P. 1
02-RAZVOJ_POJEDINCA

02-RAZVOJ_POJEDINCA

|Views: 2|Likes:
Published by milan_atgm
d dfgdfg df gdf gdf gdf
d dfgdfg df gdf gdf gdf

More info:

Published by: milan_atgm on Jul 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2014

pdf

text

original

RAZVOJ POJEDINCA

Lozena Ivanov Odjel za psihologiju Sveuĉilište u Zadru

RAZDOBLJE ČOVJEKOVA PSIHIČKOG RAZVOJA

PRIBLIŽNO TRAJANJE

1. PRENATALNO RAZDOBLJE 2. NOVOROĐENČE 3. DOJENČE

od zaĉeća do roĊenja (9 mj.) od roĊenja do 1. mjeseca od 1. - 12. mjeseca

4. RANO DJETINJSTVO
5. KASNO DJETINJSTVO 6. ADOLESCENCIJA a)preadolescencija (11 - 13 g.) b)srednja ad. ili pubertet (13-16g.) c)kasna ad. (16,17 - 21,…30) 7. RANA ODRASLA DOB 8. SREDNJA ODRASLA DOB

od 1.,2. - 6.,7. godine
6.,7. - 11.,12. godine od 11.,12. godine do odrasle dobi 20. - 40. godine 40. - 65. godine

9. KASNA ODRASLA DOB

više od 65 godina

PIAGETOVA TEORIJA KOGNITIVNOG RAZVOJA

Intelektualni razvoj se odvija kroz nekoliko kvalitativno razliĉitih stupnjeva Ustanovio da djeca odreĊene dobi ĉine kvalitativno razliĉite pogreške od djece drugih dobnih skupina Zašto se mentalne sposobnosti mijenjaju u funkciji vremena? djeca su aktivna u odnosu prema svojoj okolini
JEAN PIAGET (1896-1980)

Kognitivni razvoj je usmjeren prema razumijevanju i osmišljavanju vanjskog svijeta
Faktori koji odreĊuju kognitivni razvoj: 1. maturacija 2. aktivnost pojedinca

Unutrašnji misaoni svijet izgraĊuje se ili konstruira na temelju iskustava steĉenih izravnim dodirom i manipulacijom predmetima u vanjskom svijetu
KONSTRUKTIVIZAM

Kognitivna struktura je izgraĊena od osnovnih elemenata ili SHEMA koje predstavljaju opći potencijal za izvedbu neke vrste ponašanja Glavni mehanizmi pomoću kojih se mijenjaju sheme jesu:

- AKOMODACIJA
Proces kojim se postojeće sheme mijenjaju u skladu s novim informacijama

- ASIMILACIJA
Proces kojim se novi podaci iz okoline ukljuĉuju u već postojeće misaone sheme

Suoĉavanje s novim ĉinjenicama koje nisu u skladu s postojećim shemama dovode do stanja mentalne neravnoteže Proces uspostave ravnoteže kako bi se osigurala uravnoteženost misaonih struktura naziva se EKVILIBRACIJA

Misaoni razvoj se odvija kroz ĉetiri stupnja:

1. SENZOMOTORIĈKO RAZDOBLJE (0 do 2 godine)

2. PREDOPERACIJSKO RAZDOBLJE (2 do 7 godina)

3. STUPANJ KONKRETNIH OPERACIJA (7 do 11 godina)

4. STUPANJ FORMALNIH OPERACIJA (12 do odrasle dobi)

1. SENZOMOTORIĈKO RAZDOBLJE (0 do 2 godine) Senzomotoriĉke sheme temelje se na uroĊenim, refleksnim ponašanjima Na poĉetku je uĉenje sluĉajno, a zatim se poĉinje temeljiti na uvidima steĉenim kroz pokušaje i pogreške Glavni napredak povezan je sa shvaćanjem stalnosti objekta Na kraju razdoblja dijete je u stanju predoĉavati predmete i kad nisu u njegovom vidokrugu

2. PREDOPERACIJSKO RAZDOBLJE (2 do 7 godina)

Veći napredak u razvoju govora i stjecanju pojmova
Neka obilježja ometaju dijete u logiĉkom prosuĊivanju koje poĉiva na naĉelima KONZERVACIJE (odnosi se na meĊusobnu neovisnost nekih svojstava predmeta)

Obilježja predoperacijskih misli:
- konkretnost – još uvijek veća usmjerenost na predmete koji su blizu ili su povezani s trenutnom situacijom - ireverzibilnost – nemogućnost logiĉkog povezivanja uzajamno ovisnih predodžbi (ima li tvoj brat brata?)

- egocentrizam – ponašanje prema kojem kao da svi znaju i vide ono što dijete opaža ili zna (kada dijete nešto pokazuje osobi s kojom razgovara preko telefona)

Obilježja predoperacijskih misli: - centracija – usmjerenost na samo jedan aspekt situacije A B - ovisnost o percepciji – usmjerenost na trenutno stanje ili oblik onoga što dijete opaža

Obilježja predoperacijskih misli:

- transduktivno prosuĊivanje – nemogućnost povezivanja i usporeĊivanja poznatih pojmova.
Ako su ispred njega:

Ima li više lavova ili konja? Konja Ima li više konja ili životinja? Konja

3. STUPANJ KONKRETNIH OPERACIJA (7 do 11 godina) Kod djeteta se pojavljuje mogućnost logiĉkog razmišljanja i mogućnost konzervacije na poznatim i konkretnim sadržajima (stvaranje pojmova, uviĊanje odnosa i rješavanje problema). Pojavljuje se i mogućnost: - serijacije - sposobnost nizanja predmeta prema nekom mjerljivom svojstvu

Pojavljuje se i mogućnost:

- tranzitivnost – sposobnost zakljuĉivanja o odnosu izmeĊu dva predmeta na osnovi znanja o njihovom odnosu prema trećem predmetu (ako je Maja veća od Ivane, a Ivana veća od Mateje, da li je Mateja veća od Maje?
- klasifikacija – uoĉavanje nadreĊenog naĉela koje omogućava logiĉko razvrstavanje predmeta u skupini

Nestaju obilježja predoperacijskih misli.

=• • • • •

4. STUPANJ FORMALNIH OPERACIJA (12 do odrasle dobi)

•Razmišljanje postaje sve apstraktnije •Dijete se može odvojiti od konkretnog predmeta i zamišljati predmete služeći se apstraktnim pojmovima •Može shvatiti omjere, a ne samo apsolutne veliĉine •Sposobna su uopćavati

Senzomotoričko razdoblje (0-2)

Predoperacijsko razdoblje (2-7)

Razdoblje konkretnih operacija (7-11)

Razdoblje formalnih operacija (12- )

TEORIJA KOGNITIVNOG RAZVOJA LAVA VIGOTSKOG

Uĉenje prethodi razvoju
Dvije važne pretpostavke: - kognitivni razvoj se mora promatrati u okviru socijalnog konteksta u kojem dijete odrasta - uĉenje simboliĉkog sustava odvija se postupnim slijedom koji je jednak kod sve djece

- kognitivni razvoj se mora promatrati u okviru socijalnog konteksta u kojem dijete odrasta
Temelj spoznajnog razvoja jeste uĉenje sustava simbola koji djetetu omogućavaju rekonstrukciju znaĉenja pojava iz njegove okoline 1. korak – prepoznavanje znaĉenja 2. korak – razvoj misaonih struktura i pokušaj upravljanja okolinom 3. korak – samostalna upotreba simbola pri prosuĊivanju, zakljuĉivanju i rješavanju problema (korištenje unutrašnjeg govora)

- uĉenje simboliĉkog sustava odvija se postupnim slijedom koji je jednak kod sve djece
PODRUĈJE PRIBLIŽNOG RAZVOJA pokriva raspon izmeĊu dvije razine funkcioniranja: - donja granica – samostalno izvoĊenje zadatka - gornja granica – ne može samostalno izvoditi zadatak, ali može uz pomoć odrasle osobe Znanja i vještine - ispod podruĉja približnog razvoja - dijete već ima ili ih može samostalno svladati - iznad podruĉja približnog razvoja – dijete ne može svladati niti uz pomoć druge osobe

Neznanje

Znanje

ZPD

Podruĉje približnog razvoja

KOLBERGOVA TEORIJA MORALNOG RAZVOJA

Jednoj ženi prijeti smrt od raka. Može je spasiti lijek jednog farmaceuta koji taj lijek naplaćuje po cijeni deset puta većoj od njegove stvarne vrijednosti. Suprug ove žene ima samo pola potrebnog iznosa. Farmaceut mu ne želi prodati lijek po toj cijeni, niti mu želi omogućiti da ostatak iznosa plati naknadno. Oĉajan suprug provalio je u ljekarnu i ukrao lijek. Da li je to trebao uĉiniti? Zašto?

LAWRENCE KOHLBERG (1927-1987)

PREDKONVENCIONALNA RAZINA (4. do 10. g.) 1. stupanj - moralnost odreĊuje autoritet 2. stupanj – moralnost ponašanja kroz vlastite ciljeve

KONVENCIONALNA RAZINA (10. do 13. g.)

3. stupanj – ponašanjem se želi postići odobravanje drugih

4. stupanj – ponašanje treba biti u skladu sa zajedniĉkim ciljevima

POSTKONVENCIONALNA RAZINA (od 13. g.) 5. stupanj – ponašanje koje šteti zajednici loše je i kad nije nezakonito 6. stupanj – univerzalni principi moralnosti koji su iznad zakona

SOCIJALNI I OSOBNI RAZVOJNI ZADACI

RANO DJETINJSTVO

• uĉenje kulturalnih pravila i oĉekivanja
• uĉenje o tome što je dobro, a što loše • uĉenje o spolnim ulogama • emocionalni odnos prema ĉlanovima obitelji i vršnjacima

SREDNJE DJETINJSTVO

• odnos s uĉiteljicom i ostalim nepoznatim odraslim osobama
• stjecanje neovisnosti unutar obitelji •udovoljavanje oĉekivanjima vršnjaĉkih grupa •suoĉavanje s oĉekivanjima vezanim uz spolne uloge i ostalim vanjskim pritiscima • razvoj tolerancije na frustraciju

ADOLESCENCIJA I RANO ODRASLO DOBA

• prilagoĊavanje tjelesnim promjenama i novim emocijama
• ostvarivanje postupne neovisnosti od odraslih • preispitivanje vrijednosti • izbor partnera, zanimanja i životne filozofije

ERIKSONOVA TEORIJA PSIHOSOCIJALNOG RAZVOJA
FAZA DOB novoroĊenĉe (0-1 g.) KONFLIKT OPTIMALAN RAZVOJ

1.

razvoj opće sigurnosti, povjerenje - optimizma i povjerenja u nepovjerenje druge (zadovoljavanje potreba) autonomija – sram i sumnja

2.

dojenĉe (1-3 g.)

razvoj osjećaja autonomnosti i samopouzdanja (granice bez odbacivanja i optuživanja
razvoj inicijative u istraživanju i manipuliranju okolinom (iskustvo tolerancije i poticanja)

3.

rano djetinjstvo (3-6 g.)

inicijativa – krivnja

FAZA

DOB

KONFLIKT marljivost inferiornost

OPTIMALAN RAZVOJ uživanje i svladavanje razvojnih zadataka u školi i izvan nje (doživljaj uspjeha i napretka) postizanje stabilnog osjećaja identiteta i usmjerenosti (osobno iskustvo uspjeha i prihvaćenosti) razvoj sposobnosti održavanja bliskih odnosa (otvorenost i povjerenje u odnosu s bliskim osobama)

4.

srednje djetinjstvo (6-12 g.)

5.

adolescencija (12-18 g.)

identitet – konfuzija identiteta

6.

rana odrasla dob (18-25 g.)

intimnost izolacija

FAZA 7.

DOB

KONFLIKT

OPTIMALAN RAZVOJ

odrasla dob (25-65 g.) 8. starost (iznad 65 g.)

zadovoljenje osobnih i obiteljskih potreba uz generativnost interes za dobrobit drugih - stagnacija (siguran i zadovoljavajući osobni život) prihvaćanje starenja i moguće smrti s osjećajem zadovoljstva zbog prošlosti i spremnost na budućnost (uspjeh u prethodnim fazama, zadovoljstvo ispunjenim životom)

integritet – očaj

SLIKA O SEBI (SAMOPOIMANJE) Znanje o sebi – tko sam ja? (spol, rasa, zanimanje, socijalni status, tjelesni izgled, ponašanje prema drugima, politiĉko opredjeljenje, moralne osobine, itd.) stvarno “ja” – ono što jesam
2. Očekivanja od sebe – ono što bismo mogli biti Idealno “ja” – ono što bih želio biti (želje, nade) Očekivano “ja” – ono što bih trebao biti (dužnosti, obveze, odgovornosti)

3. Vrednovanje sebe – kakav sam ja? procjene onog što jesmo i kakvi jesmo, s onim što bismo željeli, mogli ili trebali biti. Rezultat je samopoštovanje: - osjećaj vlastite vrijednosti – odnosi se na naše uvjerenje kako smo vrijedni poštovanja, kako zaslužujemo postignuće, uspjeh, sreću, prijateljstvo, ljubav, itd. - samopouzdanje – uvjerenje kako smo sposobni suoĉiti se sa životnim izazovima, sposobni uĉiti, donositi odluke, itd. Samopoštovanje = postignut uspjeh ----------------------oĉekivanja

Osobe visokog samopoštovanja: - boljeg su fiziĉkog i psihiĉkog zdravlja, otpornije su na stres, - zadovoljnije su svojim poslom, školom i osobnim životom, - ĉešće planiraju, sudjeluju u raspravama, suraĊuju s drugima i postavljaju pitanja u školi, - kompetentniji su u školi, na poslu, i u razliĉitim socijalnim situacijama, - uvjereniji su da će njihovi napori dovesti do uspjeha, - vode raĉuna o dobrobiti drugih, razumiju njihove potrebe i spremniji su pomoći, - spremniji su suprotstaviti se drugima, izraziti svoje mišljenje i lakše podnose kritiku, - bolje su raspoloženi, procjenjuju sebe sretnijim i zadovoljnijim od većine.

ŠKOLSKO SAMOPOIMANJE (AKADEMSKO) U ranom djetinjstvu djeca još nisu dovoljno kognitivno zrela da bi se usporeĊivala s drugima. S vremenom postaju sve više osjetljiva na informacije iz okoline o svom uspjehu i sve se više usporeĊuju s vršnjacima. Roditelji imaju važnu ulogu u razvoju slike o sebi Nastavnik povratnim informacijama oblikuje sliku uĉenika o samom sebi. Istraživanja pokazuju povezanost izmeĊu školskog samopoimanja i uĉenja.

OPĆE SAMOPOIMANJE

AKADEMSKO SOCIJALNO EMOCIONALNO TJELESNO SAMOPOIMANJE SAMOPOIMANJE SAMOPOIMANJESAMOPOIMANJE

m a t e r i nj i j.

m a t e m a t i k a

p o v i j e s t

v r š nj a c i

z n a č a j n i dr.

pojedinačna emocionalna stanja

tj. s p o s o b.

tj. i z g l e d

U školskom postignuću žene pokazuju prednost nad muškarcima sve do završetka srednje škole. Žene imaju bolje ocjene ĉak i iz matematike i prirodnih znanosti iako pokazuju niže rezultate na testovima. U srednjoj školi muškarci precjenjuju svoje jeziĉne i matematiĉke vještine dok ih žene podcjenjuju. U osnovnoj školi muškarci ĉešće imaju problema s ĉitanjem, poteškoće u uĉenju i emocionalne probleme.

Prema muškoj i ženskoj djeci postupa se razliĉito od roĊenja.
Djeca dolaze u osnovnu školu u skladu sa spolnim ulogama i oĉekivanjima društva.

Razlike u spolnim ulogama veće su meĊu djeĉacima i djevojĉicama u obiteljima niskog socioekonomskog statusa.
Socijaliziranje spolnog tipiĉnog ponašanja nastavlja se kroz život, a pridonose mu i škole.

Muškarci:
uĉitelji uĉitelji uĉitelji uĉitelji uĉitelji

im posvećuju više pažnje ih ĉešće okrivljuju su ĉešće u interakciji s njima im više daju upute i više ih slušaju

ih manje nego žene kažnjavaju za agresivno ponašanje
uĉitelji

tri puta više nagraĊuju njihovo kreativno ponašanje

POSLJEDICE NEGATIVNE SLIKE O SEBI
ne prihvaćanje odgovornosti za (ne)uspjeh (vanjski lokus kontrole) ranije odustajanje lakše popuštanje pritisku depresivnost, anksioznost

UZROCI STRAHA OD USPJEHA

strah od nepoznatog strah da uspjeh nismo zaslužili strah da nećemo ispuniti oĉekivanja strah od odbacivanja strah od gubitka slobode

ŠTO MOŢE NASTAVNIK?

prihvatite uĉenike onakvima kakvi jesu uĉiti ih natjecanju sa sobom uĉiti ih postavljati realne ciljeve vrednovati individualni napredak naglašavati pozitivno ne izjednaĉavati sposobnosti s osobnom vrijednošću koristite kooperativno uĉenje uzimati u obzir njihove probleme i interese postaviti pravila

OSOBINE LIČNOSTI

LIČNOST predstavlja integraciju osobina pojedinca u relativno stabilnu i jedinstvenu organizaciju koja odreĊuje pojedincu svojstven naĉin ponašanja.

Ponašanje je funkcija liĉnosti, situacije i prethodnog iskustva.

Osnovna područja ličnosti:
kognitivno područje – spoznajno, ukljuĉuje razliĉite psihiĉke sposobnosti afektivno područje – ĉuvstveno, odnosi se na emocionalnu reaktivnost konativno područje – voljno, motivacijsko, odnosi se na dinamiĉke osobine liĉnosti koje ljude pokreću na aktivnost somatsko područje – tjelesno, ukljuĉuje psihomotorna svojstva.

Kako biste ih opisali?

Kako biste ih opisali?

Radikalni biološki determinizam
PHYSIOGNOMY PHRENOLOGY

Temeljne dimenzije ličnosti (Eysenck) 1. dimenzija INTROVERTIRANOST - EKSTRAVERTIRANOST

Tipičan introvert je tih, miran, introspektivan, suzdržan i povuĉen u društvu, sklon je planiranju unaprijed, ne voli uzbuĊenje, svemu prilazi priliĉno ozbiljno, voli sreĊen život, ima dobru kontrolu nad osjećajima, teško se naljuti i rijetko je agresivan, pouzdan je, ponekad pesimistiĉan i veliku važnost pridaje etiĉkim normama.
Tipičan ekstravert je društven, voli zabave, ima mnogo prijatelja, traži uzbuĊenja, spreman je riskirati, općenito je nagla osoba, voli promjenu, bezbrižan je, vedar, optimistiĉan, voli biti u pokretu, sklon je agresivnom ponašanju, nema ĉvrstu kontrolu nad osjećajima i nije osobito pouzdan.

2. Dimenzija EMOCIONALNA STABILNOST – EMOCIONALNA NESTABILNOST

Emocionalno stabilna osoba emocionalno slabije reagira, a i nakon uzbuĊenja brzo se vraća u poĉetno stanje, smirena je, uravnotežena, kontrolirana i nije zabrinuta. Emocionalno nestabilna osoba je tjeskobna, ĉesto neraspoložena, depresivna i pati od psihosomatskih poremećaja, pretjerano je osjećajna, ĉesto pretjerano reagira na sve vrste podražaja, nemirna je, lako uzbudljiva, nekad i agresivna, stalno radi neĉeg zabrinuta.

Emocionalno nestabilan
sjetan tjeskoban krut trezven pesimistiĉan suzdržan nedruštven tih MELANKOLIK osjetljiv Fig14_3 nemiran agresivan uznemiren promjenjiv naga optimistiĉan o aktivan

KOLERIK

Introvertira n

Ekstravertiran
FLEGMATIK SANGVINIK

pasivan opreza promišljen n smiren kontroliran pouzdan postojan miran

društven otvoren govorljiv pristupaĉan lakomislen živahan bezbrižan voĊa

Emocionalno stabilan

KOLERIK
em. nest. ekstravert

FLEGMATIK
em. stab. introvert

MELANKOLIK
em. nest. introvert

SANGVINIK
em. stab. ekstravert

Emocionalno nestabilan
sjetan tjeskoban krut trezven pesimistiĉan suzdržan nedruštven tih MELANKOLIK osjetljiv Fig14_3 nemiran agresivan uznemiren promjenjiv naga optimistiĉan o aktivan

KOLERIK

Introvertira n

Ekstravertiran
FLEGMATIK SANGVINIK

pasivan opreza promišljen n smiren kontroliran pouzdan postojan miran

društven otvoren govorljiv pristupaĉan lakomislen živahan bezbrižan voĊa

Emocionalno stabilan

Genetska osnova ekstraverzije – introverzije sastoji se u razliĉitoj osjetljivosti somatskog živĉanog sustava, odnosno u pobudljivosti i brzini nastajanja inhibicije središnjeg živĉanog sustava Ekstraverti – slabije su pobudljivi, a brzina i intenzitet razvoja inhibicije je veća nego kod introverata. Zato u njih uzbuĊenje teže nastaje i brže nestaje, zbog ĉega je kod njih izraženija potreba za promjenom i jaĉim podražajima. Introverti – imaju osjetljiviji živĉani sustav od ekstraverata. Doživljavaju jaĉe uzbuĊenje i duže traje zbog sporijeg i slabijeg djelovanja inhibitornih procesa. Zbog toga kod njih uzbuĊenje jaĉe i duže traje, pa oni ĉešće izbjegavaju promjene jer ih prekomjerno uzbuĊuju.

Genetska osnova emocionalne emocionalne nestabilnosti

stabilnosti

-

je u osjetljivosti (labilnosti) vegetativnog živĉanog sustava. Emocionalno stabilni – brže se razvija inhibicija što smanjuje živĉano uzbuĊenje.

Emocionalno nestabilni – imaju osjetljiviji vegetativni živĉani sustav. Za manifestnu nestabilnost (neuroze) djeluje i okolina kroz dovoljnu koliĉinu izloženosti stresu.

Zamislite osobu koju bismo mogli opisati sljedećim pridjevima:
INTELIGENTAN, SPRETAN, MARLJIV, HLADAN, ODLUĈAN, PRAKTIĈAN, OPREZAN

INTELIGENTAN, SPRETAN, MARLJIV, TOPAO, ODLUĈAN, PRAKTIĈAN, OPREZAN

Kognitivni stilovi •odnosi se na naĉin na koji pojedinac pojmovno organizira svoju okolinu. Predstavlja središnji ĉlan u formuli S – O - R. •Proces transformiranja informacija osnovna je pretpostavka kognitivnih stilova. Smatra se da pojedinac uĉi strategije, programe i ostale transformacijske operacije kako bi pretvorio objektivne podražaje u smislene dimenzije. •Kognitivni stilovi utjeĉu na to kako uĉenici uĉe, kako nastavnici poduĉavaju, u kakvoj su interakciji uĉenici i nastavnici. •Kognitivni stilovi su stabilni i relativno širokog utjecaja na razliĉita podruĉja ponašanja.

Najpoznatiji i eksperimentalno najviše istraživan kognitivni stil jeste Ovisnost-neovisnost o polju.

•Ovisni o polju su manje odvojeni od okoline i više se oslanjaju na informacije izvan sebe. •Veće konformiranje ovisnih o polju. •Ovisni uvažavaju mišljenje drugih, osjetljiviji na socijalne znakove, interpersonalno orijentirani, interesiraju se za druge, emocionalno su otvoreniji, imaju bolje razvijene socijalne vještine od neovisnih i sl. S druge strane neovisni su bolji u nekim vrstama kognitivnih zadataka. •Ovisnost-neovisnost nije dobra ili loša, već se sagledava u okviru njegove adaptibilnosti na odreĊene životne uvjete. Ovisni su bolji u timskom radu, neovisni u individualnom.

Razlike u: •Spolne razlike. Ovisi o naĉinu testiranja. Negdje muškarci neovisniji, negdje razlike nisu tako jasno istražene. Popularnije su ovisne djevojĉice i neovisni djeĉaci. U odrasloj dobi popularnije ovisne žene, a kod muškaraca nema razlike. •Profesionalni interesi. Ovisni preferiraju interpersonalne i neanalitiĉke studije, a neovisni obratno. •Učenje. Ovisni su ĉešće promatraĉi, a neovisni ĉešće sudionici u procesu uĉenja zbog svoje veće sposobnosti strukturiranja informacija na nov naĉin. Povezanost ovisnih i namjernog zaboravljanja, manje se sjećaju i snova. Pri nenamjernom uĉenju ovisni pamte više socijalnih informacija, osim kad je takav zadatak zadan pri ĉemu nema razlike izmeĊu neovisnih i ovisnih.

•Motivacija. Uz vanjske nagrade podjednaki i ovisni i neovisni. Negativni vanjski socijalni utjecaji više utjeĉu na ovisne. Kad se njihov rad kritizira slabije uspijevaju, kao što i kod operantnog uvjetovanja brže razvijaju reakcije izbjegavanja kad ih se verbalno kažnjava. Kad se uĉenje odvija uz prisutnost intrinziĉne motivacije, neovisni su uporniji i nauĉe više jer su im važniji unutarnji okviri nego vanjske reference. •Nastavnici. Ovisni nastavnici favoriziraju nastavu koja dozvoljava interakciju s uĉenicima, a neovisni preferiraju impersonalne situacije s naglaskom na kognitivne aspekte pouĉavanja. Ovisni uĉenici se više zalažu i bolje usvajaju graĊu kad je i nastavnik ovisan. I obratno. •Uspjeh u studiju. Nema razlike.

•Dobi. Neovisnost se snažno razvija izmeĊu 10 i 13 godine, nešto sporije do 17 kad više nema razlike u odnosu na odrasle. U starijoj dobi se smanjuje. •Dio varijance neovisnosti o polju se može pripisati odgoju kojim se poticalo eksploratorno i nezavisno ponašanje, dok rigidna kontrola djeteta vodi razvoju ovisnosti.
•Ovisni su ĉešće bili kažnjavani za nerespektiranje ili agresiju prema roditeljima i autoritetu, dok su roditelji neovisnih kažnjavali djetinjasto i pasivno ponašanje. Majke ovisnih su se ĉešće miješale u djeĉje svaĊe. Kad je otac više ukljuĉen u odgoj veća je neovisnost.

Refleksivnost-impulzivnost se odnosi na brzinu donošenja odluke u uvjetima neodreĊenosti. Najĉešće se mjeri testovima gdje treba naći za svaku od podražajnih slika onu koja je identiĉna meĊu više ponuĊenih. Ispitanici koji su iznad medijana po toĉnosti, a ispod medijana po brzini kategorizirani su kao refleksivni, a u obrnutom sluĉaju kao impulzivni. Broj grešaka ima znaĉajne relacije s dimenzijama liĉnosti. Ispitanici s manje grešaka opisani su kao zdravi takmiĉari, spretni domišljati, empatiĉni, pristupaĉni i razumni. Oni s mnogo grešaka su preosjetljivi, ranjivi, stalno nešto traže od svoje okoline, manjka im samopouzdanje, rigidni su, osjećaju se zanemareni i nisu sretni.

Ovaj stil je neovisan o intelektualnom funkcioniranju. Broj grešaka više korelira s mjerama inteligencije nego vrijeme rješavanja. U zadacima socijalnog rezoniranja impulzivni brže odgovaraju, ĉešće biraju odgovore koji se pozivaju na autoritet, a refleksivni agresivne takmiĉarske odgovore, što je direktniji naĉin pristupu problemu. Usporedba djece s teškoćama u uĉenju i bez njih nema razlike u impulzivnosti refleksivnosti, već oni imaju slabije strategije pri procesiranju informacija. Ali pouĉavanje ĉitanja djece s poteškoćama u uĉenju refleksivnim stilom poboljšava njihovo razumijevanje teksta.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->