You are on page 1of 5

PD:Qumica I

Page 1 of 5

Pla docent de l'assignatura

Dades generals de l'assignatura

Nom de l'assignatura: Qumica I Codi de l'assignatura: 361551 Curs acadmic: 2011-2012 Coordinaci: JOSEP M. FERNANDEZ NOVELL Departament: Dept. Bioqumica i Biologia Molecular (Biologia) Crdits: 6

Hores estimades de dedicaci a l'assignatura

Hores totals 150

Activitats presencials - Teoria - Prctiques de problemes - Prctiques d'ordinadors

54 30 15 1

(.) - Seminari Treball tutelat/dirigit Aprenentatge autnom 26 70 8

Competncies que es desenvolupen en l'assignatura

Transversals comunes de la UB

- Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anlisi, de sntesi, de visions globals


i d'aplicaci dels coneixements a la prctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptaci a noves situacions).

http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2011&codiGiga=361551&idiom... 31/08/2011

PD:Qumica I

Page 2 of 5

Especfiques de la titulaci

- Comprendre el concepte de vida i els seus principis fisicoqumics. - Capacitat per comprendre i explicar els principis qumics de les reaccions bioqumiques i
les tcniques utilitzades.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Referits a coneixements El contingut del programa de Qumica reuneix un conjunt de conceptes bsics i essencials per al desenvolupament posterior duna bona part de les assignatures que constitueixen el grau de Bioqumica. Alguns potser ja shan introdut en els programes de batxillerat, encara que lexperincia demostra que s necessari revisar-los. La resta s matria nova que sanir tractant duna manera gradual i raonada amb lajut de classes de problemes i exercicis prctics daplicaci perqu lalumnat assumeixi la seva notable utilitat i comprengui fins a quin punt la qumica determina o afecta el mn que ens envolta. Tamb es pretn que aprengui a pensar i raonar duna manera cientfica, s a dir, que assoleixi una determinada actitud vers aquesta cincia i, per extensi, vers altres cincies. Els objectius resumits serien, doncs: Conixer i comprendre els principis i conceptes bsics de la qumica de la vida, aix com els mecanismes implicats en el seu origen.

Blocs temtics de l'assignatura

1. Bases de les reaccions qumiques. * Tipus de compostos qumics i la seva formulaci. El concepte de mol i de massa molecular. Nomenclatura i formulaci dels compostos inorgnics i orgnics. Reaccions i equacions qumiques. Tipus de reaccions qumiques i estequiometria. Reactiu limitant i rendiment de les reaccions. 2. Estructura atmica, enlla qumic i estructura molecular. * Constituents dels toms. El nucli atmic i els istops. Orbitals atmics i configuraci electrnica. Regla de loctet. Periodicitat de les propietats atmiques. Enlla inic, covalent i metllic. Frmules de Lewis: ressonncia. Importncia dels radicals en els sistemes biolgics. Crrega formal. Polaritat de lenlla. Electronegativitat i polaritzabilitat. Fora dels enllaos. Longitud dels enllaos. Teoria dels orbitals moleculars. Geometria molecular: mtode de lenlla de valncia i teoria dhibridaci dorbitals. Forces intermoleculars: forces de Van der Waals, ponts

http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2011&codiGiga=361551&idiom... 31/08/2011

PD:Qumica I

Page 3 of 5

dhidrogen i interaccions hidrofbiques. 3. Reaccions en dissoluci aquosa. * Mescles i dissolucions. Tipus de dissolucions. Expressi de la concentraci de les dissolucions. Formaci duna dissoluci i equilibri. Solubilitat dels gasos: Llei de Henry. Propietats coligatives de les dissolucions: pressi de vapor, punt de congelaci i punt debullici. Pressi osmtica. 4. Iniciaci a la termodinmica. * Lenergia en les reaccions qumiques. Calor de reacci: Energia interna, entalpia i llei de Hess. Espontanetat dels processos qumics. Entropia: balan entrpic duna reacci. Energia de Gibbs per a sistemes en equilibri trmic i mecnic. 5. Equilibri qumic. * Equilibri qumic i velocitat de reacci. Constants dequilibri i la seva relaci amb la variaci de lenergia de Gibbs. Principi de Le Chatelier. Variaci de la constant dequilibri amb la temperatura: relaci de Vant Hoff. 6. Equillibris cid-base. * Concepte d'Arrhenius. Concepte de Brnsted-Lowry. cids i bases conjugats. Autoionitzaci de l'aigua. Concepte de pH. Fora cida i bsica. Hidrlisi de sals. Dissolucions amortidores. Valoracions cid-base. Indicadors. cids poliprtics. Equilibri amfotric. Concepte cid-base de Lewis. Carcter cid o bsic i estructura electrnica. Equilibri cid-base a la sang. 7. Reaccions d'oxidaci-reducci. * Reaccions d'oxidaci-reducci: oxidants i reductors, igualaci. Piles galvniques: elctrodes i equilibri electroqumic. Potencials estndard, forces relatives dels oxidants i reductors. Equaci de Nernst. Criteri de canvi espontani. Piles de concentraci: fonaments dels pH-metres. La transferncia electrnica en els sistemes biolgics. 8. Equilibris de precipitaci. * Producte de solubilitat. Efecte de li com. Precipitaci i cristallitzaci. Predicci de la precipitaci i precipitaci selectiva. Dissoluci de precipitats.

Metodologia i organitzaci general de l'assignatura

http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2011&codiGiga=361551&idiom... 31/08/2011

PD:Qumica I

Page 4 of 5

(Metodologia a seguir: classes magistrals, simulacions, seminaris, treballs no presencials,...) Activitats presencials: - Classes Magistrals, 30 h (2 hores setmanals, amb tot el grup, en aula gran) - Problemes, 15 h (1 hora setmanal, amb subgrups duns 50 alumnes) - Seminaris i treball tutelat, 9 h cada semestre (dins de lhorari de problemes)

Activitats tutoritzades - Aprenentatge basat en problemes. - Exercicis prctics i resoluci de problemes. - Qestionari dautoavaluaci. - Redacci i presentaci pblica dun treball en grup. - Exercicis personalitzats per lalumnat amb dificultats.

Activitats autnomes - Elaboraci dinformes. - Realitzaci de problemes. - Estudi.

Avaluaci acreditativa dels aprenentatges de l'assignatura

Avaluaci continuada El tipus davaluaci s individual. Savaluaran els coneixements assolits durant les sessions de teoria, les classes de problemes i els seminaris, el grau daprofitament de les sessions presencials, l inters i participaci de lalumnat en les diferents activitats programades. 1. Assistncia, actitud i participaci a les activitats presencials (5%) 2. Avaluaci parcial de coneixements (15%) 3. Activitats tutoritzades no presencials (15%) 4. Prova de sntesi * (65%) * Sha dassolir una nota mnima de 4 a la prova de sntesi per poder fer la mitja amb les qualificacions dels conceptes de lavaluaci continuada.

Avaluaci nica El tipus davaluaci s individual. Savaluaran els coneixements assolits a partir duna prova de sntesi, on hauran de respondre a un qestionari de preguntes tipus test, resoldre un exercici de formulaci-nomenclatura i solucionar 4 o 5 exercicis terico-prctics, sobre el conjunt de continguts de lassignatura i que representar el 100% de la qualificaci total.

http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2011&codiGiga=361551&idiom... 31/08/2011

PD:Qumica I

Page 5 of 5

Fonts d'informaci bsiques de l'assignatura Llibre ATKINS, P. ; JONES, L. Principios de qumica : los caminos del descubrimiento. 3a ed. Buenos Aires ; Madrid [etc.] : Mdica Panamericana, 2006 BELL, J. [et al.]. Qumica : un proyecto de la American Chemical Society. Barcelona : Revert, 2005 REBOIRAS, M.D. Qumica : la ciencia bsica. Madrid : International Thomson, 2006 BERMEJO, F. [et al.]. 1000 problemas resueltos de qumica general y sus fundamentos tericos. Madrid : Paraninfo, 1996 PARAIRA, M. Introduccin a la formulacin y nomenclatura qumica : inorgnica-orgnica : normas I.U.P.A.C. 5a ed. Barcelona : Vicens-Vives, 1988 SALES, J.; VILARRASA, J. Introducci a la nomenclatura qumica : inorgnica i orgnica. 5a ed. act. Barcelona [etc.] : Revert, 2003

http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2011&codiGiga=361551&idiom... 31/08/2011