P. 1
141553454-Executare-Silita

141553454-Executare-Silita

|Views: 16|Likes:
Published by Mihaela Miha

More info:

Published by: Mihaela Miha on Jun 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2014

pdf

text

original

DREPTUL EXECUTARII SILITE

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
Facultatea de Drept și Științe Administrative din Timișoara
Datele de contact ale
titularului de curs
Date de identificare curs si
contact tutori
Nume: Constantin Popa Numele
cursului:
Dreptul Executarii
Silite
Codul
cursului:
DD4772
Adresa: Blvd. Eroilor 9A
Timisoara 300575
Timis, Romania
Tip curs: Optional
Telefon/
fax:
0256-592.400/442 An,
semestr
u:
An IV, semestrul II
E-mail: Constantin.popa@dre
pt.uvt.ro
Tutore: Constantin Popa
Consult
atii:
Luni 10:00 – 12:00 E-mail
tutore:
Constantin.popa@dre
pt.uvt.ro
2
Curs de executare silită
Prof. univ. Dr. Constantin D. Popa
UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA
FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE
I. Informaţii generale:
Date de contact ale titularului de curs Date de identificare curs
Nume: Constantin Dragoş POPA Numele cursului: Dreptul executării silite
Birou: B-dul. Eroilor nr. 10, Timişoara, Jud. Timiş, Codul cursului:DD4874
Cab. 4, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative: An, Semestru: Anul IV, sem. II
Telefon: 0256-592400 int. 445 Tipul cursului: Opţional
Fax.: 0256-592442
E-mail: dr.cdpopa@yahoo.com
Consultaţii: luni-vineri 9-11
3
44
CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE
1. Noţiune
2. Scurt istoric
3. Natura juridică
4. Modalităţile şi formele executării silite
1. Noţiune
× Executarea silită, de regulă, reprezintă ultima fază a procesului civil ( cea de-a doua);
× Procedura prin care creditorul, ca titular al unui drept recunoscut prin titlul
executoriu, îl constrânge, prin concursul organelor competente, pe debitorul său, care
nu-şi execută benevol obligaţiile ce decurg dintr-un astfel de titlu, să le aducă la
îndeplinire;
× Scopul procedurii constă în restabilirea ordinii de drept încălcate prin valorificarea
măsurilor dispuse printr-o hotărâre judecătorească sau printr-un alt titlu executoriu;
× Reglementarea raporturilor execuţionale:
• Cartea a V-a din cadrul Codului de procedură civilă, sub titlul ,, Despre executarea
silită” ( art. 371
1
- art. 580
5
)- reprezintă dreptul comun în materie execuţională;
• Acte normative de grade diferite ( legi, decrete, hotărâri şi ordonanţe ale guvernului,
ordine ale miniştrilor, convenţii internaţionale la care România este parte) ce cuprind
dispoziţii referitoare la executarea silită, derogatorii de la dreptul comun, în funcţie de
natura raporturilor execuţionale; de ex.: dispoziţiile Codului de procedură fiscală în
materia executării creanţelor fiscale;
55
2. Scurt istoric
× Executarea silită, ca instituţie juridică, este cunoscută încă din epoca romană;
× La romani, execuţia avea un caracter preponderent penal şi extrajudiciar, datornicul fiind
considerat un delincvent;
× Legea celor XII Table modifică vechea perspectivă romană asupra executării silite, punând
accentul pe urmărirea bunurilor debitorului;
× În România, izvoarele executării silite sunt relativ necunoscute, apreciindu-se că procedura de
executare urma regulile cuprinse în Basilicale, dar că problemele de executare erau lăsate la
bunul plac al celor interesaţi:
• Executarea contra persoanei este întâlnită în anumite documente- Codul lui Andronache
Donici (1814-18179;
• Executarea bunurilor a variat de-a lungul timpului, o constantă fiind vânzarea bunurilor prin
licitaţie şi publicitatea aferentă;
× Ca o caracteristică a vechiului drept românesc menţionăm instabilitatea din cadrul procesului
de judecată şi, ca urmare, instabilitatea în executarea hotărârii;
× În vechiul drept românesc au fost cunoscute anumite instituţii ( de ex.: Zavesca- prin care cel
ce pierdea procesul se obliga să plătească Domnului ţării o sumă de bani pentru a se relua
judecata), ce aveau ca autoritate judecătorească supremă pe Domnul ţării, ajutat de Sfatul
domnesc, care hotăra în mod arbitrar reluarea sau nu a judecăţii;
× Codul de procedură civilă în forma sa iniţială, redactată în anul 1865, prevedea în art. 380
posibilitatea constrângerii corporale a debitorului, dispoziţie la care s-a renunţat cu ocazia
modificării Codului de procedură civilă din anul 1900;
× În prezent, executarea silită nu poate purta asupra persoanei debitorului;
66
3. Natura juridică
× Executarea silită de drept comun se înfăţişează ca o activitate complexă , cu caracter mixt, în care distingem:
• O latură jurisdicţională, reprezentată prin activitatea instanţei de executare;
• O latură administrativă, constând în activitatea execuţională a executorului judecătoresc;
× Unii autori consideră faptul că, datorită numeroaselor reglementări cu caracter special ( cu deosebire cele din domeniul creanţelor
bugetare), latura administrativă a executării silite este preponderentă ;
4. Modalităţile şi formele executării silite în sistemul Codului de procedură civilă
A. Executarea silită directă- modalitatea de executare în cadrul căreia creditorul tinde să obţină realizarea în natură a prestaţiei care
formează obiectul obligaţiei ce-i revine debitorului conform titlului executoriu
• Forme:
- Predarea silită a bunurilor mobile: art. 575- art. 577
- Predarea silită a bunurilor imobile:art. 578- art. 580
1
- Executarea silită a unor obligaţii de a face/ de a nu face: art. 580
2
- art. 580
5
B. Executarea silită indirectă- modalitatea de executare prin care creditorul ce are de realizat o creanţă bănească urmăreşte să-şi acopere
creanţa din sumele obţinute din vânzarea bunurilor imobile/mobile ale debitorului, prin poprirea sumelor de bani/titlurilor de
valoare/altor bunuri mobile incorporale urmăribile, datorate debitorului de către un terţ;
• Forme:
- Urmărirea bunurilor mobile: art. 411- art. 449
- Poprirea: art. 452- art. 461
- Urmărirea fructelor neculese şi recoltelor prinse de rădăcini: art. 463- art. 466; art. 469- art. 470
- Urmărirea silită a bunurilor imobile: art. 488- art. 523
77
CAPITOLUL II PARTICIPANŢII LA EXECUTAREA SILITĂ
1. Părţile
2. Instanţa de judecată ( de executare)
3. Organul de executare- executorul judecătoresc şi alte organe de executare prevăzute în legi speciale
4. Procurorul
5. Terţii
1. Părţile
× În faza executării silite vorbim despre:
- creditor (urmăritor)- titular al dreptului arătat în titlul executoriu;
- debitor (urmărit)- cel ţinut prin acelaşi titlu executoriu la îndeplinirea obligaţiei căreia îi corespunde
dreptul creditorului;
× Regula la nivel execuţional: dreptul creditorului şi obligaţia debitorului sunt personale;
× Excepţii:
- Subaspectul laturii activepot avea calitatea de urmăritori:
- succesorii universali/cu titlu universal/cu titlu particular ai creditorului decedat;
- procurorul, conform art. 45 alin. 5 C.pr.civ. în cazurile privitoare la punerea în executare a hotărârilor
judecătoreşti pronunţate în favoarea minorilor, a persoanelor puse sub interdicţie, a dispăruţilor, precum şi
în alte cazuri prevăzute în legi speciale;
- instanţa de judecată din oficiu, când legea prevede expres ( de ex.: art. 453 alin. 2 C.pr.civ. ,,(...) înfiinţarea
popririi se dispune de instanţa de fond, din oficiu (...)”;
- Subaspectul laturii pasivepot fi supuşi urmăririi:
- moştenitorii debitorului defunct;
- garanţii;
- moştenitorii universali şi cei cu titlu universal după cum au acceptat moştenirea ( pur şi simplu sau sub
beneficiu de inventar);
- moştenitorii cu titlu particular- doar dacă obligaţia defunctului se află în legătură cu bunul obiect al
legatului;
88
Observaţii:
1) Când debitorul a decedat în timpul executării silite, executarea anterior începută va putea continua împotriva moştenitorilor săi
care au capacitate deplină de exerciţiu numai după notificarea lor prealabilă, la locul deschiderii succesiunii, urmată de trecerea
unui interval de 8 zile de la data notificării- art. 397 alin. 1 C.pr.civ.;
2) Când printre moştenitori sunt minori, executarea începută anterior se suspendă până la desemnarea ocrotitorului legal- art. 397
alin. 2 C.pr.civ.;
3) Când executarea silită nu începuse la data morţii debitorului, titlurile executorii nu se vor putea executa împotriva
moştenitorilor, sub sancţiunea nulităţii, decât după o prealabilă încunoştinţare colectivă la locul deschiderii succesiunii, urmată
de trecerea unui interval de 8 zile de la data acesteia;
1.1. Coparticiparea procesuală
× În faza executării silite poate fi numai activă: mai mulţi creditori pot urmări acelaşi debitor;
× Coparticiparea procesuală pasivă nu există în această etapă ( caracter unipersonal şi unipatrimonial);
× Formele executării silite pot fi îndeplinite distinct pentru fiecare dintre debitori;
1.2. Drepturile şi obligaţiile comune ale creditorului şi debitorului
Drepturi comune
× Dreptul de a participa la executare personal sau prin reprezentant;
× Dreptul de a fi înştiinţaţi în ceea ce priveşte începerea executării şi desfăşurarea actelor procedurale subsecvente;
× Dreptul de a formula cereri pe care le consideră utile, în scopul apărării drepturilor şi intereselor legitime;
× Dreptul de a cunoaşte actele aflate la dosarul execuţional;
× Dreptul ca declaraţiile lor să fie consemnate în actele încheiate de organul de executare;
× Dreptul de a tranzacţiona cu privire la alegerea formei de executare şi la obiectul ei ( de ex.: art. 371
4
C.pr.civ.: ,, În tot cursul
executării silite, sub supravegherea organului de executare, creditorul şi debitorul pot conveni ca aceasta să se efectueze, în tot
sau în parte, numai asupra veniturilor băneşti ale debitorului, ca vânzarea bunurilor să se facă prin bună învoială sau ca plata
obligaţiei să se facă în alt mod admis de lege”);
× Dreptul de a pretinde restituirea cheltuielilor făcute în timpul executării;
Obligaţii comune
× Obligaţia de a-şi exercita drepturile procedurale cu bună-credinţă, în conformitate cu scopul prevăzut de lege;
× Obligaţia de a avansa sumele necesare efectuării unui act de procedură, a cărui efectuare o solicită, dacă acesta nu trebuie
efectuat din oficiu, caz în care cheltuielile se avansează de către creditor- art. 371
7
alin. 1 C.pr.civ.;
99
1.3. Drepturi şi obligaţii specifice creditorului
Drepturi:
× Posibilitatea de a alege, în cazul executării silite indirecte, forma concretă de executare, în sensul
că este îndreptăţit să aleagă bunurile supuse executării ( mobile sau imobile) din dreptul de gaj
general al creditorilor ( art. 2324 din Codul civil în vigoare/ art. 1718- art. 1719 din vechiul Cod
Civil; precum şi dispoziţiile art. 371
3
din C.pr.civ., care se referă generic la veniturile şi bunurile
debitorului, cu condiţia să poată fi urmărite şi să fie necesare pentu acoperirea creanţei),
respectând limitele impuse de art. 406, art. 407, art. 409 din C.pr.civ, legate de bunurile mobile
care nu se pot urmări;
Obligaţii:
× Principala obligaţie este aceea de a avansa sumele necesare efectuării din oficiu a actelor de
executare;
1.4. Obligaţii specifice debitorului:
× Obligaţia de a nu se împotrivi organelor de executare;
× Obligaţia de a permite organelor de executare, în cazul executării unei hotărâri judecătoreşti,
accesul la bunurile sale, în încăperile ce reprezintă domiciliul, reşedinţa sau sediul unei persoane,
precum şi în orice alte locuri legate de executare ( art.384
1
alin. 1 C.pr.civ);
× În cazul executării altor titluri executorii ( art. 384
1
alin. 2 C.pr.civ.), instanţa de executare se
pronunţă de urgenţă, în camera de consiliu, fără citarea părţilor, prin hotărâre irevocabilă şi
executorie asupra autorizării intrării în locurile menţionate la art. 384
1
alin. 1 C.pr,civ.;
× Efectuarea cheltuielilor necesare: art. 371
7
, art. 371
8
din C.pr.civ.;
10 10
2. Instanţa judecătorească ( de executare)
2.1. Competenţa materială şi teritorială
× Competenţa materială: art. 373 alin. 2 Cpr.civ.: ,, Instanţa de executare este judecătoria în
circumscripţia căreia se va face executarea, în afara cazurilor în care legea dispune altfel.”
× Competenţa teritorială: în cazul urmăririi silite a bunurilor este competentă judecătoria de la
locul situării acestora, iar, pentru celelalte cazuri, judecătoria în a cărei rază teritorială se face
executarea;
2.2. Atribuţii şi prerogative:
× Art. 373 alin. 3 C.pr.civ.: ,,(...) soluţionează cererile de încuviinţare a executării silite, judecă
contestaţiile la executare, precum şi orice alte incidente apărute în cursul executării, cu
excepţia celor date de lege în competenţa altor instanţe sau organe”;
× Solicită ( acest drept fiind recunoscut şi executorului judecătoresc) informaţii necesare pentru
efectuarea executării din partea celor care datorează sume de bani debitorului urmărit sau
celor care deţin bunuri ale acestuia, precum şi din partea instiuţiilor/băncilor/alte persoane,
chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel- art. 373
2
alin. 2 şi alin. 3;
× Art. 108
3
C.pr.civ.: obligă, la cererea părţii interesate, la plata unor despăgubiri a celui care cu
intenţie sau din culpă a cauzat amânarea executării silite prin una din faptele prevăzute la art.
108
1
sau art. 108
2
din C.pr.civ.;
× Art. 373
2
alin. 3 C.pr.civ: poate lua măsura aplicării unei amenzi judiciare prevăzute la art.
108
1
alin. 1, pct. 2 ( amendă judiciară de la 30 lei la 500 lei), lit. f ( pentru refuzul sau
omisiunea unei autorităţi/ persoane de a comunica la termenul fixat datele care rezultă din
actele şi evidenţele ei); aplicarea unei amenzi civile în condiţiile art. 572;
11 11
× Dispune, la cererea persoanei interesate, reunirea executărilor silite pornite împotriva aceloraşi bunuri;
art. 373
4
C.pr.civ.;
× Autorizează intrarea executorului judecătoresc în locurile legate de executarea silită a altor titluri
executorii decât hotărârile judecătoreşti- art. 384
1
alin. 2 C.pr.civ.;
× Încuviinţează, în cazurile urgente, efectuarea executării silite inclusiv în zilele nelucrătoare şi în alte ore
decât cele stabilite de lege- art. 386 C.pr.civ.;
× Soluţionează contestaţiile la executare- art. 400 alin. 1 C.pr.civ.;
× Hotărăşte asupra cererii de repunere în termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită-
art. 405
3
alin. 2 C.pr.civ.;
× În cazul urmăririi bunurilor mobile, dacă există pericolul de sustragere a bunurilor de la urmărire, la
cerere, va putea dispune ca, o dată cu înmânarea somaţiei, să se aplice şi sechestrul, prin încheiere
irevocabilă, dată fără citarea părţilor- art. 411 alin. 2 C.pr.civ.;
× Dispune, în caz de nevoie, la cererea justificată a creditorului ca executarea silită a obligaţiilor prevăzute
la art. 572 C.pr.civ. (lăsarea posesiei unui bun, predarea unui bun sau a folosinţei lui, desfiinţarea unei
construcţii, plantaţii sau alte lucrări, îndeplinirea oricărei alte activităţi stabilite pentru realizarea
drepturilor creditorului) să se facă imediat, fără somaţie- art. 573 C.pr.civ;
× Decide asupra cererii, formulate de debitor sau de către altă persoană interesată, pentru încetarea sau
suspendarea umăririi silite indirecte, mobiliare sau imobiliare;
× Dispune, din oficiu, înfiinţarea popririi, de îndată ce hotărârea este executorie, pentru sumele datorate
cu tilu de obligaţie de întreţinere/alocaţie pentru copii/despăgubiri pentru repararea pagubelor cauzate
prin moarte, vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii, când executarea se face asupra
salariului/altor venituri periodice- art. 453 alin. 2 C.pr.civ.;
× Hotărăşte asupra cererii de validare a popririi- art. 460 alin 2 C.pr.civ.;
12 12
× Soluţionează contestaţiile cu privire la modul de eliberare sau distribuire a sumei rezultate prin
executare- art. 570 alin. 2 C.pr.civ.;
× Stabileşte valoarea bunului mobil/imobil ce trebuie predat de către debitor, care nu se mai află în fiinţă-
art. 574;
3. Organul de executare
- În sistemul Codului de procedură civilă, organul de executare este, de regulă, executorul judecătoresc,
fiind de excepţie situaţia în care instanţa dobândeşte asemenea atribuţii;
- În limitele şi condiţiile prevăzute de legi speciale, există şi alte categorii de organe de executare ( de ex.:
organele financiare, care asigură executarea silită a crenţelor bugetare, executorii bancari);
3.1. Definiţie
- Organul învestit cu autoritatea de stat pentru a putea impune debitorului urmărit sau unor terţe
persoane, care deţin bunurile acestuia, obligaţia de a executa dispoziţiile din titlul executoriu;
3.2. Atribuţii principale ( Legea 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată în M.Of., Partea I, nr. 738
din data de 20 octombrie 2011)
1) Punerea-n executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
2) Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;
3) Comunicarea actelor de procedură;
4) Recuperarea pe cale amiabilă a creanţelor;
5) Aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă ( sechestul asigurător, sechestrul judiciar, poprirea
asigurătorie);
6) Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de C.pr.civ.;
7) Întocmirea proceselor-verbale de constatare;
8) Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor;
9) Orice alte acte/operaţiuni date de lege în competenţa sa;
13 13
3.3. Competenţa executorilor judecătoreşti
+ În cazul de la punctul 1), este competent executorul judecătoresc din circumscripţia judecătoriei unde urmează
să se facă executarea, în afară de cazul în care urmărirea silită s-ar face asupra unor bunuri, caz în care este
competent executorul judecătoresc din circumscripţia judecătoriei în a cărei rază teritorială se află acestea;
când bunurile urmărite se afă în circumscripţiile mai multor judecătorii, competenţa aparţine oricărui
executor care funcţionează pe lângă acestea;
+ În cazul prevăzut la punctul 5), competenţa aparţine executorului din circumscripţia instanţei judecătoreşti
care a încuviinţat măsura;
+ În cazul prevăzut la punctul 6), competenţa aparţine executorului din circumscripţia instanţei, în a cărei rază
teritorială se va face constatarea;
+ În toate celelalte cazuri, competenţa aparţine oricărui executor judecătoresc învestit de partea interesată;
3.4. Conflictul de competenţă –art. 373 alin.1 C.pr.civ.
× În cazul urmăririi bunurilor- executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel în care se află acestea
× Dacă bunurile urmăribile se află în circumscripţiile mai multor curţi de apel-oricare dintre executorii care
funcţionează pe lângă acestea
× De regulă, hotărârile judecătoreşti şi celelalte titluri se execută de executorul din circumscripţia curţii de apel
în care urmează să se facă executarea
3.5. Recuzarea executorului ( art. 27 pct. 1,2,3,5,6,8 şi 9 C.pr.civ.)
× Executorul împotriva căruia recuzarea a fost cerută poate declara că se abţine;
× Instanţa de executare soluţionează cererea de recuzare;
× Încheierea prin care s-a încuviinţat recuzarea nu este supusă nici unei căi de atac şi va arăta măsura în care
actele efectuate de către executorul recuzat vor fi păstrate;
× Încheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare;
14 14
4. Procurorul
× Art. 45 alin. 5 C.pr.civ.- poate cere punerea-n executare a hotărârilor pronunţate
în favoare persoanelor prevăzute la alin. 1;
× Pentru protecţia acestor persoane ( minori, persoane puse sub interdicţie,
dispăruţi, alte cazuri prevăzute de lege), procurorul poate efectua toate actele
procedurale execuţionale recunoscute de lege ( de ex.: formularea contestaţiei la
executare, atacarea cu apel/recurs a hotărârii date, solicitarea învestirii cu
formulă executorie a titlului executoriu);
5. Terţii
× La executarea silită pot participa şi terţe persoane:
- Terţul care, formulând contestaţie la executare, pretinde că bunul urmărit este
al lui, iar nu al debitorului;
- Terţul poprit;
- Custodele- în cazul urmăririi silite mobiliare;
- Administratorul-sechestru- în cazul urmăririi silite imobiliare;
- Creditorii neurmăritori, care, înfăţişându-şi titlul de creanţă, solicită să fie avuţi
în vedere la distribuirea preţului;
15 15
CAPITOLUL III DREPTUL DE A PONI EXECUTAREA SILITĂ
1. Caracterul creanţelor puse în executare
2. Titlurile executorii- hotărârea judecătorească în calitate de titlu executoriu
1. Caracterul creanţelor puse în executare
× Art. 379 alin. 1 C.pr.civ.: ,, Nici o urmărire asupra bunurilor mobile sau imobile nu poate avea
loc decât pentru o creanţă certă, lichidă şi exigibilă”;
× Creanţa este certă dacă existenţa ei rezultă din actul de creanţă/alte acte, chiar neautentice ce
emană de la debitor sau sunt recunoscute de el- art. 379 alin. 3 C.pr.civ.;
× Creanţa este lichidă dacă cuantumul ei este determinat/determinabil prin actul de creanţă şi alte
acte neautentice, ce emană de la debitor, sunt recunoscute de dânsul sau opozabile lui în baza
unei dispoziţii legale sau a stipulaţiilor din actul de creanţă, chiar dacă pentru această
determinare sunt necesare calcule deosebite- art.v379 alin. 4 C.pr.civ.;
× Creanţa este exigibilă dacă termenul ei de plată s-a implinit;
Sancţiuni
× Când creanţa nu este certă sau exigibilă, debitorul poate cere anularea titlului executoriu sau a
formelor de executare;
× Când creanţa nu este lichidă, executarea se va amâna până la determinarea cuantumului;
16 16
2. Titlurile executorii- hotărârea judecătorească în calitate de titlu executoriu
× Titlul executoriu- înscrisul care permite executarea silită a creanţei pe care o constată
× Art. 372 C.pr.civ: ,, Executarea silită se va efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti
ori al unui alt înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu”
× Pentru a putea fi pusă în executare, hotărârea judecătorească trebuie să fie:
A. Definitivă –art. 377 alin. 1 C.pr.civ.
- Există situaţii în care hotărârea trebuie să fie irevocabilă: desfiinţarea de construcţii, plantaţii,
lucrări cu aşezare fixă, strămutare de hotare, alte cazuri prevăzute de lege;
- Există, de asemenea, situaţii în care, hotărârile judecătoreşti, deşi nu sunt definitive, pot fi puse
în executare: cazurile de execuţie vremelnică de drept- art. 278 C.pr.civ. ( ,, Hotărârile primei
instanţe sunt executorii de drept când au ca obiect: plata salariilor (...), despăgubiri pentru
accidentele de muncă (...)”
B. Învestirea cu formula executorie prevăzută de art. 269 C.pr.civ
× Art. 373
3
şi art. 374 alin.2 C.pr.civ.- cererea de învestire cu formulă executorie se soluţionează
prin încheiere de către preşedintele primei instanţe;
× Încheierea prin care se admite cererea nu este supusă nici unei căi de atac;
× Încheierea prin care se respinge cererea de învestire cu formulă executorie a hotărârii
judecătoreşti/a altui înscris/cererea de eliberare de către instanţă a titlului executoriu poate fi
atacată cu recurs de către creditor, în termen de 5 zile de la pronunţare, pentru cel prezent sau
de la comunicare, pentru cel care lipseşte;
× Conform art. 373
3
alin. 2 C.pr.civ, dacă alte organe competente refuză emiterea titlului
executoriu, creditorul poate face plângere la judecătoria în circumscripţia căreia se află
organul, în termen de 15 zile de la data când a luat cunoştinţă de refuz;
17 17
× Învestirea cu formulă executorie este o cerinţă de ordine publică, debitorul putând
invoca nelegalitatea învestirii sau lipsa ei doar pe calea contestaţiei la executare;
× Există hotărâri care nu trebuie învestite cu formulă executorie, precum:
- Hotărârile date cu executare vremelnică- art. 374 alin.1;
- Încheierile executorii;
- Hotărârea judecătorească dată în materie comercială, care se aduce la îndeplinire
prin executare silită şi care, purtând menţiunea că este irevocabilă, constituie titlu
executoriu, fără a fi necesare alte formalităţi- art.720
9
C.pr.civ.;
Formula executorie are următorul cuprins- art. 269 C.pr.civ. alin.1:
,, Noi, Preşedintele României”
( urmează cuprinsul hotărârii)
,, Dăm împuternicire şi ordonăm organelor de executare să pună în executare prezenta
hotărâre. Ordonăm agenţilor forţei publice să acorde concursul la executarea acestei
hotărâri, iar procurorilor să stăruie pentru ducerea ei la îndeplinire, în condiţiile
legii. Spre credinţă, prezenta ( hotărâre) s-a semnat de...
( urmează semnătura preşedintelui şi a grefierului)”
× Hotărârea învestită se va da numai părţii care a câştigat sau reprezentantului ei;
× Recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite pe teritoriul României a hotărârilor în
materie civilă şi comercială, pronunţate într-un alt stat membru al Uniunii Europene
sunt supuse Regulamentului nr. 44/2001(CE), privind competenţa judiciară,
recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială;
18 18
CAPITOLUL IV CEREREA DE EXECUTARE SILITĂ
ÎNŞTIINŢAREA PREALABILĂ A DEBITORULUI
UNELE INCIDENTE LA EXECUTAREA SILITĂ
× În scopul de a se facilita executarea silită între ţările Uniunii Europene, prin Legea 191/2007,
publicată în M.Of. Nr. 425/26 iunie 2007, s-a stabilit că, titlurile executorii privind drepturi de
creanţă având ca obiect obligaţia de plată a unei sume de bani necontestată, constituite potrivit
legii române, pot fi certificate, la cererea părţii interesate, ca titluri executorii europene, în
condiţiile prevederilor Regulamentului nr. 805/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului;
1. Cererea de executare silită
2. Înştiinţarea prealabilă a debitorului
3. Incidente care împiedică, temporizează sau sting executarea silită
4. Întoarcerea executării silite
1. Cererea de executare silită
- Reprezintă actul de procedură care, emanând de la creditor, declanşează executarea silită;
- În ceea ce priveşte determinarea elementelor ei, îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 82- art. 84
C.pr.civ., privitoare la cererile în justiţie în general;
- Cererea se depune la executorul judecătoresc ales de creditor, cu observarea regulilor de
competenţă;
- La cerere se vor anexa titlul executoriu, precum şi, când este cazul, dovada calităţii de
reprezentant;
- Conform art. 373
1
alin. 1, cererea de executare silită, alături de titlul executoriu, se depun la
executorul judecătoresc;
- În termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea cererii, executorul va solicita instanţei de
executare încuviinţarea executării silite, înaintându-i în copie cererea şi titlul respectiv;
- Instanţa încuviinţează cererea în termen de cel mult 7 zile de la înregistrare, printr-o încheiere
dată în camera de consiliu, fără citarea părţilor;
19 19
- Încheierea prin care instanţa admite cererea de încuviinţare a executării nu poate fi atacată;
- Încheierea prin care se respinge cererea de încuviinţare poate fi atacată cu recurs, doar de către
creditor, în termen de 5 zile de la comunicare;
- Cererea de încuviinţare a executării poate fi respinsa dacă- art. 373
1
alin. 4 C.pr.civ.:
1) Cererea este de competenţa altui organ de executare;
2) Titlul nu a fost învestit cu formulă executorie;
3) Creanţa nu este certă, lichidă şi exigibilă;
4) Titlul cuprinde dispoziţii are nu se pot îndeplini prin executare silită;
5) Alte impedimente prevăzute de lege;
2. Înştiinţarea prealabilă a debitorului
· Cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, executarea va începe după ce se va comunica
debitorului o somaţie, care va cuprinde:
+ Denumirea şi sediul organului de executare
+ Data emiterii somaţiei şi numărul dosarului de executare
+ Numele şi domiciliul/Denumirea şi sediul debitorului
+ Arătarea titlului executoriu anexat pe baza căruia urmează să se facă executarea
+ Termenul în care cel somat urmează să-şi execute benevol obligaţiile şi arătarea consecinţelor
nerespectării lui
+ Semnătura şi ştampila organului de executare
20 20
+ În ceea ce priveşte termenul în care debitorul poate să-şi execute benevol obligaţia, acesta
diferă în funcţie de forma executării silite:
• 1 zi, în cazul urmăririi/predării silite a bunurilor mobile
• 2 zile în cazul urmăririi silite a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini
• 15 zile în cazul urmăririi silite a bunurilor imobile
• 5 zile în cazul predării silite a bunurilor imobile
• 10 zile în cazul executării silite a unor obligaţii de a face/de a nu face
+ Comunicarea somaţiei se face conform regulilor generale privind citarea şi comunicarea
actelor de procedură
• Înştiinţarea debitorului prin somaţie nu este necesară, când legea prevede expres acest lucru
de ex.:
• Cazul ordonanţei preşedinţiale- art. 581 alin. 4 C.pr.civ
• Cazul în care creditorul justifică o nevoie urgentă sau există pericolul ca debitorul să se
sustragă de la urmărire- art. 573 C.pr.civ.
3. Incidente care împiedică, temporizează sau sting executarea silită
I. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită
II. Suspendarea executării silite
III. Perimarea executării silite
IV. Încetarea executării silite
V. Alte impedimente care pot surveni în timpul executării silite
21 21
I. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită- art. 405-art. 405
3
C.pr.civ.:
^ Termenul general de prescripţie- 3 ani
^ În materia acţiunilor reale imobiliare- 10 ani
^ Curge de la data când se naşte dreptul de a cere executarea silită ( în cazul hotărârilor
judecătoreşti de la data rămânerii lor definitive, cu excepţia situaţiilor în care recursul este
suspensiv de executare, situaţie în care termenul începe să curgă de la data pronunţării hotărârii
irevocabile; există, totodată, cazuri în care hotărârile primei instanţe sunt executorii)
^ Cursul prescripţiei se suspendă:
· În condiţiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripţie a dreptului material
la acţiune ( cazurile generale de suspendare a prescripţiei din Codul civil în vigoare- art. 2532)
· Când suspendarea a fost stabilită de lege/instanţă/alt organ competent
· Când debitorul îşi sustrage veniturile şi bunurile de la urmărire
· Alte cazuri
^ Prescripţia nu se suspendă atunci când executarea silită este suspendată la cererea creditorului
urmăritor
^ O dată cu încetarea cauzei de suspendare a prescripţiei, prescripţia işi va relua cursul, luându-se
în calcul şi timpul scurs anterior apariţiei cauzei de suspendare
^ Cursul prescripţiei se întrerupe:
> Pe data indeplinirii de către debitor a unui act voluntar de executare a obligaţiei sau a unui act
de recunoaştere a datoriei, înaintea/în cursul executării silite
> Pe data depunerii cererii de executare, însoţită de titlul executoriu, indiferent dacă organul de
executare este competent sau nu
22 22
> Pe data trimiterii spre executare a titlului executoriu, în condiţiile art. 453 alin. 2 C.pr.civ.:,,
Pentru sumele datorate cu titlul de obligaţie de întreţinere sau de alocaţie pentru copii (...)”;
> Pe data îndeplinirii în cursul executării silite a unui act de executare;
> Pe data depunerii cererii de reluare a executării, în condiţiile art. 371
6
alin.1 ( când s-au
descoperit bunuri ale debitorului);
> Alte cazuri prevăzute de lege;
^ Întreruperea prescripţiei are ca efect ştergerea prescripţiei începute înainte de apariţia cauzei
de întrerupere şi curgerea unui nou termen;
^ Prescripţia NU este întreruptă dacă cererea de executare a fost respinsă, anulată, dacă s-a
perimat, dacă s-a renunţat la ea;
^ În cazul în care s-a împlinit termenul de prescripţie, creditorul poate cere repunerea în termen,
dacă a fost împiedicat să ceară executarea datorită unor motive temeinice;
^ Cererea de repunere în termen se introduce la instanţa de executare competentă, în termen de
15 zile de la data încetării impedimentelor;
II. Suspendarea executării silite
C Voluntară:
× Când este solicitată de către creditor;
× Când debitorul sau altă persoană interesată au depus valoarea ce se cere sau bunul reclamat;
C Legală:
× În cazul morţii debitorului, timp de 8 zile, când există moştenitori majori;
× În cazul morţii debitorului, până la numirea unui reprezentant legal, când există moştenitori
minori;
23 23
× Când instanţa a dispus suspendarea hotărârii care face obiectul unor căi de atac (recurs,
contestaţie în anulare, revizuire);
× În cazul declarării apelului în termenul legal;
× Până la soluţionarea cererii formulate în condiţiile art. 492 alin. 2 C.pr.civ;
× În cazul formulării contestaţiei la executare dacă s-a solicitat şi admis suspendarea executării
silite;
× Art. 521 C.pr.civ.: când, la solicitarea adjudecatarului bunului imobil, instanţa dispune
suspendarea împărţirii preţului, până la judecarea definitivă a cererii de evicţiune introdusă de
către terţul ce se pretinde a fi proprietar al bunului imobil urmărit;
× În cazul urmăririi bunurilor imobile, când instanţa admite cererea debitorului de a face plata
datoriei din veniturile imobilului urmărit sau din alte venituri ale sale pe timp de 6 luni – art.
499 alin. 2 C.pr.civ.;
III. Perimarea executării silite
¦ Are ca efect desfiinţarea actelor de executare, datorită inactivităţii creditorului;
¦ Este o sancţiune procedurală;
¦ Conform art. 389 alin. 1 C.pr.civ., executarea se perimă de drept dacă creditorul a lăsat să
treacă 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare, fără să fi urmat alte acte, orice
parte interesată putând cere desfiinţarea ei;
¦ Perimarea nu curge dacă actul urma să fie îndeplinit din oficiu;
¦ În caz de suspendare termenul curge de la data încetării suspendării;
¦ În cazul unei noi cereri de executare, se va face încă o somaţie, la care nu se va anexa titlul ce
se execută;
24 24
¦ Nu se vor notifica debitorului somaţia şi titlul când executarea se face în condiţiile art. 382
C.pr.civ.,;
IV. Încetarea executării silite
: Este un incident procedural;
: Dacă s-a realizat obligaţia prevăzută în titlul executoriu, s-au efectuat cheltuielile/alte sume
datorate;
: Dacă executarea nu mai poate fi continuată datorită lipsei bunurilor/imposibilităţii
valorificării lor;
: Dacă creditorul renunţă la executare;
: Dacă a fost desfiinţat titlul executoriu;
V. Alte impedimente care pot surveni în timpul executării silite
× Preşedintele instanţei va putea încuviinţa executarea, în cazuri urgente, la alte ore (înainte de
ora 6.00 şi după ora 20.00) şi în zilele nelucrătoare;
× Art. 491 C.pr.civ.: în cazul minorilor sau a persoanelor puse sub interdicţie se vor urmări silit
bunurile mobile, înainte celor imobile, cu excepţia cazului în care există o obligaţie comună
prevăzută în titlul executoriu, cu cea a unei persoane cu capacitate deplină de exerciţiu;
× Art. 492. alin. 2, în cazul urmăririi unui imobil ipotecat înstrăinat, dobânditorul nedator poate
cere urmărirea altor imobile ipotecate aflate în posesia debitorului;
× Art. 493 C.pr.civ., creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevălmaş pot
urmări cota parte determinantă a acestuia;
× Beneficiul de discuţiune şi beneficiul de diviziune în cazul fidejusiunii;
25 25
4. Întoarcerea executării silite
- Reprezintă restabilirea situaţiei anterioare executării silite, din cauza desfiinţării titlului
executoriu sau a executării în sine;
- Bunurile supuse executării se vor restitui celui îndreptăţit;
- Dacă s-au vândut bunuri mobile, se va restitui suma rezultată din vânzare şi actualizată în
funcţie de rata inflaţiei;
- Restabilirea situaţiei anterioare se va face la cererea celui interesat, de către instanţa care a
desfiinţat titlul executoriu sau actele de executare;
- Dacă s-a dispus rejudecarea în fond a procesului, măsura restabilirii situaţiei anterioare se va
dispune de către instanţa care rejudecă fondul, în cazul în care nu a fost dispusă iniţial;
26 26
CAPITOLUL V CONTESTAŢIA LA EXECUTARE
1. Noţiuni generale. Subiectele şi obiectul contestaţiei
2. Competenţa soluţionării contestaţiei
3. Termenul de exercitare a contestaţiei
4. Procedura de judecată a contestaţiei
1. Noţiuni generale. Subiectele şi obiectul contestaţiei
× Noţiune: mijloc procedural specific executării silite a procesului civil, prin care persoanele
vătămate sau interesate, după caz, solicită instanţei anularea sau îndreptarea unor acte de
executare, anularea sau încetarea executării silite, anularea titlului executoriu, efectuarea actului
de executare a cărui îndeplinire se refuză, obligarea organului de executare la începerea executării
sau lămurirea titlului executoriu
× Sub aspectul naturii sale juridice, contestaţia la executare are caracterul unei căi de atac specifice
executării silite
× ( când este exercitată de către creditor/debitor) sau al unei acţiuni civile;
× Pot introduce contestaţie la executare, creditorul sau debitorul, precum şi terţe persoane, care sunt
afectate direct de procedura executării silite;
× Contestaţia latitlu
× Pune în discuţie titlul executoriu, în scopul clarificării înţelesului, limitelor sau întinderii sale, fără
a se lua în considerare aspectele de fond, pentru care se folosesc căile de atac cunoscute
× Contestaţia laexecutarepropriu-zisă
× Pune în discuţie aspecte de nelegalitate ale executării, cum ar fi: nerespectarea dispoziţiilor
referitoare la învestirea cu formulă executorie, nerespectarea termenelor, apariţia anumitor
incidente
27 27
2. Competenţa soluţionării contestaţiei
× Contestaţia la executare propriu-zisă:se introduce la instanţa de executare;
· Contestaţia la titlu:
· Dacă emană de la un organ de jurisdicţie şi priveşte întinderea, înţelesul sau aplicarea titlului
executoriu se introduce la organul de jurisdicţie respectiv;
· Dacă nu emană de la un organ de jurisdicţie, competenţa aparţine instanţei de executare;
3. Termenul de exercitare a contestaţiei
× Conform art. 401 C.pr.civ., contestaţia se poate face în termen de 15 zile de la data când:
a) Contestatorul a luat la cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă sau de refuzul de a
îndeplini un act de executare;
b) S-a primit înştiinţarea/comunicarea cu privire la poprire, iar dacă aceasta s-a făcut asupra unor
venituri periodice, termenul pentru debitor curge de la data primei reţineri;
c) De la data când debitorul a primit somaţia (când se contestă executarea) sau a luat cunoştinţă de
primul act de executare, când executarea se face fără somaţie sau nu s-a primit somaţia;
d) De la data vânzării/predării silite a bunului, când este introdusă de o terţă persoană ce pretinde un
drept de proprietate/alt drept real asupra bunului;
• Oricând în termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită, când se doreşte
lămurirea, întinderea, aplicarea titlului executoriu;
• Se poate cere repunerea în termenul de exercitare a contestaţiei, în condiţiile art. 103 C.pr.civ.;
28 28
4. Procedura de judecată a contestaţiei
× Instanţa sesizată va solicita organului de executare să transmită în termen dosarul de executare/copii certificate,
judecata făcându-se de urgenţă şi cu precădere;
× Hotărârea dată în soluţionarea contestaţiei la titlu: supusă căilor de atac recunoscute împotriva hotărârii ce
reprezintă titlul executoriu;
× Hotărârea dată în soluţionarea contestaţiei la executarea propriu-zisă:
• Atacabilă cu recurs;
• Atacabilă cu apel, cînd este formulată de un terţ ce se pretinde titular al unui drept real asupra bunului sau când se
cere împărţirea bunurilor comune în cadrul judecării contestaţiei ( art. 400
1
C.pr.civ.);
× În cazul admiterii contestaţiei:
• Instanţa anulează actul de executare contestat/dispune îndreptarea acestuia;
• Dispune anularea/încetarea executării;
• Dispune anularea/lămurirea titlului executoriu;
• Dispune efectuarea actului de executare a cărui îndeplinire a fost refuzată ( dacă refuzul este nejustificat şi fapta nu
constituie infracţiune se poate aplica o amendă sau se pot cere despăgubiri);
× În cazul respingerii contestaţiei:
• Contestatorul poate fi obligat la plata despăgubirilor pentru pagubele create prin întârzierea executării şi la plata
unei amenzi ( când se constată reaua-credinţă);
+ Suspendarea executării silite
+ Instanţa poate suspenda executarea, cu condiţia depunerii unei cauţiuni, până la soluţionarea contestaţiei la
executare sau a altei cereri referitoare la executarea silită;
+ Instanţa suspendă doar distribuirea preţului dacă bunurile sunt perisabile sau se pot deprecia-,, stricăciunii, pieirii
sau deprecierii”;
+ Asupra cererii de suspendare, instanţa se pronunţă prin încheiere, ce poate fi atacată cu recurs;
© Preşedintele instanţei poate dispune prin încheiere, fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la
soluţionarea cererii de suspendare. Încheierea nu este supusă nici unei căi de atac.;
29 29
CAPITOLUL VI OBIECTUL EXECUTĂRII SILITE
- Pot fi supuse executării silite veniturile şi bunurile debitorului, în măsura realizării drepturilor
creditorilor şi sub condiţia ca legea sau părţile să nu le fi declarat neurmăribile;
- Art. 371
2
alin.1 C.pr.civ.: ,, Pot fi executate silit obligaţiile al căror obiect constă în plata unei sume de
bani, predarea unui bun ori a folosinţei acestuia, desfiinţarea unei construcţii, plantaţii ori alte lucrări
sau în luarea unei alte măsuri admise de lege”;
- Art. 371
3
alin. 1 C.pr.civ.: ,, Veniturile şi bunurile debitorului (...) “;
- Conform art. 406, 407,409 C.pr.civ, NU pot fi supuse executării silite sau pot fi supuse executării silite
în anumite condiţii, următoarele categorii de bunuri:
· Bunuri de uz personal/casnic/obiectele de cult/animale necesare debitorului şi familiei;
· Alimentele necesare pe două luni, iar dacă este agricultor, alimentele până la noua recoltă
· Combustibilul pentru 3 luni de iarnă;
· Bunurile declarate neurmăribile prin alte dispoziţii legale;
· Bunurile destinate exercitării profesiei;
· Salariile şi alte venituri, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale (1/2 din venitul lunar net
pentru sumele datorate cu titlul de întreţinere sau alocaţie pentru copii; 1/3 din venitul lunar net
pentru orice alte datorii);
· Ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă- în limita a 1/2 din cuantumul lor;
· Compensaţia acordată salariaţilor în caz de desfacere a contractului individual de muncă-în limita a
1/2 din cuantumul lor;
· Sumele destinate şomerilor-în limita a 1/2 din cuantumul lor;
· Alocaţiile de stat/indemnizaţiile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele
de maternitate, cele acordate în caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele;
· Sancţiunea nerespectării acestor articole este nulitatea urmăririi silite;
30 30
CAPITOLULVII URMĂRIREA SILITĂ MOBILIARĂ
× Formă a executării silite indirecte prin care creditorul tinde să-şi realizeze creanţa din vânzarea bunurilor
mobile ale debitorului
1. Identificarea şi sechestrarea bunurilor
2. Valorificarea bunurilor sechestrate
3. Imposibilitatea vânzării bunului sechestrat
1. Identificarea şi sechestrarea bunurilor
~ Conform art. 411 C.pr.civ., executorul judecătoresc va proceda la sechestrarea bunurilor mobile dacă în
termen de 1 zi de la primirea somaţiei, debitorul nu plăteşte;
~ Executorul va identifica şi evalua, cu acordul părţilor bunurile, în caz contrar solicitând o expertiză;
~ Bunurile vor fi evaluate la valoarea lor de circulaţie, o copie după raport comunicându-se debitorului;
~ Pentru bunurile sechestrate asigurător, executorul verifică existenţa acestora şi poate sechestra şi altele, în
cazul neacoperirii sumei datorate;
~ Prezenţa unui ofiţer de poliţie/ajutor al său, în lipsa lor, a primarului /ajutor al său sau, în lipsa lor, înlocuirea
cu doi martori majori este necesară în cazurile în care uşile debitorului sunt închise şi se refuză deschiderea lor,
în cazul refuzului de a deschide camerele sau mobilele şi în situaţia în care debitorul lipseşte şi nu locuieşte cu
dânsul nici o rudă care să-l reprezinte;
~ Camerele şi mobilele se vor deschide treptat, iar prezenţa creditorului nu este necesară;
~ Executorul va formula un proces-verbal complex de sechestru , semnat de toate persoanele prezente-art. 416
C.pr.civ., lăsând un exemplar debitorului la domiciliul acestuia sau custodelui, după caz;
~ Cu acordul creditorului, bunurile se pot lăsa în custodia debitorului; în cazul împotrivirii debitorului, acestea
se vor da unui custode ales de creditor;
~ Sigilarea sau ridicarea bunurilor se va face în cazul în care există pericolul înstrăinării, substituirii, deteriorării
lor;
~ Sumele de bani, titlurile de valoare, obiectele şi metalele de valoare, se depun, cel târziu a 2-a zi la unităţi
specializate, executorul păstrând dovada depunerii lor;
31 31
~ Dacă custodele nu este însuşi debitorul, acesta va fi remunerat pentru activitatea sa şi va răspunde pentru
eventualele prejudicii;
~ Dacă o altă persoană deţine un drept asupra bunurilor, aceasta va fi înştiinţată despre aplicarea sechestrului şi
citată la termenele pentru vânzare;
~ Dacă se va descoperi o altă executare asupra aceloraşi bunuri, executorul va declara urmărită şi de dânsul aceeaşi
avere, având posibilitatea să înceapă urmărirea asupra altor bunuri neurmărite anterior;
~ Debitorul/altă persoană interesată poate solicita instanţei încetarea/suspendarea urmăririi dacă depune valoarea
cerută/valoarea bunului reclamat, la C.E.C sau la orice altă instituţie bancară, la dispoziţia organului de
executare, o dată cu înmânarea recipisei de consemnare şi a copiei după cererea respectivă;
~ Instanţa se va pronunţa prin încheiere, potrivit dispoziţiilor referitoare la ordonanţa preşedinţială, iar, în cazul
respingerii, urmărirea va continua;
2. Valorificarea bunurilor sechestrate
× Vânzarea bunurilor se va face prin vânzare directă, vânzare la licitaţie publică sau alte modalităţi legale;
× Se poate încuviinţa vânzarea bunurilor, cu acordul creditorului, de către debitor, caz în care acesta este obligat să
informeze executorul în legătură cu ofertele primite, potenţialii cumpărători şi termenul în care aceştia sunt
dispuşi să consemneze preţul;
× Executorul, cu acordul ambelor părţi, poate valorifica bunurile prin vînzare directă cumpărătorului care oferă cel
puţin preţul stabilit în procesul-verbal de sechestru/prin expertiză şi publicat în anunţurile de vânzare;
× Vânzarea nu va avea loc în mai puţin de 2 săptămâni sau în mai mult de 2 luni de la data procesului-verbal de
sechestru/de la data când potenţialii cumpărători s-au angajat să consemneze suma;
× Debitorul şi creditorul vor fi înştiinţaţi despre data, ora, locul vânzării, precum şi despre oferta de preţ depusă;
× La data vânzării executorul va întocmi un proces-verbal semnat de executor, creditor, debitor, cumpărător;
× Dacă vânzarea bunurilor se va face prin licitaţie publică, executorul, în termen de cel mult 1 zi de la întocmirea
procesului-verbal de sechestru sau de la termenul când cumpărătorul s-a angajat să plătească, va fixa data, ora şi
locul licitaţiei, care poate fi şi locul unde se află bunurile;
× Debitorul va fi înştiinţat, iar regulile privind termenul vânzării prin licitaţie vor fi aceleaşi ca şi cele referitoare la
vânzarea directă;
× La solicitarea debitorului şi a creditorului, termenul se va putea scurta sau prelungi;
32 32
× Cu cel puţin 3 zile înainte de licitaţie, executorul va afişa publicaţia de vânzare la locul licitaţiei, la
sediul organului de executare, al primăriei de la locul vânzării bunurilor, al instanţei de executare şi,
când se consideră necesar, într-un ziar de largă circulaţie;
× Nerespectarea acestei formalităţi atrage răspunderea executorului;
× Costul publicaţiilor şi anunţurilor de vânzare se vor avansa de către creditor în contul bunurilor
urmărite;
× La licitaţie poate participa orice persoană care a consemnatla C.E.C./orice instituţie bancară, la
dispoziţia executorului, cel puţin 10% din preţul de începere al licitaţiei;
× Vânzarea la licitaţie se va face în mod public de către executor, ce va oferi spre vânzare fiecare bun
sau mai multe bunuri în funcţie de natura şi destinaţia lor;
× Bunul se va adjudeca celui care, după trei strigări succesive, făcute la diferite intervale de timp,
destinate supralicitărilor, oferă preţul cel mai mare, chiar şi când acesta a fost singurul ofertant;
× Dacă nu se obţine preţul de începere al licitaţiei, bunul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, la
acelaşi termen;
× Adjudecatarul este obligat să depună de îndată întregul preţ, la cererea sa încuviinţată de către
executor, acesta putându-se depune în cel mult 5 zile;
× Dacă suma nu se va depune, se va relua licitaţia sau o altă modalitate de valorificare, adjudecatarul
răspunzând de scăderea preţului la o nouă vânzare şi de alte cheltuieli, care vor fi reţinute din
avansul consemnat la C.E.C.;
× Creditorii urmăritori/intervenienţii nu pot adjudeca bunul la un preţ mai mic de 75% din preţul de
începere al licitaţiei;
× În situaţia în care adjudecatar este însuşi creditorul, în lipsă de alţi creditori/alţi creditori cu un
rang de preferinţă superior, creditorul va depune în contul preţului creanţa sa, în tot sau în parte;
33 33
× Licitaţia se va închide după ce se acoperă creanţele/cheltuielile sau când intervin situaţiile
prevăzute de art. 371
5
sau ale art. 428 din C.pr.civ.;
× După închiderea licitaţiei, executorul va întocmi un proces-verbal despre desfăşurarea acesteia,
semnat de executor, creditor, debitor şi adjudecatar;
× Executorul va elibera o dovadă care va cuprinde data şi locul licitaţiei, numele adjudecatarului,
indicarea bunului şi a preţului, ce va constitui titlu de proprietate asupra bunurilor vândute;
× Riscul pieirii bunului îl va suporta adjudecatarul până la predarea acestuia, care are loc după
achitarea preţului ;
× În cazul în care bunul nu s-a putut vinde, orice creditor care putea cere executarea silită, îl poate
prelua în contul creanţei, plătind o diferenţa daca valoarea depăşeşte creanţa;
× Dacă mai mulţi creditori doresc bunul, acesta va fi atribuit conform ordinii de preferinţă stabilite
de art. 563 şi 564 din C.pr.civ.;
3. Imposibilitatea vânzării bunului sechestrat
× Bunurile sechestrate, ce n-au putut fi valorificate, rămân indisponibilizate cel mult 6 luni de la
data sechestrului, timp în care executorul poate proceda din nou la valorificare;
× Bunurile se vor restitui debitorului, dacă după acest termen nu pot fi valorificate;
× Dacă adjudecatarul bunurilor a fost creditorul, vânzarea poate fi desfiinţată dacă există motive de
nulitate;
× Dacă o terţă persoană a fost adjudecatar, cu condiţia să nu existe motive de fraudă, vânzarea nu
poate fi desfiinţată;
34 34
CAPITOLUL VIII POPRIREA
Formă a executării silite indirecte, prin care creditorul urmăreşte sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri
mobile incorporale urmăribile, datorate debitorului în prezent sau viitor, de o a treia persoană, în temeiul unor
raporturi juridice existente la data formulării cererii de poprire;
1. Subiectele popririi
2. Obiectul popririi
3. Procedura popririi
1. Subiectele popririi
× Poprirea presupune , de regulă, trei subiecte: creditorul popritor, debitorul poprit şi terţul poprit;
× Esenţiale sunt raporturile juridice existente la data formulării cererii: între creditorul popritor şi debitorul
poprit, între debitorul poprit şi terţul poprit, ambele fiind raporturi de obligaţie, în sensul că debitorul poprit
datorează creditorului popritor, iar terţul poprit îi datorează debitorului poprit;
× Procedura popririi nu exclude pluralitatea creditorilor, distribuirea sumei deţinute de terţul poprit făcându-se
conform art. 563 şi următ. C.pr.civ.;
× Debitorul poprit este persoana fizică sau juridică ţinută de obligaţia înscrisă în titlul executoriu, ce are calitatea
de creditor al terţului poprit;
× Terţul poprit este persoana fizică sau juridică, ce are calitatea de debitoare a debitorului poprit;
2. Obiectul popririi
× În temeiul art. 452 C.pr.civ., pot forma obiect al popririi: sumele de bani, titlurile de valoare, sumele datorate în
viitor, la data scadenţei, alte bunuri mobile corporale, efectele de comerţ, veniturile periodice, contul curent;
× NU sunt supuse popririi: sumele destinate unei afectaţiuni speciale prevăzute de lege, asupra cărora debitorul
este lipsit de dreptul de dispoziţie; sumele reprezentând credite nerambursabile/finanţări primite de la
instituţii/organizaţii internaţionale pentru derularea unor programe/proiecte; sumele necesare plăţii drepturilor
salariale, nu mai mult de 6 luni de la data înfiinţării popririi;
35 35
3. Procedura popririi
- Înfiinţarea popririi
- Poprirea se înfiinţează la cererea creditorului de către executorul de la domiciuliul/sediul debitorului, de la
domiciliul/sediul terţului poprit
- Se dispune şi de instanţa de fond, din oficiu, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere, alocaţie
pentru copii, despăgubiri pentru pagubele cauzate prin moarte, vătămarea integrităţii corporale/sănătăţii sau când
executarea se face asupra salariului/altor venituri periodice realizate de debitor
- Înfiinţarea popririi se face fără somaţie, prin adresă însoţită de o copie de pe titlul executoriu, comunicată terţului
şi debitorului
- Terţului poprit îi este interzisă plata datorată debitorului
- Adresa de înfiinţare a popririi va conţine toate elementele de identificare ale debitorului persoană fizică/juridică
- Indisponibilizarea sumelor va înceta dacă debitorul consemnează întreaga creanţă la dispoziţia creditorului
urmăritor
- Debitorul va înmâna recipisa de consemnare executorului, care-l va notifica pe terţ
- În cazurile în care poprirea se dispune de instanţa de fond, poprirea rămîne în fiinţă şi când debitorul îşi schimbă
locul de muncă
- În 15 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadenţă, terţul poprit
este obligat să: consemneze suma, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite şi să informeze
executorul, să plătească direct suma creditorului, iar, dacă există mai multe popriri, să arate sumele poprite de
fiecare creditor şi datele lor de identificare
- Când debitorul este titular de conturi bancare, băncii îi este interzisă efectuarea oricăror operaţiuni care ar
diminua suma indisponibilizată
- Executorul va proceda la eliberarea/distribuirea sumei după 15 zile de la primirea dovezii de consemnare
36 36
- Validarea popririi
- Creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data când terţul poprit
trebuia să consemneze suma, pot sesiza instanţa de executare, pentru a valida poprirea, din pricina
neîndeplinirii obligaţiilor terţului poprit
- Instanţa va da o hotărâre de validare a popririi, prin care va obliga terţul poprit să plătească
debitorului
- Dacă se dovedeşte că terţul nu datorează creanţa debitorului, poprirea înfiinţată se va desfiinţa
- Terţul de rea-credinţă va putea fi amendat
- În caz de nerespectare a obligaţiei de plată stabilită prin hotărâre, executarea se va face împotriva
terţului poprit
- Dacă poprirea a fost înfiinţată asupra unor titluri de valoare/alte bunuri mobile incorporale,
executorul le va valorifica în conformitate cu dispoziţiile referitoare la bunurile mobile, ţinând,
totodată, seama şi de dispoziţiile speciale legate de aceste bunuri
37 37
CAPITOLUL IX URMĂRIREA SILITĂ A FRUCTELOR
NECULESE ŞI RECOLTELOR PRINSE DE RĂDĂCINI
× Fructele şi recoltele se vor urmări pe baza unor titluri executorii, înainte cu 6 săptămâni de
coacerea lor;
× Urmărirea va fi precedată de o somaţie, cu 2 zile înainte;
× Aceste bunuri se pot şi sechestra- măsură cu caracter conservator;
× Sechestrul nu este condiţionat de un termen;
× Vânzarea bunurilor la licitaţie urmează regulile vânzării silite a bunurilor mobile, fiind posibilă
vânzarea lor înainte sau după ce vor fi culese;
× La această formă de executare silită pot recurge şi creditorii uzufructuarului, cu condiţia ca acesta
să fie în viaţă la data recoltei, ai arendaşului/ subarendaşului;
38 38
CAPITOLUL X URMĂRIREA SILITĂ ASUPRA BUNURILOR
IMOBILE
Formă a executării silite indirecte, prin care se valorifică bunurile imobile ale debitorului, în scopul acoperirii creanţei
creditorului
1. Obiectul executării silite imobiliare
2. Formalităţi premergătoare vânzării la licitaţie
3. Vânzarea la licitaţie
4. Actul de adjudecare şi efectele sale
5. Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executarea silită
1. Obiectul executării silite imobiliare
× Bunurile imobile
× Dreptul de uzufruct şi dreptul de superficie
× Dreptul de servitute poate fi urmărit doar împreună cu fondul căruia îi profită
× Se pot urmări separat construcţiile ce formează o proprietate distinctă de sol, drepturile ce privesc proprietatea pe
etaje/apartamente
× Urmărirea se întinde de drept şi asupra bunurilor accesorii imobilului, care pot fi urmărite doar împreună cu
imobilul
× Art 491, 492,493 din C.pr.civ. se aplică corespunzător- (vezi alte impedimente care pot interveni în timpul executării
silite-slide 22)
2. Formalităţi premergătoare vânzării la licitaţie
× Bunurile imobile se vor valorifica prin vânzare la licitaţie publică, vânzare directă sau alte modalităţi legale
× Dacă sunt urmărite mai multe bunuri imobile, vânzarea prin licitaţie se va îndeplini pentru fiecare bun
× Executorul va întocmi un proces-verbal de situaţie, care va conţine descrierea detaliată a imobilului
× După întocmirea procesului-verbal, executorul îl va soma pe debitor, urmând ca somaţia să fie înscrisă în cartea
funciară
× După notarea somaţiei în cartea funciară, drepturile reale înscrise ulterior nu vor fi opozabile
creditorului/adjudecatarului, decât atunci când legea prevede, când părţile au fost de acord sau când terţul
dobânditor a plătit datoriile
× Închirierile/arendările anterioare înscrierii somaţiei sunt opozabile creditorilor şi adjudecatarului
39 39
× În termen de 10 zile de la comunicarea somaţiei, debitorul poate cere instanţei de executare ca plata datoriei să se
facă din veniturile imobilului/alte venituri, timp de 6 luni;
× Instanţa se va pronunţa prin încheiere irevocabilă, în camera de consiliu, cu citarea părţilor;
× În caz de admitere a cererii, se va dispune suspendarea urmăririi silite imobiliare;
× Creditorul poate solicita reluarea urmăririi, înainte de împlinirea termenului, pentru motive temeinice;
3. Vânzarea la licitaţie
× Executorul va începe procedura de vânzare dacă, în 15 zile de la primirea somaţiei, debitorul nu plăteşte;
× Titularii drepturilor reale/altor sarcini ce grevează imobilul vor fi informaţi şi citaţi la termenele pentru vânzare ;
× Executorul va stabili preţul imobilului, cerând părerea unui expert când este necesar; tot prin expertiză se va
determina valoarea drepturilor de uzufruct, uz, abitaţie sau servitute, dacă este cazul;
× Executorul va putea numi un administrator-sechestru, dacă consideră necesară această măsură sau dacă este
cerută de către creditor;
× Administratorul-sechestru va putea fi revocat şi tras la răspundere;
× În cazul în care debitorul nu are alt mijloc de existenţă decât veniturile imobilului urmărit, executorul, prin
proces-verbal, îi poate fixa o cotă de cel mult 20% din aceste venituri, măsura putând fi contestată de către cei
interesaţi, la instanţa de executare;
× În termen de 5 zile de la stabilirea preţului imobilului, executorul va întocmi şi afişa publicaţia de vânzare, ce va
conţine elementele prevăzute la art. 504 alin. 1 C.pr.civ.;
× Termenul stabilit pentru vânzare nu va fi mai scurt de 30 de zile sau mai lung de 60 de zile de la afişarea
publicaţiei de vânzare la locul unde va avea loc licitaţia;
× Publicaţia de vânzare se va afişa la sediul organului de executare/instanţei de executare/la sediul primăriei în a
cărei rază teritorială este situat imobilul/la locul unde se desfăşoară licitaţia/într-un ziar de largă circulaţie/la
sediul parchetului-dacă imobilul aparţine unui minor;
× Persoanele interesate vor depune la C.E.C./instituţie bancară o cauţiune de 10% din preţul de începere al licitaţiei,
până la termenul stabilit pentru vânzare;
× Nu sunt obligaţi să depună cauţiunea creditorii în rang util sau coproprietarii;
× Vânzarea este publică şi se poate face pentru toate corpurile de proprietate sau separat, pentru fiecare;
× Licitaţia va începe prin citirea de către executor a publicaţiei de vânzare şi a ofertelor primite;
× Se va începe de la oferta cea mai mare sau, în lipsă, de la preţul de evaluare;
40 40
× De la acest preţ se vor face trei strigări succesive, care să permită opţiuni şi supralicitări;
× Din preţul de pornire se scad drepturile care grevează imobilul după înscrierea ipotecii;
× Dacă din cauza acestor drepturi nu se poate obţine un preţ care să acopere creanţele ipotecare înscrise anterior,
executorul va relua vânzarea în aceeaşi zi, strigările începând de la preţul înscris în publicaţie, imobilul fiind
liber de sarcini;
× Dacă nu se va oferi preţul la care a fost evaluat imobilul, vânzarea se va amâna cel mult 60 de zile, iar preţul va
începe de la 75% din valoare;
× Dacă nici acest preţ nu este oferit de cel puţin un cumpărător, bunul se va vinde la cel mai mare preţ oferit
× Executorul va întocmi un proces-verbal despre desfăşurarea licitaţiei, care va fi semnat de către creditor,
debitor, executor şi adjudecatar;
× Adjudecatarul imobilului va depune preţul în 30 de zile de la data vânzării, ţinându-se cont de cauţiune,
răspunzând pentru neplata lui şi pentru organizarea unei noi licitaţii în caz de neplată;
× După adjudecare, la cerere, se vor restitui celelalte cauţiuni;
× Executorul, cu acordul creditorului, poate stabili plata în rate, dacă adjudecatarul o cere;
4. Actul de adjudecare şi efectele sale
× După plata preţului/avansului şi după trecerea termenului de 15 zile prevăzut la art. 401 alin.1 lit. a) C.pr.civ.,
executorul, pe baza procesului-verbal de licitaţie, va întocmi actul de adjudecare, cu menţiunile de la art. 516
C.pr.civ.;
× Un exemplar de pe actul de adjudecare se va preda adjudecatarului, constituind titlu de proprietate, iar imobilul
va fi înscris în cartea funciară, cu menţiunea interdicţiei înstrăinării, până la plata ratelor, dacă este cazul;
× Un exemplar se va da creditorului urmăritor şi îi va servi ca titlu executoriu împotriva cumpărătorului;
× Prin actul de adjudecare, proprietatea imoilului se transmite de la debitor, la adjudecatar;
× De la data intabulării, imobilul va rămâne liber de orice ipoteci sau sarcini (în afară de cele cu care
adjudecatarul este de acord), plata lor făcându-se din preţul obţinut, dacă adjudecarea s-a făcut cu păstrarea
acestora;
41 41
× Dacă a fost evins, adjudecatarul poate cere despăgubiri debitorului
urmărit/creditorilor care au încasat preţul, dacă suma debitorului nu este
suficientă;
× Daca imobilul a fost înscris pentru prima dată în cartea funciară prin actul de
adjudecare, cererea de evicţiune se prescrie în 3 ani de la data înscrierii ;
× Dacă imobilul era deja înscris în cartea funciară, orice cerere de evicţiune este
stinsă dacă între data înscrierii sale de către dobânditorul anterior şi data
înscrierii de către adjudecatar au trecut cel puţin 3 ani;
× Dacă cererea de evicţiune este introdusă înainte de împărţirea preţului de
adjudecare, instanţa, la cererea adjudecatarulu va putea suspenda, cu sau fără
cauţiune, împărţirea preţului, până la judecarea cererii de evicţiune;
5. Eliberarea şi distribuiea sumelor realizate prin executarea silită
× Suma de bani obţinută prin executarea silită se eliberează creditorului urmăritor,
iar suma rămasă se înapoiază debitorului;
× În cazul în care sunt mai mulţi creditori, distribuirea se va face conform ordinii de
preferinţă, stabilită de art. 563 C.pr.civ.;
× Dacă debitorul a decedat, iar plata în rate a creanţelor de către moştenitori este
greu de realizat, instaţa poate, la cererea creditorului, să stabilească suma totală
ce i secuvine şi suma pe care o va plăti fiecare moştenior în parte;
× Eliberarea sau distrbuirea sumei rezultate din executare se poate face după 15 zile
de la data depunerii sumei, cu citarea părţilor şi a creditorilor care şi-au depus
titlurile;
42 42
× Se va încheia un proces-verbal, cu privire la felul în care s-au distribuit sumele, semnat de persoanele
prezente;
× După întocmirea procesului-verbal, nici un creditor nu mai poate cere participarea la distribuirea
sumelor ;
× Persoanele interesate pot consemna obiecţiile lor în procesul-verbal, care poate fi contestat în termen
de 3 zile;
× Contestaţia suspendă de drept eliberarea/distribuirea;
× Judecarea contestaţiei se face de urgenţă, cu citarea părţilor;
43 43
CAPITOLUL XI EXECUTAREA SILITĂ DIRECTĂ
× În cazul în care obligaţia debitorului prevăzută în titlu constă în lăsarea posesiei unui bun, în
predarea bunului sau a folosinţei sale, în desfiinţarea unei construcţii, plantaţii sau altei lucrări, în
îndeplinirea altei activităţi pentru realizarea drepturilor creditorului, iar debitorul nu-şi execută
obligaţia în termenul prevăzut în somaţie se va proceda la executarea silită sau la sesizarea
instanţei de executare, în vederea aplicării unei amenzi civile
× Preşedintele instanţei va dispune prin încheiere irevocabilă , dată fără citarea părţilor, ca
executarea să se facă fără somaţie, dacă creditorii justifică o urgenţă sau există pericolul ca
debitorul să se sustragă de la urmărire
× Instanţa poate stabili suma ce echivalează valoarea lucrului în cazul imposiblităţii predării, prin
hotărâre executorie, supusă recursului
1. Predarea silită a bunurilor mobile
2. Predarea silită a bunurilor imobile
3. Executarea silită a altor obligaţii de a face sau a unor obligaţii de a nu face
1. Predarea silită a bunurilor mobile
× Dacă în termen de 1 zi de la primirea somaţiei, debitorul nu-şi execută obligaţia, predarea bunului
se va face prin executare silită
× Bunul se va ridica de la debitor sau de la persoana la care se află, punându-se creditorul în
drepturile sale
× Se va întocmi un proces-verbal ce va constitui titlu executoriu în privinţa cheltuielilor de executare
stabilite în sarcina debitorului
44 44
2. Predarea silită a bunurilor imobile
× Dacă cel obligat să predea sau să părăsească un imobil nu o face în 5 zile de la primirea somaţiei, acesta va fi
îndepărtat pin executare silită;
× Nici o evacuare nu este posibilă între 1 decembrie şi 1 martie, decât în condiţiile în care creditorul face dovada că
persoanele în cauză au o altă locuinţă în care s–ar putea muta;
× Persoanele care ocupă abuziv o locuinţă şi cele care au fost evacuate pentru că au tulburat sau pus în pericol
relaţiile de convieţuire pot fi evacuate în orice condiţii;
× În caz de împotrivire a părăsirii imobilului, se va putea apela la forţa publică;
× Bunurile mobile aflate în imobil,ce nu fac obiectul executării silite,şi pe care debitorul nu le ridică, vor fi predate
unui custode pe cheltuiala debitorului;
× Despre toate acestea se va încheia un proces-verbal;
3. Executarea silită a altor obligaţii de a face sau a obligaţiilor de a nu face
× Dacă în 10 zile de la primirea somaţei, debitorul refuză să îndeplinească o obligaţie de a face, creditorul poate fi
autorizat de instanţă să o îndeplinească el însuşi sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului;
× Dacă doar debitorul poate îndeplini obligaţia, acesta poate fi constrâns prin aplicarea unei amenzi, stabilită pe zi
întârziere, până la executara obligaţiei prevăzute în titlu;
× Dacă în termen de 6 luni, debitorul nu-şi execută obligaţia, instanţa va fixa suma datorată statului cu acest titlu,
iar creditorul poate cere daune-interese;
× Amenda poate fi anulată sau redusă, dacă debitorul îşi execută obligaţia pe cale de contestaţie la executare;
× Încheierile date se comunică organelor fiscale competente;
× Pentru neexecutarea obligaţiilor nu se pot cere daune cominatorii;
× Dispoziţiile referitoare la anumite obligaţii de a nu face se aplică corespunzător cu obligaţiile de a face;
× În cazul obligaţiilor de a nu face, creditorul va putea cere instanţei să desfiinţeze el însuşi sau prin alte persoane,
lucrările făcute de acesta împotriva obligaţiei de a nu face;
× În cazul împotrivirii pot interveni organele de ordine;
45 45
EXECUTAREA SILITĂ ÎN PROIECTUL NOULUI COD DE
PROCEDURĂ CIVILĂ
TITLUL I DISPOZIŢII GENERALE
CAPITOLUL 1 SCOPUL ŞI OBIECTUL EXECUTĂRII SILITE
Noul cod de procedură civilă reglementează domeniul executării silite de drept comun în Cartea a
V-a, articolele 601-883, intitulată ,, Despre executarea silită”;
Îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin hotărârea unei instanţe sau printr-un alt titlu executoriu se
vor duce la îndeplinire, până la realizarea dreptului recunoscut, de bunăvoie sau prin executare
silită;
Organul de executare este doar executorul judecătoresc, cu excepţia executorilor fiscali, care vor
avea competenţa să execute titlurile care au ca obiect veniturile datorate bugetului consolidat sau
bugetului general al Comunităţilor Europene;
Modalităţile de executare vor rămâne aceleaşi, cu menţiunea că executarea unor obligaţii de a face,
precum înscrierea/radierea unui drept, act sau fapt dintr-un registru public, emiterea unei
autorizaţii, eliberarea unui certificat sau predarea unui înscris/,,altele asemenea” se vor obţine la
simpla cerere, în temeiul unui titlu executoriu, fără intervenţia executorului;
Executorului îi rămâne obligaţia de a avea un rol activ, iar debitorul care refuză nejustificat să
colaboreze va fi sancţionat cu o amendă;
În rândul obligaţiilor susceptibile de executare silită sunt menţionate şi încredinţarea minorului,
stabilirea locuinţei şi vizitarea acestuia;
Suma datorată se va actualiza, încheierea executorului constituind titlu executoriu;
Înţelegerile privind efectuarea executării rămân valabile, introducându-se în plus posibilitatea unui
angajament de plată ( titlu executoriu) al debitorului încadrat în muncă sau remunerat prin alte
raporturi juridice, în vederea reţinerii veniturilor, cu condiţia de a nu fi prejudiciaţi alţi creditori;
Executarea poate fi pornită împotriva oricăror persoane, cu excepţia celor care au imunitate de
executare;
46 46
CAPITOLUL II TITLUL EXECUTORIU
+ Executarea silită se va putea efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti/ alt înscris ce
constituie titlu executoriu;
+ Hotărârile pot fi executorii sau definitive, eliminându-se noţiunea de ,,irevocabile”;
+ În noul cod de procedură civilă, hotărârile definitive sunt cele declarate irevocabile în vechiul cod,
la care se adaugă hotărârile care nu sunt supuse nici apelului, nici recursului;
+ Hotărârile executorii vor fi cele: definitive; cele date în apel, dacă nu se prevede altfel; cele date
în primă instanţă fără drept de apel sau cele în legătură cu care părţile au convenit să exercite
direct recursul ( în termenul de apel părţile pot conveni să exercite direct recursul, numai pentru
încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material); alte hotărâri executorii;
+ Nu se vor învesti cu formulă executorie: hotărârile judecătoreşti date în primă instanţă cu
executare provizorie, ordonanţele şi încheierile pronunţate de instanţă şi declarate de lege
executorii, titlurile executorii europene pentru creanţe necontestate, încheierile şi procesele-
verbale întocmite de executorii judecătoreşti care, potrivit legii, constituie titluri executorii;
+ Se vor învesti cu formulă executorie: celelalte hotărâri executorii, hotărârile arbitrale, înscrisurile
autentice, titlurile de credit/alte înscrisuri recunoscute de lege ca având putere executorie;
+ Hotărârile supuse căilor de atac şi puse-n executare înainte de soluţionarea acestora, obligă
creditorul să-l repună pe debitor în drepturile sale, în cazul modificării sau desfiinţării lor;
+ Sunt competente să învestească cu formulă executorie:
× Prima instanţă, pentru hotărârile judecătoreşti executorii
× Judecătoria în circumscripţia căreia funcţionează notarul public sau în care îşi are sediul
avocatul, în cazul înscrisurilor autentificate de notar/actele autentice întocmite de avocat
47
× Tribunalul locului unde urmează să se facă executarea, pentru înscrisurile autentificate de
autorităţile diplomatice sau consulare române în străinătate;
× Judecătoria de la locul plăţii, pentru titlurile de credit sau alte înscrisuri cu putere executorie;
+ Cererea creditorului de învestire cu formulă executorie se va soluţiona de către instanţa
competentă, printr-o încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părţilor;
+ Împotriva admiterii cererii se poate formula contestaţie la executare;
+ Cererea respinsă se poate ataca cu recurs, la instanţa ierarhic superioară, în 5 zile de la
comunicare;
+ Sintagma ,, ordonăm organelor de executare”, din cadrul formulei executorii va fi înlocuită cu
,, ordonăm executorilor judecătoreşti”;
+ Titlul se va învesti o singură dată cu formulă executorie, grefierul menţionând numele persoanei
căreia i s-a eliberat exemplarul, atât pe exemplarul predat, cât şi pe originalul hotărârii sau, în
cazul altor titluri, pe copia titlului rămas la dosar;
47
48
CAPITOLUL III PARTICIPANŢII LA EXECUTAREA SILITĂ
+ Sunt menţionaţi expres ca participanţi la executarea silită:
1. Părţile
2. Terţii garanţi
3. Creditorii intervenienţi
4. Instanţa de executare
5. Executorul judecătoresc
6. Ministerul Public
7. Agenţii forţei publice
8. Martorii asistenţi, experţii, interpreţii, alţi participanţi în condiţii legale
+ Părţi în procedura de executare vor fi debitorul şi creditorul, care-şi vor putea transmite calitatea în
condiţii legale;
+ La cererea debitorului, executorul va aplica compensaţia legală, dacă acest lucru este posibil;
+ Creditorul va fi obligat să avanseze cheltuielile necesare îndeplinirii actelor de executare;
+ Debitorul este obligat să ofere toate informaţiile legate de bunurile sale, iar în cazul existenţei unui
sechestru anterior, acesta este obligat să predea executorului o copie a procesului-verbal de sechestru;
+ Creditorul va putea urmări concomitent sau separat şi bunurile terţilor garanţi, iar în situaţia urmăririi
doar a acestor bunuri, actele de executare vor fi comunicate şi debitorului principal;
+ Orice creditor al debitorului poate interveni în procedura executării, până la data fixării termenului
pentru valorificarea bunurile urmărite, putând participa şi la distribuirea sumelor în condiţiile impuse;
48
49
+ Instanţa de executare este judecătoria în circumscripţia căreia îşi are biroul executorul judecătoresc;
+ Hotărârile acesteia sunt executorii şi pot fi atacate cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare;
+ Hotărârile şi celelalte titluri executorii se vor executa de către executorul din circumscripţia
tribunalului unde urmează să se facă executarea sau, în cazul urmăririi bunurilor, de către
executorul din circumscripţia tribunalului unde acestea se află;
+ Dacă bunurile se află în circumscripţiile mai multor tribunale, va fi competent oricare dintre
executorii ce funcţionează pe lângă acestea ;
+ În ceea ce priveşte conexarea executărilor:
1. Dacă, privitor la aceleaşi bunuri, se efectuează mai multe executări, care se află pe rolul aceluiaşi
executor, conexarea se va dispune prin încheiere, dată cu citarea părţilor, instanţa pronunţându-se şi
asupra cheltuielilor efectuate până în acel moment;
2. În cazurile în care executorii sunt diferiţi sau dacă există executări începute de către un executor
judecătoresc şi un executor fiscal asupra aceloraşi bunuri, instanţa în circumscripţia căreia s-a
început prima executare, la cererea oricărei persoane interesate sau a executorului, va dispune
conexarea în favoarea executorului care se află într-un stadiu procedural avansat, iar dacă ambele
executări sunt în acelaşi stadiu, în favoarea celui care a început primul executarea;
3. În aceeaşi modalitate (2) se va proceda şi în cazul în care există o executare pornită de un executor şi
o executare pornită de un creditor în mod direct, în cazurile stabilite de lege;
+ Erorile materiale săvârşite cu prilejul exercitării atribuţiilor executorului, se pot îndrepta, din oficiu
sau la cerere;
+ Încheierile executorului judecătoresc se vor da fără citarea părţilor, sunt executorii de drept şi pot fi
atacate doar cu contestaţie la executare;
49
50
+ Prin încheierile date, executorul dispune începerea, amânarea, suspendarea şi încetarea executării
silite, precum şi alte măsuri prevăzute de lege
+ Încheierile vor cuprinde:
1. Denumirea şi sediul organului de executare;
2. Data şi locul întocmirii încheierii şi numărul dosarului de executare;
3. Titlul executoriu;
4. Numele şi domiciliul /denumirea şi sediul părţilor;
5. Procedura de executare care face obiectul încheierii;
6. Situaţia asupra căreia se adoptă încheierea;
7. Motivele de fapt şi de drept care au determinat darea încheierii;
8. Dispoziţia luată;
9. Calea şi termenul de atac al încheierii;
10. Semnătura şi ştampila executorului;
+ Cu excepţia punctului 9, toate menţiunile sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii;
+ Ministerul Public este obligat, în anumite cazuri să ceară punerea-n executare a hotărârilor;
+ În cazul refuzului terţilor cărora li se solicită să comunice toate informaţiile legate de averea
debitorului, Ministerul Public va întreprinde demersurile necesare pentru identificarea
bunurilor/altor valori, sub obligaţia păstrării confidenţialităţii informaţiilor primite;
+ Executorul va avea acces gratuit şi liber la cartea funciară, registrul comerţului sau alte registre
publice, ce conţin date despre bunurile debitorului, cu condiţia de a face dovada începerii executării;
50
51
+ Numărul martorilor asistenţi trebuie să fie de cel puţin 2 persoane, cu capacitate de exerciţiu deplină, ce
nu se află în legături de rudenie /afinitate/subordonare cu participanţii şi nu sunt interesate de
săvârşirea actelor de executare;
+ Martorul asistent va putea cere informaţii şi va putea face observaţii legate de executare, consemnate,
dacă este cazul, şi în procesul-verbal;
+ Prezenţa martorilor asistenţi, în cazurile prevăzute de lege, este obligatorie la pătrunderea într-o
locuinţă, în localuri, depozite sau alte încăperi, la cercetarea acestora şi la sechestrarea/ridicarea
bunurilor debitorului;
51
52
CAPITOLUL IV EFECTUAREA EXECUTĂRII SILITE
SECŢIUNEA 1 SESIZAREA ORGANULUI DE EXECUTARE
× Executarea silită va începe doar dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă, la cererea creditorului,
cuprinzând datele de identificare, bunul sau prestaţia datorată şi forma executării solicitate;
× La cerere se vor ataşa titlul executoriu în original, dovada achitării taxelor de timbru, a timbrului
judiciar/alte înscrisuri-dacă este cazul;
× După primirea cererii, aceasta va fi înregistrată de către executor, urmând a se deschide dosarul de
executare;
× În maximum 3 zile de la înregistrarea cererii, executorul se va pronunţa asupra încuviinţării
acesteia, printr-o încheiere, dată fără citarea părţilor, ce se va comunica acestora;
× Încheierea prin care se încuviinţează cererea de executare silită este supusă doar contestaţiei la
executare;
× Pe lângă menţiunile obligatorii, încheierea va cuprinde suma cu toate accesoriile pentru care s-a
dispus încuviinţarea executării, data încuviinţării, onorariul executorului şi modalitatea de plată,
alte cheltuieli ce trebuie avansate de către creditor, cu menţiunea că suma datorată de debitor se va
determina ulterior;
× Încheierea prin care s-a respins încuviinţarea poate fi contestată doar de către creditor;
× Respingerea încuviinţării poate fi dispusă dacă:
1. Cererea este de competenţa altui organ de executare;
2. Titlul nu a fost învestit cu formulă executorie ;
3. Creanţa nu este certă, lichidă şi exigibilă;
4. Debitorul se bucură de imunitate de executare;
52
53
5. Titlul executoriu cuprinde dispoziţii potrivnice care nu pot fi duse la îndeplinire prin executare silită;
6. Există alte impedimente legale;
× Dacă cererea de executare a fost încuviinţată, executorul îi va comunica debitorului încheierea,
împreună cu o copie certificată a titlului executoriu şi, dacă legea nu prevede altfel, o somaţie;
× Comunicarea titlului şi a somaţiei este prevăzută sub sancţiunea nulităţii;
× Comunicarea nu este obligatorie în cazul decăderii debitorului din beneficiul termenului de plată şi-n
cazul ordonanţelor şi încheierilor executorii, pronunţate de instanţă;
× Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării sunt în sarcina debitorului urmărit, cu excepţia
actelor dispuse din oficiu, care cad în sarcina creditorului;
× În cazul în care debitorul nu plăteşte, acestea vor fi avansate de către creditor;
× Sumele se stabilesc de către executor, prin încheiere dată fără citarea părţilor, şi pot fi modificate de
instanţa de executare pe calea contestaţiei la executare;
SECŢIUNEA A II-A Efectuarea actelor de executare silită
× Executarea va avea loc după expirarea termenului prevăzut în somaţie;
× Debitorul care beneficiază de un termen de plată, cu excepţia statului, unităţilor administrativ-
teritoriale şi a persoanelor juridice de drept public, va fi decăzut din acest drept, la cererea
creditorului, dacă: a fugit, îşi risipeşte averea, este în stare de insolvabilitate cunoscută, alţi creditori
fac executări;
× Când titlul executoriu cuprinde o obligaţie alternativă, în 10 zile de la comunicarea încheierii de
încuviinţare, sub sancţiunea decăderii, debitorul, în lipsa unui termen, va fi obligat să stabilească
obligaţia;
53
54
× După expirarea termenului, dreptul de a alege trece asupra creditorului;
× Când executarea depinde de o contraprestaţie, executarea va începe doar după ce creditorul şi-a
îndeplinit obligaţia;
× Pentru toate actele şi operaţiunile efectuate, executorul judecătoresc este obligat să încheie
procese-verbale, care vor conţine toate informaţiile necesare şi câteva elemente sub sancţiunea nulităţii
( numele şi calitatea celui care încheie procesul-verbal, măsurile luate de executor, semnătura şi ştampila);
× Instanţa competentă va autoriza pătrunderea în anumite incinte, în cazul în care titlul executoriu nu
este o hotărâre judecătorească;
× Identificarea bunurilor şi efectuarea actelor de executare se va face în prezenţa debitorului sau a unei
persoane majore prezente, iar, în lipsă, în prezenţa unui agent al forţei publice/doi martori asistenţi;
× Instanţa va autoriza identificarea şi executarea bunurilor, în cazul în care acestea se află în posesia altei
persoane, decât debitorul, în cazul întâmpinării opoziţiei persoanei respective;
× Hotărârile ce se execută provizoriu cu dare de cauţiune, nu se vor executa înainttea depunerii acesteia,
sub sancţiunea anulării executării;
× La fel se va întâmpla şi-n cazul în care executarea va începe înainte de împlinirea termenului de plată;
× Executarea va fi anulată şi-n cazul nerespectării condiţiilor privind orele şi zilele în care se poate
efectua ( aceleaşi ca şi în vechiul cod);
SECŢIUNEA A III-A EXECUTAREA ÎMPOTRIVA MOŞTENITORILOR
× Termenul înştiinţării colective prevăzute în vechiul cod va fi de 10 zile, şi-n cazul în care executarea a
fost începută la data decesului şi-n cazul în care aceasta nu a fost începută la data decesului debitorului;
× În cazul minorilor fără reprezentanţi legali, în termen de o lună, se va putea numi un curator special
pentru executare, până la numirea acestora;
54
55
SECŢIUNEA A IV-A INTERVENŢIA ALTOR CREDITORI
× Creditorii pot interveni în executarea silită până la termenul stabilit de către executor pentru
valorificarea bunurilor urmărite;
× Creditorii care au un drept real de garanţie asupra bunurilor, cei care au creanţe având ca obiect
venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Comunităţilor Europene, alţi creditori
privilegiaţi, pot participa la distribuirea sumei şi după termenul obişnuit dacă şi-au depus titlurile de
creanţă în termenul prevăzut de legislator privind distribuirea sumelor – art. 839 alin 2 Noul
C.pr.civ-10 zile de la data când adjudecarea a devenit definitivă/s-a consemnat suma;
× Creditorii intervenienţi vor menţiona în cererile lor natura creanţei şi eventualele măsuri asigurătorii
luate;
× Cererea se va depune la executor, care o va comunica în 3 zile creditorului urmăritor;
× Executorul va convoca persoanele interesate, în scopul recunoaşterii de către debitor a creanţelor,
prin încheiere;
× Între data încheierii şi data convocării nu pot să treacă mai mult de 30 de zile;
× Dacă debitorul nu se înfăţişează, creanţele se consideră recunoscute;
× Creditorii ale căror creanţe au fost contestate de către debitor au dreptul să solicite ca sumele să fie
puse deoparte, dacă în 15 zile de la convocare introduc o acţiune în justiţie;
× Sumele vor fi consemnate dacă nu există alţi creditori în rang util;
× Creditorilor chirografari intervenienţi, creditorul are dreptul să le indice, printr-o notificare făcută la
data convocării sau cel mai târziu la 5 zile după, existenţa altor bunuri ce pot fi urmărite, invitându-i
să ceară extinderea urmăririi şi să avanseze cheltuielile necesare;
55
56
× Dacă acest lucru nu se întâmplă, în termen de 10 zile de la data convocării, creditorul urmăritor
are drept de preferinţă la distribuirea sumei;
× Creditorii urmăritori pot contesta repartizarea creanţelor potrivit proiectului de distribuire;
SECŢIUNEA A V-A PERIMAREA EXECUTĂRII SILITE
× Perimarea executării silite se constată de către executorul judecătoresc, din oficiu sau la cererea
părţii interesate, prin încheiere dată cu citarea în termen scurt a părţilor;
× În caz de reînnoire a cererii de executare se va face o somaţie, la care nu se va mai alătura titlul ce
se execută;
SECŢIUNEA A VI-A AMÂNAREA, SUSPENDAREA ŞI RESTRÂNGEREA EXECUTĂRII
× În afara altor cazuri prevăzute de lege, executorul nu poate amâna executarea decât dacă:
1. Procedura de citare sau de întocmire a anunţurilor şi publicaţiilor de vânzare nu a fost
îndeplinită;
2. La termenul stabilit executarea nu poate fi efectuată datorită neavansării cheltuielilor;
× Amânarea se dispune de executor prin încheiere;
× La cererea creditorului urmăritor, executarea va fi suspendată de către executor;
× Toate actele de executare vor rămâne în fiinţă, dacă nu se dispune altfel;
× Dacă actele de executare nu au fost desfiinţate de instanţă sau nu au încetat prin efectul legii,
executarea se va relua din oficiu sau la cerere, după încetarea suspendării;
× În cazul în care valoarea bunurilor urmărite excede creanţa, instanţa de executare poate
restrânge executarea, la cererea debitorului, cu citarea creditorului la anumite bunuri;
× Instanţa competentă să soluţioneze cererea va fi cea la care a început executarea bunului;
56
57
× Dacă cererea este admisă, pe baza simplei înfăţişări a încheierii prin care s-a încuviinţat
restrângerea, debitorul poate cere celorlalte instanţe suspendarea executărilor celorlalte bunuri;
× Până la soluţionarea acestor cereri, executarea este suspendată de drept;
× Executările suspendate nu vor putea fi reluate decât după rămânerea definitivă a proiectului de
distribuire a sumelor rezultate din executare ;
SECŢIUNEA A VII-A ÎNCETAREA ŞI RELUAREA EXECUTĂRII
× În cazul încetării executării silite se va adăuga încă o situaţie: cazul anulării executării;
57
58
CAPITOLUL V PRESCRIPŢIA DREPTULUI DE A CERE
EXECUTAREA SILITĂ
× În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripţie se reduce la 5 ani;
× În cazul hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale, dacă dreptul material la acţiune este imprescriptibil
sau, după caz, nu s-a prescris, creditorul poate obţine un nou titlu executoriu, pe calea unui nou
proces, fără a i se putea opune excepţia autorităţii de lucru judecat;
× Condiţiile întreruperii prescripţiei rămân aceleaşi, cu menţiunea că punctul c) din art.405
2
al
vechiului cod este înlocuit de: ,, pe data depunerii cererii de intervenţie în cadrul urmăririi silite
pornite de alţi creditori”;
× Judecata cererii de repunere în termen se va face cu citarea părţilor, prin hotărâre supusă apelului;
× Dacă cererea de repunere în termen va fi admisă, creditorul va putea formula cererea de executare
silită în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii;
× Dispoziţiile ce reglementează prescripţia dreptului material la acţiune se aplică şi prescripţiei
dreptului de a cere executarea silită, dacă nu se dispune altfel sau dacă acestea nu sunt incompatibile
cu alte prevederi din acest capitol;
59
CAPITOLUL VI CONTESTAŢIA LA EXECUTARE
× La obiectul contestaţiei la executare se adaugă încheierile executorului judecătoresc;
× În cazul în care executarea se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti, debitorul nu va putea
invoca pe cale de contestaţie motive de fapt /drept pe care le-ar fi putut opune în cursul judecăţii în
primă instanţă sau într-o cale de atac;
× Creditorii neurmăritori au dreptul de a interveni în executarea efectuată de alţi creditori şi la
distribuirea sumelor, fără a se opune la executare;
× Contestaţia privind învestirea cu formulă executorie se va introduce la instanţa care a învestit
înscrisul;
× În acelaşi termen, de 15 zile, se poate face şi contestaţia privind executarea, de la data când
debitorul a primit încheierea de încuviinţarea a executării sau de la data când a luat cunoştinţă de
primul act de executare, când nu a primit-o;
× Împotriva încheierilor executorului, dacă acestea nu sunt definitive, contestaţia se poate face în
termen de 5 zile de la comunicare;
× Contestaţiile vor conţine elementele cererilor de chemare în judecată;
× Contestatorul are posibilitata de a-şi alege domiciliul/sediu procesual în localitatea de reşedinţă a
instanţei pentru a i se face comunicările;
× Întâmpinarea este obligatorie;
× Hotărârea pronunţată poate fi atacată doar cu apel, cu excepţia hotărârilor privind bunurile
comune şi a hotărârilor date în situaţia în care o terţă persoană pretinde că are un drept real
asupra bunurilor;
× În cazul în care se cere suspendarea executării până la soluţionarea cererilor referitoare la
executare, calcularea cauţiunii se va face în funcţie de evaluarea contestaţiei;
60
× Suspendarea executării este obligatorie, fără darea unei cauţiuni când:
1. Hotărârea/înscrisul nu este executoriu;
2. Înscrisul a fost declarat fals printr-o hotărâre dată în prima instanţă;
3. Debitorul face dovada că a obţinut de la creditor o amânare, prin înscris autentic sau
că beneficiază de un termen de plată;
× Instanţa se va pronunţa printr-o încheiere, chiar şi înaintea termenului pentru
judecată, în cazul suspendării distribuirii preţului pentru bunurile supuse
pieirii/degradării/alterării, ce poate fi atacată cu apel, în 5 zile de la pronunţare
pentru partea prezentă/comunicare pentru partea care lipseşte;
× În cazuri urgente, când s-a plătit cauţiunea, instanţa poate dispune prin încheiere fără
citarea părţilor, nesupusă căilor de atac, suspendarea provizorie a executării până la
soluţionarea cererii de suspendare, ce se va comunica executorului ;
× Hotărârea de admitere sau respingere a contestaţiei rămasă definitivă va fi
comunicată executorului;
× În cazul respingerii, din cauţiunea depusă de creditor se vor plăti amenzile şi
despăgubirile pentru prejudicii cauzate prin întârziere sau a creanţelor stabilite prin
titlu;
61
CAPITOLUL VII DEPUNEREA CU AFECTAŢIUNE SPECIALĂ
× Debitorul sau terţul garant, până la rămânerea definitivă a adjudecării bunurilor poate obţine
desfiinţarea măsurilor asigurătorii/de executare, consemnând pe seama creditorului urmăritor
valoarea creanţei şi a celorlalte cheltuieli şi depunând recipisa de consemnare la executor;
× Executorul se va pronunţa de urgenţă asupra cererii prin încheiere dată cu citarea părţilor;
× Dacă cererea este admisă şi debitorul nu se opune, executorul va desfiinţa măsurile luate şi va
elibera suma creditorului;
× Dacă debitorul a făcut contestaţie în termen, executorul se va pronunţa asupra eliberării doar după
ce s-a dat o hotărâre asupra contestaţiei;
× Suma consemnată de către debitor/terţ va folosi doar creditorului în favoarea căruia s-a consemnat
şi la acoperirea cheltuielilor de executare, cu excepţia situaţiei când sunt mai mulţi creditori
urmăritori sau intervenienţi, când distribuirea se va face conform articolelor destinate eliberării şi
distribuirii sumelor realizate prin executare;
CAPITOLULVIII ÎNTOARCEREA EXECUTĂRII
× Cheltuielile de executare rămân în sarcina creditorului;
× Restituirea bunurilor se va face fără a leza terţii de bună-credinţă;
× Restituirea sumei rezultate din vânzarea bunurilor mobile actualizată nu va fi posibilă dacă terţul
adjudecatar a obţinut fraudulos adjudecarea sau dacă există temei de nulitate când adjudecatar a
fost creditorul;
× Dacă nu s-a dispus restabilirea situaţiei anterioare, cel îndreptăţit o va putea cere instanţei de
executare, judecata făcându-se de urgenţă şi cu precădere, hotărârea fiind supusă apelului;
× Hotărârea de primă instanţă prin care s-a dispus restabilirea situaţiei anterioare poate fi dată cu
executare provizorie, sub imperiul dispoziţiilor referitoare la executarea provizorie;
62
TITLUL II URMĂRIREA SILITĂ ASUPRA BUNURILOR
DEBITORULUI
CAPITOLUL I URMĂRIREA MOBILIARĂ
SECŢIUNEA I BUNURILE MOBILE CARE NU SE POT URMĂRI
× La această categorie de bunuri se adaugă:
• Obiectele indispensabile persoanelor cu handicap şi cele destinate îngrijirii bolnavilor;
• Scrisorile, fotografiile şi tablourile personale/de familie;
× Restul prevederilor din vechiul cod se menţin;
SECŢIUNEA A II-A PROCEDURA URMĂRIRII MOBILIARE
1. SECHESTRAREA BUNURILOR MOBILE
× Debitorul poate indica bunurile asupra cărora să se facă executarea, iar executorul poae urmări şi alte bunuri,
dacă cele indicate nu sunt suficiente;
× Dacă în termen de 1 zi de la primirea încheierii de încuviinţare a executorului, debitorul nu plăteşte, se va trece
la sechestrarea bunurilor, în vederea valorificării;
× În cazul pericolului de sustragere a bunurilor, la cererea creditorului, prin încheierea de încuviinţare a
executării, se dispune sechestrarea bunurilor, făcându-se menţiune în respectiva încheiere;
× Dacă se afirmă că unele bunuri aparţin altei persoane, fără a se putea stabili cu exactitate acest lucru, executorul
va sechestra bunurile, făcând menţiune în procesul-verbal despre drepturie pretinse;
× Sechestrul se va aplica asupra bunurilor debitorului deţinute de un terţ, doar dacă terţul recunoaşte acest fapt şi
nu invocă un drept de retenţie ;
× În caz contrar, executorul va suspenda aplicarea sechestrului, informând terţul care va putea solicita poprirea;
× Instanţa de executare va putea, prin încheiere definitivă, dată cu citarea părţilor, să autorizeze aplicarea
sechestrului, dacă creditorul, fără echivoc, susţine că bunurile aparţin debitorului, nu terţului;
63
× Prezenţa unui agent de poliţie, jandarm/alţi agenţi va fi necesară , sub sancţiunea nulităţii, dacă:
· uşile debitorului/ terţului sunt încuiate şi refuză să le deschidă;
· dacă unul lipseşte şi nu există nici o persoană care locuieşte cu aceştia;
· dacă se refuză deschiderea camerelor/mobilelor;
× După deschiderea uşilor şi mobilelor, prezenţa forţei publice va fi suplinită prin doi martori asistenţi;
× Pentru păstrarea ordinii şi a înlăturării opoziţiei, prezenţa poate fi menţinută;
× Se poate recurge la ajutorul unor specialişti pentru deschiderea, identificarea şi transportul
bunurilor;
× Când sechestrul se înfiinţează asupra conţinutului casetelor închiriate de debitor la bănci se va
proceda la fel;
× În afară de situaţia în care debitorul va cere ca bunurile să fie aşezate într-o încăpere cu intrări
sigilate, bunurile vor fi identificate printr-un semn distinctiv, putându-se fotografia/filma;
× Dacă animalele sau obiectele pot fi identificate prin diferte înscrisuri, se va face menţiune despre
sechestru pe acestea;
× Dacă debitorul nu are sau nu vrea să arate înscrisurile, se va aplica un semn distinctiv pe aceste
bunuri, dacă este posibil, sau ele vor fi încredinţate unui custode desemnat şi plătit de creditor;
× În cazul sechestrării unui autovehicul, prin mijloace ce nu trebuie să-l deterioreze, debitorul poate
cere instanţei încuviinţarea folosirii, dacă există o asigurare facultativă contra daunelor, o copie de
pe procesul-verbal fiind trimisă şi organului la care autovehiculul este înmatriculat;
× Persoana care are un drept real de garanţie asupra bunului va fi citată la toate termenele pentru
vânzare, făcându-se menţiune despre aplicarea sechestrului în Arhiva Electronică de Garanţii Reale
Mobiliare/alte registre de publicitate;
64
× În cazul în care există un sechestru anterior asupra aceloraşi bunuri, urmăririle se
socotesc conexate;
× Sechestrul va fi constatat printr-un proces-verbal ce va cuprinde, pe lângă
elementele obligatorii:
1. Somaţia de plată făcută verbal debitorului şi răspunsul lui;
2. Enumerarea, descrierea, evaluarea fiecărui bun, dacă este posibil;
3. Indicarea bunurilor care nu au fost sechestrate, dacă cele sechestrate nu acoperă
creanţa;
4. Menţionarea drepturilor pretinse de alte persoane;
5. Arătarea bunurilor asupra cărora există un drept real de garanţie constituit ;
6. Arătarea bunurilor sechestrate care au fost sigilate sau ridicate;
7. Arătarea persoanei căreia i se lasă în custodie bunurile;
× Din momentul sechestrării, debitorul nu mai poate dispune de bunuri, sub
sancţiunea unei amenzi judiciare;
× Orice operaţiune de înstrăinare sau constituire de garanţii reale va fi autorizată de
instanţa de executare, în cazul valorilor mobliare;
× Bunurile pot fi lăsate, cu acordul creditorului şi în custodia unui terţ ;
× Dacă terţul şi debitorul refuză păstrarea sau se ridică bunurile, acestea se vor da în
păstrare unui custode major şi solvabil, care poate fi obligat la plata unei cauţiuni;
× Soţul, rudele sau afinii debitorului până la gradul IV inclusiv sau persoanele aflate
în serviciul său, vor putea avea această calitate doar cu acordul creditorului;
65
× Sumele de bani, titlurile de valoare şi ale obiecte preţioase se vor preda pe bază de poces-verbal
unităţilor bancare competente;
× Obiectele de artă, colecţiile de valoare, obiectele de muzeu se predau în custodia muzeelor;
× În cazul titlurilor de valoare, instanţa de executare va lua măsurile necesare pentu conservare şi
admnistrare, eventual numire a unui curator special;
× În cazul titlurilor de credit transmisibile prin gir, executorul va menţiona aplicarea sechestrului,
acestea nemaiputând fi girate, iar debitorul menţionat nu se mai putea elibera valabil decât
consemnând suma şi depunând recipisa la executor;
× Sechestrarea titlurilor se va notifica societăţii, persoanei, instituţiei emitente căreia i-au fost date
în păstrare sau administrare, pentru a se face menţiune în registrul special;
× Bunurile nu vor putea fi transportate din locul autorizat fără încuviinţarea executorului;
× Cheltuielile necesare vor fi acoperite de creditor care le va prelua din preţul vânzării;
× Terţul deţinător al bunurilor sechestrate se va putea elibera de acestea, dacă obligaţia lui a ajuns
la scadenţă, prin încuviinţarea executorului dată cu citarea părţilor şi a terţului, în scopul
numirii altei persoane care poate fi debitorul sau o altă persoană desemnată de creditor;
× Încredinţarea bunurilor va fi constatată şi semnată de executor şi custode;
× Debitorul va putea împiedica aplicarea sechestrului/obţine ridicarea lui dacă:
1. Plăteşte creanţa, accesoriile şi cheltuielile creditorului, executorul întocmind un proces-verbal şi
remiţând debitorului o copie, împreună cu titlul de creanţă;
2. Face depunerea cu afectaţiune specială ( slide 59), caz în care executorul va elibera o dovadă de
primire a recipisei şi va întocmi un proces-verbal de constatare;
66
• Dacă, în acest caz, debitorul nu a făcut contestaţie, executorul va opri urmărirea şi va
dispune ridicarea sechestrului;
• Dacă debitorul a făcut contestaţie, executorul va depune procesul-verbal şi recipisa la
instanţa de executare, urmărirea fiind suspendată de drept până la soluţionarea
contestaţiei ;
• Contestaţia la eliberarea sumei se va putea înmâna debitorului, o dată cu recipisa de
consemnare a sumei sau depune direct, în 5 zile de la data procesului-verbal întocmit, la
instanţa de executare;
• Dacă termenul pentru introducerea contestaţiei a expirat, depunerea cu afectaţiune
specială se va socoti îndeplinită, creditorul având posibilitatea să ridice suma, în temeiul
unei încheieri a executorului dată de urgenţă cu citarea părţilor;
× În orice alte cazuri, vânzarea nu poate fi oprită, dar se poate contesta executarea;
× Terţul contestator nu va putea dovedi cu martori proprietatea asupra bunurilor mobile
sechestrate în locuinţa/întreprinderea debitorului, doar dacă prin natura profesiei,
comerţului contestatorului/debitorului, dovada devine admisibilă;
× Soţul contestator îşi poate dovedi dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile
sechestrate, doar prin convenţia matrimonială, alte înscrisuri cu dată certă, din care să
rezulte că acestea i-au aparţinut şi înainte de căsătorie sau că le-a dobândit ulterior prin
donaţie, moştenire, cumpărare, dacă la data dobândirii avea bunuri proprii;
× Dispoziţia nu se aplică în privinţa bunurilor care în mod vădit sau prin destinaţie aparţin
soţului debitor;
67
2. VALORIFICAREA BUNURILOR SECHESTRATE
× Dacă în 15 zile de la aplicarea sechestrului nu s-a plătit suma datorată, accesoriile şi
cheltuielile de executare, bunurile se vor valorifica în aceleaşi modalităţi pevăzute de
vechiul cod ;
× Vânzarea se va face chiar după sechestrarea bunurilor, dacă acestea sunt supuse
pieirii/ alterării/deprecierii/păstrarea lor ar duce la o cheltuială disproporţionată
faţă de valoarea lor;
× Posibilitatea debitorului de a valorifica bunurile este denumită vânzare amiabilă;
× Executorul poate valorifica bunurile prin vânzare directă, cu acordul părţilor, celui
care oferă cel puţin preţul stabilit potrivit dispoziţiilor vânzării la licitaţie publică ;
× Termenul pentru vânzarea directă va fi stabilit conform termenului pentru
vânzarea la licitaţie publică, părţile fiind informate despre ziua/ora/locul/oferta
depusă de potenţialul cumpărător;
× La data vânzării, executorul va întocmi procesul-verbal conform celui de la
vânzarea prin licitaţie publică, comunicând părţii care lipseşte o copie;
× Lipsa acordului părţilor sau nerealizarea vânzării directe, duc la valorificarea
bunurilor prin licitaţie publică;
× În noul cod se prevăd condiţiile vânzării titlurilor de valoare şi a unor bunuri cu
regim de circulaţie special;
× Titlurile de credit şi orice alte valori/mărfuri negociabile la bursele de valori/bursele
de mărfuri/alte pieţe, se vor vinde prin intermediul bursei celei mai apropiate,
respectiv prin sitemul alternativ de trnzacţionare cu formele şi condiţiile speciale;
68
× Obiectele din metale preţioase/pietrele preţioase/mijloacele de plată străine/alte titluri de valoare
decât cele menţionate se vor valorifica prin unităţi bancare competente/unităţi specializate;
· Obiectele de artă, colecţiile de valoare şi obiectele de muzeu se vor valorifica prin organele
prevăzute de lege;
· Sumele obţinute în urma vânzării acestor obiecte se vor consemna la unitatea indicată de executor;
× Vânzarea acţiunilor/părţilor sociale la societăţile închise se face pe cale amiabilă, de către debitor,
iar, în lipsa acordului, prin licitaţie publică, dacă legea nu prevede altă modalitate- art731alin. 3;
· Dacă vânzarea acţiunilor/părţilor sociale se face de către executor sau de către un agent specializat
se va întocmi un caiet de sarcini, care, sub sancţiunea nulităţii vânzării, va cuprinde:
- Statutul societăţii;
- Numărul şi felul acţiunilor/părţilor sociale supuse vânzării;
- Garanţiile constituite asupra lor;
- Clauzele speciale privind vânzarea/cesionarea lor;
- Drepturile de preferinţă acordate asociaţilor;
- Situaţia financiară anuală pe ultimele 2 exerciţii financiare;
- Orice alte documete necesare pentru aprecierea valorii acestora;
× Caietul de sarcini va fi comunicat debitorului, creditorului societăţii emitente şi celorlalţi asociaţi, în
scopul formulării obiecţiunilor, în termen de 5 zile de la comunicare, sub sancţiunea decăderii;
× Executorul va soluţiona obiecţiunile, prin încheiere exectorie, dată cu citaea părţilor;
× Dacă nu există obiecţiuni , dacă acestea sunt respinse şi nu s-a atacat încheierea de către cei
interesaţi, procedura continuă, fără atingerea prevederilor privind vânzarea titlurilor de valoare;
69
3. VÂNZAREA LA LICITAŢE PUBLICĂ
× Executorul este obligat să identifice şi să evalueze bunurile la valoarea lor de
circulaţie, raportată la preţurile medii de pe piaţa locală;
× Când este necesar sau la cererea părţilor, executorul va numi un expert;
× Expertul va fixa preţul întocmind un raport care va fi predat cu cel puţin 5 zile
înainte de ziua stabilită pentru vânzare;
× Cererea de expertiză va fi fomulată de părţi la data sechestrării bunurilor, verbal,
sau, în scris,în 5 zile de la data comunicării procesului-verbal de sechestru, sub
sancţiunea decăderii;
× Executorul se va pronunţa de urgenţă prin încheiere executorie, fără citarea
părţilor, în care se va stabili şi onorariul provizoriu al expertului;
× În ziua următoare comunicării admiterii cererii de expertiză , onorariul va fi depus
de partea interesată, sub sancţiunea decăderii;
× Expertul va cita părţile, care vor putea desemna experţi consilieri, aplicându-se
dispoziţiile referitoare la expertiză ( at. 318 şi următ. din noul C.pr.civ);
× Dacă expertul a cauzat amânarea vânzării sau nu a depus raportul la termenul
fixat, la cererea părţii interesate, instanţa îl va putea sancţiona cu o amendă
judiciară sau obliga la plata unor despăgubiri;
× În termen de cel mult o zi de la trecerea celor 15 zile de la aplicarea sechestrului
sau de la trecerea termenului fixat pentru depunerea sumei de către cumpărător în
cazul vânzării amiabile, executorul va fixa prin încheiere definitivă, dată cu citarea
în termen scurt a părţilor, ziua, ora şi locul licitaţiei;
70
× Vânzarea nu va putea fi făcută în mai puţin de 2 săptămâni sau în mai mult de 4
săptămâni de la data stabilirii preţului sau de la expirarea termenului când
potenţialul cumpărător s-a angajat să consemneze suma, în cazul vânzării amiabile;
× Termenul se va putea scurta sau prelungi, dacă ambele părţi o cer;
× Vânzarea se va face la locul unde se află bunurile sechestrate sau, dacă există motive
temeinice, în alt loc;
× Dacă în localitate există târguri oficiale care se ţin, de obicei, cel puţin o dată pe
săptămână, vânzarea vitelor se va face în acele târguri, în zilele şi la orele stabilite,
chiar dacă târgurile au loc în zilele nelucrătoate sau de sărbătoare legală;
× La fel se va întâmpla dacă în localitate există burse de mărfuri sau cereale, când
mărfurile sau cerealele se vor vinde la cererea ceditorului sau a debitorului, prin
intermediul lor;
× Cu cel puţin 48 de ore înainte de termenul fixat pentru vânzare, executorul îi va
înştiinţa pe creditor, debitor şi terţul deţinător despre ziua, ora şi locul vânzării la
licitaţie, conform dipoziţiilor referitoare la comunicarea şi înmânarea citaţiilor;
× Vor fi înştiinţaţi: societatea emitentă, terţul păstrător/administrator, ceilalţi asociaţi
sau moştenitorii acestora, dacă au drepturi de preferinţă la vânzare, în cazul în care
se vând titluri de valoare care nu sunt negociate la bursa de valori sau înr-un sistem
alternativ de tranzacţionare, în condiţiile art. 731 alin 3 (slide 66);
× Cu cel puţin 5 zile înainte de ţinerea licitaţiei, executorul va întocmi anunţurile de
vânzare, pe care le va afişa la locul licitaţiei/la sediul executorului judecătoresc/al
primăriei de la locul vânzării bunurilor/la instanţa de executare/alte locuri publice;
71
× Executorul va întocmi şi publicaţii de vânzare pe care le va publica într-un ziar
local sau, în lipsă, într-un ziar naţional, în ziare, reviste, alte publicaţii existente,
destinate comercializării bunurilor de natura celor scoase la vânzare, pecum şi pe
pagini de internet deschise în acelaşi scop;
× Publicaţiile şi anunţurile de vânzare vor cuprinde:
a) Denumirea şi sediul organului de executare;
b) Numărul dosarului de executare;
c) Numele executorului judecătoresc;
d) Numele, prenumele, domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul debitorului şi
creditorului;
e) Ziua, ora, locul licitaţiei;
f) Indicarea şi decrierea sumară a bunurilor, cu arătarea preţului; în cazul titlurilor
de valoare nenegociabile se va indica locul de unde poate fi obţinut caietul de
sarcini, pe cheltuiala solicitantului;
g) Locul şi data afişării, în cazul anunţurilor de vânzare;
h) Semnătura şi ştampila executorului, în cazul anunţurilor de vânzare;
× Îndeplinirea formalităţilor se va constata prin procesele- verbale;
× Cheltuielile vor fi avansate de creditor;
× Menţiunile de la lit. a, c, h, sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii;
× La cererea părţii interesate, instanţa de executare poate sancţiona executorul cu
aplicarea unei amenzi sau cu acordarea unor despăgubiri;
72
× În cazul în care creanţa nu depăşeşte 5000 lei sau când bunurile sunt supuse pieirii, degradării,
alterării, deprecierii, oricare ar fi valoarea titlului executoriu, excutorul va putea restrânge
formalităţile de publicitate numai la afişare şi să scurteze termenul de înştiinţare a debitorului, cât
şi termenul de afişare;
× Înştiinţarea se va putea face prin orice mijloace care permit transmiterea şi confirmarea actului;
× Dacă vânzarea se amână, comunicările şi formalităţile se vor îndeplini pentru noul termen, ce nu
poate fi mai scurt de 1 săptămână sau mai lung de 2 săptămâni;
× Dacă vânzarea nu se termină în aceeaşi zi, va putea continua în următoarea zi, dacă părţile nu
sunt de acord cu amânarea; dacă vor fi de acord, costul formalităţilor va fi suportat în mod egal;
× În termen de 20 de zile de la data fixată pentru prima licitaţie, se vor reface formalităţile de
publicitate încălcate înainte de începerea licitaţiei, care au dus la amânarea constatată de
executor, la cererea părţii interesate, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a cere amânarea;
× Amânarea nu este posibilă în condiţiile restrângerii formalităţilor de publicitate;
× Poate participa la licitaţie orice persoană solvabilă, cu capacitate de exerciţiu deplină şi capacitate
de a dobândi bunurile scoase la licitaţie;
× Debitorul nu va puea fi adjudecatar, nici personl, nici prin persoane interpuse;
× Creditorii urmăritori/intervenienţi nu pot să adjudece bunurile la un preţ mai mic de 75% din
preţul fixat;
× Aceştia nu au obligaţia de a consemna 10% din preţul de începere al licitaţiei la dispoziţia
executorului judecătoresc;
× Suma va putea fi depusă şi la executor, pe bază de chitanţă, dacă locul licitaţiei este izolat sau nu
se găsesc unităţi specializate;
73
× Preţul de vânzare va fi cel fixat în formalităţi, iar dacă nu se obţine preţul de începere, licitaţia va începe de la preţul
de 75% din cel prevăzut iniţial;
× Dacă nici acest preţ nu se obţine, se va stabili un nou termen, ce nu poate fi mai lung de 20 de zile de la data primei
licitaţii, la care licitaţia va începe de la 50% din preţul inţial;
× Bunurile vor fi vândute la cel mai bun preţ oferit chiar dacă va fi un singur ofertant;
× Vânzarea bunurilor supuse pieirii se va face la orie preţ, indiferent de numărul concurenţilor, chiar la primul
termen;
× În termen de 5 zile de la adjudecarea bunului, cel care este titular al unui drept de preemţiune şi nu a participat la
licitaţie va putea să-şi exercite dreptul printr-o declaraţie scrisă adresată executorului şi să consemneze preţul sub
sancţiunea decăderii;
× Dispoziţiile referitoare la depunerea şi consemnarea preţului rămân cele din vechiul cod;
× Închiderea licitaţiei se va face ţinându seama de cauzele de încetare a executării şi de oprire a urmăririi;
× Procesul-verbal de licitaţie va cuprinde pe lângă menţiunile obligatorii, sub sancţiunea nulităţii: locul, data, ora când
licitaţia a început şi s-a terminat, indicarea procesului-verbal de sechestru şi constatările privind lipsurile găsite la
data vânzării, arătarea bunurilor vândute, preţul rezultat şi numele sau denumirea adjudecatarilor;
× Eiberarea titlului de proprietate se va face printr-un certificat de adjudecare, prin care cumpărătorul devine, de la
data predării, proprietar al bunului adjudecat, liber de orice sarcini, care se strămută asupra preţului plătit;
× Dacă bunul nu s-a putut vinde, creditorii vor putea prelua bunul în contul creanţei lor;
× Desfiinţarea vânzării făcute terţului adjudecatar nu va fi posibilă, decât în condiţiile existenţei fraudei;
× Când adjudecatar a fost creditorul, desfiiţarea se va putea face dacă există temei de nulitate potrivit dreptului
comun;
× Bunurile care nu au putut fi valorificate vor rămâne indisponibilizate cel mult 1 an de la aplicarea sechestrului , în
care se va încerca valorificarea lor;
× După trecerea unui an, ele vor fi restituite debitorului;
× Dacă debitorul nu va fi găsit, acestea vor tece în proprietatea statului, sub semnătura organului competent;
74
SECŢIUNEA A III-A POPRIREA
× Se vor adăuga urmăririi prin poprire şi bunurile mobile corporale ale debitorului deţinute
de un terţ în numele său;
× Poprirea se va putea înfiinţa şi asupra bunurilor/sumelor pe care creditorul le datorează
debitorului, dacă ambele sunt certe şi lichide;
× Referitor la sumele care nu sunt supuse popririi, în cazul drepturilor salariale viitoare,
perioada este de 3 luni de la data înfiinţării popririi;
• Dacă asupra aceluiaşi venit există mai multe popriri, cele 3 luni se calculează o singură dată
de la momentul primei popriri;
× Poprirea se înfiinţează fără somaţie, în baza încheierii de încuviinţare a executării;
× În cazul popririi pe conturi, competenţa aparţine executorului de la domiciliul sau sediul
debitorului sau de la sediul principal/secundar al băncii unde şi-a deschis contul;
• Dacă are mai multe conturi, competenţa aparţine executorului de la oricare din locurile
unde au fost deschise;
× Indisponibilizarea sumelor de bani sau a bunurilor mobile poprite nu va înceta decât dacă
debitorul consemnează, cu afectaţiune specială, toate sumele pentru acoperirea cărora a fost
înfiinţată poprirea, la dispoziţia creditorului urmăritor;
× În termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în
viitor, de la scadenţa acestora, terţul poprit va fi nevoit să-şi îndeplinească obligaţiile
prevăzute la art. 456 din vechiul C.pr.civ.;
× Terţul poprit nu va putea face contestaţie împotriva popririi; el îşi va formula apărările în
instanţa de validare;
75
× Debitorul sau executorul, în termen de 1 lună de la data când terţul poprit nu şi-a
îndeplinit obligaţiile, pot sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi;
× Dacă poprirea a fost înfiinţată asupra unor bunuri mobile care se aflau la data
înfiinţării în mâinile terţului poprit, instanţa va hotărî vânzarea lor; în caz contrar,
terţul va fi obligat, prin hotărârea de validare, la contravaloarea lor, caz în care va fi
urmărit direct de către executor;
× În cazul în care se constată reaua-credinţă a terţului, acesta va putea fi amendat;
× Hotărârea dată cu privire la validarea popririi este supusă apelului, în 5 zile de la
comunicare;
× Hotărârea de validare constituie titlu executoriu împotriva terţului poprit;
× În cazul nerespectării ei, executarea se va face împotriva terţului poprit;
× Bunurile sau titlurile de valoare supuse popririi vor fi valorificate conform dispoziţiilor
privitoare la urmărirea mobiliară propriu-zisă;
× Executorul judecătoresc, din oficiu sau la cererea debitorului poprit, va desfiinţa
poprirea printr-o adresă către terţul poprit, în cazul dispariţiei cauzei care a stat la baza
înfiinţării ei;
× Dacă poprirea a fost validată, desfiinţarea ei se va face de către instanţa de executare
prin încheiere executorie, dată cu citarea părţilor;
76
SECŢIUNEA A IV-A URMĂRIREA FRUCTELOR ŞI A VENITURILOR IMOBILELOR
1. URMĂRIREA SILITĂ A FRUCTELOR NECULESE ŞI A RECOLTELOR PRINSE DE
RĂDĂCINI
× Obiectul urmăririi şi începerea acesteia rămân neschimbate;
× În ceea ce priveşte înfiinţarea sechestrului, executorul va numi un custode şi va încheia un
proces-verbal semnat de cei care au asistat la aplicarea sechestrului;
× Un exemplar al procesului-verbal va fi predat părţilor, custodelui, primăriei în raza căreia se află
bunurile, iar urmărirea va fi notată în cartea funciară, pentru a fi opozabilă;
× Custodele va administra fructele şi recoltele, cheltuielile fiind avansate de către creditorul
urmăritor;
× Vânzarea bunurilor se va face după sau înaintea culegerii, fiind anunţată cu cel puţin 5 zile
înainte de termen la primăria comunei/domiciliul debitorului/locul unde se face vânzarea/alte
locuri publice;
× Vânzarea se va face prin licitaţie publică, în prezenţa unui agent al poliţiei sau reprezentant al
jandarmeriei, iar, în lipsă, a primarului sau a unui delegat al primăriei ;
× În cazul bunurilor neculese, preţul se va putea depune cu acordul creditorului, şi ulterior, în 5
zile de la data licitaţiei;
× Executorul poate încuviinţa vânzarea bunurilor de către custode, cu anunţarea părţilor, fără
depozitare, dacă vânzarea trebuie urgentată, depozitarea este imposibilă sau cheltuielile ar fi
disproporţionate ;
× Sumele rezultate din vânzarea făcută de custode vor fi consemnate în 24 de ore de la încasare, iar
recipisa va fi depusă la executor, alături de o listă semnată de custode şi cumpărători, în care se
vor arăta bunurile şi preţul de vânzare;
77
2. URMĂRIREA VENITURILOR GENERALE ALE IMOBILELOR
× Se pot urmări toate veniturile prezente şi viitoare ale imobilelor ce sunt proprietatea
debitorului sau asupra cărora el are un drept de uzufruct;
× Urmărirea nu va putea fi încuviinţată dacă există o urmărire imobiliară asupra aceluiaşi
imobil;
× Competenţa revine executorului în raza căruia se află imobilul;
× Prin încheierea de încuviinţare a urmăririi, acesta va putea numi un administrator-sechestru,
în vederea administrării veniturilor;
× Când administratorul-sechestru nu este debitorul, executorul îi va fixa o remuneraţie fixă
pentru activitatea depusă;
× Administratorul-sechestru va avea atribuţii de administrare şi conservare, reţinând pentru
cheltuieli 10 % din veniturile imobilului;
× Acesta, cu acordul instanţei, are dreptul să denunţe contractele de locaţiune existente, să ceară
evacuarea locatarilor, să exercite dreptul de retenţie în numele proprietarului;
× El nu va putea încheia contracte de închiriere/arendare decât pe termen de cel mult 2 ani, cu
acordul instanţei;
× În cazul unui concurs de urmăriri, la cererea mai multor creditori, se vor conexa;
× Încuviinţarea urmăririi va fi supusă formelor de publicitae;
× După încuviinţare, executorul îi va preda, pe bază de inventar, bunurile ale căror venituri se
urmăresc, notificându-se persoanele interesate;
× Administratorul care, în termen de 10 zile de la comunicarea numirii, nu a cerut predarea
bunurilor, va fi înlocuit;
78
× De la data notării în cartea funciară, urmărirea va fi opozabilă tuturor dobânditorilor
de drepturi asupra imobilului;
× Plăţile făcute anterior debitorului vor fi opozabile creditorului doar dacă sunt
constatate prin înscris cu dată certă;
× Dacă debitorul este cel care ocupă imobilul ale cărui venituri sunt urmărite, el va fi
evacuat pentru o mai bună exploatare a imobilului, şi va primi o parte din venituri,
dacă nu are alte mijloace de subzistenţă;
× Administratorul va da socoteală periodic pentru gestionarea veniturilor, el fiind
descărcat de obligaţii de către executor, la sfârşitul gestiunii;
× După fiecare verificare a executorului, sumele vor fi distribuite creditorilor;
× Creditorul ipotecar în rang prioritar va avea drept de preferinţă asupra veniturilor
nedistribuite, în cazul concursului între urmărirea generală de venituri şi o urmărire
imobiliară ulterioară;
× Urmărirea de venituri încetează:
- Prin renunţarea făcută de toţi creditorii;
- Prin plata creanţelor şi cheltuielilor;
- Prin depunerea cu afectaţiune specială a sumelor;
- Prin adjudecarea silită a imobilului;
- Prin trecerea unui termen de 5 ani de la înfiinţare, exceptându-se cazul când se
urmăresc veniturile unui uzufruct;
79
TITLUL II
CAPITOLUL II URMĂRIREA IMOBILIARĂ
SECŢIUNEA I BUNURILE IMOBILE CARE POT FI URMĂRITE
× Obiectul urmăririi imobiliare va rămâne acelaşi;
× Dacă creanţa nu depăşeşte 5000 lei inclusiv, urmărirea imobilelor va avea loc doar în lipsa altor bunuri urmăribile;
× Dispoziţiile privind: întinderea urmăririi, imobilele minorilor şi interzişilor, imobilele proprietate comună, rămân
neschimbate;
× În ceea ce priveşte urmărirea imobilelor ipotecate, creditorii ipotecari nu vor mai putea urmări în acelaşi timp şi
imobilele neipotecate, cu excepţia cazului în care bunurile ipotecate nu sunt suficiente pentru plata creanţelor;
SECŢIUNEA A II-A PORNIREA, ÎNCUVIINŢAREA, PUBLICITATEA ŞI SUSPENDAREA URMĂRIRII
IMOBILIARE
× Cererea de urmărire va fi adresată executorului:
· În a cărui rază teritorială se află imobilul- dacă se urmăreşte un imobil;
· Oricărui executor-pentru imobilele ce alcătuiesc un singur corp funciar, situate în diferite circumscripţii;
· Executorului în a cărui rază este înscrisă ipoteca principală-pentru o creanţă garantată cu ipotecă colectivă, în
cazul imobilelor ce alcătuiesc corpuri funciare distincte, înscrise la acelaşi birou sau la birouri de cadastru şi
publicitate imobiliară diferite;
× Cererea de executare silită, pe lângă menţiunile obligatorii, va cuprinde:
· Datele de identificare ale terţului dobânditor/coproprietarilor;
· Bunurile ce se urmăresc cu datele necesare identificării lor;
· Valoarea fiecărui imobil, raportată la preţurile medii de piaţă din localitatea respectivă, dacă este posibil;
80
× Executorul va încuviinţa cererea prin încheiere, care va cuprinde datele de identificare ale terţului
dobânditor, descrierea imobilului şi arătarea valorii acestuia;
× Încheierea se va comunica debitorului, terţului dobânditor, coproprietarilor, după caz, însoţită de
titlul executoriu şi de somaţia ca în 15 zile de la primire să plătească datoria şi cheltuielile aferente;
× Va urma înscrierea imobilului în cartea funciară, cu arătarea creditorului şi a sumei;
× În cazul existenţei ipotecii colective, cererea de notare se va înainta biroului la care este înscrisă
ipoteca principală, care va trimite din oficiu o copie după încheierile sale biroului unde este înscrisă
ipoteca secundară;
× Când derptul debitorului este provizoriu, creditorul vva putea să exercite, în numele debitorului,
acţiunea pentru justificarea dreptului de proprietate;
× Încheierea de admitere sau respingere a notării pronunţate de registratorul de carte funciară se va
comunica persoanelor interesate;
× Vânzarea imobilului aflat în coproprietatea va avea loc la cererea semnată de către toţi
coproprietarii şi depusă în 5 zile de la primirea încheierii de urmărire sau, în lipsă, de la
comunicarea încheierii de notare în cartea funciară;
× Art. 499 din vechiul C.pr.civ. rămâne neschimbat, cu excepţia faptului că instanţa se va pronunţa
printr-o încheiere definitivă;
× La cererea creditorilor care urmăresc acelaşi imobil sau din oficiu, urmăririle se vor conexa;
SECŢIUNEA A III-A EFECTELE URMĂRIRII
× După notarea imobilului, drepturile reale, închirierile, arendările, cesiunile de venituri nu vor fi
opozabile creditorului urmăritor şi adjudecatarului;
× Chiriile sau arenzile plătite anterior notării, înainte de scadenţă vor fi opozabile dacă sunt constatate
prin înscrisuri cu dată certă;
81
SECŢIUNEA A IV-A VÂNZAREA LA LICITAŢIE PUBLICĂ
1. Formalităţi premergătoare vânzării
× După comunicarea încheierii de încuviinţare, se va întocmi un proces-verbal de situaţie a
imobilului;
× Când se urmăreşte un imobil ce nu este înscris în cartea funciară, executorul va face şi o schiţă de
plan;
× La cererea creditorului sau a executorului, instanţa va putea decide evacuarea debitorului;
× Va fi numit un administrator al imobilului urmărit, care poate fi debitorul sau terţul dobânditor;
× La cererea debitorului sau a terţului dobânditor, pentru asigurarea mijloacelor de existenţă,
executorul poate fixa 20% din veniturile imobilului;
× Sumele încasate de administrator se vor distribui din preţul rezultat în urma vânzării;
2. Scoaterea în vânzare a imobilului
× Executorul va începe procedura de vânzare în 15 zile de la primirea încheierii de încuviinţare, în
cazul neplăţii;
× Procedura se va îndeplini pentru fiecare bun în parte;
× Debitorul nemulţumit de evaluare, poate solicita o expertiză, în 5 zile de la comunicarea încheierii
prin care s-a înfiinţat executarea, sub sancţiunea decăderii;
× Expertiza poate fi cerută şi de terţul dobânditor, de coproprietari, creditori intervenienţi;
× Expertul va fi numit de executor, prin încheiere executorie;
× O altă expertiză este inadmisibilă, dar părţile pot conveni o altă valoare;
82
× Executorul va fixa preţul imobilului prin încheiere definitivă, fără citarea părţilor;
× Separat se va determina şi valoarea celorlalte drepturi;
× În 5 zile de la stabilirea preţului, executorul va fixa termenul pentru vânzarea imobilului, prin
încheiere, cu citarea părţilor;
× Termenul nu va fi mai scurt de 20 de zile sau mai lung de 40 de zile de la afişarea publicaţiei de
vânzare la locul unde va avea loc licitaţia;
× Termenul se va fixa după radierea unei eventuale înscrieri provizorii cu privire la dreptul de
proprietate;
× Publicaţiile de vânzare vor cuprinde numeroase menţiuni, unele prevăzute sub sancţiunea nulităţii- art.
810 noul C.pr.civ.;
× Un exemplar din publicaţie se va comunica părţilor, terţului dobânditor, coproprietarilor, creditorilor
cu drepturi înscrise în cartea funciară, organelor fiscale, parchetului de pe lângă instanţa de executare-
cazul minorilor/interzişilor;
× Vânzătorul imobilului urmărit are dreptul de a opta, în 5 zile de la comunicarea obligaţiei, între
ipoteca legală şi rezoluţiunea pentru neplata preţului;
× Dacă nu a optat în termen, poate reclama doar creanţa garantată cu ipotecă;
× Dacă a optat pentru rezoluţiune, acţiunea şi declaraţia unilaterală de rezoluţiune a vânzării, se fac în
cadrul contestaţiei la executare, în 15 zile de la expedierea opţiunii către executor;
× Acestea suspendă urmărirea silită a imobilului;
× Dacă rezoluţiunea a fost cerută anterior urmăririi, împiedică urmărirea, cu condiţia notării sale în
cartea funciară;
× În caz contrar, în acelaşi termen, vânzătorul îşi va exprima în scris dorinţa de a continua judecata şi va
nota acţiunea în cartea funciară;
× Dispoziţiile se vor aplica oricărui alt înstrăinător titular al unei ipoteci legale;
83
3. Licitaţia şi adjudecarea imobilului
× Dispoziţiile privind locul licitaţiei rămân neschimbate;
× Poate participa la licitaţie orice persoană solvabilă, cu capacitate deplină de exerciţiu;
× Solvabilitatea, capacitatea şi interpunerea sunt lăsate la aprecierea executorului;
× Potenţialii cumpărători sunt obligaţi să depună la unitatea prevăzută de lege, la dispoziţia
executorului, 10% din preţul de pornire al licitaţiei;
× Executorul va amâna licitaţia dacă se constată că nu au fost respectate termenele de
înştiinţare/publicitate;
× În cel mult 20 de zile de la data primului termen de vânzare, se vor reface formalităţile necesare;
× Vânzarea este publică şi va începe prin citirea publicaţiei de vânzare şi a ofertelor depuse;
× În cazul corpurilor/parcelelor care se vând separat, ordinea vânzării va fi stabilită de către
debitor;
× Executorul va oferi spre vânzare imobilul prin trei strigări succesive, care să permită oferte şi
supralicitări;
× Celelalte dispoziţii referitoare la efectuarea licitaţiei rămân cele din vechiul C.pr.civ.;
× Dacă nu este oferit preţul la care imobilul este evaluat, vânzarea se va amâna cel mult 30 de zile,
pentru care se va face o nouă publicaţie, termen la care vânzarea va începe de la 75% din preţul
de pornire a primei licitaţii;
× La acelaşi termen, bunul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puţin de 30% din
preţul de pornire a primei licitaţii;
84
× Dacă nici la a 2-a licitaţie, imobilul nu a fost adjudecat, executorul va putea stabili o nouă licitaţie;
× Executorul va ţine o listă cu participanţii şi sumele oferite;
× Va declara adjudecatar persoana care la termenul de licitaţie a oferit preţul cel mai mare;
× Executorul va întocmi un proces-verbal despre desfăşurarea şi rezultatul fiecărei licitaţii;
× În termen de 8 ore de la adjudecare, titularul unui drept de preemţiune, care nu a participat la licitaţie, va putea
să-şi exercite dreptul printr-o declaraţie scrisă, adresată executorului şi va fi obligat să depună preţul în 15 zile de la
data adjudecării;
× Dispoziţiile privind: sancţiunea nedepunerii preţului în termenul de 30 de zile, restituirea garanţiilor, actul de
adjudecare, plata preţului în rate rămân neschimbate;
× Un exemplar al actului de adjudecare va fi comunicat biroului de cadastru şi publicitate imobiliară, pentru a fi
înscris provizoriu în cartea funciară, iar unul se va preda adjudecatarului;
× Adjudecatarul va putea fi numit administrator-sechestru al imobilului;
× În termen de o lună de la data înscrierii provizorii în cartea funciară, orice persoană interesată va putea ataca actul
de adjudecare, pe cale de contestaţie la executare;
× Contestaţia suspendă eliberarea/distribuirea preţului;
× Dacă actul de adjudecare este anulat, executorul va continua urmărirea de la actul desfiinţat şi va solicita ca
înscrierea provizorie să fie anulată;
× Sumele consemnate se vor restitui adjudecatarului, iar eventuala calitate de administrator-sechestru încetează;
× Dacă nu s-a făcut contestaţie sau dacă aceasta s-a respins, actul de adjudecare se va învesti cu formulă executorie de
către instanţa de executare, care va dispune şi intabularea în cartea funciară;
× Totodată, în cazul plăţii în rate, instanţa va înscrie în cartea funciară şi interdicţia de înstrăinare şi grevare până la
plata integrală;
× Un exemplar al actului de adjudecare învestit cu formulă executorie va fi predat şi creditorului, pentru a-i servi
drept titlu executoriu în cazul neplăţii;
85
SECŢIUNEA A V-A EFECTELE ADJUDECĂRII
× Rămân cele din vechiul cod;
SECŢIUNEA A VI-A DISPOZIŢII SPECIALE
× Orice cerere de evicţiune privind imobilul adjudecat este definitiv stinsă, fără nici o altă condiţie;
× Pentru imobilele înscrise pentru prima dată în cartea funciară, în temeiul actului de adjudecare,
cererea se prescrie în 3 ani de la înscrierea actului de adjudecare în cartea funciară;
× Dispoziţiile referitoare la suspendarea împărţelii preţului, acţiunea în regres şi desfiinţarea
măsurilor asigurătorii sau de executare nu se modifică;
86
TITLUL II
CAPITOLUL III ELIBERAREA ŞI DISTRIBUIREA SUMELOR
REALIZATE PRIN URMĂRIREA SILITĂ
SECŢIUNEA I DISPOZIŢII GENERALE
× Rangul creanţelor cu preferinţă va rămâne cel din vechiul C.pr.civ.- art.563; art. 835 noul C.pr.civ.;
× În termen de 15 zile de la începerea executării silite, orice creditor poate cere statului sau unităţilor
administrativ-teritoriale să declare creanţele lor privilegiate;
× Cererea va fi înscrisă în registrele de publicitate dacă se va depune dovada notificării făcute
organelor fiscale teritoriale;
× În 30 de zile de la notificare, statul sau unitatea trebuie să declare şi să înscrie valoarea creanţei,
neefectuarea obligaţiei având ca efect pierderea preferinţei în raport cu cei care au îndeplinit cerinţa;
SECŢIUNEA A II-A DISTRIBUIREA SUMEI REZULTATE DIN VÂNZAREA BUNURILOR
URMĂRITE
× După depunerea sau consemnarea sumei rezultate din vânzare/de la data când adjudecarea
imobilului a devenit definitivă, executorul va fixa un termen de 10 zile pentru depunerea titlurilor de
creanţă;
× Toate persoanele interesate vor fi înştiinţate din oficiu;
× Termenul se va afişa la sediul executorului şi la instanţa de executare cu cel puţin 5 zile înaintea
termenului pentru depunerea titlurilor;
× Afişarea va fi constatată printr-un proces-verbal care se va depune la dosar;
× După expirarea termenului, creditorii nu vor mai putea lua parte la distribuirea sumei;
× În cazul creanţelor periodice, în lipsa acordului părţilor, instanţa va stabili suma alocată, la cererea
părţii, formulată în 15 zile de la încheierea procesului-verbal prin care s-a constatat neînţelegerea, de
către executor;
× Încheierea instanţei se este supusă apelului;
87
× De la data fixată pentru depunerea titlurilor de creanţă, dobânzile aferente nu vor mai fi în sarcina debitorului,
creditorii având dreptul doar la dobânzile plătite de unitatea la care s-au depus/consemnat sumele, dacă există;
× Se va putea înfiinţa poprire doar asupra sumelor atribuite creditorilor sau debitorului prin procesul-verbal de
distribuire;
× În 5 zile de la expirarea termenului pentru depunerea titlurilor, executorul va întocmi proiectul de distribuire, iar în
cazul creditorilor care au intervenit tardiv, se va distribui ce a rămas după îndestularea celorlalţi creditori;
× Proiectul de distribuire comunicat creditorilor şi debitorului devine definitiv, dacă în 5 zile de la comunicare nu s-au
formulat obiecţiuni;
× Dacă există obiecţiuni, executorul, în cel mult 15 zile de la data ultimei contestaţii, va convoca debitorul şi toţi
creditorii în vederea unei concilieri;
× Dacă nu se va ajunge la un acord privind modul de distribuire a sumei, executorul va consemna acest lucru în
procesul-verbal;
× În 5 zile de la data întocmirii procesului-verbal, se poate introduce contestaţie, ce suspendă plata creanţei contestate,la
instanţa de executare;
× Instanţa se va pronunţa la primul termen şi asupra menţinerii/înlăturării suspendării;
× Încheierea instanţei poate fi atacată cu apel în 5 zile de la pronunţare, apelul suspendând executarea încheierii
atacate;
× Cei care nu s-au prezentat la conciliere sunt consideraţi că au renunţat la obiecţiuni, fiind decăzuţi din dreptul de a
face contestaţie la executare;
× Contestaţiile formulate împotriva proiectului de distribuire se judecă de instanţă printr-o singură hotărâre, dată de
urgenţă, cu citarea-n termen scurt a părţilor, ce poate fi atacată cu apel în 5 zile de la comunicare;
× Cel căruia i-a fost respinsă cererea va răspunde pentru prejudiciile cauzate prin întârzierea plăţii;
× Erorile de calcul şi cele materiale vor fi îndreptate de executor, menţionându-se acest lucru în încheierea prin care se
dispune eliberarea/distribuirea sumei;
88
SECŢIUNEA A III-A PLATA SUMEI REZULTATE DIN URMĂRIREA SILITĂ
× Plata sumei rezultate din executare se poate dispune fie după expirarea termenului de depunere a
titlurilor de creanţă, fie la data expirării termenului de formulare a obiecţiunilor împotriva
proiectului de distribuire, după caz;
× Executorul se va pronunţa asupra plăţii prin încheiere executorie, dată fără citarea părţilor, iar
suma rămasă se va elibera debitorului;
× Pe baza unei dispoziţii de plată dată de executor, plăţile vor fi efectuate de către unitatea la care au
fost depuse/consemnate sumele rezultate din urmărire, dovada fiind depusă la dosarul de executare;
× Plata creanţelor afectate de termen sau condiţie se va face conform dispoziţiilor 851 şi 852 din noul
C.pr.civ., care corespund întocmai dispoziţiilor din vechiul C.pr.civ. ( art 567, art. 568);
× Sumele reprezentând creanţe contestate, măsuri asigurătorii, vor fi eliberate, dacă s-au admis;
× În caz contrar, vor fi distribuite creditorilor neîndestulaţi, iar restul va fi eliberat debitorului;
× Sumele reprezentând titluri executorii ce urmează a fi obţinute, vor fi eliberate celor care au obţinut
titlul, în caz contrar, suma rămasă eliberându-se debitorului;
× Plata creanţelor periodice se va face conform acordului dintre părţi sau, în lipsă, conform hotărârii
instanţei;
× Dacă dobânzile sumei vor fi mai mici decât ratele datorate, diferenţa se va întregi prin preluare de
capital;
× După stingerea obligaţiei, suma rămasă va fi distribuită creditorilor neîndestulaţi sau eliberată
debitorului;
89
× Titlurile creanţelor plătite integral vor fi eliberate debitorului, iar cele plătite parţial, vor fi eliberate
creditorilor cu menţiunea părţii plătite;
× După predarea titlurilor, executorul, prin încheiere, dată fără citarea părţilor, constată încetarea
urmăririi şi închiderea dosarului;
× Creditorii neîndestulaţi vor putea cere reluarea urmăririi sau efectuarea unei noi urmăriri asupra
altor bunuri ale debitorului, după caz;
× Sumele consemnate şi neridicate în termen de 5 ani de la data comunicării încheierii prin care s-a
aprobat distribuirea, se transformă în venit la bugetul de stat, dispoziţiile privind restituirea sau
predarea unor bunuri ( art. 752 noul C.pr.civ.), aplicându-se corespunzător;
90
TITLUL III EXECUTAREA SILITĂ DIRECTĂ
CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE
× În ceea ce priveşte obiectul executării, prevăzut la art. 572 din vechiul C.pr.civ., se va
adăuga precizarea posibilităţii evacuării debitorului;
× Atribuirea prin hotărâre judecătorească a unui imobil sau obligaţia de a-l preda, lăsa
în posesie sau folosinţă, cuprinde şi obligaţia de evacuare, dacă nu se prevede altfel;
× În cazul executării fără somaţie, la cererea creditorului, în cazul pericolului ca
debitorul să se sustragă de la urmărirea sau să ascundă/ să distrugă/ să deterioreze
bunurile, executorul va dispune prin încheiere de încuviinţare a executării silite, ca
aceasta să se facă fără somaţie;
× Despre obligaţiile prevăzute, executorul va încheia proces-verbal, ce va constitui titlu
executoriu, în ceea ce priveşte cheltuielile de executare, stabilite în sarcina debitorului;
× Dacă predarea bunului a devenit imposibilă, se va consemna acest aspect în procesul-
verbal, dispunându-se prin încheiere, încetarea executării silite;
× Instanţa de executare va stabili echivalenul valorii bunului imposibil de predat, dacă n-
a fost stabilită în titlul executoriu, la cererea creditorului, prin hotărâre dată cu citarea
părţilor;
× Prin cerere, creditorul va putea înfiinţa măsuri asigurătorii;
× Hotărârea este executorie şi supusă apelului;
× Suspendarea executării se va obţine doar cu consemnarea sumei stabilite;
91
CAPITOLUL II PREDAREA SILITĂ A BUNURILOR MOBILE
CAPITOLUL III PREDAREA SILITĂ A BUNURILOR IMOBILE
CAPITOLUL II PREDAREA SILITĂ A BUNURILOR MOBILE
× Obligaţia benevolă a predării bunului este prevăzută în 24 de ore de la comunicarea încheierii de
încuviinţare a executării;
× Procesul-verbal despre îndeplinirea executării va cuprinde şi cheltuielile de executare pe care
urmează să le plătească debitorul, fără precizarea că acesta constituie titlu executoriu în privinţa
cheltuielilor;
CAPITOLUL III PREDAREA SILITĂ A BUNURILOR IMOBILE
× Dacă partea obligată să evacueze/să predea un imobil nu-şi îndeplineşte obligaţia în termen de 8 zile
de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării, ea va fi îndepărtată prin executare silită;
× Dispoziţiile art. 578 din vechiul C.pr.civ., referitoare la perioadele şi condiţiile în care nu se pot face
evacuări, rămân identice;
× Executarea se va face cu ajutorul forţei publice doar când debitorul lipseşte sau refuză să deschidă
uşile;
× După deschiderea uşilor, prezenţa agentului de poliţie/jandarmeriei, va fi suplinită de 2 martori
asistenţi;
× Bunurile ce nu formează obiectul executării sau cele care sunt sechestrate într-o altă urmărire se
vor da în păstrare unui custode, pe cheltuiala debitorului;
× Dacă bunurile lăsate în custodie nu sunt sechestrate, executorul, prin procesul-verbal de constatare
va fixa termenul în care debitorul trebuie să le ridice, ce nu poate fi mai lung de 1 lună ;
92
× În cazul neridicării bunurilor lăsate în custodie, se va proceda la valorificarea lor, suma fiind
consemnată pe numele debitorului;
× Bunurile care nu au o valoare economică, vor fi declarate abandonate şi preluate de organul
financiar local, cu excepţia documentelor şi hârtiilor personale, care vor fi sigilate şi conservate de
executor timp de 2 ani, termen după expirarea căruia vor fi distruse şi inventariate într-un proces-
verbal, de către executor ;
× Reocuparea abuzivă a imobilului de către debitor, va duce la o nouă executare, fără nici o altă
formalitate premergătoare specifică executării;
93
CAPITOLUL IV EXECUTAREA SILITĂ A ALTOR OBLIGAŢII
DE A FACE SAU A OBLIGAŢIILOR DE A NU FACE
SECŢIUNEA I DISPOZIŢII COMUNE
× Dacă în 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării, debitorul
refuză să-şi îndeplinească obligaţia de a face/de a nu face cuprinsă în titlul executoriu,
instanţa de executare, prin încheiere executorie, dată cu citarea părţilor, poate
autoriza creditorul sau alte persoane să o îndeplinească, pe cheltuiala debitorului;
× Dacă în acelaşi termen nu se execută obligaţiile, debitorul va fi constrâns prin
aplicarea unei amenzi judiciare, de către instanţa de executare, chiar dacă obligaţia
nu este evaluabilă în bani;
× În cazul trecerii unui termen de 3 luni de la comunicarea încheierii de aplicare a
amenzii, în care obligaţiile nu au fost executate, instanţa de executare va fixa suma
finală datorată statului, creditorul fiind în măsură să ceară daune-interese;
× Încheierile date de instanţă sunt executorii şi se comunică organelor fiscale
competente;
× Amenda judiciară va putea fi înlăturată/redusă, pe calea contestaţiei la executare,
dacă debitorul execută obligaţiile şi dovedeşte existenţa motivele temeinice care au
dus la întârzierea executării;
× Pentru neexecutarea obligaţiilor nu se pot acorda daune cominatorii;
× Efectuarea înscrierilor în cartea funciară, dacă această obligaţie este prevăzută în
titlul executoriu, se va face de către creditor sau prin intermediul executorului, prin
solicitarea adresată biroului de cadastru şi publicitate imobiliară, dispoziţiile fiind
aplicabile şi înscrierilor în alte registre decât cartea funciară;
94
SECŢIUNEA A II-A EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI REFERITOARE LA
MINORI
× Măsurile prevăzute de lege privitoare la minori ( stabilirea locuinţei, darea în plasament,
exercitarea legăturilor personale, înapoierea minorului, alte măsuri), incluse în titlul executoriu, se
execută conform dispoziţiilor prezentului capitol;
× Executorul va trimite părintelui/ persoanei la care se află minorul, încheierea de încuviinţare a
executării, împreună cu o somaţie în care îi va comunica acesteia data la care să se prezinte cu
minorul la sediul său/alt loc, în vederea preluării acestuia de către creditor sau îi va pune în
vedere să permită celuilalt părinte să îşi exercite dreptul de a avea legături personale cu minorul,
potrivit programului stabilit în titlul executoriu;
× În cazul neconformării, executorul, la cererea creditorului, va sesiza instanţa de executare, pentru
a aplica o amendă civilă, conform art. 875 din noul C.pr.civ.;
× Dacă în termen de o lună, de la comunicarea încheierii, debitorul nu-şi execută obligaţiile, se va
trece la executarea silită;
× Executarea se va efectua în prezenţa unui reprezentant al direcţiei generale de asistenţă socială şi
protecţie a copilului şi a unui psiholog desemnat de acesta, când este necesar sau dacă
reprezentantul nu are această calificare;
× Nu este permisă presiunea asupra minorului, pentru efectuarea executării;
× La solicitarea executorului, agenţii forţei publice vor participa la executare;
× În caz de neîndeplinire a obligaţiei, amenda va curge până la momentul executării, dar nu mai
mult de 3 luni de la data comunicării încheierii;
95
× Dacă debitorul este de rea-credinţă şi ascunde minorul sau nu-şi îndeplineşte obligaţia
în 3 luni de la comunicarea încheierii, executorul va consemna acest fapt şi va sesiza
parchetul de pe lângă instanţa de executare în vederea începerii urmăririi penale,
pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti;
× Dacă minorul refuză părăsirea debitorului sau manifestă aversiune faţă de debitor,
executorul va constata aceste lucruri şi le va comunica părţilor şi reprezentantului
direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului;
× Acest reprezentant va sesiza instanţa competentă de la locul unde se află minorul,
pentru a dispune un program de consiliere psiholoică, ce nu poate depăşi 3 luni;
× Cererea va fi soluţionată de urgenţă în camera de consiliu, prin încheiere nesupusă
căilor de atac, pronunţată cu citarea părţilor şi a persoanei la care se află copilul;
× Psihologul care efectuează consilierea va întocmi un raport pe care-l va comunica
instanţei, executorului şi direcţiei generale;
× După primirea raportului, executorul va relua executarea;
× Dacă şi în cursul acestei proceduri, minorul va refuza măsurile luate, reprezentantul
direcţiei generale va sesiza instanţa competentă pentru a se pronunţa asupra
menţinerii măsurilor privitoare la minor, care n-au putut fi puse în execuatre;
× Executorul va întocmi un proces-verbal, făcând constatările de rigoare;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->