£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

GOVERNMENT OF INDIA

ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãɪÉ
BÉEÉÒ

+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå
DETAILED

DEMANDS FOR GRANTS
OF

MINISTRY OF FINANCE
FOR

2013-2014

ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãɪÉ
BÉEÉÒ

+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå
DETAILED

DEMANDS FOR GRANTS
OF

MINISTRY OF FINANCE
FOR

2013-2014

ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉÚSÉÉÒ

TABLE OF CONTENTS
{ÉßK~ PAGES
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉä - ABÉE xÉVÉ® àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ]{{ÉÉÊhɪÉÉÆ
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå
àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ 33 - +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEɪÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ 34 - ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ 35 - ÉÊ´ÉÉÊxɪÉÉäMÉ-¤ªÉÉVÉ ºÉÆnɪÉ
àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ 36 - ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ
àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ 37 - ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä =vÉÉ®
àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ 38 - ÉÊ´ÉÉÊxɪÉÉäMÉ-jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ
àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ 39 - BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ 40 - {Éå¶ÉxÉ
àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ 41 - £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ 42 - ®ÉVɺ´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ 43 - |ÉiªÉFÉ BÉE®
àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ 44 - +É|ÉiªÉFÉ BÉE®
àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ 45 - ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊ´É£ÉÉMÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSɪÉÉÆ/ÉÊ´É´É®ÉÊhɪÉÉÆ&
{ÉÉÊ®ÉʶÉK]-IX-BÉE— ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® iÉiºÉƤÉÆvÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÉÆMÉ´ÉÉ® ÉÊ´É´É®hÉ*
{ÉÉÊ®ÉʶÉK]-IX-MÉ— ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2013-2014 àÉå 25 ãÉÉJÉ âó{ÉA +ÉÉè® =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä +ÉɪÉÉäVÉxÉÉÉÊ£ÉxxÉ BªÉªÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ºlÉÚãÉ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ÉÊ´É´É®hÉ*
{ÉÉÊ®ÉʶÉK]-IX-PÉ— ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2013-2014 àÉå MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEɪÉÉå BÉEÉä ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ÉÊ´É´É®hÉ*
{ÉÉÊ®ÉʶÉK]-IX-R— ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2013-2014 àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 5 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä VªÉÉnÉ
ãÉÉMÉiÉ BÉEä ABÉEãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÉç BÉEÉ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ÉÊ´É´É®hÉ*
{ÉÉÊ®ÉʶÉK]-IX-VÉ— +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉªÒ É ÉÊxÉBÉEɪÉÉå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉƶÉnÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2013-2014 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
{ÉÉÊ®ÉʶÉK]-IX-ZÉ— BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ´ÉSÉxɤÉriÉÉ +ÉÉè® 31 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉBÉEɪÉÉ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ*
{ÉÉÊ®ÉʶÉK]-IX-\É— ´ÉKÉÇ 2011-2012 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ/ºÉÆMÉ~xÉÉå/BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA
MÉA 5 ãÉÉJÉ âó{ÉA (+ÉÉ´ÉiÉÉÔ) +ÉlÉ´ÉÉ 10 ãÉÉJÉ âó{ÉA (+ÉxÉÉ´ÉiÉÉÔ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä
ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ*
{ÉÉÊ®ÉʶÉK]-X-BÉE— xÉ<Ç ºÉä´ÉÉ/ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç ÉÊãÉJÉiÉå n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
2013-2014 àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ —
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® àÉå +ÉɶÉÉäÉvÊ ÉiÉ xÉBÉEnÉÒ |ɤÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉÉʺÉBÉE BªÉªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ*

Detailed Demands of Ministry of Finance - At a Glance
Notes on Important Projects and Schemes
Detailed Demands for Grants :
Demand No. 33 — Department of Economic Affairs
Demand No. 34 — Department of Financial Services
Demand No. 35 — Appropriation—Interest Payments
Demand No. 36 — Transfers to State and Union Territory Governments
Demand No. 37 — Loans to Government Servants etc.
Demand No. 38 — Appropriation—Repayment of Debt
Demand No. 39 — Department of Expenditure
Demand No. 40 — Pensions
Demand No. 41 — Indian Audit and Accounts Department
Demand No. 42 — Department of Revenue
Demand No. 43 — Direct Taxes
Demand No. 44 — Indirect Taxes
Demand No. 45 — Department of Disinvestment
Schedules/Statements:
Appendix-IX-A—Statement showing demand-wise Estimated Strength of Establishment and
provisions therefor.
Appendix-IX-C—Statement showing broad details of Non-Plan expenditure provisions for Rs.25
lakhs and above in B.E. 2013-2014.
Appendix-IX-D—Statement showing details of provision in B.E. 2013-2014 for payment of
Grants-in-aid to Non-Government Bodies.
Appendix-IX-E— Statement showing details of individual works costing Rs.5 crores or above
included in B.E. 2013-2014.
Appendix-IX-H—Statement showing contributions to International Bodies provided for in
the B.E. 2013-2014.
Appendix-IX-I— Statement showing Guarantee given by the Central Government &
outstanding as on 31st March, 2012.
Appendix-IX-J— Statement showing Grants-in-aid exceeding Rs.5 lakhs (Recurring) or 10
lakhs (non-recurring) sanctioned to private institutions/organisations/
individuals during the year 2011-2012.
Appendix-X-A— Statement showing New Service/New Instrument of Service for which
provision is made in B.E. 2013-2014.
Annexure —
Monthly Expenditure Plan in accordance with modified cash management
system in Central Government.

1-5
6-25
27-49
50-63
64-74
75-84
85
86-90
91-95
96-103
104-112
113-133
134-143
144-160
161-164

165-217
218-238
239
240-241
242-245
246-285

286
287
288-290

ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉä - ABÉE xÉWÉ® àÉå

DETAILED DEMANDS OF MINISTRY OF FINANCE -AT A GLANCE

(BÉE®Éä½ âó{ÉA) (In crore of Rupees)
ÉÊ´É´É®hÉ

´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä

Description

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ
Plan

Actuals 2011-2012

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
Non-Plan

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

VÉÉä½

Total

Budget Estimates 2012-2013

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ
Plan

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
Non-Plan

ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ

VÉÉä½

Total

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ

Revised Estimates 2012-2013

Plan

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
Non-Plan

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

VÉÉä½

Total

Budget Estimates 2013-2014

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ

Plan

Non-Plan

VÉÉä½

Total

àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ DEMAND NO. 33
+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEɪÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS
VÉÉä½ - ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ
£ÉÉÉÊ®iÉ
º´ÉÉÒBÉEßiÉ
VÉÉä½ - {ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ
£ÉÉÉÊ®iÉ
º´ÉÉÒBÉEßiÉ
VÉÉä½ (®ÉVɺ´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ)
£ÉÉÉÊ®iÉ
º´ÉÉÒBÉEßiÉ

Total-Revenue Section
Charged
Voted
Total-Capital Section

3685.58
...
3685.58
300.00

3400.19
...
3400.19
13505.68

7085.77
...
7085.77
13805.68

4704.90
...
4704.90
437.55

4376.45
...
4376.45
58523.53

9081.35
...
9081.35
58961.08

3824.90
...
3824.90
437.55

3912.04
...
3912.04
16782.84

7736.94
...
7736.94
17220.39

4464.45
...
4464.45
678.00

4400.67
...
4400.67
65730.89

8865.12
...
8865.12
66408.89

Charged
Voted
Total (Revenue&Capital)
Charged
Voted

...
300.00
3985.58
...
3985.58

...
13505.68
16905.87
...
16905.87

...
13805.68
20891.45
...
20891.45

...
437.55
5142.45
...
5142.45

...
58523.53
62899.98
...
62899.98

...
58961.08
68042.43
...
68042.43

...
437.55
4262.45
...
4262.45

...
16782.84
20694.88
...
20694.88

...
17220.39
24957.33
...
24957.33

...
678.00
5142.45
...
5142.45

...
65730.89
70131.56
...
70131.56

...
66408.89
75274.01
...
75274.01

àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ DEMAND NO. 34
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES
VÉÉä½ - ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ
£ÉÉÉÊ®iÉ
º´ÉÉÒBÉEßiÉ
VÉÉä½ - {ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ
£ÉÉÉÊ®iÉ
º´ÉÉÒBÉEßiÉ
VÉÉä½ (®ÉVɺ´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ)
£ÉÉÉÊ®iÉ
º´ÉÉÒBÉEßiÉ

Total-Revenue Section
Charged
Voted
Total-Capital Section
Charged
Voted
Total (Revenue & Capital)
Charged

200.00
...
200.00
14297.43
...
14297.43
14497.43
...

6311.61
...
6311.61
14.00
...
14.00
6325.61
...

6511.61
...
6511.61
14311.43
...
14311.43
20823.04
...

200.00
...
200.00
15888.00
...
15888.00
16088.00
...

8335.23
...
8335.23
14.01
...
14.01
8349.24
...

8535.23
...
8535.23
15902.01
...
15902.01
24437.24
...

...
...
...
14652.00
...
14652.00
14652.00
...

7459.42
...
7459.42
1.00
...
1.00
7460.42
...

7459.42
...
7459.42
14653.00
...
14653.00
22112.42
...

200.00
...
200.00
29888.00
...
29888.00
30088.00
...

7268.99
...
7268.99
12.40
...
12.40
7281.39
...

7468.99
...
7468.99
29900.40
...
29900.40
37369.39
...

Voted

14497.43

6325.61

20823.04

16088.00

8349.24

24437.24

14652.00

7460.42

22112.42

30088.00

7281.39

37369.39

ÉÊ´ÉÉÊxɪÉÉäMÉ ºÉÆJªÉÉ APPROPRIATION NO. 35

¤ªÉÉVÉ ºÉÆnɪÉ

VÉÉä½ - ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ
£ÉÉÉÊ®iÉ
º´ÉÉÒBÉEßiÉ
VÉÉä½ - {ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ
£ÉÉÉÊ®iÉ
º´ÉÉÒBÉEßiÉ
VÉÉä½ (®ÉVɺ´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ)
£ÉÉÉÊ®iÉ
º´ÉÉÒBÉEßiÉ

INTEREST PAYMENTS

Total-Revenue Section
Charged

...
...

287182.18
287182.18

287182.18
287182.18

...
...

324769.43
324769.43

324769.43
324769.43

...
...

333997.49
333997.49

333997.49
333997.49

...
...

385000.46
385000.46

385000.46
385000.46

Voted
Total-Capital Section
Charged
Voted
Total (Revenue & Capital)
Charged
Voted

...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
287182.18
287182.18
...

...
...
...
...
287182.18
287182.18
...

...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
324769.43
324769.43
...

...
...
...
...
324769.43
324769.43
...

...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
333997.49
333997.00
...

...
...
...
...
333997.49
333997.00
...

...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
385000.46
385000.46
...

...
...
...
...
385000.46
385000.46
...

+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå, 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS

2

(BÉE®Éä½ âó{ÉA) (In crore of Rupees)
ÉÊ´É´É®hÉ

´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä

Description

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ
Plan

Actuals 2011-2012

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
Non-Plan

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

Budget Estimates 2012-2013

VÉÉä½

Total

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ
Plan

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
Non-Plan

ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ

VÉÉä½

Total

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ

Revised Estimates 2012-2013

Plan

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
Non-Plan

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

VÉÉä½

Total

Budget Estimates 2013-2014

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ
Plan

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
Non-Plan

VÉÉä½

Total

àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ DEMAND NO. 36
®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS
VÉÉä½ - ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ
£ÉÉÉÊ®iÉ
º´ÉÉÒBÉEßiÉ
VÉÉä½ - {ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ
£ÉÉÉÊ®iÉ
º´ÉÉÒBÉEßiÉ
VÉÉä½ (®ÉVɺ´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ)
£ÉÉÉÊ®iÉ
º´ÉÉÒBÉEßiÉ

Total-Revenue Section
Charged
Voted
Total-Capital Section
Charged
Voted
Total (Revenue & Capital)
Charged
Voted

74056.91
...
74056.91
9995.35
9995.35
...
84052.26
9995.35
74056.91

52842.59
43972.67
8869.92
...
...
...
52842.59
43972.67
8869.92

126899.50
43972.67
82926.83
9995.35
9995.35
...
136894.85
53968.02
82926.83

95908.00
...
95908.00
11000.00
11000.00
...
106908.00
11000.00
95908.00

68022.46
58357.46
9665.00
1000.00
1000.00
...
69022.46
59357.46
9665.00

163930.46
58357.46
105573.00
12000.00
12000.00
...
175930.46
70357.46
105573.00

80435.00
...
80435.00
11000.00
11000.00
...
91435.00
10000.00
80435.00

64420.35
55031.80
9388.55
1000.00
1000.00
...
65420.35
56031.80
9388.55

144855.35
55031.80
89823.55
12000.00
12000.00
...
156855.35
66031.80
89823.55

91957.00
...
91957.00
11000.00
11000.00
...
102957.00
10000.00
91957.00

72059.40
62134.40
9925.00
1000.00
1000.00
...
73059.40
63134.40
9925.00

164016.40
62134.40
101882.00
12000.00
12000.00
...
176016.40
73134.40
101882.00

àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ DEMAND NO. 37
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä =vÉÉ® LOANS TO GOVERNMENT SERVANTS ETC.
VÉÉä½ - ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ
£ÉÉÉÊ®iÉ
º´ÉÉÒBÉEßiÉ
VÉÉä½ - {ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ
£ÉÉÉÊ®iÉ
º´ÉÉÒBÉEßiÉ
VÉÉä½ (®ÉVɺ´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ)
£ÉÉÉÊ®iÉ
º´ÉÉÒBÉEßiÉ

Total-Revenue Section
Charged
Voted
Total-Capital Section
Charged
Voted
Total (Revenue & Capital)

...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
212.68
...
212.68
212.68

...
...
...
212.68
...
212.68
212.68

...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
250.00
...
250.00
250.00

...
...
...
250.00
...
250.00
250.00

...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
235.00
...
235.00
235.00

...
...
...
235.00
...
235.00
235.00

...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
225.00
...
225.00
225.00

...
...
...
225.00
...
225.00
225.00

Charged
Voted

...
...

...
212.68

...
212.68

...
...

...
250.00

...
250.00

...
...

...
235.00

...
235.00

...
...

...
225.00

...
225.00

ÉÊ´ÉÉÊxɪÉÉäMÉ ºÉÆJªÉÉ APPROPRIATION NO. 38
jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ REPAYMENT OF DEBT
VÉÉä½ - ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ
£ÉÉÉÊ®iÉ
º´ÉÉÒBÉEßiÉ
VÉÉä½ - {ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ
£ÉÉÉÊ®iÉ
º´ÉÉÒBÉEßiÉ
VÉÉä½ (®ÉVɺ´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ)
£ÉÉÉÊ®iÉ
º´ÉÉÒBÉEßiÉ

Total-Revenue Section

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Charged
Voted

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

Total-Capital Section
Charged
Voted
Total (Revenue & Capital)
Charged

...
...
...
...
...

3495928.70
3495928.70
...
3495928.70
3495928.70

3495928.70
3495928.70
...
3495928.70
3495928.70

...
...
...
...
...

3786074.35
3786074.35
...
3786074.35
3786074.35

3786074.35
3786074.35
...
3786074.35
3786074.35

...
...
...
...
...

3301906.00
3301906.00
...
3301906.00
3301906.00

3301906.00
3301906.00
...
3301906.00
3301906.00

...
...
...
...
...

4014248.55
4014248.55
...
4014248.55
4014248.55

4014248.55
4014248.55
...
4014248.55
4014248.55

Voted

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

.....48 .66 2489.{ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ VÉÉä½ (®ÉVɺ´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ) £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ Total-Revenue Section ....00 19564..25 2. .03 . 121.. 1. .. 5... . .02 0.00 . 90.00 ... 136..... 131.16 86.{ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ VÉÉä½ (®ÉVɺ´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ) £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ Total-Revenue Section Charged Voted Total-Capital Section Charged Voted Total (Revenue & Capital) Charged Voted 2. 135.61 2421. 5..00 2568.85 .. .85 .. . 95.43 17902.. . 10...25 135.. 118...49 2558.. 41 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT VÉÉä½ . .43 17902.55 2536. 131.85 Total-Capital Section Charged Voted Total (Revenue & Capital) Charged .15 74..78 74. 2.......... ...25 ..00 2623.. 17977..85 .....88 . 10.02 2347..66 78.. .16 86...00 2804...03 .....03 3. . 2489.69 2696.. .....00 2804.....00 90.83 10.. . ..61 .. 17977. 2.55 86. ...00 .. 124...73 ...00 . 4.. ..00 . .00 19474..00 2568... . ....08 ... ..49 78. ..66 ..00 ..®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ VÉÉä½ . 124.00 95.. .. 2421....70 1.. 10.00 ..54 97. . 124... 97.97 .. 5.. ...25 ...85 2706.54 Charged Voted .. .... .. 0. 19564.... .00 . .00 àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ DEMAND NO..12 . ..08 75..12 .73 4..85 . 19800.48 115.69 2696.. 115...61 .76 2347... ..15 ....... 2618..83 2479... 2347. 1. 2706.00 . . . 19800.25 . 90.. ...00 ...00 90.00 19710. .... 4.25 .78 74.12 . .®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ VÉÉä½ .61 .02 2347.61 5. ... . ...... 2. 10..25 ... . 86..85 97.00 19800. 2.. .. 140... 3...61 2421.17 2421.97 124..43 17902..83 2479.®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ VÉÉä½ .00 ...45 1.. 21049... 136.03 118. . . 131... 19564.00 19710..49 78..02 ...69 10......00 131. 75.. .....12 ...16 .. 135..00 90.. 19564. 0..00 90.00 .00 95.69 Voted ..54 97.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.00 21049.. . ...00 .25 . .17 ..83 .. ... ... 78. ...00 20954.. . ... 21049. 136... ..00 ... . . 4.25 117..55 . 121........ 40 {Éå¶ÉxÉ PENSIONS VÉÉä½ . 74.00 19710..88 .... .12 .97 ...00 Charged Voted . 140.00 .. 135.. . 115.. 4... 140.97 .........66 ........ .00 .. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 3 (BÉE®Éä½ âó{ÉA) (In crore of Rupees) ÉÊ´É´É®hÉ ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Description +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ VÉÉä½ Total Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ VÉÉä½ Total +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Revised Estimates 2012-2013 Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ VÉÉä½ Non-Plan Total Budget Estimates 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Non-Plan Total àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ DEMAND NO.. .00 19474.00 ...00 20954.. .45 .. 0... .00 19710.. ...25 ..16 2618... . ..51 17977..61 2531.85 4..51 ... . . 2536.00 19474.. . 121. 117. ..76 .....00 19474.00 .. .88 . ..... .12 . .....12 àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ DEMAND NO. 4.. .00 20954...49 ..55 .08 .. 39 BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ DEPARTMENT OF EXPENDITURE VÉÉä½ ... ... . .. .54 2794..88 121.00 95.00 .. 10....00 ... .{ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ VÉÉä½ (®ÉVɺ´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ) £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ Total-Revenue Section Charged Voted Total-Capital Section Charged Voted Total (Revenue & Capital) .70 .00 90...51 75... ..00 . ... ....61 2531.. .43 17902. 17977. 4.00 . 21049. 19800. .... . 2794.08 ..51 75. 10..25 ..00 90..00 2623.00 20954. 2558. . 115.12 140....25 ....00 136.....

.{ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ VÉÉä½ (®ÉVɺ´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ) £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ Total-Revenue Section Charged Voted Total-Capital Section Charged Voted Total (Revenue & Capital) .. 260.61 0..99 3232...®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ VÉÉä½ .05 0..02 10117.....71 .34 . .91 .51 5256..16 3193. 589.50 3481. 0. .... 1167. ....88 10117..00 .17 100. .. . .85 260. 3232.34 ....94 3. ..19 0..20 3601....84 .54 1178..28 . . 3301...50 0.02 1178.... 3071... 589......24 0... .51 0.58 3600. . ...05 0. .....94 .98 4361. 434.13 855.57 1167.57 ..18 . 3735.51 .02 864.....24 0... 100..59 0..02 855. 3301.51 .....61 0.91 589......17 100.. ... 8.. . .... ..28 3880.. .. . .84 ..34 3241.57 .. . 43 |ÉiªÉFÉ BÉE® DIRECT TAXES VÉÉä½ ...02 1167..66 3193.. . ... . ..91 . ...38 0.25 3979.91 . .. .02 864...51 ... .. .. 3071..98 4361.. ..94 .00 0.50 3481.. 3481.50 3535....15 0.. 2971.99 .46 ...51 434.85 260.84 2971. 10117.. ..... 3735.. ... 44 +É|ÉiªÉFÉ BÉE® INDIRECT TAXES VÉÉä½ .75 Total-Capital Section Charged Voted Total (Revenue & Capital) Charged .. .89 ..99 3232. .83 ... 4361.71 10217..34 3241.. .94 3.. .22 8..03 11.. ...99 .. 3193. . 3880.84 3240..50 .50 149.02 1167.54 1178..00 ....85 .75 0.54 .51 0.11 .. .....20 .38 .02 5260. . 3771.. 5256.57 5260... ....50 34.. 149.51 ... 119.®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ VÉÉä½ . 3600.85 ..16 47. 149...00 3735...57 .51 .... 2971..... 5256.18 . 0.54 .89 Charged Voted ..02 10117..90 0..00 3735. 11... .... . ....78 3535.02 5260..02 10217. 2971.. 3..84 . . 34.50 0.18 809. ..25 Charged Voted . 47.25 .51 3301....98 .. .16 . .83 3570. 3301. ... .11 3570. .22 8..91 864.50 Voted ..18 809. . 8. 119..... 42 ®ÉVɺ´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ DEPARTMENT OF REVENUE VÉÉä½ .. ....25 . .. 3232. . ..51 ... 11.02 1178. . 3240. 3535.90 0.{ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ VÉÉä½ (®ÉVɺ´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ) £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ Total-Revenue Section Charged Voted Total-Capital Section Charged Voted Total (Revenue & Capital) Charged Voted ..28 0.. . 34.....50 119... 3071... 3771.®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ VÉÉä½ ...98 . .20 . ....+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå....71 ..28 . 119... ....00 3979... 47.58 ... . .88 ..91 . ....66 . 260.20 3601. 3880. ..91 589.71 10217......00 .88 3481. 5256.83 .78 .03 11.. 809.. .00 0.. 100. 34. 855.89 àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ DEMAND NO. 3. ....50 .13 ....28 3880..50 .46 3071. .....16 3193...........19 0. .. 809..57 5260.46 .. 434. 4361. .46 .08 0......{ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ VÉÉä½ (®ÉVɺ´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ) £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ Total-Revenue Section . .88 àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ DEMAND NO.51 434...02 10217. 3979. 47.... ... .89 3771. ...59 0...50 3535...02 855.91 864. .. 0...84 ..28 . 149. 3570. ....08 0. ...25 3979.. ... . ..25 3830.. . 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 4 (BÉE®Éä½ âó{ÉA) (In crore of Rupees) ÉÊ´É´É®hÉ ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Description +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 VÉÉä½ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Total Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ VÉÉä½ Total +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Revised Estimates 2012-2013 Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ VÉÉä½ Non-Plan Total Budget Estimates 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan VÉÉä½ Total àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ DEMAND NO. . .83 3570......50 3829......50 3829. 0.15 0.50 0. 3830... .. 3771.

. ......24 63... . .24 . .... 35. . 35..24 ...24 .. .{ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ VÉÉä½ (®ÉVɺ´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ) £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ Total-Revenue Section Charged Voted Total-Capital Section Charged Voted Total (Revenue & Capital) Charged Voted ..83 ... . . ..24 63.... ...83 .. 25.... . . 25..... . .26 ... ......... .... 63.®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ VÉÉä½ . .. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 5 (BÉE®Éä½ âó{ÉA) (In crore of Rupees) ÉÊ´É´É®hÉ Description ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ VÉÉä½ Total Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ VÉÉä½ Total +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Revised Estimates 2012-2013 Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ VÉÉä½ Total Budget Estimates 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan VÉÉä½ Total àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ DEMAND NO. 63. ..... 63... . . ...26 .24 . . ...83 .. .. 63.24 ..24 .83 . . 25.24 .24 .....26 ... ..24 ........ 63.. ... .... ....... 63.24 . .26 .. 63..+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå. ... .26 35.83 .. 45 ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊ´É£ÉÉMÉ DEPARTMENT OF DISINVESTMENT VÉÉä½ . 35...24 . 35. 63. .24 .24 .. 63....... 63..26 . 63........ . 25. 25.. 25... . .. ..{ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ VÉÉä½ (®ÉVɺ´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ) £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ VÉÉä½ .. 63.. .. 35... 63..26 .... ...24 ..83 ..... .83 25.. . 25. . .83 ...26 . ....... ...®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ VÉÉä½ .. . 35.. . ....... 63..... 35..

+É. The Budget provision is as follows:( ` in crore) 2416 50.00 GUARANTEE REDEMPTION FUND — A Guarantee Redemption Fund (GRF) has been established in the Public Account of India for redemption of guarantees given to CPSEs. VÉÉä ÉÊnºÉà¤É®. 2013. +É.00 .00 RE 2012-13 120. +É. 2013-14 609.00 CONTRIBUTION INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (IFAD) — The provision is for making contribution to the 9th Replenishment of the International Fund Major Head 2416 BE 2012-13 50. The payment of 2nd installment of US$ 10 million to 9th Replenishment of the IFAD resources is to be paid by December.00 (` BÉE®Éä½ ) ¤É.00 RE 2012-13 300. +É.00 2. +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉƶÉnÉxÉ — 3. (` BÉE®Éä½ ) ¤É.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå. MÉÉ®Æ]ÉÒ àÉÉäSÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ — BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ<Ç. +É. 2012-13 ºÉÆ. 2. 2013-14 300. +É.55 NATIONAL SOCIAL SECURITY FUND FOR UNORGANISED SECTOR WORKERS — The PLAN Provision is for transfer to the National Social Security Fund for unorganized sector workers.00 RE 2012-13 54. 2012-13 ºÉÆ. 2013 iÉBÉE +ÉnÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉªÒ É BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ 9´ÉÉÓ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉiÊ ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉƶÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ cè* ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&(` BÉE®Éä½ ) àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ¤É. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 6 +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå {É® ÉÊ]{{ÉÉÊhɪÉÉÆ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ]{{ÉÉÊhɪÉÉÆ .00 BE 2013-14 300. The Budget provision is as follows:( ` in crore) Major Head 2235 BE 2012-13 1000.00 54. The Budget provision is as follows:( ` in crore) Major Head 2075 BE 2012-13 300. ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉªÒ É BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉƺÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ 9´ÉÉÓ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉiÊ ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 10 ÉÊàÉÉÊãɪÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºiÉ BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA. 2012-13 300.00 55.00 BE 2013-14 55.00 300. +É. 2012-13 ¤É. +É. +ɺÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉäE gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ — àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 1. 2012-13 1000. etc.ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-2013 iÉlÉÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2013-2014 ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ NOTES ON DEMANDS FOR GRANTS AND NOTES ON IMPORTANT PROJECTS AND SCHEMES – REVISED ESTIMATES 2012-2013 AND BUDGET ESTIMATES 2013-2014 MINISTRY OF FINANCE àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ 33 +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEɪÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ DEMAND NO.00 BE 2013-14 609.33 DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS 1. 2012-13 120. A{ÉE+ÉÉ<Ç BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä MÉÉ®ÆÉ]Ê ªÉÉå BÉäE àÉÉäSÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA AäºÉÉÒ MÉÉ®ÆÉ]Ê ªÉÉÆ BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉ®iÉ BÉäE ãÉÉäBÉE JÉÉiÉä àÉå ABÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ àÉÉäSÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (VÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* MÉÉ®Æ]ÉÒ àÉÉäSÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvɪÉÉÆ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 2075 ¤É. Provision has been made for transfer of funds to Guarantee Redemption Fund. 2013-14 for Agricultural Development (IFAD).55 3.00 ªÉc +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ɺÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉäE gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉªÒ É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA cè* ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&- 2235 ¤É. +É.00 ºÉÆ. Fls. by the Union Government whenever such guarantees are invoked.

+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå, 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS

7

4. ®ÉK]ÅÉÒªÉ º´ÉSU >óVÉÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ

4.

ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãɪÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É BÉEɪÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ º´ÉSU >óVÉÉÇ àÉå ¶ÉÉävÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉ<Ç
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ ´ªÉªÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ àÉå +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉK]ÅÉªÒ É º´ÉSU
>óVÉÉÇ BÉEÉäKÉ àÉå +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA cè*

The provision is for transfer to the National Clean Energy Fund to be maintained in the
Public Account of India for meeting expenditure to finance various new projects relating to
research in clean energy etc. to be implemented by different Ministries/Departments. Clean
Energy Cess is being levied on coal produced in India, as well as on imported coal. The cess so
collected is transferred to NCEF, as per requirement.
The Budget provision is as follows:( ` in crore)

¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ
2810

¤É. +É. 2012-13
1500.00

ºÉÆ. +É. 2012-13
1500.00

(` BÉE®Éä½)
¤É. +É. 2013-14
1650.00

Major Head
2810

5. àÉÉä]® Éκ|É] +ÉÉè® =SSÉ MÉÉÊiÉ bÉÒVÉãÉ {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =nÂOÉchÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®äãÉ´Éä ºÉÖ®FÉÉ ´ÉBÉDºÉÇ BÉEÉä +ÉƶÉnÉxÉ
(+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ) —
àÉÉxÉ´É®ÉÊciÉ ®äãÉ´Éä #ÉEÉÉʺÉÆMÉÉå {É® ®äãÉ´Éä >ó{É®ÉÒ/£ÉÚÉàÊ ÉMÉiÉ ºÉäiÉÖ+ÉÉå/®äãÉ´Éä ºÉÖ®FÉÉ BÉEɪÉÉç BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ
cäiÉÖ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ½BÉE BÉEÉäKÉ +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ, 2000 BÉäE ºÉÆn £ÉÇ àÉå {Éä]ÅÉäãÉ +ÉÉè® bÉÒVÉãÉ {É® ´ÉºÉÚãÉä VÉÉ ®cä ={ÉBÉE® BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉ]Ê iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&(` BÉE®Éä½)
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ
¤É. +É. 2012-13
ºÉÆ. +É. 2012-13
¤É. +É. 2013-14

5.

6. ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ®ÉciÉ BÉäE ÉÊãÉA ®äãÉ´Éä BÉEÉä ºÉÉΤºÉÉÊbªÉÉÆ —
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉci´É BÉEÉÒ ãÉÉ<xÉÉå, +ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉJÉÉ ãÉÉ<xÉÉå, xÉÉèPÉÉ]Éå, BÉEãªÉÉhÉ £É´ÉxÉÉå, +ɪɺBÉE ãÉÉ<xÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉäE
ºÉƤÉÆvÉ àÉå ®äãÉ´Éä {ÉÚÆVÉÉÒ {É® ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVɺÉBÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ®ÉciÉ BÉäE ÉÊãÉA ®äãÉ´Éä BÉEÉä ºÉÉΤºÉbÉÒ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè:(` BÉE®Éä½)
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ
¤É. +É. 2012-13
ºÉÆ. +É. 2012-13
¤É. +É. 2013-14

6.

7. ºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉci´É BÉEÉÒ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉÉå {É® ‘cÉÉÊxɪÉÉÆ’—
‘ºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉci´É BÉEÉÒ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉÉå’ BÉäE BÉEɪÉÇBÉE®hÉ {É® ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE cÉÉÊxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉVɺ´É uÉ®É ´ÉcxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
=xÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå +ÉÉÊvɶÉäKÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, iÉÉä =ºÉBÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉäE ºiÉ® {É® ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉVɺ´É BÉEÉä BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÖr ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ãÉÉ<xÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ {É® ®äãÉ´Éä uÉ®É ={ÉMÉiÉ cÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè*
¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè:(` BÉE®Éä½)
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ
¤É. +É. 2012-13
ºÉÆ. +É. 2012-13
¤É. +É. 2013-14

7.

3054

3075

3075

2204.90

3003.89

600.00

2204.90

2384.23

637.00

2204.90

2746.00

660.00

TRANSFER TO NATIONAL CLEAN ENERGY FUND

BE 2012-13
1500.00

RE 2012-13
1500.00

BE 2013-14
1650.00

CONTRIBUTION FOR RAILWAY SAFETY WORKS AGAINST ADDITIONAL
LEVIES ON MOTOR SPIRIT AND HIGH SPEED DIESEL (PLAN)
The cess being levied on petrol and diesel is being allocated in terms of Central Road Fund
Act, 2000 for financing constructions of Railway over/under bridges/Railway safety works at
unmanned Railway crossings.
The Budget provision is as follows:( ` in crore)
Major Head
3054

BE 2012-13
2204.90

RE 2012-13
2204.90

BE 2013-14
2204.90

SUBSIDIES TO RAILWAYS TOWARDS DIVIDEND RELIEFThe Railways do not pay dividend on capital in respect of Strategic Lines, un-remunerative
branch lines, Ferries, welfare buildings, ore lines etc for which subsidy is provided to Railways
towards dividend relief.
The Budget provision is as follows:( ` in crore)
Major Head
BE 2012-13
RE 2012-13
BE 2013-14
3075
3003.89
2384.23
2746.00
LOSSES ON ‘STRATEGIC RAILWAY LINES’
The annual loss on working of ‘Strategic Railway Lines’ is borne by General Revenue and
surplus if any, in their working is transferred to General Revenues up to the level of normal
dividend. The Budget provision is for reimbursement of losses incurred by Railways on
operation of strategic lines.
The Budget provision is as follows:( ` in crore)
Major Head
3075

BE 2012-13
600.00

RE 2012-13
637.00

BE 2013-14
660.00

+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå, 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS

8

8.

8. ®ÉK]ÅàÉÆbãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒºÉÉÒ) àÉå +ÉƶÉnÉxÉ
®ÉK]ÅàÉÆbãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (ºÉÉÒ.A{ÉE.]ÉÒ.ºÉÉÒ.) ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ®ÉK]ÅàÉÆbãÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcɪÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ
àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ cè * ®ÉK]ÅàÉÆbãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå uÉ®É 1971 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒºÉÉÒ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcɪÉiÉÉ BÉEä ÉʺÉrÉÆiÉ
{É® |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVɺÉBÉEä ºÉnºªÉ nä¶ É º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉÉÊvɪÉxÉ BÉEÉ +ÉƶÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒºÉÉÒ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
ªÉÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE, YÉÉxÉ ºÉÆVÉÉãÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉÉʶÉK] ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉɴɶªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉʴɶÉäKÉYÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcɪÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå {É® ®ÉK]ÅàÉÆbãÉ ºÉnºªÉ nä¶ ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè*
¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ
3475

¤É. +É. 2012-13
8.60

ºÉÆ. +É. 2012-13
9.50

(` BÉE®Éä½)
¤É. +É. 2013-14
9.50

9.

9. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉßEÉÊiÉBÉE BÉEɪÉÇ ¤ÉãÉ (A{ÉEA]ÉÒA{ÉE) BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ àÉå +ÉƶÉnÉxÉ
£ÉÉ®iÉ VÉÚxÉ, 2010 àÉå A{ÉEA]ÉÒA{ÉE BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉÉ* A{ÉEA]ÉÒA{ÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvɪÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉKÉÇ 2012 BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒä ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉ +Éƶ ÉnÉxÉ ªÉÚ®Éä 42,589.20 {É® àÉÚãªÉÉÆÉBÊ ÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè*
¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè:(` BÉE®Éä½)
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ
¤É. +É. 2012-13
ºÉÆ. +É. 2012-13
¤É. +É. 2013-14
3475

0.50

0.32

0.32

10. AÉÎB ÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ ºÉàÉBÉE®hÉ ºÉcɪÉiÉÉ —
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉΤºÉbÉÒ AÉÎBÉDVÉàÉ-¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcɪÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ jÉ@hÉ gÉÆJÉãÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ ºÉàÉBÉE®hÉ ºÉcɪÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊciÉÉå BÉEÉä |ɺiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® nÉÒPÉÇ ºlÉɪÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉƤÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cè*
¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè:àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ
3475

¤É. +É. 2012-13
225.00

ºÉÆ. +É. 2012-13
290.00

(` BÉE®Éä½)
¤É. +É. 2013-14
416.50

11. ºÉä¶ÉäãºÉ —
ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ 8 ÉÊàÉÉÊãɪÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉä¶ÉäãºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ cäiÉÖ cè* <ºÉàÉå =xÉBÉäE ¤ÉBÉEɪÉÉ jÉ@hÉ BÉäE +ÉÆÉBÊ ÉEiÉ àÉÚãªÉ BÉäE 45± BÉEÉä ¤É^ä JÉÉiÉä
bÉãÉxÉÉ +ÉÉè® ¶ÉäKÉ 55± BÉäE {ÉÖxÉ£ÉÖÇMÉiÉÉxÉ BÉEÉä 20 ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖxÉ: +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè:(` BÉE®Éä½)
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ
¤É. +É. 2012-13
ºÉÆ. +É. 2012-13
¤É. +É. 2013-14
3475

3.53

CONTRIBUTION TO COMMONWEALTH FUND FOR TECHNICAL
COOPERATION (CFTC)
The Commonwealth Fund for Technical Co-operation (CFTC) is the principal means by
which the Commonwealth delivers development assistance to member countries. Established by
the Commonwealth Heads of Government in 1971, the CFTC operates on the principle of mutual
assistance, with member countries contributing financing on a voluntary basis. The CFTC
facilitates technical co-operation between Commonwealth member countries responding to the
requests from governments for technical assistance through the provision of experts to fill
specific development needs in the short or long term, knowledge networks.
The Budget provision is as follows:( ` in crore)
Major Head
BE 2012-13
RE 2012-13
BE 2013-14
3475
8.60
9.50
9.50

3.56

1.52

CONTRIBUTION TO MEMBERSHIP OF FINANCIAL ACTION TASK FORCE
(FATF)
India became Member of Financial Action Task Force (FATF) in June, 2010. As per procedure,
India’s Membership Contribution for the year 2012 has been assessed at Euro 42,589.20.
The Budget provision is as follows:( ` in crore)
Major Head
BE 2012-13
RE 2012-13
BE 2013-14
3475
0.50
0.32
0.32
10. INTEREST EQUALIZATION SUPPORT TO EXIM BANK OF INDIA
Under the scheme subsidy is being provided for interest equalization Support to EXIMBank of India for Government of India supported Lines of credit. The objective of the scheme
is to project India’s strategic economic interests abroad and to develop long standing economic
relationship.
The Budget provision is as follows:( ` in crore)
Major Head
BE 2012-13
RE 2012-13
BE 2013-14
3475
225.00
290.00
416.50
11. SEYCHELLES
For restructuring of dues from Republic of Seychelles for the GoI supported EXIM Bank
line of credit of US$ 8 million. This involves writing off 45% of the face value of their
outstanding debt and rescheduling re-payment of the remaining 55% over a period of 20 years.
The Budget provision is as follows:( ` in crore)
Major Head
BE 2012-13
RE 2012-13
BE 2013-14
3475
3.53
3.56
1.52

+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå, 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS
12. ªÉàÉxÉ
ªÉàÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 1981 àÉå ÉʴɺiÉÉÉÊ®iÉ jÉ@hÉ gÉÆJÉãÉÉ BÉäE ºÉƤÉÆvÉ àÉå ¤ÉBÉEɪÉÉ BÉEVÉÉÇ +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ/nÆÉÊbiÉ ¤ªÉÉVÉ àÉÉ{ÉE
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA*
¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè:(` BÉE®Éä½)
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ
¤É. +É. 2012-13
ºÉÆ. +É. 2012-13
¤É. +É. 2013-14
3475

0.00

2.07

0.00

13. AÉʶɪÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéB ÉE - xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå àÉ<Ç 2013 àÉå +ÉÉàÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ¤Éè~BÉE
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉÉàÉ ¤Éè~BÉE (AbÉÒ¤ÉÉÒ) (46´ÉÉÓ) BÉäE +ÉɪÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ´ªÉªÉ*
¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè:àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ
3605

¤É. +É. 2012-13

ºÉÆ. +É. 2012-13

8.38

16.00

(` BÉE®Éä½)
¤É. +É. 2013-14
15.00

9

12. YEMEN
For Waiver of outstanding debt and interest/penal interest on loan outstanding against in
respect of line of credit extended in 1981 to Government of Yemen.
The Budget provision is as follows:( ` in crore)
Major Head
3475

BE 2012-13
0.00

RE 2012-13
2.07

BE 2013-14
0.00

13. ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB), ANNUAL GENERAL MEETING IN MAY
2013 AT NEW DELHI
Expenditure towards organizing (46th) Annual General Meeting of (ADB).
The Budget provision is as follows:( ` in crore)
Major Head
3605

BE 2012-13
8.38

RE 2012-13
16.00

BE 2013-14
15.00

14. ´ÉèÉʶ´ÉBÉE {ɪÉÉÇ´É®hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ (VÉÉÒ<ÇA{ÉE)
´ÉèÉʶ´ÉBÉE {ɪÉÉÇ´É®hÉ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ ABÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉÆj É cè, ÉÊVɺÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEɺɶÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖn ÉxÉ ªÉÉ ÉÊ®ªÉɪÉiÉÉÒ jÉ@hÉ
ÉÊnA VÉÉiÉä cé ÉÊVɺɺÉä =xcå AäºÉä BÉEɪÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå ºÉcɪÉiÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäE, VÉÉä ´ÉèÉʶ´ÉBÉE {ɪÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ
BÉE®iÉä cé* Éʴɶ´É ¤ÉéBÉE (+ÉÉ<ǤÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ), ªÉÚAxÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÚAxÉ<Ç{ÉÉÒ uÉ®É BÉEɪÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ BÉEɪÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä 1 ÉʤÉÉÊãɪÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉä àÉÚãÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ lÉÉ* <ºÉ BÉEɪÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå, £ÉÉ®iÉ xÉä VÉÉÒ<ÇA{ÉE BÉEÉÒ 5´ÉÉÓ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 9.0 ÉÊàÉÉÊãɪÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ´ÉSÉxɤÉriÉÉ BÉEÉÒ cè* ¤É.+É. 2012-13 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, 5´ÉÉÓ VÉÉÒ<ÇA{ÉE
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºiÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉƶÉnÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ` 12.54 BÉE®Éä½ ÉÊnA MÉA cé* SÉÉèlÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ
´ÉKÉÇ 2013-14 àÉå nÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè*
¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè:-

14. THE GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY (GEF)
The Global Environment Facility (GEF) is a financial mechanism under which grants or
concessional loans are provided to Developing Countries to help them implement programmes
that protect the global environment. The World Bank (IBRD), UNDP and UNEP implemented
programme has been set up with a core fund of US$ 1 billion. India as a member of the
programme, had committed US$ 9.0 Million towards 5th Replenishment of GEF. Under BE
2012-13 ` 12.54 crore was provided for making payment of India’s contribution to the third
installment of 5th GEF Replenishment. Fourth installment is to be paid in 2013-14.
The Budget provision is as follows:-

(` BÉE®Éä½)
¤É. +É. 2013-14

(` In Crore)

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ
3605

¤É. +É. 2012-13

ºÉÆ. +É. 2012-13

11.00

12.54

12.50

15. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ àÉÖphÉ +ÉÉè® ]BÉEºÉÉãÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (AºÉ{ÉÉÒAàɺÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ) ºÉä ÉʺÉBÉDBÉEÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn
AºÉ{ÉÉÒAàɺÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉä ÉʺÉBÉDBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉiÊ ÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ÉʺÉBÉDBÉEÉå BÉEÉ
+ÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÚãªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE®iÉÉ cè* AºÉ{ÉÉÒAàɺÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉàÉFÉ ÉʤÉãÉ |ɺiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®
AºÉ{ÉÉÒAàɺÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ BÉEÉä ÉʺÉBÉDBÉEÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BBÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè:(` BÉE®Éä½)
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ
¤É. +É. 2012-13
ºÉÆ. +É. 2012-13
¤É. +É. 2013-14
4046

1645.35

1000.00

1645.00

Major Head
3605

BE 2012-13
11.00

RE 2012-13
12.54

BE 2013-14
12.50

15. PURCHASE OF COINS FROM SECURITY PRINTING AND MINTING
CORPORATION OF INDIA LIMITED (SPMCIL)
Reserve Bank of India (RBI) credits the face value of the coins in the Government account
against the coins supplied by M/s. SPMCIL. The SPMCIL raises bills with the Government and
Government reimburses the cost of coins to M/s. SPMCIL. Hence this provision has been made.
The Budget provision is as follows:(` in crore)
Major Head
4046

BE 2012-13
1645.35

RE 2012-13
1000.00

BE 2013-14
1645.00

+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå, 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS

10

16. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ àÉÖphÉ +ÉÉè® ]BÉEºÉÉãÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É
ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ bBÉEàÉÉãÉÉå +ÉÉè® àÉÖphÉÉãɪÉÉå BÉäE ÉʴɺiÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA cè, +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚhÉÇ xÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ´ÉKÉÇ
2012-13 àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ={ɪÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ*
¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè:(` BÉE®Éä½)
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ
¤É. +É. 2012-13
ºÉÆ. +É. 2012-13
¤É. +É. 2013-14
5465

400.00

0.00

0.00

17. ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ AxÉAºÉbÉÒA{ÉE BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉƶÉnÉxÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA cè*
¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè:àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ
5465

¤É. +É. 2012-13

ºÉÆ. +É. 2012-13

0.00

0.00

(` BÉE®Éä½)
¤É. +É. 2013-14
500.00

18. ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxɪÉxjÉBÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ (ÉÊãÉÉÊàÉ]äb) àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É (AxÉA{ÉEASɺÉÉÒAãÉ)
ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉ´É MÉÉÊ~iÉ ®ÉK]ÅÉªÒ É ÉÊ´ÉkÉ cÉäÉãÎ bÆMºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉnkÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉäE +ÉÆ¶É BÉäE
ÉÊãÉA cè*
¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè:(` BÉE®Éä½)
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ
¤É. +É. 2012-13
ºÉÆ. +É. 2012-13
¤É. +É. 2013-14
5465

0.00

1.00

0.00

16. INVESTMENT IN SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF
INDIA LIMITED (SPMCIL)
The provision is for expansion of mints and presses. Due to non-completion of formalities
the provision could not be utilized during 2012-13.
The Budget provision is as follows:(` In Crore)
Major Head
5465

BE 2012-13
400.00

RE 2012-13
0.00

BE 2013-14
0.00

17. NATIONAL SKILL DEVELOPMENT FUND (NSDF)
The provision is for providing contribution to the corpus of National Skill Development
Fund.
The Budget provision is as follows:(` In Crore)
Major Head
5465

BE 2012-13

RE 2012-13

BE 2013-14

0.00

0.00

500.00

18. INVESTMENT IN NATIONAL FINANCIAL HOLDINGS COMPANY (LTD.)
(NFHCL)
The provision is for Government of India's share of paid up Capital in the newly created
National Financial Holdings Company Ltd. (NFHCL).
The Budget provision is as follows:(` In Crore)
Major Head
5465

BE 2012-13
0.00

RE 2012-13
1.00

BE 2013-14
0.00

19. +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É (+ÉÉ<ǤÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ)

19. INVESTMENT IN THE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT (IBRD)

ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ÉßÉr
Ê +ÉÉè® SɪÉÉÊxÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ÉßÉr
Ê BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA Éʴɶ´É ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ+ÉxÉÖàÉÉäÉnÊ iÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉäªÉ®Éå BÉäE +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA cè*
¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè:(` BÉE®Éä½)
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ
¤É. +É. 2012-13
ºÉÆ. +É. 2012-13
¤É. +É. 2013-14

The provision is for subscription of additional shares due to increase in voting power as
approved by Development Committee of the World Bank towards payment for General Capital
Increase (GCI) and Selective Capital Increase (SCI).
(` In Crore)

5466

183.65

205.04

203.20

Major Head
5466

BE 2012-13
183.65

RE 2012-13
205.04

BE 2013-14
203.20

+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå, 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS
20. INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF)

20. +ÉÆiÉ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäKÉ
ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ BÉEÉä]É ´ÉßÉr
Ê BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉªÒ É àÉÖpÉ BÉEÉäKÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA cè*
¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ
5466

¤É. +É. 2012-13
56000.00

ºÉÆ. +É. 2012-13
0.00

(` BÉE®Éä½)
¤É. +É. 2013-14
56000.00

21. àÉÚãªÉ +ÉxÉÖF ÉhÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÚãªÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ*
¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ
5466

11

¤É. +É. 2012-13
0.01

ºÉÆ. +É. 2012-13
4005.44

(` BÉE®Éä½)
¤É. +É. 2013-14
0.01

The Provision is for Subscription to International Monetary Fund on account of India’s
quota increase at International Monetary Fund (IMF).
The Budget provision is as follows:(` In Crore)
Major Head
5466

BE 2012-13
56000.00

RE 2012-13
0.00

BE 2013-14
56000.00

21. MAINTENANCE OF VALUE (MoV) OBLIGATION
Subscription to IMF for Government of India's Maintenance of Value (MoV) Obligation.
The Budget provision is as follows:(` In Crore)
Major Head
BE 2012-13
RE 2012-13
BE 2013-14
5466
0.01
4005.44
0.01

22. +ÉÆiÉ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäKÉ BÉäE jÉ@hÉ ºÉƺÉÉvÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ +ÉƶÉnÉxÉ

22. INDIA'S CONTRIBUTION TOWARDS LENDING RESOURCES OF
INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF)

xÉÉä] JÉ®ÉÒn ºÉàÉZÉÉèiÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäKÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cè* BÉäE´ÉãÉ ABÉE
ãÉÉJÉ âó{ɪÉä BÉEÉ ºÉÉÆBÉEÉäÉiÊ ÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¤É.+É. 2013-14 àÉå ®JÉÉ MɪÉÉ cè*
¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&(` BÉE®Éä½)
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ
¤É. +É. 2012-13
ºÉÆ. +É. 2012-13
¤É. +É. 2013-14

Note Purchase Agreement (NPA) is a bilateral arrangement between the RBI and the IMF.
Only token provision of ` 1 lakh has been kept in the BE 2013-14.
The Budget provision is as follows:( ` in crore)

23. AÉʶɪÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE (ÉÊxÉ´Éä¶É) àÉå +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ
ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉBÉEn A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉiÊ É PÉ]BÉE BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä A.bÉÒ.¤ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç-V BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ cäiÉÖ cè*

23. SUBSCRIPTION TO ASIAN DEVELOPMENT BANK (INVESTMENT)
Provision is for payment towards GCI-V of ADB through cash and securities
component.

5466

50.00

2.16

0.01

5466

¤É. +É. 2012-13
205.53

ºÉÆ. +É. 2012-13
234.95

(` BÉE®Éä½)
¤É. +É. 2013-14
245.00

Major Head
5466

BE 2012-13
205.53

¤É. +É. 2012-13
0.00

ºÉÆ. +É. 2012-13
0.00

BE 2013-14
0.01

( ` in crore)
RE 2012-13
234.95

The Budget provision is as follows:-

¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&-

5466

RE 2012-13
2.16

BE 2013-14
245.00

24. INVESTMENT IN INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
The payment to International Finance Corporation for subscribing to the Selective Capital
Increase (SCI).

24. +ÉxiÉÇ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É:
SÉÖÉÊxÉÆnÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ÉßÉr
Ê àÉå +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉªÒ É ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ*

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ

BE 2012-13
50.00

The Budget provision is as follows:-

¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ

Major Head
5466

(` BÉE®Éä½)
¤É. +É. 2013-14
118.00

Major Head
5466

BE 2012-13
0.00

( ` in crore)
RE 2012-13
0.00

BE 2013-14
118.00

2012-13 ¤É.01 5475 5475 5475 437. INDIA INFRASTRUCTURE PROJECT DEVELOPMENT FUND (IIPDF) The India Infrastructure Project Development Fund (IIPDF) contributes up to 75% of the project development expenses of potential Public Private Partnership (PPP) projects including cost of engaging consultants etc. +É.50 4. +É. 2012-13 ºÉÆ.00 28.55 BE 2013-14 678.30 29. printing and resource materials and other activities. àÉÖphÉ iÉlÉÉ ºÉƺÉÉvÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ +ÉxªÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉÉÊciÉ {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉäE ºÉÖ|É´ÉÉcÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ. +É.pppinindia. 2012-13 ºÉÆ.00 11294. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 12 25. ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä 2013-14 àÉå ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEɪÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®hÉ cäiÉÖ cé* ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè:(` BÉE®Éä½) àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ¤É. +É. +É. +É. TRANSFER TO SOCIAL & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CAPITAL FUND The provision is for transfer to the Social and Infrastructure Development Fund (SIDF) to facilitate implementation of schemes in 2013-14 The Budget provision is as follows:(` In Crore) Major Head 5475 BE 2012-13 0. The Budget provision is as follows:(` in crore) Major Head BE 2012-13 RE 2012-13 BE 2013-14 5475 5.00 4. PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP MAINSTREAMING ACTIVITIES (PPP) The provision is for promoting activities for mainstreaming PPPs including maintenance of website www. 2013-14 27. 2012-13 ºÉÆ.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå. 2012-13 ¤É.55 5.00 4.00 25. 2012-13 ¤É.00 ºÉÆ. that will be eventually recovered from the successful bidder.00 .com BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖ|É´ÉÉcÉÒBÉE®hÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç] www.00 RE 2012-13 0. xÉ´ÉÉÒxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ =vÉÉ® (AxÉA¤ÉÉÒ) AxÉA¤ÉÉÒ BÉäE iÉciÉ +ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE BÉEÉä jÉ@hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ* 29. 2013-14 5475 0. 2012-13 ¤É.17 1. ÉÊVɺÉä +ÉÆiÉiÉ: ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉ VÉÉAMÉÉ* ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè:(` BÉE®Éä½) àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ¤É. 2012-13 0. NEW ARRANGEMENTS TO BORROW (NAB) For providing loan to International Monetary Fund (IMF) under New Arrangement Borrow (NAB). 2012-13 11294.00 26. ÉÊVɺÉàÉå BÉEɪÉÇ®iÉ {É®ÉàɶÉÇnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè. 2013-14 0. The Budget provision is as follows:(` In Crore) Major Head BE 2012-13 RE 2012-13 BE 2013-14 7475 0.55 RE 2012-13 437. 2013-14 28.00 0. ASSISTANCE FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT (PLAN) This scheme is for assisting Public Private Partnership (PPP) project in Infrastructure sector through Viability Gap Funding support.55 4.00 1. +É.00 7000.00 1.30 437.pppinindia. +É.17 678. +É. ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA cè* ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè:(` BÉE®Éä½) àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ¤É. 2013-14 26. The Budget provision is as follows:(` in crore) 27. ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ JÉSÉÉç BÉäE 75± BÉEÉ +ÉƶÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ. £ÉÉ®iÉ +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ £ÉÉ®iÉ +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå.30 ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè:àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 7475 ¤É. +É. +É. +É. 2012-13 ºÉÆ. +É.com. The Budget provision is as follows:(` In Crore) Major Head BE 2012-13 RE 2012-13 BE 2013-14 5475 1.60 0. +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcɪÉiÉÉ (+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ) ªÉc ªÉÉäV ÉxÉÉ ´ªÉ´ÉcɪÉÇiÉÉ +ÉÆiÉ® ÉÊxÉvÉÉǪÉxÉ ºÉcɪÉiÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ FÉäj É àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒn É®ÉÒ ({ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºÉcɪÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊ ãÉA cè* ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè:(` BÉE®Éä½) àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ¤É.50 1.01 Major Head 5475 BE 2012-13 437. +É. +É.60 (` BÉE®Éä½) ¤É.30 1.00 BE 2013-14 7000.

+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.23 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ®ÉÉʶ É +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇK] BÉEÉÒ* ` 12. 2013-14 6000. Capitalisation of Public Sector Banks As capital is a key measure of banks’ capacity for generating loan assets and is essential for balance sheet expansion. so that short-term crop loans upto ` 3.00 (` BÉE®Éä½ ) ¤É. This scheme has been under implementation since 2006-07 and it is continued year after year. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉ {ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ: SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ jÉ@hÉ-+ÉÉÉʺiɪÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉÉvÉxÉ cè +ÉÉè® iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ BÉäE ÉʴɺiÉÉ® cäiÉÖ +ÉÉÊxÉ´ÉɪÉÇ cè. 2012-13 6000. 2012-13 5400. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS àÉÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ 34 DEMAND NO.00 lakh are available to farmers at an interest rate of 7% per annum. 2012). Additional interest subvention of 3% to those farmers who repay on time. 3531. +É. An amount of ` 4. As per approval to the continuation of the scheme during 2011-12. 34 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES 1..00 lakh @ 7% p. The budgetary provisions under the scheme are given below:(` in crore) Major Head 2416 BE 2012-13 6000.19 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉlÉÉ 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ 3282 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉ榃 ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊxɪÉÖÇBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 4377. b. Interest Subvention for providing Short Term Credit to Farmers The Government subsidizes the interest rate on loans to farmers through an Interest Subvention Scheme.117. +ÉiÉ: £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE ¤ÉéBÉEÉå ({ÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ) BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉßÉÊr àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ oÉÊK] ºÉä àÉVɤÉÚiÉ +ÉÉè® ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xÉàÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉʶSÉiÉ cÉä ºÉBÉäE ÉÊBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉɺlÉÉ BÉEÉÒ jÉ@hÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ ¤É¸iÉÉÒ VÉ°ô®iÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE ¤ÉéBÉEÉå BÉäE ]ÉҪɮ 1 (ºÉÉÒ+ÉÉ®A+ÉÉ®) BÉEÉä 8± {É® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE ¤ÉéBÉEÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxɪÉÆjÉhÉ BÉEÉä £ÉÉÒ 58± iÉBÉE ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ =xcå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® xÉä 2010-11 àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ àÉå ` 20117. ´ÉKÉÇ 2012-13 BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ BÉäE ]ÉҪɮ-1 (ºÉÉÒ+ÉÉ®A+ÉÉ®) BÉEÉä ºÉÖJÉn ºiÉ® {É® ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® ¤ÉÉÒAAºÉ<ÇAàÉ-III BÉäE iÉciÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ɪÉÉÇ{iÉiÉÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ =xÉBÉäE uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä ®cxÉÉ ºÉÖÉxÊ ÉÉʶSÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ For the year 2012-13 also.377. ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé:- àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 2416 13 ¤É.00 ºÉÆ. To enable the Public Sector Banks (PSBs) to maintain their Tier 1 Capital to Risk weighted Assets Ratio (CRAR) at 8% as also to raise Government of India’s holding in all PSBs to 58% the Government infused a sum of ` 20.99 crore was released under the scheme during 2012-13 (upto December.00 2.000 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇÉKÎ ] <ºÉÉÒ |ɪÉÉäVÉxÉ ºÉä 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉiÉ {ÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç* 2.23 crore in various PSBs in 2010-11.00 RE 2012-13 5400. Government of India has regularly been investing additional capital in the Public Sector Banks (PSBs) to support their growth and keep them financially sound and healthy so as to ensure that the growing credit needs of the economy are adequately met.00 1. an amount of ` 3531. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) implements the scheme in respect of Cooperative Banks and Regional Rural Banks and RBI implements the scheme in respect of Public Sector Banks. the Government has approved infusion of capital in PSBs to augment their Tier-I CRAR at comfortable level and to ensure that they remain compliant with . +É.000 core was infused in seven PSBs during 2011-12 for the same purpose.a. following components have been added: a. During 2010-11. in addition to interest subvention to provide short term crop loans to farmers upto ` 3.00 BE 2013-14 6000. +É. A further sum of `12.70 crore was released under the Scheme. ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE jÉ@hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ¤ªÉÉVÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcɪÉiÉÉ: ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ n® àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcɪÉiÉÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcɪÉiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE VÉÉÊ®A |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE 3 ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉEºÉãÉ jÉ@hÉ 7± |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ n® {É® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ={ÉãɤvÉ ®cä* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 2006-07 ºÉä ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉÉvÉÉÒxÉ cè iÉlÉÉ <ºÉä ´ÉKÉÇ+ÉÉ´ÉKÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* xɤÉÉbÇ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉéBÉEÉå iÉlÉÉ FÉäj ÉÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉäE ºÉƤÉÆvÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä #ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ¤ÉéBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäj É BÉäE ¤ÉéBÉEÉå BÉäE ºÉƤÉÆvÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* 2012-13 BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉVÉxÉÉ 7± |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ n® ºÉä 3 ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ jÉ@hÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcɪÉiÉÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉàxÉ ºÉÆPÉ]BÉE VÉÉäbä MÉA cé: (BÉE) ºÉàÉªÉ {É® {ÉÖxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä 3± BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcɪÉiÉÉ* (JÉ) ÉÊBÉEºÉÉxÉ #ÉäEbÉÒ] BÉEÉbÇ vÉÉ®BÉE ãÉPÉÖ iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉÆÉiÊ ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä {ÉEºÉãÉ BÉE]É<Ç BÉäE {ɶSÉÉiÉ U: àÉÉc BÉäE ÉÊãÉA =ºÉÉÒ n® {É® ¤ªÉÉVÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcɪÉiÉÉ VÉÉä +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE jÉ@hÉ BÉäE ÉÊãÉA |ɪÉÉäVÉxÉ cè* ªÉc ¤ªÉÉVÉ ºÉcɪÉiÉÉ £ÉÉÆbÉMÉÉ® àÉå +É{ÉxÉÉ =i{ÉÉnxÉ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {É®#ÉEÉàªÉ £ÉÉÆbÉMÉÉ® |ÉÉÉÎ{iɪÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ cè* ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉEÉä nÉè®ÉxÉ.99 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉ榃 2012-13 BÉäE nÉè®ÉxÉ (ÉÊn ºÉà¤É® 2012 iÉBÉE) VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ.19 crore and during 2011-12 ` 3282. Interest subvention to small and marginal farmers having Kisan Credit Cards for six months post harvest on the same rate as for short term crop loan against negotiable warehouse receipts for keeping their produce in warehouses.

517 BÉE®Æɽä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ 13 {ÉÉÒAºÉ´ÉÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cè:— the capital adequacy norms under BASEL-III as well as to support internationally active PSBs for their national and international banking operations undertaken through their subsidiaries and associates. 2013-14 14000. is provided through nodal agency. +É. The budgetary provisions under the scheme are given below:- (` BÉE®Éä½ ) ¤É.00 lakh Under this Scheme.00 Major Head 5465 BE 2012-13 RE 2012-13 BE 2013-14 14588. the recapitalization process was started in 2010-11. 200 BÉE®Æɽä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¤É. The Central Government share worked out to be `1100 crore.00 3.54 crore was released to nodal agency under the scheme in 2010-11 and ` 300 crore in 2011-12. BÉäE.00 14000. 15. àÉå `400 BÉE®Éä½ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆ. 2011-12 àÉå ` 402. i.00 RE 2012-13 535.517 crore is being released to 13 PSBs. recommended recapitalization support to the extent of `2200 crore to 40 RRBs in 21 States. Chakrabarty Committee. 2012).e. 2012-13 12517. to be completed by 2011-12. 468. ` 200 crore has been released during 2012-13 (upto December. 2012-13 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ ÉÊVɺÉä ºÉÆ. àÉå ¤É¸ÉBÉE® ` 535 BÉE®Æɽä ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ* ` 200 BÉE®Æɽ ä 2012-13 (ÉÊnºÉƤɮ. 2012-13 àÉå ¤É¸ÉBÉE® `500 BÉE®Éä½ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ* ` 200 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ AxÉASɤÉÉÒ (ÉÊnºÉà¤É® 2012 iÉBÉE) BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ* ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ cè* Major Head 4416 BE 2012-13 200.00 lakh with cost of dwelling unit not exceeding ` 25 lakhs. 2012-13 535. The budgetary provisions under the scheme are given below:- (` BÉE®Éä½ ) ¤É.100 BÉE®Æɽä BÉEÉ ¤Éè~iÉÉ lÉÉ* àÉÆÉjÊ ÉàÉÆbãÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE ¤ÉÉn 2011-12 iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÖxÉ:{ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉʵÉEªÉÉ 2010-11 àÉå |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç* àÉÆÉjÊ ÉàÉÆbãÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +É{ÉäÉFÊ ÉiÉ cÉä MɪÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉ ÉÊcººÉÉ ºÉƤÉÆÉvÊ ÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ |ÉɪÉÉäVÉBÉE ¤ÉéBÉE BÉäE +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ¶ÉäªÉ®Éå BÉäE ÉÊxÉMÉÇàÉ BÉäE ¤ÉÉn VÉÉ®ÉÒ BÉE®å* 3. The budgetary provisions under the scheme are given below:- . Recapitalisation of Regional Rural Banks (RRBs) With a view to bring CRAR of RRBs to at least 9%. +É. 2012-13 14588.00 12517.+É. The Cabinet decision required the Government of India to release its share upon release of the proportionate share by the concerned State Government and the Sponsor Bank.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.e.200 BÉE®Æɽä iÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÖxÉ: {ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉcɪÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉƺÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉÒ* <ºÉä +ÉÉ®+ÉÉ®´ÉÉÒ àÉå {ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå BÉäE ¶ÉäªÉ® vÉÉ®hÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉlÉÉÇiÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 15±.C. 2014.+É. Interest Subvention on Housing Loans upto ` 15. The process of recapitalization could not be completed by 2011-12 as all the State Governments did not release their share towards recapitalization. National Housing Bank to the scheduled commercial banks and the housing finance companies registered with the National Housing Bank.54 BÉE®Éä½ 2010-11 àÉå +ÉÉè® `300 BÉE®Éä½ 2011-12 àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ. the recapitalization scheme has been extended with the approval of the Cabinet up to March.00 ºÉÆ.43 crore in 2011-12). 2012-13 200.00 (` in crore) ` ` àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 4416 ¤É. interalia.49 crore in 2010-11 and ` 402. 50% by the Central Government.92 crore was released to 21 RRBs upto 2011-12 (` 66. K. ºÉƤÉÆÉvÊ ÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 15± +ÉÉè® ºÉƤÉÆÉvÊ ÉiÉ |ÉɪÉÉäVÉBÉE ¤ÉéBÉEÉå uÉ®É 35.6 BÉäE ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ` 1.ºÉÉÒ. 2002 iÉBÉE) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè:— A provision of ` 200 crore was made in BE 2012-13 which was raised to `535 crore in RE.29 BÉE®Æɽä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ 21 +ÉÉ®+ÉÉ®¤ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA 2011-12 iÉBÉE (2010-11 àÉå ` 66-49 BÉE®Æɽä . 15% by the concerned State Government and 35% by the concerned sponsor banks.+É.00 ãÉÉJÉ iÉBÉE BÉäE +ÉÉ´ÉÉºÉ jÉ@hÉÉå {É® 1± BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcɪÉiÉÉ xÉÉäbãÉ AVÉåÉºÊ ÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ ®ÉK]ÅÉªÒ É +ÉÉ´ÉɺÉxÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉäE VÉÉÊ®A +ÉxÉÖºÉÚÉSÊ ÉiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉªÒ É +ÉÉ´ÉɺÉxÉ ¤ÉéBÉE àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉ´ÉɺÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉÆE{ÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ xÉÉäbãÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä ` 38.00 ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉäE +ÉÉ´ÉÉºÉ jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ ºÉcɪÉiÉÉ<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ` 25 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉɺÉÉÒªÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® ` 15. +É. For this purpose an amount of `12. SɵÉE´ÉiÉÉÔ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 21 ®ÉVªÉÉå àÉå ÉʺlÉiÉ 40 +ÉÉ®+ÉÉ®´ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ` 2. ¤É.00 BE 2013-14 88. Dr. FÉäjÉÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ: {ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ: FÉäjÉÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉäE ºÉÉÒ+ÉÉ®A+ÉÉ® BÉEÉä BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ 9± iÉBÉE ãÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä bÉ. After approval of the Cabinet. 2013-14 88.00 4.00 4. +É. 1% interest subvention on housing loans upto `15. 2014 iÉBÉE ¤É¸É nÉÒ MɪÉÉÒ cè* An amount of ` 468.+É. +É.43 BÉE®Æɽä ) ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ* {ÉÖxÉ-{ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉʵÉEªÉÉ 2011-12 iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä {ÉÖxÉ: {ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉ ¶ÉäªÉ® VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ* AäºÉä àÉå àÉÆÉjÊ ÉàÉÆbãÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä {ÉÖxÉ:{ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÉSÉÇ. +É. provision of ` 400 crore in BE was raised to ` 500 crore in RE 2012-13 and an amount of ` 200 crore was released to NHB (upto December. In 2012-13. ` 38.00 (` in crore) àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 5465 ¤É. Therefore. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 14 {ÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ BÉEÉä ºÉcɪÉBÉE +ÉÉè® ºÉƤÉr ºÉƺlÉÉ+ÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A |ÉÉ®Æ£É =xÉBÉäE ®ÉK]ÅÉªÒ É +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉK]ÅÉªÒ É ¤ÉéÉBÊ ÉÆEMÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®Éå àÉå =xÉBÉEÉÒ ´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE ºÉÉʵÉEªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä BÉäE ãÉA =xÉàÉå {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇÉKÊ ] BÉE® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ɪÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ` 12. to be shared by the stakeholders in proportion to their shareholding in RRBs i.00 ºÉÆ. 2012).

2012-13 2235 182.70 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® 2011-12 àÉå 182. 2012-13 500.07.00 BE 2013-14 170. will receive a Government contribution of `1.23 6. enhance its borrowing capacity to meet its developmental mandate. Augmentation of the Capital base of NABARD The Government of India has approved augmenting the capital of the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) by infusing equity of ` 3. thereby. +É. Varishtha Pension Bima Yojana (VPBY) VPBY meant for senior citizens aged 55 years and above was launched on 14.25 140.70 crore was released to LIC in 2010-11 and ` 182.000 crore so as to strengthen its capital base and. +É. `1000 crore in 2011-12 and ` 500 crore in 2012-13 (Upto December.00 134. +É.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå. A sum of `175.000 âó{ÉA BÉäE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉƶÉnÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ AxÉ{ÉÉÒAºÉ àÉå 2010-11 àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ +ɺÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE +É{ÉxÉä AxÉ{ÉÉÒAºÉ JÉÉiÉä àÉå 1000/.00 ºÉÆ. +É.00 BE 2013-14 200. xÉɤÉÉbÇ BÉäE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ` 3.force was covered by any formal social security system.00 15 (` in crore) Major Head 2885 BE 2012-13 400. a sum of `40 crore in 2011-12 and an amount of `15 crore was released during 2012-13 (upto December. ‘Swavalamban Scheme’ was approved by the Government as announced in the Budget Speech of 2010-11.04 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉ榃 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÖÇBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA cè: (` BÉE®Éä½ ) àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ¤É. The budgetary provisions under the scheme are given below:- (` BÉE®Éä½ ) ¤É. +É. Any citizen in the unorganized sector. 2012). pensioner gets an effective yield of 9% per annum on their investment.50 crore was released under the scheme in 2010-11.2003 and withdrawn on 09. ` 53.25 140.00 (` BÉE®Éä½ ) ¤É.04 crore was released in 2011-12. The difference between the effective yield of 9% paid to the pensioner and that earned by LIC is compensated to LIC as subsidy by the Government of India. Under the Scheme. 2012-13 170. 2012-13 400.000 in his NPS account. +É.00 Major Head 2235 BE 2012-13 220. 2004 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ {Éå¶ÉxÉ £ÉÉäMÉÉÒ BÉEÉä =xÉBÉäE ÉÊxÉ´Éä¶ É {É® 9± |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉªÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEÉ |ÉniÉ 9± BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉªÉ iÉlÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É +ÉÉÊVÉÇiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉªÉ àÉå +ÉÆiÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉiÊ ÉÇ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcɪÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ cäiÉÖ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 2010-11 àÉå 175. ` 40 BÉE®Éä½ 2011-12 àÉå +ÉÉèBÉE ` 15 BÉE®Éä½ 2012-13 àÉå (ÉÊnºÉƤɮ 2012 iÉBÉE) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ* ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA cè: To extend the benefit of NPS to the unorganized sector. ´ÉÉÊ®K~ {Éå¶ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (´ÉÉ<Ç{ÉÉÒ¤ÉÉÒ´ÉÉ<Ç) ´ÉÉÊ®K~ {Éå¶ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 55 ´ÉKÉÇ +ÉÉè® =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉɪÉÖ BÉäE ´ÉÉÊ®K~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA 14. who joins NPS with an annual contribution of minimum ` 1000 and maximum `12000.50 BÉE®Éä½ 2010-11 àÉå. +É. 2013-14 200. 2010-11 128. The budgetary provisions under the scheme are given below:- .00 RE 2012-13 500.7.23 7. 2010-11 ¤É.00 6.00 134.7.00 ºÉÆ. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 2885 ¤É. 5.2003 BÉEÉä ¶ÉÖâó BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉää 9 VÉÖãÉÉ<Ç.00 5.2004. Swavalamban Scheme under New Pension System (NPS) The pension sector reforms were initiated in India to establish a robust and sustainable social security arrangement in the country since only about 12-13 per cent of the total work.âó{ÉA BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉƶÉnÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ* ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ` 53. 2012) has been released for this purpose.00 RE 2012-13 128.000 BÉE®Æɽä BÉEÉÒ <ÉÊBÉD´É]ÉÒ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇK] BÉE®BÉäE xÉɤÉÉbÇ BÉEÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉ ´ÉvÉÇxÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉnÊ iÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® ºÉÖo¸ cÉä ºÉBÉäE* <ºÉºÉä <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEɺÉÉiàÉBÉE +ÉɴɶªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå <ÇVÉÉ{ÉEÉ cÉä MɪÉÉ* <ºÉ |ɪÉÉäVÉxÉ ºÉä ` 1. 2010-11 ºÉÆ.00 (` in crore) àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 2235 ¤É. +É. 2012 iÉBÉE) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè:— 7. +ɺÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉBÉE ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE AxÉ{ÉÉÒAºÉ BÉäE ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉå ºÉ®BÉEÉ® xÉä º´ÉÉ´ÉãÉƤÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 2010-11 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ àÉBÉEºÉn +ɺÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä xÉ<Ç {Éå¶ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®´ÉÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉkÊ É BÉäE ÉÊãÉA AäÉSÎ UBÉE ¤ÉSÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ cè* +ɺÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ 1000 âó{ÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 12. xÉ<Ç {Éå¶ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (AxÉ{ÉÉÒAºÉ) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉÉ´ÉãÉƤÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå {Éå¶ÉxÉ FÉäjÉBÉE ºÉÖvÉÉ® nä¶É àÉå àÉVɤÉÚiÉ +ÉÉè® vÉÉ®hÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉiàÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ ¶ÉÖâó ÉÊBÉEA MÉA lÉä* BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE BÉÖEãÉ BÉEɪÉÇnãÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ BÉäE´ÉãÉ 12-13 |ÉÉÊiɶÉiÉ ÉÊcººÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉiàÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE nɪɮä àÉå +ÉÉiÉÉ lÉÉ. The Scheme is aimed at encouraging the people from unorganized sector to voluntarily save for their retirement by enrolling themselves under the NPS. The budgetary provisions under the scheme are given below:(` in crore) Major Head BE 2012-13 RE 2012-13 BE 2013-14 2235 182.000 BÉE®Æɽä 2011-12 àÉå +ÉÉè® ` 500 BÉE®Æɽä 2012-13 àÉå (ÉÊnºÉƤɮ. +É. 2010-11 220.

Women’s SHGs Development Fund To empower women and promote their Self Help Groups (SHGs) a “Women SHGs Development Fund” has been created. The budgetary provisions under the scheme are given below:(` in crore) Major Head 2416 BE 2012-13 200.00 8.00 BE 2013-14 100. Aam Aadmi Bima Yojana (AABY) – Government has merged the two social sector life insurance schemes viz. 2012-13 0. living below and marginally above the poverty line under 47 identified vocational/occupational groups.00 (` BÉE®Éä½ ) ¤É.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.00 BE 2013-14 700. A provision of `100 crore was released for this purpose in 2011-12. 2012-13 200.00 9. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 16 àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 4416 ¤É. +É.per beneficiary of which 50 per cent àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 2416 ¤É.00 ºÉÆ. +É.12. The member should be the head of the family or one earning member of the family under the eligible groups.61 BÉE®Æɽä BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcɪÉiÉÉ (28.00 5. +É.00 0. +É.00 RE 2012-13 1000. +É. +É.00 ºÉÆ. 2012-13 1000. 2012-13 500.00 RE 2012-13 0. including ‘rural landless households’.00 (` BÉE®Éä½ ) ¤É. Janshree Bima Yojana and the Aam Aadmi Bima Yojana into the Aam Aadmi Bima Yojana (AABY). 2012-13 0.00 (` BÉE®Éä½ ) ¤É. The merger would enable better administration and services in providing life insurance cover to the economically backward sections of society. which is being operated by NABARD.61 crore grant assistance (as on 28/12/2012) during the year has been released. +É. àÉÉÊcãÉÉ º´É ºÉcɪÉiÉÉ ºÉàÉÚc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE º´ÉºÉcɪÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ‘‘àÉÉÊcãÉÉAÆ º´ÉºÉcɪÉiÉÉ ºÉàÉÚc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ’’ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ ÉÊVɺÉä xÉɤÉÉbÇ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 2011-12 àÉå PÉÉäÉKÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ªÉc ãÉä{ÉD] ÉÊ´ÉÆMÉ ABÉDºÉÉÊ]ÅÉàÊ ÉVàÉ ÉÊVÉãÉÉå ºÉÉÊciÉ 150 +ÉÉÊiÉ ÉÊ{ÉU½ä ÉÊVÉãÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉÒ cè* xÉÉBÉEÉbÇ xÉä ºÉÚÉSÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ` 10. The scheme is being implemented through Life Insurance Corporation of India. The budgetary provisions under the scheme are given below:(` in crore) Major Head 2416 BE 2012-13 RE 2012-13 BE 2013-14 0.01 is contributed from the Social Security Fund created by the Central Government and maintained by LIC. +É.01 .00 ºÉÆ. ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ ‘OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå ºÉÉÊciÉ 47 YÉÉiÉ {Éä¶Éä´É®/´ªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉàÉÚcÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä +ÉÉè® àÉÉàÉÚãÉÉÒ °ô{É ºÉä > {É® ®cxÉä ´ÉÉãÉä 18 ºÉä 59 ´ÉKÉÉäÈ BÉEÉÒ +ÉɪÉÖ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE ´ªÉÉÊBÉDiɪÉÉå BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉÒ cè* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ º´ÉɺlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉǪÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MɪÉÉÒ cè* ¤É¶ÉiÉäÇ ÉÊBÉE ´Éä {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆb {ÉÚ®ä BÉE®iÉä cÉå* {ÉÉjÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ àÉÖÉÊJªÉÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ BÉEàÉÉ> ºÉnºªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BÉÖEãÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÒÉÊàɪÉàÉ ` 200 |ÉÉÊiÉãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ cè* <ºÉàÉå ºÉä 50± BÉEÉ +ÉƶÉnÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉäKÉ ºÉä ÉÊn ªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cè:— The scheme extends life and disability cover to persons between the age of 18 years to 59 years. It is being operationalized in 150 most backward districts including Left Wing Extremism (LWE) districts. The scheme was announced in the year 2011-12. 23071 SHGs have been formed and out of which 14969 SHGs have been credit linked.2012 iÉBÉE) ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 23071 AºÉASÉVÉÉÒ MÉÉÊ~iÉ cÖA cé +ÉÉè® <xÉàÉå ºÉä 14969 AºÉASÉVÉÉÒ jÉ@hÉ ºÉƪÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* ` 100 BÉE®Æɽä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ <ºÉ |ɪÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 2011-12 àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MɪÉÉÒ* ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè:— àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 2416 ¤É. 2013-14 5. 2012-13 0. +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä nÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ VÉxÉgÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ +ÉÉnàÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊ´ÉãɪÉxÉ ºÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉäÈ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ (àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä àÉå |ɶÉɺÉxÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉAÆ ¤ÉäciÉ® cÉä ºÉBÉåEMÉÉÒ* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉàÉãÉ àÉå ãÉɪÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* 9.00 (` in crore) Major Head 4416 BE 2012-13 500. +É. The total annual premium under the scheme is ` 200/. 2013-14 100. 2013-14 700. NABARD has intimated that `10. The Scheme has also been extended to Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) beneficiaries provided they meet the eligibility conditions.00 8.

Mumbai and office building at Puducherry.40 crore is for grant of assistance to National Institute of Financial Management Society (NIFM) for meeting their establishment expenditure. VÉàÉÉ ®ÉÉ榃 ºÉƤÉr ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ. . The receipts under Major Head “0071 –Contributions and Recoveries towards Pension and Retirement Benefits Sub Major Head 01. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ 39 BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 17 DEMAND NO. ÉÊ´ÉkÉ +ÉɪÉÉäMÉ |É£ÉÉMÉ. <]ÉxÉMÉ®. àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ 40 {Éå¶ÉxÉ <ºÉ àÉÉÆM É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉnÉxÉ BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ cäiÉÖ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊVÉxcå ¤ÉÉn àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ àÉÉÆMÉ àÉå +Éƶ ÉnɪÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉå.{Éå¶ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉkÊ É ãÉÉ£ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉƶÉnÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉºÉÚÉãÊ ÉªÉÉÆ.00 crore is for service charges to National Securities Depository Limited (NSDL) for New Pension Scheme. ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ/ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE ={ɵÉEàÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEɪÉÉå/{ÉÆSÉɪÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ ºÉä ºÉƤÉÆÉvÊ ÉiÉ BÉEɪÉÇ BÉE®iÉä cé.80 BÉE®Éä½ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* 1. Itanagar.40 BÉE®Éä½ âó{ɪÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®ÉK]ÅÉªÒ É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ɤÉÆvÉxÉ ºÉƺlÉÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ (AxÉ+ÉÉ<ÇA{ÉEAàÉ) BÉEÉä =ºÉBÉäE ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ ´ªÉªÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcɪÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cè* +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ (®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ` 3. Central Government Employees Insurance Scheme. àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ0071 . Deposit Linked Insurance Scheme. <ºÉ àÉÉÆMÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxɪÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE iÉlÉÉ =xÉBÉEä ÉÊxɪÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEɪÉÉÇãɪÉÉå. àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ 41 DEMAND NO.00 crore towards the scheme 'Post Graduate Programme in Finance Markets'. 39 DEPARTMENT OF EXPENDITURE (?) àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ2052Þ ` 93.91 crore is for the Secretariat expenditure of the Department which includes the Department proper.Other receipts” are on account of dues receivable from Government of NCT of Delhi. Staff Inspection Unit. (??) àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ2070Þ àÉcÉãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆj ÉBÉE uÉ®É ÉʺÉÉÊ´ÉãÉ ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉàÉÚc ‘JÉ’ +ÉÉè® ‘MÉ’ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉʶÉFÉhÉ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉAÆ ={ÉãɤvÉ BÉE®ÉxÉää BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ ºÉƺlÉÉxÉ BÉäE ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ` 4. Goa. MÉÉä´ÉÉ. PENSION The Demand includes provision for payment of Pensions and Gratuities including those charged on the Consolidated Fund of India. Bangalore. which are later recovered from the State Governments. office of the Controller General of Accounts. The provision of ` 36. There is a provision of ` 3. 40 The provision of ` 1.00 BÉE®Éä½ BÉEÉ ´ªÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÞÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉWÉÉ®Éå àÉå ºiÉÉxÉBÉEÉäkÉ® BÉEɪÉÇ#ÉEàÉÞ BÉäE ÉÊãÉA cè* ` 36. Provisions have also been included in the Demand for contributions to Contributory and other Provident Funds. BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ABÉEBÉE. 41 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT 1-8.00 crore under Plan (Revenue Section) for enhancing training capacity of the Society and ` 1. ãÉÉMÉiÉ ãÉäJÉÉ ¶ÉÉJÉÉ iÉlÉÉ àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE BÉEÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* (i) Major Head “2052” The provision of ` 93. Central Pension Accounting Office. ¤ÉÆMÉãÉÉè®. Finance Commission Division.80 crore to meet the establishment and other expenditure of Institute of Government Accounts and Finance (INGAF) set up to provide training facilities for Group ‘B’ and ‘C’ employees of Civil Accounts Department by the Controller General of Accounts (CGA). ÉÊVɺÉàÉå àÉÖJªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ. àÉcÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE BÉEÉ BÉEɪÉÉÇãɪÉ. Chennai.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå. 2. Cost Accounts Branch and office of Controller of Accounts.00 BÉE®Éä½ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉä¶ÉxÉãÉ ÉʺÉBÉDªÉÚÉ®Ê ]ÉÒVÉ ÉÊb{ÉÉÉÊV É]®ÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (AxÉAºÉbÉÒAãÉ) BÉEÉä xÉ<Ç {Éå¶ÉxÉ ªÉÉäV ÉxÉÉ cäiÉÖ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA cè* (ii) Major Head “2070” There is a provision of ` 4. BÉEäxpÉÒªÉ {Éå¶ÉxÉ ãÉäJÉÉ BÉEɪÉÉÇãɪÉ. SÉäxxÉ<Ç. 9-10 ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉcàÉnɤÉÉn. ºÉä ºÉƤÉÆÉvÊ ÉiÉ BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè* 1-8 The provisions are for expenditure relating to the Comptroller & Auditor General of India and the offices under his control dealing with Audit & Accounts of the Union. States and Union Territory Governments and Central/States Public Sector Undertakings and Local Bodies/Panchayati Raj Institutions. àÉƤÉ<Ç àÉå +ÉÉ<ÇA A´ÉÆ AAºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉDãÉè]Éå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ +ÉÉè® {ÉÖdSÖ Éä®ÉÒ àÉå BÉEɪÉÇãÉªÉ <àÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ £ÉÚÉàÊ É BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉäE ÉÊãÉA cè* 9-10 Provision is for purchase of land for construction of Flats for IA&AS officers at Ahmedabad.91 BÉE®Éä½ BÉEÉ ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA cè.Civil below Minor Head 800. VÉÉä ºÉÆPÉ. BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +Éƶ ÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊà ÉãÉ cé* DEMAND NO.00 BÉE®Éä½ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ <ºÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉʶÉFÉhÉ FÉàÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA cè iÉlÉÉ ` 1. ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ 800 +ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iɪÉÉå BÉäE ={É àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 01-ÉʺÉÉÊ´ÉãÉÞ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÉÎ{iɪÉÉÆ ÉÊn ããÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉK]ÅÉªÒ É ®ÉVÉPÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{ªÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cé* 2.

+É. 2012-13 (` BÉE®Éä½ ) ¤É. BÉäExpÉÒªÉ Éʤ É#ÉEÉÒ BÉE® (ºÉÉÒAºÉ]ÉÒ) BÉEÉä SÉ®hɤÉr iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉE® ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (]ÉÒ+ÉÉ<Ç AxÉABÉDºÉAºÉ´ÉÉ<ÇA ºÉ) BÉäE MÉ~xÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä.40 +ÉɪÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cäiÉÖ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ´ªÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MɪÉÉÒ cè* àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ¤É. +É. Principal Chief Controller of Accounts.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.36 (` BÉE®Éä½ ) ¤É. 2013-14 2047(1) 53.40 The provision is for meeting the expenses of the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare set up under the Income Tax Act. ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊj ɪÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (<ǺÉÉÒ ) BÉäE |ɶÉɺÉÉÊx ÉBÉE/ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ´ªÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖn ÉxÉ ºÉcɪÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ ÉÉå àÉå +ÉɪÉBÉE® ÉÊ´ Énä¶ÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä BÉEɪÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉÉÊciÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE® (´Éè]) ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉÒ MɪÉÉÒ cè* (` In crore) Major Head 2052 BE 2012-13 RE 2012-13 BE 2013-14 161. 2012-13 0. ºÉÉÒ¤ÉÉÒ<Ç ºÉÉÒ. |ÉvÉÉxÉ àÉÖJ ªÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆ j ÉBÉE. (` In crore) àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ¤É. àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 2020 ¤É.50 70. +É. ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ BÉEɪÉÉÇã ÉªÉ (®ÉVɺ´É). +É.86 ªÉc ´ªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |ɤÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ +ÉÉè® àÉxÉÉÒ ãÉÉÆÉbÊ ÅÆMÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉé{Éä MÉA |É´ÉiÉÇxÉ BÉäE BÉEɪÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ |É´ÉiÉÇxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉäE ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MɪÉÉÒ cè* This provision is for expenditure of the Enforcement Directorate. 2013-14 178. +É. Pay & Accounts Office (Revenue). 2012-13 161.86 (` In crore) Major Head 2020 BE 2012-13 RE 2012-13 BE 2013-14 0. Financial Intelligence Unit (FIU-IND). |ÉvÉÉxÉ àÉÖJ ªÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆ j ÉBÉE. BÉäExpÉÒª É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉɺÉÚSÉxÉÉ ¤ªÉÚ®Éä. Principal Chief Controller of Accounts. 2013-14 2047(2) 8. Competent Authorities under Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act and Narcotics Drugs & Psychotropic Substances Act and Committee of Management.03 . +É. 2012-13 (` BÉE®Éä½ ) ¤É. +É. iɺBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ ÉÉÒ àÉÖpÉ UãɺÉÉvÉBÉE (ºÉà{ÉÉÊ kÉ BÉEÉÒ VɤiÉÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ iÉlÉÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉèKÉÉÊvÉ A´ÉÆ àÉxÉÉä|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ BÉäE iÉciÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® |ɤÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA cè* ªÉc ´ªÉ´ÉºlÉÉ ´Éè] BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä.65 10. Central Economic Intelligence Bureau.80 48.97 This provision is for Revenue Headquarters. +É. 2012-13 ºÉÆ.42 ®ÉVɺ´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ DEPARTMENT OF REVENUE ¤É.50 70. +É. CBEC. 2013-14 0.40 0.76 145.36 0. (` In crore) Major Head 2047(1) BE 2012-13 RE 2012-13 BE 2013-14 53. which has been assigned the responsibility of enforcement under Foreign Exchange Management Act and the Prevention of Money Laundering Act.97 ªÉc ´ªÉ´ÉºlÉÉ ®ÉVɺ´É àÉÖJªÉÉãɪÉ. +É.50 18. phasing out of Central Sales Tax (CST) and setting up of Tax Information Exchange System (TINXSYS).40 ºÉÆ. 2012-13 ºÉÆ.65 10. +É.03 Major Head 2047(2) BE 2012-13 RE 2012-13 BE 2013-14 8.50 18. ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ]ÉÒ.39 178. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉɺÉÚS ÉxÉÉ ABÉEBÉE (A{ÉE+ÉÉ<ǪÉÚ+ÉÉ<ÇAxÉbÉÒ). and grant-in-aid to the Empowered Committee (EC) of State Finance Ministers for meeting administrative/miscellaneous expenses and setting up of Income Tax Overseas Units in various countires. The provision is also made for implementation of Value Added Tax (VAT) Scheme including activities to improve VAT implementation.80 48. +É. 2012-13 0. CBDT.39 (` BÉE®Éä½ ) ¤É. 2012-13 ºÉÆ. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 18 àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 2052 àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ 42 DEMAND NO.76 145.

00 100.69 Major Head 2047(4) BE 2012-13 RE 2012-13 BE 2013-14 19. +É.00 ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ AäºÉä àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉBÉE® xÉä]´ÉBÉÇE (VÉÉÒAºÉ]ÉÒAxÉ) BÉäE ÉÊãÉA ÉʴɶÉäKÉ |ɪÉÉäVÉxÉ ´ÉÉãÉä ´ÉÉcxÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ This provision is for providing recurring grant to the Special Purpose Vehicle (SPV) for +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÖc說ÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA cè VÉÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ÉÊxÉÉÊ´ÉÇPxÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉßÉVÊ ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® Goods and Service Tax Network (GSTN). (` In crore) (` BÉE®Éä½) àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ¤É. 1976. 2012-13 2047(3) 0. 2012-13 1. Custom. +É. GSTN SPV will provide IT infrastructure iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉA MÉA* and services to various stakeholders.16 19. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 19 ªÉc ´ªÉ´ÉºlÉÉ ®ÉK]ÅÉªÒ É ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉiÊ É ºÉƺlÉÉxÉ (ABÉE º´ÉɪÉkÉ ÉÊxÉBÉEɪÉ) BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcɪÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA The provision is for grant-in-Aid to National Institute of Public Finance & Policy (an BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉÉÊBÉE ºÉƺlÉÉxÉ BÉäE àÉÖJªÉ º]É{ÉE BÉäE ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå {É® +ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉiÊ ÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE * ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉävÉBÉEɪÉÉç autonomous body) for meeting recurring expenditure on salaries and allowances of the core cäiÉÖ àÉÚãÉÉÊxÉÉÊvÉMÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ cè* staff of the Institute and Corpus Grant for research activities. which is being set up by the Government to create uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* VÉÉÒAºÉ]ÉÒAxÉ AºÉ{ÉÉÒ´ÉÉÒ BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä +ÉÉ<Ç]ÉÒ +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ enabling environment for smooth introduction of GST. +ÉÉä<ǺÉÉÒbÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ uÉ®É +ÉƶÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cè* (` In crore) (` BÉE®Éä½) àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ¤É.00 1. Central Government exercises exclusive control over the cultivation of opium. (` In crore) (` BÉE®Éä½) àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ¤É. Excise and Service Tax Appellate xªÉÉªÉ ÉÊxÉhÉǪÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ cäiÉÖ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* Tribunal and Adjudicating Authority under Prevention of Money Laundering Act (PMLA). 2012-13 ºÉÆ.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå. 2012-13 1.00 ¤É. +É. 2012-13 ¤É. 2012-13 ºÉÆ.00 ºÉÆ.92 36.78 1. +É.16 19. .58 39.01 The provision is for contribution by India as a Member of Asia/Pacific Group on Money Laundering. 2012-13 ¤É. 2013-14 100.00 Major Head 2047(5) BE 2012-13 RE 2012-13 BE 2013-14 0.78 ºÉÆ. +É.58 39.69 <ºÉ àÉå iɺBÉE®ÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ UãɺÉÉvÉBÉE (ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ VɤiÉÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ 1976. +É. 2013-14 2047(4) 19. EGMONT Group and OECD Committee on Fiscal Affairs (CFA). This includes provision for Appellate Tribunal under Smugglers and Foreign Exchange =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉE® +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® àÉxÉÉÒ ãÉÉÆbÉÊ®ÆMÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ BÉäE iÉciÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ Manipulators (Forefeiture of Property) Act.35 <ºÉàÉå BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉ{ÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä +ÉÉè® +ÉÉèKÉvÉ nÖâó{ɪÉÉäMÉ ÉÊxɪÉÆjÉhÉ {É® ´ªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ {É® {ÉÚhÉÇ ÉÊxɪÉÆjÉhÉ cè* Major Head 2070(1) BE 2012-13 RE 2012-13 BE 2013-14 37. +É. 2012-13 2047(5) 0. (` In crore) (` BÉE®Éä½) àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ¤É.00 ¤É.35 This provision is for Central Bureau of Narcotics and expenditure on Control of Drug Abuse. +É. 2013-14 2070(1) 37. +É.75 20.75 20.00 1. including the Centre and the States. +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉÉÒàÉɶÉÖãBÉE. +É. +É. 2013-14 1. +É.92 36.01 ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉxÉÉÒ ãÉÉÆÉbÊ ÅÆMÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå AÉʶɪÉÉ/|ɶÉÉÆiÉ ºÉàÉÚc iÉlÉÉ AMÉàÉÉå] OÉÖ{É +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä ºÉƤÉÆvÉÉÒ Major Head 2047(3) BE 2012-13 RE 2012-13 BE 2013-14 0.

00 (` In crore) Major Head 2070(2) BE 2012-13 RE 2012-13 BE 2013-14 3. +É.00 . 2013-14 2.74 The provision is for contributions to Customs Council. +É. +É. 2013-14 1. +É. 2012-13 2.54 ºÉÆ.00 ºÉÆ. 2012-13 ºÉÆ. 2013-14 131.19 460. (` In crore) Major Head 3601(1) BE 2012-13 RE 2012-13 BE 2013-14 195. +É.00 106. 2013-14 260. 2012-13 2070(2) 3. +É. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 20 àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ¤É.00 The provision is for compensation to State Governments for revenue loss due to introduction of Value Added Tax (VAT) and for VAT related expenditure including implementation of Mission Mode Project for Commercial Taxes (MMPCT). +É. 2012-13 3601(1) 195. (` In crore) Major Head 2875 BE 2012-13 RE 2012-13 BE 2013-14 380. Drug Advisory Programme of Colombo Plan Bureau.00 ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE® (´Éè]) BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä cÖ<Ç ®ÉVɺ´É cÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉiÌ É iÉlÉÉ ´Éè] ºÉä ºÉƤÉÆÉvÊ ÉiÉ ´ªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊVɺÉàÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE®Éå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàɶÉxÉ àÉÉäb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (AàÉAàÉ{ÉÉÒ-ºÉÉÒ]ÉÒ) BÉEÉ BÉEɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ¤É. 2012-13 2070(3) 1.54 2.14 ªÉc ´ªÉ´ÉºlÉÉ +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ºÉÉÊciÉ MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® +ÉÉè® xÉÉÒàÉSÉ àÉå +É{ÉEÉÒàÉ BÉEä BÉEÉ®JÉÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉãBÉEãÉÉìªÉb ´ÉBÉDºÉÇ BÉEä BªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA cè* BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉ°ô®iÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä ºÉƺÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉäSÉxÉä cäiÉÖ ºÉàɺiÉ +É{ÉEÉÒàÉ ={ÉVÉ JÉ®ÉÒn ãÉäiÉÉÒ cè* nä¶ É BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉɴɶªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäbÉÒxÉ {ÉEɺ{ÉEä] BÉEä +ÉɪÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ¤É.71 (` BÉE®Éä½) ¤É. +É. +É.00 The provision is for transfer to National Fund for Control of Drug Abuse.94 2. BÉE®-|ɶÉɺÉBÉEÉå BÉEä ®ÉK]ÅàÉhbãÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ. +É.74 ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE {ÉÉÊ®KÉn. Commonwealth Association of Tax Administrators.00 10. +É. 2012-13 ºÉÆ. +É. The provision also includes import of Codeine Phosphate for medicinal and scientific needs of the country. Global Forum on Transparency and Exchange of Information and OECD Forum on Tax Administration.94 (` BÉE®Éä½) ¤É. Inter-American Centre of Tax Administration (CIAT). 2012-13 3601(2) 300.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå. (` In crore) Major Head 3601(2) BE 2012-13 RE 2012-13 BE 2013-14 300.00 106.00 (` BÉE®Éä½) ¤É. Central Government purchases the entire opium produce for processing and sale for medicinal and scientific needs.00 9300. +É.00 (` BÉE®Éä½) ¤É. 2012-13 1.35 (` BÉE®Éä½) ¤É. 2012-13 ºÉÆ.00 10.71 131. BÉEÉäãÉà¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä +ÉÉèKÉvÉ {É®ÉàɶÉÉÔ BÉEɪÉǵÉEàÉ. àÉÉnBÉE pBªÉÉå BÉEä nÖâó{ɪÉÉäMÉ {É® ÉÊxɪÉÆj ÉhÉ cäiÉÖ ºÉƪÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å ÉÊxÉÉÊvÉ. +É.00 1.14 The provision is for expenditure of the Opium Factories and Alkaloid Works at Ghazipur and Neemuch including purchase of opium produce. {ÉÉ®nÉʶÉÇiÉÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ ´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE àÉÆSÉ iÉlÉÉ BÉE® |ɶÉɺÉxÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ +ÉÉä<ǺÉÉÒbÉÒ àÉÆSÉ BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä´ÉÉãÉä +ÉƶÉnÉxÉ cäiÉÖ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ¤É. United Nations Fund for Control of Drug Abuse.19 460. 2012-13 380. (` In crore) Major Head 2070(3) BE 2012-13 RE 2012-13 BE 2013-14 1. 2013-14 9300.00 ®ÉK]ÅÉªÒ É àÉÉnBÉE pBªÉ nÖâó{ɪÉÉäMÉ ÉÊxɪÉÆjÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä BÉEÉäKÉÉå BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè* àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 2875 ¤É.00 1. +ÉÆiÉ® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ BÉE® |ɶÉɺÉxÉ BÉäExp.35 260. +É.

00 2. +É. +É. ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ®ÉVɺ´É £É´ÉxÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA cè* àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 21 ¤É.00 ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä àÉÚãªÉ ´ÉÉÌriÉ BÉE® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´Éè] ºÉƤÉÆvÉÉÒ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉVɺ´É cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉiÊ ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊVɺÉàÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE®Éå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàɶÉxÉ àÉÉäb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (AàÉAàÉ{ÉÉÒ-ºÉÉÒ]ÉÒ) BÉEÉ BÉEɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 4047 ¤É. 2012-13 ºÉÆ.00 (` BÉE®Éä½) ¤É. . 2013-14 100. 2012-13 10. (` In crore) Major Head 4059 BE 2012-13 RE 2012-13 BE 2013-14 10. 2012-13 0.70 ªÉc ´ªÉ´ÉºlÉÉ MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® iÉlÉÉ xÉÉÒàÉSÉ àÉå +É{ÉEÉÒàÉ BÉEä BÉEÉ®JÉÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÉãBÉEÉãÉɪÉb ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ BªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA cè* (` In crore) Major Head 4875 BE 2012-13 RE 2012-13 BE 2013-14 1. 2012-13 0. +É. cè* àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ The provision is for compensation to State Governments for revenue loss due to phasing The provision is for construction of Rajaswa Bhawan at New Delhi. 2012-13 1.00 The provision is for providing one-time equity participation of the Government of the Special Purpose Vehicle for Goods and Services Tax Network.01 ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ |É´ÉiÉÇxÉ ÉÊxÉnä¶ ÉÉãÉªÉ BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ BÉEɪÉÉÇãɪÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉ´ÉɺÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉäE ÉÊãÉA 4875 out of CST. +É. +É. 2012-13 3602(1) 5. +É. +É.45 (` BÉE®Éä½) ¤É.00 3. 2012-13 3. 2012-13 ºÉÆ.00 ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉBÉE® xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE ÉÊãÉA ÉʴɶÉäKÉ |ɪÉÉäVÉxÉ BÉäE ´ÉÉcxÉ BÉäE ÉÊãÉA cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cè* àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 4059 ¤É.00 The provision is for compensation to Union Territories for revenue loss due to introduction of Value Added Tax (VAT) and for VAT related expenditure including implementation of Mission Mode Project for Commercial Taxes (MMP-CT). +É.00 1. +É. +É.00 0. (` In crore) Major Head 3602(1) BE 2012-13 RE 2012-13 BE 2013-14 5. 2012-13 0. 2012-13 0.45 0.00 6. +É.00 ºÉÆ.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.30 (` BÉE®Éä½) ¤É.53 0.16 (` BÉE®Éä½) ¤É.01 0. 2013-14 0.53 ºÉÆ.70 The provision is for capital expenditure in respect of Opium Factories and Alkaloid Works at Ghazipur and Neemuch.30 0.01 The provision is for purchase of ready-built accommodation for the Zonal Offices of the Enforcement Directorate.16 100. 2013-14 1. 2013-14 0.00 (` In crore) Major Head 4216 BE 2012-13 RE 2012-13 BE 2013-14 0. 2013-14 0. (` In crore) Major Head 4047 BE 2012-13 RE 2012-13 BE 2013-14 0. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ºÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä cÖ<Ç ®ÉVɺ´É cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉiÊ ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ¤É.00 2. +É.00 4216 ¤É.00 (` BÉE®Éä½) ¤É. +É. +É.01 ºÉÆ. +É.00 6.

Tax 2020 .48 .91 587. 30. 6..00 ..46 .51 16.00 30.89 VÉÉä½ 3771.28 807...80 1.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.77 ..01 ºÉBÉEãÉ BªÉªÉ Gross Expenditure 4075 . +ÉɪÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊx ɪÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ Acquisition of Immovable Property under Income Tax Act 7.. -2.00 ..43 |ÉiªÉFÉ BÉE® DIRECT TAXES ´ÉºÉÚÉãÊ ÉªÉÉå BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn.... vÉxÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ Collection of Wealth Tax 2031 .20 . 807...75 ..48 . ¤ÉVÉ] +ÉɤÉÆ]xÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè& (` BÉE®Éä½ In crore) The Budget Allocations net of recoveries are given below: àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Major Head ®ÉVɺ´É Revenue {ÉÚÆVÉÉÒ Capital VÉÉä½ Total ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget 2012-13 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan .....18 . 15. 2595. 2.20 . 9.. -0. 8. 4359....77 2789... 7..80 1..98 6.00 ....00 .25 399.80 ..89 4359...48 777.43 4. 66..01 66. 3878...20 -0..68 7...15 2595.00 . ..48 807.26 3187.89 ÉÊxÉ´ÉãÉ Net BÉÖEãÉ VÉÉä½ GRAND TOTAL .. 399.98 546.. 426.00 -2. Total 3771. -0.78 57. .51 3733.. .51 .00 2...80 ..51 3733.01 BÉEɪÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ Office Buildings 4059 .00 41.98 587....28 . 546.. 490.15 . 18..35 3..20 .51 .18 3071.68 ...51 Non-Plan . +ÉÉªÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ Collection of Income Tax 2020 ...75 53.35 15...00 -2.. 1......25 ... .00 .00 -0.. iÉèª ÉÉ® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn Purchase of Ready Built Accommodation VÉÉä½ Total 7..78 .46 ..20 426. 41.86 5......20 . 587.. |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ãÉäxÉnäxÉ BÉE® Security Transaction Taxes 2031 . ÉÊxÉMÉàÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ Collection of Corporation.. 57..... 432. 3733. 2789.. -2. -2.00 432.20 -0..86 18.00 6..20 ... 432.25 ... 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 22 àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ Demand No...26 2..02 +ÉÉ´ÉɺÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ Residential Buildings 4216 .. 777..98 ºÉÆ{ ÉÉÊkÉ. 3187.35 490... +ÉxªÉ BÉE®Éå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ Collection of other Taxes 2031 . Security Transaction and other Taxes 6.91 587..00 ..25 8.....51 807.. 429..43 9....51 3301......98 4359....02 PÉ]É<A-ÉʤɵÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iɪÉÉÆ Less Sale Proceeds 4075 .. 53. ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised 2012-13 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget 2013-14 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan Total Plan Non-Plan Total Plan 3071. 3301.20 429...35 .89 +ÉÉªÉ +ÉÉè® BªÉªÉ {É® BÉE®Éå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ Collection of Taxes on Income and Expenditure 1.00 -2.98 4359....46 3878.20 432.01 6. 3733.00 7.... |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ãÉäxÉnäxÉ +ÉÉä® +ÉxªÉ BÉE®Éå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ Collection of Taxes on Wealth.. -0..46 3878...00 3878. 1.. 16..

27.80 2038 2419.00 1156. 7.2002 ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊn ªÉÉ MɪÉÉ cè* <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉcãÉä ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉå BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkɪÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 7. 3606. 2216-+ÉÉ´ÉɺÉ-®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ 3606 . ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ. 2216-Housing.69. Such purchases were ordered by the Appropriate Authority in respect of properties having apparent consideration exceeding a prescribed limit.00.42.00 2216 7. 20.00 100. BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉå BÉEÉä {ÉÚ´ÉǵÉEªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® JÉ®ÉÒn ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ cè* AäºÉä µÉEªÉÉå BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE º{ÉK] |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkɪÉÉå BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É. 09. 00 30. 53. 1961.00 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-2013 2012-2013 2013-2014 2037 1055.97. 00 2471.ºÉÉÒàÉɶÉÖãBÉE. 00. +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ. 00 5. 00 1059. wealth tax. 53. this chapter of I. 00.00. 00 30.Aid Materials and Equipments.ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ iÉlÉÉ 4216 . inspection. 1961 BÉEä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉä 1.ºÉÆPÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE. 35. The Demand provides for the requirement of Income-Tax Department. 4059 . The provision relates to pre-emptive purchase of immovable properties by Central Government as envisaged in Chapter XXC of Income-Tax Act.80 5. 35.00 4047 87. 00. The Department has also got separate Directorates for scrutiny of cases involving large scale evasion. 20. +ÉɪÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ. 00 2216 7. 00 3606 4047 Major Head .69. ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉBÉEɶÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ cé* 1-5. which administers all direct taxes levied and collected by the Central Government. namely. 1961 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ XXC àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ.7.20 2038 2419.97. 00 1059.T Act. security transaction tax etc. 00 5. However.+ÉxªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®BªÉªÉ.44 +É|ÉiªÉFÉ BÉE® INDIRECT TAXES (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ . the country has been divided into charges.20 2668.2002. 2038 – Union Excise Duties. 4059 – Capital Outlay on Public Works and 4216 – Capital Outlay on Housing) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BªÉªÉ (ºÉBÉEãÉ) Non PlanExpenditure (Gross): àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ (` cVÉÉ®) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ (` In thousands) Budget Estimates Revised Estimates Budget Estimates 2012-2013 2012-2013 2013-2014 2037 1055. The provision relates to purchase of ready-built office buildings and ready built residential buildings in respect of Direct Tax organisation. 4047 – Capital Outlay on Other Fiscal Services. 1961 has been abolished since 1.Maintenance and Repairs. 6.00 100. ºÉà{ÉnÉ ¶ÉÖãBÉE.4047 . ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉɪÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ. nä¶É BÉEÉä BÉEɪÉÇFÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® +É{É´ÉÆSÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ UÉxɤÉÉÒxÉ BÉE®xÉä.27. research. ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå iÉèªÉÉ®-ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉÉå +ÉÉè® iÉèªÉÉ® ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉ´ÉɺÉÉÒªÉ £É´ÉxÉÉå BÉäE #ÉEªÉ ºÉä ºÉƤÉÆÉvÊ ÉiÉ cè* 6. 00 5. 00 0 0 0 3606 0 0 0 87.ºÉcɪÉiÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ={ɺBÉE® . vÉxÉ BÉE® +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉiÊ É ãÉäxÉnäxÉ BÉE® +ÉÉÉÊn ºÉƤÉÆvÉÉÒ BÉEɪÉÇ BÉEÉä |ɶÉÉÉʺÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉÆOÉchÉ BÉEä |ɪÉÉäVÉxÉÉlÉÇ. 00 2471.00 1156. 2038 . 09. 00. statistics and publications. 00.7. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 23 1-5 <ºÉ àÉÉÆMÉ àÉå +ÉɪÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉɴɶªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA iÉlÉÉ <BÉE]Â~ä ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ {É® BÉE® (BÉEÉ{ÉÉæ®ä] FÉäj É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè). àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ 44 DEMAND NO.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå. For the purpose of collection.00 2668.42.2037.+ÉÉ´ÉÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ) (Major Head 2037 – Customs. 00. The provision has been made for maintenance and upkeep of properties and security charges in respect of properties already acquired by Central Government under this Act. taxes on income (including income of the corporate sector).

91. (¬???) ºÉƪÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA º´ÉÉ{ÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉE®É® {ÉjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉƪÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉcɪÉiÉÉ ºÉÉàÉÉÊOɪÉÉå +ÉÉè® ={ɺBÉE®Éå BÉEä àÉÚãªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ* (viii) Adjustment of value of aid materials and equipments provided by the Govt.00 3979.00 3979. 00. 00 10.00 3570.00 1.00 4216 4. Modernization of Chemical Laboratory etc. 58. (??) BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä UÉä]ä {ÉkÉxÉÉå {É® =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE ºÉƤÉÆvÉÉÒ BÉEɪÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ* (ii) Payment of proportionate charges to the Central Excise Department for customs work done by it at Minor Ports (???) ¤ÉÉc® ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉjÉÉå +ÉÉè® {ÉɺÉÇãÉÉå {É® ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÒàÉɶÉÖãBÉE BÉEÉä ABÉEjÉ BÉE®xÉä {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä JÉSÉÇ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ* (iii) Payment of commission charges to Postal Department towards the cost of collection of Customs Duty on inward foreign letters and parcels. (?!) {ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå ºÉàÉÖpÉÒ VÉcÉVÉÉå +ÉÉè® ¤Éä½Éå BÉEä +ÉÉÊvÉOÉchÉ iÉlÉÉ iɺBÉE®-®ÉävÉÉÒ ={ɺBÉE®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ BªÉªÉ* (ix) Expenditure of Customs Department in Capital Section on Acquisition of ships and fleets and acquisition of Ant-Smuggling Equipments. of USA under the Letter of Agreement of Narcotics Law Enforcement signed between the Government of USA and the Government of India. ®ºÉɪÉxÉ |ɪÉÉäMɶÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉxÊ ÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn* (i) Establishment and other expenditure of Customs.00 Voted 3600.00 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-2013 2012-2013 2013-2014 4059 28. 00 3570. (?¬) ºÉÉÒàÉɶÉÖãBÉE +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® iɺBÉE®-®ÉävÉÉÒ ={ɺBÉE®Éå <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ÉʴɶÉäKÉ ={ÉBÉE®hÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉƶÉnÉxÉ* (iv) Contribution towards Customs & Central Excise Welfare Fund and Customs Special Equipment Fund for acquisition of anti-smuggling equipments etc.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.00 1. 08. (¬??) ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊ®cɪɶÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ * (vii) Maintenance and Repairs of Departmental residential accommodation. 00 4. 00.91.00 3979.00 3570.11. 00 Voted 3600.00 Total 3601. . 08.00 47.00 47.00. iɺBÉE®-®ÉävÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É. 00 4. 00.31. 00 Major Head <ºÉ àÉÉÆMÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè&- Provision is made in this Demand for – (?) ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉªÉ.61. 00 3570.34.34.00 3979.00 4216 4.50. 00. Maintenance of Anti-Smuggling Equipments.00 Total 3601.31. 00 10. 58.00. (!) {ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå ºÉÉÒàÉɶÉÖãBÉE ºÉÉÒàÉÉ VÉÉÆSÉ SÉÉèÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉɶÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ BªÉªÉ* (x) Expenditure of Customs Department in Capital Section for construction of pre-fabricated premises for Customs Border check-posts.61.11. (¬?) BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉPÉÖ {ÉkÉxÉÉå {É® ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ºÉÉÒàÉɶÉÖãBÉE BÉEɪÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉɶÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ * (vi) Recovery of proportionate charges from Customs Department for the Customs work performed at various Minor Ports by Central Excise Department. (!?) ºÉÉÒàÉɶÉÖãBÉE iÉlÉÉ BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ (MÉè® ÉÊ®cɪɶÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ®cɪɶÉÉÒ) +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn (xi) Purchase of ready-built (non-residential and residential) accommodation for Customs & Central Excise Department. (¬) BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉEÉå iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉBÉE® BÉEÉä ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEä +ÉxªÉ BªÉªÉ* (v) Establishment of Central Excise Department and its other expenditure for collection of Union Excise Duties and Service Tax.50. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 24 àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ (` cVÉÉ®) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ (` In thousands) Budget Estimates Revised Estimates Budget Estimates 2012-2013 2012-2013 2013-2014 4059 28.

ºÉÆ. The Government has decided that all proceeds from disinvestment of CPSEs deposited in the NIF over a period from April 2009 to March. Under Capital Section.90 crore under Revenue Section.24 crore. ` 63.00 BÉE®Éä½) BÉäE BÉEÉ®hÉ cè * ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE ®ÉVɺ´É +ÉVÉÇxÉÉå BÉäE 1± BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE nFÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ` 35.+É.00 crore). .the overall increase is ` 294.42BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* The increase under Revenue Section is mainly on account of increase in ‘Salaries’ (` 221.83 crore and B.37 BÉE®Éä½ BÉEÉ +É{ÉSɪÉxÉ cÖ+ÉÉ cè* There is additional projection of ` 60.10 Crore under the Object Head ‘Domestic Travel Expenses’.00 crore has been made under the Object Head “Advertisement and Publicity” .65 Crore under the Object Head ‘Wages’.00 crore under the Object Head ‘Salary’.2012-2013 REVISED ESTIMATES 2012-2013 ´ÉºiÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ´ÉäiÉxÉÞ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ` 60.E for the year 2013-14 is ` 63. ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶ É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ xÉcÉÓ cè* ºÉà{ÉÚhÉÇ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉ/àÉVÉnÚ®ÉÒ. 2013.37 crore due to delay in procurement of 7 mobile gamma ray scanners/fixed scanners and non-finalisation of anticipated proposals for acquisition of ready-built accommodation. The net effect is an additional requirement of ` 53. ` 5.90 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ cè* {ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2013-2014 BUDGET ESTIMATES 2013-2014 ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ BÉäE +ÉÆi ÉMÉÇiÉ ´ÉßÉÊr àÉÖJªÉiɪÉÉ Þ´ÉäiÉxÉÞ àÉå ´ÉßÉÊr (` 221.47 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* {ÉÚÆVÉÉÒ àÉÉMÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ. ` 1. customs duties is to be made for procuring 7 X-ray scanners and provision has been made for construction of New Office Complex of NACEN at Bangalore and other projects relating to Major Head 4059.00 crore under the Object Head ‘RRT’ and ` 28. ` 63. Provision of ` 36.20 crore under Object Head ‘Publication’ as there is some saving under other heads.00 crore has been made for infrastructure development and enhancing organizational effects as part of 1% of incremental revenue earnings. 45 àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ . there is reduction of ` 84. A provision of ` 35.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 25 ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ . ` 1. to be maintained outside the Consolidated Fund of India into which the proceeds from disinvestment of Central Public Sector Enterprises would be channelized. there is an increased of ` 114.02 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ãÉPÉÖ ´ÉßÉr Ê BÉEÉÒ MÉ<Ç cè.+É.+É. under Revenue Section for 2012-13 was ` 63.83 BÉE®Éä½ cè iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ 2013-14 BÉäE ÉÊãÉA ¤É.45 DEPARTMENT OF DISINVESTMENT ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊ´É£ÉÉMÉ Department of Disinvestment has no Plan or Non-Plan Scheme.65 BÉE®Éä½ BÉEÉ ´ÉºiÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ ‘{ÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ’ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÞPÉ®äãÉÚ ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉÞ BÉäE iÉciÉ ` 1. DEMAND NO. The entire Budget Provision is under non-plan for salary/wages.00 BÉE®Éä½ BÉEÉ. ´ÉºiÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ ‘£ÉkÉä’ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ` 1. Under Capital Section.00 BÉE®Éä½ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè* ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ àÉå ` 294. B.10 BÉE®Éä½ ´ÉºiÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ ‘+ÉÉ®+ÉÉ®]ÉÒ’ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ` 5. 7 àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ MÉÉàÉÉ ®ä ºBÉèExɺÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É iÉlÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÉʶÉiÉ |ɺiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉiÊ ÉàÉ °ô{É ÉÊnA VÉÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉäE BÉEÉ®hÉ ` 84. payment for professional/special services and for other administrative expenses.47 crore in the Revenue Section Over Revised Estimate 2012-13. ` 25.42 crore with reference to Revised Estimates 2012-13 as advance payment for X-ray scanners.E for the year 2012-13 is ` 25.E.00 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ ‘|ÉBÉEɶÉxÉ’ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ` 0.00 BÉE®Éä½ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè* ´ÉºiÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ ‘ÉÊ´ ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ®’ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ` 36.24 BÉE®Éä½ cè* ºÉ®BÉEÉ® xÉä xÉ´ÉƤɮ 2005 àÉå Þ®ÉK]ÅÉªÒ É ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉÉÊvÉÞ (AxÉ+ÉÉ<ÇA{ÉE) BÉEÉÒ ºÉƺlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVɺÉàÉå BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäj É =tÉàÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* AxÉ+ÉÉ<ÇA{ÉE BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉBÊ ÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É|ÉèãÉ 2009 ºÉä àÉÉSÉÇ 2013 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå AxÉ+ÉÉ<ÇA{ÉE àÉä VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ<Ç ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ºÉàɺiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ |ɪÉÉäMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäMÉ/´ªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÉÒÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ FÉäj ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉcɪÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* The Government has in November 2005.00 BÉE®Éä½ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ ‘+ÉÉ<Ç]ÉÒ’ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ` 28.24 BÉE®Éä½ lÉÉ.24 crore. SÉÚÆÉBÊ ÉE +ÉxªÉ ¶ÉÉÒKÉÉç BÉäE iÉciÉ BÉÖEU ¤ÉSÉiÉ cÖ<Ç cè * ÉÊxÉ´ÉãÉ |É£ÉÉ´É ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ BÉäE iÉciÉ ` 53. R. would be utilized in full to support social sector schemes to be decided by Planning Commission/Department of Expenditure. constituted ‘National Investment Fund’ (NIF). ´ªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE/ÉʴɶÉäKÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè* ´ÉKÉÇ 2012-13 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤É. 2012-13 BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ABÉDºÉ-®ä ºBÉèExɺÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå.+É.00 Crore under Object Head ‘IT’ and minor increase of ` 0. 7 ABÉDºÉ-®ä ºBÉèExɺÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ÉÊnA VÉÉxÉä +ÉÉè® ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå AxÉAºÉÉÒ<ÇAxÉ BÉäE xɪÉä BÉEɪÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 4059 ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ` 114. ´ÉKÉÇ 2012-13 BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ.

....01.00 6..10 85. 75..50 1.. .00 2.Department of Economic Affairs G-20 Secretariat Establishments Salaries Domestic Traval Expenses +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) (11) (12) .34.. . .50. ....00 .10 1... ... ..00 77.....09 7...... . .30 1.00 93. . 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 27 àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ DEMAND NO.00 £ÉÉÉÊ®iÉ Charged: º´ÉÉÒBÉEßiÉ Voted: (cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees) ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé&... ... .00 5.865. . . .54. . 1..99 09..00 7..00 50 .. 66. .40 15... .05 18....50 09.00 11..00 .40 4...00 .10. 7....16 09...00 50 . 68....00 3. . .21 . ..10 85.65...03 09..00 .. ... .. 2.26. .50 09. ....26 09.00 . . ..00 41. 10.01.25 .....00 . ..95 .. .. .60..84 70... .. .00... . .10.. .... 76..10.10... ..... ..00 2.36.00 1..36. ...01.02.35...00 5. 70. . .99..15.408.The details are as follows :´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan (1) (2) (3) (4) (5) (6) .17. .36...01. 71...13... ... 8....88 3.01..13 09.. ..01. .27 09...00 5. .00 1..12.00 42. . 83..00 7. 1. 1. 2..33 +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEɪÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS ®ÉVɺ´É Revenue {ÉÚÆVÉÉÒ Capital VÉÉä½ Total ..98...01..00. ....00 ... 47. . . .95 .00 15.44 74.99..21 09.86..11 Revenue Section Secretariat-General Services(Major Head) Secretariat(Minor Head) Department of Economic Affairs Establishment Salaries Wages Over Time Allowance Medical Treatment Domestic Traval Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Rents.00 93.68. .. .00 . 10.01.01.00 1.00 1.11 09....00 Budget Estimate 2013-2014 ÉÊ´É´É®hÉ (7) ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãɪÉ-ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEɪÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ..00 . 70.274.10 14... ...00 55 .10.13 43 43.. ..50 .... 2. .01 09... 2..78.. 7... . 49.. ....19 . .00 .. . ...01.. .00 4.74..80...65.01. . ....14 09. .+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.. 10. .01..89.40..40 4.00 ..00 10. .. .. ..090 09 09.01.40 15....01. 45.10.. .... . 55.22 37...22.... .00 3.12 09. ....35. .01..00 .31 55..00 .50 5.34 45 .28 09.. ...90 .01.20 09. Rates and Taxes Publications Other Administrative Expenses Supplies and Materials Advertising and Publicity Minor Works (Maintenance) Professional Services Grants in aid-General Other Charges Machinery and Equipment Information Technology Other Charges Office Expenses Total.00 10.97.01..86....02 09...42.01 43.. .80.. .. 58.01.. .. .20. .40 1.88.00 42. .00 .52 09.00 ..03.. ... àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® |ÉBÉEɶÉxÉ +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ {ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ (+ÉxÉÖ®FÉhÉ) BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ɺBÉE® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ VÉÉä½ ...50...30.75 28. ..09..31 09...00 5.01. . 72.15. ..01 43. ..38...00 5.00 55 . 2...30........01.22.00 5....00 85.00 5... .. ... ..+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEɪÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ VÉÉÒ-20 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉ nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ Description (8) (9) 2052 00..00 1. 58... .06 09..18 3....17..01 09.45..

. ..00 50.103 Secretariat-General Services(Major Head) (Contd..00 81.00 10. . . . . .26. ...60.. .. ..73 72.. .03.. . . . 2.. ..00 .60..00 98.. .39 1.....80.....50 1. 90..01..... . 10..00 (cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2013-2014 ÉÊ´É´É®hÉ (7) ºÉÉÊSÉ´ÉÉãɪÉ-ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ.. . 1.01 45.00 1. . 6.....50 15. .01.... .16 45....20 45..... 94 .00 9..+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEɪÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ NO. ..... .00 70... 20.......00 9. ....00 .23..50 43. .. .... . ..00 4..03. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ VÉÉä½ . .00 2. ..00 1..... ... . ...00 3.....00 40... .. ....99. ..65.01. .. . ..01.. ..28 43.14 45. 98. .01.30. 10. .00 ..00 50.00 1.. ..... .. .28 45.01... .12 45. ....) Foreign Travel Expenses Office Expenses Rents..00 1. .00 . .27 45.00 40...... 1..00 1.00 4. 20.40.00 5...àÉÖpÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ VÉÉä½ -ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ2052Þ +ÉxªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) +Éã{É ¤ÉSÉiÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) Description (8) (9) 2052 43..... ...33.83.. .69 18.50 45.. . ...01. ..57 . .. .26 45.01......00 1.....90......00 1.. .... ... ..... .04... . ... ..26.20 1..30.VÉÉÒ-20 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉÖpÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ..... .33 DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS 28 ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan (1) (2) (3) (4) (5) (6) . .. ... .01.55 88. .. . 1. 1.00 . .99 45. ...... ...00 1.00. . .08 75. .00 5 1... .11 45. .. . .. . ...01. . .. ... ...00 .01. 50.. ... .. .G-20 Secretariat Directorate of Currency Establishment Salaries Wages Over Time Allowance Medical Treatment Domestic Traval Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Rents. .90..99 43. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® |ÉBÉEɶÉxÉ +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ (+ÉxÉÖ®FÉhÉ) BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ VÉÉä½ . ..40..50 ..13 45....02 75..00 20.... ..50 ... 4.....00 1..30 35..00 13..06 45.......23.. 30.00 2.....01. .00 22.00 . ..00 .. 3...00 5.. ..31 ...99 . . ... . .. . .00 5 1. .01.00 1.13 43... .00 15.14 43....00 .00 15. ..01..02 ...20 43. .80. .. . . . Rates and Taxes Publications Other Administrative Expenses Advertising and Publicity Minor Works (Maintenance) Professional Services Other Charges Information Technology Other Charges Office Expenses Total-Directorate of Currency Total-Secretariat Total-Major Head “2052” Other Fiscal Services (Major Head) Promotion of Small Savings (Minor Head) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) (11) (12) . . ......10.00 1. . . ...00 ...00 ...00 25.00 98. ...99. . .01. ......00 1. ..89.01 45..00 88.99.. 5... .12 43. ...50 45. 98.. ... ... .. ......40.. 10. .01....01....00 10.. ... 20....99..01. . . .... . Rates and Taxes Other Administrative Expenses Professional Services Information Technology Other Charges Office Expenses Total..10.02 45... 14 .....00 . ... ..50 .00.13 2047 00...13 45 45..00 .26. ....00 5.... ...00 1.25 81.03 45...... 69...01.. . ..60......... . . . .. . ..26. ..

) National Savings Institute Establishment Salaries Wages Over Time Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Rents... . .85.13 00.50 4.20.. .39..... .. . ...20 01. .. . .00 50 54...00 1...50.01.93 . ..00 12.93.00 35..00 2..06 01. ... ... .00 5.50 01.. .00 . .50 .81 .00 13...93.. .00 23.. .+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå...85 ....00 45 44.. .. .39.85 .01.01...90 1... .00 4..00 40 ...00 .... ......00 35.. 1.01....00 4.. ...70 90 12. .00 1.. ....01.28 4. ...00 65 1.... 13.00 10..01 01...11 01... ..26 01..50..85 . . ...00 6.00 2... 12.00 14...... 12.. .50 . 1. . .40.00 40..85 13. 12......33 41.... .. .. . .16 01..90 1. 10..02 01. . 6..01.50 .45 04 Other Fiscal Services (Major Head) (Contd. .. .. ... . ... .00.. 13..27 01. ..40.00 23...01.. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013 (cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan (1) (2) (3) (4) (5) (6) 6.00 .51 01.00 4. Rates and Taxes Publications Other Administrative Expenses Advertising and Publicity Minor Works (Maintenance) Professional Services Grants-in-aid-General Other Charges Motor Vehicles Information Technology Other Charges Office Expenses Total-National Savings Institute Charged Voted Total-Small Savings Charged Voted Additional Emoluments (Compulsory Head ) Act.00 40 . . 1974 (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ VÉàÉÉ JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ ®ÉÉʶɪÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉÉ VÉàÉÉ ãÉäJÉä àÉå VÉàÉÉ®ÉÉʶɪÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ Description (8) (9) 2047 01 01.. .... . 12... 12.01.57.00 40...40.00 .50 12. 6.00 35. 12.01.. . ... 15. 6. 12. 13.39. ..60. ....00 10.85 13. ... . . .... 32 . .. ..85 .. .... 6..39.....70..57.00 10......14 01.85 ... . . .. . .01. .....70. . 12.81 .... +ÉxªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¤ÉSÉiÉ ºÉƺlÉÉxÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ.®ÉK]ÅÉÒªÉ ¤ÉSÉiÉ ºÉƺlÉÉxÉ £ÉÉÉÊ®iÉà º´ÉÉÒBÉEßiÉ VÉÉä½-+Éã{É ¤ÉSÉiÉå £ÉÉÉÊ®iÉà º´ÉÉÒBÉEßiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉÊ®ãÉÉΤvɪÉÉÆ (+ÉÉÊxÉ´ÉɪÉÇ VÉàÉÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ...01.99 01... 12..85 .. 13.85 ..40.85 .01. .... ..39. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® |ÉBÉEɶÉxÉ +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ (+ÉxÉÖ®FÉhÉ) BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ VÉÉä½ .80 14..04 47 5.76 14...28 01... ...40 .39.........85 12.. . ...00 40 .00 55 54.50.... .01.39.00 .31 01. ..60. . .00 26..00 10. ...85 .01. . 29 ....56 ...... . ÉÊ´É´É®hÉ (7) .00 10. 13..15 30.60..99....... 12. .. ... .00 2..99.60. .85 ..39... .13 01.. 12..00 10. 13.00 55 54..97 2.. . 10. .00 .. 12.1974 (Minor Head) Interest on Deposits in the Additional Wages Deposit Account Interest Interest on Deposits in the Additional Dearness Allowance Deposit Account +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) (11) (12) .. ....81 13. .00 2.....07... .00 1...01.93.. ..00 4.. .....50...01..03 01.01 01.12 01.... .... ..30 90 10.00 12. . .. 13. .50 01..00 ..00 13...00 40.00 30.. .. .81 .104 03 03.93. .

.00 ...04 05. 5 5 .... 1........ . 50 50 . .01 05.... 1.. 10 .. ....00 ..45 04..........05 05.. .. .. . 70 ... . .. ..02...... 5 . 10 10 .... .......04. ... ... . +ÉxªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ ®ÉÊciÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉäE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ªÉÉVÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉäE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ªÉÉVÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ªÉÉVÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® MÉ论ɮBÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ªÉÉVÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ªÉÉVÉ VÉÉä½-+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉÉ VÉàÉÉ ãÉäJÉä àÉå VÉàÉÉ®ÉÉʶɪÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉÉ VÉàÉÉ ãÉäJÉÉ (xɪÉÉ) àÉå VÉàÉÉ®ÉÉʶɪÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ ®ÉÊciÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉäE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ªÉÉVÉ ®É®VªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ªÉÉVÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ªÉÉVÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä UÉä½MÉ® MÉ论ɮBÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ªÉÉVÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉäE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ªÉÉVÉ Description (8) (9) 2047 04. . . 5 . ..) Central Government employees and employees of Union Territories without Legislature Interest Employees of Union Territories with Legislature Interest State Government Employees Interest Non-Government Employees other than local Authority Employees Interest Local Authority Employees Interest Total.03 04.03... .. .....03... . .. . 5 5 ...45 05... . 70 70 ...Interest on deposits in the Additional Dearness Allowance Deposit Account Interest on Deposits in the Additional Dearness Allowance Deposit Account (New) Central Government Employees and Employees of Union Territories without Legislature Interest State Government Employees Interest Local Authority Employees Interest Non-Government Employees other than Local Authority Employees Interest Employees of Union Territories with Legislature Interest +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) (11) (12) ... . .. 5 .... . .. ..... . .. 5 ..45 04.33 DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS 30 ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013 (cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan (1) (2) (3) (4) (5) (6) ÉÊ´É´É®hÉ (7) . 20 20 . .01. . 20 .00 1..45 04. .04.45 05.... .01 04. .45 05....05 04..... 5 5 ........ .02... .45 05. ...03 05..05. .45 05 05..02 05.45 Other Fiscal Services (Major Head) (Contd.. 20 20 .04 04.. .45 04.... 5 5 ..+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEɪÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ NO.02 04. .. ...01.. ... 20 .05. 50 ..... ... 10 ..... 10 10 .

14.. ..798 01 01.. .. 1. ...01. 1.00 . 3. .80 17. .01.. .08. .800 01 01.. ..68..15 .59 .... .68.. Delhi Contribution Contribution to International Saving Bank Institutions Contribution Total .....01.50 ....35 20..58 46. 13. ÉÊ´É´É®hÉ (7) ..00 12....... 1.. .00 65. 3..00 5.....01 16. ...49 14..64.. 1974 International Cooperation Rental Cost of IMF Res. .00 36.. 16. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013 (cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan (1) (2) (3) (4) (5) (6) ..00 .. .00 5... 6.89 .00...00 58..00 13.00 5.. 45...00 .01 .......20... 1974 +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäKÉ BÉäE +ÉÉ´ÉɺÉÉÒªÉ BÉEɪÉÉÇãɪÉ. ..00 . ...00 . 6..... .32 00...00 3...80 ... .Other Expenditure Total Major Head “2047” Charged Voted Other Administrative Services (Major Head) Special Commission of Enquiry (Minor Head) Financial Sector Legislative Reforms Commission (FSLRC) Establishment Salaries Wages Over Time Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) (11) (12) .51. .. .00 .45 2070 00.00.08. . 1. .. . . 12. . ...00 13.. .01... ..... .. .. ....00 ..01 16... 13. . . 2..00 .. 13..00 13. .40. . .00 5 5 1.68. 2...00 1... ... 1.00 1. 1974 àÉå VÉàÉÉ®ÉÉʶɪÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ ¤ªÉÉVÉ VÉÉä½-+ÉxªÉ BªÉªÉ VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ2047Þ £ÉÉÉÊ®iÉà º´ÉÉÒBÉEßiÉ +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ÉʴɶÉäKÉ VÉÉÆSÉ +ÉɪÉÉäMÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉvÉɪÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® +ÉɪÉÉäMÉ (A{ÉEAºÉAãÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ) ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ Description (8) (9) 2047 00. ...12 Other Fiscal Services (Major Head) (Contd...00..) Total-Interest on Deposits in the Additional Dearness Allowance Deposit Account (New) Total....11 16..... 31 3. 5..09 19.. ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉƶÉnÉxÉ +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ¤ÉSÉiÉ ¤ÉéBÉE ºÉƺlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉƶÉnÉxÉ +ÉƶÉnÉxÉ VÉÉä½-+ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉxªÉ BªÉªÉ +ÉÉÊxÉ´ÉɪÉÇ VÉàÉÉ (+ÉɪÉBÉE® nÉiÉÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ...35 20. 17. .00 3..... ..00 .35 20. Office.00 10 10 1. ..50 +ÉxªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) VÉÉä½-+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉÉ VÉàÉÉ ãÉäJÉÉ (xɪÉÉ) àÉå VÉàÉÉ®ÉÉʶɪÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ VÉÉä½-+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉÊ®ãÉÉΤvɪÉÉÆ (+ÉÉÊxÉ´ÉɪÉÇ VÉàÉÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ.. .00 40. .89 1....18 .32 02 02. ..... .00 . ... .60. 17.20..+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå....International Cooperation Other Expenditure Interest on Deposits under Compulsory Deposit (Income-Tax Payers) Scheme 1974 Interest Total.00 5.. ..Additional Emoluments (Compulsory Deposits) Act..00 . 1..80 .00 .. .64...00 1. ... .50 .00 . ...00 18. ..02 16..105 16 16....15 2..... 2... 5.68.. 35....15 ..49 1.00 .01.... . .55 . . .03 16...01. ..06 16.

... . ...99.. ..... .00 15.17 .. . .02 .95 15.01 23.00 ... ..00 68.. 1.. . .....50. .. 21. .14 16.00 40.00 ..27 20. ...00 ..10. .. ....10.80 48..02 Other Administrative Services (Major Head) (Contd.01. 21... ..... ..60. . .60...00 ..13 16.. ...21..90 ....01....60.90. .... .. ... .01... ...25 10 (cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2013-2014 ÉÊ´É´É®hÉ (7) +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ.40.. .00 60.00 10 ...50 16.28 16.....90 ..15 ..90.. .00 1.... ... . .32 14.. 4. ..00 2... .85... . .01...00 1...04 .00 1. ..50.. . 55.... . 85... .34. ...06 20....99..99 20.50.01. 12.00 10 1.... . .. ..01. 1....60. . ..99 16.... ..00 3..... .00 10 ... 67. . .90 .50. . 12..25 10 . . . ..75.. . . .... .12 20.33... 5... ..01.17 .. ..33 DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS 32 ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan (1) (2) (3) (4) (5) (6) .01.. ....00 20.. .02 20.....50 16.67 ..01..35...00..00 1..Financial Sector Legislative Reforms Commission (FSLRC) Fourteenth Finance Commission Establishment Salaries Wages Over Time Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Rent.... 1.00 25 1. Rates and Taxes Other Administrative Expenses Advertising and Publicity Minor Works (Maintenance) Professional Services Other Charges Information Technology Other Charges Office Expenses Total .. ... . .. ... .00 22 4 80 9.....01... . 1. .. ...00 10 10 1. .01.14 20. ... .60 .13 20 20.. .... ..) Office Expenses Rent..00 1.20 20.01.. . .. ....01..90 3.... .. 1..00 . 1.01.. Rates and Taxes Other Administrative Expenses Minor Works (Maintenance) Professional Services Information Technology Other Charges Office Expenses Total-Fourteenth Finance Commission Total-Special Commission of Enquiry Other Expenditure (Minor Head) Security Appellate Tribunal Establishment Salaries Wages +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) (11) (12) .....73 .. .. ..01.95 15... .. .90 3...... 13. .35...00 20...01 23.00 25 1.... 4.01. ...01..00 68..00 7.00 5.00 8.00 15. 5. 90 .00 ..01.. ..99.01.. . 5... . ...00 70. . ..90. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ (+ÉxÉÖ®FÉhÉ) BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ VÉÉä½ ¤ÉÉ®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉɪÉÉäMÉ VÉÉä½ ÉʴɶÉäKÉ VÉÉÆSÉ +ÉɪÉÉäMÉ +ÉxªÉ ´ªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉÖ®FÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉxªÉɪÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ Description (8) (9) 2070 16.11 20..00 17.00. 2.....99. 1. 4.01 20..13 20..20 16.00 4...13 00.01 20. . .00 .28 20....... . . . .19.00 ...80 10 10 1... .50 2. 3... .00 .23..00 . . . ... 1...50 20.....800 23 23.. ..00 .. ... . .36 . . .27 16.90 15..80 48.13 11..00 1. . ..37. .00 3... ..00 7.. ... . .00 ... ....+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEɪÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ NO..... ... .. .00 10 .01... àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ (+ÉxÉÖ®FÉhÉ) BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ VÉÉä½-ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉvÉɪÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® +ÉɪÉÉäMÉ SÉÉènc´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉɪÉÉäMÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ..21...........90 15...23.03 20....40.. ......00 .. ... . .. 30. ... 4.25.. 1.26 16.. . 6.. ...00 40. 40.. 50..

.... .. .. . . .99.78..00 1... 50 50 .00 ... 4... 4.. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS (cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees) ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan (1) (2) (3) (4) (5) (6) 18 92 7. 50 7. .03 23..00 2. 300....01...00. . 50 50 ... ......... .. .. 5.. . 4....01.. .. ...10 .83 29. .. 50 . 50 ..57.10 20.00 25....27 23.. . ...00 33.. 50 5..14..... ...) Over Time Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Rents... 50 . . .11 23. 25 1.38 8. .. .00..35. 25 1.. 4... ..00 4.27 .00 25 50 ..00 25 50 50 7.00......99.. ..00 8.00 .....00.. .800 06 06..06 23....+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.14 23...00..10 20...00 27.. . 25 1.23..00 .78.....59 .14. 3..01. . 300.. ..01...... 1 .77.. . ..00 1..01..00 4.. . . 50 5. 33 . . .10 . 4..50 23....797 01 01. Rates and Taxes Publications Other Administrative Expenses Advertising & Publicity Minor Works (Maintenance) Professional Services Other Charges Information Technology Other Charges Office Expenses Total-Security Appellate Tribunal Research & Development for Currency (Sub Head) Other Charges Total-Other Expenditure Total-Major Head “2070” Miscellaneous General Services (Major Head) Transfer to Reserve Fund (Minor Head) Guarantee Redemption Fund Inter-account transfer Other Expenditure (Minor Head) Interest payments on Central Securities in time barred cases Interest Payments in connection with unclaimed Securities credited to Govt. 50 ABÉE àÉÖ¶iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ Description (8) (9) 2070 23. .. ..00 28....28 23. .. .00 . .. ..27 16.35.....50 ...00.00 2.00 . Accounts Lumpsum Provision +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) (11) (12) ..13 37 37. .00 . .. 1....57.42 Other Administrative Services(Major Head) (Contd.00 33.. ..01. .01.. .66 7.04.50 10.00.26 23....45 07 07.00 30.. ..00 32. ......50 23... . ...01.. 3.01.66 .. . 14 37 15 ... .. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® |ÉBÉEɶÉxÉ +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ (+ÉxÉÖ®FÉhÉ) BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ VÉÉä½ ºÉÖ®FÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉɪÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÖpÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉxªÉ |É£ÉÉ® VÉÉä½-+ÉxªÉ BªÉªÉ VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ2070Þ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) MÉÉ®Æ]ÉÒ àÉÉäSÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉxiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉxªÉ BªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) BÉEÉãɤÉÉÉÊvÉiÉ BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉnɪÉÉÊMɪÉÉÆ ¤ªÉÉVÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉÉå àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉnÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ..00 25 50 .. .50 10. ...15.. 25 1.01..30. ...34 .29 1..00 . 5. . Budget Estimate 2013-2014 ÉÊ´É´É®hÉ (7) ...00 1.13 23.. . ... ....83 .12 23.44.15 1.00 25 50 . 300..00 ...47.00 12.00 +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) (VÉÉ®ÉÒ) ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ...00 .50 2075 00. ..01..... 4.23. 43 .00 300.....92 3.16 23.. ...63 00.05...99 23.. .00 8.78..00 1. 300. . .00 . .... .78.....00 25.20 23. .00..00 4..01.00...70.. 3.00 .00 .00 . 5.

..... ..55... .. Transfer to Reserve Fund/Deposits Accounts (Minor Head) National Social Security Fund for Unorganised Sector Workers (Sub-Head) Inter-account transfer (Object Head) 609..50 797 02 02.500.00..55.....00 .00 5..00 1..00 Total-Major Head “2235” 609...01. .00.00 1. Description (8) ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) (VÉÉ®ÉÒ) VÉÉä½..01. 50....63 2416 00...00 300.00 ...000...00 . 300.00 500...00.00 Total-Major Head “2810” 1. 5.00 ... Total-Major Head “2416” ...00 (6) . .00 ..00 .00..01. 5.00.32 2810 00. ..00.066. 39.00 .00..00 ÉÊ´É´É®hÉ .... .00.01..... Total Major Head “2075” ...00 609.01 .01..46...46...00 Agricultural Financial Institutions (Major Head) International Cooperation (Minor Head) Contribution to International Fund for Agricultural Development (IFAD) Contribution .00 .... ..797 01 01.00 55.00 55.00 ...00 1.00.00. 55.00 5. Additional Complementary contribution to IFAD Contribution .066.. ....60..00..650. 1..01. .500.. 1. .00. 300.00 1...00 300.00 ..) Total-Other Expenditure .00 ...00.00 1. Social Security and Welfare (Major Head) Other Social Security and Welfare Programmes (Sub-Major Head) Protected Savings Scheme (Minor Head) Savings Scheme Other charges . 1..500. 300..33 DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS 34 (cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees) ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan (1) .. 1.00 .... .500..00 . . ..00.+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEɪÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ NO....00..00 .00.01.00 609.. 300..00.000.. ..00 .+ÉxªÉ BªÉªÉ VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ2075Þ £ÉÉÉÊ®iÉà º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ (={É-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) |ÉÉÊiÉ®ÉÊFÉiÉ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ VÉàÉÉ JÉÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ɺÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉBÉE BÉEÉàÉMÉÉ® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉxiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ (´ÉºiÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ2235Þ BÉßEKÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉƺlÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉƶÉnÉxÉ +ÉƶÉnÉxÉ +ÉÉ<ÇA{ÉEAbÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉƶÉnÉxÉ +ÉƶÉnÉxÉ VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ2416Þ xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ®ÉK]ÅÉÒªÉ º´ÉSU >óVÉÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉxiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ (´ÉºiÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ2810Þ (9) 2075 2235 60 103 01 01. 120.650.00. 54..00.00 ..00 120..00..00....00.00 10...01 .00.798 01 01. .00 (7) 1.00... . .00 .00 (5) 1.00.00 1. (4) .00 5. ..00 300....00 (2) (3) 1 300.00 300..01..00.32 02 02.. 55.00 .. . 1. ..76.. Charged .650. 39.. .00.00 . .76. 500.00.650...55. 10. New and Renewable Energy (Major Head) Transfer to Reserve Fund (Minor Head) Transfer to National Clean Energy Fund (Sub Head) Inter-account transfer (Object Head) 1.00 (11) (12) 1. . 300.00 . 54. Voted .63 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) Miscellaneous General Services(Major Head)(Contd.00. 50.

..105 International Monetary Fund (Minor Head) 01 Assessment Charges payable to International Monetary Fund in regard to Administration of Special Drawing Rights Account...90..00 ÉÊ´É´É®hÉ (7) .53 797 03 02 03.00....36 42.00 1.00 1.00 39.00 Total-Railway Safety Work 1.059.00 2.00 .00 Total-Major Head “3054” 2.746.00. 39.23...00 .89.00 ..00 . . 1. 637.00 ..00..45.059.00.00..87 .102..00 . .00 .. .. 1.00 Transfer to Reserve Fund (Minor Head) Transfer to Central Road Fund (Sub Head) Railway Safety Work (Detailed Head) Inter-Account Transfer (Object Head) 1.00.406..00 ºÉ½BÉEå +ÉÉè® {ÉÖãÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉÉàÉÉxªÉ (={É àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ®äãÉ´Éä ºÉÖ®FÉÉ BÉEɪÉÇ(ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ®äãÉ´Éä ºÉÖ®FÉÉ BÉEɪÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉVÉ] ºÉcɪÉiÉÉ (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) àÉÖJªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ (´ÉºiÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ®äãÉ´Éä ºÉÖ®FÉÉ BÉEɪÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] ºÉcɪÉiÉÉ (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) àÉÖJªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ (´ÉºiÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) VÉÉä½-®äãÉ´Éä ºÉÖ®FÉÉ BÉEɪÉÇ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) BÉäExpÉÒªÉ ºÉ½BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) ®äãÉ´Éä ºÉÖ®FÉÉ BÉEɪÉÇ (¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÆiÉ®-ãÉäJÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ (´ÉºiÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ3054Þ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉxªÉ (={É-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ®ÉciÉ BÉEä °ô{É àÉå ®äãÉ´Éä BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcɪÉiÉÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ®äãÉ´Éä BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcɪÉiÉÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ®äãÉ´Éä BÉEÉä cÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcɪÉiÉÉ VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ3075Þ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäKÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ÉʴɶÉäKÉ +ÉÉc®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ãÉäJÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉä |ÉnkÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ |É£ÉÉ® +ÉxªÉ |É£ÉÉ® +É{ÉEMÉÉÉÊxɺiÉÉxÉ {ÉÖxɺÉÈ®SÉxÉÉ xªÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) Description (8) (9) 3054 80 107 01 01.. ...12. . 660.00 .... 2.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå... 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS (cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees) ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan (1) (2) (3) (4) (5) (6) .00 . 3.45.. . 652.00 2.102.00 35 38..603.90.102....45..102.00.36.33 02 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) (11) (12) Roads and Bridges (Major Head) General (Sub Major Head) Railway Safety Work (Minor Head) Additional Budget Support for Railway Safety Work (Sub Head) Major Works (Object Head) .90.. 1.102.02.45. 3.746.00 Other Transport Services (Major Head) Others (Sub Major Head) Subsidy to Railways towards dividend relief (Minor Head) Payment to Railway Subsidies ...00 Reimbursement of losses to Railways on operating strategic Railway lines 02. 1..00 660.106 Afghanistan Reconstruction Trust Fund (Minor Head) ... 38..119.00 .00..53 02 02.45.406.003.00 .00 .45.56.50 Other Charges 00.00 1.56..89.63 3075 60 101 01 01.204.00.384. 3.102. ..204.45.45.102..Major Head “3075” 3466 International Financial Institutions (Major Head) 00.00.021...... Budget Support for Railway Safety Work (Sub head) Major Works (object head) 1....00.. 600.... . 2.00 ...... 3. .102.034.00 . . 2.. . 1. .45. 1. 2.87 .102..00 3.059. 1..204..00. 1.45.. .90.36....204.00.102.102.00 . 1.00.45..45. 2.. ..00 2..00 ..00 .102...00 .686..33 Subsidies Total .00 2..00 .... ..23. 01..56. .

) Payment of Contribution Contribution World Bank (Minor Head) Project under PPA (Sub Head) Payment to Partner Agencies (Detailed Head) Other Charges (object head) Payment to Consultant(Detailed Head) Professional Services (Object Head) Payment of Organising Seminar/ Workshop (Detailed Head) Other Administrative Expenses (objective Head) Payment of Goods (Detailed Head) Supplies and Material (Object head) Payment for Travel (Detailed Head) Domestic Travel Expenses (Object Head) Foreign Travel Expenses (Object Head) Miscellaneous (Detailed Head) Other Charges (Object Head) Total-Project under PPA Contribution to South-South Experience Exchange Trust Fund (SEETF) (Sub head) Contribution Institutional Development Fund Grant (Sub head) Other Charges (Object Head) Cultural Heritage Sustainable Tourism Trust Fund (CHSTTF) Contribution Total-World Bank Total . .. ...82 . ... . ....78. . 1.. ...06... .. .00..00.00 ....32 VÉÉä½ Éʴɶ´É ¤ÉéBÉE . 2........ ... ... ..78 ....12.73. . 1.. ..... . ... .... ...Major Head “3466” Other General Economic Services (Major Head) Irrevocable Loan Written Off (Minor Head) Write off of Loan outstanding against the line of credit extended in 1995 to Government ofTurkmenistan (11) (12) . 2. .72.. . ... . ........+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEɪÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ NO..... ......33 DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS 36 (cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees) ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan (1) (2) (3) (4) (5) (6) ÉÊ´É´É®hÉ (7) .. .. . ... . . .. .. ... ..... . . ...05. 5... ...28 ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/BÉEɪÉǶÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉɪÉÉäVÉxÉ BÉäE 03 ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ (¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ (´ÉºiÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 01..... 1... ... ..00 43. .. 2. . .......00 .. . . . ... ..00 ..... . ........... .21 ªÉÉjÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ (¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) 05 nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ (´ÉºiÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 01...792 iÉÖ®BÉEàÉäÉÊxɺiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 1995 àÉå 04 |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ jÉ@hÉ ºÉcɪÉiÉÉ àÉå näªÉ ¤ÉBÉEɪÉÉ jÉ@hÉ BÉEÉä ¤É^ä JÉÉiÉä bÉãÉxÉÉ (9) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) International Financial Institutions (Major Head) (Contd. . . .. ... .. .... 1.01. ....05....68 . . . . .. .. ....... .78...04. .73.. .......... . 38.32 Éʴɶ´É ¤ÉéBÉE (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 00.16..00 3... . ... ...73. .. ... .... .50 VÉÉä½-{ÉÉÒ{ÉÉÒA BÉäE iÉciÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉ=lÉ-ºÉÉ=lÉ ABÉDºÉ{ÉÉÒÉÊ®ªÉxºÉ ABÉDºÉSÉåVÉ 03 ]ź] {ÉÆEb àÉå +ÉƶÉnÉxÉ (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉƶÉnÉxÉ 03.03..02... ....20 ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ (¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) 04 {ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ (´ÉºiÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 01. ..00 ..00.12.......... . .... .00 2.50 {É®ÉàɶÉÇnÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ (¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) 02 BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ (´ÉºiÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 01..... .108 {ÉÉÒ{ÉÉÒA BÉäE iÉciÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) 02 £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ (¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) 01 +ÉxªÉ |É£ÉÉ® (´ÉºiÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 01.... . ...00..... ... 1. . ... .50 ºÉÉƺBÉßEÉÊiÉBÉE nÉªÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉcxÉÉÒªÉ 08 {ɪÉÇ]xÉ xªÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉƶÉnÉxÉ 08. ..32 ºÉƺlÉÉMÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 07 +ÉxªÉ |É£ÉÉ® (´ÉºiÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 07.46 2.12 ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ (¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) 06 +ÉxªÉ |É£ÉÉ® (´ÉºiÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 01.73.. ....00 .. . .46 .. .. . .. .. . VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ3466Þ +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE 3475 ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ¤É^ä JÉÉiÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É|ÉxªÉÉnäªÉ jÉ@hÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 00.. .....00 Description (8) +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ 3466 (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) +ÉƶÉnÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 01 +ÉƶÉnÉxÉ 01.11 ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ (´ÉºiÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 01. . ....00 3.. . ... .

+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå, 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS

(cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees)

´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ

Actuals 2011-2012

Budget Estimate 2012-2013

Revised Estimate 2012-2013

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ

Plan

Non-Plan

Plan

Non-Plan

Plan

Non-Plan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

37

(6)

Budget Estimate 2013-2014

ÉÊ´É´É®hÉ
(7)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

5,10,32

...

3,34,82

...

3,36,00

...

1,13,84

...

18,21

...

20,00

...

14,33,46

...

...

...

...

...

20,57,27

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

39,41

...

...

...

...

...

...

...

...

...

75,45

Description
(8)

+ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
(àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ)
¤É^ä JÉÉiÉä bÉãÉxÉÉ/cÉÉÊxɪÉÉÆ
iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxÉBÉDiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 1995 àÉå
|ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ jÉ@hÉ ºÉcɪÉiÉÉ BÉäE
ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ¤ÉBÉEɪÉÉ jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ/
nÉÆÉÊbBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉiªÉÉMÉ
¤É^ä JÉÉiÉä bÉãÉxÉÉ/cÉÉÊxɪÉÉÆ
ºÉä¶ÉäãºÉ MÉhÉiÉxjÉ BÉEÉä jÉ@hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉÉMÉ
¤É^ä JÉÉiÉä bÉãÉxÉÉ/cÉÉÊxɪÉÉÆ
ºÉä¶ÉäãºÉ MÉhÉiÉxjÉ BÉEÉä jÉ@hÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉÉMÉ
¤É^ä JÉÉiÉä bÉãÉxÉÉ/cÉÉÊxɪÉÉÆ
BÉEWÉÉJɺiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 1993 àÉå
|ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ jÉ@hÉ ºÉcɪÉiÉÉ àÉå näªÉ
¤ÉBÉEɪÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉÉMÉ (={É-¶ÉÉÒKÉÇ)
¤É^ä JÉÉiÉä bÉãÉxÉÉ/cÉÉÊxɪÉÉÆ
BÉEWÉÉJɺiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 1993 àÉå
|ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ jÉ@hÉ ºÉcɪÉiÉÉ BÉäE
ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ¤ÉBÉEɪÉÉ jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ/
nÉÆÉÊbBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉÉMÉ (={É-¶ÉÉÒKÉÇ)
¤É^ä JÉÉiÉä bÉãÉxÉÉ/cÉÉÊxɪÉÉÆ
=WɤÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 1994 àÉå
|ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ jÉ@hÉ ºÉcɪÉiÉÉ àÉå
näªÉ ¤ÉBÉEɪÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉÉMÉ (={É-¶ÉÉÒKÉÇ)
¤É^ä JÉÉiÉä bÉãÉxÉÉ/cÉÉÊxɪÉÉÆ
=WɤÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 1994 àÉå
|ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ jÉ@hÉ ºÉcɪÉiÉÉ BÉäE
ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ¤ÉBÉEɪÉÉ jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ/
nÉÆÉÊbBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉÉMÉ (={É-¶ÉÉÒKÉÇ)
¤É^ä JÉÉiÉä bÉãÉxÉÉ/cÉÉÊxɪÉÉÆ
ªÉàÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 1981 àÉå |ÉnkÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ jÉ@hÉ ºÉcɪÉiÉÉ àÉå näªÉ
¤ÉBÉEɪÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉÉMÉ
¤É^ä JÉÉiÉä bÉãÉxÉÉ/cÉÉÊxɪÉÉÆ
ªÉàÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 1981 àÉå |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
jÉ@hÉ ºÉcɪÉiÉÉ BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ¤ÉBÉEɪÉÉ jÉ@hÉÉå

(9)

3475
04.00.64
05

05.00.64
06
06.00.64
07
07.00.64
08

08.00.64
09

09.00.64
10

10.00.64
11

11.00.64
12

12.00.64
13

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ

VÉÉä½

Plan

Non-Plan

Total

(10)

Other General Economic Services
(Major Head) (Contd.)
Write Off/Losses
Waiver of Interest/penal Interest on
loans outstanding against the line of credit
extended in 1995 to the Government of
Turkmenistan
Write Off/Losses
Waiver of Loan to Republic of Seychelles
Write Off/Losses
Waiver of Interest on Loan to Republic
of Seychelles
Write Off/Losses
Waiving Off outstanding dues in respect line
of credit extended in 1993 to Government
of Kazakhstan (Sub-Head)
Write Off/Losses
Waiving Off interest/penal interest on loan
outstanding against the line of credit
extended in 1993 to the Government
of Kazakhstan (Sub-head)
Write Off/Losses
Waiving Off outstanding dues in respect
line of credit extended in 1994 to Government
of Uzbekistan (Sub-Head)
Write Off/Losses
Waiving Off interest/penal interest on loan
outstanding against the line of credit
extended in 1994 to the Government
of Uzbekistan (Sub-head)
Write Off/Losses
Waiver of outstanding debt in respect of
Line of Credit extended in 1981 to
Government of Yemen
Write Off/Losses
Waiver of interest/penal interest on loan
outstanding against the line of credit

(11)

(12)

...

...

...

...

...

...

...

1,32,00

1,32,00

...

20,00

20,00

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEɪÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ NO.33 DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

38

(cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees)

´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ

Actuals 2011-2012

Budget Estimate 2012-2013

Revised Estimate 2012-2013

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

Budget Estimate 2013-2014

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ

Plan

Non-Plan

Plan

Non-Plan

Plan

Non-Plan

(1)

...
...

(2)

(3)

...
41,54,30

(4)

...
...

(5)

...
3,53,03

(6)

...
...

ÉÊ´É´É®hÉ
(7)

1,31,55
5,63,00

...

1,00,00

...

1,00,02

...

1,00,00

...

8,33,14

...

8,60,00

...

9,50,00

...

10,00,00

...

10,00,00

...

10,00,00

...

...

...

13,00

...

...

...

...

...

...

...

...

...

26,50

...

50,00

...

32,00

...
...

31,50
19,91,14

...
...

32,00
20,55,02

...
...

41,00
21,23,00

...

6,30,65

...

8,10,00

...

7,29,00

...

93,39

...

1,15,00

...

1,25,00

Description
(8)

+ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
(àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ)
{É® ¤ªÉÉVÉ/nÉÆÉÊnBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉÉMÉ
¤É^ä JÉÉiÉä bÉãÉxÉÉ/cÉÉÊxɪÉÉÆ
VÉÉä½-¤É^ä JÉÉiÉä bÉãÉxÉÉ/cÉÉÊxɪÉÉÆ
+ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
(ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ)
AÉʶɪÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcɪÉiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉƶÉnÉxÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA
®ÉK]ÅàÉÆbãÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉƶÉnÉxÉ
+ÉƶÉnÉxÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉäE
ºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
+ÉƶÉnÉxÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEɺÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä +ÉƶÉnÉxÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉƤÉÆvÉ xÉä]´ÉBÉEÇ
+ÉƶÉnÉxÉ
A{ÉEA]ÉÒA{ÉE àÉå AäÉSÎ UBÉE +ÉƶÉnÉxÉ (={É ¶ÉÉÒKÉÇ)
+ÉƶÉnÉxÉ (´ÉºiÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ)
A{ÉEA]ÉÒA{ÉE àÉå ºÉnºªÉÉlÉÇ +ÉƶÉnÉxÉ (={É ¶ÉÉÒKÉÇ)
+ÉƶÉnÉxÉ (´ÉºiÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ)
vÉxÉ ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ
ºÉä ãɽxÉä ºÉƤÉÆvÉÉÒ ªÉÚ®äÉʶɪÉÉ<Ç ºÉàÉÚc
+ÉƶÉnÉxÉ
VÉÉä½-+ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
+ÉxªÉ BªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ)
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ |ÉÉʶÉFÉhÉ
+ÉxªÉ |É£ÉÉ®
+ÉÉ<Ç<ÇAºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉBÉEÉå iÉlÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå ´ÉäiÉxÉ
´ÉäiÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉɺÉ, ´ÉÉÉʶÉÆMÉ]xÉ BÉEÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºBÉEÆvÉ

(9)

3475

13.00.64
00.798
01
01.00.32
02
02.00.32
05
05.00.32
07

07.00.32
11
11.00.32
12
12.00.32
13
13.00.32
00.800
07
07.00.50
07.01
07.01.01
09

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ

VÉÉä½

Plan

Non-Plan

Total

(10)

Other General Economic Services
(Major Head) (Contd.)
extended in 1981 to Government of Yemen
Write Off/Losses
Total-Write Off/Losses
International Cooperation
(Minor Head)
Technical Assistance Scheme of the
Asian Development Bank
Contribution
Contribution to Common-Wealth
Fund for Technical Cooperation
Contribution
Technical Co-operation with
African Development Bank
Contribution
Contribution to Organisation for Economic
Cooperation & Development (OECD)
Network on Fiscal Relations
Contribution
Voluntary contribution to FATF (Sub head)
Contribution (object head)
Membership contribution to FATF(Sub head)
Contribution (object head)
Eurasian Group on combating money
laundering and Terrorism Financing (EAG)
Contribution
Total-International Co-operation
Other Expenditure (Minor Head)
Training of Indian Economic
Service Officers
Other Charges
Salaries in respect of IES Probationars
and Officers on Compulsary wait
Salaries
Economic Wing of the Embassy
of India, Washington

(11)

(12)

...
...

...
1,52,00

...
1,52,00

...

1,00,00

1,00,00

...

9,50,00

9,50,00

...

1,00

1,00

...

...

...

...

...

...

...

32,00

32,00

...
...

40,00
11,23,00

40,00
11,23,00

...

8,00,00

8,00,00

...

2,00,00

2,00,00

+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå, 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS

(cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees)

´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ

Actuals 2011-2012

Budget Estimate 2012-2013

Revised Estimate 2012-2013

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

Budget Estimate 2013-2014

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ

Plan

Non-Plan

Plan

Non-Plan

Plan

Non-Plan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3,38,91

...

4,00,00

...

3,60,00

...

2,99,71

...

2,72,40

...

3,40,00

...
...

2,31,20
15,93,86

...
...

3,82,55
19,79,95

...
...

3,15,00
18,69,00

22,89,99
...
...
22,89,99

...
...
...
...

1,86,03
...
1,36,97
3,23,00

...
...
...
...

ÉÊ´É´É®hÉ
(7)

...

...
...
...
...

39

26,86,42
...
1,35,58
28,22,00

...

...

...

3,00

...

2,00

...

...

...

50,00

...

...

...
...
...
...
...

139,47,55
178,31,40
239,76,84
...
239,76,84

...
...
...
...
...

225,00,00
248,55,95
272,64,00
...
272,64,00

...
...
...
...
...

290,00,00
336,93,00
363,79,00
...
363,79,00

Description
(8)

+ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ)
+ÉxªÉ |É£ÉÉ®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉɺÉ, ]ÉäÉÊBÉEªÉÉä
BÉEÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºBÉÆEvÉ
+ÉxªÉ |É£ÉÉ®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´É ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ ºBÉÆEvÉ ¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ
+ÉxªÉ |É£ÉÉ®
VÉÉä½-+ÉxªÉ ´ªÉªÉ
ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
+ÉxªÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ
ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ-ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉκiɪÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ-´ÉäiÉxÉ
VÉÉä½-ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ-ºÉÉàÉÉxªÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå ºÉƪÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å +ÉÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå àÉå BÉEɪÉÇ®iÉ MÉè®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ {É®
ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉɪÉÉiÉ ¶ÉÖãBÉE
+ÉxªÉ |É£ÉÉ®
+ÉÉÊxÉ´ÉɺÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉÆbÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
àÉÖpÉ cÉÉÊxɪÉÉÆ
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉɪÉÉiÉ ÉÊxɪÉÉÇiÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä
¤ªÉÉVÉ ºÉàÉÉÒBÉE®hÉ ºÉcɪÉiÉÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcɪÉiÉÉ
BÉÖEãÉ +ÉxªÉ BªÉªÉ
VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ3475Þ
£ÉÉÉÊ®iÉÃ
º´ÉÉÒBÉEßiÉ
+ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)
+ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ
(ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ)
BÉEÉäãÉà¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉÊFÉhÉ iÉlÉÉ
nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉʶɪÉÉ BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcɪÉiÉÉ

(9)

3475
09.00.50
25
25.00.50
89
89.00.50
10
10.04
10.04.31
10.04.35
10.04.36
11

11.00.50
43
43.00.44
73
73.00.33

3605
00.101
07

Other General Economic
Services (Major Head) (Contd.)
Other Charges
Economic Wing of the Embassy of
India, Tokyo
Other Charges
Economic and Commercial Wing of
Embassy of India, Beijing
Other Charges
Total - Other Expenditure
Grants-in-aid
Grants to other Institutions
Grants-in-Aid-General
Grants for Creation of Capital Assets
Grants-in-Aid- Salaries
Total -Grants-in-Aid-General
Customs and Imports Duties on
Personal effects of non-Indian
personnel in U.N. Agencies etc.
in India.
Other Charges
Exchange Loss under
NRI Bonds
Exchange Variation
Interest equalisation support to Exim
Bank of India
Subsidies
Total Other Expenditure
Total-Major Head”3475"
Charged
Voted
Technical and Economic Co-operation
with other countries (Major Head)
Cooperation with other
countries (Minor Head)
Technical aid to South and South
East Asia under the Colombo Plan

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ

VÉÉä½

Plan

Non-Plan

Total

(10)

(11)

(12)

...

4,30,00

4,30,00

...

3,52,50

3,52,50

...
...

3,16,00
20,98,50

3,16,00
20,98,50

...
...
...
...

84,00
1,00
1,50,50
2,35,50

84,00
1,00
1,50,50
2,35,50

...

3,00

3,00

...

...

...

...
...
...
...
...

416,50,00
439,87,00
452,62,00
...
452,62,00

416,50,00
439,87,00
452,62,00
...
452,62,00

+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEɪÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ NO.33 DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

40

(cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees)

´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ

Actuals 2011-2012

Budget Estimate 2012-2013

Revised Estimate 2012-2013

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

Budget Estimate 2013-2014

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ

Plan

Non-Plan

Plan

Non-Plan

Plan

Non-Plan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ÉÊ´É´É®hÉ
(7)

...

1,70,24

...

1,00,00

...

1,62,00

...
...

...
1,70,24

...
...

...
1,00,00

...
...

...
1,62,00

...

6,26

...

6,00

...

6,00

...

...

...

1,00

...

...

...

1,76,50

...

1,07,00

...

1,68,00

...

20,65,50

...

22,00,00

...

24,17,00

...
...

54,50
21,20,00

...
...

55,00
22,55,00

...
...

55,00
24,72,00

...

11,74,50

...

11,00,00

...

12,54,00

...

7,41

...

8,38,00

...

16,00,00

...
3,685,58,00
...
3,685,58,00

34,78,41
3,400,18,69
...
3,400,18,69

...
4,704,90,00
...
4,704,90,00

43,00,00
4,376,45,00
...
4,376,45,00

...
3,824,90,00
...
3,824,90,00

54,94,00
3,912,04,00
...
3,912,04,00

Description
(8)

+ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) (VÉÉ®ÉÒ)
ÉʴɶÉäKÉYÉ +ÉÉè® |ÉÉʶÉFÉBÉE
+ÉƶÉnÉxÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ
+ÉƶÉnÉxÉ
VÉÉä½-BÉEÉäãÉà¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉÊFÉhÉ iÉlÉÉ
nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉʶɪÉÉ BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcɪÉiÉÉ
VÉÉÒ-24 BÉEÉ VÉxÉ-ºÉà{ÉBÉEÇ BÉEɪÉÉÇãɪÉ
+ÉƶÉnÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcɪÉiÉÉ
ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
VÉÉä½ - +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉƪÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ
BÉEÉä +ÉƶÉnÉxÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ)
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEɪÉÇ#ÉEàÉ
+ÉƶÉnÉxÉ
ºÉƪÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEɪÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
ÉÊxÉ´ÉɺÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ´ªÉªÉ
+ÉƶÉnÉxÉ
VÉÉä½-ºÉƪÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ
BÉEÉä +ÉƶÉnÉxÉ
Éʴɶ´É {ɪÉÉÇ´É®hÉ xªÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä
+ÉƶÉnÉxÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ)
Éʴɶ´É {ɪÉÉÇ´É®hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉƶÉnÉxÉ
+ÉƶÉnÉxÉ
+ÉxªÉ ´ªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ)
AbÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ (46´ÉÉÓ) ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉÉàÉ
¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
´ªÉªÉ (={É ¶ÉÉÒKÉÇ)
+ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ
(´ÉºiÉÖÖ ¶ÉÉÒKÉÇ)
VÉÉä½- àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ3605Þ
VÉÉä½-®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ
£ÉÉÉÊ®iÉÃ
º´ÉÉÒBÉEßiÉ

(9)

3605
07.01
07.01.32
07.02
07.02.32

08
08.02.32
30
30.00.31

00.102
01
01.00.32
02
02.00.32

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ

VÉÉä½

Plan

Non-Plan

Total

(10)

(11)

Technical and Economic Co-operation
with other countries (Major Head) (Contd.)
Experts and Trainers
Contribution
...
Materials and Supplies
Contribution
...
Total-Technical aid to South and South
...
East Asia under the Colombo Plan
Liason Office of G-24
Contribution
...
Development Assistance
Grants-in-aid-General
...
Total- Cooperation with other
countries
...
Contributions to United Nations
Development Programme (Minor Head)
Other Development Programme
Contribution
...
Expenses of Resident Representative of
United Nations Development Programme
Contribution
...
Total-Contribution to UNDP
...

Contribution to Global Environment
Trust Fund (Minor Head)
01
Contribution for Global
Environment Facility
01.00.32 Contribution
00.800 Other Expenditure (Minor Head)
06
Expenditure towards organising
[46th] Annual General Meeting
of ADB (Sub Head)
06.00.20 Other Administrative Expenses
(Object Head)
Total-Major Head “3605”
Total-Revenue Section
Charged
Voted

(12)

50,00

50,00

...
50,00

...
50,00

6,00

6,00

...

...

56,00

56,00

23,15,00

23,15,00

58,00
23,73,00

58,00
23,73,00

...

12,50,00

12,50,00

...
...
4,464,45,00
...
4,464,45,00

15,00,00
51,79,00
4,400,67,00
...
4,400,67,00

15,00,00
51,79,00
8,865,12,00
...
8,865,12,00

00.103

+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå, 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ

Actuals 2011-2012

Budget Estimate 2012-2013

Revised Estimate 2012-2013

(cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees)
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

Budget Estimate 2013-2014

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ

Plan

Non-Plan

Plan

Non-Plan

Plan

Non-Plan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

... 1,645,35,00

... 1,000,00,00

... 1,225,00,00

... 1,645,35,00

... 1,000,00,00

1,44,44
1,44,44
1,44,44

...
...
...

3,00,00
3,00,00
3,00,00

...
...
...

ÉÊ´É´É®hÉ
(7)

... 1,225,00,00

...
...
...

41

3,91,00
3,91,00
3,91,00

...

...

...

400,00,00

...

...

...

1,90,00

...

...

...

...

{ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ
BÉE®åºÉÉÒ, ÉʺÉBÉDBÉEÉå iÉlÉÉ fãÉÉ<Ç BÉEÉ
{ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®BªÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)
AºÉ{ÉÉÒAàɺÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ ºÉä
ÉʺÉBÉDBÉEÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ)
ÉʺÉBÉDBÉEä
+ÉxªÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ BªÉªÉ
(ÉʺÉBÉDBÉEÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn)
VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ4046Þ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)
+ÉxªÉ BªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ)
¤ÉVÉ] |ÉäºÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉã]ÉÒ BÉEãÉ®
´Éä¤É +ÉÉ{ÉEºÉä] àÉÖphÉ àɶÉÉÒxÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn
àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ɺBÉE®
VÉÉä½’-+ÉxªÉ BªÉªÉ
VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ4075Þ
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®
ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É (={É àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={ɵÉEàÉÉå
¤ÉéBÉEÉå <iªÉÉÉÊn àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ)
´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉƺlÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É
(={É-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ={É#ÉEàÉÉå àÉå
ÉÊxÉ´Éä¶É (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ)
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ àÉÖphÉ iÉlÉÉ àÉÖpÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊxÉMÉàÉ (={É ¶ÉÉÒKÉÇ)
ÉÊxÉ´Éä¶É
®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ
(AxÉAºÉbÉÒºÉÉÒ)(={É ¶ÉÉÒKÉÇ)
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ
ÉÊxÉ´Éä¶É
AxÉAºÉbÉÒºÉÉÒ BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉcɪÉiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
(¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ)

Description
(8)

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ

VÉÉä½

Plan

Non-Plan

Total

(9)

4046
00.208
01
01.00.60

4075
00.800
02
02.00.52

5465
01
190
02
190
09
09.00.54
24
24.01
24.01.54
24.02

Capital Section
Capital Outlay of Currency, Coinage
and Mint (Major Head)
Purchase of coins from SPMCIL
(Minor Head)
Coins
Other Capital Expenditure
(Purchase of Coins)
Total - Major Head “4046”
Capital Outlay on Miscellaneous
General Services (Major Head)
Other Expenditure (Minor Head)
Purchase of
Machines for Budget Press
Machinery and Equipments
Total-Other Expenditure
Total-Major Head “4075”
Investment in General Financial &
Trading Institutions (Major Head)
Investment in General Financial
Institutions (Sub Major Head)
Investment in Public Sector & Other
Undertakings, Banks, etc. (Minor Head)
Investments in Trading Institutions
(Sub-Major Head)
Investments in Public Sector & Other
Undertakings (Minor Head)
Security Printing and Minting Corpotation
of India Ltd.(SPMCIL) (Sub head)
Investments (object head)
National Skill Development Corporation
(NSDC) (Sub Head)
Government of India Equity
Investments
Technical Assistance Scheme of the
National Skill Development Corporation
(Detailed Head)

(10)

(11)

(12)

... 1,645,00,00 1,645,00,00
... 1,645,00,00 1,645,00,00

...
...
...

6,00,00
6,00,00
6,00,00

6,00,00
6,00,00
6,00,00

...

...

...

...

...

...

203 02 02.00 234.00 .11..24 . 102.00 245...00. . 113.00 205.00 ..31.. ..00 .45. .32 35 35.00 . .00.00 +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ {ÉÖxÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ (¤ªÉÉä®ä´ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) ÉÊxÉ´Éä¶É (¤ªÉÉä®ä´ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) SɪÉÉÊxÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ (¤ªÉÉä®ä´ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) ÉÊxÉ´Éä¶É VÉÉä½-+ÉÉ<ǤÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆPÉ (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆPÉ àÉå +ÉƶÉnÉxÉ (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) ÉÊxÉ´Éä¶É AÉʶɪÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) AÉʶɪÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ (|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉå àÉå) (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) ÉÊxÉ´Éä¶É AÉʶÉ.00 .. 500.58 206... 98.00.00.. 9.. 143.202 01 01.02 205.01 35..00 ..54 03 03..00 .11. 400.20..00. . 500.47. 90.54 5466 201 01 01 01.... .00.. .73. ..54 00....00...02.00 203.04.ªÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ (®ÉäBÉE½ àÉå) (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) ÉÊxÉ´Éä¶É VÉÉä½ AÉʶɪÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE 24.10 .00....20.. 501.. . 81..00 147.95.19...... 89.66 ... ..00 ...17.+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEɪÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ NO.00.. 147. 114.00 183. .00 113..00 89. +ÉƶÉnÉxÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxɪÉÆjÉhÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® <ÉÎBÉD´É]ÉÒ (¤ªÉÉä®ä´ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) 1. . ..00 ..00 VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ5465Þ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ {ÉÖxÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ...53 .... .00. .54 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) Investment in General Financial & Trading Institutions (Major Head) (Contd. 500.00.........73..55 .00 245..00..02.76..00 203.. 91.00 98.00..33 DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS 42 ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013 (cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan (1) (2) (3) (4) (5) (6) ÉÊ´É´É®hÉ (7) Description (8) (9) ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® 5465 ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) .28. 205. . .00 ÉÊxÉ´Éä¶É (´ÉºiÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 1.00 .... 123... .54 02 01.... ..... ..00..65.52.) Contribution National Financial Holdings Company Limited (NFHCL) (Sub Head) Government of India Equity (Detailed Head) Investment (Object Head) Total-Major Head “5465” Investment in International Financial Institutions (Major Head) Investments in the International Bank for Reconstruction & Development (IBRD) (Minor Head) Subscription to the International Bank for Reconstruction & Development (IBRD) (Sub Head) Payment for General Capital Increase (GCI) (Detailed Head) Investments (Object Head) Payment for Selective Capital Increase (SCI) (Detailed Head) Investment Total-IBRD International Development Association (Minor Head) Subscription to International Development Association (IDA) (Sub Head) Investments Investment in the Asian Development Bank (Minor Head) Subscription to Asian Development Bank (In Securities) (Sub head) Investment Subscription to Asian Development Bank (In Cash) (Sub Head) Investment Total-Asian Development Bank (ADB) (11) (12) . . . ......52.00 ..00 .54 00.....00.21....90.10 .. 114.20. 205..00 ..99..01.00. 91. 82..01. ..76..00 .00 500. . ..32 ... .47.00.52.00 .. 500.

.82.00 .000.000...00 1.00 .54 02 02.444.00.00 . 5....63 ..00 14.56.... . 22.20..85.54 06 06...000.00 . ÉÊ´É´É®hÉ (7) ...00 1. 50. ..... 42.45 .13.. 1.00 . ..00....21 .000. 6.. . 2.00 ... .78... 2.00. ..53...42.. 2.20.00...00 . 43 2. 22.11..00 ... .. ...54 02 02. 1....00 6.00.16.. 22. 1. 56.11..00. ..54 07 07.. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013 (cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. ..00.206 01 01.11.609.00...14..205 01 01. . .15.43.52 ...00 56..00.54 00...00 +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉƶÉnÉxÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖ-{ÉFÉÉÒªÉ jÉ@hÉ ®ÉciÉ {ÉcãÉ BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊxÉ´Éä¶É +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉnÉxÉ (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) ÉÊxÉ´Éä¶É +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäKÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ (|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉå àÉå)(={É ¶ÉÉÒKÉÇ) ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ (®ÉäBÉE½ àÉå)(={É ¶ÉÉÒKÉÇ) ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉä (£ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉä]É ´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA AºÉbÉÒ+ÉÉ® JÉ®ÉÒn) (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) ÉÊxÉ´Éä¶É VÉÉä½-+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäKÉ àÉÚãªÉ ®JÉ®JÉÉ´É nÉÉʪÉi´É (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE àÉå ºÉƺÉÉvÉxÉ näxÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉƶÉnÉxÉ (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉxªÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) Description (8) (9) 5466 00.00..00 .000.00..... 5.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.00 .00.54 00.00 ..00..35..... 14. 1..53.15.000.444.000.) African Development Fund (Minor Head) Payments to Multilateral Debt Relief Initiative of African Development Fund Investment Subscription to African Development Fund (Sub Head) Investment African Development Bank (Minor Head) Subscription to African Development Bank Investments International Monetary Fund (Minor Head) Subscription to International Monetary Fund (In Securities) (Sub head) Investment Subscription to International Monetary Fund (In Cash) (Sub Head) Investment Subscription to International Monetary Fund (SDR purchase against India’s quota increase) (Sub Head) Investment Total-International Monetary Fund (IMF) Maintenance of Value (MOV) obligation (Sub Head) Investment India’s contribution towards lending resources of IMF (Sub head) Other Capital Expenditure Investment in International Finance Corporation (Minor Head) (11) (12) .00 ..00 .00 1.00..00 ..005. ...00 .207 05 05. .00 .. .00 ..00 42. .54 04 04..60 00.00...38 ..00 2.00. 4..00.. .00.00 .. 2... 1. .21.000. 2..00 . .. .209 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) Investment in International Financial Institutions (Major Head) (Contd.....00 . .000....

.00. Total-Activities for Mainstreaming PPPs .142.477.00 70.00 4.274..00 ..83.30..00 1.00 1.00 20..005.53.00 7.574..00 1.985...00 7.98.00 4.63 .468.. 437.30..45....00.00 58.00.00... ...86.00..00 .67.00 62...408.00 .262.683.01 19..00.905..45.00 5. 437..00 56..89..10 8.05.00.00 +ÉÉÆBÉE½ÉvÉÉ® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ (¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) 27..00 56.58.56.55.00 .00 437...000.30.. .63 4.00 75.00 6.00 +ÉxªÉ |É£ÉÉ® 1.00. 4.00 1..00 75.00 .294..42 18 18.00 118.131...11...00.55.000..00 1.45.87...00 ..00...89...00.00 30.142.00. 70.. . .00 1.69..30.269..730.00...45..00 .00 +ÉxªÉ |É£ÉÉ® {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ÉʵÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É (¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) 90.55 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) Investment in International Financial Institutions (Major Head) (Contd. .50.00.00 1.00.00 16. 4..58.02... Other Activities for Promoting PPPs (Detailed Head) Other Charges . 7. .00 16. .00 62.00.00 Description (8) +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) SɪÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ ¤É¸iÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) ÉÊxÉ´Éä¶É (´ÉºiÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ5466Þ +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÆiÉ®-JÉÉiÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉxªÉ BªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcɪÉiÉÉ ABÉE àÉÖ¶iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® (9) 5466 01 01..00.60..50 {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉʵÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É (={É-¶ÉÉÒKÉÇ) 19 .. 437.. 300.. .00..00 (11) (12) 118. Activities for Mainstreaming PPPs (Sub-head) Payment of Database (Detailed Head) Other Charges .43 300. .574.58.77 (4) (5) . .00 (6) ÉÊ´É´É®hÉ (7) ..58.01..00 65.. Total-Major Head “5466” .00 66.800 12 12..262..60. .45.01.74 3. .505..142. Voted 5..00 India Infrastructure Project Development Fund (IIPDF) Other Charges . 3....00 .10 1. 300....63 00.33 DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS 44 ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013 (cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan (1) (2) (3) .17.269.694...55.55.797 01 01.50 7475 jÉ@hÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) . .00 16.56. . 5.694.43 .. 678.30.499.523.782.. 7...54 5475 00.00 .00 VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ5475Þ +ÉxªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 19...11..905.00 VÉÉä½-{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉä ºÉ®hÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEɪÉÇBÉEãÉÉ{É 5....00.00 1.. . . Total .00 1..56.00 30.43 .00.) Payment to International Finance Corporation towards Selective Captial Increase (SCI) (Sub Head) Investment (Object Head) .00 .00 1.. Total .899..50 19.43 .00 Grand Total 5. .67.63 ...00.00. .88...... 5..98..xx..Major Head “5475” 678. .. .01.10 .65.55. 437. .87..69. 30.00 . Other Expenditure (Minor Head) Assistance for Infrastructure Development-Viability Gap Funding Lumpsum Provision 678..00 .274. 7.+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEɪÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ NO. . 4.Major Head “7475” .58.899.58....... .00 7..00 .30.00 20. .985.63 =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ xÉ<Ç ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE BÉEÉä jÉ@hÉ jÉ@hÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ7475Þ VÉÉä½-{ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉÖEãÉ VÉÉä½ £ÉÉÉÊ®iÉà º´ÉÉÒBÉEßiÉ XX xx.00 13..55. 4.00 Charged ...00 Loans for other Economic Services (Major Head) Loans to IMF under New Arrangements to Borrow [NAB] Loans and Advances .. .69. 437.00 1..142.02 19.00 7.. Total-Capital Section 678..131..86..294. Capital Outlay on Other General Economic Services (Major Head) Transfer to Reserve Funds Transfer to Social & Infrastructure Development Capital Fund Inter-Account Transfer .45.

. ... . . -52..45. .00 -1. . .. . JÉÉiÉÉå àÉå ºÉàÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ +ÉxªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) PÉ]É<A-+ÉÉÊiÉ +ÉnɪÉÉÊMɪÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ PÉ]É<ªÉä ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ2047Þ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãɪÉ-ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) PÉ]É<A-+ÉÉÊiÉ +ÉnɪÉÉÊMɪÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ PÉ]É<ªÉä ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ2052Þ +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) PÉ]É<A-+ÉÉÊiÉ +ÉnɪÉÉÊMɪÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ PÉ]É<ªÉä ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ2070Þ ºÉ½BÉE iÉlÉÉ {ÉÖãÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉÉàÉÉxªÉ (={É-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ½BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÆiÉ®hÉ PÉ]É<ªÉä ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ3054Þ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉƺlÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÉÊiÉ ºÉÆnɪÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ PÉ]ÉAÆ ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ PÉ]ÉAÆ VÉÉä½ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ3466Þ +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ¤É^ä JÉÉiÉä bÉÉÊãÉA/cÉÉÊxɪÉÉÆ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxɺiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 1995 àÉå |ÉnkÉ jÉ@hÉ ºÉcɪÉiÉÉ BÉäE ºÉƤÉÆvÉ àÉå ¤ÉBÉEɪÉÉ näªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊàÉiªÉÉMÉ PÉ]É<ªÉä ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxɺiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 1995 àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ jÉ@hÉ ºÉcɪÉiÉÉ BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ¤ÉBÉEɪÉÉ jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ/nÉÆÉÊbBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉÉMÉ 2047 00.. .....10 .45..911 00. . .911 00. . . . ..102.. Total Major Head “3466” ..70 3054 80 903 00. -1.00...00.. Total Major Head “2070” ... .911 00.. ...... . .. .792 04 04.70 2070 00....059.. ... .. Total Major Head “2052” .......70 3466 00... .102..70 05 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) Details of Recoveries adjusted in Accounts in reduction of Expenditure Revenue Section Other Fiscal Service (Major Head) Deduct Recoveries of Overpayments Deduct Recoveries ..00 -1...... Total Major Head “2047” ..56. .+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå..70 2052 00.. Secretariat-General Services (Major Head) Deduct Recoveries of Overpayments Deduct Recoveries .. . ... ..45.45. ..56... ..... .00 -1..102. ..... .70 3475 00.00. . ..102. .00 . . ... ..10 -52......................... .. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013 (cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan (1) (2) (3) (4) (5) 45 (6) ÉÊ´É´É®hÉ (7) Description (8) (9) =xÉ ´ÉºÉÚÉãÊ ÉªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊVÉxcå BªÉªÉ àÉå ºÉä PÉ]ÉBÉE® .00 International Financial Institutions (Major Head) Deduct Recoveries of Overpayments Deduct Recoveries .45.. .102...... ..911 00. ...... ... . -46 -46 ..... . .... ..00 .. ..45.00 . ... ....00.00 ... .....00.. .. ....059.00 .102.. .. . Roads and Bridges (Major Head) General (Sub-Major Head) Transfer from Central Road Fund Deduct Recoveries -1... -1.. ..... . .45.. ... ..45.... .00 Total Major Head “3054” -1. -1.00.. Waiving of Interest/Penal Interest on Loans outstanding against the line of credit extended in 1995 to Government of Turkmenistan (11) (12) .102.. ... -1.. Other Administrative Services (Major Head) Deduct Recoveries of Overpayments Deduct Recoveries .....102... . -1.. .. . ... Other General Economic Services (Major Head) Irrevocable Loan Written Off (Minor Head) Waiving off outstanding dues in respect of line of credit extended in 1995 to Government of Turkmenistan Deduct Recoveries ... .. ..

Waiver of Interest/Penal Interest on Loans outstanding against the line of credit extended in 1981 to Government of Yemen Deduct Recoveries ....70 4046 00..... .00...645.. -1. -2. .31.. .. -1.45 . Waiving of Interest/Penal Interest on Loans outstanding against the line of credit extended in 1993 to Government of Kazakhstan Deduct Recoveries . . ....00 Total-Major Head “4046” ... -39.000. -1. . .645.00 Description (8) +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) PÉ]É<ªÉä ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 1993 àÉå |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ jÉ@hÉ ºÉcɪÉiÉÉ BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ¤ÉBÉEɪÉÉ jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ/nÉÆÉbÊ BÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉÉMÉ PÉ]É<ªÉä ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ =VɤÉäÉBÊ ÉEºiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 1944 àÉå |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ jÉ@hÉ ºÉcɪÉiÉÉ BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ¤ÉBÉEɪÉÉ jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ/nÉÆÉbÊ BÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉÉMÉ ¤É^ä JÉÉiÉä bÉãÉxÉÉ/cÉÉÊxɪÉÉÆ ªÉàÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 1981 àÉå |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ jÉ@hÉ ºÉcɪÉiÉÉ BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ¤ÉBÉEɪÉÉ jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ/nÉÆÉÊbBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉÉMÉ ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ PÉ]ÉAÆ ªÉàÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 1981 àÉå |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ jÉ@hÉ ºÉcɪÉiÉÉ BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ¤ÉBÉEɪÉÉ jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ/nÉÆÉbÊ BÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉÉMÉ PÉ]É<ªÉä ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ3475Þ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) PÉ]É<A-+ÉÉÊiÉ +ÉnɪÉÉÊMɪÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ PÉ]É<ªÉä ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ3605Þ VÉÉä½-®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ BÉÖEãÉ ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉå BÉEÉä BªÉªÉ àÉå ºÉä PÉ]É ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ cè {ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉE®åºÉÉÒ ÉʺÉBÉDBÉEÉ A´ÉÆ ]BÉEºÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®BªÉªÉ ÉʺÉBÉDBÉEÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ÉʺÉBÉDBÉäÆE PÉ]É<ªÉä ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ4046Þ (9) 3475 05..55 -2..00..07. . ..00.. . -1..35. -1. . . .102.. .. Total-Revenue Section -1..00 .102..00 . ..00..000..02 .00 .. -1.00.00 ... .70 11 11. . . -35....00 Detail of recoveriesAdjusted in Accounts in reduction of expenditure Capital Section Capital Outlays of Currency..00 .....-1.... .35..208 01 01.... -1..102.059.. ..00. .91.. .45. ....00.... .. -1.00 .00...00.. .00 .56.. -1.....00.... .....70 08 08. Total-Major Head “3475” .. Total-Major Head “3605” ... .00.. .. . -75. Coinage & Mint (Major Head) Purchase of Coins (Minor Head) Coins Deduct Recoveries .45.70 12 12....00 . ...00 .. -1.00 ÉÊ´É´É®hÉ .00 -11 -11 -35.. .....00... . ....645...00. -34. .82. .45..07..00 ...33 DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS 46 (cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees) ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) . ... ..70 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) (11) (12) Other General Economic Services (Major Head) (Contd..645. ..30. . ...... Technical and Economic Co-operation with other countries (Major Head) Deduct Recoveries of Overpayment Deduct Recoveries .00 ..00.70 3605 00.45. .645. -1.00... .. Waiving of Interest/Penal Interest on Loans outstanding against the line of credit extended in 1994 to Government of Uzbekistan Write off/losses ..00 -1.. ....00 -1. Waiver of outstanding debt in respect of Line of Credit extended in 1981 to Government of Yemen Deduct Recoveries . ...69 .....225...) Deduct Recoveries ...+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEɪÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ NO.102.......70 13 13...911 00.02 .225.. . ..... ..645. ..... -1.

. . -1.. -27.000. . . ...149. ..00..53 .....00 .67....70 5475 00...00 . . (12) ..00.00. . . -4....31.63 ..205 01...43..70 00....000. -500..00 .... -42... ....00 -90..90.00.10 ...... -30.00 -42. .. .00 -5.70 19 19. Deduct Recoveries Total-Major Head “5465” Investment in International Financial Institutions (Major Head) Subscription to International Development Association (IDA) Deduct Recoveries Asian Development Bank (Securities) Deduct Recoveries African Development Fund (AfDF) Deduct Recoveries Deduct Recoveries International Monetary Fund Subscription to International Monetary Fund (In Securities) Deduct Recoveries Maintenance of Value (MoV) Obligation Deduct Recoveries Total-Major Head “5466” Capital Outlays on other General Economic Services (Major Head) Other Expenditure (Minor Head) India Infrastructure Project Development Fund (Sub head) Deduct Recoveries PPP Activities (Sub head) Deduct Recoveries Deduct Recoveries Total-Major Head “5475” (11) .. -4.00.50. -147. ..+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå......00 -42.207 05 05. .02. .70 5466 00...02.....00...90....00 .00 . . .. . . ..69..00.... .800 18 18. ÉÊ´É´É®hÉ (7) . of India Equity of NSDC Deduct Recoveries Technical Assistance Scheme of the National Skill Development Corp... .202 01..... . -1.76.00...00 .. -2. -1...123. -500.203 01....... . .. .70 00.00.70 02 02. ...... (Minor Head) Govt.69...00 -1. -501.70 00.. . . . . -4.00.149. 47 .000.. ..00.70 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) Investment in General Financial & Trading Institutions (Major Head) Investment in General Financial Institutions (Sub Major Head) Investment in Public Sector and Other undertaking. ..63 .69. -42. .. ...00 -6...00 .00 ...30..01..70 02.005.. ...00 . ... .00 .00..19.. .00.... .17. ..00 . ..00 -2.00. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013 (cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan (1) .10 -8... .. -501.. .15....612. ....15.00 -500... -7.. . ...00.... ..69. .. .00 .612.......00.17. ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉÉÊn àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) AxÉAºÉbÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ PÉ]É<ªÉä ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcɪÉiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ PÉ]É<ªÉä ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ5465Þ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉƺlÉÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆPÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ PÉ]É<ªÉä ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ AÉʶɪÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE (|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉÆ) PÉ]É<ªÉä ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (AA{ÉEbÉÒA{ÉE) PÉ]É<ªÉä ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ PÉ]É<ªÉä ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäKÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäKÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ (|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉå àÉå) PÉ]É<ªÉä ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ àÉÚãªÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ näªÉiÉÉ PÉ]É<ªÉä ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ5466Þ +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉxªÉ ´ªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) £ÉÉ®iÉ +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) PÉ]É<ªÉä ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEɪÉÇBÉEãÉÉ{É (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) PÉ]É<ªÉä ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ PÉ]É<ªÉä ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ5475Þ (9) 5465 01 190 24. -42..00... ... -1..01.00 Description (8) ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®ÉÒ ºÉƺlÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É (={É àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ={É#ÉEàÉÉå. -123...00 -147.00 .. ...00 ..53 . Banks etc. ...00. -5..32..00 .00 . -143. ....00 -1. .... (2) (3) (4) (5) (6) . .02 24. ......00 -500..00 -1.. -1. .00 .70 19.70 24..01 24.00 -1. . -42.....00 . .00...149.

. 76.76.00 . 50 . 1.00 ..00 .80.23 .73 . 6.. 8...43.95.55 . -11.50 1.15 . ..53 -1.00 ... . . 50..53 (5) (6) .311. 55. ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ ´ÉäiÉxÉ £ÉÉÉÊ®iÉà º´ÉÉÒBÉEßiÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ.00 ÉÊ´ÉKªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ-´ÉÉ® ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ´ªÉ´ÉºlÉÉ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ Statement Showing the detailed provision object head-wise . ....19..27....60.. ... -11.00 . 6. ...67 ... 3.. 8..00 . ..00 2... 1..00 ..... 3. 71. 3. .10 . 2.. 4... .25 1.00 .50 . 2.90.00 . ..50.822...00 ...71.50 ...52 .. 50 .. 26. 84.40 ..64 ..00 . .58.00 .774..00 ..27.825..95.40 .10 . 58..43. 1..50 84. .00 10.50.18.059.99. 1 .294. . -44..30 .00 ....40 . 3.54..82 ... 12. 65..21.09.and Publicity Minor Works Professional Services Other Contractual Services Grants-in-aid-General Contribution Subsidies Grants for Creation of Capital Assets Grants-in-Aid Salaries Lumpsum Exchange variation ...828...15 . .54...64 . 59.50 1.87. 8. -43.. 5.294.63 (cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2013-2014 ÉÊ´É´É®hÉ (7) Description (8) +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ xÉ<Ç ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉäE iÉciÉ +ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE BÉEÉä jÉ@hÉ PÉ]É<ªÉä ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ7475Þ VÉÉä½-{ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ ãÉäJÉÉå àÉå ºÉàÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉå BÉEä BÉÖEãÉ ¤ªÉÉè®ä (9) Loans to Other General Economic Services (Major Head) xx Loans to IMF under New Arrangement to Borrow (NAB) 00.... 66. -1...80 ..00 -1.95..23.18....25 .35....70 Deduct Recoveries Total-Major Head “7475” Total-Capital Section Total Details of Recoveries adjusted in Accounts in reduction of Expenditure +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) (11) (12) 7475 .. 8..30 .50.00 -1..80.50 ..00.. -1.. .27. 1.59 .54.....33 DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS 48 ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan (1) (2) . 19.75 .00 .34...00 1. 2..18 .53.. 1.86. . .43.....95...294. 74...65 .85 .97 .10 ...80 .....21 .... 77.95.78..46 . 1. 1.15 .40 45. -7. 1...58.15 105... 5.50 .00 ...85 .50..63... -16..00 .... ..43 (3) (4) ...49. 39..36. 18..97.. .294.00 71.89. 10...... ..78.102. 94.. -7..... 1. 22..00.. 85.102.00..80..84.06 .42 . 1.... ..49..65 7.86. 105.18.76.56. ..74 -1..00 -45. .53....97 . ... 2.. ..10. 45. 11. Rates and Taxes Publications Other Administrative Expenses Supplies and Material Adv.90 .... 11..95.+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEɪÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ NO...00 5..97 .78.00 3....449. 114.40 18....... 6.34. . 2.00 .. 50..269... 50 50 .45. 20. 2..00 -44..40 .451.00 -10..822.00 ...80 ..15 ... 22. 31... 2. 8..44.653.37. .. 16.617.00 ....90 19.00 -44.84. 1....102.. 4.00 55..00 .49..95. 7. 105.29 .00 -16.00 ....46. 5.. ... 43.50.99.396..97.10 . 85.. ...86.00 .80.29..23.03.58 .45. ....00 . ...00 ..269.27 .45.63 -1..95.. .99.. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® |ÉBÉEɶÉxÉ +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ {ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ +ÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉƶÉnÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcɪÉiÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉɪÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉäiÉxÉ ABÉE àÉÖ¶iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 01 02 03 06 11 12 13 14 16 20 21 26 27 28 30 31 32 33 35 36 42 44 Revenue Section Salaries Charged Voted Wages OTA Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Rents.37.04 .37.. ..00 .....25 . 3. .00 -1..54.. .00 6..58 ..72. -10...44 .69. ... 5.....00 -43..60.62 .. 5..00 85.294.....53.80 11.774.. 2..49 .

.69.00 66. .500.89.. .18..90.12. .00 1. 3.00 8.00 ... .. .58.262.63 49 (cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2013-2014 ÉÊ´É´É®hÉ (7) ¤ªÉÉVÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ɺBÉE® àÉÖJªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ jÉ@hÉ +ÉxiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ ¤É^ä JÉÉiÉä bÉãÉxÉÉ/cÉÉÊxɪÉÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ VÉÉä½-®ÉVɺ´É £ÉÉÉÊ®iÉà º´ÉÉÒBÉEßiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ +ÉƶÉnÉxÉ ABÉE àÉÖ¶iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ɺBÉE® ÉÊxÉ´Éä¶É jÉ@hÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ +ÉxiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ VÉÉä½-{ÉÚÆVÉÉÒ BÉÖEãÉ VÉÉä½ £ÉÉÉÊ®iÉà º´ÉÉÒBÉEßiÉ Description (8) (9) 45 50 51 52 53 55 63 64 50 13 32 42 50 52 54 55 60 63 Interest Other Charges Motor Vehicles Machinery and Equipment Major Works Loans Inter-account transfer Write Off/Losses Information Technology Other Charges Office Expenses Total . ...55...30..45.. .58.. 300.00 8.67. 3.63 4.. .56. ..30.685. 1.00 500.00 5.45..274..69 ..899.00 .912.56. 1.58. 437.00 .. 4.55.464.45.574.400.695.86...00 7. 678.00. . 8.00 .... 3...45...43 (4) ...74 3.00 12.00..46.00 3.00 19.. 300.85.. 2.50 17. 678.131..00.. 75.00.00 3..00 . 3......294.. .00 . 3.52..000....01..18.00 .00 .. 300.00 62.90.57.00 .704.102.30 . 8.90.00 20.00 . .01.00 .00 . 70.45...00.45.00 20. ..685..56.. . 4.00 .00 ..00 ..00 1.142. 1.000.85 ..00 13... .04.00 . 1.50 20..00 1.77 ..46..83.00 .00 16. 7.142.142.00 ..00 .35...00 .50 8...00 16..Revenue Charged Voted Capital Section Contribution Lumpsum Provision Other Charges Machinery and Equipment Investments Loans and advances Other Capital Expenses Inter-account transfer Total .00 58. 5.67. ..98. .45.00 12.00 .53.00. 437.43 .00 . 300.662.912..53....91. 1.45...818. 5.56.45.. 3.. 3.00 1.95.00. .00 .45.00 ...00 65..87.00 ...+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå. 437.60 15..67.362.. ...00 2... 4.00 500..63 .00 .. 6..58... . ..00 16.95 4...50 19.985.45. (11) (12) 8.. 4..87.. 500..059. ...02.. 4.824...00 56.. 2.00 ....00 1.102.01. ..376.694.865.40 .. ..00 .00 75....63.002.00 .. 1..49 17. .45. 3..00 .30..04 10. 1..... 4... .00 .55.03 ... 4.00 .11.00... 5.45.18.00 41. 3. .400.574.505.12... 300...... 3..67.00.55 12.464..400.00 .90.722.44..00 300.00. .49...376....00 (5) (6) . ..00 1.. .899..00 .782.00 .00 5...... ..694. . 1.95 7.262...626.Capital Grand Total Charged Voted +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) .26.00 678.04..60.. 4.00 ..00.645.00 .865...00 .00..905.55...58.00..52..88.142.408..00 7... 7.00..985.......269.98.. .00 5.. ..16.44 . 3.. .00 56.00.476. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan (1) (2) (3) .00 4.00.730. .00.274.69 .. 3.43 . 1..89.131....45. .00 5.54..00.. . .00 . 5. 3.63 ......01.00 70.55.523.86.00 4.45. 437.... 1.67..645.. 3.12.102....00...102. .00 .00 .. .67..00 .00....45.10 . .90.905.57.. .00 6.00 3...602..400. ..00 6.. .824.00 .00 62. .00 2.71 ..225....704.

00 1....01 39..03 .99. . . 14.00 25.65 ..01.00 1. . . ..... .92 9.11 . . ...13 Secretariat-General Services (Major Head) Secretariat (Minor Head) Department of Financial Services Establishment Salaries Wages Over Time Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Rent..00 VÉÉä½ Total .01.95.......16 39.. .00 1. .40.04 . 85..00 1.99.. 9. 21.00 35.....01.aid (General) Information Technology Other Charges Office Expenses Total.03.369.01 39. ..00 16.. .03 Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) ®ÉVɺ´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãɪÉ-ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEɪÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ. .. . .97 23.. .20 39. 13. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® |ÉBÉEɶÉxÉ +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ (+ÉxÉÖ®FÉhÉ) BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ) ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ VÉÉä½ . .20.81. .....13 39.60. .00 (cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees) ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&.39. 59.00 4.00 28.. .26 39. 21.91..... ...78 .53 10. ... .00 .01.00 15.00 25.... 19.....11 39..00 14.50 39... .. .00 40....00 14. . 34.. 10.00 4 .00 25. .01. . .99 4 ..62..96 24.Major Head “2052” ..00 ...91 ..00 1. 37. .Secretariat Total .06..01. 11.00 £ÉÉÉÊ®iÉ Charged: º´ÉÉÒBÉEßiÉ Voted: {ÉÚÆVÉÉÒ Capital ...01.01...ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ2052Þ (8) (9) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) (11) (12) . . 11.00 4 11....78 4 .00 19.... ...04 . . 15.. ...81... ..00 4 . 11...00 2.01...01.in... 15. 14.01. ..00 20. . .00 1.. .. 55.00 12..86 1..00 50.00 . .00 25.12 39. .. . 7... ...80 25.00.00 30.. ..00 25.... ..60.... ....16 . ..37 134 2.. .31 39.00 1. .00 25.. ...99. ..00 8. . 29.99 39. 12.. Rates & Taxes Publications Other Administrative Expenses Advertising and Publicity Minor Works (Maintenance) Professional Services Grants.. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 50 àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ DEMAND NO..... ...00 50. 70. .03.00 20.95. .......81.. ..28 39.00 . 34 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES ®ÉVɺ´É Revenue . ..090 39 39.00 2.02 39.27 39..00 50.The details are as follows :´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2013-2014 Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan (1) (2) (3) (4) (5) (6) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ .. 70. .00 3.00 .00 1.04 REVENUE SECTION 2052 00.00 30.97..08 35.03 39..62.00 25...65 .. .01....14 39.01..468.00 320..07....00 40....04 19...00 20.90. ..00 19.81.00 35.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå...00 25.62.... ...900.00 28..00 15...07..01...00 16.06 39..

. .99....14 13....... .02.12.. ... .......28...00 1..00 47...... ......Major Head “2047” Budget Estimates 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) (11) (12) .. .. 10. .. Salaries Over Time Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Office Expenses Information Technology Office Expenses Total . . àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ (+ÉxÉÖ®FÉhÉ) BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ VÉÉä½ Þ+ÉÉʣɮFÉBÉE BÉEÉ BÉEɪÉÉÇãɪÉÞ VÉÉä½ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ2047Þ (8) 2047 00. .... .00 30. Rates & Taxes Advertising and Publicity Minor Works(Maintenance) Professional Services Information Technology Office Expenses Total “Office of Custodian” Total ... 5... . . ..... .00 8. 1992 BÉEÉ BÉEɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉʴɶÉäKÉ xªÉɪÉÉãÉªÉ (|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉå àÉå ãÉäxÉnäxÉ ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉlÉÉå {É® àÉÖBÉEnàÉÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ. ....00 10..00 2. . ... . . .00 .....00 ... .20.... .61..99 13. .. .02.11 13.... ..02...00 . . ...00 40 1.1992........... .... Salaries Wages Over Time Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Office Expenses Rent..01..1992. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ (7) .32... ... .. .01 13. . .01 13....50 7.01.. ..... .99.. . 1. .99 13.00 128.02..50 7.. ... ... ... .. ... .00. .. ..20... 10 2.20.00 ... 1.01.. .00 8. ...... ...+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.01 13. ... ..00 8. .....01.26 13... ... .“Office of Special Court” Office of the Custodian set-up under the Special Courts(Trial of offences relating to Transaction in Securities) Act. .. ..27 13. ..00 ....02. .... .00 8. ....06 13. .03 13. 1992 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉʴɶÉäKÉ xªÉɪÉÉãÉªÉ ´ÉäiÉxÉ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ VÉÉä½ ÞÉʴɶÉäKÉ xªÉɪÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEɪÉÉÇãɪÉÞ ÉʴɶÉäKÉ xªÉɪÉÉãÉªÉ (|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉå àÉå ãÉäxÉnäxÉ ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå {É® àÉÖBÉEnàÉÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ... .. .00 2..... .02. .13 (9) Other Fiscal Services (Major Head) Direction and Administration Implementation of Special Courts (Trial of offences relating to Transaction in Securities) Act...... .13 13. .13 13. . .02 13. . .02. .. ....00 10..00 5..01.00 40 1.. ... . ... 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan (3) (4) (5) (6) (1) (2) 51 .00 47..00 1. ...50 5. ...12.00 2... .00 10.. ... . .. Description ÉÊ´É´É®hÉ +ÉxªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ÉÊxÉnäǶÉxÉ +ÉÉè® |ɶÉɺÉxÉ ÉʴɶÉäKÉ xªÉɪÉÉãÉªÉ (|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉå àÉå ãÉäxÉnäxÉ ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå {É® àÉÖBÉEnàÉÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ..00 2. .00 2.13 13.02. . 1992 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉʣɮFÉBÉE BÉEÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ÉäiÉxÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ. .11 13.03 13. . .50 . .... ....28 13. ..00.001 13 13. . ..... .. ..00 30.02..... ....32. . 10 2. . ........ .. .06 13. .02. ... ... . 1992 Special Court established under the Special Courts (Trial of offences relating to Transaction in Securities) Act....00 1.20..02 13.00 2. .....61.. ...... ...00 5.. .. . .....

66 .99.20 ..00 2....13 13. .10.. .13 13.01 13...73 . .20 7....02.29 86 29.00 23.. .00 35 1. . .... .00 47..25 . . 5.11 13..“Office of Special Court” Office of the Custodian set-up under the Special Courts (Trial of offences relating to Transaction in Securities) Act....... . .87.00 .. .92. 1.. ...73 2. .. . .. .. .13 71 4. ...... 1...02 13.. 1...65 6.00 .99.1992...... .00 35 79.01.. .02. ..06 13..00 7.....28... . .. ... 20 2.. .02... Salaries Over Time Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Office Expenses Information Technology Other Charges Total ... .. .03 13. ..00 32.00 1..99 13..00 5. Rates & Taxes Advertising and Publicity Minor Works (Maintenance) Professional Services Information Technology Other Charges Total “Office of Custodian” Total .11 13.. . ... .02...00 . 1992 Special Court established under the Special Courts (Trial of offences relating to Transaction in Securities) Act.... . .00 .52 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ DEMAND NO.. 10 1. ..02.50 13... ......71 7.. . . Salaries Wages Over Time Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Office Expenses Rent..14 13. . ..... ....08 18 72..00 3.99 13.75 8.01.03 13. .02.10 42..50.... 3. . .....00 5..00 7.. ..00 4.27.....19.... ....00... ........ . 34 DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan (1) (2) (3) (4) (5) (6) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ .00 .. .23.. . 1992 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉʴɶÉäKÉ xªÉɪÉÉãÉªÉ ´ÉäiÉxÉ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® VÉÉä½ ÞÉʴɶÉäKÉ xªÉɪÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEɪÉÉÇãɪÉÞ ÉʴɶÉäKÉ xªÉɪÉÉãÉªÉ (|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉå àÉå ãÉäxÉnäxÉ ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå {É® àÉÖBÉEnàÉÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ..01. .. .. . . . .01 13.02. .....10. . .. .......26 13...... ... .. .25 1.00 2.. .. . .. ..50 (9) Other Expenditure (Minor Head) Implementation of Special Courts (Trial of offences relating to Transaction in Securities) Act. . 8 83 7..Major Head “2047” ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) (11) (12) .. 1. ...02... .26 .17..37 ... 5.... . 1.02.. . 1992 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉʣɮFÉBÉE BÉEÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ÉäiÉxÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ....85 16. .. ....00 12... .97 2. ...88. .. .01 13. 1. ..06 13. .00 2. ..00 2. .40 Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) +ÉxªÉ ´ªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ÉʴɶÉäKÉ xªÉɪÉÉãÉªÉ (|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉå àÉå ãÉäxÉnäxÉ ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå {É® àÉÖBÉEnàÉÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ.00 75 7..28 13.61. .. . .. ..94 .01..1992.. 1992 BÉEÉ BÉEɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉʴɶÉäKÉ xªÉɪÉÉãÉªÉ (|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉå àÉå ãÉäxÉnäxÉ ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå {É® àÉÖBÉEnàÉÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ... ... .... 12. .. 6.63 5....76... ..01...47..00 42..75.57.. ....... àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ (+ÉxÉÖ®FÉhÉ) BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® VÉÉä½ Þ+ÉÉʣɮFÉBÉE BÉEɪÉÉÇãɪÉÞ VÉÉä½ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ2047Þ (8) 00.. .....800 13 13.00 ...48. . ... ..75 . ........ . . .. ..... ..... . . ..02 13... . . . 7..... .02..50..27 13... .. ...

. ..00 .. .. . ... .. . . ... Rates & Taxes Publications Other Administrative Expenses Advertising and Publicity Minor Works(Maintenance) Professional Services Information Technology Office Expenses Total-Board for Industrial and (11) (12) ...50 2..01. .01...01. .. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ . . ... .. . ... .27 16.01.....00 . . .01. .00 59.. ... .. 1.. . .00 6.. . .00 73...00 1.00 73. 10..50 2.00 2...11 15.. ... .. . ..00 6.. . ... .... ....02 16..00 6......96 .13 16. .. .....00 6.......50 2.... . .......53..... .. .. .96..13 16 16.... .. . 25......20 7.. ..00 30.28 16.. ....13 (9) Budget Estimates 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) Other Administrative Services(Major Head) Direction and Administration Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction (AAIFR) Establishment Salaries Wages Over Time Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Office Expenses Rents..... àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® |ÉBÉEɶÉxÉ ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ (+ÉxÉÖ®FÉhÉ) ´ªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ VÉÉä½-+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ ¤ÉÉäbÇ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ.00 10 2. ..... .. . . .26 16...... ...... . . ..01.... .... .. .. ..46 1..01.20 2.99.00 1..... . . .... . .. ... . .00 1.53..49.00 . ...00 2... ... .. .50 2. .. ...00 30. . ... . ...... . ..00 .02 15.. . ..00 2. ... ..... . . . .....01...00 5.. ... . . . ..01. .50.01 15......00 1....01..01.00 3..99..20 7.. . .16 16.00 1.. .99 15.06 16. .......... ...01.. .14 15.. . ....... ....... . .....00 1..01.00 150.... . .. . .99 16. . . .01. . ... .. ... ... .+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® |ÉBÉEɶÉxÉ +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ (+ÉxÉÖ®FÉhÉ) BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ VÉÉä½-+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ (8) 2070 00..00 59.01.. ..01... ....00 2. .00 1...... .. ... ... .14 16..00 5.00 ...96 1.03 15.. .20 16... .....00 10 2.... . ..96..01.13 15. . ..01. ..11 16.01...06 15. . ... ..01.. .01. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan (3) (4) (5) (6) (1) (2) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ .. Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) .. 3..... . . ..00 1.. ..46 1...... ..49.28 15.01 16....001 15 15....03 16..... ..01..20 2.. . . 25.... 1..01 16.... .27 15.. 53 +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ÉÊxÉnäǶÉxÉ +ÉÉè® |ɶÉɺÉxÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE A´ÉÆÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ:ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ.... . ... ... .. .00 10.... Rates & Taxes Publications Minor Works (Maintenance) Professional Services Information Technology Office Expenses Total-Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction (AAIFR) Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) Establishment Salaries Wages Over Time Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Office Expenses Rents.. .... ...01 15. ... .. . .16 15...

..50 .. . .11... .. .....00 22. . .01..00 59. . .....00 ..30.. .51... .01 15.00 12.01. . ..05. 16.... .... . ..50... ..40 30. .......14 15.00 53.. ... +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ (7) ... ............ ... . . 1.......... . .. . . .... ... .. Rates & Taxes Publications Minor Works (Maintenance) Information Technology Other Charges Total-Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction (AAIFR) Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) Establishment Salaries (12) . . 1......65.13 15..50 65.. ...... .. .00 7..01 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) (11) (9) Financial Reconstruction (BIFR) Debts Recovery Tribunals (DRTs) Establishment Salaries Wages Over Time Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Office Expenses Rents.01. .77 ...01...01.Major Head “2070” Other Expenditure (Minor Head) Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction (AAIFR) Establishment Salaries Wages Over Time Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Office Expenses Rents. . .50 16 16.. ..00. .16 15..... ... . ... 58 2.01 16. .. . . 26.99.28..00 5. ...00 67.... .. ....00.. ... ....00 100. ... . ... .03 22. ...... Rates and Taxes Publications Information Technology Office Expenses Total-Debts Recovery Tribunals (DRTs) Grants in aid to Pension Fund Regulatory & Development Authority (PFRDA) Grants in aid (General) Grants in aid (Salaries) Total .01....... . ..34. ..........49....82...00 12. ..50 16....99 15.. .00 6. . .00 67.01.....01.. ....00 37...01 15. . .01... 37. ...02 22. . .01.... 34 DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan (1) (2) (3) (4) (5) (6) .. .52 90 . 18.06. ...01... àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® |ÉBÉEɶÉxÉ ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ (+ÉxÉÖ®FÉhÉ) ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxªÉ |É££ÉÉ® VÉÉä½-+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ ¤ÉÉäbÇ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉ (8) 22 22.. .03 15. ... ... 3. . .40.......06 15.. ....49. .95 ..01...35 1. ....03 .. .. .01. . . .50...00 22.. .14 22. ........ . .. 11.. .... ......13 28 28.... .. .. ..02 15.. .50 2..00. . . ..00 7..28.... ..01..00 6..65. . .00 2.00 107.. . .13 88 2...46...40 56. .....00 . .25 2. 3. .. ... . . ..00 107.11. .00 2..... .01.99 22. .800 15 15.... 1.... .00 2.53.25 90 50 2......13 22.....00..00 1.. .01..00 2. ....69 35...31. .... .46 1..60 Description ÉÊ´É´É®hÉ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ ¤ÉÉäbÇ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ xªÉɪÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ.. ..46 .. . . .16 22. ...01. .01 22..99. .. .00 2.46 18.. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® |ÉBÉEɶÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ VÉÉä½ -jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ xªÉɪÉÉÊvÉBÉE®hÉ {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊxɪÉÉàÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ) ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (´ÉäiÉxÉ) VÉÉä½ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ2070Þ +ÉxªÉ ´ªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ. .. 1. .11 15. 4.00 1..00 5.. 2.... .54 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ DEMAND NO. .72 . ..76 70 .01.. . .. . .23.00 11.00.00 ...00 2.27 15. . .06 22.00 . ...05.....50 65..... .61 1....82. .70. ..36 00. ..09 .01 22.30.. . ... . .11 22.. ......31 28.

..49. .00 76..00 104.. . .. 13.06 15.... ..01... 9.. . . .34..79...... .. .. 8. . . .. .00 4.. .. .12... ....... ...28 16...00..14. .00 84. ...00 5.. 12.43... . ...57 112.26 16. .. .01.92 ... .... . .. . . ... .01.. ... 4..... .97 84 ...00 .. . .07.. ... 134... 12. .. ...73 2. .. .. .00 . .20..50.02 22......92 92. 4. 29.... àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® |ÉBÉEɶÉxÉ +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ (+ÉxÉÖ®FÉhÉ) BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxªÉ |É££ÉÉ® VÉÉä½-+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ ¤ÉÉäbÇ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ xªÉɪÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ... . 5..00 2. 82 .. 4.00 ... ....00 8....00 55 ..01.55 6. .22 8...00... .. . 15. ..42.....01.00..73 .. . ..01.. .00.. .. .27 16. .. .. .. ..81 3. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan (3) (4) (5) (6) (1) (2) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ .01 22... .. .87.00 5... .53 2.25... . .96.. ....00 68..00 70.01 22. .50.00 7.00 2...00 10 1.. 16... ..89 . . ..03 22. .. .. . ...00 60..73 ....99. ....00 20. . .. ..57 . ..02 16......00 2.. . ..95.00 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ. .99....00. 71.01. .50 .36 (9) Wages Over Time Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Office Expenses Rents....... . 29..00 90.. .. . ...... ... .06 16.00 1..00 . . ... .. .Major Head “2070” Total .70.50 .00 4. ...00 5.. .00.93 .01......00. Rates & Taxes Publications Other Administrative Expenses Advertising and Publicity Minor Works (Maintenance) Professional Services Information Technology Other Charges Total-Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) Debts Recovery Tribunals (DRTs) Establishment Salaries Wages Over Time Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Office Expenses Rents.. . .99 16..67. . . ... 34..14 16.01.00 . . .01.. . ..60 4..01..32 .00 .25. 14.. .13 16.......00 1. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® |ÉBÉEɶÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxªÉ |É££ÉÉ® VÉÉä½ -jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ xªÉɪÉÉÊvÉBÉE®hÉ {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊxɪÉÉàÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ-ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ-´ÉäiÉxÉ VÉÉä½ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ2070Þ VÉÉä½-ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ (8) 16.50 22 22.50 28 28..20 16.15 20........ .99..... ..03 16.11 22.... . .00 81.45 6.. ..71 92..14 22....45 20.. ... . . .90 6..12 60.31 28.01. .86. ..... ........00 .60.. .. ... ...00 5. .... . .99 22..00 2... .16 16. ....Secretariat and Other Service Budget Estimates 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) (11) (12) ..35. .. 15. .42. ... . .... 9..00 51...+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå...01. Rates and Taxes Publications Information Technology Other Charges Total-Debts Recovery Tribunals (DRTs) Grants in aid to Pension Fund Regulatory & Development Authority (PFRDA) Grants in aid -General Grants in aid-Salaries Total . ....73 8.16 22..........55 3.. . .68..06 55..70.. .. .. 134.06 22...... .99 .00 ..... ..47 5.42 43. ......00 7. .00 .72 2... 25..00...00 . 5...01...11 16... ..01..00 44.. ..... .01.00 .. ..57. ..00 10 1. . ..00 6.......01...01. 81. ....25..73.. 9..... ..13 22.01.

.. . 1. 150... 30.....00.45..101 02 02.00 . 20. 1.00 ..88 ..102 03 03.... .39.00 178. .00.01.00 20.00....00 .... .01 03. ...50 03 03.00 .00.. .. 20.33 60.. .. .00. . 34 DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan (1) (2) (3) (4) (5) (6) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ (7) . .00...32 03.. .00. Description ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) BÉßEKÉBÉEÉå BÉEÉä jÉ@hÉ ®ÉciÉ (={É àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) jÉ@hÉ ®ÉciÉ/BÉßEÉÊKÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) BÉßEÉÊKÉ jÉ@hÉ àÉÉ{ÉEÉÒ iÉlÉÉ jÉ@hÉ ®ÉciÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 2008 BÉEä |ÉÉÊiÉ =vÉÉ®nÉiÉÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE VÉÉÊ®A jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ®ÉciÉ/àÉÉ{ÉEÉÒ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® BÉßEÉÊKÉ jÉ@hÉ àÉÉ{ÉEÉÒ iÉlÉÉ jÉ@hÉ ®ÉciÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 2008 BÉEä ÉÊãÉA =vÉÉ®nÉiÉÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ¤ªÉÉVÉ +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ BÉEɪÉǎÉEàÉ (={É àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE iÉciÉ {Éå¶ÉxÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) xÉ<Ç {Éå¶ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ɺÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä =iºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ º´ÉÉ´ÉãÉƤÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ º´ÉÉ´ÉãÉƤÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ xÉ<Ç {Éå¶ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE +ÉÉÊ£ÉnÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉƶÉnÉxÉ +ÉƶÉnÉxÉ º´ÉÉ´ÉãÉƤÉxÉ ªÉÉäVÉÉ BÉäE iÉciÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® +ÉƶÉnÉxÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEɺÉÉiàÉBÉE BÉEɪÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÒªÉxÉ ºÉcɪÉiÉÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ) ´ÉÉÊ®K~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA {Éå¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºBÉEÉÒàÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É VÉxÉgÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ +ÉƶÉnÉxÉ (8) 2235 04 04. ...00. 1.23.00 .00 .00 .. 2008 Other Charges Payment of interest to lending institutions towards Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme.00 134. . 2008 Interest Other Social Security & Welfare Programmes(Sub-Major Head) Pension under Social Security Schemes (Minor Head) Swavalamban Scheme to encourage people from unorganized sector to join New Pension System (NPS) .31 10 10. 18..23.45 60 60.00 ...00 ..00 . Government’s co-contribution to subscribers of the New Pension System (NPS) under Swavalamban Scheme.20 ... Contribution Funding support for promotional and developmental activities for enrolment and contribution under Swavalamban Scheme .02.56 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ DEMAND NO...00. ...00 .... 200. 110....00 150.00. Grants-in-aid (General ) Payment to Life Insurance Corporation of India for Pension Plan for Senior Citizens Subsidy Other Insurance Schemes (Minor Head) Government’s contribution to augment the Social Security Fund maintained by LIC for Janshree Bima Yojana (JBY) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) (11) (12) ....00.110 03 (9) Social Security & Welfare (Major Head) Debt Relief for Farmers (Sub Major Head) Debt Relief/Waiver of Agricultural Loans (Minor Head) Relief/Waiver of loans through lending Institutions against Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme..176. 134..02 03.00.. 1. 10...00.

.00 ..00 1. 182.25...Major Head “2235” ...08 .00 5...800 09 09.690..00 .00. Other Expenditure (Minor Head) Payment to Public Sector General Insurance Companies for Community based Universal Health Insurance Scheme Subsidy .00 ...00 .01 01...00.. Women’s Self Help Groups (SHGs) Development Fund Grants-in-aid (General) 100. ..06.02 01. . 1..03..33 2416 00.00.33 10 10.00...32 xx.63 60.00 .00 ..00 . 309..+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.. .00 57 .. 140. Total ..2008 Inter Account Transfer . .00.00. ..00 .00 1. (11) (12) . 1. Government’s contribution to Aam Aadmi Bima Yojana . . Contribution .... 1.00 ..60.31 01. Agricultural Financial Institutions (Major Head) Other Expenditure (Minor Head) Grants to National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) External Aided Component Grants-in-aid (General) .......00 . ...00 .00. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ (7) 175. 182... ... 1..00.... .25.31 01. Payment to Life Insurance Corporation of India for Pension Plan for Senior Citizens Subsidy ...01. Government’s contribution to the Scholarship Fund under Aam Aadmi Bima Yojana Contribution .00 5. 100.xx. 1..04..00...02.... 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 Budget Estimates 2012-2013 ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan (3) (4) (5) (6) (1) (2) 100.00 Grants for Strengthening the Cooperative Credit Structure Grant-in-aid (General) ..00 577.. Transfer to Reserve Fund (Minor Head) Farmers’ Debt Relief Fund (FDRF) for implementation of Debt Waiver and Debt Relief Scheme for Farmers .00 1.. .. 1.xx.00 .. 200....xx xx.00 ..00 443.... 1.00 . Government’s contribution to the Social Security Fund under Aam Aadmi Bima Yojana ..xx xx. .31 (9) Budget Estimates 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) Contribution .......... 175.. 100... 1.00 309.00..... 13. .25.. .32 xx xx.00 ...49.. .32 60.00.797 01 01.00..00.06 01.00 Description ÉÊ´É´É®hÉ +ÉƶÉnÉxÉ +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉƶÉnÉxÉ +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉäKÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉƶÉnÉxÉ +ÉƶÉnÉxÉ +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ BÉEÉäKÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉƶÉnÉxÉ +ÉƶÉnÉxÉ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉKÉÇ) BÉßEKÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ ®ÉciÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 2008 iÉlÉÉ jÉ@hÉ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉʍÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉßEKÉBÉE jÉ@hÉ ®ÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÆiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉxªÉ BªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ º´ÉɺlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxɪÉéå BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcɪÉiÉÉ ´ÉÉÊ®K~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA {Éå¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcɪÉiÉÉ VÉÉä½ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ2235Þ BÉEßÉÊKÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉƺlÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉxªÉ BªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEßÉÊKÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE (xÉɤÉÉbÇ) BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ ¤ÉÉcªÉ ºÉcɪÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ PÉ]BÉE ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ) àÉÉÊcãÉÉ º´É-àÉnn ºÉàÉÚc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉäKÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉäKÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ) ºÉcBÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ fÉÆSÉä BÉEä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ) (8) 03.00 .29.00. .800 01 01.

00 .00 .32 05 05.00 1. (12) 6..02.00 1... 8.00 200. ..00.00 .00...00...00 Other Outlays on Industries and Minerals (Major Head) Industrial Financial Institutions (Sub Major Head) Assistance to Industrial Financial Institutions (Minor Head) 1% interest subvention on Housing Loans Payment of subsidy to Nodal Agency i... Payment to NABARD towards Government’s contribution for constitution of Financial Inclusion Technology Fund (FITF) Contribution .01...00.42 .00 .00 Description ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE jÉ@hÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcɪÉiÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcɪÉiÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉƶÉnÉxÉ cäiÉÖ xÉɤÉÉbÇ BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉƶÉnÉxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä MÉ~xÉ cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉƶÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉɤÉÉbÇ BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉƶÉnÉxÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ°ôVVÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcɪÉiÉÉ VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ2416Þ =tÉÉäMÉÉå +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉÉå {É® +ÉxªÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉƺlÉÉAÆ (={É-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉcɪÉiÉÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÉ´ÉɺÉÉÒªÉ jÉ@hÉÉå {É® 1± ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcɪÉiÉÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä ºÉÉΤºÉbÉÒ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxªÉ ´ªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÉ<ǺÉÉÒ+ÉÉ<ǺÉÉÒ+ÉÉ<Ç ¤ÉéBÉE BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ ¤ÉÉcªÉ ºÉcɪÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ PÉ]BÉE ºÉcɪÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ) =vÉÉ®Éå {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® àÉå ÉÊ®ªÉɪÉiÉ BÉäE ¤ÉnãÉä ºÉÉΤºÉbÉÒ MÉÉä+ÉxÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcɪÉiÉÉ £ÉÉ®OɺiÉ (º]ÅäºÉ){ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉκlÉ®ÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (AºÉAAºÉA{ÉE) BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉå BÉEÉ =xàÉÉäSÉxÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ2885Þ (8) 02 02.00 .00 .00 .00 3...00.00 ... 6. 3. .00... Total .01 01. 500.00 6..302.00 .400...00 . 200.....00 ...01..00 .01.. Subsidy in lieu of Concession in the rate of interest on Loans Goan Banks Subsidy .00... 5.....03.33 04 04.e. 5.. .00 6550.00.00 600... 30. . Payment to NABARD towards Government’s contribution for constitution of Financial Inclusion Fund (FIF) Contribution .. .00 ..90. ..... .....00 200. 300..00 . 400.03. ... Redemption of Securities issued to Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF) Other Charges ... ..70..000. .. 300... 1. National Housing Bank Subsidy .33 2885 01 01.01.000...00 .. 10.00.42 200..00. . 300.00.00..90.00.00 6...00..400....101 06 06. 1.. 8..00 .00..00.00 ..00 6.58 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ DEMAND NO.00.. . 20.00..00 100. ..33 01. 500.00.01. 200. Other Expenditure (Minor Head) Grants to ICICI Bank External Aided Component Grants-in-aid (General) . ..00 808. 10.282.01.48 .. ..800 01 01. Revival of Long Term Cooperative Credit Structure Subsidy . ...50 (9) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) (11) Interest Subvention for providing Short Term Credit to Farmers Subsidy ..03 03.000..00 1..32 07 07...00.90.00.00 . .33 11 11.00.......100.01 06.31 03 03... 34 DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 Budget Estimates 2012-2013 ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan (1) (2) (3) (4) (5) (6) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ (7) .48 . 3.. ..01.90.000. .Major Head “2416” 100.. ....00. 408.....00 . .00. Total-Major Head”2885" .70.

....00.. 52.00 6....00 625. Chandigarh Investment ..01. Other Expenditure (Minor Head) ICICI Bank Exchange Variation . Chandigarh Investment ..01 01......268..00. .31 01.051 05 05. ....99.00 ..54 (9) Budget Estimates 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) General Financial and Trading Institutions (Major Head) General Financial Institutions (Sub-Major Head) Assistance to General Financial Institutions (Minor Head) Financial Support to Small Industries Development Bank of India (SIDBI) India Microfinance Equity Fund Grants-in-aid (General) 100. Total.... 100. 625.00 625.. 69.00 .00 100.00 7..00 ....00 8.00 .00 . .63 3475 00.01 06.00 CAPITAL SECTION Capital Outlay on Public Works (Major Head) Office Buildings (Sub Major Head) Construction (Minor Head) Construction of building for Debt Recovery Tribunal...105 04 04.190 06 06. 625..00. 7... .00 47. Kolkata Lumpsum Provision . Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) ..09.. 59 ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ºÉƺlÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉƺlÉÉAÆ (={É-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcɪÉiÉÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE (ÉʺÉb¤ÉÉÒ) BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcɪÉiÉÉ <ÆÉÊbªÉÉ àÉÉ<#ÉEÉä{ÉEÉ<xÉåºÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉcɪÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ) +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊ®bà{ɶÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ¶ÉäªÉ®Éå BÉäE ®É<] <¶ªÉÚ BÉäE ÉÊãÉA AºÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉä ÉÊ´É{ÉhÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉÆ +ÉxiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ VÉÉä½.. . ...00 . .00.00 (2) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ..00... 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 Budget Estimates 2012-2013 ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan (3) (4) (5) (6) (1) 100...54 01.00 69..00 69...00 . .00 ..00 625.797 01 01..00 1.42 00.99..00.468. . .. 625.. Total ...41 ... . .00 725.00 Other General Economic Services (Major Head) Regulation of Joint Stock Companies (Minor Head) Payment of lumpsum provision to office of Court Liquidator.12 200.42.. (11) (12) ..335. SÉÆbÉÒMÉfà BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ÉÊxÉ´Éä¶É VÉÉä½ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ4059Þ (8) 3465 01 01.. 50....00.. .44 4059 01 01.459. 50. Acquisition of Land Purchase of Land for construction of building for Debt Recovery Tribunal.. 69..00..201 02 02...09.00. .Major Head “4059” ..00 7.00 . 625..00..00 200..00 ..00.. .00.. .00 .+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.. SÉÆbÉÒMÉfà BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊxÉ´Éä¶É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ xªÉɪÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ....01..00 47.61.00..àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ3465Þ +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) V´ÉÉ<Æ] º]ÉBÉE BÉEÆ{ÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxɪÉàÉxÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) BÉEÉä]Ç {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEɪÉÉÇãɪÉ.. .00 47. Total-Major Head”3475" ..61.00. .00. 625.61. . . ..00 .. 1...00.00.00.... 47..00.311..00.. .41 .Revenue Section 200. 52....00 . BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEÉä ABÉEàÉÖ¶iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ABÉE àÉÖ¶iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉxªÉ ´ªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÉ<ǺÉÉÒ+ÉÉ<ǺÉÉÒ+ÉÉ<Ç ¤ÉéBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ àÉå +ÉÆiÉ® VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ3475Þ VÉÉä½-®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ {ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒ BªÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) BÉEɪÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ (={É àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ÉÊxÉàÉÉÇhÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ xªÉɪÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ.. . ... ...00... . .. .23.800 29 29.00 Transfer to Reserve Fund Security Redemption Fund Marketable Securities issued to SBI for Rights issue of Equity Shares Inter Account Transfer .00 625..00. Total-Major Head”3465" 100.

00. ..00 Other Capital Outlay on Industries and Minerals (Major Head) Investments in Industrial Financial Institutions (Sub Major Head) Investment in Public Sector & Other Undertakings (Minor Head) Subscription to the share capital of Export-Import Bank of India General Component (EXIM Bank) Investment 700...000.99..00 .00.00 Equity Capital of Life Insurance Corporation of India Investment (12) .43. 200..00 .43. . 400.00 .00.000. 700.. . .00.00.00 ..00 ..00.00. 88.. 300.54 34 34. .00 1.00 . (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇA{ÉEºÉÉÒAãÉ) BÉEÉä <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ºÉcɪÉiÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ4885Þ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É (={É-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ={ɎÉEàÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ:{ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉ´Éä¶É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É (8) 4416 00....00. 600...(IIFCL) Investment 400.00 . 402. 700...100.00 ..00 Total-Major Head “4885” 1.00..00...00..00.. 200.60 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ DEMAND NO.00.00 800.00 .....02 09. Description ÉÊ´É´É®hÉ BÉEßÉÊKÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={ɎÉEàÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) xÉɤÉÉbÇ BÉEÉÒ ¶ÉäªÉ® {ÉÚÆVÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉ®+ÉÉ®¤ÉÉÒ BÉäE {ÉÖxÉ: {ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÆ¶É BÉEÉ +ÉƶÉnÉxÉ ÉÊxÉ´Éä¶É VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ4416Þ =tÉÉäMÉÉå +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉÉå {É® +ÉxªÉ {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®BªÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É (={É-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={ɎÉEàÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxɪÉÉÇiÉ-+ÉɪÉÉiÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ +ÉÆ¶É {ÉÚÆVÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆPÉ]BÉE ÉÊxÉ´Éä¶É £ÉÉ®iÉ +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ.. 700.00..00. 400.00 .00..00.00.00 .00 .00 .100.00 1402.00 Total-Major Head “4416” 788.00.00.190 01 01.00....00 Equity Support to India Infrastructure Finance Company Ltd.00 …12..00 .54 4885 01 01..00. 14.00.00 . 500... 95. .00 ..00 .190 33 33..00.588.02..00. 535.00..00. 1535.190 09 09. 34 DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan (1) (2) (3) (4) (5) (6) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ (7) 1.00..00 .00.00.00. 200..00 ..00 788..999..00 .00.00.. 600..00 Contribution of Government’s share for recapitalisation of Regional Rural Banks (RRBs) Investment 88... 400.00.00 . ..517..00 ...54 15 15. 1..000.00.00. 11..54 5465 01 01..00..14.. . 500..00 ..000.54 03 03.00 Investment in General Financial and Trading Institutions(Major Head) Investment in General Financial Institutions (Sub Major Head) Investment in Public Sector and other Undertakings (Minor Head) Recapitalization of Public Sector Banks Investment 14.98 ...54 (9) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) (11) Investment in Agricultural Financial Institutions (Major Head) Investment in Public Sector & Other Undertakings (Minor Head) Subscription to share capital of NABARD Investment 700.00...

369. 14... .Major Head “5465” 28..00 .78.. +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆiÉ®hÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉäKÉ àÉå +ÉxiÉ®hÉ +ÉÆiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉxiÉ®hÉ VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ5465Þ =tÉÉäMÉÉå A´ÉÆ JÉÉÊxÉVÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉ jÉ@hÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={É#ÉEàÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä Éʴɶ´É ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ºÉcɪÉiÉÉ Éʴɶ´É ¤ÉéBÉE uÉ®É ºÉcɪÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ àÉÉ<Ç#ÉEÉä {ÉEÉ<xÉåºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉ<#ÉEÉä{ÉEÉ<xÉåºÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ jÉ@hÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ6885Þ VÉÉä½-{ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉÖEãÉ VÉÉä½ =xÉ ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä ÉÊVÉxcå BªÉªÉ àÉå ºÉä PÉ]ÉBÉE® ãÉäJÉÉå àÉå ºÉàÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ cè ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) BÉßEÉÊKÉ jÉ@hÉ ®ÉciÉ (={É-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) BÉßEKÉBÉE jÉ@hÉ ®ÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (A{ÉEbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE) ºÉä +ÉÆiÉ®hÉ PÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ +ÉÉÊiɺÉÆnɪÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ PÉ]É<A PÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ +É´ªÉÉʪÉiÉ ¶ÉäKÉ ®ÉÉ榃 BÉEÉÒ {ÉÖxÉ:´ÉÉ{ɺÉÉÒ PÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ & Þ2235Þ Budget Estimates 2013-2014 Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) .00 Total . ..00 .....460...00.00 . 12. -1...00... 14.98 6..902 Transfer from Farmers Debt Relief Fund (FDRF) 00. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan (3) (4) (5) (6) (1) .39.01.325.00.190 Loans to Public Sector and 18 World Bank Assistance to Small Industies 18.00 37...00 7..00.00 8..01..44 ..00 14.00.99.98 14.888.00..00...00 6885 Other Loans to Industries and Minerals 01 Loans to Industrial Financial Institutions 01.... ...00.00..497.00 Details of recoveries adjusted in accounts in reduction of Expenditure Revenue Section 2235 Social Security and Walfare (Major Head) 04 Debt Relief for Farmers (Sub-Major Head) 04.797 Transfer to Reserve Fund xx National Investment Fund xx.00 29.176.00.. .24.912 Refund of Unspent balance 00. .. .... -1.00...00 . ..281.70 Deduct Recoveries 60.24 ..900.00 GRAND TOTAL (Revenue + Capital) 30.00.42.42.00 14297.652.17.00.517.39.42.088..00.. ..98 (2) .00 Total Major Head “6885” ... 14.Major Head “2235” .01 Access to Microfinance in India other Undertaking Development Bank of India (SIDBI) under World Bank Assisted Microfinance Project 18. 12. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ... -1.00..55 Loans and Advances .00 12..000.63 Inter Account Transfer 14. 12.00 .12 16. 1.00 .00 14.40. .00 Total.20 61 (8) (9) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) (11) (12) 01.00 14.178. . . -1...61. 28. 14.00. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ . 14..+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå..40.00.70 Deduct Recoveries Total .911 Deduct Recoveries of Overpayments 00.70 Deduct Recoveries 60.40..00..40.000..088.. .00 .00 12.00 15888...000.00.349.094. 14.. . 1.000.40.652..Capital Section 29.00 .40. ....00 .....00 ..00 12. -1..00.00.00 .00. .00.00. 12..588.00 14.00 .00 7..00 1.39.

... -1... PÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ -1. ..xxx Transfer from National Investment Fund PÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ 00.. . {ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ Capital Section ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® 5465 Trading Institutions(Major Head) ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 01 ..62 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ DEMAND NO..00.83.70 Deduct Recoveries -14. .70 Deduct Recoveries +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) (11) (12) -1. BÉÖEãÉ ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ . PÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ .. -2. . . .. .......000.83.Major Head “2416” .. ..65....443. -1. -14.00 . .... .000.000...{ÉÚÆVÉÉÒ Total Recoveries .Capital -14. -14..... .00.56 … . ...Major Head ‘5465’ -14.65.00.. . 34 DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan (1) (2) (3) (4) (5) (6) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ (7) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2013-2014 Description ÉÊ´É´É®hÉ (8) (9) BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉƺlÉÉAÆ 2416 Agricultural Financial Institutions +É´ªÉÉʪÉiÉ ¤ÉSÉiÉå 00... VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ6885Þ Total . BÉÖEãÉ ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ ®ÉVɺ´É Total Recoveries ..000.. ......00 .56 ....00 .00 .000.Major Head “6885” . ..190 Undertakings (Minor Head) ={ɎÉEàÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÉ<ÇbÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ £ÉÉ® OɺiÉ Loans to Public Sector and Other 17 Realisation of Stressed Assets Stablisation +ÉÉκiÉ ÉκlÉ®ÉÒBÉE®hÉ Fund of Industrial Development ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ Bank of India (IDBI) .00.. VÉÉä½ & ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ ®ÉVɺ´É ¨ {ÉÚÆVÉÉÒ Total Recoveries .00 .00 .00 .. ...00....00 ...000. ... . .00. .443. . .00.. Investment in General Financial and ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉäKÉ ºÉä +ÉÆiÉ®hÉ 01.70 Deduct Recoveries ..... -2.... -14.00.....00 ... ..00.00 VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ5465Þ +ÉxªÉ =tÉÉäMÉÉå +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉÉå 6885 Loans for Other Industries BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ and Minerals (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) (Major Head) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 01 Loans to Industrial ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä jÉ@hÉ Financial Institutions (={É-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) (Sub-Major Head) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ 01.000.. .Revenue + Capital -14.........265..265. . ....00 Total .. .00..00 17...... . -14.. .. VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ & Þ2416Þ Total .000. .. .Revenue ... Investment in General Financial Institutions (Sub Major Head) ÉÊxÉ´Éä¶É (={É-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) .912 Unspent Balances 00.00.

...01..334.59 . ... . 1. . 6.. .78....00 44..00 .00...00 12. 14.45 1. . .20..652. . 35. .50 200.00.78..37..39..43. 35...63 6. .. . 200.00 57.00 ..00.98 14.468.00 ..55 14..50 1. 14.00 .311..99. .95. ..20 8.. Rates and Taxes Publications Other Administrative Expenses Advertising and Publicity Minor Works Professional Services Grants-in-aid (General) Contribution Subsidies Grants-in-aid (Salaries) Lumpsum Exchange Variation Interest Other Charges Inter-Account transfer Total ....00 .86 .. ...888.24..42.. ...478...888.00 1. .. 14.00... 50..00 37.88 .00.00 .00 ..00..01..00 36..46.00 6.00.00 8335. . ..Revenue Section Capital Section Investment Loans Inter-Account Transfer Total ...40..04 285....67 .... 625.00 6... 14.10 . 14.28.00 69.00 ...00..98 . ... 38.02.90 25. 0.00 7.00 6. ..42.00 38....778.99.00 ..000..09..00 ..00..900.. .00..82 ..40.51.00. ...00 ..00 51..42.. 47.00 1. 1.... . 14.325. .86.00 . .20. 8. .00 ..00 30506.01.00 14..00.00 40..00 .00 27.459..31 ..24.00 .00 ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ ´ÉäiÉxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ £ÉÉÉÊ®iÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ £ÉkÉÉ nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ..00 15.65 ..00.04 155..00 7...35 93..00 51..369.50 17.00 ... .00 29.00. .00 1.26.00 40.80 1.00.50..00 14. ..00 36. .82. .28.. 200.07 .12 200.50 1.00. .00 6040.268.00 1.00. .95.04 .00 30..00 7.00 .40...00 ..088.86 ..75. .297. 7.281. 51.... .00 .01.11 .. 1.49 40. 69.00 .888...00 7. ..00 . 1.30..00 47...15.. .30.460.00 .00 ..00... àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® |ÉBÉEɶÉxÉ +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ) +ÉƶÉnÉxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcɪÉiÉÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (´ÉäiÉxÉ) ABÉE àÉÖ¶iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ¤ªÉÉVÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® +ÉxiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ VÉÉä½-®ÉVɺ´É {ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊxÉ´Éä¶É jÉ@hÉ +ÉÆiÉ®-ãÉäJÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ VÉÉä½-{ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉÖEãÉ VÉÉä½ 01 02 03 06 11 12 13 14 16 20 26 27 28 31 32 33 36 42 44 45 50 63 54 55 63 Revenue Section Salaries Charged Voted Wages OTA Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Rents... 150.00 14...00 14..00 52.51.00 28.. 12..20 8...334. .01.00...37. 3..99. 31. ...297.00 .. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan (3) (4) (5) (6) (1) (2) 63 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ (7) Budget Estimates 2013-2014 Description ÉÊ´É´É®hÉ (8) (9) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) (11) (12) ÉÊ´ÉKÉªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ-´ÉÉ® ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ Statement showing the detailed provisions object head-wise . 31..Capital Section .. 24...00 ..76 .01..00.... ... 425.00 15..37... .39.45 .00 21.000.00 15.28.00 27.40 15. 7082..00 625...00 14.01.. 99... ..91 ..24.41..43..00 29.01. 35.00 14.00 200.00.. . 79..09. 53. 13.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.00 GRAND TOTAL 30.45..088. 625..00 7. .23... .96 29.01....40....652.41...26. 487. 49.31.00..96 29..00 50.888..00 57. 8..02. 52....01..652...26 .00 7.04 200.... .. ..00.00 63..46 .29. . ..12 16.. 625.00.00... 23. .74 22... . .42.41 ..00 .85 .80 1.50 17.00 63..90 ..00 14.00 47.00..42.98 6.00 7.69 .. 14. 25.61. . ......71 .00.. 1..888...00 8349.00 28.00.00.72 .00 238..50 ... 21. ..00 1. 1.. . 12. 178.61.. ..00. 50.00 26. .00 .... 625....00.... ..497.00...00 7.....04 155.00 .45 1. . .

.00 2. x x .101 00..00 9..000.532.54.189.. 270. ....00.361.65 ..30 ..05 .00.000.762.513.00.00 6.00 3.00 100..944.00 220.103 01 01.000.45 01..745..907.181.000..000... x x x x x x x x x x x x x x x Budget Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Non-Plan (2) Plan (3) .45 (9) Appropriation for reduction or Avoidance of Debt (Major Head) Other Appropriations(Minor Head) Payment of premium on buyback of Government Securities Interest Total :Appropriation for reduction or Avoidance of Debt Interest Payments (Major Head) Interest on Internal Debt(Sub-major Head) Interest on Market Loans(Minor Head) Interest Treasury bills and connected securities issued to Reserve Bank of India (Minor Head) Discount on Treasury Bills 91 Days Treasury Bills Interest 182 days Treasury bills(Minor Head) Interest Interest on 364 days Treasury Bills (Minor Head) Interest Interest on Gold Bonds 1998 (Minor Head) Interest Interest on Ways & Means Advances(Minor Head) Interest +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (10) x.55.45 2049 01 01.72.00 10.45 01.00..45 01.00 270.64 +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.. x x x.00 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2013-2014 Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ (5) (6) Plan .00 4. 225.. x x x.60......46.. .800. 189. x... 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ÉÊ´ÉÉÊxɪÉÉäMÉ ºÉÆJªÉÉ APPROPRIATION NO..The details are as follows :´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) .00 x x x .00 12.00.48..00 . +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) 2.949. 4.00. ....00. 385...66.108 00. .543.00..00. .416. .472....000..00...00 5.48..00..00 10. Non-Plan Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) ..00.00. (cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees) ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&..00.543.111 00..45 01...45 01...96 .115 00...00 .. 2.27. .00.35 ... .00 jÉ@hÉ BÉEÉä PÉ]ÉxÉä ªÉÉ +É{É´ÉÆSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxɪÉÉäMÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxɪÉÉäMÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ JÉ®ÉÒn {É® |ÉÉÒÉÊàɪÉàÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ¤ªÉÉVÉ VÉÉä½-jÉ@hÉ BÉEÉä PÉ]ÉxÉä ªÉÉ +É{É´ÉÆSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxɪÉÉäMÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÆnÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE BÉEVÉÇ {É® ¤ªÉÉVÉ (={É-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ¤ÉÉVÉÉ® jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ¤ªÉÉVÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉÆ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÆÉÊbªÉÉå {É® UÚ] 91 ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÉÎhbªÉÉÆ ¤ªÉÉVÉ 182 ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÉÎhbªÉÉÆ(ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ¤ªÉÉVÉ 364 ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÆÉÊbªÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ¤ªÉÉVÉ º´ÉhÉÇ ¤ÉÉÆb 1998 {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ¤ªÉÉVÉ +ÉlÉÉæ{ÉÉªÉ +ÉÉÊOÉàÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ¤ªÉÉVÉ (8) 2048 200 13 13.000.00..00 x .00..745.00 11. 35 ¤ªÉÉVÉ-ºÉÆnÉªÉ INTEREST PAYMENTS ®ÉVɺ´É Revenue £ÉÉÉÊ®iÉ Charged: º´ÉÉÒBÉEßiÉ Voted: {ÉÚÆVÉÉÒ Capital VÉÉä½ Total .00.537..31. . +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) 100.00 5.00 12.000.00..00.361..00 100. .10 .00 2. x x.00..091..00..000.. . . . 8. ..00. x x x x x x.00..66.00 2.. 385. 2..46...00 2.34.00 9.. .62.00 ..110 00.405.00 5.00..532.x 1. 8.... ..00.

00.96.00 Description ÉÊ´É´É®hÉ Budget Estimate 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (7) x x .00..00 6.00..58 .75 .85..811.00 11.93.19 .125 00.826.992..4.00 .00 5.200 03 03.1999 (Minor Head) Interest Interest on Investment in Special G. ..855. 1.57.00.45 01.779.. securities issued against net collections of small savings from 1999-2000(Minor Head) Interest Special G.00 9.00 5.77 .00 4.45 01.601.00 3.051..00 2.500..00.84 242.I..305 00.24.O.00 1.....284.94..17.12.05.077.79.15..00.15.00 ..00 1..00.00.00 276..00..320.630. 9.00 1. ..18.00 334.00.06.85 .116 14 days Treasury bills (Minor Head) Interest Interest on Marketable Securities issued in conversion of Special Securities (Minor Head) Interest Interest on Investment in Special G. .811. 1.O.68. .00 6.811. 3.126 00..100.88 7.992.716. 731.45 01.I.27 3...84.23.00 9.128 00. 65 (8) (9) ¤ªÉÉVÉ ºÉÆnÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) 2049 Interest Payments (Major Head)(Contd. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5.45 01.200.30 (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) x x x x. .45 01....00 827.393. .755. x x x x ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) 3. .57.427..76.18.00.00. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) Budget Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) .755.00 4.O.122 00. 4..39. 672.855..00 .855. ..51. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x .00..110.45 01.72.817...408.....84.00. 1.710.00 2.00.00 591..I..118 00.26.100.45 01.00. securities issued to NSSF against reinvestment of sum received on redemption of Special Central/State Governments’ Securities (Minor Head) Interest Interest/Discount paid on Market Stabilisation Scheme Deposit of Money in the Bank (Minor Head) Interest Cash Management Bills (Minor Head) Interest Interest on other Internal Debts (Minor Head) Compensation and other Bonds Interest Management of Debt (Minor Head) Other Contractual Services Total-Interest on Internal Debt 00...54 .09.17.284.121 00.05.) 14 ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÉÎhbªÉÉÆ(ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ¤ªÉÉVÉ ÉʴɶÉäKÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉå BÉEä °ô{ÉÉxiÉ®hÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ªÉÉäMªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ¤ªÉÉVÉ 1.00 2.00 1. 5.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.38.58.64 ..38.00 4. ..100..56.00 .4.00 4.00 286. 110. 5.87 .00.716.1999 iÉBÉE BÉEÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +Éã{É ¤ÉSÉiÉÉå BÉEä ¤ÉBÉEɪÉÉ ¶ÉäKÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉMÉÇÉÊàÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉʴɶÉäKÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´Éä¶É {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ¤ªÉÉVÉ 1999-2000 ºÉä +Éã{É ¤ÉSÉiÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉãÉ ºÉÆOÉchÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉʴɶÉäKÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ¤ªÉÉVÉ ÉÊ´ÉÉʶÉK] BÉEäxpÉÒªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉå BÉEä àÉÉäSÉxÉ {É® |ÉÉ{iÉ {ÉÖxÉÉÌxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ®ÉÉ榃 BÉEä |ÉÉÊiÉ AxÉAºÉAºÉA{ÉE BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉʴɶÉäKÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉÆ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ¤ªÉÉVÉ ¤ÉéBÉE àÉå ¤ÉÉVÉÉ® ÉκlÉ®ÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉàÉÉ vÉxÉ®ÉÉ榃 {É® +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ ¤ªÉÉVÉ/UÚ] (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ¤ªÉÉVÉ xÉBÉEn |ɤÉÆvÉxÉ ÉʤÉãÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ¤ªÉÉVÉ +ÉxªÉ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE BÉEVÉÉç {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉÉÆb ¤ªÉÉVÉ BÉEVÉÇ BÉEÉ |ɤÉxvÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ VÉÉä½-+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE BÉEVÉÇ {É® ¤ªÉÉVÉ 01.16..200.00 x x x x x x 827.00 5.068.768.795.45 01.992.00 1.699..630..710.55. securities issued against outstanding balances of small savings as on 1.23. 3..00 5..49 .500..25.96.00 334.00 1.51.23.

. 35 INTEREST PAYMENTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) x x x x ..53 .00... 33.064..35..57 1..179..419.31 .73..02 .89 ..28 1..07 1..46 .29 .35. 51.66 483.00 167... ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimate 2012-2013 Description ÉÊ´É´É®hÉ Budget Estimate 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (7) (8) ¤ªÉÉVÉ ºÉÆnÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) 2049 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEVÉÇ {É® ¤ªÉÉVÉ (={É-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ¤ªÉÉVÉ |ÉEÉÆºÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ¤ªÉÉVÉ VÉàÉÇxÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ¤ªÉÉVÉ VÉÉä½-VÉàÉÇxÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆPÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ¤ªÉÉVÉ BÉEßÉÊKÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ¤ªÉÉVÉ +ÉÉ<Ç...09.511. x x x x .. 1.21 350... x.470.. 16..00.42.20 37.04 1...¤ÉÉÒ.00.29 .50 162.85 336.84.30 Other Contractual Services 00..58..04 51.216 Interest on Loans from the IBRD (Minor Head) 00.. x x x. x.93..60. 496.97.45 Interest Total Interest on Loans from the IBRD 02.209 Interest on Loans from the Government of Federal Republic of Germany (Minor Head) 00..45 Interest 02...60.91..93.20 13..21..50 x x x .94.84.04 1.43..41 .) Interest on External Debt (Sub-Major Head) 02..214 Interest on Loans from International Fund for Agricultural Development (Minor Head) 00.87.. .97 17. 345.01.87..39 ..00...02 1.66 593.00..+ÉÉ®.221 Interest on Loans from OPEC Special Fund (Minor Head) 00.82..85 180.486.45 Interest 02. x x x .00. x x ..50.99. x x x.66.28 2.39 174.75 2.. 97. ....207 Interest on Loans from European Economic Community(Minor Head) 00..39 x.39 x. 9.213 Interest on Loans from International Development Association(Minor Head) 00.81 .35 .133.bÉÒ.14..42 .87 20..75 x .00. 7. ºÉä |ÉÉ{iÉ jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ¤ªÉÉVÉ VÉÉä½-+ÉÉ<Ç.93 17...86 6. 25. .69. ...58.47 146.00.00..53..45 Interest Total .¤ÉÉÒ...01.481.02.30 Other Contractual Services 00..382. 188.89. 1.02.+ÉÉ®.. .99 .361.25.00 167. 174. .24.85.24.78 28..50 1... 999. 2. 32..04 603.00.49 ..97 1.72. x 1. ..34.66..24 1.55 13.38 10.419.64 . 10. ...208 Interest on Loans from the Government of France (Minor Head) 00..66 ¤ªÉÉVÉ-ºÉÆnÉªÉ ºÉÆJªÉÉ NO. 3.34... 1.. x x x x.bÉÒ.. . ...77. x x x x.39 6..57 x x . 1. x x x ... 35.22 1..00..217 Interest on Loans from the Government of Japan(Minor Head) 00..179.81 .69...95.72 152. x x .38 x.98...53.86 ... 603..93.95.69.. ºÉä |ÉÉ{iÉ jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ¤ªÉÉVÉ VÉÉä½-VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ +ÉÉä{ÉäBÉE ÉʴɶÉäKÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ¤ªÉÉVÉ 02 (9) (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) Interest Payments (Major Head)(Contd.16 336.45 Interest 02.42 28.19.93 x. x.96 . 12.. x x . ..27 . 15. .45 Interest x x x x x x.85.61.34... 170.57 .00..78 97..47 .55 .517. 7.42.42 6.00.61..06.24 51.66..45 Interest Total-Interest on Loans from Government of Japan 02.03...56..66 593.82......89.19.30 Other Contractual Services 00.21. 97.Interest on Loans from the Government of Federal Republic of Germany 02.470.75...45 Interest 02.. 1. ..82...

36.96 .035...22 234...77 466.. x ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) 97.57..04 326.R. .23..(Sub... 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) Budget Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) .. x x x x x.10.14..... .49. x x x x x.63 2.44 38. 46. under PL-480 Convertible local currency credits (Minor Head) 00.59..45 Interest 02.035.43 .. 84.50. 6.24. x x x x x x x x x x x x x x x x .79..36.42. . 63.227 Interest on Loans from Government of U..90 4.. 80..16 .00.09.60.84 .. .Major Head) 03..59..662..20 .80.... ..226 Interest on Loans from the Agency for International Development. .Interest on Loans from Asian Development Bank Total .78. .62 ..37 35..60...08 2.11 192.83.41 .230 Interest on Loans from the Government of x U.20 40.(Minor Head) 00. ºÉƪÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉƪÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ºÉä ºÉcɪÉiÉÉ ¤ªÉÉVÉ {ÉÉÒ AãÉ-480 {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÖpÉ jÉ@hÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉƪÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ¤ªÉÉVÉ ºÉƪÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ¤ªÉÉVÉ ºÉÉäÉʴɪÉiÉ ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ¤ªÉÉVÉ AÉʶɪÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE ºÉä |ÉÉ{iÉ jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ¤ªÉÉVÉ VÉÉä½-AÉʶɪÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE ºÉä jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ VÉÉä½-ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEVÉÇ {É® ¤ªÉÉVÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉå <iªÉÉÉÊn {É® ¤ªÉÉVÉ (={É-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ®ÉVªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ¤ªÉÉVÉ +ÉxªÉ ®ÉVªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉÆ ¤ªÉÉVÉ 02.. .91.44 35.443... 1..08 .104 Interest on State Provident Fund (Minor Head) 01 General Provident Fund 01.61 4.00.50.95 . 433...93 4.13.63 5.443.52 3..24.. 278...57.00....00. x x.249 Interest on Loans from Asian Development Bank (Minor Head) 00..19.70.84 ... .00. 67 (8) ¤ªÉÉVÉ ºÉÆnÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) 2049 Éκ´ÉºÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® Éκ´ÉºÉ ¤ÉéBÉEÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ¤ªÉÉVÉ +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ.44 4.39 386.23.. 6.28..29...Interest on External Debt 03 Interest on Small Savings Provident Funds etc. 6..90 63. x x x x.A.28 .S.26 ...10.24...66 3. .36..90 38.33.37 501. x.20 42.. 5.073.228 Interest on other Miscellaneous Loans from the Government of U..223 (9) (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) Interest Payments (Major Head)(Contd.45 Interest 02...78 6.14 4.45 Interest x x x x x...819..00 . U..S.07 .07 Description ÉÊ´É´É®hÉ Budget Estimate 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (7) x x x ...14 1. 1...00.79.. 251. ..+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.41 5.52.(Minor Head) 01 US Aid 01...S.45 Interest 02.946.A..44 251.41 .45 Interest 02.49.07 . x x x x.. x.49.. 281.77 466..276. x x x x .00.14 ..56..22.00..00.....42.79 3.24. .42.45 Interest 02 Other State Provident Funds 02..329.(Minor Head) 00.41 501. .45 Interest 02.81.S..S. 40..78.329.) Interest on Loans from the Government of Swiss Confederation and Swiss Banks (Minor Head) 00.501.14 4.70 .. x .45 Interest Total .93 . 315.920..57.A....662. .30. x x x.276. 41.30 Other Contractual Services 00. x x x. 362... x ..

.81. 24... 173..44 . 09.201..00 20.79 . 2.066. x x +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ (9) 2049 ®ÉVªÉ ®äãÉ´Éä £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ 04 State Railway Provident Fund 04. x x. 474..00 20..29.88.44. 6.52 .56...72 5.00 ..C.07 .728. ..Interest on State Provident Funds 03.00.00 22. BÉEÉÒ ÉʴɶÉäKÉ VÉàÉÉ®ÉÉʶɪÉÉÆ ¤ªÉÉVÉ £ÉÉÉÊ´ÉKªÉ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌKÉiÉÉ ={ÉnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉʴɶÉäKÉ VÉàÉÉ®ÉÉʶɪÉÉÆ ¤ªÉÉVÉ (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) Interest Payments (Major Head)(Contd. x x x x x x .00x 1 1 150.49...815.00 .32.....00 1.82..00 1..42.109 Interest on Special Deposits and Accounts(Minor Head) 09 Special Deposits of E.81.07 ...I.00. x x.00.108 Interest on Insurance and Pension Funds (Minor Head) 01 Bombay Family Pension Fund of Government Servants Life Assurance 01. .31.00.07.45 Interest Total .. 6.52.00.34 .00. x.27.86 . 383.45 Interest 04 Union Territory Government Employees Group Insurance Scheme 04.93 9. 6..988. 24. x x x x...45 Interest Total .45 Interest 06 Postal Insurance and Life Annuity Fund 06.68 ¤ªÉÉVÉ-ºÉÆnÉªÉ ºÉÆJªÉÉ NO.00..53.346.. x x x.00.00 663.201.00.105..00.. 25.91 2. x x x x.764.00.96.12.764..18.988..07.00 .45 Interest 04..00 x (8) ¤ªÉÉVÉ ºÉÆnÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) .815.18..02 Insurance Fund 04.... x ..04 773.73.35.52..49.S.02..04 6.84 . x x ..Interest on Insurance and Pension Fund 03.31.04.27. x x..62 9. 6..221.421.45 Interest 10 Special Deposits of Provident Superannuation Gratuity Fund 10..97 .042...93 773.15. x x x x.. x x x x x. x1 989..Union Territory Govt.042...60.. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimate 2012-2013 VÉÉä½-®ÉVªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ àÉÖà¤É<Ç {ÉÉÊ®´ÉÉ® {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ¤ªÉÉVÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® {Éå¶ÉxÉ A´ÉÆ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉʺÉiÉ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ¤ªÉÉVÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ¤ªÉÉVÉ VÉÉä½-ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉʺÉiÉ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊcxnÚ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉÉÌKÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ¤ªÉÉVÉ bÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ ´ÉÉÉÌKÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ¤ªÉÉVÉ VÉÉä½-¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® ¤ªÉÉVÉ ÉʴɶÉäKÉ VÉàÉÉ ®ÉÉʶɪÉÉå +ÉÉè® JÉÉiÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) BÉE...00.. x x x x .79.221.00.50.91 9. 1 ... x ....32.45 Interest 02 Family Pension-cum-life Assurance Funds for Industrial Workers 02.07 16..00 ...105.79 ¤ªÉÉVÉ 8...765.50.53... ..62 1 1 6....85 .00 9. 2.895.97 15.00 22.728.02 Savings Fund 03.02 6...00.72 .00 .97 .179.00 150..50.551.. x x x..45 Interest Total .) Employees Group Insurance Schem 05 Hindu Family Annuity Fund 05..066..504...44.00 6..00 . 716.00 94.27.50. 716..00 355. 1 . 2. x.. 383. .. x 173.56 9..®É.02.68 . x x x x x (6) (7) .02 355.22 337. 9.00 ...00.00.ÉÊxÉ.... 474..45 Interest x x x. 9. Budget Estimate 2013-2014 Plan 1....56 ...04.40 . Description ÉÊ´É´É®hÉ Non-Plan x .. 9.00 ..15.01. 25. x1 4..07 .73..27...01 Savings Fund 04.00.45 Interest 03 Central Government Employees Group Insurance Scheme 03.. 9. 35 INTEREST PAYMENTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ x . ....¤ÉÉÒ.22 .

39..45 Interest 11.987.61. .00 5.) ÉʴɶÉäKÉ (Industrial Investment Bank of |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ.61.85 37....00.. x x x..) ÉʴɶÉäKÉ Finance Corporation of India Ltd. 11....75% Government of India(Industrial +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ.. 84..00. 27.00 .056.45 Interest <Ç{ÉÉÒA{ÉE/<ÇbÉÒAãÉ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉʴɶÉäKÉ VÉàÉÉ®ÉÉ榃 12 Special Deposits of E. x Budget Estimate 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (7) x Description ÉÊ´É´É®hÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÆnÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) . 20..5% Government of India +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ¤ÉéBÉE ÉÊãÉ.47 .... .877.. 84.. x x x...75.00..83 37..117 Interest on Defined Contribution ªÉÉäVÉxÉÉ {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) Pension Scheme(Minor Head) ¤ªÉÉVÉ 00.50.. 100 25..55 ... 100 .110.00 ..00 . .00.39 27..50 Other charges VÉÉä½-+ÉxªÉ VÉàÉÉ®ÉÉʶɪÉÉå +ÉÉè® ãÉäJÉÉå {É® Total-Interest on other ¤ªÉÉVÉ deposits and Accounts {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ +ÉƶÉnɪÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ 03. ... 11.00 5..00.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå. 27.....25.Interest on Small +ÉÉÉÊn {É® ¤ªÉÉVÉ Savings. 27.45 Interest ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 03 Other Expenses relating to Deposit ÉÊãÉA VÉàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ BªÉªÉ Scheme for retiring employees +ÉxªÉ |É£ÉÉ® 03.00 .85 11.101..00 39..) Special Security.83 25..75... .66...92 1.005 61 ..66..00..00 x.. 11..00 .F. 873...00.. .. 11. .. 39...061.00 . 10.00.+ÉÉ<Ç.00.... 1. 2021 ¤ªÉÉVÉ 17.951.5±£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®(£ÉÉ®iÉÉÒªÉ 16 11. 1..43 83.00 25. 1...056. x x x x x x x x .50.... x ..]ÉÒ.32. x x x x x..632...37. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) Budget Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) .15 .04.32 .P..... 1.. x x.00 ..110 Bonus on field deposits(Minor Head) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®éBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 01 Bonus for undisbursed Pay of +ɺÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäxÉºÉ India Ranks ¤ªÉÉVÉ 01...15 x x .. x x x x ..632.50.17 .00.00..73.39 x .) |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ. 873.45 Interest VÉÉä½-ÉʴɶÉäKÉ VÉàÉÉ ®ÉÉʶɪÉÉå +ÉÉè® JÉÉiÉÉå Total-Interest on Special Deposits {É® ¤ªÉÉVÉ and Accounts {ÉEÉÒãb VÉàÉÉ ®ÉÉʶɪÉÉå {É® ¤ÉÉäxɺÉ(ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 03...00 x.101. 5 48.00 39..00.67 .00.45 Interest +ÉxªÉ VÉàÉÉ®ÉÉʶɪÉÉå +ÉÉè® 03.50..00. 69 (8) 2049 (9) (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) Interest Payments (Major Head)(Contd.05 1...28.44.82..45 Interest ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä ={ɵÉEàÉÉå ºÉä 02 Interest on Deposits Scheme ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå for retiring employees of Public BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® ¤ªÉÉVÉ Sector undertakings ¤ªÉÉVÉ 02.111 Interest on Other Deposits & ãÉäJÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) Accounts(Minor Head) ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå 01 Interest on Deposits Scheme for BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® ¤ªÉÉVÉ retiring Government employees ¤ªÉÉVÉ 01.00...00.87.00 ..50. x x x x x x x .. .. .44. .92 11.00 11..005 . 20.. 5 ... x x x.45 Interest VÉÉä½-+Éã{É ¤ÉSÉiÉÉå.00 10.82.10 . x x x x.50.28.... 2021 Special Security. £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉå Total . x x x x.67 48. .00 5 5 30.43 .24 .625.00 1.. x x x x../EDLI ¤ªÉÉVÉ 12.87 11. 721.BÉEÉä ÉÊxÉMÉÇÉÊàÉiÉ ÉʴɶÉäKÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉÆ 11 Special Securities issued to UTI ¤ªÉÉVÉ 11..82.. x 11.00.....24 . x x x x..) ªÉÚ. .00 39.87 .00.05 30. Provident Funds etc.. 2021 India Ltd. 1... .75± £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®(£ÉÉ®iÉÉÒªÉ 17 9. 2021 ¤ªÉÉVÉ 16.70.45 Interest 9.

.50.83 68..00 82. 60 Interest on other Obligations (Sub-Major Head) x 60.67..75 ...45 Interest x...05..45 Interest x. 83.15.43.13 .99.20. 58... .45 Interest x.) Interest on Reserve Funds x (Sub-Major-Head) x 05.. . ..00 6..94 ....51.....15.03 80.00 .22.07. 13.41 . 6..00 6. 07 Interest on National Fund for x Control of Drug Abuse x 07.74. 18..00 . 13.05...00 2..00.41...Interest on Depreciation Renewal Reserve Fund x.51 ..00 92.50..74 33. 33.00... x x x x x x x ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimate 2012-2013 Description ÉÊ´É´É®hÉ Budget Estimate 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (7) (8) ¤ªÉÉVÉ ºÉÆnÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) 2049 |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ (={É-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) àÉÚãªÉ¿ÉºÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ®äãÉ´Éä àÉÚãªÉ¿ÉºÉ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ¤ªÉÉVÉ +É{ÉEÉÒàÉ +ÉÉè® +ÉãBÉEäãÉÉ<b BÉEÉ®JÉÉxÉÉ àÉÚãªÉ¿ÉºÉ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ¤ªÉÉVÉ nÉÒ{ɺiÉà£É +ÉÉè® nÉÒ{É {ÉÉäiÉ àÉÚãªÉ¿ÉºÉ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ¤ªÉÉVÉ VÉÉä½-àÉÚãªÉ¿ÉºÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® ¤ªÉÉVÉ ®äãÉ´Éä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ¤ªÉÉVÉ ºÉÉàÉÉxªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ®äãÉ´Éä {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ¤ªÉÉVÉ ®äãÉ´Éä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊciÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ¤ªÉÉVÉ ®äãÉ´Éä {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® ¤ªÉÉVÉ ¤ªÉÉVÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉäE ÉÊxɪÉÆjÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® ¤ªÉÉVÉ ¤ªÉÉVÉ àÉÚãªÉ ÉκlÉ®ÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® ¤ªÉÉVÉ ¤ªÉÉVÉ VÉÉä½-ºÉÉàÉÉxªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ VÉÉä½-|ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® ¤ªÉÉVÉ +ÉxªÉ näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ¤ªÉÉVÉ (={É-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) VÉàÉÉ ®ÉÉʶɪÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ¤ªÉÉVÉ 05 (9) (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) Interest Payments (Major Head)(Contd.67.00 ....00 13.00 .29 14. Total .24.. x x x .43.00 ..50..62 1..62.31.40.00 ...43..65..27 80.00 33.... 1. Total -Interest on Reserve Fund x.. 10. 03 Opium and Alkaloid Factories x Depreciation Reserve Fund x 03.03 .00...00 1..00 .27 ..03 112.00 7.45 Interest x.50. 73.. ..00..00 13..50.101 Interest on Deposits(Minor Head) x 02 National Defence Fund x 02. 1..67.. .00 .00 62.61.. x x . 18.105 Interest on General & Other x Reserve Funds(Minor Head) x 01 Railway Pension Fund x 01.00 1. .. 141.. 6...34 .50..24..29 1.00......Interest on General and other Reserve Funds xx.45 Interest x.62 .17. 05.. ..65..67.00.00..36 .00 92..34 ..62.00 .45 Interest x.. 2. 08 Interest on Price Stabilisation Fund x 08.00..50. . 76..50.00..89 .47.45 Interest x.03 . 75.69....00.67.00 6. 58.67.81..00 112. 33.00 141.. Total . 141.47 .. x . 61. 108. x 90.00 62.00 28.41 268..17..29 6.03 268..43..53...74 268.13 . 1.74 2...29 141.70 ¤ªÉÉVÉ-ºÉÆnÉªÉ ºÉÆJªÉÉ NO. x x x x .74 268....20.45 Interest x. 58.50..45 Interest x.00 14. x 6..72.01.103 Interest on Railway Development x Fund (Minor Head) x 00..03 ...53..101 Interest on Depreciation Renewal x Reserve Funds (Minor Head) x 01 Railway Depreciation Reserve Fund x 01.00 .. 04 Lighthouse and Lightships x Depreciation Reserve Fund x 04.30 . 02 Railway Staff Benefit Fund x 02.00...00.67. 04 Interest on Railway Capital Reserve Fund x 04..07.. 35 INTEREST PAYMENTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) Budget Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) x x x x . 05.67. .39... 10. 108.. .59.00 .45 Interest x..

149.21. x .. 21.17...00 .00.37 .35. .. . ....00.45 Interest 21 Interest on Deposits of Gratuity and Commuted Value of Pension of employees absorbed in N. 2012 08.. x x 45..44± iÉäãÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÆ{ÉÉÊxɪÉÉå BÉEä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉʴɶÉäKÉ ¤ÉÉÆb.x 460...70. 499. .. 5 5 7...17. 133.45 Interest 08 7. . 2012 03.96 ...47% Oil Marketing Companies GoI Special Bonds. ..00 .00.98 .. x..+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå...45 Interest 27 Interest on Swarnajayanthi Fellowship deposits 27.... 2012 ¤ªÉÉVÉ 7. 2012 ¤ªÉÉVÉ (8) 2049 03 (9) (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Non-Plan Total (11) (12) Interest Payments (Major Head)(Contd.106 Interest on Petroleum Bonds (Minor Head) 03 7% Oil Companies’ GoI Special Bonds.. 50. . .00 ....45 Interest 05 7....47 .79 7.... ..00 ... 71 BÉEÉäªÉãÉÉ JÉÉxÉ (®ÉK]ÅÉÒªÉBÉE®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ... 13.. .54 ...A.. 5 7. . . 7.50 .. x 28.70.45 Interest 16 Interest on Deposits on NRI Bonds Schemes 16... . x x x x x Budget Estimate 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (7) x x Description ÉÊ´É´É®hÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÆnÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) .. 133.. 2012 ¤ªÉÉVÉ 7...00 541.00 . . 2012 05.70.. . 403... . ......50 .....81.00.79 . ....47 28....A.00. 50.45 Interest 09 Coal Mines Deposit Linked Insurance Fund 09. .86....45 Interest 26 Interest/Incentive on Mahila Samridhi Yojana 26..00.00.A.. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) Budget Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) . .00.00 542. ..00.00....96..86.17.. .. 1973 03.00..00.17..00 629.00 ..50 . .) Interest under Section 18(5) of the Coal Mines (Nationalisation) Act.61% Oil Marketing Companies GoI Special Bonds.. 201.00 .. ..00 596.. .00 . 499. 2015 ¤ªÉÉVÉ 7.. x x x x...32. x x x.35.. x x x.A. 148. ...61± iÉäãÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÆ{ÉÉÊxɪÉÉå BÉEä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉʴɶÉäKÉ ¤ÉÉÆb. àÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉnÉxÉ VÉàÉÉ®ÉÉʶɪÉÉå iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉiÉ àÉÚãªÉ {É® ¤ªÉÉVÉ ¤ªÉÉVÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉàÉßÉÊr ªÉÉäVÉxÉÉ {É® ¤ªÉÉVÉ/|ÉÉäiºÉÉcxÉ ¤ªÉÉVÉ º´ÉhÉÇVɪÉÆiÉÉÒ {ÉEèãÉÉäÉʶÉ{É BÉEÉÒ VÉàÉÉ®ÉÉʶɪÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ ¤ªÉÉVÉ VÉÉä½-VÉàÉÉ®ÉÉ榃 {É® ¤ªÉÉVÉ {Éè]ÅÉäÉÊãɪÉàÉ ¤ÉÉÆbÉå {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 7± iÉäãÉ BÉEÆ{ÉÉÊxɪÉÉå BÉEä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉʴɶÉäKÉ ¤ÉÉÆb.. 26......98 .. ..45 Interest x x x. 20 ..00 584. x x x. 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18(5) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ªÉÉVÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉäªÉãÉÉ JÉÉxÉ VÉàÉÉ®ÉÉ榃 ºÉc¤Ér ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ VÉàÉÉ ºÉc¤Ér ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® ¤ªÉÉVÉ ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊxÉ´ÉɺÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉÆb ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉàÉÉ ®ÉÉʶɪÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ ¤ªÉÉVÉ AxÉ...00.44% Oil Marketing Companies GoI Special Bonds...Interest on Deposits 60. 2015 06. 7. 27.50 133.00.80.45 Interest Total ..38 .95 .00.. 542. 20 ...47 ...50 ....00 629...72 x x x x x x x . . 133. ..00.17.69. x x x.45 Interest 12 Interest on Employees Deposit Linked Insurance Scheme 12.69...47± iÉäãÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÆ{ÉÉÊxɪÉÉå BÉEä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉʴɶÉäKÉ ¤ÉÉÆb... x x x.39.68 . . 5 ...40. ..... 201..... .. . 133.45 Interest 06 7..

51 .50 .. 1.13 ..20± iÉäãÉ BÉEÆ{ÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉʴɶÉäKÉ ¤ÉÉÆb 2023 ¤ªÉÉVÉ 6.92..513... 407.50.255..41. 1.20 .11.13 .50 .00 .50 .. 2023 Interest 8.513..00.50 .00 .13 780.56..16.15± £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® A{ÉEºÉÉÒ+ÉÉ<Ç ÉʴɶÉäKÉ ¤ÉÉÆb.90± iÉäãÉ BÉEÆ{ÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉʴɶÉäKÉ ¤ÉÉÆb 2026 ¤ªÉÉVÉ 8± iÉäãÉ BÉEÆ{ÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉʴɶÉäKÉ ¤ÉÉÆb 2026 ¤ªÉÉVÉ VÉÉä½-{Éä]ÅÉäÉÊãɪÉàÉ ¤ÉÉÆbÉå {É® ¤ªÉÉVÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉtÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉʴɶÉäKÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 8.00..95% Oil Companies’ GOI Special Bonds. 780. 2026 Interest Total-Interest on Petroleum Bonds Interest on Special Securities issued to Food Corporation of India (Minor Head) 8.92.45 14 14.00...11.00 10....11.00 1.94.01± iÉäãÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÆ{ÉÉÊxɪÉÉå BÉEä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉʴɶÉäKÉ ¤ÉÉÆb.11. 1. 2022 09.804.72 ¤ªÉÉVÉ-ºÉÆnÉªÉ ºÉÆJªÉÉ NO. 1. 2021 ¤ªÉÉVÉ 8.. 780..20± iÉäãÉ BÉEÆ{ÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉʴɶÉäKÉ ¤ÉÉÆb 2024 ¤ªÉÉVÉ 8..82.40 ..255. 894.45 60. 132. 417.82.50.40 .99.40 .50 . 1.82..00 .45 15 15.16.00.01% Oil Marketing Companies GoI Special Bonds. 417. 2024 Interest 8.45 20 20. 387.00...00 10.00.91 1..06.00 . 1. 2025 Interest 8.. 407.99.. 800. 1.513.56. 1.00 407.00.41.00. 1.82... 2026 Interest 7.804.. 387..397.99. x.50 132. 1...80 800..45 17 17. 2025 Interest 8.41.397..00 .00.40 417.41.40% Oil Companies’ GOI Special Bonds.00.00 .99. 780. 2015 Interest 7.45 Interest (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) x . 2022 ¤ªÉÉVÉ 09 7.15% GoI FCI Special Bonds.) 7. 2024 Interest 6.......00.50. 387...50 .80 . 132. 894..397.50 ...00 9..91 .46. 2015 ¤ªÉÉVÉ 7. 332.397..41.513.00 10..397.45 21 21...45 10 10.75± iÉäãÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÆ{ÉÉÊxɪÉÉå BÉEä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉʴɶÉäKÉ ¤ÉÉÆb.50 .50. 2025 ¤ªÉÉVÉ 8..00 .45 11 11.45 13 13.45 19 19. 2025 ¤ªÉÉVÉ 8..50.50 332...00. 2023 Interest 6.51 ..56.00. 332.80 1.91 .94.94..23 .99..56.00.00.00.849.00 .00. 1.513.00 9.804.56.00 . 894.50.. 1...00 800... 35 INTEREST PAYMENTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (4) (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) .849.00.255.92.255.95± iÉäãÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÆ{ÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉʴɶÉäKÉ ¤ÉÉÆb.. 2021 Interest 8..50.00 .23 .11.00 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimate 2012-2013 800...00.25 .90% Oil Companies’ GOI Special Bonds.....13 .94.. 2023 ¤ªÉÉVÉ 8.94.551...25 800.107 01 01..00.00.. 332. 407.50. 1.40± iÉäãÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÆ{ÉÉÊxɪÉÉå BÉEä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉʴɶÉäKÉ ¤ÉÉÆb 2026 ¤ªÉÉVÉ 7..80 .40 .00. 417. 780.80 .45 18 18. 2026 Interest 8% Oil Companies’ GOI Special Bonds.00.20% Oil Companies’ GOI Special Bonds. 132.00.59% Oil Marketing Companies GoI Special Bonds.51 .40± iÉäãÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÆ{ÉÉÊxɪÉÉÆ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉʴɶÉäKÉ ¤ÉÉÆb..50.. 417..50..804.91 .59± iÉäãÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÆ{ÉÉÊxɪÉÉå BÉEä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉʴɶÉäKÉ ¤ÉÉÆb.35± iÉäãÉ BÉEÆ{ÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉʴɶÉäKÉ ¤ÉÉÆb 2024 ¤ªÉÉVÉ 6. 1.. 407.00 Description ÉÊ´É´É®hÉ Budget Estimate 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (7) (8) (9) ¤ªÉÉVÉ ºÉÆnÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) 2049 Interest Payments (Major Head)(Contd.051. 387.51 ...13 ...00.. 132..00..00. 332...75% Oil Marketing Companies GoI Special Bonds.. 1.20% Oil Companies’ GOI Special Bonds.92..00 .00 1.40% Oil Marketing Companies GOI Special Bonds. 894.35% Oil Companies’ GOI Special Bonds.92.82.255.00 .00 387. 1..051.00 .804.51 894.46.91 .

37.50..30% Fertiliser Companies GOI Special Bonds. 2022 ¤ªÉÉVÉ 6..319.. 425.50...62 x.77.29. 2022 05.26. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) 401.319.45 Interest Total-Interest on Special Securities issued to Food Corporation of India 108 Interest on Special Securities issued to Oil Marketing Companies (Minor Head) 01 8.. 510.00.00 1.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå..58.77.66..00. 2024 (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) x 02.173.45 Interest 109 Interest on Special Bonds issued to Fertiliser Companies (Minor Head) 01 8.42 .42 .41 1.62 . 322...45 Interest 06 6. 322..00± =´ÉÇ®BÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉʴɶÉäKÉ ¤ÉÉÆb.57 ..00 401.. 2023 01.26.00.173.50.....77. 834.80 .00 .50.58.10 . 401.04.45 Interest 03 7.) 8..62 113. 1..03% GoI FCI Special Bonds. 2024 ¤ªÉÉVÉ 8...42 ....00 406. 514.93 .65% Fertiliser Companies GOI Special Bonds. 834.00..26.80 . 1.26. 113.00 .319..50.29.80 30.50.00 x. 2024 {É® ¤ªÉÉVÉ ¤ªÉÉVÉ 02 8.45 Interest 04 7.46.26..173.20% Fertiliser Companies GOI Special Bonds. 510.03 73 1...00.30.50.29.13% Oil Marketing Companies GoI Special Bonds.00. 2022 ¤ªÉÉVÉ 6.41 ..79.57 425.386. 30.00% Fertiliser Companies GOI Special Bonds..00 . 401.69.45 Interest 04 8.77..29.46.00 322.. 2023 06.46.50.00 510.95% Fertiliser Companies GOI Special Bonds..45 Interest 05 6..83 . 425.00..00 1.23± £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® A{ÉEºÉÉÒ+ÉÉ<Ç ÉʴɶÉäKÉ ¤ÉÉÆb.26..70 834.173. 2023 ¤ªÉÉVÉ VÉÉä½-=´ÉÇ®BÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉʴɶÉäKÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ AºÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç ®É<Ç]ºÂ É ÉÊxÉMÉÇàÉ 8.00 .00 .57 .26. 322.00 406.00 1. 283. 322.00 04....42 282. 282.45 Interest Total-Interest on Special Securities issued to Fertiliser Companies 110 Interest on SBI Rights Issue 8.80 ..90.51 ...00 .41 . 30.26. 2027 ¤ªÉÉVÉ VÉÉä½-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉtÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉʴɶÉäKÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ iÉäãÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÆ{ÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉʴɶÉäKÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 8..319.66......00 406.66. 510...00 .70 1.00. 2022 04. 113.65± =´ÉÇ®BÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉʴɶÉäKÉ ¤ÉÉÆb.70 Description ÉÊ´É´É®hÉ Budget Estimate 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (7) (8) (9) ¤ªÉÉVÉ ºÉÆnÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) 2049 Interest Payments (Major Head)(Contd.. 113.41 .95± =´ÉÇ®BÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉʴɶÉäKÉ ¤ÉÉÆb 2026 ¤ªÉÉVÉ 7.20± =´ÉÇ®BÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉʴɶÉäKÉ ¤ÉÉÆb.35± ÉʴɶÉäKÉ ¤ÉÉÆb.58..00 .70 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimate 2012-2013 ... 2024 (Minor Head) 00.50..45 Interest . 2021 01..58.66 . 510. 186.03± £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® A{ÉEºÉÉÒ+ÉÉ<Ç ÉʴɶÉäKÉ ¤ÉÉÆb.46.50.66.26. 401...57 .. 282. 425..00 406.. 834.04.00 .00.04.26.. 30.62 .70 .30± =´ÉÇ®BÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉʴɶÉäKÉ ¤ÉÉÆb 2023 ¤ªÉÉVÉ 7. 2027 ..319. 1. 2026 03.00.00.23% GoI FCI Special Bonds. 834.66.00 .00 .13± iÉäãÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÆ{ÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉʴɶÉäKÉ ¤ÉÉÆb 2021 (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ¤ªÉÉVÉ =´ÉÇ®BÉE BÉEÆ{ÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉʴɶÉäKÉ ¤ÉÉÆb {É® ¤ªÉÉVÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 8..66.....04.35% Special Bonds.00 1..00.00. 406. 78. 282.

14.832.Miscellaneous Total-Interest on Other Obligation Total -Interest Payments Grand Total Charged x Voted cè Details of recoveries adjusted in account in reduction of expenditure ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ Revenue Section ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) 2049 Interest Payments (Major Head) |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ (={É-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) 05 Interest on Reserve Funds (Sub-Major Head) PÉ]É<A-+ÉÉÊvÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ 911 Deduct-Recovery of over payment ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ 00... .49 286.00 385.000. 17.....75.997.315.00 14. 18.00 .. 14. 14.44. 1..769.49.182.50..46.74 ¤ªÉÉVÉ-ºÉÆnÉªÉ ºÉÆJªÉÉ NO.00 ...323.010.97 333...00 ...000.00 385.31.62 3.47 932..00 383.000.46. .315.068.18.33 287...) Interest on Special Securities issued againat securitisation of balance under Postal Life Insurance (Minor Head) 00.068.44.62 15..72 324.87 .96.45 Interest 05 Interest on New Agreement to Borrow with IMF 05. 3. .00 .43.49..45 Interest 03 Other Expenditure 03.38.30. .17 383..70..31. ..45 Interest 60. (8) 2049 (9) Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) Interest Payments (Major Head)(Contd..45 Interest Total ... ..00 +ÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ¤ªÉÉVÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® VÉÉä½ 30 45 50 Other Contractual Services Interest Other Charges TOTAL 0049 Interest receipts (Major Head) .00 324.00 219.02 . x.00 ..997.02.02 124.92 333..769.93 .00 3.02 18. . 1..43. x. 35 INTEREST PAYMENTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ÉÊ´É´É®hÉ . 17.507..18.98 5 333...97.84 . ...733.182.00 .03 385.. 18...09.182.57 762... . . 14. .... 13.95..00. .48 384.46.006.00 324. 823.46.33.68x 131..000.40... x.....00x .00...00 385.00 78...50.. .. Description .982.00 1 1 0 .00 14. 16.00.. x (6) (7) 562.11.157.. 286.23 5x 324. ..97.00 13.45 Interest 04 Interest on Note Purchase agreement with IMF 04.49...00 ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxɪÉÉäMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ ={ɤÉÆvÉ £ÉÉÉÊ®iÉ cé* The provisions under this Appropriation are all Charged.31. 60..80.46.82 324.53 15....00...068.. . 201.00 1 1 0 .... ..27.00 . 674.01.. 1.068.17 16..701 Miscellaneous (Minor Head) 01 Charges payable to IMF for utilisation of SDRs 01... .03 ´ªÉªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iɪÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ Details of receipts netted against expenditure .28 .x .00 . ..47 384..70.87. .70 Recoveries bÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉäKÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉʴɶÉäKÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiɪÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ ¤ªÉÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) AºÉbÉÒ+ÉÉ® BÉEÉ ={ɪÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE BÉEÉä ºÉÆnäªÉ |É£ÉÉ® ¤ªÉÉVÉ +ÉxªÉ BªÉªÉ ¤ªÉÉVÉ +ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE BÉäE ºÉÉlÉ xÉÉä] JÉ®ÉÒn BÉE®É® {É® ¤ªÉÉVÉ ¤ªÉÉVÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA xÉA BÉE®É® {É® ¤ªÉÉVÉ ¤ªÉÉVÉ VÉÉä½-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ VÉÉä½-+ÉxªÉ näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ¤ªÉÉVÉ VÉÉä½-¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉÖEãÉ VÉÉä½ £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ x 111 .....18.96.669. .00 . . x.38.76 .31....50. -200.43.00 1.93 287.00 333.43..000..49.01 .00 110. =xÉ ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉå BÉäE ¤ªÉÉè®ä ÉÊVÉxcå BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉäE ¤ÉÉn JÉÉiÉÉå àÉå ºÉàÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ .. Budget Estimate 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan ¤ªÉÉVÉ ºÉÆnÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) ..730..145..759.. . . x . 1. 932.. 5. .33 287... ..00 385...56x .90. .44.997.48.00.80....173.0 0 1..000.......769.96....46.02 16.33 .00 .97..22.24.000...730.48 5 5 385.000..46.46.00...80 15.593.00. ÉÊ´ÉKÉªÉ ¶ÉÉÒxKÉÇ-´ÉÉ® ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ STATEMENT SHOWING DETAILED PROVISIONS OBJECT HEAD-WISE . .0 0 . ..997.84.0 0 ..00 124.00.08..01.46. .00 333...0 0 x x.

Calamity Contingency Fund .00 ....... ... . Written off x ..00 x VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ “2075” x |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ x ®ÉciÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) x £ÉÚBÉEà{É x +ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉciÉ x ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ®ÉciÉ .00 .. ...64 Write off/Losses x 113 Loans to State Govts ......00..134....000...The details are as follows :´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Non-Plan (2) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Non-Plan (3) Budget Estimates 2013-2014 Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 Plan (4) (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ (6) Description ÉÊ´É´É®hÉ Non-Plan (7) (8) x ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ 2075 x (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) 038. ..440.64 Write off/Losses x .51... 890400x ¤É]Â]ä JÉÉiÉä bÉãÉxÉÉ/cÉÉÊxɪÉÉÆ ... 01... +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan (9) x ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ .44. Write off/Losses . written off in terms of recommendations . 00.00...78 ..397. Total (12) Revenue Section x Miscellaneous General Services x .. Central Plan Schmes . 100..00.. ....00. x ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊnA MÉA 08 Interest on Loans to State Govts x ...00.00.413. Total Major Head “2075” x Relief on Account of Natural x . written off x .00.... .. ..31 Grants-in-aid (General) x ..... Finance Commission .00 .00..00.. (Major Head) x . . x +ÉxªÉ BªÉªÉ 800 Other Expenditure x . 103 Assistance to State from National . of 13th Finance Commission . Centrally Sponsored Schemes and ..00......... 06 Earthquake x ..00 £ÉÉÉÊ®iÉ Charged: º´ÉÉÒBÉEßiÉ Voted: VÉÉä½ Total (cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees) 12.. 08. ...397..00 ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&.55.00 ¤É]Â]ä JÉÉiÉä bÉãÉxÉÉ/cÉÉÊxɪÉÉÆ 313..78 .... .08. 2050...795 Irrecoverable Loans written off x 03 Loans to State Govts x .08. .. (11) VÉÉä½ x ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤É]Â]ä JÉÉiÉä x jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ ..... (10) Non-Plan x ¤É]Â]ä JÉÉiÉä bÉãÉä MÉA +É|ÉÉ{ªÉ jÉ@hÉ x bÉãÉä MÉA jÉ@hÉ . 36 ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS ®ÉVɺ´É Revenue {ÉÚÆVÉÉÒ Capital 62. x ¤É]Â]ä JÉÉiÉä bÉãÉxÉÉ/cÉÉÊxɪÉÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä jÉ@hÉ 13´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉɪÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉʺÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉå ¤É]Â]ä JÉÉiÉä àÉå bÉãÉÉ BÉäExpÉÒªÉ |ÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå A´ÉÆ BÉäExpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä jÉ@hÉ ºÉcɪÉiÉÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉɪÉÉäMÉ 0...64 . 03. 2245 .. 01 Relief to States x ..75 +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.224..... ...00 7. .. Debt relief to State Governments for ...... 80 General x . x ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ x ºÉÉàÉÉxªÉ x ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä x ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉcɪÉiÉÉ 01 01.... Calamities(Major Head) x .... 2088. 100. 101 Gratuitous Relief x . 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ DEMAND NO...00 .. .00 108.. .. 108.

..00 ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ x |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® VÉàÉÉ JÉÉiÉä x BÉEÉä +ÉxiÉ®hÉ x ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉ x BÉEÉä +ÉxiÉ®hÉ ... 5175.572..00 60...00.Major Head “2245' x Grants-in-aid to State x ..) 01 Assistance to State from NCCF .40 .... Contengency Fund x .83.78 4257.....375.00 .. Revenue Account x ...00.76 ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ NO.63. 12 Grants-in aid for Heritage Conservation x .. 275(1) of the Constitution (Charged) x .31 Grants-in-aid (General) x 09 Grants-in aid for Maintenance x ...00.70 ... 02. 09..00..31 Grants-in-aid (General) . Disaster Response Fund ....00.91.. Response Fund 02..00 229724600 ...00. ..00 4731. ...00 Transfer to National Calamity x .800. Governments(Major Head) x .00.. .00 .. of Roads & Bridges x .. .716. of Public Buildings x .. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ 02 Assistance to State from NDRF ...x ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉcɪÉiÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA AxÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉcɪÉiÉÉ 4. .240. . ...800.....00.. . .456.00.600..x +ÉxiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉxiÉ®hÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ 4. 6..716.61...620. 36 TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäV ÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan (4) (5) Non-Plan (6) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ Description (7) x|ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉciÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) (8) 2245 x MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉEßÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA .00.00 9......800... 10. & Deposit Account x ..... ... .. .31 Grants-in-aid (General) x ..60..00.63 .... 10.134.074. 4... ... . for calamities of severe nature .00 11. .00..808..375.620.. ...00.00... ...997.00. 02... ..00 ... .458..00.. 103 Assistance to State from National .31 Grants-in-aid (General) x ... . .00 51750000 . 10...00.00 .. for calamities of severe nature .00. .. 4.800.654. Inter Account Transfer 4...00..00 .104 Grants under the Proviso to Article x .00 18.00.00x ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ x ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEɪÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ 19. 11. 01 4. . ...x ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ x nÉªÉ {ÉÉÊ®®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ Plan (9) (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) Relief on Account of Natural Calamities(Major Head) (Contd.600....00 100740000 22. 2... 01.00.... 01.972.. 01.....31 Grants-in-aid (General) x 05 Grants for Local Bodies x 05. 01 Non-Plan Grants x . . . 9..00.750........ 3..31 Grants-in-aid (General) 797 Transfer to the Reserve Funds x .. 3601 02 Grants to cover deficits on x ....00x ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ x ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ {ÉÖãÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä x ÉÊãÉA ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 4078.00..91.00 x ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ x ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE £É´ÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä x ÉÊãÉA ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ x ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ x ´ÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ .. 11.00.00.31 Grants-in-aid (General) x 10 Grants-in aid for Maintenance x . 11 Grants-in aid for Maintenance of Forests x ... .00 4. .00 Total .46... x AxɺÉÉÒºÉÉÒA{ÉE ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉcɪÉiÉÉ .00.. ..70 .83..00 4..63 Inter Account Transfer x 02 Transfer to National Disaster .00 +ÉxiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉxiÉ®hÉ 8....00..00 x VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ “2245” x ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉcɪÉiÉÉ x +ÉxÉÖnÉxÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) x +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ x ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 275 (1) BÉEä x {É®xiÉÖBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (£ÉÉÉÊ®iÉ) x ®ÉVɺ´É JÉÉiÉä ºÉä PÉÉ]ä BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä x BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ 11. .00 9.00.00.

.00 ..00 438.031.31 15 67237500 .00 5262. .31 02 02. 4881.... Schemes x .134.35 Capital Assets 14 .37 .. Description ÉÊ´É´É®hÉ ... ... ... 58.00 3130.31 Grants-in-aid (General) ..00 .67. .00 1751. ..34 4344. Response Force ..82.101 25000000 Assets 18 18..50..46. . 398.70 .. 58.. 15.x º´ÉÉÒBÉEßiÉ x ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ x BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ x ¤ãÉÉìBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ (8) 3601 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) Grants-in-aid to State x Governments(Major Head)(Contd.00 3980000 Assets 19 19.46. . .00. 17 Grants-in-aid for Environement 17..00 ..00 .. ..52...... Response Fund (SDRF) .....00 .00 621344000 Voted x . Grants-in-aid for creation of Capital 3231.31 Grants-in-aid (General) 17.. ...... .. (Including for capacity building) 14..00 62. . .. 43.357..00 .75...00. Education Grant . . .00... Grants-in-aid for Governance 18.00...00 Grants-in-aid for State Disaster .. .40.00...35 Grants-in-aid for creation of Capital .75.. ... .. 16. ..Non-Plan Grants x 62...40...... 16 Grants-in-aid for Performance .40.00x VÉÉä½-ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän x 275(1) BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEä x iÉciÉ +ÉxÉÖnÉxÉ(£ÉÉÉÊ®iÉ) 55. x 6723. 58...00 62.. ..357.00....80..00..37.......00. ...80..75 .00 ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 298.44.x ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉʶÉK] +ÉɴɶªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA x {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA x ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 4308. Grants-in-aid for Elementary .. ..) 12.00..00 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉʶÉFÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 4881....00 55201700 Grants-in-aid for National Disaster .00 2500.00 .00x £ÉÉÉÊ®iÉ ...... .. ....81...17. .+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.40. x ...00.00 ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {ɪÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 1602...31 Grants-in-aid (General) 13...00 ..80. 43.031.00 55400000 62.972.00 . Grants-in-aid (General) 5540.00.134.00.00.31 Grants-in-aid (General) .00......00. ... ... 2500.+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 55.... 284. 4208...00 32310200 398.31 Grants-in-aid (General) 13 Grants in aid for State Specific Needs Grants-in aid for Creation of x .46. Capital Assets 13.00... ..00x {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcɪÉiÉÉ (FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉàÉäiÉ) 5262.00...67. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2013-2014 Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan (4) 77 Non-Plan (5) (6) (7) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) .031... ..29..134.31 Grants-in-aid (General) .67.00 ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 55.00.29. 6723. ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 360. 360.357.35 ... Incentive Gtrant ..40.. . .. Grants-in-aid (General) 5520.972. 6175. 43.00.69...00 ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉEÉäºÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcɪÉiÉÉ ..00x VÉÉä½ . 510.00 ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉʣɶÉɺÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 2952..80 ..134.00. ..00.00 Charged x 62. .00..02.. Grants for State Plan x .972.37 ...37 .00..00 Total-Grants under Proviso x to Article 275(1) of the x Constitution(Charged) x Total .134.00. Block Grants x .75..

.00.... 27636..00 13 Additional Central Assistance x .) x ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcɪÉiÉÉ 01 Normal Central Assistance x x ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 01...00 1. 96710000 .. . . x . 13.00. .31 .62 .00 6... .00....00 ..00...00 Border Area Development Grants-in-Aid for creation of Capital 04. 5.. 21 National Social Assistance Programme ... 25000000 .341.00 ..00.00 . 9900000 . ....00 Additional Central Assistance for x . .00 .31 .. 25589...84..34 ....00. ..00. x . 60050000 .31 Grants-in-Aid (General) x {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ x ÉʴɶÉäKÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcɪÉiÉÉx ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ x ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ x ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcɪÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ x BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcɪÉiÉÉ x ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ x +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA x +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcɪÉiÉÉ x ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ x ÉʴɶÉäKÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcɪÉiÉÉ x ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ x ÉʴɶÉäKÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉcɪÉiÉÉ x ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ x +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcɪÉiÉÉ x ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxxÉ{ÉÚhÉÉÇ ºÉÉÊciÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉcɪÉiÉÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ .00.00. Capital Assets 6.00 ..00. ..00....005.31 Grants-in-Aid (General) x .........00..31 Grants-in-Aid (General) x 1. Assets 12.32 .00 Other Projects..00.00....00..00. Grants-in-Aid (General) x ....00 9571.341.00.. 240890000 . Assets ..00.00. 36 TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉɪÉÉäV ÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan (4) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 (5) Non-Plan (6) (7) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) 20920.......35 300.25.. 3153... 298. .22.84...35 990.00 externally aided projects Grants-in-Aid for creation of Capital 06...261. .31 Grants-in-Aid (General) x x ÉʴɶÉäKÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcɪÉiÉÉ-{É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉ 03 Special Central Assistance-Hill Areas x x ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 03... Capital Assets 300..35 2500.00 9571.27 .00.00. ... Grants-in-Aid (General) x ..758.31 ...00. Grants-in-Aid for creation of Capital .. .00. . 1261.27 . ..00. Assets 06 06..00.. 3000000 . . ...68...00 . Capital Assets 990..00.35 27636...00. ......00 .261.00. Assets 03...00... 6. including Annapurna . Grants-in-Aid for creation of Capital .00 . ...00 Additional Central Assistance for x .... Capital Assets 2500. Grants-in-Aid (General) x . Assets 07 07. 1003.00.00 .78 ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ NO. 9571. Budget Estimates 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ Description (8) 3601 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) (10) Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) Grants-in-aid to State x Governments(Major Head)(Contd.00..00 .. Grants-in-Aid for creation of Capital 07. x . 1877...31 Grants-in-Aid (General) x 12 Special Plan Assistance x 12.... 300. ...20..00.00.00..00 .... 20610000 8370.... . 990.. ... 2500..00 ..00 Special Central Assistance- x . Capital Assets 08 Special Central Assistance x 08....35 04 04.00.

.02.00...00 Grants in Aid for creation of 27 27..26.00.89 100...00..00 78820000 Description ÉÊ´É´É®hÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ) x i´ÉÉÊ®iÉ É˺ÉSÉÉ<Ç ãÉÉ£É (8) 3601 (9) 7342.55. & Governance 36..35 Capital Assets 4850.64 02..00 36..01..00 Grants in Aid for creation of 1500000 .61 ... Renewal Mission ..00 2037.. Capital Assets 12862.....00 35.00 ..00.94 8382.11.. Capital Assets 36.00 Grants in Aid for creation of Capital Assets 1350000 ... ..01 ... 5723.35 48500000 ..00...... 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan (4) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2013-2014 Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Non-Plan 79 Non-Plan (5) (6) (7) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) 6546. x 100.24 .. Capital Assets .. 177.31 Grants-in-Aid (General) . Grants-in-Aid (General) ...00 Backward Regions Grant Fund 36 36. Capital Assets .. 67900000 ... 95. .00.00 Jawahar Lal Nehru National Urban 5000.00. Development for small & medium .00..31 1575000 (BRGF) Assets 35. Assets 35 128620000 Plan (NEGAP) Grants-in-Aid for creation of Capital 27. . 4343.01 35. 630000 15370000 x ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ x ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-MÉ´ÉÇxÉäxºÉ BÉEɮǴÉÉ<Ç x (AxÉ<ÇVÉÉÒA{ÉÉÒ) ªÉÉäVÉxÉÉ x ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ x ÉÊ{ÉU½É FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ x (¤ÉÉÒ+ÉÉ®VÉÉÒA{ÉE) x ®ÉVªÉ ºÉÆPÉ]BÉE x ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ x VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô ®ÉK]ÅÉÒªÉ x¶¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉÉxÉ x ¶Éc®ÉÒ +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉÉɺÉxÉ x ºÉƤÉÆvÉÉÒ ={É-ÉÊàɶÉxÉ x ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ x UÉä]ä A´ÉÆ àÉvªÉàÉ ¶Éc®Éå BÉEä x ÉÊãÉA ¶Éc®ÉÒ +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ x ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ ={É-ÉÊàɶÉxÉ x ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) 21.00.00.35 95410000 Grants-in-Aid (General) ..31 Grants-in-Aid(General) 26 Accelerated Irrigation x . .50... Grants-in-Aid (General) x 157.00.00..07.91 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ 26. 135. Capital Assets 26.02..00.....00. Towns (UIDSMT) 36.00 ..11.12.00 . Grants-in-Aid for creation of Capital .. Plan Grants-in-aid to State x Governments(Major Head)(Contd. Benefit Programme x ...00.00 7187.00.) x BÉEɪÉǵÉEàÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ VÉãÉ 116.00 .00.00.10.89..00. x ..... 36..00.. 1000000 450000 6990.50.. State Component ..35 1000000 .00 72420000 450000 .22 14142.... .33 022.26 95. 63.00...46.00 43430000 ...01. Sub-Mission on Urban Infrastructure ..... 1132.01 02.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå....00 4091.00. 5000.00 .35 1575000 . 150.00..31 Grants-in-Aid (General) .00 National E-Governance Action x . 157...30.01.02 Sub-Mission on Urban Infrastructure ..00. 39.00 1770000 31230000 . 95410000 & other Water Resources Programme x ºÉƺÉÉvÉxÉ BÉEɪÉÇ#ÉEàÉ . ..31 Capital Assets ..31 .

. .27 .. 630000 9590000 240000 7760000 . . . 1522.00 Grants in Aid for creation of 450000 ....00..00 Grants in Aid for creation of Capital Assets 36. ...00..00 1000000 ...00 . .00 9700000 .04.) 36.. . 45.31 Sub-Mission on Basic Services . to Urban Poor ..00.35 Capital Assets ..00.. Capital Assets .00.00. 540.00. damaged during 2005-06 floods . 41. 699.66. 45.... Development (IHSDP) ..35 Capital Assets 36....47 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ 36.. .00.04 Integrated Housing & Slum . 45 ACA for drought mitigation in .....31 Grants-in-Aid (General) 00.35 14550000 .. 873. . . ACA for LWE affected districts .. 36. 36 TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉɪÉÉäV ÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan (4) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 (5) Non-Plan (6) Budget Estimates 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ Description (7) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) (8) 3601 x ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉPÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxɪÉÉnÉÒ (9) 1311.....00 67. ...00 Other ACA 1000.00. 2037.00.35 Capital Assets 00....00 ... . . 63.. . 00.àÉÖƤÉ<Ç ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ) x 2005-06 BÉEÉÒ ¤ÉÉfà BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkɪÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ) SÉäxxÉ<Ç àÉå +É´ÉÆÉÊSÉiÉ ºÉƪÉÆjÉ BÉEä ÉÊãÉA AºÉÉÒA ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ ¤ÉÖÆnäJÉÆb FÉäjÉ àÉå ºÉÚJÉä BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA AºÉÉÒA ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ AãÉb¤ãªÉÚ<Ç |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA AºÉÉÒA ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ +ÉxªÉ AºÉÉÒA ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ Plan (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) Grants-in-aid to State x Governments(Major Head)(Contd........00.. 38......62.. . 36. ..00. 40.. Assets .. Bundelkhand Region ..31 Grants-in-Aid (General) 1455.00 ..00....80 ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ NO..35 Capital Assets ....00..00 ..94.. .. . Grants-in-Aid for creation of Capital .03 x ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉƤÉÆvÉÉÒ ={É-ÉÊàÉÉxÉ 10.31 Grants-in-Aid (General) . 1000. ...35 Capital Assets ..... Project (BRIMSTOWA) . 10000 ..31 Grants-in-Aid (General) .38 . 41 ACA for Desalianation Plant at Chennai ...... 126..00...31 Grants-in-Aid (General) 00..05. 2022.00 20220000 Brihan Mumbai Storm Water Drain . Grants-in-Aid (General) 45..29..00....00.00. Capital Assets 36...00 540. 27..35 Capital Assets 38 300000 .00.25 ..31 Grants-in-Aid (General) .05 Rajiv Awas Yojana 36.03.. 40 Long Term reconstruction of Assets ......04..00. 41.... . 10000 x ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ x ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® MÉÆnÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ x ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (+ÉÉ<ÇASÉAºÉbÉÒ{ÉÉÒ) x ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ ®ÉVÉÉÒ´É +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ ¤ÉßcxÉ àÉÖƤÉ<Ç iÉÚ{ÉEÉxÉ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEɺÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (ÉÊ¥Éàɺ]Éä´ÉÉ).. ..00 . ... .. 970..31 Grants-in-Aid (General) 36..03..05....84.31 Grants-in-Aid (General) ..00 .00 30... .

.00.. .388.056.80.00 Voted x 91...+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.00..00x VÉÉä½-®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ .00.00 621344000 91.357.908.00 Plan Schemes x Charged x .40..00 . for externally aided projects x .91.957.957. x .46..00.24 .70 . 110000000 . x ....00 Grants in lieu of share in Central x .925.00 .00.101 x ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcɪÉiÉÉ ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç 06 x {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ..00 62.00 9. .... 58..00 62.031.91.357..00 .325.00 Non-Plan Grants x 06.. .00x º´ÉÉÒBÉEßiÉ Capital Section 7601 x (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) x ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-MÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 02 x ¤ãÉÉìBÉE jÉ@hÉ 02.18 95. 80..016..00..842.00 74.00 . 325.00.00.00..134. 58.46.325..00.®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ x ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ x £ÉÉÉÊ®iÉ x º´ÉÉÒBÉEßiÉ 55.00. Voted x 91.00 .67.67. 74..00 .80.435. Total Major Head “3602” x {ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ . 325.00 Total-Grants for State x 91.. 325..37 .. 80.24 8.91.. 95..102 x BÉEä A´ÉVÉ àÉå +ÉxÉÖnÉxÉ .00 .x jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ x Governments:(Voted)/(Charged) x BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ 11000.869.00.00..00 . 7...00.056.55.957.134. Total Block Grants x 91.908.. Additional Central Assistance x .00..00 91..957.972.056.00 9.957. 11000.....435. 43.908.957..37 ...63 Transfer to National Investment Fund ...00. Block Loans x . Loans and Advances to State x . x . .24 .40.00 .972.00 ..00 ..908.00 3250000 x 91.00.00.031.. .46.00.00 80..00. 58920000 74.40... x x ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ x VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ “3602” .... . 01 Grants to NCT of Delhi x x ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 01... 43.24 43.00.00.00 .056...48..91.. 62.00..435.00.059....134.. 95.91.00x £ÉÉÉÊ®iÉ Charged x .24 .. Loans for State Plan Schemes x .022..056..00 91.00..67..00.00 Charged x .056.00 80.31 Grants-in-aid x ...59.) 797 transfer to Reserve Fund 01 National Investment Fund 01.00 3250000 x x iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ (£ÉÉÉÊ®iÉ) ...00x VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ “3601” 55.55 95.435..00 ..957..00 58.00 80. .00 55..35. 80.. 95.00x £ÉÉÉÊ®iÉ .....00.908...00.00 Description ÉÊ´É´É®hÉ Non-Plan (8) 3601 +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÆiÉ®hÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉÉÊvÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆiÉ®hÉ x VÉÉä½ ¤ãÉÉìBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ x VÉÉä½ . . 325...00. .00.. 80. 95. x ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä 3602 Grants in aid to UT Govts. 74..00 .435.00.40.091.55 .00 Total-Revenue Section x ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä jÉ@hÉ 11000.665...365.00 Voted x 91.00 Total-Major Head “3601” x 91.x º´ÉÉÒBÉEßiÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) Grants-in-aid to State x Governments(Major Head)(Contd..40.00 164.420.00 68.908.37 95.. 74.35.00.00.....957. .. x ....976..957.24 . x 64. 325....957.00. x ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ x +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 01 x BÉEäxpÉÒªÉ BÉE®Éå A´ÉÆ ¶ÉÖãBÉEÉå àÉå ÉÊcººÉä 01..00 . Taxes and Duties x 9995.. .957....91. 325..40.00 1018820000 9..00.134.435.91.357.92.435.00 154.00 .46.. 91..80.00 72..24 52..00 .00. Loans and Advances x x x BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcɪÉiÉÉ .00 .031.908....00.00..00 74. 62..00 .972..40. (Major Head) x ..00....056. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2013-2014 Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan (4) 81 (5) (6) (7) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) 3.00.00.00.00 74.

.000.70 43...420...00.00 9.00..357. 2245 Relief on Account of x ..00 .00.00 65.. 110000000 9. 00..908.70 .908.55 Loans and Advances x 1. ..x +ÉÆiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ x ®ÉVªÉÉå BÉEÉä AxɺÉÉÒºÉÉÒA{ÉE ºÉä x ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉciÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ x +ÉÉ{ÉnÉ ºÉcɪÉiÉÉ 2075 01 .000. .000.056.70 .. .00. ..000..000..00 x jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ x ®ÉVªÉÉå BÉEÉä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ 03 x MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ jÉ@hÉ .00 11.70 . .031..000. Voted x .00x £ÉÉÉÊ®iÉ Charged x 11... 84.. x MÉ<Ç ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä in reduction of Expenditure x .00.000.70 .00 .18 95..82 ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ NO..000..957.00 11..35...35.000..00 ..00 x £ÉÉÉÊ® iÉ Charged x 11.. .435.35.00.00 59....00.24 8..40. . Natural Calamity x .00 9.. 11..00..00.. ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÄ PÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ PÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ x |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä x BÉEÉ®hÉ ®ÉciÉ x ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉκàÉBÉE x ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ .......55 106.. Loan to States x ..67..94 52.00 1. resources x .x VÉÉä½ . .00. 1.00 x VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ “7601” Total-Major Head “7601” x 11.00 1.00.00 1.35.000..00x BÉÖEãÉ VÉÉä½ Grand Total x 102. Miscellaneous General Services x . ..00.00...000.00 80..00 .00 1.70 .80. 11.000...00.000.00..59..000..35. 11..000.00.00...022.842..00. .00 10000000 Medium Term Non-Plan x ...00.40. .55.000.. .. .00.00 741344000 74. ..000.. .000.00....869. . 394 General Relief on account of x .00 56.00... States from NCCF x ..02 .000.00..00.... .925. 1.00...000.00 1760164000 09... National Calamity Assistance to x .00.... 11.00.... .665.. .995....00 11. . .x º´ÉÉÒBÉEßiÉ 9..435..00.00. . 110000000 Plan Schemes x .92. .200 Other Ways and Means Advances x 00.... .000. ContingencyFund x 01.00 1.00 69.00 1018820000 -1004.35.000...00.00 91.000.00 ..388.00... ..55 Loans and Advances x x +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉ 01 Non Plan Scheme x x ºÉƺÉÉvÉxÉÉå àÉå +ÉÆiÉ® BÉEÉä {ÉÚ®É 01. Transfer to National Calamity x .91.00 73.. x BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ ...911 Deduct Recoveries of Overpayments x ..00..00 x VÉÉä½-{ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ Total-Capital Section x 11.46. 11..000.995..00.. .73 .35.00 120000000 9.000.101.. x BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ .) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) x 9.00 1.00 1.052... 11. . Special non plan Assistance x .70 Deduct Recoveries x .000.. 00.000. .. .00 ..37 11.00.... 36 TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉɪÉÉäV ÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan (4) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 (5) Non-Plan (6) Budget Estimates 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ (7) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä jÉ@hÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ (£ÉÉÉÊ®iÉ)(àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) Description (8) 7601 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) (10) Loans and Advances to State Governments: (Charged)(Major Head)(Contd..972.26.00.44.00 1...00 120000000 9..®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå Total-Loans for State x 11.x ÉʴɶÉäKÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ºÉcɪÉiÉÉ 01.. .00..000..00..00.995.00.x VÉÉä½ ¤ãÉÉìBÉE jÉ@hÉ Total Block Loans x 11.00.00 x º´ÉÉÒBÉEßiÉ x ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ Revenue Section x BªÉªÉ àÉå ºÉä PÉ]ÉBÉE® ºÉàÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ Details of Recoveries adjusted x ...00 .000.. x +ÉlÉÉæ{ÉÉªÉ +ÉÉÊOÉàÉ 06 Ways and Means Advances x x +ÉxªÉ +ÉlÉÉæ{ÉÉªÉ +ÉÉÊOÉàÉ 06..995. . 9.00..00 1.957.059. x jÉ@hÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ 03.00 11.00 120000000 ...134...995..00 Voted x 91... 11. ...995.101 Loans to cover gap in x .46..00 63..63 Inter Account Transfer x .00.000.

. Development (IHSDP) x ..620....547. SÉäxxÉ<Ç àÉå bÉÒºÉäAãÉÉÒAxÉä¶ÉxÉ ºÉƪÉÆjÉ BÉEä ÉÊãÉA AºÉÉÒA .70 ACA for Desalianation Plant at Chennai . . PÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ PÉ]É<A-®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉκàÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉ榃 ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ ]É´É®Éå BÉäE ÉÊãÉA ¶Éc®ÉÒ +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ={É-ÉÊàɶÉxÉ (ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒAºÉAàÉ]ÉÒ) ..250.. ... 02. Investment Fund ... -4.. Disaster Response Fund .00. Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) . . Development for small & medium .. to Urban Poor . ..442...00.70 Deduct Recoveries 3601 Grants-in-aid to State x Governments(Major Head) x 02. 02 Grants for State Plan Schemes 02 Sub Mission on Urban Infrastructure .00.00..... Grants for State Plan Schemes ...00.. Deduct amount met from National .00..x ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ x PÉ]É<A-®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉκàÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ (8) -2. . ....644.. .00 .00.00 -0... .70 Deduct Recoveries 04 Sub-Mission on Basic Services .....00 .902 Deduct amount met from National . ... .... PÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖÉÊxɪÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ ={É-ÉÊàɶÉxÉ PÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ <Æ]ÉÒOÉä]bä cÉ=ÉʺÉÆMÉ Ahb ºãÉàÉ bä´ÉãÉ{ÉàÉå] (+ÉÉ<ÇASÉAºÉbÉÒ{ÉÉÒ) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ . Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) . -3.. .434.. and Infrastructure Fund .....00. 905 ......00 -200.. Calamity Contigency Fund ...250.. . .. Deduct Recoveries 905 Deduct Amount met from National .. .70 Deduct Recoveries ...20..902 Deduct amount met from National .70 Deduct Recoveries x . . . ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 Plan (4) 83 (6) ..70 Deduct Recoveries 05 Integrated Housing & Slum x ..00...70 Sub-Mission on Urban Infrastructure . 80. .. 01........375...00.00. ...72.00........00 -1. .. .... VÉÉä½ Total 01... 02.00. .. PÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcɪÉiÉÉ ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ PÉ]É<A-®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉκàÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉ榃 i´ÉÉÊ®iÉ ÉʺÉÆSÉÉ<Ç ãÉÉ£É BÉEɪÉÇ#ÉEàÉ . 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) .. .731.00..00 PÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ x ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉcɪÉiÉÉ x +ÉxÉÖnÉxÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) PÉ]É<A-ºÉÉäÉÊ´ÉºÉ +ÉÉè® +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉ榃 . & Governance ....800.91.70 Deduct Recoveries . 02 Grants in Aid to State Governments ..+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå... Deduct amount met from National x Disaster Response Fund x .00 -0....70 -4.00 -48000000 ....00.80.. PÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ ¶Éc®ÉÒ +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ A´ÉÆ +ÉÉʣɶÉɺÉxÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ ={ÉÉÊàɶÉxÉ .. -4. ..00 ...00... & Infrastructure Fund . 80.00.00. 02. -2...902 ... 01 Accelerated Irrigation Benefit Programme 01. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Budget Estimates 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (5) . ....31 x ºÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉ榃 PÉ]É<A-®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉκàÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉ榃 PÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ PÉ]É<A-®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉκàÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉ榃 -4....933.00 -400.....00 -0...00... +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) .00 -400.00 -200.. 04.00 -1. 03...... 03 .. Towers (UIDSMT) .00 Plan (9) (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) (12) Grants-in-aid 80. 01.904 .76.. Deduct Amount met from Sovisl ....00. ..458.

....00.00 73..424..00 .. 58920000 .67.. 4.00 9...00 Capital Section x .00 1.435. Plan Total Revenue Section -43750000x VÉÉä½-®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ x {ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ-´ÉÉ® ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ 313.99.46.00..800.00.. 445915000 35 Capital Assets (Charged) x . 4. ..997.00 .00 47..00 x (£ÉÉÉÊ®iÉ) Loans and Advances x x Voted x Special non plan Assistance x .995..00 x ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 31 Grants-in-aid x .50.00.00. x +ÉÆiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ(º´ÉÉÒBÉEßiÉ) 63 Inter Account Transfer (Voted) x ..000.056..71. .. 4.35.458..059...200.00 .. 325.00.00.00 69.00 37.00 11.869..50......00.00...000. x PÉ]É<A-´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ 4.65.24 8. x 35 Capital Assets (Voted) x 44. ..00 63. .00.. VÉÉä½ Total -4.70 2088.00..121.435.00 .00 .84.00 ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 42114.00.512. State Governments 9.. . ..00.. 325.00..00.134.591.70 .70 .00.00.892... x ÉÊãÉA ®ÉciÉ .00.00.x ÉʴɶÉäKÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ºÉcɪÉiÉÉ 550126500 47365..00 Budget Estimates 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ (7) PÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ Description (8) 05.18 95.00.235.00 ....70 . (9) Deduct Recoveries (10) x +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) (12) ..957..012.00 .84..94 52.989. 3602 Grants-in-Aid to UT x ..842.65.. .. 7. 3250000 55 1.00x VÉÉä½ TOTAL 09.00 741544000 (Voted) 91.00..40..00 50..000.908.00 65...00 55.. {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ (º´ÉÉÒBÉßEiÉ) 4.00. 44.99 37.00 1.00.00x ¤É]Â]ä JÉÉiÉä bÉãÉxÉÉ/cÉÉÊxɪÉÉÆ x |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä 2075 Miscellaneous General Services x 64 Write off/Losses x 2245 Relief on account of Natural x .00..45.420......46.00.00.388. 39764800 32......000. ..70 43.00.429.476.22. 4.00 44067.000. .995. Calamities x . 48000000 48000000 .00 .00 71217500 63 Inter Account Transfer (Voted) x ..91.000.012.55 106. º´ÉÉÒBÉEßiÉ) 3250000 .35.957.00 -34633643 ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 (6) -0. x +ÉlÉÉæ{ÉÉªÉ +ÉÉÊOÉàÉ 7601 Ways and M eans Advances x .00 9.91...00 51.00..91.067...031. 102.00 -46200000 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ -5.00 1018820000 11..00.92.99 51.00 56.052. 473655000 . 100.000..00..00 11....00 Contribution (Charged) x iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ x jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ 1023781500 32 x ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ .00 x º´ÉÉÒBÉEßiÉ) 02 ..00.00 6.00.114.08.00 x +ÉÆiÉ®ãÉäJÉÉ +ÉxiÉ®hÉ 63 Inter Account Transfer x .375..81..357. 7..512..00 42... 73650000 .00 59.. x.....022.14 .00..00.02 Less Recoveries during the year x .121.. x +ÉxªÉ |É£ÉÉ® 50 Other Charges x .00 -4. 55.090.365. 84..00 xºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ x ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä jÉ@hÉ . Governments x .x +ÉÆiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ(º´ÉÉÒBÉEßiÉ) x ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä (Voted) 325.000..00...908.. .00 .972. .00x (£ÉÉÉÊ®iÉ) 74. . .50.22. .55.00. x ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 3601 Grants-in-Aid to State Governments x 550126500 Grants-in-Aid (General) x 35..375.37 11.424...84 ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ NO.665.75.. .00 9.55...620. 120000000 11.800.000.78 . 2.35.23 35989. (Charged) .00 .59...... x STATEMENT SHOWING THE DETAILED PROVISIONS OBJECT HEAD-WISE x ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÄ .99.235. 3...460. 36 TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) -200.25 31 50.00.00 ..80.40..23 44.. ......71.58.00. 31 Grants-in-Aid x 7601 Loans and Advances to x .00 1760164000 (Charged) 11..00 -39764800 Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan -73650000 +ÉɪÉÉäV ÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan (4) Non-Plan (5) -400.00 (Charged) x (º´ÉÉÒBÉEßiÉ) x +ÉƶÉnÉxÉ(£ÉÉÉÊ®iÉ) 34.00 {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ (£ÉÉÉÊ®iÉ) .75...00 80.. 48000000 48000000 x ºÉ½BÉEå +ÉÉè® {ÉÖãÉ 3054 Roads and Bridges x .925.620.00x (£ÉÉÉÊ®iÉ) ..26.00 91.606.

00 .66...00 ..55 00.00 225.00. 60..89 .203 00... 75..68..00 x x 60. 235. .00... (Minor Head) Advances for purchase of Motor Cars Loans and Advances x Advances for purchase of Other Motor Conveyances Loans and Advances x Advances for purchase of Other Conveyances (Minor Head) Loans and Advances x Advances for purchase of Computers (Minor Head) Loans and Advances x Other Advances (Minor Head) Loans and Advances x Total Major Head “7610” x Non-Plan VÉÉä½ Total (12) x x ..55 00.00.00x x x 80.20.204 00.The details are as follows :´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) .. ..00...202 01 01.50..10.00x x x 2. 60.00 . 39.. etc.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.00 . ETC.00.. 25.00x x x 60.00 .00.00..00.00.00.57 ..00 x x 65.46..58.00 .00 x 39.28 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) . . 225.00x 80.00.00.37 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä =vÉÉ® LOANS TO GOVERNMENT SERVANTS...00.800 00.08 .00. (Major Head) House Building Advances (Minor Headx Ministries & Union Territory Administrations Loans and Advances x Advances for purchase of Motor Conveyances etc.00 .55 02 02..61 .00..61..00x x 24..00 £ÉÉÉÊ®iÉ Charged: º´ÉÉÒBÉEßiÉ Voted: (cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees) ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&. 225.. 65.00.201 01 01.. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 85 àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ DEMAND NO.00x 235.. 212..00x x x x x 25.00.00 x x 75.00 .. 30. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) 64...55 00.00. 250.08 . 22......00.37.68....00 x x 2..00 x ÉÊ´ÉKÉªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ´ÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉʴɺiÉßiÉ ¤ªÉÉè®É n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ STATEMENT SHOWING THE DETAILED PROVISIONS OBJECT HEAD-WISE .... 225.00.00 . ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) 19.. .00 225.00. ®ÉVɺ´É Revenue {ÉÚÆVÉÉÒ Capital VÉÉä½ Total .38.00 ...00 .00 225.00.75 .. 74. 2.00.98 212.00. 82.55 Description +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ (9) (10) (11) Plan Loans to Government Servants.00 250. 51. 2. . 33.00x =vÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ (º´ÉÉÒBÉEßiÉ) 55 Loans and Advances (Voted) x .00 x x x x 22..32.00.00 .... 2. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimate 2012-2013 (7) (8) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEVÉÇ +ÉÉÉÊn (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) MÉßc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ(ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) àÉÆjÉÉãÉªÉ AÆ´É ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ |ɶÉɺÉxÉ =vÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ +ÉÉÉÊn JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) àÉÉä]® BÉEÉ® BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ =vÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxªÉ àÉÉä]® ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ =vÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxªÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) =vÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉEà{ɪÉÚ]®Éå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) =vÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊOÉàÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) =vÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ7610Þ 7610 00.20...61.55 00.00.00.00 .00.00...00 Budget Estimate 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É´É®hÉ Non-Plan (6) x x x x x 67...

00x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ x +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä x VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉÆ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) x ¥¢ÌÚæü•ÅþèØ ÒéIçIü×æüË µÚ x çß·æâ Õñ¢· . . +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) 90.00 x x x x .00 61. 38 jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ-+ÉnɪÉMÉÉÒ REPAYMENT OF DEBT ®ÉVɺ´É Revenue £ÉÉÉÊ®iÉ Charged: º´ÉÉÒBÉEßiÉ Voted: .94. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ (6) Description ÉÊ´É´É®hÉ Non-Plan (7) x {ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ x BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ x +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉEVÉÇ& (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) x ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 90.. Budget Estimates 2012-2013 73.x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ 2.248. .50 ..008.98.... .64 .00x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ x °çàØæ¨ çß·æâ Õñ¢· 27.60..55.....98.00.615.97..00 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan (3) (4) . 2.21..56 06 06..00 2.514...00 . .98. (Minor Head) 91 Days Treasury Bills Repayment of Borrowings x Securities issued to Internationa Financial Institutions(Minor Head International Bank for Reconstruction and Development Repayment of Borrowings x International Monetary Fund Repayment of Borrowings x Asian Development Bank Repayment of Borrowings x African Development Fund Repayment of Borrowings x African Development Bank Repayment of Borrowings x Total ..514.00 ... 5.. ..56 04 04.045. 31...00.I. 537.00 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2013-2014 Revised Estimates 2012-2013 . 145.00.00 ...99.39..00 573.00 .514.23. . VÉÉä½ Total 4014.. .56 00.Securities issued to x International Financial Institutions +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) (11) (12) x x x x .00 x x x x .21.403.105 01 01... 2. 2....248.546.55.68.50...14 1. 392.....B.008. .63...00 ..60.00 .. 14. .562.....00 x x x x ...562.... .00.26.454.00.63.. . 5.00 145.59.x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ x ¥‹ÌÚæü•ÅþèØ ×éÎýæ ·ôá 2. .00.56 07 07.00 x ....+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå..84... 29.00 17.045. ..00 2..50.00 29. 1.37. .00 ....537....56 00. .00x VÉÉä½-+ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ x BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉÆ (8) 6001 00. ... 24...05... 31.72.00x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ x +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ çß·æâ çIçÏ 16.00x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ x +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ çß·æâ çIçÏ ¤ÉéBÉE .72.00x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ-+ÉnɪÉMÉÉÒ x ÖæÚÌèØ çÚÁßü Õñ¢· ·ô ÁæÚè x ÚæÁ·ôáèØ äç‡ÇØæ¢ µÚ â•Õh x ÒýçÌÖêçÌØæ¢(ܽé àèáü) x 91 çÎßâèØ ÚæÁ·ôáèØ ä¢çÇØæ¢ 562.. . 573... .. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 86 ÉÊ´ÉÉÊxɪÉÉäMÉ ºÉÆJªÉÉ APPROPRIATION NO..584. {ÉÚÆVÉÉÒ Capital 4014.94..The details are as follows :´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan (1) (2) .103 01 01.101 00..84.00 .71 .70. 17.615.50..439..34.10..00 ..56 02 02.17 ...56 (9) Capital Section : Internal Debt of the Central Government: (Major Head) Market Loans (Minor Head) Repayment of Borrowings x Treasury bills and Connected Securities issued to R. . ..17 .559.00.. (cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees) ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&..00..

.35 .00 10.00 5. 1995 587...79. . 2001 Repayment of Borrowings x 9% Relief Bonds..64.06...... 2003 (BÉE®ÉvÉäªÉ) 5.00.00x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ x 10% ÚæãÌ Õæ¢Ç.00 x x x x x .64.106 05 05.. 5.063. 5.00 4. 5.79. . . 5........56 30 30. 2001 13...03.00x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ x ¦Ø µÚ ÏI ·æ –ßñç„À· x Òý·ÅI$5¾% Õæ¢Ç. 2002 (MÉè® BÉE®ÉvÉäªÉ) 4..00 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Non-Plan (5) (6) ..56 23 23.32 . 2.00x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ x Úæ•ÅþèØ »ýæ×èË çß·æâ x Õæ¢Ç$ÎêâÚæ çI»ü× 2. 2002 Repayment of Borrowings 7% Savings Bonds.00x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ x 9% ÚæãÌ Õæ¢Ç.60.00 ..00x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ x 7 ßáèüØ Úæ•ÅþèØ »ýæ×èË x çß·æâ Õæ¢Ç 3.00 =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ (8) 6001 0.00.04 .00 x x .. 10.86.56 24 24..00 .. 2002 (Non Taxable) Repayment of Borrowings 8 %Saving Bonds.56 (9) Internal Debt of the Central Government: (Major Head) (Contd..00..00 2.00 5. 5. . 87 .00... .... 5.56 15 15.00 =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ 8± ¤ÉSÉiÉ ¤ÉÉÆb....31.00 ..97..063.. 2. ...45. 4.00 x x . ..00 .47..82.00 .00 x x x ..11.47.594....00 5. ...00 47.43. ..00 13. 16. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2013-2014 Revised Estimates 2012-2013 .00x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ x 8% ÚæãÌ Õæ¢Ç. 10... 296...00. 4..2002 29. 2.86..00....64.30 .31 .31..56 22 22... 37. 1999 Repayment of Borrowings x 8% Relief Bonds.88. 47. 1..00.17 .00 . Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan Plan Non-Plan (2) (3) 6. 1993 60..00x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ 7± ¤ÉSÉiÉ ¤ÉÉÆb.00.00 ....00 . 1985 5..00 .00. 5... 14...00 ...00 2...56 07 07.5% ÚæãÌ Õæ¢Ç.95 . .69.00 ..) Compensation and other Bonds (Minor Head) Special Bearer Bonds Repayment of Borrowings x 7 years National Rural Development Bonds Repayment of Borrowings x 7% Capital Investment Bonds Repayment of Borrowings x National Rural Development Bonds -2nd issue Repayment of Borrowings x Voluntary Disclosure of Income and Wealth 5-3/4% Bonds 1985 Repayment of Borrowings x 9% Relief Bonds 1987 Repayment of Borrowings x 9% Relief Bonds 1993 Repayment of Borrowings x 10% Relief Bonds.. 3. .00... 1987 2. ...84 ... 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) .00 .60.00 ...56 28 28... 11 .. 2003 (Taxable) Repayment of Borrowings +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) (11) (12) x x . 104.00x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ x 9% ÚæãÌ Õæ¢Ç.. 1999 4.56 14 14.37.... . 13.00 .56 18 18.00 . 2.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå... 5.55.00 2.16..00x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ x 8. Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉEVÉÇ& (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ A´ÉÆ +ÉxªÉ ¤ÉÉÆb (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) x çßàðá ÏæÚ· Õæ¢Ç 5...00 . 43. .5% Relief Bonds. 5.00 3.00 1.00 ..862..79. 16. 9.. 5.00..31.56 19 19.00....56 09 09.1995 Repayment of Borrowings x 8. 12. 1.. (4) 5.00 .00.00 . 3.818.00x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ x 9% ÚæãÌ Õæ¢Ç.00 .00 15.00 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan ..00.. 15..00x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ x 7% Òê¢Áè çIßðà Õæ¢Ç 5.56 08 08.00 .00 .

.82.00..56 Repayment of Borrowings 3285.. .00x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ 00.371...00 . 1.00 x x x ..00 10.265.00..00 . .00 .1999 BÉEÉä ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉÉå BÉäE ¤ÉBÉEɪÉÉ 00...162... .207 Loans from EEC (SAC) x (°â°âè) âð ©ÏæÚ (ܽé àèáü) (Minor Head) .45 . .00.000..56 Repayment of Borrowings x x 364 çÎßâèØ ÚæÁ·ôáèØ ä¢çÇØæ¢(ܽé àèáü) 00. .4.239. .. 682.. 500....00 3482... .32..00x VÉÉä½-FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® x +ÉxªÉ ¤ÉÉÆb x 182 çÎßâèØ ÚæÁ·ôáèØ ä¢çÇØæ¢ x (ܽé àèáü) ....00 . 42.5± ¤ÉSÉiÉ ¤ÉÉÆb... .48.162.302..55.4.56 Repayment of Borrowings x 1.00 130..600. 2145.110 364 days Treasury Bills(Minor Head) 90..00 .80 .38..3.00 ....000. 1..25.121 Special Central Govt..67.122 Special Central Govt.56 Repayment of borrowings x x 10% ÚæãÌ Õæ¢Ç..00 ...00.00. 20. 5. 100.55.00 3770.. .jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ-+ÉnɪÉMÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ NO..111. 29.007. 117.00..00 . 3997.00x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ 00..3. .46.97......00 . 20. 38 REPAYMENT OF DEBT 88 ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Non-Plan Plan (2) (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (4) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2013-2014 Revised Estimates 2012-2013 (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) (7) ..650.00.56 Repayment of Borrowings x xÉBÉEn |ɤÉÆvÉxÉ ÉʤÉãÉ 00.00 1.112 10% Relief Bonds...00.174.. 2003 (MÉè® BÉE®ÉvÉäªÉ) ..5%Saving Bonds.x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ 03. Securities ¶ÉäKÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉʴɶÉäKÉ issued against outstanding balances BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉÆ of small Saving as on 31. 130. Securities x ºÉÆOÉchÉ BÉEä ¶ÉäªÉ® BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉʴɶÉäKÉ issued against share of net small x BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉÆ savings collections from 1.00...342.) 31 6..00x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ 00..1999 ºÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ 00.38.. 1...56 Repayment of Borrowings x ¤ÉÉVÉÉ® ÉκlÉ®ÉÒBÉE®hÉ ÉʤÉãÉ/¤ÉÉÆb 00.48. . .56 Repayment of Borrowings x x ¥ÍôüÒæØ ¥ç»ý× 00.00 . 2003 (Non-Taxable) 31. 95.00.77.00.1999 1. 1993 42..381. .60.114 Ways & Means Advances 132.00.00.56 Repayment of Borrowings Total-Compensation and x Other Bonds 00. 2413.00 1.00 1.115 14 days Treasury bills 2283.914.48.00. 63.000.481..35.127 Cash Management Bills . .690. .111. 700.00.1999 . 1993 00..61.90 .126 Market Stabilisation Bills/Bonds x (+ÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÚãªÉ)ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ (Face Value) (Minor Head) x ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉÆ 03 Dated Securities ..00 33. 9..00x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ 00... .00.50. 34.00x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ 00.473. 99.302.. 13.302.00.00 .00 x x ... 33..629.00 ..302.48.90.00... Description ÉÊ´É´É®hÉ (8) 6001 (9) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (11) (12) (10) x Internal Debt of the Central Government: (Major Head) (Contd. 93. . ....00 100.27.000..118..00 13.00 2413.650.000.00 x ....51 13.00 .....56 Repayment of Borrowings x x 14 çÎßâèØ ÚæÁ·ôáèØ ä¢çÇØæ¢ 00.00...00 130...352.00.85.00x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ ..00.000.00. x x x .95. . ...685.473......02.00 .50 ...059..95.00 BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉEVÉÇ& (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) 6.46.00. ..56 Repayment of Borrowings x 31.00 .00 x . =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ 00.00....85.302...00.. 2109.. . =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ 00.00 x x x .00 .108 182 days Treasury bills (Minor Head) 00...659.005.. 130.00x VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ “6001” Total-Major Head “6001” x x ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä BÉEVÉÇ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) 6002 External Debt(Major Head) x ØêÚôÒèØ ¦çÍü· â×éÎæØ 00.00 3997..000.12..000.00 500. ..00 =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ .. 1.48.00... . 90.007.

. 63. . .. 64.12 .00. .33 1... .52. .47 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2013-2014 Revised Estimates 2012-2013 .30 x x .40x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ x ´Òð· ÉʴɶÉäKÉ çIçÏ âð x ©ÏæÚ (ܽé àèáü) 10.480 Convertible Local Currency Credits (Minor Head) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) .59.31 x x x x . (4) 7. .) Repayment of Borrowings x Loans from the Government of France (Minor Head) Repayment of Borrowings x Loans from the Govt.00..37.213 00.81 ...79 5.56 00.79x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ x ç–ßÅÁÚÜñ¢Ç âÚ·æÚ µÚ ç–ßâ x Õñ¢·ô¢ âð ©ÏæÚ (ܽé àèáü) 4.84.64.. U.. 89 .260...31. 2928...216 00..56 00..223 Loans from the Govt...43.01 114..... ..85.392.S. 15. 114. 4.28..209 00.227 Loans from the Government of U.S.52.. 3.12 8.00...341..56 00..06. 3.13..753.23 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan 4.42 3.42 x x ...09 2.22....90.43. .. 4.13.73.46.70. 54.06 9. . Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan Plan Non-Plan (2) (3) 7.29. .78 4.00.12.00.382.56 Repayment of Borrowings x 00.21 .59.27.56 00. .00.32. . (Minor Head) 00..37.52...17 106.949...00.23 197...33 x x x ..89x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ x +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ. .45x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ x Á×üI ºÉ®BÉEÉ® x âð ©ÏæÚ (ܽé àèáü) 891..226 Loans from the Agency for International Development.. . 1.16. of Germany (Minor Head) Repayment of Borrowings x Loans from the International Development Association (Minor Head) Repayment of Borrowings x Loans from IFAD (Minor Head) Repayment of Borrowings x Loans from the International Bank for Reconstruction and Development (Minor Head) Repayment of Borrowings x Loans from the Government of Japan (Minor Head) Repayment of Borrowings x Loans from OPEC Special Fund (Minor Head) Repayment of Borrowings x 00.187.56 00. Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä BÉEVÉÇ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) 7.93..00.76x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ x ÁæÒæI âÚ·æÚ âð x ©ÏæÚ (ܽé àèáü) 4... of Switzerlan and Swiss Banks(Minor Head) 00. (11) (12) 8.42 15.16 4.. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) . 197.27 x x .05..60x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ x ¥¢ÌÚæü•ÅþèØ çß·æâ ⢽ x âð ©ÏæÚ x (ܽé àèáü) 5. .93 ....208 00.....217 00.90 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Non-Plan (5) (6) .74x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ x |ÉEÉÆºÉ âÚ·æÚ âð x ©ÏæÚ (ܽé àèáü) 225.56 00...094..27 8..05. x ºÉƪÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉä x =vÉÉ® (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 111.87 226.259.00.21..05.83 114..05. ...79 .41 869.005.46.. ..71.19. .22x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ x ¥¢ÌÚæü•ÅþèØ ÒéIçIü×æüË x µÚ çß·æâ Õñ¢· âð x ©ÏæÚ (ܽé àèáü) 3.11.31.99 219.19..82x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ x {ÉÉÒAãÉ-480 {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ x µÉEäÉÊb] BÉEä iÉciÉ ºÉƪÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ x +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå àÉÖpÉ =vÉÉ® (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) (8) 6002 00... .56 00.00.32 x x x ...82.42 x x .187.32 4.94 ..52..56 00.005..382. under PL .214 00.23..83 x x x .323. 4.009.13 4.49.71.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå..51 578...221 (9) External Debt (Major Head) (Contd.70.86.21.40.31 64. .49.. .30 4.23 x x .12.65x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ x ¦¨°Ó°Çè âð ©ÏæÚ (ܽé àèáü) 60.341.56 Repayment of Borrowings x 00. 5.

... . .55. .906.jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ-+ÉnɪÉMÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ NO. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (4) (5) 39...17.17 4014.485. . ..00....56 Repayment of Borrowings x 6002 Total-Major Head “6002” x Grand Total x 41. 3495.05x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ 16..228 Other Misc..81.41 (3) .69 x x Government of USA (Minor Head) 00.39..00... x x . . . 955.276.35 17.928.) 00...899.28x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ x °çàØæ¨ çß·æâ Õñ¢· âð ©ÏæÚ(ܽé àèáü) 1.29x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ x â¢ØéQ Úæ…Ø ¥×Úè·æ âÚ·æÚ âð x ¥‹Ø çßçßÏ ©ÏæÚ (ܽé àèáü) .67...17.17 1.69 ...x =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ +ÉnɪÉMÉÉÒ x ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® âð x ©ÏæÚ (ܽé àèáü) 1..00 . .56 Repayment of Borrowings 00.538..87.17 x.074..98 .906. ..022. 4014..42....68 983..... .. . .086..81. 877.55.. 3786. ...70.41 .91 877.248.928.00 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2013-2014 Revised Estimates 2012-2013 .28.26.26.250 Loans from ADB (Minor Head) 00.35 17.74..... 1.. 38 REPAYMENT OF DEBT 90 ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) ..94x VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ‘‘6002’’ 3301.47 13.52 1.42..585.086.66.31.248.87 1.45..083. Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Non-Plan Plan (2) 53. loans from the x ..17 4014... 41.56 Repayment of Borrowings x 00... ...35.70. .09 2. 3301.03...91 x ..00..66. .10.91 3495. .00.74.80. .074.39 15..56 Repayment of Borrowings x 00..17 ÉÊ´ÉKÉªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ-´ÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉʴɺiÉßiÉ ¤ªÉÉè®É n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ Statement showing the detailed provision object head-wise.248.55. .31. .35..55.846.17 4014.40.. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä BÉEVÉÇ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) (VÉÉ®ÉÒ) 41...00 3786..230 Loans from the Government of Russian Federation (Minor Head 00.94x BÉÖEãÉ VÉÉä½ (8) 6002 (9) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (11) (12) (10) External Debt (Major Head) (Contd.248..94 ©ÏæÚôÛ ·è ßæÒâè ¥ÎæØ»è(ÖæçÚÌ) 56 Repayments of Borrowings (Charged) .846.

00 .60x 77.10x 94.70x .14 10..95.. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® |ÉBÉEɶÉxÉ ¤ÉéÉËBÉEMÉ xÉMÉnÉÒ ãÉäxÉ-näxÉ BÉE® +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ … … … … … … … … … .47.01.20 10. .77.00x VÉÉä½ .19.15.090 10 01 10.01.26 10. 1.50 13.x 29.21.50 15 … … 13.62.45 87.25..50 1.04.09. Accounts & Finance) … … … … … … … … … .06.09.79 67.06 10.10x 14x … … 12..25 .90x 11.99.39.50 1... … … VÉÉä½ … … 57..00 2.37 1.10 10 15.00 2..25..The details are as follows :´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan (3) (4) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2013-2014 Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ (5) (6) (7) x x x x x … … … … … … … … … . … … … … 52.01.22..01.00 2.28 10.12 10..01 10.àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ‘‘2052’’ … … … … … … … … … .79x 55.31 Revenue Section Secretariat General Services (Major Head) Secretariat (Minor Head) Department of Expenditure Establishment Salaries Wages Overtime Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Rent.09 10. 29.00 11.56 1.. 73.71. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ DEMAND NO.20 10 9.10 1.99 Information Technology 2052 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ 10.35 BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 84.91 53..50 15 57.00 .90.21 .00 2.76.01..50 2.36.003 Training(Minor Head) 08 Training Centre in the Civil Accounting Department(Institute of Govt.85 .01. 140.42.12. 39.00 3.87..40.01.13 10.50 2. 39.01. 1.50 .47.10 1. 99.62. 33.25 93.55.71.87..10x 9x 8.50 1.00 .03 10.25 .05..00 2.27 10.00 … … ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 11.01. 140.06. … … … … 40.85. 1...90.50 1. … … 6.42.00 ..05..80 89.11 10.12..32.87.and Publicity Minor Works Professional Services Grants-in -aid-General 10..60 79.25.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.32 86.39 DEPARTMENT OF EXPENDITURE ®ÉVɺ´É Revenue {ÉÚÆVÉÉÒ Capital VÉÉä½ Total .25 ..12.20 10 9.25 93.15.15.01..45 87..45.50 1.33x .22 10 8.13 Office Expenses Total-Major Head “2052” 2070 Other Administrative Services(Major Head) 00..01.17 10.50 1..01.62 Description ÉÊ´É´É®hÉ Non-Plan x x x x x x ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) |ÉÉʶÉFÉhÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ÉʺÉÉÊ´ÉãÉ ãÉäJÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå |ÉÉʶÉFÉhÉ BÉäExp (ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ ºÉƺlÉÉxÉ) (8) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan Total (10) (11) (12) (9) 00.00 11..16 10...01.01.00x 1.01.80 2. Rates & Taxes Publication Banking Cash Transaction Tax Other Administrative Expenses Adv.36..68 .39.00 £ÉÉÉÊ®iÉ Charged: º´ÉÉÒBÉEßiÉ Voted: 91 (cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees) ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&.02 10.42 72..10 3..24.00 11.. . … … ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãɪÉ-ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ..00 15 … … 52...05.

27 08.00 1.57 1.01.00 1..01..37.00.40.01.13 08..00.99... 42.. … … … … … … … … .x .28.42 Lump sum provision … àÉcÉãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE BÉEä BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ 31 Modernization of office of Controller +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ General of Accounts ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 31. ..06 08. .39 DEPARTMENT OF EXPENDITURE 92 ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (1) (2) Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan (3) ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan (4) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 Non-Plan (5) (6) Budget Estimates 2013-2014 (7) +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ àÉÖJªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ … … … … … … … … … 1.00x x x ..61..00 1.32 Contribution .20..83...39.45.31 Grants-in-aid-General 4.20 Other Administrative Expenses . . . … … … .00 ..00x 2.....00 3. 74 .50 4.00x 1.00 10. .30.00x 10...70 BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 4..98 9.00 … … ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 40.00 ..40.00 1.00 1.. 4.00 .50 50. .00..40.x 32..34 1. ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ |ɤÉÆvÉ ºÉÉäºÉɪÉ]ÉÒ 09 Grants-in-aid to National Institute of ºÉƺlÉÉxÉ BÉEÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ Financial Management Society ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 09.12 08.00 4...20 Other Administrative Expenses … BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ/ 31..43 … … … … … … … … … 2.00 4.31 1.00 20.00 ..... 36.20 08.40..98 … 5.01. Description ÉÊ´É´É®hÉ (8) 2070 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (9) 01 08. VÉÉä½ +ÉxªÉ BªÉªÉ Total Other Expenditure .28 Other Administrative Services(Major Head) (Contd. 1.99 Information Technology (10) (11) (12) x … … … … … … … … … 2.01.00..00... 36. … … … .00.50 1.03 08. x x 1..00 … 2..00 ....01 08.10 2.00 20.00x 1.00 12.00 1.40.42 1..00 7.60 .13 Office Expenses … Total .x x x x 90x x x x …x x x .00....00 … 6. .....50 6.10x VÉÉä½ … 1.35x 5.00.20 … 5. .28 Professional Services/ … AxÉ{ÉÉÒAºÉ BÉEä ÉÊãÉA AxÉAºÉbÉÒAãÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ 35 Service Charges to NSDL for NPS +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ 35. 4..00 08..23..00 … 1.50 4.72.. ...00 13.00 +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 798 International Cooperation (Minor Head) AÉÊɪÉÉ<Ç ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ 07 Association of Government ãÉäJÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÆPÉ Accounts Organisation of Asia +ÉƶÉnÉxÉ 07. .00.00 ..00 .. 36.00.00 2.09 … … 49.BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ NO..00.31 Grants-in-aid-General … ÉʴɶÉäKÉ gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 11 Training in Financial Management to BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ɤÉÆvÉ àÉå |ÉÉʶÉFÉhÉ Officers from Special Category States ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 11.00 3. .00 1.12 Foreign Travel Expenses … +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ 31.75 1....65 5.01..88.. .00..80.01.00 7. .05 3.00..20. .00 .. +ÉxªÉ BªÉªÉ 800 Other Expenditure BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå º´ÉèÉSÎ UBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉkÊ É 11 Lump sum provision for implemenBÉEɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÖ¶iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ tation of VRS in Central Government ABÉEàÉÖ¶iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 11.17..11 08.40..) Establishment Salaries Overtime Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Other Administrative Expenses Minor Works Professional Services 08.00 . 50.00.00 … … .x .00 13.00x 9..40. .85 … … 38.00. 2...00 1.30.00 10...01..01.80.01 2.50 6.50 … … … … … … … … … 2..

......... ... .. ....... .50 Other Charges VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ‘‘3475’’ Total Major Head “3475” VÉÉä½-®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ Total Revenue Section £ÉÉÉÊ®iÉà Charged º´ÉÉÒBÉEßiÉ Voted {ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ Capital Section ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ 4059 Capital Outlay on Public Works BÉEɪÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ 01 Office Buildings ãÉäJÉÉ àÉcÉÉÊxɪÉÆjÉBÉE BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ 51 New accommodation for office of xɪÉÉ ÉÊ~BÉEÉxÉÉ Controller General of Accounts £É´ÉxÉ 01 Building àÉÖJªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ 01. .... . . .... . .27 Minor Works BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 02.. .. .. .... ..00 … 4. 37.. . .. . . 140.. . .00......05 … … 2.. ..00.... ... ..13 Office Expenses 02..00. .00..12. .02 Wages 02....00 121......... ...45..80.00 . . .. . . .. .. ....00..00... . ...00...21... 2. .... ..00....00.. 47.00 … 4. .......53 Major Works +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ÉʴɶÉäKÉ VÉÉÆSÉ +ÉɪÉÉäMÉ +ÉxªÉ +ÉɪÉÉäMÉ U~É BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉɪÉÉäMÉ ´ÉäiÉxÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ. .12. .01 Salaries 02..... .. .45.. . . ........ ........ .. ...00x ....00x … …x 2..97.. 140. ..11 Domestic Travel Expenses 02. ....... . ...00 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan (3) (4) . . ... Rates & Taxes 02.. ... ...50 .25. . ..... .. . ...28 Professional Services VÉÉä½ ÉʴɶÉäKÉ VÉÉÆSÉ +ÉɪÉÉäMÉ Total Special Commission of E VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ‘‘2070’’ Total Major Head “2070” +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE 3475 Other General Economic ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) Services (Major Head) +ÉxªÉ BªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 00.. .00 (7) .. ....... .. ......00 ... .... 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan (1) (2) .25... ...00 … 136. .. .... .00. . . .. ....20 Other Administrative Expenses ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® 02. ... .. ... 46..00 .00. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ 93 (6) . 4..00 . .03 Overtime Allowance 02.00 . ........ ..and Publicity ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ 02.05 .....00.....00.. ..12 Foreign Travel Expenses 02.85. .... ..00... ..00 ... . ... 4. .. .. . ..88.. 2. . . 42...... . . 4.. .. .. ..00. . .. .00. 2.. ...00. .21.105 Special Commission of Enquiry 02 Other Commission 02..... .58. . . 41.. 4.. (8) 2070 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (11) (12) (9) Other Administrative Services(Major Head) 00.. 131.. ........25.12. ..00.. .. .. .. .50 ..88....00 121..15 Sixth Central Pay Commission 02.. .. .. ...... ...00 115.00 … 131...00.. 136.. .00 . .97. . .+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå..25... . .43 ... ..... .. ...06 Medical Treatment 02.16 Publication 02. . àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® |ÉBÉEɶÉxÉ +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ (10) x ... .00 .. ..12....00 Budget Estimate 2013-2014 Revised Estimate 2012-2013 Plan .. .00.. ...800 Other Expenditure (Minor Head) àÉÆjÉÉãɪÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 78 Funding for Plan Scheme & projects ºBÉEÉÒàÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvɪÉxÉ of Ministries/Departments +ÉxªÉ |É£ÉÉ® 78.. .00.... . ...00 115.88...00x x .... 2... .26 Adv.14 Rent....45. ... +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Description ÉÊ´É´É®hÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (5) ..

00 … 131...97.00.. Total Major Head “7475” … Total Capital Section ..25..48........00 … … Description ÉÊ´É´É®hÉ Non-Plan +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®BªÉªÉ(àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) |ÉÉʶÉFÉhÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ®ÉK]ÅÉªÒ É ÉÊ´ÉkÉ |ɤÉÆvÉ ºÉÉäºÉɪÉ]ÉÒ ºÉƺlÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (8) 4070 00..00 Details of Recoveries adjusted in Accounts in reduction of Expenditure Revenue Section Sectt.. Total Major Head “4070” . . .x .x …x .....00..00. 131.25..00x …x 121.....00 … 4.. ´ÉßciÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ ..x 121..03. … ..12. … … ..911 00.00x x x x x x …x …x +ÉÉ´ÉÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®BªÉªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉɺÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉÉ<ǺÉÉÒAAºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ®cɪɶÉÉÒ £É´ÉxÉ {ÉDãÉè]Éå BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ ÉÊxÉ´Éä¶É VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ‘‘4216’’ +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®BªÉªÉ +ÉxªÉ BªÉªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉä jÉ@hÉ jÉ@hÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ VÉÉä½ ... . Capital Outlay on Housing Government Residential Buildings Residential Buildings for ICAS Officers Acquisition of Flats Investments … Total Major Head “4216” … Capital Outlay on other General Economic Services Other Expenditure Loans to Administrative Staff College of India Loans and Advances .25.. Charged … Voted ..... 4.00 115....00 ..70 (9) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (10) Capital Outlay on Other Administrative Services (Major Head) Training (Minor Head) Infrastrusture Development of National Institute of Financial Management Society Major Works ...003 02 ..BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ NO.88. -17 ... ....03..00...... … .. . ..00.00 … 136..àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ‘‘7475’’ VÉÉä½-{ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ £ÉÉÉÊ®iÉà º´ÉÉÒBÉEßiÉ BÉÖEãÉ VÉÉä½ £ÉÉÉÊ®iÉà º´ÉÉÒBÉEßiÉ =xÉ ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊVÉxcå BªÉªÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® JÉÉiÉÉå àÉå ºÉàÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉÊiÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ PÉ]ÉAÆ ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ PÉ]ÉAÆ 02.. 2.. General Services Deduct Recoveries of Over Payment … Deduct Recoveries … (11) (12) . 136.00. … … .00. ..05 … … 3. .05 … … ..12.00... … . 3...25..00 … … .12. … … … … .00 … … … … . … .. 1. ..00 … … .. ..03.00 … 2. … .. ....39 DEPARTMENT OF EXPENDITURE 94 ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan (3) ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Budget Estimates 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan (4) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 (5) (6) (7) x x x x x 1.53 4216 01 112 01 01..x ..00 … … .00 . ...12. … ..00 … 140.. … .00 115... .. … … ..03. … … 1.88..... Grand Total 4..x VÉÉä½ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ‘‘4070’’ x x x x x …x …x x x x x x ..55 àÉå 2052 00. .97.54 7475 800 08 08.. … … .48. … ..00 Charged … Voted 4...00 1.00 . 140.

40. -2.56 1. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 14 Rent.18.88.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.30 95.25.00 115. … ...00. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan (1) (2) … … .99x 55.88.12.18. … … … … 2..22 . Rates & Taxes 16 Publications 33.00 … … .95 93.93.90 … 12.25.75.50 1.00 … 131.10 … 54..07..40. 140..00 13.00 ÉÊ´ÉKÉªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ-´ÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉʴɺiÉßiÉ ¤ªÉÉè®É n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ Statement showing the detailed provision object head-wise.25..05 Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Budget Estimate 2013-2014 Description ÉÊ´É´É®hÉ Non-Plan (5) … … ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Plan (4) 95 (6) … … (7) … … +ÉxªÉ |ɶÉɺÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉÊiÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ PÉ]ÉAÆ ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ PÉ]ÉAÆ (8) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Plan Non-Plan Total (11) (12) (9) (10) 2070 Other Administrative Services 00..68 3..79 10 10.22 55.92..10 … 9..00x +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ 17 20 ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ 26 27 ¤ÉéÉËBÉEMÉ xÉMÉnÉÒ ãÉäxÉ-näxÉ BÉE® BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉƶÉnÉxÉ ABÉEàÉÖ¶iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ɺBÉE® 28 31 32 42 50 52 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 99 13 BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ {ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ ABÉEàÉÖ¶iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® ´ÉßciÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ ÉÊxÉ´Éä¶É jÉ@hÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ VÉÉä½ £ÉÉÉÊ®iÉà º´ÉÉÒBÉEßiÉ 42 50 53 54 55 Banking cash Transaction Tax Other Administrative Expenses Adv.00 2.00 … 29. 39.50 1.95x 1..44.10x ´ÉäiÉxÉ 01 Salaries 10 … 9x àÉVÉnÚ®ÉÒ 02 Wages 03 Overtime Allowance 17.00 121.06..00 … 4.00 … 4. x ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ REVENUE SECTION 55..00 . 29. .48.07.11 1. 3.00 … … .05 … … 3..25.40.50 1.12.10x nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 1.95x ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 83. 136.32.25 .00x ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 06 Medical Treatment 11 Domestic Travel Expenses 1. … … 4.. 39.92.00 115.16.25 … … ..60 … 1.47.25.00x … …x 2..95 93.25.10 1.14.45....x … …x … … 2. … … .. 37.10 1.16.59. … … 131.07.20 10 10. … .50 5.00 … 33.00 2.88.00 … 140.00 … 136..97.79 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (3) … … … … … … … … … … … .00 2.59.50 1. … .00..12.97..72.15 1.84 … … … … 1..00 … … … 59.00 … … … … 59.90x ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 12 Foreign Travel Expenses 12.00 .25.12.70 Deduct Recoveries … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 4.46.x ÉÊBÉE®ÉªÉÉ.49.00 121..45......14x 90x …x …x …x 11.20 10 10.45.00 … … … … … 12..50 2. … ..03..13. … … … … 4.00 3.01.75.75 … 96.92.00.00 … … … … 13.45..00 3.29.20.00.911 Deduct Recoveries of Over Payment 00..and Publicity Minor Works Professional Services Grants-in-aid-General Contribution Lump sum provision Other Charges Machinery and Equipment Information Technology Office Expenses CAPITAL SECTION Lump sum provision Other Charges Major Works Investments Loans and Advances Total Charged Voted .00 13..43 12.00 … … .84 73.15 1.00 74 … … … … … … … … … … … … .15..00..48.70x |ÉBÉEɶÉxÉ … 37.33x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 13 Office Expenses .85 .15 1.09..37 1. 43.00 … … … … … 7.01..30 … … … . 37..50 1.50 2.50 … 82. 4..00.00 3.40.40..00 … … … … 41..50 1.78..25 13.00 .25 .00 … … … … … … … … 2.05 x …x … … … .12.46.97.80 2.00.25.. .

x … … … … … … .95.. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ DEMAND NO....00.78 9.00 ....954..00 ...00 Description ÉÊ´É´É®hÉ (8) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ (9) REVENUE SECTION 2071 Pension and other Retirement Benefits (Major Head) 01 Civil (Sub Major Head) 01 101 Superannuation and Retirement Allowances (Minor Head) 01 Ordinary Pensions 01 00 04 Pensionery Charges Charged Voted 02 Arreares paid due to Supreme Court Judgement 02 00 04 Pensionery Charges Charged BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {Éå¶ÉxÉ £ÉÉäÉÊMɪÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 03 Payment towards medical treatment x x x x x x x x x x x x x x x ={ÉSÉÉ® |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ reimbursement to Central Govt. 10.The details are as follows :´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 Budget Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ (1) (2) (3) (4) Plan … … Non-Plan 12..954..00 (cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees) ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&. 10. Pensioners x ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 03 01 06 Medical Treatment x º´ÉÉÒBÉEßiÉ Voted x ºÉÉvÉÉ®hÉ {Éå¶ÉxÉ (A+ÉÉ<ÇAºÉ) 04 Ordinary Pensions (AIS) {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® 04 00 04 Pensionery Charges º´ÉÉÒBÉEßiÉ Voted xÉ´É {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ +ÉƶÉnÉxÉ {Éå¶ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä 05 Additional Relief on death/disability of +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå Government Servants covered by the New BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ/+ɶÉBÉDiÉiÉÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉciÉ Defined Contribution Pension Scheme (NPS) ºÉÉvÉÉ®hÉ {Éå¶ÉxÉ (+É´ÉèvÉ {Éå¶ÉxÉ) Ordinary Pensions (Invalid Pension) {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® 05 00 04 Pensionery Charges ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ãÉÉ£É (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ÉʺÉÉÊ´ÉãÉ (={É-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌKÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ £ÉkÉä (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉÉvÉÉ®hÉ {Éå¶ÉxÉ {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ =SSÉiÉàÉ xªÉɪÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉnÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉBÉEɪÉÉ ®ÉÉ榃 {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® £ÉÉÉÊ®iÉ Plan (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) … … 17.00 ..00 11..00 .00 20. 95... .95. 139.55.96 +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.. … .96.71 Plan … … Non-Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) 15.10. . .00 9. 405.482. 250..00. 105.00 20.00 ...00 250..00.00 11.00x x x x …x x x x . … .00 17.01..00 15.221.00 10.. 9.96.00 .10.. 40 {Éå¶ÉxÉ PENSIONS £ÉÉÉÊ®iÉ Charged: º´ÉÉÒBÉEßiÉ Voted: ®ÉVɺ´É Revenue {ÉÚÆVÉÉÒ Capital VÉÉä½ Total 95.00..110..01.00..00 … … … … .42.00 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2013-2014 Revised Estimate 2012-2013 … … +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) (7) x x x x x x x x 15. 15..921.55.65 ..110..00.27 .00.00.

00.378.36.00x ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ £ÉkÉä 15.788.55.00 17.805.00 .00.20...00 1.20.326.00.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.85.80 ...20.17.00 3.70 … 16. … … … … … … +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ãÉÉ£É (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) (VÉÉ®ÉÒ) xÉ´É {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ +ÉƶÉnÉxÉ {Éå¶ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ/+ɶÉBÉDiÉiÉÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉciÉ +ɺÉÉvÉÉ®hÉ {Éå¶ÉxÉ (+ɶÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ) 45.00 1.342. .00 … … 13.00.51.00.50.61 12.00 2.20.00x º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ {Éå¶ÉxÉ (A+ÉÉ<ÇAºÉ) {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® 30.00 {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® (8) 2071 06 06 00 04 01 102 01 01 00 04 04 04 00 04 01 104 01 01 00 04 04 04 00 04 05 05 00 04 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ (9) Pension and other Retirement Benefits (Major Head) (Contd. … … 97 … .89.098.835.00 20.00..11 2.00 17.540.56.44.00 … 25.00 2.00.00 … … … 15. … … … 9.00 … … 17.775. … … … … 16.070.00 º´ÉÉÒBÉEßiÉ 1.00x º´ÉÉÒBÉEßiÉ x {Éå¶ÉxÉÉå BÉEÉ ºÉƮɶÉÉÒBÉEßiÉ àÉÚãªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) x ºÉÉvÉÉ®hÉ {Éå¶ÉxÉ x {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® 13.00x £ÉÉÉÊ®iÉ 2.42.00 11.00 15.44.00 … 3.00 13.50.00 £ÉÉÉÊ®iÉ 1.55.00 13.00 {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® x VÉÉä½-+ÉÉÊvÉ´ÉÉÌKÉiÉÉ +ÉÉè® 10.00.107.00 13.00x º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ {Éå¶ÉxÉ (A+ÉÉ<ÇAºÉ) {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® 30.300.00.00 … … … … … 11.76 1.567.45.00 2.00 10.17.20.20.750.00 1.38 11.085..20.00 … … 13.775.45.66 … … 13..00 º´ÉÉÒBÉEßiÉ x ={ÉnÉxÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) x ºÉÉvÉÉ®hÉ {Éå¶ÉxÉ x {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® 16.00..00.00 VÉÉä½-{Éå¶ÉxÉÉå BÉEÉ ºÉƮɶÉÉÒBÉEßiÉ àÉÚãªÉ 13..788.00 … .326.370.342.56.00 11. … … 25.20.378.51.76 1.635.00.00 .00.00 2.00 … … … x 11.00 … 3.96 1..00..00..00.360.00 1.00 1.34 … 57.51.00.00 17.20.476.00 2.00 º´ÉÉÒBÉEßiÉ xÉ´É {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ +ÉƶÉnÉxÉ {Éå¶ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ/+ɶÉBÉDiÉiÉÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉciÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ {Éå¶ÉxÉ 3.00 1..20 .00.00.95.20.00 25.20.00 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2013-2014 Revised Estimate 2012-2013 .62 … 15.00x £ÉÉÉÊ®iÉ 1..41.00 25.07.00.00.83 … … … 10. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (4) (5) 6.300. 45.00..85.95.00 … 10.00x £ÉÉÉÊ®iÉ 10.00 11.69..20. .623.78 9.00.848.00.00 2.555.750.00.360.00 13.00.) Additional Relief on death/disability of Government Servants covered by the New Defined Contribution Pension Scheme (NPS) Extra Ordinary Pensions (Disability Pension) Pensionery Charges Total-Superannuation and x Retirement Allowances x Charged x Voted x Commuted Value of Pensions (Minor Head) Ordinary Pensions x Pensionery Charges x Charged x Voted x Ordinary Pensions(AIS) Pensionery Charges Voted Total -Commuted Value of Pensions Charged Voted Gratuities (Minor Head) x Ordinary Pensions x Pensionery Charges x Charged x Voted x Ordinary Pensions(AIS) Pensionery Charges Voted Additional Relief on death/disability of Government Servants covered by the New Defined Contribution Pension Scheme (NPS) Ordinary Pensions Pensionery Charges Plan (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan VÉÉä½ Total (11) (12) 20.08.

00 … 5.00 15.15.00..00.85.80.00 2.85 5.41.26. 40 PENSIONS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (4) (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) … 21..00 5.00.513.553.203..00 15.00 2.00 5.225.00 . 2. 2.00.404.138.45.15.08 2.80.00.00 2.00 2.00 .80.506.00 17.00.340..00x Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ãÉÉ£É (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) (VÉÉ®ÉÒ) xÉ´É {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ +ÉƶÉnÉxÉ {Éå¶ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ/+ɶÉBÉDiÉiÉÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉciÉ +ɺÉÉvÉÉ®hÉ {Éå¶ÉxÉ {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® VÉÉä½-={ÉnÉxÉ £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® {Éå¶ÉxÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) {ÉÉÊ®´ÉÉ® {Éå¶ÉxÉ {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ {Éå¶ÉxÉ (A+ÉÉ<ÇAºÉ) {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® º´ÉÉÒBÉEßiÉ xÉ´É {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ +ÉƶÉnÉxÉ {Éå¶ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ/+ɶÉBÉDiÉiÉÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉciÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {Éå¶ÉxÉ {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® xÉ´É {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ +ÉƶÉnÉxÉ {Éå¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ/+ɶÉBÉDiÉiÉÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉciÉ +ɺÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {Éå¶ÉxÉ {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® VÉÉä½-{ÉÉÊ®´ÉÉ® {Éå¶ÉxÉå £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ (8) (9) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (10) 2071 Pension and other Retirement Benefits (Major Head) (Contd.00. … .00 2.00 7.00. … .00 2.65.00.00.560.00.00 … 20.25 .328.05.00 … … … … 5.00.30 … 15.80.08 2.00 2.369.00..97.00 … … … 12.00 20.) 06 Additional Relief on death/disability of Government Servants covered by the New Defined Contribution Pension Scheme (NPS) Extra Ordinary Pensions Pensionery Charges Total -Gratuities Charged Voted Family Pensions (Minor Head) x Family Pensions x Pensionery Charges x Charged x Voted x Ordinary Pensions(AIS) Pensionery Charges Voted Additional Relief on death/disability of Government Servants covered by the New Defined Contribution Pension Scheme (NPS) Ordinary Family Pensions Pensionery Charges Additional Relief on death/disability of Government Servants covered by the New Defined Contribution Pension Scheme (NPS) Extra Ordinary Family Pensions Pensionery Charges Total-Family Pensions x Charged x Voted x 06 00 04 01 105 02 02 00 04 04 04 00 04 05 05 00 04 06 06 00 04 01 105 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) … 15.00. 2.553.00 … … 7.15.50.00 2.00..00.00.00x 8.560.225. 2.36 … … … … 2.45.364.233.420.00.00..50.00 5.50.00.45 … 2.233.00 12.00 … 15..00 2.00 .45.345.50.00 2..15.50.00 … … … … 2.95 … … … 10.00 7.14 5.00 2..490.01 10..05.00 x x x 8.00 2.11 2.80.00. … .04.00 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2013-2014 Revised Estimate 2012-2013 16.77 16.345.00 17.00 … … … … … … … … 13.00 … 15.05.50.45.203.00x 2.80..00x 5.00.00.98 {Éå¶ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ NO.513.05...124.00 .00 2.00.33.328.00 8. … .00 2..00x 2..00 7.00 8.

00x 21.38.00x x x x x 5.66.00.00 23.00 1.48 11.00 21.38.T.00 … 50.00x x x x x 2.01 … … … … … … … ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (4) (5) 20.(s) Pensionery Charges Charged Total . Pensionery Charges Charged Pensionary Charges in respect of High Court Judges of U.45.00 83.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.00x x x x 72.57 21.00 … 23.00 … … 75.00 62.75.00 … 80.83.00.00 23.00 5.00 1.83.66.00.00 … 1.00 .95.00.00 … … 21..00 23.00 … +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) x x x x x x 20.00 23.00 … … 83.00.00x 21.64 99 … … … … … … 39.37.00 21.00 2.00 21.00x x 21.83.58 … 21.95.04 … 50. 77.00x Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) (8) 2071 Pension and other Retirement Benefits (Major Head) (Contd.58 … … 72.83.45.00.00 50.) =SSÉ xªÉɪÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉɪÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) =SSÉ xªÉɪÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉɪÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®(Éå) ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® £ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä =SSÉ xªÉɪÉÉãɪÉÉå BÉEä xªÉɪÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® £ÉÉÉÊ®iÉ VÉÉä½-=SSÉ xªÉɪÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉɪÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® £ÉÉÉÊ®iÉ {Éå¶ÉxÉÉå +ÉÉè® ={ÉnÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉƶÉnÉxÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉÉvÉÉ®hÉ {Éå¶ÉxÉ {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉå àÉå +ÉƶÉnÉxÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉÉvÉÉ®hÉ {Éå¶ÉxÉ {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉcɪÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE 01 106 Pensionary Charges in respect of High Court Judges(Minor Head) Pensionary charges in respect of High Court Judges recoverable from State Government(s).00 … … 5.90 … 50.95.95.00x 1.00x x x 50.83 … … … … 2.00 21. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) … 21.00.45.75.00 80.38.45..00 … … 2.Pensionary Charges in respect of High Court Judges Charged Contributions to Pensions and Gratuities (Minor Head) Ordinary Pensions Pensionery Charges Charged Voted Contributions to Provident Funds ( Minor Head ) Ordinary Pensions Pensionery Charges Charged Voted Pensions to Employees of State-aided Educational Institutions( Minor Head) Ordinary Pensions Pensionery Charges Pensions to Legislators (Minor Head) Members of Parliament Pensionery Charges ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {Éå¶ÉxÉ(ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉÉvÉÉ®hÉ {Éå¶ÉxÉ {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® ÉÊ´ÉvÉɪÉBÉEÉå BÉEÉä {Éå¶ÉxÉå (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉƺÉn ºÉnºªÉ {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® 01 00 04 03 03 00 04 01 107 01 01 00 04 01 108 01 01 00 04 01 109 01 01 00 04 01 111 01 01 00 04 Plan (9) {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ãÉÉ£É (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) (VÉÉ®ÉÒ) 01 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ (10) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) … 23.00x x x x 50.38.13.00 5.00 1.00 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2013-2014 Revised Estimate 2012-2013 … .

00 … 10.00.00 1.00 5.00.42.24.00 x x x x x ..31 … 9.00.00 1.00.00 … 5..20 ...00.445.34 .00 1.454.00 … … x x x 9.00x .00.00 … 1.00. Employees declared as Surplus (Minor Head) 01 Ordinary Pensions 01 00 04 Pensionary Charges … 20.00 3..480.00 … 1.172.00.450.00.65.480.00.00 … 35.00.00 Pension and other Retirement Benefits (Major Head) (Contd.440.00.) 01 114 Pensions and other retirement x benefits of President of India( Minor Head ) x 01 Pensions x 01 00 04 Pensionery Charges x Charged x 02 Other entitlements under the President’s x (Emoluments and Pensions) Act x 02 00 04 Pensionery Charges x Charged x Total –Pensions and other retirement benefits of President of India (Charged) 01 115 Leave Encashment x 01 Ordinary Pensions x 01 00 04 Pensionery Charges x Charged x Voted x 04 Ordinary Pensions(AIS) 04 00 04 Pensionery Charges Voted Total –Leave Encashment Charged Voted 01 116 Ex-Gratia Payments arising out of Special VRS to Central Govt.00x x x x 2.00. 1..445.00 ..440. 1.89 … 1.32 … 5.00 x x x x … 1.00 10.00 .31 1.00.00 . 1.00 20.00.454.00.00 … 1.189.00 1.00.450..00x 1.470.24.34 … 2. 3. 1.00.00 1.00 2.65.67.00.00 … x x 35..00.25.04.00.100 {Éå¶ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ NO.65.00.00.. 1.00..00.470.00.180.00x … 8.00. 3.. 40 PENSIONS ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Budget Estimate 2012-2013 Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2013-2014 Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (4) (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) (7) {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ãÉÉ£É (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) (VÉÉ®ÉÒ) x £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ x +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ … 9.00 … 9.70.00.00..00 … 5..31 … 5.00x Description ÉÊ´É´É®hÉ ãÉÉ£É (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) {Éå¶ÉxÉ {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® £ÉÉÉÊ®iÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ ({ÉÉÊ®ãÉÉΤvɪÉÉÄ iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉÆ {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® £ÉÉÉÊ®iÉ VÉÉä½-£ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ãÉÉ£É (£ÉÉÉÊ®iÉ) UÖ]Â]ÉÒ xÉBÉEnÉÒBÉE®hÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ {Éå¶ÉxÉ {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ {Éå¶ÉxÉ (A+ÉÉ<ÇAºÉ) {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® º´ÉÉÒBÉEßiÉ VÉÉä½-UÖ]Â]ÉÒ xÉBÉEnÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ +ÉÉÊiɶÉäKÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉʴɶÉäKÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxÉÖOÉc ®ÉÉ榃 £ÉÖMÉiÉÉxÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉÉvÉÉ®hÉ {Éå¶ÉxÉ {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® (8) 2071 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan VÉÉä½ Total (11) (12) … 35.38.00 … 2.00 … … 9.58 … … 9.00 .00 .65.00..00 35..00 10.00 … 9. 3.00.16.00 … … 1.00.00 … … 10.00 … 5.

49..00x 7..50.00x 5.00 50..72 … 50.00 1.00x x x … x x 41.F..00 … 1.00x 1100.80.00 7.49.00 … … … … … … … +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) x x x x 2.05.) 01 117 Government Contribution for Defined (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) Contribution Pension Scheme 01 Government Contribution 01 00 04 Pensionary Charges Charged Voted 01 200 Other Pensions ( Minor Head ) 01 Pensions under the Indian Civil Service Family Pension Rules 01 00 04 Pensionery Charges 02 Government contribution Payable to SPMCIL Pension Fund 02 00 04 Pensionery Charges (Voted) {ÉÖiÉÇMÉÉãÉÉÒ ={ÉÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMɪÉÉå 03 Ex-Gratia Pensions to Indian BÉEÉä +ÉxÉÖOÉcÉÒ {Éå¶ÉxÉ Pensioners of Portuguese Colonies {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® 03 00 04 Pensionery Charges ÉʺÉxvÉ iÉlÉÉ =kÉ® {ÉÉζSÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ |ÉÉxiÉ BÉEä 04 Pensions to former employees £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {Éå¶ÉxÉ of Sind and N.62 … … 1.00 … 50.50.00.00 … … 44. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Budget Estimate 2012-2013 Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) .00 . … 1.W.00.00 … … … … … … … … … … .46 … 1000.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.00 ..P.00 … 50.00 … … … … … … … 1.00 Budget Estimate 2013-2014 … … 1. … 921..00x Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) x … … ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimate 2012-2013 (4) … 101 {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ãÉÉ£É (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) (VÉÉ®ÉÒ) {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ +ÉƶÉnÉxÉ {Éå¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉƶÉnÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉƶÉnÉxÉ {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ +ÉxªÉ {Éå¶ÉxÉä (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉʺÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {Éå¶ÉxÉ ÉÊxɪÉàÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {Éå¶ÉxÉ {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® AºÉ{ÉÉÒAàɺÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå näªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉƶÉnÉxÉ {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® (º´ÉÉÒBÉßEiÉ) (8) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) 2071 Pension and other Retirement Benefits (Major Head) (Contd.300.00.49. 2.00.00 1.00.00.00 50.00 2.00.00 2.00 … … … … … 1..00 2.00 1..00. Pensions {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® 04 00 04 Pensionery Charges +ÉƶÉnɪÉÉÒ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä àÉÚãÉ ãÉÉ£ÉxÉÖ£ÉÉäÉÊMɪÉÉå 05 Ex-gratia payments to families of BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉxÉÖOÉcÉÒ +ÉnɪÉÉÊMɪÉÉÆ deceased CPF beneficiaries {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® 05 00 04 Pensionery Charges {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ/+ɺÉèÉxÊ ÉBÉE {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMɪÉÉå/ 07 Ex-gratia/ad-hoc Allowances to Pakistan {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMɪÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖOÉcÉÒ/ Civilian Pensioners/Family Pensioners iÉnlÉÇ £ÉkÉäx {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® 07 00 04 Pensionery Charges ¤ÉàÉÉÇ/+ɺÉèÉÊxÉBÉE {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMɪÉÉå/{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE 08 Ex-gratia/ad-hoc Allowances {Éå¶ÉxÉ £ÉÉäÉÊMɪÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖOÉcÉÒ/iÉnlÉÇ £ÉkÉä to Burma Civilian Pensioners/ Family Pensioners {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® 08 00 04 Pensionery Charges VÉÉä½-+ÉxªÉ {Éå¶ÉxÉå Total-Other Pensions x x x x x x x x x x x x x x x x x x x .17 .00..95..49.00 x x … x x x …x x x 1.00x x x x 50.90 86.00 … … … … 5. 2. 1.80.300.00.

69.00 94.81.00 … … 9..00 9.30 .51.33.90.90.421..) 01 800 01 Other Expenditure ( Minor Head ) Cost of Remittance of Pension by Money Orders Pensionery Charges Total Major Head “2071” Charged Voted Social Security and Welfare ( Major Head ) Other Social Security and Welfare Programmes ( Sub Major head ) Pensions under Social Security Schemes ( Minor Head ) Pensions etc. 74.00 94.860.03 … 75.993.00 … … 9.00 100.935..02 … … 9.00 19.00 x x x x x x … 3.90.898.42 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ (10) x x x x x x x x x x … … … … +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) 5.00 ..00 .00 3..00 52.00 89.00 … x x x x 2.35.00.61 … 17.00x {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ “2071” £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ (={É àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {Éå¶ÉxÉå (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ªÉÖr VÉÉäÉÊJÉàÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {Éå¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn +ÉxªÉ |É£ÉÉ® SÉhbÉÒMÉfà àÉå ´ÉßrɴɺlÉÉ {Éå¶ÉxÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® VÉÉä½-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {Éå¶ÉxÉå º´ÉÉÒBÉEßiÉ VÉàÉÉ ºÉà¤Ér ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ VÉàÉÉ ºÉƤÉr ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ Pension and other Retirement Benefits (Major Head) (Contd.00 x x … 97.00 20.00.00 x x x x x x x x x .10.00 50.00 20.993.00 19. 74.91.30 … 2.511.91.00x .00 20.00.00x x … 72.41.10. 100.747.00 52.00 97. Schemes Other Charges Old Age Pensions in Chandigarh Other Charges Total –Pensions under Social Security Schemes Voted Deposit Linked Insurance Scheme Government Provident Funds (Minor Head) Deposit Linked Insurance Revised Scheme of General Provident Funds Other Charges Charged Voted 01 00 04 2235 60 60 102 01 01 00 50 02 02 00 50 60 104 01 01 00 50 Plan (9) 2071 x … 36 … 17.00x 19.00 5.00x x x x x … 2..898. 74..42 39.00x 50.00 … 72.00x 19.657.00 … 72.90. 40 PENSIONS ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Budget Estimate 2012-2013 Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2013-2014 Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (4) (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ãÉÉ£É (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) (VÉÉ®ÉÒ) x +ÉxªÉ BªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) x àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ®Éå uÉ®É {Éå¶ÉxÉ £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ (8) … … … … 5.41.00 … … x x x x x x x 9.00x 89.00. under War Risk Comp.102 {Éå¶ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ NO..51.00 … … … … 5.00 20.

977.00x 19.00.81.954.00.59.00 94.00 55.35.41..77 … … 1..00 … … … … … … 52.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.47 … 41.902.00.00.08 … 17.00.00 10.05 … 41.43.72.00 95.00.00 10.993.41.00x 52.657.90.00 55.00x 10.421.90.00 50.049.61 … 9.00 19.00.00x 90.00 56.00 19.51.935.00.00.00 20.00 … … … … … … 56.474.00 19.00 5.14 … 17..00.90. … 1.00 … 41.993.00 89.90.800..14 … 17.00 21.00 10.49.33.61 17.954.049.00 … … … 20.00 21.00.00 52.00 10.43.00 … … … 19.59.00.00 x … .00.00. … … … … … … Budget Estimate 2013-2014 Revised Estimate 2012-2013 … … .898.00x Description ÉÊ´É´É®hÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ “2235” £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ BÉÖEãÉ VÉÉä½ £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ (8) … 17.710.00x 99.00 19.90.00 10.00 55.00.10..69.00.00x 19.00 .56 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ 103 76..474.00x x x …x (7) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® +ÉxªÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) BÉEɪÉÇ àÉå àÉ®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖOÉcÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 76.00 52.00.00 95..00. 16.00 52..00.00.50.00. … … … … … … +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) x x x x 1.710.00 90.00 20.564.07.03 75.860.49.90.00 95.00.00 20.00.00 90.00 19.00 90.00 89.56 … … … … … … 52.511.81.00 52.747.00 21.049.902.. {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ãÉÉ£É (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ® £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ BÉÖEãÉ VÉÉä½ £ÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ 2071 04 2235 50 Pension and other Retirement Benefits (Major Head) Pensionery Charges Charged Voted Social Security and Welfare Other Charges Charged Voted Grand Total Charged Voted x x x x x x x x x x x x x x … … x 1.00.00 20. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Plan (2) (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Non-Plan Plan (4) (5) 5 1.61 … 9.00. Employees Insurance Scheme 01 00 50 Other Charges x Charged x Voted x 60 110 Other Insurance Schemes ( Minor Head ) 01 Other Schemes 01 00 50 Other Charges 60 200 Other Programmes (Minor Head) 10 Ex-gratia payment to Govt.977. servant dying in harness 10 00 50 Other Charges Total Major Head “ 2235 “ x Charged x Voted x Grand Total x Charged x Voted x x (11) VÉÉä½ Total (12) 60 105 ÉÊ´ÉKÉªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ´ÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉʴɺiÉßiÉ ¤ªÉÉè®É n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ Statement showing the detailed provisions object headwise.42 … … … 19.564.954.00 10.49.47 … 41.08 … 17..00.00 19.00.00 … … … … … … … .64 … 75.00 99.00 94.898.00 19.00 149.00 .00 … … +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan (9) Non-Plan (10) Government Employees x Insurance Scheme ( Minor Head ) x 01 Central Govt.00.00 10.00.90.72.259.00 56.049.59.00 55.10.800.56.00 56.00 19.00 20.00 21.51. … … … … … … 50.00 95.00.00 .00 20.00 149.49.00.00 20.64 … 75.90.954.07.

.12 02.01 02..00 55.00 16.00.50.75.86. .45 4.25.75.86.00.00 9.00.00 5.104 +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.00.77. Rates and Taxes x +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) … … … … … … … … … … … … .15 1.00 36..00.00 x 1..00 2...00..58.13 02.00. … … . ..05.77.706.31 01.00 . 71..00 100 75.00 ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&.00 … … … … … … … … … … … … .00 2.23 5.00 1. .67. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ DEMAND NO.00..00 3.38 59.00 5.41 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ INDIAN-AUDIT AND ®ÉVɺ´É Revenue £ÉÉÉÊ®iÉ Charged: {ÉÚÆVÉÉÒ Capital 97.00.00.32 01..00 96.00 4.00.97 2.00 ..03 … … … … … … … … … … … … .27 01..16 01.00 2.00 57...00..00.02 01. .00 57.90 18.14 01..11 01.58.86 … … … … … 95.00 3.00.00. 2..00..00 .... .00 11. Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) x®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ xãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) x£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxɪÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉxãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE (£ÉÉÉÊ®iÉ) (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) xàÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ x´ÉäiÉxÉ xàÉVÉnÚ®ÉÒ xºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ xÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® xnä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ xÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ xÉÊBÉE®ÉªÉÉ..00. 24..45..00 3...00 36.00 9.13 01..58.88 66.00 100 75.63..00 75. … … ..00 5..28 01.55.17.00 96.81.75.101 01 01.84 7.00 … … … … … 1.00 2....99 2.21 50 8.50 01.. .00 .00. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® (8) 2016 00. VÉÉä½ Total (12) x x x x x 52..87.20.00 4.®É.The details are as follows :´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ (3) (4) (5) (6) Plan Non-Plan ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2013-2014 Revised Estimate 2012-2013 Plan Non-Plan … … … … … … … … … … … … . 2.00 2.77..80. .00 36. … … . 1.29.00 1. ..85.20.00 .00 2.00 36.27.00 . … … .00 1..00.85..00 14. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® x|ÉBÉEɶÉxÉ xºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉƶÉnÉxÉ xãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ xBªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ x+ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ x+ÉxªÉ |É£ÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ xVÉÉä½-àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ xºÉÆ..00 .. Audit Unit (Charged) Salaries x Domestic Travel Expenses x Foreign Travel Expenses x Office Expenses x Rent.50 50 75.00 2.00.00 59. … 49.00 2.00 4.55.00 12.00 .00 … … … … … 1.86.55..00 59. 10.Headquarter’s Office x U.00 5. … 40.00.17 .00 16.00 2..55. … … … … … 95.59.00 .89...00 82...00.14 (9) Revenue Section Audit(Major Head) Comptroller and Auditor General of India(Charged)(Minor Head) Headquarters Office Salaries x Wages x Overtime Allowance x Medical Treatment x Domestic Travel Expenses x Foreign Travel Expenses x Office Expenses x Rent.00 º´ÉÉÒBÉEßiÉ Voted: .00..00 13.11 02.50.50 50 75.75.86.00 11.. 1.19 ..53 68.ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ <BÉEÉ<Ç (£ÉÉÉÊ®iÉ) x´ÉäiÉxÉ xnä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ xÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ xÉÊBÉE®ÉªÉÉ.27.13 02 02.12 01.20 01.56 3.00 2.24.00...00 11.99.00 . … 45.N.00 ACCOUNTS DEPARTMENT VÉÉä½ Total (cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees) 97.00 80..69.03 01.00 12.00 11.00 2. 1..06 01..04...00.01 01. Rates and Taxes x Publications x Grants-in-aid-General x Contribution Minor Works x Professional Services Other Administrative Expenses x Other Charges x Information Technology Total .696..62 26.00 4.00. 1. … 52.00 80.69.29.00.

44.37.00 47.94.50 x|ÉBÉEɶÉxÉ 02. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 01.16 84.11 .00 1.00.63.29. ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ <BÉEÉ<Ç (£ÉÉÉÊ®iÉ) 86.76.00 88.63..00 xVÉÉä½-£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxɪÉÆjÉBÉE +ÉÉè® xàÉcÉãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE (£ÉÉÉÊ®iÉ) xÉʺÉÉÊ´ÉãÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ 00.00 … … … 900.32 4..47.93 … 13.00 … 88.20.00.58.25.70 … 4.00.21.90..83.00 6.34.00 1.25.00 11. Rates and Taxes Publications Grants-in-aid-General Contribution Minor Works Professional Services Other Charges Information Technology Total .12 28.00 … … … 13.40 73. 14.60 … 11.25.88.37..00 … 18.Comptroller and Auditor General of India(Charged) Civil Audit and Accounts Offices (Minor Head) Civil Audit Offices Salaries Wages Overtime allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Rent.69 … 990.00.91.86.00 … 9.00 … 21. 28.00 … 2.00 2.239.00 … 1.25.22 1.Civil Audit Offices Civil Accounts Offices Salaries Wages Overtime Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Rent. 4.13 1.00 1. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (4) … … 3.00.60 xãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ 02.97.52.90 .22.00.00 .00.00 97.00 xBªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ 21.00. Rates and Taxes Publications Grants-in-aid-General Contribution Minor Works (10) x x … … x x x x x x x x x x … 1.63.00 xÉÊBÉE®ÉªÉÉ.026.00 1.02.00 … 6.177..00. .24 … 11.00 1.00 .25.00 … 7.01.31 … +ÉƶÉnÉxÉ 01.97.10 7.25.00 18.00 … 13.00 xàÉVÉnÚ®ÉÒ 01.28.50.00 2.02.92.63.70 xÉÊBÉE®ÉªÉÉ.90 … 1.00 9.00 … 4.00 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) 1.00 x´ÉäiÉxÉ 02.00.60 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimate 2012-2013 (3) … … (2) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 105 (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) 3. xÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 02.90 … 2.00.25 1030 5.01 1. ®É.00 9.06 8.00 xºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 01.28.00 97.239.00 2.53.10 xºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 02.88.00 .00 … 1.00.00 x 896.03.80 1.00 8.54 .00 … 1.00 8.53.88.03. … 1.00 78.43 788.29.00.00 14.93 … 57..90 xnä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 2.13 1..14.40 … 11.00 xÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 01.00 2.03 7.00 x x x x 1.62.29.90.50 84..46.00.80 xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 02. 30.50.00 2.44.00.50.00 … 7.66 2.03.00 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ 01.00 9.096.02 10.14 … 4.80.87 7.88.00 … 4.29.00.37.86.00. 30.69. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 02.00.UN Audit Unit-(Charged) Total.02 01.00 .50 … 90.00. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2..94 … 8.13 11..00 x x x x x x x x x x x x x x … … … … … … … … … … … … 1.34.50..99 339 50.16 4.80.28..00 … 1.00 xàÉVÉnÚ®ÉÒ 02.00 … 11.13 … 4.02.50.00.00 … 47.00 8.00 … 39.18.53.00 … … … … … … … … … … … … … … .00 90.28.93.53.31 … +ÉƶÉnÉxÉ 02.01 2.84.12 39.27.00 2.05.00 xVÉÉä½-ºÉÆ.50.85.27 01.97.52.24.00 … 14.60 xºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 11.00 xVÉÉä½-ÉʺÉÉÊ´ÉãÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ xÉʺÉÉÊ´ÉãÉ ãÉäJÉÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ 02 870.026.53.00 6.49.99.14 2.51.02.00.00.52.23..02.32 13.72 8.89 … 67.37.50 xÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 01.183.00 14.102 xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) xÉʺÉÉÊ´ÉãÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ 01 996.80.80.32..00 x´ÉäiÉxÉ 01.91.25.11 90..47.03 7.53.40 xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 01.10 … 4.00 896.28.00.00 2.00.28 7.84.64.00 10..80.82 … 1162 … 12.90 x|ÉBÉEɶÉxÉ 1.37 … 81.00.97.51 … 3.80.00 1.00.00.90 xnä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 02.35 1.00 1.12.06 01.14 01.00 .90.52.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.18..10 xºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 02.00 … 1.27 Budget Estimate 2013-2014 (8) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) Total.00 8.25.50 4.00 x+ÉxªÉ |É£ÉÉ® 01.80.69.37.00 8.37.00.66 2.00.00 xÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 02.10 … 22.00 xãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ 01.00 … 6.80.22..53 … 1.24.00.26 830.00 … … … 13.

233.32 55 . 2.02.00 … 2.41..40 xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 01.00.00 … .22. 1..00 9.55.06.00 2.00 .00. 27.00 5.00 ..00 6...59.00.62 39..88.00 xVÉÉä½-bÉBÉE A´ÉÆ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ãÉäJÉÉx{É®ÉÒFÉÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ x®äãÉ´Éä ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒ 00.00. … 63. Rates and Taxes x Publications x Grants-in-aid-General x Contribution Minor Works x Other Charges x Professional Services x Information Technology Total-Posts & Telecomminix cations Audit Offices Railway Audit Offices (Minor Head Field Offices Salaries x Wages x Overtime Allowance x Medical Treatment x Domestic Travel Expenses x Foreign Travel Expenses x Office Expenses x Rent..00.92...00. Rates & Taxes x .00 5.00 .00 20.233.71 10..75 … 29.50.00 1.03 75.50 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ 02.00.40 .00 6...99.082.37.89.71 … … … … … … … … … … … … … … .09..78 .00.00. xÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 01.103 xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) FÉäjÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ 01 67.00 1..00 3. 59 110 08.00 ..00 x´ÉäiÉxÉ 01. 1.49 31 .00 80 75.30 xººÉÉàÉÉxªÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 01.00 … 993.99.00.22 … 1.00 3.00 75.128.02 10 xºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 01.00 2.00 … … … … … … … … … … … … … … .14 (8) Budget Estimate 2013-2014 Description +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ (9) (10) Professional Services Other Charges Information Technology Total .00.00.Civil Audit and Accounts Offic x Post and Telecommunications Audit Offices(Minor Head) Field Offices Salaries x Wages x Overtime Allowance x Medical Treatment x Domestic Travel Expenses x Foreign Travel Expenses x Office Expenses x Rent....64... 4..00 … 9.00.00 … … … … … … … … … … … … … … .00 xãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ 01.00 … 2.27 .. 5..59...00 x´ÉäiÉxÉ 01.00.00..00.20 14.00 2.00 2.92.. 1.00 .00..14 01.. 2. 1.41. 4. 65.20 xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 14.28 65. 8.. xÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 01.40 ..Civil Accounts Offices Plan x x Total . .11 .88.00 1. … 875.00 3.31 … +ÉƶÉnÉxÉ 01.. 12.00..13 1.00 65..00 x x … … … … … … … … 145.00 83.32 2..00 2.25.00.11 6.00 2.00 20.00 100 75. … … … … … … … … 118.00.00 83.01 1.70.76 10 70.00 3.00 100 75.06.00.00 6.00.00 … … … … … … … … ÉÊ´É´É®hÉ (7) xBªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ 02.00 … 904.92..00.91 ..06 01.00.50 .13 1. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 01.16 3..64.13 75.00.104 FÉäjÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ 01 118.66 4.80.00 993..00 75.52.00.80 .00.70.00 … ..00.00 . 41 INDIAN-AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) .40 1.00 x|ÉBÉEɶÉxÉ 2.00 100 60.00 … 9..35..30 … 2. … 75.00..40 xnä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ .00 x x … … … … … … … … … … … … … … .33.. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 01...40 xnä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 01...02.50 xàÉVÉnÚ®ÉÒ 01..00 5.72 1.81 10.13 xVÉÉä½-ÉʺÉÉÊ´ÉãÉ ãÉäJÉÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ xVÉÉä½-ÉʺÉÉÊ´ÉãÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ xbÉBÉE A´ÉÆ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ 00.00 .00 xÉÊBÉE®ÉªÉÉ.27 50 x+ÉxªÉ |É£ÉÉ® 01. 1.00 xàÉVÉnÚ®ÉÒ 01. 1.00.50.00 3.80.12 01. xBªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ 01..06...77 70.. 10.00. … … … … … … … … … 120.00 xÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 01..00 100 60.00 65. 2.01 3..00.00 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) 10.00 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ 01.00.00.35.80.00 2. .06 3.00 .28 x+ÉxªÉ |É£ÉÉ® 02.00 5.00 xÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 01...00.00 .00..03 44.02 80 xºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 01.00.12 2.00 … 944.02.50 10 44.00 50 . 12. … 67.11 .43.00. 5.00 27.00 … 2.00..00 xÉÊBÉE®ÉªÉÉ.00 145.972..00..00 … 9.00.80.106 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ NO..00.00 2.

.35 66 49. 2..00.03 xÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 01.00. Rates and Taxes x Publications x Grants-in-aid-General x Contribution Minor Works x Professional Services Other Charges x Information Technology Total-Defence Audit Offices x x x x x x x x Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) … … … … … … .00.00.01 77.60 … 10.00 112.57. … 8.00.00 . 1.00 3.00 1.00 3.00 3.27 xBªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ 01.00.40 1. 1.00.00 1.00 … 10.00 3. … 50.00 50.00 95..31 +ÉƶÉnÉxÉ 01.00 1...03 xºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ xÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 01.00.. … 46..70 (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ (3) 87..01 xàÉVÉnÚ®ÉÒ 01.01 .47.00 1..00 1.00 3.00 .00. … 59..00 12.. … x 2.00 55...00 1.50 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ 01. … 8.00 127.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.00.00.00.00 .00 1.00.00 95.00 3.54 47.20 . .58..14.16 xºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 01.00 2....24 … ..00 … 1.00 12.00 1.69 18 24.00.00 1..00.00 12.14 x|ÉBÉEɶÉxÉ 01.37. 93.00 7.00.06 xnä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 01.40 4.13 xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ xÉÊBÉE®ÉªÉÉ.16 xºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 01.00 1.00 1.50.00 51.00.00 12.60 70 70. 2. 129.00.57.00 12.31 +ÉƶÉnÉxÉ 01.00.00 12.00..34.93 .88 … … … … … … .00 19.00.00.00.00 1..00..70 35 .00 63.68 7.10 3..00 63.00 ...20 50 45. 2.00 1.61 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimate 2012-2013 (2) … … … … … … … 107 … … … … … … … (6) 103.12 xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 01.00 … … … … … … … 103.70 Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) x|ÉBÉEɶÉxÉ 01.00.13 Budget Estimate 2013-2014 (8) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) (10) Publications x Grants-in-aid-General x Contribution Minor Works x Professional Services Other Charges x Information Technology Total-Railway Audit Offices x Defence Audit Offices(Minor Head) Field Offices Salaries x Wages x Overtime Allowance x Medical Treatment x Domestic Travel Expenses x Foreign Travel Expenses x Office Expenses x Rent.11 xÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 01.20 .00 … … … … … … … … … … … … … … .51 3.00.00 1.00.00.12 01.00 . àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 01.40 67.93 33 23.00.00 155.12 … … … … … … … … … … … … … … .00 59.50.106 FÉäjÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ 01 x´ÉäiÉxÉ 01..00.00.00 76.40..40 1.00 155.37.00 76.84.32 xãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ 01.50.. 2.00.00 3.00 3.99.00 … 1.00 … 5.47.50.00 12.00 1.00.00.00. 1.20 50 45. … 40...50 20 50.00 … … … … … … … … … … … … … … .00 95.00.13 xVÉÉä½-®FÉÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ x´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ (ãÉPÉÖ 00.60 70 70.00 65..00 7.40 4.79 1.00 3.00 12.21.28 01.28 x+ÉxªÉ |É£ÉÉ® 01..00...00.11 xnä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ xÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 01.00 127..00 … … … … … … .00. 1.00 x … … … … … … … 112.09.27 xBªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ 01.02 01.00 19.00.. … 3.00 12.74.50.00 12.. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan Non-Plan (4) … … … … … … .00 … 10...02 xºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 01.32 xãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ 01.00 ..105 FÉäjÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ 01 x´ÉäiÉxÉ 01..03 9.00.00 6.60 … 10. 2.60 18.00 Commercial Audit Offices(Minor He Field Offices Salaries Wages Overtime Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ .09.50.40 67..43.50 x+ÉxªÉ |É£ÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ 01.06 01..00 … … … … … … … … … … … … … … .21.50 20 50.00 65.14 .00.00.00..40.00 50. 44.00 12.01 xàÉVÉnÚ®ÉÒ 01.54 2.99.00.00 95. 1.00 … 5.00 3.00 12.13 xVÉÉä½-®äãÉ´Éä ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ x®FÉÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ 00.00 1.00 6.

23..00 100 5.00 15.. … 15..13 82. 4. ..50 xBªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ 01.00..70 20 4.78.00 .11 .Commercial Audit Offices Overseas Audit Offices(Minor Head) Plan x x x x x x Field Offices Salaries x Medical Treatment x Domestic Travel Expenses x Foreign Travel Expenses x Office Expenses x Rent.00.90 xººÉÉàÉÉxªÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 01.00.00.14 (8) Budget Estimate 2013-2014 Description +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ (9) (10) Rent. 5.00 1... … 14.00 xÉÊBÉE®ÉªÉÉ.00 110. Shimla Salaries x Wages x Overtime Allowance x Medical Treatment x Domestic Travel Expenses x Foreign Travel Expenses x Office Expenses x Rent. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 01.00 2.07 55 … 2. . 41 INDIAN-AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (3) (4) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) … … … … … … … … .11 ..00 x´ÉäiÉxÉ 55.01 1..107 FÉäjÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ 01 01.00.00.02 20 xºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 01.00 55.00.00 1.00 .12 2. 29.. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 01. Rates and Taxes Publications Banking Cash Transaction Tax Grants-in-aid-General Contribution Minor Works Professional Services Other Charges Information Technology Total.30 xÉÊBÉE®ÉªÉÉ.00.40 xºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 01.99.00 82.92. .00 xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 01...00 1.12 01.00 35. 94..28 1..00 55. 10 5. … 10...00.99.00 45.00 18.00..00.. BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ 01..13 60 xÉÊBÉE®ÉªÉÉ.00.00 . 2.04.90 … 5. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 01.13 16.03.00 120.04.52 2.79.00 5..00.00 . xÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 01.00 . 2...00 .50 80.31 .50 xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 1.30.13 110.00 .00.00.00 … … … … … … … … … … .50 30.39 … … … … … … … … .40 . x+ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ 01..01 10.00 100 5.00.00 60. 10.00 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ 01..00 … 5.04 ...43.00 .43 39..10 80.17 3.70.. .20 .00 .00.20..13 .32 5.00 .00 x´ÉäiÉxÉ 01.00 15.00.50 1.00.00 5.43 . … … … … … … … … 4. . 10...05 53. ÉʶÉàÉãÉÉ 5.06 01...66 … … … … … … … … … … .. .70.00...00 45.00 .28 . 2..00.00..61.00 … 5...00.. .00.00 18..02.14. … … … … … … … … … … … .. … 7.87 .00 1...03.50 5.00 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ 01.00.97 144.00 … … … … … … … … 6.00 … 2.03.03 4.00 1. 2.00.30 20 … 3.00.00 … … … … … … … … ..00. … … … … … … … … … 3..00 xÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 01..108 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ NO.14 20 x|ÉBÉEɶÉxÉ 01..10 x+ÉxªÉ |É£ÉÉ® 01.00.00. 45 5.67.00 x x x 6..31 … +ÉƶÉnÉxÉ 01.00 60.25..00 x … … … … … … … … … .71 -2.00 55.. 4...30...20 xnä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 01.14 2.30...00..00 60 … … … … … … … … +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) ÉÊ´É´É®hÉ (7) 13.16 … ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ xÉBÉEn ãÉäxÉnäxÉ BÉE® 01.20 1..800 x®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ 01 xãÉäJÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ.00 1.27 35..70 xàÉVÉnÚ®ÉÒ 01.00 2.50 xÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 01..00.78.00 1.00 1.67.00 120. 29.00.00 1.00 2.00 xVÉÉä½-´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ xÉÊ´Énä¶É ÉκlÉiÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 00.00.00..00. Rates and Taxes x +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) … … … … … … … … .00 xVÉÉä½-ÉÊ´Énä¶É ÉκlÉiÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ x+ÉxªÉ BªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 00..20 ..00 … 2.06 30.02. 10.Overseas Audit Offices x Other Expenditure (Minor Head) National Academy of Audit and Accounts.00 1.00 xÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 01... Rates and Taxes x Grants-in-aid-General x Other Administrative Expenses x Professional Services Other Charges Information Technology Total ... 4.00.30..00 1.00 xãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ 01. xnä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 4.96 99 . … 13.28 10 +ÉxªÉ |É£ÉÉ® 01. 16..50 1.00. … 9..03...00.

00 2.00 … .15.54.794.02.558.91.59.00 2.00 32..00 20.00 20.00 5.15.00.69.618.00 10.88. ®É.696.00 96. … 70 … 16.77. .22 … … … … … .N..00 16.71 61.00 … … … … … … … … … … … … 40.76 … … … … … … … … … … … … 32..09 2.55.54.00 10.00.85.10 5.00 … … … … … … … … … … … … 37.99. Residential Buildings Housing Schemes for employees of IA & AD Acquisition of ready built flats Major Works x Total-Major Head “4216” x Capital Outlay on Public Works (Major Head) Office Buildings.71 … … 5. … 4.00 2.00 2.00 90.10 5.00 x x Capital Outlay on Housing(Major H x Govt.21.76 24.00 1.69.00 … … VÉÉä½ Total (12) 4.49.00 2.00 3.78 71.68 37.55.49.59 16.00 x x x x x x x x x x x x … … … … … … … … … … … … 40.89.00 … … 61.00 1.00 … … … … … … Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) xºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 01.00 1.00.00 1.00 … … … … … .14 .88.17.20 x£ÉÉÉÊ®iÉà xº´ÉÉÒBÉEßiÉ xVÉÉä½-+ÉxªÉ BªÉªÉ x£ÉÉÉÊ®iÉà xº´ÉÉÒBÉEßiÉ xVÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ 2016 Þ x£ÉÉÉÊ®iÉ (àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEɪÉÉÇãɪÉ) x£ÉÉÉÊ®iÉ (ºÉÆ..83.89.00 83. … 4.00 9.bÉÒ.00 5.00 2.34.794.00 97.00 2.00 90.02 23..39.00 75. Audit Unit) Voted Total-Revenue Section Charged Voted Capital Section +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan (10) x (11) x … … … … … .800 Budget Estimate 2013-2014 (8) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ (9) Grants-in-aid-General Contribution Minor Works Professional Services Other Charges Information Technology Total-National Academy of Audit and Accounts.00 40.A.28 01.31 +ÉƶÉnÉxÉ 01.40 23.00 1.61.89.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.558.00.00 2.479.00 8.59. Ahb A.16..00 90.00 x x x … .27 xBªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ 01.00 … 16.17.00.59 8.89.47.87 16..00 78.00 2.00 x x x 40.94. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) Budget Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) 109 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) … … … … … .69.91.70..00 2.00 40.531.794.00.00 x x x x x 5.47.00 … 16.00 17.79.00 9..00.00.53 xVÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ÞÞ4216 Þ xãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÉç {É® {ÉÚÆVÉÉÒ 4059 x{ÉÉÊ®BªÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ 01 x+ÉxªÉ BªÉªÉ 01.77.00.16.00 86.00 2.. 60.00. BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 01.Major Head “2016”-Audit Charged (Headquarters office) Charged (U.696.54.00 2.421.49.00..00 2.00.00 17.479.00.50.66. ÉʶÉàÉãÉÉ 02 xÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEé]ÉÒxÉ x+ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ 02.00 2.618.85.00 16.00 … … 2.00 2.54. ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ <BÉEÉ<Ç) xº´ÉÉÒBÉEßiÉ xVÉÉä½-®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ x£ÉÉÉÊ®iÉà xº´ÉÉÒBÉEßiÉ x{ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ x+ÉÉ´ÉÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®BªÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 4216 xºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ®cɪɶÉÉÒ £É´ÉxÉ 01 x+ÉÉ<Ç.00 10.00 97.696.27..17.00 21.00 40.00 96.54.00 1.34.05.00 10. Other Expenditure x … … 5. Shimla Departmental Canteen Other Administrative Expenses Charged Voted Total-Other Expenditure Charged Voted Total .00 21.50 x+ÉxªÉ |É£ÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ 01.66.00 5.85.00 3.00 7.69.85.17.32 xãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ 01..00.00 2.794.00.78 74.62 2.531.00 90.13 xVÉÉä½-®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ xãÉäJÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ.696.00 8. … 70 … 16.96.00.110 x+ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ xiÉèªÉÉ® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉDãÉè]Éå BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ 01 x ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ 01.00 2..00.00 8. 7.

67. … -16.34.00.102 x(ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) xÉʺÉÉÊ´ÉãÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ 01 xPÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ 01.00 … -3.69.00.00.83.00 … 5.40.71 … 2.00 -177.70 x®äãÉ´Éä ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒ 00.00.00 97.70 xVÉÉä½ x£ÉÉÉÊ®iÉà xº´ÉÉÒBÉEßiÉ (8) Budget Estimate 2013-2014 Description +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ (9) (10) Acquisition of ready built Accommodation Major Works x Total-Major Head “4059” x Total-Capital Section x Charged x Voted x Grand Total x Charged x Voted x The details of recoveries adjusted in Accounts in reduction of expenditure Revenue Section Audit (Major Head) Comptroller & Auditor General of India (Charged)(Minor Head) x Hqrs.00 2.00 -3.02.706.00 … .11.00.489. … -3.40..00 -155.00 … -129.00 … 10.00 -180.97 … … … … -127.11.00 2..00 -3.00.11.34.02 … 2.101 x{É®ÉÒFÉBÉE (£ÉÉÉÊ®iÉ) (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) xàÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ 01 xPÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ 01.421.®É.11.00 … 5.00 10.104 FÉäjÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ 01 xPÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ 01.11. … 5.49..43.11.54..00 -152....54.. x x .00.00 … 78..00 … 86..16.88 … (-)148.11.00 … 2. … 0.74.37.70 xÉʺÉÉÊ´ÉãÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ BÉEɪÉÉÇ 00..00 … -1.97..34.00 5.00.110 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ NO..00...85.00.00.00 … -2.00.00 … 97.16.00 … 2.54.00 -147.00.61..70 xºÉÆ.00..568.61.706.804. x x … x -22.103 xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) FÉäjÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ 01 xPÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ 01.00 -22.79.00 … .11.37.49 … 74.00 -177.16.00 … (-)146.00 … .00 … -2.00.61.536..00 … 2. … . … .00 -180. … 10.00.56.00.00 .00 … -2.00 … .67.00.56.00 xiÉèªÉÉ® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉDãÉè]Éå BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ 01 x x ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ 01..40.00 -147.00 … 3.00 … 3.00 … -2. Audit Unit(Charged) Deduct Recoveries x Civil Audit & Accounts Offices x (Minor Head) Civil Audit offices Deduct Recoveries x Post & Telecommunications Audit Offices (Minor Head) Field Offices Deduct Recoveries x Railway Audit Offices(Minor Head) Field Offices Deduct Recoveries x Total x Charged x Voted x +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan (11) … 5.623.N. … 0..00 … … … … -127.34.77.47 … 5. 10.00 … … … … -155.69..00 … 2.00 -152.66.00 x x x x x x -2.79.00 … 10.00.85.79.97.00 VÉÉä½ Total (12) x x 5.00 … -19.53 xVÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ4059 Þ xVÉÉä½-{ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ x£ÉÉÉÊ®iÉà xº´ÉÉÒBÉEßiÉ xBÉÖEãÉ VÉÉä½ x£ÉÉÉÊ®iÉà xº´ÉÉÒBÉEßiÉ x=xÉ ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊVÉxcå BªÉªÉ àÉå ºÉä PÉ]ÉBÉE® xJÉÉiÉÉå àÉå ºÉàÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè x®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ xãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) 2016 x£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxɪÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ 00. … 10..55. ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ <BÉEÉ<Ç (£ÉÉÉÊ®iÉ) 02 xPÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ 02. Office Deduct Recoveries x U.00 … 2. 41 INDIAN-AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) Budget Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Non-Plan Plan (2) (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É´É®hÉ Non-Plan (6) (7) … .45.00 -5.00 … .347. … .97 … -2.00 … .00 x -1.00.00.804.45.00 -5.00...75 … -19..71 … .00 … 2.00.00.00 .00 … 5.70 xbÉBÉE iÉlÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ 00..

00 ...00 x 1..30.00 ..88. 59...00 . ..00 ..00 x 80....55...00 14.00.88..00 2.89.00 x x .00 . 36.27.00..90 8..81.00 x .. .. 57. .77... .62 ... 12.. ..00 x 4.. .00 x x .....00 . 40.00 88..00 4.00 .95.00 7.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.. 07. 52. 74..95..00 .. 0. .51. 4..35....00 0..00 x 2. ..00 ... 2...88. ®É..00 14. 2.220.00 115.. 59.24 15.. . 2.07 ..00 14. 26.56 5. 3.00 22.00 .. ... .80.00 x x .77. 80. .. 36. 4. 3...97 106..00 .86.00.00 22. . ..36 ....00 115..00. 2.00. 13....29 ...30.00 .. 11.00 .. 12. .17 ...00 ....00 ..23 120.00 8.21 6.84 .00 .00 20.. 1..61... x 11.. .00.00 x .00 x x ..00 4...58 ..05.. .00 7. .... .00 4. .00 115..00 x x . 4. ...50 6...35...51...41 ..55.. .00 20..00 20.30. ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ <BÉEÉ<Ç)(£ÉÉÉÊ®iÉ) xàÉVÉnÚ®ÉÒ 02 x£ÉÉÉÊ®iÉà xº´ÉÉÒBÉEßiÉ xºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 03 x£ÉÉÉÊ®iÉà xº´ÉÉÒBÉEßiÉ xÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 06 x£ÉÉÉÊ®iÉà xº´ÉÉÒBÉEßiÉ xnä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 11 x£ÉÉÉÊ®iÉà xº´ÉÉÒBÉEßiÉ xÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 12 x£ÉÉÉÊ®iÉà xº´ÉÉÒBÉEßiÉ xÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ (ºÉÆ...00 115.86.. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) Budget Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) 111 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Description ÉÊ´É´É®hÉ Non-Plan (6) Budget Estimate 2013-2014 (7) (8) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan (9) Non-Plan (10) (11) ...00..... ..01..00 x 36. 2.00 4. 2.00 1. 2..00 77..331...88 10. .14. 18. 14. .35.00 20... 2. 36... .. .05.00 1.01..55..00 .00 22. 66.00 77. 2.00 .67. .. 2.00 .Rates and Taxes (Charged) (Voted) Publication (Charged) (Voted) Banking Cash Transaction Tax (Charged) Total (12) x É ÉÊ´É´É®hÉ É´ÉºlÉÉ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉx x®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ xãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) 2016 x´ÉäiÉxÉ 01 x£ÉÉÉÊ®iÉà xº´ÉÉÒBÉEßiÉ x´ÉäiÉxÉ(ºÉÆ.... 59....01 ..01 ..00.96...51...51. . .04..00 ..03. .... .00 7.99 18.. 2.55. ..00 x x . 16.. 45.65.03..27. x 16.®É...331. .00 .. . .00 .86. 11. 2..00 14...00.00 8..00 22...86..77 .20.50 6.... 11..00 88.®É.24.00.30.. . .168. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® x£ÉÉÉÊ®iÉà xº´ÉÉÒBÉEßiÉ x|ÉBÉEɶÉxÉ 16 x£ÉÉÉÊ®iÉà xº´ÉÉÒBÉEßiÉ ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ xÉBÉEn ãÉäxÉnäxÉ BÉE® 17 VÉÉä½ x x x . .00.. .00.04.. ....00 .. 49. 2..00 x .90 1...75..20.00 .03..00 ..24.35..00. £ÉÉÉÊ®iÉà REVENUE SECTION Audit (Major Head) Salaries (Charged) (Voted) Salaries (UN Audit Unit)(Charged) Wages (Charged) (Voted) Overtime Allowance (Charged) (Voted) Medical Treatment (Charged) (Voted) Domestic Travel Expenses (Charged) (Voted) Foreign Travel Expenses (Charged) (Voted) Foreign Travel Expenses (UN Audit Unit)(Charged) Office Expenses (Charged) (Voted) Office Expenses(UN Audit Unit)(Charged) Rent. x x ...00 0.77.00 x x x 52.ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ x<BÉEÉ<Ç)(£ÉÉÉÊ®iÉ) 14 xÉÊBÉE®ÉªÉÉ.... xãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ <BÉEÉ<Ç)(£ÉÉÉÊ®iÉ) 13 xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ x£ÉÉÉÊ®iÉà xº´ÉÉÒBÉEßiÉ xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ(ºÉÆ.00 7..00 ..012..00 x ..00 x 3.88... 57..14. x x ....00.61.51.53 .. .

2.. .00 x£ÉÉÉÊ®iÉà 2.99.. x x .......... .....50.... 2... .16..53 Budget Estimate 2013-2014 Description +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ (9) (10) (Voted) Other Administrative Expenses (Charged) (Voted) Minor Works (Charged) (Voted) Grants-in-Aid-General (Charged) (Voted) Contribution (Charged) (Voted) Other Charges (Charged) (Voted) Professional Services (Charged) Professional Services (Voted) Information Technology (Charged) (Voted) Total Revenue Section (Charged) (Voted) Capital Section +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan (11) ... 10..00 xº´ÉÉÒBÉEßiÉ xãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ 1. x£ÉÉÉÊ®iÉà 5. ... 2..00 97.00 8...00 £ÉÉÉÊ®iÉà 20.00.79.39 4.... 2. ..30 ..623.85..98 .00 x ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ xãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÉç {É® {ÉÚÆVÉÉÒ x{ÉÉÊ®BªÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ 3.. .00 ..61.. x 1.. .. 1..34.00 . 40.34.00 x 250....02 .. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) ÉÊ´É´É®hÉ (7) ...00 2.85..... .. . 9.00 ..00 x x x 5... ..00.71 . 5.00 18..00 . .00 xº´ÉÉÒBÉEßiÉ (8) 20 27 31 32 50 28 99 4216 01 01.00 .75.00 . .00 5.00 ..347...112 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ NO...... ...00 10.69 .75..00 x ...00 xº´ÉÉÒBÉEßiÉ 3. . ..21.69...00 ... .....794..00.49...00 xBÉÖEãÉ ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ 86.00..00 xBÉÖEãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ .. 78. x . 1...00 x 1.00..00 xº´ÉÉÒBÉEßiÉ +ÉƶÉnÉxÉ 7500 £ÉÉÉÊ®iÉà .69.00 2... .50.53 4059 01 01. x 40.. . 46..00 34.00. 61. 10.59 8. .794.00 .00 x£ÉÉÉÊ®iÉà 18. 23... .00.00 . 250.. ....00 2.10.00. ....15. 41 INDIAN-AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) Budget Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) . Major Woks Total-Capital Section Charged Voted Grand Total Charged Voted 5. .00 .. .00.00 x x x x . .00...45 17..85.94..00 10....00 5..00..63.00 x£ÉÉÉÊ®iÉà 8.00 .00.02. ..18. 78.00. 5. 2.489..89.. .00 14. . 32. .00 ....54..54..78 .49....618..00 BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ (£ÉÉÉÊ®iÉ) 14.45.. 50 1....00. 2.....87 .00.00 ..76.00..00 2. 75..00 ....00 . 97.69. . .00..00...696.00 97.76 ...50. 12.. .00 18.10. ... x x x x x x x .. ..00 x ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ 5. 97. 37.804.55.. 7500 ..00 . 61. . . .30 .02 .... 61.31 .. .... 50 2.....536.696. .00 .531.00.83. . .47..49 ..706. . .34.58.25.17.00 x x .89....83.00 75.... .85.00.00 x x x 5. 24. 10.00 xº´ÉÉÒBÉEßiÉ 2......00 27.00 x£ÉÉÉÊ®iÉà 2. 5.34.00 46. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimate 2012-2013 5.54.568. .00 xº´ÉÉÒBÉEßiÉ xºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 50 x£ÉÉÉÊ®iÉà 2.00. .00 x x Capital Outlay on Housing(Major H Acquisition of ready built flats Major Woks Capital Outlay on Public Works (Major Head) Office Buildings...75.... 8... 74..02.00 2... ..00..00 x x . 1.00 VÉÉä½ Total (12) .. . 2. 74.58..16..55.00..00 xBÉÖEãÉ VÉÉä½ 86..479. . º´ÉÉÒBÉEßiÉ x+ÉxªÉ |É£ÉÉ® 100 x£ÉÉÉÊ®iÉà 34.......00 .00 2.15 10..00 .00 34. .558.66. .00.00 .66. .00 .00 xº´ÉÉÒBÉEßiÉ x{ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ x+ÉÉ´ÉÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®BªÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ xiÉèªÉÉ® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉDãÉè]Éå BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ 2.. .00 ..89.. .89... ...71 ..00 xº´ÉÉÒBÉEßiÉ 2.00 9.00 10. 2.47..00 . ...00.58..00 .61........804..69.19 23...71 ...00 . º´ÉÉÒBÉEßiÉ x+ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ 40..00 ..47 ...52 . 20.00 . 32... 10.. 2. .706..75. .50.. 2.00 27.... . .... 55.00 . 100 34. 1..421.54. .00 xBªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ (º´ÉÉÒBÉEßiÉ) ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ 5.00 2.... 10.00 .77.00 18..

..06 11.. ....52 11....40 47.66.56.. ..02 11.10.... .....01 11. … 52.01.. ..00 1..99 11.65 19..01.11. .43 ... . .00 .56.16 11.01. .25. ..... . .. .97 44.xàɶÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ɺBÉE® xºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 1.86... +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2013-2014 Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan (5) (6) (4) ......50 70. .00 31. ....00 8..35 44. ...82 .. 2.. .44.090 11 11. .50 48...... . ..50xãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ 3...46.01.. ....50 3...12...00 (cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees) ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® céè&..73 2. .97 4.99..35 1.12 11. .88.. .....00 1.11 11.37.33..34.117... ...16 11.00 1..30xàÉVÉnÚ®ÉÒ 10.... . . . Rates & Taxes Publications Banking Cash Transaction Tax Other Administrative Expenses Advertsing & Publicity Minor Works Professional Services Grants-in-aid General Secret Service Expenditure Other Charges Charged Voted Machinery & Equipments Information Technology Office Expenses Plan Non-Plan VÉÉä½ Total (12) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x . x x x ...01. .30 10. ...65 19..27 11.. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 39. . . . .86.00 x … 66...72.. ..33xÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 7..58. .36xÉÊBÉE®ÉªÉÉ.70. … 59.. . .....34.19..00 4..... .17.. x 2.38....00 10.01.00 3.... 1.93.20 11.01... .15 ..00 . x .00 31......01. .. .00 8.. .50 48.00 .. . 100...50 75. 1.00 3..00 . .. 1.41 11.00 1.31 11..15 ....77 39...73..48.....18.26 11.00x£ÉÉÉÊ®iÉ 1. .00 10.00xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ (8) 2052 00.54 4..11.. .38. .69..00 .35 44.15 .+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå. .....00 .15x+ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ 12.41xºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 64. . . ÉÊ´É´É®hÉ (7) x®ÉVɺ´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ xºÉÉÊSÉ´ÉÉãɪÉ-ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) xºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) x®ÉVɺ´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ x´ÉäiÉxÉ …x£ÉÉÉÊ®iÉ 59. 84... .00 8.15..75 14. ..71.36 49. .. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 113 àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ DEMAND NO..01..00 2...70.12.00 30. . .45 65.. 2013-2014 DETAILED DEMANDS +ÉxÉÖnÉxÉÉå FOR BÉEÉÒ ¤ªÉÉèGRANTS ®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.. 42 ®ÉVɺ´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ DEPARTMENT OF REVENUE £ÉÉÉÊ®iÉ Charged: º´ÉÉÒBÉEßiÉ Voted: ®ÉVɺ´É Revenue {ÉÚÆVÉÉÒ Capital VÉÉä½ Total 2.45xÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 1.00 30. ...52 2. ..14 11.13 11.01.The details are as follows :´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan (1) (2) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) ..00 ..50 11. 2. .. .01.17 11....35 20.01. .01..13 Description +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ (9) (10) (11) Revenue Section Secretariat-General Services (Major Head Secretariat (Minor Head) Department of Revenue Establishment Salaries Charged Voted Wages Overtime Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Rent..66. ... ....15 22.. … 66. x 2..82. 2...45 65. . .. .00 4..03 11...69 48..00 ..00xnä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 3. .01.50xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 4..00xº´ÉÉÒBÉEßiÉ .00xÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® 56.50. 1.00xº´ÉÉÒBÉEßiÉ 28.. .85.00 . . . .01 11.00 28..01...... ¤ÉÉÒºÉÉÒ]ÉÒ]ÉÒ 1..00xºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ .37.15x|ÉBÉEɶÉxÉ . ..xMÉÖ{iÉ ºÉä´ÉÉ BªÉªÉ x+ÉxªÉ |É£ÉÉ® 2.50 70... . .33....19 27. ...00 ..00 3.00 1. 1.78 8.. .217.01..50 3.01.50 75.30 10. ..01.. .50xBªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 70..00 31.15. ..28 11...

.00... £ÉkÉä 30 ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä 3...80 x x 15. .91.39 74.08 ÉÊBÉE®ÉªÉÉ. .50 . .00 .00 80.00 MÉÖ{iÉ ºÉä´ÉÉ ´ªÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE 13.00 25.00 18.20..06 Medical Treatment 48.50 12... Rates & Taxes 44.90 7..57.00. .00.00...00. ...55. 80.90 2.24..45 ..41 Secret Service Expenditure 48..11 .00 . àÉcºÉÚãÉ BÉE® 3.79. .. ..00.... .00 30.00...00. . 13...90 2...30..00 22.13 20.. 2..60.00 .00.58 ´ÉäiÉxÉ 15.13 Office Expenses 44.80 VÉÉä½-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉɺÉÚSÉxÉÉ ABÉEBÉE (8) (9) Total-Establishment x Charged x Voted x 11..11 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 10 nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 71..11 Domestic Travel Expenses 44.34..... .49 +ÉxªÉ |É£ÉÉ® 5. 1. . .50 4.... .65xº´ÉÉÒBÉEßiÉ x´Éè] ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉʵÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ 14.00 35.00 1..14 Rent...00.13 Office Expenses Total.. ..80 91.00 3. . .16 Publications 48.31 Grants-in-aid General Total x 44 Income Tax Overseas Units 44... ..99 .. 27.00. .03. .00 3.00..60..00.50 4.00..50 12.Financial Intelligence Unit of India Budget Estimate 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) . ...00.. .. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 25 ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ 40.. .90 x 18. ...00....00 1.09.30 .27 Minor Works 44... .70..00 +ÉxªÉ ´ªÉªÉ 22..42 .44 74 2.00 .. .. ...40 20..00.. Rates & Taxes 48..00 3.00 15..41 Secret Service Expenditure 44.87.00. . . .... .00 10. . .00.21 BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 1..00.28 Professional Services 48...00 àÉVÉnÚ®ÉÒ 18.. . . .00 24. .38..04..00..00 80.50 Other Charges x 03 Setting up of Tax Information Exchange System (TINXSYS) 11.72...... 91. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) 85..80 ... . .50 6. .. 6.........12 Foreign Travel Expenses 44. .49.13 20...39 74.. .00 6. .79 7. 2........ 85.14 Rent..80 .00.80 97 7. ..52.. ..32.00 MÉÖ{iÉ ºÉä´ÉÉ BªÉªÉ 2.. ..51. . . 3. 30 5. .36..00. 18. .. . . 6. ... . . .13 Office Expenses 48.00 91.00 15... 2..00.00 8.47..00 ÉÊBÉE®ÉªÉÉ....70..00. . . .00.09. ..00 35...... ...97 .00 3.00 24...00 4.... ....44 . ..02 Implementation of VAT Scheme (Detailed He 11.. . .99. .....20.36.00...00 8. . .00 .00x£ÉÉÉÊ®iÉ 85.00 17. .00 91. . .11 ..00 1.00 25.. .98..79.17. 30 5.. . . .00 4.00..52 .00 8.. .01 Salaries 44.. 13.58..58 14... .27 24....00x+ÉxªÉ |É£ÉÉ® xBÉE® ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ xBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 6. 64... ..20.31..00.65xVÉÉä½-ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ 2.02.10 .. .00 3.00 50. .....61.00. 10.. ..00 3.24...00 5....00 3. . ..00 1.00 ..... .00 |ÉBÉEɶÉxÉ 4...61....00 200 2. .... ....53.00 6. ......36 4...... 15.00 VÉÉä½-+ÉɪÉBÉE® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ABÉEBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉɺÉÚSÉxÉÉ ABÉEBÉE 3. .. .. . ..00..00 5.02 Wages 48..00... ....00 ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ´É |ÉSÉÉ® 60...00 10.00.50.06 Medical Treatment 44..00 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ 90.00 60..68.00.31.70.58 50 1. .... .68 93. 6..00 {Éä¶Éä´É® ºÉä´ÉÉAÄ 7.80 13..18 ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 85. .. 24 3..92. ..00 1.00 15.00 +ÉxªÉ |ɶÉɺÉxÉ ´ªÉªÉ 4.00 ´ÉäiÉxÉ ..20 Other Admn.99 Information Technology 48.. .00..34.86.03 Overtime Allowance 48..80 .00 PÉ®äãÉÚ ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ 27...00.44 .90 .63 ..00xVÉÉä½ +ÉɪÉBÉE® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ABÉEBÉE 2.... Expenses 48. . .02 Wages 44...00 75.00xºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 6.26 Advertising & Publicity 48. ..00 3..00 .00 3.. . 19..03. .. .00 1. 80.00 84. 1..93.55.00 2...00 17.97 2.92. 3...58 50 1.01 Salaries 48. .40 20.... .114 ®ÉVɺ´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ NO.73 . 30 4.11 Domestic Travel Expenses 48..00 5. . .. ...61..00.93 14.... ....50 Other Charges Total-Income Tax Overseas Unit 48 Financial Intelligence Unit of India (FIU-IND) 48.30.. 42 DEPARTMENT OF REVENUE ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (2) (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (4) (5) . .....70 22..00.12 Foreign Travel Expenses 48.50 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 17.00.00 BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ 4.. ..00 4. ....00 ..00 3..

06 50... ....00. ..00. . ..87..00 50..01 50.50 . ..00 . ...49....00 50.70 .. ..00 2.50 .06 51.00 5. ...00 10. Expenses Information Technology Office Expenses Total-Pr.00 25.20.00 6..97.45.. .00 1..41 49.. .73 8...00.44 63 16. ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ]ÉÒ ´ÉäiÉxÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉàɪÉ{ÉÉÊ® £ÉkÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® PÉ®äãÉÚ ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ |ÉBÉEɶÉxÉ +ÉxªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ {Éä¶Éä´É® ºÉä´ÉÉAÆ (8) 49 49..95 6....00.37 28. .00 15. .75 ..00 3.22..00... ..àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE. .28 48.00 3. .14.00 9. Expenses Professional Services Secret Service Expenditure Information Technology Office Expenses Total. .00 5....00.13 50......00 .15 . .00.... ...00 2...50 12....00 1. .39 32...00.. CBEC Principal Chief Controller of Accounts.00 6..65.. .20 12.80.00 85.84...80.00 1.02 51..00 .00 .00 5.. .....11 49.00.17 5.... .13 51.00 80.25..00.00 . . 6..25. .16. . . .00 80 .. ..12 51..73 7... .. 72...00 8. .00 1.00 2.00 5.53 78... .50 1.00 18... .03 49.. .12 50.... ...00 1.00 12..03 51.00 6. .00 3..00 10...00 70 2. ..27 1.08 7. 27.20. . ..... .00 5..00 6..00 7.....00 42...57.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.00 70 15. 4.73 7. ...... .00 5. .. . ..00 80.12 49. .50 9. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) 115 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) Plan Non-Plan (3) (4) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) .. .00 6. 5.....00 . .....13 51 51...00 35.. 4.00 5. .. .00 30..00.... ..... .11 6.00 30.59 1.00 50.52.00. . 19..00 35..00 80 16.00 6. .00 8... CBEC Salaries Overtime Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Other Admn. ... .. 30..50 85..40.06 49...90.00 12. .00.. 30..... .00..30...00 10. . .... CBDT Salaries Wages Overtime Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Publications Other Admn.57. .00 1... 4. .. .. .... Chief Controller of Accounts. 3.00.00 26...00. ºÉÉÒ¤ÉÉÒ<ǺÉÉÒ àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE..00 33....00 10.06..47.00 2... .....20 51..00 4.16 51..00 20. .01 .00 90.. . .15..àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE ºÉÉÒ¤ÉÉÒ<ǺÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ ºÉàɪÉ{ÉÉÊ® £ÉkÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® PÉ®äãÉÚ ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ +ÉxªÉ ´ªÉªÉ +ÉxªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ VÉÉä½. .50 1.00 ....00.00 5..00....00 1. ...00. .. .00 1..00 8..00 90.. .89 19...30 44.87. .75 30..00.00 10. .26 5.28 (9) Central Economic Intelligence Bureau (CEIB) Salaries Overtime Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Other Admn.30. 5.00.00 6.50 70 2. 20.00 8.13 50 50. .00 10.00 70 2.. ..00 10.00 2.27 51.85 88 81...00 ..65.. .50 42.22 .01 51...00 5.00....... ..00.13 49. . .Central Economic Intelligence Bureau Principal Chief Controller of Accounts.00.99. .. .. 4. . .03 50....00 20... 12..79 1..89. ..00 10.99 49.20 49. . 46 ..94 .99. . . . Expenses Minor Works Professional Services Budget Estimate 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) .00.11 51. 5.00 50 Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) BÉäExpÉÒªÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉɺÉÚSÉxÉÉ ¤ªÉÚ®Éä ´ÉäiÉxÉ ºÉàɪÉ{ÉÉÊ® £ÉkÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® PÉ®äãÉÚ ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ +ÉxªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ {Éä¶Éä´É® ºÉä´ÉÉAÆ MÉÖ{iÉ ºÉä´ÉÉ ´ªÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ VÉÉä½-BÉäExpÉÒªÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉɺÉÚSÉxÉÉ ¤ªÉÚ®Éä VÉÉä½. .00.00 9.00 ...47..00 75 18. 7.00 50.00..00 75 18. . . 10...00 80 5. . .47 70 2. 6..00... ... 80 .00 12. .00 6.. . .30 .50 85..00.00 6.00 ...20 50. .00 5. .00 30...50 50 2.48.30.00 20.01 49....12 2. 5. ..40...14.....11 50... . 5... ..99 50.. .

..... .. VÉÉä½ Total (12) 2. .00 .00 . . .77 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) . +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) 2.25 x x x x x x x .35xVÉÉä½-|ɤÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 145...00 x ..... .03 Overtime Allowances 04.00xº´ÉÉÒBÉEßiÉ x+ÉÉªÉ +ÉÉè® BªÉªÉ {É® BÉE®Éå BÉEÉ xºÉÆOÉc (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) xºÉÆOÉc |É£ÉÉ®-+ÉÉªÉ BÉE® (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) x+ÉɪÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE A´É xºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 36.... .00 8..64....97....50. . ... ...00. ..65 º´ÉÉÒBÉßEiÉ x+ÉxªÉ BªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) xºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +É{ÉEÉÒàÉ {ÉEèBÉD]ÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ +ÉãBÉEÉãÉɪÉb xÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ BÉEä ÉÊãÉA |ɤÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉà 8.99.x+ÉxªÉ |É£ÉÉ® x+ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ c´ÉÉ<Ç ªÉÉjÉÉ BÉE® ......99.. 8 .00.00 178. 50 .. .....23 161. . 8 .62 29. .00 178..00 161.....01 Salaries 04.. . .50 ....... . .06..12.99 Information Technology 04...75 178.66. .00 ..99 Information Technology 51. 120. 6 ...00..... .... .13 Office Expenses Total .. 40... .00 178. ...00 BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ 10.50 VÉÉä½-|ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ 145...... .. .. . x x .. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) 1. .50 Other Charges Total Major Head “2045” (10) . 14 ...xVÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ '’2045'’ Budget Estimate 2013-2014 (8) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) 51.00xVÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ '’2020'’ x´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉxªÉ xBÉE® +ÉÉè® ¶ÉÖãBÉE (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) xºÉÆOÉc |É£ÉÉ®-+ÉxªÉ BÉE® +ÉÉè® x¶ÉÖãBÉE (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) xÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BÉE® .25 2. .....00..76.. .98 . +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (2) (3) 1. . . ..x+ÉxªÉ |É£ÉÉ® .00 x x ......00....90 . ... .00 161.87. ..00..12 Foreign Travel Expenses 04...13 Office Expenses 04.. .. ......98 . 52 x x x x x ......00.00x+ÉxªÉ |É£ÉÉ® 36... 8 ...00 2... ...00 2.xÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 10xnä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ .50 Other Charges 03 Inland Air Travel Tax 03. 11 . .27.29.800 Other Expenditure(Minor Head) 04 Committee of Management Government Opium Factories & Alkaloid Works 04...74.00 178.25 2. ....70x´ÉäiÉxÉ .39. 7.00 40..52.61.. . 8. ..61..116 ®ÉVɺ´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ NO.Secretariat Charged Voted 00. .... 40.. . . ...52...101 Collection charges-Income Tax(Minor Head) 03 Committee for Promotion of Economic & Social Welfare under Income Tax Act 03.....00...85. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 1. . 42 DEPARTMENT OF REVENUE ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) .00..00 x x x x x .. . ..95.. .....85.... 29.... ... 15 .87. . ..Pr.xàÉVÉnÚ®ÉÒ 8xºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ ...06 Medical Treatment 04.. x .00. .. .. 9..11 Domestic Travel Expenses 04.. ..62 ...00 x x x x x 40..xÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 47xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ xºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ .... ..00 11.50.00.00 10. .00 11. .00x£ÉÉÉÊ®iÉ 145.00 178.... ..00 40. .37... 9.... .. . 15 ...00 2. .02 Wages 04.75 178. . 9.... . ...00xVÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ‘’2052'’ 2..00 . CB Total . Chief Controller of Accounts..95... ...97. .. . 8..00..00 40.... .77 2..... 9...... .... 52 x .21 120..20 161.....84.50 Other Charges Total-Major Head “2020” 2045 Other Taxes and Duties on Commodities and Services (Major Head) 00.xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 9. ..00 £ÉÉÉÊ®iÉ 145. ..50. .. .25 x x 9.65 VÉÉä½-ºÉÉÊSÉãÉÉªÉ 2.. . ..00 178..... 15 . .13 Office Expenses Total.... … ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013 ...Committee of Management Total-Major Head “2052” Charged Voted 2020 Collection of Taxes on Income and Expenditure (Major Head) 00..44 … ... . .... ... .200 Collection Charges-Other Taxes & Duties (Minor Head) 02 Foreign Travel Tax 02... ..

5.60 x x x 1..45 97. ..... .45... .02. . . . ..00 65...... . 6..70 82 4. 26...88 52 3. ..22 1...00xÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 5..50. .. ... .00x´ÉäiÉxÉ 70xàÉVÉnÚ®ÉÒ 8.80... 60 . 70.00 2. ..00xMÉÖ{iÉ ºÉä´ÉÉ BªÉªÉ 2..... .52 55..02.09 2.03 01.....00 3....60.. ... ..16 01.x£ÉÉÉÊ®iÉ 4. . .00 60.49. .00 3. . .03 01.00 60 12.50xàÉVÉnÚ®ÉÒ 60xºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 3... ... .. 1.00 ..16 (9) Other Fiscal Services (Major Head) Regulation of Foreign Exchange (Minor Head) Enforcement Directorate Establishment Salaries x Wages x Overtime Allowance x Medical Treatment x Domestic Travel Expenses x Foreign Travel Expenses x Office Expenses x Rent.. 60.67 41.01 01. ..00... 53..60 ..00 8 .00xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 48. 41.02.00..85...50xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ .. 5.. . ..02......50. .01.00 4.. .09.. ...15. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 40 |ÉBÉEɶÉxÉ (8) 2047 00.. ...00 1. ... ......00 .. +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ 2...00 1.50 24. .. 2.. . .99 01..49.. .00xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ xÉÊBÉE®ÉªÉÉ.00x´ÉäiÉxÉ 6. . ..50.00 1.00 9.01.20 01.68.13 01.00 60....00 x 1...02. ..49..00xnä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 30...00 9. .xÉÊBÉE®ÉªÉÉ.01. 1..80.00 ..85. .75. . . .... 29.. ...12 01..02..00 .05.47....00.. ..00 2.00 70. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) .00 30.. ...49.. ......80.00x+ÉxªÉ |É£ÉÉ® xºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 68.00 ..26 01...00 5...99 16. .. . .. 1... .00. .... ..00 12.. .00.00xº´ÉÉÒBÉEßiÉ 6.06 01..02....... ...14 01..64 .30.01 01..... .... Rates & Taxes Charged x Voted x Publications x Other Administrative Expenses Advertsing & Publicity Professional Services x Secret Service Expenditure x Other Charges x Information Technology Office Expenses x Total-Regulation of Foreign Exchange x Charged x Voted x Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act 1976(Minor Head) Appellate Tribunal for Forfeited Property Salaries x Wages x Over Time Allowance x Medical Treatment x Domestic Travel Expenses x Foreign Travel Expenses x Office Expenses x Rent Rates & Taxes x Publications Budget Estimate 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) x x x x .02...13 00....00 .00 65..00 5.. . 1..00 80 5. 1...08 4.. .. .00xBªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 1.... .12 01. . ...31.28 01. ... .02 01.00.101 01 01. ... . .. . 45. . . 40....00 ..30. ... .46.... .01. 5.72 1.. 70.00 1. ...... 2...02 01. ...00 53....02..01.00 15.01...66 .54xÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® ...02 01.00.00 3..00 .81 … 58..00 ..00 .40. .xnä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ …xÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 28.50..11 01. . 2.50..70xVÉÉä½-ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxɪÉàÉxÉ . 1.. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) x+ÉxªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) xÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxɪÉàÉxÉ x(ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) x|É´ÉiÉÇxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 32.00 .. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® .00xÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 1.00 45. ..00 80 5. 6..02...30....00 3.01. .11 01.00..30.06 01.00 2... .. .02... .00 55. 29..00 60 12... ..70xº´ÉÉÒBÉEßiÉ xiɺBÉE® iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ UãɺÉÉvÉBÉE (ºÉà{ÉÉÊkÉ xVɤiÉÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ 1976 (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) xVɤiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉɪÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 1.00xºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 53..00 5...80..00 9.41 01..+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå....102 01 01.00 12.02...03 .00 5.03 . .00 … 25.00 x . +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 117 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) Plan Non-Plan (3) (4) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) ..01.00 70.00...40..00 7..85.02...00 ..60 ..01.. .02..00 15. .. ..13 01..60 .80..00x|ÉBÉEɶÉxÉ .x£ÉÉÉÊ®iÉ 48. .85..39 3.29 5.00 1...00. .00 ...00 1. ..00 2..00 ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® 2..50 01. . 41.99..00 15..50.. . .60. .14 01. .60 .. . .. ...00 .. .00 ..00.. . ..11 3...

. ..00xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 01.. .01. 5.90 x x x x x 12...00 1....53.11 …xÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 01.90xVÉÉä½-ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE. ...20 3. ..64 .01....00xÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 01.00x´ÉäiÉxÉ 01..28 .01.. ..14...00 1..00 1.87 .. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 01.00xnä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 01. BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ x+É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉɪÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉxÉÉÒãÉÉébÉË®MÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ....00 16. ... ...00.00 1.....108 x +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉɪÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) x+É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉɪÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 01 11. . .. .... .00 2.29..50 1.00 4.. . .40... .00 1. .00 1..50 .70xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 01.00. .... 60.14 .. . ... . .90... Rates & Taxes Publications Other Administrative Expenses Advertsing & Publicity Professional Services Other Charges Total-Adjudicating Authority under PMLA Budget Estimate 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) .....13 5....60... ....00 1..00 10.14.19 … 2.. ..00 . . 3.20 xºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 01.. ... ..02 .73 15. ..00 … 2.02 3. .00xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 01. 60.... .00 x 40.00 4. 42 DEPARTMENT OF REVENUE ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (2) (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (4) (5) ....=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ 00. Customs. .00 1.. .00 5.14.... .00 ..00 10..30.64xVÉÉä½-iɺBÉE® iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ xUãɺÉÉvÉBÉE (ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ VɤiÉÉÒ) x+ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ.01. 2002 00.00 x 60.00...118 ®ÉVɺ´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ NO. 10.. .. Excise and Service Tax Appellate Tribunal (Minor Head) Appellate Tribunal Salaries x Wages x Overtime Allowance x Medical Treatment x Domestic Travel Expenses x Foreign Travel Expenses x Office Expenses x Rent. . .... ..16.00 ..25..01. Excise & x Service Tax Appellate Tribunal Prevention of Money Laundering Act..53.xºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 01. 12..00 2.00xÉÊBÉE®ÉªÉÉ.99. ..00 1.. .00 50.20 .25 … … 71. . 21.00 17.00 25. 11.00 . .00. ... .94 67.01..13 1.....00 1... àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 01. .99..00 1.. . . ..00 1.. 1976 xºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE.... ... ..01.00 . .00 1. ..72.....00 50 1.00 2.00 100 2..01...01. . .......00 17.01 …xàÉVÉnÚ®ÉÒ 01.. . ...99 3.00 1...00 30.01. .x+ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ 01.13 16..99 46... Rates & Taxes x Advertising & Publicity Information Technology Office Expenses x Total-Customs. ..60...00 1.00xÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 01..01.00xBªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 01.01..12 2..00 VÉÉä½-{ÉÉÒAàÉAãÉA BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉǪÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (8) (9) Other Administrative Expenses x Information Technology Office Expenses x Total-Smugglers and Foreign Exchange x Manipulators (Forfeiture of Property) Act...01.00 2.01.... .60.30xÉÊBÉE®ÉªÉÉ. ...06 30.. . . 21 2.00x+ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ 01.....14..00 1.26 2...68.....01 . ....00x´ÉäiÉxÉ 01.16 1.......14 90 ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® 01.03 35. ...14.72. 12 ..01.00 1. .72 41...00xnä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 01.. 2... .01.. 55 1..00 25. ... . .. .00 2.03 2.. .13 1.. .00 1...00 ..00 .2002 Adjudicating Authority Salaries Wages Overtime Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Office Expenses Rent.. . ....00 1. ..10xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 01. .01.74 .....48 1.01.50 VÉÉä½ Total (12) 10 x 5. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) . ..00 50. . 2..00 .40.01.00 2.34 . . ......1976.11 78.00 5.. .01.. 40. .00xºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 01.00 30...00 1.38.06 6. 3. ...x+ÉxªÉ |É£ÉÉ® 01. . 66. ..00 1.00 50.. .00 … 4.99.. . .00 50 1..00 1...30. ...00 .. |ÉBÉEɶÉxÉ 01....59 … 1.04 .00xÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® 01... .01... . ..00 30. .49 2.. . 40.. 10 ..90 26.90. ...109 +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉǪÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 01 32.. . ...90 .00 10......00 1.14. .01.00 30.26 xºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 01. 3. .12 67 … 2...xàÉVÉnÚ®ÉÒ 01.

00 ..00.00 ÉÊBÉE®ÉªÉÉ......70 30 10.......00 202..00.00 30.00..11 01.. .00 1.89 6.03.67 ...110 xx xx... ..00 78..x£ÉÉÉÊ®iÉ 88.. ..14 01.00 100. 8. ..12 01..97 8. . . .... .01. ..14 10.00... 7.00.. 70.00 .....15.00 .00...00 9. .´ÉäiÉxÉ 18.00 ..+ÉxÉÖnÉxÉ 1. .36xVÉÉä½-+ÉxªÉ BªÉªÉ 88.00 .05 01. 1..00xVÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ‘‘2047’’ .70.13 ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ . Rates & Taxes Publications x Budget Estimate 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) .00 ºÉcɪÉiÉÉ .. .50 12.00 ..01.... ..00 9..03 01..44. . .65..00 ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcɪÉiÉÉ ...01 01... àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 1..83...19.00x{ÉÖ®ºBÉEÉ® 14... 12.90. .00..62 . 4.59.36 2070 00. .00 .01 01.30.00 1....70 30 10...83. . 30.00 .00 16... 82..45.65. .18 . .. .00...21.. . .01...00 30...50 1..23xºÉÉàÉÉxªÉ-ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 7..01. .45.00 1. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE ÉÊãÉA |ɪÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉʴɶÉäKÉ ´ÉÉcxÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒAxÉ-AºÉ{ÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ 50.00 100.00. .. .. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 119 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) Plan Non-Plan (3) (4) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) ...40 . ....00...00. . 7...50x+ÉƶÉnÉxÉ A{ÉE+ÉÉ<ǪÉÚ-+ÉÉ<ÇAxÉbÉÒ uÉ®É AMÉàÉÉå] ºÉàÉÚc BÉEÉä 8.General x Grants in Aid. ..98 23.113 01 01.59. . .. ..00 30.Salaries Total-Other Expenditure x Total-Major Head “2047” x Charged x Voted x Other Administrative Services (Major Hea Narcotics Control (Minor Head) Central Bureau of Narcotics Narcotics Commissioner Salaries x Overtime Allowance x Rewards x Medical Treatment x Domestic Travel Expenses x Foreign Travel Expenses x Office Expenses x Rent. ..86 8.65.01.00.....40 VÉÉä½-+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ x+ÉxªÉ BªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) x®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ iÉlÉÉ xxÉÉÒÉÊiÉ ºÉƺlÉÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ 11..00.798 05 05. .... ..... ... .00. ..01.00. .. 12.90.56.24.00 . 68.00xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 75.06 01..00.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.50xÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 30.16 (9) Special Purpose Vehicle for Goods & Service Tax Network (GSTN) Grants to GSTN:SPV Grants-in-Aid General Grants-in-Aid for creation of Capital Assets Total: SPV for GSTN International Cooperation Contribution to Asia/Pacific Group on Money Laundering Contributions x Contribution to Egmont Group by FIU-IND Contributions Contribution to OECD as observer in the CFA Contributions Total Internation Cooperation Other Expenditure(Minor Head) Grants to National Institute of Public Finance and Policy Grants in Aid. 58. . .30. .50 1.22. 6..00.31 03.. ...00 1.99 15.. ..50x|ÉBÉEɶÉxÉ (8) 00..00 1......71... 5.. 1.00xº´ÉÉÒBÉEßiÉ x+ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) xº´ÉÉ{ÉBÉE ÉÊxɪÉÆjÉhÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) xBÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉ{ÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä xº´ÉÉ{ÉBÉE +ÉɪÉÖBÉDiÉ 5....91..00 1.50 ..67 .36 . . .01.94 1.35 00..78.58..00 +ÉƶÉnÉxÉ 1..00 16.61 .. .00xnä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 8. ..13 01... ..59...24. 202..50 .00.00 1. 86...32 07 07. . . .00 . .. 7. .800 03 03..19.. . . ..00 30. .36 82... .. 9.00 30 28.00 x x x 1..60x´ÉäiÉxÉ 30xºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5.80 14..00 16.90 +ÉƶÉnÉxÉ ºÉÉÒA{ÉEA àÉå {ÉÉA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉä<ǺÉÉÒbÉÒ BÉEÉä 12... .21...01... ...00 x x x 80..00 x x x x 6. .50...39 6. ... 202.... .. . 80.62 68. ...03 1..32 00..31 xx.00 .50 1.03.01.32 06 06. .78.. . . ..00 .. 7.. .+ÉxÉÖnÉxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉκiɪÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉÉlÉÇ 50.....01. . .00 VÉÉä½-VÉÉÒAºÉ]ÉÒAxÉ {ÉEÉì® AºÉ{ÉÉÒ´ÉÉÒ x+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ xàÉxÉÉÒãÉÉÆÉËbÅMÉ {É® AÉʶɪÉÉ/{ÉèºÉÉÒÉÊ{ÉEBÉE ºÉàÉÚc xBÉEÉä +ÉƶÉnÉxÉ 79..00 9. .86 1.59....00 8...00..00 70.. ...88 17 27....14 10..50xÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 1... ..00 202.....00 .. .86 8.00.

45 62 2. ..39 . 12.50 ÉÊBÉE®ÉªÉÉ....01.34.05 01...80 .00 60 x x . . .....00xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 16..02.44.. ...50 35.00 60 x 4..... . .. . .88. .. .50 01... ..00. x ...... ..13 14...50 x ..35 ...65xÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 22. .50 31 -10 31. .. ..13 01......00 72 3.00 ..00 2.31 01. ..28 01....50 5..15.00 99.02..98 . . . ..13 01.00 1..00 x x x x ..99..... 1. .. . ..00 9....03..30.00 11.... . .14.03 01.. . 12. .. .02.50xàɶÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ɺBÉE® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 30.. ..47.01 01.75 35.... .50 ... 24....09 40 50 .10. ..34. ...26 4 7.85 ..23. .....06 01.48...85 ...50xMÉÖ{iÉ ºÉä´ÉÉ BªÉªÉ x+ÉxªÉ |É£ÉÉ® ... 4. 1. ....02 01.14 01..... 10.00xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 2.80 Salaries Wages Overtime Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Rent.12. . ... 5. .02..... .00 99. ..26 4 7.50 5.00xnä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ .00 1.02..12 01.00 ... 42 DEPARTMENT OF REVENUE ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (2) (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (4) (5) . .02. 9..75 40.48..02. .34. 1. . .03..75x{ÉÖ®ºBÉEÉ® 32.. .52 01. ....... 1...00 1..42....19 24.50 1..00 16..... ..64. .. 20 1.50 ..40 x x x x x x x .03..... àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 1.... . .. 9.00xÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 96. ...... ......xº´ÉÉÒBÉEßiÉ 4.00 16. x x ..30.. . ..88 ....11 01..40 x 11.86 … 6.00 25. x . .50 .... 11....00 1. .00 2...27.71 3... 22 3. .... .77 14.. Opium Factories and Alkaloid Works x ..50 24..45 62 2..50 01. . 1.49xº´ÉÉÒBÉEßiÉ xÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ |ÉBÉEÉäK~x+É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉEèBÉD]ÉÊ®ªÉÉÆ x+ÉÉè® AãBÉEÉãÉɪÉb ´ÉBÉDºÉÇ 1..66.00 16.02.20 16. 1. .99 01.44.. ..00....xÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 1.. 11. .03...84..00xnä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 7......03. . .27.20 ..03.01 01.. 1..03 01..20 01.50 VÉÉä½ Total (12) 12...00 2.01. ..02. 9. ... 20 1... ... .95x´ÉäiÉxÉ ...10 .. ..80 x x x 1.. ..00xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 40. 5.. .00 8.80 .... ..83x´ÉäiÉxÉ 61xºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 1.... .. .00 1. 11...50xÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 5.13 01. .. .. . .14.50 . 1.85 . 30 1.00 25.14 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) Other Administrative Expenses Professional Services Grants-in-aid General Secret Service Expenditure Other Charges Charged Voted Machinery & Equipments Information Technology Office Expenses Total-Narcotics Commissioner Charged Voted Marketing and Financial Cell-Govt.. .16 91.44..... .03.. ..00 40. .03.. .49xVÉÉä½-º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉɪÉÖBÉDiÉ .00 9.79 7.. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® Budget Estimate 2013-2014 (8) 01...Rates and Taxes Advertising and Publicity Other Charges Information Technology Office Expenses Total-Marketing and Financial Cell Superintendence Salaries Overtime Allowance Rewards Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Rent.02.02... ..03 01.50 BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 4xºÉÉàÉÉxªÉ-ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 7......... ..02. . ..41 01.. ...00 9..75 35. .06 01.00 40. .00x+ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ 26.03... ... .120 ®ÉVɺ´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ NO...01.01.. ...20 .13 01.00 x 45.02 01.. . 4. 12. . ....xàÉVÉnÚ®ÉÒ 20xºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 1.. . 4..99 01.10 ..00xÉÊBÉE®ÉªÉÉ..x£ÉÉÉÊ®iÉ 9. .99..44.00xÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® 70x+ÉxªÉ |É£ÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 4.. 45.. .03. . . . +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) 12..00 96...11 01.55xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 9... ...42 .00 50 ..12 01.50 x x x ....50 5. .. . ..34. .00 11. ....00 4 7.. 3......Rates and Taxes x x x x x x x x x x .x£ÉÉÉÊ®iÉ .. .. ....00xVÉÉä½-ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ |ÉBÉEÉäK~ +ÉvÉÉÒFÉhÉ 10.80 .01...20.01.00 ...26 01. .50 .. 55. .

..03 01....00 .. 7. x 40 8. 10.00..75 . 13.Rates and Taxes Publications x Other Administrative Expenses x Professional Services Grants -in-aid General x Secret Service Expenditure x Information Technology Office Expenses x Total-Other Opium Agencies and Establis x Pay & Accounts Office. 1.41 01...90...34.55 ..39...16 01. ..98x´ÉäiÉxÉ 25xºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 40x{ÉÖ®ºBÉEÉ® 13. 44 8.... +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) 60x|ÉBÉEɶÉxÉ 10..27 1.50xMÉÖ{iÉ ºÉä´ÉÉ BªÉªÉ xºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 2.. .28 01.77 25 40 15. .... 6. .99 01....81. .20 01.50 .. ...00..+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.00 53.. ..66 39...50 .29x+ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ 72..04. .04..05.50 37..04.BÉäExpÉÒªÉ º´ÉÉ{ÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ ¤ªÉÉè®Éå àÉÉnBÉE nÖâó{ɪÉÉäMÉ ÉÊxɪÉÆjÉhÉ ´ªÉªÉ 1.... 121 Plan Non-Plan (3) (4) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) 7. 34.. 1. .19.31 04.04..86 11 .. 57... Gwalior x Total -Central Bureau of Narcotics Expenditure on Control of Drug Abuse Grants -in-aid General Other Charges Total-Expenditure on Control of Drug Abuse Budget Estimate 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) .75 25 40 17.00 10... .. . . . ..00 2. . 9....05 01...00 51.77 25 40 15.50 37.. ..30 1...03.....04..38 8.......50 5. .04.00 BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 3xºÉÉàÉÉxªÉ-ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 7. 9. . ... .03.... ..00.. ..50 1.xºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 1. .00 2.04....78. .... 40 8.99 01.xÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 51. 1. .... 10.....31 01.04.. M´ÉÉÉÊãɪɮ 41. 6. .03... 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 36 8...80 .. .. .06 01.. . . ... ..00xnä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ...16..90.. ..50 ..13...13 01... ... .81..00..50 5.00 10. . ...50 (9) Publications x Other Administrative Expenses x Professional Services Grants-in-aid General x Secret Service Expenditure x Information Technology Office Expenses x Total-Superintendence x Other Opium Agencies and Establishment Salaries x Overtime Allowance x Rewards x Medical Treatment x Domestic Travel Expenses x Foreign Travel Expenses x Office Expenses x Rent... ... 60 9.34..... Gwalior Salaries x Overtime Allowance x Medical Treatment x Domestic Travel Expenses x Office Expenses x Information Technology Office Expenses x Total -Pay & Accounts Office...13 04 04.40xÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 1.. 49. 1.... àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® . . .99 01.. ...01 .25 . . . 16. ...00 3 7.13 01. . .16...01 01.30xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ xºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 1... .00 x 1. ....72..50 x 2.75 .99.38 8...06 ...... ... . .. ...50 ...05..11 5. . 1... . .56 1.00 10.06 01.03 01..00 53..05.... . 60 10.50 .50 1.. 2..09...40 x 6. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ (2) ..54 33...36xVÉÉä½-+ÉvÉÉÒFÉhÉ x+É{ÉEÉÒàÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ºlÉÉ{ÉxÉÉ 6.. . ..04.. ... ..05.. ...61..05 01.85 .50 BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ .. .98 .00 6...20.... 2. M´ÉÉÉÊãɪɮ 34...85.90 ..àÉÉnBÉE nÖâó{ɪÉÉäMÉ ÉÊxɪÉÆjÉhÉ ´ªÉªÉ (8) 01.31 35..50 4.99... .39. .00 +ÉxªÉ |É£ÉÉ® 2...xºÉÉàÉÉxªÉ-ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ...13 01. . .. .31 01.19..16 01..61 ..00.. ... .. ...03. . .. 1. 48...04...70 72...00 57..15xVÉÉä½-+É{ÉEÉÒàÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ x£ÉÖMÉiÉÉxÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ BÉEɪÉÉÇãɪÉ...50x´ÉäiÉxÉ ..01 01.00 3 7.00 2.. . ..... .25xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 14.25 14...75 ..55xVÉÉä½-£ÉÖMÉiÉÉxÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ BÉEɪÉÉÇãɪÉ..00 ºÉÉàÉÉxªÉ-ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 10.00 3 7.00 . 1.00 ..... 1... ....91.00 54. ..... 6... . .00....04..41 01.. .88 ..00 VÉÉä½.04 01... . . . ...70 72.55 60 10. ....04..... . ... .58. .90.00 6.55 VÉÉä½.00 ...00x+ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ 6... ..35xnä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 4.....xMÉÖ{iÉ ºÉä´ÉÉ BªÉªÉ xºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 40xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 8. . .00xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 49. ..00 . .50 8.20 01... . .. .13 01. .. ... .... .45 .. .72. ..05. .. .00 57...50 ...25 14..90....11 01..12 01.03.. ..04.14 01..45 x 48... ... ..45 . 45. .. .03... .....45 . ... . .25 15.50 ..40 ... 1. .. ..... . . ... 43... . .99 9.75 ..75 ÉÊBÉE®ÉªÉÉ...44.37xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 9.60 81.00 .70 .94 . .65 .11 01.. .x|ÉBÉEɶÉxÉ 10.00 1.00 14. 49.99.28 01....50xÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 49. .

. 43. 26 .00.53... 43. 1.09. ... ....00 +ÉƶÉnÉxÉ BÉE® |ɶÉɺÉxÉ BÉEÉ +ÉÉä<ǺÉÉÒbÉÒ {ÉEÉä®àÉ 9...25.00x+ÉƶÉnÉxÉ x®ÉK]ÅàÉÆbãÉÉÒªÉ BÉE® |ɶÉɺÉxÉ xAºÉÉäÉʺÉA¶ÉxÉ BÉEÉä +ÉƶÉnÉxÉ 5...00. 35. . +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) 36.46..70 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) . 62.58.00 .25.. 33.. 1.58. .45 43.00xº´ÉÉÒBÉEßiÉ x+ÉxªÉ =tÉÉäMÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) x+É{ÉEÉÒàÉ +ÉÉè® +ÉãBÉEÉãÉɪÉb x=tÉÉäMÉ (={É-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) xÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® |ɶÉɺÉxÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) x+É{ÉEÉÒàÉ iÉlÉÉ +ÉãBÉEÉãÉɪÉb BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xBÉEÉ®JÉÉxÉÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE Budget Estimate 2013-2014 (8) 797 01 01... 1.. ..00 x ... ..54. ...00x+ÉxiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉxiÉ®hÉ x+ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉªÒ É ºÉcªÉÉäMÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) x xºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE {ÉÉÊ®KÉn 40... . ..53. . 1.32 13 13..00... 33. .. . .. 36..122 ®ÉVɺ´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ NO.94..09. .00 x x 5.00x+ÉƶÉnÉxÉ x+ÉÉèKÉvÉ nÖâó{ɪÉÉäMÉ ÉÊxɪÉÆjÉhÉ BÉEä xÉÊãÉA ºÉƪÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å ÉÊxÉÉÊvÉ 55....13.78 .. . .45xVÉÉä½-+ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉªÒ É ºÉcªÉÉäMÉ 40. . 40.32 14 14. 5.. .20x+ÉƶÉnÉxÉ +ÉÆiÉ® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ BÉE® |ɶÉɺÉxÉ BÉEäxp BÉEÉä +ÉƶÉnÉxÉ 63.00.05 .... 9.. .00 x x x 40..798 02 02....09..00.55 ..00 1.32 10 10.74..86 .55 xº´ÉÉÒBÉEßiÉ x+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ/VÉàÉÉ JÉÉiÉä àÉå +ÉÆiÉ®hÉ x®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ nÖâó{ɪÉÉäMÉ ÉÊxɪÉÆjÉhÉ xÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆiÉ®hÉ 1.00 .34.99 .....00 ..00.45 43. 5. 39....10 x ..20 39.00. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (2) (3) 33.. . +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) 37.41 ....00 9..20.00 ..20.15 2... 1.30 42.... ..63 00.. .. .. … 1...00 x ... 42 DEPARTMENT OF REVENUE ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) .38.34.. ..15 +ÉƶÉnÉxÉ 2.32 05 05.55 VÉÉä½-º´ÉÉ{ÉBÉE ÉÊxɪÉÆjÉhÉ ... 3.x£ÉÉÉÊ®iÉ 40.. ..00xVÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ‘‘2070'’ ...34... 37.55 ..15 .00 x x 60...05 ..20 ... .00 .00. . 2.46. 1. 39...... 2....00 . 42....15 3.34..00.52. .15 2. . 39.00 x .00 ..00..00 ..52.91.74..00 ....00 .70 ...91. 1.00 x x x x x x x x x x . 33....30 36..... . ..00 33.00 . 60..50.00.13.32 03 03.... ..75 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013 . 9.. .19.32 2875 01 01..32 04 04. Government Opium and Alkaloid Factories (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) .55 x x x 1..... .. .10x+ÉƶÉnÉxÉ xBÉEÉäãÉà¤ÉÉä +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ ¤ªÉÚ®Éä xBÉEÉ +ÉÉèKÉvÉ {É®ÉàɶÉÇnÉjÉÉÒ BÉEɪÉǵÉEàÉ 2...55 x .53..10 x x 2.00 .09. x£ÉÉÉÊ®iÉ 36...001 01 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) Total-Narcotics Control Charged Voted Transfer to Reserve Fund/Deposit Account Transfer to National Fund for Control of Drug Abuse Inter Account Transfer International Co-operation (Minor Head) Customs Council Contributions United Nations Fund for Drug Abuse Control Contributions Contribution to Commonwealth Association of Tax Administration Contributions Drug Advisory Programme of Colombo Plan Bureau Contributions Contribution to Inter-American Centre of Tax Administration (CIAT) Contributions Contribution to Global Forum on Transparency & Exchange of Information Contributions OECD Forum on Tax Administration Contributions Total-International Co-operation Total-Major Head “2070” Charged Voted Other Industries (Major Head) Opium & Alkaloid Industries (Sub Major Head) Direction & Administration (Minor Head) Chief Controller..00 +ÉƶÉnÉxÉ ´ÉèÉʶ´ÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉ®nÉʶÉÇiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ {ÉEÉä®àÉ àÉå +ÉƶÉnÉxÉ 1.75 .00.. ...

+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå, 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä

Actuals 2011-2012

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ
Plan

(1)

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
Non-Plan

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
Plan

(2)

(3)

Non-Plan

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ
Plan

(4)

(5)

43,84
5
1,30
78
...
3,70
75
...
50
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

47,45
5
1,50
1,00
...
3,00
3,00
...
50
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...

...
50,92

...
...

...
56,50

...
...

...

2,77,38

...

3,18,16

...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

7,19,46
...
2,96
19,29
11,13
5,95
...
64,60
74,30
5,91,13

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

6,89,92
...
2,00
17,00
12,00
5,50
...
61,45
72,47
5,00,00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...

71

...

1,00

...

...

14,89,53

...

13,61,34

...

18,34
...

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ

Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...

123

...
...

30,00
...

...
...

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
Non-Plan

(6)

Description

ÉÊ´É´É®hÉ
(7)

44,60x´ÉäiÉxÉ
5xºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ
1,35xÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ®
1,00xnä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ
...xÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ
4,90xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ
3,00xÉÊBÉE®ÉªÉÉ, àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE®
...xºÉÉàÉÉxªÉ-ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
50xMÉÖ{iÉ ºÉä´ÉÉ BªÉªÉ
...x+ÉxªÉ |É£ÉÉ®
xºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
...xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ
55,40xVÉÉä½-+É{ÉEÉÒàÉ iÉlÉÉ +ÉãBÉEÉãÉɪÉb BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
x{ÉEèBÉD]ÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE
xMÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® +É{ÉEÉÒàÉ {ÉEèBÉD]®ÉÒ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ)
x|ɤÉÆvÉ
2,64,78 +ÉÆiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ
xºlÉÉ{ÉxÉÉ
7,35,46x´ÉäiÉxÉ
...xàÉVÉnÚ®ÉÒ
3,00xºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ
18,28x{Éå¶ÉxÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ |É£ÉÉ®
10,00xÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ®
2,00xnä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ
...xÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ
61,45xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ
85,33x+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ
6,53,00xBªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
xºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
1,00xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ
x+ÉxªÉ ¶ÉÉÒKÉÉç ºÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉEäxpÉÒªÉ
x=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉɶÉÖãBÉE
x¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉ{ÉBÉE
x¤ªÉÚ®Éä BÉEÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE BªÉªÉ
15,69,52 VÉÉä½-|ɤÉÆvÉ
x£ÉÖMÉiÉÉxÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ BÉEɪÉÉÇãɪÉ, MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ®
35,00x´ÉäiÉxÉ
...xºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ

Budget Estimate 2013-2014

(8)

01.01.01
01.01.03
01.01.06
01.01.11
01.01.12
01.01.13
01.01.14
01.01.31
01.01.41
01.01.50
01.99
01.99.13

01.107
01
01.01.63
01.02
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.06
01.02.11
01.02.12
01.02.13
01.02.21
01.02.28
01.99
01.99.13
01.01

01.03
01.03.01
01.03.03

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ
Plan

(9)

Salaries
Overtime Allowance
Medical Treatment
Domestic Travel Expenses
Foreign Travel Expenses
Office Expenses
Rent, Rates & Taxes
Grants - in - aid General
Secret Service Expenditure
Other Charges
Information Technology
Office Expenses
Total-Chief Controller, Government
Opium and Alkaloid Factories
Ghazipur Opium Factory(Minor Head)
Management
Inter Account Transfers
Establishment
Salaries
Wages
Overtime Allowance
Pensionary Charges
Medical Treatment
Domestic Travel Expenses
Foreign Travel Expenses
Office Expenses
Supplies and Material
Professional Services
Information Technology
Office Expenses
Proportionate Expenditure of
Central Board of Excise and
Customs and Central Bureau of
Narcotics transferred from other Heads
Total-Esttablisment
Pay & Accounts Office, Ghazipur
Salaries
Overtime Allowance

(10)

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
Non-Plan

(11)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

43,85
5
1,50
1,00
...
4,90
3,00
...
50
...

x
x

...
...

...
54,80

x

...

2,55,28

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

6,03,80
...
2,00
13,70
12,00
6,00
...
80,00
60,37
7,34,35

x

...

1,00

x

...

15,13,22

x
x

...
...

35,00
...

VÉÉä½

Total

(12)

43,85
5
1,50
1,00
...
4,90
3,00
...
50
...
x
...
54,80
x
x
x
2,55,28
x
6,03,80
...
2,00
13,70
12,00
6,00
...
80,00
60,37
7,34,35
x
1,00
x
x
x
x
15,13,22
x
35,00
...

124

®ÉVɺ´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ NO. 42 DEPARTMENT OF REVENUE
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä

Actuals 2011-2012

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ
Plan

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
Non-Plan

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ

Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ
Plan

(3)

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
Non-Plan

(4)

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ
Plan

(1)

(2)

...
...
...

11
1,63
3,09

...
...
...

80
1,50
1,50

...
...
...

(5)

...
...
...

...
23,17
17,90,08

...
...
...

1,25
35,05
17,14,55

...
...
...

...
...

...
36,18,31

...
...

...
30,00,00

...
...

...

16,92

...

22,36

...

36,18,31

...

30,00,00

...

...
...

-36,18,31
...

...
...

-30,00,00
...

...
...

...

8,15

...

6,00

...

...
...

1,28,67
1,36,82

...
...

2,67,61
2,73,61

...
...

...
...
...
...

26,00
55,88,13
...
55,88,13

...
...
...
...

27,75
50,38,27
...
50,38,27

...
...
...
...

...

5,71,59

...

6,02,59

...

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
Non-Plan

(6)

Description

ÉÊ´É´É®hÉ
(7)

70xÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ®
1,50xPÉ®äãÉÚ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ
3,00xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ
xºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
1,25xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ
41,45xVÉÉä½-£ÉÖMÉiÉÉxÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ BÉEɪÉÉÇãɪÉ, MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ®
18,75,75 VÉÉä½-|ɤÉÆvÉxÉ
x+É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ
... £ÉÉÉÊ®iÉ
28,18,70xº´ÉÉÒBÉEßiÉ
xàÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ
23,00xãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ
x=SÉxiÉ
xxÉÉàÉä
28,18,70x=SÉxiÉ
xVÉàÉÉ
-28,18,70x=SÉxiÉ
...xVÉÉä½-=SÉxiÉ
x+ÉxªÉ BªÉªÉ
x+ÉxªÉ àÉnå
6,00x+ÉxªÉ |É£ÉÉ®
x{ÉÚÆVÉÉÒ {É® ¤ªÉÉVÉ
1,13,18x¤ªÉÉVÉ
1,19,18xVÉÉä½-+ÉxªÉ BªÉªÉ
xàÉÚãªÉ¿ÉºÉ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉäx+ÉxiÉ®hÉ
25,67x+ÉÆiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ
48,62,30xVÉÉä½-MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® +É{ÉEÉÒàÉ {ÉEèBÉD]®ÉÒ
... £ÉÉÉÊ®iÉ
48,62,30 º´ÉÉÒBÉEßiÉ
xxÉÉÒàÉSÉ +É{ÉEÉÒàÉ {ÉEèBÉD]®ÉÒ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ)
x|ɤÉÆvÉ
x+ÉxªÉ ¶ÉÉÒKÉÉç ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEäxpÉÒªÉ
x=i{ÉÉnBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ ¶ãÉÖBÉE ¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ
x¤ªÉÚ®Éä BÉEÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE BªÉªÉ
x
6,87,00x+ÉÆiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ
xºlÉÉ{ÉxÉÉ

Budget Estimate 2013-2014

(8)

01.03.06
01.03.11
01.03.13
01.99
01.99.13

02
02.00.21

03
03.00.27
04
04.01
04.01.43
04.02
04.02.43
05
05.01
05.01.50
05.02
05.02.45
06
06.00.63

01.108
01
01.01.
º´ÉÉ{ÉBÉE

01.01.63
01.02

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ
Plan

(9)

Medical Treatment
Domestic Travel Expenses
Office Expenses
Information Technology
Office Expenses
Total - Pay & Accounts Office, Ghazipur
Total-Management
Purchase of Opium
Supplies and Material
Charged
Voted
Repairs & Maintenance
Minor Works
Suspense
Debit
Suspense
Credit
Suspense
Total-Suspense
Other Expenditure
Other Items
Other Charges
Interest on Capital
Interest
Total-Other Expenditure
Transfer to Depreciation Reserve Fund
Inter Account Transfers
Total-Ghazipur Opium Factory
Charged
Voted
Neemuch Opium Factory (Minor Head)
Management
Proportionate Expenditure of
Central Board of Excise and
Customs and Central Bureau of
Narcotics transferred from other Heads
Inter Account Transfers
Establishment

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
Non-Plan

(10)

(11)

x
x
x

...
...
...

75
2,00
3,00

x
x

...
...
...

1,25
42,00
18,10,50

x

...
...

...
17,99,40

x

...

23,00

x

...

17,99,40

x
x

...
...

-17,99,40
...

x

...

6,00

x
x

...
...

1,13,18
1,19,18

x
x

...
...
...
...

27,42
37,79,50
...
37,79,50

x

...

6,79,67

VÉÉä½

Total

(12)

75
2,00
3,00
x
1,25
42,00
18,10,50
x
...
17,99,40
x
23,00
x
x
17,99,40
x
-17,99,40
...
x
x
6,00
x
1,13,18
1,19,18
x
27,42
37,79,50
...
37,79,50
x
x
x
x
x
x
6,79,67
x

+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå, 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä

Actuals 2011-2012

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ
Plan

(1)

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
Non-Plan

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

125
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ

Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
Plan

(2)

(3)

Non-Plan

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ
Plan

(4)

(5)

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

3,08,95
...
8,29
22,00
1,98
8,10
...
79,48
99,06
1,71,64

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

3,21,00
...
7,00
30,00
3,00
8,50
...
80,00
75,00
1,95,00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...

3,05
7,02,55

...
...

3,00
7,22,50

...
...

...
...
...
...
...

18,89
...
39
82
25

...
...
...
...
...

24,00
...
50
70
35

...
...
...
...
...

...
...

...
20,35
12,94,49

...
...
...

30
25,85
13,50,94

...
...
...

...

141,52,78

...

125,00,00

...

...

24,80

...

25,00

...

...

141,52,78

...

125,00,00

...

...
...

-141,52,78
...

...
...

-125,00,00
...

...
...

...

7,00,00

...

7,00,00

...

...

20,64

...

29,70

...

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
Non-Plan

(6)

Description

ÉÊ´É´É®hÉ
(7)

3,33,00x´ÉäiÉxÉ
...xàÉVÉnÚ®ÉÒ
13,00xºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ
30,00x{Éå¶ÉxÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ |É£ÉÉ®
9,00xÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ®
6,50xnä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ
...xÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ
70,00xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ
80,00x+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ
1,95,00xBªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
xºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
1,60xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ
7,38,10xVÉÉä½-|ɤÉÆvÉ
x£ÉÖMÉiÉÉxÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ BÉEɪÉÉÇãɪÉ, xÉÉÒàÉSÉ
24,00x´ÉäiÉxÉ
...xºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ
60xÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ®
80xnä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ
35xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ
xºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
25xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ
26,00xVÉÉä½-£ÉÖMÉiÉÉxÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ BÉEɪÉÉÇãɪÉ, xÉÉÒàÉSÉ
14,15,10 VÉÉä½-|ɤÉÆvÉxÉ
x+É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn
126,81,50x+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ
xàÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ
20,00xãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ
x=SÉxiÉÃ
xxÉÉàÉä
126,81,50x=SÉxiÉ
xVÉàÉÉ
-126,81,50x=SÉxiÉ
...xVÉÉä½-=SÉxiÉ
x+ÉxªÉ BªÉªÉ
x{ÉÚÆVÉÉÒ {É® ¤ªÉÉVÉ
5,00,00x¤ªÉÉVÉ
x+ÉxªÉ |É£ÉÉ®
15,30x+ÉxªÉ |É£ÉÉ®

Budget Estimate 2013-2014

(8)

01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.06
01.02.11
01.02.12
01.02.13
01.02.21
01.02.28
01.99
01.99.13
01.03
01.03.01
01.03.03
01.03.06
01.03.11
01.03.13
01.99
01.99.13

02
02.00.21
03
03.00.27
04
04.01
04.01.43
04.02
04.02.43
05
05.01
05.01.45
05.02
05.02.50

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ
Plan

(9)

Salaries
Wages
Overtime Allowance
Pensionary Charges
Medical Treatment
Domestic Travel Expenses
Foreign Travel Expenses
Office Expenses
Supplies and Material
Professional Services
Information Technology
Office Expenses
Total-Esttablisment
Pay & Accounts Office, Neemuch
Salaries
Overtime Allowance
Medical Treatment
Domestic Travel Expenses
Office Expenses
Information Technology
Office Expenses
Total - Pay & Accounts Office, Neemuch
Total -Management
Purchase of Opium
Supplies and Material
Repairs and Maintenance
Minor Works
Suspense
Debit
Suspense
Credit
Suspense
Total-Suspense
Other Expenditure
Interest on Capital
Interest
Other Charges
Other Charges

(10)

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
Non-Plan

(11)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

3,05,00
...
7,00
25,75
4,00
10,00
...
80,00
80,00
2,00,00

x
x

...
...

1,60
7,13,35

x
x
x
x
x

...
...
...
...
...

26,00
...
50
80
35

x
x

...
...
...

25
27,90
14,20,92

x

...

63,30,78

x

...

20,00

x

...

63,30,78

x
x

...
...

-63,30,78
...

x

...

4,00,00

x

...

15,30

VÉÉä½

Total

(12)

3,05,00
...
7,00
25,75
4,00
10,00
...
80,00
80,00
2,00,00
x
1,60
7,13,35
x
26,00
...
50
80
35
x
25
27,90
14,20,92
x
63,30,78
x
20,00
x
x
63,30,78
x
-63,30,78
...
x
x
4,00,00
x
15,30

126

®ÉVɺ´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ NO. 42 DEPARTMENT OF REVENUE
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä

Actuals 2011-2012

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ
Plan

(1)

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
Non-Plan

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ

Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ
Plan

(2)

(3)

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
Non-Plan

(4)

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ
Plan

(5)

...

7,20,64

...

7,29,70

...

...
...

25,00
162,17,71

...
...

25,00
146,30,64

...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

6,67,76
...
2,84
14,03
1,83
5,90
...
2,81
58,32,35
...
...
50

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

6,44,50
...
3,00
12,13
5,00
4,00
...
3,75
62,91,22
...
...
50

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...

48,04

...

55,09

...

...
...

...
65,76,06

...
...

75
70,19,94

...
...

...

5,44

...

7,95

...

...

1,07,20

...

1,07,20

...

...

3,91,12

...

2,92,67

...

...

...

...

...

...

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
Non-Plan

(6)

Description

ÉÊ´É´É®hÉ
(7)

5,15,30xVÉÉä½-+ÉxªÉ BªÉªÉ
xàÉÚãªÉ¿ÉºÉ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉäx+ÉxiÉ®hÉ
25,00x+ÉxiÉ®-ãÉäJÉÉ +ÉxiÉ®hÉ
146,92,90xVÉÉä½-xÉÉÒàÉSÉ +É{ÉEÉÒàÉ {ÉEèBÉD]®ÉÒ
xMÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® +ÉãBÉEÉãÉɪÉb ´ÉBÉDºÉÇ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ)
x|ɤÉÆvÉ
xºlÉÉ{ÉxÉÉ
6,41,30x´ÉäiÉxÉ
...xàÉVÉnÚ®ÉÒ
2,50xºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ
9,79x{Éå¶ÉxÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ |É£ÉÉ®
5,00xÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ®
4,00xnä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ
...xÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ
5,72xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ
78,32,00x+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ
...xÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ®
...xBªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
50xMÉÖ{iÉ ºÉä´ÉÉ BªÉªÉ
x+ÉxªÉ ¶ÉÉÒKÉÉç ºÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉEäxpÉÒªÉ
x=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ¤ÉÉäbÇ
xiÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉ{ÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉ
x+ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE BªÉªÉ
63,00x+ÉÆiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ
xºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
75xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ
85,64,56xVÉÉä½-|ɤÉÆvÉ
xàÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ
5,16xãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ
x+ÉxªÉ BªÉªÉ
x{ÉÚÆVÉÉÒ {É® ¤ªÉÉVÉ
1,07,20x¤ªÉÉVÉ
xMÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® +É{ÉEÉÒàÉ {ÉEèBÉD]®ÉÒ ºÉä
x+ÉxiÉÉÊ®iÉ +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉÃ
6,61,80x+ÉÆiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ
x+ÉxªÉ |É£ÉÉ®
...x+ÉxªÉ |É£ÉÉ®

Budget Estimate 2013-2014

(8)

06
06.00.63
01.109
01
01.02
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.06
01.02.11
01.02.12
01.02.13
01.02.21
01.02.26
01.02.28
01.02.41
01.01

01.01.63
01.99
01.99.13
02
02.00.27
03
03.01
03.01.45
03.02
03.02.63
03.03
03.03.50

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ
Plan

(9)

Total-Other Expenditure
Transfer to Depreciation Reserve Fund
Inter-Account Transfers
Total-Neemuch Opium Factory
Ghazipur Alkaloid Works (Minor Head)
Management
Establishment
Salaries
Wages
Overtime Allowance
Pensionary Charges
Medical Treatment
Domestic Travel Expenses
Foreign Travel Expenses
Office Expenses
Supplies and Material
Advertising and Publicity
Professional Services
Secret Service Expenditure
Proportionate Expenditure of Central
Board of Excise and Customs and
Central Bureau of Narcotics transferred
from other Heads
Inter Account Transfers
Information Technology
Office Expenses
Total-Management
Repairs and Maintenance
Minor Works
Other Expenditure
Interest on Capital
Interest
Cost of Opium transferred from
Ghazipur Opium Factory
Inter Account Transfers
Other Charges
Other Charges

(10)

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
Non-Plan

(11)

x

...

4,15,30

x
x

...
...

25,00
82,12,00

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

6,25,44
...
3,00
9,89
5,00
4,00
...
5,72
34,08,00
...
...
50

x

...

59,00

x
x

...
...

75
41,21,30

x

...

8,00

x

...

1,07,20

x

...

6,61,80

x

.....

...

VÉÉä½

Total

(12)

4,15,30
x
25,00
82,12,00
x
x
x
6,25,44
...
3,00
9,89
5,00
4,00
...
5,72
34,08,00
...
...
50
x
x
x
x
59,00
x
75
41,21,30
x
8,00
x
x
1,07,20
x
x
6,61,80
x
...

+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå, 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS
´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä

Actuals 2011-2012

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ
Plan

(1)

...

...
...

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
Non-Plan

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

52,13
71,31,95

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ

Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ

(2)

4,98,32

127

...

...
...

Plan

Non-Plan

(3)

(4)

3,99,87

52,63
74,80,39

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ
Plan

(5)

...

...
...

...

48,04

...

55,10

...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

5,92,40
...
92,04
37,00
2,98
5,58
...
1,04,32
97,34,58
3,39
2,33,78
1,50

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

5,93,00
...
1,20,00
40,00
3,00
5,65
...
97,30
66,00,00
3,40
2,81,00
1,50

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...

3,00
108,58,61

...
...

3,00
78,02,95

...
...

...

34,72

...

35,00

...

...

2,00,00

...

2,00,00

...

...

20,82,00

...

27,05,00

...

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
Non-Plan

(6)

Description

ÉÊ´É´É®hÉ
(7)

7,69,00xVÉÉä½-+ÉxªÉ BªÉªÉ
xàÉÚãªÉ¿ÉºÉ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
xBÉEÉä +ÉxiÉ®hÉ
52,28x+ÉÆiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ
93,91,00xVÉÉä½-MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® +ÉãBÉEÉãÉɪÉb ´ÉBÉDºÉÇ
xxÉÉÒàÉSÉ +ÉãBÉEÉãÉɪÉb ´ÉBÉDºÉÇ
x(ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ)
x|ɤÉÆvÉ
+ÉxªÉ ¶ÉÉÒKÉÉç ºÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉEäxpÉÒªÉ
=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE ¤ÉÉäbÇ
iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉ{ÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä
BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE BªÉªÉ
63,00x+ÉÆiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ
xºlÉÉ{ÉxÉÉ
6,35,00x´ÉäiÉxÉ
...xàÉVÉnÚ®ÉÒ
1,09,00xºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ
38,00x{Éå¶ÉxÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ |É£ÉÉ®
7,00xÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ®
5,65xnä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ
...xÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ
97,00xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ
120,70,00x+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ
3,40xÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ®
3,02,00xBªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
1,50xMÉÖ{iÉ ºÉä´ÉÉ BªÉªÉ
xºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
1,60xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ
133,33,15xVÉÉä½-|ɤÉÆvÉ
x+ÉxÉÖ®FÉhÉ
30,00xãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ
x+ÉxªÉ BªÉªÉ
x{ÉÚÆVÉÉÒ {É® ¤ªÉÉVÉ
3,00,00x¤ªÉÉVÉ
xxÉÉÒàÉSÉ +É{ÉEÉÒàÉ {ÉEèBÉD]®ÉÒ ºÉäÃ
x+ÉÆiÉÉÊ®iÉ +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉÃ
33,00,00 +ÉÆiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ
x+ÉxªÉ |É£ÉÉ®

Budget Estimate 2013-2014

(8)

04
04.00.63
01.110
01
01.01

01.01.63
01.02
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.06
01.02.11
01.02.12
01.02.13
01.02.21
01.02.26
01.02.28
01.02.41
01.99
01.99.13
02
02.00.27
03
03.01
03.01.45
03.02
03.02.63
03.03

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ
Plan

(9)

Total-Other Expenditure
Transfer to Depreciation
Reserve Fund
Inter Account Transfers
Total-Ghazipur Alkaloid Works
Neemuch Alkaloid Works
(Minor Head)
Management
Proportionate Expenditure of Central
Board of Excise and Customs and Central
Bureau of Narotics transferred from
other Heads
Inter Account Transfers
Establishment
Salaries
Wages
Overtime Allowance
Pensionary Charges
Medical Treatment
Domestic Travel Expenses
Foreign Travel Expenses
Office Expenses
Supplies and Material
Advertising and Publicity
Professional Services
Secret Service Expenditure
Information Technology
Office Expenses
Total-Management
Maintenance
Minor Works
Other Expenditure
Interest on Capital
Interest
Cost of Opium Transferred from
Neemuch Opium Factory
Inter Account Transfers
Other Charges

(10)

+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
Non-Plan

(11)

x

...

7,69,00

x
x

...
...

52,65
49,50,95

x

...

59,00

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

6,35,00
...
1,20,00
38,00
3,00
6,00
...
1,00,00
40,49,00
3,40
3,00,00
1,50

x
x

...
...

1,60
53,16,50

x

...

30,00

x

...

3,00,00

x

...

33,00,00

VÉÉä½

Total

(12)

7,69,00
x
x
52,65
49,50,95
x
x
x

59,00
x
6,35,00
...
1,20,00
38,00
3,00
6,00
...
1,00,00
40,49,00
3,40
3,00,00
1,50
x
1,60
53,16,50
x
30,00
x
x
3,00,00
x
x
33,00,00
x

00. .14..82.00 . 4. 25 36..39. .00 x . 114..19.. 9.. 260....00 .05.00xºÉÉàÉÉxªÉ-ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 05..03.36...75 260....00 . 404..00.35.00.... . 315.608... .14 .00 . .00... 260...00 º´ÉÉÒBÉEßiÉ x®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉcɪÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ 3601 x+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ(={É-¶ÉÉÒKÉÇ) 01 x ºÉƺÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÆÉnÉxÉ 110 xàÉÚãªÉ ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE® BÉEÉÒ {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ 05 x®ÉVɺ´É cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉiÌ É 1. .. .. .... .00 . .. 380......00 .. £ÉÉÉÊ®iÉ 460. . ..00 .14..431.. . ...00.... .31 ........ .14..75 260.. 80.00 .431.... . 65..00 VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ‘‘3601'’ x®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉcɪÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ 3602 x+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ(={É-¶ÉÉÒKÉÇ) 01 x ºÉƺÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÆÉnÉxÉ 110 xàÉÚãªÉ ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE® BÉEÉÒ {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ 05 x®ÉVɺ´É cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉiÌ É ... ...25xVÉÉä½-+ÉxªÉ BªÉªÉ xàÉÚãªÉ¿ÉºÉ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ 04 x 70. .113 xÉÊ´ÉÉÊxɪÉàÉxÉ |ɶÉɺÉxÉ BÉEä Total Major Head “3601” Grants in aid to UT Governments(Major Head) Non-Plan Grants (Sub-Head) Grant to cover up Gap in Resourses Compensation to UTs for Revenue Loss due to introduction of VAT Grants-in-Aid General Compensation to UTs for Revenue Loss due to phasing out of CST Grants-in-Aid General Other Administrative Services-Payments to States/UTs for Administrative of Central .00.......00. . 81.16.. 9.00.. .00 108.25 .00.xºÉÉàÉÉxªÉ-ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 05..00 25 36..76...00.00 . 300..31 BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ iÉlÉÉ 01.00.00 9.00...00 90. ºÉÉàÉÉxªÉ-ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 01.00.00 90.. . ... ... .00 .. 70.25 . 51. .. for Revenue Loss due to phasing out of CST Grants-in-Aid General Other Administrative Services-Payments to States/UTs for Administration of Central Act and Regulations Grants to States for VAT related expenditure Grants-in-Aid General Grants for creation of Capital Assets . 116... ..300. ..40. . ...00.. 120...82... .00 .31 xBÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ iÉlÉÉ 01.00 .40xVÉÉä½-xÉÉÒàÉSÉ +ÉãBÉEÉãÉɪÉb ´ÉBÉDºÉÇ 460.300. .. ....50 36..... .00 .00...35. 70.. .....16. 18 22. 80.00.71.. . ..00 .71.. ...63 170. 495.18 . .00 132...00 .. {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉκiɪÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉÉlÉÇ +ÉxÉÖnÉxÉ 05...58..172...00xºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ 05. .113 xÉÊ´ÉÉÊxɪÉàÉxÉ |ɶÉɺÉxÉ BÉEä xÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ xàÉÚãªÉ ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE® ºÉƤÉÆvÉÉÒ BªÉªÉ BÉEä 05 xÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ 105..00.51 404.00 ..13. 42 DEPARTMENT OF REVENUE ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (2) (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) ... ....00 x x x x 51. ..00 . .128 ®ÉVɺ´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ NO.19.00.. .... 25 29.00.00x+ÉÆiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ 04...31 àÉÚãªÉ ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE® BÉEÉÒ {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ 01 ®ÉVɺ´É cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉiÌ É ..00.00 ºÉÉàÉÉxªÉ-ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 07.20 380.14.31 àÉÚãªÉ ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE® BÉEÉÒ {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ 07 ®ÉVɺ´É cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉiÌ É 10...00.. .14 .00.33..00 9. ..25 x x 70. 4.. .00xVÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ‘‘2875'’ .00.39. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) (8) (9) Budget Estimate 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) 25x+ÉxªÉ |É£ÉÉ® 03.......00....35 Other Charges x Total-Other Expenditure x Transfers to Depreciation Reserve Fund Inter Account Transfers x Total-Neemuch Alkaloid Works x Total-Major Head “2875” x Charged Voted Grants in aid to State Governments (Major Head) Non-Plan Grants (Sub-Head) Grant to cover up Gap in Resourses Compensation to States for Revenue Loss due to introduction of VAT Grants-in-Aid General Compensation to State Govts.

.16.... . 1.54 60 051 26 26.54 4059 01 01...03...16.. 1.00xºÉÉàÉÉxªÉ-ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉƺÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÆÉnÉxÉ 3. ...24. .00. ...228 Other Miscellaneous Assistance from Govt of USA 01 Drug Enforcement Commodities & Training Assistance 01..00...00 10.00 100..17. ..00 . .00 xVÉÉä½-®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ 2.00 x . . . .. 10. 1.117. 2.. .00...117..00.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.167.45. x x x x x x .... … ..00.. .. .54 ...00..... 100..00.53 3. 5. .00 10... ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 129 Plan Non-Plan (3) (4) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) . ...256....94....53 … .. ...94.. ..00x£ÉÉÉÊ®iÉ 855. . ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ (2) ...30 Other Contractual Services Total-Revenue Section x Charged x Voted x Capital Section Budget Estimate 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) 05 4047 00..19.00 . . 1.00 2. +ÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 855. .00 ....05. 100.. .22...00 10.00....00xVÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ‘‘3602'’ ºÉcɪÉiÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ ªÉÚAºÉA BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉÉèKÉvÉ |É´ÉiÉÇxÉ ´ÉºiÉÖAÆ iÉlÉÉ |ÉÉʶÉFÉhÉ ºÉcɪÉiÉÉ .53 4216 01 01. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) . +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ..00. 5..00 100..00 1.. ...00.00 VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ‘’4059'’ x+ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®BªÉªÉ(àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ xºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉɺÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ xº´ÉÉ{ÉBÉE ÉÊxɪÉÆjÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉɺÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) xiÉèªÉÉ® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉDãÉè]Éå BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ (8) (9) Act and Regulations Grants to UTs for VAT related expenditure 05..00xº´ÉÉÒBÉEßiÉ x{ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ +ÉxªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ +ÉÉä® +ÉxªÉ ={É#ÉEàÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É VÉÉÒAºÉ]ÉÒAxÉ:AºÉ{ÉÉÒ´ÉÉÒ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É 2.00 ¤ÉßciÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ 6.00 .... 5..17.... ...00.00.00 .19....109 01 Capital Outlay for Other Fiscal Services (Major Head) Investment in Public Sector & Other Undertakings Investment in GSTN:SPV Investment .800 01 01... 3.. Capital Outlay on Public Works (Major Head) Office Building Other Expenditure (Minor Head) Acquisition of ready-built Accommodation(Sub Head) Investments x OtherBuildings (Sub Major Head) Constructions (Minor Head) Construction of Rajswa Bhavan Major Works Total-Major Head “4059” Capital Outlay for Housing(Major Head) Government Residential Buildings Residential Buildings for Narcotics Control Bureau employees(Minor Head) Acquisition of ready-built ..45.00 ÉÊxÉ´Éä¶É 2...00.....00 .. 2...00.54 .... ...00 . ... ..117.05..190 xx xx..00. 5.117.00 . Total-Major Head “4047” .00. .00. 10....00 . ... . . ....00 ... 10.00 VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ‘‘4047’’ xãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉéç {É® {ÉÚÆVÉÉÒ BªÉªÉ x(àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ x+ÉxªÉ BªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) xiÉèªÉÉ® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ x+ÉÉÊvÉOÉchÉ (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) ....xÉÊxÉ´Éä¶É +ÉxªÉ £É´ÉxÉ (={É àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ®ÉVɺ´É £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 6. ....00.167. . +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) xÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ xàÉÚãªÉ ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE® ºÉƤÉÆvÉÉÒ BªÉªÉ BÉEä xÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ 3.00 1.05. .00 x x x x x .256. ... . .00 . ...31 Grants-in-Aid General 110 Grant to cover up Gap in Resourses Total Major Head “3602” x 3606 Aid Materials & Equipment (Major Head) 00....00. .. ..

00...00.......53 4875 01 01.02. ..00x¤ÉßciÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ xºÉƪÉÆjÉ +ÉÉè® àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ .42 01.50 x x . 2.. 20.00 24.11 19.00x¤ÉßciÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ xºÉƪÉÆjÉ +ÉÉè® àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ . 2.. .xàɶÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ɺBÉE® x£É´ÉxÉ 2...00 x 11. ..... 1..00 x .. 1... ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) x(={É ¶ÉÉÒKÉÇ) ...108 01 01..00 .57 .. ...50xVÉÉä½-MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® +É{ÉEÉÒàÉ {ÉEèBÉD]®ÉÒ xxÉÉÒàÉSÉ +É{ÉEÉÒàÉ {ÉEèBÉD]®ÉÒ x£É´ÉxÉ 6..50 x x 20...53 02 02... ..00 x 5.....xÉÊxÉ´Éä¶É x|É´ÉiÉÇxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉɺÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ(ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) x xiÉèªÉÉ® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉDãÉè]Éå BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ x(={É ¶ÉÉÒKÉÇ) .. . .. . 19..00 .00..54 01..00 .52 01....52 02 02..00 1.00 1... ...00...00 ..00 1.59 1...00... .x¤ÉßciÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ …..00 . ... ...00 x . 2.00 x x ..... .. x x x x x 1.50x¤ÉßciÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ x|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ® .... 2.50 .53 03 03...107 01 01... .00 10. 8.. .00 31. .50 x .. ..48 . .00 VÉÉä½ Total (12) x ... ...59 (3) .00 22.... 22. . . .. 2..#VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ‘’4216'’ x+ÉxªÉ =tÉÉäMÉÉå {É® {ÉÚÆVÉÉÒ x{ÉÉÊ®BªÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) x+É{ÉEÉÒàÉ +ÉÉè® +ÉãBÉEÉãÉɪÉb x=tÉÉäMÉ (={É àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) xMÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® +É{ÉEÉÒàÉ {ÉEèBÉD]®ÉÒ(ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) x£É´ÉxÉ 2... .50 .xABÉEàÉÖ¶iÉ BªÉ´ÉºlÉÉ 2... 20... 42 DEPARTMENT OF REVENUE ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) .. . 2.. 1.... 5..50x¤ÉßciÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ xºÉƪÉÆjÉ +ÉÉè® àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ .....50 x .130 ®ÉVɺ´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ NO.00 x 2.52 01...110 02 02.. . x x .50 x x ..00... ... ...53 02 02.00 (5) ..xàɶÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ɺBÉE® Budget Estimate 2013-2014 (8) 01..48 ... .. .53 03 03..00. .00 x x 1. ..50 x ... . 17...00 x ... 8.50 x x 20.114 01 01.50 . 3. 20.. . +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (2) .00..00 1.xàɶÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ɺBÉE® 2... .00 x ..00 x x x x x x 2.... +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (4) ....50xVÉÉä½-MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® +ÉãBÉEäãÉɪÉb ´ÉBÉDºÉÇ xxÉÉÒàÉSÉ +ÉãBÉEäãÉɪÉb ´ÉBÉDºÉÇ x£É´ÉxÉ 19. 11.. 5...00. . .50 x 8... .50 ...00.....52 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) flats(Sub Head) Investments Residential Buildings for Officials of the Enforcement Directorate(Minor Head) Acquisition of ready-built flats(Sub Head) Major Works Total-Major Head “4216” Capital Outlay on Other Industries(Major Head) Opium and Alkaloid Industries (Sub Major Head) Ghazipur Opium Factory(Minor Head) Buildings Major Works Plant and Machinery Machinery & Equipments Total-Ghazipur Opium Factory Neemuch Opium Factory Buildings Major Works Plants & Machinery Machinery and Equipments Total-Neemuch Opium Factory Ghazipur Alkaloid Works Plant & Machinery Machinery and Equipments Buildings Major Works Improvement of Technology Lump Sum Provision Total-Ghazipur Alkaloid Works Neemuch Alkaloid Works Buildings Major Works Plant and Machinery Machinery and Equipments (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) x .. 1.00.00 31. . . ...00 10... ..xàɶÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ɺBÉE® 6.. . . 19..11 .00xVÉÉä½-xÉÉÒàÉSÉ +É{ÉEÉÒàÉ {ÉEèBÉD]®ÉÒ xMÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® +ÉãBÉEäãÉɪÉb ´ÉBÉDºÉÇ xºÉƪÉÆjÉ iÉlÉÉ àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ ......109 01 01. 3. 85... .

.. ..00 -2.13. ..00... ... -8.11. ...00 .00 .00xVÉÉä½ 2.59...82 131 (8) 05 05.57. ...90.28 .. .. .xVÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ‘’2052'’ x+ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ xº´ÉÉ{ÉBÉE ÉÊxɪÉÆjÉhÉ xBÉEåpÉÒªÉ º´ÉÉ{ÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä xº´ÉÉ{ÉBÉE +ÉɪÉÖBÉDiÉ ..70 01.. -96.00..800 04 04... x x x x .00 . . . 5.70 01.00 x ...00.. 1.04 01...00 -8. -2....217..217. . . . ..70 902 01 01. Deduct Recoveries Deduct amount met from National Fund for control of drug abuse Expenditure on Control of Drug Abuse Deduct Recoveries (10) x x x x x x x x x x x x x x +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) x .00 .. 24. . 50. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +É{ÉEÉÒàÉ xBÉEÉ®JÉÉxÉä iÉlÉÉ +ÉãBÉEÉãÉɪÉb ´ÉBÉDºÉÇ .00 .70 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) Improvement of Technology Lump sum Provision Total-Neemuch Alkaloid Works Total-Major Head “4875” Total-Capital Section Total Charged Voted Details of recoveries adjusted in accounts in reduction of expenditure Revenue Section Secretariat-General Services Secretariat Department of Revenue Deduct Recoveries Other Expenditure Committee of Management.01 01. .00.... . .00xVÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ‘’4875'’ 8.. .. . ..+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå....11...42 2052 00.00xPÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ x+ÉvÉÉÒFÉhÉ . .. 25..52. -8... PÉ]É<A ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉèKÉvÉ nÖâó{ɪÉÉäMÉ ÉÊxɪÉÆjÉhÉ BÉEÉäKÉ ºÉä {ÉÚÉÊ®iÉ ®BÉEàÉ +ÉÉèKÉvÉ nÖâó{ɪÉÉäMÉ ÉÊxɪÉÆjÉhÉ ´ªÉªÉ -2. ..57.00 ...91...... . .00 2. 1.xPÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ ..00 ...54.. .02..00 . Budget Estimate 2013-2014 Description ÉÊ´É´É®hÉ x|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ® ..113 01 01.. .00 70.00 . x x x .....71.. . ...xPÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ x+É{ÉEÉÒàÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ x+ÉÉè® ºlÉÉ{ÉxÉÉAÆ -8.217.00.. .. .. . 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ (2) Plan Non-Plan (3) (4) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) (7) . .xPÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ x+ÉxªÉ BªÉªÉ x|ɤÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ.00x£ÉÉÉÊ®iÉ 864. .... .00 25.00xVÉÉä½-xÉÉÒàÉSÉ +ÉãBÉEÉãÉɪÉb ´ÉBÉDºÉÇ 30.... . ..00xVÉÉä½-{ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ 864. .01.. ...88.217..00xº´ÉÉÒBÉEßiÉ xJÉÉiÉÉå àÉå ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ ÉÊVÉxcå BªÉªÉ àÉå xºÉä PÉ]ÉBÉE® ºÉàÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ cè x®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ xºÉÉÊSÉ´ÉÉãɪÉ-ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ xºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ x®ÉVɺ´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ . .. 5.... .....36. ..260. . 1..00 10...178....... Government Opium Factories & Alkaloid Works Deduct Recoveries Total-Major Head “2052” Other Administrative Services Narcotics Control Central Bureau of Narcotics Narcotics Commissioner Deduct Recoveries Marketing and Finance Cell Government Opium Factories & Alkaloid Works Deduct Recoveries Superintendence Deduct Recoveries Other Opium Agencies & Establishment...03 01.....75 . 70.51...53..70 01..00 .. -2.. ...178. .00.00xPÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ .. .... 10... . ... . ..88.. .70 00. 2.. .70 2070 00. ...090 11 11.03.00.02..xABÉEàÉÖ¶iÉ BªÉ´ÉºlÉÉ 19..20....00 -2.....02 01.09 .20... ... .04...82 ......... -8. . 100. -2.36.xPÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ xÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉBÉEÉäK~ xºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +É{ÉEÉÒàÉ {ÉEèBÉD]ÉÊ®ªÉÉÆ xA´ÉÆ +ÉãBÉEäãÉɪÉb ´ÉBÉDºÉÇ -2.. x x . 2.. 10. 3.00 ......00 PÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ .. -2.00 10. ..04... x x x . 11....00 ....00 ..15. .71.51..16 .....00 ..00 ......00 ...00 100..90...260.00 x x x x x x ..42.

.. -29.00xàÉVÉnÚ®ÉÒ 02 Wages x .54....80...62.26...45 6.85.00 x x .79... . .42 . PÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ 01..62..26 ...... -39.00 1.00.70 01..00 .. Rates and Taxes x . .80 87..87 24.... -20.62..00 153.00 1. +ÉÉèKÉvÉ |É´ÉiÉÇxÉ ´ÉºiÉÖAÆ +ÉÉè® |ÉÉʶÉFÉhÉ ºÉcɪÉiÉÉ 01 Drug Enforcement Commodities & Training Assistance ...00 . 7...15.00 1....... . -39.78..00 .. . .24... . 187.45 6...91 92. 1.80 87.59 12.98. -30 -24.67..15 3..52. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013 ÉÊ´ÉKÉªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ-´ÉÉ® ... +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) -12... 42 DEPARTMENT OF REVENUE ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (2) (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (4) (5) .. . -2.67..18 69. -9.... ..84..00 . 26...66...02 03.00.27..25 . . .. 96...... àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 14 Rent.. .41.00xVÉÉä½-´ÉºÉÚÉãÊ ÉªÉÉÆ-®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ Total-Recoveries-Revenue Section x ÉʴɺiÉßiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ STATEMENT SHOWING THE DETAILED PROVISION OBJECT HEAD x®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ REVENUE SECTION .. -12.. -34..87 1...56.02.32 27...12..25 .. ..15xÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 06 Medical Treatment x .....89 2... 3.. ..27.132 ®ÉVɺ´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ NO. 56. ....99xÉÊBÉE®ÉªÉÉ.. .93.34 13..62.65x|ÉBÉEɶÉxÉ 16 Publications . . -3..00 x x x x x x -6..70 1.34..38. -39... ¤ÉéÉËBÉEMÉ xÉMÉnÉÒ ãÉäxÉ-näxÉ BÉE® 17 Banking Cash Transaction Tax x -12.84.66xÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 12 Foreign Travel Expenses x .47.... .. PÉ]ÉAÆ-´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ 00.. x x +ÉxªÉ =tÉÉäMÉ 2875 Other Industries +É{ÉEÉÒàÉ +ÉÉè® FÉÉ®Éän =tÉÉäMÉ 01 Opium and Alkaloid Industries PÉ]É<A +ÉÉÊiÉ ºÉÆnɪÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÊãɪÉÉÆ 911 Deduct Recoveries of Over Payments.00 x -33. .16. .52..00 . ...15 3. .00.02... .00.110 03 03........00xPÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ xxÉÉÒàÉSÉ +ÉãBÉEÉãÉɪÉb ´ÉBÉDºÉÇ x+ÉxªÉ BªÉªÉ xxÉÉÒàÉSÉ +É{ÉEÉÒàÉ {ÉEèBÉD]®ÉÒ ºÉä x+ÉÆiÉÉÊ®iÉ +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉà -33.46 16. .. 5..87 24.. -52.82.. .00 .91.34 13...90 3..23. . .71 6..72.72... .00. .44 55... 51.31. 6......10... .87.07x{Éå¶ÉxÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ |É£ÉÉ® 04 Pensionary Charges x ...228 Other Miscellaneous Assistance from Govt of USA . .. -27.. -6. .00xVÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ‘’2070'’ x+ÉxªÉ =tÉÉäMÉ x+É{ÉEÉÒàÉ +ÉÉè® +ÉãBÉEÉãÉɪÉb BÉEä BÉEÉ®JÉÉxÉä xMÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® +ÉãBÉEÉãÉɪÉb ´ÉBÉDºÉÇ x+ÉxªÉ BªÉªÉ xMÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® +É{ÉEÉÒàÉ {ÉEèBÉD]®ÉÒ ºÉä x+ÉÆiÉÉÊ®iÉ +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉà -6. 202.37 34..12..109 03 03.. -42..84 . ...23..77 26.70 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) Total-Major Head “2070” Other Industries Opium and Alkaloid Industries Ghazipur Alkaloid Works Other Expenditure Cost of Opium transferred from Ghazipur Opium Factory Deduct Recoveries Neemuch Alkaloid Works Other Expenditure Cost of Opium transferred from Neemuch Opium Factory Deduct Recoveries (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) x ..00xVÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ‘’2875'’ Total-Major Head “2875” ºÉcɪÉiÉÉ ºÉÉàÉÉÊOɪÉÉÆ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ 3606 Aid Materials & Equipment ªÉÚAºÉA BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉcɪÉiÉÉ 00... .00 .62..... .22. ..22 60..75. .18 69.29 5.26. x 202. .12 .70 Deduct Recoveries x .25 . .52.52. .. -33...02 03.58 ..00x´ÉäiÉxÉ 01 Salaries x .00.05.00 ..09. -52. ..50 33..29. ....11..00 1.13 31.57...00 .00 .64 7..09.00 28...50 33..75 8. . -12. .66..12.50 7..47. .32 99.00 .54.....75 8..15x{ÉÖ®ºBÉEÉ® 05 Rewards x . 177.50xnä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 11 Domestic Travel Expenses x .70 Deduct Recoveries x . ..00. . ...... .. .47xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 13 Office Expenses x .00xPÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ Budget Estimate 2013-2014 (8) 2875 01 01. .75 1. 16. .50xºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 03 Overtime Allowance x .. .00 x .73... -52.62.

00 .00xVÉÉä½-®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ 2.37.51.. 10..19.05.00 x ...59.15... +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) (7) 3.... 12.50 43.00 .74xº´ÉÉÒBÉEßiÉ 4...40 1..26..94.. 133 52 63 64 99 42 52 53 54 ..... 1.. ..42 18..00 . 21.00 100.81 . 47.57...03..19..40.00 . 5.35..28 5.88... 335.. ..55... .00xBÉÖEãÉ VÉÉä½ 2.20.2245 ...49 11.10 20...63.....41....69 .05.. ...00 .00 19.97 4..... ..59 .. .... 514. .38 8.17. 10.117.45 30..00xº´ÉÉÒBÉEßiÉ .... ..03...00 9......30.30. ..00x£ÉÉÉÊ®iÉ 864.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.93 3.19.55 26 27 28 30 Advertising & Publicity Minor Works Professional Services Other Contractual Services x x x ...00 . 1.. 5.34.50xMÉÖ{iÉ ºÉä´ÉÉ BªÉªÉ 10. . 1.27.00.16...00 (Charged) (Voted) x .09...xABÉEàÉÖ¶iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ..53x+ÉxiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉxiÉ®hÉ ....00x¤ÉßciÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ 2. 6.. ..00xBªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ . .35. .. . 34. .00 ... . 25...91...89.00 .. . . . 31 32 35 Grants-in-Aid General Contributions Grants for Creation of Capital Assets x . .91xãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ 18..46....95 (Charged) (Voted) x x . .46. 3..85x+ÉƶÉnÉxÉ 50.63.. .....46 4...00 10..82 (8) 20 21 7..44 .55 ...... .618..14 4.70 1.45.82 .75xBÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 855.217...260..00 25. .75. . .69 .28 . 10.00.x¤É]Â]ä JÉÉiÉä bÉãÉxÉÉ/cÉÉÊxɪÉÉÆ xºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) (10) Other Administarative Expenses Supplies & Materials +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) ..71.54 .. ..16. 2.71.. 5. .30xÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® 1..95 3.. £ÉÉÉÊ®iÉ 355.. . ..00 10.00 9...522..20..38...95.. ..61.41. 18.. . .. ..68 . 100.00 ..256... 10.41 . . . 2.92. .00x£ÉÉÉÊ®iÉ 87.00 1..45 30. .. . 3.. .00 .522. .30.00.....256. ..86.00xVÉÉä½-{ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ 864.. 2.. 2.. . ..34.... ..57..99 ..00 9.....00 10.14 4. 4.89. 6.90. . .91 ..00 1.. .15 .82 .21.09.117.. .00 52.00 2..08.. 3..... . . .. 2.... . 157... 3.. Office Expenses Total Revenue Sections x x .87 ...01 . 1..40 1...58 2...13 ´ÉäiÉxÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 2.178..00 .00xÉÊxÉ´Éä¶É 8. ..40 1..44x+ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ 1.30 .05..00 19...27.30...38 (Charged) (Voted) x x .51. ....58 Machinery & Equipment Inter Account Transfers Write-off/Losses Information Technology x x x . . .217. 2.44. ....00 41 45 50 36 Grants-in-Aid-Salaries Secret Service Expenditure Interest Other Charges x x x ....99 .50 12..41... . +ÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ Budget Estimate 2013-2014 Description ÉÊ´É´É®hÉ .00 .. 34...87 . .. 4... 2..17..00 .... . .. 100..46.30xºÉÉàÉÉxªÉ-ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 3. ....37......50xàɶÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ɺBÉE® 53.54 ....00xº´ÉÉÒBÉEßiÉ x{ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ . 1.94.. .69.00 2. .24.20.70. 2... ... ... .00 1.00 52..217. 157.167.00 Major Works Investments Total Capital Section GRAND TOTAL x x x x ...00x£ÉÉÉÊ®iÉ 855.... 10...178.74...12..93 3..10 .11.75.03..38x¤ªÉÉVÉ x+ÉxªÉ |É£ÉÉ® 2. . 20.. .. 5.00 . 18.12. 38.97 .. . ...117.63..90.41 . àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ɺBÉE® .. 1.61 ..... 11.88.. 8.91.00 100. 1.. .81 16.32.13...23.00 . 4..00 {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉʺiɪÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉÉlÉÇ +ÉxÉÖnÉxÉ .217...00 (Charged) (Voted) CAPITAL SECTION Lumpsum Provision Machinery & Equipments x x x x .94. 285.... 4..98 35. ...16......00 10.. 9...30 ...53xº´ÉÉÒBÉEßiÉ 26.67...22.260. 1. .38... . .167..19....117. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ (2) Plan Non-Plan (3) (4) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) .38 .82 .03..54. . 5.

20 .. ..00.. .96. ..The details are as follows :´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimate 2012-2013 ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimate 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É´É®hÉ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Plan Non-Plan Plan Non-Plan Plan Non-Plan ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ … … … … … … … … … … … … … 15.89..VÉÉÆSÉ-{ɽiÉÉãÉ x +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ.....00 22.. ... 67 13.00 (cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees) ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&...01 01.... .00 25....00.00 6.00x nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 28x ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ (8) 2020 00. . 8. 94. .98...00.. .00x ´ÉäiÉxÉ . .. . ..00 1. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ MÉÖ{iÉ ºÉä´ÉÉ BªÉªÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ 87. .43 |ÉiªÉFÉ BÉE® DIRECT TAXES £ÉÉÉÊ®iÉ Charged: º´ÉÉÒBÉEßiÉ Voted: ®ÉVɺ´É Revenue {ÉÚÆVÉÉÒ Capital VÉÉä½ Total .20 01..20 54 6.......19 4.31 46 5..26 01.. .00 50.35 28...35 21.00 30....00 28..... … .. . 589.86..65 .. 22.00.00 .50 29... .00 4.... 18.00.. 43.07 21.20..00...00 .00 13..00 1.. 45..00 10. 47 23...47 .. .60 ......01 02.67 50. .90.00 10. .72 18.771.00...99 01.06 01.75. 4.28 01..00......11 02..00 . ...26.58..00 BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 25.35 28.00.... 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 134 àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ DEMAND NO.. ..001 01 01. ..63. .00 x +ÉÉªÉ +ÉÉè® BªÉªÉ {É® BÉE®Éå x BÉEÉ ºÉÆOÉc (àÉÖJªÉ-¶ÉÉÒKÉÇ) x ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® |ɶÉɺÉxÉ x (ãÉPÉÖ-¶ÉÉÒK ÉÇ) x VÉÉÆSÉ-{ɽiÉÉãÉ ´ÉäiÉxÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ... .00 1..+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå... 45..00 ...00.00..00 VÉÉä½ Total (12) 18.93.... . .65 ..25...00 28... ..03 02.00.00 3.96 . Rates and Taxes Other Administrative Expenses Advertising and Publicity Professional Services Secret Service Expenditure Other Charges Information Technology Office Expediture Total-Investigation Research Statistics and Publication Salaries Wages Overtime Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Plan x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Non-Plan .06 02.00.03 01.99.00.00.52 .40 .00 30.00.00x ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 19..75 3.00 50.. .00.20..00 49.00 . .00 24. 8.00...00..10 28....... 16.. .02 01. . 33.. ..95 .78 20...x àÉVÉnÚ®ÉÒ 47x ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 17.00 1. .. .....05 . .00 ..00 22.. .00 60.. .71 .50 01.82 80 . .25... 3..361.41.00.. . .00 70 5.12 Budget Estimate 2013-2014 DESCRIPTION +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ (9) (10) (11) Revenue Section Collection of Taxes on Income & Expenditure(Major Head) Direction and Administration (Minor Head) Investigation Salaries Wages Overtime Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Rent. .00.00.. . ... .00 10.......42.11 01. … … … … … … 7... .02 02. 47 23...00 70 5.15 .00 60. 1...20.00 42.00 9....00.. . .. 20.00 30.00 10.. ..00.00 .75.00 65 5. . .98 37.. 51 15.00 50.00 6. .91.33.. .86.13 02 02.13 01.14 01..29x VÉÉä½ .00 . 5. 16..70 80.00.. .. ..00 1.00 1..60 . .. .12 01. ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉBÉEɶÉxÉ 8.. 8.00 .70 1.13.41 01. ..00 9. 1.

.00..26.07..00 20. 1... ..00 15.81 272..60.00 7.....00x ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 15. . .+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå..30 ..64 ..10..00x BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ .00.15 1..60x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ..13 03 03.84 .48..00 5.98 .. .x àÉVÉnÚ®ÉÒ 10x ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 20. .00 133. ....26 03.00.12 04..00x ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® 5.00x ÉÊBÉE®ÉªÉÉ.49... .00.50 108. 15.00 .00. ... . 190.62.. x .90 10.00x +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ 1..13 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) Office Expenses Rent. 16 3.. 375...00x ´ÉäiÉxÉ . . 375.00 . 14...00 ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) . ..52 . +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) Budget Estimates 2013-2014 … 96.11 04.. ....00 1. 1..50 7.00.77.x ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 7..50...00x ´ÉäiÉxÉ . 35.00 . 9. |ÉBÉEɶÉxÉ 15.25 ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® 10..00 2.01 03...10..43. Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) 6. 2.00 .. .45.00 ... .. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) .00 .00 .25 2.00 2. Rates & Taxes Publications Other Administrative Expenses Advertising and Publicity Professional Services Information Technology Office Expediture Total-Organisation & Management Services Inspection Salaries Wages Overtime Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses (10) x x x x x x x x x x x .10 14.50 108..90x nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ..81 .40..00..10.74.... x ... ..13 02.00.50....00 . … … … … … … … 2.58x VÉÉä½-ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® |ɤÉÆvÉ x ºÉä´ÉÉAÆ x ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ 2. . . .. Rates & Taxes Publications Other Administrative Expenses Advertising and Publicity Professional Services Other Charges Information Technology Office Expenditure Total-Research.00 6. 35. .06 03.48.50 02..00 133.00..15. 10 27..57 .00 7..50 3.05x VÉÉä½-+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ..25...58 11...00.03 03...00.14 02.94 ..00 1.... ..25.00 5.00.00 .00 ... . ..00.11 6.00.00..10. 1.00.. 10 27. . 7.. 60... ..79 77..31..00 BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 405. .. . .28 02.48..48 . ..00....00 5..48.00 6. .40 ...... ... ..00 ..36.00.00 438.50x |ÉBÉEɶÉxÉ 3. . 240...00 3.00 . ..00.00 3..10 .... ...50.x ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 85...29.00.00 15.50 1..... ......16.99.. ..00 ..00...50 ...00 3.00x BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ 355.... .20 02.. .00 438.32..00 .00 .00. . .79.32. 6..00 20..00 7.20x +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ 78.60. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® ..28 03. ..06 04.x àÉVÉnÚ®ÉÒ .20...98 93.. .48. .....00..50.. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) 12. ... ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉè® x |ÉBÉEɶÉxÉ x ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® |ɤÉÆvÉ ºÉä´ÉÉAÆ 13...23x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 4.60 89.... . 1.12 03..01 04..99 .. ..00.00 7..00.00 3.00x nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 10. ..50 3..99.. . 10..13.20 03.. . 83...99 03.00...12.. ..26 02.. 135 6.06.00 BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ (8) 02. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 1.50.00 1.. 50 8.. … … … … … … … … … … … … 10.. .00. .80 ..x ÉÊBÉE®ÉªÉÉ.13.21.. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) 7.. .47.25 24.00.97 VÉÉä½ Total (12) 7.14 03...34.31.97 x x x x . 1. 10.03 04..00 . 104.00.... .29..00 222..00 .45...00 x x x x x x x x x . 9. .00.. ...00 BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ 99.00x ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 89. .99 02.61.00..16 03..00. 1.50. 10.. . 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) … … … … … … … +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) 8.13 03..44.00. ...11 03.02 03.13 04 04.....00.50x ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 4..16 02..39 ..00... ..00...30 11.07.02 04. ..58. .00 5.50.. .. 2...Statistics and Publication Organisation and Management Services Salaries Wages Overtime Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Rent. .00 ...00. +ÉxªÉ |É£ÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉätÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ...... 30 10. ..00 1.00 78.23. . ....35 ... .

.00 .10 .00. . .27 07..39 1.20 07. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) 1.68. . .00 1..11..00....61..10.50.67 42. .. .90 19..00 19.686.96 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 (8) 04.10 ..35. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® |ÉBÉEɶÉxÉ +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ MÉÖ{iÉ ºÉä´ÉÉ BªÉªÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ 1.77 .00 3...034.39.00 11.44 50 60.13 07 07.00 1.00 17 45.11 01.00 .01.50 25.20 6 55.09..00 ...50 07. .00.10 ..43. ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ 8. ..32.01.00.00 2.00 13.... Rates & Taxes Publications Other Administrative Expenses Advertising and Publicity Minor Works Professional Services Secret Service Expenditure Other Charges Information Technology Office Expediture Total .03 07. . 4.70.00 64.77.... .00 2.06 07. .04.00 5..94.00 35. .32.....01.00 +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ ..50 8..14 07..00 .20 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) (7) . .15 2. 4.00 3.. ... ..06 01.00 10.....53x ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ Budget Estimates 2013-2014 Description ÉÊ´É´É®hÉ 1...00. 10.00. . .. 8.99 07. 16.01.99 04.01.00 19.. .40 20.......14 1...05.41 07.50 10 3..00.26 07..17x nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 1. ..32.136 |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆJªÉÉ NO...67x ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 19. .40 VÉÉä½-ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉɺÉÚSÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ.00.101 01 01.02..00..882.00...00 BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 3.96 16. .00 .. .827.10. 379.12 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) x Other Administrative Expenses Information Technology Office Expenditure Total-Inspection (10) VÉÉä½ Non-Plan Total (11) (12) 1..00..70..... . . . 1.00 1..00 2..00 80..00 3....50.... 4. ..39..11 07.67 25.00 26.98.88 648......15 4..01 01. . .33. . .00 4.32 18. ...25 11.06 x x x x ..21 .50 15...03 01. ..... .01 07.00 19...50 8. .00 11.00 .95.50. . 1. .22..60..00 44.70.12 07. 1.60. . 43 DIRECT TAXES ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) .00 2..16 07.. 6.00x ´ÉäiÉxÉ 17... . .034...10 1.20 04...00 100. ..73x VÉÉä½-ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® |ɶÉɺÉxÉ x ºÉÆOÉc |É£ÉÉ®-+ÉÉªÉ x BÉE® (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) x +ÉɪÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 1.46 .15x àÉVÉnÚ®ÉÒ 42.. .65..00. ..13 00.43. ..91....04.38 ..00 2. 573....00.99.06 47.90 42.86. .94.50 1.35..00 17.00 6 73..00 7.00. .00 13.92. . 10. .42 21.64 1. 422. ...74.12.00 19.99.00 50. 3...04.. ....01.50.50 10..88 x x x .00..00 1.. 1.95.00 25....72 40.. .02 07. .00 36. 648.01 01.00 2....00 74. 27.00 44..10 .00 1. . 20.00..03.00..12.21.00 5...00 1..00.00 1. .02 01..00 .00 ..00 1.13 07.. ....41 VÉÉä½ +ÉɺÉÚSÉxÉÉ 29. .00 10.. . .00 10..00 1.00 6 73..50 10...28 07.00 . 31. 8.00 50.00.00.00x ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 40.. .. .Intelligence Total-Direction and Administration Collection Charges-IncomeTax (Minor Head) Commissioners and their offices Establishment Salaries Wages Overtime Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign travel Expenses +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ x x 2.10 1.00.....70.97 . .00....00 ...50.00. ..01.10..95 10.98 67.. x Intelligence Salaries Wages Overtime Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Rent.32.00 ...06 31..50.00. .00 BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 40.

00x MÉÖ{iÉ ºÉä´ÉÉ BªÉªÉ 3. ..00...00 2.00 110.. 2..02 02.41 01.00 3.00 1.. . 4..12 02. ..72.06... .. . 9.93. .00.92 3.10 1.00 … … … 66.00.32 01..00 1. ..00 11.22... 30.72..00 40....01.00. . .75 .00 3.. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) ..12 1.50 12.00.93 . 646.99 01...00 15 .92. .29.00 1.00 1.22..88.88 2. .28 ... Rates & Taxes x Other Administrative Expenses x Advertising & Publicity x Minor Works Professional Services x Information Technology Office Expediture Total-Settlement Commission for x Income Tax & Wealth Tax Cases x 02 02.88.28 . àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 1..70.28 01. 10.76..99..80. 499. 6.40.75x ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® 7.01. 1.00x +ÉxªÉ |É£ÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ .. .00. Rates and Taxes Publications Other Administrative Expenses Advertising and Publicity Minor Works Professional Services Grants-in-aid General Contributions x Secret Service Expenditure x Other Charges x Information Technology Office Expediture x Total-Commissioners and their Offices x Chargedx Votedx Settlement Commission for x Income Tax and Wealth Tax Cases x Salaries x Wages x Overtime Allowance x Medical Treatment Domestic Travel Expenses x Foreign Travel Expenses x Office Expenses x Rent..01..00 . 1.00 20.... 10x BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ . .59. ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 40.00.00. ..92 3.93.07 60... 13.. .56.03 02... 37.00 4.00.. ..39 4..00.00 20.93x nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ..00 VÉÉä½ Total (12) . .. 18...00..47. .20 01.53.26 02.50x ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ 25.83 ..041. . .13 02.13 Rent. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Plan (2) (3) (4) (5) … … … … … … … … … … … … ....00 11..59 1..10 1.27. . ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ (1) … … … … … … … … … … … … … … … … 137 .20 02...55x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ... ..16 01..26 01.25x |ÉBÉEɶÉxÉ 7.14 .00..19.37 1.00 32.06.52. ....00. ... ..28 02.00 1.30...96....11.00 ....10 5.61.70. .39 ..05 .01 02.01..00.041..00 20. . .40..20.99 02.00 14.13 1... .63x BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉɪÉÉäMÉ (8) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) (10) 01.21.. ..89..626. 38.. ...... 2. 1..x £ÉÉÉÊ®iÉ ...51..50.70..22.26 9... .62.59.27 02. .37.44.40x ÉÊBÉE®ÉªÉÉ....00 32.50 01. .....92 .499..82 50 14.499.00 BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ x VÉÉä½-+ÉɪÉBÉE® +ÉÉè® vÉxÉ BÉE® àÉÉàÉãÉÉå 15...62x º´ÉÉÒBÉEßiÉ 123.00 1..00 10.40 52.97 .60..... 9...44 6.50.00x +ÉƶÉnÉxÉ 6.29 .. ..00 .. . ...44x º´ÉÉÒBÉEßiÉ x +ÉɪÉBÉE® +ÉÉè® vÉxÉ BÉE® àÉÉàÉãÉÉå x BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉɪÉÉäMÉ .00 154. Description ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ 28.23..57.37..92 2.00 15 9.00 40.72.. ..50x ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® .00x ´ÉäiÉxÉ ..01...01.. 1. ..99 1..00 ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ . 646..14 02.01.......01.05.92 . 3...14 01.00 8.06 02.49 1... .13 Office Expenses 01.59...00.. . .20... ..16 1.40.13 x Chargedx Votedx x x x x x x ..20 3.626.11..00 14.00 10 ....00 142.. ..40.x ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ .00 31.87 1...49 29.. 89..11 02. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) Budget Estimates 2013-2014 (7) x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ..51.00.93.01...50 21.00x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ .00 1..00......00 7.00. 7.50 75 18.00 . .77.27 01..00 1. 75x ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ .40x àÉVÉnÚ®ÉÒ ... .96. .. ..50 75 18.50 .80 7.31 01.28..20x BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ......11.00 6.01..651..44x VÉÉä½-+ÉɪÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEɪÉÉÇãÉªÉ . ..45 111. . .. 484..31.79 74.041. 1. .15x +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ 94.59. .00 110. 2. 2...00 1.01. ..57. .. . 40.90 .. .. .00 142...05.00x +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ .00 1. 6.. ..30.10 5.89..70.. 300x ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® 15.02. ....39 6. 2..80 ..00.00 3.75 .40.00 1.x £ÉÉÉÊ®iÉ 473.99. 11.50 18..90.45x ÉÊBÉE®ÉªÉÉ..00. 31. .70. 2.. 82.50 12. ... àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® .+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå..22...82.651.041.....

....00 .. .90. ..678.. ..50.00 75.03.30 ...00.x £ÉÉÉÊ®iÉ 2.. . .00x +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ 2.58. ....60.26 00.00 490.. ..20 04.16 04..00..x ¤ªÉÉVÉ x +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ/VÉàÉÉ JÉÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ x +ÉɪÉBÉE® BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ x +ÉɪÉBÉE® BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (8) 04 04.13 04.50 8. 41. 3....00 ....40 ... .00 3....10 41..... . ...33 ... . . 1.... .50.50.10 .60. ..00 .06. ..01 04..25 .. .60. .....x ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 55... .25.. 1.00 61.50x ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ 1.00 . .00x ´ÉäiÉxÉ 3.42x º´ÉÉÒBÉEßiÉ x ºÉÆOÉc |É£ÉÉ®-ÉÊxÉMÉàÉ x BÉE® (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) x +ÉɪÉBÉE® ºÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ |É£ÉÉ® 429..88 1.25 55..82 ..102 01 01.10 . 32.678.00 . 2.x ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® 2.42x VÉÉä½-ºÉÆOÉc |É£ÉÉ®-+ÉɪÉBÉE® ... … … … … ..12 04.00. 1997 x .108... 73.82 3.82 3. 2. .... ..... .00x nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ .02 04.545. 3....00x ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 75.108.. ....00.35x BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ x º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉªÉ PÉÉäKÉhÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ.. … .50. .00...00. … 386...35...40 48. .00......94 . 3.00x +ÉxiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉxiÉ®hÉ x +ÉÉÊvÉBÉE BÉE® BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ x {É® +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ ¤ªÉÉVÉ .... 2...00 3.00 11.....30 .. . 40.00.108 00..00 .04..x ÉÊBÉE®ÉªÉÉ.53.00.00.00 . 3. ....00 ... 490...1997 x Advertising and Publicity x Total-Collection Charges-Income Tax x Chargedx Votedx Collection Charges x Corporation Tax(Minor Head) x Charges transferred from Income Tax x Inter Account Transfer x Interest paid on refunds x of excess tax x Interest x Transfer to Reserve Fund/Deposit Accounts Income Tax Welfare Fund Budget Estimates 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Non-Plan Total (11) (12) . . ... .95 5. .03...... . 1..56 76. .00 BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ x VÉÉä½-|ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE 47.. ...99.05 .50...68. 3... ...00 2..40.797 01 (9) Zonal Accounts Offices of x Principal Chief Controller of Accounts x Salaries x Wages x Overtime alllowance x Medical Treatment Domestic Travel Expenses x Foreign Travel Expenses x Office Expenses x Rent Rates and Taxes x Publications x Other Administrative Expenses x Minor Works x Professional Services Information Technology Office Expediture Total : Zonal Accounts Offices of x Principal Chief Controller of Accounts x Voluntary Disclosure of Income x Scheme.50.90 ..06.39. ..22 .00 2.00.10 .33. .138 |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆJªÉÉ NO.108. . 43 DIRECT TAXES ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) … … … … … … … … … … … … … … 29..77.. 2..00.97 5...00 BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ 4.. ..00.03 04.50 1.. .28 04..27 04. 48. .. 3. .66 73 56. 2...38 .99 04.00.00 ... 73.04. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 25x |ÉBÉEɶÉxÉ 1... 2.00x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ .50.91 .... .00 .... . .82 . 30 1. . . +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan Description ÉÊ´É´É®hÉ (6) (7) x |ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE BÉEä x FÉäjÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ 39....68..00.35. 3.. .108.714.45 00.97 8...63 00..00.. ..11 04.98.. . .91 .. .... . 399.90 ...00 75.00.77..... .60x àÉVÉnÚ®ÉÒ ...........545..20.00....00 . .14 04...x ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 3.13 05 05. 30 1.06 04.. … 34.714.

.85x VÉÉä½-+ÉÉÊOÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ x ªÉÚ...901 01 01.x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ..05 ........01 4. ......00x nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ..AxÉ. . … … … … … … ..800 01 01. .00.. .. ..00 +ÉÆiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉxiÉ®hÉ (8) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) (10) 01.20 1..14 02.00.00 70.00 4.00 4......94 .00.01 02.....20 02 02.13 02... . .00. ..83 ..00 ..00... Rates & Taxes Publications Other Administrative Expenses Minor Works x x x x x x x Total Authority for Advance Rulings UNDP ASSISTED PROJECT MANAGEMENT Salaries Domestic Travel Expenses Office Expenses Rent Rates and Taxes Total UNDP Total Other Expenditure Deduct-Proportionate charges transferred to other Heads(Minor Head) Corporation Tax Inter Account Transfer Taxes on Wealth Inter Account Transfer Security Transaction Tax Inter Account Transfer x x x x x x x x x x x x x x x 03 03.. . 139 .00.42...30 3.00 .16 02.68.25. .42 47 . àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® . 14.. 11..00 70.00. .bÉÒ..00. .00 ...00 -18.00 11.30 . . ..{ÉÉÒ...85x VÉÉä½-+ÉxªÉ BªÉªÉ x PÉ]É<A-+ÉxªÉ ¶ÉÉÒKÉÉç BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ x +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |É£ÉÉ® (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) x ÉÊxÉMÉàÉ BÉE® -429.63 Inter Account Transfer 00..00 1. .bÉÒ. .. ..27 Other Expenditure (Minor Head) Departmental Canteens Other Administrative Expenses Authority for Advance Rulings Salaries Wages Overtime Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Rent.... ..00.43.50 ....x VÉÉä½ ªÉÚ.... … -14.35. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 1.. -399.51.00 61.43..15..01 03.. -490. .00.00 1. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Plan . -9...63 x x x x x x x +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) .. … 9.00.57.00 1. ..90....02.. ....20 02. -15.03 02.. 60 9.32 ...+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå...40. ....00x +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ x +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 1.....00 60.86.00 5.34.63 07 07..83 2.00x |ÉBÉEɶÉxÉ 125x +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ .12 .00...AxÉ.11 02...x nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ...44. ...06.... .13 03.. .00 .00x ´ÉäiÉxÉ .32 . 1.86.x ´ÉäiÉxÉ .. .... 3...x ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ x 2. 13.00.... .00 2..44.. .. .94 1........00 .35.. .... 2.51. ºÉä ºÉcɪÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ x {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ɤÉÆvÉ .{ÉÉÒ.06 . … -7... 1...38 54. -18.20.15 62.. 87 2.00 -490.00. .69..00 3...00 ..00 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ (5) ....... . .... .....x ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 50.00 .00 6..71 . ...20 1.. ..11 03.00x +ÉÆiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉxiÉ®hÉ x vÉxÉ BÉE® -8. .00 .88... 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) … +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) .00 -9..00. . . .51. 10.. .44. 14... ....... . ..00x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 70. ..02 02.. ..30 .00x ÉÊBÉE®ÉªÉÉ. .. 11. … -386. ..06 02. .x àÉVÉnÚ®ÉÒ 60x ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 7.11 . . .. -7. 60 9... .. .00x ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 3.63 03 03... 1. . 1.00x +ÉÆiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉxiÉ®hÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉE® -16..51. … … … … … … … … … … … … … 1.. .x ÉÊBÉE®ÉªÉÉ. ...x +ÉxiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉxiÉ®hÉ x x +ÉxªÉ BªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) x ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEé]ÉÒxÉ 10.00..00 .35.00. ..12 5..72.. .15.12 02. .. ..00 70. .50 ... +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) Budget Estimates 2013-2014 Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) . .00 .42. ...... .14 00..25. ..... ....29.....00..63... 13.00.00.00 60.00... .......30 ..00 5...02. 3.20 . . . ..

40... -584..677.. 3.91..00x º´ÉÉÒBÉEßiÉ x |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÆiÉ®hÉ.00 … … 2.78...51.40.65. … 2.91..978.00 .23 .23 .677.x £ÉÉÉÊ®iÉ 3...51.30..74..00 .63 Inter Account Transfer … 66.25. 82.071.40 53. Chargedx ..63 Inter Account Transfer .00 . 3.00.994. … 2.00x +ÉÆiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉxiÉ®hÉ 01.2012 ºÉä |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå cè* … -52.218. 16. 9.00x +ÉÆiÉÉÊ®iÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |É£ÉÉ® 3.43.677.104 Security Transaction Tax (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) (Minor Head) +ÉɪÉBÉE® ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ |É£ÉÉ® 01 Charges transferred from Income Tax … 14...301..00x º´ÉÉÒBÉEßiÉ Votedx . .. 43 DIRECT TAXES ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) Budget Estimates 2013-2014 (8) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Non-Plan Total (11) (12) Other Taxes * Inter Account Transfer . 2..+ÉxªÉ ¶ÉÉÒKÉÉç BÉEÉä -511. 94..301.. vÉxÉBÉE® +ÉÉè® x +ÉxªÉ BÉE®Éå 08 08.f.x £ÉÉÉÊ®iÉ Chargedx .18. 3.00...31...677. .00 +ÉxªÉ BÉE® (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ)¯ 00.06 ..01.44.00 -584.. 7..98.771.. 8..61..78.. Total-Major Head “2020” x ..771..57 .904...00 * 2012-13 àÉå ªÉlÉÉ-=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® 02-+ÉxªÉ BÉE® BÉäE ºlÉÉxÉ {É® <Ç-ãÉäJÉÉ àÉå àÉcÉãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE uÉ®É ABÉE xɪÉÉ ={É-¶ÉÉÒKÉÇ 08-+ÉxªÉ BÉE® |ÉÉÊiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè ÉÊVɺÉä ¶ÉÖÉrÊ {ÉjÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉƶÉÉäÉvÊ ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ cè.. .978.01.00. 2..00 3.63 Inter Account Transfer x . . 3.00 .78.102 Taxes on Wealth (Minor Head) x x +ÉɪÉBÉE® ºÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ |É£ÉÉ® 01 Charges transferred from Income Tax x … 7. Estate Duty Tax. Interest Tax and Expenditure Tax have been merged with ‘Other Taxes’ and are not in operation w.00 .01. Votedx . x {ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ x ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒ x {ÉÉÊ®BªÉªÉ (àÉÖJªÉ-¶ÉÉÒKÉÇ) x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ (={É àÉÖJªÉ.111 Other Taxes(Minor Head) * +ÉɪÉBÉE® ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ |É£ÉÉ® 01 Charges transferred from Income Tax … 52.00 3.61..00 18..771..071.00 … .00.00 +ÉxªÉ BÉE®¯ -57.63 * A new sub-head 08-Other Taxes have been opened by O/o CGA in e-lekha instead of 02-Other Taxes as mentioned in 2012-13 which has been amended through corrigendum..00 3. . .00 3.00 … .08.. -476..904..40 -53.. Charges transferred to other Heads x ...85.00 2031 Collection of Taxes on x Wealth...51.. 3..75.86.01...51 .00 +ÉÆiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ 01.00 74.97.00 Total-Deduct .53 01.00 .00x VÉÉä½-®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ Total-Revenue Section x .00x VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ2031Þ Total-Major Head “2031” x .61.202 00.00 +ÉÆiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉxiÉ®hÉ 01.18.08.e.00.4.66 .86...00 … 2.218..00 57.00 -66.00 9.00 .75. ºÉà{ÉnÉ ¶ÉÖãBÉE BÉE®.... Security Transaction and x BÉEÉ ºÉÆOÉc Other Taxes (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) (Major Head) x vÉxÉ BÉE® (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 00.61.00 546.00 . .11 .43.00 66..44.00 |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE® 00..994... -66......140 |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆJªÉÉ NO. .65.00 ...91..54.85.98.. 15. 3. .00 +ÉÆiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉxiÉ®hÉ x VÉÉä½-PÉ]É<A .00x VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ2020Þ .44. 3. ‘+ÉxªÉ BÉE®’ àÉå BÉE® ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ iÉlÉÉ ´Éä 1..68.¶ÉÉÒKÉÇ) iÉèªÉÉ® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ (={É-¶ÉÉÒKÉÇ) ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ x +ÉxªÉ BªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) x iÉèªÉÉ® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ x +ÉÉÊvÉOÉchÉ (={É-¶ÉÉÒKÉÇ) 4059 01 01. .. ..66 ...91...40.Proportionate x … -461.97.30..771. 18.00 94.800 01 Capital Section Capital Outlay on Public Works (Major Head) Office Buildings(Sub Major Head) Acquisition of Ready Built Accommodation(Minor Head) Major Works Other Expenditure (Minor Head) Acquisition of Ready-built Accommodation (Sub-Head) x x x x x x x … 546..03.88. ¤ªÉÉVÉ BÉE® iÉlÉÉ ´ªÉªÉ BÉE® BÉEÉ ÉÊ´ÉãɪÉ. 1-4-2012. 3. 76.35..

. ...00 . . 777. ..00 . .00....00 4....00 ´ÉßciÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ x ÉÊxÉ´Éä¶É x ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ x {É® {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®BªÉªÉ (àÉÖJªÉ-¶ÉÉÒKÉÇ) x ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉɪÉBÉE® +ÉÉÊvÉxɪÉàÉ. 3.00. .00...00x VÉÉä½-{ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ ....54 4075 00. ..x £ÉÉÉÊ®iÉ 3... . .. . 30.. 1. 589.00 4. 3........19 260.00 . 2.. 809.. .00.00. 4..00x BÉÖEãÉ VÉÉä½ . .46. . . .80.00x º´ÉÉÒBÉEßiÉ x =xÉ ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊVÉxcå x BªÉªÉ àÉå ºÉä PÉ]ÉBÉE® JÉÉiÉÉå x àÉå ºÉàÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉªÉ +ÉÉè® BªÉªÉ {É® BÉE®Éå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉnɪÉMÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ....67 .00 . … … -48.53 01. .. 1.00 589. … ... ... ...... 4075 Capital Outlay on Miscellaneous x General Services (Major Head) x 00...00. . ....204 Acquisition of Immovable Property x +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) ..+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå...28... x 1961BÉEä +ÉvªÉÉªÉ XX-C BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉSÉãÉ x ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ 1.18.00 .28.00 ..00 ....55 3.98.84. 41.78 . ..80.89...361..00. .....735...89.......84. .00 . 589..204 00. VÉÉä½-®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ x ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® x {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®BªÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) x +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkɪÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ (8) 01.99.735....00 3.....239..00 .00 .20. … .99.98...00 4.54 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) Major Works Investments Capital Outlay on Miscellaneous General Services (Major Head) Acquisition of immovable properties under Chapter XX-C of Income Tax Act 1961 Major Works Investments Capital Outlay on Housing (Major Head) Government Residential Buildings(Sub Major Head) Residential Buildings for Income Tax Employees(Minor Head) Acquisition of Ready-built Flats (Sub-Head) Major Works Investments Total Capital Section (10) x x x x x x x x x x x x x x x x x Chargedx Votedx Grand Total x Chargedx Votedx Details of Recoveries adjusted in x accounts in reduction of expenditure x x 2020 Collection of Taxes on Income and Expenditure 00.361.89. ..89.00.53 01.00 ... .00 .00.. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ (1) … 141 ......00 ´ÉßciÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ x ÉÊxÉ´Éä¶É 434.. . .. Total-Revenue Section ..... .880.98..00 41...00x ´ÉßciÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ ÉÊxÉ´Éä¶É x +ÉÉ´ÉÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®BªÉªÉ x (àÉÖJªÉ-¶ÉÉÒKÉÇ) x ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ®cɪɶÉÉÒ £É´ÉxÉ x (={É àÉÖJªÉ-¶ÉÉÒKÉÇ) x +ÉɪÉBÉE® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA x ÉÊ®cɪɶÉÉÒ £É´ÉxÉ (ãÉPÉÖ-¶ÉÉÒKÉÇ) x iÉèªÉÉ® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉDãÉè]Éå BÉEÉ x +ÉÉÊvÉOÉchÉ (={É-¶ÉÉÒKÉÇ) 6.361. .55 .... … .. .52.. .00....00.37 .911 Recoveries of Over Payment 00. 2.x £ÉÉÉÊ®iÉ 434.. 809.00.... 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Plan (2) (3) (4) (5) .361.00 589.. .54 4216 01 01.69 . 260...00x º´ÉÉÒBÉEßiÉ 3..48.. .46.. … 256. ..98... PÉ]É<A-´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ . .00..880..51. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) Budget Estimates 2013-2014 Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) 426... … … … … … … … 3. .. ..239..70 Deduct Recoveries ...00..111 01 01.53 01.78 .00. .51..37 -48.. .. . .28...

00.15.23 17.. x ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ x +ÉÉªÉ +ÉÉè® BªÉªÉ {É® BÉE®Éå BÉEÉ ºÉÆOÉc 2..00 19.00 .. . ..15. . .00 13..x PÉ]É<A-´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ -2..142 |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆJªÉÉ NO...00 80.978.13.30.071.30 ..162.. .65 1. 2.00.00 2.00 421...00 50.46. .771. .00.00 40.x +ÉxiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉxiÉ®hÉ 3..00 4...00x ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ 30.. .00.00.44 307.00 . .00...00x ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ .36 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) .162.62.00..85.85.00 250.25.00. 514.37....00 210. . ..Capital Section (10) x x x x x x x +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Non-Plan Total (11) (12) ..52..00..00 3.00 … … 3.. . ..Rates and Taxes x Publications x Other Administrative Expenses x Advertising and Publicity x Minor Works x Professional Services x Grants-in-aid General Contributions x Secret Service Expenditure x Other Charges x Information Technology Inter Account Transfer TOTAL x Charged Voted ...07 23..00x PÉ]É<A-´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ x ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®BªÉªÉ x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ x PÉ]É<A.00 .00 34.00x +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ 79.00.00 -2...00x VÉÉä½ £ÉÉÉÊ®iÉ … 3. … ...77 116...00...00 4.25.00. .. .00.42.00 22.61.. .30..51.00x ´ÉäiÉxÉ 18..82...... .91. . ..36.00 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) .00....00....00 8.00...00 13. ..00 421.23.00 18. 40. .04 6.00x BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ . ... .00 19.00 . -5. .44.00. -2..00 . ..20 3.00.....301.00 2...23 .00x VÉÉä½-{ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ Budget Estimates 2013-2014 (8) 00.00 º´ÉÉÒBÉEßiÉ 2020 01 02 03 06 11 12 13 14 16 20 26 27 28 31 32 41 50 99 63 REVENUE SECTION x Collection of Taxes on Income& Expdr x Salaries x Wages x Overtime Allowance x Medical Treatment Domestic Travel Expenses x Foreign Travel Expenses x Office Expenses (Charged) x (Voted) x Rent... .00.00x ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® 8.. .73.55 0..00 160.00 ÉÊ´ÉKÉªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ-´ÉÉ® ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ STATEMENT SHOWING THE DETAILED PROVISION OBJECT HEAD-WISE .. 3. 3.. ..00 26.00x ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 21.. -2...00x MÉÖ{iÉ ºÉä´ÉÉ BªÉªÉ 3... . 37..00.. .00 .00...00 150..771..00.00..96.. .779...09.. -2..00. ...00 140. .. 140.60.46 31.. ...00.... ...... ... .00..23 2.00x ÉÊBÉE®ÉªÉÉ.39 5.. ..00 50. ..36 … … . +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) -2. .00. ..00 55.00 80. .00.. .35. .00..91... ..00x +ÉƶÉnÉxÉ 8.00x |ÉBÉEɶÉxÉ 34. . ...00 110.24 ..55.. .. .36.x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ(£ÉÉÉÊ®iÉ) 516. ....00 .00 28...... .00...00..00 3.00 9....00 55..56. .923.00 40.00 110.00 3.00.. ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 40.. . .44. .. ..00.91.16. 534...978.00 14...70 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) Deduct Recoveries Capital Outlay on Public WorksOffice Buildings Deduct Receipts & Recoveries on Capital Account Deduct Recoveries Total . . ...00.. . ... .002.00 .70 4059 901 00.00 4.96.... .... .. ... .33 43....10 78.00. .... .. … 1..00 14...00..00.76.00.00 ...00x àÉVÉnÚ®ÉÒ 50.00 28..00 150. .. . 686. .. ..... .00 686..00..... .00x (º´ÉÉÒBÉEßiÉ) 130.00..00 61.. .{ÉÚÆVÉÉÒ ãÉäJÉä {É® x |ÉÉÉÎ{iɪÉÉÆ iÉlÉÉ ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ .00.. -2.00x +ÉxªÉ |É£ÉÉ® 400. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 2. ..00 3. ..22.301.42. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) -2.00.50...91.. .771.73 ...00 250.771. . .. ...51.00 225.40. .00 ..61.. .11.00x ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 44.23..00 3.17..00.98. .18.00.....00x ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ..071... 43 DIRECT TAXES ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) … +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) -5.....18.73 26. . .....67. 2.00 2. ..80.00 61. … 1....00x nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 180..00 40.00 .

.89.202 01.28. 589... … ..x ÉÊxÉ´Éä¶É x +ÉÉ´ÉÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒ x {ÉÉÊ®BªÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) x iÉèªÉÉ® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊ®cɪɶÉÉÒ {ÉDãÉè]Éå BÉEÉ x +ÉÉÊvÉOÉchÉ (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) 6.00 … 546.00..00...00.00 777... … .361..00.98.00 546.78 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) . 30.46.204 00.18.00 4..69 … 256.. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) 1. 41...00 .80.. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) .00 2..361.98.00.00 ... .00 ...89. ..48.53 01.00 . … … ..55 3..00..00...98...x ÉÊxÉ´Éä¶É 434.53 01.00.239..880..28.51..53 01..00....00 .20.00 41.00 4.00 ´ÉßciÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ ..735. … ..00x ´ÉßciÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ x ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒ x {ÉÉÊ®BªÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ(={É àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) iÉèªÉÉ®-ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ (ãÉPÉÖ-¶ÉÉÒKÉÇ) ´ÉßciÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ x +ÉxªÉ BªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) x iÉèªÉÉ® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ x BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ 426.00.54 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) CAPITAL SECTION Capital Outlay on Miscellaneous General Services (Major Head) Acquisition of Immovable Property Major Works Capital Outlay on Public Works(Major Head) Office Buildings (Sub Major Head) Acquisition of Ready Built Accommodation(Minor Head) Major Works Other Expenditure (Minor Head) Acquisition of Ready Built Office Accommodation Major Works Investments Capital Outlay on Housing(Major Head) Acquisition of Ready Built Residential flats (Sub Head) Major Works Investments TOTAL GRAND TOTAL (10) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) .. … .00 3. . … … .54 4216 01 01.84.80.. . 2.. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) Budget Estimates 2013-2014 Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) x {ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ x ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒ x {ÉÉÊ®BªÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) x +ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ 1...00 ´ÉßciÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ . .67 … 3.00 589... +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) 1. … . .00x BÉÖEãÉ VÉÉä½ (8) 4075 00.99..00 143 ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) .00. 809.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå. .00..53 4059 01 01..00. ....52.19 260.800 01 01.98.00x VÉÉä½ 3.

13 01.70 86.00 6. .... .55 ..70. .00 116.01 01..11 1...50x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 321..00 3... .70.00 4. ....28 01..09..15. . ....00x £ÉÉÉÊ®iÉ 17.76.08..01...829..70 86.00 1.00 2..57..87.50 0. .76. .70. .30 399. .. ..76 3. ..01. ..11 01...144 +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå..50 0. 7. .00 6.00 ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&..01. .101 01 01.95 29..979..00.75.00 33. . 260....75.. . .73 48. . ..00 4.18...42.50 4.... .20 72. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ DEMAND NO.89 2.05 01.12 01.58..80x º´ÉÉÒBÉEßiÉ 319...Sea Customs.00x ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ 4.. . .40 4. . ..00 34.00 76..43.....The details are as follows :´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Non-Plan (2) Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2013-2014 Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ 238.00 378..00 º´ÉÉÒBÉEßiÉ Voted: {ÉÚÆVÉÉÒ Capital ...50x {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2..00 5.50x ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 29.27 01.31 01. .... . .00 66.58. ...00 6. .01.08.30 146.06.....40x ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 22. .....16 01.00 3.00 378...01 01..Major Ports Commissionerates Salaries Wages Overtime Allowance Rewards Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Rent.. .27.. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ (10) (11) Plan (6) (7) ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ .50 324.03 01..00 11.01.01...01.. ...00 6.. .00 77.. . ... . 149. Rates and Taxes Publications Other Administrative Expenses Minor Works Professional Services Grants-in-aid-General Secret Service Expenditure Other Charges Charged Voted Machinery and Equipment Information Technology Office Expenses Total ..62...50x +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ 96....94. ...30 146.. ...16 1.50 1..30 399.87... . 10.00 21.12.90 47.00 3.50 32..17.70 .. .18.55 7. .33 23...76.01. ...40x àÉVÉnÚ®ÉÒ 66.20. ..97.99 01.01.50x |ÉBÉEɶÉxÉ 18. .12... 303.. .00 11..81 0.00 5.36.01...80.36 . .23 30. ...01.45....73.Major Ports x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Non-Plan VÉÉä½ Total (12) .. 8.50 .20x ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 83.90 20.00 3.00x ÉÊBÉE®ÉªÉÉ.25.50...94. .64.06 01.68.50 01.30.50... 10... ..51.90 5. . ..00 VÉÉä½ Total (cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees) 0.70x MÉÖ{iÉ ºÉä´ÉÉ BªÉªÉ x +ÉxªÉ |É£ÉÉ® 10..75.00 .12... 44 +É|ÉiªÉFÉ BÉE® INDIRECT TAXES ®ÉVɺ´É Revenue £ÉÉÉÊ®iÉ Charged: 0. .... .70 . ... .01. ...01. . .82 294..60 109..60x VÉÉä½-ºÉàÉÖp ÉÒ-ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE-àÉÖJªÉ-{ÉkÉxÉ (8) 2037 00. . ... .00 1.60 109..64.02 01.13 (9) Revenue Section Customs(Major Head) Revenue -cum Import/Export Trade Control functions(Minor Head) Sea Customs . .00x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 4..00 . . Description ÉÊ´É´É®hÉ Non-Plan x ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) x ®ÉVɺ´É ºÉc +ÉɪÉÉiÉ/ ÉÊxɪÉÉÇiÉ BªÉÉ{ÉÉ® x ÉÊxɪÉÆjÉhÉ BÉEɪÉÇ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) x ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÉÒàÉɶÉÖãBÉE ..01.00 . 10. 6..01.. ....50 1..00 18.52 01.10x BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 1.14..99.00 4.00 3.00x ´ÉäiÉxÉ 1.76 17...25..00 3.69.40 29. .41 .00 34. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 0... 9.00x àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ɺBÉE® x ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ 8.20 01. .00 18..00 x x x x x x 303..50x nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 2....10 25.95 29.01.27 .14 01.01..00x ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 4. .00 1.00 116.. .38 0.... ..àÉÖJªÉ {ÉkÉxÉ x +ÉɪÉÖBÉDiÉÉãÉªÉ 259.41 01.76. ..

01..01.. . . ..13 04.01. 50 8.. 339. 13.. . .00 .86 .01 6. +ÉÉè® ãÉäJÉÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ (ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE) x VÉÉä½-®ÉVɺ´É ºÉc +ÉɪÉÉiÉ/ÉÊxɪÉÉÇiÉ BªÉÉ{ÉÉ® 334...55 10. .01... 32 6. .43 . . ...01... ..41 ... .. x x x x .. 6.01.08 .. . 72. Rates and Taxes Minor Works Machinery and Equipment Information Technology Office Expenses Total-Central Revenue Control Laboratory x x .....45.....00 ....11 23.. . ¤ÉÉÒºÉÉÒ]ÉÒ]ÉÒ . 50 8.01.00 3.00 . ..77... 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) Non-Plan (2) Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) .12 02.01....02 .87. 2.... .. ....00x àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ɺBÉE® (8) 2037 02 02.12 02........94. x ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ 10.40 10...00......00 393.00 339.. ...30.. .00 .13 02. .. ..48. ...03 04.00x £ÉÉÉÊ®iÉ 321... ... ... . 73.30 70 10.. 15. .30 70 10.83.00 25. .. ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ 50..76 16 8. .... 306..50. . . ... 145 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) Customs(Major Head) (Contd.00x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 35x ÉÊBÉE®ÉªÉÉ.87.00x nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 04..00... .. . ....01..38.... .00 .20 x ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ 04. 6.08. .50 . 5.. . 5...(ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE) ºlÉÉ{ÉxÉÉ (¤ªÉÉè®´ä ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) 04.. .... ..14.14 .... . ..ºÉÉÒ¤ÉÉÒ<ǺÉÉÒ 04 x ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ BÉEɪÉÉÇãɪÉ.35 x x x x x x x x ..02 02. 10..99 02..49 8...85 ....00 6. +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ 04. 10..77.00x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 04. .14.00x ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 12. 40.00 8.30x àÉVÉnÚ®ÉÒ 50x ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 10....00 12.50. .....00 . ..99 15.17 .00 378..00x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 6.00x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 04..00 35 .60x º´ÉÉÒBÉEßiÉ x BÉEäxpÉÒªÉ ®ÉVɺ´É ÉÊxɪÉÆjÉhÉ |ɪÉÉäMɶÉÉãÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ (¤ªÉÉè®´ä ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) 5.40 10.. 3...00 ..40 .. . . ..02.04. ...40 .. 10.00 35 100 2.. 19.00....50 Control Functions Charged Voted x x x . ..40 Total-Revenue-cum-Import/Export Trade . .... 5.00 324.99.. . .. ...10x VÉÉä½-´ÉäiÉxÉ . . 6. CBEC Establishment (Detail Head) Salaries Wages Overtime Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Office Expenses Banking Cash Transation Tax Other Administrative Expenses Information Technology Office Expenses x x Total-Pay & Accounts Ofices(Customs) x ...38. .00..01......63.09.16 . ..00 393..00 35 100 2..13 ..85 10. .00 3..01 02.18..15x VÉÉä½-BÉEäxpÉÒªÉ ®ÉVɺ´É ÉÊxɪÉÆjÉhÉ |ɪÉÉäMɶÉÉãÉÉ x |ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE.09. ..01.01.80.... .x àÉVÉnÚ®ÉÒ 10x ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 04.06 5. ...00 378.. 294....01 04.53......00 .. 53.59.. .00 ..00 3. ... . ..13 .03 02...50.. ..00 12.... 306.......59. 7...87...29 . (7) 10.00 12..50...27 2..50 10.00x ´ÉäiÉxÉ 3.. 72.00 11.35 5..00 7.01. 393.99....00 .11 29.01. .50...30 70 13... . . . 50 8.....+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.....68 35 . . .06 5..00 .00 8. . ...00 . Pay & Accounts Offices(Customs) of Principal CCA.00x nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ..00x £ÉÉÉÊ®iÉ 334.. . 5.00x ´ÉäiÉxÉ 04.00 ..85x º´ÉÉÒBÉEßiÉ Budget Estimates 2013-2014 Description ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) .00 ...00 25....35 ... . . 6..... ..01. ..57 .01. . 10.06 02.. 15.. . ..48 10.) Charged Voted Central Revenues Control Laboratory Establishment (Detail Head) Salaries Wages Overtime Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Rent..34.àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® . .55 x x x x x x x x x .x ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 52. ..08.01. ... .....47..84. ....52 02.90.01 02.. .. . . .... .00 ..00 11..00x ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 10.11 02....43 .85x ÉÊxɪÉÆjÉhÉ BÉEɪÉÇ 10..00 25. 4.00 8. 4....01........50 x 393.

....84 .00 637.29 1. .32 1.14 01.70 x x x 29. . . ...00.41 01.60. 537..01 01.65x ÉÊBÉE®ÉªÉÉ. ..80. 70 .41.. .00x àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ɺBÉE® x ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ 2.50. ..Major Ports Commissionerates Salaries Wages Overtime Allowance Rewards Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Rent. 29.44.54. 20..01.....07.65 3.68..48.00 3. 157. .00 .25x VÉÉä½. 4... .01.99.42.. ....50 17.43.12 01.01 04. ...27 01....25x ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 10.. 34 . .25 0...00 4. .25x ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 36. .01.25x º´ÉÉÒBÉEßiÉ x ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE-ãÉPÉÖ {ÉkÉxÉ x ºÉÆOÉchÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ =i{ÉÉn x ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉnɪÉMÉÉÒ 29.23.) Preventive&Other Functions(Minor Head) Sea Customs.60 1..11 ...x àÉVÉnÚ®ÉÒ 20x ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® Description ÉÊ´É´É®hÉ Non-Plan £ÉkÉÉ Budget Estimates 2013-2014 (8) 2037 00....58.10... .50x {ÉÖ®ºBÉEÉ® 3.00 3.00 1..94. 44 INDIRECT TAXES ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Non-Plan (2) Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Non-Plan (4) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 Plan (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ (6) (7) ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) . 29.50 41. ...01. ... ... .82...... . .. ..01.13.60 .Rates and Taxes Publications Other Administrative Expenses Minor Works Professional Services Grants-in-aid General Secret Service Expenditure Other Charges Charged Voted Machinery and Equipment Information Technology Office Expenses Total-Commissionerates Charged Voted Sea Customs . . ..03..50 41.. .41...00 597.10 .01.34...00 3.. .70 4.. 20.97. ..33.00x £ÉÉÉÊ®iÉ 5.00 3...29.79. .01..00 x x x ..01... .00x ´ÉäiÉxÉ ..26 9.70 4.00x £ÉÉÉÊ®iÉ 601.54.20 01.66.25 20..35 3.81... ... 463. . . .94. 29.89......70 x .03 01. ....50 0. .91..00.00 . .... . . .. .06 2.00 597.79 .52 01..00 12.11... ...00 637.24.65. ....01.01....50 549..95....01 0.. ...53 14.01 01..94.25 1.00x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 17.01...40.00 ..50 3...00 19.. ..50.34.. ..00 ...87.36. .51 39..66... .02 01..01..00 3.01.00. .70 10.00 5..00x ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 1.00x |ÉBÉEɶÉxÉ .93. 4.50 2.11 01.50.. .00 5....01....00. 11...50x nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 3.90 .00x +ÉxiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉiÉÆ®hÉ x iɺBÉE®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉʵÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ (¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) 4. .26.32. .00 12...70 20.01.63 04 04..01.01 02..102 01 01...99 01.13 01.00 637.. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 1. 20.146 +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆJªÉÉ NO. 2....27. .13 02 02..14 4.70 . 1. .02.05..45.63 1...03 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Non-Plan Total (11) (12) Customs(Major Head) (Contd.50 3. ..... 500. 157...00 1...24 . x x x 537..38.01.09..65 3..00 3.98 ... ...01.54..00 .28. .54. ... .28 01.08.05.50 5...56.....80.... .. ... .38. .12. 70 .. . ...01 04. .00 3. .38.25 1.x +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ 81.77.38.00 .78. .54. x ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEɪÉÇ(ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) x ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE-|ÉàÉÖJÉ {ÉkÉxÉ x +ÉɪÉÖBÉDiÉÉãÉªÉ 514.10 2. 4.82..00x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 601. .01. . ....00 3.... .00x ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ 3.00 12....02 04..Minor Ports Payment to Union Excise Department for cost of collection Inter-Accounts Transfers Directorate of Logistics Establishment (Detail Head) Salaries Wages Overtime Allowance x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x .80.... .58...70 ..31 01. . 2.90x BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 1.65 2.38. .90 .91. ...73 549. ...11... ...00x ´ÉäiÉxÉ 3.30..01.. .80....00 x 4... 70 . 2.00 .00 19..09.. .07.01.. .. .+ÉɪÉÖBÉDiÉÉãÉªÉ 20..05 01.50.39 3...70 20.20x º´ÉÉÒBÉEßiÉ 2.06 01. ..00 3.00 3.19. .50.50 01.25 .......00 5.30x àÉVÉnÚ®ÉÒ 4..10x MÉÖ{iÉ ºÉä´ÉÉ BªÉªÉ x +ÉxªÉ |É£ÉÉ® 20..00 637. 2.50 40..32 3.60x ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 0..00 .... . 1. .. .50 2.00 1..00 3.48 11.. . ..16 01..

50...00 13.50 9. . 82. .. . ..04..52...00.02.. .01.. 58...50 18.69 1.84 1.71 .... 35.13 Customs(Major Head) (Contd. .. ... .00x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 1..00.50.00 2... 45.. ..70 .90.01. ..00 11.14 05.00 12.00x VÉÉä½-®ÉVɺ´É +ÉɺÉÚSÉxÉÉ ..00.. .47 19...x £ÉÉÉÊ®iÉ 62...65.00x ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 8.25x ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 9. .38 10. .. ........ ..50. ... . ...04. ..00x nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 6. . ..00 25.01. .12 05...00 20 13...00 15...02.30.....94 .50 9. . 71..53 10. ......00.00 20 13. ..x £ÉÉÉÊ®iÉ . .84.00x àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ɺBÉE® .00x BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 2.35 .02. .. ......94 .01.00 18.70 ..90...00x ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 15..80 1.99 05..00 17.20 ..00 26.82 10....... .. ..05 05...44...00 1.. ....41 05.63.00 17..00x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 62.50. x x x x x x x x x x ..00 2. ..02..03 05.00 7. . ..00 12. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 15..25. 1..28 05..00 1..01...30.. . . ..37.00 10. .Directorate of Logistics 05 05.00x nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ... .99.52.75x ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 1..00 . ..00x àÉVÉnÚ®ÉÒ 17.00 1.00 12....13 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ (10) x x x x x .. .12 04..... .00 500 39.00.00x ´ÉäiÉxÉ 16. . .. 85.00 2..00 13.01. . 62..00 2. . .17 14..56....... .41. . .02... . .00 1..90x VÉÉä½-iɺBÉE®ÉÒ x ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉʵÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É x ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ x ®ÉVɺ´É +ÉɺÉÚSÉxÉÉ ãÉÉÉÊVÉÉκ]BÉDºÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ x ºlÉÉ{ÉxÉÉ (¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) 35.00 . . . .00.99 04...68.02.52 04.51.04.. 85. . .....90 . 1...50...50 .34 15.02. . .65..24. 5.00 15..52...... .. x x x x x x x x x x x ..01..50 .00x {ÉÖ®ºBÉEÉ® 31...02.. 4.x |ÉBÉEɶÉxÉ .27 05.08.00 1.50 +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ 20..63. 20 9.00 12. .99. ...... .) Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Publications Minor Works Secret Service Expenditure Machinery & Equipment Information Technology Office Expenses Total ..20 ....00 7.00 7.41 04... .00. 109.06 04. ..... . ....Rates and Taxes Publications Other Administrative Expenses Minor Works Professional Services Secret Service Expenditure Other Charges Charged Voted Information Technology Office Expenses Total-Directorate of Revenue Intelligence Charged Voted 05..20 . ...02..00 62. . .00.00x MÉÖ{iÉ ºÉä´ÉÉ BªÉªÉ x +ÉxªÉ |É£ÉÉ® ...66 7.. ...00.27 04. 5.... ..37 1..12 .01. .51. 32.... .00 1.48..00 500 39.. ...+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå. ãÉPÉÖ BÉEɪÉÇ 20x MÉÖ{iÉ ºÉä´ÉÉ BªÉªÉ 13.. ..40 .. 31.01 05. ..... . . .... 20 13... .x ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 43. 42. .00 1. . ..13 05.00 25.. ..00 .16 04..00 17.00x ÉÊBÉE®ÉªÉÉ.. ....00 2. ...95 6. . ......70 ... .....65. 147 (8) Plan (9) 2037 04. 62.30... .. . ..00 13..... ...06 05...50x |ÉBÉEɶÉxÉ .00 .. ...02.. .. .00 26.02... 5.70.80. .85 2..35. x x x x x ..02 14. .00 12.. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) Non-Plan (2) Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ (6) (7) ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) ..27.... .. 58.02 05.....27...02.00 25.00 62.16 05.00x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ . .........90 x x x 35..50 Directorate of Revenue Intelligence Establishment (Detail Head) Salaries Wages Overtime Allowance Rewards Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Rent..00 18.. .11 04. . VÉÉä½ Total (12) 10.00 .70 x ..52...00x º´ÉÉÒBÉEßiÉ 0.04..91... ... 62.00 .50 9..60 58.00 50.02 05. . +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) 10.11 05.73 .13 04.x º´ÉÉÒBÉEßiÉ x ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ x ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ Budget Estimates 2013-2014 Description ÉÊ´É´É®hÉ Non-Plan 8.. .02.50... .02. 8. . .....84..52. .. ...62.02..00 1.02..00x ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ 1. 3.. 12...50x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 18. ...00 .....09 .10 .00 58. ...00 1..20 05.

..... 6.. 5.+ÉxªÉ BªÉªÉ 1059.. .00 1... ...73 11.00.65.79.50 1.61. .90 . .01 01.... 44 INDIRECT TAXES ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Non-Plan (2) Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Non-Plan (4) Plan (5) ..00x nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 5.. ....00 3....03 01..93..30.00x £ÉÉÉÊ®iÉ 712.00 x x x x .90 .00x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 4... +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) 712.20... Direction and Administration(Minor Head) Inspection Establishment (Detail Head) Salaries Wages Overtime Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Rent. ..00 5.30. .00x VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ “2037” 30..46... MÉÖ{iÉ ºÉä´ÉÉ BªÉªÉ ..80 30 15.....15x º´ÉÉÒBÉEßiÉ x |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® VÉàÉÉ JÉÉiÉÉå BÉEÉä x +ÉxiÉ®hÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) x ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ 5. .797 01 01..16 01..30 20.41 01.13 01...00 x .80x BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ .50 1156..80 30 15. x .51.15 .) Total-Preventive and Other Functions Charged Voted Transfer to Reserve Fund and Deposit Account (Minor Head) Transfer to Customs Welfare Fund Inter Account Transfers Other Expenditure(Minor Head) Sea Customs: Major Ports(Sub Head) Payment to other Department etc Other Charges Departmental Canteens (Sub Head) Salaries Total -other Expenditure Total . ...61.10 31..01.80.. .50 4. ....15 20. .. ..00 1156.. .800 02 02.. 5... . 2. .. .01..38..00 ´ÉäiÉxÉ 6... .01. . ..00 4. .10.30.06 01.. 27....... . ..... .. .00 4. .00 x x x 2.x àÉVÉnÚ®ÉÒ 3.94..01.80. .00 .00 703..01 02. .46..50 651..33. .. .... ..20.67. . . ..01.01. . 747.91 6.... .00 1055. ..24 2.23 21...50 01.06.01 2038 00.86..52 1... .23. .50...20 30.40.00 30..00.. .148 +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆJªÉÉ NO..82 2.11 01... 2.. ..58... .. ..... ...69. ..30 x x x 6. 2...50 1156.. .001 01 01...01.30. ..73x ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 1..42 10 11..50 1. 651......66...51 11.75x ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 58.. .. .93..97..20 x x x x 27.14 01.00 5.. ..23. .....12 01. 5. 3.30 x ..50 03 03...42 4..50 962.00x £ÉÉÉÊ®iÉ 1058.30 20..00 25...00 . .. .50 4...15x VÉÉä½-ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEɪÉÇ 20.00x +ÉxªÉ |É£ÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉéE]ÉÒxÉ (={É-¶ÉÉÒKÉÇ) 4. .... ..97.65.71 32.01.54x ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 4. ... . .53. . ...63 00.35.30.01 ..79 962. . 6.20 x x x x x x x x x .00 .. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 . . .50 9.. .48.10 31....48 . .01.00 4. .00x ´ÉäiÉxÉ ...Rates and Taxes Publications Other Administrative Expenses Professional Services Secret Service Expenditure Other Charges (V) Information Technology 747.16.00 747.00x º´ÉÉÒBÉEßiÉ x ºÉÆPÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) x ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® |ɶÉɺÉxÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) x ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ x ºlÉÉ{ÉxÉÉ (¤ªÉÉè®´ä ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) 26. x .42. ... .00.28 01...05...... .00 .Major Head “2037” Charged Voted Union Excise Duties(Major Head) x x x . .91.00 5.. ..10 36..00 3.80 30 15. .01.01.50 9. . 2. +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ 13.. 6. ...23.00 1055.02 01..54.00 .99 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Non-Plan Total (11) (12) Customs(Major Head) (Contd.01.50x |ÉBÉEɶÉxÉ ..00 1156.01.00x ÉÊBÉE®ÉªÉÉ..00 5.66.07 . .01 01.00 6..90 ...20.79 5.x +ÉxªÉ |É£ÉÉ® (¬) x ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) Budget Estimates 2013-2014 (8) 2037 00... .35.00x VÉÉä½ .00..20 01. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 2.... ..19. 2.00.00 3.00x +ÉxiÉ& ãÉäJÉÉ +ÉxiÉ®hÉ x +ÉxªÉ BªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) x ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE& ¤É½ä {ÉkÉxÉ (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) x +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ 2.48.50 4..72..26. .....20 30...01..00 ..01.. 704...49......00 747. . .67.09.99...

01 03.00.....70 .01..00 3..83 18.80 18...82 2.... .00x ´ÉäiÉxÉ 18..77 . .00 . 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) Non-Plan (2) Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) ..38...00 ....00 4. . . 25.01..01 1....95.00 4.14 03. ..13 04 04.00x ÉÊBÉE®ÉªÉÉ. .. 2...14.NACEN x Vigilance Establishment (Detail Head) Salaries Wages Overtime Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Rent..60x MÉÖ{iÉ ºÉä´ÉÉ BªÉªÉ .=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè x º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ x ºlÉÉ{ÉxÉÉ (¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) 25. . .00 1..01....01. 6.. ..00x nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ .14.. 87. 97.01.53 .. ....... 12. .00 . . ..11....30...00x ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 3.00.00 24.50.... .01.. .55 . (7) ..01.60 . ...30 1.. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 2.77 1. .00x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 44..... 50.88 . ..00 10. . .01....00x àÉVÉnÚ®ÉÒ 2.00x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 1.03 04.. ..99..80. . ..01.. .00 4...73x ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 4.00 1.50 03.. 20. ..99.00 4.11 03.. .74.. .00 .50 04.....48 3.35 1.. .... .18..+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.01.80.15..01. .... ..00 9.00x +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ 100x BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ x +ÉxªÉ |É£ÉÉ® .45.00 44. 78.13 04.. 20.. ..03 03...23x VÉÉä½-®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE.00 59...00 1.90 .. 65.. . .. 97....10 x x x 27.00 3.99 03. ..55.00x ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 24...00 37...23. ..05... 84.00 39.10 .80.x ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 97.40 1.31.51.01. ... .00 2.00 9.01.00 15... .. . 90.. .. ..00. ..00.06 04..00 1. ...00.. 5... 149 (8) 2038 01.99..60..13 03 03...20 41..00 9... ..01 04.....00 .00. . .20 3..12 04... . .64 4. .. ...00 26. . .50 2.13 1... àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 3.00 15.50x ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 8..01... 750.50.55.. .00 11.00 1.01. ..40 1.00 . .30..00x nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 1. .. .11. ... .00 80 ..71. . . .. ..00 59.00 1.. 04.80.00x ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 87.00x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 4.... ...00 10.00 .01 03.80 ..00 1.00 11..12 03. 97. .32 9.00 1..32x VÉÉä½-ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ x ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE. 87.. .Rates and Taxes x Other Administrative Expenses x Professional Services x Other Charges Charged x Voted x Information Technology Office Expenses x Total...44. . .. .38.00 39.....00 4.15.80 x x 750..06 03...00x º´ÉÉÒBÉEßiÉ x ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ 40.02 03.83 44 . VÉÉä½ Total (12) 87. 40.01. ....01.......01..00 4..00 .02 04.00 x 50.46 11.20 4. 14..28 03.01 04...20 3. . . . . .01. .00 4.x ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ Budget Estimates 2013-2014 Description ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆPÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) ... Excise and Narcotics (NACEN) Establishment (Detail Head) Salaries x Wages x Overtime Allowance x Medical Treatment x Domestic Travel Expenses x Foreign Travel Expenses x Office Expenses x Rent.00 80 ..01.10 ..86.Rates and Taxes Secret Service Expenditure Other Charges Information Technology x x x x x x x x x x x +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) .94.......86 31.72... .00x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 38.. .. .00.00 10..) Office Expenses x Total-Inspection x National Academy of Customs. .00.. . .99 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) (10) Union Excise Duties(Major Head) (Contd.. . 21.60.00 4...50. .00. .. =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE x +ÉÉè® º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ x ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ (¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) 6..42 4. ..41 04..00 80 x ...00x ´ÉäiÉxÉ 1. . .. .14 04........ 27....27 0.55.....15..01.x +ÉxªÉ |É£ÉÉ® .13.00x ÉÊBÉE®ÉªÉÉ..00 26...09.00 4...x £ÉÉÉÊ®iÉ 14.45..30x àÉVÉnÚ®ÉÒ 1..... .00 1... . ..13 03. ...20 03.

. 2. .. ..... ... . ..71 ..83. ..56.00 75.. 1.00 35... .. .01. .00. . .01.56..... 1.. .01 06.81...41 Secret Service Expenditure x Budget Estimates 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Total (11) (12) .12 Foreign Travel Expenses x 06. .00x ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® . 30.02. 7.77. .. ...00x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 2..21 .. 20. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® 35..11 Domestic Travel Expenses x 06.... .02.. .00 . .00.00 10...31 80.... 17.... . .. . . 6.50 5. .....36. ..00 35.....20......50 4.. .00 2..36.. .01 Salaries x 06..00.. 25.. ..01.02.00x ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 80. .. 5.x ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 1...00 5.. 4..20 Other Administrative Expenses x 05.11 Domestic Travel Expenses x 05. . 5.00 .48...00 35. ....12 Foreign Travel Expenses x 05.Vigilance x 05 Directorate of Publicity & Public Relations(Customs & Central Excise) 05.. ..01.... .08 6. 4..87 .02.00x ÉÊBÉE®ÉªÉÉ. .x àÉVÉnÚ®ÉÒ 1.02 Wages x 05. .. . ...00 .. .00 6... .18.00 90....00 17. .) 04.00... ... .00 .05 .00 73..09..01.02 Wages x 06..00x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 12...00 13. ...11 66.01 Salaries x 05.00 75. ....01..00 23. ... .03 1.62... 10.00 70.. .04 14. 2.00.39. . . . ..54 3.00 .50 4...01.01.02... ....02.00 70.44.00. .00..14 Rent.. 7. . .50 4.32 2..00 90.48.. .13 Office Expenses x 06. 2.... 2..00 ..00 ....... ..10.. .50x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 15.00x ´ÉäiÉxÉ ...88 ..06 Medical Treatment x 05..10 6...56. ... ...x àÉVÉnÚ®ÉÒ 3...... 30.00x MÉÖ{iÉ ºÉä´ÉÉ BªÉªÉ BÉE® (8) (9) 2038 Union Excise Duties(Major Head) (Contd..10..00 ...26 Advertising and Publicity x 05... .00x {ÉÖ®ºBÉEÉ® 29. ..........x +ÉxªÉ |É£ÉÉ® ......00... ..05 Rewards x 06. ..90 16. .90..00.02...13 Office Expenses x 05...00 2.99.90.... 3. 2. ...... 23.. .. ....02.. 44 INDIRECT TAXES ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Non-Plan (2) Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Non-Plan (4) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 Plan (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) (7) ºÉÆPÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) ..06 Medical Treatment x 06.00 ...00x ´ÉäiÉxÉ .16 Publications x 05...60 .13 Office Expenses x Total ....00x VÉÉä½-|ÉSÉÉ® +ÉÉè® VÉxÉ ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ x (ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE) x BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉɺÉÚSÉxÉÉ x àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ (¤ªÉÉè®´ä ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) 23.00 .. 4.00 13...00...Rates and Taxes x 06...00.00 35. 2..00 ....00x nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ . .20..14 Rent...... ..50 x x x Establishment (Detail Head) . .00x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 33.01.85. .00x nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ..... ..... 13..00 40.00...00 10.01. ...00 19.. ..00x ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 7.. .... . 4..00 90.00x |ÉBÉEɶÉxÉ .x +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ 27...... 5.50 .00 40.02.00 13.50 .49 31. VÉÉä½ Non-Plan 15..00 15. . .28 Professional Services x 06..00 . ..50x ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 6...00. ..61.02 Establishment (Detail Head) 05..00 ..00 7..01. 1..00 70.00 .99.. .... . 30.75.13 Office Expenses x Total-Directorate of Publicity & Public x Relations(Customs & Central Excise) 06 Directorate General of Central Excise Intelligence 06.17.00x ÉÊBÉE®ÉªÉÉ..00 2.02.50 .03 Overtime Allowance x 06..00 .. ..72..00 .00 7..80 77. Description ÉÊ´É´É®hÉ 13. ..00 ..02.00 .02..00x BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 81.01. .77. 7.03 Overtime Allowance x 05..36 11. .150 +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆJªÉÉ NO.. . ..09 . . 1...00 .92.00 5... .60 x x x 3.00 17.99 Information Technology x 05. ....x ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ 7. .50 Other Charges x 05.Rates and Taxes x 05.00 .90x VÉÉä½ -ºÉiÉBÉEÇiÉÉ x |ÉSÉÉ® +ÉÉè® VÉxÉ ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ x (ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE) x ºlÉÉ{ÉxÉÉ (¤ªÉÉè®´ä ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) 3.00 .00. 3.. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 70.. 15. .... ..x ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 4.09. ..71 . .50. .00 .. ..50x ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 4.

. .. . .00x nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 82x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ .+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.01.11 08....47 ...00x ´ÉäiÉxÉ .00.00 9...65.. ...01. ..00 33.61. . 3.30 35. .....01.01.. ...00 36. 3.. ...13 08 08...99 08.. . .01.90 .00 37.20 07..50 Union Excise Duties(Major Head) (Contd...00 40... 2.00 1.. .98 . 1..03 07... ... . .00.11 28..45 .01.01 07...50 . 35.. ....00 ... ... ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® x BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 09 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan VÉÉä½ Total (10) (11) (12) .00 . 45..98 0.17 07.. 1.. ..00 . x ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ãÉäJÉÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ x (ÉÊxÉnä¶ÉÉãɪÉ) x ºÉÉÒàÉɶÉÖãBÉE +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ¶ÉÖãBÉE x ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉɪÉÉäMÉ 07 07...x ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ 20..00 4.99. .00 1... .75...00 .. . ..32x VÉÉä½-´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® 2. 2.30... ..... . .00 37. 5 3. . .00x ÉÊBÉE®ÉªÉÉ..... 36..14 08. x 2. ... .13 x àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ x |ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE.. 0.00 38....01. .00 9. .. ...x àÉVÉnÚ®ÉÒ .03 08.94.00 .. ¶ÉÖãBÉE +ÉɺÉÚSÉxÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ (¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) 28.00 .00 9..99... . 50 4.60..65.. ...13 07. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) Non-Plan (2) Plan (3) Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Non-Plan (4) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ 151 Plan (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan Description ÉÊ´É´É®hÉ (6) (7) (8) 2038 ºÉÆPÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) ... ..) Information Technology Office Expenses Total-Directorate General of Central Excise Intelligence Pay & Accounts Offices(Directorate) under Pr.20 90 . 32.. 38. ....87....01 08.. .21.. Chief Controller of Accounts. 3...20 90 . . .. .. .06 07. ¤ÉÉÒºÉÉÒ]ÉÒ]ÉÒ .00 . .00 40. 50 4..00 1....00 4..50x ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 38.. .00 1. BÉEäxpÉÒªÉ x ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ x ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ (ÉÊxÉnä¶ÉÉãɪÉ) .50. 20....99 07.50 .01.01.84 89 .. +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ .... 18. . 1. 13.00. .00 90 . ..73..53.01.. .... .67 ..11 07....01. ... .00 x x x x x x x x x x .00 ..... .01..71 3....48. ....21..01 07.02 08... .. .50x ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 1.75..x ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 0. .06 08..75.. ... .... .. ....... 2..... .87 29..Rates and Taxes Information Technology Office Expenses Total-Customs and Central Excise Settlement Commission Authority for Advance Ruling.. . ..01. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® . ...50 x x x ..x àÉVÉnÚ®ÉÒ 20x ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5.40....27 31...70x VÉÉä½-ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ Budget Estimates 2013-2014 =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE x ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉɪÉÉäMÉ x +ÉÉÊOÉàÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ. x x x . 42..00x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 9..00x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 4.50x VÉÉä½.. ..90.00x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 40.00x nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 1..... . 0.00 40. 45.. 06.30 x x x x x x x x x x x x x .64 ...20 1..99.99.......13 ºlÉÉ{ÉxÉÉ (¤ªÉÉè®´ä ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) 3. .. ..00 . x x .01 08... ...CBEC Establishment (Detail Head) Salaries Wages Overtime Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Office Expenses Banking Cash Transaction Tax Other Administrative Expenses Information Technology Office Expenses Total-Pay & Accounts Offices(Directorate) Customs & Central Excise Settlement Commission Establishment (Detail Head) Salaries Wages Overtime Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Office Expenses Rent.00 .46 1...99 06. 20... .. .01.02 07. . Customs and Central Excise..01.. .42 8..x ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ 45.. .99.00 40...BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ..... .00 4... .....96 .....00x ´ÉäiÉxÉ . ..13 08.... 50 4.00.00x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 36....60.20 1.

53.. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® .50 50..00 3..25. .. x ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® x BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ Éʺɺ]àÉ +ÉÉè® bÉ]É àÉèxÉäVÉàÉé] ºlÉÉ{ÉxÉÉ (¤ªÉÉè®´ä ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) ´ÉäiÉxÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ.. 20 85 . Customs and Central Excise.01.96 4.... .19.. .00 .. .. ...07..00 1.01...00 5.. x ºÉÆOÉchÉ |É£ÉÉ® (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) x +ÉɪÉÖBÉDiÉÉãÉªÉ x àÉÖJªÉÉãÉªÉ ((FÉäjÉ BÉEɪÉÉÇãɪÉÉå ºÉÉÊciÉ) 1772. 25.... 1..07.33..... .11 09.01..50 x x x 1909...10 9.28.01 09...92 1. .00x nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ .01...40 10... .00 ..01... 14.. ..91 . ..17x VÉÉä½.00.01..20 10... 143.. .00 3.41.....70.00 53... . ..00 ..40 ...50 52...06.. 165.. ..ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® |ɶÉɺÉxÉ ..06 09.01. .45 x . 30. 110.. . Systems & Data Management Establishment (Detail Head) Salaries Wages Overtime Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Rent.. ..92 .80 28. .. .02 10. 25. 2.00....58..63.00 1. . .61.00 3.60.00 .51...92 2.. ...74. ..... .13 Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Non-Plan Total (10) (11) (12) x x x x x x x x . . ..00.. .. 115.. ... .. .00 .75 143...99...10 7.....03 10.72 .01 10. 32.41.01.. .22 .00 1. . .01..18 ..00x ´ÉäiÉxÉ .00 9....{ÉrÉÊiɪÉÉå +ÉÉè® bÉ]É |ɤÉÆvÉxÉ 345..00 .02. .00 3.30 315.Rates and Taxes Information Technology Office Expenses Total-Authority for Advance Ruling..00 ...40 . 2. 2.14 .60 VÉÉä½. .36 47.61 ..00 3...13 09.00 BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ .30 ..92.. 1594.50 3....50 3. ...48.90 3..28. 20 85 .03.152 +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆJªÉÉ NO...50 342....50 3.13 10 10. ºÉÆPÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) ºlÉÉ{ÉxÉÉ (¤ªÉÉè®´ä ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) 30. 44 INDIRECT TAXES ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Non-Plan (2) Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Non-Plan (4) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 Plan (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (7) . àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ MÉÖ{iÉ ºÉä´ÉÉ BªÉªÉ ..25...01 09.01. ...14 10. .50 342.01.... 1...01. .45 3. 2.. ....24.. .10.00....50 (9) Union Excise Duties(Major Head) (Contd.. . ..... ... 2.02 09. ...01 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Collection Charges(Minor Head) Commissionerates Headquarters (including field offices) Salaries x x . .00 3....61.44 .40 ..07.00x ÉÊBÉE®ÉªÉÉ..00 .00 53.. 138.00 15.60.99 10. . 15.01..00 9.53....02 01.13 10. 0.. ..... .. .... .63. ..01. 8 1 0..01.01..74.92.. 2..61. .. .01..41 10. . .. . .00 1.00.01.00 . 25.... ..34.00 .... .00 15.40 .00 ...53..x ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 23. 106.50 3.72.. ..45 32... 115.90 3.11 10.00 3.03 09.... .. 25.. . .10 9.Rates and Taxes Other Administrative Expenses Secret Service Expenditure Information Technology Office Expenses Total -Systems & Data Management Total -Direction and Administration 00.) Establishment (Detail Head) Salaries Wages Overtime Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Rent.101 01 01. .. . . 13....06 10.. ...56.99..87 8. .33....00 2... ..60x VÉÉä½-+ÉÉÊOÉàÉ ÉÊxɪÉÆjÉhÉ.99 09..00 ..00 8..14 09. .. .00 9.00 5. .50x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 3. 20 80 2... ..00x ´ÉäiÉxÉ ..28.x àÉVÉnÚ®ÉÒ 10x ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 50x ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 2..97 288... 14.....81 8.12 10.50x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 3. .00 x 2..... .00 Description ÉÊ´É´É®hÉ (6) Budget Estimates 2013-2014 (8) 2038 09..00 5...40 .01 10...07... 131. ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ 138. . 22.... . ... 1736.. .06 2.51.00 x x .. . ....75 1909. ....12 09.

00 2...50x ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 55.80 5.06 01. 11. .00 40 2.85 4.72x º´ÉÉÒBÉEßiÉ ...00 20.. .03 05.00 46. .17..02.00 6.20 7.80 1.00 64..00 20.. .47 .20 59670 600..02.18. .17 04.40 .29..27 ..37.50 1.. . 22.. ..89. ..50...33. ...... .00 62.00 64.00 29.45. 148.. ...00 62.. . .84.20 7....00 20. .00 46..00x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 2....09...00 22.01 05.00 45. 7. 4.. ... 8.... ..80 1.00 ..50 2065.02..99. .01.41 01. ...31.83.01.40 ..26 01.02..... . .05x nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 6. ...20 01.00x nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 1.00 62.00 2.70 34.00x àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ɺBÉE® x ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ 22.37 0.....00x £ÉÉÉÊ®iÉ 20.88 . ...06.......46.02..99..37...81..22.. ..41.... . ..00 x x x x . . ..38.02.16 01....00.13. 20.50 01..17 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) Union Excise Duties(Major Head) (Contd..04x ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 35..22. .69.. .20 5.80 1. ..57 60. .73 69.00x ´ÉäiÉxÉ 40x àÉVÉnÚ®ÉÒ 1.12... 28. ..72x VÉÉä½— +ÉɪÉÖBÉDiÉÉãÉªÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ 20.15x ÉÊBÉE®ÉªÉÉ..46.51.01..50 ÉÊBÉE®ÉªÉÉ.42. .00 2270......50.12...29 1907. .02 01.. .21 ...14 05.00..17.Rates and Taxes Banking Cash Transaction Tax x x x x x x x x x x . .Rates and Taxes Publications Other Administrative Expenses Advertising and Publicity Professional Services Secret Service Expenditure Other Charges Charged Voted Machinery & Equipment Information Technology Office Expenses Total-Commissionerate Charged Voted Pay& Accounts Offices(Central Excise) of Pr.. .52. .02 05.61.00 72..00 x x x x 32.00 63.00 1..99..96x ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 141....37..61.00 2270.50x |ÉBÉEɶÉxÉ 300x +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ 50..00 19.. .43. 32.05 01. Chief Controller of Accounts..01. ...28 01..28 3..00 35 2...00 17....00x ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® 5.12x {ÉÖ®ºBÉEÉ® 16.02. ... .14 01.. x x x x x x .37.02.32...00 45....47.44...05 39 1. . àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® . . .20 20.57.99.52 01.. 153 (8) 2038 01.02. . ..13 05.00 2270..52. ..57 1907. 20.00 6..00 2065...83. .73.70 1. .20 5... .00 2..13 01.03 01....90... 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) Non-Plan (2) Plan (3) Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Non-Plan (4) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) .. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) (7) ºÉÆPÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) 9.) Wages Overtime Allowance Rewards Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Rent...32. ...00x ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 60..58.....29 .00 40 2....43. ..01.. ..48 3.00 66. .. .11 05...25 57..61..00 1.00 22.21 15. .00 19. 20.00 2270.. .18. ºlÉÉ{ÉxÉÉ (¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) 32.27 5.42. .02.11 6... .02. ..47.15 ..00. ... .00 167.00 72.43. . àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 50..00 35.. .15 20... . .....00x º´ÉÉÒBÉEßiÉ 18...00 6.67.29 21.70x BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 1.02.. ¤ÉÉÒºÉÉÒ]ÉÒ]ÉÒ BÉE® Budget Estimates 2013-2014 Description ÉÊ´É´É®hÉ x |ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE.99 01. ...47. 22.00 ..+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.60 ..00 35.11 01.35.00 159..37. .07 18. 30....00 20. ... .92. ...13 05 05... ..00 1.00 .02. ..93.06 05. . 20....41. .81x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 2087. .. . .... ..00x £ÉÉÉÊ®iÉ 2087. .. x (BÉEäxpÉÒªÉ ¶ÉÖãBÉE) BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® x ãÉäJÉÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ..20 59670 600.30x MÉÖ{iÉ ºÉä´ÉÉ BªÉªÉ x +ÉxªÉ |É£ÉÉ® 20...81. ..72 30..77.00 20. 11.. ..49x àÉVÉnÚ®ÉÒ 4. .. ..02.30. ...00 24... .01.CBEC Establishment (Detail Head) Salaries Wages Overtime Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Office Expenses Rent.00 x 20.18x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 71.00 12.01.... .12 01. .32. ..01 05.02..50..00 167.ºÉÉÒ¤ÉÉÒ<ǺÉÉÒ.15 1. .91...09.. .32.00 x x x x x x .28 15..42x ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5.01. . .. . . .00 .

.. .87 34... ......... .02 01...ºÉÆOÉchÉ |É£ÉÉ® 20.72 ....... .05.01. . 3....00 25.10 13.29 . . 14.01 01.50 20.. (8) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) (10) ºÉÆPÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) 2038 Union Excise Duties(Major Head) (Contd..01. ...23.x £ÉÉÉÊ®iÉ . ...06 01.01 01.... .24.55....25.50x ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 40..01. ..00 50 2.16... . 33.... ...17.x ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 93. .. 1.00 50 2.... .00 2307.00 5..25.10 53.00 50 2. 2....41 01.12 01..32. 16.36.78 16.35 .... .01..40 .78..00 22.40 x 2307..00 35.. .16 4.. ..00x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 40.33.. ...45 36.81x àÉVÉnÚ®ÉÒ 14. .. ..... 28. 5..00 2307..... ..69.. .30. Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) Budget Estimates 2013-2014 ºlÉÉ{ÉxÉÉ (¤ªÉÉè®´ä ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) 17. 51. .03. 41. ..50 .10 28..52 01.01.45 36..74. .. . .x +ÉxªÉ |É£ÉÉ® ... 1.00.80 .01.. x 2..40.37..... ... ..00 x 51.. . 78.20 Other Administrative Expenses x ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ 2.78 .94 29..30.88x {ÉÖ®ºBÉEÉ® 12... .. .98...00 31.70.00.154 +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆJªÉÉ NO. .00 x x x x .10 28.77.... ... . .01.. ... . ....46.00 .89.....21 . .00 2101..40 20..46. ..26..75.01.70.35x ÉÊBÉE®ÉªÉÉ.86.56.70.00 31..80 9.05.98.00x àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ɺBÉE® x ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ 44. 9.800 01 01. .80 .00. .35 . .95x nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ .23x ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 7.... .00x ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 5.10 .13 03 03...40 x x x x x x x x x x x x x x x x x ..) +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ 05.00 32.. .. 1.41 16.38...29 1941..... . . .99 Information Technology 05.. . . àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 50x BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 1.. 78.00.71x VÉÉä½-£ÉÚ ºÉÉÒàÉɶÉÖãBÉE ºÉÆOÉc . ..... ...00 . ..00x £ÉÉÉÊ®iÉ 2125. .....00 10.40 20.27 03.82.....01..95 5.99 01.00 5.. 58..35 x 9....13 01.. . . 13. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Non-Plan Plan (4) (5) .. ...17 9.... 2307. 16.35 x x x ..80 ..20 ....00x ´ÉäiÉxÉ 15. 1.77.56.32... ...00 96 1. .. ... .. . .. .75 5..80 .31......00 37..03 01.37..20 .00 6..x º´ÉÉÒBÉEßiÉ 45. .. ..80 22.. ....30.40x VÉÉä½-´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ (BÉEäxpÉÒªÉ x =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE) 2125..... ..25..00 66... ..71x º´ÉÉÒBÉEßiÉ x +ÉxªÉ àÉnå 5.00x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 37.50 .....40...01..00 .13 Office Expenses Total-Pay & Accounts Offices (Central Excise) Total-Collection Charges Charged Voted 00.x £ÉÉÉÊ®iÉ 20.01. ..Rates and Taxes Professional Services Secret Service Expenditure Other Charges Charged Voted Machinery and Equipment Information Technology Office Expenses Total-Collection of Land Customs Charged Voted Other Items Minor Works Grant-in-aid General Total-Other Items x x +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä½ Non-Plan Total (11) (12) .35 . . ..31 Other Expenditure(Minor Head) Collection of Land Customs Establishment (Detail Head) Salaries Wages Overtime Allowance Rewards Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Rents. 2. 2101..29 .. .. 19.. .11 01. .01. .. ....20 78....78. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) .00x ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ 5.99.84 . . .50 01.80 9. . .49 6.70.. 7. ..69x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 20.40 ..25.... . .00x VÉÉä½-+ÉxªÉ àÉnå 05.01 04.10 53.00 32.. . ....... .20 78. ..00 37.00 19. 28..11 . 1941.12x VÉÉä½ ...00 14...05 01...10 .00 33.00 8. 22. 44 INDIRECT TAXES ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Non-Plan (2) Plan (3) ..01. .28 01....80x MÉÖ{iÉ ºÉä´ÉÉ BªÉªÉ ..00 7..... . .....14 01.00 66... ..12x º´ÉÉÒBÉEßiÉ x +ÉxªÉ BªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) x £ÉÚ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ .. ...01.40.99... ..

00 Total .00 20....69..01 05.50. ..15. ..00 .. ......00.00x VÉÉä½ -PÉ]É<A 2471...01.x +ÉxªÉ |É£ÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉéE]ÉÒxÉ (={ɶÉÉÒKÉÇ) 4..Major Head “2216” Aid Material & Equipments Other Miscellaneous Assistance from the Government of USA Drug Enforcemen Commodities & Training Assistance Other Contractual Services Total ..50.50... ..96. -29.. .57 04... 155 2216 07 053 05 05. 25.49.x +ÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ..07.. 5. .x +ÉxiÉ& ãÉäJÉÉ +ÉxiÉ®hÉ -29..) Cost of Printing etc of Banderol and Union Excise Stamps & Labels Other Charges Departmental Canteens (Sub Head) Salaries x ..00x +ÉxiÉ& ãÉäJÉÉ +ÉxiÉ®hÉ . -29....02 06. . 2227.00.. .00 5...00 7...00 5. .00.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.00 5.27.63 06. ...94...15.) (Major Head) (contd.. .00x VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ “2216” x ºÉcɪÉiÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ x ºÉƪÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® x ºÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉcɪÉiÉÉ x +ÉÉèKÉvÉ |É´ÉiÉÇxÉ ´ÉºiÉÖAÆ x +ÉÉè® |ÉÉʶÉFÉhÉ ºÉcɪÉiÉÉ .16 .. .....84...94 .228 01 01.. 4. ..58.. ..00.50.00....00 ...04. ....... ...76.15. 47.....50.. -29. .....00 ..00...80 20.92.65 x x x x -29. .34 .10 ..01 06 06. .00.. .... -29. ..00 2668.00 ...50 05 05.. .00......84... .. VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ “3606” Budget Estimates 2013-2014 Description ÉÊ´É´É®hÉ Non-Plan ºÉÆPÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ)(VÉÉ®ÉÒ) (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) VÉÉ®ÉÒ .00.00 ´ÉäiÉxÉ 30.00 ... 7. ..50 47. .... 3.01. ..80 x x x x .00. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) Non-Plan (2) Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ (6) (7) ..27.80 20. .. . . 31..00 ...00..... ...00 2419...07. .30 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) Union Excise Duties(Major Head) (Contd..00 2668. ..28 .. ..96. ..00 .... -29.. . .16 3.35. .29 2227...00 Total-Other Expenditure Deduct Proportionate charges for Customs Duties transferred to Major Head”2037" Cost of Collection of Customs at Minor Ports Inter Accounts Transfer Cost of Collection of Land Customs Inter Accounts Transfer Total : Deductions x ...Major Head “2038” Charged Voted Housing Other HousingMaintenance & Repair Other Maintenance Expenditure Ordinary Repairs Minor Works Total . -29..63 ¶ÉÉÒKÉÇÇ “2038” x +ÉÉ´ÉÉºÉ x+ÉxªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ x®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ x +ÉxªÉ ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ àÉ®ààÉiÉ 5...65 x x x x .... 2668. x x ..50 9.x £ÉÚ-ºÉÉÒàÉɶÉÖãBÉE ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ .00x VÉÉä½-àÉÖJªÉ 20. . .50.45. .....58.00 .50..50.00.. . . ..00x £ÉÉÉÊ®iÉ 2471..80 2668.27 3606 00. 3. 9. ..00x º´ÉÉÒBÉEßiÉ (8) 2038 04 04..... . -29.00 .00.01 06.00x ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ 5.... 2419.02.00 .00. .. ..71x VÉÉä½-+ÉxªÉ BªÉªÉ x PÉ]É<A-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ “2037” BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ x ¶ÉÖãBÉEÉå ºÉƤÉÆvÉÉÒ ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |É£ÉÉ® x UÉä]ä {ÉkÉxÉÉå {É® ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE x ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ -29. x ¤Éèhb®ÉäãÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆPÉ =i{ÉÉn¶ÉÖãBÉE º]Éà{É x +ÉÉè® ãÉä¤ÉãÉÉå BÉEä àÉÖphÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ . .Major Head “3606” x x x .

.... 44 INDIRECT TAXES ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Non-Plan (2) .52 03..88.46 ..54 03..00x £ÉÉÉÊ®iÉ 3.00. 99.830.00....95....00 .17.. (5) .. .. ..21 Plan (3) . ... .......... .. 3. ...00x VÉÉä½-®ÉVɺ´É 50.....00x VÉÉä½-ºÉÉÒàÉÉ (8) ¶ÉÖãBÉE x £ÉÚ-ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE x ¤ÉßciÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ (¤ªÉÉè®´ä ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇÇ) 25.... ÉÊxÉ´Éä¶É 30.. x 82..53 01. . .91.50.00 .00 ..00 46.95...79 .95.... ..00x àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ɺBÉE® .535.00 87. VÉÉä½ Non-Plan 309100 .28.... .00 .02.00.00 x x .00 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 . .....54 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) Total-Revenue Section Charged Voted ÉÊ´É£ÉÉMÉ x x {ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ x +ÉxªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒ x {ÉÉÊ®BªÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇÇ) x ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE x ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEɪÉÇ x VÉcÉVÉÉå +ÉÉè® ¤Éä½Éå BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ x (¤ªÉÉè®´ä ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇÇ) 20. .. .00x º´ÉÉÒBÉEßiÉ ®ÉävÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ x +ÉÉÊvÉOÉchÉ 10. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ... 5....91. ..481. 87. 43.830..50...21 .54 02 02. . Excise and Narcotics. ÉÊxÉ´Éä¶É . ..01 02...00x VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ “4047” x ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÉç {É® {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®BªÉªÉ x (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇÇ) x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ (={É àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇÇ) ÉÊxÉàÉÉÇhÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇÇ) ¤ÉÆMÉãÉÉè® ÉκlÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE.....75.......97.00 . .00 50.00 x x x 170000 x x x 309100 .00. . Major Works Other Expenditure (Minor Head) Acqisition of Ready-built Accommodation (Sub Head) Major Works Investments Total Major Head ‘4059’ (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Total (11) (12) x x x . ..25..21 ...00....193..800 01 01..037 03 03.. .00.78. 5.x iɺBÉE® Description ÉÊ´É´É®hÉ Non-Plan Budget Estimates 2013-2014 CAPITAL SECTION: Capital Outlay on Other Fiscal Services (Major Head) Customs Preventive and other functions Acquisition of Ships and Fleets (Detail Head) Machinery & Equipment Investments Acquisition of Anti-smuggling equipments Machinery & Equipment Investments Total . .00 10.... .. .00 ..02 03.00 50. =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® º´ÉÉ{ÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ 3.00 3. .... .. 17....52.00 .00x ¤ÉßciÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ 30. 76..75. ... 3. 3..00 3. 28..Major Head ‘4047’ Capital Outlay on Public Works (Major Head) Office Buildings (Sub Major Head) Construction (Minor Head) National Academy of Customs..00.193. .17..00 .66..00 x .53 01.00 100.. . .. 28.. 82. . .00 100...15.00 x x 5.481...... .. .829.00 ¤É½ä ÉÊxÉäàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ x +ÉxªÉ BªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) x iÉèªÉÉ® +ÉÉ´ÉɺÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ x (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) 8100x ´ÉßciÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ . 47.... x . .Customs Land Customs Major Works (Detail Head) Major Works Total .53 4059 01 051 09 09.. .01.01 03. .67 ... 3.00x VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ “4059” 4047 00.535..00 .23.156 +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆJªÉÉ NO... 46... .829... ..00 . 99.00....52..20...00 . ..29. 15. at Bangalore....00 x x 170000 x x . ..00.00 x x x x x x x x 17. .95... +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ (6) (7) 3. ..01... 3.00 3.38..02.42.18. Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Non-Plan Plan (4) ..00x àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ɺBÉE® .00.52 03.. 50.. 3.25..... . ÉÊxÉ´Éä¶É 431. .00 . 47..01.

cum..00 -50..00 Details of Recoveries adjusted in accounts in reduction of expenditure Revenue Section ®ÉVɺ´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ x ºÉÉÒàÉɶÉÖãBÉE (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) x ®ÉVɺ´É-ºÉc +ÉɪÉÉiÉ/ÉÊxɪÉÉÇiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊxɪÉÆjÉhÉ x BÉEɪÉÇ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) x ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÉÒàÉɶÉÖãBÉE ¤É½ä {ÉkÉxÉ -30.00..50.84 ...00x £ÉÉÉÊ®iÉ 3. . .00 3. ....08.00 . ......79 ..570..00 PÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ PÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ +ÉÉÊiɺÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) . .59 .. .x £ÉÉÉÊ®iÉ 34... . .. 15.00x VÉÉä½-{ÉÚÆVÉÉÒ . 4..83..61.53 Major Works 01. . ÉÊxÉ´Éä¶É 1000x VÉÉä½-àÉÖJªÉ 34.70 02 02. 3..00.00 50..70 00..00x PÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ Budget Estimates 2013-2014 2037 00.... 149. . -20...00 ... -30. 47.00 x x x x x x x x x -30.. .. . -3.00 .. -50..00 .00...979. . .00.00 .. .+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.00. .. 13400 .. 3.00x º´ÉÉÒBÉEßiÉ Description ÉÊ´É´É®hÉ Non-Plan ¶ÉÉÒKÉÇ “4216” £ÉÉMÉ x x x =xÉ ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊVÉxcå x BªÉªÉ àÉå ºÉä PÉ]ÉBÉE® JÉÉiÉÉå àÉå x ºÉàÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ cè (8) ... 3...00 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ 157 Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) ..00 .. . ..00 .25... .83....101 00..00x º´ÉÉÒBÉEßiÉ 3.00 . 13400 149..00 .38 ..... ... .50.54 Investments Total Major Head “4216” Total Capital Section Charged Voted Grand Total Charged Voted x x x x x x x x ..00...84. 8138 .. 4.. -20.....600.... 119.. ...11..59 ..... ....00 . 149. . ....25. 119. ..00 50.25.00 .. 50.. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) Non-Plan (2) . .05 .00x BÉÖEãÉ VÉÉä½ 50..241.00 .Import / Export Trade Control Functions(Minor Head) Sea Customs .. -30..33. PÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ -50. ..25..979. .... -10.979.00 .. ..26 Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) . .00 .00 -20.00 3. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ (6) (7) x +ÉÉ´ÉÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®BªÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) x ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉɺÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ x ºÉÉÒàÉɶÉÖãBÉE +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE x BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉɺÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ x iÉèªÉÉ® {ÉDãÉè]Éå BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ x (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) 1000x ´ÉßciÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ . ..21 ...601....05 ..911 x VÉÉä½ Total (12) x x x x x x 13400 .Major Ports Deduct Recoveries Central Revenue Control Laboratory Deduct Recoveries Deduct Recoveries Deduct Recoveries of Over Payment (Minor Head) Deduct Recoveries 2038 Total Major Head “2037” Union Excise Duties(Major Head) 01 01. -20.00.70 Customs (Major Head) Revenue ..570..... . .979.........108 Capital Outlay on Housing (Major Head) Government Residential Buildings Residential Buildings for Customs and Central Excise Employees 01 Acquisition of Ready-built Flats (Sub-Head) 01.. ...00.70 00.00 ...00 3...33.00. 81. . -6.00...240.58...00.... . 3... 47.20.20. 13400 149.... . -50....00 VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ “2037” ºÉÆPÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) 4216 01 01..00 3.

70 -50.. Description ÉÊ´É´É®hÉ Non-Plan (8) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Total (11) (12) Deduct Recoveries of Over Payment (Minor Head) 00.. 2981. . .00x ´ÉäiÉxÉ & 15. . .. ..... .00 . .70 Deduct Recoveries Total Major Head “2038” Aid Material & Equipments Other Miscellaneous Assistance from the Government of USA Drug Enforcement Commodities & Training Assistance Deduct Recoveries .. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ (6) (7) . .00...00..58 .53 -4353 .00....00x àÉVÉnÚ®ÉÒ VÉÉä½ Non-Plan 00. ...00 3606 00....228 01 01. .. 2216 Housing & 3606-Aid Materials & 01 02 x x x ... . . -53. VÉÉä½-{ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ -50.Revenue Section x Capital Section Capital Outlay on Housing (Major Head) Government Residential Buildings Residential Buildings for Customs & Central Excise Employees Deduct Receipts & Recoveries on Capital Account Deduct Recoveries Total Capital Section Grand Total x ..00 16.. . .... .....00 ... .....91.. .. .. ... . . 44 INDIRECT TAXES ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) ..00 .. 2476..... ... +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Non-Plan (4) ...00. Total Major Head “3606” . .. .58 .00 14...... PÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ .00. ... .. .Union Excise Duties..11 12........91........x PÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ ...¶ÉÉÒKÉÇÇ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉʤÉÉÎãbÆMÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊ®cɪɶÉÉÒ £É´ÉxÉ PÉ]ÉAÆ-{ÉÚÆVÉÉÒ JÉÉiÉä BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iɪÉÉÆ +ÉÉè® ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ . . ....00 16..108 03 03. .. PÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ “2038” x ºÉcɪÉiÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ x ºÉƪÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® x ºÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉcɪÉiÉÉ bÅMÉ AxÉ{ÉEÉ䮺ÉàÉå] BÉEÉäàÉäÉÊb]ÉÒºÉ +ÉÉè® ]ÅäÉÊxÉÆMÉ ºÉcɪÉiÉÉ .. .. x ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ x (I) àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ “2037”-ºÉÉÒàÉɶÉÖãBÉE x “2038”-ºÉÆPÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE A´ÉÆ x 2216 +ÉÉ´ÉÉºÉ x 2760.. . -50.158 +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆJªÉÉ NO. -50. 2038 . 2700.. ....00 BÉÖEãÉ VÉÉä½ Budget Estimates 2013-2014 Salaries Wages x x x x x x x x REVENUE SECTION (I)Major Head ‘2037-Customs.. ...... ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 Plan (5) . .... -50.... ..00x VÉÉä½-®ÉVɺ´É 4216 01 01...... ..911 ¶ÉÉÒKÉÇ “3606” £ÉÉMÉ {ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ {É® {ÉÚVÉÆÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ(àÉÖ...70 ÉÊ´ÉKÉªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ´ÉÉ® ÉʴɺiÉßiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ Statement showing detailed provisions Object Head-wise..x VÉÉä½-àÉÖJªÉ .. . ..43 ... .00. -50. -53... ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Non-Plan (2) Plan (3) -43. .....00 .00. .... -50.. .00. ...00 Equipment 2981.65. ..80.00 ...00 .. .00 -50.29.. Total ....

3..00..... .18.. 08.00... .481......00...00.00..00x àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ɺBÉE® 05.87... 0...60.00. .64 1.. ... x .00x àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ɺBÉE® .00 28.535..30. . .72 26.... . ..43 13.00 06..00 x ..71......45.00 2. 150.58..00 17...00... .... . 144.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.00 x .00 130.00..00 22. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 1.00. 5.. ..00 50. .00 .00 ...00. 3.00x ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 5.00x ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 60..00 22.20.00. . ..00 1. .50.....00.38. .21 ....20.....91.535..00 3.95.62 .00 ..00 36....20.00 x 0.50.. . . 8200.. 3..00 ..78 259. .88. 03. ....00.50.46 .00 11.00 x x 17. .58.00x £ÉÉÉÊ®iÉ 3..00.50.00. ... 50.67 .00 31.00.10..97.. ..00x ´ÉßciÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ x ºÉàÉÖpÉÒ VÉcÉVÉÉå +ÉÉè® c´ÉÉ<Ç x VÉcÉVÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ 20.92 19.50 . ..52. . .. .00 46.01......00 . 3..07..00x MÉÖ{iÉ ºÉä´ÉÉ BªÉªÉ (8) x +ÉxªÉ |É£ÉÉ® 03 05 06 11 12 13 14 16 17 20 26 27 28 30 31 41 50 x ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 52 63 70 99 0..95....... .x +ÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 8.....40.. ...00 . ÉÊxÉ´Éä¶É x iɺBÉE® ®ÉävÉÉÒ ={ɺBÉE®Éå BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ 10.... 100.. .193. .481.829.78. 152..00 06.50..00 2. 3. .94.00 17.. . ....20.. ...00 25...00 17...00 6.. ..40.00x VÉÉä½-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ “4047” Budget Estimates 2013-2014 53 52 54 52 54 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) (10) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) Overtime Allowance Rewards Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Rent...Revenue Section Charged Voted x x x .28. 9....00 1. .00 2.... 3.00...01.00 100.00 200..830.50.. .00 26.. ... .... x 152. .25...00x {ÉÖ®ºBÉEÉ® 25.00 20.00...00x nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 158.00 25.... .00x ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 20.00 . 9.00 ..21.00 x x x x ...14 11.00 36.00.00 3...00.40.00x |ÉBÉEɶÉxÉ ... .00x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ x 3. . . Rates & Taxes Publications Banking Cash Transaction Tax Other Administrative Expenses Advertising & Publicity Minor Works Professional Services Other Contractual Services Grants-in-Aid-General Secret Service Expenditure Other Charges (Charged) (Voted) Machinery & Equipment Inter Accounts Transfer Deduct Recoveries Information Technology Office Expenses x x x x x x x x .. . 43.75..48 ...17..94.00.00 28.. .00x ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ 15.... . 7...00...00. 5... 3.00 15. x x x x .54 115.00 0..00.00x ÉÊBÉE®ÉªÉÉ.80.00x (º´ÉÉÒBÉEßiÉ) 19.00.. ..69. ... . . ....00 273.00 ...50.00 x 082..00 17.29. Non-Plan (2) Plan (3) .00x BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ .829.. 76.00 6.. PÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ 178..... .. Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Non-Plan (4) Plan (5) . 87..... 25.00 17.00 ... ¤ÉÉÒºÉÉÒ]ÉÒ]ÉÒ 2. .75....00 Capital Section I...00...... Major Head “4047” Major Works Acquisition of Ships and Fleets Machinery & Equipment Investments Acquisition of Anti Smuggling Equipment Machinery & Equipment Investments Total ..00 .31.00..00 . ..00.79 2...30...00 . ÉÊxÉ´Éä¶É 3042..®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ& 0. . 9. .00 x . ..28. .20.79 .00 x x x 5.00x +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ 28. .00.00.91.00..00.00 x 3.. .00x (£ÉÉÉÊ®iÉ) 2.00x BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 124..00..00x º´ÉÉÒBÉEßiÉ x x {ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ x I àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇÇ “4047” 25. ..21 .18..00 . . 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) .. ..... .00 17.50. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ 159 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Description ÉÊ´É´É®hÉ Non-Plan (6) (7) 09.00 59. .00. .......11 23.20. 11.30 5.00 22.. .00x VÉÉä½.67 .. .00.00 .. 25.00 . ..00.01...02..94. . . .89.00 119. . .20. ..20.94 ... .00.54.00x ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® 12.. . 11..00x àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ɺBÉE® ..00 175. ..00... . 50. . ..23.00 200..00x +ÉxiÉ& ãÉäJÉÉ +ÉxiÉ®hÉ .00 284.00 284.193.. .00 ..66..74.. ...50.00 06..00 130.. 10..00 6.00 66.00 x . 15...25. 17..94 15.00 1.00 66.17... .05 140. ..00.00 Total .35 53..00... .830..Major Head “4047” x x .. .00x ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 246.70.

..91... -50...108 03 70 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (9) II.00x £ÉÉÉÊ®iÉ 3.. 4733. ..25....00.x £ÉÉÉÊ®iÉ 3483. 119.979. ... .. .....61. 1.00 .600.20.00 3..05 . . 44 INDIRECT TAXES ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) .00 . ..58 ... 0....... ÉÊxÉ´Éä¶É x III àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ4216Þ x iÉèªÉÉ® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉ´ÉɺÉÉÒªÉ ºlÉãÉ x BÉEÉ µÉEªÉ BÉE®xÉÉ 0..00.101 BÉEɪÉÇ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ ) ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ PÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ +ÉÉä´É® {ÉåàÉå] PÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE PÉ]ÉAÆ +ÉÉÊiɺÉÆnÉªÉ ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ . .....00...00x º´ÉÉÒBÉEßiÉ 3...34... . 28..59 .... . .601.00 . -50..00 .241..... 3.. -43. ... ..11.00..00 3..21 ..979... -50.. ....25....00 . ...00 ....570. . .911 70 2038 00.00 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 ..... +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) (8) x II àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ “4059” x iÉèªÉÉ® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ MÉè®-+ÉÉ´ÉɺÉÉÒªÉ ºlÉãÉ x BÉEÉ µÉEªÉ BÉE®xÉÉ 81.. ...00 .00 . ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 ... +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Total (11) (12) 30..00x ´ÉßciÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ ... 149. .... . ..979. .. -6. . .58..00 x x x x .00 50. 11920..00 . .00 Details of Recoveries adjusted in accounts in reduction of expenditure Revenue Section Customs (Major Head) Revenue ..00 . x x x 01...00 ..33..cum... . .. . .53 .00x PÉ]É<A Budget Estimates 2013-2014 70 00. .. .149. 50.25.00x¤É½ä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ ¤ÉÆMÉãÉÉè® ÉκlÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® º´ÉÉ{ÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ 350.00 .50..59 ........979.00 . .84. .00 ......911 70 4216 01 01..91..00 . 47.00 . . +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ+ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Non-Plan (2) Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Non-Plan (4) Plan (5) . -50....00 50. x x x x x x x x x x 30.00 3...00 1700.570.ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE Þ BÉEä iÉciÉ BªÉªÉ àÉå ºÉä x PÉ]ÉBÉE® JÉÉiÉÉå àÉå ºÉàÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè* ºÉÉÒàÉɶÉÖãBÉE (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) 2037 ®ÉVɺ´É-ºÉc +ÉɪÉÉiÉ/ÉÊxɪÉÉÇiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊxɪÉÆjÉhÉ 00. 149..... Major Works Investments III.... . 4.08.... .00x º´ÉÉÒBÉEßiÉ x x =xÉ ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊVÉxcå àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ x Þ2037 ... Excise and Narcotics at Bangalore. ..... 3..00 .. 15.83.. ..160 +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆJªÉÉ NO.. 3. PÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ -50. . ..00 1700.00x VÉÉä½-{ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ 53 09 09....00. -53... .10.. PÉ]É<A ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ cÉ=ÉʺÉÆMÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉ´ÉÉÒºÉªÉ ÉʤÉãÉÉÎãbÆMÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊ®cɪɶÉÉÒ £É´ÉxÉ PÉ]ÉAÆ {ÉÚÆVÉÉÒ JÉÉiÉä BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iɪÉÉÆ +ÉÉè® ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉÆ .00x BÉÖEãÉ VÉÉä½ 50.240..00 3....26 ..00 ´ÉßciÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ ...50. -50.. Major Head ‘4216’ Purchase of Ready Built Residential Accommodtion Major Works Investments Total Capital Section Charged Voted Grand Total Charged Voted (10) x . .00x VÉÉä½ -50. 8138 .Import / Export Trade Control Functions(Minor Head) Deduct Recoveries x Deduct Recoveries of overpayment Deduct Recoveries Union Excise Duties(Major Head) Deduct Recoveries of Over Payment (Minor Head) Deduct Recoveries Capital Outlay on Housing (Major Head) Government Residential Buildings Residential Buildings for Customs & Central Excise Employees Deduct Receipts & Recoveries on Capital Account Deduct Recoveries Total x VÉÉä½ Non-Plan -50.. -384 ...00..... 3.. ÉÊxÉ´Éä¶É 34..79 .00 .. .. .34. 149..53 54 53 54 ... Major Head ‘’4059" Purchase of Ready Built Non-Residential Accommodtion Major Works National Academy of Customs.25. .. ..

00 3. .. ..06 .. .. ..13 3475 00.01...01.. .. 79 375 1433 3044 110..01.. +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (2) (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2013-2014 Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan Non-Plan (4) (5) ......00x 20x 100x 375x 2000x 100. . .161 +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå..01..00. . 6324..... . .. ..00 3.... . . 3.01.24. . . x 500 . ..24.Secretariat Economic x Services(Major Head) Charged x Voted x Other General Economic Services(Major Head) Other Expenditure (Minor Head) Disinvestment Commission +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ (10) (11) Plan Non-Plan . 63..... 5.Department of Disinvestmen Total .00 100 300 5497. .. .00 x ... 324.. ....ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊ´É£ÉÉMÉ 2583..00x 100..97 .00 VÉÉä½ Total (12) x x x x x x 373.00. ..01... ..00 55. 6324.....00 1........ . .. . .00 100. x Professional Services x Information Technology Office Expenses x Total ...24.800 39 (9) Revenue Section Secretariat Economic. 3526...00 25 100 375 4000 300.. .11 52..01.03 52..... .12 52... 800 3526. ..00 25 100 375 4000 300.....16 52. .13 52.08 .....00x ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇ) ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒ-ÉÇ) ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ |ÉBÉEɶÉxÉ +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ VÉÉä½ ..... . .01. ..06 ..00 .00 100 300 5497.. ..00 25 2..00 (cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees) ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&..00 6324. Services (Major Head) Secretariat. . .00 63...(Minor Head) Department of Disinvestment Establishment Salaries x Wages x Overtime allowance x Medical Treatment x Domestic Travel Expenses x Foreign Travel Expenses x Office Expenses x Publication x Other Administration Expenses..00 100...x 2583.00 . 6324. ..60.75 40.01. ..00 71 299 3030... ...00 3.090 52 52...99 52. 63..00 .....ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇ) £ÉÉÉÊ®iÉà º´ÉÉÒBÉEßiÉ +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇ) +ÉxªÉ BªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒ-ÉÇ) ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É +ÉɪÉÉäMÉ (8) 3451 00.24.00x 85` 270x 2004.01..06 52...00x x x x x VÉÉä½ . ..99..06 .00x x . ..00 x 500 6324..00 .. 3526.00 . .. 63...00 x x x x . .....00 .09. .... +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (6) Description ÉÊ´É´É®hÉ (7) x x x x x x 346... .. .20 52..01 52.... 373. .01 52.00x x 450x 2583. ..The details are as follows :´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) .. 45 ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊ´É£ÉÉMÉ DEPARTMENT OF DISINVESTMENT £ÉÉÉÊ®iÉ Charged: º´ÉÉÒBÉEßiÉ Voted: ®ÉVɺ´É Revenue {ÉÚÆVÉÉÒ Capital VÉÉä½ Total ..00 1.02 52. . 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ DEMAND NO. . .24.00 . . 63.....28 52...

... ........ .... ..x ... ... . ...x . ... ..01.. ...... .. .. àÉèxÉäVÉàÉå] |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ªÉÚ]ÉÒ+ÉÉ<Ç àªÉÚSÉÖ+ÉãÉ {ÉEÆb ÉÊxÉ´Éä¶É . .99. . ... ..54 .. ..x x ...... Ltd........ . .. . .. . ... .x .... .. ..x ...... ........ . .. .01 39... 63. .... 6324.. x .. . . . àÉèxÉäVÉàÉå] |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É x AºÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç àªÉÚSÉÖ+ÉãÉ {ÉEÆb 01 .. . .....x . . .. . ..00... ........ .. .... .. .. ...54 Description +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ (9) (10) Establishment Salaries x Wages x Overtimes allowance x Medical Treatment x Domestic Travel Expenses x Foreign Travel Expenses x Office Expenses x Publication x Professional Services x Other Charges x Information Technology Other Charges x Total Disinvestment Commission x Total Other General Economic x Services (Major Head) Charged x Voted x Total Revenue Section x Charged x Voted x Capital Section Capital Outlay on Investment of National Investment Fund Transfer to Reserve Fund (Minor He Transfer to National Investment Fun Inter Account Transfer x Capital Outlay on National Investme Fund Investment of NIF-SBI Funds Management Pvt.00 ... ... . 6324. .. ......... .x .... .... 63.. ..06 ....... .00 .. . ..01.... ..... .24... . 6324. .x .. ...... . . x .02 39....x . .162 ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ NO...x ÉÊxÉ´Éä¶É 01..13 39..... .. .+ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇ) £ÉÉÉÊ®iÉà º´ÉÉÒBÉEßiÉ VÉÉä½ .. . ....50 5467 797 01 01..... .... ...01. ...... ......... ..00x x x x x x .x x ......x ..01. . ..x 2583.. .. .. .. . . .. ... . Ltd. . Budget Estimates 2013-2014 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ . UTI Mutual Fund Investment Investments x Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (11) VÉÉä½ Total (12) x .00 x x x x x ......... ..01...01...06 ......03 39.. .. .01.. ..... . 3526. ....28 39.01..... 6324.. . ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Revised Estimates 2012-2013 .. . .. x x x . .. . 45 DEPARTMENT OF DISINVESTMENT ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (2) (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É´É®hÉ (5) (6) (7) Plan (4) . . ... .. ..01... x .... . . . ...00...01. . . ... ... . SBI Mutual Fund Investments x Investment of NIF-UTI Asset Management Pvt.. .. ..01 39...... Non-Plan x . 3526.x 2583. . .... .24.. .x . ... .. .. ....00.. .... .... . . ... .....x ÉÊxÉ´Éä¶É x AxÉ+ÉÉ<ÇA{ÉE-ªÉÚ]ÉÒ+ÉÉ<Ç AºÉä] 102 01 01.06 39.63 5467 101 . .00x .... ...00 .......... ......12 39. ..ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É +ÉɪÉÉäMÉ VÉÉä½ ....00 . ... .. ..x ... . ..... ...x x x x ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ |ÉBÉEɶÉxÉ BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® VÉÉä½ . ..... .®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ £ÉÉÉÊ®iÉà º´ÉÉÒBÉEßiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ ®É-]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É {É® {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒ-ÉÇ) ®É-]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÆiÉ®ãÉäJÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ ®É-]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É {É® {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®BªÉªÉ AxÉ+ÉÉ<ÇA{ÉE-AºÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉEÆb (8) 39... ... .16 39.... .x ...11 39..00 ..... ....99 39..... x ... .50 39........ .. .......

00 .. ...... .... 3...65 -569... 45 x Charged x ...... 40. ... ....... 346..00 500 . 3030. .. . Exp... . ...00 . 100 .....00.. .. .70 VÉÉä½ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉnɪÉMÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚÉãÊ ÉªÉÉå BÉEÉä PÉ]ÉAÆ ....... Total Demand No... . .. 270 .75 .. 3... .00 ..00 .. .24.. 6324... .{ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ .... . 5.. 1433 .. ÉʴɺiÉßiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ |Én¶ÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ ... .65 163 .. x 28 Professional Services x 13 Office expenses x .... . 25 ...00 (7) x x x x £ÉÉÉÊ®iÉà º´ÉÉÒBÉEßiÉ VÉÉä½ àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ 45 £ÉÉÉÊ®iÉà º´ÉÉÒBÉEßiÉ BªÉªÉ BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® ãÉäJÉä àÉå ºÉàÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉºÉÚÉÊãɪÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É .06 x x ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) ....... ... 3526..65 -569.00 ... Ltd. 299 ..... . . 2004.. . ....00 .00 25 100 375 4000 30000 10000 100 300 5497.06 .. .. Non-Plan VÉÉä½ Total (12) x .... 79 .. .....00 ....00 x x .. Voted x . 6324.... ... . 2583. .............. 3526.....®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ … BÉÖEãÉ VÉÉä½ . 100.....60. 2000 . 63.......08 .... +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É´É®hÉ Non-Plan (6) .. .. x 13 Office Expenses x 16 Publication x 20 Other Admn.. x 12 Foreign Travel Exp.54 x VÉÉä½ . Total Capital Section x . 2....... .. 55. 324. .... ... ....00.. .....00 +ÉÉÊvÉBÉE +ÉnɪÉMÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚÉãÊ ÉªÉÉå BÉEÉä PÉ]ÉAÆ .00 .00 .00 +ÉÉÊvÉBÉE +ÉnɪÉMÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚÉãÊ ÉªÉÉå BÉEÉä PÉ]ÉAÆ 00.... . 300 .65 -569.. .... .. 71 .... . Details of Recoveries adjusted in accounts in reduction of expenditure Revenue Section Secretariat Economic Service (Major Head) Secretariat Economic Services Deduct Recoveries of Overpayment (Minor Head) Deduct Recoveries of Overpayment Deduct Recoveries of Overpayment Deduct Recovery ... .00 ....65 -569...... . ..00 25 100 375 4000 30000 10000 100 300 5497.. 375 .97 ... . 20 . 10000 ... 6324. ..00 ..........+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå...24. 63.. Total-Deduct-Recoveries of Overpay x Total Major Head 3451 Total-Revenue Section Grand Total Statement Showing the Detailed Provision Obect Revenue Section x 01 Salaries x 02 Wages x 03 Overtime Allowance x 06 Medical Treatment x 11 Domestic Travel Exp... Charged x Voted ... 800 (8) x AxÉ+ÉÉ<ÇA{ÉE-VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ AºÉä] 103 àÉèxÉäVÉàÉå] BÉEÆ0 ÉÊãÉ0 BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É AãÉ+ÉÉ<ǺÉÉÒ àªÉÚSÉÖ+ÉãÉ {ÉEÆb 01 x ÉÊxÉ´Éä¶É 01. 375 . ... 300.... . ..00 .... .00 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) 3451 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉ . x . ... 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) . .. ... 100 . .. 11000 ..... -569...... . .. . 3044 . LIC Mutual Fund Investments x . 85 .. .. . . ..00 500 373.09.. 2583. .. .911 +ÉÉÊvÉBÉE +ÉnɪÉMÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚÉãÊ ÉªÉÉå BÉEÉä PÉ]ÉAÆ . . VÉÉä½ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 3451 … VÉÉä½ . ... .. 10000 . . ....00... 450 x ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ x x x x x x x x x x ´ÉäiÉxÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ |ÉBÉEɶÉxÉ +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ Description +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ (9) (10) (11) Plan Investment of NIF-Jeevan Bima Sah Asset Management Co..00 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2013-2014 Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (5) .....00 .. . . . x x 373.. 6324. .00 +ÉÉÊvÉBÉE +ÉnɪÉMÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚÉãÊ ÉªÉÉå BÉEÉä PÉ]ÉAÆ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 0.

. .00x VÉÉä½ . .41 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (3) . ..00 6324........ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (2) 3526. ....06 -569.00x VÉÉä½-´ªÉªÉ BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® ãÉäJÉÉ àÉå ºÉàÉɪÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºÉÚãÉÉÒªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉä®É Description +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ (9) (10) Total Revenue Section Total-Capital Section Grand Total +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Plan Non-Plan x x x .®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ x VÉÉä½ .24... +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ Non-Plan (4) 63.. 2583...00 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ Budget Estimates 2013-2014 Revised Estimates 2012-2013 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É´É®hÉ (5) (6) (7) . ..00 63..164 ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ NO.00 Details of Recoveries adjusted in accounts in reduction of expenditure Deduct Recoveries Total-Details of Recoveries adju in reduction of expenditure VÉÉä½ .... .00 6324.. Non-Plan (8) .{ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ x VÉÉä½ Plan .00 .65 2956.. Total (11) (12) 6324.24... x 6324. ´ªÉªÉ BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® ãÉäJÉÉ àÉå ºÉàÉɪÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºÉÚãÉÉÒªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉä®É PÉ]ÉAÆ ´ÉºÉÚÉãÊ ÉªÉÉå 70 2583.. .. 45 DEPARTMENT OF DISINVESTMENT ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä Actuals 2011-2012 +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ Plan (1) .. ..

A ºÉ. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® £ÉkÉä 3.D +É´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉÖEãÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆ.Gp. VÉÉÒ-20 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉÉè® àÉÖpÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEɪÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ [¤ÉVÉ] {ÉÉÊ®{ÉjÉ 2013-14 BÉEÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 8. 6 F. (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) N. (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) N.G. in position (5) (6) +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÆJªÉÉ (In thousands of `) ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ] Actual 2011-12 Budget 2012-13 Revised 2012-13 Budget 2013-14 (10) (11) (12) (13) 2013 2014 Estimated Estimated Sanctioned Sanctioned Strength Strength Unclassified (1) 80000-(ÉÊxɪÉiÉ) fixed 79000-(ÉÊxɪÉiÉ) fixed 37400-67000-GP-10000 37400-67000-GP-8700 15600-39100-GP-7600 15600-39100-GP-6600 15600-39100-GP-5400 9300-34800-GP-4800 9300-34800-GP-4600 9300-34800-GP-4200 5200-20200-GP-2800 5200-20200-GP-2400 5200-20200-GP-2000 5200-20200-GP-1900 5200-20200-GP-1800 (2) (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz.BÉE. BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ 2. ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ VÉÉä½ (1 ºÉä 6) 1 Salary (a) Officer (Indicate in r/o each scale of pay) (b) Staff (Indicate in r/o each scale of pay) 1 Total Salary 2 Allowances (other than OTA & Travel expenses) 3 Wages 4 Overtime Allowances 5 D. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 6. (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) N.(JÉ) Pay Band/ Grade Pay Gaz/Non.G.JÉ. BÉEɪÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ.G. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4. (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz. (cVÉÉ® âó{ÉA) Department of Economic Affairs including Office of CCA. (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz. (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz. G-20 Secretariat and Directorate of Currency ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ +ɺlÉÉ<Ç iÉnlÉÇ (MÉ) Regular Temp. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS {ÉÉÊ®ÉʶÉK] 165 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ ESTIMATED STRENGTH OF ESTABLISHMENT AND PROVISIONS THEREFOR (ABÉE àÉÉSÉÇ BÉEÉä ºÉÆJªÉÉ STRENGTH AS ON 1st MARCH) IX BÉE Appendix IX-A àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ Demand No. (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) N.C ºÉ. 33 ºÉÉÒºÉÉÒA BÉäE BÉEɪÉÉÇãɪÉ. (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz. Total No.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.E. (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz. Total (1 to 6) 1760 5017 13172 21154 5673 32229 34558 36531 43696 17056 2637 12769 9630 7097 4480 247459 1700 5017 12272 20354 5673 31329 32258 34231 40596 16756 2437 12669 8630 6097 4280 234299 1920 5027 13682 21664 6183 33339 35378 38671 45646 17666 3147 13869 10740 8217 5610 260759 2100 5227 15282 23064 7583 35259 37278 40671 46447 18666 3547 14569 11940 9217 6909 277759 150094 142834 155864 166464 97365 247459 91465 234299 104895 260759 111295 277759 244763 3700 1184 12688 46753 556547 243176 2810 1950 15600 57000 554835 292541 4115 1510 13540 51300 623765 304941 4240 1500 13500 62000 663940 . (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) N.PÉ. (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz.T.6(i) of Budget Circular 2013-14) 2012 {Én BÉEÉ º´É°ô{É Status of post ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb / OÉäb ´ÉäiÉxÉ ®ÉVÉ. ´ÉäiÉxÉ (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 1.G.E./ +É®ÉVÉ. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5./ Adhoc {Én ºÉàÉÚc Group of post ºÉ. (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz. (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) N.MÉ.Gp.Gp.G.G. of Emp.G.of Posts No.B ºÉ. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ (3) (4) Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular BÉEA BÉEA BÉEA BÉEA BÉEA BÉEA BÉEA JÉB MÉC MÉC MÉC MÉC MÉC MÉC PÉD VÉÉä½ TOTAL 2 6 12 24 28 83 88 117 50 262 25 173 40 72 215 1197 2 6 17 35 16 86 130 176 182 162 16 87 71 74 51 1111 (7) (8) 2 6 17 35 16 86 130 176 182 162 16 87 71 74 51 1111 2 4 17 35 16 86 130 176 182 162 16 87 71 74 51 1109 (9) 1.6(?)] (paragraph 8. (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) N. Gaz.T.Gp.

àÉVÉnÚ®ÉÒ 4.G. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 166 (cVÉÉ® âó{ÉA) 2012 ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb / OÉäb ´ÉäiÉxÉ Pay Band/ Grade Pay (1) {Én BÉEÉ º´É°ô{É Status of post ®ÉVÉ.E. 1080 1080 1080 2 2 2 2 720 1920 1920 1920 1 1 1 1 129 700 700 800 1 1 1 1 165 350 350 375 3 2 3 3 356 750 750 800 7 5 7 7 357 1250 1250 1400 4 4 4 4 267 550 550 600 6 6 6 6 376 600 600 650 5 5 5 5 255 500 500 600 30 26 30 30 2625 7700 7700 8225 2625 7700 7700 8225 9879 7325 7325 7775 0 10 10 10 1. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular PB-2/4600 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz.JÉ.G./ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ +É®ÉVÉ.. BÉEɪÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ./ Adhoc (2) (3) {Én ºÉàÉÚc Group of post ºÉ.G.C ºÉ. 6 F.A ºÉ. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular PB-1/1900 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) N. in position (5) (6) +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÆJªÉÉ (In thousands of `) ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ] Actual 2011-12 Budget 2012-13 Revised 2012-13 Budget 2013-14 (10) (11) (12) (13) 2013 2014 Estimated Estimated Sanctioned Sanctioned Strength Strength (7) (9) (8) |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉɪÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ Securities Appellate Tribunal 90000(ÉÊxɪÉiÉ) fixed (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular PB-1/1800 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) N. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular 80000 (ÉÊxɪÉiÉ) fixed (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz. Total (1 to 6) 18 50 50 50 738 800 800 1000 883 3000 2700 2500 14143 18885 18585 19560 .G. ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ VÉÉä½ (1 ºÉä 6) 1 Salary 2 Allowances (other than OTA & Travel expenses) 3 Wages 4 Overtime Allowances 5 D.T. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular PB-4/10000 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular PB-1/2400 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) N. Regular Temp. £ÉkÉä ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) 3.B ºÉ.BÉE. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 6.of Posts No.. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5.D +É´ÉMÉÉÔBÉEiÉ Unclassified (4) BÉÖEãÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆ. Total No.PÉ. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular VÉÉä½ TOTAL BÉEA BÉEA BÉEA BÉEA JÉB JÉB MÉC MÉC MÉC 1 0 1 1 .T. Gaz.E. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular PB-3/6600 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz.Gp. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular PB-2/4200 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) N.Gp.MÉ. ´ÉäiÉxÉ 2. of Emp.Gp.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.Gp.(JÉ) +ɺlÉÉ<Ç iÉnlÉÇ (MÉ) Gaz/Non.

PB-5200-20200 GP-1800 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) N. FSLRC's term is for two years iÉnè´É do BÉEA 1 BÉEA 2 1 1 . 20. PPS w. 1 1 1 . Total No. iÉnè´É do JÉB 4 * 4 .C ºÉ...Gp. Gaz.G.A ºÉ.... Regular Temp. PB-37400-67000 GP-8700 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz. (VÉÉÒ{ÉÉÒ-7600 àÉå ´ÉÉÊ®K~ àÉÖJªÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ) (Sr.. PB-9300-34800 GP-4800 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz.Gp...PÉ.D +É´ÉMÉÉÔBÉEiÉ Unclassified (4) BÉÖEãÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆ.. iÉnè´É do PÉD 2 * 2 ../ Adhoc (2) (3) {Én ºÉàÉÚc Group of post ºÉ. PB-9300-34800 GP-4200 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) N.B ºÉ.. of Emp.e.(JÉ) +ɺlÉÉ<Ç iÉnlÉÇ (MÉ) Gaz/Non.0000 âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc (ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ) Rs.. 1* 2 .MÉ.BÉE. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 167 (cVÉÉ® âó{ÉA) 2012 ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb / OÉäb ´ÉäiÉxÉ Pay Band/ Grade Pay (1) {Én BÉEÉ º´É°ô{É Status of post ®ÉVÉ. iÉnè´É do JÉB 4 * 4 .f. 200000/per month (Consolidated) (=SSÉiÉàÉ xªÉɪÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉɺÉÉÒxÉ xªÉɪÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ +ÉÉäcnÉ) (Status of sitting Supreme Court Judge) =SSÉiÉàÉ xªÉɪÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉɺÉÉÒxÉ xªÉɪÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ +ÉÉäcnÉ iÉnè´É do Status of sitting Supreme Court Judge 15118 16000 . iÉnè´É do BÉEA 2 * 2 .Gp. BÉEɪÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ../ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ +É®ÉVÉ.Gp.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå. in position (5) +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÆJªÉÉ (In thousands of `) ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ] Actual 2011-12 Budget 2012-13 Revised 2012-13 Budget 2013-14 (10) (11) (12) (13) 14000 600 2013 2014 Estimated Estimated Sanctioned Sanctioned Strength Strength (6) (7) (8) (9) A{ÉEAºÉAãÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ FSLRC A{ÉEAºÉAãÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉ BÉEɪÉÇBÉEÉãÉ 2 ´ÉKÉÇ BÉEÉ cè PB-37400-67000 GP-10000 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz.JÉ.of Posts No. in GP-7600 on deputation) PB-15600-39100 GP-6600 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz..G.

3 3 3 .00.Gp./ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ +É®ÉVÉ. (£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ +ÉÉècnÉ) iÉnè´É do (Status of Secretary to the Govt. of India (7) (8) 1 1 1 .. 40000/(Last Pay minus pension) + DA + HRA on last pay (per month) 10. Gaz. Working Group +É´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ iÉnè´É do Unclassified +É´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ iÉnè´É do Unclassified ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ] Actual 2011-12 Budget 2012-13 Revised 2012-13 Budget 2013-14 (10) (11) (12) (13) 2013 2014 Estimated Estimated Sanctioned Sanctioned Strength Strength £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ +ÉÉècnÉ (Status of Secretary to the Govt.MÉ.JÉ.BÉE.00.00 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ (ABÉEàÉÖ¶iÉ àÉÉxÉnäªÉ) ´ÉÉÊ®K~ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEɪÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc Rs.âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ (ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ) Rs.Gp.Gp. 7 6 7 . of India) (In thousands of `) (9) .000 âó{ÉA (+ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉäiÉxÉ-{Éå¶ÉxÉ)¨ àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉÉ ¨ (£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉäiÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ +ÉÉècnÉ) {É® MÉßc ÉÊBÉE®ÉªÉÉ £ÉkÉÉ (|ÉÉÊiÉ àÉÉc) Rs. BÉEɪÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ..000/.B ºÉ. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 168 (cVÉÉ® âó{ÉA) 2012 ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb / OÉäb ´ÉäiÉxÉ Pay Band/ Grade Pay (1) {Én BÉEÉ º´É°ô{É Status of post ®ÉVÉ.of Posts No. Advisor. 150000/per year (lump sum honorarium) Sr.A ºÉ. of India) 75..00..C ºÉ. of Emp.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå../ Adhoc (2) (3) 40. 1000000/per year (consolidated) {Én ºÉàÉÚc Group of post ºÉ.Gp. in position (5) (6) +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÆJªÉÉ iÉnè´É do iÉnè´É do Status of Secretary to the Govt. Total No. 750000/per year (consolidated) Consultant 15. Regular Temp.00 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ (ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ) {É®ÉàɶÉÇnÉiÉÉ Rs.PÉ. 1 1 1 .(JÉ) +ɺlÉÉ<Ç iÉnlÉÇ (MÉ) Gaz/Non....D +É´ÉMÉÉÔBÉEiÉ Unclassified (4) BÉÖEãÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆ.

000/.BÉE. BÉEɪÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ. £ÉkÉä (ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä +ÉÉè® ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) 3.JÉ.Gp./ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ +É®ÉVÉ.of Posts No.C ºÉ. honorarium) VÉÉä½ TOTAL ¯ <xÉ {ÉnÉå BÉäE ÉÊxÉÉÊàÉkÉ.. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ 6. in position (5) (6) +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÆJªÉÉ (In thousands of `) ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ] Actual 2011-12 Budget 2012-13 Revised 2012-13 Budget 2013-14 (10) (11) (12) (13) 14000 600 2013 2014 Estimated Estimated Sanctioned Sanctioned Strength Strength (7) (8) (9) +É´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ Unclassified 2 2 2 . ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5.000/. ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ ={É#ÉEàÉ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ABÉE SÉÉãÉBÉE BÉEÉä ÉÊxɪÉiÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE {É® ÉÊxɪÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè-(?) 42.10000/.D +É´ÉMÉÉÔBÉEiÉ Unclassified (4) BÉÖEãÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆ. ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb / OÉäb ´ÉäiÉxÉ Pay Band/ Grade Pay (1) Gaz.âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉäE ÉÊxɪÉiÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É (???) 30.PÉ.âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉäE ÉÊxɪÉiÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE ºÉcɪÉBÉE* (¬) 14. {É®ÉàɶÉÇnÉiÉÉ +ÉÉÉÊn ÉÊxɪÉiÉ ´ÉäiÉxÉ ãÉä ®cå cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® {Éä ¤Ééb/OÉäb {Éä BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉäiÉxÉ ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè* 15118 16000 ./ Adhoc (2) (3) 100..MÉ.|ÉÉÊiÉ àÉÉc BÉäE ÉÊxɪÉiÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE {É® {É®ÉàɶÉÇnÉiÉÉ* (??) ºÉnºªÉ ºÉƪÉÉäVÉBÉE BÉEÉä 35.. +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ* 1.Gp. 2013 àÉÉc BÉäE ÉÊãÉA. näªÉ £ÉkÉÉå. Working year (lump sum Group iÉnè´É iÉnè´É do {Én ºÉàÉÚc Group of post ºÉ. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 169 (cVÉÉ® âó{ÉA) 2012 {Én BÉEÉ º´É°ô{É Status of post ®ÉVÉ.Gp.000 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ (ABÉEàÉÖ¶iÉ àÉÉxÉnäªÉ) ºÉnºªÉ BÉEɪÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc Rs. ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ : +ÉvªÉFÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ.000/. of Emp.000/. A{ÉEAàÉAãÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉä 30. Regular Temp..+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.âó{ÉA |ÉÉÊiÉ àÉÉc BÉäE ÉÊxɪÉiÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ÉʴɶÉäKÉ BÉEɪÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ* (?¬) ºÉÉÊSÉ´É.per Member.B ºÉ.A ºÉ.Gp. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4.(JÉ) +ɺlÉÉ<Ç iÉnlÉÇ (MÉ) Gaz/Non. 30 16* 30 . ´ÉäiÉxÉ (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE {Éä ¤Ééb/OÉäb {Éä BÉäE ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®å (JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE {Éä ¤Ééb/OÉäb {Éä BÉäE ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®å BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ 2. Total No.000/.âó{ɪÉä |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉäE ÉÊxɪÉiÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE {É® ABÉE SÉÉãÉBÉE* @ |ÉÉÊiÉÉÊxɪÉÖÉÊBÉDiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA AãÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* # àÉÉSÉÇ.

000/.000/.000/. Consultants etc. Wages 4. FSLRC with fixed remuneration of `30. Overtime allowance 5. all Members.per month (ii) P./PSU employees and one driver have been engaged at present with a fixed remuneration as per details below :(i) Consultant with fixed remuneration of `42. Salary (a) Officers Indicate in respect of each Pay Band/Grade Pay (b) Staff Indicate in respect of each Pay Band/Grade Pay Total Salary 2. (iv) PA to Secretary. 1. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 170 (cVÉÉ® âó{ÉA) * Against these posts. (iii) OSD with fixed remuneration of `30. to Member Convenor with fixed remuneration of `35. for the month of March.000/.per month. Allowances (other than OTA and travel expenses) 3. 2013.per month (v) Driver with fixed rmuneration of `14.per month. Domestic travel expenses 6. Foreign travel expenses Total Note : Chairman.per month @ Includes provision for LTC for officers on deputation # Provision for pay allowances etc. (In thousands of `) .+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.000/. retired Govt. are drawing fixed pay and as such indicating salary on the basis of Pay Band/Grade pay is not possible.S.

ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular JÉB 1 1 1 1 676 746 746 746 9300-34800-4200 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz./ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ +É®ÉVÉ. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular MÉC 10 0+1 10 10 415 460 460 460 5200-20200-1900 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) N. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular MÉC 7 7 7 7 1920 2148 2148 2148 5200-20200-1900 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) N.of Posts No. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 171 (cVÉÉ® âó{ÉA) 2012 ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb / OÉäb ´ÉäiÉxÉ Pay Band/ Grade Pay {Én BÉEÉ º´É°ô{É Status of post ®ÉVÉ.Gp.D +É´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉÖEãÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆ.Gp.G.G. BÉEɪÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ.Gp.G. Regular Temp. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular BÉEA 11 5 11 11 1779 2120 2120 3120 9300-39100-4200 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz. Total No. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular MÉC 9 9 9 9 2880 3140 3140 3140 5200-20200-2400 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) N.G. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular BÉEA 1 1 1 1 1150 765 765 765 15600-39100-7600 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz.MÉ.G.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.(JÉ) +ɺlÉÉ<Ç Gaz/Non. iÉnlÉÇ (MÉ) Gaz.G. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular MÉC 10 10+1 10 10 4820 4570 4570 4570 5200-20200-1900 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) N.A ºÉ. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular JÉB 1 1 1 1 528 605 605 605 9300-34800-4200 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) N.B ºÉ.JÉ.G.BÉE. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular JÉB 21 21 21 21 16219 17160 17160 19160 9300-34800-4200 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) N.2.C ºÉ. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular BÉEA 2 1 2 2 1373 980 980 980 15600-39100-7600 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular JÉB 16 14 16 17 5067 5766 5766 7766 9300-39100-4200 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz. of Emp.PÉ.G./ Adhoc {Én ºÉàÉÚc Group of post ºÉ. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular JÉB 1 3 3 3 1560 1620 1620 1620 5200-20200-2400 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) N. in position (5) (6) Unclassified (1) (2) (3) (4) +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEßiÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÆJªÉÉ (ÉʴɶÉäKÉ) ºÉÆJªÉÉ (´ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ) 2014 BÉEɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ Estimated BÉäE ¤ÉÉn) Sanctioned 2013 Estimated Sanctioned Strength as on 2. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular JÉB 0 1 1 0 521 618 618 618 9300-34800-4200 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) N. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular MÉC 23 23+4 23 23 5860 6428 6428 6428 108 123+6 134 133 52542 55581 55581 60581 VÉÉä½ Total BÉÖEãÉ .2003 (after implentation on special (VRS) Strength (7) (8) (9) (In thousands of `) ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ] Actual 2011-12 Budget 2012-13 Revised 2012-13 Budget 2013-14 (10) (11) (12) (13) ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¤ÉSÉiÉ ºÉƺlÉÉxÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ Office of the National Savings Institute 37400-67000-10000 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular BÉEA 7 6 7 7 1829 1975 1975 1975 15600-39100-7600 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz.G.Gp. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular JÉB 1 1 1 1 710 790 790 790 9300-39100-4200 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular MÉC 19 19 19 19 5235 5690 5690 5690 5200-20200-1900 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) N.

ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ VÉÉä½ (1 ºÉä 6) 6 F. in position (5) (6) Unclassified (1) (2) (3) (4) +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEßiÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÆJªÉÉ (ÉʴɶÉäKÉ) ºÉÆJªÉÉ (´ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ) 2014 BÉEɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ Estimated BÉäE ¤ÉÉn) Sanctioned 2013 Estimated Sanctioned Strength as on 2. àÉVÉnÚ®ÉÒ (In thousands of `) ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ] Actual 2011-12 Budget 2012-13 Revised 2012-13 Budget 2013-14 (10) (11) (12) (13) 52542 55581 55581 60581 8255 9419 6419 6419 204 170 230 290 47 90 90 100 4150 3000 4000 4000 than OTA & Travel expenses) 3 Wages 4. BÉEɪÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ.BÉE.of Posts No.(JÉ) +ɺlÉÉ<Ç iÉnlÉÇ (MÉ) Gaz/Non. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5. Total No. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 2 Allowances (other BÉEÉä UÉä½BÉE® £ÉkÉä 3.C ºÉ. of Emp./ Adhoc {Én ºÉàÉÚc Group of post ºÉ.2. Total (1 to 6) 415 1000 500 1000 65613 69260 66820 72390 . ´ÉäiÉxÉ 1 Salary 2.E.T.A ºÉ.Gp.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.Gp. Regular Temp./ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ +É®ÉVÉ. Gaz.B ºÉ.Gp.2003 (after implentation on special (VRS) Strength (7) (8) (9) 1. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 172 (cVÉÉ® âó{ÉA) 2012 ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb / OÉäb ´ÉäiÉxÉ Pay Band/ Grade Pay {Én BÉEÉ º´É°ô{É Status of post ®ÉVÉ.JÉ.T.Gp.E 6.D +É´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉÖEãÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆ.MÉ.PÉ. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 4 Overtime Allowances 5 D.

sumptuary allowance) Cabinet Minister Rank 14000 (´ÉäiÉxÉ.A ºÉ.D +É´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉÖEãÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆ.C ºÉ..Gp. BÉEA 1 ... nèÉÊxÉBÉE £ÉkÉä.Gp. ºÉiBÉEÉ® £ÉkÉÉ) BÉèEÉʤÉxÉä] àÉÆjÉÉÒ ®åMÉ 140000 (salary. nèÉÊxÉBÉE £ÉkÉä.. of Emp. Regular Temp. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 173 (cVÉÉ® âó{ÉA) 2012 ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb / OÉäb ´ÉäiÉxÉ Pay Band/ Grade Pay {Én BÉEÉ º´É°ô{É Status of post ®ÉVÉ.daily allowances. ºÉiBÉEÉ® £ÉkÉÉ) ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ®éBÉE 140000 (salary.of Posts No. BÉEA 4 1 4 4 +É{É® ºÉÉÊSÉ´É ®éBÉE 79000 37000-67000+10000 37000-67000+10000 37000-67000+8700 Additional Secretary Rank ºÉƪÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É Joint Secretary +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® Economic Adviser ÉÊxÉnä¶ÉBÉE Director (In thousands of `) ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ] Actual 2011-12 Budget 2012-13 Revised 2012-13 Budget 2013-14 (10) (11) (12) (13) .Gp. in position (5) (6) Unclassified (1) (2) (3) (4) +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEßiÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÆJªÉÉ (ÉʴɶÉäKÉ) ºÉÆJªÉÉ (´ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ) 2014 BÉEɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ Estimated BÉäE ¤ÉÉn) Sanctioned 2013 Estimated Sanctioned Strength as on 2./ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ +É®ÉVÉ..+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.JÉ.2.MÉ. iÉnlÉÇ (MÉ) Gaz. BÉEɪÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ.2003 (after implentation on special (VRS) Strength (7) (8) (9) SÉÉènc´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉɪÉÉäMÉ Fourteenth Finance Commission 14000 (´ÉäiÉxÉ. 1 1 +ɺlÉÉ<Ç Temp.Gp.PÉ. Total No.B ºÉ. -- 1 ..(JÉ) +ɺlÉÉ<Ç Gaz/Non. sumptuary allowance) Minister of State Rank +ɺlÉÉ<Ç/Temp...daily allowances.BÉE. BÉEA 2 . 1 1 +ɺlÉÉ<Ç Temp. BÉEA 1 1 1 1 +ɺlÉÉ<Ç Temp. -- 3+1 . 2 2 +ɺlÉÉ<Ç Temp. 3+1 3+1 +ɺlÉÉ<Ç Temp./ Adhoc {Én ºÉàÉÚc Group of post ºÉ.

BÉEA 9 4 9 9 Temp. BÉEA 1 1 1 1 Temp. 1 1 Temp. 1 1 Temp. Regular Temp..2.MÉ. BÉEA 6 2 6 6 Temp.. Director +ɺlÉÉ<Ç ºÉcɪÉBÉE ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ Asst.Accounts Officer +ɺlÉÉ<Ç ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É Private Secretary +ɺlÉÉ<Ç +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® Economic Adviser +ɺlÉÉ<Ç ºÉcɪÉBÉE Assistant +ɺlÉÉ<Ç ®ÉäBÉEÉʽªÉÉ Cashier +ɺlÉÉ<Ç ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉcɪÉBÉE Personal Assistant +ɺlÉÉ<Ç ÉÊcxnÉÒ +ÉɶÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE ‘MÉ’ Hindi Steno 'C' +ɺlÉÉ<Ç (4) +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEßiÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÆJªÉÉ (ÉʴɶÉäKÉ) ºÉÆJªÉÉ (´ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ) 2014 BÉEɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ Estimated BÉäE ¤ÉÉn) Sanctioned 2013 Estimated Sanctioned Strength as on 2.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå./ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ +É®ÉVÉ. in position (5) (6) Unclassified (1) 15600-39100+7600 15600-39100+7600 15600-39100+6600 15600-39100+6600 15600-39100+6600 9300-34800+5400 9300-34800+4800 9300-34800+4600 9300-34800+4600 9300-34800+4600 9300-34800+4200 9300-34800+4600 9300-34800+4600 (2) (3) ºÉƪÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE Joint Director +ɺlÉÉ<Ç +ÉvªÉFÉ BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É PS to Chairman +ɺlÉÉ<Ç ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE Deputy Director +ɺlÉÉ<Ç |ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É PPS +ɺlÉÉ<Ç {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ Librarian & Information Officer +ɺlÉÉ<Ç ºÉcɪÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE Asst.JÉ..PÉ... JÉB 1 . BÉEA 5 2 5 5 Temp.BÉE.Gp..(JÉ) +ɺlÉÉ<Ç iÉnlÉÇ (MÉ) Gaz/Non.Gp. MÉC 1 . JÉB 10 3 10 10 Temp. 8 8 Temp.C ºÉ.Gp..D +É´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉÖEãÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆ. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 174 (cVÉÉ® âó{ÉA) 2012 ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb / OÉäb ´ÉäiÉxÉ Pay Band/ Grade Pay {Én BÉEÉ º´É°ô{É Status of post ®ÉVÉ. BÉEA 3 ../ Adhoc {Én ºÉàÉÚc Group of post ºÉ.. 1 1 Temp. BÉEA 1 ..A ºÉ... Gaz. 3 3 Temp. Total No.B ºÉ. BÉEɪÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ. JÉB 1 . JÉB 6 1 6 6 Temp. of Emp.2003 (after implentation on special (VRS) Strength (7) (8) (9) Temp.of Posts No. JÉB 4 2 4 4 Temp. 1 1 (In thousands of `) ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ] Actual 2011-12 Budget 2012-13 Revised 2012-13 Budget 2013-14 (10) (11) (12) (13) NIL 10000 5500 29000 . JÉB 8 .Gp.

ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ VÉÉä½ (1 ºÉä 6) 1 Salary Allowances (Other than OTA & Travesl expenses 3 Wages 4 Overtime Allowances 5 D.... 1 1 +ɺlÉÉ<Ç Temp. 20 5 90 5 90 VÉÉä½ BÉÖEãÉ 1....PÉ. .E. MÉC 4 . in position (5) (6) Unclassified (1) 5200-20200+2400 5200-20200+2400 5200-20200+1900 5200-20200+1900 5200-20200+1900 5200-20200+1900 5200+20200+1900 (2) +ÉɶÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE Stenographer =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE UDC ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ +ÉÉ{É®ä]® Telephone Operator ÉÊcÆnÉÒ ]ÆBÉEBÉE Hindi Typist ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE LDC º]É{ÉE BÉEÉ® SÉÉãÉBÉE Staff Car Driver AàÉ]ÉÒAºÉ MTS (3) (4) +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEßiÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÆJªÉÉ (ÉʴɶÉäKÉ) ºÉÆJªÉÉ (´ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ) 2014 BÉEɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ Estimated BÉäE ¤ÉÉn) Sanctioned 2013 Estimated Sanctioned Strength as on 2.. . MÉC 3 2 3 3 +ɺlÉÉ<Ç Temp.. Gaz....A ºÉ.. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 6.. MÉC TOTAL 5 90 ..+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.D +É´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ Regular Temp. 4 4 +ɺlÉÉ<Ç Temp. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4... {Én ºÉàÉÚc Group of post ºÉ.E.T. .T.Gp.of Posts No.(JÉ) +ɺlÉÉ<Ç iÉnlÉÇ (MÉ) Gaz/Non. of Emp. 5296 3532 21814 ... Total No. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 175 (cVÉÉ® âó{ÉA) 2012 ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb / OÉäb ´ÉäiÉxÉ Pay Band/ Grade Pay {Én BÉEÉ º´É°ô{É Status of post ®ÉVÉ.C ºÉ./ Adhoc BÉÖEãÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆ.JÉ. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® £ÉkÉä 3.Gp. MÉC 5 . 1 1 +ɺlÉÉ<Ç Temp.B ºÉ.2003 (after implentation on special (VRS) Strength (7) (8) (9) +ɺlÉÉ<Ç Temp..BÉE. MÉC 2 1 2 2 +ɺlÉÉ<Ç Temp.MÉ. 6 F.. 4704 100 100 2000 2000 14200 1968 22 4 990 0 6516 7186 0 190 6800 4000 39990 2 . 10000 5500 29000 . MÉC 1 .2...Gp. . ´ÉäiÉxÉ 2. 5 5 +ɺlÉÉ<Ç Temp. MÉC 1 ../ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ +É®ÉVÉ... . BÉEɪÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5. Total (1 to 6) (In thousands of `) ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ] Actual 2011-12 Budget 2012-13 Revised 2012-13 Budget 2013-14 (10) (11) (12) (13) .Gp..

9300-34800 GP -4600 +É®ÉVÉ{ÉÉÊj ÉiÉ Non-Gaz./ +É®ÉVÉ.6600 ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz 15600-39100 GP . Pay Band/ Grade Pay Gaz/ Non-Gaz. 9300-34800 GP . OTA 439 5. 9300-34800 GP .Variation between the sanctioned strength and actual staff in position is due to implementation of in-situ/ACP scheme.6600 ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz 15600-39100 GP . Wages 134 4. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ ESTIMATED STRENGTH OF ESTABLISHMENT AND (ABÉE IX BÉE Appendix IX-A àÉÉSÉÇ BÉEÉä ºÉÆJªÉÉ STRENGTH AS ON 1st MARCH) àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ Demand No. 5200-20200 GP .4200 +É®ÉVÉ{ÉÉÊj ÉiÉ Non-Gaz. 34 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ Department of Financial Services +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÆJªÉÉ 2013 2012 ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb/ OÉèb {Éä ®ÉVÉ.A ºÉ. Allowance (other than OTA & TE) 46315 3.Gp.BÉE. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5.D +É´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ Unclassified (4) VÉÉä½ BÉÖEãÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆ. DTE 1898 6.4600 ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz 15600-39100 GP-7600/6600 ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz 9300-34800 GP-5400/4800 ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz 9300-34800 GP-5400/4800 ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz 9300-34800 GP .5400 ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz 9300-34800 GP.5400 ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz 15600-39100 GP . FTE 3063 Total 104817 (11) 1624 1565 8942 1590 17899 765 14. 5200-20200 GP . ´ÉäiÉxÉ 277 (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ 2. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ +ɺlÉÉ<Ç/ iÉnlÉÇ Regular Temp.JÉ. 5200-20200 GP . ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ VÉÉä½ (9) (10) 1373 1350 4300 993 10840 672 12212 682 704 652 511 1165 3905 12739 374 1194 708 14. in position (5) 1 1 4 1 16 1 17 2 2 2 1 1 12 23 1 3 5 53 16 1 5 32 15 6 1 1 53 Total 276 ºÉàÉÚc ‘BÉE’Group "A" ºÉàÉÚc ‘BÉE’Group "A" ºÉàÉÚc ‘BÉE’Group "A" ºÉàÉÚc ‘BÉE’Group "A" ºÉàÉÚc ‘BÉE’Group "A" ºÉàÉÚc ‘BÉE’Group "A" ºÉàÉÚc ‘BÉE’Group "A" ºÉàÉÚc ‘BÉE’Group "A" ºÉàÉÚc ‘BÉE’Group "A" ºÉàÉÚc ‘JÉ’Group "B" ºÉàÉÚc ‘JÉ’Group "B" ºÉàÉÚc ‘BÉE’Group "A" ºÉàÉÚc ‘JÉ’Group "B" ºÉàÉÚc ‘JÉ’Group "B" ºÉàÉÚc ‘JÉ’Group "B" ºÉàÉÚc ‘JÉ’Group "B" ºÉàÉÚc ‘JÉ’Group "B" ºÉàÉÚc ‘JÉ’Group "B" ºÉàÉÚc ‘JÉ’Group "B" ºÉàÉÚc ‘JÉ’Group "B" ºÉàÉÚc ‘MÉ’Group "C" ºÉàÉÚc ‘MÉ’Group "C" ºÉàÉÚc ‘MÉ’Group "C" ºÉàÉÚc ‘MÉ’Group "C" ºÉàÉÚc ‘MÉ’Group "C" ºÉàÉÚc ‘MÉ’Group "C" ºÉàÉÚc ‘MÉ’Group "C" PROVISIONS THEREFOR (cVÉÉ® âó{ÉA) ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÆJªÉÉ 2014 ¤ÉVÉ] (In thousands of Rupees) ºÉƶÉÉäÉvÊ ÉiÉ ¤ÉVÉ] Actual Budget Revised Budget 2011-2012 2012-2013 2012-2013 2013-2014 Estimated Estimated Sanctioned Sanctioned Strength Strength (6) 1 1 5 1 13 0 16 1 1 2 0 3 5 17 1 2 3 40 12 0 5 17 3 5 1 0 36 191 ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ:-º´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ® º´ÉºlÉÉxÉÉÒ/AºÉÉÒ{ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEɪÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cè* (??) BÉEɪÉÇ®iÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉtÉiÉxÉ cè* (7) 1 1 6 1 16 1 17 2 2 1 1 1 12 23 1 3 5 53 16 1 5 32 15 6 1 1 53 277 Note:.Gp.PÉ. (ii) Staff in position is updated (8) 1 1 6 1 16 1 17 2 2 1 1 1 12 23 1 3 5 53 16 1 5 32 15 6 1 1 53 1. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 6.327 3285 374 344 12342 2443 1499 247 0 10048 99283 1. £ÉkÉÉ (ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä +ÉÉè® ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) 3.4200 +É®ÉVÉ{ÉÉÊj ÉiÉ Non-Gaz.865 177250 (12) 1698 1504 6848 1342 12154 694 12585 847 394 680 202 1302 6535 14624 410 1270 854 14982 3741 108 1109 14653 2465 1667 325 0 10457 113450 (13) 1732 1546 7562 1465 13399 714 13267 989 1435 738 645 1372 9142 15332 432 1300 918 15110 3821 454 1165 15112 2535 1708 335 362 10910 123500 40476 41839 82315 26710 28700 55410 28740 32660 61400 94935 2500 400 2000 5000 187150 58040 3300 100 2500 5000 124350 63370 5100 100 2500 5500 137970 .4200 +É®ÉVÉ{ÉÉÊj ÉiÉ Non-Gaz. 9300-34800 GP -4200 +É®ÉVÉ{ÉÉÊj ÉiÉ Non-Gaz.2800 +É®ÉVÉ{ÉÉÊj ÉiÉ Non-Gaz.C ºÉ. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4. 5200-20200 GP .1900 +É®ÉVÉ{ÉÉÊj ÉiÉ Non-Gaz.B ºÉ.1900 +É®ÉVÉ{ÉÉÊj ÉiÉ Non-Gaz.MÉ. 5200-20200 GP . Total No./ Adhoc (3) {Én ºÉàÉÚc Group of post ºÉ.of Posts No.2400 +É®ÉVÉ{ÉÉÊj ÉiÉ Non-Gaz.2400 +É®ÉVÉ{ÉÉÊj ÉiÉ Non-Gaz. (1) 80000 (ÉÊxɪÉiÉ Fixed) 79000 (ÉÊxɪÉiÉ Fixed) (2) ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz 37400-67000 GP-10000 ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz 37400-67000 GP-10000 ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz 37400-67000 Dir GP-8700. of Emp.990 6810 454 3476 25080 5435 2418 375 374 24. BÉEɪÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ.Gp. 5200-20200 GP .176 {ÉÉÊ®ÉʶÉK] +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.2400 +É®ÉVÉ{ÉÉÊj ÉiÉ Non-Gaz. 9300-34800 GP . 5200-20200GP1800/ 1900/2000 & 2400 +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz.967 1462 1435 738 645 2135 9142 18532 457 1420 1655 22.DS GP-7600 ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz 37400-67000 GP-7600 ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz 15600-39100 GP .Gp. Salary (a) Officers 26149 (b) Staff 26819 Total Salary 52968 2.4200 +É®ÉVÉ{ÉÉÊj ÉiÉ Non-Gaz.

nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 6. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 177 (cVÉÉ® âó{ÉA) (1) (2) 9300-34800+GP 4600 5200-20200+GP2400&1900 5200-20200+GP 1800 (3) (4) ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12) (13) 1. Allowances (other than OTA and TE) 3. +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz.5400) 9300-34800 (GP.4600) 9300-34800 (GP. +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz.(inclusive of L. Salary 2305 2. DTE 33 5. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 6. £ÉkÉä +ÉÉè® ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) 3. FTE 0 6.T. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4. £ÉkÉä +ÉÉè® ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) 2. ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ Total 4841 2400 2191 0 0 150 0 4741 2400 2191 0 0 150 0 4741 1750 2350 0 0 100 0 4200 445 883 2271 1590 667 1712 107 395 464 1154 917 335 298 1100 966 1312 292 176 1874 1199 955 3648 1749 800 3126 587 464 511 1550 980 394 419 1525 1240 1948 250 206 2499 991 1230 1882 1699 601 1499 0 417 606 1114 1069 365 450 1214 852 1195 344 306 2441 1222 1010 2740 1900 782 2073 691 460 560 1735 1200 401 460 1320 1262 1716 280 278 2600 750 17708 8200 950 25000 11494 950 19225 7806 1000 23690 10030 9508 0 71 111 0 17890 13506 0 100 400 0 25500 11419 0 100 300 0 19625 13660 0 100 300 0 24090 (8) xªÉɪÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ BÉEɪÉÉÇãɪÉ. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5.5400) 9300-34800 (GP. +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz. +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz. Wages 0 3. C.4200) 9300-34800 (GP-4200) 9300-34800 (GP-4200) 9300-34800 (GP-4200) 9300-34800 (GP-4200) 5200-20200 (GP-1900) 5200-20200 (GP-1900) 5200-20200 (GP-1900) 5200-20200 (GP-1800) 5200-20200 (GP-1800) 5200-20200 (GP-1800) ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz./Bonus/Tution fees etc. OTA 5. Mumbai +ɺlÉɪÉÉÒ +ɺlÉɪÉÉÒ +ɺlÉɪÉÉÒ +ɺlÉɪÉÉÒ +ɺlÉɪÉÉÒ +ɺlÉɪÉÉÒ +ɺlÉɪÉÉÒ +ɺlÉɪÉÉÒ +ɺlÉɪÉÉÒ +ɺlÉɪÉÉÒ +ɺlÉɪÉÉÒ +ɺlÉɪÉÉÒ +ɺlÉɪÉÉÒ +ɺlÉɪÉÉÒ +ɺlÉɪÉÉÒ +ɺlÉɪÉÉÒ +ɺlÉɪÉÉÒ +ɺlÉɪÉÉÒ +ɺlÉɪÉÉÒ Temporary Temporary Temporary Temporary Temporary Temporary Temporary Temporary Temporary Temporary Temporary Temporary Temporary Temporary Temporary Temporary Temporary Temporary Temporary BÉEA BÉEA BÉEA BÉEA JÉB JÉB JÉB JÉB JÉB JÉB MÉ C MÉ C MÉ C MÉ C MÉ C MÉ C PÉD PÉD PÉD 1 1 3 2 1 3 1 1 1 3 2 1 1 5 4 6 1 1 10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 5 3 2 1 1 7 1 1 3 2 1 3 0 1 1 3 2 1 1 5 4 6 1 1 10 1 1 3 2 1 3 0 1 1 3 2 1 1 5 4 6 1 1 10 VÉÉä½ Total 48 32 47 47 ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ:-(AãÉ]ÉÒºÉÉÒ/¤ÉÉäxɺÉ/]áÉÚ¶ÉxÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ) Note :. OTA 0 4. Wages 4.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå. +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz.Allowance (other than OTA& TE) 2503 3. FTE Total . BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ Office of the Court Liquidator. £ÉkÉä (ºÉ. Kolkata JÉB 1 1 1 0 MÉC 9 9 6 5 PÉD 3 3 3 1 VÉÉä½ Total 13 13 10 6 +É´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ Unclassified ¶ÉÚxªÉNIL ¶ÉÚxªÉNIL ¶ÉÚxªÉNIL ¶ÉÚxªÉNIL 1. ´ÉäiÉxÉ 15600-39100 (GP-7600) 15600-39100 (GP-6600) 15600-39100 (GP-6600) 15600-39100 (GP-6600) 15600-39100 (GP-6600) 9300-34800 (GP. ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ VÉÉä½ Total 1. Salary 2. àÉÖà¤É<Ç Office of the Special Court. VÉÉä½ ÉʴɶÉäKÉ xªÉɪÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEɪÉÉÇãɪÉ. +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz. £ÉkÉä (ºÉ. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5. +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz. ´ÉäiÉxÉ 2.) (In thousands of Rupees) BÉÖEãÉ 1. DTE 6. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4. +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz.

DTE 655 700 900 900 6.ÉÊxɪÉiÉFixed ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular 15600-39100 GP.6600 ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular 9300-34800 GP-4800 ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular 9300-34800 GP-4200 +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz. 4. Allowances (Other than OTA& TE) 8482 9750 8198 9000 (8) +ÉÉʣɮFÉBÉE BÉEÉ BÉEɪÉÉÇãɪÉ. ´ÉäiÉxÉ 3.000/. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular 5200-20200 GP. FTE 0 0 0 0 9145 10470 9113 9915 Total +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ Appellate Authority For Industrial & Financial Reconstruction 90. £ÉkÉä (ºÉ. OTA 8 20 15 15 5. £ÉkÉä +ÉÉè® ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) 2. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular BÉEA BÉEA BÉEA JÉB JÉB MÉC MÉC 1 0 1 1 2 2 2 2 4 3 4 4 1 1 1 1 3 2 3 3 6 4 6 6 16 16 16 16 .000/. 6.2400 +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz. New Delhi 67000-79000 (HAG) ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz +ɺlÉɪÉÉÒ Temporary BÉEA 1 1 1 1 37400-67000(GP 8700) ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz +ɺlÉɪÉÉÒ Temporary BÉEA 1 1 1 1 15600-39100(GP 6600) ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz +ɺlÉɪÉÉÒ Temporary BÉEA 1 1 1 1 15600-39100(GP 6600) ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz +ɺlÉɪÉÉÒ Temporary BÉEA 3 3 3 3 9300-34800(GP 5400) ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz +ɺlÉɪÉÉÒ Temporary JÉB 10 4 10 10 9300-34800(GP 4200) +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz +ɺlÉɪÉÉÒ Temporary MÉC 9 3 9 9 5200-20200(GP 2400) +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz +ɺlÉɪÉÉÒ Temporary MÉC 1 1 1 1 5200-20200(GP 1600) +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz +ɺlÉɪÉÉÒ Temporary PÉD 1 1 1 1 VÉÉä½Total 27 15 27 27 1. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular 5200-20200 GP-1900 +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz. Wages 0 0 0 0 4. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS (cVÉÉ® âó{ÉA) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (In thousands of Rupees) (10) (11) (12) (13) 15751 19000 14000 15000 2.xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ Office of the Custodian.178 +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå. àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ VÉÉä½ 1. Salary 3.ÉÊxɪÉiÉFixed ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular 80. 5.

+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå, 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS

179

(cVÉÉ® âó{ÉA)
(1)
5200-20200 GP- 1800

(2)
+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz.

(3)
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular

(4)

PÉD
VÉÉä½ Total

(9)

(5)

(6)

(7)

(8)

2

2

2

2

35

30

35

35 1.´ÉäiÉxÉ

(BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
(JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ
2.£ÉkÉÉ (ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä +ÉÉè®
ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®)
3.àÉWÉnÚ® ÉÒ
4.ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ
5.nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ
6.ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ
VÉÉä½

1. Salary
(a) Officers
(b) Staff
Total Salary
2. Allowances (Other than
OTA& TE)
3. Wages
4. OTA
5. DTE
6. FTE
Total

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ ¤ÉÉäbÇ Board for Industrial and Financial Reconstruction
Rs.80000/=(fixed)Apex(ÉÊxɪÉiÉ)+É{ÉäBÉDºÉ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz

+ɺlÉɪÉÉÒ Temporary

BÉE A

6

3

6

6

37400-67000/-(GP 10000)

®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz

+ɺlÉɪÉÉÒ Temporary

BÉE A

1

1

1

1

15600-39100/-(GP 6600)

®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz

+ɺlÉɪÉÉÒ Temporary

BÉE A

1

1

1

1

15600-39100/-(GP 6600)

®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz

+ɺlÉɪÉÉÒ Temporary

BÉE A

4

0

4

4

15600-39100/-(GP 5400)

®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz

+ɺlÉɪÉÉÒ Temporary

BÉE A

3

2

3

3

9300-34800/-(GP 4800)

®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz

+ɺlÉɪÉÉÒ Temporary

JÉ B

7

4

7

7

9300-34800/-(GP 4800)

®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz

+ɺlÉɪÉÉÒ Temporary

JÉ B

3

1

3

3

9300-34800/-(GP 4200)

+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz

+ɺlÉɪÉÉÒ Temporary

JÉ B

9

8

9

9

9300-34800/-(GP 4200)

+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz

+ɺlÉɪÉÉÒ Temporary

JÉ B

8

8

8

8

9300-34800/-(GP 4200)

+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz

+ɺlÉɪÉÉÒ Temporary

MÉ C

1

1

1

1

9300-34800/-(GP 4200)

+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz

+ɺlÉɪÉÉÒ Temporary

MÉ C

1

1

1

1

5200-20200/-(GP 2400)

+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz

+ɺlÉɪÉÉÒ Temporary

MÉ C

6

3

6

6

5200-20200/-(GP 2400)

+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz

+ɺlÉɪÉÉÒ Temporary

MÉ C

10

9

10

10

5200-20200/-(GP 1900)

+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz

+ɺlÉɪÉÉÒ Temporary

MÉ C

12

8

12

12

5200-20200/-(GP 1900)

+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz

+ɺlÉɪÉÉÒ Temporary

MÉ C

5

5

5

5

5200-20200/-(GP 1900)

+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz

+ɺlÉɪÉÉÒ Temporary

MÉ C

1

1

1

1

5200-20200/-(GP 1800)

+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz

+ɺlÉɪÉÉÒ Temporary

PÉ D

2

2

2

2

4440-7440/-(GP 1800)

+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz

+ɺlÉɪÉÉÒ Temporary

PÉ D

3

2

3

3

4440-7440/-(GP 1800)

+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz

+ɺlÉɪÉÉÒ Temporary

PÉ D

5

5

5

5

4440-7440/-(GP 1800)

+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz

+ɺlÉɪÉÉÒ Temporary

PÉ D

19

19

19

19

(10)

(11)

(In thousands of Rupees)
(12)

(13)

4015
3380
7395

4615
3580
8195

4615
3580
8195

5115
3880
8995

6105
113
88
70
0
13771

6440
100
200
269
0
15204

6440
100
200
269
0
15204

7040
100
200
500
0
16835

180

+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå, 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS
(cVÉÉ® âó{ÉA)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4440-7440/-(GP 1800)

+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz

Temporary

PÉ D

1

1

1

4440-7440/-(GP 1800)

+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz

Temporary

PÉ D

5

5

5

5

113

90

113

113

VÉÉä½

Total

(9)

(8)

(In thousands of Rupees)

(10)

(11)

(12)

(13)

6531
9516
16047

6273
13632
19905

6318
13734
20052

6934
15074
22008

19693
480
200
500
0
36920

20790
500
245
500
0
41940

20948
500
270
1000
0
42770

22992
550
370
1500
0
47420

213289

216362

277825

334776

80663
1098
131
7469
0
302650

81583
1974
363
7696
0
307978

86632
3631
520
9723
0
378331

124794
4652
703
11176
0
476101

1

1. ´ÉäiÉxÉ
(BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
(JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ
2. £ÉkÉÉ (ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä +ÉÉè®
ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®)
3. àÉVÉnÚ®ÉÒ
4. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ
5. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ
6. ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ
VÉÉä½

1. Salary
(a) Officers
(b) Staff
Total Salary
2. Allowances (Other than
OTA& TE)
3. Wages
4. OTA
5. DTE
6. FTE
Total

jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ Debt Recovery Tribunals
80000

®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz.

+ɺlÉɪÉÉÒ Temporary

BÉEA

5

5

5

5

37100-67000(GP 10000)

®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz

+ɺlÉɪÉÉÒ Temporary

BÉEA

33

31

33

33

15600-39100(GP 7600)

®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz

+ɺlÉɪÉÉÒ Temporary

BÉEA

38

32

38

38

15600-39100(GP 6600)

®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz

+ɺlÉɪÉÉÒ Temporary

BÉEA

99

75

99

99

9300-34800(GP 4600)

®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Gaz

+ɺlÉɪÉÉÒ Temporary

JÉB

76

56

76

76

9300-34800(GP 4200)

+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz +ɺlÉɪÉÉÒ Temporary

JÉB

246

145

246

246

5200-20200-(GP 2400)

+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz +ɺlÉɪÉÉÒ Temporary

MÉC

143

100

143

143

5200-20200 (GP 1900)

+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz +ɺlÉɪÉÉÒ Temporary

MÉC

176

127

176

176

5200-20200 (GP 1800)

+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz +ɺlÉɪÉÉÒ Temporary

247

195

247

247

1063

766

1063

1063

PÉD

VÉÉä½

Total

1. ´ÉäiÉxÉ
2. £ÉkÉÉ (ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä A´ÉÆ
ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä UÉä½ BÉE®)

3. àÉWÉnÚ®ÉÒ
4. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ
5. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ
6. ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ
VÉÉä½

1. Salary
2. Allowances (other than
OTA & TE)
3. Wages
4. OTA
5. DTE
6. FTE
Total

181

+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå, 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ ESTIMATED STRENGTH OF ESTABLISHMENT AND PROVISIONS THEREFOR
(ABÉE àÉÉSÉÇ BÉEÉä ºÉÆJªÉÉ STRENGTH AS ON 1st MARCH)
{ÉÉÊ®ÉʶÉK]

Appendix IX-A

àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ Demand No. 39
BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ |É£ÉÉMÉ) Department of Expenditure (General Division)

(¤ÉVÉ] {ÉÉÊ®{ÉjÉ 2013-14 BÉEÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 8.6(?)

( paragraph 8.6(i) of Budget Circular 2013-14)
2012

´ÉäiÉxÉ ¤Ééb
OÉäb ´ÉäiÉxÉ

Pay Band/
Grade Pay

(BÉE a)
(1)

{Én BÉEÉ º´É°ô{É Status of post
®ÉVÉ./
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ
+É®ÉVÉ.
+ɺlÉɪÉÉÒ/
iÉnlÉÇ
Gaz/Non.
Gaz.

(JÉ b)
(2)

Regular
Temp./
Adhoc

(MÉ c)
(3)

80000/-(ÉÊxɪÉiÉ) (fixed)

(®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz

ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular

67000-79000/12000
37400-67000/10000

(®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz
(®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz

ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular

37400-67000/10000

(®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz

+ɺlÉɪÉÉÒ Temp.

37400-67000/8700
37400-67000/10000

(®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz
(®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz

ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
+ɺlÉɪÉÉÒ Temp.

37400-67000/8700

(®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz

+ɺlÉɪÉÉÒ Temp.

37400-67000/8700
37400-67000/7600

(®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz
(®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz

ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular

37400-67000/7600
15600-39100/7600

(®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz
(®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz

ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular

15600-39100/6600

(®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz

ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular

15600-39100/6600
15600-39100/6600

(®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz
(®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz

ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular

15600-39100/6600
15600-39100/6600

(®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz
(®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz

ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular

15600-39100/6600
15600-39100/6600

(®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz
(®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz

ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular

15600-39100/5400

(®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz

ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular

15600-39100/5400
9300-34800/4800

(®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz
(®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz

ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
+ɺlÉɪÉÉÒ Temp.

15600-39100/4800
15600-39100/5400

(®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz
(®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz

+ɺlÉɪÉÉÒ Temp.
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular

15600-39100/4800

(®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz

ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular

{Én ºÉàÉÚc

Group of posts
ºÉ.BÉE.Gp.A
ºÉ.JÉ.Gp.B
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.PÉ.Gp.D

+É´ÉMÉÉÔBÉEiÉ

Unclassified
(PÉ d)
(4)

BÉÖEãÉ
{ÉnÉå BÉEÉÒ
ºÉÆ.

Total
No.of
Posts

(R e)
(5)

BÉEɪÉÇ®iÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆ.
No. of
Emp. in
position

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
º´ÉÉÒBÉEßiÉ
ºÉÆJªÉÉ

(cVÉÉ® âó{ÉA)

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
º´ÉÉÒBÉEßiÉ
ºÉÆJªÉÉ

(In thousands of Rupees)

´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE

¤ÉVÉ]

ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ

¤ÉVÉ]

(10)

(11)

(12)

(13)

Actual
Budget
Revised
Budget
2011-2012 2012-2013 2012-2013 2013-2014

2013
2014
Estimated Estimated
Sanctioned Sanctioned
Strength
Strength

(SÉ f)
(6)

(7)

(8)

ºÉ.BÉE.Gp.A
ºÉ.BÉE.Gp.A
ºÉ.BÉE.Gp.A
ºÉ.BÉE.Gp.A

1

1

1

1

1
4

1
4

1
4

1
4

2

2

2

2

ºÉ.BÉE.Gp.A
ºÉ.BÉE.Gp.A
ºÉ.BÉE.Gp.A
ºÉ.BÉE.Gp.A
ºÉ.BÉE.Gp.A
ºÉ.BÉE.Gp.A
ºÉ.BÉE.Gp.A
ºÉ.BÉE.Gp.A
ºÉ.BÉE.Gp.A
ºÉ.BÉE.Gp.A
ºÉ.BÉE.Gp.A
ºÉ.BÉE.Gp.A
ºÉ.BÉE.Gp.A
ºÉ.BÉE.Gp.A
ºÉ.BÉE.Gp.A
ºÉ.BÉE.Gp.A
ºÉ.JÉ.Gp.B
ºÉ.JÉ.Gp.B
ºÉ.JÉ.Gp.B
ºÉ.JÉ.Gp.B

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

8
6

7
6

8
6

8
6

2
1

1
1

2
1

2
1

16

14

16

16

3

2

3

3

1
1

1
1

1
1

1
1

1
7

1
7

1
10

1
10

2

2

2

2

3
1

1
1

3
1

3
1

1
28

1
19

1
28

1
28

(9)

1 ´ÉäiÉxÉ
(BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÊSÉ´É
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É
ºÉƪÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊ´ÉkÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®(+ÉÉä{ÉÉÒbÉÒ)
({ÉÉÒ{ÉÉÒb)
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É

Salary
(a) Officers

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ({ÉÉÒ{ÉÉÒbÉÒ)
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
={É ºÉÉÊSÉ´É
={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ({ÉÉÒ.A{ÉE.)
´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É/={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ({ÉÉÒ.A{ÉE)
={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (®É.£ÉÉ.)
´ÉÉÊ®K~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä +É.ÉÊxÉ. ºÉÉÊSÉ´É
|ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É
ºÉcÉ. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (®É.£ÉÉ.)
ºÉcÉ. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ({ÉÉÒA{ÉE)
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉcÉ.ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä |ÉlÉàÉ ´Éè. ºÉcɪÉBÉE
ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É
ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É

Director PPD

Secretary

1555

1450

1670

1720

Additional Secretary
Joint Secretary/Financial Adviser

943
5450

1450
5300

1620
10500

1670
11000

1040

1310

1200

1300

Economic Adviser/OSD
(PPD)
PS to FM

470

890

1200

1250

Director
Deputy Secretary

7119
3828

8800
3680

8800
5600

8800
5900

Joint Director(PF)
Sr. PPS

485
968

540
1610

540
1100

560
1500

9093

10200

9900

10200

Under Secretary/Deputy Director 300
Deputy Director(PF)
1603

1150
1410

660
1700

690
1700

506

670
615

360
560

580
580

Addl. PS to FM
PPS

1202
2128

1610
2440

1100
2700

700
2850

Asstt. Director(OL)

1099

2440

1700

1800

Asstt. Director(PF)
Asstt. PS to FM

941
320

675

750
400

770
640

576
11082

810
5000

400
11000

420
11300

Under Secretary

Deputy Director(OL)
Sr. Research Officer

Ist PA to FM
PS
PS

5100

182

+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå, 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS
(cVÉÉ® âó{ÉA)
(1)

(2)

(3)

15600-39100/5400

(®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz

ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular

15600-39100/4800

(®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz

ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular

9300-34800/4800
9300-34800/4600
9300-34800/4600
9300-34800/4200
9300-34800/4200
9300-34800/4200
5200-20200/2400
9300-34800/4800
9300-34800/4600
9300-34800/4600
9300-34800/4200
9300-34800/4200
9300-34800/4800
9300-34800/4600
9300-34800/4800
5200-20200/2800
5200-20200/2400
5200-20200/2800
5200-20200/2400
5200-20200/1900
5200-20200/2400
5200-20200/2000
9300-34800/4200
5200-20200/2800
5200-20200/2800
5200-20200/2000
5200-20200/1900
5200-20200/2800
5200-20200/2400
5200-20200/2000
5200-20200/2400
5200-20200/2400
5200-20200/2000
5200-20200/1600
5200-20200/2000
5200-20200/1900
5200-20200/1800
5200-20200/1800
5200-20200/1900

(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)

Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz

ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
iÉnlÉÇ Ad-hoc
+ɺlÉɪÉÉÒ Temp.
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular

(4)

ºÉ.JÉ.Gp.B
ºÉ.JÉ.Gp.B

ºÉ.JÉ.Gp.B
ºÉ.JÉ.Gp.B
ºÉ.JÉ.Gp.B
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.JÉ.Gp.B
ºÉ.JÉ.Gp.B
ºÉ.JÉ.Gp.B
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.JÉ.Gp.B
ºÉ.JÉ.Gp.B
ºÉ.JÉ.Gp.B
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.JÉ.Gp.B
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C

(5)

(6)

41

33

(7)

(9)

(8)

41

41

133

109

136

136

7
4
2
2
6
1
4

7
4
2
2
6
1
4

7
4
2
2
6
1
4

83

83

1

3
0
2
1
1
1
2
1
47
33
1

1

1

35

21

35

35

22

16

22

22

2
27
5
1
1
0
4
5
1
4
1
1
1
2
10
21

56
32
1
1
0
5
5
1
4
1
1
1
2
10
21

56
32
1
1
0
5
5
1
4
1
1
1
2
10
21

31
24
8
12
3

31
24
8
12
3

31
24
8
12
3

69

56
32
1
1
0
5
5

3
2
31

ºÉ.PÉ.Gp.D

ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C

55
12

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
VÉÉä½ (BÉE)
(JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
´ÉÉÊ®K~ +Éx´ÉäKÉBÉE
´ÉÉÊ®K~ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉcɪÉBÉE
BÉEÉÊxÉK~ +Éx´ÉäKÉBÉE
BÉEÉÊxÉK~ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE
BÉEÉÊxÉK~ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉcɪÉBÉE
BÉEà{ɪÉÚ]®
ºÉcɪÉBÉE
ºÉcɪÉBÉE
ºÉcɪÉBÉE
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊuiÉÉÒªÉ ´Éè.ºÉcɪÉBÉE
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE £ÉÉKÉÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ
´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE ºÉcɪÉBÉE
´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE ºÉcɪÉBÉE
+ÉɶÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE OÉäb ‘PÉ’
+ÉɶÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE OÉäb ‘PÉ’
+ÉɶÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE OÉäb ‘PÉ’
=SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
=SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
+É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
´ÉÉÊ®K~ MÉäº]ä]xÉ® +ÉÉ{É®ä]®/
BÉEÉÊxÉK~ MÉäº]ä]xÉ® +ÉÉ{É®ä]®
º]É{ÉE BÉEÉ® SÉÉãÉBÉE ÉʴɶÉäKÉ OÉäb
º]É{ÉE BÉEÉ® SÉÉãÉBÉE-I
º]É{ÉE BÉEÉ® SÉÉãÉBÉE-II
º]É{ÉE BÉEÉ® SÉÉãÉBÉE (ºÉÉ.ºÉàÉÚc)
º]É{ÉE BÉEÉ® SÉÉãÉBÉE (ºÉÉ.ºÉàÉÚc)
ºBÉEÚ]® SÉÉãÉBÉE
ºBÉEÚ]® SÉÉãÉBÉE
ºBÉEÚ]® SÉÉãÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®FÉBÉE
VÉàÉÉnÉ®/n{ÉDiÉ®ÉÒ
VÉàÉÉnÉ®/n{ÉDiÉ®ÉÒ
n{ÉDiÉ®ÉÒ
SÉ{ɮɺÉÉÒ
SÉ{ɮɺÉÉÒ
SÉ{ɮɺÉÉÒ
AàÉ]ÉÒAºÉ
SÉÉèBÉEÉÒnÉ®

Section Officer

(10)
14886

Section Officer
Total-(a)
(b) Staff
Senior Investigator
Senior Hindi Translator
Research Assistant
Junior Investigator
Junior Hindi Translator
Junior Research Assistant
Computer
Assistant
Assistant
Assistant
IInd PA to FM
Language PA to FM
PA
PA
Steno Grade-D
Steno Grade-D
Steno Grade-D
UDC
UDC
LDC
Sr. Gest Operator
Jr. Gest Operator
Staff Car Driver (Spl. Grade)
Staff Car Driver-I
Staff Car Driver-II
Staff Car Driver (Ord. Gr.)
Staff Car Driver (Ord. Gr.)
Scooter Driver
Scooter Driver
Scooter Driver
Record Keeper
Jamadar / Daftry
Jamadar / Daftry
Daftary
Peon
Peon
Peon
MTS
Chowkidar

(In thousands of Rupees)

(11)

(12)

(13)

15000

15500

72150

78460

81430

3200

3200

3300

3290

2500

2600

410
31500

550
31800

580
32500

300
525
6700
7000
120
800
700
8000

300

310

12000

13000

1620

1700

7000

7500

1800
550

1820
580

3170

3250

10200
4800

65594
663
976
941
598
975
357
533
28809

10656

1475
5644
1548
221
217

2696

1700
650
330
900
900
1040

711

1120

950

980

650
7448

2600
3500
2500

1200
4300
3100

1230
4400
3170

11249

3100
8500
2500
1800
450

12500

13000

2400
450

2450
460

1465
515

183

+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå, 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS
(cVÉÉ® âó{ÉA)
(1)

(2)

(3)

(4)

5200-20200/1800
5200-20200/2000
5200-20200/1900
5200-20200/2400
5200-20200/2000
5200-20200/1900

(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)

Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz

ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ

Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular

ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C

9300-34800/4200
9300-34800/4200
9300-34800/4200
5200-20200/4200
5200-20200/2400
5200-20200/4200
5200-20200/2800
5200-20200/1900
5200-20200/4200
5200-20200/2000
5200-20200/2000
5200-20200/2000
5200-20200/2000
5200-20200/1900
5200-20200/1800

(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)

Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz
Non.Gaz

ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ
ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ

Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular

ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C
ºÉ.MÉ.Gp.C

(5)
3
2
1
1
2
370
1
1
1

(6)

(7)

(8)

0
1
1
1
1
2
299
0
0
0
2

0
1
1
1
1
2
392
1
1
1

0
1
1
1
1
2
392
1
1
1

2

2

4

4

2

2

3

3

16

16

30
558

30
558

2
4
2
3

16
30
533

2
1
1
2
0
2
1
8
1
7
27
435

(9)

SÉÉèBÉEÉÒnÉ®
{ÉE®É¶É
{ÉE®É¶É
ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
VÉÉä½ (JÉ)
àÉcÉ |ɤÉÆvÉBÉE
={É àÉcÉ |ɤÉÆvÉBÉE
|ɤÉÆvÉBÉE BÉEàÉ ABÉEÉ=Æ]
AAàÉAºÉBÉäE
AAàÉAºÉBÉäE
BÉDãÉBÉÇE
BÉDãÉBÉÇE
BÉDãÉBÉÇE
cãÉ´ÉÉ<Ç BÉEàÉ BÉÖEBÉE
cãÉ´ÉÉ<Ç BÉEàÉ BÉÖEBÉE
cãÉ´ÉÉ<Ç BÉEàÉ BÉÖEBÉE
ºÉcɪÉBÉE cãÉ´ÉÉ<Ç BÉEàÉ BÉÖEBÉE
BÉéE]ÉÒxÉ +É]åbå]
BÉéE]ÉÒxÉ +É]åbå]
BÉéE]ÉÒxÉ +É]åbå]
VÉÉä½-(MÉ)
VÉÉä½-(BÉE)¨(JÉ)¨(MÉ)
1. ´ÉäiÉxÉ
(BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxɤÉéb/OÉäb
´ÉäiÉxÉ BÉäE ºÉƤÉÆvÉ àÉå
ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®å
(JÉ) º]É{ÉE
|ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxɤÉéb/
OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉäE ºÉƤÉÆvÉ
àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®åÞ
BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ
2. (ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä iÉlÉÉ
ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ) £ÉkÉä
3. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ
4. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ
5. ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ*
VÉÉä½ (PÉ)
VÉÉä½

(10)

Chowkidar
Farash
Farash
402
Safai Karamchari
Safai Karamchari
808
Safai Karamchari
Total-(b)
79557
General Manager
Dy. General Manager
Manager-cum Accountant
623
AMSK
AMSK
Clerk
Clerk
Clerk
Halawai-cum-Cook
Halawai-cum-Cook
3541
Halawai-cum-Cook
Asstt. Halawai-cum-Cook
Canteen Attendent
Canteen Attendent
Canteen Attendent
Total-(c)
4164
Total-(a)+(b)+(c)
149315
1. Salary
(a) Officers
Indicate in
respect of each Pay Band/
Grade Pay
65594
(b) Staff
Indicate in
respect of each Pay Band/
Grade Pay
83721
Total Salary
149315
2. Allowances (other than
OTA and travel expenses) 36601
Wages
Nil
3. Overtime Allowance
596
4. Domestic Travel Expenses 1049
5. Foreign Travel Expenses*
3497
Total-(d)
41743
Total
191058

(In thousands of Rupees)

(11)

(12)

(13)

330

250

260

600

550

570

990

990

1020

96055

91180

94680

1600

950

990

3000

3600

3750

4600
172805

4550
174190

4740
180850

72150

78460

81430

100655
172805

95730
174190

99420
180850

47195
Nil
1100
1700
3800
53795
226600

45810
Nil
500
2700
3800
52810
227000

49150
Nil
500
2200
3800
55650
236500

*<ºÉàÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå (|ÉÉÊiÉÉÊxɪÉÖÉÊBÉDi É {É®) £ÉäVÉä MÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ ¶ÉÉÉÊà ÉãÉ cÉåMÉä*
*will include travel expenses abroad of scientists (on deputation)

MÉ Gp.BÉE ºÉ.Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular PB-1 5200-20200+2400 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non.Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular PB-2 9300-34800+4600 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non.JÉ ºÉ.BÉE ºÉ.Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular PB-1 5200-20200+2000 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non.BÉE ºÉ.-D ºÉ.PÉ Gp.-B 3 3 3 3 Gp.-A 1 0 1 1 Gp.-B ºÉ.JÉ Gp.-A 2 2 2 2 42 23 42 42 3 2 3 3 Total (I) (JÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc-JÉ PB-3 15600-39100+5400 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular PB-3 15600-39100+5400 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz.Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular VÉÉä½ Total (IV) ºÉ.-A 1 1 1 1 Gp.-C Total (III) 2 1 2 2 6 2 6 6 7 7 7 7 +ÉɶÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE OÉäb ÞPÉÞ =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE (R) º]É{ÉE ºÉàÉÚc-PÉ (e) Staff Group.-D 7 7 7 n{ÉDiÉ®ÉÒ VÉàÉÉnÉ® SÉ{ɮɺÉÉÒ Daftary 519 Jamadar 535 Peon 364 {ÉE®É¶É Farash 7 BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ (BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ) Total Salary (Staff) 277 . ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular PB-3 15600-39100+6600 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz. ´ÉäiÉxÉ 1.SALARY (BÉE) +ÉÉÊv ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc-BÉE ( a) officers Group.-B 7 4 7 7 Gp.-D Gp.Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular PB-1 5200-20200+2000 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular PB-3 37400-67000+8700 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz.Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular PB-2 9300-34800+4200 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non.-B 1 1 1 1 11 8 11 11 4 1 4 4 Total (II) Name of the Post àÉÖJªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ãÉÉMÉiÉ +É{É® àÉÖJªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ãÉÉMÉiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉƪÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉcɪÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É Chief Adviser Cost ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ Joint Director Deputy Director Assistnat Director PPS PS Section Officer BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ (+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) Total Salary (Officers) ºÉcɪÉBÉE ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcɪÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉ® bÅÉ<´É® Assistant 0 210 1434 1577 1577 3422 5562 6118 6118 610 0 0 0 16800 20495 22544 22544 1093 1282 1410 1410 688 514 565 565 1781 1796 1975 1975 18581 22291 24519 24519 828 1263 1389 1389 2250 2325 2558 2558 334 321 353 353 3412 3909 4300 4300 StenoGr.-B Total 1 1 1 1 4 3 4 4 (MÉ) º]É{ÉE ºÉàÉÚc-JÉ (c) Staff Group.Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular VÉÉä½ ºÉ.PÉ ºÉ.-A Gp. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular PB-3 15600-39100+7600 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz.BÉE ºÉ.Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular PB-1 5200-20200+1600 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non.-D Gp.BÉE (b) officers Group.D 201 1658 1824 1824 UDC 103 0 0 0 304 1658 1824 1824 1818 2000 2000 1695 1818 2000 2000 5411 7385 8124 8124 PA SCD (PÉ) º]É{ÉE ºÉàÉÚc-MÉ (d) Staff Group.-A 2 2 2 2 Gp. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular PB-4 37400-67000+10000 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz.BÉE ºÉ.-B ºÉ.JÉ {ÉnxÉÉàÉ ºÉ.184 +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.MÉ ºÉ.JÉ ºÉ.PÉ ºÉ.Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular PB-1 5200-20200+2400 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular VÉÉä½ Gp. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (10) (11) (12) (13) 0 1848 2033 2033 Addl Chief Adviser Cost 1792 1848 2033 2033 Adviser 2649 3912 4303 4303 Director 8117 5891 6480 6480 ãÉÉMÉiÉ ãÉäJÉÉ ¶ÉÉJÉÉ COST ACCOUNTS BRANCH 1.-D PB-1 5200-20200+2000 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non.BÉE ºÉ.BÉE ºÉ.-A 6 10 6 6 Gp.JÉ Gp. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular HAG+75000-80000 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz.Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular VÉÉä½ Gp.-C PB-1 5200-20200+2400 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non.-A 80000 (ÉÊxɪÉiÉ Fixed) (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz.-A 22 1 22 22 Gp. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular PB-3 15600-39100+6600 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular VÉÉä½ ºÉ.PÉ Gp. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular PB-3 15600-39100+5400 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz.-C Gp.-A 8 7 8 8 Gp.-B PB-2 9300-34800+4600 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non.

Wages 5 4. ãÉäJÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ãÉäJÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ACGA Sr. Foreigen travel expenses* 0 Total 25662 (In thousands of Rupees) (11) (12) (13) 29676 32643 32643 22291 24519 24519 7385 29676 8124 32643 8124 32643 5434 10 15 1200 300 36635 3067 9 5 900 270 36894 3537 10 5 1200 300 37695 ¯´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ (|ÉÉÊiÉÉÊxɪÉÖÉBÊ ÉDiÉ {É®) ´ªÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ) *will include travel expenses abroad of scientists (on deputation) àÉcÉãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS 80000 (ÉÊxɪÉiÉ Fixed) (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz.gÉä.G.MÉ/ Gp. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4. ´ÉäiÉxÉ (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉcÉãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE +É{É® àÉcÉãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular ºÉ.-C ºÉ. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ) £ÉkÉä 3.MÉ Gp.-C ºÉ.JÉ/MÉ Gp.A. ãÉäJÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉE.G. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS (cVÉÉ® âó{ÉA) (1) VÉÉä½ (2) (3) (4) Total (I)+(II)+(III)+(IV) (5) (6) 70 (7) 43 (9) (8) 70 70 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ 1. 67000-69000HAG+/ HAG 37400-67000/10000 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz.-B ºÉ. Addl. ASSTT.JÉ Gp.-C ºÉ. Operator Daftary .Gaz (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non. C.-C ºÉ. Accountant Acctt.Gaz (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non. AAOs / JAOs VÉÉä½ (JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉcɪÉBÉE ´É. +ÉÉÊvÉ. Domestic travel expenses 581 6.MÉ/ Gp.-A 1 2 1 2 1 2 1 2 1. ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ VÉÉä½ (10) Total Salary of Officers & Staff 23992 1.CGA 2404 2861 3700 3000 3700 3000 3700 3300 ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular ºÉ.-B ºÉ.-C ºÉ.BÉE Gp.BÉE ºÉ. SALARIES (a) OFFICERS C. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 6.Gaz (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non.A.Gaz (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non. 15600-39100/37400-67000/ (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz. 5400 9300-34800/4800 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz.BÉE ºÉ. Allowances (Other than OTA and travel expenses) 1082 3. 960 1791 960 1920 960 1920 960 1920 ºÉcÉ.MÉ Gp. UDC Staff Car/Scooter Drivers Ges.VÉÉÒ.G. VÉÉä½ TOTAL ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular ºÉ.Gaz (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non. ´ÉÉÊ®.MÉ Gp.ãÉäJÉÉBÉEÉ® ãÉäJÉÉBÉEÉ® ºÉcɪÉBÉE =.JÉ Gp.Gaz (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non.185 +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.-B 5 32 1 32 5 32 5 32 A.JÉ Gp.BÉE Gp.Gaz (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non. Dy.A.MÉ/ Gp.-B/C ºÉ.-A 4 5 4 5 4 5 4 5 ºÉƪÉÖBÉDiÉ àÉcÉãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE ={É àÉcÉãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE Joint C. Salary (a) Officers Indicate in respect of each Pay Band/ Grade Pay 18581 (b) Staff Indicate in respect of each Pay Band/ Grade Pay 5411 Total Salary 23992 2. ´ÉäiÉxÉ (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxɤÉéb/OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉäE ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®åÞ (JÉ) º]É{ÉE |ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxɤÉéb/OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉäE ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®åÞ BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ 2.-A ºÉ.-B 90 139 55 100 90 139 90 139 10512 28304 21600 44340 21600 43340 21600 46480 9300-34800/4600 5200-20200/2400 9300-34800/4200 5200-20200/2400 9300-34800/4200 5200-20200/2400 5200-20200/2800/1800 5200-20200/1800 5200-20200/1800 ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ºÉ. 75500-80000/ (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz. 9300-34800/15600-39100/(®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz.ÉÊãÉ. º]É{ÉE BÉEÉ®/ºBÉÚE]® bÅÉ<´É® MÉäº]ä]xÉ® +ÉÉ{É®ä]® n{ÉDiÉ®ÉÒ (i)TOTAL b) STAFF PS PA Sr.ºÉÉÒ.JÉ Gp. Overtime allowance 2 5.-C 15 9 15 15 2115 3000 3000 3000 68 24 68 68 4561 12000 8000 12000 21 14 21 21 2235 3000 3000 3000 3 1 3 4 1 3 3 1 3 3 1 3 586 128 406 650 140 520 650 140 520 650 140 520 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non.BÉE Gp. 6700/7600 15600-39100/6600 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz.Gaz Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular 1.A. ãÉäJÉÉ.-A Gp.-A Gp.AO/ AOs 375 9401 2000 11160 1000 11160 2000 13000 ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular ºÉ.

ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ VÉÉä½ Total (B) 20920 30460 27110 31510 TOTAL SALARIES (A+B) 49224 74800 70450 77990 37441 54140 53140 56680 Grade Pay[(ii)] 11783 20660 17310 21310 Total Salary 49224 74800 70450 77990 54751 83400 87750 92010 0 0 0 0 196 250 225 250 (ii)TOTAL Unclassified INGAF(ICAS (P). Overtime allowance 5.-A 2 2 Gp. CGA 1110 1000 1000 1000 Dy. Domestic travel expenses 5252 8000 7200 8500 6. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5.186 +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS (cVÉÉ® âó{ÉA) (1) (2) 5200-20200/1800 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non. Allowances (Other than OTA and travel expenses) 3. +ɺlÉɪÉÉÒ Temp +ɺlÉɪÉÉÒ Temp ºÉ.Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular VÉÉä½ 15600-39100/5400 (3) (4) ºÉ. 15600-39100/37400-67000/ (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz.CGA 1077 800 800 1200 (???)BÉÖEãÉ (iii)TOTAL 9137 9800 9800 10200 BÉÖEãÉ (JÉ) BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ (BÉE¨JÉ) 1. Foreigen travel expenses* 3942 6000 5400 7000 172450 171025 185750 Total * 113365 ´ÉèèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ (|ÉÉÊiÉÉÊxɪÉÖÉBÊ ÉDiÉ {É®) ´ªÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ * will include travel expenses abroad of scientists (on deputation) . ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ) £ÉkÉä 3. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 6.MÉ/ Gp.-A 2 2 10 10 6 6 (10) SÉ{ɮɺÉÉÒ/{ÉE®É¶É/SÉÉèBÉEÉÒnÉ® (??)VÉÉä½ +É´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ +ÉÉ<ÇAxÉVÉÉÒAA{ÉE(+ÉÉ<ǺÉÉÒAAºÉ({ÉÉÒ) +ÉÉè® ºÉÉÒVÉÉÒA º]É{ÉE) +É´ÉBÉEÉ¶É +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® |ÉÉʶÉFÉhÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉƪÉÖBÉDiÉ àÉcÉãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE ={É àÉcÉãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE Peons/Farash/Chokidar (In thousands of Rupees) (11) (12) (13) 1752 1350 2000 2000 11783 20660 17310 21310 6950 8000 8000 8000 Jt. ´ÉäiÉxÉ (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxɤÉéb/OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉäE ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®å [(i)+(iii)] (JÉ) º]É{ÉE |ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxɤÉéb/ OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉäE ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®å [(ii)] BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ 2.CGA Staff Leave/ Training Reserves 7600/8700 VÉÉä½ TOTAL BÉÖEãÉ VÉÉä½ G.BÉE (5) (6) 16 15 16 16 70 127 127 Gp.BÉE (9) (8) 127 10 37400-67000/10000 (7) Gp.BÉE ºÉ. Wages 4.-A 6 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz. +ɺlÉɪÉÉÒ Temp ºÉ. TOTAL 20 4 16 16 286 174 282 282 1.-C TOTAL /(®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz. (a) Salary Officers Indicate in respect of each Pay Band/Grade Pay[(i)+(iii)] (b) Staff Indicate in respect of each Pay Band/ 2. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4.

-C ºÉ. Investigator 208 313 267 326 Steno.MÉ Gp.Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular ºÉ.-A ºÉ.Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular 5200-20200/1800 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non. 6.-B ºÉ.MÉ Gp. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4.-C ºÉ. 3.-B ºÉ.Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular 5200-20200/2400 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non.MÉ Gp. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 6.MÉ Gp.187 +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå. 502 403 516 532 LDC 439 638 530 590 0 60 0 0 138 131 157 150 1373 1354 1338 1281 6984 7118 7796 7678 3275 3313 3573 3843 7118 4483 7796 4105 7678 9682 0 50 400 200 17450 9004 0 45 360 180 17385 10662 0 50 400 200 18990 Daftry/Farash/Peon/Chowkidar & Safai Karamchari 1. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular 15600-39100/7600 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz.-A ºÉ. 4. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS (cVÉÉ® âó{ÉA) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (10) (In thousands of Rupees) (11) (12) (13) 1271 1271 1316 1348 883 883 729 568 0 0 237 483 Assistant Director 859 1121 1031 1174 PS 180 0 218 207 Sr.PÉ Gp.-C ºÉ.-B ºÉ. Salary Officers Indicate in respect of each Pay Band/ Grade Pay 3013 Staff Indicate in respect of each Pay Band/ Grade Pay 3971 Total Salary 6984 Allowances (Other than OTA and travel expenses) 6230 Wages 0 Overtime allowance 19 Domestic travel expenses 310 Foreigen travel expenses* 0 Total 13543 . ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular 15600-39100/5400 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz.-A ºÉ.Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular 4440-7440/1800 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non. Investigator 841 549 1068 600 ALIO ÉÊ´ÉkÉ +ÉɪÉÉäMÉ |É£ÉÉMÉ FINANCE COMMISSION DIVISION 37400-6700/8700 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz. (a) (b) 2. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular 15600-39100/7600 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz.MÉ Gp.Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular 5200-20200/1900 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non. 5.BÉE Gp.BÉE Gp.BÉE Gp.JÉ Gp.JÉ Gp.Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular 9300-34800/4200 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non. ´ÉäiÉxÉ (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxɤÉéb/ OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉäE ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®å (JÉ) º]É{ÉE |ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxɤÉéb/ OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉäE ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®å BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ 2.-C ºÉ. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ)£ÉkÉä 3.-C ºÉ.JÉ Gp.-A ºÉ.Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular 5200-20200/1900 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non.BÉE Gp. ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ* VÉÉä½ 290 290 336 314 Tech. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular 9300-34800/4600 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular 9300-34800/4600 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular 9300-34800/4600 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular 9300-34800/4200 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non.-C ºÉ. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5.MÉ Gp. Assistant 0 105 53 105 Jr.-D 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉƪÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ={É ºÉÉÊSÉ´É ºÉcɪÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉcɪÉBÉE ´ÉÉÊ®K~ +Éx´ÉäKÉBÉE TOTAL Joint Director Deputy Secretary 5 3 5 5 1 1 1 1 5 3 5 5 1 1 1 1 ´ÉÉÊ®K~ {ÉÖºiÉBÉEãÉɪÉvªÉFÉ 1 - 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 1 - 1 1 ºBÉÚE]® SÉÉãÉBÉE Scooter Driver 1 1 1 1 ÉÊ®BÉEÉìbÇ BÉEÉÒ{É® Library Attendent 12 10 12 12 n{ÉDiÉ®ÉÒ/{ÉE®É¶É/SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉè® 39 28 39 39 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcɪÉBÉE BÉEÉÊxÉK~ +Éx´ÉäKÉBÉE +ÉɶÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE +É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉÖEãÉ Director ¯´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ (|ÉÉÊiÉÉÊxɪÉÖÉBÊ ÉDiÉ {É®) ´ªÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ) *will include travel expenses abroad of scientists (on deputation) 1.

C 2 8 2 5 2 8 2 8 n{ÉDiÉ®ÉÒ/{ÉE®É¶É/SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉè® 23 40 16 30 23 40 37400-67000/10000 37400-67000/8700 15600-39100/6600 15600-39100/5400 9300-34800/4800 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) 9300-34800/4200 5200-20200/2800 9300-34800/4200 9300-34800/4200 5200-20200/1900 5200-20200/1900 5200-20200/1800 Gaz.MÉ.BÉE 1.188 +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.Gp. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 6. * Salary Officers Indicate in respect of each Pay Band/ Grade Pay 5396 Staff Indicate in respect of each Pay Band/ Grade Pay 2807 Total Salary 8203 Allowances (Other than OTA and travel expenses) 26083 Wages 0 Overtime allowance 131 Domestic travel expenses 942 Foreigen travel expenses* 134 Total 35493 ´ÉèèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå (|ÉÉÊiÉÉÊxɪÉÖÉBÊ ÉDiÉ {É®) BÉEÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ *will include travel expenses abroad of scientists (on deputation) .BÉE ºÉ.-A Gp. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular ºÉ. 4.JÉ.MÉ. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ)£ÉkÉä 3.C ºÉ. ´ÉäiÉxÉ (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉƪÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ´ÉÉÊ®K~ ãÉäJÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉcɪÉBÉE ãÉäJÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä½-(BÉE) (JÉ) º]É{ÉE ´ÉÉÊ®K~ ãÉäJÉÉBÉEÉ®/ãÉäJÉÉBÉEÉ® Gp.Gp.C ºÉ. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4.Gp.gÉä.MÉ.ÉÊãÉ. (a) (b) 2.MÉ. ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ* VÉÉä½ 1.MÉ. 5. Gaz Gaz Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular Regular Regular Regular Regular {ÉÖºiÉBÉEÉãɪÉÉvªÉFÉ +ÉɶÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE +É. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5.-A ºÉ.Gp.MÉ.C ºÉ. Gaz. 6.Gp. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz.Gp. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS (cVÉÉ® âó{ÉA) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (10) (In thousands of Rupees) (11) (12) (13) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ ºÉƺlÉÉxÉ INGAF ºÉ.Gp. 3.B 2 2 1 5 7 17 2 1 1 4 6 14 2 2 1 5 7 17 2 2 1 5 7 17 +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz. º]É{ÉE BÉEÉ® SÉÉãÉBÉE ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 23 40 VÉÉä½-(JÉ) VÉÉä½-(BÉE)¨(JÉ) 1.-A Gp. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular ºÉ. Salary (a) Officers Director Joint Director Deputy Director Senior Accounts Officer Assistant Accounts Officer Total-(a) 1651 599 359 1407 1380 5396 1816 936 395 1711 1885 6743 1700 1032 370 1706 1814 6622 1738 1272 396 1883 1964 7253 (b) Staff Senior Accountant / Accountant Librarian Stenographer LDC 1060 147 193 471 1382 162 212 518 1251 152 200 480 1750 156 206 496 251 276 261 270 685 2807 8203 629 3179 9922 585 2929 9551 604 3482 10735 6743 6622 7253 3179 9922 2929 9551 3482 10735 12078 0 150 1210 275 23635 12449 0 135 900 200 23235 13265 0 150 1300 300 25750 Staff Car Driver Daftry/Peon/Chowkidar/ Safaiwala Total-(b) Total-(a)+(b) 1.C 7 3 7 7 +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz.B ºÉ. ´ÉäiÉxÉ (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxɤÉéb/ OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉäE ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®å (JÉ) º]É{ÉE |ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxɤÉéb/ OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉäE ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®å BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ 2.JÉ. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular ºÉ.Gp.BÉE ºÉ.C 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ Non-Gaz.

´ÉäiÉxÉ (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxɤÉéb/ OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉäE ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®å (JÉ) º]É{ÉE |ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxɤÉéb/ OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉäE ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®å BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ (10) (In thousands of Rupees) (11) (12) (13) 760 808 832 1. Salary (a) Officers Name of the posts Gp. .Os TOTAL 209 230 222 230 4107 2850 7290 7510 10552 7640 17239 17767 239 340 273 281 5518 5560 6715 6920 70 310 129 235 2104 2120 2640 2720 524 520 776 800 (b) Staff :. 11 SÉ{ɮɺÉÉÒ 174 VÉÉä½ BÉÖEãÉ VÉÉä½ 1. TOTAL 1.ãÉäJÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/´ÉäiÉxÉ A´ÉÆ * ãÉäJÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 1 ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 35 ºÉcɪÉBÉE ãÉäJÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ BÉÖEãÉ (JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ :-ºÉàÉÚc ‘MÉ’ 3 BÉEà{ªÉÚ]® +ÉÉ{É®ä]® 61 ´ÉÉÊ®K~ ãÉäJÉÉBÉEÉ®/ * ãÉäJÉÉBÉEÉ® +ÉɶÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE-I 3 +ÉɶÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE-II * +ÉɶÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE-III 24 bÉÒ.-Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular MÉC 1 1 1 5200-20200/2400 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non.-Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular 9300-34800/4200 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non. TOTAL G.B Sr.Os P.A.E.A.-Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular MÉC 3 2 3 9300-34800/4200 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non.A.189 +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå./V 8 +É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 1 º]É{ÉE BÉEÉ® bÅÉ<´É® 1 ÉÊbº{ÉèSÉ ®É<Çb® ºÉàÉÚc PÉ.Controller of A/Cs 336 350 331 345 2850 7933 8175 Group .Cs Staff Car Driver 129 160 0 160 Despatch Rider 138 140 142 146 Peons 357 650 253 262 Gp.+ÉÉä.-Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular MÉC 1 1 1 5200-20200/1800 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non.D. ´ÉäiÉxÉ (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉnÉå BÉEÉ xÉÉàÉ 1 àÉÖJªÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE ({ÉÉÒ) 1 ãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE 1 ={É.Os/V L.-Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular MÉC 3 2 3 9300-34800/4200 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non.-Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular MÉC 9300-34800/4200 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non.D.A.Os 4456 * P.-Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular MÉC 8 4 8 5200-20200/2400 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non.-Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular MÉC 9300-34800/4200 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non.-Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular MÉC 38 29 61 5200-20200/2800 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non.<Ç.Acctts Acctts * Steno-I Steno-II * Steno-III D.ãÉäJÉÉÉÊxɪÉÆjÉBÉE ºÉàÉÚc-JÉ 23 ´ÉÉÊ®.-Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular MÉC 24 12 24 5200-20200/1900 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non. A.Chief Controller (P) Controller of A/Cs 867 577 600 655 675 Dy.Group 'C' Computer Operator Sr.-Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular PÉD 11 6 11 114 82 174 ºÉàÉÚc ‘PÉ’Group ‘D’ * Combined strength * ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ºÉÆJªÉÉ (9) CPAO 1.S. (a) (b) Salary Officers Indicate in respect of each Pay Band/ Grade Pay Staff Indicate in respect of each Pay Band/ Grade Pay Total Salary 9079 9800 10928 11524 19631 17440 28167 29291 10552 7640 17239 17767 9079 19631 9800 17440 10928 28167 11524 29291 . 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS (cVÉÉ® âó{ÉA) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ºÉàÉÚc ‘BÉE’ 37400-67000/10000 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz Group ‘A’ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular BÉEA 1 1 1 37400-67000/8700 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular BÉEA 1 1 1 15600-39100/6600 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular BÉEA 1 1 1 15600-39100/5400 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular JÉB 8 8 23 9300-34800/5400 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular JÉB ºÉàÉÚc ‘JÉ’Group ‘B’ 9300-34800/4600 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular JÉB 1 1 1 9300-34800/4800 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular JÉB 13 13 35 ºÉàÉÚc ‘MÉ’Group ‘C’ 9300-34800/4200 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non.

Overtime allowance 5. 6. Foreigen travel expenses* Total * 20636 32560 32833 45709 0 0 0 0 13 25 10 20 907 2000 2000 2500 0 100 0 100 41187 52125 63010 77620 ´ÉèèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ (|ÉÉÊiÉÉÊxɪÉÖÉBÊ ÉDiÉ {É®)´ªÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ * will include travel expenses abroad of scientists (on deputation) ´ÉäiÉxÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ PAY AND ACCOUNTS OFFICE 37400-67000/10000 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular BÉEA 1 1 1 1 15600-39100/6600 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular BÉEA 2 2 2 2 15600-39100/5400 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular JÉB 2 2 2 2 6 6 6 6 9300-34800/5400 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular JÉB 9300-34800/4800 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular JÉB 9300-34800/4600 9300-34800/4200 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non.Acctt. ´ÉäiÉxÉ (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxɤÉéb/ OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉäE ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®å (JÉ) º]É{ÉE |ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxɤÉéb/ OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉäE ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®å BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ CA 784 898 920 DCA 682 782 801 877 Sr. Domestic travel expenses 6.-I 0 0 0 0 Steno-III 182 209 214 235 LDC 442 506 518 567 Daftry 373 427 437 479 5178 5933 6077 6656 4923 5642 5779 6329 5178 10101 5933 11575 6077 11856 6656 12985 Total Salary of Staff 1.-Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular MÉC 4 4 4 4 5200-20200/1800 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non.-Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular MÉC 1 1 1 1 5200-20200/1900 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non./ 0 0 0 0 Steno. 3. 5.AO 1478 1694 1735 1900 AO 1008 0 0 0 0 AAO 1979 2268 2323 2544 Total Salary of Officers 4923 5642 5779 6329 Sr. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.190 +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.-Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular MÉC 20+1 20 20 20 5200-20200/2800 5200-20200/2400 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non. Salary (a) Officers Indicate in respect of each Pay Band/Grade Pay (b) Staff Indicate in respect of each Pay Band/Grade Pay Total Salary .-Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular MÉC 4 3 3 3 VÉÉä½ Total 41 39 39 39 ãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE ={ÉãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE ´ÉÉÊ®K~ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉcɪÉBÉE ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ ´ÉÉÊ®K~ ãÉäJÉÉBÉEÉ®/ ãÉäJÉÉBÉEÉ®/ +ÉɶÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE OÉäb-I +ÉɶÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE OÉäb-III +É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE n{ÉDiÉ®ÉÒ º]É{ÉE BÉEÉ BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ 1. (10) (11) (12) (13) Allowances (Other than OTA and travel expenses) 3. Wages 4. 4./ 4181 4791 4908 5375 Acctt. VÉÉä½ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ)£ÉkÉä àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ* 2.

755 420 350 545 PA 339 450 418 580 900 2000 1453 1940 380 825 671 1250 UDC 70 150 99 155 LDC 60 135 96 155 Gr. VÉÉä½ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ) £ÉkÉä àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ (10) (11) (12) 2.. Foreigen travel expenses* 0 100 0 100 18327 21140 21460 23640 Total 9300-34800 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular GP 4800 A A ... Allowances (Other than OTA and travel expenses) 3.. 20 20 GP 4600 5200-20200 VÉÉAMÉÉ* STAFF INSPECTION UNIT ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular GP 6600 10015 5. 2 2 GP1900 MÉC 2 . Secy.. 423 465 525 620 Dy.. 5... 6......B PA ADD Gr.. . Wages 4. Domestic travel expenses *´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå (|ÉÉÊiÉÉÊxɪÉÖÉÎBÉDiÉ {É®) BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BÉEÉ BªÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *will include travel expenses abroad of scientists (on deputation) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ABÉEBÉE (13) (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non-Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular GP2400 MÉC 11 ......Dir...-Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular JÉB GP 4600 JÉB 1 2 1 1 GP 4800 JÉB .. Overtime allowance 7790 8925 9144 0 0 0 0 49 90 60 90 37400-67000 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular GP 10000 GP 8700 15600-39100 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular GP 7600 15600-39100 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz 387 450 400 450 6.C Steno 'D' . 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.B Gr.. Dir... . GP 4600 JÉB 4 1 4 4 JÉB 20 . .191 +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå. 10 10 1 1 1 1 GP 4800 iÉnlÉÇ Adhoc 1 1 1 1 GP 5400 ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular .. . 11 11 GP2400 MÉC 2 .. 397 385 0 0 US 1100 1595 995 2700 Dy.. . A 1 1 1 1 A A 2 2 2 2 A .. GP 4800 iÉnlÉÇ Adhoc 1 1 1 1 9300-34800 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non. 3.. .. .A Gr. . 4... ..A JS 242 0 0 0 Dir 475 535 590 620 Jt.. 2 2 ºÉàÉÚc BÉE ºÉƪÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉàÉÚc BÉE ºÉƪÉÖBÉDiÉ-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ={É-ºÉÉÊSÉ´É ºÉàÉÚc BÉE +É´É® ºÉÉÊSÉ´É ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉàÉÚc JÉ AbÉÒ AA+ÉÉä +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É ºÉàÉÚc JÉ ºÉcɪÉBÉE ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE ºÉcɪÉBÉE ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE ºÉcɪÉBÉE AbÉÒbÉÒ ºÉàÉÚc MÉ +ÉɶÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE PÉ =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE Gr.. BÉEA 5 2 5 5 BÉEA 15 3 15 15 JÉB JÉB GP 4800 10 .. .. ....A Gr.. 2792 3905 2021 3960 AD 862 1550 875 1930 AAO 210 230 135 220 SO 115 270 191 295 PS 353 280 183 285 PS 0 0 Asstt. .

Salary (a) Officers Indicate in respect of each Pay Band/Grade Pay (b) Staff Indicate in respect of each Pay Band/Grade Pay Total Salary 2.D PÉ MÉ MÉ MÉ MÉ Group 'C' Group 'C' Group 'C' 1031 1355 1111 1565 10504 14550 9713 16820 6969 9215 5515 10630 3535 5335 4198 6190 10504 14550 9713 16820 10396 14350 5287 1180 0 0 0 0 20 30 15 30 500 1000 350 1000 Group 'C' 1. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS (1) 5200-20200 (2) (3) (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Non-Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Regular (4) (5) (7) (8) (9) PÉD GP2400 MÉC GP2000 MÉC GP1900 MÉC GP1800 (6) 1 1 1 2 2 1 1 9 2 9 9 2 1 2 2 89 20 89 89 ºÉàÉÚc ºÉàÉÚc ºÉàÉÚc ºÉàÉÚc ºÉàÉÚc (10) (11) (12) (13) Gr. ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ* BÉÖEãÉ * 1.192 +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå. Wages 4. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ) £ÉkÉä 3. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 6. Foreign Travel Expenses* Total 0 0 0 0 21420 29930 15365 19030 ´ÉèèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ (|ÉÉÊiÉÉÊxɪÉÖÉBÊ ÉDiÉ {É®)´ªÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ * will include travel expenses abroad of scientists (on deputation) . Allowances (Other than OTA and Travel Expenses) 3. ´ÉäiÉxÉ (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE {Éää-¤Ééb/OÉäb {Éä BÉäE ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®å (JÉ) º]É{ÉE |ÉiªÉäBÉE {Éää-¤Ééb/OÉäb {Éä BÉäE ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®å BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ 2. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4. Domestic Travel Expenses 6. Overtime Allowance 5.

D ºÉ./Non-Gaz.37400 .-A ºÉ.BÉE./Gaz.94.BÉE.A ºÉ.81.C Temp.Gp.(R) BÉEɪÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ.34800/4800 Rs.20200/2800 Rs.05.00 1.of Posts(e) No.C ºÉ.20 533.B ºÉ.BÉE.(b) Regular ºÉ.JÉ./Gaz.34.7400/1650 Rs.MÉ.20200/2400 Rs.-A ºÉ.Gp.00 549. ®ÉVÉ.Gp.04.Gp.304. ®ÉVÉ.19.-A ºÉ.00 9.BÉE.Gp.9300 . iÉnlÉÇ (MÉ) ºÉ.02.Gp. ®ÉVÉ.20200/1900 Rs./Non-Gaz.BÉE.00 40./ Adhoc (c) ºÉ.40 3.(ÉÊxɪÉiÉ/Fixed)/0 Rs.9300 .(ÉÊxɪÉiÉ/Fixed)/0 Rs.37400 .C ºÉ.Gp. ®ÉVÉ.PÉ.BÉE.16. ®ÉVÉ.99.MÉ.BÉE.00 1.39100/5400 Rs.Gp.00 38.34800/4200 Rs.6(i) (of àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ Demand No.JÉ. +É®ÉVÉ. ®ÉVÉ./Gaz.75.C ºÉ.-A ºÉ.15600 .34800/4800 Rs.Gp.7400/1300 (2) ®ÉVÉ.67000/8700 Rs.15600 .PÉ.00 8.00 7.00 3.00 515.MÉ.BÉE.Gp.37400 .Gp.Gp.15600 .C ºÉ.Gp.00 488./ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ {Én ºÉàÉÚc +É®ÉVÉ.Gp.15600 .-A ºÉ.D 1 5 5 57 119 151 245 112 3791 1311 12810 402 27585 6173 2808 5439 6971 0 0 67985 1 5 5 52 106 42 41 217 84 3208 1459 10329 344 18488 2843 975 1688 4871 0 0 44758 (7) (8) (11) (12) (13) 1 5 5 52 106 83 1 5 5 52 106 83 10./Gaz.5200 . in position(f) (5) (6) +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÆJªÉÉ 2013 (cVÉÉ® âó{ÉA) ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÆJªÉÉ 2014 ¤ÉVÉ] (In thousands of Rupees) ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ Actual Budget Revised 2011-2012 2012-2013 2012-2013 ¤ÉVÉ] Budget 2013-14 Estimated Estimated Sanctioned Sanctioned Strength Strength Unclassified (d) (1) Rs.Gp.Gp.D +É´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ (PÉ) {ÉnÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆ./Non-Gaz.5200 .MÉ.JÉ. +É®ÉVÉ.BÉE.-A ºÉ. ®ÉVÉ.20 3./Gaz.00 10.90000/.00 8.38.00 828. +É®ÉVÉ.Gp. +É®ÉVÉ.00 10.Gp./Gaz.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.34800/5400 Rs./Gaz.Gp. 41 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ Indian Audit & Accounts Department paragraph 8. +É®ÉVÉ.5200 .Gp.00 8.59.60.36.9300 ./Non-Gaz.00 39. ®ÉVÉ.80 48.JÉ.67000/10000 Rs.80 803.(JÉ) +ɺlÉÉ<Ç Group of post Gaz/Non.4440 . BÉÖEãÉ (3) BÉEɪÉÇBÉEÉãÉ/Tenure ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular (4) ºÉ.Gp.80.20 3.67000/12000 Rs./Non-Gaz.49./Gaz.98.32.Gp. +É®ÉVÉ.80000/0 Rs.00 .C ºÉ.B ºÉ.5200 ./Non-Gaz.-A ºÉ.MÉ.Gp.377.PÉ.(SÉ) Total No.50.00 ´Éäi ÉxÉ (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ Salary (a) Officers ¯ |ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå n¶ÉÉÇAÆ *Indicate in respect of each scale of pay 520.00 3.BÉE. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 193 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ ESTIMATED STRENGTH OF ESTABLISHMENT AND PROVISIONS THEREFOR +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ IX BÉE Appendix IX-A ¤ÉVÉ] {ÉÉÊ®{ÉjÉ 2012-2013 BÉEÉ {Éè®É 8.24. ®ÉVÉ.MÉ. +É®ÉVÉ. ®ÉVÉ.Gp.80000/.B ºÉ.4440 .00 6. ®ÉVÉ.32.06.00 (9) (10) 784.7000 501.39100/7600 Rs.75500 .MÉ.C ºÉ.82.39100/6600 Rs./Gaz./Gaz./Gaz.00 6.-A ºÉ.00 1.39100/5400 Rs. of Emp.71.00 8./Non-Gaz.80 48.9300 .B Gaz.83./Gaz.80 48.20200/1800 Rs.00.337.00 8./Non-Gaz.6(i) of Budget circular 2012-2013 ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb/ OÉäb ´ÉäiÉxÉ (BÉE) Pay Band/ Grade Pay (a) {ÉcãÉÉÒ àÉÉSÉÇ 2012 BÉEÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆJªÉÉ {Én BÉEÉ º´É°ô{É Status of post ®ÉVÉ.00 217 84 3208 1459 10329 344 18488 5843 2475 5388 5666 0 0 53753 217 84 3208 1459 10329 344 22466 6173 2808 5439 6971 0 0 59750 3. +É®ÉVÉ.-A ºÉ.

93.37 910.48.007.194 +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.00 24.26.32.46 24.179.105. Figures shown in colum (f) indicate actuals i.19.00 1.42. 949.50.e.36.00 5. Wages 5.00 24. actual Men-in-position as on 1.00 6.34.57 4. It includes 3583 EDP Posts against which equal number of posts under various categories are kept in abeyance.20700 10.00 933. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 6.00 1.33 1.00 2.98.55. However.00 4. Allowances.00 1.17.00 1.17.00 Total ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& 1.66.80.12.00 24.05. £ÉkÉä (ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ) 3.377.20.00 2.3. our Sanctioned strength is 69460 which has been same for 2010-2011 and 2012.00 1. ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉÖEãÉ (10) (In thousands of Rupees) (11) (b) (12) (13) Staff 784.29.17.90.06.00 (Other than OTA & TE) 3.90.00 *Indicate in respect of each scale of pay Total Salary (a)+(b) 1.32 1.337.66. Domestic TE 1.304. ForeignTE 114403 11.00 25.08 23. càÉÉ®ÉÒ º´ÉÉÒBÉEßiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ 69460 cè.00 1.76.80 803.74.08. Over Time Allowance 14.3. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4. BÉEÉãÉàÉ (SÉ) àÉå n¶ÉÉÇA MÉA +ÉÉÆBÉE½å ÉÊnxÉÉÆBÉE 1.12 BÉEÉä ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉnºlÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE ºÉÚSÉBÉE cé* iÉlÉÉÉÊ{É.38.00 4. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5.90.00 4.66. VÉÉä ´ÉKÉÇ 2010-2011 +ÉÉè® 2012 BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ ®cÉÒ cè* 3583 <ÇbÉÒ{ÉÉÒ {Én £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´É°ôr ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhɪÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤É®É¤É® ºÉÆJªÉÉ BÉEä {Én |ÉɺlÉÉÊMÉiÉ ®JÉä MÉA cè* Note: 1.27. .00 828. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS (cVÉÉ® âó{ÉA) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ *|ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå n¶ÉÉÇAÆ BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ (BÉE)+(JÉ) 2.27.17.

/Gaz. Regular Temp.C ºÉ.C MÉ. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 5200-20200/1900 +É.A BÉE. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 5200-20200/2800 +É.6(i)) 2012 ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb OÉäb ´ÉäiÉxÉ Pay Band/ Grade Pay {Én BÉEÉ º´É°ô{É Status of post ®ÉVÉ. of Emp.PÉ. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 9300-34800/4800 ®ÉVÉ./ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ +É®ÉVÉ.Gp. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 9300-34800/5400 ®ÉVÉ.MÉ. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 9300-34800/5400 ®ÉVÉ./Non-Gaz./Gaz. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 15600-39100/6600 ®ÉVÉ.®ÉVÉ. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 15600-39100/7600 ®ÉVÉ./Non-Gaz.®ÉVÉ. in position (5) (6) +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÆJªÉÉ 2013 (cVÉÉ® âó{ÉA) (In thousands of Rupees) ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE Actual 2011-2012 ¤ÉVÉ] Budget 2012-13 ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ Revised 2012-13 ¤ÉVÉ] Budget 2013-14 (10) (11) (12) (13) 1.A BÉE./Gaz.C 109 32 109 5200-20200/1800 +É. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular MÉ.®ÉVÉ. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 37400-67000/8700 ®ÉVÉ.(R) BÉEɪÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ./ Adhoc (2) (3) {Én ºÉàÉÚc Group of post ºÉ.D +É´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ (PÉ) BÉÖEãÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆ./Non-Gaz.6(i)) näJÉå) ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ´ªÉ´ÉºlÉÉ ESTIMATED STRENGTH OF ESTABLISHMENT AND PROVISIONS THEREFOR (ABÉE àÉÉSÉÇ BÉEÉä ºÉÆJªÉÉ STRENGTH AS ON 1st MARCH) àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ Demand No. ´ÉäiÉxÉ (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb/OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå n¶ÉÉÇAÆ (JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb/OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå n¶ÉÉÇAÆ BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ** .®ÉVÉ. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular MÉ.®ÉVÉ. iÉnlÉÇ Gaz.A BÉE. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular BÉE. 42 ®ÉVɺ´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ Department of Revenue (See paragraph 8.Gp./Non-Gaz.195 +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 9300-34800/4200 +É. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS {ÉÉÊ®ÉʶÉK] IX-BÉE Appendix IX-A ({Éè®É 8.JÉ.of Posts No./Gaz.B MÉ.(SÉ) Total No.®ÉVÉ. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 75500-80000/¶ÉÚxªÉNil ®ÉVÉ. Salary (a) Officers Indicate in respect of each Pay Band/Grade Pay (b) Staff Indicate in respect of each Pay Band/Grade Pay 488519 Total Salary** 553300 553300 620000 +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÆJªÉÉ 2014 Estimated Estimated Sanctioned Sanctioned Strength Strength Unclassified (1) (4) (7) (9) (8) ®ÉVɺ´É àÉÖJªÉÉãÉªÉ Revenue Headquarters 80000/-(ÉÊxɪÉiÉfixed)/¶ÉÚxªÉNil ®ÉVÉ./Gaz.A ºÉ./Gaz.Gp.BÉE.Gp. +ɺlÉÉ<Ç Gaz/Non./Gaz.A 15 14 15 2 1 2 15 2 BÉE./Non-Gaz. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 5200-20200/2400 +É.C 379 260 379 379 28 5 28 28 12 10 12 12 217 120 217 217 109 9300-34800/4600 +É.A BÉE.B JÉ./Non-Gaz./Gaz.A 10 6 10 10 146 117 146 146 6 5 6 6 JÉ.B ºÉ.B 100 72 100 100 61 59 61 61 JÉ. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 37400-67000/10000 ®ÉVÉ.C 276 180 276 276 VÉÉä½ Total 1442 961 1442 1442 1.C MÉ./Gaz.A 26 25 26 26 55 55 55 55 BÉE.

4. |ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE.Gaz.®ÉVÉ. Foreign TE 88 Total 61180 **£ÉkÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* includes allowances. ®ÉVÉ.C MÉ./Non./Gaz. +É..Gaz..C MÉ. ºÉÉÒ. +É. ®ÉVÉ. +É. ®ÉVÉ. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 6.Gaz.C MÉ.<Ç.C MÉ.A BÉE.B JÉ. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS (cVÉÉ® âó{ÉA) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) 2.®ÉVÉ. +É. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4. Domestic TE 21587 6. ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉÖEãÉ (In thousands of Rupees) (10) (11) (12) (13) 2.C PÉ. 75 5000 600 75675 **£ÉkÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* includes allowances. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5../Non-Gaz./Non.C MÉ. ®ÉVÉ. ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉÖEãÉ 1./Gaz. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 5200-20200/1800 +É. +É.C MÉ..A BÉE. OTA 1169 5. Wages .Gaz. +É.. Foreign TE 41878 Total 555869 2800 2000 15000 38500 611600 2800 1000 15000 33283 605383 3000 1000 16200 36600 676800 69000 66500 70000 . £ÉkÉä (ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ) 3.B JÉ.®ÉVÉ.Gaz./Gaz./Gaz. 70 4200 500 71270 .../Non. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 6.®ÉVÉ. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4.C MÉ./Non-Gaz.®ÉVÉ. ´ÉäiÉxÉ (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb/OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå n¶ÉÉÇAÆ (JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb/OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå n¶ÉÉÇAÆ BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ** 2.A JÉ./Gaz./Gaz. . Overtime Allowance 63 5. Salary (a) Officers Indicate in respect of each Pay Band/Grade Pay (b) Staff Indicate in respect of each Pay Band/Grade Pay Total Salary** 56544 2.®ÉVÉ. Domestic TE 4485 6. ®ÉVÉ. Allowances (Other than OTA &TE) 3./Gaz. CBEC 75500-80000/¶ÉÚxªÉNil 37400-67000/10000 37400-67000/8700 15600-39100/7600 15600-39100/6600 ®ÉVÉ. 80 4200 500 73780 .Gaz.®ÉVÉ./Non. Wages 2716 4.A BÉE.¤ÉÉÒ.D VÉÉä½ Total 1 1 1 1 4 1 1 1 0 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 9 3 25 2 4 17 9 3 23 2 4 15 9 3 25 2 4 17 9 3 25 2 4 17 26 16 1 1 11 24 14 1 1 10 26 16 1 1 11 26 16 1 1 11 10 5 10 10 133 118 133 133 1.®ÉVÉ.®ÉVÉ. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 15600-39100/5400 9300-34800/5400 9300-34800/4800 9300-34800/5400 9300-34800/4800 9300-34800/4600 ®ÉVÉ./Non..ºÉÉÒ./Non. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular BÉE.Gaz./Non. ®ÉVÉ.A BÉE. +É.196 +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 9300-34800/4200 5200-20200/2800 5200-20200/2400 5200-20200/2000 5200-20200/1900 +É.B MÉ. Allowances (Other than OTA & TE) 3./Gaz. Principal CCA. £ÉkÉä (ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ +ÉÉè® ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ) 3.

/Gaz.B 10 10 10 10 22 16 22 22 MÉ. ®ÉVÉ.®ÉVÉ. ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ Competent Authorities 37400-67000/10000 ®ÉVÉ. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 197 (cVÉÉ® âó{ÉA) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (In thousands of Rupees) (10) (11) (12) (13) 1. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular BÉE.B JÉ. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4.B 4 4 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 JÉ./Gaz./Gaz.C 1 0 1 1 2 2 2 2 MÉ. Allowances (Other than OTA & TE) 3.A BÉE.Gaz. £ÉkÉä (ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä +ÉÉè® ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ) 3./Gaz.A JÉ./Gaz. Foreign TE 779 Total 48780 55750 55750 58700 70 220 3300 500 59840 50 200 3000 500 59500 70 200 3500 550 63020 |ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE (ºÉÉÒ. ®ÉVÉ.D VÉÉä½ Total 1 1 1 1 6 22 7 3 1 25 36 7 11 122 1 1 1 1 6 22 7 2 1 20 35 6 9 112 1 1 1 1 6 22 7 3 1 25 36 7 11 122 1 1 1 1 6 22 7 3 1 25 36 7 11 122 1.Gaz./Non.®ÉVÉ.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.A JÉ./Non. ®ÉVÉ./Gaz.B MÉ. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 15600-39100/5400 ®ÉVÉ. ®ÉVÉ.C MÉ.B JÉ./Gaz. +É./Non./Non. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular BÉE. Overtime Allowance 211 5. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5.Gaz.®ÉVÉ. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 37400-67000/8700 ®ÉVÉ.®ÉVÉ. ®ÉVÉ.B JÉ.A BÉE. ´ÉäiÉxÉ (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb/OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå n¶ÉÉÇAÆ (JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb/OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå n¶ÉÉÇAÆ BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ** 2./Gaz.bÉÒ. +É. ®ÉVÉ. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 5200-20200/1900 +É. Salary (a) Officers Indicate in respect of each Pay Band/Grade Pay (b) Staff Indicate in respect of each Pay Band/Grade Pay Total Salary** 44847 2.C PÉ. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 9300-34800/4200 ®ÉVÉ./Non-Gaz +É.D 6 6 6 6 8 7 8 8 VÉÉä½ Total 59 49 59 59 .) Principal Chief Controller of Accounts (CBDT) 75500-80000/¶ÉÚxªÉNil 37400-67000/10000 37400-67000/8700 15600-39100/4600 9300-34800/5400 9300-34800/4800 9300-34800/4800 9300-34800/4800 9300-34800/5400 9300-34800/4200 5200-20200/2800 5200-20200/1900 5200-20200/1800 ®ÉVÉ.Gaz.A BÉE.®ÉVÉ.®ÉVÉ.A BÉE.B JÉ. +É./Gaz. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 5200-20200/1900 +É./Gaz. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 9300-34800/2800 +É. Domestic Travel Expenses 2873 6. Wages 70 4.®ÉVÉ.C MÉ. ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉÖEãÉ **£ÉkÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* including allowances .]ÉÒ. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 6.C MÉ.¤ÉÉÒ./Gaz./Non./Non-Gaz.®ÉVÉ.Gaz. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 5200-20200/2400 +É. ®ÉVÉ. ®ÉVÉ./Gaz./Gaz.C PÉ./Gaz.B JÉ. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 9300-34800/4600 ®ÉVÉ./Non-Gaz.

../Gaz.-D VÉÉä½ Total 2 3 7 25 1 2 6 18 1 60 4 34 19 148 5 206 940 1481 1 2 4 11 1 2 5 7 1 38 2 16 15 91 3 95 532 826 2 3 8 26 1 2 6 16 1 60 4 34 19 148 5 206 940 1481 2 3 8 26 1 2 6 16 1 60 4 34 19 148 5 206 940 1481 Salary 1. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg. Opium & Alkaloid Works 37400-67000/8700 15600-39100/7600 15600-39100/6600 15600-39100/5400 9300-34800/6600 9300-34800/5400 9300-34800/4800 9300-34800/4600 9300-34800/5400 9300-34800/4200 9300-34800/4800 9300-34800/4200 5200-20200/2800 5200-20200/2400 5200-20200/2000 5200-20200/1900 5200-20200/1800 ®ÉVÉ.BÉE. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg. Foreign Travel Expenses .-A ºÉ. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg.Gp.JÉ. ®ÉVÉ. +É. +É. Salary (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (a) Officers (|ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb/OÉäb ´ÉäiÉxÉ (Indicate in respect of each BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå n¶ÉÉÇAÆ) Pay Band/Grade Pay) (JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ (b) Staff (|ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb/OÉäb ´ÉäiÉxÉ (Indicate in respect of each BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå n¶ÉÉÇAÆ) Pay Band/Grade Pay) Total Salary** BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ** 14248 2. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +É{ÉEÉÒàÉ +ÉÉè® +ÉãBÉEãÉɪÉb {ÉEèBÉD]ÉÊ®ªÉÉÆ Govt.Gp.198 +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.-B ºÉ. ®ÉVÉ. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5. +É.Gp. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg.-C ºÉ.-A ºÉ. Wages 13 3.MÉ. ´ÉäiÉxÉ 1. ®ÉVÉ.Gp. ®ÉVÉ. £ÉkÉä (ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä +ÉÉè® 2.®ÉVÉ.-C ºÉ./Gaz.-B ºÉ.. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg.-B ºÉ. BÉÖEãÉ Total 15356 28000 29500 29500 35 40 1700 .®ÉVÉ. ºÉ.Gp. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg.BÉE...MÉ.BÉE.Gp.Gp.-B ºÉ.JÉ./Non-Gaz./Non-Gaz.JÉ.MÉ.®ÉVÉ.®ÉVÉ./Gaz. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg. ´ÉäiÉxÉ (a) Officers (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb/OÉäb ´ÉäiÉxÉ Indicate in respect of each Pay Band/Grade Pay BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå n¶ÉÉÇAÆ (b) Staff (JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb/OÉäb ´ÉäiÉxÉ Indicate in respect of each Pay Band/Grade Pay BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå n¶ÉÉÇAÆ Total Salary** 236963 BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ** . ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg.JÉ./Gaz. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg./Non-Gaz.®ÉVÉ. ®ÉVÉ.JÉ.-C ºÉ.-A ºÉ.MÉ./Non-Gaz. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg.Gp. 31715 30 35 2100 .Gp.Gp.®ÉVÉ.Gp. ®ÉVÉ. 31665 234987 244836 227409 (8) **£ÉkÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* including allowances . ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4. 29775 30 35 2150 ./Non-Gaz./Non-Gaz.-B ºÉ.BÉE. +É. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS (cVÉÉ® âó{ÉA) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (In thousands of Rupees) (10) (11) (12) (13) 1./Non-Gaz.-C ºÉ.-A ºÉ.-C ºÉ.Gp. +É.PÉ. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg.Gp.-C ºÉ./Gaz. +É./Gaz.. Domestic Travel Expenses 1089 5. ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 6. +É.MÉ.®ÉVÉ.Gp.. Overtime Allowance 6 4.MÉ./Gaz.®ÉVÉ. +É.-B ºÉ..Gp.Gp. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 6./Non-Gaz. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg.®ÉVÉ./Gaz. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg. ®ÉVÉ./Non-Gaz. +É.JÉ.Gp. Allowances (Other than OTA & TE) ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ) 3.

(Other than OTA & TE) 3.=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖãBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉɪÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ Customs. ®ÉVÉ.A BÉE./Gaz..B JÉ./Non-Gaz. ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉÖEãÉ 1... 10618 2876 . Domestic Travel Expenses 6719 6.A BÉE. ´ÉäiÉxÉ (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb/OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå n¶ÉÉÇAÆ (JÉ) º]É{ÉE |ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb/OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå n¶ÉÉÇAÆ BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ ** 2. Total 108368 **£ÉkÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* including allowances .. £ÉkÉä (ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ) 3./Gaz. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 5200-20200/2800 5200-20200/2400 +É... ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5.®ÉVÉ.A JÉ. ®ÉVÉ. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular BÉE./Gaz.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå. 259736 .®ÉVÉ. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 9300-34800/5400 9300-34800/4200 ®ÉVÉ. Domestic TE 6. 13205 2980 . +É. ./Gaz./Gaz. ForeignTE Total (In thousands of Rupees) (10) (11) (12) (13) . 12755 2145 ./Gaz.C MÉ. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 5200-20200/1900 +É. Salary (a) Officers Indicate in respect of each Pay Band/Grade Pay (b) Staff Indicate in respect of each Pay Band/Grade Pay Total Salary ** 101459 2.. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 6..®ÉVÉ. 243594 110000 119000 120000 . +É../Non-Gaz./Non-Gaz.®ÉVÉ...®ÉVÉ.A BÉE. 123300 **£ÉkÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* including allowances . 400 2500 .... Foreign Travel Expenses .. 112900 . 250877 . 122300 .. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 15600-39100/7600 15600-39100/6600 ®ÉVÉ. 13205 2685 . Overtime Allowance 190 5.. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 6.C MÉ. ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE./Gaz.D 1 1 1 1 2 18 1 14 2 18 2 18 1 7 1 2 1 7 1 7 36 84 VÉÉä½ Total 297 230 12 10 12 12 22 4 20 1 22 4 22 4 1 68 1 44 1 68 1 68 3 38 3 31 3 38 3 38 31 36 36 70 84 84 297 297 1. 300 3000 . ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉÖEãÉ 2. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 5200-20200/1800 +É.A BÉE./Gaz.C PÉ. £ÉkÉä (ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ) 3. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 15600-39100/5400 ®ÉVÉ../Non-Gaz. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5.... OTA 5. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 9300-34800/4600 9300-34800/4200 ®ÉVÉ.B JÉ. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 75500-80000/¶ÉÚxªÉNil 75500-80000/¶ÉÚxªÉNil ®ÉVÉ./Non-Gaz. 4./Gaz. Wages ... Allowances (Other than OTA & Travel Expenses) 3.B JÉ. Wages 4.. Allowances.. Excise and Service Tax Appellate Tribunal 80000 (ÉÊxɪÉiÉfixed)/¶ÉÚxªÉNil ®ÉVÉ... 250457 .. ®ÉVÉ..A BÉE. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 199 (cVÉÉ® âó{ÉA) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) 2.B MÉ. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4.... 300 3000 .

B MÉ.A BÉE. ®ÉVÉ./Non-Gaz.A BÉE. ./Non-Gaz../Non-Gaz.A BÉE./Gaz. ´ÉäiÉxÉ (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb/OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå n¶ÉÉÇAÆ (JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb/OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå n¶ÉÉÇAÆ BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ** 2./Gaz. .. £ÉkÉä (ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ) 3. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular JÉ. Overtime Allowance Total **£ÉkÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* including allowances .®ÉVÉ. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular MÉ. Foreign Travel Expenses . ®ÉVÉ.C 14 12 14 14 5200-20200/2800 +É.®ÉVÉ../Non-Gaz. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5.®ÉVÉ. +É.®ÉVÉ./Gaz..B 2 2 2 2 9300-34800/4800 ®ÉVÉ. ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉÖEãÉ 1./Gaz.®ÉVÉ.®ÉVÉ.C MÉ. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular MÉ.B 4 4 4 4 9300-34800/4200 ®ÉVÉ.. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS (cVÉÉ® âó{ÉA) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (In thousands of Rupees) (10) (11) (12) (13) 9518 12000 12000 12000 . ®ÉVÉ. Salary (a) Officers Indicate in respect of each Pay Band/Grade Pay (b) Staff Indicate in respect of each Pay Band/Grade Pay Total Salary** 2. 3 10 6 10 5. .. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 6. +É. . BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉɺÉÚSÉxÉÉ ¤ªÉÚ®Éä Central Economic Intelligence Bureau 80000/-(ÉÊxɪÉiÉfixed)/¶ÉÚxªÉNil 37400-67000/10000 37400-67000/8700 15600-39100/7600 15600-39100/6600 9300-34800/5400 9300-34800/4800 9300-34800/4600 9300-34800/4200 5200-20200/2800 5200-20200/2400 5200-20200/1900 5200-20200/1800 ®ÉVÉ.B JÉ. ®ÉVÉ. Allowances (Other than OTA and Travel Expenses) 3.C 1 1 1 1 5200-20200/1800 +É. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular JÉ./Gaz../Gaz. +É.. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4. ®ÉVÉ.D VÉÉä½ Total 1 3 5 0 13 6 1 29 3 1 14 37 0 113 1 3 4 3 8 4 5 16 0 1 10 17 0 72 1 3 5 0 13 6 1 29 3 1 14 37 0 113 1 3 5 0 13 6 1 29 3 1 14 37 0 113 ./Non-Gaz..B JÉ..B JÉ..C PÉ.A BÉE.200 +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.. ®ÉVÉ.C 1 1 1 1 VÉÉä½ Total 22 20 22 22 1./Gaz.®ÉVÉ./Gaz.. +É. Domestic Travel Expenses 50 300 150 300 6.®ÉVÉ./Gaz. +É./Non-Gaz. +É.... ./Non-Gaz./Non-Gaz. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular MÉ.C MÉ. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular BÉE. 9571 12310 12156 12310 ´ÉäiÉxÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ (®ÉVɺ´É) Pay and Accounts Office (Revenue) 9300-34800/5400 ®ÉVÉ.A JÉ./Gaz. Wages 4. .

C 5 5 5 5 5200-20200/1900 +É. Overtime Allowance 2500 2650 763 500 . ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular BÉE.®ÉVÉ.®ÉVÉ./Non.B 2 2 2 2 9300-34800/4600 +É. Domestic Travel Expenses 3280 3000 4. ..Gaz. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular BÉE.B 2 2 2 2 9300-34800/4200 +É...A 1 1 1 1 67000-79000/¶ÉÚxªÉNil ®ÉVÉ. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular JÉ. 550 44501 47300 46900 51850 14600 13000 18000 6. Salary (a) Officers (Indicate in respect of each Pay Band/Grade Pay) (b) Staff (Indicate in respect of each Pay Band/Grade Pay) Total Salary** 2.®ÉVÉ.®ÉVÉ.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå./Gaz. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular MÉ. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 6.B 1 1 1 1 9300-34800/4800 ®ÉVÉ. ´ÉäiÉxÉ (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (|ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb/OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå n¶ÉÉÇAÆ) (JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ (|ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb/OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå n¶ÉÉÇAÆ) BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ** 1. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5./Gaz../Non. .. Allowances (Other than OTA & Travel Expenses). Foreign Travel Expenses Total **£ÉkÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* including allowances . ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular MÉ.Gaz. Salary (a) Officers (Indicate in respect of each Pay Band/Grade Pay) (b) Staff (Indicate in respect of each Pay Band/Grade Pay) Total Salary** 10539 . ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular JÉ./Non.Gaz.A 1 0 1 1 15600. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular MÉ. 3.. 217 300 250 300 5./Non.B 4 5 4 4 5200-20200/2800 +É. £ÉkÉä (ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ) 3. .®ÉVÉ. Wages ./Gaz..A 3 3 3 3 15600-39100/6600 ®ÉVÉ. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular JÉ.C 1 1 1 1 5200-20200/2400 +É./Non.®ÉVÉ. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular BÉE..C 5 5 5 5 VÉÉä½ Total 27 27 27 27 1.C 2 2 2 2 5200-20200/2000 +É. ´ÉäiÉxÉ (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (|ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb/OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå n¶ÉÉÇAÆ) (JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ (|ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb/OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå n¶ÉÉÇAÆ) BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ** 2.Gaz. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 201 (cVÉÉ® âó{ÉA) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) 1. ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉÖEãÉ (In thousands of Rupees) (10) (11) (12) (13) 40241 44000 44000 48000 1. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular MÉ./Gaz./Gaz ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular JÉ.. VɤiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉɪÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ Appellate Tribunal for Forefeited Property 80000 (ÉÊxɪÉiÉfixed)/¶ÉÚxªÉNil ®ÉVÉ.39100/5400 ®ÉVÉ./Non.Gaz.Gaz..

®ÉVÉ.Gp. 6..PÉ./Non-Gaz. 20080 259097 254186 265152 **£ÉkÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* including allowances . BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉ{ÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä Central Bureau of Narcotics 37400-67000/10000 ®ÉVÉ. Wages 388 4. Overtime Allowance 52 5./Non-Gaz.®ÉVÉ.BÉE.MÉ.. Allowances (Other than OTA & Travel Expenses) 3. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4.Gaz ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ..PÉ./Non.®ÉVÉ.-C 256 119 256 256 5200-20200/2000 +É.®ÉVÉ..Gp./Non./Non-Gaz.-D 84 37 84 84 5200-20200/1900 +É.Gp.-B 17 17 17 17 9300-34800/4200 +É. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 6.®ÉVÉ.-C 27 21 27 27 5200-20200/2400 +É./Non.-C 175 89 175 175 5200-20200/2800 +É.Gaz ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ..-A 8 6 8 8 15600-39100/6600 ®ÉVÉ.Gp. 13710 500 80 1500 . ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ./Non-Gaz./Non-Gaz.Gp. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ.Gp.Gp.®ÉVÉ../Gaz.JÉ..-D 96 28 96 96 5200-20200/1800 +É. ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉÖEãÉ (In thousands of Rupees) (10) (11) (12) (13) 2.-B 16 15 16 16 43 9300-34800/4800 ®ÉVÉ.-D 330 175 330 330 VÉÉä½ Total 1239 600 1239 1239 1.PÉ.BÉE. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ..Gp.Gp.®ÉVÉ.JÉ.Gaz ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ.Gp.Gp.Gp. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ.MÉ. 16552 650 60 .-B 43 27 43 9300-34800/4600 ®ÉVÉ.JÉ. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ./Non. Domestic Travel Expenses 1681 . ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ.JÉ. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS (cVÉÉ® âó{ÉA) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) 2. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ.BÉE./Gaz.MÉ.. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ.Gp./Gaz.®ÉVÉ. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ.Gp. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ.A 1 1 1 1 15600-39100/5400 ®ÉVÉ.-B 32 16 32 32 9300-34800/5400 +É.A 2 2 2 2 37400-67000/8700 ®ÉVÉ./Gaz.Gp.®ÉVÉ.Gaz ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ..Gp./Gaz.MÉ./Non-Gaz./Non Gaz./Gaz.-C 5 5 5 5 5200-20200/1900 +É./Gaz. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5. ´ÉäiÉxÉ (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (|ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb/OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå n¶ÉÉÇAÆ) (JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ (|ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb/OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå n¶ÉÉÇAÆ) BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ** 1. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ.JÉ. Salary (a) Officers (Indicate in respect of each Pay Band/Grade Pay) (b) Staff (Indicate in respect of each Pay Band/Grade Pay) Total Salary** 230406 .202 +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.-C 129 28 129 129 5200-20200/2400 +É.Gp. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ.JÉ.Gp.®ÉVÉ. .MÉ.-A 7 2 7 7 15600-39100/5400 ®ÉVÉ.BÉE.®ÉVÉ. Foreign Travel Expenses Total 12660 370 82 1500 . £ÉkÉä (ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ +ÉÉè® ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ) 3.-B 8 9 8 8 9300-34800/4800 +É.-B 3 3 3 3 9300-34800/4600 +É.

/Gaz.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå./Gaz.Gaz ºÉ./Gaz./Gaz.Gp.Gaz ºÉ./Gaz.BÉE. Domestic TE 6. £ÉkÉä (ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ) 3.-B 351 112 351 351 9300-34800/4800 +É./Non. ºÉ.MÉ. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4.-B 256 66 256 256 9300-34800/4800 ®ÉVÉ.BÉE.Gp.JÉ.Gp.®ÉVÉ./Gaz.-B 20 6 20 20 9300-34800/4600 +É. ºÉ.A 9 7 9 9 37400-67000/8700 ®ÉVÉ.Gp.PÉ. (Other than OTA & TE) 3..-C 93 43 93 93 5200-202002400 +É./Non-Gaz..Gp.®ÉVÉ.Gp. 136 18135 1615 274072 .Gp. ºÉ.Gp. 157 18350 1700 279304 . 136 18950 1850 286088 400000 325000 450000 **£ÉkÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* including allowances .A 1 1 1 1 15600-39100/7600 ®ÉVÉ./Non-Gaz. ´ÉäiÉxÉ (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (|ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb/OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå n¶ÉÉÇAÆ) (JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ (|ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb/OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå n¶ÉÉÇAÆ) BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ** 1. ºÉ.Gaz.-C 92 54 92 92 5200-202001900 +É. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5. ºÉ. ºÉ.Gp.A 1 1 1 1 37400-67000/10000 ®ÉVÉ. Wages 4.-C 8 4 8 8 9300-34800/4600 +É.®ÉVÉ.Gp. ºÉ.®ÉVÉ. ºÉ..Gp./Gaz.BÉE.®ÉVÉ.®ÉVÉ.JÉ.-D 178 52 178 178 5200-202001800 +É. Allowances.-D 332 115 332 332 VÉÉä½ Total 2009 563 2009 2009 1.Gp../Non. ºÉ. 81 16063 1413 247963 ./Non.-C 460 75 460 460 9300-34800/4200 +É.BÉE. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 203 (cVÉÉ® âó{ÉA) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) 2.BÉE..Gp.JÉ./Non-Gaz. |É´ÉiÉÇxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ Enforcement Directorate 75500-80000/¶ÉÚxªÉNil ®ÉVÉ. ForeignTE Total (In thousands of Rupees) (10) (11) (12) (13) .Gaz ºÉ..PÉ. Salary (a) Officers (Indicate in respect of each Pay Band/Grade Pay) (b) Staff (Indicate in respect of each Pay Band/Grade Pay) Total Salary** 260009 . ºÉ. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 6..®ÉVÉ. ºÉ. ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉÖEãÉ 2.MÉ.MÉ./Non.A 40 8 40 40 15600-39100/6600 ®ÉVÉ.Gp. OTA 5..A 168 19 168 168 9300-34800/5400 ®ÉVÉ.MÉ.

. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5. £ÉkÉä (ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ) 3.Gp./Gaz./Gaz. ForeignTE 2496 3000 2700 3500 22620 31530 34430 40730 Total **£ÉkÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* including allowances . ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4. .MÉ. £ÉkÉä (ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ) 3.bÉÒ.JÉ..BÉE. Allowances.Gp. ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉÖEãÉ 1.®ÉVÉ.-B 1 1 0 0 15 9300-34800/4200 +É. Wages 229 4..BÉE.Gp. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ.-D 6 6 6 6 0 8 0 0 75 62 73 73 NICSI Hired VÉÉä½ Total 1. 4.BÉE. ´ÉäiÉxÉ (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb/OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå n¶ÉÉÇAÆ (JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb/OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå n¶ÉÉÇAÆ BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ** 2. (Other than OTA & TE) 3... ForeignTE* 2408 Total 277948 300 900 14000 3000 418200 70 800 14500 3000 343370 60 1200 25000 6000 482260 27000 30000 35500 (8) 2.+ÉÉ.BÉE. ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ* BÉÖEãÉ **£ÉkÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* including allowances ./Non-Gaz. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS (In thousands of Rupees) (cVÉÉ® âó{ÉA) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12) (13) 2.Gp./Non-Gaz.®ÉVÉ.-B 4 4 4 4 9300-34800/4200 ®ÉVÉ..-C 4 1 4 4 5200-20200/1900 +É. ./Non-Gaz.AxÉ.JÉ.-B 15 12 15 9300-34800/2400 +É. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 6.-+ÉÉ<Ç.JÉ.A 4 4 1 1 15600-39100/6600 ®ÉVÉ. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ.Gp./Non-Gaz.Gp.®ÉVÉ. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5.A 8 6 11 11 15600-39100/7600 ®ÉVÉ..A 1 2 1 1 37400-67000/8700 ®ÉVÉ.204 +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ.PÉ. Domestic TE 14750 6.A 6 4 6 6 9300-34800/4800 ®ÉVÉ.®ÉVÉ.Gp. Wages . ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ. Domestic TE 1426 1500 1700 1700 6./Gaz.Gp. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ.-C 1 1 1 1 5200-20200/1800 +É.A.Gp. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ./Gaz.BÉE. (Other than OTA & TE) 3./Non-Gaz. OTA 552 5.A 23 12 22 22 9300-34800/5400 ®ÉVÉ.Gp. Salary (a) Officers Indicate in respect of each Pay Band/Grade Pay (b) Staff Indicate in respect of each Pay Band/Grade Pay Total Salary** 18674 2. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ. OTA 24 30 30 30 5.®ÉVÉ./Gaz. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4./Gaz.JÉ. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ. Allowances..) Financial Intelligence Unit (FIU-IND) 37400-67000/10000 ®ÉVÉ. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉɺÉÚSÉxÉÉ ABÉEBÉE-(ÉÊ´É. .Gp. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ.Gp./Gaz.. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 6.-B 2 1 2 2 9300-34800/4600 +É.MÉ.

+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.MÉ. 2451 4600 3800 5200 .Gp... £ÉkÉä (ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ) 3. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ. . 100 5.. Foreign Travel Expenses Total **£ÉkÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* including allowances . . ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ.A 1 0 1 1 9300-34800/4200 +É..A 1 0 1 1 9300-34800/5400 ®ÉVÉ... Salary (a) Officers Indicate in respect of each Pay Band/Grade Pay (b) Staff Indicate in respect of each Pay Band/Grade Pay Total Salary** 2.BÉE. ´ÉäiÉxÉ (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb/OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå n¶ÉÉÇAÆ (JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb/OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå n¶ÉÉÇAÆ BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ** 2.®ÉVÉ. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 205 (cVÉÉ® âó{ÉA) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (In thousands of Rupees) (10) (11) (12) (13) 2112 4000 3200 4000 vÉxÉ ¶ÉÉävÉxÉ ®ÉävÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ BÉäE iÉciÉ xªÉɪÉÉÊxÉhÉǪÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ Adjudicating Authority under Prevention of Money Laundering Act 37400-67000/10000 ®ÉVÉ. Allowances (Other than OTA and Travel Expenses) 3...A 3 3 3 3 15600-39100/6600 ®ÉVÉ.. Wages 67 100 ./Gaz.. 100 4./Gaz.. Overtime Allowance . ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉÖEãÉ 1. 400 600 .-C 6 1 6 6 VÉÉä½ Total 11 4 11 11 1.Gp. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ.Gp.BÉE. ..Gp.. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5. 100 ./Non-Gaz. ÉÊx ɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 6. Domestic Travel Expenses 272 1000 6.BÉE. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4./Gaz..

Gp.A./Gaz.T.A ºÉ. Engineer JDIT (Sys) Executive Engineer DDIT (Sys Analyst) Dy.Gp. of Emp.BÉE.BÉE.JÉ.(SÉ) Total No.BÉE.B ºÉ. ®ÉVÉ.BÉE.O.Gp.Gp.Gp.BÉE. CIT/Asstt.JÉ.Gp. CIT/Jt. officer ADIT (Sys) Other Gr. in position(f) (5) (6) +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÆJªÉÉ 2013 (cVÉÉ® âó{ÉA) ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÆJªÉÉ 2014 ¤ÉVÉ] (In thousands of Rupees) ºÉƶÉÉäÉvÊ ÉiÉ ¤ÉVÉ] Actual Budget Revised Budget 2011-2012 2012-2013 2012-2013 2013-2014 Estimated Estimated Sanctioned Sanctioned Strength Strength (7) (9) (8) (10) (11) (12) (13) 3258364 3583992 3713826 4017402 3258364 3583992 3713826 4017402 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉiªÉFÉ BÉE® ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ Offices under Central Board of Direct Taxes ´ÉäiÉxÉ Salary (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (a) Officers ºÉ./Gaz.®ÉVÉ. DIT ºÉ.JÉ./Gaz./Non Gaz. ®ÉVÉ. Director (OL) A. ®ÉVÉ. ®ÉVÉ.B ºÉ.D +É´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ (PÉ) Unclassified (d) (4) BÉÖEãÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆ.B ºÉ./Non Gaz. Asstt.A.PÉ.Gp./Gaz.®ÉVÉ.MÉ.BÉE. Admn.Gp./Gaz.Gp. ®ÉVÉ./Gaz. Officer Gr./Gaz. 43 |ÉiªÉFÉ BÉE® Direct Taxes paragraph 8. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ A VÉèb (JÉ) +ɺlÉÉ<Ç Gaz/Non.A Admn.DIT ºÉ. Other Gr./Gaz.Gp./Gaz.A ºÉ.A ºÉ. +É./Gaz./Gaz.BÉE. Gr. ®ÉVÉ.BÉE.II I.B ºÉ./Gaz.BÉE.£ÉÉ.Gp.Gp.{ÉÉÒ./Gaz. ®ÉVÉ./Gaz.) ´ÉÉÊ®K~ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AbÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ (Éʺɺ]àÉ) +ÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉE |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉähÉÉÒ-II +ÉɪÉBÉE® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉÊ®K~ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉcɪÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉcɪÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (®É.A ºÉ.CIT/Dy.Gp.Secretary Addl.A.B ºÉ.Gp.BÉE.Gp.B ºÉ. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ ESTIMATED STRENGTH OF ESTABLISHMENT AND PROVISIONS THEREFOR (ABÉE àÉÉSÉÇ BÉEÉä ºÉÆJªÉÉ STRENGTH AS ON 1st MARCH) {ÉÉÊ®ÉʶÉK] IX BÉE Appendix IX-A ¤ÉVÉ] {ÉÉÊ®{ÉjÉ 2012-2013 BÉEÉ {Éè®É 8.DIT Chief Engineer Supdt. ®ÉVÉ.A ºÉ.BÉE./Gaz.Gp. ®ÉVÉ.A 1358 1494 1358 1358 ={É ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ/={É bÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ Dy.6(i)(of àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ Demand No.B ºÉ.Gp.£ÉÉ.JÉ.Gp.A 606 0 606 606 +É{É® ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ/+É{É® bÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ Addl.JÉ.of Posts(e) No. ®ÉVÉ.Gp.206 +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.A ºÉ. A/PACO Office Suptd.6(i) of Budget circular 2013-2014 2012 ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb/ OÉäb ´ÉäiÉxÉ (BÉE) Pay Band/ Grade Pay (a) (1) 37400-67000 / 12000 37400-67000 / 10000 37400-67000 / 8700 15600-39100 / 7600 15600-39100 / 6600 15600-39100 / 5400 37400-67000 / 10000 37400-67000 / 8700 15600-39100 / 7600 15600-39100 / 6600 15600-39100 / 6600 15600-39100 / 6600 15600-39100 / 6600 9300-34800 / 5400 Misc/ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ 9300-34800 / 4800 9300-34800 / 4800/5400 9300-34800 / 4800 9300-34800 / 4600 9300-34800 / 4800 9300-34800 / 4800 9300-34800 / 4600 9300-34800 / 4600 9300-34800 / 4200 9300-34800 / 4200 Misc/ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {Én BÉEÉ º´É°ô{É Status of post ®ÉVÉ.A 116 115 116 116 ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ/bÉÒVÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒÒ CCIT/DGIT ºÉ. ®ÉVÉ. Pvt./ Adhoc (c) (3) ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular {Én ºÉàÉÚc Group of post ºÉ./Gaz.JÉ. ®ÉVÉ. gÉähÉÉÒ JÉ bÉÒ.C ºÉ.BÉE. B D. III D.P. ®ÉVÉ.BÉE./Gaz. CIT/Addl.JÉ.Gp.A ºÉ.Gp.A 731 731 731 731 ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ/bÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ CIT/DIT ºÉ.O. Director (OL) Sr.JÉ. ®ÉVÉ.A ºÉ./Gaz.Gp. ®ÉVÉ./Gaz.Gp. -- Regular Temp. gÉähÉÉÒ BÉE/{ÉÉÒAºÉÉÒ+ÉÉä BÉEɪÉÉÇãÉªÉ +ÉÉÊvÉFÉBÉE +ÉxªÉ gÉähÉÉÒ JÉ VÉÉä½ (BÉE) Asstt.A ºÉ./Gaz.Gp./Gaz.(R) BÉEɪÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ.A. iÉnlÉÇ (MÉ) Gaz AZ(b) (2) ®ÉVÉ. Director Asstt.Gp./+É®ÉVÉ.JÉ.B ºÉ. ®ÉVÉ. ®ÉVÉ. Gr. +É./Gaz.A ºÉ.Gp.P.JÉ.) ãÉäJÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉähÉÉÒ III bÉÒ.S.BÉE.B 740 9 16 5 76 25 5 5 72 19 35 4448 117 706 10 70 774 34 113 2530 2 13269 0 1 1 2 3 11 2 0 43 5 32 4226 0 626 8 45 701 26 18 2182 4 11147 740 9 16 5 76 25 5 5 72 19 35 4448 117 706 10 70 774 34 113 2530 2 13269 740 9 16 5 76 25 5 5 72 19 35 4448 117 706 10 70 774 34 113 2530 2 13269 ºÉcɪÉBÉE ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ/ºÉcɪÉBÉE bÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ àÉÖJªÉ +ÉÉʣɪÉÆiÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉÉʣɪÉÆiÉÉ VÉäbÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ (AºÉ´ÉÉ<ÇAºÉ) BÉEɪÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉʣɪÉÆiÉÉ bä ÉÒbÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ (Éʺɺ]àÉ ÉʴɶãÉäKÉBÉE) ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (®É./Gaz. ®ÉVÉ.Gp.B ºÉ.{ÉÉÒ. Gr.s Senior P.B Total (a) .A 647 871 647 647 ºÉƪÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ/ºÉƪÉÖBÉDiÉ bÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ Jt.A ºÉ. ®ÉVÉ.JÉ.B ºÉ.Gp. ®ÉVÉ.BÉE. ®ÉVÉ.Gp.Gp. ®ÉVÉ.B ºÉ.BÉE. DIT ºÉ.JÉ.

Gp.MÉ. C Multi-tasking staff & erstwhile group D Total(b) 6325061 Total (a+b) 9583425 2. Domestic Travel Expenses 423483 6.MÉ. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4. G.Gp.MÉ.Gp./Non-Gaz +É./Gaz.Gp./Non-Gaz +É. I and Steno II (Old) Sr.C ºÉ.®ÉVÉ. Wages 170652 4. ®ÉVÉ.Gp.®ÉVÉ. ®ÉVÉ.C ºÉ.®ÉVÉ.C ºÉ. Director Inv. Overtime Allowance 5347 5.C ºÉ.®ÉVÉ.®ÉVÉ.®ÉVÉ./Non-Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ.MÉ. Private Secretary ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ./Gaz. Other Gr.Gp. III) Staff Car Drivers (Gr./Non-Gaz +É.®ÉVÉ. ®ÉVÉ.®ÉVÉ.C ºÉ. VÉÉä½ (JÉ) VÉÉä½ (BÉE+JÉ) 2. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 207 (cVÉÉ® âó{ÉA) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9300-34800 / 4600 9300-34800 / 4200 9300-34800 / 4200 +É.A 6 4 6 6 ={ÉÉvªÉFÉ Vice Chairman ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ.MÉ.MÉ.®ÉVÉ.BÉE.PÉ.C ºÉ./Non-Gaz +É.Gr.A 7 7 7 7 VÉÉÆSÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE Director of Investigation ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ.C 52 9 3059 51 12 919 52 9 3059 52 9 3059 9300-34800 / 4200 9300-34800 / 4200 9300-34800 / 4200 9300-34800 / 4200 9300-34800 / 4200 9300-34800 / 4200 5200-20200 / 2800 5200-20200 / 2400 5200-20200 / 2400 5200-20200 / 2400 5200-20200 / 2400 +É.®ÉVÉ.C ºÉ./Non-Gaz +É.Gp./Gaz./Non-Gaz +É. £ÉkÉä (ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ) 3. ®ÉVÉ./Gaz.®ÉVÉ.T.C ºÉ.A 16 5 16 16 +É{É®/={É VÉÉÄSÉ +Éx´ÉäKÉBÉE Addl/Dy.A 5 4 5 5 ºÉÉÊSÉ´É Secretary ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ./Non-Gaz +É.C ºÉ. Allowances(Other than Travel expenses) 7840983 3./Gaz.Gp./Gaz.Gp. Hindi Translator Superintendent Stenographer -Gr. Technical Assistant Sr.Gp. Officer ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ.JÉ.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.MÉ.C ºÉ.®ÉVÉ.®ÉVÉ.B 21 7 21 21 |ÉàÉÖJÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É Sr.C 13 8581 38 6 75 9061 265 12 9812 85 1991 10 6291 32 3 42 8192 214 4 5041 80 366 13 8581 38 6 75 9061 265 12 9812 85 1991 13 8581 38 6 75 9061 265 12 9812 85 1991 5200-20200 / 2400 5200-20200 / 1900 9300-34800 / 4200 5200-20200 / 1900 5200-20200 / 1900 5200-20200 / 1900 Misc / ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ 5200-20200 / 1800 +É.JÉ. Inspectors 6325061 Staff Car Drivers Gr.Gp. Foreign Travel Expenses 11586 Total 8452051 Grand Total 18035476 +ÉɪÉBÉE® +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉɪÉÉäMÉ Settlement Commission for Income tax & Wealth Tax Cases ´ÉäiÉxÉ Salary (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (a) Officers ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ. +ÉÉì{É®ä]® xÉÉäÉÊ]ºÉ ºÉ´ÉǺÉÇ +É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE +ÉxªÉ ºÉàÉÚc MÉ {Én AàÉ]ÉÒAºÉ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉ.Gp.®ÉVÉ.Gp. ®ÉVÉ.D 227 197 57 14 2843 345 149 7633 197 202 52 5 2480 315 16 5085 227 197 57 14 2843 345 149 7633 227 197 57 14 2843 345 149 7633 44524 57793 29609 40756 44524 57793 44524 57793 80000 ÉÊxɪÉiÉ fixed 67000-79000 67000-79000 37400-67000 / 10000 37400-67000 / 10000 37400-67000 / 8700 15600-39100 / 6600 9300-34800 / 5400 9300-34800 / 4600 9300-34800 / 4600 ®ÉVÉ.Gp.®ÉVÉ./Non-Gaz +É.Gp.Gp. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ.MÉ.MÉ.C ºÉ.MÉ./Non-Gaz +É.Gp.MÉ.Gp.BÉE./Non-Gaz +É./Non-Gaz +É.C ºÉ.Gp.BÉE.Gp.Gp.D./Non-Gaz +É.C ºÉ.JÉ.MÉ. ®ÉVÉ./Non-Gaz +É./Gaz./Non-Gaz +É.MÉ.B 4 4 4 4 D+ÉÉÊvÉFÉBÉE Superindent ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ. ®ÉVÉ.®ÉVÉ.BÉE.BÉE./Non-Gaz +É.Gp.C ºÉ. II) Staff Car Drivers (OG) Assistant Sr.®ÉVÉ.Gp.C. (9) (JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉÉÊ®K~ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉɶÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE gÉähÉÉÒ I iÉlÉÉ º]äxÉÉä II (+ÉÉäAãÉbÉÒ) ´ÉÉÊ®K~ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcɪÉBÉE ´ÉÉÊ®K~ BÉE® ºÉcɪÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉ® SÉÉãÉBÉE(ÉʴɶÉäKÉ gÉähÉÉÒ) +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉcɪÉBÉE BÉEÉÊxÉK~ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE +ÉɪÉBÉE® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉ® SÉÉãÉBÉE OÉäb I iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcɪÉBÉE BÉE® ºÉcɪÉBÉE ]ÉÒA/ªÉÚbÉÒºÉÉÒ (ÉÊxÉnä¶ÉÉãɪÉ) +ÉɶÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE gÉähÉÉÒ II (+ÉÉäAãÉbÉÒ gÉähÉÉÒ III º]É{ÉE BÉEÉ® SÉÉãÉBÉE (gÉähÉÉÒ II) º]É{ÉE BÉEÉ® SÉÉãÉBÉE (+ÉÉäVÉÉÒ) ºÉcɪÉBÉE ´ÉÉÊ®K~ VÉÉÒ./Non-Gaz +É. Hindi Translator I.II (Old Gr.MÉ. ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ VÉÉä½ BÉÖEãÉ VÉÉä½ (10) (B) Staff Sr.C ºÉ.I Technical Assistant Tax Assistant TA/UDC (Dtes) Stenographer . Tax Assistant Staff Car Drivers (Special Grade) Assistant Jr.MÉ.Gp.Gp.MÉ.C ºÉ. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5.A 4 1 4 4 |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ Admn.PÉ.®ÉVÉ.C ºÉ.Gp./Non-Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ.®ÉVÉ./Gaz.Gp. ®ÉVÉ./Gaz.Gp.C ºÉ./Non-Gaz ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ.BÉE. ®ÉVÉ./Non-Gaz +É.MÉ.®ÉVÉ. Operator Notice Servers L./Non-Gaz +É./Non-Gaz +É.Gp.®ÉVÉ.BÉE.B 12 6 12 12 ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É Priate Secretary 90 44 90 90 VÉÉä½ (BÉE) Total(a) 12363 12363 (11) (In thousands of Rupees) (12) (13) Research 6957163 6957163 10541155 7210838 7798486 7210838 7798486 10924664 11815888 8282336 182196 7595 8596236 181000 4865 9283912 195560 4865 387970 423907 531100 20500 8880597 19421752 14106 14106 18000 24500 9224008 10039937 20148672 21855825 17136 17136 18507 18507 .Gp.C ºÉ.MÉ. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 6.MÉ.A 1 1 1 1 +ÉvªÉFÉ Chairman ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ.Gp.Gp.MÉ.A 14 5 14 14 ºÉnºªÉ Member ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ.MÉ.®ÉVÉ./Gaz.

/Non-Gaz +É.®ÉVÉ.D (5) (6) (7) (8) 24 21 4 19 5 1 1 4 8 9 7 1 8 2 1 4 1 4 1 1 10 8 2 1 2 15 3 166 256 5 7 4 8 0 1 1 2 8 5 4 1 3 2 1 3 0 2 1 1 9 7 2 1 1 14 3 95 139 24 21 4 19 5 1 1 4 8 9 7 1 8 2 1 4 1 4 1 1 10 8 2 1 2 15 3 166 256 24 21 4 19 5 1 1 4 8 9 7 1 8 2 1 4 1 4 1 1 10 8 2 1 2 15 3 166 256 (9) (10) (b) Staff (JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {ÉÚUiÉÉU +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ Enquiry Officer iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcɪÉBÉE Technical Assistant ºÉcɪÉBÉE Assistant +ÉɶÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE gÉähÉÉÒ.®ÉVÉ./Non-Gaz +É. Hindi Translator =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE UDC =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE UDC +É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE LDC +É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE LDC º]É{ÉE BÉEÉ® SÉÉãÉBÉE(ÉÊ´É.Gp. 3. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5./Non-Gaz +É.C ºÉ.MÉ.®ÉVÉ.Gp.MÉ. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg.II +ÉɶÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE gÉähÉÉÒ.MÉ.C ºÉ.MÉ.Gp.Gp.JÉ.®ÉVÉ.B ºÉ./Non-Gaz +É.Gp./Non-Gaz +É.Gp. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg.C ºÉ.MÉ.®ÉVÉ. Wages 4.C ºÉ. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg. Overtime Allowance 5.®ÉVÉ.Gp.Gp.Gp.III Stenographer Gr.C ºÉ. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg.®ÉVÉ. Allowances(Other than Travel expenses).®ÉVÉ.®ÉVÉ.®ÉVÉ.®ÉVÉ.Gp.®ÉVÉ.Gp.MÉ.MÉ.®ÉVÉ.®ÉVÉ.Gp./Non-Gaz +É.MÉ./Non-Gaz +É. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg.MÉ.MÉ.B ºÉ. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg./Non-Gaz +É./Non-Gaz +É./Non-Gaz +É.®ÉVÉ.C ºÉ.Gp.®ÉVÉ.C ºÉ. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg./Non-Gaz +É.C ºÉ.®ÉVÉ. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4.Gp.C ºÉ./Non-Gaz +É.MÉ. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg.®ÉVÉ. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg.II Stenographer Gr./Non-Gaz +É. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg.C ºÉ.®ÉVÉ.JÉ. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg./Non-Gaz +É.Gp.C ºÉ.Gp./Non-Gaz +É.Gp./Non-Gaz +É.MÉ./Non-Gaz +É.MÉ.®ÉVÉ.®ÉVÉ.I º]É{ÉE BÉEÉ® SÉÉãÉBÉE(gÉähÉÉÒ-I) Staff Car Driver Gr.MÉ.C ºÉ./Non-Gaz +É./Non-Gaz +É.Gp.C ºÉ.Gp. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg.®ÉVÉ.D ºÉ.I º]É{ÉE BÉEÉ® SÉÉãÉBÉE(gÉähÉÉÒ-III) Staff Car Driver Gr./Non-Gaz +É.C ºÉ.Gp.C ºÉ.gÉähÉÉÒ) Staff car driver (Special grade) º]É{ÉE BÉEÉ® SÉÉãÉBÉE(gÉähÉÉÒ-I) Staff Car Driver Gr. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 6. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg.C ºÉ.Gp.III ºÉcɪÉBÉE {ÉÖºiBÉEÉvªÉFÉ Assisstant librarian BÉEÉÊxÉK~ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE Jr. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg.C ºÉ.Gp.I) 208 +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.MÉ.Gp.MÉ. Domestic Travel Expenses 6.MÉ.®ÉVÉ.PÉ.III º]É{ÉE BÉEÉ® SÉÉãÉBÉE (ºÉÉvÉÉ®hÉ gÉähÉÉÒ) Staff Car Driver (ordinary grade) xÉÉäÉ]Ê ºÉ ºÉ´ÉÇ® xÉÉäÉ]Ê ºÉ ºÉ´ÉÇ® Notice server VÉäVÉÉÒ+ÉÉä JGO n{ÉDiÉ®ÉÒ Daftry SÉ{ɮɺÉÉÒ Peon 23999 SÉ{ɮɺÉÉÒ Peon SÉÉèBÉEÉÒnÉ® Chowkidar {ÉE®ÉºÉ/SÉÉèBÉEÉÒnÉ® Farash cum Chowkidar ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ Safai AàÉ]ÉÒAºÉ MTS AàÉ]ÉÒAºÉ MTS VÉÉä½ (JÉ) Total(b) 23999 VÉÉä½ (BÉE¨JÉ) Total (a)+ (b) 36362 2.MÉ.®ÉVÉ.MÉ.Gp.C ºÉ. ºÉ.®ÉVÉ.C ºÉ.C ºÉ.MÉ.C ºÉ.Gp. Foreign Travel Expenses VÉÉä½ BÉÖEãÉ VÉÉä½ Total Grand Total (11) (12) (13) Notice server 27383 33264 35925 27383 41489 33264 50400 35925 54432 29751 137 100 32599 216 180 39600 140 75 42768 150 75 6083 5293 8293 11000 0 0 0 0 36071 72433 38288 79777 48108 98508 53993 108425 .PÉ.C ºÉ.MÉ.Driver(Gr. £ÉkÉä (ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ) 3.®ÉVÉ.Gp./Non-Gaz +É./Non-Gaz (3) (4) ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg./Non-Gaz +É. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS (In thousands of Rupees) (cVÉÉ® âó{ÉA) (1) 9300-34800 / 4200 9300-34800 / 4200 9300-34800 / 4200 9300-34800 / 4200 5200-20200/2400 9300-34800 / 4200 9300-34800 / 4200 9300-34800 / 4200 5200-20200/2400/2800 5200-20200/2400/ 1900 5200-20200/ 2000 9300-34800 / 4200 5200-20200/ 2800 5200-20200/ 2400 5200-20200/ 2000 5200-20200/ 1900 5200-20200/ 2400 5200-20200/ 2000 5200-20200/ 2000 5200-20200/ 2000 5200-20200/2000 5200-20200/1800 5200-20200/2000 5200-20200/2000 5200-20200/1800 5200-20200/2000/1900/1800 5200-20200/2400 (2) +É. ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 2. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg./Non-Gaz +É.MÉ. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg./Non-Gaz +É.®ÉVÉ./Non-Gaz +É.MÉ. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg./Non-Gaz +É. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg.Gp.C ºÉ.

ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular +É. PS Section Officer/PS Total (a) (b) Staff Technical Assistant.Gp./Gaz.Non-Gaz./Gaz. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg./Gaz. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg.ÉÊãÉ Salary (a) Officers Chairman Member C.Gp./Gaz.®ÉVÉ.-B ºÉ. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg.JÉ. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 209 (cVÉÉ® âó{ÉA) (1) 37400-67000/8700 15600-39100 / 6600 15600-39100 / 5400 9300-34800 / 5400 9300-34800 / 4800 9300-34800 / 4200 5200-20200 / 2800 5200-20200 / 1900 5200-20200 / 1800 (2) ®ÉVÉ.-A 15600-39100 / 6600 9300-34800 / 5400 9300-34800 / 4800 9300-34800 / 4600 ®ÉVÉ.Gp.A ºÉ.Non-Gaz.MÉ.Gp.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå./Non-Gaz. (4) ºÉ. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4.JÉ.MÉ. £ÉkÉä (ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ) 3. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ.Gp.MÉ./Gaz. Domestic Travel Expenses 7605 6.®ÉVÉ.-A ºÉ. ®ÉVÉ.-B ºÉ.B ºÉ. Controller of Accounts Sr. A/cs Officer TOTAL (a) 55333 (In thousands of Rupees) (11) (12) (13) 61690 78352 78140 61690 78352 78140 571 218 34 25 369 50 25 20 571 218 34 25 571 218 34 25 (JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉÉÊ®K~ ãÉäJÉÉBÉEÉ® ãÉäJÉÉBÉEÉ® +É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE AàÉ]ÉÒAºÉ (b)Staff Sr. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg.-A ºÉ./Gaz.C MTS 107410 119750 150448 151684 848 464 848 848 VÉÉä½ (JÉ) Total (b) 107410 119750 150448 151684 1353 759 1353 1353 VÉÉä½ (BÉE)+(JÉ) 2. Accountant Accountant L. +É. ®ÉVÉ.Gp.MÉ.Gp./Non-Gaz.BÉE.BÉE.P.B ºÉ. Foreign Travel Expenses 0 Total 141698 Grand Total 304441 181440 228800 229824 142560 1188 125 6125 0 149998 331438 167200 360 0 7500 0 175060 403860 180576 390 0 7500 0 188466 418290 2507 2879 2666 2875 2507 2879 2666 2875 4866 5588 5174 5581 +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊxÉhÉǪÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ Authority for Advance Rulings ´ÉäiÉxÉ (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 1 1 1 1 +ÉvªÉFÉ 2 1 2 2 ºÉnºªÉ 1 1 1 1 ºÉÉÒ. (3) ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg.-C 90000 ÉÊxɪÉiÉ fixed 75500-80000 37400-67000 / 10000 37400-67000 / 8700 ®ÉVÉ.+ÉÉ<Ç. Wages 866 4. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg.-C ºÉ.Gp. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg.BÉE. ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉcɪÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉÊxÉK~ {ÉÖºiÉBÉEÉvªÉFÉ 1 1 1 1 º]É{ÉE BÉEÉ® SÉÉãÉBÉE 12 12 12 12 AºÉºÉÉÒbÉÒ/SÉ{ɮɺÉÉÒ/+É./Gaz.-C ºÉ.Gp.Gp.]ÉÒ 2 1 2 2 +É{É® ºÉÉÒ. ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ VÉÉä½ BÉÖEãÉ VÉÉä½ TOTAL (a)+ (b) 162743 2.Non-Gaz.C (5) (6) (7) (9) (8) |ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉÉÊxɪÉÆjÉBÉE BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ZAO’s of PCCA ´ÉäiÉxÉ (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 2 2 2 2 ãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE 4 3 4 4 ={É ãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE 142 120 142 142 ´ÉÉÊ®K~ ãÉäJÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 142 0 142 142 ãÉäJÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 215 170 215 215 ºÉcɪÉBÉE ãÉäJÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 505 295 505 505 VÉÉä½ (BÉE) (10) Salary (a) Officers Controller of Accounts Dy.C 5200-20200 / 2400 5200-20200 / 1900 +É.BÉE. +É. ®ÉVÉ.-C ºÉ.Gp. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg.Gp.A ºÉ.-A ºÉ.]ÉÒ 1 1 1 1 |ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 1 1 2 2 ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 1 1 1 1 ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 2 1 2 2 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 11 8 12 12 VÉÉä½ (BÉE) (JÉ) º]É{ÉE 7 6 7 7 iÉBÉEÉÊxÉBÉEÉÒ ºÉcɪÉBÉE.Gp. PS Sr.MÉ. 133154 3.gÉ.BÉE./Gaz. ®ÉVÉ.-A ºÉ.Gp. ®ÉVÉ.®ÉVÉ.®ÉVÉ./Gaz. Sr.T.®ÉVÉ.Non-Gaz. Overtime Allowance 73 5.Gp. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg.+ÉÉ<Ç. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg. +É.S./Gaz. +É.JÉ.®ÉVÉ.B 9300-34800 / 4200 +É.JÉ. Allowances(Other than Travel expenses).MÉ.JÉ.BÉE. ºÉ. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ.JÉ. ®ÉVÉ. ®ÉVÉ.-B ºÉ. Personal Assistant & Junior Librarian Staf Car Driver SCD/Peon/LDC . ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg.®ÉVÉ.Gp.Gp.MÉ.Gp. ®ÉVÉ.C ºÉ.Gp. CIT P.I. Addl.D./Gaz./Non-Gaz. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉ./Gaz. ®ÉVÉ.+ÉÉ<Ç.BÉE.]ÉÒ/ºÉƪÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒ./Gaz. A/cs Officer 55333 Accounts Officer Asstt.Gp. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5. ®ÉVÉ. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Reg. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 6. CIT/ Jt.

Gp. Wages 4. Foreign Travel Expenses Total BÉÖEãÉ VÉÉä½ Grand Total +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEãÉ VÉÉä½ GRAND TOTAL FOR THE GRANT +D ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ º]É{ÉE BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ BÉÖEãÉ (+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¨ º]É{ÉE) SALARY OF OFFICERS SALARY OF STAFF TOTAL (OFFICERS + STAFF) £ÉiiÉä BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ ALLOWANCES TOTAL SALARY àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ PÉ®äãÉÚ ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ WAGES OVERTIME ALLOWANCE DOMESTIC TRAVEL EXPENSES FOREIGN TRAVEL EXPENSES BÉÖEãÉ VÉÉä½ GRAND TOTAL 20665400 22398600 3811980 7399724 4116924 7991676 20665400 22398600 . TOTAL (b) TOTAL (a)+(b) 2. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5.®ÉVÉ. Allowances(Other than Travel expenses). £ÉkÉä (ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ) 3. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 6. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular (4) ºÉ./Non-Gaz. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4.PÉ.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.D (5) 3 23 34 59436 (6) 3 22 30 41684 (7) 3 23 35 59437 (9) (8) 3 23 35 59437 (In thousands of Rupees) (10) (11) (12) (13) 4866 7373 5588 8467 5174 7840 5581 8456 6032 0 87 6653 0 100 6160 0 60 6644 0 60 494 612 300 400 138 6751 500 7865 0 6520 500 7604 14124 16332 14360 16060 18426474 19849299 3328567 6461336 3662667 7109884 9789903 10772551 11211704 12108600 8009920 17799823 8464148 19236699 8809196 9513900 20020900 21622500 171655 183600 181500 196100 5607 8000 5000 5000 437665 400000 440000 550000 11724 21000 18000 25000 18426474 19849299 SÉ{ɮɺÉÉÒ VÉÉä½ (JÉ) VÉÉä½ (BÉE¨JÉ) Peon. 3. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 210 210 (cVÉÉ® âó{ÉA) (1) 5200-20200 / 1800 (2) (3) +É. ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ VÉÉä½ 2. Domestic Travel Expenses 6./Chowkidar/Farash. Overtime Allowance 5.

/Gaz. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ] Revised Budget 2012-13 2013-14 2013 2014 Estimated Estimated No.Gp. ®ÉVÉ. Commissioner ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ãÉÉMÉiÉ) Adviser (Cost) ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ºÉÆSÉÉ®)/ Director (Commn. of Sanctioned Sanctioned Emp. ®ÉVÉ./Gaz. (2) 211 Regular Temp. 44 +É|ÉiªÉFÉ BÉE® Indirect Taxes [{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 8.JÉ. ®ÉVÉ.+ÉÉä./Gaz.) Joint Director (Commn./Gaz./Gaz.) ºÉƪÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ºÉÆSÉÉ®/+ÉÉ®. Director (Marine/Commn. ®ÉVÉ.AãÉ./Gaz./Gaz.G./Gaz.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå. +ɺlÉÉ<Ç Gaz/Non. C. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ãÉÉMÉiÉ) Asstt. Director (OL) ºÉcɪÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (®É. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS {ÉÉÊ®ÉʶÉK] IX BÉE Appendix IX-A ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ ESTIMATED STRENGTH OF ESTABLISHMENT AND PROVISIONS THEREFOR (ABÉE àÉÉSÉÇ BÉEÉä ºÉÆJªÉÉ STRENGTH AS ON 1st MARCH) àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ Demand No.G.Analyst/ Éʺɺ]àÉ ÉʴɶãÉäKÉBÉE/ System Analyst/ º]èÉÊ]Éκ]ÉʶɪÉxÉ Statistician ºÉÉÒ./Gaz. Director (Cost) +ÉxªÉ ºÉàÉÚc ‘BÉE’ {Én Other Group 'A' Post +ÉvÉÉÒFÉBÉE/àÉÚãªÉÉÆBÉExÉBÉEiÉÉÇ Superintendent/Appraiser (12) (13) . ºÉcÉ. Commissioner/ ºÉcɪÉBÉE +ÉɪÉÖBÉDiÉ Asstt./ Adhoc (3) {Én ºÉàÉÚc Group of post ºÉ.£ÉÉ.of Posts (5) BÉEɪÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ. ®ÉVÉ. ®ÉVÉ. ®ÉVÉ. ®ÉVÉ. Salary (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (a) Officers àÉÖJªÉ +ÉɪÉÖBÉDiÉ/àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE Chief Commissioner/D./RL)) ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (àÉä®ÉÒxÉ/BÉEàÉÖÉÊxÉ.Director(OL) ´ÉÉÊ®K~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ Sr.6(i)] 2012 ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb / OÉäb ´ÉäiÉxÉ Pay Band/ Grade Pay (1) {Én BÉEÉ º´É°ô{É Status of post ®ÉVÉ.D +É´ÉMÉÉÔBÉEiÉ Unclassified (4) BÉÖEãÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆ.B ºÉ.) Dy. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular BÉEA BÉEA BÉEA BÉEA BÉEA BÉEA BÉEA BÉEA 37400-67000/8700 15600-39100/7600 15600-39100/6600 15600-39100/5400 15600-39100/6600 15600-39100/5400 37400-67000/8700 15600-39100/6600 15600-39100/6600 15600-39100/6600 ®ÉVÉ.6(i)] [See Paragraph 8./Gaz.BÉE. ®ÉVÉ. +É{É® +ÉɪÉÖBÉDiÉ/ Addl.PÉ./ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ +É®ÉVÉ.£ÉÉ./Gaz. ®ÉVÉ. Total No. in Strength Strength position (6) (7) (9) (8) BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn +ÉÉè® ºÉÉÒàÉɶÉÖãBÉE ¤ÉÉäbÇ Central Board of Excise and Customs 37400-67000/12000 37400-67000/10000 37400-67000/8700 15600-39100/7600 15600-39100/6600 15600-39100/5400 37400-67000/10000 37400-67000/10000 (In thousands of `) 47 295 594 44 259 361 47 295 594 47 295 594 1541 1246 1541 1541 2 3 0 2 2 3 2 3 BÉEA BÉEA BÉEA BÉEA BÉEA BÉEA BÉEA BÉEA JÉB BÉEA 2 14 8 24 22 45 1 6 37 7 1 3 4 5 21 30 1 3 18 3 2 14 8 24 22 45 1 6 37 7 2 14 8 24 22 45 1 6 37 7 BÉEA BÉEA BÉEA JÉB 155 21 177 13966 23 18 47 12906 155 21 177 13966 155 21 177 13966 1. iÉnlÉÇ Gaz. ®ÉVÉ./Gaz./Gaz./Gaz. ®ÉVÉ. ®ÉVÉ.MÉ./Gaz.Gp.Gp./Gaz. Director (Marine/Commn. ®ÉVÉ.Gp.O.C ºÉ./Gaz.Commissioner ={É +ÉɪÉÖBÉDiÉ/ Dy. ´ÉäiÉxÉ 1.) Dy./Gaz.) ºÉcɪÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (àÉä®ÉÒxÉ/ºÉÆSÉÉ®) Asstt. ®ÉVÉ. +ÉɪÉÖBÉDiÉ/+É{É® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE Commissioner/Addl. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 15600-39100/5400 15600-39100/5400 ÉÊ£ÉxxÉ/Different 9300-34800/4800 ®ÉVÉ.) Asstt. ®ÉVÉ.A.) ®ºÉɪÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE-I Chemical Examinar-I ®ºÉɪÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE-II Chemical Examinar-II àÉÖJªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ Chief Statistical Officer ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (®É. Research ´ÉÉÊ®K~ ÉʴɶãÉäKÉBÉE Officer/Sr. ®ÉVÉ. ®ÉVÉ. +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÆJªÉÉ (cVÉÉ® âó{ÉA) +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÆJªÉÉ ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] Actual 2011-12 Budget 2012-13 (10) (11) ®ÉVÉ.A ºÉ.)/ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (+ÉÉ®AãÉ)/bÉÒbÉÒVÉÉÒ Director (RL)/DDG +É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (àÉä®ÉÒxÉ/ºÉÆSÉÉ®) Addl. D. ®ÉVÉ.A./Gaz./Gaz. Commissioner/ ºÉƪÉÖBÉDiÉ +ÉɪÉÖBÉDiÉ/ Jt. Director (Marine/Commn./Gaz./Gaz.

Hindi Translator Driver Spl. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular JÉB JÉB JÉB JÉB JÉB JÉB JÉB JÉB JÉB JÉB JÉB JÉB JÉB 1986 60 26 734 551 5 12 3211 166 103 8 125 25 881 5 22 187 304 4 5 1957 78 82 .®ÉVÉ./Non-Gaz. ®ÉVÉ. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 212 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9300-34800/4600 9300-34800/4200 ®ÉVÉ.®ÉVÉ.®ÉVÉ.Private Secretary Private Secretary Administrative Officer/ACAO Programmer Other Group 'B' (Gazetted) Post Total-Officers 6098057 5194200 (JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE/{É®ÉÒFÉBÉE/ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉÒ+ÉÉäAºÉ ºÉcɪÉBÉE |ÉÉäOÉÉàÉ® ´ÉÉÊ®./Non-Gaz.®ÉVÉ. +É.®ÉVÉ. Superviser(Telecom) Sr. +ÉxªÉ ºÉàÉÚc ‘JÉ’ (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) {Én BÉE® ºÉcɪÉBÉE bÅÉ<´É®-I bÅÉ<´É®-II bÅÉ<´É®-III ={É ®ÉäBÉE½{ÉÉãÉ àÉÉÊcãÉÉ JÉÉäVÉÉÒ bÅÉ{ÉD]ºÉàÉèxÉ (b) Staff Inspector/Examiner/ Prevantive Offifer DOS Asstt.®ÉVÉ. Tech. ®ÉVÉ. +É.®ÉVÉ. +É.®ÉVÉ. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular JÉB JÉB 103 42 5 28 103 42 103 42 9300-34800/4200 9300-34800/4200 9300-34800/4800 9300-34800/4200 9300-34800/4200 9300-34800/4200 9300-34800/4200 ®ÉVÉ./Non-Gaz./Non-Gaz.®ÉVÉ./Non-Gaz./Non-Gaz. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular JÉB JÉB JÉB JÉB JÉB JÉB JÉB 68 4 6 29 64 2 2 56 2 6 31 42 1 2 68 4 6 29 64 2 2 68 4 6 29 64 2 2 9300-34800/4200 +É./Gaz. ®ÉVÉ./Gaz. Other Group 'B' (Non-Gazetted) Post Tax Assistant Driver-I Driver-II Driver-III Dy. +É./Non-Gaz.®ÉVÉ.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå./Non-Gaz./Non-Gaz.®ÉVÉ./Non-Gaz./Gaz./Non-Gaz./Non-Gaz.®ÉVÉ. +É../Gaz. +É. +É. +É.®ÉVÉ. ®ÉVÉ.®ÉVÉ.®ÉVÉ.®ÉVÉ.-I +ÉɶÉÖ.Chemical Examinar Manager (Press) Sr. ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE +ÉɶÉÖ. Tech./Non-Gaz./Non-Gaz.-II ´ÉÉÊ®K~ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉBÉE ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉBÉE ´ÉÉÊ®K~ BÉE® ºÉcɪÉBÉE BÉEÉÊxÉ./Non-Gaz.®ÉVÉ.®ÉVÉ./Non-Gaz.®ÉVÉ./Non-Gaz.O. Engineer Mate/Skipper Mate Machine Operator Camaraman/Binding & Cutting M. Statisticial Investigator Statistical Investigator Sr. +É./Non-Gaz./Gaz./Non-Gaz. +É. +É./Non-Gaz.(Maintenance/ Ops. Store Keeper Sr.®ÉVÉ. +É. Asstt./Non-Gaz./Non-Gaz. +É./Non-Gaz./Non-Gaz. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular JÉB JÉB JÉB JÉB JÉB JÉB JÉB 91 1 47 303 984 20 516 19074 85 0 42 172 861 1 119 16308 91 1 47 303 984 20 516 19074 91 1 47 303 984 20 516 19074 9300-34800/4600 +É.®ÉVÉ. ®ÉVÉ. MÉC MÉC MÉC MÉC MÉC MÉC MÉC 5446 725 621 578 3 13 13 2456 355 419 296 0 7 3 5446 725 621 578 3 13 13 5446 725 621 578 3 13 13 ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular (9) (cVÉÉ® âó{ÉA) (10) (11) ÉκBÉE{É®/àÉäÉÊ®xÉ +ÉÉʣɪÉxiÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE (+ÉxÉÖ®FÉhÉ/ |ÉSÉÉãÉxÉ/ºÉÉ<{ÉE®) ºÉcɪÉBÉE ®ºÉɪÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE àÉèxÉäVÉ® (|ÉäºÉ) ´ÉÉÊ®K~ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊVÉ´É |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/AºÉÉÒA+ÉÉä |ÉÉäOÉÉàÉ® +ÉxªÉ ºÉàÉÚc ‘JÉ’ (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) {Én VÉÉä½-+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ Skipper/Marine Engineer Supdt. +É./Non-Gaz. +É.®ÉVÉ. Hindi Translator Steno-I Steno-II Sr. Asstt./Cipher) Asstt. +É./Gaz. Tax Assistant Jr.®ÉVÉ.+ÉÉä./Non-Gaz. Programmer Sr./Non-Gaz. +É. +É. ®ÉVÉ. +É. +É. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular JÉB 20215 16510 20215 20215 9300-34800/4200 9300-34800/4200 9300-34800/4200 9300-34800/4200 9300-34800/4200 9300-34800/4200 9300-34800/4200 9300-34800/4200 9300-34800/4200 9300-34800/4200 9300-34800/4200 9300-34800/4200 9300-34800/4200 +É. Cashier Lady Searcher Draftsman (In thousands of `) (12) (13) 6240480 6549470 ./Gaz. 89 9 1986 60 26 734 551 5 12 3211 166 103 8 125 25 1986 60 26 734 551 5 12 3211 166 103 8 125 25 9300-34800/4200 9300-34800/4200 9300-34800/4200 9300-34800/4200 9300-34800/4200 9300-34800/4200 9300-34800/4200 +É. +É./Non-Gaz.®ÉVÉ.®ÉVÉ.®ÉVÉ.®ÉVÉ. ®ÉVÉ. +É. ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE SÉÉãÉBÉE ÉʴɶÉäKÉ OÉäb ®ÉäBÉE½{ÉÉãÉ ®ºÉɪÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ-I ºÉÆSÉÉ® ºÉcɪÉBÉE/ ºÉÉ<{ÉE® ºÉcɪÉBÉE {ɪÉÇ´ÉäFÉBÉE (]äãÉÉÒBÉEÉàÉ) ´ÉÉÊ®K~ º]Éä® BÉEÉÒ{É® ´ÉÉÊ®K~ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcɪÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcɪÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxɪɮ àÉä]/ºBÉEÉÒ{É® àÉä] àɶÉÉÒxÉ +ÉÉì{É®ä]® BÉèEàÉ®ÉàÉèxÉ/¤ÉÉ<ÈÉÊbMÉ +ÉÉè® BÉEÉÊ]ÆMÉ AàÉ./Gaz. +É. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular JÉB 156 40 156 156 5200-20200/2400 5200-20200/2800 5200-20200/2400 5200-20200/1900 5200-20200/2800 5200-20200/2400 5200-20200/2400 +É./ Cipher Asstt./Non-Gaz./Gaz.®ÉVÉ.®ÉVÉ. Grade Cashier Chemical Assistant-I Communication Assit. +É.

Staff 8831643 7838000 9875690 9637960 VÉÉä½ . Head Havaldar cäb c´ÉãÉnÉ® Havaldar c´ÉãÉnÉ® Liftman ÉÊãÉ{ÉD]àÉèxÉ +ÉxªÉ ºÉàÉÚc ‘MÉ’ {Én +ÉÉÉÊn Other Group 'C' Post Sepoy ÉʺÉ{ÉÉcÉÒ Pin Point Operator/ ÉÊ{ÉxÉ {´ÉÉÆ<Ç] +ÉÉ{É®ä]®/ Book Binder ¤ÉÖBÉE ¤ÉÉ<Èb® Gest Operator/Daftry MÉäº]ä]xÉ® +ÉÉ{É®ä]®/n{ÉDiÉ®ÉÒ Scaleman/Koyal ºBÉäEãÉàÉèxÉ/BÉEÉäªÉÉãÉ +ÉxªÉ ºÉàÉÚc ‘PÉ’ {Én Other Group 'D' Post Total ./Non-Gaz./Non-Gaz./Non-Gaz./Non-Gaz.I (Weapon) A.M. Overtime Allownace 86790 109680 98710 109680 5. +É. £ÉkÉä (ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ) 3.®ÉVÉ.®ÉVÉ. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular PÉD PÉD PÉD 115 41 1431 51701 60 33 1100 36382 115 41 1431 51701 115 41 1431 51701 (9) 70775 70775 (12) (13) A. 27 2139 4065 15 562 6454 3 27 2139 4065 15 562 6454 3 4440-7440/1600 4440-7440/1400 ÉÊ£ÉxxÉ/Different +É./Non-Gaz. Foreign Travel Expenses 14078 175000 15800 20000 Total (1 to 6) 25148231 27605045 28036270 30329420 . +É.O.®ÉVÉ. +É.®ÉVÉ. +É.®ÉVÉ.I. +É./Non-Gaz. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular MÉC MÉC 57 3 26 2 57 3 57 3 5200-20200/2400 +É../Non-Gaz./Non-Gaz. +É. Gest./Radio Operator/ Cipher Operator/Filter Store Keeper Asstt./Non-Gaz. Store Keeper Artisan/Tindal Sukhani/Launch Mechanic/Engine Driver Sr.(Dog Handler) LDC Sr. +É. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular +É.®ÉVÉ.®ÉVÉ./®äÉÊbªÉÉä +ÉÉì{É®ä]®/ ºÉÉ<{ÉE® +ÉÉì{É®ä]®/ÉÊ{ÉE]® º]Éä® BÉEÉÒ{É® ºÉcɪÉBÉE º]Éä® BÉEÉÒ{É® +ÉÉÊ]ǶÉxÉ/ÉÊ]ÆbãÉ ºÉÖJÉÉxÉÉÒ/ãÉÉéSÉ àÉäBÉEÉÊxÉBÉE/<ÆVÉxÉ SÉÉãÉBÉE ´ÉÉÊ®K~ bäBÉEcéb/]ÅäbºÉàÉèxÉ ãÉä +ÉÉ=] +ÉÉÉÊ]Ǻ]/´É.®ÉVÉ./Non-Gaz. +É. +É.S. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular MÉC MÉC MÉC MÉC MÉC PÉD PÉD 27 2139 4065 15 562 6454 3 5 1596 3406 12 812 4311 . +É. +É.®ÉVÉ.®ÉVÉ./Non-Gaz. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular MÉC MÉC MÉC MÉC MÉC MÉC MÉC MÉC MÉC 51 9 825 17 80 106 96 117 243 31 8 555 5 31 0 87 65 150 51 9 825 17 80 106 96 117 243 51 9 825 17 80 106 96 117 243 5200-20200/2400 5200-20200/1900 5200-20200/2800 5200-20200/2400 +É./Non-Gaz./Non-Gaz.®ÉVÉ.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå./Non-Gaz./Non-Gaz. +É. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 70775 (10) (In thousands of `) VÉÉä½ (1 ºÉä 6) 2. (cÉÊlɪÉÉ®) ºÉ./Non-Gaz. ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 52690 (11) ºÉ.®ÉVÉ. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4.=.=./Non-Gaz. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular +É.ÉÊxÉ. +É. Allowances (other than OTA and travel expenses) 9465237 13564600 11054230 13194870 3..®ÉVÉ.®ÉVÉ.®ÉVÉ. +É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE ´ÉÉÊ®K~ MÉèº]ä]xÉ® +ÉÉ{É®ä]® ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ{É® ®ºÉɪÉxÉ ºÉcɪÉBÉE-II |ɪÉÉäMɶÉÉãÉÉ +É]åbäx]-II |ɪÉÉäMɶÉÉãÉÉ +É]åbäx]-III ®äÉÊbªÉÉä iÉBÉE. +É./Non-Gaz./Non-Gaz. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular +É./Non-Gaz./Non-Gaz.®ÉVÉ.O etc.®ÉVÉ. Domestic Travel Expenses 529522 583600 594900 648380 6. Deck Hand/Tradesman Layout Artist/ Sr. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular MÉC 9 7 9 9 5200-20200/1900 5200-20200/1900 5200-20200/1800 5200-20200/1900 ÉÊ£ÉxxÉ/Different 4440-7440/1600 4440-7440/1650 +É. Platemaker/T.®ÉVÉ. IBM Typist ºÉcɪÉBÉE BÉèEàÉ®ÉàÉèxÉ/{ãÉä]àÉäBÉE® Asstt.®ÉVÉ. Camaraman/Platemaker/ IBM Typist/A./Non-Gaz. +ÉÉ<ǤÉÉÒAàÉ ]ÆBÉEBÉE 2. +É./Non-Gaz. +É.®ÉVÉ.ÉÊxÉ. +ÉÉ<ǤÉÉÒAàÉ ]ÆBÉEBÉE/AAàÉ+ÉÉä +ÉÉÉÊn {ÉEÉÒb®/ºÉcɪÉBÉE {ãÉä]àÉäBÉE®/]ÉÒ+ÉÉä Feeder/Asstt./Non-Gaz.®ÉVÉ. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5.®ÉVÉ.®ÉVÉ.®ÉVÉ. +É. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 213 (cVÉÉ® âó{ÉA) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 5200-20200/2000 5200-20200/1900 5200-20200/1900 5200-20200/1900 5200-20200/1800 5200-20200/2800 5200-20200/2400 5200-20200/1900 5200-20200/2800 +É.´ÉäiÉxÉ 6.®ÉVÉ./Non-Gaz. Wages 122904 139965 156460 169060 4.S.BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ Total Salary 14929700 13032200 16116170 16187430 VÉÉä½ ./Non-Gaz. Operator Record Keeper Chemical Assistant-II Lab Assistant-II Lab Assistant-III Radio Tech.®ÉVÉ. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular MÉC MÉC MÉC MÉC 9 5 72 193 3 1 55 172 9 5 72 193 9 5 72 193 5200-20200/2000 5200-20200/2800 +É.

/Non-Gaz. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ 6. Investigating Officer Assistant ./Gaz. Investigating Officer Private Secretary/Steno-I Total-Officers 8728 (b) Staff Jr. ®ÉVÉ. ºÉÉÒ¤ÉÉÒ<ǺÉÉÒ Pay & Accounts Offices of Principal Chief Controller of Accounts.Staff 117210 Total Salary 201525 2.. ®ÉVÉ. Salary (a) Officers Chairman Vice-Chairman Members Secretary/Commissioner Additional Commissioner/ Joint Commissioner Administrative Officer Sr. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular +É. 398900 187100 40 250 7620 . ´ÉäiÉxÉ (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉvªÉFÉ ={ÉÉvªÉFÉ ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É/+ÉɪÉÖBÉDiÉ +É{É® +ÉɪÉÖBÉDiÉ ºÉƪÉÖBÉDiÉ +ÉɪÉÖBÉDiÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉÊ®K~ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É ´ÉÉÊ®K~ +Éx´ÉäKÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É/+ÉɶÉÖ.-I VÉÉä½-+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 8 4 4 2 8 4 8 4 (JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÊxÉK~ +Éx´ÉäKÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉcɪÉBÉE 1./Non-Gaz.. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 214 (1) 15600-39100/5400 ®ÉVÉ./Gaz. 9300-34800/4800 ®ÉVÉ./Gaz. 6645 6. Overtime Allownace 189 5./Non-Gaz./Gaz./Non-Gaz.®ÉVÉ. ´ÉäiÉxÉ (a) Officers (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular BÉEA 85 81 85 85 Sr. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular JÉB 555 410 555 555 5200-20200/2400 5200-20200/1900 5200-20200/1800 4440-7440/1300 +É. ®ÉVÉ. Wages 39 4./Non-Gaz.®ÉVÉ... ®ÉVÉ./Gaz. MÉC MÉC MÉC PÉD 76 38 43 64 12 21 76 38 43 76 38 43 712 507 712 712 ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular 959 724 959 (9) (cVÉÉ® âó{ÉA) 959 (JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉÉÊ®K~ ãÉäJÉÉBÉEÉ®/ ãÉäJÉÉBÉEÉ® bÉÒ<Ç+ÉÉä +É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE n{ÉDiÉ®ÉÒ/ SÉ{ɮɺÉÉÒ VÉÉä½-BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ VÉÉä½-´ÉäiÉxÉ 2. +É. ®ÉVÉ. 374885 188200 40 160 7100 . ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ VÉÉä½ (1 ºÉä 6) (b) Staff Sr. Domestic Travel Exp. +É. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4. Total (1 to 6) 347984 ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉɪÉÉäMÉ. Foreign Travel Exp. ®ÉVÉ. Accounts Officer/ ´ÉÉÊ®K~ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ Accounts Officer ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular JÉB 162 136 162 162 Asstt./Gaz.. Salary 1./Gaz. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular +É../Gaz..®ÉVÉ./Non-Gaz.®ÉVÉ./Gaz./Gaz. ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE Settlement Commission./Gaz. ®ÉVÉ.. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular BÉEA BÉEA BÉEA BÉEA BÉEA BÉEA BÉEA BÉEA BÉEA JÉB JÉB JÉB 1 3 8 4 0 4 4 12 4 4 44 1 3 7 2 0 3 2 3 2 2 25 1 3 8 4 0 4 4 12 4 4 44 1 3 8 4 0 4 4 12 4 4 44 1. Accountant/ Accountant DEO LDC Daftry/ Peon Total . ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5./Gaz. (In thousands of `) (10) (11) (12) (13) |ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE BÉäE ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ BÉEɪÉÉÇãɪÉ.®ÉVÉ./Non-Gaz. £ÉkÉä (ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) 3. ®ÉVÉ.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå. Allowances (other than OTA and travel expenses) 139586 3. Customs & Central Excise 80000(fixed)/Nil 67000-79000/10000 67000-79000/10000 37400-67000/10000 37400-67000/8700 15600-39100/7600 15600-39100/6600 9300-34800/4800 9300-34800/4200 9300-34800/4200 9300-34800/4200 9300-34800/4200 ®ÉVÉ. ®ÉVÉ. 396410 8200 8700 8900 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9300-34800/4200 +É. Accounts Officer ºÉcɪÉBÉE ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ 247 217 247 247 Total-Officers 84315 VÉÉä½-+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 71000 81800 81200 110000 181000 121600 203400 120200 201400 186200 35 250 7400 . CBEC 1. .®ÉVÉ. Private Secretary Sr.®ÉVÉ. +É.

®ÉVÉ. Private Secretary Private Secretary Section Officer Total-Officers 1100 (JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ SÉÉãÉBÉE VÉÉä½-BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ 2. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4.Staff 250 Total Salary 1350 2. Foreign Travel Exp.-II +ÉɶÉÖ. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5. Domestic Travel Exp./Gaz.Staff 9272 Total Salary 18000 2. Wages 0 4. Domestic Travel Exp. ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ 5./Non-Gaz. 0 Total (1 to 6) 2618 . +É. £ÉkÉä (ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) 3. +É. (3) ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular (4) (5) JÉB JÉB MÉC MÉC MÉC MÉC MÉC 4 12 8 4 4 6 24 74 118 (6) 1 1 0 0 0 3 5 16 41 (7) 4 12 8 4 4 6 24 74 118 (9) (8) 4 12 8 4 4 6 24 74 118 ÉÊcÆnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE +ÉɶÉÖ.®ÉVÉ./Gaz.®ÉVÉ. ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ VÉÉä½ (1 ºÉä 6) (b) Staff Driver Total ./Gaz.®ÉVÉ. Allowances (other than OTA and travel expenses) 11445 3.®ÉVÉ./Gaz. àÉVÉnÚ®ÉÒ 4. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/Regular +É. ®ÉVÉ.-III D+É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE MÉäº]ä]xÉ® |ÉSÉÉãÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉ® SÉÉãÉBÉE SÉ{ɮɺÉÉÒ VÉÉä½-BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉÖEãÉ-´ÉäiÉxÉ 2. ®ÉVÉ./Non-Gaz. Wages 0 4. +É. Foreign Travel Exp. BÉEA BÉEA BÉEA BÉEA JÉB JÉB JÉB MÉC 1 0 0 1 1 1 0 4 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 4 1 0 0 1 1 1 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5 3 5 5 1. ®ÉVÉ. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ 6. 0 Total (1 to 6) 32296 (In thousands of `) (11) (12) (13) 8500 16700 9300 18000 9600 18500 16300 0 50 3800 0 36850 17000 0 20 3800 0 38820 17500 0 50 4000 0 40050 1320 1320 1430 210 1530 210 1530 240 1670 1470 0 20 200 0 3220 1470 0 10 200 0 3210 1530 0 20 0 0 3220 +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊxÉhÉǪÉxÉ. Allowances (other than OTA and travel expenses) 1168 3.®ÉVÉ./Non-Gaz. ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ VÉÉä½ (1 ºÉä 6) (10) Hindi Translator Steno-II Steno-III LDC Gestetner Operator Staff Car Driver Peon Total ./Non-Gaz. +É. ®ÉVÉ./Gaz./Non-Gaz. 92 6.®ÉVÉ.®ÉVÉ. nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ 6.®ÉVÉ./Non-Gaz./Non-Gaz. Salary (a) Officers Member Commissioner Additional Commissioner Joint Commissioner Sr. ºÉÉÒàÉɶÉÖãBÉE iÉlÉÉ BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®hÉ Authority for Advance Rulings. Overtime Allownace 8 5./Gaz. +É. Customs & Central Excise 80000 (fixed)/Nil 37400-67000/10000 37400-67000/8700 15600-39100/7600 9300-34800/4800 9300-34800/4200 9300-34800/4200 5200-20200/1900 ®ÉVÉ./Gaz. +ɺlÉÉ<Ç Temp. ®ÉVÉ. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 215 (cVÉÉ® âó{ÉA) (1) 9300-34800/4200 9300-34800/4200 5200-20200/2400 5200-20200/1900 5200-20200/1900 5200-20200/1900 5200-20200/1800 (2) +É. +É. ´ÉäiÉxÉ (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ +ÉɪÉÖBÉDiÉ +É{É® +ÉɪÉÖBÉDiÉ ºÉƪÉÖBÉDiÉ +ÉɪÉÖBÉDiÉ ´ÉÉÊ®K~ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä½-+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 1. £ÉkÉä (ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) 3.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå. Overtime Allownace 5 5./Non-Gaz. 2846 6.

|É.B ºÉ. 80000(ÉÊxɪÉiÉ) (fixed) (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz.C ºÉ. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Reg./ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ/ +É®ÉVÉ. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Reg. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Reg. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Reg.BÉE.ÉÊxÉ. in Strength Strength position(f) 2013 (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 (+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) (officers) ºÉÉÊSÉ´É Secy.. ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É P.6(?)] [ paragraph 8. ºÉÉÊSÉ´É SR.. ºÉÉÊSÉ´É PPS 15600-39100 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz. |É.(R) Total No. of Sanctioned Sanctioned Emp. 1 1 1 1 1108 1220 1360 1790 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz..O.S.Gzt.D +É´ÉMÉÉÔBÉEiÉ (PÉ) Unclassified (d) (4) BÉÖEãÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆ.. BÉE BÉE A ºÉÆ. +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉ. àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É PS to Minister .+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.. 45 ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊ´É£ÉÉMÉ Department of Disinvestment [{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 8. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Reg.Gp.. S.ÉÊxÉ. . ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Reg...Gp. BÉE A BÉE BÉE BÉE BÉE JÉ A 5 5 4 4 2400 2600 2850 3400 A 1 1 1 1 .. ºÉcɪÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ) AD (OL).(b) Regular/ NR (2) (3) {Én ºÉàÉÚc Group of post ºÉ. 9300-34800 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) N. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Reg. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Reg. BÉÖEãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ Total Officer 28 26 28 28 13892 15752 17150 19510 2 BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ Staff ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcɪÉBÉE PA 9300-34800 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) N. (1) Gaz. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Reg..(SÉ) +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÆJªÉÉ (cVÉÉ® âó{ÉA) ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ºÉÆJªÉÉ (In thousands of `) ¤ÉVÉ] ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ] Actual Budget 2011-2012 2012-2013 Revised 2012-13 Budget 2013-14 (12) (13) 2013 2014 Estimated Estimated No. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Reg. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 216 {ÉÉÊ®ÉʶÉK] ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ ESTIMATED STRENGTH OF ESTABLISHMENT AND PROVISIONS THEREFOR (ABÉE àÉÉSÉÇ BÉEÉä ºÉÆJªÉÉ STRENGTH AS ON 1st MARCH) IX BÉE Appendix IX-A àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ Demand No. BÉE A 1 . . ... +É´É® ºÉÉÊSÉ´É US 15600-39100 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz.MÉ. PPS 15600-39100 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Reg.Gp. 9300-34800 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz. 480 535 560 A 7 7 7 7 3008 3300 3557 4012 A 1 1 1 1 576 645 705 765 B 2 2 2 2 880 972 1053 1553 JÉ JÉ B 1 1 1 1 500 560 660 670 B 5 4 5 5 1032 1110 1175 1225 ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä (AxÉ+ÉÉ<ÇA{ÉE) CEO (NIF) 37400-67000 ºÉãÉÉcBÉEÉ® (AxÉ+ÉÉ<ÇA{ÉE) CONSULTANT(NIF) 37400-67000 ={É ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE DS/DIRECTOR 15600-39100 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz. JS 37400-67000 A 3 3 4 4 2704 3000 3250 3430 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz.. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Reg. 1 1 956 1050 1130 1130 1 1 1 1 728 815 875 975 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz.PÉ..of Posts(e) 2012 BÉEɪÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ..A ºÉ. ºÉcɪÉBÉE Asstt.JÉ. .(JÉ) MÉè®ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Gaz/Non. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Reg.15600-39100 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz. 9300-34800 (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) Gaz. .6(i) ] 2012 ´ÉäiÉxÉ ´ÉßÉÊr ºÉÉÊciÉ {ÉÚhÉÇ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ(BÉE) Scale of Pay in full with increment (a) {Én BÉEÉ º´É°ô{É Status of post ®ÉVÉ.ºÉ.Gp. JÉ JÉ B 3 4 3 3 1660 1800 1960 2050 B 9 10 9 9 1356 1500 1665 1730 .Gzt..

... 460 485 490 (5) (6) (7) C 2 1 2 C 2 2 2 C 1 .. n{ÉDiÉ®ÉÒ Daftary 4440-7440 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) N. 1 1 ..+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Reg... 25 20 25 Overtime allowance 79 200 100 100 Domestic Travel expenses 1433 4000 2000 4000 Foreign travel expenses 3044 30000 10000 30000 36964 70225 46720 71425 Total .gÉä.. ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE LDC 5200-20200 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) N.Gzt. 1 1 ...... .. . ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Reg. . . =. .T. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 217 (cVÉÉ® âó{ÉA) (1) (2) (3) (4) (10) (11) (12) 2 652 700 750 825 2 804 875 960 1050 1 1 348 370 425 460 .. C 1 C 2 D 1 (9) (In thousands of `) (8) (13) BÉEÉÊxÉ. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Reg..Gzt. º]É{ÉE ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE SCD 5200-20200 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) N.. |ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå n¶ÉÉÇAÆ BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ £ÉkÉä (ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ +ÉÉè® ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ) (b) Staff 12473 13200 9750 9665 BÉÖEãÉ (´ÉäiÉxɨ£ÉkÉä) àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉàɪÉÉä{É®ÉÒ £ÉkÉÉ nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ VÉÉä½ Total (Salary+ Allowances) 32408 36000 34600 37300 indicate in respect of each scale of pay (b) Staff...Gzt. . ...gÉä. .. ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE UDC 5200-20200 +É... BÉÖEãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ Total Officials 29 27 29 29 6043 7048 7700 8125 BÉÖEãÉ (+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ¨BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ) Total (officers+staff) 57 53 57 57 13892 15752 17150 19510 6043 7048 7700 8125 19935 22800 24850 27635 (BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå n¶ÉÉÇA (a) Officers (JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ (JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ..... +ÉɶÉÖ. ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Reg. 2 2 2 500 540 580 620 . . ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Reg.Gzt. .Gzt.Gzt..... MÉ MÉ MÉ MÉ MÉ PÉ PÉ D 8 8 8 8 723 803 875 900 £ÉÉKÉÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcɪÉBÉE Language PA ...... ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Reg. . ..H. nÚºÉ®É ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcɪÉBÉE 2nd PA .. (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) N..... SÉ{ɮɺÉÉÒ Peon 4440-7440 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) N.. ’PÉ’ Steno ‘D’ 5200-20200 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) N. 9300-34800 (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) N. indicate in respect of each scale of pay Total Salary Allowance (other than OTA and travel expenses) Wages . . ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ Reg. .Gzt.. ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn Jr...

50-Other Charges 4.209-Investment in International Financial Corporation (IFC) 01-Payment for International Finance Corporation towards Selective Capital Increase (SCI) 5475-Capital Outlay on Other General Economic Services (Major Head) 00.207.54.00 678.00.54.02.50-Other Charges 1.Other Activities for Promoting PPPs (Detailed Head) ÉÊxÉ´Éä¶É 01.Payment of Data base (Detailed Head) 19.Investment 42.01.63-Inter-Account Transfer ABÉEàÉÖ¶iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 12.00.Activites for mainstreaming PPPs (sub.00 ÉÊxÉ´Éä¶É 01.Subscription to International Monetary Fund (In Securities) (Sub Head) 06.00 .01.02.00.50-Other Charges 30.224 +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.54.00 +ÉÆiÉ® JÉÉiÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ 01.00.00.00.54.797 Transfer to Reserve Fund 01 .00 ÉÊxÉ´Éä¶É 05.42-Lumpsum provision +ÉxªÉ |É£ÉÉ® 18.00.Transfer to Social & Infrastructure Development Capital Fund 00.Subscription to International Monetary Fund (In Cash) (Sub Head) 00.000.00.000.00. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS (cVÉÉ® âó{ÉA)(In thousands of Rupees) +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäKÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäKÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ (|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉÆ àÉå) (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäKÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ (xÉBÉEn àÉå) (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) Éʴɶ´É ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É (+ÉÉ<ÇA{ÉEºÉÉÒ) SɪÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ ¤É¸iÉ àÉå Éʴɶ´É ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ cäiÉÖ £ÉÖMÉiÉÉxÉ (AºÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç) +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® <x|ÉEɺ]ÅBÉDSÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÆEb BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ +ÉxªÉ ´ªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´ªÉ´ÉcɪÉÇiÉÉ +ÉÆiÉ® ÉÊxÉÉÊvɪÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcɪÉiÉÉ £ÉÉ®iÉ +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉä àÉÖJªÉ vÉÉ®É àÉå ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É (={É-¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÉÆBÉE½ÉvÉÉ® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ (¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É (¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) 01-Subscription to African Development Bank (Sub Head) 00.00.00.00.Investment 118.00.00 +ÉxªÉ |É£ÉÉ® 19.000.Investment 14.International Monetary Fund (Minor Head) 05.00 7.20.head) 19.00 ÉÊxÉ´Éä¶É 06.800-Other Expenditure (Minor Head) 12-Assistance for Infrastructure Development Viability Gap-Funding 18.India Infrastructure Project Development Fund (IIPDF) 19.00.Investment 6.00 +ÉxªÉ |É£ÉÉ® 19.

Investments in Trading Institutions (Sub Major Head) 190.Technical Assistance Scheme of the National Skill Development Corporation (Detailed Head) 5466-Investment in International Financial Institutions (Major Head) 00.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.32.206.54-Investment 89.02.00.Subscription to Asian Development Bank (In Securities) (Sub Head) 03.00.00 .15.Contribution 500.Investment 2.Subscription to Asian Development Bank (In cash) (Sub Head) 00.Investment in the Asian Development Bank (Minor Head) 02.205-African Development Fund (Minor Head) 01.02.00.Investment 98.54.02.Investments in public Sector and Other Undertakings Banks etc.54.201-Investment in the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) (Minor Head) 01-Subscrition to International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) (Minor Head) 01-Payment for General Capital Increases (GCI) ( Detailed Head) 02-Payment for Selective Capital Increases (SCI) (Detailed Head) 00. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 223 (cVÉÉ® âó{ÉA)(In thousands of Rupees) ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® |ÉÉʶÉFÉhÉ ºÉƺlÉÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉƺlÉÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É (={É àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ={É#ÉEàÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É ¤ÉéBÉE +ÉÉÉÊn ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcɪÉiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉƺlÉÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÖxɺÉÇ®ÆSÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÖxɺÉÇ®ÆSÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ºÉÆ´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ (¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) SÉÖÉÊxÉÆnÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ºÉÆ´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ (¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) AÉʶɪÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) AÉʶɪÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ (|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉå àÉå) (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) AÉʶɪÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ (xÉBÉEn àÉå) (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ jÉ@hÉ ®ÉciÉ {ÉcãÉ cäiÉÖ ºÉÆnÉªÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 5465-Investment in General Financial and Training Institutions 01.African Development Bank (Minor Head) +ÉƶÉnÉxÉ 24.Investment 147.01.54-Investment 113.47.00.00 ÉÊxÉ´Éä¶É 02.Payment to Multilateral Debt Relief Initiative of African Development Fund 00.73.203.00.54.00 ÉÊxÉ´Éä¶É 01. 24.00.00 ÉÊxÉ´Éä¶É 03.00 ÉÊxÉ´Éä¶É 01.National Skill Development Corporation (NSDC) (Sub Head) 24.00 ÉÊxÉ´Éä¶É 01.

Other Capital Expenditure (Purchase of Coins) 1.Capital outlay on Misc.00 àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ 02.60.50.20-Other Administrative Expenses 15.Contribution to United Nations Development Programme (Minor Head) 01. Coinage and Mint (Major Head) 00.00 +ÉxªÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ (ÉʺÉBÉDBÉEÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn) 01.208-Purchase of Coins from SPMCIL (Minor head) 01.Plan.Contribution 23.00.00.Contribution 12.01.Contribution 50.00.Capital Outlay of Currency.00.222 +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) BÉEÉäãÉà¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ nÉÊFÉhÉ A´ÉÆ nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÉÔ AÉʶɪÉÉ BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcɪÉiÉÉ ÉʴɶÉäKÉYÉ iÉlÉÉ |ÉÉʶÉFÉBÉE ºÉƪÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEɪÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä +ÉƶÉnÉxÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEɪÉÇ#ÉEàÉ ºÉƪÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEɪÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉɺÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ´ªÉªÉ ´ÉèÉʶ´ÉBÉE {ɪÉÉÇ´É®hÉ xªÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉƶÉnÉxÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ´ÉèÉʶ´ÉBÉE {ɪÉÉÇ´É®hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉƶÉnÉxÉ +ÉxªÉ ´ªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) AbÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ (46´ÉÉÓ) ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉÉàÉ ¤Éè~BÉE BÉäE +ÉɪÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ´ªÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.00.103.32.645.operation with other countries (Major Head) 00.Expenditure towards organising (46th) Annual General Meeting of ADB (Sub Head) {ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉE®åºÉÉÒ. General Services (Major Head) 00.102.52. ÉʺÉBÉDBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ]BÉEºÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) AºÉ{ÉÉÒAàɺÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ ºÉä ÉʺÉBÉDBÉEÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ÉʺÉBÉDBÉEÉ CAPITAL SECTION 4046. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 3605.Technical and Economic Co.00.Coin ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉxªÉ ´ªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ¤ÉVÉ] |ÉäºÉ BÉäE ÉÊãÉA àɶÉÉÒxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn 4075.Co-operation with other countries (Minor Head) 07.00 +ÉƶÉnÉxÉ 02.01.00 +ÉƶÉnÉxÉ 01.Contribution 58.32.00 +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ 06.Expenses of Resident Representative of United Nations Development Programme 00.Experts and Trainers 00.Contribution to Global Environment Trust Fund (Minor Head) 01.15.32.800-Other Expenditure(Minor Head) 06.00 +ÉƶÉnÉxÉ 01.101.800-Other Expenditure(Minor Head) 02.00.Machinery and Equipment 6. 07.32.Purchase of Machines for Budget Press (cVÉÉ® âó{ÉA)(In thousands of Rupees) +ÉƶÉnÉxÉ 07.00.Technical aid to South and South East Asia under the Colombo.Other Development Programme 02.00.00 .Contribution for Global Environment Facility 00.

Grant-In-Aid-General 10.798.00 +ÉƶÉnÉxÉ 01.36-Grants in Aid ‘Salaries’ 84.52. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 1 2 3 4 221 5 6 (cVÉÉ® âó{ÉA)(In thousands of Rupees) ´ÉãbÇ ¤ÉéBÉE (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ (AºÉ<Ç<Ç]ÉÒA{ÉE) 00. Beijing 10.00 +ÉxªÉ |É£ÉÉ® 25.00.00.Grants-in-aid-General 10.50.00.32-Contribution 9.73.Contribution 40. Tokyo 89.01.32.50.00 ´ÉäiÉxÉ 07.50 +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcɪÉiÉÉ 73.00 +ÉƶÉnÉxÉ 12.00 1.32.Economic Wing of the Embassy of India.Other Charges 4.31.50.50.00.Economic Wing of the Embassy of India.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.00.Contribution 2.Other Charges 3.Other Charges 3.00.Membership Contribution to FATF (Sub Head) 13.00.Irrevocable Loan Written off (Minor Head) 06.04.Wealth Fund for Technical Cooperation 12. Washington 25.01.00.00 .Economic and Commercial Wing of the Embassy of India.Write off/losses 1.00 +ÉƶÉnÉxÉ 13.64.Other Charges 8.International Co-operation (Minor Head) 01.00 ¤É^ä JÉÉiÉä bÉãÉxÉÉ/cÉÉÊxɪÉÉÆ 06.00.04.00 +ÉƶÉnÉxÉ 02.32.01.Contribution 32.Contribution to Common.Waiver of Loan to Republic of Seychelles 00.32.Salaries in respect of IES Probationers and Officers on compulsory wait 09.04. ]ÉäBÉDªÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºBÉÆEvÉ.Eurasian Group on combating money laundering and Terrorism Financing (EAG) 00. ´ÉÉÉʶÉÆMÉ]xÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºBÉEÆvÉ.00 +ÉxªÉ |É£ÉÉ® 09.16.792.Other Expenditure (Minor Head) 07. ¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ-ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxªÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ 3475-Other General Economic Services (Major Head) 00.32.50.00.30.00.00.800.00 ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉäiÉxÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 10.50.Salaries 2.108-World Bank (Minor Head) 03-Contribution to South-South Experience Exchange Trust Fund (SEETF) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºBÉEÆvÉ.Grants to other Institutions £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxɪÉÉÇiÉ +ÉɪÉÉiÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ ºÉàÉBÉE®hÉ ºÉcɪÉiÉÉ 73.Contribution 1.33-Subsidies 416.50 +ÉxªÉ |É£ÉÉ® 89.Interest equalisation support to Exim Bank of India +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ¤É^ä JÉÉiÉä bÉãÉä MÉA +É|ÉÉÊiɺÉÆc®hÉÉÒªÉ jÉ@hÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉä¶ÉäãºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉä jÉ@hÉ BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) AÉʶɪÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcɪÉiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉK]ÅàÉÆbãÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉƶÉnÉxÉ A{ÉEA]ÉÒA{ÉE BÉEÉä ºÉnºªÉiÉÉ +ÉƶÉnÉxÉ (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) vÉxÉ ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉBÉE´ÉÉn ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ºÉä ãɽxÉä ºÉƤÉÆvÉÉÒ ªÉÚ®äÉÉʶɪÉxÉ ºÉàÉÚc +ÉxªÉ BªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ |ÉÉʶÉFÉhÉ +ÉÉÊxÉ´ÉɪÉÇ |ÉiÉÉÒFÉÉ®iÉ +ÉÉ<Ç<ÇAºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉÉÌlɪÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå ´ÉäiÉxÉ +ÉƶÉnÉxÉ 03.50.00.00.00 +ÉxªÉ |É£ÉÉ® 07.Training of Indian Economic Service Officers 07.Technical Assistance Scheme of the Asian Development Bank 02.

797-Transfer to Reserve Fund (Minor Head) 01-Transfer to National Clean Energy Fund (Sub Head) 3054-Roads and Bridges (Major Head) 80-General (Sub Major Head) 107-Railway Safety Work (Minor Head) 02.798-International Cooperation (Minor Head) 01-Contribution to International Fund for Agricultural Development 2810-New and Renewable Energy (Major Head) 00.650.105-International Monetary Fund (Minor Head) 01.Other Transport Services 60-Others (Sub Major Head) 101.02.45.Subsidy to Railways towards Dividend relief (Minor Head) 01-Payment to Railway 02-Remibursement of losses to Railway on operating strategic railway lines.00 +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcɪÉiÉÉ 02.102.746.33-Subsidies 2.Assessment charges payable to International Monetary Fund in regard to Administration of Special Drawing Rights Account 4 5 6 (cVÉÉ® âó{ÉA)(In thousands of Rupees) +ÉƶÉnÉxÉ 01.00.00.00.00 1.102.50-Other charges 55.00.00 +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcɪÉiÉÉ 01.53.Budget Support for Railway Safety Work (Sub-Head) 797-Transfer to Reserve Fund (Minor Head) 03-Transfer to Central Road Fund 02.00.00 1.00.63-Inter-Account Transfer 1.33-Subsidies 660.00 +ÉxªÉ |É£ÉÉ® 01.Railway Safety Work (Detailed Head) 3075.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.63-Inter-Account Transfer (Object Head) ´ÉßciÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ 02.00.Major Works +ÉÆiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ 03. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 220 1 2 BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉƺlÉÉxÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉƶÉnÉxÉ xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ®ÉK]ÅÉÒªÉ º´ÉSU >óVÉÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉ½BÉE +ÉÉè® {ÉÖãÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉÉàÉÉxªÉ (={É àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ®äãÉ´Éä ºÉÖ®FÉÉ BÉEɪÉÇ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ®äãÉ´Éä ºÉÖ®FÉÉ BÉEɪÉÇ cäiÉÖ ¤ÉVÉ] ºÉcɪÉiÉÉ (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆiÉ®hÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) BÉäExpÉÒªÉ ºÉ½BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ ®äãÉ´Éä ºÉÖ®FÉÉ BÉEɪÉÇ (¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉxªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉxªÉ (={É àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ®ÉciÉ BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ´Éä BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcɪÉiÉÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ®äãÉ´Éä BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉÉå àÉå ®äãÉ´Éä BÉEÉä cÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉƺlÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäKÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ÉʴɶÉäKÉ +ÉÉc®hÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® JÉÉiÉä BÉäE |ɤÉÆvÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉä näªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |É£ÉÉ® 3 2416-Agricultural Financial Institutions (Major Head) 00.00.45.00 39.00. 3466-International Financial Institutions (Major Head) 00.32-Contribution +ÉÆiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ 01.00.00 .

Rates and Taxes 20.28.Other Adminstrative Services (Major Head) 00.01.20-Other Administrative Expenses 20.01.00 ´ÉäiÉxÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ.Other Expenditure (Minor Head) 23.13.00 40.50.35.01.Guarantee Redemption Fund ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ BÉEɪÉÇ#ÉEàÉ (={É àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ/VÉàÉÉ JÉÉiÉÉå BÉEÉä +ÉxiÉ®hÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉƺÉMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉBÉE BÉEÉàÉMÉÉ® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (={É ¶ÉÉÒKÉÇ) 2235.12-Foreign Travel Expenses 20.00 7.01.Transfer to Reserve Fund/ Deposits Accounts (Minor Head) 02.Establishment |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉɪÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 2070.Security Appellate Tribunal 23.01.00 68.Professional Services 2.13-Office Expenses 20.Establishment ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) MÉÉÆ®]ÉÒ àÉÉäSÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ 2075-Miscellaneous General Services (Major Head) 00.Foreign Travel Expenses 23.00 2.00 1.63. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 1 2 +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ÉʴɶÉäKÉ VÉÉÆSÉ +ÉɪÉÉäMÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) SÉÉènc´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉɪÉÉäMÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 3 2070.14-Rent.Social Security and Welfare (Major Head) 60-Other Social Security and Welfare Programmes (Sub Major Head) 797.00.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.00 .12.14.Other Adminstrative Services (Major Head) 00.797 Transfer to Reserve Fund (Minor Head) 01.Salaries 23.01.00 33.Special Commission of Enquiry (Minor Head) 20.01.80 48.01.00 25.800.105.01.National Social Security Fund for Unorganised Sector Workers (Sub Head) +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉxªÉ ´ªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 4 219 5 6 (cVÉÉ® âó{ÉA)(In thousands of Rupees) ´ÉäiÉxÉ nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ.Inter account Transfer (Object Head) 609.60.90. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® 23.01.11-Domestic Travel Expenses 20.Fourteenth Finance Commission 20.00 1.01.01 Salaries 20.00 +ÉÆiÉ® JÉÉiÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ 01.40.63.00.Rent Rates and Taxes 1.55.Inter Account Transfer 300.00 +ÉÆiÉ® JÉÉiÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ 02.Office Expenses 23.01.01. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ ´ªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 20.00.60.01.

01.01.65. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 43.80. Department of Economic Affairs ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ REVENUE SECTION ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) 2052. 1 2 3 33.00 1.01.11-Domestic Travel Expenses 09.00 7. Rates & Taxes 43.10.01-Establishment +ÉxªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) 2047.26.Secretariat General Services ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEɪÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ (Major Head) 00.Establishment ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ (={É-¶ÉÉÒKÉÇ) ºlÉÉ{ÉxÉÉ 2052.00 5. and Sub-Head 2013-2014 àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ Sl.Rents.Medical Treatment 09. No.00 40.00 1.00 70.01.Supplies & Materials 09.103-Promotion of Small Savings 01.Secretariat (Minor Head) 09.01.01. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 218 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2013-2014 àÉå 25 ãÉÉJÉ âó{ÉA +ÉÉè® =ºÉºÉä >ó{É® +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉʴɺiÉßiÉ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ÉÊ´É´É®hÉ STATEMENT SHOWING BROAD DETAILS OF NON-PLAN EXPENDITURE PROVISIONS COSTING RS.30.06.70.40 1.13.01.01.01.17.30.10.01-Establishment +Éã{É ¤ÉSÉiÉÉå BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¤ÉSÉiÉ ºÉƺlÉÉxÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 4 ´ÉäiÉxÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ Brief Particulars of the scheme 5 Provision in Budget Estimates 2013-2014 6 nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ |ÉBÉEɶÉxÉ +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ (+ÉxÉÖ®FÉhÉ) BªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ 09.00 42.60.10.00 1.Professional Services 1.01.Other Administrative Expenses 09.Publications 01.13.12.Secretariat General Services (Major Head) 00.00 1.01.10.00 ´ÉäiÉxÉ nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ |ÉBÉEɶÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® 01.00 .01.Publications 09.Office Expenses 43.090.01.20.Foreign Travel Expenses 43.01.00 54.01.01.National Savings Institute 01.99.00 5.Office Expenses 01.01. +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEɪÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 33.Office Expenses 09.11. 25 LAKHS AND ABOVE IN BE 2013-2014 {ÉÉÊ®ÉʶÉK] IX-MÉ Appendix IX-C (¤ÉVÉ] {ÉÉÊ®{ÉjÉ 2012-13 BÉEÉ {Éè®É 8.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.00 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 58.13.28.00 40.00 35.15.01.86.16.00 7.Salaries 09. àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ={ɶÉÉÒKÉÇ (cVÉÉ® âó{ÉA)(In thousands of Rupees) ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ Demand No.12-Foreign Travel Expenses 09.27-Minor Works (Maintenance) 09.Other Fiscal Services (Major Head) 00.28 Professional Services 09.01.Domestic Travel Expenses 01.21.Office Expenses ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ.57.Department of Economic Affairs 09.6 (iii) of Budget Circular 2012-13) μÉEàÉ ºÉÆ.01.16.Salaries 01.00 4.01.01.02-Wages 09.090-Secretariat (Minor Head) 43-G-20-Secretariat (Sub-Head) 43.6 (iii)) (paragraph 8.13.Advertising & Publicity 6.14.00 3.01.10 85.

02.20 39. 1992 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉʣɮFÉBÉE BÉEÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ.14 13.01 13.01.14 ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ 2052 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãɪÉ-ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) 00.20.95. 34 DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES Revenue Section 2052 Secretariat-General Services (Major Head) 00.27 39.01 13.01.00 .01.01. 1992.20.00 1.61.28. 1992 Special Court established under the Special Courts (Trial of offences relating to Transaction in Securities) Act. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 1 2 3 4 39.00 3.02 39.02. Salaries Office Expenses Office of the Custodian set-up under the Special Courts (Trial of offences relating to Transaction in Securities ) Act.00 25.01.11 39.99 39. Rates & Taxes Other Administrative Expenses Minor Works (Maintenance) Professional Services Information Technology Office Expenses Implementation of Special Courts (Trial of offences relating to Transaction in Securities) Act.090 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 39 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 5 6 (cVÉÉ® âó{ÉA)(In thousands of Rupees) DEMAND NO.27 39.01.01. n®å +ÉÉè® BÉE® Establishment Salaries Wages Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Rent.28 39.00 25.00 1.01 13.01 39..02.01.01.01.001 ÉÊxÉnäǶÉxÉ +ÉÉè® |ɶÉɺÉxÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 13 2047 Other Fiscal Services (Major Head) 00.00 35.01.01.01.02 13.01 13.00 47.01 39. 1992 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉʴɶÉäKÉ xªÉɪÉÉãÉªÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ÉʴɶÉäKÉ xªÉɪÉÉãÉªÉ (|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉå àÉå ãÉäxÉ-näxÉ ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ àÉÖBÉEnàÉÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ.00 30.01.01 13.001 Direction and Administration (Minor Head) 13 ÉʴɶÉäKÉ xªÉɪÉÉãÉªÉ (|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉå àÉå ãÉäxÉ-näxÉ ºÉä 13.13 13.00 2.02 39.14 39.01.13 àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ 34 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 225 ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ.13 13.01 39.01 13.13 13.99 39.28 39.13 39. 70.01.13 39. Rates & Taxes 11. Salaries Office Expenses Rent.00 1.02.090 Secretariat (Minor Head) 39 Department of Financial Services 39.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.01.13 2047 +ÉxªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) 00.01.01.20 39.60. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ (+ÉxÉÖ®FÉhÉ) ´ªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ àÉÖBÉEnàÉÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ.01.11 39.01.13 13.02.00 .00 50..02.12 39.12 39.00 40.00 28. 1992.99. 1992 BÉEÉ BÉEɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉʴɶÉäKÉ xªÉɪÉÉãÉªÉ (|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉå àÉå ãÉäxÉ-näxÉ ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ àÉÖBÉEnàÉÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ.01.02 13.01 39.99.14 39.

01. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 226 1 2 3 4 ´ªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 13.28 2070-Other Administrative Services (Major Head) 00.00 Establishment Salaries Office Expenses Rent.01.06 22.00 65. n®å +ÉÉè® BÉE® 16.01 16.13 BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ 15.13 BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ 28Grants in aid to Pension Fund Regulatory & Development Authority (PFRDA) 28.01.00.00 Grants-in-aid -General Grants-in-aid-Salaries 18.26 ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® 22Debts Recovery Tribunals (DRTs) 22.99 22.00.01 16. n®å +ÉÉè® BÉE® 16 Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) 16.13 15.65.00 .00 1.06 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® 22.01.00 30.01 ºlÉÉ{ÉxÉÉ 15.00 6.02.01 ºlÉÉ{ÉxÉÉ 16.01.01.01 ´ÉäiÉxÉ 22.01 22. Rates and Taxes Information Technology Office Expenses 37.01.11 nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ 22.01 15.96.13 BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ 16.00 5.01.00.01.01.01.99 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 22.14 16 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ ¤ÉÉäbÇ (¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ®) 16.14 16.31 ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ-ºÉÉàÉÉxªÉ 28.00 7. Rates and Taxes 1.36 28. n®å +ÉÉè® BÉE® 22.01.28 2070-+ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) 00.00..01 22.11 22.14 ÉÊBÉE®ÉªÉÉ.02.50.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå. Rates and Taxes Advertising and Publicity 3.13 BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ 22.01.00 Establishment Salaries Medical Treatment Domestic Travel Expenses Office Expenses Rent..01.01 15.01.28.13 16.01.01 ºlÉÉ{ÉxÉÉ 22.31 28.01.01 ´ÉäiÉxÉ 16.13 22.01.50 25.00.05.00 73.50 28 {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊxɪÉÉàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 5 6 (cVÉÉ® âó{ÉA)(In thousands of Rupees) Professional Services 1.01.14 ÉÊBÉE®ÉªÉÉ.99.50.30.36 ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ-´ÉäiÉxÉ 2235 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ 2235 Social Security & Welfare (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) (Major Head) Other Social Security & 60 +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ 60 Welfare Programmes (SubBÉEɪÉǵÉEàÉ (={É-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) Major Head) 13.46 Establishment Salaries Office Expenses Rent.53.01. 16.01.26 22 jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ xªÉɪÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ(bÉÒ+ÉÉ®]ÉÒ) 22.00.00.01.01 ´ÉäiÉxÉ 15.00 6.14 22.00 .001 ÉÊxÉnäǶÉxÉ +ÉÉè® |ɶÉɺÉxÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 15 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ cäiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉɪÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AA+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ®) 15.99.00 59.01.001 Direction and Administration (Minor Head) 15 Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction (AAIFR) 15.14 ÉÊBÉE®ÉªÉÉ.01.

000.02.01.110+ÉxªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 03 +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉäKÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉƶÉnÉxÉ 2416 BÉEßÉÊKÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉƺlÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) 00.00.32 Contribution 02.00.23.00.02 º´ÉÉ´ÉãÉà¤ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEɺÉÉiàÉBÉE BÉEɪÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊvɪÉxÉ ºÉcɪÉiÉÉ 10 ´ÉÉÊ®K~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA {Éå¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ 60.101Assistance to Industrial Financial Institutions (Minor Head) 06 1% Interest Subvention on Housing Loans 4 227 5 6 (cVÉÉ® âó{ÉA)(In thousands of Rupees) 03.00 134.33 ºÉÉΤºÉbÉÒ 10.02.01 º´ÉÉ´ÉãÉà¤ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉ<Ç {Éå¶ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE +ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉc-+ÉƶÉnÉxÉ 03.xx.00 6.xx.32 +ÉƶÉnÉxÉ xx.00 .00. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 1 2 60.101 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉcɪÉiÉÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 06 +ÉÉ´ÉɺÉÉÒªÉ jÉ@hÉÉå {É® 1± ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcɪÉiÉÉ 3 60. 10 Payment to Life Insurance Corporation of India for Pension Plan for Senior Citizens 60.01 Government co-contribution to subscribers of the New Pension System (NPS) under Swavalamban Scheme.33 Subsidy 150.800Other Expenditure (Minor Head) 02 Interest Subvention for providing short term credit to farmers 2885 Other Outlays on Industries and Minerals (Major Head) 01 Industrial Financial Institutions (Sub-Major Head) 01.110 Other Insurance Schemes (Minor Head) 03 Government’s contribution to the Scholarship Fund under Aam Aadmi Bima Yojana 2416 Agricultural Financial Institutions (Major Head) 00.00.00.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.00.102 Pension under Social Security Schemes (Minor Head) 03 Swavalamban Scheme to encourage people from unorganized sector to join New Pension System (NPS) .33 ºÉÉΤºÉbÉÒ 02.00 20.800+ÉxªÉ BªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 02 ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE jÉ@hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcɪÉiÉÉ 2885 =tÉÉäMÉÉå +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉÉå {É® +ÉxªÉ ´ªÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) 01 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉƺlÉÉAÆ (={É-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) 01.02 Funding support for promotional and developmental activities for enrolment and contribution under Swavalamban Scheme .31 ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ-ºÉÉàÉÉxªÉ 03. 03. 03.102 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE iÉciÉ {Éå¶ÉxÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 03 xÉ<Ç {Éå¶ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ɺÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ º´ÉÉ´ÉãÉà¤ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 03.33 Subsidy xx.32 Contribution 03.00.01.00 5.32 +ÉƶÉnÉxÉ 03.31 Grants-in-aid-General 10.

105 Regulation of Joint Stock Companies (Minor Head) 04 Payment of lumpsum provision to office of Court Liquidator.00 18.01. Kolkata 04. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 228 1 2 06.63 +ÉÆiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ 01.190 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ={É#ÉEàÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉ 18 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE (ÉʺÉb¤ÉÉÒ) BÉEÉä Éʴɶ´É ¤ÉéBÉE ºÉcɪÉiÉÉ Capital Section 6885 Other Loans to Industries and Minerals 01 Loans to Industrial Financial Institutions 01. BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEÉä ABÉEàÉÖ¶iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 3475 Other General Economic Services (Major Head) 00.797 |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ 01 |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ àÉÉäSÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 01 Security Redemption Fund 01.00.105 ºÉƪÉÖBÉDiÉ º]ÉBÉE BÉÆE{ÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxɪÉàÉxÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 04 xªÉɪÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEɪÉÉÇãɪÉ. National Housing Bank £ÉÖMÉiÉÉxÉ 3465 ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® 3465 General Financial and Trading Institutions ºÉƺlÉÉA (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) (Major Head) 01 General Financial Institutions 01 ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉƺlÉÉAÆ (={É àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) (Sub-Major Head) 01.33 ºÉÉΤºÉbÉÒ 06.797 Transfer to Reserve Fund 01.01.190Loans to Public Sector and other Undertaking 18 World Bank Assistance to Small Industries Development Bank of India (SIDBI) 18.01 Access to Microfinance in India under World Bank Assisted Microfinance Project 18.40.63 Inter Account Transfer 625.01 xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ 3 4 5 6 (cVÉÉ® âó{ÉA)(In thousands of Rupees) 06.01 ¶ÉäªÉ®Éå BÉäE ®É<Ç]ºÂ É <¶ªÉÚ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ to SBI for Rights issue of Equity Shares ªÉÉäMªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉÆ 06.42 ABÉEàÉÖ¶iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 04.00 {ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ 6885 =tÉÉäMÉÉå +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉ jÉ@hÉ 01 +ÉÉètÉÉèÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉƺlÉÉxÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉ 01.01.00 01.01 Marketable Securities issued 01.01.00.01.00.01 Éʴɶ´É ¤ÉéBÉE ºÉcɪÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÚFàÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÚFàÉ ÉÊ´ÉkÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ .55 jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ 18.01 Payment of subsidy to Nodal ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä ºÉÉΤºÉbÉÒ BÉEÉ Agency i.01.42 Lumpsum Provision 47.55 Loans and Advances 12.00 3475 +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉä´ÉÉAÆ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) 00.00.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.e.33 Subsidy 200.

01.13 00.00.01.60.00.13 09.13 10.20 87.10 1.11 10.00.13 ´ÉäiÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ |ÉBÉEɶÉxÉ +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ ´ªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ VÉÉä½ Salaries Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses Publication Other Admn.99.87.50 1.36.50 01. Rates and Taxes Professional Services Secret Service Expenditure Other Charges Information Technology Office Expenditure 57.99 10.01.31 35.001 01 01.01.00.50 1.14 01.13 08.01.26 10.42.27 10.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.20 Major Head ‘2070’ Other Administrative Services 08.01.11 10.00 11.01 01.01.00 41.00.01.28 01.05.15.25.00 6.00 2.80.01.01 08.06 01.01.00 30. Expenses Advertising & Publicity Minor Works Professional Services Information Technology Office Expenses TOTAL ´ÉäiÉxÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ ºÉcɪÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ VÉÉä½ Salaries Office Expenses Information Technology Office Expenses Grants-in-aid Other Administrative Expnses TOTAL +ÉÉªÉ +ÉÉè® BªÉªÉ {É® BÉE®Éå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ÉÊxÉnä¶ÉxÉ A´ÉÆ |ɶÉɺÉxÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) VÉÉÆSÉ ´ÉäiÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ.31 35.00 45.00.01 10.99 10.20.00 28.00 36.00 60.13 08.01.2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 1 2 3 4 229 5 6 (cVÉÉ® âó{ÉA)(In thousands of Rupees) àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ 39 àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ2052Þ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ 10.01 10.99 08.99.28 10.00 1.20 àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ 43-|ÉiªÉFÉ BÉE® 2020 DEMAND NO.13 01.50 01.50 13.99.00.00.99.28 01. 43 DIRECT TAXES 2020 ®ÉVɺ´É £ÉÉMÉ 00.11 01.00.12 10.01.06 10.41 01.99.13 09.13 01.01 01.00.00.10 10. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® ´ªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ MÉÖ{iÉ ºÉä´ÉÉ ´ªÉªÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ Revenue Section: Collection of Taxes on Income & Expenditure(Major Head) Direction and Administration (Minor Head) Investigation Salaries Medical Treatment Domestic Travel Expenses Office Expenses Rent.00.20 10.40.00.00.00 1.06 01.00. 39 Major Head ‘2052’ Secretariat General Services 10.01.13 10.01.80 2.09.99 01.99.01.12 10.40.00.00.30.25 39.00.00.00.01.00 1.41 01.71.00 50.00 .00.25.00.26 10.00 50.50 2.01.00 18.28 10.13 DEMAND NO.00 1.00.99 08.00 1.13 àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ Þ2070Þ +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 08.62.25 93.01.01.00.27 10.01 08.06 10.00.20 10.11 01.14 01.10 10.01.99 01.001 01 01.00.00.

00.13 07.01 01.01 02.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.01 01.00 19.12 01.01.00.01.01 04.03 01.01.10.32.00 8.101 01 01.99.00.01 04.00.26 02.00.00.16 02.00.00 31.99 07.01.11 01.01 01.99 03.00. Rates and Taxes Other Administrative Expenses Information Technology Office Expenditure 04 04.16 02.00.25.00 6.01.00.13 02.00.00 7.00.Income Tax (Minor Head) Commissioners and their offices Establishment Salaries Wages Overtime Allowance Medical Treatment Domestic Travel Expenses Foreign Travel Expenses Office Expenses 6 8.00 2.00 1.00.01.11 07.06 01.13 04 04.00 35.00 2.00.01.20 03.99 03.00 7.13 03 03.01.11 01.00 73.12.00 5.00.03 01.01.13 03.00.00.41 07.02 01.50.00.00 14.70.13 07 07.01 07.01.00.01 01.28 02 02.01.50.00 1.01.00.13 03.12 01.00.00.50.13 ºÉÆMÉ~xÉ A´ÉÆ |ɤÉÆvÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ ´ÉäiÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ.00.06 07.50.00.11 03.00.02 01.13 02.11 03. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ Organisation and Management Services Salaries Medical Treatment Domestic Travel Expenses Office Expenses Rent.14 03.13 00.00.13 07.00 1.06 07.00 1.06 01.35.50.20 03.00.00 108.034.13 +ÉɺÉÚSÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ MÉÖ{iÉ ºÉä´ÉÉ ´ªÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ Intelligence Salaries Medical Treatment Domestic Travel Expenses Office Expenses Secret Service Expenditure Information Technology Office Expnditure 00.28 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ A´ÉÆ |ÉBÉEɶÉxÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ |ÉBÉEɶÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ A´ÉÆ |ÉSÉÉ® ´ªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ Research Statistics and Publication Salaries Office Expenses Publications Advertising and Publicity Professional Services 03 03.00.99.39.14 03.10.00.86.01.99.00.32.01 07.01 03.00 110.00.00 .11 07.00 375.00.29.00.01 03. 2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 230 1 2 3 4 5 02 02.00 1.06 03.00.01 02.90 42.13 ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ Inspection Salaries Office Expenses 07 07.26 02.00 27.94.00.99.13 ºÉÆOÉchÉ |É£ÉÉ®-+ÉɪÉBÉE® (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉɪÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ =xÉBÉEä BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉàɪÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ Collection Charges .00.101 01 01.00 2.00.00.41 07.45.00 50.00.99 07.01.00 646.00.06 03.67 25.00.

20.01.57.102 00.Corporation Tax (Minor Head) Charges transferred from Income Tax Inter Account Transfer 00.99.102 ºÉÆOÉchÉ |É£ÉÉ®-ÉÊxÉMÉàÉ BÉE® (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) 01 01.00.99 02.01. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ Settlement Commission for Income Tax and Wealth Tax Cases Salaries Domestic Travel Expenses Office Expenses Rent.00.01.40. Rates and Taxes Information Technology Office Expenditure 9.35.00.00.14 01.00 40.2013-2014 DETAILED DEMANDS FOR GRANTS 1 2 3 4 231 5 6 01.26 01.16 01.11 04.00.01.63 +ÉɪÉBÉE® ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ |É£ÉÉ® +ÉxiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ Collection Charges .20 01.00.99 01.00.99 02.13 01.99.11 02.00.51. Rates and Taxes Publications Other Administrative Expenses Advertising and Publicity Minor Works Professional Services Contribution Secret Service Expenditure Other Charges Information Technology Office Expenditure 02 02 02.42.00.01.00 73.11 04.99 01.13 |ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE BÉEä àÉÆbãÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ÉäiÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ JÉSÉäÇ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ Zonal Accounts Office of Principal Chief Controller of Accounts Salaries Medical Treatment Domestic Travel Expenses Office Expenses Information Technology Office Expenditure 41.41 01.11 02.01.01.00.27 01.89.01 02.50 01.14 01.99.14 02.93.01 00.800 01 01.00.00 .01.26 01.01.50.00.00 14.72.00.800 01 01.00 31.01.99.20 02 02.20 02 02.99 04.00 1.99 04.00.28 01.04.13 02.13 +ÉɪÉBÉE® +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® àÉÉàÉãÉÉå cäiÉÖ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉɪÉÉäMÉ ´ÉäiÉxÉ nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ.00 3.28 01.01.00. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® |ÉBÉEɶÉxÉ +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ ´ªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ +ÉƶÉnÉxÉ MÉÖ{iÉ ºÉä´ÉÉ ´ªÉªÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ Rent.27 01.00 75.00.00.63 01 01.00 110.00 1.00.13 02.00 04 04 04.01 04.00 00.00 6.00 1.13 02.13 ÉÊBÉE®ÉªÉÉ.00 2.88.51.00.00 11.01 02.00.01.14 02.99.01.00.13 04.30.60.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.00.00 3.50.01 +ÉxªÉ BªÉªÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEé]ÉÒxÉå +ÉxªÉ |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊxÉhÉǪÉxÉ cäiÉÖ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ´ÉäiÉxÉ Other Expenditure (Minor Head) Departmental Canteens Other Administrative Expenses Authority for Advance Rulings Salaries 142.00 11.00.50 01.06 04.16 01.99.06 04.01.50 12.41 01.00 490.32 01.01 04.00.01.32 01.10 1.01.01.20 01.00 32.13 04.00.75 1.01.13 04.

00.00.13 02. Rates and Taxes 2031 2031 00.00.63 +ÉxªÉ BÉE® (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉɪÉBÉE® ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ |É£ÉÉ® +ÉxiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ Other Taxes (Minor Head) Charges transferred from Income Tax Inter Account Transfer 66.00.204 00.63 00.202 01 01.14 02.00.00.63 00.111 4216 01 01.111 01 01.00.111 01 01.111 01 01. |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ãÉäxÉ-näxÉ BÉE®.86.63 ºÉÆ{ÉÉÊkÉ.00.102 01 01.+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå.204 00.202 01 01.98.00 .53 01 01.00.00 00.00 4075 4075 00.104 01 01.00.53 01 01.53 +ÉÉ´ÉÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®BªÉªÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ®cɪɶÉÉÒ £É´ÉxÉ (={É àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉɪÉBÉE® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®cɪɶÉÉÒ £É´ÉxÉ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) iÉèªÉÉ®-ÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉDãÉè]Éå BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ (={É-¶ÉÉÒKÉÇ) àÉÖJªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEɪÉÇ Capital Outlay on Housing (Major Head) Government Residential Buildings (Sub Major Head) Residential Buildings for Income Tax Exployees (Minor Head) Acquisition of Ready-built Flats (Sub Head) Major Works 41.00.13 02.63 00.102 01 01. àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® BÉE® Office Expenses Rent.00.00 4059 4059 01 01.00 9.00.00. Security Transaction Tax and Other Taxes (Major Head) Taxes on Wealth (Minor Head) Charges transferred from Income Tax Inter Account Transfer 00.00.53 00.01.00 70.00.00 2.00 60. +ÉxªÉ BÉE®Éå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ) ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® (ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ) +ÉɪÉBÉE® ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ |É£ÉÉ® +ÉxiÉ® ãÉäJÉÉ +ÉxiÉ®hÉ Collection of Taxes on Wealth.00.53 ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉ