Combaterea fraudei și a evaziunii fiscale

Contribuția Comisiei la reuniunea Consiliului European din data de 22 mai 2013

o provocare în materie de corectitudine și echitate. Punerea în aplicare a unor acțiuni decisive care să aibă drept obiectiv reducerea la minimum a fraudei și a evaziunii fiscale ar putea genera venituri suplimentare în valoare de miliarde de euro pentru bugetele publice din întreaga Europă. indiferent dacă este vorba de lucrători mai puțin calificați. O abordare coordonată la nivelul UE poate întări capacitatea noastră colectivă de a combate frauda și evaziunea fiscală și de a promova standarde ridicate de guvernanță fiscală la nivel mondial. 1 Frauda fiscală este o formă de evaziune fiscală comisă în mod intenționat. În general. în special. Combaterea fraudei și a evaziunii fiscale este importantă pentru a se asigura atât protecția veniturilor. Corectitudinea și echitatea înseamnă. cât și încrederea cetățenilor în corectitudinea și eficacitatea sistemelor de impozitare. Conform estimărilor. Prezentul document se concentrează atât asupra reformelor pe care statele membre trebuie să le întreprindă pentru a răspunde acestor provocări. 1 1. contribuie la finanțele publice prin plata unei contribuții echitabile. reducând veniturile fiscale naționale. 1 . se află în continuare în jurisdicții offshore. cât și asupra aspectelor în privința cărora nu s-a ajuns încă la un acord și care trebuie să fie puse în aplicare la nivelul UE. care. prezentul document reamintește importanța impozitării în actualul context de consolidare bugetară în statele membre și.Combaterea fraudei și a evaziunii fiscale Contribuția Comisiei la reuniunea Consiliului European din data de 22 mai 2013 Înainte de reuniunea din data de 22 mai a Consiliului European. impactul negativ al fraudei și al evaziunii fiscale . Sarcina fiscală ar trebui să fie distribuită mai uniform. crearea unor sisteme de impozitare mai bune și mai juste. face obiectul unor sancțiuni penale. și anume contribuabilul plătește impozite mai mici decât cele pe care este obligat să le plătească din punct de vedere juridic. Este necesară o acțiune hotărâtă pentru a combate frauda și evaziunea fiscală: susținerea eforturilor de consolidare bugetară și asigurarea corectitudinii sistemelor de impozitare Frauda și evaziunea fiscală limitează capacitatea statelor membre de a colecta venituri și de a-și pune în aplicare politica economică. prin neaducerea la cunoștința autorităților fiscale a unor venituri sau informații. de asemenea. evaziunea fiscală desemnează mecanisme ilegale prin care obligația de plată a impozitului este ascunsă sau ignorată. în general. Corectitudinea este o condiție esențială pentru ca reformele economice necesare să fie acceptabile din punct de vedere social și politic. reprezentând adesea sume nedeclarate și neimpozitate. zeci de miliarde de euro. de asemenea. Frauda și evaziunea fiscală constituie. Termenul include situațiile în care sunt prezentate în mod intenționat declarații false sau documente contrafăcute. de întreprinderi multinaționale care beneficiază de piața unică sau de persoane înstărite cu economii în jurisdicții offshore. prin asigurarea faptului că toată lumea.

înregistrându-se volume ridicate ale tranzacțiilor transfrontaliere. acțiuni coordonate recomandate statelor membre (de exemplu. de asemenea. schimbul de informații și cooperarea administrativă). Procesul de integrare europeană a dus la o integrare mai strânsă a economiilor tuturor statelor membre. statele membre își pot mări veniturile obținute din taxe și impozite. precum și pentru a evita efectele negative de contagiune asupra restului economiei.Combaterea fraudei și a evaziunii fiscale necesită acțiuni la nivel național. să combată evaziunea fiscală și să asigure o mai mare eficacitate a administrațiilor fiscale. neconcordanțele și lacunele din legislațiile naționale sunt prea ușor valorificate de cei care caută să se sustragă de la plata obligațiilor fiscale. ca parte a semestrului european al guvernanței economice. Este necesar ca finanțele publice să fie revizuite de urgență pentru a susține sistemele de protecție socială și serviciile publice. 2. schimbul automat de informații și concurența fiscală loială. la nivelul Uniunii și la nivel mondial. a creat provocări suplimentare pentru administrațiile fiscale naționale în ceea ce privește cooperarea și schimbul de informații. 2 . În plus. în schimb. într-o economie globalizată. În cadrul unei piețe unice. De asemenea. În prezent este prioritar ca statele membre să aducă îmbunătățirile necesare sistemelor lor naționale. Experiența a arătat că statele membre pot face față în mod eficace acestor provocări numai dacă acționează împreună. în luna decembrie a anului trecut Comisia a prezentat un plan de acțiune specific care stabilește acțiuni-cheie menite să ajute statele membre în lupta lor împotriva fraudei și a evaziunii fiscale în domeniul impozitării directe și indirecte. o mai mare marjă de manevră pentru a-și restructura sistemele fiscale într-un mod care să promoveze mai bine creșterea. precum și diminuarea costurilor și a riscurilor aferente acestor tranzacții. Acțiunea la nivel național Statele membre își pot mări veniturile obținute din taxe și impozite printr-o acțiune sistematică menită să reducă economia subterană. însă. UE a elaborat un set cuprinzător de instrumente pentru a îmbunătăți capacitatea statelor membre de a combate frauda și evaziunea fiscală. Procesul a generat avantaje enorme pentru cetățenii și întreprinderile europene. pentru a limita costurile de refinanțare suportate de stat și de alte autorități publice. pe baza unui cadru convenit la nivelul UE. Actuala criză economică și financiară din UE are consecințe bugetare și sociale grave în statele membre. Prin reducerea fraudei și a evaziunii fiscale. UE poate valorifica experiența acumulată de-a lungul mai multor ani: schimbul automat de informații este din 2005 standardul UE pentru veniturile din economii. Soluțiile exclusiv unilaterale nu vor funcționa. cele care vizează planificarea fiscală agresivă și paradisurile fiscale) și recomandările specifice fiecărei țări referitoare la intensificarea luptei împotriva fraudei fiscale. reducerea fraudei și a evaziunii fiscale poate sprijini eforturile statelor membre care au drept obiectiv să ușureze sarcina fiscală suportată de persoanele cu venituri reduse și de grupurile cele mai vulnerabile. Principiile care stau la baza sistemului UE sunt transparența. S-au luat deja mai multe măsuri importante. Acest set cuprinde legislația UE (privind îmbunătățirea transparenței. iar statele membre ar trebui să utilizeze mai bine instrumentele disponibile. precum și să utilizeze pe deplin setul european de instrumente și să pună în aplicare în mod temeinic și coordonat măsurile convenite. UE are de mult timp o politică solidă privind buna guvernanță în domeniul fiscal. ceea ce le va oferi.

de exemplu. Comisia a identificat necesitatea de a continua consolidarea bugetară diferențiată favorabilă creșterii ca fiind o prioritate pentru anul în curs. În Grecia. Printre alte acțiuni privind veniturile. Caseta 1: Ce trebuie făcut la nivel național? • La nivel național. utilizarea în mai mare măsură a informațiilor furnizate de terți. elaborarea de declarații de impunere precompletate și depunerea de eforturi concertate pentru reducerea dimensiunii economiei subterane. − − − − • • 3 . statele membre ar trebui să pună în aplicare recomandările specifice fiecărei țări care le-au fost adresate pentru a face față provocării pe care o reprezintă îmbunătățirea guvernanței fiscale. Statele membre ar trebui să pună în aplicare pe deplin recomandările Comisiei privind paradisurile fiscale și planificarea fiscală agresivă. de exemplu. costurile administrative ridicate aferente veniturilor nete colectate. contribuie în mod activ la instituirea unui sistem fiscal mai solid care să furnizeze venituri de calitate. Printre măsurile menite să îmbunătățească respectarea normelor lor fiscale și promovarea unor administrații fiscale mai eficiente se numără și elaborarea unei strategii de conformitate și orientarea eforturilor în vederea combaterii evaziunii fiscale. Comisia este pregătită să acorde sprijin specific și asistență tehnică oricărui stat membru care are nevoie de acestea pentru a-și consolida sistemul fiscal împotriva evaziunii și pentru a îmbunătăți colectarea impozitelor. care se referă în special la identificarea țărilor terțe care nu aplică standardele minime ale bunei guvernanțe în materie fiscală. în contextul semestrului european. Grupul operativ pentru Grecia. Printre aceștia se numără. această prioritate se va reflecta în recomandările specifice fiecărei țări pentru 2013. neutilizarea informațiilor furnizate de terți pentru precompletarea declarațiilor de impunere. furnizarea de asistență tehnică pentru țările terțe care doresc să se conformeze acestor standarde și măsuri menite să evite dubla neimpozitare. În Analiza anuală a creșterii pentru 2013. Comisia a recomandat ca statele membre să îmbunătățească respectarea normelor lor fiscale prin combaterea cu mai multă eficacitate a fraudei și a evaziunii fiscale. La fel ca și în 2012. utilizarea în mică măsură a formularelor electronice și sarcina administrativă considerabilă generată de sistemele fiscale asupra întreprinderilor mijlocii. utilizarea plăților electronice obligatorii pentru achiziții care depășesc un anumit prag sau utilizarea de stimulente monetare pentru declararea veniturilor (reduceri fiscale).Pentru o treime dintre statele membre. de exemplu prin aplicarea de sancțiuni penale pentru cei care angajează lucrători fără forme legale. împreună cu experți din satele membre. îmbunătățirea administrării fiscale reprezintă o provocare specială cauzată de o gamă variată de factori. iar rezultatele pozitive încep deja să apară.

Prin intermediul programului Fiscalis 2020. valoarea acestora ridicându-se la 20 de miliarde EUR. În plus. UE va acorda și sprijin financiar pentru cooperarea între autoritățile fiscale naționale. prin Directiva privind impozitarea veniturilor din economii. în vederea adaptării domeniului de aplicare a acestor acorduri la Directiva UE revizuită privind impozitarea economiilor. de asemenea. Caseta 2: Setul de instrumente al Uniunii Europene destinat luptei împotriva fraudei fiscale și a evaziunii fiscale • Directiva UE privind impozitarea veniturilor din economii (în vigoare din 2005) stabilește principiul schimbului automat de informații. de asemenea. schimbul de informații și cooperarea administrativă). Acestea vor trebui să fie actualizate în permanență și extinse pentru a include alte tipuri de venit.FATCA). în conformitate cu Directiva privind cooperarea administrativă. Comisia a dezvoltat. Conlucrarea în cadrul sistemului instituit la nivelul UE permite statelor membre să reducă la minimum sarcinile suplimentare pentru administrațiile fiscale și instituțiile financiare și să asigure o aplicare rapidă și coerentă în întreaga UE. Comisia a propus remedierea lacunelor din cadrul directivei prin extinderea acesteia la fondurile de investiții. Acordurile privind economiile încheiate de UE cu Elveția. Acțiunea la nivelul UE UE a elaborat un set cuprinzător de instrumente pentru a îmbunătăți capacitatea statelor membre de a combate frauda și evaziunea fiscală. cele care vizează planificarea fiscală agresivă și paradisurile fiscale) și recomandările specifice fiecărei țări. Sistemul UE se bazează pe principiul schimbului automat de informații. Schimbul de informații este posibil doar cu sprijin informatic specializat. Schimbul automat de informații între statele membre a fost conceput încă din 2003 și a fost pus în aplicare în 2005. ca parte a semestrului european. Andorra. Comisia a dezvoltat deja formate informatizate standard pentru schimbul automat de informații și canale pentru schimbul de informații în temeiul Directivei privind impozitarea veniturilor din economii. Recent. Statele Unite au introdus. Directiva privind cooperarea administrativă. Monaco. formate electronice pentru schimbul de informații și canale securizate de comunicare. statele membre fac schimb de informații privind veniturile din economii ale contribuabililor nerezidenți. care a intrat în vigoare în luna ianuarie a anului curent.3. prevede schimbul automat de informații privind o gamă largă de venituri. Consiliul nu a aprobat încă acordarea mandatului. pensii. Acest set cuprinde legislația UE (privind îmbunătățirea transparenței. acest principiu în acordurile privind conformitatea fiscală aplicabilă conturilor din străinătate (Foreign Account Tax Compliance Act . Comisia a solicitat Consiliului un mandat pentru a deschide negocieri cu aceste cinci țări. Directiva este în curs de examinare în vederea adoptării de către Consiliu. instrumente financiare inovatoare și plățile efectuate prin intermediul trusturilor și al fundațiilor. UE este lider mondial. Liechtenstein și San Marino (în vigoare din 2005) au ca scop asigurarea unor condiții de concurență echitabile între UE și vecinii săi. • 4 . acțiuni coordonate recomandate statelor membre (de exemplu. În iulie 2011. Datorită acestei directive. În 2008. În această privință.

Aceasta permite asigurarea respectării într-un alt stat membru și consolidarea posibilității de a lua măsuri de precauție într-un alt stat membru pentru recuperarea creanțelor care nu au fost rambursate la timp de către contribuabili. De asemenea. reglementând modul în care birourile fiscale și vamale din statele membre colectează și fac schimb de informații cu alte state membre în materie de TVA. Propunerea este în curs de examinare în cadrul Parlamentului European și al Consiliului. pensiile și veniturile rezultate din deținerea unei proprietăți imobiliare) pe baza informațiilor disponibile. inclusiv a celor din spatele entităților. Planul de acțiune al Comisiei de a consolida în continuare lupta împotriva evaziunii și fraudei (decembrie 2012) cuprinde peste 30 de măsuri referitoare la persoane fizice. • • • • • • 5 . Regulamentul privind cooperarea administrativă în materie de TVA este în vigoare din 2012. ONG-uri și întreprinderi pentru a accelera punerea în aplicare a acestui plan de acțiune. întreprinderi și jurisdicțiile necooperante. propunerea introduce mecanisme mai clare pentru identificarea beneficiarilor reali. Comisia a propus un act legislativ pentru a actualiza cadrul privind spălarea banilor și transferurile de fonduri (februarie 2013) în vederea consolidării normelor existente la nivelul UE prin extinderea domeniului de aplicare și prin abordarea noilor amenințări și a zonelor vulnerabile. bazele de date cu privire la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA și operațiunile intracomunitare ale acestora pentru a detecta și a reduce frauda fiscală în acest domeniu. Mecanismul propus de Comisie prevede o procedură de urgență care să permită Comisiei să autorizeze statele membre să aplice o excepție de la norma generală privind tranzacțiile intracomunitare în termen de o lună de la constatarea unei fraude de amploare în domeniul TVA. Adoptarea părții care a rămas din propunerea de directivă ar permite statelor membre să aplice mecanismul de taxare inversă în cazul livrărilor de mai multe tipuri de bunuri și servicii cu privire la care este deja cunoscut faptul că frauda de tip „carusel” afectează mai multe state membre. în vigoare începând din 2010. Noua directivă privind asistența reciprocă pentru recuperarea impozitelor. Directiva privind taxarea inversă a TVA-ului a fost propusă de Comisie în 2009 și parțial adoptată în martie 2010 (numai referitoare la certificatele de emisii de CO2). Mecanismul de reacție rapidă pentru combaterea fraudei în materie de TVA a fost propus de Comisie în iulie 2012. Frauda de tip „carusel” („frauda bazată pe veriga intracomunitară lipsă”) este unul dintre cele mai răspândite tipuri de fraudă transfrontalieră în materie de TVA. Comisia a lansat o platformă pentru buna guvernanță fiscală. care reunește guverne. UE are un rol de pionierat în acest domeniu.• Directiva privind cooperarea administrativă în domeniul impozitării directe prevede schimbul automat de informații în cinci domenii noi începând cu 2015 (veniturile din muncă. Acest regulament consolidează. de asemenea. onorariile membrilor consiliilor de administrație. îmbunătățește capacitatea statelor membre de colectare a taxelor aferente operațiunilor transfrontaliere. Ca parte a planului de acțiune. produsele de asigurare de viață care nu intră sub incidența altor instrumente UE.

precum și asupra luptei împotriva fraudei fiscale. în special mecanismul de reacție rapidă. Acesta va cuprinde marile întreprinderi private din UE sau societățile cotate din UE care își desfășoară activitatea în sectorul petrolier. În prezent. Consiliul ar trebui să adopte proiectul de acord privind combaterea fraudei și cooperarea fiscală dintre UE și Liechtenstein și mandatul de deschidere a negocierilor cu alte țări vecine ale UE. Nici potențialul multora dintre instrumentele juridice existente și al mecanismelor practice nu a fost exploatat pe deplin de către administrațiile fiscale din statele membre. precum și pentru lupta împotriva corupției și a spălării banilor. Modificările recent convenite ale normelor contabile ale UE vor introduce un sistem de raportare pentru fiecare țară în parte. Măsurile pendinte de combatere a fraudei în domeniul TVA. responsabilitatea de a se angaja într-o cooperare administrativă eficace revine statelor membre. Instrumentele UE pot fi de ajutor doar dacă există voința politică și capacitatea administrativă necesară pentru a le utiliza pe deplin. printre care cifra de afaceri. în ciuda faptului că au fost prezentate de mai mulți ani. • Deși instrumentele existente au îmbunătățit considerabil schimbul de informații. Statele membre dețin suveranitatea deplină asupra perceperii impozitelor lor. este prioritar ca statele membre să utilizeze pe deplin acest set de instrumente și să pună în aplicare într-un mod atent și coordonat ceea ce s-a convenit. statele membre nu le folosesc încă într-un mod eficient și cuprinzător. Legislația UE privind administratorii fondurilor de investiții alternative conține și condiții importante privind respectarea normelor fiscale și cooperarea care trebuie îndeplinite pentru ca un fond să poată fi comercializat în UE. Deși Comisia sprijină statele membre în eforturile lor prin punerea la dispoziția acestora a unor mijloace și instrumente practice. asupra funcționării și a coerenței legislației și administrațiilor lor fiscale. al gazelor naturale. De asemenea. de asemenea. Instituțiile financiare vor trebui să comunice informații cu privire la 6 aspecte noi. • • 6 . minier sau forestier. adoptate de către Consiliu. a redevențelor și a primelor plătite de către o societate multinațională unui guvern gazdă reprezintă un important pas înainte pentru transparența fiscală. ar trebui să fie. Caseta 3: Ce trebuie realizat la nivelul UE? • Consiliul ar trebui să adopte propunerea de revizuire a directivei privind impozitarea veniturilor din economii și să acorde Comisiei mandatele de a negocia îmbunătățiri de aceeași natură în cadrul acordurilor existente cu țările învecinate.• Noile norme UE privind cerințele de capital impuse băncilor vor asigura creșterea transparenței în ceea ce privește operațiunile băncilor multinaționale. Unele dintre propunerile Comisiei sunt încă în curs de examinare în vederea adoptării. Raportarea impozitelor. profiturile și taxele din fiecare stat membru al UE și din fiecare țară terță în care acestea își desfășoară activitatea.

precum și a canalelor securizate de comunicare utilizate pentru schimbul de informații. pensii. propunerea va aborda actuala opțiune conform căreia administrațiile fiscale nu au obligația de a raporta informații care nu sunt „disponibile”. norma UE pentru veniturile din salarii. UE ar trebui să ajungă la o poziție ambițioasă și coordonată pentru ca schimbul automat de informații să devină un standard mondial în materie de impozitare internațională. Bazându-se pe mecanismele UE. respectiv. În special. UE ar trebui să transmită un mesaj unitar în cadrul G8. de asemenea. eforturi în acest domeniu. onorarii ale directorilor. asigurări de viață și venituri din bunuri imobile. Principiul schimbului automat de informații în UE ar trebui să fie extins pentru a cuprinde toate tipurile relevante de venituri. G20 și OCDE poate contribui la garantarea transformării schimbului automat de informații în noul standard mondial în materie. de asemenea. o poziție puternică și coordonată a Uniunii Europene în cadrul G8. Comisia Europeană va prezenta o propunere legislativă menită să modifice Directiva UE privind cooperarea administrativă pentru a extinde domeniul de aplicare al schimbului automat de informații la nivelul UE. Obiectivul va fi acela de a asigura efectuarea unui schimb automat de informații privind dividendele. câștigurile de capital și alte venituri începând din 2015. statele membre ar trebui să acorde prioritate unor activități ulterioare concrete. în special. depune. Comisia conduce eforturile internaționale de combatere a fraudei și a evaziunii fiscale. principiul schimbului automat de informații și al concurenței fiscale echitabile. Schimbul automat de informații ar trebui să devină noul standard internațional. sprijinită de G20 și G8. OCDE. În paralel și în regim de urgență se vor înregistra evoluții la nivel tehnic. De asemenea. în special. UE ar trebui să își asume un rol de lider în promovarea bunei guvernanțe fiscale și. dată de la care schimbul automat va deveni. G20 și OCDE. G20 (5-6 septembrie) vor oferi oportunități importante de a înregistra progrese la nivel internațional în ceea ce privește lupta împotriva fraudei fiscale. prin extinderea la toate formele relevante de venituri a formatelor informatice actuale. a schimbului automat de informații la nivel mondial.• În conformitate cu planul de acțiune al Comisiei din decembrie 2012 privind consolidarea luptei împotriva fraudei fiscale și a evaziunii fiscale. Caseta 4: UE ca un factor determinant al acțiunilor la nivel internațional • UE ar trebui să își asume un rol de lider pe scena internațională pentru a promova principiile bunei guvernanțe în domeniul fiscal și. • 4. 7 • . astfel încât să se asigure un angajament ferm pentru dezvoltarea de noi reglementări internaționale care să ia în considerare mecanismele actuale de la nivelul UE pentru schimbul automat de informații. Viitoarele reuniuni ale G8 (17-18 iunie) și. Măsuri pentru a promova o bună guvernanță fiscală la nivel mondial De asemenea. a evaziunii și a spălării de bani.

Acest lucru va reduce sarcinile administrative ale operatorilor și administrațiilor.• UE trebuie să continue să sprijine țările în curs de dezvoltare care s-au angajat să respecte principiile de bună guvernanță fiscală pentru a forma administrații fiscale solide. Comisia va depune eforturi pentru a asigura interconectivitatea și interoperabilitatea între sistemele UE de schimb de informații și sistemul FATCA din SUA și cu standardul mondial elaborat în prezent de către OCDE. cooperând cu acestea și furnizându-le asistență tehnică. UE ar trebui să își coordoneze poziția în cadrul discuțiilor G20 în legătură cu erodarea bazei de impozitare și transferul profitului. în conformitate cu indicațiile oferite în concluziile Consiliului European și pe baza evoluțiilor în cadrul UE în ceea ce privește abordarea problemei paradisurilor fiscale și a planificării fiscale agresive. • • 8 .

ediția 2012. „Tendințe de impozitare în Uniunea Europeană”. Sursa: Date publice agregate ale Băncii Reglementelor Internaționale.ANEXĂ Statele membre nu colectează decât aproximativ jumătate din veniturile din TVA pe care le au la dispoziție Veniturile reale din TVA în 2010 (% din veniturile teoretice la rate standard)2 Centrele financiare offshore cu o legislație puternică privind secretul bancar continuă să domine piața internațională de depozite transfrontaliere Evoluția depozitelor nebancare străine la bănci din principalele centre financiare situate în afara UE (milioane USD)3 Insulele Cayman Elveția Singapore RAS Hong Kong Jersey 2 3 Sursa: Comisia Europeană. 9 .

10 .Cooperarea aduce avantaje economice substanțiale statelor membre Începând din 2003. valoarea impozitelor recuperate la nivel transfrontalier în temeiul Directivei privind recuperarea a crescut de peste zece ori4 Evoluția valorii impozitelor recuperate pe baza asistenței UE în materie de recuperare (Indice: 2003= 100) 4 Sursa: Comisia Europeană.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful