Έτος 1ον

Κυριακή 23 Ιουνίου 2013

Αριθμός Φύλλου 3

« Θεού Λόγος », ενημερωτικό εβδομαδιαίο φύλλο με σκοπό την πνευματική και ψυχική ωφέλεια των ενοριτών
του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αχαρνών.
Έκδοση: Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αχαρνών - Κατσανδρή 8 - Αχαρνές - πλατεία Αγίου Γεωργίου
τηλ.: 210-2469823 - e-mail: agiosgeorgiosaxarnes@gmail.com
Web: https://sites.google.com/site/agiosgeorgiosaxarnes
Επιμέλεια: Παπαδόπουλος Ν. Δαυΐδ – Πρωτοψάλτης, Κατηχητής, Υπεύθυνος Διαδυκτιακής Επικοινωνίας
Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αχαρνών.

Διανέμεται δωρεάν εκ του Ιερού Ναού.

Κυριακή 23 Ιουνίου 2013 -

Κυριακῇ ὀγδόῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν ἁγίαν Πεντηκοστὴν
ἑορτάζομεν, Σήμερα τιμοῦνται Ἡ Ἁγία Ἀγριππίνα ἡ Μάρτυς, Οἱ
Ἅγιοι Ἀριστοκλῆς, Δημητριανὸς καὶ Ἀθανάσιος οἱ Μάρτυρες ἐν
Κύπρῳ ἀθλήσαντες, Ὁ Ἅγιος Εὐστόχιος ὁ Πρεσβύτερος καὶ οἱ σὺν
αὐτῷ, Ὁ Ὅσιος Ἡσύχιος τῆς Βάτου, Ἡ Ὁσία Ἐθελδρέδα ἡ βασίλισσα,
Ὁ Ὅσιος Βάρβαρος ὁ Μυροβλήτης, Ὁ Ὅσιος Νικήτας ἐκ Θηβῶν, Ἡ
Ἁγία Εἰρήνη ἡ πριγκίπισσα Μούρωμ, Ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὁ πρίγκιπας
Περεγιασλάβλ καὶ Βλαδιμὶρ Ρωσίας, Ἡ Ἁγία Εὐδοξία πριγκίπισσα
Βλαδιμίρ, Οἱ Ἅγιοι Γεώργιος καὶ Θεοδοσία ἐκ Ρωσίας, Ὁ Ἅγιος
Ἀρτέμιος ἐν Βέρκολᾳ Ρωσίας, Ὁ Ὅσιος Κορνήλιος ἐκ Ρωσίας, Ὁ
Ἅγιος Καλλίνικος ὁ Ἱερομάρτυρας ἐκ Βεροίας, Οἱ Ἅγιοι Γεράσιμος,
Νεόφυτος, Ἰωακείμ, Ἱερόθεος, Ζαχαρίας, Ἰωακείμ, Γεράσιμος,
Καλλίνικος, Μελχισεδέκ, Καλλίνικος οἱ Ἱερομάρτυρες καὶ οἱ σὺν
αὐτοῖς ἀθλήσαντες κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ἐν ἔτεσιν 1821 καὶ 1822, Οἱ
Ἅγιοι ἅπαντες Μάρτυρες ἐν Βλαδιμὶρ τῆς Ρωσίας, Σύναξις
Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Βλαδιμήρου ἐν Κιέβῳ, Σύναξις Ὑπεραγίας
Θεοτόκου τῆς Τρυφερῆς.

Κυριακή της Πεντηκοστής.

Μετά την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς, οι Απόστολοι και οι υπόλοιποι μαθητές του,
καθώς και οι γυναίκες που από την αρχή τον είχαν ακολουθήσει, η Παναγία Παρθένος Μαρία η
Μητέρα του, περίπου 120 άτομα, γύρισαν στο όρος των Ελαιών στην Ιερουσαλήμ και,
μπαίνοντας στο υπερώο, δηλαδή στον πάνω όροφο του σπιτιού εκεί, περίμεναν με προσευχή
την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την υπόσχεση του Σωτήρα Χριστού. Στο
μεταξύ εκεί, εξέλεξαν και τον Ματθία και τον συναρίθμησαν με τους ένδεκα Αποστόλους. Τότε
αυτοί πληρωθέντες από το Πνεύμα το Άγιο, άρχισαν να κηρύττουν και να καλούν τους
ανθρώπους να βαπτισθούν και να λάβουν κι αυτοί την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ό,τι είχαν

ακούσει και ζήσει κοντά στο Χριστό και δεν το είχαν τότε κατανοήσει, τώρα εν Αγίω Πνεύματι
το γνώρισαν και το επαγγέλλονται στο λαό. Τώρα γνωρίζουν ποια είναι η προοπτική της καινής
ζωής και που πρέπει να οδηγήσουν το λαό, γι’ αυτό και τους πρώτους τρεις χιλιάδες που
βαπτίστηκαν, τους οδηγούν στο Δείπνο της Ζωής, την Τράπεζα της Θείας Ευχαριστίας, όπου
στο εξής θα βρίσκεται συναγμένη η Εκκλησία ως σώμα Χριστού, θα τρέφεται με το Σώμα και
το Αίμα του Κυρίου και θα συμμετέχει έτσι στην αιώνια ζωή της Βασιλείας του Θεού. Με την
Πεντηκοστή δεν γεννήθηκε η Εκκλησία ως απλός θεσμός, αλλά ως συνεχής παρουσία της
χάριτος του Αγίου Πνεύματος, και γι’ αυτό η Πεντηκοστή δεν είναι ένα γεγονός που συνέβη
μια φορά κάποτε, αλλά είναι η ζωή της Εκκλησίας, ως αδιάκοπη κοινωνία του Αγίου
Πνεύματος.
Η Πεντηκοστή, αποτελεί τη γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας.
Ἀπολυτίκιον τῆς Πεντηκοστής
Ήχος πλ. δ'.
Ευλογητός ει, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλιείς αναδείξας, καταπέμψας
αυτοίς το Πνεύμα το άγιον, και δι' αυτών την οικουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα
σοι.

Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακής τῆς Πεντηκοστής
Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο.
Ζ΄.37 Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε
λέγων· Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. 38 ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς
εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. 39 τοῦτο δὲ
εἶπε περὶ τοῦ Πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύσαντες εἰς αὐτόν· οὔπω
γὰρ ἦν Πνεῦμα Ἅγιον, ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη. 40 πολλοὶ οὖν ἐκ τοῦ ὄχλου
ἀκούσαντες τὸν λόγον ἔλεγον· Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης· 41 ἄλλοι ἔλεγον·
Οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός· οἱ δὲ ἔλεγον· Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς ἔρχεται; 42
οὐχὶ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυῒδ καὶ ἀπὸ Βηθλέεμ τῆς κώμης, ὅπου ἦν
Δαυῒδ, ὁ Χριστὸς ἔρχεται; 43 σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι' αὐτόν. 44 τινὲς δὲ
ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, ἀλλ' οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ' αὐτὸν τὰς χεῖρας. 45
Ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς
ἐκεῖνοι· Διατί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν; 46 ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται· Οὐδέποτε οὕτως
ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος. 47 ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι·
Μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε; 48 μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν
Φαρισαίων; 49 ἀλλ’ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον ἐπικατάρατοί εἰσι! 50
λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ὁ ἐλθὼν νυκτὸς πρὸς αὐτὸν, εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν· 51 Μὴ ὁ
νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ ἀκούσῃ παρ' αὐτοῦ πρότερον καὶ γνῷ τί
ποιεῖ; 52 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐρεύνησον καὶ
ἴδε ὅτι προφήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας οὐκ ἐγήγερται 53 και ἐπορεύθη ἔκαστος εἰς τον
οἰκον αὐτοῦ. 8, 12 Πάλιν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησε λέγων· Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ
κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ' ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.

Ερμηνευτική Απόδοση.
Την τελευταία μέρα της μεγάλης γιορτής στάθηκε ο Ιησούς και φώναξε δυνατά
λέγοντας, οποίος δίψα ας έρχεται σε μένα και ας πίνει. Όποιος πιστεύει σε μένα,
όπως το είπε η Γραφή, θα τρέξουν από την καρδιά του ποταμοί ζωντανού νερού.
Και το είπε αυτό για το Πνεύμα πού θα έπαιρναν εκείνοι πού θα πίστευαν σ' αυτόν
γιατί ακόμη δεν ήταν Άγιον Πνεύμα, επειδή ο Χριστός ακόμα δεν είχε δοξαστεί.
Πολλοί λοιπόν από τον λαό, όταν άκουσαν τον λόγο έλεγαν αυτός είναι αληθινά ο
προφήτης. Άλλοι έλεγαν αυτός είναι ο Χριστός. Άλλοι έλεγαν μήπως από τη
Γαλιλαία έρχεται ο Χριστός; Μήπως δεν το είπε η γραφή πώς από τη γενιά του Δαβίδ
και από το χωριό Βηθλεέμ, πού καταγόταν ό Δαβίδ, έρχεται ο Χριστός; Χωρίστηκαν
λοιπόν οι γνώμες ανάμεσα στο λαό γι' αυτόν. Μερικοί δε από αυτούς ήθελαν να τον
πιάσουν, αλλά κανείς δεν άπλωσε χέρι επάνω του. Ήλθαν λοιπόν οι υπηρέτες στους
αρχιερείς και τους Φαρισαίους και τους είπαν εκείνοι, γιατί δεν τον πιάσατε να τον
φέρετε εδώ; Αποκρίθηκαν οι υπηρέτες, ποτέ δε μίλησε έτσι άνθρωπος, όπως αυτός
εδώ ο άνθρωπος. Οι Φαρισαίοι λοιπόν τους απάντησαν μήπως και σεις έχετε
πλανηθεί; Είδατε κανένα από τους άρχοντες ή από τους Φαρισαίους να πιστεύσει σ'
αυτόν; Όμως αυτός ο όχλος, πού δεν γνωρίζει τον νόμο, πιστεύει σ' αυτόν και γι'
αυτό είναι καταραμένοι. Τότε τους λέγει ο Νικόδημος, πού ήλθε στον Ιησού τη νύκτα
και πού ήταν ένας από αυτούς πού τον πίστευαν. Μήπως μπορεί ο νόμος μας να
κρίνει αυτόν τον άνθρωπο, αν προηγουμένως δεν ακούσει τον ίδιο και μάθει τί
ακριβώς κάνει; Τότε του αποκρίθηκαν και του είπαν μήπως και συ είσαι από τη
Γαλιλαία; Ψάξε να δεις, πώς κανένας προφήτης δεν έχει βγει ποτέ από τη Γαλιλαία.
Και ο καθένας πήγε στο σπίτι Του. Πάλι ο Χριστός τους μίλησε και τους έλεγε, εγώ
είμαι το φως του κόσμου, όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά
θα έχει μέσα του το φως της ζωής.

Ανακοινώσεις.
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2012-2013.
Έχουμε την τιμή και τη χαρά να
ανακοινώσουμε και συγχρόνως να
επαινέσουμε και να συγχαρούμε τα παιδιά
της κατώτερης βαθμίδας των κατηχητικών
συνάξεων (Δημοτικών Σχολείων) του Ι.Ν.
Αγίου Γεωργίου Αχαρνών που συμμετείχαν
στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που
διοργανώθηκε στα πλαίσια των Νεανικών
Δραστηριοτήτων της καθ’ ημάς Ιεράς
Μητροπόλεως το Εκκλησιαστικό έτος
2012-2013 και ολοκληρώθηκε στο
Δημοτικό Στάδιο Ιλίου την Κυριακή 16 Ιουνίου 2013.
Αξίζει να σημειωθεί πως τα παιδιά των κατηχητικών σχολείων καθ’ όλη την διάρκεια των
αγώνων, αγωνίστηκαν με ιδιαίτερο παλμό και παράλληλα με τις ικανότητες τους, επέδειξαν

θείο ζήλο και παρόλο τον πόθο για το έπαθλο, διακρίθηκαν για τη σοβαρότητα, την
ευγενική άμιλλα και την πειθαρχία.
Τέλος παρ’ ότι πρώτη φορά συμμετείχαν σε τουρνουά ποδοσφαίρου κατάφεραν να
κερδίσουν την πρωτιά σε επίπεδο ομίλου και την τρίτη θέση σε επίπεδο Μητροπόλεως,
χαρίζοντας ένα ακόμη κύπελλο στην ενορία μας μετά από αυτό που το 2011 χάρισαν τα
παιδιά των κατηχητικών συνάξεων της ανώτερης βαθμίδας (Λυκείου).
Συγχαρητήρια παιδιά!
Διαγωνισμός Τραγουδιού.
Στα πλαίσια του πρώτου διαγωνισμού σύνθεσης, στίχου και ερμηνείας τραγουδιού που
φέρει τίτλο «Να μοιράσουμε τη ζωή μας ο ένας στον άλλο» της Ιεράς Μητροπόλεως
Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως που ολοκληρώθηκε στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ στις Εργατικές Πολυκατοικίες, Λόφος Προφήτη Ηλία την
Πέμπτη 20 Ιουνίου συμμετείχε και η ενορία μας με το τραγούδι « Προσφέρω », σε στίχο,
μουσική και ερμηνεία μαθήτριας της Μέσης βαθμίδας κατηχητικών συνάξεων του Ιερού
Ναού Αγίου Γεωργίου Αχαρνών και της Α’ τάξης του Γυμνασίου.
Θεωρούμε πως το τραγούδι της ενορίας μας έχρηζε μία από τις τρείς πρώτες θέσεις.
Ευχόμαστε αν και απογοητευμένοι από τα αποτελέσματα, την επόμενη χρονιά να
αναδειχτεί αξιοκρατικά το πραγματικά καλύτερο τραγούδι.
Συγχαρητήρια στους διοργανωτές της εκδήλωσης στους γονείς των παιδιών και στον
π. Γεώργιο Καριάμη προϊστάμενο του Ιερού Ναού για την ηθική στήριξη που πρόσφερε
με την παρουσία του στην εκδήλωση.
Δραστηριότητες ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αχαρνών.
Σας υπενθυμίζουμε τις εβδομαδιαίες ενοριακές δραστηριότητές μας.
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής ( κάθε Παρασκευή 17:00 π.μ. 21:00 μ.μ.).
Τμήματα όλων των βαθμίδων Κατηχητικών Συνάξεων ( κάθε Σάββατο 16-18 μ.μ.
από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Μάιο ).
Σχολή Παραδοσιακού Δημοτικού Τραγουδιού (κάθε Σάββατο 18-19 μ.μ.).
Κινηματογραφική λέσχη για νέους (κάθε Κυριακή 17-18.30 μ.μ. ). Βρίσκεται υπό
μελέτη.
Κύκλος Μελέτης Αγ. Γραφής. ( κάθε Τετάρτη 17-18 μ.μ. ).
Οικονομική ενίσχυση σε απόρους.
Διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες της Ενορίας
Ιατρική περίθαλψη σε ανασφάλιστους ενορίτες από 2 ( δύο) εθελοντές Γιατρούς
( Παθολόγους ).
Η ενορία μας διαθέτει ποδοσφαιρική ομάδα επ ονόματι "Τροπαιοφόροι"
Συμμετέχοντας στα τουρνουά ποδοσφαίρου της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου Αχαρνών
και Πετρουπόλεως.

Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.