คณะกรรมการบริหารประจํา

อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ (ประธาน นปช.) ฝ่ ายวิชาการ ธิดา, จรัล, ณัฐวุฒ,ิ นิสิต, เหวง, วิสา, ก่ อแก้ ว, วิภแ ู ถลง ฝายการเงิน และหารายได้ สมหวัง, ประแสง, ณัฐวุฒ,ิ ก่ อแก้ ว, อารี , นิสิต ฝ่ ายต่ างประเทศ ธิดา, จรัล, ก่ อแก้ ว, ประแสง, เหวง, วิสา, เกริกมนตรี ฝ่ ายประสานงานมวลชน ภาคอีสาน : นิสต ิ , วิสา, ประสิทธิ์, สุภรณ์ พงษ์ พเ ิ ชษฐ์ , สมมณะศักดิ์ ภาคเหนือ : ประแสง, นาวิน, ธนาวุฒ,ิ ไวพจน์ , สมมณะศักดิ์ ภาคกลาง : รังษี, เกริกมนตรี , ประแสง ภาคตะวันออก : ชินวัตร, สําเริง, ชาญยุทธ วรชัย ภาคตะวันตก : สมหวัง, วันชนะ, ภาสกร ภาคใต้ : วิภแ ู ถลง, อารี , ก่ อแก้ ว, เสงี่ยม จรัล, จิรายุส กทม.&ปริ มณฑล : เหวง, ยศวริศ, ไพจิตร, วรชัย, ดารุ ณี ฝ่ ายกฎหมาย วีระกานต์ , เหวง, มานิตย์ ฝ่ ายสํานักงาน เกริกมนตรี , สมมณะศักดิ์, ภาสกร

คณะกรรมการอํานวยการ
ธิดา ถาวรเศรษฐ – จตุพร พรหมพันธุ์ – ณัฐวุฒิ ใสยเกือ ้ ที่ปรึกษา มานิตย์ จิตต์จน ั ทร์ กลับ – วีระกานต์ มุสิกพงศ์ ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ธนาวุฒิ วิชย ั ดิษฐ อารี ไกรนรา จิรายุส นวเกตุ นิสต ิ สินธุไพร ประสิทธิ์ ไชยศรี ษะ วิสา คัญทัพ วรชัย เหมะ สมหวัง อัสราษี เหวง โตจิราการ ไพจิตร อักษรณรงค์ ก่อแก้ ว พิกล ุ ทอง เสงี่ยม สําราญรัตน์ วันชนะ เกิดดี พายัพ ปั น ้ เกตุ ชินวัฒน์ หาบุญพาด นาวิน บุญเสรฐ รังษี เสรี ชย ั ใจมุ่ง เกริกมนตรี รุจโสตถิรพัฒน์ วิภแ ู ถลง พัฒนภูมิไท พงษ์ พิเชษฐ์ สุขจินดาทอง สมมณะศักดิ์ ผดุงจิตร ชาญยุทธ เฮงตระกูล สําเริง ประจําเรื อ ภาสกร กายสําโรง ยศวริศ ชูกล่อม อริสมันต์ พงษ์ เรื องรอง พิพฒ ั นชัย ไพบูลย์ ดารุณี กฤตบุญญาลัย สุภรณ์ อัตถาวงศ์ ประแสง มงคลศิริ