Anexa 2 la Decizia Preşedintelui ANCS nr.

9983/2010

GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU START-UP-URI ŞI SPIN-OFF-URI INOVATIVE
FINANŢARE: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE Axa prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare Domeniul major de interventie 2.3 – Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare

OPERAŢIUNEA 2.3.1. „SPRIJIN PENTRU START-UP-URI ŞI SPIN-OFFURI INOVATIVE”

POSCCE-A2-O2.3.1-2008 – 1 - actualizare 2010 -

1

CUPRINS pag. LEGISLAŢIE Sectiunea I – INFORMATII GENERALE 1. Introducere 1.1. Programul Operational Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice – prezentare generala, obiective, axe prioritare 1.1.1 Prezentare generală 1.1.2 Obiective 1.1.3 Structura (axe prioritare) 1.1.4 Sistemul de implementare a POS CCE 1.2 Axa prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare 1.2.1 Prezentare generală 1.2.2 Obiective 1.2.3 Structura, domenii majore de intervenţie SECTIUNEA II – REGULILE COMPETITIEI PRIVIND OPERAŢIUNEA 2.3.1 – SPRIJIN PENTRU START-UP-URI ŞI SPIN-OFF-URI INOVATIVE 2.1 Obiective 2.2. Cine poate solicita finanţarea 2.2.1 Solicitanţi eligibili 2.2.2 Criterii de eligibilitate a solicitanţilor 2.3 Categorii de proiecte 2.3.1. Categorii de proiecte 2.3.2. Criterii de eligibilitate ale proiectului 2.4 Tipuri de activităţi eligibile 2.5 Categorii de cheltuieli 2.5.1. Cheltuieli eligibile 2.5.2. Condiţii generale şi specifice de eligibilitate a cheltuielilor 2.5.3. Categorii de cheltuieli neeligibile 2.6 Modul de finanţare al proiectelor 2.6.1 Valoarea grantului 2.6.2 Finanţarea proiectelor 2.6.3 Bugetul competiţiei 3. COMPLETAREA ŞI DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE 3.1 Temele orizontale 3.2 Cum se completează Cererea de finanţare 3.3 Modalitatea de depunere a proiectelor 3.3.1 Transmiterea electronică a „Cererii de finanţare” 3.3.2 Inregistrarea / actualizarea documentelor şi datelor în RPC 4 6 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 9

9 9 9 10 14 14 15 16 17 17 18 19 19 19 19 20 21 21 21 28 28 29

2

3.4 Documentele însoţitoare 4. MODUL DE EVALUARE ŞI SELECŢIE A PROIECTELOR 4.1 Verificarea formală şi verificarea eligibilităţii 4.2 Evaluarea propunerilor 4.3 Comunicarea rezultatelor preliminare 4.4 Selecţia 4.5 Comunicarea rezultatelor finale SECTIUNEA III – CONTRACTAREA ŞI FINANŢAREA PROIECTELOR PRIN POS-CCE 5. SEMNAREA CONTRACTULUI 6. FINANŢAREA PROIECTELOR 6.1 Măsurile de sprijin financiar 6.2 Prefinanţarea 6.3 Rambursarea cheltuielilor 6.4 Achiziţii publice 6.5 Arhivare 7. INFORMARE ŞI PUBLICITATE SECŢIUNEA IV – MONITORIZARE ŞI CONTROL SECŢIUNEA V – ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI Anexa 1 – Cererea de finanţare Anexa 2 – Lista documentelor însoţitoare la Cererea de finanţare Anexa 3 – Model Plan de Afaceri Anexa 4 - Norme interne elaborate de Autoritatea de Management „Instrucţiuni de achiziţii pentru beneficiarii operatori economici privaţi ai Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice Anexa 5 – Măsuri de informare şi publicitate

29 34 34 35 39 39 39 40 40 41 41 41 42 43 44 45 46 49 51 68 76 81

88

3

LEGISLAŢIE
a) privind regulile de eligibilitate - Hotărârea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 (MO 517 din 1 august 2007) privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare (HG 491/2008) - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr 387/11.02.2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis denumită „ Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor şi SPIN OFF-urilor inovative”, aferentă Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa prioritară 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare”, Domeniul major de intervenţie 2.3 ”Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare”, Operaţiunea 2.3.1 “Sprijin pentru START-UP-urile şi SPINOFF-urile inovative”, cu modificările şi completările ulterioare (OM 843/2010) - Ordinul ministrului economiei şi finantelor nr.2508/2007 pentru aprobarea Listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.2.1 „Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)” şi 2.3.1 „Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative” ale Axei Prioritare 2“Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare” din cadrul Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” (POS CCE) 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare (OM 1461/2009) - Legea 362/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă - Ordinul nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare (Ordin nr.12/2010) b) privind achiziţiile publice: - Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare - HG nr.606/2010 privind stabilirea unor masuri de accelerare a implementarii instrumentelor structurale - HG nr. 925/2006 privind normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările uterioare (HG 834/2009) - HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din OUG 34/2006, cu modificările şi completările uterioare (HG 370/2009) - Ordinul nr. 183/2006 emis de Preşedintele ANRMAP privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de publicitate media - Ordin 2181/2007 al Ministrului Economiei şi Finanţelor privind aprobarea Manualului operaţional de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; - Instrucţiuni de achiziţii pentru beneficiarii operatori economici privaţi ai Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, elaborate de Autoritatea de Management (anexa la contractul de finanţare şi anexa 3 la Ghidul Solicitantului) c) privind protecţia mediului - Strategia naţională de protejare a mediului

4

- OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare (OUG 164/2008) - OUG 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr.84/2006 - HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului - Ordin 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici- Ordin 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu modificările şi completările ulterioare (Ordin 1037/2005) d) privind egalitatea de şanse - Ordonanţa 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, Republicată - Legea 202/2002, Republicată, privind egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei - Ordin nr. 649/2001 privind aprobarea Normativului pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent exigenţelor persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000 e) privind alte reglementări naţionale - OG 12/2007 privind modificarea şi completarea OG 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea 205/2007 - Ordinul nr. 1752/2005 privind aprobarea reglementărilor contabile conform cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare (Ordin 2374/2007) - Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, Republicată, privind societăţile comerciale, cu modificările şi completarile ulterioare - Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare - Ordonanţa Guvernului nr.25/2006, republicată, privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturi de Autor - Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe cu modificările şi completările ulterioare - Legea nr.64/1991, republicată, privind brevetele de invenţie cu modificările şi completările ulterioare - Legea nr.350/2007 privind modelele de utilitate - Legea nr.129/1992, republicată, privind protecţia desenelor şi a modelelor, cu modificările şi completările ulterioare - Legea 16/1995, republicată, privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare f) privind reglementările UE - Regulamentului Consiliului (CE) nr.1083/2006 privind dispoziţiile generale referitoare la FEDR, FSE şi FC - Regulamentul Comisiei Europene nr.1828/2006 privind stabilirea regulilor de implementare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr.1083/2006 privind dispoziţiile generale referitoare la FEDR, FSE şi FC şi ale Regulamentului (CE) nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind FEDR - Regulamentul (CE) nr.1080/2006 al Parlamentului şi Consiliului privind FEDR - Decizia Comisiei nr. 3472/2007 pentru aprobarea POS-CCE - Regulamentul Comisiei Europene nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 379 din 28.12.2006

5

-

Regulamentul Comisiei Europene (EC) nr.1031/2008 pentru modificarea Anexei I la Regulamentul Consiliului (EEC) nr.2658/1987 privind nomenclatorul de tarife şi statistic

g) privind publicitatea proiectului: Manualul de identitate vizuala pentru Instrumente Structurale 2007 – 2013 in Romania, aprobat prin OM 31/06.01.2010

6

astfel încât să facă faţă provocărilor şi să aibă capacitatea de a beneficia de pe urma oportunităţilor ce derivă din prezenţa lor pe Piaţa Unică Europeană. INTRODUCERE 1. în conexiune directă cu politicile europene şi Strategia Lisabona care se axează pe o creştere solidă.Axa Prioritară 3: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public . alocarea de fonduri pe axe prioritare.2 Obiective POS CCE se referă direct la prima prioritate a PND “Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere” şi la a doua prioritate tematică a CSNR.ro (la pagina dedicată fondurilor structurale).07. aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. Măsurile întreprinse vor genera pâna în 2015 o creştere medie a productivităţii de cca. 3472/12. Programul a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. obiectivele.2007.1 Programul Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice 1.3472/12. organismele relevante şi aspecte legate de implementarea Programului Operaţional.ancs.Axa Prioritară 2: Competitivitate prin cercetare.1 Prezentare generală Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (denumit în continuare POS CCE) este unul dintre cele şapte instrumente (PO) necesare pentru îndeplinirea priorităţilor Cadrului Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) şi ale Planului Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013 (PND). precum şi eligibilitatea României pentru finanţarea din FEDR. şi pe crearea mai multor locuri de muncă.1.2007.Axa Prioritară 4: Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării in contextul combaterii schimbărilor climatice . în cadrul POS CCE au fost identificate urmatoarele axe prioritare: .1. strategia. INFORMAŢII GENERALE 1. este un document strategic în care se definesc contextul. mai atractive. 5. “Creşterea competitivităţii pe termen lung” şi contribuie la implementarea priorităţilor tematice ale CSNR. 1.1. Obiectivul general al POS CCE este creşterea productivităţii intreprinderilor româneşti şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul UE. POS CCE.Axa Prioritară 5: Asistenţa tehnică Axele prioritare ale strategiei POS CCE sunt în conformitate cu liniile directoare din propunerea Comisiei Europene privind Cadrul pentru competitivitate si inovare 2007-2013 şi iau in considerare liniile directoare stabilite de către Comisie privind politica de coeziune pentru 2007-2013. dezvoltare tehnologică şi inovare .SECŢIUNEA I.3 Structură (axe prioritare) Având în vedere rolul de a îmbunătăţi poziţia competitivă a întreprinderilor româneşti. 7 .5% anual şi vor permite României să atingă un nivel de aproximativ 55% din media UE. de lungă durată.07. Este publicat la adresa : www. contribuind la realizarea obiectivelor politicii de Coeziune Economică şi Socială şi a Politicii Regionale pe teritoriul României. 1.Axa Prioritară 1: Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie .

care asigură urmarirea eficienţei şi calităţii implementării asistenţei financiare nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Cresterea Competitivităţii Economice. dezvoltare tehnologică şi inovare. 457/2008. prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. pentru toate programele operaţionale. Responsabilitatile Organismelor Intermediare sunt stabilite în acordurile de delegare dintre Autoritatea de Management şi Organismul Intermediar în cauză. administrării şi implementării POS CCE. cuprind operaţiuni care permit realizarea obiectivelor AP de care aparţin. cu modificările şi completările ulterioare.este structura organizatorică în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. la rândul lor. cu respectarea prevederilor comunitare şi nationale în materie. Autoritatea de Audit funcţionează pe lângă Curtea de Conturi. cofinantare alocate de la bugetul de stat. care. responsabilă cu verificarea operaţiunilor de management şi a sistemului de control pentru fiecare program operaţional. 1083/2006 din 11 iulie 2006.4 Sistemul de implementare a POS CCE Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operaţional Sectorial “Cresterea Competitivităţii Economice” ( HG nr. modul de utilizare şi impactul acesteia. independentă funcţional de Autoritatea de Management şi de Autoritatea de Certificare şi Plată. responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare Regională. Tineretului şi Sportului.1. la nivel naţional. HG nr. conform principiului unui management financiar riguros. având responsabilitatea transferării sumelor de prefinantare. Autoritatea de Certificare şi Plată .1720/2008) funcţionează în cadrul Ministerului Economiei. fără personalitate juridică. 8 . aşa cum este stipulat în Articolul 60 al Regulamentului Consiliului (EC) nr.Fiecare axă prioritară este divizată in domenii majore de intervenţie. Comitetul de Monitorizare . Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi asigurarea transferului acestora către beneficiari. Pentru Axa Prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare. au fost desemnate Organisme Intermediare pentru POS CCE pentru fiecăre axă prioritară. În România. Autoritatea de Audit desemnează autoritatea publică. a fost desemnat Ministerul Educaţiei. precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat. precum şi a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă către beneficiari pentru Programul Operaţional Sectorial Cresterea Competitivităţii Economice. 1. Comerţului şi Mediului de Afaceri şi are responsabilitatea managementului.este organismul deliberativ. Unitatea de Plată este un compartiment din cadrul AM . Cercetării. Organismele intermediare (OI) Pentru implementarea eficientă a programului.

.stimularea cererii de inovare din partea întreprinderilor. . reducerea numărului şi creşterea vârstei medii a cercetătorilor. Pentru a aborda aceste puncte deficitare.2 Obiective Principalul obiectiv al axei 2 este de a creşte capacitatea de cercetare şi dezvoltare şi stimularea cooperării între instituţiile de CD şi întreprinderi şi creşterea accesului întreprinderilor la CDI. şi performanţele scăzute ale activităţilor CDI. Absenţa finanţării este de asemenea un impediment pentru accesul întreprinderilor la activităţile CD şi transferul tehnologic. 1.creşterea calităţii şi diversificarea ofertei de servicii inovative şi stimularea cererii de inovare din partea sectorului productiv. dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) are ca rezultate directe o infrastructură CDI depăşită moral. întărirea ofertei de cunoştinţe realizată de universităţi şi institute de CD. în conjuncţie cu participarea redusă a sectorului privat la finanţarea activităţilor de CD au dus la un deficit tehnologic important al companiilor române şi un grad scăzut de inovare în cadrul întreprinderilor. 1.2 Axa prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare.2.1.1 Prezentare generală Nivelul scăzut de finanţare (atât privată cât şi publică) pentru cercetare. . dezvoltare tehnologică şi inovare 1. .finanţarea proiectelor de CD.3 Structura (domenii majore de intervenţie)  Axa prioritară 2 are 3 domenii majore de intervenţie (DMI).2.susţinerea formării şi dezvoltării firmelor bazate pe înalte tehnologii dezvoltarea de poli de excelenţă. care vor genera rezultate aplicabile direct în economie.2. .modernizarea şi dezvoltarea capacităţii şi infrastructurii CDI. fiecare cu un număr de operaţiuni specifice: Axa prioritară 2 Domenii majore de intervenţie Operaţiuni 9 . Realizarea acestui obiectiv va contribui la creşterea valorii cheltuielilor totale de CD (GERD) până la 2% din PIB în 2015.creşterea capacităţii de cercetare prin investiţiile în dezvoltarea infrastructurii CD şi atragerea de noi cercetători şi specialişti de nivel înalt atât în instituţiile de CD (universităţi şi institute de cercetare) cât şi în întreprinderi care dispun de departamente de cercetare. axa prioritară 2 se concentrează pe următoarele obiective: .stimularea transferului tehnologic în baza cooperării între instituţiile de CD şi întreprinderi. Aceste puncte slabe. Elementele acestui obiectiv specific constau în: .

Întărirea capacităţii administrative. centre de cercetare). OPERAŢIUNEA 2. 1.1 . Dezvoltarea de poli de excelenţă.1 Obiective Principalul obiectiv al acestei operaţiuni se focalizează pe producerea de produse şi/sau servicii noi sau substanţial îmbunătăţite în vederea comercializării. 1. axa prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”.3. precum şi asistenţă în serviciile de iniţiere a noilor afaceri. care sunt aplicate/ transferate de firmele respective. Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor şi crearea de noi locuri de muncă pentru CD. 2.3. Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative 3. 2. Operaţiunea este complementară cu POS Dezvoltarea Resurselor Umane. Întreprinderile sprijinite vor fi selectate în baza unei analize atente a planurilor lor de afaceri. Proiecte de CD în parteneriat între universităţi/institute de cercetare şi întreprinderi.1 – Sprijin pentru start-up-uri şi a spin-off-uri inovative Operaţiunea 2. 10 .3. Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare. marcă. Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor. GEANT) 4. desen. Operaţiunea va sprijini activităţile de inovare ale start-up-urilor şi spin-off-urilor care creează valoare adăugată în baza rezultatelor de CD brevetate sau nebrevetate. a aplicării unui brevet sau a altei forme de proprietate industrială (model. model de utilitate. Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate. SECŢIUNEA II – REGULILE COMPETIŢIEI PRIVIND OPERAŢIUNEA 2. coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID. Domeniul major de intervenţie 2. pornind de la un rezultat obţinut din activitatea de cercetare-dezvoltare. Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare 1. „Accesul întreprinderilor la activităţi CDI”. Sprijin pentru start-up-urile şi spinoff-urile inovative. Axa Prioritară 2. care promovează programe de perfecţionare pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi de management.1 este inclusă în Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“. topografii de produse semiconductoare). 2.Competitivitate prin CDI 1. Prin proiectele finanţate se urmăreşte crearea (spin-off-uri) şi dezvoltarea (start-up-uri) de firme inovative. 3.3. Dezvoltarea unor reţele de centre CD. 3. 2. Cercetare dezvoltare în parteneriat între universităţi / institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi (industrie) în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie 2.SPRIJIN PENTRU START-UP-URI ŞI SPIN-OFF-URI INOVATIVE 2.

Aceste activităţi care au caracter economic. de la un brevet sau de la alt drept de proprietate industrială. în condiţiile respectării concurenţei. ca firma nouă. după înregistrarea electronică a cererii de finanţare. acestea nu trebuie să fie înregistrate la Registrul Comerţului ca firme. se solicită potenţialilor beneficiari să-şi înregistreze firma la Registrul Comerţului. înfiinţate în conformitate cu legea 31/1990.2. care înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului şi are maximum 20 de angajaţi. care nu preia datoriile altei societăţi comerciale. deoarece constau in producerea şi comercializarea pe piaţă de produse şi servicii. se stimulează cercetătorul finanţat public să-şi continue proiectul pentru a-şi valorifica rezultatele de cercetare. în vederea producerii şi comercializării rezultatelor pe piaţă. cu maximum 20 de salariaţi. Toate documentele care însoţesc cererea de finanţare sunt precizate în anexa 2 a Ghidului solicitantului. care se justifică prin documente specifice.2. pe care le estimează ca avînd şanse de a fi comercializate pe piaţă. 2. vor urmări să producă în vederea livrării pe piaţă produse şi/sau servicii noi sau substanţial îmbunătăţite. pornind de la un rezultat obţinut din activitatea de cercetare şi dezvoltare sau de la o idee brevetată.. în scopul continuării în cadrul firmei proprii a soluţiei cercetate până la finalizarea ei. o Start-up-uri: microîntreprinderi sau întreprinderi mici. care se depun în dosarul proiectului la Organismul Intermediar pentru Cercetare. aşa cum prevăd regulile ajutorului de minimis aplicabile pentru acest tip de proiecte. unde a dezvoltat un proiect de cercetare şi a obţinut un rezultat.2. în momentul depunerii cererii de finanţare. In cazul spin-off-urilor. cu modificările şi completările ulterioare. care a participat la obţinerea rezultatelor de cercetare pe care se bazează noul proiect propus de spin-off. Prin astfel de proiecte insă.2 Criterii de eligibilitate a solicitanţilor Solicitantul este eligibil dacă îndeplineşte condiţiile de mai jos. Proiectul propus trebuie să pornească de la un rezultat de cercetare. Prin această operaţiune se vor finanţa proiectele de tip „spin-off” care asigură unui cercetător sau unui grup de cercetători posibiltatea să se desprindă din instituţia publică.1 Solicitanţi eligibili Spin-off-uri: firme care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizaţii de drept public de cercetare (institut de cercetare sau universitate). Directorul proiectului este angajatul unei organizaţii de drept public de cercetare. nu pot fi finanţate de instituţii de drept public de tipul institutelor publice de cercetare sau universităţilor/spitalelor universitare. Start-up-urile care vor fi finanţate în cadrul acestei operaţiuni sunt considerate inovative dacă prin proiectul propus introduc pe piaţă un produs (bun sau serviciu) nou sau substanţial îmbunătăţit. prin proiectul propus spre finanţare. După evaluarea şi selectarea în vederea finanţării a propunerilor de proiecte. A. Condiţii de eligibilitate pentru start-up 11 . o În cadrul acestei operaţiuni vor fi sprijinite acele întreprinderi care vor deveni prin finanţarea acestor proiecte întreprinderi inovative. Astfel de întreprinderi. Spin-off-urile urmează să se înregistreze ca întreprinderi. cu personalitate juridică.2 Cine poate solicita finanţarea 2.

pescuit şi acvacultură1.procesarea şi marketingul produselor agricole2 enumerate în Anexa nr. pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională. 1. . Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante nu a furnizat informaţii false şi asigură informaţiile solicitate mai sus. 7. 6. atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu. C244/01.10. în sensul Liniilor Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate (Jurnalul Oficial al CE nr. 1 la Tratatul Instituind Comunitatea Europeană.1. Sectoarele economice se regăsesc în obiectul de activitate al întreprinderii şi se justifică prin certificatul constatator emis de Registrul Comerţului. Se justifică prin certificatul constatator emis de Registrul Comerţului. aşa cum reiese din declaraţiile contabile ale societăţii. 2 3 12 . taxelor şi a altor contribuţii către bugetul de stat.767/2009 .2004). 2. Este o microîntreprindere sau întreprindere mică cu maximum 20 salariaţi. reglementată prin lege 5. 1 la Tratatul Instituind Comunitatea Europeană. Intreprinderea solicitantă nu se află în stare de faliment sau lichidare. Numărul de salariaţi este justificat printr-o declaraţie pe propria răspundere. afacerile sale nu sunt administrate de către un judecător sindic sau activităţile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situaţie similară cu cele anterioare. 4.sectorul carbonifer3 . 3. Intreprinderea solicitantă nu se află în dificultate. prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti.407/2002.673/2009. cu excepţia următoarelor sectoare: . Ordin comun MFP nr. - 1 acoperite de Regulamentul CE nr. Intreprinderea solicitantă activează în oricare din sectoarele economice. Nu se află în situaţia unei societăţi în care cel puţin o parte din asociaţi răspund nelimitat de datoriile întreprinderii. Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante nu a fost condamnat în ultimii 3 ani.producţia primară a produselor agricole enumerate în Anexa nr.Ordin MAI nr. şi-a îndeplinit la timp obligaţiile de plată a impozitelor. 104/2000 Conform punctului c) din capitolul 5 Definiţii aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. . .75/2009). Intreprinderea solicitantă nu are obligaţii de plată scadente către instituţiile publice. în conformitate cu prevederile legale în vigoare (Ordin MFP nr. şi anume: Nu se află în situaţia unei societăţi cu răspundere limitată care constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social şi a mai mult de un sfert din capital în ultimele 12 luni. - Nu prezintă simultan următoarele simptome: a) cifra de afaceri în scădere b) înregistrare de pierderi c) acumularea de datorii d) fluxul de numerar în scădere 8. Este înregistrat şi funcţionează pe teritoriul României cu o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului. bugetele speciale şi bugetele locale. şi mai mult de un sfert din acest capital în decursul ultimelor 12 luni.

procesul verbal de recepţie sau de avizare. care să evidenţieze rezultatele obţinute şi care vor fi utilizate în noul proiect . model de utilitate.rezumat al raportului de activitate sau al raportului ştiinţific. în care să se evidenţieze rezultatele obţinute şi care vor fi utilizate în noul proiect d) documente care să constituie baza legală privind drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetării: d1) cazul existenţei unei cercetări finanţate printr-un program public: .raportul de activitate sau raportul ştiinţific final . topografii de produse semiconductoare) sau are dreptul de utilizare al unui rezultat obţinut din activitatea de cercetare-dezvoltare. este necesar un contract de cesiune sau licenţă între titularul de proprietate industrială şi firmă prin care se cedează firmei drepturile de utilizare a formei de proprietate industrială.raportul de activitate sau raportul ştiinţific final . în favoarea firmei solicitante. desen.articole publicate în reviste ştiinţifice de circulaţie internaţională cu rezultatele obţinute . se va prezenta şi un rezumat al conţinutului (1-2 pagini) la care se referă dreptul de proprietate industrială cerut/înregistrat. ANCS) şi una sau mai multe instituţii (cu sau fără activitate de cercetare). care să certifice obţinerea rezultatelor urmărite prin contract . model. care să certifice obţinerea rezultatelor urmărite prin contract . Solicitantul deţine un drept de proprietate industrială ( brevet. să semneze un acord/contract cu firma prin care să cedeze firmei drepturile de utilizare a formei de proprietate industrială NOTĂ: Pentru toate cazurile menţionate la literele a) – c). printre care este şi firma solicitantă . a dreptului de utilizare a rezultatelor obţinute d2) cazul unei cercetări efectuate de o instituţie de cercetare finanţată de către firma solicitantă: .rezumat care să evidenţieze rezultatele obţinute în activitatea de cercetare şi care vor fi utilizate în noul proiect d4) cazul unei cercetări efectuate pentru lucrarea de licenţă sau pentru teza de doctorat a directorului de proiect (angajat al start-up-ului): -rezumatul lucrării de licenţă sau a tezei de doctorat.1 a Ghidului Solicitantului). în acest caz. c) cererea de brevet românesc (sau cererea de înregistrare a altei forme de proprietate industrială) publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al OSIM sau o cerere de brevet (sau a altei forme de proprietate industrială) înregistrată în străinătate. 9. (conform Anexei 2. care să evidenţieze rezultatele obţinute şi care vor fi utilizate în noul proiect d3) cazul unei cercetări efectuate în cadrul firmei: .contractul de finanţare/ contractul de servicii . Documentele justificative pot fi: a) brevetul înregistrat sau certificatul de înregistrare al altei forme de proprietate industrială .acord/contract între părţile executante ale contractului de cercetare/finanţare (dacă este cazul) pentru cedarea. care poate fi rezultatul activităţii unui membru al echipei proiectului şi.contractul de cercetare/finanţare încheiat între o Autoritate contractantă/ finanţatoare publică (de ex. care dacă nu sunt deţinute de firma start-up.Pentru justificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate de la punctele 4 – 8 se depune o declaraţie de eligibilitate pe propria răspundere. dacă proiectul este selectat pentru finanţare. care să evidenţieze rezultatele obţinute şi care vor fi utilizate în noul proiect 13 . actul de cesiune exclusivă sau neexclusivă sau actul de succesiune legală ori testamentară. atunci sunt însoţite de un contract de cesiune sau licenţă între titularul de proprietate industrială/intelectuală şi firmă prin care se cedează firmei drepturile de utilizare a formei de proprietate industrială/intelectuală.rezumat al raportului de activitate sau al raportului ştiinţific. marcă. b) licenţa.procesul verbal de recepţie sau de avizare. însoţită de o declaraţie prin care solicitantul dreptului de proprietate industrială se angajează ca.

printr-un contract de vânzare-cumpărare/titlu de proprietate sau dreptul de utilizare a unui spaţiu corespunzător. B.o declaraţie prin care titularul/solicitantul dreptului de proprietate industrială se angajează ca. precum şi în anul fiscal în curs (conform Anexei 2.declaraţie din partea directorului de proiect că. solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate. Intreprinderea solicitantă trebuie să dispună de un spaţiu în care să-şi desfăşoare activitatea. prin care să cedeze firmei drepturile de utilizare a formei de proprietate industrială. 12. să încheie un contract de cesiune sau licenţă în cazul a) sau un acord/contract (în cazul b) cu firma spin-off.2 a Ghidului Solicitantului). în favoarea firmei. model de utilitate.ANCS) şi una sau mai multe instituţii. având ca titular directorul noului proiect NOTĂ: Pentru cazurile menţionate la literele a) – b).1 din Ghidul Solicitantului). Intreprinderea solicitantă nu a mai beneficiat de ajutoare de stat sau ajutoare de minimis acordate pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ca cele din cererea de finanţare. prototip etc). printre care este şi instituţia publică de cercetare 14 . Documentul solicitat este declaraţia pe proprie răspundere privind ajutoarele de minimis de care a beneficiat întreprinderea pe parcursul precedenţilor doi ani fiscali. In acest scop. a dreptului de utilizare a rezultatelor obţinute prin lucrarea de licenţă sau doctorat 10. se vor prezenta şi următoarele documente: . dacă proiectul este selectat pentru finanţare.3. Solicitantul are drept de proprietate industrială (brevet. marcă. printr-un contract de închiriere de minim 5 ani de la data depunerii proiectului. Valoarea ajutoarelor „de minimis” de care a beneficiat întreprinderea în ultimii 3 ani fiscali (inclusiv anul curent) trebuie să fie sub plafonul legal admis pentru ajutorul „de minimis” (vezi punctul 2. în care să se evidenţieze rezultatele obţinute şi care vor fi utilizate în noul proiect c) documente care să constituie baza legală privind drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetării: c1) cazul existenţei unei cercetări finanţate printr-un program public în instituţia publică de cercetare în care este angajat directorul noului proiect: . 11.-diploma de licenţă sau de doctor în ştiinţe sau alt document din care să rezulte că cercetările efectuate sunt destinate tezei de doctorat (în cazul în care teza de doctorat nu s-a finalizat sau titlul de doctor în ştiinţe nu a fost deja acordat) . In acest caz.contractul de finanţare încheiat între o Autoritate contractantă/ finanţatoare publică (de ex. reprezentantul legal al întreprinderii solicitante trebuie să dea o declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşte acest criteriu (conform Anexei 2. în cazul selectării pentru finanţare a proiectului va semna un acord/contract cu start-upul pentru cedarea. Documentele justificative pot fi: a) brevetul sau certificatul de înregistrare al altei forme de proprietate industrială înregistrat pe numele directorului proiectului b) cererea de brevet românesc (sau cererea de înregistrare a altei forme de proprietate industrială) publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al OSIM sau o cerere de brevet (sau cererea de înregistrare a altei forme de proprietate industrială) înregistrată în străinătate. model. Condiţii de eligibilitate pentru spin-off 1. topografii de produse semiconductoare) sau dreptul de utilizare al unui rezultat obţinut din activitatea de cercetare (know-how. -un rezumat al conţinutului (1-2 pagini) la care se referă dreptul de proprietate industrială cerută/înregistrată.3 a Ghidului Solicitantului). desen.

Documentul justificativ este o adeverinţă din partea instituţei. b) acordul de principiu privind utilizarea unui spaţiu corespunzător în cadrul unui incubator. care să certifice obţinerea rezultatelor urmărite prin contract . în favoarea firmei. Spin-off-ul trebuie să dispună de un spaţiu în care să-şi desfăşoare activitatea. centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice. 15 . Pentru cazurile a) – c). în cazul selectării pentru finanţare a proiectului. care să evidenţieze rezultatele obţinute şi care vor fi utilizate în noul proiect -diploma de licenţă sau de doctor în ştiinţe sau alt document din care să rezulte că cercetările efectuate sunt destinate tezei de doctorat (în cazul în care teza de doctorat nu s-a finalizat sau titlul de doctor în ştiinţe nu a fost deja acordat) . a dreptului de utilizare a rezultatelor obţinute prin lucrarea de licenţă sau de doctorat 2. a unui parc ştiinţific sau tehnologic sau în cadrul altei categorii de infrastructură de inovare şi transfer tehnologic. privind dreptul de utilizare/valorificare a rezultatelor cercetarii de catre directorul de proiect al spin-off-ului (angajatul instituţiei) şi de către viitoarea firma (spin-off) care se va crea c2) cazul unei cercetări efectuate pentru lucrarea de licenţă sau pentru teza de doctorat de către directorul de proiect: -rezumatul lucrării de licenţă sau a tezei de doctorat. o institute. In acest sens. în favoarea directorului noului proiect şi/sau a instituţiei în care este angajat. a dreptului de utilizare a rezultatelor obţinute (dacă este cazul) . c) contract de închiriere/ pre-contract / acord de închiriere a unui spaţiu corespunzător pentru desfăşurarea proiectului propus. să încheie un acord/contract cu spin-offul pentru cedarea.rezumat al raportului de activitate sau al raportului ştiinţific. inclusiv spitale clinice şi universitare (conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi Legii spitalelor nr 270/2003. o institute. . d) contract de vânzare-cumpărare/ act de proprietate a unui spaţiu corespunzător pentru desfăşurarea proiectului propus. Reprezentantul spin-off-ului (directorul de proiect) este angajatul unei organizaţii de drept public de cercetare.instituţii CD de drept public: o institute naţionale de cercetare-dezvoltare. că directorul de proiect este angajatul acesteia. cu modificările şi completările ulterioare). de la data depunerii proiectului. care face parte din una din următoarele categorii: instituţii de învăţământ superior de drept public acreditate.. care să evidenţieze rezultatele obţinute şi care vor fi utilizate în noul proiect .declaraţie din partea directorului de proiect prin care se angajează ca. 3.acord între părţile executante ale contractului pentru cedarea. cu activitate de cercetare în statut / ROF. o centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale.acord al instituţiei în care a avut loc proiectul de cercetare. poate fi furnizat unul din următoarele documente: a) acordul de utilizare a unui spaţiu corespunzător în cadrul instituţiei publice de cercetare sau a instituţiei de învăţământ superior în care şi-a desfăşurat activitatea reprezentantul spin-off-ului (directorul proiectului).raportul de activitate sau raportul ştiinţific final . centre sau staţiuni de cercetare ale Academiei Române şi de cercetaredezvoltare ale academiilor de ramură.procesul verbal de recepţie sau de avizare. se solicită o perioadă de minimum 5 ani.

000 lei şi nu poate depăşi echivalentul în lei a 100. la data semnării contractului de finanţare. pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi. prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti.3. respectiv serviciilor pe care urmează să le realizeze în cadrul proiectului. Solicitantul trebuie să justifice modalitatea în care proiectul contribuie la dezvoltarea a noi activităţi. Proiectul finanţat poate să reprezinte doar o etapă/etape ale unei inovări de produs. ca document însoţitor. în funcţie de solicitant:  Proiecte pentru spin-off-uri. De asemenea. Modul de elaborare/ completare a cererii de finanţare este tratat în capitolul 3 al Ghidului solicitantului – „Completarea şi depunerea cererii de finanţare”.000 Euro. pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională. In acest sens.4. precum şi contribuţia sa la crearea de valoare adăugată. prin care. Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect este de max. la data semnării contractului de finanţare. 380.  Proiecte pentru start-up-uri. a unui brevet sau a aplicării unei alte forme de proprietate industrială se urmăreşte dezvoltarea inovativă a unei întreprinderi Aceste proiecte au ca obiectiv realizarea de produse. prin care. de către reprezentantul legal al spin-off-ului. 16 . precum şi numărul locurilor de muncă nou create. solicitantul trebuie să prezinte gradul de noutate a produselor. servicii. valoarea totală a a asistenţei financiare nerambursabile este de max. serviciu inovativ. produse. procese/tehnologii sau servicii.000 lei şi nu poate depăşi echivalentul în lei a 200. pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi.1 Categorii de proiecte Prin această operaţiune sunt sprijinite următoarele categorii de proiecte. Reprezentantul spin-off-ului (directorul de proiect) nu a fost condamnat în ultimii 3 ani. 750. procese/tehnologii. indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare. universităţi publice) se înfiinţează întreprinderi inovative. a unui brevet sau a aplicării unei alte forme de proprietate industrială de către persoane angajate în organizaţii publice de cercetare (institute de cercetare de drept public.000 Euro. Aspecte suplimentare necesare solicitantului referitoare la corelarea de ansamblu a informaţiilor privind modul de prezentare şi conţinutul cererii de finanţare sunt prezentate în capitolul 4 al Ghidului solicitantului – „Modul de evaluare şi selecţie a proiectelor”. tehnologii/procese şi/ sau servicii noi sau semnficativ îmbunătăţite bazate pe rezultatele cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice sau pe un drept de proprietate industrială. pe baza implementării unui rezultat obţinut dintr-un proiect de cercetare. proceselor/tehnologiilor. trebuie depus. de proces. o declaraţie pe propria răspundere sau cazierul judiciar al reprezentantului spin-off-ului (al directorului de proiect).3 Categorii de proiecte 2. 2. pe piaţă. Cazierul judiciar este obligatoriu de adus la contractare. este important de precizat numărul utilizatorilor/clienţilor potenţiali de produse. pe baza unui rezultat obţinut dintr-un proiect de cercetare. indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare Pentru beneficiarii care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier. In acest scop.

aşa cum sunt descrise în cererea de proiecte. serviciului etc (bazate pe modelul sau soluţia obţinută în activitatea de cercetare industrială). Proiectul să fie derulat în România. Existenţa unui plan de afaceri pentru proiect. instalaţiei pilot. . Durata să se incadreze în limitele menţionate în cererea de proiecte (vezi punctul 2. Dimensiunea finanţării nerambursabile solicitate să se incadreze în limitele menţionate în cererea de proiecte (vezi punctul 2.. acronimul . Proiectul trebuie să conţină cel puţin o activitate eligibilă din categoria activităţilor de realizare a produsului/ procesului/ tehnologiei/ serviciului. Durata maximă admisă a unui proiect este de 24 luni.4 din Ghidul solicitantului. etc . testarea/ experimentarea.procesarea şi marketingul produselor agricole listate în Anexa nr.1 din Ghidul solicitantului). .. certificarea prototipului.. 1 la Tratatul Instituind Comunitatea Europeană. realizarea.3.în cadrul activităţilor de dezvoltare experimentală sau a serviciului de dezvoltare experimentală se pot efectua de exemplu următoarele activităţi: proiectarea. Declaraţia de certificare a aplicaţiei (prin care se confirmă că informaţiile incluse în cererea de finanţare cu titlul .2 Criterii de eligibilitate ale proiectului • • • • • • Scopul si obiectivele propunerii să fie în conformitate cu obiectivele competiţiei...Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului.4 a Ghidului Solicitantului).producţia primară a produselor agricole enumerate în Anexa nr..în cadrul activităţilor (serviciului) de cercetare industrială se pot efectua de exemplu următoarele activităţi: elaborarea. • • 2. precum şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care s-a aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii).sectorul carbonifer. . experimentarea modelului sau soluţiei noi pentru produs/ metodă/ sistem/ tehnologie/ serviciu. 17 .pescuit şi acvacultură. Restul de 10% din costurile eligibile ale proiectului vor reprezenta contribuţia proprie a beneficiarului din fonduri private. 1 la Tratatul Instituind Comunitatea Europeană..3.4 Tipuri de activităţi eligibile Proiectele vizate de această operaţiune pot include următoarele activităţi eligibile: a) crearea şi înregistrarea unei societăţi comerciale (numai pentru spin-off) b) activităţi de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală) sau achiziţia de servicii pentru cercetare-dezvoltare .. finanţat sau nu din fonduri publice (Programul IMPACT ). care să respecte modelul din Anexa 3 a Ghidului.. 2. activităţi definite la punctul 2. Propunerea nu trebuie să se incadreze în unul din următoarele sectoare economice: .1 din Ghidul solicitantului). (conform Anexei 2.. . realizarea.3.

. brevete. Serviciile de consultanţă pentru inovare pot fi utilizate pe parcursul derulării proiectului. asistenţă tehnologică.în cadrul activităţilor de cercetare-dezvoltare pot fi efectuate şi activităţi de protecţie a drepturilor de proprietate industrială pentru rezultatele obţinute în proiect (cerere de brevet etc). comercializarea rezultatelor de către deţinătorul de drepturi care este şi producător. pregătirea de fabricaţie/ de punere în funcţiune/ de operare (experimentări. studii de piaţă.achiziţia de instrumente şi echipamente TIC şi de utilaje şi echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării in ciclul productiv. c) achiziţia de servicii de consultanţă pentru inovare referitoare la: management. instrumente.activităţi de realizare a produsului/ procesului/ tehnologiei/ serviciului. inclusiv în vederea realizării activităţilor de cercetare-dezvoltare 18 . Serviciile de consultanţă pentru managementul inovării nu se substituie managementului proiectului. NOTĂ: Activităţile de cercetare-dezvoltare pot fi externalizate prin achiziţia de servicii de cercetare-dezvoltare. metode. etc. analize etc). Serviciile de consultanţă pentru training nu înseamnă participarea la cursuri. mărci). . funcţionare/ derulare şi conducere a activităţilor firmei pentru realizarea obiectivelor proiectului. încercări. altele decât cele pe care se bazează proiectul. revizuirea documentatiei tehnice de introducere în fabricatie/ punere în funcţiune/ operare/ aplicare. abonamente şi asigurarea accesului la baze de date. etc .achiziţia de active fixe necorporale (aplicaţii informatice. testare şi certificare. Ele pot consta în realizarea unui/unor suport/suporturi de curs care să răspundă nevoilor identificate în firma respectivă în domeniul inovării d) achiziţia de servicii suport pentru inovare referitoare la: încercări şi testări în laboratoare de specialitate. punerea în fabricaţie/ funcţiune/ operare/ aplicare (executarea şi/sau exploatarea seriei „zero” a produsului ori a instalaţiei-pilot. transfer tehnologic.Nu este 4 Activităţile de procurare de materii prime şi materiale pot avea loc în orice etapă a derulării proiectului. exploatarea rezultatului cercetării /obiectului invenţiei prin realizarea lui pe scară largă.activităţi de procurare de materii prime şi materiale necesare realizării proiectului4. licenţe. Activităţile de realizare a produsului/ procesului/ tehnologiei/ serviciului nu pot fi externalizate. în diferite etape ale activităţilor de cercetare-dezvoltare şi/sau pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării/ know-howului/ dreptului de proprietate industrială. necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în producţie. din care pot face parte de exemplu următoarele activităţi: o elaborarea documentaţiei de introducere în fabricaţie/ de punere în funcţiune/ de operare/ de aplicare. . Toate serviciile de consultanţă sunt achiziţionate în vederea obţinerii de informaţii. marcarea calităţii. achiziţia. Nu se achiziţionează servicii de consultanţă numai pentru training. ca urmare a aplicării modelului/ procedeului/ procesului/ metodei inovative). f) activităţi legate de informarea beneficiarilor: achiziţonarea de publicaţii. realizarea de servicii noi/ semnificativ îmbunătăţite pentru clienţi. cu ajutorul personalului respectiv. know-how. . testări. proceduri. dimensionate la volumul real de producţie. Acestea pot fi achiziţionate împreună cu alte servicii de consultanţă pentru inovare. g) activităţi de informare şi publicitate privind proiectul (vezi anexa 5 – Măsuri de informare şi publicitate). instruire. Ele vor fi realizate în cadrul firmei. protecţia şi comercializarea drepturilor de proprietate industrială. e) activităţi pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării/ know-howului/ dreptului de proprietate industrială : . utilizarea standardelor. instrucţiuni privind modul de organizare.

3. Precizati foarte clar care sunt produsele. şi anume: taxe de acces la baze de date. certificarea. indemnizaţii) şi cheltuieli de deplasare (diurnă. precum şi rezultatele lor. şi anume: o Servicii de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială. drepturi de utilizare. se pot trece şi activităţi neeligibile. mărci.obligatoriu. Proiectul trebuie să conţină cel puţin o activitate eligibilă. în limita plafonului care poate fi alocat. dezvoltare experimentală) o Servicii de consultanţă pentru inovare acordate pentru: management. utilizarea standardelor) o Servicii suport pentru inovare (studii de piaţă. transfer tehnologic.1 Cheltuieli eligibile Următoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile: • Cheltuieli de personal. care includ cheltuieli salariale (salarii. protecţia şi comercializarea drepturilor de proprietate industrială. din categoria activităţilor de realizare a produsului/ procesului/ tehnologiei/ serviciului. Categorii de cheltuieli 2. care pot fi: aplicaţii informatice. Pentru fiecare activitate se va indica rezultatul care se va obţine la sfârşitul activităţii. încercări şi testări în laboratoare de specialitate. Un proiect nu poate include ca activităţi eligibile numai activităţi de cercetare-dezvoltare sau achiziţia de servicii pentru cercetare-dezvoltare. Pe de altă parte. licente. ca un proiect să includă toate activităţile enumerate mai sus. Proiectele propuse pot începe cu oricare din activităţile eligibile enunţate mai sus şi se pot finaliza prin oricare altă activitate. se vor trece explicit categoriile de activităţi eligibile prezentate în acest paragraf din Ghidul Solicitantului. asistenţă tehnologică. dar nici interzis.5. abonamente la biblioteci de specialitate.4 (Activităţi previzionate a se realiza). proiectul poate constitui o parte a unui proiect complex. De asemenea. în cadrul lor. Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea activităţilor propuse spre finanţare pentru atingerea scopului proiectului (modul în care ele sunt necesare pentru dezvoltarea de noi produse/procese/tehnologii/servicii care să contribuie la creşterea competitivităţii economiei româneşti etc). achiziţia. finalizate total sau parţial ( cum continuaţi dezvoltarea lor ) 2. tehnologiile/procesele şi/ sau serviciile noi sau semnficativ îmbunătăţite pe care le veti dezvolta in proiect. abonamente la publicaţii ştiinţifice 19 .3. activităţile specifice proiectului. brevete. corespunzătoare proiectului. contribuţii sociale angajator. care are / poate avea şi alte surse de finanţare. şi. precizat la punctul 2. indicând acest lucru. abonamente şi cotizaţii.1 din Ghidul Solicitantului. instruire. la punctul 2. know-how / cunoştinţe tehnice nebrevetate • Cheltuieli pentru procurarea de materii prime şi materiale necesare realizării proiectului • Cheltuieli cu achiziţia de servicii pentru cercetare-dezvoltare-inovare. transport persoane) • Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar . şi anume: o Echipamente IT şi pentru comunicaţii o Utilaje şi echipamente pentru introducerea rezultatelor cercetării în producţie • Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale (necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în producţie). testarea şi marcarea calităţii) • Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii. In cererea de finanţare. cazare.5.

2.12.1 „Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative” 20 . pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate. Condiţii generale şi specifice de eligibilitate a cheltuielilor Condiţii generale de eligibilitate a cheltuielilor Toate cheltuielile realizate trebuie să respecte simultan următoarele condiţii generale de eligibilitate. echipamente. fără a fi luate în considerare la determinarea contribuţiei publice.2508/2007 cu modificările şi completările ulterioare.1 „Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri (laboratoare. echivalentă facturilor. apă.• • • Cheltuieli pentru informare şi publicitate pentru proiect. sau de alte documente contabile cu valoare probatorie. cheltuielile se vor indica în lei. 2 al HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale.energia electrică. utilaje. Condiţii specifice de eligibilitate a cheltuielilor Sunt în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. gaze naturale.2. nu sunt eligibile cheltuielile de achiziţionare a unui drept de proprietate industrială sau de utilizare a unui rezultat obţinut din activitatea de cercetare-dezvoltare. b) să fie însoţite de facturi. 1. 54(5) şi art. dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. conform art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. o Plata utilităţilor . canalizare. Conform Ordinului Ministrului nr. care constituie baza proiectului. cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data intrãrii în vigoare a contractului de finanţare semnat între beneficiar şi Organismul Intermediar pentru Cercetare. In cererea de finanţare. o Întreţinere şi reparaţii de spaţii. pentru şi în numele acesteia. energie termică. 2508/31.5. c) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanţare încheiat de către autoritatea de management sau organismul intermediar. Cheltuieli pentru înfiinţare şi înregistrare de spin-off Cheltuieli generale de administraţie o Servicii de comunicaţii (comunicaţii electronice. cu respectarea art. Aceste costuri se suportă de către beneficiar. d) să fie conforme cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare. cu modificările şi completările ulterioare : a) să fie efectiv plătite de beneficiar între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2015 (după data intrării in vigoare a contractului de finanţare). salubritate. în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale. centre de cercetare)” şi 2. pentru aprobarea proiectului. În afara acestor costuri eligibile. instalaţii.2. în numele şi pentru Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice. In cadrul cheltuielilor pentru achiziţia de active fixe necorporale. servicii poştale şi de curierat). proiectul poate necesita o serie de alte costuri care nu sunt eligibile.3.083/2006. completat cu prevederile OM 2508/2007. o Închirieri spaţii (numai pentru închirierea sediului beneficiarului de proiect) o Cheltuieli salariale pentru personalul administrativ.2007 pentru aprobarea Listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.

12 ale HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale. 1998/2006 din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutorul de minimis (JO L 379 din 28/12/2006 pag.6.5.5. cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing. în conformitate cu prevederile art. dezafectarea centralelor nucleare. achiziţia de echipamente second-hand. nu valoarea plătită.000 lei. Pentru beneficiarii care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier valoarea totală a a asistenţei financiare nerambursabile este de max. pentru care valoarea totală a grantului nu poate depăşi (la data semnării contractului de finanţare) echivalentul în lei a 100.ale Axei Prioritare 2“Competitivitate prin cercetare.3. Conform HG 759/2007. echivalentul în lei a sumei de 200.000 Euro. 2. 2.6.cheltuielile salariale pe proiect se cumulează per persoană cu toate veniturile salariale directe obţinute din contractele de finanţare încheiate din fondurile Axei Prioritare 2 “Competitivitate prin cercetare. 21 . Categorii de cheltuieli neeligibile Cheltuielile care nu se regăsesc în lista de cheltuieli de la punctul 2. următoarele cheltuieli nu sunt eligibile: a) b) c) d) e) f) g) taxa pe valoarea adăugată. în conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. la data semnării contractului de finanţare. Metoda de calcul folosită pentru calculul pro-ratei pentru decontarea cheltuielilor generale de administraţie este stabilită de către Autoritatea de Management şi se ataşează în anexă la contractul de finanţare. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetaredezvoltare şi inovare II pentru perioada 2007 – 2013. In plus. pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi. In cazul de cumul de ajutoare de minims.1 Valoarea grantului Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect este de max. cheltuielile generale de administraţie reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcţionarea de ansamblu a beneficiarului şi care nu pot fi atribuite direct unei anumite activităţi din cadrul proiectului. dobânda şi alte comisioane aferente creditelor.5).000 lei. cu modificările şi completările ulterioare (OM 1461/2009): . 750. penalităţi şi cheltuieli de judecată. 380. Grantul nu va depăşi. se ia în calcul valoarea contractată. amenzi. nu sunt eligibile.1. cu modificările şi completările ulterioare. cu excepţia agenţilor economici din sectorul transporturilor. completat cu prevederile OM 2508/2007. costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii. . Modul de finanţare al proiectelor 2. dezvoltare tehnologică şi inovare”din cadrul Programului Operational Sectorial„Cresterea Competitivitatii Economice” (POS CCE) 2007-2013). Cheltuielile salariale se decontează conform contractului de muncă şi/sau proporţional cu procentul din fişa postului/foaia de prezenţă aferentă atribuţiilor specifice implementării proiectului. dezvoltare tehnologică şi inovare” şi din fondurile bugetare alocate Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Inovare II pentru perioada 2007-2013 şi nu pot depăşi plafoanele prevăzute în Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr.cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile în limita a 20% din costurile directe eligibile ale proiectului.000 Euro (pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi).

conform prevederilor din contractul de finanţare. Modul de finanţare al proiectelor pentru această operaţiune este în conformitate cu prevederile schemei de ajutor „de minimis”. aprobată prin Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 22 .5 milioane de Euro. 2. competiţia este deschisă pe toată perioada POS-CCE. Pentru această operaţiune. 87 si 88 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene în cazul ajutoarelor de minimis. cu modificările şi completările ulterioare (OM nr. 1998/2006 privind aplicarea art.2006.6.2.387/2008.6. Ea a fost elaborată pe baza Regulamentului Comisiei Europene nr.12.1 reprezintă echivalentul în lei a sumei de 18. publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. Restul de 10% din costurile eligibile ale proiectului va reprezenta contribuţia proprie a beneficiarului din fonduri private. OJ L 379 din 28.3 Bugetul competiţiei Bugetul competiţiei pentru operaţiunea 2.2 Finanţarea proiectelor Proiectele pot fi finanţate până la 90% din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului.843/2010). Ajutorul se acordă sub formă de granturi nerambursabile în una sau mai multe tranşe. până la acoperirea bugetului alocat.3.

Proiectele trebuie să contribuie la introducerea şi/sau utilizarea de echipamente. fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi. este obligatorie respectarea normelor interne de achizitii specifice pentru POS Competitivitate.3. protecţiei mediului si „Instructiunile de achiziţii pentru beneficiarii operatori economici privati ai Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice” (Anexa 3 la Ghidul Solicitantului). Temele orizontale Proiectele depuse trebuie să respecte legislaţia în domeniul egalităţii de şanse. nivelul întrerupatoărelor. măsuri concrete pentru operaţionalizarea conceptului de “şanse egale”. Cheltuielile în legătură cu contractele de furnizare/servicii/lucrări. în consecinţă.Competitivitate.2. 3. sub diferite forme. alte facilitati necesare etc). materiale. dacă procedura de atribuire a acestor contracte nu a respectat normele interne de achizitie specifice pentru POS. nu pot fi recunoscute ca eligibile şi nu pot fi. • Dezvoltare durabilă Dezvoltarea durabilă reprezintă dezvoltarea care corespunde necesităţilor prezentului. ) Promovarea egalităţii de şanse şi a nondiscriminării şi dezvoltarea durabilă (protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător şi creşterea eficienţei energetice) sunt priorităţi agreate la nivelul Statelor Membre ale Uniunii Europene. Comerţului şi Mediului de Afaceri („Instructiuni de achizitii pentru beneficiarii operatori economici privati ai Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”). Cerinţele minime avute în vedere pentru toate proiectele sunt de a respecta regulamentele naţionale şi europene de protectie a mediului. în toate politicile Uniunii Europene. tehnologii care asigura protectia mediului şi/sau care conduc la diminuarea consumurilor de materii prime. derulate în vederea implementării proiectului. emise de AM si avizate de Ministerul Economiei. încorporate. • Achiziţiile publice În ceea ce priveşte achiziţia de bunuri/servicii/lucrări în vederea implementării proiectului . grupuri sanitare speciale. rambursate. Completarea şi depunerea cererii de finanţare 3. cu precădere în ceea ce priveşte accesul persoanelor cu dizabilităţi la activităţi de cercetare/dezvoltare (ex: rampe de acces. legislaţia în domeniul achiziţiilor publice. Proiectele trebuie să prevadă. Angajamentele României în ceea ce priveşte implementarea acestor priorităţi se reflectă şi în sprijinirea acelor proiecte care contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi promovare a egalităţii de şanse.1. de energie. combustibil. • Egalitate de şanse Proiectele propuse spre finanţare trebuie să prevadă măsuri clare de implicare a tinerilor cercetatori şi a femeilor în activităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare. Cum se completează “Cererea de finanţare” 23 .

format din 4 cifre. conform Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala (baza legală HG 656/1997)(unde este cazul) Nu se completează pentru spin-off. Informaţii privind solicitantul I.Banca/ Sucursală Nu se completează pentru spin-off 24 . Anexe şi certificarea aplicaţiei I. Informaţii privind solicitantul II.Forma de organizare a solicitantului Spin-off sau Start-up conform definitiilor din ghid – Număr de angajaţi Sa nu depaseasca 20 angajati.Numele organizaţiei Denumirea oficială a instituţiei participante. Pentru spin-off : numele persoanei care initiaza infiintarea . în conformitate cu actul de constituire.Cod CAEN principal Codul corespunzător activităţii principale a instituţiei. cu Font Times New Roman 11 (fără a lua în calcul lista activelor corporale. Pachetul de finanţare a proiectului V. Banca .1. Se recomandă ca Cererea de finanţare să aibă un număr limitat de pagini . respectiv Anexa cu CV-urile persoanelor implicate în proiect) Datele din Cererea de Finanţare trebuie să fie corelate cu cele din Planul de afaceri aferent proiectului.1. fără prescurtări. se completeaza cu numarul de inregistrare la Registrul Comertului Pentru spin-off: datele persoanei care infiinteaza spin-off-ul ( serie.Cererea de Finanţare se completează utilizând Formularul de Cerere de Finanţare anexat prezentului Ghid (anexa 1).Numar de înregistrare la Registrul Comertului Pentru start-up-uri . Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională IV. Tipul solicitantului . in cazul start-up-ului. CI.1. Nu se completează pentru spin-off. Cererea de finantare are urmatoarele elemente componente: I.5. COD numeric personal) . care constituie document însoţitor al Cererii de Finanţare.1. Solicitant . I.50 pagini. nr. I. Date despre proiect III.cca.2.

Spaţiu 2. pentru a demonstra experienţa şi rezultatele obţinute în sectorul de activitate respectiv. Petrol. Biotehnologii. Fotonică 19. II. adresa. 3.2.Sectorul: Se va specifica sectorul relevant pentru tematica proiectului 1. Genomică 5.2. senzori 14.Numar inregistrare IMPACT: Dacă Planul de afaceri al proiectului a fost finanţat prin IMPACT se va completa numărul de înregistrare IMPACT al proiectului. Energie 9. Aeronautică. localitatea.1 . II. Mediu / Deşeuri 10. Autovehicule 22. Tehnologii marine 4. Construcţii navale 23. Locaţia proiectului Proiectul trebuie să fie derulat în România.1. Prelucrarea materialelor 15. Gaze 25. 25 . Echipamente medicale / biomedicale 17. Date despre proiect II. Măsurători. Metalurgie 24. obiectivele şi subiectul propunerii trebuie să fie în conformitate cu obiectivele cererii de proiecte/apelului (condiţie de eligibilitate). Clădiri 7. Medicamente 12. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţii 13.2.3.I.6. Finanţări nerambursabile primite anterior sau în prezent din fonduri publice Referitor la proiectele finanţate anterior. Chimie. echipamente. Maşini. Descrierea proiectului Scopul. Nanotehnologii 18. judeţul. Petrochimie 6.2. Transport 21. Construcţii. Testare 16. Se indică regiunea. Sănătate. Proiectul se desfăşoară la o singură adresă. Industrie alimentară 11. II. Textile / Pielărie / Lemn 20. este de dorit să fie prezentate proiecte din domeniul proiectului propus spre finanţare. Alte sectoare (nu se admite sectorul carbonifer) . Electronică / Industria electrică 8. Silvicultură. altfel nu este eligibil.

1 din Ghid. abordabile.2. Obiectivele prezentate trebuie să fie specifice. Se va descrie situaţia la nivel naţional în domeniu şi contextul internaţional.Vezi pct. tehnologic in care se va implementa proiectul. . realiste. social. ţinând cont de potenţialul de dezvoltare economică a sectorului/domeniului relevant căruia i se adresează proiectul. de mediu. astfel incât să se poată determina oportunitatea implementării şi nivelul de inovare a soluţiei propuse.– Obiectivul proiectului Se vor enunţa obiectivele proiectului şi se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor competiţiei.Contextul proiectului Se va descrie contextul economic. 26 . încadrate în timp şi să se refere strict la proiectul avut în vedere. măsurabile.

procese/tehnologii. Activităţile proiectului trebuie să conţină una sau mai multe activităţi eligibile din categoria activităţilor de realizare a produsului/ procesului/ tehnologiei/ serviciului. activităţi definite pentru operaţiune. procese/tehnologii sau servicii. precum şi rezultatele lor. este important de precizat numărul utilizatorilor/clienţilor potenţiali de produse. materiale.Descrierea activităţilor proiectului Se vor descrie activităţile şi subactivităţile proiectului. . produse. perspectiva de valorificare a rezultatelor) • măsura în care propunerea de proiect răspunde priorităţilor regionale identificate in Strategiile Regionale de inovare Solicitantul trebuie să justifice modalitatea în care proiectul contribuie la dezvoltarea a noi activităţi. . Activitatile si planificarea acestora sa fie realiste si sa asigure realizarea obiectivelor proiectului. Derularea activităţilor trebuie să urmeze o secvenţă logică şi să conducă la rezultatele propuse..6 din Cerere. Se va face descrierea brevetului sau a rezultatului obţinut din cercetare şi a procesului de implementare a acestuia. indicând acest lucru. Informaţiile oferite aici trebuie să fie coerente cu datele prezentate în tabelul 2. proceselor/tehnologiilor. . precum şi numărul locurilor de muncă nou create. De asemenea. Toate informaţiile vor fi susţinute cu date statistice relevante. • este important de precizat: gradul de noutate/ originalitate al soluţiilor. ţinând cont de etapele prezentate in descrierea componentelor proiectului. mediu. De asemenea.3. prin care se vor obţine rezultate cuantificabile şi relevante pentru dezvoltarea economică şi socială a domeniului/sectorului identificat. metodelor. solicitantul trebuie să prezinte gradul de noutate (inovare) a produselor. respectiv serviciilor pe care urmează să le realizeze în cadrul proiectului.1. Activităţile declarate eligibile sunt prezentate la punctul 2. Se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanţarea reprezintă o componentă într-un proiect mai complex.. servicii. procese) se adresează cerinţelor pieţei (dimensiunea pieţei şi creşterea vânzărilor. de echipamente şi financiare să fie estimate şi repartizate adecvat pe activităţi. în concordanţă cu obiectivele urmărite si 27 . In acest sens.Justificarea necesităţii implementării proiectului Se va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea obiectivelor programului POSCCE-AXA 2 si operaţiunii O2. se pot trece şi activităţi neeligibile. instrumentelor de lucru propuse • gradul de conformitate cu cerinţele reglementărilor şi standardelor corespunzatoare de nivel european sau internaţional (calitate. risc etc) • in ce măsură proiectul propune utilizarea şi asimilarea de servicii şi/sau tehnologii avansate • contribuţia proiectului la dezvoltarea domeniului/ domeniilor vizate sau a sectorului economic corespunzător (dinamizarea sectorului economic) • măsura în care rezultatele proiectului (produse. Solicitantul trebuie să identifice corect activităţile în funcţie de tipul de proiect propus şi de scopul acestuia. -Descrierea componentelor proiectului Se vor descrie componentele/etapele proiectului propus spre finanţare. precum şi contribuţia sa la crearea de valoare adăugată.3 Activităţi eligibile din acest Ghid.Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării Se prezintă rezultatele preconizate ale proiectului. iar resursele umane.

. în corelare cu metodologia de implementare a proiectului. care reprezintă investiţiile sau activităţile care sunt finanţate.2. activităţile pe categorii. Instituţia solicitantă sau angajaţii acesteia nu pot să apară în calitate de beneficiari.precizaţi foarte clar care sunt produsele.Metodologia de implementare a proiectului Metodologia de implementare trebuie să descrie modul de organizare şi planificare a activităţilor care se vor desfăşura (contractare lucrări. servicii.2.Potentiali beneficiari ai proiectului Se vor indica grupurile/ entităţile care vor beneficia sau care sunt vizate de rezultatele proiectului. Durata proiectului Durata proiectului se indică în număr de luni şi nu trebuie să depăşească 24 luni.6.indicatori de realizare. Capacitatea echipei propuse de a implementa proiectul este prezentată prin CV-urile ataşate Cererii de Finanţare. direct sau indirect.Personalul echipei de implementare a proiectului Directorul de proiect va fi obligatoriu nominalizat. II.Riscuri Se vor prezenta principalele riscuri legate de implementarea proiectului. Vă recomandăm să realizaţi prezentarea în cadrul unui tabel.2. în vederea obţinerii rezultatelor la termenele prevăzute. achiziţionare echipamente etc). tehnologiile/procesele şi/ sau serviciile noi sau semnficativ îmbunătăţite pe care le veţi dezvolta in proiect. monitorizarea contractorilor. precum şi măsurile/ soluţiile de reducere sau combatere ale acestora.5. 28 .3. Managementul proiectului . De asemenea trebuie să corespundă cu metodologia de implementare. Calendarul activităţilor Se prezintă calendarul activităţilor în corelare cu eşalonarea şi graficul de realizare din planul de afaceri. II. II.4. anterioare semnării contractului de finanţare. precum şi rezultatele obţinute la sfârşitul fiecărei activităţi. a activităţilor şi a cheltuielilor. În estimarea duratei proiectului nu se vor lua în calcul activităţile preliminare.2. Justificaţi masura in care activităţile propuse în cadrul proiectului sunt viabile din punct de vedere tehnic si/sau economic pentru a produce si/ sau a comercializa rezultatele proiectului. Pentru fiecare persoană vor fi indicate responsabilităţile în cadrul implementării proiectului. care să indice. Indicatori Indicatorii asociaţi proiectului se pot încadra în 2 categorii: . care vor fi cuantificate. conform listei indicate în Ghidul solicitantului la punctul 2. finalizate total sau parţial (şi cum continuaţi dezvoltarea lor).7. . numeric şi prin exemplificare. II. Este indicat ca beneficiarii să fie definiţi cât mai concret. .

Contribuţia financiară privată a solicitantului la proiect (lei) . În situaţia în care beneficiarul nu realizează integral indicatorii de realizare asumaţi prin contractul de finanţare. finanţarea nerambursabilă acordată va fi redusă proporţional. II. Beneficiarul are obligaţia să raporteze îndeplinirea indicatorilor de rezultat pe toată perioada de durabilitate a proiectului.indicatori de rezultat. care reprezintă rezultatele directe/ avantajele pe care utilizatorii rezultatelor proiectului le obţin. se va efectua. care în cazul IMM-urilor este de 3 ani) Indicatori de realizare . cu excepţia cazurilor temeinic justificate. care să fie uşor de cuantificat. În formularul de cerere de finanţare sunt nominalizaţi numai indicatorii obligatorii. în caz contrar AM/OI pot să solicite beneficiarului proiectului returnarea sumelor primite proporţional cu procentul de nerealizare al acestor indicatori. dacă nu se convine altfel.2.9: “Plata finală.pentru indicatorii de rezultat la sfârşitul perioadei de durabilitate (perioada de menţinere obligatorie a investiţiei.Număr clienţi Este recomandat să se formuleze un număr limitat şi relevant de indicatori pentru proiect. dar obiectivul proiectului este atins. numai dacă se dovedeşte îndeplinirea indicatorilor de realizare asumaţi prin anexa IV (Cererea de Finanţare) a contractului de finanţare.2. Nu formulaţi alţi indicatori decât dacă sunteţi siguri că pot fi măsuraţi şi realizaţi. finanţarea nerambursabilă va fi retrasă integral. din care se selectează indicatorii corespunzători proiectului. asigurîndu-se că la sfîrşitul perioadei de durabilitate toţi indicatorii de rezultat asumaţi prin contract vor fi atinşi.9. Textul de mai jos este cel care va figura în modelul de contract – potrivit instruc ţiunii AM nr. Parteneri implicaţi în derularea proiectului Nu se completează. În cazul în care beneficiarul nu realizează integral indicatorii de realizare asumaţi prin contractul de finanţare şi obiectivul proiectului nu este atins.Număr echipamente achiziţionate ca urmare a proiectului .8.pentru indicatorii de realizare la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului . Realizarea indicatorilor este monitorizată pe parcursul proiectului şi atingerea valorilor indicatorilor este obligatorie.. Relaţia cu alte programe / strategii / proiecte / alte documente relevante 29 . şi anume: .Locuri de muncă menţinute datorită proiectului (număr) . pe baza ultimei cereri de rambursare.Locuri de muncă nou create datorită proiectului (număr) .Cereri de brevete rezultate din proiect .” II. pentru care trebuie completate valorile estimate. cu excepţia cazurilor temeinic justificate.Număr brevete/ know-how/ rezultate de cercetare introduse în producţie Indicatori de rezultat .

care se găseşte publicat la adresa www. 1083/2006 şi a Regulamentului Nr.14 Informare şi publicitate Măsurile de informare şi publicitate trebuie să respecte prevederile următoarelor documente: . etichete etc. Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională 30 . III. strategii şi politici industriale (energie.Sustenabilitatea instituţională Se va prezenta pe scurt colectivul ce va lucra în domeniul proiectului. Se vor preciza posturile nou-create/mentinute. Se va descrie suportul tehnic şi administrativ asigurat de solicitant pentru noile activităţi/echipamente. Informaţiile sunt corelate cu analiza financiară din planul de afaceri. activităţi. Pentru ca proiectul sa fie sustenabil din punct de vedere financiar trebuie ca fluxul net de numerar cumulat sa fie pozitiv pe toata perioada analizată. analizând comparativ efectele nefinanţării cu cele rezultate din finanţare.Se prezintă modul în care propunerea de proiect se adresează şi altor strategii sectoriale (mediu. Sustenabilitatea proiectului . sănătate. . pliante. II. anunţ de presă la inchiderea proiectului cu menţionarea rezultatelor obţinute. Proiect generator de venit Nu se completeaza II.ancs.Anexa privind „Informarea şi publicitatea” la contractul de finanţare (Anexa 5 la Ghidul Solicitantului). panouri.Sustenabilitatea financiară Se va prezenta modul în care propunerea de proiect realizată va fi susţinută financiar după incetarea finanţării solicitate prin prezenta Cerere de Finanţare. materiale noi. agro-alimentară. Vor fi incluse activităţi de informare şi publicitate: anunţ de presă intr-un ziar regional şi/sau local privind începerea proiectului. utilizând şi informaţiile cuprinse în planul de afaceri. realizarea de broşuri.Regulamentul CE Nr.11.2. 1828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului CE Nr. orizont de timp.2.13 Impactul asistenţei financiare nerambursabile asupra implementării proiectului Se va justifica impactul finanţării nerambursabile. precum şi editarea.12. după finalizarea acestuia. afişarea. spaţiu).ancs.Manualul de Identitate Vizuală.ro (selectând rubricile „ Fonduri structurale/ POS CCE Informare şi publicitate”) . 1080/2006 al Parlamentului şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională .2.publicat la adresa www. II. cel puţin 3 ani după finalizarea proiectului prin acoperirea costurilor de operare şi întreţinere: entităţi responsabile.2. publicitate şi prin alte mijloace.ro (selectând rubricile „Programe/ Fonduri structurale/ Regulamente”) . II. fonduri. etc) sau/şi strategiilor regionale de inovare (RIS). profilul acestora şi sursele de finanţare.

menţionând orice componentă specifică care arată acest lucru (implicarea tinerilor. În caz contrar. Egalitatea de şanse Se va explica modul în care principiul privind egalitatea de şanse a fost integrată în elaborarea şi implementarea proiectului sau în managementul proiectului. echipă mixtă – femei şi bărbaţi etc. III. materiale.6 – calendarul activităţilor.2.3. bunuri.3. echipamente. III.4. în corelare cu punctul 2.3. se vor prezenta motivele pentru care proiectul nu respectă acest principiu.3. combustibil. tehnologii care asigura protectia mediului şi/sau care conduc la diminuarea consumurilor de materii prime. Dezvoltarea durabilă Se va prezenta modul în care proiectul contribuie la introducerea şi/sau utilizarea de echipamente. de energie. Principiul „poluatorul plăteşte” Se va explica modul în care proiectul va respecta reglementările naţionale şi europene în materie de protecţia mediului.3.1. 31 . Achiziţii publice Se va prezenta calendarul achiziţiilor de servicii.III.) III.

3.3. precum şi CV-urile personalului.ancs. pe surse de finanţare.ro 3. conform analizei economico-financiare din planul de afaceri. Cererea de finanţare. Data de la care nu se mai primesc cereri de finanţare pentru această operaţie se va anunţa pe site –ul www. se va înregistra electronic conform instructiunilor de la 3. Pachetul de finanţare a proiectului (în lei) La acest punct se prezintă bugetul proiectului (în lei). (Vă recomandăm să verificaţi şi în directoarele “Bulk” sau “Junk” din căsuţa poştală.3.) Pasul 4: Se face click pe butonul 'înregistrare proiect' şi se completează câmpurile solicitate. astfel: 1. Documentele şi datele în RPC. IV. precum şi cheltuieli neeligibile (care vor fi suportate din alte surse (venituri proprii.4.4. etc. Valoarea eligibilă = asistenţa financiară nerambursabilă solicitată + contribuţia eligibilă a solicitantului 3. inclusiv CVurile persoanelor care vor lucra pe proiect. 32 .). Pasul 2: Responsabilul de proiect crează un cont nou de la butonul 'creare cont' din bara stânga a paginii.1. Modalitatea de depunere a proiectelor De la data publicării CERERII DE PROPUNERI DE PROIECTE solicitantul poate sa depună propunerea. Se încarcă cererea de finanţare. 3. alte fonduri publice. Pasul 3: Utilizatorul se autentifică introducând în partea din stânga paginii adresa de e-mail şi parola trimisă automat de aplicaţie la această adresă la scurt timp după crearea contului. se vor depune la Birourile regionale ale DG-OI în regiunea în care îşi desfăşoară activitatea instituţia solicitantă conform instructiunilor de la 3.5 .3. 2.IV.2. Categorii de cheltuieli din acest Ghid. Pachetul de finanţare a proiectului IV.ancs. Detalierea costurilor proiectului va tine seama si de datele din planul de afaceri.2. şi anume: Valoarea totală a proiectului = valoarea eligibilă + valoarea neeligibilă. Transmiterea electronică a“Cererii de finanţare” Pagina web de înregistrare a propunerii este următoarea: https://structurale. Informaţii privind cheltuielile sunt prezentate la punctul 2.1. se vor inregistra/actualiza conform instructiunilor de la 3.3. Documentele însoţitoare.3. Depunerea propunerilor de proiecte se incheie odata cu epuizarea fondurilor alocate acestei operaţiuni. Detalierea costurilor proiectului pe fiecare categorie de cheltuială (în lei) Bugetul proiectului este detaliat pe categorii de cheltuieli eligibile (care pot fi finanţate nerambursabil prin program).1.ro/ Pentru a transmite o propunere trebuie parcurşi următorii paşi: Pasul 1: Se completează “off-line” cererea de finanţare pentru beneficiarii de proiecte.

Act juridic de înfiinţare a instituţiei.Numărul de intregistrare a cererii de finanţare apare pe ecran şi este transmis şi pe e-mail. Botoşani. Statutul. Iaşi. trebuie să ajungă în plic sigilat.et 1).2 Inregistrarea/actualizarea documentelor şi datelor în RPC In cazul spin-off-urilor nu se face înregistrarea în RPC. Pentru inscrierea corectă şi completă a informaţiilor privind organizaţia dumneavoastră este necesar. inclusiv Contul de Profit şi Pierderi ( pentru start-up-uri) Inscrierea în RPC se face o singura dată şi se actualizează de ori câte ori survin modificari ale datelor privind organizaţia dumneavoastră sau atunci când Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică solicită acest lucru. judeţul Iaşi Tel. în mod recomandat. decât după ce se înfiinţează firma. 2. Pentru facilitarea modului de lucru cu RPC.2009. Pentru accesarea Registrului Potenţialilor Contractori (RPC) se utilizează urmatoarea adresă: http://rpc. Crt Regiunea Nord Est Judeţe componente Bacău. să vizualizaţi conţinutul RPC pentru a vedea care sunt informaţiile pe care trebuie să le inscrieţi. Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii despre acţionari. să parcurgeţi urmatoarele etape: . 3. 3.ro/.006 Implementare : Gabriela Doboş. Pasul 6: Se iese din cont cu 'logout'. transmis prin poştă. la adresa menţionată mai sus este disponibil pentru a fi consultat: Regulamentul de utilizare al RPC aprobat prin Decizia Preşedintelui ANCS 9634/16. Neamţ. anexă la cererea de finanţare. actualizate. . ca înainte de a incepe înscrierea. corespunzatoare regiunii în care îşi desfăşoară activitatea instituţia sau solicitantul : Birourile Regionale Nr. Certificat de inregistrare la Registrul Comertului.să aveţi la dispoziţie. Pasul 5: Se poate vizualiza proiectul depus facând click pe butonul 'proiecte depuse'.să scanaţi cu rezoluţia de 100 dpi documentele: 1. Acestea se încarcă în documente de tip PDF sau Word.03. capital social (când e cazul). 3.4 Documentele însoţitoare Documentele însoţitoare. Aleea Sadoveanu nr 3 (cladirea editurii. Nu se scanează documentele scrise reprezentând cererile de finanţare.3. Suceava. toate informaţiile care vă sunt necesare. Iaşi. atunci când incepeţi inscrierea. 4.după obţinerea contului şi a parolei pentru organizaţia dumneavoastră (prin accesarea adresei date mai sus). Bilanţurile oficiale pe ultimii doi ani (sau pentru perioada de timp de funcţionare). 0232/219.ancs. sau prin curier privat sau înmânate direct (o confirmare de primire semnată şi datată îi va fi înmânată celui care predă plicul/solicitantului) la adresele de mai jos. e-mail: 33 . . Vaslui Adresele Birourilor Regionale ale ANCS Birou regional Iaşi In sediul Universităţii de Stiinte Agricole si Medicină Veterinara "Ion Ionescu de la Brad". 5.

ro. et. e-mail: alina. 4. e-mail: augustin. Republicii nr. din cladirea CIA (Compania de Informatica Aplicata – (fostul Centru Teritorial de Calcul Cluj) Str. camera 309/310. judeţul Constanţa (cămin II. Bistriţa-Năsăud. cod poştal 300223.ro Management financiar şi control: Vasile Dogaru.ro Management financiar şi control: Andreea Lavinia Ionică. Ialomiţa. e-mail : viviana. Timiş Nord Vest Bihor. Bd-ul Unirii.dogaru@ancs. etaj 3. Târgovişte. codruta. Vrancea. nr.Pestalozzi nr. e-mail : nicoleta.12. Mehedinţi. email: mihaela.Sud Est Brăila.ro Management financiar şi control: Cristian Păsărică.ro Management financiar şi control: Mihaela Brînzan.crisan@ancs.brinzan@ancs.ro Management financiar şi control: Doru Botezat.ro Monitorizare : Iuliu Jica. e-mail: gheorghe. 18. B-dul Mamaia nr. (Biroul regional Târgovişte) Monitorizare: Lăstuna Alina Rolea. Prahova. Str.filip@ancs.314 Implementare : Clara Constantinescu. Hunedoara. cod poştal 900527. Vâlcea Vest Arad.daianu@ancs. email : doru. judeţul Dolj.constantinescu@ancs.ro Monitorizare : Gheorghe Crişan.corneanu@ancs.cristescu@ancs.jica@ancs. Olt. e-mail : 34 . email : cristian.ro Birou regional Craiova În sediul Institutului de Proiectări şi Automatizări SA – IPA SA Sucursala CIFATT.ro Birou regional Cluj În sediul Universităţii Tehnică Cluj-Napoca. Tulcea Sud Muntenia Argeş. Tel: 0245/210. Gorj. Cluj. Buzău.ro Codruţa Dăianu .constantinescu@ancs. Galaţi.buda@ancs.rolea@ancs. judeţul Dâmboviţa Tel: 0245/210. e-mail: clara. Fax :0256/592.124. 2. et. Maramureş gabriela. Giurgiu.574 Implementare : Gabriel Cristescu.ro Birou regional Târgovişte În sediul Universităţii Valahia Târgovişte (FIMMR). e-mail: andreea. A215. Constanţa.030. sălile A202. Dâmboviţa.573. cod 130082.botezat@ancs.pasarica@ancs. judeţul Timiş Tel: 0256/592.ro Birou regional Constanţa În sediul Universităţii Ovidius Constanţa. e-mail : gabriel. e-mail: clara. (Biroul regional Alba Iulia) Monitorizare : Rodica Meza.314.ro Monitorizare : Viviana Filip. camera 2) Tel: 0341/446579 Implementare : Clara Constantinescu. Str. corp A.ro Birou regional Timişoara În sediul Universităţii de Vest Timişoara – facultatea de ştiinţe Economice. e-mail : iuliu. Tel/fax: 0258/831. Caraş-Severin. Teleorman Călăraşi. tel: 0351/439440 Implementare : Augustin Corneanu.16. ClujNapoca Tel/Fax: 0264 590 445 Implementare : Nicoleta Buda.ro. 107. Ştefan cel Mare nr.dobos@ancs. email : vasile. Satu-Mare. Sălaj.ionica@ancs. Sud Vest Oltenia Dolj.

: 021. tel: 021. Plicul va fi însoţit de adresa de înaintare (2 exempare) a propunerii de proiect. Alba.I.317.. care va preciza elementele de identificare prezentate mai sus si dacă solicitantul este sau nu înscris în Registul Potenţialilor Contractori.D.sas@ancs. Nicolae Iorga nr.valoarea totală a proiectului. Pe plic se inscriu urmatoarele date: .. e-mail: daniela.3..ro Management financiar şi control: Katona Reka.bararu@ancs.. Harghita. e-mail : nicoleta. . Mureş BucureştiIlfov Bucureşti.00.ro Monitorizare : Cristian Bararu. Ilfov rodica.denumirea instituţiei solicitante.76..ro Monitorizare : Ana Maria Roman Negoi.titlul proiectului .3.gagiu@ancs. email : florentina.23.33.meza@ancs.ro Documentele însoţitoare ale cererii de finanţare expediate prin orice alt mijloc (de ex.. Documentele însoţitoare: 35 .numele complet al directorului de proiect şi datele de contact ale acestuia.. prin fax sau prin e-mail) vor fi respinse. camera 18. Braşov.86.Centru Sibiu.20. se trece numele persoanei care doreşte să infiinţeze spin-off-ul..ro Comunicare: Daniela Gheorghian. semnată de reprezentantul autorizat. tel.codul competiţiei: POSCCE-A2-O2. judeţul Alba Tel/fax: 0258/831.reka@ancs.numărul si data de înregistrare electronică a cererii de finanţare . CNP. Covasna. impreună cu datele de indentificare: nume.ro Management Financiar: Ana Maria Gagiu.310.gheorghian@ancs.ro Birou regional Bucureşti În sediul ANCS Str. email:daniela. e-mail: ana. tel. e-mail:anamaria. Ordinea de îndosariere trebuie sa fie cea din tabelul cu documentele însoţitoare. email : katona. tel: 021.ro Management financiar şi control: Florentina Sas.319. cod poştal 510009.ghiculescu@ancs.denumirea Organismului Intermediar: Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare – Birou Regional.316.03. adresa sediului social (inclusiv codul poştal) şi Codul Unic de Înregistrare (pentru spin-off-urile neinfiintate. cod poştal 010362 Implementare : Daniela Ghiculescu.11-13. corp D. str. Fiecare dosar trebuie să conţina lista documentelor insoţitoare..21-25.ro Birou regional Alba-Iulia În sediul Universităţii „1 Decembrie 1918”. e-mail: cristian. sector 1.73. Documentele însoţitoare se vor depune în plic în doua dosare care să conţină fiecare câte un exemplar din fiecare document insotitor solicitat.roman@ancs. respectiv valoarea finanţării nerambursabile solicitate .buda@ancs. Regiunea . et. adresa ) .030 Implementare : Nicoleta Buda.Mendeleev nr.1-2008-1 .021.

2 eligibile Declaraţie pe proprie răspundere privind ajutoarele de minimis de care a beneficiat pe parcursul precedenţilor doi ani fiscali.5 stampilată şi semnată de reprezentantul legal al instituţiei 2 exemplare in original stampilată şi semnată de reprezentantul legal al instituţiei 2 exemplare in original stampilată şi semnată de reprezentantul legal al instituţiei 2 exemplare in original stampilată şi semnată de reprezentantul legal al instituţiei 2 exemplare in original stampilată şi semnată de reprezentantul legal al instituţiei 2 exemplare in original 36 . precum şi în anul fiscal în curs . în care să se specifice că nu există clauze in contract care să afecteze bunurile achiziţionate din valoarea grantului Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea Nr.4 Declaratie pe proprie raspundere că solicitantul nu are mai mult de 20 angajati Anexa 2.1 Declaraţie pe proprie răspundere că nu a beneficiat de ajutoare Anexa de stat sau ajutoare de minimis acordate pentru aceleaşi costuri 2.3 Declaraţia de certificare a aplicaţiei Anexa 2.pentru START-UP Cererea de Finanţare Titlul de proprietate pentru teren/imobil şi încheiere de intabulare (unde este cazul) Declaraţie pe propria răspundere că terenul/imobilul nu face obiectul unui litigiu (unde este cazul) Contract de închiriere pentru spaţii/imobile (unde este cazul). anexa 2 exemplare ştampilate copie*exemplare 2 original şi 1 copie copie*exemplare 2 Anexa 2. de minim 5 ani. Anexa 2.

prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti.2.A din Ghidul solicitantului) Planul de afaceri ( pe CD-ROM) Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii despre acţionari. Documentele justificative sunt în conformitate cu punctul 9 de la 2. capital social Statut şi act juridic de înfiinţare a instituţiei Bilanţurile oficiale pe ultimii 2 ani (sau pe perioada de funcţionare). că directorul de proiect este angajatul unei organizaţii de drept public de cercetare Declaraţie pe propria răspundere (sau cazierul judiciar) a directorului de proiect că nu a fost condamnat în ultimii 3 ani.2.B din Ghidul Solicitantului Solicitantul este proprietarul sau are un acord de functionare intr-un spatiu (minim 5 ani) Adeverinţă din partea instituţei. se admite şi întreprindere nou înfiinţată care nu are bilanţ pentru SPIN-OFF Cererea de finanţare Anexa 3 original şi 1 copie* original şi 1 copie* sau 2 copii.acord funcţionare) Drept de proprietate asupra unui brevet sau dreptul de utilizare al unui rezultat obţinut din activitatea de cercetare (know-how. inclusiv Contul de Profit şi Pierdere.2 ex.Certificatul constatator de la Registrul Comerţului Drept de proprietate industrială (de exemplu deţine un brevet) sau are dreptul de utilizare al unui rezultat obţinut din activitatea de cercetare-dezvoltare.2. copie* după actul de proprietate sau -Original si 1 copie* (pt. după caz .2. pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru Original si 1 copie* Original si 1 copie* 37 . Documentele justificative sunt în conformitate cu punctul 1 de la 2. prototip etc). dupa caz 3 exemplare RPC RPC RPC RPC 2 exemplare semnate de directorul de proiect original şi 1 copie* sau 2 copii*.

pe copie se specifică „conform cu originalul”. pe pagina Fondurilor Structurale.ro. se semnează de reprezentantul legal al instituţiei (unde este cazul) şi se ştampilează pe fiecare pagină (în cazul spin-off-ului nu este obligatoriu).  Informaţii suplimentare Eventualele întrebări pot fi trimise prin e-mail.ro > Întrebările care ar putea fi relevante şi pentru alţi solicitanţi. vor fi publicate pe pagina de internet www. 38 . Planul de afaceri ( pe CD-ROM) Anexa 3 3 exemplare *) .ancs.comiterea unei greşeli în materie profesională. la adresa de mai jos: Adresa e-mail: <structurale@mct. împreună cu răspunsurile.

1 se desfăşoară periodic. Regulile de verificare formală: • verificarea formală a propunerilor de proiecte este organizată de Birourile Regionale OI.1 important: dacă cererea de finanţare nu a fost înregistrată electronic. Evaluarea şi selecţia propunerilor este organizată de unitatea de implementare de la nivel central (ANCS). Procesul de evaluare şi selecţie a propunerilor de proiecte depuse pentru competiţia la operatiunea O2. se transmite fiecărui solicitant fişa de evaluare a proiectului depus şi se publică modul de depunere a eventualelor contestaţii.ancs. Pentru propunerile selectate la finanţare.3.3. Procesul de evaluare şi selecţie a propunerii de proiect se va derula în 3 etape: 1. se trimit solicitanţilor scrisorile de acceptare.1 din cadrul Axei II. care intră in etapa de evaluare. 2. Se vor organiza una sau mai multe Grupe de Evaluare. Verificarea formală şi verificarea eligibilităţii Evaluarea Selecţia Verificarea formală şi verificarea eligibilităţii se vor realiza de personalul OI Cercetare cu responsabilităţi de implementare din birourile regionale. POS CCE . Un reprezentant al ANCS va asigura Secretariatul Grupei de Evaluare fără însă să aibă drept de punctare.1. Fiecare Grupă va fi compusă din doi specialişti. astfel încât fiecărei Grupe să îi revină un număr de propuneri adecvat perioadei de evaluare stabilite.ro.3. Verificarea formală şi verificarea eligibilităţii Pentru verificarea formală a propunerii de proiecte este necesară indeplinirea următoarelor condiţii • cererea de finanţare a fost înregistrată electronic.2) • documentele însoţitoare au ajuns şi au fost înregistrate la Biroul Regional OI . din 3 în 3 luni. După evaluarea propunerilor de proiecte se va întocmi o listă a propunerilor evaluate în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. Pentru propunerile declarate eligibile.MODUL DE EVALUARE ŞI SELECŢIE A PROIECTELOR Depunerea propunerilor de proiecte se face continuu.4. se trimit solicitantilor scrisori de acceptare. de la data lansarii „Cererii de propunerii de proiecte” si se incheie odata cu acoperirea alocarii financiare planificată pentru operatiunea O2. • solicitantul este inregistrat in RPC (numai în cazul start-up-urilor). Evaluatorii sunt aprobaţi prin Decizie a Preşedintelui ANCS. 39 . După publicarea rezultatelor preliminare pe pagina www. propunerea nu va fi primită şi nici înregistrată de personalul OI Cercetare. după publicarea Cererii de propuneri de proiecte pentru operatiunea O2. 3. Contestaţiile vor fi analizate de o Comisie pentru rezolvarea contestaţiilor. în funcţie de numărul de propuneri.3. iar documentele şi datele sunt actualizate (punctul 3. 4.

• pentru a fi admisă. propunerea este respinsă. după caz. propunerea trebuie să obţină răspuns pozitiv la toate întrebările. sau unul sau mai multe dintre aceste documente nu sunt semnate şi ştampilate conform cerinţelor. care cuprinde punctajele. Lista evaluatorilor este aprobată prin Decizie a Preşedintelui ANCS Evaluarea se desfăşoară în două faze: . 4. La încheierea etapei de verificare formală şi a eligibilităţii. propunerea este declarată neeligibilă şi nu se evaluează. Răspunsurile la întrebările legate de verificarea formală pot fi „Da”. . Dacă în 5 zile de la primirea scrisorii/faxului. Verificarea eligibilităţii proiectului şi solicitantului Sunt verificate din punct de vedere al eligilibilităţii doar propunerile de proiecte admise în urma verificării formale. Evaluarea fiecărui proiect se va realiza individual şi de un panel de evaluare constituit pentru propunerea respectivă. pentru a fi admisă. Reguli de verificare a eligilibilităţii: verificarea eligilibilităţii este organizată de Birourile Regionale OI verificarea eligibilităţii presupune verificarea eligibilităţii atât a solicitantului cât şi a propunerii.Faza evaluarii individuale Evaluatorii acordă individual. În caz contrar. solicitanţilor li se trimit scrisori de acceptare sau de respingere. propunerea trebuie să obţină răspuns pozitiv la toate întrebările. sau „Nu”. pentru fiecare criteriu examinat. solicitantul nu se conformează cerinţelor. în sensul că lipsesc unele documente însoţitoare. verificarea formală presupune completarea listei de verificare formală. În cazul în care nu se ajunge la consens în privinţa punctajului. solicitantul va primi o scrisoare/fax de înştiinţare din partea OI Cercetare pentru a-şi completa propunerea. se intâlnesc in panel. se face media aritmetică a punctajelor propuse de fiecare membru al grupei de evaluare. În caz contrar. o Fişă de evaluare panel. Evaluarea propunerilor Sunt evaluate doar propunerile de proiecte admise în urma verificării formale si a eligilibilităţii. Secretariatul va fi asigurat de către un reprezentant al OI.. Fişa de evaluare panel se întocmeşte de către unul dintre evaluatori şi este semnată de către membrii panelului.2. dacă propunerea este incompletă.• • • • verificarea propunerilor se face în ordinea primirii şi incepe de la data inregistrării propunerii de proiect. elaborează pentru fiecare propunere de proiect.Faza evaluării în panel Evaluatorii. • • 40 . sau „Nu”. propunerea se transmite spre evaluare unei alte grupe şi dacă nici în această grupă nu se obţine consens în privinţa punctajului. propunerea este respinsă. comentariile şi recomandările privind propunerea . • răspunsurile la întrebările legate de verificarea eligibilităţii pot fi „Da”.. Panelul va fi alcătuit din doi specialişti. un punctaj şi consemnează un comentariu ataşat notei completând Fişa de Evaluare Individuală.

Contribuţia proiectului la dezvoltarea activităţilor de CDI în întrteprindere 1. prezentate în cererea de propuneri de proiecte. gradul de conformitate cu cerintele reglementarilor şi standardelor corespunzatoare de nivel european sau international (calitate. Aportul ştiinţific şi/sau de inovare a proiectului 1. nivelul parametrilor de performanta şi calitate ai soluţiei propuse.propunerea se adresează pe deplin tuturor aspectelor relevante ale subcriteriului analizat.3 Descrierea Proiectului 2. metodelor. pct. Fiecare punctaj acordat trebuie justificat cu argumente relevante pentru Solicitantul finantării nerambursabile. capitolul III si capitolul IV din Planul de Afaceri 1. Posibilitatea creării de noi locuri de muncă în cadrul întreprinderii datorită proiectului Scor maxim 10 2 2 Scor obţinut 2 2 Pentru aceasta secţiune se vor examina Cererea de Finanţare. 2. pct. deşi unele aspecte mai pot fi îmbunătăţite 2 puncte . Nu se acordă punctaj cu zecimale. rezultate) şi capitolul IV din Planul de Afaceri.2.3. Măsura în care proiectul propune utilizarea şi asimilarea de servicii avansate.4.propunerea nu răspunde subcriteriului sau se adresează într-o manieră vagă. Vor fi analizate informatiile prezentate in Cererea de finantare. fără să raspundă concret cerinţelor.1.3 Descrierea Proiectului. 1 punct – propunerea răspunde subcriteriului. Criteriul 1. obiectivele şi ideea propunerii sunt în conformitate cu obiectivele cererii de propuneri de proiecte şi cu Planul de afaceri. Vor fi corelate informaţiile din Cererea de finanţare. instrumentelor de lucru propuse.2. note dupa urmatorul punctaj: 0 puncte . pentru fiecare dintre criteriile din grlia de evaluare.5.Pentru evaluare se va analiza conţinutul Cererii de Finanţare şi al Planului de Afaceri şi se vor acorda. Viabilitatea implementării proiectului prin obţinerea de rezultate aplicabile în economie 1.3 Descrierea proiectului (activităţi. IV. III. Criteriu Relevanţa şi impactul socio-economic al proiectului 1. Relevanţa Se va urmări modul în care propunerea răspunde obiectivelor competiţiei operaţiunii. Fiecare subcriteriu trebuie analizat si punctat corespunzator. • • Se va evalua: 1. De asemenea se va analiza măsura în care scopul. mediu. • 41 . 2.7 Indicatori precum şi Planul de afaceri/ capitolele I. contribuţia proiectului la dezvoltarea domeniului/ domeniilor vizate sau sectorului economic vizat (dinamizarea sectorului economic).1. Măsura in care activităţile propuse în cadrul proiectului sunt viabile din punct de vedere tehnic si/sau economic pentru a produce si/ sau a comercializa rezultatele proiectului. Gradul de noutate/ originalitate al solutiilor. V şi VI. în special punctele: 2. risc etc). Dezvoltarea de produse/tehnologii/procese/servicii care să raspundă unei probleme/nevoi/oportunitati identificate intr-un anumit domeniu/sector economic 1.

proiecte) si capitolele III si IV din Planul de Afaceri. 2.13 Impactul asistenţei financiare nerambursabile asupra implementării proiectului. Descrierea clara a obiectivelor urmarite prin realizarea proiectului. Se vor corela informatiile din Cererea de finanţare (pct.4.7 din Cererea de Finanţare. Descrierea proiectului si capitolul VI din Planul de Afaceri.3. Activitatile. Se va analiza modul in care au fost corect identificaţi beneficiarii/grupul ţintă care vor fi vizaţi de rezultatele obtinute prin implementarea proiectului direct sau indirect. Derularea activităţilor trebuie să urmeze o secvenţă logică şi să conducă la rezultatele propuse. strategii. Contribuţia la dezvoltarea durabilă si egalitatea de şanse Scor maxim 10 2 2 2 2 2 Scor obţinut Pentru aceasta secţiune se vor examina Cererea de Finanţare.8 Potentialii beneficiari ai proiectului si capitolul III din Planul de Afaceri. • • Criteriul 2. Modalitatea prin care. 2. pct. bugetul proiectului 2.3 Descrierea proiectului (Obiectivul proiectului) şi cap. Calitate si maturitate Criteriu 2.3. se va răspunde concret unei probleme/nevoi/oportunităţi identificate intr-un domeniu/sector economic. planificarea acestora sunt realiste si asigura realizarea obiectivelor proiectului. Pachetul de finanţare a proiectului precum si capitolele IV si VII din Planul de Afaceri. Vor fi corelate informatiile din Cererea de finantare pct.3.3. ca prioritate intr-o Strategie Regională de inovare sau intr-o strategie sectorială.5.5. iar resursele umane şi financiare să fie estimate şi repartizate adecvat pe activităţi.7 Descrierea activităţilor proiectului. Se vor analiza pct. 2. prin realizarea proiectului. Nivelul de pregatire/maturitate al proiectului. Corelarea între activităţile propuse. Modul in care.Se vor analiza pct. De asemenea se vor analiza CV-urile echipei care va asigura managementul proiectului. 2.7. Indicatori si capitolul V din Planul de Afaceri. Resursele implicate şi Rezultate anticipate.5. 2. Vor fi analizate pct.6. prin implementarea proiectului de CDI.2.3. 2.1.3. Măsura în care solicitantul a identificat corect activităţile în funcţie de tipul de proiect propus şi de scopul acestuia.2. 2.2.3. Capacitatea de implementare a proiectului 2. pct. Se vor evalua pct. Masura in care proiectul contribuie la crearea de noi locuri de muncă. 1. întreprinderea va dezvolta aptitudini/competenţe pentru a deveni o entitate inovativă. De asemenea se vor evalua si CV-urile echipei care va asigura implementarea proiectului. pct. capitolul 4. 1.3.1. 2.4. Metodologia de implementare a proiectului si riscurile asumate 2. 2. 42 .3. • 1. Se va evalua: 2.4 Managementul proiectului. capitolul 3. 2.1. resursele necesare şi scopul proiectului 2. Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională. Calitate si maturitate 2.3.3.9 Relaţia cu alte programe.2.I din Planul de Afaceri şi obiectivele din cererea de propuneri de proiecte.6 Calendarul Activitatilor. 2.3 Descrierea proiectului şi pct.5.6.3. în special pct. 2. 2. 2.1. Proiectul contine indicatori de performanta masurabili si cuantificabili ce pot fi verificati in mod obiectiv.

12. cu atribuţiile membrilor echipei de proiect şi cu planificarea achiziţiilor publice. tehnologii care asigura protectia mediului şi/sau care conduc la diminuarea consumurilor de materii prime. capitolul 4 . Nivelul de cooperare 3.2. 3. Se va analiza modul în care se asigură respectarea principiului egalitatea de şanse în activităţile proiectului.4. Sustenabilitatea instituţională administrativă Scor maxim 10 2 2 2 2 2 Scor obţinut Pentru aceasta secţiune se vor examina Cererea de finanţare în special pct. Se va evalua: 3. Criteriul 3. Corelarea datelor financiare 3. Corelarea între Cererea de Finanţare şi datele din Planul de afaceri capitolul VII si calitatea propunerii tehnice si financiare: obiective şi activităţi clare. Sustenabilitatea financiară a propunerii 3. coerenţa obiectivelor planificate cu activităţile propuse. De asemenea se va analiza pct. Se va evalua metodología de implementare a proiectului (pct. detaliate şi strâns corelate în cadrul calendarului de realizare.2. Modul în care proiectul contribuie la introducerea şi/sau utilizarea de echipamente.1. de energie. planificarea adecvată a implementării. cu persoanele responsabile. 2. Se va ţine cont de indicatorii de rentabilitate financiară analizaţi in capitolul VIII .5. Se va evalua dacă activităţile proiectului sunt clar identificate. Calitatea planului de afaceri 3. 2. rezultatele preconizate si durata de realizare a acestora. 3. 2. 2.1. Se va urmări eligibilitatea cheltuielilor propuse şi respectarea condiţiilor de finanţare si daca bugetul este corelat cu activitatile proiectului.13 Impactul asistenţei financiare nerambursabile asupra implementării proiectului. graficul de implementare şi bugetul proiectului.5.3. materiale.Planul financiar din Planul de Afaceri 43 .2. Se vor analiza CV-urile echipei care va asigura managementul proiectului. Se vor evalua rezultatele analizei financiare prezentate in capitolul VIII din Planul de Afaceri privind fezabilitatea financiară a perioadei de operare a rezultatelor activitatii de cercetare.2. combustibil. 3.4. Vor fi corelate informaţiile din Cererea de Finanţare pct.Pachetul de finanţare a proiectului si capitolele V. 2.3 si capitolul IV si V din Planul de Afaceri.4.1. Sustenabilitate si capacitatea solicitantului de operare 3. sarcinile si responsabilităţile in cadrul proiectului corelate cu activităţile previzionate a se realiza. VI si VIII din Planul de Afaceri. Capacitatea întreprinderii de a aplica rezultatele proiectului in activităţile sale si a genera venituri precum si capacitatea de a acoperi costurile de operare şi întreţinere după incetarea finantarii nerambursabile prin valorificarea rezultatelor activitatii de cercetare. Vor fi corelate informaţiile din Cererea de Finanţare pct. 2.3. Aceasta va fi corelată cu informaţiile privind modul de realizare a fiecărei activităţi. Sustenabilitatea proiectului.4 din Cererea de finanţare).6 din Cererea de Finantare prin care Solicitantul estimează finalizarea achiziţiilor publice în maximum 3 luni de la contractare.2 si capitolul V din Planul de Afaceri.2. De asemenea se vor aprecia riscurile implicate de implementarea proiectului şi se va evalua modul în care acestea sunt identificate de către solicitant precum şi modul în care sunt propuse soluţii fezabile. 2. Sustenabilitate şi capacitatea solicitantului de operare Criteriu 3.

III.12 si capitolele V si VI din Planul de Afaceri.ancs. sunt realiste şi realizabile. este prezentat avantajul competitiv al produselor/serviciilor/tehnologiilor rezultate ca urmare a implementării proiectului.3. 3. competitorii sunt corect identificaţi şi analizaţi. Toate observaţiile se completeaza in secţiunea “Comentarii” a fisei de evaluare. 3.5. De asemenea se va evalua modul în care solicitantul a identificat riscurile asociate planului financiar şi a realizat analiza de sensibilitate luând în calcul minim trei variabile critice. VI din Planul de afaceri. Proiecţiile financiare sunt corelate cu strategia de marketing şi cu analiza pieţei. Rezultatele evaluării se publică pe site-ul ANCS: www.1 din Cererea de Finanţare şi cap.4 Selecţia 44 .4. Analiza pieţei susţine cererea de produse/ servicii propuse. întreţinerea. De asemenea strategia de marketing identifică instrumente adecvate şi eficiente de susţinere a rezultatelor cercetării şi mai ales a dezvoltării pe termen mediu şi lung a întreprinderii. după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile. Se va tine cont de CV-urile echipei proiectului din cadrul întreprinderii si efectul stimulator al activităţii acestora pentru a deveni o entitate inovativa.4. la operaţiunea 2.ro. Datele prezentate sunt suficiente. 4.VIII din Planul de afaceri. Se va evalua capacitatea de a asigura menţinerea. se va evalua capacitatea solicitantului de a continua celelalte etape ale inovării pînă la introducerea pe piaţă a produsului/ serviului. Se vor evalua pct. Contestaţiile vor fi analizate de Comisia pentru rezolvarea contestaţiilor numită de către Directorul DG-OI . 3.2. corecte şi susţin implementarea proiectului. 4. 2.1 Soluţionarea contestaţiilor Contestaţiile se depun sau se transmit la Organismul intermediar –DG-OI. Estimarea costurilor şi a veniturilor sunt corelate cu întreg planul de afaceri şi susţin bugetul de venituri şi cheltuieli. Comisia de rezolvare a contestaţiilor va analiza şi va răspunde în scris la aspectele semnalate în contestaţie.3. Se va evalua cap.3.3 Comunicarea rezultatelor peliminare Organismul Intermediar transmite solicitanţilor o scrisoare de inştiinţare asupra rezultatului evaluării. Se vor corela informaţiile din Cererea de Finantare pct. VII şi VIII din Planul de afaceri. In cazul în care prin proiect nu se ajunge la comercializarea produsului/ serviciului . Contestaţiile se vor referi numai la eventualele vicii de procedură pe care solicitantul le consideră neconforme cu precizările din „Cererea de propunere de proiecte” şi „Ghidul Solicitantului” privind metodologia de evaluare şi selecţie a proiectelor. funcţionarea investiţiei/întreprinderii. Se va ţine cont de cap.3. impreună cu fişele de evaluare şi informaţii legate de modul de depunere a eventualelor contestaţii . Se va evalua modul prin care întreprinderea va dezvolta parteneriate şi cooperari cu alte instituţii de cercetare sau întreprinderi din ţară şi străinătate pentru a menţine caracterul inovativ şi a dezvolta activităţile de cercetare.2. Contestaţiile vor fi semnate de către directorul de proiect şi reprezentantul legal al instituţiei. 2. 4. Estimarea costurilor şi a veniturilor fundamentează corect proiecţiile financiare şi există o corelare strânsă între acestea şi rezultatele finaciare.

1).După parcurgerea etapelor de evaluare si soluţionare a contestaţiilor.2007 si in condiţiilor de finanţare din schema „Ajutor de minimis pentru sprijinirea start-up-urilor şi spin off-urilor inovative“. 4. şi respectă prevederile privind cumulul de ajutor de minimis. Propunerile de proiecte admise pentru finanţate se publica pe site-ul ANCS www.5 Comunicarea rezultatelor finale Rezultatele procesului de evaluare şi selecţie sunt avizate de AM şi aprobate de Preşedintele ANCS.ancs. care nu au beneficiat de alte ajutoare de stat sau ajutoare de minimis acordate pentru aceleaşi cheltuieli eligibile care fac obiectul prezentei propuneri. Bugetul propus pentru finanţare este stabilit in urma verificării eligilibilităţii cheltuielilor din propunerea de proiect in conformitate cu Ordinul 2508/31. . 45 .ro (pe pagina destinată Fondurilor structurale şi operaţiunii O2. propunerile de proiecte se grupează în următoarele categorii de proiecte: . la nici unul dintre criterii.12.3.admise proiecte cu punctajul peste limita a 15 puncte si care nu au obtinut 0 puncte.respinse sub 15 puncte sau care au obtinut 0 puncte la cel putin unul dintre criterii Vor fi selectate pentru finanţare propunerile de proiecte admise : care depăşesc pragul de calitate (15 puncte)si nu au obtinut 0 puncte. la nici unul dintre criteriile de evaluare. Vor fi accepate pentru finanţare doar cheltuielile eligibile.

).ro. Reprezentantul unui SPIN-OFF depune Cererea de Finanţare înainte de înfiinţarea firmei. acesta trebuie să îşi asume eşecul parţial sau total. Actualizarea acestuia va fi publicată la aceeaşi adresă.Cazier judiciar al reprezentantului legal . Beneficiarul este obligat ca. SEMNAREA CONTRACTULUI Organismul Intermediar (OI) transmite fiecărui Solicitant de pe lista de proiecte aprobate pentru finanţare o scrisoare.SECŢIUNEA III – CONTRACTAREA ŞI FINANŢAREA PROIECTELOR PRIN POS-CCE 5. dacă beneficiarul nu respectă termenii contractuali. La contractare. să nu aducă modificări substanţiale investiţiei realizate prin proiect. extras de cont cu depozit blocat pe timpul duratei proiectului etc. cu recuperarea finanţării acordate. pe lângă documentele însoţitoare ale cererii de finanţare vor fi depuse şi următoarele documente: . contribuţia din fondurile publice (naţionale şi comunitare) poate fi redusă şi/sau Autoritatea de Management prin Organismul Intermediar poate cere înapoierea. Modelul contractului de finanţare este publicat pe site-ul ANCS: www.Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către buget . Prin semnarea contractului de finanţare. Modificările substanţiale la un proiect sunt acelea care: . Lista documentelor însoţitoare la contractul de finanţare este prezentată la articolul privind „Anexe şi documente însoţitoare”.Certificat de atestare fiscală privind plata impozitelor şi taxelor locale . se încheie contractul de finanţare între beneficiar şi Organismul Intermediar pentru Cercetare (ANCS). . în conformitate cu planul financiar (spre exemplu:contract de credit. beneficiarul acceptă termenii şi condiţiile în care va primi finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze pe propria răspundere proiectul pentru care primeşte finanţare.1 (Rezultatele competiţiei).Extrasul de carte funciară (cu precizarea „liber de orice sarcini şi servituţi”) se solicită şi pentru cazul în care solicitantul deţinea titlul de proprietate în momentul depunerii proiectului / cererii de finanţare . dacă proiectul este selectat. a sumelor deja plătite. Dacă beneficiarul nu reuşeşte să pună în aplicare proiectul în condiţiile asumate şi stipulate în contractul de finanţare. în totalitate sau parţial.Contract de cesiune sau licenţă sau acord/contract prin care titularul dreptului/cererii de proprietate industrială sau titularul rezultatelor cercetării (know-how-ului) cedează firmei drepturile de utilizare a formei de proprietate industrială sau a rezultatelor cercetării. scrisoare bancara de confort.3. prin care i se solicită documentele şi informaţiile necesare realizării contractului de finanţare. însă. În acest caz. trebuie să prezinte la contractare actele privind înfiinţarea şi înregistrarea SPIN-OFF-ului pentru a putea încheia contractul cu OI. Beneficiarul este obligat ca în termenul stabilit să transmită toate documentele solicitate. sub sancţiunea rezilierii contractului.ul. pe perioada de valabilitate a contractului (pe perioada implementării proiectului şi timp de 3 ani după finalizarea acestuia). operaţiunea 2. în conformitate cu prevederile din Cererea de finanţare. cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare Beneficiarul are obligaţia de a implementa proiectul pentru care s-a semnat un contract de finanţare din POS CCE.Documentele care atestă capacitatea solicitantului de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile şi de a finanţa cheltuielile neeligibile ale proiectului.ancs.afectează major natura şi condiţiile de implementare sau oferă unui terţ un avantaj necuvenit şi 46 . la Fonduri structurale. anexă la contract. Pe baza documentelor şi informaţiilor furnizate de beneficiar.

pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi. să înceapă demersurile cu o bancă pentru asigurarea contribuţiei proprii (acord de principiu în vederea contractării unui credit bancar sau obţinerii unei scrisori de garanţie bancară). în vederea contractării.Valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi nu poate depăşi echivalentul în lei5 a 200. pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi. Nu este permis cumulul ajutorului de minimis acordat prin schemă cu alte ajutoare de stat acordate pentru aceleaşi cheltuieli eligibile prin alte scheme. fie dintr-o încetare a activităţii productive sau schimbare în localizarea investiţiei. Ajutorul se acordă sub formă de granturi nerambursab ile în una sau mai multe tranşe. în cazul în care acesta a fost selectat. Dacă pe perioada de implementare a proiectului intervine o modificare substanţială. valoarea maximă a asistenţei financiare nerambursabile este de 750. Acest lucru înseamnă că beneficiarul trebuie să efectueze întâi plăţile privind cheltuielile eligibile. Restul de 10% din cheltuielile eligibile ale proiectului vor reprezenta contribuţia proprie a beneficiarului din fonduri private. sub forma gajãrii 5 Valoare calculată la data selectării pentru finanţare a proiectului şi care nu poate depăşi valoarea maximă la data semnării contractului de finanţare 6 Valoare calculată la data selectării pentru finanţare a proiectului şi care nu poate depăşi valoarea maximă la data semnării contractului de finanţare 47 . în condiţiile prevăzute de art. Beneficiarul are obligaţia de a informa Organismul Intermediar pentru Cercetare în termenul prevăzut în contractul de finanţare privind orice modificări substanţiale. valoarea maximă a asistenţei financiare nerambursabile este de 380. iar sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislaţia naţională.1 Masurile de sprijin financiar Sprijinul financiar în cadrul Schemei se acordă agenţilor economici sub formă de granturi directe în limita sumei reprezentată de pragul de minimis prevăzut în schemă: . pe baza documentelor justificative.rezultă fie dintr-o schimbare a naturii proprietăţii unui articol de infrastructură. de la data apariţiei acesteia are loc sistarea finanţării nerambursabile. In acest caz. pentru depunerea dovezii capacităţii de cofinanţare a proiectului. Recomandăm ca. Ajutorul de minimis va reprezenta maxim 90% din valoarea totală a cheltuielior eligibile ale proiectului.Pentru agenţii economici din sectorul transporturilor valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi nu poate depăşi echivalentul în lei6 a 100. indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare. cu excepţia prefinanţării. In acest caz. ea va atrage rezilierea contractului şi recuperarea integrală a finanţării nerambursabile în conformitate cu legislaţia naţională. FINANŢAREA PROIECTELOR 6.000 lei pe proiect. beneficiarul poate constitui garanţii în favoarea unei instituţii de credit. în cazul în care beneficiarul nu are fondurile necesare implementării proiectului. Finanţarea proiectelor din fondurile structurale se bazează pe respectarea principiului rambursării. rezilierea contractului.000 Euro.000 Euro.000 lei pe proiect. Dacă timp de 3 ani după finalizarea proiectului intervine o modificare substanţială. - 6.2 (1) din HG 606/2010: „Pentru asigurarea finanţãrii cheltuielilor necesare implementãrii proiectului finanţat din instrumente structurale. indiferent daca ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare. beneficiarul poate obţine fondurile necesare implementării. După contractarea proiectului. . să solicite rambursarea acestora. pentru ca ulterior. conform contractului de finanţare.

c) scrisoare de garanţie bancară pentru suma aferentă prefinanţării solicitate. conform O.U. 1083/2006. împreună cu Normele metodologice de aplicare ale acesteia Ordinul nr. Sumele aferente prefinanţării vor fi transferate Beneficiarului.” 6.prin plată directă sau prin plată indirectă –în stadiu iniţial pentru susţinerea începerii derulării proiectelor şi/sau pe parcursul implementării acestora. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă. în procent de max. prin aplicarea unui procent din valoarea fiecărei cereri de rambursare întocmite de beneficiari. de cheltuieli efectiv realizate conform prevederilor art. Prefinanţarea pentru proiectele care intră sub incidenţa ajutorului de minimis va fi justificată. Transferul sumelor reprezentând prefinanţarea solicitată de beneficiari.3 lit. stabilit de fiecare Autoritate de Management. b) un contract de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuţie de lucrări încheiat între beneficiar şi un operator economic. din bugetul Ministerului Economiei.G. beneficiarii au obligaţia să deschidă un cont la Trezorerie/bancă comercială.G. în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor contractului de finanţare în cauzã. conform contractului de finanţare. în condiţiile prevăzute de O.d. Prefinanţarea. poate fi utilizată numai pentru plata cheltuielilor eligibile şi a TVA aferent . Astfel. Modul de acordare În conformitate cu Regulamentele CE este posibilă acordarea prefinanţării. Comertului si Mediului de Afaceri prin intermediul Unităţii de plată din cadrul Autorităţii de Management. prefinanţarea reprezintă sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale (FEDR) către un beneficiar . Pentru a putea beneficia de prefinanţare. Recuperarea prefinanţării Suma acordată unui beneficiar sub forma prefinanţării se recuperează progresiv.2 alin. 48 . axa 2. inclusiv acordarea de avansuri către contractori. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare. se poate acorda integral sau în tranşe. în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor. 64/2009 art.2 Prefinanţarea Baza legală: Ordonanţa de Urgenţă nr. conform contractelor de finanţare. 35% din valoarea totală a finanţării acordată prin contractul de finanţare. în funcţie de previziunea fluxului de plăţi aprobată de Autoritatea de Management. 78. în condiţiile prevăzute în contractul de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de Management/ Organismul intermediar responsabil/ responsabilă. ulterior. Prefinanţarea se acordă conform prevederilor contractului de finanţare. alin 2 din Regulamentul Consiliului nr. 64/2009 şi de Normele de aplicare a acesteia. se realizează cu condiţia existenţei următoarelor documente: a) solicitare scrisă din partea beneficiarului. 2548/2009 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. Utilizarea prefinanţării Suma aferentă prefinanţării acordată beneficiarilor proiectelor finanţate în cadrul POS-CCE. nr. dedicat exclusiv pentru primirea prefinanţării şi efectuarea de cheltuieli aferente proiectelor.sau ipotecãrii asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finanţare. nr.

costurile respective trebuie să fie deja efectuate şi plătite. documente de plată. care să conţină menţiunea „conform cu originalul”. Recuperarea se efectuează începând cu prima Cerere de rambursare.• • • • Prefinanţarea se recuperează progresiv din Cererile intermediare de Rambursare. Beneficiarul poate solicita la rambursarea cheltuielilor şi facturi de avans. în funcţie de valoarea acestora. .Pentru prestări de servicii: aprobarea beneficiarului pentru documentele remise în cadrul consultanţei şi documentele respective. până la recuperarea integrală. raport de atribuire a contractului sau documente similare acestora (pentru beneficiarii care aplică normele interne de achiziţii). documente pentru evidenţierea plăţii publicităţii radio/ TV. . toate facturile vor fi inscripţionate cu POS CCE. codul SMIS şi numărul contractului de finanţare. care vor însoţi cererea de rambursare a cheltuielilor: Raportul de progres Copii certificate. Contractul de finanţare va conţine valoarea totală a grantului şi valoarea tranşelor în care se eşalonează grantul. ştampila beneficiarului şi semnătura reprezentantului legal al acestuia. anunţuri. copie certificată după procesul verbal de predare-primire a bunurilor sau după procesul verbal de punere în funcţiune.Pentru informare şi publicitate: fotografii. criterii de selecţie. după următoarele documente: facturi. în termen de 6 luni de la data primirii acesteia. Data plăţii se consideră data efectuării transferului bancar din contul Beneficiarului în contul contractorului. după execuţia parţială a proiectului. . alte documente justificative. comunicate. prin rambursare. .Pentru achiziţii de bunuri: copie certificată pentru nota de intrare-recepţie în contabilitate (NCDR). sub semnătura reprezentantului legal al beneficiarului. în funcţie de valoarea şi durata proiectului. Garanţia bancară se eliberează după recuperarea integrală a prefinanţării acordate.Pentru cheltuieli de personal (numai pentru activităţi de cercetare-dezvoltare): state de plată. scrisori care sa acopere contravaloarea avansului acordat. Rambursarea cheltuielilor Rambursarea cheltuielilor se face în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi cu graficul de rambursare a cheltuielilor. Axa 2. beneficiarul va prezenta şi notele contabile care să atesteze luarea în evidenţă contabilă a bunurilor achiziţionate. Prefinanţarea se restituie dacă Beneficiarul nu a depus nici o cerere de rambursare care să justifice achiziţia de bunuri. - 49 . conform termenelor şi condiţiilor stabilite în contractul de finanţare (maximum . . AM/OI are dreptul de a solicita documente suplimentare pentru elucidarea eventualelor neclarităţi. Facturile trebuie să menţioneze detaliat bunul achiziţionat. cu condiţia ca acestea sa fie însoţite de scrisori de garanţie bancară din partea furnizorilor. extrase de cont. 6. serviciul prestat sau lucrarea efectuată.Pentru procedura de achiziţii: dovada publicităţii (anunţul/invitaţia de participare).3.4 tranşe/an). astfel încât suma aferentă prefinanţării să se recupereze integral înainte de ultima Cerere de rambursare. Plăţile sunt efectuate. Pentru evitarea dublei finanţări. Înainte de solicitarea rambursării. În plus. Pentru rambursarea cheltuielilor. denumirea proiectului. Beneficiarul va întocmi şi va transmite următoarele documente. Facturile trebuie să menţioneze detaliat bunul achiziţionat. servicii sau execuţia de lucrări. serviciul prestat sau lucrarea efectuată.

în termen de maximum 80 zile de la data depunerii acestora. Achiziţii publice Pentru implementarea proiectului. Beneficiarii vor fi informaţi cu privire la sumele autorizate. inclusiv inventarul asupra bunurilor dobândite prin finanţarea nerambursabilă. Arhivare Beneficiarul trebuie să păstreze toată documentaţia legată de implementarea proiectului.În cazul încheierii de către beneficiar a unor contracte cu furnizori externi. Verificarea cererilor de rambursare se face de către Organismul Intermediar pentru Cercetare. în vederea. 50 . Toate documentele vor fi păstrate pe o perioadă de t cinci ani de la închiderea oficială a POS CCE. Rambursarea se va efectua de către Unitatea de Plată de pe lângă Autoritatea de Management.5. iar autorizarea lor se face de Autoritatea de Management sau de Organismul Intermediar pentru Cercetare. beneficiarul va solicita prin cererea de rambursare valoarea corespunzătoare celui mai mic curs valutar Cererile de rambursare se vor transmite către Organismul Intermediar pentru Cercetare (la Birourile Regionale din aria lor geografică) la intervalele de timp stabilite prin Graficul de Depunere a Cererilor de Rambursare (anexă la contractul de finanţare). servicii şi lucrări sau Normele interne de achiziţii : „Instrucţiuni de achiziţii pentru beneficiarii operatori economici privaţi ai Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice”. 6. pe baza cererii de rambursare înaintate de către Beneficiar la Organismul Intermediar. in special in momentul efectuării verificării la faţa locului.G nr. cu informarea beneficiarului.achiziţiilor de bunuri. AM/OI poate solicita prelungirea termenului in situaţii justificate. în termen de10 zile de la data la care beneficiarul a fost informat cu privire la suma autorizată. în vederea asigurării unei piste de audit adecvate. beneficiarul trebuie să aplice prevederile O. cheltuielile aferente plãţii bunurilor/serviciilor/lucrãrilor astfel achiziţionate vor fi considerate neeligibile şi nu vor fi rambursate. în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. 6. 34/2006 aprobată prin Legea 337/2006 cu completările şi modificările ulterioare.anexa 4 a Ghidului Solicitantului În cazul în care se constatã încãlcarea prevederilor legale.4.U. precum şi documentele contabile privind activităţile şi cheltuielile eligibile. Cererile de rambursare se fac pe activităţi finalizate. când pot apare diferenţe de curs valutar între momentul emiterii facturii şi momentul efectuării plăţii.

cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de lansarea şi utilizarea acestora.7. Neîndeplinirea acestor obligaţii are drept consecinţă efectuarea unor corecţii financiare. INFORMARE ŞI PUBLICITATE În concordanţă cu prevederile art. în conformitate cu cele declarate în cererea de finanţare şi cu cele specificate în MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALĂ pentru Instrumentele Structurale 2007-2013 în Romania. Beneficiarii au obligaţia să transmită la Organismul Intermediar pentru Cercetare. 51 .ro. este de a realiza informarea şi publicitatea programului şi a proiectelor co-finanţate. www. la rubrica aferentă Fondurilor Structurale „POS CCE – Informare şi Publicitate”. Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin POS-CCE. cât şi pentru beneficiarii potenţiali. publicat pe site-ul ANCS. în vederea avizării. scopul acţiunilor de informare şi publicitate. toate materialele de informare şi publicitate elaborate. astfel încât să se sublinieze rolul Comunităţii Europene şi transparenţa oportunităţilor de finanţare.ancs. 69 al Regulamentului Consiliului nr. atât pentru publicul general. 1083/2006. Informaţii suplimentare privind activitatea de informare şi publicitate care intră în obligaţiile beneficiarului sunt prezentate în anexa 5 a Ghidului Solicitantului (care este şi anexă la contractul de finanţare).

reprezintă menţinerea investiţiei (rezultate din contribuţia fondurilor structurale) timp de 3 ani după terminarea proiectului (în cazul IMM-urilor). . Procesul de monitorizare începe din momentul semnării contractului de finanţare şi se termină după finalizarea proiectului.să identifice elementele de succes ale proiectului. că proiectul este implementat în conformitate cu legile comunitare şi naţionale. conform Art. conform clauzelor contractuale. că respectă modelul convenit în Contractul de finanţare.SECŢIUNEA IV – MONITORIZARE ŞI CONTROL Monitorizarea proiectelor se face de către Organismul Intermediar Cercetare. De asemenea vor urmări evoluţia în timp a indicatorilor stabiliţi prin Cererea de finanţare. schimbarea naturii proprietăţii unui element de infrastructură sau încetarea unei activităţi de producţie. realizările faţă de ţintele propuse. Beneficiarul va transmite OI-ului pe toată durata de implementare a proiectului rapoarte trimestriale de progres. Pentru realizarea monitorizării fizice a proiectelor OI-ul va desfăşura următoarele activităţi: • verificarea conţinutului documentelor de raportare (rapoarte de progres trimestriale) elaborate şi transmise de către beneficiar (activităţi desfăşurate/progresul fizic).să verifice faptul că proiectul progresează sub aspect de realizare fizică in conformitate cu calendarul activităţilor inclus in cererea de finanţare. în vederea urmăririi atingerii obiectivelor de către beneficiar. Scopul vizitei de monitorizare este: . procent de realizare. în vederea aprecierii valorii indicatorilor comparativ cu ţintele propuse şi a acurateţei informaţiei furnizate de beneficiar. fără a aduce modificări substanţiale infrastructurii create privind natura sa. 57 din Regulamentul 1083. Verificarea documentelor Verificările documentelor vor asigura că rapoartele depuse de beneficiar (vezi paragraful „Raportarea”) sunt complete şi corecte. Procesul de monitorizare constă în urmărirea progresului fizic şi procedural înregistrat în implementarea proiectului şi în colectarea şi introducerea în SMIS (Sistemul Unic de Management al Informaţiilor) a tuturor informaţiilor legate de proiect. • monitorizarea durabilităţii investiţiilor. iar în perioada de 3 ani dupa finalizarea proiectului va transmite rapoarte anuale privind durabilitatea investiţiei.să identifice posibile probleme cât mai curând cu putinţă şi să emită sugestii de îmbunătăţire a implementării. .să asigure o comunicare strânsă între beneficiari şi OI care sa conducă la o bună conlucrare in vederea implementării cu succes a proiectului (realizarea tuturor indicatorilor prevazuţi in contract in perioada de timp prevazută). Activităţile de monitorizare sunt detaliate in anexă la contractul de finanţare. • vizite de monitorizare care îşi propun verificarea stadiului fizic al implementării proiectului la faţa locului/sediul beneficiarului (anunţate şi neanunţate în caz de suspiciuni). 52 . condiţiile de implementare. . în conformitate cu graficul de rambursare a cheltuielilor. conferirea unui avantaj inadecvat unei întreprinderi sau unui organism public. Durabilitatea investiţiei. ca şi sistemul de management al proiectului şi de a permite colectarea unor date suplimentare faţă de cele cuprinse în rapoartele de progres. Vizita de monitorizare Scopul vizitei de monitorizare este de a verifica la faţa locului realizarea fizică a unui proiect.

În cazul unor neclarităţi legate de implementarea proiectului. Organismul Intermediar verifică dacă a intervenit / nu a intervenit o modificare substanţială la investiţia finanţată prin POS CCE. o serie de rapoarte completate în formatul standard prevăzut in anexa la contractul de finanţare. pe durata contractului de finanţare. locul. prin care se declară dacă proiectul a suferit sau nu modificări substanţiale in conformitate cu prevederile art. Verificarea pe teren se realizează de către OI Cercetare cel puţin odată pe durata de implementare a proiectului şi. Organismul Intermediar poate demara si vizite de monitorizare neanunţate (ad-hoc). El se elaborează pentru fiecare 3 luni şi odată cu fiecare Cerere de rambursare .Raportul final – reprezintă documentul standard completat la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului. Beneficiarul trebuie să ţină o contabilitate analitică a proiectului şi să asigure înregistrări contabile separate şi transparente ale implementării proiectului. Este documentul care însoţeşte ultima Cerere de rambursare. stadiul realizării indicatorilor.(1) din Regulamentul Comisiei Europene (EC) Nr. cât şi după finalizarea acestuia. . Autoritatea de Management a POS CCE.Planul de Lucru – pentru programarea activitatilor . înainte de plata ultimei cereri de rambursare. Raportarea Beneficiarul trebuie să transmită atât pe parcursul derulării proiectului. Control şi audit Activităţile de control şi audit sunt detaliate in anexa contractului de finanţare. indicatorii şi rezultatele obţinute per proiect. 1083/2006. OI Cercetare şi/sau alte structuri cu atribuţii de control/verificare /audit a finanţărilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului. Beneficiarul trebuie să păstreze toate înregistrările/registrele timp de trei ani de la data închiderii oficiale a POS CCE. componenţa echipei de verificare. Rapoartele pe care le depune beneficiarul sunt următoarele: . rezultatele parţiale/finale obţinute la momentul raportării etc. Informaţiile legate de vizita de monitorizare se comunică în scris beneficiarului cu 12 zile calendaristice înainte de efectuarea vizitei: data. Monitorizarea durabilităţii investiţiilor Timp de 3 ani de la terminarea proiectului. 53 . 57 alin.documentul standard care atestă începerea proiectului (modelul este anexă la contractul de finanţare) . ce prezintă progresul fizic total. ce documente trebuie să fie disponibile pentru verificare.documentul standard de monitorizare ce prezintă progresul fizic al proiectului (modelul este anexă la contractul de finanţare). Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizită şi de a pune la dispoziţia echipei de verificare toate documentele solicitate. transmis după finalizarea proiectului timp de 3 ani (modelul este anexă la contractul de finanţare).Raportul de progres .Raportul de început . rezultate in urma transmiterii rapoartelor de progres.Compartimentul de monitorizare din cadrul OI Cercetare va face o vizită de monitorizare cel puţin odată pe parcursul duratei de implementare a proiectului. cât şi până la expirarea termenului de 3 ani de la data închiderii oficiale a POS CCE. cine trebuie să participe din partea beneficiarului. prin care se vor prezenta activităţile desfăşurate în perioada de raportare. în mod obligatoriu. ora.Raportul privind durabilitatea investiţiei – document anual.

respectiv dobânzi. Autoritatea de Plată/Certificare. Beneficiarul are obligaţia de a asigura disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea proiectului pe întreaga durată a verificărilor. penalităţi de întârziere şi alte penalităţi. Beneficiarul are obligaţia să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul. Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect solicitate de către Autoritatea de Management. Organismul Intermediar. Beneficiarul este obligat să informeze Organismul Intermediar cu privire la locul arhivării documentelor. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate. Autoritatea de Management va sesiza organele competente în vederea declanşării executării. beneficiarul are obligaţia să restituie debitul constatat. inventarul asupra activelor dobândite prin Instrumentele Structurale. paragraful 1.Beneficiarul are obligaţia de a pãstra şi de a pune la dispoziţia organismelor abilitate. se realizează conform prevederilor OG nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare. 54 . 1083/2006). precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului.. astfel încât să permită verificarea lor. dupã finalizarea perioadei de implementare a proiectului.90. În cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării proiectului. litera a) din Regulamentul Comisiei Europene nr. cu toate modificările şi completările ulterioare. Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale. precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător. Autoritatea de Audit. Recuperarea debitului ca urmare a neregulilor constatate. precum şi accesoriile acestuia. precum şi costurile bancare. pe o perioadã de 3 ani de la data închiderii oficiale a POS CCE (în conformitate cu art. inclusiv acces la sistemele informatice. În cazul nerespectării obligaţiei de restituire a debitului.

ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI 55 .

LISTA ANEXELOR LA GHIDUL SOLICITANTULUI Anexa 1 – Cererea de finanţare Anexa 2 – Lista documentelor însoţitoare la Cererea de Finanţare Anexa 3 – Model de Plan de Afaceri Anexa 4 – Norme interne elaborate de Autoritatea de Management „Instrucţiuni de achiziţii pentru beneficiarii operatori economici privaţi ai Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice” Anexa 5 – Măsuri de informare şi publicitate 56 .

ANEXA 1 LA GHIDUL SOLICITANTULUI – FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE – 57 .

Descrierea proiectului 3. Lista de anexe IMPORTANT: se recomandă max.3. Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională 4. 50 pagini.1 Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative ELEMENTE COMPONENTE ALE FORMULARULUI COMPLET AL CERERII DE FINANŢARE 1. Informaţii privind solicitantul 2. Bugetul proiectului/ Surse de Finanţare 5.ANCS Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica CEREREA DE FINANŢARE FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE «««««««««««««« INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UE FORMULAR PENTRU PROGRAMUL COMPETITIVITATII ECONOMICE: OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA Operatiunea 2. cu Font Times New Roman 11 (fără a lua în calcul lista activelor corporale şi Anexa cu CV-urile persoanelor implicate în proiect) ____________________ 58 .

. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor ……………… Cod CAEN .....……………………....1 SOLICITANT Numele organizaţiei: ……………………………………............... Cod de înregistrare fiscală …………..... INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL 1........................../luna.........pentru spin-off se completează cu numele persoanei care va infiinţa spin-off......... Pentru start –up: 59 . Număr de înregistrare ANCS: Număr sesiune de cereri de proiecte (cod competiţie): Numele şi prenumele înregistrează: Semnătura: persoanei care * ..<< TITLUL / ACRONIMUL PROIECTULUI >> ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE (Se completează de către ANCS-OI cercetare) Instituţia*: Număr de înregistrare electronică: Data înregistrării : zi.......………… Nr........ul 0................/an...... INFORMAŢII SOLICITATE PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE Tipul asistenţei comunitare nerambursabile: FEDR 1.. Cod unic de înregistrare ………....

.. ………………… …………………. Anul n*-1 Anul n*-2 Anul n*-3 Adresă poştă electronică 1. AC/P..(dacă este cazul) Numele persoanei care infiinteaza spin-off-ul………………………… Serie/numar CI/ …………....3 REPREZENTANTUL LEGAL (persoana care are dreptul... ………………………… 60 .. să semneze şi să reprezinte organizaţia) Nume Funcţie Număr de telefon Număr de fax ………………………….………… Adresa poştală:…………………………………….. OI..... Codul Numeric Personal ………...Adresa poştală şi codul poştal: Adresa poştă electronică Pentru Spin-off: …………………………………….. Adresa poştă electronică…………………………… TIPUL SOLICITANTULUI: □ □ start-up spin-off În cazul în care solicitantul este o societate comercială cu capital public sau privat vă rugăm să completaţi următoarele: Anul înfiinţării societăţii comerciale/ ……………….. Date despre societate comercială/ Număr de angajaţi Cifra de afaceri Rezultatul net din bilanţ/ Profitul din activitatea de bază în ultimii 2 ani n – anul depunerii cererii de finanţare 1... ………………………….....4 PERSOANA DE CONTACT (care va ţine legătura cu toate instituţiile implicate AM. AA etc. ………………………… ………………………….....) Nume Funcţie …………………………....... …………………………......……………………. conform actelor de constituire/ actelor de organizare si funcţionare pentru administraţia publica.

Vă rugăm să specificaţi dacă pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice. vă rugăm specificaţi următoarele informaţii: Denumirea programului şi nr. Valoarea proiectului…………………(în lei) Sursa de finanţare…………………….6 ……………………….. …………………………. Adresă poştă electronică 1. 61 .. de referinţă ……………………… Valoarea proiectului…………………(în lei) Sursa de finanţare……………………. de înregistrare a proiectului ……………………… Sursa de finanţare…………………………….. inclusiv ajutor de minimis sau fonduri UE? Da □ Nu □ Daca da. inclusiv ajutor de minimis sau fonduri UE. …………………………. …………………………… SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea IFI în ultimii 5 ani? Da □ Nu □ Daca da. în ultimii 5 ani? Da □ Nu □ Daca da.Număr de telefon Număr de fax …………………………. rezultate obţinute…….. de referinţă ……………………… Stadiul implementării proiectului.5 BANCA Banca/ Sucursală: Adresa: Cod IBAN: 1. Vă rugăm să specificaţi dacă pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a mai fost solicitat sprijin financiar din fonduri publice.. vă rugăm specificaţi următoarele informaţii: Titlul proiectului şi nr. vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru 3 proiecte (cele 3 proiecte vor fi selectate în ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a semnat contractul): Titlul proiectului şi nr. ………………………….

1 AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE: PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE AXA PRIORITARA : AP2: COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE. Clădiri 7. Metalurgie 24. Genomică 5. Tehnologia informaţiei şi Comunicaţii 13. Mediu / Deşeuri 10. Petrochimie 6. DESCRIEREA PROIECTULUI TITLUL PROIECTULUI 2.3. Echipamente medicale / biomedicale 17. Medicamente 12.2. Tehnologii marine 4. Măsurători. Autovehicule 22. Sănătate. Construcţii. Biotehnologii.3: Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare OPERATIUNEA: O2. Gaze 25. Energie 9. Fotonică 19.1: SPRIJIN PENTRU START-UP-RILE ŞI SPIN-OFF-URILE INOVATIVE Sectorul relevant pentru tematica proiectului : 1. Testare 16. Alte sectoare (nu se admite sectorul carbonifer) SCHEMA DE AJUTOR: „Ajutor de minimis pentru sprijinirea start-up-urilor şi spin off-urilor inovative” 62 . Construcţii navale 23. Silvicultură. Spaţiu 2. Aeronautică. DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI INOVARE DOMENIUL DE INTERVENTIE: D2. echipamente. 3. Nanotehnologii 18. Petrol. Industrie alimentară 11. senzori 14. Electronică / Industria electrică 8. Prelucrarea materialelor 15. Textile / Pielărie / Lemn 20. Maşini. Transport 21. Chimie.

realiste. ţinând cont de potenţialul de dezvoltare economică a sectorului/domeniului relevant căruia i se adresează proiectul. tehnologic in care se va implementa proiectul.1 din Ghidul Solicitantului. Se va justifica oportunitatea implementarii proiectului in contextul identificat la pct. direct sau indirect. social. astfel incât să se poată determina oportunitatea implementării şi nivelul de inovare a soluţiei propuse) 2.2. Se va descrie situaţia la nivel naţional în domeniu şi contextul internaţional. abordabile. se va tine cont de numarul beneficiarilor/grupului tinta care vor fi vizate de rezultatele proiectului.2. de mediu.2 Context (Se va descrie contextul economic. 2. se va analiza problema/nevoia/oportunitatea care au stat la baza realizarii proiectului si cum vor putea rezultatele proiectului sa aiba impact economic si social asupra domeniului/sectorului identificat.1 Obiectivul proiectului (Se vor prezenta obiectivul general şi obiectivele specifice ale proiectului. încadrate în timp şi să se refere strict la proiectul avut în vedere) 2. de IMPACT cazul): înregistrare (daca este 2.Nr. obiectivele se vor corela cu pct.3 Justificarea necesităţii implementării proiectului (Se va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea obiectivelor operatiuni/domeniului si axei prioritare. sustinute cu date statistice relevante) 2. măsurabile.3.4 Descrierea componentelor proiectului 63 . obiectivele prezentate trebuie să fie specifice.3.2 LOCAŢIA PROIECTULUI ROMÂNIA REGIUNEA: JUDEŢUL: LOCALITATEA: 2.3.3.3.3 DESCRIEREA PROIECTULUI 2.

explicându-se dacă acestea sunt independente din punct de vedere tehnic şi financiar şi ce criterii s-au folosit la departajarea lor. rezultatului obtinut din cercetare si procesul prin care. echipamentele IT deţinute şi utilizate pentru implementarea proiectului ce face obiectul cererii de finanţare etc) 2. umane.3. Activităţile proiectului trebuie să conţină activitati eligibile definite pentru operatiune. se vor obtine rezultate cuantificabile si relevante pentru dezvoltarea economica si sociala a domeniului/sectorului identificat) 2. se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanţarea este o componentă a unei operatiuni complexe.3.6. se va face descrierea brevetului.7 Rezultate anticipate (se vor descrie rezultatele anticipate din fiecare activitate şi subactivitate menţionată anterior la pct. tinand cont de etapele prezentate la pct.3.2.4 in descrierea componentelor proiectului.3. pe categorii de resurse.(se vor descrie componentele/etapele proiectului propus spre finantare. cantitatile de resurse materiale.3. Pentru fiecare activitate si sub-activitate se vor estima.5. prin implementarea acestuia.5 Atingerea rezultatelor trebuie să poată fi măsurată obiectiv) Nr. Activitate/subactivitate Rezultate Cuantificarea rezultatului 64 .2. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului (se va prezenta sediul cu dotările. de echipamente si financiare necesare pentru realizarea acestora ) 2. Activităţi previzionate a se realiza ( se vor prezenta activităţile şi sub-activităţile.

.... . monitorizarea si controlul activitaţilor din proiect pentru a demonstra capacitatea beneficiarului în împlementarea proiectului. .... . ... 3 4 ....4.. vor fi prezentate si modalitaţile prin care se va face evaluarea.. 2...2.8 Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă cuantificat (dacă este posibil) (se vor indica grupurile/ entităţile care vor beneficia/ vizate de rezultatele proiectului. ...... . .. .. beneficiarii sa fie definiti cat mai concret folosind date statistice relevante) 2. direct sau indirect... . luni) 1 . rezultatele preconizate si durata de realizare. ..4............ 65 .... .. ... . . . persoanele responsabile.2 Descrierea echipei care asigura implementarea proiectului (se vor descrie sarcinile si responsabilitatile fiecarui membru din echipa care asigura implementarea proiectului sustinute de CV-urile atasate) Crt..4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI 2.1 Metodologia de implementare a proiectului (se va prezenta modul in care va fi realizata fiecare activitate-subactivitate. Nume / prenume Functia Responsabilitati în cadrul proiectului Implicare (nr.... 2 .. ... .. ...3..

exprimată în luni: 2. …………….5 DURATA PROIECTULUI Precizaţi durata implementării proiectului. De la….3 Riscurile implementarii proiectului (se vor prezenta principalele riscuri legate de implementarea proiectului precum si masurile de diminuare/reducere a acestora) 2. 3. corelate cu metodologia de implementare a proiectului: Activitate 1. 2.2. precum şi datele la care acestea se vor realiza.2. 4.4. (nr lună de la începerea proiectului) 66 .5) în vederea implementării proiectului. (nr lună de la începerea proiectului) Până la….6 CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR Completaţi tabelul de mai jos cu activităţile care sunt previzionate a se realiza (vezi pct..3.

2.7 INDICATORI Se completează valoarea prognozată a indicatorilor relevanţi pentru proiect.8 PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI Nu se completează pentru această competiţie 2. din tabelul de mai jos.9 RELAŢIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE 67 . dar care pot fi semnificativi pentru proiect 2. Rezultat Valoare la începutul perioadei de implementare Valoare la sfârşitul perioadei de durabilitate 0 0 Locuri de munca create datorită proiectului (număr) Locuri de munca menţinute datorită proiectului (număr) Contribuţia privată a solicitantului la proiect (Lei) Cereri de brevete rezultate din proiect (numar) Număr de clienţi 0 0 0 0 0 Puteţi să cuantificaţi şi alte realizări sau rezultate din implementarea proiectului care nu sunt incluse în tabelul de mai sus. INDICATORI Valoare la începutul perioadei de implementare Valoare la sfârşitul perioadei de implementare Realizare Număr echipamente achizitionate ca urmare a proiectului Numar brevete/knowhow/rezultate de cercetare introduse in productie …………….

.12 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI (Se prezintă sustenabilitatea din punct de vedere institutional si financiar.. 2........ după finalizarea acestuia)..................... 2.......... pentru care organizaţia este plătitoare de TVA ? Da □ Nu □ Daca DA vă rugăm să prezentaţi codul de plătitor de TVA pentru activităţile desfăşurate...capacitatea întreprinderii de a susţine financiar pe de o parte implementarea proiectului.TIP DENUMIRE MOD DE RELAŢIONARE PROGRAM STRATEGIE PROIECT ALT DOCUMENT RELEVANT LA NIVEL NAŢIONAL/ REGIONAL 2. -capacitatea întreprinderii de a asigura suportul tehnic.........10 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ Organizaţia este plătitoare de TVA? Da □ Nu □ Există activităţi în cadrul proiectului pentru care solicitaţi finanţare conform prezentei cereri...11 PROIECT GENERATOR DE VENIT Nu se completeza 2.....13 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBRSABILE ASUPRA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să: a) accelereze implementarea proiectului Da □ Nu □ 68 ... administrativ şi uman pentru a implementa rezultatele proiectului................. Se va prezenta: .. ............. pe de altă parte implementarea rezultatelor proiectului..

precum şi editarea sau afişarea de: broşuri. pliante. anunt de presa la inchiderea proiectului cu mentionarea rezultatelor obtinute.2 DEZVOLTAREA DURABILĂ Explicaţi modul în care proiectul contribuie la respectarea principiului privind dezvoltarea durabilă ………… 69 .1 Vă rugăm să explicaţi modul în care proiectul va respecta principiul “poluatorul plăteşte” (dacă este cazul) . pe scurt) 1 2 Durata estimata/ Costuri estimate Perioada 3. Activitatea de informare si publicitate (va rugam descrieţi.Vă rugăm să detaliaţi.14 INFORMARE ŞI PUBLICITATE Prezentaţi detalii privind măsurile propuse de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă (Vor fi incluse urmatoarele tipuri de activitati de informare si publicitate: anunt de presa intr-un ziar regional si/sau local privind inceperea proiectului. ………………………………………………………………………………………………………… b) este esenţială pentru implementarea proiectului Da □ Nu □ Vă rugăm să detaliaţi. panouri.…………………………………………………………………………………………………… 3.……………………………………………………………… 2. etichete etc) Nr.…………………………………………………………………………………………………… . CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ 3.

menţionând orice componentă specifică care arată acest lucru…………………………………………. fie în managementul proiectului.. fie în activităţile.3. 70 .3 EGALITATEA DE ŞANSE Subliniaţi modul în care principiul privind egalitatea de şanse a fost integrată în elaborarea şi implementarea proiectului.

Crt.4 ACHIZIŢII Vă rugăm să completaţi formularul privind programul achiziţiilor: ACHIZIŢII Valoarea estimată (Lei) Data estimată pentru începerea procedurii* Data estimată pentru finalizarea procedurii* Nr. cazare.1 1. indemnizatii) Cheltuieli de deplasare (diurna. a treia lună) de la semnarea acordului de finanţare Vă rugăm luaţi în calcul întreaga perioadă necesară derulării achiziţiilor. lunii (ex. Cheltuieli de personal Cheltuieli salariale (salarii. 4.3. contributii sociale angajator. transport persoane) Cheltuieli pentru dotari care pot intra in categoria 71 . PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI 4. inclusiv întocmirea documentaţiilor de atribuire şi soluţionarea eventualelor contestaţii.9 Cod Denumire cheltuială Valoare cheltuială (lei) 3=4+5 Valoare eligibilă (lei) 4 Valoare neeligibilă (lei) 5 1 2 CHELTUIELI ELIGIBILE 1. Obiectul contractului/Acordului-cadru pentru realizarea proiectulu Procedura aplicată * Se va completa cu nr. 1.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALĂ Valoarea asistenţei financiare nerambursabile (lei) 7=4x0.2 2.

5.2 Instrumente si echipamente TIC Utilaje si echipamente pentru introducerea rezultatelor cercetarii in productie Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale (necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in productie) Aplicatii informatice Licente. transfer tehnologic.1 3. abonamente si cotizatii Taxe de acces la baze de date Abonamente la biblioteci de specialitate Abonamente la publicatii stiintifice 3. achizitia. 3.3 5.1 5.mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar 2.5 4.2 3.4 3.2 4. asistenta tehnologica. testarea si marcarea calitatii) Cheltuieli cu achizitionarea de publicatii.3 3. instruire. certificarea.1 4. 4. cunostinte tehnice nebrevetate Cheltuieli cu achizitia de servicii pentru cercetaredezvoltare-inovare Servicii de cercetare Servicii de consultanta pentru inovare (management.2 5.1 2. protectia si comercializarea drepturilor de proprietate industriala. incercari si testari in laboratoare de specialitate. utilizarea standardelor) Servicii suport pentru inovare (servicii de cercetare de piata. drepturi de utilizare Brevete Marci Know-how.3 72 .

7....2 echipamente....... … ……………. apa. canalizare.5 personalul administrativ Cheltuieli pentru înfiinţare si 8 inregistrare spin-off Cheltuieli pentru procurarea 9 unor materii prime si materiale necesare realizarii proiectului TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE CHELTUIELI NEELIGIBILE 1 Taxa pe valoarea adăugată 6.. servicii postale si de curierat) Intretinere si reparatii de spatii..4 Inchirieri spatii Cheltuieli salariale pentru 7. TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE TOTAL GENERAL (Total buget proiect) (Valoare eligibilă totală) (Valoare neeligibilă totală) (Valoare asistenţă nerambursabilă) 4.1 (comunicatii electronice.... 7...3 salubritate. CRT. energie termica.Cheltuieli pentru informare si publicitate (cu privire la proiect) Cheltuieli generale de 7.. 2 3 ... instalatii Plata utilitatilor (energie electrica. Cheltuiala 1 Cheltuiala 2 .. gaze naturale) 7.. I (I=II+III ) COMPONENTE ALE BUGETULUI PROIECTULUI VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI VALOARE (lei) 73 . administratie Servicii de comunicatii 7.. conform tabelului: NR.2 PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului. utilaje.

2.2 III.2.1 VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ CONTRIBUŢIA ELIGIBILA A SOLICITANTULUI Contribuţia in numerar Contribuţia in natura Nu este cazul III.II III III. principale caracteristici tehnice) 74 .2 5. LISTA ACTIVELOR FIXE CORPORALE DE ACHIZIŢIONAT PRIN PROIECT (Denumire.1 III.

Studii: Instituţia Perioada Grade sau obţinute diplome 7. Experienţa profesională: Institutia Perioada Funcţia Descriere 9. Specializări şi calificări: 13. Nume: 2. 2 pagini pe modelul următor: Funcţia în cadrul Proiectului: 1. max. Membru al asociaţiilor profesionale: 12. Cetăţenie: 5. Titlul ştiinţific: 8. Stare civilă: 6. Lucrări publicate (maxim cinci lucrari): 11. Data şi locul naşterii: 4. Brevete de invenţii (maxim cinci): 10. Prenume: 3.ANEXĂ LA CEREREA DE FINANŢARE CV-urile personalului – echipa proiectului Se va completa pentru personalul care va activa in cadrul proiectului. Experienţa acumulată (inclusiv naţionale/internaţionale: Programul/Proiectul Funcţia managerială) în alte programe/proiecte Perioada Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea. Data completării: Semnătura 75 .

pentru START-UP Contracte de închiriere pentru spaţii/imobile (min.2.A din Ghidul solicitantului Planul de afaceri ( pe CD-ROM) Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului Anexa 3 Anexa 2. precum şi în anul fiscal în curs .5 ani).2.4 Anexa 2.ANEXA 2 A GHIDULUI SOLICITANTULUI LISTA DOCUMENTELOR INSOŢITOARE LA CEREREA DE FINANŢARE ANEXE. Declaraţia de certificare a aplicaţiei Declaratie pe proprie raspundere ca solicitantul nu are mai mult de 20 angajati Certificatul constatator de la Registrul Comerţului Drept de proprietate industrială (de exemplu deţine un brevet) sau are dreptul de utilizare al unui rezultat obţinut din activitatea de cercetare-dezvoltare. anexa Document însoţitor Document însoţitor Declaraţie pe propria răspundere că terenul/imobilul nu face obiectul unui litigiu (unde este cazul) Document însoţitor Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea Anexa 2.5 Document însoţitor RPC 76 .2 eligibile Declaraţie pe proprie răspundere privind ajutoarele de minimis de care a beneficiat pe parcursul precedenţilor doi ani fiscali. Documentele justificative sunt în conformitate cu punctul 9 de la 2. in care sa se specifice ca nu exista clauze in contract care sa afecteze bunurile achizitionate din valoarea grantului (unde este cazul) Titlul de proprietate pentru teren/imobil şi încheiere de intabulare. Nr.3 Anexa 2.1 Document însoţitor Document însoţitor Document însoţitor Document însoţitor Document însoţitor Document însoţitor Document însoţitor Declaraţie pe proprie răspundere că nu a beneficiat de ajutoare de Anexa stat sau ajutoare de minimis acordate pentru aceleaşi costuri 2.

Documentele justificative sunt în conformitate cu punctul 1 de la 2. inclusiv Contul de Profit şi Pierdere ANEXE-pentru SPIN-OFF Drept de proprietate asupra unui brevet sau dreptul de utilizare al unui rezultat obţinut din activitatea de cercetare (know-how.B din Ghidul Solicitantului Solicitantul este proprietarul sau exista acord de functionare intrun spatiu (minim 5 ani) Planul de afaceri ( pe CD-ROM) Adeverinţă din partea instituţei.Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii despre acţionari. Anexa 3 RPC RPC RPC Document însoţitor Document însoţitor Document însoţitor Document însoţitor Document însoţitor 77 . pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.2.2. prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti. capital social Statut şi act juridic de înfiinţare a instituţiei Bilanţurile oficiale pe ultimii 2 ani (sau pe perioada de funcţionare). prototip etc). că directorul de proiect este angajatul unei organizaţii de drept public de cercetare Declaraţie pe propria răspundere (sau cazierul judiciar) a directorului de proiect că nu a fost condamnat în ultimii 3 ani.

când respectiva întreprindere întruneşte condiţiile pentru a fi supusă unei proceduri prevăzute de legislaţia privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. când se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social şi a mai mult de un sfert din capital în ultimele 12 luni. C 244/01. publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. c) pentru întreprinderile de orice forma juridica. bugete speciale. c) nu este îndeplinită. ii) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor.Anexa 2. • Certificăm pe proprie răspundere că firma nu este în dificultate în dificultate. d) Chiar în cazul în care nici una din condiţiile de la a). o firmă este considerată în dificultate când prezintă simultan următoarele simptome: 1) are cifra de afaceri îin scădere. în sensul Liniilor Directoare comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate. afacerile administrate de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare. b). iii) reprezentantul legal a fost condamnat în ultimii 3 ani. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat. şi când mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în decursul ultimelor 12 luni. reglementată prin lege. 78 . b) în cazul unei societăţi în care cel puţin o parte din asociaţi răspund nelimitat de datoriile întreprinderii. bugete locale).2004. prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti.10. aşa cum reiese din evidentele contabile ale societăţii. 2) înregistrează pierderi. şi anume: a) în cazul societăţilor cu răspundere limitată. pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională. iv) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile cerute mai sus. atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu. 1 Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea • Certificăm prin prezenta că firma nu se află în nici una din situaţiile enumerate în continuare: i) în stare de faliment ori lichidare.

pescuit şi acvacultură7. 1 la Tratatul Instituind Comunitatea Europeană. 1 la Tratatul Instituind Comunitatea Europeană. procesarea şi marketingul8 . 10 Se va completa cu majuscule şi fără abrevieri 79 . c.407/2002. d. • Certificăm pe proprie răspundere că nu acţionăm în niciunul din sectoarele: a. Declaraţie pe proprie răspundere. producţia primară a produselor agricole enumerate în Anexa nr. în următoarele cazuri: când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţa de agenţii economici respectivi. Data: (ZI/LUNA/AN) Reprezentantul legal Funcţie Nume şi prenume 10 Semnătura Stampila Nume şi prenume 15 Semnătura Directorul de proiect 7 acoperite de Regulamentul CE nr. sectorul carbonifer9. 9 aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. b. 1. 104/2000 8 produselor agricole listate în Anexa nr.3) acumulează datorii. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri). sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice. 4) fluxul de numerar în scădere. • Certificam pe proprie răspundere că vom utiliza grantul strict pentru activităţile şi costurile precizate în prezenta schema.

2 Declaraţie pe proprie răspundere privind alte ajutoare de stat acordate pentru aceleaşi cheltuieli eligibile Declar că nu am beneficiat de alte ajutoare de stat sau ajutoare de minimis acordate pentru aceleaşi cheltuieli eligibile care fac obiectul prezentei propuneri (titlul proiectului) Declaraţie pe proprie răspundere. Data: (ZI/LUNA/AN) Reprezentantul legal Funcţie Nume şi prenume 11 Semnătura Stampila Nume şi prenume 11 Semnătura Directorul de proiect 11 Se va completa cu majuscule şi fără abrevieri 80 .Anexa 2. sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice. Data: (ZI/LUNA/AN) Reprezentantul legal Funcţie Nume şi prenume 11 Semnătura Stampila Nume şi prenume 11 Semnătura Directorul de proiect 11 11 Valoarea calculată la momentul acordării grantului Se va completa cu majuscule şi fără abrevieri 81 .3 Declaraţie pe proprie răspundere privind cumulul de ajutor de minimis Declar că ajutoarele “de minimis” de care am beneficiat în cursul prezentului an fiscal ____ şi cu doi ani fiscali în urma sunt de : _________.Anexa 2. Sume primite ca ajutor “de minimis”: Nume proiect An fiscal Suma “de minimis” (Euro)11 TOTAL= Declaraţie pe proprie răspundere.

Anexa 2.4 Declaraţie de certificare aplicaţie Confirm că informaţiile incluse în cererea de finanţare cu titlul ..............................................., acronimul .................. şi numărul de înregistrare electronică ........................, precum şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii. De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această declaratie , propunerea ar putea fi respinsa.

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

Data zi...../lună......./an................

(Reprezentant Legal) Funcţia ocupată Nume (litere mari de tipar) Semnătura

82

Anexa 2. 5 Declaraţie privind numărul de angajaţi

Declar că numărul de angajaţi la data depunerii proiectului este de ...... persoane.

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

Data zi...../lună......./an................

(Reprezentant Legal) Funcţia ocupată Nume (litere mari de tipar) Semnătura

83

84

natura capitalului  Activitatea curenta si/sau experienta in domeniul in care se doreste implementarea unui rezultat obtinut dintr-un proiect de cercetare. Scopul şi obiectivele Planului de Afaceri(maxim o pagina) In acest capitol se vor prezenta:  Scopul pentru care se realizeaza planul de afaceri.  Identificarea obiectivelor ce trebuie atinse pe termen mediu corelate cu investiţia propusă prin proiect.Anexa 3 a Ghidului Solicitantului MODEL DE PLAN DE AFACERI Planul de afaceri trebuie sa demonstreze ca initiatorii proiectului au o idee clara a ceea ce isi propun sa realizeze cu identificarea corecta a problemei/nevoii/oportunitaţii. perioada si modalitate de amortizare a investitiei Capitolul II.3. a unui brevet sau a aplicarii unei alte forme de proprietate industriala  O scurta descriere a evolutiei întreprinderii (in cazul start-up-urilor mai vechi de un an)care să cuprindă descrierea produselor/tehnologiilor/proceselor/serviciilor obtinuţe ca urmare a activitaţii de CDI  Experienţa anterioara in operarea unor proiecte similare  Sinteza situaţiei financiare (unde este cazul) Capitolul III. 2.Cercetarea de marketing(tinand cont si de rezultatele implementarii proiectului) In acest capitol se vor prezenta informaţii despre:  Clienţii şi piaţa ţintă a întreprinderii care va cuprinde: o Descrierea pieţei corelata cu pct. conducerea întreprinderii. masurabile. Descrierea întreprinderii şi evoluţia activităţii acesteia (in cazul start-up-urilor care au minim un exercitiu financiar incheiat) In acest capitol se vor prezenta urmatoarele informaţii  Prezentati tipul de proprietate al întreprinderii. Obiectivele sa fie „SMART”(specifice domeniului.2 „Contextul proiectului” din Cererea de Finantare o Marimea actuala a sectorului/industriei in care va desfasurati/va veţi desfasura activitatea(folosiţi date statistice relevante si concise care sa susţina necesitatea implementarii proiectului) 85 . 2. realizabile si corect definite in timp) corelate cu pct.1 „Obiectivul proiectului” din formularul cererii de finantare  Descrierea echipei care va asigura managementul întreprinderii  Descrierea ideii de proiect si cum va fi gestionat de managementul întreprinderii  Surse de cofinantare pentru contribuţia întreprinderii. adecvate proiectului de cercetare propus. Capitolul I.3. Descrierea pieţei de desfacere .

o scurta descriere a obiectivelor de marketing corelate cu obiectivele pe termen mediu ale întreprinderii Strategia de marketing o Strategia de vanzare/distribuţie a produselor o Politica/strategia de preţ pentru rezultatele obtinute prin implementarea proiectului a produselor/tehnologiilor/proceselor/serviciilor.Cum işi desfaşoară activitatea? Produsele/tehnologiile/procesele/serviciile lor sunt rezultatul activităţii de CDI? Cum isi fac promovarea? .Care sunt competitorii indirecti? . marci private.Care este marimea competitorilor? . o Bariere de intrare (brevete. preţul pe care clientul/beneficiarul direct este dispus sa-l accepte o Promovarea produselor/proceselor/serviciilor si relatiile publice .Ce cai specifice de promovare se vor folosi pentru a ajunge la beneficiarul final. pagina web).Costurile pe care le implica promovarea (cat va puteţi permite.De ce materiale va fi nevoie (pliante.Analiza rezultatelor promovării o o o o 86 . Preţurile practicate pe piaţă la produsele/tehnologiile/procesele/serviciile realizate o Identificarea segmentului de piaţăţ ţintă o Trendul pieţei – dimensiunea pieţei si tendinţele de evoluţie Principalii clienţi existenţi/potenţiali Analiza mediului concurenţial care va cuprinde: o Gradul de concurenţă . acţiunile si nivelul concurenţei. brosuri. Se vor analiza urmatorii factori: .Ccare este modul de patrundere al acestora pe piata? Care este cota lor de piata? . procentul din vanzări.factori interni: costul realizarii produselor/tehnologiilor/proceselor/serviciilor.Care sunt produsele/tehnologiile/procesele/serviciile lor fata de cele ale întreprinderii d-voastra? .Mass-media ce va fi utilizată .factori externi: cererea manifestata pe piata. marja de profit urmarita . etc) .Care sunt principalii competitori direcţi? .Mesajul ce va genera efectul dorit . . . tehnologii etc.Cum se evidentiaza calitatile.) Obiectivele de marketing . beneficiile si avantajele noilor produse/tehnologii/procese/servicii realizate faţă de cel al competitorilor.     Tendinţele de evoluţie la nivel national/international in sectorul identificat Caracteristicile specifice ale pietei Aplicatiile in economie a produselor/tehnologiilor/proceselor/serviciilor oferite Se va prezenta contributia rezultatelor investitiei la dezvoltarea sectorului privind nivelul cercetării-dezvoltării-inovării.

Prezentarea proiectului si a rezultatelor pe care acesta le va genera prin realizarea de produse/tehnologii/procese/servicii în cadrul intreprinderii In acest capitol prezentati in detaliu etapele de realizare a proiectului de cercetare ce fac obiectul investitiei propuse prin proiect si impactul implementarii acestora asupra dezvoltarii de noi produse. îmbunătaţită calitatea/rezultatele implementării proiectului(se vor prezenta masurile de imbunatatire continua a calitatii) o Tipuri de asigurari a afacerii necesare Capitolul V. Identificarea riscurilor asociate si a factorilor de limitare a acestora corelate cu pct. Se vor prezenta urmatoarele:  Se va prezenta rezultatul obtinut: dintr-un proiect de cercetare. Se vor corela cu activitatile de cercetare/rezultatele estimate si „Resursele materiale implicate in realizarea proiectului” din formularul cererii de finantare o Materiile prime si materiale necesare implementarii si operationalizarii rezultatelor implementarii proiectului de cercetare o Ponderea materiilor prime şi a materialelor.4. a unui brevet sau a aplicarii unei alte forme de proprietate industriala corelat cu „Justificarea necesitatii implementarii proiectului” din formularul cererii de finantare  Descrierea produsului/tehnologiei/procesului/serviciului obtinut prin implementarea rezultatelor dintr-un proiect de cercetare. 2. brevet sau a aplicarii unei alte forme de proprietate industriala  Datele tehnice ale investitiei – se va tine cont de: o Avizele si acordurile necesare pentru implementare o Utilitatile existente si/sau necesare implementarii proiectului o Descrierea capacitatii start-up-ului/spin-off-ului de a implementa proiectul de investitii corelata cu „Sustenabilitatea institutionala a intreprinderii” din cererea de finantare o Echipamentele/utilajele necesare si capacitatile tehnice de productie.g. local. import) o Sursele de materii prime – se vor prezenta furnizorii principali. procedeele de achizitie. indigen. tehnologii/procese/servicii. Planificarea resurselor umane Acest capitol va cuprinde o descriere detaliata despre: 87 .3 “Riscurile implementarii proiectului” din formularul cererii de finantare  Analiza capacitatii de raspuns a întreprinderii la riscurile identificate si masurile de reducere/contracarare  Analiza SWOT care va evidentia avantajele si beneficiile produselor/tehnologiilor/proceselor/serviciilor rezultate ca urmare a implementarii proiectului si care cuprinde: o Identificarea punctelor tari cu propuneri de dezvoltare/consolidare o Identificarea punctelor slabe cu masuri de eliminare o Identificarea oportunitatilor cu masuri de dezvoltare/fructificare o Anticiparea amenintarilor cu masuri de diminuare/reducere/contracarare Capitolul IV. in funcţie de provenienţă (e. cerinte speciale daca sunt necesare o Cum va fi masurată. controlată.

Informatiile se vor corela cu Activitatile proiectului si Calendarul Activitatilor din Cererea de finantare. De asemenea descrieţi:  Cum este organizata afacerea  Prezentaţi modalitatea de dezvoltare a aptitudinilor/competentelor întreprinderii pentru a fi o entitate inovativă. Politica de resurse umane a intreprinderii si obiectivele declarate  Strategia de dezvoltare a resurselor umane  Analiza cerintelor atat pentru implementarea proiectului cat si pentru perioada de exploatare cu descrierea responsabilitatilor. In analiza sustenabilitatii financiare a investiţiei se va aprecia:  Profitabilitatea financiară a investiţiei determinată prin Valoarea Neta Actualizata (VAN) şi Rata Interna de Rentabilitate (RIR) calculate la valoarea totală a investiţiei. prezentati profilul pentru fiecare post nou creat) Capitolul VI.  Evidenţiaţi efectul stimulator al activităţilor de CD pentru întreprindere. Corelati informatiile din proiectiile financiare cu cele prezentate in celelalte capitole ale planului de afaceri. prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat).  Evidenţiaţi modalitatea prin care întreprinderea va dezvolta activităţi de cooperare cu alte IMMuri din ţară/strainătate. selecţia si integrarea(pentru posturile nou create. Planul financiar La acest capitol detaliati si explicati ipotezele care au stat la baza realizarii previzionarilor pentru perioada de exploatare a proiectului de cercetare. 88 . Capitolul VIII. cu instituţii de cercetare pentru a menţine activitatea inovativă Capitolul VII. Managementul întreprinderii Descrieîi proprietarii întreprinderii si a echipei manageriale. Necesarul de finantare  Destinatia fondurilor cu prezentarea capitolelor de cheltuieli necesare implementarii proiectului  Modul de finantare al proiectului de cercetare  Modalitatea finantarii prin prezentarea unei diagrame Gantt cu alocarea resurselor financiare pe activitatile si subactivitatile proiectului de cercetare pentru perioada de implementare a proiectului. competentelor si abilitatilor necesare  Identificarea necesarului de personal  Se va prezenta organigrama întreprinderii  Prezentaţi nivelul salarial pentru cei implicati atat in activitatea de implementare cât si exploatare a rezultatelor cercetarii  Recrutarea. In elaborarea proiectiilor financiare se va folosi metoda fluxului net de numerar actualizat. Detaliati si explicati fiecare categorie de venituri si cheltuieli. Valoarea totală a investiţiei include totalul costurilor eligibile si neeligibile (inclusiv TVA)  Fezabilitatea/durabilitatea financiară a proiectului. In aceasta metoda valoarea fluxurillor non-monetare (cum ar fi amortizarea şi provizioanele) nu sunt luate in considerare.

841 0. . Proiectul va fi considerat fezabil daca:  Valoarea actualizată netă este pozitivă  Rata Internă de rentabilitate este > 9%  Fluxul net de numerar cumulat (cu finantare nerambursabila) 89 .917 0.rata de actualizare folosită pentru actualizarea fluxului net de numerar este de 9%.708 1 4 7 2 4 0. De asemenea se poate folosi Microsoft Excel pentru a calcula RIR.772 0. generate de exploatarea unei investiţii pe durata vieţii sale economice. Valoarea Coeficientilor de actualizare pentru o rata de actualizare de 9% Anul Coeficient actualizare N0* N** N+1 N+2 N+3 N+4 0.Previziunile financiare vor avea urmatoarea structura:  Proiectia veniturilor/vanzarilor cu prezentarea rationamentul prin care a-ti realizat aceste previzionari  Estimarea elementelor de cost prezentate detaliat (cum s-a ajuns la valorile prezentate pe capitole de cheltuieli)  Intocmirea situatiilor financiare previzionate o Bugetul de venituri si cheltuieli o Tabloul fluxului de numerar pe cele trei componente . şi valoarea actualizată a investiţiei. Durata de recuperarea investiţiei reprezinta numărul de ani necesar fluxurilor viitoare actualizate să acopere integral efortul investiţional. investiţional.Determinarea valorii actualizate nete a fluxului de numerar VAN . Toate proiecţiile vor fi calculate pentru o perioada de 5 ani dupa finalizarea implementării proiectului. financiar  Se vor analiza următorii indicatori de rentabilitate financiară : .Durata de recuperare a investiţiei  Identificarea riscurilor asociate planului financiar – analiza de sensibilitate(analiza a minim 3 variabile critice) Instructiuni de calcul pentru indicatorii de rentabilitate financiară Calculul valorii actualizate nete Valoarea actualizată netă (VAN) reprezintă diferenţa pozitivă sau negativă de valoare între fluxurile de lichidităţi disponibile actualizate.6499 * reprezinta perioada de implementare a proiectului de investitii ** primul an de exploatare a investitiei Valoarea actualizată netă poate fi calculată folosind tabele şi foi de calcul tabelar precum Microsoft Excel.Rata internă de rentabilitate RIR . Rata internă de rentabilitate (RIR) reprezinta rata de actualizare la care VAN =0.operational.

pe întreaga perioada analizată să fie pozitiv. 90 .

recunoasterea reciproca. cu modificarile si completarile ulterioare. nediscriminarea. Beneficiarii care se incadreaza in prevederile art. in proportie de mai mult de 50%. din fonduri comunitare si/sau de la bugetul de stat. in contextul gestionarii eficiente a fondurilor comunitare. in proportie 50% sau mai putin din fonduri comunitare si/sau de la bugetul de stat.Anexa 4 a Ghidului Solicitantului INSTRUCTIUNI DE ACHIZITII PENTRU BENEFICIARII OPERATORI ECONOMICI PRIVATI AI PROGRAMULUI OPERATIONAL SECTORIAL „CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” 1. c) . proportionalitatea si transparenta. pentru a garanta un mediu concurential in procesul atribuire a contractelor de achizitie cofinantate din aceste fonduri. 9 alin.  valoarea estimata a contractului este mai mica sau egala cu echivalentul in lei a 5 000 000 euro. din fonduri comunitare si/sau de la bugetul de stat. 8 (autoritati contractante) sau respectiv in prevederile art. Cumulativ:  contractul este finantat in mod direct. Procedura de urmat Una din procedurile de achizitie prevazute de OUG nr.Domeniu de aplicare In vederea asigurarii respectarii principiilor fundamentale ale Tratatului de instituire a Comunitatii Europene precum si a celor care decurg din acestea precum egalitatea de tratament. c¹) din OUG 34/2006. 34/2006. au obligatia de a respecta prevederile legislatiei nationale in domeniul achiziţiilor publice. Tip Contract Contract de LUCRARI Conditii* Cumulativ:  contractul este finantat in mod direct. 1 lit.  contractul este finantat in mod direct.  valoarea estimata a contractului este mai mare decat echivalentul in lei a 5 000 000 euro. in proportie de mai mult de 50%. a fost necesara elaborarea unor instructiuni care reglementeaza achizitiile cofinantate din fonduri comunitare. Prezentele instructiuni sunt obligatorii pentru beneficiarii POS CCE care nu intra sub incidenta prevederilor OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. care nu intra sub incidenta legislatiei nationale si/sau comunitare privind achizitiile publice. cu modificarile si completarile ulterioare Se aplica prezentele instructiuni Se aplica prezentele instructiuni 91 .

Contractul de FURNIZARE Cumulativ:  contractul este finantat in mod direct. Una din procedurile de achizitie prevazute de OUG nr. in proportie 50% sau mai putin din fonduri comunitare si/sau de la bugetul de stat.  valoarea estimata a contractului este mai mica sau egala cu echivalentul in lei a 200 000 euro.  valoarea estimata a contractului este mai mare decat echivalentul in lei a 2 000 000 euro. in proportie de mai mult de 50%. 34/2006.Contractul de SERVICII Cumulativ:  contractul este finantat in mod direct. in proportie de mai mult de 50%. Cumulativ:  contractul este finantat in mod direct. in proportie de mai mult de 50%. in proportie de mai mult de 50%. din fonduri comunitare si/sau de la bugetul de stat.  valoarea estimata a contractului este mai mica sau egala cu echivalentul in lei a 2 000 000 euro.  contractul este finantat in mod Se aplica prezentele instructiuni direct. in proportie 50% sau mai putin din fonduri comunitare si/sau de la bugetul de stat . din fonduri comunitare si/sau de la bugetul de stat.  valoarea estimata a contractului este mai mare decat echivalentul in lei a 200 000 euro. cu modificarile si completarile ulterioare Cumulativ: Se aplica prezentele instructiuni  contractul este finantat in mod direct. 92 . din fonduri comunitare si/sau de la bugetul de stat. Una din procedurile de achizitie prevazute de OUG nr. 34/2006. din fonduri comunitare si/sau de la bugetul de stat. cu modificarile si completarile ulterioare Se aplica prezentele instructiuni  contractul este finantat in mod Se aplica prezentele instructiuni direct.

in mod similar. de reguli.  recunoasterea reciproca. cand valoarea achizitiei nu depaseste echivalentul in lei a 15 000 euro pentru fiecare achizitie de produse. trebuie avute in vedere urmatoarele principii:  nediscriminarea. lucrărilor oferite în mod licit pe piaţa Uniunii Europene. echivalente cu cele solicitate la nivel naţional. urmarindu-se asigurarea profesionalismului. de la data intrarii in vigoare a modificarilor actelor normative respective.  tratamentul egal.* Orice modificare a pragurilor valorice si/sau a conditiilor prevazute de legislatia nationala privind achizitiile publice (art.  proportionalitatea. Se va urmari 93 . a altor documente. emise de autorităţile competente din alte state. Prin exceptie de la procedura reglementata de prezentele instructiuni. obiectul contractului si cerintele solicitate a fi îndeplinite. prin stabilirea si aplicarea. Prin recunoaştere reciproca se intelege acceptarea produselor. Prin transparenta se intelege aducerea la cunostinta publicului a tuturor informatiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire in special cu privire la oportunitatea de participare la procesul de achizitie. certificatelor. Prin nediscriminare si tratament egal se intelege asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale.POS CCE . Prin eficienta utilizarii fondurilor publice reprezintă aplicarea procedurilor de atribuire competitionale si utilizarea de criterii care să reflecte avantajele de natura economica ale ofertelor in vederea obtinerii raportului optim intre calitate si pret. Prin asumarea raspunderii se intelege determinarea clara a sarcinilor si responsabilitatilor persoanelor implicate in procesul de achizitie. la elementele documentatiei de atribuire precum si la rezultatul procedurii. servicii sau lucrari. Prin proportionalitate se intelege asigurarea corelatiei intre necesitatea beneficiarului. impartialitatii şi independentei deciziilor adoptate pe parcursul derularii acestui proces. lucrari sau produse in cadrul proiectelor co-finantate prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice. 8 din Directiva 18/2004) va modifica. cerinte si criterii identice pentru toti operatorii economici. a diplomelor. astfel incat oricare dintre acestia sa poata participa la procedura de atribuire si sa beneficieze de sanse egale de a deveni contractanţi. serviciilor.  eficienta utilizarii fondurilor publice. beneficiarii privati au dreptul de a achizitiona direct produse. 9 din OUG 34/2006) sau de legislatia comunitara pe care o transpune aceasta (art.  transparenta. 2.Principii Pe parcursul intregului proces de achizitie. Prezentele instructiuni nu se aplica pentru atribuirea contractelor care au ca obiect cumpararea sau inchirierea de bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. precum şi a specificaţiilor tehnice. la adoptarea oricarei decizii. conditiile de aplicare din prezentele instructiuni. servicii sau lucrari. pe parcursul procedurii de atribuire. Nerespectarea prezentelor instructiuni atrage neeligibilitatea totala sau partiala a cheltuielilor aferente achizitiei de servicii.

Etapele procedurii de achizitie Procedura de achizitie reprezinta o succesiune de etape.elaborarea si trimiterea invitatiei de participare la cel putin 3 potentiali ofertanti (optional mai mic daca exista un numar limitat de ofertanti pentru produsul/serviciul respectiv) .stabilirea clauzelor contractuale generale . dupa parcurgerea carora se obtine produsul sau dreptul de utilizare a acestuia.stabilirea criteriului de atribuire Anuntul de intentie/invitatia de . .existenta unor legaturi. . au relatii contractuale de orice natura cu unul dintre ofertanti).elaborarea caietului de sarcini atribuire . 1 Etapa Programarea achizitiei 2 Operatiunea .eliminarea situatiilor care ar putea genera conflicte de interese respectiv situatiile in care interesele de natura patrimoniala sau nepatrimoniala a persoanelor fizice sau juridice implicate in procesul de achizitie ar putea influenta desfasurarea procedurii si adoptarea deciziilor de pe parcursul acesteia.elaborarea si publicarea anuntului de intentie intr-un ziar participare local/national . ca urmare a atribuirii unui contract de achizitie.alegerea procedurii (conform OUG 34/2006/instructiuni) Elaborarea documentatiei de . . declaratie care se va atasa la dosarul de achizitie. serviciul sau lucrarea.un ofertant este intreprindere partenera sau legata cu unul sau mai multi ofertanti participanti la aceeasi procedura de achizitie. Sunt considerate situatii care genereaza conflict de interese: . de natura celor mentionate mai sus. fac parte din consiliul de administratie/supervizare/organul de conducere al unuia dintre ofertanti. actionari ai beneficiarului/ofertantului care fac parte din consiliul de administratie/ supervizare/organul de conducere al ofertantului/beneficiarului). Atat beneficiarul cat si fiecare dintre ofertanti va consemna intr-o declaratie scrisa ca nu se afla in niciuna din situatiile care genereaza conflict de interese.identificarea necesitatii . 3.existenta unor legaturi intre persoanele care participa la evaluarea ofertelor si ofertanti (Ex:detin 25% sau mai mult din partile sociale/actiunile din capitalul unuia dintre ofertanti. .punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire 3 94 .existenta unor legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia (Ex: actionariat comun. daca este cazul.beneficiarul este intreprindere partenera sau legata cu unul sau mai multi ofertanti participanti la procedurile de achizitie derulate de acesta. intre beneficiar/ofertanti si subcontractantii acestora.estimarea valorii .

depunerea ofertei financiare si tehnice in plicuri inchise). tehnice si financiare care permit descrierea obiectiva a obiectului contractului de achizitie si pe baza caruia un potential ofertant isi va elabora oferta. .) si formalitati care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire.evaluarea ofertelor . Documentatia de atribuire va cuprinde cel putin urmatoarele elemente: . . cerintele tehnice aferente prevazute in cererea de finantare. .cu referire la cerintele. .4 Derularea procedurii . la estimarea valorii bunurilor/serviciilor/lucrarilor care vor face obiectul achizitilor. Este interzisa divizarea achizitiilor de bunuri/servicii/lucrari in mai multe proceduri de atribuire de valoare mai mica in vederea incadrarii sub pragurilor stipulate de lege si de prezentele instructiuni.1 .informaţii referitoare la clauzele contractuale generale. date de contact.instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice si a celei financiare (ex. mijloace de comunicare). Programarea achizitiei Beneficiarul va stabili achizitiile necesare si calendarul acestora in conformitate cu obiectivele si activitatile proiectului co-finantat din POS CCE si va lua in calcul.deschiderea ofertelor .semnarea contractului 5 Atribuirea contractului 3. 95 . se va urmari mentinerea concordantei dintre datele tehnico-financiare ale bunului/serviciului/lucrarii care face obiectul achizitiei cu datele tehnico-financiare din proiectul co-finantat din POS CCE. prescriptiile si caracteristicile tehnice ale acestora. sursă.primirea si inregistrarea ofertelor . in special a caietului de sarcini.comunicarea rezultatului procedurii catre ofertanti . Caietul de sarcini reprezinta descrierea obiectivă a produselor.informatii cu privire la criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare (oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic sau pretul cel mai scazut) .caietul de sarcini.2 Elaborarea documentatiei de atribuire Documentatia de atribuire reprezinta acele documente care contin cerinte formale. In functie de valoarea estimata se va alege procedura ce urmeaza a fi aplicata respectiv OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau prezentele instructiuni.instructiuni privind datele limita care trebuie respectate (pentru depunerea ofertelor etc. La elaborarea documentatiei de atribuire.informatii generale privind beneficiarul (adresa. 3. Se interzice definirea în caietul de sarcini a unor specificaţii tehnice care indică o anumită origine. precum si cu privire la perioada minima de valabilitate a ofertelor.elaborarea procesului-verbal de evaluare a ofertelor si de adjudecare a ofertei castigatoare . Modalitatea de punere la dispozitie a documentatiei de atribuire va fi mentionata in anuntul de intentie/ invitatia de participare. serviciilor sau lucrarilor necesare beneficiarului.

Anuntul de intentie si invitatia de participare vor avea acelasi continut. produsele. Ofertantii sunt obligati sa-si mentina ofertele valabile pe perioada specificata in documentatia de atribuire. serviciile sau lucrarile care fac obiectul procedurii de achizitie respectiva. mentionat in anuntul de intentie si invitatia de participare va fi stabilit astfel incat sa să permita intocmirea de oferte fundamentate tehnic si financiar. 3. Prin potential ofertant se intelege un operator economic. o licenţă de fabricaţie. un procedeu special. vor fi elaborate in baza documentatiei de atribuire si vor stipula principalele reguli de participare precum si modalitatea de punere la dispozitie a documentatiei de atribuire. Criteriul de atribuire reprezinta criteriul stabilit in documentatia de atribuire si preluat in anuntul de intentie si invitatia de participare in baza caruia va fi atribuit contractul de achizitie. sa aprobe propunerea de adjudecare. Termenul limita pentru depunerea ofertelor.producţie. sa anunte ofertantul castigator si sa semneze contractul. caracteristicile calitative si tehnice. 96 . persoana fizica/juridica. care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. un brevet de invenţie. Criteriul oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic presupune stabilirea ca oferta castigatoare a ofertei care a intrunit cel mai mare punctaj prin aplicarea ca factori de evaluare alaturi de pret si a altor elemente precum costurile de functionare. o marcă de fabrică sau de comerţ. Aceasta perioada trebuie sa fie suficienta pentru a permite beneficiarului sa examineze ofertele.3 Anuntul de intentie/invitatia de participare Dupa finalizarea documentatiei de atribuire beneficiarul va publica un anunt de intentie intr-un ziar local/national si va transmite concomitent invitatii de participare la cel putin 3 potentiali ofertanti (optional mai mic daca exista un numar limitat de ofertanti pentru produsul/serviciul respectiv). Sistemul de factori de evaluare ales trebuie sa cuprinda factori obiectivi privitori numai la oferta si nu cerinte legate de potentialii ofertanti. Criteriul poate fi oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic sau pretul cel mai scazut. de drept public sau privat care ofera in mod licit pe piata. servicii de asistenta tehnica etc. raportul cost/eficienta. potrivit domeniului sau de activitate.

Valoarea contractului dupa majorare nu trebuie sa afecteze incadrarea initiala in procedurile OUG 34/2006. Valoarea contractului poate fi majorata cu maxim 20% din valoarea initiala a contractului. astfel incat sa se permita implementarea proiectului in conformitate cu datele din contractul de finantare. service. contul in care se vor face platile. punere in functiune. Contractul trebuie sa fie incheiat in forma scrisa in doua exemplare originale. daca oferta corespunde. obiectul. Daca ofertantul castigator nu semneaza contractul in termenii stabiliti.3.Ofertele primite vor fi considerate conforme daca sunt compatibile din punct de vedere al valorii. 3. garantii. termene clare şi ferme pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/ execuţia lucrărilor. standarde de calitate. in acelasi timp.  Prin actul aditional nu se pot face modificari care afecteaza fundamental termenii documentatiei de atribuire.  Orice modificare care prelungeste durata de executie a contractului trebuie facuta astfel incat implementarea si platile finale sa fie realizate inaintea expirarii contractului de finantare in cauza. Daca in contractul de achizitii se face referire la una sau mai multe cheltuieli neeligibile.  Modificarile nu pot viza valoarea initiala a contractului decat daca aceasta posibilitate este prevazuta expres in documentatia de atribuire. Contractul trebuie sa fie valabil pe o perioada suficient de mare. Contractul trebuie sa mentioneze datele de identificare a celor doua parti semnatare. beneficiarul trebuie sa le inregistreze in ordinea primirii acestora. semnat de ambele parti.5 Atribuirea contractului de achizitie Beneficiarul va comunica rezultatul procedurii de atribuire. montaj. beneficiarul poate sa incheie contractul cu ofertantul cu punctajul imediat urmator. performantelor tehnice si al obiectului acestora cu cerintele mentionate in caietul de sarcini . cu documentele anexate acestuia si cu graficul de implementare tehnico-financiara a proiectului. stampilat si datat. catre toti ofertantii care au participat la procedura. ele neputand fi solicitate prin cererile de rambursare.  Scopul actului aditional trebuie sa fie strans legat de natura proiectului din contractul initial. ora si locatia specificate in anuntul de intentie/invitatia de participare. respectiv prezentele instructiuni. beneficiarul finantarii prin POS CCE trebuie sa suporte din surse proprii aceste cheltuieli. receptie.4 Derularea procedurii La primirea ofertelor. Ofertele vor fi deschise la data. Vor intra in evaluarea tehnica si financiara numai acele oferte depuse in termen . valoarea si durata contractului. Vor fi prevazute in mod expres conditii referitoare la livrare. Beneficiarul va alege oferta castigatoare conform criteriului de atribuire mentionat in documentatia de atribuire si va intocmi procesul verbal de adjudecare a contractului in care va motiva rezultatul procedurii. Ofertele trebuie defalcate pe componentele si preturile acestora. sau poate relua procedura de achizitie in aceleasi conditii. etc. Modificarea contractelor de achizitii este permisa cu respectarea urmatoarele conditii:  Modificari la contract se pot face doar in perioada de executie a contractului si nu au efect retroactiv. 97 .

Achizitiile directe de produse. crt 1 DOCUMENTE MINIME ALE DOSARULUI DE ACHIZITII Anuntul de intentie si invitatia de participare Achizitii de Lucrari Bunuri Servicii    2 Dovada publicarii intr-un ziar local/national si dovada transmiterii invitatiei de participare la cel putin 3 potentiali ofertanti (optional mai mic daca exista un numar limitat de  ofertanti pentru produsul/serviciul respectiv) Documentatia de atribuire Oferte originale adresate beneficiarului     3 4     5 Procesul-verbal de evaluare a ofertelor si de adjudecare a  ofertei castigatoare Dovada comunicarii catre ofertanti a rezultatului procedurii Contractul de achizitie   6    7    8 Declaratii ofertanti si beneficiar privind conflictul de  interese   98 . aferente proiectelor cofinantate prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice. 4 Dosarul de achizitie Pentru achizitiile de servicii. se considera a fi contract de achizitie. un Dosar de achizitii. beneficiarii privati ai Programului sunt obligati sa creeze si sa pastreze pentru fiecare achizitie in parte. servicii sau lucrari (cand valoarea achizitiei nu depaseste echivalentul in lei a 15. lucrari sau produse. derulate in baza prezentelor instructiuni. In aplicarea prezentelor instructiuni beneficiarul va organiza procedura de atribuire astfel incat sa asigure un management financiar riguros in utilizarea fondurilor publice aferente achizitiilor respective urmarind obtinerea raportului optim intre calitate si pret si indeplinirea corespunzatoare a conditiilor prevazute de contractul de finantare. care va contine cel putin urmatoarele documente: Nr. servicii sau lucrari) se realizeaza pe baza de document justificativ (factura) care. in acest caz.000 Euro pentru fiecare achizitie de produse.

Autoritatii de Certificare si Plata. Autoritatii de Audit. Comisiei Europene sau oricarui alt organism abilitat să verifice sau să realizeze controlul/auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale. 99 . Organismului Intermediar.Toate documentele care deriva din procesul de achizitie vor fi pastrate de catre Beneficiar timp de 3 ani de la inchiderea POS CCE si vor fi puse la dispozitia Autoritatii de Management.

1828/2006 din decembrie 2006. spoturi radio-TV. Regulamentului CE Nr. însoţite de menţiunea „Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională”. valoarea plăţilor efectuate. valoarea totală a proiectului conform contractului de finanţare. Neîndeplinirea acestor obligaţii are drept consecinţă efectuarea unor corecţii financiare. pliante. Reguli generale – cerinţe pentru toate proiectele Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. Publicaţiile trebuie să includă obligatoriu pe ultima copertă: titlul programului. broşuri. editorul materialului.minind. www. valoarea alocării financiare nerambursabile acordate conform contractului de finanţare (din FEDR şi eventual din bugetul naţional). 7 lit.Anexa 5 a Ghidului Solicitantului MĂSURILE DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE Se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului CE Nr. newsletters. bannere. 1083/2006 privind normele generale asupra Fondurilor Structurale.ro. 1. autocolante. electronic sau în orice alt mod: numele beneficiarului. următoarele date să fie publicate. www. sigla Guvernului României. Publicaţiile tipărite care sunt realizate în cadrul proiectului trebuie să menţioneze obligatoriu titlul programului/proiectului. 1828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului CE Nr. website-uri. Beneficiarii vor utiliza indicaţiile tehnice menţionate in Manualul de identitate vizuală (disponibil pe website-urile www. sigla „Instrumente Structurale 2007-2013” elaborată de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale. 1080/2006 al Parlamentului şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională ce definesc măsurile de informare şi publicitate privind operaţiunile finanţate din instrumente structurale. 1083/2006 şi a Regulamentului Nr. titlul proiectului. Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista beneficiarilor în conformitate cu prevederile art. precum şi participarea Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” pe prima şi ultima copertă. materiale promoţionale sau orice alte materiale prin care este promovat proiectul şi rezultatele acestuia. inserţii în presa scrisă.ancs. 100 . Beneficiarii sunt obligaţi să utilizeze pentru toate produsele de comunicare realizate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” . precum şi mentiunea Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. contribuţia proprie a beneficiarului.ro) Beneficiarii au obligaţia să deţină un dosar (în format tipărit şi/sau electronic) în care vor fi înregistrate toate documentele şi produsele aferente activităţilor de informare şi publicitate desfăşurate. Beneficiarul este de acord ca odată cu acceptarea finanţării. d din Regulamentul de Implementare al Comisiei (CE) nr. comunicate de presă. în conformitate cu cele declarate în cererea de finanţare.fonduri-ue. standuri expoziţionale.ro. Prin produse de comunicare se înţelege: fluturaşi. afişe. sigla Uniunii Europene.

homepage).5m x 0. Bannerele expuse în acţiunile proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” vor avea inscripţionate titlul proiectului. Website-urile dezvoltate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” vor menţiona participarea Uniunii Europene pe pagina principală a acestuia (i. Beneficiarii sunt obligaţi să asigure o informare transparentă şi corectă a mass-media asupra proiectului finanţat prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. b) 4 m x 1. precum şi date de contact pentru obţinerea mai multor informaţii la cerere. acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant care să conţină următoarele elemente informative obligatorii: mentiunea Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. Dimensiunile recomandate pentru bannere. chiar la locaţia proiectului. Reguli specifice pentru proiecte de lucrări şi achiziţii de bunuri 2.1 Reguli aplicabile pe perioada implementării proiectului Beneficiarii proiectelor de investiţii în infrastructură (lucrări de construcţii. 2. sigla „Instrumente Structurale 2007-2013” şi sigla Uniunii Europene.8m pentru o sală cu o capacitate de maxim 100 de persoane.e. citatul „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” . Beneficiarul este obligat să anunţe prin comunicate / anunţuri de presă începerea şi încheierea activităţilor din proiect. când este posibil. Ele pot fi plasate în orice alt loc considerat potrivit din punct de vedere al vizibilităţii Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent si vor fi expuse pe perioada implementării proiectului şi încă cel mult 6 luni după încheierea acestuia. 101 . sunt: a) 2.2 m pentru o sală mai mare sau în exterior. modernizare. Beneficiarul va stabili dimensiunile optime astfel încât să asigure vizibilitatea maximă pentru mentiunea "Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” cât şi a contribuţiei financiare a Uniunii Europene. Dimensiuni recomandate: 90x50 mm. reabilitare. sigla Guvernului. Publicaţiile vor include de asemenea datele de contact ale AM POS CCE / OI relevant (după caz). de către cei interesaţi. proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. sloganul „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”. sigla Guvernului. la locaţia / în apropiere de locaţia proiectului.data publicării. sigla „Instrumente Structurale 2007-2013” şi sigla Uniunii Europene. titlul proiectului/ investiţiei. mentiunea Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. extindere) şi/sau achiziţia de bunuri. În cazul achiziţiilor de echipamente. pentru care valoarea contribuţiei publice depăşeşte 500 000 de euro sunt obligaţi să monteze panouri pentru toată durata de implementare a proiectului. Panourile care anunţă co-participarea Uniunii Europene la finanţarea unui proiect vor fi instalate întrun loc vizibil.

102 . cu excepţia ca la punctul h) trebuie să figureze valoarea proiectului la finalizare. suma suprafeţelor ocupate de informaţiile precizate la punctele a. Cel puţin 25% din suprafaţa panoului va fi consacrată participării Comunităţii. extindere) sau de achiziţii de bunuri pentru care valoarea contribuţiei publice depăşeşte 500 000 de euro sunt obligaţi ca la cel mult 6 luni de la încheierea proiectului să monteze plăci permanente prin care se vor face cunoscute acţiunile Uniunii Europene. Dimensiuni recomandate 3000 mm x 2000 mm. d) Numele fondului din care se acorda cofinanţarea. modernizare. reabilitare.2 Reguli aplicabile după încheierea proiectului Beneficiarii proiectelor de investiţii în infrastructură (lucrări de construcţii. respectiv Fondul European de Dezvoltare Regională e) Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” f) Sloganul „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” g) Titlul proiectului h) Valoarea contribuţiei comunitare şi valoarea contribuţiei Guvernului României conform contractului de finantare i) Beneficiarul proiectului Dintre acestea. Plăcile permanente trebuie să îndeplinească aceleaşi caracteristici tehnice şi de informaţii ca şi panourile. 2. şi în mod specific va cuprinde: a) sigla Uniunii Europene b) sigla Guvernului c) sigla „Instrumente Structurale 2007-2013”. d şi f trebuie sa fie cel puţin 25% din suprafaţa panoului.Numărul şi dimensiunile panourilor trebuie să corespundă anvergurii proiectului şi trebuie să fie suficient de vizibile astfel încât cei care trec pe lângă ele să le poată citi şi să înţeleagă natura proiectului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful