P. 1
Importance of Hanuman Chalisa Pathan in Guru Charan Month

Importance of Hanuman Chalisa Pathan in Guru Charan Month

|Views: 33|Likes:
Published by DrNamita Joshi

More info:

Published by: DrNamita Joshi on Jul 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2014

pdf

text

original

II हरȣ हरȣ हरȣ हरȣ ओम ओम ओम ओम II

^ी ^ी ^ी ^ी गुǽचरण गुǽचरण गुǽचरण गुǽचरण मǑहÛयामÚये मǑहÛयामÚये मǑहÛयामÚये मǑहÛयामÚये हनुमान हनुमान हनुमान हनुमान चालीसा चालीसा चालीसा चालीसा पठणाचे पठणाचे पठणाचे पठणाचे मह×व मह×व मह×व मह×व.

१९९७ साली अƳ×थ माǽती पूजनाÍया वेळे स प. पु . बापूनी वटपौǔण[ मा ते आषाढ
पौǔण[ मा ƻा एका मǑहÛयाÍया काळात हनुमान चालीसेचे पठण करÖयास सांिगतले.
जो कोणी ƻा काळात सूयȾदयापासून ते पुढȣल सूयȾदयापयɍ त हे करे ल ×यांस पुढȣल फायदे
िमळतील
१) तुàहाला पुढȣल एक वषा[पयɍ त अशुभ गोƴीपासून सु र¢ा िमळे ल.
२) ƻा एका मǑहÛयाÍया काळात तुमचा ǒवƳास हा ǺढǒवƳास
मÚये आǔण सहनशीलता Ǒह धै या[ मÚये पǐरवतȸत होईल.

ƻा मागील कथा पुढȣल ήमाणे आहे :-

संत तुलसीदासांÍया काळात काळȣ जादू करणाΚयानी एक मंǑदर गंगा नदȣÍया तीरावर बांधले.
संत तुलसीदासांना माǑहत होते Ǒक हनुमंत हे मंǑदर नƴ करÖयास समथ[
आहे . àहणून ×यांनी Ǒदवसातून तीनदा सकाळ दु पार आǔण संƭाकाळ असे १०८ वेळा हनुमान
चालीसेचे पठण करÖयास सुǽवात के ली. वटपौǔण[ मा ƻा Ǒदवशी चालू के लेले हे ^त ×यांनी काहȣहȣ
न खाता फƠ पाणी ǒपउन सुǾच ठे वले. बरोबर ३० Ǒदवसांनी गुǽपौǔण[ मा ƻा Ǒदवशी हनुमंत ήगट
झाले आǔण ×यांनी ते बांधकाम तोडून टाकले. ते पाह

न सं त तुलसीदासांना फार आनंद
झाला तेåहा ×यांना हनुमं ताने ǒवचारले Ǒक, "तुàहाला एवढा आनंद का झाला? तुàहाला तर
सुǽवातीपासूनच संर¢ण ήाƯ होते." तेåहा तुलसीदास àहणाले, "Ǒक मला आनंद ƻासाठȤ झाला
Ǒक मी आता इतरां ना सांगू शकतो Ǒक तुàहȣ जरȣ भƠȧ के ली नसेल, तुàहȣ पापी असाल तरȣ
तुàहȣ हनुमंताचे नाव घेतले तरȣ तो तुàहाला वाचावतोच.हनुमान चालीसेचे पठण के ãयाने
आपण ×याचे नाव ήमाने घेतो.
हनुमान ×यांची कसोटȣ घेÖयासाठȤ ×यांना एक पư ǒवचारतात Ǒक, "तुÐया बोलÖयावर कोण
ǒवƳास ठे वील?" तुलसीदास वादावादȣत न पडता àहणतात, "Ǒक दे वा तू जे बोलशील तेच खरे "
आǔण परत पठणास बसतात. नं तर हनुमं त शहरात जातात आǔण ४ - ५ लोकांना सांगतात Ǒक
झाडाखाली बसलेली वयोवृ ƨ åयƠȧ ढɉगी आहे आǔण ×यानेच मंǑदर नƴ के ले आहे तुàहȣ सव[ जण
×याला मारा. मग सव[ जण ×यांना काठȤने मारायला लागतात पण ×यांना ती लागताच नाहȣ,
ते जेåहा ×यांना दगड मारतात तेåहा ते दगÔसुƨा ×याच ताकतीने परत ×यांÍयावर येवून
आदळतात. ते सव[ पाह

न लोकांना वाटते Ǒक ƻा माणसाकडे कोणती तरȣ दै वी शƠȧ आहे . ते
×यांना भƠȧ नाहȣ पण भीतीने शरण येतात. तेåहा सं त तुलसीदास लोकांना सांगतात
"Ǒक माÐयाकडे कोणतीहȣ दै वी शƠȧ नाहȣ पण हनुमान चालीसा Ǒह जगातील कोण×याहȣ अशुभ
शƠȧ पे¢ा Ǒह अिधक ताकतवर आहे .तुàहȣहȣ याचे पठण करा आǔण मग मला मारा. आǔण जर हे
अशुभ नसेल तर ƻा सव[ काÓया आǔण दगड हे फु ल बनून हनुमं ताÍया चरणांवर पडे ल." आǔण
तसेच घडले. तेåहा हनुमंताची अतुलनीय शƠȧ सवाɍ ना कळली. तेåहा सवाɍ नी संत तुलसीदास
यांÍया बरोबर हनुमान चालीसा बोलायला सुǽवात के ली. ×या रा]ी हनुमं त परत संत तुलसीदास
यांÍया समोर ήगट झाले, आǔण àहणाले Ǒक, "तू एवढा आनंǑदत का आहे स आǔण तुला काय
िमळाले?." मी आनंǑदत आहे कारण सव[ जण तुझे नाव ήेमाने घेत आहे आǔण हे च मला पाǑहजे
होते आǔण ते मला िमळाले." तेåहा तुलसीदासांनी भƠȧचे िशखर गाठले आǔण àहणाले "मला ƻा
सवा[ बƧल काहȣच माǑहत नाहȣ, ƻातील ^े ƴ काय हे तु ला आǔण इतर लोकांना माǑहत असेल, मला
तू काय कǾ शकतो आǔण काय नाहȣ कǾ शकत हे जाणून घेÖयाची इÍछा पण नाहȣ" हे उƣर
ऐकू न हनुमंत खू प ήभाǒवत झाले आǔण ×यांनी तुलसीदासांना मागणे मागायला
सांिगतले. तेåहा जसे संत करतात तसेच तुलसीदासांनी के ले आǔण मािगतले Ǒक,
"जो कोणी ƻा ३० Ǒदवसात हनुमान चालीसेचे पठण करे ल ×या सवाɍ ना तू संर¢ण ƭावेस. कोणी
ƻा तीस Ǒदवसात एकदाहȣ एका Ǒदवसात १०८ वेळा पठण कǾ शकतो ×यालाहȣ तू हे संर¢ण
ƭावेस आǔण कृ पा कǾन जशी आता तू माझी परȣ¢ा घेतलीस तशी ×यांची घेवू नकोस."

जो कोणी या एका मǑहÛयाÍया काळात २४ तासात १०८ वेळा हनुमान चालीसेचे पठण अ×यंत
भƠȧने, ήेमाने आǔण ǒवƳासाने करतो ×याचे अशुभ गोƴीपासून हनुमंत संर¢ण करतोच. अशी
उपासना के ãयामुळे Ïया गोƴीसाठȤ १ Ǒकलो ήयास लागतात ती १०० Śयाम ήयास के ãयाने ήाƯ
होते.

II हरȣ हरȣ हरȣ हरȣ ओम ओम ओम ओम IIYou're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->