You are on page 1of 19

PSIKOLINGUISTIK

Free Powerpoint Templates Page 1

Psikolinguistik

Ilmu yang menggabungkan DUA disiplin sains - elemen psikologi dan linguistik

Membicarakan hubungan bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia


Free Powerpoint Templates

Page 2

Psikolinguistik
Ahli-ahli psikologi telah lama menerima kenyataan bahawa otak manusia bergerak berdasarkan simbol-simbol linguistik. Ahli-ahli linguistik pula mengakui kewujudan satu alat di dalam otak manusia yang dikenali sebagai motor psikososial yang menggerakkan jentera tatabahasa dan leksikon (Miller 1973).

Free Powerpoint Templates

Page 3

Daripada kedua-dua pendapat ini, ahli-ahli psikolinguistik telah berusaha mengesan pertalian rapat antara psikologi dan linguistik. Mereka cuba mengkaji bagaimana otak manusia dapat memproses bahasa dan mampu menerbitkan perkataanperkataan serta ayat-ayat yang tidak terhingga banyaknya.

Free Powerpoint Templates

Page 4

Psikolinguistik
Pit Corder (1975), tumpuan utama psikologi ialah usaha untuk mengetahui prosesproses psikologi yang berlaku apabila seseorang itu menghasilkan dan memahami ujaran dan bagaimana pula kebolehan ini diperoleh. Mengikut beliau lagi, yang pertama itu ialah tentang prestasi bahasa dan yang kedua adalah tentang pemerolehan bahasa.
Free Powerpoint Templates Page 5

Psikolinguistik
Jamali Ismail ( 1980), membahagikan kajian-kajian ahliahli psikolinguistik kepada tiga aspek penting:

Pemahaman percakapan

Penghasilan percakapan

Pemerolehan bahasa

Free Powerpoint Templates

Page 6

Psikolinguistik
(a)Pemahaman percakapan

mengkaji proses-proses mental yang berlaku apabila seseorang itu mendengar, memahami dan mengingati percakapan yang didengarnya
Free Powerpoint Templates

Page 7

Psikolinguistik (b) Penghasilan percakapan


mengkaji segala proses mental yang berlaku ketika seseorang itu cuba menghasilkan percakapan, iaitu bertutur

Free Powerpoint Templates

Page 8

Psikolinguistik
(c) Pemerolehan bahasa mengkaji peringkat-peringkat yang dilalui oleh kanakkanak dalam proses memperoleh bahasa.

Free Powerpoint Templates

Page 9

Tujuan Psikolinguistik

Mengkaji struktur dan proses yang mendasari kebolehan manusia bertutur dan memahami bahasa

Free Powerpoint Templates

Page 10

Psikolinguistik
Dalam kajian menggunakan pendekatan yang sama; Memulakan kajian dgn membentuk hipotesis Mengakhiri kajian selepas menguji hipotesis

Free Powerpoint Templates

Page 11

Psikolinguistik
Contoh hipotesis;
Pertuturan org yg berpenyakit sistem saraf adalah mengikut susunan tertentu

Free Powerpoint Templates

Page 12

Psikolinguistik
Andaian psikolinguis : pertuturan yg paling baru dipelajari pesakit adalah yg paling cepat lenyap daripada ingatannya. Uji hipotesis menggunakan data yg dikutip daripada pertuturan di pesakit.

Free Powerpoint Templates

Page 13

Pendekatan
Pakar psikologi Eksperimen terkawal Dijalankan berhati-hati Pakar linguis Senarai semak beberapa ujian spontan yg dititirakn pesakit

Free Powerpoint Templates

Page 14

Psikolinguistik
Psikolinguistik meliputi prosesproses kognitif yang membolehkan penjanaan ayatayat yang mempunyai tatabahasa dan bermakna dari segi perbendaharaan kata dan struktur tatabahasa, serta proses-proses yang membolehkan pemahaman pernyataan, perkataan, teks, dan sebagainya.

Free Powerpoint Templates

Page 15

Psikolinguistik perkembangan mengkaji keupayaan bayi-bayi dan kanak-kanak untuk membelajari bahasa, biasanya melalui kaedah-kaedah uji kaji atau sekurang-kurangnya kaedah kuantitatif (dan bukannya pencerapan naturalistik seperti yang dilakukan oleh Jean Piaget dalam penyelidikannya terhadap perkembangan kanak-kanak).
Free Powerpoint Templates

Page 16

Bidang kajian
Psikolinguistik bersifat antara disiplin dan dikaji oleh orang-orang daripada berbagaibagai bidang, seperti psikologi, sains kognitif, dan linguistik. Adanya banyak subbahagian dalam bidang psikolinguistik yang mendasari komponen-komponen bahasa manusia. Fonetik dan fonologi adalah berkenaan dengan kajian bunyi pertuturan. Dalam bidang psikolinguistik, penyelidikan menumpukan perhatian pada bagaimana otak memproses dan memahami bunyibunyi itu.
Free Powerpoint Templates Page 17

Bidang kajian
Morfologi ialah kajian struktur-struktur kata, khususnya hubungan antara perkataan-perkataan yang berkait (seperti jalan dan berjalan), dan pembentukan perkataan berdasarkan peraturan-peraturan (umpamanya, pembentukan kata berimbuhan). Sintaksis ialah kajian pola-pola yang menetapkan bagaimana perkataanperkataan digabungkan untuk membentuk ayat.
Free Powerpoint Templates Page 18

Bidang kajian
Semantik adalah berkenaan dengan makna perkataan-perkataan dan ayatayat. Jika sintaksis adalah berkenaan dengan struktur formal ayat, semantik mengolahkan maksud ayat-ayat yang sebenar. Pragmatik adalah berkenaan dengan peranan konteks dalam pentafsiran makna. Kajian tentang pengecaman kata dan pembacaan memeriksa proses-proses yang terlibat dalam pemerolehan maklumat ortografi, morfologi, fonologi, dan semantik daripada pola-pola Free Powerpoint Templates dalam teks tercetak. Page 19