Od: Kmeťová Viktória [mailto: viktoria.kmetova@ssc.sk ] Odoslané: 26. júna 2013 16:34 Komu: Ing.

Ján Vitkovič Predmet: Ziadost o informacie "Riesenie bezpecnosti v Dvoriankach" - 05.06.2013 Dôležitosť: Vysoká

Naša zn.: 383/2013/2220/22438
Dobrý deň pán Vítkovič, na základe Vašej žiadosti z 05. 06. 2 013 ohľadom „Riešenia bezpečnosti v Dvoriankach“ Vám v zmysle zákona č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám sprístupňujeme požadované informácie.

1. V prvej etape SSC zabezpečí vypracovanie hlukovej štúdie, ktorá bude vypracovaná v termíne do 30.7.2013 V druhej etape SSC zabezpečí na základe výsledkov hlukovej štúdie projektovú dokumentáciu na realizáciu konkrétnych opatrení - v termíne do 31.12.2013. V zmysle výsledkov hlukovej štúdie a z projektovej dokumentácie SSC zabezpečí stavebnú realizáciu konkrétnych opatrení - predpokladaný termíne do 30.6.2014. V zmysle rozhodnutia ÚVZ MDVRR SR, sme informáciu o priebehu opatrení zaslali na odd.oblastného hygienika Košice. 2. Procesom VO sme vybrali zhotoviteľa hlukovej štúdie, ktorý ju v súčasnosti vypracováva. S výsledkami hlukovej štúdie budeme oboznámení až po jej odovzdaní v požadovanom termíne.
S pozdravom

Mgr. Viktória Kmeťová
vedúca oddelenia výmeny informácií Slovenská správa ciest Miletičova 19 826 19 Bratislava tel.: +421 2 502 55 340 fax: +421 2 555 68 268 mobil: 0903 256 140 mail: viktoria.kmetova@ssc.sk

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful