Doc.

dr Ţivojin Petrović Home Metode za proučavanje budućnosti Predviđanje budućnosti se od samog svog početka razvijalo u dva smera: u smeru predviđanja prirodnih pojava koje su od ţivotne vaţnosti i u smeru predviđanja društvenih događaja. Prema ovom prvom uočeno je da je promena godišnjih doba periodična i da je u vezi sa poloţajem određenih nebeskih tela. Npr. sunce porastom duţine senke najavljuje dolazak jeseni i zime. Ta predviđanja su uglavnom bila astronomske i metereološke prirode. Tako je u starom Egiptu bilo od ţivotne vaţnosti za čitav narod predviđanje poplava reke Nila. Ponavljanje poplava moglo se dovesti u vezu sa poloţajem određenih nebeskih tela. Drugi smer predviđanja odnosi se na društvene promene kao što su: napad neprijatelja, zavere, ubistva, bolest glad i sl. Proroci koji su predviđali određene društvene pojave uţivali su veliki ugled među svojim narodom, pa su imali i snaţan uticaj na sudbinu tih naroda. Ključnu ulogu njihovog predviđanja igralo je posebno duševno stanje u koje su zapadali, navodno pod uticajem viših sila. Duţnost sveštenika i proroka bila je da zapaze znak upozorenja, a zatim da ga pravilno protumače. Osnov svakog prognoziranja je uočavanje zakonitosti koje povezuju vremenski odvojene, ali i sadrţajno različite pojave i na osnovu tih zakonitosti predvideti kretanja budućih događaja. Iako je prognoziranje dugi niz godina bila puka izmišljotina vračeva, ipak se prve ozbiljne privredne prognoze uočavaju početkom 20. veka. Predviđanje zaliha i potreba bilo je nuţno zbog razvitka industrije i trgovine. Količine robe sve su veće, a dobra prognoziranja opsega prodaje rezultovala su manjim količinama robe na zalihama i manjim gubicima. Vremenom je došlo do stvaranja i razvoja prognostičkih metoda koje su sada omogućavale i predviđanje kvalitativnih promena. Naravno, te metode su svoju prvu primenu našle u privredi SAD, Velike Britanije i Francuske. Postoji mnogo metoda za proučavanje budućnosti: Projektovanje trenda

scenario ne samo da ekstrapolira trenutna kretanja. Upotreba modela u predviđanju učinila je mogućim uvođenje nekih sloţenijih pristupa. kompjuterskih igrica. Ova tehnika nastoji da izvede nekakvu korist iz mišljenja grupe stručnjaka izbegavajući nedostatke koji su karakteristični za njihov odbor. vozića ili. projektovanje moţe biti zasnovano na naprednim statističkim tehnikama ili jednostavnom posmatranju. što je moguće matematički uraditi. prepoznaju se kao njegova pribliţna vrednost. i predviđanja. Uzročni modeli Većini nas modeli su poznati iz detinjstva u obliku modela automobila. s obzirom da predstavljaju odabrane aspekte originala. Ova metoda je zasnovana na brojnim pretpostavkama. . Ovo naglašava razliku između podešavanja linije u istorijskim podacima. Suprotno tradicionalnim poslovnim predviđanjima ili marketinškim istraţivanjima. Delfi metoda Delfi metoda se zasniva na pretpostavici da je zbirno mišljenje stručnjaka koristan metod predviđanja u odsustvu pouzdanih podataka na kojima se zasnivaju tradiocionalne metode predviđanja. medvedića. Scenario Metod scenarija započinje priznanjem da je budućnost nepredvidiva. gde ne postoje podaci sve dok se ne stvore samim predviđanjem. što je najčešće. Upravljanje odlukama Upravljanje odlukama je alat razvijen za potrebe komercijalnog sektora kao sredstvo od kog kompanije mogu imati korist odgovaranjem na odluke u razvoju pre nego one dostignu kritičnu razmeru. već predstavlja i alternatine slike budućnosti. ali i potvrđivanjem da treba doneti odluke u sadašnjosti koje će imati posledice po budućnost. Svaki od njih ima osobene crte koje podraţavaju karakteristike stvarnog sveta. Barbi lutki. Oni nisu potpune replike stvarnosti ali. pod pretpostavkom da će se obrazac iz prošlosti nastaviti.S obzirom da zavisi od metoda korišćenih za opisivanje trenda.

odabrana tako da pokrije ceo sistem – uključujući i ljude koji poseduju informacije. To su. Zajedničko vizionarstvo Zajedničko vizionarstvo je način da zajednica ili organizacija stvore viziju svoje budućnosti koju će svi deliti. suštinsko oslobađanje i dopuštanje da se dogode ţeljeni fenomeni. Posmatarnje okruženja Posmatranje uključuje posvećenost na duţe vreme. ljude na koje utiče sve ono što se dešava i ljude sa autoritetom i sredstvima za akciju. Mišljenja svih učesnika su podjednako vredna. Veoma je vaţno da još na početku bude jasno zašto se uopšte uspostavlja proces posmatranja. kao i u brejnstormingu.Osuđivanje se odlaţe u cilju podsticanja kreativnosti .uključujući i sposobnost identifikovanja tih odluka pre nego uđu u ustaljene tokove. suspenzija osuđivanja i pasivna volja. Procenjivanje uticaja Drugi nivo procesa upravljanja odlukama podrazumeva istraţivanje pozadine i procenjivanje potencijalnog uticaja na identifikovane odluke. Široki spektar i spekulativni pristup se preporučuju pre nego se odaberu najvaţnije odluke koje će se dalje razmatrati. a sve u cilju dostizanja kvaliteta Kreativno izlaganje Razumevanje uloge podsvesti u kreativnosti dovodi do razvoja tehnika dizajniranih da podstaknu opuštanje svesne paţnje i oslobađanje kapaciteta kreativnog izlaganja mozga.Poţeljno je što više ideja. tako da to bude kontinuirani proces u promatranju promena. U ovaj proces uključena je široka grupa ljudi koji imaju udela u sistemu (stejkholderi). kao i na verovanju da je ova rana identifikacija delotvorna. . nivo zahtevane uključenosti i kako će rezultati biti upotrebljeni. Uključivanjem stejkholdera u planiranje događaja pomoći će prilikom identifikovanja i angaţovanja pravih ljudi. Brejnstorming ( genijalne ideje ) Brejnstorming se zasniva na dva principa: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful