MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 9, 2009

ခမ္းေျခာက္ေနသည္၊

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ
ေဆးကုသခြင့္ ေပးရန္ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္က
ေတာင္းဆုိ

မိသားစုဆရာ၀န္၏

လက္ေထာက္က

သူ႔ထံ

အေၾကာေဆး

သြင္းေပးရသည္ဟု

သူ႔အိမ္သုိ႔

ေမ ၁၀၊ ၂၀၀၉

ပါတီ

ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရိွသူ ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။
စေနေန႔က

AFP သတင္းဌာန

သြားေရာက္ၿပီး

ေဆးကုသေရးအတြက္
ထပ္မံသြားေရာက္ခြင့္ရရန္

ေတာင္းဆုိေသာ္လည္း
ခြင့္မျပဳခ့ဲေၾကာင္း၊
မည္သည့္

ျမန္မာအာဏာပုိင္တုိ႔က

မိသားစု

ဆရာ၀န္သည္လည္း

အတြက္ေၾကာင့္ဟု

ထိန္းသိမ္းခံေနရဆဲ

ျဖစ္ေၾကာင္း

မသိရဘဲ
ဦးဉာဏ္၀င္းက

ေျပာသည္။
“က်ေနာ္တုိ႔
အင္မတန္

သူ႔က်န္းမာေရးအတြက္

စုိးရိမ္ေနပါတယ္။

ေဆးကုသခြင့္

အတြက္ေတာ့ ဘာ ကန္႔သတ္ခ်က္မွ မရိွသင့္ပါဘူး”

၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္က ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္
အနားယူေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။

ဟု အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ေျပာေရးဆုိခြင့္
ရိွသူ ဦးဉာဏ္၀င္းက AFP ကုိ ေျပာသည္။

ထုိစဥ္က ဧရာ၀တီတုိင္းသုိ႔ ခရီးထြက္စဥ္
ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တားျမစ္ခံရသည္။
ကားအတြင္း ၆ ရက္ၾကာ အစားအစာ မရိွဘဲ
ခရီးထြက္ခြင့္ ေစာင့္ဆုိင္းေနစဥ္ အာဏာပုိင္တုိ႔က

မိတ္ေဆြေတြန႔ဲ ဒဂုန္တာရာ အသက္ ၉၀ ျပည့္
အမွတ္တရ

သူ႔ကုိ အၾကမ္းဖက္ ဖမ္းဆီးၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

(ျပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္း) - မိုးမခ

ေနအိမ္သုိ႔ ျပန္ပုိ႔လုိက္သည္။ (ဓာတ္ပုံ ဒီပဲယင္းလုပ္ႀကံမႈ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေရး

ေမ ၁၀၊ ၂၀၀၉

ေကာ္မရွင္)
အထိန္းသိမ္းခံေနရသူ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္

၂၀၀၈

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေဆးကုသခြင့္ ေပးရန္

ဆရာဒဂုန္တာရာ

သူ၏

မိတ္ေဆြသာ

ပါတီက

ယေန႔

စစ္အစုိးရကုိ

လြတ္လပ္ေရးေန႔
ေျပာၾကားတဲ့
ရွိဆိုတ့ဲ

တင္ဆက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။

စုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေနသည္ဟုလည္း ေျပာသည္။

အက်ယ္တ၀င့္ေျပာၾကားခဲ့တာကို

အသက္

၆၃

ႏွစ္အရြယ္

ႏုိဘယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္သည္ အစာ မစားႏုိင္ဘဲ
ေသြးေပါင္ က်ေနဟု သိရသည္၊ ထုိ႔ျပင္ ေရဓာတ္

-

ရန္သူမရွိ၊

စကားအမွတ္တရကုိ

ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ သူ၏ က်န္းမာေရးအတြက္

ေသာၾကာေန႔က

မိတ္ဆုံပြဲမွာ

ဆရာ

အဲသည္

ပြဲမွာ

စာနဲ႔လည္း

မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ျပီး အသံႏွင့္လည္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။
အခု

အဲသည္စာေလးကို

ျပန္လည္

တင္ဆက္ပါတယ္။

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 1 of 17

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 9, 2009
ဒဂုန္တာရာ၊ ပၝရဂူ နဲႛ ေမာင္မိုးသူတိုႚ
စာေရးဆရာမဵားရဲႚ လၾတ္လပ္ေရးေနႚႛ မိတ္ဆုံပၾဲတၾင္
ေဴပာဳကသည့္ စကားလက္ဆုံ အမႀတ္ရမိသည္မဵား

မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃
ဇန္န၀ၝရီ ၁၂၊ ၂၀၀၈

ဇန္န၀ၝရီ ၄ ရက္၊ ဴမန္မာဴပည္ ႎႀစ္ ၆၀
ေဴမာက္
လၾတ္လပ္ေရးေနႚမႀာ
သက္ေတာ္ရႀည္
စာေရးဆရာဳကီးမဵား ဴဖစ္ဳကတဲ့ ဒဂုန္တာရာ နဲႚ
ပၝရဂူတိုႚကို အမႀႃးထားဴပီး ေခတ္ ၃ ေခတ္က
စာနယ္ဇင္းဆရာေတၾ
မိတ္ဆုံ
အမႀတ္တရပၾဲ
ဴပႂလုပ္ခဲ့တယ္ လိုႚ သိရပၝတယ္။
အဲဒီမႀာ
ဆရာဳကီးေတၾ
အမႀတ္တရေဴပာဳကတဲ့
စကားလက္ဆုံေတၾကို
အသံဖိုင္အေနနဲႚ
ဒီေနရာကေန
တင္ဴပဖိုႛ
စီစဥ္လိုက္ပၝတယ္။ ဴပင္ဆင္ေနရင္းကပဲ အမႀတ္တရ
ေကာက္ႎုတ္မိသမ႖ကိုလည္း
စာနဲႚပၝေရးဴပီး
တခၝတည္း တၾဲဴပီး တင္ဆက္လိုက္ပၝရေစ။
ဆရာ
ဒဂုန္တာရာက
သူေရးခဲ့တဲ့စာထဲက "ရန္သူ မရႀိ မိတ္ေဆၾသာရႀိ "
ဆိုတဲ့ စကားကို အကဵယ္တ၀င့္ ရႀင္းပၝတယ္။

ဆရာေဴပာတဲ့အထဲမႀာပၝတဲ့ ေခတ္ ၃
ေခတ္ ဆိုတဲ့ စကားကို ယူဴပီးေတာ့ သတင္းကို
ေခၝင္းစဥ္ေပးခဲ့တာပၝ။
ဂႎၪ၀င္
နယ္ခဵဲႚေခတ္၊
လၾတ္လပ္ေရးရဴပီး ဖူးပၾင့္စ ဒီမိုကေရစီေခတ္ နဲႚ ၆၂
ေနာက္ပိုင္း ယခုအခဵိန္ထိ ဴပည္တၾင္းစစ္ေခတ္ လိုႚ
ဆရာက ေဴပာလိုက္ပုံရပၝတယ္။
ယခု လၾတ္လပ္ေရး ႎႀစ္ ၆၀ ကာလမႀာ
ဴငိမ္းခဵမ္းေရး မရေသးတဲ့ ေခတ္လိုႚ ဆရာက
ေဴပာလိုက္တယ္ လိုႚ ထင္ပၝတယ္။ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး
ရဖိုႚအတၾက္ ေဆာင္ရၾက္တဲ့ေနရာမႀာ ရန္သူမရႀိ
မိတ္ေဆၾရႀိဖိုႚ လိုအပ္တယ္ လိုႚ ဆရာက သူ
တင္စားဴပီး
ေဴပာခဲ့တာ
ဴဖစ္တယ္လိုႚ
ဆိုလိုက္ပၝေသးတယ္။
ယုံဳကည္ခဵက္ေတၾ
မတူတာထက္
လုပ္ရပ္က
အေရးဳကီးတဲ့
သက္ေသပၝပဲတဲ့။
လုပ္ရပ္က
ဴငိမ္းခဵမ္းေရးကို
ဦးတည္တဲ့ သက္ေသ ဴဖစ္ရမႀာ တဲ့။
ႎိုင္ငံေရး
ဆိုတာကိုလည္း
ဆရာက
ရႀင္းလိုက္ပၝေသးတယ္။ ႎိုင္ငံေရးလုပ္တယ္ ဆိုတာ
ရာထူးရဖိုႚ
မဟုတ္၊
တုိင္းဴပည္အတၾက္
လုပ္ဳကတာဴဖစ္ပၝတယ္
တဲ့။
ညီညၾတ္ေရးကို
လုပ္ဳကတာ၊ ပူးေပၝင္းဴပီး လုပ္ဳကပၝ။ ညီညၾတ္ခဲ့ဳကလိုႚ
ဖဆပလ ဳကီးကို ဖၾဲႚႎိုင္ခဲ့ဳကတာပၝတဲ့။ ဴပည္တၾင္းစစ္
ကာလမႀာ ေတာခိုဳကေတာ့ သူႚဖက္က ေ၀ခၾဲမရတဲ့
အဴဖစ္တခုကိုလည္း ထည့္ေဴပာသၾားပၝေသးတယ္။
ဒီေတာ့ ဴငိမ္းခဵမ္းေရးကို သၾားတဲ့လမ္းမႀာ
ညီညၾတ္ေရးလိုတယ္။
အခၾင့္အေရးတန္းတူတဲ့
လၾတ္လပ္ေရး လိုတယ္။ ဒီေတာ့ သူနားလည္တဲ့
ႎိုင္ငံေရးဆိုတာ လၾတ္လပ္ေရး၊ ညီညၾတ္ေရး နဲႚ
ဴငိမ္းခဵမ္းေရးကို ေဆာင္ရၾက္ဳကတာပၝပဲ တဲ့။ အခုလို
စာနယ္ဇင္းဆရာေတၾ၊
အႎုပညာရႀင္ေတၾ
နဲႚ
စာေရးဆရာေတၾ စုံစုံလင္လင္ေတၾႚေနရတဲ့အခဵိန္မႀာ
ဆရာက လိႁက္လိႁက္လႀဲလႀဲ ေဴပာေနတာပၝ။

ဒဂုန္တာရာ ပုံတူ ပန္းခဵီ

အခဵိန္ဳကာခဵင္
ဳကာမယ္။
လက္နက္မကိုင္ဘူး။
လက္နက္ဆိုတာ
လူဆိုးေတၾအတၾက္ပဲ ဴဖစ္တယ္။ လက္နက္မကိုင္ရင္

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 2 of 17

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 9, 2009
ဴပည္တၾင္းစစ္ ဆက္မဴဖစ္ႎိုင္ဘူး။ မိတ္ေဆၾေတၾနဲႚ
လၾတ္လပ္ေရး၊ ညီညၾတ္ေရး နဲႚ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး ဆိုတဲ့
ႎိုင္ငံေရးကို ေဆာင္ရၾက္ဳကရင္ ဆရာက - "
တုိႚေခတ္ကို
ေရာက္ရမည္မႀာ
မလၾဲပၝ"
လိုႚ
ေဴပာသၾားပၝတယ္။

တိုႚဗမာေတၾ ေရႀးကထက္ ပိုဴပီး ခဵစ္ဳကတယ္ ဆိုတဲ့
သီခဵင္းသံေတၾကို ဳကားေယာင္ေနမိပၝတယ္။ ဆရာ
ဒဂုန္တာရာ က "တိုႚေခတ္ကို ေရာက္ရမည္မႀာ
မလၾဲပၝ"
တဲ့။
အခန္းဆက္ဴပီး
ဖတ္ေနရတဲ့
ဴမန္မာဴပည္ နဲႚ သူႚ ႎိုင္ငံသားေတၾ အတၾက္ ....
ကဵေနာ္တိုႚ အားလုံး အတၾက္။
နားဆင္ရန္ ဒီေနရာကို ႎႀိပ္ပၝ ...

ေဒၚစု၏ က်န္းမာေရး စိတ္ခ်ရသည့္ အေျခအေနတြင္
မရိွေသး
မုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၂
ေမ ၉၊ ၂၀၀၉

ဆရာ ပၝရဂူ ရဲႚ ပုံတူ ပန္းခဵီ
ဆရာပၝရဂူ
ကေတာ့
လၾတ္လပ္ေနႚ
မိတ္ဆုံပၾဲကို
ႎႀစ္စဥ္မပဵက္
လုပ္ေဆာင္ေပးဳကတဲ့သူေတၾကို
ေကဵးဇူးတင္တဲ့အေဳကာင္း၊
တႎႀစ္တခၝ
အခုလို
ေခတ္

ေခတ္က
လူေတၾ
စုံစုံလင္လင္
ေတၾႚဆုံလိုေဳကာင္း ေဴပာသၾားပၝတယ္။
ဆရာ
ေမာင္မိုးသူ
က
ယခုလို
အေရးဳကီးတဲ့ အေဴခအေနမႀာ ညီညၾတ္ဳကရင္ဴဖင့္
တိုႚေခတ္ကို
ေရာက္ရမည္မႀာ
မလၾဲပၝ
လိုႚ
ထပ္ေလာင္း ေဴပာဳကားသၾားတာကို ေတၾႚရပၝတယ္။
အသံဖိုင္ကို
နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ဒီစာအဆုံးမႀာ
ႎႀိပ္ဴပီး
လက္ရည္တဴပင္တည္း၊

ၿပီးခ့ဲသည့္လက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏
အိမ္ဘက္သုိ႔ ၾကည့္ေနၾကသူမ်ား (ဓာတ္ပုံ - AFP )
အေၾကာေဆး ပုလင္းႀကီး သြင္းေနရသည့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏

က်န္းမာေရးသည္

စိတ္ခ်ရသည့္ အေျခအေနတြင္ မရိွေသးေၾကာင္း

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 3 of 17

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 9, 2009
အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္

သမီးျဖစ္သူတုိ႔လည္း ေဒၚစု၏ အိမ္တြင္ ယေန႔တုိင္

ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။

ေန႔စဥ္ ေနထုိင္လ်က္ရိွသည္ဟု ဆုိသည္။

အသက္ ၆၃ ႏွစ္ ရိွၿပီျဖစ္ေသာ ေဒၚစုသည္
ေသြးေပါင္က်ျခင္း၊

ေရဓာတ္

ခမ္းေျခာက္ျခင္းတုိ႔
မူဆယ္ - နမ္းခမ္း က ေရႊလီေရအားလွ်ပ္စစ္ဖင
ြ ့္ပဲြ

ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု ဆုိသည္။

၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ သိန္းစိန္ ေဒသခံစာရိတ္ႏွင့္
“မေန႔က

ေဒၚၿပဳံးမုိအိက

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆီကုိ
(အေၾကာေဆး

သြားၿပီး

ပုလင္းႀကီး)

ဒီေန႔လည္း

ကုသမႈ

Drip

လုိအပ္တ့ဲအတြက္
ခြင့္ေတာင္းထားတယ္လုိ႔

သိရတယ္။

ရမရေတာ့

သြားခြင့္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕

ဒီကေန႔
အေျခအေနကုိ

က်ေနာ္တုိ႔ မသိရေသးပါဘူး” ဟု ဦးဉာဏ္၀င္းက
ယေန႔ ေန႔လယ္ပုိင္းတြင္ ေျပာသည္။

ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္း၏

လက္ေထာက္ဆရာ၀န္တဦး ျဖစ္သည္။
အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားတဦး
ေမလ

ရက္ေန႔မွ

ရက္ေန႔အထိ

သြားေရာက္ေနထုိင္ခ့ဲသည္ဟု

စစ္အစုိးရက

သတင္းထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း

ေနာက္ဆက္တဲြသတင္းမ်ား

ထုတ္ျပန္ျခင္း မရိွေသးေပ။
လြန္ခ့ဲသည့္
ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္

ျပန္လည္

ႏွစ္က

ေနထုိင္ေနျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း
အဖဲြ႔ခ်ဳပ္

အဖဲြ႔၀င္

စတင္ၿပီး

က်ခံေနရေသာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္
ေျပာျပသည္။

နမ္းခမ္းတြင္

မူဆယ္အနီး

တည္ေဆာက္ေနတဲ့

ေရႊလီေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း

ျပီးစီးသြားျပီျဖစ္၍

စစ္အစိုးရ၏

၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ

ၾကားသိရပါတယ္။

၂၀၀၆

မွ

စတင္ျပီး

၂၀၀၈

စက္တင္ဘာမွာ ေဒၚလာ ၁ သန္း သုံးစြဲျပီျဖစ္တ့ဲ
တရုတ္နဲ႔

ျမန္မာစစ္အစိုးရတို႔

ဖက္စပ္ပိုင္ဆိုင္တ့ဲ

ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းတခုရဲ႔

ဖြင့္ပြဲကို

ေဒသခံျပည္သူေတြက စာရိတ္မ်ား၊ အလွဴေငြမ်ား
က်ခံျပီး

ျပဳလုပ္ေပးရန္

စစ္အာဏာပိုင္ေတြက

အမိန္႔ေပးထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
“၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က
သီးသန္႔ထိုင္ခုံတခု

လုပ္ခိုင္းတယ္လို႔

သူထိုင္ဖို႔
ဆိုတယ္။

မဆလေခတ္က ဦးေန၀င္းတို႔လိုမ်ဳိးေပါ့။ မႏၱေလးမွာ

မုိးမခကုိ

ရွမ္းျပည္နယ္၊

ဗိုလ္သိန္းစိန္လာေရာက္ဖြင့္မယ္လို႔

ေဒၚၿပဳံးမုိအိသည္ ၾကာသပေတးေန႔ညက
အဖမ္းခံရေသာ

ေမ ၁၀၊ ၂၀၀၉

က်ေနာ္တုိ႔

ဒါေၾကာင့္

ေဒၚစု၏ၿခံအတြင္းသုိ႔

မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၄

သြင္းေပးတယ္။

သက္ဆုိင္ရာကို
မသိေသးပါဘူး။

ဖြင့္ပြဲလုပ္မည္

တဦးတည္း
ဦးဉာဏ္၀င္းက

အမ်ဳိးသား

ဒီမုိကေရစီ

ေဒၚခင္ခင္၀င္း

ႏွင့္

ရွာလို႔မရေတာ့

အခု

စစ္ကိုင္းက

သြားရွာယူလာရတယ္ ..”
ဟု မိုးမခမိတ္ေဆြတဦးက ေျပာျပပါတယ္။
၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က

မူဆယ္က

အစားအေသာက္ေတြ မစားႏိုင္ေၾကာင္း၊ မႏၱေလး
ဂေရးအဲလီးဖင့္စားေတာ္ဆက္က

စားဖိုမွဴးနဲ႔

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 4 of 17

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 9, 2009
စာပြဲထိုးမ်ားကို

ငွားလာရေၾကာင္း၊

ကုန္က်စာရိတ္ဟူသမွ်ကို
မွ်ခံၾကရမွာ

မူဆယ္တျမိဳ႔နယ္လုံးက

ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ေဆာက္စဥ္က

ရြာမ်ား

ဆည္ၾကီးကို
ေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္း၊

အဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစျခင္း
ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊

ခံရျခင္းတို႔

ယခုလည္း

အဓမၼအလွဴခံေနျပီ

ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ျမိဳ႔ခံက ေျပာၾကားပါတယ္။
“ဟိုအရင္ကလည္း
တိုင္းမွဴးလာတိုင္း
ဒီေငြေတြကို

ဒီလို

ဒႆမဆိုေပမယ့္

ႏႈတ္၊

သူတို႔က

က်န္တာကို

ကုန္က်ေငြေတြကို
ေပါင္းျပီး

စားေသာက္လိုက္ၾကတာပဲ။
ဒီက

အထြန္႔တက္ျပီး

ဟိုက

ဆိုေတာ့

ေဒသခံစစ္အာဏာပိုင္ေတြက
ေလ်ာက္လုပ္တာေတြက

အားလုံးက

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏
ဆရာ၀န္

တမ်ဳိး

ဧည့္သည္လာမယ္ဆို

ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

လုပ္ငန္းရွင္တဦးက

ထိန္းသိမ္းခံေနရသည္ဟု

AP သတင္းတပုဒ္တြင္ ေရးသားထားသည္။
ေဒၚစု၏

ၿခံ၀င္းအတြင္သုိ႔

သြားေရာက္ခ့ဲေသာ

ႏုိင္ငျံ ခားသားတဦး

ဖမ္းဆီးခံရသည္ဟူေသာ

သတင္း

ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္တြင္

ထုိသုိ႔

ထိန္းသိမ္းခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

မ်က္ခုံးလႈပ္ေနၾကျပီ။ ေက်ာခ်မ္းေနၾကျပီ …”
လို႔

ဖမ္းဆီး

မိသားစု

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ေျပာဆုိေၾကာင္း

ခြဲေ၀

ဒီလိုလုပ္ခ်င္တယ္၊ ဒါလိုခ်င္တယ္ ဆိုတာကလည္း
တမ်ဳိး၊

ေမ ၉၊ ၂၀၀၉

တရုတ္ေငြနဲ႕

ျမန္မာေငြန႔ဲ ေျပာင္းတြက္လိုက္ရင္ ေငြ သိန္းရာခ်ီျပီး
ေပးလိုက္ရပါတယ္။

မုိးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂

ရွိတယ္။

ေကာက္ေတာ့ ၁ ယြမ္ကေန ၁.၂၊ ၁.၃၊ ၁.၄ ဆိုျပီး
ေစ်းတိုးေကာက္လိုက္တာပဲ။

ထိန္းသိမ္းခံေနရ

၀န္ၾကီး၊

ကုန္က်စရိတ္ေတြ

မီတာခေပးတဲ့အခါမွာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဆရာ၀န္ ဖမ္းဆီး

ဆရာ၀န္သည္ ေဒၚစုအား တလတႀကိမ္
ေဆးစစ္ေပးရန္

ၾကာသပေတးေန႔က

ႀကိဳးစားခ့ဲေသာ္လည္း အာဏာပုိင္တုိ႔က ခြင့္မျပဳခ့ဲဟု
သိရသည္။
ထုိညေနတြင္
ဆရာ၀န္အား

အာဏာပုိင္တုိ႔က

ေနအိမ္သုိ႔

သြားေရာက္ၿပီး

ဖမ္းဆီးလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ေျပာခြင့္ရ
အရာရိွ

ဦးဉာဏ္၀င္းက

ရွင္းျပသည္။
ဖမ္းဆီးသည္၊

AP

သတင္းဌာနကုိ

မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္
မည္သည့္ေနရာတြင္

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္ကုိ မသိရဟု ဆုိသည္။
ေဒါက္တာ

တင္မ်ဳိး၀င္းသည္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတဦး ျဖစ္သည္။
http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 5 of 17

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 9, 2009
ကမာၻေျမ ေန႔
ေမာင္စမ
ြ ္းရည္
ေမ ၉၊ ၂၀၀၉

သစ္သီးေတြလဲ ဆုတ္ၿမဲ ဆုတ္သတဲ့။
ပန္းပြင့္ေတြလဲ ဆုတ္ၿမဲ ဆုတ္သတဲ့။
ပန္းလိပ္ျပာလဲ ဆုတ္ၿမဲ ဆုတ္သတဲ့။
ခ်ဳိးလင္းျပာလဲ ဆုတ္ၿမဲ ဆုတ္သတဲ့။
သမင္ ႏြားကၽြဲ ဆုတ္ၿမဲ ဆုတ္သတဲ့။
အလုိ !
ငါ့သက္တမ္းဟာ “တရာ” ဆိုရင္

ကမာၻ႔ေျမေန႔
ငါ ေမ့ေနမိ။
ငါေမ့ေနလဲ
ကမာၻေျမက
ငါ့ကို မေမ့၊ ငါလို မေမ့
ေရြ႔ၿမဲ ေရြ႔ရင္း

ႏွစ္ တရာ မ်ဳိး၊ တႏွစ္တိုး တိုင္း
၉၉ ႏွစ္ က်န္ပါတကား။ ။
(ဧၿပီ ၂၂၊ ၂၀၀၉)

ေရခဲပုံးထဲမွ ျမန္မာလူငယ္ ၂ ဦးကုိ ၾသစေတးလ်က
ေနထုိင္ခင
ြ ့္ေပး
မုိးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၈
ေမ ၉၊ ၂၀၀၉

“ေန႔”က ”လ” ျဖစ္၊ “လ”က “ႏွစ္”ျဖစ္
တႏွစ္ တိုးခဲ့ပါေလျပီ။
တႏွစ္တိုးလို႔
တိုးၿမဲ တိုးသကိုး၊ ထင္ရိုးထင္ဆဲ
ဆုတ္ၿမဲ ဆုတ္တာ၊ ငါမသိလိုက္။
သစ္ေတာေတြလဲ ဆုတ္ၿမဲ ဆုတ္သတဲ့။

ေရခဲပုံးထဲမွ လက္ေ၀ွ႔ယမ္းျပေနသူ ျမန္္မာ ၂ ဦး
(ဓာတ္ပုံ -Australian Customs: Border
Protection Command)

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 6 of 17

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 9, 2009
လြန္ခ့ဲသည့္ ၃ လက ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံသုိ႔
ေရခဲပုံးျဖင့္

ေရာက္သြားသည့္

ျမန္မာငါးဖမ္းလုပ္သား၂ဦးကုိ

ေရခဲပုံးျမန္မာႏွစ္ဥးီ ၏
ၾသစေတးလ်

ႏွင့္

ျဖစ္ရပ္မွာ
ႏုိင္ငံတကာရိွ

ျမန္မာအသုိင္းအ၀န္းတြင္ ထူးျခားလ်က္ရိွသည္။

ၾသစေတးလ်အစုိးရက ေနထုိင္ခြင့္ ေပးလုိက္သည္။
ထုိ ၂ ဦးမွာ ကုိကုိဦး (အသက္ ၂၂ ႏွစ္)၊
ေသာင္းထုိက္ (အသက္ ၂၄ ႏွစ္) တုိ႔ ျဖစ္သည္။
၎တုိ႔သည္

ပင္လယ္အတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္လာသူႏွစ္ဦးႏွင့္
စကားေျပာျခင္း

ငါးဖမ္းေလွ

တိမ္းေမွာက္ၿပီးေနာက္

ယခင္ ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ပင္လယ္ထဲတြင္

ျမန္မာ၂ဦး ပင္လယ္တြင္ ၁လနီးပါး ေမ်ာပါခ့ဲ

တလနီးပါးခန္႔ အသက္ရွင္ ေနထုိင္ခ့ဲသူမ်ားအျဖစ္
ထင္ရွားသည္။
လူ၀င္မႈ

ႀကီးၾကပ္ေရး

ဌာနက

သတင္းဌာနမ်ားသုိ႔ ယေန႔ ေျပာၾကားရာတြင္ အျခား
ငါးဖမ္းေလွ

တစီးမွ

ဦးသည္လည္း

ငါးဖမ္းလုပ္သား

၎တုိ႔နည္းတူ

ေနထုိင္ခြင့္

ရၾကသည္ဟု ဆုိသည္။
ေနထုိင္ခြင့္
၎တုိ႔

၂ဦးသည္

ေလွ်ာက္ထားစဥ္ကာလက
ခရစ္စမတ္

ကြ်န္းေပၚတြင္

ရိွေနသည္။
ေနထုိငခ
္ ြင့္
ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံ
ေတာင္ပုိင္းသုိ႔

ရသြားသူမ်ားသည္

အေနာက္ပုိင္း

သြားေရာက္

သုိ႔မဟုတ္

အေျခခ်ၾကမည္ဟု

ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း

သတင္းမ်ားတြင္

ေရးထားသည္။
ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံတြင္
အမ်ားအျပား
အမ်ားစုမွာ

ေနထုိင္ခြင့္
ပညာေရး၊

ျမန္မာျပည္သား
ရေနၾကသည္။

ႏုိင္ငံေရး

ခုိလႈံခြင့္၊

မိသားစုေပါင္းစည္းေရး စသည့္ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္
ေရာက္ရိွေနျခင္းျဖစ္သည္။

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 7 of 17

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 9, 2009
အခမ္းနားဆံုး
ကိုဗဟိန္းမွသည္ ေက်ာ္ကိုကိုအထိ (၁၅)
“၁၉၇၄ ဦးသန္႔စ်ာပန”(ပထမပိုင္း)

ေနာက္ဆံုး

က်န္ရစ္သူ

မိသားစု

ျမန္မာျပည္မွာ

ဂါဝရျပဳၾကပါတယ္။

ဆႏၵအရ

သၿဂႋဳဟ္ဖို႔

ေအာင္ေဝး

ဒီဇင္ဘာ(၁)ရက္ေန႔မွာ

ေမ ၉၊ ၂ဝဝ၉

ေရာက္ရွိလာပါတယ္။

မိခင္တိုင္းျပည္

ဦးသန္႔ရုပ္ကလာပ္ဟာ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို

မဆလအစိုးရရဲ႕

စီစဥ္ခ်က္အရ

ဦးသန္႔ရုပ္ကလာပ္ကို
မထင္မရွား

က်ိဳကၠဆံကြင္းမွာပဲ

မ႑ပ္ငယ္နဲ႔

ထားရပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာ(၅)ရက္ေန႔

ေန႔လယ္(၁)နာရီမွာ

ၾကံေတာသခ်ႋဳင္းသို႔

ပို႔ေဆာင္

သၿဂႋဳဟ္မယ္လို႔

အစိုးရက ေၾကညာပါတယ္။
ဦးသန္႔ဆိုတာ

ကမၻာ့အလယ္မွာ

ျမန္မာ့ဂုဏ္ကို ေဆာင္ခဲ့တ့ဲ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ရုံသာမက

“ - - - ဦးသန္႔ရုပ္ပံု ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ႀကီး ေနာက္ခံနဲ႔
အုတ္ဂူမွာ သာသနာ့အလံ၊ ကုလသမဂၢအလံ နဲ႔
ခြပ္ေဒါင္းအလံ အလံသံုးလက္ ယွဥ္တြဲ လြင့္ပ်ံ

တတိယ ကမၻာစစ္ကို တားဆီးၿပီး ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းကို
ကာကြယ္
ျဖစ္ပါတယ္။

ေနပါေတာ့တယ္ - - -”
၁၉၇၄
အေရးအခင္း

ဇြန္လ(၆)ရက္
ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ

အေရးအခင္းကေတာ့

ႏုိင္ငံေတာ္
အလုပ္သမား

ထပ္ျဖစ္လာတဲ့

၁၉၇၄

ဒီဇင္ဘာ

ဦးသန္႔စ်ာပန အေရးအခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းသားထုနဲ႔

စစ္တပ္

အုပ္စိုးမႈရဲ႕

အလုပ္သမား

ဒဏ္ကို

လယ္သမား

ျပည္သူ တရပ္လံုး ခါးစည္းခံေနၾကရပါၿပီ။
ဒီလို
ကုလသမဂၢ

အခ်ိန္မွာပဲ

ျမန္မာႏုိင္ငံသား

အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ေဟာင္း

ဦးသန္႔

၁၉၇၄ ႏုိဝင္ဘာ (၂၅) ရက္ေန႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ
နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ

တခမ္းတနား
ႀကီးက်ယ္

ကြယ္လြန္သြားပါတယ္။

ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ႀကီးက ဦးသန္႔ကို အႀကီးက်ယ္

စ်ာပန

ဂုဏ္ျပဳ

ေနာက္ဆံုးခရီးမွာ

အျဖစ္နဲ႔ေတာင္

သၿဂႋဳလ္သင့္တ့ဲ

ျမင့္ျမတ္တ့ဲ

ဒီလို

ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ဦးရဲ႕

ဦးေနဝင္း

တျဖစ္လဲ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက ၾကံေတာသုႆန္က သူ႔ဇနီး
ေဒၚခင္ေမသန္းဂူ

၁၉၇၄ မဆလ ဖြ႔စ
ဲ ည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ
ဥပေဒေအာက္မွာ

ေစာင့္ေရွာက္သာြ းခဲ့တ့သ
ဲ ူလည္း

အနီးမွာ

ဂူသြင္းသၿဂႋဳဟ္ဖို႔

အမိန္႔ေပးတာကို ေက်ာင္းသားထုနဲ႔ ရဟန္း သံဃာ
ျပည္သူ

တရပ္လံုးက

ဝမ္းနည္းၾက

မေက်နပ္ၾကပါဘူး။

ခံျပင္းၾက

ေဒါသထြက္ၾက

ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။
ဒီဇင္ဘာ(၅)ရက္ေန႔
ပို႔ေဆာင္ဖို႔

တကၠသိုလ္

ဦးသန္႔

စ်ာပန

ေကာလိပ္ေပါင္းစံုက

ေက်ာင္းသားေတြ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္မွာ စုရပ္
လုပ္လိုက္ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီေန႔မွာ ေက်ာင္းသားေတြ
စီးဖို႔

ဘတ္စ္ကားေတြ

စစ္အုပ္စုက

ငွားလို႔

လုပ္ပစ္လိုက္ပါတယ္။

မရေအာင္
ဒါ့ေၾကာင့္

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 8 of 17

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 9, 2009
ေက်ာင္းသားေတြက
နယ္ေျမကေန

ရန္ကုန္

တကၠသိုလ္

က်ိဳကၠဆံကြင္းကို

ေျခက်င္

အသာတၾကည္ပဲ
ေနာက္ဆုတ္ေပးသြားၾကပါေတာ့တယ္။

ခ်ီတက္လာၾကပါတယ္။
စည္းကမ္း

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြက ဦးသန္႔
ရွိရွိ

ညီညီ

ညြတ္ညြတ္နဲ႔

မိသားစုကို

တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္ ေပါင္းစံုက ေက်ာင္းသားေတြ

တကၠသိုလ္

ေပါင္းစည္းမိသြားၾကပါၿပီ။ ဒါဟာ ၁၉၆၂ ဆဲဗင္း

သယ္ေဆာင္လာၾကပါတယ္။

ဂ်ဳလိုင္ အေရးအခင္း ေနာက္ပိုင္း ေက်ာင္းသားထု

ကမၻေအးဘုရားလမ္း၊

ပထမဆံုး အင္အား ျပန္လည္ စုစည္းႏုိင္ခဲ့ျခင္းပါပဲ။

လမ္းတေလွ်ာက္ လူအုပ္ႀကီးေတြက ရုပ္ကလပ္ကို

ေထာင္ေသာင္းမကတဲ့

ျပည္သူ

လူထုႀကီးက က်ိဳကၠဆံကြင္းထဲ တန္းစီ ဝင္လာတဲ့
ေက်ာင္းသားေတြကို

လက္ခုပ္

ၾသဘာတီးၿပီး

တခဲနက္ ႀကိဳဆိုၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြဟာ
ဦးသန္႔ရုပ္ကလပ္ကို ဝိုင္းရံ ေနရာယူလိုက္ပါတယ္။
မဆလစစ္အုပ္စုရဲ႕ လုပ္ရပ္ကို မေက်မနပ္
ျဖစ္ေနတဲ့

ျပည္သူ

လူထုႀကီးကလည္း

ေက်ာင္းသားေတြကို ဝိုင္းရံလိုက္ပါၿပီ။ ဒီအခ်ိန္မွာပဲ
“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖခင္ႀကီး ဦးသန္႔အတြက္ ဂူဗိမာန္
ရရွိေရး

-

ဒို႔အေရး

ဒို႔အေရး”

ေႂကြးေၾကာ္သံေတြ

ဆိုတ့ဲ

ေက်ာင္းသားေတြ

ျပည္သူေတြၾကားမွာ

အဆက္မျပတ္

ထြက္ေပၚလာပါေတာ့တယ္။
ေနာက္ဆံုးမွာ

ဦးသန္႔ရုပ္ကလာပ္ကို
သယ္ေဆာင္ၿပီး

ထိုက္တန္တ့ဲ စ်ာပန အခမ္းအနားနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
တည္ေဆာက္မည္

ပရိသတ္ကို

ေၾကညာလိုက္တ့ဲ

ျဖစ္ေၾကာင္း
အခါမွာေတာ့

ျပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕ တခဲနက္ေသာ ၾသဘာသံေတြ
ထြက္ေပၚလို႔ လာပါေတာ့တယ္။
ဦးသန္႔ရုပ္ကလာပ္ကို
အစိုးရ
လူအုပ္ႀကီးကို

အာဏာပိုင္ေတြဟာ

ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့
သိန္းခ်ီတ့ဲ

ဦးသန္႔ရုပ္ကလာပ္ကို
နယ္ေျမဆီ
ဆရာစံလမ္း၊

တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္း

ႀကိဳဆိုေနၾကပါတယ္။

ရုပ္ကလာပ္ကို

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘြ႔န
ဲ ွင္းသဘင္ခန္းမမွာ ယာယီ
ထားရွိတာပါ။

ရဟန္းရွင္လူ

ဦးသန္႔ရုပ္ကလာပ္ကို

ျပည္သူအေပါင္းက

ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲသဲ

လာေရာက္

ဂါဝရျပဳၾကပါတယ္။
ေက်ာင္းသား
ဘြ႔ႏ
ဲ ွင္းသဘင္

ခန္းမ

ကိုယ္စားလွယ္ေတြက
(ဗဟို)

မႏၱေလးေဆာင္ေကာ္မတီ

ေကာ္မတီ

ဆိုၿပီး

နဲ႔

ယာယီ

စ်ာပနေကာ္မတီ(၂)ခု ဖြ႔စ
ဲ ည္းလိုက္ၾကၿပီး ဦးသန္႔ကို
ႏုိင္ငံေတာ္

စ်ာပန

အျဖစ္

ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီကို

ျပဳလုပ္ေပးဖို႔

အေၾကာင္းၾကားစာ

ပို႔လိုက္ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာလ(၆)ရက္ ညေန(၄)နာရီ
ထိုးတဲ့ အထိ မဆလ စစ္အစိုးရဆီက ျပန္ၾကားခ်က္
တစံုတရာ

တကၠသိုလ္နယ္ေျမသို႔
ဂူဗိမာန္

ဦးခိုက္

ခြင့္ပန္ၿပီး

မရရွိဘူးဆိုရင္

ေက်ာင္းသားေတြက

ျပည္သူလူထုရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ မိမိတို႔ဘာသာ စ်ာပန
အခမ္းအနား

ျပဳလုပ္ၿပီး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ဂူဗိမာန္
အဲ့ဒီ

အေၾကာင္းၾကားစာမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။
အစိုးရဘက္က ဒီစာကို လစ္လ်ဳရႈလိုက္တ့ဲ
အတြက္ ေက်ာင္းသားေတြက ဆဲဗင္းဂ်ဳလိုင္ ရင္ျပင္
ဗံုးခြဲခံခဲ့ရတဲ့

သမဂၢ

ရွင္းလင္းၿပီး

အုတ္ဂူန႔ဲ

အေဆာက္အဦ
ဂူဗိမာန္

ေနရာကို

တည္ေဆာက္ဖို႔

ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကပါတယ္။

မလြန္ဆန္ႏုိင္ေတာ့လို႔

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 9 of 17

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 9, 2009
အုတ္ဂူန႔ဲ
တကၠသိုလ္

ဂူဗိမာန္ကို

ရန္ကုန္

ေက်ာင္းသားေတြက

စက္မႈ

တာဝန္ယူၿပီး

ဦးသန္႔ရုပ္ပံု

ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ႀကီး

အုတ္ဂူမွာ သာသနာ့အလံ၊ ကုလသမဂၢအလံ နဲ႔

ဗိသုကာပံုစံထုတ္ တည္ေဆာက္တာပါ။ တကၠသိုလ္

ခြပ္ေဒါင္းအလံ

ေကာလိပ္နဲ႔

ေနပါေတာ့တယ္။ ။

အထက္တန္း၊

ေက်ာင္းသားေတြက

အလယ္တန္း

တတပ္တအား

ပါဝင္

(၇)ရက္ေန႔မွာေတာ့

မဆလ

လုပ္အားေပးၾကပါတယ္။
ဒီဇင္ဘာ
စစ္အုပ္စုက

ဦးသန္႔ကို

ကန္ေတာ္မင္

ေနရာ

ပန္းျခံမွာ

ေနာက္ခံနဲ႔

အလံသံုးလက္

ယွဥ္တြဲ

လြင့္ပ်ံ

ေအာင္ေဝး၊ ဝ၂-၂၈-ဝ၉
[ မူရင္း - လြတ္လပ္သည့္ အာရွအသံ Radio Free
Asia, Burmese Service ]

ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ေက်ာင္းသားမ်ားကိုလည္း အေရးယူ ဖမ္းဆီးမည္
မဟုတ္ေၾကာင္း

ဦးသန္႔

မိသားစုထံ

စာထုတ္ျပန္လာပါတယ္။
အဲဒီည
စ်ာပန

ဘြ႔န
ဲ ွင္းသဘင္ခန္းမမွာ

ေကာ္မတီ(၂)ရပ္

လုပ္ပါတယ္။

ယာယီ

အစည္းအေဝး

ဒီအစည္းအေဝးမွာ

ရုပ္ကလာပ္ကို

ဦးသန္႔
မိသားစုဆႏၵ

(အမွန္ကအစိုးရဆႏၵ)အတိုင္း
ပန္းျခံမွာ

ကန္ေတာ္မင္

သၿဂႋဳလ္မည္

သို႔မဟုတ္

ေက်ာင္းသားထုႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵအရ ဆဲဗင္းဂ်ဳလိုင္
ရင္ျပင္မွာ သၿဂႋဳလ္မည္ ဆိုတ့ဲ အဆို(၂)ရပ္ မဲခြဲ

ေသသူအတြက္ ႏွစ္လည္ဆြမ္းနဲ႔ ရွင္သူရ႕ဲ ဒုကၡ
၀င္းျမတ္

ဆံုးျဖတ္ၾကတဲ့အခါ မိသားစုဝင္မ်ားနဲ႔ ဘြ႔ႏ
ဲ ွင္းသဘင္
ခန္းမ (ဗဟို) ေကာ္မတီဝင္ အခ်ဳိ႕ရဲ႕ မဲအမ်ားစုနဲ႔
ကန္ေတာ္မင္

အဆိုက

မႏၱေလးေဆာင္

အႏုိင္ရသြားၿပီး

ေကာ္မတီရဲ႕

ဒုတိယ

အဆို

ရႈံးနိမ့္သြားပါတယ္။

စ်ာပန

ေရဒီယိုကေန

မြန္းတည့္(၁၂)နာရီ

အခမ္းအနား

ဦးသန္႔

စတင္မယ္လို႔

ေက်ာင္းသားေတြ
ႏွစ္ရက္တည္းနဲ႔

-

ရြာအစြန္လယ္ကြင္းစပ္နားက
အိမ္အေဟာင္းေနရာမွာ ဆိုကၠားဆရာကို၀င္းစိုး(၅၅
ပါးစပ္ကတလွဳပ္လွဳပ္နဲ႔
သူ႔မိသားစုဟာ
လွည့္လည္သြားလာ

တီးတိုးေခၚေနတယ္။
သည္ေနရာတစ္၀ိုက္မွာ
ေနလိမ့္မယ္လို႔လည္း

သူယံုၾကည္ေနတယ္။

ေၾကညာလိုက္ပါၿပီ။

တည္ေဆာက္ခဲ့ရတဲ့

ေမ

ႏွစ္) မတ္တပ္ရပ္ေနၿပီး သူ႔ဇနီး၊ သားနဲ႔ သမီးကို

ျမန္မာ့အသံ
ဒီဇင္ဘာလ(၈)ရက္

ကြမ္းျခံကုန္း၊

ျပည္သူေတြ

ေခၽြးနဲ႔

အုတ္ဂူကလည္း
တည္ေဆာက္လို႔

ၿပီးခဲ့ပါၿပီ။

နာဂစ္မုန္တုိင္း
သည္ေနရာေလးမွာ

မတိုက္ခတ္ခင္အထိ
ကို၀င္းစိုးတို႔မိသားစု

သိုက္သိုက္၀န္း၀န္းရွိခဲ့ၾကတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမ

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 10 of 17

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 9, 2009
၂-၃

ရက္တုိက္ခတ္ခဲ့တ့ဲ

မုန္တုိင္းနာဂစ္ေၾကာင့္

ဆုိင္ကလုန္း

ကို၀င္းစုိးရဲ႕

ဇနီး၊

၂၅

ႏွစ္အရြယ္ သားတစ္ေယာက္နဲ႔ ၂၀ ႏွစ္အရြယ္သမီး
တစ္ေယာက္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့တယ္။

အပ်က္အစီး
၃၂

ကြမ္းျခံကုန္း

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းမွာ

အမ်ားဆံုးၿမိဳ႕နယ္တစ္ချု ဖစ္ခဲ့တယ္။

ႏွစ္အရြယ္သားတစ္ေယာက္နဲ႔

ႏွစ္အရြယ္သမီးတစ္ေယာက္

၁၄

အသက္မေသဘဲ

က်န္ရစ္ခဲ့တယ္။

Myanmar)

ကဲျမန္မာ
အဖြဲ႕က

နာဂစ္ေၾကာင့္ကြယ္လြန္သြားတဲ့သူေတြ ေကာင္းရာ
သုဂတိေရာက္ရွိ

ေစဖုိ႔

ပရိတ္တရားနာပြဲ

အမွ်အတန္းေ၀

ျပဳလုပ္ေပးမယ္ဆိုတာေၾကာင့္

ကို၀င္းစိုးလည္း
သြားတဲ့သူ႔

သူေတြအတြက္

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ

မျပဳႏိုင္သူေတြရွိပါတယ္။

ေက်းရြာေတြမွာ

ေနထုိင္ၾကသူအမ်ားစုဟာ

ရက္လႏွစ္ေတြကို

ျမန္မာသကၠရာဇ္နဲ႔

မွတ္သားၾကပါတယ္။

ျမန္မာလို

နာဂစ္မုန္တုိင္းတုိက္ခတ္ၿပီး

တစ္ႏွစ္ျပည့္တ့ေ
ဲ န႔

တန္ခူးလဆုတ္ ၁၂ ရက္ေန႔ဟာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ ဧၿပီ
၂၁ ရက္ျဖစ္ပါတယ္။

ကြမ္းျခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတ့ဲ
(Care

ကြယ္လြန္သြားတဲ့

မုန္တုိင္းဒဏ္သင့္ ျမစ္၀ကၽြန္ေပၚေဒသက

ကို၀င္းစုိးေနထုိင္တ့ဲ
ၿမိဳ႕နယ္ဟာလည္း

တစ္ႏွစ္ျပည့္တ့အ
ဲ ခ်ိန္မွာလည္း

နာဂစ္အတြင္း
မိသားစုကို

ၿပိဳပ်က္သြားတဲ့

ေပ်ာက္ဆံုး
လာေရာက္ဖို႔

အိိမ္အေဟာင္းေနရာကို

သြားေရာက္ေခၚဆိုေနျခင္းပါ။
“ကၽြန္ေတာ္မွာ

နာဂစ္မုန္တုိင္းမွာ
သြားလာေရး

သတင္းေတြေၾကာင့္

အေသအေပ်ာက္မ်ားခဲ့ၿပီး

ခက္ခဲတ့ေ
ဲ ဒသက

သင့္ခဲ့ဖူးသူေတြ

ေၾကာက္လန္႔ၿပီး

နီးစပ္ရာၿမိဳ႕ေတြေပၚ
ဒါေၾကာင့္

မုန္တုိင္းဒဏ္

ေျပးတက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

နာဂစ္ေၾကာင့္

မိိသားစု၀င္ေတြအတြက္

ကြယ္လြန္သြားတဲ့
ေမတၱာပို႔အမွ်ေ၀တာ

အျပစ္ေတြရွိေနတယ္။

ဘစ္ဂ်လီမုန္တုိင္းသတင္းေၾကာင့္

ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုကို

လပြတၱာၿမိဳ႕ေပၚကိုေျပာင္းေရႊ႕လာၾကတဲ့ ဉာဏ္ကြင္း

သရဏဂံုတင္မေပးခဲ့ရဘူး။

အဲဒီတုန္းက

ေက်းရြာက

ကိုသိန္းလြင္

(၄၈

ႏွစ္)က

ရွင္သလားမသိရတာေရာ၊

“နာဂစ္မုန္တုိင္းမွာ ကၽြန္ေတာ့္ မိသားစု၀င္ထဲက ၂၇

အကုန္လုံး

ေယာက္ဆံုးသြားတယ္။ သူတို႔အတြက္ႏွစ္ပတ္လည္

ကိုယ္ကိုယ္တုိင္ကလည္း
ဆံုးရႈံးကုန္ေတာ့

ဘစ္ဂ်လီမုန္တုိင္းျဖစ္ေပၚတဲ့

ေတြမလုပ္ႏုိင္ခ့ၾဲ က သူေတြလည္းရွိပါတယ္။

ေပ်ာက္သြားတဲ့
ေသသလား

၄င္းရက္ေတြမတုိင္မီက

ေျခမကိုင္မိ

ျဖစ္ေနခဲ့တာေပ့ါ”

လို႔

လက္မကိုင္မိ
ကို၀င္းစုိးက

သူ႔ခံစားခ်က္ကိုေျပာျပပါတယ္။
ကို၀င္းစုိးလိုပဲ

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို

လွဴခ်င္ေပမယ့္ ေလာေလာဆယ္ကိုယ္ကိုယ္တုိင္က
ရြာကိုျပန္စရာလမ္းစရိတ္မရွိလို႔

နာဂစ္ေၾကာင့္

ေသဆံုးေပ်ာက္ပ်က္

သြားသူေတြအတြက္

သရဏဂံုမတင္လုိက္ရသလို

ရက္လည္ဆြမ္းသြပ္

အမွ်မေ၀လိုက္ရတဲ့

မုန္တုိင္းသင့္သူေတြ

အေျမာက္အျမားရွိပါတယ္။

ဆြမ္းေလးတစ္အုပ္ေလာက္

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ
ဘာမွမတတ္ႏုိင္ဘူး”

ေသာင္တင္ေနေတာ့
လို႔သူတို႔

အခက္အခဲကိ

ုေျပာျပတယ္။
ႏွစ္လည္ဆြမ္းကပ္ဖို႔

အကူအညီေပးတဲ့

အဖြဲ႕အစည္းေတြကို မုန္တုိင္း ဒဏ္သင့္သူေတြက

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 11 of 17

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 9, 2009
ေက်းဇူးတင္ၾကတယ္။

သူတို႔ကို

ေဆာင္ရြက္

အေရးတယူ

ေပးတာေၾကာင့္လည္း

ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သ

တာေတြေတာ့

မေတြ႕ရပါဘူး။

၀မ္းသာတယ္လို႔ဆိုၾကပါတယ္။
ကိုစိုး၀င္းက“ အခုလိုအဖြဲ႕အစည္းေတြက
ႏွစ္ပတ္လည္ပြဲလုပ္ေပးေတာ့

ကၽြန္ေတာ္တို႔လို

မတတ္ႏုိင္တ့သ
ဲ ူေတြ

အဆင္ေျပတာေပါ့။

ပရိတ္တရားနာၿပီးေတာ့

အထိန္အမွတ္အေနနဲ႔

ေခ်ာင္းထဲမွာ

ဓနိနဲ႔လုပ္ထားတဲ့

မီးေဖာင္ေလးေတြေမွ်ာၾကတယ္။

သူတုိ႔ေတြကို

(ေသဆံုးသြားသူမ်ား)

သြားေခၚတဲ့

အခ်ိန္တုန္းကေတာ့

ရင္ထဲမွာ

တတ္ေအာင္၊

ေျပာမျပ

နင့္ေနေအာင္ခံစားရတာေပါ့။

အခုလိုလုပ္ေပး

လိုက္ရေတာ့

ေရာက္သြားၿပီလို႔

ေကာင္းရာမြန္ရာ

စိတ္ထဲမွာထင္ရတာေပ့ါ”

လို႔

ေျပာတယ္။
မုန္တုိင္းတုိက္ခတ္ခဲ့တာ
ေက်ာ္လာေပမယ့္
မေန႔တစ္ေန႔ကလိုပဲ
ရွိေနဆဲပဲလို႔

တစ္ႏွစ္
သူတို႔စိတ္ထဲမွာ

ခံစားရၿပီး

ဆိုၾကပါတယ္။

စိတ္ဒဏ္ရာေတြ
ေလမိုးနည္းနည္း

ထန္လာၿပီဆိုရင္

သူတို႔စိတ္ထဲမွာ

ေၾကာက္လန္႔ေနရတယ္ လို႔ေျပာၾကပါတယ္။
ေမ
နာဂစ္ေၾကာင့္

၂-၃

ဆိုင္ကလုန္း

အနည္းဆံုး

လူေပါင္း

မုန္တုိင္း
၁၃၈၀၀၀

ေသဆံုးေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရပါတယ္။
အဂၤလိပ္ရက္စြဲန႔ဲ
တစ္ႏွစ္ျပည့္
ေက်းရြာေတြမွာ
ျပဳလုပ္ေနတဲ့

ဆုေတာင္ေမတၱာပို႔သတဲ့
ဟုိတယ္ႀကီးအခ်ိဳ႕နဲ႔
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေတြ
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခ်ိဳ႕က

ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြက

ဒဂုန္တာရာ
ေမ ၉၊ ၂၀၀၉
(ဆရာ ဒဂုန္တာရာ ေမ ၁၀မွာ အသက္ ၉၀
ျပည့္မယ္လို႔ ဆရာေအာင္ေ၀းက
သတိေပးထားပါတယ္။ အဲသည့္အတြက္
ဆရာၾကီးရဲ႔စာ၊ ကဗ်ာေတြကို အမွတ္တရ တင္ဖို႔

နာဂစ္မုန္တုိင္း

ပြဲေတြကိုရန္ကုန္ၿမိဳ႕က

မုန္းမွ ကယ္လီဖိုးနီးယားသို႔

အစိုးရ
ဦးစီးတဲ့

စီစဥ္ပါတယ္။ ပထမဦးဆုံး ဆရာေရးခဲ့တ့ဲ ၁၉၈၅
ခုႏွစ္ကကဗ်ာ - မုန္းမွ ကယ္လီဖိုးနီးယား သို႔ - ကို
တင္ဆက္လိုက္ပါတယ္။ ဆရာအမ်ဳိးအေဆြတို႔
အေနာက္ကမာၻသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ၾကခ်ိန္မွာ
ဆရာေရးခဲ့တ့ဲ ကဗ်ာလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဟိုး
ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း မုန္းေခ်ာင္းနဲ႔
အညာေဒသက ျမန္မာတို႔
ရုန္းကန္တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကရာ၊ သို႔မွ အဆင့္ဆင့္
ေရႊ႔ေျပာင္းျပီး ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 12 of 17

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 9, 2009
အေျခခ်ခဲ့ၾကရာ၊ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွာ သူ႔မ်ဳိးေဆြတို႔
ကယ္လီဖိုးနီးယားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ခဲ့စဥ္
ခံစားမိသမွ်ကို ေရးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။)
မုန္းေခ်ာင္းေဘးမွ

ျမင္ရ ၾကားရ၊ ေတြ႔ခဲ့ရသည့္
မုန္းေခ်ာင္းေဒသ ပံုကားခ်ပ္။
သီေပါနန္းက်

အညာေဒသ၊ ရြာကေလးမ်ား

တိုင္းျပည္ပ်က္စ၊ မုန္းမွစြန္႔ခြာ

ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္၊ ဆင္းသက္လာရာ

ဧရာ၀တီ၊ စုန္လာလိုက္ၾက

ၾကည္လင္စိမ္းျပာ၊ ေႏြခါဒူးဆစ္

ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ၊ ေရ၀န္းကမ္းညိဳ

ေက်ာက္စရစ္ခဲ၊ စိန္ခဲျမခဲ၊ ပုလဲပက္ႀကဲ

ကနစိုေတာအုပ္၊ ရွင္းလင္းခုတ္တူး

လက္လက္ေရတြင္ ျမင္ရ၏။

ဓားမဦးခ်၊ ေျမဆြထြန္ယက္

ဗုဒၶႂကြလာ

မ်ိဴးဆက္ျပန္႔ပြား၊ လယ္သမားမ်ား

ေက်ာင္းေတာ္ရာျမတ္၊ ဘုရားပတ္လည္

အိမ္ေျခမ်ားလာ၊ ဖြဲ႔စည္းကာလွ်င္

ပိဋကတ္တိုက္၊ တည္ေဆာက္ခိုက္တြင္

ထိုင္ကူဆိုေသာ ရြာကေလး။

ဖခင္ေခၚရာ၊ လိုက္ပါလာစဥ္

လယ္ကြင္းေရျပည့္

၀န္းက်င္ရြာမ်ား၊ လွည့္လည္သြားၾက

ေလွျဖင့္ထိုးသြား၊ ၀ါးလံုးက်ိဳးက်

အဘြားေျပာဖူး၊ ဘူးသည္ေဇာင္းခ်မ္းကုန္း

ရယ္ၾကေမာၾက၊ စပါးပင္ၾကား

မုန္းေခ်ာင္း၊ မန္းေခ်ာင္း

ေရထုဆင္းမွ၊ ေလွထြက္ရေတာ့

ေက်ာင္းထိုင္ဦးပ႑ိ၊ ရွိရာတည္းခို

ေမွ်ာ့နက္တြယ္ကပ္၊ ရယ္ရာမွငို

စိုရႊဲဆီမ်ား၊ ေရမုန္႔ဖ့စ
ဲ ား

မိုညိဳလာၿပီ၊ ရြာဆီမည္းေမွာင္

တမာရိပ္ၾကား၊ ေကြ႔ပတ္ေျပးလႊား

မိုးထဲေလထဲ၊ ေလွကိုပစ္ထား

ကစားသည့္ရြယ္၊ မ်ိဴးရိုးႏြယ္စ

ေျပးၾကလႊားၾက ေပ်ာ္စရာပ။

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 13 of 17

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 9, 2009
လေရာင္က်ိဳးက်ဲ

ပဲ့နင္းေလွသူႀကီး၊ ဖိစီးဇရာ

ရြာထဲေလွ်ာက္လည္၊ ပိေတာက္ကိုင္းေအာက္

ပံုျပင္မွ်သာ၊ တုန္ရီစြာျဖင့္

ေျမ၀ိုင္းေခ်ာမြတ္၊ ေမာင္းေထာင္းဆန္ဖြတ္

မေျပာႏူိင္ရွာ၊ ယခုခါမူ

လတ္လပ္ေတးဆို၊ ပ်ိဳအိုတစ္သင္း

ေဘာက္တူေပၚတြင္၊ ဆြမ္းအုပ္တင္၍

အတင္းေျပာရင္း ၀ိုင္းလုပ္ၾက။

ကိုရင္တစ္ပါး၊ ေလွာ္ခတ္သြားသည္

ႏွင္းခ တလင္း

ကမ္းပါးကပ္လိုက္၊ ကိုင္းငိုက္ရြတ္တြ

ေရႊေရာင္၀င္းပ၊ လႈပ္လႈပ္ရြရြ

လႈိုင္းထပြတ္ထိ၊ လႈပ္မိရာမွ

ေလကအေ၀့၊ စပါးေလွ႔ၾက

ဇလပ္သီးေႂကြက်

ေကြ႔ကာ၀ိုက္ကာ၊ ေကာက္လႈိင္းပံုေဘး

တင္က်ီးငွက္က လန္႔ေျပး။

ေျပးကာေဆာ့ကာ၊ လ၀ါ၀ါေလး

ေမာ္ေတာ္ေပၚတြင္

တိမ္ျပာမဟူရာ၊ ဇာပါးအေထြး

ရွင္ေလာင္းတင္၍၊ ဗီယင္နာကာေဖး

ညဥ့္ဦးေလေအး၊ ေကာက္န႔ံေမႊးေမႊြး

ကိတ္မုန္႔ေကၽြးခဲ့၊ ေရခဲ့မုန္႔ႏွင့္

ေျပးလိုက္ ပုန္းလိုက္၊ ေကာက္ရိုးပံုေႏြး

ဘင္ဂ်ိဳ၀ိုင္းႏွင့္၊ ဟြန္းတေယာႏွင့္

တိုး၀င္အေကြး၊ လျမေရးေရး

ေရတြင္ေမ်ာပါ၊ ငွက္ေပ်ာတံုးထက္

စပါးေပၚခ်ိန္ လြမ္းမိေသး။

ဗ်ိဳင္းငွက္တေကာင္ေငး။

ျမစ္လက္တက္တြင္

ငယ္စဥ္ဘ၀

စီး၀င္ေခ်ာင္းကေလး၊ ကြမ္းသီးျခံေဘးမွာ

ဒုတိယမ်ိဳးဆက္၊ ေကာက္ရိုးရနံ႔

တံငါေလွပ်က္၊ လွဲေလ်ာင္းလ်က္တည့္

ႏြားေခ်းန႔ံနွင့္၊ ပဲရစ္ညခင္း ေရေမႊးန႔ံ

ေမာင္းသံဒူဒူ၊ ထုသူကင္းမဲ့

ေထြးေရာမတူ၊ ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ့ျပ

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 14 of 17

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 9, 2009
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ တကၠသိုလ္

ေၾကာင္လက္စြပ္နွင့္၊ ေငြကြပ္ဓားေျမွာင္

ကိုလိုနီေခတ္၊ ႀကီးျပင္းျဖစ္ခဲ့

မေဟာ္ဂနီေရာင္ ဗီရို၊ ေရႊတိုေရႊစ

မုန္းေက်ာက္စရစ္၊ သဲပြင့္ေရြ႔လ်ား

သကၠလတ္စ၊ ရွန္ဟဲဖဲစ

သစ္သားပန္းပု၊ ထုဆစ္ပန္းကြက္

ဇင္းမယ္ထဘီ၊ ဗန္ေကာက္လံုခ်ည္ ျမင္းေခ်းေရာင္

ေလွပ်က္ႂကြင္းက်န္၊ ေရႊေရာင္ယြင္းလြင့္

သည္ေလာက္သာ၊ ၾကည့္စရာတည့္

ပင့္ကူအိမ္ေျမႇး၊ လိမ္ယွက္ရစ္ကာ၊ ျပစရာတည့္

မ်က္စိေပကလတ္၊ တဖ်တ္ဖ်တ္နွင့္

အမည္စာလံုးသာ

ရင္သပ္ရႈေမာ၊ အံ့ၾသေတြေ၀

ပထမမ်ိဴးဆက္ ပံုျပင္မ်ား။

ဘာေတြပါလိမ့္၊ ခုခါေခတ္သစ္

ဒုတိယမ်ိဳးဆက္

ခရစ္ၿပိဳးျပက္၊ ပဂၢီပါတိတ္

ငါတို႔လက္ထက္၊ သည္မ်ိဳးဆက္ကား

ေပၚလီယက္စတာ၊ ဖိတ္လက္ပြင့္စံု

ေျမမ်ား ျခံမ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္

အိတုန္အိရွံ၊ မေလးရွံတ့ဲ

အေမြဆက္ခံ၊ ႂကြင္းက်န္ပစၥည္း

ေရွးနဲ႔မတူ သူတို႔ေခတ္။

ထိုင္ၿပီးစားၾက၊ မတုိးပြားခဲ့
ႏွစ္မ်ားၾကာလွ်င္၊ ေျမရွင္စံနစ္
ေခတ္နွင့္ ကြာေ၀း၊ တေျဖးေျဖးခ်င္း

သူတို႔ေမးၾက
ဒုတိယ မ်ိဳးဆက္၊က်ေနာ္တို႔ လက္ထက္အေၾကာင္း
ေဆာင္းလေဟမန္၊ ႏွင္းခညတြင္

သက္ဆင္းေရြ႔ေလ်ာ၊ တိမ္ေကာလာစဥ္

ေမာင္းႏွင္ခုတ္သြား၊ မီးရထားက၊ ရိုးမကိုျဖတ္

ဖြားျမင္ရွာၾက၊ တတိယမ်ိဳးဆက္

ႏွင္း တရစပ္၊ ေတာအထပ္ထပ္

လက္ထက္ေရာက္ခါ၊ ျပစရာကား

ပတ္သန္းခရီး၊ ေတာင္တြင္းႀကီးလမ္း

စိန္ျခယ္ျမကြင္း၊ စိမ္း၀င္းဖ်ပ္ဖ်ပ္

ေတာပန္း ေတာင္ပန္း၊ သင္းပ်ံ႔ ႀကိဳင္ေလွာက္

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 15 of 17

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 9, 2009
ထိုေရနံေခ်ာင္း ေခ်ာက္၊ ေရနံေျမတေလွ်ာက္

လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အဟုန္ႀကီးမား

နွင္းေပါက္ဇာပါး၊ လူထုၾကားတြင္

အမ်ိဴးအစား၊ ေထြျပားယွက္သန္း

တရားေဟာၾက၊ စည္းရံုးၾကႏွင့္

နက္နဲရႈပ္ေထြး၊ အေမးပုစၦာ

အလယ္ပစၥယံ၊ အရန္ဇရပ္

အေျဖရွာၾက၊ မ်ားလွစြာပင္

သပိတ္တပ္စခန္း

လူငယ္သဘာ၀၊ ေတြးဆ စဥ္းစား

ထန္းပင္ရိပ္ၾကား၊ အုတ္ခံုနားတြင္

ဥာဏ္အားရွိသမွ်၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္

အလုပ္သမား၊ လယ္သမားမ်ားႏွင့္

စာအုပ္ရွာလည္း၊ မေတြ႔ဘဲလွ်င္

ထမင္းထုပ္ အတူ စားၾကသည့္အေၾကာင္း

ေက်ာင္းနံရံျပင္ပ၊ ျမင္ရ ၾကားရ

ေသာင္းေျပာင္းေထြလီ၊ ကိုလိုနီေခတ္

ေတြ႔ရ ႀကံဳရ၊ သံၿပိဳင္ယိမ္းက

ဖက္ဆစ္ေခတ္
စစ္ႏွင့္ေတာ္လွန္ေရး၊ အေ၀းက်န္ရစ္
သက္ေသခံပစၥည္း၊ ႀကီးႀကီးမားမား
ေထာက္ထားမရွိ၊ တိုတိတိုစ
ပံုတိုပတ္စ၊ ကဗ်ာစ ၀ထၳဳစ
မွတ္မိသမွ်၊ ေျပာျပေနစဥ္
မ်က္စိေပကလတ္၊ တဖ်တ္ဖ်တ္ႏွင့္
ရင္သပ္ အံ့ၾသ၊ ေငးေမာ ပန္းလ်
ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ ပံုျပင္မ်ား။
တတိယမ်ိဳးဆက္

တီးၾက မႈတ္ၾက၊ ေကာ္ပီ ဂီတ
ဗီဒီယိုမွ၊ ပစ္ၾက ခတ္ၾက
ခၽြတ္ၾက ေဖာ္ၾက၊ ေပ်ာ္ၾက ပါးၾက
သရဲကား ဓားကား၊ နံခ်ပ္ကူကား
ေမွာင္ခိုယူသြင္း၊ ဂ်င္းအကႌ်မ်ား
ေနကာမ်က္မွန္စိမ္းမ်ား၊ အသံသြင္း တိပ္ေခြမ်ား
သံလိုက္ထိန္းခ်ဴပ္၊ ကစားစရာအရုပ္မ်ား
ေစ်းကြက္စည္ကား၊ ဆူးေလဘုရားလမ္းေဘး
ေဟး ေဟး ျငာသံ၊ ဆူညံေအာ္လ်က္
လက္မွတ္ရုံေပါက္၊ တေယာက္ကို တေယာက္တြန္း

သည္လက္ထက္ကား၊ ရုန္းကန္မႈမ်ား
http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 16 of 17

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 9, 2009
ဂ်ိန္းစ္ဘြန္းကား၊ သိုင္းဇာတ္ကား။
ဤပတ္၀န္းက်င္
ေတြ႔ျမင္ခံစား၊ အာရုံမ်ားစြာ
လႈပ္ရွားလူးလြန္႔၊ ေရေသ ကူးခပ္
ကမ္းစပ္မေရာက္၊ အေခါက္ေခါက္တည့္

က်ယ္လည္းတမုဟုတ္၊ ခလုတ္ႏွိပ္ရုံ
ရုပ္ျမင္သံၾကားတယ္လီဖုန္းမွာ ေတြ႔ၾကစို႔ေနာ။

(ကယ္လီဖိုးနီးယားေရာက္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားသို႔)
[ဒဂုန္၊ ေမ ၁၉၈၅]

တေျဖာက္ေျဖာက္လွ်င္၊ မိုးေပါက္သံထင္
မွန္ရိပ္ဖိတ္စဥ္၊ ၾကည္လင္သံမွ်င္း
“ေလဆိပ္ ဆင္းေတာ့မယ္” ဟု၊ အငယ္ေလးထံမွ
ႏႈတ္ဆက္သံၾကား၊ စိတမ
္ ွာလႈပ္ရွား
“ဘာမွာမလဲ”ေမး၊ ရင္ထဲတုန္ယင္ “ပန္းခ်ီေဆး”ဟု
ႏြမ္းလ်သံျဖင့္၊ ျဖည္းညင္းျပန္ေျပာ
စကားသံအဆံုး၊ ဖုန္းခ်သြားၿပီ

Burmese Speaking American English
Practice Audio CD for Begineers

စာတိုက္ကမွာၾကားလိုပါက
ေငြပို႔လႊာတြင္

MoeMaKa

ေအာက္ပၝလိပ္စာသိုႚ
ထည့္ေပးလိုက္ပၝ။

ပိုႚပၝ။

-

ခ်က္သို႔မဟုတ္
သိုႚ

ေရးျပီး

မိမိလိပ္စာကိုပၝ
ပိုႚေပးပၝမည္။

MoeMaKa, PO Box 320-207, San Francisco,
CA 94132-0207

အေ၀းဆီလြင့္
ညီမမ်ားရွိရာ၊ ထြက္ခြာသြားစဥ္
မိုးသားညိဳဆင္၊ ေမ်ာပါေလႏွင္
ငါလွ်င္ေငးေမာ၊ မုတ္သံုၾကားမွ
မ်ိဳးဆက္မ်ားကား
ေ၀းကြာ သြားၾက၊ မုန္းမွ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လိစ္
ေရၾကည္ရာလႊမ္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းပင္လယ္

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 17 of 17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful