1. Da li skalarni proizvod moze biti negativan? -Da 2. Da li mesoviti proizvod moze biti negativan? -Da 3.

Da li vektorski proizvod moze biti negativan? -Nema smisla pitanje jer je to vektor 4. Da li se skalarni proizvod moze izraziti preko normi vekotra? -Moze, posmatra se (x+y)(x+y) i istera se lagano 5. Ako je ekscentricitet konike jednak e koja je to konika? -Hiperbola (misli se na broj e ako vas zbuni malo) 6. Koliki je ekscentricitet dve paralelne prave? -Nema smisla pitanje jer ekscen tricitet je definisan za konike 7. Ako ekscentricitet tezi 0 cemu tezi konika? -Krugu 8. Kada se dokazuje ona osbina konika za odnos rastojanja, pitanje je da mu se o naj ugao izmedju ravni tau i omega predstavi pomocu ose, izvodnice i ravni tau ( kojom scemo konus , a da nije normalna na osu) - Moze se gledati ugao izmedju os e i te ravni kojom secemo 9. U Euklidskoj geometriji, koja je donja granica za najveci ugao u trouglu? - p i/3 10. U sfernoj geometriji isto pitanje - (pi+1)/3 1.Da li skalarni proizvod moze biti negativan? Moze. 2.Da li mesoviti proizvod moze biti negativan? Moze. 3.Da li vektorski proizvod moze biti negativan? Pitanje nema smisli, jer je to v ektor, a ne broj. 4.Da li se skalarni proizvod moze izraziti preko intenziteta vektora? Moze, kren e se od (x+y)o(x+y)=|x|^2+|y|^2 +2(xoy), a sa druge strane (x+y)o(x+y)=|x+y|^2 i dobija da je xoy=(|x+y|^2 -|x|^2-|y|^2)/2. 5.Koja je konika ako je ekscentricitet e (misli se na broj e)? Hiperbola. 6.Koja je konika ako je ekcentricitet 1/pi? Elipsa. 7.Koliki je ekscentricitet dve paralelne prave? OVO JE VAZNO!!! Ekscentricitet d efinisemo SAMO za KONIKE, pa prema tome pitanje NEMA smisla. 8.Cemu tezi konika kada ekscentricitet tezi nuli? Krugu. 9.U euklidskoj geometriji kolika je donja granica za najveci ugao u trouglu? pi/ 3. 10.U sfernoj geomteriji kolika je donja granica za najveci ugao u trouglu povrsi ne 1(moze bilo koja povrsina da bude)? Kako je povrsina sfernog trougla data sa P=a+b+c-pi (gde su a,b,c uglovi trougla ) fora je da je najmanja moguca vrednost za najveci ugao u trouglu ista kao i ko d obicnog, dakle kada su sva tri ugla jednaka, a to se postize kada je a+b+c=1+p i, tj kako je a=b=c sledi da je npr a=(1+pi)/3 i to je najmanja moguca vrednost za najveci ugao tog trougla. Msm da obavezno pita i koliko ima vektora sa normom npr 2, a koliko sa -2...Da l i skalarni proizvod moze biti 0 i kad

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful