RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP Kursus: PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS SEMESTER: 6 TAHUN: 3 Kod

: SCE 3111 Tutorial Topik 1 (1 jam ) • Banding beza di antara pelbagai istilah yang digunakan untuk memantau kemajuan pembelajaran pelajar Rumuskan ciri-ciri pengukuran dan penilaian menggunakan penyususn grafik Amali Kredit: 3 (3+0) ISL

Minggu 1

Topik/Kandungan

Kuliah Ringkasan kursus, harapan dan pentaksiran. Topik 1

Catatan Ringkasan kursus Kerja kursus: Projek 50% Peperiksaan: 50%

Definisi istilah Definisi istilah: • Ujian • Pengukuran • Penaksiran • Penilaian Matlamat pentaksiran Tujuan pentaksiran: • Maklumbalas • Laporan • Penempatan • Perancangan • Penggredan Topik 2 Bidang -bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah Bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah : • Pengetahuan • Kemahiran • Sikap saintifik dan nilai murni

Minta 5 pelajar dalam kampus anda memberi definisi pentaksiran Bincangkan dengan rakan sebaya anda definisi –definisi yang dikumpul Tulis ringkasan tentang perbezaan di antara definisi yang dikumpul dengan definisi yang dibincang dalam kuliah anda

ujian kertas pensel • Autentik –portfolio. senaraikan satu atau lebih alat pentaksiran yang boleh digunakan untuk memantau kemajuan pembelajaran sains pelajar The KidSource (http://www. pentaksiran menggunakan portfolio adalah salah satu cara pelajar mendokumen kemajuan mereka Bincang dalam kumpulan jika pentaksiran • • Alat pentaksiran: Portfolio Untuk setiap bidang pentaksiran sains sekolah rendah.Minggu Topik/Kandungan Kuliah Tutorial Amali ISL Catatan 2 Bentuk pentaksiran Topik 2 Bentuk pentaksiran: • Formatif – lisan . pemerhatian .kids ource.com) meliputi spektrum yang luas isu-isu berkaitan dengan pentaksiran dan • • . senaraikan bidang –bidang pentaksiran yang anda rasa perlu ada dalam sains sekolah rendah Pada peringkat institut kini . perlakuan (performance) • Sumatif – ujian diagnostik. projek Topik 3 Alat pentaksiran: Portfolio • Tujuan • Kelebihan • Komponen-komponen Topik 2 • Dalam kumpulan.

Catatan • 2 Alat pentaksiran: Portfolio Topik 3 (1 jam) Alat pentaksiran: Portfolio • Mereka bentuk portfolio untuk pelaksanaan • Penggredan portfolio . Kenapa? Amali ISL pengajaran Pilih satu daripada isu di atas dan ringkaskan isu tersebut dalam 100 patah perkataan .Minggu Topik/Kandungan Kuliah Tutorial menggunakan portfolio adalah cara adil untuk menentukan kemajuan pembelajaran pelajar.

Perbincangan .Inventori/soal selidik/tinjauan • Sampel kerja pelajar • Jurnal Sains • Buku nota • Log pembelajaran • Laporan bertulis dan penulisan kreatif • Aktiviti makmal dan lembaran kerja • Lukisan dan gambarajah berlabel • Peta konsep • Projek • Aktiviti bilik darjah .Portfolio .Rekod anekdot .Think aloud Topik 4 • Bagaimanak ah guru sains dapat menggunakan rekod pemerhatian semasa pengajaran mereka? Dalam situasi manakah nota anekdot dapat memberi pentaksiran yang komprehensif? Bagaimanak ah guru dapat menggunakan rekod anekdot? Layari Internet untuk menumpul maklumat tentang pentaksiran dalam sains Dengan menggunakan penyusun grafik. senaraikan jenis jenis alat pentaksiran yang sesuai untuk menaksir isi kandungan sains dan kemahiran proses sains • • • .Temuduga .Minggu Topik/Kandungan Kuliah Tutorial Amali ISL Catatan Topik 4 3 Alat pentaksiran Alat pentaksiran: • permerhatian .Sumbangsaran .Senarai semak .Teknik penilaian kumpulan KWL .

Minggu Topik/Kandungan Reka bentuk dan Pembinaan Ujian Topik 5 Kuliah Tutorial Topik 5 • Bincangkan bagaimana guru dapat mengelakkan stigma ke atas kanak-kanak dalam proses penilaian. dan bina dua item ujian mengikut format berikut .Betul/Salah .Melengkapkan Saling tukar ujian yang dibina dengan rakan anda Catatan Reka bentuk dan Pembinaan Ujan • Objektif ujian • Tempoh masa dan jenis ujian • Jadual spesifikasi ujian • Taksonomi Solo • Taksonomi Bloom • 4 Rekabentuk dan Pembinaan Ujian Topik 6 Reka bentuk dan Pembinaan Ujian • Kesahan item ujian • Kebolehpercayaan item ujian Topik 6 • Apakah faktorfaktor yang mempengaruhi kebolehpercaya an ujian? Apakah jenisjenis kebolehpercaya an dalam pentaksiran? Apakah jenis kebolehpercaya an dan kesahan yang perlu dipertimbangkan • • • .Padanan .Aneka Pilihan . Amali • ISL Renungan: Mengingat kembali ide utama (a) Apakah tujuan menggunakan ujian sebagai alat pentaksiran? (b) Apakah perbezaan antara Taxonomi Solo dan Taksonomi Bloom? Rujuk kepada hasil pembelajaran satu topik yang sesuai dalam sukatan sains sekolah rendah.

Minggu Topik/Kandungan Topik 7 Pembinaan ujian : objektif Kuliah Tutorial oleh guru? Amali • ISL Semak kesesuaian setiap item dengan hasil pembelajaran dan kriteria pembinaan soalan objektif Bina satu soalan struktur pada aras kefahaman atau aplikasi Bina satu soalan esei pada aras analisis. sintesis atau penilaian Sediakan panduan pengskoran yang sesuai untuk soalan struktur dan soalan esei yang anda telah bina Catatan Pembinaan ujian : objektif • Format soalan objektif • Garis panduan pembinaan soalan objektif yang bermutu Topik 7 Topik 8 Pembinaan ujian : objektif • Skema pemarkahan • Apakah jenis kebolehpercaya an dan kesahan yang perlu dipertimbangkan oleh guru semasa pembinaan soalan subjektif? Apakah kelebihan dan kelemahan kaedah pemeringkatan di mana gred diberi berasaskan pengskoran holistik? • 5 Pembinaan ujian : objektif Pembinaan ujian : subjektif Topik 8 Pembinaan ujian : subjektif • Format soalan subjektif • Garis panduan pembinaan soalan struktur/esei yang bermutu • Skema pemarkahan • • • .

banding beza di antara ujian rujukan norma dan ujian rujukan kriteria .Minggu 15 Topik/Kandungan Pengskoran pentaksiran Topik 9 Kuliah Tutorial Topik 9 (1 jam) • Kenapakah pentingnya guru mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam pentadbiran dan pengskoran ujian? Amali • ISL Dengan menggunakan penyusun grafik. Dalam situasi manakah guru akan mengguna ujian rujukan norma dan ujian rujukan kriteria? Kenapa? Catatan Pengskoran pentaksiran • Pengskoran Rubrik • Pengskoran Analitik • Pengskoran Holistik Pentadbiran ujian Topik 10 Pentadbiran ujian • Keselamatan dan kerahsiaan ujian (test secrecy) • Perlantikan pengawas ujian • Persediaan tempat ujian • Persediaan kertas ujian • Prosedur • 16 Penyemakan dan Topik 10 Topik 10 moderasi skrip ujian Penyemakan dan moderasi • Senaraikan skrip ujian kebaikan dan • Prosedur kelemahan sistem • Pertimbangan semasa permarkahan perlaksanaan ujian Analisis skor ujian berikut: (a) perbandingan Topik 11 dengan pelajar lain Analisis skor ujian • • Bina 10 soalan objektif untuk mana-mana topik yang sesuai Tadbirkan soalan-soalan di atas kepada kumpulan seramai 10 pelajar .

Minggu Topik/Kandungan • • • Kuliah Analisis item Indeks kesukaran Jawapan salah / distraktor Tutorial (b) perbandingan dengan standard yang ditentukan (c) perbandingan pencapaian dengan aptitud sendiri (d) memberi gred berasakan usaha (e) memberi gred berasaskan penambaikan pelajar • Golongkan sistem pemarkahan di atas sebagai rujukan berasaskan norma atau rujukan berasaskan kriteria. Amali • ISL Siapkan data ini untuk sesi tutorial akan datang Catatan Minggu/ Tarikh 18 Tajuk dan Kandungan Analisis skor ujian Kuliah (2 jam) Tutorial (2 jam) Topik 11 (1 jam • Rujuk kepada satu set Amali (jam) • ISL Layari internet dan cari satu kajian kes yang sesuai yang Catatan .

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kuliah (2 jam) Topik 12 Pentafsiran skor ujian Tutorial (2 jam) jawapan ujian objektif pelajar. Catatan • Pentafsiran skor ujian Topik 12 • Peratus lulus / gagal • Pelan Tindakan untuk • Bagaimanakah guru dapat pemulihan/pengayaan membantu ibu • Cara memperbaiki bapa dalam pengajaran pembelajaran memahami maksud min. (a) Hitungkan indeks kesukaran (b) Hitungkan indeks diskriminasi untuk item-item ujian. Kongsikan penemuan anda dengan rakan . purata dan julat untuk skor ujian anak mereka? Bincangkan prosedur penyediaan pelan tindakan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. (c) Tafsirkan keputusan anda Amali (jam) ISL menunjukkan bagaimana ibu bapa dan guru telah bekerja sama untuk meningkatkan pembelajaran pelajar dalam sains. 17 Bentuk peperiksaan: Topik 13 (1 jam) Topik 13 (2 jam) • Buat refleksi tentang Maklumat tentang PEKA .

gov.my • 18 Bentuk peperiksaan: Penilaian berasaskan sekolah Topik 14 (1 jam) • Kenalpasti isuisu yang berkaitan dengan penilaian berasaskan sekolah .moe.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Peperiksaan berpusat Kuliah (2 jam) Bentuk peperiksaan: Peperiksaan berpusat • Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) • Struktur /format kertas ujian • Fokus ujian • Implementasi Topik 14 (1 jam) Bentuk peperiksaan: Penilaian berasaskan sekolah • PEKA (Penilaian Kemahiran Amali) • Struktur /format • Konsep Topik 14 (1 jam) Bentuk peperiksaan: Penilaian berasaskan sekolah • PEKA (Penilaian Kemahiran Amali) Implementasi • • Bentuk peperiksaan: Penilaian berasaskan sekolah • Tutorial (2 jam) Kenalpasti isu – isu yang berkaitan dengan peperiksaan berpusat Siapakah pihak bertanggung jawab yang penting? Apakah peranan pihak bertanggung jawab dalam peperiksaan berpusat? Amali (jam) ISL pengalaman anda mengenai peperiksaan berpusat Tulis refleksi pendek tentang bagaimana pengalaman anda mempengaruhi kepercayaan anda tentang apa yang perlu dibuat untuk pelajar Catatan boleh diakses dalam Laman Web Kementerian Pendidikan Malaysia. . • • Topik 15 (1 jam) Bentuk peperiksaan: Penilaian Topik 15 (2 jam) • Bagaimanak ah guru dapat Pilih satu aktiviti yang memfokuskan kepada salah satu kemahiran proses sains. Sediakan satu senarai yang mengandungi empat atau lima indikator untuk menilai kemahiran proses di atas.: http://www.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kuliah (2 jam) berasaskan sekolah • Aplikasi dalam bilik darjah sains • Dapatan kajian Tutorial (2 jam) memastikan akaunatbiliti dalam pelaksanaan PEKA? Amali (jam) • ISL Kongsikan senarai anda dengan rakan. Catatan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful