Consultantapentruobtinereaajutoruluide minimispentruanul 2013

Panala 200 000 euronerambursabili!

Despreajutorulde minimis
Incepanddin iunie 2013, MinisterulFinantelorPublicedeschideschemade Ajutorde Minimiscu o finantarenerambursabilade 100%. Ajutorul se acorda in scopul dezvoltarii sau modernizarii IMM-urilor - in baza HG 1164/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informatii generale
Grant maxim per proiect: 200.000 euro pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi (100.000 euro in cazul intreprinderilor din domeniul transportului rutier) Intensitate sprijin: 100% din totalul cheltuielilor eligibile, Toate costurile eligibile aferente investitiei vor fi considerate fara TVA. Numărul estimat de IMM-uri beneficiare de ajutorde minimis este 1.000.

IMPORTANT!Dosarul va contine obligatoriu un studiu tehnico-economic intocmit de o firma de consultanta cu specialitate in domeniu. Finantarea se acorda dupa principiul PRIMUL VENIT, PRIMUL SERVIT!

Cumva sprijinim

Identificam ideea de proiect si evaluam conditiilor de eligibilitate; Stabilim etapele de lucru si documentele necesare intocmirii proiectului; Elaboram studiul tehnico-economic din care trebuie sa rezulte viabilitatea proiectului de investi ţii şi eficien ţa economic ă a întreprinderii solicitante în următorii 3 ani de la finalizarea investi ţiei; Realizam planul de investiţii pentru care se solicită finanţarea, cu eviden ţierea cheltuielilor eligibile;

Redactam cererea de acord pentru finanţare; Implementam proiectul.

Ce tipuri de investitii puteti face

Realizarea de constructii noi cu scop industrial;
Achizitia de constructii cu scop industrial, destinate desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantarea; Echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalatii de lucru; Aparate si instalatii de masurare, control si reglare; Mijloace de transport neinmatriculabile, pentru sustinerea activitatii intreprinderii; Echipamente IT.

Criterii de eligibilitatea solicitantului
Ajutoarele de minimis se acorda intreprinderilor, societati comerciale si cooperatii, din toate sectoarele economice, cu exceptia: Intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii, in productia primara de produse agricole, in transformarea si comercializarea produselor agricole, atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii produselor in cauza achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de intreprinderile in cauza. Intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in transformarea si comercializarea produselor agricole, atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sau integrala catre producatorii primari. Intreprinderilor care desfasoara activitati legate de export catre tari terte sau catre state membre ale Uniunii Europene, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export. Intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul carbunelui, in sensul Regulamentului (CE) nr. 1407/2002 al Consiliului. Intreprinderilor care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor pentru achizitia de transport rutier. Ajutoare subordonate folosirii marfurilor autohtone in locul celor importate.

Prezentulajutorse acorda
Intreprinderilor din toate domeniile de activitate, cu exceptia productiei primare si comercializarea de produse agricole, pescuit si acvacultura.

IMM-ul trebuie sa fie inregistrat conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale. Suma totala a ajutoarelor de minimis acordate intr-un interval de 3 ani fiscali (anul fiscal in curs si 2 ani anteriori) sa nu depaseasca echivalentul in lei al plafonului de 200.000 euro;

Terenulin care se face investitiasa fie
Liber de sarcini si in proprietate in baza unui contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, a unui certificat de mostenitor, sau contract de concesiune si este liber de sarcini; Nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat; Nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare; Nu intra in categoria "intreprinderilor in dificultate"; Nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate;

Ajutoarelese acordainteprinderilorcare indeplinesccumulativ,la data solicitarii, urmatoarelecriterii
Este inregistrata conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completaarile ulterioare, sau conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei si este incadrata in categoria intreprinderilor mici si mijlocii; Are sediul si isi desfasoara activitatea in Romania; Pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi (anul fiscal in curs si doi ani anteriori solicitarii finantarii), nu a primit ajutoare de minimis sau, daca a primit, acestea cumulate nu depasesc plafonul echivalent in lei cu 200.000 euro, respectiv 100.000 euro in cazul intreprinderii care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier; Prezinta un plan de investitii care sa reflecte modul de utilizare a sumelor pentru care se solicita finantare; Nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat; Nu se afla in procedura de executare silita, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare; Nu intra in categoria ,,intreprinderilor in dificultate’’ potrivit Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate (Jurnalul Oficial al UE nr. C 244 din 01.10.2004); Nu au fost emise impotriva intreprinderii decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate; Prezintă un angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistr ării Cererii de acord pentru

finanţare, precum şi crearea până la finalizarea investiţiei şi menţinerea, pe o perioad ă de minimum 3 ani de la finalizarea investi ţiei, 5 locuri de muncă, din care cel puţin două locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutorde minimis de până la 100.000 euro, inclusiv; 7 locuri de muncă, din care cel puţin trei locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de munc ă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutorde minimis de la 100.000 euro până la 200.000 euro, inclusiv;

Activitati si cheltuieli eligibile
Sunt eligibile Sunt consideratecheltuieli eligibile, cheltuielilelegatede investitiile in activecorporalereferitoarela:

Cheltuieli cu constructii cu scop industrial sau achizitia de constructii cu scop industrial, destinate realizarii activitatii activitatii pentru care s-a solicitat finantare Cheltuieli cu echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalatii de lucru; Cheltuieli cu aparate si instalatii de masurare, control si reglare; Cheltuieli cu mijloace de transport (neinmatriculabile) pentru sustinerea activitatii intreprinderii; Cheltuieli cu echipamente IT Pentrua fi inclusein investitiaeligibila, activelecorporaletrebuiesa indeplineascaurmatoareleconditii:

Sa fie utilizate exclusiv de intreprinderea care a beneficiat de ajutor de stat; Sa fie considerate active amortizabile; Sa fie achizitionate in conditii de piata; Sa nu fie achizitionate in sistem de leasing; Sa fie incluse în categoria activelor proprii şi să rămână în patrimoniul întreprinderii pentru minimum 3 ani de la data finaliz ării investiţiei Activele corporale achizitionate trebuie să fie noi, cu excep ţia achizi ţiei de construc ţii cu scop industrial destinate desf ăşur ării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare.

Dosarulcererii de finantare
a) cerere de acord pentru finanţare,

b) opis cu documente c) certificat constatator, în original, emis cu ocazia depunerii Cererii de acord pentru finan ţare, de Oficiul Registrului Comer ţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea solicitant ă, în care să se men ţioneze urm ătoarele informa ţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei men ţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia, dovada autorizării activităţii pentru care se solicită finanţare, cu menţionarea codului CAEN corespunz ător, în loca ţia realiz ării investi ţiei; d) declaraţie privind încadrarea întreprinderii solicitante în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, e) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată c ătre bugetul general consolidat, f ăr ă datorii, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru; f) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obliga ţiilor de plat ă c ătre bugetul local, f ăr ă datorii, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru; g) situaţiile financiare corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, depuse şi aprobate conform prevederilor legale în vigoare, în copie cu menţiunea “Conform cu originalul”, semnate şi ştampilate pe fiecare pagin ă de persoana autorizat ă s ă reprezinte legal întreprinderea solicitantă, cu excepţia întreprinderilor care nu au un exerci ţiu financiar încheiat; h) plan de investiţii, cu evidenţierea cheltuielilor eligibile, prezentat în format tabelar, cu detalierea pe elemente de activ (cantitate, preţ unitar, valoare pentru fiecare activ); i) oferte de preţ pentru toate echipamentele din planul de investi ţii considerate cheltuieli eligibile, în cazul achizi ţion ării de echipamente, respectiv deviz general pe obiective şi devizul obiectului realizate conform prevederilor Hot ărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investi ţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investi ţii şi lucr ări de interven ţii, în cazul realiz ării de construc ţii, în copie; j) studiu tehnico-economic din care să rezulte viabilitatea proiectului de investi ţii şi eficien ţa economic ă a întreprinderii solicitante în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei; k) angajament ferm privind îndeplinirea condiţiei prevăzute la punctul 9 din sectiunea prezenta acestui Rezumat – „Criterii de eligibilitate a solicitantului” – mentinearea angajatilor si angajarea de nou personal prin proiect

l) în cazul realizării unei construcţii noi cu scop industrial, dovada deţinerii terenului pe care urmeaz ă a se realiza investi ţia, prin prezentarea unui contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de dona ţie, a unui certificat de mo ştenitor, a unui act administrativ de restituire definitiv şi irevocabil, a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile sau a unui contract de concesiune valabil pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, dovada faptului c ă terenul este liber de sarcini şi Certificatul de urbanism, în copie; m) în cazul achiziţionării de active, dovada deţinerii unui drept de proprietate sau folosin ţă a cl ădirii în care urmeaz ă a se realiza investiţia prin prezentarea unui contract de vânzare-cumpărare, închiriere, comodat sau concesiune valabil pe o perioad ă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, în copie; n) în cazul achiziţionării de construcţii cu scop industrial, raport de evaluare întocmit de un expert evaluator autorizat A.N.E.V.A.R., în copie; o) împuternicire prin act notarial, în original, în cazul în care o alt ă persoan ă decât reprezentantul legal al întreprinderii solicitante semnează Cererea de acord pentru finanţare şi documentaţia aferentă; p) actul de identitate a persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie.

Evaluareasi selectiaproiectelor

Unitatea de Implementare a Schemei de Ajutor de Stat va finaliza procesul de evaluare a Cererii de acord de principiu pentru finantare in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii ultimelor documente depuse.