ELENA VÎLCU

-ghid metodic“ Învăţătorul este cel care pregăteşte omul de mâine. El, mai mult ca oricare altul, are datoria de a se integra în epoca sa şi chiar de a o depăşi. Cadrul didactic trebuie să fie o călăuză care să-i dea fiecăruia dintre elevi un ajutor efectiv şi să vegheze la coacerea în ritm propriu a inteligenţelor şi inimilor. Învăţătorul trebuie să formeze tuturor copiilor capacitatea de a folosi cu inteligenţă instrumentele muncii intelectuale şi gândirea, să facă apel la resursele personalităţii în curs de dezvoltare şi să ştie să utilizeze toate aptitudinile şi toate mijloacele de exprimare pentru a le consolida.” (Consiliul pentru standarde ocupaţionale şi atestare, Învăţător, Standard ocupaţional, Bucureşti 2002, pag. 3).

Editura Sfântul Ierarh Nicolae 2010 ISBN 978-606-577-165-9

1

“Mapa învăţătorului – clasa I” ISBN 978–606-577–165-9 Referent ştiinţific: Conf. univ. dr. Remus Grigorescu Redactor şi tehnoredactare computerizată: Elena Vîlcu Coperta şi grafica : Elena Vîlcu

Ediţie întocmită de: ELENA VÎLCU

EDITURA SFÂNTUL IERARH NICOLAE www.bibliotecadigitala.ro, E-mail: bdigitala@yahoo.com tel.0745955210

2

CUPRINS
Pagina 1. Argument………………………………………………………………………………......6 2. Structura portofoliului învăţătorului…………………………………………………….....7 3. CAPITOLUL I –DATE PERSONALE………………………………………………..10 4. Curriculum vitae …………………………………………………………………….......11 5. Dosarul cadrului didactic...................................................................................................13 6. Fişa personală.....................................................................................................................14 7. Fişa postului.......................................................................................................................15 8. Declaraţie...........................................................................................................................18 9. Declaraţie pe propria răspundere.......................................................................................19 10. Declaraţia contribuabilului.................................................................................................20 11. Fişa de evaluare anuală……………………………………………………………….......21 12. CAPITOLUL II – CURRICULUM…………………………………………………..38 13. Structura anului şcolar…………………………………………………………………...39 14. Calendar şcolar 2011-2012………………………………………………………………40 15. Schema orară……………………………………………………………………………..41 16. Orar…………………………………………………………………………………….....42 17. Materiale curriculare……………………………………………………………………..43 18. PROIECTARE CURRICULARĂ:.................................................................................46 19. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Abecedar, Editura Aramis, Bucureşti, 2004 .....................................................................46  Programa şcolară……………………………………………………………..47  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………....54  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………….57 20. .LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (autori: Marcela Peneş, Abecedar Editura Ana, 2000) ……………………………………………………………………………………..92  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………....93  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………….96 21. MATEMATICĂ (autori : Victoria Pădureanu, Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu, Matematică, clasa I, Ed. Aramis, 2004 ..........................................................................110  Programa şcolară…………………………………………………………...111  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..115  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...117 22. MATEMATICĂ (autori: Marcela Peneş, Matematică, clasa I, Editura Ana, 2000)................................................................................................................................154  Planificarea calendaristică anuală ………………………………………….155  Proiectarea unităţilor de învăţare …………………………………………..156 23. CUNOAŞTEREA MEDIULUI ………………………………………………………..171  Programa şcolară…………………………………………………………....172  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..175  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...177 3

Educaţie tehnologică……………………………………………………….....342 4 ........308 a... Lista lecturii suplimentare…………………………………………………………….. PROIECTE DE LECŢIE :……………………………………………………………263  Limba şi literatura română………………………………………………….....186  Programa şcolară…………………………………………………………. EVALUARE 36...... Educaţie plastică…………………………………………………………….....187  Planificarea calendaristică anuală………………………………………….. Matematică…………………………………………………………………...306 34...... EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE :………………………………………………….................... Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă) ………………………………………………………………………………305 33.208  Proiectarea unităţilor de învăţare………………………………………….. Limba şi literatura română………………………………………………….. CALCULATORUL !……………………………………………..... EDUCAŢIE FIZICĂ…………………………………………………………………...284  Educaţie tehnologică………………………………………………………..294  Educaţie fizică……………………………………………………………. Educaţie muzicală…………………………………………………………......278  Cunoaşterea mediului……………………………………………………….....320 d..239 29........ 226 27..245  Proiectarea unităţilor de învăţare……………………………………………246  Bibliografie…………………………………………………………………... Educaţie fizică……………………………………………….337 37... Fişă de evaluare iniţială – debutul şcolarităţii………………………………………...298 32......262 31.309 b.......236  Eşalonarea unităţilor de învăţare……………………………………………237 28.DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ……………………………………………….....326 f...264  Matematică…………………………………………………………………..209 26.290  Educaţie plastică………………………………………………...... CAPITOLUL III..........307 35. PRIETENUL MEU......206  Planificarea calendaristică anuală………………………………………….. EDUCAŢIE MUZICALĂ……………………………………………………………......191 25..232  Programa şcolară……………………………………………………………233  Distribuirea lecţiilor pe unităţi de învăţare………………………………….252 30....205  Programa şcolară…………………………………………………………............221  Programa şcolară……………………………………………………………222  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………...254  Argument……………………………………………………………………255  Programa şcolară……………………………………………………………256  Planificarea calendaristică anuală………………………………………….314 c..259  Proiectarea unităţilor de învăţare……………………………………………261  Bibliografie…………………………………………………………………...... Cunoaşterea mediului………………………………………………………..190  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………............... prin sponsorizări ......239  Argument……………………………………………………………………240  Programa şcolară……………………………………………………………241  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..... EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ……………………………………………………….328 g......... DISCIPLINE OPŢIONALE :………………………………………………………......24......225  Proiectarea unităţilor de învăţare………………………………………….... Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii....322 e. EDUCAŢIE PLASTICĂ………………………………………………………………..

.............437  Fişa de caracterizare psihopedagogică...................................444  Fişa de înregistrare a comportamentelor observabile ale elevului....461  Din secretele succesului la învăţătură..............455 66.............. Situaţia statistică a rezultatelor la învăţătură....................456  Norme de protecţia muncii......................................................... Simulare concursuri şcolare limba română……………………………..cunoaşterea mediului……………………........................431  Catalog de evaluare şi notare...380 47............................................................................ Test grilă limba română……………………….......... Fişe de completat şi de colorat………………………………………........463 67......................................................................................................... Programe de pregătire suplimentară a elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare................................................................................452  Proces-verbal pentru instruirea elevilor care merg în excursii......... pentru prevenirea accidentelor....................423 57.................................... ACTIVITĂŢILE CU PĂRINŢII:.........................................454  Munca în echipă..............................................353 45................430  Date generale despre colectivul clasei.........................427 62..................460  Regulile clasei....... Fişă de evaluare iniţială………………………………………………………………346 39........................................409 49............................................457  Proces-verbal.................................................. Fişe de lucru matematică………………………….........................................................417 54......................................................................................................... Fişă de apreciere comportamentală…………………………………………………......................................................................................................438  Chestionar caracteriologic.......................462  Regulamentul de bună purtare.................. Fişă de evaluare permanentă…………………………………………………………...........................................................453  Decalogul educatorului.............415 52....... Situaţia rezultatelor şcolare la sfârşitul anului şcolar....................……………………….....419 56.............. Situaţia elevilor problemă... pe discipline....451  Adresă către ISJ pentru efectuarea excursiilor şcolare....... CAIETUL PERSONAL AL ÎNVĂŢĂTORULUI:.......................................... Programe de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă…..........436  Programe de pregătire suplimentară a elevilor cu deficienţe......................411 50............................... Grila de evaluare a copilului aflat în plasament………………………………………349 41.............................................448  Anexa la Programa şcolară................................429 65.................. Fişă de evaluare sumativă matematică………………......................443  Fişa de observaţie asupra elevului.......................426 61.....424 59........354 46........................................................................................................... Bilanţul psiho-social al elevului………………………………………....435  Programe de pregătire suplimentară a elevilor pentru concursurile şcolare......... Situaţia rezultatelor şcolare.......... Situaţia elevilor cu rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară........................ CAPITOLUL IV – MANAGEMENTUL CLASEI..................……………….......425 60....................................433  Situaţia manualelor şcolare.............428 63............................... Fişă de apreciere săptămânală………………………………………………………...........................................408 48.........465 5 ................................................................................458  Consiliul clasei.................. Fişă de evaluare iniţială .......................423 58.....................…………………............... Fişe de lucru ...................449  Fişa de avizare a proiectului de programă pentru opţional.............464  Comitetul de părinţi.....350 42....413 51..........38....................................428 64................ Test de evaluare formativă – cunoaşterea mediului…………………............................... REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ:.. Fişă de observaţii – cunoaşterea mediului…………………………….......................418 55... Fişă de evaluare a evoluţiei copilului…………………………………………………352 44.......................cunoaşterea mediului……………………………….....351 43...................... Simulare concursuri şcolare matematică……………………………........................................................................................................................................................ Situaţia absenţelor şi a notelor la purtare..........348 40.........................416 53........ Texte pentru dictări……………………………………………………..........

.......................ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE........................................... Lista articolelor publicate....473 Şcoala şi familia..........................................469 Chestionar pentru părinţi.........496 77.................... METODE MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE……………………………514 82................................. Limba şi literatura română:………………………………………………………………....... SERBĂRI ŞCOLARE  Serbarea de sfârşit de an……………………………………………………….......489 72........................511 81............ Matematică:………………………………………………………………………………….................................................................................471 Regimul zilnic al activităţilor elevilor..487 69............................477 Scrisoare informativă pentru părinţi...................488 70............ BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………568 6 .... CAPITOLUL V ............................................. CAPITOLUL VI .491 74...................490 73............................................. Materiale metodice.........497 78..................................479 Sfaturi pentru părinţi........................ Calendarul activităţilor pentru anul şcolar curent.......................................................509  Planificare calendaristică……………………………………………………….. CAPITOLUL VII – ALTE MATERIALE………………………………………................................................. Regulamentele unor concursuri şcolare...485 68...............................................................................................         Planificarea şedinţelor cu părinţii...................................................481 Modele de diplome pentru părinţi............................................. MODELE DE DIPLOME………………………………………………………….......495 76.............534  Mare sărbătoare.................. mare!..........................508  Programa……………………………………………………………………….............498  Programa……………………………………………………………………….............498  Planificare calendaristică………………………………………………………........................................................................................ Tabele nominale cu elevii propuşi a participa la diferite cursuri………………...488 71..........................................................466 Proces-verbal la şedinţele cu părinţii....................... Situaţii privind participarea şi rezultatele obţinute de elevi la diferite concursuri….................. Programul activităţilor extracurriculare..................561 84......542 83............................475 Educaţia sanitară................................. CURRICULUM ADAPTAT:………………………………………………………498 79...................502 80..........521  Sărbătoarea abecedarului………………………………………………………526  Serbarea abecedarului………………………………………………………….........FORMARE CONTINUĂ......................................495 75.....................................................

responsabilitate şi rigoare profesională. Autoarea 7 . fiind astfel de un real ajutor în urmărirea performanţelor. creativitate şi. ea oferă o multitudine de instrumente curriculare. de performanţă în activitatea cadrelor didactice care lucrează cu elevii din ciclul primar. cu îmbunătăţirile de rigoare care se impun din perspectiva personalităţii fiecărui dascăl şi ajustată la situaţiile de fapt din cadrul fiecărui colectiv de elevi. nu în ultimul rând. de mai puţin stres şi de mai mult timp liber tuturor celor care doresc să se folosească de ea pentru a aduce “lumina” în sufletele celor dornici de cunoaştere. Totodată. dar şi în detaliu asupra tuturor momentelor din cariera unui dascăl modern. Sper ca această “mapă” să reprezinte un factor generator de calitate. a dificultăţilor. cercetare. de satisfacţii.ARGUMENT Lucrarea “Mapa învăţătorului –clasa I” reprezintă un ghid metodic complex care vine în întâmpinarea nevoii de documentare. Această lucrare poate fi folosită la clasa I. Cartea este structurată pe şapte capitole şi dă o imagine de ansamblu. dar şi a găsirii soluţiilor optime pentru rezolvarea tuturor problemelor inerente procesului instructiv-educativ.

entuziasm. indulgenţă împletită cu fermitate. 8 .oferă posibilitatea diminuării stresului. acordării calificativelor. creativitatea în completarea. . Programe pentru disciplina opţională (aprobate de inspectoratul şcolar) . reorganizarea şi actualizarea materialelor din mapă . nevoia de înnoire. despre criterii de calitate şi cantitate a prestaţiei să devină cât mai eficientă. Programe şcolare. pe orar se vor specifica orele de desfăşurare a lecţiilor). a emoţiilor provocate de inspecţiile inopinate.permite păstrarea şi organizarea materialelor astfel încât acestea să fie operaţionale . dragoste pentru copii. credinţă în ceea ce face. simţ critic şi luciditate. de responsabilitate şi rigoare profesională. gustul observaţiei. curiozitate. inspector) o apreciere justă cu prilejul inspecţiilor. “Mapa învăţătorului” trebuie să cuprindă următoarele: · Curriculum vitae actualizat · Fişa postului · Fişa de evaluare anuală - Structura anului şcolar Schema orară Orarul (cei care lucrează cu clase simultane vor întocmi orarul astfel încât să rezulte modul de cuplare a disciplinelor. În contextul reformei educaţiei se vorbeşte despre standarde profesionale. .STRUCTURA PORTOFOLIULUI ÎNVĂŢĂTORULUI Profesiunea de învăţător cere celui ce o exercită calităţi şi capacităţi diverse : dragoste de muncă.permite evaluatorului (director. « Mapa învăţătorului » este un instrument de eficientizare a muncii învăţătorului pentru că : . Planificarea calendaristică . . devotament. metodist. echilibru intelectual. .dă posibilitatea învăţătorului să-şi manifeste iniţiativa. a salariilor de merit etc.obligă la o muncă de calitate. dacă este ţinută la zi .

procese – verbale. prin sponsorizări . procese verbale. concluzii. - Calendarul activităţilor pentru anul în curs (cuprinde toate sarcinile. Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă) . măsuri de ameliorare) .- Proiectele unităţilor de învăţare . Fişe psihopedagogice – se completează în clasa a IV-a . Dosarul privind oferta de discipline opţionale (lista disciplinelor propuse. fişe de lucru. tabele nominale etc. Fişe cu înregistrarea rezultatelor evaluărilor la educaţia fizică . inspecţii speciale) . a proiectelor 9 . Fişele de asistenţe efectuate la ore (interasistenţe. sumative. modalităţi de realizare) . Proiecte didactice . Evaluarea alternativă (titlurile proiectelor. cu termene: întocmirea planificării. asistenţe la activităţi în cadrul comisiilor metodice. Teste de evaluare (iniţiale. Tabele nominale cu predarea – primirea manualelor şcolare . Statistici privind rezultatele la învăţătură la sfârşitul semestrului. Programe de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă. conform obiectivelor prevăzute de programa şcolară) . Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii. Caiet de evaluare (se înregistrează ritmic calificativele. materiale prezentate. a anului şcolar. conţinuturi. Regulamentul de ordine internă. Lista lecturii suplimentare.) . portofoliilor realizate de elevi) . schimburilor de experienţă. rezultate obţinute. materiale prezentate) . Monitorizarea elevilor care au trecut în ciclul următor. - Descriptori de performanţă. Dosarul privind protecţia elevilor (procese – verbale. Caietul personal al învăţătorului (se înregistrează observaţiile asupra comportamentului elevilor în cei 4 ani). Situaţii privind proiecte personale cu finanţare din sponsorizări. Instrumente de evaluare pentru cunoaşterea copiilor .) . tabelul nominal cu membrii comitetului de părinţi. activităţile pe care învăţătorul le are în vedere. a elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare (obiective. materiale informative trimise părinţilor etc. Dosarul privind activitatea cu părinţii (graficul activităţilor. cercurilor pedagogice. Tabelele nominale cu elevii care au nevoie de pregătire suplimentară . Fişe de evaluare formativă.

astfel încât acestea să fie actualizate la nevoie. Pe măsură ce termenele stabilite sunt depăşite. sesiuni de referate metodico – ştiinţifice. schimburi de experienţă. lectorate cu părinţii). Lista articolelor publicate în reviste de specialitate.J. Contractul individual de muncă Materialele propuse pot fi grupate pe dosare şi ţinute într-un biblioraft (va exista şi un opis care inventariază materialele existente). cursuri de formare.. participări cu referate. verificată de evaluatori. Bucureşti 2002) 10 . a lucrărilor publicate.S. elaborate personal (care sunt utile în diferite momente ale activităţii).C. activităţi extracurriculare. - Fişa postului.E. Regulamentele unor concursuri şcolare. comisii metodice.- unităţilor de învăţare. Standard ocupaţional. Învăţător. (Consiliul pentru standarde ocupaţionale şi atestare. Învăţătorii nu trebuie să realizeze această mapă pentru a fi văzută. Diferite materiale metodice primite de la M.T. la rubrica “Observaţii” se consemnează dacă sarcinile propuse s-au realizat (performanţe). Tabele nominale cu elevii propuşi a participa la diferite cursuri. preluate din literatura de specialitate. I. lecţii la consiliile profesorale.. cercuri pedagogice. informări. - Programul activităţilor extracurriculare. de la alţi colegi. Situaţii privind participarea şi rezultatele obţinute de elevi la diferite concursuri. ci din dorinţa de a face ca activitatea să aibă finalitatea dorită : creşterea calităţii activităţilor desfăşurate cu elevii şi a nivelului pregătirii acestora. să poată fi introduse altele.

CAPITOLUL I DATE PERSONALE • Curriculum vitae • Dosarul cadrului didactic • Fişa personală • Fişa postului • Declaraţie • Declaraţie pe propria răspundere • Declaraţia contribuabilului • Fişa de evaluare anuală • Raport de autoevaluare 11 .

Curriculum vitae 12 .

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Sex Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Mobil: Experienţa profesională Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului 13 .

căsătorie. adeverinţă de la medic cu specificarea „apt pentru învăţământ” 7. hotărâre de divorţ. declaraţie pe propria răspundere că nu prezentaţi niciuna dintre afecţiunile prezentate în Anexa 1 din Ordinul 4840/2005 8./C.I. copie după carnetul de muncă. folii protectoare 10. copii după diplome – specializări. naştere copii 5. copie legalizată după foaia matricolă 3. decizia de numire şi menţinere a calităţii de cadru didactic angajat 14 . copie legalizată după diplomă 2. B.DOSARUL CADRULUI DIDACTIC 1.I. copie după gradele didactice obţinute 4. conform cu originalul 11. copie după actele de stare civilă: naştere. certificate de perfecţionare 6. dosar de plastic cu găuri 9. declaraţia contribuabilului cu privire la datele pentru copiii aflaţi în întreţinere 12.

.................................. copii/ nr................................................................. Specialitatea principală şi secundară...... Data şi locul naşterii............................. Ultimul curs de perfecţionare............................................................................... suplinitor.......... 15 ...................FIŞA PERSONALĂ Numele..................................................................................... CNP....................... Anul absolvirii............................................................. Casa de asigurări de sănătate........................................................ Studii..................................................... iniţiala tatălui........................................................ copii aflaţi în întreţinere pentru care beneficiaţi de deducere suplimentară.............................. Domiciliul........................... Starea civilă/nr................ Grad didactic............................................................................ Modul de încadrare (titular... Vechime în muncă/vechime în învăţământ..................................................................................................................... prenumele...................................................................... etc).... cumul...................... Telefon/ E-mail........... anul şi specialitatea.......................................................... Limbi străine cunoscute.............................

c) Îndrumarea activităţii de practică pedagogică..... postliceală)... sau cu întreaga clasă..... gradul de interes al clasei şi resursele şcolii..... pentru elevii cu aptitudini speciale şi cei cu deficienţe.. de grup. .. inclusiv pregătirea acestora a) Module de curs pentru formarea continuă. − Identificarea elevilor cu aptitudini deosebite şi a celor cu dificultăţi de învăţare.. − Analizarea şi utilizarea corectă a informaţiilor privind progresul elevilor în atingerea obiectivelor operaţionale. astfel încât să fie atinse obiectivele stabilite. d) Planificarea activităţilor de predare prin: − Identificarea obiectivelor operaţionale specifice disciplinei şi grupei de vârstă.... − Stabilirea activităţilor didactice individuale.... e) Predarea şi managementul clasei: − Asigură predarea eficientă la nivelul întregii clase. . − Asigurarea integrării obiectivelor operaţionale proprii cu atingerea obiectivelor stabilite prin Curriculum naţional... 16 . Activităţi normate în statul de funcţiuni I. doctorat...... Activităţi de predare.. b) Cursuri pentru dobândirea de competenţe suplimentare (master. Semnătura.... în funcţie de disciplina şi caracteristicile grupei de vârstă... gradul de interes al clasei şi resursele şcolii.Data.. Unitatea de Învăţământ: _____________________________ Catedra ________________________ FIŞA POSTULUI Personal didactic Numele şi prenumele _________________________________________ A... postuniversitară.. − Stabilirea activităţilor prin care se asigură atragerea interesului elevilor şi motivarea acestora.........

Informarea corectă şi obiectivă.  menţinerea motivaţiei elevului. 2.  utilizarea de întrebări care să susţină focalizarea elevilor pe subiectele în discuţie. 17 .  utilizarea corectă a terminologiei specifice  oferirea de instrucţiuni şi demonstraţii clare la aplicaţiile practice. postliceală).  exploatarea ocaziilor de menţinere a elevilor la un standard corespunzător de cunoaştere şi utilizare a limbii române.  ascultarea activă şi atentă a elevilor.  structura corectă şi clară a informaţiilor şi punctarea aspectelor esenţiale la fiecare lecţie.  autoevaluarea cu discernământ şi utilizarea oricărui mijloc de dezvoltare profesională proprie. doctorat.  utilizarea echilibrată a manualelor şi altor surse de informare. − Stabileşte o relaţie pozitivă profesor-elev şi menţine la un standard ridicat de disciplină şi comportament social. − II. − Corectură. modalităţile de supraveghere şi control ale elevilor. − Subiecte. c) Evaluare în cadrul activităţilor didactice şi de formare continuă la toate formele de învăţământ. − Proiectarea şi conducerea activităţilor extracurriculare. − Asigură menţinerea relaţiei familie-şcoală prin: 1. Activităţi de evaluare a) Evaluarea în cadrul modulelor de curs pentru formare continuă. − Relaţia cu părinţii elevilor. − Utilizează metode de predare care asigură menţinerea interesului elevului asupra disciplinei şi subiectelor specifice prin:  stimularea curiozităţii elevilor. − Stabileşte şi menţine o atmosferă propice dezvoltării elevilor şi atingerii obiectivelor operaţionale.Monitorizează progresul elevilor şi oferă feedback pentru asigurarea fundamentării cunoştinţelor specifice disciplinei.  manifestarea interesului propriu asupra subiectelor predate.  utilizarea cabinetului AEL pentru predarea informatizată. d) Evaluarea în cadrul activităţilor complementare: − Tematică. Consilierea familiei cu privire la programul de viaţă al elevului. periodică a familiei. postuniversitară. − Îndrumare şi consiliere elevi. b) Evaluarea în cadrul cursurilor de dobândire de competenţe suplimentare (master. − Contestaţii.  acordarea unei atenţii speciale greşelilor şi înţelegerii eronate sau dificile din partea elevilor. − Organizare examene. − Bibliografie. − Susţinerea dezvoltării la un standard ridicat a comportamentului moral şi social al elevilor.  asigurarea de şanse egale pentru toţi elevii. modalitatea de susţinere a elevului în efortul său de a învăţa.

Norma didactică Director: …………………………………… Responsabil catedră:………………………. Monitorizează progresul elevilor prin activitatea acestora la clasă şi urmărirea efectuării temelor de casă. d) Participarea la programe internaţionale. Alte activităţi în cadrul şcolii a) Proiectarea şi conducerea activităţilor extracurriculare. Înregistrează sistematic rezultatele evaluărilor şi le utilizează pentru: 1. B. Utilizează diferite forme de evaluare corespunzătoare scopurilor şi obiectivelor propuse sau a celor impuse prin Curriculum naţional.. culegeri de probleme şi teste şi alte materiale didactice. III.. Utilizează rezultatele evaluării pentru îmbunătăţirea demersului didactic. 2. congrese organizate în domeniul de activitate sau interdisciplinar. Cadru didactic: ……………………………. IV. şi oferta de feedback .e) f) g) h) − Supraveghere probe scrise. Raportarea rezultatelor elevilor către părinţi şi susţinători. b) Atribuţii specifice în cadrul şcolii (comisii). b) Organizarea de schimburi de experienţă. Verificarea progresului elevilor în dobândirea şi fundamentarea cunoştinţelor şi deprinderilor. simpozioane. c) Elaborarea de manuale. Activitatea de pregătire metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului a) Participarea la conferinţe. Data: ……………………………… 18 . şi pentru ameliorarea demersului didactic.

..... precum şi cele datorate consumului de alcool/substanţe active b) afecţiuni neurologice: 1............ declar pe propria-mi răspundere că nu mă aflu în nicio situaţie de incompatibilitate de ordin medical cu bolile prevăzute în Anexa Ordinului Nr......... episoade acute ale bolilor psihotice 2..... tulburări de vorbire care împiedică activitatea didactică: balbism foarte grav...... afazie 19 ...................... inclusiv cele care pot însoţi tulburările de identitate......................... cadru didactic la...... deteriorări cognitive... tulburări severe de comportament datorate bolilor medicale...................DECLARAŢIE Subsemnatul (a)............. indiferent de etiologie 3. de gen şi preferinţă sexuală..........................................4840/2005: a) inaptitudine profesională de natură psiho-comportamentală 1.

.... DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE a persoanelor aflate în întreţinerea contribuabilului Subsemnatul (a).... ................... La data declaraţiei realizez un venit în sumă de................................................ reprezentând ....domiciliat (ă) în localitatea............................................................... declar pe propria răspundere că datele menţionate mai sus sunt reale..... I.................................nr...... ...............sc..........lei/lună......................... CNP....................c) boli transmisibile în evoluţie până la vindecare................. TBC evolutiv Data............. Gradul de rudenie.................................................................................. ....................... ap........................ 20 . cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii... 1016/2005 Numele şi prenumele................. bl............................ CNP.................................str.. ............. conform prevederilor Ordinului nr....... inclusiv starea de purtător până la sterilizare: 1........................................................... II........ Semnătura........... sectorul............. Persoana care contribuie la întreţinerea mea şi pentru care sunt de acord să beneficieze de coeficientul de deducere personală suplimentară pentru întreţinerea mea...... judeţul..........

.................. invalid gradul I sau II.........CNP....... Data................... ... Numele şi prenumele.......... având în vedere prevederile art........................str.............. venitul persoanei aflate în întreţinere........ sc.................................................. Datele personale ale angajatului: Numele şi prenumele............. III............... copiii...........lei/lună............................................... • Se va anexa adeverinţa de la angajatorul celuilalt soţ sau declaraţia pe propria răspundere a acestuia că nu beneficiază de deducere suplimentară pentru acel copil................. ap.............. nr................... crt..07.......................salariat (ă) la ...... I........ alţii............. la funcţia de bază...................................... Semnătura..3 din Ordinul 1016/18..Mă oblig să anunţ de îndată persoana prevăzută la pct......................................... sector................ etc) 1.............................2005 privind aprobarea deducerilor personale pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii.........................................Date pentru copii (minori) aflaţi în întreţinerea subsemnatului (ei) conform înţelegerii cu soţia (soţul): Numele şi prenumele copilului CNP Handicapul A G Nr.. judeţul........ ori cu handicap grav sau accentuat...................... .. 21 ........... DECLARAŢIA CONTRIBUABILULUI Subsemantul (a). prin prezenta declar pe propria răspundere că datele menţionate mai jos sunt reale şi corespund situaţiei actuale.............. bl..........CNP......Date pentru persoanele aflate în întreţinere (soţul/soţia.... Domiciliul: localitatea.............. în cazul în care vor interveni schimbări în situaţia venitului realizat............................. începând cu luna iulie 2005 în vederea stabilirii deducerilor personale suplimentare pentru persoanele aflate în întreţinerea mea .. Mă oblig să anunţ angajatorul în termenul legal în cazul în care vor interveni schimbări în situaţia comunicată şi să prezint actele justificative...................... cunoscând faptul că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii........ data de la care este în întreţinere.............. II.......................... I...............

................. venitul persoanei aflate în întreţinere.................... .................lei/lună.. ori cu handicap grav sau accentuat. Data................................................ 4. ....................... Numele si prenumele cadrului didactic: ..............lei/lună.......................... data de la care este în întreţinere............... Numele şi prenumele...........CNP................... Numele şi prenumele.............. .................................A.................... Numarul fisei postului :…………....... 3. data de la care este în întreţinere......... Numele şi prenumele.............CNP.CNP............................. Punctaj Final / Calificativ C............ Şcoala .. invalid gradul I sau II........ ori cu handicap grav sau accentuat.......................................................................... venitul persoanei aflate în întreţinere........... Vizat ....... venitul persoanei aflate în întreţinere....................................... FISA Domenii ale evaluarii Criterii de performanta / indicatori de performanta aferenti fiecarui criteriu a) Fundamentarea proiectarii didactice pe achizitiile anterioare Punctaj maxim al criteriu lui 3 22 AutoEvaluare Evaluare evaluare colegiala C.................................................................. Responsabil comisie metodică DE EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE .......INVATAMANT PRIMAR Anul scolar : …………………... invalid gradul I sau II................A..lei/lună.................... Semnătura...2......................... invalid gradul I sau II...... ori cu handicap grav sau accentuat....... data de la care este în întreţinere....

-cunoaşterea rezultatelor evaluărilor propriilor elevi si raportarea proiectarii curriculare la aceste rezultate -probarea preocupării cadrului didactic pentru ameliorarea acestor rezultate -conceperea unor strategii adecvate. sociale si culturale ale comunitatii in care functioneaza unitatea de invatamant.Proiectarea eficienta a curricumuluiMaxim-15 puncte Minim 13 p pentru FB Minim 11 p pentru B Minim 8p pentru S de invatare ale elevilor -analiza rezultatelor obtinute la evaluarea initiala /masurile de ameliorare /dezvoltare. -existenta in proiectarea unitatilor de invatare a resurselor materiale 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 2 3 1 1 1 2 1 23 .I. economice. demografice. b) Asigurarea caracterului aplicativ al proiectarii curriculare -existenta in documentele invatatorului a planurilor de lectii /proiectarea unitatilor de invatare -compararea periodica a continuturilor proiectate cu cele realizate si replanificarea acestora conform situatiei reale -gradul de utilizare a resurselor materiale aflate la dispozitie in unitate c)Respectarea reglementarilor legale in vigoare privind continutul si forma documentelor de proiectare. în funcţie de specificul colectivelor de elevi d)Fundamentarea proiectarii curriculare pe rezultatele evaluarilor nationale si locale. -corelarea strategiilor didactice cu conţinuturile şi obiectivele activităţilor -alegerea manualelor şi materialelor auxiliare adaptate profilului colectivelor de elevi -adaptarea situaţiilor de lucru la conţinuturi. în concordanţă cu nivelul achiziţiilor anterioare şi cu performanţele elevilor e)Adaptarea la particularitatile geografice . -analiza rezultatelor obtinute la evaluarile semestriale/masurile de ameliorare /dezvoltare ce se impun -analiza rezultatelor evaluarii anuale.

a)Utilizarea metodelor active (care presupun activitatea independenta a educabilului . economice şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea şcolară în conceperea şi proiectarea CDŞ-urilor. asistati social. a auxiliarelor curriculare autorizate si a bazei logistice existente in unitatea de invatamant. integrarea rationala a auxiliarelor in demersul didactic d)Utilizarea experientei individuale si a achizitiilor anterioare de invatare a elevilor -evidenţa elevilor cu nevoi speciale şi a celor capabili de performanţă 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 3 1 24 . consecventa in utilizarea terminologiei specifice invatamantului primar. -selectarea si utilizarea metodelor active in functie de competentele propuse si particularitatile individuale si de grup ( evidentiate prin: observarea lectiilor.II.Realizarea curriculumului Maxim. cu CES. -gradul de reflectare a particularităţilor geografice. etnice.30 puncte Minim 24 p pentru FB Minim 21 p pentru B Minim15 p pentru S care sprijina procesul de invatare al elevilor cu situatii financiare precare. chestionare aplicate elevilor) -diseminarea rezultatelor în cadrul activităţilor metodice. prin sesiuni de comunicări sau prin publicaţii b)Adaptarea limbajului la nivelul achizitiilor anterioare ale elevilor -capacitatea de folosire a limbajului specific. demografice.etc. a mijloacelor existente (laboratoare.). individual sau in grup ) in activitatile de invatare. cabinete. promovand egalitatea de sanse. materialelor didactice . -adaptarea limbajului /metodelor de comunicare în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor c)Utilizarea manualelor. -selectarea manualului şi a auxiliarelor în concordanţă cu nivelul de pregătire a elevilor -evidenţa manualelor şi a modului de păstrare al acestora -utilizarea sistemului integrat AEL. sociale.

dupa caz.-activitate diferenţiată / activitate de grup pentru dezvoltarea abilităţilor de formare. g)Punctualitate si realizarea intocmai si la timp a activitatilor planificate -consecvenţă în completarea condicii de prezenţă -punctualitate in predarea documentelor scolare -concordanţa dintre planificare şi subiectul lecţiilor asistate de director.) care conduc la realizarea obiectivelor curriculare . dezvoltarea in randul elevilor a capacitatii de a culege si de a structura informatiile. f)Realizarea majoritatii obiectivelor curriculare in timpul activitatilor scolare a educabililor. -capacitatea de a stabili obiective operaţionale în termeni de performanţă -reflectarea în proiectarea didactică a corelării strategiei conţinuturilor cu accesibilitatea informaţiilor transmise -gradul de implicare/participare la activităţi auxiliare (concursuri. e)Furnizarea de feed – back si informarea sistematica a elevilor si. sesiuni ştiinţifice etc. capacitatea de a recepţiona informaţiile transmise de părinţi -prezenta in proiectarea didactica a fiselor de progres scolar / a secventelor de motivare a rezultatelor evaluarii. olimpiade. remedială/recuperare pentru elevii cu nevoi speciale. 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 25 . a parintilor in privinta progresului scolar realizat -ritmicitatea notării şi a informării elevilor si a familiilor lor cu privire la rezultatele obţinute -calitatea şi periodicitatea comunicării cu familia . responsabilul comisiei metodice/respectarea termenelor prevazute in planificarea activitatilor h)Asigurarea caracterului aplicativ al cunostintelor predate -reflectarea în proiectarea didactică a preocupării pentru legarea conţinuturilor de realitate. -activitate suplimentară pentru performanţă.

CDL) -implicarea/participarea cadrului didactic la activităţile specifice comunităţii locale . ordin al unui for superior.5 2 1 1 26 . preocuparea cadrului didactic pentru emanciparea grupurilor defavorizate din comunitatea în care funcţionează unitatea de învăţământ k)Respectarea tuturor prevederilor legale privind drepturile copilului si drepturile omului. cercurile pedagogice) -existenţa avizului responsabilului comisiei metodice / catedrei / inspectorului de specialitate sau conducerii şcolii pe fiecare din documentele de proiectare sau planificare didactică -gradul de însuşire a recomandărilor metodice făcute în cadrul asistenţelor/inspecţiilor de specialitate j)Adaptarea metodologiei didactice la particularitatile geografice . -iniţierea / participarea la cel puţin o activitate educativă legată de cunoaşterea / respectarea drepturilor copilului / omului -reflectarea în proiectarea activităţilor educative a colaborării cu consilierul educativ 1 1 3 1 1 1 1 0.) specifice invatamantului primar.materiale didactice. -reflectarea acestor particularităţi atât în proiectarea didactică de specialitate cât şi în proiectarea curriculară a opţionalelor (CDŞ. -capacitatea de a selecta şi folosi mijloace de instruire.5 0. economice. demografice.de practică -gradul de utilizare în lecţii a materialelor şi mijloacelor de învăţământ (laboratoare.etc. regulamente. precizări din consfătuirile cadrelor didactice. tehnici de lucru şi metode activ-participative i)Respectarea indicatiilor metodice asociate documentelor curriculare in uz -indicarea documentelor reglementative utilizate în proiectarea didactică (programă. sociale si culturale ale comunitatii in care functioneaza unitatea de invatamant. cabinete. lege.

la restul -nr. b)Asigurarea transparentei criteriilor si a procedurilor de evaluare. orala / scrisa / practica -informarea/ elevilor si a parintilor privind criteriile si procedurile de evaluare . indiferent de mediul de provenienta . stabilirea şi aplicarea de măsuri de ameliorare/dezvoltare în urma evaluărilor . preocupare pentru promovarea în rândul elevilor a unui sistem de autoevaluare.precum si analiza rezultatelor evaluarii -existenta notarii ritmice (existenta numarului minim de calificative. calificative) -selectarea şi aplicarea tehnicilor/instrumentelor alternative de evaluare adecvate conţinuturilor.elaborarea procedurilor de evaluare continua / sumativa . capacitatea de invatare si rezultatele obtinute. conform numarului de ore alocate disciplinei. c) Evaluarea satisfactiei 2 1 1 3 1 III. -preocuparea cadrului didactic pentru cunoaşterea grupurilor de educabili şi depistarea/cunoaşterea cazurilor care necesită abordări speciale . a celor de progres şi finale. l)Acordarea unui respect egal tuturor educabililor . respectiv de evaluare între colegi. a)Evaluarea continua si notarea conform reglementarilor legale si standardelor nationale in vigoare.elaborarea indicatorilor/criteriilor generale de evaluare orala. ore +1= nr. . adaptate fiecărui caz special de educabil -conlucrarea invatatorului cu consilierul psihopedagog din unitatea de învăţământ sau cu instituţiile specializate . la 1 ora= 3 calificative . capacitatea de integrare a tuturor educabililor fără discriminare. evaluare scrisa a elevilor / evaluare prin aplicatii practice. .utilizarea eficientă a evaluării iniţiale. alegerea strategiilor optime. Evaluarea rezultatelor invatarii 1 Maxim -20 puncte Minim 16 puncte pentru FB Minim 14 puncte pentru B Minim 10 puncte pentru S 1 3 1 1 1 6 27 . .si membrii catedrei .

-proiectarea activitatilor cu caracter de autoevaluare sau interevaluare colegiala -realizarea de sesiuni. catre beneficiarii de educatie. -participarea la elaborarea si aplicarea chestionarelor privind satisfactia elevilor/parintilor in raport cu activitatea invatatorului . d)Inregistrarea activitatilor de evaluare in conformitate cu legislatia in vigoare. -consemnarea rezultatelor chestionarelor aplicate elevilor şi părinţilor privind satisfacţia sau randamentul activităţii didactice. a rezultatelor evaluarii. -inregistrarea activitatilor de evaluare in: planificari.Realizarea activitatilor extracurriculare Maxim-10 puncte Minim 9 p pentru FB beneficiarilor de educatie conform procedurilor stabilite la nivelul unitatii de invatamant. f)Promovarea autoevaluarii elevilor. institutionale si comunitare sau a celor propuse de beneficiarii de educatie -realizarea / participarea la activitati extracurriculare pentru atingerea obiectivelor curriculare (obiective din tematica OCV si / sau tematica invatamantului primar ). . existenta planurilor de activitatii (cel putin o activitate 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 4 2 2 4 1 28 . colegii de catedră sau comisie metodică -gradul de implicare/colaborare cu CEAC pentru evaluarea satisfacţiei beneficiarilor . prezentări sau expoziţii cu materiale produse de elevi. concursuri. CEAC. -oferirea feed-back-ului obţinut din evaluarea elevilor către CA.IV. ale dezvoltarii personale . proiectarea unitatilor de invatare -planificarea evaluarii competentelor / alte evaluari sumative e) Comunicarea sistematica . a)Realizarea de activitati extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare . participarea copiilor la jurizarea lucrărilor.argumentarea calificativelor si inscrierea acestora in carnetele elevilor -comunicarea rezultatelor elevilor catre parinti .

c)Asigurarea participarii grupurilor tinta si realizarea activitatilor extracurriculare pe baza planificarii stabilite -stimularea elevilor participanţi prin acordarea de diplome. . premii -atragerea de sponsori pentru susţinerea activităţilor -îndrumarea şi supravegherea elevilor în desfăşurarea activităţilor extracurriculare d)Utilizarea potentialului local pentru cresterea atractivitatii activitatilor extracurriculare si comunitare. 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 0.elaborarea / participarea la proiecte. o dată la 5 ani ( 90 credite /5 ani). membru echipa -realizarea de activitati extracurriculare pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare personala a elevilor.Dezvoltarea profesionala . activitatea metodica si stintifica /semestru) . parteneriate educative: coordonator.5 5 2 2 29 . CCD sau alte instituţii de specialitate. olimpiade si festivaluri .5 0.încheierea unor parteneriate cu instituţiile publice locale pentru desfăşurarea activităţilor extracurriculare -capacitatea de selectare şi folosire a mijloace de instruire. precum si a rapoartelor de monitorizare /evaluare a activitatilor educative extrascolare. b) Realizarea activitatilor extracurriculare pe baza documentelor proiective ale unitatii de invatamant . pregatirea / participarea cu elevii la concursuri scolare . -întocmirea documentelor proiective specifice fiecărei activităţi propuse. etc.realizarea / participarea la activitati si proiecte prevazute in Planul managerial sau Planul comisie educative . -participarea la cursurile si programele de formare continuă organizate de ISJ.conform graficelor semestriale/ anuale ale activităţilor extracurriculare. tehnici de lucru şi metode în funcţie de necesităţi şi posibilităţi a)Participarea la programele de formare obligatorii stabilite la nivel national sau local -participarea la cursurile de formare obligatorie.Minim 7 p pentru B Minim5 p pentru S V.

-participarea activa la activitatile comisiei metodice. stiintifice si de Minim 11 p dezvoltare profesionala.5 30 . manuale. localitate. metode şi resurse moderne achizitionate prin participarea la activitatile de formare continua/perfectionare -conceperea de programe. a mijloacelor audiovizuale moderne . -diseminarea informatiilor obtinute in urma cursurilor de formare/perfectionare . (la 2 absente nemotivate nu se acorda niciun punct). pentru B -creşterea procentului de promovabilitate / a Minim 8 p pentru performanţelor faţă de anul şcolar S precedent -utilizarea in timpul lecţiei a unor tehnici. unitate de invatamant. a bibliotecii din şcoală sau a CDIului .in cadrul comisiilor metodice /consiliilor profesionale c)Participarea la activitatile metodice si stiintifice stabilite la nivel de catedra. -utilizarea soft-urilor educaţionale. -elaborarea şi prezentarea semestrială a cel puţin unui material sau o activitate metodică.etc… a) Realizarea integrala si la timp a atributiilor stabilite prin fisa VI. Contributia postului Maxim-15 puncte 1 5 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2. -iniţierea şi aplicarea unor proiecte în cadrul disciplinei de utilizare a platformei AEL. mijloace sau auxiliare didactice . -participarea la cercurile metodice / consfatuiri / simpozioane (la 1 absenta nemotivata la cercul metodic nu se acorda niciun punct). d)Utilizarea resurselor informationale ale bibliotecii / centrului de documentare si informare si a surselor de informatii disponibile. internet . susţinerea sau publicarea de articole sau lucrări de specialitate. b)Aplicarea in activitatea Minim 13 p didactica a rezultatelor pentru FB participarii la activitatile metodice .-participarea la alte cursuri de formare organizate pe plan local/regional/MECTS.

conform prevederilor legale. MECTS. a comportamentelor nesanatoase -initierea si realizarea de activitati de prevenire si combatere a violentei si de prevenire si 0. b)Realizarea comunicarii formale si a schimbului de date conform legislatiei si procedurilor stabilite la nivelul unitatii de invatamant si completarea documentelor scolare .5 1 1 1 0. etc. respectarea ordinelor şi legilor în vigoare. responsabilii de comisie.5 1. realizarea portofoliului personal al cadrului didactic şi actualizarea lui periodică -gradul de implicare in realizarea sarcinilor ca profesor de serviciu . -instiintarea (informarea scrisa) parintilor..5 0. realizarea situatiilor solicitate de conducerea scolii. Maxim. -raportarea corectă a datelor şi informaţiilor solicitate de comisiile din şcoală (CEAC) d) Realizarea / participarea la programe / activitati de prevenire si combatere a violentei. Consiliu Local. -popularizarea Regulamentului Intern în cadrul colectivelor de elevi. a dispoziţiilor ISJ. completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale . -participarea la cel puţin 90% din şedinţele CP .5 0.5 0. c)Respectarea integrala a regulamentelor interne si a procedurilor stabilite la nivelul unitatii de invatamant (inclusiv din domeniul asigurarii calitatii).10 puncte Minim 9 p pentru FB Minim 7 p pentru B Minim 5 p pentru S -respectarea programului de lucru si a atribuţiilor prevăzute în fişa postului . în rândul părinţilor . serviciul de contabilitate -respectarea tuturor dispoziţiilor prevăzute de lege. -gradul de implicare ca membru in diferite comisii de lucru ale scolii /membru in comisiile de lucru ale ISJ/CCD. respectarea termenelor de execuţie.la activitatea generala a unitatii de invatamant si la promovarea imaginii acesteia.5 0. a regulamentului intern ..5 2 1 31 . respectarea şi aplicarea procedurilor stabilite în cadrul CEAC din şcoală .

... implicarea şi participarea la activităţile specifice acestui domeniu g)Promovarea in comunitate a activitatii unitatii de invatamant si a ofertei educationale.................... -implicarea şi activarea elevilor şi a colegilor în acţiuni de combatere a violenţei /colaborarea cu organele şi instituţiile abilitate în combaterea şi prevenirea violenţei e) Realizarea / participarea la programe / activitati in spiritul integrarii si solidaritatii europene........... -respectarea procedurilor de securitate a muncii şi de PSI .. -participarea la : targul de oferte.......... 32 ........... Presedinte Consiliul de administratie Director ............... implicarea/implementarea a cel puţin unui proiect educaţional promovat în comunitate............ TOTAL PUNCTAJ 1 1 1 1 1 1 1 100p PUNCTAJ Total puncte: 100 86-100 puncte...... distribuirea in scoli a ofertei scolare........... -implicare în realizarea/desfăşurarea unor activitati / proiecte/programe în spiritul integrării şi solidarităţii europene f) Respectarea sistemelor si a procedurilor de sanatate si securitate a muncii si de PSI prevazute de legislatia in vigoare pentru activitatile desfasurate in tipul respectiv de organizatie.... .... promovarea in mass – media.........combatere a comportamentelor nesanatoase in randul elevilor..... calificativ: NESATISFĂCĂTOR CALIFICATIVUL ACORDAT DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE. calificativ: FOARTE BINE 71-85 puncte .. calificativ: SATISFĂCĂTOR 0-60 puncte... Lider de sindicat . calificativ: BINE 61-70 puncte.........................

NOTA 2 : 1......evaluare institutionala ) .....se va realiza dupa cum urmeaza: .. 5...........evaluarea colegiala(in comisie .. prin medierea diferentelor existente intre cele 3 aprecieri ....etc) si de catre directorul scolii ..catedra/metodica) ..Evaluarea cadrului didactic se realizeaza anual ..... pe baza dovezilor prezentate .......in care se va completa fisa finala de evaluare .. .. Nume / prenume cadru didactic ...........directorului adjunct .....sefului de catedra ... Semnatura cadru didactic ........ Calificativul acordat .se va stabili calificativul final . 6...in doua etape: • Completarea fisei de evaluare . NOTA 1 : PREZENTA FISA DE EVALUARE POATE FI ADAPTATA LA SPECIFICUL SCOLII IN FUNCTIE DE INDICATORII DE PERFORMANTA AFERENTI FIECARUI CRITERIU DE PERFORMANATA ........ de catre cadrul didactic respectiv (autoevaluarea) ...Procedura de evaluare a cadrelor didactice ...Fisa de evaluare este elaborata pe baza Criteriilor de performanta pentru evaluarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar .Calificativul general “ foarte bine” se acorda daca este obtinut calificativul “ foarte bine” la cel putin 4 domenii ( din care obligatoriu domeniul 2-Realizarea efectiva a curriculumului ) si calificativul “ bine” la celelalte domenii... 33 ..in conformitate cu prevederile legale cuprinde: ..... PRIN APROBAREA IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII ...2009 2.... a responsabilului de comisie metodica ..autoevaluarea ..07.evaluarea de catre Consiliului de Administratie 4. in conformitate cu Anexa la OMECI nr.CADRU DIDACTIC Am luat la cunostinta azi. • Interviul de evaluare –in fata Consiliului de administratie al scolii.–Utilizarea fisei. -Indicatorii de performanta si punctajele aferente trebuie sa fie aprobati in Consiliul de administratie al scolii 3......dupa incheierea anului scolar ..acordarea calificativului .Pentru fiecare etapa vor fi luate in considerare si rezultatele evaluarilor externe din perioada analizata ( prin inspectie scolara.... de catre seful direct (evaluarea colegiala dupa caz .4595/22...daca acestea exista...

. Schema orară.recomandari privind dezvoltarea profesionala ulterioara . . . 7. Proiectele unităţilor de învăţare . . .aprecierea meritului didactic . .in cadrul programelor de imbunatatire a calitatii stabilite la nivelul scolii . 8. . pe orar se vor specifica orele de desfăşurare a lecţiilor).Calificativul general “nesatisfacator ” se acorda numai daca este obtinut calificativul “nesatisfacator ” la cel putin un domeniu .NU SE ACORDA NICIUN PUNCT IN EVALUARE DACA NU SE GASESC DOVEZI ALE REALIZARII ACELUI INDICATOR DE PERFORMANTA. 34 • • • • • • • . Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă) . Planificarea calendaristică . Programe pentru disciplina opţională (aprobate de Inspectoratul Şcolar) .Ca rezultate asteptate ale procedurii de evaluare .stabilirea planurilor individuale de remediere a punctelor slabe identificate .Rezultatele evaluarii vor avea consecinte la nivelul salarizarii si al relatiilor de munca .Calificativul general “ bine” se acorda daca este obtinut calificativul “ bine” la cel putin 4 domenii ( din care obligatoriu domeniul 2-Realizarea efectiva a curriculumului ) si calificativul “satisfacator ” la celelalte domenii. Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii. prin sponsorizări .. Calendar şcolar . CURRICULUM • • • • Structura anului şcolar. Orarul (cei care lucrează cu clase simultane vor întocmi orarul astfel încât să rezulte modul de cuplare a disciplinelor.care vor fi reglementate prin act administrativ separat.se pot mentiona : .Calificativul general “satisfacator ” se acorda numai daca este obtinut calificativul cel putin “satisfacator ” la toate domeniile. Programe şcolare.stabilirea salarizarii. Proiecte didactice .

23 iunie . 24 decembrie 2011 – duminică. 6 aprilie 2012 2 APRILIE – 6 APRILIE – “Şcoala altfel” Vacanţă: sâmbătă. 12 septembrie 2011 – vineri. 23 aprilie 2012 – vineri. 21 octombrie 2011 Vacanţă : sâmbătă. SEMESTRUL I : 14 săptămâni. 16 ianuarie 2012 – vineri. 31 octombrie – vineri.• Lista lecturii suplimentare.duminică . 9 septembrie 2012 35 . 15 ianuarie 2012 SEMESTRUL AL II-LEA: 21 săptămâni. 69 zile Cursuri: luni. 22 octombrie –duminică. 103 zile Cursuri: luni. 22 iunie 2012 Vacanţa de vară: sâmbătă. 30 octombrie 2011 ( ciclul primar + preşcolar) Cursuri: luni. 22 aprilie 2012 Cursuri: luni. 23 decembrie 2011 Vacanţa de iarnă : sâmbătă. 7 aprilie 2012 – duminică.

4 Iunie 2012 – A doua zi de Rusalii 36 .În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri: Joi. 1 Decembrie 2011 – Ziua Naţională a României Marți. 1 Mai 2012 – Ziua Muncii Luni.

SEMESTRUL I L M M J V S D SEPTEMBRIE 5 12 19 6 13 20 7 14 21 8 15 22 9 16 23 10 17 24 11 18 25 IANUARIE 9 16 10 17 11 18 12 19 13 20 14 21 15 22 MAI 14 21 15 22 16 23 17 24 18 25 19 26 20 27 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OCTOMBRIE 10 17 24 11 18 25 12 19 26 13 20 27 14 21 28 15 22 29 16 23 30 FEBRUARIE 6 13 20 7 14 21 8 15 22 9 16 23 10 17 24 11 18 25 12 19 26 IUNIE 11 18 25 12 19 26 13 20 27 14 21 28 15 22 29 16 23 30 17 24 31 1 2 3 4 5 6 14 SAPT./ 69 ZILE NOIEMBRIE 7 14 21 8 15 22 9 16 23 10 17 24 11 18 25 12 19 26 13 20 27 MARTIE 5 12 19 6 13 20 7 14 21 8 15 22 9 16 23 10 17 24 11 18 25 IULIE 9 16 23 10 17 24 11 18 25 12 19 26 13 20 27 14 21 28 15 22 29 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DECEMBRIE 12 19 13 20 14 21 15 22 16 23 17 24 18 25 APRILIE 9 16 10 17 11 18 12 19 13 20 14 21 15 22 AUGUST 13 20 14 21 15 22 16 23 17 24 18 25 19 26 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 SEMESTRUL AL II-LEA L M M J V S D L M M J V S D 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 1 2 3 30 31 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 27 28 29 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 21 SAPT. /103ZILE 26 27 28 29 30 31 1 30 31 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 23 30 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 1 1 2 3 4 5 6 1 .

OM ŞI SOCIETATE Religie IV. Total ore în trunchi comun VIII. maxim ore pe săptămână Plan cadru CN Număr ore alocate CNA CE CES Total ore 2 1 20 1 8 4 1 1 1 1 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 1-3 1. LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi literatura română II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE Matematică Cunoaşterea mediului III. ARTE Educaţie muzicală Educaţie plastică V. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Nr. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică VI. minim ore pe săptămână Nr. TEHNOLOGII Abilităţi practice VII.3 7 3 1 1 1 1 2 1 17 1 18 20 1 1 - - . CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII OPŢIONAL Nr.Aria curriculară/ Disciplina I.

Marţi

Miercuri Luni

Joi

Vineri

MANUALE ŞCOLARE: Nr. crt. 1. 2. 3. 4. Disciplina Limba şi literatura română Matematică Cunoaşterea mediului Religie Manual Abecedar Matematică Cunoaşterea mediului Religie Editura Locul şi anul Autori

MATERIALE DIDACTICE AUXILIARE: ...................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 43

UZ OCAZIONAL: • ghiduri şcolare pentru elevi/învăţători:

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… • cărţi de uz şcolar sintetic: culegeri, antologii:

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… • cărţi de uz şcolar specific: atlase, albume, dicţionare, tabele numerice/transformative, portofolii ilustrative, hărţi etc: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 44

postere/afişe jubiliare ş. de regulă de tip grilă.m. diapozitive ş.): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… • seturi imprimate de probe evaluative specifice (teste tipărite. focalizate pe textele prezentate etc. termeni explicaţi în subsol sau în glosarul adiacent. tabel cronologic în consecinţă. cu caracter confidenţial.. pliante. 45 . dischete.a. CD-ROM-uri.a.): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. realizate pe alt suport decât hârtie (fişierele dintr-un PC.: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… • materiale “imprimate”. microfilme.• cărţi beletristice prelucrate pedagogic (asortimentate cu o prefaţă în scop didactic..d. extrase din studii critice. ce însoţesc unele manuale pentru evaluarea optimă): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… • diverse materiale imprimate adiacente: broşuri tematice.

ore: Plan cadru CN 7-8 7 CNA CE 1 Total 8 MANUALUL UTILIZAT: Abecedar. 3. 2. Editura Aramis. Mihăilescu. Bucureşti.crt.ORE 112 168 280 46 . T. SEMESTRUL I II TOTAL NR. 1. 2004 Autori : C.Aria curriculară: Limbă şi comunicare Disciplina: Limba şi literatura română Nr. Piţilă Distribuirea orelor pe semestre Nr.

în special la clasa I. scrie la sfârşitul fiecărui an şcolar. În situaţia curriculum-ului şcolar pentru Aria curriculară Limbă şi comunicare a fost necesară operarea unor schimbări la nivelul obiectivelor de referinţă pentru clasa I şi a II-a în vederea relaxării ritmului de lucru. practicile didactice au dovedit că este necesar să accentuăm asupra elementelor de interacţiune în grup. astfel încât să existe soluţii profesioniste pentru nevoile de şcolarizare impuse de diferenţele de vârstă cronologică. în mod firesc. Învăţătorul nu este obligat să le parcurgă pe toate sau poate folosi alte exemple care i se par mai potrivite pentru atingerea obiectivului propus. câteva aspecte ale acestor schimbări. În cadrul conţinuturilor învăţării a fost redus numărul de cuvinte pe care elevii mici ar trebui să le poată citi. în cele ce urmează. şi a realizării individualizării demersului didactic. Activităţile de învăţare au fost selectate astfel încât să fie de tip productiv şi să ofere o motivaţie intrinsecă pentru învăţare. respectiv. 47 . altfel acestea vor fi consumatoare de timp iar rezultatele vor fi de suprafaţă. fără de care nu vom obţine rezultatele dorite. Conţinuturile referitoare la compunerea de texte au fost recomandate pentru clasa a III-a. al gestiunii activităţii de învăţare şi de predare şi. Acestea au un statut orientativ. copiii nu trebuie solicitaţi să scrie după dictare sau să copieze texte atât în cadrul ariei Limbă şi comunicare în cadrul altor arii curriculare). Obiectivele de referinţă au fost astfel reformulate încât să creeze o hartă echilibrată a ceea ce însemnă competenţă de comunicare la această vârstă. producerea unor enunţuri corecte şi operaţiile de silabisire necesare percepţiei sunetelor vor fi integrate în context şi nu vor fi abordate ca operaţii necesare în sine. dar şi de diferenţele de dezvoltare psihologică şi emoţională a elevilor. de cooperare.INTRODUCERE Debutul şcolarităţii la 6 ani a determinat reconfigurarea demersului didactic din perspective multiple: la nivelul curriculum-ului şcolar. Semnalăm. (De asemenea. dictate de aceleaşi necesităţi constitutive. anumite schimbări şi în ceea ce priveşte metodologia construirii parcursului didactic. datorită gradului de dificultate pe care îl presupun Schimbările făcute în cadrul Arie Limbă şi comunicare vor fi susţinute prin introducerea unor strategii cât mai diverse de predare/învăţare. mai curând (aparent) decât asupra achiziţiei de noi cunoştinţe în plan lingvistic: de exemplu. Toate acestea determină. deoarece capacitatea acestora de concentrare asupra sensului enunţurilor este limitată la această vârstă. de o nouă modalitate de organizare a timpului şcolar pe activităţi monodisciplinare şi transdisciplinare şi de utilizarea unor instrumente adecvate de evaluare. Modificărilor realizate în cadrul obiectivelor de referinţă li s-au adăugat altele la nivelul activităţilor de învăţare şi al conţinuturilor. nu în ultimul rând. al evaluării. De asemenea. să aibă un sens pentru copil.

exerciţii de distingere a sunetului iniţial. exerciţii de delimitare a cuvintelor în enunţuri. pe baza unor imagini prezentate. exerciţii de stabilire a poziţiei unui cuvânt într-o propoziţie. jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător. exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să înceapă. să sesizeze intuitiv corectitudinea unei propoziţii ascultate să distingă cuvintele dintr-o propoziţie dată. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. 48 1. exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat. final sau din interiorul unei silabe sau al unui cuvânt.1. jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziţie. exerciţii de percepţie fonică a intonaţiei propoziţiei enunţiative şi interogative (fără terminologie). Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă CLASA I I. exerciţii de mimă. să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului oral Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 1. jocuri de identificare a poziţiei silabelor în cuvânt.COMPETENŢE A. exerciţii de eliminare a unui cuvânt care nu se potriveşte ca înţeles cu celelalte dintr-o listă audiată. Dezvoltarea capacităţii (citirea/lectura) de receptare a mesajului scris 4. OBIECTIVE CADRU .1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: 1.4. vizând formarea comportamentului de ascultător activ. exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţuri realizate de elevilor. învăţătorelev pe teme familiare copiilor. . exerciţii de recunoaştere a unor momente din textul audiat.5. jocuri de executare a unor comenzi orale formulate de învăţător sau elevi. să sesizeze sensul cuvintelor într-un enunţ dat să manifeste curiozitate faţă de mesajele emise de diferiţi interlocutori în situaţii de comunicare concretă 1. silabele dintrun cuvânt şi sunetele dintr-o silabă 1. de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele non-verbale. exerciţii de recunoaştere a unor comunicări care nu se potrivesc cu un mesaj audiat anterior.). prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă. să conţină sau să se termine cu o silabă dată. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 3. jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziţii. jocuri de grup cu teme date.3. jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare. simulări ale unor situaţii concrete de comunicare pe teme cotidiene concrete. desen etc. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 2.2. exerciţii de ascultare a dialogurilor elev-elev.

povestirea unor întâmplări personale ale copiilor. salut. legate de o situaţie creată. întâmplări cunoscute. clară. prin apelare la diferite modalităţi de redare a acestuia (repovestire. dramatizare. 2. integrame. prezentare etc. anagrame.2.2. folosind cuvinte date. exerciţii de prezentare a unor obiecte. exerciţii de compunere a cuvintelor pornind de la o silabă dată. volumului şi a vitezei vorbirii.1. 49 . exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri. jocuri didactice de sinonimie. exerciţii de modificare a sensului unei propoziţii prin eliminarea. formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet. exerciţii de dicţie. exerciţii de schimbare a sensului unui cuvânt prin modificarea unui sunet sau a unei silabe. exerciţii de dicţie. exerciţii de dialog cu persoane diferite (folosirea formulelor de adresare. exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat. jocuri de rol.) dialoguri pe teme cunoscute. antonimie. să manifeste iniţiativă şi interes pentru a comunica cu ceilalţi exerciţii de alcătuire a unor enunţuri. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: să formuleze clar şi corect enunţuri verbale potrivite unor situaţii date Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 2. exerciţii de formulare de întrebări în vederea clarificării unor nelămuriri legate de o cerinţă dată. rebusuri. omonimie. exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. să integreze cuvintele noi în enunţuri 2. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea unui mesaj ascultat. repovestiri. activităţi familiare copiilor. jocuri pentru alcătuirea de propoziţii conţinând cuvinte noi. exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după imagini. desen etc. exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe. exerciţii de reglare a tonului. dramatizări.3.). activităţi de exprimare a propriilor păreri în legătură cu fapte. simulări ale unor situaţii de comunicare. recitări. înlocuirea sau adăugarea unui cuvânt. frământări de limbă. cu accent pe pronunţia corectă.

exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului şi a imaginilor care-l însoţesc. silabe. grupuri de litere.. dialoguri despre cărţi. exerciţii de citire selectivă. exerciţii de citire integrală a cuvintelor. exerciţii de citire selectivă.5. ecusoane. recunoaşterea unor cuvinte care se repetă întrun text. recunoaşterea unor modele repetitive etc. exerciţii pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea silabelor în structura cuvintelor şi a cuvintelor în structura propoziţiei. librării etc. să desprindă semnificaţia globală a unui text citit 3. exerciţii de acomodare cu cartea exerciţii de observare a cărţii.2. despre biblioteci. indicatoare. invitaţii etc. numele unor magazine etc. anunţuri. corect un text cunoscut să manifeste curiozitate pentru lectură - 50 . folosind decupaje de texte şi imagini (realizarea de afişe publicitare. de respectare a direcţiilor de citire (de la stânga la dreapta. exerciţii de stimulare a atenţiei prin introducerea sau eliminarea unor elemente din textul citit.3. 3. memorări de versuri. exerciţii de punere în corespondenţă a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare. exerciţii de prezentare a unor cărţi citite în particular.. personaje din texte cunoscute. exerciţii de tipul adevărat/fals. exerciţii de anticipare a conţinutului unui text pe baza ilustraţiilor. a unor texte scurte (etichetele unor produse. rebusuri în care cuvintele sunt reprezentate prin imagini. de sus în jos). exerciţii de realizare a unor colaje. cuvinte şi enunţuri în textul tipărit şi în textul scris de mână Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: exerciţii de asociere a sunetului cu litera (grup de litere – sunet). să identifice litere. exerciţii de realizare a unor desene pornind de la enunţurile citite (şi invers). să sesizeze legătura dintre enunţuri şi imaginile care le însoţesc 3. exerciţii de citire selectivă.1. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului citit. dramatizări. exerciţii de evidenţiere a rolului ilustraţiilor unor cărţi. exerciţii de citire a unor texte cunoscute.3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea / lectura) Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: 3.).4. exerciţii de iniţiere în citirea unor cărţi pentru copii. exerciţii de citire la prima vedere. în contexte familiare. adecvate vârstei.). să citească în ritm propriu. de orientare în pagină. exerciţii de punere în corespondenţă a cuvântului scris de mână sau de tipar cu imaginea. 3.

semnului întrebării şi a scrierii cu majusculă. exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor. În perioada abecedară se vor utiliza progresiv cuvintele plurisilabice. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: să scrie corect litere. spre sfârşitul perioadei se pot folosi şi cuvinte care conţin diftongii: oa. expunerea tuturor lucrărilor. să utilizeze convenţii ale limbajului scris (punctul. • Citirea propoziţiilor. Stabilirea ordinii de predare a literelor este la latitudinea autorilor de manuale. realizarea unor etichete care să personalizeze clasa ori lucrările elevilor. coperte. exerciţii de corectare şi autocorectare a greşelilor de exprimare. Grupurile de litere: ce. exerciţii joc de stabilire a acordurilor gramaticale. ea. exerciţii de copiere/transcriere a unor substantive proprii. completarea de rebusuri. 4. exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor. exerciţii de adoptare a poziţiei corecte şi comode pentru scris. • Citirea cuvintelor. • Literele mici şi mari ale alfabetului. direcţii de orientare în pagină. lizibil şi îngrijit propoziţii scurte.. a unor propoziţii enunţiative şi a unor propoziţii interogative.4. gi. respectând forma.2. să manifeste interes pentru exprimarea scrisă B.4. exerciţii de folosire a punctului.3. 4. mărimea lor. ci. ia. ua. ghe. să scrie corect. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII 1. chi. dictări de cuvinte şi propoziţii. 51 . cuvintelor şi propoziţiilor. exerciţii de scriere a literelor. semnul întrebării. exerciţii de alcătuire de propoziţii folosind cuvinte date.. ge. pagină. • Intonarea propoziţiei interogative (fără terminologie). uă. exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată. cuvinte Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 4. numerotarea paginii.1. în funcţie de metoda didactică abordată. caietelor elevilor în vederea încurajării performanţelor individuale. exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte. 4. exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text. Formarea capacităţii de citire/lectură • Cartea – volum. ie. ghi. alineat). Se vor folosi numai cuvinte titlu. silabe. che. scrierea cu majusculă) exerciţii de trasare a elementelor grafice. silabelor. exerciţii de ordonare corectă a cuvintelor într-o propoziţie. foaie. exerciţii de scriere a unor elemente grafice pregătitoare. care să faciliteze scrierea literelor şi scriere în duct continuu.

⇒ Scrierea de mână. silabe. Nu se vor utiliza texte în procesul scrierii. 15 cuvinte. ⇒ Dialogul – convorbirea între două sau mai multe persoane. • Comunicarea scrisă Procesul scrierii ⇒ Organizarea scrierii. puncte. zale. − formularea unor întrebări şi a unor răspunsuri. 2. Scrierea propoziţiilor enunţiative şi interogative. ⇒ Ortografia. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere: ce. Formarea capacităţii de comunicare Formularea mesajului oral (aplicativ. în proză sau în versuri. Scrierea cu literă mare a substantivelor proprii (fără referire la terminologia gramaticală). semiovale. • Comunicarea orală Comunicarea – schimb de informaţii între oameni (dialoguri despre viaţa de şcolar. Autorii de manual vor avea în vedere viziunea comunicativă promovată de programă. despre regulile de circulaţie rutieră. ghi. ci. ⇒ Cuvântul – element de comunicare. folosindu-şi deprinderile de exprimare orală. Aşezarea corectă în pagină (data. ge. chi. Scrierea cu literă mare la începutul propoziţiei. tratarea didactică originală a noţiunilor din programă. eficiente şi nuanţate.). Scrierea cuvintelor. întâmplări din viaţa personală etc. Scrierea ortografică a cuvintelor. până la 75 de cuvinte. alineatul în scrierea propoziţiilor. inclusiv la cele de joc. jucării. filme de desene animate. fiinţe. care facilitează însuşirea literelor şi scrierea în duct continuu (linii. Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie: punctul. Tematica textelor trebuie să reflecte universul copilăriei şi valorile proprii acestuia. − exprimarea propriei păreri în legătură cu un fapt.. spaţiul dintre cuvinte). − identificarea unei persoane sau a unui obiect. filme pentru copii. ghe.alcătuirea de propoziţii/enunţuri despre obiecte. Contexte de realizare 52 . în activităţi de grup şi individuale). gi. noduleţe). despre comportarea civilizată. bucle. despre mediul înconjurător etc. astfel încât noţiunile să fie abordate funcţional şi aplicativ. Despărţirea cuvintelor în silabe (numai intuitiv.• Citirea textelor. contribuind la structurarea unei comunicări corecte. fără teoretizări. bastonate. Autorii de manuale pot utiliza texte literare. despre regulile de igienă sanitară.max. Vor fi preferate situaţii de comunicare concrete şi actuale pe baza unui suport vizual. despre ocrotirea mediului înconjurător etc. ⇒ Propoziţia/enunţul . despre mediul şcolar. che. semnul întrebării. Aceştia vor avea libertatea de a decide cu privire la: structurarea şi dispunerea în manual a unităţilor de conţinut din programă. cuvinte şi propoziţii (enunţiative şi interogative) . participarea copiilor la activităţi de grup. Elementele grafice utilizate în procesul scrierii. despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie. Literele mari şi mici ale alfabetului. urmărind o creştere progresivă a numărului de cuvinte de la o lecţie la alta. ⇒ Punctuaţia. de mică întindere. − oferirea unor informaţii despre forma şi despre utilitatea unor obiecte. fapte. Se recomandă ca elevii. personaje din poveşti. fără cunoaşterea regulilor). precum şi texte non-literare. Utilizarea cuvintelor noi în contexte adecvate (învăţate şi prezentate de copii colegilor sau adulţilor. în calitate de vorbitor şi de ascultător). Formulele elementare de iniţiere şi de încheiere a dialogului. despre familie. să realizeze următoarele schimburi verbale: − iniţierea sau încheierea unui schimb verbal. în cadrul jocurilor sau al activităţilor de învăţare). ⇒ Pentru contextualizarea actelor de vorbire se recomandă: − discuţii libere despre jocuri. aspecte ale vieţii cotidiene. − oferirea unor informaţii despre identitatea proprie sau despre identitatea membrilor familiei. ovale. Pentru dictare se vor utiliza litere.

ghe. ge. Nu se vor utiliza termenii de vocale şi consoane. propoziţii enunţiative. substantiv propriu etc. Elemente de construcţie a comunicării • Propoziţia. che. exclamative. Articularea vocalelor şi consoanelor. ci. Scrierea după dictare. gi. ghi. Silaba.⇒ Copierea literelor. a propoziţiilor. Noţiunile nu vor fi definite. 2. bisilabice şi trisilabice. care nu vor conţine diftongi. folosindu-se pentru silabaţie numai cuvinte monosilabice. În perioada preabecedară. Cuvântul. accentul se va pune pe comunicarea orală. interogative. chi. • Sunetele limbii române. omonime. triftongi sau consoane redate în scris prin grupurile de litere: ce.). lucrându-se cu acestea în mod intuitiv (nu se vor folosi noţiuni de genul sinonime. a cuvintelor. 53 . antonime.

ore 14 Perioada/ Săpt. pagini..3. 2. direcţii de orientare în pagină • Dialogul .1. Tudora Piţilă TIP CURRICULUM: CNA Nr. 1. foaie. care facilitează însuşirea literelor şi scrierea în duct continuu.3. Silaba 1. coperte...1. 2. 2.3..) • Cartea . 1.4. I-II 2. La început de drum! Obiective de referinţă 1. completarea spaţiilor libere din propoziţie. de ore pe săptămână: 8 Nr.etc. Nr. integrarea în enunţuri a unui cuvânt cunoscut.1.1..volum. 16 III-IV 54 . Propoziţia. Cuvântul. a acuităţii vizuale şi auditive. de ore pe an: 280 SEMESTRUL I Unităţi de învăţare 1. 1. 1.. numerotare.5...convorbirea dintre două sau mai multe persoane. 1.2.2. determinarea volumului vocabularului... 2.Clasa: I Editura: Aramis Autori: Cleopatra Mihăilescu. 2. 4. • Cuvinte monosilabice. bisilabice şi trisilabice • Elemente grafice utilizate în procesul scrierii.1. Conţinuturi Probe de cunoaştere a copilului: • probe de evidenţiere a achiziţiilor dobândite la grădiniţă (constatare a calităţii pronunţiei.5..

2. L. 1. I • Citirea şi scrierea cuvintelor • Despărţirea cuvintelor în silabe • Copierea literelor şi a cuvintelor • Scrierea după dictare • Comunicare orală . 1. V-VII 4 2 VIII 4. 1.3. • Corespondenţa sunet-literă • Literele mici şi mari de mână şi de tipar: A..1. 4. N. 2...1.1. 2.. Ă... ci • Citirea şi scrierea propoziţiilor • Scrierea corectă a cuvintelor • Scrierea cu literă mare la început de propoziţie • Scrierea cu literă mare a cuvintelor proprii • Copierea propoziţiilor • Scrierea după dictare • Aşezarea corectă în pagină • Punctuaţia. mediul înconjurător • Elemente grafice utilizate în procesul scrierii • Recapitulare • Evaluare • Recuperare / Dezvoltare Nr.1. 2..3.2.2.3. 2.. 1.. 1.2. Sunetele limbii române Obiective de referinţă 1. Conţinuturi • Articularea consoanelor şi vocalelor • Dialoguri despre viaţa de şcolar.4.4.1. 13.. Punctul • Recapitulare • Evaluare • Recuperare / Dezvoltare 27 VIII-X 27 XI-XIV 55 .. 2. 4.. Propoziţia unitate a comunicării 1.Unităţi de învăţare 3... 2. 1.2.4..3.1.2.1..4... M. 2.2. 2...1.identificarea unei persoane sau a unui obiect • Recapitulare • Evaluare • Recuperare / Dezvoltare • Literele mici şi mari de tipar şi de mână: E.. 1. 2.. R.1. U.5. 1. 1..3... 2. O. 2. Cuvântul -element de comunicare 5. 4.3..4. 1.1.. C..2.. 2. 3... 1.5. familie.. 13. 4.1.. 1.3.1. • Grupurile de litere: Ci. 4. 1. 3.2. 3. ore 22 Perioada/ Săpt. 4.5.

3.. 4.4.5. 4.2. che • Scrierea corectă a cuvintelor ce conţin grupurile de litere • Comunicarea orală .4..2.dialoguri despre personaje din poveşti. 3. 3. Scrierea alfabetului limbii române • Grupurile de litere: chi. 3. 2. 28 XXXIIXXXV .. 2. 4.. etc.5. 3. S P.4. W. 4.dialoguri despre personaje din poveşti. Z. 2.1. H. Punctuaţia propoziţiei Ob ref.1. lumea copilăriei.1. 3.3. 4.. 3...1.. • Recapitulare • Evaluare • Citirea textelor • Literele mari şi mici de tipar şi de mână: X. Textul mijloc de comunicare 1. gi. 1. 4. ore 34 Perioada XV-XVIII 7.. 3. 1..5.. V. 1. z. 3... 1.. 2.1.. 3. 3.1.2..1.4.1.. comportarea în şcoală şi în societate • Recapitulare • Evaluare • Literele mari şi mici de tipar şi de mână: Ţ.. 4.1. 2. ghi • Comunicarea orală . K.1.3. 1.. Farmecul textului literar 38 XXVIIXXXII 10.2. f.. Y • Alfabetul limbii române.. • Dramatizări • Recapitulare • Evaluare • Alfabetul limbii române Jocuri didactice • Poveştile copilăriei 56 Nr.SEMESTRUL II Unităţi de învăţare 6. Î. 3. 2. Ş. 2.2.. 2... 3. Textul 8.3. Â • Grupurile de litere: ce. Conţinuturi • Literele mari şi mici de tipar şi de mână: T... Q..3.1. 4.1.2. 4.2.. 1. D.3..3.3..5. 4. 3. 2.3.... G • Citirea textelor • Scrierea după dictare a cuvintelor şi a propoziţiilor (fără texte) • Comunicarea orală .. 4. lumea copilăriei.dialoguri despre programul zilnic al şcolarului.3.2.3.2. 32 XVIIIXXII 36 XXIIIXXVII 9.. etc.2...2. 3. 2.2.3. Ce • Citirea şi scrierea propoziţiilor • Folosirea corectă a punctului • Intonarea corectă a propoziţiilor • Formulări de întrebări şi răspunsuri • Recapitulare • Evaluare • Literele mari şi mici de tipar şi de mână: B.4...4. Am terminat clasa I 3... 4.. ghe.. F • Citirea textelor • Grupurile de litere: ge. ţ. 3..1. 1. 3. J.3. 1.

demonstraţia.Resurse procedurale: explicaţia. 1.7. exerciţii de orientare în clasă. exerciţiul. creioane colorate.observare sistematică 57 .Resurse procedurale: explicaţia. jocul didactic .Jocuri: „Ştiu să mă prezint” „Dacă vesel se trăieşte” „Ce ştiu să fac!” .observare sistematică Obs.Jocuri: „Cine face aşa? “ „Ghiceşte cine sunt!” „Spune-mi ce vezi!” „Trenul” „Deschide urechea bine!” Nr ore Data Evaluare . prezentarea clasei . descrierea sălii de clasă . activităţi în perechi. activităţi în echipă. strigarea catalogului .Resurse materiale: fişe de lucru. exerciţii de scriere şi desen. conversaţia. utilizarea cuierului . dialog . creioane colorate . învăţarea intuitivă . Conţinuturi • Jocuri didactice de dezvoltare a vorbirii • Recapitulare finală Nr. jocuri de cunoaştere a colectivului de elevi.. aşezarea în bănci în mod corespunzător . 2 2. activitate individuală . elemente grafice: linii orizontale. poziţia corectă în bancă sau la răspuns . exerciţiul. Detalieri de conţinut Prima zi de şcoală din viaţa micului şcolar Activităţi de învăţare primirea şcolarilor de clasa I prezentarea importanţei zilei de 12 septembrie primirea manualelor .4.Unităţi de învăţare Ob ref. jocul didactic. probe şi jocuri pentru depistarea tulburărilor de limbaj.1.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. prezentarea catalogului . aşezarea in bănci . vizită în şcoală (asigurarea punctelor de reper) cunoaşterea elevilor. ilustraţii.. activitate individuală . 4. activităţi în perechi. prezenţa. carioci . activităţi în echipă. cântecul: Noi acum suntem şcolari recunoaşterea rechizitelor şcolarului desenarea rechizitelor test pentru detectarea acuităţii vizuale ghicitori.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. joc de recunoaştere a onomatopeelor . crt. demonstraţia. ore Perioada SEMESTRUL I UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: La început de drum! NR DE ORE ALOCAT: 14 Nr. foi desen. 3. exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii .2. 3. 4. linii Resurse . conversaţia. “Rechizitele mele” 2 .Resurse materiale: manuale. aranjarea ghiozdanului în pupitru .. cântec de înviorare .

exerciţiul. steguleţ . cutie . “Spune mai departe!” .Resurse procedurale: conversaţia. ilustraţii . exerciţiul. .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. . . frânte test pentru stabilirea nivelului de dezvoltare a proceselor de analiză şi sinteză fonetică. linii şerpuite. jocul didactic . jocul didactic .probă pentru determinarea memoriei. cântec „Ora-i de plecat la şcoală”.Resurse materiale: fişe.3. jocul didactic .Jocuri didactice: “Ce lipseşte?” „Caseta cu surprize” „Deschide urechea bine !“ . bucle 6. jetoane cu imagini. .temă în clasă 2 .memorizare „Abecedarul”. memorizare „Toamna”.activitate în clasă . demonstraţia. exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii . de Marcela Peneş.observare sistematică . activităţi în perechi. oval. activităţi în perechi. demonstraţia. exerciţiul.Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii elemente grafice: cerc. ilustraţii .probă orală . “Ce ştiu!” - 4. explicaţia. individuală 2 . exerciţiul. explicaţia.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.Joc didactic: „Mai spune ceva!” . .Resurse materiale: fişe de lucru. “Cine ştie. de Marcela Peneş. ilustraţii. explicaţia.Jocuri: „Ghemul călător” Deschide urechea bine!” 2 -activitate în clasă 5. activităţi în perechi. activităţi în perechi.test de cunoştinţe şi lărgirea vocabularului . de Demostene Botez. jocuri pentru depistarea tulburărilor de auz.elemente grafice: spirala.elemente grafice: bastonul. câştigă!” . “Ce-am învăţat” - verticale test pentru cunoaşterea volumului achiziţiilor referitoare la citit-scris.exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii .observare sistematică . ilustraţii.memorizare „Viţa şi codiţa”.Resurse materiale: fişe. semioval . zala 7.observare sistematică .probă scrisă 58 .jocuri didactice . jocul didactic . .exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.frământări de limbă. “Campionul” . elemente grafice: linii înclinate.Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia.temă în clasă 2 . activitate individuală . activităţi în echipă. activitate individuală . demonstraţia.observare sistematică 2 .Resurse procedurale: conversaţia.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii .Resurse materiale: fişe. individuală . explicaţia.

1. • A.6. exerciţiul. 1. activitate individuală • Resurse materiale: manual. 1. 1.3. activităţi în echipă.T.1. 1. • Exerciţii de exersare a comunicării. 2.1. Învăţarea cântecului „Şcolărei şi şcolăriţe” Resurse • Resurse materiale: manual. • Exerciţii-joc de tipul “ emiţător-receptor”. demonstraţia.6. volum.6.6. activităţi în perechi. Detalieri de conţinut Comunicare orală: iniţierea unui dialog privind prima zi de şcoală . explicaţia. 1.3. direcţie de orientare în pagină . • A. 1. Clădirea şi curtea şcolii 1 -observarea sistematică • proba orală • proba practică autoevaluarea 3.1. exerciţiul. 2. pagină. jocul didactic • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.La cumpărături (1 oră) . Activităţi de învăţare • Exerciţii de dialog. 1. 1. • Exerciţii de iniţiere şi încheiere a unui schimb verbal.6. jocul didactic Nr ore Da ta 2 Evaluare -observarea sistematică -proba orală -proba practică -autoevaluarea Obs.Jocurile copiilor (1 oră) Comunicare orală.6. caietul elevului.1. caietul elevului. .UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Comunicare orală – iniţierea unor dialoguri NR DE ORE ALOCAT: 6 Nr. • Exerciţii de integrare a unor cuvinte cunoscute în 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică -autoevaluarea 59 . 2. 1. copertă. • Exerciţii de iniţiere a unor dialoguri despre activităţi desfăşurate la grădiniţă. 2.2. activităţi în perechi.3. explicaţia. activităţi în echipă. 1.Jocuri de la grădiniţă (1 oră) -Cartea. explicaţia. fişe de lucru • Resurse procedurale: conversaţia. • Exerciţii de identificare a unor obiecte şi utilitatea lor.Drumul spre şcoală (1 oră) Ob.T. ref. 1. 2. 2. demonstraţia. • Exerciţii de ascultare a unor mesaje. fişe de lucru • Resurse procedurale: conversaţia. 1. • Formularea de întrebări si răspunsuri.2. 2.Şcoala. 1. exerciţiul. activitate individuală • Resurse materiale: manual. caietul elevului.1. Prima zi de şcoală (1 oră) . jocul didactic • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.Caietul de scriere Folosirea corectă a instrumentelor de scriere . fişe de lucru • Resurse procedurale: conversaţia. filă.2. crt. demonstraţia. • Exerciţii de stabilire a condiţiilor de comunicare.

1. activităţi în echipă.2. 1. • Exerciţii de iniţiere.2.4. Activităţi de învăţare • exerciţii de identificare a rechizitelor şcolare. exerciţiul.T. 1. fişe de lucru Nr ore Da ta 2 Evaluare • observarea sistematică • proba orală • proba practică -autoevaluarea O b s. caietul elevului. Elemente grafice NR DE ORE ALOCAT: 16 Nr.1. fişe de lucru • Resurse procedurale: conversaţia. 2.6. jocul didactic • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Detalieri de conţinut Camera de studiu. • exerciţii de scriere Resurse • Resurse materiale: manual. explicaţia. • Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri. 1. • A. silaba. exerciţiul. activităţi în echipă. activitate individuală • Resurse materiale: manual. activităţi în perechi. • exerciţii de pronunţie corectă. Scrierea liniei oblice pe un spaţiu Ob. Desenarea unor obiecte din clasă pe baza descrierii făcute de învăţător sau elev. demonstraţia. Comunicare orală: Exerciţii de identificare a unor obiecte din sala de clasă şi a rechizitelor şcolare . jocul didactic • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. 1. demonstraţia. Învăţarea cântecului „Noi acum suntem şcolari” • Exerciţii de formulare de mesaje. 2.1. 1.3. ref. • A. activitate individuală • Resurse materiale: manual.6.4. • Exerciţii de scriere a unor elemente grafice. activitate individuală 1 • observarea sistematică • proba orală • proba practică -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Propoziţia.4. Desenarea unor obiecte din clasa pe baza descrierii • Obiectele şcolarului • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fişe de lucru • Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi. Rechizitele şcolarului.5. • dramatizarea unor fragmente din 2 • observarea sistematică • proba orală 60 .T. 1. • Exerciţii de iniţiere a unui dialog despre comportare civilizată.5. comunicarea orală. susţinere şi încheiere a unui dialog. 1. cuvântul. Propoziţia . activităţi în echipă. • audierea poveştii „Capra cu trei iezi”. 1.Clasa mea (1 oră) 1. 2. 1. activităţi în perechi. Scrierea grupului de 1.4. caietul elevului. • activitate în perechi organizată cu scopul de a preciza forma şi utilitatea rechizitelor.3. crt. explicaţia.

demonstraţia.2. 4.4. • repovestire după imagini. fişe de lucru • Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. • iniţierea unor dialoguri despre ocupaţiile oamenilor. exerciţiul. activitate individuală • proba practică • autoevaluare 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • autoevaluare 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • autoevaluare 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • autoevaluare 61 .3. activitate individuală • Resurse materiale: manual. demonstraţia.linii oblice şi a punctului 2. 2. fişe de lucru • Resurse procedurale: conversaţia. caietul elevului.4. autorul. 1. • exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din trei cuvinte. 4. activitate individuală • Resurse materiale: manual. • exerciţii de scriere 5.1. Propoziţia formată din două cuvinte. activităţi în perechi. explicaţia. Scrierea liniei oblice pe două spaţii (suprarând) 1. • Recunoaşterea poveştii: titlul.2. 4. activităţi în echipă. activităţi în perechi. • iniţierea unor dialoguri învăţătorelev. demonstraţia. exerciţiul. fişe de lucru • Resurse procedurale: conversaţia.3. jocul didactic • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în perechi. exerciţiul. activităţi în perechi. personajele.1. 1. demonstraţia. jocul didactic • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. explicaţia. elev-elev despre familie. explicaţia. întâmplări şi fapte din viaţa proprie de familie. activităţi în echipă. poveste. Propoziţia formată din trei cuvinte. • formulare de propoziţii pe baza unor imagini prezentate • exerciţii de scriere 3. activităţi în echipă. caietul elevului. • Exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din două cuvinte.2. Scrierea liniei oblice pe două spaţii (subrând) 1. de Veronica Porumbacu • Exerciţii de asociere a ocupaţiei cu ustensilele caracteristice. 1. pe baza imaginilor. 1. Cuvinte formate din două silabe. explicaţia. pe baza imaginilor • Exerciţii de scriere 4. Scrierea grupului de două linii oblice (suprarând şi subrând) 1. activitate individuală • Resurse materiale: manual. ghicitori despre meserii • Exerciţii de scriere • Resurse procedurale: conversaţia. • exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor. 2. 4. exerciţiul. • Memorizarea a două strofe din poezia „Tatăl meu”. activităţi în echipă.1.3.2. 2.2.2.1. despre uneltele folosite.

activităţi în echipă. pe unul şi două spaţii 1. Scrierea bastonaşului cu întoarcere sus. • iniţierea unor dialoguri despre organizarea timpului liber. 2. despre comportarea civilizată. 4. exerciţiul. caietul elevului.3. activităţi în echipă.3.4. • exerciţii de formulare de propoziţii.1. explicaţia. • exerciţii de recunoaştere a propoziţiilor formate din 2-3 cuvinte şi a cuvintelor formate din 1-2-3 silabe. activităţi în perechi. • exerciţii de citire a ilustraţiilor din abecedar. • exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor. Cuvinte monosilabice. 2. demonstraţia. • exerciţii de identificare a unor cuvinte monosilabice. fişe de lucru • Resurse procedurale: conversaţia. pe unul şi două spaţii 1. jocul didactic • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. • scrierea semnelor grafice studiate (copiere şi dictare) • Resurse materiale: manual. • iniţierea unor dialoguri despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie. demonstraţia. activitate individuală 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică autoevaluare 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică autoevaluarea 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • autoevaluare 62 .3.1.2.2. Cuvinte formate din trei silabe. 4.2. activităţi în perechi. 4. demonstraţia. fişe de lucru • Resurse procedurale: conversaţia.1. activitate individuală • Resurse materiale: manual. jocul didactic • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. • joc de rol „La magazin” • exerciţii de scriere 7. Programul zilnic al şcolarului. 2. caietul elevului.2.6. explicaţia. exerciţiul. activităţi în echipă. 1. 1. Scrierea bastonaşelor cu întoarcere jos. • exerciţii de scriere 8. explicaţia. exerciţiul. activitate individuală • Resurse materiale: manual. fişe de lucru • Resurse procedurale: conversaţia. Recapitularea semnelor grafice învăţate 1. jocul didactic • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în perechi. caietul elevului.

demonstraţia.3. 2.1. Detalieri de conţinut Familiarizarea cu sunetul a. activităţi în echipă. explicaţia. Familiarizarea cu sunetul „e”.2. crt. 2. caietul elevului.1. 2. • formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet. 2. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică -autoevaluarea 63 . 1. • exerciţii de delimitare a propoziţiei în cuvinte şi a cuvintelor în silabe . demonstraţia. 2. Învăţarea celei dea doua strofe din cântecul „Acum e toamnă.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Vocale şi consoane. 4. • citirea ilustraţiilor din abecedar.3. Activităţi de învăţare • exerciţii de diferenţiere a sunetelor limbii române de sunetele muzicale şi de zgomotele din mediul înconjurător.3. da!”. exerciţiul. activităţi în Nr ore D ata 2 Evaluare • observarea sistematică • proba orală • proba practică -autoevaluare Obs.1. 2.4. 2. • exerciţii de diferenţiere a vocalelor şi a consoanelor.1. 1. 4. • exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. metoda fonetică. fişe de lucru. 1.2. Scrierea zalei pe unul şi două spaţii Ob.1. ref. 2. 1. Scrierea buclei pe unul şi pe două spaţii 1. caietul elevului. Învăţarea primei strofe din cântecul „Acum e toamnă. analiticosintetică • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.5. 1. 2. 1. 2. activitate individuală • Resurse materiale: manual. • exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt. frământări de limbă.2.5. activităţi în perechi.2. • exerciţii de dicţie.4.4. jocul didactic. • exerciţii de identificare a sunetului în silabe. 1.1.5. 1. 1.4. • alcătuirea de propoziţii / Resurse • Resurse materiale: manual. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul a • Resurse procedurale: conversaţia. explicaţia.3. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul e • Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic. 1.5. analiticosintetică • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fişe de lucru. Elemente grafice NR DE ORE ALOCAT: 22 Nr. da!”. metoda fonetică. 2. exerciţiul.

1. explicaţia. • Joc de mimă „Ghiceşte meseria”. • reprezentarea grafică a propoziţiei. activităţi în echipă. exerciţiul. Scrierea cârligului 1. 2. 1. activităţi în perechi. • exerciţii de memorare a unui text în versuri.3. activităţi în echipă.1.4. 2.enunţuri după imagini sau suport lingvistic. analiticosintetică • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.5. Învăţarea celei dea cincea strofe din cântecul „Acum e toamnă. Reprezentarea prin desen a unor obiecte a căror denumire începe cu un sunet dat. demonstraţia. 2 • A.3. 2. zicători. • exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt. 2. fişe de lucru. 4.4. analiticosintetică • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 4. fişe de lucru. activitate individuală • Resurse materiale: manual.4. fişe de lucru. 1. • exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţurile elevilor. da!”. demonstraţia. 1. 3. Scrierea ovalului pe un spaţiu 1. 2.2. demonstraţia. • exerciţii de scriere a elementelor grafice.1.4.2.3. metoda fonetică. • Cântecul „Acum e toamnă. activităţi în perechi.1.3. jocul didactic. • observarea sistematică • proba orală • proba practică -autoevaluarea 64 .5. 2.3. Familiarizarea cu sunetul „u”. da!” • Desenarea unor legume. activitate individuală • Resurse materiale: manual. 1. 1. 1.2. activităţi în echipă.5. 1. exerciţiul.2. Scrierea biciului 1.5. metoda fonetică. jocul didactic. da!”. explicaţia. 2. 1. perechi. 4.2. 2. 2. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul u • Resurse procedurale: conversaţia. 2. 1. 2 • exerciţii de pronunţare corectă a sunetului.1. exerciţiul. 1. metoda fonetică. • observarea sistematică • proba orală • proba practică -autoevaluarea 5. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul i • Resurse procedurale: conversaţia.1. caietul elevului.3. 2.1.1. 2.5. 1. cuvântului şi a silabei. jocul didactic. Familiarizarea cu sunetul „o”. explicaţia. Învăţarea celei dea patra strofe din cântecul „Acum e toamnă. caietul elevului. frământări de limbă. caietul elevului. 2. Familiarizarea cu sunetul „i”.4.2. 2. frământări de limbă. 2. • exerciţii de dicţie. ghicitori.5. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul o • Resurse procedurale: conversaţia.T. activitate individuală • Resurse materiale: manual. Învăţarea celei dea treia strofe din cântecul „Acum e toamnă. analitico2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică -autoevaluarea 4. da!”.1.4. a unor proverbe. 1.

activităţi în perechi.3. Jocuri – Frământări de limbă. 2. activităţi în echipă. 1.4.2. • citirea ilustraţiilor din abecedar.4.5. activitate individuală • Resurse materiale: manual. 1. 1. • exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţurile elevilor. ghicitori.2. 7.2. Familiarizarea cu sunetul „z”. 1. a unor proverbe. Scrierea noduleţului pe rând şi suprarând 1. jocul didactic. 2. Jocuri – Frământări de limbă. 2. Joc de mimă „Ghiceşte meseria!” 1. zicători. cuvântului şi a sintetică • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul.5. 2. frământări de limbă.3. cuvântului şi a silabei. 1. activităţi în perechi.1.2. 2.2. • citirea ilustraţiilor din abecedar. 2. fişe de lucru. activităţi în perechi. activitate individuală • Resurse materiale: manual. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul r • Resurse procedurale: conversaţia. 4. Jocuri – Frământări de limbă.5. 2. analiticosintetică • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2.5. explicaţia. 2. 2.1. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul s • Resurse procedurale: conversaţia.3. • reprezentarea grafică a propoziţiei. suport lingvistic. 2. • exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt. exerciţiul. demonstraţia. analiticosintetică • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2.1.3. fişe de lucru. • formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet. caietul elevului.4. frământări de limbă. activitate individuală • Resurse materiale: manual.2. 1. demonstraţia. • exerciţii de dicţie. 1. 2. • exerciţii de memorare a unui text în versuri.1. 1. exerciţiul.5. jocul didactic. Familiarizarea cu sunetul „s”. caietul elevului. • alcătuirea de propoziţii / enunţuri după imagini sau suport lingvistic. activităţi în echipă. 1. metoda fonetică. 1. explicaţia.1.1.1. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • autoevaluarea 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică -autoevaluarea 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • autoevaluarea 65 .4. 1. Familiarizarea cu sunetul „r”.4.• formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet. • exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţurile elevilor. activităţi în echipă. explicaţia. • alcătuirea de propoziţii / enunţuri după imagini sau 8. caietul elevului. fişe de lucru. 2. • exerciţii de scriere a elementelor grafice.4. Scrierea semiovalului 1.1. 6.3. 1. 4.3. • reprezentarea grafică a propoziţiei. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul z • Resurse procedurale: conversaţia. metoda fonetică.

“Recunoaşte personajul!”. 1. 1. jocul didactic. 2.5. activităţi în echipă. activitate individuală Resurse materiale: manual. caietul elevului. 1.5. 1. fişe de lucru. activităţi în perechi. • exerciţii de formulare de propoziţii din două-trei cuvinte pe baza unor imagini • exerciţii de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe. • Desenarea unor legume.3.1.1. 1. • dramatizarea întâlnirii dintre Scufiţa Roşie şi lup • recunoaşterea poveştii şi a personajelor după o ilustraţie dată • exerciţii de formulare de propoziţii din două-trei cuvinte pe baza unor imagini • exerciţii de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe.1. 1. 2.3. Evaluare 1. Familiarizarea cu sunetul „l”. Jocuri: Frământări de limbă. explicaţia. silabei. jocul didactic. 2.1. • exerciţii de identificare a sunetului în silabe.5. metoda fonetică. Recapitulare 1.1. • Joc de mimă: „Ghiceşte meseria!”. exerciţiul.2. activităţi în echipă. 2. explicaţia. 2.3. • exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt.1.4. 2 • proba orală • proba practică -autoevaluarea .5. 66 • • • demonstraţia. activităţi în echipă. 11. • exerciţii de scriere a semnelor grafice.1. demonstraţia. analiticosintetică Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. ilustraţii Resurse procedurale: conversaţia.5. 2. analiticosintetică Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. fişe de lucru. 1. metoda fonetică. caietul elevului. „Recunoaşte personajul!” 1. 4. activităţi în perechi.1. • exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. activitate individuală Resurse materiale: manual.2. 1.2. ilustraţii • Resurse procedurale: conversaţia.4.2. 2. activitate individuală 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică -autoevaluarea 2 • proba orală • proba practică -autoevaluarea • Resurse materiale: manual. 4. demonstraţia. 1.5. da!” • 9.2.4. 1.4. • Cântecul „Acum e toamnă. 2. analiticosintetică Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3.1. metoda fonetică. 4.4. explicaţia. exerciţiul. 2. 2. fişe de lucru. jocul didactic. 1. „Recunoaşte povestea!”. • Reprezentarea prin desen a unor obiecte a căror denumire începe cu un sunet dat. activităţi în perechi. • • • 10.3. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul l Resurse procedurale: conversaţia. 2. 1.2.

• Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2.a”. 1. decupaje din ziare şi reviste. 2. Nr ore Data Evaluare • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea Obs.a”. alfabetar. alfabetar. ref. observaţia dirijată. demonstraţia.1. sârmă. • identificarea câtorva situaţii de folosire a literelor mari de tipar şi de mână.1.. conversaţia. • formularea unor propoziţii în care toate cuvintele să înceapă cu sunetul ...1.2.a”. exerciţiul.a” în silabe.. jocul didactic. jocul didactic. activitate individuală UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Primii paşi în tainele literelor”. Resurse • Resurse procedurale: metoda fonetică. 1. să conţină sau să se termine cu sunetul . exerciţiul. • Resurse procedurale: metoda fonetică. exerciţiul.T.: . beţişoare. analitico-sintetică.2.. crt. activităţi în echipă.. observaţia dirijată. analiticosintetică • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. • identificarea literei ..T.3.: „În curtea bunicilor” Confecţionarea literelor din sârmă. Detalieri de conţinut Sunetul şi litera a Ob. de tipar şi de mână. • exerciţii de scriere a semnelor grafice. jocul didactic. silaba.Toamna în grădină” Confecţionarea literelor din sârmă. Activităţi de învăţare • identificarea sunetului.a” cu litera .3. 4. • Resurse materiale: abecedarul.. Sunetul. în grup şi independentă. • exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. • scrierea literei . 1.1.5.A”. sârmă. 2. 4.1. mici şi mari. • .3. • exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt. decupaje din ziare şi reviste. Litera A 1. 1. plastilină. respectând liniatura caietului tip I • A.1. metoda fonetică. • asocierea sunetului .a” de mână. conversaţia. • exerciţii de identificare a sunetului în silabe. fire de lână. plastilină. fire de lână. plastilină. Cuvântul – element de comunicare NR DE ORE ALOCAT: 27 Nr.2. 4. beţişoare. 2.citirea” imaginilor. analitico-sintetică. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 67 . • scrierea literei . • diferenţierea literelor de tipar şi de mână..2. • asocierea sunetului cu litera. în grup şi independentă. • alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date. 2 2.A” de mână • A. activităţi în perechi.4.. litera. • descompunerea unor cuvinte care să înceapă. 2. • Resurse materiale: abecedarul. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3.

.m” în poziţie iniţială.5... • construirea unor enunţuri după imagini date. beţişoare.1. Silaba ma 1. • Resurse materiale: abecedarul. jocul didactic. beţişoare..1. exerciţiul. decupaje din ziare şi reviste. plastilină.1. • A. • despărţirea cuvintelor în silabe. plastilină.ma” şi a cuvântului . 3. fire de lână.. • asocierea sunetului . analitico-sintetică. • Resurse materiale: abecedarul. în grup şi independentă. observaţia dirijată. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea • Resurse procedurale: metoda fonetică.Ma”.m” cu litera „m”.M” şi a silabei .Localitatea mea”.colaj Confecţionarea literelor din sârmă.. 4.ma”.m” cu litera ... • delimitarea cuvintelor în propoziţii. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 68 . • despărţirea cuvintelor în silabe. în grup şi independentă. • construirea unor enunţuri după imagini date.. • scrierea literei . 1.mama”. alfabetar.T.m”şi a silabei „ma” • A. conversaţia. analitico-sintetică. a cuvântului . • scrierea literei .3. sârmă. alfabetar. conversaţia. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.T.5.1...pictură • exemplificarea unor substantive proprii cu nume de persoane care conţin sunetul ..Crizanteme pentru mama”. 4.. jocul didactic. plastilină. exerciţiul. observaţia dirijată.. plastilină.. decupaje din ziare şi reviste. 1. 2. 3.. 3. • scrierea literei .. • Resurse materiale: abecedarul. a silabei . • punerea în corespondenţă a cuvântului cu imaginea corespunzătoare.1.1. • A. exerciţiul.m”. fire de lână.3. în grup şi independentă. decupaje din ziare şi reviste.. Litera M 1.1..T.În parc” Confecţionarea literelor din sârmă. observaţia dirijată. 3.m” în silabe şi cuvinte. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. • delimitarea cuvintelor în propoziţii. jocul didactic.m” în silabe şi cuvinte.m” cu litera . 5.. • identificarea sunetului.M”.m”. .ma”. analitico-sintetică. conversaţia.mama”.5.. 4. sârmă. Sunetul şi litera m 1. • construirea unor enunţuri pornind de la imagini date.3. • asocierea sunetului . 4.1. 1. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. • asocierea sunetului . alfabetar. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea • Resurse procedurale: metoda fonetică. • citirea silabei.1. • identificarea sunetului .. • citirea silabei . sârmă. plastilină • Resurse procedurale: metoda fonetică. 2.plastilină.

fire de lână. Litera U 1. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. plastilină. observaţia dirijată. jocul didactic. fire de lână. observaţia dirijată. Cuvânt „Ursul păcălit de vulpe”. • scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. • asocierea sunetului .5. exerciţiul.6. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3.1. jocul didactic. • „citirea” ilustraţiilor.u’. • stabilirea corespondenţei între imaginea animalului cu urmele lăsate de acesta în deplasare. sârmă.mu’ • A. 4. plastilină. 4. 3. 1.u” cu litera . 1. • completarea cuvintelor cu silabele potrivite.. • integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii. alfabetar. analitico-sintetică.u’ şi a silabei . .2 3. • delimitarea cuvintelor din propoziţii şi despărţirea acestora în silabe. decupaje din ziare şi reviste.1.. Sunetul şi litera u 1. exerciţiul. jocul didactic. • selectarea unor propoziţii din enunţuri create de elevi.. • citirea silabelor. plastilină • exemplificarea unor substantive proprii. • citirea integrală a cuvintelor.T. conversaţia. plastilină.1.. decupaje din ziare şi reviste. • Resurse procedurale: metoda fonetică. • scrierea literei .. alfabetar. observaţia dirijată. : Frământări de limbă Ghici ce e? .Trenul” Confecţionarea literelor din sârmă. de Ion Creangă 1. • identificarea sunetului . analitico-sintetică. beţişoare. în grup şi independentă. • Resurse procedurale: metoda fonetică. alfabetar.Alfabetul vesel” (fragment) de Petre Ghelmez – memorizare Joc cu cântec şi mişcare : .2 7.5.u” cu litera . • Resurse materiale: abecedarul..u” în silabe.. în grup şi independentă..3. 2.1.3 1. sârmă. • recunoaşterea cuvintelor în spaţiul tipărit. sârmă. • identificarea silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână..U”.1. • scrierea literei . 8.Răspunde desenând! Confecţionarea literelor din sârmă..U”. • asocierea sunetului ..1.La şcoala ursuleţilor”. exerciţiul. 2. • formarea silabelor şi cuvintelor. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 69 . decupaje din ziare şi reviste. conversaţia. analitico-sintetică. în grup şi independentă.T.1 2. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. • Resurse materiale: abecedarul. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea • Resurse procedurale: metoda fonetică.4 2. Silabă. • Resurse materiale: abecedarul. beţişoare. conversaţia. 3..Care cheie se potriveşte?’ • A. • joc didactic. • citirea selectivă a silabelor şi cuvintelor • intuirea imaginilor ..1 3.

1. sârmă.n’’ cu litera . plastilină • asocierea sunetului .4.n”. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2.T. 3. Litera N 1. Sunetul şi litera i 1. exerciţiul.. • citirea în dialog. • A.La ziua onomastică’’ • Confecţionarea literelor din sârmă. exerciţiul.2. cuvintelor . în grup şi independentă. 1. plastilină. plastilină. 10.3. • asocierea sunetului . .. 2. plastilină • identificarea sunetului . analitico-sintetică.. 2.. 1.N’’ izolat şi în cuvinte • A. alfabetar.. 1.5. observaţia dirijată.4. conversaţia. 3. • punerea în corespondenţă a silabei scrise de tipar cu silaba scrisă de mână.1. 2. plastilină.. jocul didactic. • scrierea literei . • citirea silabelor. • descoperirea unor cuvinte care să înceapă să conţină sau să se termine cu sunetul „n”. Joc de rol . decupaje din ziare şi reviste. sârmă. beţişoare.3.i’’.2.1. • modificarea unui cuvânt prin înlocuirea unei litere/unui sunet.3. 1.1. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea • Resurse procedurale: metoda fonetică. 3. conversaţia.3. i’’ cu litera .N’’ • identificarea literelor învăţate. 1.9. 2. i” izolat şi în cuvinte. decupaje din ziare şi reviste.1 4. • Resurse materiale: abecedarul.: Învăţarea unui cântec de leagăn • Resurse procedurale: metoda fonetică. fire de lână. 4.. • realizarea unui dialog elev-elev pornind de la o imagine dată. observaţia dirijată. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. observaţia dirijată. • Resurse materiale: abecedarul.. analitico-sintetică.3. plastilină • construirea corectă a unor enunţuri după imagini. • Resurse materiale: abecedarul. 4. modelaj) • Confecţionarea literelor din sârmă. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 70 .2.Culesul nucilor” – activitate practică (desen. propoziţiilor.. • asocierea cuvântului scris cu imaginea corespunzătoare.n’’ cu litera . 11. • scrierea literei. sârmă.1 2.1.2...T. jocul didactic. în grup şi independentă. alfabetar. decupaje din ziare şi reviste. • scrierea literei . în grup şi independentă. • completarea cuvintelor cu silabele potrivite. 2.i’’ în silabe şi în cuvinte. fire de lână. conversaţia.5.1. • Resurse procedurale: metoda fonetică.n’’ izolat şi silabe şi în cuvinte • A. 2. exerciţiul. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. • citirea silabelor şi a cuvintelor. • citirea propoziţiilor enunţiative şi a propoziţiilor interogative.1. • asocierea sunetului . Sunetul şi litera n 1.T. alfabetar.. jocul didactic. beţişoare. analitico-sintetică.

• alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. • scrierea literei . 1.: Joc de rol . 4. alfabetar. Litera I 1.1..Jucăria preferată’’ – desen Confecţionarea literelor din sârmă. decupaje din ziare şi reviste.1. 2. • copierea. Evaluare 1. • Resurse procedurale: metoda fonetică.12.I’’ • citirea silabelor şi cuvintelor.. conversaţia. 3. observaţia dirijată.5. • Resurse materiale: abecedarul. • Resurse materiale: abecedarul. 1. La bibliotecă’’ • Confecţionarea literelor din sârmă. beţişoare.1. 2. observaţia dirijată. alfabetar.1. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 14.3. 1. cuvinte.3. 2. Recapitulare 1. • „citirea” ilustraţiilor. transcrierea şi dictarea unor litere. 1. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. alfabetar. plastilină. analitico-sintetică.I’’ • transcrierea cuvintelor formate la alfabetar • A. • Resurse procedurale: metoda fonetică. silabe. în grup şi independentă. 1. jocul didactic. 3. 4. conversaţia.3. 4. conversaţia. decupaje din ziare şi reviste. plastilină. • compunerea cuvintelor folosind silabe date. 2.T. • formarea silabelor şi cuvintelor. fire de lână. • asocierea sunetului .3. • exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.1. • Resurse procedurale: metoda fonetică. sârmă. plastilină. analitico-sintetică.1. observaţia dirijată.1.2. silabelor. • realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . beţişoare. . • scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână.4. plastilină • citirea literelor. silabe.. jocul didactic.I” cu litera . jocul didactic. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. cuvinte. în grup şi independentă. exerciţiul. exerciţiul. fire de lână.5.. exerciţiul. • completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. în grup şi independentă.2. plastilină • identificarea unor situaţii de utilizare a majusculei. transcrierea şi dictarea unor litere. • asocierea sunetului cu litera . • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. analitico-sintetică. • formarea unor cuvinte din alfabetar.. 2.1. decupaje din ziare şi reviste. 3.1. sârmă. sârmă. • copierea.1. 1 • proba orală • probă scrisă -autoevaluarea 71 . 13. cuvintelor de tipar şi de mână. • Resurse materiale: abecedarul.

analiticosintetică.3.5. • frământări de limbă. • scrierea literei . e’’ în silabe şi cuvinte şi asocierea acestuia cu litera . • Resurse materiale: abecedarul.1. analiticosintetică.. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Litera E 1. jocul didactic. exerciţiul. ref. exerciţiul. alfabetar. 2.: „Poveşti. plastilină • alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . plastilină. analiticosintetică. Nr ore Activităţi de învăţare • . în grup şi independentă. 2. • asocierea sunetului .. conversaţia.. observaţia dirijată. sârmă. observaţia dirijată. 1.3. Propoziţia – unitate a comunicării NR DE ORE ALOCAT: 27 Nr... plastilină. 1. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 3.1...citirea ‘’ imaginilor • selectarea unor propoziţii din enunţuri realizate de elevi.1.e” în poziţie iniţială). 4.e’’ izolat şi în cuvinte. fire de lână.2. : joc de rol: . • scrierea literei .1. alfabetar.. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 72 . exerciţiul. • delimitarea cuvintelor din propoziţii. Detalieri de conţinut Ob. jocul didactic. observaţia dirijată.1. 1.e’’. r’’ cu litera .e’’ cu litera . în grup şi independentă. jocul didactic. • identificarea sunetului . r” Resurse • Resurse procedurale: metoda fonetică. Sunetul şi litera e 2 2. sârmă.. crt.1.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Învăţăm să citim”. decupaje din ziare şi reviste. • identificarea sunetului .3. 4. Data Evaluare • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea Obs. beţişoare. conversaţia. 4.r’’ în silabe şi în cuvinte.. 1. E’’ şi a unor cuvinte • alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral ) • A.1. • Resurse procedurale: metoda fonetică. • asocierea sunetului .Jucăriile mele” • Confecţionarea literelor din sârmă. • formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet. 3. • despărţirea cuvintelor în silabe..1. decupaje din ziare şi reviste. Sunetul şi litera r 1. • A. E’’ în texte la prima vedere. clară.2. • citirea integrală a cuvintelor. • identificarea literei . fire de lână. decupaje din ziare şi reviste.T. Personaje preferate” • Confecţionarea literelor din sârmă. beţişoare • exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date ( nume de persoane. • Resurse materiale: abecedarul.. • Resurse procedurale: metoda fonetică. alfabetar. 3. cu sunetul . • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. • Resurse materiale: abecedarul.T.. 1. E’’. conversaţia. 2.

. • Resurse materiale: abecedarul. Grivei e supărat” • Confecţionarea literelor din sârmă. plastilină. în grup şi independentă. plastilină 4. 3.. în grup şi independentă. • citirea în dialog. în cuvinte.1.. • scrierea literei .T.1. jocul didactic.. Animalul meu preferat ’’. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 5. sârmă. jocul didactic. propoziţii. 1.. fire de lână. • citirea silabelor.1. alfabetar. în grup şi independentă. decupaje din ziare şi reviste. cuvintelor.4 2. decupaje din ziare şi reviste. desen • Audiţie: cântece pentru copii „Azi. exerciţiul. beţişoare. • citirea selectivă. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. O’’. jocul didactic. fire de lână.o”.1. în grup şi independentă.Ceasul’’ • Confecţionarea literelor din sârmă. propoziţiilor. observaţia dirijată. propoziţiilor. alfabetar.o” în silabe şi în cuvinte.3 1. observaţia dirijată. alfabetar.o’’ izolat. exerciţiul.. 2. propoziţii. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 73 . • A. 4.. plastilină.5. fire de lână. Litera O 1. decupaje din ziare şi reviste. • asocierea sunetului.3. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.. • Resurse procedurale: metoda fonetică. • citirea silabelor. plastilină.o’’ cu litera . • delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie • A. conversaţia. 2.. Litera R 1. beţişoare.2 3.. R’’. analiticosintetică. • scrierea literei . .2 • Resurse procedurale: metoda fonetică.1 2. observaţia dirijată.o”. • scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. 3.O’’ cu litera .1 3. 4. exerciţiul. • delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie sârmă. plastilină. Sunetul şi litera o 1. • Resurse materiale: abecedarul.1..r”.R’’ cu litera . sârmă. 1.joc de rol.. • scrierea literei . • citirea selectivă.T. conversaţia. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. : Joc de rol .T. • citirea silabelor. • Resurse materiale: abecedarul.. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 6. • exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „o”. sârmă. • Resurse procedurale: metoda fonetică. beţişoare. plastilină • identificarea sunetului . • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. conversaţia. în propoziţii.5.3.Pe mare” – desen Confecţionarea literelor din sârmă. cuvinte. • asocierea sunetului . • citirea în dialog. analiticosintetică. cuvintelor. analiticosintetică. cuvinte. • scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. plastilină • asocierea sunetului .• A. • scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului.. cuvintelor. propoziţiilor.1.

3.4.c’’ cu litera . 4.1.. • joc didactic. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. • A. propoziţiilor. alfabetar.1. • exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „c”. decupaje din ziare şi reviste. în grup şi independentă. 4. Sunetul şi literele ă.C”. • Resurse materiale: abecedarul. plastilină. • scrierea literei . jocul didactic.3. plastilină • exemplificarea unor substantive proprii.5. • scrierea literei ... decupaje din ziare şi reviste. sârmă.. fire de lână. • Resurse materiale: abecedarul. 4 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 74 .. fire de lână.. • Resurse materiale: abecedarul. plastilină • asocierea sunetului . 3. decupaje din ziare şi reviste.. în grup şi independentă. Selectarea şi colorarea unor imagini reprezentând obiecte de igienă personală’’ Confecţionarea literelor din sârmă. • scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.c’’ izolat. sârmă. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea • Resurse procedurale: metoda fonetică. în grup şi independentă. beţişoare. observaţia dirijată.T.. observaţia dirijată. Ă’’.1. 1.5. conversaţia..ă” cu literele .1. fire de lână. analiticosintetică. • alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date. 2..T. jocul didactic. • A.ă.5. exerciţiul. • diferenţierea literelor de tipar şi de mână.7. 1. 1. • asocierea sunetului. • citirea silabelor. beţişoare.Care cheie se potriveşte?’ • A. Litera C 1.c” cu litera . conversaţia. :. jocul didactic. alfabetar. 2. analiticosintetică. în propoziţii. conversaţia. exerciţiul. 2. plastilină. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.2. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea • Resurse procedurale: metoda fonetică. plastilină. La stomatolog’’ .1.ă.. • .Colţul viu al clasei’’ – protejarea şi îngrijirea plantelor şi animalelor • Confecţionarea literelor din sârmă. observaţia dirijată. 3. Ă” de mână • Resurse procedurale: metoda fonetică. 4. 2. • completarea cuvintelor cu silabele potrivite.3. Ă 1. sârmă. • asocierea sunetului .. : joc de rol . • identificarea câtorva situaţii de folosire a literelor mari de tipar şi de mână.1. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. plastilină • identificarea sunetului . 9.. 3. 1. mici şi mari.citirea’’ imaginilor. 2. 8.. exerciţiul.1.C”.. • scrierea literelor . analiticosintetică. cuvintelor..3.T. alfabetar. Joc de rol „Pe meleaguri româneşti” • Confecţionarea literelor din sârmă.c” în silabe şi în cuvinte. beţişoare. Sunetul şi litera c 1. în cuvinte.c”.

3. Litera L 1. • construirea corecta a unor enunţuri după o imagine . silabelor. în grup şi independentă. • completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.Ce putem face cu pensula si culorile?’’ . analiticosintetică. exerciţiul. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 12.1. • scrierea literei . • Resurse procedurale: 1 • proba orală . plastilină. de tipar şi de mână. decupaje din ziare şi reviste..1.l’’ în silabe şi în cuvinte. • alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . • asocierea sunetului cu litera. observaţia dirijată.1. exerciţiul. a unor cuvinte si propoziţii • dictare: cuvinte. • Confecţionarea literelor din sârmă. 1. 2. 75 • Resurse procedurale: metoda fonetică.. observaţia dirijată.• A. în grup şi independentă. • identificarea sunetului . • Resurse procedurale: metoda fonetică. exerciţiul. jocul didactic.1. plastilină 10. conversaţia.. • scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 11. cuvintelor de tipar şi de mână. analiticosintetică.. respectând liniatura caietului tip I • A. • asocierea sunetului .4. • Resurse materiale: abecedarul.1 2. alfabetar. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. 2. l’’ cu litera .1.3. • Resurse procedurale: metoda fonetică. • completarea enunţurilor prin alegerea cuvântului potrivit.Broscuţele’’ • identificarea sunetului .5. jocul didactic. 3. • asocierea sunetului cu litera . : .l”.T. conversaţia.L’’. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2.1 4. • frământări de limbă.2. 4. 3.. decupaje din ziare şi reviste.. • „citirea” ilustraţiilor..2.1. • exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. jocul didactic. silabe.L” de mână. fire de lână. transcrierea şi dictarea unor litere. • identificarea literei .T. Sunetul şi litera l 1.3.: Joc de rol „La joacă” • „Lalele.2. • formarea silabelor şi cuvintelor. • scrierea literei .T. 3. liliac” – dactilopictură • citirea literelor. • Resurse materiale: abecedarul. cuvinte. în grup şi independentă.. plastilină. alfabetar.1.1. sârmă.L”. sârmă. Recapitulare 1. propoziţii. 2.3. • A. analiticosintetică. beţişoare.învăţarea cântecului . 1. plastilină. clară. 4. Evaluare 1.. sârmă. alfabetar.: Din folclorul copiilor – numărători. • Resurse materiale: abecedarul. 1. l’’ • citirea integrala a cuvintelor şi a propoziţiilor. conversaţia. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 13. decupaje din ziare şi reviste. observaţia dirijată. • copierea.

2.1.2.3.. 76 . 1. sârmă.3. decupaje din ziare şi reviste. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1..1.5. cuvinte. 4. 3. transcrierea şi dictarea unor litere. crt. Detalieri de conţinut Sunetul şi grupurile de litere ce.1. 1. analiticosintetică. a cuvintelor şi a propoziţiilor. • asocierea sunetului . • Resurse procedurale: metoda fonetică. metoda fonetică. jocul didactic. • despărţirea cuvintelor in silabe. • alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. 1. 14. în grup şi independentă. observaţia dirijată. 2.2 1. conversaţia. jocul didactic. • realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână .1. exerciţiul. Ce Ob. plastilină. analitico-sintetică.1.ce’’ cu grupul de litere . conversaţia.2. exerciţiul. plastilină. • Resurse materiale: abecedarul.4.1.3. Textul scris NR DE ORE ALOCAT: 18 Nr ore Nr. 3. „Ce”. observaţia dirijată. • citire în ritm propriu a silabelor. sârmă. ref. decupaje din ziare şi reviste.1. 2. Resurse Data Evaluare 4 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea Obs. silabe. 2. • delimitarea cuvintelor în propoziţii. alfabetar. • copierea. • compunerea cuvintelor folosind silabe date. • Resurse materiale: abecedarul. alfabetar.ce’’. 4. • probă scrisă -autoevaluarea SEMESTRUL AL II-LEA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Dezlegăm tainele textelor”. Activităţi de învăţare • construirea de enunţuri corecte după imagini date.

3.T’’ în texte la prima vedere. 3. 1.. propoziţiilor.s’’. • Resurse procedurale: metoda fonetică. conversaţia.T. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.. fire de lână. conversaţia. jocul didactic. exerciţiul.. în cuvinte.. exerciţiul. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea • Resurse procedurale: metoda fonetică.s’’. • despărţirea cuvintelor în silabe. • Resurse materiale: abecedarul. cu sunetul . • exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date (nume de persoane. jocul didactic. memorizare .t” cu litera . decupaje din ziare şi reviste... 3. • scrierea literei .T.1. beţişoare. în grup şi independentă. • delimitarea cuvintelor în propoziţii. fire de lână. beţişoare. • exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul . 2. • identificarea literei .t’’ cu litera .t” în silabe şi cuvinte. alfabetar.2.1.Acceleratul”. decupaje din ziare şi reviste. • Resurse materiale: abecedarul. sârmă.. în grup şi independentă. 2..1. observaţia dirijată. • citirea silabei. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 77 ..: „Meseriile” – joc de rol • Confecţionarea literelor din sârmă. 4. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.T’’ şi a unor cuvinte • alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral ) • A. plastilină • construirea unor enunţuri după imagini date.ce’’„Ce” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.. 4. în propoziţii. cuvintelor. Sunetul şi litera t 1. 17. s’’ izolat.. 16. observaţia dirijată. Sunetul şi litera s 1. T’’. plastilină. analitico-sintetică. 1.. analitico-sintetică.3. fire de lână. alfabetar. plastilină. sârmă. • A.1. analitico-sintetică.T.15. sârmă. decupaje din ziare şi reviste.3. observaţia dirijată.. • asocierea sunetului .. 2. conversaţia.5.s’’ cu litera . • scrierea literei .t” în poziţie iniţială). • identificarea sunetului. plastilină • identificarea sunetului . 1. exerciţiul..1. 4. • scrierea grupului de litere . • citirea integrală a cuvintelor. • asocierea sunetului ..t”.5. • citirea silabelor. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală..t”şi a silabei „ta” • A. • scrierea literei . • asocierea sunetului .1. Joc de rol „În sala de gimnastică” • Confecţionarea literelor din sârmă. plastilină. plastilină. alfabetar. Litera T 1. în grup şi independentă. de George Topârceanu • Confecţionarea literelor din sârmă.1. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea • Resurse procedurale: metoda fonetică.s’’ în silabe şi în cuvinte. jocul didactic. • Resurse materiale: abecedarul.ta”.

• copierea. alfabetar.. • ex. • „citirea” ilustraţiilor. 4. 2. observaţia dirijată. 2 78 .. 2.T. conversaţia. 4. exerciţiul. cuvintelor de tipar şi de mână. decupaje din ziare şi reviste. silabe.4.1. propoziţii. observaţia dirijată. 2.5. conversaţia. 1. observaţia dirijată.. 1. 2. silabelor. • Resurse procedurale: metoda fonetică. S’’ • compunerea unor cuvinte folosind silabe date.5.. • ortografia unor cuvinte ce conţin grupele de vocale . Joc de rol „La masă” • Confecţionarea literelor din sârmă. conversaţia. alfabetar. Recapitulare.3. cuvinte. 1.5. de scriere a cuvintelor ilustrate Resurse Resurse procedurale: metoda fonetică. • Resurse procedurale: metoda fonetică. 20 Detalieri de conţinut Să circulăm corect! Ob. jocul didactic. plastilină. 1. fire de lână.1. • Resurse materiale: abecedarul. • activitate frontală. beţişoare.1. în grup şi independentă. Evaluare 1. • exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. • A. 3. • completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. silabelor. alfabetar. • formarea silabelor şi cuvintelor.3.Baba iarna intră-n sat’’ de Otilia Cazimir memorizare . • scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. analitico-sintetică. în grup şi independentă. 1. Săniuţa’’ . 1. • scrierea literei .s’’ cu litera . analitico-sintetică.1. crt.2. 1. 1. : .3.1.1.3.ia’’ • A. 3.S’’. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 6 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare şi sistematizare NR DE ORE ALOCAT: 8 Nr. sârmă. cuvintelor de tipar şi de mână.2. sârmă.1.1.4.. Ref . în grup şi independentă.1. Litera S 1.18. decupaje din ziare şi reviste. 2.3. • exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.T. exerciţiul. • citirea literelor. • Resurse materiale: abecedarul. Data Evaluare • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea Obs. exerciţiul. 3. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. Nr ore Activităţi de învăţare • „citirea” ilustraţiilor. Resurse materiale: abecedarul. 2.. jocul didactic. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. analitico-sintetică. decupaje din ziare şi reviste. plastilină • asocierea sunetului . cuvinte.2. • punerea în corespondenţă a cuvintelor / propoziţiilor scrise cu litere de tipar /mână. 19.1. jocul didactic. plastilină.modelaj de plastilină • citirea literelor. transcrierea şi dictarea unor litere. 1. 2.2.

exerciţiul. cuvinte.3. conversaţia. 1.1. exerciţiul. Activităţi de învăţare • . • Resurse materiale: abecedarul. decupaje din ziare şi reviste.1.1. Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. silabe.1. observaţia dirijată. • identificarea sunetului . jocul didactic. • exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Bucuriile iernii” ( 32 ore) Nr ore Nr. silabelor. alfabetar.4. transcrierea şi dictarea unor litere. conversaţia. • „citirea” ilustraţiilor. 2.1.2.2. 1. 2. 1. 2. decupaje din ziare şi reviste. 79 . cuvintelor de tipar şi de mână. sârmă. în grup şi independentă. 2.1. analitico-sintetică.1. 4. cuvintelor de tipar şi de mână. • citirea literelor. • delimitarea cuvintelor din propoziţii.4..2.1. 4 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 22. plastilină.3. jocul didactic.3. • formarea silabelor şi cuvintelor. 1. jocul didactic. 1. p’’ în silabe şi cuvinte şi Resurse Data Evaluare 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea Obs.2. 2. analitico-sintetică. 1. 1. • Resurse materiale: abecedarul. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 4. • completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. observaţia dirijată.1. 3. cuvinte.3.3. 1. plastilină. plastilină. ref. alfabetar. sârmă.5. • Resurse materiale: abecedarul. • Resurse procedurale: metoda fonetică. observaţia dirijată. 1. sârmă. 2. exerciţiul. • „citirea” ilustraţiilor. crt.1. decupaje din ziare şi reviste.. în grup şi independentă. • completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. 3. transcrierea şi dictarea unor litere. 2. • despărţirea cuvintelor în silabe. • Resurse procedurale: metoda fonetică. Evaluare 1. 4. de scriere după dictare 21. Recapitulare şi sistematizare 1. • exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. • citirea literelor.1. • ex.citirea ‘’ imaginilor • selectarea unor propoziţii din enunţuri realizate de elevi. analitico-sintetică. silabelor. 3. silabe. • copierea.2. • Resurse procedurale: metoda fonetică. • formarea silabelor şi cuvintelor. • copierea. Detalieri de conţinut Sunetul şi litera p Ob.1.5. alfabetar.4. sârmă. 1. plastilină. conversaţia. 1.

în grup şi independentă. alfabetar.1. cuvinte. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. beţişoare.1. 1.La pescuit” • Confecţionarea literelor din sârmă. propoziţiilor. 2. cuvintelor. • Resurse procedurale: metoda fonetică.T.. • identificarea literei .p” în poziţie iniţială)..2 Litera P 1. 4.. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3. beţişoare. • scrierea literei .. • Resurse materiale: abecedarul.3. • citirea selectivă.1. • citirea în dialog. asocierea acestuia cu litera .. • scrierea literei . • Resurse materiale: abecedarul.. analitico-sintetică. fire de lână. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea . 4. jocul didactic. • formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet..2. P’’ şi a unor cuvinte • alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral ) • A. conversaţia.V” cu litera .1.1. beţişoare.5. 2. • Resurse materiale: abecedarul. sârmă. • Resurse procedurale: metoda fonetică. decupaje din ziare şi reviste. cu sunetul .p’’ cu litera .. conversaţia.. jocul didactic.. clară. 2. : joc de rol: ..T. plastilină. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 4 Litera V 1.1.1. plastilină • alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . • identificarea sunetului . 1. alfabetar.. • citirea integrală a cuvintelor. alfabetar. • frământări de limbă. exerciţiul.p’’ izolat şi în cuvinte. exerciţiul. 4. conversaţia.3.3.1.5. • asocierea sunetului . analitico-sintetică. observaţia dirijată.. • scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului.p’’.. • Resurse procedurale: metoda fonetică. exerciţiul. decupaje din ziare şi reviste.Prietenia” – joc de rol Confecţionarea literelor din sârmă. plastilină. 3.v’’ în silabe şi în cuvinte. . analitico-sintetică. plastilină • exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date (nume de persoane. observaţia dirijată.T. • A.v”. • asocierea sunetului .: „La cumpărături” • Confecţionarea literelor din sârmă.. • scrierea literei . fire de lână. P’’ în texte la prima vedere. decupaje din ziare şi reviste. în grup şi independentă. fire de lână. v” • A. în grup şi independentă. 80 • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. sârmă.V”. 1. P’’. • citirea silabelor. 3 Sunetul şi litera v 1. jocul didactic. observaţia dirijată. plastilină • asocierea sunetului . v’’ cu litera .

T.5. • Resurse materiale: abecedarul. • citirea în dialog. plastilină. sârmă. • despărţirea cuvintelor in silabe.1. decupaje din ziare şi reviste.5 Sunetul şi grupurile de litere ci.. analitico-sintetică.. • Resurse materiale: abecedarul. desen • Audiţie muzicală: Concerte pentru vioară • Confecţionarea literelor din sârmă. propoziţiilor. „Ci”.. • Resurse materiale: 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 81 . • asocierea sunetului . alfabetar.T.. plastilină • identificarea sunetului . plastilină. conversaţia. sârmă.1 3.1. • scrierea literei . • citire în ritm propriu a silabelor. jocul didactic. conversaţia. beţişoare. observaţia dirijată. • delimitarea cuvintelor în propoziţii.3 1. Jean Lupu • Confecţionarea literelor din sârmă. • Resurse procedurale: metoda fonetică.1.d”.. fire de lână..D’’ cu litera . Joc de rol „La circ” • Confecţionarea literelor din sârmă. exerciţiul. observaţia dirijată. • scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. cuvintelor. în cuvinte. 4. propoziţiilor. • delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie • A. fire de lână. alfabetar. La concert ’’. observaţia dirijată. a cuvintelor şi a propoziţiilor..1.d” în silabe şi în cuvinte.1. 2. 4. 2. 6 Sunetul şi litera d 1. în grup şi independentă. decupaje din ziare şi reviste. 7 Litera D 1. exerciţiul. exerciţiul.. plastilină • construirea de enunţuri corecte după imagini date.. 3. jocul didactic.2 3. • exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „d”. : Joc de rol „La pădure” • Audiţie: „La pădure”. beţişoare. conversaţia.3. plastilină..1. • A.3. plastilină • asocierea sunetului . sârmă.d”. • scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. • asocierea sunetului. • scrierea grupului de litere . analitico-sintetică.T.1 2. • citirea silabelor.2.2 propoziţii. cuvintelor. jocul didactic. 4 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea • Resurse procedurale: metoda fonetică. în grup şi independentă. analitico-sintetică.ci’’ cu grupul de litere . fire de lână. în grup şi independentă.joc de rol. 1.ci’’. • citirea silabelor. 3..4 2. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. • A. Ci 1.d’’ izolat. 1. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. în propoziţii. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.ci’’„Ci” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.d’’ cu litera . 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea • Resurse procedurale: metoda fonetică.

3. jocul didactic. alfabetar. plastilină • asocierea sunetului .. conversaţia. • exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „ş”. : joc de rol .ş’’ cu litera .1.1. abecedarul. • asocierea sunetului .2.3.1. D’’. decupaje din ziare şi reviste.În curtea bunicii’’ – păsările de curte • Confecţionarea literelor din sârmă.ş’’ izolat. • scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. • Resurse procedurale: metoda fonetică. propoziţii. în grup şi independentă. jocul didactic. beţişoare. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 9 Litera Ş 1. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. observaţia dirijată. conversaţia. exerciţiul. • diferenţierea literelor de tipar şi de mână. 3. decupaje din ziare şi reviste. • A. plastilină.1.T.ş” cu litera . :.. în propoziţii. • scrierea literei .Ş”.. alfabetar. 1. • delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie • A... • scrierea literei . jocul didactic. în grup şi independentă. 4. 2. analitico-sintetică.1. conversaţia.ş” în silabe şi în cuvinte. Î’’.. • completarea cuvintelor cu silabele potrivite. observaţia dirijată.. mici şi mari. cuvintelor. exerciţiul.T. exerciţiul. fire de lână. • Resurse procedurale: metoda fonetică. 3. analitico-sintetică. decupaje din ziare şi reviste. în cuvinte. în grup şi independentă. 1. 2. • Resurse materiale: abecedarul. • Resurse materiale: 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 82 . beţişoare.. analitico-sintetică.1. sârmă. beţişoare. • citirea selectivă. 2. plastilină • identificarea sunetului . „Tom şi Jerry” Confecţionarea literelor din sârmă. alfabetar. • A. 4. cuvinte.î. • Resurse procedurale: metoda fonetică. 4.1. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.T. 2.3. sârmă.. plastilină.8 Sunetul şi litera ş 1. 1. 2.î” cu literele .. sârmă.5. Joc de rol „În Delta Dunării” • Confecţionarea literelor din sârmă.1.ş”.3. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 10 Sunetul şi literele î. observaţia dirijată. • asocierea sunetului . • citirea silabelor.. • identificarea câtorva situaţii de folosire a literelor mari de tipar şi de mână. plastilină • exemplificarea unor substantive proprii.5.4. propoziţiilor.. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fire de lână. fire de lână. plastilină.Ş”. • citirea silabelor.5. Î 1. 1.1. • scrierea literei .3. • Resurse materiale: abecedarul.Animalul preferat’’ • Audiţie muzicală: „Motanul pedepsit” • Vizionare film: „Tweety”.

decupaje din ziare şi reviste.î. observaţia dirijată. observaţia dirijată.â”. decupaje din ziare şi reviste. cuvinte.11 Sunetul şi litera â 1. analitico-sintetică. conversaţia. • Resurse procedurale: metoda fonetică.. 4. cuvintelor de tipar şi de mână. • Resurse materiale: abecedarul. conversaţia. conversaţia. silabe.â’’ în silabe şi în cuvinte. fire de lână. sârmă. plastilină. • Resurse procedurale: metoda fonetică. â’’ • citirea integrala a cuvintelor şi a propoziţiilor. â’’ cu litera . 2. • scrierea literei . 2. 1.1.3. • identificarea sunetului . • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.. analitico-sintetică. • copierea. 2. 12 Ţara mea 1.4.2.: „Sportul înseamnă sănătate”. beţişoare. jocul didactic.3.1.5. exerciţiul. • exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. plastilină. a unor cuvinte si propoziţii • dictare: cuvinte. • A. în grup şi independentă. decupaje din ziare şi reviste. 4. • „citirea” ilustraţiilor. în grup şi independentă. 3. Δ de mână • A. 3. silabelor. analitico-sintetică.3.1. decupaje din ziare şi reviste. alfabetar.. 2. clară. • alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date. 1. • Resurse procedurale: metoda fonetică. propoziţii.1.. • formarea silabelor şi cuvintelor. alfabetar. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. • Resurse materiale: abecedarul. sârmă. exerciţiul. jocul didactic. abecedarul.T.2. sârmă. 4. 2.1. exerciţiul.. • exerciţii de scriere a cuvintelor ilustrate • exerciţii de scriere după dictare • citirea literelor.1.. 4 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 83 . transcrierea şi dictarea unor litere. • asocierea sunetului .1. • .1.Sunt român!” • Audiţie muzicală: „Românaşul” • „citirea” ilustraţiilor. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 13 Recapitulare 1.3. 1.citirea’’ imaginilor. 1. 2. : . 3. • completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.. • scrierea literelor . plastilină. 1. jocul didactic.1. alfabetar.3. • scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. cuvintelor de tipar şi de mână.5. sârmă.4. 2. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. în grup şi independentă. observaţia dirijată.T. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. • citirea literelor. plastilină. plastilină • alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă .1. alfabetar. 1. în grup şi independentă. silabelor. • Resurse materiale: abecedarul.2. • Confecţionarea literelor din sârmă.

1. 2. ref. sârmă.. 1. plastilină. 2..În parc” • Confecţionarea literelor din sârmă. alfabetar. plastilină. • scrierea literei .3. jocul didactic. 3. • copierea. : joc de rol: . sârmă. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 84 . beţişoare..b” în poziţie iniţială).T. 1. analitico-sintetică. B’’. cuvinte.1.. Activităţi de învăţare • . • formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet.b’’. sârmă. alfabetar.b’’ izolat şi în cuvinte.. • exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. fire de lână. 3. jocul didactic. b’’ în silabe şi cuvinte şi asocierea acestuia cu litera . • Resurse materiale: abecedarul. conversaţia. • asocierea sunetului . exerciţiul.2.4. 2. observaţia dirijată.2.. B’’ şi a unor cuvinte Resurse Data Evaluare 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea O b s. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. • Resurse procedurale: metoda fonetică.1.. decupaje din ziare şi reviste. analitico-sintetică.1. exerciţiul. exerciţiul.2.1. 1. silabe. cu sunetul .1. observaţia dirijată. 4. • Resurse materiale: abecedarul... 1. • compunerea cuvintelor folosind silabe date. decupaje din ziare şi reviste.citirea ‘’ imaginilor • selectarea unor propoziţii din enunţuri realizate de elevi. conversaţia.. conversaţia. plastilină.1. 2. 1. alfabetar. • realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . • citirea integrală a cuvintelor. • Resurse procedurale: metoda fonetică. Detalieri de conţinut Sunetul şi litera b Ob. Litera B 1. în grup şi independentă.3.2.3. 2. • Resurse materiale: abecedarul. • scrierea literei . • delimitarea cuvintelor din propoziţii. 1. plastilină • exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date ( nume de persoane. transcrierea şi dictarea unor litere. 4.b’’ cu litera . 2 • proba orală • probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Vis de primăvară…” NR DE ORE ALOCAT: 20 Nr ore Nr. crt. • Resurse procedurale: metoda fonetică.14 Evaluare 1.5.3.1. jocul didactic. analitico-sintetică. decupaje din ziare şi reviste. 2. • identificarea sunetului . B’’ în texte la prima vedere.1.1. • asocierea sunetului cu litera . • A. • despărţirea cuvintelor în silabe. 4. • identificarea literei . observaţia dirijată. 1.

jocul didactic. Sunetul şi litera h 1. 3. 4. • citirea selectivă. • Resurse procedurale: metoda fonetică.1. plastilină • identificarea sunetului . sârmă. • citirea silabelor. cuvinte. exerciţiul.1. propoziţii. în grup şi independentă. • exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „h”. 1. beţişoare.. conversaţia.T. observaţia dirijată. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală... alfabetar. • scrierea literei . cuvintelor. • A. analitico-sintetică. cuvintelor. exerciţiul. Litera J 1. jocul didactic. fire de lână.T.3. alfabetar.Cascada” – desen Confecţionarea literelor din sârmă.h’’ izolat. în grup şi independentă. alfabetar.j”. 4. • Resurse materiale: abecedarul.5. • frământări de limbă. 1.. .5. fire de lână. analitico-sintetică. • Resurse materiale: abecedarul.1. 4. 2. : Joc de rol .T. • scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. • alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral ) • A. • asocierea sunetului .j’’ în silabe şi în cuvinte. decupaje din ziare şi reviste.. 3. în grup şi independentă. J’’. analitico-sintetică.T. Sunetul şi litera j 1.1. conversaţia. • delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie • A.. • asocierea sunetului .3.. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 85 . plastilină • alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . plastilină. • identificarea sunetului . clară. .Meserii’’ • Confecţionarea literelor din • Resurse procedurale: metoda fonetică.h” în silabe şi în cuvinte. • asocierea sunetului . O clipă de istorie Iancu Jianu” • Confecţionarea literelor din sârmă.1. în propoziţii. în cuvinte.1. 4. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. sârmă. observaţia dirijată. 1. fire de lână.5.3. • scrierea literei . plastilină. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea • Resurse procedurale: metoda fonetică..1. • citirea în dialog. plastilină. exerciţiul. observaţia dirijată. jocul didactic. decupaje din ziare şi reviste.: „Oraşul lui Bucur” • Confecţionarea literelor din sârmă. 2.. în grup şi independentă. 5. • Resurse materiale: abecedarul. 2. conversaţia.. • scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.h”. • citirea silabelor. beţişoare. j” • A. beţişoare.1.. plastilină • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. decupaje din ziare şi reviste. propoziţiilor. 3.3.J’’ cu litera .h’’ cu litera .. j’’ cu litera . propoziţiilor. sârmă.

beţişoare. analitico-sintetică. • citirea silabelor. • Resurse materiale: abecedarul. în grup şi independentă.H’’ cu litera .. exerciţiul.1. observaţia dirijată. • asocierea sunetului .3. decupaje din ziare şi reviste. fire de lână. 3. 8. cuvintelor. 2. conversaţia. : „Pictorul Nicolae Grigorescu” Confecţionarea literelor din sârmă. 3.. : .2 7.5.5.. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea • Resurse procedurale: metoda fonetică. Stănescu • Confecţionarea literelor din sârmă.. • exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „g”.1.g” în silabe şi în cuvinte. fire de lână.g”. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1 3. plastilină. Sunetul şi litera g 1.G”. în propoziţii.g’’ izolat.3 1. • A. • Resurse materiale: abecedarul. alfabetar. • scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.6. cuvintelor. conversaţia.T. • scrierea literei . • scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. Litera H 1. propoziţiilor. beţişoare. plastilină • asocierea sunetului .2 3. • A. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea • Resurse procedurale: metoda fonetică. exerciţiul. fire de lână.1.4 2. • citirea silabelor. jocul didactic. jocul didactic. conversaţia. analitico-sintetică. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.. • citirea silabelor. în grup şi independentă. sârmă.. • asocierea sunetului . • citirea în dialog. observaţia dirijată.g’’ cu litera .g” cu litera . sârmă. beţişoare.1. plastilină • Resurse procedurale: metoda fonetică. în grup şi independentă. • scrierea literei . • delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie • A. beţişoare. H’’. Litera G 1.. plastilină • exemplificarea unor substantive proprii.h”. 2. • scrierea literei . alfabetar.1. alfabetar. analitico-sintetică. jocul didactic.3. 4. plastilină. 4. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 86 .. • completarea cuvintelor cu silabele potrivite.T.În curtea bunicii’’ – păsările de curte • Audiţie muzicală: „Papucii gâscanului”.1. observaţia dirijată. Joc de rol „Pe meleaguri româneşti – La Hotarele” • Confecţionarea literelor din sârmă. • Resurse materiale: abecedarul. plastilină. decupaje din ziare şi reviste.T. plastilină • identificarea sunetului . propoziţii. decupaje din ziare şi reviste. exerciţiul. 1.G”. sârmă. fire de lână. sârmă. în cuvinte. propoziţiilor. • citirea selectivă.1 2. cuvinte... Şt. 1..

analitico-sintetică. 4.1. independentă. • copierea. • A. fire de lână.. plastilină. • Resurse procedurale: metoda fonetică. ref.1.5. 1. • exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. alfabetar. jocul didactic.ge’’„Ge” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. 1. conversaţia. observaţia dirijată. 4.1.1.2. „Ge”. sârmă. exerciţiul. plastilină. a cuvintelor şi a propoziţiilor. plastilină Resurse • Resurse procedurale: metoda fonetică. sârmă. • Resurse materiale: abecedarul. 3. Detalieri de conţinut Sunetul şi grupurile de litere ge. cuvinte.1. transcrierea şi dictarea unor litere. • „citirea” ilustraţiilor. 1. • copierea. decupaje din ziare şi reviste. jocul didactic. analitico-sintetică. • alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date.1.1.3. conversaţia. 2 • proba orală • probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Pe aripi de poveste” NR DE ORE ALOCAT: 30 Nr. plastilină. • despărţirea cuvintelor in silabe. 1. în grup şi independentă.1. • scrierea grupului de litere . • asocierea sunetului cu litera . Ge Ob. decupaje din ziare şi reviste. silabe. sârmă.T. • asocierea sunetului .9. ore Data Evaluare -observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă autoevaluare Obs. 4 87 . în grup şi independentă. „George Enescu” • Confecţionarea grupului de litere din sârmă.. jocul didactic. 3. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.4. conversaţia. exerciţiul. • Resurse procedurale: metoda fonetică. Activităţi de învăţare • construirea de enunţuri corecte după imagini date. silabelor.1.3. • scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. observaţia dirijată. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. • Resurse materiale: abecedarul. 2. exerciţiul. • citire în ritm propriu a silabelor.ge’’ cu grupul de litere . analiticosintetică.2. alfabetar. 2. • completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. 1. 1. silabe. 2. 2. crt. alfabetar.3. • compunerea cuvintelor folosind silabe date. transcrierea şi dictarea unor litere.3. cuvintelor de tipar şi de mână.2. • Resurse materiale: abecedarul. • delimitarea cuvintelor în propoziţii. Recapitulare 1. observaţia dirijată. decupaje din ziare şi reviste. 1. • realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână .ge’’. 3. 4. Evaluare 1. 2. • citirea literelor.. • formarea silabelor şi cuvintelor. cuvinte. 2 • observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă -autoevaluarea 10. Nr.

plastilină.. propoziţiilor. alfabetar. în grup şi independentă. jocul didactic.ţ” • A. Z”.3.T. ţ’’ cu litera . plastilină. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. 1. în grup şi independentă.1. fire de lână. : „Primăvara” – desen • Confecţionarea literelor din sârmă. • scrierea literelor . • citirea silabelor...z’’ cu literele .ţ”. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. plastilină 3. Z’’ izolat. conversaţia. conversaţia. Litera Ţ 1. analiticosintetică. • citirea în dialog. cuvintelor. analiticosintetică. • alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . 1. jocul didactic. • Resurse procedurale: metoda fonetică.ţ’’ în silabe şi în cuvinte.1. în cuvinte. 3. plastilină • identificarea sunetului . clară. fire de lână.1. plastilină • asocierea sunetului . Ţ’’.. alfabetar. cuvinte. 2..1.Veveriţa Riţa” – desen Confecţionarea literelor din sârmă. beţişoare.T.T. sârmă. în grup şi independentă.. • Resurse materiale: abecedarul. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. • asocierea sunetului .Ţ’’ cu litera . 3. • exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „z”. exerciţiul.5.5. • citirea silabelor.1.3. • scrierea literei . decupaje din ziare şi reviste. • scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. beţişoare. • scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. jocul didactic. 3. plastilină. • Resurse materiale: abecedarul. observaţia dirijată. Sunetul şi literele z. cuvintelor. decupaje din ziare şi reviste.1.1. decupaje din ziare şi reviste. • frământări de limbă... analiticosintetică. în propoziţii. observaţia dirijată.3. alfabetar.2. propoziţii. conversaţia. • A. 2. 4. • asocierea sunetului . sârmă. 2 observare sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă autoevaluare 2 Observare sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă autoevaluare 4.Z 1.z.. sârmă.1. beţişoare. • Resurse materiale: abecedarul. joc de rol . propoziţiilor..Animalul preferat’’ • Vizionare film: „Tom şi Jerry” • Confecţionarea literelor din sârmă.. • delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie • A. • identificarea sunetului . . observaţia dirijată. • Resurse procedurale: metoda fonetică. • Resurse procedurale: metoda fonetică. Sunetul şi litera ţ 1. • citirea selectivă.5. fire de lână. 4. 4.z. 4 observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă autoevaluare 88 . 2..1.z” în silabe şi în cuvinte.

3.1.1. • asocierea sunetului ..gi’’.f” • A. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.F”.1. sârmă. „Che”. analiticosintetică. • asocierea sunetului . în grup şi independentă.. • citire în ritm propriu a silabelor. beţişoare. Che 1. • scrierea literei . f’’ cu litera .5.che’’ cu grupul de litere . 4.1. conversaţia. • citire în ritm propriu a silabelor. a cuvintelor şi a propoziţiilor. fire de lână.3..2. alfabetar. 3. • asocierea sunetului .che’’. • scrierea grupului de litere . 4. • Resurse materiale: abecedarul. plastilină. în grup şi independentă. alfabetar. clară. alfabetar.1. analiticosintetică. • Resurse procedurale: metoda fonetică. 4.. alfabetar. fire de lână. jocul didactic. observaţia dirijată. jocul didactic. • Resurse materiale: abecedarul. 7. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.T. analiticosintetică. „Gi”. sârmă.. • citirea silabelor.. Litera F 1. 3.1.1. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.5.F”. plastilină.T. • A. decupaje din ziare şi reviste.1. 4. • scrierea grupului de litere ..1.3.gi’’ cu grupul de litere . a cuvintelor şi a propoziţiilor.gi’’„Gi” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. • delimitarea cuvintelor în propoziţii. • Resurse materiale: abecedarul. 3. fire de lână. 2. .T. : „Poveşti”. observaţia dirijată. 4 observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă autoevaluare 8.1. Sunetul şi litera f 1. plastilină • exemplificarea unor substantive proprii. exerciţiul. plastilină. în grup şi independentă. 1. • delimitarea cuvintelor în propoziţii. Sunetul şi grupurile de litere che. plastilină • alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . • asocierea sunetului . exerciţiul. 1.T.O clipă de istorie – Ştefan cel Mare” Confecţionarea literelor din sârmă. „La concert” • Confecţionarea grupului de litere din sârmă.. • completarea cuvintelor cu silabele potrivite.3. conversaţia. conversaţia. • Resurse procedurale: metoda fonetică. observaţia dirijată. analiticosintetică. sârmă. 2. sârmă. Gi 1. • Resurse materiale: abecedarul. 3. exerciţiul.5. plastilină • construirea de enunţuri corecte după imagini date. plastilină. • despărţirea cuvintelor in silabe.f” cu litera . • identificarea sunetului . Ion Creangă • Resurse procedurale: metoda fonetică.f’’ în silabe şi în cuvinte. • frământări de limbă. exerciţiul. • A.2. 2. decupaje din ziare şi reviste.che’’„Che” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. Sunetul şi grupurile de litere gi. 4 observarea sistematică proba orală • proba practică • probă scrisă autoevaluare • Resurse procedurale: metoda fonetică..1. jocul didactic. • despărţirea cuvintelor in silabe.1.. 1. • A. • construirea de enunţuri corecte după imagini date.. • Forme de organizare a 2 observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă autoevaluare 89 . 6. 1. observaţia dirijată. conversaţia. decupaje din ziare şi reviste. 2. decupaje din ziare şi reviste. „Regina albinelor” – desen • Confecţionarea grupului de litere din sârmă... jocul didactic.

5. 2. • delimitarea cuvintelor în propoziţii. exerciţiul. a cuvintelor şi a propoziţiilor. silabe. 4.1. silabe. plastilină. 11. • exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. jocul didactic. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. • completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. Detalieri de conţinut Sunetul şi grupurile de litere chi.3. plastilină. • despărţirea cuvintelor in silabe. „Chi”. • citire în ritm propriu a silabelor. • „citirea” ilustraţiilor. • realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . conversaţia. sârmă.1.. 1. ref. • Resurse materiale: abecedarul. • formarea silabelor şi cuvintelor. • A. 3. fire de lână. observaţia dirijată. 2.1. • Resurse materiale: abecedarul. decupaje din ziare şi reviste. transcrierea şi dictarea unor litere. Activităţi de învăţare • construirea de enunţuri corecte după imagini date. 4 observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă autoevaluare 10. conversaţia.T. alfabetar. cuvintelor de tipar şi de mână.1. conversaţia.chi’’. Recapitulare 1.3.1.1. jocul didactic. independentă. plastilină. în grup şi independentă. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. observaţia dirijată. 3. • asocierea sunetului . • scrierea grupului de litere .chi’’ cu grupul de litere . plastilină Resurse • Resurse procedurale: metoda fonetică.1.. • alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. • copierea. 2. beţişoare. 1. Chi Ob. • Resurse procedurale: metoda fonetică. transcrierea şi dictarea unor litere. • citirea literelor. 1. 2 • proba orală • probă scrisă autoevaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „În pragul verii” NR DE ORE ALOCAT: 24 Nr. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.Confecţionarea literelor din sârmă. analiticosintetică.4. 2. • Resurse procedurale: metoda fonetică. sârmă.3. cuvinte. • scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână.2.. „La teatru” • Confecţionarea grupului de litere din sârmă. exerciţiul. analiticosintetică.3. observaţia dirijată.chi’’. „Chi” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.1. jocul didactic. decupaje din ziare şi reviste. • Resurse materiale: abecedarul. Nr. alfabetar. 4. Evaluare 1.2. • asocierea sunetului cu litera . cuvinte. alfabetar.1. sârmă. 3.2. 1. • compunerea cuvintelor folosind silabe date. în grup şi independentă. 1. 4. analitico-sintetică. fire de lână. ore Dat a Evaluare observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă autoevaluare Obs 4 90 . decupaje din ziare şi reviste. 1. • copierea. plastilină 9. silabelor. colectivului: activitate frontală. crt. exerciţiul. în grup şi independentă.

2.1. cuvintelor de tipar şi de mână. 3.x’’ cu literele . analitico-sintetică. conversaţia. în grup şi independentă.x.2. observaţia dirijată. 4. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. sârmă. • citirea literelor.5.1.ghe’’ cu grupul de litere . jocul didactic. 15. Sunetul şi grupurile de litere ghe. a cuvintelor şi a propoziţiilor. • citirea literelor.1.1. 4. silabelor. jocul didactic. plastilină. • asocierea sunetului . în contexte familiare. 3. 2.. „Ghe”. • scrierea grupului de litere . X 1.3. alfabetar.1. 2. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. în grup şi independentă. exerciţiul. 1. 2. 1. sârmă. 1.12.1. conversaţia. decupaje din ziare şi reviste. • A. a • Resurse procedurale: metoda fonetică. 2. • exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „x”. 1. X’’ izolat.2. 2. • delimitarea cuvintelor în propoziţii. conversaţia. 3. observaţia dirijată.x” în silabe şi în cuvinte.5. în grup şi independentă. jocul didactic. 2.T. • exerciţii de scriere a cuvintelor ilustrate • exerciţii de scriere după dictare 13. plastilină. plastilină • „citirea” ilustraţiilor.1. alfabetar.5. • exerciţii de citire la prima vedere.2. • asocierea sunetului . observaţia dirijată.3. decupaje din ziare şi reviste. analitico-sintetică. 4. sârmă. cuvintelor de tipar şi de mână. 1. exerciţiul.1. • scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. 1. analitico-sintetică. sârmă. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1... Ghe 1. 3. Sunetul şi literele x. • citirea silabelor. exerciţiul.3. propoziţiilor. observaţia dirijată. • Resurse materiale: abecedarul. în propoziţii. exerciţiul. decupaje din ziare şi reviste. • despărţirea cuvintelor in silabe. plastilină • construirea de enunţuri corecte după imagini date. 4 observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă autoevaluare • Resurse procedurale: metoda fonetică.3. • exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. 2. Prietenii naturii Realizarea unor „fluturaşi” cu mesaje ecologice 1. „Privighetoarea” – desen • Confecţionarea grupului de litere din sârmă. beţişoare. fire de lână. jocul didactic.1. fire de lână. plastilină. • exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. • A. analitico-sintetică. X”. : „Examenul” • Confecţionarea literelor din sârmă. alfabetar. • „citirea” ilustraţiilor.4. decupaje din ziare şi reviste.3. • citire în ritm propriu a silabelor.1. plastilină. • identificarea sunetului .4. • Resurse materiale: abecedarul. 14. în cuvinte. • scrierea literelor . 1...ghe’’„Ghe” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. • Resurse procedurale: metoda fonetică. • Resurse materiale: abecedarul.. conversaţia.2.T.3. • Resurse materiale: abecedarul..1. 1. Să ne păstrăm sănătatea! Concurs „Micul sanitar” 1.2.x. 1.1. cuvintelor. 2 observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă autoevaluare 91 . alfabetar. silabelor. 2 observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă autoevaluare • Resurse procedurale: metoda fonetică.ghe’’.

• compunerea cuvintelor folosind silabe date. Sunetul şi grupurile de litere ghi. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.. decupaje din ziare şi reviste. 3.1. 1.. • formarea silabelor şi cuvintelor. • realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . • Resurse materiale: abecedarul. 2 • proba orală • probă scrisă autoevaluare 92 .). • A.4. jocul didactic. analitico-sintetică. în grup şi independentă. Ghi 1. a cuvintelor şi a propoziţiilor.. Evaluare 1. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. • delimitarea cuvintelor în propoziţii. invitaţii etc. analitico-sintetică. observaţia dirijată.2.1. „Ghi”. în grup şi independentă.1. alfabetar. numele unor magazine etc. Recapitulare 1.1. 2. • scrierea grupului de litere . jocul didactic.3. indicatoare. alfabetar. 4. 1. 3. 17.2.1.4. plastilină. 3.).1. decupaje din ziare şi reviste. 4 observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă autoevaluare • Resurse procedurale: metoda fonetică. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. cuvinte. analitico-sintetică. 4 observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă autoevaluare 18. • asocierea sunetului . • exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. sârmă. 2. • asocierea sunetului cu litera . transcrierea şi dictarea unor litere.1.ghi’’ cu grupul de litere . observaţia dirijată.1. plastilină. 2. exerciţiul. 4. 4.3. silabe. plastilină. conversaţia. alfabetar. „La bibliotecă” • Confecţionarea grupului de litere din sârmă.2. 4.5. cuvinte. exerciţiul. • copierea. conversaţia.1. observaţia dirijată. folosind decupaje de texte şi imagini (realizarea de afişe publicitare. conversaţia.T. • despărţirea cuvintelor in silabe. • Resurse materiale: abecedarul. • citire în ritm propriu a silabelor. • alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. ecusoane. 2.ghi’’„Ghi” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. plastilină • citirea literelor. silabe.4. fire de lână. jocul didactic. silabelor. sârmă. • exerciţii de realizare a unor colaje. 2. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. • scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. 1. decupaje din ziare şi reviste. • completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. independentă. transcrierea şi dictarea unor litere. anunţuri.ghi’’. • Resurse procedurale: metoda fonetică. exerciţiul. • Resurse procedurale: metoda fonetică. în grup şi independentă. 1. cuvintelor de tipar şi de mână. • „citirea” ilustraţiilor.1. unor texte scurte (etichetele unor produse.1.3. 16. sârmă.3. • realizarea unor etichete care să personalizeze clasa ori lucrările elevilor • construirea de enunţuri corecte după imagini date. • copierea. • Resurse materiale: abecedarul.

• identificarea sunetului .1. propoziţiilor. y. beţişoare. 2. y. jocul didactic. w. cuvintelor. sârmă. y”. Y 1.K”. W. • exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetele „q. 1. 3. decupaje din ziare şi reviste. plastilină • exemplificarea unor substantive proprii. sârmă.T. w. k’’ cu litera .1. • completarea cuvintelor cu silabele potrivite. crt. în grup şi independentă. • scrierea literei . Y”.1. 3. jocul didactic. 1. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. joc de rol . beţişoare.1. fire de lână. • Resurse materiale: abecedarul. Nr ore Dat a Evaluare observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă autoevaluare Obs 2 20 Litera K 1.. 1. • asocierea sunetului . alfabetar.1. exerciţiul.K”. • citirea silabelor. 1.1. Activităţi de învăţare • alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . observaţia dirijată. jocul didactic. 4.T. y” cu literele „q. decupaje din ziare şi reviste. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. plastilină.3. w. : „Întreceri sportive” Confecţionarea literelor din sârmă. analitico-sintetică. alfabetar.T. • Resurse materiale: abecedarul.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Alaiul literelor” NR DE ORE ALOCAT: 18 Nr.k” cu litera . exerciţiul. fire de lână. Q. w. clară. • asocierea sunetului . în grup şi independentă. • scrierea literelor „q. Q.. observaţia dirijată. plastilină • identificarea sunetelor „q.. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. în propoziţii.k’’ în silabe şi în cuvinte. în cuvinte. w. 4. • Resurse procedurale: metoda fonetică. : „Examenul” • Confecţionarea literelor din Resurse • Resurse procedurale: metoda fonetică...3. w. y” în silabe şi în cuvinte.1.5. 2 observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă autoevaluare 93 . W. • frământări de limbă.. observaţia dirijată. 4.1. Q. • Resurse materiale: abecedarul. conversaţia. • A.5. • citirea silabelor. • Resurse procedurale: metoda fonetică. decupaje din ziare şi reviste. ref..k” • A. • A. 3. Y” izolat. y. • scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.În tabără” Confecţionarea literelor din sârmă. analiticosintetică. plastilină. • asocierea sunetelor „q. 2. 2 observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă autoevaluare 21 Sunetele şi literele q. 2. exerciţiul. sârmă. 19 Detalieri de conţinut Sunetul şi litera k Ob. în grup şi independentă. analitico-sintetică. alfabetar. plastilină. conversaţia. W.5. conversaţia.

• Resurse procedurale: metoda 2 observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă autoevaluare 6 observarea 94 . • memorări de versuri. • citirea literelor. 3.4. sârmă.2. mărimea lor.4. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2 observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă autoevaluare 24 Recapitulare 1. decupaje din ziare şi reviste. de mână. silabelor. • exerciţii de dicţie. analitico-sintetică. jocul didactic. 4. jocul didactic. în grup şi independentă. • exerciţii de citire selectivă.3. conversaţia. conversaţia. • exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. 3. prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă.1.4. • scrierea unor cuvinte şi propoziţii după dictare. exerciţiul. 2. frământări de limbă. • Resurse materiale: abecedarul. sârmă.22 „Abecedarul”. • exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată. • Resurse procedurale: metoda fonetică. 1. de Victor Tulbure 1. 4. beţişoare. • exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. • exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor. decupaje din ziare şi reviste. 23 Alfabetul 3. alineat). 3. în grup şi independentă. • Resurse materiale: abecedarul. • jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare.3. plastilină.3. • exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte. • Resurse procedurale: metoda fonetică. • exerciţii de citire la prima vedere. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3.). observaţia dirijată. • exerciţii de scriere corectă a literelor mari şi mici. observaţia dirijată. respectând forma. fire de lână. • exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor.3. plastilină. în contexte familiare. sârmă.5. exerciţiul. alfabetar. 3.2. plastilină • exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat. a unor texte scurte.1. 3. alfabetar. • exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text • exerciţii de pronunţie corectă a sunetelor. desen etc. • jocuri. • exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit.1. analitico-sintetică.

• alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. jocul didactic. în grup şi independentă. sârmă. jocul didactic.3. conversaţia.5. 1. 3. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 4. transcrierea şi dictarea unor litere. cuvintelor de tipar şi de mână.4.1. jocul didactic. • compunerea cuvintelor folosind silabe date. exerciţiul. • proba orală • probă scrisă autoevaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Să ne verificăm cunoştinţele NR DE ORE ALOCAT: 18 Nr.3. 3 95 . • formarea silabelor şi cuvintelor. 2 sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă autoevaluare 25 Evaluare 1. Nr ore Data Evaluare observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă autoevaluare Obs. prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă. în grup şi independentă. • exerciţii de citire la prima vedere.1. frământări de limbă. 1. 4. • Resurse procedurale: metoda fonetică. crt.3. • Resurse materiale: abecedarul. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.4. 1. plastilină. • „citirea” ilustraţiilor. • exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. a unor texte scurte. 4. • exerciţii de citire selectivă. observaţia dirijată. în grup şi independentă. 3. exerciţiul. cuvinte. • exerciţii de dicţie. 3. • asocierea sunetului cu litera . conversaţia. • scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. 2. observaţia dirijată. analitico-sintetică. • copierea.2. sârmă. • exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. 3. alfabetar. sârmă. ref. plastilină. • Resurse materiale: abecedarul. 1.3. • jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare. • exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. 2. conversaţia. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. • realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . decupaje din ziare şi reviste. 3.1. 2. analitico-sintetică. 1. cuvinte.1.1.4.2. 4. 1.1.2.1.1.). 3. desen etc. Activităţi de învăţare • exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat. • completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. 1. în contexte familiare. transcrierea şi dictarea unor litere.1. observaţia dirijată. plastilină. fonetică. • exerciţii de formulare de întrebări si Resurse • Resurse procedurale: metoda fonetică. • Resurse materiale: abecedarul.2. decupaje din ziare şi reviste. 2. alfabetar. • copierea. alfabetar.2. exerciţiul. decupaje din ziare şi reviste. silabe. silabe. analitico-sintetică. Detalieri de conţinut În lumea poveştilor Ob.5.

• exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. mărimea lor.5. în contexte familiare.4.3. 3. • exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. sârmă. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. alfabetar. observaţia dirijată. în grup şi independentă. • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. • exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text • citirea literelor. 3. observaţia dirijată. • exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor. transcrierea şi dictarea unor • Resurse procedurale: metoda fonetică. 2. în grup şi independentă. jocul didactic. • exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată. • exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor. • exerciţii de citire la prima vedere. • Resurse materiale: abecedarul. respectând forma.2. plastilină. silabelor. • scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. a unor texte scurte. • exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text • exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat. 3 observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă autoevaluare 96 . • exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte. răspunsuri pe marginea textului citit. • exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată. frământări de limbă. • „citirea” ilustraţiilor. • formarea silabelor şi cuvintelor. analitico-sintetică. 4. • exerciţii de dicţie. cuvintelor de tipar şi de mână. desen etc. conversaţia. • exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte.3.2. analitico-sintetică. respectând forma.1. Recapitularea literelor învăţate 1. plastilină. • jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare.1. 1. • exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit. 3. 3. 4. alineat).3. conversaţia. 3 observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă autoevaluare • Resurse procedurale: metoda fonetică. • exerciţii de citire selectivă. „Cea dintâi vacanţă mare”.). prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă. • copierea. • completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.4. jocul didactic. 3. exerciţiul. de Emilia Căldăraru 1.1. exerciţiul.1. 3. • exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor. • exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor. mărimea lor. 2. alineat). • Resurse materiale: abecedarul. alfabetar. sârmă. decupaje din ziare şi reviste. 4.2. decupaje din ziare şi reviste. • memorări de versuri.

4.

Grupurile de litere – exerciţii aplicative

1.2. 1.3. 2.1. 3.1. 4.1.

5.

Citirea unor texte; scrierea literelor, cuvintelor, propoziţiilor; copieri, transcrieri, dictări

1.1. 1.4. 2.2. 3.1. 3.3. 3.4. 3.5. 4.2. 4.3.

6.

Orientări pentru lectura de vacanţă, vizită la bibliotecă

3.1. 3.3. 3.4. 4.1.

litere, silabe, cuvinte; • exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini; • construirea de enunţuri corecte după imagini date; • delimitarea cuvintelor în propoziţii; • despărţirea cuvintelor in silabe; • asocierea sunetelor „ce”, „ci”, „ge”, „gi”, ghe” ,,ghi’’ cu grupurile de litere „ce”/„Ce”, „ci” /„Ci”, „ge” / „Ge”, „gi” /„Gi”, ghe”/„Ghe”, ,,ghi’’/ „Ghi”; • citire în ritm propriu a silabelor, a cuvintelor şi a propoziţiilor; • scrierea grupurilor de litere „ce”/ „Ce”, „ci” /„Ci”, „ge” /„Ge”, „gi” / „Gi”, ghe”/„Ghe”, ,,ghi’’/ „Ghi” şi a unor cuvinte ce conţin aceste grupuri de litere; • exerciţii de citire la prima vedere, în contexte familiare, a unor texte scurte; • exerciţii de citire selectivă; • exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit; • exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate; • exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător; • exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor, respectând forma, mărimea lor; • exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată, alineat); • exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor; • exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text • jocuri de rol;

• Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic; • Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină; • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

3

observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă autoevaluare

• Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic; • Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină; • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă autoevaluare

• • • •

povestire orală; jocuri; dramatizări; vizită la bibliotecă.

• Resurse procedurale: conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic; • Resurse materiale: abecedarul, cărţi; • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă; • Resurse procedurale: conversaţia, exerciţiul, jocul didactic; • Resurse materiale: abecedarul, cărţi, rebusuri, decupaje,

2

7.

Sărbătoarea abecedarului. Jocuri didactice. Dramatizări,

1.5. 2.3. 3.5. 4.4.

• completare de rebusuri; • realizarea unor colaje , folosind decupaje de texte şi imagini ( realizarea de anunţuri, invitaţii);

2

observarea sistematică • proba orală • proba practică • probă scrisă autoevaluare • proba orală • probă scrisă autoevaluare

97

recitări, ghicitori şi proverbe

• realizarea unor etichete care sa personalizeze caietele / lucrarile elevilor. A.T. Pregătirea serbării abecedarului; Jocuri în are liber

carioci, foi albe, lipici; • Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

BIBLIOGRAFIE
1. Adams , M.; Jack, Canfield; Mark ,Victor, Hansen - volumul Supă de pui pentru suflet 1 , Editura Amalteea 2. Barbu, A.; Arcire, O.; Bucur, E.; Iacob S. - Programe şcolare pentru învăţământul primar - Discipline Opţionale , Editura Axa , Botoşani , 2000 ; 3. Barff, Ursula; Inge Burkhardt; Maier Jutta - Carte de construit pentru copii, EIS POL; 4. Berechet, Daniela; Gardin, Maria; Berechet, Florian; Gardin Florin – Limba română, clasa I, Editura Paralela 45, 2006 5. Buga, Marin - Snoave populare, selectate şi repovestite, Bucureşti, Ed.Tineretului,1967; 6. Constantin, P., -Să vorbim despre culori , Editura Ion Creangă , Bucureşti , 1986; 7. Dascălu, Aurel - Educaţie plastică în ciclul primar vol. I, II, Editura Polirom, Iaşi, 1997-1998; 8. Faliboga, Violeta; Ghergu, Virginia, - Abilitǎţi practice- clasele I - IV. Ghid metodic , Editura Axa, 2001; 9. Ghergina, Dumitru şi colaboratorii – Proiectarea pedagogică, Editura Didactica Nova, Craiova, 2005; 10. Grigore-Prună, Simona - Hai să mergem la serbare!, Editura Recif, 1999; 11. Ilioaia, Maria - Metodica predarii desenului la clasele I – IV, EDP, Bucureşti, 1990; 12. Istrati, Ion – Poveştile Ilenii, Bucureşti, Editura Tineretului,1966; 13. Iordăchescu, Carmen - Să dezlegăm tainele abecedarului, Editura Carminis Educaţional 2004; 14. Învăţământul primar - Revistă dedicată cadrelor didactice, nr.2-4 .Editura Miniped, 2002 ; 15. Lica, Ovidiu, Ionel; Lica, Mihaela; Nuta, Irina; Mirea, Luiza, Mioara - Prietenul meu, calculatorul, Editura Aius, Craiova, 2005; 16. Mareş, M.D. - Informatica şi bazele generale de operare pe calculator, Editura Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, 2000; 17. Maria, I. Radu; Maria, I. Anca, - Gramatică şi compunere, Manual pentru clasa a II-a, E.D.P., Bucureşti, 1974; 18. M.E.N. - Curriculum Naţional, Bucureşti, 2004;
98

19. M.E.C.T.S. - materiale realizate în cadrul Proiectului Fondului Global de Combatere HIV/SIDA, TBC şi Malarie; 20. M.E.C.T.S. - Ghidul programului de informare/ formare a institutorilor/ învăţătorilor. Curriculum pentru clasele I- II, Bucureşti, 2003; 21. M.E.C.T.S. - Programe şcolare pentru disciplina opţională „Educaţie pentru sănătate”, aprobate prin OMEDC nr. 4496/2004; 22. M.E.C.T.S. - Ghid metodologic - programul naţional de educaţie pentru sănătate; 23. M.E.C.T.S. - Ghid metodologic pentru aplicarea programelor din aria curriculară Limbă şi comunicare, MEC-CNC, Ed. Aramis, 2002; 24. Mihăilescu, Cleopatra şi Piţilă, Tudora - Abecedar, manual pentru clasa I, Editura Aramis, 2004; 25. Mitu, Florica - Metodica predării- învăţării integrate a limbii şi literaturii române în învăţământul primar, Editura Humanitas Educaţional, 2006; 26. Motora-Ionescu, Ana –Teatru pentru cei mici, Editura Tineretului, 1991; 27. Neacşu, I. şi colaboratorii – Metodica predării matematicii la clasele I-IV, E.D.P.; 28. Neagu, M.; Petrovici C. – Aritmetică – clasa I – exerciţii, jocuri şi prubleme, Editura Polirom, 1997; 29. Pali, Maria - Serbări şcolare pentru ciclul primar, editat de CCD Oradea, 1997; 30. Păcurari, O. (coord) – Strategii didactice inovative, Ed. Sigma, 2003 31. Păcurari O. (coord) - Învăţarea activă, Ghid pentru formatori, MEC-CNPP, 2001 32. Pădureanu, Victoria; Piţilă, Tudora; Mihăilescu Cleopatra – Matematică –clasa I, Editura Aramis 2004; 33. Peneş, Marcela– Abecedar, Editura Ana, 2000; 34. Peneş, Marcela – Matematică,clasa I, Editura Ana, 2000; 35. Peneş, Marcela - Comunicare, Culegere de exerciţii pentru clasele I-IV, Editura Aramis, Bucureşti, 2005; 36. Piţilă, Tudora; Mihăilescu, Cleopatra – Cunoaşterea mediului înconjurător, suport didactic, clasa I, Editura Aramis; 37. Radu, Dumitra; Anastasiu,Viorela - Cunoaşterea mediului, clasa I, E.D.P., Bucureşti, 2004; 38. Ratyus, Maria; Şerban Marinel - Bazele informaticii, Editura Petrion, 1997 ; 39. Roşca, Adriana, Marcu, Vasilica - Aplicaţii cu materiale din natură, Editura Aramis, 2000; 40. Rotaru, Maria; Dumbravă, Maria - Educaţia plastică în învăţământul primar, Editura Ghe. Cartu Alexandru, 1996; 41. Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare, Consiliul Naţional pentru Curriculum – Descriptori de performanţă pentru învăţământul primar, Editura ProGnosis şi SNEE; 42. Stan, L. ( coord) – Abilităţi practice – ghid metodologic clasele I- IV, Editura. Aramis, 2002, Bucureşti; 43. Stancu, D. D. – Antologie de cântece pentru şcolari, E.D.P., Bucureşti, 1969; 44. Stoica, Daniela - Abilitǎţi practice- clasele I - IV , Editura Carminis, Bucureşti, 2003;. 45. Susală, N. Ion - Culoarea cea de toate zilele, Editura Albatros, Bucureşti, 1982,

99

47. www. Manual pentru clasa a III-a. www. Chişinău. Focşani. C. curs opţional. Editura Terra . puteţi trimite un e-mail cu titlul “Portofoliu I”. http://cliparts. Efrim – Lănţişorul cu cheiţe.ro 55. – Ghid pentru practică pedagogică. E.pdf 57. Tincea. Şerdean. 4686 / 05. Ioan . http://www. 100 .edu.cmbrae. Editura Corint.ro.eu 56. www. 53.europa. nr. http://europass. x x x .paneurope. 50.com 58.2003. 2007. 52.Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar.com şi veţi primi detalii. Ştefănescu. Bucureşti. 2004. Şerdean. Vasilica .D.ro Dacă vă interesează varianta completă a lucrării.08.46. Tarlapan.Grafica şi pictura.htm 59. 1995..cedefop.M.Gramatică şi compunere.ro 54. Diţuleasa.com/alimentation/legumes/index. 49. Bucureşti. Editura Hyperion. pe adresa vlcelena@yahoo. 2000. Ioan.didactic. Editura Aramis .P. 51. 1995. www.kids-shop.ro/legi/DOSAR%20PROFESORI. Paveliu Eliza . Florian. http://www.google.toutimages.Programa şcolarǎ aprobatǎ cu O. 48.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful