REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA KLASA: 410-01/13-01/1827 URBROJ: 513-07-21-01/13-3 Zagreb, 18. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR n/p predsjednika Josipa Leke Predmet: Zastupničko pitanje Ante Babica, u vezi s mogućnošću oslobođenja od primjene postupka fiskalizacije veterinarske djelatnosti koja se obavlja izvan ambulante - prijedlog odgovora, daje se Veza: Klasa: 021-12/13-01/103, Urbroj: 50301-01/10-13-2 od 29. travnja 2013. Sukladno članku 185. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narod ne novine, broj: 71/00, 129/00, 9/01 - pročišćeni tekst, 117/01, 6/02 - pročišćeni tekst, 41/02, 91/03, 58/04, 39/08, 86/08 i 81/12, u daljnjem tekstu: Poslovnik) dostavljamo prijedlog odgovora na pitanje postavljeno od strane Ante Babica, zastupnika u Hrvatskom sab oru, o mogućnosti oslobođenja veterinarske d jelatnosti koja se obavlja izvan ambulante od primjene postupka fiskalizacije u prometu gotovinom. Stupanjem na snagu Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12, u daljnjem tekstu: Zakon) propisana je obveza evidentiranja ostvarenog prometa u gotovini za fizičke osobe obveznike poreza na d ohod ak od samostalne d jelatnosti te pravne i fizičke osobe obveznike poreza na d obit za sve d jelatnosti koje obavljaju, osim za d jelatnosti izuzete od obveze izd avanja računa prema posebnim propisima, djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije prema članku 5. Zakona i djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije prema članku 6. Zakona. Hrvatska veterinarska komora pred ala je zahtjev za oslobođenje veterinarske d jelatnosti od primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, pozivajući se na članak 6. Zakona, uz obrazloženje o specifičnosti i važnosti ob avljanja veterinarske djelatnosti izvan veterinarskih ambulanti. Naime, sukladno članku 6. Zakona Vlada Repub like Hrvatske može na prijedlog ministra financija donijeti odluku o oslobođenju od ređene d jelatnosti od propisane obveze fiskalizacije u prometu gotovinom, polazeći od specifičnosti obavljanje od ređene d jelatnosti. Dakle, ako se za određenu djelatnost naknadno utvrd i da se nadzor nad ostvarenim prometom u gotovini može izvršiti i bez provedbe fiskalizacije, na prijedlog ministra financija Vlada Republike Hrvatske može donijeti odluku o oslobođenju djelatnosti od obveze fiskalizacije. Slijedom zahtjeva Hrvatske veterinarske komore o oslobođenju od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom veterinarske d jelatnosti koja se obavlja na terenu, Ministarstvo financija je sagledalo specifičnosti obavljanja naved ene d jelatnosti, uvažavajući sve argumente. Međutim, intencija Ministarstva financija je d a se od obveze fiskalizacije oslobod i samo onaj dio veterinarskih usluga koji se obavlja izvan veterinarskih ambulanti, a koji se od nosi na proved bu mjera kontrole bolesti životinja propisanih Naredb om o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih b olesti i njihovom financiranju (u daljnjem tekstu: Naredb a). Navedeni dio veterinarske djelatnosti se dob ro dokumentira u svim poslovnim postupcima koji se ogledaju u vođenju propisanih evid encija i dokumentacija, d ostavljanju izvješća nadležnom ministarstvu te izdavanju raznih uvjerenja, potvrda, što čini podlogu i prethodi izdavanju računa za ob avljenu uslugu. Izdani računi se evidentiraju u knjigovodstvu, uz obvezu ob računa javnih davanja koja iz njih proizlaze. Navedena dokumentiranost

poslovnih procesa olakšava porezni nadzor i praćenje prometa veterinarske djelatnosti u skladu s primjenom pozitivnih propisa u Repub lici Hrvatskoj, te smo mišljenja da se zbog toga navedeni dio veterinarske djelatnosti može osloboditi od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom. Na postavljeno zastupničko pitanje Ante Bab ica, zastupnika u Hrvatskom sab oru u vezi s mogućnošću oslobođenja od primjene postupka fiskalizacije veterinarske d jelatnosti koja se obavlja izvan ambulante, očitovalo se Ministarstvo poljoprivred e d opisom Klasa: 322-01/13-01/1106, Urbroj: 525-10/1114-12-2 od 08. svibnja 2013. god ine, čiju presliku d ostavljamo u privitku, a u kojemu podržavaju oslobađanje veterinarske djelatnosti koja se pruža na terenu od obveze fiskalizacije. U međuvremenu, slijed om d ogovora između nadležnih tijela (Ministarstvo financija i Ministarstvo poljoprivrede) postignut je dogovor da se od ob veze fiskalizacije u prometu gotovinom oslobodi samo dio veterinarske djelatnosti koji se odnosi na provedbu mjera kontrole bolesti životinja propisanih Naredb om o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih b olesti i njihovom financiranju, što je rezultiralo donošenjem Odluke Vlade Republike Hrvatske o oslobođenju od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom veterinarske d jelatnosti, provođenje mjera kontrole bolesti životinja od zaraznih i nametničkih b olesti, koje se provode izvan veterinarske amb ulante i dokumentiraju posebnim evidencijama na sjednici dana 13. lipnja 2013. godine. Slijedom navedenog, Odlukom Vlade Repub like Hrvatske, od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom oslobađa se samo dio veterinarske djelatnosti koji se odnosi na proved bu mjera kontrole bolesti životinja propisanih Naredb om o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih b olesti i njihovom financiranju.

Privitak: kao u tekstu

Na znanje: - Vladi Republike Hrvatske

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful