You are on page 1of 8

mr VOJISLAV ANDRI, IVANKA TOMI, RADIA KOVAEVI

PODUDARNOST TROUGLOVA I PRIMENE


Pojam podudarnosti je jedan od najvanijih pojmova u nastavi matematike u osnovnoj koli. Cilj etvoroasovnog izlaganja je da ukae na jedan od moguih pristupa ovoj zanimljivoj i kompleksnoj nastavnoj materiji. Konkretno, namera autora je da daju osvrt na sam pojam podudarnosti trouglova, uvoenje aksioma1 podudarnosti trouglova, ali i da ukau na mnogobojne primene podudarnosti trouglova u planimetriji trougla, etvorougla, mnogougla i kruga, kao i primeni podudarnosti kod odnosa stranica i uglova trougla, znaajnih taaka trougla i odnosa centralnog i periferijskog ugla kruga. 2 Posebna panja pri tom bie posveena korektnom geometrijskom dokazu, kao metodolokom postupku koji se prvi put uvodi u nastavnu praksu upravo u osnovnoj koli, a ima veliki znaaj ne samo za matematiko obrazovanje uenika, ve i za razvijanje opte kulture uenika. Celokupno izlaganje bie ilustrovano odgovarajuim primerima primene, pri emu su sve teme prezentirane u formi zgodnoj za rad sa obdarenim uenicima, jer pored primera za ilustraciju teme sadre zadataka za uvebavanje, zadatke sa matematikih takmienja, zadatke za samostalan rad, a po negde i zadatke za mala istraivanja.

1. UVODNI METODIKI OSVRT


Uvoenje podudarnosti nije samo zadatak nastave matematike u VI razredu kada se podudarnost figura eksplicitno dokazuje i iz dokaza podudarnosti izvode odreeni zakljuci, jer prilika da se intuitivno uvodi podudarnost figura bilo je i ranije. Zato uspenost formalnog uvoenja pojma podudarnosti u mnogome zavisi od sledeih metodikih pitanja: Kako podudarnost najuspenije pribliiti uenicima? Na kojim primerima najbolje ilustrovati aksiome podudarnosti? Na kojim primerima najefikasnije ilustrovati prividnu podudarnost, tj. one sluajeve kada trouglovi imaju neke elemente podudarne, a ipak nisu podudarni?
PRIMER 1. PRIMER 2. PRIMER 3. PRIMER 4. PRIMER 5. PRIMER 6. Dokazati da su dijagonale kvadrata jednake. Dokazati da se dijagonale kvadrata polove. Dokazati da su uglovi na osnovici jednakokrakog trougla jednaki. Da li su trouglovi podudarni ako su im svi uglovi jednaki? Dati su trouglovi ABC i ABC tako da je AC = AC, BC = BC i BAC = BAC.Da li je AB jednako AB? Pravougli trouglovi ABC i ABC imaju jednake hipotenuze, tj. AB = AB. Da li su trouglovi ABC i ABC podudarni?

1 2

Govorimo o aksiomama podudarnosti trouglova, jer je dokazivanje stavova podudarnosti na uzrastu 12 godina jednostavno neplodotvoran posao Konstruktivni zadaci e ovoga puta izostati, jer autori nameravaju da ovu temu prezentiraju kroz etvoroasovno izlaganje na sledeem seminaru na kome bi pored klasinih konstruktivnih zadataka bilo rei i o rekonstruktivnim zadacima, konstrukcijama kroz nedostine take, konstrukcijama samo lenjirom, konstrukcijama samo estarom 1

2. PRIMENA PODUDARNOSTI NA TROUGAO


PRIMER 1. Neka je D taka na stranici BC datog trougla ABC , takva da je DC=2BD . Odrediti ostale uglove trougla , ako je <ABC=45 i <ADC=60. U jednakokrakom truglu ABC ugao pri vrhu C je 108o . Na kraku BC data je taka E , takva da PRIMER 2. prava AE polovi ugao BAC. Ako je du CD visina ovog trougla dokazati da je AE = 2 CD . U trouglu ABC data je visina CE. Simetrala spoljanjeg ugla kod temena C see pravu AB u PRIMER 3. taki D. Ako je CE= 1/ 2CD, onda je -=60. Dokazati. Izraunati uglove trougla ako se zna da visina i teina linija iz istog temena dele ugao kod tog PRIMER 4. temena na 3 jednaka dela. PROBLEMI ZA UVEBAVANJE 1. * Simetrala pravog ugla proizvoljnog pravog trougla polovi ugao koji obrazuje visina i teina linija iz temena pravog ugla. Dokazati. 2. * U trouglu ABC , u taki H seku se visine AD i CE. Ako je CH=AB izraunati ugao ACB. 3. * Trougao ABC ima uglove =15 i =30. Prava koja sadri taku A i normalna je na AB see du BC u taki D . Dokazati da je 2AC=BD. 4. * U pravouglom trouglu ABC (C=90) konstruisane su simetrale AD i BE uglova u temenima A i B. Iz taaka D i E konsturisane su normale DN i EM na hipotenuzu. Dokazati da je ugao MCN = 45. 5. Ugao izmeu hipotenuzine visine i simetrale pravog ugla je 12. Nai otre uglove datog trougla. 6. Izraunati ugao koji obrazuju visina i simetrala ugla iz temena C trougla ABC , ako su poznati uglovi i . (>). 7. U trouglu ABC je ugao BAC=20 i AB=AC. Date su take: DAB i EAC , takve da je ugao BCD jednak 60 i ugao CBE jednak 50. Izraunati uglove CDE i BED. 8. U jednakokrakom truglu ABC sa osnovicom AC , prava CD je simetrala ugla ACB (DAB). Prava koja sadri taku D i paralelna je osnovici sa visinom BM ima zajedniku taku N. Prava d koja sadri taku D i normalna je na CD ima sa pravom AC zajedniku taku F. Dokazati da je DN=1/4CF. 9. U jednakokrakom trouglu ABC , kome je ugao pri vrhu ACB=80 , data je taka O , takva da je ugao BAO=10 i ugao ABO=30. Izraunati ugao ACO. ZADACI SA MATEMATIKIH TAKMIENJA 10. Na stranici CD kvadrata ABCD date su take E i F tako da CE=EF=FD. Dui AE i BF seku se u taki M. Dokazati: a) AED BFC; b) trougao EFM je jednakokraki. (O-1999) 11. Jedan otar ugao datog pravouglog trougla je pet puta vei od drugog. Dokazati da je hipotenuza etiri puta vea od svoje visine. (R-2000) 12. Dat je otrougli trougao ABC. U temena A konstruisane su dui AD i AE tako da je AD normalno na AC i AD=AC; AE normalno na AB i AE=AB, pri emu su tacke D i E kao i tacke B i D sa raznih strana prave AC. Dokazati da je BD=CE. (M-2001) 13. U trouglu ABC simetrala ugla kod temena see stranicu BC u taki A1, a simetrala ugla kod temena B see stranicu AC u taki B1. Ako se dui BB1 i AA1 seku u taki S i ako je = 60o, onda je trougao A1SB1 jednakokrak. Dokazati. (R-2001) KONKURSNI ZADACI 14. Na hipotenuzi BC pravouglog trougla ABC date su take D i E, takve da je BE=AB i CD=AC. Izraunati ugao DAE. 15. Na produecima stranica jednakostraninog trougla ABC date su take K , L , M tako da je A-B-K , B-CL , C-A-M i BK=CL=AM. Dokazati da je trougao KLM jednakostranian. 16. Dati trougao ABC i van trougla u istoj ravni take P, Q i R takve da su stranice datog trougla osnovice jednakokrakih prvouglih trouglova ABR, ACQ i ACP. Dokazati da je BP=QR i BPQR. PROBLEM ZA ISTRAIVANJE 17. Izraunati uglove trougla ako se zna da visina, simetrala ugla i teina linija iz istog temena dele ugao kod tog temena na etiri jednaka dela.
2

3. PRIMENA PODUDARNOSTI NA ETVOROUGAO


PRIMER 1: Dat je paralelogram ABCD , taka M na stranici AB i taka N na CD, tako da je MB=DN i ugao ANB=117. Koliki je ugao izmeu dijagonala etvorougla BCNM? PRIMER 2: U pravougaoniku je stranica BC dva puta vea od stranice AB. Iz take M stranice BC dui AB i AD se vide pod jednakim uglovima. Izraunati ove uglove. PRIMER 3: U paralelogramu ABCD taka M je sredite dui BC, a taka N je sredite dui CD. Dokazati da prave AM i AN dele dijagonalu BD na 3 jednaka dela. PRIMER 4: DIjagonale AC i BD jednakokrakog trapeza ABCD sa osnovicom AB seku se u taki O pod uglom AOB=60. Dokazati da su sredita dui OA, OD i BC temena jednakostraninog trougla. PROBLEMI ZA UVEVABANJE 1. * Dat je pravougaonik ABCD , AB>BC , i taka B1 tako da je prava AC simetrala dui BB1. Ako je AB1CD={E}, dokazati da je trougao ACE jednakokrak. 2. * Dokazati da su sredita stranica i podnoje bilo koje visine u trouglu temena jednakokrakog trapeza. 3. Dat je paralelogram ABCD u kome su A1 B1 C1 D1 redom sredita stranica BC, CD, DA, AB. Neka prave DD1 i BB1 seku pravu AA1 u takama N i M. Dokazati da je MN=2/5 AA1 . 4. Dve visine romba, konstruisane iz temena tupih uglova, dele jedna drugu na odseke ije se duine odnose kao 1:2. Izraunati uglove tog romba. 5. Normala iz temena na dijagonalu pravougaonika see tu dijagonalu tako da je jedan odseak tri puta vei od drugog odseka. Izraunati ugao pod kojim se seku dijagonale pravougaonika. 6. Dokazati da sredita stranica jednakokrakog trapeza predstavljaju temena romba. Kakav etvorougao odreuju sredita stranica bilo kog etvorougla? 7. Dijagonale dva pravougaonika, od kojih je jedan upisan u drugi , seku se u jednoj taki. Dokazati. 8. U jednakokrakom trapezu odstojanje od jednog kraja vee osnovice do naspramnog kraka dva puta je manje od te osnovice. Izraunati uglove trapeza. 9. U pravougaoniku ABCD simetrala ugla kod temena B see prave AC i AD redom u takama E i F. Kroz E je konstruisana prava paralelna sa AB , koja see dijagonalu BD u taki K. Dokazati da je FKAC. ZADACI SA MATEMATIKIH TAKMIENJA 10. Neka je duina srednje linije m, a h duina visine trapeza ije su dijagonale normalne. Dokazati da je m h. (S-1998) 11. Neka su take P, Q, R, S redom sredita stranica AB, BC, CD, DA paralelograma ABCD. Dalje, neka se prave AQ I PD seku u tai K, prave AQ I RB seku u taki L, prave SC I RB seku u taki M, a prave PD i SC seku u taki N. Dokazati da je etvorougao KLMN paralelogram i da je KL=2/5AQ. (M - 1999) 12. U konveksnom etvorouglu ABCD, ACB=20o, ACD=30o i ADB=40o stepeni. Odrediti BAC ako je AD=BD. (R - 2000) 13. NA starnici AB paralelograma ABCD data je taka K takva da je ugao AKD jednak DKC. Prava p koja sadri sredite P stranice BC, paralelna je pravoj AB i see du KD u taki M, a normala u K na AB see pravu CM u taki N. Dokazati da je prava DN normalna na pravu CK. (S - 2000) KONKURSNI ZADACI 14. U paralelogramu ABCD taka M je sredite dui BC a taka N je srediste dui CD. Dokazati da prave DM i BN dele dijagonalu AC na tri jednaka dela. 15. Dokazati da rpesene take simetrala unutranjih uglova proizvoljnog paralelograma predstavljaju temena pravougaonika. 16. Otrougli trougao ima ortocentar H. Take M , N, P i Q su redom sredita dui BH, CH, AC i AB. Dokazati da je etovorugao MNPQ pravougaonik.

4. PRIMENA PODUDARNOSTI NA MNOGOUGAO


PRIMER 1: stranica? Koliko je unutranji ugao pravilnog mnogougla koji ima dijagonala 6 puta vie nego

Dat je pravilan mnogougao. Koliki je unutranji ugao ovog mnogougla, ako je drugi PRIMER 2: mnogougao koji ima jednu stranicu manje ima za 8 dijagonala manje od datog pravilnog mnogougla? PRIMER 3: Take A1, A2 , A3 , A4 , A5 , A6 su uzastopna temena pravilnog desetougla upisanog u krug sa centrom O. Poluprenici OA3 i OA4 seku tetivu A2A5 u takama M i N. Dokazati da je zbir dui MN i A3A4 jednak polupreniku kruga. Neka su AB i BC dve susedne stranice pravilnog devetougla upisanog u krug iji je centar PRIMER 4: O. Sa M oznaimo stredite stranice AB a sa N sredite poluprenika OX koji je normalan na BC. Dokazati da je ugao OMN=30. PROBLEMI ZA UVEBAVANJE
1. * Dokazati da je centralni ugao kruga opisanog oko proizvoljnog pravilnog mnogougla, koji odgovara stranici, jednak spoljanjem uglu tog mnogougla. 2. Ako se dve nesusedne stranice pravilnog petougla produe do preseka, taj produetak je jednak dijagonali petougla. Dokazati. 3. Nad svakom stranicom pravilnog estougla konstruisan je spolja kvadrat. Dokazati da temena ovih kvadrata , koja se ne poklapaju sa temenima estougla , odreuju pravilan estougao. 4. Izraunati zbir unutranjih uglova u vrhovima zvezde petokrake. 5. Dokazati da su suprotne stranice pravilnog estougla paralelne meu sobom. 6. Neka je M proizvoljna taka manjeg luka AE kruga opisanog oko pravilnog petougla ABCDE. Dokazati da je MB+MD=MA+MC+ME. 7. Ako su u nekom estouglu dijagonale jednake, a po dve stranice paralelne, dokazati da se oko tog estougla moe opisati krug. 8. Ako se broj stranica jednog mnogougla smanji za jedan, broj njegovih dijagonala se smanji za osam, koji je to mnogougao ?

ZADACI SA MATEMATIKIH TAKMIENJA


9. Kada se broj stranica konveksnog mnogougla udvostrui,onda se broj njegovih dijagonala povea za 1998. Za koliko se stepeni pri tom povea zbir njegovih unutranjih uglova? (M -1998) 10. U proizvoqnom konveksnom petouglu ABCDE duina stranice AE je 4cm. Neka su P,Q,S i T redom sredita dui AB, CD, BC i DE, a M i N redom sredita dui PQ i ST. Izraunati duinu dui MN. (S-1998) 11. Pravilan mnogougao M ima unutranji ugao koji je za jedan i po put vei od unutranjeg ugla pravilnog mnogougla M1. Odrediti sve parove takvih mnogouglova M i M1.

KONKURSNI ZADACI
12. U konveksnom estouglu ABCDEF sve stranice su jednake i jednaki su meusobom uglovi A, B, C i E dokazati da je ovaj estougao pravilan. 13. Dokazati da je svaki tetivan jednakostranian mnogougao pravilan. 14. Postoji li konveksan mnogougao kod kog su zbirovi unutranjih i spoljanjih uglova u odnosu 15:4 ?

5. PRIMENA PODUDARNOSTI NA KRUG


PRIMER 1: Dat je polukrug precnika AB i na tom preniku dve take C i D na jednakom rastojanju od centra O. Kroz C i D konstruisane su dve paralelne prave koje seku polukrug u E i F. Dokazati da je ugao CEF prav. PRIMER 2: Neka je AB dat prenik kruga k. Ako je k1 proizvoljan krug sa centrom na k , koji dodiruje AB, tada su tangente iz A i B na k1 paralelne meusobom. Dokazati. PRIMER 3: Taka A nalazi se unutar 6 krugova. Dokazati da se centar bar jednog od th krugova nalazi u nekom od preostalih. PRIMER 4: Krugovi k i k1 dodiruju se spolja u taki A . Zajednika tangenta t datih krugova dodiruje krug k u taki B i krug k1 u taki C. Dokazati da je ugao BAC prav. PROBLEMI ZA UVEBAVANJE 1. * Neka su M i N take simetrine podnoju A1 visine AA1 trougla ABC u odnosu na stranice AB i BC i neka je K presek pravih AB i MN. Dokazati da take A, K, A1 , C i N priradaju jednom krugu. 2. * Data su dva kruga sa centrima O i O1 sa dva meu sobom paralelna poluprenika OA i O1A1. Prava AA1 odreuje na prvom krugu tetivu AB. U takama B i A1 postavljene su tangente na date krugove i one se seku u C. Dokazati da je BC=A1C. 3. U taki T kruga postavljene su tangente i tetiva. Iz sredita jednog od lukova odreenih tetivom postavljene su normale na tetivu i tangentu. Dokazati da su ove normale jednake. 4. Dva kruga sa centrima O i O1 imaju zajednike take A i B. Prava p , koja sadri taku A, see date krugove u takama M i M1 . Dokazati da je OMB=O1M1B. 5. Ako se iz krajeva ma kog prenika datog kruga konstruiu normale na proizvoljnu seicu tog kruga, dokazati da su delovi te seice izmeu podnoja normala i preseka seica sa krugom, jednaki meu sobom. 6. Dva kruga se dodiruju spolja. Ako se kroz njihovu taku dodira D povuku seice AA1 i BB1 dokazati da su tetive AB i A1B1 paralelne. 7. U krugu k(O , r) konstruisana je tetiva AB. Na pravoj AB odreena je taka C tako da je A-B-C i BC=r. Prava CO see krug u taki D tako da je C-O-D. Dokazati da je AOD=3ACD . ZADACI SA MATEMATIKIH TAKMIENJA 8. U krugu je uoena proizvoljna taka M. Kroz taku M je konstruisana tetiva PQ koja sa prenikom koji sadri taku M zaklapa ugao od 45o. Dokazati da je vrednost izraza MP2+MQ2 konstantna i da ne zavisi od izbora take M. (R - 1997) 9. Krunice k (O, r = 3cm) upisana u trougao ABC dodiruje stranicu BC u taki T. Izraunati duinu stranice BC, ako je BAC=30 i ako je BOT:COT=3:4. (O - 1998) 10. Prava p paralelna stranici AB datog trougla ABC, polovi stranicu BC i see simetralu CAB u taki T. Ako je O centar upisanog kruga trougla ABC, dokazati da je ABC = 2OCT. (S - 2000) Polukrug iji je prenik EF pripada stranici BC trougla ABC dodiruje stranice AB i AC redom u takama Q i P. Dokazati da presena taka K dui EP i EQ pripada visini trougla ABC konstruisanoj iz temena A. (B-2000) KONKURSNI ZADACI 11. Stranica AB paralelograma ABCD dva puta je vea od stranice BC. Ako je taka M sredite stranice AB dokazati da CMDM. 12. Iz take C van kruga k (O, r) konstruisane su tangentne dui CA i CB na krug k. Prava iz A, normalna na BC, see OC u taki D. Dokazati da je AD = r. 13. Neka je u pravouglom trouglu c duina hipotenuze, a i b katete, a r poluprenik upisanog kruga. Dokazati da je a) 2r + c 2 b b) a + b + c > 8r.
5

6. ODNOS STRANICA I UGLOVA TROUGLA


PRIMER 1. U unutranjoj oblasti trougla ABC data je taka M. Dokazati da vae nejednakosti: a) AMC > ACB; b) AM + MB < AC + BC . PRIMER 2. Na simetrali spoljaeg ugla kod temena C trougla ABC izabrana je proizvoljna taka M. Dokazati da je MA + MB > AC + BC. PRIMER 3. Dati su trouglovi ABC i A1B1C1 takvi da je AB = A1B1, AC = A1C1 i BAC > B1A1C1. Dokazati da je BC > B1C1. PRIMER 4. U otrouglom trouglu ABC najvea visina AN jednaka je teinoj liniji BM. Dokazati da je ugao ABC manji od 60o. ZADACI ZA UVEBAVANJE 1. * Simetrala unutranjeg ugla trougla deli naspramnu stranicu na dva dela. Dokazati da je svaki od tih delova manji od susedne stranice. 2. * Dat je trougao ABC i neka je D presek simetrale ugla ACB sa stranicom AB, a E sredite dui AB. Dokazati da je teina du CE vea od simetralne dui CD. 3. * Dokazati da je zbir teinih dui trougla vei od poluobima, a manji od obima trougla. 4. * Ako je D proizvoljna taka stranice AB trougla ABC, tada je AC + BC - AB < 2CD. Dokazati. 5. Dokazati da je svaka stranica trougla manja od poluobima tog trougla. 6. Ako su a, b i c merni brojevi stranica trougla i ako je a b c, onda je potreban i dovoljan uslov da trougao postoji b + c > a. Dokazati. 7. Normala konstruisana iz jednog temena trougla na naspramnu stranicu naziva se visina trougla. Dokazati da je visina trougla manja ili jednaka od svake stranice sa kojom ima zajedniko teme. 8. Simetrale uglova trougla ABC seku se u taki M. Dokazati da je taka M najblia temenu najveeg ugla. 9. U jednakokrakom trouglu ABC (AC = AB) osnovica BC je produena preko temena C do proizvoljne take D. Dokazati da je ABC > ADC. 10. Dokazati da je svaka teina du trougla manja od: a) poluobima trougla; b) poluzbira stranica koje polaze iz istog temena sa teinom dui. 11. Zbir svih visina trougla uvek je manji od obima tog trougla. Dokazati. 12. Hipotenuza pravouglog trougla je dva puta vea od katete tog trougla. Izraunati uglove tog trougla. ZADACI SA MATEMATIKIH TAKMIENJA 13. U jednakokrakom trouglu ABC (AC = BC), take A1 i C1 su sredita stranica BC i AB. Simetrale stranica BC i AB seku se u taki O, tako da je A1OC1 = 121o. ta je vee osnovica AB ili krak AC ? 14. Dokazati da je zbir teinih dui trougla vei od njegovog poluobima. (O 1998.) 15. Dat je krug poluprenika 1 i dve proizvoljne take A i B u ravni kruga. Dokazati da postoji taka M na krunici, takva da je MA + MB 2 (S 1997.) 16. U jednakokrakom trouglu ABC (AC = BC) simetrala ugla na osnovici i simetrala ugla pri vrhu seku se u taki S tako da je ASC = 110o. ta je vee: osnovica AB ili krak BC tog trougla ? KONKURSNI ZADACI 17. U ravnii trougla ABC, izvan trougla, data je taka M. Dokazati da je zbir dui MA + MB + MC vei od poluobima datog trougla. 18. U jednakokrakom trouglu ABC (AB = AC) taka D je sredite osnovice BC. Ako je M proizvo-ljna taka na kraku AC, onda je DB - DM < AB - AM. Dokazati. 19. U trouglu ABC prava s je simetrala spoljanjeg ugla kod temena A. Neka je B' podnoje normale iz temena B na pravu sy. Dokazati da je BB' + CB' > AB + AC. PROBLEM ZA ISTRAIVANjE 20. Da li za svaki trougao vai relacija 6r < O < 6R, gde je O obim, r poluprenik kruga upisanog, a R poluprenik kruga opisanog oko trougla?

7. ZNAAJNE TAKE TROUGLA


PRIMER 1: U pravouglom trouglu ABC, CD je visina ( ugao ACB je prav). Taka M je sredite dui CD a taka N sredite dui BD. Dokazati da je prava AM normalna na CN . Dat je krug poluprenika r = 1 i dve proizvoljne take A i B u ravni kruga. Dokazati da na krugu PRIMER 2: postoji taka X, takva da je XA + XB 2 . (S 1997.) PRIMER 3: Ako se dve znaajne take trougla poklapaju, onda je trougao jednakostranian. Dokazati. PRIMER 4: Dat je jednakostranini trougao ABC. Nad stranicama AB i BC konstruisani su u spoljanjoj oblasti trougla kvadrati ABMN i BCPQ. Dui AQ i CM seku se u taki S. Dokazati da je AQ CM i CQ = 2AS. (R 1997.) PROBLEMI ZA UVEBAVANJE 1. * Dve visine trougla nisu manje od odgovarajuih strana. Izraunati uglove ovog trougla . 2. * U ravni su date take A,B,C i D takve da je AB normalna na CD i AC normalna na BD. Dokazati da je AD normalno na BC. 3. Dato je pet kolinearnih taaka i jo jedna taka van te prave. Koliko krugova odreuju te take? 4. Dokazati da je teina du trougla: a) manja od poluobima trougla ; b) manja od poluzbira susednih strana 5. U trouglu ABC, simetrala AE ugla A, see stranu BC u taki E. Ako je AB>AC, onda je BEA vei od CEA. Dokazati. 6. U trouglu ABC, AC>BC, CD je simetrala ACB i CM teisna du. Dokazati da je CM>CD. 7. Ugao jednakokrakog trougla ABC (AC = BC) je 72o. Na produetku kraka AC izabrana je taka D tako da je AD = AB. Dokazati da je i trougao CBD jednakokrak. 8. Taka M pripada unutranjosti trougla ABC. Dokazati da je MA + MB < AC + BC. Dokazati da je MA + MB + MC vee od poluobima, a manje od obima trougla ABC. 9. Iz temena C trougla ABC konstruisane su normale na simetrale spoljanjih uglova kod temena A i B. Normale presecaju pravu AB u takama M i N. Dokazati da je du MN jednaka obimu datog trougla. 10. Na simetrali spoljanjeg ugla pod temenom C izabrana je proizvoljna taka M. Dokazati da je MA + MB > AC + BC . 11. Izraunati uglove trougla ABC, ako se zna da visina i teisna linija iz temena C dele ACB na tri jednaka dela. ZADACI SA MATEMATIKIH TAKMIENJA 12. Dokazati da je zbir teinih dui trougla vei od njegovog poluobima. (O - 1998.) 13. Dat je pravougli trougao ABC, sa pravim uglom kod temena B. Kroz taku A konstruisana je prava p paralelna sa BC i na pravoj p je izabrana taka K, tako da su K i C sa raznih strana prave AB. Ako prava CK see stranicu AB u taki M i ako je MK = 2AC, onda je ACB = 3KCB. Dokazati. (R 1998.) 14. U nejednakokrakom otrouglom trouglu ABCiz temena A konstruisana je teina du, iz temena B konstruisana je simetrala ugla , a iz temena C visina. Presene take konstruisanih pravih su take P, Q i R. Dokazati da dobijeni trougao PQR nije jednakostranini. (S 1998.) 15. Dat je jednakostranini trougao ABC i taka O koja je centar opisanog kruga oko trougla. Na stranici AB data je taka M, a na stranici AC taka N, tako da je AM + AN = AB. Dokazati da je OM = ON i odrediti MON. (O 1997.) KONKURSNI ZADACI 16. U jednakokrakom trouglu ABC taka M je sredite osnovice AB. Neka je MN normalna na BC (taka N je na BC) i S sredite dui MN. Dokazati da je CS normalno na AN. 17. Na krugu K dato je 5 taaka i date su 4 take van kruga K, koje nisu na jednom krugu. Koliko krugova odredjuju ovih 9 taaka? 18. Kroz centar upisanog kruga trougla ABC konstruisana je prava p paralelna sa AB. Prava p see stranice AC i BC redom u takama M i N. Dokazati da je AM + BN = MN.
7

8. CENTRALNI I PERIFERIJSKI UGAO I PRIMENE


PRIMER 1. Neka je AB luk krunice, t tangenta u taki A i ugao izmeu tetive AB i tangente t koji sadri luk AB. Dokazati da je ugao jednak periferijskom uglu nad lukom AB. PRIMER 2. Neka su A,B,C tri nekolinearne take i neka je M (M B) zajednika taka krunica konstruisanih nad prenicima AB i BC. Dokazati da su take A, M i C kolinearne. Dva kruga jednakih poluprenika seku se u takama A i B. Kroz taku A konstruisana je prava p, PRIMER 3: koja date krugove see jo u takama P i Q. Dokazati da je trougao PBQ jednakokrak. PRIMER 4: U trouglu ABC taka H je ortocentar, a taka O je centar opisane krunice. Dokazati da je OAH = - . Kroz centar O1 krunice k1 prolazi krunica k2. Date krunice se seku u takama A i B. Kroz PRIMER 5: taku B konstruisana je tangenta t krunice k2 koja krunicu k1 see u taki C. Dokazati da je AB = BC. Teme A ugla je izvan date krunice k. Kraci ugla seku krunicu k redom u takama B, C, D i E PRIMER 6: odreujui na njoj dva luka BD I CE koji su unutar ugla i u razmeri su 1:4 (BD : CE = 1:4). Ako veem od ovih lukova odgovara centralni ugao od 50o, odrediti ugao . PROBLEMI ZA UVEBAVANJE 1. * Dokazati da je u pravouglom trouglu zbir kateta jednak zbiru prenika upisanog i opisanog kruga. 2. * U krug je upisan etvorougao ABCD. Ako je CAD = 70o i ABD = 40o, dokazati da je AC = CD. 3. * U trouglu ABC ugao ACB je 60o. Ako su AK i BM visine trougla ABC i C1 sredite stranice AB, onda je trougao KMC1 jednakostranini. Dokazati. 4. * Oko otrouglog trougla ABC opisana je krunica. Neka su M, N i P redom take u kojima visine iz temena datog trougla seku krunicu. Dokazati da je ortocentar H trougla ABC, centar upisane krunice trougla MNP. 5. * Dokazati da se u jednakokraki trapez moe upisati krug, ako i samo ako je krak jednak srednjoj liniji trapeza. 6. Du AB je tetiva krunice k i M je sredina luka AB. Dokazati da je M podjednako udaljena od tetive AB i tangente na krug u taki B. 7. Take A,B,M i N pripadaju istoj krunici. Iz take M konstruisane su tetive MA1 BN i MB1 AN. Dokazati da su dui AA1 i BB1 paralelne. 8. Dat je krug prenika AB i na tom preniku take C i D takve da je OC = OD. Kroz C i D konstruisane su dve paralelne prave koje seku krug u takama E i F. Dokazati da je CEF prav. 9. Dati su krugovi k (O,R) i l (S,r), pri emu centar S lei na krugu k. Neka se krugovi seku u takama A i B. Kroz taku A konstruisana je prava p koja see krugove u takama C i D. Dokazati da je trougao BCD jednakostranini. 10. U etvorouglu su tri ugla tupa. Dokazati da je vea ona dijagonala koja sadri teme otrog ugla. 11. Ako dve jednake tetive neke krunice seku, onda su delovi jedne jednaki delovima druge. Dokazati. ZADACI SA MATEMATIKIH TAKMIENJA 12. U kvadratu ABCD dijagonale AC i BD seku se u taki O. Na stranicama BC i CD date su redom take M i N tako da je BM = CN. Ako se prave AM i BN seku u taki P, onda je OP simetrala ugla APN. Dokazati. 13. Stranica AB konveksnog etvorougla ABCD je dva puta vea od stranice CD. Dijagonala AC normalna je na stranicu BC, a dijagonala BD normalna je na stranicu AD. Odrediti ugao izmeu dijagonala. KONKURSNI ZADACI 14. Na luku BC krunice opisane oko jednakostraninog trougla ABC data je taka M. Dokazati jednakost AM = BM + CM. 15. Dve krunice sa centrima O i S imaju zajednike take A i B. Prava p koja sadri taku A see date krunice u takama M i N. Dokazati da je < OMB = < SNB . 16. Dva kruga se dodiruju spolja. Ako se kroz njihovu taku dodira D konstruiu seice AA1 i BB1, dokazati da su tetive AB i A1B1 paralelne.