SPITALUL, CORANUL, TALMUDUL, KAHALUL ŞI FRANCMASONERIA

de Dr. Nicolae Paulescu

ÎN LOC DE INTRODUCERE Profesorul Nicolae Paulescu s-a născut în Bucureşti în 1869, făcându-şi studiile în acelaşi oraş. Fiziolog de geniu, el a devenit pasionat de studiul secreţiei interne a pancreasului încă de la vârsta de 21 de ani, moment în care studiile în domeniu se aflau la un nivel destul de primitiv, legătura acestor secreţii cu teribilul diabet nefiind elucidată. Dacă primele studii asupra pancreasului le-a efectuat la Paris, reve nirea în ţară se pare că i-a deschis orizonturi noi, în 1916 el efectuând primele ex perimente pe baza extractelor pancreatice la Bucureşti. Din păcate, munca i-a fost întreruptă de evenimente care aveau să marcheze atât atitudinea faţă de politică, cât şi viitorul întregii naţiuni: Primul Război Mondial şi ocuparea ţării de către Puterile Centrale. Să nu uitam că după înfrângerea româ nilor la Turtucaia, C. Argentoianu a prevăzut dispariţia încrederii românilor în sis temul de partide, numind acest sentiment chiar „ura împotriva partidelor”. Iarna dintre 1916 şi 1917 a fost poate cea mai nefastă din istoria României: ţara era ocu pată, molimele făceau ravagii, iar perspectivele erau dintre cele mai sumbre. Acest scurt excurs istoric are rolul de a schiţa contextul în care medicul şi cercetătorul român era constrâns să îşi desfăşoare activitatea. Este uşor de înţeles de ce discursul naţionalist, antisemit şi autoritarist al unor personalităţi ale epocii, precum profesorul A. C. Cuza, a atras mulţi intelectuali şi spirite luminate care, efectiv, nu vedeau altă soluţie. Din 1920, ascensiunea lui Corneliu Zelea Codreanu şi ame ninţarea invaziei bolşevice nu au făcut decât să acutizeze aceste tendinţe. Să ne aducem aminte şi semnalele de alarmă pe care viitorul Căpitan le trăgea în privinţa bolşevizării Universităţii din Bucureşti şi pierderii de teren pe care spiritul naţional, patriotismul o înregistrau. Pentru a reveni la activitatea doctorului Paulescu, succesele incontestabile le gate de descoperirea „pancreinei” îi deschideau acestuia calea către realizări fără precedent. În 1921, profesorul Nicolae Paulescu descoperă insulina (un hormon se cretat de celulele endocrine ale pancreasului, folosit cu rezultate notabile în tratarea diabetului, având ca efect scăderea glicemiei). Dincolo de această realizare, aplicarea tratamentului la fiinţele umane se lovea de factori neprevăzuţi - câinii folosiţi la experimente mureau din cauza scăderii dramatice a glicemiei - studiile trebuind continuate şi perfecţionate pentru stabilirea unui tratament eficient. Din păcate pentru autorul nostru, cei care au pus la punct procedeul au fost cercetătorii de la Institutul Carolina. Cu toate că Paulescu descoperise, după cum am arătat insulina în 1921, laurii gloriei i-au fost refuzaţi Doctorul Frederick Grant Banting şi profesorul John James Richard MacLeod, de la institutul menţionat mai sus, au primit în 1923 Premiul Nobel pentru descoperirea insulinei. Această cruntă nedreptate se pare că a accentuat implicarea doctorului Paulescu în politica naţionalistă. Rezultatele muncii sale de-o viaţă fuseseră adjudecate de alţii. O teză destul de credibilă în opinia noastră este aceea potrivit căreia refuzul Premiului Nobel ar fi avut ca motiv tocmai implicarea în politică a cercetătorului român, animat de o neţărmuită dragoste şi un devotament fără precedent faţă de greu încercata sa patrie, intrat însă în vizorul factorilor de influenţă globali care lucrau la destabili zarea României şi propovăduiau cosmopolitismul. Adoptând o poziţie radicală, de medic al trupului dar şi al sufletului, profesorul Nicolae Paulescu nu s-a mulţumit niciodată cu satisfacţia vindecării bolilor cărnii. Pentru el sufletul era mai important, iar medicul creştin avea datoria spirituală de a-l trata şi pe acesta. Şi în acest sens, Paulescu a fost un precur sor, depăşindu-şi cu mult contemporanii. Astăzi, această abordare complexă este îmbrăţişată în toate ţările civilizate, chiar dacă latura profund creştină a fost abandonată în beneficiul unor aiureli psihanali tice care au dus, după cum se vede, la legiferarea unor barbarii precum eutanasia.
4

În cartea de faţă ni se înfăţişează mentorul Nico lae Paulescu. Chiar dacă atitudinile sale politice pot părea revolute, ele nu trebuie judecate prin prisma comodă a sentinţei istorice retroactive. Susţinător al lui A. C. Cuza, simpatizant legionar, Paulescu rămâne unul dintre cei mai mari oameni de ştiinţă români, iar opera sa tre buie cunoscută şi citită în totalitate. Nu avem a ne ruşina de teoriile politico-religioase ale unui om care ne-a adus, în epoca sa, pe cele mai înal-te culmi ale cercetării medicale. Ar trebui atunci să ne ruşinăm şi pentru că a descoperit insulina şi pentru că suntem români, ori acest lucru nu e cu putinţă. Opiniile antisemite şi naţionaliste exprimate aici de Paulescu fac parte integrantă din opera sa şi sunt rezultatul dezamăgirii faţă de o politică naţio nală falimentară şi de un furt intelectual internaţional. Să nu uităm că într-o epocă imediat anterioară, în Franţa, Drumont scrisese La France Juive, iar Michelet se situa pe poziţii antisemite care depăşeau tot ceea ce se scrisese până atunci, că în Germania, August Rohling devenise o celebritate prin Evreul după Talmud ş.a.m.d. Acesta era curentul politic al epocii, iar dato-ria noastră este aceea de a ne informa şi a-l înţelege. Spirit profund religios, Paulescu a militat pentru viaţa în duhul şi legea Evan gheliei, singura care poate scăpa din imperiul patimilor, al degenerării morale şi tru peşti. Revolta sa faţă de incompetenţa şi orbirea clasei politice româneşti l-a dus la opinii adesea extreme, dar care îi aparţin în totalitate şi ca atare trebuie respectate. Marele profesor Nicolae Paulescu şi-a adus o contribuţie hotărâtoare şi în alte domenii ale medicinii, multe dintre descoperirile sale fiind însă ignorate (de exem plu operaţia asupra hipofizei se numeşte în orice dicţionar Procedeul Paulescu - dar cine mai are timp să îşi aducă aminte?), recunoştinţa care i se cuvine fiind ocultată. Nicolae Paulescu s-a stins din viaţă în 1931, la vârsta de 62 de ani, scăpând de durerea de a cunoaşte bolşevizarea Româ niei. Noi, cei de azi, trebuie să îi fim recunoscători şi să ne ferim cu umilinţă creştină de condamnări conjuncturale, de judecăţi care nu ne-ar face cinste. Editura

5

Pentru moment. cu ferestre largi şi luminoase. astfel fiind. Domnilor. a clădit medicinei. în care se vede clar. ca L ANNEC . reţineţi faptul că. în ziua de 12 mai 1913. de o importanţă capitală. mulţi dintre D-voastră mă vor întreba: De ce vrei să ne faci nişte lecţii clinice? Nu ne sunt oare de ajuns lecţiile ce ni le fac profesorii de cli nică? Desigur că aceste lecţii. B OUCHARD . Dar pietatea elevului se află aici în faţa datoriei profesorului.S P I TA L U L 1 Domnilor. în Bucureşti. în lecţiile vii toare. Şi această afirmaţie o voi demonstra. primite de la profesorii D. Dar. Iată omul ale cărui idei vin să vi le împărtăşesc. până acum (1913 n. 6 . un palat măreţ. o asemenea moştenire e peste puterile mele. au profitat de aceasta.a avut niciodată un medic mai mare ca dânsul. .făcută în aşeză-mântul spitalicesc „Betleem". printre medicii celebri.nici în timpul său. . Aici. Lancereaux a fost un modest şi. cu probe palpabile. sunt la rigoare suficiente. poate. care e imensă. El singur a înţeles importanţa noţiunii de cauză şi a pus medicina pe drumul unei adevărate ştiinţe. L ANCEREAUX . care trebuie să-şi cântărească toate vorbele ce rosteşte şi să probeze tot ceea ce afirmă. Vă miră mult cuvintele mele! Într-adevăr. sunt ca într-un puţ. ceea ce P ASTEUR a fost pentru microbiologic. În acelaşi timp.edit. Paris (Baiffiere edit) Din această lucrare au apărut. Ei bine. ca B RIGHT . Cei ce au reuşit să intre în aceste spitale. ca C HARCOT . mi-a lăsat mie greaua povară de a duce la bun sfârşit o carte 3 . Pot zice că L ANCEREAUX a fost pentru medicină ceea ce C LAUDE B ERNARD a fost pentru fiziologie. P OTAIN . ca să-l plagieze. 2 Ca toţi oamenii mari.a mai fost altul. Trăite de Mediane. pentru mine nu este loc în spitalele din Bucureşti.) trei volume. . Într-adevăr. nu mă va auzi nimeni. R AYER . ADDISON .afară.şi nici printre medicii altor ţări. căci n-am avut unde în altă parte. pe care n-a avut vremea s-o termine. au avut precauţia să închidă uşa şi chiar să o zăvorască cu regulamente. din Bucureşti. nu găsim pe nimeni care să-l egaleze. de dânşii şi de ciracii lor. Dar. piatră cu piatră. VIRCHOW . vă întrebaţi. acest nume nu l-aţi întâlnit decât rareori în cărţile de medicină şi aproape nimeni dintre profesori nu l-a pronunţat înaintea D-voastră. murind. e de ajuns să vă spun că omenirea n . Acest om este L ANCEREAUX . bunăoară ca Huchard. nici înainte de L ANCEREAUX . bineînţeles. nemulţumit cu rutina şi cu obscurităţile clasicismului medical. Şi ca să ştiţi cine este L ANCEREAUX .voastră. 3 Lancereaux et Paulesco. printre cole-gii săi renumiţi. repet sus şi tare că medic ca L ANCEREAUX n . Ceea ce vă aduc eu sunt ideile personale ale unui om de geniu care. Oricât voi strigă. pe care orice medic e da tor s-o cunoască. el a fost necunoscut de contemporanii săi. ca observator fără seamăn şi ca spirit ştiinţific extraordinar 2 .şi v-am chemat aici. 1 Conferinţă de deschidere a lecţiilor de medicină. de ce v-am chemat în acest aşezământ? V-am chemat ca să vă fac câteva lecţii clinice. ele constituie un fel de clinică clasică. T ROUSSEAUX . dintre care însă mulţi. mi-a dat şi sarcina morală să fac cunoscută lumii opera lui. mai ales. Veţi zice poate că admiraţia mea se explică prin împrejurarea că am fost crescut la şcoala acestui maestru. care fac ca nimeni să nu mai poată pătrunde acolo.

b) . . medicina studiază omul. ce este un medic? Ce este un bolnav? Ce este un spital? I.prin igienă . Ce este un medic? Un medic este un om care exercită medicina. Profesia unui medic îl obligă să se devoteze pentru cei ce suferă şi. 7 .subiecte asupra cărora L ANCEREAUX a lăsat lucrări nepieritoare.medicina. nu servesc decât să inducă lumea în eroare. din punctul de vedere morfologic. despre afecţiunile rini chiului. b) . obstetrica).precum şi evoluţia şi repro ducţia individului (embriologia. căci. Din fericire vă am pe D-voastră. . ca uremia.vilor.fenomenele vitale de nutriţie şi de relaţie (fiziologia) 4 . fiind o ştiinţă cu apli-ca ţii practice. cel puţin să-i evite moartea. trebuie să încep prin a vă descrie nişte sindroame ca albuminuria.Ca profesie. n-a fost înţeles.structura intimă a acestor organe (histologia).şi-l studiază întreg. daţi-mi voie să vă întreţin. c) . fiziologic şi patologic.forma corpului omenesc şi a organelor ce-l constituie (anatomia).bolile generale şi afecţiunile organelor. mai întâi. 2. medicina serveşte pe om: a) . Pentru astăzi.pentru adevărul ştiinţific. Medicina recurge la ştiinţele fizico-chimice şi la ştiinţele naturale. . Am de gând să vă vorbesc anul acesta. În ce altă profesie se găseşte abnegaţia absolută de sine. corp şi suflet. pentru a pricepe bine afecţiunile rinichiului. . medicina.după cum mam pasionat şi eu . ea nu urmează sisteme sau utopii. în acelaşi timp. medicina studiază omul şi. de multe ori chiar. după cum ştiţi. Dar ce este medicina? Medicina este o ştiinţă şi.un spital ca acesta în care ne aflăm.sindroame oare cum întinerite prin cercetări făcute în laboratorul meu.Voi face şi eu ce voi putea.i însufleţească pe medici. Aceste sindroame vor face subiectul lecţiilor viitoare. într . . o profesie. . Într-adevăr. spunân-du-vă câteva cuvinte de spre spiritul ce se cuvine să . ce-l protejează de boli. studiază: a) . ce-i alină durerile şi caută să-l vindece sau. Medicina cunoaşte deci în mod real omul. . care fiind întocmite pe o cunoştinţă imperfectă a omului. . are omul ca unic obiect al studiului ei.fiu oropsit. . Vom organiza astfel o falangă românească. dacă adevărul mai are trebuinţă de întinerire.şi pe urmă despre afecţiunile cordului şi ale vaselor (artere/vene şi limfatice).. are meritul de a pleca numai de la fapte pozitive. să-şi rişte viaţa pentru a scăpa pe aceea a altora.. Dar.prin terapie . Dar. ea ar trebui să fie principala bază a filozofiei. ce va merge să arate Franţei că cel mai mare dintre medicii lumii este fiul ei. singură printre ştiinţe. care tulbură fenomenele vitale de nutriţie şi de relaţie (nosologia şi patologia). din nenorocire. Ce e mai mult. care sunteţi în stare să vă pasionaţi. Prin urmare. când se află în faţa bolna .Ca ştiinţă. Dar nu e numai atât. . pe care medicina o impune celor ce o exercită? 4 Pentru a studia fenomenele vitale. 1 .

un orăşean care. Ori. . .în plus. 657.bogaţi sau săraci. .medicul. sau contractează boli. T.au produs.prin grai şi prin exemplu. Dar. să fie un învăţător al omenirii sau mai bine zis. devine prietenul şi chiar con fidentul celor ce suferă. pe care poporul le numeşte.Este evident deci că.. care combate aceste patimi. până şi hrana copii lor lui. şi-a pierdut minţile. p. „scopul final al medicinei nu este numai să vindece sau să prevină bolile. .un ţăran care.care-l as cultă şi se supun orbeşte la prescripţiile lui.victi mele propriilor lor patimi (adică ale instinctelor deviate de la adevăratul lor scop). ca unguri. un apostol al moralei. . până la moarte şi. şi aşa ar fi în realitate.vin la spital.. un sa vant care iubeşte din tot sufletul ştiinţa medicală. nevrând să-şi înfrâneze pofta de băutură. doborât de tifos. Dar. un dulgher care. Veţi întâlni bunăoară pe beţivul care. p.care e ruşinea familiei şi plaga societăţii. până devine tabetic 6 .adică să răspândească principiile adevăratei morale ştiinţifice. „Cinsteşte pe medic” zice Biblia. 5 6 Lancereaux et Paulesco. în acelaş timp. H IPOCRATE . . naţii chiar duşmane nouă şi care duc în contra noastră. dintre toate profesiile. Sunt bolnavi care. dreapta pedeapsă a unei asemenea sinucideri.indivizi care inspiră scârbă şi care par a nu fi demni de nici un interes. de asemenea. Medicul trebuie deci să fie. aruncă în ghiarele cârciumarului tot ce agoniseşte. . .. tineri sau bătrâni.care-şi dezono rează părinţii. . şi din cauza bolii nu mai sunt în stare să-şi agonisească nici măcar cele nece sare pentru întreţinerea vieţii. 8 . . lovit de pelagră.nu vede într-însul decât un mijloc de a-şi procura gâdilituri plăcute şi abuzează de actele generării.. o luptă pe viaţă sau pe moarte. adică ştiinţa omului. zace în neştire timp de trei săptămâni. victime de multe ori ale unei organizări sociale defectuoase.care ar pieri dacă ar fi părăsiţi. medicina este cea mai binefăcătoare. părintele medicinei. Acum înţelegeţi înalta demnitate a profesiei medicale şi respectul ce i se dă din toate părţile. dacă oftica 5 . Dar..tulburări ale funcţiilor vitale de nutriţie sau de rela ţie. Astfel de bolnavi. . .. nu a venit să scurteze o existenţă degra dantă.care înveninează viaţa unei nenorocite soţii. În asemenea condiţii se află. cu drept cuvânt.sub influenţa unei cauze patogene.veţi întâlni la spital indivizi . să fie o fiinţă care se jertfeşte pentru alţii.ci încă să perfecţioneze pe oameni şi să-i facă mai fericiţi.să poată să lumineze omenirea şi să-i îndrumeze educaţia socială.” căci ai trebuinţă de el”. căzând de pe o schelă.. ruşinoase. greci. făcându-i mai buni”. . prin profesia sa. în sfârşit. Ibidem. veţi mai descoperi şi oameni de alte naţii. a avut dreptate să zică. nu pot să-şi procu-re îngrijiri medicale. dacă confraţi nedemni n-ar fi deschis tarabă în templul sacru al medicinei. unele. . şi-a frânt o mână sau un picior. nepri-cepând sau bătându-şi joc de importanţa instinctului genital. . . îi este uşor ca. . . în spital. de pildă. Să oprim aici această enumeraţie dezgustătoare. Traité de Médecine.alături de ţăranul şi de orăşeanul. . pe desfrânatul care. fiind săraci. II Dar.şi care sfârşeşte în imbecili tate. alături de lucrătorul căzut de pe schelă şi vic timă a muncii. tulburări care-i pot ameninţa existenţa. . Veţi găsi. I. ovrei. Astfel. al cărui scop este reproducerea. . cum un medic instruit cu noaşte instinctele şi prin urmare şi patimile. 154.şi încă în mare număr . . ce este un bolnav? Un bolnav este un individ în al cărui organism s.

îmi veţi zice: oamenii. care este cheia acestei enigme? III Ce este un spital? Să lămurim şi noţiunea de spital Un spital este un aşezământ. altădată. unde mureau de foame. De altminteri. Care este explicaţia acestui fapt? N-am putea oare să-i distrugem pe aceşti bolnavi. . Hopitaux. 50. Numeroase cercetări istorice şi arheologice arată că în vechime n-au existat spitale. erau abandonaţi într-o insulă. slăbeşte din ce în ce pentru membrii tribului şi ai naţiei şi ajunge să fie aproape nul pentru mem brii omenirii . Homo.care trebuie să fie suprimaţi ca nişte concurenţi căzuţi căci în această luptă nu supravieţuieşte decât cel tare. care sunt o povară pentru societate şi de cei de altă na ţie. de încălzit etc. ci numai în mintea smintită a câtorva atei materialişti. acest sentiment.. care nu mai puteau servi stăpânilor. precum şi tot ce le este necesar pentru întreţinerea vieţii.care au suferit ei înşişi sau au văzut pe alţii suferind de o asemenea boală”. . de milă. Aceleaşi lucruri se petreceau şi la alte popoare vechi. gratis.buni sau răi. bunăoară la Mezi.... la Perşi. au un sentiment instinctiv de compătimire. lângă piscine. ca şi animalele. . destinat în mod special şi unic bolnavilor. că această hidoasă lege nu există în natură. Bolnavii şi infirmii se adunau sau erau transportaţi în pieţele publice. homini. in Dict encydopedique des sciences wedicales. Este evident că orice spital trebuie să aibă o clădire care să îndeplinească anumite condiţii de dispoziţie generală şi interioară.. să dispună de venituri suficiente pentru a putea face faţă. în care bolnavii săraci găsesc. ne invită să nu-i cruţăm pe bolnavi . Atunci. mila nu exista pentru vicioşi şi mai ales pentru duşmani. sclavii bolnavi. spitalele erau cu totul necunoscute. nu se găseşte nici o urmă de instituţii ospitaliere la evrei. intens pentru membrii familiei. care sunt un pericol pentru neamul românesc? În antichitate.. lupus! V-am arătat. p. T. adică cel sănătos. sunt condamnaţi să piară. îngrijirile medicale de care au trebuinţă. În tot cazul..şi atunci se numeşte filantropie . în timpul bolii lor. pentru semenii lor ce suferă.să posede un mobilier convenabil. lupta pentru trai. a lui DARWIN . . pe timpul romanilor.prin urmare instinctul milă nu a putut prezida la alcătuirea spitalelor. pe când cei slabi. însă. la răspântii sau sub portice. chiar faimoasa lege.” „În India. Dar.Or. sau cel puţin să ne scă păm de cei vicioşi. nu pare să fi existat în anticul Egipt”. Art. un autor a cărei competenţă este incontestabilă 7 .fundat de o per soană sau de o asociaţie de persoane. iată ce zice în această privinţă. zisă naturală. primesc în spital aceleaşi îngrijiri. toţi aceşti oameni.” 7 Boisseau. adică cei bolnavi. pentru a primi sfaturi de la trecători . Dar de când există spitalele? Instituţia spitalelor este de dată relativ recentă. să aibă un personal medical şi infirmier instruit şi devotat. fără să se ţină seamă de meritele sau de nemernicia lor. „De asemenea. în mod larg. virtuoşi sau vicioşi. într-o lucrare bine documentată. Ei bine. Într-adevăr. la toate necesităţile bolnavilor. 273 9 . conaţionali sau inamici. de aerisire. „Nici un stabiliment public.

. cit. 11 Sfântul Grégoire de Naziance. dar nu se găsesc încă nici astăzi”. Episcopul Cesareei Cappadociei. 279. să se ridice azile unde erau adăpostiţi şi nu triţi infirmii săraci. Orat XLIII. p. pare a fi o încercare binecuvântată. Dar. vezi Boisseau. Cynosargul era locul unde erau adunaţi copii abandonaţi. I. p. ale cărei fapte bune ne-au fost transmise prin scrierile Sfântului Ieronim 10 .vezi un oraş nou. îndurată fără murmur. Sfântul Vasile. 9 Boisseau. Fabiola. 8 „Această lipsă totală a unor adevărate case ospitaliere. a fost totuşi adesea contestată: dar niciodată nu s-au putut aduce probe demonstrative de existenţa lor". „atunci când religia lui Hristos veni să spună omului că o fiinţă ome nească ce suferă este un frate ce trebuie alinat. sub numele de Geroniae. „Până în primele secole ale Erei creştine. p. apoi ca stabilimente de sine stătătoare.numai atunci. care este sanctuarul pietăţii. de Gerusiae. I cit. nu primea decât oameni sănătoşi. .şi tocmai pe la sfârşitul secolului al Vl-lea apărură spitale şi în Occident. . Din aceste fapte istorice rezultă că: Spitalele n . edi ficii publice unde bătrânii. Funebris oratio in laudem Basilii Magni.. 10 . iar Xenodochul. în antichitate. ele au apărut în primele secole ale erei creştine şi sunt efectele carităţii. în anul 380 sau 381. romanii.„În China. Mai întâi ca anexe ale bisericilor şi mănăstirilor. primul spital pentru bolnavi a fost fondat la Roma. „ Spitalele sunt o inspiraţie a carităţii creştine ” 9 .zice Sfântul Grigore din Nazianz. Acolo boala. Lett Ad Oceanum. I. Mai târziu. 278).. acolo caritatea străluceşte în operele sale”. cit. zidi la porţile acestei cetăţi un azil celebru unde se primeau şi se îngrijeau bolnavii. Dar nică ieri nu este făcută vreo menţiune despre edificii destinate în mod special bolnavilor”. Pe la aceeaşi epocă (anul 372). „Oraşele Greciei posedau mai toate. erau întreţinuţi pe socoteala Statului. de o pioasă femeie creştină. 10 Sfântul Ieronim. înce pură. Mai târziu. deschis tuturor străinilor. într -adevăr „nu se găseşte nicăieri vreo indicaţie cât de puţin precisă şi nici cea mai mică rămăşiţă arheologică" asupra spitalelor din vechime. 279. atât în Orient cât şi în Occident. Încă de pe la jumătatea secolului al III-lea şi mai ales în secolul al IV-lea. ca şi grecii. care aduseseră servicii eminente patriei. sub împăratul Justinian şi sub urmaşii săi.au existat în antichitate. asemenea azile se înmulţiră în Orient. n-au avut spitale 8 „. „îndată ce ieşi din cetate. Leit. fu posibil să se cre eze adevărate spitale”. 11 . vezi Boisseau. (Boisseau. p. nu numai că în secolele trecute n-au existat spitale. 278.

vă vor permite să vă instruiţi.dar resping sau nu se ocupă de sărmanul bolnav. 13 Sf. Sunt alţi medici de spital.. 12 Caritatea este un act voluntar. cărora li se pare că spitalele sunt făcute pentru ei.. Şi dacă voiţi să fiţi perfecţi. v. prinţii şi oameni bogaţi. 11 . într-adevăr. Mie Mi-aţi făcut” 13 . îngrijindu-i. fac cât pot mai puţin. . la spital. Mai sunt şi medici de spital cărora. . binecuvântaţii Părintelui Meu. precum şi împăraţii. Când veţi intra în vreun spital. Dumnezeu vrea ca iubirea. . li s-a atrofiat fibra idealului şi au căzut în indiferenţă. . să nu urmaţi aceste păcătoase exemple.sacrificând totul pentru clientela lor particulară. ce-I datorează oamenii să se reverse asupra bolnavilor săraci 14 . 14 Există o mare deosebire între caritate. c.. Dar.. Din fericire. Matei. D-voastră.. de binefacerile lor. urmând preceptele carităţii. lepădaţi şi trân-dăvia şi daţi-vă cu totul bolnavilor. devenind pur şi simplu nişte funcţionari adică un fel de trântori care. Sfântul Vasile. însă. vizita în câteva minute. Ei sunt mulţumiţi când primesc un caz interesant. către Autorul vieţii lor. Este bine ca medicul să aibă milă de bolnavi. Fabiola. prin caritate. cupizi şi avari.şi mila sau filantropia. şi să înalţe astfel această iubire până la Acela pe care nu-L pot atinge şi care n-are trebuinţă. în lipsa unei educaţii creştine. asemenea monştri sunt rari. când Te-am văzut bolnav şi am venit la Tine? Şi răspunzând Împăratul va zice lor: Adevăr zic vouă. XXV. tinere şi generoase. întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai Mei prea mici. . . culegeţi fructele ce se vor dezvolta din să mânţa ce am semănat astăzi în sufletele D-voastră. galopând pe dinaintea paturilor. de care dispun oamenii. ce nu poate fi exploatat în profitul gloriei lor. şii consideră pe bolnavi ca pe nişte obiecte de studiu. Căci.mai ales când e vorba de a îngriji pe un bolnav sărac. Din această sentinţă au răsărit spitalele.şi. Ap. să ne întoarcem la în trebarea noastră: Care este spiritul ce trebuie să existe într-un spital? Sunt unii medici de spital. care au fondat spitale. Cu alte cuvinte..neglijează bolnavii care nu le pot plăti şi fac. Acest soi de medici paraziţi roiesc pretutindeni şi constituie o adevărată plagă socială. . Atunci vor răspunde Lui drepţii. căci acest sentiment instinctiv este mai mult sau mai puţin capricios. ** Originea ideii de spital fiindu-ne acum cunoscută. acesta este singurul mijloc efectiv. căci El este Binele infinit. . bolnav am fost şi M -aţi îngrijit. manifestată asupra oamenilor. pentru El Însuşi.cărora să le fiţi recunoscători dacă. căci dacă mijloacele sunt cunoscute. Şi. nu e de-ajuns.care este iubirea de Dumnezeu. care nu prezintă decât un caz banal. dezbrăcaţi-vă de patimile de cupiditate şi de orgoliu. zicând: Doamne. care este slaba iubire instinctivă pentru orice om. pentru că atât scopul cât şi mijloacele sunt cunoscute. 31-40. pe câtă vreme mila este un sentiment instinctiv. Ev. El va zice celor de-a dreapta Lui: Veniţi. orgolioşi. de moşteniţi Împărăţia cea gătită vouă de la întemeierea lumii. n-au făcut decât să pună în practică preceptul cari tăţii creştine... De aceea este necesar ca şi raţiunea să intervină. ca să-şi manifeste iubirea către Creatorul lumii. scopul este ignorat cu totul. care.Dar ce este Caritatea? Caritatea este un act voluntar 12 . asupra căruia vor putea să facă o comunicare la o societate savantă sau săşi publice observaţia într-o gazetă medicală. pentru o leafă cât mai grasă.. a cărui formulă a fost enunţată astfel de către Iisus Hristos: „Iar când va veni Fiul Omului întru Slava Sa.

nu ca pe un frate ce suferă . . 12 .îngrijiţi pe bolnavul mizerabil. Acesta este spiritul ce trebuie să domnească într.nu ca pe un om.un spital.ci ca pe însuşi Dumnezeu.

17 Coran. . I. . Se înţelege uşor importanţa enormă ce o prezintă pentru noi această legislaţie. Traduit d'Arabe en Francais par Sieur du Ryer. el duce o viaţă de adevărat bandit. legislaţie pe care pe urmă. după nouă ani de lupte sângeroase. .adică de o bună parte din Europa. 11. p.Patima de proprietate a) . Instincte sociale. 101.legislaţii care sunt potrivnice moralei lui Hristos şi care au pretenţia să lecuiască relele omenirii. înfocat la jaf şi lacom la împărţirea prăzilor. care confirmă vechile scripturi (Biblia şi Evanghelia) şi care conduce pe cei buni pe calea mântuirii” 17 . „Coranul” sau „Alcoranul”. editor).atât din cai şi din cămile. . după 12 veacuri de existenţă. . cât şi din celelalte lucruri jefuite” 20 . Acest „Alcoran” ar fi fost destinat să înlocuiască cu folos legislaţiile ovre iască şi creştinească. L. . L'Alcoran de Mahomet. Să examinăm deci. Să studiem deci Alcoranul. 1685. în tiranie şi în despotism.din punctul nostru de vedere biologic. apăru în Arabia un legis lator. în capul unei bande de arabi care îi sunt credincioşi. de o treime din Asia şi de jumătate din Africa. după Hristos. Paris. în ceea ce priveşte patimile de proprietate şi de dominaţie 18 . etc. CORANUL Pe la sfârşitul secolului al VI-lea.şi să-i punem în evidentă prescripţiile. Chapitre de la Vache. 16. . legea lui MAHOMET este urmată de peste două sute de milioane de oameni. (C. 1910. voi s-o întindă asupra întregii omeniri. au venit alte două legislaţii religioase. Astăzi. (Vezi Paulescu. Vom începe prin Coran 16 . Instincte sociale. ce prescriu aceste coduri de legi împotriva patimilor de proprietate şi de dominaţie. În acest timp. 13 . etc.Încă de la începutul carierei sale.LEGISLAŢII RELIGIOASE (Urmare 15 ) După legislaţia creştină. numit MAHOMET .dădu arabilor o legislaţie religioasă. puse mâna pe Meca 19 . Patima de proprietate constă în cupiditate şi în avariţie. p. îngerul Gabriel ţi-a inspi rat Alcoranul.Coranul musulmanilor şi Talmudul ovreilor. . . 15 16 Paukscu. Patimi. Chapitre de l'Exil. La Haye. iar cea de dominaţie. „Dumnezeu vă porunceşte să daţi Profetului o parte din prada ce o veţi lua de la duşmani. MAHOMET . Mahomet et son oeuvre. Sfetea. 20 Coran. Gondal. „Cu voia lui Dumnezeu. 1910.) 19 I. care. săvârşi mai multe expediţii ar mate (în număr de 27) şi. 433. 18 Patimile sunt nişte instincte deviate de la scopul lor natural. . p.pretinzând că se sprijină pe Biblie (din care cunoştea imperfect anumite părţi) şi pe Evanghelie (pe care o ignora aproape cu totul). p.În naţie.

pe tatăl şi pe mama voastră. începând cu Persia. 25. în general. însă opreşte cămătăria 25 .Patima de dominaţie a) . averea altuia” 23 . El recomandă o oarecare binefacere către săraci: „Fiţi binefăcători către săraci. deveneau o pradă râvnită şi cădeau în mâinile lor.. fac bine. 24 Coran.Califii. p. p. p. Chap. secta se întinse asupra Arabiei în tregi. pe or fani. De la Meca. din ceea ce aveţi. care nu avea altă ţintă decât cucerirea 21 . de la lignee de Joachim. dreptul de proprietate este absolut şi exclusiv. autoritatea tatălui e absolută. 26 Coran. p. El are dreptul de viaţă şi de moarte 21 22 Hergenroether. Chap. Dumnezeu permite comerţul. Ceea ce pun deoparte. în urma unui război nenorocit. . b) . 6. ţările care. . De Hod. care s-au strâmtorat pentru ca să servească pe Dumnezeu şi care nu mai pot să lucreze” 26 .. în ţări din ce în ce mai depărtate. urmaşii lui MAHOMET . cu rău tate. p. ceva mai mult. ca a noastră. III. de la Vache. cu care musulmanii veneau în contact. Astfel s-a întâmplat cu nenumărate ţări. cu tendinţa de a se face stă până pe toată suprafaţa pământului. El condamnă zgârcenia. 25 Coran. Pretutindeni. ei fac foarte rău. fără motiv. ca strigoii. El dezaprobă şi cămătăria: „Cămătarii au zis că comerţul este asemenea cu camăta.În trib şi în familie . ca pe nişte oameni lipsiţi de dreptul de proprietate. „Nu corupeţi pe judecători prin daruri şi plocoane pentru ca să mâncaţi. arabii şi mai cu seamă turcii. M AHOMET interzice frauda sau înşelăciunea.şi pe urmă năvăli. îl luară ca exemplu şi organizară o putere militară. peste tot. pe care le admi nistrau. sângele popoarelor creştine învinse. II. p. 22. trecând prin Peninsula Balcanică şi prin Africa de Nord şi ajungând până în Spania. măsuraţi cu măsuri bune şi nu reţineţi nimic de la aproapele vostru” 22 . de la Vache. până la cea mai neagră mizerie. sugeau. de Vache. au păstrat o anumită cinste în afa ceri şi chiar o oarecare dărnicie faţă de săraci.. 57. Jaful era atunci un obicei. „Cântăriţi cu cântare drepte. 27 Coran. pe aliaţii voştri. Chap. „Să nu credeţi că cei ce sunt prea economi şi zgârciţi. 23 Coran. „Veţi ajuta. de jur împrejur. de la Vache. Histoire de l'Eglise. 181. 14 . îi va sugruma în ziua judecăţii” 24 . Într-adevăr. Chap. 36. Dar toate astea nu sunt adevărate decât în ceea ce priveşte relaţiile arabilor între ei. pe săraci şi pe călători” 27 . sultanii şi paşalele lor. p. Chap. din contra. Islamismul propagându-se numai prin arme. Coran. Chap. teritoriile naţiilor. Cât despre străini şi mai ales despre creştini. au avut nenorocirea să le cadă în gheare. ba. musulmanii. .în familie . au sără cit astfel. în aceste condiţii. 36. e lesne de înţeles că.ma homedanii îi tratează ca pe nişte robi.

. pentru a garanta continenţa cadânelor şi a asigura posesia lor. trei sau patru. credincioşii lui Mahomet le ascund în închisori fără de ferestre ce dau în stradă. 30 Femeia este considerată. des Bandes. Chap. 15 . Dar. 221. Dar. că islamul este „religia trufiei şi a desfrâului 29 . de pe urma poligamiei. vezi şi Chap. p. Dar adaugă. se supune lui Dum nezeu” 33 . să-şi împartă iubirea unui singur om.. p. Chap. 27-28. fără nevoi sexuale. 285. Lejuif. 33 Coran. cu drept cuvânt. fie ca un instrument de plăcere. îi făcură eunuci şi îi întrebuin ţară ca păzitori de harem.… uciderea copiilor este un mare păcat” 28 . b) . des femmes. Astfel. dă astfel voie credincioşilor săi să divorţeze de câte ori vor voi. G. politeţe şi binefaceri” 32 . p. apostolul lui Dumnezeu. vei păstra pe cele ce-ţi con vin. Puteţi. Astfel. care nu lasă să se vadă decât ochii. lipsindu-le pentru totdeauna de capacitatea de a crea o familie. ca să poleiască pilula: „Divorţul. Fondatorul islamului. în veci nesăturate. des femmes. 31 Coran. robi străini. te vei despărţi de cele ce te plictisesc şi te vei culca cu cele ce-ţi plac” 31 .dacă vă e teamă că nu le puteţi întreţine pe toate. X. de asemenea.ceea ce a făcut să se zică. femeile sunt groaznic chinuite de gelozie.exclusiv rezervată stăpânului. des Bandes.în naţia arabă.sau le acoperă cu văluri groase.asupra femeilor şi asupra copiilor. trebuind ca. ale acestor nenorocite femei. ca unii sultani). p. întâia şi a doua oară. 60. relativ la copii. 28 29 Coran. „Acela care se supune profetului. trebuie să se facă cu blândeţe. Totuşi. . în plină pe rioadă de rut. adică să se schimbe în despotism şi într-o tiranie feroce. la un oarecare moment. mai multe.au mers până să mutileze fiinţe omeneşti. putreziţi de vicii. . de MAHOMET . luate chiar dintre roabe. Pentru a lupta contra revoltei trebuinţelor genitale. cu forţa. „Dintre femeile tale. du Voyage de nuit. 70. de Mousseaux. nu luaţi decât una. Chap. 331. . Scopiră deci. destinat să sature dorin ţele bestiale ale masculilor. „Nu vă omorâţi copiii de frica sărăciei.el însuşi a avut. le dă voie să aibă în plus un număr nedeterminat de concubine (sute sau mii. . M AHOMET autorizează pe adepţii lui să aibă până la patru neveste. adică lipsiţi de organe genitale. Paris. fie ca o vită condamnată la o sclavie mârşavă. de musulmani. p. „Însuraţi-vă cu femeile care vă plac: două. 30 Coran. ca provenind de la Dumnezeu. de la Vache. care domneşte până azi în toate ţările musulmane. până la cincisprezece soţii legitime. a fost uşor să se transforme instinctul de dominaţie într-o patimă neînfrânată. să vă căsătoriţi cu roabele pe care le-aţi dobândit. adevărate morminte pentru vii . pentru că a fost considerată. p.. p. puterea e absolută. falsul prooroc le încătuşează cu lanţul ignominiei. 32 Coran. Chap. pentru a putea ţine în frâu o asemenea turmă de femele. prin instituţia poligamiei. MAHOMET uşurează oarecum rigoarea acestui drept. flagel înjositor care dezorganizează familia şi care e fructul unirii patimii genitale cu patima de dominaţie. Chap. monştrii musulmani născociră să recurgă la masculi. c. Şi acest legislator nu ţine nici o socoteală de fap tul că. Cât despre femei. 332.

Chap. . Dar. 141. decât legea lui Dumnezeu” 35 .iar nu. adică al patimei de dominaţie. Însă. . şi au dispărut. împinsă la cea din urmă expresie. „Ucideţi pe necredincioşi. răpite familiilor îndurerate. renăscură din cenuşa lor. pentru ca să le întindeţi curse” 34 . ajunsese până în Râmnicu-Sărat. Coran. de care e plină istoria musulmanilor.. 37 Două din rudele mele au fost luate astfel cu forţa de turci. i se dă ca misie să se opună la dezvoltarea patimei de dominaţie. pentru ca să înlăturaţi răscoala şi ca să nu existe în lume altă lege. sunt acum moarte. luptând pentru credinţă. de la Ugnee dejoachim. ..adevărate războaie de exterminare. regi şi pontifi. în acelaşi timp. şi luară repede. în el însuşi. erau luaţi ca robi. „Omorâţi pe cei răi. în adevăr. 16 . pribegind prin munţi. pentru ca să umple haremurile şi lupanarele islamului 37 . MAHOMET transmite tuturor musulmanilor această putere de viaţa şi de moarte asupra ghiaurilor. pe la 1730. p. du Butin. p. de pe urma acestor cataclisme. nepedepsit de nimeni. odinioară înfloritoare. „Dacă sunteţi ucişi.războaie nimicitoare.Această stare de plâns este agravată şi prin faptul că MAHOMET contopeşte întruna. 146. Ea este produsul cel mai curat al trufiei omeneşti. somnul sau moartea. sugrumate de jugul islamului. Răpirea acestor tinere fete a fost comisă după uciderea tatălui lor. Şi. . El uzează şi abuzează într-atâta. până astăzi. Chap. precum şi cea a popoarelor cu care ei au venit în contact Naţiuni. M AHOMET promite chiar recompense eterne celor ce mor în război. celui ce exercită dominaţia. Cele din Peninsula Balcanică. ce este islamismul. Istoria românească va păstra cu sfinţenie aminti rea a mii de tinere fete. Dar. fără să li se mai dea de urmă. veţi fi adunaţi înaintea divinei Majestăţi ca să fiţi răsplătiţi” 36 . Peste tot în drumul său. mahomedanismul a semănat.împreună cu devastarea. după cum pretindea el. 55. care. în câţiva ani. amândouă autorităţile. sunt pierdute pentru vecie. 34 35 Coran. cu toată familia. deh Conversion. pseudo-profetul nu s-a mulţumit cu ruinele ce grămădea în trece rea sa. din Asia Occidentală şi din Africa de Nord. Abdul Hamid a comis. a fost nişte războaie teribile. asemenea masacre neputând fi decât efectele izbucnirii patimilor de dominaţie şi de proprietate.ceea ce în practică este foarte greu. 36 Coran. de realizat. care pustiesc ţările prin măcelărirea locuitorilor şi prin incendierea locuinţelor. După un război. preot din Oltenia. sultanul are dreptul de viaţă şi de moarte asupra tuturor supuşilor săi. unde îi veţi întâlni. . învinşii. un avânt de viaţă şi de cultură. o religie universală . un măcel omenesc îngrozitor asupra supuşilor săi armeni. ceea ce este şi mai grav. multe popoare (românii. de această teribilă pre rogativă că.. în zilele noastre. răspândită de această îngrozitoare calamitate. . dacă nu imposibil. Puterea fiind absolută. grecii. p. luaţi-i robi şi observaţi pe unde trec. iar civilizaţiile lor. inerţia. de când acest monstru tiranic a intrat în descompunere. care nu erau ucişi.măcel cum nu s-a mai văzut în lume de la marea revoluţie franceză. Chap. civilă şi religioasă şi vrea ca şeful statului să fie şi mare preot. Robia este într-adevăr o altă plagă. Cu alte cuvinte. califii şi sultanii sunt. sârbii. Acest fapt este un semn indiscutabil că M AHOMET a stabilit o simplă instituţie naţională. Prima consecinţă a acestei stări de lucruri. atât de înaintate în timpul romanilor. poate cea mai hidoasă. bulgarii) care au putut să scape cu viaţă. adevărate fecioare-martire. intraseră în agonie.

în acelaşi fel cum ei v-au insultat” 40 .nu sunt decât nişte criminale alterări ale învăţăturii sale. pentru ca să aprobe invaziile unei bande de tâlhari care îi săvârşesc planurile criminale de răzbunare. ci până de şaptezeci de ori.şi se 38 39 Coran. ureche pentru ureche. câte şapte ori” 41 ! În plus M AHOMET face din răzbunare o datorie. . De va vrea el să se despartă de voi.şi că. Chap. v. smerite. femeie pentru femeie 39 . fecioare şi nefecioare". Acest înşelător a susţinut mai întâi că Mozaismul şi Creştinismul. du Rang. îngerul Gavriil şi toţi ceilalţi îngeri îl vor apăra. rană pentru rană. Chap. în sfârşit. sclav pentru sclav. p. 40 Coran. mulţumite. Ap. înlăturând pe cea a Evangheliei. Mai târziu. ci un aventurier preocupat. să stabilească o împărăţie. Astfel. 17 . el a fost nu un adevărat fondator de religie. De altfel se ştie că şi în zilele noastre. 42 Coran. p. Chap. 22-23 41 Sf. de la Conversion. . 18. curate. după mine.de care se servise pentru a redacta Coranul. cinstite. 88-89. de la Table.. de la Defense. care singură este eternă. care judecă după Coran. şi Ev. drept-credincioase. pe care turcii voiau chiar s-o introducă într-un tratat. Dumnezeu îi va da.. Dumnezeu i-ar fi la ordine. „Aduceţi-vă aminte că Isus a zis fiilor lui Israel: „Eu sunt trimisul lui Dumnezeu: El m-a însărcinat să confirm Vechiul Testament şi să vă anunţ că. . „Talionul vă este prescris şi la omoruri: liber pen tru liber.se mai ştie că toţi negustorii de sclavi sunt mahomedani. 44 Coran. blânde. nas pentru nas. Dar Mahometz nu întrerupe nici aici faptele sale mârşave. p.dar agravând-o. După el. Chap. 20. indignate de purtarea-i: „De faceţi ceva împotriva profetului. Chap.pe când. răpirile. nu fac nimic pentru a împiedica acest târg infam. „Am poruncit Talionul: om pentru om. 445). ca să îi scopească şi să îi introducă astfel în corpul ienicerilor. pe care MAHOMET O adoptă după M OISE . Coran. cel ce va păzi această lege. (Coran. văzând cum Creştinismul devine univer sal. p. .. în locul vostru. 22.. făcând astfel ca ţara să îndure toate grozăviile unui război înfiorător. în realitate. Matei. de la Vache. încă mai mult. el zice femeilor sale. ochi pentru ochi. evlavioase. pe care o impune credincioşilor săi ca un ordin sacru: „Omorâţi mai ales pe cei. pe care musulmanii îi duceau în sclavie la Stambul. Mahomet nu se sfieşte să recurgă la minciună.. . pentru ca să-i justifice hoţiile. p. ca cel din urmă şi cel mai mare dintre trimişii lui Dumnezeu. Chap. ce şi-au dat silinţa ca să alunge pe profet din Meca” 42 . va veni un profet ce se va chema Mahomet” 44 . asasinatele. care vor fi supuse. . înainte de toate. munteni şi moldoveni. va face bine 38 . toţi suvera nii musulmani din Africa practică pe o scară întinsă comerţul cu robi. alte femei. O asemenea pretenţie. . 43 De altfel. iar îngerul Gavriil i s-ar pune la dispoziţie. ce creşte pe această putreziciune morală. Şi când te gândeşti că Hristos ne sfătuieşte să ier tăm ofensele „nu până de şapte ori. să ştiţi că Dumnezeu îi este protector. O altă buruiană otrăvitoare. îşi închipui că şi doctrina sa din Alcoran ar putea ajunge să fie universală.Ea nu va uita nici miile de băieţaşi. p. este legea Talionului.. judecătorii. c.şi chiar la cea mai sacrilege. de la Vache. îl revoltă pe voievodul VLAD -Ţ EPEŞ şi îl hotărî să ia armele. 438. . în viitor. dinte pentru dinte. 147. Printr-o neruşinată minciună 43 el s-a dat ca prooroc şi. adulterele şi chiar pentru ca să-i reguleze afacerile de menaj. Legea Talionului se aplică chiar la insulte: „Insultaţi pe cei ce vă vor insulta.

Într-adevăr. aduc mai mult cu ploşniţele sau cu.Coranul.care sunt numiţi cu dispreţ „ghiauri” şi câini cu faţă de om.gândi să întindă Islamismul. . care nu se manifestă decât prin laşitate. 45 Printr-un fel de sminteală de neînţeles şi în tot cazul inconştientă. legea Talionului şi poligamia. . . . suferinţe cumplite. demasculaţia păzitorilor seraiurilor. păduchii vâscoşi şi lipicioşi.nu se găseşte. Les Juifs nos Maîtres.în loc să combată patima de proprietate. cealaltă. * * * În rezumat a) . 1882. Într-adevăr.iar Mesia lor. care a acoperit cu ruine ţări întregi. decât arabii. trebuie ca mai întâi s-o zideşti pe adevăr şi nu să recurgi la minciună. sunt. . decât prin iatagan. Or. peste tot pământul 45 .Vezi Chabauty. ceva care să se apropie de Caritatea creştină. sau cel puţin. p. pe care n-o satură.Legea iubirii În Coran.. să semene cu nişte urme de simpatie către alte popoare. .după cum se exprimă DRUMONT 47 . p.care pretinde că înlocuieşte Evanghelia. una. cele două ramuri. după Islam. (Drach. c) . prin arme. vom avea un tablou care ne va da o idee despre principalele ciuperci veninoase crescute pe gunoiul moral al islamismului.precum nici de Judaism. De l'harmonie entre l'Eglise et la Synagogue. Dar. trebuie să o dezbraci de orice legătură care ar face-o să atârne de un anumit Stat naţional. care nu se întâlneşte decât la jidovi.. 148). b) . Dar pentru ca să poţi pretinde că ai fondat o religie universală. 46 „Mesia trebuie să fie un mare cuceritor care va face ca toate naţiile din lume să fie roabe jidovilor”. . I. ieşit din neamul lor 46 . omenirea se împarte în musulmani şi necre dincioşi.Coranul a înlocuit caritatea printr-o ură crudă şi sângeroasă.a stabilit o tiranie cumplită. . aceste condiţii n-au fost împlinite de către Mahomedanism. .adică să zidească un templu religiei blestemate care a făcut şi face încă un rău imens omenirii şi care. Dacă adăugăm la aceasta.ovreii.Coranul. la France Juive. . nici ovreii nu pot să conceapă decât un judaism universal. . cu corolarul său. 47 Drumont. 1844. . n-ar fi decât un fel de Mahomet. constituie.se reazemă pe minciună.orice mahomedan nutreşte o ură oarbă.căci ambele religii sunt bazate pe minciuni şi. în plus. şi una şi alta. Paris. . foarte lacome de sânge omenesc.în loc să lupte împotriva patimei de dominaţie. . p.Coranul.adică o curată contradicţie.ca şi Talmudul. codul naţiei jidoveşti. nenorocitei noastre ţări. . din care au rezultat războaie pustiitoare şi o sclavie oribilă. au obligat pe bieţii contribuabili să suporte cheltuielile construirii unei catedrale mahomedane în Constanţa. 18 . împotriva acestora din urmă. Or. Mai mult. . 98 . câţiva politicieni agramaţi. dacă mahomedanii. . care posedă o oarecare bravură seamănă cu nişte tigri sălbatici. de cele mai multe ori. III. care la un moment oarecare au constituit guvernul României. codul naţiei arabe. cum zice istoricul M OEHLER . timp de secole a pricinuit. un particularism general. arabă şi ovreiască. Din contra.a favorizat jafurile şi le-a adăugat incendiul devastator. nicăieri. 39. aşteptat cu nerăbdare. . d) .

făcute de hahamii din Evul Mediu. ne dădu Şulhan . 53 Iată un exemplu. a publicat în 1567. . . 54 A.acesta este sfatul lui R. Mişna s-a mărit cu diverse comentarii. p. un haham. 50 M. Johanan. în care „toate legile religioase şi civile ale iudeilor sunt clasate în or dinea subiectelor” 49 . Traité Erubin.care. 1871-1890. 12.. care a fost scris în Palestina. Aceste comentarii. secta fariseilor răspândea. „Talmudul babilonic. . 51 Rupert. R. trad.. .spune el. în urma lui. p. către sfârşitul veacului al II-lea. la sfârşitul secolului al XVI-lea” 51 . cu chiţibuşuri meschine 53 . acest cod formează şi o carte didactică pentru toate şcolile ovreieşti din lumea întreagă. drept cod de religie 50 . MOISE MAIMONIDE . într-o „sălbatică neorânduială”. unul din oamenii cei mai adânc cunoscători ai afacerilor ebraice.. numit I UDA HA -KADOŞ (sfântul) a scris. Idem. I. pentru ca să nu lase să stea acolo murdăria. 385. fixează. cit. ne-am procurat Talmudul din Jerusalim. cit. română după L'Eglise et la Synagogue. 4. Biserica şi Sinagoga. Le Talmud de Jérusalem. mai târziu. haham spaniol. printre ovrei. care a locuit câtăva vreme la Nicopol şi la Constantinopol. Şulhan . o carte intitulată Mişna.terminarea definitivă a Talmudului. am plificat prin comentarii. sub care sunt cunoscuţi. I OSEF KARO . Broca. luat dintre mii: „De se găseşte în Templu o insectă moartă. haham din Troyes şi. cum zice un autor ovrei 54 . care au format Ghe mara. Cohe -nul (preotul) poate s-o scoată afară. 439. b. p.. Dar. rabin din secolul al XII-lea. . după meserie. Schwab. T. 164. Iad Hacazaca (mână tare). Dar Talmudul de care se servesc jidovii. şi celălalt. . 387. Mai târziu. vol. cit. zise tradiţionale. Paris (Casterman édit).1844. este Talmudul din Babilon. este un rabin convertit care are asupra Talmudului toată competenţa cerută: Noi. . Le Talmud. 52 Moise Schwab. I. de cele mai multe ori copilăreşti şi ridicole. azvârlite. Pentru ca să ştim ce este Talmudul.Aruk (masă pusă). Într-adevăr. numite Tosafot (adiţiuni).I. Introd. 1859. I. fu primit de întregul Israel” 55 . după ce a analizat şi rezumat opiniile emise de toţi predecesorii săi. din secolul al XVI-lea. Talmudul din Babilon a fost. numit Talmudul din Ierusalim (Talmud Jeruşalmi).împreună cu Mişna care le serveşte de text. luând-o în brâul său. R ACHI . care a fost tradus în franţuzeşte de MOISE S CHWAB 52 . Darmesteter. p. (M Schwab. de unde se trage şi numele de Tosafişti.Aruk: care fu adoptat de totalitatea israeliţilor. numit Talmudul din Babilon (Talmud Babli) care a fost redactat în Babilonia şi isprăvit către sfârşitul secolului VI. De l'harmonie entre l'Eglise et la Synagogue. Pentru ca să împiedice pierderea acestor doctrine. Sunt două Talmuduri: unul.constituie Talmudul. mai mulţi rabini francezi. Le Talmud dejerusalem. Acest fel de Cod talmudic se adresează tuturor ovreilor. Juda zice: trebuie s-o ia cu un cleşte de lemn”.au redactat nişte glose talmudice. oarecare învăţături explicative asupra Bibliei. p. T. LI... B ARTOLOCCI . Drach. p. am profesat multă vreme Talmudul 19 . 55 Drach. 48 49 A Darmesteter. p.TALMUDUL Pe vremea lui Iisus Hristos. . din veacurile al XII-lea şi al XIII-lea. probabil în Tiberiada. Aşa. IV. L-am citit cu atenţie şi n-am găsit într-însul decât nişte interminabile dis cuţii. Astăzi. a scris un extract din Talmud şi a numit lucrarea sa.în Bibliotheca Rabbinica. pe la anul 380 48 după Hristos. 305). Josef Karo.

să înveţe pe tinerime aceste pasaje. August Rohling.. Or. ordonăm..au fost înlocuite prin cercuri sau prin linii în alb.se găseşte la No. în ediţiile vechi.. savant ovrei din La Rochelle. 59 Iată ce-l aşteaptă pe creştinul care îndrăzneşte să deschidă Talmudul şi să -i traducă grozăviile: „Un goi. prin toate mijloacele posibile. Dar asupra nici unuia dintre traducătorii Talmu dului. cu aceea ce se găseşte în cartea lui Chabauty ( Les Juifs nos maîtres). 17660). să ascundă secretele criminale ale legislaţiei lor.l2. regele Prusiei. un Sinod ovreiesc ţinut în Polonia în 1631. 20 . Traité Sanhédrin f.. ci să fie spuse prin grai în şcoli 57 . şi I.„Talmudul din Babilon. .P. Budapesta. I. profesor la Universitatea din Praga. care au tăgăduit exactitatea traducerii şi au încercat. Cit.. trecut la creştinism în 1236. sub pedeapsă de excomunicare majoră. cit. .ca bunăoară de W AGENSEII . 59. vom vorbi în cunoştinţă de cauză şi cu nepărtinire”.P. să nu se imprime nimic. fol. în bine sau în rău. care să privească. de E ISENMENGER şi mai de curând de Dr. Într-ade văr. care studiază legea. pus în loc. . 56 A.. după a patra ediţie germană. . Talmudul din Babilon. de DANZ . (Bibliot Academiei Române. Un cerc ca acesta O. Naţionale din Paris. 231. cei mai renumiţi din acest secol. I.pentru ca să le supunem criticii biologice. va încunoştiinţa pe hahamii şi pe dascălii de şcoală. Astfel.. a dezlănţuit imediat ura cea mai cumplită a jidovilor. (I. Am confruntat această traducere. . În ediţiile mai recente.R. Darmesteter. (Drach. 57 Iată textul enciclicei acestui Sinod: „De aceea. după un studiu de 20 de ani. 16. p. . (Talmud Babli. fie de hahamii con vertiţi la creştinism. din Heidelberg şi din Meinz. a fost singurul adoptat de Sinagogă. p. fie de orientalişti sau de profesori de limba ebraică. neputând. prin urmare. Însă traducerea lui E ISENMENGER şi citatele lui au fost în unanimitate declarate autentice. Vom împrumuta lucrării acestui din urmă savant 58 pasajele talmudice care ne interesează. cit. 58 Prof Dr. 167). întotdeauna. Poruncim. . actele lui Isus Nazarineanul. apostolul obscurantismului şi ameninţându-l cu nimicirea morală. Frederic I. I. şi hahamii.calomniind pe E ISENMENGER şi acuzându-l că este un falsificator.nemaiputând să mintă în faţa a trei Universităţi. pe când Talmu dul din Ierusalim. asemenea pasaje să nu mai fie imprimate.. în cartea sa Iudaismul descoperit. cit.I. Ovreii încercară mai întâi să confişte această carte. din 1600.000 de taleri. 60 Rohling. de mai multe ori.558 al Bibliot. erau pasaje rău citate sau falsificate. să se lase în alb. de S.S. ei oferiră autorului 10. este demn de moarte”. . De câte ori a vrut cineva să tragă vălul care acoperă mârşăvia Talmudului. în timp de ani îndelungaţi sub doctorii israeliţi. I. căruia se adresară în urmă hahamii. Dar. aceste pasaje. 386. T. în cea din Ve neţia. în lucrarea acestui savant. . numai prin viu grai. p. Ovreiul talmudist. AUGUST R OHLING . într-adevăr. a prescris ca în viitor. în ediţiile viitoare ale Mişnei sau ale Ghemarei. 122). Acest manuscris. cit. 1.însărcină Univer sităţile din Giessen.au fost siliţi să le confirme în mod solemn 60 . pentru ca să-şi retragă scrierea. locurile în care e vorba de Isus Nazarineanul. Vezi Rohling.care sunt pline de ură împotriva a tot ce nu e jidov.conţine numeroase pasaje care se refera la patimile de proprietate şi de dominaţie. p.de exemplu. jidănimea nu s-a îndârjit cu atâta furie ca asupra celebrului orientalist R OHLING . . după ce am urmat un curs special. 1876. şi care este făcută după un manuscris latinesc din secolul al XIII -lea: Extractiones de Talmud. Toată haita presei ovreieşti s-a năpustit asupra lui... să se răzbune împotriva traducătorului 59 . când în 1700. Totuşi R OHLING nu s-a lăsat intimidat şi sfârşeşte astfel prefaţa ediţiei a 4-a a lu crării şi i-am explicat doctrina.la redactarea căruia a colaborat Nicolas Donin. 94). Dar aceste pasaje au fost traduse. orientalistul E ISENMENGER . tradus în româneşte. din 1520 şi în cea din Amsterdam. A. ne-ovrei. . jidovimea scoase un răget de turbare. numindu-l: bârfitorul nevinovaţilor. a fost neglijat de doctorii şi de copiştii Evului Mediu” 56 . p. I. c. publică traducerea unei părţi din Talmud. să caute dacă. Jidanii au căutat. .

Vezi Rohling. Les Juifs nos Maitres. este ca şi cum n-ar avea Dumnezeu 64 . p. achitarea acuzatului. 41 . Primul venit dintre credincioşi trebuie să omoare pe ovreiul care tăgăduieşte tradiţia Rabinilor. în cer.. p. 3 .Vezi Rohling. emanată din inspiraţia divină. 69 Maimonide. Pent.Vezi Drach. J Vezi şi Chabauty.Vezi Rohling.Vezi Rohling. Traité des docteurs rebelles. Ad. I. 61 62 Rohling. p. 70 Maimonide. c. trebuie să fie pedepsit cu moartea. trebuie să fie mai aspru pedepsiţi ca cei ce violează legea lui Moise. pentru ovrei. 32. 44. p. căci cuprinsul Ghemarei a fost. I. f..u -lui. 21. 32.. Şi. într-adevăr. Mişna cu vinul. Nici martori. „Cel ce dispreţuieşte cuvintele hahamilor merită moarte” 66 . I. Schaara Zed. Erubin. 66 Talmud Babli. Trat. 68 Bechai. cit.. care fu târât în faţa tribunalelor. cit. cit. 129. 2 . 33. savantul orientalist numeşte aceste legi infame” şi raportul său a avut. M AIMONIDE vorbeşte despre Talmud în chipul următor: „Tot ce conţine Ghemara din Babilon este obligator pentru orice ovrei. f 13. f. 34. III. I. dacă se întâmplă. f. E CKER fu chemat ca expert şi fu silit să examineze amănunţit cele o sută de legi din Judenspiegel. . „Păcatele contra Talmudului sunt mai grave ca păcatele contra Bibliei” 65 . 2 . p. Acelaşi haham adaugă: „Cei ce calcă învăţăturile Scribilor. p. p. p.. p.Vezi Rohfltig. cit. I. „Marele rabin Menachem zice că însuşi Dumnezeu consultă pe hahamii de pe Pământ. ca plastograf. I. p. Călcătorul legii lui Moise poate fi iertat. Cine îndeplineşte această execuţie are meritul unei fapte bune” 70 .. c. Discours préliminaire. Rohling. Trat Sophérim. dacă Societatea orientală germană va judeca. însă violato rul preceptelor hahamilor. 2 . înfuriaţi. p. . 21. Prefaţă. col. iar Ghemara cu vinul care are o aromă parfumată” 63 . 31. . p. În 1883. 9 . c. Deuxieme lettre d'un rabbin converti. profesorul Dr. I.28.Aruk. 67 Ad Pent.. f. La proces. cit. citim în Talmud: „Biblia se aseamănă cu apa. 88. Hahamii prezintă acest Talmud ca fiind o carte sfântă. Talmudul Babilonulul.Vezi Rohling. aprobat de tot Israelul” 69 . în întregime. 52. 201.. cit. I.. a apărut o carte: Judenspiegel im Lichte der Wahrheit (Oglinda ovreiului la lumina adevărului). 34. nici dojeni prealabile. Cit.sale: „Pentru ca să ştie Iuda că nu tratăm cu uşurinţă cărţile sale „sfinte”.Aruk . 63 Talmud Babli. 332. În concluzia sa. c.000 de taleri. şi mai importanta chiar decât Biblia 62 . citatele noastre ca invenţii sau ca falsităţi” 61 . să ne întrebăm ce valoare are.. O scenă identică s-a petrecut când cu publicarea unei traduceri a Şulhan . 164 şi 179.Vezi Drach. p. - 21 . c.al cărei autor s-a ascuns sub pseudonimul Dr. 32. 185.. vreo neînţelegere asupra legilor” 67 .şi care conţine o sută de legi traduse din Şulhan . I cit. p. Jidovii. acuzară pe un redactor al „Mercurului Westfaliei”. Iad Hacazaca. J USTUS . fără Mişna şi Ghemara. I. nici judecători nu sunt trebuincioşi. ne obligăm bucuros să-i plătim suma de 1. ca urmare. 64 Talmud Babli. Trat Sanhédrin. cit. 65 Talmud Babli. „Cuvintele hahamilor sunt cuvintele Dumnezeului viu” 68 . „Cel ce citeşte Biblia. Înainte de a întreprinde studiul critic al prescripţiilor talmudice. . f.

sunt într-o desăvârşită greşeală. în domeniul lucrurilor reale. ce însemnătate prezintă. până la ultimul suspin” 75 . IV. Numeroase şcoli. p. unde a luat formă. conduita poporului lui Israel. p. încă de la apariţia sa.5. de altfel.. Judaismul îşi are expresia în Talmud de care nu este depărtat ca inspiraţie sau împuţinat ca un ecou. p. ce merge până la fanatism”. 22 .. din punctul nostru de ve dere. ovreiască. de la prima aspiraţie. . ri sipit în cele patru colţuri ale lumii. 164 . I. Saubin. din abstracţie. civil şi religios. vom căuta ce prescrie Talmudul în ceea ce priveşte patimile de proprietate şi de dominaţie. ale Dunărei şi ale Vistulei” 73 .o naţie fără patrie. naţiilor păgâne.cu atât Judaismul trebui să se închidă în el însuşi. se iviră deodată în Orient şi în Occident. cit. I.Talmudul” 71 .Iată. ca expresia adevărată şi sinceră a legii tradiţionale. este o tentativă himerică. .Patima de proprietate Talmudul hărăzeşte numai jidovilor întreg pământul. răsărită pe malul Eufra tului. Talmudul are o valoare enormă pentru ovrei. I. „Dumnezeu a măsurat pământul şi a dat ovreilor pe goimi (adică pe cei ce nu sunt Vezi Chabauty. deschise largul său sân. 71 A. A vrea să explici pe unul. 72 A Darmesteter. c. „Cei ce se măgulesc. cit. aceasta a doua legislaţie. pentru a se sfârşi cu viaţa” 74 . I. dar fiind pururea vie. începea de la zece ani. . El este. p. ca prin ajutorul Bibliei să cunoască religia noastră. sau mai bine zis. în Le Talmud. . . să se strângă cu o grijă geloasă şi să înmulţească practicele şi observările din fiecare zi. 416. ce zic despre Talmud ovreii de azi: „Cu cât Creştinismul.. I. „Studiul zilnic al Talmudului. Darmesteter. cu toate bunurile din lume. dar totuşi rămânând unul. fără să explici pe cela lalt.. cit. Atunci se văzu acest fenomen straniu şi unic în istorie. Iată acum ce zice. Se înţelege deci uşor. un alt jidov. 74 A Darmesteter. întinzându-se. 87. şi pentru care ei profesează un respect religios. p. p. la ovrei. în care Talmudul fu obiectul studiului celui mai respectuos. Opera. Astfel se sapă mai adânc prăpastia care despărţea Judaismul de Creştinism şi de păgâni. 434. 76 Prin urmare. Schwab. T. 75 Singer. .haham convertit la creş tinism: „Talmudul este codul complet. . din fiecare ceas.. I. cit. 393..fiind exact locaşul unde s-a încarnat. Introduction. Le Juif. până în momentul de faţă. până în momentul de faţă. pentru a intra. . Sunt două lucruri nedespărţite.după propria lor mărturisire. despre Talmud. p. Prin urmare. . p. purtarea ovreilor. 76 Drach.. 186. T. „Talmudul fu primit. adică un popor..Vezi Mousseaux. I. Citat de Misfin.creatorul Judaismului de astăzi. el este codul ce regulează. Cărţile talmudice sunt acelea care regulează viaţa reli gioasă a ovreiului. fu într-o clipă în mâinile ovreilor care locuiau pe malurile Rinului. III. Studiul Judaismului este acel al Talmudului.precum studiul Talmudului este acel al Judaismului. în Les Saints Lieux. un singur şi acelaşi lucru” 72 . cit. 73 M. El este codul care regulează. cit. O carte săvârşi aceasta minune. al Sinagogei. p. 549 şi de A. I. XXXVII.

c. I. şi că în timpul când această carte a fost scrisă (1567). Amsterd. 76. Le Juif. adică pe nici un ovrei” 82 . de Nohri. Trat Baba-Metzia. se vorbeşte limpede de Crucea creştinilor.. cit.. căreia bărbatul îi aduce bani. 81 Talmud Babli. f. f. n. cit.atât unul cât şi altul. Această prescripţie se aplică numai în cazul când e vorba de un iudeu care a pierdut ceva. f. „Este oprit să dai goiului un lucru pe care dânsul la pierdut. c. c. 84 Rupert. 83. des Mousseaux. Ik. pe care acesta l-a pierdut. c. Dar. p. 19 vezi şi Trat. p. 83 Pfeffiarkoni (rabin convertit) Talmud Babli. 64. 23 .expresii de ură şi de dispreţ. 55. 25 – Ialkut-Chimeoni. p. ba. Choschen-Hamischpath. Cit. 114.. I. I. . Talmudul interzice ovreiului să dea înapoi goiului un lu cru. Baba-Kamma. Ad Hab. Trat. ca un deşert. Sepher. Într-adevăr. 67 86 Iudeii susţin că numele de Akum. c. Trat Pes. t 119 şi Trat Sanhédrin.ovrei e ca un lucru părăsit. Talmudul dă jidovilor dreptul de a fura pe goimi. el trebuie să primească bani de la toate popoarele din lume” 79 . 64. . 55. f. 82 Maimonide. cit. I. . 563 . ci numai pe adoratorii de stele. 1645).. ca nisipul mării: adevăratul proprietar legitim este ovreiul. „Când va veni Mesia. I. mai recomandă jidanilor cămătăria. pentru că toate tezaurele popoarelor vor trece în mâinile lor” 80 . f. 2 . frauda şi chiar jurământul fals. 85 Talmud Babli. în mai multe locuri. şi aparţin primului jidan care le ocupă” 84 De asemenea. cite par G. T. care o ia cel dintâi” 83 . 127. 2 . pentru că e vorba să îţi reiei avutul. La aceasta se poate răspunde că aceste nume se găsesc în Şulhan -Aruk. 63. 19. p. 11 .Vezi Rohling.goimii nefiind oameni. I. 78 Albo. c. ovreii se vor îmbogăţi enorm. Baba-Batra Dissert. cit. el nu face decât să . 79 Ialkut Chimeoni.. Mahomedanii sunt numiţi Işmhelim (Drach). p. f. 75. recto (edit.T Sanhdrin. trebuie să-l restituie stăpânului.Vezi Rupert.Vezi Rohling.ovrei) cu toate avuturile lor” 77 . După Talmud. Cel ce dă unui goi obiectul pierdut. sau R ACHI . 2 – Rohling I. cit. 2 .Vezi Rohling.sinonime cu cuvântul Goi. f. . 32.Vezi Rohling. f. Dacă lucrul este al unui Akum 86 . p.şi reia avutul său.Cămătăria 77 Talmud Babli.. când un jidan fură pe un goi. ovreiul care l-a găsit nu este obligat să i-l mai dea. p. toate mijloacele sunt bune.. este un păcat mare să restitui ceva unui Akum. nu va găsi iertare înaintea lui Dumnezeu” 85 . Se face o excepţie când se restituie obiectul pierdut. f.. 3. care a găsit vreun lucru. pentru ca neovreii să zică: Ovreii sunt oameni de treabă” 87 . „Tot ovreiul. 13.nu desemnează pe creştini. „Dumnezeu a dat iudeilor putere asupra averii şi a vieţii tuturor popoarelor. p. 1. 80 Talmud Babli. Sepher miz. ci printre creştini. 78 Jsrael este ca stăpâna casei.Vezi Rohling. De altfel. I. Şulhan-Aruk. f. 63. În consecinţă. 105. Trăité Baba-Kamma. fără să îndure greutatea muncii. cit. După rabinul Solomon Iarchi. c. „Este permis să despoi pe un goi” 81 După MAIMONIDE . c. I. 34.Vezi Rohling. p. 110 . Talmudul.. preceptul biblic „să nu furi” înseamnă „să nu furi pe nici un om. Cuvântul goi (la plural goimi) este echivalent cu ghiaur al mahomedanilor şi reprezintă . p. 2. „proprietatea unui ne . cit. . ce e mai mult. 3. Baba-Metzia. ovreii nu mai trăiau printre păgânii ce se închinau la stele. 87 Karo.. „averile goimilor sunt ca nişte lucruri fără stăpân .astfel. De altfel. 2 . p. philolog. cit. 3. în afară de furt şi de tăinuirea lucrurilor găsite.

I. – Vezi Rohling.. Şulhan-Aruk. . 65. trebuie să recurgi la intrigi (la coruperea judecătorilor) pentru ca ovreiul să poată câştiga procesul” 97 3 . 91 Karo. 73. „Dacă vreun ovrei are. Judische Deckmantel Vezi Rohling. Cit. 156. 1. fără camătă”. 539. 88 „Dumnezeu a poruncit să practici cămătăria faţă de un goi şi să nu-i împrumuţi bani. . 88 89 Talmud Babli. ca tribunalul să-i dea lui posesia întregii averi a goiului”. 16. cit. Şulhan-Aruk.. în acest caz. Trat Baba-Kamma. veţi face astfel ca ovreiul să câştige. 1 . săi faci pagubă 89 . p. care anulează acest jurământ. 61.nu este scris „să nu faci pagubă unui goi” 93 . 63.iar ne-ovreii nu sunt fraţii noştri. 2.. 95 „Dacă un jidov are vreo afacere de bani cu un Akum şi vine un alt jidov de înşală şi el pe acelaşi Akun fie prin măsuri false. pentru că. . f. f. Dar. 71. 24 . ovreiul poate să înşele pe un goi. Dacă ovreiul se găseşte într-o ţară străină şi dacă legile îi vor fi favorabile.dar cu o restric ţie mintală. dar dacă vindeţi ceva aproapelui vostru (jidovului) sau dacă cumpăraţi ceva de la ei (de la jidovi) vă este oprit să-i înşelaţi” 92 . până când suma datorată devine atât de mare. 71. f. ovreii îi adaugă camătă peste camătă. decât vânzându -şi averea. .„Este oprit să împrumuţi pe goimi. cit.. 95 Karo. asemenea procedare nu este permisă” 90 . După Talmud. Dar această prescripţie nu priveşte decât afa cerile dintre jidovi. c. Într-adevăr. faţă de un Israelit.Vezi Rohling. Trat Aboda-Zara. însă. c 1. . Atunci jidanul îl trage în judecată şi lucrează astfel. f. pe un Akum pentru că este o faptă plăcută lui Dumnezeu să iei dobândă nedreaptă de la un Akum” 91 . 24.Vezi Rohling.Frauda „Este permis să înşelaţi pe un goi şi să luaţi camătă de la dânsul. 74. haham convertit). în loc să-l ajuţi. până ca ne-evreul să-şi piardă toată ave rea. p. Sepher Mizvoth Gadol. c. f. 90 Maimonide. Trat Baba-Metzia. Tos. cit. încât creştinul nu o mai poate plăti. .Jurământul fals Talmudul sfătuieşte pe jidani să jure. I. Cel ce a înşelat trebuie să dea îndărăt. 93 Talmud Babli. Choschen Hamischpath.. 227. 92 Talmud Babli. dacă ovreii nu sunt stăpâni pe ţară şi dacă legile sunt priincioase goiului.Vezi RohHng. bineînţeles. 94 Karo. „Când un evreu ţine în gheare pe un Akum. 96 Karo. 2. 157. p.. cit. Într-adevăr banii unui Akum sunt bani fără posesor şi oricine se poate face stăpân pe ei. 113.atunci cei doi jidovi trebuie să-şi împartă profitul ce le-a dat Dumnezeu” 96 . Tos şi Trat Megilla. îi este oprit să-i restituie ce a furat pentru că este spus în Sfânta Scriptură: Nu înşela pe fratele tău. I. Trat Sanhédrin. .. un proces cu un goi. fie prin socoteli frauduroase. 65.. Şulhan-Aruk. I.astfel ca. c. I. Choschen Hamischpath. . veţi judeca. „Este sever oprit iudeului să înşele pe aproapele său (adică pe un alt iudeu). I. în folosul fratelui vostru şi veţi zice goiului: Aşa vrea legea voastră. în ţara sa. I. c. p. p. când sunt forţaţi. alţi evrei pot şi ei să împrumute cu bani pe acest Akum şi să-l înşele.. dacă este scris „să nu faci pagubă aproapelui tău”. decât numai dacă consimte să plătească dobândă. Choschen Hamischpath. Sulhan-Aruir. „Este permis să împrumuţi. ci sunt mai rău decât câinii” 94 . 31. Tos. cit. . 97 Talmud Babli. c. este permis unui ovrei să înşele pe un Akum şi. Orach-Chain. chiar când îţi este trebuincios. 77. . pisk. cu camătă. „Dacă vreun creştin are lipsă de parale..şi veţi zice ne-ovreiului: Aşa vrea legea noastră. I.Vezi RohHng.. (Schwab. 28. f. p. p. 13. 4 . 183.

c. Sanhédrin. şi de Dr. cit. fără putere şi fără valoare. 232. iertate. 88. 81. cit.Vezi Chabauty. Jore Dear.care îi garantează exactitatea (29 iulie 1909). trebuie să fie nimicit în gând” 99 . de nul efect şi neavenite” 102 .Patima de dominaţie a) . fiind silit.au deplină putere în ochii Sinagogei. Şulhan-Aruk. I.. 1. I. 91. Sanhédrin. II .Vezi şi Rohling. .. ca nule. . C. 107 Talmud Ieruşahni. 12. Isopescul. 90. I. Cit. R. 2. p.. I. p. f..din această zi a împăcării şi până la cea următoare. 100 De altfel. Schwab. căci altfel religia talmudică ar fi desconsiderată. . V. hahamii îi răspund: „nu putem să-ţi venim în ajutor.. Trai Nedarim. Augsburg. cit.12. „Regele nu se poate însura cu mai mult de optsprezece femei. 86 Karo. Aşadar. desfiinţate.14.profesor la Universitatea din Berlin. să o trateze ca în Sodoma 105 . fără altă formă de proces. 58. Talmudul merge până la a tolera poligamia. 2 . Iuda zice că el poate lua mai multe.adaugă D RACH . 105 Idem. şi dacă ea se plânge. docent la aceeaşi Universitate. 70.numai să nu ia femei capabile de a-l corupe” 107 .cu jurământ. aşa cum îi place. Dar. . care va veni spre binele nostru. ele să fie dezlegate. 151. jidanii de azi recită. p. . I. Trai Hagica. Talmudul dă ovreiului o putere absolută asupra ovreicei. orice promisiune şi orice jurământ.Vezi şi Rohling. ce e mai mult. Făgăduinţele noastre să nu fie făgăduinţe şi jurămintele noastre sa nu fie jurăminte” 103 . rabin convertit . . 2.18. 619. Şulhan-Aruk. c. p. V. . O. I. „De câte ori luaţi trei oameni şi îi constituiţi în Tribunal asupra lui Israel. că acest jurământ nu era va labil” 98 Dacă un rege cere unui ovrei să mărturisească. dar s-a gândit. 102 Drach. la 9 octombrie 1909. 250. Cuza în Neamul Românesc. c.Vezi şi Maimonide.în familie. Trat. f. p. . cit. profesor la Universitatea din Cernăuţi pentru studiul Bibliei şi al limbilor orientale. în mod solemn. 98 99 Talmud Babli. cit. f. Tarnavschi. 81. I. cit. şi a fost revăzută de Dr. El poate. des Mousseaux. ca să . „Omul poate să uzeze de femeia sa. Şulhan-Aruk. Totuşi e indispensabil ca jurământul să fie anulat fără ca goiul să bage de seamă. 1827. f. I. cit. căci legea te-a dat pradă bărbatului tău” 106 .Vezi Rohling.Vezi Rohling. . 82.„Rabi Akiba a jurat.Vezi Rohling. .Vezi Rohling. p. acest jură mânt. 20. . tradus în franţuzeşte de M. cit. .Vezi G.. p. I. c. . la Sinagogă. p.crimă.Vezi şi Karo. . I.ca de o bucată de carne ce o cumpără de la măcelar” 104 . f. I. iată-l: „Toate promisiunile. în sufletul său. f. p. . Citată de A. jidovii. p. şi toate jurămintele ce le vom face. Praga II. 106 Talmud Babli. Paris .. Trai Kalla. . Sepher Mizvoth Gadol. Acest tribunal declară. la sărbătoarea Reconcilierii (Iom Kipur). anulate. 10. c. cât şi pentru viitor.„trei ovrei oarecare. 25 . al cărei conţinut. nimicite. p. pot fi uşor dezlegaţi. 1536. Trat. atât pentru tre cut. . a. 101 Talmud Babli.le regretăm pe toate. 87. 90. 2e lettre. ce merită pedeapsa cu moartea.. I. Idem. c. şi le vom jura şi ne vom lega şi vom împovăra cu ele sufletul nostru. 104 Talmud Babli.. 1.. .pe care un alt ovrei îi ridică la rangul de judecători . Această traducere a fost făcută de Herman Leberecht Strack .. Jore Dear. 103 Mahsor. cit. 196. cit. rugăciunea Kol Nidre. 14. 100 Karo.Vezi Rohling.l dezlege de jurăminte şi să-i anuleze făgăduielile şi angajamentele. chiar de ju rămintele cele mai sfinte. 232. .că un alt ovrei a dezonorat o goia. ei au aceeaşi autoritate ca tribunalul lui Moise” 101 .

I. cu mai multă precizie. 52. 59..căci după rabinul Rava. „Talmudul. hahamii afurisesc pe cel ce ar vorbi de apariţia vreunui Mesia. 116 După Talmud. f. Dar. 115 Talmud Babli.. 25. 55. .. „Ne-ovreii sunt câini şi măgari” 115 . „Blestemaţi să fie cei ce calculează vremile Mesiei”. Tratatul Schabb. 2. de către satirul jidan R.2 şi Hilch Malachim.. . .Vezi Rohfing. 112 Zadoc Kahn (mare rabin din Franţa). care trebuia să le dea dominaţia lumii. f. .date de Dumnezeu în suşi. c. „Căsătoriile ne-ovreilor nu aduc după ele nici o obligaţie. au trecut”. f. 440. 101. Iad Hacaz. I. 114 Ialkut-Rubeni. ce e mai mult. Cit. c. p. 1871. 59. cit. Trat. c.pe când cele lalte popoare ale lumii. p. p. având un caracter material. Ad.Vezi Rohfing. Paris. sub numele de Mesia. asupra lor. Constituţia mozaică recunoaşte două feluri de sclavi. cit. Talmudul dă ovreilor un drept de dominaţie absolută asupra a tot ce nu este ovrei. f. 58. 111 Matmonide. . „toate timpurile care erau fixate. Domnul v-a zis: . viitorul rege al omenirii. din Fălticeni. f. p. copiii n . Ovreii au aşteptat multă vreme pe Mesia. c.Adulterul. Le drame maconnique. . 67. cit. f. f. nu sunt formate de oameni. dar ea reiese. De altfel. 2. iudeii admit că. Baba-Metzia. 88. trebuie înţeles tot Israelul.. nu există măritiş.. 10.Tratatul Sanhédrin. c. El proclamă că singuri jidovii sunt oameni. Astăzi. ca pe nişte vite de muncă. fiul poate să se însoare cu mama sa” 110 . 114. (C. . cit. p (Drumont La France juive. despoaie pe rob de orice personalitate şi îl asi milează cu o simplă proprietate. c.78.Vezi Rohling. 2. . f. p. Trat Sanhédrin. 117 Talmud Babli. Pent Lév. „Precum oamenii domnesc asupra animalelor.. etc. jidanilor. cred în viitoarea dominaţie 108 109 Talmud Babli.. II.88. c l . nu este socotit şi nu poate fi pedepsit 108 căci. 26 . L'esclavage selon la Bible et le Talmud. voi sunteţi oameni. pe când goimii sunt porci” 114 .Vezi Rohfing. cit. 120. I. despre care vom vorbi mai departe. 99. 128). fiind nişte bestii. pentru venirea Mesiei. XXXIV.după hahami „e permis jida nului să abuzeze şi să dezonoreze o femeie necredincioasă” 111 . Această deosebire. I. ca M AIMONIDE . cit. 269. . p. ci de bestii. f.şi când părinţii şi copiii trec la judaism.. f.. cât poate şi în singur profitul său. Albancelli. Citat de Moise Schwab în Talmud de Jérusalem. 1.în naţie..Vezi Rohling. „Urmaşi ai lui Abraham. A RARRANEL . aşa şi ovreii trebuie să domnească asupra celorlalte naţii ale pământului”. c.. p. Hahami celebri.Vezi Rohling.au nici o legătură de familie cu părinţii lor. 2. c.. I. . dreptul de viaţă şi de moarte pe care omul o are asupra animalelor şi mai ales acela de a le exploata. cit. din Botoşani. Se înţelege acum deflorarea a 16 fete de ţărani.2.şi aceea a patru fetiţe românce. .2. . I. legisla ţia talmudică recunoaşte şi sprijină cu putere instituţia robiei. nici aceeaşi poziţie: robul iudeu şi robul străin. Tratatul Berachot. . col. Paris. 20.. p. I.aceştia au. Jore Deach.c. 113 Talmud Babli. 2. p. 77. 77. p. Pe lângă aceasta. murdărite de un alt jidan. 113 „Ovreii sunt oameni. contrar moralei creştine. f. „Mesia va da imperiul lumii ovreilor. care n-au nici aceleaşi drepturi.. 2. Goimii.. I. Introduction. pe când goimii nu sunt decât animale. este formală în Biblie. ca şi dreptul roman.. Şulhan-Anik. p.Vezi Rohling.) Fraţii Leman au numărat 25 falşi-mesii. h. în Talmud” 112 b) . 110 Karo. Rachi.Vezi Rohling.adică asupra omenirii întregi. cu o femeie ce nu e jidoafcă. Viaţa lor e legată ca aceea a cailor. De asemenea. 58. . 10. la goi 109 . p. zice Talmudul din Babilon. 116 Zeror. în Traité Berakhoth. I.3 . cărora vor servi şi se vor supune toate popoarele” 117 .

1. (Talmud Babli. 310. Trat Sanhédrin. L'Antisemitisme.pentru că numai sufletele jidovilor se trag din primul om. p. în Sinagogă. Maschm J. 120 Bernard Lazare.universală a jidovilor” 118 .Vezi Rohfing.Vezi Rohling. Nu poate fi vorba de caritate în Israel” 121 Într-adevăr. 118 Maimonide. f. cu regii şi cu prinţii lui.93). 95).este iubirea de Dumnezeu revărsată asupra oamenilor şi care formează diadema sublimă a moralei creştine. 1610). Sancta. el este alesul lui Dumnezeu. Abarbanel.Legea iubirii Caritatea. o ură sălbatică împotriva celor ce nu sunt jidovi şi mai ales în contra creştinilor? 122 Astfel. 10 şi f. predică. 1. cit. poporul ovreiesc este poporul ales de Dumnezeu ca depozitarul voinţei şi dorinţelor sale. tr. Iad Hacazaca. 55. . 0 -1. 122 Sixte de Seinne. cit p. sau când este aproape să moară. p.adică imperiului jidovilor. 4. 74. el interzice ovreilor să aibă milă de un goi.şi până ce nu obţin dominaţia absolută. Să vedem ce e cu ea. către jidovi. Majene Jesch.c. decât prin milă.Vezi Rohling. 121 Bernard Lazare.l scapi” 124 .. c.2. p.. Hahamii vor recita. poporul creştin şi să roage pe Dumnezeu să-l cufunde şi să -l extermine. . cit. (Talmud Babli. 176.ei nu vor înceta să strige: Jale! Grozăvie!” 119 . nu trebuie să . el este fiul preferat al Celui etern. ei înşişi. I. . la bunăvoinţa. „Peste tot pe unde se stabilesc ovreii.Vezi Rohling.. decât atunci când se va fi supus imperiului universal al acestei legi.. 1-3. p. vorbeşte şi de ură. p. . a dezvoltat la ovrei o trufie imensă. la proiecta Sa specială. I. I. c. I cit. aparţin în realitate lui Israel. o mărturisesc. p. Dar. de trei ori pe zi. trebuie să se considere ca exilaţi şi ca prizonieri. fără Israel care să o practice. el este singurul cu care Divinitatea a avut un legământ. 2 . . acest autor iudeu. ei n-au drept. . 104. Ei au ajuns să privească pe ne-ovrei cu dispreţ şi adesea cu ură”.. 8-9. cit.dacă nu le stăpânesc pe toate. 119 Talmud Bahli. „Omul caritabil nu există pentru cei din Iuda. Este tocmai ceea ce am spus mai sus. Dumnezeu ar face-o să reintre în neant. p. Ovreii.. această rugăciune. I. . c.Vezi Rohling. … Această credinţă în predestinarea şi în selecţia lor. III . Şi lumea nu va cunoaşte fericirea.Vezi Rohling. la dărnicia divină. trebuie ca ei să devină stăpâni. 75.punând Talmudul faţă de legea naturală a iubiri. Cit. fiu care are. a extras din Talmud pasajul următor: „Ordonăm ca toţi ovreii să blesteme.. . care exaltă sentimentele de simpatie naţională. de trei ori pe zi. Iisus Hristos este considerat ca un idol (Idem. Este oprit să ai milă de un idolatru 123 . drept la iubirea. 1. 1. 4.aceasta este necunoscută de Talmud. De altfel. creştinii sunt goimi. . c. în ura lui Isus din Nazaret. lumea nu ar mai exista. I. Tr. 27 . c. jidov convertit. Talmudul. Bunurile care sunt încredinţate naţiilor. cit. 55. f. Aboda Zara. c. f. I. Chiar când ajung să guverneze oraşele. sau să-i scape viaţa. 149. 55. Prin urmare. . 27. 124 Maimonide. f. idolatri.Vezi Sixti Sinensis. . . Israel este aşezat chiar sub ochiul lui Iehova. Ceilalţi oameni sunt puşi dedesubtul ovreilor. f. 123 Pentru jidani.. din contra. Când îl vezi pierind sau înecându-se într-un fluviu. păgâni. Dar să lăsăm să vorbească şi un ovrei contemporan 120 : „Fără lege (talmudică). . Biblioth. singur. 40 .

asupra ultimului Congres sionist. c. să -l ucidă… Dacă un goi se găseşte lângă un puţ să . . Vezi Rohling. . 76.chiar pe cei mai buni.resping. I. . săvârşind omoruri rituale. Bibliot. din aug...după cum susţin jidanii . Vezi şi Rachi Ad Exod. 22 şi următoarele.. Vezi şi Solomon ben Sevet. c. 75. în broşura sa. până ce au depăşit orice limită omeneşte posibilă.să fie totuşi o jertfă atât de plăcută cerului. Ven Soph.. p. 1913. cit. 1. apărute în ziare. mân tuieşti un idolatru”. trebuie să o credem sinceră. c. . Şi lucru de necrezut. Omorurile rituale Pentru a arata că omorurile rituale se comit în rea litate şi nu sunt numai efectele imaginaţiei nebune a creştinilor. f. 130 Vezi dările de seamă. I.zice Drumont. cit» p. I. 28 . f. 428. Los. înaintea cărora fiarele cele măi sălbatice s-ar da înapoi. . dacă este o scară în puţ.. I. 245.. f. când o legislaţie smintită le favorizează.. încât conving chiar şi spiritul cel mai necredincios. Judenspiegel im Lichte der Wahrheit. cu ura lor oarbă. . 7. p. . .. 3. cu cât victimele sunt mai ales nişte bieţi copilaşi. cit. Acela pe care ovreii îl adoră în ghetto. II. . şi să astupe intrarea puţului. s-o tragă afară. nu este Dumnezeul lui Moise. nu poate fi considerat ca un bun haham”. n-ar veni să-l ateste.jidovii talmudişti au mers. Tr.l azvârle înăuntru. ca victime omeneşti. I. cit. 416). 3. zicând: „fac aceasta pentru ca vitele mele să nu cadă înăuntru”. . 20. cu indignare.şi în acelaşi timp un mijloc de a te împăca cu Dumnezeu şi de a atrage binecuvântările sale”. c. iar .pen tru cinstea neamului omenesc. care au fost şi sunt victimele acestor crime religioase. D-nul Justus. atât de demonstrative. hahamii zic ovreilor: „Cel ce varsă sângele unui goi. crime cu atât mai grozave. I. ca acela al celor mai preţioase parfumuri. (Bartolocci. . 94..Vezi şi Ruppert.adică al fecioarelor ne-ovreice. 76. 75. Tr. Tr. . cit.Dacă cineva vede un goi. 13. În tot cazul.. că poruncesc jidanilor să omoare pe creştini. Talmud Babli. Aboda-Zara. f. este un sacrificiu tot atât de sfânt. Aboda-Zara.. .Vezi Rohling. . 21.civilizaţi printr-un contact secular cu creştinismul. copii şi fecioare. rabbinica. c. în loc să le reprime! „Într-adevăr. . cit. p. De altfel. 129 Ialk Chimeoni. sine qua non. I. au îndrăzneală să ia ca martori 130 pe nejidanii. duce o jertfă lui Dumnezeu” 129 Trebuie să adăugăm că ovreii din ţările din occi dentul Europei. cu o piatră. căruia îi trebuie.vom raporta mai multe cazuri. iată o condiţie. până la ce grad. 26.Vezi Rohling.. p.Vezi Rohling. 6667. citat de Ruppert.. Tos. În adevăr. p. II. p. 125 „Dacă scoţi un goi din groapa în care a căzut. a varsă sângele unei fetiţe ne-ovreice. Pent. 2. p: 33). Iată.Vezi Rohling. aproape să moară. 126 Ceva mai mult: Hahamii împing cruzimea fanatică până acolo. Edit. jidovii procedează în această privinţă ca unii criminali care tă găduiesc 125 126 Talmud Babli. 127 Talmud Babli. ci este oribilul Moloch fenician. pot ajunge patimile omeneşti. . 26. ca şarpele. p. . 128 Rabi Brentz Judenbalg. cit. Ad. demne de crezământ. acu zaţia de omoruri rituale. f. Aboda-Zara. această atitudine e lăudabilă şi.ba chiar. înduioşate.dacă numeroase mărturii. pentru a deveni un bun haham: „Tot discipolul ce nu caută şi nu practică răzbunarea şi nu-şi păstrează ura. 2. citează acest pasaj din Talmud: „Este de mirat că sângele Klipothelor. „Trebuie să ucizi pe cei mai buni dintre goimi (Tobşebegoim harog)” 127 „Trebuie să smulgi inima goiului şi să omori pe cel mai bun dintre creştini 128 . p. I. 14. cit p. (France juive..Vezi Rohling. Amster. De altfel. . .

Gustai şi eu însumi. gol. „Acest Emanuel îmi istorisi un fapt de o cruzime oribilă. 177. Abrégé du Proces fait aux Juifs de Metz. N. ca să întrebe de el pe bărbatu-său şi pe persoanele ce se găseau acolo. cu jurăminte. pentru a-i înăbuşi ţipetele. copilul se împie dică şi căzu. cit. alergă la locul unde îl lăsase şi. tatăl meu veni repede la mine şi mă puse să jur că n-am să vorbesc nimănui de ceea ce văzusem în ziua aceea. în vârstă de 3 ani. 29 .astfel încât sângele îi curgea din toate rănile şi cădea în vas. cit. al patrulea. p. tatăl său îl conduse în casa unui ovrei din Savona. p. negăsindu-l. această mamă. dar copilul spunând că se va ridica singur. p. să nu descopere niciodată ceea ce aveau să facă şi să păzească secretul până la moarte. 132 Iată după A MELOT DE LA H OUSSAYE 133 . De Bello Judaeorum. ea îşi continuă drumul şi merse să-şi spele rufele. se primeşte sângele la tăierea îm prejur a copiilor de ovrei. .) 132 Alphons Spina. istoria înregistrează vreo cincizeci de cazuri de omoruri rituale. I. De la 1071. văzând că nu-i mai vine copilul. înainte şi după convertire. care s-au angajat reciproc. Leit. Patru din ei luară parte la grozava execuţie. La două sute de paşi de fântână. istoric foarte conştiincios. Apoi aduseră în mijlocul lor. ovreii tăiară în bucăţi mici diverse fructe: pere. A. din care extragem exemplul următor: Spovedirea unui ovrei. Vezi Ruppert. Îmi spuse că. (Biblioteca Academiei Române. ceea ce îmi produse greaţă şi un dezgust atât de penibil. Ea era urmată de fiul ei. numit Emanuel fiul unui medic din Genova. această tortură fu un spectacol insu portabil şi mă depărtai cât putui de locul crimei. Toţi gustară din această oribilă mâncare. într-o zi. etc. încât în ziua aceea şi a doua zi nu mai putui să iau nici un fel de hrană. Vezi Drumont. După aceasta. 2761. un copilaş creştin care n-avea mai mult de doi ani. de mai multe ori. în anul 1670.adăugând chiar că băuse din sângele copilului ucis. 131 I. 179). care s-a petrecut la Savona. traducere românească de N. pe care le azvârliră în vasul în care era adunat sângele. 402409. Pentru mine. încât să formeze crucea. De altfel. La France Juive II. Dar. După câteva minute. până la 1670. la o depărtare de două sute de paşi de sat. Pe urmă. Biserica şi Sinagoga. . îl străpunseră din toate părţile. se întoarse îndată acasă. femeia Mangeotte Wfllemin. . (Ruppett. 1869. p. Toate documentele acestui proces sunt la dispoziţia criticii. 183). Din mărturisirile jidovilor. şi că acolo se găseau adunaţi alţi şapte indivizi din naţia lor. care a fost judecat la Metz. Pe urmă. luând nişte instrumente de fier.evidenţa. braţul stâng. chiar când sunt prinşi asupra faptului. migdale. ovreii au fost de multe ori maltrataţi şi chiar masacraţi. pentru a spăla câteva rufe. foarte ascuţite şi lungi îndeajuns.ceea ce a uşurat descope-rirea mai multor crime de această natură. Un mare număr dintre aceste cazuri se găsesc povestite în cartea lui R UPPEKT 131 . se duse la o fântână. I. ..fapt pe care la văzut cu ochii şi pe care îl atestă. povestirea unui alt fapt. Bucureşti. în aşa fel. Ruppert. de obicei. mă apropiai de ceilalţi şi nu mai văzui decât cadavrul copilului. din satul Glatigni. încredinţată că el o va urma. pen tru aceste crime. 133 A de la Houssaye. Îl puseră. mama sa se întoarse ca să-l ridice. convertit la creştinism.care peste puţin. în 1456. fu aruncat în fundul unei pivniţe a casei. băga ghemuri de hârtie în gura nenorocitului copil. en 1670. un altul. deasupra unui vas în care. rezultă că ei încep adesea prin a tăia împrejur copilul de sex bărbătesc asupra căruia vor să comită omorul ritual. (Ruppert. în sfârşit. În ziua de 23 septembrie 1669. nuci. Unul ţinea întins braţul drept al ne vinovatei creaturi. un al treilea îi ţinea capul ridicat. Ei consideră ca o ruşine să îngroape cadavrele creştinilor astfel ucişi. mai ales în regiunea inimii. atestate de istorici demni de toată încrederea.

Un locuitor din satul Hez. . 200. Pe urmă. să altoiască un copil. se resemnează să-i cresteze el însuşi gâtul. fără însă să-l găsească. cit. Îl primiră cu dragoste şi. Dar. Acest fapt a fost povestit în marele uvragiu. mă chemă la el acasă. care era numit. Histoire universelle de l'Eglise.. aceea a lui D. L AURENT . asupra unui călugăr (capucin). T. p. se puse să-l caute mai întâi prin sat. de către jidovii din Damasc. DES M OUSSEAUX 135 a extras pasajele următoare: În ziua de 5 februarie 1840.” Justiţia sirio-egipteană obţine „pe rămăşiţele aproape fumegânde ale victimelor mărturisirea completă a vinovaţilor”. des Mousseaux.. veniră cei doi fraţi ai lui D... din Paris. peste puţin... El fu condamnat să fie ars de viu... Paris. des Mousseaux. contre les Juifs de Damasc.” Însă bărbierul devine palid. se găsi. de R OHRBACHER 134 . la vreo două sute de paşi de la fântână. s-a interceptat o scrisoare în care acuzatul scria şefilor Sinagogei din Metz: „Am intrat în această mizerie. 202. depuis 1840. pe urmă. Histoire de l'Eglise. de concetăţenii săi. îl legară cot la cot. El cedează totuşi invitaţiei presante să intre în casa vecină. îl priveau ca pe un om cinstit şi pe care Părintele Thomas îl număra printre prietenii săi. Tatăl. publicate de A. Jidovii încep. Trei zile după aceasta.. recunoscu că era Raphael Levy. 683. care îi spuseră că au văzut pe acest drum... .. pe urmă îl ridicară pe sus şi îl duseră într-o odaie departe de stradă. Paris. Veni noaptea şi o dată cu ea. I.„Haide. trebuie sa-l înlocuiască fratele său A. DES MOUSSEAUX : 136 D. Relation historique des affaires des Syrie . de unde G. pentru asta te aşteptăm. pentru a fi trimis. pentru comunitate”.Vezi G. sfântul misionar şi a cărui caritate nealterabilă era cunoscută de toţi. cu totul recent: asasi natul săvârşit.. pe urmă la fântână şi prin tufişurile dimprejur. iar oasele sunt zdrobite cu un mai.. şi sentinţa fu executată în ziua de 17 ianuarie 1670”. ce avea înaintea sa un lucru pe care îl acoperea cu mantaua. II. pe când bărbierul se mulţumeşte să ţină barba Părintelui. Iată acum un al treilea fapt.Toţi răspunzându-i că nu l-au văzut.care sunt depuse la Ministerul Afacerilor Străine... curajul îi lipseşte şi se declară incapabil. p. marelui haham. (Solomon) pe care sacrificatorii au contat pentru împlinirea planului lor. dar copilul este bolnav şi Părintele Thomas voieşte să se retragă.. mai târziu. ei înşişi.. şi pe Părintele Thomas.. ducându-se pe drumul cel mare ce merge la Metz. cel mai pios dintre ovreii din Damasc (!). etc. atunci. Iată un extras din interogatoriul bărbierului. jusqu'en 1842. 24 şi următoarele. sosi un haham înso ţit de bărbierul ce ia sânge S. Deodată. 30 . T. Sângele este adunat într-un vas. se pun să întindă la pământ pe Părintele Thomas şi D.citat de G. cu un cuţit. 1846 (Gaume Freres Edit). cit. Sacrificatorii. (Aron).. XXVIII. et procedure complete dirigée. S. I. întâlneşte mai multe persoane (între altele pe Daniel Payer şi pe Thibault Regnault). să ardă hainele victimei ale cărei cărnuri sunt tocate în bucăţele mici.după actele procesului. zărind de asemenea pe acel Jidov. a trebuit să facă să dispară urmele aces tui omor. taie gâtul acestui om. (David Harari). Găsii acolo pe hahamul.. p. . . Această publicaţie conţine piesele autentice ale procesului. mâna îi tremură şi. din oraşul Boulay. care era 134 135 Rohrbacher. peste puţin. deci.. un ovrei călare pe un cal alb şi care ducea dinaintea lui un copil de vreo trei sau patru ani. dintre cei mai însemnaţi din Damasc. care-i vârâră un căluş în gură.. Părintele Thomas este chemat într-o casă ovre iască. această pastă omenească este azvârlită într-o groapă ce serveşte pentru lături. În timpul procesului. en 1840.. . 136 Achille Laurent (membru al Societăţii Orientale). cadavrul nenorocitului copil. într-o pădure... un ovrei pe care creştinii. p.. G. Părintele Thomas fu apucat pe neaşteptate de aceşti oameni. pe urmă unul din unchii lor şi alţi doi ovrei. 1852.

o rotulă.. îi pusei gâtul deasupra unui lighean mare. punând rămăşiţele într-un sac şi.. Se descoperi canalul şi se găsiră..L-am sfărâmat la fel...Un sac de cafea. veni şi-mi deschise. nişte sfărâmături de craniu şi de alte oase.. S.” Justiţia voi să verifice locul unde ovreii arunca seră rămăşiţele. care i-a zis: „du-te de vezi dacă au prins pe Ibrahim şi ce au făcut cu el.. urme de sânge şi filamente de tendoane. D. .... şi.. cu un pisălog. şi I.Ca toţi sacii de cafea. în care se găsesc latrinele. Trântii pe călugăr la pământ şi.F. A. îi de-te ultima lovitură.... M.. vaccinează un copil. ca acelea pe care le întrebu inţează negustorii de ulei. îl spintecarăm. F. treptat-treptat le duserăm să le aruncăm în conducte. şi eu. care fură arse. .. . Servitorul M.Îl ţinem. care sosise atunci.Ce a-ţi făcut cu oasele? . Ne vom mărgini să relatăm câteva părţi din intero gatoriile care privesc al doilea act al acestei drame.. . îi răspunsei eu.. Ei aduseseră atunci un cuţit.Sacul acesta nu lăsa să picure materiile conţinute în intestine? . puseră capul prinsului deasupra acestui lighean. D. ucide pe acest preot... ocupaţi să lege mâinile pacientului la spate. cadavrul fu târât într-o odaie unde se ţineau lemnele. îmi spuse el. care dă într-o curte exte rioară.. . . până ce sângele va fi încetat să curgă. P. S. S. şi F...De ce mijloc s-au servit ca să-l facă pe servitor să intre acolo? . .Şi cu capul? ... Mă dusei la F. A.. când este udat nu lasă să pice ceea ce se găseşte.. la intrare.. Bătui.. îi aruncară carnea şi oasele. Răspunsei că nu pot.. Lucrătorii descinseră în conductă. scoaseră mai multe bucăţi de carne.printr-o pâlnie nouă de tinichea. îi ţineam capul. A. intră şi du-te de-l găseşte”... .... Acolo îl dezbrăcarăm de haine. iar A.cu servitorul M. fără să se piardă o picătură. ale cărui cercetări puteau deveni compromi ţătoare..Adevărul este că Y. lângă poartă......vrei să intri...Voi intra ca să văd. Y.. după cei astupaseră gura cu o pânză albă. precum şi părţi din calota preotului.... S. F.. Găsii acolo pe I. hotărâră să se scape şi de servitorul său creştin. îi răspunse: „Stăpânul tău a întârziat la noi.. .şi că Y. de pânză de împachetat şi de culoare cenuşie. ţinându-l cu unul din asistenţi.Le-am spart pe piatră.. o dădu lui Y.. şi pe A. sau să pleci? ...legat. . îi tăie gâtul cu propriile sale mâini. apucă cuţitul şi începu să-l taie. în el.fiii lui R… Aduseră un lighean de aramă spoită. După ce fu umplută. cu basmaua sa. ţineau bine trupul.. Sângele fu adunat într-un lighean. luă ligheanul şi vărsă sân gele într-o sticlă. . Intrai într-un mic divan.Am mai spus.. P...pe care o ţinea în mână A. şi de M. un fragment din inimă.. Uşa fusese baricadată cu o grindă.” După asasinarea Părintelui Thomas. dacă vrei să-l aştepţi.. şi fratele său A.. îmi ziseră. acest servitor dispăru...Şi cum era sacul în care aţi pus rămăşiţele? .. . fiul lui R. îi ţineau picioarele şi se aşezaseră peste ele. Apoi. El intră.Ce s-a făcut cu sângele şi cine la luat? .că servitorul veni să întrebe de stăpânul său.. cu acelaşi instrument. .. . a fost trimis la F. ovreii.. Pe urmă fu trântit la pă mânt.în aceste latrine. Ibrahim Amoran. de F.. de stăpânul său. şi găsii uşa închisă cu zăvorul.. Pe urmă. că erau adunaţi cinci inşi în stradă. şi ceilalţi (erau opt cu toţii). pentru ca să-l împiedice să se mişte. şi se întâmplă ceea ce am declarat” 31 .

Acolo. în urmă.. implicaţi în asasinatul Părintelui Thomas şi al servitorului său.. 141 Idem. . îi făgăduiră că. I.„Ar fi greu.Ca să . şi trimite pâinea acelora cărora le aparţine făina” 138 .Hahamul Y.Pentru ce n-aţi păstrat sângele la voi? . cu care ovreii fură obli gaţi să se mulţumească: „Prin expunerea şi după cererea d-lor Moses Montefiore şi Cremieux.i luam sângele. . cit.nu împotriva vinovaţilor. Fuse-i. cit.Au venit din Bagdad scrisori care să-l ceară? . .Se întrebuinţează la azime.. cit. cit. 206. faptele fiind probate şi nediscutabile” 142 Iată termenii firmanului. . I.. sau khalabiehs.La ce serveşte sângele în religia voastră? . ci pentru persoanele zeloase. tot i-o vor obţine.căci ea le-a fost acordată fără reînoire de anchetă şi fără reluarea procesului. pus în azimă. rămâne la cuptor în ajunul sărbătorii azimelor. în ceea ce priveşte întrebuinţarea sângelui de creştin.am recunoscut. zice G. El însuşi frământă pasta. delegaţii lor.. ducându-se în Egipt. . milioane 141 .. ei doresc punerea în libertate şi siguranţa pentru acei dintre ovrei care sunt deţinuţi şi pentru cei ce 137 138 G. chiar dacă ar trebui să-i coste o sută de pungi de bani.De obicei. obţinură de la Kediv amnistia sau mai bine zis iertarea acuzaţilor. cit. pe care am trimiso la hahamul A. ca acelea care ies din gura celor ce depun”. Fraţii A. p. patru au obţinut iertare pentru că au făcut destăinuiri şi zece au fost condamnaţi la moarte” 139 Jidanii din Europa. cit.” „Întrebare hahamului A.Şi la ce este trebuincios sângele? Îl pun oare în pâinea azimă şi toată lumea mănâncă din ea? . . pentru ca să o omoare şi să-i ia sângele.. I.răspunde jidovul D..care au venit la noi ca delegaţii tuturor europenilor care profesează religia lui Moise.Cine ţi-a remis sângele? .. p 218 (notă) 142 A Laurent.. mi-a spus că trebuie sa trimită din el la Bagdad. .. 32 . . . 139 Idem..: . . oamenii zeloşi îi trimit făina.. p. dacă trimite din sângele acesta în alte locuri? . Să mai ascultăm şi câteva din depoziţiile autorilor acestei crime înspăimântă toare. du-te la hahamul Y.doi au murit în timpul procedurii.sângele fiind necesar la împlinirea datoriilor noastre religioase. I. informat de dânşii că aduseseră o persoană. des Mousseaux. p. Hahamul Y.Hahamul Y.. sângele. I. 140 Idem. p. L-am strâns într-o sticlă albă. 251-255. şi îmi ziseră. din care el face pâinea.. 231.. Rezultatul procesului a fost că. „ Cu ce scop aţi omorât pe Părintele Thomas? .ei au inundat cu aur autorităţile sirio-egiptene şi.Obiceiul vrea ca sângele să stea la haham. . .212. G des Mousseaux.. p. şi cu alţii ca să aibă o sticlă de sânge omenesc şi acest haham mă înştiinţă şi pe mine... Piéces juridiques. începură să ţipe . se înţelesese cu A. DES M OUSSEAUX 137 să-ţi închipui o bogăţie şi o precizie de amănunte mai remarcabile. I. Citat de G. la această noutate care îi tulbura groaznic. fără ca nimeni să ştie că pune în ea sânge.din şaisprezece ovrei.Hahamul Y. (pe care îi vom întâlni din nou mai departe). des Mousseaux. . mi-a spus-o. .. I. După ce au oferit consulului Franţei. 213.. cit p.Ai întrebat pe hahamul Y.ci împotriva justiţiei” 140 ... nu este pentru popor. M ONTEFIORE şi C KEMIEUX .202. care au fost refuzate.

nu ar fi convenabil să refuzăm rugămintea lor.. p. Şi cum. spre marea înmărmurire a rudelor lor” 146 . cunoscut de toţi. cu o furie nebună. ca să reclame fiecare trupul copilului ei. Astfel de crime. până şi asupra juraţilor .nu asupra omorâtorilor. cadavrul. unde avu loc un masacru îngrozitor. 3 oct. i se găsi. 143 144 Drumont.”. nevasta sa şi un alt jidan complice). poliţia publică o în ştiinţare. din Adevărul. pentru că procedura nu fusese în deplinită şi trimise pe ovrei înaintea tribunalului din Cracovia. Atunci. în ziua de 21 decembrie 1882. care în anumite oraşe ale Europei. VI. 413. străpuns de mii de lovituri de pumnal. celor fugiţi. Un copilaş. Populaţia creştină se ridică în masă şi alergă în cartierul ovreiesc. 2 oct. cit. el şi servitorul său Ibrahim. fără să lase cea mai mică urmă. din pricina instruirii afacerii Părintelui Tho mas. la Lutcza. .. I. cu mult mai mare de cât şi-l închipuie cineva. pe malul mării. să vedem. etc. spre stupefacţia generală. de femei şi mai ales de copii. ceea ce aruncă o vie lumină asupra intelectu lui jidovimei întregi. Trei acuzaţi (Moise Ritter. fură condamnaţi la moarte. Dar. la scrierea unui fost haham. asupra răposatului Stolipin. la 10 octom brie 1883. dispar pentru totdeauna. trecut la creştinism şi botezat sub numele de Neofit. . cadavrul nenorocitei victime... e faptul că.fu răpit în apropierea paştelui ovreiesc.412. Curtea superioară de justiţie casă judecata. ordonăm ca prizonierii ovrei să fie puşi în libertate şi să se dea. 3 oct. continuă să se comită chiar şi azi.. din cauza unei populaţii atât de numeroase . Dar. s-a năpustit. Ibidem..aparţinând uneia dintre familiile greceşti cele mai însemnate din Smirna . c. înainte de a se da verdictul toată presa ovreiască din Europa şi de la noi 145 . adresată părinţilor care pierduseră de curând un fiu. De asemenea. numită Francisca Mnich. Pentru a stabili identitatea cadavrului.ci asupra Ţarului. Acum 4 sau 5 ani. des Mousseaux. Fără să mai vorbim de omorul din Tisza-Elzlar. călugăr din Damasc. DES MOUSSEAUX vorbeşte de „numărul. siguranţa pentru întoarcerea lor. 33 . 144 În momentul de faţă se judecă la Kiev procesul unui omor ritual. se găsi în Bucureşti. 146 G. pe un maidan. ca şi în timpul procesului din Damasc.din Kiev. din Seara. . din 15 iunie 1883. care. I. Monitorul Romei. Iuscinski.p. pe care îi numeşte ţărănoi inculţi. 145 Vezi: Scrisorile din Rusia din Universul. Patru zile după aceea. venind dezolate la morgă. nebună de durere. asupra unui biet băieţel de 6 ani. stră puns de 47 lovituri de pumnal. în care pieiră peste 600 de jidani 143 . cită un omor ritual care avusese loc la o dată cu totul recentă. pentru a veni să-i recunoască corpul. p. săvârşit de un jidan Beilis.. de oameni.au fugit. asemenea crime trebuie să fie foarte uşor de realizat. Opt zile după omor fu găsit. La noi. Mama sa. . în România. vom povesti două cazuri petrecute acum câţiva ani. care dis păruse fără să i se mai dea de urmă. în faţa cărora te apucă groaza. un băiat mort de o moarte violentă. de juraţii din Rzeszov. se văzură vreo douăzeci de mame. împreună cu mai mulţi complici. într-un şanţ. cit. pentru ce motiv iudeii săvârşesc omoruri rituale asupra creştinilor? Ne vom adresa pentru aceasta.un mic sat din Galiţia austri acă. asupra oligarhiei din Rusia. În 1881. acuză sus şi tare pe ovrei de acest omor.a fost comisă o crimă rituală asupra unei tinere fete. reînnoi tripla condamnare la moarte. . G. 186.

151 Trecerea ovreilor la creştinism este de două feluri: a. nici creştinilor. pe care le cunoaşte bine. capabil de a-l înţelege. Convertirea poate fi prefăcută. şi atunci ea are drept consecinţă excomunicarea majoră (cherem) şi o persecuţie sălbatică din partea întregului neam al lui Iuda.chiar dacă li s-ar întâmpla să sufere tot felul de munci. p.. s-au botezat de formă. al Fiului şi al Sfântului Duh. În plus. 2. Şi când mă voi căsători şi voi avea până la 10 feci ori. cit). unde omorâtorii se închiseseră cu ea. I. Şi îmi mai spuse: Fiule. se descoperi că aceşti jidovi rămăseseră tot aşa de fideli credinţelor lor. fu atacată şi ridicată de către jidani. Francia. mărturisesc în frica lui Dumnezeu. .iar la partea muierească nu trebuie nicidecum să-l des copăr 150 . trecură fruntaria şi veniră să fie circumcişi şi recăsătoriţi. Îndată ce ocazia fu priincioasă.zice NEOFIT . f.în 1686. la toate practicile exterioare ale religiei catolice. . . ce se numesc de dânşii hasindem. ca să nu descopăr secretul acesta. catolicismul în Spa nia. b. I. „Foarte des s-a întâmplat la noi. 35. 149 Ibidem. de cărturarii şi de fariseii lor. A 5 -a ediţie a apărut în Bucureşti în 1872 (Bibliot Academiei Române. unde fu sugrumată. ca Noi-creştini. „Mai întâi. căci „o au scris mulţi”. după B. o ovreică din districtul Czartkow. (Talmud Babli. cit. pe toate stihiile cerului şi ale pământului. nu sunt anchetaţi câtuşi de puţin de Sinagogă. Acum doi ani. i s-au furat copiii şi suferinţa ce a îndurat-o acest părinte. 2757). un anumit număr de ovrei portughezi.Vezi G. după ritul israelit. Dar. Astfel îmi grăi tatăl meu” 152 . au fost descoperite mie şi le-am păzit până ce am primit Sfântul Botez” 148 . . îndată ce hahamii fură instalaţi acolo”. încetară să -şi mai prezinte copiii la botez şi să facă să se binecuvânteze măritişurile lor. în acelaşi timp.”. 147 Neofit. de către preoţii catolici. înainte ca să se fi putut sparge uşa odăii. 20). I. p. „fiind rabin şi învăţătorul ovreilor. nici chiar fraţilor mei. în mod oficial.ce fac ei cu sângele creştinilor? N EOFIT vrea să lămurească aceste două secrete. cit).. Astfel. des Mousseaux. nu mi s-a întâmplat să văd nicăieri: 1° . mai învăţat şi. că atunci când am ajuns la vâr sta de 13 ani şi când tatăl meu mi-a pus pe cap cornul acela. pentru prima oară. 34 . naşterile. Astfel. în mod scrupulos. Principalul motiv al crimelor rituale este . nu poate fi descrisă (G. contractele lor erau precedate de cuvintele: în numele Tatălui.ei se întoarseră pe faţă la iudaism. . p. După ce au trăit astfel aproape 150 de ani.Examenul cărţii Înfruntarea jidovilor asupra legii şi a obiceiurilor lor”. (Drumont I. ca şi cum ar învăţa -o obscenităţi”. şi atunci. morţile lor erau înscrise în registrele Bisericii. „A ucide pe creştini şi a le lua sângele.pentru ce ucid jidovii pe creştini? 2° ..mi-a descoperit taina privitoare la sângele de creştin şi m-a afurisit. cit. când se întorcea dintr-un pelerinaj. adaugă el. ( Gazeta Narodowa. 230). Ovreii chiar. nici proşti lor dintre ovrei. ca şi în ziua sosirii. Rabinii îl lasă fiilor lor cu blesteme îngrozitoare. la Iaşi. să se ştie că această taină nu este cunoscută de toţi jidovii.ale căror familii practicau. Înfruntarea jidovilor asupra legii şi obiceiurilor lor.să fie luate cu forţa de jidovii fanatizaţi şi să fi dispărut pentru totdeauna. Trai Sotah. persecuţia merge chiar până la omor. ea fu transportată într-o cârciumă ovreiască din vecinătate. măcar de ţi se va întâmpla să te faci şi creştin 151 . 148 Neofit. 150 „Cel ce învaţă pe fiica sa legea sfântă este tot aşa de vinovat.. zice el. să nu te primească pămân tul.acest ultragiu faţă de omenire „nu este scris nicăieri. ca aceştia să nu-l descopere. Şi această taină o păzesc ei cu mare scumpătate” 149 . . octombrie 1867. care astăzi este cunoscută. care voia să se convertească.ce se numeşte tăfilis. Lemberg. la Bordeaux. A. de pildă. 152 Neofit. . măritişurile. aşa . decât numai unuia singur. să nu îl fac cunoscut. p. . I. de vei dezvălui taina aceasta. ca ovreice bătrâne. adică aceluia care va fi mai deştept. sau mai bine zis o rătăcire. de 200 de ani. Convertirea poate fi sinceră.este o taină a ovreilor. . des Mousseaux. I. . ci numai de rabini sau de hahamii lor. . Publicată. „Ei se conformau. marea ură ce au ovreii asupra creştinilor. Astfel lui Drach.care voiau să schimbe religia şi credeau că vor putea să se ascundă în vreun stabiliment bine închis. Uneori. căci. . 1.zişii convertiţi. . de NEOFIT 147 . în 1803. rabin convertit. cit. pentru ca să poată fi admişi în Franţa.

.decât numai pe ovrei ” 155 . În plus. 2 ° . în cartea sa Biblioteca Sancta. I. I. . cit. c. când văd ducând vreun creştin mort la groapă. . „Şi cum Hristos a scos din iad. p. a fost sau nu adevăratul Mesia. Mai pe scurt. . 0. „Este o faptă bună ca fiecare ovrei să caute. pe care ovreii trebuie să le distrugă”. 143. . să zică: şacăţ te şaţine văsaef tăsavinichi hăirimi .jidovii întrebuinţează un piron de fier. I. din casă în casă şi dă de ştire” 157 . 62). Şi spre seară.şi merge hahamul cu un ceas sau două mai îna inte. C.şi pentru ca să facă farmece.Aşijderea. la începutul anotimpuri lor. este pentru că scrie la T ALMUD : „ nu se cuvine a numi pe altcineva cu numele de om. Neofit. hahamul zice încet nişte descân tece. o picătură din sângele acesta şi o picătură din sângele ce curge din rana făcută pruncului şi punând. adică a unui sânge ce pică din văzduh pe mâncărurile lor şi omoară îndată pe cel ce gustă din ele. făcând această ucidere. 18. (Talmud Babli. când vor trece pe lângă o biserică creştinească.iar pe cel mai bun dintre creştini. fiecare iudeu trebuie să dea bisericilor un nume de ocară” (Karo. 11. pre sărat cu cenuşă în loc de sare. nemâncând şi nebând nimic. în vin. dator este tot jido vul să zică: saium had. De altfel. scoate-i creierii. la calendarul lor scrie şi mi nutul în care cade sângele acela. pe cât se poate. tinerii soţi postesc o zi în treagă. 13. în gura copilului.. după Sixte de Sienne. 18.cuvinte care înseamnă: spurcata spurcaţilor. 157 Idem. p. 3. 156 Ibidem. Într-ade văr. Hulele acestea. I. .„pentru ca să evite căderea akifei. t. ucide . dacă jidovii au atâta ură şi vrăjmăşie împotriva creştinilor. necurata necuraţilor. dator este orice jidan să omoare un creştin. cit. 155 Ibidem. ovrei convertit din secolul al XVI -lea. . ce a fost băgat în sânge de creştin muncit şi pun peste bucate. 2. 1610).sânge 153 154 Ibidem. . la nuntă. Această ură este întipărită în sufletele ovreilor încă din copilărie. rabbi Solomon (Talmud) zice: celui mai blând dintre şerpi. Înainte chiar de a începe să arate copiilor A. Şulhan-Aruh. „Aşijderea. să distrugă sau să dea foc bisericilor nejidoveşti. de două ori. dascălul trebuie să-i înveţe să-i hulească pe creş tini. 1. amestecând. Această cenuşă o fac. p. 158 Neofit. cit.părându-li-se că. iar cenuşa lor să o împrăştie în vânt sau să o arunce în apă. la tăierea împrejur. aduc jertfă lui Dumnezeu. p. de care suferă. mâine să văd doi. de patru ori pe an.Rabinii mai întrebuinţează sânge de creştin muncit. N EOFIT indică apoi ce fac jidanii cu sângele cel strâng în timpul crimelor rituale şi spusele lui se aseamănă cu mărturisirile acuzaţilor din Damasc. să fii afurisită” 154 . să se mântuiască prin sângele unui creştin botezat cu apă. 1 ° . cit. fiul Mariei. care nu ştiu dacă Iisus. pentru ca să ştie. chiar şi un copil mic trebuie să le ştie. p. 1. lamuhar trii. În acelaşi timp.. cu degetul cel mic. ca noii soţi „să poată înşela pe creştini şi să poată mânca şi sudoarea creştinului. „Bisericile creştinilor sunt case de pierzare şi locuri de idolatrie. sufletele oamenilor care n-au fost botezaţi cu apă. B. sau lucrurilor ce se găsesc în ele. 35 . vine rabinul. nebotezat cu apă. fiind convins că cu aceasta se va mântui” 153 . 3 ° . ca şi cum ar mânca sângele său 158 . Astfel.adică. care le dă la amândoi să mănânce un ou copt.l . Jore Deach. prin sângele său. aşa şi pruncul acesta. Paris. Această datină este necesitată de îndoiala în care se găsesc hahamii.adică: azi am văzut un păgân mort.Jidanii întrebuinţează sânge de creştin pentru ca să prepare leacuri împo triva unor boli 156 . câte puţin din acest amestec. arzând în foc o pânză înmuiată în sânge de creştin chinuit.

. 163 Neofit.La Paşte. 6° .Când moare un ovrei.îţi închipui că eşti într-un vis urât şi te întrebi. 164 Ibidem. în acelaşi timp. ascunderea lucrurilor găsite. hahamul ia un albuş de ou şi o picătură de sânge de creştin muncit. El face pe jidani să creadă că au misia (misiunea) să acapareze întreg pământul . şi omoruri rituale. . din vite de muncă.. cu depoziţiile acuzaţilor din Damasc. jidanii caută să fure copii de creştin şi îi ascund până la paşte. p. El le mai spune că aparţin unui neam ales şi că sunt chemaţi să supună pe toate celelalte popoare . 4° . Talmudul îi opune o ură crudă şi oarbă împotriva întregului neam omenesc. I. 160 5° . 26. pe jidovii răspândiţi peste tot pământul. . în loc de a combate patimile de proprietate şi de dominaţie. Această trimitere se numeşte Maschloiamunas. cit. p. Carităţii creştine. numită eficoimon. ei fură copii mici. iar mâncarea aceasta se cheamă de dânşii Săida amafsăncâs 161 . Ibidem. 162 Orice ovrei.în realitatea cărora un suflet creştinesc aproape nu poate să creadă. presărat cu aceeaşi cenuşă. . o bucată de mărimea unei măsline 163 . p. *** În rezumat. care trebuie să fie chinuit. jidovii fac plângerea Ierusalimului.ură care merge până la a comite. ca să poată mai uşor să îi chinuiască şi pentru că Hristos a păzit fecioria. CAHALUL Talmudul este legislaţia naţională a ovreilor. 7° . îşi pun pe frunte cenuşă. persecutorul lor. jidovii omoară pe un creştin care înfăţişează pe Aman.zicând.şi care nu sunt vrednice decât să lucreze ca să îmbogăţească şi să glorifice pe Israel. 23.pentru ca să le ia sângele şi pe urmă să-i omoare 164 . Hahamii îi iau sângele şi fac cu el mici turte dulci triun ghiulare. I. până la cel mai mic. p. din azima aceasta. ca: furtul. 159 160 Neofit. Precum Coranul a creat imperiul musulmanilor.. între alte crime. p.La sărbătoarea numită Purim. prin mijloace mârşave. Pentru aceasta. hahamii fac separat o azimă. 36 . sau mai bine zis. . frauda şi jurământul fals. . . 24.după cum Coranul este legislaţia naţionala a arabilor. cit. trebuie să mă nânce. precum şi Iisus Hristos a fost chinuit.compuse numai din robi nemernici. le amestecă şi stropeşte cu ele mortul. stihul din proorocirea lui Iezechiel: „Şi voi stropi peste voi cu apă curată şi vă veţi curaţi de toate spurcăciunile voastre. În seara de Purim. Când citeşti prescripţiile legale ale Talmudului. . conţinând puţină cenuşă din sânge de creştin.vărsat prin munci ca şi al lui Hristos ” 159 . dacă Talmudul nu este codul unei bande de hoţi şi de asasini laşi. care este aproape. 24. Talmudul le favorizează şi le împinge până la un paroxism nemaipome nit.Aşijderea la 9 iulie. 161 Ibidem. . ce conţine sânge de creştin chinuit şi mă nâncă un ou copt. pe care le trimit la toţi ovreii.tot aşa şi Talmudul a organizat întrun Stat unic. 23. atunci rabinii şed jos pe pământ. 162 Comparaţi spusele lui Neofit. cămătăria.

.. Toate Sinagogile erau legate unele de altele. vom spune câteva cuvinte despre puterile secundare şi despre puterea centrală. Pretutindeni. 8. Lazare. p. .din puteri elementare. .. dar şi pentru ca să vorbească de afacerile lor. 3. În fiecare cetate. L'Antisemitisme.astăzi bine cunoscută. organizaţia Cahalelor ele mentare. În aceste condiţii. Jidanii se adunau în casele lor de rugăciune. înainte de a vorbi de alcătuirea diferitelor părţi ale Statului iudaic. 37 . Iată ce scrie B ERNARD L AZARE despre Republicile .din o putere centrală.. vom raporta ce zic doi autori ovrei asupra istoriei acestei organizaţii. formând un Sinod sau Congres ovreiesc internaţional. Statul jidovesc trebuia să fie ascuns şi a persistat astfel. o dată pe an. formează un popor ” 165 . după împrăştierea ei. în oraşele greceşti ale Ioniei. pentru ca să-şi comunice părerile lor practice. ca toate statele: 1. . care îşi au sediul lângă Sinagogă şi a căror acţiune se întinde numai asupra evreilor care locuiesc într-un oraş sau chiar într-o mahala. I se dădea voie să se stabi lească şi beneficia de lucrul asociaţiei. era primit frăţeşte când sosea ca emigrant sau colonist.. .. cu puterea secundară iudaică. Dar un asemenea Stat nu putea să existe de fapt. .. căci naţia ovreiască fusese lipsită de teritoriul său şi fusese împrăştiată printre alte naţii. ei formară asociaţii corporative în capul cărora era pus un etnarh. for mând o vastă asociaţie federativă.. prieteni şi fraţi. Ele îşi trimiteau emisari . fiind bine ascunse de jidovi. au în tre ele relaţii foarte strânse şi delegaţii lor se reunesc. subordonate celei dintâi şi a căror influenţă este mărginită la ovreii care se găsesc într-o singură ţară. jignite de năvălirea unui popor străin şi. având alături de dânsul protectori.adică despre Cahalele sau Comunităţile .care sunt aproape necunoscute. care se aşezau în ţări străine. în Antiohia.. se grupau în cartiere speciale şi. mulţumită indiscreţiilor unui ovrei convertit. de origini diverse.pe care jidovii le-au posedat pretutindeni şi întotdeauna. . . a cărei autoritate suverană se exercită asupra tuturor iudeilor din lume. care îi punea la dispoziţie toate resursele sale.zice ovreiul B ERNARD L AZARE .. Dar. indivizi. El nu venea ca un străin. în Asia Mică. 165 B. de asemenea.. care îşi întindea reţeaua asupra lumii antice. cu ajutorul unui sfat de bătrâni şi al unui tribunal particular. Sinagogile erau. Vom studia. cunoscute sub numele de Cahale propriu-zise. . ovreiul era sprijinit de comunitate. Jidanii. într-un Sinod sau Congres jidovesc naţional.din puteri secundare. nu numai pentru ca să asculte citirea legii. mai întâi.a reformat naţia jidovească.. un centru al vieţii religioase şi publice. 2.mai mult sau mai puţin duşmane.„Talmudul. chiar înainte de distrugerea Ierusalimului.. Ele sunt legate. Aceasta din urmă se adună.se sfă tuiau şi se ajutau reciproc. care exercita asupra lor autoritatea civilă şi justiţia. . din timp în timp. Statul ovreiesc sau Cahalul este format. Pe urmă. alcă tuiau o societate deosebită.. a ţării. cu acelea ale altor ţări. Graţie lui. sub forma de Cahal.se ţineau unele pe altele în curentul evenimentelor a căror cunoştinţă le era de folos. era protejat şi susţinut.. răufăcător. până azi. în Alexandria. ci ca un om bine înarmat. în acelaşi timp. care are de gând să întreprindă o cucerire grea.. sau Comunităţi israelite. Toate comunităţile unei aceleiaşi localităţi.

Dobrodaev. De altfel.în sânul societăţii antice.. . El tratează despre Cahal. rezemând aceste afirmaţii. . care dezvăluie. Richard Andrée ( Zur Volkskunde der Juden.. raportate de colegul nostru A. St. ca şi în oraşele Orientului. pe documente. în fiecare provincie şi în fiecare oraş.. asupra aceluiaşi subiect Kaliat de Wolski. scopul organizaţiei Statului ovreiesc.La Roma. B RAFMANN . El demonstrează că această orga nizaţie s-a perpetuat sub nume diferite. până în al 34-lea an al vieţii mele”.sau Sinedrion . guvernământul ovreiesc ...cahalul. Dovezile lui Brafmann sunt cu adevărat ştiinţifice. Când Imperiul roman se prăbuşi şi. Iacob Brafmann. ne procură cea mai interesantă privire asupra condiţiilor de existenţă ale ovreilor din Orient.. Iată ce zice despre Cahal şi despre cartea lui Brafmann.. sinagogile îşi păstraseră autorita tea. Am căutat -o în zadar în Biblioteca Academiei Române. După căderea Ierusalimului sub Titus. dar cercetările lor au rămas fără rezultat. comunităţile jidoveşti nu se schimbară.. În zilele noastre încă. din Vilna. .. pronunţând în contra lor Cherem . ar fi fost distrus de legea de la 1844. la Petersburg.şi mai ales sub acela de.. asupra aceluiaşi subiect un alt ovrei. Cuza. exista un Cahal. L'Antisemitisme. Ele erau organisme foarte puternice şi aveau o viaţă colectivă extrem de activă.Ha . Mai mult. Leipzig. organizaţia puternică a Cahalului subzistă” 166 . ea îi lovea cu afurisenia. 135): „Cartea ovreiului convertit Brafmann. Abia câţiva rari ovrei au încercat . Cahal (Heder Hacahal). . când Catolicismul triumfător se răspândi. în persoana unui prinţ suveran «Roclh .iar Sinoadele lor interziceau unui israelit. B RAFMANN expune mai întâi istoria existenţei jidovilor şi a organizaţiei lor sociale.. Am cerut-o mai multor librari şi editori din Paris. ovreii au fost tot atât de strâns uniţi între dânşii. 11 oct 1910). jidanii. se stabili în principalele centre ale vieţii ovreilor împrăştiaţi. sub pedeapsa blestemului. 2 vol. 376-381. Vom fi deci nevoiţi să ne mulţumim cu citatele. O noua ediţie a apărut în 1888.care a scris o carte foarte documentată asupra Cahalului şi asupra Judaismului în Rusia 167 . unde numărul lor fu considerabil. pentru prima oară. citate suficiente pentru ceea ce voim să arătam aici. La Russie juive.n-au avut îndrăzneala să tăgăduiască afirmaţiile acestui autor. pe care le datorez originii mele israelite şi întârzierii în judaism. un cunoscător al poporului ovreiesc. tribunale. p. Comunitatea jidovească. Dacă jidanii erau supuşi legilor aspre ale regatelor şi împărăţiilor.. Materiaux pour étudier le Judaisme en Russie et son influence sur les populations parmi les quelles il existe.Galuta». Petersburg. venit din Arabia. (A. 38 . . „Am fost ajutat . organizaţia se păstra. p. 1870. ei aveau o cârmuire proprie. după dânşii. convertit la creştinism. care le-a permis să reziste. .zice el . care rezida în Bagdad. greceşti şi romane.. 181. unde. în ţările unde jidanii trăiesc sub un regim de excepţie. . Cuza. 1887.. Livre du Cahal..la hotărârile cărora se supuneau. care corespundea Sinodului de azi şi ale cărui hotărâri erau fără de apel. .alţii. însă. îna intea unui tribunal creştin. aşa cum era. Iată cum se exprima. adică blestemul comunităţii.cum au fost şi cum sunt în acest moment. fiind bazate pe documentele autentice care provin din diferite Cahale din Rusia. la tipografia C. Vezi. profesor la Universitatea din Iaşi. în „Neamul Romanesc”. octombrie 1910. din timpuri foarte depărtate. care este organizaţia naţiei ovreieşti şi descrie viaţa comunităţilor iudaice. C..unii să nege existenţa actuală a Cahalului în Rusia. organizaţia statului jidovesc luă forma următoare: Poporul era reprezentat politiceşte. „Neamul Românesc”. condus de rabini şi un «Bet .. care. Cahalul . În acest timp.care de obicei sunt foarte neruşinaţi când este vorba să contrazică scrierile care dau pe faţă tainele existentei lor. de a chema în judecată pe un coreligionar. De altminteri. Această carte este astăzi foarte rară.de cunoştinţele mele întinse asupra stării ovreilor. Acest şef suprem era ajutat de un fel de parlament administrativ. . adică în Babilonia şi în pământurile perşilor. era bine înarmată împotriva celor ce călcau datoria solidarităţii.se ascunse sub numele de Şcoală. să pretindă că această organizaţie nu reprezintă decât „complotul bogaţilor împotriva săracilor” în Israel. C. consilii de bătrâni.Din» sau tribunal 166 167 Bernard Lazare. chiar şi sub fondatorul imperiului mahomedan.

. 171 Brafmann. Memoires. I. „Când au fost goniţi din Spania.„Nici o lege. din Germania. să-l suprime definitiv în 1844. 474-480. „Ovreii din Polonia constituiau un Stat în Stat în toată puterea cuvântului. „Cahalul există şi astăzi. o astfel de afirmaţie a naţiei jidoveşti. cit . . în fiecare comunitate ovreiască” 172 . Fiecare Comunitate avea colegiile sale de judecători (Bet -Din).astfel că.Vezi Cuza. oamenii de stat ai aces tei împăraţii se îngrijorară şi ei de Cahalul iudeilor. .care a fost însărcinat de guvernul rusesc să studieze chestiunea şi să fie reprezentantul său în comisia stabilită pentru a rezolva problema ovreiască: „Ovreii posedă Cahale… care există din vechime şi guvernează. când înţelese pericolul ce rezulta. Şi. Cahalul exista şi la noi în România. poporul. Graetz.Vezi Cuza. . „Neamul Românesc”.local” 168 . atât religioase cât şi civile… Aceste Cahale sunt foarte bogate şi au o putere mare asupra naţiei jidoveşti” 170 . dat în 1506. 172 Ibidem.îngă duise mai întâi Cahalele. 11 oct.Vezi Cuza. iar îndeplinirea acestui decret a fost încredinţată agenţilor regali şi celorlalte autorităţi poloneze.T. aduse mai târziu serioase dificultăţi. într-adevăr. Vom adăuga aici. unde este nu mit Administraţia Comunităţii ovreieşti. Astfel. Dar. ca fiind o instituţie de care să se poată servi ca să strângă impozitele israeliţilor pentru guvern. după care ovreii să poată să se guverneze în parti cular. dieta poloneză din 1788 îşi propuse să desfiinţeze Cahalele. 8 oct. 22 febr. mai mult ca niciodată. . 359.. cit .dar în cercarea sa nu izbuti. regulând şi confirmând toate afacerile. în propriul său Stat. 11 oct. în urmă. . cit. p. sunt definitiv suprimate”. . 1891. I. 1863-l866. el era cunoscut sub numele chiar de Ca-hal. Un alt reprezentant al ovreilor din toată Polonia a fost confirmat în 1549 de Sigismund August. „Dar această lege straşnică a fost şi ea nimicită de preocupările guvernului ru sesc de a încasa impozitele. din existenţa acestui Stat jidovesc.. compuse dintr-un rabin şi doi asistenţi. „De atunci.4 oct. Dar Rusia. ovreii au păstrat pretutindeni. În Polonia „prin decretul lui Sigismund I. ovreii au dreptul. cit. (Braf-mann. în acest moment. D -nul H. 1908). 1910. . Iată de altfel. Acelaşi rege în 1571 a sancţionat dreptul reprezentantului ovreilor să pedepsească cu moartea pe cei ce calcă legea. al societăţii ovreieşti”. în timpul Evului Mediu. putem să încheiem cu B RAFMANN : „Cahalul este guvernul naţional. bine organizat. I. 1910. 1907. pentru dânsa. 39 . p. După Brafmann.Vezi Cuza. „Neamul Românesc”. din Persia până în Polonia. 1860. cVII . 170 Derjavin. cu deplină putere asupra vieţii lor şi cu drept ereditar asupra acestui titlu. Cu trecerea unei părţi a Poloniei sub dominaţia Rusiei. Altădată. Moscova.ca şi celelalte ţări locuite de ovrei. în anumite documente 168 169 Brafmann. Ea încercă. . Mihel din Brest -Litovsc a fost numit şef al tuturor ovreilor din Litvania. p. p. din Franţa. ce se reunea de două ori pe an. aceeaşi organizaţie”..şi de aceea. „Neamul Românesc”. ce scrie un autor foarte competent asupra materiei.Vezi Cuza. înaintea cărora trebuia să fie depusă orice plângere şi care judecau după legile talmudice rabinice”. textul legii care desfiinţa Cahalele din Rusia: Lege. jidovii au căutat refu giu în Turcia şi în Polonia 169 şi au venit acolo cu Cahalele lor. Sinodul lor general. să strige: Cahalul a murit! Trăiască Cahalul!” 171 Prin urmare. 1910. era un adevărat parlament care făcea legile şi ale cărui hotărâri nu erau supuse la nici o instanţă de apel superioară. p. I. toate Cahalele şi ce depinde de Cahale. I. p. 1892. Iată ce scrie în aceasta privinţă D ERJAVIN . profesor la Universitatea din Breslau. „Neamul Românesc”. în mod arbitrar. nu trebuie să existe. constituite ca sub dominaţia arabilor”. Art 14. 1910.

hahami în prăvălii şi hahamii vânzători în bâlciuri. dacă îi grăbeşti. roschimi.ca preoţii sau ca pastorii comunităţilor creştine. . Cât timp israeliţii vor avea. o dată pe an. cei mai mulţi. dar ei nu posedă elementele nici unei ştiinţe utile şi.un haham sau rabin 174 care este un fel de preşedinte.atât de comună printre persoanele străine de cultul jidovesc. Paris. p. când te gândeşti că aceştia nu sunt la drept vorbind. unii formează un tribunal. . împotriva hahamilor. . Ei nu sunt confidenţii conştiinţei noastre. care este destinat manducaţiei. nu ştiu nici întrebuinţarea limbii naţionale. leurs auteurs. Delamay. Ch. . .Vezi Mousseaux. p. . în acest scop.organizaţia poporului lui Israel. Cerfbeer de Medelsheim. Aceşti oameni n-au decât conducerea conştiinţei celor ce vor să se adreseze lor. Dacă invoci luminile lor religioase. .). 46). 69.miniştrii necesari ai cultului nostru. 38). Alipirea lor fanatică la practici absurde.. iar atribuţiile lor se limitează la pronunţarea din anvon a unui mic număr de rugăciuni. în cazuri grave.economică . III. Le juif. în cursul secole lor.căci mulţi dintre ei îndeplinesc aceste nobile şi liberale profesiuni. p. . Acum. Les juifs. p. daionimi. . ca interpreţii religiei nişte tăbăcari. a rămas misterioasă. în timpul omorurilor rituale. Cahalul naţiei lor” 173.. „rabinii sunt slabi şi nuli. în localităţile unde vechiul cult talmudic şi -a păstrat toată puterea.Vezi Mousseaux. Le juif. Un al treilea ovrei.cu alte cuvinte.zice ironic „Trebuie să rectific greşeala. preşedintele Consistoriului central al jidovilor din Franţa. (A. până la B RAFMANN . a stins mucul unei lumânări. leur histoire. dar şi politico .sânge. Slujba rugăciunilor. Funcţiile lor preoţeşti se mărginesc la serbarea nunţii (pe care un simplu laic poate tot aşa de bine s -o îndeplinească). III. p. hahamii au încă slujba de sacrificatori. Paris.Vezi Mousseaux. 32-33. „Bet . chemat să judece 173 174 Cuza. ca să zic aşa. b) .49). . citim: „Ovreii au.. Diploma de rabin se potriveşte cu toate profesiile. Îngâmfarea lor este tot atât de excesivă cât le este de adâncă ignoranţa. când nenorocirea a vrut ca o lingură destinată pentru post. chebuimi. cit. este un titlu la consideraţia lor reciprocă şi la veneraţia ortodocşilor. p. . lére lettre d'un rabbin converti.. fie comunităţile ovreieşti fie pe reprezentanţii lor. (Singer. în sânul templelor. Siniger. icovimii gaboimi. Ch. Aceştia sunt aleşi de către „assif” sau adunarea comunităţii ovreieşti. la Paşte. Le juif.fără ca să se schimbe. se găseşte cuvântul Cahal.că rabinii sunt preoţii ovreilor. (Mousseaux. Aşa de exemplu.sau când.. Le juif.” (Drach.nu se vor găsi niciodată la înălţimea epocii”.constituţie care. că ştim principalele peripeţii prin care a trecut. membru notabil al Consistoriului ovreiesc din Paris: Rabinii nu sunt. Cahalul exercită auto ritatea naţională (dominaţia) şi administrează averile asociaţiei (proprietatea). Cahalul se compune din: a) .oficiale ale Moldovei. pe la începutul ultimului veac. Rabinii trec drept oameni care au o cunoştinţă adâncă despre Talmud. ORGANIZAŢIA STATULUI JIDOVESC A) CAHALUL ELEMENTAR Comunitatea ovreiască este guvernată de Cahal. care indică.o mulţime de slujbaşi. să ne ocupăm de constituţia Statului jidovesc şi îndeosebi de aceea a Cahalului elementar. 1820. Paris. ci mai curând... Un alt ovrei. Dintre aceşti slujbaşi. . III. nişte zarafi. 1908. Edit. . De altfel.de pildă. să cadă într-un vas care serveşte la gras. pe care timpul şi raţiunea le-au lepădat. din greşeală. un fel de sub-prefecţi agramaţi şi foarte tiranici ai Statului jidovesc talmudic.. nu este efectuată prin intermediul lor.. 40 . în sfânta zi a Sâmbetei. p. tuvimi.. Ei au fatuitatea puterii şi voinţa intoleranţei”. Se înţelege aversiunea pe care o resimt israeliţii civilizaţi. 557. . . Des consistoires en France. 1825.Din”. ca garanţie. Ch. zice: În ceea ce priveşte slujbele lor spirituale. III. Totuşi.. dacă stăruieşti. . Ch. instituţie nu numai religioasă. hahami în barou. ei opun misterele. Puterea lor nu face nimic pentru mântuirea sufletelor. preoţi. nişte negustori ambulanţi şi chiar nişte cămătari. etc. . laici (bocherimi. şi astfel numărăm printre noi. 1847. ei păstrează vasul unde a fost cules sângele victimelor omeneşti. un ovrei. în o anafora din 1850. I.. care se reuneşte. se supără. p. Iată ce scrie despre hahami. 40-41).acesta haham convertit. ei strigă că eşti în contra religiei.

. Pentru a ajunge institutor „belfer” sau profesor „ melamed ” nu este necesar să treci examene.după etatea elevilor care se instruiesc în ele. Diferitele instituţii ale statului talmudic îşi au reşe dinţa în curtea principalei sinagogii. Cahalul. prin viu grai. în România. este stăpânul absolut al averilor şi chiar al vieţii tuturor persoanelor care se găsesc în circumscripţia sa. unele părţi din tradiţie (Kabbalah) care nu sunt scrise nici chiar în Talmud. „chebot”.s-a descoperit că venitul acestei tăieri rabinice. se suia la suma anuală de 165. ei strâng o taxă în folosul Cahalului. în 1891. există un fel de universitate talmudică. Printre veniturile ordinare. la Iaşi. pe ovreii moreni. unde hahamii învaţă. . care seamănă cu patenta şi care este plătit de jidanii ce exercită diferite meşteşuguri. pentru întreţinerea spitalului ovreiesc.025 lei. Venituri. Această sumă era împărţită în chipul următor: 53. nu numai de ovrei. Şcolile talmudice. I.664 lei. deasupra hederului superior.ul superior se învaţă Talmudul. fără ca întrebuinţarea -i să se găsească înscrisă în registrele comunităţii. Cei ce n-au ajuns la această şcoala superioară. Printre veniturile extraordinare ale Cahalului. nişte pariaş.în număr de patru . . au dreptul la vot în Comunitatea ovreiască.adică atât a ovreilor cât şi ale 175 Astăzi. „heder”. toate vitele sunt tăiate de hahami şi pentru toate.Şcolile talmudice . care. 22. II. Aceia care au trecut prin această şcoală înaltă.Cahalul are un învăţământ care este liber. conform Talmudului.veniturile Cahalului (proprietatea). sunt astfel scutiţi să alerge la tribunalele creştinilor.şi profesorul Cuza crede că acest fond a fost cheltuit pentru a corupe pe funcţionari şi pe alţi demnitari români. să cităm numai pe acelea ce rezultă din vânzarea dreptului de exploatare a creştinilor.impozitul pe moşteniri. care este şi şeful Cahalului. III. . numărăm: a) . tăiată de hahami 175 . Restul de 88.Veniturile statului ovreiesc se împart în ordinare şi extraordinare. c) . . probabil pentru că nu pot fi mărturisite.un impozit.439 lei. precum şi codul Şulhan .impozitul pe carnea cuşer.conflictele ce se ivesc printre ovrei. Acest tribunal este pus sub autoritatea Cahalului. 41 . b) . care cuprinde legislaţia Statului ovreiesc. Dar. Astfel. -neavând decât cunoş tinţe talmudice incomplete. devin „moreni” şi singuri.725 lei a fost păpat.impozitul pe chirii. şi într-adevăr. acest impozit este plătit. d) . dar chiar şi de creştini. tăierea rituală. II.modul cum Cahalul îşi exercită autoritatea (dominaţia). 1. fiind la un moment dat suspendată şi înlocuită cu puncţia cefalică. 2.formează „am haareţi”. De altfel. ca să zicem aşa. .şcolile talmudice ale Cahalului. – Proprietate Cahalul are finanţe ca orice stat bine organizat. sunt de mai multe categorii . nici să ai diplome. În heder . el este condus de haham. . . pentru leafa hahamilor.Aruk. care nu fac parte din comunitatea jidovilor şi sunt. la noi. . strânse de la proprietarii ovrei. Vom examina în mod succesiv: I.

pentru neschimbare.l amaneteze. de altfel. va putea fi factorul guvernului sau al municipalităţii. mai departe. în ajunul lunii nouă. pentru tot ce se atinge de locurile al căror drept de exploatare Isaac l-a cumpărat. cu detalii. adică să-l vânză. pentru dobândirea căruia Isaac a plătit.dreptul de exploatare exclusivă a persoanei unui goi (Marufie). să cităm furturile. într . 5562. înşelăto riile. pentru dânsul. 42 . alcătuită din toate autorităţile jidoveşti ale acestui oraş. începând din 1789 şi mergând până la 1869. Dar B RAFMANN le atestă şi le dovedeşte cu numeroase documente. Reprezentanţii Cahalului şi Adunarea generală. decât numai ca să ajute pe primul jidan să-l ruineze definitiv pe goi. mai este anume interzis oricărui alt ovreiu de a lua asupra sa orice mijlocire. singur. au hotărât: Dreptul de a exploata spitalul şi piaţa de lângă dânsul . Iscăliturile sunt legalizate de doi notari şi înregistrate în arhivele Cahalului (Pinkes). să .asupra cărora vom reveni. a cumpărat dreptul de a-l exploata exclusiv. Acest drept de exploatare a proprietăţilor creştinilor e vândut numitului rabin Isaac. între multe al tele.a vândut totodată aceluiaşi Isaac. b) . unui jidan. urmaşilor şi împuterniciţilor lui. este aspru interzis oricărui alt iudeu de a contracta vreun angajament cu guvernul şi. luate din cartea lui B RAFMANN 176 .un cuvânt. fără ca nimeni să poată să-i conteste acest drept al său. şi numai Isaac fiul lui Gherson. şi fiecare Cahal. S . efectuate de samsari. să . de contabili. otrăvirile şi infamiile săvârşite de cârciumarii şi de proxeneţii ovrei. în urmărirea 176 Volumul al II-lea al cărţii lui Brafmann cuprinde 1055 de documente ale Cahalului. Acra. pentru a obţine adjudecarea tuturor lucrărilor. ceilalţi ovrei nu pot să se amestece.este vândut rabinului Isaac fiul lui Gherson. pentru urmaşi sau pentru împu terniciţii săi.creştinilor. 177 „No. dreptul de a exploata piaţa aparţinând municipalităţii oraşului situată în apropierea proprie tăţilor mai sus pomenite. dreptul acesta este inviolabil. sunt învestite cu toate formele legale şi aprobate de şapte reprezentanţi ai Comunităţii. cămătăria şi jurămintele false. Pe lângă aceasta. de ovreii zişi de casă pe care toată lumea îi cunoaşte şi care au ruinat pe boierii moldoveni. să cităm. 261. primul. 177 Actele de vânzare. Ca exemple de Hazaca.proprietăţi aflate la una din extremităţile stradei Caidani şi aparţinând călugărilor catolici .ar plăcea. Joi.l dăruiască oricui ar voi. Iată. fiul lui Gherson.Din. făcute de Cahal. la vinderea a două prăvălii care erau proprietatea unui creştin. va avea dreptul să intre în tra tări cu guvernul. În cazul unei neglijenţe din partea Cahalului şi al Bet-Dinului. în casa Cahalului. Din momentul în care un creştin a fost vândut.dreptul de exploatare exclusivă a proprietăţii unui goi (Hazaca). Se porunceşte hotărât fiecărui Cahal din lumea întreagă să proteagă acest drept câştigat de Isaac fiul lui Gherson. El poate deci să vândă la jidani: a) . va trebui să urmărească pe orice individ care ar voi să pună vreo piedică exercitării depline şi întregi a acestui drept să-l trateze ca duşman şi să-l silească a plăti orice pagubă care ar putea să rezulte din amestecul său duşmănesc. pentru vecie şi numitul Isaac poate să dispună de dânsul după voinţă. Dacă guvernul ar lua aceste locuri pentru a construi cazărmi sau orice alt edificiu public. să facă cu dânsul orice i . Ca exemplu de Marufie. În consecinţă. . la vinderea unui spital ce aparţinea unor călugări catolici şi al doilea. ca şi fiecare Bet . Astfel de isprăvi sunt de necrezut. .care se referă. de Cahal. numai Isaac fiul lui Gherson. preţul convenit. două documente autentice ale Cahalului din Rusia. de secretari de avocaţi.

care va ţine socoteala exactă 181 . Aceşti samsari. sfârşesc prin a 178 179 Brafmann. cit. . Reprezentanţii Cahalului. prefecţi. negustori de mărunţişuri. „Neamul Românesc”. pentru ca ei să poată vinde ieftin şi să distrugă astfel concurenţa. etc).un dejun splendid. 455. ce li s-a acordat. În România. p.Vezi Cuza. au hotărât că fondurile necesare pentru aceasta. 182 Brafinann. se va redacta de Cahal. p. judecătorilor tribunalului creştin. care le înregistrează. etc. raportează isprăvile lor Cahalului. 7 martie 1908. „Neamul Românesc”. printr . În conformitate cu hotărârea reprezentanţilor oraşului. primărie. armată. Cahalul întreţine pe hahami şi pe ceilalţi funcţionari ai Statului ovreiesc.Să ajute societăţile cooperative jidoveşti (havre) mai ales pe acelea ale micilor meseriaşi (croitori.Să corupă pe funcţionarii Statului creştin (primari. fiul lui Aaron. . Iată. în contra numitului Eleazar. 5559. 5558. 7 martie 1908. în casa Cahalului. 5555. în regulă şi după toată forma.cu privire la exploatarea pieţei şi a clădirilor aflate pe dânsa. Actul de vânzare. suma de 200 de ruble de argint” 178 . b) . I.Vezi Cuza. că trebuie să se deleagă doi avocaţi (toanim) care vor pleda înaintea Bet-Dinului. 1992. institutelor de binefacere şi ajută pe ovreii căzuţi în sărăcie. T. 22. adesea prin lefuri fixe. p.pentru a-l sili să plătească daunele ce ar fi suferit Isaac fiul lui Gherson. tribunale. care sunt adevăraţi agenţi de poliţie şi care sunt de mai multe feluri. 181 Brafmann. El dă subvenţii şcolilor.. Suma hotărâtă acestor daruri se va vărsa în mâinile Sameşului. 22 octombrie 1910. . I. fiul lui Aaron. 456. a) .Reprezentanţii Cahalului au împuternicit casieria Cahalului ca să dea banii necesari sărbătoririi. Secţia celor 5 cărţi. Secţia celor 5 cărţi. .delicuentului. de meserie blănar. „Miercuri. cit. precum şi pe oamenii politici. două documente împrumutate de la B RAFMANN : Marţi. cu cele mai bune vinuri. Şelah.s-a hotărât în şedinţa plenară a reprezentanţilor Cahalului. 43 . care sunt în lupta cu creştinii. la curent cu afacerile creştinilor. după ce au acaparat meşteşugu rile şi negoţul.. pe membrii parlamentului. tinichigii. Secţia Emor. 7 martie 1908. care trebuie să verse pentru aceasta. 180 Cahalul posedă samsari. etc.).Vezi Cuza.. Vaiceei. I. cit. recunoscând necesitatea de a face anumite daruri şefilor municipalităţii oraşului.Cu aceste venituri. aparţinând creştinului Zwanski.. Secţia celor 5 cărţi. . . poliţie. Dar cea mai mare parte din resursele Cahalului. Cahalul va fi obligat să plătească din casa lui. Ibidem. Miercuri. judecători.. până şi pe miniştri 180 . jidanii organizează o exploatare neomenoasă şi.) pe care le spionează şi cărora le corupe funcţionarii. fiul lui Efraim. prin falimente frauduloase. Publicaţia acestui act de vânzare va fi trimeasă tuturor Sinagogelor. . p 456. aprobându-se de sfântul Bet-Din şi va fi înmânat numitului Iohel-Mihel. II.) şi a micilor comercianţi (cârciumari. În urma protestului făcut de reprezentanţii Cahalului. de urmaşii sau împuterniciţii săi. se vor da de către casapii care au rămas datori Comunităţii în urma concesiei tăierii vitelor. etc. chemaţi a-şi da verdictul în afacerea lucrătorilor ovrei. serveşte la două scopuri: a) . apă rând cauza şi drepturile Cahalului” 179 . Astfel unii dintre ei sunt misiţi. în cel mai scurt timp. Cahalul poate să dea în judecată pe ovreiul cumpărător care nu se ţine de angajament „No. alţii sunt puşi pe lângă diferite autorităţi ale creştinilor (prefectură. II. ca exemple.T. Vorah. „Neamul Românesc”.” „Sâmbătă. II. dreptul de exploatare a două prăvălii de piatră. aceste havre avansează bani ovreilor. toate pagubele suferite de Isaac fiul lui Gherson. aparţinând creştinului Baicov. s-a vândut lui Iohel-Mihei. Cheltuieli. Pe urmă.” 182 .

III. sau nu mai poate să îşi vândă grânele. . de la locurile lor. ovreiul în contra căruia s-a pronunţat Cheremul. p. nu îi este permis să se spele. pierde şi clienţii creştini. Ei primesc subvenţii de la Cahale. din Sinagogă şi din toate funcţiile Cahalului. vinovata va pierde definitiv drepturile asupra dotei.de care să stea despărţit. Şulhan-Aruk.afară de 500 de florini în rochii şi alte lucruri pe care le posedă. ce jură în contra coreligionarilor înaintea unui tribu nal neovreiesc. nici mă car să-i închirieze o odaie 186 . să-şi piardă dreptul de morein până ce se va supune. El poate. etc. În primul grad sau Niddui. excomunicatul trebuie să trăiască izolat şi separat de ceilalţi. . Dacă moare. din havre. nici să locuiască cu el. Nimeni nu mai poate să comunice cu el. .” 184 . – Dominaţie Cahalul are autoritate absolută asupra ovreilor pe care îi guvernează. care va fi în întregime confiscată. Pe lângă aceasta.. . dacă excomunicatul nu s-a îndreptat. el recurge. 185 Rohling. . un avocat sau un medic nu mai are clienţi ovrei şi. ei asupresc pe ţărani. nici să se tundă. ce-şi vinde pământul unui nejidan. ce nesocoteşte Talmudul sau vorbele rabinilor. Ovreii fac la fel în agricultură. zestrea unei femei vinovate. este ca mort între vii.adesea chiar din străinătate . Niddui-ul durează 30 de zile. de asemenea. Doi delegaţi ai Cahalului vor fi prezenţi la îndeplinirea acestei sentinţe. pe arendaşii creştini. de asemenea. De altfel. . făcându-i să cadă în mizerie şi să moară de foame. . de aici înainte. p. pe un ovrei. cel puţin de patru coţi. Dacă în trei zile nu se supune. 44 . suprave ghind cu îngrijire” 183 . Jore Deach. 7 martie 1908. cit. cit.şi cu aceste fonduri.nici măcar rudele lui. Karo.care.Vezi Rohling. Excomunicarea are două grade: ea este mică sau mare. fiindcă nu s-a pocăit şi a fost dat afară din comunitate. „Luni. ei pot să arendeze suprafeţe de pământ colosale. I. Cahalul poate să osândească. 183 184 Ibidem. El nu poate să se apropie decât de nevastă şi de copii.ruina pe creştini. mai ales în Mol dova. să decreteze confiscarea averii jidovului nesu pus. p. I. Niddui poate fi urmat de Cherem 185 . 99.bunăoară. ajung la discreţia lor. când este afurisit în Sinagogă. Marea excomunicare sau Cherem este echivalentă cu moartea civilă. . ca să arate că mortul ar fi meritat să fie ucis cu pietre. Dar dacă nici atunci nu se observă vreo ameliorare. este excomunicarea. judecătorul cere să i se pună o piatră pe sicriu. mărind foarte mult arenzile şi ex pulzând.. prin calomnie. În timpul excomunicării. 186 Cheremul poate să lovească chiar pe un goi. Bet-Din îi vinde toată averea mobilă şi imobilă primului cumpărător ce se prezintă şi preţul este vărsat în tezaurul Cahalului. Dar mijlocul cel mai drastic de constrângere. . Pe urmă. 334. împotriva îndărătnicilor. 5562. 99-100. 452. 5 Famus. de un haham. nimeni nu trebuie să-l plângă sau să-i însoţească cadavrul.care se aplică jidovului ce „dispreţuieşte pe un haham. Pentru ca să oblige pe jidovi să se supună la decizi ile sale. şi într-adevăr. În caz de infracţiuni puţin grave. dar poate să se prelungească timp de 60 de zile şi chiar 90 de zile. El este exclus din comunitate.îi storc şi îi seacă. la mai multe mijloace de constrângere. Un proprietar nu mai poate să-şi închirieze casele.

Să fie sugrumat ca Achitophel. 1..iar bieţii ovrei fură condamnaţi la închisoare şi la amendă.Vezi Rohling. cit.. Lepra să fie ca aceea a lui Ghiezi.. Să cadă şi să nu se mai scoale. Formula excomunicării Cherem conţine. Iar Dumnezeu să-şi verse.. . Se aprind făclii.Amin” 187 . care le dă şi traducerea franţuzească.. ca să asculte arătările lor. ... Iată acum textul a două acte autentice de afurisenie (Cherem). Desfiderea lui Dumnezeu să-l omoare.. Aurul şi argintul lui să fie împărţit la alţii. în 1879. cu mare solemnitate.altul... prin mărturia lui minci noasă. Fiu lui să cadă în mâinile duşmanilor. au chemat şi pe unul din fraţii noştri. . pacea şi binecuvântarea sa. . (Aici urmează blestemele îngerilor.unul. ale serafimi lor. 45 . Aceste Cheremuri se găsesc în facsimile în cartea lui Verax (La Roumanie et les Juifs. zicând că ar trebui să se caute mâna ovreilor în infamia ce se întâmplase şi că aceştia fuseseră vinovaţii..Excomunicarea Cheremului este pronunţată.să piară numele lui.. se sună din trâmbiţe şi se pro nunţă. p. voi care trăiţi în timpul acesta. 187 188 Buxtorf. p. fiul lui N. Casa lui să devie vizuina monştrilor.. între altele. . Să nu fie înmormântat în cimitirul lui Israel... Această afurisenie să cadă peste N. n.ceea ce înseamnă că vinovatului i s-a închis lumina cerului. ca să afurisim şi să gonim din sânul nostru pe mizerabilul care se numeşte „Moise Bacal Weinstein. care a spus adevărul într-un proces al ovreilor din Darabani (jud. fiul lui N.. altul să se plece peste ea. de mai mulţi ani. . 289).. asupra păcătosului. în număr de 500 de bărbaţi.. I. Sufletul să iasă din el îngrozit şi tremurând. Aţi auzit voi de atrocităţile la care au fost expuşi fraţii noştri din târguşorul Dara bani. Să fie înghiţit ca Kora şi banda sa. să fie excomunicat Să vie asupra lui plăgi adânci. În urma acestei mărturii.. Dorohoi). Când judecătorii au chemat martorii care văzuseră faptele.să piară numele lui. De aceea ne-am adunat noi. cu un proprietar creştin. Urmaşii lui să se cutremure în ziua aniversării sale.şi să-l osândim la tot răul în consecinţă să cadă asupra lui toată anatema care e scrisă în cartea legii lui Moise. Acest Moise. Nevasta sa să fie dată altora şi când el va muri. Cadavrul lui sa fie aruncat viperelor şi bestiilor sălbatice. în oraşul nostru. care e ieşit din Cahalul din Noua-Suliţă (Basarabia) şi priveşte pe un creştin (Mihail Sturdza) 188 . Moise Bacal Weinstein.... şi peste tot neamul său. N. judecătorii au pronunţat o hotărâre nedreaptă. Ascultaţi. boli lungi şi înfrico şătoare. asupra omului care îşi întoarce inima de la Dumnezeul său. Comunitatea din Botoşani. 100-102. în prezenţa a cel puţin zece martori. 828. 1903. Când ceremonia s-a isprăvit. din partea groaznicului apăsător Cimara. următoarele blesteme: „După judecata lui Dumnezeu. asupra mea şi asupra întregului popor al lui Israel. care locu ieşte aici. Steaua lui să se stingă după firmament şi să fie crudă. . Bucureşti. . Le talmud. mânioasă şi furioasă pe dânsul. se sting făcliile.„Binecuvântat fie numele celui Etern. . ale ofanimilor şi ale altor personaje talmudice). deoa rece prigonitorul Cimara a ieşit din proces nevinovat şi justificat de acuzaţia care apăsa asupra lui. afurisenii înspăimântătoare. ce provine din Cahalul din Botoşani şi se refera la un jidov. . a justificat pe prigonitor înaintea judecătorilor.

. p. etc.„Hotărârea întregii imunităţi din Noua-Suliţă. din Noua-Suliţă. la Bagdad. Urâţi . dar mult mai misterioase şi al căror rost nu a fost dezvăluit. cum nu sa mai auzit la nici una din comunităţile Israelului. . Dar adevăratul centru al ovreimei e înconjurat de un adânc întuneric. Octavian Isopescul. în fiecare ţară. faţă de celelalte naţii. 191 Archives israélites XX. . este oprit a vorbi un cuvânt cu el sau de a sta împreună cu dânsul. Deasupra acestor Cahale elementare. pe ascuns. 192 Cremieux a fost şi Suveran. să ştiţi ca l .Vezi Mousseaux.şi de altfel. . totuşi e sigur. Acela care va călca această hotărâre. să fie muşcat de şarpe. asociaţii mai puternice. să fie binecuvântat şi fericit. . pe teritoriile altor naţii. Şanta: blestem.la Constantinopol 193 .de la împrăştiere şi până azi. p. grupaţi în Comunităţi. Aceasta este organizaţia Cahalului elementar. undeva.de pildă. un jidan învestit cu puterea regală. ca ordinul american Bnei . Cherem: afurisenie. Astfel vorbele: „să fie muşcat de şarpe”.foarte răspândit în România. mare maestru al ritului scoţian al Francmasoneriei din Franţa. pretutindeni şi întotdeauna. cit.este o sinteză cabalistică a trei cuvinte. ale căror iniţiale îl compun: Nidui: exil. ea concentrează în mâinile sale guvernul naţiei jidoveşti întregi. Această instituţie supremă are conducerea generala a Cahalelor. . din vechime. 193 Vezi Cnabauty. . 46 . . fondata de C REMIEUX 192 şi care rezidă în Paris. prescurtată). Noi.l cu ură şi să fie pentru voi un obiect de spaimă. pentru ai alunga cu lucrurile lor.zice Dr. există. Alianţa jidovească nu datează decât din 1860. De aceea. (Ed.Verband der Deutschen Juden din Berlin.Association din Londra. de a bea rachiu din cârciuma de aici. că o autori tate superioară a funcţionat încontinuu. .Allianz din Viena. . 1866.se găseşte Alianţa Israelită universală. 51. 347. înseamnă în realitate: „să fie lovit de exil. o dată pe an şi formează un adevărat stat jidovesc. mai jos iscaţii: Toată comunitatea” 190 . acela care o va respecta. . că nimeni din oraşul nostru nu trebuie să bea rachiu provenit din cârciuma de aici. Într-adevăr. ca şi anumite ordine ovreieşti internaţionale. 2. în ajunul zilei Reconcilierii” 189 . 1882. fii ai Israelului. voi fraţilor. o. 4849.se confundă cu Francmasoneria. . sau în altă localitate. această alianţă ovreiască universală reprezintă. până acum. în tr-un oraş necunoscut. care aparţine d-lui Conte.ovreii au trăit şi trăiesc.în ceea ce priveşte scopul. Să nu intre în Sinagogă. Toate aceste comunităţi sunt strâns legate şi se ajută reci proc.Voi toţi.căci este afurisit! Botoşani. . fraţilor. Sa vedem acum ce se ştie despre Cahalele superioare.Berith (fiii alianţei) 191 . În tot cazul. B) CAHALELE SUPERIOARE Din cele ce preced. „Cuvântul Şarpe (Nahaş). p. ele se reunesc într-un Sinod. în statele celor lalte naţii. de la un capăt al lumii la altul. . De aceea veţi şti. p.Jewish . guvernate de Cahale talmudice. 885. căci el prigoneşte şi supără pe bieţii oameni. p. Astfel sunt Anglo .Israelitiche . de nimeni. căci el nu este decât carne spurcată pentru cel Etern şi pentru Israel. Les Juifs nos maîtres. Aceste asociaţii naţionale. 189 190 Verax. În capul acestei organizaţii secrete. 5 şi următoarele. . Ne-am impus cu jurământ şi cu afurisenie (Cherem) să fie oprit oricui din târguşorul nostru. profesor la Universitatea din Cernăuţi. Le Juif. 9 Elul. I.am afurisit în sunetul trâmbiţelor şi după toate riturile prescrise de legile noastre. de blestem şi de afurisenie”. rezultă că. Ibidem. nu se ştie dacă astăzi nu există.

.el este agentul propagării perfide a materia lismului şi a ideilor liberaliste. care au zguduit lumea şi care. . căci Dumnezeu le-a făgăduit să po sede tot pământul şi să stăpânească lumea întreagă. .el este organul care rătăceşte opinia publică prin ziarele pe care le subvenţio nează. prin teroarea Cheremului. Împrăştiaţi în mijlocul unor popoare care sunt duşmane drepturilor şi interese lor noastre. întrucât interesele noastre morale şi materiale sunt în primejdie.. „Neamul Românesc”. La Viena: N. p. anarhiste. p. . Ch.. în mod absolut şi tiranic. 22 octombrie 1910. ovreii au ajuns să fie stăpânii presei universale.Vezi şi Cuza.. Magyar Hirlap etc. Cahalul este.. „Alianţa pe care voim s-o întemeiem nu e nici franţuzească nici englezească nici nemţească. reţeaua. împotriva căreia omenirea este dezarmată. zdrobit în luptă.. puterea noastră va fi o himeră”. : Naţionalitatea noastră este religia părinţilor noştri.pe care-l stăpâneşte. Cahalul este organizaţia misterioasă care. a trusturilor. . ea e universală. Freie-Presse. Cahalul este factorul corupţiei care răstoarnă statul nostru. 195 Arhives israélites. se va întinde. pe care le-a doborât. dogmă în virtutea căreia ovreii nu trebuie să se contopească cu alte popoare. Trăim în ţări străine şi nu ne putem interesa de interesele vremelnice ale acestor ţări. de moarte..şi măreţele profeţii ale cărţilor noastre sfinte se vor îndeplini. În Sanhedrinul din 1840 din Cracovia. el este obscurantismul clerical cel mai orb. Fremdemblatt etc. de care se serveşte pentru a înşela şi a domina opinia publică. 651. *** În rezumat. sau pe care e pe drum să le distrugă. 196 Cuza.apel din care reiese o bucurie sălbatică pentru reuşită şi din care se văd principalele scopuri către care tinde organizaţia actuală a poporului lui Israel.o zi pământul întreg. membri ai „poporului ales”. p. Berliner Volkszeitung etc. agentul revoluţiilor. industria şi agricultura în România.poporul lui Israel 194 . socialiste. un nou Ierusalim. . . O nouă împărţire mesianică. Le Figaro etc. Astfel. a făcut cu putinţă conservarea poporu lui ovreiesc.Vezi Mousseaux. a falimentelor care minează comerţul. Le Juif. Cahalul este reacţia contra oricărui progres. el dă naştere la dispreţul cel mai insultător contra goimilor. tulbură liniştea nenorocitului popor românesc. de câtva timp. ea e jidovească. La Budapesta: Pester Loyd.. XXV. La noi: Adevărul. . Facla. e aproape să îngenuche . . Astăzi. Catolicismul . Aceasta este puterea ocultă ovreiască. 194 Alianţa ovreiască universală dispune de presa lunii întregi. La Paris: Le Matin. El este rezultatul dogmei talmudice a poporului ales. ei deţin cele mai mari ziare: La Londra: Times. 266. învăluită sub aparenţele inofensive ale Comunităţilor confesionale.. Iată apelul lui C REMIEUX .. XIII. duşmanul nostru secular. 47 .el este cauza acaparărilor. Religia jidovească trebuie să cuprindă într . I.. în mijlocul naţiilor puternice. 1996. Daily Telegraph etc. ovreiul Montefiore a zis: „Cât timp nu vom poseda jurnalele lumii întregi. La Berlin: Berliner Tageblatt.el este puterea ocultă a Francmasoneriei. etc. trebuie să se ridice în locul dublei cetăţi a împăraţilor şi a Papilor” 195 . ca să zăpăcim şi să înşelăm popoarele. El este cheia problemei ovreieşti şi explică lipsa oricărui elan de reînnoire şi de înaintare în sânul iudaismului 196 . vom rămâne jidovi. . contra întregii omeniri nejidoveşti. Cahalul este organizaţia naţiei ovreieşti. Nu e departe timpul în care toate bogăţiile pământului vor aparţine numai jidovilor. în fine. Le Temps. Pe zi ce trece. Dimineaţa. . consideraţi ca vite şi la ura cea mai atroce.. pe care ovreii o aruncă asupra pământului. adresat către ovrei. 1861. Cit.şi nu recunoaştem alta..

Comisia numită în 1782 la Viena.a folosit Revoluţia.).'' Şi într-adevăr. când jidanii câştigară drepturile de cetăţenie. n-au avut alt scop decât să distrugă digurile. de la început că ovreii nu au obţinut nicăieri aceste drepturi.UNGARIA „Ovreii nu erau nimic în Austria. este. de împăratul Josef II: „Nu se pot considera ca supuşi ai împăratului. În 1846. înainte de 1848. Paris. Geschichtliche Bilder aus der Bukowina. la început.şi din Dr. au fost supuşi unui regim special. Însă.500. EFECTELE CAHALELOR TALMUDICE Posedând arme veninoase. În 1780. ovreii din Bucovina. era de 206. ridicate de prevederea trecutului. 124 (A. cit. 2 şi următoarele. p. în timp de 50 de ani. au recurs la acelaşi mijloc .prezintă un exemplu izbitor de ceea ce ar deveni România. Statistik des Judenthums in der Bukowina. Bucovina. édil. Şi. trebuie să fie trataţi ca străini. dar şi patima de dominaţie. prin dobândirea drepturilor de cetăţenie. I. Israel porni să cucerească lumea. cucerirea absolută a unei împărăţii. vom trece la alte părţi ale împărăţiei şi anume: la Galiţia. numărul lor merse crescând din ce în ce. Pe urmă. . În 1769. din Dr. în urma revoluţiei din 1848. BUCOVINA Bucovina.zice T ROCASSE 197 . ce se întâmplă în fosta provincie românească. de către jidovi. mai întâi. Aceşti ovrei. unul din faptele cele mai caracteristice ale istoriei contemporane”. fără doar şi poate. ce se petrece în ţările în care iudeii au putut să-şi satisfacă.500 de indivizi.pentru că nu o cunoaşte. Să vedem mai întâi.. Datele statistice referitoare la Bucovina au fost luate de Verax. Zeiglauer. nu numai patima de proprietate. 197 198 F. dacă n-ar fi luat măsuri ca să se apere împotriva pericolului israelit 198 . .care a fost răpită Moldovei în 1775. de către Aus tria. Astfel ei au devenit cetăţeni ai Franţei în timpul marei Revoluţii şi au ajuns cetăţeni ai Austriei. care micşoră emigraţia lor în ţară (Verax. 199 Iată cum se exprimă. Trebuie să spunem însă. sunt singurii cărora le . Şi notaţi bine că. ai Italiei. L'Autriche juive. 48 . decât după ce au făcut să izbucnească nişte revoluţii teribile. S-ar părea că vienezii.de câte ori au voit să forţeze porţile unei noi naţii. populaţia jidovească se ridicase la 11. numărul familiilor ovreieşti. . etc. această cifră se încinci şi se urcă la 1069 199 .. Trocasse.. p. 8). care locuiau în această provincie.la Revoluţie.Ungaria. Pierret. Polek. Să examinăm. construind baricade şi înfruntând mitralie rele soldaţilor împărăteşti. într-adevăr. la Un garia şi la Austria. ţara cea mai apropiată de a noastră. Acum însă. Vom începe prin Austro . p.ca Talmudul şi ca realizarea sa concretă Cahalul. în privinţa lor. 1899. fiind detestaţi de toate popoarele. ei joacă acolo un rol dominant şi. . . AUSTRO .. în contra valurilor cotropitoare ale ciumei semitice. . intraţi în această provincie prin înşelătorie şi fraudă. ai Germaniei. după 1848. Astfel: În 1850 erau 14. Cernăuţi.

pentru 8567 ovrei..în mod mai complet chiar decât în Moldova. numărul marilor proprietari ovrei crescu din ce în ce. sub gheara Austriei. 30 sept. de la 1862. . În 1900. prin urmare. pe care o sug până la măduvă. acaparând toate profesiile liberale. Cât despre mica proprietate.pe care jidanii îi urmă resc şi îi ucid prin mizerie şi prin alcoolism. .arată că în momentul de faţă se găsesc în această provincie: Meseriaşi: 737 români. care le vor pune în vânzare şi le vor cumpăra peste puţin. în mijlocul zăpăcelii universale” 202 . . Astfel pe când în 1865 nu erau decât 2 avocaţi israeliţi. În 1880. Dar. . . ei au acaparat cu totul profesiile liberale. alcoolismul face. singur jidanul câştigă. Mai mult. cit.În 1857. pentru 5089 ovrei. p. 57-61. se dau la băutură. 200 O statistică recentă. 202 Trocasse.47. în 1900 ajunseseră la numărul de 82.67. „în Galiţia şi în anumite cantoane ale Ungariei. Având. De aceea..ale cărei cifre au fost culese din actele prefecturilor împărăteşti ale Bucovinei.. Într-adevăr. . a durat până la 1867.000. . 1911). Ei ţin mai toate cârciumile. posedau 95% din debitele de rachiu. GALIŢIA Situaţia este şi mai deplorabilă în Galiţia. vesela grădină de care vorbeşte poetul. un adevărat cimitir pentru bieţii români. Se înţelege. ca întotdeauna. 145. . Oraşele fiind repede umplute.000.96. . „Interdicţia făcută ovreilor din Galiţia (Polonia austriacă). ravagii înspăimântătoare. de ce moldovenii. Pe lângă aceasta. de a poseda pământ. 49 .aşa că în 1900 ajunse să întreacă cifra enormă de 80%. Dulcea Bucovină. vând rachiu pe datorie ţăranilor. de către Dr. În 1869. Tot comerţul şi toată industria ţării sunt în mâinile iudeilor 200 . un pericol de moarte. având în sfârşit puterea. . după publicaţiile oficiale.nu se mai înmulţesc deloc. sunt de ase menea ipotecate la jidani. moşiile şi marile domenii rurale.30. Multe din moşiile. . care altădată prosperau în această provincie. În 1890. I. Aceşti cămătari. pier şi dispar puţin câte puţin. ruinaţi. negustori cu bucata. îndată ce au căpătat dreptu rile de cetăţenie. cit. s-au aruncat năpraznic asupra domeniilor rurale.000. a devenit azi o pustie funebră. I. . pentru 14 creştini. şeful cancelariei dietei din Bucovina. ce e mai mult. Ţăranii. pentru ca să-şi uite necazurile. de când prima bucată de pământ căzu în mâinile lor. „Neamul Românesc”. Ceea ce este.. 201 Verax.aceştia. Negustori: 454 romani. care i-a dat pe mâna acestor blestemaţi paraziţi.pe când ei erau stăpâni. jupoaie poporul de ultima lescaie. (Toronţiu. p.. tot comerţul şi toată industria în mâinile lor.83. şi prin dobânzi excepţionale. rămase românilor. în Bucovina. comerţul şi industria precum şi profesiile liberale sunt în întregime în mâinile ovreilor. care le-au dat în mână puterea politică . Înmulţirea iudeilor între 1846 şi 1908 a fost deci de 713%. astfel. pentru clasele inferioare. Ocupaţia de preferinţă a acestor ovrei. Afară de asta. . . cel puţin în ceea ce privea pământurile de arat.000. ei nu întârziară să se reverse asupra sa telor. având în posesia lor casele din oraşe şi. şi. şi. 60% din imobile sunt grevate de ipoteci la ovrei 201 . Bălan. pe deasupra. ovreii ţin hanuri şi cârciumi unde vând rachiu. . prin voturile pe care le cumpără. ovreii au devenit stăpânii sau mai bine zis satrapii acestei nenorocite ţări.000. Toate aceste amănunte au fost date lui Verax.ca şi a ce lor din România. în 1885. într-adevăr.este comerţul cu băuturi spirtoase.

I. dar şi mai toată proprietatea rurală. halul acesta de plâns constituie o adevărată robiei.63. guvernul. p. Doctorul H ORSKY . ca o lepră fără leac.a stabilit o stare de asediu permanentă (Trocasse. vreunui arendaş din Galiţia. . Verax.nici un ovrei nu şi-a pierdut viaţa. Nenorociţii de ţărani sunt obligaţi să închirieze de la jidovi. . vreodată. zdrenţăroşi. ascultaţi cele ce urmează: În Galiţia. jigăriţi. Adesea. Este de remarcat că în timpul acestei revolte. pe fostele moşii ale părinţilor lor” 203 . se văd lucrând pe câmpiile Moldovei. scria. În fapt. Şi totuşi.pe când mii de ţărani au fost ucişi. cit. marii proprietari jidani erau în număr de 680! Calculele referitoare la mica proprietate sunt. . cu 12 florini pe lună (25 lei).. în timp de 18 ani. 166) De altfel. p.. plus mâncarea şi cheltuielile de transport. în 1898. de curând. şi rareori ajung să se poată plăti. 50 . servesc. . 68 de proprietari ovrei. cu un preţ ce variază între 45 şi 60 lei pe lună. I.000 mici proprietăţi au trecut în mâinile jidovilor. după statisticile oficiale. I. prin foamete şi prin muncă istovitoare. ţărani ruteni. Actualmente. Pentru ca să reintre în fonduri. I. I. a izbucnit o răscoală înfricoşătoare a ţăranilor polonezi. de 1867. în 33 de districte ale Austriei. Or. Ţăranul îşi vinde munca ovreiului. din Ungaria sau din Moldova. având dreptul de vot. ca slugi.dreptul de a trăi 205 .adevăraţi iloţi. această muncă este revândută. Ne va fi de ajuns să spunem că: Ţăranii în sate şi burghezii în oraşe.şi care întrece pe aceea a fiarelor de pradă. şi mai semnifica tive. . ar trebui să cadă cortina.de cele mai multe ori unui alt jidov. cit. 135. 43. totul aparţine ovreilor. jidovimea austriacă provoacă indignarea când îndrăzneşte să vorbească de civilizaţie şi de progres. Castelele şi moşie au trecut cu miile. iar în 1880. mai bine de doua milioane de locuitori. pământurile care le aparţineau altădată. 205 Trocasse. 3 ani după ridicarea interdicţiei. din nenorocire. împotriva jidovilor. Odată contractul încheiat. abrutizaţi de sărăcie şi de alcool. (Trocasse. Acum se înţelege de ce. p. Acum. Iată ce ne aşteaptă pe noi Românii. Camăta a distrus totul .. slabi. ei ajunseră la cifra de 289. după 30 de ani. . în anul 1873. . la jidani. şi. În realitate.ca să dea un exemplu. ieftin de tot munca ţăranului pentru toată perioada agricolă următoare. pe preţuri exorbi tante. a treia parte din pământul întregului regat 203 204 Trocasse. jidanul cumpăra. Ei au acaparat nu numai întreaga proprietate urbană. jidanilor. nu erau în toată Galiţia decât 38 de proprietari.. sunt cu totul ruinaţi. ea a rămas sălbatică. Trei ani mai târziu. care altădată erau şi ei proprietari.. iar acesta o revinde în Moldova.se găseau în provincie. UNGARIA Acelaşi lucru se întâmplă şi în Ungaria. în mâinile jidanilor. . plus mâncarea.. p.La această dată. următoarele: „În 1862. 146. de ovrei.. de la 1874 la 1892. . ei posedă pământurile cele mai fertile din ţară. şi produce moartea.. dacă vom avea neghiobia să dăm. cit. Cit. în veacul al douăzecilea” 204 . din rasa lui Iuda. în Galiţia. ea merge chiar până să uite dreptul imprescriptibil al omenirei. cu un câştig enorm. ovreii nu aveau nici un cot de pământ în Ungaria.adică în 1870. 176). drepturi de cetăţenie! „Prin cruzimea de care a dat dovadă. p.. . După un asemenea tablou. cit.

. el singur.constrânşi să plătească preţurile iudeilor . I. speculând mai ales asupra produselor de alimentaţie şi asupra celor necesare traiului (grâu. l37.fără să mai vorbim de ceea cei aparţine în cele lalte provincii (Austria de Jos. petrol. . Astfel. ce-şi vinde favorurile cui îi dă mai mult 211 . cit. era interzis ovreilor să devină cumpărători. p.. cit. 212 Idem. I. zahăr. 100.). aproape un sfert din marea proprietate în Boemia (de şapte ori mai mult decât familia imperială). Silezia). 214 Idem.. după placul. întreprinderile. 158). cit. ei reglează cursurile preţurilor. pentru ca influenţa potică pe care o dă proprietatea. în mod periodic. Într-adevăr. odată în stăpânirea lor. „Fabricanţii. nici prin lucru...000 hectare” 206 . cit. Jore Dear. De atunci. Idem. „ei acaparează toate grânele disponibile şi. I.mai cu seamă acelea de avocat şi de medic 209 . profesiile liberale. p. 208 Trocasse. p. Cit.. Ovreii organizează cartele şi trusturi.. comerciale şi financiare. Moravia. p. sau mai bine zis. le aparţin 70% din clădiri ”. Şulhan-Aruk.părăsesc meşteşugul. 51 .chiar şi peste mize riile. sunt cu totul ocupate de jidani 210 . . 137. ei şi-au câştigat cu vârf timpul pierdut. 133.” 215 „Nu prin talent. nu întâr zie să cadă în cea mai grozavă mizerie. 210 Trocasse. A trebuit ca şi pământul să le aparţină . . nici prin ştiinţă.. strângând în mâinile lor toate industriile. până la 1848. pentru a vedea dacă un medicament este eficace sau este omorâtor” (Karo. „În ce priveşte proprietatea funciară. Trei jidovi posedă. I. Însă mai e ceva. . s206 207 Idem.le aparţine . Salariile sunt minime. p. suferinţele şi nenorocirile omenirii. Şi nici nu mai vorbim de judecătorii ovrei. cit. 211 Trocasse. care transformă dreptatea într-o prostituată. micile economii pe care creştinii reuşiseră să le strângă 213 . să devină apanajul lor” 214 . 261. ei şterpelesc. „iudeii sunt deja proprietari a mai mult de jumătate din casele din Viena. exploataţi şi ei la rândul lor. 130. 209 „Este oprit unui medic israelit să vindece pe un Akum. Baro nul Rotsehild.. Dar este permis medicului ovrei să experimenteze asupra unui Akum. 213 Idem. nici printr-o activitate productivă. neîndestulătoare pentru a face să trăiască o familie” 208 . care permit să exploateze mizeria şi suferinţa bieţilor creştini. p. Leit.. 215 Idem. 145. prin lovituri de Bursă. cărbuni etc. posedă. lemne. după interesul lor” 212 . I. p. Tot aşa e şi cu industria. O speculă neruşinată îşi întinde gheara peste tot. În acelaşi timp. nu este nici ea mai fericită. Însă ovreii nu s-au mulţumit să adune bogăţii colo sale. ei singuri. sunt salarii de foamete. I. 132. Lucrătorii. chiar când a fost plătit pentru aceasta. Şi dacă vom consulta starea creanţelor ipotecare ce pot cu uşu rinţă să ducă la o expropiaţie. AUSTRIA Austria propriu-zisă. precum şi în Ungaria. Pe lângă aceasta. Tot comerţul este în mâinile iudeilor 207 .

nu ne vom ocupa decât de modul cum ovreii au ajuns să se introducă în Franţa şi de mijloacele oculte de care s-au servit pentru ca să capete dreptu rile de cetăţenie. o dată cu drepturile dorite. în 50 de ani.încercând prin Cahal să vatăme corporaţiile meseriaşilor şi ale negustorilor.căutând să dărâme Biserica.însă în condiţii foarte nesigure şi asemănătoare cu înscrierea în condicuţe. îndrăzneală. Drumont. prin nenumărate erezii. cit.ovreii au fost. în 1394.au ajuns repede să reunească în mâinile lor bogăţia şi influenţa. p.ei au încercat mult să-i înşele pe francezi asupra intenţiilor lor. adică din războiul din 1870.ci. sărăcindu-l şi ruinându-l prin camătă. adică în Franţa. nu se găseau la Paris decât trei sau patru familii israelite 218 . ce se aplică la o anumită categorie de 216 217 Trocasse. .adică elementele dominaţiei. La France juive. viclenie. cit. . 142. În acelaşi timp. . 218 E.ba. ce e mai mult. 217 Storcâd poporul. 213. . Astfel jidovii. Cucerirea Alsaciei a adus Franţei un număr consi derabil de iudei. pe care le scorneau neîncetat. pentru ca să ajungă la un rezultat analog. 143. . Ei creară Francmasoneria şi. .000. E.000 în această provincie. Aceasta ne va permite să înţelegem manevrele ascunse. „În secolul al XII-lea. De atunci. Sub Ludovic al XIV-lea. pe care nu o ating încă azi.ca pretutindeni. lăcomie nesăturată şi lipsă de orice scru pule. intrând din nou prin fraudă. Algeria. ei erau toleraţi la Metz. Din nimic. totul. . de care se servesc la noi. pentru a putea intra în posesia aceloraşi drepturi. FRANŢA Lăsând sub tăcere acapararea bogăţiilor acestei ţări. preparară şi săvârşiră Marea Revoluţie.şi înaintea marii Revoluţii din 1789. să examinăm modul cum ei au procedat în altă ţară mare. p. care este aproape la fel cu cea din Austro-Ungaria. îndată ce furtuna încetă şi reîncepând aceleaşi isprăvi ca şi mai înainte. de Charles al Vl-lea. p. „ovreii din Franţa ajunseră la cifra de 800. Aici. . îngrozind lumea prin crime rituale. p.care ar trebui mai bine să se numească marea Revoluţie jidănească . I. duşmana lor ereditară. îndemânare de a exploata pe aproapele. că am văzut nenorocirile unei ţări mari. cit. unde Henric al IV-lea luase sub protecţia sa 24 familii care se coborau din cele dintâi 8 menaje. 52 . . I. fură definitiv expulzaţi din Franţa. numai prin intrigă. cu ajutorul ei. în mai multe rânduri.însuşindu-şi fără ruşine fructul muncii concetăţenilor lor. I. în monarhia Habsburgilor”. pentru a obţine drepturile de cetăţeni într-o simplă colonie franceză. ei au devenit. Ei erau tot aşa de bogaţi ca şi acum şi stăpâneau jumătate din Paris”. 247. 219 Idem. . atât de dese pe vremea aceea. ei făcură un mare pas care le aduse. goniţi din Franţa. zisă franceză. ei se ascunseră. atât de pu ternică la acea epocă. . I. Însă. Mai târziu. I. se aflau în număr de vreo 20. Drumont. În plus. . care a avut imprudenţa să dea ovreilor drepturile de cetăţenie. I. ei profitară de nenorocirile ce rezultaseră pentru ţară dintr-un dezastru naţional. 216 Acestea sunt efectele Cahalului! Acum. câţiva ovrei reuşiră să se stabilească la Paris. .au urcat ovreii până în vârful scării sociale. căderea monarhiei şi răsturnarea Bisericii creştine. Văzând însă că nu le reuşeşte cu minciuna. atât de trainic stabi lite în timpul Evului Mediu. stabilite în acest oraş sub predecesorul sau 219 .

aşa era de mare scârba ce in spira această lepră. foarte încurcată. o singură casă de comerţ. reveniră la asalt. . practică tot felul de cămătării. Aici. ca să dărâme. deputaţii. amână soluţia. I. Idem. fără să bănuiască măcar. I. agiotagele. înşelă întrun chip nedemn nobilimea. cit. p. De altfel. Când Constituanta se reuni. pe la începutul secolului al XVIII-lea. Aici. „Petiţia negustorilor şi a vânzătorilor din Paris. practică scomturile. 53 . p. cit. care s-au desfăşurat. 223 Paulescu. se permite comerţul la toată naţia şi se opun.puteau să intre în breslele de meserii şi de comerţ.. între altele. fără nici un succes.femei 220 .. în 1778. La 30 aprilie 1791 şi la 27 septembrie 1791. 1910). . care îşi închipuiră că maşina împingea pentru ei. începută la 21 septembrie 1789. împrumuturile pe amanete. burghezimea şi. înspăimântătoarea dezlănţuire a patimilor de proprietate şi de dominaţie. începând de la acest tragic eveniment şi până în zilele noastre. cu toate avertismentele Papilor. într-un oraş. Ea amăgi. traficurile şi negoţurile cu lucruri vechi. I. în contra admiterii ovrei lor” cuprinde. cumpără de la oricine. ceea ce reprezintă o populaţie de vreo 400 de indivizi 221 . în mod mincinos. Astfel. jidovii încercară să se stre coare în Franţa. drept o instituţie filantropică.. de la 12 la 15 iudei pe an.nu au decât o dorinţă.şi privesc toate bunurile ca şi când le . Dezbaterea. Instincte sociale. 159 (C.ar aparţine. unde au fost toleraţi.dar. o mare parte din cler. Conflicte şi Patimi.cu ajutorul brevetelor acordate de rege. forţele unui popor întreg 222 . Francmasoneria. Masoneria. ovreii reuşiră să introducă în Anglia. chiar din 1767.. care îi împiedica să vadă. 222 Idem. să le deschidă pântecele şi să le ia mierea ce se găseşte în ele. după T AINE . Cu mult mai înainte de Revoluţie. pentru Israel . care a avut loc în timpul acestei groaznice furtuni sociale. Dacă se îngăduie unui singur jidov. . I. societate secretă pe care au imaginat-o şi au construit-o după modelul Cahalului lor. cit. fiecărui negustor. p. 220 221 Idem. Ovreii nu pot să se laude că au adus lumii vreun folos. Sfetea. Însă. p. câştigaţi de jidani. 259. 236. Ei cred că orice autoritate este o uzurpaţie asupra lor. . introduc mărfuri interzise sau defectuoase. în diferitele ţări. . chiar de la un asasin sau de la un servitor. dându-se. pe toată lumea. pentru ca să le altereze producerile. Mulţi proşti căzură în perfida cursă ce li se întinsese şi intrară cu grămada în adunarea suspectă. profitând de faptul că străinii. pur şi simplu. nu vom insista decât numai asupra câtorva peripeţii jidoveşti. însă Adunarea. de altfel.. Abuzând de încrederea acestor naivi şi acoperindu-le ochii cu un văl des. într-o publicaţie anterioară 223 . micile schim buri. pasajele următoare: „Se pot asemăna jidanii cu nişte viespi care se in troduc în stupi ca să omoare albinele. mureau la Paris. I. oferă risipitorilor sau nenorociţilor datornici. organizaţia socială. edit. am arătat pe larg. Francmasoneria putu să lucreze în tihnă. ovreii din Paris solicitară emanciparea tuturor israeliţilor din Franţa. 220. că ea lucra.pe unii mai mult decât pe alţii. Ei profită de descoperirile altora.. Englezii au făcut apoi să treacă în Franţa această funestă asociaţie. resurse care le grăbesc ruina.. puţin câte puţin. .şi mai ales pe revoluţionari. Însă. se continuă câteva zile.. aceea de a ajunge la o împărăţie universală .. vom expune mai departe originea Francmasoneriei şi rolul ei în timpul marii Revoluţii. etc.

nici englezi. Membrii Convenţei se înţelegeau. Prima grijă. pe aceşti blestemaţi fii ai lui Israel. cu ele. Europa este înfeudată dominaţiei lui Israel. p. I. pentru ca să-şi însuşească averile acestor proscrişi 227 .. pentru ca să caute un refugiu. aceia care organizară jefuirea bisericilor şi distrugerea capodoperelor. şi acum rătă ceşte pe tot globul. 228 Idem. 226 Astfel un jidan a cumpărat şi a dărâmat. colaboratorul lui NAPOLEON . pretutindeni el se crede că trăieşte pe pământ străin. foarte scump. în problema ce aveau de rezolvat în ceea ce priveşte starea civilă a israeliţilor din Franţa. 224 225 Drumont. Israel a impus tribut tuturor statelor. trece în punga jida nilor.pe care aţâţi cuceritori au visat-o. această dominaţie universală . în 1797. era de ajuns să-i facă să participe. Greşeala provine din faptul că revoluţionarii nu au vrut să vadă decât o chesti une de toleranţă religioasă. din care un singur turn a rezistat distrugătorilor. la toate drepturile de care se bucură cetăţenii francezi. nici prusieni. . I. 150).Les Juifs rois de l'epoque. cit..cel puţin ca instigatori şi ca tăinuitori de obiecte dosite... într-o discuţie în Consiliul de Stat. . . 229 Drumont.sau. l.pentru ca să se arate demni de eman cipare. nu vine de la indivizi. I. cit.Iudeii o au în mâinile lor. Ovreii fură. Treizeci de ani mai târziu. cit. o naţie în naţie. 300-303. 1. adăugă: „Nu se plânge lumea de protestanţi şi de catolici. 317-318. de luptă neîncetata. inspirate de credinţa geniului pictorilor din Evul Mediu.. . jurisconsul celebru.ci pur şi simplu ovrei. 331. . T OUSSENEL scrie: „Ovreii au lovit toate statele cu o nouă ipotecă. Să notăm. din nenorocire. Acum el ornează un scuar situat aproape de piaţa Chatelet (Drumont. Jidovii nu sunt numai o sectă. I.fu să se repeadă asupra diamantelor Coroanei.. în furtul cărora jucară un rol de căpetenie. avură. cit. sub numele de dobândă a datoriei naţionale” 230 . . . numai câţiva iudei subalterni. cum se plânge de jidani. I. El a fost împrăştiat. 227 Drumont. Drumont.” 228 .. de asemenea.p. cit. pentru a face pe ovrei buni cetăţeni. fără să fi fost distrus. le închiriară.. cit. într-o carte remarcabilă. iar nu o ţară. ei nu sunt nici francezi. 230 Idem.Israel triumfă 224 .adică după 4 ani. cit. Dar. . Atunci. care pustiesc Franţa” 229 . cu un pumn de bancnote şi le dărâmară 226 . p. Astfel ovreii formează. au fost judecaţi şi în urmă executaţi 225 . Mobilierele emigraţilor erau o altă ocazie de operaţii fructuoase. experienţa a probat că. 286-290. care s-au lăsat să fie prinşi. P ORTAIIS . că aceasta s-a întâmplat în plină Teroare. nici nemţi. I. I. I. I. credincioşilor. al muncii tuturor cetăţenilor. 350 54 . peste tot. -scrise cele ce urmează: „Constituanta crezuse că. produsul cel mai clar. I. I. Cea mai mare parte din furturile şi jafurile de care vorbeşte T AINE .. nu avusese prevedere. . cu ovreii.dacă nu ca autori direcţi. Toţi ovreii din Paris au fost implicaţi în această afacere. I. ci chiar de la constituţia acestui popor. p. .într-un memoriu pe care-l prezentă împăratului. în 1806.. Câţiva ani mai târziu. .Tocmai în octombrie 1793. p. au început să ia naştere averile enorme ale multor jidani din Franţa. fără să se confunde. când liniştea fu restabilită. Răul pe care ei îl fac. biserica St Jaques dele Boucherie. Adesea ei cumpărară biserici întregi. p. 304-305.p.. Acest popor avea altădată un teritoriu şi un guvern. Şi N APOLEON I. Dar. pe care aceste state nu o vor plăti niciodată cu veniturile lor. ci un popor.. Sunt nişte lăcuste şi nişte omizi. el există la toate naţiile.

1854. I. nu stau mai bine ca Austria şi ca Franţa. . Aga scuipă pe el. Când un ofiţer francez se prezenta la Sidi Mahomed Ben Ahmed el Mokrani. etc. sub inculpapa că au avut un amestec. încât pentru ai înflăcăra pe turcoşi împotriva austriecilor. nici de Anglia. ca miniştri de război (Ottolenghi). din acest punct de vedere. în momentul de faţă. în ce condiţii. Acum ei sunt stăpânii omenirii! Din palme şi din ghionţi. . II. 235 Idem. murdara şi prolifica naţie. p. 233 Drumont.. nimic despre Italia. jidanii au ajuns să fie stăpâni absoluţi pe Franţa. I. 34. se exprimă astfel: Jidanii. Astăzi. ALGERIA Să vedem acum... ce privesc „finanţele publice”. o notiţă plină de interes: în guvernul englez se găsesc acum trei ovrei: Sr Rufus Isaar. Acest decret de naturalizare excită. 236 Sub titlul de „Neplăcuta păţanie a trei miniştri ovrei din Anglia”. care s-au înjosit până la a se pune în rând cu jidovii. pentru ca să servească interesele neamului lor. G. era aşa de intensă. publică. II. Discours citat de Hallez în Les Juifs en France. 164). subsecretar de Stat la departamentul Indiilor. în timpul războiului ce a doborât Franţa. tăiaţi împrejur. care. Nu ne vom mai opri asupra celorlalte ţări din Eu ropa. ministru de justiţie.şi trimise înapoi generalului AUGERAUD crucea de ofiţer a legiunii de onoare.lovituri de bursă dezastruoase.. războaie (ca acela din Tonkin. ca primari ai Romei (Nathan).. ministrul poştelor şi Dl Montagu. Michelet. D.. Şi jurnalistul continua: „Din timpuri imemorabile. De altfel. cit. . Dl Hetbert Samud. o indignare unanimă. p. krac-uri şi panamale ce ruinează o ţară întreagă. M OKRANI căzu ca un erou şi revolta fu înecată în sânge. ca efect imediat. ovreii au înaintat mult. refe ritor la naturalizarea străinilor. p.De atunci. Nu vom spune deci. cit. care împreună cu jidanul GAMBETTA erau membri ai guvernului Apărării naţionale. câteşitrei sunt traduşi înaintea unei comisii parlamentare. Profitând de un astfel de moment pentru a da un astfel de decret. deschidea iudeilor o poartă destul de largă. El avu. atunci când decretul din 1848. Anglia fusese prezervată de spectacolul unor miniştri târâţi pe banca acuzaţiei. sub semnătura binecunoscută a lui I.şi îi înmână decretul lui C REMIEUX . I.22. o răscoală îngrozitoare a populaţiei arabă şi cabilă.. . Cu atât mai mult că în 1870 această măsură avea şi un caracter odios: arabii. p. unde. cit. de armata franceză..mare senior arab. 232 Şi pentru ce o asemenea favoare?..Vezi şi Chabauty. .redusă la trista necesitate de a se pune în serviciul acelora ce trăiau numai din camătă şi din furtişaguri 235 . etc. sub republica francmasonă. cit. din care au ieşit trusturi formidabile. . trei miniştri. se îndeletnicesc cu un gheşeft monstru 236 . în timpul războiului din Italia. p. cit. ura împotriva acestui neam netrebnic... .. în masă. ciudat. în oarecare afaceri.jidanul C REMIEUX . A trebuit să se găsească în guvern trei miniştri 55 . 234 Drumont. au ajuns pe tronul lumii!” (Michelet. dădu decretul de naturalizare. 37. care-şi făcuseră datoria în mod eroic în timpul războiului. au rezolvat problema de a volatiliza bogăţia. . care are jidani ca prim-miniştri (Luzzati). . Ei organizară maşina de exploatare a popoarelor. 24. pentru ca să arate tot dezgustul şi adâncul său dispreţ. I. erau lipsiţi de dreptul de a vota. n. 12 232 Idem. era de ajuns să li se spună că aveau în faţa lor nişte jidani 234 .ce era dăruit cu toptanul şlehtei jidoveşti 233 . în Algeria. Universul din 1 aprilie 1913. p. ovreii au căpătat drepturile de cetăţenie în Algeria.al cărei pământ era invadat de duşmani. a ovreilor din Algeria. I. astăzi.) 231 etc.. În 1870. francezilor. Or. 231 Drumont. C REMIEUX şi cumătrul său G AMBETTA au trădat Franţa. vorbind şi dânsul de ovrei.

de asemenea. fără in tervenţia autorităţilor civile. I. 56 . . unde ovreii sunt. RUSIA În Rusia. Văzând ca nu ajung la nimic. nici prin teroare.adevăr. . . prin presa europeană. într-adevăr. care răsculau poporul.ici pentru o cauză.sau mai bine zis se năpus tea ca o bestie turbată.în particular pentru noi. în loc să citeşti în ziare depeşele agenţiilor jidoveşti. Jidănimea rusească se agită cu furie şi. de Egalitate. Însă. Aceasta ne va permite să ne dăm seama de unelti rile sau de tertipurile pe care jidanii din România le întrebuinţează pentru ca să-şi atingă scopul dorit. constatai că poporul rus mergea fără să ştie pentru ce. Cahalele calomniază Rusia şi o discreditează în ochii lumii străine. un Stat în Stat”. tot astfel. foarte puternici şi unde H ERMAN K UHN scria. îşi ridică impozitele. jidănimea n-a văzut decât un singur lucru: interesul ei. . Stolipin. pentru ca această glorioasă tradiţie să înceteze”. ei încercară să se încorporeze în naţia rusă.. p.tulbură liniştea Statului şi pune într-un pericol continuu viaţa Ţarului şi a principalilor săi colaboratori 239 . însă deplora bilă pentru vecinii lui. care minţeau cu neruşinare şi îl făceau să creadă că. ovreii . în care ovreii . în mijlocul masacrelor. . avu loc intrarea jidovilor în naţia franceză. 240 Şi.unde vine să se reverse prisosul acestui furnicar. Mai mult. să vorbim puţin de o ţară mare. p. Le drame maçonique. I. De asemenea. Albancelli. 241 Idem. citeai scrisorile particularilor care vedeau cu ochii evenimentele.ne spuneau telegramele agenţilor. adică de Rusia. 237 Dar. îşi dirijează şcolile. poporul rus nu ştia câtuşi de puţin ce e o constituţie şi ce sunt garanţiile.nu se bucură de drepturile de cetăţenie. 239 Să amintim moartea tragică a lui Alexandru II care a fost ucis de o bombă. măsură excelentă pentru poporul rus. în timpul războiului cu Japonia. apără cauza Ţarului şi a Rusiei”. punându-se în grevă. de Frăţie şi alte gogoşi francmasonice. cit. Poporul rus. nici prin minciună. 240 C. Să vedem. Pouvoir occulte. În cursul unei revoluţii sângeroase. 238 Nihiliştii. p. 241 Francmasonii Constituantei şi ovreii revoluţionari din Rusia. care mai toate sunt în mâinile ovreilor.ce a dat naştere unui scandal colosal. 237 Copin-AIbanceffi.ca cei de la noi . care îşi închipuie uşor că o monarhie absolută este un îngrozitor flagel. pentru a jidani. pe când ruşii se găsesc foarte bine sub un asemenea regim. arzând şi asasi nând. pentru acest lucru se răscoală. în 1881: „Poziţia iudeilor în Germania este foarte avantajoasă. prin urmare. Fiecare comunitate jidovească se administrează ea însăşi.profitând de momentul când Rusia era încurcată într-un război nenorocit. I. a cărui faimă a făcut ocolul pământului. ce s-a petrecut în Rusia. 358. . mereu excitat împins în stradă de către jidani. a fost asasinat de un jidan numit Bagrow.reclamă o constituţie şi o garanţie. 369. Israeliţii formează. lucrară exact în acelaşi sens. . Şi. 352. prin Nihilişti 238 (sectă de anarhişti). încercară să escaladeze bariera. oglindind înaintea ochilor lor. într . prim-ministrul imperiului.. afară de ovrei. de Libertate. în realitate. s-au văzut „instigatori... se recrutează mai ales dintre tinerii semikulţi şi neexperimentaţi. vorbele umflate de Progres. pentru al elibera”.unde ei se numără cu milioanele. aruncată de un nihilist. cit. Când. . în septembrie 1911. . pe care Iuda îi orbeşte cu uşurinţă.ovreii sunt lipsiţi de drepturile civile şi politice. Într-un ceas aşa de dezastruos pentru patria comună. nici de Germania. în numele Ţarului. colo pentru alta.

ei au dezlănţuit războiul civil când patria. le mai trebuie să posede şi drepturile de cetăţenie. ce constituie un fel de cloacă nesecabilă ce debordează cu îmbelşugare această pestilentă. 12. tătari. 245 Cifrele acestor statistici sunt împrumutate din cartea lui Verax La Roumanie et Ies Jutfs. În 1838. p. ce le sunt contestate pe nedrept. În 1860.000. . . 1904. Comparând între ei anii 1803 şi 1899. în Moldova. Pentru a atinge şi acest sfârşit. în urma emigrării lor necontenite din Moldova. nu se afla în Moldova decât un număr foarte mic de ovrei. împinşi fiind de patima de dominaţie. Astfel.000. constatăm că înmulţirea jidanilor. în care voiau să intre. Les Juifs de Roumanie.n 242 243 Idem. în 1820.cu mult mai înainte de formarea acestei ţări. pe viaţă sau pe moarte. Prin urmare..când s-a făcut cel dintâi recensământ în Moldova. în Bucureşti.se socotesc în toată ţara. venind din Galiţia şi din Polonia rusească.70. românii. . în imensa lor majoritate. sunt luate din publicaţiile Serviciului statistic. vom aduce aici cifre exacte. s-au introdus aici în mod fraudulos în cursul secolului trecut. În 1899. În 1820. . încât contribuţia lor totală se ridica abia la 155 lei. 244 Cifrele care se referă la o epocă anterioară lui 1859.ajunge aici. aceşti străini. .şi că. „Legenda (?) povesteşte că ovreii veniră în Dacia în timpurile mithice ale lui Decebal. . nu s-au găsit decât 127 şefi de familii israeliţi. 357. era zdrobită din afară. sub Domiţian” (Bernard Lazare. 2-4 (ediţie prescurtată). după împărţirea Poloniei (1772). ne va fi uşor să înţelegem ce se petrece în propria noastră ţară.120.. susţinute de el împotriva numeroşilor barbari (turci. . p. cunoscând modul cum jidovii au lucrat în mai multe ţări străine. I. L AZARE ) 243 . Astfel.000. Aceşti străini. 242 Aceeaşi soartă ne ameninţă şi pe noi.24. nici la luptele sângeroase. Numărul lor însă a crescut progresiv.s-au găsit. . care se află actualmente în România. 17). În 1838. În 1859. veniţi de ieri. scoase din statisticile oficiale.37.000 de jidovi. ei se agită nebuneşte.. În 1803. cit. La începutul secolului al XVIII-lea. În România. În 1831. În Muntenia. prin urmare. din partea jidovimei. sau din timpurile lui Decebal (B. ovreii. În 1899. etc. .000 de iudei 244 . Cifrele acestor statistici 245 arată că. ovreii n-au putut să-şi satisfacă decât numai patima de proprietate şi datorită ei. pretind astăzi că sunt stabiliţi în România de când lumea şi pământul. ei trebuie să aibă prerogativele de cetate.19. în această perioadă de 96 ani. numărul ovreilor a fost întotdeauna cu mult mai mic ca în Moldova.200. Pentru ca să probăm că această afirmaţie nu este decât o neruşinată minciună. . a atins cifra colosală de 1.9. de la luarea Ierusalimului de către Titus (C REMIEUX ). ei erau atât de rari. pe trimestru.000.533 la 100.330 ovrei. unguri. . provin din Arhivele Statului. 57 .000.6. p. . . ca să ne subjuge cu totul. ROMÂNIA Acum.. .80.. 3.000. au ajuns în câţiva ani să pună mâna pe mai toate bogăţiile ţării.. Cele ce privesc anii 1859 şi 1899. la Iaşi.000. în toată ţara. În 1827.care n-au luat parte nici la suferinţele grozave îndurate altădată de poporul român.000 de ovrei. În 1831.) ce voiau să-l cotropească. Dar. .

prin spirit şi prin limbă.la Fălticeni. membru al Institutului. dar a devenit foarte activă mai ales în timpul domniei lui Mihail Sturdza (1834-1848). . uneori numai bănuite.000 morţi.. Unirea. calculând asupra datelor statisticilor oficiale.000 Diferenţa . 58 .pentru români. D-l A.ca şi prin voinţă şi prin moravuri. în 22 de ani. Studii demografice asupra populaţiei oraşului Iaşi. 1908. mişcarea populaţiei de la 1866 la 1909. În 1912. 54.500 Diferenţa -5..pentru ovrei un excedent de 17. cit.se complicii acestor abateri. I. de la 1870 la 1893. s-a produs o dife renţă de peste 30.au nici un motiv istoric plauzibil ca să poată pretinde drepturile de cetăţenie. Ea a venit aici prin emigraţie. Astfel. constată: . Cu modul acesta. ast fel la Dorohoi ea este de 53.784 de suflete.iar guvernele. Români Ovrei Naşteri 7. . p. românii au pierdut aici 986 indivizi (1. pentru acelaşi oraş. un savant istoric. publicând aceste date.8%. Fenomene. făcându .şi aşa mai departe 249 .fosta capitală a Moldovei.000 Morţi 13. pentru 1901 şi 1902.. cit. Dar.000 80.000 Ovrei 120. 20.759 locuitori. din Austria şi din Rusia. înmulţirea ovreilor străini luă proporţii înspăimântătoare.000 Adică.apar astăzi în plină lumină. 2. asupra unei populaţii totale de 77. Un ziar politic. Cu alte cuvinte.488 suflete. care a venit în România. . 1909.000 9.500 Şi. . de 51. Această invazie a început de ani de zile. să studieze ches tiunea israelită: „Majoritatea familiilor evreieşti care locuiesc în România. Dacă examinăm acum statisticile care dau mişcarea totală a populaţiei în oraşele Moldovei. de 57% . Cuza. 55). I.pentru moment provi zorii. E RNEST DESJARDINS . . s-a făcut un nou recensământ al popula ţiei. le rezumă astfel: „Cifrele recensământului. Numai că. . asupra naşterilor. vedem că românii prezintă un deficit de 30. Cuza. severitatea acestor regula mente.. 774 morţi).500 +3. O asemenea proporţie se întâlneşte în mai toate oraşele Moldovei. un deficit de 14.adică la 50. ovreii au ajuns în Iaşi la cifra de 39. .care se petreceau în umbră. existau în Moldova regulamente pentru apăra rea fruntariilor împotriva valurilor năvălitoare ale vagabonzilor străini. 249 A C. mişcarea populaţiei. cit.8%..30. 1867 Vezi Verax. Paris. C UZA .. vezi Verax. asupra morţilor 247 . C.443 de suflete.500 13. . p. Iată ce zice în aceasta privinţă. neobservate de nimeni. pe când jidanii au câştigat 120 (894 naşteri. de la 1869 la 1875 248 .000 naşteri. . Desjardins.ne duc la constatări de o excepţională gravitate. se prezintă cu un tablou şi mai înfricoşător. ale cărui prime rezultate au fost raportate de profesorul C UZA 250 . în oraşul Iaşi.000 Morţi 170. o diferenţa de 70.pentru concurenţa de aici înainte neputincioasă şi chiar pentru viaţa materială a adevăraţilor români.000 de suflete în profitul lui Israel. în 43 de ani. .la Botoşani. dădură pământul naţional pradă cerşetorilor corupători” 246 . 246 247 E.000 de indivizi în favoarea lui Israel. în România. I. De asemenea. 1910 250 C. Colescu. Naşteri Români 140.străini de ţară. Agapi. . . „Neamul Românesc”. Les Juifs en Moldavie. este prin naştere. (Verax.432 naşteri. se topi la vederea câtorva gologani. 248 Dr. în 1867. 18 februarie 1913. numai în anul 1909. profesor de economie politică la Universitatea din Iaşi. pe câtă vreme jidovii (al căror număr este aproape pe jumătate ca acel al creştinilor) au un excedent de 40.418 morţi).6%. . p. Mişcarea populaţiei României.000 +40.

Putem deci să afirmăm că oraşele Moldovei se depopulează şi că această depopulare este cu atât mai intensă. iar a Dobrogei cu 45.Dacă vom consulta statisticile.pe când bieţii români. a căror cunoştinţă se impune fără întârziere. vom vedea că industria şi mai ales comerţul în oraşele României. populaţia Fălticenilor s-a micşorat cu 10.5%. . 36. cu o dureroasa nelinişte. care a studiat bine acest fenomen patologic. Iaşi.şi aceasta numai în câţiva ani. a Mihăilenilor cu 13%.pe când a Munteniei s-a înmulţit cu 23%.pe când a Munteniei s-a înmulţit cu 1%. Dar. 1908. care pot să fie admirabili în caritate.3% . iar a Dobrogei. ovreii se înmulţesc în mod prodigios pe când românii se împuţinează din ce în ce. până atunci foarte prolifică. se vede atunci că.7 %. Vălenii de Munte p. Efectele patimii de proprietate a ovreilor Jidanii în oraşe. meseriile cele mai uşoare şi cele mai productive aparţin iudeilor.Iată proporţia ce există între meseriaşii români şi iudei. cu 41.). numai cu 18. Ei n-au câtuşi de puţin ideea de a se strânge în rânduri compacte pentru a rezista jidovului. De aseme nea. (Duclaux). lemne.8%. aceşti străini sunt puternic ajutaţi de Cahalele lor şi sunt uniţi prin solidaritatea naţională 253 . . Scăderea populaţiei creştine şi înmulţirea jidanilor în oraşele României. etc. Prin urmare. cuie. micoderma vini. cu cât oraşele sunt situate mai spre nord ” 251 . Ei nu se 59 . nu mai are astăzi decât 75. Dar care este cauza istovirii unei populaţii. a ajuns la condusa că jidanii. În acelaşi timp. . care consumă tot alcoolul şi tot acidul acetic şi transformă repede oţetul într -o apă infectă şi fără nici un gust. se întinde un fel de mucegai alb şi uscat. răul pare şi mai mare.874 ovrei 5. datele referitoare la numărul locuito rilor Moldovei arată că populaţia rurală a crescut. populaţia sa diminuat în mod absolut. postav. acaparând toate mijloacele de subzistenţă. indispensabile acestor meserii. VIII. 253 Forţa ovreiului este solidaritatea. când îi adaugi o urmă dintr-un parazit. Asemenea scenă se întâmplă într -un butoi. piei etc. Atunci poţi vedea cu ochii. în faţa năvălirii unor paraziţi? C UZA . care e enormă. . trebuie să aibă cauze profunde. cum cămaşa groasă a oţetului se topeşte şi. În plus. fier. vechea capitală a ţării. în consecinţă. pânză. tinichea. .570 Trebuie remarcat că. au lipsit pe români de aceste mijloace de trai şi.şi această constatare a smuls profesorului C UZA strigatul de alarmă sau mai bine zis de disperare: pierim . sunt străini oricărui sentiment de solidaritate. în cursul anului 1908 252 : Meseriaşi români 1.care posedă şi tot comerţul cu materii prime (Pietre. în oraşul Iaşi. de exemplu. Industria. 252 Raportul general al Camerei de comerţ şi industrie. Astfel. în ceea ce priveşte mica industrie. unde se face oţet.strigăt care s-a răsfrânt. 20 februarie 1913.Într-adevăr. nisip. când cercetezi mişcarea fiecărui oraş luat în parte.Vezi Cuza. Iaşii. O asemenea disproporţie. var. întradevăr. în inimile tuturor românilor. populaţia urbană a Moldovei a crescut numai cu 5.759 locuitori. care în 1909 avea 77. în 13 ani. care n-au între ei nici o legătură şi nu se 251 „Viitorul”.882. în 8 din 21 oraşe moldoveneşti. au trecut cu totul în mâinile ovreilor. în Moldova.8% . . circ. Creştinii. aceştia au început să dispară. în locul ei.

la un negoţ exclusiv jidovesc. Într-adevăr. Cahalul a lucrat cu toată forţa de care dispune.. IX. cit. circ.742 Aici.iar rezultatele sunt formidabile. dar nu pot să se sufere. a negustorilor români. în interval de câţiva ani. p. . de-abia 4 sunt ţinute de români.toată Moldova este literalmente cufundată în mocirla năpăditoare a lui Israel. . 1908. dar se iubesc între ei. găsim: Cârciumari Băcani Precupeţi Făinari Negustori de lemne şi aşa mai departe. sunt absolut dezarmaţi în lupta de concurenţă şi sunt uşor înlăturaţi de rivalii lor. din 1906: „În oraşul Botoşani. 255 Darea de seamă asupra stării economice a judeţelor Botoşani. la Herţa. . găsim cele ce urmează: a) Pentru meseriaşi: susţin..Iată acum proporţia. de altfel. 254 Raportul general al Camerei de comerţ şi industrie. I.ci o trupă disciplinată. de la tot. numai 6 aparţin românilor. Comerţul. Dorohoi şi Suceava. . în toate oraşele Moldovei şi în multe ale Munteniei. p. Astfel..Vezi Cuza. bine echipată. La un asemenea rezultat nu ar fi putut să ajungă o gloată. inconştientă de scop. I. pe anul 1906. Jidanii. la tot. . din 133 cârciumi. avem de-a face cu Armata Cahalului .bucură de nici un sprijin. În statistica întocmită de Camera de comerţ şi industrie asupra a trei judeţe din nordul Moldovei 255 în anul 1905-1906. .Vezi Cuza. se susţin până la moarte. chibzuită. .de la un negoţ exclusiv românesc. . . Jidanii la sate. la Mihăileni. una singură e românească. cu mijloace financiare.. în cursul anului 1908 254 : Negustori români ovrei 121 1. este întreagă jidovească.s-a făcut foarte repede. VIII. Botoşani. toate cârciumile sunt în mâinile ovreilor”. 54-55 şi 134). Iaşi.. români 51 6 4 1 1 ovrei 344 83 172 80 40 Asemenea proporţii se întâlnesc. după cum spune Raportul Camerei de comerţ şi industrie. cit. în Fălticeni. . cu toate enormele sacrificii ale Statului şi mai ales ale consumatorilor. I. să vedem şi ce se petrece la ţară. având capitaluri din belşug şi care se năpusteşte la atac urmărind o ţintă determinată. 33. Ele ar fi naturale dacă neam găsi în Palestina. . din contră.. preparate mai dinainte şi venite din străinătate.deşi legea opreşte pe ovrei de a se stabili în sate. . . din 74 cârciumi. strada Lipscani din Bucureşti toată era ocupată numai de negustori români. Ne aducem aminte. iar acum nu se mai găsesc acolo decât doi sau trei români. Şi nici nu mai vorbim de marea industrie care. Într-un cuvânt. 1906.la Iaşi. Raportul Camerei de comerţ şi industrie. ei îşi fac oroare lor înşişi (Drumont. dar sunt monstruoase în România. a trebuit să fie mai întâi complotată. O nimicire atât de completă şi îndeplinită în atât de scurt timp.că în tim pul războiului din 1877.. era toată luată de jidani . din 54 cârciumi. pe urmă executată de o mână de maestru.deşi nu aveam ca etate decât 43 de ani. faţă de negustorii ovrei. în acest oraş. pierduţi în mulţimea nenumărată a jidovilor. circ. cu totul ridicolă. căci. în Dorohoi.Acum că ştim ce se întâmplă în oraşe. La Hârlău. 60 . Şi această transformare. pe când cincisprezece ani mai târziu.

. din 256 Spicuitorul moldo-român. . această statistică arată lămurit că în aceste trei judeţe.care nu atinge nici măcar 25%. . Iaşi. Se înţelege uşor de ce românii pier din oraşe şi din sate. Contra .proba. românii aveau cu ce să trăiască. ovreii găsesc întotdeauna mijlocul de a călca această lege şi. . vedem că.Vezi Cuza.românii au părăsit po ziţiile mănoase în câştig. populaţia românească se înmulţea în mod regulat. . pentru că industria şi comerţul erau ale lor. . pentru că românii ţin încă aproape tor comerţul de băuturi alcoolice la sate. în 1839. 1841. . . 1832 264 115 58 65 18 1909 51 6 0 0 0 Dar negustorii români care au dispărut au fost înlo cuiţi de jidani.este relativ mare. 61 . Totuşi. cit. pe deasupra. la acea epocă. nici de lene. Dacă studiem statistica publicată de Spicuitorul moldo . I. dând peste tot excedente importante. unde se strecoară ca să poată intra. găsim în Iaşi în 1909: Negustorii ovrei 1909 Cârciumari 344 Băcani 83 Pescari 7 Blănari 14 Chiristigii 13 şi aşa mai departe.Până acum v-am arătat proba. Şi aceasta crimă abominabilă.este fapta Cahalului . graţie organizaţiei breslelor. nici de fudulie. în acel timp. în faţa jidovilor care.iată acum şi contra . îi otrăvesc cu băuturi alcoolice falsificate. . cu cel ce găsim acolo în 1909: Negustorii români Cârciumari Băcani Pescari Blănari Chiristigii şi aşa mai departe.exterminarea unui popor. unde după lege.în timp ce populaţia ovreiască . mai toate meseriile şi mai tot comerţul sunt în mâinile jidanilor . Din aceste statistici rezultă că. acaparând toate mijloacele de trai. rămânea aproape staţionară. . îi lipsesc de pâinea zilnică şi care. străinii nu pot deschide cârciumi.Botoşani Dorohoi Suceava români 19% 24% 20% ovrei 68% 70% 66% ovrei 72% 74% 66% b) Pentru negustori: români Botoşani 22% Dorohoi 22% Suceava 26% Proporţia negustorilor români. Şi într-adevăr.român 256 pe anul 1839.proba. nici de bunăvoie. ei nu întârzie să vândă pe ascuns alcool.încă şi mai puţin din cauza incapacităţii lor. În orice caz. Dar. Să comparam numărul negustorilor români din Iaşi. îndată ce ajung în sate. care atunci erau în floare.

dar jidanii n-au vrut să-i to lereze lângă dânşii şi n . p. 1. în această privinţă.căci aceştia acaparând meseriile şi negoţurile au pus mâna pe cea mai mare parte din câştiguri. . Dar ce este mai trist. ovreii au case pentru 5. ce este scris într-un raport (Anafora) al Sfatului administrativ al Moldovei. Câte averi nimicite.şi se aruncară cu lăcomie asupra imobilelor din oraşe. repede.”. poruncite de Talmud..500. cum un biet ţăran. e faptul că românii au fost obligaţi. în ascuns. 258 Iată ce porunceşte jidanilor. unde te pot împrumuta. proporţia este de 7. 259 A. Jore Doar. n-aveau nici ce mânca! . ei posedă în Moldova mai bine de 31% din proprietatea funciară urbană. .621.. la nenorociţii români. din cauza incapacităţii şi mai ales a necinstei clasei de sus. 260 După informaţiile luate de la Ministerul de finanţe. În realitate. 62 . mult mai uşoare şi cerând mai puţină osteneală. La Mihăileni. fie ca lucratori”. fără voia lor. fie ca negustori. p.. că au venit să ocupe un loc disponibil în economia noastră naţională 257 nu este decât o minciună sfruntată . Astăzi..pentru ca să plătească jidanului o pălărie de 6 lei.100. 154. 260 Ce ar fi.a fost nevoit sa-şi vândă o pereche de boi. cât de duşmănoase.. ei au fost învinşi de jidani. 257 „Este adevărat că nu există nici o clasă românească. care se vor folosi de drepturile breslelor. în mod sugestiv.din nepăsare. Astfel. pe care o luase pe datorie. ea este de 1. Cerem ca ovreii.puse rezoluţia ca jidovii să continue să profite de toate drepturile breslelor. Domnitorul M IHALACHE S TURDZA (de tristă memorie). În mai multe oraşe. . din incapacitate sau mai ales din corupţia timpului.Având bani.Prin comerţ şi prin industrie . În urma schimbării vestmântului.. 259 În aceeaşi zi. 99). . . . într-adevăr.legea nepermiţându-le să înghită şi pe cele de la ţară. pentru o mică datorie. contractată la Iuda într-un moment de strâmtorare! De altfel.000. cu expunerea necazurilor ce românii suferă de la ovrei. să părăsească terenul meseriilor şi al negoţului. cu No. Şulhan-Aruk. la Dorohoi. Les Juifs en Roumanie. cit. .. etc. hoţia şi frauda. atât pe cei din oraşe.000. pentru care un asemenea împrumut însemnează ruina. care să înlocuiască pe ovrei. încă nu e totul. să fie supuşi la aceeaşi taxă ca şi breslele.. răspândită de ovrei.800. . C. care n-a fost în stare să le apere interesele. Prin urmare. vezi Verax. Cuza. p. dacă ar avea dreptul să cumpere şi moşii? Camăta. ovreii îi împrumutară.. manopere tot atât de laşe. (Bemard Lăsare. 77). I. în ziua de 31 mai 1838: „Departamentul finanţelor. pe când românii n-au decât pentru 2. care atunci când au venit din Galiţia sau din Polonia rusească. Talmudul: „Este oprit ovreilor să înveţe pe un Akum o meserie.ovreii despuiară în voie pe bieţii români. . 51.000 la suma minimă românească de 200. 8.000 la 5. valoarea acaretelor lor întrece cu mult pe a celor româneşti. Un om de litere a povestit.ei.000 lei. fraza stereotipă. fără încetare primeşte jălbi din partea breslelor şi a mai marelui staroste. Proprietăţi urbane . cu dobânzi enorme. după forma occi dentală.. cu care să poată să se hrănească” (Karo.. care i-au atacat prin mijloace oculte. am voit ca croitorii creştini să se obişnuiască a face costume europeneşti.000 lei.care sunt mijloacele cele mai eficace de a realiza. a referat Sfatului că.000. lăsând cheltuielile pe socoteala românilor. mai toate băncile. Iată. cit.i primească în atelierele lor 258 .000 lei. 52. adresat Domnitorului. care alcătuiau toată averea lui şi a familiei lui. dispreţuind munca şi preferând funcţiile Statului. sunt în mâinile acestor vampiri. cât şi pe cei din sate. p.comerţ şi din industrie. .au consimţit nici măcar să . La Fălticeni. Dar. Astfel se îmbogăţiră foarte. întrebuinţând în această luptă pe viaţă sau pe moarte.

ei închiriară imense terenuri. Fischerland. din lumea întreagă.. . înainte de 1902. sunt numele principa lilor bandiţi agrari. s-a numit.cărora le dau câţiva lei şi îi fac să iscălească pentru sume fabuloase. După cum zice D ESIARDINS . cu toate că nu voiesc să cultive pământul cu propriile lor mâini.este taraba zarafului. după placul lor. ei po sedau două treimi din domenii 262 . căci adesea un singur evreu ţine în arendă mai mult decât un judeţ. vezi Verax. Carteluri. Desjardins. .Mai apoi ovreii întrebuinţară atâtea bogăţii ca să organizeze carteluri. că ea constituie una din regiunile cele mai productive în grâu. . Agricultura. trusturi de tot soiul. Fischer. sugându-l până la măduvă.gata. din fericire. Vezi Verax.000 lei. ei îl exploatează prin arendare şi.Jidanii se leagă până şi de tinerii neexperimentaţi de băieţii de bani . un tânăr G. 261 Cametei. care mişună prin tribunale. pe care să-i risipească. Astfel. speculând asupra banilor publici şi împroşcând cu infamiile lor chiar şi pe miniştri. mică săptămână.şi cu ajutorul Cahalelor străine. . pe la prefecturi şi chiar prin ministere.neputând să se ducă în altă parte din cauza depărtării.fu nevoit să limiteze întinderea pământului cultivat de un acelaşi arendaş. per excelenţiam. Pentru ca să poată arenda o ţară întreagă. pentru ca să aibă 17. După informaţii luate de la Ministerul de finanţe. . care istovesc poporul. pe la regimente.se adaugă adeseori sperjurul. este foarte scumpă. asemenea anomalii se explică prin faptul că jidovii acaparatori fixează preţul mărfurilor. . Astfel. cit. în bătaie de joc. 52. Dar.adică de jurământul more . acest soi nou de Hoţi erau iremediabil condamnaţi să nu mai lucreze decât ca să îmbogăţească mai mult pe strigoii avizi. 63 . guvernul le-a pus botniţă şi planul infer nal a 261 262 E. Iar enorma suprafaţă din pământul României. trebuinţa sa primordială. ce unul din ei o stoarce până la uscare. aceste Iude găsiseră mijlocul să transforme în robii lor.adică izvorul fundamental de trai al ţării. Ast fel. Pricepeţi acum ce escrocherie are loc atunci când viitorul băieţandrului este în joc şi mai ales când părinţii ţin să ascundă greşelile fiului lor. Dar şi-au recuperat investiţia până la urmă. Juster. Astfel. „comerţul. nădejdea mângâiată a răzbunării ascunse împotriva creştinului. . . .. Şi nici nu mai pomenim de răul imens ce fac samsarii jidani.Dar ovreii nu se mulţumiră cu atât. Ei bine.după răscoala ţăranilor. Rapaport. în 1907. elementul său. că Parlamentul.care asociindu-se cu hoţia şi cu înşelătoria. . a dat ovreilor poliţe pentru mai mult de un milion. această crimă a fost scăpată de singura piedică ce-o mai stânjenea.au fost nevoiţi să se plece exigenţelor. mulţumită unor magistraţi prea îndatoritori. . camătă înfloritoare”. de curând. aproape îndoit decât îl iau bulgarii. mai pe toţi ţăranii României! Într-adevăr. I. peste puterile omului.adică furturi şi înşelătorii în mare. care se pregăteau să se îndoape cu sudoarea omenească. deşi Dumnezeu ne-a dat o ţară atât de fertilă.judaico.. . p. impuse de jidani. p. împilând cu neomenie pe bieţii ţărani care. cit. al ovreiului..nume ce vor face în veci groază şi scârbă adevăraţilor ro mâni. ovreii măriră considerabil arenzile. de atunci. Guttmann. Feierstein. pâinea de asemenea. pe la primării.. în Moldova de sus. unde corup funcţionarii. 2. de exemplu. . Dar. noi plătim zahărul cu un preţ exorbitant. câmpul nelimitat al viselor sale de putere în viitor. proporţia moşiilor arendate crescu aşa de repede şi ajunse la cifre atât de înspăimântătoare. ca să trăiască. Ei atacară şi agricultura. din Galaţi. I. formează un fel de triadă talmudică.. . Dar. .

ca să-i otrăvească şi.. Ei socot că pierderea a vreo câteva mii de români.. să le dea şi pelagră.. cu brânză mucegăită plină de viermi sau cu mămăligă neagră şi amară făcută cu mălai de porumb stricat 263 . către Direcţia generală a Serviciului sanitar. ca să scape de moarte pe nişte ţărănoi mocofani 265 . Neamul Românesc”. .. . Iată ce scrie Universul din 26 septembrie 1913. Piatra Secuiului. . . . pur şi simplu. Este. O epidemie de această groaznică boală izbucnind printre aceşti nefericiţi. de la bieţii ţărani.. ca să facem loc fiilor lui Iuda. 15 febr. .. . au format societăţi forestiere care au înşelat pe ţărani şi le-au luat. C.după cum fac şi Jidovii din societăţile distrugătoare de păduri. terenurile lor petrolifere. a avut îndrăzneala criminală să dea să mă nânce ţăranilor. şi pe ce pun mâna. a lăsat slobod frâul patimei de proprietate şi a smuls din mâinile românului pâinea de toate zilele. aplicarea formulei Talmudului: tob şebegoim harog! Distrugerea pădurilor . Vetrile şi Frumuşelele”.. cu preţuri ridicole.Dar jidanii s-au agăţat de toate resursele de pe urma cărora trăiesc românii. care voiesc să stabilească aici noua Palestină.Ovreii au năpădit şi asupra petrolului. sub titlul de Devastările din Vrancea. orânduită să cerceteze şi să stabilească răspunderea în delictele silvice săvârşite de societăţile anonime forestiere din munţii Vrancei. alt tezaur al pământului binecuvântat al României. pe care le distrug fără milă. într-o ţară înzestrată de Dumnezeu cu bogăţii nemaipomenite. Petrolul. ca amploiaţi. o puzderie de jidani străini. care se alarmase. . 263 Două rapoarte ale directorului institutului de chimie din Iaşi. . Dar aceasta nu i-a îndestulat pe jidovi. nu se alege decât praf şi ţărână.deveniţi lucrătorii lor. De altfel. . pentru ca să le înfrâneze. care munceau la el. pe nimic. . 64 .deveniţi muncitorii sau mai bine zis robii lor. ce ar trebui să cheltuiască pentru a face reparaţiile necesare.. mai-septembrie 1913.. Le mai trebuie să pierim cât mai curând. se făcură cercetări. în plus. jidanii îi nutresc cu „peşte împuţit. ceea ce arată cât iubeşte Israel pe ţăranii români e faptul că. valorează mai puţin ca banii. Israel. care au văzut scăpându-le o aseme nea pradă. fără ca nimeni să nu mai poată veni în ajutor acestor nenorociţi! De altfel. carne de oaie moartă de dalac.ca anul trecut la societa tea Lotru şi ca anul acesta la societatea Tişiţa.aşa că Statul a fost nevoit să ceară ca cel puţin o treime din funcţionari să fie compusă din români.. Dacă se adaugă la aceasta o muncă istovitoare.mai ales din cauza reclamaţiilor unei anumite prese. Prin urmare. plă tită cu o simbrie de foamete. ca să înăbuşe aceste răscoale. înţelegi uşor de ce aceşti nenorociţi se revoltă. un ovrei G. 1910 şi 468 din 19 iulie 1910.să ajungă în urmă să îi pună definitiv sub picioare.. . şi îi omoară prin instalaţiile lor defectu oase.a constatat abuzuri colosale.şi se descoperi omorul premeditat 264 . Cuza. 308 265 „Viitorul”. . 541 din 9 aug.. adică aproape pe nimic şi acum maltratează pe aceşti foşti proprie tari..şi de ce guvernul este obligat să intervină. păduri seculare. a luat măsuri ca aceste societăţi să înceteze orice tăiere în pădurile din munţii Vesterul. Şi acest rol de ucigaş a fost încredinţat Alcoolismului şi Prostituţiei. atât de des. „Ancheta.. . aduc în ţară. Acum patru ani. Vezi A. p.. pentru ca. iar astăzi acest nefericit a ajuns să moară de foame. Ei au cumpărat. Aceşti ovrei tratează acum pe foştii proprietari ai terenurilor împădurite.condiţie care face pe jidovime să geamă de disperare. ajutat de Cahal. forestiere şi petro lifere. au acum neruşinarea de a plânge pe ţărani. toate aceste societăţi.avortat. .. iar Ministerul de domenii.ca şi cum n-am avea îndeajuns. cu măsline putrezite. 264 Vezi ziarele din acea epocă şi A C. . 1908. Cuza. zgârcit construite.ca pe nişte robi din centrul Africii. pretutindeni unde aceştia lucrează ca muncitori. 5 sept 1911. obţinând prin aceasta drepturile de cetăţenie. pe care îi împing la o nouă revoltă. Astfel. No. Şi când te gândeşti că aceeaşi jidani. Neamul Românesc”.

cuşer”.. cu veştmintele în dezordine. 1.şi „Viitorul”. (Articolul: Intoxications par Ies boissons avec essences). 268 Dr. cu drept cuvânt. înşelând pe român. fiecare casă ovreiască era un debil de spirtoase 272 266 Acum câteva luni. lângă sifoanele cu apă gazoasă se găsea o pereche de papuci vechi şi murdari. 272 Verax. . . 267 Dr. din Iaşi. la convulsii şi la para lizie” 270 . cit. . prima grija a jidovilor a fost să pună mâna pe cârciumi.. cit. vezi şi Lancereaux et Paulesco.. în Buletinul Societăţii. 21 octombrie 1911.. .. carnea fructele şi mai ales rachiul. „bune pentru români”. sub tejghea. Traite de Médicine. permisă de regulament. 1911. ea singură. lap tele. anemonolul. 1559. Dar iată ce zice un autor străin. Desjardins. ... Într-adevăr.pe care ei nu-l beau. Despre acidul salicilic în falsificarea vinurilor. mai. Rachiul de pe raft conţinea 38.. .plagă care este suficientă să stingă. de pildă: „La cârciuma Rosei Fiş. pe ascuns. .pe când rachiurile de a noastre. pe care îl pun în vânzare. Acest produs.. vitrioluri. 15. mai 1913). p. cit. 270 Idem. „Neamul Românesc”. 65 . . cu băuturile tari şi. care de obicei este foarte curat.jidovii vând românilor basamacuri de 60% şi chiar de 87. 269 Şumuleanu. I. pâine. au început să introducă în ţară viciul înjositor al beţiei.. I. cit. 14. DESJARDINS : „Tot micul comerţ este în mâinile ovreilor. otrăvind în aceiaşi timp şi oraşele şi satele 271 „ De altfel. din Iaşi. se aflau doi piepteni plini de păr. ca şi pe orăşeni. Ovreii. de mătreaţă. este de maximum 35 % pentru rachiuri şi de 45% pentru drojdie şi tescovină. vezi „Antialcoolul”. C. 1911. 2 sept.şi pe care sticlă. p. ei devin stăpâni pe munca acestora. aprilie. pe când concentraţia alcoolică a băuturilor..Lista infamiilor jidăneşti nu este deci terminată. De aici înainte. dar îndeamnă pe români să bea rachiuri care au un grad de alcool extraordinar de ridicat absolut interzis de consiliul sanitar. Şi aceste băuturi. . „Neamul Românesc”.1911.. C. şi alături de covrigi. Şumuleanu. „La cârciuma lui Bercu Leib. Atunci vezi pe român..semn distinctiv al patimei beţiei. la început. trăind într-o stare de murdărie respingătoare. glicerină. tot ce lucrează nenorociţii beţivi. fabricat cu drojdie. odată obiceiul luat. Astfel. 271 E. („Lupta economică”. în târguri.” 269 . zahăr şi alcool'. România mai datoreşte lui Israel şi alcoolismul..3 % alcool (!) pe care consumatorii le numesc. p.8% alcool. p.000 de decalitri de vin. 146.Vezi Cuza. trece la cârciumă. vezi Verax. femeia debitantului a vrut să o dosească în momentul intrării noastre în debit.iar rachiul de sub tejghea avea 87. 1913. etc.. La analiza conţinutului sticlei găsită la cârciumarul ovrei Iancu Ben..3% alcool 268 . vezi Cuza. ce este foarte iute şi posedă o mare putere vezicantă. am luat o probă de rachiu anisonat dintr-o sticlă ce se afla în raftul debitului şi o altă probă de rachiu anisonat dintr-o sticlă ce se găsea sub tejgheaua debitului. Despre rachiul cu „vitriol” .comunicare la Societatea de medici şi naturalişti. I. Jidanii obişnuiesc deci pe ţărani. .. ca nişte duhuri rele.şi. p. ingerat.„autorităţile au confiscat şi distrus peste 10.dar pe care-l falsifică. unde este curat. o rasă întreaga.. No.. 1559. lângă sticlele cu băuturi. sunt puse în altă odaie. 2 sept. dă loc la o gastro-enterită intensă. îndată ce au intrat în Moldova. . . . în care e dizolvat un ulei esenţial.şi pe care le vând.Beţia şi alcoolismul . Şumuleanu. 20. s-a constatat că „lichidul este format din 900 cc de eter sulfuric. sunt ţinute într-o stare de murdărie revoltătoare. cu sticla. din Iaşi. . T.podgorenii acuzând pe jidani de falsificarea unor enorme cantităţi de vin. I. nu numai că falsifică băuturile 266 şi le otrăvesc cu diverse ingrediente 267 . „Neamul Românesc”. Aşa. mai-iunie 1913.

în cunoştinţă de cauză. scoarţe. 104. Se poate zice chiar. din când în când. . . per sonal. adusă de jidani.înaintea venirii ovreilor. p. şi înfricoşătoarea otrăvire cronică ce e alcoolismul. p. trist jigărit. puţin serioasă.iar puţinii copii care se mai nasc.adaugă V ERAX .Jidanii n-au nici un scrupul să necinstească fecioare creştine şi chiar. p. Iată deci o nouă plagă pe care o datorăm tot blestematului de Cahal. 28.unde nu sunt evrei. .acolo unde râia jidănească e foarte întinsă. se mai găseau şi mărfuri execrabile. Această otrăvire cronică o constituie alcoolismul.vom cita un fapt identic. care a sedus şi a părăsit 16 fete de ţărani moldoveni. Desfrâul şi prostituţia.. din beţivi. edit).zice VERAX .altădată brav. altădată.1910. din ce în ce. Dar. (Sfetea. de aici înainte inutilă..constituie o calamitate fără de leac. În aceste crâşme. în alcool. din Botoşani 277 .alcoolis mul este în floare şi creşte repede. el produce o degenerescenţă grasă a ficatului. . vitele. Fără să mai vorbim de un satir ovrei R. I. pe ici pe colo. . . . . Moldoveanul. care a consacrat alcoolismului lucrări nepieritoare. . 273 274 Idem. de pe urma alcoolismului. el atinge mai ales sistemul nervos. că aici nu există aproape deloc acest flagel. căci am fost elevul lui I ANCEREAUX . la îndeplinirea acestui rit infam al religiei lor. intoxică organismul.Alcoolismul. mai recent care arată cum procedează sute şi mii de Iude spurcate. . . „Prin cârciumă se atrăgea clientul. . Alcoolul atacă tubul digestiv. . cazurile de alcoolism sunt excesiv de rare” 275 .de unde slăbiciune şi oboseala rapidă. ere. până şi ouăle de găină. .şi.Ovreii mai exploatează desfrâul şi prostituţia.. I. . ţăranului moldovean”. mor toţi la o vârstă fragedă. destinate anume pentru ţărani. 135. care vine să scurteze o viaţă. I. cerealele. 273 Şi nefericirea este şi mai mare când femeia cade şi ea în mâinile lacome ale jidovului. prin tuberculoză.şi dă loc la vise înspăimântătoare. într-adevăr. prin băutură era împins să cumpere mardalalele ovreiului sau săi cedeze. . cit. Idem. ei par că îşi fac o datorie să defloreze cât mai multe.după cum constată ultimul recensământ.nu exista alcoolism în România. Poporul degenerează şi nu numai că nu se mai înmulţeşte. 274 Şi. Ţăranul putea.funcţiile genitale ale alcoolicilor sunt diminuate sau chiar suprimate. 276 Paulescu. zdrenţăros şi murdar. totul e schimbat la cârciumă. 66 . 40. la delirium tremens.a devenit acum.adică formele cele mai cumplite ale patimei de reproducere. . cit. p. vesel. . de obi cei. . de ţi se face milă să-l vezi.. Dar în Moldova. . dar era mare distanţă între această intoxicaţie trecătoare. dar se împuţinează în mod dezastruos. onest muncitor. ea se termină. pot certifica această afirmaţie. Instincte sociale.de aici pierderea poftei de mâncare. 40. cit. pânze. 275 Verax. Dar băuturile spirtoase prea tari. să se îmbete.clandestin. 276 Ei se desfată prin cel dintâi şi se nutresc prin cea de-a doua.. Tot ce posedă o gospodărie. În satele Munteniei. a altor viscere şi a muşchilor. pă sările şi produsele industriei sale”.. . p. după prescripţiile Talmudului. ca mobile. Desfrâul. 277 Ibidem. la o abrutizare care face individul să cadă în stare de tâmpire sau de imbecilitate. ce e mai mult. de cele mai multe ori pe alcool. luate zilnic. . Du minica şi la sărbători.

declarară cele ce urmează: „Mă numesc Magdalena R. se năpusti asupra mea şi. Supusă la un interogatoriu. adăposteşte un pui de năpârcă. Şi când cugeţi că sunt cu sutele şi cu miile sărmanele fecioare române. pe capătul din afară al cheiei. T. fără o bucată de pâine şi fără nici un sprijin. adăugând că: „Pe când eram în serviciul d-lui V.ea va trebui să nutrească şi să crească o sămânţă din nea mul blestemat. Fried. din strada Mare. văzui intrând în cuhnie .şi recunoscui pe Martel Vexler care. ameninţându-mă cu un revolver ce-l avea în mână...pe Martel Vexler. fiind aduse la poliţie. Despre cele ce spusei. am fost pângărită de el. con firmă în totul zisele Măriei P. . când într-o noapte.. în modul următor. Eram în serviciul lui I. Cu toată rezistenţa mea disperată. într-o noapte. „Mă numesc Catinca R. în sânul său de copil. Pe când eram în serviciul lui Mihelson. cu fel de fel de făgăduieli şi abuza de mine.aruncată pe strada în cea mai neagră mizerie. Măria P. . Femeia Paraschiva B... acesta a venit într-o noapte în bucătăria unde dormeam şi. S. cu toate ţipetele mele.Iată ce spune. Pe urmă. 67 . Martel Vexler.. Eram în serviciul lui Iosub R. . mă silui..... Satirul fu arestat şi la percheziţia ce i s-a făcut. din cauza ruşinii care a pângărit pentru totdeauna sufletul lor dezonorat Nenorocitele Mărgărite.. a fost violată de un jidan. a cărei victimă a fost. mă trezii deodată şi văzui pe Martel Vexler care. care îmi spuse că eram însărcinată. când.. cu care fusese întoarsă în broască”. . 19 august 1912. Am vrut să ştiu cum Vexler a putut descuia uşa şi am găsit. şi. violate de Fauşti tăiaţi împrejur şi respingători. s-a găsit asupra lui un bilet de liberparcurs.. fata Domnica F.. care i-a profanat tinereţea şi a adăpat-o cu amărăciune pentru restul zilelor. urmele unui cleşte. care. când se gândeşte că de-aici încolo. dr. care dormea în aceiaşi cuhnie cu mine şi care mai târziu avu o soartă la fel cu a mea”.. într-o noapte. şi sunt în vârstă de 14 ani (!). pe la ceasul unu. a făcut următoarele declaraţii: „Sunt în vârsta de 15 ani. Chemată la politie. spre marea surprindere a celor ce făceau cercetările. .. intră în bucătăria unde dormeam şi repezindu-se la mine. cu un revolver în mână.. se precipită asupra mea şi mă ameninţă că mă împuşca dacă ţip.a cărei uşă nu fusese închisă cu cheia. în această privinţă.. îmbolnăvindu-mă.Un fapt care a impresi onat toată lumea de aici. mă violă.. pe care le numi. Ea mai făcu cunoscut că aceeaşi nenorocire au suferit-o şi alte două fetiţe românce. şi am vârsta de 15 ani. printr-o plângere făcută în scris. am ca martoră pe Domnica F... al cărui soroc era expirat şi cu care inducea în eroare personalul cailor ferate. s-a prezentat înaintea d-lui poliţai C. Chinul trebuie să fie de nesuferit. . auzii un zgomot la uşă.şi că ele nu îndrăznesc să denunţe pe aceşti monştri. ameninţându-mă cu un revolver. venea în fiecare seară. Acestea. deşi o încinsesem cu cheia de cu seară.. după aceea uşa se deschise. Măria P. A patra fetişoară povesteşte şi ea crima. pe la cea sul 12. vecin cu Mihelson şi.” Nu-şi poate închipui cineva deznădejdea ce cu prinde pe o biată fetiţa de 14 sau 15 ani. care locuia în aceeaşi curte cu Mihelson şi cu Vexler.. . murdărite de jidani.. s-a petrecut de curând în oraşul nostru.. După câteva luni. căci părinţii mei sunt oameni de treabă şi buni gospodari”. fusei dusă la dl. Mi-a fost ruşine să mă plâng la cineva..ceea ce le 278 Minerva. mă necinsti”. 21 august 1912. cu revol verul în mână... o scrisoare apărută anul trecut prin ziare 278 : „Fălticeni. a arătat că fata sa.

căci ei îşi fac din ele un fel de vaci cu lapte.dându-ne carne împuţită şi cu viermi.după cum rezultă din mai multe procese ce au făcut vâlvă” 279 . în 1908. cu câte un bărbat la odaie.. şi de al meu şi de al celeilalte.fata aceea m-a dus la un ovrei.ea este mai cu seamă teatrul acestui scârnav negoţ. cu de-a sila. 44. pe urmă Curtea cu juraţi şi în sfârşit ocna umedă. Cuza.. . . . Moldova. la Bacău. . Într-adevăr. vezi A. M. dacă prin sinucidere..dar cine putea să ne auză în înfundătura aceea! Apoi.după ce le necinstesc. „Neamul Românesc”. Eram ca un fel de roabe la el”. . Pezevenghii jidani fac traficul cu carne vie pe o scară foarte întinsă. ei exportă fete tinere la Constantinopol. C.. . n-au pus un termen suferinţelor lor de martire. .. Acolo am întâlnit.. 2. care le duce la prostituţie... Am venit în România în anul 1907... 1911. (româncă din Bucovina). .. ...le ca servitoare sau ca lucrătoare şi.aşa bolnave.Dar.Iată. Adeseori. care trebuia să mă angajeze în serviciu.le închid în bordeluri. . şi.037 clin 1909 al Tribunalului judeţului Dorohoi.. p. minore..iar. unde are să-mi găsească de lucru.. I.. 16 sept. care ţine tot o casă de prostituţie. sechestrate. cit. în odaie. căci veneau bărbaţi şi mă trimitea cu ei la odaie.. până la Shang-Hai şi la Buenos Aires. de la bărbaţii care veneau acolo.. acele ce nu pot să moară sau să se sinucidă de disperare.. care îmi propuse să mă duc cu dânsa în acel oraş... ca exemplu. până la Shanghai şi la Buenos Aires.. faptele unui strigoi care pângăreşte nişte biete fete românce. Îmbolnăvindu-mă de boale lumeşti. Acest ovrei.. şi-a bătut joc de trupul nos tru. am văzut că mă aflu într-o casă de prostituţie. în ţară. C.. o fată din Dorohoi... dezvirginate de către desfrânaţii circumcişi. Şi aici ovreii le pândesc. moaşa jidoafcă care le mântuie prin avortare şi care în acelaşi timp le suflă şi ultima para. la o ovreică Fani. .. Nevoind să mai stau la el... C. din taxele ce încasa. după şapte zile. mai mult de nouă zecimi din numărul caselor publice sunt ţinute de jidoafce. . sau le exportă în alte ţări. nu am avut nici un ban.. Leon. cruzimea acestor hiene nu se opreşte aici. Noi ţipam. nu ne dădea nici un gologan”..căci el îmi lua ime diat bacşişurile ce-mi dădeau bărbaţii. pe care le mulg pe loc. Printre bietele fete. ca vreo şapte zile..m-a pus într-o odaie din dosul ca sei. şi căreia i-a cerut 224 de lei.. 279 280 Verax. . şi apoi le exploatează în mod infam 280 . tot pentru serviciu. din Bucegea. În Moldova.care se numeşte Leon Zis. plângea şi ea ca mine. Când am ajuns la Dorohoi cu trenul .. Şi notaţi bine. la Cairo. dar n-aveam pe nimeni să-mi vie în ajutor. după ce m-a ameninţat că are să mă bage în puşcărie. care-mi spuse că şi ea fusese adusă acolo. . . .. la Botoşani. mai mult sau mai puţin depăr tate. 68 .. După actele ce se găsesc în dosarul cu No. 1651. Am început să plâng când mi-am dat seama unde sunt..pe la 8 00 seara. Leon m-a luat şi m-a dus într-o odaie din dos. când au căzut în ghearele lor. În tot timpul cât am stat la Leon... A. angajându . Aşa făcea cu toate fetele din stabilimentul lui. prostituţia este un comerţ esenţialmente jidovesc. ne trimetea. ne încărca de datorii. din când în când. în acea odaie mai era încă o fată. Am stat noi amândouă. m-a trimes cu alt ovrei F.căci fata A.. În acest timp a venit la noi Leon Zis. . pentru că m-a trimes pe mine.p.... iar. Prostituţia. de unde nu mai văd lumina zilei.. jidanii înşală nefericitele lor victime..aşteaptă este mai întâi. „Mă numesc J. . ne punea câte 100 lei pe lună mâncarea.. . C.sfârşesc prin a cădea într-un fel de depravare morală.cu totul năpădită de pă lămida talmudică.atât pe mine cât şi pe fata A. pe rând...

Când fu dat în judecată. Minorele..la minimul pedepsei prevăzut de lege 281 . sunt duse la Constanţa şi predate unor agenţi care le conduc până la Constantinopol.Ungaria . p. Principala autoare a acestei crude negustorii este Haia Şloim. Poliţia închidea ochii. cărora le trimitea fete minore din România. „Neamul Românesc”. Dar. la Piatra Neamţ. din Constantinopol. românce.. toate casele în doi peri sau cu reputaţie proastă. bineînţe les. 282 Iată şi ce scrie Universul 283 sub titlul de Banda de corupători de minore. trimiţând nenorocite fete de român. ..: „Când venea vreun comisar sau subcomisar în inspecţie.după cum declară victima J. la Constantinopol. la Galaţi..atunci când fetele din bordel cădeau bolnave. de altfel. M... la Rusciuc. într-adevăr. . . până în mai 1911.. O percheziţie făcu să se descopere că acest pezevenghi ovrei avea o corespondenţă foarte întinsă. La această pezevenghe „s-a găsit o întinsă corespondenţă.11. din care reiese că există un serviciu bine organizat de comerţ cu carne vie. mai ales cele din provincie.Muntenia nu este nici ea mai puţin grav atinsa de această lepră ovreiască. nu fără să i se fi uns laba.. când Tribunalul din Dorohoi condamna pe fiorosul proxenet..acolo unde au ajuns pe deplin la scop şi au dobândit drepturile de cetăţenie să ascultam pe T ROCASSE care ne va spune ce se petrece în Austro-Ungaria în această privinţă. identice cu acestea. masculi sau femele. Acolo vorbeau ce vorbeau şi apoi comisarul pleca”. la Bacău. etc. Şi zilnic se descoperă fapte noi. ceea ce este conform cu preceptele Talmudului. 13 decembrie 19.asupra celor ce se petreceau în acest infect lupanar..10. Desfrâul şi prostituţia în Austro . la Iaşi: Mai mulţi agenţi de siguranţă. având agenţi răspândiţi prin diferite oraşe din străinătate.pentru motiv bine determi nat. M. .. . până la Cairo şi până în America. toate „cafe-şantanurile”.. Sa stabilit. la Colomea (în Polonia). Iată ce povesteşte fata J. . fără încetare. toate concertele echivoce. la Târgu-Ocna. p. . procesul a durat din septembrie 1909. cu Leib Ştrul. s-a descoperit o bandă de jidoafce care se îndeletniceau cu coruperea de fete minore.. cu această ocazie. No. 69 . Leon îi ducea la dânsul în odaie.din Dorohoi. la Fălticeni. ademenite în Moldova. ademe nite spre a fi aruncate în ghearele prostituţiei. sunt ţinute de jidani. din strada Sărăriei.„Cea mai grozavă formă pe care a 281 282 A C. . la Bârlad. adică la o închisoare de 6 luni şi o zi. între alţii cu Leiba B.care a fost apărat de patru avocaţi cu mari influenţe politice. că există în Iaşi o întreagă bandă de corupători de minore. 1658. Dacă şangărul este atât de întins în nefericita Moldovă. Cahalul interveni în favoa rea lui. „Neamul Românesc:”. . transmiţându-le cu voinţă virusul sifilitic. că toate teatrele suspecte de vari etăţi.Notaţi că acest jidan. primit la poliţia de siguranţă. 2839 (după „Universul”). au găsit acolo mai multe minore (românce). 7.la Boto şani. Astfel s-a dovedit că numita ovreică era în legătura cu diferiţi fac tori ai caselor de toleranţă din Turcia şi din Egipt. 15 decembrie 19. 283 „Universul”. Cuza. făcând o descindere în casa lui Iţic Nadler. Şi acest comerţ spurcat continuă mereu în toată Moldova. le dădea la români. Se ştie.. ca să ne dăm bine seama de ce sunt în stare să facă ovreii.. . .. .făcând cu ele comerţ de carne vie şi expediindu-le în Turcia şi în Egipt.dar cele mai multe rămân ascunse în întuneric. În urma unui denunţ.

.îmbrăcat-o până acum cruzimea jidovilor. „Sa adus la lumină modul de a proceda al unui industriaş evreu.. Astfel. el însuşi se lăuda în public că a primit.aparţine numai jidovilor şi încă în mod exclusiv. .. 284 285 Trocasse. fără să fi primit nici cea mai mică leafă. 288 Dar „vinderea fecioarelor creştine şi chiar exporta rea lor. care ocupa. nici un pact matrimonial nu este considerat.adică între toate fiinţele omeneşti.în Bucovina. pradă creditorilor jidani” 284 . nu sunt mai puţin tipice. Or. este aceea ce se referă la exploataţia corpului omenesc. „Ca în Galiţia. preparată cu măiestrie.. cit. fură tratate ca nişte roabe şi orice încercare de fugă fu straşnic reprimată.ce s-a judecat în 1892 la Lemberg (capitala Poloniei austri ace). Modul cum ovreii tratează ţăranii din Galiţia. 148.au trebuit să dea pe propriii lor copil. la care aveau dreptul. Ajunse în Turcia. 285 De cele mai multe ori jidanii sfâşie corpul şi înjo sesc sufletul tinerelor fete pe care le iau când de-abia au ieşit din vârsta copilăriei”. I.. mizerabil. 156 288 Trocasse. în cursul anilor. ce necinsteşte secolul nostru . dintre care cele mai multe mergeau încă la şcoală. un mare număr de copile creştine. . L'Autriche juive. El puse în lumină amănunte monstruoase. „Într-un proces . ruinat. Darul forţat al fecioriei are singur puterea să împiedice ca părintele lor să nu fie azvâr lit. p. fetele lui îşi dau trupul în locul acestei plăţi. El exploata. Procesul dură zece zile. . Când în sfârşit poliţia se decise să intervină. ca posibil între dobitoace. şi în alte provincii sărace .când. Ei le făgăduiseră condiţii strălucite ca să le hotărască să plece în străinătate. Trebuie deci să le lăsăm lor toată infamia”. . . Dar. Isprăvile săvârşite în acelaşi gen de către un alt jidan. un ţăran. Îndată ce trecură fruntaria (graniţa). Aceşti mizerabili atrăseseră într-o cursă. în canton. Fu clar stabilit că sute de fete tinere fuseseră târâte. în deznădejde. . nu mai poate să achite dobânda datoriei sale.după cum povestesc martori oculari. p. 152 70 .28 de ovrei erau acuzaţi de răpire şi de traficare de tinere fete. 1. în boli şi împinse chiar până la moarte”.000 de mărci una. în atelierele sale. Măritişul între creştini nu constituie câtuşi de puţin o garanţie împotriva poftelor senzuale ale ovreilor. în ochii lor. şaizeci din aceste biete fetiţe fură mântuite. în drumul mare”.. Când ele isprăveau cei doi ani de ucenicie .nu puteau să ob ţină de la dânsul livretul de lucrătoare. întrece absolut orice închipuire. Idem. .. 286 Dar ei nu le respectă nici pe femeile măritate. ele fură vândute la case de prostituţie. în ruşine. s-au citat cazuri în care plugari po loni.pentru a plăti dobânda unei mici datorii. cu preţul de 1. numeroase fete de la 14 la 16 ani. care nu sunt ovrei” 287 .400 războaie de ţesut în diverse localităţi ale Sileziei austriace.p. singur.bineînţeles. decât cu condiţia săi sacrifice ceea ce Dumas numea „capitalul lor”. căci nici o unire legală. vizita intimă a mai bine de o mie din lucrătoarele sale”. p. 287 Idem.specialitate ruşinoasă.. Aceleaşi relaţii există şi între stăpânii jidani şi servitoarele sau lucrătoarele creştine. . cine sunt proprietarii unor asemenea case în Turcia? Jidanii singuri şi nu alţii. 286 Idem.. 155. de această oribilă bandă din Lemberg.

care le permit să sugă şi restul sevei noastre. pe care le-au inoculat românilor... D. întrebuinţând însă ceva mai mult vicleşug şi lucrând cu mai mare taină” 289 .. ziarele ovreieşti fură apucate de o furie nebună şi se repeziră să sfâşie pe Ministru şi mai ales pe studenţii universitari. au înhăţat şi agricultura.a fost scoasă de pe programul teatrului.acela de a transforma România într . conceput altă dată. sub titlul de Concluzii practice. p. pornografică. . să . . deputaţi. Iată acum şi un autor ovrei. Şi te întrebi atunci cum Iehova al lor a putut să fie atât de ageamiu. ..care a făcut o piesă de teatru. 71 .scene delicioase din viaţa mahalalelor din Bucureşti.. încât a îndrăznit.Dar Cahalul interveni în proces.adevăr. Pe urmă. p. Şi astfel ne-au răpit toate bogăţiile şi chiar toate izvoarele de existenţă. vor ajunge miniştri.. s-a uitat până într-atât.alt procedeu talmudic .şi din nenorocire nu l-a priceput nici directorul teatrului nostru naţional.. dar considerată de jidănime ca nec plus ultra. . descriind într -o limbă „dulce şi frumoasă”. . 1913).. Cultura românească nu trebuie să cedeze unui pumn de imbecili fără vârstă şi să-şi primească inspiraţia de la cârciumă şi stradă'' (Seara. cel puţin pentru formă”.. ei au dat bieţilor ţărani lovitura de graţie prin beţie şi prin alcoolism.de efectele ucigătoare ale patimilor de nutriţie şi de reproducere. care şi-a aprins paie în cap. a) Ovreii au acaparat mai întâi comerţul şi indus tria. Îndată. 289 290 Idem. de pe la 1860. În adevăr.o Palestina râioasă 291 . cu care ne fură şi ne înşală.fiind aţâţat de jidani. Toată clica piesei ovreieşti s-a năpustit asupră-i. pădu rile. din patima de proprietate.pe care-i numiră huligani şi îi insultară grosolan.viitoare mame... trebuie jucată cât de curând şi la nevoie cu jandarmul în săli. Şi totuşi „nici un cuvânt de dezaprobare din partea jidănimei.şi ia. D. toată ura sălbatică ce i -o insuflă Talmudul...ne-a dat anul trecut un alt giuvaier. .şi bietul om. . Capul bandei. dar urmat cu cerbicie până astăzi. care pare a fi străin de ţară.care. senatori. Un autor dramatic român. petrolul. prin Cahal.. drept popor ales această strânsură de pezevenghi.. după cum prescrie Talmudul.. Isaac Sch. D-l.şi când. .. trivială. n-a priceput nici pe Iţic. ne izbeşte. şi ajutaţi de camătă.zis şi Roneti-Roman. Toţi ceilalţi făcură numai câteva luni de recluzie şi reîncepură sinistrul lor ne goţ. şi într-adevăr. Iţic Bercu zis Ghidală.în urma protestării studenţilor români. jidanii nu l-au priceput. b) Jidovii s-au servit.şi nici măcar dojeniţi în Sinagogă.ca mijloace accesorii de dis trugere. jidovii voiesc să ne distrugă şi literatura şi să o înlocuiască cu o literatură a lor.. mai toate.Viitorul României. ca o divinitate infernală. s -a văzut forţat să-şi retragă de pe scenă toate lucrările dramatice. peste câţiva ani.mediocră în realitate. „Mânase”.iar prin desfrâu şi prin prostituţie ne răpesc de la procreaţie femeile şi mai ales fetele. să-şi aducă aminte de sfaturile ce se găsesc în această carte. amărât de mizeriile şi de şicanele ce le întâlnea zilnic în teatrul zis Naţional. . .. . în obrazul românimii. . Ei îndeplinesc astfel preceptul talmudic de-a extermina pe goimi şi săvârşesc un plan. Ei bine. unde un jidov habotnic şi fanatic scuipa cu dispreţ. . Această piesă. dar să închidă în sufletele lor aceste insulte jidoveşti. împreună cu un tip desăvârşit de zgârcit. 290 Într . „culpabilii nu fură condamnaţi decât la pedepse neînsemnate. . toţi ovreii sunt solidari. . pe care le fac sterpe. ne-a evocat figura măreaţă a celui mai glorios Domn al Moldovei. să cântărească valoarea” tinerimii române şi să afirme că e „minimă”! Studenţii români să se liniştească. Iar directorul teatrului. 154-155. . trusturi şi multe alte întreprinderi jefuitoare.. decăzută. răni care sunt mai rele decât plăgile egiptenilor şi care decurg. scăpă cu un an de închisoare. 157 291 Nemulţumiţi cu toate bunurile ce ne-au luat cu japca. într-un afiş.au montat bănci. cu o îndârjire de câine turbat. . „Piesa Mânase. care e rudimentară. Idem. . faţă de acest trafic atât de profund criminal! Culpabilii n-au fost nici excluşi din comuni tatea ovreiască ...de un Ministru. *** Să recapitulăm principalele răni cu care Cahalul. . demnă de o rasă asiatică. . . 13 Oct.care dacă n-a înţeles pe D-l. . într-o adevărată capodoperă.

pungaşi şi de proxeneţi.este astăzi un fel de deşert mort.toată jidovimea cosmopolită zbiară. 1868. noul Ierusalim” 295 . 295 Archives iraélites. Ei însă pot ajunge să le obţină.că ovreii „încearcă să înfiinţeze în România acel stat jidovesc. Petersburg. ziar din St.care. 719. de-ţi sparge urechile. în alte ţări. această ţară israelită. În România. Les Juifs nos maitres. care ar fi prima realizare a ideilor lor de dominaţie asupra popoarelor creştine ”. 294 Expunerea de motive a proiectului de lege în contra emancipării ovreilor din România. ei au profitat de un război dezastruos al Franţei. un adevărat rai pământesc pentru poporul lui israel. XVI. Se înţelege. pe când România. adică un teritoriu. Chabautv. pe scurt.adică a unei împărăţii universale iudaice. Şi când te gândeşti că..nu mai rămâne ovreilor decât să capete şi naturalizarea. ieşit din întuneric. pe care le cer cu multă insistenţă. ar apărea la lumină. 293 În 1868. nu se bucură de drepturile de cetăţenie. când se refuza iu deilor din România drepturile de cetăţenie. înce tăţenesc sute şi mii de jidovi. prea indulgente. şi unde să-şi căpătuiască şi gloata naţiei lor. 3 oct. ţara-mamă. . Camerele. . având în capul lor pe preşedintele Camerei.dată fiind starea deplorabilă a împărăţiei turceşti. . Palestina şi din Bucureşti. cerând îndată cetăţenia! Dar. ca şi în Austria şi în cele mai multe ţări din Europa. blânzi ca nişte miei şi mai ales naivi ca nişte copii. . cu pământul ei excesiv de fertil şi cu locuitorii ei buni.Efectele patimii de dominaţie a ovreilor Pentru ca să ne distrugă cu totul. . De altfel li s-a imputat că nu există ţară jidovească. trebuie ca ea să fie însoţită de un certificat de onestitate relativă. În Franţa. p. cit. I. procedările de care s-au servit. în provinciile danubiene. consideraţi în masă. 173. să amintim. 172. . În Algeria.ovreii simt trebuinţa să aibă şi o ţară. evreii. „Pentru aceasta. astăzi regatul României”. unde să-şi instaleze guvernul sau Cahalul .. pentru ca o asemenea petiţie să poată fi agreată. care nu le convine. treizeci de deputaţi români.este un fel de Eldorado care ar consti tui o pradă bogată. Este o chestie vitală ce pri veşte naţia jidovească întreagă. pentru asemenea ceată de rău-făcători. Palestina. Şi deja presa întreaga din Europa repetase strigătul de disperare al poporului român: Jidovii vor să facă din România. Dar. deci. pe care ar putea uşor să o aibă.şi. 72 . p. lumii întregi . . adresând petiţiile lor parlamentului. de care sunt încă lipsiţi. în momentul de faţă şi că prin urmare. în „Monitorul Oficial”. este ceva mai mult. în acelaşi timp. . denunţară guvernului 294 . vezi Chabauty. înainte de a vorbi de sforţările jidanilor ca să dobândească împă mântenirea în România.care nu pot fi naturalizaţi. pentru ca să ajungă la acelaşi scop. 1869. p. Şi într-adevăr în fiecare an. ovreii caută cu stă ruinţă să-şi creeze acest centru naţional. pentru a 292 293 GOLOS. de vreo treizeci de ani (adică de pe la 1850). ovreii au devenit cetăţeni numai în urma unor revoluţii sângeroase. ura furioasă ce agită toată ovreimea. . nu poate fi vorba de nici un guvern jidovesc” 292 . . în mod individual. Dar.lucru greu de găsit pentru o jumătate de milion de.adică pentru ca să devină stăpâni absoluţi peste această ţară. pe care au sărăcit-o. Acum că li se pare că s-a apropiat împlinirea proorociei talmudice.1866.

atunci când a fost revoluţie în ţara. pentru ca să poată interveni. veniţi din Rusia şi Austria. . . În Rusia. I.câştiga aceste drepturi de cetăţenie. Ovreii voiesc. într-un ra port adresat tuturor curţilor europene. la 2 iulie 1867. Şi. „Statistica anilor 1878 şi 1879 a demonstrat ca. pretutindeni.căci Iuda se repetă. ei înşişi au 296 Aceasta invazie a fost urzită mai dinainte de Cahalele Europei în scop de a fixa Statal ovreiesc în România.este fiindcă în Muntenia ei erau prea puţin numeroşi (cam vreo 6. . Dar.jidanii voiră ca imediat sa ia frâul dominaţiei. Dar îi trebuia o pricină. cit. 175). primul ministru al guvernului român. în România” (Chabauty.. . într-adevăr. Motivul aparent fu repede găsit ovreii din Moldova ar fi suferit persecuţii din partea populaţiei! Într-adevăr. Şi într-adevăr. nici un jidan nu şi . mai ales în constituţia colegiilor electorale care numesc Senatul şi Camera deputaţilor”. după datele 73 . s-au stabilit. Şi pentru ce această ambiţie? „Fiindcă . în timpul acestor aşa zise răscoale. 7) la săvârşirea acestei mari crime şi guvernul îi menţinu riguros dispoziţiile 299 .ar transforma pe nesimţite într . dacă jidovii ar obţine drepturile de cetăţenie. în câţiva ani.a pierdut viaţa . Vom întâlni aceleaşi procedări şi la noi. Prin urmare. 9 iulie 1897. Adevărul mă forţează să adaug că.zice C ÂMPINEANU .adică să aibă în posesie moşiile şi domeniile. Atunci. Evident că ei ar numi ovrei (sau oameni de-ai lor) ca deputaţi şi ca senatori şi. 299 Dacă jidanii nu s-au mişcat în 1848.000) purtau încă perciunii cu care veniseră şi nu avuseră nici măcar timpul să înveţe limba ţării. ei au încercat să se emancipeze. . poporul român nu făcu decât să se scarpine. începută de câţiva ani a devenit mai cu seamă foarte activă în timpul guvernului lui Mihalache Stuitlza (1834-1848)”. jidovimea făcu să intre în linie de bătaie Alianţa universală israelită. printr-o revoluţie. 300 Ministrul afacerilor străine din România.. Domnule. doua sute de mii de jidani. Abia intraţi în ţara românească. înspăimântat de invazia torenţială şi neîncetată a acestor paraziţi şi iritat de înţepăturile lor dureroase. sa fie proprietari rurali. când un mijloc i-a reuşit o dată. este manifest că. numai în timpul acestor doi ani. 298 Chabauty. a triumfa în contra acestei rezistenţe disperate. sunt departe de a prezenta gravitatea ce le-a fost inexact atribuită. din fericire.000) şi în Moldova (unde erau aproape 100. Şodan Golescu răspunse în aceşti termeni jidovului Montefiore: „Sunt în măsură să va afirm. prin drepturile de cetăţenie.. asupra acestei ţări nenorocite. ar ajunge unicii şi supremii cârmuitori ai administraţiei. că ovreii.printr-o adevă rată invazie 296 . ar dobândi şi direcţia în alegeri. unde soldaţii turci se opuseră şi ei la intrarea acestor lifte în ţara lor şi îi aruncară în fluviu.un stat ovreiesc şi scopul urmărit de Iuda ar fi atins pe deplin şi fără zgomot 298 . Dar. Raport. România s . fură transportaţi de cealaltă parte a Dunării. Lcit. 297 Câmpineanu. ovreii din împrejurimi s-au precipitat. cu orice preţ. expulzaţi din România. sleite de războaie sau doborâte de revoluţii. . Se înţelege ce importanţă au aceste drepturi pentru Israel..imitaţie naţională a revoluţiei care în alte ţari le-a deschis larg porţile cetăţii. invazia ovreiască. . ovreii au tras foloase din situaţiile grele şi din nenorocirile naţiilor. 176. prin o serioasă anchetă 300 . ai politicii şi ai guvernului.p. tot în urma unui război nenorocit. se opuse în mod formal (art. pentru. prin aceeaşi lovitură. p. pe care poporul român şi-o dăduse. că tulburările de care Ovreii au suferit. 297 Prin urmare. deşi regretabile din toate privinţele. În zadar guvernul român demonstra.proprietatea rurală joacă rolul principal în ORGANIZAŢIA POLITICĂ A ŢARII. după cum spune Degardms. ca în urma unui ordin.şi n-au murit decât doi vagabonzi care. Constituţia.

asistat de o alta Iudă. spre a întâmpina reîntoarcerea unor asemenea persecuţii. Dar..juca rolul mârşav al unui jandarm. La France juive. 456457). El adresează. M ONTEFIORE . Nu era vorba să se admită numai un număr limitat de ovrei. jidovul C REMIEUX . o rod. Franţa. Franţa a fost reprezentată printr-un ovrei. Într-adevăr.pretextul putea să servească. . întreprinse prin Europa o călătorie asemenea cu aceea a lui Thiers. interveniră în acest sens pe lângă autori tăţile române. la toate guvernele din Europa. sau un aproape-ovrei. unde s-a decis independenţa României. .care era moartea României.provocat mişcarea. ovreii o sfâşie. până într . pe care Europa îl condamnase să dispară înaintea jidanului. .D RUMONT 303 . nenorocite victime ale intoleranţei româneşti. sau pentru ca să-şi câştige banii. . o mlaştină mai mult sau mai puţin întinsă şi mai mult sau mai puţin fetidă. . . individual. Îndată. . Asta era tot ceea ce căutau şefii lui Israel. cu forţa. .răspund cu deferentă că se vor ocupa serios de această afacere. din nenorocire. a fost de patru”. . în detrimentul proprietarilor pământului. scrisori peste scrisori. Pe de altă parte.şi într-adevăr.pe care-i asigură că. cei ce ţipă. I. au pricinuit. 39). .. ducându-se să îndu plece lumea pentru Franţa învinsă. . în orice caz. Toate guvernele. Asupra acestei chestiuni vom lăsa să vorbească un autor străin. aceste sforţări rămaseră sterile. la care am procedat. La acest congres. p. .un an. . Galiţia şi provinciile ruse limitrofe varsă aici necontenit. Zece ani după aceste evenimente. După doctrina lui W ADDINGTON . B RĂTIANU . lăsând să cadă păduchii peste tot pe unde trec.. el nu încetează niciodată să-şi urmărească scopul. Evreu. avocatul C REMIEUX face prin presa să răsune lumea de tânguielile şi ameninţările lui. care zdrobeşte mâinile unei naţii slabe.cu o îndârjire adevărat jidovească. Austria.. El îşi urmări cauza. Marele rezervor al Semitismului. Şi preşedintele Camerei rosti aceste cuvinte asupra pretinsei persecuţii: „Ovreii sunt cei ce lovesc şi tot ei.acest W ADDINGTON . cu tonul cel mai dictatorial. De o sută de ori s-au descris aceşti jidani cu perciuni. p. .mai mult sau mai puţin conduse de Francmasonerie.în orice caz francmason bine cunoscut. ele se zdrobiră de rezistenţa unanimă şi disperată a naţiei române 301 . Ovreiul întrece în tenacitate tot ce se poate închi pui. . o sleiesc. preşedintele Alianţei. cit.generoasa Franţă. W ADDINGTON . Cbabauty. a avut loc un congres la Berlin.sau plătit ca să servească pe evrei. I. au fost vreo 900 de jidani.şi să ceară emanciparea lor totală.ci toţi ovreii cărora le ar veni pofta să se stabilească în această ţară. o sug. dacă nu au provocat mişcarea despre care e vorba”. I. vitriol în gâtlejul muribundei. 177-178. . veni în România ca să lucreze chiar în localitate. cu anteriu soios.care toţi au fost naturalizaţi.000 de soldaţi români. ovreiul nu constituie o boală fixă. cit. orice jidan era cetăţean român. se vor bucura de toate drepturile civile şi politice. p. Înverşunaţi pe această nenorocită ţară.. cit. graţie lui. . coreligionarii voştri sunt cei ce. pentru ca să permită jidanilor să intro ducă. 177). p. avură loc episoade cu adevărat mişcătoare în durerea acestui popor. Dar „numărul ovreilor ucişi în lupta sau morţi în urma rănilor primite. cu energia şi cu speranţa necontenit vie a adevăratului patriot. „După tratatul din Berlin. 303 Iată cum se exprimă acest publicist francez asupra soartei nenorocite a României: „În această ţară.ca să înlăturăm orice bănuială de părtinire. 302 În timpul războiului de la 1877 -78. 74 . anchetei.care în numele ţării lui nu ceru decât un lucru: emanciparea ovreilor din România . (Drumont. (Verax. hoardele lor puturoase. el formează un fel de scurgere perpetuă care nu se poate opri. Rusia şi Turcia recunoscură. 301 Cbabauty. prezentând o primejdie permanentă pentru salubritatea publică”. în urma războiu lui din 1877-1878 302 . printre 60. I. somându-le să intervină în favoarea ovreilor.” (A. n-a cruţat nimic pentru ca să-şi apere neamul. pentru coreligionarii săi. independenţa României.

de când tratatul din Berlin a proclamat independent Statul României. în şedinţa din 15 decembrie 1879. ce a istovit sărmana noastră ţară. după un război. acest exemplu. nu fu mai norocos.zice el. „Iată 18 luni. pe care românii trebuie să şi -l amintească cu recunoştinţă. . . jidovimea internaţională. „România. . Ad. . adică a proletariatului jidănesc care. declară că în România. Italia urmă şi ea. pe care toată lumea îl evita cu cea mai mare îngrijire”. fiind dovedit că România e poate sin gura ţară din lume. existenţa sa trebuia să fie nesigură. un ovrei. cu România. 306 Drumont I. cu toate astea. de asemenea. fac imposibilă cea mai mică bănuială de persecuţie religioasă”. d. rarii români care puteau să se lase să fie prinşi. Dl Cremieux ţine mult la aceasta. cit. 304 Şi.dacă nu daţi drepturi de cetăţenie la toţi ovreii. Waddington refuză mereu. citată mai sus: „Afirm că motivul religios n-are nici un amestec în măsurile luare de guvern. ca şi în Rusia. Eu însumi mi-am dat cuvântul lui Cremieux ca să o susţin. Ernest Desjardins.. d. . . . Ei încercară. Cer ca şi Franţa să facă tot aşa şi să lege. Rusia şi Turcia. el sfârşi prin a ceda 306 .au recunoscut imediat independenţa acestei mici naţionalităţi. scrie şi dânsul. „Un singur partid ar fi putut să propună alte soluţii sau să se opună. cel puţin.. reprezentată prin Cremieux. . răspunsul cinic ce-l dădu jidanul Gambetta: Îndemn pe guvernul vostru să se execute. în broşura sa Les Juifs de la Moldavie.. ar putea să fie dat unei străzi din Bucureşti. jidanii au căutat. p.se înţelege. Astfel. profesor la College de France. scăpă pe jumătate de pericol. în Italia. Franck. membru al Institutului. asupra aces tui punct.după cum îl constată B ERNARD L AZARE el însuşi.pentru care mii de români şi-au vărsat sângele. Iată.” În zadar i se spunea lui Waddington: Dar întru ce această chestie.. . ar fi putut să susţină partidul. Jidovii se forţară. C ATARGIU . . fără deosebire . dacă ar fi fost posibil în Ro mânia.după cum şi naşterea îi fusese artificială. a luat iniţiativa chestiei. Franţa nu va recunoaşte independenţa ţarii voastre până ce nu veţi acorda drepturile civile . . prin diverse mijloace. zicându-ne: nu veţi avea independenţa. . să introducă Socialismul în ţară. D-l Waddington. Austria. Onoarea Franţei (!) cere ca ea să nu fie lăsată de-o parte. Gambetta şi prin omul lor de afaceri Waddington. la proiecte primejdioase. Un deputat republican. Un alt autor.. într-adevăr. Se poate concepe o mai grozavă tâlhărie? De atunci.. credinţele religioase sunt absolut străine de măsurile luate în contra ovreilor. la Congresul din Berlin. de curând.poate să intereseze Franţa? Libertatea cultului nu este nici ea în cauză. relaţii diplomatice regulate”. avu curajul să vorbească de spre acest subiect. ** Un alt trimis al României. I. nici în duşmănia ce populaţia arată ovreilor: Răceala grecilor ortodocşi pentru cultul lor şi indiferenţa preoţilor plă tiţi de Stat. 75 . care nu este decât o slugă a jidanilor şi face parte din aceeaşi tagmă cu Waddington. textual... 305 Numele de Louis Legrand.în locul numelui lui Clemenceau. . unde toleranţa este mai bine practicată” 304 . găseşte momentul să ne pună cuţitul la gât. Louis L EGRAND 305 . la toţi ovreii.În Englitera.să spună adevărul şi să explice motivele care l-au făcut să lucreze astfel. cu Francmasoneria. dar rezultatul fu deplorabil. De frică să nu fie demascat.şi anume partidul socialist. câştigând drepturi politice. să aducă din nou ches tia pe tapet. În lipsa acestui sprijin.cele trei puteri mai interesate să observe tra tatul din Berlin.care e în treagă de poliţie interioară. 456-457. după jurnalele israelite. mai întâi. Waddington evită. Dar lojele nu se populară decât cu ovrei şi. nu muşcară totuşi din undiţă. . dar existenţa lui era legată de emanciparea singurului proletariat român. B RĂTIANU găsi peste tot miniştri vânduţi ovreilor şi se izbi de o nemiloasă rezistenţă.

. p. unele. ovreii. A. ar fi servit admirabil de bine lui Israel pentru ca să-şi impună voinţa.. ocazionată de un an cu recoltă proastă. 309 D.Acest partid a fost importat în România. direct sau indirect. Totuşi. „Răzmeriţa rămâne groaza redutabilă a guvernanţilor şi a bugetivarilor români. sau să dispară. p. p. patru ani înainte de a se fi întâmplat. chiar dacă nu se va uni cu el. NUHAM K ATZ . 103. Burghezimea agrarienilor şi a funcţionarilor a înăbuşit sălbatic revolta. . „Care a fost scânteia. să se plătească dobânzile datoriei ce era contractată la ovrei. ŢĂRANUL ROMÂN REVOLTAT. pe la 1875. care a luat parte activă la stinge rea răscoalei şi care a binevoit. că a fost posibil.altele. (Dobrogeanu-Gherea. jidovii făcură mari sfor ţări. acesta se va uni cu mun citorul câmpului şi îl va ajuta să scuture jugul. în timpul unei crize financiare. liberându-se pe el însuşi şi LIBERÂND PE JIDAN”.. în 1907?” Şi răspunde: „a fost propaganda şi agitaţia antisemită”. în scris. care îşi luă numele de DOBROGEANU G HEREA . Răscoala ţărăneasca din 1907 Să vedem mai întâi cum a început revolta. Dar. de prin ziare. B ERNARD L AZARE prezice acest flagel. Ibidem. La aceeaşi epocă (1904). Ei au văzut.într-un moment când noi nu eram pregătiţi.. o scurtă descriere a evenimentelor la care a asistat. aruncând recoltele în gârle. năvălind în proprietăţi. Poate dacă aduce la disperare pe jidov. au văzut pe ţăranii răzvră tiţi. remarcabil de clari şi precişi.” 307 . . distrugând totul în drumul lor. S TURDZA scăpă România de un dezastru inevitabil. fără un nou împrumut. în 1900. 100-101. să provoace un război cu Bulgaria.şi prima asociaţie comunistă fu fondată. Nemaiavând alte resurse. . 206). Este istoria bine cunoscută a femeii guşate. Dânsul se întreabă. 309 Răscoala a început la Flămânzi. Atunci jidovimea din străinătate ne refuză fără milă orice credit. o vecină cu care se certa. care ar fi putut să-l zică măsii. a cărei fată gratifica... dacă îl scoate din răbdări.o zi.avu alţi membri decât nişte lucrători ovrei. asupra căreia am putut culege informaţii demonstrative.. Dacă mâine se pregăteşte să încarce cu noi impozite pe clăcaşul său. răscoala de la ţară.. omorând şi închizând pe insurgenţi. cu acest epitet. asupra căreia nu avem date precise şi nu vom vorbi decât de revoluţia agrară din 1907. dacă nu am fi dat imediat drepturi de cetăţean la toţi jidanii în masă. . şi a dispărut. Aceste informaţii le-am luat.adică la Revoluţie. de altfel. El prescrise mari economii şi făcu atâtea tăieri în buget. Ion Nădejde . 307 308 Bemard Lazare. dar în zadar. le-a reuşit întotdeauna şi pretutindeni . Petrof şi un jidan. Socialismul era condamnat în România să apere drepturile ovreilor. Les Juifs en Roumanie. Iată în ce termeni. într . jidanii recurseră la un mijloc extrem care. după cererea noastră. ea va reaprinde torţa. Neoiobăgia. va rezolva în România actuala chestie ovreiască. Acest război. 76 . Mochi F... Dar ea nu a rezolvat astfel problema. 308 Nu vom face decât să menţionăm răscoala ţăranilor din 1888. să ne remită. de doi revoluţionari ruşi: un ortodox.. dacă l-am fi pierdut. sat lângă Boto şani. iar mai târziu câţiva tineri. Nuhâm Katz este în adevăr cu haz. C U ei s-a asociat mai întâi un ţigan. ajunseră aproape să-şi atingă scopul. Dar patriotismul luminat al primului-ministru D-l D. unde doi jidani bogaţi.grăbinduse să o ia înaintea acestei vecine. Ea n . în 1888. şi chiar ne ameninţă cu falimentul. ne-au fost pro curate de un ofiţer dintre cei mai distinşi.

Fapt important adeseori aceşti instigatori răspândesc idei socialiste... căci el îşi preparase terenul. prefăcându . . care a împins pe ţărani la revoltă. . Aceşti doi jidani au aţâţat incendiul. De altfel. . desigur. care a ruinat atâta lume şi care a provocat o ase menea vărsare de sânge” 311 . . la început . trăgânduse chiar. în aceeaşi vreme. 4 martie 1907. . . ea a fost organizată şi chiar bine organizată. asemenea concluzie este evidentă. Instigatorii . Vom face să se remarce că asemenea manoperă a fost cu adevărat diavolească.şi se ştie că socialismul provine din judaism (vezi mai departe). unul pe altul. despre care am vorbit. Ofiţerul. El a însărcinat chiar pe unul din oamenii săi (Constantinescu). în judecată. nu se ţinură de făgăduială. toată ţara şi a avut loc la o vreme când ţăranii erau. se certau între ei.a fost spontană. . De mult se ţes firele răscoalei.ca să arendeze un domeniu imens aparţinând unui anumit Stu. Astfel am ajuns la concluzia că revoltele au fost orânduite din iarnă şi că o mână criminală a intervenit. precizează şi mai mult: La Bulbucata. . De altfel.şi trebuiau să se aştepte la represaliile de care au suferit mai mult sau mai puţin. Asta e tot ce dorea Cahalul.nu cu 25 de lei. am aflat că cea mai mare parte din conducătorii revoltei s-au dus. a ţărănimii oprimate. Mai mult şefii din Netoţi şi din Slăveşti au mers adeseori şi într-un chip neobişnuit.Cahalul a însărcinat pe doi din membrii săi. până atunci ascunsă.. refuză absolut să se ţină de făgăduială şi nu mai vru să dea ţăranilor pământ . Nu este deci nici mizeria.cei mai considerabili prin bogăţia şi prin afacerile lor. foarte des.căci la început aceştia au fost oarecum bruftuiţi de către ţăranii revoltaţi. în timpul iernii.Iată acum probe că autorii răscoalei s-au servit de instigatori pentru a o ticlui şi a o face să izbucnească. căci revoluţia a înflăcărat în câteva zile. pentru aceasta”. ceea ce a fost de ajuns ca să provoace răzvrătirea.. „Se scrie din Craiova: Revolta n . veniţi din sate mai mult sau mai puţin depărtate.i să creadă că ovreii sunt nevinovaţi . . Prin urmare.să pună paie peste foc. . sau se făceau că se ceartă. pentru ca să se întâlnească cu alţi ţărani. .. . bine organizaţi. căci anul agricol precedent a fost din cele mai fertile. că dureroasele dez ordini au fost puse la cale de către instigatori periculoşi. „Nu mai este în timpul de faţă un secret pentru autorităţi. la Bucureşti.pe care l-a luat în arendă.cum trebuia un punct de plecare..în abundenţă. Ea a avut ca efect să înşele pe români. Mochi F.dar nici cu 100 de lei falcia” 310 De aici. 22 martie 1907. la început a promis ţăranilor că le va lăsa jumătate din pământ.ci.după cum vor ovreii să ne-o insinueze. să măsoare şi să parceleze acest pământ. jidovii ştiau prea bine că nu se poate face jumări fără să se spargă ouă. Apoi.şi promiţând ţăranilor pă mânt ieftin. făcându . Dar. . .. din contră.se că se gâlcevesc între ei.cu preţul de 25 de lei falcia (preţ ridicol de mic). mai târziu. a fost preparată mai dinainte. Această revoluţie nu a fost numai o explozie de nemulţumire şi de mânie. după cum vom vedea mai departe. „Universul”. un sat din judeţul Vlaşca. la târgul ce se ţine în toate săptămânile la Alexandria.. 77 . minând ţara cu explozivul revoltei.şi Berman J. care au lucrat mult timp 310 311 „Universul”.ca să zic aşa. nici extrema nevoie. . răscoala.

pentru a pune foc în ţara noastră. 323 Pseudo . Fior. . care a fost prins când împărţea manifeste revoluţionare prin sate”. P. . care. I.. 317 „Universul”. Pagini din timpul răscoalelor ţărăneşti. . De altfel. 315 Idem. „La tipografia unui ovrei.. 321 „Universul”.din cauza lipsei unui fin conducător. fie. corespondentul zia rului socialist România muncitoare şi a confiscat acte revoluţionare”. Posmantir. 322 Idem. la Cos teşti. Două zile înainte de începerea răscoalelor. Dog. se văd uneori ţărani revoltaţi cerând: „pământ şi votul universal” 319 revendicări curat socialiste. . 312 313 „Universul”. care se dădea drept student. 316 Adevărul”.care adesea treceau drept studenţi. a fost arestat la Onceşti (Vlaşca)” 324 ...Stoian Stan Şerb. prin judeţ.făcea propagandă socialistă printre ţărani” 318 . . 312 S-a arestat „V. 314 Idem. care. 318 Idem.. Aceşti studenţi au fost arestaţi şi aduşi la Bucu reşti unde. 323 Idem. 7 martie 1907. 16 martie 1907. 10 manie 1907. 15 martie 1907.au fost puşi în libertate 320 . ca instigatori ai revoltei” 321 . s-au arestat pa tru studenţi din Iaşi. ţinea discursuri incendiare ţăranilor” 313 „Primarul comunei Cornetul din Vale (Ilfov) a pus în libertate pe un instigator. socialişti. G. 1912. când a venit în localitate I. 317 S-a arestat un anume „Leopold H. 320 Virgfl Arion. .. 322 Jandarmeria rurală din Ilfov a arestat ieri.... care cred tot de li se spune.„clienţi bine cunoscuţi ai poliţiei”. pe studenţii I. . . 319 Idem.sub pretext de a încasa.. 9 martie 1907. s-au găsit într-un sat din judeţul Iaşi. s-a descoperit „un club de ţărani care s-a constituit la 24 octombrie 1906. ţăranii s-au cotizat...tineri puţin experimentaţi şi naivi.. 3 martie 1907.” 315 . „La Brâteni...mai ales printre basarabeni şi printre bulgari socialişti. 314 În satul Ghimcea... 3 aprilie 1907. pentru maşini de cusut vândute locuitorilor. s-a confiscat manuscrisul unui manifest revoluţionar” 316 ... 14 martie 1907. 18 martie 1907. 20 martie 1907. 18 martie 1907. Aceşti instigatori au fost aleşi. vânzător al ziarului Gazeta Săteanului. în judeţul Botoşani. sub pretext de a încasa abonamente pentru o admi nistraţie publică.studenţi . 8. fie printre studenţi.plătiţi de către Cahalurile din străinătate.Astfel.. şi C. prostănaci naivi. din Râmnicu Sărat. „Universul”.ceea ce va să zică fie agitatori plătiţi de ovrei. . care făceau instigări printre ţărani”. 78 . 324 Idem.pentru a aduce evenimentele la faza acută de astăzi”. în plină revoltă. 10 martie 1907. asupra cărora s-au găsit manifeste care aţâţau pe ţărani la revoltă”. . Studenţi .. trei studenţi din Basarabia.. fie chiar printre străini. Judecătorul de instrucţie a făcut o descindere la N. fie printre oameni de meserie . p. „Patru studenţi basarabeni au fost arestaţi la Podul Iloaiei.

ca să se impună sătenilor. D.. Fl. din comuna Dobroteasa. 18 martie 1907. F. 331 Idem.. . Când au fost arestaţi. 329 Idem.. cutreierând satele. C.„Prefectul de Vlaşca a găsit numeroase manifeste. un costum complet de ofiţer. care. iar ceilalţi patru. care sunt clienţi bine cunoscuţi ai poliţie. 328 „Sau arestat. care au fost împărţite prin sate şi având următo rul conţinut: Regele 325 326 Idem. 5 aprilie 1907. fără îndo ială. S. s-au trimis (ca din partea) Minis terului de Interne.. că boierii stăpânesc moşiile fără nici un drept şi că singurul mijloc pentru ţărani de a le dobândi este răscoala ”. oraş de lângă Dunăre” 326 Oameni de meserie: pungaşi. judeţul Olt). instigatori străini. s-a arestat un austriac din Bucovina. pe care boierii îl stăpânesc pe nedrept. 331 Toţi aceşti indivizi.. vagabonzi. 330 „Ţăranii (din Vâlcea) au invadat satul Câmpul Mare şi au devastat târgul.. 15 martie 1907. cu toate că erau îmbrăcaţi ca sătenii din Gorj..care e foarte respectată de către ţăranii foşti soldaţi. 17 martie 1907. a intervenit viguros în favoarea lor. T.. 79 . care se dădeau drept studenţi... 328 Idem. 332 Instigatorii împingeau pe ţărani să dea foc şi să măcelărească. în capul unei bande de ţă rani. Adevărul”. care răscula pe ţăranii din valea Slănicului”. „Rezultă din ancheta făcută în judeţ. s-a găsit la unul din ei. 325 „În judeţul Dâmboviţa. T. se găseau doi tineri. în anumite sate. Străini . 16 martie 1907. „Cu ocazia percheziţiilor făcute la şefii răsculaţilor din Moţăţei (Dolj). era îmbrăcat cu această uniformă în timpul răscoalei. aproape de Giurgiu. Ei aveau în capul lor cinci indivizi. 333 Idem.. mai multe imprimate. 26 martie 1907.. s-a constatat că erau de origine din Alexandria.în afară de Leopold H... s-au dus până în nordul ju deţului şi au împărţit peste tot manifeste revoluţionare”. Ţăranii povesteau că P. 329 Sau descoperit. despre care am vorbit mai sus. 327 Agenţi instigatori cutreieră satele din Romanaţi şi împing pe ţărani la revoltă”.„La Brăila. simulând adesea o uniformă. 15 martie 1907... de către par chet. patru instigatori. 20 martie 1907. 327 „Universul”. totuşi.. 332 Idem. M.. o patrulă de cavalerie a prins. Pet. el le spunea că a fost investit cu gradul de ofiţer şi că a fost însărcinat de cei în drept să propage revolta ” . patru instigatori. 333 Aceşti instigatori au mers până a spune ţăranilor că Regina este de partea lor şi vrea ca toate pământurile să fie împărţite între ei. . „Din comuna Cornăţelul (Ilfov).. 330 „Universul”. Ei purtau decoraţii şi erau îmbrăcaţi în nişte haine care simulau un fel de uniformă. provenind de la agenţi instigatori care treceau ca studenţi.nici nu ştiau româneşte ”. în grădina Monumentului. din comuna Pietroşani. spunându-le că acesta este si ngurul mijloc ca să dobândească pământul. care au fost prinşi în mijlocul focului şi care. de asemenea. printre care unul era din ţară (N. Cahalul. se îmbrăcau într-un mod bizar. au fost eliberaţi după puţin timp. V.. că cei care au împins pe ţărani la revoltă le-au spus că toate pământurile aparţin sătenilor.. şi F.. etc . 19 martie 1907.

nici ranguri.„în ce priveşte recolta. 335 Asemenea manoperă a mai fost întrebuinţată în alte două revoluţii jidoveşti: 1°. ca şi în Franţa. când insti gatori au făcut pe popor să creadă că. mai bine luaţi-o voi. „Când aceştia erau gata să plece. 24 martie 1907. p. Regina a decis ca toate pământurile să fie împărţite între ţărani. Ei au jurat chiar.” 336 În Auvergne. cel puţin. 2°. venit pentru ca să devasteze. cit. 23. serveşte cauza Ţarului şi a Rusiei (vezi anterior). nu se ştie de unde . 100.că nu mai vrea seniori şi episcopi. în timpul ultimei răscoale. Regina se găseşte în capul trupelor care merg împotriva ciocoilor”. aceşti oameni rătăciţi credeau că uzează de dreptul lor şi urmează voinţa Regelui . 339 Ţăranii au jurat chiar. nici dijme şi drepturi seniorale.căci altfel veţi rămâne fără pământ”. în spiritul celor mai mulţi din tre răsculaţi a existat ideea că împlinesc o lozincă. „Adevărul”. 16 martie1907. . ţăranii ascultă de un ordin. cit. În Franţa. cu toate acestea. 15 martie 1907. 340 „Universul”. când puhoiul ajunse la dân sul. să măcelăriţi pe proprietari şi pe arendaşi şi să le daţi foc la case.a murit. ... . cu jurăminte îngrozitoare. în Rusia. pentru ca să-i decidă să are câmpul. dar cum rămâne cu 334 335 Idem.. I. .. 334 Iată unul din aceste manifeste. În timpul răscoalelor. Dar. Cine a putut să dea ordinul să prăpădească ţara? Şi. II.vă astăzi chiar. un proprietar. » Ţăranii răspunseră: Dar atunci cum rămâne cu revuluţia? ” 340 În judeţul Olt. II. Numai astfel pământul va rămâne al vostru. în loc sa-i daţi foc. p. Dar ca pământurile să poată fi împărţite. trăia de multă vreme la moşia sa şi era în bună înţelegere cu ţăranii. după cum arată istoricul T AINE : „Ei au încredinţat poporul că Regele voieşte ca toţi să fie egali. Take C. I. că nu vor începe să lucreze pământul. Ordinul cui? . Răsculaţi . 339 V. revoltându-se. unul dintre ei obiectă. I. „Ţăranii din Vadastra (Caracal) strigau: „Trimişii lui Dumnezeu cutreieră satele şi toţi ţăranii trebuie săi urmeze ca să distrugă şi să dea foc”. fiindcă acesta le-ar fi as cuns ordinul. 337 Idem. Arion. înainte de a îndeplini revoluţia. ei au înştiinţare că Majestatea Sa vrea astfel. 80 .! 337 şi totuşi ei arată mare scârbă să se poarte aşa de rău cu nişte seniori atât de buni. pe vremea Marii Revoluţii. Astfel. 336 Taine. cit. Insă aceasta trebuie”. ţăranii nici nu ştiau de ce se revoltă. dădu de bunăvoie moşia ţăranilor şi semnă chiar un act de cesiune. .căci proprietarii şi arendaşii nu vor mai reveni niciodată. mai pe larg: „Oameni buni! Regele a murit. preoţii au fost obligaţi să îi dezlege de aceste jură minte.după ce s-a învoit să le dea tot ce cereau.venit. Les Origines de la France contemporaine.şi în mai multe comune din Vlaşca. după răscoală. care îi leagă şi căreia nu pot să nu se supună”. 101. . II. trebuie ca voi să vă răsculaţi. va servi la ceva”. aşa.se întreabă autorul căruia îi împrumutăm aceste citate. p. 338 La noi.36. 338 Idem. p. „Un proprietar din Dolj zise ţăranilor răsculaţi. ţăranii „urmează ordine poruncitoare. Ţăranii din Scăeşti au vrut să omoare pe primarul lor. .

un politician considerabil P. nici de unde le venea acest ordin de zaveră . ţăranii ştiau că trebuia să se răscoale . „Pe un stâlp de telegraf din comuna Fulga. 20 martie 1907. 345 Idem. să ne adresăm unei puteri străine. Şi. El le dădu voie şi ţăranii intrară sfioşi în casă. 26 martie 1907.mai cu seamă când se cunosc urmările unei ocupaţii străine. . debitează ceea ce-i sugerează prietenii lui jidani.rivuluţia. dacă lăsăm casa boierului neatinsă? Atunci.şi cine avea interes să o răspân dească? . . care a luat parte la potolirea tulburărilor). trecând dintr-un sat într-altul. în caz când nu s . Răscoalele din 1907. venind să înăbuşe o răscoală. o armată austriacă era gata să năvălească în nenoro cita noastră ţară. Mai mult decât atâta. nici un ţăran nu-şi da seama de gravitatea faptelor pe care le comiteau. 9 martie 1907. în acelaşi timp pământul trebuia să fie împărţit numai între ei. Majoritatea nu ştia nici măcar ce voia. atât de jinduite de jidovimea cosmopolită şi mai ales de aceea ce domneşte astăzi asupra Austro-Ungariei. de obicei. consecinţe care ar fi fost cel puţin. În toate satele. care. 344 Şi. şi anume Austriei (nu Rusiei). care se dădeau drept studenţi şi promiteau ţăranilor pământ. în caz când ţăranii nu se vor răscula ”. Vom termina printr-un pasaj din scrisoarea bravului ofiţer despre care am mai vorbit şi care este ca un fel de rezumat a tot ce am raportat mai sus.au ameninţat cu incendiul şi chiar cu moartea.zice el. Aşa. cu începere din noaptea de Sf. în vârful picioarelor. 343 În timpul revoltei. 342 „Universul”. 342 „Locuitorii dintr-un sat din Râmnicu Sărat au mărturisit că au fost luaţi cu sila şi au fost ameninţaţi cu moartea. 344 „Universul”. 341 Pentru a stimula pe cei nedecişi i .. recunoscând că are dreptate. am scăpat teferi de acest pericol mortal. vezi „Flacăra”. lucru mai grav. Dar sătenii nu ştiau pentru ce trebuia să se revolte. până miercurea viitoare seara. 343 Idem. pentru ca să vină şi să stingă focul. cu căciula în mână. . ca într-o biserică şi sparseră o oglindă atârnată în perete. mai ales că ea nu va trage . Autorii acestui afiş ameninţau că vor pune foc satului. Şi când au văzut că lucrările se întâmplă contrariu aşteptării lor după o slabă rezistenţă.. Toader (Sâmbătă 7 martie). semănau peste tot jalea şi pârjolul 341 C.. 10 martie 1907. în toate satele pe unde am trecut. s-au văzut mulţi oameni. 345 Dar cine a răspândit o asemenea idee. .când totul trebuia să fie distrus şi exterminat.rezultă că. 81 . ceilalţi. am descoperit urme de agenţi instigatori. chiar de la începutul răscoalei: Austria mobilizează armata în Bucovina”.în tre alţii. .cerând. P. Toţi erau convinşi că armata este de partea lor şi. au rugat pe boier săi lase să strice măcar ceva din casă.ar fi supus”. Anghel (fost prefect de Olt. bunăoară. C. a doua zi: la graniţa Bucovinei au sosit trei regimente de soldaţi austriaci”. Ei puneau să se dea foc la toate conacele ce întâlneau şi. . pe unde am trecut. 28 aprilie 1912. Astfel revoluţia fu satisfăcută”. s-au grăbit să ne întoarcă spatele. „Din cercetările ce am făcut. s-a gă sit lipit un afiş revoluţionar. să acorde tuturor jidanilor drepturile de cetăţe nie. Şi numai graţie înţelepciunii şi energiei conducăto rilor Statului nostru.

. la Târnavele.ei plecau ca să pună foc. când am întrebat pe mai mulţi dintre ei dacă îl recunosc. anul 1906 a fost dintre cei mai fertili. 82 . el lucrase vara precedentă ca ucenic la maşini agricole. toţi mi-au răspuns cu un aer foarte respec tuos: Da. austriaci..ne putem compara cu ţările cele mai înaintate în agricultură”. neapărat.. Prin urmare. 120). . în vreme ce. atribuie răscoalele mizeriei şi exploatării ţăranilor”. Am aflat. are o altă însemnătate. .. . îşi cususe două cărţi poştale cu fotografia Reginei. cu cifra importantă a recoltei de 40 de milioane de hectolitri de grâu. (iudeo-socialist) foarte citit de ţărani”. Era un tânăr foarte inteligent.. (Dobrogeanu-Gherea. cit. 1910.când. ca să-i ia cârmuirea.. este Domnul Studenţu”. ci un an cu recoltă abundentă. cu ochi albaştri şi având o mică barbă ascuţită.. Când intra într-un sat ţăranii îl ascundeau şii aduceau de băut şi de mâncare. D.ar fi fost parţială şi nu s-ar fi generalizat aşa de repede. care se însenină.. acest autor adaugă: „anul 1905 nu a fost nici el. după un scurt timp. Neiobăgia. . I. Purta o şapcă şi era îmbrăcat cu haine de lustrină neagră. basarabeni).şi fără ca să . aşa precum a fost anul 1906. pe după umăr.zişi studenţi. o ploscă cu rachiu. Astfel. unul din ofiţerii care mă însoţeau. Ochii i se umplură de lacrimi şi era gata să vorbească. Dar. după cum constată însuşi Nuhăm Katz (Dobrogeanu-Gherea).i conducă el însuşi . . Pe piept. că îl împuşc şi ameninţa rea mea îşi produse efect. p. El impu nea supunere ţăranilor şi căpătase asupra lor o autoritate enormă. „Am vrut să ştiu. Era încins cu un iatagan şi purta. la Giurgiu. care ar fi putut să se întindă pe urmă şi la ele. căci am produs atunci 36 de milioane.. Nu este partidul liberal. „Dacă iei ca exemplu un an cu producţie foarte abundentă.pustiitor.. pentru că ar fi fost absurd să aprindă la vecini un foc. În plus. care a însângerat un popor şi a acoperit de ruine o ţară întreagă? Nu sunt ţăranii. Nu sunt nici ţările străine.sau mai bine zis foarte şiret. la un român.dacă ar fi fost născută din patima de proprietate a sătenilor. mai ales că acest partid ar fi avut-o.pentru că patima de dominaţie. în toate satele ce am vizitat. Iată şi modul cum proceda acest bandit. la ordinele lui . an cu recoltă proastă. nu am scos decât 18 milioane de hectolitri de grâu” (Dobrogeanu-Gherea. el nu a mai vrut să-mi dea nici o deslu şire şi nu am mai putut scoate nimic de la el. . 429). în 1904. că acest monstru a fost expulzat din ţară. . În sfârşit. Trebuie să adaug că.fiindcă: 346 Virgil Arion. p. Venit de curând în ţară. Unul dintre ei. că înţelesese conversaţia noastră.iar prezenţa străinilor (bulgari. printre instigatorii descoperiţi. Văzui atunci imediat pe fizionomia prizonierului. era bulgar şi vorbea prost româneşte . . cine întrebuinţa pe aceşti agenţi instigatori şi în ce scop comiteau ei atâtea crime şi dezastre? Ameninţai deci pe S. am găsit ziarul A. cum l-a insinuat nu se ştie cine. asupra căreia vom reveni. . . şi într-adevăr. Pe urmă. *** Dar cine a putut să fie autorul acestei răscoale.bălan. un an obişnuit. am reuşit să pun mâna pe doi din aceşti aşa . pe urmă.cu toate că au fost uneltele oarbe care au săvârşit-o. . el a cauzat pagube de mai multe milioane”. cauza eficientă a acestei răscoale nu poate fi decât ovreii..fiindcă ei nu se găseau atunci în lipsă extremă 346 şi fiindcă răscoala. care se numea Ştefan D. avu stângăcia să-mi spună în franţuzeşte că trebuia să-l duc viu pe acest răufăcă tor. nu merge până să sugrume ţara.

Singuri ei sunt conduşi de o patimă de dominaţie extraordinar de intensă.Singuri ei nutreau o ură neîmpăcată împotriva proprietarilor rurali. 4 . .Ei sunt cei care au aranjat mai dinainte revolta şi tot ei sunt cei ce au dat semnalul de începere. Dar e nu mai puţin adevărat că ovreiul profită. împinsă de Cahale şi de Francmasonerie.pe care vor să o transforme într-o nouă Palestină.Ei înşişi sunt cei ce au prezis răscoala (B.Numai ei şi trâmbiţaşii lor. . .. 83 . . . L EZARE ).care de multe ori e străin: grec sau ovrei.. . prinşi.. de curând. au cutreierat ţara de la un capăt la altul şi. .Numai ei au avut şi au nevoie să tulbure adânc ţara. aceşti proprietari. după răscoală. . . prin legi.. L AZARE ).care trebuie să se fi suit la zeci de milioane de lei. pe nenumăraţii instigatori care. acum. după cum o recunosc ei înşişi (B.au putut plăti. . cine a intervenit.Numai ei au putut să recurgă la instigatori socialisto . că în plus.şi este îm pinsă până la paroxism de către Talmud. cu lefuri grase. 9 .adică de Statul lor. suveranitatea lui Iuda. . De altfel. în taină. .Singuri ei simt trebuinţa absolută şi cu totul zorită. care este întărâtată de către Cahal.au servit de Revoluţie pentru ca să dobândească aceleaşi drepturi de cetăţenie în Franţa.şi.bunăoară ca 347 Cum zice Nuhăm Katz: „România constituie unica ţară din Europa. 7 . . într-adevăr. să se apere împotriva locuitorilor sălbatici ai barbarei Românii. cit. fără voia noastră. .Şi tot ei sunt aceia care. sunt în solda lui Israel. pentru ca să impună ţăranilor. . 173).dacă nu jidovii prin Cahalele lor.afară de ei.iar. România şi Rusia! . să dobândească cât mai curând drepturile de cetăţenie. dându-şi seama de situaţie.fonduri necesare răsculării unui popor întreg. 347 Mai mult decât atât. desigur.care.au putut să pro cure fondurile colosale. Rusia). . pentru ca Europa. .au putut cumpăra tăcerea administraţiilor de la sate. 3 . Cine alţii. . Aceste zece motive ne dau certitudinea că ovreii sunt autorii răscoalei din l907. 6 .urzită. 10 . acele drepturi atât de mult dorite. de mizeriile omeneşti şi alege tocmai locul unde se află buba. I.. .dar având loc chiar sub ochii lor. p. 5 . . ar fi vrut să vadă venind aici armata austriacă. . .punând peste el paie.afară de Rusia. . în Austria şi în alte ţări ale Europei. cu mare băgare de seamă au scormonit în cenuşă tăciunele nestins al nemulţumirii poporului 348 . . oligarhia şi care au fost mânaţi şi chiar omorâţi în timpul răscoalei. .ei au imitat revoluţiile din Franţa şi din Rusia. au încercat acelaşi mijloc ca să forţeze pe Rusia să li se supună.care le-ar servi. cine alţii. . . ce e drept.şi îmbrăcând pe instigatori cu veşminte ciudate. Austro-Ungaria. 8 . pe care i-au poreclit.care are tristul privilegiu al răscoalelor ţărăneşti” (Dobrogeanu Gherea. . Cine alţii. împiedicară.. . cu pizmă. ce near fi impus.anarhişti. să fie imediat eliberaţi. ca poporul să nu cadă în ghearele jidovilor. .după ce revolta din 1907 a avortat. până la cele mai mici amănunte. .1 . după spusa lor.Numai ei s . 2 . asupra conspiraţiei. întotdeauna. ca instigatorii. .să se creadă obligată să intervină şi să le acorde. .adică singurele ţări în care ovreii nu au încă drepturile de cetăţenie! 348 Din nenorocire este foarte adevărat că ţăranul este adesea neomenos exploatat de boierul proprietar sau de arendaşul său. ca să poată în urmă să devină proprietari rurali şi să îngenunche astfel România.bunăoară. . . . ca să împlânte acolo pumnalul ucigaş. spunând poporului că Regina vrea răscoala şi chiar că le-o porunceşte. O asemenea cheltuială enormă n-a putut fi făcută de un Stat vecin.adică de legislaţia lor religioasă.din ţară şi chiar din străinătate (Bulgaria..s-au pus să prepare o alta noua şi au avut chiar îndrăzneala nemaipomenită să o şi anunţe prin ziarele lor. . e asuprit de o administraţie vitregă. .dacă nu ei. . . în timp de mai mulţi ani.

deodată. publică o scrisoare. Neoiobăgia. 363). Iar noi..Bulgaria. foaie jidano-socialistă. nici judecata să nu ne poată trimite la ocnă.citiţi jidanul. . Pe urmă.. situaţia de violenţă şi de degradaţie adusă de jandarmeria rurală.. 185. Şi atunci vor veni cei ce ne .mai întâi. pentru că nu i-ar fi permis bugetul. când clăile şi cirezile de grâu. zadarnic o cerşim. mai îngrozitoare decât aceea din primăvara anului 1907. au să se întâmple lucruri mari în România”. p.. cea mai grea a fost invazia jandarmului rural.. . se vor răsfaţă în bătaia razelor de lună. ca nici armata să nu poată tăbărî pe noi. vor geme de greutatea porumbului de-abia cules.. Toate ziarele jidăneşti ţin isonul Faclei. vom privi scrumul rămas în armane şi vom tăcea. în întregime. dar de asta nu mai e cu putinţă nici măcar să te ascunzi'. (Dobrogeanu-Gherea. şi ne vor ruga cu lacrămi de pocăinţă să ne luăm dreptatea.ori într-o noapte răcoroasă de toamnă. culcate în curţile boiereşti. de atâta vreme. . (Nuhâm Katz. „Dintre toate invaziile care s-au revărsat asupra satelor noastre.164).. el prezice astfel viitorul incendiu: „O nouă revoltă. când hambarele pline. care va scutura odată jugul ce . Facla 350 .ca şi cum o mâna nevăzuta va fi pur tat prin noapte un şomoiog aprins. „Se poate reconstrui. bani în mare abundenţă şi săi întrebuinţeze la plăsmuirea acestei răscoale. se pregăteşte acum în sate şi va izbucni cât de curând. Într-o noapte de vară. şi al doilea.. pe care Iuda nu poate să-i sufere -. ce scrie Seara 352 : „. 84 . .. (vrea desigur să zică drepturile ) pe care.. în care se spunea că. 352 „Seara”.au stăpânit cu cruzime. care înăbuşe orice sentiment de demnitate umană şi nimiceşte orice rest de siguranţă personală”. scrisă de un aşa . numai Jidanii prin Cahalele lor din ţară şi din străinătate 349 au putut să adune prin cotizaţii. cit. la şoferul francezei uneia din căpeteniile politice ale ţării. . 351 Cu nu mai puţină amărăciune se boceşte şi Nuhâm Katz (Dobrogeanu Gherea) împotriva acestor jandarmi mojici. bunăoară. când se va da semnalul. . Românul. 9 martie 1913.dar al cărui jargon răspândeşte de departe o putoare nesuferită de usturoi. pentru că rezultatele obţinute n-ar fi compensat sacrificiile.zis ţăran.. în primăvara anului 1907. Asta o cunosc astăzi toţi ţăranii şi. Incendiul se va întinde de la conac. ca o făgăduinţă a mântuirei din urmă”. toţi ştiu ce au de făcut.l apasă de veacuri şi va da şi ovreilor 349 Iată un fapt caracteristic.mai putea să scape de celelalte. 11 iunie 1913. Iată. 174). I. la conac şi de la sat. la sat. Acest pseudo-ţăran se plânge mai întâi amarnic de jandarmi 351 .din toate conacele se vor înălţa vâlvătăi. toate armanele vor lua foc. Revoluţia viitoare Sub titlul Revoluţia de mâine. de care depindea crearea Statului jidovesc. Prin urmare. . . cit. p. s-a găsit o scrisoare de la Toulouse. 350 „Facla”. . deoarece ei împiedică pe instigatorii săi să ajungă uşor până la adevăraţii ţărani şi să-i răscoale din nou.adică îndeplinirea unui scop ce priveşte pe neamul întreg al lui Israel. Iată de ce gândul revoluţiei de mâine aduce nădejde în sufletele noastre. o nădăjduiesc tocmai de la poporul acestei ţări.. Dar „răscoala de mâine vom face-o aşa.. p. p. I.Şi dacă mai nădăjduiesc ovreii o îndreptare. [mai ales pentru bieţii jidani şi pentru instigatorii lor) (Dobrogeanu-Gherea.

care. P. 85 . mai mult decât cu prisos. . . apoi.. ascunde numele adevărat. politicianul-trompetă al jidanilor. Mai multe gazete au semnalat asemenea tentative: În mai multe judeţe.Universul”. 353 Se vede. pe care îi înfierează în ziarele lor din ţară şi din străinătate. ţăranii vor dobândi pământ. această năspustire nebunească.. . bineînţeles după ce a asigurat-o la o societate de creştini. pe urmă. au trecut şase ani de la răscoalele din 1907. . pardon. .cum a făcut altădată lui Ludovic al XVI-lea. Atunci. de la vlădică până la opincă.zic ovreii. după ce vor fi incendiat averile altor români. Deci..şi ia drepturile! Ai.şi mai ales. .. 16 ianuarie 1913. . . Şi cine o prepară? Desigur. spunând sătenilor că în curând ţara va intra în război şi că.cu lacrimi de crocodil.căci îşi răzbună astăzi. ce bichirie! Numai când te ghindeşti.. singurul leac mântuitor este revoluţia (?!) De altfel ovreii lucrează pe capete.. de care au fost despuiaţi de o oligarchia sălbatică şi desmetică”. 355 „Facla”. ca pe nişte monştri fără de milă şi ca pe nişte adevăraţi bandiţi. (foaie judeo-sodalistă). se pregăteşte acum în sate. acoperind de ultragii pe Majestatea Sa Regele României. . .dacă însăşi coroana de oţel de pe capul de cămătar al regelui Carol ar fi căzut în ţărână. în 1907.a declarat că. . ţăranii români se vor ascunde pur şi simplu. româneşti. de data asta. şi în acelaşi timp a şi turbat. dar scârbos.într-un interviu cu un redactor al A.ce sărbătoare ar fi fost azi în aer şi ce cântece ar fi întâmpinat venirea primăverei şi aniversarea desrobirei jidăneşti.a fost de curând condamnat de Tribunalul Militar. 21 oct 1913).şi farsa va fi jucată. la 4 luni de încliisoare. indivizi.care e analogă cu acea din Franţa de acum câţiva ani. ce e de făcut? Ei bine. În plus.. strigă: „Ah! dacă răscoalele din 1907 ar fi învins! Dacă barierele oraşelor ar ti fost trecute de ţărani. ziaristul G. nici mai mult nici mai pu ţin. Dar.ţăranii vor opera. care a arătat că nu glumeşte. .şi în special pe ofiţeri. ai zice că se apropie îndeplinirea făgăduielii de mântuire a lui Iehova. . de la ororile inutile. într-un acces de ciudă. (. unul din clevetitorii armatei. suspecţi străbat satele. C. căruia jidănimea iar fi tăiat capul.. vei. fără nici un temei.. de Mendel Grûnberg. decât la năvălirea ţăranilor în oraşe. Şi Iuda. „Iată.care îi stânjenesc grozav. 9 martie 1913. „Atunci vor veni cei ce au asuprit pe bieţii jidani şi îi vor ruga. De altfel. pentru insulte şi calomnii aduse..dacă politicianii regelui Carol ar fi fost măturaţi ca pleava de ura ganul revoluţiei victorioase. . 353 354 „Viitorul”.de la execuţiile sumare. superiorilor. viaţa noastră fiind coruptă (?). 199. . prin urmare. sub acest frumos pseudonim românesc. simţi că perciunii tre mură de plăcere. Dar. . Şi. încercând să răscoale din nou pe ţărani. Astfel se explică furia turbată cu care jidanii atacă oastea română.. . remarcaţi că ovreii se aşteptau.Ar fi fost un adevărat sabăţ..are loc atunci când toţi românii. . . la răsturnarea regelui Carol. Dar un proverb românesc zice: „socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg”. cei ce au preparat-o şi pe cea precedentă. Dar toate astea sunt departe de a fi realizate.să . . la masacrarea oligarchiei.adică de la represia groaz nică a Brătienilor. . . au răspuns cu o înflăcărare indescriptibilă la chemarea ţării şi şi-au îndeplinit datoria. p. au luat o frică teribila de armată 354 . ca un jupân care îşi pune foc la dugheană. ei au mai întâi a face cu jandarmii. Milian. mai înfiorătoare ca cea din 1907. Şi de aceea Iuda a rămas plouat..000 de ţărani. 355 Da. că o nouă revoltă. P.drepturile. de la asasina rea în masă a celor 11.

.şi numai trei: . altoită pe mizeria poporului. În josul acestei pagini se găseşte legenda următoare: „. ne . pentru că. al cărui conţinut este îndreptat şi el înspre parul regal....pentru că am fost laşi şi netrebnici (te cred).ceilalţi doi.fără ca ovreii din ţară să se amestece. la capătul căruia se afla figura Regelui şi la piciorul căruia urinează doi diplomaţi. de când cu chixul din 1907. .C UZA şi I ORGA . şi. lungă de 46 ani de domnie.unul. 356 Dar pentru a-şi vărsa toată mânia neputincioasă. p. Toţi diplomaţii Europei îşi fac azi treburile şi necesităţile inexorabile la picioarele ţării şi sub nasul regelui Carol ”. fiindcă peste liniştea de moarte a satelor s-au întins pretutindeni ventuzele caracatiţei brătieniste şi gura lacomă a Molohului regal. . . . că întotdeauna jidanii au încercat să profite de greutăţile prin care trece ţara.. .. fiindcă revoluţia poporului a fost înfrântă. hoitul clasei parazitare care ne guvernează”. ce clocoteşte în sufle tul lor. îmbrăcaţi ca nişte ciocli. Anul 1913 ne pedepseşte. trec drept capii antisemitismului din România. Regele. este târât în noroi de o şleahtă de Iude infame şi no bila sa efigie . se goleşte un butoi plin cu excremente. admirabil de înţelepciune. pentru ca asemenea sacrilegii infame să înceteze odată pentru totdeauna.. căruia îi datorăm scăparea din primejdia mortală unde voia să ne afunde Tra tatul din Berlin.... a dirijat represaliile din 1907. a supurat în chestia ignobilă a Silistrei. sunt insultaţi trei oameni.. După Regele.a arătat că nu e în stare decât să ne sugă. care n-au nici o putere în ţară.fiindcă nu am avut atunci nici destulă putere ca să învingem (?!).. 9 martie 1913. atât la ţară cât şi în oraşe. Fără comentarii! Obrăznicia grosolană a jidanilor nu mai are margini şi ar trebui ca autorităţile să intervină energic. a inventat pe afurisiţii de jandarmi rurali. ..jidanii recurg chiar la escatologie. este L L B RĂTIANU care.. când tenia regală. . ca ministru..dacă nu vom avea ochii în patru asupra uneltirilor lor revoluţionare. 10 ianuarie 1913. ar fi trebuit să ne întoarcem către 1907.şi încă cu vârf şi îndesat. ce ne inspira la toţi cel mai profund respect. 356 357 „Facla”.român.. . tocmai în momente de grea cumpănă ” 358 . Pe o altă pagină se vede un par.şi pentru că n-am ştiut să ardem în focul celui din urmă patul de grâu şi al ultimu lui conac boieresc.cu cifre roşii... Dar să nu ni se pară glumă! Ameninţările repetate ale jidanilor se vor îndeplini. mai ales. dar care s-au semnalat răzbunării jidoveşti prin faptul că sunt adevăraţii apărători ai ţărănimii şi.acest Rege.. . . . 199. 358 Scrisoare adresată ziarului „Viitorul” de către Reprezentanţii ovreilor pământeni. este fiul marelui om. 195.în Facla.. pe care străinătatea ni-l invidiază. în plus..pe când puţin mai departe. nici destul curaj (mai ales) ca să murim până la unul sub ploaia de gloanţe a soldatului român..sunt nişte bieţi profesori universitari. Ei o mărturisesc chiar fără de ruşine: „ Câtă vreme va exista o chestie ovreiască în România. ea va forma partea vulnerabilă a ţării şi i se va ridica în drum.. Natural. . e mânjită pe frunte.venerat ca un părinte mult iubit de popo rul românesc. . ibidem. p. pentru ca să ne pună cuţitul la gât. ca trase cu sânge şi desenând numărul 1907. . 86 . . în acelaşi număr al Faclei 357 .În anul acesta (1913). Când boala latentă a oligarhiei. Ultimul război Dar iată că izbucneşte diferendul bulgaro . care-i datoreşte renaşterea. ... .

în adevăr. articolele din . va rămâne acasă. din „Pester Lloyd”.. acele ale lui P. pe care contase atât de mult jidovimea.. de la „Berliner Tageblatt”. scutire de 4 zile. Cahalele dăduseră deci greş. Îndată ce văzură că nu va fi război şi că totul se va rezuma într-un fel de paradă inofensivă. mai mulţi soldaţi. va sta acasă. Acest soldat.. acele din „Neue Freie Presse”. s-a schimbat curând într-un triumf pentru ţara româneasca. somând pe Europa să intervină în favoarea ovreilor din România. scutire de 5 zile. . când la 4 iulie trebuia să facă 2 zile de închisoare.ce din cauza asta nu se mai puteau citi. . atâta vreme ea va forma partea vulnerabilă a ţării noastre şi tot de atâtea ori ea se va ridica în drumul ei.. . Jidanii din România îşi schimbară imediat tactica. va rămâne acasă. între care şi pe Gold. sub pretext că închisoarea e murdară.cu greţoasele lor nume. va sta acasă. toate Cahalele din Europa au sărit de-o şchioapă.. murdărind coloanele ziarelor. din „Napii” şi din „Hirlapii” ungureşti etc.toţi jidănaşii fură cuprinşi de un entuziasm extraordinar (îngrămădindu-se totuşi la partea sedentară a oştirii). scutire de 3 zile. fost prim-ministru circumcis al Italiei. fost prim-ministru al Franţei. vom cita numai faptele următoare: 1.. în plus. Iţic. în această vreme va sta acasă. acest entrefilet al „pumuntenilor” pe care neam căznit să -l traducem pe româneşte: „Câtă vreme va exista o chestiune evreiască în România. 29 Aprilie. nu face nimic. 2 Martie. 12 Martie. toţi hahamii simţiră gâdilituri la limbă şi expectorară discursuri patriotico-izboinice. Sau văzut astfel apărând articolele lui L UZATTI . scutire de 3 zile. scutire de 5 zile. va sta acasă 6 Martie.. Dar dificultatea. scutire de 5 zile. va sta acasă. la ţipe tele de ananghie ale jidanilor de aici. acest soldat a fost iarăşi scutit de pedeapsă. Am onoarea de a vă raporta că. . scutit de serviciu în timp de 48 ore.fără de nici un amestec al ovreilor din ţară. 15 Aprilie. din „Daily Telegraph”. 11 februarie 1913. 7 Ianuarie.care. acele ale lui C LEMENCEAU . 22 Noiembrie.. . scutire de 4 zile. toată jidănimea din străinătate a început să urle. . NATHAN .a indicat diagnosticul bolii care a încuviinţat scutirea. Şi.În acelaşi timp. francmason de marcă şi stipendiat de Iuda articole publicate în .. reţinând la ca zarmă.. cu gesturi de miliardare risipitoare.. Afară de aceasta.Moniing-Post”.tocmai în momentele de grea cumpănă”.a fost dispensat ca debil de comisia de recrutare şi n-a fost prezentat ca slăbănog la contravizită. . scutire de 5 zile. publicate în „Corriere della Sera”.dar nu s . Iaşi. Iată cum sună în Iudische. toate balabustele scoaseră din buzunarele lor soioase. . scutire de 4 zile.. . scutire de 3 zile. 21 Aprilie. Dar. pentru ca să facă gardă. altor jidani care scriu la gazetă şi care le-au trecut pe toate la nemurire.L'Homme libre”. 359 „Unirea”. Dar pentru ca cititorul să-şi dea seama de ce specie de soldaţi procură României Iuda.. un „cinci-parale” şi-l dădură.. a fost scutit de orice serviciu timp de 5 zile. Adaug aici foile de scutire şi de infirmerie: 13 Noiembrie. 17 Noiembrie.. acesta a crezut necesar să intervină pe lângă medicul regimentului pentru ca să fie dispensat. Raportul unui căpitan către colonelul său 359 . 20 Februarie. n . dintre care cele mai multe cu dreptul de a sta acasă. 25 Februarie.care n . scutire de 4 zile.a dat nici un semn de debilitate de când este în serviciu.acest soldat a obţinut de la medicul militar suma de 76 de zile de scutire . 87 . Într-un cuvânt. va rămâne acasă.

4 Iunie, intrat la infirmerie şi scutit de concentrare şi de gardă până la 28 iunie. 9 Iulie, scutire de 5 zile. Total: 76 zile. Comandantul companiei (ss) X 2. În acelaşi corp de armată, un alt jidan, Iţic W. Leib... a luat, de la acelaşi me dic ca precedentul, 270 zile de concediu într - un an. Chemat la concentrare, el se mulţumi să trimită la regiment un certificat de la medicul cu pricina. Dar colonelul bănuind că are a face cu un certificat de complezenţă, trimise la ovrei un alt medic, care-l găsi perfect sănătos şi constată, în plus, că nu fusese niciodată bolnav, - ceea ce avu ca urmare că primul confrate, care se arătase prea îndatoritor, fu trimis la în chisoare 360 . Vom mai aduce, ca specimen, un rezumat din tabloul percepţiei fiscale din TârguNeamţ, în ceea ce priveşte dispăruţii, care datoresc taxe militare pe anii 1900-1911 361 . Aceşti dispăruţi, - sau mai bine zis aceşti ascunşi, - sunt în număr de 293, dintre care 248 sunt jidani. Lista începe cu numele belicioase de: Beriş Iosub Leiba fiul lui Şmil şi al Malchei; Iancu Iosub Minei fiul lui Avrum şi al Dvoirei; Şmil Şmil Iţic fiul lui Bercu şi al Rifchei şi se conti nuă astfel, pe 5 pagini ale ziarului oficial, până la sfârşit, trecând prin poreclele fermecătoare de: Şloim Şloim, - Şulăm Iţic, - David Bercu, - Iţic Burăh, - Ştrul Naftulea - neuitatul Aron Ghidate etc., etc. Iată deci ce valorează, ca soldaţi 362 , cei ce ne pretind, - cu ameninţări şi chiar cu acte de violenţă, - drepturi de cetăţean. Concluzii practice Am trecut în revistă o parte din efectele Cahalelor talmudice, - restul formând Francmasoneria, care va fi studiată în capitolul următor, - şi am constatat că faptele rele ale acestei organizaţii periculoase se rezumă la: 1° - în spoliaţii datorită patimei de proprietate; 2° - în revoluţii sângeroase ce ţin de patima de dominaţie. Dar, o chestiune capitală se pune pentru noi, românii: Ce trebuie să facem cu aceşti oaspeţi nepoftiţi care, hodoronc-tronc, s-au instalat în ţară, - sau mai bine zis cu aceşti paraziţi răufăcători care sunt în acelaşi timp şi hop şi asasini? Putem oare să-i exterminăm, - cum bunăoară se ucid ploşniţele? Acesta ar fi mijlocul cel mai simplu şi cel mai co mod de a scăpa repede de ei, - mijloc care ar fi chiar licit 363 , dacă am urma legile Talmudului. Dar nu! - nu trebuie nici chiar să ne gândim la aşa ceva,... căci suntem creştini, creştini, atât de urâţi de jidovi! Trebuie chiar să uităm răzbunarea, - patimă sine qua non a unui bun haham, - pentru jafurile şi omorurile comise sau cauzate de jidani. Mai mult! trebuie să iubim pe ovrei şi să le facem bine, - pentru că avem ca învăţător
360 361

„Unirea”, Iaşi, 11 februarie 1913. „Monitorul Oficial”, 11 octombrie 1911. 362 Şi nici nu mai amintim o calitate preţioasă a militarilor jidani, - calitate care a făcut celebru pe căpitanul Dreyfus şi care s-a mani-festat pretutindeni şi întotdeauna. Astfel ziarul „Le Nord”, din 19 august 1870, face să se remarce că „cei mai mulţi dintre spionii prusieni, prinşi în Alsacia, erau ovrei. Această mârşavă meserie nu putea fi mai bine îndeplinită, decât de fiii rasei degradate care a avut execrabilul noroc să producă, în Iuda tipul cel mai desăvârşit de perfidie şi de trădare”. (Drumont, I. cit, 1,393). 363 Licit – permis, îngăduit, legal, învoit 88

pe Hristos, - izvorul iubirii eterne, - care în înţelepciunea Sa dumnezeiască ne-a zis: Iubiţii pe vrăjmaşii voştri,... faceţi bine celor ce vă urăsc” 364 . Trebuie deci să-i iubim pe aceşti fraţi rătăciţi. Trebuie chiar să-i iubim cu iubirea unui părinte, căci iubirea părintească este sentimentul instinctiv cel mai intens şi cel mai milostiv pe care oamenii pot să-l aibă. În consecinţă, să ne întrebăm ce ar face un tată, foarte indulgent, care ar avea înaintea sa pe fiul său, mult iubit,... dar plin de vicii? Ei bine, acest tată va trebui, mai întâi, să arate fiului răul ce îşi cauzează lui însuşi şi altora, prin purtarea sa vicioasă. În acelaşi timp va trebui să suprime acestuia mijloacele cu care - şi satisface impulsiile sale pătimaşe. Prin urmare, datoria noastră este: ; 1° Să spunem ovreilor răul imens ce şi-l fac lor şi, mai ales, ni-l fac noua prin Cahale, - pe care, de altfel, guvernul ar trebui să le distrugă cu totul, smulgându-le din rădăcină, - aşa cum au încercat să facă ruşii,... dar din nenorocire printr-o procedare defectuoasă 365 . Este de crezut că, văzându-se descoperiţi, aceşti fraţi ai „apostolilor” lui Hristos, se vor ruşina de ei înşişi şi se vor lepăda în mod sincer de infamul Talmud, care-i transformă în furi şi în ucigaşi. Atunci, - nemaifiind sub imperiul patimilor de proprietate şi de dominaţie, excitate la un grad superlativ de legislaţia lor religioasă, - şi fiind scăpaţi şi de Cahal, care-i organizează într-o bandă de răufăcători, - jidanii nu vor mai fi periculoşi pentru noi şi îi vom putea primi cu braţele deschise, - după cum facem cu orice străin, cumsecade. 2° Dar, pentru a ajunge la acest sfârşit, mai trebuie să suprimăm ovreilor noştri orice mijloc de satisfacere a patimilor de proprietate şi de dominaţie, - bineînţeles având şi ochii în patru aşa ca să piară pofta junilor circumcişi să mai necinstească fete de român. Pentru aceasta trebuie: a) ca jidanii să ne dea îndărăt tot ce ne-au furat, - lucru foarte greu de obţinut; - în urmă să - i eliminăm din economia noastră , după cum se exprimă profesorul A. C. C UZA , neîmprumutând niciodată bani jidoveşti, - nici pentru trebuinţele particularilor, nici mai ales pentru acelea ale ţării, - şi reluând, printr-o muncă fără preget şi printr-o perseverenţă tenace, comerţul, industria, agricultura, pădurile, petrolul,... şi toate celelalte bunuri ce ei ni le-au luat cu japca; b) mai trebuie ca, - până când s-or îndrepta, - să nu - i facem stăpâni peste noi, dândule încetăţenirea, pe care patima lor de dominare o reclamă cu atâta insistenţă, - după cum un tată foarte înţelept trebuie să nu-şi lase autoritatea pe mâinile fiului său, încă vicios. Şi iată în ce chip i - am face pe jidani stăpânii noştri dacă le-am îndeplini dorinţa: După ultimul recensământ, populaţia totală a României este de 7.248.061 locuitori, dintre care 5.918.928 stau la ţară şi 1.329.133 în oraşe. Ovreii, în număr de vreo 400.000 366 , se găsesc printre locuitorii oraşelor şi chiar cer tocmai drepturile de orăşean, adică drepturi de cetăţenie plenară, completă, absolută. Or ţăranii, - adică imensa majoritate a poporului român , - nu se bucură încă de drepturile pe care le pretind jidanii, - străini, veniţi de ieri. Într-adevăr, ţăranii n-au decât drepturi restrânse; ei nu pot să aleagă un deputat decât prin delegaţi şi sunt cu totul lipsiţi de a participa la alegerea pentru Senat; în plus, ei sunt supuşi la anumite restricţii
364 365

Sf. Ap. şi Ev. Matei, c. V, v. Ar mai trebui ca guvernul românesc să se înţeleagă cu cel rusesc şi să ceară turcilor, - la nevoie chiar cu forţa, - să cedeze sau mai bine şi vândă ovreilor, Palestina Ah! ce fericire ar fi pentru noi, pentru ruşi,... şi pentru toată lumea,... să putem scăpa astfel de acest neam asiatic, parazitar, care, în Europa, nu face decât să tulbure po poarele prin jafuri şi prin revoluţii. 366 Această cifră a fost dată, de curând, de Regele Carol, unui redactor al ziarului Jkcho de Paris”. Nu ştim însă dacă nu este prea mică, pentru că ne lipsesc date statistice precise şi, mai ales, pentru că jidanii, întotdeauna, au obiceiul să se sustragă de la orice numărătoare.

89

ale dreptului de proprietate 367 de care sunt scutiţi orăşenii. Va trebui deci să se dea mai întâi ţăranilor români drepturi integrale, totale, - şi pe urmă să te gândeşti la pleava judaică 368 . Altfel, ar fi să ne sinucidem; ar fi să reînnoim ne bunia ce a făcuto Franţa în Algeria, acordând ovreilor drepturi, ce nu le aveau naţionalii. Dar, mai e încă ceva! Dând drepturi jidanilor, - mai înainte ca ţăranii români să fie emancipaţi de tutelă, cădem pe proporţia groaznică de un jidan pentru doi români369. Se înţelege, cât de colo, ce armă formidabilă am procura noi înşine jido vilor, - aceşti străini putrezi de vicii, - pentru ca să ne poată da lovitura de moarte! Şi nu trebuie să ne înduioşăm de chelălăitul „pumuntenilor” care se plâng că n - au protecţie, căci e de-ajuns ca un jidănaş de aici, - ferească Dum nezeu, - să strănute, ca toată jidovimea, din lumea întreagă, să ţipe într-un glas: Gewalt! şi să poruncească guvernelor francmasone să intervină. Şi nici nu trebuie să ne pese de lăfăielile şi de răţo ielile ovreilor, că fac armată, - ba chiar că au mers la război, - şi că prin urmare, li se cuvine să aibă drepturi ca orice român. Ei, şi dacă fac armata? - şi dacă au fost la război? Au făcut-o pentru propriul lor interes; au făcut-o pentru ca să-şi apere prăzile adunate jefuind pe români, - prăzi pe care alţi bandiţi , ca bulgarii, ar fi putut uşor să pună mâna. Şi de unde până unde, făcând armata, şloimii capătă şi vrednicia ca să fie cetăţeni? Pentru ca cititorul să-şi dea bine seama de cum stau lucrurile în reali tate, să-i expunem situaţia printr-o parabolă: O văduvă, care avea zece feciori, vede într-o zi in trând în curte, un cerşetor ce venise să ceară un codru de pâine şi, făcându-i-se milă de el, îi dă de mâncare şi îi îngăduie chiar să se culce într-un colţ după uşă. Dar cerşetorul, fiind hoţ, a înşelat pe băieţii bătrâ nei... ba chiar a furat şi acesteia multe lucruri de prin casă. Într-o noapte, iată că vin tâlharii. Sar toţi flăcăii babei,... se face că sare şi cerşetorul, care însă, fricos din fire, se ascunde după casă... şi, în sfârşit tâlharii sunt puşi pe goană. Ei bine, - ce cap credeţi că a făcut bătrâna, când a doua zi de-dimineaţă, se pomeneşte cu cerşetorul, - care până atunci fusese tolerat de milă, de silă, şi care dârdâise de teamă că tâlharii o să-i ia ceea ce el şterpelise de la binefăcătorii săi, - că vine, cu obrăznicie, săi pretindă, - sub cuvânt că a luat şi el parte la încăierare, - să-l pună în capul bucatelor,... săi dea pe mână cheia de la lada cu bani şi... să aibă dreptul să se amestece în afacerile casei, - drept pe care opt din băieţii babei nu-l căpătaseră încă, nefiind vârstnici. Trebuie notat că a încetăţeni acum câteva mii de jidani - sub pretext că au luat parte la mobilizare, - este a face peşcheş bietei ţări atâţia viitori proprietari de moşii circumcişi. Şi dacă ne raportam la ce s-a petrecut în Galiţia, - unde, în 13 ani, numă rul proprietarilor rurali evrei a crescut, de la 38 la 680 (vezi anterior), - România va putea, peste vreo zece ani, să-şi schimbe numele în Palestina.
367

După Nuhăm Katz (Dobrogeanu-Gherea), ţăranii ar fi chiar astăzi în stare de iobăgie, - stare nenorocită ce trebuie suprimată imediat şi cu orice preţ, dacă există în realitate. 368 Nubăr Katz cere „sufragiul universal pentru masele lucratoare din oraşe (adică jidanii) şi din sate” (Dobrogeanu-Gherea, I. cit, p. 408). Suntem de aceeaşi părere... dar cu o mică corecţie şi anume: votul să fie universal pentru toţi românii şi să excludă, cel puţin pentru moment, liftele străine, ca jidanii şi alte, asemenea lipitori. 369 Dacă, din cei 1.300.000 locuitori din oraşe se scad 400.000 ovrei, rămân numai 900.000 de români şi străini de diverse naţionalităţi. Prin urmare, proporţia între jidani şi români este de 4 pe 8. adică de 1 pe 2. 90

Şi să nu se uite că dacă Domnitorul Cuza a putut să smulgă din mâinile grecilor moşiile pe care aceştia le acaparaseră, va fi imposibil oricui să mai scoată vreodată, din ghearele jidovilor, ceea ce ei au înhăţat. Unde mai pui că toate aceste vipere împământenite vor putea să se ducă la sate, nesupărate de nimeni, - nici chiar de jandarmii rurali, - şi vor aţâţa acolo, în voie, o nouă răscoală ţărănească . De altminteri, dacă se întâmplă nenorocirea ca ovreii militari să fie încetăţeniţi... s - a sfârşit cu ţara românească. Finis Romaniae! Prin urmare, cel puţin de aici înainte, va trebui să nu se mai împartă la jidani drepturile de cetăţenie cu atâta dărnicie, - mai mult decât stupidă, - cum s-a făcut până acum. Prin urmare, aceia care, - ministru, senator, sau deputat, - va contribui la naturalizarea unui jidan, este un trădător, un vânzător de ţară şi comite crima de lése naţiune. Îl vom excomunica şi-l vom afurisi, - pe acest rău român, - cu următo rul blestem înfricoşător, scos din Cheremul talmudic: Răni adânci, boale lungi şi înspăimântătoare să vină asupra lui. Să fie supt, până la măduva oaselor, de jidani şi, odată sărac şi căzut în mizerie, să fie vândut de aceşti jidani, - ca un simplu ţăran din Galiţia, - altor jidani, care să-l hrănească cu scârnăvii ce produc moartea. Să lucreze toată viaţa şi până la istovire, ca un rob, pentru ca să îmbogăţească pe jidani; iar aceştia să nu aibă deloc milă de el, - după cum n-au avut milă de cei 11.000 bieţi ţărani, pe care i-au împins la răscoală şi pe care în urmă i-au lă sat să-i omoare armata, în locul lor. Copilaşul său, frumos ca un îngeraş, să fie răs tignit de jidovi, - care să-i scoată tot sângele, înţepându-l cu groaznice piroane ascuţite. Fetiţa adorabilă, sau surioara scumpă şi mult iubită, să fie necinstită de un tăiat împrejur şi, în urmă, acest jidan sau un altul, să o închidă într-un bordel sau să o tri mită să moară de deznădejde la Shanghai sau la Buenos-Aires, - ca sute şi mii de copile de ţărani români. Nevasta sa să fie dată altora şi, când dânsul va muri, alţii să se aplece peste dânsa. Să cadă şi să nu se mai scoale. Să nu fie îngropat în cimitirul creştin. Acest blestem să cadă pe răul român şi pe tot neamul lui. Iar Dumnezeu să verse pacea şi binecuvântarea Sa peste mine şi peste întreg poporul românesc. Amin. Înainte de a sfârşi acest capitol, să ne fie îngăduit să adăugam aici o analogie medicală. Poporul român poate fi comparat cu un copil care a rezistat uşor la boli febrile, cu invazia bruscă şi tumultuoasă, ca vărsatul, pojarul, scarlatina etc... Şi în adevăr, el a ieşit învingător în toate atacurile furioase ale barbarilor, ale turcilor, ale tătarilor, ale ungurilor, ale grecilor, etc. Dar când băiatul ajunse la vârsta de 21 de ani, el fu pătruns încetul cu încetul de o boală teribilă, cu început insidios şi cu mers cronic, adică de tubercu loză, - care pentru poporul român este reprezentată de jidani. Dacă scapă de această mortală lovitură, va ajunge fără greutate la o vârstă foarte înaintată.
91

1995) 371 Ţin să se ştie că studenţii în medicină ovrei nu au de ce să se teamă de sentimentele expuse în această carte. 92 .a murit în stare de foetus. singu rele popoare din Europa. fără să mă ocup câtuşi de puţin de deosebirea de naţionalitate. . cu ruşii.. contrariul. 370 Cu părere de râu am transcris aceste câteva (4) rânduri. . .lucrând pentru ţară. demonstrează. să fim mândri că suntem. . În adevăr.mai puţin favorizată de soartă ca cea a lui Mahomet. care. îndată ce s-a dat de gol. nu sunt împotriva unor individualităţi care.ci a unei organizaţi care grupându-le. ... îi întreb pe toţi de aceste noţiuni. cu atât mai mult că din toate părţile încep să se audă clopotele funebre ale înmormân tării împărăţiei lui Israel.după cum am făcut şi până azi. (n. edit. 370 De altfel. la examen. iar.Către un asemenea sfârşit trebuie să aspire orice bun român. le face periculoase. De altfel. . ar fi inofensive. adică înainte de a se naşte. evenimentele care au avut loc în anii imediat următori şi după aceea. din nenorocire.caut să dau la toţi elevii cunoştinţe folositoare. izolate. la facultate. care au înţeles vicleşugul lui Iuda şi îi rezistă cu înverşunare 371 .

în contra creştinismului. Trebuia să . mai mult decât perplexe. blestemat de Dumnezeu. cit. o idee infernală ilumina devla lui Iuda. 50-51. de magiei de . el desfide timpul şi trece peste toate piedicile. căci are un duşman groaznic . p. . până la Protes tantism.FRANCMASONERIA Judaismul nu se agită numai de câtăva vreme. p.„dacă n-ar fi avut decât Biblia. 381-384). 93 . L'Antisemitisme. care în urmă căutară să distrugă spiritul creştinesc 374 .adică: „ pe cel mai bun dintre creştini.şi anume de la începutul erei creştine. În asemenea condiţii. ei înşişi. 7.satanism. Ovreii au o răbdare prodigioasă şi o încăpăţânare cu adevărat diavo lească. care făcea prozeliţi în turma lor. I.zicea hahamul Tarphon..transmise prin Talmud cutează să sugrume religia divină. El lucrează într-ascuns de veacuri. ucidel ”.000 de ani. „Sar putea face istoria curentului ovreiesc în Biserica creştină. creştinii îi detestau şi nu se încredeau în ei. Şi într-adevăr. despărţiţi pentru totdeauna de Biserică şi blestemaţi de dânsa. ca în timpul lui Hristos. Prin sofisme. ca creştinismul. recunosc o origine jidovească. . .ale căror pasiuni le excitau. Acesta este adevăratul său scop: exterminarea bunilor creştini. din primele secole ale creştinismului şi până astăzi.de la Ebionism. pentru ca împreună cu dânşii să piară şi creştinismul.pe care îl urăşte de moarte. de la început.i facă pe creştini să lupte.s-ar fi contopit în Biserica creştină născândă. când e vorba să-şi sature ura . Erezii de origine jidovească Am arătat mai sus că Talmudul nu respiră decât ură contra Creştinismului.. slăbiţi şi împrăştiaţi.istorie care ar merge de le Ebionismul primitiv. mai ales când era vorba de vreo discuţie religioasă.. 47. se văzură atunci apărând.. .şi-i convingeau că sunt îndrăciţi. . I. un război fără milă. una după alta. p. . care au moştenit învăţăturile fariseice . (Copin-Albancelli. pe de alta. în anumite societăţi oculte de vrăjitorie. Poate chiar că ovreii. căci toţi hahamii înţelegeau în ce primejdie puseseră judaismul sectele judeocreştineşti” 372 . după cum strămoşii lor. nu se dă îndărăt niciodată şi dinaintea nimănui. Le drame maçonnique.. doctrina creştină. „rabinii combătură. Şi nu era singurul să cugete astfel. pentru credinţa jidovească.. jidovii înşelară pe creştini şi mai ales pe neofiţi şi îi trans formară în ereziarci. pe viaţă sau pe moarte. Şi într-adevăr. acum vreo 2. . aceştia perverteau pe creştini. nu puteau duce lupta pe faţă. . Dar pe de o parte ovreii. cit.. .ură care s-a cristalizat în faimoasa formulă: „tob şebegoim harog”. Acest neam. . . II. drept carte sfântă.. la Protestantism. Idem. Talmudul declară deci război. Astfel s-au format toate ereziile care. 372 373 Beraard Lazare. p.adică de când simte că se apropie de izbândă şi întrezăreşte realizarea visurilor sale de despuiere şi de subjugare a naţiilor.şi acest singur lucru fu elaborarea Talmudului ” 373 . .căci păgânismul este mai puţin periculos. jidovii. Un lucru însă împiedică fuziunea şi menţinu pe jidovi printre popoare. .Creştinismul .care astăzi e tot aşa de vie. 374 În Evul Mediu. au avut îndrăzneala nemaipomenită să-L răstignească pe însuşi Dumnezeu. . În adevăr. nenumărate erezii care se succedară neîncetat. „Evangheliile trebuiesc arse.oprindu-se între alţii la Unitari şi la Arieni” 375 . 375 Bernard Lazare. fundate de jidovi cabalişti.

379 B. I. 50. Manicheismul . Sf. se răspândiră în Europa şi se stabiliră. Astfel.. care fu un fel de amestec al Elkesaismului jidovesc cu doctrina lui Zoroastru 384 . Principalii scriitori creştini şi Părinţii Bisericii. 378 Apocalipsul. sub numele de Nazarenism sau doctrina creştinilor circumcisi. .ca în timpul persecuţiilor ariene 381 . Augustin (Oratio adversus Judaeos). D. a fost atât de adânc întipărită. Sf. şi se stinseră în cursul veacului al IV-lea 377 . Ioan Gură de aur (Adversusjudaeos) etc. p. . 382 Idem. I.conţinute. din veacul al V-lea. pentru a înspăimânta pe urmaşii care ar fi voit să-şi aproprieze moşiile închinate mănăstirilor. 2. p.decimanisme etc. . în Italia de sus. au combătut pe Jidovi. care tulburară pacea Bisericii. această erezie reapăru în Bulgaria. I. Lazare..de la început şi până în epoca actuală sau francmasonică. istoria ovreilor este legată de istoria Arianismului. I. Aceste erezii renăscură. p. mai toţi. I. cele mai importante sunt: 1. de Quarto .cu alte cuvinte. erau duşmanii catolicităţii Bisericii. (B. de pildă: Tertulian (De adversus judaeos). 51-52. .. II. mai cu seamă. Sf. Histoire de l'Egiise. de izbânzile şi de înfrângerile lui” 380 .87. . . până în veacul al VIII-lea 382 . Această sectă afirma că doctrina ovreilor era de preferat aceleia a creş tinilor.Dintre aceste erezii jidoveşti. Grigore din Nysa (Testirnonia adversus judaeos ex vetere Testamente). 383 Idem. pe la sfârşitul secolului al XII-lea.şi de alte sisteme asemenea. Lazare. şi pe aceea a Iconoclaştilor. p. de Anti . I. cit. până la începutul veacului al XIX-lea.. I. unde formară Catari. p. p. cit. Printre ereziile de origine jidovească. T. în sufletele creştinilor. se numiră Albigeni. . care şi ele s-au edificat pe baze judaice 379 . Ieronim. 22. III. B. Bogomili. Ele reînviară. 380 Idem. cit.. Edit). care voiau să ţină sabatul şi aveau repulsie să convertească pe gentili. 227-345.sunt făcute pe numele lui Iuda şi al lui Arie. 4. (Delhomme et Briguet.trinitarism.despre care Sfântul Evanghelist I OAN zice că face parte din „Sinagoga Satanei” 378 . I. II şi III. în secolul următor. mai târziu. lua naştere încă din secolul al II-lea. care provocară dezordini foarte grave. blestemele şi afuriseniile. îi ameninţă chiar existenţa. cit. 55 384 Idem. Oroarea lăsată de această doctrină. care. de la începutul secolului al VIII-lea şi până la jumătatea secolului al IX-lea 383 . de exemplu. care durară. 381 Hergenroether. 69-70). Sf. în actele de donaţie. cit. Biserica. Sf. Din veacul al IV-lea până în al VII-lea. Ambrozie. care ataca Sfânta Treime. sau gnosa persană. că a persistat..dar mai puţin importante ca cea precedentă. Ebionismul 376 şi Elkesaismul ivite la sfârşitul primului secol şi formate de „judaisanţi încăpăţânaţi”. consti tuind Pasaginismul. Aşa. p. O a doua categorie de erezii. pentru ca să-i 376 377 Cuvântul Ebionim înseamnă sărac. să cităm pe acelea ale Unitarilor (monofizism şi monotelism). cit. cu care Biserica a avut mult de luptat este reprezentată de gnosa jidovească şi mai ales de Nicolaitism . la noi. în Persia şi se întinse din ce în ce. iar partizanii ei. 3. p 396. cit. în sudul Franţei. În veacul al XII-lea. Această erezie. 94 . aju tată de mai mulţi împăraţi. de la răsărit înspre apus. Lazare. În contra Albigenilor. Biserica nu a suferit niciodată. reuşi aproape să despartă în două creştinismul şi.

p.vezi şi Mkhelet). prin o întâmplare minunată şi providenţială. .care. având coada ridicată. în unele loji se practică proba caprei lui Solomon. ce le serveşte drept maşină de război. noi posedăm capra care a servit drept doică regelui Solomon. de comitate şi de alte bunuri materiale” (vezi Guillaume de Nangis. 176). într-adevăr. Când Manicheismul fu învins. . recipiendarul refuză să opteze faţă de o alegere atât de puţin atrăgătoare. batjocorirea Crucii făcea parte din ceremoniile iniţierii. Aceştia din urmă. tot profitul ce doreau să aibă (Drumont. prin Templieri se îndeplineau toate operaţiile finan ciare ale Cruciadelor” 388 . carton J. supra-veghetorul lojei îi aplică. răsturnând altarele. renegându . .fără ca. IV. 5. şi cu modul ăsta ar fi aruncat pretu-tindeni îngrijorarea. p. 172-173. tulburarea. I. în al XVIII-lea secol. 1321. . îndată ce ei ar fi tras. .mă lepăd de Isus.prin o crimă nemaipomenită la creştini. în care sforţările tuturor nu au alt scop decât a servi cauza sau interesele lui Israel.profanând bisericile. No. pentru afaceri de bani. se pune în poziţia voită şi. îi zice: „Domnule. p. indispensabile marilor răsturnări sociale. p. de obicei.dispăru în flăcările rugului lui Jacques de Molay 390 . 18) precum şi pe răscoala leproşilor. cit. acest mod de a lucra variază puţin. din această revoluţie. . marele vis al jidovilor.pentru ca poporul.care mai înainte fuseseră servitori devotaţi ai credinţei creştine. superiorul lor.căci. 158).este întrebat ce preferă: „Să sărute posteriorul Marelui Maestru sau pe acel al Diavolului?” Cum. îndârjiţi şi înşelaţi de Israel „cu făgăduieli mincinoase de regate. Veţi îngenunchea şi veţi avea onoarea de a suge din ţâţele ei sfinte”. I. Acest plan a fost reluat. ovreii ar fi lăsat pe aceşti nenorociţi leproşi să cadă în mâinile unei represii nemiloase.extirpe. Conciliul din Latran (1215) luă hotărârea să oblige pe ovrei să poarte. întemniţând pe călugări şi silindu-i să-şi ia femei. 177.publicate de MICHELET în Documents inédits de l'histoire de France. 229.. . . . „Societăţile. indivizii să ştie ce fac. cit. p. ei procedează ca într-o societate financiară. l. 389 Această revoluţie fusese pregătită de multă vreme de ovrei. nebunia. pe care-l ia de pe masa Venerabilu-lui şi care reprezintă pe dracul. ar fi servit să otrăvească puţurile şi fântânile. în plus. cu posteriorul zbârcit al unui ţap puturos”. de cele mai multe ori. Jidovii corup o asociaţie puternică. Cavalerii Templului se găsiră în multe împrejurări în raport cu jidovii. ca să atace cu vigoare organizaţia socială care îi incomodează. ei au lăsat urma în 95 . cu otrăvuri preparate de jidani. Ca variantă a sărutului ruşinos. 390 Drumont. I. cel ce dispreţuieşte pe Dumnezeu.. posteriorul unui căţel împăiat. Venerabilul. .. cu Albigenii.ai cărui ochi sunt legaţi în timpul ceremoniei iniţierii. cit. numiţi Mopşi. Pierre le Vénérable. punct cu punct. este încă vie. fiind fără bănuială. în momentul supresiei ordinului. Manualul Francmasonilor declară că. 78. Dar. 385 Hergenroether. adresându-se cu gravitate recipiendarului. . această capră. foarte numeroşi în acea epocă.. 387 Osculatus fuit recipientem in ore et postea în fine spinae dorsi.mă lepăd de Isus”. pe piept. . (Drumont La France juive. p. I. Profanul. 429. I. Din actele procesului. scrie despre Albigeni: „Am văzut. organizată de către Ordinul Templierilor. Afacerea Templierilor se explică foarte bine. doctrinele jidoveşti găsiră adăpost la Cavalerii Templului. . cu forţa.. prin ameninţări şi chinuri” (Drumont.reiese că. ..adică o revoluţie universală 389 . . I. I. Îndată ce au pătruns acolo. simt trebuinţa de a simboliza această înjosire. De altfel. curul unui câine. să adore. După războiul Albigenilor. pe buze. în timpul marii revoluţii franceze. Sărutul ruşinos completa aceste ceremonii de iniţiere 387 . pe gură. stareţul din Cluny. când ne dăm seama de modul de procedare al ovreilor. Postulantul. să poată să -i recunoască şi să se prezerve astfel de insinuaţiile lor perfide împotriva religiei creştine. I. Aceşti Cavaleri ai lui Crist scuipau de trei ori pe Crucifix. I. care se leapădă de Hristos. „dacă Templierii au dispărut din ordinea civilă. . Este logic ca. 388 Drumont. De altfel. care e uşor de înşelat. Sărutul ruşinos se mai întâlneşte la unii francmasoni. 180). se bizuiau pe ajutorul regelui Maurilor din Granada şi pe al sultanului din Tunis (vezi Archives nationales. 386 Formula de renegare era: Mă lepăd de Isus. . cit.. „se pomeneşte.aţâţaţi.l 386 . cit. arzând crucile biciuind pe preoţi. fu obligată să predice o adevărată cruciadă 385 . o bucată mică de stofă galbenă. printr-un semn vizibil. p.

Averoismul (filosofie arabă) preparase această decadenţă a credinţei. Lazare. I.. 393 Drumont. în timp de veacuri. pentru a merge către monoteismul jidovesc” 396 .acea exegeză (sofistică) de care va şti să se servească protestantismul şi. 125). În sfârşit. mai târziu. .şi aceste argumente fură transmise lui Luther” 393 . Lazare. I. o întoarcere la vechiul Ebionism din veacurile evanghelice. Reforma fu. Spiritul jidovesc triumfa cu protestantismul. cit. „Un protestant. p. (R ENAN ). care anunţau Reforma. I. de origine israelită. care făcu pe Luther”. care vorbesc şi ei de erezia lui Luther. Francmasonerie. Ajungem în sfârşit la erezia lui Luther 391 şi a tovarăşilor lui. . cit. Lazare.. „Orice catolic . II. Marele capitol mason din Stockholm pretinde chiar că posedă testamentul autograf al lui Jacques de Molay. cit. p. precum şi Tosafiştii (savanţi talmudişti) făcură pe Nicolae din Lyra. 394 B. el îi iniţie în misterele cabalei. (Bernard Lazare.care au precedat cu puţin Protestantismul. p. sub aparenţa confreriei mistice a Francmasonilor” (Drumont. 396 Idem.vezi şi B. I. raţionalismul” 392 . . cit. 194. .au fost susţinuţi de jidovi”. 370.între alţii de Michel Servet şi de cei doi Socini din Siena” 394 . p. I. O mare parte din sectele protestante fură pe jumătate ovreieşti. care a stabilit continuarea miste-relor Templierilor. doctrine anti .zice ovreiul B ERNARD L AZARE . zice A. contra catolicismului. De aici provin şi Bunii Templieri de la noi. 392 B. În ani. . I. p. I. W EIL 395 . . Într-adevăr. p. 152. să mai cităm încă doi ovrei. predicate de protestanţi. cunoscut sub numele de Rachi).. o cultivaseră şi o fortificaseră. Leit. franciscanul Nicolae din Lyra. El îi înzestră. I. „În momentul Reformei. rabi Solomon (fiul lui Isaac din Troyes. aşa că lucrau astfel pentru ei. 391 „Husiţii. 96 . care devine protestant face un pas către judaism”... 137-139. cit.este un catolic care părăseşte idolatria trinitară. cit. cu redutabila exegeză pe care hahamii. Reforma şi . . p. .. 141. jidovul deveni educator şii învăţă pe savanţi limba ebraică. „Rivalul lui Maimonide. împrumută de la aceşti ovrei multe din argumentele sale contra Bisericii. I. 166-167. 395 Drumont.adaugă HEINE . p. mai târziu. creştinii erau mai puţin credincioşi. 178).6. . prin anumite părţi. cit.a luat rădăcinile în izvoarele ebraice . după ce le-a deschis porţile filosofiei arabe.trinitare fură. I. . Cei mai mulţi din averoişti erau increduli sau cel puţin atacau religia creştină.şi se ştie partea ce avură ovreii la răspândirea Averoismului.

p. unitatea creştinătăţii. cit. dar au organizat această societate după modelul Cahalului. A trebuit toată naivitatea Arienilor pentru ca să nu înţeleagă că. 320. ca o asemenea erezie să poată tăia. Organizaţia. în care povesteşte că „originea ei se pierde în noaptea timpurilor”. în Italia. 255 şi următoarele. în mai puţin de 25 ani. Trebuia ca partea eretică să le fie favorabilă şi să poată să se învoiască cu funcţia oarbă de mâner de secure. Or. „Originea jidoveasca a Francmasoneriei este manifestă .Pentru a întemeia Francmasoneria. Drumont. i-a poftit să asigure triumful lui Israel” 398 . o legendă din Talmud. În realitate. în Suedia. „lumea protestantă trebuia să formeze cuibul în care să clocească oul societăţii secrete” 397 . Le drame maconique. această erezie trebuia să servească de leagăn celei mai formidabile socie tăţi oculte. la toţi şefii protestanţi ai Engliterei găsim că planul acestei societăţi oculte este foarte propriu pentru a ataca cu vigoare principiile catolice şi pentru a zdruncina naţiile care. ca decor.care este minciuna întrupată. Acesta fu rolul ce ovreii făcură să joace Protestantismului. Totuşi. prin schisma grecească. . niciodată un scop mai desluşit n-a fost indicat sub o mai transparentă alegorie. II. în această circumstanţă. apoi în Spa nia. . .Francmasoneria. 397 398 Copin-Albancelli. Francmasoneriei. .zice DRUMONT . Deja. primele loji francmasone luară naştere în Englitera. . vorbind fără metaforă. ca Franţa şi ca Spania. invitându-i să se unească ca să răstoarne vechea societate şi să reconstruiască Tem plul lui Solomon. 97 . . mai întâi în Franţa. Francmasoneria fu importată. rămăseseră credincioase acestor principii. Primele loji franceze fură fundate de la 1720 la 1730 şi.şi jidanii nu pot fi nici măcar acuzaţi de multa prefăcătorie. o mulţime de altele se constituiră. p. Scopul actual al Francmasoneriei este să „rezidească templul lui Solomon”. jidovii doreau de mult şi lucrau din toate pute rile lor.iar C ROMWELL (1599-1658) fu susţinut de francmasoni.EREZIA FRANCMASONICĂ Toate ereziile de origine jidovească au fost învinse de creştinism.pune în mâinile neofiţilor săi cărţi rituale. în cursul veacului al XVIII-lea. în 1621. . dar şi în toată Europa. care singur rezistă spasmurilor de izbăvire ale Bisericii . căci fusese protectorul jidanilor şi ridicase sentinţa de proscripţie ce apăsa asupra lor. în două. În urmă. aceasta nu le era încă de ajuns. în timpul lui Solomon.şi chiar se întinse din ce în ce. I.afară de Protestantism. II. asupra celor mai multe popoare de rasă anglo-germană. Francmasonii simbolizează pe lucrătorii zidari care. să restabilească dominaţia lui Israel asupra tuturor naţiilor pământului . în Ţările-de-jos etc. nu numai în Franţa. au clădit templul din Ierusalim. ovreii au luat. şi într-adevăr. De altfel. fără nici un câştig pentru Israel. el cunoştea bine constituţia acestei societăţi secrete.ceea ce înseamnă. Originea. într-adevăr. după aceea. O despărţire analoagă se produsese mai înainte. ca râia. pe la începutul veacului al XVII-lea. pentru a dobori partea rămasă ortodoxă. când B ACON scrise la Nouvelle Atlantide. După cum zice C OPIN -ALBANCELII .

analog cu Marele-Rabin.de exemplu. care se strâng împreună în. Finanţele Lojilor. În plus. spune: „Rasa ovreiască. fost francmason. unul din gradele cele mai înalte. acest scop. diferite pedepse care merg chiar până la procedee dras tice. Salcâmul. Aceste sentinţe judiciare sunt date de un tribunal . Candelabrul cu şapte ramuri. . p. de care se servesc în mod secret Jidovii. care se reuneşte cu semenii săi.o localitate sunt intim legate unele de altele şi se ajută intre ele reciproc.deoarece a fost secretarul Marelui Orient din Franţa. fiecare Lojă numeşte un delegat. 1905. . este datat în modul următor: l -er/n. este pentru israeliţi un instrument de acţiune şi de luptă. formulele şi legendele sunt jidoveşti. .ca şi cum s-ar număra chipurile lunile şi anul.) după formulele. în care toate riturile.a creat asociaţia secretă şi internaţională a Francmasoneriei. (Copin-Albancelli. şi formării de fonduri electorale.atât de venerat de francmasoni. . Pentru fiecare naţie există o Mare Lojă sau Federaţie. o dată pe an. Aşa de pildă..şi deasupra acestor diverse Loji naţionale se găsesc Loji 399 Idem. pentru recalcitranţi. Federaţia Marelui Orient din Franţa 402 . . ajuns chiar. Venerabilii prezidează dezbaterile în Loji şi au. . .analog cu Bet-Dinul Cahalelor.se exprimă în mod şi mai explicit: „Francmasoneria. ca şef. p. 131). Kadoş..aparţinând neamului lor. misraiin etc. la gradul superior de Rose . I. care este incontestabil de origine ovreiască. Bidegain. . 402 Asociaţiile francmasonice fac parte dintr-un rit sau din altul (francez.adică 1 martie 1856. cel puţin 25 de lei. scoţian. .au creat Francmasoneria ca să înroleze într-însa oameni care.atât de remarcabili prin instinctul lor de dominaţie şi prin ştiinţa lor de a guverna. de francmasoni. . 401 Fiecare mason trebuie să plătească pe an. .Şi DRUMONT mai adaugă: „deschideţi orice ritual masonic şi totul vă vorbeşte de Iudeea. 11.V. de /'an c/e . ne . 438 et I.adică de vreo cincizeci la număr.care reprezintă Sinodul Cahalelor. CbpiihAIbanceffi. După cum Cahalurile au.şi format de Venerabil şi de doi sau mai mulţi asesori. .era considerat ca sfânt de vechii ovrei. 5856. fost francmason. 400 j. formate de un număr limitat de aderenţi. un act masonic ce provine de la Marele -Orient al Belgiei. se angajează totuşi să-i ajute în faptele lor. masa de lemn de salcâm. 98 . Un alt martor. . . Aceşti delegaţi aleg un Consiliu de ordine. ca mijloace de constrân gere.ca şi pentru Cahale. cit. . .ca acelea ale Cahalelor. .Croix. în această societate. Paris. 322). să colaboreze cu ei la stabilirea domniei lui Israel printre oameni” 400 . înseamnă sfânt pe ovreieşte.toate Lojile dintr .care e organizată secret şi internaţional. p. care este ajutat de mai mulţi demnitari ai templului masonic. .după cum hahamii exercită dominaţia în Cahaluri şi le supraveghează finanţele. Ele sunt destinate întreţinerii Lojilor. arca alianţei.Lojile au în capul lor un Venerabil. . Afară de asta. p.nimic nu lipseşte din această instituţie figurativă a Templului” 399 .consistă în contribuţii fixe ale membrilor 401 şi în daruri voluntare. 186.urmând pentru Francmasonerie descrierea ce o dă C OPIN -ALBANCELII . Venerabilii dirig şi administrează Lojile. I. Venerabilul şi acoliţii săi sunt aleşi. (Drumont. pentru ca să formeze un fel de adunare legislativă. cit. Francmasoneria se compune din loji. . un haham care este asistat de mai mulţi funcţionari ai Sinagogii. Le Grand Orient de France.Maestru. . vom pune una lângă alta aceste două asociaţii secrete. . numită Convent. o dată pe an. . care trebuie să cunoască lucrurile á fond.un fel de comi tet executiv.. I. Dar pentru a arăta analogia ce există între organi zaţia Francmasoneriei şi cea a Cahalului.în capul căruia se găseşte un preşedinte sau Mare . . II. . semănând cu excomunicarea sau cheremul Cahalelor.

progresistă şi morală. De altminteri. În fine. instituţie esenţialmente filantropică. filosofică şi progresivă. Bidegain. ea înşală fără milă pe propriii săi partizani. I. la fiecare din ele corespunde o treaptă progresivă de iniţiere.împreună cu Marele Orient al Franţei.. Dar îndată ce a intrat în Francmasoneria albastră. Toată această organizaţie a Francmasoneriei este secretă pentru profani..după cum este şi aceea a Cahalelor.care nu se dobândesc decât mai târziu. Deasupra acestor trei dintâi grade.ce corespund la trepte mai înaintate de iniţiere . neofitului. . . Dar Francmasoneria se diferenţiază de Cahalele talmudice şi îmbracă haina sa caracteristică de infamie hidoasă când. la al doilea şi de la acesta. Într-adevăr. I. Posedăm un asemenea prospectus care provine de la Loja Memtis din Bucureşti. I. . F.care e formată din cele dintâi grade.şi pe simbolurile şi ceremonialul întrebuinţat 403 Copio-Albaacelli. (BulL du Grand-Orient. . este o instituţie filosofică. la al treilea. La pétition contre la Franc-maconnerie a la Chamhre des Deputes. . p. comerciale sau de alt fel. Dequaire a expus în Conventul din 1894 „un raport ce atinge organizaţia internaţională a Francmasoneriei.vezi Prache. dar ei nu sunt decât instrumente fără iniţiativă. cu care de altfel se şi contopesc. 404 Banal. 1894. 1905. .. Este adevărat că aceşti membri lucrează ei înşişi. fiind momiţi cu făgăduieli de ajutoare mutuale.pentru succesul final al operei masonice universale”.şi dintre care vom cita numai pe al 18-lea grad: Ros . . Cele dintâi trei grade sunt ucenicul. p. pentru ne .”. . ..jidovi.Croix.grade zise inferioare. şters. Lojile internaţionale se reunesc şi ele în Congrese analoage cu Sinoadele internaţionale ale ovreilor. . care. continuaţia misterelor antice..adică de jidani. că membrii Lojilor (ucenici. care îşi omoară copiii.şi sunt convinşi că fac parte dintr-o asociaţie filantropică. Iată ce conţine prospectul pe care Francmasoneria îl înmână viitorilor săi slujitori: Francmasoneria.nejidani bineînţeles. . . soţ şi maestru. mai ales materiale. trebuie ca francmasonul să facă un anumit stagiu. .i se insinuează. Paris. cit. Aceste grade se întâlnesc singure în Loji. relaţiile cu Supre-mele Consilii ale altor naţii. 160-168. . cit. EI începe prin aceste cuvinte: „Francmasoneria. Pentru a trece de la primul grad. are drept obiect căutarea adevărului. ori la un adevărat suicid moral.internaţionale.pe al 30-lea grad: Kadoş . . nici nu merită acest nume. Aout-Septembre. îndărătul perdelei se petrec lucruri care nu se pot mărturisi şi această asociaţie ocultă nu este zidită decât pe minciună. ca în timpul Revoluţiei franceze.pe care îi duce ori la eşafod. după un stagiu mai mult sau mai puţin lung. J. 286). studiul moralei şi practica solidarităţii. 117..ceea ce aduce cu Asociaţiile naţionale şi internaţionale ale Statului jidănesc 403 . 99 . maeştri) reprezintă partea esenţiala a societăţii secrete şi că numai pen tru dânşii munceşte ea. pe tot pământul. Ea lucrează la ameliorarea materială şi morală precum şi la perfecţionarea intelectuală şi socială a omenirii” 405 Şi când te gândeşti că nimeni nu se întreabă de ce se ascunde această societate. soţul şi maestrul. conduse de persoane misterioase.. p. la drept vorbind. mai există altele care le sunt superioare. când are un scop atât de sublim ca acela de a căuta adevărul? Ei bine.ucenic. p. neînsemnat. Francmasoneria posedă încă o altă organizaţie. atât este de anodină 404 .ca o mamă denaturată. combat. Ea se compune dintr-o întreagă ierarhie de grade . cea mai mare parte dintre francma soni au intrat în această societate. . 14. . oculta chiar pentru membrii săi.. .care. soţi.. neimportant. 405 Constitution du Grand Orient de France.

depune un jurământ şi mai pitoresc: „Aş vrea mai bine să mi se taie gâtul şi să fiu îngropat în nisipurile mării. îngroparea şi dezgroparea lui Hiram.. p. p. Gradele superioare procedează asemenea cu gradele ce le sunt inferioare 409 . adică la intrarea fiecă rui grad. la gradul de Maestru. p. iar memoria mea să fie în oroare tuturor masonilor” (Cahiers des Grades symboliques du Grand-Orient de France. de exemplu. I. nici chiar francmasonilor de grad infe rior 413 . această explicaţie este un ma rafet ca să înşele şi să liniştească pe masonii gogomani. cit. p. adică să iasă. I. Iată cum C OPIN -ALBANCELLI 415 descrie ceremonia: Scena se petrece în „Camera din mijloc” a Lojei. că cel ce n-ar îndeplini-o ar fi dat afară din societate 410 . Altă dată trebuia să-şi pună hainele pe dos. Bertrand. . 181. cit. Francmasonii din gradele joase n-au dreptul să intre în atelierele gra delor mai înalte. prezentă şi viitoare.cum fac jidanii când intră în Sina gogă. 412 Idem.iar această obligaţie este atât de rigu roasă. „În ziua în care masonul este iniţiat la al 18-lea grad. p. Leit..afară numai dacă n-am primit o permisie expresă şi numai în felul cum îmi va putea fi indicat. trebuie să intre de-a-ndăratele. 413 Copin-Albancelli. p. 173-174. I. nici să scriu asupra celor ce voi putea să văd sau să aud în adunările masonilor şi asupra oricărei chestii ce poate interesa Ordinul. I. 415 Copin-Albancelli. cit. La intrarea fiecărui grad. diferită pentru fiecare dintre ele. în Francmasoneria Marelui Orient. Fiecărui grad îi corespunde un atelier special 408 . promite următoarele: „Mă angajez să păstrez în mod inviolabil secretul masonic. din cauza iubirii de galoane. unde francmasonii se introduc. I. masonii cu grade superioare sunt ţinuţi să frecventeze. I. 232. Astfel. el devine de plano membru al Alianţei israelite universale. 175. 169.. care formează cu Francmasoneria o singură şi aceeaşi societate”. . 26). I. aşa ca fluxul şi refluxul să mă ducă într-o uitare veşnică”. În plus. .. care nu se dau îndărăt în faţa nici unei stupidităţi. 209. etc. unul câte unul şi cu pălăria pe cap. . ucenicii şi soţii sunt rugaţi să „acopere templul”.. p. 222.. 408 Atelierul masonilor de al 33-lea grad se numeşte Marele Colegiu al Riturilor. decât să divulg acest secret (Rituel des trois premiers degres symboliques de la Maçonnerie ecossaire. asişti la o ceremonie caraghioasă. p. Dar.. cit. 32).al 33-lea grad care se pare că este cel mai înalt din ierarhie 406 . 40). în Masoneria scoţiană. adică cu posterio rul înainte. 406 Copin-Albancelli. Când cineva pătrunde acolo pentru întâia oară. 211-220.. atelierele inferioare. Dar toate gradele lucrează în Loji şi este interzis ucenicilor şi soţilor să lucreze fără maeştri. după cum vom vedea mai departe. cu sârgu inţă. I. I. Ucenicul.. să nu spun nimic.că gradele superioare sunt rezervate celor vanitoşi. Când maeştrii voiesc să se reunească între dânşii. Paris. 409 Copin-Albancelli. I. 411 Idem. 410 Idem. se comemorează asasinatul. p. p. la fiecare iniţiere. 414 Ucenicul. cit. 407 Copin-Albancelli. 100 . I. I. Consimt. ajung la Loji deciziile voinţei nevăzute care dirijează Francmasoneria 411 . de a nu-l descoperi nimănui. Maeştrii sunt lumi naţi de lumânări.. înveţi un secret şi depui un jurământ. să sufăr pedepsele meritate prin ticăloşia mea. La Franc-maconnerie secte juive. cit. I. În Loji circulă zvonul. . alta pentru soţi. o a treia pentru maeştri. De altfel. p. I.venit nu se ştie de unde. cit.. 407 Dar. Pentru fiecare grad există o iniţiere specială 412 : una pentru ucenici. prin intermediarul acestor grade superioare.. Acest jurământ este însoţit de ameninţări şi de blesteme înfricoşătoare 414 . dacă vreodată aş călca aceste angajamente. arhitectul Templului din Ierusalim şi părinte al tuturor francmasonilor din lumea trecută. I. nici profanilor.. (J.

. etc. aruncat cu profuzie peste organizarea acestei societăţi secrete. 178.studenţi care nuşi văd de treabă şi care preferă politica. şi prăvăliaşii de tot felul cârciumari.fiecare făcându-se că nu vede coşciugul. băcani. este permis să se descopere ramura de salcâm. îi numeşte ignoranţi. 222. în mare parte. dus de un alt ovrei.. Dar Francmasoneria n-are trebuinţă de asemenea indivizi. C OPIN -A LBANCELLI . Se ridică cearşaful ce acoperă pe Hiram. Mulţi profani. birtaşi. un al treilea. . La gradul de Rose-Croix se reprezintă o parodie a ultimei cine a lui Iisus Hristos 416 . intrând în Francmasonerie şi supunându-se stupidelor şi ridiculelor probe de iniţiere. cadavrul. Venerabilul Lojei expune atunci fraţilor. Caraghioslâcul. De teamă ca explicaţia aceasta să nu i se şteargă din minte. cu cea mai mare seriozitate. care e transmisă în Lojă. nu sunt decât iniţialele cuvintelor Iisus Nazarineanul. Atunci se pre fac că văd. II. Hiram este culcat într-un coşciug şi este acoperit cu un cear şaf mortuar peste care se depune o ramură de salcâm artificial. în afară de capacităţile lor profesionale. 328).avocaţi fără pro cese .şi această ignoranţă fundamentală îi face. să nu i se stingă în inimă. care i-a văzut de aproape.se apucă mâna acestuia şi se zgâlţâie un deget.. cit. După al doilea. că regele Solomon este neliniştit de dispariţia lui Hiram şi că a dat ordinul să se procedeze la cercetări. croitori. 419 CopfahAlbanceffi. şi aşa mai departe. şcoli . Pétition contre le Franc-Maçonnerie. . cu mare spaimă. înalte de 30 cm. literele formând numele I. .ca şi voinţele Puterii oculte. negustorii. I. Masonul Rose-Croix va zice Inri când va întâlni un frate din gradul său. un alt voiaj e ordonat. p. 418 Prache.N.. o cultură foarte măr ginită.adică se pune să se învârtească şi să caute. cit. pentru a fi pedepsit pentru crimele sale. Adeptul Rose-Croix învaţă să o înlocuiască cu interpretarea următoare: Isus din Nazaret condus de Rafael în Iudeea. p. pe acel al asasinilor.. Dar ce e mai mult. se simt ruşinaţi şi nu mai pun picioarele în vreo Lojă 417 . gradele sunt pentru toată viaţa 419 . 101 . . Rafael.printre funcţionari ambiţioşi.tălmăcire care nu mai face din Hristos decât un ovrei ordinar.. masonii „se recrutează. în acelaşi timp. ce lasă să treacă lumina printr-o deschizătură situată la partea lor superioară şi printr-o alta făcută la bază. . titluri la înain tare. ridicarea la grade provine. 1905. . 3940. sub acest caraghioslâc. I. (Barruel. etc.R.va trebui ca fără încetare să o aibă în spiritul său. Într-adevăr. mai ales.acoperite de imense conuri de hârtie. Cu acest cuvânt se va recunoaşte. . p. se văd ieşind la iveală ideile talmudice de ură şi de răzbunare . Paris. cafegii. nu din alegerea de jos.prin masonii de grade 416 „În inscripţia pusă pe cruce. Toată lumea se precipită şi înconjoară coşciugul.institutori şi profesori care caută. Unul dintre maeştri ţine rolul lui Hiram.I. . l. . printre arhiviştii şi printre ne izbutiţii carierelor liberale (medici fără clientelă . . printre industriaşii. că degetul acesta se dezlipeşte de mână şi strigă toţi cu oroare: Mac benac! Dar. el este lozinca ce distinge acest grad”.vezi Druroont I. a la Chambre des Députés. la Ierusalim. p. Tocmai în cursul acestei din urmă călătorii. D. cu spirit independent. Memoires. De altfel. peste tot. mai ales. Aceştia săvâr şesc omorul. cu care ea îi însufleţeşte contra lui Hristos. să arate gradul de răbdare şi de idioţie al masonului.de teamă ca întreaga ură. 417 Copin-Albancelli. are drept scop să ascundă mai bine Puterea ocultă a lui Iuda şi. Imediat toată banda execută o primă „călătorie de cercetări”. 1. în stare să se supună la cele mai detestabile influenţe ” 418 Pe când autoritatea administrativă a Francmasoneriei nu durează decât un an.). măcelari. care este pus în mijlocul odăii. După constatarea că cercetările au fost zadarnice. cei mai buni francmasoni nu sunt decât nişte dobitoace foarte limitate în ceea ce priveşte intelectul şi au. ci din selecţia de sus. cit. Regele Iudeilor. Pe urmă. alţii.

p. francmasonii de grad inferior sunt observaţi fără să bănuiască nimic. I. I. un minimum de cinci locuri” (G. Totuşi membrii acestei Masonerii invizibile fac în acelaşi timp parte din atelierele Masoneriei albastre şi din cele ale Masoneriei grade lor înalte 425 . l. . I. al Masoneriei.putere ce guvernează şi Statul jidovesc. 420 421 Idem. Francmasoneria minte deci când îşi zice ei însăşi egalitară şi democratică 423 . ele lucrează unele asupra altora în acelaşi mod cum societăţile inferioare lucrează asupra lumii profane 426 . p. I. în vârful gradelor şi al asociaţiilor. fiii unui acelaşi neam şi adepţii unei aceleiaşi religii. p. cit. există o serie de socie tăţi internaţionale care constituie o a treia Francmasonerie invizibilă. prin şefi secreţi. I. pentru reprezentanţii naţiei jidoveşti. în timp de mai mulţi ani 421 . din Berlin: „Mai sunt şi alte Loji compuse numai din jidovi şi în care ne-ovreii nu pot pătrunde. Dar cea mai mare parte dintre francmasoni. I. p. cit. prin mijlocul misterului” 428 . toţi. de către masonii de grade superioare şi nu sunt ridicaţi în rang. În capul Francmasoneriei. probabil. I. puse în mişcare de către jidani. De sus până jos. cit. unde se reunesc toate firele răscoalelor urzite în Lojile creştine.. cu adevărat secretă chiar pentru cele precedente 424 .. p. 102 . 272. p. Le Juif. p. La Roma se găseşte de asemenea o Lojă formată în totalitate de iudei. nu se suie dincolo de gra dul de Maestru. cit. „Consiliul universal şi suprem.prescrisă de Talmud. I. . în 1862. 267. considerată în totalitate. 202. decât atunci când sunt judecaţi că sunt capabili de a transmite altora inspira ţiile directrice 422 .I. De aici sunt dirijate cele lalte loji. 423 Idem. Deasupra Francmasoneriei albastre. dar secret. cit. şi aceşti şefi necunoscuţi sunt. Aici se află tribunalul suprem al Revoluţiei. . compus din nouă membri. cit. Iată ce scria. p.. I. 427 Copin-Albancelli. cit. .. des Mousseaux. 424 Idem. un francmason protestant.aceea a celor dintâi trei grade. se găseşte un grup de oameni care dirig toată această colosală organizaţie.şi deasupra Francmasoneriei gradelor superioare. chiar de masoni având cele mai înalte grade. I. 428 A Chabauty. I. Acest consiliu superior este compus din şefi necunoscuţi. cit. 359). Les Juifs nos maitres. 132. p 245 422 Idem.adică Jidovii 427 . 271-278 426 Idem. Prin urmare. Dar. 1. trebuie să ţină în rezervă. p. Idem. care n-au văzut niciodată vreun creştin trecându-le pragul. Într-adevăr. La Londra există două Loji ovreeşti. 220. . I. 425 Idem. Francmasoneria.superioare 420 . Consiliul despre care vorbeşte acest autor nu constituie încă autoritatea supremă a Francmasoneriei. este compusă din o suprapunere de societăţi şi fiecare din ele este secretă pentru cele ce se află sub dânsa. I. 243. 239. . Aceasta este puterea ocultă supremă a Francma-soneriei. Vom mai adăuga că una din principalele ţinte ale acestei răufăcătoare asociaţii este de a se întinde asupra întregului pământ şi de a stabili astfel Republica universală ovreiască.astfel că cea mai mare parte dintre revoluţionarii creştini nu sunt decât nişte păpuşi oarbe.

a căror formaţie este datorată. 103 . p. p. I. cit. .l urăşti şi să-l combaţi 438 .masonerii. vezi Prache. . du Convent de 1900.. în Convent: „nu trebuie lăsat să se vadă. 16 Janvier au 29 Fevrier 1897. 158-159.al cărei preşedinte va fi un fiu al lui Iuda 430 . . p. . înşelăciune şi vicleşug 437 . alături de Francmasonerie. cu care Francmasoneria formează o triadă infernală. R. 431 C. II. p. 434 C. 258. 31-32. 198. Dar Francmasoneria are o mulţime de apendice. .. De altfel. I.. sfântă şi sacră. în aceasta operă. 263. Şi noi ştim că acelaşi scop îl urmăresc şi Talmudul şi Cahalul. Astfel. 1891. Cercurile de studii. p. p. cit. La Conventul din 1900. 10. F.creştinismul şi în particular catolicismul.În ochii masoneriei. În 1894. . de exemplu. I.. mai târziu. p. 197. I.Francmasoneria este o instituţie sublimă. 195. Aceste predici se desfăşoară. cit.Casele şcoalelor. ea a creat un număr considerabil de asociaţii pe care le vom numi sub . ce se face în Lojile masonice? Începi .pe care trebuie să . vezi Prache. Ligile liberei cugetări (Libre-Pens é e). acesta este scopul esenţial al acestei opere satanice. cit. cit.. ci din lumea întreagă” 431 . p. 436 Idem. făţărnicie. în 1891. până şi sindicatele de lucrători 432 . mai sunt şi fiicele Francmasoneriei: Liga învăţământului.. L'Autriche juive. Într-adevăr. p.Societăţile de biblioteci.Francmasoneria are un duşman. n. 209. predici tu însuţi altora.. cit. du Conveni de 1895. pe două teme: 1. .. cit. 313.acelea ale învăţământu lui. I. p. Francma soneriei” 433 . vezi Prache. fi. societăţile. Prin urmare.prin a asculta predici şi.. p. I. de conferinţe. R.acelea ale Drepturilor omului şi ale cetăţeanului. 438 Idem. p. 2. I. raportorul unei comisii masonice zise. de obicei. R Les travaux du Grand-Orient. . 429 430 C. dacă avem talentul de a organiza aceste societăţi. în mare parte. cit. I. mâna Francmasoneriei” 436 . 190. p. I. 602. . Lecoq făcu declaraţia următoare: „Nu trebuie să ui tăm că. 433 Bull du Grand-Orient. Trocasse.zice C OPIN -A LBANCELLI . Asemenea codiţe sunt. „marea misiune a Franţei este de a prezida la organizaţia Republicii universale” 429 . ea este eterna începătoare a tot ce se face bine şi mare în omenire . Dar. Universităţile populare ” 434 . la Congresul Lojilor din Miazăzi. Şi în 1908. 289. 435 Copin-Albancelli. întotdeauna şi în tot locul. 437 Idem. vezi Prache. mascând totuşi masoneria: Acest mijloc ne va procura ocazia de a face să predomine ideile noastre pretutindeni. s-a aflat că „libera-cugetare fran ceză numără 600 grupuri.. stând însă între culise” 435 . de Universităţi populare. la rândul său. 432 Copin-Albancelli. Congresul masonic recomandă crearea de societăţi care să lucreze sub inspiraţia masonică. „Francmasoneria se forţează să prepare Statele-Unite nu numai din Europa.

Bemouville. II. . Ceea ce se transmite. . 63. eşti obligat să asculţi mai mulţi oratori care nu vorbesc decât de pericolul clerical şi tună şi fulgeră asupra congregaţiilor. 444 Idem. Pentru F. II. . Ei sunt animaţi de o ură implacabilă în contra Dumnezeului creştinilor. I. niciodată.o întindă” . venită din partea Francmasoneriei. este starea de spirit indispensabilă pentru realizarea planurilor Puterii oculte. care. cultul bogăţiei. este un geniu răufăcător care te chinuieşte pretutindeni şi în tot minutul. Intraţi în orice Lojă şi „niciodată nu veţi auzi pe nimeni să ceară să se atingă de miliardele jidanilor” 445 . Trebuie.să vedem prin ce această societate. de câte ori aţi făcut acestea unuia dintre aceşti fraţi ai mei mai mici.„săracul. p. la masă. Am însetat şi mi-aţi dat de am băut. şi Ev. în Francmasonerie. la fiecare reunire..dacă. c. . pe care îl 104 . ordine 439 . II.Trebuie de asemenea să se ştie că.. ai putea cel puţin să opui curajul. În temniţă am fost şi aţi venit la mine. adorând pe acesta ca fiind adevăratul Dumnezeu. Ragon. masonul care întinde mâna. 443 Drumont. p. cuţitului asa sin” 443 . v.aţi făcut” ? 442 Dar să ascultăm pe DRUMONT care o să ne-o spună: „Sărăcia.necunoscut până la dânsa. XXV.imoralitatea popilor. 445 Anumite societăţi masonice sunt francamente satanice. I. 31-40. . mai curând sau mai târziu.după F. 336. Şi când te gândeşti că săracul este marele prieten al lui Dumnezeul. Idem. I. „Nu introduceţi niciodată în Ordin decât oameni care pot să vă prezinte mâna. „ceea ce caracterizează masoneria. . Iniţiaţii lor profesează cultul lui Lucifer. Într-adevăr. va înlocui caritatea creştină. „o somaţie oficială. Mie Mi . într-o lojă te găseşti într-un mediu unde ţi se cântă mereu acelaşi cântec. Matei.Acum.adaugă F.. I. când ieşi. să se întrebuin ţeze influenţele individuale. în toate discuţiile şi conversaţiile între francmasoni ţi se demonstrează cu probe. cit.şi cum va răspunde la divinele cuvinte ale lui Hristos: „Am flămânzit şi mi-aţi dat de am mâncat. Francmasonul are. nu se dau şi nu se primesc. p.este lepra hidoasă a masoneriei”. . .. Gol am fost şi m-aţi îmbrăcat. Se lucrează numai prin sugestie 440 .. 439 440 Copin-Albancelli. care îşi zice filantropică. Bazot. de exemplu.un sentiment cu adevărat diabolic: ura săracului ” 444 . pe care vrea să o nimicească. Străin am fost şi m-aţi primit.bineînţeles mincinoase şi presă rate cu anecdote pipărate.. chiar dacă la început erai binevoitor sau cel puţin indiferent faţă de cler. Nimic nu te poate sustrage să nu te plictisească şi obrăznicia lui nu cunoaşte nici margini nici obstacole. Legea iubirii . este destinată să avorteze. iar nu să v . 66. ca ovreiul. Amin zic vouă. din contră.ajungi după câtva timp să devii anticlerical. Bolnav am fost şi m-aţi îngrijit. sfârşeşte prin a te sugestiona.adunată nu importă cum. în timp de mai mulţi ani. cit. este un sentiment. în momentul afacerilor tale. 337. p. Dacă. II. . . . Îl găseşti când te scoli. Prin urmare. cunoscând organizaţia Francmasoneriei şi ştiind chiar care îi este scopul. Ap. 441 Idem. Mai bine ar fi să întâl neşti o mână armată cu un pumnal. . Astfel se poate citi în Revista masonică. cit. ascunse însă cu îngrijire” 441 . 442 Sf. cit.

adică ar fi precedat cu 64 de ani Revoluţia. pour l'annee maçonnique. 276.. H. Asociaţia ocultá a Iluminaţilor fu dizolvată. adică Lucifer.. Instincte sociale.EFECTELE FRANCMASONERIEI Acum să examinăm efectele Francmasoneriei. şi aici se hotărâră planurile Revoluţiei franceze. 447 Drumont. cil.. 1. în urmă.adică afară din Franţa.. înainte de Revoluţia franceză. p. italiene etc. între alte scopuri.. scopul de căpetenie al acestui cataclism social. Francmasoneria ar data din 1725. căci „la lucru vezi ce poate lucrătorul”. în ce a constat această Revoluţie. 265. care poate fi considerată ca o dezlănţuire înspăimântătoare şi ca o ciocnire şi mai amară a patimilor de proprietate şi de dominaţie.. Lojile franceze. . 450 Annuaire du Grand-Orient de France. care a fost dublu. . commencant le l-er marş... .şi chiar asasinatul e adeseori practicat”.. îngerul de lumină. se contopiră împreună. „În Franţa. În ritualurile masonice există o legendă după care francmasonii ar descinde toţi din Hiram. Dumnezeului blestemat. cit.. H. Memoires pour servir a l'histoire du Jacobinisme. de către guvernul bavarez care confiscă multe documente infame şi le depuse în Arhivele Statului. edit).. unde se găsesc şi astăzi.. . Aceştia ar fi. 276. în 1786.. ar fi fiul Evei şi al lui Eblis. adică: 1 °. un mare Congres al Francmasoneriei universale şi acolo.zice Copin-Albancelli. ură. „Tot în această reunire fură decise omorul regelui Ludovic al XVI-lea”449. ură. 159 (Sfetea. şi al reginei Maria-Antoaneta. acest jidov adună pe toţi franc masonii într-un Convent. (Copin-Albancelli. I.” . Arhiepiscop de Besancon. care-şi propuneau.şi cei dintâi mari-maeştri ar fi fost doi englezi: lordul Derwentwater şi lordul Harnouester. în 1785. naturalizarea jidovilor.ale cărei dramatice evenimente sunt enigmatice pentru cine nu cu noaşte misterioasa origine. . M. E. . D.. blestemat.. p. 1803). 449 Vezi scrisoarea cardinalului Mathieu. germane. Ei au chiar o formulă care le rezumă starea de spirit G. în alt loc 446 .. engleze. A.. la Wilhelmsbad. Aici ne vom mulţumi să punem mai întâi în evi denţă rolul ce l-a avut Francmasoneria ca iniţiatoarea şi conducătoarea acestui dezastru colosal. În 1782. 295). . după propriile sale anuare 450 .şi să arătăm. blestemat.constructorul Templului din Ierusalim. I. Hambourg. .o sectă de francmasoni. citată de Drumont în la France Juive. regina din Sabba.. I. H.. persecuţia creştinismului. 105 . declară înşelător. .că o asemenea asociaţie.. A. etc.şi din Balkis. M.. I. care întrece tot ce se poate închipui. p. ţinut la Frankfurt. 2 °. . p. . ovreiul A DAM W EISHAUPT a creat în Bavaria. în loc să fie fiul lui Adam şi al Evei. 446 Paulescu. p. să distrugă Catolicismul 447 adică Creştinismul. Leit. Am spus. 7 aprilie 1875. 1910. I.. M.formată din bărbaţi şi din femei. 1899. urmaşii lui Cain. ură.. el convocă. I. I. 1. (Copin-Albancelli.. Cel dintâi şi cel mai important dintre aceste efecte a fost Revoluţia franceză.. amândoi. 448 Drumont. Am putut constata.ceea ce înseamnă: Glorie şi iubire lui Lucifer. .. A. În sfârşit. . numiţi Iluminaţi. care trebuia să izbucnească patru ani mai târziu 448 .care.este o adevărată şcoală de desfrânare.292). cit. ROLUL FRANCMASONERIEI CA INIŢIATOARE ŞI CA DIRECTOARE A REVOLUŢIEI FRANCEZE În 1776. (Barruel. p.. ..

Întrun colţ al sălii era pus un manechin. de cinci francmasoni. ea fu prezidată de un mare senior francez.. la Franc-imçonnerie et la Révolution francaise. era Philippe le Bel. contele d'Aumont. (Montioie. p. pe eşafod.Talmeyr. acestor mari seniori. Barnave.. 451 M.o doză enormă de candoare..sărmani naivi care.. înveşmântat cu toate podoabele regalităţii. Familia sa a fost gonită din Spania. . în alte Loji găsim pe Lafayette. Sieyes. Ducele Philippe d'Orleans a fost deci Serenisimul Mare-Maestru al Ma soneriei franceze. vezi şi Copin-Albancelli. de asemenea.. pentru ca să fie primit cavaler Kadoş.. „Astfel. neputând să se mărturisească pe faţă jidovească. pe Fauchet. . 315.. mai toţi.ceea ce dânsul şi făcu.. în „Loja Nouă surori” frecventează Condo-rcet. 7 (Perrin edit.” 456. El plăti primele cheltuieli ale revoltei. 106 . . Peuon. I.. s-a făcut protestantă. 455 Marat este ovrei. 63 454 Drumont.. el este în adevăr un Maran (ovrei spaniol). Talmeyr. de la 1771 la 1793. . .Apoi. scriitori. Deschamps. ducele de Biron. printr-o spirituală ironie. De altfel. p. cit. ea s -a refugiat în Sardinia. ca şi o bună parte din înaltul cler.. botezaseră o Lojă din Versailles.în sfârşit. I. ca „Barruel. să -l ţină ridicat cu mâna dreaptă şi să păstreze pumnalul în mâna stângă. Mare-Maestru al Ordinului Templierilor şi că omul. prin guillotina din Franţa (Drumont.adică strămoşul său.. Eckert. p. sperând să poată escalada tronul. .Egalité. . vezi Drumont. de ducele de Chartres. ducele d'Antin. Dar. Brissot. apoi în Elveţia şi. de Castellane etc. I. I. de Praslin. . toţi oamenii care au luat o parte activa la Revoluţie. cu murdăria în care trăieşte. I. au plătit cu capul. Danton. 281 453 M. I. I se mai dădu porunca să taie capul acestei figuri. Ducele d'Orleans fu înarmat cu un pumnal şi i se ordonă să-l înfigă în păpuşa încoronată. al cărui cap însângerat îl ţinea în mâna dreaptă.. cu numele Saint-Jean de la Candeur. cit.. Adevăratul său nume este Mara. Claudio Janet.şi tot el. Histoire de la conjuration du duc dOrleans.. Talmeyr. cit.. 1904.zice D RUMONT . I. negustori.ducele de la Rochefoucauld. se urcă. 456 M. adică nobili. cit. sub numele de Philippe . I. devenit inutil sectei. erau ale lui Jacques de Molay. Chabot.. pe Saint-Just. În fundul acestei săli era reprezentată o peşteră care conţinea nişte oseminte. cit. „Louis-Philippe-Joseph fu introdus. I. într-o sală întunecoasă. Bailly.. pentru ca să conspire contra lor înşişi 454 . cei mai mari seniori din Franţa 453 .ceea ce dânsul execută. Lojile nu-şi asociau decât numai oameni de un oarecare rang. p. p. . vota moartea vărului său Louis XVI. numiţi Fraţi. I. cu ura neîmpăcată ce o arată societăţii creştine.. neghiobia lor. au probat că francmasonii populau adunările de la 1789 la 1799” 457 . mai mulţi istorici. cit. uneori ajungeau chiar până la mici bur ghezi. 276-277. p. Alături de acest mizerabil ambiţios. I. Mirabeau. ecleziastici. . 452 Drumont. în aceleaşi Loji se întâlnesc. înainte şi în timpul Revoluţiei. Fourcroy. care răspunde rugurilor din Spania. comte de Clermont. la rândul său. p. 298). cit p. regele Franţei”. prinţul de Broglie. Camille Desmoulins. El avea legături intime cu ovreii şi ştia că ei dirijează Francmasoneria 452 . Ludovic de Bourbon. I. I. 457 Copin-Albancelli. se înregimentară în Loji şi împinseră din toate pute rile la roţile Revoluţiei.în sfârşit. 35-36. luminate de o candelă de mormânt. Ceva mai mult „La început. Trebuia. Inspiratorii oculţi ai Masoneriei.. exclusiv recrutată din aristocraţie. p... pe Marat455. . de Noailles. care deveni mai târziu ducele d'Orleans” 451 .. Atunci i se spuse că osemintele ce vedea în peşteră. Cu lepra care-l roade. 279). cit. de Choiseul. pe Robespieire.pe urmă de un prinţ de sânge. 316.) Motioie a descris ceremonia la care a trebuit să se supună Ducele Philippe d'Orleans.

dar nu descindeau mai jos. Deodată, în 1787, îşi afiliară hamali, plutaşi, haimanale de tot soiul hoţi de stradă sau briganzi de drumul mare, asasini şi răufăcători de meserie. De asemenea pri miră, în masă, o mulţime de soldaţi 458 . Sar putea obiecta că Lojile francmasone au fost închise încă de la începutul Revoluţiei 459 . Lucrul acesta e adevărat. Dar, ele au fost înlocuite prin Cluburi 460 , pe care Jacobinii, - adică francmasonii, leau deschis atunci în toată Franţa. Înainte de Revoluţie, „în Franţa numai, tabloul corespondenţei Marelui-Maestru al masoneriei, ducele Philippe d'Orleans, nu ne arată mai puţin de 282 oraşe, având fiecare Loji regulate. În Paris, se numărau 81,... 16 în Lyon,... 7 în Bor deaux,... 5 în Nantes,... 6 în Marseille... 10 în Montpellier,... 10 în Toulouse...” 461 . Or, - zice T ALMEYR , - Clubul Jacobinilor, cu clubul sau central din Paris şi cu cluburile corespunzătoare din provincie, constituie Francmasoneria ea însăşi cu cele 282 oraşe ale sale, federate în loji” 462 . De altfel, „clubul Jacobinilor reproduce în mod riguros Francmasoneria, în ceea ce priveşte statutele, regulamentele, obiceiurile, precum şi anumite particula rităţi de vocabular. Acelaşi mod de admisie, aceeaşi organizare interioară, aceleaşi ramificaţii exterioare, aceleaşi angajamente impuse şi luate, acelaşi sistem mecanic de transmisie de ordine şi de lozinci” 463 . Iată ce zice despre aceste cluburi, T AINE , istoricul Revoluţiei, - care totuşi vorbeşte relativ puţin de ele, impunându-şi să nu numească Francmasoneria. „În primele şase luni din 1790, orice oraş mare îşi are clubul său... Dar, mai ales, după sărbătoarea Federaţiei, aceste societăţi se înmulţesc”. În timpul acestei sărbători, sectarii capitalei sau ai marilor cetăţi „au primit şi îndoctrinat pe semenii lor”, sosiţi din oraşele mici şi din târguri. Aceştia au luat cu ei „instrucţii şi direcţii; li s-a spus la ce serveşte un club, cum îl formezi şi, din toate părţile, societăţi asemenea se stabilesc pe acelaşi plan, cu acelaşi scop, sub acelaşi nume” 464 . „După căderea tronului... sunt aproape atâtea cluburi, câte comune, - adică 26.000 465 Aceste cluburi au o organizare puternică. Ele au la Paris un centru de reunire şi un stat major „în clubul Amis de la Constitution” 466 , căruia provincia îi împrumută statutele, regulamentul, spiritul şi care devine societatea mamă, toate celelalte fiind fiicele ei adoptive” 467 . Cu modul acesta, s-a format „o vastă asociaţie, ale cărei lăstare multiplicate au invadat tot teritoriul şi care acoperă , pe cel mai puţin însemnat dintre aderenţii ei, cu atotputernica sa protecţie. În schimb, fiecare club afiliat se supune lozincii ce-i este
458 459

M. Talmeyr, I. cit, p. 38 Copin-Albancelli, I. cit., I, p. 311. 460 Idem, I. cit, I, p. 313. De altfel, închiderea Lojilor nu incomodează câtuşi de puţin pe un autor francmason, F. Schaffer, care publică în Bulletin maçonnique de la Loge Symbolique Ecossaise, un studiu unde arată că principalele Loji din Paris, dispărând în timpul Revoluţiei, se transformară în cluburi. Astfel, de exemplu, Clubul „Amis de la Verite”, deschis la 15 oct. 1790, la Palais Royal, nu era decât o veche Lojă (Copin-Albancelli, I. cit, LI, p. 334). 461 Barruel, Mémoires pour servir a l'histoire du Jacobinisme, T. V. c. XI, Hambourg, 1803; citat de M. Talmeyr in La Franc-maçonnerie et la Révolution française, p. 34. 462 M. Talmeyr, I. cit., p. 39. 463 Idem, I. cit, p. 40. 464 Taine, Les Origines de la France contemporaine, III, p. 45. 465 Ibidem, I. cit, p. 46. 466 Idem, p. 55. 467 Idem, p. 56

107

expediată din Paris” 468 . Şi asociaţia „îşi întinde ramurile în tot regatul şi chiar în străinătate” 469 . Dar „totul se petrece sub secretul cel mai inviolabil” 470 . Este „o operă de tenebre . Şefii ei înşişi o numesc Sabat” 471 . Aceste cluburi „înrolează bandiţi în serviciul lor . Se răspândeşte zvonul că în cutare zi va fi o mare răscoală, cu asasinate şi jaf important, - precedată de o dis tribuţie de bani, de către şefi subalterni, pentru oameni - siguri 472 , - şi, după aceste anunţuri, briganzii se adună din treizeci sau patruzeci leghe împrejur” 473 . Sunt plătiţi „12 franci pe zi... Cât pentru bani, îi iau de la ducele d'Orieans - şi-i iau din belşug, căci la moartea acestuia, din 114 milioane avere, s-au găsit 74 milioane datorii” 474 . Dacă T AINE evită chiar să pronunţe numele de Francmasonerie, - doi scriitori, C OCHIN şi C HARPENTIER , studiind de curând campania electorală din 1789, în provincia Bourgogne (după actele arhivelor municipale şi naţionale), - au găsit urme neîndoioase ale acţiunii Francmasoneriei şi au descoperit chiar, în documentele ce au avut în mâini, întrebuinţarea jargonului masonic, astăzi bine cunoscut 475 . Şi dânşii conchid: „Nu există nici o singură mişcare, zisă populară, de la 1787, la 1795, care să fi fost în realitate populară. Toate au fost hotărâte, organizate, determinate în amănunte de către şefii unei societăţi secrete, Francmasoneria , - care au lucrat în acelaşi timp şi în acelaşi mod, făcând să se execute peste tot aceeaşi lozincă” 476 . Louis B LANC , - francmason şi chiar revoluţionar - semnalează şi dânsul partea luată de masonerie, la Revoluţie. „În ajunul Revoluţiei, Francmasoneria luase o dezvoltare imensă. Răspândită în toată Europa... ea agita pe ascuns Franţa şi prezenta imaginea unei asociaţii fun dată pe principii contrarii celor societăţii civile... Cum cele trei grade (ucenic, soţ, maestru) ale masoneriei ordinare cuprindeau un mare număr de oameni, opuşi, prin stare şi prin opinii, la orice proiect de sub - versie socială, novatorii multiplicară gradele scării mistice ce trebuia suită; ei creară sub - loji, rezervate sufletelor ardente... sanctuare tenebroase ale căror porţi nu se deschideau adeptului, decât după o serie de încercări, calculate astfel ca să se poată constata progresul educaţiei sale revoluţionare. Francmasoneria atrase... pe ducele d'Orieans, viitorul amic al lui Danton, - pe acest Philippe - Egalité, atât de celebru în fastele Revoluţiei, - căreia îi deveni mai târziu suspect şi care - l ucise... Acesta primi Marea - măestrie, îndată ce-i fu oferită şi, în anul următor (1772), Masoneria din Franţa,... se strânse sub o direcţie centrală şi regu lată, constitui Ordinul pe baze cu totul democratice şi luă numele de Mare-Orient. Aici fu punc tul central al corespondenţei generale a Lojilor; aici se reuniră deputaţii oraşelor îmbrăţişate de mişcarea ocultă; de aici porniră instrucţii, pe care un cifraj special sau un limbaj enigmatic le ascundeau privirilor duşmane, astfel ca nimeni să nu le pătrundă sensul. Din acel moment, Masoneria îşi deschise porţile înaintea oamenilor pe care îi vom
468 469

Idem, p. 57. Articol al lui Malet-Dupan. - citat de Taine, I. cit. III. p. 121. 470 Taine, I. cit, III, p. 55. 471 Idem, p. 58. 472 Agitatorii au ca lozincă: Eşti sigur? şi ca răspuns: un om sigur” (Taine, I. cit, III, p.60). 473 Taine, I. cit, în, p. 59. 474 Idem, p. 60. 475 Augusfin Cochin et Cb, Charpentier. La campagne electorale de 1789, en Bourgogne. Action française, Novembre, 1904; vezi Copin-Albancelli. I. cit, I. p. 317. 476 Idem, I. cit; v. Copin-Albancelli, I. cit, I, p. 320. 108

regăsi în mijlocul învălmăşelii revoluţionare” 477 . Dar nu este încă totul. „În tot timpul răscoalei, - zice B ARRUEL , - fie la Hotel-de-Ville, fie la Carmes (unde a avut loc un masacru de preoţi creştini), adevăratul mijloc de a fraterniza cu briganzii, erau semnele masonice. În chiar momentul măcelului, gâzii dădeau mâna, ca francmasonii, acelora dintre simplii spectatori care îi apropiau 478 . În plus, - mai toţi termenii întrebuinţaţi în timpul Revoluţiei ca: „Aduna rea naţională”, „Convenţie” (de la Convent), „a declara pe cineva suspect”, „a declara patria în pericol” 479 , etc, până şi faimoasa deviză republicană „Libertate, Egalitate, Fraternitate” 480 , sunt nişte expresii pur masonice. SCOPURILE REVOLUŢIEI FRANCEZE 1. Introducerea jidanilor în Franţa şi naturalizarea lor. Acum, cunoscând rolul pe care Francmasoneria l-a jucat în producerea şi conducerea Marii Revoluţii, să amintim cititorului că ovreii, - goniţi din Franţa în 1394, - nu s - au întors îndărăt decât în 1791, când Constituanta le - a deschis larg fruntariile. Dar, aceasta n-a fost îndeajuns fiilor lui Iuda. Ei au voit să pună mâna şi pe drepturile de cetăţenie, jinduite cu mare dor. Cum însă jidovii, prin ei înşişi, ar fi fost neputincioşi să ajungă la realizarea unui asemenea scop, au recurs la Francmasonerie, - creată de ei tocmai pentru acest scop, - şi această formidabilă societate ocultă le-a permis să facă să lucreze francezii „ la reconstruirea Templului lui Solomon”. Şi într-adevăr, francmasonii din Constituantă luptară, timp de patru ani, pentru ca jidanii, sosiţi de ieri, să capete aceleaşi drepturi civile şi politice ca şi francezii. Ei reîncepură de paisprezece ori atacul şi sfârşiră, a cincisprezecea oară, prin a-şi ajunge scopul, - la 29 septembrie 1791, chiar în ajunul dizolvării Constituantei 481 . Faimoasa Carte a Drepturilor omului apare, celor ce o privesc mai de aproape, ca fiind inventată ca să disimuleze o alta, pe care voiau să o impună lumii, fără să o formuleze, Cartea Drepturilor Jidovului 482 . 2. Suprimarea creştinismului Vom insista acum asupra unui al doilea scop, pe care l-a avut Francmasoneria în timpul Marii Revoluţii - scop capital pentru neamul talmudic, adică; nimicirea creştinismului, - scop pe care a început să-l pună în practică, chiar înaintea izbucnirii acestei teribile furtuni. Într-adevăr, francmasonii avură dibăcia diavolească să se scape mai întâi de singurul duşman de care aveau serios teamă, - adică de iezuiţi! „Fără” desfiinţarea prealabilă a iezuiţilor, Revoluţia franceză ar fi fort imposibilă”,
477 478

Louis Blanc, Histoire de Ia Revolution française; vezi Copin-Albancelli, I. cit., I, p. 306-311. Barruel, Mémoires etc, T. V, c. XII; vezi M. Talmeyr, I. cit, p. 53. 479 M, Talmeyr, I. cit, p. 8 şi 9. 480 Francmasoneria are drept deviză: Libertate, Egalitate, Fraternitate”, în Cotistitution du Grand-Orient de France; vezi Bidegain, I. cit. p. 11. 481 Copin-Albancelli, I. cit., I, p. 356 şi 363. 482 Ibidern, p. 430.

109

dar inteligenţi. 231. p. .. într-adevăr. „Concertul de acuzări şi de calomnii azvârlite în contra iezuiţilor. Dar.numele de iezuit este odios şi echivalează cu acela de viclean mârşav. pe marele istoric T AINE . p. I. I. 488 Idem.nu numai buni şi caritabili. . cit. Francmasoneria fabrică o scrisoare falsă. ar fi avut ca rezultat înlăturarea definitiv a scopului. prin urmare. IV.învăţământul superior şi primar. Este paharul lor de băut. în această epocă. capabili să opună o rezistenţă invincibilă francmasonilor şi chiar să demaşte manoperele oculte ale acestora. 485 Lá Dijon se văd principalii Iacobini „traversând oraşul. II... cu toată ardoarea ce poate da un monstruos fanatism. I.asistenţa săracilor. a dărâma.a lovit nu numai în clerul înalt.. în momentul acela. cit. . a femeilor lăuze. are ceva înspăimântător ”. . . Or. în această scrisoare se vorbeşte de nişte documente.a le jefui tezaurele. Histoire de France. II. făcu o aşa de mare impresie asupra prea credulului monarh. Sismondi. (Taine. ceea ce.000 de iezuiţi. T. francmasonii recurseră la violenţă. să facă „Biserica Franţei schismatică” 488 . Apoi. veni şi rândul Franţei.a profana vasele şi alte obiecte sacre 485 . Suprimarea iezuiţilor a fost. 483 484 Drumont. . crescuţi într-o disciplină rigidă. Aceşti călugări se găseau în drumul său şi o împiedicau să înainteze.pe care o prezentă ca venită din partea iezuiţilor. fiecare cu câte un potir la sub ţioară. După ce au confiscat bunurile ecleziastice şi. a in cendia bisericile.în toată Europa şi chiar la noi. I. pe care-l uzurpase. care descrie persecuţia religioasă a Revoluţiei. 487 Idem. care altădată se bucura de privilegii. vorbind de Constituţia civilă a clerului. 341). p. II. când ceasul păru sosit pentru a-şi executa planul conceput în în tuneric. cele mai mar cante. Masonii începură deci să răspândească. minciuni şi calomnii atât de infame. I. la care jidanii ţineau atât de mult să ajungă.zice R ABAUD S AINT -E TIENNE . Vom urma. mănăstirile iezuiţilor fură înconjurate de trupe şi aceşti părinţi fură aruncaţi în închisoare. . În Spania şi în imensele colonii ce ea poseda pe atunci. . Jacobinii începură prin a închide. a infirmilor. . din care ar rezulta că naşterea regelui nu fusese legitimă şi că. şi aici. I. cercetările ştiinţifice.scrie chiar un istoric protestant 484 . 229. toate astea nu le-au fost de-ajuns. Adunarea stabili Constituţia civilă a Clerului 487 . a fost o groaznică persecuţie religioasă .îngrijirea bolnavilor 486 . . oricine este ţinut să aducă pe al său la cârciuma Montagne”. acesta n-avusese nici un drept asupra tronului. Compania lui Iisus fu nimicită printr-un mijloc şi mai infam. asupra acestor bravi soldaţi ai lui Hristos. 234. Prima lovitură fu dată în Portugalia. 214. sub inculpaţia de conspiraţie. că imediat el ordonă expulzarea a 6. . p. . . prin aceasta. ale Revoluţiei.care fu succesiv urmată de Spania şi de Austria.. În aceeaşi zi..expresia unei uri implacabile în contra creştinismului. Această persecuţie. instruiţi. În urmă. XXIX. în România. cu profunzime. 110 . francmasonii atacară direct catolicismul . că şi astăzi. 266. . O asemenea invenţie absurdă. cit. cit. 486 Taine. protestant şi revoluţionar 483 . un capo d'opera de perfidie din partea Francmasoneriei.educaţia orfanilor şi a copiilor găsiţi. . dar a izbit şi în toţi preoţii şi în toţi credincioşii. p. Ei erau nişte creştini. unită cu ipocrizia. nici mai mult nici mai puţin. cit. Una din trăsăturile caracteristice. au suprimat „cultul. Puţin timp după aceea. adică în imensa majoritate a poporului francez. această Constituţie tinde.. p.

ca şi nobililor. legea atinge şi pe laici toţi cetăţenii care refuză jurământul impus pierd dreptul de vot. 111 . 492 Idem. „Continuarea slujbei de preoţie a devenit o ruşine şi chiar o crimă” 495 . ei urmăresc până la capăt planul talmudic de „a extirpa creştinismul” 502 . 489 490 Idem. prin o agravare extraor dinară.000 sunt destituiţi” 494 . prin această drăcească dispoziţie. p. Dar. 497 Taine. I. cit. cit. sunt revocaţi din funcţii şi sunt decla raţi incapabili de orice oficiu public. Ea va alege pe episcop sau pe preot” 489 . închişi. cu cât eşti mai credincios. Dar. 495 Idem. 46. I. sau că majoritatea sa. p. sunt destituiţi şi declaraţi «refractari». 491 Idem. apoi goniţi.. catolicii sunt excluşi de la alegeri şi mai ales de la alegerile ecleziastice. p. p. „toţi ecleziasticii care refuză jură mântul cerut.„se continuă chiar până la masă”.şi. de către alegătorii districtului.Papa nu va mai avea. 499 Idem. 241. 237.dacă n-ar fi fost odioasă.. furnizată de club.. I. IV. cu atât mai puţin iei parte la alegerea preotului” 492 ... să confirme episcopii sau preoţii. . Prin urmare. cit. căci aceste două nume indică duşmani publici ce sunt puşi în afară de lege” 496 . I.. înecaţi. nu numai prin o supunere pasivă. 500 Idem. 89. „Poporul alege miniştrii Bisericii. exilaţi. sa fie pe faţă ostil catolicismului şi chiar creştinismului. aceşti alegători nu sunt nici măcar ţinuţi să aparţină comuniunii sale.preotul. . II. nici un articol din programul lor nu va fi executat cu atâta insistenţă şi încăpăţânare” 501 . Un decret al Directoriului „schimbă zilele de târg pentru ca credincioşii să nu mai poată cumpăra peşte în zilele de post 500 . 502 Idem. „Se omoară femei pentru că au asistat la liturghie”. p. I. I. cit. de luterani şi de ovrei. suspecţi de revoltă în contra legii şi de rele intenţii în contra patriei” 491 . de acum înainte. 496 Idem. . . 85. 599. 439. II. cit. II. Pedeapsă cu moartea contra celui ce primeşte un preot” 498 . I. IV.zic jacobinii la tribuna Convenţiei. Persecuţia meschină şi ridiculă.ceea ce echivalează cu aristocraţi. 600. p. 238. 442. Episcopul e numit de către alegătorii departamentului. public sau privat” 497 . p. p. . „Război Duminicii şi vechiului calendar. cit. cit. clerul trebuie să subscrie. 494 Idem. dar chiar printr-un jurământ solemn” 490 Ca sancţiune. II. 85. În consecinţă.000 de preoţi. II. masacraţi. II. ghilotinaţi. se adună marea majoritate a preoţilor” 493 . „O sută treizeci şi patru de arhiepiscopi şi de episcopi refuză jurământul în jurul acestui stat-major. p. cit. Într-adevăr.adică li se zice fanatici. împuşcaţi. cit. „La toate aste noutăţi. cu orice preţ.I. Puţin importă ca adunarea electorală să conţină o proporţie notabilă de calvinişti. 498 Idem. IV. I. prăznui rea obligatorie a celei de a zecea zi. p. 501 Idem. 493 Idem. „Li se dă o poreclă. cit. „din 70. p. . „Nimic nu ţine jacobinilor pe suflet ca acest război în contra catolicismului. „împreună cu clerul. cit. I. furia acestor revoluţionari blestemaţi se răs frânge şi asupra tuturor ortodocşilor zeloşi şi mai ales a tuturor femeilor din clasa de mijloc şi din cea de jos”. IV. IV. Idem. I. sub pedeapsă de amendă şi de închisoare” 499 . 235. „Porunca este de a împiedica cultul . de unde rezultă că. .

ei fură în primul rând în mişcarea liberală. lui G. De la recrudescenţa revoluţionară din 1848. opera Francmasoneriei jidoveşti. 506 Copin-Albancelli. X. în faţa monarhiei regale înviate şi să afirme. pregătiră căderea Imperiului. fiind împărat. care nu e mai puţin vanitos decât acela despre care 503 504 B. care era aproape sugrumată.. p. . I.mai întâi sus ţinu pe acest general. p. Francmasoneria trebui să se prosterne din nou. Guvernul provizoriu revoluţionar fu masonic. Iată ce scrie. din vanitate. în momentul campaniei din Rusia şi contribuiră la dezastrul final. lucrând pentru ea. cit. cit. Apoi. Francmasoneria.PERIPEŢIILE PRIN CARE A TRECUT FRANCMASONERIA. Lazare. I. de altfel. împreună ei susţinură pe Napoleon. p. . 368-369. 112 . 507 G. Copin-Albancelli.„ovreii se arătară cei mai siguri aliaţi ai burgheziei. 366. 505 B. Această revoluţie din 1848 fu. cu jurământ.. care dau ordine societăţilor secrete din Europa întreagă. burghezul şi jidanul. putu să-i smulgă din gheare Franţa.şi puţin după aceea. el deveni jenant pentru Israel. .adaugă B ERNARD L AZARE . Revoluţia din 1848. Lazare. Pământul este burduşit sub picioarele noastre şi jidovii dau un larg contingent acestor săpători de mine” 507 . opt sau zece zile înainte. Iată de altfel. 224-225. Francmasoneria fu oprită de propriile-i excese. „respectul său pentru orice credinţă religioasă” 504 . în 1848. Lui îi datorez convingerea neclintită că toate aceste mari mişcări ale popoarelor oprimate (?) sunt combinate de o jumătate de duzină de indivizi. de altfel. c. un ge neral victorios. B ONAPARTE . Le Juif. se forţă să stabilească dominaţia capitalismului burghez” 505 . Iată. în momentul când dictatura deveni necesară pentru a apăra privilegiile (adică hoţiile) cucerite de către Al . ce spune un ovrei. . lucrau pentru ei înşişi.treilea . noua erau francmasoni 506 . . uniţi împreună. cit. I. masoneria recuceri din nou puterea în Franţa.. DE LA REVOLUŢIA FRANCEZĂ PÂNĂ ASTĂZI După 1793. ce zice în această privinţă. des Mousseaux. de toate revoluţiile care trebuiau să izbucnească într-un punct oarecare al Europei. . prin acapararea mijloacelor de viaţă. ovreiul B ERNARD L AZARE : Încă din timpul Revoluţiei. prin îngenuncheri ipocrite. L'Antisémitisme. trăda secretul societăţilor oculte cărora era asociat şi mă avertiza.şi în toată Europa... D ES MOUSSEAUX : „Ovreii sunt foarte activi ca să ruineze fundamentele societăţii noastre şi să prepare răscoale. Jidovul şi burghezul merseră împreună. peste tot... provocând scăderea rentei şi cumpărând trădarea mareşalilor” 503 . m-am găsit în relaţie cu un jidan care. Când tirania imperială deveni prea grea şi prea opresivă pentru capitalism. adepţii ei în torcând turbarea sângeroasă. În acelaşi timp. p. 379.După o preparare ascunsă de o jumătate de veac. care.cu atât mai mult că.adică jidănimea. un om de stat german.Stat. Dar îl răsturnă îndată ce. contra lor înşişi . 226. I. p. Din unsprezece membri. în decembrie 1865. adică jidovesc. I. de la 1815 la 1848. .

.. „La aceeaşi epocă.. În 1870.fu acum vorba: Jidovii nu fură străini marii mişcări ce zgudui toată Europa. I. 387. I. I. . în 1870. 388. p.. jidoveşti. s-au jefuit şi incendiat palate. în Italia” 509 . Francmasoneria franceză ajunse. cu Louis N APOLEON . . în Danemarca” 511 . până astăzi. Singure Rusia şi România rezistară. p. în 1871. 520 Este de remarcat faptul că. . Astfel. Curând însă după aceea. sub care Franţa fu complet şi 508 509 B.. Ungaria. 519 Copin-Albancelli. avorta şi fu respinsă. în timpul Comunei. astfel nu s-a pus foc nici măcar la una din cele 150 clădiri ce aparţin familiei Rotschild. Copin-Albancelli. Noul împărat. I. 511 Idem. în jafurile şi masacrele Teroarei. la această epocă. puţin după aceea. p.unde această socie tate secretă predicase patriotismul. cit. I. . Ei fură de asemenea printre cei dintâi care au beneficiat de dânsa” 508 . . 387. I. imperiul se dărâmă. emanciparea lor fu efectuată în Germania. în Grecia. Lazare. . I. în unele ţări. cit. I. 113 .după cum se afundase. mai bine zis. tocmai în 1860. 510 Idem. p. un secol mai înainte. cit.văzu ridicându-se contra lui. căderea puterii temporare a Papilor făcu să dispară ultimul ghetto occidental” 515 . Goyau. . ei fură complet asimilaţi 512 cu ceilalţi cetăţeni englezi” 513 . ei fură în mare număr în societăţile secrete care formară armata luptătoare revoluţionară. Francmasoneria se opuse la reorganizarea armatei 518 . 517 Idem. v. Atunci Francmasoneria legă. se înnămoli în aventura Comunei din Paris 520 .. 205.peste tot. p. cit. Revoluţia începândă.refuzând după câtva timp să execute planul masonic în ceea ce priveşte religia 517 . Şi într-adevăr. în Sue dia. 516 Copin-Albancelli. şi.în Înalta-vânzare romană. ei ajutară să o prepare. I. pentru ca jidanii să poată dobândi. cit. Dar în Franţa. 514 Idem. Lazare. printre cei mai activi propagandişti. Eidée de Patrie et l'Humanitarisnie. 512 Idem. Astfel „în Austria. 342-343. intrigi care duseră la al doilea imperiu 516 . (Drumont.în lojile masonice . p. 515 Idem. să pună mâna din nou pe putere. 405).Francmasoneria tulbură din nou Europa. 204. p. 513 Idem. adică în grupurile Carbonariei. .dar nu s-a atins nimeni de vreo proprietate jidănească.adică francmasonice sau. bonapartiste etc. mişcărilor liberaliste şi revoluţionare. Îi găsim amestecaţi în mişcarea Tinerei Germanii. cit. în Germania. . cit. În Englitera. B. astfel. în Elveţia. israeliţii deveniră cetăţeni în 1848” 510 . ministere şi case particulare ale creştinilor. I. legea ce naturaliza pe ovrei fu votată în 1867” 514 . în 1848. în Franţa. . şi reuşi să instaleze Republica.. p... în Austria. drepturi de cetate . 1. toate forţele Puterii oculte. 518 Ch. mai ales în Germania. peste tot. Acelaşi scriitor adaugă: „Ovreii fură. Adunarea naţională refuză să semneze ideile Gu vernului masonic. pe când în Franţa ea înălţase pacifismul până în slava cerului 519 . strivit de Germania. 381. cit. în 1848 . I. ea ştiu să profite de divizarea france zilor în partide regaliste..după cum am arătat mai sus. I. Dar.

liberalism şi un Pseudo . 389-390. unul după altul. . care le constituie un fel de coadă veninoasă. 523 Copin-Albancelli. I. potrivită moralei eterne a lui Hristos şi. De aceea. Patimi şi Conflicte etc. cit. în care cei ce guvernează să fie uşor de cumpărat 523 . fără voia lor. .cum sperase el. care de douăzeci de veacuri. prin Republici. cu sârguinţă. adică la realizarea necesitaţilor ei instinctive. . să facă să lucreze toate naţiile la propria lor ruină şi la propria lor nimicire. în masă. Instincte sociale.. Să distrugă monarhiile. I.să pună mâna pe toate bogăţiile ţării. Nu vom mai reveni deci asupra întocmirii lor. 521 522 Copin-Albancelli. o idee. Visul talmudic era deci compromis. două sisteme sociale.nu numai să pă trundă. I. 201 şi următoarele. să distrugă autoritatea monarhică. . mai mult sau mai puţin.nici stăpânul omenirii. lui Iuda. se alipi un al treilea.mai mult decât infernală.. nici proprietarul pământului şi nici nu izbutise să sugrume pe duşmanul său de moarte. Adepţii acestui sistem.economică. căci monarhii sunt apărătorii naturali ai po poarelor în contra întreprinderilor jidanilor. Totuşi. evenimentele se întoarseră. Ş iată cum: Omenirea. în Franţa. p. care să se adapteze la nevoile actuale.simte trebuinţa să posede o formulă politico . ei au ajuns. un asemenea model.Liberalismul jidovesc Acest fals liberalism derivă din Francmasonerie şi se adresează burgheziei. TREI SISTEME SOCIALE DERIVATE DIN FRANCMASONERIA JIDOVEASCĂ Ovreii au creat Francmasoneria. . masonice.şi că Biserica creştină se ridică din nou în picioare. II. p. Îi veni atunci în minte. de dominaţie şi de proprietate. cit. Într-o altă publicaţie 522 .voiesc: 1. I . În acelaşi timp. în profitul Cahalului lor. a primit o educaţie creştină şi care a ajuns la o dezvoltare intelectuală şi materială nemaipomenită până acum. Dar jidovii s-au grăbit să le-o ia înainte şi au reuşit astfel să devieze mersul progresiv al lumii. Acestor două sisteme. am arătat în ce consistă aceste sisteme jidoveşti. ovreiul K. mulţi oameni de valoare au căutat şi caută încă. El a fost adoptat de toate guvernele care sunt. creştinismul. p. ce vin să sprijine spusele noastre.şi ne vom mulţumi să adu cem aici mărturisirile câtorva ovrei. politico-economice (dominaţi & proprietate) şi anume: un Fals . în acelaşi timp. Ei inventară deci. Profitând de dezlănţuirea acestei teribile furtuni. Paulescu. cu ajutorul căreia au zămislit Revolu ţia franceză.şi să le înlocuiască. . ei reuşiră. cel puţin pentru moment.că proprietatea nu intră toată în buzunarele lor. pentru un moment.definitiv robită Puterii oculte a jidanilor 521 . . . MAKX . Anarhismul. Israel nu ajunsese.pe care îi vom numi liberalişti pentru ca să-i distingem de adevăraţii liberali creştini. . zis Marxism după numele autorului. . . . 459 114 .adică.dar chiar să dobândească acolo drepturi de cetăţenie. . astfel că dominaţia le scăpă din gheare. .Socialism.şi să vatăme serios grandiosul edificiu al Bisericii catolice. .

526 B. El nu lucrează. Lazare. dacă aceştia au căpătat.pe care ar voi să o distrugă. . se explică foarte bine prin originea judaică a sistemului lor. este să reali zeze o Republică universală sub dominaţia lui Israel (vezi anterior). omenirea va îndura o împărăţie cu mult mai despotică decât cele ce s-au văzut până acum.sau cel puţin au fost aliaţii celor ce au condus decreştinarea. ca plocon. în Italia. de a da sau de a învăţa. 449-451 Liberaliştii francmasoni intervin şi în familia creştină.el a aprobat legile (de persecuţie religioasă) ale lui Ferry în Franţa.... p.pe care sistemul liberalist n-a putut să-l răpească în totalitate . . în această privinţă. cit. 71). .fără măcar să se gândească că spusele lor se potrivesc întocmai cu morala talmudică. în Austria. Liberaliştii voiesc să dea jidovilor toate bogăţiile ţărilor creştine. . F. scopul de căpetenie. II . II.şi încearcă să micşoreze autoritatea tatălui. adică ovreilor. împotriva căreia însă nu e permis nimănui să îndrăznească a vorbi într-o Lojă masonică. graţie liberalismului. 2. La Conventul din 1902.la o vârstă când ei sunt în imposibilitatea de a le discuta. după ei. decât ca delegat al societăţii şi. . că.. Liberalismul a mers mână-n mână cu anti . . în caz de infracţie. Sub masca pseudo-liberalismului. tenu a Tizi-Ouzou. şi conformă cu prescripţiile Talmudului. din 1903. p. aducând popoarele în stare de proletariat. (C R du 10-éme Congres maçonique des Loges de l'Afrique du nord. 1903. p.după cum societatea nu-i permite să otrăvească corpul copiilor.să alunge creştinismul din educaţia naţiilor . p. cit. v.clericalismul. de a persecuta Biserica. . el nu poate să impună copiilor principii care pervertesc inteligenţa. p.să se atingă de viaţa.şi să-l predea jidovilor. tot capitalul indus trial şi agricultor. de moralitatea şi chiar de patrimoniul lor. jidanul B ERNARD L AZARE : În istoria liberalismului modern. copii să fie luaţi şi să fie confiaţi Statului. . 36. . şi ovreiul a fost desigur anticlerical. căruia i se ia educaţia copiilor. bine constatată. analoagă cu aceea ce omul impune dobitoacelor 524 .în Germania. cit. mai ales pământul . . Şi. Iată ce zice. Prache.. Or. 3. 525 De altfel. faţă de copiii săi. în Franţa. Emite dorinţa ca o dispoziţie astfel concepută să fie adăugată Codului civil: Împiedicări formale să fie făcute părinţilor. . 208. în care omul nu mai munceşte decât pentru folosul lui Israel. Iată că şi congresul Lojilor algeriene şi tunisiene.şi chiar înainte de toate. în ceea ce priveşte drepturile sale asupra propriilor săi copii. . este exact a zice că ovreii liberali au decreştinat.. Considerând că părintele de familie nu poate. v..sub pedeapsa de a pierde puterea părintească.. I. Liberalismul anticlerical răpune vechiul Stat creştin ” 526 .tot aşa ea nu-l lasă să intoxice nici conştiinţa morală a aces-tor copii”. El a împins Kultur Kampf-ul în Germania. p.adică într-un fel de robie. 67). el le deţine prin delegaţie.. pe socoteala părinţilor”.. Avril. I.o adevărată tiranie. ovreiul a jucat un mare rol. Prache. (C. „otrăveşte conştiinţa morală a copiilor” şi „le perverteşte inteligenţa”. socializarea tuturor proprietăţilor nu este altceva decât darea lor. .ei n-au putut pune mâna decât pe o parte din capitalul funciar. o religie oarecare. 115 . Să ia goimilor ceea ce le-a mai rămas. Aceşti nemernici francmasoni vorbesc de morala creştină care. . .care vrea să se servească de popoarele aduse de liberalism în starea de mizerie proletară. care va ajunge astfel stăpânul lumii întregi. Şi.Socialismul ovreiesc Acest pseudo-socialism. Liberaliştii francmasoni mai voiesc... . către care tinde ovreimea.R du Convent de 1902. ca să nu mai rămână nici o îndoială că toate aceste bogăţii vor intra în buzunarul 524 525 Idem. în adevăr. tot aşa. pe copii. 360-361. această turbare furioasă a liberaliştilor. Din acest punct de vedere.are ca ţintă: 1. vorbeşte în acelaşi sens: „Considerând că nimeni n -are dreptul să impună sau să înveţe pe copii o religie oarecare. Debierre se exprimă astfel: Părintele de familie nu trebuie niciodată să uite că. cit.De altfel. I. I.fără să-şi piardă drepturile asupra copiilor. . conducătorilor Statului socialist. . .

cu Socialismul şi cu Anarhismul.. cit. 2. să ascultăm ce zice B ERNARD L AZARE : În ce priveşte Partidul Socialist. (Bebel Die Frau.adică să omoare pe toţi cei ce se vor împotrivi sau nu se vor lăsa să fie despuiaţi de către molohul jidovesc.lui Iuda. este o teroare satanică în contra creştinilor 528 .. . socialiştii vor cu orice preţ să distrugă familia creştină.este destinat: 1. ..ceea ce se explică uşor. pe ARMAND L EVI (Franţa). . prin dinamită. . Ei fură în acest secol. p. nici nu există pentru talmudişti (vezi anterior) . 392. B ERNARD L AZARE mai citează. jidanul B ERNARD L AZARE : „Ovreii dădură arme celor ce combăteau creştinismul şi. pe L OEB . p. I. de altfel.care serveşte jidovilor ca un simplu instrument şi care face apel la drojdia societăţii. 192). L ION . .fură sau sunt încă directorii sau iniţiatorii acestui partid”.. K AHN . 2. pe care le susţinură cu capitalurile lor” 529 . se găsiră întotdeauna în rândul dintâi. la organizarea lui. liberă este să o rupă şi să-şi poarte afecţia în altă parte”. dar nu şi pentru jidani. etc. Bineînţeles că asemenea inepţii sunt bune numai pentru creştini.. în această privinţă. 116 . De altfel. pe J AMES C OHEN (Danemarca). căci atunci nu mai este egalitate”. Legăturile ce există între Francmasoneria liberală. printre cei mai aprinşi susţinători ai partidelor liberale . Socialiştii mai voiesc să suprime definitiv orice urmă de creştinism. DOBROGEANU -GHEREA în România. . pe C OHEN (Englitera). . 529 B.. Lazare. MABX şi L ASSALLE în Germania. care să poată aminti viitorului minunile artei creş tine. socialiste şi revoluţionare . în asalturile date Bisericii . pecetea ce înfierează socialismul.pe S INGER . Socialisme intégral. . Lazare. nu aveţi decât să căutaţi dacă este sau nu. pentru a ajunge la acest scop: a) o falsă emancipare a femeii: „Femeia este stăpână pe inima sa. pe L EO F RANKEL (Germania). (Benoit Malon. ei aduseră la îndeplinire Revoluţia. .analoagă cu aceea ce caracterizează liberalismul..pe F RIBOURG ... De asemenea.pe C OENEN (Belgia) etc.. . la vagabonzi. la răufăcători. . Să radă cu totul. de vreţi să ştiţi dacă o doctrină este sau nu jidovească.care. 343-344. Să completeze opera celor două sisteme precedente. În adevăr. cu putere. nu sunt şi ei ca părinţii? Pentru ce să -i constrângi să se supuie? Cu ce drept? Să nu mai fie supunere.A ARON L IBERMAN şi ADLER în Austria. în Statele Unite ale Americii. monumentul Evului Mediu şi să dis trugă cea mai mică rămăşiţă.GOMPARS . . . b) o educaţie comună a copiilor şi o suprimare a autorităţii binefăcătoare a tatălui în familie: „Important este să se suprime radical autoritatea tatălui şi puterea lui.şi ei preconizează. cit. Paris). la adevăraţi bandiţi. I. O relaţie încetează de a -i place. pe H ALTMAYER . 527 528 B. 527 Astfel se vor îndeplini proorocirile Talmudului..pe NEUMAYER (Austria). p. ovreii contribu iră. 2. îndreptată împotriva creştinismului: Iată ce scrie. pe B ERNSTEIN . prin faptul originii talmudice a acestor două sisteme. pe L AZARE L EVI . III – Anarhismul Acest sistem. ca şi regală în familie. Copiii.. ea o împarte cui îi convine. Copilul trebuie sustras acestei autorităţi şi trebuie pus sub tutela Statului. Ca şi liberaliştii. printre jidanii conducători ai socialismului.

fără a-şi periclita viaţa.. Iată. cât de obositoare. 154. F. înghiţind foarte repede. .pe care le-ai fi putut crede adverse. I. dar pe care îl cheamă în realitate NUHÂM K ATZ 534 . mai întâi. de altfel. Prin urmare. Bonardot propuse. p. . . La Loja Fidelităţii din Lille. În urmă. . francamente liberalismul pentru ca.. Octobre. 532 Revue maçonnique. Prache. va fi „disperarea nova torilor” socialişti! Jidanului însă nu-i pasă. Lazare. p. prin esenţă „burgheză”. Neoiobăgia. cu curaj.. p. în iulie 1900. În Conventul din 1900. v. Francmasoneria înclină din ce în ce mai mult spre colectivism. F. epoca feudală a dispus aceste condiţii pentru epoca bur gheză şi aceasta. 100. un frate zicea. Prache. cit. Şloim va îndeplini uşor şi restul. 88.au îndrăzneala să sfătuiască pe români să adopte. 376 . I. el nu ţine decât să distrugă „oligarhia” care se opune. Multe din Lojile departamentelor le-au urmat pe această cale” 531 . Dar mai e ceva.l preceadă. ce zice în această privinţă un socialist din România.Pentru a pune în evidenţă rolul ce îl joacă Francmasoneria liberalistă. Prache.ovreiul ce se ascunde sub pseudonimul DOBROGEANU . „Cea mai mare parte din Lojile pariziene au deve nit socialiste.să-şi creeze o evoluţie proprie. bunăoară. la rândul ei. 1894. . astfel creaţi. Socialismul . Socialiştii. K ARL MARX .1. Liberalismul şi Socialismul. 117 . cit. 3-8 Septembrie 1900. Şi. 90. 1900. . „Trebuie ca Francmaso neria să se democratizeze din ce în ce.iar calea . într-adevăr. 89.i e deschisă spre socialism” 532 . Astfel. Am fost nevoit să traduc pe româneşte bolboroseala de neînţeles a acestui jidan. . diferită de acea ce rezultă din dezvoltarea sa istorică. De aci rezultă că o societate nu poate.G HEREA . care să fie date ţăranilor.regim aşteptat cu mare nerăbdare de neamul lui Iuda. p. 533 C. ce conţine o poliloghie rău scrisă şi tot atât de plicticoasă. doctrinele lor provin.vom ra porta rândurile următoare. în 1894. spune că socialismul său este urmarea istorică şi necesară a liberalismului. Dar.. în peticele micuţe. adică din Talmud. împrumutate de la deputatul francez P RACHE : Deşi. una după 530 531 Congres des Loges du Centre. cit. 535 Dobrogeanu-Gherea.care întotdeauna trebuie să .ca vicleanul jupân N UHÂM K ATZ . „O epocă socială prepară condiţiile de existenţă necesare pentru epoca urmă toare. pe care Francma soneria îl îmbrăţişează.să se proclame principiul proprietăţii colective 530 „. ea nu poate să sară peste epoca capitalistă” 535 . să poată să cadă cu siguranţă în socialism. de asemenea. 534 Vezi B. Într-adevăr. 51. cit. şi acest francmason consideră socialismul „ca fiind concluzia logică şi singura încoronare consecventă a ideilor de solidaritate ale Masoneriei universale” 533 . din acelaşi izvor. le aranjează pentru cea socialistă. se găseşte cheia chestiei sociale”. . p. p. 89.se confundă intim într-un singur bloc.la Congresul Lojilor Centrului. el recomandă transformarea moşiilor mari. mulţimea micilor proprietari. Les Juifs en Roumanie. . în dezvoltarea socialismului.378 . I. . . vezi Prache. . Neoiobăgia. aceste două sisteme. R des travaux de l'Assemblée générale. 1910. în urmă. . I. Pentru moment. la orice uzurpare judaică şi care este com pusă numai din marii proprietari. . p.într-o publicaţie recentă. amân două. alături cu jidănimea. Bedaride declară că numai în socialism şi anume în socialismul aplicat în întregime. v. p. ţinut la Gien.

420 539 Congres maçonnique des Loges des Deux-Charentes. Ai zice că auzi o vrăjitoare care prezice unui săr man călător că. . .a fost o personalitate foarte 536 537 Dobrogeanu-Gherea. Dar.. p. tre buiesc să îmbătrânească şi să moară. care nasc şi vieţuiesc. să sprijine zisele acestui Iuda. la rândul ei. . o să întâl nească o altă ceată de briganzi care-l vor despuia cu totul şi-l vor lua şi rob. p... care va veni fără doar şi poate şi de acest lucru nu trebuie să aibă nimeni nici cea mai mica îndoială” 537 . Anarhismul. Ferrer. . . cit. proletarizarea unei bune părţi a ţărănimii. Dar această transformare a vieţii noastre agrare. delegatul Consiliului Ordinului. Între altele.adică liberalistă. . Cognac. Un socialist care preconizează liberalismul! Aceasta pare o adevărată sminteală. din punctul de vedere economic. .pe când ţările occidentale încep să iasă din perioada capitalistă şi se dirig către cea socialista” 536 .care s-a furişat îndără tul socialismului. acelaşi ovrei adaugă: „Toate formele sociale..alta. în mică proprietate. un eveniment prejudiciabil.. I.din legea chiar a Evoluţiei universale” 538 . p. Şi totuşi.. p. 312 118 .pe care am refutat-o îndeajuns în lecţiile precedente şi care acuma vine. pentru o ţară capitalistă. o să cadă în mâinile unei bande de hoţi care-l vor jefui. . . dacă aş fi dezarmat sau aş fi luat fără de veste.şi acest regim va fi cel socialist.nu o să poată să scape din ghearele bandiţilor. cit. .. face parte din o alta. moşioarele sătenilor. Şi mai departe. .în aşteptarea ceasului în care socialismul îl va proclama proprietarul întregului pământ „Transformarea unei notabile părţi din marea proprietate. căci ar fi un fapt revoluţionar”. ca probă. „Supresia neoiobăgiei va remedia mizeriile regimului actual.Francmasoneria liberalistă.la noi şi în societăţile capitaliste înaintate.. cum se poate ca un acelaşi fapt social să producă. în mod fatal. cit.se găseşte astăzi pitită şi după anarhism. . prin filozofia pozitivă. . o legătură între socialişti şi chiar între anarhişti. .şi prin urmare. Dar i s-ar putea răspunde: Scorpie blestemată! Proorocirea ta s-ar împlini. Şi această zgripţuroaică vrea să-l convingă pe nenorocit că. . Prache. schimbarea proletarilor agricoli în mici proprietari.. Astfel. anarhist spaniol. directorul centrului anarhist Şcoala modernă. mai întâi. pentru că şirul celor două doctrine duce tocmai la scopul prescris de Talmud. . Va sosi însă şi timpul când un alt regim va vindeca toate rănile produse de cel dinainte.rezultate nu numai diferite... v. mai gene rală. . La noi însă această metamorfoză ar constitui un fapt util.implicat în tentativa de asasinat a regelui Alfons al XIII-lea. pe urmă. .slavă Domnului. Ah! Evoluţia universală! Ce snoavă! Ce faimoasă minciună. 373 538 Dobrogeanu-Gherea. Ei bine! „noi n-am părăsit încă epoca medievală şi trebuie să intrăm în cea capitalistă. căci îşi vor lua răsplata. 420 Idem. I. va aduce după dânsa mizeriile şi necazu rile regimului capitalist. 1899. ci chiar diametral opuse?”..orice ar face. I. I. p. cu cultură intelectuală rudimentară! 2. . cit. cu burghezimea”539. .. 26 nov.la Congresul Lojilor departamentului Deux Charentes. 10. Şi această lege socială. El mai voieşte să ne facă să credem că. .ar fi. omenirea va trece pe sub jugul acestei perechi de sisteme.a afirmat că: „idealul Francmasoneriei este de a crea. în 1899..ştiu ce mă aşteaptă şi sfidez pe răufăcători să mă atace.. perfidul jidan este foarte logic cu sine însuşi. „Dar..

.formează rarae aves.după cum este 540 541 B. în numele Marei Loji din Catalonia.n-are frică de revoluţiile socialiştilor. care au venit cu idei socialiste.. Lazare.cum s-a întâmplat bunăoară cu tinerimea franceză. Dar.ce mai face Francmasoneria? FRANCMASONERIA ÎN ROMÂNIA La noi.ce nu vor deloc să muşte din undiţă. 322.nici „ generoşii” din 1900. austriacă. Se înţelege uşor cum Iuda. alături de studenţi. cit.. De altfel. dar şi ca să crească în voie.care altfel este atât de poltron. ACŢIUNEA ACTUALĂ A FRANCMASONERIEI După ce a instalat cele trei instrumente de război (liberalismul. Jidovul este deci cauza eficientă a acestor trei sisteme detestabile. s-a ridicat să protesteze în contra condamnării sale la moarte. terenul ţării este refractar acestei teribile boli parazitare. cit. nu numai ca să intre în ţară.. I. centre de propagandă socialistă şi chiar comunistă anarhistă” 540 . rusă. . a avut loc la Galaţi.. Într-adevăr. „Ovreii ruseşti. de-abia vegetează. care au fondat la Londra şi la New York importante aglomeraţii uvriere. printre care românii. şi. trebuie să ocupe un loc aparte în socialism.şi anul acesta chiar. 542 Idem. . După B IDEGAIN (v.Orient din Franţa. în România. Iată acum şi trăsura de unire ce leagă Anarhismul cu Jidovimea. n-au trădat patria. . . etc.chiar şi aceea de la noi. . de medici şi de avocaţi israeliţi nihilişti.imprimă insurecţiei mişcarea ce o voieşte. cu Marele . sau se umplu de ovrei. pentru că cei ce o conduc sunt oamenii săi” 542 . . 1906). Într-adevăr. italiană. . El plăteşte pe aceşti răufăcători şi .importantă în Francmasonerie. cit. 528-529 119 . Francmasoneria din toată lumea. p.mai ales aceea care s-a dus să se instruiască în străinătate. Noi trebuie să ne felicităm că. . acest flagel ocult a găsit o libertate întreagă. I. întotdeauna. nici de atentatele anarhiştilor.cel mai puternic agent de tulburare pe care pământul l-a produs vreodată” 541 . trebuie pusă masa considerabilă a refugiaţilor lucrători. . . tinerimea română.. 344 Drumont. nici „bonjuriştii” de la 1848. Lojile.cum zice DRUMONT .robirea lumii sub jugul lui Israel. luptând din toate puterile în contra pericolului jidănesc. . socialis mul şi anarhismul) şi după ce a îndreptat sforţările lor către un scop unic. Înzestraţi cu mult bun simţ.. Eclair.n-a luat de-acolo decât idei sănătoase de democraţie şi nu s-a lăsat să fie trasă pe sfoară de jidani. p. care sunt foarte slabe. „El este. I. I.. o săr bătorire a aniversării execuţiei lui. El este garantat în contra Revoluţiei. care au adus în ţară doctrinele liberalismului. el este cel ce negocia . ei au înţeles trebuinţele esen ţiale ale României şi au arătat un viu patriotism. p. . . . I.

Templier şi Loje sunt foarte vechi şi interesante. Dar ce sunt aceşti Buni . Dar şi de data asta. . pe care-i plictisesc cu serbări caraghioase şi-i dezgustă. . nu numai să nu se laude cu ei. Ea trimise deci. sau mai bine zis cursele. Ordinul fu dizolvat şi superiorul lor. este foarte importantă pentru ori cine: dar ea este plină de învăţăminte preţioase pentru noi. are să ne-o spună: Ştiţi că ne numim Buni-Templieri. 93). numită Ordinul Cavalerilor Templieri . care au experienţă”! 543 544 Antialcoolul”. 187 545 Idem. . La început nu erau decât nouă. asupra bieţilor copii din Bucureşti.divinitate. adică de funcţionarii Lojei şi de templierii mai vechi. un mare număr de bravi soldaţi. care suntem mem brii Ordinului Bunilor Templieri” 543 . Istoria acestui Ordin. asupra tinerimii şi chiar asupra copiilor din şcolile primare. Bunii-Templieri .acum vreo opt sute de ani.şi care fu. Intrând în Ordinul nostru. Organizaţia acestui Ordin (grade şi loji). Cuvintele Templu. la acea epocă. expira. până când în cele din urmă se constitui o mare şi puternică asociaţie. Cu vreo mie de ani înainte de naşterea lui Hristos. cu nesăratele lor conferinţe.. . adică în 1118. 189 120 .Templieri? Revista lor oficială.condus de conducătorii naturali. . va fi o muncă pierdută în zadar: 1 °.. Ordinul Bunilor . Jacques de Molay. sunt analoage cu acelea ale Francmasoneriei ordinare 544 . pentru că românul. martie 1912. Templierii stabiliră anumite jurăminte şi obligaţii sfinte şi se consacrară servi ciului lui Dumnezeu. România e ca viţa ameri cană. p. s. o societate de oameni care luară armele pentru ca să proteagă pe pele rini. 172-173 „Antialcoolul”. care se apără în mod natural contra filoxerei. Or. dar puţin timp după aceea. pag. care alcoolizează realmente pe ţăranii moldoveni (şi ştim şi de ce nu o vor face niciodată).. care a durat 200 ani..nu este deloc alcoolic (v. pentru ca Bunii-Templieri. Francmasoneria încercă să reînno iască atacurile.. . mai ales în localităţile unde aceşti masoni şi-au aşezat Lojile. precum şi disciplina.n-ajung aici la nimic bun. p. . pe rug. Solomon zidi un splendid Templu la Ierusalim. .cu care au reuşit pre tutindeni în alte părţi.. aprilie 1912. Regele Baldovin al II-lea le de-te ca reşe dinţă o casă construită chiar pe locul vechiului Templu şi de-aceea luară numele de Templieri. . venind din diverse ţări. tot acolo la Ierusalim. cea mai considerabilă societate din lume.cu speranţa de a atrage în cursă şi pe părinţii acestor nevinovate victime.rebel şi dezvoltării Socialismului.în loc să atace pe jidani.. Recunoaştem aici mijlocul de acţiune bine cunos cut al masoneriei: „sugestia prin francmasoni mai vechi. . profanul începe să se obişnuiască.au lepădat de Iisus Hristos. Cavalerii Templieri.care îşi dădu ca ţintă de acţiune combaterea alcoolismului. p. ci chiar să se ascundă. „Antialcoolul”.pe care juraseră să-L servească.se formă.Templieri.se mulţumesc să se năpustească. crima de lèese . .cu modul de constituire al Ordinului şi cu felul de trai al membrilor lui” 545 . cu şedinţe ce produc greaţă. Această istorie o cunoaştem bine. e mai pru dent. căzuţi în desfrâu sub imboldul jidovilor. se alipiră pe lângă dânşii. în acest scop. Mai târziu. .Văzând că cu Lojile de adulţi.. 2 °. când cineva are asemenea strămoşi. care au experienţă.

care caută să se infiltreze pe lângă copilărime.. atât pentru marea lor valoare ştiinţifică.. pe unde întunericul e mai mare şi nevoile mai multe. cunoscutul publicist şi conferenţiar de istoria şi filozofia critică a religiilor la Universitatea populară.. Bineînţeles.scopul aparent al acestei societăţi pare foarte nobil şi oricine se crede dator să se asocieze la îndeplinirea lui. acestor răufăcători. etc. mai prevăzător ca al nostru. . T. sub pretext că luptă contra alcoolismului. 128. nu ne putea veni” 548 . „Bunii-Templieri români adresează mulţumirile lor recunoscătoare D .. Ordinul Bunilor-Templieri a fost primit în România cu mare cinste. .. aşa-zise populare. care se grăbi să oprească mersul înainte al acestei funeste societăţi secrete. abia o încăpea sala” 549 . Dar la ce serveşte acest secret. 548 „Antialcoolul”. O încuviinţare mai deplină şi mai de sus. 546 547 Idem. în mod perfect. p. .. de asemenea. din anul acesta.ca semnele de recunoaştere. inaugurarea seriei de con ferinţe.. când o noutate senzaţională sosi din Germania.. ceremoniile. Francmasoneria încearcă.. desigur. a Ateneului popular.când e vorba să faci numai bine. va avea loc în sala „Transilvania”. cât pentru inima lor bună.iniţiatorii vesti tei Enciclopedii şi unul din promotorii spirituali ai Marii Revoluţii franceze . Profitând de bicentenarul lui Diderot (care a fost francmason).. p. .. autorizaţia de a se servi de şcolile Statului. Din cauza simpatiei şi respectului ce avem pentru mulţi dintre cei ce s-au înscris să vorbească în aceste aşezăminte. E aşa de uşor de ţinut această obliga ţie. Ordinul „Guttempler” face parte într-adevăr din Francmasonerie.”. profesori universitari.au încercat să se introducă şi în şcolile primare din Bavaria 550 . Profesori universitari 547 . mai ales când vom şti de ce trebuie s-o îndeplinim” 546 . la orele 2 00 . Lucrurile ajunseseră la acest stadiu. mulţumindu-ne să raportăm ce scrie „Universul” din 27 septembrie 1913: „Astăzi. s-a găsit acolo un ministru. pentru ca să poată săvârşi. 549 Idem. 186 Printre colegii noştri. Lojile sale. înalţi demnitari ai ţării. care au aderat la această asociaţie. va expune.dl I. Din fericire. numai această bunătate i-a făcut să se înscrie în capul prospectului-reclamă al Bunilor-Templieri. care le-a îngăduit să ţie. uneori. printr-o altă poartă. 97 550 „Revista catolică”. 1913 121 .. se grăbiră să-l patroneze.. ei nu pierd vremea: „O săptămână întreagă . Şi într-adevăr. lozincile.adică prin nişte Sub-masonerii a căror semnificaţie o cunoaştem (vezi anterior). . ne vom abţine de a insista. ce nu îndrăznesc să arate afară. aceea a Ateneului popular şi a Universităţii populare. numărăm mai mulţi amici ce ne sunt scumpi şi pe care îi stimăm. . la noi.lui Ministru al Instrucţiei Publice.alese mai către marginile oraşului. p. De altfel. doamne din societatea distinsă. pentru ca s-o murdărească şi s-o corupă. să pătrundă.în şapte şcoli deosebite .„Să nu destăinuim nimic din afacerile speciale ale Ordinului. şezători antialcoolice.s-au ţinut şezători anti-alcoolice cu atâta lume că. noiembrie-decembrie 1911. să existe dedesubt ceva murdar. tenebroasele lor planuri. S-a găsit chiar un Ministru al Instrucţiei Publice care să dea. în orice şcoală din ţară. să împiedici pe oameni să se îmbete? Trebuie. .

în Franţa. (Drumont I. îi este interzis să pătrundă în acest vast imperiu. în Franţa. Din vreo 900 senatori şi deputaţi. I.ceea ce a permis popoarelor creştine din Balcani să învingă uşor Islamul. 118.mai toţi fiind pătaţi 554 . p. p. În toate conventele.. mai mult de jumătate sunt francmasoni 553 . Mamelle.Francmasoneria recurge la măsuri straşnice. . 96 553 Cum Francmasoneria numiră de -abia 30. Garantul de amiciţie al Marelui-Orient. p. Masoneria îşi poate zice că ţine Franţa sub picioare.atât în Franţa cât şi în Colonii. Midhat-Paşa. sau mai bine zis să facem unicamente. nivelul intelectual al Parlamentului este cu mult mai jos decât acel al Naţiunii. p. ea este persecutată şi. zice în 1891: „Ar trebui ca mem brii Parlamentului. 545.a scos din neant” 557 .adică distrugerea creştinismului. .reprezentată de partidul Tinerii-Turcii 551 . FRANCMASONERIA ÎN FRANŢA Astăzi. Francmasoneria. Şi. cit. 1891. 557 Copin-Albancelli. de altfel. 552 Bull du Grand-Orient. Masoneria se îndeletniceşte să-şi realizeze scopul esen ţial. Gonnard. bine definit de Talmud. pe lângă Supremul Consiliu. I. vorbind la banchetul de închidere al Conventului din 1886. Sub impresia legilor şi a poli ţiei. ţinându-i prin propriul lor interes” 555 . 129 555 Bull. declară. . 122 556 Chaine d'union. vezi Prache. F. 240 şi 272. să fie chemaţi şi să fie legaţi. p. v. fiul unui haham din Ungaria.ar fi nimic fără Francmasonerie” 556 . Astfel. zice: . I. la Conventul din 1894 că „ franc551 Partidul junei-Turcii a fost creat de un jidan. altădată atât de teribil. Francmasoneria progresează şi se întinde din ce în ce mai mult. F. când a trebuit să declarăm că Francmasoneria nu se ocupă nici de religie . ce compun parlamentul francez. care sunt francmasoni. căci dânsa „ i . Astfel se explică faptul că. Pentru a şti ce unelteşte acolo. cit. p. p. I. cit. I. De aceea.sapă religia lui Mahomed (pe care Sinagoga ar voi s-o facă să piară în ace laşi timp cu cea a lui Hristos) şi dezorganizează armata. În Rusia.. ne va fi de ajuns să privim la ceea ce face în momentul de faţă în Franţa. Cu un asemenea parlament şi cu miniştrii ieşiţi dintr-însul. 129. maçonnique. ce faceţi dacă nu politică? 552 . în loc de 500 câţi sunt astăzi 554 Copin-Albancelli. facem politică.FRANCMASONERIA ÎN ALTE ŢĂRI Să vedem acum ce face Francmasoneria în alte ţări. . Era oare o ipocrizie?. contrariu celor ce se petrec în alte ţări. În Turcia. . cit. fuseserăm obligaţi să disimulăm. (o dregătorie masonică) adresa ameninţări fraţilor săi deputaţi şi senatori.. 113). 122 . 1885. . care „n . Gadaud. vezi Prache. nici de politică . I. 51. sept 1886. ea nu face decât politică.000 membri. p. I. F. p.A fost un moment. Prache. . încă din 1884. fost ministru de agricultură. Da. . ceea ce noi toţi avem misia să facem. Pentru a ţine în lanţ pe aceşti parlamentari. ciL. I. cit.n-ar trebui să fie în Parlament decât 3 francmasoni. în Loji şi în Convente. În celelalte ţări ale Europei.

de care îi e frică. începutul fişei D-lui locotenent-colonel Janicot. Într-adevăr. aruncându-l în bălegar şi călcându-l în picioare. cit. Spionarea militarilor precum şi a tuturor funcţionarilor Statului Fără a mai vorbi de masonul HERVE şi de partizanii săi. p. . a putut zice. Şi ce cuprindeau aceste fişe ale Marelui-Orient? Fără îndoială.care altădată se interesa de tot ce e nobil şi înalt. I.asupra a 25. I. cit.dacă femeia sa se duce la biserică. uşa avansării. .dacă copiii săi sunt crescuţi într-o şcoală creştină. Prache. Fernand Maurice declara în Conven tul din 1890. v. Lucipia. cu o ferocitate extremă. 560 C. rezultă în mod luminos.pare că nu mai are altă ocupaţie decât să-şi spioneze soldaţii şi să terorizeze preoţii şi călugării.. 563 Vezi facsimilul fotografic al acestei fişe în J. p. asupra valorii profesionale a acestor ofiţeri. Toată lumea îşi aduce aminte de scandalul înspăimântător care a izbucnit când. v. . Francmasoneria se interesează să afle dacă ofiţerul este catolic. Prache. mai cu seamă. la Conventul din 1898. Biserica catolică. Prache. Bidegain. care merg până să insulte drapelul patriei lor. 561 Bull. a organizat un vast serviciu de spionare asupra tuturor funcţionarilor 562 statului francez şi. cit. Şi ce face Francmasoneria cu Puterea pe care o deţine prin politică? Ea întrebuinţează această imensă forţă socială: 1 ° ca să dărâme pe ascuns Armata. că „peste zece ani. . . I. 115. 313. directorul şcolii de artilerie din Grenoble: „Reacţionar. ca exemplu. Ei bine. 1894. I. p.maimuţărind pe marele monarh Ludovic al XIVlea.. 123 . atâtea crime care îi vor închide. . p. ea însăşi. cit. asupra militarilor.. p. p. F. în unire cu guvernul. 94 Bull.000 de ofiţeri francezi. în 28 octombrie 1904. în momentul de faţă. 562 J.clerical înfocat. În sfârşit F. nu fără dreptate: „Statul suntem noi” 560 .masoneria nu este altceva decât Republica acoperită. 94. 2 ° ca să persecute. 87. 467. 1895. . . cit. 389. du Grand-Orient. p. Franţa. 315. . câtuşi de puţin.Francmasoneria. I. Şi F. R du Convent. în înţelegere cu 558 559 Bull. Masoneria va fi stăpână peste tot şi nimeni nu se va mai mişca în Franţa. p. care-l duce chiar la biserică.afară de noi” 561 . 315. Iată. . . I.care este aceea a aproape unanimităţii poporului francez.după cum Republica. du Grand-Orient. 1898.” 563 Terminându-şi discursul. du Grand-Orient. .. zicea în Conventul din 1895: „Franc masoneria şi Republica nu sunt decât unul şi acelaşi lucru 559 . v. cit. p. care prezida Consiliul Ordinului. în Cameră. I.în complicitate cu ministerul. fişele de denunţare întocmite de Francmasonerie. nu e altceva decât masoneria descoperită” 558 .dominat de femeia sa. deputatul G UYOT DE V ILLENEUVE citi. Geyer. Aceste fişe nu conţineau decât o mârşavă spionare asupra opiniilor religioase ale ofiţerilor şi ale familiilor lor. informaţii asupra capacităţii militare. că Ministru de război. . Bidegain. deputatul naţionalist Guyot de Villeneuve strigă: „Din cele ce preced. . p. 500. Într-adevăr. Prache. 1890. pentru vecie. v..

75-76. de denunţări anonime. cu ea. torturându-i. Bidegain.136).. p. . 115. din cauza intoleranţei sale şi francmasonii se revoltă în contra acestei intoleranţe. . este acum aruncată într-un colţ. Delpech. denunţarea anonimă şi spionajul” 564 . trupul sfânt al acestei sublime martire. I. de orice categorie.care altădată şedea pe un tron mai strălucitor ca acel al Regilor. 124 . Să examinăm mai întâi planul de război al francmasonilor. II.. a unei fiinţe superioare. un chestionar care conţinea acest pasaj: „Să ne semnaleze toţi funcţionarii. aceşti sectari. I. chiar în ajunul acestui proces. Siveton fu găsit asasinat în cabinetul său. . . lumea întreagă. ci se întinde asupra tuturor funcţionarilor. . Terorizarea creştinilor Scopul principal al Francmasoneriei este. la ce bun.131.. a organizat contra Armatei. care se manifestă sub formă de calomnii mincinoase. ai statului francez? În adevăr.care îndată fu pălmuit. nici pe a Evangheliei. de insinuări fictive.D. Mare maestru al Marelui Orient. Dar.care nu se mărgineşte numai la militari.nu ne vom ocupa aici decât de persecuţiile prea evidente. p. care au copii în şcolile congreganiste” 565 . în plină Camera. printr -un dispreţ tenace şi surd al libertăţii altora.. pe care Sinagoga a jurat să-l facă să dispară.. Ministru de război. în al XVII-lea secol.pe care Francmasoneria îl numeşte fanatism. . de sar casme batjocoritoare. .. 567 Catolicismul. atâtea torturi morale 566 cu care se adapă. 20).. . această imensă şi ignobilă spionare. Dar. I.l Preşedinte al Consiliului. Francma soneria aţâţă pe popoare în contra Iezuiţilor. printr-o voinţă încăpăţânată în amănuntele cele mai minuscule”. Dar. F. .şi aceasta nu se putea obţine decât suprimând illico pe acuzat.este vrednic de ură. vezi Prache.. Bidegain. viaţa servitorilor ei.. trimise tuturor Lojilor din ţară.. aşa -zişi toleranţi. acest proces ar fi deşteptat Franţa şi. vom reveni la fapte. pen tru totdeauna. de care vorbeşte G. mireasa lui Hristos.. Trebuia deci să fie împiedicat cu orice preţ.. să rănească la inimă Creştinismul. nu tolerează nici o religie.ci este asuprirea unei fiinţe inferioare. duşmanul. Andre.tot aşa şi în epoca noastră. ca nişte cuie. II. sub pretext că aceştia interpretau religia catolică cu intoleranţă 567 şi prin intrigi şi calomnii. 182. I. Este ca să atingă pe toţi creştinii şi. cit. care se impune elitei printr -un fel de obstinaţie grosolană. p. era generalul F. . prin intermediarul Francmasoneriei. în 1902. ajunse să . 130. După cum altădată. de şi cane fără număr. prin ovreiul 564 J.pentru ca să vedem unde voiesc să ajungă. Şi într-adevăr. obscurantism. Fără a mai vorbi de ura sălbatică a jidanilor. ea lansă. I. vezi şi J. I. care sfâşie. oarecum inconştientă.şi această societate ocultă şi-l atinge prin două căi: a) persecutând Biserica. b) punând mâna pe învăţământ a) Persecuţia Bisericii Biserica Franţei. 565 Circulate confidentielle du Grand-Orient aux diverses loges de France.i suprime .după cum am arătat mai sus. cit. şi de conivenţa cu Marele Orient. în urmă. .şi ar fi arătat în plină lumină turpitudinile ascunse ale Francmasoneriei. . decreştinarea naţiei care a avut nenorocirea să cadă în ghearele ei. cit. de Villeneuve. unde agonizează de pe urma su ferinţelor de neînchipuit ce îndură de la jidovime. de către deputatul Siveton. 566 Apăsarea jidovului nu este stăpânirea. . mari sau mici. cit. p. p. De aici a rezultat un proces. în fiece moment. adevărata răstignire. de insulte ce rănesc până în străfundul inimii. cit. nici pe a Coranului. afară de aceea a Talmudului (Coprin-Abancelli. (Drumont.

573 Francmasoneria a nuntit deci. Trebuie deci să fie izgonite şi bunurile lor confiscate. 199. franc masonii ce sunt la putere le dau afară. Sinagoga a declarat război. 571 Şi. 1902. Clemenceau şi de alţi francmasoni ejusdem farinae. „Catolicismul. râzândule în nas.ci creştinismului întreg 573 şi divinului său fundator 574 . 125 .este Biserica Ereziei” 570 . în America. p.. diferit de cel pe care -l aşteptau evreii (adică un fel de Mahomet jidănesc). 574 Să nu-şi închipuie cineva că ura iudeilor în contra creştinismului provine din faptul că Hristos s-a lepădat de legea jidovească (care a fost redactată mai târziu şi a constituit Talmudul). (Copin-Albancelli. aprilie 1881. Spania. p. Ca să puie vârf. Dar ce rău a putut face acestor francmasoni dulcele Iisus.. 571 C. în 1902. iată duşmanul! Or. pentru despuierea colosală ce suferise Biserica în timpul Revoluţiei.un Contra . Courdavaux. subtilă pentru trebuinţele tribunei. e sigur că congregaţiile întreţin spiritul de clericalism. . a pronunţat cuvintele următoare: „Triumful Galileanului a durat douăzeci de secole. 92 şi 88). Dar. şi rezultatul fu separaţia Bisericii de Stat . pentru adevăr.trebuie ca noi. Austria. p. nu numai catolicismului. se exprimase astfel: „Trebuie să zdrobim pe Infamul.. . de 1903.. profesor la Facultatea de litere din Douai. I. Italia. în Germania. Dar agenţi ai forţei publice vin să le împrăştie. o con ferinţă francmasonilor. formula idiotă: Clericalismul. nu nu mai clericalismului.. F. . Acestea sunt planurile francmasonilor. Bull. în care zicea: „Distincţia dintre clericalism şi catolicism este pur oficială. R.. de Lanessan. mai înainte. F.503. se puteau auzi strigăte de ură în contra întregului Catolicism. La rândul său. Waldeck-Rousseau. când a afir-mat că „respectă credinţa religioasă a fiecăruia din membrii săi” şi că „cel ce se depărtează de la datoriile religiunii... conservatoare. Dar s-ar putea să ni se obiecteze: dacă Francmasoneria este anti-creştină în ţările catolice ca Franţa. de către Francmasonerie.. p. iulie 1880. ea este religioasă. 570 „L'Accacia”. prin urmare. ne place să constatăm că nu suntem străini de această ruină a falşilor prooroci”. F. în 1880. ceea ce vrea să zică spoliarea.. Femei virtuoase s-au reunit ca. Iată acum şi faptele lor.Biserică.. . Francmasoni. . a făcut. îndărătul lor se zăreşte silueta hidoasă a lui Iuda! Prin urmare. nu este adevărat mason” (Copin-Albancelli. dispare acest Dumnezeu mincinos (!). ca ei să-L deteste în aşa grad?! Ei bine. 572 „Monde maçonique”. 86 şi 83). Delpech. 568 569 Chaine d'Union.. . Ei bine. infamul este Dumnezeu ” 572 .Gambetta. să-I adreseze cereri şi să-I mulţumească cu recunoştinţă pentru binefaceri.. timp de 150 de ani. revistă masonică. F. Binevoiţi să aşteptaţi puţin. Dar infamul nu e clericalismul.salariu ce fusese acordat de Concordat ca o mică despăgubire. I. într-un discurs ţinut la banchetul Conventului. francmasonii.nici că a fost un Mesia. prima oară de către F. a salariului întregului cler din Franţa . du Convent. Combes. în Lojă.. nu. să spunem tare. cit. Rândul acestor ţări va veni în curând. să aducă lui Dumnezeu pri nosul adoraţiei. I. patriotă în Engtitera. fost ministru. Dar. 381. deja.Catolitism. tradiţionalistă. care se opune patimilor de proprietate şi de dominaţie şi. du Grand-Orient de France. Pe urmă ajunseră la preoţi. care şi ei au acelaşi spirit ca congregaţiile. constituie un obstacol serios la împlinirea poftelor de jaf şi de despotism ale lui Israel. cit. ceea ce fu punctual îndeplinit... 1885. „Francmasoneria este o Contra . p.şi dacă au naivitatea să se ducă să ceară autorizaţia. să-i provocăm distrugerea definitivă” 569 . I. clericalismul şi catolicismul nu fac decât una ” 568 . împreună. Ovreii urăsc creştinismul tocmai pentru că este o religie perfectă. sub pretext că nu sunt autorizate (?).

aceea de a fi adevăraţi creştini Şi această prescripţie sălbatică n . fură puse infirmiere gras plătite. Întradevăr. în al XX-lea secol. pe aceste infirmiere zise lice.se găsiră dintr-o zi într-alta goniţi afară. pe care o vând. este tortura jidovească! Şi când te gândeşti că asemenea chinuri sunt îndurate astăzi. mii de călugări şi de călugăriţe.şi din femei care constituie floarea-fină. .care cultivă chiar pământul. şi. lăsându-le să moară de foame. această elită a naţiei franceze. aceştia trăiau cel puţin liniştiţi în intervalul epocilor de persecuţie şi puteau să slă vească în voie pe Dumnezeu. cu năravuri. nefiind în stare să resimtă nici cel mai mic avânt de milă pentru durerile şi mizeriile bieţilor suferinzi. compusă din savanţi. . Poporul. adăugată la celelalte nenorociri ale poporu lui sărac. în spitalele din Paris. în fiece moment. . . în realitate. -jefuiesc slabele resurse de trai ale acestor nenorocite.de cele mai multe ori la jidani. la lucru. . . într-o ţară care se crede că este în fruntea civilizaţiei lumii.. care constituie o plagă grozavă. cu atâta furie. în locul lor. care ies de nu se ştie de unde. pentru a-şi câştiga o bucată de pâine. dându-le săracilor. oratori. se aruncau la fiare creşti nii. ce îngrijeşte pe bolnav ca şi cum ar fi însuşi Dumnezeu. şi i-au învăţat să citească şi să scrie. iar rezultatul a fost că nu s -a adunat nici măcar îndeajuns pentru a plăti cheltuielile urmăririi. . Astfel. fără adăpost. vicioase.. 126 . când pot stoarce vreun bacşiş. care întrec orice închipuire.devotate omenirii sărace.consacrându-se în serviciul bolnavilor.. . ca nişte copii. care se ocupă de învăţământ sau de predicaţie. pe nimic.. .. chintesenţa virtuţii pe acest pământ.fură aruncate în stradă. orfani părăsiţi de toţi şi lăsaţi în cea mai neagră mizerie..are seamăn în istorie.lăsă să se facă. ..care nu încetează niciodată şi loveşte în fiece zi. asupra sa. fără ţărmuri şi fără fund.în orice caz. prin ziarele ovreieşti. guvernanţii au făcut să se spună poporului. obraznice. În adevăr. suflete de elită.. Toate bunurile congregaţiilor au fost confiscate şi vândute la mezat. . 575 Pentru a acoperi aceste enormităţi monstruoase ale persecuţiei. Alte femei. ..cum nu se vor găsi vreodată în Parlamentul francmason. filosofi. fiind absolut incapabile de a se ridica până la admirabila caritate a incomparabilei surori creştine. . Sute de asemenea opere de binefacere avură aceeaşi soartă.ce ar trebui să fie alintaţi. Le-am văzut. iar casa fu scoasă la mezat. se omorau.căci nimeni nu îndrăzneşte săi găzduiască.care atinge nu numai corpul. că congregaţiile din Franţa ar poseda un miliard.au adăpostit copilaşi. mânia celor ce ţin puterea.nici măcar în timpul Cezarilor romani. celor mai bune familii din Franţa. bunăoară. . . elită care ar trebui pusă în pinaclul societăţii şi înconjurată de veneraţie şi de admiraţie? Ce rău au făcut toate aceste fiinţe atât de crud dezmoştenite? Ei bine. .tinere fecioare aparţinând. aceşti martiri n-au decât o singură crimă să-şi impute.. fără foc în timpul iernii şi chiar fără să poată lucra. . de teamă să nu-şi atragă.credul ca întotdeauna şi avid de atâta bogăţie..care intrând în mănăstire. Pentru această crimă înspăimântătoare. pe când.şi care au fost risipiţi în cele patru colţuri ale lumii. pe care îi îngrijeau gratis cu o caritate îngerească. ea se găseşte cufundată într-o mocirlă. Aşa. maimuţărind însă minunat aceste sentimente de compătimire. Şi de ce să se izgonească. . în profitul bandei judeo-masonice 575 . . alţi zbiri forţează broaştele. pe care şi-o imaginează că trebuie să -i revină lui. în urmă. ele şi orfanii lor. fără tată şi fără mamă... într-un cuvânt. istorie sau filosofie. fără hrană. au fost date afară. . Şi acelaşi nenorocit destin îl avură şi oameni care fac ştiinţă. . Astăzi însă este rafinarea torturii.. când se schingiuiau.şi confiscă casa în care locuiau. mai toate.În timpul acesta. sunt nişte femei fără nici o creştere. dar ca ută să omoare şi sufletul. se despuiaseră de bunăvoie de toate bunurile materiale. mai mult decât barbară. leneşe.

Astfel ea transmise noilor generaţii doctrinele sale. dotat cu atâtea calităţi geniale. demi-savanţi vanitoşi.sisteme copilăreşti şi absurde. ceea ce este şi mai rău. 578 Acest Haeckel este o mare legumă într-o Lojă a Liberei-cugetări masonice. Societatea ocultă se însărcina să răspândească pretutindeni o învăţătură aşa-zisă laică. cit.. sub mască. . abrutizaţi de obscurantism. au întâlnit întotdeauna scopuri manifeste.după cum am arătat altădată 577 prin numeroase citaţii. 1906. După izgonirea acestora. el i-a urmat planul. în timp ce Iuda. ci efect. . 576 „Ascuns îndărătul Francmasoneriei. în fiecare ţară. ovreiul poate îndeplini răul fără să fie: responsabil” (Drumont. ceea ce indica existenţa unei cauze secunde sau sufletul. pentru a-l izbi la inimă. Noţiunile de Suflet şi Dumnezeu în Fiziologie. Înţelegeţi acum la ce serveşte doctrina Generaţiei spontanee. care îi crezură pe cuvânt şi se lăsară să fie convinşi că Natura.. . 330). În adevăr. pândarul de la ţară sau factorul poştal. de la cele pri mare şi până la facultăţi. cum e posibil ca un popor. dirijat de către Francmasonerie . Bucureşti.persecuţia nu se mărgineşte numai să lovească în clerul creştin.. susţinând că în natură nu există decât materie dotată de energie şi că noţiunea de scop nu se găseşte decât în imaginaţia creştinilor. în mo mentul de faţă. când a creat Universitatea de Stat. ea făcu ca această instrucţie să fie gratuită şi obligatorie.. Înţelegeţi acum. rânjind într-un colţ. să sufere atâta nelegiuire şi să fie atât de orbit încât să se sinu cidă. ar fi imediat dat afară din nemernica-i slujba. ei nu-şi dau seama că marii şi adevăraţii savanţi.care nu e cauză. de ce atâtea generaţii.şi care ar fi fost bune. II.şi în observaţiile şi în experienţele lor.. De altfel.şi începu să aplice acest plan prin suprimarea iezuiţilor. au avut oroare să pronunţe numele lui Dumnezeu în faţa elevilor... În modul ăsta fu creat învăţământul de Stat..în scopul de a lua şi educaţia. să susţină doctrinele sofistice ale ateismului inept şi ale materialismului degradator. Napoleon era adeptul său şi. . . Înţelegeţi acum de ce mulţimea profesorilor. cu nedumerire. b) Monopolul învăţământului Pentru a atinge mai profund Creştinismul.au admis toţi şi au proclamat existenţa cauzei primare sau Dumnezeu. „Istoria a fost falsificată de Puterea întunericului. . . .adică î ntreg învăţământul public.. Şi orbiţi de Francmasonerie. Înţelegeţi acum de ce aceşti dascăli stupizi au negat. . Francmasoneria avu grijă să pună mâna pe învăţământ. . 127 . I. la ce serveşte Monismul materialist al francmasonului Haeckel 578 . înşelate de Francmasonerie.. p. . 579 În plus. şi îmbâcsi lumea întreagă de ateism şi materialism. e tradusă din franţuzeşte după cărţi făcute de francmasoni. toate şcolile din Franţa. I. care s-ar duce la biserică sau şi-ar pune copiii într-o şcoală creştinească. care se ocupau.. ridiculizând-o. demnul său valet Francmasoneria 576 . ce depune pata neagră a veşnicei minciuni pe tot ce atinge” (Copin-Albancelli. În plus. cel mult.la ce serveşte Darwinismul. cit. etc. Şi într-adevăr istoria ce se învaţă la noi în şcoli este mincinoasă căci.ci izbeşte direct în sărmanul popor.este în stăpânirea francmasonilor. ideea de suflet.. 579 Dar mai e şi altceva. I. la fiinţele vieţuitoare. Concordatul restabili cultul catolic în Franţa. . De atunci. . etc. Şi. nimicind astfel orice urmă de învăţă tură creştină. în profitul său personal. 322). pentru o rasă înapoiată ca jidovimea.este agentul creator al Universului. după Revoluţie. p.dar nu şi învăţământul creştin. căci Masoneria se opuse la aceasta din toate puterile. să dea popoarelor o educaţie creştină. de ordinar. dar întors. care trebuia să le sufoce . de data asta. adică ipoteza nedemonstrată şi nedemonstrabilă (pentru că e falsă) a Evoluţiei. Sub Bonaparte. Şi exemplul Franţei a fost urmat de toate celelalte ţări ale Europei. au încercat. trage sforile care fac să lucreze. fundatorii şi gloriile ştiinţei.Şi te întrebi. . 577 Paulescu. cu o ardoare de necrezut.

iar cele două apendice ale sale.această limbă.. aceste vicii la o culme nemaipomenită.. . Un om de ştiinţă este astăzi obligat să piardă un timp enorm ca să înveţe 5 sau 6 limbi. Hristos a trimis ucenicilor Săi o armă invincibilă. I. . Definiţia fiziologiei. din contră.dacă nu vrea să se rătăcească în faţa acestui Turn al lui Babei ce a devenit ştiinţa modernă.anume: Adevărul. Sa încercat. căci mincinos este şi tatăl ei ”.omenire. Duhul divin al Adevărului care va apăra în veci omenirea. Despre stil în fiziologie: v. sub ordinul jidovilor. Dar. .căci ştiinţa este una. pentru a rămâne în întuneric. în acelaşi timp. adică minciuna. Adevărul este trăsătura distinctivă a Creştinismului. c. el împinge. 6.pe când Apostolii creştini predicară idealul lor în faţa cerului. . ziarul „Universul” (5 august 1912) ne aduse vestea că Esperantiştii.. caracterizează ceea ce se numeşte Spiritul răului sau Diavolul. Cahalul şi Francma soneria. Tustrei întrebuinţează. limba ştiinţei universale.legislaţia politico-religioasa a ovreilor... VII. cit. . din contră. v. Dar. privând ştiinţa de adevărata şi unica sa limbă. căci nu este Adevăr întru dânsul. crima de lese . ca Volapuk. 584 Idem. Şi această din urmă crimă. . c. CONCLUZIE În rezumat. v. Masonii n-au văzut că.ei au distrus orice mijloc de apropiere a savanţilor de astăzi între ei 581 şi. este crima cea mai oribilă. şi proprietarul întregului pământ şi stăpânul întregii omeniri. . căci se adaptează perfect să exprime în mod clar. nu mai are nici un sens. 107 583 Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan. Minciuna. Dar.. 128 . a ascunde oamenilor adevărul.. ca Evanghelia. pentru ca o rasă netrebnică să poată ajunge să-i subjuge. le zise 584 : „Voi din tatăl Diavolul sunteţi şi poftele tatălui vostru voiţi să faceţi. ca Esperanto etc. I. au cerut ca adunările lor să fie considerate ca libercugeratoare. Astfel Iisus. . adresându-se ovreilor.. foarte preţioasă pentru cei ce fac ştiinţa.Limba latină. pentru ca să realizeze visul lui Iuda de a fi.. Acela uci gător de oameni a fost dintru început şi întru Adevăr n-a stat. în plus. Hristos a zis:. 44. etc. şi au dat afară pe catolici.1914. să se remedieze acest inconvenient prin crearea unor limbi artificiale. a fost comisă de francmasonerie. patimile de proprietate şi de dominaţie. a fost izgonită din ştiinţă de către Francmasonerie.Talmudul se ascunde.şi de aceea doctrina Lui este în execraţie înaintea lui Israel. p. Şi pentru ce atâta sacrificiu? Pur şi simplu pentru că limba latină este în acelaşi timp şi limba Bisericii Catolice.adică Duhul Său. Când grăieşte minciuna.ai alte cuvinte.. înlocuind limba latină dizgraţiată. sunt încă şi mai invizibile ca dânsul. Părăsind lumea. i-au izolat şi de trecut care. Eu sunt Adevărul 583 . a pune mâna pe învăţământ. dintre ale sale grăieşte.. Or. . Dar minciuna are un duşman pe care-l urăşte de moarte. care este.în loc să combată. În oarba lor ură. deci minţi” 582 . 582 Copin-Albancelli. în contra Duhului diavolesc al minciunii. I.. reuniţi în Congres la Cracovia. .că ruia i se poate zice: „vorbeşti. 580 581 Paulescu. per exeelentiam. precis şi concis . 580 toate cunoştinţele omeneşti. Talmudul. Minciuna este deci baza sistemului jidovesc. (Sfetea edit). care să servească de limbi universale. . XIV. pentru mulţi dintr-înşii. . un mijloc scârbos şi blestemat.

stri gând din adâncul sufletului: CRED ÎN DUHUL SFÂNT! 129 .Înaintea acestui Duh al Adevărului mă închin.

a avut dreptate să zică. Medicul trebuie deci să fie. în sfârşit. tineri sau bătrâni. „Cinsteşte pe medic” zice Biblia. bogaţi sau săraci. prin profesia sa. .care-l ascultă şi se supun orbeşte la prescripţiile lui. . Astfel. care combate aceste patimi. în acelaş timp.Medicul. H IPOCRATE . să fie un învăţător al omenirii sau mai bine zis. îi este uşor ca. „scopul final al medicinei nu este numai să vindece sau să prevină bolile. dacă confraţi nedemni n-ar fi deschis tarabă în templul sacru al medicinei. să fie o fiinţă care se jertfeşte pentru alţii. adică ştiinţa omului. Doctor Nicolae Paulescu 130 . . . până la moarte şi. prin grai şi prin exemplu.” căci ai trebuinţă de el”.. Acum înţelegeţi înalta demnitate a profesiei medicale şi respectul ce i se dă din toate părţile.să poată să lumineze omenirea şi să-i îndrumeze educaţia soci ală... un apostol al moralei.. cum un medic instruit cunoaşte instinctele şi prin urmare şi patimile.adică să răspândească şi să răspândească principiile adevăratei morale ştiinţifice.ci încă să perfecţioneze pe oameni şi să-i facă mai fericiţi. făcându-i mai buni”. un sa vant care iubeşte din tot sufletul ştiinţa medicală. părintele medicinei.. devine prietenul şi chiar con fidentul celor ce suferă. Ori. şi aşa ar fi în realitate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful