You are on page 1of 10

TOPIK 4 BIDANG REKAAN DAN CORAK 61

Topik
4
Bidang
Rekaan dan
Corak

HASI L PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:
1. Menjelaskan apa itu corak;
2. Mengenal pasti 13 jenis susunan corak; dan
3. Menjelaskan teknik, alat dan bahan, proses dan hasil sesuatu
penghasilan corak.
PENGENALAN
Cuba anda perhatikan benda-benda di sekeliling anda sekarang. Bolehkah anda
mengenalpasti apa-apa corak? Perhatikan dengan teliti kain baju anda, permaidani
anda ataupun tali jam tangan anda. Adakah ia satu corak? (rujuk Rajah 4.1)
Rajah 4.1: Corak oleh M.C. Escher
Sumber: http://www.mcescher.com/
62 TOPIK 4 BIDANG REKAAN DAN CORAK
Dalam bidang kegiatan ini, anda akan memberi peluang kepada murid anda
memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya
menjadi suatu rekaan lain. Corak dan rekaan tersebut boleh juga dipadankan
kepada mana-mana hasil daripada bidang kegiatan lain seperti binaan, kraf dan
sebagainya.
4.1 APA ITU CORAK?
Corak ialah struktur susunan ulangan berdasarkan motif yang dibuat
secara tertentu atau bebas.
Rajah 4.2: M. C. Escher tentang karyanya
Sumber: http://www.mcescher.com/
Salah satu sebab M. C. Escher, (rujuk Rajah 4.2) artis grak Belanda menjadi
terkenal adalah kerana kebolehannya menghasilkan corak yang menarik sekali.
Cuba anda perhati dengan teliti kain baju anda. Adakah anda boleh mengecam
struktur susunan ulangan pada cetakan ataupun pada jalinan kain itu? Itulah
yang dimaksudkan corak.
Anda boleh menghasilkan corak melalui pelbagai teknik dan cara seperti yang
anda akan perhatikan nanti. Biasanya corak terdiri daripada motif tertentu yang
disusun berulangan. Motif-motif pelbagai bentuk dan rupa ini boleh diperhatikan
di alam sekeliling kita seperti:
- aIam somuIajadi soporli bunga, sipul, kayu, sorangga dan laivan,
- balan bualan manusia soporli korusi, moja, rumal, paku dan gunling,
TOPIK 4 BIDANG REKAAN DAN CORAK 63
- goomolri soporli buIal, sogiliga dan sogiompal,
- abjad rumi, luIisan javi, luIisan cina dan lamiI sorla angka, dan
- rupa barangan kraf lradisionaI soporli vau, gasing dan koris.
Rajah 4.3 menunjukkan motif-motif di sekeliling kita yang boleh digunakan
untuk menghasilkan corak.
4.2 SUSUNAN CORAK
Terdapat pelbagai jenis susunan corak, (rujuk Rajah 4.4 dan 4.5) antaranya
adalah:
- Ionul
- Turun Sopara
- BoruIang
- Orgoo
- Balu-bala
- BorlimbuI
- BorjaIur
- Corminan
- Borpusal
- Sondong
- Borombak
- Borlindil
- }idar
Rajah 4.3: Motif yang boleh dibuat corak
64 TOPIK 4 BIDANG REKAAN DAN CORAK
Rajah 4.4: Corak bebas
Turun separa Orgee Batu-bata
Rajah 4.5
1. Cari maklumat lanjut tentang susunan corak yang diberi di atas.
Cuba anda cari contoh-contoh corak dan kelaskan mengikut jenis
susunan corak yang diberi dan bincangkan bersama rakan.
2. Untuk maklumat lanjut tentang susunan corak pergilah ke laman
web berikut:
http://www.mmwindowtoart.com/foundations/pattern1.html
AKTIVITI 4.1
TOPIK 4 BIDANG REKAAN DAN CORAK 65
4.3 TEKNIK, ALAT DAN BAHAN, PROSES
DAN HASIL (PRODUK)
Teknik menghasilkan corak terbahagi kepada dua jenis iaitu:
Corak Tidak Terancang Corak Terancang
Anda boleh menghasilkan corak tidak
terancang dengan cara:
Pualaman -
Tiupan -
Titisan -
Ikatan dan celupan -
Renjisan dan percikan -
Anda boleh menghasilkan corak terancang
dengan cara:
Iukisan - Rosis -
Calan - KoIaj -
Colakan - KaIigrah -
Capan -
Lipatan dan guntingan -
(a) Corak Tidak Terancang
Bil Teknik Alat dan Bahan Proses Hasil
1. Pualaman Korlas, cal kiIal, air
dan besen.
Isikan cat kilat ke
dalam air dalam
takungan dan
tekapkan kertas.
Mengikut
kreativiti.
2. Tiupan Straw, warna air dan
kertas katrid.
Sedut warna air
dan tiupkan pada
permukaan kertas.
Mengikut
kreativiti.
3. Titisan Lilin, warna dan
kertas.
Titiskan cairan lilin
ke atas kertas untuk
meninggalkan kesan.
Mengikut
kreativiti.
4. Ikatan dan
celupan
Kain, lisu dan varna
batik.
Ikatkan tisu atau
kain dan celup dalam
warna.
Mengikut
kreativiti.
5. Renjisan dan
percikan
Warna air dan kertas
warna.
Renjiskan campuran
warna ke atas kertas.
Mengikut
kreativiti.
66 TOPIK 4 BIDANG REKAAN DAN CORAK
(b) Corak Terancang
Bil Teknik Alat dan Bahan Proses Hasil
1. Lukisan Warna air dan kertas. Lukis dengan teknik
warna air atau poster.
Mengikut
kreativiti.
2. Catan Cat minyak dan
kanvas atau kertas.
Lukis dengan teknik cat
minyak.
Mengikut
kreativiti.
3. Cetakan Papan lino dan lino
ink.
Lakar dan ukir papan
lino. Gelek dengan warna,
lalu pindahkan imej pada
permukaan kertas.
Mengikut
kreativiti.
4. Capan Media alam
semulajadi (bawang,
kentang, bender dll.).
Warnakan permukaan
objek dan cetakkannya di
atas kertas.
Mengikut
kreativiti.
5. Lipatan
dan
guntingan
Korlas varna dan
kertas lukisan.
Lipat dan guntingkan
mengikut corak yang
dikehendaki.
Mengikut
kreativiti.
6. Resis Lilin, air, warna dan
kertas lukisan.
Lakarkan imej pada
kertas dengan lilin dan
warnakan.
Mengikut
kreativiti.
7. KoIaj Korlas varna alau
bahan terbuang.
Tampal bahan di atas
kertas dan menjadikannya
gubahan imej.
Mengikut
kreativiti.
8. KaIigrah Korlas varna alau
warna air/poster.
Lukiskan corak
bermotifkan huruf dan
warnakan.
Mengikut
kreativiti.
TOPIK 4 BIDANG REKAAN DAN CORAK 67
4.3.1 Contoh-contoh Proses Rekaan Corak
(a) Teknik Tiupan
68 TOPIK 4 BIDANG REKAAN DAN CORAK
(b) Lipatan dan Guntingan
(i) Lukiskan motif di atas kertas
yang telah dilipat dua.
(ii) Gunting motif dan buka
lipatan.
(iii) Sapukan gam di bahagian
belakang motif.
(iv) Tampalkan motif di atas kertas.
(v) Buat lebih dari satu untuk
mendapatkan ulangan.
(vi) Hasil yang telah siap.
TOPIK 4 BIDANG REKAAN DAN CORAK 69
RUMUSAN
- Bidang rokaan dan corak ini momboIolkan murid anda mongonaIi dan
mengkaji pelbagai corak dalam alam dan kehidupan seharian.
- Topik ini monogaskan kogialan mongonaI molif dan oIalannya unluk
menghasilkan rekaan corak tertentu.
- Kogialan ini mombori poIuang kopada murid anda mombual rokaan corak
tidak terancang, corak terancang dan juga corak tradisional dengan teknik
tertentu.
- Aspok aprosiasi lasiI korja diadakan sobagai salu prosos pomboIajaran.
- Kogialan ini boIol diIakukan daIam poIbagai cara soporli porgorakan, poragaan
dan lakonan.
- Monorusi kogialan yang loIal anda jaIankan, anda palul dapal momalami,
mengenalpasti, mengkaji, dan mengaplikasi kepelbagaian ragam rekaan corak
dalam alam, persekitaran, kehidupan serta kegunaanya.
Eksperimentasi
Eksplorasi
}idar
KaIigrah
Konlomporari
Pualaman
UJIAN 1
Huraikan:
(a) Bagaimana kegiatan membuat rekaan corak boleh dijalankan secara
berkesan?
(b) Tiga cara bagaimana penggunaan bidang rekaan corak boleh meningkatkan
mutu pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah
70 TOPIK 4 BIDANG REKAAN DAN CORAK
Teknik
Alat/bahan
Motif
Susunan motif
Teknik
Alat/bahan
Motif
Susunan motif
Eksperimentasi dan Eksplorasi Teknik, Alat, Bahan, Motif dan Susunan Motif.
Sila kemukakan sampel karya dengan aplikasi teknik, alat, bahan, motif dan
susunan motif rekaan corak mengikut kesesuaian dan kepelbagaian ragam dan
fungsinya.
UJIAN 2