Wasiat Ustadz Aman Abdurrahman: ''Hadiah untuk Ikhwan Masjunin'' JAKARTA (voa-islam.

com) - Setelah terbitnya buku bantahan terhadap tulisan Khairul Ghazali berjudul “Ya… Mereka Memang Thaghut”, ustadz Abu Sulaiman Aman Abdurrahman kembali menyampaikan wasiatnya untuk para ikhwah yang saat ini berada dalam tawanan thaghut (masjunun). Vonis 9 tahun PN Jakarta Barat sama sekali tak mengurangi ketegaran ustadz Aman menyuarakan dakwah tauhid. Alhamdulillah, voa-islam.com mendapatkan nasehat terbaru beliau yang ditulis dari balik terali besi dan untuk mengobati rasa rindu umat Islam yang sangat dinanti, berikut ini kutipan wasiat beliau kepada para mujahidin yang saat ini menjadi tawanan thaghut. Hadiah untuk Ikhwan Masjunin Allah Ta‟ala berfirman: َّ ُ ْ ُ‫ٌ ال ر‬ ُ َ ‫ٍب ى‬ ُ‫س‬ ٍْ ٍْ َ ْ‫ٗال رَش‬ َّ َ ُ‫ص‬ ُ ‫ٌ اىَّْب‬ َُٗ‫ش‬ َ ْ ْ‫ن‬ َّ ُ‫ء ث‬ ِ ِ‫َّللا‬ ِ ٌ ُ‫ن‬ ُ َ‫َِ ظَي‬ٝ‫ز‬ ِ َّ‫ اى‬َٚ‫مُْ٘ا إِى‬ َ ‫َب‬ِٞ‫ِ أَْٗ ى‬ َ ‫س‬ َ َٗ َ َ‫َ٘ا فَز‬ ِ ُٗ‫ِ د‬ “Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.” (Huud: 113). Kata ُ٘‫ اىشم‬di dalam ayat adalah ‫ش‬ٞ‫س‬ٞ‫و اى‬َٞ‫ اى‬yaitu kecenderungan yang sedikit sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahli tafsir. Kecenderungan kepada orang-orang zalim ini menyebabkan pelakunya mendapatkan ancaman sentuhan api neraka. Al Imam Sufyan Ats Tsauriy rahimahullah berkata: ‫ ٕزا‬ٜ‫ دخو ف‬،ً‫ أٗ ّبٗىٌٖ ق`سطبسب‬،ً‫ ىٌٖ قيَب‬ٙ‫ٍِ الق ىٌٖ دٗاح أٗ ثش‬ “Barangsiapa mencairkan tinta bagi mereka (orang-orang zalim) atau merautkan pena bagi mereka atau menyodorkan kertas kepada mereka, maka hal itu telah masuk dalam hal ini” (Dinukil dari Majmu‟ Fatawa Asy Syaikh Abi Humam, juz 2 hal: 16) Yaitu sikap-sikap itu masuk dalam kecenderungan kepada orang-orang zalim yang diancam dengan sentuhan api neraka. Dan di antara orang-orang zalim adalah para sipir penjara penguasa muslim yang zalim, sebagaiamana dalam atsar ini: ‫ عِ اىظيَخ‬ٛٗ‫ س‬ٛ‫ث اىز‬ٝ‫ب أثب عجذ َّللا اىحذ‬ٝ :‫ قبه‬,ِ‫ اىسج‬ٜ‫ٗقذ سئو اإلٍبً أحَذ سحَٔ َّللا سأىٔ اىسجبُ عْذٍب مبُ ف‬ ‫ح؟ فأجبة اإلٍبً أحَذ‬ٞ‫ٗأع٘اٌّٖ صح‬: ‫أخز‬ٝ ٍِ ‫ أع٘اُ اىظيَخ‬:‫ فأّب ٍِ أع٘اُ اىظيَخ؟ قبه اإلٍبً أحَذ‬:ُ‫ّعٌ" قبه اىسجب‬ ٌٖ‫ فأٍب أّذ فَِ أّفس‬,‫ ٍْل‬ٛ‫شزش‬ٝٗ ‫ع‬ٞ‫ج‬ٝٗ ‫صيح طعبٍل‬ٝٗ ‫غسو ث٘ثل‬ٝٗ ‫شعشك‬ “Sungguh Al Imam Ahmad rahimahullah ditanya oleh sipir penjara saat beliau berada di dalam penjara, dia berkata: “Wahai Abu Abdillah, apakah hadits yang diriwayatkan tentang orang-orang zalim dan para pembantunya itu shahih?”, Maka Al Imam Ahmad menjawab: “Ya”. Maka si sipir berkata: “Berarti saya termasuk para pembantu orang-orang zalim?” Maka Al Imam Ahmad berkata: “Para pembantu orang-orang zalim itu adalah orang yang mencukur rambutmu, mencucikan pakaianmu, menyediakan makananmu, serta yang menjual

‫٘ط‬ٞ‫ع ٍْل اإلثشح ٗاىخ‬ٞ‫ج‬ٝ ٍِ ‫ ٗىنِ أع٘اُ اىظيَخ‬،ٌٖ‫ ثو أّذ ٍِ اىظيَخ أّفس‬:ُ‫ب‬ٞ‫فقبه سف‬ Dan diriwayatkan juga bahwa seorang penjahit datang kepada Sufyan Ats Tsauriy. maka kumpulkanlah mereka itu bersama mereka” Bila saja para sipir penjara pada penguasa muslim yang zalim di negara Islam adalah termasuk orang-orang zalim. Maka Sufyan berkata: “Bahkan kamu justeru termasuk orang-orang zalim itu. maka bagaimana dengan membantu mengetikan BAP atau membantu pekerjaan sipir penjara thaghut dengan menjadi tamping-tamping atau yang lainnya yang melancarkan tugas sipir penjara thaghut yang menzalimi umat manusia? Bukankah ini lebih masuk lagi dalam jajaran para pembantu orangorang zalim? Dan bagaimana dengan sikap orang yang lebih memilih shalat diimami oleh sipir penjara thaghut daripada shalat diimami oleh ikhwan muwahhidin yang sama-sama dipenjara oleh thaghut? Padahal tidak ada pemaksaan terhadapnya. akan tetapi para pembantu orang-orang zalim itu adalah orang yang menjual jarum dan benang kepadamu. apakah saya termasuk para pembantu orang-orang zalim?”. terus berkata: “Sesungguhnya saya menjahitkan pakaian sultan (penguasa).!” Maka bagaimana gerangan dengan orang yang membantu sipir penjara thaghut dengan membukakan dan menguncikan pintu-pintu sel yang di dalamnya dikurung para mujahidin atau kaum muslimin? Dan begitu juga orang yang menyeduhkan minuman buat para sipir tahanan atau penjara thaghut? Bukankah itu sangat masuk dalam ancaman-ancaman di atas? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata: ٍِ ‫ق٘ه ثو‬ٝ ُ‫ ىٌٖ قيَب ٌٍْٖٗ ٍِ مب‬ٙ‫ش ٗاحذ ٍِ اىسيف أع٘اُ اىظيَخ ٍِ أعبٌّٖ ٗى٘ أٌّٖ الق ىٌٖ دٗاح أٗ ثش‬ٞ‫ٗقذ قبه غ‬ ْ َ ‫ٗأ‬ ُ ْ‫ " اح‬-‫خ‬ٟٝ‫ ا‬ٚ‫ِ ف‬ٝ‫ ٗأع٘اٌّٖ ٌٕ ٍِ أصٗاجٌٖ اىَزم٘س‬، ٌّٖ‫بثٌٖ ٍِ أع٘ا‬ٞ‫غسو ث‬ٝ َ ‫ٍب‬ ‫مبُّ٘ا‬ ْ ُٖ‫اج‬ َ ٗ ُ َ‫َِ ظَي‬ٝ‫ز‬ ِ َّ‫ششُٗا اى‬ َ ٌ َ‫ص‬ َ ‫َ٘ا‬ َٗ َّ ُُٗ ٍْ ُ ُ‫عج‬ ْ َٝ ‫ االثٌ ٗاىعذٗاُ ٍِ إٔو رىل ٗى٘ أٌّٖ الق‬ٚ‫ِ عي‬ٞ‫ ٍِ إٔو رىل ٗاىَع‬ٙ٘‫ اىجش ٗاىزق‬ٚ‫ِ عي‬ٞ‫ فبُ اىَع‬-" ِ‫َّللا‬ ِ َُٗ‫ذ‬ ِ ‫ِد‬ ٚ‫ِ ف‬ٝ‫ ٗأع٘اٌّٖ ٌٕ ٍِ أصٗاجٌٖ اىَزم٘س‬، ٌّٖ‫بثٌٖ ٍِ أع٘ا‬ٞ‫غسو ث‬ٝ ٍِ ‫ق٘ه ثو‬ٝ ُ‫ ىٌٖ قيَب ٌٍْٖٗ ٍِ مب‬ٙ‫ىٌٖ دٗاح أٗ ثش‬ . bukankah ini adalah bagian dari bentuk kecenderungan kepada orang-orang zalim? ‫ ٕو أّب ٍِ أع٘اُ اىظيَخ؟‬،ُ‫بة اىسيطب‬ٞ‫ظ ث‬ٞ‫ سجو أخ‬ّٜ‫ إ‬:‫ فقبه‬ٛ‫بُ اىث٘س‬ٞ‫ سف‬ٚ‫بط إى‬ٞ‫ضب أّ جبء خ‬ٝ‫ أ‬ٛٗ‫ٗس‬ !.. adapun kamu maka termasuk orang-orang yang zalim itu.. maka bagaimana dengan para sipir penjara pada penguasa kafir di negara kafir yang memberlakukan hukum thaghut.. barangsiapa mencairkan tinta bagi mereka atau mengikatkan karung bagi mereka atau memberikan tinta pena bagi mereka.” (Dituturkan oleh Ibnul Jauzi dalam Manaqib Al Imam Ahmad hal: 397.. Bila saja menyodorkan kertas atau merautkan pena atau menyediakan tinta bagi mereka adalah sebagai bentuk kecenderungan kepada orang-orang zalim.dan membeli darimu. dari Majmu‟ Fatawa Asy Syaikh Abi Humam. juz 2 hal: 16-17) Hadits yang dimaksud di atas adalah sabda Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam: ٌٖ‫سب ً أٗ ٍذ ىٌٖ ٍذح قيٌ فبحششٌٕٗ ٍع‬ٞ‫ِ اىظيَخ ٗأع٘اٌّٖ ٍِ الق ىٌٖ دٗاح أٗ سثظ ىٌٖ م‬ٝ‫ ٍْبد ا‬ٙ‫بٍخ ّبد‬ٞ‫ً٘ اىق‬ٝ ُ‫إرا مب‬ “Bila di hari kiamat maka penyeru menyerukan: Mana orang-orang zalim dan para pembantu mereka. maka lebih zalim lagi.

“Banyak dari salaf mengatakan: A‟wan (para pembantu) orang-orang zalim adalah orang yang membantu mereka walau hanya sekedar dia mencairkan tinta bagi mereka atau merautkan pena bagi mereka. Pemberi syafa‟at adalah orang yang membantu orang lain sehingga dia bersamanya menjadi genap setelah sebelumnya adalah ganjil. oleh sebab itu syafa‟at yang baik telah ditafsirkan juga dengan membantu orang-orang mukmin terhadap jihad...َّ ُُٗ ْ َ ‫ٗأ‬ َ َِٝ‫ز‬ ُ ْ‫اح‬ ٍْ َ ‫ٍب‬ ُ ُ‫عج‬ ْ َٝ ‫مبُّ٘ا‬ ‫خ‬ٟٝ‫ا‬.”(Ash Shaaffaat: 22).” (An Nisa: 85).. sedangkan orang yang membantu terhadap dosa dan aniaya maka ia teramasuk golongan orang-orang itu. niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya." ‫ ٍِ إٔو رىل‬ٙ٘‫ اىجش ٗاىزق‬ٚ‫ِ عي‬ٞ‫ فبُ اىَع‬-" ِ‫َّللا‬ ْ ُٖ‫اج‬ َ ٗ ِ َُٗ‫ذ‬ ُ َ ‫ظي‬ ِ َّ‫ششُٗا اى‬ َ ٌ َ‫ص‬ َ ‫َ٘ا‬ َٗ ِ ‫ِد‬ ً ً ً ْ ْ ُ َٝ ً‫ِّئَخ‬ٞ‫س‬ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ‫ن‬ ْ ْ ْ َ َ َ َ ْ ْ ٌ‫ت‬ٞ ِ ‫خ‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ٝ ِ ٍ ٗ ‫ب‬ ٖ ْ ٍ ‫ص‬ ّ ُ ٔ ‫ى‬ ِ ‫ن‬ ٝ ‫خ‬ ْ ‫س‬ ‫ح‬ ‫خ‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ٝ ِ ٍ "ٚ‫رعبى‬ ‫قبه‬ ‫رىل‬ ‫إٔو‬ ٍِ ُ‫ٗاىعذٗا‬ ٌ‫االث‬ ٚ‫عي‬ ِٞ‫ٗاىَع‬ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ َ ِ ْ ْ َ ٌ ‫مف‬ ‫ش ٍعٔ شفعب ثعذ اُ مبُ ٗرشا ٗىٖزا فسشد " اىشفبعخ اىحسْخ " ثبعبّخ‬ٞ‫ص‬ٞ‫شٓ ف‬ٞ‫ِ غ‬ٞ‫ع‬ٝ ٙ‫ٍَْٖب " ٗاىشبفع اىز‬ ِ ‫و‬ ِ ُ ٔ‫ى‬ ‫ٕـ‬. Dan di antara salaf ada yang mengatakan: Bahkan orang yang mencucikan pakaian mereka adalah termasuk a‟wan (para pembantu) mereka. Dan a‟wan mereka itu adalah termasuk teman sejawat mereka yang disebutkan di dalam ayat: "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahansembahan yang selalu mereka sembah selain Allah. dan Barangsiapa memberi syafa'at yang buruk.‫ أ‬.... Sungguh sangat jauh tolak ukur orang zaman sekarang dengan tolak ukur salaf.. niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Wallahu A‟lam...” (Majmu‟ Al Fatawa: 7/64) selesai.. sedangkan syafa‟at yang buruk telah ditafsirkan juga dengan membantu orang-orang kafir terhadap memerangi kaum muslimin sebagaimana hal itu telah dituturkan oleh Ibnu Jarir dan Abu Sulaiman. Abu Sulaiman Aman Abdurrahman . karena sesungguhnya orang yang membantu terhadap kebaikan dan taqwa maka ia termasuk golongan orang-orang itu... ُ‫َب‬ٞ‫ش ٗاث٘ سي‬ٝ‫ِ مَب رمش رىل اثِ جش‬ٍْٞ‫ قزبه اىَؤ‬ٚ‫ئخ " ثبعبّخ اىنفبس عي‬ٞ‫ اىجٖبد ٗ "اىشفبعخ اىس‬ٚ‫ِ عي‬ٍْٞ‫ اىَؤ‬. Allah ta‟ala berfirman: “Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful