º…V>Æý‡… çÜÓ^èle™èl¯]l$ H {ç³Ð]l*×êÌZÏ MöË$Ýë¢Æý‡$?

{§ýlÐ]l糧éÆ>¦Ë$

MýS…sôæ GMýS$PÐ]lV> E…sêƇ¬.

ï³yýl¯]l…: {ç³Ð]l*×æ ÐO lð Ô>ËÅ…Oò³ MýSÍW…_¯]l º-Ìê-°² ³ï yýl¯]l… A…sêÆý‡$.
{ç³Ð]l*×êË$:
dyne 1N
;
= 1Pascal
cm 2 m 2

z

z

z
z

z

z
z

z
z

Ð]lÜç $¢Ðl] #Ë ÐO lð Ô>ÌêÅ°² ™èlWYõÜl¢ ³ï yýl¯]l… ò³Æý‡$VýS$™èl$…¨. M>ºsìæt
º$Ìñær
Ï $Ï, Üç *¨, §ýlº¾×æ…, MýS†¢ Ð- l] …sìæ Ð- l] Üç- $¢Ð- l] #Ë- Eç³Ç™èlÌê˯]l$
¯]l$¯]l$ç³#V> ™èlĶæ*-Ƈý $ ^ólÝë¢Æ- ‡ý $. ©°Ð]lËÏ ³ï yýl¯]l… ò³Æý‡$VýS$™èl$…¨.
Ðé™éÐ]lÆý‡×æ ³ï yýl¯- é-°² MýS¯]l$MøPÐ]lyé°MìS Eç³Äñæ*W…^ól ¿êÆý‡Ñ$†°
"sêÇòÜÍÏ' (Tori celli) MýS¯]l$Vö¯é²yýl$. D ¿êÆý‡Ñ- $-†Ì- Z ´ë§ýlÆý‡
Ýë°² Eç³Äñæ*WÝë¢Æ‡ý $.
Ý뫧éÆý‡×æ Ðé™éÐ]lÆý‡×æ ³ï yýl¯]l… 76 òÜ….Ò$.Ë ´ë§ýlÆý‡Üç Ð]l$sêt°MìS
Üç Ð]l*¯]l…V> E…r$…¨.
JMýS {糧ólÔ¶æ…ÌZ ¿êÆý‡Ñ$†ÌZ° ´ë§ýlÆý‡Üç Ð]l$rt… JMóSÝëÇ ™èlWY™ló ..
A¨ Æ>»ZÄôæ$ ™èl$¸ë¯]l$¯]l$ ™ðlÍĶæ$gôæÜç $¢…¨. JMýSÐólâ¶æ ´ë§ýlÆý‡Üç
Ð]l$rt… {MýSÐ]l$…V> ™èlVýS$Y™lè $…sôæ D
- Üç …MóS™- lè … Æ>»ZÄôæ$ Ð]lÆ>Û°²
çÜ*_çÜ$¢…¨.
™èlWY¯l] ´ë§ýlÆý‡Üç Ð]l$rt… {MýSÐ]l$…V> ò³Æý‡$VýS$™èl$…sôæ.. B {糧ólÔ¶æ…ÌZ
Ð]l*ǯ]l Ðé™éÐ]lÆý‡×æ ³ç ÇíÜ™¦ lè $Ë$ Ý뫧éÆý‡×æ Ýë¦Æ‡¬° ^ólÆý‡$Mö…r$
¯é²Ä¶æ$° AÆý‡…¦ ^ólÜç $-Mø-Ðl] ^- lè $a.
±sìæ™ø ³ç ° ^ólõ- Ü ¿êÆý‡Ñ$† G™èl$¢ 10 ¯]l$…_ 11 Ò$rÆý‡$ÏV> E…sôæ,
BËPàÌŒæ™ø ³ç °^ólõÜ ¿êÆý‡Ñ$† G™èl$¢ 13.6 Ò$rÆý‡$Ï E…r$…¨.
Ðé™éÐ]lÆý‡×æ ³ï yýl¯]l… ™ðlË$çÜ$MøÐ]lyé°MìS Eç³Äñæ*W…^ól C™èlÆý‡
¿êÆý‡Ñ$™èl$ÌZÏ Ð]l¬QÅOÐlð $¯]lÑ& fortin's ¿êÆý‡Ñ$†, A¯é{Æý‡¦ ¿êÆý‡
Ñ$†.
¿¶æ*Ñ$ Eç³Ç™èlË… ¯]l$…_l G™èl$¢MSý $ Ððlâ¶æ$¢…s- æô Ðé™éÐ]lÆý‡×æ ³ï yýl¯]l…
™èlVýS$Y™èl$…¨.
A§ól Ñ-§« lý …V> ÌZ™èl$MýS$ Ððlâ¶æ$¢…sôæ ³ï yýl¯]l… ò³Æý‡$VýS$™èl$…¨.
{§ýlÐ]l³ç §éÆ>¦Ë Ð]lËÏ MýSÍ- V- Só ³ï yýl¯]l…:
P = hdg
h = {§ýlÐ]l糧éÆ>¦Ë

z

G™èl$¢
d = {§ýlÐ]l糧éÆ>¦Ë Ýë…{§ýl™èl
g = ¿¶æ*Ñ$ VýS$Æý‡$™èlÓ ™èlÓÆý‡×æ… (acceleration due to gravity)
Üç Ð]l*¯]l œç $¯]l³ç ÇÐ]l*×æ…, G™èl$¢Ë$¯]l² Ð]lÊyýl$ ´ë{™èlÌ- ZÏ Ð]lÆý‡$çÜV>
´ë§ýlÆý‡Üç …, ±Æý‡$, BËPàÌŒæ˯]l$ °…´ëÆý‡$. D ´ë{™èlËMýS$
Æý‡…{«§« éË$ ^ólõÜ.¢ . ´ë§ýlÆý‡Üç … ™ö…§ýlÆý‡V>, ±Æý‡$ Mö…™èl BËçÜÅ…V>,
BËPàÌŒæ ^éÌê BËçÜÅ…V> B ´ë{™èlË ¯]l$…-_ ºÄ¶æ$rMýS$ Ñyýl$
§ýlËÐ]l#™éƇ¬. G…§ýl$MýS…sôæ ´ë§ýlÆý‡Üç Ýë…{§ýl™èl, ±sìæ Ýë…{§ýl™èl
MýS…sôæ GMýS$PÐ]lV>, D Æð‡…sìæ Ýë…{§ýl™èlË$ BËPàÌŒæ Ýë…{§ýl™èlË

´ëçÜPÌŒæ °Ä¶æ$Ð]l$… (Pascal's law):
z JMýS {§ýlÐ]l…Oò³ MýSÍW…_¯]l ³
ï yýl¯]l… A°² ¼…§ýl$Ð]l#Ë ÐO lð ³ç N
çÜÐ]l*¯]l…V> Ñ¿¶æh™èlÐ]l$-Ð]l#™èl$…¨.
z Brahma Press A-¯ló ³
ç ÇMýSÆý‡… ³ç °^ólÄ- æ¶ $-ylý …ÌZ ´ëçÜPÌŒæ °Ä¶æ$
Ð]l*°² Ðéyýl™éÆý‡$. D ³ç ÇMýSÆ>°² Eç³Äñæ*W…_ ºrtË$ Ìôæ§é
M>W™é˯]l$ Pack ^ólÝë¢Æý‡$.
z òO ßæ{yéÍMŠS {»ôæMŠS, òO ßæ{yéÍMŠS ³
ç …ç³# (»ZÆý‡$ ³ç …ç³#Ë$), GƇ¬-ƇŠ {»ôæMŠS,
BsZ Ððl$çÜÆ- ‡Š , {õܵĶæ$Æý‡$Ï Ð- l] …sìæÑ- ´ëçÜPÌŒæ °Ä¶æ$Ð]l$… B«§éÆý‡…V>
³ç ° ^ólÝë¢Æ‡¬.
BÇPÐðl$yìl‹Ü çÜ*{™èl…:
z JMýS œ
ç $¯]l³ç §éÆ>¦°² {§ýlÐ]l³ç §éÆý‡…¦ ÌZ ´ë„ìSMýS…V> Ìôæ§é Üç …ç³NÆý‡…~ V>
E…_¯]l³ç šyýl$ A¨ MøÌZµÆ‡¬¯]l ¿êÆ>°-MSì Üç Ð]l*¯]l {§ýlÐ]lÅÆ>Õ°
ç³MýSPMýS$S ™öËWçÜ$¢…¨.
z BÇPÐðl$yìlÜ
‹ Üç *{™é¯]l$²ç³Äñæ*W…_ ³ç §éÆ>¦Ë Üç Ó^èle™èl¯]l$ MýS¯]l$
MøPÐ]l^èl$a.
z º…V>Æý‡… Ü
ç Ó^èle™èl¯]l$ M>ÅÆý‡sŒæ A¯ól {ç³Ð]l*×êÌZÏ MöË$Ýë¢Æ‡ý $.
1 M>ÅÆð‡sŒæ = 280 Ñ$.{V>
z Ô¶æ$§ýlÐO® lð $¯]l º…V>Æý‡… Ô¶æ$§ýl™® lè Ó… 24 M>ÅÆð‡r$Ï. M>° B¿¶æÆý‡×êË
MøçÜ… Eç³Äñæ*W…-^ló º…V>Æý‡… Ô¶æ$§ýl™® lè Ó… 22 M>ÅÆð‡r$Ï.
z º…V>Æý‡… Ô¶æ$§ýl™® lè Ó… 18 M>ÅÆð‡r$ÏV> E…sôæ §é°² Ô>™èl…ÌZ ™ðlÍ-³
í
™ól 75 Ô>™èl… AÐ]l#™lè $…¨.
z Ô¶æ$§ýlÐO® lð $¯]l º…V>Æ>°MìS ò³Ë$çÜ$™èl¯]l… E…r$…¨. (brittle nature)
A…§ýl$Ð]lËÏ Mö…™èl Æ>W° MýSÍí³ §é° ò³Ë$çÜ$™èl¯é°² ™èlWY…_,
Ððl$™èlMýS-§ýl-¯é-°² (ductile nature) ò³…^èl$™éÆý‡$.
ç³ÏÐ]l¯]l çÜ*{™èl…: (Laws of Flotation)
z ³
ç ÐÏ l] ¯]l Üç *{™é˯]l$ {糆´ë¨…_¯]l Ô>çÜЈ ló ™èl¢ BÇPÐðl$yìlÜ‹ .
1. Ððl¬§ýlsìæ çÜ*{™èl…:: JMýS œç $¯]l³ç §éÆý‡¦ Ýë…{§ýl™èl {§ýlÐ]lÝë…{§ýl™èl MýS…sôæ
(±Æý‡$) GMýS$PÐ]lV> E…sôæ A-¨ {§ýlÐ]l…ÌZ Ð]l¬¯]l$VýS$™èl$…¨.
2. Æð‡…yø çÜ*{™èl…:: œç $¯]l³ç §éÆý‡¦ Ýë…{§ýl™èl (M>W™èl… Ìôæ§é V>Í E¯]l²
»ñæË*¯Œl) {§ýlÐ]l³ç §éÆý‡¦ Ýë…{§ýl™èl MýS…sôæ ™èlMýS$PÐ]lV> E…sôæ A¨
{§ýlÐ]l…Oò³ ™ólÍĶæ*yýl$™èl$…¨.
3. Ð]lÊyø çÜ*{™èl…:: œç $¯]l³ç §éÆý‡¦ Ýë…{§ýl™èl {§ýlÐ]l³ç §éÆý‡¦ Ýë…{§ýl™èlMýS$
Üç Ð]l*¯]l…V> E¯]l²ç³šyýl$.. B œç $¯]l³ç §éÆý‡¦ AÆý‡¿® êVýS… ±sìæÌZ Ð]l¬
°W, Ñ$Wͯ]l ¿êVýS… òO ³¯]l ™ólÍĶæ*yýl$™èl$…¨.
z fÌê…™èlÆ>YÑ$ ³
ç ° ^ólĶæ$yýl…ÌZ ³ç ÐÏ l] ¯]l Üç *{™é˯]l$ Eç³Äñæ*W
Ýë¢Æý‡$.
z JMýS ´ë{™èlÌZ Mö…™èlÐ]l$rt… Ð]lÆý‡MýS$ ±sìæ° °…í³ §é°Oò³ Ð]l$…^èl$

$ Æð‡³ç Æð‡³ç Ìê yýlyýl… MýS*yé D Üí §é®…™èl… B«§éÆý‡…V> ^ðl´÷µ^èl$a..Ï BàÆý‡ ³ç §éÆ>¦Ë$ EyýlMýS»ñær . ´ë{™èlÌZ Mö…™èl Ð]l$rt… Ð]lÆý‡MýS* ±sìæ° °…í³. 1/2 mv2 + P = íܦÆý‡… 1/2 mv2 = – P z z z z z z {ç³Ðéíßæ¯]l$Ë ÐólVýS… ò³ÇW™ól Ðésìæ ³ï yýl¯]l… ™èlVýS$Y™lè $…¨. Volume) ò³Æý‡$VýS$™èl$…¨. G…§ýl$MýS…sôæ ¯]l¨ÌZ E¯]l² ±sìæ Ýë…{§ýl™èl MýS…sôæ Üç Ð]l¬{§ýl…ÌZ E¯]l² ±sìæ Ýë…{§ýl™èl GMýS$PÐ]lV> E…r$…¨. ï³yýl¯]lÔ¶æMýS$¢Ë(Pressure energy) Ððl¬™èl…¢ Üí Ʀ ‡ý …V> E…r$…¨. GÌê…sìæ Ðé™éÐ]lÆý‡×æ… Ìôæ° ^èl…{§ýl$yìlòO ³ »ñæË*¯Œl òO ³MìS GVýSÆý‡Ìôæ§ýl$. D Kyýl ±sìæÌZ Ð]l¬°W¯]l³ç šyýl$ B ±sìæ Ð]l$rt…ÌZ G-Ìê…sìæ Ð]l*Æý‡*µ E…yýl§ýl$. 1 vα PV = íܦÆ>…MýS… p z z z z M>ºsìæt ÐéĶæ¬ï³yýl¯]l… ™èlWY™ló §é° œç $¯]l ³ç ÇÐ]l*×æ… ò³Æý‡$VýS$ ™èl$…¨. A…§ýl$-Ðl] ËÏ B »ñæË*¯Œl ³ç ÇÐ]l*×æ… (çœ$¯]l³ç Ç Ð]l*×æ….¢ .Sì GMýS$PÐ]l Üç Ð]l$Ķæ$… AÐ]lÜç Æý‡…. ÐéÄ¶æ¬ Üç $yìlVýS$…yéË$ (A˵ï³yýl¯]l…) HÆý‡µ yýlsê°MìS M>Æý‡×æ… »ñæÆú²Î Üí §é®…™èl….lÏ AÑ A™èl$MýS$P… sêƇ¬.y-t é-°M. VøyýlMýS$ ÐólÌêyýl©íܯ]l M>ÅÌñæ…yýlÆŠ‡Ë.z z z z z z z z z ¨Ððl$ï]l$ ÐólÔ>Æý‡$. ±sìæ Ð]l$rt…ÌZ GÌê…sìæ Ð]l*Æý‡*µ HÆý‡µyýl§ýl$. VýS†fÔ¶æMìS¢ (KE). Æð‡…yýl$ Ð]l$…^èl$ ¨Ð]l$Ã˯]l$ JMýS§é°¯öMýSsìæ ™. MýSÇW¯]l Ð]l$…^èl$ ±Æý‡$V> Ð]l*Ç Mö…™èl Üç Ð]l$-Äæ¶ $… ™èlÆ>Ó-™lè Ð]l$…^èl$V> Ð]l*Æý‡$™èl$…¨. ¯]l¨ÌZ {ç³Ä¶æ*×ìæÜç $¢¯l] ² Kyýl GMýS$PÐ]l Ýë…{§ýl™èl E¯]l² Üç Ð]l¬{§ýl fÌêÌZÏMSì {ç³ÐólÕõÜ¢ KyýlÐ]l$rt… ò³Æý‡$VýS$™èl$…¨. ™èl$¸ë¯]l$ Üç Ð]l$Ķæ$…ÌZ VýS$yìlòÜË òO ³MýS³ç šË$ V>ÍÌZMìS GWÇ´ùÐ]l yé°² D Üí §é®…™èl… B«§éÆý‡…V> ÑÐ]lÇ…^èlÐ]l^èl$a. »ñæÆú²Î íܧ鮅™èl…: í æçÜ$¢¯l] ²ç³šyýl$ Ðésìæ A°² ¼…§ýl$Ð]l#Ë Ð]l§ýlª z {ç³Ðéíßæ¯]l$Ë$ {ç³Ð]lß Üí †¦ fÔ¶æMìS¢ (PE). ³ï yýl¯é°² ò³…_™ól Ð]l$ÇVóS Ý릯l] … MýS*yé ò³Æý‡$VýS$™èl$…¨ A¯ól Üç *{™èl… B«§éÆý‡…V> Pressure cooker ³ç ° ^ólÜç $¢…¨. ±sìæ™. ±sìæ Üç $yìlVýS$…yéË$. ÑÐ]l*¯]l… Æð‡MýSPË$ ³ç °^ólĶæ$-ylý …ÌZ »ñæÆú²Î Üí §é®…™é°² Eç³Äñæ* WÝë¢Æ‡ý $.ø E¯]l² ´ë{™èl Ayýl$VýS$ ¿êVýS…ÌZ JMýS MøyìlVýS$yýl$z E…¨. Üç Ð]l¬{§ýl Ð]l$rt… MýS…-sæô GMýS$PÐ]l G™èl$¢ÌZ E¯]l² Üí Ð]l*Ï ³ç rt×æ…ÌZ Ðé™éÐ]lÆý‡×æ ³ï yýl¯]l… ™èlMýS$PÐ]lV> E…yýlr… Ð]lË. D Ð]l$…^èl$ ¨Ððl$ÃOò³ JMýS C¯]l$ç³Vøâê°² E…_. ÐésìæòO ³ Mö…™èl ³ï yýl¯. ±sìæ Ayýl$VýS$¿êVýS…ÌZ E¯]l² V>Í º$yýlVýS ±sìæ òO ³MìS Ð]lõÜ¢ §é°Oò³ ³ç ° ^ólõÜ ³ï yýl¯]l… ™èlVýSyY lý … Ð]lËÏl B V>Í º$yýlVýS ³ç ÇÐ]l*×æ… ò³Æý‡$VýS$ ™èl$…¨. PE + KE + P = íܦÆý‡… mgh + 1/2mv2 + P = íܦÆý‡… 1/2 mv2 = – P z z »ñæÆú²Î Üí §é®…™é°² Ô¶æMìS°¢ ™èlÅ™èlÓ °Ä¶æ$Ð]l$… A¯ól Üç *{™èl… B«§é Æý‡…V> {糆´ë¨…^éÆý‡$. Ð]l$…^èl$Oò³ ³ï yýl¯]l… ò³ÇW-™ló l §é° {§ýlÒ¿¶æÐ]l¯]l Ý릯l] … ™èlVýS™Y lè $…¨. Æð‡…yýl$ Ðéçßæ¯éË Ð]l$«§lý Å JMýS Ð]lÜç $¢Ðl] # Ayýl$zV> E¯]l²ç³šyýl$ A˵ ï³yýl¯]l… HÆý‡µyýl$™èl$…¨. M>ºsìæt Ð]l$…^èl$Oò³ õÜPsìæ…VŠS ^ólõÜr糚yýl$ B Ð]l$…^èl$ MýSÇW ±Æý‡$V> Ð]l*Æý‡yýl… Ð]lËÏ õÜPsìæ…VŠS Ý뫧lý ÅÐ]l$Ð]l#™èl$…¨. ©°² ç³#¯]lÆŠ‡çœ$±¿¶æÐ]l¯]l… (Regelation) A…sêÆý‡$. . B ±sìæÌZ E糚¯]l$ MýSË´ëÍ.ê-°² D Ñ«§lý …V> Æ>Äñæ¬ ^èl$a. »êƇ¬ÌŒæ °Ä¶æ$Ð]l$…: í Ʀ ‡ý EÚù~{VýS™èl Ð]l§ýlª °ÇªÙç t {§ýlÐ]lÅÆ>Õ E-¯l] ² ÐéĶæ¬Ð]l# œç $¯]l³ç Ç z Ü Ð]l*×æ… §é° ³ï yýl¯é°-MSì ÑÌZÐ]l*¯]l$´ë™èl…ÌZ E…r$…¨.é-MSó Ì. §é°Oò³ Ð]l$…^èl$ ¨Ððl$ï]l$ E…^éÍ. §é°° ±sìæòO ³MìS ¡çÜ$MýS$Æ>-Ðé-Ë…sôæ. JMýSÐólâ¶æ {ç³Ðéíßæ¯]l$Ë Üí †¦ f Ô¶æMìS¢ A°² ¼…§ýl$Ð]l#Ë Ð]l§ýlª Üç Ð]l*¯]l…V> E…§ýl° Fíßæ…^èl$Mö…sôæ òO ³ Üç Ò$MýSÆý‡×. Ð]l$…^èl$ MýSÇW¯]l ™èlÆ>Ó-™lè ±sìæ Ð]l$sêt°² ³ç ÇÖÍ-õÜ¢ A¨ ™èlVýS$Y™lè $…¨.é-°² MýSÍWõÜ¢ ³ç #¯]lÆŠ‡œç $±¿¶æÐ]l¯]l…Ð]lË. ¿¶æ*Ñ$ Eç³Ç™èlË… ¯]l$…_l òO ³MìS Ððlâ¶æ$¢¯l] ² »ñæË*¯ŒlòO ³ Ðé™éÐ]lÆý‡×æ ³ï yýl¯]l… ™èlVýS$Y™lè $…¨. M>ºsìæt òO ³Ð]lÊyýl$ Ô¶æMýS$¢ÌZÏ JMýS Ô¶æMìS¢ Ð]l$ÆöMýS Ô¶æMìS¢ çÜÓÆý‡*ç³…ÌZMìS Ð]l*Æý‡$™èl$…¨. D Ð]l$…^èl$ MýSÇW¯]l ™èlÆ>Ó™èl MýS*yé B ±sìæ Ð]l$rt…ÌZ GÌê…sìæ Ð]l*Æý‡*µ E…yýl§ýl$. GVýSÆó‡Üí ¯]l gñæ…yé. ^ðlÆý‡$Ð]l# ±sìæ òO ³¯]l Mö°² G…yìl´ùƇ¬¯]l BMýS$Ë$ ÐólõÜ.ê AÐ]l$Ça. ^ðlÆý‡$Ð]l#ÌZ {ç³Ä¶æ*×ìæÜç $¢¯l] ² KyýlMýS$ Æý‡…{«§« éË$ HÆý‡µyìl §é°ÌZMìS ±Æý‡$ {ç³ÐólÕ…_…¨.

z °ËMýSyýlV> E¯]l² ±sìæ Eç³Ç™èlË… ÝëVýS©íܯ]l ´÷Æý‡Ìê {ç³Ð]lÇ¢…^èlyýl… Ð]lËÏ §é°Oò³ §øÐ]l$Ë$. í ¯]l³ç šyýl$ Üç µÆý‡ØMø×æ… ò³Æý‡$VýS$™èl$…¨. ™èlË™èl¯]lÅ™èl (Surface Tension): ºÌê°² Æð‡…yýl$ Æý‡M>Ë$V> Ð]lÈYMSý Ç…^èlÐ]l^èl$a. z ±sìæòO ³¯]l$¯]l² M>W™èl³ ç # ³ç yýlÐ]lMýS$ MýSsìæ¯t l] MýSÆý‡*µÆý‡ ¼â¶æ¯Ï l] $ ÐðlÍW…_ ¯]l³ç #ylý $ ±sìæ ™èlË™èl¯]lÅ™èl Ð]l*Æý‡$µ^ðl…§ýlyýl… Ð]lËÏ M>W™èl³ç # ³ç yýlÐ]l {MýSÐ]l$Æý‡íßæ™èl…V> †Æý‡$VýS$™èl$…¨. z ±sìæ Eç³Ç™èlË…Oò³ VýS$…yýl$í³¯]l$²¯]l$ Ü ç Ð]l*…™èlÆý‡…V> E…_¯]l³ç šyýl$ A¨ Mö…™èlõܳç sìæ Ð]lÆý‡MýS* B Eç³Ç™èlË…Oò³ E…yìl ™èlÆý‡$Ðé™èl ±sìæÌZ Ð]l¬°W´ù™èl$…¨. C™èlÆý‡ {MìSÑ$MîSr M>Ë$ ±sìæÌZ Ð]l¬°W ¯]lÕÝë¢Æ‡¬. í ¯]l³ç šyýl$ {§ýlÐé×æ$Ð]l#Ë Ð]l$«§lý Å E¯]l² Üç …çÜ…f¯]l z {§ýlÐé˯]l$ Ðólyìl ^ólÜ ºÌêË$ ºËïßæ¯]l³ç yýlyýl… Ð]lËÏ ™èlË™èl¯]lÅ™èl ™èlVýS$Y™lè $…¨. AçÜ…f¯]l ºÌêË$: ÐólÆó‡ÓÆý‡$ A×æ$Ð]l#Ë Ð]l$«§lý Å E¯]l² BMýSÆý‡×Û æ ºÌê ˯]l$ AçÜ…f¯]l ºÌêË$ A…sêÆý‡$. 2. ´ë§ýlÆý‡Üç ¼…§ýl$Ð]l#Ë$ VøâêM> Æý‡…ÌZ E…yýlr…. Üç µÆý‡ØMø×æ… œç $¯]l. B {§ýlÐ]l³ç §éÆý‡…¦ œç $¯]l³ç §éÆý‡…¦ ™ø {§ýlÐé…™èlÆ>ÂVýS…ÌZ ^ólõÜ Mø×ê°² Üç µÆý‡Ø Mø×æ… A…sêÆý‡$. z ´ë§ýlÆý‡Ýë°² §« lý Æ>ÃÒ$rÆý‡$Ï. A…§ýl$Ð]lËÏ B ±sìæòO ³ E¯]l² §øÐ]l$Ë$. M>yìlÃĶæ$…˯]l$ (Cu. 1) Üç …çÜ…f¯]l ºÌêË$ 2) AçÜ…f¯]l ºÌêË$ 1. Üç º$¾ º$yýlVýS. z ™èlË Ððl…{r$MýSËMýS$ ¯]l*¯ðl¯]l$ A¨ª¯l] ³ ç #ylý $ ™èlË™èl¯]lÅ™èl Ð]lËÏ B Ððl…{r$MýSË$ JMýS§é°MöMýSsìæ §ýlVýSÆY ‡ý V> Ð]lÝë¢Æ‡¬. I. II. ç µÆý‡ØMø×æ… = 135°& 140°V> E…r$…¨. M>ºsìæt z. E§éçßæÆý‡×æË$: z ±sìæÌZ yìlrÆð‡… j sŒæ ´ûyýlÆŠ‡¯]l$ MýSÍí³¯]l³ç #ylý $ B ±sìæ ™èlË™èl¯]lÅ™èl ™èlVýS$Y™èl$…¨. §é° Eç³Ç™èlË… ÝëW¯]l ´÷Æý‡ Üç Ó¿êÐé°² MøÌZµ™èl$…¨. C™èlÆý‡ {MìSÑ$MîSrM>Ë$ õÜÓ^èleV> ^èlÍÝë¢Æ‡¬. VýSÐ]l$°MýS: œç $¯]lÜí †¦ ÌZ° Æ>W. z Ý뫧éÆý‡×æ ±sìæ Ü ç µÆý‡ØMø×æ… = 90°ËMýS$ Üç Ð]l*¯]l…V> z {§ýlÐ]lÐðl…yìl (liquid Ag) Ü E…r$…¨. ç µÆý‡ØMø×æ… 90°MýS$ Üç Ð]l*¯]l…V> E¯]l²ç³šyýl$ ´ë{™èl Vøyýl z {§ýlÐéË Ü Ë¯]l$ Mö¨ªV> ™éMýS$™éƇ¬.{§ýlÐé˯]l$ Ðólyìl ^ólÜ Ðólyìl±sìæ™ø Ý벯]l…^ólÜí ¯]l³ç šyýl$ Ð]l¬ÇMìS Üç $Ë¿¶æ…V> ™öËW ´ù™èl$…¨. E§éçßæÆý‡×æË$: z Ð]lÆý‡³ çÛ # _¯]l$MýS$Ë$. E§éçßæÆý‡×æ: V>k™ø Mö°² {§ýlÐ]l³ç §éÆ>¦Ë Üç µÆý‡Ø Mø×æ ÑË$Ð]lË$: ç Ó^èleOÐlð $¯]l ±Æý‡$. ¿êÆý‡Ñ$™èl$ÌZÏ Eç³Äñæ*WÝë¢Æ‡ý $. WÏfǯŒl Üç µÆý‡ØMø×æ… = 0° z Ü ç µÆý‡ØMø×æ… = 8° ¯]l$…_ 9°V> E…r$…¨. ©°² JMýS {§ýlÐ]l…ÌZ E…_¯]l³ç šyýl$ B {§ýlÐ]l… AçÜË$ Ð]l$sêt°MýS…sôæ GMýS$PÐ]l Ìôæ§é ™èlMýS$PÐ]l Ð]l$rt…ÌZMìS Ððlâ¶æyÏ é°² MóSÔ¶æ¯éãMîSĶæ$™èl A…sêÆý‡$. ç §éÆ>¦ÌZÏ ´ë§ýlÆý‡Üç … ™èl³ç µ Ñ$Wͯ]l A°² z Ð]l$¯]lMýS$ ËÀçÜ$¢¯l] ² {§ýlÐ]l³ {§ýlÐ]l³ç §éÆ>¦Ë* AçÜË$ Ð]l$sêt°MýS…sôæ òO ³MìS Ððlâê¢Æ‡¬. z JMýS§é°MöMýSsìæ ™éMýS$™èl$¯]l²r$ÏV> E…_¯]l Æð‡…yýl$ V>k ³ ç ËMýSËOò³ Mö…™èl ºÌê°² {ç³Äñæ*W…_ Ðésìæ° Üç $Ë¿¶æ…V> ÐólÆý‡$ ^ólĶæ$Ð]l^èl$a. çܵÆý‡Ø Mø×æ…: JMýS œç $¯]l³ç §éÆ>¦°² {§ýlÐ]l³ç §éÆý‡…¦ ÌZ E…_¯]l³ç šyýl$. j sŒæ ´ûyýlÆŠ‡¯]l$ MýSÍí³¯]l³ç šyýl$ Üç µÆý‡ØMø×æ… ò³Æý‡VýSyýl… z. z ´ë§ýlÆý‡çÜ…(Hg) Ü G…§ýl$MýS…sôæ ´ë§ýlÆý‡Üç A×æ$Ð]l#Ë Ð]l$«§lý Å Üç …çÜ…f¯]l ºÌêË$ ^éÌê VýSÇçÙ…t V> E…sêƇ¬.{§ýlÐéËMýS$ Ð]l*ͯ]lÅ ³ ™èl$…¨.™èlË™èl¯]lÅ™èl: {§ýlÐ]l…ÌZ E¯]l² {糆 MýS×æ… ™èl¯]l ^èl$r*t E¯]l² C™èlÆý‡ {§ýlÐ]l A×æ$Ð]l#˯]l$ 10-&8 Ò$rÆý‡Ï ³ç Ç«¨ÌZ BMýSÇÛÜç $¢…¨. z JMýS MýS$…^ðl¯]l$ (brush) ò³Æ‡¬…sŒæÌZ Ð]l¬…_ ºÄ¶æ$rMýS$ ¡íܯ]l ³ç šyýl$ ò³Æ‡¬…sŒæ A×æ$Ð]l#Ë Ð]l$«§lý Å Üç …çÜ…f¯]l ºÌêË Ð]lËÏ MóSÔ> ˱² JMýS §é°MöMýSsìæ §ýlVýSÆY ‡ý V> Ð]lÝë¢Æ‡¬.±sìæÌZ yìlrÆð‡… Ð]lËÏ ºrtËòO ³ E¯]l² Ð]l¬ÇMìS° Üç $Ë¿¶æ…V> ™öËWçÜ$¢…¨. M>ºsìæt {§ýlÐ]l A×æ$Ð]l#˱² JMýS §é°MöMýSsìæ §ýlVýSÆY ‡ý V> Ð]l_a ™èlÐ]l$° ™éÐ]l¬ _¯]l² _¯]l² {§ýlÐ]l¼…§ýl$Ð]l#ÌêÏ AÐ]l$Æý‡$aMøÐ]lyé°² ™èlË™èl¯]lÅ™èl A…sêÆý‡$. M>± B V>kç³ËMýSË Ð]l$«§lý ÅÌZ Mö°² ±sìæ ¼…§ýl$Ð]l#Ë$ ÐólÜí Ñyýl©Ä¶æ$yé°MìS GMýS$PÐ]l ºÌê°² {ç³Äñæ*W…^éÍ. MóSÔ¶æ¯éãMîSĶæ$™èl (Capillarity):z Ððl…{r$MýSÐéíÜ Ð]l$…§ýl… Æý‡…{«§lý … E¯]l² V>kVösêt°² MóSÔ¶æ¯éãM> Vört… A…sêÆý‡$._¯]l$MýS$Ë$ VøâêM>Æý‡…ÌZ G…§ýl$MýS$…sêƇ¬? {§ýlÐ]l糧éÆ>¦Ë$ {§ýlÐ]l糧éÆ>¦Ë$ {糧ýlÇØ…^ól «§ýlÆ>ÃË$: 1.Cd) {§ýlÐ]líܦ†ÌZ°MìS Ð]l*Ça Ðólyìl^ólÜí ¯]l³ç šyýl$ Ðésìæ ™èlË™èl¯]lÅ™èl ò³Æý‡$VýS$™èl$…¨. M>± ´ë§ýl Æý‡Üç … AçÜË$ Ð]l$sêt°MýS…sôæ ™èlMýS$PÐ]l Ð]l$rt…ÌZMìS Ððlâ¶æ$¢…¨. {§ýlÐ]l ³ç §éÆ>¦Ë Üç Ó¿êÐ]l…Oò³ B«§éÆý‡³ç yìl E…yýlyýl… Ð]lËÏ ÐólÆó‡ÓÆý‡$ ³ç §éÆ>¦ÌZÏ Üç µÆý‡ØMø×æ ÑË$Ð]lË$ ÐólÆó‡ÓÆý‡$V> E…sêƇ¬. E§éçßæÆý‡×æ: {§ýlÐ] lÐðl…yìl ç §éÆ>¦Ë$ MýSÍí³¯]l³ç šyýl$ Üç µÆý‡ØMø×æ… ò³Æý‡$VýS$ z. z °ËMýSyýlV> E¯]l² ±sìæòO ³ MìSÆøíܯŒl¯]l$ Ððl§ýlfËÏylý … Ð]lËÏ B ±sìæ ™èlË™èl¯]lÅ™èl ™èlWY. ™èlË™èl¯]lÅ™èl B«§éÆý‡ç³yìl E…yól ÑçÙĶæ*Ë$: {§ýlÐéÌZÏ Ð]l*ͯ]lÅ ³ç §éÆ>¦Ë¯]l$ MýSÍí³¯]l³ç šyýl$ {§ýlÐé×æ$Ð]l#Ë Ð]l$«§lý Å E¯]l² Üç …çÜ…f¯]l ºÌêË$ ºËïßæ¯]lÐO lð $ {§ýlÐ]l ™èlË™èl¯]lÅ™èl ™èlVýS$Y™lè $…¨. çÜ…çÜ…f¯]l ºÌêË$: JMóS Æý‡MýSÐO lð $¯]l A×æ$Ð]l#Ë Ð]l$«§lý Å E¯]l² BMýSÆý‡×Û æ ºÌê˯]l$ Üç …çÜ…f¯]l ºÌêË$ A…sêÆý‡$. .

Æ>Ƈ¬. ÐéĶæ¬Ð]l#Ë$ G糚yýl* A«¨MýS ³ ¯]l… ÐO lð ³ç # {ç³Ð]lß í æçÜ$¢…sêƇ¬. º…V>Æý‡³ç # MýS×êË ¯]l$…_ Ð]l$sìæt MýS×ê˯]l$ ÐólÆý‡$ ^ólĶæ$yé°MìS MýS*yé D §« lý Æý‡Ã… Eç³Äñæ*VýS³ç yýl$™èl$…¨. AçÜ…f¯]l ºÌêË B«§éÆý‡…V> MóSÔ¶æ¯éãM> Vört…ÌZ z Ü {§ýlÐ]l… Ð]l$sêt°² ™ðlË´÷^èl$a. ç …çÜ…f¯]l z AçÜ…f¯]l ºÌêË$ {§ýlÐé×æ$Ð]l#Ë Ð]l$«§lý ÅÌZ E¯]l² Ü ºÌêË MýS…sôæ GMýS$PÐ]lV> E¯]l²ç³šyýl$ B {§ýlÐéË$ AçÜË$ Ð]l$sêt° MýS…sôæ òO ³MìS GVýS»êMýS$™éƇ¬. A…§ýl$Ð]lËÏ B ´÷Æý‡Ë ÐólVýS… ™èlWY´ù™èl$…¨. z MöÐöÓ†¢. Ð]lÜç $¢Ðl] # ¿êÆý‡… Gr$Ð]l…sìæ Ķæ*¯]lMýS… Ìôæ° Ô¶æ*¯]lÅ{糧ólÔ¶æ…ÌZ GMýS$P Ð]lV> E…yýlyé°MìS M>Æý‡×æ… Üí ²VýS™¦ lè ºÌêË$ ÌôæMýS´ùÐ]lyýlÐól$. ÐéĶæ¬Ð]l#˯]l$ Ðólyìl ^ólÜí ¯]l³ç šyýl$ Ðésìæ A×æ$Ð]l#Ë ^èl˯]l… ò³ÇW AÑ JMýS§é° MöMýSsìæ §ýlVýSÆY ‡ý V> Ð]lÝë¢Æ‡¬. {ç³Ðéíßæ¯]l$Ë ´÷Æý‡Ë Ð]l$«§lý ÅÌZ E¯]l² °Æø«§lý MýS ºÌê˯]l$ Üí ²VýS™¦ lè ºÌêË$ Ìôæ§é Üí ²VýS™¦ lè A…sêÆý‡$. M>ºsìæt JMýS ´÷Æý‡ ÐólV>°² §é° MìS…§ýl E¯]l² Ð]l$ÆöMýS ´÷Æý‡ Ð]lņÆó‡MìSÜç $¢…¨. E§éçßæÆý‡×æ: ´ë§ýlÆý‡çÜ… ç µÆý‡ØMø×æ… 90° MýS…sôæ GMýS$PÐ]lV> E…sôæ ^èl…{§ýlÆó‡Q z {§ýlÐéË Ü (Ððl$°çÜP‹Ü) MýS$…¿êM>Æý‡…ÌZ E…r$…¨. z Ð]l$¯]l Ô¶æÈÆý‡…ÌZ Æý‡MýSÜ ç *MýSÿÆý‡…{«§éË$ ¯]lÕ…_. ç *MýSÿÆý‡…{«§éË$ MóSÔ¶æ¯éãMîSĶæ$™èl¯]l$ {糧ýl z ¯]lËÏƇó VýSyìl Ð]l$sìæÌt Z E¯]l² Ü ÇØ…^èlyýl… Ð]lËÏ B ¯ólË ±sìæ° ³ï Ë$aMö° GËÏ³ç šyýl* ™ólÐ]l$V> E…r$…¨. Ýëµ…h. z ¯ól˯]l$ §ýl$¯]l²yýl… Ð]lËÏ A…§ýl$ÌZ E¯]l² Ü ±sìæBÑÇ Ð]lÅÆ>¦°² AÇMýSrtÐl] ^èl$a. G{Æý‡Æý‡MýSM¢ Sý ×ê˯]l$ ÐólÆý‡$^ól Äñæ¬^èl$a. ^ðlr$Ï Ðólâ¶æÏ §éÓÆ> ³ òO ³MìS GVýS»êMýSr…. ´ëÆ>^èl*sŒæ ÐólVýS… ™èlVýSyY é°MìS M>Æý‡×æ… Ðé™é III. ï Ü‹ Ððl¬§ýlO z Cr$MýS. §ýl*¨ Æð‡…yìl…sìæ± JMóS G™èl$¢ÌZ E…_ MìS…¨MìS gêÆý‡Ñyìl_¯]l³ç šyýl$ Æ>Ƈ¬ Ð]l¬…§ýl$ ¯ól˯]l$ ^ólÆý‡$ ™èl$…¨. Æý‡MýS…¢ ™èl¯]l ÐólV>°² ™é¯ól °Ä¶æ$…{†…^èl$MøÐ]lyé°MìS D §« lý Æý‡Ã… Eç³Äñæ*VýSç³yýl$™èl$…¨. (Meniscus) ³ ç …çÜ…f¯]l z AçÜ…f¯]l ºÌêË$ {§ýlÐ]l A×æ$Ð]l#Ë Ð]l$«§lý ÅÌZ E¯]l² Ü ºÌêË MýS…sôæ ™èlMýS$PÐ]lV> E¯]l²ç³šyýl$ B {§ýlÐ]l… MóSÔ¶æ¯éãM> Vört…ÌZ AçÜË$ Ð]l$sêt°MýS…sôæ ™èlMýS$PÐ]l Ð]l$rt…ÌZ E…r$…¨.E§éçßæÆý‡×æË$: ï Ë$aMö¯]l² ±Æý‡$ ™èl¯]l…™èlr ™é¯]l$V> z Ððl¬MýSPË$. Ð]l†¢ Üç *„ýSÆý‡…{«§éË §éÓÆ> ¯]l*¯ðl z ©ç³³ ™èl¯]l…™èlr ™é¯]l$V> òO ³MìS GVýS»êMýSr…. ´ëä (Nib of the pen) D §« lý Æý‡Ã… B«§éÆý‡…V>¯ól ç³°^ólÝë¢Æ‡¬. {Xk ™èlÆ>Ó™èl GMýS$PÐ]lV> Üí ²VýS™¦ lè E¯]l² ³ç §éÆý‡…¦ ™ól¯ðl. ç …çÜ…f¯]l. Üç Ð]l¬{§ýl…ÌZ EÐðlÓ™èl$¢¯l] Ìôæ_¯]l MðSÆý‡sêË$ ¡Æ>°² ^ólÆó‡Üç ÇMìS Üí ²VýS™® lè Ð]lËÏ „îS×ìæ…_´ù™éƇ¬. . Üç …çÜ…f¯]l ºÌêË$ ³ç Æý‡Üç µÆý‡… Üç Ð]l*¯]lÐO lð $¯]l³ç šyýl$ {§ýlÐ]l Ð]l$rt… MóSÔ¶æ¯éãM> Vört…ÌZç³Ë. A…§ýl$Ð]lËÏ Òsìæ° {ç³Ðéíßæ¯]l$Ë$ (Fluids) A…sêÆý‡$. z z z z z z z z z Ð]lÆý‡×æ…ÌZ° ÐéĶ欴÷Æý‡Ë Ð]l$«§lý ÅÌZ° Üí ²VýS™¦ lè ºÌêË$. z Ð]l™èl$¢ÌZÏ MìSÆøíܯŒl òO ³MìS GVýS»êMýSr…. Ð]l$¯]lMýS$ ËÀçÜ$¢¯l] ² {§ýlÐ]l³ç §éÆ>¦ÌZÏ GMýS$PÐ]l Üí ²VýS™® lè E¯]l² ³ç §éÆý‡…¦ {Xk. E§é: {§ýlÐ]l Ððl…yìl. A§ýl$ªylý $ M>W™èl… M>r¯Œl Ð]l݈ëË$. D Æð‡…yìl…sìæ° Ô¶æ* ¯]lÅ…ÌZ gêÆý‡Ñyìl_¯]l³ç šyýl$ JMóSÝëÇ MìS…¨MìS Ð]lÝë¢Æ‡¬. E§éçßæÆý‡×æ: ±Æý‡$ ç µÆý‡ØMø×æ… 90° MýS…sôæ ™èlMýS$PÐ]lV> E…yìl ^èl…{§ýlÆó‡Q z {§ýlÐéË Ü ç #sêM>Æý‡…ÌZ (Cancave shaped) E…r$…¨. íܲVýS¦™èl (Viscosity) ï yýl¯]l… ¯]l$…_ A˵ï³yýl z {§ýlÐéË$. AçÜ…f¯]l ºÌêË$. M>ºsìæt Üí ²VýS™¦ lè ò³Æý‡$VýS$ ™èl$…¨. {§ýlÐé˯]l$ Ðólyìl^ólÜí ¯]l³ç šyýl$ Ðésìæ A×æ$Ð]l#Ë Ð]l$«§lý Å E¯]l² Üç …çÜ… f¯]l ºÌêË$ ™èlWY´ùÐ]lyýl… Ð]lËÏ Üí ²VýS™¦ lè MýS*yé ™èlVýS$Y™lè $…¨. ç …çÜ…f¯]l ºÌêË$ z {ç³Ðéíßæ¯]l$Ë ´÷Æý‡ÌZÏ E¯]l² A×æ$Ð]l#Ë Ð]l$«§lý Å Ü ³ç ° ^ólÜí AÑ ³ç Æý‡Üç µÆý‡… BMýSÇÛ…^èl$MýS$…sêƇ¬. M>ºsìæt ©°² Ķæ$…{™èl ¿êV>Ë Ð]l$«§lý Å œç $Æý‡×Û æ °ÐéÇ…^èl yé°MìS õܲçßæMýSO™ðlË…V>(Lubricant) Eç³Äñæ*WÝë¢Æ‡ý $. ç # {ç³Ñ$§ýlÌZ §ýl*¨. M>Æý‡×æ… Æ>Ƈ¬™ø ´ùÍa¯]l³ç #ylý $ §ýl*¨Oò³ Ðé™éÐ]lÆý‡×æ Üí ²VýS™¦ lè ºÌêË$ GMýS$PÐ]lV> ³ç °^ólĶæ$yýlÐól$. ^éMŠS³ Ìñæ¯]lÑ MóSÔ¶æ¯éãMîSĶæ$™èl Ð]lËÏ {§ýlÐé˯]l$ ³ï Ë$aMýS$…sêƇ¬. ç¢ Æý‡œç Æ>ÌZ MóSÔ¶æ¯éãMîSĶæ$™èl §« lý Æý‡Ã… CÑ$yìl E…¨. Üí ²VýS™® lè ¯]l$ Eç³Äñæ*W…_ ™ðlËÏƇý MýSM¢ Sý ×êË$. ¿¶æ*Ñ$Oò³ E¯]l² {糆 Ð]lÜç $¢Ðl] #òO ³¯é ¿¶æ*Ñ$ VýS$Æý‡$™éÓMýSÆý‡×Û æ ºË… Üç Ð]l*¯]l…V> ³ç °^ólÜç $¢…¨. ºÄ¶æ$r Üç Ð]l*¯]l…V> E…r$…¨. E§éçßæÆý‡×æË$: z Ð]lÆý‡³ çÛ # _¯]l$MýS$Ë$.

D {ç³{MìSĶæ$ÌZ Ð]lÊËM>Ë$ Üç …Äñæ*VýS… ^ðl…§ýlyýl… Ð]lËÏ Æý‡ÝëĶæ$¯]l º…«§lý … HÆý‡µyýl$™èl$…¨. {§ýlÐ]l Ìôæ§é AçܹsìæMýS œ ç $¯]l ³ç §éÆ>¦Ë$V> E…sêƇ¬. M>± ±sìæÌZ MýSÇW…_¯é Ìôæ§é {§ýlÐ]lÜí ¦ †ÌZ õÜÓ^èleV> ^èlÍ…^ól AĶæ*¯ŒlË$…yýlr… Ð]lËÏ Ñ§ýl$Å™Œl¯]l$ {ç³Ð]líßæ…ç³^ólÝë¢Æ‡¬. AƇ¬™ól ™èlMýS$PÐ]l A×æ$¿êÆý‡ Ð]l¬¯]l² Üç Ð]l$Äñæ*f±Ä¶æ$ ³ç §éÆ>¦Ë$ Ð]l*{™èl… ±sìæÌZ MýSÆý‡$VýS$ ™éƇ¬. ±Æý‡* Æð‡…yýl* MýSËÐ]lÐ]l#. A×æ$Ð]l#Ë$ HÆý‡µyól {ç³{MìSĶæ$ÌZ ³ç Æý‡Ð]l*×æ$Ð]l#Ë$ Ô¶æMìS. CÌê Ñyýl$§ýlÌO æñ ¯]l GË[M>t¯l] $Ï JMýS "GË[M>t¯lŒ ÝëVýSÆý‡…' Ìôæ§é "GË[M>t¯lŒ Ðól$çœ$…'V> HÆý‡µyýl™éƇ¬. B¯]lĶæ*¯]lÏ Ð]l$«§lý Å E¯]l² Üí Ʀ ‡ý ѧýl$ŧéMýSÆý‡×Û æ ºÌê˯ól AĶæ*°MýS º…«§lý … A…sêÆý‡$. AçÙtMýS íܧ鮅™èl…: Üç $¯é² {VýS*ç³# Ð]lÊËM>Ë »êçßæÅ MýS„ýSÅÌZ G°Ñ$¨ GË[M>t¯l] $Ï (AçÙMt Sý °Æ>Ã×æ…) E¯é²Æ‡¬. Ð]l$¯]l Ô¶æÈÆý‡ °Æ>Ã×ê°MìS AÐ]lÜç Æý‡ÐO lð $¯]l {´ùsîæ¯]l$Ï. AÌZçßæ…: B GË[M>t¯l] ¯Ï l] $ {VýSß í æ…^èlyýl…. {VýSß í æ…^èlyýl… Ìôæ§é MøÌZµÐ]lyýl… §éÓ-Æ> Üí. z z Üç ¹sìæMýS °Æ>Ã×æ… MýSÍW¯]l œç $¯]l ³ç §éÆ>¦Ë$. MøÏÆø¸ë… Ð]l…sìæ A{«§lý $Ð]l {§éÐ]l×êÌZÏ MýSÆý‡$VýS$ ™éƇ¬.l] ² AÌZçßæ ³ç Æý‡Ð]l*×æ$Ð]l#Ë$ GË[M>t¯l] ¯Ï l] $ {VýSß í æ…_ B¯]lĶæ*¯]l$˯]l$ HÆý‡µÆý‡$Ýë¢Æ‡¬. MìSÆøíܯŒl. A…§ýl$Ð]lËÏ Ððl$M>°MŠSË ^ól™èl$Ë MýS…sìæ¯]l {Xk¯]l$ ™öËW… ^èlyé°MìS MìSÆøíܯŒlÌZ MýSyýl$VýS$™éÆý‡$. A™èlÅ«¨MýS {§ýlÒ¿¶æÐ]l¯]l EÚù~{VýS™èlË$…sêƇ¬ (A…sôæ MýSÇW…^èlyé°MìS GMýS$PÐ]l EÚù~{VýS™èlË$ AÐ]lÜç Æý‡…) CÑ ±Æý‡$ Ð]l…sìæ {«§lý $Ð]l {§éÐ]l×êÌZϯló MýSÆý‡$VýS$™éƇ¬. çÜÐ]l$Äñæ*f±Ä¶æ$ 糧éÆ>¦Ë «§ýlÆ>ÃË$: z ÐéĶæ¬. ò³{sZÌŒæ. AĶæ*°MýS 糧éÆ>¦Ë «§ýlÆ>ÃË$: z z Æý‡ÝëĶæ$¯]l º…«§ýl…: Üç Ó™èl…{™èl E°MìS Ìôæ° ³ç §éÆý‡…¦ A™èlÅ…™èl Üç *MýSÿMýS×æÐól$ ³ç Æý‡Ð]l*×æ$Ð]l#. z CÑ Ñ§ýl$ŧéÓçßæM>Ë$ M>Ð]l#. ¯]l*¯ðl. ¯]l*¯ðl. ÌZçß溅«§ýl…: A˵ AĶæ$±MýSÆý‡×æ Ô¶æM>ÃË M>Æý‡×æ…V> ÌZçßæ ³ç Æý‡Ð]l*×æ$Ð]l#Ë$ GË[M>t ¯]l¯Ï l] $ Üç $Ë¿¶æ…V> ´ùVör$tMSý $…sêƇ¬. z Ý뫧éÆý‡×æ…V> CÑ ±Æý‡$ Ð]l…sìæ {«§lý $Ð]l {§éÐ]l×êÌZÏ MýSÆý‡VýSÐ]l#. H Æð‡…yýl$ ´ëÈtË$ MýSÍíܯé.lð $-¯l] l "AçÙMt Sý ' GË[M>t¯lŒ ѯéÅÝë°² ´÷…§ýlyé-°M.. Ðólyìl ¯]l*¯ðlÌZ ^èlMðSPÆý‡ ÐólõÜ¢ MýSÇW´ù ™èl$…¨.¢ GË[M>t¯lŒ ѯéÅçÜ… ³ç Æý‡…V> Üí Ʀ ‡ý ™éÓ°² ´÷…§ýl$™éƇ¬. OÆð‡sìæ-çÜ$t-Ë$ MýSË Ð]lÆý‡$. Üç Ð]l$ ¯]lÓĶæ$ Üç Ð]l$Äñæ*f±Ä¶æ$ º…«§lý …. AÌêVóS A«¨MýS Æý‡$×æ ѧýl$ŧé™èlÃMýS™èl E. òO ßæ{yøf¯Œl º…«§lý …. ÌZçßæ º…«§lý ….Æ-¦ ‡ý ÐO. Æý‡ÝëĶæ$¯]l º…«§éÌZÏ Ð]l¬QÅOÐðl$¯]lÑ: AĶæ*°MýS º…«§lý …. M>ºsìæt . C™èlÆý‡ Ð]lÊËMýS ³ç Æý‡Ð]l*×æ$Ð]l#Ë$ GË[M>t¯l] ËÏ ¯]l$ ³ç …^èl$MøÐ]lyýl…. AĶæ*°MýS º…«§ýl…: A˵ AĶæ$±MýSÆý‡×æ Ô¶æMýSÃ…. CÑ Æý‡ÝëĶæ$¯]l ^èlÆý‡ÅÌZÏ ^èl$Æý‡$MýS$V> ´ëÌŸY¯l] Ð]l#. Ìñæ-íœt-çÜ$t-. Ô¶æMìS°¢ ^óla M>Æø¾Oòßæ{yólr$Ï (^èlMðSPÆý‡Ë$). D ³ç Æý‡Ð]l*×æ$Ð]l#Ë$ Üí Ʀ ‡ý ™èlÓ… ´÷…§ól {ç³{MìSĶæ$ÌZ ¿êVýS…V> Æý‡ÝëĶæ$¯]l º…«§lý …ÌZ ´ëÌŸY…sêƇ¬. ³ç Æý‡Ð]l*×æ$Ð]l#Ë$ Ìôæ§é AĶæ*¯]lÏ Ð]l$«§lý Å BMýSÆý‡×Û æ ºÌê˯ól "Æý‡ÝëĶæ$¯]lº…«§lý …' A…sêÆý‡$. ò³{sZÌŒæ Ð]l…sìæ A{«§lý $Ð]l {§éÐ]l×êÌZÏ MýSÆý‡VýSÐ]l#. E§é: Ð]l$¯]l… Æøþ †¯ól E糚(ÝùyìlĶæ$… MøÏÆO ‡ð yŠl)ÌZ AĶæ*°MýS º…«§lý … E…¨. ™èlÆ>Ó™èl MýS{È Ð]l$«§lý ÅÌZ ÐólÝë¢Æ‡ý $. A…§ýl$Ð]lËÏ Ð]l…r ^ólõÜr糚yýl$ ´ùç³#ÌZ (¯]l*¯ðlÌZ) E糚¯]l$ ÐólĶæ$Æý‡$. Òsìæ Æý‡Ýë Ķæ$¯]l fyýl™éÓ°MìS M>Æý‡×æ… "AçÙMt Sý ' GË[M>t¯lŒ ѯéÅ Üç Ð]l$° {糆´ë¨…^éÆý‡$. çÜ…Äñæ*f±Ä¶æ$ º…«§ýl…: Æý‡$×æ ѧýl$ŧé™èlÃMýS™èlÌZÏ ™ólyé Üç Ó˵…V> E¯]l² Æð‡…yýl$ AÌZçßæ ³ç Æý‡Ð]l*×æ$Ð]l#Ë$ "çÜÐ]l*¯]l Üç …QÅÌZ GË[M>t¯l] ¯Ï l] $ Üç Ð]l$MýS*Æý‡$çÜ*¢ B GË[M>t¯l] ¯Ï l] $ Üç Ñ$íÙVt > ³ç …^èl$MøÐ]lyýl… §éÓÆ> HÆý‡µyól¨ Üç …Äñæ*f ±Ä¶æ$ º…«§lý …. A§ól Ñ«§ýl…V> ¯]l*¯ðl. Üç …Äñæ*f±Ä¶æ$ º…«§lý ….¯. z ™èlMýS$PÐ]l {§ýlÒ¿¶æÐ]l¯øÚù~{VýS™èlË$ E…sêƇ¬. BËPàÌŒæ Ððl¬§ýlÌO æñ ¯]l Ðér°²…sìæÌZ Üç …Äñæ*f±Ä¶æ$ º…«§lý Ðól$ E…r$…¨. MìSÆøíܯŒl. E§éçßæÆý‡×æMýS$ JMýS BMìSÞf¯Œl ³ç Æý‡Ð]l* ×æ$Ð]l# Æð‡…yýl$ òO ßæ{yøf¯Œl ³ç Æý‡Ð]l*×æ$Ð]l#Ë$ MýSÍíÜ ±sìæ A×æ$Ð]l# (H2O)¯]l$ HÆý‡µÆý‡$Ýë¢Æ‡¬. ³ç Æý‡Ð]l*×æ$Ð]l#Ë MýSËƇ¬MýS™ø¯ól A×æ$Ð]l#Ë$ HÆý‡µyýl™éƇ¬. ^èl*yýlsê°MìS JMóS Ð]l*¨-Ç-V> E¯]l²ç³µsìæ-MîS E糚¯]l$ ÐólõÜ¢ _r ç³rÐ]l$…r$…¨. A«¨MýS §« lý ¯]l ѧýl$ŧé™èlÃMýS™èl E¯]l² ÌZçßæ ³ç Æý‡Ð]l*×æ$Ð]l#Ë$ JMýSsìæ Ìôæ§é A…™èlMýS…sôæ GMýS$PÐ]l GË[M>t¯l] $Ï MøÌZµÆ‡¬ MóSrĶæ*¯]l¯Ï l] $ HÆý‡µÆý‡$Ýë¢Æ‡¬.Oòßæ{yøf¯Œl º…«§é°² §ól°™ø çÜ*_Ýë¢Æý‡$? °™èlÅ iÑ™èl…ÌZ Ð]l$¯]l ^èl$r*t E…yól A¯ólMýS 糧éÆ>¦Ë$ Ñ_{™èl…V> {ç³Ð]lÇ¢…^èlyýl… ^èl*çÜ$¢…sê…. D "MóSrĶæ*¯]l$Ï. D º…«§lý … HÆý‡µyýlr…ÌZ VýSÐ]l$°…^é-ÍÞ-¯l] Ð]l¬QÅOÐlð $¯]l A…Ô¶æ… ÌZçßæ… GË[M>t ¯]l¯Ï l] $ ³ç NÇ¢V> CÐ]lÓyýl… (MøÌZµÐ]lyýl…). œç $¯]lÜí †¦ ÌZ GË[M>t¯l] $Ï Ìôæ§é AĶæ*-¯l] $Ï õÜÓ^èleV> E…yýlÐ]l# M>ºsìæt ѧýl$ŧéÓçßæM>Ë$ M>Ð]l#.Sì {ç³Ä¶æ$†²Ýë¢Æ‡¬. D Ñ_{™èl {ç³Ð]lÆý‡¢ ¯]lMýS$ M>Æý‡×êË$ "Æý‡ÝëĶæ$¯]l º…«§ýl…'ÌZ ËÀ-Ýë¢-Ƈ¬.

Sð Ð]l*¨-ÇV. ÌôæMýS´ ÐéÄ¶æ¬ Æý‡*ç³…ÌZ E…yól¨..l] $ òO ßæ{yøf¯Œl º…«§lý … A…sêÆý‡$.õÜÓ^ée GË[M>t¯l] Ï ÝëVýSÆý‡…ÌZ ´÷¨W E¯]l² ÌZçßæ AĶæ*¯]lÏ Üç Ð]lÊ ß ç æ…V> ÌZà˯]l$ AÀÐ]lÇ~Ýë¢Æ‡ý $. BMìSÞf¯Œl (O).? G) ÝùyìlĶæ$… ÌZçßæ… ¼) {§ýlÐ] Üí †¦ ÌZ° ÝùyìlĶæ$… MøÏÆO ‡ð yŠl Üí ) Ð]l{f… yìl) {V>OòœsŒæ 4. AƇ¬™ól Æð‡…yýl$ ³ç Æý‡Ð]l*×æ$Ð]l#Ë$ Üç Ñ$íÙVt > ³ç …^èl$MýS$¯]l² GË[M>t¯lŒ f…r¯]l$ º…«§lý … HÆý‡µÇ_¯]l ³ç Æý‡Ð]l*×æ$Ð]l#ÌZÏ JMýSsìæ Ð]l*{™èlÐól$ Üç Ð]l$MýS*Æý‡$çÜ$¢…¨.H––O .. çÜÐ]l$¯]lÓĶæ$ çÜÐ]l$Äñæ*f±Ä¶æ$ º…«§ýl…: C¨ JMýS {ç³™ólÅMýS Æý‡MýSÐO lð $¯]l Üç Ð]l$Äñæ*f±Ä¶æ$ º…«§lý …... z ±sìæMìS.>) ÌêVóSÜç $¢…¨. D õÜÓ^ée GË[M>t¯l] Ï M>Æý‡×æ…V>¯ól ÌZàËMýS$ "™èlâ¶æ$MýS$' Ð]lÜç $¢…¨.^èl$MýSPË X™èl (. GMýS$PÐ]l EÚù~{VýS™èl Ð]l§ýlª MýSÇVóS ³ç §éÆý‡…¦ ? G) VýS*ÏMøgŒæ ¼) {çœMøtgæŒ Üí ) Üç ${MøgŒæ yìl) ÝùyìlĶæ$… MøÏÆO ‡ð yŠl 2. E§é: H––O ...°. Ð]l*¨Ç {ç³Ô¶æ²Ë$ 1. ÒsìæÌZ ѧýl$ŧéÓçßæMýS… M>-°¨.. Ð]l$Æý‡×ê°MìS §éÇ ¡Ä¶æ$Ð]l^èl$a.)™ø Üç *_Ýë¢Æ‡ý $.. Oòßæ{yøf¯Œl º…«§ýl…: A«¨MýS Æý‡$×æ ѧýl$ŧé™èlÃMýS™èl E¯]l² ¸ùÏǯŒl (F). EDTA çÜÐ]l$¯]lÓĶæ$ çÜ…Äñæ*f±Ä¶æ$ (yólsìæÐŒl) º…«§éË §éÓÆ>¯ól ÑçÙ…ÌZ° ÌZçßæ AĶæ*¯Œl˯]l$ (»êÑÌZ ³ç yìl¯]l ºMðSsŒæ˯]l$ ´ë™é-ËV..sìæÌZ VýSÇçÙt »êïÙµ¿¶æÐ]l¯]l Ý릯.. ©...°.ù-™ló æ z òO ßæ{yøf¯Œl º…«§éË M>Æý‡×æ…V>¯ól ±Æý‡$ {§ýlÐ]l…V> E…¨.Sý Ç.H––O . | H | H | H Oòßæ{yøf¯Œl º…«§ýl… çœÍ™éË$: . O. A§ól A×æ$Ð]l# Ìôæ§é C™èlÆý‡ A×æ$Ð]l#ÌZ° F.. CÌê Ð]lÊ™èl ¡õÜ¢ AÌê ò³{sZÌŒæ BÑÇ M>Ð]lyé°MìS M>Æý‡×æ… òO ßæ{yøf¯Œl º…«§éË$ ÌôæMýS´ùÐ]lyýlÐól$.. BËPàÌŒæMýS$ A«¨MýS »êïÙµ¿¶æÐ]l¯]l Ý릯l] … E…yýlsê°MìS òO ßæ{yøf¯Œl º…«§éÌôæ M>Æý‡×æ…. SË$ JMóS {VýS*ç³#¯l] MýS$ ^ðl…¨¯]l Ð]lÊËM>Ë$. AÑ Ñ§ýl$Å™Œl ÐéçßæM>Ë$V> ³ç ° ^ólÝë¢Æ‡¬. Ð]l$¯]l$çÙ$Ë$ M>Æý‡¾¯Œl Ððl*¯éMðSÞ• yŠl ³ï Ë$aMýS$¯]l²ç³šyýl$ A¨ Æý‡MýS…¢ ÌZ° ß ï æÐðl*Vøϼ¯ŒlÌZ E¯]l² IÆý‡¯Œl(òœ{Æý‡Ü‹ )™ø Üç Ð]l$¯]lÓĶæ$ Üç Ð]l$Äñæ*f±Ä¶æ$ º…«§lý … HÆý‡µÆý‡_ BMìSÞf¯Œl A…§ýlMýS$…yé ^ólÜç $¢…¨... NMýS$ E¯]l² ºËïßæ¯]lÐO lð $¯]l Ðé…yýlÆŠ‡ÐéÌŒæÞ BMýSÆý‡×Û æ ºÌê-˯. O¯ðl{sZf¯Œl ç Æý‡Ð]l*×æ$Ð]l#Ë™ø òO ßæ{yøf¯Œl º…«¨™èlÐO lð $ E¯]l²ç³#yýl$ B (N) ³ òO ßæ{yøf¯ŒlMýS$.M.. (±Æý‡$ ÐéĶæ¬OÐlð ™ól ³ç Çí܆¦ Fíßæ… ^èl…yìl) ç …Äñæ*f±Ä¶æ$ Üç Ðól$Ãâ¶æ¯]l… AƇ¬¯]l³ç µsìæMîS ^èlMðSPÆý‡ ±sìæ™ø HÆý‡µÇ^ól z Ü òO ßæ{yøf¯Œl º…«§éË M>Æý‡×æ…V>¯ól ±sìæÌZ MýSÆý‡$VýS$™èl$…¨... Ò.l] … §ól°-MSì E…¨? G) ò³{sZÌŒæ ¼) D£ýlÆŠ‡ Üí ) BËPàÌŒæ yìl) »ñæ…i¯Œl 5. ©°MìS M>Æý‡×æ…? G) GMýS$PÐ]l º…«§lý Mø×æ… ¼) H2O _¯]l² A×æ$Ð]l# íÜ) H2OÌZ° A…™èlÆý‡×æ$MýS òO ßæ{yøf¯Œl º…«§éË$ yìl) H© M>§ýl$ 3. O. H2O (±Æý‡$) »êïÙµ¿¶æÐ]l¯]l Ý릯l] … H2S (Oòßæ{yøf¯Œl Üç ÌO æñ ¹yŠl ÐéĶæ¬Ð]l#) MýS…sôæ ^éÌê GMýS$PÐ]l. DNAÌZ° „>Æ>Ë$ H º…«§éË §éÓÆ> º…«¨…_ E…sêƇ¬? G) òO ßæ{yøf¯Œl ¼) AĶæ*°MýS Üí ) Üç Ð]l$Äñæ*f±Ä¶æ$ yìl) ÌZçßæ çÜÐ]l*«§é¯éË$ 1) yìl 2) Üí 3) Üí 4) Üí 5) G . A§ól Ñ«§lý …V> ÑçÙ… ™éW¯]l Ð]lÅMìSM¢ Sì EDTA A¯ól Æý‡ÝëĶæ$¯é°² ™éWÝë¢Æ‡ý $. A…§ýl$Ð]lËÏ M>Æý‡¾¯ŒlÐðl*¯éMðSÞ• yŠl ³ï Ía¯]l Ð]lÅMìSM¢ Sì ™èl˯öí³µ Ððl¬§ýlÌO æñ .

¯]l{™èlf° fyýl™éÓ°² {糧ýlÇØçÜ$¢…¨ M>ºsìæt §é°° BàÆý‡ ³ç §éÆ>¦Ë¯]l$ ¿¶æ{§ýl³ç Ç^ól…§ýl$MýS$ Eç³Äñæ*WÝë¢Æ‡ý $. ÌZàË$ ѧýl$Å™Œl EçÙ~ ÐéçßæM>Ë$V> ³ç °^ólÝë¢Æ‡¬. {MøÑ$Ķæ$…. Ð]l*Æð‡PsZÏ ËÀ…^ól ÑÑ«§lý BàÆý‡ ³ç §éÆ>¦Ë ´ëÅMðSrϯl] $ (E§é: _‹³Þ ´ëÅMðSr$Ï) ¯]l{™èlf° ÐéĶæ¬Ð]l#™ø °…ç³#™éÆý‡$. AluminiumAl. Cadmium-Cd 114 Ð]lÊËM>Ë VýS$Ç¢…ç³# Cç³µsìæMóS Ð]l*¯]lÐ]l#ylý $ 114MýS$ òO ³V> Ð]lÊËM>˯]l$ VýS$Ç¢…^éyýl$. ¯]l{†MýS BÐ]l$Ï…. E§é: AÄñæ*yìl¯Œl MøÏǯŒl. E§é: Manganese-Mn. ÝùyìlĶæ$…. º…V>Æý‡….Ð]lÊËM>Ë$ 糧éÆý‡¦… & Ð]lÊËM>Ë$ Mö¨ªV> Üç ̦ ê°² B{MýSÑ$…_ {§ýlÐ]lÅÆ>Õ MýSÍW E¯]l²¨ HO§lð ¯é ³ç §éÆý‡…¦ AÐ]l#™lè $…¨. ß ï æÍĶæ$…. {sꯌlÞÄ¶æ¬ Æ>°MŠS Ð]lÊËM>˱² Æó‡yìlÄñæ*«§éÇÃMýS™èl¯]l$ {糧ýlÇØÝë¢Æ‡¬. Ððl…yìl. ¯O lð {sZWÏÜç ȯŒl A¯ól ÑÝù¹rM>Ë ™èlĶæ*ÈÌZ MýS*yé ¯]l{™èlf°° Ñ°Äñæ*WÝë¢Æ‡ý $. D Æð‡…yýl$ MýS*yé MýS–{†Ð]l$…V> ™èlĶæ*OƇð ¯]lÐól. Üç *Æý‡$Å° Ðé™éÐ]lÆý‡×æ…ÌZ ³ç §éÆý‡…¦ A…™é ´ëÏÝëà Æý‡*ç³…ÌZ E…r$…¨. hÆøP°Ä¶æ$…. {§ýlÐ]l. AÌZàË$. òÜΰĶæ$…. AÄñæ*yìl¯Œl. Bromine-Br. {»ZÑ$¯Œl¯]l$ Æð‡yŠl ÍMìSÓyŠl A…sêÆý‡$. {sñæ¯O• lð {sZsŸÎ¯Œl. sñæÎÇĶæ$….Ï Æó‡MýS$Ë Æý‡*ç³…ÌZMìS Ð]l*Æý‡ayé°MìS ÒËÐ]l#™èl$…¨. {V>OòœsŒæ Æý‡*ç³…ÌZ° M>Æý‡¾¯Œl¯]l$ ÌñæyŠl ò³°Þâ¶æ. A™èlÅ…™èl ™ólÍOMSð ¯]l Ð]lÊËMýS… òO ßæ{yøf¯Œl. MîSޯ鯌l. AÐðl*°Ä¶æ*¯]l$ ´ëÇ{Ô>Ñ$MýS…V> E™èlµ†¢ ^ólĶæ$yé°MìS A«¨MýS Ððl¬™èl…¢ ÌZ òO ßæ{yøf¯Œl¯]l$ Eç³Äñæ*WÝë¢Æ‡ý $. ÌZàËMýS$ Ððl$ÇõÜ VýS$×æ… E…r$…¨. ´ëÏsæì ¯]l…. AÌZàÌZÏ M>Æý‡¾¯Œl Ð]l¬QÅOÐlð $…¨. {»ZÑ$¯Œl. ³ç §éÆ>¦°² HÆý‡µÆó‡aÑ Ð]lÊËM>Ë$. AÌZàË Æð‡…yìl…sìæ Ë„ýS×ê˯]l$ {糧ýlÇØ…^ól Ð]lÊËM>Ë$ AÆý‡Ì® ZàË$ (Ððl$rÌêƇ¬yŠlÞ) E§é: BÇÞ°MŠS. Ķæ¬Æó‡°Ä¶æ$… Ð]l¬…§ýl$ E¯]l² Ð]lÊËM>ÌZÏ 43Ð]l¨ sñæMîS²íÙĶæ$…. 61Ð]l¨ {´ùÒ$¤Ä¶æ$…. ÌZà˯]l$ Üç $Ë¿¶æ…V> ÐO lð Æý‡Ï Æý‡*ç³…ÌZMìS Ð]l*Æý‡aVýSÍVóS VýS$×ê°² yýlMìSÍt sîæ A…sêÆý‡$. {MìS´ët¯lŒ . °Ä¶æ*¯Œl. BÆ>Y¯lŒ (0. C¯]l$Ð]l¬. Oxygen-O. ¿¶æ*ç³rË…ÌZ A™èlÅ«¨MýS…V> §öÇMóS Ððl¬§ýlsìæ Hyýl$ Ð]lÊËM>Ë$ Ð]lÆý‡$çÜV>. Æ>y鯌l Ð]lÊËM>˯]l$ fyýlÐéĶæ¬Ð]l#Ë$ (Inert gases/noble gases) A…sêÆý‡$.03 Ô>™èl…). ÌZà˯]l$ Üç $Ë¿¶æ…V> ÐO lð Æý‡. ÌZàË. 92Ð]l Ð]lÊËMýS… Ķæ¬Æó‡°Ä¶æ$…. ¿¶æ*Ò$çýl E¯]l² ³ç §éÆý‡…¦ A…™é 90 Üç ß ç æf Ð]lÊËM>Ë™ø HÆý‡µyìl E…r$…¨. MóS…{§ýlM>Ð]l*ÏË$. Æý‡ÝëĶæ$¯]l GÆý‡$Ð]l#Ë ™èlĶæ*ÈÌZ Eç³Äñæ* WÝë¢Æ‡ý $. B…sìæÐðl¬°. BÆ>Y¯lŒ . A…sôæ {§ýlÐ]lÜí †¦ ÌZ E…yól Æð‡…yýl$ Ð]lÊËM>Ë$& ´ë§ýlÆý‡Üç …. AË*ÅÑ$°Ä¶æ$…. MøÏǯŒl {»ZÑ$¯Œl. Üí †¦ ° ºsìæt ³ç §éÆ>¦Ë¯]l$ œç $¯]l. Ñ$VýS™é Ð]lÊËM>˱² Ð]l$°íÙ MýS–{†Ð]l$…V> ™èlĶæ*Æý‡$^ólÜí ¯]lÑ. A™èlÅ…™èl ¿êÈ ÌZçßæ… BíÜÃĶæ$….. ÌZàË$ Üç $Ë¿¶æ…V> Æó‡MýS$Ë Æý‡*ç³…ÌZMìS Ð]l*Æó‡ VýS$×ê°² Ð]l*ÍĶæ$¼Ísîæ A…sêÆý‡$. A™èlÅ…™èl ™ólÍOMSð ¯]l ÌZçßæ… Í¤Ä¶æ$…. ´ëÏÝëÃÌZ ³ç §éÆý‡…¦ AĶæ$±MýSÆý‡×æ ^ðl…¨ E…r$…¨. Ððl…yìl˯]l$ ¯ø»ñæÌŒæ Ððl$rÌŒæÞ A…sêÆý‡$.04 Ô>™èl…) M>Æý‡¾¯Œl yO lð BMðSÞ• yŠl (0. Ð]lÊËM>Ë$ Æð‡…yýl$ Æý‡M>Ë$ Ð]lÊËM>Ë$ {糧« é¯]l…V> Æð‡…yýl$ Æý‡M>Ë$& ÌZàË$. sO æñ sê°Ä¶æ$…. ÐéÄ¶æ¬ ³ç §éÆ>¦Ë$V> Ñ¿¶æhÝë¢Æ‡ý $. Ð]lÊËM>˯]l$ Ðésìæ Ððl¬§ýlsìæ A„ýSÆý‡… Ìôæ§é Æð‡…yýl$ A„ýSÆ>Ë$ Ìôæ§é Ðésìæ Ìêsì毌l ¯éÐ]l*Ë A„ýSÆ>Ë™ø Üç …»Z«¨Ýë¢Æ‡ý $. ÑrÑ$¯]lÌÏ Z M>Æý‡¾¯Œl E…r$…¨. ´÷sêíÙĶæ$…. §é° ™èlÆ>Ó™èl Ð]lÊËM>˯]l$ {sꯌlÞĶæ¬Æ>°MŠS Ð]lÊËM>Ë° A…sêÆý‡$. ´ë§ýlÆý‡Ýë°² MìSÓMŠS Üí ËÓÆŠ‡ A…sêÆý‡$. òO ³ ÌZàË Ë„ýS×ê˯]l$ AÌZàË$ ò³§ýlVª > {糧ýlÇØ…^èlÐ]l#. Mö°² Ð]lÊËM>Ë ³ç §éÌZÏ° HÐól° Æð‡…yýl$ A„ýSÆ>Ë™ø MýS*yé Üç …MóS™é°² Üç …»Z«¨Ýë¢Æ‡ý $.Ï GË{Møtylý Ï ™èlĶæ*ÈÌZ Eç³Äñæ*WÝë¢Æ‡ý $. AÆý‡$O§lð ¯]l ÌZçßæ… . BMìSÞf¯Œl. Ñ$VýS™é Ð]lÊËM>˱² GMýS$PÐ]lV> œç $¯]l Ìôæ§é ÐéÄ¶æ¬ Üí †¦ ÌZ E…sêƇ¬. D Æð‡…yýl$ VýS$×êË$ A™èlÅ«¨MýS…V> E¯]l² ÌZçßæ… º…V>Æý‡…. E§é: Hydrogen-H. BMìSÞf¯Œl (21 Ô>™èl…). º…V>Æý‡…. Nitrogen-N. iÐ]lÆý‡ÝëĶæ$¯éOÌæñ ¯]l ³í …yìl ³ç §éÆ>¦Ë$. Ð]l*…VýS±çÜ$ Ððl¬§ýlÌO æñ ¯]l ÌZà˯]l$ [Ýëtsæì hMŠS ÌZàË$ A…sêÆý‡$. ¯]l{™èlf°° AÐðl*°Ä¶æ*. ChromiumCr.9 Ô>™èl…) ±sìæ BÑÇ (0. E§é: C¯]l$Ð]l¬. Üí ÍM>¯Œl AÌZ àË$. C™èlÆý‡ Ð]l¬QÅ ÐéĶæ¬Ð]l#Ë$. ÑÔ¶æÓ…ÌZ° H ¿êVýS…ÌZ E¯]l² ³ç §éÆý‡…¦ AƇ¬¯é AMýSPyýl E¯]l² ÑÑ«§lý Ð]lÊËM>ËOò³ B«§éÆý‡³ç yìl E…r$…¨. ´ë§ýlÆý‡Üç … (Ððl$Æý‡$PÅÈ) ™èl³ç µ Ñ$VýS™é A°² ÌZàË$ œç $¯]lÜí †¦ ÌZ E…sêƇ¬. ³ç §éÆý‡…¦ ¯éÌZY Æý‡*´ë°² ´ëÏÝëà A…sêÆý‡$. òO ßæ{yøf¯Œl JMýS AÌZçßæ…. BMìSÞf¯Œl. {»ZÑ$¯Œl ™èl³ç µ Ñ$VýS™é A°² AÌZàË$ œç $¯]lÜí †¦ ÌZ E…sêƇ¬. ´÷ÌZ°Ä¶æ$… Ð]lÊËM> ˯]l$ ^éÌZPf¯]l$Ï A…sêÆý‡$. °MìSÌŒæ. Ð]l{f… Ô¶æ$§ýlÐO® lð $¯]l M>Æý‡¾¯Œl. Üí ÍM>¯Œl. Üç ˹Ɗ‡. ¿¶æ*ç³r…ÌZ A™èlÅ«¨MýS…V> §öÇMóS ÌZçßæ…& AË*ÅÑ$°Ä¶æ$…. ÐésìæÌZ 90 Üç ß ç æf Ð]lÊËM>Ë$. {´ùsîæ¯]l$Ï. ¸ùÏǯŒl. Ðé™éÐ]lÆý‡×æ…ÌZ° V>ÍÌZ A™èlÅ«¨MýS…V> E…yól ÐéĶæ¬Ð]l# ¯]l{™èlf° (78%). ÒsìæÌZ BMìSÞf¯Œl. Ñ$VýS™éÐ]l±² Ð]l*¯]lÐ]l#ylý $ MýS–{†Ð]l$…V> ™èlĶæ*Æý‡$ ^ólÜí ¯]lÑ. Ð]l…r ¯]l*¯ðlË òO ßæ{yøh¯ólÙç ¯ŒlÌZ Oòßæ{yøf¯Œl¯]l$ Eç³Äñæ*WÝë¢Æý‡$. MöÐ]l#ÓË$. BçÜsOt æñ ¯Œl Ð]lÊËM>˯]l$ àÌZf¯]l$Ï A…sêÆý‡$.

GÌZÏ MóSMŠS A° H Ð]lÊËM>°² í³Ë$Ýë¢Æý‡$? G) Æó‡yìlĶæ$… ¼) £øÇĶæ$… Üí ) Ķæ¬Æó‡°Ä¶æ$… yìl) H© M>§ýl$ 4. Üç Ð]l¬{§ýl ±sìæ ¯]l$…_ Ðé×ìæfÅç³Æý‡…V> Üç …{VýSß í æ…^ól ÌZçßæ… Ððl$X²íÙĶæ$…. A×æ$ ÇĶæ*MýStÆý‡ÏÌZ Ñ$™èlM>ÇV> Eç³Äñæ*W…^ól¨? G) {V>OòœsŒæ ¼) »ñæÈÍĶæ$… Üí ) ¿êÆý‡gêË… yìl) A±² 7. AË$ÅÑ$°Ä¶æ$… Üí ) C¯]l$Ð]l¬. º…V>Æý‡… Ô¶æ$§ýl™® lè ¯]l$ carat(Karat)ËÌZ MöË$Ýë¢Æ‡ý $. sO æñ ÆøíܯŒl 5. Üí ÓÑ$Ã…VŠS³ç NÌŒæÌZ {MìSÐ]l¬Ë¯]l$ ^èl…ç³yé°MìS MøÏǯŒl¯]l$ Eç³Äñæ*WÝë¢Æ‡ý $. {MìS´ët¯lŒ . {MìS´ët¯lŒ &MîSޯ鯌l Ñ${Ô¶æÐ]l*°² ¸ëÏÙ‹ ºË$¾ÌZÏ Eç³Äñæ*WÝë¢Æ‡ý $. AÄñæ¬OyðlgŒæz E糚ÌZ AÄñæ*yìl¯Œl Ý뫧éÆý‡×æ…V> H Æý‡*ç³…ÌZ E…r$…¨? G) ´÷sêíÙĶæ$… AÄñæ*Oylð yŠl ¼) ´÷sêíÙĶæ$… AÄñæ*yólsŒæ Üí ) Ô¶æ$§ýlÐO® lð $¯]l Ð]lÊËMýS…V> yìl) H© M>§ýl$ 6. Æ>W Ð]l…sìæ ÌZà˯]l$ MýSËç³yýl… §éÓÆ> º…V>Æ>°MìS VýSsìæ™t lè ¯]l… Ð]lÜç $¢…¨. MìS…¨ ÐésìæÌZ H {Ôóæ×ìæ C¯]l$Ð]l¬ A™èlÅ…™èl Ð]l$ͯ]lOÐðl$…¨? G) EMýS$P C¯]l$Ð]l¬ ¼) §ýlMýS$P C¯]l$Ð]l¬ Üí ) ^ól™èl C¯]l$Ð]l¬ yìl) H© M>§ýl$ 9. Ððl…yìl. MìS…¨ ÐésìæÌZ H Ð]lÊËM>°² {¼…Ýùt¯Œl A° MýS*yé A…sêÆý‡$? G) Üç ˹Ɗ‡ ¼) Ððl$X²íÙĶæ$… Üí ) M>Æý‡¾¯Œl yìl) Ð]l*…VýS±çÜ$ 2. ¿êÈ Üï Ìt æŒ °Æ>Ã×êÌZÏ ³ç VýS$â¶æ¯Ï l] $ Æ>y鯌l §éÓÆ> ³ç Üí VýSyýl™éÆý‡$. §é°° C…sìæ{VóSsñæyŠl _‹³ ™èlĶæ*ÈÌZ Eç³Äñæ*WÝë¢Æ‡ý $. Üç Ð]l¬{§ýl ÌZ™èl$MýS$ ^ólÆó‡ yO lð Ð]lÆý‡Ï BMìSÞf¯Œl Üí Í…yýlÆý‡ÌÏ Z ß ï æÍĶæ$…¯]l$ °…ç³#™éÆý‡$. ÑÔ¶æÓ…ÌZ A«¨MýS…V> E…yól Ð]lÊËMýS…? G) ¯]l{™èlf° ¼) BMìSÞf¯Œl Üí ) ß ï æÍĶæ$… yìl) òO ßæ{yøf¯Œl 3. Ý뫧éÆý‡×æ…V> ¿êÆý‡™ŒlÌZ 22 M>Æð‡sŒæË º…V>Æ>°² B¿¶æÆý‡×êË ™èlĶæ*ÈÌZ GMýS$PÐ]lV> Eç³Äñæ*W Ýë¢Æý‡$. Ðé™éÐ]lÆý‡×æ A«§lý ÅĶæ$¯]l…ÌZ Ðéyól »ñæË*¯]lÌÏ Z. 22 M>Æð‡sŒæË º…V>Æý‡…ÌZ 22 ¿êV>Ë$ Ô¶æ$§ýlÐO® lð $¯]l º…V>Æý‡… 2 ¿êV>Ë$ Æ>W Ìôæ§é Ððl…yìl E…r$…¨. GË{MìSMt SŠ ºË$¾Ë œí ËÐðl$…sŒæ r…VŠSÜç ¯t lŒ ™ø ™èlĶæ*OƇð E…r$…¨. sîæÒ r*ź$ÌZÏ.ÆøyìlĶæ$….Ð]l$°íÙ Ððl¬§ýlsìæÝëÇV> ™èlĶæ*Æý‡$^ólíܯ]l MýS–{†Ð]l$ Ð]lÊËMýS…? G) sñæMîS²íÙĶæ$… ¼) {´ùÒ$¤Ä¶æ$… Üí ) òœÇÃĶæ$… yìl) ¯ðl³ç Nt°Ä¶æ$… çÜÐ]l*«§é¯éË$ 1 G 6 yìl 2 yìl 7 ¼ 3 íÜ 8 ¼ 4 ¼ 5 ¼ 9 G 10 G . MìS…¨ H Æð‡…yýl$ AOÐðl$¯ø BÐ]l*ÏÌZÏ Ð]l*{™èlÐól$ çÜ˹Ɗ‡ E…r$…¨? G) ÌO æñ Üï ¯Œl. {´ëMîSt‹Ü ¼sŒæÞ 1. Ô¶æ$§ýlÐO® lð $¯]l º…V>Æý‡… ÑË$Ð]l 24 M>Æð‡r$Ï. 94Ð]l Ð]lÊËMýS… ç³#ÏsZ°Ä¶æ$…¯]l$ 1941ÌZ MýS¯]l$Vö¯]l²§ðlÐ]lÆý‡$? G) GÆð‡²‹Üt ¼) VðS¯Ï lŒ Üï »ZÆŠ‡Y Üí ) ௌlÞ »ñæ^Œl yìl) òO ßæòܯŒl ºÆŠ‡Y 8. A×æ$ VýSyìlĶæ*Æ>ÌZÏ Üï Üí Ķæ$…¯]l$ Eç³Äñæ*WÝë¢Æ‡ý $. ´÷sêíÙĶæ$… ¼) Ððl$X²íÙĶæ$…. Üí Üï ¯t lŒ Üí ) VðSÜíÏ• ¯Œl. ÐO lð $¯]lÆŠ‡Þ Ìê…™èlÆý‡ÌÏ Z Eç³Äñæ*WÝë¢Æ‡ý $. BÇj±ÌŒæ ¼) Ñ$¤Äñæ*°¯Œl. AË°¯Œl yìl) ß í æíÜyt lì ¯Œl. {§ýlÐ]l ÝùyìlĶæ$…¯]l$ Oò³ÆøÒ$rÆý‡Ï(A«¨MýS EÚù~{VýS™èl £ýlÆ>ÃÒ$rÆý‡$Ï)ÌZ Eç³Äñæ*WÝë¢Æý‡$. H Æð‡…yýl$ ÌZàË Ñ${Ô¶æÐ]l*°² A×æ$ ÇĶæ*MýStÆý‡ÏÌZ coolantV> Ñ°Äñæ*W Ýë¢Æý‡$? G) ÝùyìlĶæ$…. Æý‡º¾Æý‡$ ™èlĶæ* ÈÌZ ÝùyìlĶæ$…¯]l$ E{™ólµÆý‡MýS…V> Ñ°Äñæ*WÝë¢Æ‡ý $. Ô¶æ$§ýlÐO® lð $¯]l Üí ÍM>¯Œl AÆý‡Ð® éçßæMýS…V> Ð]lÅÐ]lß ç æÇçÜ$¢…¨. º…V>Æý‡…ÌZ C™èlÆý‡ ÌZà˯]l$ MýSÍõ³ Mö©ª M>Æð‡sŒæË ÑË$Ð]l ™èlVýS$Y™lè $…¨. GË{MìSMt SŠ ºË$¾ÌZÏ BÆ>Y¯lŒ ÐéĶæ¬Ð]l#¯l] $ °…ç³#™éÆý‡$. MîSޯ鯌l˯]l$ ѧýl$Å™Œl ÐéË$ÓÌZÏ. °MìSÌŒæ yìl) AË*ÅÑ$°Ä¶æ$…. œç Í™èl…V> B¿¶æÆý‡×êË ™èlĶæ*È Ý뫧lý ÅÐ]l$Ð]l# ™èl$…¨. C¯]l$Ð]l¬ 10.

p. 3.4 × Üç *Æý‡$Å° {§ýlÐ]lÅÆ>Õ 1 C.L = 2.é-°M.$ ^ólÔ>-Ƈý $. JMýS shake = 10–8sec. Ð]l$…§ýlÐ]l¬¯]l² Ü ^ö^èl$aMýS$Ððlâê¢Æ‡¬.> E…r$…¨.4 × 2× 10 30 KG. = 1.l] $ ÐøÅÐ]l$V>Ð]l¬Ë$ §« lý ÇÝë¢Æ‡ý $.é-°M.°. M>ºsìæt D Ð]lÊËM>ËMýS$ Üí Ʀ ‡ý ™èlÓ… GMýS$PÐ]lV> E…r$…¨. M>íÜÃMŠS MìSÆý‡×êÌZÏ {糧« é¯]l MýS×ê-Ë$ GË{M>t¯lŒ . ç *Æý‡$Åyìl z ¯]l„ýS{™èl… black holeV> Ð]l*Æ>Ë…sôæ ¯]l„.Sì M>íÜÃMŠS Æó‡ sñæÍÝùP‹³¯]l$ Eç³Äñæ*WÝë¢Æý‡$.æì ÝëÇ VýS$Ç¢…_¯]l Ô>çÜЈ ló ™èlË¢ $ CTR Wilson.‡¬.Æ. ³ç Æ>Æý‡$×æ MìSÆý‡×êË$. M>íÜÃMŠS MìSÆý‡×êË ¡{Ð]l™èl {«§lý $ÐéË Ð]l§ýl‡ª GMýS$PÐ]l.Sì Eç³Äñæ*W…^ól _¯]l² {ç³Ð]l*×æ… shake. ©°² ". ç Æý‡Ð]l*×æ$ Üç …QÅ 1 ¯]l$…_ 30 Ð]lÆý‡MýS$¯]l² ³ç Æý‡Ð]l*×æ$ MóS…{§ýlMýS…ÌZ z ³ MýS*Ë$…»Œæ BMýSÆý‡×Û æ ºÌêË$ GMýS$PÐ]l.8 × 10 30 kg.ê-ÌZÏ M>íÜÃMŠS MìSÆý‡×ê-Ìæô Ô¶æMìSÐ-¢ l] $…™èlÐO. {´ùsꯌl. M>íÜÃMŠS MìSÆý‡×êË Ô¶æMìS¢ 109 ev ¯]l$…_ 1020 ev Ð]lÆý‡MýS$ E…r$…¨. γ MìSÆý‡×ê˯]l$ ºÄ¶æ$rMýS$ Ððl§ýlhÐ]l¬Ã . 4.M. Òsìæ° Ððl¬§ýls. ÑÔ¶æÓ…ÌZ f°…_. M>íÜÃ-M.L= 1. 5. Ðól$çœ$¯é£Šl Ýë-à.é-°M. ¯]l*Å{sê¯]l$Ï MóS…{§ýlMýS ºÌêË Ð]lËÏ (¯]l*ÅMìSÏĶæ*ÆŠ‡ forces) º…«¨…_ E…sêƇ¬.67× 10-27kg .l] $ ™ðlË.Sì S Eç³Äñæ*W…^ól ò³§ýlª {ç³Ð]l*×æ… & M>íÜÃMŠS z Üç …Ð]l™èlÞÆý‡…. z 1 C.n M>± D MýS×êÌZÏ Üç $Ð]l*Æý‡$ 80 Ô>™èl… Ð]lÆý‡MýS$ {´ùsê¯]l$Ï…sêƇ¬.¨Ô¶æ¯. M>ºsìæt ÑÔ¶æÓ…ÌZ-° M.‡¬ Ð]l…sìæ {ç³Ð. ¿¶æ*Ð]l$«§lý Å Æó‡Q Ð]l§ýlª ™èlMýS$P-Ðl] V.æó Q. CÑ Üç *Æý‡$Åyìl Eç³Ç™èlË… Ìôæ§é novae ¯]l$…_ ÐðlË$Ð]lyìl E…yýlÐ]l^èla¯ól AÀ-{´ë-Äæ¶ $Ð]l¬…¨. ©° Ýë…MóS†. -z ¯]l„ýS{™éË _Ð]lǨԶæMýS$ Black hole (MýS–çÙ¼~ Ë…) A¯ól õ³Æý‡$-¯l] $ John Wheeler (AÐðl$ÇM>) ò³sêt-Æý‡$. Ñ{MýS… Ýë-Æ>-»ê-Æ. ÑMýSÆý‡×Û æ ºÌêË$ AíÜ® Æý‡™èlÓ… GMýS$PÐ]lV> E…yìl.J. ç …Ð]l™èlÞÆý‡… A…sôæ Üç *Æý‡$Åyýl$ JMýSÝëÇ ÑÔ>Ó°² ^èl$sìæt z JMýS M>íÜÃMŠS Ü Æ>Ð]lyé°MìS ³ç sôæt M>-Ë…. yé. 2.l] $ Æð‡…yýl$ Æý‡M>Ë$V> Ð]lÈYMSý Ç…^èlÐ]l^èl$a.‡Š Í-Ñ$-sæŒ ' A…sêÆý‡$.æŒ ÇòÜÆ. Òsìæ ™èlÆý‡…VýS§«O lð Æý‡Åƒ … ™èlMýS$P-Ðl] V. {ç³Üç $¢™lè … C¨ ISROÌZ Ñ¿ê-VSý …V> ³ ç °^ólÝù¢…¨.4 Æð‡r$Ï E…yéÍ. MýS*Ë$…»Œæ ÑMýSÆý‡×Û æ ºÌêË$) Ð]lÈYMýSÇ…^éyýl$. Ð]l$–§ýl$ M>íÜÃMŠS MìSÆý‡×êË$: ï Üç ³ç # ¨Ððl$à §éÓÆ> z D MìSÆý‡×êË$ 10 òÜ….T. C™èlÆý‡ AĶæ*¯]l$Ï e. z {§ýlÐ]lÅÆ>Õ° MöËÐ]lyé°MìS Eç³Äñæ*W…-^ló _¯]l² {ç³Ð]l*×æ… = 1 Atomic mass unit = 1.ê-Ë A-§«. ´ëh{sꯌl. Hess. baba). − + + 1 ¯]l*Å{sꯌl. D ºÌêË$ ÑÔ¶æÓ…ÌZ A† ºËOÐlð $-¯l] Ñ.ë¢Æ.lè Þ-Ƈý … = 250 Ñ$ÍĶæ$¯Œl çÜ…Ð]l™èlÞÆ>Ë$. β. çÜçßæf Æó‡yìlÄñæ* «§éÇÃMýS™èl: z ³ ç Æý‡Ð]l*×æ$ MóS…{§ýlMýS…ÌZ ´ù{sê¯]l$Ï. °Æý‡…™èlÆý‡…V> ¿¶æ*Ñ$° ^ólÆý‡$™èl$¯]l² A† Ô¶æMìSТ l] $…™èlÐO lð $¯]l MìSÆý‡×ê˯]l$ M>íÜÃMŠS Ìôæ§é ÑÔ¶æÓMìSÆý‡×êË$ A…sêÆý‡$.M. hc   E = λ    6.lý Å-Äæ¶ $-¯é-°M. M>-íÜÃ-MŠS MìSÆý‡-×ê-Ë$ 1. ÑMýSÆý‡×Û æ ºÌêË$ ™èlMýS$PÐ]lV> E…sêƇ¬. ÐéÄ¶æ¬ Üí Ʀ ‡ý ™éÓ°² ´÷…§ýly. M>íÜÃ-MSŠ MìSÆý‡×. JMýS M>íÜÃ-MSŠ Üç …Ð]l™.‡ý ×. z M>Ìê°² MöË-Ðl] y.È.SŠ MìSÆý‡ ×êË VýS$Ç…_ A«§lý ÅĶæ$¯]l… ^ólÔ>Æý‡$.S. NASA Ô>ç܈ Ðól™èlË¢ ™ø MýSÍíÜ A¯]l$z 1985ÌZ ¿êÆý‡™èl Ô>çÜЈ ló ™èlË Æ>-§« lý A¯ól Eç³{VýSà°².. MýSv¯]l M>íÜÃMŠS MìSÆý‡×êË$: ï Üç ³ç # ¨Ð]l$à §éÓÆ> z D MìSÆý‡×êË$ 10 òÜ…. CÑ super novae ¯]l$…_ ÐðlË$Ð]lyìl E…yýlÐ]l^èla° ¿êÑçÜ$¢¯é²Æý‡$. ©° {§ýlÐ]lÅÆ>Õ GË{M>t¯lŒ {§ýlÐ]lÅÆ>ÕMìS Üç Ð]l*¯]l…V> E…yìl §« lý ¯éÐólÔ>°² MýSÍW E…r$…¨. Òsìæ ¯]l$…_ Æý‡„ýS×æMýS$ space suite A¯ól {ç³™ólÅMýS §ýl$çÜ$¢Ë¯.M>Ìê°² MöËÐ]ly.e.é²-Ƈý $.$-Üç $-Mø-Ðl] y.ê-Ë$. G.^èl…{§ýlÔ.é-°M.Sì Ñ{MýS…ÝëÆ>»êƇ¬ Açßæçé»ê§ŠlÌZ œí h-MSý Ì.M>íÜÃMŠS Ìôæ§é ÑÔ¶æÓMìSÆý‡×êË$ A…sôæ? (E.lð $-¯l] Ñ. ¿¶æ*Ñ$ ^èl$r$t ³ç Ç{¿¶æÑ$ Üç $¢¯l] ² ÐøÅÐ]l$V>Ð]l¬ËOò³ ³ç ™èl¯]lÐO lð $ à° MýSÍ-WÝ. ç Æý‡Ð]l*×æ$ Üç …QÅ 82 MýS…sôæ GMýS$PÐ]lV> E¯]l² ³ç Æý‡Ð]l*×æ$ MóS…{§ýl z ³ M>ÌZÏ MýS*Ë$…»Œæ BMýSÆý‡×Û æ ºÌêË$ ™èlMýS$PÐ]l. z D MìSÆý‡×.ÑÔ¶æÓ…™èlÆ>â¶æ…ÌZ {ç³Äñæ*W…_..S. D MìSÆý‡×ê˯]l$ {ç³Äñæ*V>™èlà MýS…V> MýS¯]l$Vö…¨ Ð]l*{™èl… Ñ$ÍÏM>-¯lŒ .‡Š a ÌêÅ»Ÿ-Ƈó r .Sì ™èlÐ]l$…™èlr ™éÐól$ α.l] ¬-Q$-Ë$-¯. Note : ´ëh{sꯌl A¯ól¨ GË{M>t¯lŒ MýS$ Ð]lņÆó‡MýS MýS×æ….™èl {§ýlÐ]lÅÆ>Õ Ü {§ýlÐ]lÅÆ>ÕMìS MýS±-Üç … 1. í ¯]l ÐéÇ-ÌZ z Ð]l$¯]l§ólÔ¶æ…ÌZ M>íÜÃMŠS MìSÆý‡×êË VýS$Ç…_ A«§lý ÅĶæ$¯]l… ^ólÜ ß ç ZÑ$ fçßæ…XÆŠ‡ »ê»ê (H. D ºÌê˯]l$ MýS*Ë$…»Œæ A¯ól Ô>çÜЈ ló ™èl¢ Æð‡…yýl$ Æý‡M>Ë$V>(MýS*Ë$…»Œæ BMýSÆý‡×Û æ.HÆ>µ-r .> E…r$…¨.Sý ¯éÐ]l$… extra terrestrial mobile unit z A…™èlÇ„ýS…ÌZ ^ólõÜ ^èlÆý‡Å¯]l$ (space walking) extra tereestrial mobile activity A…sêÆý‡$. M>íÜÃMŠS MìSÆý‡×ê-˯.Sý {.. M>íÜÃMŠS MìSÆý‡×êË E°MìS. ¢ $. z ÑÔ>Ó…™èlÆ>â¶æ…ÌZ ¯]l$…_ Ð]l^óla A†±Ë ÌZíßæ™èl MìSÆý‡×êË$.U).Sì Æ. Ð]l$…§ýlÐ]l¬¯]l² Ü ^ö^èl$aMö° Ððlâ¶æÌÏ æô Ð]l#. z {§ýlÐ]lÅÆ>Õ° MöËÐ]lyé°MìS Eç³Äñæ*W…^ól ò³§ýlª {ç³Ð]l*×æ… ^èl…{§ýl ÔóæQÆŠ‡ ÍÑ$sŒæ.. ¼.

³ç Æý‡Ð]l*×æ$ Üç …QÅÌZ GÌê…sìæ Ð]l*Æý‡$µ E…yýl§ýl$.ø Ð]l*Æý‡ayé°² Ð]lÊËM>Ë MýS–{†Ð]l$ ³ç ÇÐ]lÆý‡¯¢ l] A…sêÆý‡$. ç ß ç æf Æó‡yìlÄñæ* §« éÇÃMýS™èl A…sêÆý‡$. C¨ BĶæ* Æó‡yìlÄñæ*«§éÇÃMýS ³ç §éÆ>¦Ë Üç Ó¿êÐ]l…Oò³ B«§éÆý‡³ç yýlr… Ð]lË. ¯éË$-VSý $ ĶæÊ°-rÏ {§ýlÐ]lÅÆ>Õ™ø 2He4 ³ç Æý‡Ð]l*×æ$Ð]l# MóS…{§ýlM>°² ´ùÍ E…r$…¨ z C¨ ¿êÆý‡Ä¶æ¬™èlÐO lð $-¯l] MýS×æ…. EÚùt{VýS™èlË z Ü {糿êÐ]l… E…yýl§ýl$. {ç³Ð]l*×êË$: & z 1 CURIE = 3. ™èlMýS$PÐ]l {§ýlÐ]lÅÆ>Õ E¯]l² GË{M>t¯lŒ ³ç Æý‡Ð]l*×æ$Ð]l# MóS…{§ýlMýS… ¯]l$…_ ºÄ¶æ$rMýS$ Ñyýl$§ýlËÐ]l#™èl$…¨. β. A…§ýl$ Ð]lËÏ Üï Üç … AÆý‡i® Ñ™èlM>Ìê°² A¯]l…™èl…V> ¡çÜ$Mö…sêÆý‡$. {糡 Üç ß ç æf Æó‡yîlÄñæ* §« éÇÃMýS ³ç §éÆý‡…¦ 82pb (ïÜÜç …) BMýS–†° ´÷…§ýlV>¯ól Üí Æ® ‡ý ™èlÓ… MýSÍW Æó‡yìlÄñæ*«§éÇÃMýS™èl BW´ù™èl$…¨. ÒsìæÌZ ¿êÆý‡Ä¶æ¬™èlÐO lð $¯]l {´ùsꯌl ³ç Æý‡Ð]l*×æ$ MóS…{§ýlMýS…ÌZ E…yìl´ù™ól. ç #. M>± §é° {§ýlÐ]lÅÆ>Õ. ¢ $ Ottohan.lð $-¯l] ѧýl$Å™Œl z D MìSÆý‡×æ… Ô¶æMìS° AĶæ$ÝëP…™èl ™èlÆý‡…VýS… Ð]l*{™èlÐól$.lð $-¯l] MýS×ê-Ë™.é-°² MóS…{§ýlMýS Ñ_e†¢ A…sêÆý‡$. Strassmann z MóS…{§ýlMýS Ñ_e†¢° MýS¯]l$Vö¯]l² Ô>çÜЈ ló ™èlË .æ¶ $¢¯l] ² JM] Æý‡MýSÐO. ¢ Ððl*çÜ$Mö° Ððlâ.Sì ³ç sôæt M>Ìê°² AÆý‡® iÑ™èl M>Ë… z z A…sêÆý‡$.æ¶ $-¯l] $. A«¨MýS Ô¶æMìS¢ ºÄ¶æ$rMýS$ Ñyýl$§ýlË M>Ð]ly. M>ºsìæt ³ç Æý‡Ð]l*×æ$ MóS…{§ýlMýS… ¯]l$…_ γ&MìSÆý‡×æ… Ñyýl$§ýlÌO æñ ¯]l³ç šyýl$ MóSÐ]lË… B ³ç Æý‡Ð]l*×æ$ MóS…{§ýlMýS… Ô¶æMìS¢ Ð]l*{™èlÐól$ ™èlVýS$Y™lè $…¨. A¨ Ñ_e¯]l²OÐlð $ Üç $Ð]l*-Ƈý $ Æð‡…yýl$ Mö™èl¢ ³ç Æý‡Ð]l*×æ$ MóS…{§ýlM>Ë$V> Ñyìl´ùƇ¬. M>ºsìæt α. M>± GÌê…sìæ BÐólÔ¶æ… Ìôæ° γ MìSÆý‡×æ… Æý‡$k Ð]l*Æý‡…Y ÌZ {ç³Ä¶æ*×ìæçÜ$¢…¨. D {ç³{MìSÄ.Æ-¦ ‡ý ÐO. ©±² Æý‡*«§lý ÆŠ‡œç ÆŠ‡z MýS¯]l$-Vö¯é²-yýl$. §é°ÌZ ¯]l$…_ Mö°² ¯]l*Å{sê¯]l$Ï. ç ß ç æf Æó‡yìlÄñæ* §« éÇÃMýS™èlòO ³ »êçßæÅ M>-Æ. MýS–{†Ð]l$ Æó‡yìlÄñæ* «§éÇÃMýS™èl : {ç³Äñæ*VýSÔ>ÌZÏ Üí. D MýS×æ… Ñyýl$§ýlÌO æñ ¯]l³ ç šyýl$ ³ç Æý‡Ð]l*×æ$Ð]l# Üç …QÅ Æð‡…yýl$ ĶæÊ°r$Ï.™éƇ¬. z D {ç³{MìSĶæ$¯]l$ Ü z D Æó‡yìlÄñæ* §« éÇÃMýS™èl¯]l$ òßæ{± »ñæMðSÆý‡ÌŒæ 1896ÌZ MýS¯]l$Vö¯é²yýl$.Irine curie. α& MýS×æ…: C¨ Æð‡…yýl$ ĶæÊ°rÏ §« lý ¯éÐólÔ¶æ…. MóS…{§ýlMýS Ñ_a†¢ (Nuclear fission): z JMýS ¿êÆ>Ķ欙èl Ð]lÊËM>°² GÌê…sìæ BÐólÔ¶æ… Ìôæ° ¯]l*Å{sꯌl™ø ÉîlMö¯ólÌê ^ólõÜ. z D Ñ«§lý …V> ÐðlË$Ð]lyìl¯]l GË{M>t¯lŒ ¯]l$ β&MìSÆý‡×æ… A…sêÆý‡$. β&MìSÆý‡×æ…: ³ ç Æý‡Ð]l*×æ$ MóS…{§ýlMýS…ÌZ ¯]l*Åsꯌl Ñ_e¯]l²OÐlð $¯]l³ç šyýl$ {´ùsꯌl.‡ý M>Ë$. GË{M>t¯lŒ Ë$V> Ñyìl´ù™èl$…¨. Ex: z fermium z Curium z Amera ciam z Larencium z Stramcium z Einsteinium z plutonium Ð]lÊËM>Ë MýS–{†Ð]l$ ³ç ÇÐ]lÆý‡¯¢ l] (Artificial transmutation of elemnts): {ç³Äñæ*VýSÔ>ÌZÏ Üí Ʀ ‡ý Ð]lÊËM>°² ¿êÆ>Ķæ¬-™lè ÐO. C¨ ÐðlË$Ð]lyìl¯]l³ç šyýl$ Ð]lÊËMýS ³ç Æý‡Ð]l*×æ$ Üç …QÅ+1V> ò³Æý‡$VýS$ ™èl$…¨. M>± §é° ³ç Æý‡Ð]l*×æ$Ð]l# {§ýlÐ]lÅÆ>ÕÌZ Gr$Ð]l…sìæ Ð]l*Æý‡$µ E…yýl§ýl$.¢ .Ï ÐólÆó‡ÓÆý‡$ ³ç §éÆ>¦ÌZÏ ©° ÑË$Ð]lË$ ÐólÆó‡ÓÆý‡$V> E…sêƇ¬.³ï yýl¯]l…. AÑ Æó‡yìlÄñæ* §« éÇÃMýS™èl¯]l$ {糧ýlÇØÝë¢Æ‡¬. BÐðl$ ¿¶æÆý‡¢ Fredrick Jolotio CurieË$ MýS¯]l$-Vö¯é²-Ƈý $. (+e )+ p γ MìSÆý‡×æ…: D MìSÆý‡×ê°-MSì GÌê…sìæ BÐólÔ¶æ…. γ MìSÆý‡×ê˯]l$ »ñæMýSÆý‡ÌŒæ MìSÆý‡×.ê-Ë$ A…sêÆý‡$. z ѧýl$Å™Œl „óS{™èl…ÌZ §« lý ¯éÐólÔ¶æ… E¯]l² "α' MìSÆý‡×æ… Æý‡$×æç³ËMýS ÐO lð ³ Æý‡$×êÐólÔ¶æÐ]l¬¯]l² β MìSÆý‡×æ… §« lý ¯]lœç ËMýS ÐO lð ³ç # Ð]l…W {ç³Ä¶æ*×ìæÝë¢Æ‡¬. {§ýlÐ]lÅÆ>Ô¶æ$Ë$ n1 β0 0 →1 −1 + E…yýlÐ]l#. AÆý‡® iÑ™èl M>Ë… z : Æó‡yìlÄñæ* §« éÇÃMýS ³ç §éÆý‡…® ™èl¯]lÌZ ¯]l$…_ Æó‡yìlÄñæ* §« éÇÃMýS MìSÆý‡×ê ˯]l$ ºÄ¶æ$rMýS$ Ððl§ýlhÐ]l¬Ã™èl* ™èl¯]l AçÜË$ {§ýlÐ]lÅÆ>ÕÌZ Üç VýS… {§ýlÐ]lÅÆ>Õ Ð]l*Æý‡$µ ^ðl…§ýlyé-°M. 7×1010 Ñçœ$r-¯éË$ / 1SEC z 1 MILLICURIE = 1/100 CURIE z 1RUTHERFORD = 106 Ñ/òÜ z 1 BECGUOREL = 1Ñ/ òÜ.¢ .lð $-¯l] l Ð]lÊËM>°² ¿êÆý‡Ä¶æ¬™èl MýS×êË™ø ÉîlMösôæÌt ê ^ólõÜ. {§ýlÐ]lÅÆ>Õ ¯éË$-VSý $ ĶæÊ°r$Ï ™èlVýS$Y™èl$…¨.

Ô>ÓçÜ{MìSĶæ$MýS$ Ððl¬MýSPËÌZ fÇVóS MìSÆý‡×æf¯]lÅ çÜ…Äñæ*VýS{MìSĶæ$MýS$ Eç³Äñæ*VýSç³yól Ðé™éÐ]lÆý‡×æ ¿êV>¯ól² Ý뫧éÆý‡×æ…V> "V>Í' A° Ð]lÅÐ]lçßæÇ…^èlyýl… fÆý‡$VýS$™èl$…¨. V>Í A¯ólMýS ÐéĶæ¬Ð]l#Ë Ñ${Ô¶æÐ]l$… ÐésìæÌZ Ð]l¬QÅOÐðl$¯]l¨ O¯ðl{sZf¯Œæ. ±sìæ BÑÇ.95 0. {íœÄ¶æ*¯ŒæÞ. Òsìæ çÜ…çœ$r¯]l çœ$¯]lç³ÇÐ]l*×æ Ô>™éËÌZ CÐ]lÓyýl… fÇW…¨.033 0. V>Í° {§ýlÒMýSÇ…_ ÐésìæÌZ° ÑÑ«§ýl ÐéĶæ¬Ð]l#˯]l$ A…ÕMýSõÜÓ§ýl¯]l… §éÓÆ> ÐólÆý‡$^ólÝë¢Æý‡$. ÒsìæÌZ O¯ðl{sZf¯Œæ. Ñ$£ól¯Œæ. Ðé™éÐ]lÆý‡×æ… ¿¶æ*Ñ$ Eç³Ç™èlË… ¯]l$…yìl çÜ$Ð]l*Æý‡$ 250 OÐðl$â¶æ$å E¯]l² Mö˨ ç³Ë$^èlºyýl$™èl$…¨. D ÐéĶæ¬Ð]l#ÌZ ^èl$Æý‡$OMðS¯]l¨ BMìSÞf¯Œæ ÒsìæÌZ ±sìæBÑÇ. M>Æý‡¾¯ŒæOyðl BMðSÞyŠæ. ÐéĶæ¬Ð]l# O¯ðl{sZf¯Œæ (N2) BMìSÞf¯Œæ (O2) BÆ>Y¯æŒ (Ar) M>Æý‡¾¯ŒæOyðl BMðSÞyŠæ (Co2) °Ä¶æ*¯Œæ (Ne) ïßæÍĶæ$… (He) Ñ$£ól¯Œæ (CH4) çœ$¯]lç³ÇÐ]l*×æ Ô>™èl… 78. (»ŸVýS$Yç³#Ë$çÜ$ ÐéĶæ¬Ð]l#) MøÏÆø ¸ùÏÆø M>Æý‡¾¯ŒæÞ ({ïœÄ¶æ*¯ŒæÞ). ©¯ól² çßæÇ™èlVýS–çßæ {糿êÐ]l… A…sêÆý‡$. E§éçßæÆý‡×æMýS$ &196°C Ð]l§ýlª O¯ðl{sZf¯Œæ¯]l$ Ðólyìl ^ólÝë¢Æý‡$. ´÷yìl V>ÍÌZ ÑÑ«§ýl ÐéĶæ¬Ð]l#Ë çÜ…çœ$r¯]l… {MìS…¨ Ñ«§ýl…V> E…r$…¨. C¨ ¿¶æ*Ñ$ Äñæ¬MýSP VýS$Æý‡$™éÓMýSÆý‡Û×æ M>Æý‡×æ…V> AÌêVóS ÑçܢDž^èlºyìl E…r$…¨.Ò$. Òsìæ çÜ…çœ$r¯]l… {MìS…¨ Ñ«§ýl…V> E…r$…¨. BÆ>Y¯Œæ Ð]l…sìæÑ Ð]lÊËMýSíܦ†ÌZ E…sôæ ±sìæ BÑÇ.0018 0.93 0.V>Í çÜ…çœ$r¯]lÐ]l¬ • • • • • • • • • • ¿¶æ*Ñ$&^èl$r*t BÐ]lÇ…_ E¯]l²r$Ð]l…sìæ A¯ólMýS ÐéĶæ¬Ð]l#Ë Ñ${Ô¶æÐ]l$…™ø MýS*yýl$MýS$° E¯]l² ´÷Æý‡¯ól Ðé™éÐ]lÆý‡×æ… A…sêÆý‡$. BÆ>Y¯Œæ.08 20. M>Æý‡¾¯ŒæOyðl BMðSÞyŠæ.0002 . ´÷yìlV>ÍÌZ ±sìæ BÑÇ E…yýl§ýl$. ™èlÆ>Ó™èl ^éÌê ç³Ë$^è ºyýl$™èl$…¨. BMìSÞf¯Œæ. §é§éç³# 5&11 OÐðl$â¶æ$å A…sôæ 7&16 MìS. ´ë£ól¯Œæ Ð]l…sìæÑ çÜÐól$Ãâ¶æ¯éË$. BMìSÞf¯Œæ. O¯ðl{r‹Ü BOMðSÞyŠæ Ð]l…sìæÑ ¿¶æ* Eç³Ç™èlË… ÐólyðlMýSPyé°² M>Æý‡×æÐ]l$Ð]l#™èl$¯é²Æ‡¬.00052 0.

0000087 KgZ¯Œæ (O3) 0. AƇ¬™ól ÑÑ«§ýl {´ë…™éËÌZ ¿¶æ* Eç³Ç™èlË…Oò³ 1&4% Ð]lÆý‡MýS$ Ð]l*Æý‡$™èl* E…r$…¨. .00005 MìSj¯é¯Œæ (Xe) 0.00011 O¯ðl{r‹Ü BOMðSÞyŠæ (N2O) 0.000001 Ððl¬™èl¢… Ðé™éÐ]lÆý‡×æ…ÌZ 0.• {MìS´ët¯Œæ (kr) 0.4% Ð]lÆý‡MýS$ ±sìæ BÑÇ E…r$…¨.00005 Oòßæ{yøf¯Œæ (H2) 0.

Ððl$X²íÙĶæ$… ™èlç³µ Ñ$Wͯ]l „>Æý‡ Ð]l$–†¢MýS ÌZàË* Ìôæ§é Ðésìæ çÜÐól$Ãâ¶æ¯éË$ ÑyìlV> V>± Ìôæ§é V>Éýl Oòßæ{yø MøÏÇM>Ð]l$Ï…™ø Ð]l¬§ýlªV> V>° º$¯ðlÞ¯Œl gêÓËÌZ ò³yìl™ól Ðésìæ ÝëÓ¿êÑMýSOÐðl$¯]l ÑË„ýS×æ Æý‡…VýS$Ë°Ýë¢Æ‡¬. D Ô¶æMìS¢ §ýl–VøY^èlÆý‡ {´ë…™èl…ÌZ° ÑÑ«§ýlÆý‡…VýS$Ë™ø ´ùÍ E…r$…¨. „>Æý‡ÌZà˱² : »ñæÈÍĶæ$…. ͤĶæ$… & íÜ…«§ýl*Æý‡ GÆý‡$ç³# ÝùyìlĶæ$… & ç³çÜ$ç³# ´÷sêíÙĶæ$… & Ìôæ™èl F§éÆý‡…VýS$ Æý‡$½yìlĶæ$… & F§é Æý‡…VýS$ Üï Üí Ķæ$… & ±Í F§é Æý‡…VýS$ „>Æý‡Ð]l$–†¢MýS ÌZàË ÑË„ýS×æ Æý‡…VýS$Ë$ M>ÍÛĶæ$… & Cr$MýS GÆý‡$Ð]l# {Ýët°ÛĶæ$… & íÜ…«§ýl*Æý‡ GÆý‡$ç³# »ôæÇĶæ$… & BMýS$ç³^èla „>Æý‡ÌZàË. Æý‡$½yìlĶæ$… (Rb). Ððl$X²íÙĶæ$…Ë AĶæ$±MýSÆý‡×æ Ô¶æMýS$¢Ë A«¨MýS…V> E…yýlr… Ð]lËÏ ÐésìæÌZ° GË{M>t¯Œl˯]l$ E{¨MýS¢… ^ólĶæ$yé°MìS gêÓÌê Ô¶æMìS¢ çÜÇ´ù§ýl$. Òsìæ BMðS•Þyýl$˯]l$ ±sìæÌZ MýSÇWõÜ¢ „>Æ>˯]l$ CÝë¢Æ‡¬. Ððl$X²íÙĶæ$… (Mg). Üí Üí Ķæ$… (Cs) ÌZà˯]l$ „>Æý‡ÌZàË° A…sêÆý‡$. . C¨ s&»êÏMýS$MýS$ ^ðl…¨¯]l IIA {VýS*ç³#. C¨ S&»êÏMýS$MýS$ ^ðl…¨¯]l 1A {VýS*ç³#. {Ýët°ÄÛ æ¶ $… (Sr). JMøP Ð]lÊËMýS… JMøP Ô¶æMìS¢° {VýSíßæ…^èlyýl… Ð]lËÏ ÑÑ«§ýl Æý‡…VýS$Ë$ Ð]lÝë¢Æ‡¬. ÝùyìlĶæ$… (Na). „>Æý‡ Ð]l$–†¢MýS ÌZàË AĶæ$±MýSÆý‡×æ Ô¶æM>ÃË$ ^éÌê ™èlMýS$PÐ]l. Òsìæ° gêÓËÌZ Ðólyìl ^ólíܯ]lç³#yýl$ BĶæ* Ð]lÊËM>Ë »êçßæÅ MýS„ýSÅÌZ° GË{M>t¯Œl E¯]l²™èl MýS„ýSÅÌZMìS E{¨MýS¢… ^ðl…§ýl$™èl$…¨. BÐ]lÆý‡¢¯]l ç³sìætMýSÌZ CÑ Ððl¬§ýlsìæ {VýS*ç³#¯]l$ B{MýSÑ$Ýë¢Æ‡¬. A…§ýl$Ð]lËÏ AÑ Æý‡…VýS$Ë°Ð]lÓÐ]l#.ÌZàË$ & gêÓÌê Æý‡…VýS$Ë$ • • • • • • • • ͤĶæ$… (Li). CÌê ^ólÆý‡r…ÌZ C…™èlMýS$ Ð]l¬…§ýl$ {VýSíßæ…_¯]l Ô¶æMìS¢° †ÇW Ñyýl$§ýlË ^ólçÜ$¢…¨. D GË{M>t¯Œl †ÇW ÝëÓ¿êÑMýSOÐðl$¯]l ¿¶æ*Ýë¦Æ‡¬ÌZMìS ^ólÆý‡$™èl$…¨. E{¨MýS¢… ^ðl…¨¯]l GË{M>t¯Œl AíܦÆý‡OÐðl$¯]l¨. »ôæÇĶæ$… (Ba) A¯ól Ð]lÊËM>˯]l$ „>Æý‡ Ð]l$–†¢MýS ÌZàË$ A…sêÆý‡$. CÑ BÐ]lÆý‡¢¯]l ç³sìætMýSÌZ Æð‡…yýlÐ]l {VýS*ç³# B{MýSÑ$Ýë¢Æ‡¬. M>ÍÛÄæ¶ $… (Ca). »ñæÆð‡ÍĶæ$… (Be). ´÷sêíÙĶæ$… (K). ÑÑ«§ýl „>Æý‡ÌZàË$ ^èl*õ³ Æý‡…VýS$Ë MìS…¨ Ñ«§ýl…V> E…sêƇ¬. »ñæÈÍĶæ$….

. ´÷sêíÙĶæ$… Ð]l…sìæ „>Æý‡ÌZàË AĶæ$±MýSÆý‡×æÔ¶æMìS¢ ™èlMýS$PÐ]l E…yýlr… Ð]lËÏ CÑ M>…† ѧýl$Å™Œl çœÍ™é°² {糧ýlÇØÝë¢Æ‡¬. ÌZçßæ… Eç³Ç™èlË… ¯]l$…_ GË{M>t¯ŒlË$ Ñyýl$§ýlË (eject) AÄôæ$Å {ç³{MìSĶæ$ ïÜíÜĶæ$….• • M>…† ѧýl$Å™Œl çœÍ™èl… : HO§ðl¯é ÌZçßæ™èlÌê°² ѧýl$ŧýlĶæ$ÝëP…™èl ÑMìSÆý‡×êË$ ™éMìS¯]lç³#yýl$. Æý‡$½yìlĶæ$….

íßæÐ]l*ËĶæ*ÌZÏ Ð]l$…^èl$ MýSÆý‡VýSV> Ñ$Wͯ]l §é°ÌZ MýS*yé ¿êÆý‡fË… V>Éýl™èl ^ðl…¨ E…r$…¨. ©°Oò³ Mö…^ðl… BÐ]l$Ï… (acid) ´ùíÜ ç³È„ìS-õÜ¢. BMìSÞf¯Œl MýSÇW E¯]l² ±sìæòO ³ Üç *Æý‡ÅM>…† ³ç yìl™ól C¨ Mö¨ªV> HÆý‡μyýl$™èl$…¨. ¸ùÏÆO ‡ð yŠl AĶæ*¯]l$Ï MýS*yé ™öËWÝë¢Æ‡¬. Æý‡ÝëĶæ$¯]l ^èlÆ>Å Ñ«§é¯éË$ ™ðlË$çÜ$MøÐ]l yé°MìS "{sôæÜç ÆŠ‡'V> Ðéyýl™éÆý‡$. »êƇ¬ËÆŠ‡Þ õ³Í´ùÄôæ$ {ç³Ð]l*§ýl… MýS*yé E…¨. à°MýSÆý‡OÐðl$…¨ M>§ýl$) z ç³Ç{Ô¶æÐ]l$ÌZÏ Ñ°Äñæ*W…^ól »êƇ¬ËÆý‡Ï-ÌZ Ðéyìl™ól ò³^èl$aË$ (scales) HÆý‡μyìl ÌZçßæ ™èlÌê°² †-¯ló Üç. D . çœ$±¿¶æÐ]l¯øÚù~{VýS™èl.Sì M>Æý‡×æ…? G) V>Í MýS…sôæ ±Æý‡$ ºÆý‡$OÐlð …¨ ¼) ±sìæòO ³ I‹Ü ™ólË$™èl$…¨ íÜ) ±sìæÌZ EçÙÔ~ æ¶ MìS¢ V>ÍÌZ MýS…sôæ GMýS$PÐ]l yìl) ±Æý‡$.>-°¨. M>ÍÛĶæ$…. MøÏOÆð‡yŠlË$.$¢…¨. AƇ¬™ól M>-Ðé-ÍÞ¯]l §é° MýS…sôæ GMýS$PÐ]l "Ñ$ÌŒæP B‹œ OÌñæÐŒl$'-¯]l$l MýSÍí³™ól ™é™éPÍMýS M>v¯]lÅ™èl ´ùƇ¬ Ô>Ô¶æÓ™èl M>v¯]lÅ™èl Ð]lçÜ$¢…¨. z »êÅMîStÇĶæ* ò³Æý‡$VýS$ §ýlË E…yýl§ýl$. z Ðólyìl ^ólçÜ$¢¯]l²ç³šyýl$ ò³Ë$çÜ$Ë$ Mö…™èl EçÙÔ~ æ¶ MìS°¢ Ð]l–«§é ^ólÝë¢Æ‡¬. CaCl2.l] … °Ð]lÜí. ±sìæ "Ô>Ô¶æÓ™èl M>v¯]lÅ™èl' ™öËW…_ Ýë§ýl$ fË…V> Ð]l*Æý‡ayé°MìS MìS…¨ ÐésìæÌZ ç³°MìS-Æ>-°-¨? G) ÝùyìlĶæ$… òßæM>ÞÐðl$sê ¸ëõܹsŒæ ¼) M>ÍÛÄæ¶ $… òO ßæ{yéMðSÞ• yŠl (Ca(OH)2) Üí ) ÝùyìlĶæ$… M>Æø¾¯ólsŒæ (Na2CO3) yìl) ò³Æý‡$ÃÅsìæsŒæ 2.. ò³Æý‡$ÃÅsìæsŒæ'˯]l$ {»ñ毕 lŒ {§éÐ]l×æ… (ÝùyìlĶæ$… MøÏOÆð‡yŠl fË{§éÐ]l×æ…)™ø ç³#¯]lÆý‡$ij Ñ…ç³ (recharge) ^ólÝë¢Æ‡ý $.000 Ð]l$…¨ ѧéÅÆý‡$¦Ë ¯]l$…_ Òâ¶æϯ]l$ G…í³MýS ^ólÔ>Æý‡$. G.l] ±² 10. "Mö…yýl¯éË$MýSMýS$ Ð]l$…§ólõÜ¢ E¯]l² ¯éË$MýS Fyìl´ùƇ¬…¨' A…sôæ C§ól.æô Ķæ$°çÜ$¢…¨. AÆý‡® ´ëÆý‡§ýlÆý‡ØMýS ´÷Æý‡ MóSÐ]lË… ±sìæ° Ð]l*{™èlÐól$ ™èl¯]l §éÓÆ> {ç³Üç Ç…ç³g. ©°Ð]lËÏ A°² Æý‡M>Ë AĶæ*¯]l$Ï ™öËVýS$™éƇ¬. H ±sìæÌ.é-°M. Üç $Ð]l*Æý‡$ 30 ÐólË ÎrÆý‡Ï ±sìæ° Ñ§ýl$ŨÓÔóæÙçÏ ×æ ^ólõÜ¢ ÎrÆý‡$ ¿êÆý‡fË… Ð]lçÜ$¢…¨. (±Æý‡$ Ð]l$ÇVóS EÚù~{VýS™èl 100°C). AĶæ*¯Œl Ñ°Ð]l$Ķæ$ 糧ýl®†: D ³ç §ýl†® ÌZ MýSv¯]l fÌê°² Ð]lÆý‡$çÜV> "M>rĶæ*¯Œl Ð]l*Çμyìl Æð‡h¯Œl' ™èlÆ>Ó™èl "B¯]lĶæ*¯Œl Ð]l*Çμyìl Æð‡h¯Œl' §éÓÆ> ³ç …í³Ýë¢Æ‡ý $. ´ë™èl ™O lð ËÐ]lÆý‡~ _{™éË (ÌñæyŠl E¯]l² ò³Æ‡¬… z sìæ…VŠSË$) ³ç NÆý‡Ó M>…†° ³ç #¯]lÆý‡$§ýlÇ® …^èl yé°MìS ©°² Eç³Äñæ*WÝë¢Æ‡ý $. AƇ¬™ól ÒsìæÌZ ÝùyìlĶæ$… ËÐ]l×êË™ø Cº¾… §ýl$-Ë$-…yýl-¯]l-ç³μ-sìæ-MîS. Ððl$$™èl¢… 29. MgSO4) E…yýlr… Ð]lËÏ ±sìæMìS Ô>Ô¶æÓ™èl MýSv¯]l™èlÓ… MýSË$ VýS$™èl$…¨.æ…? G) {§éÐ]l×æ…ÌZ° E糚¯]l$ ³ï Ë$aMö° E-³ç š Eº$¾™èl$…¨ ¼) BË$¾Ñ$¯Œl MýSÇW´ùƇ¬ VýS$yýl$z ™ólÍMýSÐ]l#™èl$…¨ íÜ) VýS$yýl$z Ýë…{§ýl™èl MýS…sôæ E糚 {§éÐ]l×æ Ýë…{§ýl™èl GMýS$PÐ]l yìl) Ð]l$…_±sìæ ™èlË™èl¯]lÅ™èl GMýS$PÐ]l 7. ÐérÆŠ‡ »êsìæÌŒæÞ Ò$§ýl E…yól R. Ð.y. 3 yìl) 2.4°C ¼) œç $±¿¶æÐ]l¯]l EÚù~{VýS™èl & 3. Üç Ð]l¬{§ýl ±sìæÌZ¯ól M>§ýl$ ¯]l§ýl$Ë$.é-yö^èl$a. ±sìæ° Ð]l$ÇWõÜ¢ Cr$Ð]l…sìæ ËÐ]l×êË$ Ñçœ$r¯]l… ^ðl…§ýlÐ]l# M>ºsìæt D .l] $ ™öËW…^èlÌôæ…. ±sìæÌZMìS ÝùyìlĶæ$… AĶæ*¯]lÏ-¯]l$ Ñyýl$§ýlË ^ólÝë¢Æ‡¬. Ü ç º$¾™ø ™ólÍMýSV> ¯]l$Æý‡VýS°^óla fÌê°² ÝëÓ§ýl$ fË… (soft water) A…sêÆý‡$. Ððl$X²íÙĶæ$… »O æñ M>Æø¾¯ólr$Ï (Ca (HCO3)2. MýSv¯]l fË… Ð]lËÏ ¯]lÚëtË$: Üç º$¾ Ð]l–«§é AÐ]l#™lè $…¨.CÐ]lÓ° ±sìæ° MýSv¯]l fË… (hard water) A…sêÆý‡$. Üç Ð]l¬{§éÌZÏ Üç VýSr$¯]l 25&35 Ô>™èl… ËÐ]l×êË$…sêƇ¬. Gç³μsìæMýS³ç šyýl$ Ð]lÅĶæ$OÐlð $´ù Ƈ¬¯]l "M>ËY¯lŒ '. 4 4. z ™éVýSyé°MìS A¯]l$Ð]l#V> E…yýl§ýl$. I‹ÜÌ.M>v-¯l] Å-™lè ¯.? G) NaCl ¼) CaSO4 Üí ) MgCl2 yìl) CaHCO3 3. 30 Ô>™èl… òO ßæ{yøf¯Œl ò³Æ>MðSÞ• yŠl¯]l$ "ò³ÆŠ‡òO ßæ z {yéÌŒæ' A…sêÆý‡$. CaSO4. Ð]l${Ç ^ðlr$t BMýS$ËOò³. »O æñ M>Æø¾¯ólr$Ï M>Æø¾¯ólr$ÏV> AÐ]l„óS³í ™èlÐ.lý …? ({VýS*‹³&1.l] Å-™lè ¯. C¨ "™ðlÆý‡_¯]l ç³#çÜ¢MýS…' BMýS–†ÌZ E…r$…¨. Üç *MýSÿ iÑ. Üç Ìôæ¹ r$Ï (CaCl2. "Ð]lÆý‡$aÐ]lÌŒæ ÐérÆŠ‡' A…sôæ? G) JMýS E™èlμ†¢ ™é¯]l$ E™èlμ†¢V> Ð]l*Æó‡ {ç³{MìSĶæ$ÌZ Ñ°Äñæ*W…^èl$MýS$¯ól ±Æý‡$ ¼) GyéÇ JĶæ*íÜÜç $ÞÌZÏ° ±Æý‡$ íÜ) »ZÆý‡$ »êÑ ¯]l$…_ ËÀ…^ól ™é-VSý $ ±Æý‡$ yìl) Ð]l$°íÙ Ìôæ§é f…™èl$Ð]l# Ô¶æÈÆý‡…ÌZ z z z "Ñ$™èlM>Ç' (moderator)V> Eç³Äñæ* WÝë¢Æý‡$.ÑÆý‡… z f¯]l… ^ólĶæ$yé°MìS ©°² Eç³Äñæ*WÝë¢Æ‡ý $. çÜÌôæ¹r$Ï (Ca(HCO3)2. CÌê Üç ÓËμ {ç³Ð]l*×êÌZÏ ±Æý‡$ Ñ$WÌôæÐ]lÆý‡MýS$ AÑÆý‡â¶æ…V> ѧýl$ŨÓÔóæÙçÏ ×æ ^ólõÜ¢ Ñ$WÌôæ§ól ¿êÆý‡fË….l] $-Ðl] #-™éƇ¬.Sì "Ñ$¯]lÆý‡ÌŒæÞ ¡õÜÜí ¯]l' D Ñ$¯]lÆý‡ÌŒæ ÐérÆŠ‡ Üç Ó^èleOÐlð $…§ól. Oòßæ{yøf¯Œl ò³Æ>MðS•ÞyŠl (H2O2) òO ßæ{yøf¯Œl.$ çÜÐ]l*«§é¯éË$ 1 ¼ 2 G 3 íÜ 4 yìl 5 G 6 íÜ 7 G 8 íÜ 9 yìl 10 íÜ . º$çܺ$çÜÐ]l$° ´÷…W M>Æý‡¾¯ŒlOyðl BMðSÞ• yŠl¯]l$ Ñyýl$§ýlË ^ólÜç $¢…¨. Ð]l$×ìæMýS…uý‡ Möu>Ç. ¯]l§ýl$Ë$. A…§ýl$MóS 'water water every where but not a drop to drink' A…sêÆý‡$. Ð]l$–™èl çÜÐ]l¬{§ýl… ËÐ]l×îæ Ķæ$™èl 293 Ô>™èl… (-{³ç ³ç. MgCl2. 1991) G) ¯]l© fÌêË$ ¼) Mö˯]l$Ï Üí ) Üç Ð]l¬{§ýl fÌê-Ë$ yìl) M>Ë$Ð]lË. D {ç³{MìS Ķæ$ÌZ CÑ$yìl E¯]l² çÜ*{™èl… †ÆøVýSÐ]l$¯]l {§ýlÐéÀçÜÆý‡×æ… (Reverse Osmosis). A™èlÅ«¨MýS ËÐ]l×. Ððl$X²íÙĶæ$… AĶæ*¯]l$Ï ™öËW…^èl Ð]l^èl$a.æî Ä.10 D O YO U K NO W ? Ô¶æ${MýSÐéÆý‡… l þ¯Œl l 5 l 2009 247 Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl {ç³ÐólÔ¶æ… } Ððl…MýSsôæÔ¶æÓÆý‡ Ýë…{糧éĶæ$ ïœÌŒæ VýS$yŠl Ķæ¬MðS. V>ÍÌZ MýS…sôæ ±sìæÌZ ™èlÓÆý‡V> MýSÆý‡VýSy. C¨ Ô¶æ$§ýlÐO® lð $…¨. ¿êÆý‡fÌê-°² ™éVýSyé°MìS Eç³Äñæ* W…^èl….Sì M>Æý‡×. Üç Ó^èle ÐO lð $…¨. ¿êÆý‡ òO ßæ{yøf¯Œl (yýl$ÅsîæÇĶæ$…) ™èlĶæ*ÈMìS Eç³Äñæ*WÝë¢Æý‡$.æ¶ $-™lè MýSÍ. Mg(HCO3)2. 4 ¼) 1. H C™èlÆý‡ AĶæ*¯Œl¯]l* {ç³Üç Ç…^èl°Ð]lÓ§ýl$.Z D™èl Mörtylý … ™ólÍMýS? ({VýS*‹³&2.…^ól ¿¶æ*¿êVýS… AƇ¬¨…r ¯éË$Y Ð]l…™èl$Ë$ ±sìæ™ø MýS³í μl E…¨. Ððl$X²íÙĶæ$…Ë »O æñ M>Æø¾ ¯ólr$Ï. »Z-Ƈý $‡ »êÐ]l#ÌZÏ MýS*yé ËÐ]l×êË$ MýSÇW E…sêƇ¬. ±sìæ M>v¯]lÅ™èl Æð‡…yýl$ Æý‡M>Ë$: 1. Üç Ð]l¬{§éË$. ©°ÌZ Üç $Ð]l*Æý‡$ 98 Ô>™èl… Üç Ð]l¬{§ýl ±Æó‡. {Ô¶æ$† M>{†. ±sìæÌZ M>ÍÛÄæ¶ $…. "ò³Æý‡$ÃÅsìæsŒæ' Ìôæ§é "M>ËY¯lŒ 'Ë$ MýSv¯]lf Ë…ÌZ° M>ÍÛÄæ¶ $….M>v-¯. Ýë…{§ýl™èl. '––O––O––' º…«§é¯ól² ò³Æ>MîSÞ º…«§lý … A…sêÆý‡$. Ððl$X²íÙĶæ$… ËÐ]l×êË™ø¯ól çÜÐ]l$çÜÅ. 2 C™èlÆý‡ ´ùsîæ ç³È„ýSË {ç³™ólÅMýS… Ð]l*¨Ç {ç³Ô¶æ²Ë$ 1. ¿êÆý‡fË… «§ýlÆ>ÃË$: Ý뫧éÆý‡×æ ±sìæ™ø ´ùÍõÜ¢ ¿êÆý‡fË… z »êïÙμ¿¶æÐ]l¯øÚù~{VýS™èl. {ç³Üç $¢™lè … GMýS$PÐ]lV> A«¨MýS ³ï yýl¯]l… Ð]l§ýlª AÆý‡® ´ëÆý‡§ýlÆý‡ØMýS (Semi Permeable Membrane) §éÓÆ> MýSv¯]l fÌê°² ³ ç …í³ ÝëÓ§ýl$ fÌê°² ´÷…§ýl$-™lè $-¯é²-Ƈý $. M>± E糚 Üç …™èl–ç³¢ {§éÐ]l×æ…ÌZ (yðlyŠl Üï ±sìæÌZ) ™ólË. Ððl$X²íÙĶæ$… MøÏÆO ‡ð yŠlË$.l] Üç Ð]l¬-{§. ¿êÆý‡fË… E¯]l² Ý뫧éÆý‡×æ ±sìæ° Ñ§ýl$ŨÓÔóæÏçÙ×æ ^ólõÜ¢ D2O MýS…sôæ ÐólVýS…V> Ý뫧éÆý‡×æ ±Æý‡$ Ñçœ$r¯]l… ^ðl…¨ òO ßæ{yøf¯Œl ÐðlË$Ð]lyýl$™èl$…¨.¯.6°C yìl) BMýS–† & ™ðlÇ_ E¯]l² ³ç #Üç M¢ Sý … 5. A…sôæ A°² Æý‡M>Ë ËÐ]l×êË$ ™öËVýS$™éƇ¬. VýS$yýl$z Ð]l$…_±sìæÌZ Ð]l¬¯]l$VýS$™èl$…¨. Ð]l$ÇW…^èlyýl… Ð]lËÏ »O æñ M>Æø¾¯ólr$Ï Ñçœ$ r¯]l… ^ðl…¨ M>Æø¾¯ólr$ÏV> AÐ]l„óS³ç … ^ðl…§ýl$ ™éƇ¬.82°C Üí ) VýSÇçÙt Ýë…{§ýl™èl EÚù~{VýS™èl&11.4°C Ð]l§ýlª Ð]l$Æý‡$VýS$™èl$…¨. CÌê Ð]l_a¯]l ±sìæ¯ól AĶæ*¯Œl ÑÆý‡ß í æ™èl fËÐ]l$…sêÆý‡$. MgCl2. ¿êÆý‡fÌê°MìS Üç …º…«¨…_ Üç ÇV> f™èl ç³Æý‡^èl-°-¨? G) »êïÙμ¿¶æÐ]l¯]l EÚù~{VýS™èl & 101. MýSv¯]l fË…: Üç º$¾™ø ¯]l$Æý‡VýS. {MìSÑ$¯éÔ¶æ°V> Ðéyýl™éÆý‡$. Æð‡…yø 糧ýl®†: ±sìæMìS ™èlW¯]l…™èl Ñ$ÌŒæP B‹œ ÌO æñ ÐŒl$ (Milk of Lime) MýSÍí³™ól MýS*yé ™é™éPÍMýS M>v¯]lÅ™èl ´ù™èl$…¨.lè $-¯é²-Ƈý $.é-Üç Ð-¢ é-°M. z GMýS$PÐ]l V>Éýl™èlÌZ ¿êÆý‡fË… E¯]l² ±Æý‡$ ÑçÙ³ç NÇ™èl… z Ððl¬MýSPË ò³Æý‡$VýS$§ýlË ¿êÆý‡f Ë…ÌZ ™èlMýS$PÐ]l. Ô>Ô¶æÓ™èl M>v¯]lÅ™èl: ±sìæÌZ M>ÍÛÄæ¶ $…. A-«¨MýS Ýë…{§ýl™èl M>Æý‡×æ…V> Ð]l$–™èl Üç Ð]l¬{§ýl… "±sìæòO ³ ¯]lyýlÐ]lVýSË… M. AƇ¬™ól 50 Ô>™èl… Üç Ë*¹ÅÇM>Ð]l*Ï°² ѧýl$ŨÓÔóæÙçÏ ×æ ^ólÜí ©°² ´÷…§ö^èl$a. ©°MìS Æý‡$_ MýS*yé E…yýl§ýl$. ±sìæMìS M>v¯]lÅ™èl MýSËVýSyé°MìS M>Æý‡×æOÐlð $¯]l ËÐ]l×æ… M.Sý *-yé. ¿êÆý‡fË…ÌZ _¯]l² z ^ólç³Ë$ ^èl-°-´ù-™éƇ¬. MóS…{¼yŠljÌZ fÆý‡VýS¯]l$¯]l² A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ MðSÑ$[ïÜt JË…í³Äýæ*yŠlMýS$ ¿êÆý‡™ŒlMýS$ ^ðl…¨¯]l ¯]lË$VýS$Æý‡$ ѧéÅÆý‡$¦Ë$ (AÀõÙMŠS 糧ýlïé¿ý毌l. Ððl¬§ýlsìæ ³ç §ýl†® ±sìæ° Ð]l$ÇW…^èlyýl… (boiling) Ððl¬§ýlsìæ 糧ýl®†.MýS$PÐ]l ÌZ™èl$ ¯]l$…_ ¡õÜ ±sìæMìS MýSv¯]l™èlÓ… GMýS$PÐ]l. ™é™éPÍMýS M>v¯]lÅ™èl 2. §é°ÌZ° M>ÍÛÄæ¶ $…. E°². MýS$…rÌZÏ ±Æý‡$…r$…¨. Ý뫧éÆý‡×æ ±sìæÌZ {糆 60000 ¿êV>ÌZÏ 1 ¿êVýS… ¿êÆý‡fË… E…r$…§ýl° "Ķæ¬Æó‡' A¯ól Ô>ç܈Ðól™èl¢ Æý‡$kÐ]l# ^ólÔ>yýl$. MgSO4) E…yýlr… Ð]lËÏ ±sìæMìS MýSv¯]l™èlÓ… Ð]lçÜ$¢…¨.é-°M. E…yól ±sìæ ³ç ÇÐ]l*×æ… 6. C¨ Ð]l$…_ Ķæ*…sîæòÜ í³tMŠS. ^ðlÆý‡$Ð]l#Ë$. Æý‡$_ E…yýl§ýl$. VýS–àÐ]lÜç Æ>ËMýS$ ç³°MìSÆ>§ýl$. M>± ™éVýSyé°MìS BÆøVýSÅMýSÆý‡ÐO lð $…¨ M>§ýl$. 2002) G) Ð]l$–™èl ¼) M>íÜμĶæ$¯Œl Üí ) Esê Üç Æý‡Üç $Þ yìl) G{Æý‡ 8. sñæMìS²MŠS A…sôæ C§ól. Ð]lÆý‡Û… ±sìæÌZ MýS*yé Mö¨ªV> ¿êÆý‡fË… E…r$…¨. §ýl…™èl…. E§éçßæÆý‡×æ: Ca (HCO3 )2 ⎯⎯ → CaCO3 ↓ + H 2O + CO2 ↑ A…§ýl$Ð]lËÏ Ýë²-¯l] … M.æî Ķæ$-™èl). ©°-MSì M>Æý‡×æ… M>°¨? 1) ÑçÙ³ç NÇ™èlÐO lð $…¨ 2) QÈO§lð …¨ 3) iÐ]l 糧éÆ>¦ËOò³ ©° {糿êÐ]l… (Physiological action) Ý뫧éÆý‡×æ ±sìæ™ø ´ùÍõÜ¢ ÐólÆý‡$V> E…yýlr… 4) ËÀ…^èlyýl… MýSÙç …t G) 2. AƇ¬™ól Üç Ð]l¬{§éÌZÏ E…yól A¯ólMýS ËÐ]l×êË M>Æý‡×æ…V> A¨ ™éVýSyé°MìS. Ððl$X²íÙĶæ$… AĶæ*¯]l¯Ï l] $ º…«¨…_. ¿êÆý‡fË… Eç³Äñæ*V>Ë$: z ¿êÆý‡ fÌê°² A×æ$ ÇĶæ* MýStÆý‡ÏÌZ ÐólVýS…V> ^èlÍ…^ól ¯]l*Å{sê¯]lÏ ÐólV>°² ™èlWY…^èlyé°MìS {VýS*‹³ 1. I‹Ü Ð]l¬MýSPË$.…^èl…ÌZ A«¨MýS ËÐ]l×. ³ç r$t Ð]l…sìæ Ðésìæ°. 3. C¨ 101. BMìSÞf¯Œl™ø MýSÍíÜ HÆý‡μÇ^ól Ð]l$-Æø ³ç §éÆý‡…¦ òO ßæ{yøf¯Œl ò³Æ>MðSÞ• yŠl. ѯéĶæ$MŠS VýS{V>°) G…í³MýSÄýæ*ÅÆý‡$. Mg (HCO3)2)Ë$ ±sìæÌZ MýSÇW E…yýlr… Ð]lËÏ ±sìæMìS ™é™éPÍMýS M>v¯]lÅ™èl Ð]lÜç $¢…¨. Ô>Ô¶æÓ™èl M>v¯]lÅ™èl ™öËW…^óll ³ç §ýl™® lè $Ë$ "ò³Æý‡$ÃÅsìæsŒæ' A¯ól MýS–{†Ð]l$ hÄñæ¬OÌæñ sŒæ §éÓÆ> Ìôæ§é "M>ËY¯lŒ ' A¯ól ÝùyìlĶæ$… òßæM>ÞÐðl$sê¸ë õܹsŒæ §éÓÆ> MýSv¯]l fÌê°² ³ç …í³. CaSO4. (™èlMýS$PÐ]l z ³ç ÇÐ]l*×æ…ÌZ M>v¯]lÅ™èl E…sôæ ™éVýSÐ]l^èl$a. D ³ç §ýl†-® §éÓÆ> AÐ]lÜç Æý‡ÐO lð $¯]l ËÐ]l×ê˯]l$ MýS*yé ¡íÜÐólÜç $¢…¨. ©°² õÜÓ§ýl¯]l fÌê°MìS º§ýl$Ë$V> Ð.W.l] $ Æð‡…yýl$ Æý‡M>Ë$V> ™öËW…^èlÐ]l^èl$a. íܲVýS®™èlË$ GMýS$PÐ]l.O. Ô>Ô¶æÓ™èl M>v¯]lÅ™èl ™é™éPÍMýS M>v-¯]lÅ-™èl: M>ÍÛÄæ¶ $…. 2 Üí ) 1. ¿êÆý‡fË… ™èlĶæ*È ´ëÏ…r$ GMýSPyýl E…¨? G) ³ç …g껌æÌZ° ¯]l…VýSÌŒæ ¼) Ð]l¬…O»æñ ÌZ° {sê…»ôæ Üí ) Ð]l$×æ$VýS*Æý‡$ yìl) òO.³Ð.ø-Üç … ±sìæ° Ðólyìl ^ólÜí ¯]l ´ë{™èl Ayýl$VýS$ ¿êVýS…ÌZ ™ðlËÏ° ´÷Ë$çÜ$Ë$ HÆý‡μyýlr… VýSÐ]l$°…^èlÐ]l^èl$a. A§ól M>ÍÛĶæ$… M>Æø¾¯ólsŒæ. ^ðlÆý‡$Ð]l#Ë$. Ý뫧éÆý‡×æ…V> »ZÆý‡$ »êÐ]l#Ë ¯]l$…_ Ð]l^óla ±sìæMìS. A…§ýl$Ð]lËÏ {»ê…yðlyŠl ÐérÆŠ‡ »êsìæÌŒæÞÌZ MýS–{†Ð]l$…V> Mö°² Ñ$¯]lÆý‡ÌŒæÞ¯]l$ †ÇW Üç *MýSÿ ³ç ÇÐ]l*×æ…ÌZ MýSË$-³ç #™. ©°² "«§lð ¯éÆŠ‡'z MýS¯]l$MöP¯é²yýl$. º*Åsîæ ´ëÆý‡Ï-Æý‡Ï-ÌZ kr$t¯]l$ º…V>Æý‡$ z Æý‡…VýS$MýS$ ™ðl^óla…§ýl$MýS$ Ðéyól Æý‡ÝëĶæ$¯éË Ñ${Ô¶æÐ]l$…ÌZ AÐðl*ðĶæ*™ø ´ër$ òO ßæ{yøf¯Œl ò³Æ>MðSÞ• yŠl E…r$…¨. "Ð]lÆý‡$aÐ]lÌŒæ ÐérÆŠ‡' A…sôæ HÑ$sìæ? Ð]l$¯. V>Ķæ*˯]l$ MýSyýlVýSyé°MìS Eç³Äñæ* W…^ól º$çܺ$çÜÐ]l$° ´÷…VóS Ð]l$…§ýl$ C§ól.ZÏ JMóS Æý‡ÝëĶæ$¯]l ³ç §éÆý‡…¦ E…¨ 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.