FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN

TAJUK KAJIAN: PERHUBUNGAN PENYELIAAN LATIHAN MENGAJAR TERHADAP PENCAPAIAN GURU PELATIH KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

SOAL SELIDIK

Soal selidik ini adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumat kajian di atas. Segala maklumat adalah rahsia dan hanya kepentingan bagi tujuan kajian ini sahaja. Adalah diharapkan agar para guru dapat memberikan jawapan kepada soalan yang dikemukakan dengan ikhlas dan jujur.

Soal selidik ini mengandungi tiga bahagian, iaitu Bahagian A adalah mengenai maklumat latar belakang anda dan Bahagian B berkaitan dengan perhubungan penyeliaan latihan mengajar terhadap pencapaian guru pelatih khususnya Kemahiran Hidup Bersepadu. Keperhatinan dan kerjasama dari para guru amat saya hargai dan ucapan ribuan terima kasih saya ucapkan. Semoga dengan kerjasama para guru dapat membantu saya menjayakan kajian ini.

SEKIAN, TERIMA KASIH. Disediakan oleh:

NOR FARHANA BTE AMAT NAN Sarjana Muda Pendidikan (Kemahiran Hidup)

Lain-lain . India iv.BAHAGIAN A: Sila tulis jawapan di ruangan yang disediakan bagi soalan yang memerlukan jawapan bertulis. Kristian iv. Gred B iii. Gred C iv. Bagi soalan yang memerlukan anda memilih. Hindu iii. Perempuan 3. Bangsa x x i. Agama i. Gred A ii. Lain-lain x 5. Lain-lain 4. Cina iii. Umur 2. 1. Jantina :________ tahun i. Melayu ii. Islam ii. Lelaki ii. Pencapaian Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup x i. tandakan (√ ) dalam ruangan jawapan.

Ketua Kelas iv. Jawatan Yang Disandang Di Dalam Sekolah i. Pengawas Sekolah ii. Bendahari atau Setiausaha Persatuan/Kelab x .6. Pengawas Perpustakaan iii.

Penyelia memberi markah secara adil kepada guru pelatih. x 3. Adakah penyelia memberhentikan sesi pengajaran guru pelatih untuk memberi teguran berkaitan P & P? 1 2 3 4 x 2. Adakah penyelia meminta guru pelatih membuat refleksi bagi meningkatkan P & P x 5. 1234Sangat tidak setuju Tidak setuju Setuju Sangat setuju Keprofesionalisme Penyelia NO. Memuji guru pelatih semasa sesi penilaian selepas proses P&P. Adakah penyelia membuka peluang perbincangan dengan guru pelatih? x 4. sila tandakan / pada satu jawapan sahaja. Kenyataan x 1.BAHAGIAN B: Dengan menggunakan skala dari 1 hingga 5.sila pastikan anda tanda pada setiap pernyataan. .

Terdapat semangat kerjasama yang baik antara penyelia dan guru pelatih. Adakah penyelia bersikap toleransi dengan guru pelatih dari segi pemberian markah? X 10. . X 12. Adakah penyelia menyuruh guru pelatih berbincang dengan guru-guru lain bagi mendapatkan tips pengajaran yang berkesan? x 7. Menegur kekurangan guru pelatih secara membina dalam penguasaan teknik pengajaran yang betul. Adakah penyelia memberi cadangan yang bernas? X 9.x 6. X 8. X 11. Penyelia mempunyai pengetahuan dan kebolehan berkaitan bidang yang diajar dan mencukupi untuk menyelia guru pelatih. Penyelia bersikap mesra ketika memberi tunjuk ajar kepada guru pelatih.

X 14. Penyelia mempunyai kemahiran dalam aspek penyeliaan ketika menyelia guru pelatih X 15. . Adakah penyelia menggunakan waktu yang diperuntukkan sepenuhnya ketika menyelia guru pelatih? X 16.X 13. Penyelia memakai pakaian yang sesuai dan kemas ketika menyelia guru pelatih. Penyelia menggunakan laras bahasa yang sesuai ketika berkomunikasi dengan guru pelatih.

guru pelatih lebih berkeyakinan dalam menyampaikan isi pengajaran. . Guru pelatih lebih bersedia dari aspek emosi iaitu tidak gementar ketika diselia oleh penyelia. No. Adakah penyelia menyelia guru pelatih lebih daripada dua kali? X 2. Guru pelatih bersedia dari aspek jasmani dengan mempelbagaikan cara pengajaran agar lebih kreatif dan inovatif ketika penyeliaan kali kedua dan seterusnya dilakukan. X 6. X 5. Adakah kekerapan penyeliaan dapat membantu guru pelatih lebih bersedia dari segi persediaan mengajar yang lebih baik? X 3. Setelah penyeliaan kali kedua dilakukan.Kekerapan bilangan penyeliaan terhadap pencapaian guru pelatih KHB UPSI. Penyelia memberi tunjuk ajar dengan lebih mendalam kepada guru pelatih? X 4. Kenyataan 1 2 3 4 X 1.

X 10. Kekerapan penyeliaan yang terancang dari sudut bilangan penyeliaan tidak membebankan guru pelatih X 11. . Kekerapan bilangan penyeliaan oleh penyelia membantu guru pelatih dari segi penyediaan rancangan pengajaran harian yang baik.X 7. adakah guru pelatih lebih kreatif dalam mempelbagaikan teknik dan kaedah pengajaran? X 9. Guru pelatih lebih kreatif dalam mempelbagaikan teknik dan kaedah pengajaran setelah penyeliaan pertama dilakukan. Guru pelatih lebih bersedia dari aspek mental dengan mempersiapkan diri dengan segala ilmu pengetahuan dan kemahiran pengajaran yang berkesan ketika proses P & P. Setelah penyeliaan dilakukan . X 12 Guru pelatih lebih berpeluang untuk membuat penambahbaikan dalam proses P & P setelah penyeliaan kali pertama dilakukan. X 8.

X 15.X 13 Penyelia dapat menilai guru pelatih dengan lebih efisien tahap pengajaran mereka setelah penyeliaan kali kedua dan seterusnya dilakukan. Penyelia mempunyai lebihan masa dalam sesi perbincangan dalam menghasilkan rancangan pengajaran yang baik dan berkesan. X 14. . Perbincangan selepas setiap kali penyeliaan membantu guru pelatih meningkatkan pencapaian guru pelatih.

Kerelevenan penyelia bukan opsyen menyelia guru pelatih KHB UPSI. Guru pelatih berasa teruja penyelia bukan opsyen ditugaskan untuk menyelia mereka. Pencapaian guru pelatih dari aspek pengajaran dan pembelajaran meningkat apabila diselia oleh penyelia bukan opsyen. Guru pelatih lebih bersedia dari segi penyediaan alat bantu mengajar ketika mengajar dan diselia oleh penyelia bukan opsyen. X 6. . X 4. Kenyataan 1 2 3 4 X 1. Guru pelatih selesa diselia oleh penyelia bukan opsyen. Adakah Anda bersetuju penyelia bukan opsyen menyelia anda? x 2. NO. X 5. Guru pelatih tidak berasa takut untuk diselia oleh penyelia bukan opsyen. X 3.

Pemberian markah tidak akan terjejas kesan daripada penyeliaan penyelia bukan opsyen. . Penyelia bukan opsyen memberi teguran yang membina dalam mempertingkatkan pencapaian guru pelatih dalam P & P X 9. X 8. Penyelia memberitahu kelemahan dan kelebihan guru pelatih setelah tamat proses penyeliaan.X 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful