P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jul 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

ד יבצ לוק ' ● סשת " ב

גרבדלוג הימחנ ןמלז ברה ןואגה
ינברה ןידה תיב רבח – םילשורי
ללוכ שאר " השמ תעד " – הרוגידס
םימואתה ילדגמ ןוסאמ תונוגעה ןינעב הבושת
רגה ידידיל " טילש גיליוו מ " א ,
יננה יתבתכש המ ודובכל ריבעהל הזב נעל " תונוגעה ןינעב ד
םימואתה ינינב ץוציפמ . אציו ש יל שמח המ ן נ תהל ןתי רי ן ידי לע ב " לש ד
השולש , תכ םא " תעדל םיכסמ ר י . בו ש של המ ן תורבס ידיב שיש המ יתבתכ
ריתהל , תכ תעד םאש ושקבא ולאב לבא " ר השלש דוע וילא ףרציש רתיהל
יקהבומ םינבר ם , ריתהל ומיכסי םאבו ן יל בותכי , םיכסאו ל תעד ם . א שקב
םירדוסמ םירבדה ןיאש לע ותחילס , םתוא יתבתכש מז ינשב רבכו םינ
בותכלמ יתשאיתה , תכש רחא לבא " ינזרז ר דוע יתבתכו יתרזח . יתפרצו תוח
יתבתכש תעד תובר םינש ינפל ע " פ שקב ת צז ןמרטנוא ברה " ל , ו כ ואיצוהש
בתכ י ברה רואל יתבתכש המ םג ואצמ , גיטפהרו ברה וסיפדהו ןימוחתב ךרכ
בי , ול יתמלצו ונינינעל םג וב שיש המ .
תודידיב ,
ז . נ . וג גרבדל

הרה ידידי דובכל " ר ג ' טילש גיליוו יכדרמ " א ,
יתלבק יגורהמ תונוגע רתיהב תורומחה תולאשה ובו ובתכמ תרקי
םימואתה ןינב , ולא תורומח תולאשב ןודל יאדכ יניא ינאו , המ לכ ןכל
אלופלפל קר וניא בותכאש , ןידה יפכ וטילחיו םירבדב ונייעי םינברו .
הימחנ ןמלז ברה ןואגה גרבדלוג
15
ינופצה ןינבה
בב עגפ סוטמה תומוק ןיב ינופצה ןינ 98-93 העשב 8:46 , עודי אלו
המוקמ לוצינ םוש לע 92 הלעמלו . תכ בתכש רדסה יפל ליחתנו " ר :
א ( ת . ס :. תכ " ר ןד לעבהש תוחכוה שי םאש המוק לעמ היה 92
ןשבכל לפנכ וניד עוגיפה תעשב שאה עהאב קספנש " ז ותשא תא ןיאישמש .
ואיבה םש םנמא חה " מ ס " ק נ " בו ו " ש ס " ק צ " קומע ןשבכ ךותל לפנב קרש ב
םשמ תולעל לוכי וניאו , לפנ םא לבא אצי אמש רמול שי הרודמ ךותל , כו " כ
מ " בשרה םשב מ " א , או " המוד הז ילואש רמול שי ןדיד ןודינב כ הרודמל
םשמ תאצל לוכיש , בתכש המ יפל ןכא תכ " ר לכב עגפ סוטמה תונומתה יפלש
תוילעמה תוגרדמה לכבו , ז ירה ךכ הז םאו שאה ןשבכ ךותל לפנל המוד ה
] מו " םיעדוי ךיא ראיב אל מ תוילעמה לכב סוטמה עגפש תונומתהמ .[
הנהו , המוקמ לוצינ םוש לע עודי אלש דוע בתכש המ 92 מו הלע ,
א תואב ךשמהב בתכש המ יפל הנהו ,' ש ת . ס . המוקב דבע 104 , עוגיפהו
היה 8:46 , ס רמו . לפהמ לצלצ א תעשב תיבל ןופ 8:52 , שאל רמאו םינפמש ות
תא ןינבה , ותשא םע רביד עוגיפה רחא תוקד שמח ירהו , א " היה אל המל כ
לוכי צל תא םשמ , ] א בתכמה לכב רכזוה אל י ינופצה ןינבה סרק יתמ [ , הארנכ
הזש תוילעמהש ללגב וסרהנ תוגרדמהו , ונעמש אל המל םיראשנ ויה םאש
לוצינ לע , ו אלש דמלמ הזש רמול םוקמ שי ל תורשפא היה תאצ מ ךרד ןינבה ן
ה ו תוילעמ ה תוגרדמ .
הנהו , םירבד הברה נ םיעבק ע " פ תויאר ולאכ , כ ג ו ן תומהב בור
תורשכ , ו ונייה ש בור תוטחשנה תומהב בורש וניאר ן תורשכ , ונעבק הזמו ללכ
עבטש ה תורשכ תויהל תומהב . תאשנ םאש ףוס םהל ןיאש םימב עבוטה ןכו
אל אצת , ורו בור רחא ןיכלוה הרותה ןמש םעטהו םיתמ ןיעבטנה ב , ו ה סות '
ב תורוכב כ ' ב ' הש ובתכ ד וניי אבורד אבור םיעבטנהמ םיתמ , ו הרואכל ךיא
תאז ועבק הז ךותמ אל םא ולצינש ונעמש אל אבורד אבורש וארש , ] ש קחוד
ותמ אבורד אבורש וניארו טלפ םיה ךכ רחאש תמחמ ןכ ועבקש רמול [ ,
עבו " כ יפ לע בורה תא םיעבוקש ןיאורש המ .
םימואתה ילדגמ ןוסאמ תונוגעה ןינעב הבושת
16
ןכא , הברה רבדה הרקיש ךירצ הז רבד עובקלש רבתסמ יאדוב
םימעפ , אטועימד אטועימ אלא ולצינש וניאר אלש םימעפ הברהמש , הזמ
ללכ ונעבק םיתמ םיעבטנה בורש . ןכו , תומהב םיטחוש ונאש םימעפ הברהמ
ו תורשכ םבורש וניאר , תורשכ תומהב בורש ונעבק הזמ .
התעמו , א דחא הרקמ קר הזש ןדיד ןודינב היאר ןי הפירש עבטש
םיתמ םבור וא םלוכ ולאכ םינינבב הזכ גוסמ , וניארש לכש רמול שי ןכא
ורק וא םיפלא ב הזה ןינבב ויהש ףלאל ו ולצינ אל , הברה וניאר וליאכ והז
םימעפ , אציו םיתמ םלוכ וליפא וא אבורד אבור וליפא וא םבורש ללכ ונל .
ו ןיא ש רמול אמ ולצינ וחרבו םיבר , יא יאדובש ןכ רמול ןילות ן ,
לאש " ןכיהמ השק כ זח " ל םיתמ אבורד אבור ףוס םהל ןיאש םימבש ועבק ,
מש ירהו וחרבו םיבר ולצינ א , הז ןיאש יאדו אלא אלא ששח אמש אמלעב
וחרב , םידדוב םירקמב ןכ םילותש יפ לע ףאו , תואמ לע ןכ רמאנ אל לבא .
ןכו , ב תומוק ה כומנ רתוי תו וניאר תואמש ה םישנא ולצינש וחרב אל , או " כ
ה " תונוילעה תומוקבש ולאב םג ךכל שושחל ןיאש ה , אלא ע " ש כ ולצינ אל ,
ו ולצינש אלו חרב ו , ו ןיידע צ " ע .
התעמו , יבגל ת . ס . הדיעמ ותשא ירה ותיבל לצלצש העשב 8:52 ,
או " כ ב םש היהש רורב התוא העש , ש תנמאנ השא ירה אנוגיעב . ףאו
תמש רמול תנמאנ השא ןיא המחלמבש , מ " מ יה תעדל " מ ףיעסב א " םאש ח
יתרבק הרמא המחלמב םג תנמאנ , ימדדב ךייש אלש םעטהו , או " ןודינב םג כ
רבידו לצלצש תרמואש ןדיד המע ימדדב ךייש אל ןופלטב . העדל וליפאו
תנמאנ הניא יתרבק תרמואב םגש הנושאר המחלמב , ש אלש ףא ךייש ימדדב
ויתרבקב , מ " תרקשמש ןנישייח מ . ןכא , ןייע ב " ש ס " מק ק " ו איבהש תבושתמ
רה " רקשל ןיששוח ןכלש ן , יפל המחלמב רובקל ןיתמהל ךרד ןיאש אלא
מ םיחרוב ה ן המחלמ , או " כ ןדיד ןודינב רביד אלו הרקישש רמול הביס ןיא
הברדאש ןופילטב המע ה אוה ךכ תוליגר , כו " ןודינב ש טוריפ שיש ןדיד
מ רבידש ןופלטה תרבחמ ה ןופלט העש התואב .
הימחנ ןמלז ברה ןואגה גרבדלוג
17
בורק ןכל תש רמול . ס . תמ , הנש דע ןיתמהל יאדכ םנמא ידכ בשחיש
ורכז דבא םג , ש רה תעדל " ןודרוומ א מ רית םי םג ב םימב עבט ףוס םהל ןיאש
ורכז דבא םא .
א אל , חרכומ םא הז לכש ותשא םע ןופלטב רבידש ודרשממ ןינבב
םימואתה המוקב 104 , הזל חרכה ןיא הארנכ ןכא , פאו ש ש ר לפמ רביד א ןופ
ןינבל ץוחמ הנותחת המוקב וא , ו א ילו כ וי םינפמש הל רמאש ן הז ןינבה תא ,
רה " ז ש חיכומ ןכא מ רביד ותיבמ אצישכ תודעומ וינפ ויה םשלש ודרשמ
רקוב ותואב , ודרשמל עיגהש שוריפב הל רמא ילואו , של יאדכו ו הלא תמאב
א וירבד תועמשמ ם התיה םינפב היהש .
כע " םינפב יאדו היה םאש הארנ פ , ה קר אמש קפס םשמ ךלה , הזב
ןודל שי היה ןאכ אצמנ ןאכש . א תכש אל " ר ב בתכ בתכמ ש ותלאש " לצלצ
ודרשממ הארנכ הריעהל " , ןושלו " הארנכ " הרומ ש רבדה ןיא רורב . ןכא ,
מ ךשמה ובתכמ םינפבמ רבידש הארנ ןינבה תא םינפמש ותשאל רמאש בתכש
ןינבה . רומאכו , דואמ רואיבב רתוי הנממ עומשל יאדכ , רמא ילוא שוריפב הל
ודרשממ רבדמש .
ןייעל שי ןיידעו , םג המוקבש ודרשמל עיגה יאדובש עדונ םא 104 ,
לבא דריש רשפא םשמ םדוק נתהה ג תוש ךרד תוילעמה , פא םאה ש ר חינהל
דרי אלש ךכ חינהל ןיאש וא , ו ה ידדצ ש הלאש ירה אתיימק הקזח ןאכ שי ,
םש היהש הליחתמ , ש רחאמו םשמ ךלהש היאר ןיא מעה י ד ונ ע קזח ל ות
ארקיעמד םש ראשנש , היהש ארקיעמש הקזח לע ונדימענש דע רמאנ אמש וא
דרי אלו םש , לע ךופיהל ונדימענ אתיימק הקזח ד א תקזחו יח תקזח " א , ןהש
תוקזח יתש , לוצינו דריש רמאנו .
מש הארנ םנמא " פידע אתיימק הקזח מ ה ולאה תוקזחמ , אוהו
ק הקזחבש מ מ ןיאו הנתשנש אתועיר ןיא אתיי אשמ קפס ללכ ררועת " כ תקזח
א תקזחו יח " א , ש ראשנ אמש קפתסהל םוקמ ונל דלונש ם עוגיפב תמו . ו עדת
הקזחש פידע אתועיר הב ןיאש ה אתועיר הב שיש הקזחמ , לש ןיכס ירהש
ינפל הקידב הכירצ הטיחש ה הירחאו הטיחש , דבעידבו םא קדב אל ו רחא
םימואתה ילדגמ ןוסאמ תונוגעה ןינעב הבושת
18
ה הרשכ ותטיחש הטיחש , רחא תומצע רבש םא ןכו ה חש ו הטי ךכ רחא קדב
וניכס אצמו ו הרשכ ותטיחש םוגפ . טיחשש םעטהו ות הרשכ קדב אל םא
הטיחשה רחא וניכס , ש ןויכש ה םדוק וקדב קזח לע ןיכמוס הטיחש קודב ת
ארקיעמד רועב םגפנ אלש , ויב הז לכ ראובמכו " ד ס חי ןמיס " ב " עא " קדבש פ
הטיחש רחא קודבלו רוזחל ךירצ הטיחש םדוק ןיכסה , ימ ינהו אוהש יל
ונינפל , הרשכ ותטיחש דבאנ םא לבא , םדוק הקדבו ליאוה . הב טחש וליפאו
הז תומהב הברה הז רחא , ] המהבה לש תקרפמה םצעב עגנ אמש םירמוא ןיאו
םגפנו הנושארה , םגפנ תומהב הברה טחשש ךותמ וא , ש " ס ך " ז ק [ , םעטהו
טב ראובמ " קס םש ז " א תקזח לע ןיכסה תא ןידימעמש י וני םוגפ . שקו ה , ךיא
ירהו ריתהל הקזח לע ךומסנ כ דגנ אכיא וז רוסיא תקזח המהבד , קפס לכו
תדמוע רוסיא תקזחב הייחב המהבש רוסא הטיחשב . עבו " הקזח שיש לכש כ
ןיכסה לע הטחשנש המהבה תא םג ןיריתמו וירחא ןיכלוה , ןיאו א רמו םי
ה רוסיא תקזח דמע ד המהב ןיכסה תומלש תקזח דגנ , ס ונל ןיאש לכש הבי
קפתסהל – ש ירה ב הרצונ אל ןיכסה תקזח הב קפתסהל הביס – ןכל ןיכלוה
ירחא ה א ריתהל ת רוסיא תקזח הל שיש המהבה .
ב שיו דדמנש הוקמב וניצמ ןכו ו לבטו האס םיעברא וב םדא , יאדוב
ש רהטנ ףא ותאמוטמ אל םא ו ורזח הוקמה תא ודדמ ל םשמ אציש רחא . וליאו
ודדמ וה ואצמו וה י וניאו רסח עוד יתמיא רסחנ , ןידה אוה מ אמטש ש ינפ יתרת
אתועירל , ה א ' אמט תקזח ארבגד , הו ב ' ש אתשהד הקזח ירה הוקמה רסח
ךינפל . ןכ םאו , דגנ אמט תקזח ןאכ שיו רסח ילוא רמאנ רסח אצמנ אלב םג
תקזח הוקמ , עבו " הנתשה אלש הקזח רחא ןיכלוה קפתסהל הביס ןיאש לכ כ ,
וליפאו הקזח דגנ נמה ג תד ה .
שבו ב ש אתתעמ ש " פ ב " ד בתכ , ו ז " דלונש ימ לכ ןל אמייקד אה ל
היארה וילע ותושרב קפסה , יקומש םושמו אוה אתשהו יח תקזחב רומחה
תמד , ןוממב ןיכלוה ןיא ןל אמייקד ןויכ הקזח ידי לע ןוממ ןניקפמ יכיהו רחא
בור , וכו הקזחב יקפמ אלד ןכש לכ ' . נעל םנמא " ד הארנ ד ב קזח ה אלב דוחל
ונעט ןיא ירב ת וכו ןוממ ןיאיצומ ' אלא ד ותושרב קפסה דלונש ימ לכד אמעט
הימחנ ןמלז ברה ןואגה גרבדלוג
19
וליפא ןוממ אקפמו היארה וילע אמשב , טחמ יבג ומכו , ךהד אמעטד הארנ
םוקמ ןיאו אתועיר אכילד אכיה יאדוד אוהו אתלימ ןניתחנ אל יאדו קפתסהל
פסל י ק א , תועמה רכומה עבותו הדבאנו המהב הנקש חבט ןוגכו , יאדו מ אל יצ
א ןיעט חקול י תועט חקמ וחקמ הוהו הוה הפרט רמ , רחא ןוממב ןיכלוה ןיאו
בורה , אתועיר םוקמ אכילד ןויכד פסל אקיפסל ןניתחנ אל יאדו ק , ןיאד אהו
ונייה בור רחא ןוממב ןיכלוה וכו קפתסהל המב שיו ונינפל קפסהד אכיה '
כע " ל .
ןיאש לכש הארנ ןכלו ל ה ס ת הדגנ שישכ םג הקזח רחא ןיכלוה קפ
תוקזח יתש . איבהל שי ןכו םיה תנידממ טג חלושמ היאר ש תקזחב ונתונ
םייק אוהש , ותקזח לע לעבה םידימעמש ש ףא יח אוהש תמ רי םי קושל השא
חכמ טגה , הקוקזו תמ רבכש ןיששוח ןיאו הצילחל . לש הלכלכ חינמה ןכו
הילע שירפמ תויהל תוריפ , ילע שירפמ תקזחב םה םימייק םהש , לע םיריתמו
לבטל תוריפה וקזחוהש לבט רוסיא הז ךמס . עבו " םעטמ כ הביס ןיאש הזה
קפתסהל .
ךלה אמש קפתסהל הביס ונל ןיא ןדיד ןודינב םג התעמו ודרשממ
םשל עיגהש רחא רצק ןמז , הירחא ןיכלוה בוש קפתסהל הביס ןיאש לכו םג
יח תקזחו שיא תשא תקזח דגנ .
י םנמא הז יפל ןייעל ש ב יבונ תבושתב ןדש המ " עהא ק " ומ ןמיס ז
לע ותוא ובלצש דחאב ה ץע , םא ןדו ינפל בולצה ודירוה אמש שושחל שי
תמש , רחא שיא ובלצו ומוקמב . ו ד בונה ן " םיחספב ארמגה חכמ י בש דבאנ
הז םירמוא רבק ואצמו רבק רבקה ו דבאנש , בונה בתכו " ורמאש המש י
ןיא בולצו דיוגמ וליפאש וילע םידיעמ , ורזח אלו ונממ וכלהב ונייה , םא לבא
בולצ ןיידע אוהש והוארו םימי המכ רחאל ורזח , והוריכה אל םא וליפא
בלצנש יאה ונייה ןנירמא , ייעו " ל סנכנש ש דבאנש רבק ןינעב לודג לופלפ
רבק ואצמ אמש ןיששוח םא רבק אצמנו ןיששוח ןיאש וא רחא . כע " פ
השק ונירבדל , וארב םגש ריתנ וכלהו בולצ ינפמ ש ה מע י ד ו לע קזח ות ראשנש
בולצ .
םימואתה ילדגמ ןוסאמ תונוגעה ןינעב הבושת
20
הארנו בונה ןודינ ןיב קלחל " ב ןדיד ןודינ ןיבל י םירבד ינש : א .
רשפא יח ראשנש , תומיש חרכה ןיאש ה בולצ םימי המכ רחא , ש קר ןכל םא
ואר ה תמש בולצ ואר םימי המכ רחאו בולצ ו , ןיריתמ זא . אשמ " כ ןדיד ןודינב ,
שנש הקזח רמול שי הז םוקמב רא , ןשבכ םוקמה השענ ךכ רחא םאו שא
הקזח םש ףרשנש . ב . רשפא ב חכומד אנדמואש יקדצט לכ השועש בולצ
ידכ רשפאד ומצע ליצהל , ש ןכל בשחנ רבדה כ דלונ קפס , אשמ " ןדיד ןודינב כ
רחא דאמ רצק ןמז ודרשמ תא בוזעיש הביס ןיאש םשל עיגהש .
עו " בונ ע " י ש הבושתה ףוסב םש םיקסופה ה ואיב מ תומבי ימלשורי
בולצה לע םידיעמ ןיאש ש רמוא ינא אמש דפו וילע הרבע אנורטמ א ות , בתכו
בונה " חש י יי ש ןני ךכל קר ב המכ רחא וארו ורזח אל בולצה תמש םימי , לבא
רחא ואצמ אמש ןיששוח ןיא ורזחב . כע " לש חכומ ןדיד ןינעל פ לו י ה ששח
אתונרטמ הרבע אמש וכ ' םיריתמ ונייה התוא , סמש תמו בולצ ראשנ אמת ,
ו םשמ ונירבדל אתעייס שוח ןיאש םיש ל םתסה ןמ הנתשה אמש . ילואו שי
תוחדל , ב םתה ינאשד בולצ ש נ אמתסמ צ למה ןידמ בל תוכ , ו םה ניא ם תונ םינ
ש י ודירו ה ו , ל כיפ ך וה ךרצ ל אתונרטמ לש םעט , לאש " ןיאש אתלימד אמתס כ
יש החינמ תוכלמה ודירו וה . היהיש ךיאו , כע " פ הארנ לכש הביס ןיאש
ןיא קפתסהל א רמו םי ש אמ הנתשנ , וליפאו דגנ ה הקזח , כו םש ןיכמוסש לע
כ ךכ דגנ ה בור .
ב ( א . נ . ג :. דע א ' דיעמ לצלצש העשב 8:50 יטרפה וקב ולש ,
ו ןופלטמ הנוכהש הארנכ ה עובק ולצא דרשמב , לפמ אלו א ןופ , הזו ו ירחא
פה י עוג , ו רה " ז החכוה תקפסמ םש היהש פה תעשב י עוג .
ג ( ש . ל :. םידע םידיעמ וריכהו ופוג תא ואצמש וה וליצ ידי לע ימ
םיינישה , תוטשפבו ש בשחנ הז ל ןיקהבומ םינמיס , ו לארשי ץראב לבוקמ ךכ
םיגורה םילייח יוהיזב . ל יאדכ םנמא ישנא לצא םעפה דוע רבדה תא ררב
ה אבצה לש אשידק הרבח , ולא םינינעב םיליגרה םה ונינובאדלש .
הימחנ ןמלז ברה ןואגה גרבדלוג
21
ד ( ד . ל :. א ו רש ע " י בח ר פועתה ת ץצופתהש סוטמה לע הלעש ה
םימואתה ןינבב . א םוקמ הזיאב ןכ ינפל תחנ סוטמהש הארנכ ןכ , או " רזח כ נ ו
תואב ונבתכש המל א ' ש קפתסהל הביס ןיאש לכש אמ סוטמהמ דרי , ןיא
ל ונבלמ וזכ קפס תודב , א אל ש םוש ןיא םא ררבל יאדכ ש ןכתיש הביס התמחמ
אוה סוטמהמ דרי , יא ול היהש ןוגכ המודכו ירחסמ ןינע הז . ואיבה םג
הרעשה דש . ל . נה " ש הז אוה ל נ רה ג ידיב סוטמה ךותב םילבחמה , ל יאדכו ררב
ב וכמס המ לע וז הרעשה .
ה ( מ . ר :. תומצע יתש ואצמנ , עלצהמ תחאו ףתכהמ תחא , והוזש
ולשכ תקידב ידי לע נד " א , תוטשפבו צ " ש ל בשחנ וז הקידב ת םינמיסכ
יקהבומ ם רתויב . הנהו , א ש רמאנ םא ף הווהמ ןמצעלשכ תומצעה תאיצמ
ותתימ לע היאר , אוהו םדאה ןמ ןתוא שולתל רשפאש שי םייחב רא , לבא
כע " הרורב היאר פ םוקמב ןתאיצממ שאה ןשבכב השעמ תעשב היהש .
ימורדה ןינבה
ב עגפ סוטמה מוק ןיב ימורדה ןינב תו 87-84 שב הע 9:02 , ו ןינבה
העשב סרק 9:59 .
א ( ס . ל :. ה רקבמה גוז יפ לע ותפוג תא ההיז יאופר ה לש םיסנכמ שב ,
וסיכבו ישיא יארשא יסטרכ םע קנרא , הגיהנ ןוישר ] אל ולאה םירבדה לכו
ישניא ילשומ , ק " ארמגה ןמזב קנראמ ו [ , ישיא יוהיז ינמיס העברא תוחפלו
םיפסונ , ו ןכ ותיבל תוחתפמ ותינוכמו .
ב ( א . ז :. המוקב דבע 85 , העשבו 8:54 ןופלט לבק . דיעמ רשכ דע
ש העשב 8:55 ןיידע ש ודרשמב הה ] ו ז רמש דיעמ דעהש המ ןבומ וניא . רמא
העשב תדרל ול 8:55 , עוגיפה היה אל ןיידע זא ירהו , ט ןאכ שי ילואו " ס
תדרל ול רמאש תויהל ךירצו העשב העשב 9:55 , ונייה עברא תוקד םדוק
ןינבה סרקש , ה ןינבב עוגיפה ללגב תדרל ול רמאש ןכתי ןכא ןושאר .[ קלח
קושבש לודגה םצעמ , אוהש וב היולת המשנהש רבא , ולשכ ההוז ע " תקידב י
םימואתה ילדגמ ןוסאמ תונוגעה ןינעב הבושת
22
נדה " א ז רמ לש ומאו ויבא לש . , שיש יוכיסהש דחא דוע אוה הזכ ךותמ דחא
ןוילב הרשע . העשב ןופלטב ותא רבדש דיעמ תווצמ רמוש וניאש דע 8:55 .
ג ( ס . ב :. ות תרמוש הניאש תחא השא " הדיעמ מ לעמב הדריש תי ,
הקדמ תוחפו ל עוגיפה היה עקרקל העיגהש רחא , תילעמל הסנכנש העשבו
ב רמ . רביד המוקב רטוש םע 78 . תוגרדמה די לע ודמעש םישנא הרשע םנמא
המוקב 78 ב ולצינ עוגיפה תעש , ב רמ לבא . תוילעמהו תוילעמה די לע דמע
ע לילכ וסרהנ " עוגיפה י .
ללכ ךרדב הליחתמ יתבתכ הז לכ , ותכא תעכו ולא םינינעב דוע ב :
אתיימק הקזח לע ןיכמוסש יתבתכש המ לע הרעה ףיסוא ןאכו
קפס דלונ אלשב , ומכו דבאנו קודב ןיכסב טחשמ ונאבהש , ןכו מ הוקמב לבט
היהש וב מ ' האס ןכל םדוק , לבטש רחאל דדמנ אל ךא , ש איהו י ל " ממ ע " ש
ושב " ת ער " ז ןמיס א ' ש אברד הקזח ןידב הקזח םינש ללכל אבש ןטק איבהש
םינמיס , א ך לע ןיכמוס ןיא ךכ הצילחל , ו גה םש בתכ ער " אש א ילימ ינהד רשפ
ב ש הצילח ב איה רוסיא תקזח קושל המבי , איצוהל לבא די םירחא " ח שודיקב
רוסיא תקזח ןיאש ריפש יכמוס אברד הקזח לע ם . דלו ב ר י יכמוס םא ונ ם לע
אברד הקזח רוסיא תקזח אכילדב , א " כ ה " ש ה םג ךומסנ אכיאדב רוסיא תקזח ,
ו הוקמב לבוטמ אנש יאמ , ו מ ןיכסב טחוש דבאנו קודב , נכו " ל . שי ילואו
הנתשנ אמש קפתסהל הביס דלונ אלש אתיימק הקזח ןיב קלחל אב ןיבל
םינש ללכל , םירבד הברה יבגל ןודל שי םינש ללכל אבש דימש , ןכלו
הצילח ןיבל שודיקב איצוהל ןיב םיקלחמ . שהמ ונאבהש הממ ןכא " ש
קהש המהב הנו ןאכ רמול שי ונינינעל ןכא םש ןייע הרשככ םלשל ךירצ התמו
ןאכ אצמנ היה , ש ומכו ןאכמ ךלהש תולתל ןיא ןאכ היהש ונעדיש רחאמ
במרה בתכש " תומחלמב ן ל ןנישייח יבג קחצי ירת .
ו שיש תונוגעב הנה ינמיס יוהיז ףרצל ילב םג ןריתהל שיש הארנ
מ " שושחל םיכירצ םא ןודל ליעל ש ש מ בזע א ו ה תא ןינב עוגיפה םדוק , וא
הימחנ ןמלז ברה ןואגה גרבדלוג
23
השעמ תעשב םש ואצמנ ןיידעש ךומסל רשפאש , ולא לש ןניד ראבנ הליחתו ,
ו חא " שש םירבדב ןודנ כ הו לוכל ן :
ל . ל :. ש הארנ ריתהל שי ה ש הלעב תפוג תא והיזש המ יפ לע . ל . לע
וליצ תקידב ידי ימ םיינישה ש רתויב קהבומ ןמיס הזש לבוקמ . ינשש רחאמו
םידע אש רמוש םהמ דח ות " מ דיעה ו ארש ו ימוליצ תא יניש תמה , ו םוושה
ל וליצ ימ ם ש ב י ד אפור ה םייניש ולש ו מ םאצמ מיאת םי הזל הז , ז ירה ו תודע
הרורב .
אר אלש ףאו ו א ת ה םצע השעמ מ םהש ךיא לצ יניש תא םימ תמה ,
מ " םא מ רכינ הש םוליצה ךותמ או תמ לש םוליצ , ונל רורב ירה שיאש
מוליצש י ה ויניש ם תמ ךכ . תמ יניש לש םוליצ הזש םיריכמ ןיא םא םגו , מ " מ
ש הארנ לה אמש ששח ןיא וכ תעהו םייניש אפורל י ק ו ש םייניש םוליצמ נ שע ה
ייחב ו , ש יאדוב ירהש ה הנימ אפור א ו םת ךכ םשל הליחתמ , שעש ררבתי םאו ו
השעמ שנעי הזכ ו שק תו . ו ה רקיע , תפוגש ןויכ ה דוע תושעל ןתינו אצמנ תמ
םימוליצ , ב יאדו ותנמוא אערמ אל ןמואש ךומסל שיש , ו כ ויב שרופמ " ןמיס ד
וליפא דייצש וס יוג ה א ו םיריכמ ונאו ינולפ ףוע לש םה רכומש םיציבהש רמ
רשכ ינולפ ףועש ול םינימאמ , שבו " קס םש ך " אמש תתרימש םעטה בתכ ג
םירחא םיציב ואיבי םימוד םניאש ואריו ינולפ ףועמ , ךכיפל וניאש הקזח
רקשמ . ע םג ןיי ב יח ' ער " א ל וי " ש ןמיס ד " ב ס " ש א ריבסה קספ מרה " א םש
רמצ דגב םהב רופתיש סובנק יטוח יוג טייחל ןתיל רתומש , ןנישייח אלו
ןתשפ יטוחל םיטוחה יוגה ףילחיש ) ב רופתל לק רתויש םה ( , ש רחאמ שיש
קילדמשכ ןתשפ טוחש רבדה לע דומעל ו רהמ הבכ , קלודו ךלוה סובנק לשו ,
ןיגהונ ןכו פעא " ןירימחמ שיש י . ערה בתכו " א ש א ע " פ ןמיס וניא הז ןמיסש
ריתהל הז לע ןיכמוס ןיאו קהבומ ב ולא םיטוח רפת םא רמצ דגב , מ " יוגה מ
קהבומ ןמיס הניאש הקידבמ םג תתרימ טייחה .
תואכרעכ ונידו הנוממ אוהש רחאמ לק רתוי ןדיד ןודנבש הארנו
בותכנש ומכו ןלהל .
םימואתה ילדגמ ןוסאמ תונוגעה ןינעב הבושת
24
ל הביס אפורל ןיא םגו םע םיאתמ תמה לש םוליצהש רמולו רקש
יחהמ םוליצה , םיעגפנה דחאל םיאתמ יאדו הזה םוליצה ירהו , רקשל ול המו
אלו יח םלצלו תמה תא םלצל .
ג ךרכ םיקסופה רצואב ןייעו ' ג דומע בכ ףד ' הברהמ איבה חכ תוא
םיכמוסש םינורחא רבדל םילגר שישכ לוספ דע לע םג . יאדוב שי ןדיד ןודינבו
גר מ רבדל םיל ךכ יאדוש םימואתה ןינבל ךלה , ןכו הממ ראוד חלשש
ינורטקלא העשב 7:30 , תעבט ואצמ םגו ה נ י ןיאוש ולש ) בתכ ןכא רורב אלש
ולש תעבטהש םיעדוי ךיא , ומצע הז ןיע תעיבטב תעבטה הריכה השאה םאו
הוהמ ריתהל הביס , ש ןיאושינ תעבט יאדוב איהש םיליאשמ ןיאש םירבדהמ
םירחאל , א םעטה הב ןיאש ף מגה לש ' ישניא ילשומ אל תעבטש , םשש
ףייזי אמש ששוחו םתוח הל שיב רבודמ , מ " מ אל ללכ ךרדב ןיאושינ תעבט
ישניא ילשומ .( בשחנש יאדוב םיפוריצ ינה לכמו רבדל םילגר .
ג ךרכ םיקסופה רצואב ןייעו ' ע גכ ףד " ד א " ואיבהש המ ךא ה
בשתהמ " ץ , אנדמואש הארנו דיד ןודינבש םש בתכש אנדמואל המוד ן
בשתהמ " ץ .
תואכרעל םינימאמש םינורחאה ומיכסה דוע , םיקסופה רצוא ןייע
ג ךרכ ' ע במ ףד " ג רהל ףסוי תורצוא רפסמ " לגנע י , בותכש םיכמסמה התעמו
םימוליצה ןינע םהב , שו םימוליצה םהל םיפרוצמ , סמ ת רב א ןיד הזל שיש
תואכרע , ושב תוכיראב ןייעו " תח ת " עהא ס " ס ז מ ןמי " ג - מ " הלעהש ד
תואכרע לע ןיכמוסש , ומות יפל אל וליפאו . ןודינבו ןדיד יפל הזש רשפא
ומות , ירהש ומצעל ןבתכ יאופרה רקבמה , ייעו " ש תח " יפל בשחנ הזש ס
םמות , תחב םג ןייעו " ס ס ןמיס " ד ז " הנהו ה .
הז לכמ ודבל ריתהל שיש טושפ הארנ ה תא ל השא . ל . אשניל .
ח . ג . ר :. זש הממ ליחתנ תומצע ינש והי לש מ הלעב . ר . , ףתכהמ דחא
עלצהמ דחאו , תוקידב ידי לע נד " א . נעלו " בשחנ וז הקידבש טושפ הארנ ד
קהבומ ןמיסכ , היאר ןיאש בתכ דחא םכחש יתיארו , שיש הברה שי ילואש
הימחנ ןמלז ברה ןואגה גרבדלוג
25
ותוא םהל נד " א , תאזכ תורשפאש םירמוא םיחמומהש המו רפסממ תוחפ וניה
הזה ) 7,500,000,000,000,000 ( , אל םיחמומהש םכחה רמוא כ וקדב " הברה כ
םדא תומימ לבתבש םישנא לכמ רתוי הברה םהש םישנא ונימי דע ןושארה ,
םישנא ןוילמ לשמל וקדבש אלא , פ הזמו ש אוה ךכש וט אלש ראש לכב םג
וקדב .
נעלו " פעא ד " הז לע ןיכמוס כ , תעיבט לע ןיכמוסש עדת חכמ ןיע
ה םישנא לש ןהיפוצרפ ןיאש החנה ימוד הזל הז ם , לואשל שיו ןיעדוי ןכיהמ
םיווש םהיפוצרפ ןיאש , ועסנ יכו ב םלועה לכ ו וקדב לכ ה ןיאש וארו םישנא
שיא ש ינשל המוד דחא ? ע אלא " וכמסש כ לע ךכ םישנא הברה םיאורש , לכו
ניא םיאור ונאש ימ ו מוד ה ל ה ינש , ו ע " כ אלא הז ןיא בקה ארב ךכש " ותאירב ה
יהיש ז םינוש םהיפוצרפ ו ה זמ ה . הארנ רתויבו רבד לכ תמאבש ש וניא םלועב
רחא רבדל המוד , םילכב םג ןיע תעיבט שי ירהש תל ןיריזחמו " הדיבא ח
ןיע תעיבטב , שחל ןיאש ירה ו המודש ילכ דוע שי אמש ש ולש ילכל ) ש קר
ב אלש אירופנא ילכ ש העוט אמש ןיששוח ןיעה ןתעב ( . הז יפלו הארנ
הריכזה ארמגהש םדא לצא דחוימב רותב אלפומ רבד , ןירדהנסב ורמאש ומכו
זל . םדא ארבנ ךכיפל וכו ידיחי ' בקה לש ותלודג דיגהלו " המכ עבוט םדאש ה
הז םימוד םלוכ דחא םתוחב תועבטמ הזל , בקה םיכלמה יכלמ ךלמו " עבט ה
ןושארה םדא לש ומתוחב םדא לכ , וריבחל המוד דחא ןיאו , ו ותלודג ונייה לש
בקה " ה םדאמ ואב םלוכש ףאש ה ןושאר , הזל הז םימוד םניא הז לכ םע . לבא
וריבחל המוד דחא ןיאש טושפ דחא םתוחב ושענ אלש םירחא םירבד . יפלו " ז
רמול ךירצ ש מ תל הדיבא םיריזחמש ה " אלש םילכב רבודמ ןיע תועיבטב ח
אלא םתוחב ושענ הברה םילכ רצי , לבא דחא םתוחב ושענש םילכ םהש וא
םינתשמ םה שומישה ידי לע והשמ ינשהמ דחא , ו ב הז ש אוה ןיע תעיבט שי .
יפלו " אירופנא ילכב ןיע תעיבט ןיא ןכלש רמול שי ז םתוחמ ואציש םושמ
דחא , ונתשה אל ןיידעו . צכ " הרואכל ל , מגב םנמא אר םעט ראובמ רחא , אלש
ןתעבש ןיעה , תצק וב ושמתשנש הנווכה ילואו , יוניש וב היהיש םרוג הזו
רחא ילכמ , קרו תעבש אלש דצמ ןיעה ן םיריזחמ ןיאש אוה . שריפש המ עודיו
ר ' רטנלס לארשי תא קוספה " וקחש םינבא םימ " , השוע הפט לכ תמאבש
םימואתה ילדגמ ןוסאמ תונוגעה ןינעב הבושת
26
ןבאה לע םשור ש דרויש םימ לש תחא הפט םא ת יא ןבא לע הנ םשור השוע
ללכ , ןבאב בקנ ושעי םימהש ןכתי ךיא זא , פאו ולי אל הנש ףלא לש םשג
השוע וניא הפט לכש ןויכ בקנה ושעי , ירהו ליפכת םא םג תואמב םולכ אל
םולכ אל ראשי םיפלא . תצק וב ושמתשהש שדח ילכ םג ןכלו ןכתי רבכ
ןיעה ןתעבש םא ןיע תועיבט .
ע כ " םג פ נד ןינע " א אוה ותולדגמ בקה לש " ה , םדא ארבנש ףאש
ידיחי , לכל שי הז לכ םע נד שיאו שיא " א תרחא הרוצב םלועה ישנא ראשמ .
יכמ ונאש המ לכ ןכו ןמק אתילד אבור רותב םיר , תומהב בור ומכו
תורשכ , תורשכ תומהב בורש םיעדוי ןכיהמ , םלועה לכב םימכח וקדב יכו
יפלא בורש וארו םינש ן תורשכ , אלא יאדו בורש וניניעל הארנש המ וקדבש
תומהבה ה וטחשנש וניארש ן תורשכ , האירבה עבט ךכש םיניבמ ונא הזמו
בקה ארבש " תואירב תומהב ה , ו ה תופרט שי םא ן חכמ ואלו הרקמב עבט
האירבה . תודלויו תורבעתמ םישנ בור ןכו , םלועה לכב םימכח וקדב יכו וארו
תורבעתמ םישנ בורש , רש הממ ונדש אלא ו םיא . םידיעמש םידע ןכו םויק לע
ךכ םתוחש םלועב דחא דוע ןיאש םיעדוי ךיא תומיתח , כו " שישכ ש הנווכ ול
ףייזל ] יד לע ןיכמוס ןכו תומיתח יומ , הצקה םנמא " ןיאש איבמ ומ ןמיסב ח
אתיירואד םינמיס םא קפסו םינמיסכ אלא תומיתח יומיד .[
נעלו " הזש הארנ ד ןיע תועיבטל םינמיס ןיב לדבהה , םה םינמיסש
וא ןשב בקנ םדאל שיש לשמל טגב בקנ שיש וא שארב עצפ , בשחנ הז
םינמיס , ריכמ םדאה ןיאש ונייהו וג ותואב הזכ בקנש היה הרוצ ותואבו לד
םדוק טגב , בקנ היהש עדויש קר . שארב עצפ םדאל היהש עדוי ןכו , וניא לבא
ותרוצו עצפה לדוג קוידב עדוי , יאו קוידב הזש ריכמ ןיע תעיבטב ול ותוא
פ עצ ו לדוג ותוא ו תוא ה הרוצ . םא ןכו לדוגב אוה שיש ערקהש םדא רמאי
עבצאמ ןוילממ קלח , תועיבטכ בשחי הז ןיע . דת רייצל עדויש ימ שיש ע
רחא לש םינפ ףוצרפ , וריכמ האור לכו , רתויבו רייצמו הנשמ וליפאש
ןיריכמ םג הרוטקירק , ץרמנ קוידב ופא תא רייצל ןורשכ ול שי הזש חרכהבו .
ופא ךרוא ץרמנ קוידב ריכמ םדא לכ תמאבו ינשה לש , ןיעה ןיב שיש קחרמהו
הימחנ ןמלז ברה ןואגה גרבדלוג
27
ףאל המודכו , רייצל ודיב ןיאש אלא ו ינה לע ר , טלקנ ושארב לבא ה לדוג
ץרמנ קוידב , הזו ו ןיע תועיבט .
כע " היהיש ךיא פ , נד " א בקה לש ותולדגש םדאה ףוצרפ ומכ אוה " ה
ינשל המוד היהי אלש השע , םג ןכ נד " א , םדא לש תועבצא תעיבט ןכו ,
ויניש םוליצו , םדא לש םוליצ ןכו ומכו םהילע ןיכמוסש םיקסופה ובתכש
קחצי ראבה הלעהש , ןיאו םירבדב ךיראהל םיקסופה וכיראהש . הז לכמו
תקידב ךמס לע ריתהל ךומסל שיש הארנ נד " א .
הנהו , וניא ןיידע עלצהמ דחאו ףתכהמ דחא םצע רסח םאש ףא
הליבנ , םג ילואו הפירט אל , םצעה חקלנ קוידב ןכיהמ רכזוה אלש , כע " הז פ
הארמ ןפוא לכב ףרשנש ןמזב ןינבב היה הזה םדאש , לפנ הז ירהו ןשבכל
שאה וילע ןידיעמש . לצניהל ןתינ ןיידעש רמאנ םא םגו , שיאש רורב לבא
הזכ בצמב םסרפתמ היהו םילוח תיבל עיגמ היה חרכהבו רתויב עוצפ , ןייעו
וש " ת תח " הצ ןמיס ס .
כע " בל שיש הארנ פ " ח השאה תא ריתהל ד . ג . ר . .
ס תשא . ל :. ימורדה ןינבב ההש , ו ע ותפוג תא וריכה " םיסנכמ גוז פ
וילעש , קנרא וסיכבו יארשא יסיטרכ םע א ישי , ילשומ אלד הגיהנ ןוישר
ישניא , ישיא יוהיז ינמיס עברא תוחפל דועו , ותינוכמו ותיב תוחתפמו .
בה הנה " ס זי ןמיסב ש " ןנישייח אל ילשומ אלש םילכבש קיסה טס ק
הלאשל , וליפאו אלש קוספל םינורחא בור תעד ישניא ילשומש םילכב
אשל ןנישייח הל , רואיבב קספ ןכו רגה " א , ו כע " םיקסופ םיפוריצ דועב פ
זי ןמיס הבושת יחתפב ןייע ריתהל צקס " ה . או " שכ כ " םירבדה לכש ןודינב כ
ישניא ילשומ אל וריכהש וריכזהש , טרפבו ןיא יאדובש םירישעב ונינמזב
םיסנכמ לואשל םכרד , שכו " םידחפמש םירבד כ ליאשהל ם , םיששוחה םגו
ששח ןיא הבינגל א ךרדב ובנג םאש םיסנכמב הזכ " כ םורע םדא םיאור ויה
בוחרב , ותשא אמתסמ ירה ותיבב םיסנכמה ובנג םאו םתיבב היה אלש הדיעמ
הבינג .
םימואתה ילדגמ ןוסאמ תונוגעה ןינעב הבושת
28
בל שיש הארנ הז לכמ " ס לש ותשא ריתהל השלש לש ד . ל .
א תשא . ז :. וריכהו קושבש לודגה קלח והיז ה ידי לע ו קידב נד ת " א ,
כו ךמס לע ריתהל שיש ונבתכ רב וזכ הקידב . ןאכש ףאו ה האושה קר התיה
ל נד " א ז רמ לש ומאו ויבא לש . , קהבומ ןמיסמ ערג אל הלאב םג לבא ,
המוד תויהל לוכי ןוילב הרשעמ דחאש ןיבתוכש , קהבומ ןמיס ירהו , ש ובתכ
םיקסופה קהבומ ןמיס והז ףלאמ דחא שי םאש . ו המ םושמ הזב שי ןכ
ילב אצי אמש שוחל ןיאש הלעמל ונבתכש םצעה , יפ לע הריתהל שי ןכלו
ב " השלש לש ד .
ו ס ואצמנ אלש תונוגע עברא ונל ראשנ י םינמ , םהו : א . ת . ס . ; ב .
א . נ . ג . ; ג . ד . ל . ; ד . ס . ב . , ויהש םינמיסו תודע ןיא ולא לכבש שממ ןינבה ךותב
ףרשנשכ , ןודל שיו םדוק ויה קר ןכ ינפל ואצי אמש שושחל שי םא .
ב הנהו ד . ל . רפסמ סוטמ לע הלעש 11 ינופצה לדגמב עגפש , יפ לע
רבס א הארנ יאדו לדגמב עגפש סוטמב היהש ימש ש גרהנ , לבקש הכמהמ ןה
עגפש סוטמה ןינבב , הפירשה חכמ ןהו , הפירש ילבו הכמ ילב וליפאו
מ גרהנ דבל הליפנה . לכש רמאנ םא םגו ה ןמ תחא רשפא ויו ת ולאה אלא הניא
בור , ג ןאכ שי ' ריתהל םיגהונו יבור לע םג יבור ירת יפ , שכו " ג כ ' .
ריתהל שיש הארנ הז חכמ , וריכזה לבא סוטמהמ דריש רשפאש
] ךרדה עצמאב [ , עידוה הרבחהש ובתכ דימ לבא דרי אלש םהל רורבש .
תואכרע ןיעכ איה הרבחהש ןודל שי התעמו , רתויבו היה אלש הרבחל ףידעש
םיוצפ ול םלשל וכרטצי אלו סוטמב . ו םא עדוי יניא דספה הב שי הרבחל
סוטמב היה אלש רמול , כע לבא " ורקשיש הביס ןיא פ רמול היהש ו םש גרהנ ,
] מ םה ךכבש איצו םי הרבחה לע ער םש [ , ייולגאל אדיבעד אתלימב טרפבו .
הרבחה םא ןכלו לע ותשא תא ריתהל שיש הארנ סוטמהמ דרי אלש הל רורב
ב ידי " ד , לבא דרי אלש ועבק המ ךמס לע הרבחהמ לואשל ףידע , ךיא םה
הז רבד םיעדוי . כע " שושחל ךירצ םא ןודל שי רורב הרבחל ןיא םא םג פ
הימחנ ןמלז ברה ןואגה גרבדלוג
29
סוטמהמ דריש ךכל הביס היה אל םא , ] םיוסמ םוקמל עסנש ונל עודיש ןוגכ
יוסמ הרטמלו י תמ תדרל הביס ןיאש , דרי אמש םיששוח םא ןודל שי הזב [ .
שלשב הנהו ת תוא ןורקעב שי תורחאה תונוגעה ה ה קפס , יהנש איהו
רורבש םוי ותואב םוקמב ויהש ונל , ה שוחל שי םא ל י אמש אצ ןינבהמ ו םדוק
עוגיפה , ולצינו .
טילש ץרווש ברה לש ורמאמב יתיארו " גרבנרא ברהמ איבהש א
צז " בתכש המל המידש ל יבמה " ךרד ותואב תמ ואצמו ךרדב ךלהש ימב ט , ךכ
םישנאהש עמשמש ונינינעב םג לתל שיש םיגורה ואצי ןינבב ויה וא וכלה תו
ןינבל וכלהש ולא םהש . נעלו " ד לוקל םג קלחל שי א רמוחל םגו א , הדבועבש
יבמה לש " גורה ואצמו ךרדב דחא ךלה ט , יבמה שדיחו " ש ט הזש ןילות גורהה
אוה אוה ותוא ה ךרד ותואב ונתאמ ךלהש םדא . ףא ןדיד ןודינב לבא ונעדיש
דחא ךלהש , ח םירחא םיגורה שיש רורבו םיגורה הברה ונאצמ לבא ץו הזמ
ךלהש , א " מ היאר המ כ ה ונתאמ ךלהש ותוא אוה םהמ דחאש ואצמש םיגורה
גרהנ שיא ותואש חיכומ הניא םיגורהה תאיצמ ירה . ו ינש דצמ , םיקלוחהל םג
לע יבמה " בר םהו ט םי , וז ךרדב ךלהש ףאש הזב אקוד ונייה , היאר ןיא לבא
הזמ ךלהש ותוא הזש גורה ואצמש , ג רחאש ןכתי ירהו " ךלה כ גרהנ רחאהו
אלו אוה , העשב הזה םוקמב היה שיאהש טילחנש קר ונל יד ןדיד ןודינב לבא
לפנ ןינבהש . רזחש רמול הביס ונל ןיא םשל ךלהש ןויכ רמול שי הזבו
וירוחאל םשמ אציש וא , ראשהל היה ותעד ירהו , ו רבס רמול שי רתוי ת ןאכ
אצמנ היה ןאכ , ןאכמ ךלה אלש ונייה , תוכיראב יתבתכ םגו לע ךומסל שי םא
הקזח םוקמ ותואב ראשנש אתיימק , תכל חלוש ינאו " הרטמב יתבתכש המ ר
ןייעיש הזב , םתעד תוח עומשל חמשאו םינברל םתוא הארי םגו .
תונוגע ןינעב יתבתכ תובר םינש ינפל הנהו , בר ןמז רחאו נ ספד ה
י קלח ןימוחתב הבושתה " ב , ו שי הבושת םש םג רגהמ " אריפש א ה ישארה בר
של רבע , לעהש המ יפלש הארנו י תח תבושתמ םש ית " עהא ס " ןמיס ז ס " ה
י ורבעש לכש " םש ןייע תמש בור שי עדונ אלו שדוח ב , א " םא םג כ רמאנ
עיגה םגשו םוקמב ראשנש הקזח שיש ןאכ ונבתכש הז ןינעש ךלהש םוקמל
םימואתה ילדגמ ןוסאמ תונוגעה ןינעב הבושת
30
םימואתה ןינבל , קפס אלא וניאש רמאנ םא םג , מ " םוקמ שי מ המ יפל ריתהל
ב יתבתכש א םישנא וגרהנ יאדובש רחאמש הבושת " ואצי כ יח תקזחמ , נו י ןת
תמש ונל ירבו רזח אלש בורה חכמ ריתהל . המ תא תוארהל שקבא לבא
םיקהבומ םינבר השלשל יתבתכש , תכ םג םאו " ר םיכסי , םג ינא תעדל ףרטצמ
םיריתמה .
תונוגעה תשולש לכב הנהו ןינבב ויה ןהילעבש תויודע שי , תבש . ס .
תודע שי תעשב ןינבב היהש ניא קפסהו עוגיפה ה לצינ אמש אלא . בו א . נ . ג . שי
ןינבב היהש הרשכ תודע 22 תוקד עוגיפה ינפל , הארנכש דחאמ תודע שיו
העשב ןינבב היהש תוצמ רמוש וניא 8:50 עוגיפה רחא הזש , וז תודעש הארנו
בשחנ ת ומות יפל חיסמכ , ירהש דיעמ קר עשב וילא לצלצש ה 8:50 , יאו ונ
יעמ תמש ד , ךכש אנדמואב ןיבהל ןתינש אלא הוה , רחאש תמ ךכ , ו רשפא
ומות יפל ארקנ הזש , היהש בצמה ראתל אבש , אב אלו תתימ לע דיעהל
ולפ ינ .
סב הארנ ןכו . ב . תויודע המכ שיש ןינבב העש ותואב היהש , ןכתיו
ומות יפל חיסמ בשחנ הזש דאמ , ג ךרכ םיקסופה רצוא ןייעו ' ג דומע גצ ףד '
הש המ יבמהמ ואיב " יוגה םאב ט הניפסב ותא וגילפה ופתושו ןבוארש רמא
לכו הניפסה העבטו לוצינ אוה קרו ותמ הכותב רשא שונאה , ןבואר האר םג
תפש לע םיתמ ופתושו םיה , כ בת הזב שיש ה רפיס רבכ ירהש םירבד תמדק
הניפסב םיאב ויהש וינפל ןינע ועבטנ םלוכו , םלוכמ יכ ורופיס ךרד היה הזו
אל אוה אלא הניפסב ולצינ , לסמ בישחו " רהל וליפא ת " ן . םש ואיבהש ףאו
ח השמ תאשממ " ילואש הזב םגמגש ב סל אלו דיעהל יוגה תנווכ י פ ו םירבד ר ,
ש השעמה היה ךכש וירבד ראבמ אוה ןכל , ש אצמנ ןכש ןויכו ןינע ןאכ ןיא
ונינעכ אלש ול ךומס , מו " יבמה לע קלוח וניאש םייס מ " ט , שיו נסל ופרצל ףי .
רפסל קר אלא ינולפ תתימ לע רפסל אב וניאש ונינינעב הנהו תולשלתשה
לצינ אל המל ןינעה , או " היהש הז ןינעש רמול שי כ והז השעמ תעשב ןינבב
דיעהל אבש הזש הארנ אלש ומות יפל תודע , יאדובו טושפ הזש בשוח ירכנה
הימחנ ןמלז ברה ןואגה גרבדלוג
31
ןינבב היהש רורבש , סה קר י רופ אוה זא היה המ . מו " םא ררבל שי מ ולא לכ
ס י םמצעב םירבדה ורפ , לאשל הבושת היהש וא ת במ וא השאה " ד .
נעל םירבדה תנקסמ " בל שיש הארנ תונוגע שמחש ד " םריתהל ד ,
ו ג שי תונוגע שלש " ריתהל תורבס כ , תכ םא הז לכ לבא " ר םינבר תשולש דועו
וריתיו ומיכסי םיקהבומ , םג יזא םהמע ףרטצמ ינא י רחאל םריתהל " שדוח ב .
ודידי
ז . נ . גרבדלוג

םימואתה ילדגמ ןוסאמ תונוגעה ןינעב הבושת
32
בכל ' ומ " זרגה ר " טילש גרבדלוג נ " א ,

ןלהלדכ ריעהלו ותבושת תלבק רשאל יננה ,

א ( תכ " לכב סוטמה עגפש תונומתהמ םיעדוי ךיא יתראב אלש בתכ ר
תוילעמה . הנומתה יפל , ןינבה עצמאב ויה תוילעמה , ועצמאב עגפ סוטמהו ,
ןלוכב עגפ סוטמהש הארנ סוטמה בחור יפלו , שמכו " ב כ תוגרדמ .
ב ( ב סרק ינופצה ןינבה 10:29 . עגונ וניא הרואכל יכ ויתרכזה אל , םאש
המוק לעמש ולא לכל תורשפא התיה אל 92 לצנהל , לפנכ םלוכ ןיד ירה
שאה ןשבכל .
ג ( ד ןודינב . ל . , הסיטה הליחתהש ינפל סוטמהמ דריש ןכתיש יתנוכ
ןוטסובמ . םייניב תנחת םוש התיה אל , יש דואמ קוחר ןכלו דר .
ד ( א ןודנב . ז . , ןושארב עוגיפה ללגב ינשה ןינבה תא וניפ , תרעשהכו
תכ " ר .
ה ( הלאשה תביתכ זאמ , אצמנ DNA ת לש . ס . , ל ותוא וושהו DNA לש
וירוה , ןוילימ םישלשב דחאמ תוחפ אוה הזכ דחא דוע שיש יוכיסהו . הרואכל
תכ תעדל " קהבומ ןמיס הז םג ר , או " אשנהל הריתהל שי כ .
ו ( תכ " כ ר זו בת " ל , הנהו תורחאה תונוגעה ) א . נ . ג . , ת . ס . , ס . ב (. שי
תוא ןורקעב ו קפס שוחל שי םא ל י אמש דר ןינבהמ ו עיגהש ונל רורבש ףא
םשל , כע " ל . תכ תחנה הרואכלו " רקוב ותואב םדרשמב ויהש רורבד ר , לבא
עוגפה ינפל םשמ ודרי ילוא , אתיימק הקזחב ןודל שי הזבו . הרקמ שי םנמאו
הזכ , נדש פע םיקסופה וב ו " ז ) תכ םע שגפנש ןיול והילא ברה םהיניבו " ר ( ,
חא לבא " ואצמ כ DNA ירגהו " טילש בישילא ש " עירכה אלו הז לע ךמס א
תכ תלאש " ר . ג הרואכל לבא ' וז הלאשב םייולת םניא ונלש םירקמה . ירהש
א לש הרקמב . נ . ג . עוגיפה ירחאו ינפל יטרפה ווקל ולצלצ , דרי אלש רורבו
ה ינפל עוגיפ , שמלו " גרהנש רורב כ , תכו " ודמשנ אלו רשפא ילואד קפקפ ר
תוילעמה , פלו " תכ ירבדכ ןודל שי ז " ר , תרחא הלאש יהוז לבא .
הימחנ ןמלז ברה ןואגה גרבדלוג
33
ת לש הרקמבו . ס ) . ה אלול DNA ( , ותשאל ולש םילוצלצה ינשש ררבנ םא
) 8:20 ו 8:52 ( א ודרשממ ויה " נה הרקמל המוד כ " ל . רורב וניא םאו , אצמנ
הרומג החכוה ןיאש יהש ' ארקיעמ םש .
ס לש הרקמבו . ב . , יהש רוריבב עודי ' ןינבב עוגיפה תעשב ודרשמב
ינופצה , המוקל דרישו 78 . םש היהש וז הקזחו , יושע יאדוב ' תונתשהל .
ךכ לע ףסונו , יה םא וליפא ' המוקב 78 ינשה עוגיפה תעשב , ןכתי ןיידע
לצינש . נעלש ךכ " םלוכמ רתויב השקה אוה הז הרקמ ד .
ז ( תכ " ס לש םיסנכמה לע ךמס ר . ל . , םליאשמ םדא ןיאש , יהי אלש '
םורע . תמאה ןעמלו , ולש םיסנכמה םהש טלחומ רוריב ןיא , או " יארה רקיע כ '
ישניא ילשומ אלש ונכותו קנראה אוה .
ח ( תכ " ג רמל לצלצש דיעהש דעה םא ןד ר . העשב יטרפה ווקב 8:50 יה '
לסמ " ת . בתכב דיעהש יתרכזה יתלאשב , ה אלו יתרבס . הרסמנ וז תודע
בל רשק םוש ילב חוטיב תרבחל " ד . ךכ לע ףסונ , היב להנמשכ " ד , הנוי ברה
סיר , וילא לצלצ , קתנו חוטיבה תרבח תא תומרל םיצורש ובשוחב סעכ אוה
וקה תא , ג רמל לצלצ םנמאש ויפמ טלפנ םייתניב לבא . העשב יטרפה ווקב
8:50 . לסמ יאדוב והז הרואכלו " ת .
רזוח ינא תכל הדומו " ותבושתל הפצמו ר ,

בר דובכב
גיליוו יכדרמ


ב " כ םוי ה " לולא ח , סשת " ב

הרה ידידיל " טילש גיליוו יכדרמ ברה ג " א ,
ת תא וריכהש הבוט הרושב ובו ןורחאה ובתכמ יארקב יתחמש . ס .
נד לש הקידבב " םירוהה לש א , ריתהלו ךומסל שי וז הקידבב םגש הארנו . ןכו
םימואתה ילדגמ ןוסאמ תונוגעה ןינעב הבושת
34
בתכש המ דש ןכתי אלש . ל . סוטמהמ העיסנה עצמאב דרי , סנכנ םא ןינעלו
דרי אלש עידומש הרבחה לע ךומסל שיש הארנ סוטמל , ןאכ שיש חינמ ינאו
ולאשש םידוהיל וא השאל אל תאז עידוה אמתסמש ומות יפל חיסמ , םא םגו
ג הלאש ידי לע היה " תואכרעל המוד הרבחש רידגהל ןתינ כ , יאדכש טרפבו
אלש הרבחל ד היהי . ל . םיגורהה ןיב לולכ , ימולשתב ךבתסהל םהל המש
םייוציפ , סוטמל הלעש רקשב ואיצמיש םוקמ ןיא יאדובו . אל עגונב . נ . ג . ריעה
עוגיפה תעב ןינבב היהש היאר שיש ןוכנל .
תונוגעה עבש לכל ריתהל דבל שי יתילעהש המ יפלו , ה " ה :
א ( ת תשא . ס .
ב ( א תשא . נ . ג .
ג ( ש תשא . ל .
ד ( ד תשא . ל .
ה ( מ תשא . ר .
ו ( ס תשא . ל .
ז ( א תשא . ז .
תחא הנוגע קר ראשנו , ס תשא . ב . , ונבתכש המ לכ קיפסי אל רשאלו ,
מכו " תכ ש " ע עוגיפה רחא לוצינ אמש קפס ןאכ שי ירהש ר " תא בזעש י
םוקמה , ז ךרכ םיקסופה רצואב םנמא ' ףד 230 דב " ובתכש שיו ה , זו " שיו ל
ילב המחלמה רחא בר ןמז ורכז דבאנב הליחתכל ריתהל ובתכש לע תודע םוש
ותתימ , ר תבושתב ' ש קסירבמ גילעז החמש " םידחא םירבדב " גמ תוא ] הז
ר ןואגה לש רפס ' ןילבול לש הבר ןיקצלק והילא [ זו " אולהד יבור ירת שי יכ ל
גרהנש תמחמ אוה ונממ העידי תואכרעל ןיאו ודבאנו המחלמל ןיכלוהה בור ,
םתיבל ןיבתוכ םניאו המחלמל ןיכלוהה בור ןכו , בו יח רשא ןדיד ןודינב טרפ
דלונש דלוה תרושב לע בישה אלו םיבתכמ הל בתכו םולשב התא , יכ קפס ןיא
ףוס םהל ןיאש םיממ רתוי התימל םבור , אצת אל תאשנ םאו , לע ךומסל שיו
רה " ףוס םהל ןיאש םימב ומכ תמש בור שיד אכיהד ןודרוומ א , ןמז רבע םא
הימחנ ןמלז ברה ןואגה גרבדלוג
35
אשנהלו ריתהל ןיכמוס בר , ה תעד ףוריצבו ףידע ונינמזבד םינורחא , אה לעו
סב אבומה בקעי תובשד " ימד דבעידכ קחדה תעשבד חכ תוא סר ק , ףוסבו
תחא תבב יבור ירת ואוביש ךירצמד קחצי ןיעה תעדל םגד בתכ הבושתה
סב ראובמכ " ג תוא סר ק ,' י " התימל בור יוה ברקה הדשב ותדימעד ל , המו
ג אוה ותשאל בתוכ וניאש " התימל בור כ , זאו תחא תבב יבור ירת ואב ,
רבחמה ומע םיכסהו ] ר אוה " נכו ןיקצלק א " ל [ , כע " םיקסופה רצוא ל .
טועימ וא ויהש בור םאה ינשה ןינבמ ולצינ םישנא המכ ררבל יאדכ ונינינעבו ,
ש ףא " םידחא םירבדב " ולצינש עדונ אלו ויהש הלא קר סינכהש הארנ , קר
ולצינ םלוכ תמאב םא ותמש בור שי ךיא השקש .
עו " קלוחש לאיחי תחנמ רפסמ דוע איבהש המ םש םיקסופה רצוא ע
יבשל לפנ ילואש רבוסו , או " לאיחי תחנמה תרבסל םג ןדיד ןודינב ןכתי כ
דועו . תכל יתבתכש המ ףרצל שי התעמו " תורבס יתבתכש הממ םוליצ ר
לקהל ףרצל ןתינש םירחא . תכל עיצמ ינא ןכלו " םוקמ שי ותעדל םאש ר
דוע ףרצי ריתהל םיקהבומ םינבר ינש , רתיהה לע ךומסל שי םתעדל םאו
םהירבדכ השעי .
הבוט המיתחו הביתכ תכרבב םותחאו , םירבדמ רתוי עמשנ אלשו
םיער , היתוללקו הנש הלכת , היתוכרבו הנש לחת .
ז . נ . גרבדלוג

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->