Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine « br.

158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), Vlada e R publik e Hrvatsk e e j na sj e dnici održanoj 2013. godine donije la

ODLUKU O I Z M J E N I ODLUKE
O OSNIVANJU I IMENOVANJU STRU ČNOG TIJELA ZA OCJENU PONUDA ZA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU
I.
U Odluci o osnivanju i ime novanju Stručnog tije la za ocje nu ponuda za koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine « br. 25/2012), u točci I I . podtočka 5. mije nja se i glasi: »5. Snje žana Đuriši ć", Ministarstvo graditeljstva članica; « . i prostornog uređenja,

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donoše nja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: Urbroj: Zagreb, 2013.

PREDSJEDNIK Zoran Milanov ić

O b r a z l o ž e nj e

Člankom 23. stavkom 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine « br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011) propisano j e da Stručno tije lo za ocje nu ponuda za konce siju za gospodarsko korište nje pomorskog dobra koje j e od važnosti za Re publiku Hrvatsku i za koje konce siju daje Vlada Re publike Hrvatske pre ma članku 20. stavku 3. i 4. istog Zakona, ime nuje Vlada Re publike Hrvatske iz re dova ministarstava. Stručno tije lo iz pre thodnog stavka, a sukladno članku 23. stavku 4. navedenog Zakona čine stručni dje latnici iz područja prostornog planiranja, turizma, zaštite okoliša, e konomije , prava, pomorske prome tne struke i druge odgovarajuće struke iz područja koje obuhvaća određena koncesija. Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture kao tijelu nadležnom po pitanju provedbe Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, obratilo se Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja s prijedlogom njihovog novog predstavnika u Stručnom tijelu za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru. Sukladno navedenom u prethodnom stavku, izrađen j e prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful