KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN KESIHATAN
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KATA PENGANTAR PENDAHULUAN CADANGAN TABURAN TAJUK DAN WAKTU PENGAJARAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6

i ii iii iv Vi 1

8

14

21

29

36

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; Maka kami, rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut :KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

i

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara

ii

KATA PENGANTAR Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharap akan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsur bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, kecerdasan pelbagai, pembelajaran masteri, pembelajaran secara kontekstual, pembelajaran secara konstruktivisme, pembelajaran akses kendiri dan kajian masa depan. Di samping itu, nilai murni dan semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini diharapkan dapat memberi keyakinan kepada murid dan diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan Guru perlu sentiasa peka terhadap tahap kesihatan murid dengan mengambil kira kesepaduan ilmu, nilai dan amalan. Pengajaran dan pembelajaran dirancang supaya dapat melahirkan murid yang bijak menjaga kesejahteraan diri, masyarakat dan negara. Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini banyak pihak terlibat terutama guru, pensyarah maktab dan universiti serta pegawai Kementerian Pendidikan, dan individu yang mewakili badan-badan tertentu. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan setinggitinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.

( Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN ) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum

iii

iv . rakan dan masyarakat x Penyimpanan rekod kesihatan dan kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan Selain dokumen Sukatan Pelajaran. kekeluargaan. 3. keluarga dan masyarakat secara proses berterusan. pengurusan stres. Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran Konsep tunjang ini adalah pemeliharaan kebersihan dan keselamatan persekitaran secara berkesan untuk meningkatkan taraf kesihatan. Tumpuan diberi kepada pencegahan penyakit berjangkit. Tumpuan diberi kepada kesihatan diri. penyalahgunaan bahan dan pencegahan penyakit. perkahwinan dan keibubapaan. kemahiran merancang. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan mengandungi perincian kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahap I dan II serta Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM). Pendekatan yang dicadangkan bagi mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui peningkatan pengetahuan. Tumpuan diberi kepada penyelesaian konflik. seksualiti. 2. guru juga perlu merujuk kepada dokumen Huraian Sukatan Pelajaran. Kesihatan Diri dan Keluarga Konsep tunjang ini adalah penjagaan asas kesihatan diri. pemakanan. pengalaman dan amalan yang meliputi: x Penglibatan murid secara penghayatan ilmu x Interaksi dengan guru. memupuk sikap positif terhadap kesihatan.PENDIDIKAN KESIHATAN PENDAHULUAN Matlamat Pendidikan Kesihatan bertujuan membantu murid meningkatkan pengetahuan kesihatan. Gaya Hidup Sihat Konsep tunjang ini adalah pengalaman aktiviti kehidupan harian yang sihat dan menjauhi tingkah laku berisiko secara berterusan. Budaya Pembelajaran Pendidikan Kesihatan Mata pelajaran Pendidikan Kesihatan menekankan amalan gaya hidup yang sihat. dan mengamalkan gaya hidup sihat. Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu : 1. keselamatan persekitaran dan pertolongan cemas.

Guru boleh menambah tajuk di mana perlu mengikut kesesuaian murid. Objektif bagi setiap tahun diberi untuk membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini dengan lebih tepat dan berkesan. lebih sukar dan menggalakkan pembelajaran kendiri untuk murid yang mempunyai kadar pembelajaran yang lebih cepat. Bagi murid yang mempunyai kebolehan dan keupayaan adalah digalakkan untuk menguasai Aras 2 dan Aras 3.PENDIDIKAN KESIHATAN Kandungan Buku Ini Buku ini mengandungi objektif dan perincian kurikulum Pendidikan Kesihatan untuk sekolah rendah. x Aras 1 adalah aras yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh semua murid x Aras 2 adalah pemeringkatan dari Aras 1 bagi sesetengah murid. x Aras 3 pula adalah aras yang tinggi. dan persekitaran. Setiap murid mesti menguasai hasil pembelajaran pada Aras 1. Setiap aras yang dilalui oleh murid menunjukkan tahap kemampuan seseorang murid dan kreativitinya. Lajur Hasil Pembelajaran mengandungi tiga aras iaitu Aras 1. 2 dan 3. Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran v . Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan mengikut tiga lajur seperti berikut : Lajur Bidang/Unit Pembelajaran merangkumi tajuk dan subtajuk yang terdapat pada setiap tunjang pembelajaran. Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran ini boleh dirujuk oleh guru bagi mencapai hasil pembelajaran. alatan. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain atau menambah aktiviti mengikut kebolehan murid.

PER. : Kelas Peralihan Nota : Cadangan agihan masa di atas boleh dijadikan rujukan untuk merancang rancangan tahunan mata pelajaran Pendidikan Kesihatan vi . 5 6 1 WAKTU PENGAJARAN 6 6 6 6 6 TINGKATAN 2 3 4 5 4 Kesihatan Diri 12 12 12 6 6 5 5 Kesihatan Diri dan Keluarga Perasaan 6 6 6 2 2 - - - - - 2 2 Kekeluargaan 10 10 10 3 3 3 3 3 3 3 2 2 Pemakanan 6 6 6 3 3 3 3 4 4 4 4 4 Gaya Hidup Sihat Pengurusan Konflik dan Stres - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 Penyalahgunaan Bahan 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Keselamatan Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran 5 5 5 2 2 2 2 4 4 4 4 4 Penyakit Berjangkit - - - 4 3 4 4 - - - - - Pertolongan Cemas - - - 2 3 2 2 3 3 3 3 3 Jumlah 42 42 42 24 24 24 24 24 24 24 24 24 * KEL.PENDIDIKAN KESIHATAN Cadangan Taburan Tajuk dan Waktu Pengajaran TUNJANG PEMBELAJARAN TAJUK 1 TAHAP I/ TAHUN 2 3 TAHAP II/ *KEL. TAHUN PER.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 1. 2. Mengenal pasti keistimewaan diri sendiri. sekolah. 1 . Mengenal pasti peraturan penggunaan ubat dan racun serta bahaya dadah. 3. murid dapat : 1. Mengenal bahagian tubuh badan dan menjaga kebersihan mulut. 5. dan tempat permainan. keluarga dan sahabat. dan Mengaplikasi penjagaan keselamatan diri semasa di rumah. 6. 4. Memahami cara melahirkan perasaan mengikut situasi. Mengenal pasti jenis makanan harian dan waktu makan utama. kulit dan rambut.

Menunjuk cara menggosok gigi dengan betul. ARAS 1 x Menyatakan bahagian tubuh badan. Menyanyi lagu yang sesuai mengenai bahagian tubuh badan. dan menjaga kulit dan rambut. menjaga kebersihan mulut. ARAS 3 x Menerangkan akibat kecuaian menjaga kesihatan diri. ARAS 2 x Menghuraikan bahagian dan fungsi tubuh badan. x Menerangkan cara menjaga rambut bagi menjauhi kutu dan kelemumur. gigi dan makanan. x Menyatakan makanan yang boleh merosakkan gigi. gigi dan makanan. (a) Mengenali bahagian tubuh badan: (i) Kepala (ii) Tangan (iii) Abdomen (iv) Kaki (b) Kebersihan Diri: (i) Kebersihan mulut x Penjagaan gigi x Karies gigi (ii) Kesihatan gigi x Makanan untuk kesihatan gigi x Makanan yang merosakkan gigi (c) Pengurusan kesihatan diri: (i) Penjagaan kulit x Kudis (ii) Penjagaan rambut x Kutu dan kelemumur (iii) Penjagaan kebersihan tubuh badan Murid dapat : HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. x x x 2 . Kesihatan Diri Asas kesihatan fizikal adalah mengenali bahagian tubuh badan. x Menerangkan punca terjadinya kudis. x Mengetahui cara menjaga kebersihan gigi. Menunjuk cara penjagaan kulit dan rambut. kesihatan gigi. x Menerangkan cara menjaga kulit bagi menjauhi kudis. x x x x Memeriksa kebersihan diri murid. kutu dan kelemumur. gigi dan makanan. x Menerangkan kepentingan menjaga kesihatan gigi. Melabelkan bahagian-bahagian tubuh badan pada carta. x Menyatakan makanan yang dapat menjamin kesihatan gigi. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN 1. Mewarna bahagian tubuh badan. kelemumur dan kehadiran kutu. Menggunakan carta tubuh badan.

x Menggunakan kad imbasan berkaitan perasaan . Perasaan Murid dapat: Asas kesihatan emosi adalah luahan rasa isi hati dalam sesuatu situasi. ARAS 2 x Menerangkan cara meluahkan perasaan mengikut situasi. x Bercerita tentang perasaan yang pernah dialami. x Melakonkan perasaan melalui memek muka. ARAS 3 x Menerangkan mengapa meluahkan perasaan penting kepada individu. x Melakar dan mewarna memek muka dalam pelbagai situasi. x Menyebut pelbagai situasi perasaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. gembira dan susah hati. 3 . (a) Melahirkan perasaan: (i) Cara melahirkan perasaan mengikut situasi x Ketawa x Senyum x Menangis x Suka x Sedih x Takut x Gembira x Marah x Sugul x Malu x Terkejut ARAS 1 x Menyatakan perasaan yang dialami seperti sedih. x Mewarna lakaran perasaan.

keluarga dan sahabat. Bercerita tentang diri sendiri. ARAS 3 x Menceritakan tentang keluarga sendiri atau keluarga rakan. keluarga dan sahabat. Melukis gambar tentang diri sendiri dan keluarga. keluarga dan sahabat : (i) Keistimewaan diri sendiri x Tubuh badan sihat (ii) Keistimewaan keluarga x Kasih sayang x Keharmonian (iii) Keistimewaan sahabat x Bantu membantu x Bertolak ansur ARAS 1 x Menyatakan keistimewaan diri sendiri. ARAS 2 x Menerangkan mengapa kita perlu menyukai dan menyayangi diri sendiri.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 BIDANG PEMBELAJARAN 3. keluarga dan sahabat. Kekeluargaan Murid dapat:: (a) Mengenali diri sendiri. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x Menyanyi lagu yang sesuai berkaitan diri sendiri. 4 . keluarga dan sahabat.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN 1. x Menyatakan pentingnya makan mengikut masa tertentu. ARAS 2 x Menyatakan kebaikan mengambil makanan berkhasiat. x Menyatakan jenis makanan rapu. ARAS 3 x Menceritakan jadual waktu makan sehari diri sendiri dan keluarga. x Menyatakan keburukan mengambil makanan rapu. Pemakanan (a) Makanan harian saya dan sahabat (i) Jenis makanan harian x Makanan berkhasiat x Makanan rapu (tidak berkhasiat) (ii) Waktu makan x sarapan pagi x makan tengah hari x makan malam Murid dapat : HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN ARAS 1 x Menyatakan jenis makanan yang biasa dimakan pada waktu pagi. tengah hari dan malam. x Bercerita tentang kelompok makanan dalam carta yang disediakan. x Menggunting dan menampal gambar berkaitan dengan makanan berkhasiat. 5 . x Menyanyi lagu yang sesuai berkaitan dengan jenis makanan harian. x Mewarna makanan berkhasiat.

racun dan dadah. (a) Ubat dan racun (i) Penggunaan (ii) Penyimpanan x tempat tinggi x tempat berkunci (b) Bahaya pengambilan dadah ARAS 3 x Menceritakan bahaya pengambilan dadah. racun. racun dan dadah. x Menyatakan kepentingan mengambil ubat mengikut nasihat doktor . dan dadah yang tidak mengikut peraturan dan nasihat doktor. xMemadankan gambar berkaitan ubat. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 6 . x Membezakan ubat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 BIDANG PEMBELAJARAN Murid dapat: 2. x Bercerita berkaitan ubat. Penyalahgunaan bahan Penyalahgunaan bahan adalah pengambilan ubat. x Membezakan beberapa jenis racun dan dadah. ARAS 1 x Memahami dan menyatakan kepentingan bahan yang berbahaya disimpan di tempat yang selamat. ARAS 2 x Menerangkan kegunaan racun dan dadah mengikut keperluannya. x Menerangkan langkah keselamatan untuk mengelakkan penyalahgunaan bahan. racun dan dadah melalui senarai yang disediakan. racun dan dadah. x Menggunting dan menampal gambar berkaitan dengan ubat.

nombor telefon dan alamat tempat ibu bapa atau penjaga bekerja. nombor telefon dan alamat rumah sendiri. ARAS 3 x Menerangkan peraturan keselamatan yang terdapat pada papan kenyataan di sekolah dan tempat permainan. Bercerita tentang sebab-sebab berlaku kemalangan. (ii) Mengingati nombor telefon rumah. Keselamatan Keselamatan adalah langkah berjagajaga bagi mengelakkan berlakunya kemalangan pada diri sendiri. ARAS 2 x Memahami peraturan keselamatan sekolah. x Menyebut nama. sekolah dan tempat permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Mencatat peraturan keselamatan di sekolah dan di tempat permainan. sekolah dan tempat permainan. x Mencadangkan cara-cara mengelakkan kemalangan berlaku di rumah. x Menyatakan cara-cara meminta bantuan semasa kecemasan. 7 x x x Bercerita tentang diri sendiri. (iii) Mengetahui nama dan tempat kerja ibu bapa atau penjaga. (b) Langkah keselamatan untuk mengelakkan bahaya di rumah. x Menyatakan sebab-sebab berlakunya kemalangan. x Menerangkan langkah yang sesuai untuk menjaga keselamatan diri semasa berada di rumah. x Memberi pendapat tentang peraturan keselamatan di sekolah. x x x . Murid dapat : ARAS 1 x Menyatakan alamat dan telefon rumah sendiri. sekolah dan tempat permainan. Berlakon cara-cara meminta bantuan semasa kecemasan. x Menyatakan beberapa situasi tidak selamat di rumah. sekolah dan tempat permainan seperti lantai licin dan alatan tajam. (a) Keselamatan diri (i) Mengetahui nama dan alamat sendiri. Mencatat nama ibu bapa atau penjaga. nombor telefon dan alamat tempat kerja ibu bapa atau penjaga. Menyebut dan mencatat nama.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 2. Mengetahui perbezaan makanan berkhasiat dan kesannya kepada kesihatan diri. minat. murid dapat : 1. 4. 2. 8 . Menjelaskan perbezaan jantina dari segi fizikal. 3. sekolah dan tempat permainan serta langkah-langkah keselamatan dan cara mengatasinya. dan 6. guru dan rakan. Memahami perasaan kasih sayang kepada ibu bapa. Mengetahui bahaya di rumah. Mengenali tubuh badan dan mengamalkan kesihatan diri. 5. perawakan dan pakaian. Menerangkan kesan buruk penyalahgunaan bahan dan pengambilan bahan.

(c) (d) 9 . x Mewarna bahagian-bahagian tubuh badan dan organ tubuh badan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN 1. x Menceritakan cara menjaga pakaian dan alat keperluan diri. x Melabel dan menyebut bahagian-bahagian tubuh badan dan organ tubuh badan. ARAS 2 x Menceritakan cara penjagaan kebersihan diri x Menyenaraikan langkah yang perlu diambil supaya keadaan rumah. sekolah dan persekitaran. x Menamakan pelbagai jenis makanan untuk kesihatan. x Menggunakan carta berkaitan bahagianbahagian tubuh badan dan organ tubuh badan. sekolah dan persekitaran sentiasa bersih. x Menunjuk cara pengurusan kesihatan diri. dan penjagaan pakaian dan alatan keperluan diri. x Mengenal pasti keadaan rumah dan persekitaran yang bersih. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. x Bercerita berkaitan amalan asas kesihatan. x Menunjuk cara membersihkan kawasan rumah. rekreasi dan kesenggangan (iv) Tidur Pengurusan Kesihatan Diri (i) Menjaga pakaian dan keperluan diri Kebersihan (i) Rumah (ii) Sekolah (iii) Persekitaran HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : ARAS 1 x Menyatakan bahagian dalam tubuh badan dan fungsinya. amalan asas kesihatan. ARAS 3 x Menerangkan kesan kepada kesihatan diri akibat rumah dan persekitaran yang kotor. x Menyanyi lagu yang sesuai berkaitan dengan bahagian dan organ tubuh badan. Kesihatan Diri Kesihatan fizikal yang optimum dapat diperolehi melalui penjagaan kebersihan persekitaran. x Mereka pantun berkaitan kesihatan diri. x Memeriksa kebersihan diri murid. (a) Mengenali bahagian dan organ tubuh badan (i) Tulang (ii) Otot (iii) Paru-paru (iv) Jantung (b) Amalan Asas Kesihatan (i) Amalan harian (ii) Amalan pemakanan (iii) Rehat.

perawakan dan pakaian rakan karib. Kekeluargaan Setiap jantina mempunyai perbezaan ciri fizikal. x Menganalisis kegemaran kanak-kanak lelaki dan perempuan. x Bercerita tentang perbezaan fizikal antara bayi lelaki dan perempuan. (a) Perbezaan organ seksual antara bayi lelaki dan bayi perempuan (b) Perbezaan antara kanak-kanak lelaki dan perempuan dari segi minat. ARAS 3 x Menjelaskan tentang pentingnya hormatmenghormati antara satu sama lain tanpa mengira jantina. ARAS 2 x Menyenarai tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. guru dan rakan. x Melakonkan cara menunjukkan kasih sayang. perawakan dan pakaian (c) Menjaga kebersihan. minat. x Melakukan cara bersalaman dengan ibu bapa. x Menyenaraikan perbezaan antara kanakkanak lelaki dan perempuan. ARAS 2 x Menunjukkan cara menjaga bayi dengan kasih sayang. x Bercerita tentang minat. perawakan dan pakaian rakan karib. x Mereka kad ucapan kepada ibu bapa. x Menjawab teka-teki. x Melakar kad ucapan. guru dan rakan x Ucapan dan penghargaan x Bersalaman x Mereka kad ucapan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat: ARAS 1 x Menyatakan cara menunjukkan kasih sayang kepada ibu bapa. ARAS 3 x Menceritakan cara untuk menunjukkan kasih sayang anak kepada ibu bapa. perawakan dan pakaian yang berlainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 BIDANG PEMBELAJARAN 2. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Bercerita berkaitan perasaan kasih sayang. 3. 10 . kehormatan dan keselamatan diri khasnya dari aspek organ seksual ARAS 1 x Menyatakan perbezaan fizikal antara bayi lelaki dan bayi perempuan. guru dan rakan. (a) Memahami perasaan (i) Perasaan kasih sayang kepada ibu bapa. x Menyebut dan mencatatkan perbezaan antara kanak-kanak lelaki dan perempuan. Perasaan Kasih sayang anak kepada ibu bapa boleh melalui perlakuan yang baik. x Menceritakan minat. x Melakonkan cara menjaga bayi dengan kasih sayang.

daging . Melabelkan sumber-sumber makanan berkhasiat. x Menghuraikan ciri-ciri makanan bersih dan selamat.susu x Ciri-ciri makanan bersih dan selamat .bijirin . bersih dan selamat.dimasak jika perlu . bersih dan selamat. (a) Makanan harian (i) Makanan berkhasiat. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x Menggunakan gambar rajah berkaitan makanan. makan tengah hari dan makan malam.tidak terdedah HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : ARAS 1 x Menyatakan maksud makanan yang berkhasiat. x Menceritakan cara menyimpan makanan dengan selamat. x Menyatakan ciri-ciri makanan yang bersih dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN 1. ARAS 3 x Mengenalpasti ciri-ciri pengendali makanan yang bersih dan selamat. Melakar dan mewarna makanan berkhasiat. Pemakanan Pengambilan makanan harian mestilah yang berkhasiat. Kuiz. bersih dan selamat x Maksud makanan berkhasiat x Sumber . ARAS 2 x Membezakan makanan berkhasiat dan yang tidak berkhasiat.sayur-sayuran . Bercerita berkaitan makanan berkhasiat.dibersihkan . 11 . x Menyatakan sumber-sumber makanan berkhasiat. x Merancang menu yang sihat dan selamat untuk sarapan pagi.

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x Bercerita tentang penggunaan dan penyimpanan ubat dan racun. x Membincangkan bahaya dan akibat pemilikan dan penggunaan dadah. (a) Ubat dan racun (i) Penggunaan (ii) Penyimpanan (b) Pengambilan dadah (i) Kesan pengambilan (ii) Pencegahan x Hukuman pengambilan adalah berat x Jauhi dadah x Penerangan tentang kempen anti-dadah di Malaysia Murid dapat: ARAS 1 x Menyenaraikan bahan berbahaya mengikut kategori ubat. Bercerita tentang kesan pengambilan dadah. Bercerita tentang usaha pencegahan dadah. ARAS 3 x Menerangkan langkah keselamatan untuk mengatasi kejadian penyalahgunaan racun. Penyalahgunaan bahan Ubat dan racun hendaklah digunakan mengikut peraturan. racun dan dadah. 12 . Mengkelas bahan mengikut kategori ubat. ARAS 2 x Menerangkan kesan buruk penyalahgunaan bahan dan pengambilan dadah. racun dan dadah. x Menyatakan tempat-tempat yang sesuai bagi menyimpan racun. Dadah haram dimiliki.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 BIDANG PEMBELAJARAN 2.

13 . (a) Keselamatan di rumah. Bercerita tentang langkah keselamatan. sekolah dan tempat permainan. sekolah dan tempat permainan x Terjatuh x Luka x Patah x Melecet x Terhentak (ii) Langkah keselamatan x Simpan alat di tempat selamat x Elakkan bermain dengan alatan tajam.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN 1. x Mencadangkan langkah keselamatan semasa berada di rumah. sekolah dan tempat permainan. sekolah dan tempat permainan (i) Jenis kemalangan yang boleh berlaku semasa di rumah. ARAS 3 x Merancang peraturan mengguna dan menyimpan bahan dan peralatan rumah yang boleh membahayakan. Keselamatan Sikap sentiasa berhati-hati dapat mengelakkan diri daripada mendapat kemalangan di rumah. dan tempat permainan.tiada bahagian bucu yang tajam .gunakan alatan yang betul HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : ARAS 1 x Menyenaraikan jenis kemalangan yang sering berlaku di sekolah dan tempat permainan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x Menulis perkataan tentang kemalangan. ARAS 2 x Menceritakan bagaimana alatan dan bahan boleh membahayakan diri jika tidak digunakan dengan betul. Berlakon bertemakan keselamatan di rumah atau sekolah atau tempat permainan. sekolah.tidak becak .tidak licin . x Menjelaskan tempat yang sesuai dan selamat bagi menyimpan alatan dan bahan di rumah dan sekolah. x Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil semasa berada di rumah. x Pastikan tempat bermain adalah selamat .

Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan keselamatan di rumah. dan 6. Mengamal penjagaan kebersihan dan kehormatan diri. murid dapat : 1. Mengetahui pentingnya makanan terhadap tubuh badan sendiri dan amalan makanan seimbang. guru dan rakan. sekolah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 3. 3. 2. Memahami nilai tolong-menolong. rokok dan alkohol. tempat permainan dan semasa perjalanan bagi menjaga keselamatan diri. Menjelaskan kesan pengambilan dadah. bekerjasama dan toleransi dan kepentingan mengamalkan nilai tersebut di kalangan ahli keluarga. 4. 14 . 5. Mengetahui asal-usul keluarga.

ARAS 2 x Menerangkan kepentingan menjaga alatan kebersihan diri. x Memeriksa kebersihan diri murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN 1. x Membincangkan kesan daripada pengabaian menjaga kehormatan diri. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. ARAS 3 x Membincangkan kesedaran dan tanggungjawab menjaga tubuh badan. x Bercerita tentang kepentingan memelihara kehormatan diri. (a) Alatan kebersihan diri (i) Menjaga alatan kebersihan diri seperti: x tuala x stoking x pakaian dalam x sapu tangan (b) Kehormatan diri (i) Memelihara dan menyayangi kehormatan diri melalui x penjagaan organ seksual x cara berpakaian x sikap dan tutur kata (ii) Kesedaran dan tanggung jawab menjaga tubuh badan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : ARAS 1 x Menyatakan cara menjaga alatan kebersihan diri. Kesihatan Diri Menjaga alatan kebersihan diri dan kehormatan diri dapat mengekalkan kesihatan diri. x Bercerita tentang penjagaan alatan kebersihan diri. x Menerangkan kepentingan memelihara kehormatan diri. x Berbincang tentang kesedaran dan tanggungjawab menjaga tubuh badan. x Menyatakan cara memelihara dan menyayangi kehormatan diri. 15 . Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid.

x Menceritakan tiga peristiwa penting yang berlaku dalam keluarga sendiri. Melakar salasilah keluarga. x Membincang kepentingan merapatkan talian persaudaraan dalam sesebuah keluarga. x x x x Bercerita tentang keluarga sendiri. ARAS 2 x Menjelaskan kepentingan amalan tolongmenolong. bertoleransi dan hormat-menghormati di kalangan ahli keluarga dan orang lain. Perasaan Pemupukan nilai murni dalam diri dapat meningkatkan kesihatan dari aspek sosio-emosi (a) Memahami nilai (i) Tolong-menolong (ii) Bekerjasama (iii) Toleransi (iv) Hormat-menghormati Murid dapat: ARAS 1 x Menyatakan perasaan setelah membantu keluarga dan orang lain. Berlakon bertemakan mana. Kekeluargaan Kebolehan murid mengenali keturunan setiap ahli keluarga boleh mengeratkan perhubungan kekeluargaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 BIDANG PEMBELAJARAN 2. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x Bercerita tentang pemupukan nilai murni. ARAS 1 x Menceritakan tentang keturunan dan keluarga sendiri. bekerjasama dan bertoleransi.mana aspek nilai murni. Melukis poster berkaitan amalan kerjasama untuk mewujudkan masyarakat sihat. (a) Keluarga sendiri (b) Salasilah keluarga (c) Kepentingan hubungan kekeluargaan 16 . ARAS 3 x Membincangkan tanggungjawab terhadap keluarga dan orang lain. Mencatatkan nama ahli keluarga sendiri dan keluarga terdekat. bekerjasama. ARAS 3 x Menceritakan satu pengalaman yang menunjukkan amalan tolong-menolong. 3. ARAS 2 x Melakar salasilah keluarga.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x Mencatatkan waktu makan harian. x Menyenaraikan makanan yang sesuai untuk sarapan. Menyediakan folio murid tentang pemakanan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN 1. ARAS 2 x Menjelaskan kepentingan makan pada waktu tertentu. makan tengah hari dan makan malam. 17 . ARAS 3 x Merancang menu makanan untuk sehari. Berbincang tentang menu makanan untuk sehari. Pemakanan Murid perlu merancang dan memilih makanan mengikut waktu makan. (a) Merancang waktu makan harian: (i) Sarapan (ii) Minum pagi (iii) Makan tengah hari (iv) Minum petang (v) Makan malam (vi) Minum malam (b) Memilih jenis makanan (i) Sarapan (ii) Makan tengah hari (iii) Makan malam HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : ARAS 1 x Menyatakan semua waktu makan yang penting.

(a) Rokok dan alkohol (i) Kesan merokok x Ketagih x Nafas berbau x Kanser paru-paru (ii) Kesan alkohol x Mabuk x Ketagihan x Penyakit hati (b) Pengambilan dadah (i) Kesan x Ketagihan x Kerosakan saraf x Membawa maut (ii) Pencegahan Murid dapat: ARAS 1 x Menyatakan kesan pengambilan rokok. 18 . alkohol dan dadah melalui gambar. alkohol dan dadah terhadap keluarga. ARAS 2 x Menceritakan kesan pengambilan rokok. alkohol dan dadah. Membincang kesan rokok. Melengkapkan teka silangkata. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x Bercerita tentang kesan merokok dan alkohol. Penyalahgunaan bahan Rokok dan alkohol boleh menyebabkan ketagihan. Dadah boleh merosakkan kesihatan. alkohol dan dadah terhadap masyarakat. alkohol dan dadah terhadap kesihatan diri. ARAS 3 x Membincang kesan pengambilan rokok.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 BIDANG PEMBELAJARAN 2. Menyediakan folio individu tentang kesan rokok.

makanan .menaiki kenderaan (ii) (iii) Tidak berada di tempat sunyi seorang diri Hubungi guru atau penjaga jika mensyaki seseorang atau menghadapi masalah. dan tempat permainan. di sekolah dan di tempat permainan. 19 . ARAS 3 x Membincangkan tindakan yang perlu diambil dalam situasi berbahaya ketika berada di rumah. sekolah dan tempat permainan. ARAS 2 x Menjelaskan langkah-langkah keselamatan diri semasa berada di rumah. Main peranan tentang situasi yang berbahaya. Membuat laporan ringkas tentang keselamatan di rumah.duit . Keselamatan Sikap sentiasa berhati-hati dengan orang yang tidak dikenali dapat menjaga keselamatan diri. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x Bercerita tentang cara menjaga keselamatan diri. x Menyatakan peraturan keselamatan untuk setiap kawasan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : ARAS 1 x Menerangkan cara mengelakkan diri daripada dipengaruhi oleh orang yang tidak dikenali. Menyediakan folio individu berkaitan dengan keselamatan diri sendiri. sekolah atau di tempat permainan. sekolah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN 1. Amalan “Beringat Sebelum Kena” dapat mengelakkan diri daripada kemalangan semasa berada di rumah. (a) Keselamatan diri (i) Berhati-hati dengan orang yang tidak dikenali x Tidak menerima pelawaan dan pemberian . x Menyatakan kawasan dan alatan yang boleh membahayakan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 BIDANG PEMBELAJARAN (b) Keselamatan di rumah. sekolah dan tempat permainan (i) Kawasan atau tempat berbahaya seperti x lombong x air pasang dan hujan x di bawah talian elektrik x kawasan pertanian x bengkel x kawasan binaan (ii) Alatan berbahaya x alatan yang patah x alatan yang berkarat x penggunaan alatan yang salah HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (c) Kemalangan di tempat kerja (i) di kawasan pertanian (ii) di bengkel (iii) di kawasan binaan (d) Alatan keselamatan x alat pelindung muka x alat pelindung badan x jaket keselamatan x topi keselamatan 20 .

Mengenal pasti jenis makanan yang sesuai dan tidak sesuai untuk dimakan. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan keselamatan semasa di tempat permainan dan semasa dalam perjalanan bagi menjaga keselamatan diri. Mengenal pasti sistem dalam tubuh badan sendiri dan memahami perubahan fizikal semasa akil baligh. 2. Menjelaskan definisi ubat dan racun serta keburukan pengambilan dadah. Memahami asas pertolongan cemas. 21 . 4. murid dapat : 1. 5. 6. Memahami peranan keluarga dalam menangani hubungan kekeluargaan dan gejala sosial. dan 7. 3. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran kesihatan bagi mengelakkan penyakit berjangkit. aplikasi rawatan awal dan perkhidmatan kesihatan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 4.

Sistem pencernaan membantu dalam pertumbuhan perkembangan tubuh badan. x x x x x x x Memeriksa kebersihan diri murid. Amalan asas kesihatan perlu dalam mengurus kesihatan diri. x Menyatakan tentang amalan asas kesihatan harian dari segi penjagaan kebersihan diri. Kesihatan Diri. Bercerita tentang penjagaan kebersihan diri. x Menerangkan fungsi sistem pencernaan. ARAS 1 x Mengenal pasti organ-organ dalam sistem pembiakan manusia. pakaian. 22 . x Menyatakan bahagian-bahagian sistem pencernaan manusia. x Menyatakan tanda-tanda fizikal akil baligh. Menggunakan gambar rajah sistem pembiakan. (a) Pengenalan sistem pembiakan manusia: (i) Lelaki (ii) Perempuan (b) Seksualiti: (i) Akil baligh (ii) Perubahan fizikal (c) Pengurusan kesihatan diri (i) Amalan asas kesihatan: x Penjagaan kebersihan diri khasnya organ seksual x Pemeriksaan kesihatan (ii) Alatan keperluan diri: x Tuala wanita x Pakaian dalam x Sabun dan bedak x Shampoo (d) Mengetahui sistem pencernaan: (i) Bahagian-bahagian sistem pencernaan (ii) Fungsi sistem pencernaan Murid dapat : HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. alat keperluan diri.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN 1. Berbincang tentang alatan keperluan diri. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. ARAS 2 x Menghuraikan tentang perubahan fizikal lelaki dan perempuan pada peringkat akil baligh. Menggunakan gambar rajah sistem pencernaan Mencari maklumat daripada pelbagai media. Manusia mempunyai sistem pembiakan untuk memanjangkan zuriat. Menunjuk cara pengurusan tuala wanita. ARAS 3 x Menceritakan tentang sistem pencernaan.

Menyediakan folio individu berkaitan dengan perasaan negatif . x Kekecewaan apabila kegagalan x Tersinggung di atas perbuatan orang lain. x Mengenalpasti aktiviti yang dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Kekeluargaan Setiap ahli keluarga mempunyai peranan tertentu untuk mengeratkan perhubungan keluarga dan mencegah berlakunya gejala sosial. ARAS 3 x Menerangkan peranan setiap ahli keluarga dalam menangani masalah gejala sosial dalam ahli keluarga. x Mengenalpasti aktiviti yang boleh mengelak daripada gejala sosial. ARAS 3 x Membincangkan cara mengawal perasaan negatif. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x Perbincangan tentang memahami perasaan dalam kumpulan kecil. (a) Memahami perasaan (i) Mengenal pasti pelbagai perasaan x Kesyukuran di atas sesuatu kejayaan. x 23 . ARAS 2 x Menjelaskan kepentingan hubungan diri dengan keluarga. Bercerita tentang hubungan kekeluargaan. (a) Peranan keluarga (i) Hubungan kekeluargaan x Kemesraan x Hormat menghormati x Saling ambil berat dan perhatian x Penghargaan (ii) Menangani gejala sosial x Mengawasi aktiviti anak x Memilih rakan ARAS 1 x Menyatakan peranan setiap anggota keluarga. ARAS 2 x Meluahkan perasaan dengan pelbagai cara. (ii) Mengawal perasaan negatif melalui x Perbincangan x Kaunseling x Beriadah 3. x Perbincangan tentang peranan keluarga dan cara menangani gejala sosial. Perasaan Setiap perasaan yang diluahkan adalah kesan emosi seseorang mengikut situasi. Murid dapat: ARAS 1 x Mengenal pasti dan menyenaraikan pelbagai perasaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 BIDANG PEMBELAJARAN 2.

Melukis piramid makanan.minyak Pengambilan : Sedikit HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : ARAS 1 x Mengenal pasti empat kelas makanan mengikut piramid makanan. sayur-sayuran. keju. vitamin. (iii) (iv) 24 . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x Menggunakan gambar rajah piramid makanan. Menyediakan folio murid tentang pemakanan. roti. Perbincangan tentang makanan seimbang. ARAS 2 x Membezakan kadar pengambilan makanan mengikut kelas makanan ARAS 3 x Membincangkan kepentingan pengambilan makanan seimbang.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN 1. Pengambilan : banyak Protein Contoh makanan: ikan. bijirin Pengambilan : lebih banyak (ii) Vitamin Contoh makanan: buahbuahan. (a) Piramid makanan (i) Karbohidrat Contoh makanan: nasi. protein dan lemak. daging. susu Pengambilan : Sederhana Lemak Contoh makanan: kek . Pemakanan Konsep Makanan dibahagikan kepada empat kelas makanan utama iaitu karbohidrat.

racun dan dadah pada diri sendiri dan keluarga. x Menyatakan perbezaan ubat. Membuat laporan ringkas tentang perbezaan antara ubat. (a) Ubat dan racun (i) Definisi Pengambilan dadah (i) Keburukan: x Diri x Keluarga x Masyarakat Murid dapat: ARAS 1 x Menyatakan definisi ubat dan racun.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 BIDANG PEMBELAJARAN 2. Penyalahgunaan bahan Ubat dan racun membahayakan kesihatan jika disalahgunakan. ARAS 3 x Menerangkan kesan pengambilan dadah pada masyarakat dan negara. racun dan dadah ARAS 2 x Menyenaraikan kesan buruk penyalahgunaan ubat dan racun serta pengambilan dadah pada diri sendiri dan keluarga. Menjalankan perbahasan. Dadah amat merbahaya kepada kesihatan. x (b) x 25 . HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Berbincang mengenai kesan buruk penyalah gunaan ubat. racun dan dadah.

Perbincangan dalam kumpulan kecil. Melukis poster tentang keutamaan keselamatan. (b) (c) 26 . x Membincangkan akibat tidak mematuhi keselamatan jalan raya. x Menerangkan tindakan yang perlu diambil jika berlakunya kemalangan jalan raya. ARAS 2 x Membincangkan tindakan yang perlu diambil semasa berlakunya kebakaran. x Menyatakan langkah-langkah keselamatan semasa menghadapi banjir. air dan api.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN UNIT PEMBELAJARAN 1. (a) Keselamatan di jalan raya: (i) Tanda keselamatan jalan raya (ii) Mematuhi peraturan-peraturan jalanraya. Keselamatan di air: (i) Pengangkutan di air (ii) Banjir Keselamatan api: (i) Punca kebakaran (ii) Cara mencegah HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : ARAS 1 x Mengenalpasti tanda-tanda keselamatan jalan raya. Mengumpulkan berita-berita akhbar tentang kemalangan jalan raya yang berlaku di Malaysia. Langkah-langkah keselamatan mesti dipatuhi semasa menggunakan jalan raya dan pengangkutan air. Keselamatan Keselamatan boleh berlaku di manamana. air dan api kepada diri dan keluarga. x Mencadangkan cara mencegah kebakaran. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x Bercerita tentang keselamatan jalan raya. x Menyatakan punca berlakunya kebakaran. Kebakaran biasa berlaku kerana kecuaian manusia. x Menyatakan kepentingan peraturan keselamatan jalan raya dan pengangkutan air. ARAS 3 x Membincangkan kes kemalangan yang banyak berlaku semasa musim perayaan x Menjelaskan peraturan keselamatan semasa menaiki pengangkutan air.

27 . x Menyenaraikan cara penyakit boleh merebak. Penyakit Penyakit boleh berjangkit dan merebak kepada orang yang lemah daya tahan badan. ARAS 2 x Menceritakan pengalaman semasa menghidap satu jenis penyakit berjangkit. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Mencari maklumat daripada pelbagai media tentang penyakit berjangkit.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 UNIT PEMBELAJARAN 2. (a) Penyakit berjangkit (i) Jenis-jenis penyakit: x selesema x demam x taun x cacing x panau x kurap x batuk (ii) Cara merebak: x melalui udara x gigitan serangga x bawaan air x makanan x sentuhan (iii) Cara mencegah: x guna pelindung hidung x membasmi haiwan pembawa penyakit x menjaga kebersihan makanan x pakai kasut Murid dapat: ARAS 1 x Menamakan jenis penyakit berjangkit. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x Menyediakan folio individu berkaitan penyakit berjangkit. ARAS 3 x Menjelaskan tanggungjawab diri sendiri dan masyarakat bagi mencegah penyakit berjangkit. Memadan maklumat berkaitan ciri-ciri penyakit dan cara merebak.

(ii) Maksud kecederaan ringan. Membuat lawatan sambil belajar ke Pusat Kesihatan Kecil. (b) Kecederaan ringan (i) Jenis kecederaan ringan: x Luka kecil x Calar x Lebam x Terseliuh (c) Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS) Peringkat sekolah: x Perkhimatan Pergigian Sekolah x Perkhidmatan Kesihatan Sekolah x Persatuan Bulan Sabit Merah x St. John’s Ambulance Murid dapat: ARAS 1 x Menyatakan maksud pertolongan cemas. ARAS 2 x Menjelaskan faedah program kesihatan sekolah. (a) Pertolongan cemas: (i) Definisi pertolongan cemas. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x x Menyediakan folio murid tentang pertolongan cemas. ARAS 3 x Membincangkan faedah menjaga kesihatan diri. x Membincangkan cara merawat kecederaan ringan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 UNIT PEMBELAJARAN 3. 28 . Pertolongan Cemas Pertolongan cemas adalah bantuan awal yang diberi di tempat kemalangan sebelum mendapat rawatan selanjutnya oleh doktor. Melakonkan cara memberi rawatan. Perbincangan tentang cara merawat kecederaan ringan. x Menyenaraikan jenis kecederaan ringan x Menyenaraikan perkhidmatan yang terdapat di sekolah.

7. Mengenal pasti cara pemilihan makanan yang sesuai untuk pertumbuhan badan. tempat permainan dan semasa perjalanan bagi menjaga keselamatan diri. Mengenal diri sendiri dan mengamal penjagaan kebersihan diri. Mengenal pasti penyakit berjangkit dan penyakit tidak berpenyakit. 6. murid dapat : 1. Memahami bagaimana penyakit berjangkit merebak dan cara mencegah daripada dijangkiti. 3. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran kesihatan dalam kehidupan. 5. 2. 4.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 5. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan. 29 . Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan keselamatan di rumah.

Menyediakan folio berkaitan akil baligh Mendengar ceramah tentang haid dan ihtilam. 30 . x x x x x Memeriksa kebersihan diri murid. x Mengenal pasti penyakit-penyakit tidak berjangkit. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. Berbincang dalam kumpulan kecil. Mengisi silang kata berkaitan penyakit tidak berjangkit. (i) Jenis penyakit tidak berjangkit: x Karies gigi x Penyakit jantung x Diabetes x Asma x Penyakit buah pinggang (ii) Cara mencegah: x Bersenam x Bersukan x Makan makanan seimbang x Gaya hidup sihat HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : ARAS 1 x Memahami maksud akil baligh. haid dan ihtilam. x Menerangkan langkah penjagaan kebersihan yang diambil semasa haid dan ihtilam.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN 1. x Menyenaraikan cara pencegahan penyakit tidak berjangkit. (i) Akil baligh: x haid x ihtilam (b) Penyakit tidak berjangkit: Penyakit tidak berjangkit boleh disebabkan oleh keturunan dan gaya hidup. x Menerangkan perubahan fizikal semasa akil baligh. Kesihatan Diri (a) Seksualiti: Akil baligh adalah tanda awal seseorang remaja mula menapak ke alam kedewasaan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. ARAS 3 x Membincangkan sebab berlaku penyakit tidak berjangkit. ARAS 2 x Menjelaskan pusingan haid.

ARAS 2 x Mengenal pasti masalah yang sering dialami oleh remaja. (a) Memahami perasaan sendiri mengikut situasi dan cara mengatasinya: x setelah membantu keluarga x apabila menempuhi kegagalan x kehilangan orang yang disayangi x apabila menghadapi kesusahan x tidak diterima oleh rakan sebaya 3. ARAS 3 x Membantu rakan yang menghadapi situasi malang. ARAS 2 x Memahami perasaan (empati) rakan yang menghadapi pelbagai situasi. Berlakon mengenai masalah remaja dan penyelesaiannya. x x x x Kuiz berkaitan keremajaan. ARAS 1 x Menjelaskan perubahan fizikal dan perasaan ketika di peringkat remaja. ARAS 3 x Membincangkan peranan remaja dalam masyarakat. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x Berbincang dalam kumpulan kecil. Perbincangan tentang perubahan fizikal. Berlakon atau main peranan. Kekeluargaan Keremajaan adalah peringkat umur antara alam kanak-kanak dengan alam dewasa. (a) Keremajaan (i) Perubahan fizikal: x Ketinggian x Suara x Paras rupa (ii) Perubahan perasaan: x Mencari identiti diri x Mementingkan rakan x Sentiasa bimbang paras muka x Emosi tidak stabil (iii) Peranan remaja: x Menyertai aktiviti keluarga x Menyertai aktiviti masyarakat x Mematuhi norma masyarakat 31 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat: ARAS 1 x Meluahkan perasaan ketika menghadapi pelbagai situasi. Bercerita dengan rakan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 BIDANG PEMBELAJARAN 2. Perubahan perasaan dan peranan remaja. x Mengenal pasti peranan remaja dalam keluarga. Remaja perlu diberi bimbingan dan bersedia melalui alam ini. Perasaan Luahan isi hati seseorang dapat dikesan melalui perlakuannya. .

x Membezakan makanan yang tinggi kandungan lemak. bahan hidu dan pengambilan dadah. 32 . Perbahasan tentang kesan pengambilan dadah. x x x x x Lakonan. alkohol dan bahan hidu. gula. (a) Amalan pemakanan yang sihat: (i) Jenis makanan (ii) Makanan seimbang (iii) Pilihan makanan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : ARAS 1 x Menamakan makanan dan jenisnya. ARAS 3 x Mencadangkan satu hidangan makanan seimbang CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Menyediakan folio berkaitan makanan. alkohol. 2. bahan hidu dan dadah boleh dielakkan memalui kekuatan diri dengan mengatakan 'TIDAK' (a) Kemahiran menyatakan ‘tidak’ kepada (i) Rokok (ii) Alkohol (iii) Dadah (iv) Bahan hidu ARAS 1 x Menyatakan kesan buruk merokok.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN 1. Penyalahgunaan bahan Pengambilan rokok. alkohol. x Menyatakan aktiviti yang boleh mengisi masa lapang. x Menyatakan kesan negatif akibat mengambil makanan tidak seimbang ARAS 2 x Membincangkan kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan. ARAS 3 x Menjelaskan cara-cara menasihatkan rakan daripada terpengaruh dengan rokok. Mengisi teka silang kata. bahan hidu dan pengaruh dadah. Pemakanan Amalan pemakanan yang sihat dapat mengekalkan kesihatan yang optimum. Membuat pameran tentang kesan buruk merokok. ARAS 2 x Menyatakan cara-cara mengelak diri daripada dipengaruhi oleh orang lain. alkohol. x Perbincangan tentang pengambilan x makanan yang tidak seimbang. x Mendengar ceramah tentang makanan x seimbang. dan garam. Perbincangan tentang kesan buruk akibat merokok.

x Menyenaraikan langkah keselamatan di rumah. x Bercerita tentang kawasan berair dan ketika banjir. x Menghuraikan langkah-langkah keselamatan semasa berada di kawasan berair dan ketika banjir. Kebakaran boleh dielakkan dengan mengetahui cara pencegahan. sekolah dan tempat permainan (i) Bahaya (ii) Langkah keselamatan (b) Keselamatan di jalan raya (i) Tanda keselamatan (ii) Peraturan (c) Keselamatan api (i) Punca kebakaran (ii) Cara mencegah (d) Keselamatan di air (i) Kawasan berair (ii) Banjir (iii) Langkah keselamatan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : ARAS 1 x Bercerita tentang pentingnya menjaga keselamatan di rumah. (a) Keselamatan di rumah. 33 . Keselamatan Kemalangan boleh berlaku di tempat awam. x Menjelaskan dengan contoh tentang bahaya api dan bahan api. Menjemput penceramah dari agensi luar. Bercerita. Kemalangan boleh dielakkan dengan mengetahui tempat-tempat berbahaya. ARAS 2 x Menceritakan punca kebakaran dan cara mencegahnya. tanda keselamatan dan langkah-langkah keselamatan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN 1. Menulis karangan. x Menyatakan bahaya di kawasan yang berair dan ketika banjir. ARAS 3 x Menulis karangan pendek tentang kemalangan di rumah. sekolah atau tempat permainan atau jalanraya dan air yang pernah dilihat atau dialami oleh murid sendiri. sekolah dan tempat permainan. sekolah dan dan tempat permainan. Kuiz. Menyediakan folio murid berkaitan keselamatan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x x Perbincangan dalam kumpulan kecil. jalan raya dan air.

Penyakit berjangkit Penyakit boleh berjangkit melalui agen pembawa penyakit berjangkit (a) Jenis penyakit berjangkit dan agen pembawa penyakit berjangkit: x Kepialu x Campak x Rubella x Cacar x Beguk (b) Cara merebak x Udara x Air x Sentuhan x Agen pembawa (c) Cara mencegah x Imunisasi x Asingkan pesakit x Menjaga kebersihan makanan x Menjaga kebersihan alat kebersihan diri dan pakaian Murid dapat: ARAS 1 x Menyatakan jenis penyakit berjangkit mengikut cara jangkitan. ARAS 2 x Menjelaskan cara-cara mencegah penyakit berjangkit ARAS 3 x Menyenaraikan jenis imunisasi di peringkat kanak-kanak. x Menyatakan agen pembawa penyakit berjangkit. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x Menyediakan folio murid berkaitan penyakit berjangkit. Menjemput penceramah dari agensi luar. Membuat brosur tentang penyakit. 34 . Melukis poster. Perbincangan dalam kumpulan kecil.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 BIDANG PEMBELAJARAN 2.

ARAS 2 x Menjelaskan cara melaksana bantuan awal bagi kecederaan ringan ARAS 3 x Membuat simulasi cara melakukan bantuan awal kecederaan ringan x x x x Menunjuk cara. x Menyatakan tugas-tugas perkhidmatan kesihatan. Mengisi silang kata. Pertolongan cemas Pertolongan cemas adalah bantuan awal yang diberikan kepada mangsa sebelum mendapat rawatan selanjutnya daripada doktor (a) Bantuan awal kecederaan ringan: (i) Luka kecil (ii) Patah (iii) Terseliuh (iv) Lebam (v) Melecur (b) Perkhidmatan kesihatan dan keselamatan: (i) Pusat Kesihatan Kecil (ii) Hospital (iii) Polis (iv) Bomba dan penyelamat ARAS 1 x Mengenal pasti jenis-jenis kecederaan ringan. Perbincangan dalam kumpulan kecil. 35 . Kuiz. x Menerangkan cara-cara merawat kecederaan ringan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. bomba dan penyelamat .

Mengetahui jenis dan cara penyakit berjangkit merebak. 36 . Memahami dan melakukan bantuan awal untuk kecederaan ringan. 6. murid dapat : 1. Mengenal pasti jenis makanan dan alatan keselamatan yang sesuai. dan 8. 3. Memahami masalah remaja masa kini. 5.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 6. Memahami perubahan fizikal semasa remaja dan menjaga kebersihan diri. 4. 2. Memahami cara meningkatkan penghargaan kendiri. Menjelaskan maklumat yang tercatat pada label kandungan bahan makanan. 7. Memahami kesan pengambilan dadah dan undang-undang dadah di Malaysia.

(a) Seksualiti (i) Perubahan fizikal yang dialami oleh remaja: x Saiz otot x Pertumbuhan bulu x Pertumbuhan payu dara x Paras rupa x Suara (ii) Menjaga kebersihan diri dan kesihatan tubuh badan. x Menyatakan cara menjaga kebersihan diri dan kesihatan tubuh badan. Remaja akil baligh mesti menjaga kebersihan diri. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. Kesihatan Diri Remaja yang memasuki akil baligh akan mengalami perubahan fizikal yang ketara. 37 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN 1. ARAS 2 x Menerangkan pertumbuhan fizikal dari kanak-kanak ke peringkat remaja. x Perbincangan tentang perubahan fizikal. x Memeriksa kebersihan diri murid. ARAS 3 x Membincangkan kepentingan penjagaan kebersihan fizikal semasa remaja. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran.. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : ARAS 1 x Menyatakan perubahan fizikal tubuh badan semasa peringkat awal remaja. x Menggunakan rujukan pelbagai media berkaitan dengan perubahan fizikal yang dialami semasa remaja.

dan masyarakat HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x Main peranan. x Menerangkan tanggungjawab dan peranan remaja kepada diri. keluarga dan orang lain. Menyediakan folio murid. Kekeluargaan Perubahan fizikal dan emosi di awal remaja membawa beberapa masalah yang perlu dihadapi dan diatasi oleh remaja. (a) Keremajaan (i) Masalah yang dihadapi di awal remaja x Konflik dalam keluarga x Perubahan emosi x Perasaan ingin mencuba x Mudah terpengaruh x Ingin bertindak seperti orang dewasa Murid dapat: ARAS 1 x Menyenaraikan masalah-masalah yang biasa dialami semasa awal remaja ARAS 2 x Menjelaskan langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah remaja.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN 2. Mendengar ceramah tentang masalah remaja. Perbincangan dalam kumpulan kecil. keluarga. 38 . ARAS 3 x Membincang dan meluahkan perasaan terhadap rakan sebaya.

x x x x x x Mencari fakta daripada barangan sebenar. Mencatat fakta daripada barangan sebenar. Mencatat maklumat dalam folio murid. Perbincangan tentang nilai kandungan produk makanan yang dilabelkan. Lawatan ke kilang. Merujuk pelbagai media. ARAS 2 x Menyatakan kepentingan penglabelan pada produk makanan. Pemakanan Label kandungan pada bahan makanan mengandungi maklumat yang amat berguna kepada pengguna Label ini melambangkan status barangan dari segi mutu dan tempoh penggunaan (a) Label kandungan (i) Jenama makanan (ii) Isipadu (bilangan/berat bersih) (iii) Arahan penyimpanan (iv) Senarai ramuan (v) Nama dan alamat pengilang (vi) Komposisi khasiat makanan (vii) Pengawet dan pewarna (viii) Tarikh sah digunakan (ix) Tanda `halal' Jabatan (x) Kemajuan Islam Malaysia Murid dapat : HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN ARAS 1 x Menyatakan maklumat pada label kandungan produk makanan. x Membuat kesimpulan tentang maklumat yang terdapat pada produk makanan. ARAS 3 x Membandingkan maklumat yang terdapat di antara produk makanan. 39 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN 1.

Pengurusan konflik dan stres Setiap remaja mesti mempunyai penghargaan kendiri supaya dapat membina keyakinan diri. ARAS 2 x Menyatakan cara-cara peningkatan penghargaan kendiri. x x x Perbincangan dalam kumpulan kecil tentang pengurusan konflik dan stres. x Menyatakan punca konflik dan stres yang pernah dialami. x Menyenaraikan stres yang biasa dialami oleh murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. x Menerangkan cara-cara mengatasi konflik dan stres. Menyediakan folio tentang pengurusan konflik dan stres. 40 . (a) Penghargaan kendiri (i) Definisi penghargaan kendiri (ii) Cara meningkatkan penghargaan kendiri (b) Konflik dan stres (i) Definisi konflik dan stres (ii) Punca konflik dan stres (iii) Cara mengatasi konflik dan stres Murid dapat: ARAS 1 x Menyatakan definisi penghargaan kendiri. x Menyatakan definisi konflik dan stres. Mendengar ceramah tentang pengurusan konflik dan stres. ARAS 3 x Menceritakan konflik dan stres yang pernah dialami dan cara mengatasinya. x Menyatakan kesan konflik dan stres terhadap kesihatan murid. x Membincangkan bagaimana penghargaan kendiri positif boleh membawa kejayaan kepada individu.

Perbincangan dalam kumpulan kecil. 41 . Lakonan dalam mahkamah. ARAS 3 x Menghuraikan akibat pengambilan dan pengedaran dadah dari segi undangundang di Malaysia. ARAS 2 x Menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah pengambilan dan pengedaran dadah. x x x x x Perbahasan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. Membuat lawatan sambil belajar. Penyalahgunaan bahan Dadah amat merbahaya. Kuiz. Undangundang dadah di Malaysia membawa kepada hukuman mati mandatori (a) Pengambilan dadah (i) Akibat (ii) Undang-undang dadah di Malaysia Murid dapat: ARAS 1 x Menyenaraikan kesan pengambilan dadah.

42 . x Menyediakan brosur. x Pidato. ARAS 2 x Membincangkan tindakan yang perlu diambil sebelum membeli makanan mentah atau yang telah diproses. (a) Keracunan makanan x Makanan tercemar x Makanan yang luput tarikh x Makanan bertin yang kemek Murid dapat : HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN ARAS 1 x Menyatakan punca berlakunya keracunan makanan. bawaan vektor. denggi. x Menyediakan folio murid. Penyakit berjangkit Penyakit boleh berjangkit melalui bawaan air dan vektor (a) Jenis. x Menyatakan tanda dan simptom penyakit taun. x Merujuk bahan daripada pelbagai media. ARAS 2 x Membincangkan jenis-jenis penyakit bawaan air dan bawaan vektor serta cara mencegahnya. hepatitis dan HIV /AIDS. x Perbincangan dalam kumpulan kecil.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN 1. ARAS 3 x Menyatakan peranan murid dalam aktiviti kempen kebersihan dan program PROSTAR x Menjemput penceramah luar. malaria. 2. hepatitis dan HIV/AIDS. x Perbincangan tentang penyakit berjangkit. ARAS 3 x Mencari maklumat tentang kesan keracunan makanan. x Menyediakan folio murid. x Melukis poster. tanda dan simptom penyakit: (i) Penyakit bawaan air (ii) Penyakit bawaan vektor (iii) Hepatitis (iv) HIV/AIDS (b) Peranan murid: (i) Sekolah bebas denggi (ii) PROSTAR (Program Sihat Tanpa AIDS Untuk Remaja) (c) Kempen kebersihan danPROSTAR (i) Taun (ii) Denggi (iii) AIDS ARAS 1 x Menyatakan maksud penyakit bawaan air. Keselamatan Termakan makanan yang beracun boleh mengakibatkan penyakit.

x Menceritakan cara melakukan bantuan awal kecederaan ringan. Pertolongan cemas Pertolongan cemas adalah bantuan awal yang diberikan kepada mangsa sebelum mendapat rawatan selanjutnya daripada doktor. ARAS 2 x Membincangkan cara menggunakan bahan dan alatan dalam peti pertolongan cemas. dan perkhidmatan doktor pakar. ARAS 3 x Menunjuk cara penggunaan bahan dan alatan dalam peti pertolongan cemas. Perbincangan dalam kumpulan kecil. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Menggunakan peti pertolongan cemas sebenar yang lengkap. x Menyenaraikan barangan dan alatan kesihatan yang diperlukan oleh murid. klinik swasta.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN 3. x Menjelaskan perkhidmatan yang terdapat di hospital. Menjemput penceramah daripada agensi luar. x x x Mencatat dalam folio murid. 43 . x Menamakan perkhidmatan kesihatan yang terdapat di sekitar sekolah. (a) Alatan (i) Peti pertolongan cemas yang lengkap (b) Bantuan awal (i) Kecederaan ringan (c) Perkhidmatan kesihatan (i) Hospital daerah/negeri (ii) Perkhidmatan doktor pakar (iii) Klinik swasta Murid dapat: ARAS 1 x Mengenalpasti kandungan bahan dan alatan dalam peti pertolongan cemas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.