у!оисто0но о Суво! ;уи(та !ребен
Копаоника је сужен и ра(0ла'ен у низ пластасти. узви(е'аA
Чарак (2#=* %)& Bатори-а (2"#* %) и О(тро коп9е (2"@= %)&
између који. су (ироке преселине+

Са запане стране& о Ибарске ма!истрале& вое ва пута за
;авни Копаоник& јеан о Cи9анов-а уз ,о(ани0ку реку& а
ру!и о ;уни-еD и са исто0не стране о Кру(ев-а и
Eопли-е преко Cрзећа+

О ;авно! Копаоника оваја се 'е!ов исто0ни о!ранак са
спу(та'ем на превој <рамор (22)* %)& затим се пе'е ка
Fеликој о!лени (2>#= %) и таласастим !ребеном Fрата (2*"1
%)& По0ар (22G> %) завр(ава са ,авор-ем и 'е!овим вр.ом
Hурла (@G= %)& спу(тајући се стрмо у ,анкову клисуру која !а
оваја о планине ,астреба-+
Клима

Са скоро 1** сун0ани. ана !ои('е& Копаоник заслужује
своје ру!о име IСун0ана планинаJ+ ,ужни положај& висина и
отвореност терена спре0ава заржава'е облака на
планином+

Kлаан вазу. паа у околне равни-е и увале& тако а зимске
температуре нису прениске+

Просе0на !ои('а температура је >&"LM+

Сне! по0и'е крајем новембра и траје о маја& просе0но 2#=
ана !ои('е+

Ниво паавина је већи о 2*** %% !ои('е+
Nлора и Oауна

На Копаонику је најраспростра'енија раскомаана (умско4
па('а0ка зона среи('е Србије+ На ви(им еловима је
0етинарска смр0ева и јелова& а по странама букова и .растова
(ума+

Копаоник је место на коме се мо!у наћи пример-и енемске
Oлоре као (то су копаони0ка 0уваркућа (Sempervivum
kopaonicense Pancic)& Пан0ићева пото0арка (Cardamine
Pancicii) и копаони0ка 9уби0и-а (Viola kopaonicensis)+

О мно!обројни. животи'ски. врста најзна0ајнији су сиви
соко (Falco peregrinus)& сури орао (Aquila chrysaetos)& бу9ина
(Bubo bubo)& ив9а ма0ка (Felix silvestris) и срна (Capreolus
capreolus)+
копаони0ка 0уваркућа Пан0ићева пото0арка Смр0е на Копаонику+
сиви соко сури орао бу9ина
срна Pив9а ма0ка
Привреа

Сто0арство је !лавно занима'е становни(тва& а у новије
време туризам+ Копаоник је већ у сре'ем веку био руарска
област& па су из то! периоа остали мно!и поткопи& називи и
руарски алати+

;уарство је обнов9ено у новије време& наро0ито у Eреп0и&
која на оброн-има ове планине има велика налази(та оловно4
-инкане руе+ Q самом поножју Пан0ићево! вр.а се налази
руник Cело Cро+

Pанас је на ;авном Копаонику велики туристи0ки планински
-ентар& са бројним сме(тајним капа-итетима& системом
сму0арски. стаза и жи0ара и ру!ом инOраструктуром+ Pру!и
такав комплекс се развија ко села Cрзећа на исто0ној
паини& !е у .отелима& апартманима и кућама има око 2+***
лежаја+

Привла0ност Копаоника лежи у изузетној инами-и 'е!ово!
ре9еOа+ Пространи планински па('а-и !усте зимзелене и
ме(овите (уме& као и планински вр.ови са који. се вие Bар
планина& Стара Планина као и остале околне планине остају у
неизбрисивом сећа'у сви. који су посетили ову планинску
лепоти-у+
Eермални извори и ба'е

Q ре!иону планине има оста термални. извора+

Fрло су познате Fр'а0ка Cа'а& <атару(ка Cа'а и Сијаринска
Cа'а+

Q самом поножју налази се ,о(ани0ка Cа'а (термални извор&
"@LM)& Rуковска Cа'а (>GS#GLM) и Кур(умлијска Cа'а (>@S
#"LM)+

Поре термални. извора на Копаонику постоје и минерални
извори као и извор нискораиоактивне вое
(најраиоактивнији у Србији) Кр0мар на висини о 2=#* % и
<арине вое на висини о 2"** %+
Панорама Fр'а0ке Cа'е <атару(ка ба'а
Културно:историјски спомени-и на пору0ју Копаоника

Q околини Копаоника постоји велики број културноS
историјски. споменика+ Неки о 'и. суA
o
Оста-и сре'овековно! манастира тзв+ Ц!"#$% ко
Небески. столи-а поно само! Пан0ићево! вр.а
o
Оста-и сре'овековно! пута S Кукави-а (око ) $%)
o
Оста-и сре'овековно! руника S ?воза-& село
8апланина& Смоковска река& Каијева-& Суво ;уи(те&
Cрзећка река& Cела река&
o
?рађевине сакралне ар.итектуре S светили(те &%'()%&
-рква Св+ Петра и Павла у Кривој ре-и&
o
?рађевина из турско! периоа S турско купатило у
,о(ани0кој ба'и
o
Спомени-и из ослобоила0ко. ратоваA споменик на
<рамору& спомени-и Tа0ки !роб& ;асксни-а& споменик
жртвама Oа(изма у Кривој ;е-и&
o
Пан0ићев маузолеј (сме(тен у комплексу спе-ијалне
намене)
o
8на0ајни историјски објекти S <ијатовића јаз&
o
сеоске кућеA село Rисина& село Tорђевићи& село 3рна
?лава& село Крива ;ека& село Cрзеће&
o
воени-е и пиланеA Cрзеће& Крива ;ека& ?обе9ска река&
,о(ани0ка Cа'а+

Сре'овековни !раови

;ас

8ве0ан (56S567 век)&

<а!ли0 (5666 век)&

Cрвеник (567 век)&

Fр. Rаб (567 век)&

Козник (57 век)

<анастири

Петрова -рква (7666S65 век) ко Ново! Пазара

Стуени-а (56S566 век) ко Q(ћа

Hи0а (5666 век) ко Кра9ева

Сопоћани (5666 век) ко Ново! Пазара

Tурђеви ступови (566 век) ко Ново! Пазара

<анастир ?раа- (5666 век) ко ;а(ке

Павли-а (567 век) ко ;а(ке
;у(евине 8ве0анско! ?раа
Tурђеви ступови
Ски -ентар Копаоник

Ски -ентар Копаоник је највеће скијали(те у Србији у коме је
прва жи0ара пои!нута 2=G)+ !оине и ко!а карактери(е
0и'ени-а а се сме(тајни капа-итети налазе ома. уз
постојећи систем стаза и жи0ара& (то није 0ест слу0ај+

Он о 2=@2+ !оине има статус *%)+$,(-$(. /!#0,1!(.
2%$', који му је оелила међунарона скија(ка
Oеера-ија (F3S)+

Q оквиру 'е!а анас постоји 1> жи0ара и ски лиOтова који су
повезани са системом стаза разли0ити. тежина укупне
ужине ))$% за алпске и 2@$% за норијске ис-иплине са
укупним капа-итетом о 1@+G** скија(а на сат& при 0ему су
три стазе (*G+ 4+5(!, 3& 21+ 6(5%7, %8%0 и 2>+ 6(5%7, .%5%$)
такми0арско! карактера по NИС станарима за спуст&
слалом& велеслалом и супер велеслалом+

Поре то!а се у склопу -ентра налази сноубор парк&
освет9ена стаза за ноћно скија'е (*>+ &,8( 0%9%() и 0итав
низ ру!и. капа-итета карактеристи0ни. за скија(ке -ентре
(ски топови за ве(та0ки сне!& (коле& вртићи и ру!и
саржаји)+

Pанас 'име руковои ,П Скијали(та Србије& а обезбеђива'е
стаза у слу0ају несрећа& пружа'е прве помоћи& транспорт о
амбуланте& евакуа-ију са жи0ара и потра!у за из!уб9еним
посетио-има вр(и ?орска служба спасава'а+

 Један његов део је заштићена зона под именом Национални парк Копаоник у оквиру кога постоји већи број заштићених природних целина. досежући у средњем делу ширину од око 40 km. Копаоник (познат и као Сребрна планина) је највећи планински масив у Србији који се пружа од северозапада ка југоистоку дужином од око 75 km.  Његов највиши врх је Панчићев врх са 2017 m нмв.  Цео масив је добио назив по великом рудном богатству које је на њему експлоатисано још од средњег века. на коме се налази маузолеј чувеног српског природњака по коме је добио име. око кога се налази база војске Србије.  Захваљујући развијеном туристичком центру са савременим . а на њему се налази и највећи скијашки центар у Србији. а на његовом ширем простору је смештен читав низ културно-историјских споменика из периода од XII до XV века.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->