You are on page 1of 17

Na osnovu lanova od 80. do 88.

Zakona o visokom obrazovanju, preieni tekst (Slubene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) i Pravila studiranja za prvi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2013/2014. GODINI Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija koji se organizira na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu (u daljnjem tekstu: organizacione jedinice). Prijave na Konkurs za upis podnose se organizacionim jedinicama do 6. jula 2013. godine. Terminoloko koritenje mukog ili enskog roda u ovom konkursu podrazumijeva ukljuivanje oba roda. Ukoliko je za prijem studenata predvieno polaganje prijemnog ispita, svaka organizaciona jedinica e utvrditi datum i raspored polaganja prijemnog ispita, kao i sadraj i nain polaganja prijemnog ispita, to e objaviti na svojim web stranicama i oglasnim ploama. Prijemni ispiti e se zavriti do 31. augusta 2013. godine. Upis primljenih studenata obavit e se u periodu od 2. do 23. septembra 2013. godine, s tim da organizacione jedinice, koje popune upisnu kvotu, upis mogu vriti i prije predvienog termina, a po okonanju albenog roka. Visina participacije cijena usluga i kolarina Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu utvrena je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-19288-9/09 od 11. juna 2009. godine i Odlukom broj: 02-05-20630-14.1/12 od 26. juna 2012. godine (www.unsa.ba, poglavlje propisi, cjenovnici). Djeca ehida i palih branitelja i djeca bez oba roditelja koji prvi put upisuju prvu ili odgovarajuu godinu studija po starom ili bolonjskom sistemu studiranja osloboeni su obaveze plaanja upisnine u iznosu od 100,00 KM (stotinu konvertibilnih maraka). OPE ODREDBE U prvu godinu studija u akademskoj 2013/2014. godini kandidati se upisuju u skladu sa planom upisa studenata. Pravo uea na Konkurs pod jednakim uvjetima imaju dravljani Bosne i Hercegovine i strani dravljani sa zavrenom srednjom kolom u etverogodinjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju kolu zavrili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvreno da imaju zavreno adekvatno obrazovanje za nastavak kolovanja. Izuzetno, kandidati koji su srednju kolu zavrili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo uea na Konkursu i prije izvrene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedoanstva o zavrenom srednjem obrazovanju u inozemstvu, ali se u prvu godinu studija mogu upisati
1

nakon izvrene nostrifikacije odnosno ekvivalencije o zavrenom srednjem obrazovanju u inozemstvu, a najkasnije do poetka akademske 2013/2014. godine. Pravo uea na Konkursu i polaganje prijemnog ispita imaju i kandidati sa zavrenom srednjom kolom po meunarodnim programima koji su odobreni od nadlenog ministarstva, kao i kandidati iz drava nastalih nakon raspada SFRJ, s tim to su duni dostaviti svjedoanstvo o zavrenoj srednjoj koli odnosno nostrificirano svjedoanstvo za kandidate koji prethodno obrazovanje nisu zavrili u Bosni i Hercegovini prije poetka upisa. Ukoliko ovi kandidati prilikom predaje dokumentacije za upis nemaju nostrificirano svjedoanstvo, organizaciona jedinica je duna zaprimiti ostalu dokumentaciju i ukljuiti kandidata u postupak za upis prema odredbama lana 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, preieni tekst (Slubene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10), u kojem se navodi da se kandidat koji ispunjava uvjete konkursa, a nalazi se na rang-listi kandidata koji su poloili prijemni ispit u okviru odobrene kvote studenata za upis na tu organizacionu jedinicu, moe upisati u prvu studijsku godinu prvog ciklusa studija nakon izvrene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedoanstva, a najkasnije do poetka studijske godine. U izuzetnim sluajevima, kandidat se moe uvjetno upisati u prvu studijsku godinu prije izvrene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedoanstva, uz prezentiranje potvrde da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije po njegovom zahtjevu u toku i da kanjenje u donoenju odgovarajueg rjeenja nije rezultat njegovog propusta koji mu se moe staviti na teret. Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje nastavno-nauno odnosno nastavno-umjetniko vijee organizacione jedinice. Izbor kandidata vrit e se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu studija na organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu, koja je sastavni dio ovog konkursa, kao i pojedinanih kriterija utvrenih za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajui studijski program i vrednovanje rezultata prijemnih ispita ukoliko su predvieni. Prijemni ispit vrit e se testom ili drugom pisanom formom u ovjerenom duplikatu, od ega jedna kopija ostaje organizacionoj jedinici, a druga kandidatu. Preliminarnu rang-listu svih primljenih i prijavljenih kandidata organizacione jedinice e objaviti na web stranici i oglasnoj ploi nakon t o je verificira nastavno-nauno odnosno nastavno-

umjetniko vijee organizacione jedinice, najkasnije dva dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, a za organizacione jedinice na kojima se prijemni ispit ne polae najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnoenje prijava na Konkurs.

Organizacione jedinice e na svojim oglasnim ploama i web stranicama dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za prijavu na Konkurs. Za prijave na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je duan predati sljedee dokumente: zahtjev za upis u kome je tano naznaen odsjek na koji konkurira,

originalna svjedoanstva o zavrenim razredima srednje kole zavrene u Bosni i Hercegovini u etverogodinjem trajanju odnosno odgovarajue nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju kolu nisu zavrili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilau se prevedeni i od sudskog tumaa ovjereni dokumenti), originalnu diplomu o zavrenoj srednjoj koli, izvod iz matine knjige roenih, uvjerenje o dravljanstvu i druge dokumente relevantne za utvrivanje broja bodova po kriterijima.

Prijave podnesene poslije utvrenog roka kao i nepotpune prijave nee se uzimati u razmatranje. Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata, organizacione jedinice Univerziteta mogu do 31. augusta 2013. godine objaviti i realizirati naknadni konkurs. Pravo prijave na naknadni konkurs i polaganje naknadnog prijemnog ispita imaju svi kandidati koji konkuriraju prvi put za upis kao i kandidati koji su konkurirali u prvom roku, a nisu poloili prijemni ispit ili su odbijeni zbog ogranienog broja kandidata. Univerzitet i organizacione jedinice obavezni su da prije upisa studenata u studijsku godinu na javan i transparentan nain, objavom na oglasnoj ploi i svojoj web stranici, upoznaju sve studente sa pravilima studiranja, nastavnim planom i programom, te akademskom titulom i strunim zvanjem koje se stjee nakon zavretka studija. Kandidatima koji nisu primljeni organizacione jedinice omoguit e preuzimanje dokumentacije u roku od sedam dana od dana objavljivanja konane rang-liste.

ODLUKA O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRIVANJE REDOSLIJEDA PRIJEMA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2013/2014. GODINI lan 1. Ovom odlukom utvruju se zajedniki kriteriji i mjerila za bodovanje i upis kandidata u prvu godinu studija na organizacionim jedinicama (fakultetima i akademijama) Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2013/2014. godini. Terminoloko koritenje mukog ili enskog roda u ovom konkursu podrazumijeva ukljuivanje oba roda. lan 2. Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vrit e se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji: 1. ukoliko je predvieno polaganje prijemnog ispita, na osnovu: - opeg uspjeha, - uspjeha iz maternjeg jezika i pojedinih predmeta znaajnih za odgovarajui studij, - rezultata postignutih na prijemnom ispitu, - rezultata ostvarenih na takmienjima iz predmeta relevantnih za odreeni studij i - Posebnog priznanja ministra obrazovanja i nauke, a za uenike iz drugih kantona sa prosjekom 5,0. 2. Ukoliko nije predvieno polaganje prijemnog ispita, na osnovu: - opeg uspjeha, - uspjeha iz maternjeg jezika i pojedinih predmeta znaajnih za odgovarajui studij, - rezultata ostvarenih na takmienjima iz predmeta relevantnih za odreeni studij i - Posebnog priznanja ministra obrazovanja i nauke, a za uenike iz drugih kantona sa prosjekom 5,0. lan 3. Broj bodova po osnovu opeg uspjeha iznosi maksimalno 20, a utvruje se tako to se prosjena ocjena iz svih predmeta u svim razredima, zaokruena na dvije decimale, pomnoi sa 4. lan 4. Broj bodova po osnovu uspjeha iz predmeta znaajnih za odgovarajui studijski program i rezultata postignutih na prijemnom ispitu utvruje se kako slijedi: 1. ukoliko je predvieno polaganje prijemnog ispita, na osnovu: - uspjeha iz maternjeg jezika i grupe predmeta koji su znaajni za odgovarajui studij, vrednuje se sa maksimalno 40 bodova i to tako to se prosjena ocjena iz grupe ovih predmeta zaokrui na dvije decimale i pomnoi sa 8, - rezultata postignutih na prijemnom ispitu, vrednuje se sa maksimalno 40 bodova. 2. Ukoliko nije predvieno polaganje prijemnog ispita, na osnovu:
4

uspjeha iz maternjeg jezika i grupe predmeta koji su znaajni za odgovarajui studij, vrednuje se sa maksimalno 80 bodova i to tako to se prosjena ocjena iz grupe ovih predmeta zaokrui na dvije decimale i pomnoi sa 16.

lan 5. Vrednovanje rezultata na osnovu uspjeha postignutog na prijemnom ispitu, kao i spisak predmeta znaajnih za odgovarajui studijski program iz kojih se polae prijemni ispit i nain bodovanja po ovom osnovu, organizacione jedinice e istai na svojim oglasnim ploama i web stranicama. lan 6. Za jedno od osvojenih mjesta na lokalnom (opinskom, gradskom) takmienju uenika srednjih kola dobija se sljedei broj bodova: - za osvojeno prvo mjesto 2 boda, - za osvojeno drugo mjesto 1 bod i - za osvojeno tree mjesto 0,5 bodova. Za jedno od osvojenih mjesta na kantonalnom takmienju uenika srednjih kola dobija se sljedei broj bodova: - za osvojeno prvo mjesto 3 boda, - za osvojeno drugo mjesto 2 boda i - za osvojeno tree mjesto 1 bod. Za jedno od osvojenih mjesta na takmienju uenika srednjih kola na nivou entiteta i Bosne i Hercegovine dobija se sljedei broj bodova: - za osvojeno prvo mjesto 4 boda, - za osvojeno drugo mjesto 3 boda i - za osvojeno tree mjesto 2 boda. Za jedno od osvojenih mjesta na meunarodnom takmienju uenika srednjih kola dobija se sljedei broj bodova: - za osvojeno prvo mjesto 5 bodova, - za osvojeno drugo mjesto 4 boda i - za osvojeno tree mjesto 3 boda. Ukupan broj bodova, a koje kandidat dobija po osnovu takmienja navedenih u ovom lanu, formira se na osnovu zbira bodova po svim rezultatima, s tim da se boduju samo takmienja koja su zvanino organizirana na nivou opine, grada, kantona, entiteta i Bosne i Hercegovine i to iz predmeta: matematika, fizika, strani jezik, informatika, sport, a za umjetnike akademije i takmienja u okvira te struke. Za tehnike fakultete, pored navedenog, boduju se i rezultati u okviru takmienja pod nazivom Smotra tehnikog stvaralatva, koje je organiziralo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja boduju se i rezultati postignuti u vrhunskom sportu, na osnovu kriterija koje utvrdi Fakultet. Za kandidate iz drava nastalih raspadom bive SFRJ za bodovanje ostvarenih rezultata na takmienjima primjenjivat e se odredbe utvrene u stavovima 1, 2. i 3 ovog lana, uz primjenu principa ekvivalencije (lokalno = opinsko, gradsko; kantonalno =

upanijsko/regionalno, regije unutar drave; entitetsko = pokrajinsko i ostalo; dravno = dravno). lan 7. Kandidatima koji su nosioci Posebnog priznanja, koje dodjeljuje ministar za obrazovanje, nauku i mlade, dodjeljuje se 5 bodova, kao i kandidatima koji dolaze izvan Kantona Sarajevo, a u toku cjelokupnog srednjokolskog obrazovanja su imali odlian (5) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje. lan 8. Na umjetnike akademije mogu se upisati samo oni kandidati koji na prijemnom ispitu ostvare najmanje 60% bodova, a ija je struktura odnosno specifinost poblie utvrena pravilima umjetnikih akademija. Na nastavnike fakultete mogu se upisati samo oni kandidati koji ostvare najmanje 70 bodova. Na ostale organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu mogu se upisati samo oni kandidati koji u svakom pojedinanom segmentu prijemnog ispita ostvare najmanje 50% bodova. lan 9. Postupak provoenja ove odluke vri komisija koju imenuje nastavno-nauno odnosno nastavno-umjetniko vijee organizacione jedinice. Na organizacionim jedinicama na kojima se polae prijemni ispit komisija je duna da osigura tajnost ispitnog materijala i druge relevantne dokumentacije. Nakon zbrajanja bodova, za svakog kandidata pojedinano, po svim osnovama iz ove odluke, komisija sainjava preliminarnu rang-listu svih kandidata i spisak primljenih kandidata i oglaava ih na web stranici i oglasnoj ploi. Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uloiti pisani prigovor nastavno-naunom odnosno nastavno-umjetnikom vijeu organizacione jedinice u roku od tri dana od dana objavljivanja liste. Ukoliko kandidat ima prigovor na rezultate postignute na prijemnom ispitu, prigovor dokazuje ovjerenim duplikatom testa sa prijemnog ispita. Nastavno-nauno odnosno nastavno-umjetniko vijee organizacione jedinice duno je da u roku od tri dana odlui o prigovoru kandidata i o tome ga obavijesti u pisanoj formi. Odluka nastavno-naunog odnosno nastavno-umjetnikog vijea je konana. Konani spisak upisanih studenata u svim statusima, nakon to ga usvoji nastavno-nauno odnosno nastavno-umjetniko vijee organizacione jedinice, organizaciona jedinica je obavezna objaviti na web stranici i oglasnoj ploi najkasnije dva dana nakon isteka roka za donoenje odluke po izjavljenom prigovoru i dostaviti Ministarstvu najkasnije sedam dana prije poetka studijske godine.

lan 10. Kandidati koji, u skladu sa Konkursom, budu primljeni na odgovarajui studijski program, za upis u prvu godinu studija, pored ve predatih dokumenata, podnose: upisni, semestralni list i V-obrazac, upisnicu indeks i podatke o zdravstvenom stanju ljekarsko uvjerenje (izdaje ga Zavod za zatitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu).

Kada se na jedinstvenoj listi kandidata, koji su po osnovu kriterija za upis studenata utvrenih Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-3236-5/08 od 7. februara 2008. godine, u predvienoj kvoti upisa nae odreeni broj kandidata iz drava nastalih nakon raspada SFRJ, lista primljenih kandidata se proiruje za taj broj kandidatima dravljanima BiH najvie do 4% studenata u statusu za koji konkuriraju (redovni i redovni samofinansirajui). Kada izraunati procent broja studenata u odnosu na maksimalno utvrenu kvotu kandidata iz drava nastalih nakon raspada SFRJ nije cijeli broj, u tom sluaju vri se zaokruivanje procentualne vrijednosti u korist kandidata na sljedei cijeli broj. Ukoliko se na listi kandidata u kvoti do 4% nalazi vie kandidata iz drava nastalih nakon raspada SFRJ koji ostvare isti broj bodova, primaju se svi kandidati u statusu za koji konkuriraju, a lista se proiruje za taj broj kandidatima dravljanima BiH. Pod jednakim uvjetima iz ovih kriterija prednost imaju: djeca boraca-branitelja BiH, djeca ratnih vojnih invalida, djeca ehida i poginulih i nestalih boraca-branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida, djeca organizatora otpora, djeca veterana-prvoboraca i djeca nosilaca najviih ratnih priznanja. (l. 1, 2, 5. i 24. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH, preieni tekst (Slubene novine Kantona Sarajevo, broj: 45/12) lan 11. Invalidi sa utvrenim stoprocentnim invaliditetom imaju pravo upisati se jedanput na odreeni studijski program na Univerzitetu kao studenti budetski finansiranih mjesta pod uvjetima: a) da su poloili prijemni ispit, b) da su sposobni obavljati praktine zadatke u nastavi, c) da su stekli pravo upisa na odgovarajui ciklus studija organizacione jedinice kao javne ustanove i d) da su dostavili dokaz nadlene institucije o statusu invalida i procentu invaliditeta. lan 12. Detaljnije informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za upis, kao i druge relevantne informacije bit e objavljene na web stranicama i oglasnim ploama organizacionih jedinica.

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2013/2014. GODINI
Rbr

NAZIV USTANOVE ODSJEK / STUDIJ

Predvieno trajanje prvog ciklusa studija, godine i ECTSa) 4 240 ECTS

BROJ STUDENATA
Redovni studijtrokove studija snosi osniva Redovni Studij b)trokove studija snose sami studenti Vanredni studij c)
DL studij d)

Strani dravljani

Ukupno

1.

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI Nastavniki Slikarstvo Kiparstvo Grafika Grafiki dizajn Produkt dizajn

42 12 5 5 5 5 10

8 1 1 1 3 2

7 1 1 1 1 1 2

57 14 6 7 7 9 14

2.

AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI Gluma Reija - Multimedijalna Reija - AV usmjerenje Odsjek za dramaturgiju Odsjek za produkciju i menadment u oblasti scenskih umjetnosti

17 4 240 ECTS 3 180 ECTS 4 240 ECTS 3 180 ECTS 3 180 ECTS 3 180 ECTS 8 5 4 3 11

6 6 -

8 6 2 1 1

31 14 17

4 12

3.

ARHITEKTONSKI FAKULTET EKONOMSKI FAKULTET

50

30

15

95

4.

150

150

200

10

510
8

Odsjek Ekonomija Odsjek Menadment Odsjek Visoka poslovna kola ELEKTROTEHNIKI FAKULTET Automatika i elektronika Elektroenergetika Raunarstvo i informatika Telekomunikacije 6. FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA Teoloki smjer Smjer religijske pedagogije Imamski smjer 7. FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE Kriminalistika Kriminologija Sigurnosne studije 8. FAKULTET POLITIKIH NAUKA Odsjek politologija Opi smjer Meunarodni odnosi i diplomatija Odsjek sociologija Odsjek urnalistika / komunikologija 3 180 ECTS 4 240 ECTS 4

50 50 50 3 180 ECTS

50 50 50

80 70 50

5 5

180 175 155

5.

100 25 25 25 25

100 25 25 25 25

90 25 20 20 25

8 2 2 2 2

298 77 72 72 77

70 25 20 25

45 25 20 -

115 50 40 25

* Vanredni studij prijem shodno odluci Rijaseta o zavretku studija za imame

105 35 35 35

105 35 35 35

100 34 33 33

10 4 3 3

320 108 106 106

160 25 25 25 30

150 25 25 25 25

150 25 25 20 35

50 5 5 10 10

30 5 5 5 5

540 85 85 85 105

Odsjek sigurnosne i mirovne studije Odsjek socijalni rad 9. FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA Opi smjer Smjer menadment u sportu 10. FAKULTET ZA SAOBRAAJ I KOMUNIKACIJE Odsjek za saobraaj Cestovni saobraaj eljezniki saobraaj Zrakoplovni saobraaj Odsjek za komunikacije Potanske tehnologije Komunikacijske tehnologije 11. FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA Zdravstvena njega i terapija Fizikalna terapija Zdravlje i ekologija Radioloke tehnologije Laboratorijske tehnologije 12. FARMACEUTSKI FAKULTET e) 13. FILOZOFSKI FAKULTET
Odsjek za anglistiku
Jednopredmetni studij A. Engleski jezik i knjievnost

30 25

25 25

25 20

10 10

5 5

95 85

30 4 240 ECTS 3 180 ECTS 3 180 ECTS 30 -

50 50 -

70 70

10 5 5

160 85 75

100 30 10 7 8 45

90 30 10 8 7 35

5 1 1 1 1 1

195 61 21 16 16 81

4 240 ECTS

120 24 24 24 24 24

120 30 20 20 25 25

10 2 2 2 2 2

250 56 46 46 51 51

5 300 ECTS 3 180 ECTS

50

75

10

135

520

190

200

20

930

25

40

20

85

10

Dvopredmetni studij B. Engleski jezik i knjievnost i Druga studijska grupa

20

Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik


Dvopredmetni studij A. Bosanski, hrvatski i srpski jezik i knjievnosti naroda BiH nastavniki smjer B. Bosanski, hrvatski i srpski jezik i druga studijska grupa 20 10 10 8 7 7 37 25

Odsjek za filozofiju
Dvopredmetni studij A. Filozofija i sociologija B. Filozofija i druga studijska grupa Jednopredmetni studij Filozofija 10 5 10 5 3 3 3 18 8 13

Odsjek za sociologiju
Jednopredmetni studij Sociologija Dvopredmetni studij Sociologija i druga studijska grupa Odsjek za germanistiku Jednopredmetni studij A.Njemaki jezik i knjievnost Dvopredmetni studij A.Njemaki jezik i knjievnost i Druga studijska grupa 18 3 7 3 3 28 6

25 3

20 3

12 3

57 9

Odsjek za historiju
Jednopredmetni studij A. Historija Dvopredmetni studij A. Historija i Druga studijska grupa Katedra za historiju/povijest umjetnosti Dvopredmetni studij A. Historija umjetnosti i Druga studijska grupa B. Druga studijska grupa i Historija umjetnosti Katedra za arheologiju Jednopredmetni studij A. Arheologija Dvopredmetni studij Arheologija i Druga studijska grupa Odsjek za knjievnosti naroda BiH 30 5 10 3 40 8

8 8

5 5

13 13

10 8

5 7

15 18

11

Dvopredmetni studij A. Knjievnosti naroda BiH i bosanski, hrvatski i srpski jezik nastavniki smjer B. Knjievnosti naroda BiH i Druga studijska grupa Odsjek za komparativnu knjievnost i bibliotekarstvo Jednopredmetni studij A. Komparativna knjievnost Dvopredmetni studij A. Komparativna knjievnost i bibliotekarstvo B. Komparativna knjievnost i Druga studijska grupa Dvopredmetni studij C. Bibliotekarstvo i Druga studijska grupa Odsjek za orijentalnu filologiju Jednopredmetni studij A.Arapski jezik i knjievnost B. Turski jezik i knjievnost C. Perzijski jezik i knjievnost Dvopredmetni studij A.Arapski jezik i knjievnost i Druga studijska grupa Druga studijska grupa i Arapski jezik i knjievnost B. Turski jezik i knjievnost i Druga studijska grupa Druga studijska grupa i Turski jezik i knjievnost C. Perzijski jezik i knjievnost i Druga studijska grupa Druga studijska grupa i Perzijski jezik i knjievnost

20

28

10

13

18 30

5 5

23 35

5 7

3 3

8 10

20 15 8 10

5 8 3 5

25 23 11 15

10

13

11

Odsjek za pedagogiju
Jednopredmetni studij A. Pedagogija Dvopredmetni studij A.Pedagogija i Druga studijska grupa 30 10 23 7 15 3 68 20

Odsjek za psihologiju
Jednopredmetni studij A. Psihologija Odsjek za romanistiku Jednopredmetni studij A. Francuski jezik i knjievnost Jednopredmetni studij B. Italijanski jezik i knjievnost Dvopredmetni studij A. Francuski jezik i knjievnost i italijanski jezik i knjievnost 38 38 76

15 10 5

5 -

5 3 3

25 13 8

12

Dvopredmetni studij B. Italijanski jezik i knjievnost i Druga studijska grupa Dvopredmetni studij C.Francuski jezik i knjievnost i Druga studijska grupa Dvopredmetni studij D. Latinski jezik i rimska knjievnost i Druga studijska grupa Dvopredmetni studij E. Latinski jezik i rimska knjievnost i francuski jezik i knjievnost Dvopredmetni studij F. Latinski jezik i rimska knjievnost i italijanski jezik i knjievnost

5 10 5

5 -

3 5 3

8 20 8

10

Odsjek za slavenske jezike i knjievnosti


Jednopredmetni studij A. Ruski jezik i knjievnost Dvopredmetni studij A.Ruski jezik i knjievnost i Druga studijska grupa Strani dravljani na svim studijskim grupama (uz uvjet da priloe potvrdu o aktivnom znanju bosanskog/ hrvatskog/srpskog jezika) 10 5 3 3 20 13 8 20

14. GRAEVINSKI FAKULTET Studij graevinarstva Studij geodezije 15. KATOLIKI BOGOSLOVNI FAKULTET Filozofsko-teoloki 16. MAINSKI FAKULTET

3 180 ECTS

100 75 25

80 60 20

5 3 2

185 138 47

5 300 ECTS

20 20

10 10

30 30

3 180 ECTS

160

40

40*

240

* Planirani broj od 40 vanrednih studenata se odnosi iskljuivo na Odsjek za tehnologije drveta, odnosno inenjere tehnikih nauka (VI stepen) sa Odsjeka za tehnologije drveta po starom sistemu studiranja a koji ele da zavre i I ciklus studija po bolonjskim principima te steknu diplomu akademske titule i strunog zvanja Bakalaureat /Bachelor Inenjer mainstva.

17. MEDICINSKI FAKULTET e)

6 360 ECTS

80

20

100

13

18. MUZIKA AKADEMIJA Odsjek za kompoziciju Odsjek za dirigovanje Orkestarsko dirigovanje Horsko dirigovanje Odsjek za solo pjevanje Odsjek za klavir, udaraljke, harfu i srodne instrumente Klavir Klavir korepeticija Klavir metodika Udaraljke Odsjek za gudake instrumente Violina Viola Violonelo Kontrabas Gitara Odsjek za duvake instrumente i harmoniku Flauta Klarinet Saksofon Truba Horna Harmonika Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju

4 240 ECTS

45 2 1 2 3

9 1 -

54 2 2 2 3

4 1

1 1

5 2

4 1 1 1 2

1 1 -

5 1 2 1 2

1 1 1 1 1 1

1 1 1

2 2 1 1 1 2

14

Muzikologija Etnomuzikologija Odsjek za muziku teoriju i pedagogiju 19. PEDAGOKI FAKULTET Predkolski odgoj Razredna nastava Kultura ivljenja i tehniki odgoj 20. POLJOPRIVREDNOPREHRAMBENI FAKULTET Odsjek Biljna proizvodnja Odsjek Zootehnika Odsjek Ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije Odsjek Prehrambene tehnologije Odjeljenje Brko Distrikt Biljna proizvodnja 21. PRAVNI FAKULTET

3 3 10 4 240 ECTS

3 3 12

35 15 10 10

50 20 25 5

40 15 20 5

5 2 2 1

130 52 57 21

3 180 ECTS

130 40 35 30 25 -

40 5 5 5 10 15

20 5 5 2 3 5

5 5

195 50 45 37 38 25

4 240 ECTS

100

100

100

300

22. PRIRODNOMATEMATIKI FAKULTET Odsjek za biologiju Nastavniki smjer Smjer biohemije i fiziologije Smjer ekologija Smjer genetika Smjer mikrobiologija Odsjek za fiziku Nastavniki smjer (Fizika)

265 4 240 ECTS 10 10 10 10 10 4 240 ECTS 15

131

63

20

479

3 3 3 3 3

1 2 1 2 1

14 15 14 15 14

26
15

Opi smjer (Fizika) Odsjek za geografiju Nastavniki smjer Regionalno i prostorno planiranje Turizam i zatita ivotne sredine Odsjek za hemiju Nastavniki smjer Opi smjer Kontrola kvaliteta i zatita okolia Odsjek za matematiku Opi (teorijski) smjer Primijenjena matematika Nastavniki smjer (Matematika) Nastavniki smjer (Matematika i informatika) Nastavniki smjer (Matematika) Odjeljenje Brko Distrikt BiH Teorijska kompjuterska nauka 23. STOMATOLOKI FAKULTET SA KLINIKAMA e) 24. UMARSKI FAKULTET Odsjek umarstvo Odsjek Hortikultura 25. VETERINARSKI FAKULTET e) 5 300 ECTS 4 240 ECTS

30

41

15 15 15 4 240 ECTS 10 20 15 3 180 ECTS 5 10 20 15 5 25 6 360 ECTS 3 180 ECTS

5 5 10

10 10 10

30 30 35

10 20 20

1 1 1

21 41 36

1 2 5 5 20 3

1 2 5 5 5 5

1 1 1 1 2 2

8 15 31 26 32 35

40

30

75

90 70 20

10 5 5

100 75 25

60

25

90

16

UKUPNO UNIVERZITET U SARAJEVU

2 639

1 464

874

420

217

5 614

PRIDRUENE LANICE

1.

FAKULTET ZA JAVNU UPRAVU

Predvieno trajanje prvog ciklusa studija, godine i ECTSa) 4 240 ECTS

Redovni studijtrokove studija snosi osniva

Redovni Studij b)trokove studija snose sami studenti

Vanredni studij c)

DL studij
d)

Strani dravljani

Ukupno

70

30

100

UKUPNO UNIVERZITET U SARAJEVU I PRIDRUENE LANICE

2639

1534

904

420

217

5714

a) Prvi ciklus studija vodi do akademskog zvanja zavrenog dodiplomskog studija [the degree of Bachelor] ili ekvivalenta, steenog nakon zavrene srednje kole i traje tri odnosno etiri godine, a vrednuje se sa 180 odnosno 240 ECTS studijskih bodova. ECTS studijski bodovi odgovaraju kriterijima Evropskog sistema prijenosa kredita European Credit Transfer System ECTS. b) Redovni studij = trokove studija snose sami studenti. c) Vanredni studij = trokove studija snose sami studenti. Organizaciona jedinica obavezna je u svakom semestru organizirati nastavu u uionici za vanredne studente i to najmanje prve, osme i petnaeste sedmice svakog semestra i o tome voditi urednu evidenciju, a to se detaljnije regulira pravilima studiranja visokokolske ustanove. Vanredni studenti obavezni su prisustvovati oblicima provjere znanja kako je predvieno izvedbenim planovima nastave na visokokolskoj ustanovi, koji se, po pravilu, obavljaju u toku onih radnih sedmica u kojima se organizira i nastava za ove studente, a to se detaljnije regulira pravilima studiranja visokokolske ustanove. d) DL = redovni studij uenjem na daljinu sa punim fondom nastave trokove studija snose sami studenti. Organizaciona jedinica obavezna je u svakom semestru organizirati nastavu u uionici za studente koji studiraju uenjem na daljinu i to najmanje prve, osme i petnaeste sedmice svakog semestra i o tome voditi urednu evidenciju, a to se detaljnije regulira pravilima studiranja visokokolske ustanove. Studenti koji studiraju uenjem na daljinu obavezni su prisustvovati oblicima provjere znanja kako je predvieno izvedbenim planovima nastave na visokokolskoj ustanovi, koji se, po pravilu, obavljaju u toku onih radnih sedmica u kojima se organizira i nastava za ove studente, a to se detaljnije regulira pravilima studiranja visokokolske ustanove. e) Integrirani studij prvog i drugog ciklusa na fakultetima Grupacije medicinskih nauka koji se vrednuje do 360 ECTS bodova.

17