Pengajian Asas akidah

Pengenalan mengenai ilmu akidah

Asas ilmu
• 1. Definisi: • ‫علم يقتدر معه على اثبات العقائد الدينية مكتسب من األدلة‬ .‫اليقينية ودفع الشبه عنها‬ • Ilmu yang membolehkan pengamalnya membuktikan akidah-akidah Islam berasaskan dalil yang kukuh dan mampu menolak dakwaan-dakwaan yang berkaitan dengannya.

2.Tajuk perbincangan
• Perkara berkaitan ketuhanan • Kenabian • Sam’iyyat • 3. Penyusun disiplin ini ialah Imam Abu Hasan al-Asha’ri dan Abu Mansur alMaturidi.

Nama-namanya • • • • • Ilmu Usuluddin Ilmu Akidah Ilmu kalam Ilmu fikah al-Akbar Ilmu Sifat .4.

Sumber ilmu ini adalah al-Quran dan alSunnah . Fardu kifayah untuk sebilangan umat mendalaminya. • 7. Hukum mempelajarinya • Fardu ain bagi setiap orang mukallaf untuk mengenali Allah secara umum.Tujuan mempelajari ilmu ini • Membezakan akidah yang benar dengan akidah yang batil • 6.5.

.8. • Ia merupakan asas kepada ilmu lain spt hadis. tafsir dll. Faedah mempelajari ilmu ini • Mendapat kebahagian dunia akhirat • Dapat keluar daripada taklid • Mampu mempertahankan akidah Islam daripada dakyah musuh.

Sumber makrifah (Ilmu) • • • • Akal Khabar mutawatir Pancaindera yang sempurna Ilham (menurut ulama sufi) .

Agama • Menurut bahasa Arab bermaksud Taat. Balasan dan hisab (perhitungan) • Istilah: • ‫وهو ما شرعه هللا تعالى على لسان نبيه من األحكام‬ • Dinamakan agama kerana kita patuh kepadanya • Agama dinamakan juga Millah kerana malaikat menyalinkan kepada nabi dan nabi kepada kita . Ibadah.

Definisi • Agama di definisikan juga sebagai: Suatu peraturan Allah yang mendorong manusia yang berafikiran waras untuk memilih perkara-perkara yang baik untuk kebaikan yang abdi. • .

. • Ulama berusaha menjawab dan menolak bida’h tersebut dan mereka menyusun disiplin ini.Kenapa ilmu ini di susun • Kerana tersebarnya perkara bid’ah yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat.

Orang Mukallaf • Taklif adalah menetapkan sesuatu bebanan dan tanggung jawab • Syarat mukallaf ada 4: • 1.Sampai seruan dakwah 4. pancaindera yang sempurna. waras (Berakal)3. Baligh (Dewasa)2. .

w. • Ulama berselisih mengenai tahap wajib. secara umum (Ijmal) dan secara terperinci bagi yang mendalaminya.Apa yang wajib diketahui • Perkara pertama yang wajib adalah mengetahui akidah Islam khususnya mengenal Allah s.t. Ada mengatakan wajib Usul dan ada yang mengatakan wajib furu’ • .

• Hukumnya berdosa bagi orang yang mampu berfikir. .Taklid dan mukallid • Mengambil kata-kata orang lain tanpa mengetahui dalil.

Ibadah.Kuliah Kedua: Agama • Menurut bahasa Arab bermaksud Taat. Balasan dan hisab (perhitungan) • Istilah: • ‫وهو ما شرعه هللا تعالى على لسان نبيه من األحكام‬ • Dinamakan agama kerana kita patuh kepadanya • Agama dinamakan juga Millah kerana malaikat menyalinkan kepada nabi dan nabi kepada kita .

Kenapa manusia perlukan agama • Untuk mengetahui mengenai hakikat alam ini • Mengenali hakikat manusia dan tujuan kehidupan • Menunjukkan kepada peraturan dan cara hidup yang mulia • Memelihara fitrah daripada menyeleweng • Menjadikan manusia optimis dan tidak takut kepada sesuatu selain Allah .

.Bolehkah akal mengganti agama • Kemampuan akal manusia terhad • Akal hanya mampu memikirkan mengenai perkara zahir sahaja yang boleh di salurkan oleh pancaindera zahir sahaja • Perkara ghaib dan persoalan akhlak tidak mampu di tangani oleh akal • Contoh pengunaan akal seperti Komunis dan Kapitalis.

Bagaimana hendak menganut Islam • Mengucap dua kalimah Shahadah jika ia mampu mengucapkannya • Mesti menggunakan lafaz “ashhadu” • Mesti tertib antara keduannya • Mengakui risalah nabi Muhammad untu semua • Boleh menggunakan selain bahasa Arab .

.Mengucap syarat pelaksanaan hukum Islam • Seperti sembahyang. • Amal solih syarat kesempurnaan Iman • Siapa yang meninggalkan amal solih maka tidak sempurna imannya. pusakaa dan lain2.

• ‫تصديق ما جاء به النبي صلى هللا عليه وسلم مما علم من‬ .Iman • Bahasa arab: Mempercayai • Istilah: Memperakui semua perkara yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad sebagai agama.‫الدين بالضرورة‬ • Keimanan ini perlu kepada penerimaan dan kepatuhan .

Iman bertambah dan berkurang • Bertambah dengan ketaatan • Berkurang dengan maksiat • Keyakinan boleh bertambah dengan penelitian yang mendalam dan bukti yang menyakinkan • Oleh itu Iman para ulama lebih kuat dari yang lain kerana ia tidak terdedah kepada keraguan .

.Islam • Bahasa: Patuh dan tunduk • Istilah: Patuh dan tunduk terhadap apa yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad sebagai agama. • Kepatuhan ini meliputi penerimaan dalam hati dan pengakuan dengan lidah.

Rukun Iman • • • • • • Percaya kepada Tuhan Percaya kepada Malaikat Percaya kepada Nabi Percaya kepada Kitab Percaya kepada Hari Akhirat Percaya kepada qada dan qadar .

.Rukun Islam • • • • • Mengucap dua kalimah shahadah Sembahyang Puasa Zakat Haji bagi yang mampu.

Beriman kepada Allah • Bukti kewujudan Allah seperti : -kewujudan alam ini. -Sistem alam yang teratur dll .

Sifat-sifat Tuhan • Qidam.Tidak berhajat kepada sesuatu • Mukhalafatuhu lil-hawadith: Tidak menyerupai perkara yang baharu .Tiada kesudahan bagi kewujudan Allah • Qiyamuhu binafsih.Tiada permulan bagi kewujudan Allah • Baqa’.

Esa pada zat-Nya Esa pada Sifat-Nya Esa pada perbuatan-Nya.Wahdaniyah • • • • Tidak banyak/berbilang-bilang. .

Masalah Pembahagian Tauhid • Rububiah: Beriktikad Allah pencipta sekian makhluk • Tauhid Asma’ dan sifat: Allah mempunyai segala sifat kesempurnaan dan mustahil ia mempunyai sifat kekurangan • Allah juga mempunyai nama-nama yang layak baginya. .

Masalah • Meruntuhkan binaan pengajian akidah • Mengkafirkan orang lain .

.Tauhid Uluhiah • Maksudnya beriman tiada Tuhan yang disembah selain Allah • Keiman yang sebenar hendaklah merangkumi ketiga-tiga jenis tauhid ini.

Bab 2 Tauhid dan Shahadah • Seseorang yang mengucap shahadah hendaklah yakin dengan seluruh rukun Iman dan Islam.2 Kesempurnaan Tauhid • Keykinan kepada Allah • Pengabdian kepada-Nya • Menjauhi syirik . • 2.

Sentiasa sedar.mengikut tunjuk ajar. • Kitab. cintakan kebaikan • Malaikat.menuntut kemuliaan.Iman mempunyai kesannya • Tuhan –Berani. muraqabah. kerjasama utk kebaikan. mencontohi mereka. .mengetahui panduan yang sempurna • Nabi.

pendorong untuk terus maju dan berjuang. .sambung • Akhirat.Dorongan membuat baik dan meninggalkan kejahatan • Qada qadar.

Sujud kepada berhala • Perkataan spt. . • Perbuatan spt. Shak mengenai tuhan -Ada nabi lagi selepas nabi muhammad.Perkara yang membatalkan Iman • Sebab Iktikad spt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful