S4J.

J^

f . UU^

/ UU4

NACRT

Klasa: Urbroj; Zagreb, HRVATSKI SABOR n/r predsjed lik Josip Leko PREDMET: Zastupničko pitanje <n\ se. Mirele Holy, u vezi $ izrhjenama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima ("Narodne novino", broj 21/09, 57/10, 126/10, 48/11 i 81/12), te eventualnim posljedicama pa zdravlje ljudi zbog dugotrajne izloženosti zračenju, posebno iz VIP-ove bazne stanice na području naselja Lipnice, Grad Zagreb - odgovor, daje se Veza: vaša klasa: 021-12/13-18/119, urbroj: 65-13-02 od 24. svibnja 2 0 b Na zastupničko pitanje koje je zastupnica u Hrvatskom saboru dr. se. M irela Holy uputila predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, Zoranu MiJano\jiću dajemo sljedeći odgovor. Zastupničko pitanje glasi; „Zbog Čega je promijenjen propis (Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima ("Narodne novine", broj 21/09, 57/10, 126/10, 48/11 i 81/12) kojim se omogućava telekom operaterima da postavljaju antenske stupove s baznim stanicama u blizini naseljenih građevina bez ishođenja l okacijske dozvol e, akta kojim se odobrava građenje i suglasnosti susjeda? Sobzirom na Činjenicu daponoje is t raživanja koja ukazuju na moguće Štetne kumulativne učinke na zdravlje Ijuai i životinja u slučaju dugotrajnije izloženosti zračenju iz baznih stanica, planira li Vlada RH korigirati ovaj Pravilnik u ovom dijelu? Na koji način mještani Lipnice mogu zaštiti svoje zdravlje od zračenja iz VIP-ove bazne stanice?" Odgovor: Odredbom članka 2. stavka 1. podstavka 15. Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima ("Narodne novine", broj 21/09, 57/10, 126/10, 48/11 i 81/12) propisana je da se antenski stup elektroničke komunikacijske infrastrukture mobilnog operatera sa baznom stanicom može graditi bez akta kojim se odobrava građenje i lokacijskc dozvole, a u skladu s glavnim projektom ili tipskim projektom za kojega je doneseno rjel;etije na temelju članka

l'lAJVJUf

U

««1S^

F.UU3

/

196. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br<j»j 76/07, 38/09, 55/11, 90/11,50/12 i 55/12). Odredba da se antenski stupovi mogu graditi bez lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta uvrštena je u Pravilnik o jednostavnim građevinama i r;asovima iz razloga što planiranje postavljanja ovih stupova nije bilo predmet tada važećih prost tomih planova i po prirodi stvari pitanje razmještanja tih stupova nije takvo da bi njihovo aniranje bilo protivno prostornim planovima. Također, ističemo da se antenski stupovi ne smiju graditi ako su u protivnosti dokumentu prostornog uređenja, a što je propisano odredhpm članka 209. stavka 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Što se, pak, tiče mogućnosti postavljanja takvih stupova, akt kojim se odobrava građenje nije nužan obzirom na tehnička svojstva istih, jer se bitni i drugi propisani zahtjevi za tu vrstu građevina osiguravaju postavljanjem na temelju i u skladi s glavnim projektom, Ovo, uz ostalo, obuhvaća i zahtjeve propisane propisima koj uređuju zaštitu od neionizirajućeg zračenja U pogledu, pak, dijela upita koji se odnosi na suglasnost susjecja, skrećemo pozornost da suglasnost susjeda nije uvjet za izdavanje lokacijske dozvole niti z* izdavanje akta kojim se odobrava građenje bilo koje građevine pa tako niti predmetnih anteriskih stupova te da ova suglasnost nije nikada bila uvjet za izdavanje te dozvole odnosno akta Nadalje, za zaštitu od neionizirajućeg zračenja u svrhu saumjivanja opasnosti za zdravlje osoba koje rukuju izvorima neionizirajućeg zračenja i osoba koje su izložene neionizirajućem zračenju nadležno je Ministarstvo zdravlja. Izvori elektromagnetskih polja ili uređaji, postrojenja i građevine koji sadrže izvore elektromagnetskih polja smiju se upotrebljavati i stavljati u promet samo ako ispunjavaju temeljne zaht eve sukladno njihovoj namjeni i u uvjetima primjene ne zrače i ne izlažu ljude zračenju iznad graničnih razina propisanih 2a elektromagnetska polja. Stacionarni izvor elektromagnetskog polja mora imati za rad odobrenje Ministarstva zdravlja. Potrebno je izvršiti mjerenje elektromagnetskih polja, priložiti mjerno izvješće, zajedno sa stručnim mišljenjem ovlaštene pravne osobe o udovoljavanju zahtjevima Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskog pofja („Narodne novine", broj 98/11) i dostaviti Ministarstvu zdravlja. Na adresi Lipnička cesta bb u Lipnici nalazi se u fazi izgridnje osnovna postaja VIPnet mreže ID 1607 ZA GORNJI TRPUCI. Vlasnik bazne postaje j < > Ministarstvu zdravlja dostavio elaborat proračuna i procjene parametara visokofrekvencijs cih elektromagnetskih polja bazne postaje IP 1607 ZA GORNJI TRPUCI s datumom 0!i .01.2013. izrađen od ovlaštene pravne osobe Centar za mjerenja u okolišu d.o.o., Zagreb, J elaboratu proračuna ispisan je zaključak iz kojeg je razvidno da su na temelju provedenog proračuna zračenja bazne postaje rezultati proračuna usklađeni s Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja. Nakon puštanja u rad navedene bazne postaje vlasnik stacionarnog izvora je dužan ishoditi rješenje za uporabu od M inistarstva zdravlja i uz zahtjev priložiti mjerenje elektromagnetskih polja, zajedno sa stručnim mišljenjem ovlaštme pravne osobe o udovoljavanju zahtjevima Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskog polja. Ako se mjerenjem od strane ovlaštene pravne osobe utvrdi da u okolini jednoga ili vise stacionarnih izvora elektromagnetskih polja iz članka 15. Pravilnika, razine ele rtromagnetskih polja zadovoljavaju uvjete iz članka 14-, stacionarni izvor elektromagnets^h polja može dobiti odobrenje za rad od Ministarstva zdravlja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful