Pismeni dio ispita iz Uvoda u termodinamiku i Osnova termodinamike A

1. ZADATAK Dušik početnog stanja 8 bar i 200 °C, nalazi se u cilindru promjera 200 mm, tako da je početna udaljenost stapa od dna cilindra 150 mm. Pomak stapa ograničen je na maksimalnih 800 mm od glave cilindra. Dušik izentropski ekspandira do maksimalnog volumena, a potom se pri stalnom volumenu zagrijava do okolišne temperature 20 °C. a) Izračunajte temperaturu i volumen u svakoj istaknutoj točki procesa, te rad koji dušik obavi svojim širenjem i toplinu koja mu se dovede u procesu! b) Koliko bi se rada moglo iskoristiti u tom procesu, ako je tlak okoliša 1 bar? Skica procesa u p,v-dijagramu (šrafirati koristan rad dušika) i u T,s-dijagramu! 2. ZADATAK Dimni plinovi molnog sastava 12 % CO2 , 6 % H2O , 5 % O2 i 77 % N2 , početnog stanja 10 bar i 1000 °C, u plinskoj turbini ekspandiraju adijabatski s trenjem do okolišnog tlaka 1 bar i temperature 500 °C, a potom se u izmjenjivaču topline hlade do 200 °C predajući toplinski tok vodi temperature 20 °C koja se pri tlaku 2 bar zagrijava do temperature 100 °C. Za protočnu masu dimnih plinova 20 000 kg/h, izračunajte snagu plinske turbine i protočnu masu zagrijavane vode! Za dimne plinove računati sa srednjim molarnim toplinskim kapacitetima! Proces s dimnim plinovima skicirati u p,v- i T,s-dijagramu, a s vodom samo u T,s-dijagramu! 3. ZADATAK Parni kotao proizvodi vodenu paru stanja 70 bar i 450 °C. U prvom stupnju turbine para ekspandira do 20 bar. Pri tom tlaku dio pare se odvaja za regenerativno predgrijavanje kondenzata, a ostatak se vodi u drugi stupanj turbine u kojem nastavlja ekspanziju sve do kondenzatorskog tlaka 0,07 bar, pri kojem potpuno kondenzira. Kondenzat koji nastaje u kondenzatoru tlači se pumpom na 20 bar i miješa s parom oduzetom iz turbine u takvom omjeru da nastaje vrela voda tlaka 20 bar. Drugom pumpom dobivena se vrela kapljevina tlači na 70 bar i utiskuje u kotao. Koliki je termički stupanj djelovanja opisanog procesa? Koliki je maseni protok pare koju može proizvoditi kotao, ako raspolažemo s 1,5⋅106 kg/h rashladne vode koja se prilikom prolaska kroz kondenzator smije zagrijati za 10 °C? Kolika je snaga turbine i toplinski tok dovođen u kotlu? Koliki treba biti toplinski kapacitet dimnih plinova, ako oni ukupan toplinski tok potreban za proces daju svojim hlađenjem od 1700 °C do 150 °C? Skica procesa u T,s- i h,s-dijagramu! 6. ZADATAK

Zagreb, 10. siječnja 2012.
4. ZADATAK Kroz vodoravnu cijev vanjskog promjera 90 mm i duljine 50 m struji pregrijana vodena para, stanja 2 bar i 140 °C, koja kondenzira na unutarnjoj površini cijevi. Toplinski tok oslobođen kondenzacijom pare predaje se s vanjske površine cijevi zračenjem na stijenke koje okružuju cijev i konvekcijom na mirujući zrak oko cijevi. Emisijski je faktor vanjske površine cijevi 0,85, a njena je temperatura za 1,5 °C niža od temperature kondenzacije pare u cijevi. Temperatura zraka oko cijevi je 20 °C, a predmeta koji okružuju cijev 15 °C. Izračunajte koliko toplinskog toka cijev predaje okolišu i koliko pare zbog predavanog toplinskog toka kondenzira unutar cijevi! Koliki je (zbrojeno!) toplinski otpor kondenzacije pare unutar cijevi i provođenja kroz stijenku cijevi?

5. ZADATAK Žica promjera 0,4 mm (εž = 0,7) i duljine 30 cm zagrijava se električnom strujom (Jouleovom toplinom). Žica se nalazi u prostoriji čiji zidovi imaju temperaturu 17 °C, a temperatura zraka u prostoriji je 22 °C. Koeficijent konvektivnog 2 prijelaza topline sa žice na zrak iznosi 20 W/(m K). a) Koliku temperaturu poprima žica, ako je priključena na napon 5 V, a njen električni otpor je 1,2 Ω,? Koliko toplinskog toka žica tada predaje zračenjem, a koliko konvekcijom?

b) Na koliku će se konačnu temperaturu žica ohladiti dugo vremena nakon isključenja električne struje?

Plin butan (C4H10) volumenskog protoka 4 m3/h ulazi u ložište s temperaturom 0 °C, a zrak s temperaturom 150 °C. Izgaranje je potpuno, a cijeli proces teče na tlaku 1 bar. Izračunajte količinski protok (kmol/h) vlažnih dimnih plinova, ako ventilator dobavlja u ložište 250 m3/h zraka! Koliko se ukupno (kW) toplinskog toka dobije pri hlađenju dimnih plinova do 150 °C? Koliki je volumenski protok dimnih plinova pri temperaturi 150 °C? Računati sa srednjim molarnim toplinskim kapacitetima!

Svaki zadatak nosi 2 boda. Za prolaz na pismenom dijelu ispita treba sakupiti ukupno barem 6 bodova, od toga iz svakoga stupca barem 3 boda!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful