You are on page 1of 1

Estetska reciklaa N P

Pojam reciklae je usko povezan sa konzumerskim nainom savremenog ivota i sve veom proizvodnjom artikala kratkotrajne namene . Sutinski reciklaa oivljava upotrebljen materijal te ga ponovno gradivno koristi za stvaranje slinog a esto i istog upotrebnog oblika . Stvaranje novog oblika u viem nivou kvaliteta je osnovno polazite za umetniki eksperiment to je oito i princip likovne delatnosti Natae Prljevi . Koristei tampani medijski materijal iji znaenjski efekat je izuzetno kratkotrajan , esto samo danas , za transformaciju u tkivo arte fakta Nataa Prljevi sugerie mo estetske zamisli ija vrednost je trajna . Isecanjem formatiranjem hartije u horizontalne vertikalne trake Nataa dobija mnotvo nasumino nizanih likovnih elemenata kojima tek treba uspostaviti korelaciju na pikturalnoj masi energine i dinamine slike . Centralna pozicija lepljenih i prelepljenih traka predstavlja trase i putanje u ukrtanju kao akcent u kompozicije koji se sa perifernim delom slike povezuje na energina obojena polja . Metod reciklae se u autorkinoj slici velikog formata odraava i po jasnom odabiru uzora iz perioda amerikog apstraktnog ekspresionizma sa savremenim unapredjenim vizibilitetom i konotacijom . U poimanju grandiozne slike napravio bih diskurs ka slikama i oslikanim objektima Roberta Rauenberga koji nas sa pozicije Rady Made upotrebe odbaenih predmeta vodi prema pojmu transformacije unutar pikturalne materije i percepcije novih vrednosnih zakljuaka sa slinim metodom slikarke Natae Prljevi koja se ne bavi kolairanjem sa pozicije montae usmerenog ka atrakciji ve uspostavljanju vieslojnog kognitivnog niza unutar vibrantnog prostora slike . Ishodite autorkinog slikarstva je predhodno provereno u opusu crtea , ija podloga je takodje reciklirani karton , gde su uneti zapisi i tragovi kao markeri putanja u prostoru . Sve irem poimanju reciklae moemo prikljuiti i osobeni estetski model slikarke Natae Prljevi kao svojevrstan lini i kvalitetan dodatak . Ljubomir Vuini