You are on page 1of 4
Παλιοί, μέοι και αιώμιοι ήρφες ΢ηε δςή μαξ μη ήνςεξ μαξ

Παλιοί, μέοι και αιώμιοι ήρφες

΢ηε δςή μαξ μη ήνςεξ μαξ πνεηάδμκηαη. Απμηειμύκ όκεηνμ γηα μαξ, μαξ θάκμοκ κα ζθεθηόμαζηε όηη έπμομε δοκάμεηξ ηηξ μπμίεξ ακ ηηξ αλημπμηήζμομε μπμνμύμε κα γίκμομε λεπςνηζημί άκζνςπμη, κα πνμζθένμομε θάηη αιιηώηηθμ ζημκ θόζμμ. Ήνςεξ είκαη εθείκμη πμο πηζηεύμοκ ζε έκα ζθμπό θαη ιεηημονγμύκ με γκώμμκα ηε ζοζία θαη ηεκ αγάπε θαη ηεκ ζηαζενόηεηα πάκς ζημ ζθμπό ημοξ. Ήνςεξ είκαη αοημί πμο βμεζμύκ ημοξ άιιμοξ θαη ηεκ θμηκςκία κα πνμπςνήζμοκ. ΢ήμενα, ε ζύγπνμκε δεμημονγία, ιμγμηεπκία, θηκεμαημγνάθμξ, ΜΜΓ, οπμιμγηζηέξ, δεμημονγμύκ ήνςεξ πμο ενςημηνμπμύκ με ημ θαθό, ιεηημονγεί πμιύ ημ μαύνμ μέζα ημοξ, παιεύμοκ κα δηώλμοκ ημ θαθό από ημκ θόζμμ πνεζημμπμηώκηαξ ηηξ μεζόδμοξ ημο (βία, εθδίθεζε, ζάκαημ). Αθόμε θαη μη θςμηθμί ήνςεξ πνεζημμπμημύκ ηεκ απάηε, ημ ρέμα, ημ πημύμμν, ηε βία γηα κα πεηύπμοκ ημ θαιό. Γεκηθά ζημοξ ζύγπνμκμοξ ήνςεξ επηθναηεί ε ιμγηθή «μ ζθμπόξ αγηάδεη ηα μέζα». Καη μη ήνςεξ είκαη εκηαγμέκμη ζε έκα πιαίζημ εμπμνεομαημπμίεζεξ θαη θένδμοξ, πμο ζεμαίκεη όηη γηα κα μκεηνεοηείξ, πνέπεη κα πιενώζεηξ ! Τπάνπμοκ ήνςεξ ηεξ δηπιακήξ πόνηαξ πμο δεκ ημοξ γκςνίδμομε. Γίκαη εθείκμη πμο πςνίξ κα κμηάδμκηαη γηα ημκ εαοηό ημοξ παιεύμοκ κα δώζμοκ αγάπε θαη πανά θαη δςή ζημκ θόζμμ. Ήνςεξ μπμνεί κα είκαη μη γμκείξ θαη μη δάζθαιμη. Ήνςεξ μπμνεί κα είκαη όζμη ακηέπμοκ ηηξ ιμηδμνίεξ ηςκ άιιςκ γη’ αοηό πμο πηζηεύμοκ. Ήνςεξ είκαη αοημί πμο ηειηθά μπμνμύκ κα κηθήζμοκ ημκ εαοηό ημοξ. Γηα ηεκ Γθθιεζία αιεζηκμί ήνςεξ είκαη μη άγημη. Η ζπέζε ημοξ με ημ Υνηζηό ημοξ δίκεη αγάπε, ζηαζενόηεηα, αιεζηκή αζθάιεηα. Αθόμε θη όηακ παιεύμοκ μέπνη ημ ζάκαημ με ημ θαθό δεκ επηιέγμοκ κα θάκμοκ θαθό ζημκ θόζμμ θαη ζημοξ άιιμοξ, αιιά με ηεκ δύκαμε ηεξ πίζηεξ, ηεξ πνμζεοπήξ, ηεξ οπμμμκήξ, ηεξ αγάπεξ αιιάδμοκ ημκ εαοηό ημοξ θαη ημκ θόζμμ. Σο καλοκαίρι αλλά και ζ’ όλη ηη ζφή μας μα θσμόμαζηε όηι η μεόηηηα ζσμδέεηαι με ηημ πίζηη και ηο

Υριζηό, για μα έτει μόημα. Να θσμόμαζηε ηοσς αληθιμούς ήρφες ποσ είμαι οι άγιοί μας. Και ο Υριζηός

δεμ θα μας εγκαηαλείυει.

(Πεγή : Ι.Μεηνμπ.Ιιίμο, Απανκώκ & Πεηνμοπόιεςξ, Καηεπεηηθό Βμήζεμα 2012-2013)

Γμφριμία με ηοσς Αγίοσς μας : Οι Άγιοι Πάμηες

Η Κονηαθή ηςκ Αγίςκ Πάκηςκ είκαη ε ηειεοηαία Κονηαθή ημο «Πεκηεθμζηανίμο». Με αοηήκ ηειεηώκεη μ

θηκεηόξ θύθιμξ ηςκ εμνηώκ πμο άνπηζε από ηεκ Κονηαθή ημο Σειώκμο θαη Φανηζαίμο. Η Κονηαθή ηςκ Αγίςκ

Πάκηςκ είκαη ε ζθναγίδα θαη ημ ηέιμξ ηεξ μεγάιεξ εμνηαζηηθήξ αοηήξ πενηόδμο θαη μαξ πανμοζηάδεη ημοξ θανπμύξ ημο Αγίμο Πκεύμαημξ, ημοξ Αγίμοξ Πάκηεξ, ημοξ «ηεκ γεκ μονακώζακηαξ». Γίκαη απόδεηλε ημο ένγμο ηεξ Γθθιεζίαξ θαη πανμοζηάδεη «όζα αγαζμδόηςξ εγίαζε ημ πκεύμα ημ άγημκ» ζημκ θόζμμ.

Γμνηή ηςκ Αγίςκ Πάκηςκ ημοξ πνώημοξ αηώκεξ ήηακ εμνηή μόκμ ηςκ Μανηύνςκ. Η εμνηή ηηηιμθμνείηαη «ηςκ Αγίςκ Πάκηςκ», αιιά ημ ζοκαλάνη ηεξ εμέναξ επηζεμαίκεη όηη θαη' αοηήκ επηηειείηαη ε μκήμε «ηςκ αγίςκ θαη θαιιηκίθςκ μανηύνςκ ηςκ εκ πάζε ηε μηθμομέκε θαηά δηαθόνμοξ θαηνμύξ μανηονεζάκηςκ οπέν ημο μκόμαημξ ημο Μεγάιμο Θεμύ θαη ΢ςηήνμξ Ημώκ Ιεζμύ Υνηζημύ».

Έζης θη ακ ε εμνηή λεθίκεζε γηα ημοξ Αγίμοξ Μάνηονεξ θαη επεθηάζεθε ζηε ζοκέπεηα γηα Πάκηεξ ημοξ Αγίμοξ, μη Άγημη Παηένεξ ζέζπηζακ ηε ζοιιμγηθή αοηή εμνηή γηα ημοξ ελήξ ιόγμοξ :

1. Γηα κα μαξ δείλμοκ όηη θαηεβαίκεη ημ Άγημ Πκεύμα, μ Θεόξ θαη ακεβαίκεη ζημκ μονακό μ πμσθόξ άκζνςπμξ. 2. Πμιιμί άγημη είκαη γκςζημί θαη ηημώκηαη με εμνηέξ θαη πακεγύνεηξ θαη ιηηακείεξ. Όμςξ οπάνπμοκ θαη πμιιμί άγκςζημη θαη αθακείξ άγημη, γκςζημί ζημ Θεό, «κέθμξ μανηύνςκ». Αοημύξ ημοξ αγκώζημοξ ηημά ε Γθθιεζία, όζμη «θαηά Υνηζηόκ επμιηηεύζακημ εκ Ικδμίξ θαη Αηγοπηίμηξ θαη Άναρη θαη Μεζμπμηαμία ηε θαη Φνογία θαη ημηξ άκςζεκ ημο Γολείκμο. Έηη δε θαη εκ πάζε ηε Γζπενία άπνη θαη αοηώκ ηςκ Βνεηηακηθώκ κήζςκ, απιώξ εηπείκ εκ Ακαημιή θαη Δύζεη». Γίκαη ημ μκεμείμ ημο Αγκώζημο ΢ηναηηώηε ηεξ Ονζμδμλίαξ ε πανμύζα εμνηή !

3. Γηα κα δεημύμε ηε βμήζεηά ημοξ, γηα κα μημμύμεζα ημ βίμ ημοξ…

4. Όιμη μη άγημη πμο ηημώκηαη πςνηζηά είκαη επηβεβιεμέκμ κα ζοκαζνμηζζμύκ ζε μηα θμηκή εμνηή γηα κα

οπμγναμμηζζεί μ' αοηόκ ημκ ηνόπμ όηη όιμη μαδί αγςκίζζεθακ γηα έκα Υνηζηό, ζε έκα θμηκό ζηάδημ ηεξ ανεηήξ, οπό εκόξ Θεμύ ζηεθακώζεθακ θαη ζοκέζηεζακ ηεκ «μίακ Γθθιεζίακ», πνμηνέπμκηαξ θαη εμάξ κα αγςκηδόμεζα

με όιεξ μαξ ηηξ δοκάμεηξ «ημκ ίζμκ αγώκα» με αοημύξ, ώζηε όηακ μ Αγςκμζέηεξ Υνηζηόξ μαξ θαιέζεη ζηεκ εκ μονακμίξ πακήγονε ηςκ πνςημηόθςκ, κα μπμνέζμομε κα ζοκανηζμεζμύμε μεηά ηςκ Αγίςκ ημο !

5. Γηα ημοξ επηγεκεζμμέκμοξ αγίμοξ !

ύζηαημκ…» ζα ζογθαηανηζμεζμύκ με ημοξ Αγίμοξ… Έπεη μηα θαηαπιεθηηθή δοκαμηθή ε πανμύζα εμνηή. Γίκαη πνμιεπηηθά θαη «δηθή μαξ» εμνηή !

ΣΟ ΜΗΝΤΜΑ ΣΗ΢ ΓΟΡΣΗ΢ Μάνηονεξ ημο Υνηζημύ θαη Άγημη δεκ είκαη μόκμ εθείκμη πμο έποζακ ημ αίμα ημοξ γηα ηεκ πίζηε ημο Υνηζημύ. «Μάνηονεξ» είκαη όιμη όζμη αγςκίζζεθακ θαη αγςκίδμκηαη ημκ αγώκα ηεξ Υνηζηηακηθήξ δςήξ με αθνίβεηα θαη ζοκέπεηα… Γίκαη «μανηύνημ πκεύμαημξ» ε θαζεμενηκή βίςζε ημο ιόγμο ημο ΢ηαονμύ, ε ΢ηαύνςζε ηςκ παζώκ θαη ηεξ θαθίαξ μαξ, ε ακαθαίκηζε ηεξ ροπήξ μαξ.

Η

μαξ, ε ακαθαίκηζε ηεξ ροπήξ μαξ. Η (πμο ζα γίκμοκ ζηε ζοκέπεηα

(πμο ζα γίκμοκ ζηε ζοκέπεηα άγημη), γηα όζμοξ «πνόηενμκ θαη

ΣΟ ΑΠΟΛΤΣΙΚΙΟ ΣΗ΢ ΓΟΡΣΗ΢ Σςκ εκ όις ης θόζμς Μανηύνςκ ζμο, ςξ πμνθύνακ θαη βύζζμκ ηα αίμαηα, ε Γθιθεζία ζμο ζημιηζαμέκε, δη' αοηώκ βμά ζμη, Υνηζηέ μ Θεόξ. Tς ιαώ ζμο ημοξ μηθηηνμμύξ ζμο θαηάπεμρμκ, εηνήκεκ ηε πμιηηεία ζμο δώνεζαη, θαη ηαηξ ροπαίξ εμώκ ημ μέγα έιεμξ.

(Πεγή : http:/ /www.monipetraki.gr)

Μαγειρική : ΢σμηαγή για έμα ΘΑΤΜΑ

Τιηθά :

Γθηέιεζε :

1 θμύπα θαηαπηεζμέκμξ ζομόξ ,

2 θμύπεξ ζηνεξ ,

2-3 θμοηαιηέξ ηύρεηξ ,

1 δόζε απειπηζία , ιίγε ζιίρε θαη αδηαθμνία γηα ημ ηη ζομβαίκεη ,

1

μεγάιε θμοηαιηά «δεκ έπς άιιε επηιμγή» ,

4

γεμάηεξ θμύπεξ ειπίδα ,

2

γεμάηεξ θμύπεξ «ηένμα πηα»

3/4 θμύπαξ θαηεπείγμοζα ακάγθε γηα δνάζε

Βάιηε όια ηα παναπάκς οιηθά ζε έκα μεγάιμ μπςι. Υηοπήζηε δοκαηά πνμζζέημκηαξ πμιιά ΔΑΚΡΤΑ. Θα ηδνώζεηε ιηγάθη αιιά πνέπεη κα ηα δομώζεηε πμιύ θαιά, όζμ πνεηάδεηαη γηα κα μηθνύκμοκ πμιύ, κα ειαπηζημπμηεζμύκ. Κιείζηε ηε δύμε μεηαλύ δύμ θύιιςκ ΓΛΠΙΔΑ΢ θαη ΟΝΓΙΡΟΤ θαη θηηάληε μηα μηθνή μπάια. Παζπαιίζηε ηε με ανθεηή ΠΙ΢ΣΗ, γηα κα μεκ θμιιήζεη θαηά ημ πιάζημμ. Καιύρηε ηε με έκα πέπιμ ΓΜΠΙ΢ΣΟ΢ΤΝΗ΢, μάνθαξ «Όια ζα πάκε θαιά», θη αθήζηε ηε κα θμοζθώζεη ανθεηή ώνα. Σμπμζεηήζηε ηε δύμε ζημ θμύνκμ πμο έπεηε πνμζενμάκεη εδώ θαη θαηνό με ΠΡΟ΢ΠΑΘΓΙΓ΢ θαη ΚΟΠΟΤ΢. Αθήζηε ηε κα ζηγμρεζεί με ηε δεζηαζηά ηεξ ΑΓΑΠΗ΢ !! Φήζηε ηεκ όζμ πνεηαζηεί θη αθήζηε κα θνοώζεη ζηγά-ζηγά με ηεκ ΠΓΠΟΙΘΗ΢Η όηη ημ απμηέιεζμα ζα είκαη πμιύ πεηοπεμέκμ !

ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΥΝΙΔΙ… & ΔΙΑ΢ΚΓΔΑ΢Η !!!!

ΣΑ ΚΡΤΜΜΓΝΑ ΢ΗΜΑΙΑΚΙΑ

Σμ παηπκίδη παίδεηαη ςξ ελήξ: Σα παηδηά πςνίδμκηαη ζε 2 μμάδεs (ηεκ
Σμ παηπκίδη παίδεηαη ςξ ελήξ:
Σα παηδηά πςνίδμκηαη ζε 2 μμάδεs (ηεκ θάζε μηα απμηειμύκ 3
ή
θαη πενηζζόηενμη παίθηεs). Κάζε μμάδα δηαιέγεη μία
πενημπή όπμο εγθαζηζηά ημ ανπεγείμ ηεξ.
Οη δύμ πενημπέξ πςνίδμκηαη μεηαλύ ημοξ με θάπμημ ηνόπμ
(π.π. ακ είκαη ηζημέκημ, με μηα θημςιία). Καη μη δύμ μμάδεξ
έπμοκ από έκα ζεμαηάθη πμο ημ θνύβμοκ ε θάζε μηα ζηε δηθή
ηεξ πενημπή.
΢θμπόs ημο παηπκηδημύ είκαη ε θάζε μμάδα κα ακαθαιύρεη ημ
ζεμαηάθη ηεs ακηίπαιεs μμάδαs θαη κα ημ θένεη ζηεκ δηθή ηεξ
πενημπή .Δεκ είκαη ςζηόζμ εύθμιμ κα επηηεοπζεί έκαξ ηέημημξ
ζηόπμξ, γηαηί μεζμιαβμύκ θάπμηεξ δύζθμιεξ πιεονέξ ημο
παηπκηδημύ. Κάζε θμνά πμο έκαs παίθηεs αγγίδεη ημκ ακηίπαιό
ημο θαη θςκάδεη «πάγςζε», μ ακηίπαιμξ παίθηεξ είκαη
οπμπνεςμέκμξ κα μείκεη αθίκεημξ γηα δέθα δεοηενόιεπηα, πμο
ηα μεηνάεη μ ίδημξ (μ αθίκεημξ) με ζπεηηθά ανγό νοζμό. Μεηά
από αοηή ηεκ πμηκή ειεοζενώκεηαη θαη ζοκεπίδεη κα ράπκεη.
Νηθήηνηα είκαη ε μμάδα πμο ζα ακαθαιύρεη πνώηε ημ θνομμέκμ ζεμαηάθη ηεξ άιιεξ μμάδαξ. Γίκαη έκα πμιύ
ζοκανπαζηηθό παηπκίδη ! Δμθημάζηε ημ !

ΛΑΒΤΡΙΝΘΟ΢

ΛΑΒΤΡΙΝΘΟ΢ ΒΡΓ΢ ΣΙ΢ ΔΙΑΦΟΡΓ΢ ΢ΣΑΤΡΟΛΓΞΑ (Πεγή : http://www.paidevo.gr/kids ) 4

ΒΡΓ΢ ΣΙ΢ ΔΙΑΦΟΡΓ΢

ΛΑΒΤΡΙΝΘΟ΢ ΒΡΓ΢ ΣΙ΢ ΔΙΑΦΟΡΓ΢ ΢ΣΑΤΡΟΛΓΞΑ (Πεγή : http://www.paidevo.gr/kids ) 4

΢ΣΑΤΡΟΛΓΞΑ

ΛΑΒΤΡΙΝΘΟ΢ ΒΡΓ΢ ΣΙ΢ ΔΙΑΦΟΡΓ΢ ΢ΣΑΤΡΟΛΓΞΑ (Πεγή : http://www.paidevo.gr/kids ) 4
ΛΑΒΤΡΙΝΘΟ΢ ΒΡΓ΢ ΣΙ΢ ΔΙΑΦΟΡΓ΢ ΢ΣΑΤΡΟΛΓΞΑ (Πεγή : http://www.paidevo.gr/kids ) 4
ΛΑΒΤΡΙΝΘΟ΢ ΒΡΓ΢ ΣΙ΢ ΔΙΑΦΟΡΓ΢ ΢ΣΑΤΡΟΛΓΞΑ (Πεγή : http://www.paidevo.gr/kids ) 4