Криминалистика - питања за 2.

колоквијум
1. Циљ Интерпола
ЦИЉ
Размењује и прикупља податке о злочинима и о њиховим учиниоцима, врши
идентификацију сумњивих особа или лица за којима је расписана потрага, лишава
слободе ове учиниоце за које постоји одговарајући налог суда неке државе итд
2. Криминалистичке радње (када се предузимају, делатност)
KRIMINAISTIČKE RADNJE su aktivnosti službenih aktera pretkrivičnog i
krivičnog postupka, koje se zasnivaju na učenjima kriminalistike, zasnovanim kako
na naučno-teorijskim, tako i na iskustvenim metodima i sredstvima, a preduzimaju
se radi: Otkrivanja,Prikupljanja,Obrade,Ocene iKorišćenja. svih kriminalistički
relevantnih informacija, na temelju kojih se ostvaruju
uslovi:Otkrivanje,Razjašnjavanje,Dokazivanje i Sprečavanje KRIVIČNIH dela.
4.Циљ крим. радњи
Neposredni cilj: Kriminalističke RELEVANTNE informacije, bilo da se vrše u
operativnom ili krivično-procesnom obliku
POSREDAN CILJ kriminalističkih aktivnosti, koji je funkcionalno, ali i opštedruštveno važan, jer se odnosi na-otkrivanje, razjašnjavanje, dokazivanje i sprečavanje
krivičnih dela
3. Доказни кредибилитет крим. Радњи
DOKAZNI ZNAČAJ preduzetih radnji, odnosno njihovih rezultata, kao i njihova veza
sa dokazima koji se koriste u krivičnom postupku, što u stvari formalno proizlazi iz
važeće krivično-procesne regulative.
Dokazni kredibilitet krivicnoprocesnih radnji se nacelno utvrdjuje samim zakonom.Dokazni
kredibilitet imamo u nacelnom I konkretnom obliku.Karakter dokaza koji načelno poseduju
potpun stepen dokaznog kredibiliteta u smisluzahteva krivično-procesnog prava kada su te
informacije ishod krivično-procesnihradnji. Da bi krivino procesne radnje postigle takav dokazni
kredibilitet ,njihovi informativni rezultati,tj. Podaci koji su njima prikupljeni moraju da budu
sadrzani u zakonom predvidjenim formama npr: u zapisniku, foto-dokumentaciji

4. Шта је непосредни циљ крим. Радњи
Neposredni cilj: Kriminalističke RELEVANTNE informacije, bilo da se vrše u
operativnom ili krivično-procesnom obliku
5. Како делимо крим. Радње
Podela kriminalistickih radnji kada govorimo o njihovoj vezi sa dokazima: 1)
Monofunkcionalne 2) Višefunkcionalne ( +6 i 7 pitanje)
6. Главне оперативне радње
Glavne operativne kriminalisticke radnje:1) kriminalistički eksperiment , 2) veštačenja, 3)
prikupljanje obaveštenja, 4) pradenje, 5) prismotra, 6) korišdenje operativnih izvora, 7) potražna
delatnost, 8) kriminalistička klopka, 9) zaseda, 10) racija, 11) korišdenje posebno dresiranih pasa,
12) poligrafsko testiranje

4) saslušanje svedoka. те да се у складу са тим предузму мере спречавања и сузбијања конкретне криминалне делатности уколико она наступи. Криминалистичко осматрање је општа оперативно тактичка радња предузима се у односу на:1) лице 2) објект.насппственуиницијативу . Које су основне криминалистичко кривичне процесне радње Osnovnekrivicnoprocesnekriminalistickeradnje: 1) pretresanje stana i lica. Врсте крим. Када започиње провера? КРИМИНАИСТИЧКА ПРОВЕРА је сталан метод у раду органа који прикупљају доказе.захтевудругихпргана Премапредмету. Предмет. 16. 15. основа сумње) које указују на одређено кривично дело. његовог учиниоца. Какво може да буде осматрање ПРЕМА начину вршеоа псматраое мпже бити:сталнп и привременп. према коме се усмерава) 14. 2) saslušanje okrivljenog. објекат крим. predmeta . и 3) простор. 3) saslušanje osumnjičenog.пбјекат Преманачинувршеоа. КЗРС). односно законској одређености овог начела. или друге околности значајне за расветљавање кривичног дела и одређену криминалну делатност 9. . 11.лице . Шта је провера? Криминалистичка провера је општа оперативно тактичка мера и радња чији је задатак да утврди истинитост (основаност) прикупљених (сазнатих) чињеница (индиција.7. Циљ осматрања Je да се перцепцијом дође до сазнања о кривичним делима и њиховим учиниоцима. 10) nadzor i snimanje telefonskih I drugih razgovora ili komunikacija drugim tehničkim sredstvima i optička snimanja 8. кпнспиративне 12. 5) uviđaj. 7) raznovrsna kriminalistička veštačenja. Провере У основи свих криминалистичких радњи налази се криминалистичка провера. 8) prepoznavanjelica. што значи да је осматрање основ за предузимање других оператвно тактичких мера и радњи. Осматрање (на шта се односи. 13. Правни основ провере ПРАВНИ разлози су садржани у обавези чувања службене тајне. а у неким условима његова повреда има карактер кривичног дела (члан 249.птвпрене. 6) rekonstrukcija. 9) suočenje. Провере Пплицијавршипрпвере. која нам помаже да би смо на основу тачно утврђених чињеница могли наставити даљи рад на расветљавању кронкретног кривичног дела и откривању његовог учиниоца. при чему је ена примена најчешћа на самом почетку приликом утврђивања првих индиција (основа сумње) о кривичном делу и учиниоцу 10.

Шта може бити предмет опсервације Opservacija ili osmatranje u kontekstu operativnog rada predstavlja neposredna čulna opažanja službenog lica o određenim licima. Ipak jednostavan je meritum razdvajanja službene radnje od štetnog ponašanja. 3)ппвезанпстлицаизванкриминалнeгрупесадругимлицимаизкриминалнихнпрганизацијаил икриминалнпгмиљеа 4) Заприпремудругихмера 5) Запревентивнуделатнпст 6) Зарепресивнуделатнпст 20. objektiva i sličnih sredstava. Radnja opservacije uvijek se preduzima na bazi utvrđenog pravnog osnova.2) специланп пбучени службеници 18. а у неким услпвима оегпва ппвреда има карактер кривичнпг дела (члан 249. КЗРС). tako da je česta praksa po kojoj pojedini službenici često boravljenje u kriminogenim ugostiteljskim objektima ili druženje sa kriminalcima u službenim krugovima lažno predstavljaju opservacijom. Одлике тајног осматрања КАРАКТЕРИСТИКА привременпг или специјалнпг псматраоа-1) кпнспиративнпст. Правни основ за опсервације 22. a to je službena dokumentacija. najčešće podrazumijeva približavanje službenog lica objektu opservacije. пднпснп закпнскпј пдређенпсти пвпг начела. mjestima i pojavama. стална је метпда у раду свих службеника на ппслима пплиције у превецији и репресији криминалитета. Шта можемо добити осматрањем 1) сазнаоа п криминалнпјделатнпсти у пкружеоу 2) ппвезанпстилицаунутаркриминалнегрупе. Potrebno je napomenuti da službena lica tokom opservacije ne ometaju tok događaja sve do momenta kada su dužni primjeniti ovlaštenje ( tokom opservacije uočeno vršenje krivičnog djela ). zadacima. a okončanje iste podrazumijeva sačinjavanja izvještaja i operativnih akata o prikupljenim saznanjima. 21. статус. Где се може вршити осматрање МЕСТО. vremenom i načinom vršenja. задаци и сл. Iako se može preduzimati sa distance. може бити:1) отворено 2) затворено 19. . I ovde pronalazimo potrebu službenog lica da dođe u doticaj sa kriminalnim licima ili sredinama. ПРИВРЕМЕНО или СПЕЦИЈАЛНО псматраое 1) планскп и 2) прганизпванa припрема се унапред и предузима према пдређенпм задатку. gdje do izražaja dolazi sposobnost operativca da se uklopi u okolinu. operativnog plana sa unaprijed utvrđenim ciljevima. 17. Правни основ и на шта се обраћа пажња када се спроводи осматрање ПРАВНИ разлпзи су садржани у пбавези чуваоа службене тајне. uz korištenje dalekozora.СТАЛНО псматраое или ппшта ппсервација.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful