1.

Pengenalan pendidikan

kepada

kaedah

penyelidikan

dalam

1.1 Tujuan penyelidikan dalam pendidikan Menurut Gorg & Gall (1989), penyelidikan mempunyai rasional yang tertentu ke arah menyumbang kepada pembinaan pengetahuan baru. Menurut Weber (1993), penyelidikan dapat membantu penyelesaian masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Secara kesimpulan, rasional membuat penyelidikan adalah berasaskan sebab-sebab berikut. · Membuat jangkaan terhadap sesuatu fenomena yang bakal berlaku (prediction). Penyelidikan dapat menyediakan maklumat yang penting berkaitan dengan fenomena yang dijangkakan, contohnya, jangkaan terhadap pencapaian pelajar dalam sesuatu peperiksaan. · Membuat penambahbaikan terhadap sesuatu keadaan atau program (Improvement) Dapatan kajian dapat membantu individu, kumpulan atau organisasi untuk memperbaiki program yang sedia ada dan juga sebagai asas untuk memperbaiki kelemahan yang ada. · Memberi penjelasan (explanation) Penyelidikan dapat menjelaskan fenomena yang dikaji. · Menyediakan deskripsi sesuatu fenomena. (Description) Dapat menyediakan deskripsi berkaitan dengan bidang yang dikaji dalam membantu untuk memahami fenomena yang dikaji. Menyediakan maklumat statistik yang diperlukan oleh pihak tertentunya. Contohnya, Policy Makers. · Membantu menyelesaikan masalah (Problem Solving) Dapat membantu ke arah penyelesaian terhadap sesuatu masalah yang timbul 1.2 Ciri-ciri penyelidikan dalam pendidikan Penyelidikan sebagai pendekatan yang saintifik dalam menghasilkan ilmu mempunyai dua ciri utama, iaitu ia dijalankan mengikut langkah-langkah yang logikal dan mematuhi kaedah saintifik. (a) Langkah-langkah logikal · Mengenal pasti keaslian masalah yang dikaji dan bidang pengetahuan berkaitan.

· · · · (b)

Melakukan tinjauan literatur untuk memahami bagaimana orang lain telah menghadapi/ menyelesaikan masalah/isu. Pengumpulan data secara tersusun dan terkawal untuk memperoleh keputusan yang sah. Menganalisis data yang setimpal/berkaitan dengan masalah/isu. Membuat kesimpulan dan generalisasi. Penyelidikan perlu mematuhi suatu kaedah saintifik. Ini bermakna ia dapat mengintegrasikan keterangan induktif dan deduktif. Keterangan Induktif : daripada kenyataan-kenyatan khusus kepada kenyataan umum.Seseorang penyelidik membuat pemerhatian terhadap peristiswa-peristiswa tetentu (fakta-fakta konkrit). Setelah penyiasatan, beliau akan membina jangkaan tertentu. Keterangan Deduktif : daripada kenyataan umum kepada kenyataan-kenyataan khusus “Kalau Encik A guru tidak terlatih, beliau tidak akan menggunakan ABM/ABPP semasa dia mengajar”

·

1.3 Pendekatan inkuiri dalam penyelidikan pendidikan a. Pendekatan ‘positivist’ · · · · · · · Proses penyelidikan dilakukan secara objektif Menggunakan instrumen untuk mengukur pembolehubah tertentu Data dianalisis secara numerik dan juga secara statistik Bersifat Kuantitatif Untuk mendapatkan penjelasan Membuat pembuktian atau mengesahkan Untuk membuat generalisasi

b. Pendekatan ‘interpretive’ · · Proses penyelidikan yang dilakukan untuk membolehkan penyelidik memahami fenomena yang dikaji melalui penelitian kepada subjek yang yang ada dalam fenomena itu Makna dan kefahaman diperolehi melalui pentafsiran secara subjektif melalui pemerhatian, dokumen atau temubual

· ·

c. Pendekatan ‘critical’ Mengkaji nilai-nilai yang ada dalam sesuatu masyarakat bagi menentukan perkara-perkara yang kurang sesuai diamalkan Tugas penyelidik mengutarakan pandangan dan cadangan untuk perubahan

Input akhirnya ialah satu hasil kajian yang memberi kefahaman yang mendalam mengenai kehidupan sebenar responden yang dikaji (Patton. menjalani kehidupan harian secara neutral.4 Pendekatan penyelidikan di sekolah 1. Perbezaan Ciri-ciri Penyelidikan Kuantitatif dan Penyelidikan Kualitatif · · PERKARA Istilah yang berkaitan dengan pendekatan KUANTITATIF Eksperimental ‘Hard data’ Perspektif luaran Empirikal Positivist Fakta sosial Statistik ‘Etic’ Konsep utama Pemboleh ubah Mengoperasi Definisi KUALITATIF Etnografi (Kajian tentang budaya) Kerja lapangan ‘Soft data’ ‘Symbolic Interaction’ Perspektif dalaman ‘Naturalistic’ Ethnomethodologi Diskriptif Pemerhatian turut serta ‘Phenomenological’ Dokumentari Riwayat hidup Kajian kes Ekologikal ‘Emic’ Makna Pemahaman sejagat sosio . Tujuannya ialah untuk : · Menguji teori · Melihat hubungkait angkubah · Menerang fenomena dari segi “sebab penyebab” · Membuat ramalan · Membuat tinjauan 2.1. berinteraksi. Bagaimana individu itu bertindak. Tujuannya ialah: · Memerihal sesuatu fenomena untuk tujuan memahaminya · Meneroka sesuatu bidang yang belum dan kurang dikaji Memahami perspektif responden kajian terhadap sesuatu fenomena yang dipilih · Memahami sesuatu fenomena sosial secara mendalam Membina teori melalui pendekatan induktif (teori yang dibina berasaskan data kajian) 3. 1985). Pendekatan kualitatif Satu usaha untuk memahami sesuatu situasi itu dalam keadaannya yang tersendiri. Pendekatan kuantitatif Penyelidikan kuantitatif ialah penyelidikan yang sistematik berdasarkan nilai numerikal atau statistik. menunjukkan reaksi dalam menghadapi liku-liku kehidupan yang ditempuhi.

Positivism Behavioralisme ‘Logical Empiricm’ ‘Systems Theory’ Psikologi Ekonomi Sosiologi Sains politik Menguji teori Memperjelaskan fakta Perihalan statistik Hubungan antara pemboleh ubah Ramalan Berstruktur Ditentukan lebih awal Formal Spesifik Prosedur kajian yang terperinci Panjang lebar Terperinci dan jelas fokusnya Prosedur spesifik dan terperinci Tinjauan bahan kajian yang mendalam Ditulis sebelum data dipungut Menyatakan hipotesis Definisi situasi Kehidupan harian Pemahaman Proses Rundingan bertujuan praktikal pembinaan sosial ‘Grounded Theory’ ‘Symbolic Interaction’ ‘Ethnomethodology’ ‘Phenomenology’ Budaya Idealisme Sosiologi Sejarah Anthropologi Membina konsep Memerihal realiti pelbagai ‘Grounded Theory’ Meningkatkan pemahaman Terbuka kepada perubahan Fleksibel Umum Membuat tekaan terhadap cara penyelidikan Ringkas Spekulatif Mencadangkan bidang penyelidikan yang hendak dikaji Ditulis selepas mendapat sebahagian daripada data Tinjauan bahan kajian tidak mendalam Pernyataan pendekatan yang umum Data Persampelan Kuantitatif Diskriptif Koding boleh dikira Dokumen peribadi Kiraan dan ukuran Nota kerja lapangan Pembolehubah yang boleh Gambar didefinisikan Pendapat perseorangan Statistik Dokumen rasmi Bahan-bahan artifak Besar Kecil .Kebolehpercayaan Hipotesis Kesahan Kesignifikanan statistik Replikasi ramalan Gabungan teori Gabungan Akademik Matlamat Reka bentuk Penulisan cadangan penyelidikan Structural functionalisim Realism.

Teknik kaedah Hubungan dengan responden Berstrata Kumpulan kawalan Tepat Pemilihan secara rawak Mengawal pengganggu pembolehubah / Eksperimen Tinjauan Temubual berstruktur Kuasi eksperimental Pemerhatian berstruktur Set data Jangka pendek Hubungan tidak akrab Mengekalkan status sebagai penyelidik dan responden Tidak mewakili populasi Persampelan teoritikal Perposive (bertujuan) Permerhatian Mengkaji pelbagai dokumen dan artifak Pemerhatian turut serta Temubual tidak berstruktur Empati Menekankan unsur kepercayaan Kesamarataan Hubungan mesra Responden sebagai rakan Mengutamakan keobjektifan Alat perakam suara ‘Transciber’ Penyelidik bertindak sebagai alat kajian Alat Kajian Analisis data Inventori Soal selidik Indeks Komputer Skala Ujian Deduktif Dilaksanakan pungutan data Statistikal Permasalahan dalam menggunakan pendekatan Berterusan selepas Model. tema dan konsep Induktif Analisis bersifat induktif ‘Constant Comparative method’ Mengawal pemboleh ubah Mengambil masa panjang yang lain Kesukaran menyaring data Terlalu rigid Kebolehpercayaan Kesahan Prosedur tidak rigid Sukar mengkaji responden yang besar jumlahnya .

Sekiranya fokus atau sampling berubah. faedah dan masalah yang mungkin timbul dalam kajian. 3. Mendapat Kebenaran (informed consent) Isu mendapat kebenaran daripada responden untuk kajian adalah kompleks. Mereka juga patut diberitahu setakat mana penglibatan mereka dalam penyelidikan tersebut.1. . Prosedur tidak telalu rigit yang mengongkong respondent. perundingan semula perlu dibuat Dalam kes yang melibatkan responden yang kurang berupaya untuk memberi kebenaran seperti ada penyakit mental atau kanak-kanak. 2. cadangan kajian mesti diterangkan dan justifikasi prosedur untuk melindungi hak responden. Penglibatan (Participation) o o o o Bakal responden perlu diberitahu tentang matlmat. Mereka perlu diberitahu penarikan diri dalam kajian tidak membawa apa-apa kesan negatif Mereka boleh membuat komplain terhadap tingkahlaku penyelidik dengan mengikut prosedur tertentu. Kerahsiaan (Confidentiality) o o o Cadangan dan pelan kajian mesti menyatakan bagaimana kerahsian maklumat dijamin berkesan.5 Etika dalam penyelidikan pendidikan a) Etika penyelidikan Etika penyelidikan merujuk kepada peraturan-peraturan/ code atau satu set prinsip/nilai moral yang berperanan sebagai panduan dalam menjalankan penyelidikan. kaedah. Para penyelidik perlu menunujukkan perlakuan yang mematuhi etika semasa menjalankan penyelidikan. ‘Informed Consent’ merujuk kepada kebenaran yang diberi oleh responden setelah memahami beberapa perkara berikut: o o o o o Matlamat dan tujuan kajian Apa yang dikendaki oleh responden Semua akibat yang mungkin timbul daripada penglibatan/ tidak dalam penyelidikan. Perlindungan hak responden diutamakan. a) Kod etika penyelidikan Dalam etika penyelidikan berbeberapa elemen perlu diberi perhatian oleh penyelidik seperti berikut: 1.

ilmu baru atau teori baru. Lebih menumpukan kajian teori-teori yang wujud dalam bidang pendidikan secara lebih mendalam. § Sediakan satu rangka tujuan dan keadaan kajian untuk peserta. Memperoleh data empirikal yang boleh digunakan untuk mengembangkan dan menilai teori. bukti dokumen dan memasukkan data ini dalam laporan akhir atau teks umum. § Terangkan makna anomiti dan kerahsian kepada peserta kajian. Rundingan (Negotiation) o § § § § § Rundingan melibatkan perkara-perkara berikut: Mendapat kebenaran dari institusi Mendapat kebenaran untuk access data Penggunaan data Penulisan laporan Melindungi peserta daripada masalah yang timbul gaimanakah prosedur rundingan yang boleh diikuti oleh Penyelidik? § Mendapat kebenaran secara formal daripada pihak berkenaan untuk menjalankan kajian. § Beritahu peserta apa yang dibuat dengan maklumat yang diberi. Kurang berorientasikan cara-cara ke arah penyelesaian masalah praktis · · · · . 1 Jenis-jenis penyelidikan a) Penyelidikan asas Penyelidikan yang dijalankan untuk menerbitkan dapatan baru. Penyelidikan asas: Menekankan penemuan pengetahuan semata-mata untuk pengetahuan. § Rangka/pelan/cadangan harus menerangkan dan justifikasi prosedur yang akan diiukti untuk ‘clearing’ data ‘field’ berkait dengan peserta seperti transkrip. Anomiti o Penyelidik mesti menjamin anomiti kepada peserta. § Memberi rangka projek/cadangan/pelan kepada guru besar/pengetua sekiranya penyelidikan dijalankan di sekolah. 2. § Jujur tentang tujuan kajian dan keadaan dalam mana kajian dijalankan. 5. § Perundingan amat penting untuk menjayakan penyelidikan. nota pemerhatian. contohnya identiti respondent. § Tentukan sama ada peserta akan menerima satu salinan laporan dan/atau draf laporan atau transkrip temubual.o Pengkaji mungkin boleh berkongsi maklumat dengan ahli kumpulan dalam komuniti penyelidikan 4.

Syarat tiada perbezaan ini ditentukan dengan cara mengawal pembolehubahpembolehubah kawalan b) Kuasi-eksperimental Peserta-peserta tidak dibahagikan secara rawak. Prestasi kedua-dua kumpulan .b) · · Penyelidikan gunaan Bertujuan untuk menyelesaikan masalah praktis yang dihadapi atau untuk menguji sesuatu teori untuk menilai kegunaannya dalam arena pendidikan. Selepas tamat kajian kedua-dua kumpulan mengambil ujian pasca. sementara kumpulan yang satu lagi diberi rawatan dengan kaedah kedua. Selepas itu kumpulan pertama menjalani rawatan dengan kaedah pertama . kecekapan. keberkesanan dan impak sesuatu program yang telah dijalankan. Di akhir kajian min prestasi kedua-dua kumpulan dibandingkan untuk mengkaji keberkesanan kedua-dua rawatan yang telah diberikan. Kumpulan pertama diberi rawatan kaedah pertama. 2. 1992) d) Penyelidikan penilaian Penyelidikan penilaian ialah penyelidikan yang dilakukan untuk menilai sesuatu program. Biasanya ia menilai kesesuaian. . c) Penyelidikan tindakan Kajian tindakan dalam pendidikan ialah kajian yang dijalankan oleh guru untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran (Carl Glickman. Kedua-dua kumpulan diasingkan menggunakan pengasingan yang sedia ada.2 Pengenalan kepada penyelidikan pendidikan pelbagai jenis reka bentuk · Penyelidikan kuantitatif a) Kajian eksperimental Peserta-peserta diagihkan secara rawak (random assignment) kepada dua kumpulan. mengubah suai. Andaian dibuat bahawa kumpulan-kumpulan ini tidak mempunyai apa-apa perbezaan dalam semua aspek sebelum rawatan. atau mengembangkan sesuatu teori baru. Dapat memberikan data sama ada menyokong sesuatu teori. Sebelum kajian dijalankan kedua-dua kumpulan diberikan ujian pra. Kumpulan yang kedua diberi rawatan dengan kaedah kedua.

median. c) Kajian sejarah Mengkaji tentang sebab-sebab. satu masyarakat. d) Kajian naratif Satu jenis kajian yang digunakan untuk memahami atau mengkaji bagaimana manusia membina makna dalam kehidupan mereka. peratus. kajian kes digunakan untuk memahami mendalam tentang subjek yang dikaji. Ia memberi tumpuan kepada makna yang ditafsirkan oleh manusia kesan daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan mereka. pemikiran atau tingkahlaku mereka. Melibatkan seorang individu. kesan-kesan atau kecenderungan dari peristiwa lepas yang mungkin boleh membantu untuk menerangkan perkara-perkara pada masa sekarang dan peristiwa-peristiwa yang dijangka masa akan datang. satu bilik darjah. . c) Kajian tinjauan Kajian tinjauan melibatkan penggunaan soal selidik atau penggunaan maklumat statistik untuk mengumpulkan data mengenai sesuatu populasi.sebelum dan selepas kajian dibandingkan untuk menentukan perbezaan keberkesanan rawatan-rawatan yang telah diberi. kekerapan d) Kajian korelasi Menentukan perhubungan di antara dua pembolehubah yang dapat diberikan nilai numerikal · Penyelidikan kualitatif a) Kajian etnografi Satu kajian yang melibatkan sekumpulan manusia untuk mengkaji sosio budaya mereka. sekumpulan manusia. mod. memokus tentang proses berbanding output. mementingkan penemuan bukannya pengesahan sesuatu teori atau dapatan. b) Kajian kes Menurut Merriem (1998). Statistik deskriptif: min.

4 Menghasilkan hipotesis kajian Bagi kajian kuantitatif hipotesis digunakan untuk menentukan samada sesuatu yang dikaji itu benar atau salah. Penyelidik juga perlu menentukan apakah teknik pengumpulan data. prosedur pelaksanaan kajian 3. 3. tepat dan berfokus. Ia membantu penyelidik menyatakan masalah kajian.1 Menyatakan masalah kajian Masalah kajian merupakan istilah yang digunakan merujuk kepada isu atau persoalan pokok yang kita akan kaji.5 Melakukan tinjauan literatur Tinjauan literatur diperlukan untuk membolehkan penyelidik mengetahui senario.2 Menetapkan objektif kajian Objektif kajian menyatakan dengan spesifik perkara-perkara yang ingin diselidiki dalam sesuatu penyelidikan yang dijalankan. 3. korelasi) 3.8 Menentukan prosedur persampelan . 3. Soalan kajian membantu penyelidik memberi halatuju yang jelas kepada proses penyelidikan dan meudahkannya menulis laporan penyelidikan 3. 3. Apakah jenis penyelidikan yang akan digunakan. perkembangan dan isu-isu yang berkaitan dengan penyelidikan yang akan dijalankan.7 Mereka bentuk kajian Penyelidik perlu menentukan pendekatan kualitatif atau pendekan kuantatitaif yang akan digunakan. kuasiexperimental. objektif dan persoalan kajian. Soalan kajian mestilah jelas. Prosedur penyelidikan pendidikan 3. (Kajian Experimental.6 Merancang kaedah kajian Menentukan instrumen. Seterusnya teori-teori yang berkaitan dengan isu yang dikaji dan dapatan-dapatan kajian yang lepas boleh membantu penyelidik membincangkan dapatan kajiannya.3 Membentuk soalan kajian Soalan kajian dibina berdasarkan objektif kajian. rawatan berjaya atau tidak dsbnya. Ia juga menggambarkan pembolehubah yang terlibat dalam sesuatu penyelidikan.3.

Terdapat berbagai strategi dan teknik yang kita gunakan untuk mengumpul data-data atau maklumat dalam penyelidikan.cadangan dan Implikasi penyelidikan. Terdapat beberapa kesahan yang perlu ditentukan. isu. kesahan konstruk dan kesahan muka. 3. penambahbaikan.13 Menganalisis data Dalam langkah ini. berdasarkan perbandingan dengan teori dan dapatan kajian-kajian yang lepas. kebolehanpercayaan. Hasil perbincangan akan menghasilkan rumusan. Jika instrumen belum ada penyelidik perlu membina instrumen yang diperlukan 3. tepat dan dapat menggambarkan dengan benar persoalan. Seterusnya kebolehpercayaan instrumen juga perlu ditentukan. Apa yang penting ialah strategi dan teknik yang dipilih mempunyai ciri-ciri kredibiliti. iaitu kesahan kandungan. 3. maka data perlu dikutip.11 Menentukan prosedur pengumpulan data Prosedur pengumpulan data perlu dirancang dengan teliti supaya data yang dikumpul adalah mencukupi. . fenomena atau kes yang dikaji. keesahan dan kebolehan untuk generalisasi. Sampel yang betul perlu dipilih bagi sesuatu kajian supaya dapatan dari sampel boleh menggambarkan ciri populasi atau menggambarkan sesuatu kes atau sesuatu fenomena yang dikaji 3.14 Membincang hasil kajian Dapatan kajian haruslah dibincangkan. Analisis secara kualitatif dan juga kuantitatif dapat dijalankan untuk menentukan sama ada objektif kajian dicapai atau tidak. penyelidik menganalisis data yang telah dikumpul itu dengan menggunakan kaedah yang paling sesuai untuk membuktikan persoalan kajian atau hipotesis yang dibentuk dapat disokong dan dan dibuktikan kebenarannya.9 Membina instrumen kajian Instrumen ialah alat untuk membolehkan penyelidik membuat pengukuran atau membuat pengumpulan data.10 Menyatakan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian Instrumen yang akan digunakan perlulah ditentukan kesahannya. 3. keobjektifan.Persampelan merupakan aspek penting dalam penyelidikan.12 Mengumpul data Selepas membentuk persoalan kajian atau hipotesis kajian. Maklumat dapat diperolehi daripada berbagai-bagai sumber. Instrumen yang sedia ada boleh digunakan. Kebolehpercayaan merujuk kepada ketekalan (konsistensi) alat pengukuran 3.

persoalan kajian atau hipotesis kajian. 1995) b. objektif kajian. Ciri-ciri penyelidikan tindakan • • • • • • • • • • • • • Matlamatnya perubahan yang positif akan berlaku pada akhir penyelidikan Kajian yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah sosial. masyarakat. cara data di analisis. terangkan rekabentuk kajian. pendidikan Kajian untuk memperbaiki keadaan semasa Berkaitan dengan tugasan harian Kajian tindakan ialah suatu proses reflektif inkuiri refleksi kendiri Pengkaji terlibat secara langsung dalam kajian Kajian tindakan ditentukan oleh pengamal sendiri(practitioners) Kajian tindakan dilaksanakan secara sistematik Ada tindakan praktikal & intervensi (treatment) Data lebih cenderung berbentuk gabungan antara kuantitatif dan kualitatif Satu proses yang berulang atau berterusan (cyclical basis) Lebih berfokus kepada proses berbanding output Tidak digunakan untuk menguji hipotesis c. Definisi dan konsep • • • Kajian yang dilakukan secara terus untuk menyelesaikan sesuatu masalah sosial (Lewin. 4 Penyelidikan Tindakan a. menerangkan tentang latarbelakang kajian. 1981) Kajian yang sistematik ke arah usaha-usaha untuk meningkatkan amalan pendidikan oleh golongan yang terlibat dalam pendidikan (Ebbutt. Kepentingan penyelidikan tindakan · · · · · · Untuk menambahbaik pengajaran &pembelajaran Meningkatkan kualiti diri sebagai pendidik Memperbaiki keadaan tempat kerja Meningkatkan kepuasan bekerja Peluang untuk membuat perubahan ke arah peningkatan profesionalisme (hasil pengupayaan) Pembangunan profesionalisme . penerangan tentang dapatan kajian dan juga cadangan-cadangan yang perlu bagi menjawab masalah yang telah dikenal pasti. Dalam laporan penyelidik perlu menulis tujuan kajian.15 Melaporkan kajian Setelah data diterjemah dan dibuat kesimpulan maka penyelidik perlu menulis laporan tentang apa yang didapati dalam kajian yang telah dilakukannya.1946) Satu pendekatan penyelidikan untuk mempertingkatkan kualiti P&P(Elliot.3.

prinsip hidup. (ii) Kajian tindakan praktikal Kajian tindakan yang dilakukan secara langsung oleh untuk membaiki amalan praktikal seperti menambahbaik amalan sendiri dalam pelaksanaan kerja. membuat penilaian. b. menyelesaikan masalah. kualiti kerja dan sebagainya akibat daripada kajian yang berterusan melibatkan pengumpulan data atau maklumat.0 Kajian tindakan a. menambahbaik amalan murid. komitmen. Model-model kajian tindakan (i) Model Stephen Kemmis (ii) Model John Elliott (iii) model dave ebbutt (iv) model jack whitehead Model ini berkaitan dengan living theory (teori kehidupan). meningkatkan kualiti P&P dan sebagainya. Bagaimana kajian tindakan dapat meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran? Meningkatkan kefahaman dan penglibatan gutugutu dalam penyelidikan tindakan .d. (v) Model Jean mcniff (vi) Model Kurt Lewin 5. mengubahsuai idea dan tindakan. ii. Isu pendidikan berkaitan kajian tindakan i. Model ini memberi tumpuan kepada peningkatan kualiti diri seseorang yang berkaitan dengan konsep kendiri. Jenis kajian tindakan (i) Kajian tindakan kritikal Kajian tindakan yang dijalankan untuk mengubah nilai atau amalan dalam sesuatu masyarakat atau diri sendiri.

instrumen pengumpulan data. Menyediakan carta Gantt pelaksanaan proses penyelidikan. iv. vi. mengumpul maklumat seperti dokumen sokongan lain dibuat sendiri oleh penyelidik iv.c. Bantuan juga boleh diperolehi daripada rakan sejawat sebagai contoh membuat rakaman video proses pengajaran dan pembelajaran. Masalah boleh diselesaikan dalam jangkamasa yang ditetapkan. Melaksana tindakan Menjalankan penyelidikan seperti yang yang telah ditetapkan. Proses kajian tindakan: i. Di samping itu analisis berterusan membolehkan penyelidik menentukan kesesuaian tindakan untuk membolehkan modifikasi tindakan dibuat atau memlaksanakan tindakan baru yang difikirkan sesuai. ii. Menyediakan jadual pelaksanaan penyelidikan. Mengenal pasti masalah berkaitan amalan Masalah yang dipilih daripada pengalaman dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Namun urusan temubual. Mengenal pasti masalah berkaitan amalan Merancang tindakan Melaksana tindakan Mengumpul data dan menganalisis Membuat refleksi terhadap tindakan Mengambil tindakan susulan Merancang kitaran kedua Proses kajian tindakan: i. iii. Data atau maklumat yang dikumpul dianalisis berterusan untuk melihat kemajuan yang dicapai oleh subjek. Masalah yang dipilih dalam kawalan penyelidik dan boleh diselesaikan oleh penyelidik. Penyelidik sendiri yang menjalankan penyelidikan kerana penyelidik adalah juga instrumen kajian. vii. Penyelidik boleh membuat tafsiran kejayaan atas . Merancang tindakan Memilih apakah tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. atau membuat pemerhatian menggunakan senarai semak. Mengumpul data dan menganalisis Dalam kajian tindakan mengumpul data dan menganalisis berjalan serentak. v. kaedah analisis data serta menyediakan peralatan yang diperlukan. Membuat refleksi terhadap tindakan Refleksi di peringkat akhir sesuatu kitaran membolehkan penyelidik menilai kesan tindakan atau rawatan yang telah dijalankan. ii. iii. v.

Mengambil tindakan susulan Tindakan susulan dibuat selepas tamat sesuatu kajian tindakan. mencari literatur yang sesuai dan memilih subjek kajian. Kedua-dua ciri ini membantu penyelidik merancang tindakan yang sesuai. Merancang kitaran kedua Memikirkan langkah-langkah penambahbaikan yang akan dilaksanakan dalam kitaran kedua atau kitaran seterusnya 6. Isu yang ingin dikaji itu haruslah dalam kawalan guru dan mampu diselesaikan oleh guru sendiri.rawatan yang diberikan. menambahbaik amalan guru atau amalan murid. atau masalah yang sedang dihadapi. vi. Fokus kajian / masalah kajian Menetukan isu/masalah yang ingin dikaji berdasarkan refleksi pengalaman pengajaran dan pembelajaran yang lepas. Isu atau masalah itu samada masalah guru. Refleksi seperti ini membolehkan penyelidik mempelajari perkara-perkara yang baru atau terus membuat penambahbaikan tanpa perlu menunggu pada kitaran yang seterusnya. Soalan kajian Menentukan soalan kajian yang jelas dan berfokus. Dia juga boleh menamatkan kajiannya sekiaranya dia berpuas hati dengan pencapaian murid-muridnya. Ia membolehkan penyelidik memperbaiki amalannya dan mengambil langkah perlu dalam meningkatkan kualiti P&Pnya vii. refleksi boleh dilakukan juga pada mana-mana peringkat dalam satu kitaran. ii. masalah murid. merekabentuk kajiannya. Dia boleh meneruskan rawatan ke dalam kitaran yang seterusnya sekiranya rawatan kurang berkesan dengan membuat pengubahsuaian rawatan atau mengenalkan rawatan yang baru. Refleksi bukan sahaja boleh dilakukan di peringkat akhir kitaran. . Cadangan kajian tindakan · Fokus kajian / masalah kajian · Soalan kajian · Sumber literatur · Reka bentuk kajian · Subjek kajian · Pelan tindakan · Strategi pengumpulan data · Analisis data · Jadual kerja · Perbelanjaan · Sumber rujukan Cadangan kajian tindakan i.

semi-struktur. buku. sekumpulan murid atau seorang murid atau guru sendiri sebagai subjek. Strategi pengumpulan data Strategi pengumpulan data melibatkan penentuan jenis data. keperluan peralatan dan prosedur pelaksanaan kajian disenaraikan dan dinyatakan dengan jelas vii. Aktiviti yang akan dijalankan. Subjek kajian Subjek kajian boleh melibatkan satu bilikdarjah. statistik deskriptif (data kuantitatif) atau menggunakan analisis kandungan (data kualitatif) ix. thesis. tidak berstruktur data kajian . v. gred. iv. Subjek yang dipilih adalah berdasarkan kaedah persampelan bertujuan (purposeful sampling) yang mempunyai ciri yang menepati objektif kajian. Seterusnya tentukan jenis data yang diperlukan dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan. Sumber literatur boleh diambil daripada jurnal. prosiding seminar. pendekatan kualitatif atau kombinasi kedua-dua pendekatan. Pelan tindakan Perancangan yang teliti membantu penyelidik melaksanakan kajiannya secara sistematik dan dapat menyiapkan kajian dalam tempoh masa yang ditetapkan. i.iii. Jadual kerja Menyediakan carta Gantt pelaksanaan kajian mengandungi aktiviti yang akan dijalankan dan jangkaan tarikhnya x. Analisis data Kaedah analisis data dinyatakan dengan jelas. instrumen yang digunakan dan teknik pengumpulan data dinyatakan dengan jelas viii. Sumber literatur Sumber literatur haruslah membolehkan penyelidik menulis latarbelakang kajian. prosiding seminar. thesis. merekabentuk kajiannya dan membincangkan dapatan kajiannya. laporan dan sebagainya. Nyatakan samada menggunakan markah mentah. Perbelanjaan Senaraikan perincian keperluan bagi menjalankan kajian beserta kos yang diperlukan xi. laporan dan sebagainya. vi. Penulisan rujukan haruslah menggunakan format APA 7. buku. Kajian Tindakan: Kaedah pengumpulan tindakan Temu bual: Temu bual berstruktur. pihak yang terlibat. Sumber rujukan Sumber literatur boleh diambil daripada jurnal. Reka bentuk kajian Penyelidik harus menentukan pendekatan yang akan digunakan samada pendekatan kualitatif.

Dalam masa yang sama penyelidik membuat catatan apa yang diperhatikannya. digunakan dengan meluas dalam tinjauan dan kajian pasaran. selalu digunakan untuk kajian pasaran dan parti politik Terletak antara temu bual individu dengan pemerhatian kumpulan secara naturalistik Selalunya berfokuskan tema tertentu atau suatu set isu khusus Perbincangan dikawal moderator Data diperoleh daripada interaksi antara ahli kumpulan.soalan spesifik disediakan dan ditanyakan tetapi pencungkilan dilakukan dengan bebas ke atas jawapan yang diberikan. Data berbentuk dokumentasi Berbagai maklumat seperti minit mesyuarat. Penyelidik turut serta menjalani aktiviti bersama-sama peserta yang dikajinya. majalah. laporan. Penyelidik boleh membuat catatan apa yang telah diperhatikannya di masa lain apabila tidak bersamasama dengan peserta.mempunyai jadual khusus. Pemerhatian: Pemerhati penuh. laporan kertas projek penulisan ilmiah. pemerhatian penuh Pemerhati penuh – Seorang penyelidik merupakan salah seorang peserta yang dikaji. prosiding seminar. sesuai untuk individu atau kumpulan (kumpulan fokus). Segala tingkahlaku peserta diperhatikan oleh penyelidik untuk membuat kajian mengenai isu yang dikaji. Pemerhatian penuh – Penyelidik tidak langsung mempunyai interaksi dengan peserta. iv. Bertujuan untuk mendapatkan maklumat asas atau untuk membuat pengesahan Separa-berstruktur . surat khabar dan sebagainya boleh digunakan sebagai maklumat penyelidikan. Peserta sebagai pemerhati – Dalam situasi ini fungsi penyelidik diketahui oleh peserta. Peranannya sebagai penyelidik tidak diketahui oleh peserta. bukan antara penyelidik dan ahli kumpulan ii. Dia hanya membuat pemerhatian penuh dan membuat catatan tingkahlaku peserta · § § § § § § iii. penyelidik perlu mahir Kumpulan fokus Apakah temu bual kumpulan fokus? Temu bual diinisiasi oleh penyelidik. peserta sebagai pemerhati. . Triangulasi data kajian . thesis.· Berstruktur . perlu ada kerangka atau senarai tema atau topik yang dikehendaki. soalan disediakan dalam urutan. sesuai untuk individu dan kumpulan · · Tidak berstruktur – penyelidik boleh meneroka dan melakukan pencungkilan dengan bebas.

Rakaman tersebut kemudiannya dianalisis untuk membolehkan penyelidik membuat analisis isu yang dikajinya. 8. Sebagai contoh seorang penyelidik membuat rakaman satu sesi pengajaran dan pembelajaran. Senarai semak pemerhatian Senarai semak mengandungi senarai item-item atau aktiviti-aktiviti yang telah ditentukan untuk diperhatikan dalam sesuatu pemerhatian. V. III. Fotografi Gambarfoto boleh digunakan sebagai sumber maklumat. Menggunakan senarai semak. Log Catatan log seperti buku log juga boleh digunakan sebagai maklumat. Nota lapangan Nota lapangan merupakan penulisan yang dibuat oleh penyelidik berdasarkan apa yang didengar. Contoh II. dilihat. iaitu membanding pelbagai jenis data daripada pelbagai kaedah. Rakaman video dan kaset Rakaman video boleh digunakan untuk merakamkan sesuatu fenomena atau peristiwa yang dikaji. daripada sumber yang berlainan. seseorang pemerhati boleh memberi tumpuan kepada aktiviti yang difokuskan dan membantunya menetukan kekerapan sesuatu aktiviti berlaku.Sesuatu peristiwa atau fenomena yang dirakam melalui gambarfoto boleh digunakan untuk menganalisis aktiviti yang . Sebagai bukti yang membantu proses membuat analisis kajian. pengalaman yang dilalui dan pemikiran yang timbul semasa mengumpul dan membuat refleksi terhadap data. Kajian tindakan Tindkan: Kaedah pengumpulan data kajian I.Triangulasi. Perkara yang dicatatkan dalam buku log boleh digunakan sebagai bukti penglibatan atau aktiviti yang dilakukan oleh seseorang IV. Triangulasi data dapat meningkatkan kesahan dan keboleh percayaan penyelidikan tindakan. Rakaman video membolehkan seseorang penyelidik merakam semua peristiwa yang berlaku dan tiada maklumat yang terlepas berbanding melalui bentuk pemerhatian yang lain. Mengandung deskripsi dan dialog yang releven tentang latar konteks dan peserta yang dikaji. pada masa berbeza dan.

Portfolio sering digunakan sebagai salah satu sumber maklumat dalam menilai kualiti diri dan kompetensi diri seseorang dan kualiti kerja yang dihasilkannya VII.1 Keesahan: Keesahan bermaksud kebenaran yang dapat menggambarkan fenomena sosial sebenar seperti yang dimaksudkan (Hammerslay 1990:57) Kesahan kajian tindakan dapat ditingkatkan melalui: (a) Kritikan luaran (keaslian data) Pendapar pakar diperlukan untuk memberi pandangan kepada dapatan. bidang tugas. siapa yang terlibat atau menjadi bukti penglibatan seseorang. memberi gambaran peristiwa yang berlaku.. Diari Catatan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan seseorang yang ditulis setiap hari. Diari boleh digunakan sebagai data aktiviti atau peristiwa yang berlaku pada seseorang individu. Portfolio Portfolio mengandungi maklumat peribadi. 9.1 Kesahan dan kebolehpercayaan data IX. Laporan jurnal Laporan yang ditulis tentang sesuatu pengalaman atau peristiwa yang dilalui oleh seseorang untuk melakukan refleksi supaya seseorang mendapat pembelajaran daripada pengalaman yang dilalui. Catatan temubual mengandungi perkara-perkara penting yang ditekodkan semasa temubual dijalankan VIII.1.dilakukan. Pertimbangan semasa mengumpul data kajian tindakan 9. X. VI. 9. Slid Slid boleh digunakan untuk menggambarkan turutan sesuatu proses atau sesuatu peristiwa. penglibatan dan hasil kerja seseorang. (b) Kritikan dalaman (ketepatan data) . Pengesahan dan pandangan yang diberikan oleh pakar akan meningkatkan kesahan dapatan. Borang catatan temu bual Borang catatan temubual digunakan sebagai ganti temubual yang tidak direkodkan.

daripada sumber yang berlainan 9. pada masa berbeza dan. Rundingan (Negotiation). contohnya identiti respondent. V. II. - Anomiti (keselamatan) Penyelidik mesti menjamin anomiti kepada peserta. (c) Triangulasi data Membanding pelbagai jenis data daripada pelbagai kaedah. sama ada dalam situasi yang sama atau yang berbeza (Hammerslay 1992a:67) Kebolehpercayaan data kajian tindakan dapat ditingkatkan antaranya melalui: · · · · · Penulisan nota lapangan yang sistematik Ujian rintis temu bual Pembentangan hasil laporan untuk interpretasi semula Penglibatan yang lama dengan tempat kajian Pemerhatian yang berterusan dalam satu tempoh masa tertentu.1. Mendapat Kebenaran (informed consent) Penglibatan (Participation) III. 9. Kerahsiaan (Confidentiality) IV. Pandangan atau pengesahan yang diberikan akan meningkatkan kesahan dapatan.2 Kebolehpercayaan: Kebolehpercayaan merujuk kepada ketekalan data yang disepakati oleh beberapa penyelidik yang sama atau penyelidik lain.2 Etika kajian tindakan Dalam etika penyelidikan tindakan berbeberapa elemen perlu diberi perhatian oleh penyelidik seperti berikut: I. Rundingan melibatkan perkara-perkara berikut: .Dapatan atau hasil kajian dientangkan kepada rakan sejawat atau orang yang pernah menjalankan kajian yang sama.

mengkategori data. 86. min. median dan sisihan piawai. Walaubagaimana pun untuk membuat generalisasi perkara-perkara berikut harus dilakukan: · Kajian diulang semula d tempat lain. 76 dan 94 43 + 34 + 86 + 71 + 76 + 94 . seseorang individu atau sebuah bilik darjah. peratusan. Analisis kandungan melibatkan tiga peringkat utama. 34. selective coding danpembentukaaan tema. Kod-kod kemudiannya dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu. menyusun data dalam grid analisis dan mengenalpasti tema/pola dan makna. Latihan (i) Carikan min bagi set markah berikut 43. Di samping itu. Pada peringkat aksial coding maklumat yang mewakili ciri tertentu dikodkan kepada kod-kod tertentu. Ini adalah kerana sesuat kajian tindakan adalah unik untuk sesutu kelompok manusia. 71. Analisis kandungan melibatkan proses mengkod data. Jika dapatan adalah tekal maka generalisasi boleh dibuat Analisis data kajian tindakan 10. Kategori-kategori kemudiannya dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu Data kuantitatif Data kajian tindakan dianalisis menggunakan statistik deskriptif iaitu frekuensi. iaitu aksial coding.§ § § § § Mendapat kebenaran dari institusi Mendapat kebenaran untuk access data Penggunaan data Penulisan laporan Melindungi peserta daripada masalah yang timbul 9. Data kualitatif Data kualitatif dianalisis menggunakan pendekatan analisis kandungan. mod.3 Keupayaan data kajian digeneralisasi Dapatan kajian tindakan tidak boleh dibuat generalisasi. data yang dikumpul mestilah tepat dan penerangan yang dibuat adalah terperinci.

Min = -----------------------------------. 4. 86. 3.2 = -7. 4.1. 3.1.1. 3.7.3 6 (ii) Carikan mod bagi set markah berikut 34. 2. 3.8 42-49.4. 38. 4.4.8 3. 43. 3.= 3.7 (b) 3. 2.1.7.3. 4. 4. 4.7. 40. 3.7 Median ialah 3.2 (x – x)² 27.= 49.84 . 4. 2. 3. 4. 42.1 Median = -----------. 46.7. 2.8 2. 4. 4.7. 39. 3.2 = 0.9.64 125.1.1.4.2 47-49. 76.7 2. 76.9.7. 96.9 2 (iv) Carikan sisihan piawai bagi set markah berikut 44.1.2 = 46.2 96-49. 94 Mod ialah skor yang mempunyai kekerapan tertinggi iaitu 76 (iii) Carikan median bagi set data berikut: Median ialah penengah taburan markah (a) 3.3. 4.7.= 67. 4.2 = -11. 2.4.84 4. 4.9.24 51.44 2190.1.2.2 50-49.7 + 4.2 10 x 44 50 38 96 42 47 x–x 44-49. 3.2 = -5. 3. 50.7. 50 44 + 50 + 38 + 96 + 42 + 47 + 40 + 39 + 46 + 50 Min = x ---------------------------------------------------------------. 4. 88.7.7.3. 4.7.2 = -.8 38-49. 2.7.3.04 0.9. 92.7. 4.7. 47. 4. 4.

2 =-3.2 = -10. .36 SP = ∑( x – x)2 n-1 SP = 2522.2 50-49.8 17.2 =-9. Dia perlu membuat perbandingan dapatan dengan amalannya untuk membuat penambahbaikan kepada amalannya.64 104.74 Menghuraikan data kajian tindakan · · · Mengintegrasikan data dengan pengalaman personal Menghubungkaitkan data dengan literature Merumus dan membincang hasil kajian Ketika membahaskan dapatan kajian seseorang penyelidik haruslah mengaitkan dapatan kajian dengan pengalamannya.04 2522.2 46-49.36 9 = 16.2 39-49.36 10-1 SP = 2522. Seseorang penyelidik juga perlu membandingkan dengan teori dan dapatan kajian-kajian lepas untuk menyemak samada dapatan kajian selari dengan teori dan kajian lepas atau bertentangan untuk membolehkannya membuat perbincangan dan merumuskan dapatan kajiannya. amalan muridnya untuk meningkatkan lagi keberkesanan P&P.04 0.64 27.40 39 46 50 ∑ 40-49. Seseorang penyelidik harus mampu menyatakan implikasi kajiannya kepada dunia pedidikan dan boleh memberi cadangan untuk kajian yang seterusnya dan mencadangkan penambahbaikan kepada pendidik lain.2 =0.

13. Sumber literatur Dalam bahagian ini penyelidik harus menulis dan merumuskan bahan-bahan literatur yang berkaitan dengan teori dan dapatan kajian-kajian yang lepas. Dalam bahagian ini penyelidik juga perlu menerangkan dengan jelas masalah yang dikaji. Bahan-bahan sumber literatur harus ditulis semula dalam ayat sendiri dalam subtopik yang selari dengan objektif kajian. Kesemua perkara ini haruslah dilaporkan dalam bahagian ini. data yang perlu dikumpul dan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data. Pelan tindakan Dalam bahagian ini penyelidik haruslah membincangkan dengan terperinci langkah-langkah yang dirancang ketika melaksanakan tindakan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kejayaan tindakan yang diambil ialah apabila penyelidik dapat mentafsir masalah dengan tepat. Format Penulisan Laporan Kajian Tindakan · Latar belakang kajian · Fokus kajian / mengenal pasti masalah kajian · Sumber literatur · Pelan tindakan · Strategi pengumpulan data · Analisis data · Refleksi · Langkah seterusnya · Sumber rujukan I. Di samping itu penyelidik juga harus menerangkan kepentingan kajian yang akan dijalankan. Latar belakang kajian Memberi penerangan tentang scenario. isu-isu dan perkembangan yang berkaitan dengan penyelidikan yang akan dijalankan. menganalisis masalah dengan mendalam sehingga boleh mencadangkan tindakan yang paling sesuai untuk menangani masalah tersebut. IV. Antara pekara yang perlu diterangkan ialah perincian tindakan yang diambil. II. Fokus kajian / mengenal pasti masalah kajian Memberi penerangan tentang isu atau masalah yang dikaji. Strategi pengumpulan data Dalam bahagian ini penyelidik haruslah menerangkan dengan jelas kaedah. mengenali punca dan mengaitkannya dengan pengalaman yang lepas. prosedur menjalankan tindakan. bagaimana isu itu ditemui. V. Di bahagian ini juga penyelidik perlu menyatakan justifikasi dan rasional mengapa kajian perlu dijalankan. teknik dan strategi yang telah digunakan dalam pengumpulan data. III. . Melalui pendekatan ini penyelidik akan dapat menulis sumber literatur dengan baik dan releven dengan dapatan kajian yang akan dibahaskan.

carta. analisis data yang digunakan. II. Seterusnya penyelidik perlu menerangkan implikasi dapatan kajiannya dan memberi cadangan penyelidikan yang seterusnya yang perlu dijalankan. pelilihan subjek. VII. Di bahagian ini penyelidik harus mengaitkan dapatan kajian dengan tindakan yang telah diambil dalam aspek kekuatan dan kelemahan tindakan. Di samping itu penyelidik juga harus membincangkan usaha-usaha penambahbaikan terhadap amalannya dalam pengajaran dan pembelajaran. instrumen yang digunakan. Analisis data Dalam bahagian ini penyelidik harus memaparkan data yang dikumpul dalam dalam bentuk jadual. Format Penulisan artikel/makalah kajian tindakan I. Ia meliputi tujuan kajian dijalankan. Abstrak yang baik dapat memberi maklumat kepada pembaca untuk memahami kajian yang telah dijalankan. Langkah seterusnya Dalam bahagian ini penyelidik perlu menerangkan apakah usaha yang akan dilakukan seterusnya berdasarkan dapatan kajiannya. Refleksi Dalam bahagian ini penyelidik membuat refleksi kepada keputusan penyelidikannya dan apa yang dipelajari daripada pengalaman menjalankan penyelidikan. Melalui cara ini pembaca akan dapat lebih menghayati pelaporan kajian tindakan yang dilaporkan dalam bentuk penulisan ilmiah yang dibacanya. Penerangan yang jelas kepada aspek-aspek tersebut akan memberi kefahaman kepada pembaca tentang persekitaran kehidupan subjek. Apakah tindakan akan diteruskan dalam kitaran seterusnya dengan penambahbaikan atau dia perlu mengenalkan tindakan baru atau menamatkan tindakan sekiranya masalah telah dapat diatasi. VIII. implikasi kajian dan cadangan untuk penyelidikan yang seterusnya. proses-proses penyelidikan dan dapatan kajian serta implikasi kajian. graf dan sebaginya. Penyelidik perlu menerangkan jenis analisis data yang telah digunakan samada penggunaan statistic deskriptif atau pendekatan analisis kandungan. Sumber rujukan Dalam bahagian ini penyelidik menyenaraikan senarai rujukan yang telah digunakan dalam penyelidikannya. IX. Seterusnya keputusan analisis data diterangkan dengan jelas dan dirumuskan. Abstrak mestilah ditulis dengan ringkas dan padat. Kesimpulan dibuat terhadap objektif penyelidikan samada ianya tercapai atau tidak. 14. tindakan yang diambil. Konteks Dalam bahagian ini penulis menerangkan konteks bagi penyelidikannya. Abstrak Abstrak ialah intipati yang menyatakan dengan ringkas keseluruhan kajian. Format rujukan APA digunakan sebagai tatacara penulisan rujukan yang standard. Abstrak harus ditulis dalam satu perenggan sahaja. dapatan penyelidikan. .VI. Dia harus menerangkan latarbelakang sekolah dan latarbelakang subjek. subjek yang terlibat.

Fokus kajian Pelan tindakan Pelaksanaan pelan tindakan Strategi pengumpulan data Analisis dan penemuan Refleksi dan implikasi Tindakan susulan 15. IX.III. VIII. IV. Penyebaran hasil kajian tindakan  Seminar  Penerbitan  Rangkaian kajian tindakan (on-line networks) . V. VII. VI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful