TBBE1061 „Környezetés természetvédelem”

Dr. Lakatos Gyula – Dr. Tó Tóth Albert

Alapfogalmak
Termé Természet: szet: élő és élettelen Védelem: delem: célirá lirányos, nyos, valamilyen állapotnak vagy folyamatnak a fenntartá fenntartására irá irányuló nyuló, a megmenté megmentést, st, a megő megőrzé rzést és a visszaá visszaállí llítást is magá magában foglaló foglaló társadalmi tevé tevékenysé kenység Termé Természetvé szetvédelem: delem: fenntartó fenntartó (konzervá konzerváció ciós) társadalmi tevé tevékenysé kenység, mely az élő és élettelen termé természet eredeti állapotá llapotának (szerkezeti és működési sajá sajátossá tosságainak) gainak) megő megőrzé rzésére, re, s ezen belü belül különösen a máig fennmaradt termé természeti érté rtékek megó megóvására, ra, ill. szü szüksé kség eseté esetén a termé természetkö szetközeli állapot helyreá helyreállí llítására irá irányul

Termé Természetvé szetvédelem és környezetvé rnyezetvédelem I.
az élővilá világ (s benne az ember, mint bioló biológiai lény) létfenntartó tfenntartó rendszereinek és folyamatainak miné minél zavartalanabb megő megőrzé rzését biztosí biztosító inté intézkedé zkedések és beavatkozá beavatkozások prioritá prioritása az ember, mint társadalmi lény prioritá prioritása Környezetvé rnyezetvédelem: delem: megelő megelőző (preventí preventív) jellegű jellegű Környezetfejleszté rnyezetfejlesztés: elő előrejelző rejelző (prognosztizá prognosztizáló) jellegű jellegű Környezetgazdá rnyezetgazdálkodá lkodás: átfogó tfogó (korrelatí korrelatív) jellegű jellegű; a védelem és a fejleszté fejlesztés igé igényeinek célszerű lszerű összehangolá sszehangolása

Termé Természetvé szetvédelem és környezetvé rnyezetvédelem II.
A termé természetvé szetvédelem feladata az élő és élettelen termé természet eredeti állapotá llapotának miné minél szé szélesebb körű megó megóvása és fenntartá fenntartása, sa, ill. ezen belü belül is az emberisé emberiség szempontjá szempontjából is védendő dendő érté rtékek egy részé szének (a termé természeti érté rtékeknek) keknek) a kijelö kijelölése, se, megmenté megmentése és megő megőrzé rzése. se. A környezetvé rnyezetvédelem feladata azoknak a tényező nyezőknek és hatá hatásoknak a feltá feltárása és kikü kiküszö szöbölése, se, amelyek az emberi társadalom létfelté tfeltételeinek biztosí biztosítását és kielé kielégítését valamilyen módon akadá akadályozzá lyozzák.

“egymás mellé rendeltség” elve

érintkezési felület: természeti elemek

A termé természetmegőrzé rzés fogalomkö fogalomköre és alapelvei
1.

A termé természetvé szetvédelem alapelvei I.
“Teljes rendszer” rendszer”: a termé természetvé szetvédelmet nem lehet csak a védett objektumokra (pl. fajokra, fajokra, élőhelyekre, helyekre, barlangokra) barlangokra) korlá korlátozni, tozni, hanem egé egész rendszereket (a hozzá hozzájuk tartozó tartozó védőövezetekkel, vezetekkel, pufferzó pufferzónákkal), kkal), indokolt esetben aká akár termé természeti tájakat kell védelem alá alá helyezni “Folyamat” ” : a termé é szeti rendszerek funkcioná á lis Folyamat term funkcion épsé pségének megő megőrzé rzése “Komplementer” Komplementer”: a termé természetszet- és környezetvé rnyezetvédelem viszonya “Elegendő legendő méret” ret”: a rendszer hierarchikus felé felépítéséből adó adódóan: an: i) diverzitá diverzitás fennmaradá fennmaradásához szü szüksé kséges populá á ció ó m é retek; ; ii) folyamatos m ű k ö d é s popul ci retek Globá lobális szemlé szemlélet: let: globá globális (“bioszfé bioszféra” ra”) szemlé szemlélet érvé rvényesí nyesítése a helyi straté stratégiá giák kialakí kialakításában és megvaló megvalósításában Fenntartható enntartható termé természetszet- és racioná racionális tájhaszná jhasználat: lat: “ökoló kológiai potenciá potenciál” - az ökosziszté koszisztémák teljesí teljesítő (produkció produkciós) képessé pességének és ritmusá ritmusának figyelembe vétele

a “termé természet” szet” nemzeti öröksé kségünk, nk, pótolhatatlan és megismé megismételhetetlen érté rtékek hordozó hordozója, ja, az orszá ország közvagyona
• eszmei érté rték (termé természeti tartalé tartalék, a közjó zjó szempontjá szempontjából kiemelt fontossá fontosságú (eszté esztétikai, tikai, egé egészsé szségügy, gy, gazdasá gazdasági, gi, tudomá tudományos szempontbó szempontból) modell • termé természeti erő erőforrá forrás → fenntartható fenntartható term természethaszná szethasználat
2. 3.

termé természetvé szetvédelem

termé természetmegő szetmegőrzé rzés

4.

5.

jogszabályok, előírások, intézkedések
6.

természetpolitika

1

se. tudomá tudományos kutatá kutatás. termelé termelési. mintaterü mintaterületei. etnikai. mint tá társadalmi lény kö környezete.védelem új kihí kihívásai Szemlé Szemléletvá letváltá ltás! Nem korlá korlátozó tozódhat „egyes” egyes” termé természeti érté rtékek megő megőrzé rzésére. A legsé legsérülékenyebb összetevő sszetevő (kompartment) kompartment) az élővilá világ. rendelkezik.és/vagy rezervá rezervátumkö tumközpontú zpontú megkö megközelí zelítés → az élőlényegyü nyegyüttesek és az élőhelyek vé védelme. eredmé eredményeinek tová továbbfejleszté bbfejlesztése. foglalkoztatá foglalkoztatási) is tartalmaz. Passzí Passzív (megő (megőrző rző. mely az élő és élettelen termé természet eredeti állapotá llapotának (szerkezeti és működési sajá sajátossá tosságainak) megő megőrzé rzésére. évi LIII. valamint azok termé természeti rendszereinek. nevelé nevelés. infrastrukturá infrastrukturális. sa. tová továbbá bbá a társadalom egé egészsé szséges. kellemes környezetben való való eltö eltölté ltése. gyö gyönyö nyörkö rködteté dtetés. ges. Terü Területfejleszté letfejlesztés Terü Területfejleszté letfejlesztés: olyan tá társadalmi tevé tevékenysé kenységi forma. „hagyomá hagyományos” nyos”) ~ aktí aktív („cselekvő cselekvő”) termé természetvé szetvédelem. 2. A termé természeti javak eszmei és gazdasá gazdasági érté rtéke. Génbank elv (gé (génmegő nmegőrző rző szerep): 200 millió millió faj 909095%95%-a az ember megjelené megjelenése elő előtt! Gé Génmegő nmegőrzé rzés = faj / fajta megő megőrző rző programok. az adott szempontrendszer szakmai kereteinek megfelelő megfelelő formá formában.§ szerint: szerint: a termé természeti érté rtékek és terü területek. oltalma. Termé Természetvé szetvédelem → élővilá világvé gvédelem A termé természet és a tá társadalom összetett és bonyolult kapcsolatrendszeré kapcsolatrendszerének megí megítélésében a termé természetvé szetvédelem szempontjainak kell első elsősorban és legfő legfőbb sú súllyal érvé rvényesü nyesülniü lniük! Ember: bioló biológiai lé lény („biologikum” biologikum”) A termé természet a „kiszolgá kiszolgáltatott” ltatott” fél a bioló biológiai evolú evolúció ció és a tá társadalmirsadalmi-gazdasá gazdasági vá változá ltozások idő időlépté ptékének rendkí rendkívül nagy kü különbsé nbsége miatt. tv. fajkihalá fajkihalás. érté rtékeli és kezeli. Indiká Indikátor elv (jelző (jelzőszerep): élőlények → környezetá rnyezetállapot indiká indikáció ciója. 2 . A „termé természet vé védelme” delme” ≠ „termé természetvé szetvédelem” delem” (a fogalom tartalma ↔ megvaló megvalósítási formá formája) ⇒ 1996. A termé természet vé védelmé delméről: az objektí objektív lé létező tező védelmé delméből kiindulva rendelkezik a megő megőrzé rzést szolgá szolgáló védelmi tevé tevékenysé kenység tertalmi és formai ké kérdé rdéseirő seiről („ („kerettö kerettörvé rvény” ny”) Az ember termé természeti környezeté rnyezetének megó megóvásáról és fenntartá fenntartásáról. a környezetvé rnyezetvédelem „elő előfutá futára” ra”. biol sokf les ltal delme. mely egy adott – általá ltalában ré régió giónak nevezhető nevezhető – földrajzi térsé rség termé természeti és tá társadalmi helyzeté helyzetét. se. Az élővilá ás) megő világ sokfé sokfélesé leségének (biodiverzit (biodiverzitá megőrzé rzése: immanens érté rték + bioló biológiai erő erőforrá források. megő megőrzé rzése. A term. ill. Élő múzeum elv: a szabad idő idő szé szép. A kiemelten fontos termé természetszet. a vé védett terü területek a kv. kv. eszté esztétikus termé természet irá iránti igé igényé nyének kielé kielégítése. megelő megelőzés = prevenció prevenció + monitorozá monitorozás. tiszta. szü szüksé kség eseté esetén a termé természetkö szetközeli állapot helyreá helyreállí llítására irá irányul. A törvé rvény célja az 1. Csak ezen belü belül szabad a vé védettsé dettség különbö nböző fokozatait megkü megkülönbö nböztetnie. többcé bbcélúság = integrá integrált hasznosí hasznosítás.és kö környezetvé rnyezetvédelmi szempontok mellett mé még szá számos má más megkö megközelí zelítést (pl. annak valamennyi gondjá gondját átfogó tfogóan elemzi. FajFaj. szocioló szociológiai. bioló ó giai sokfé é lesé é g é nek á ltalá á nos v é delme. oktatá oktatás. A termé természet vé védelme ~ termé természetvé szetvédelem Termé Természetvé szetvédelem: Olyan fenntartó fenntartó (konzervá (konzerváció ciós) jellegű jellegű társadalmi tevé tevékenysé kenység. a termé természeti érté rtékek és terü területek kiemelt oltalma.A termé természetvé szetvédelem alapelvei II. fenntartá fenntartása és fejleszté fejlesztése” se”. rendszereinek. tájak. azaz a termé természet védelmé delméről hazá hazánkban jelenleg az 1996. Környezetvé rnyezetvédelem: az ember. Környezetvé rnyezetvédelmi alapelv: a tv.vé term. letek. ill. a termé természetvé szetvédelem hagyomá hagyományainak megó megóvása. se. megismeré megismerésének és fenntartható fenntartható haszná használatá latának elő elősegí segítése. évi LIII. kultú kultúrtö rtörté rténeti. s ezen belü belül különösen a má máig fennmaradt termé természeti érté rtékek megó megóvására. • Környezettudomá rnyezettudományok (environmental (environmental sciences) sciences) • Környezetfejleszté rnyezetfejlesztés • Környezetgazdá rnyezetgazdálkodá lkodás 1. törvé rvény rendelkezik.§ 1. megelő megelőzője. se. jak. hanem a teljes élő és élettelen termé természet vé védelmé delmét kell megvaló megvalósítania. tudatformá tudatformálás.

2. zisok). A populá populáció ciók szintjé szintjén: a genetikai sokfé sokfélesé leség megő megőrzé rzése. Az engedé engedélyezé lyezés és az ellenő ellenőrzé rzés jogi eszkö eszközei. kunhalmok (kurgá (kurgánok). a kö központi költsé ltségveté gvetésbő sből kell finanszí finanszírozni. Környezeti hatá hatásvizsgá svizsgálatok → termé természetvé szetvédelmi hatá hatástanulmá stanulmány 3. termé természetvé szetvédelmi érté rték. 2. tenyé tenyésztett állatfajok és –fajtá fajták. A termé természet eredeti állapotá llapotát befolyá befolyásoló soló tényező nyezők kiderí kiderítése és a veszé veszélyforrá lyforrások okainak megá megállapí llapítása ⇒ a fenntartható fenntartható fejlő fejlődés elvé elvén alapuló alapuló. A fajok szintjé szintjén: a fajszá fajszámcsö mcsökkené kkenés megá megállí llítása és a populá populáció ciós összeté sszetétel sokfé sokfélesé leségének megő megőrzé rzése. működő nemzetgazdasá nemzetgazdaság. fejleszté fejlesztés. tulajdonviszonyok ké kérdé rdése. fenntartá fenntartás. forrá források. és nem lehet az eredmé eredményé nyérdekeltsé rdekeltségi (profit(profit-orientá orientált) rendszer elszá elszámolá molási kö kötelezettsé telezettségei szerint végezni. terü területcsereletcsere-kötelezettsé telezettség. Az élő termé természet érté rtékei • • • • • • szabadon/ vadon élő növényfajok. A termé természeti érté rtékek alapvető csoportjai 1. A tá társulá rsulások szintjé szintjén: a kö közössé sségek fajgazdagsá fajgazdagságának. 1. Az élettelen termé természet érté rtékei. termesztett nö növényfajok és –fajtá fajták. Faji védettsé dettség: veszé veszélyeztetett → jogszabá jogszabály által vé védett / fokozottan védett. A vé védett terü területeknek a termé természetvé szetvédelmi ható hatóság kezé kezébe kell kerü kerülniü lniük (viszonylag egyszerű egyszerűbb az állami tulajdon eseté esetén) + elő elővásárlá rlási jog. földvá ldvárak 3 . ví víznyelő znyelők. lá lápok. Biodiverzitá Biodiverzitás-védelem Bioló Biológiai sokfé sokfélesé leség (biodiverzitá biodiverzitás) = az élővilá világ vá változatossá ltozatossága. gé génmegő nmegőrzé rzés??? Társulá rsulásvé svédelem → a mikrobió mikrobióta haté hatékony vé védelme Kiemelendő Kiemelendő: a bioló biológiai sokfé sokfélesé leség A vé védelem formá formái Terü Területi védettsé dettség (vé (védett termé természeti terü területek: TVT. Élőhelyhely-szintű szintű védettsé dettség: a tö törvé rvény erejé erejénél fogva = „ex lege” védettek: barlangok. szikes tavak. NP. szabadon / vadon élő állatfajok. Megő Megőrzé rzés (megó (megóvás).Gyakorlati termé természetvé szetvédelem Termé Természetvé szetvédelem: állami feladat. társulá rsuláskö sközössé sségek (holocö holocönózisok). élőlénytá nytársulá rsulások (c (cönózisok). termé természeti emlé emlék). jellemző jellemző fajö fajösszeté sszetételé telének és fajö fajösszeté sszetételi vá változatossá ltozatosságának megő megőrzé rzése. Privatizá Privatizáció ció. Gyakorlati termé természetvé szetvédelem 2 A kö közeljö zeljövő két legfontosabb feladata: Az orszá ország termé természeti állapotá llapotának feltá feltárása és nyomon kö követé vetése (monitorozá (monitorozás). sokszí sokszínűsége. szankcioná szankcionálás felté feltételei és lehető lehetősége. zisok). TK. A tá tájak (az élő és az élettelen termé természet kö közös és átfogó tfogó egysé egységei) Populá Populáció ciók??? Genetikai tartalé tartalékok.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful