Θεού Λόγος

Ιερά Μητρόπολη Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αχαρνών

Έτος 1ον

Κυριακή 30 Ιουνίου 2013

Αριθμός Φύλλου 4

« Θεού Λόγος », ενημερωτικό εβδομαδιαίο φύλλο με σκοπό την πνευματική και ψυχική ωφέλεια των ενοριτών
του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αχαρνών.
Έκδοση: Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αχαρνών - Κατσανδρή 8 - Αχαρνές - πλατεία Αγίου Γεωργίου
τηλ.: 210-2469823 - e-mail: agiosgeorgiosaxarnes@gmail.com
Web: https://sites.google.com/site/agiosgeorgiosaxarnes
Επιμέλεια: Παπαδόπουλος Ν. Δαυΐδ – Πρωτοψάλτης, Κατηχητής, Υπεύθυνος Διαδυκτιακής Επικοινωνίας
Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αχαρνών.

Διανέμεται δωρεάν εκ του Ιερού Ναού.

Κυριακή 30 Ιουνίου 2013 - Τῇ σήμερον ἡμέρᾳ, Κυριακῇ μετὰ τὴν Πεντηκοστήν,
τὴν τῶν ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης ἐν Ἀσίᾳ, Λιβύῃ,
καὶ Εὐρώπῃ, Βοῤῥᾷ τε καὶ Νότῳ, Ἁγίων πάντων
Ἑορτὴν ἑορτάζομεν. Σύναξη των 12 αποστόλων ,
Αποστόλου
Φυγέλλου
εκ
των
Εβδομήκοντα,
επισκόπου Εφέσου Μαρτύρων Μελίτωνος, Πέτρου του
εκ Σινώπης, Φωκά, Κόνωνος, Συμεών, Ισαάκ και
ετέρων 1040 Νεομάρτυρος Μιχαήλ Μπακνανά,
κηπουρού, του Αθηναίου (†1771).

Κυριακή των Αγίων Πάντων.

Την Κυριακή των Αγίων Πάντων θέσπισαν οι
Πατέρες να επιτελείται η μνήμη όλων των αγίων
Μαρτύρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων,
Ασκητών και όλων των Δικαίων. Ο Χριστός είπε:
«Εάν εγώ υψωθώ, πάντας ελκύσω προς εμαυτόν » και πράγματι με την Ανάληψή
Του, έπρεπε να στείλει και το άγιο Πνεύμα στους Αποστόλους, για να κηρύξουν και
να συνάγουν τους εκλεκτούς στην βασιλεία των ουρανών.Έτσι τιμώνται και οι
ανώνυμοι των Αγίων που είναι πλήθος. Αίτιον της εορτής είναι και η παρακίνηση
των υπολοίπων στη μίμηση των αγίων.

Ἀπολυτίκιον Τῶν ἁγίων Πάντων
Ήχος πλ. α'.
Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον λόγον.
(Ποίημα Κυρίλλου πατριάρχου Κων/πόλεως)
Τῶν ἁγίων Πάντων οἶκος ὁ πάνσεπτος, οὐρανὸς ὥς τις ἄλλος ἀστράπτει
αἴθριος, ἐν μέσῳ ἔχων τὸν Χριστόν, ὥς περ ἥλιον λαμπρόν, τὴν παρθένον
Μαριάμ, σελήνην ὡς πλησιφαῆ, καὶ κύκλῳ καθάπερ ἄστρα, χορούς τε
πάντων ἁγίων, ἀεὶ πρεσβεύοντας σωθῆναι ἡμᾶς.
Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος.
(Ποίημα τοῦ ὁσίου Νικοδήμου τοῦ ῾Αγιορείτου)
Βλαστοὺς εὐαγγελίου καὶ καρποὺς ἀμαράντους, χοροὺς ἁγίων Πάντων
εὐφημήσωμεν πάντες, ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, μιμούμενοι αὐτῶν τὰς
ἀρετάς, καὶ ἀγῶνας τοὺς γενναίους, ἀπὸ ψυχῆς συμφώνως ἀνακράζοντες· δόξα
τῷ στεφανώσαντι ὑμᾶς· δόξα τῷ ἁγιάσαντι· δόξα τῷ ἐν τῇ γῇ καὶ οὐρανῷ ὑμᾶς
δοξάσαντι.

Κυριακὴ Α' Ματθαίου (τῶν Ἁγίων Πάντων).
Σύναξις τῶν Ἁγίων ἐνδόξων 12 Ἁποστόλων
Τό Εὐαγγέλιο τῶν ΙΒ’
(Ματθ. θ´ 36, ι´ 1-8)
Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον.
36 Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ
ἐρριμμένοι ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα.
1 Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν
πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ
πᾶσαν μαλακίαν. 2 Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐισι ταῦτα· πρῶτος
Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου
καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, 3 Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς καὶ Ματθαῖος ὁ
τελώνης, Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἁλφαίου καὶ Λεββαῖος ὁ ἐπικληθεὶς Θαδδαῖος, 4 Σίμων ὁ
Κανανίτης καὶ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν. 5 Τούτους τοὺς δώδεκα
ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων· Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε, καὶ
εἰς πόλιν Σαμαριτῶν μὴ εἰσέλθητε· 6 πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ
ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. 7 πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι Ἤγγικεν ἡ
βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 8 ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρίζετε, νεκροὺς
ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε.

Ερμηνευτική Απόδοση.
36 Οταν δε είδε τα πλήθη του λαού, ησθάνθη ευσπλαγχνίαν και πόνον δι' αυτούς,
διότι ήσαν αποκαμωμένοι πνευματικώς και παραπεταμένοι, σαν πρόββατα που δεν
είχαν ποιμένα.
1 Αφού προσεκάλεσε τους δώδεκα μαθητάς του ο Ιησούς, έδωκεν εις αυτούς
εξουσίαν επί των ακαθάρτων πνευμάτων, ώστε να τα εκδιώκουν από τους
δαιμονιζομένους και να θεραπεύουν κάθε αρρώστιαν και κάθε σωματικήν
αδυναμίαν και καχεξίαν. 2 Τα δε ονόματα των δώδεκα αποστόλων είναι τα
εξής· πρώτος ο Σιμων, ο ονομαζόμενος Πετρος και Ανδρέας ο αδελφός του, ο
Ιάκωβος ο υιός του Ζεβεδαίου, και Ιωάννης ο αδελφός του· 3 ο Φιλιππος και ο
Βαρθολομαίος, ο Θωμάς και ο Ματθαίος ο τελώνης, ο Ιάκωβος ο υιός του Αλφαίου
και ο Λεββαίος, ο οποίος είχε επονομασθή και Θαδδαίος. 4 Ο Σιμων ο Κανανίτης,
δηλαδή ο Ζηλωτής, και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο οποίος και παρέδωκεν τον Ιησούν. 5
Αυτούς τους δώδεκα έστειλεν ο Ιησούς να κηρύξουν το Ευαγγέλιον, αφού τους
έδωκεν τας επομένας παραγγελίας· “εις δρόμον, που οδηγεί προς τα ειδωλολατρικά
έθνη, μη πορευθήτε και εις πόλιν Σαμαρειτών να μη εισέλθετε. 6 Πηγαίνετε δε κατά
προτίμησιν στους Ισραηλίτας, οι οποίοι μοιάζουν με πρόβατα απολωλότα. 7 Και εκεί
που θα πηγαίνετε, να κηρύσσετε και να λέγετε ότι επλησίασε η βασιλεία των
ουρανών, έφθασε πλέον ο καιρός που θα ιδρυθή επί της γης η Εκκλησία. 8 Σας δίδω
εξουσίαν να θεραπεύετε ασθενείς, να καθαρίζετε λεπρούς, να ανασταίνετε νεκρούς,
να διώχνετε δαιμόνια. Προσέχετε, μη εμπορευθήτε ποτέ το χάρισμα αυτό· δωρεάν
ελάβετε, δωρεάν δώστε.

Αποφθέγματα

Χωρίς ησυχίαν η χάρις δεν παραμένει. και χωρίς την χάριν ο άνθρωπος είναι
μηδέν... Την δε κατά μόνας ανάγνωσιν μην την αφήνης ποτέ, ότι πολλήν ωφέλειαν
έχει. Διότι λαμβάνεις παράδειγμα από τους Αγίους. Βλέπεις ως εις καθρέπτην τα
λάθη σου, τας ελλείψεις, και διορθώνεις τον βίον σου. Είναι η ανάγνωσις φως εις το
σκότος.
Γέροντας Ιωσήφ ο Αγιορείτης († 1959 μ.Χ.)
Ανακοινώσεις.
Πανηγύρισε η ενορία του Αγίου Γεωργίου Αχαρνών
το παρεκκλήσι της Αγίας Τριάδος
Με την δέουσα λαμπρότητα εόρτασε η Ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου
Αχαρνών το παρεκκλήσιον αυτής με αφορμή την εορτή του Αγίου Πνεύματος το διήμερο
22 και 23 Ιουνίου 2013. Το βράδυ της Παραμονής της Εορτής τελέσθηκε πανηγυρικά ο

Εσπερινός και ανήμερα της Εορτής
τελέσθηκε ο Όρθρος και η πανηγυρική Θεία
Λειτουργία.
Παρούσα ήταν και η δημοτική Αρχή με
επικεφαλής τον δήμαρχο της πόλης των
Αχαρνών, ενώ όλοι αλληλοευχήθηκαν να
υπάρχει υγεία και δύναμη
και να
συνεορτάζουν για χρόνια.

Δραστηριότητες ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αχαρνών.
Σας υπενθυμίζουμε τις εβδομαδιαίες ενοριακές δραστηριότητές μας.


Τμήματα όλων των βαθμίδων Κατηχητικών Συνάξεων ( κάθε Σάββατο 16-18 μ.μ.
από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Μάιο ).
Κινηματογραφική λέσχη για νέους (κάθε Κυριακή 17-18.30 μ.μ. ). Βρίσκεται υπό
μελέτη.
Κύκλος Μελέτης Αγ. Γραφής. ( κάθε Τετάρτη 17-18 μ.μ. ).
Οικονομική ενίσχυση σε απόρους.
Διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες της Ενορίας
Ιατρική περίθαλψη σε ανασφάλιστους ενορίτες από 2 ( δύο) εθελοντές Γιατρούς
( Παθολόγους ).
Η ενορία μας διαθέτει ποδοσφαιρική ομάδα επ ονόματι "Τροπαιοφόροι"
Συμμετέχοντας στα τουρνουά ποδοσφαίρου της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου Αχαρνών
και Πετρουπόλεως.

Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.

Related Interests