P. 1
מרצים בכנס 2012

מרצים בכנס 2012

|Views: 25|Likes:
Published by Berel Dov Lerner
Presenters at Limmud Galil
Presenters at Limmud Galil

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Berel Dov Lerner on Jul 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2014

pdf

text

original

םיצרמ

Presenters
;םימכח לש ןרוא דגנכ םמחתמ יוה“
... ,הוכת אלש ןתלחגב ריהז יוהו
”שא ילחגכ םהירבד לכו
’י ’ב תובא יקרפ
29
30
רלה יבא
יאמב .עונלוקו היגולוכיספ ידומיל רגוב .ללה תיב בשומב ררוגתמ
.תדחוימ תויסולכואל עונלוק תואנדס החנמו םיירטנמוקוד םיטרס
םידליל תוימינפב תונמואב תלפטמ ,יסוטיפ הילדוא םע סנכב עיפוי יבא
.תונמואב תואנדס החנמו רעונו
12255 ןוילע לילג .נ.ד ללה תיב
avisratim@gmail.com :ל”אוד 052-616666 :דיינ
puzzle-movies.co.il .:טנרטניא רתא
ברה ,שטיוד-סיבונ יבא
שמיש רבעב .םידרו רפכב יתרוסמ-יתחפשמה ןיינמה לש ברכ ןהכמה ,יתרוסמ בר
ןוכמב הכלהו דומלתל הצרמ ,”טפשמ ירמוש“ לש םדא תויוכזל שרדמ תיב שארכ
”הליהקב JVP“ תתומעב תושלחומ תויסולכואב תויכוניח תוינכות להנמו ,רטכש
ןותנח 187 .ד.ת
avideu@gmail.com :ליימ 055-6667155 :דיינ
/http://www.masorti-kfarvradim.org.il :טנרטניא רתא
לקספ יבא
ךרוע,לארשיב וכמסוהש םיטסינמוהה םיינוליחה םינברה לש ןושארה רוזחמה רגוב
.תולבאו הרכזא ,הרובק, הדיל ,הווצמ תבו רב ,)וכרענ רבכ םיסקט 160 כ( הנותח יסקט
הלכשהל ןוכמ– ”לדנג“ תרגסמב החנמ ,גחו תבש תולבקו דומיל יברע ,שרדמ יתב החנמ
.לארשיב םיינוליחה םינברה דעו ר”וי .םירגובמל תידוהי
קמעה תיב ץוביק
aviamba@b-emek.org.il :ל”אוד 04-9960609 ,052-3794576 :םינופלט
רנטייה ירוא
תוברתל יטסילרולפ זכרמ - יח לת תללכמב ”םילבוי“ זכרמ להנמ .לטרוא ץוביק רבח
בתוכ .תינויצ היגטרטסאל ןוכמה לש הריעצ תוגיהנמל תינכתה שאר .תידוהי תוהזו
.םינוש תע יבתכו טנרטניא ירתא ,םינותיעב
12430 ,ןלוגה תמר נ.ד ,לטרוא ץוביק
uri-yuvalim@adm.telhai.ac.il :ל”אוד 054-6780476 :דיינ
http://israblog.nana10.co.il/blogread.asp?blog=272685 :טנרטניא רתא
31
ר’’ד ברה ,ביני סיריא
תקסוע .ךוניחב ר”ד ראותו ךוניחבו ארקמב ינש ראות לעב ,תיטסינמוה-תינוליח בר ינא
.תודהיה יעדמ תארוהבו דומילב םינש 25 -כ
36852 רשנ ,7 לא תיב תטמס
y_iris@netvision.net.il :ל”אוד 054-4916877 :דיינ
https://sites.google.com/site/rabbidr17 :טנרטניא רתא
’רד ,ןיוודלוג תבזילא
החנמ ,השדחה תעה לש לארשי תבשחמ םוחתב הפיח תטיסרבינואב הצרמ
.”היווה”ב םייח יסקט החנמו ”םינרוא – השרדמה”ב
Elisabeth.goldwyn@gmail.net :ל”אוד 052-2352138 :דיינ ,רגינג ץוביק
www.elisabeth.co.il :טנרטניא רתא

ןהכ ילא
הצובק החנה .לילג דומילב קיתו ליעפו העבראל באו יושנ .תוצובק החנמו ינילק גולוכיספ
הטיסרבינואה לש לדנג ןוכמב םיסרוקו ”תורש תוליהק“ תרגסמב טויפב תקסועש
.תידוהיה היפוסוליפה ןיבל םיקמעמה תיגולוכיספ ןיבש סחיב דואמ ןיינעתמ .תירבעה
25135 ,134 ד.ת ,בקעי ןיע בשומ
eliroy@netvision.net.il :ל”אוד 050-7622383 :דיינ
ברה ,רגניר טרבלא
הרוטקטיכרא רבעב דמל .ידנלוהה אבצב ברו דנלוה ,םאדרטורב תימרופרה הליהקה בר
.תסנכ יתב לש הרוטקטיכרא לע םימוסרפ איצוהו תירוטסיה
Statenweg 181a 3039HP Rotterdam the Netherlands
aringer@xs4all.nl :ל”אוד +31620617910:)דנלוה( ןופלט
www.ljgrotterdam.nl :טנרטניא רתא

ברה ר’’ד ,ףודז םירפא
תירבעה הטיסרבינואה סנכ יתב לש הרוטקטיכרא לש טנרוויל זכרמב רקחמ תימע
איצומ .יטסינמוה ינוליח בר .ביבא-לת תטיסרבינוא ,תידוהי הירוטסיהב ר”ד .םילשוריב
הצרמ .ידוהיה םעה לש הירוטסיההו תוברתה לש םיאשונב תידרפסב םירפס לש רואל
.ךנחמו
91234 םילשורי ,23526 ד”ת
zadoff@zahav.net.il :ל”אוד 050-7393887 ;02-5865596 :םינופלט
32
’רד ,רנרל לרב
היפוסוליפל ריכב הצרמכ שמשמו ביבא-לת תטיסרבינואמ היפוסוליפב PhD ראות לעב
םירמאמ םסרפ אוה היפוסוליפב וירקחמל ףסונב .יברעמ לילג תימדקאה הללכמב
.ארקמה תונשרפב םיבר
10910 ןאש תיב .נ.ד תוחולש ץוביק
berell@wgalil.ac.il :ל”אוד 054-6746289 :דיינ
ברה ,גניסמ דעלג
תדחוימה ריעב םירוביח רבחל הסנמו הירבטב רג רושע הזמ .ןיפסיחב ינלוג ת”ת להנמ
,)ימואל תורש תונבל השרדמ( ם”במרה תשרדמ תא םיקה וז הרטמ תמשגה ןעמל .וזה
.ריעב ינרותה ןיערגה שארו הירבטב ם”במרה תשרומ זכרמ ילהנמו ימיקממ אוה
הירבט 15 ךלמה המלש
messings@012.net.il :ל”אוד 050-6437596 :דיינ
ברה ,ינאיחל דוד
םינמאמה תכשלב רבח .החפשמהו תויגוזה ןיינבל ’תושדח םינפ‘ תטיש דסיימ
.תושרדמו תוניכמ ,תובישיב דמלמ .תפצב ’ויז‘ יאופרה זכרמה בר .לארשיב
תפצ ,222 ישילשה דודגה ’חר
panim.imun@gmail.com ::ל”אוד 050-2925255 /050-3340038 :דיינ
יקסליבונר’צ דוד
ץראהמ ךוניח ישנאל תויומלתשהו םיסרוק החנמ ,ס”כב יטרקומדה ס”היבב הרומ
.הגויל הרומ ,םיידיסח םירופיס לע תוססובמה תואנדס החנמ ,ל”וחמו
46301 הילצרה ,9 יח לת
davidche111@gmail.com :ל”אוד 09-9541735 ,050-7293104 :םינופלט
’רד ,ןודרוג תירוד
תדמלמ תונורחאה םינשה עבשב .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב תיטנרוטקוד
.היכ’צ ,הילטיא , הילרטסוא ,ב”הרא :םלועה יבחרבו לארשיב םיסרגנוקב הצרמו
06016 ביבא לת 1806 ד.ת
dorit.gordon@mail.huji.ac.il :ל”אוד 054-4405543 :דיינ
33
’רד ,ןרוג ןתוד
םיידוהיה םיצמאמבו לארשי-ץרא לש תיבושייהו תירוטסיהה היפרגואיגב החמתמ
.השדחה תעב םישודקה תומוקמב הזיחא תיינקל
ביבא-לת 105 םולשה ךרד
050d@zahav.net.il :ל”אוד 054-4539735 :דיינ
ברה ,הליו הנאיד
.םילשוריב רטכש ש”ע םינברל שרדמה תיבב הנש 12 ינפל הכמסוהש ,יביטברסנוק בר
הרקח םינש 10 ךשמב .היגולוכיספו לארשי תבשחמ ,היפוסוליפב םיראת תלעב
דניקסיז קינומ ברה םע דחי הבתכ םש ,רטכש ןוכמ דילש הכלהב השיאה רקחל ןוכמב
תיבב הצרמ .הכלהב השיאה אשונב תורבוח לש תורדס יתשו םירפס 2 גרבדלוג
תודהיב ינש ראות תבלשמה ,י”לשמ תינכות תא תזכרמו ,רטכש ש”ע םינברל שרדמה
אישנ תינגס ,ןויצ תומר תליהק שאר תבשויכ הנהיכ הנאיד .שרדמ תיב ידומיל םע
הברה הליעפ איה .תודהי ידומיל ןוכמה תלהנה תרבח התיה .רבעשל םינברה תסנכ
היצילאוק( רקיע לש יוגיהה תדעוו תרבח איהו טגה תוברוסמו תונוגע לש םוחתב םינש
.)הז םוחתב תלעופה םינוגרא לש
םילשורי ,61/61 ל”צאה
diantami@netvision.net.il :ל”אוד 050-7966519 :דיינ ,02-5324569 :םינופלט
ברה ’רד ,ברפדלוג לאינד
ידרשמב דבע .1976 -ב ץראל הלע .ןיד ךרועו יביטברסנוק בר .ב”הראבש ןוטסוב דילי
תנשמ םילשוריב תיביטברסנוקה הבישיה להנמ .יטרפ דרשמבו רצואהו םיטפשמה
.2000
97234 םילשורי ,33 לאומש ןבא
054-4830040 :דיינ 02-5867754 :םינופלט
Goldfarb@uscj.org :ל”אוד
www.conservativeyeshiva.org :טנרטניא רתא
דעלא יסד
הריש“ גשומה תא תנחוב יסד .הרטיגו דוע לע תנגנמו הרש ,היריש תא הניחלמו תבתוכ
2009 ב רואל אצי ”רע יביל“ הלש קסידה .הארשה ררועמו ץימא ,שדח ןפואב ”תירבע
.יברעמה לילגב התחפשמ םע הרגו 3 ל אמא איה יסד .”ינימשה ותה“ תצפהב
לילכ הפצמ
dassidula@gmail.com :ל”אוד 0544291278 :דיינ
34
ןהכ-סחנפ הווח
בתכב העבהו תורפס תדמלמ ,”יומיד“ תידוהי תוברתל תעה בתכ תא תכרועו תררושמ
.בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינואו ןליא-רב תטיסרבינואב הצרמו תוללכמו רפס יתבב
הרפס רובע דבוע םע תאצוה םעטמ אירול םחורי ש”ע םירוכיב סרפב התכז ןהכ-סחנפ
ם”וקא סרפב ,)1995( הלשממה שאר סרפ ,הריציה סרפב התכז .”רקיעב עבצה“
תייריע םעטמ הרישל לגוק סרפב ,”החכשו רהנ לע“ הרישה רפס רובע )1998( הרישל
.”חישמ“ לע )2002( הרישל ןמרתלא סרפב ,)2000( ”האפרוא יריש”ל ןולוח
.םדרטסמאב הרופמא תאצוהב תידנלוהה הפשב הירישמ ץבוק אצי 2009 תנשב
.תובר תופשל ומגרות הירישמ םיבר םינשה ךלהמב
ןוכמבו ”ימלשורי ילבב”ו ”לולא“ שרדמה יתבב הדמל םש ,םילשוריב תררוגתמ איה
.ןמטרה
םילשורי 6 דדלא לארשי
cohenh2@bezeqint.net :ל”אוד 052-3206980 :דיינ
www.havapinhascohen.com:טנרטניא רתא
’רד ,תהק הנח
רנימס ,ןוטגנישוו :תוללכמב תדמלמ . תודהיו רדגמבו לארשי תבשחמב תרקוחו הצרמ
םירמאמ המסרפ .תויתד םישנ םורופ – ךלוק ןוגרא שארב תדמועו ,הווחאו םיצוביקה
,”תושדחתהל תושגנתהמ תודהיו םזינימפ“ ,”ב”יצנה תנשמ“ :םירפסה תאו םיבר
.”תועמשמו האידיא – םישנל הרות דומלת”ו
םילשורי ,7 תוריישה
hanakeh@gmail.com :ל”אוד 050-7319439 ,02-9934492 :םינופלט
ברה ’רד ,ירס לאננח
ם”במרה תנשמ לע םירמאמ םסרפ .ם”במרה תנשמו עדמו הרות ישגפמ יאשונב הצרמ
לש האוושהב קסוע ”םיכובנה תדיח ןורתפ“ ורפס .חפאק ברה לש תינשרפה וכרד לעו
.תונוש םיכרד שולשב ם”במרה תא ושריפש ונרוד ינב םיגוה השולש
99785 ןוליא ףונ ,53 לאירא ’חר
hananel57@walla.com :ל”אוד 0547774503 :דיינ
35
ברה ’רד ,ץישפיל ריאי
בלה‘ תתומע אישנ ,תיטסינמוה תודהיל תימלועה היצרדפה אישנ .יטסינמוה ינוליח בר
.’שודקה
הפיח 19 ןורדק
yairlif@gmail.com :ליימ 052-6836000 :דיינ
’רד ,ץרפ לאוי
םירופיס רפסמ .הווחא תימדקה הללכמבו ןירוג ןב תטיסרבינואב רולקלופל הצרמ
ירופיס זכרמ( ע”סמ ולש תיבה רתא .םגרתמו רפוס ,תונוש תומב לעמ עיפומו יעוצקמ
.רולקלופלו םע ירופיסל תירבעב רתויב לודגה רתאה אוה )םע
34577 ,הפיח ,34 םירוכיב ’חר
yoelprz@netvision.net.il :ל”אוד 050-7507626 :דיינ ,04-8383510 :םינופלט
http://web.macam.ac.il/~yon/ :טנרטניא רתא
קרב הנוי
דמלל תכמסומ B.Ed ראות תלעב .הנש 31 לש קתו ,ינפוג ךוניחל הרומ קרב הנוי
.העונת ידכ ךות ףוגה תועדומ תא תחתפמש הטיש ,זיירקנדלפ תטישב
ויז הוונ ,9 תפקר
barak-fam@bezeqint.net :ל”אוד 050-5442123 :דיינ ,04-9526442 :םינופלט
’רד ,זועמ בקעי
םיגח“ תורבוחה תרדס ךרוע ,םיסנתמל הרבחב הליהקב תידוהי תושדחתה רודמ להנמ
תקסועה הניפ לעבו תודהיה יעדמל רטכש ןוכמב ל”זח תבשחמל הצרמ ,”הליהקב
.ל”הצ ילגב הילאוטקאו תודהיב
97891 םילשורי 17/2 לייחה
yaacovmaoz@gmail.com :ל”אוד 050-5495727 :דיינ
רזע הפי
תבכרומה הקהל לש תיפרגואירוכ .המצעהו יופירל ךרדכ דוקירו העונתב תקסוע
.םידליו םישישק ,םישנ – הייסולכואה יגוס לכ םע תדבוע ,םידחוימ םיכרצ ילעב םישנאמ
שי םדא לכל יכ הנימאמ הפי .קוחצו החמש תועצמאב ישגר רורחשל תואנדס הריבעמ
איה םיימשל הריהמה הליפתהש“ בוט םש לעבה לש ותרימאכ ,ולש ישיאה ןוגינה תא
.”םיילענה תוילוס ךרד
050-8297907 :דיינ םינבל בשומ
36
ןולא ןורי
.תירבעה הטיסרבינואהמ היפוסוליפב ינש ראות לעבו לארשי תבשחמל גוחה רגוב
.היפוסוליפבו תודהיב תוצובק החנמו הצרמ
הניפ שאר ,15 םירמתה
yaron.alon@gmail.com :ל”אוד 052-6272682 :דיינ
םולהי הרואיל
ןוכמב ינוליח ברכ הכמסוה . רטכשו ןמטרה ןוכמב םג הדמל .ארקמב ינש ראות תלעב
תרייצ ,םיינוליח שרדמ יתב החנמ .”הרומת“
70700 הרדג 26 תיזה
zukish@gmail.com :ל”אוד 0545802870 :דיינ
’רד ,ךוה ןוריל
:ירקחמ לש םייזכרמ םיאשונ .”םייניבה ימיב תידוהי היפוסוליפ”ב ישילש ראות לעב
.ם”במרה לש ותוגהו לאנברבא קחצי ןוד לש ותוגה
25120 תרשא נ”ד ,ירבכ ץוביק
lironhoch@hotmail.com :ל”אוד 054-8171266 :דיינ
לאסא רומ
.גניליה-אטתב תלפטמו תיגולורמונ ,”השאל”ב תיאנותיע
24953 ,וכע ראוד ,הליה הפצמ
morasael@gmail.com :ל”אוד 050-8833416 :דיינ
www/mor-asael.co.il :טנרטניא רתא
ןוניי סבקעי תירונ
,עונלוקל הצרמ .”המולא יטרס“ תלעב .תיאמצע תרצויו םיטרס תיאמב ,הקיפמ
.הליהקבו םיטרס םילביטספב תונוש תורגסמ לש תיתונמא תלהנמו תטפוש תירוטקל
60850 םהוש 77 .ד.ת
nuritj@bezeqint.net :ל”אוד 0524880700 :דיינ
www.aluma-films.net :טנרטניא רתא
37
ברה ,יחרזא ןמלק המענ
רצנ איה .1976 תנש זאמ לארשיב תררוגתמו קרוי-וינב הכנחתהו הדלונ המענ
ורביהב תונברל הכמסוהש הנושארה השיאה איה .תורוד הרשע הזמ םינבר תחפשמל
ןוגראב הקסע .’גלוקה תינקידכ םויה תשמשמו 1992 תנשב – םילשוריב ’גלוק ןוינוי
ידסייממ .לארשיב תיטסילרולפו תמדקתמ תודהי סוסיבו םודיק ידוהי ךוניח ,תוליהק
יביסרגורפה רפסה תיבו )תימרופרה( תמדקתמ תודהיל העונתה לש ךוניחה תכרעמ
תינכתה ידימלת לש יעוצקמה חותיפב תברועמ התייה איה .)י”לת( העונתה לש
.ינחור יווילל ”םירוזמ“ תינכת תמקהבו ’גלוקב תונברל תילארשיה
םילשורי 13 ךלמה דוד בוחר
nkelman@huc.edu :ל”אוד 0548326125 :דיינ , 025619761:םינופלט
ברה ,וקבילס ינדיס
הנש 40 רבכ לעופ אוה .דחא יריביס רגואו םהינב ינשו ותשא םע םילשוריב רג ינדיס
until ’he‘ דמלל ךישמי ,רמוא אוהש ומכו ,ילאמרופ אלהו ילאמרופה ךוניחה םלועב
,ולש םיעבצהו תושרבמה םע קיר סבנק לומ אצמנ אוה התכל ץוחמ .’gets it right
.ןגנל עדוי אל טעמכש הרטיגב ןגנל דומלל הסנמ וא ינוידב עדמ רפס םע וא
םילשורי 13 הריד ,10 הנופי ןב
sslivko@gmail.com :ל”אוד 052-609-1415 :דיינ
/http://opensourcetalmud.wordpress.com :טנרטניא רתא
ברה ,סמ ןוויס
,”תילארשי תודהי - הרומת“ תוליעפ תא דגאמה םורופה ”תינוליחה תודהיה“ ר”וי
תיטסינמוהה תודהיה ןואטב - ”תישפוח תודהי“ ,םינוליחה םינברה תצעומ ב”חרמ
תילארשי תוגיהנמ תרשכהל ןוכמ ”תילארשי תודהי – הרומת“ ןקיד .דועו ,תינוליח
ויתימעש ,תיטסינמוה תינוליח תודהיל תימואלניבה היצרדפהמ קלח אוה ןוכמה .תידוהי
דיחיה ,הרבחה ,ךוניחה ימוחתב תיטסינמוה תידוהי המצעהל תומזויו םינוגראב םיליעפ
חותיפו םייח יסקט ןווגמ ,דעומו גח יסקט תועצמאב תעצובמ תוליעפה .החפשמהו
.הלכשהו ךוניח תוינכות
93143 םילשורי ,11 היזוע בוחר
rsivanmaas@gmail.com :ל”אוד 052-3366541 :דיינ
38
’רד ,סנבל לאומס
שש ךשמב דמלו ןודנול תטיסרבינואמ הקיגולו הקיסיפאטמב PhD ראות לעב םס
.יטילופ ץעויו ףוסוליפ ,ינרדומ-יסקודותרוא ךנחמ אוה .תובישיב םינש
Sam holds a PhD in metaphysics and logic from the University of London,
and has spent six years learning in yeshivot. He is a modern-orthodox
educator, philosopher, political commentator and playwright.
90433 ןויצע שוג ,תובש ןולא ,453 ד.ת
samuel_lebens@hotmail.com :ל”אוד 0942 287 054 :דיינ
.www.theapj.com; www :טנרטניא רתא
’רד ,ןמרשא ןומר תניע
תבשחמ לש רקחמה ימוחת לע תובר הבתכ תודהיה יעדמל רטכש ןוכממ תניע
החתפ הנורחאל .תישנה -תידוהיה הבשחמה רקחו תינויצ תוגה ,השדחה תעב לארשי
תניע .לארשי תשרומו ינחור יוול ידומלל אפרמ תינכת תא MA - ה ידומיל תרגסמב
ינחור יוולל םינוגראה תשרב תחתפמו םישישק רקיעבו םילוח לש ינחור יוולב תקסוע
.עוצקמה תיינבו הרשכהה םוחת תא לארשיב
93303 םילשורי ,8 סונוגיטנא
רתא einatramon@schechter.ac.il :ל”אוד 02-6799006 :םינופלט
www.schechter.ac.il :טנרטניא
’רד ,הטאוג תנע
תילגנא ,תירבעב םלועבו ץראב םיימדקא תודסומב הריכב הצרמ ,תינוירוטסיה
.תיתפרצו
אבס רפכ 17 םידסיימ
Multyeda@hotmail.com :ל”אוד 052-2636878 :דיינ
http://www.multiyeda.org/he :טנרטניא רתא
ןתנ השמ / ןמאנ הרופיצ
הרומ הרופצ .ל”ז ןמאנ בקעי הברו הרומ ,הימח לש ותדימלת ,ריינ ירזוגל ינש רוד
הדמיל הכ דע .ריינה תורזגמ תונמוא תאייחהל הצרמו הנמז לכ תא השידקמ תואלמגב
,לארשי יבחר לכב תויתרוסמה ריינה תורזגמ תונמוא תא ןתנ השמ הגוז ןב םע דחי
הרופצ םע תואנדסב ופתתשה שיא 10,000 לעמ .הילגנאו ץיווש ,תפרצ ,הדנק ,ב”הרא
,לילג דומילב דבלמ .השמו
יאצוי דומילו הברע דומיל ,ןיעידומ דומיל ,לופרביל דומיל ,הילגנא דומילב ופתתשה םה
.רבעשל תוצעומה תירב
32202 ,9 ה”לה תורדש ,הפיח
052-2257676:דיינ 04-8121036 :לט
www.papercuts.co.il :טנרטניא רתא ziporan@gmail.com :ל”אוד
39
טורטפא ןרק
ילטניירוא דוקיר תדקור .הידבשב היחו ידווש םע הנתחתה אישנה רפכ ץוביקב הלדג
.הידבשב תימואל ןיב תילאיצוס הדובעל תיטנדוטס םויכ .הנש 16 הזמ הידבשב תדמלמו
היווחל דאמ תרשוקמ המצע תא תראתמ .לארשיב ’גאטסה תא תושעל הרחב ןרק
.ילטניירואה דוקירב םג ןכלו הייח ימוחת לכב הארשהכ וז היווחב תשמתשמו תידוהיה
הידבש
kaptroot@gmail.com :ל”אוד 0046-0-2682288 :םינופלט
’רד ,יסבה הקבר
.”ןוגינו טויפ תורש תוליהק“ ןוגראב הליעפ ,ונידאלב תיממעה הרישה תרקוח
36082 ןועבט תירק ,50 ל”קק ’חר
054-2273379 :דיינ 04-9837802 :םינופלט
hank@netvision.net.il :ל”אוד
ןר-שיא ינור
הקיסומהו יחרזמה טויפה תריש תארוהב קסוע ,תירחש תקהל דסיימ ,ןיחלמו ןטייפ
.ולא םיאשונ ביבס םירמאמו דומיל תודיחי תביתכב ןכו תיברעה
ishron@zahav.net.il :ל”אוד 052-4334821 :דיינ
/http://www.piyut.org.il :טויפל הנמזה -טנרטניא רתא
הנזאוו תור
הרקיבש ירחא .םלועמו זאמ ידוהיה םלועב דואמ הליעפ ,תפרצב דומיל תדסיימ תור
םידוהי לש הצובק הרבעש הנשב המיקה איה ,תפרצמ תימלסומ הרבח םע םיחטשב
.תוליהקהו תותדה יתש ןיב םויק ודו רתוי ההובג הנבה םשל ,תפרצב םימלסומו
ביבא לת ,17 ןודרוג .ד.א ’חר
ruth.ouazana@gmail.com :ל”אוד 354 42 88 052 :דיינ
www.limoud.org:טנרטניא רתא
ףחש תימלוש
ןוזיאב תלפטמ .תובר םינש הזמ העונתב תקסוע תרושקתו ךוניחב ןושאר ראות תלעב
.תוצובקו םילגעמ תחנמו וצאישו שפנ ףוג
הפיח ,ןנאש הוונ ,’א 114 לילגה
20089a1@gmail.com :ל”אוד 052-8224544 :דיינ
40
ןהד שוש
תונש 32 לש ןויסנו ךוניחב BA תלעב .םידכנ השולשל אתבסו םידלי השולשל אמיא
,םירתא רומיש ןכו תונמואה תודלותו ךרה ליגל ינואיזומ ךוניח הדמל .ןגב הדובע
תבדנתמו תיטסלפ תונמואב ןומה תקסוע .תולעמב םידסיימ ןואיזומ תמקה תארקל
.ןתינ קרש לככ הליהקב
תולעמ ,27 תינלכה בוחר
sdahan54@walla.com :ל”אוד 052-8478016 ,04-9975228 :םינופלט
רלסט הרש
.םיס”נתמל הרבחב ,הליהקב תידוהי תושדחתהו תוהזל הקלחמה תלהנמ
םייתעבג ,61 יבצ ןב
sarat@matnasim.org.il :ל”אוד 050-7959633 :דיינ
ירוחש יקסנלקסופ הצרת
תינוליח תודהי – ”הרומת“ ןוכמב תונבר חרפ ,ודסוויה םוימ ”לילג דומיל“ תליעפ
םינש הזמ ךוניח תשא .נ”ועתב ינש ראות ,הלכלכב ןושאר ראות תלעב ,תיטסינמוה
םיס”נתמל הרבחב הקוסעתו הלכשה ,הדימל ימוחתב תויצרא תוינכת תלהנמו תובר
.םינורחאה יצחו רושעב
הליה הפצמ
tirtsa@matnasim.org.il :ל”אוד 0506398971:דיינ

co.asp?blog=272685 :‬‬ ‫אורי הייטנר‬ ‫‪30‬‬ .ac.‬ד‪.‬נ רמת הגולן‪12430 .‬‬ ‫בית הלל ד‪.‬בוגר לימודי פסיכולוגיה וקולנוע‪ .il :‬‬ ‫אבי פסקל‬ ‫חבר קיבוץ אורטל‪ .masorti-kfarvradim.‬יו”ר ועד הרבנים החילוניים בישראל‪.‬הרב‬ ‫רב מסורתי‪ .telhai.org.:‬‬ ‫אבי הלר‬ ‫אבי נוביס‪-‬דויטש‪ .nana10.‬בר ובת מצווה‪ .il/blogread.‬גליל עליון ‪12255‬‬ ‫דוא”ל‪avisratim@gmail.com :‬‬ ‫ ‬ ‫נייד‪052-616666 :‬‬ ‫אתר אינטרנט‪puzzle-movies.il .‬‬ ‫נייד‪ 054-6780476 :‬דוא”ל‪uri-yuvalim@adm.‬בעבר שימש‬ ‫כראש בית מדרש לזכויות אדם של “שומרי משפט”‪ .‬ומנהל תוכניות חינוכיות באוכלוסיות מוחלשות בעמותת “‪ JVP‬בקהילה”‬ ‫ת‪.org.‬‬ ‫קיבוץ אורטל‪ .com :‬‬ ‫אתר אינטרנט‪/http://www.‬נ‪ .052-3794576 :‬דוא”ל‪aviamba@b-emek.il :‬‬ ‫אתר אינטרנט‪http://israblog.‬‬ ‫מנחה בתי מדרש‪ .il :‬‬ ‫בוגר המחזור הראשון של הרבנים החילוניים ההומניסטים שהוסמכו בישראל‪.‬מנחה במסגרת “גנדל” –מכון להשכלה‬ ‫יהודית למבוגרים‪ .co.‬ראש התכנית למנהיגות צעירה של המכון לאסטרטגיה ציונית‪ .‬מרצה לתלמוד והלכה במכון‬ ‫שכטר‪ .‬אתרי אינטרנט וכתבי עת שונים‪.‬לידה ‪.‬ערבי לימוד וקבלות שבת וחג‪ .‬מטפלת באומנות בפנימיות לילדים‬ ‫ונוער ומנחה סדנאות באומנות‪.‬עורך‬ ‫טקסי חתונה (כ ‪ 160‬טקסים כבר נערכו)‪ .‬מנהל מרכז “יובלים” במכללת תל חי ‪ -‬מרכז פלורליסטי לתרבות‬ ‫וזהות יהודית‪ .‬‬ ‫קיבוץ בית העמק‬ ‫טלפונים‪ 04-9960609 .‬‬ ‫אבי יופיע בכנס עם אודליה פיטוסי‪ .‬חנתון‬ ‫נייד‪ 055-6667155 :‬מייל‪avideu@gmail.‬קבורה‪ .‬ד‪ 187 .‬במאי‬ ‫סרטים דוקומנטריים ומנחה סדנאות קולנוע לאוכלוסיות מיוחדת‪.‬המכהן כרב של המניין המשפחתי‪-‬מסורתי בכפר ורדים‪ .‫מתגורר במושב בית הלל‪ .‬כותב‬ ‫בעיתונים‪ .‬אזכרה ואבלות‪.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->