Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την

Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων
Διημερίδα 8 & 9 Ιουλίου 2013 
 
«Ενημερωτική ‐Επιμορφωτική  Συνάντηση  Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Κατάρτιση και 
Εκπαίδευση Ενηλίκων»  
 
1η ημέρα, 8/7  
 
 9.00 ‐  9.30       Εγγραφή συμμετεχόντων   
 
Έναρξη 9.30      Προεδρείο: Mάγδα Τρανταλλίδη, μέλος της ομάδας έργου  
                            Προϊσταμένη Τμήματος  Διεθνούς Συνεργασίας 
 
9.30 ‐ 10.00         Χαιρετισμοί 
 
10.00 ‐ 10.25    Παρουσίαση της Εθνικής Πολιτικής για την ΔΒΜ και σύνδεσή της με την 
Ευρωπαϊκή Πολιτική ΔΒΜ από την Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΠΘ 
 
10.25‐10.40     Παρουσίαση   του περιεχομένου  και των στόχων της Ατζέντας από τη 
συντονίστρια κ. Φωτεινή Τσουμάρα   
    
10.40‐ 10.50   «Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ως διαδικασία αναβάθμισης (one step up) 
των προσόντων», παρουσίαση από την μέλος της ομάδας παρακολούθησης και στήριξης 
του εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ, κ. Βάσω Νικολοπούλου 
 
10.50 ‐ 11.15    Διάλειμμα 

00   ‐12.00     Ελαφρύ γεύμα    15.             11.45 Συνέχεια ομάδων εργασίας     16.30   Συζήτηση     12. Βελτίωση της ποιότητας στην κατάρτιση και εκπαίδευση                                   (εργαλεία.15    4 ομάδες εργασίας με τα παρακάτω θέματα:                             α.  αύξηση                                  συμμετοχής στην ΔΒΜ ατόμων ηλικίας 16‐66 ετών                              β. Αναβάθμιση γνώσεων.45‐ 17.15 ‐15.  Επικοινωνία μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης με ευέλικτο τρόπο.                                                                       14. μοντέλα)                             δ.    12.00    4  απόφοιτοι από  διαφορετικά ΣΔΕ    παρουσιάζουν την ανοδική πορεία  τους μέσα  από τη φοίτησή τους. χρήστες τοξικών ουσιών. αποφυλακισμένοι.30 ‐ 14. σε   συνδυασμό με προβολή σχετικού σύντομου φιλμ.15 – 12. Διευκόλυνση πρόσβασης σε ευκαιρίες εκπαίδευσης .                                μεταναστών και Ρομά                              γ.30   Αποτελέσματα ομάδων εργασίας ‐κλείσιμο                                                       2 . ικανοτήτων και δεξιοτήτων  των ευπαθών κοινω‐                                νικά ομάδων: φυλακισμένοι.00 ‐  16.

30‐ 13.30 – 10.15    Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ομάδων εργασίας – Κλείσιμο     14.30    Κοινό θέμα  και στις 4 ομάδες εργασίας: “ Aποκέντρωση – δικτύωση’’                             (Ανάπτυξη περιφερειών μάθησης και τοπικών κέντρων μάθησης με την                              ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργειών )  13. κινητοποίηση.30     Διάλειμμα –καφές    11.2η ημέρα. συμμετοχή και παραμονή σε  προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης) από τον κ.15 – 11.  συνεργάτη/εμπειρογνώμονα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής    10.30 ‐14.15                Ελαφρύ Γεύμα    3 . Radu Szekely.00‐11. 9/7    Προεδρείο:   Φωτεινή Τσουμάρα    9.15  Παρουσίαση καλών  πρακτικών ως προς την εφαρμογή ευρωπαϊκών  εκπαιδευτικών προγραμμάτων (δικτύωση.00   Παρεμβάσεις από του εμπειρογνώμονες των εταίρων του προγράμματος  σχετικά με τους 5 άξονες προτεραιοτήτων της Ατζέντας     11.