SEKAPUR SIRIH SEUNTAI KATA

Assalamualaikum w.b.t… Alhamdulillah, sejuta kesyukuran kami panjatkan ke hadrat Ilahi kerana dengan petunjukNya jua akhirnya kami berjaya menyiapkan tugasan Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini. Sekalung penghargaan ditujukan khas buat Encik Abdul Ramli bin Sanusi, pensyarah yang begitu banyak memberi tunjuk ajar dan bimbingan yang berguna sepanjang kami menghasilkan tugasan ini. Terima kasih juga atas segala ilmu yang beliau curahkan kepada kami sepanjang tempoh berada disini. Tanpa bimbingan daripada beliau, sudah pasti tugasan ini tidak dapat dihasilkan dengan jayanya. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada ibu bapa yang banyak memberi bantuan kewangan, sokongan dan dorongan untuk terus bersemangat menimba ilmu di Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein Onn ini. Tidak ketinggalan buat rakan-rakan seperjuangan yang banyak menolong saya dalam mencari maklumat untuk bahan–bahan tugasan Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini. Tanpa bantuan anda semua, sudah tentu pencarian maklumat dan bahan rujukan ini bertambah sukar. Akhir sekali, ribuan terima kasih diucapkan ke atas semua pihak yang telah terlibat dalam menghasilkan tugasan ini secara langsung atau tidak langsung. Allah sahaja yang dapat membalas jasa, budi dan bakti kalian. Sekian, wassalam….

PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 1

1.0 PENGENALAN

Dalam dunia pendidikan, seorang pendidik tidak akan lepas daripada apa yang disebut dengan pentaksiran. Dalam usaha melakukan pentaksiran subjek Bahasa Melayu Sekolah Rendah, setiap guru perlu menguasai konsep dan prinsip pengujian, penilaian dan pengukuran, teori-teori kognitif, afektif dan psikomotor, jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya, pembinaan ujian, pemarkahan dan market, jenis dan kaedah penilaian bahasa, penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa. Oleh sebab itu, pengetahuan, pemahaman dan pengalaman dalam aspek-aspek tersebut amat diperlukan dalam pelaksanaan proses pentaksiran bermula daripada penyediaan dan pentadbian ujian, pemeriksaan dan pengukuran, analisis dan penilaian dan akhir sekali ialah melaksanakan tindakan susulan yang tepat. Jadi, sebagai seorang guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah, kita harus memainkan peranan dalam melaksanakan amanah ini. Kita yang juga

bertanggungjawab sebagai ajen perubahan di sekolah harus melengkapkan diri dengan ilmu pengatahuan yang tinggi serta menguasai seluruh aspek pentaksiran ini agar dapat menyahut seruan kerajaan untuk membentuk modal insan yang berkualiti di mata dunia. Dalam pada itu, bagi memenuhi syarat pemarkahan Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ( BMM 3103 ) ini, kami secara kolaboratif telah ditugaskan untuk mencari maklumat tentang semua aspek di atas dengan lengkap dan tepat. Hasil pencarian maklumat ini perlu dipersembahkan dalam bentuk pengurusan grafik, jadual, carta dan sebagainya. Tugasan seterusnya pula memerlukan kami membuat pemeriksaan yang telus terhadap sampel karangan dengan alasan yang wajar terhadap teknik yang dipilih. Justeru, besarlah harapan kami agar pencarian maklumat dan hasil tugasan ini bermanfaat buat diri saya dan juga orang lain.

PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 2

2.0 KONSEP PENTAKSIRAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN

KERANGKA KONSEP

Pentaksiran

PENGERTIAN DAN KONSEP
Penilaian Pengujian

Rajah 1 : Pengertian dan Konsep

PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 3

Penghakiman melibatkan hal-hal seperti pertimbangan dan pencapaian aspek pendidikan. kemahiran dan nilai. bukti dan prestasi. Maklumat meliputi hal-hal berkaitan topik. skor. dapatan dan hasil Pengertian Pentaksiran Proses mendapatkan maklumat dan melakukan penghakiman tentang pendidikan memerlukan para pendidik dan guru menggunakan kaedah pentaksiran tertentu. Proses pendidikan pula melibatkan operasi. kumpulan yang menaksir.2. kumpulan yang ditaksir. manakala produk pula melibatkan pengetahuan.1 Pentaksiran Pentaksiran Satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Rajah 2 : Pengertian Pentaksiran PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 4 . Aspek-aspek utama dalam pentaksiran ialah instrumen. respon.

Terdapat beberapa aspek untuk menjelaskan konsep pentaksiran iaitu proses.1 Konsep Pentaksiran PRODUK PENGHA KIMAN KONSEP PENTAKSIRAN PROSES MAKLUMAT Rajah 3 : Konsep Pentaksiran Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. kemahiran dan nilai yang pelajar peroleh setelah melalui proses pendidikan.1. Aspek penghakiman pula merupakan proses pertimbangan tentang pencapaian pendidikan pelajar dan terakhir ialah produk yang melibatkan pengetahuan. maklumat. maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan. menghurai. merekod. Maklumat pula ialah bukti tentang prestasi pelajar dalam sesuatu perkara yang ditaksir. penghakiman dan produk. Proses bermaksud langkah ataupun tindakan serta operasi yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki.2. PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 5 . memberi skor menginterpretasi. Secara kesimpulan. pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti mengumpul.

1.2 Ciri-ciri Pentaksiran Ciri-ciri Pentaksiran Yang Baik KEOBJEKTIFAN KEBOLEHPERCAYAAN KEBOLEHTADBIRAN CIRI-CIRI PENTAKSIRAN YANG BAIK KESAHAN KEMUDAHTAFSIRAN Rajah 4 : Ciri-ciri Pentaksiran PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 6 .2.

Oleh itu. Di antaranya ialah ciri kesahan. sama ada di peringkat sekolah atau di peringkat pusat. Ciri kesahan sesuatu ujian merujuk kepada darjah sejauh manakah ujian itu dapat mengukur apa yang ia sepatutnya mengukur. dalam satu ujian yang disediakan untuk menentukan nilai moral manusia. keesahan gagasan. Kesahan gagasan merupakan ciri yang sah terkandung dalam sesuatu jenis ujian digunakan untuk mengukur trait. keobjektifan. kebolehpercayaan. Ujian jenis ini adalah banyak digunakan untuk mengkaji tingkah laku dan interaksi manusia dalam masyarakat. Kesahan isi merupakan jenis ciri ujian yang penting dan kerap kali digunakan dalam proses pembinaan ujian. Ciri keesahan terbahagi kepada beberapa jenis mengikut konteks sesuatu ujian itu dibuat. Dengan adanya Jadual Spesifikasi Ujian ini. tingkah laku atau trait mental manusia. Dengan kata lain.Pentaksiran bergantung kepada data daripada keputusan pengujian. item-item akan dapat dibina mengikut topik-topik yang hendak diuji secara keseluruhannya dalam topi-topik yang telah dipelajarinya. Jika maklumat yang diperolehi daripada kajian menunjukkan apa yang diandaikan dalam PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 7 . Di antaranya ialah keesahan isi. Sesuatu ujian itu dikatakan mempunyai ciri keesahan isi adalah ujian yang benar dan tepat menguji isi kandungan mata pelajaran mengikut tujuan dan aras kemahiran yang ditentukan. Ini bermakna Sesuatu pentaksiran itu dikatakan baik dan bermutu tinggi apabila mengandungi beberapa ciri yang istimewa. Kesahan bermaksud benar dan tepat. Contohnya. ciri kesahan ini merujuk kepada sejauh mana sesuatu ujian dapat memenuhi objektifnya. kebolehtadbiran dan kemudahtafsiran. untuk memastikan sesuatu ujian itu mempunyai ciri keesahan isi ialah dengan adanya Jadual Spesifikasi Ujian. Contohnya. pengujian merupakan alat ukuran utama dalam proses penilaian. beberapa hipotesis hendaklah diandaikan terlebih dahulu. keesahan ramalan dan keesahan serentak. keberkesanan penilaian bergantung kepada ciri-ciri ujian itu dilaksanakan. Sesuatu ujian dikatakan sah jika ujian tersebut benar-benar dan tepat mengukur semua perkara yang hendak diukur .

ciri kebolehpercayaan ini boleh dipertingkatkan dengan menyediakan bilangan csoalan yang berpatutan. Contohnya. item-item yang dibina hendaklah benar-benar menguji perkara-perkara yang berkaitan dengan keupayaan. Kebolehpercayaan sesuatu ujian merujuk kepada pencapaian calon adalah tekal apabila dia mengambil ujian itu beberapa kali dalam satu jangka masa. Ciri seterusnya ialah kebolehpercayaan. maka dapatlah dikatakan bahawa ujian itu mempunyai ciri keesahan gagasan yang tinggi. kemahiran ataupun kelayakan yang diperlukan dalam bidang tugas pada masa depan. Ini kerana. Untuk mendapat ciri keesahan ramalan yang tinggi dalam sesuatu ujian. pada dasarnya semakin bertambah bilangan soalan. Keadaan ini dikatakan benar-benar diuji dengan cara yang boleh dipercayai. misalnya beberapa hari atau seminggu. tempat ujian. Namun.hipotesis tersebut. Sekiranya keputusan kedua-dua ujian adalah hampir sama. maka semakin tepat mengukur ketekalan pencapaian calon yang mengambil ujian itu kerana bilangan soalan diberikan berpatutan akan dapat mengurangkan kesempatan calon meneka jawapan. Kesahan ramalan pula merujuk kepada ciri ujian yang berkaitan dengan kebolehan meramal keupayaan atau kelayakan seseorang calon dalam menjalankan sesuatu tugas atau kerjanya pada masa depan. Ini bermakna ciri kebolehpercayaan dapat ditentukan dengan memberikan ujian yang sama kepada sekumpulan pelajar dua kali atau lebih di antara jarak masa seminggu. Kesahan serentak merujuk kepada pencapaian seseorang dalam sesuatu ujian adalah selaras dengan pencapaian dahulu dalam sesuatu ujian yang lain tetapi serupanya. maka ujian itu mengandungi ciri keesahan serentak yang tinggi. suasana persekitaran dan sebagainya. SPM dan STPM di peringkat sekolah lazimnya digunakan untuk meramal keputusan peperiksaan awam yang berkenaan. Namun agak sukar untuk menentukan ciri kebolehpercayaan ini kerana terdapat faktorfaktor yang mempengaruhi pelajar yang mengambil ujian contohnya emosi. Ciri keesahan serentak dapat ditentukan dengan mentadbirkan dua set ujian yang serupa dalam masa yang berlainan. PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 8 . peperiksaan SRP.

ujian dapat dimulakan tepat mengikut jadual masa. Kelicinan kebolehtadbiran sesuatu ujian merangkumi aspek-aspek seperti penyediaan bilik peperiksaan dalam masa yang singkat. Secara keseluruhannya. kebolehtadbiran dan kemudahtafsiran. dan pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. keobjektifan. Ciri seterusnya ialah ciri kemudahtafsiran. ujian dikatakan bermutu tinggi ialah ujian yang mengandungi semua ciri seperti yang dinyatakan di atas iaitu keesahan. Hasil penilaian daripada proses pentafsiran tersebut akan memberi gambaran yang jelas terhadap pencapaian dan kedudukan calon. Ciri ini merujuk kepada setakat mana hasil pencapaian calon dapat ditafsirkan dengan cara yang boleh memberi maklumat yang jelas mengikut objektif penilaiannya. membina sesuatu ujian yang bermutu tinggi. kesesuaian strategi pengajaran dan pembelajaran. Ciri kebolehtadbiran sesuatu ujian merujuk kepada sejauh manakah kelicinan proses pengujian dapat dilaksanakan di dalam bilik atau dewan peperiksaan. pengutipan kertas jawapan dapat diuruskan dengan sesuai serta pemeriksaan kertas jawapan dapat dijalankan mengikut jadual masa yang ditetapkan. pengawasan dapat dijalankan dengan rapi.Ciri keobjektifan pula merujuk kepada ketepatan seseorang memeriksa jawapan-jawapan calon. haruslah pastikan semua ciri tersebut ada semasa proses penyediaan sesuatu ujian. Sesuatu ujian dikatakan mengandungi ciri keobjektifanyang tinggi sekiranya pemeriksa memberikan markah yang sama kepada jawapan-jawapan yang sama mengikut skim permarkahan yang ditetapkan. arahan yang disampaikan jelas kepada setiap calon. kekuatan dan kelemahan calon. Ini bermakna keputusan ujian itu haruslah mudah dikumpulkan dan ditafsirkan supaya dapat memberi gambaran yang jelas serta tepat. PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 9 . kesesuaian item ujian. Untuk kebolehpercayaan.

1.3 Kaedah Pentaksiran Kaedah Pertimbangan Profesional Kaedah Lisan Kaedah Portfolio KAEDAH PENTAKSIRAN Kaedah Penulisan Kaedah Pemerhatian Rajah 5 : Kaedah-kaedah Pentaksiran PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 10 .2.

2. Ia juga satu cara bagi mengukur tingkah laku seseorang individu Ujian boleh diberikan sebelum sesuatu pengajaran berlaku dengan tujuan untuk mengumpul maklumat. Dilaksanakan dalam tiga peringkat iaitu. Pengujian Semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku ujian diberikan sama ada secara lisan atau bertulis. semasa dan selepas sesuatu pengajaran Ujian ini bagi mengetahui kemajuan yang dicapai oleh pelajar-pelajar dan pemahaman mereka terhadap P&P guru Rajah 6 : Pengujian PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 11 .2 Pengujian Merupakan satu kaedah dalam pengukuran dan dijalankan dengan cara yang sistematik. Ujian itu dikenali sebagai ujian pra atau pretest. sebelum.

2.2.1 Jenis-jenis Ujian Ujian Pencapaian Ujian Personaliti Ujian Kecerdasan Ujian Bakat Ujian Prestasi Ujian Diagnostik Rajah 7 : Jenis-jenis Ujian PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 12 .

obtaining. Penilaian telah didefinisikan dengan banyak cara. al. Stufflebeam et. Rajah 8 : Penilaian PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 13 .3 Penilaian Penilaian Terry D. Penilaian merupakan satu proses untuk memperolehi maklumat kuantitatif. Ia adalah satu proses bagi guru untuk menentukan perubahan tingkah laku dan membuat pertimbangan menilai.2. semasa atau selepas satu sesi pengajaran guru. Ia boleh dijalankan sebelum. TenBrink (1974:8) pula menyatakan bahawa penilaian adalah suatu proses mendapatkan maklumat yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan. Pentafsiran penilaian berdasarkan data kuantitatif dan penghuraian kualitatif. and providing useful information for judging decision alternatives. Ia boleh dijalankan berdasarkan sesuatu pembelajaran spesifik atau kepada keseluruhan kurkulum. kaedah mengajar seorang guru dan keberkesanan sesebuah kurikulum. Proses menilai dapat memberi maklumat tentang pencapaian objektif pelajaran. (1971: xxv) menyatakan “penilaian” sebagai the process of delineating.

Melalui ujian dan penilaian mereka sentiasa dapat meningkatkan pengajaran mereka Rajah 9 : Kepentingan Penilaian PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 14 .3. Menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan juga yang amat lemah dalam pencapaian Membolehkan guruguru menilai bahanbahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka.1 Kepentingan Penilaian Menolong guru-guru mengetahui sejauh manakah pelajarpelajar mereka telah dapat menguasai atau mempelajari perkara yang telah disampaikan. kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada pelajarpelajar dalam perkara yang hendak diajar.2. Membolehkan pelajar mengetahui kelemahan-kelemahan mereka dalam sesuatu kemahiran atau bidang itu dan segera memperbaikinya. Mengetahui keupayaan.

• Tindakan susulan : Menentukan siapa yang memerlukan aktiviti pengayaan dan pemulihan PENILAIAN MENGESAN PENCAPAIAN • Dijalankan selepas guru telah mengajar beberapa topik pelajaran. • Tujuan : Mengesan kemajuan murid tentang kemahiran yang telah dipelajari. biasanya dalam tempoh satu penggal. • Tujuan : Mengesan pencapaian murid dalam beberapa topik pelajaran • Tindakan susulan : Menentukan kedudukan murid-murid dalam kumpulan masing-masing. PENILAIAN MENGESAN KEMAJUAN • Dilakukan selepas beberapa kemahiran dalam sesuatu topik telah selesai diajarkan.3. Rajah 10 : Jenis Aktiviti Penilaian PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 15 .2 Jenis Aktiviti Penilaian PENILAIAN MENGESAN PENGUASAAN • Dijalankan ketika guru berada dalam bilik darjah • Tujuan : Mengesan kelemahan penguasaan murid dalam sesuatu kemahiran yang sedang diajarkan • Tindakan susulan : Memperbetulkan kelemahan serta merta.2.

Pengujian dan Penilaian Pengujian Pentaksiran Penilaian Rajah 11 : Perkaitan antara Pentaksiran.4 Perkaitan antara Pentaksiran. Pengujian dan Penilaian PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 16 .2.

SOLO DAN DOMAIN KRATHWOHL TAKSONOMI DAN DOMAIN KRATHWOHL Kerangka Konsep TAKSONOMI DAN DOMAIN TAKSONOMI BLOOM DOMAIN KRATHWOHL Rajah 12 : Taksonomi dan Domain PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 17 .0 TAKSONOMI BLOOM.3.

1 Objektif Domain Kognitif Taksonomi Bloom PENGETAHUAN KEFAHAMAN ANALISIS APLIKASI SINTESIS PENILAIAN Rajah 13 : Objektif Domain Kognitif Taksonomi Bloom PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 18 .1 Taksonomi Bloom 3.3.1.

iaitu: Domain Kognitif melibatkan perilakuperilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan. pengertian dan keterampilan berfikir Domain Afektif melibatkan perilakuperilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat.TAKSONOMI BLOOM Tujuan pendidikan dibahagikan kepada tiga domain. sikap. asresiasi dan cara penyesuaian diri Rajah 14 : Tiga Domain Utama Tujuan Pendidikan PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 19 .

sebagainya.Domain Kognitif 1) Pengetahuan (Knowledge) Berasaskan mengenali peristilahan. metodologi . gagasan. metodologi. jadual. 6) Penilaian (Evaluation) Dikenali dari kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap penyelesaian.. teori dan sebagainya di dalam persekitaran sebenar. diagram. laporan. prosedur. kemampuan untuk dan mengingat definisi. 3) Aplikasi (Application) Berkemampuan untuk menerapkan gagasan. dan 4) Analisis (Analysis ) Mampu menganalisa maklumat yang diperoleh dan menstrukturkan maklumat itu ke dalam bahagian yang lebih kecil dan mampu mengenali serta membezakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah senario yang rumit. Rajah 14 : Domain Kognitif Taksonomi Bloom PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 20 . 2) Pemahaman (Comprehension) Dikenali dari kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran. gagasan. pola. urutan. fakta-fakta. peraturan dan sebagainya. 5) Sintesis (Synthesis) Seseorang pelajar pada tahap sintesis akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah senario yang sebelumnya tidak terlihat dan mampu mengenali data atau maklumat yang harus didapati untuk menghasilkan bentuk penyelesaian yang diharapkan. metodologi dan sebagainya dengan menggunakan kriteria yang sesuai atau standard yang ada untuk memastikan nilai efektif atau manfaatnya. arahan. rumus. prinsip dasar.

kesilapan. kaedah. tarikh. Nyatakan. peristiwa dan lain-lain daripada pembelajaran yang lepas. fakta asas. tulis semula. Aplikasi  Menggunakan maklumat dalam situasi yang baru. memberi contoh kepada konsep. hukum. formula. PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 21 . namakan. cari.3. hukum. Bina graf daripada data dan lain-lain Selesaikan. bina alat. mengenal idea. labelkan. menyatakan ideaidea utama dalam ayat sendiri. teori. Pilih. terangkan. terangkan. Kefahaman  Mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada satu bentuk yang lain.2 Domain Kognitif Taksonomi Bloom TAHAP ISTILAH Pengetahuan  Ingat kembali. menterjemah. menterjemah draf. termasuk menyelesaikan masalah menggunakan prinsip.1. ramalkan. definisi teori.

menyelesaikan masalah. kaitan kenal di antara bahagian. Sintesis  Menyepadu. susun. hasilkan. buktikan. berikan alasan. kembangkan.Analisis  Sesuatu yang kompleks dipecahkan kepada yang kecil. pilih. Bezakan. Bina. mencantum idea menjadi satu. kenali struktur organisasi. Jadual 1 : Peringkat-peringkat Taksonomi Bloom PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 22 . bezakan fakta daripada pendapat. usaha tersendiri. membuat klasifikasi. Penilaian  Membuat pertimbangan termasuk memberi rasional atas alasan dalaman atau luaran. menafsir dan mengkritik Pilih. pasti. kritikan. membuat ramalan.

Mekanisme (Mechanism) Rajah 15 : Domain Psikomotor Taksonomi Bloom PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 23 . Respon Tampak yang Kompleks (Complex Overt Response) 4. Penyesuaian (Adaptation) 3. Penciptaan (Origination) 2.3.Persepsi 7.3 Domain Psikomotor Taksonomi Bloom 1.1.Persediaan ( Set) 6.Respons Terpimpin 5.

2 Taksonomi Solo PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 24 .3.

Domain David Krathwohl Penerimaan Pengorganisasian Tanggapan Domain Afektif Perwatakan Berdasarkan Nilai-nilai Penghargaan PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 25 .

0 SOALAN 2 MENYEDIAKAN NOTA BERKAITAN UJIAN FORMATIF DAN UJIAN SUMATIF DALAM BENTUK RAJAH PENGURUSAN GRAFIK.2. PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 26 .

1 Penilaian Bahasa Kerangka Konsep Jenis Penilaian Bahasa Ujian Formatif Ujian Sumatif Ujian Kefasihan Ujian Kemajuan Ujian Bakat Ujian Pencapaian PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 27 .2.

jangka masa P&P atau objektif pengajaran dan pembelajaran yang hendak diuji. ujian bakat dan ujian pencapaian. UJIAN FORMATIF Dilaksanakan untuk menentukan kemajuan pelajar-pelajar dari semasa ke semasa di sepanjang pembelajaran mereka Merupakan bahan atau alat yang dibina oleh guru untuk menguji sesuatu unit kemahiran atau sub kemahiran bahasa yang telah diajar Merupakan jenis ujian yang berasaskan kemahiran (yang diajar dalam jangka masa pendek). ujian kemajuan.Terdapat enam jenis ujian penilaian bahasa iaitu ujian formatif. ujian sumatif. PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 28 . ujian kefasihan.Perbezaan antara ujian formatif dan sumatif pada asasnya berdasarkan skop kemahiran.

bacaan dan penulisan. bacaan dan penulisan. Ujian sumatif biasanya dilakukan pada akhir pembelajaran Contoh ujian sumatif ialah ujian akhir semester Skor-skor dari penilaian sumatif biasanya lebih berguna untuk tujuan melaporkan kemajuan pelajar daripada memperbaiki kelemahan awal pengajaran guru dan pembelajaran murid PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 29 . Ujian sumatif biasanya dilakukan pada akhir pembelajaran Merupakan bahan atau alat ujian yang dibina untuk menguji pencapaian murid dalam beberapa kemahiran bahasa yang telah diajar secara jangka masa panjang (selepas satu-satu semester/ selepas satu tahun) Kemahiran bahasa yang diuji ialah kemahiran lisan.UJIAN SUMATIF Digunakan bagi menentukan tahap penguasaan pelajar dalam keseluruhan pembelajaran Kemahiran bahasa yang diuji ialah kemahiran lisan.

jurusan atau kumpulan-kumpulan tertentu murid. Ujian kemajuan Selain itu. ujian bakat adalah ujian yang khusus untuk menelah prestasi seseorang murid dalam pelajaran atau kemahiran bahasa asing yang akan dipelajarinya.Ia membolehkan guru mengetahui dengan lebih jelas tentang kemajuan seseorang murid dan kemajuan darjahnya secara keseluruhan. PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 30 . Ujian bakat Di samping itu.Soalan yang diajukan dalam ujian jenis ini mestilah berkaitan dengan isi pelajaran yang telah diajar sahaja. tatabahasa. bahan/isi pelajaran yang telah diajar kepada mereka. Ujian ini harus berasaskan objektif pengajaran. program pembelajaran yang telah diikuti oleh pelajar dan pengetahuan yang ingin diuji. Ia selalu melibatkan data-data bahasa yang artificial iaitu mengandungi unsur fonetik.Ia juga bertujuan untuk menentukan penempatan jenis sekolah. Ia hanya sesuai dinilai oleh guru kelas sahaja. perbendaharaan kata dan sebagainya. Ujian kemajuan adalah ujian ringkas yang dibina oleh guru-guru kelas untuk penggunaan kelasnya sahaja.Ujian ini penting untuk mengukur kebolehan berbahasa seseorang. Ujian pencapaian Ujian pencapaian bertujuan untuk menentukan setakat mana pelajar telah menguasai kemahiran.Ujian ini tidak berdasarkan sesuatu kandungan atau isi pelajaran tetapi menilai kebolehan umum seseorang terhadap bahasa yang dipelajari.Ujian kefasihan Ujian kefasihan pula bertujuan untuk menentukan setakat mana seseorang itu mengetahui dan menguasai sesuatu bahasa secara keseluruhan.

Apakah yang dimaksudkan dengan pentaksiran? (A) Satu proses untuk mendapatkan penjelasan secara numerik. Pernyataan di atas merujuk kepada (A) Pengujian (B) Pengukuran (C) Pentaksiran (D) Penilaian 3. (C) Proses yang sistematik untuk mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. Pilih prosedur penilaian yang betul. (B) Proses membuat keputusan berdasarkan kepada suatu peraturan atau piawaian. (D) Proses yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang pelajar dengan menggunakan satu set instrumen. Proses atau situasi sesuatu alat ujian yang sedang ditadbirkan oleh guru terhadap pelajar 2. (A) Tindakan susulan > Analisis ukuran > Pentadbiran ujian > Pemeriksaan jawapan > Persediaan ujian (B) Persediaan ujian > Pentadbiran ujian > Pemeriksaan jawapan > Analisis ukuran > Tindakan susulan (C) Pentadbiran ujian > Pemeriksaan jawapan > Persediaan ujian > Analisis ukuran > Tindakan susulan (D) Analisis ukuran > Pentadbiran ujian > Tindakan susulan > Pemeriksaan jawapan > Persediaan ujian PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 31 .1.

Penilaian adalah proses menggunakan data kuantiti dan kualiti untuk membuat taksiran dan keputusan. I. kaedah adalah dianggap telah dikuasai. teori. dan seseorang diuji sama ada dia memahaminya atau tidak pengetahuan itu. III. IV. III dan IV sahaja (D) Semua di atas 5. (A) Analisis (B) Kefahaman (C) Pengetahuan (D) Penilaian PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 32 . pengetahuan tentang fakta. Pengujian adalah teknik untuk mendapatkan maklumat tentang perubahan tingkah laku individu. Pilih pernyataan yang betul. Pilih jawapan yang bersesuaian dengan penyataan di bawah Pada aras ini.4. II. (A) I dan II sahaja (B) I. Ujian merupakan alat pengukuran yang hanya membenarkan kita mengukur pencapaian pelajar dalam bentuk markah sahaja. Pengukuran adalah terhad kepada huraian kuantitatif dan tidak termasuk huraian kualitatif atau membuat keputusan. II dan III sahaja (C) II.

Kandungan Ujian yang berupa topik-topik pelajaran. III. Bentuk Ujian sama ada berbentuk objektif. amali. Berikut merupakan maklumat yang terkandung dalam Jadual Spesifikasi Ujian (JSU).6. Item kesukaran ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kedudukan kelas pelajar. I. Domain Krathwohl mengkategorikan domain afektif terdiri daripada I. IV. II. II. esei. II dan IV sahaja PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 33 . Pilih pernyataan yang betul mengenai JSU. III. (A) I dan II sahaja (B) I dan III sahaja (C) I. Pemberatan peratus soalan pada kandungan aras kemahiran berdasarkan jumlah masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar. kertas kursus dan lain-lain. Penerimaan Pengujian Menilai Mentaksir (A) I dan II (B) I dan III (C) II dan III (D) III dan IV 7. II dan III sahaja (D) I. IV.

(C) Memberi panduan memberi markah kepada keputusan peperiksaan murid.8. (D) Memberi panduan untuk membentuk soalan peperiksaan dan format ujian yang sesuai   Pemeriksa yang berlainan akan memberi markah yang sama apabila memeriksa kertas yang sama Ujian jenis ini akan dapat menguji pelajar dengan memberi lebih banyak soalan kepada pelajar. JSU amat penting untuk (A) Soalan objektif lebih banyak daripada soalan bentuk struktur (B) Menentukan jumlah soalan yang sesuai untuk murid yang lemah. 9. Pernyataan di atas merujuk kepada ujian jenis (A) (B) (C) (D) objektif sumatif formatif subjektif PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 34 . Ujian yang baik mestilah mempunyai rancangan yang rapi dan cara yang baik untuk merancang sesuatu ujian adalah dengan menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU).

Kebolehpercayaan sesuatu ujian boleh dipertingkat jika prinsip-prinsip yang berikut diikuti kecuali (A) Arahan serta soalan adalah terang. perlakuan. kaedah bukan ujian terdiri daripada yang berikut kecuali PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 35 . jelas. Maklumat yang bersifat kuantitatif tentang murid-murid lebih mudah diperoleh melalui pelbagai ujian manakala maklumat kualitatif seperti sikap. minat dan nilai diperoleh melalui kaedah bukan ujian. 12. Berdasarkan pernyataan di atas.10. senang difahami dan tidak mengelirukan (B) Kurangkan soalan agar dapat menggalakkan murid untuk meneka (C) Ujian sepatutnya ditadbir oleh guru seperti ujian bertulis (D) Masa yang cukup perlu diberikan kepada murid dan guru untuk membuat persediaan 11. Ujian Formatif dijalankan untuk (A) Menguji kemajuan pelajar dalam mencapai atau menguasai kemahiran (B) Menguji kemajuan pelajar dalam mencapai atau menguasai subkemahiran (C) Menguji kebolehan bahasa dalam membentuk sesuatu kemahiran bagi bacaan dan kefahaman (D) Menguji kemajuan dan kefahaman pelajar dalam semua kemahiran yang telah diajar sepanjang tahun lalu.

Kandungan bukan sahaja hasil akhir tetapi termasuk juga bukti proses yang dilalui untuk menghasilkannya. II.(A) Penilaian melalui Pemerhatian (B) Penilaian melalui Portfolio (C) Penilaian melalui Projek (D) Penilaian melalui Kontrak Pembelajaran 13. Dijalankan secara global dan nalitikal berdasarkan objektif yang ditentukan guru. Penilaian melalui pemerhatian yang dijalankan oleh guru perlu mempunyai kualiti tertentu sebagai penanda aras. Manakah antara berikut merupakan strategi penilaian melalui pemerhatian ? I. Diajalankan secara berterusan mengikut keperluan yang dirancang.    Koleksi kerja pelajar yang dikumpulkan khusus untuk penilaian. PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 36 . Bahan dalam portfolio menggambarkan pencapaian pelajar mengenai hasil pembelajaran dalam sesuatu mata pelajaran. Jenis portfolio di atas ialah portfolio (A) hasil (B) kerja (C) harian (D) dokumentari 14. Berikut adalah ciri-ciri portfolio. III. Tindakan susulan diperlukan untuk hasil pemerhatian yang dijalankan.

Antara teknik bagi menguji kemahiran mendengar ialah : I. rubric yang merangkumi aspek kognitif. II. bahan dan persekitaran. afektif. Mengesan pengetahuan berbahasa murid Menggalakkan murid berfikir secara kreatif. rekod anekdot. II dan IV (C) II. psikomotor. inovatif. III. II. III. (A) I. Soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru memerlukan murid berfikir di samping dapat menguji dan menilai apa yang telah diajarkan. IV. III dan IV (D) Semua di atas 15.IV. logik dan kritis Mengetahui setiap kelemahan murid dalam topik yang diajar Mendorong murid menyusun dan menghurai bahan yang diajar (A) (B) (C) (D) I dan II sahaja II dan III sahaja I.II dan IV sahaja 16. Menggunakan instrument seperti senarai semak. II dan III (B) I.II dan III sahaja I. Tujuan utama penilaian melalui soal jawab ialah untuk I. Ujian Mendengar Petikan Ujian Mendengar Paragraf Ujian Imlak (A) I dan II sahaja (B) II dan III sahaja PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 37 .

Langkah II : Lakonan berpasangan atau berkumpulan secara bergilirgilir. bacaan lancar mengikut jeda dan tanda baca serta kelajuan yang PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 38 . Ulangi lakonan dan aktiviti pengukuhan. Guru menguji kemahiran membaca muridnya dengan memberi bahan rangsangan yang dipetik daripada surat khabar. Aspek yang ditekankan dalam menilai kelancaran bacaan muridnya ialah (A) (B) (C) bacaan laju mengikut jeda dan tanda baca serta cara yang sesuai.(C) I dan III sahaja (D) Semua di atas 17. mendengar dan memahami dialog. bacaan lancar mengikut jeda dan tanda baca serta cara yang sesuai. murid memerhati. Langkah-langkah pengajaran Langkah I : Guru mendemonstrasikan aksi berasaskan dialog. Langkah III : Latihan pengukuhan dan kemahiran Langkah IV : Rumusan Berdasarkan pernyataan di atas. tujuan guru melaksanakan aktiviti di atas adalah untuk (A) (B) (C) menguji kebolehan murid bertutur secara bebas menguji kebolehan murid beraksi dengan arahan guru mengggalakan murid bertutur secara bebas berdasarkan kefahaman dan latih tubi mendengar bertutur (D) menggalakan murid beraksi dengan arahan guru berdasarkan kepada kumpulan atau pasangan yang ditetapkan 18.

manakah turutan proses pelaksanaan projek yang betul? (A) perancangan > persoalan > jadual pelaksanaan > pemantauan > pentaksiran (B) persoalan > perancangan > jadual pelaksanaan > pemantauan > pentaksiran (C) pentaksiran > pemantauan > persoalan > perancangan > jadual pelaksanaan (D) perancangan > persoalan > jadual pelaksanaan > pentaksiran > pemantauan PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH | BMM 3103 39 . Ujian Karangan Bahasa Melayu terdiri daripada yang berikut kecuali (A) Bebas dan terbuka (B) Berstruktur (C) Tertutup (D) Berpandu 20.sesuai. Antara yang berikut. 19. (D) bacaan perlahan. mengikut jeda dan tanda baca serta kelajuan yang sesuai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful