Lltimu noupte de drugoste, intâiu

noupte de rúzboi
Ccmil Petrescu
1. Curteu intâiu
1.1. Lu piutru cruioloi, in monte
¡n prImùvuru unuIuI 1q16, cu subIocoLenenL prouspùL,
înLuIu duLù concenLruL, Iuusem purLe, cu un regImenL de In-
IunLerIe dIn cupILuIù, Iu IorLIIIcureu vùII PruIoveI, înLre
BuçLenI çI PredeuI. NIçLe çùn(uIe(e cu penLru scurgere de
upù, ucoperILe IcI çI coIo cu rumurI çI IrunzIç, înLùrILe cu
pùmunL cu de un IuL de munù, eruu boLezuLe de noI Lrunçee
çI upùruu un IronL de vreo zece kIIomeLrI.
¡n Iu(u Ior, cuLevu drepLungIIurI de re(eIe çI "gropI de
Iup" eruu menILe sù sporeuscù IorLIIIcu(IIIe nousLre. TouLe
cupeLeIe ucesLeu de Lrunçee, rIsIpILe IcI-coIo, supruvegIInd
çoseuuu (?) de pe boLurI de deuI, nu Iùceuu, puse cup Iu
cup, un kIIomeLru. Zece porcI (IgùneçLI, cu boLurI puLer-
nIce, ur II rumuL, înLr-o jumùLuLe de zI, LouLe înLùrILurIIe de
pe vuIeu PruIoveI, cu re(eIe de surmù çI cu "gropI de Iup"
cu LoL. (GropIIe usLeu de Iup eruu nIçLe gropI cuL ceIe pe
cure Ie Iuc, jucundu-se, copIII în nIsIp, Iur în Iund uveuu
bùLuL cuLe un mIc (ùruç, uscu(IL upoI cu o (eupù în sus.)
Dupù socoLeIIIe MureIuI sLuL-mujor romun dIn 1q16 - udIcù
dIn LImpuI bùLùIIeI de Iu Verdun - duçmunuI cure veneu Iu
uLuc uveu sù cuIce, dIn nebùgure de seumù, în ucesLe gropI
çI sù se împungù în (epI, IIe în LuIpù, IIe în spuLe. Despre
"vuIeu IorLIIIcuLù" u PruIoveI vorbeu cu respecL LouLù (uru:
PurIumenLuI, purLIdeIe poIILIce çI presu. Cu sù nu pouLù II
vùzuLe dIn Lren ucesLe reuIIzùrI mIsLerIouse, vugouneIe nu
cIrcuIuu decuL cu perdeIeIe Lruse, suu, ducù nu eruu per-
deIe, cu geumurIIe munjILe cu vopseu uIbù, Iur de Iu SInuIu,
pe IIecure cuIour, eruu sunLIneIe cu buIoneLu Iu urmù. ¡u 1o
muI, în uceIuçI un, erum muLuL în regImenLuI XX, cure, de
un un çI muI bIne, se gùseu pe IronLIerù, deusupru
DumbovIcIoureI în mun(I, LoL penLru ucoperIre çI
IorLIIIcu(II. AcI, uceeuçI gIumù: cuLevu suLe de meLrI de
Lrunçee-jucùrII eruu menILe sù IIusLreze prIncIpIIIe LucLIce
uIe urmuLeI romune de neînvIns. ¡ronLuI de ucoperIre uI
buLuIIonuIuI nosLru se înLIndeu pe vreo zece-cIncIsprezece
kIIomeLrI de IronLIerù, cùLre vumu GIuvuIu în dreupLu, Iur
spre sLungu punù Iu domuI uIb, de pIuLrù, uI cuImII PIuLru
CruIuIuI. NoI "IorLIIIcusem" însù, cu LreI suLe de meLrI de
Lrunçee, cu muI sus, dur Iùrù gropI de Iup, numuI bùLùLuru
de Iurbù verde dInLre cùsu(u cure ne sIujeu de popoLù çI
cùsu(u unde IocuIu comundunLuI de buLuIIon. ¡IreçLe cù
ducù vreun neIerIcIL s-ur II rùLùcIL pe ucI "sù vudù"
înLùrILurIIe nousLre, ur II IosL uresLuL çI probubII execuLuL cu
un spIon.
¡n reuIILuLe, vremeu se Lreceu cu InsLruc(Ie înLr-o poIunù
muI mùrIçourù, cu usuILurI eroIce, cure nu eruu depurLe de
jocurIIe de copII dIn muIuIuuu OboruIuI, cund ne
împùr(eum în romunI çI LurcI, çI nùvùIeum urIund unII înLr-
uI(II. $LIu bIne cù în ucesL LImp se dùdeuu usIgurùrI în Pur-
IumenLuI (ùrII cù "sunLem bIne pregùLI(I", cù în doI unI de
neuLruIILuLe "urmumenLuI u IosL pus Iu puncL", Iur unumILe
persoune îçI Iuuu rùspundereu uIIrmùrII cù sunLem guLu
"punù Iu uILImuI nusLure, punù Iu uILImuI curLuç", Iur cu
çLIIn(u IupLeI punù Iu cucerIreu orIcùreI pozI(II, IIe eu
socoLILù cu InexpugnubIIù.
PenLru ceIIuI(I, pouLe cù uceusLu vIIegIuLurù mIIILurù n-ur
II IosL preu muIL dezugreubIIù. CumuruzII eruu oumenI
cumsecude, cure îçI credeuu Iu necuz. PrunzurIIe çI cIneIe
IuuLe IuoIuILù, în odùI(u scundù u popoLeI, Lreceuu poLoIIL,
înLre muncùrurI de bIrL mIc, LùrùgùnuLe convorbIrI despre
umùrùcIunIIe concenLrùrII preu îndeIunguLe, despre InLrI-
gIIe de Iu comundu regImenLuIuI, despre ceIe muI bune
sIuLurI penLru pregùLIreu murùLurIIor çI u borçuIuI, menILe
sù IIe LrImIse prIn scrIsorI ucusù, çI, în zIIe muI de seumù,
despre purLIdeIe poIILIce uIe (ùrII, cund ceI cure cILeuu guz-
eLu în IIecure zI uveuu prIIej sù sLrùIuceuscù prIn
comunIcùrI InedILe.
PenLru mIne însù uceusLù concenLrure eru o Iungù
deznùdejde. De muILe orI seuru, Iu popoLù, eru desLuI un
sIngur cuvunL cu sù Lrezeuscù rùscoIIrI çI sù înLùruLe durerI
umor(ILe. E îngrozILoure uneorI uceusLù puLere u uneI sIn-
gure propozI(IunI, în LImpuI uneI convorbIrI normuIe, cu sù
porneuscù dInLr-o duLù mùcInureu suIIeLeuscù, uçu cum dIn
zecIIe de combInu(II cu çupLe IILere uIe unuI IucùL secreL,
unu sIngurù descIIde spre InLerIor. ¡n usemeneu
împrejurùrI, nop(IIe mI Ie peLreceum în IungI InsomnII, us-
cuLe çI mIsLuILoure.
¡u drepL vorbInd însù, în usLù-seurù nu uLuL dIscu(Iu,
cure nu muI eru o sImpIù uIuzIe, m-u uruncuL în IuIuI
ucesLu de rùscoIIre, bu eru cIIur preu dIrecLù cu sù muI IIe
uLuL de oLrùvILoure, cuL încercureu neIzbuLILù, pe Iungù
comundunLuI buLuIIonuIuI, de u ob(Ine o permIsIe Iu
CumpuIung.
"PopoLu" unde sunLem ucum e înLr-o oduIe mIcù,
sùLeuscù, muI sus decuL LouLe suLeIe romuneçLI dIn munLe.
E ubIu muI mure cu o coIIbù, vùruILù în uIb, cu douù puLurI
îngusLe Iu pereLe, ucoperILe cu veIIn(e vecII, çI cure ucum
ne sIujesc çI drepL scuune de musù. O Iumpù de "guz" dù o
IumInù gùIbuIe, uproupe Iu IeI de IeçInuLù cu u vInuIuI, dIn
puIureIe murI de upù, de dInuInLe. Musu e, IIreçLe, de brud,
cu Iu curcIumIIe de drum mure çI ucoperILù cu punzù
(ùrùneuscù. Cum IIecure oII(er ure LucumuI IuI de ucusù,
uIes cu dInudIns de prousLù cuIILuLe, "cù se pIerde", uvem
dInuInLe o împerecIere de IurIurII, cu(ILe çI puIure,
udunuLe purcù de prIn buIcI. To(I ceI puIsprezece oII(erI uI
buLuIIonuIuI de ucoperIre sunLem îngrùmùdI(I uIcI çI, în
uçLepLureu cuIeIeIor, se conLInuù, Iùrù cu nImenI sù se
sIncIIseuscù de IumùrIu în cure ne gùsIm, dIscu(Iu începuLù
o duLù cu musu çI IscuLù de o guzeLù udusù de Iu uprovIzIon-
ure.
¡nLumpIureu e înLre ceIe obIçnuILe, Iur dIscu(Iu e Iu IeI cu
LouLe dIscu(IIIe IILerure, IIIozoIIce, urLIsLIce, poIILIce, mIIIL-
ure, reIIgIouse uIe oumenIIor cure, în suIoune, în resLuur-
unLe, în Lren, în suIu de uçLepLure u denLIsLuIuI, "îçI spun
pùrereu Ior" cu convIngereu neîndupIecuLù çI muLemuLIcù
cu cure IurveIe îçI (es în jur gogoçI.
Un proces dezbùLuL Iu CurLeu-cu-juru(I dIn BucureçLI u
sIurçIL prInLr-o ucIILure, pùLImuç comenLuLù. Un bùrbuL dIn
uçu-zIsu socIeLuLe bunù çI-u ucIs nevusLu necredIncIousù çI
u IosL ubsoIvIL de vInù de cùLre judecùLorII IuI.
CùpILunuI DImIu, comundunLuI buLuIIonuIuI, un soI de
IIùcùu urdeIeun, Iùrù sù IIe dIn ArdeuI, voInIc, cu musLu(u
bùIuIe, reguIuLù cu InsIgnu de pe çupcu cIeIerIsLù, cevu muI
mure însù, uprobu Iùrù codIre IoLùrureu juru(IIor...
- DomnuIe, nevusLu LrebuIe sù IIe nevusLù çI cusu, cusù.
Ducù-I urde de uILeIe, sù nu se mùrILe. AI copII, uI necuzurI,
munceçLI cu un cuIne çI eu sù-çI Iucù de cup?... EI, usLu nu...
Ducù erum juruL, çI eu îI ucIILum.
CùpILunuI DImIu e un conIormIsL. ¡nLurzIuL muIL în grud,
om cu rosLurI gospodùreçLI, nu çI-ur permILe sù pourLe Iu
vursLu IuI cIIpIu Irun(uzesc, mouIe, LurLIL, uçu cum pourLù
cùpILunII LInerI, cI u rùmus Iu modeIuI "RegeIe CuroI ¡",
înuIL, rIgId cu de curLon (cù uçu çI eru), LeçIL Iu spuLe numuI.
MuI surprInzùLor pùreu cù opInIu conLrurù eru sus(InuLù
de cùpILunuI Corubu, Lunùr çI crunL oII(er, cu çcouIù
germunù, jusLI(Iur neîndupIecubII, "spuImu regImenLuIuI".
Acum eru de nerecunoscuL. PùsLru usprImeu IruzeI scurLe,
dur senLImenLeIe ucesLeu de upùrùLor uI drugosLeI nu I Ie
bùnuIse nImenI, nIcIoduLù.
- Cu ce drepL sù ucIzI o IemeIe cure nu Le muI IubeçLe? N-
uI decuL sù Le despur(I. DrugosLeu-I Irumousù LocmuI pen-
Lru cù nu pouLe cunouçLe nIcI o sIInIcIe. E preIerIn(ù
sIncerù. Nu po(I sù-mI ImpuI sù Le Iubesc cu sIIu.
CùpILunuI ¡IoroIu, pu(InLeI, deIIcuL çI cu Iu(u bIondù-
çLers, îmbùLrunILù înuInLe de vreme, eru de uceeuçI pùrere.
- Cum po(I sù uI cruzImeu sù sIIuIeçLI suIIeLuI uneI IemeI?
DrepLuI Iu drugosLe e sIunL, domnuIe... Du, du... çI ucI Iun-
geu muIL, cu cupuI înLors u necuz, în proIII, pe ceI doI "u".
¡(I spun eu... orIcund... uneI IemeI LrebuIe sù-I IIe îngùduIL
sù-çI cuuLe IerIcIreu.
$I Lo(I ceIIuI(I, LInerI suu muI bùLruIorI, Iùsund cu dIscu(Iu
sù IIe dusù cum se cuvIne de cùLre superIorI, eruu, deuILIeI,
de uceeuçI pùrere.
Aç II vruL LoLuçI sù spun çI eu douù vorbe. SImpIIsmuI
convIns uI ucesLeI dIscu(II mù Iùceu sù surud nervos, cùcI se
suprupuneu ceIor învenInuLe dIn mIne, cu în revIsLeIe IIus-
LruLe prosL, unde roçuI cude uIùLurI de conLuruI negru. Dur
IIIndcù vorbeum înceL, nu erum uuzIL, çI cum începeum
Iruzu, cuLe o voce muI puLernIcù mI-o Iuu cu IoLùrure çI
pusIune înuInLe.
Ar II drepL sù urùL cù nu numuI în suIoune, în Lren, Iu res-
LuurunL se dIscuLu uçu. ¡n IILeruLurù, de pIIdù, çI în LeuLru
eru uceIuçI Iucru. Nu numuI romuneIe, dur LouLe pIeseIe
uçu-zIse buIevurdIere, muIL Iu modù pe uLuncI, nu pro-
cIumuu decuL "drepLuI Iu IubIre", çI în prIvIn(u usLu eruu noI
çI revoIu(Ionure, Iu(ù de pIeseIe cure procIumuu în vremurI
prùIuILe: UcIde-o!... ¡ndeosebI eru jucuL pe LouLe sceneIe
dIn Iume un Lunùr Iruncez, uIe cùruI eroIne "poeLIce",
eIocvenLe, cu pùruI despIeLIL çI umerII goI, înLr-un decor de
Iux çI muzIcù, îçI cùuLuu "IerIcIreu" Lrecund pesLe orIce,
LuruLe de puLImù. ¡emeIIe dIn LouLe cupILuIeIe pIungeuu,
înduIoçuLe punù Iu mIsLuIre de neîn(eIegereu bùrbu(IIor
bruLuII dIn pIesù, IncupubIII sù sImLù Irumuse(eu subIImù u
IubIrII.
Cum LeuLruI, muI cu seumù prIn dIuIoguI IuI, cure LrebuIu
sù deu "IIuzIu vIe(II" (presùruL dour cu vorbe de spIrIL IcI çI
coIo), se obIIguse sù deu decI ImugIneu exucLù u pubIIcuIuI
çI u convorbIrIIor IuI, pubIIcuI, Iu runduI sùu, împrumuLu
dIn scenù Iruze çI IormuIe guLu çI usLIeI, în buzu unuI prIn-
cIpIu pe cure, prIn unuIogIe, I-um puLeu numI uI
menLuIILù(IIor comunIcunLe, se sLubIIIse o udevùruLù
nIveIure înLre uuLorI çI specLuLorI:
- Nu çLIu, domnuIe - IIIozoIù cu resemnure cùpILunuI DI-
mIu, sLund mure, dur cumInLe cu o IuLù, Iu musù - mIe mI se
pure cù nevusLu nu LrebuIe sù-çI Iucù de cup... muI e çI
obruzuI omuIuI în joc. $I dùdu ordonun(eI çerveLuI
împùLurIL cu grIjù çI cIIbzuIuIù. Surud cùIdu( cùpILunuIuI, çI
penLru cù ure drepLuLe, çI penLru cù um nevoIe de
bunùvoIn(u IuI. Pundesc cu suIIeL de sIugù momenLuI sù-I
cer o Iuvoure.
- DomnuIe cùpILun - cùcI cùpILunuI ¡IoroIu eru cevu muI
nou în grud decuL comundunLuI de buLuIIon - udmI(I dum-
neuLu, Le rog spune, udmI(I dumneuLu sù ucIzI o IemeIe
cure-(I decIurù cù nu Le pouLe IubI? EI, cum vIne usLu?
- Nu çLIu cum vIne, dur eu uç ucIILu pe ceI cure çI-u
omoruL nevusLu dIn prIcInù cù eu çI-u pùrùsIL bùrbuLuI çI
copIII.
Am surus dIn nou mIeros çI uprobuLor. $LIu cuL pIIcLIseuu
pe cumuruzII meI ucesLe încercùrI cure uduImecuu
bunùvoIn(u comundunLuIuI, dur eru pesLe puLerIIe meIe.
Mù oIerIsem în ujun sù execuL cu pIuLonuI o sùpùLurù pe
cure uI(II nu o IzbuLIserù, çI uceusLù oIerLù u meu îI dezgusL-
use. ¡n(eIegeum IImpede, cu prIn sLIcIu usLu, dur ce puLeum
Iuce? ¡n mIne eru o IoIuIù de çerpI, cure ujungeu deusupru
numuI înLr-un surus, înserIuL vIe(II mIIILùreçLI.
Am crezuL ucum cù e momenLuI propIce çI - în çoupLù
buIbuILù, jucundu-mù cu IurcuII(u çI cu(ILuI, sù nu Lrùdez
emo(Iu de mourLe cure mù guLuIu - I-um repeLuL cerereu dIn
ujun.
- DomnuIe cùpILun... çLI(I... vù rugusem... um Iu
CumpuIung... TrebuIe sù IIu muIne seurù ucoIo. $LI(I, uzI
um urunjuL cu servIcIuI...
¡mI pIuLeuu vorbeIe nesIgure, dezurLIcuIuLe, cu uero-
pIuneIe de IurLIe uIbù, pe cure Ie uruncù, prIn cumerù,
copIII, jucundu-se.
S-u înLors spre mIne cu un uer de negusLoreusù ucrù çI
pIIcLIsILù:
- DomnuIe subIocoLenenL - cu un "domnuIe" LrunLIL - (I-
um spus cù nu se pouLe, nu o duLù, de zece orI. Nu se pouLe,
çI nu se pouLe... AIcI nu sunL nIcI eu de cupuI meu.
Am devenIL IIvId çI um surus cu un cuIne IovIL, cerund
purcù scuze cù îngIIL punerI Iu puncL uLuL de gruve.
Dur pesLe cuLevu cIIpe m-u cuprIns o urù umurù çI seucù
împoLrIvu LuLuror. ProsLIu pe cure o vedeum mI-u devenIL
InsuporLubIIù, prIpIL, cu o încùIzIre çI o IrILu(Ie u pIeIII pe
LoL corpuI. Nu uçLepLum decuL sù Izbucnesc... Pundeum un
prIIej, o coLILurù de Iruzù suu un gesL, cu sù InLervIn cu o
uruncùLurù de grenudù. ToLdeuunu, InsuccesuI mù Iuce în
sLure sù comIL, dupù eI, o serIe InLermInubIIù de greçeII, cu
un jucùLor Iu ruIeLù, cure, încercund sù se reIucù, mIzeuzù
mereu în conLruLImp: de douù-LreI orI pe rund roçu çI Lrece
upoI pe negru, LocmuI cund ucesLu nu muI Iese, revIne, çI
uçu Iu nesIurçIL, cu îndurjIre. SunL în sLure sù Iuc Iu(ù, cu un
sunge rece neobIçnuIL, cIIur înLumpIùrIIor exLruordInure,
poL LrunsIormu însù mIcI IncIdenLe în udevùruLe cuLusLroIe,
dIn cuuzu unuI sIngur momenL conLrudIcLorIu.
Erum ucum desLuI de IucId cu sù-mI duu seumu cù sunL
uproupe în pruguI uneI nenorocIrI, cùcI în usemeneu
împrejurùrI consIIIIIe de rùzboI sunL, cu çI reguIumenLeIe,
necru(ùLoure çI duu pedepse ubsoIuL dIspropor(IonuLe -
douùzecI de unI de muncù sIInIcù penLru o puImù duLù su-
perIoruIuI, de pIIdù - dur în uceIuçI LImp mù sIm(eum evud-
uL dIn mIne însumI, cùzuL cu pe un povurnIç prùpùsLIos.
- CorubuIe, uscuILù-mù ce-(I spun... AsLu-I pùrereu meu
ceI pu(In. Cum? udmI(I dumneuLu cu sù... cù uçu vIne, nu-I
uçu? - çI ucI înLourse cupuI cu sù gùseuscù mùcur o uprobure
InI(IuIù, dur nu mI-u înLuInIL decuL prIvIreu LùIousù - în
sIurçIL, nu-I uçu? cu sù-çI Iuse cusu çI copIII, sù-(I spunù
"uIIvour, sLImubIIe" çI Lu sù nu-I rupI pIcIoureIe?... Bu sù
IucI çI pe deIIcuLu! "Noroc çI sù IIe de-u bunù, cucounù."
- DomnuIe cùpILun - cùcI Corubu nu numuI cù eru cu
muIL muI nou, dur îI eru ucum çI subuILern - eu vù înLreb
încù o duLù: AdmILe(I dumneuvousLrù drugosLe cu sIIu?
Ducù o IemeIe zIce "nu-mI muI pIucI... sù ne despùr(Im"...
Po(I dumneuLu sù spuI: "nu... eçLI condumnuLù pe LouLù
vIu(u, n-uI drepL sù dIvor(ezI..." Du?
- EI bIne, ducù e vorbu de o despùr(Ire în reguIù, uLuncI e
uILcevu, IIreçLe. Eu nu vorbesc de dIvor(... eu zIc de IemeIu
cure-çI înçuIù bùrbuLuI.
Am InLervenIL nervos çI uproupe çuIeruL... ALuL de vIu çI
cu mImIcù, încuL Lo(I s-uu înLors spre mIne.
- Nu, nIcI uLuncI.
$I um reIuuL muI scùzuL, demuscundu-mI premedILureu,
ucum cund Lo(I mù prIveuu uImI(I.
- DIscu(Iu dumneuvousLrù e copIIùrousù çI prImurù. Nu
cunouçLe(I nImIc dIn psIIoIogIu drugosLeI. ¡oIosI(I un mu-
LerIuI nedIIeren(IuL.
Ducù uç II spus usLu cu opInIe obIecLIvù, oumenII ur II uc-
cepLuL-o, pouLe, dur eru în LonuI meu, în osLenLu(Iu neoIo-
gIsmeIor, o nuun(ù de jIgnIre çI dIspre(, încuL Lo(I m-uu
prIvIL mIru(I, nedeprInçI cu uLILudInI uLuL de pu(In
mIIILùreçLI, Iur cùpILunuI Corubu, înLùruLuL, dur
sLùpunIndu-se, s-u înLors spre mIne cu un IeI de mIcù
soIemnILuLe ucrù de mugIsLruL.
- Cum, domnuIe, ducù o IemeIe zIce: "nu muI vreuu",
dumneuLu zIcI: "bu du, sù vreI?" HùI?
- Ducù e vorbu de o sImpIù împreunure, du... ure drepL sù
zIcù: nu muI vreuu... Dur IubIreu e uILcevu. ¡ur ducù nu çLI(I
ce e, puLe(I, cu no(IunIIe dumneuvousLrù cumpùruLe çI
vunduLe cu LopLunuI: "uçu um uuzIL... uçu vund" sù
dezbuLe(I LouLù vIu(u, cù LoL nu ujunge(I Iu nImIc. $I
prIvIndu-I dIspre(uILor: DIscuLu(I muI bIne ceeu ce vù
prIcepe(I.
Au LresùrIL Lo(I çI upoI uu rùmus încremenI(I de
nedumerIre, cu çI cund dIn Luvun s-ur II desprIns, çI ur II
cùzuL în mIjIocuI meseI, pesLe IurIurII çI puIure, o cobru
încoIùcILù çI împùIuLù. ¡zbucnIreu meu eru neIuIocuI eI,
vuIgurù, Iùrù LemeI, înLre oumenII uceçLIu cure vorbeuu
obIçnuIL dupù musù, dur musLeuIu oLrùvILoure dIn mIne
LrebuIu sù rùzbeuscù. M-um scuIuL brusc çI um IeçIL bù(os
cu dInLr-o pIInù çedIn(ù, mereu în uImIreu LuLuror.
M-u ujuns în prug, cu un cu(IL în InImù, çuIerùLoure çI
grouznIcù, voceu cùpILunuIuI Corubu:
- SubIocoLenenL GIeorgIIdIu...
$I în uceeuçI cIIpù um uuzIL un rosLogoIIL de LucumurI,
cùdereu unuI scuun çI um în(eIes cù, LurbuL, cùpILunuI Cor-
ubu sùrIse în mIjIocuI odùII.
Am încremenIL o cIIpù cu spuLeIe Iu eI çI um gundIL: sunL
pIerduL... IInIçLIL çI sImpIu, cum pouLe II un medIc cure ur
consLuLu cù ure cuncer. $LIum cù muI IovIse un oII(er.
M-um înLors dInLr-o duLù cu LoL corpuI çI um IùcuL un
pus înspre mIjIocuI odùII. CùpILunuI Corubu, cure, înIIpL în
pIcIoure çI muIL muI voInIc decuL mIne, mù uçLepLu, u
înIemnIL cu munu rIdIcuLù cund u vùzuL pumnuI meu
crIspuL, guLu sù Ioveuscù. Mù sIm(eum uIb, cu LoL suIIeLuI în
uçLepLure çI IInIçLIL cu un cuduvru. Eru, deuILIeI, un IIor în
înLreugu încùpere, cure u IùcuL sù nu muI respIre nImenI.
CùpILunuI mI-u înLuInIL prIvIreu çI u rùmus cu o IInIe. Cred
cù mI-u vùzuL în ocII prIveIIçLI de mourLe, cu peIsujeIe Iun-
ure. Au în(eIes Lo(I cù sunL IoLùruL sù rùspund çI upoI sù mù
omor. NIcIoduLù n-um IosL IovIL cu bùrbuL çI cred cù n-uç
puLeu înduru usLu. DeuILIeI, muI ujunsesem de douù orI
pouLe, în vIu(u meu, punù în ucesL prug. Bu, copII cIIur, eru
sù IIu sIuçIuL de un buIdog, cure se nùpusLIse usupru meu,
dur I-um înLuInIL înLr-o IuIgerure prIvIreu, çI u încremenIL
pe Ioc, cu çI mIne, uIb uLuncI, cu çI uzI, probubII. NIcIoduLù
sImL cù n-uç puLeu Iuce usLu cu voIn(ù, cu un exercI(Iu. Cred
muI curund cù uceusLù prIvIre e cu o punLe supremù de Iu
suIIeL Iu suIIeL, de Iu eIemenL Iu eIemenL.
Am IeçIL puIId mereu, în Lùcereu obosILù çI înLInsù.
¡n sùII(u mIcù, uproupe sù mù Iovesc de ordonun(eIe cure
scoLeuu LucumurIIe...
- DomnuIe subIocoLenenL, Iu noupLe compunIu nousLrù
dù LreI posLurI!
Eru pIuLonIeruI RuIcu, cure uçLepLu sù LermInùm musu.
- ¡usù-mù în puce, çI um IeçIL în IumInIçuI de Iurbù çI
Iunù. E în mIne ucum o deznùdejde mIsLuILoure, cure
numuI Iu gunduI cù LrebuIe sù mù duc ucusù îmI îngrouçù
vIneIe guLuIuI. SImL nevoIu sù uIerg, sù umbIu pe poLecI. Nu
çLIu ce sù Iuc çI mù IspILeçLe, cu o çoupLù seucù, gunduI sù
pIec LoLuçI Iu CumpuIung, ucoIo unde se uIeg IIreIe noro-
cuIuI meu. Un îndemn de pruden(ù îmI spune însù cù uç
zùdùrnIcI pouLe LoLuI, prInLr-o greçeuIù de ImpuIsIv.
OrIçun mù ujunge dIn urmù, îngrIjoruL, çI mù înLreubù de
uproupe:
- GIeorgIIdIuIe, uscuILù, ce e cu LIne?
¡mI Iu bru(uI, dur cuuL sù ocoIesc rùspunsuI.
- NImIc.
- AscuILù, mù, ce u IosL IeçIreu de udIneuurI?
Nu mInL deIoc, IIreçLe, cund, ubIu re(Inundu-mù, con-
LInuu çI ucum o IIerbere, nejusLIIIcuLù de LemperuLuru Ioc-
uIuI çI u momenLuIuI çI decI reLorIcù penLru specLuLor suu
penLru ceI ce nu se recunouçLe în înLumpIure.
- M-u scos dIn sùrILe uLuLu sùrùcIe de spIrIL înLr-o
dIscu(Ie. Cu no(IunI prImure, grosoIune, cu în(eIesurI
nedIIeren(IuLe. Ce çLIu eI despre drugosLe, de vorbesc InLer-
mInubII? PIuLILudInI, poncIIe dIn cùr(I çI IormuIe curenLe...
Dogme bunuIe, cure cIrcuIù çI cure (In Ioc de cugeLure.
- Dur... çI rùmune în goI, cùcI sImLe, ucum ubIu, cù
IùmurIrIIe sunL dIn uILù "cIusù" decuL I se pùruse IzbucnIreu
InsoIenLù de udIneuurI.
$I LoLuçI eI nu bùnuIeçLe nIcI ucum, nu pouLe du Iu o
purLe perdeuuu cure-mI ucoperù suIIeLuI, cu sù çLIe ce rùnI
sunL ucoIo, cuL de muIL uceusLù IzbucnIre u meu e un
IsLovILor çI umur "pro domo". Nu-I Ius sù mù înLrerupù
mùcur.
- Ce-I o IubIre, cu s-o IucI reguIù cusnIcù? A se çLerge pe
pIcIoure Iu uçù... u nu-çI înçeIu bùrbuLuI... uçu cum vreu DI-
mIu. CIne ur puLeu respecLu usemeneu reguIumenL de servI-
cIu InLerIor uI conjuguIILù(II? Dur InIInIL muI superIIcIuIù
încù e IormuIu IuI Corubu. Cum? se poL despùr(I uçu de
uçor doI umun(I? Un bunduj upIIcuL preu muILe zIIe pe o
runù çI se IIpeçLe de eu de nu-I po(I desIuce decuL cu
suIerIn(e de neînduruL... dur douù suIIeLe cure s-uu
împIeLIL... uu crescuL upoI IuoIuILù? Ducù udmI(I cù o
cùsnIcIe e o usocIu(Ie penLru bunuI LruI în vIu(ù, e ruçInos,
IIreçLe, sù proLesLezI uLuncI cund e dIzoIvuLù. Dur cum sù
prImeçLI IormuIu de meLuIIzIcù vuIgurù cù IubIreu
suIIeLeuscù e o conjugure de enLILù(I ubsLrucLe, cure cund se
desIuc se regùsesc în uceeuçI Iormù çI cunLILuLe cu înuInLe
de conLopIre: doI IILrI de upù çI sure, puçI Iu dIsLIIuL, duu un
IILru çI jumùLuLe de upù çI o jumùLuLe de IILru de sure;
umesLecI Iur çI Iur uI doI IILrI de upù çI sure? A crede cù IubI-
reu suIIeLeIor e o usLIeI de combInure sImpIIsLù înseumnù,
IIreçLe, u dIscuLu cu LouLù Iumeu, prosLeçLe... O IemeIe îçI dù
suIIeLuI çI pe urmù çI-I reIu InLucL. $I de ce nu? Are drepL sù
Iu înupoI exucL cuL u duL.
¡ùrù sù vreuu, înIIerbunLuL încù de proprIu meu Izbuc-
nIre, de LoL ce mocnIsem în suIIeL, sLrung IurIos bru(uI IuI
OrIçun, cure Iu începuL u încercuL nedumerIL sù mù
înLrerupù çI cure ucum, în(eIegund, cu Iu IumInu uneI Lor(e,
cù e vorbu de senLImenLe reIuIuLe, sugrumuLe îndeIungù
vreme, Luce, uscuILundu-mù, pe poLecu IumInuLù de Iunù,
sub ceruI înuIL, ucI, înLre cuImI de mun(I.
- O IubIre mure e muI curund un proces de uuLosug-
esLIe... TrebuIe LImp çI LrebuIe compIIcILuLe penLru Iorm-
ureu eI. De ceIe muI muILe orI Le obIçnuIeçLI greu, Iu
începuL, sù-(I pIucù IemeIu Iùrù cure muI LurzIu nu muI po(I
LrùI. ¡ubeçLI înLuI dIn mIIù, dIn înduLorIre, dIn duIoçIe,
IubeçLI penLru cù çLII cù usLu o Iuce IerIcILù, î(I repe(I cù nu e
IoIuI s-o jIgneçLI, sù înçeII uLuLu încredere. Pe urmù Le
obIçnuIeçLI cu surusuI çI voceu eI, uçu cum Le obIçnuIeçLI cu
un peIsuj. $I LrepLuL î(I LrebuIeçLe prezen(u eI zIInIcù.
¡nùbuçI în LIne mugurII orIcùror uILor prIeLenII çI IubIrI.
TouLe pIunurIIe de vIILor (I Ie IucI în Iunc(Ie de nevoIIe çI
preIerIn(eIe eI. VreI succese cu sù uI surusuI eI. PsIIoIogIu
uruLù cù uu o LendIn(ù de sLubIIIzure sLùrIIe suIIeLeçLI repeL-
uLe çI cù, men(InuLe cu voIn(ù, duc Iu o udevùruLù nevrozù.
OrIce IubIre e cu un monoIdeIsm, voIunLur Iu începuL, puLo-
IogIc pe urmù.
¡(I consLruIeçLI cusu penLru o IemeIe, cumperI mobIIu pe
cure u uIes-o eu, î(I IIxezI deprInderIIe cum Ie-u dorIL eu.
TouLe pIunurIIe LuIe de vIILor punù Iu mourLe sunL IùcuLe
penLru doI InçI. A pIecuL de ucusù, çI eçLI neconLenIL
îngrIjoruL sù nu I se înLumpIe cevu... Te sLrùpunge cu un
sLIIeL orIce uIuzIe despre eu çI eçLI nebun de IerIcIre cund,
dupù greuLù(I muLerIuIe çI umIIIn(e uneorI, uI IzbuLIL sù-I
IucI o surprIzù cure s-o uImeuscù de pIùcere. EI bIne, înLr-o
zI vIne IemeIu uceusLu çI-(I spune cù LouLe usLeu LrebuIe sù
înceLeze punù muIne Iu oru 11,¸¸, cund pIeucù Iu gurù.
SIyIock n-u uvuL curujuI sù LuIe dIn spuLeIe unuI om vIu ex-
ucL IIvru de curne Iu cure uveu drepLuI, cùcI çLIu cù usLu nu
se pouLe. ToLuçI, IemeIu crede cù dIn uceusLù sImbIozù
senLImenLuIù, cure e IubIreu, pouLe sù-çI Iu înupoI numuI
purLeu pe cure u udus-o eu Iùrù sù Iucù rùu resLuIuI. NIcI un
docLor nu ure curujuI sù despurLù corpurIIe ceIor nùscu(I
unI(I, cùcI Ie-ur ucIde pe umundouù. Cund e cu udevùruL
vorbu de o IubIre mure, ducù unuI dInLre umun(I înceurcù
ImposIbIIuI, rezuILuLuI e uceIuçI. CeIùIuIL, bùrbuL suu Ie-
meIe, se sInucIde, dur înLuI pouLe ucIde. De uILmInLerI uçu e
çI Irumos. TrebuIe sù se çLIe cù çI IubIreu ure rIscurIIe eI. Cù
uceI cure se Iubesc uu drepL de vIu(ù çI de mourLe, unuI
usupru ceIuIIuIL.
OrIçun nu vede cù-mI sunL ocIII pIInI de IucrImI în
înLunerIc, dur Iùrù îndoIuIù sImLe usLu dIn deznùdejdeu
înmuIuLù u vocII meIe. Tuce, uIùLurI de mIne, îndeIung, dIn
deIIcuLe(e... AbIu LurzIu mù înLreubù cu sIIIcIune:
- SuIerI, GIeorgIIdIuIe?
Nu rùspund nImIc, cùcI uç IzbucnI în IoIoLe nervouse.
MuçcIII Ie(eI îmI sunL conLrucLu(I.
Mù duce upoI punù ucusù. ¡n prug, nu mù muI poL
sLùpunI.
- Ducù muIne seurù nu-mI dù drumuI penLru douù zIIe,
dezerLez.
PIeucù Iùrù sù spuIe o vorbù, dur gIIcesc în sLrungereu de
munù o nedumerIre, o prIeLenIe descurujuLù purcù.
1.±. Ðiugonulele onoi testument
¡n prImùvuru unuIuI 1q16, cu subIocoLenenL prouspùL,
înLuIu duLù concenLruL, Iuusem purLe, cu un regImenL de In-
IunLerIe dIn cupILuIù, Iu IorLIIIcureu vùII PruIoveI, înLre
BuçLenI çI PredeuI. NIçLe çùn(uIe(e cu penLru scurgere de
upù, ucoperILe IcI çI coIo cu rumurI çI IrunzIç, înLùrILe cu
pùmunL cu de un IuL de munù, eruu boLezuLe de noI Lrunçee
çI upùruu un IronL de vreo zece kIIomeLrI.
¡n Iu(u Ior, cuLevu drepLungIIurI de re(eIe çI "gropI de
Iup" eruu menILe sù sporeuscù IorLIIIcu(IIIe nousLre. TouLe
cupeLeIe ucesLeu de Lrunçee, rIsIpILe IcI-coIo, supruvegIInd
çoseuuu (?) de pe boLurI de deuI, nu Iùceuu, puse cup Iu
cup, un kIIomeLru. Zece porcI (IgùneçLI, cu boLurI puLer-
nIce, ur II rumuL, înLr-o jumùLuLe de zI, LouLe înLùrILurIIe de
pe vuIeu PruIoveI, cu re(eIe de surmù çI cu "gropI de Iup"
cu LoL. (GropIIe usLeu de Iup eruu nIçLe gropI cuL ceIe pe
cure Ie Iuc, jucundu-se, copIII în nIsIp, Iur în Iund uveuu
bùLuL cuLe un mIc (ùruç, uscu(IL upoI cu o (eupù în sus.)
Dupù socoLeIIIe MureIuI sLuL-mujor romun dIn 1q16 - udIcù
dIn LImpuI bùLùIIeI de Iu Verdun - duçmunuI cure veneu Iu
uLuc uveu sù cuIce, dIn nebùgure de seumù, în ucesLe gropI
çI sù se împungù în (epI, IIe în LuIpù, IIe în spuLe. Despre
"vuIeu IorLIIIcuLù" u PruIoveI vorbeu cu respecL LouLù (uru:
PurIumenLuI, purLIdeIe poIILIce çI presu. Cu sù nu pouLù II
vùzuLe dIn Lren ucesLe reuIIzùrI mIsLerIouse, vugouneIe nu
cIrcuIuu decuL cu perdeIeIe Lruse, suu, ducù nu eruu per-
deIe, cu geumurIIe munjILe cu vopseu uIbù, Iur de Iu SInuIu,
pe IIecure cuIour, eruu sunLIneIe cu buIoneLu Iu urmù. ¡u 1o
muI, în uceIuçI un, erum muLuL în regImenLuI XX, cure, de
un un çI muI bIne, se gùseu pe IronLIerù, deusupru
DumbovIcIoureI în mun(I, LoL penLru ucoperIre çI
IorLIIIcu(II. AcI, uceeuçI gIumù: cuLevu suLe de meLrI de
Lrunçee-jucùrII eruu menILe sù IIusLreze prIncIpIIIe LucLIce
uIe urmuLeI romune de neînvIns. ¡ronLuI de ucoperIre uI
buLuIIonuIuI nosLru se înLIndeu pe vreo zece-cIncIsprezece
kIIomeLrI de IronLIerù, cùLre vumu GIuvuIu în dreupLu, Iur
spre sLungu punù Iu domuI uIb, de pIuLrù, uI cuImII PIuLru
CruIuIuI. NoI "IorLIIIcusem" însù, cu LreI suLe de meLrI de
Lrunçee, cu muI sus, dur Iùrù gropI de Iup, numuI bùLùLuru
de Iurbù verde dInLre cùsu(u cure ne sIujeu de popoLù çI
cùsu(u unde IocuIu comundunLuI de buLuIIon. ¡IreçLe cù
ducù vreun neIerIcIL s-ur II rùLùcIL pe ucI "sù vudù"
înLùrILurIIe nousLre, ur II IosL uresLuL çI probubII execuLuL cu
un spIon.
¡n reuIILuLe, vremeu se Lreceu cu InsLruc(Ie înLr-o poIunù
muI mùrIçourù, cu usuILurI eroIce, cure nu eruu depurLe de
jocurIIe de copII dIn muIuIuuu OboruIuI, cund ne
împùr(eum în romunI çI LurcI, çI nùvùIeum urIund unII înLr-
uI(II. $LIu bIne cù în ucesL LImp se dùdeuu usIgurùrI în Pur-
IumenLuI (ùrII cù "sunLem bIne pregùLI(I", cù în doI unI de
neuLruIILuLe "urmumenLuI u IosL pus Iu puncL", Iur unumILe
persoune îçI Iuuu rùspundereu uIIrmùrII cù sunLem guLu
"punù Iu uILImuI nusLure, punù Iu uILImuI curLuç", Iur cu
çLIIn(u IupLeI punù Iu cucerIreu orIcùreI pozI(II, IIe eu
socoLILù cu InexpugnubIIù.
PenLru ceIIuI(I, pouLe cù uceusLu vIIegIuLurù mIIILurù n-ur
II IosL preu muIL dezugreubIIù. CumuruzII eruu oumenI
cumsecude, cure îçI credeuu Iu necuz. PrunzurIIe çI cIneIe
IuuLe IuoIuILù, în odùI(u scundù u popoLeI, Lreceuu poLoIIL,
înLre muncùrurI de bIrL mIc, LùrùgùnuLe convorbIrI despre
umùrùcIunIIe concenLrùrII preu îndeIunguLe, despre InLrI-
gIIe de Iu comundu regImenLuIuI, despre ceIe muI bune
sIuLurI penLru pregùLIreu murùLurIIor çI u borçuIuI, menILe
sù IIe LrImIse prIn scrIsorI ucusù, çI, în zIIe muI de seumù,
despre purLIdeIe poIILIce uIe (ùrII, cund ceI cure cILeuu guz-
eLu în IIecure zI uveuu prIIej sù sLrùIuceuscù prIn
comunIcùrI InedILe.
PenLru mIne însù uceusLù concenLrure eru o Iungù
deznùdejde. De muILe orI seuru, Iu popoLù, eru desLuI un
sIngur cuvunL cu sù Lrezeuscù rùscoIIrI çI sù înLùruLe durerI
umor(ILe. E îngrozILoure uneorI uceusLù puLere u uneI sIn-
gure propozI(IunI, în LImpuI uneI convorbIrI normuIe, cu sù
porneuscù dInLr-o duLù mùcInureu suIIeLeuscù, uçu cum dIn
zecIIe de combInu(II cu çupLe IILere uIe unuI IucùL secreL,
unu sIngurù descIIde spre InLerIor. ¡n usemeneu
împrejurùrI, nop(IIe mI Ie peLreceum în IungI InsomnII, us-
cuLe çI mIsLuILoure.
¡u drepL vorbInd însù, în usLù-seurù nu uLuL dIscu(Iu,
cure nu muI eru o sImpIù uIuzIe, m-u uruncuL în IuIuI
ucesLu de rùscoIIre, bu eru cIIur preu dIrecLù cu sù muI IIe
uLuL de oLrùvILoure, cuL încercureu neIzbuLILù, pe Iungù
comundunLuI buLuIIonuIuI, de u ob(Ine o permIsIe Iu
CumpuIung.
"PopoLu" unde sunLem ucum e înLr-o oduIe mIcù,
sùLeuscù, muI sus decuL LouLe suLeIe romuneçLI dIn munLe.
E ubIu muI mure cu o coIIbù, vùruILù în uIb, cu douù puLurI
îngusLe Iu pereLe, ucoperILe cu veIIn(e vecII, çI cure ucum
ne sIujesc çI drepL scuune de musù. O Iumpù de "guz" dù o
IumInù gùIbuIe, uproupe Iu IeI de IeçInuLù cu u vInuIuI, dIn
puIureIe murI de upù, de dInuInLe. Musu e, IIreçLe, de brud,
cu Iu curcIumIIe de drum mure çI ucoperILù cu punzù
(ùrùneuscù. Cum IIecure oII(er ure LucumuI IuI de ucusù,
uIes cu dInudIns de prousLù cuIILuLe, "cù se pIerde", uvem
dInuInLe o împerecIere de IurIurII, cu(ILe çI puIure,
udunuLe purcù de prIn buIcI. To(I ceI puIsprezece oII(erI uI
buLuIIonuIuI de ucoperIre sunLem îngrùmùdI(I uIcI çI, în
uçLepLureu cuIeIeIor, se conLInuù, Iùrù cu nImenI sù se
sIncIIseuscù de IumùrIu în cure ne gùsIm, dIscu(Iu începuLù
o duLù cu musu çI IscuLù de o guzeLù udusù de Iu uprovIzIon-
ure.
¡nLumpIureu e înLre ceIe obIçnuILe, Iur dIscu(Iu e Iu IeI cu
LouLe dIscu(IIIe IILerure, IIIozoIIce, urLIsLIce, poIILIce, mIIIL-
ure, reIIgIouse uIe oumenIIor cure, în suIoune, în resLuur-
unLe, în Lren, în suIu de uçLepLure u denLIsLuIuI, "îçI spun
pùrereu Ior" cu convIngereu neîndupIecuLù çI muLemuLIcù
cu cure IurveIe îçI (es în jur gogoçI.
Un proces dezbùLuL Iu CurLeu-cu-juru(I dIn BucureçLI u
sIurçIL prInLr-o ucIILure, pùLImuç comenLuLù. Un bùrbuL dIn
uçu-zIsu socIeLuLe bunù çI-u ucIs nevusLu necredIncIousù çI
u IosL ubsoIvIL de vInù de cùLre judecùLorII IuI.
CùpILunuI DImIu, comundunLuI buLuIIonuIuI, un soI de
IIùcùu urdeIeun, Iùrù sù IIe dIn ArdeuI, voInIc, cu musLu(u
bùIuIe, reguIuLù cu InsIgnu de pe çupcu cIeIerIsLù, cevu muI
mure însù, uprobu Iùrù codIre IoLùrureu juru(IIor...
- DomnuIe, nevusLu LrebuIe sù IIe nevusLù çI cusu, cusù.
Ducù-I urde de uILeIe, sù nu se mùrILe. AI copII, uI necuzurI,
munceçLI cu un cuIne çI eu sù-çI Iucù de cup?... EI, usLu nu...
Ducù erum juruL, çI eu îI ucIILum.
CùpILunuI DImIu e un conIormIsL. ¡nLurzIuL muIL în grud,
om cu rosLurI gospodùreçLI, nu çI-ur permILe sù pourLe Iu
vursLu IuI cIIpIu Irun(uzesc, mouIe, LurLIL, uçu cum pourLù
cùpILunII LInerI, cI u rùmus Iu modeIuI "RegeIe CuroI ¡",
înuIL, rIgId cu de curLon (cù uçu çI eru), LeçIL Iu spuLe numuI.
MuI surprInzùLor pùreu cù opInIu conLrurù eru sus(InuLù
de cùpILunuI Corubu, Lunùr çI crunL oII(er, cu çcouIù
germunù, jusLI(Iur neîndupIecubII, "spuImu regImenLuIuI".
Acum eru de nerecunoscuL. PùsLru usprImeu IruzeI scurLe,
dur senLImenLeIe ucesLeu de upùrùLor uI drugosLeI nu I Ie
bùnuIse nImenI, nIcIoduLù.
- Cu ce drepL sù ucIzI o IemeIe cure nu Le muI IubeçLe? N-
uI decuL sù Le despur(I. DrugosLeu-I Irumousù LocmuI pen-
Lru cù nu pouLe cunouçLe nIcI o sIInIcIe. E preIerIn(ù
sIncerù. Nu po(I sù-mI ImpuI sù Le Iubesc cu sIIu.
CùpILunuI ¡IoroIu, pu(InLeI, deIIcuL çI cu Iu(u bIondù-
çLers, îmbùLrunILù înuInLe de vreme, eru de uceeuçI pùrere.
- Cum po(I sù uI cruzImeu sù sIIuIeçLI suIIeLuI uneI IemeI?
DrepLuI Iu drugosLe e sIunL, domnuIe... Du, du... çI ucI Iun-
geu muIL, cu cupuI înLors u necuz, în proIII, pe ceI doI "u".
¡(I spun eu... orIcund... uneI IemeI LrebuIe sù-I IIe îngùduIL
sù-çI cuuLe IerIcIreu.
$I Lo(I ceIIuI(I, LInerI suu muI bùLruIorI, Iùsund cu dIscu(Iu
sù IIe dusù cum se cuvIne de cùLre superIorI, eruu, deuILIeI,
de uceeuçI pùrere.
Aç II vruL LoLuçI sù spun çI eu douù vorbe. SImpIIsmuI
convIns uI ucesLeI dIscu(II mù Iùceu sù surud nervos, cùcI se
suprupuneu ceIor învenInuLe dIn mIne, cu în revIsLeIe IIus-
LruLe prosL, unde roçuI cude uIùLurI de conLuruI negru. Dur
IIIndcù vorbeum înceL, nu erum uuzIL, çI cum începeum
Iruzu, cuLe o voce muI puLernIcù mI-o Iuu cu IoLùrure çI
pusIune înuInLe.
Ar II drepL sù urùL cù nu numuI în suIoune, în Lren, Iu res-
LuurunL se dIscuLu uçu. ¡n IILeruLurù, de pIIdù, çI în LeuLru
eru uceIuçI Iucru. Nu numuI romuneIe, dur LouLe pIeseIe
uçu-zIse buIevurdIere, muIL Iu modù pe uLuncI, nu pro-
cIumuu decuL "drepLuI Iu IubIre", çI în prIvIn(u usLu eruu noI
çI revoIu(Ionure, Iu(ù de pIeseIe cure procIumuu în vremurI
prùIuILe: UcIde-o!... ¡ndeosebI eru jucuL pe LouLe sceneIe
dIn Iume un Lunùr Iruncez, uIe cùruI eroIne "poeLIce",
eIocvenLe, cu pùruI despIeLIL çI umerII goI, înLr-un decor de
Iux çI muzIcù, îçI cùuLuu "IerIcIreu" Lrecund pesLe orIce,
LuruLe de puLImù. ¡emeIIe dIn LouLe cupILuIeIe pIungeuu,
înduIoçuLe punù Iu mIsLuIre de neîn(eIegereu bùrbu(IIor
bruLuII dIn pIesù, IncupubIII sù sImLù Irumuse(eu subIImù u
IubIrII.
Cum LeuLruI, muI cu seumù prIn dIuIoguI IuI, cure LrebuIu
sù deu "IIuzIu vIe(II" (presùruL dour cu vorbe de spIrIL IcI çI
coIo), se obIIguse sù deu decI ImugIneu exucLù u pubIIcuIuI
çI u convorbIrIIor IuI, pubIIcuI, Iu runduI sùu, împrumuLu
dIn scenù Iruze çI IormuIe guLu çI usLIeI, în buzu unuI prIn-
cIpIu pe cure, prIn unuIogIe, I-um puLeu numI uI
menLuIILù(IIor comunIcunLe, se sLubIIIse o udevùruLù
nIveIure înLre uuLorI çI specLuLorI:
- Nu çLIu, domnuIe - IIIozoIù cu resemnure cùpILunuI DI-
mIu, sLund mure, dur cumInLe cu o IuLù, Iu musù - mIe mI se
pure cù nevusLu nu LrebuIe sù-çI Iucù de cup... muI e çI
obruzuI omuIuI în joc. $I dùdu ordonun(eI çerveLuI
împùLurIL cu grIjù çI cIIbzuIuIù. Surud cùIdu( cùpILunuIuI, çI
penLru cù ure drepLuLe, çI penLru cù um nevoIe de
bunùvoIn(u IuI. Pundesc cu suIIeL de sIugù momenLuI sù-I
cer o Iuvoure.
- DomnuIe cùpILun - cùcI cùpILunuI ¡IoroIu eru cevu muI
nou în grud decuL comundunLuI de buLuIIon - udmI(I dum-
neuLu, Le rog spune, udmI(I dumneuLu sù ucIzI o IemeIe
cure-(I decIurù cù nu Le pouLe IubI? EI, cum vIne usLu?
- Nu çLIu cum vIne, dur eu uç ucIILu pe ceI cure çI-u
omoruL nevusLu dIn prIcInù cù eu çI-u pùrùsIL bùrbuLuI çI
copIII.
Am surus dIn nou mIeros çI uprobuLor. $LIu cuL pIIcLIseuu
pe cumuruzII meI ucesLe încercùrI cure uduImecuu
bunùvoIn(u comundunLuIuI, dur eru pesLe puLerIIe meIe.
Mù oIerIsem în ujun sù execuL cu pIuLonuI o sùpùLurù pe
cure uI(II nu o IzbuLIserù, çI uceusLù oIerLù u meu îI dezgusL-
use. ¡n(eIegeum IImpede, cu prIn sLIcIu usLu, dur ce puLeum
Iuce? ¡n mIne eru o IoIuIù de çerpI, cure ujungeu deusupru
numuI înLr-un surus, înserIuL vIe(II mIIILùreçLI.
Am crezuL ucum cù e momenLuI propIce çI - în çoupLù
buIbuILù, jucundu-mù cu IurcuII(u çI cu(ILuI, sù nu Lrùdez
emo(Iu de mourLe cure mù guLuIu - I-um repeLuL cerereu dIn
ujun.
- DomnuIe cùpILun... çLI(I... vù rugusem... um Iu
CumpuIung... TrebuIe sù IIu muIne seurù ucoIo. $LI(I, uzI
um urunjuL cu servIcIuI...
¡mI pIuLeuu vorbeIe nesIgure, dezurLIcuIuLe, cu uero-
pIuneIe de IurLIe uIbù, pe cure Ie uruncù, prIn cumerù,
copIII, jucundu-se.
S-u înLors spre mIne cu un uer de negusLoreusù ucrù çI
pIIcLIsILù:
- DomnuIe subIocoLenenL - cu un "domnuIe" LrunLIL - (I-
um spus cù nu se pouLe, nu o duLù, de zece orI. Nu se pouLe,
çI nu se pouLe... AIcI nu sunL nIcI eu de cupuI meu.
Am devenIL IIvId çI um surus cu un cuIne IovIL, cerund
purcù scuze cù îngIIL punerI Iu puncL uLuL de gruve.
Dur pesLe cuLevu cIIpe m-u cuprIns o urù umurù çI seucù
împoLrIvu LuLuror. ProsLIu pe cure o vedeum mI-u devenIL
InsuporLubIIù, prIpIL, cu o încùIzIre çI o IrILu(Ie u pIeIII pe
LoL corpuI. Nu uçLepLum decuL sù Izbucnesc... Pundeum un
prIIej, o coLILurù de Iruzù suu un gesL, cu sù InLervIn cu o
uruncùLurù de grenudù. ToLdeuunu, InsuccesuI mù Iuce în
sLure sù comIL, dupù eI, o serIe InLermInubIIù de greçeII, cu
un jucùLor Iu ruIeLù, cure, încercund sù se reIucù, mIzeuzù
mereu în conLruLImp: de douù-LreI orI pe rund roçu çI Lrece
upoI pe negru, LocmuI cund ucesLu nu muI Iese, revIne, çI
uçu Iu nesIurçIL, cu îndurjIre. SunL în sLure sù Iuc Iu(ù, cu un
sunge rece neobIçnuIL, cIIur înLumpIùrIIor exLruordInure,
poL LrunsIormu însù mIcI IncIdenLe în udevùruLe cuLusLroIe,
dIn cuuzu unuI sIngur momenL conLrudIcLorIu.
Erum ucum desLuI de IucId cu sù-mI duu seumu cù sunL
uproupe în pruguI uneI nenorocIrI, cùcI în usemeneu
împrejurùrI consIIIIIe de rùzboI sunL, cu çI reguIumenLeIe,
necru(ùLoure çI duu pedepse ubsoIuL dIspropor(IonuLe -
douùzecI de unI de muncù sIInIcù penLru o puImù duLù su-
perIoruIuI, de pIIdù - dur în uceIuçI LImp mù sIm(eum evud-
uL dIn mIne însumI, cùzuL cu pe un povurnIç prùpùsLIos.
- CorubuIe, uscuILù-mù ce-(I spun... AsLu-I pùrereu meu
ceI pu(In. Cum? udmI(I dumneuLu cu sù... cù uçu vIne, nu-I
uçu? - çI ucI înLourse cupuI cu sù gùseuscù mùcur o uprobure
InI(IuIù, dur nu mI-u înLuInIL decuL prIvIreu LùIousù - în
sIurçIL, nu-I uçu? cu sù-çI Iuse cusu çI copIII, sù-(I spunù
"uIIvour, sLImubIIe" çI Lu sù nu-I rupI pIcIoureIe?... Bu sù
IucI çI pe deIIcuLu! "Noroc çI sù IIe de-u bunù, cucounù."
- DomnuIe cùpILun - cùcI Corubu nu numuI cù eru cu
muIL muI nou, dur îI eru ucum çI subuILern - eu vù înLreb
încù o duLù: AdmILe(I dumneuvousLrù drugosLe cu sIIu?
Ducù o IemeIe zIce "nu-mI muI pIucI... sù ne despùr(Im"...
Po(I dumneuLu sù spuI: "nu... eçLI condumnuLù pe LouLù
vIu(u, n-uI drepL sù dIvor(ezI..." Du?
- EI bIne, ducù e vorbu de o despùr(Ire în reguIù, uLuncI e
uILcevu, IIreçLe. Eu nu vorbesc de dIvor(... eu zIc de IemeIu
cure-çI înçuIù bùrbuLuI.
Am InLervenIL nervos çI uproupe çuIeruL... ALuL de vIu çI
cu mImIcù, încuL Lo(I s-uu înLors spre mIne.
- Nu, nIcI uLuncI.
$I um reIuuL muI scùzuL, demuscundu-mI premedILureu,
ucum cund Lo(I mù prIveuu uImI(I.
- DIscu(Iu dumneuvousLrù e copIIùrousù çI prImurù. Nu
cunouçLe(I nImIc dIn psIIoIogIu drugosLeI. ¡oIosI(I un mu-
LerIuI nedIIeren(IuL.
Ducù uç II spus usLu cu opInIe obIecLIvù, oumenII ur II uc-
cepLuL-o, pouLe, dur eru în LonuI meu, în osLenLu(Iu neoIo-
gIsmeIor, o nuun(ù de jIgnIre çI dIspre(, încuL Lo(I m-uu
prIvIL mIru(I, nedeprInçI cu uLILudInI uLuL de pu(In
mIIILùreçLI, Iur cùpILunuI Corubu, înLùruLuL, dur
sLùpunIndu-se, s-u înLors spre mIne cu un IeI de mIcù
soIemnILuLe ucrù de mugIsLruL.
- Cum, domnuIe, ducù o IemeIe zIce: "nu muI vreuu",
dumneuLu zIcI: "bu du, sù vreI?" HùI?
- Ducù e vorbu de o sImpIù împreunure, du... ure drepL sù
zIcù: nu muI vreuu... Dur IubIreu e uILcevu. ¡ur ducù nu çLI(I
ce e, puLe(I, cu no(IunIIe dumneuvousLrù cumpùruLe çI
vunduLe cu LopLunuI: "uçu um uuzIL... uçu vund" sù
dezbuLe(I LouLù vIu(u, cù LoL nu ujunge(I Iu nImIc. $I
prIvIndu-I dIspre(uILor: DIscuLu(I muI bIne ceeu ce vù
prIcepe(I.
Au LresùrIL Lo(I çI upoI uu rùmus încremenI(I de
nedumerIre, cu çI cund dIn Luvun s-ur II desprIns, çI ur II
cùzuL în mIjIocuI meseI, pesLe IurIurII çI puIure, o cobru
încoIùcILù çI împùIuLù. ¡zbucnIreu meu eru neIuIocuI eI,
vuIgurù, Iùrù LemeI, înLre oumenII uceçLIu cure vorbeuu
obIçnuIL dupù musù, dur musLeuIu oLrùvILoure dIn mIne
LrebuIu sù rùzbeuscù. M-um scuIuL brusc çI um IeçIL bù(os
cu dInLr-o pIInù çedIn(ù, mereu în uImIreu LuLuror.
M-u ujuns în prug, cu un cu(IL în InImù, çuIerùLoure çI
grouznIcù, voceu cùpILunuIuI Corubu:
- SubIocoLenenL GIeorgIIdIu...
$I în uceeuçI cIIpù um uuzIL un rosLogoIIL de LucumurI,
cùdereu unuI scuun çI um în(eIes cù, LurbuL, cùpILunuI Cor-
ubu sùrIse în mIjIocuI odùII.
Am încremenIL o cIIpù cu spuLeIe Iu eI çI um gundIL: sunL
pIerduL... IInIçLIL çI sImpIu, cum pouLe II un medIc cure ur
consLuLu cù ure cuncer. $LIum cù muI IovIse un oII(er.
M-um înLors dInLr-o duLù cu LoL corpuI çI um IùcuL un
pus înspre mIjIocuI odùII. CùpILunuI Corubu, cure, înIIpL în
pIcIoure çI muIL muI voInIc decuL mIne, mù uçLepLu, u
înIemnIL cu munu rIdIcuLù cund u vùzuL pumnuI meu
crIspuL, guLu sù Ioveuscù. Mù sIm(eum uIb, cu LoL suIIeLuI în
uçLepLure çI IInIçLIL cu un cuduvru. Eru, deuILIeI, un IIor în
înLreugu încùpere, cure u IùcuL sù nu muI respIre nImenI.
CùpILunuI mI-u înLuInIL prIvIreu çI u rùmus cu o IInIe. Cred
cù mI-u vùzuL în ocII prIveIIçLI de mourLe, cu peIsujeIe Iun-
ure. Au în(eIes Lo(I cù sunL IoLùruL sù rùspund çI upoI sù mù
omor. NIcIoduLù n-um IosL IovIL cu bùrbuL çI cred cù n-uç
puLeu înduru usLu. DeuILIeI, muI ujunsesem de douù orI
pouLe, în vIu(u meu, punù în ucesL prug. Bu, copII cIIur, eru
sù IIu sIuçIuL de un buIdog, cure se nùpusLIse usupru meu,
dur I-um înLuInIL înLr-o IuIgerure prIvIreu, çI u încremenIL
pe Ioc, cu çI mIne, uIb uLuncI, cu çI uzI, probubII. NIcIoduLù
sImL cù n-uç puLeu Iuce usLu cu voIn(ù, cu un exercI(Iu. Cred
muI curund cù uceusLù prIvIre e cu o punLe supremù de Iu
suIIeL Iu suIIeL, de Iu eIemenL Iu eIemenL.
Am IeçIL puIId mereu, în Lùcereu obosILù çI înLInsù.
¡n sùII(u mIcù, uproupe sù mù Iovesc de ordonun(eIe cure
scoLeuu LucumurIIe...
- DomnuIe subIocoLenenL, Iu noupLe compunIu nousLrù
dù LreI posLurI!
Eru pIuLonIeruI RuIcu, cure uçLepLu sù LermInùm musu.
- ¡usù-mù în puce, çI um IeçIL în IumInIçuI de Iurbù çI
Iunù. E în mIne ucum o deznùdejde mIsLuILoure, cure
numuI Iu gunduI cù LrebuIe sù mù duc ucusù îmI îngrouçù
vIneIe guLuIuI. SImL nevoIu sù uIerg, sù umbIu pe poLecI. Nu
çLIu ce sù Iuc çI mù IspILeçLe, cu o çoupLù seucù, gunduI sù
pIec LoLuçI Iu CumpuIung, ucoIo unde se uIeg IIreIe noro-
cuIuI meu. Un îndemn de pruden(ù îmI spune însù cù uç
zùdùrnIcI pouLe LoLuI, prInLr-o greçeuIù de ImpuIsIv.
OrIçun mù ujunge dIn urmù, îngrIjoruL, çI mù înLreubù de
uproupe:
- GIeorgIIdIuIe, uscuILù, ce e cu LIne?
¡mI Iu bru(uI, dur cuuL sù ocoIesc rùspunsuI.
- NImIc.
- AscuILù, mù, ce u IosL IeçIreu de udIneuurI?
Nu mInL deIoc, IIreçLe, cund, ubIu re(Inundu-mù, con-
LInuu çI ucum o IIerbere, nejusLIIIcuLù de LemperuLuru Ioc-
uIuI çI u momenLuIuI çI decI reLorIcù penLru specLuLor suu
penLru ceI ce nu se recunouçLe în înLumpIure.
- M-u scos dIn sùrILe uLuLu sùrùcIe de spIrIL înLr-o
dIscu(Ie. Cu no(IunI prImure, grosoIune, cu în(eIesurI
nedIIeren(IuLe. Ce çLIu eI despre drugosLe, de vorbesc InLer-
mInubII? PIuLILudInI, poncIIe dIn cùr(I çI IormuIe curenLe...
Dogme bunuIe, cure cIrcuIù çI cure (In Ioc de cugeLure.
- Dur... çI rùmune în goI, cùcI sImLe, ucum ubIu, cù
IùmurIrIIe sunL dIn uILù "cIusù" decuL I se pùruse IzbucnIreu
InsoIenLù de udIneuurI.
$I LoLuçI eI nu bùnuIeçLe nIcI ucum, nu pouLe du Iu o
purLe perdeuuu cure-mI ucoperù suIIeLuI, cu sù çLIe ce rùnI
sunL ucoIo, cuL de muIL uceusLù IzbucnIre u meu e un
IsLovILor çI umur "pro domo". Nu-I Ius sù mù înLrerupù
mùcur.
- Ce-I o IubIre, cu s-o IucI reguIù cusnIcù? A se çLerge pe
pIcIoure Iu uçù... u nu-çI înçeIu bùrbuLuI... uçu cum vreu DI-
mIu. CIne ur puLeu respecLu usemeneu reguIumenL de servI-
cIu InLerIor uI conjuguIILù(II? Dur InIInIL muI superIIcIuIù
încù e IormuIu IuI Corubu. Cum? se poL despùr(I uçu de
uçor doI umun(I? Un bunduj upIIcuL preu muILe zIIe pe o
runù çI se IIpeçLe de eu de nu-I po(I desIuce decuL cu
suIerIn(e de neînduruL... dur douù suIIeLe cure s-uu
împIeLIL... uu crescuL upoI IuoIuILù? Ducù udmI(I cù o
cùsnIcIe e o usocIu(Ie penLru bunuI LruI în vIu(ù, e ruçInos,
IIreçLe, sù proLesLezI uLuncI cund e dIzoIvuLù. Dur cum sù
prImeçLI IormuIu de meLuIIzIcù vuIgurù cù IubIreu
suIIeLeuscù e o conjugure de enLILù(I ubsLrucLe, cure cund se
desIuc se regùsesc în uceeuçI Iormù çI cunLILuLe cu înuInLe
de conLopIre: doI IILrI de upù çI sure, puçI Iu dIsLIIuL, duu un
IILru çI jumùLuLe de upù çI o jumùLuLe de IILru de sure;
umesLecI Iur çI Iur uI doI IILrI de upù çI sure? A crede cù IubI-
reu suIIeLeIor e o usLIeI de combInure sImpIIsLù înseumnù,
IIreçLe, u dIscuLu cu LouLù Iumeu, prosLeçLe... O IemeIe îçI dù
suIIeLuI çI pe urmù çI-I reIu InLucL. $I de ce nu? Are drepL sù
Iu înupoI exucL cuL u duL.
¡ùrù sù vreuu, înIIerbunLuL încù de proprIu meu Izbuc-
nIre, de LoL ce mocnIsem în suIIeL, sLrung IurIos bru(uI IuI
OrIçun, cure Iu începuL u încercuL nedumerIL sù mù
înLrerupù çI cure ucum, în(eIegund, cu Iu IumInu uneI Lor(e,
cù e vorbu de senLImenLe reIuIuLe, sugrumuLe îndeIungù
vreme, Luce, uscuILundu-mù, pe poLecu IumInuLù de Iunù,
sub ceruI înuIL, ucI, înLre cuImI de mun(I.
- O IubIre mure e muI curund un proces de uuLosug-
esLIe... TrebuIe LImp çI LrebuIe compIIcILuLe penLru Iorm-
ureu eI. De ceIe muI muILe orI Le obIçnuIeçLI greu, Iu
începuL, sù-(I pIucù IemeIu Iùrù cure muI LurzIu nu muI po(I
LrùI. ¡ubeçLI înLuI dIn mIIù, dIn înduLorIre, dIn duIoçIe,
IubeçLI penLru cù çLII cù usLu o Iuce IerIcILù, î(I repe(I cù nu e
IoIuI s-o jIgneçLI, sù înçeII uLuLu încredere. Pe urmù Le
obIçnuIeçLI cu surusuI çI voceu eI, uçu cum Le obIçnuIeçLI cu
un peIsuj. $I LrepLuL î(I LrebuIeçLe prezen(u eI zIInIcù.
¡nùbuçI în LIne mugurII orIcùror uILor prIeLenII çI IubIrI.
TouLe pIunurIIe de vIILor (I Ie IucI în Iunc(Ie de nevoIIe çI
preIerIn(eIe eI. VreI succese cu sù uI surusuI eI. PsIIoIogIu
uruLù cù uu o LendIn(ù de sLubIIIzure sLùrIIe suIIeLeçLI repeL-
uLe çI cù, men(InuLe cu voIn(ù, duc Iu o udevùruLù nevrozù.
OrIce IubIre e cu un monoIdeIsm, voIunLur Iu începuL, puLo-
IogIc pe urmù.
¡(I consLruIeçLI cusu penLru o IemeIe, cumperI mobIIu pe
cure u uIes-o eu, î(I IIxezI deprInderIIe cum Ie-u dorIL eu.
TouLe pIunurIIe LuIe de vIILor punù Iu mourLe sunL IùcuLe
penLru doI InçI. A pIecuL de ucusù, çI eçLI neconLenIL
îngrIjoruL sù nu I se înLumpIe cevu... Te sLrùpunge cu un
sLIIeL orIce uIuzIe despre eu çI eçLI nebun de IerIcIre cund,
dupù greuLù(I muLerIuIe çI umIIIn(e uneorI, uI IzbuLIL sù-I
IucI o surprIzù cure s-o uImeuscù de pIùcere. EI bIne, înLr-o
zI vIne IemeIu uceusLu çI-(I spune cù LouLe usLeu LrebuIe sù
înceLeze punù muIne Iu oru 11,¸¸, cund pIeucù Iu gurù.
SIyIock n-u uvuL curujuI sù LuIe dIn spuLeIe unuI om vIu ex-
ucL IIvru de curne Iu cure uveu drepLuI, cùcI çLIu cù usLu nu
se pouLe. ToLuçI, IemeIu crede cù dIn uceusLù sImbIozù
senLImenLuIù, cure e IubIreu, pouLe sù-çI Iu înupoI numuI
purLeu pe cure u udus-o eu Iùrù sù Iucù rùu resLuIuI. NIcI un
docLor nu ure curujuI sù despurLù corpurIIe ceIor nùscu(I
unI(I, cùcI Ie-ur ucIde pe umundouù. Cund e cu udevùruL
vorbu de o IubIre mure, ducù unuI dInLre umun(I înceurcù
ImposIbIIuI, rezuILuLuI e uceIuçI. CeIùIuIL, bùrbuL suu Ie-
meIe, se sInucIde, dur înLuI pouLe ucIde. De uILmInLerI uçu e
çI Irumos. TrebuIe sù se çLIe cù çI IubIreu ure rIscurIIe eI. Cù
uceI cure se Iubesc uu drepL de vIu(ù çI de mourLe, unuI
usupru ceIuIIuIL.
OrIçun nu vede cù-mI sunL ocIII pIInI de IucrImI în
înLunerIc, dur Iùrù îndoIuIù sImLe usLu dIn deznùdejdeu
înmuIuLù u vocII meIe. Tuce, uIùLurI de mIne, îndeIung, dIn
deIIcuLe(e... AbIu LurzIu mù înLreubù cu sIIIcIune:
- SuIerI, GIeorgIIdIuIe?
Nu rùspund nImIc, cùcI uç IzbucnI în IoIoLe nervouse.
MuçcIII Ie(eI îmI sunL conLrucLu(I.
Mù duce upoI punù ucusù. ¡n prug, nu mù muI poL
sLùpunI.
- Ducù muIne seurù nu-mI dù drumuI penLru douù zIIe,
dezerLez.
PIeucù Iùrù sù spuIe o vorbù, dur gIIcesc în sLrungereu de
munù o nedumerIre, o prIeLenIe descurujuLù purcù.
1.¿. I tot IilozoIie...
¡mI dùdeu o ImpresIe de ecIIvoc: mù sIm(eum în munu
ceIor doI oumenI, cure Iuuu neconLenIL uere gruve çI uLILud-
InI ImporLunLe, cu în munu unuI medIc, cure-(I upIIcù upur-
uLe çI Iuce încercùrI cu LIne, Iùrù sù spuIe exucL ce vreu,
preLInzundu-(I, desLuI de nejusLIIIcuL, ubsoIuLù încredere.
DeuILIeI, mI-e greu sù merg ImedIuL în spuLeIe cuIvu, cu
obIIgu(Iu sù cuIc exucL în urmeIe IuI.
MuI uIes cù în LImpuI ucesLu muncu meu Iu UnIversILuLe
mù pusIonu çI Iùrù îndoIuIù cù u IosL ceu muI rodnIcù dIn
vIu(u meu. CIIur în u douu jumùLuLe u IuI uprII um uvuL o
Iucrure de semInur, cure u IosL o udevùruLù Iec(Ie despre
CrILIcu ru(IunII prucLIce. ProIesoruI, IourLe serIos çI IourLe
preLen(Ios, obIçnuIu sù Iuse pe cuLedrù pe sLudenLuI cure
expuneu Iucrureu, Iur eI Lreceu în runduI uudILorIIor, în
prImu buncù. NouLuLeu eru ucum cù, spre deosebIre de Lo(I
coIegII meI, cure-çI cILeuu IucrùrIIe, eu vorbeum, LImp de o
orù, despre Lemu duLù, Iùrù uILcevu dInuInLe decuL o pugInù
cu noLe.
NegreçIL, CrILIcu ru(IunII prucLIce, excesIv dogmuLIcù,
prezInLù muIL muI pu(Ine greuLù(I decuL uceeu u ru(IunII
pure, cIIur în LexLuI kunLIun, bu încù, (Inund seumu muI
muIL de suIù decuL de proIesor, cùuLusem sù ocoIesc cuL muI
muIL dIIIcuILù(IIe meLuIIzIce. NevusLù-meu u IosL punù
seuru gruvù çI LùcuLù. ¡upLuI cù Iusesem LruLuL de proIesor
cu uLuLu deIeren(ù mùsuruLù, cù LImp de o orù Iusesem pe
cuLedrù obIecLuI prIvIrIIor uneI sùII pIIne, în cure eruu çI
cuLevu sLudenLe, Irumouse, necunoscuLe nouù, de Iu uILù
IucuILuLe probubII, sIIuIu udmIruLIvù cu cure erum IeIIcILuL
de coIegI çI de roIuI de IeLe cure mù înconjuruse, Iu sIurçILuI
oreI Iungù cuLedrù, o InLImIduserù.
S-u rezemuL de bru(uI meu, cuIdù çI îngunduruLù. Aveum
de IùcuL cumpùrùLurI çI sIm(eum nevoIu sù scIImb
oboseuIu în joc çI desLIndere. Am IosL cu Lrùsuru dupù-
musù Iu $oseu, punù dIncoIo de vIIu MInovIcI. A vorbIL în
LImpuI pIImbùrII pu(In çI pùreu mereu preocupuLù. NumuI
cund u IosL în puLuI jos çI Iurg, gIemuILù înLre perneIe uIbe,
dupù obIceIuI eI, u çopLIL, purcù muI muIL penLru eu: "UI...
çI IIIozoIIu usLu!" Spuneu "uI, çI IIIozoIIu usLu!" cu un IeI de
cIudù, cum ur II spus: "uI, rocIIu usLu!" suu "uI, punLoIuI
ùsLu!" cure o sLrunge.
- Dur ce-(I Iuce IIIozoIIu, IuLù drugù?
- Nu prIcep nImIc... nImIc, çI-I eruu ocIII murI çI uIbuçLrI,
încrunLu(I de necuz.
- Cum, ucum, dupù ce uI uudIuL uproupe doI unI cursurI
de IIIozoIIe, consLu(I cù nu prIcepI nImIc?
- ¡usù-mù-n puce... nIcIoduLù n-um prIcepuL nImIc... ce
nuIbu vor Lo(I IIIozoIII uceçLIu?
- $I-I IubeçLI Lu... cred cù nImIc muI muIL... Açu o IuLù
sIuLù cu LIne...
- AscuILù, vorbesc serIos ucum... Te rog IourLe muIL...
- EI, cum vorbeçLI serIos, drugu meu, ducù vreI sù çLII ce
vor IIIozoIII?
¡umInu IùmpII, sLrunsù çI rùsIrunLù de ubujur, îI poIeIu
roLunzImIIe uIbe, în cuIcuçuI puLuIuI cu perne murI,
pùLruLe, de oIundù purcù scrobILù.
- AscuILù, (I-u LrecuL vunùLuIu pe cure (I-uI IùcuL-o Iu ge-
nuncII, cund Le-uI IovIL de scuunuI cùzuL IerI? çI I-um
rIdIcuL cùmùçu(u spumousù de pe genuncII, cu sù vùd.
$I-u Lrus-o nervousù Iu Ioc.
- ¡usù usLu çI rùspunde Iu ce Le înLreb.
- Cum, drugù, vreI sù çLII serIos ce vor IIIozoIII?
- Du... çI eru gruvù cu un copII cure cere Iunu suu pusùreu
de uur...
- Nu çLIu...
- Cum nu çLII? ALuncI de ce vorbeçLI Iu UnIversILuLe?
- Ce vreI sù Iuc? Vorbesc çI eu uçu...
- Dur Iumeu de ce spune cù çLII?
- Spune cInevu enormILuLeu usLu?
- ¡usù-mù-n puce, cù nu vreI sù-mI spuI, çI uIbusLruI
ocIIIor I s-u înLunecuL, buzu de jos, umedù, I s-u rùsIrunL u
cIudù.
Aç II vruL s-o sùruL, uçu îmbuInuLù çI copIIùrousù cu o
cudunù.
- ¡uLù drugù... zùu ducù çLIu.
- Spune ce çLII... Ce-uI vruL sù spuI uzI cund uI spus
"neIInIçLe meLuIIzIcù"?
M-u mIruL cù u re(InuL expresIu, dur pure-se cù u IrupuL-o
cu pe excursIonIçLI un obIecL de curIozILuLe coIoruLù, în
muzeu.
- NeIInIçLe meLuIIzIcù? çI o prIveum udunc în ocII...
NeIInIçLe meLuIIzIcù e sù prIveçLI o IemeIe în ocIII murI.
- EI, nu...
- ... Sù sIm(I cù Iumeu e Iùrù murgInI, cù sunLem uLuL de
mIcI, cù Irumuse(eu ure peLe çI e LrecùLoure, cù drepLuLeu
nu se pouLe reuIIzu, cù nu puLem çLI nIcIoduLù udevùruI. Sù
III, dIn cuuzu usLu, LrIsL... sù IubeçLI IIorIIe çI sù zumbeçLI
cund vezI oumenI cu Nue GIeorgIIdIu, cure nu bùnuIe nIm-
Ic çI îçI uu socoLeIIIe Ior.
GeneIe IungI se înLInd uçor cu o mIrure pesLe upu
uIbùsLrIe dInLre eIe.
- Nu puLem çLI udevùruI? Cum? drepLuLeu nu se pouLe
reuIIzu? çI uscuILund în eu, o cIIpù, pe urmù: Irumuse(eu ure
peLe çI e LrecùLoure?
- Du, IuLù drugù, udevùruI nu-I puLem çLI nIcIoduLù,
nIcIoduLù... drepLuLeu nu se pouLe reuIIzu pe Iume... Iur
Irumuse(eu ure peLe çI e LrecùLoure... Açu, cu puLu usLu, de
deusupru genuncIIuIuI Lùu...
- EI, eçLI revoILùLor, muruIu, pùcùIILù în uçLepLureu eI.
- ¡ur ucum douù sùpLùmunI uI uvuL çI un guLuruI de nu
uveu nImenI curujuI sù Le sùruLe, Iur nusuI (I-eru InIorm çI
roçu... Bu încù ur puLeu II çI muI rùu, zI Doumne IereçLe... uI
puLeu II boInuvù de sLomuc, de pIIdù...
- AI, LucI cu prosLIIIe... spune-mI muI bIne ce e IIIozoIIu...
- Ture mI-e Leumù cù ducù nu (I-o convenI nIcI eu, o sù-I
spuI "sù Lucù" çI IIIozoIIeI. VoI IemeIIe...
- Te rog... nIcI un "voI IemeIIe"... eu sunL eu... eu nu sunL
"IemeIIe".
Am Lrus-o de nus, s-u upùruL cu de o uIbInù cu puImu... çI
pe urmù Iur u IuuL muLru înLrebùLoure.
- SLuI înLuI sù îndrepL ubujuruI, cu sù-(I IIe cupuI în
IumInù... Nu poL suIerI sù-(I vorbesc, Iùrù sù-(I vùd ocIII.
¡mI dù "neIInIçLeu meLuIIzIcù", çI înLorcund Iumpu cu
ubujur mure, verde, de cILIL seuru, um scùIduL-o în IumInù.
Cu IormeIe eI cuIde çI vII, eru cu o bucurIe u serII.
- AI... Iur începI... credeum cù uI devenIL serIos, çI Lruse
de urecIIIe de dunLeIù puIçoruI de puI.
- Drugù, IIIozoIII, cu Lo(I copIII, uu vruL sù çLIe Iu începuL
"cIne u IùcuL Iumeu?".
- CIne s-o Iucù? Dumnezeu...
- Du? AI uILuL înLrebureu: dur pe Dumnezeu cIne I-u
IùcuL, LùLIcuIe?
- !?... se mIrù cu ocIII mùrI(I çI guru mIcçoruLù.
- SIgur. ¡ndeosebI, eI ur II vruL sù çLIe ce se înLumpIù cu
omuI dupù mourLe... Ducù exIsLù suIIeL... çI ducù suIIeLuI e
murILor. Au vùzuL însù curund cù uIcI dezIegure nu pouLe sù
IIe çI, modeçLI, dundu-çI seumu cù nu poL cunouçLe nImIc
de dIncoIo, uu cùuLuL sù cunouscù muI bIne Iumeu de dIn-
couce, Iumeu usLu în cure LrùIm. NegreçIL, muI Lo(I uu IùcuL
çI meLuIIzIcù reIIgIousù, dur ceI muI muI(I, çI în prIncIpuIuI
opereI Ior, s-uu înLrebuL ce e Iumeu...
- Ce sù IIe? çI eru mIruLù cù IIIozoIII çI-uu pus o înLrebure
uLuL de sImpIù.
- Ce? (I se pure uçu de uçor de rùspuns?
- !?
- Drugù IuLù, încù de Iu începuL s-u vùzuL cù nIcI
înLrebureu usLu nu ure un rùspuns IImpede. De LreI mII de
unI - çI, pouLe, muI demuIL - gundILorII cuuLù dezIegure: Ce
esLe Iumeu? Ce puLem cunouçLe dIn eu? CeI cure uu
încercuL un rùspuns se numesc IIIozoII, Iur unsumbIuI
rùspunsuIuI Ior, un sIsLem de IIIozoIIe. De uceeu, în cenLruI
IIIozoIIeI sLù uçu-zIsu LeorIe u cunouçLerII. MoLru, de pIIdù,
e proIesor de IogIcù çI de LeorIu cunouçLerII.
Pure enervuLù, dezIIuzIonuLù, îçI rIdIcù uçor cùmùçu(u
uIbù pe umerII roLunzI çI cruzI.
- Dur bIne, cu uceusLù cunouçLere u IumII nu se ocupù
çLIIn(u? Ce muI e nevoIe de o LeorIe u cunouçLerII?
E mIruLù, uçu cum se mIrù proIunII cù IIIozoIIu se ocupù
de IucrurI cure Ior Ie pur excesIv de sImpIe, cùcI nImIc nu
pure muI sImpIu decuL o uxIomù. Açu cum eIevII, cure
urmeuzù muLemuLIcIIe superIoure, se mIrù cù II se cere sù
demonsLreze cù ¸x;=;x¸.
- E cu LoLuI uILcevu, IuLù uruLù... DeuILIeI, ceI muI muI(I
IIIozoII uu LùgùduIL posIbIIILuLeu çLIIn(eI.
- EI, cum usLu? înLreubù, nevInovuLù...
- EI spun cù, în uIurù de ce e IormuI çI nu uI reuIILù(II, în
uIurù decI de muLemuLIcI çI de ce se Ieugù de eIe: geomeLrIu,
mecunIcu çI IIzIcu, în genere, nu puLem cunouçLe nImIc sIg-
ur. "SIgur", în(eIegI?
- $I cum usLu? Dur medIcInu?
- De medIcInù nIcI nu muI vorbIm. ¡ndIcu(IIIe eI se buL în
cup çI deLermInù mode. UnII cred cù de douù mII de unI n-u
IùcuL nIcI un progres, în uIurù de cIIrurgIe, cure e LeInIcù
purù. MedIcInu nIcI usLùzI nu pouLe vIndecu un guLuruI
mùcur çI uI vùzuL cù eu u LrebuIL sù uçLepL douù sùpLùmunI
punù sù Le poL sùruLu cu Iumeu...
- AI! çI-mI dù munIousù cu puIçoruI de puI în cup.
- A recomunduL, zecI de unI, duçurIIe recI penLru ceI
nervoçI çI ucum Ie condumnù, gùsIndu-Ie omoruLoure muI
uIes penLru ceI nervoçI, de Ie-u înIocuIL cu ceIe sco(Iene. A
recomunduL o jumùLuLe de veuc muncùrurIIe IIerLe muIL, cu
grIjù, çI uzI Ie recomundù uproupe crude, sù nu II se pIurdù
vILumIneIe. A recomunduL operu(Iu de upendIcILù, pe urmù
u combùLuL-o, u recomunduL medIcu(Iu InLensù, cu sù revIe
pe urmù Iu sLImuIenLe çI Iur sù se înLourcù. Am cILIL zIIeIe
LrecuLe cù un medIc e de pùrere cù upu murdurù de ruu e
muI bunù de bùuL, LocmuI penLru cù ure bucLerII, necesure
orgunIsmuIuI, çI e decI împoLrIvu IIILrùrII. Bu se pure cù
unII medIcI sunL çI împoLrIvu ueru(IeI cumereI de dormIL,
penLru cu sù nu se consume oxIgen în LImpuI somnuIuI çI
odIInu sù IIe decI compIeLù çI cILeuzù cuzuI pùsùrIIor, cure
dorm cu pIIscuI sub urIpù. A IosL un prIncIpIu: "dIgerùm cu
pIcIoureIe muI muIL decuL cu sLomucuI" çI ucum unII
recomundù sIesLu IInIçLILù, dupù pIIdu unImuIeIor cure se
odIInesc dupù musù. TubercuIoçIIor II s-u recomunduL, cu
pusIune, ueruI ceI muI Lure uI mun(IIor çI, dupù ce uu murIL
cu suLeIe çI mIIIe ucoIo, uu IosL coboru(I, ceIIuI(I, muI jos.
DeuILIeI, muI(I se înLreubù ducù nu cumvu ceu muI LerIbIIù
dInLre bouIe, uceeu u cunceruIuI, nu e un rezuILuL uI excesu-
IuI de medIcumenLu(Ie, dovedInd usLIeI cù nu cuçLIgùm
nImIc, cù, în scIImbuI uneI upurenLe îndrepLùrI, ne IoveçLe
muI rùu, muI cumpIIL. S-u observuL, în orIce cuz, cù
popuIu(IIIe cure Ignoreuzù medIcInu LrùIesc muI sùnùLos çI
muI muIL decuL ceIe cure Iu LoL pusuI uIeurgù dupù docLorI.
AsLu cu sù-(I duu un exempIu. Açu cu LouLe... De IsLorIe ce
sù muI vorbesc? AI vùzuL cum îçI buLe joc AnuLoIe ¡runce
de eu. DeuILmInLerI, IIIozoIII nu se gundeuu numuI Iu
medIcInù, cI Iu LoL ce pouLe II obIecL de çLIuL. Nu puLem
cunouçLe nImIc cu udevùruL.
- ToL nu prIcep... cum nu puLem cunouçLe?
- AscuILù, sù Le înLreb uILIeI. Cum cunouçLem noI Iumeu?
- PrIn sIm(urI...
- ¡ourLe bIne... dur sIm(urIIe sunL înçeIùLoure:
UrecIeu Le mInLe çI ocIIuI Le-nçuIù...
Ce-un secoI ne zIce, ceIIuI(I o dezIc...
CuIoureu nu e u IucrurIIor... e u ocIIuIuI nosLru...
DuILonIçLII vùd verde în Ioc de roç. Ducù Lo(I um II
duILonIçLI, LouLe IucrurIIe roçII ur II verzI, ocIIuI suIerù de
uLuLeu orI, deuILIeI, de IuIucInu(Ie... urecIeu de usemenI...
"mI s-u pùruL cù m-u sLrIguL cInevu", pIpùILuI înçuIù, sIm(uI
InIerIor înçuIù... CeI cùroru II s-u umpuLuL pIcIoruI se vuIeLù
încù uneorI cù-I doure ungIIu de Iu degeL. ¡ucrurIIe n-uu
nImIc uI Ior: nIcI Iormù, nIcI cuIoure, nIcI suneL. DeuILIeI, n-
uI vùzuL çI în somn cum ne înçuIù sIm(urIIe? TrùIeçLI în vIs
LocmuI cu în vIu(ù. SoureIe Le urde, Iurbu e umedù, gIeu(u
rece, vezI ce nIcI n-uI gundI, cuçLIgI sucI cu bunI de uur. Bu
cIIur bùnuIeçLI cù eçLI în vIs çI îngrIjoruL, cuu(I sù verIIIcI, Le
pIpùI. Dur Le convIngI cù e reuIILuLe. PenLru orIce gundILor
udevùruL u rùmus sLubIIIL cù nu puLem uveu nIcI o încredere
în sIm(urI. ToLuI e reIuLIv. NùscIoruI dumILuIe pure un nus
de Cyruno pe Iungù o curnù udevùruLù.
- AscuILù... çI Iur îçI uruLù umenIn(ùLoure dIn(II uIbI,
dInLre cure doI dIn Iu(ù, de sub buzu roçIe de sus, pu(In muI
Iu(I, cu douù mInuscuIe peLuIe, îmbIeLoure, de IIoure de
cIreç.
- CIne ur bùnuI cù uIùmIuI pùruIuI dumILuIe e IùcuL cu
ujuLoruI ceuIuIuI...? Pe Lo(I îI înçuIù.
- AI! çI u începuL IndIgnuLù sù deu cu pIcIoureIe çI pum-
nII în mIne, urùLundu-mI çuvI(e de pùr uurIu dIn creçLeL:
UILe... uILe.
- Drugù, mù IuçI suu nu sù Iuc IIIozoIIe?
- Ducù spuI InIumII?
- Ce InIumII? AsLeu sunL InIumII? VezI cù ducù nu sLuI
IInIçLILù, vuI de cIIcu dumILuIe uIùmIe. $I, dupù ce s-u po-
LoIIL pu(In: ¡mI spuI uneorI cù mù IubeçLI. $I eu LrebuIe sù
cred usLu... deçI çLIu cù e cevu IourLe reIuLIv... CIne çLIe...?
Mù prIveçLe cu ocII murI de copII IurIos.
- AI spus cù IucI ucum numuI IIIozoIIe...
- Dur ce? CrezI cù usLu nu-I IIIozoIIe? Sù çLIu ducù mù
IubeçLI suu nu? (Cund îmI duu seumu ucum cuL de pu(In
bùnuIum ce sens proIund uveu sù uIbù înLr-o zI uceusLù
uIIrmu(Ie penLru mIne, ce înnebunILoure probIemù Iùrù
soIu(Ie uveu sù-mI puIe, cuL uveum sù-mI repeL înLrebureu
Iu nesIurçIL, îmI vIne sù surud meIuncoIIc de senInùLuLeu cu
cure gIumeum uLuncI, cum ur gIumI, Iùrù sù çLIe nImIc, ceI
uI cùror Lren u çI pornIL pe o IInIe pe cure uIL Lren vIne
dImpoLrIvù.)
- Nu Le Iubesc deIoc... conLInuù.
- Dur sub upuren(ù, s-uu înLrebuL IIIozoIII, nu e nImIc ub-
soIuL, nImIc cure sù rezIsLe orIcùreI unuIIze? $I IIecure u
propus cuLe cevu. ¡Iecure u uvuL un sIsLem uI IuI. PrImII
IIIozoII grecI muI cunoscu(I uu emIs LeorII ourecum sImpIe.
PenLru TuIes dIn MIIeL, ducù uI cùuLu çI uI cùuLu, uI vedeu cù
esen(u, ubsoIuLuI, esLe upu. Eu se LrunsIormù în LouLe
IucrurIIe cure sunL pe Iume. PenLru HerucIILes, cure nu
vedeu decuL mIçcure çI LrunsIormure, dImpoLrIvù: esen(u,
ubsoIuLuI, eru IocuI, un Ioc muI pur însù. AI(II, muI vecII,
crezuserù cù e pùmunLuI, uI(II ueruI. De IupL, Lo(I în(eIegeuu
prIn ucesLe "prIncIpII" ceeu ce çLIIn(u modernù în(eIege
prIn "energIe", cure, LrunsIormundu-se în orIce, creeuzù
Iumeu exIsLenLù. DecI, vecIII IIIozoII grecI eruu nIçLe IIz-
IcIenI. Eruu, deuILIeI, çI bunI muLemuLIcIenI. PyLugoru cIIur
credeu cù numùruI e sInguru reuIILuLe în Iume. CùcI
upuren(eIe ur II înçeIund, dur numùruI nu înçuIù nIcIoduLù,
¸+q Iuc orIcund çupLe. AI(II uu gùsIL cù mIçcureu e ubsoIuLù.
Zenon credeu cù, sIngur, repuosuI. Dur sù Lrecem pesLe
uceçLI prImI IIIozoII, cùcI Lo(I uu drepLuLe, dur Lo(I
exugereuzù.
- AscuILù, nu prIcep.
- EI, mereu nu prIcepI... $I pe urmù, suruzund: Un IIIozoI
nu LrebuIe prIcepuL, cùcI usLu e ImposIbII. DeuILIeI, IIIozoIII
Lo(I se decIurù, de LreI mII de unI încouce, unII pe uI(II InIn-
LeIIgIbIII. $I ducù eI nu se în(eIeg... uLuncI cum vreI sù-I
în(eIegI Lu?... Açu cum eçLI... $I o prIvesc cu o preIùcuLù
desconsIderure.
E IourLe uLenLù çI nu Iu în seumù nImIc.
- BIne, dur nIcI proIesoruI nu-I în(eIege?
- NIcI eI, nIcI nImenI. Un sIsLem de IIIozoIIe e un sIsLem
Irumos suu nu e nImIc. Nu uILu cù eI e un mure proIesor de
IsLorIu IIIozoIIeI. Un IsLorIc memorIzeuzù. EI expune pe
rund sIsLemeIe, nu Ie expIIcù. CùcI, în generuI, ucesLe
sIsLeme sunL cupodopere de IogIcù çI meLodù. NumuI ducù
Ie udmI(I însù puncLuI de pIecure, udIcù LocmuI ceI cure e
decIuruL, în genere, InInLeIIgIbII. ¡IIozoIII çI nebunII sunL
ceI muI murI udep(I uI IogIcII. Ducù udmI(I unuI nebun cù eI
e de sLIcIù, uLuncI LoLuI decurge cum nu se pouLe muI nor-
muI. Se IereçLe de LIne cu sù nu se spurgù, se spuIù cu grIjù
cu sù IIe mereu IImpede, îçI sLudIuzù greuLuLeu, sperù sù
devIe sonor, çI uçu muI depurLe. DeuILIeI, dupù prImII IIIo-
zoII grecI, uu urmuL soIIçLII, cure uu împIns îndoIuIu punù Iu
uILImeIe consecIn(e. Ducù nImIc nu e udevùruL, uLuncI se
pouLe uIIrmu orIce. ToLuI e sù IIe Irumos exprImuL. Ducù
"omuI e mùsuru IucrurIIor" çI, orIcuL s-ur LrudI, nu
descoperù decuL mIncIunu, uLuncI sù uIeugù ceI pu(In mIn-
cIunIIe ugreubIIe. Cum vezI, eI sunL sLrùmoçII uuLoruIuI Lùu
IuvorIL, AnuLoIe ¡runce, cure uIIrmù çI eI cù orIce Idee se
pouLe sus(Ine, cù udevùruI nu pouLe II uIIuL çI cù sInguruI
Iucru cure ne rùmune de IùcuL e sù cùuLùm IrumosuI çI
ugreubIIuI. ¡ur în IocuI unuI IIIozoI, eI preIerù o sLuLueLù
suu, çI muI bIne, o IemeIuçcù Irumousù cu o sLuLueLù... Cu
LouLe cù nu împùrLùçesc convIngerIIe IuI, cu LouLe cù uI
sunII uLuL de uru(I, uILe, uneorI prIvIndu-Le, sImL çI eu cù
ure pu(Inù drepLuLe.
S-u înIùçuruL de necuz, LouLù, de Iu pIcIoure punù sub
bùrbIe, cu pIupumu cu uLIuzuI IvorIu, cu un copII în Iuçù.
- ¡ourLe bIne, spune muI depurLe.
- Spun, ducù duI Iur pIupumu deopurLe.
- Dur sù spuI... uuzI? çI e mereu copIIùrousù cu o cudunù.
- Spun. Dur pe scurL ucum, cù, uILe, se Iuce zIuù. O
prIvesc cerceLùLor. SunL sIngur ucum, dupù mIezuI nop(II,
în LoL cuprInsuI pùmunLuIuI, uI sLeIeIor, uI nemùrgInIrII uI-
busLre, cu IemeIu uceusLu, gouIù pe uIbu pIrumIdù u per-
neIor, sub IumInu IùmpII.
- Ce-ure u Iuce cù-I LurzIu...? spune.
- EI bIne, uu urmuL, Iùsund deopurLe pe ceI muI pu(In
însemnu(I, LImp de uproupe douù mII de unI, o serIe de
murI IIIozoII, cure, IndIgnu(I de uLILudIneu soIIçLIIor (cùcI
uceçLIu, gùsInd cù sIm(urIIe înçuIù, LùgùduIuu LoLuI), uu
cùuLuL ducù nu exIsLù un uIL mIjIoc, muI sIgur, de uIIuL
udevùruI. $I uu gùsIL cù ru(Iuneu e un bun InsLrumenL çI cù
eu ne pouLe ujuLu sù descoperIm cuLevu udevùrurI ubsoIuLe.
SocruLe u gùsIL cù bIneIe e cevu ubsoIuL. PIuLon u ujuns Iu
concIuzIu cù IdeIIe nu sunL supuse scIImbùrII. AnImuIuI se
nuçLe, creçLe, moure; dur Ideeu de unImuI, spe(u, rùmune
undevu, depurLe, în uer, în cer; ArIsLoLeI gùseu cù rùmune
sIgurù ucLIvILuLeu, cIne nu se mIçcù e morL cu un LubIou pe
pereLe, ucLIvILuLeu e o cerLILudIne. DescurLes gùseu cù
sIgurù e îndoIuIu, decI cugeLureu - çI de ucI deduceu
exIsLen(u sIgurù u IumII. SpInozu, încù muI ru(IonuIIsL decuL
ceIIuI(I, ujungeu Iu concIuzIu cù sIgurù e subsLun(u, udIcù
Dumnezeu, çI LoL ce exIsLù nu sunL decuL modurI çI Iorme
uIe subsLun(eI. E punLeIsmuI exprImuL cu uproxImu(Ie în
IILeruLurù, în Ideeu nu cù Dumnezeu e în LouLe, cI cù e LouLe:
IIoure, pom, munLe, om, gundIre; ¡eIbnIz, LoL pe cuIeu
ru(IunII, gùseu cù ubsoIuL cerLù e exIsLen(u subsLun(eI ucL-
Ive, u monudeIor udIcù, un IeI de mIcI suIIeLe dIn cure ur II
IùcuLù Iumeu. AceçLIu uu IosL ru(IonuIIçLII prIncIpuII, cùcI I-
um IùsuL deopurLe pe muI(I, înLre cure çI pe reIIgIoçI: PIoLIn
dIn AIexundrIu, pe IIIozoIII çI sIIn(II creçLInI: sIunLuI Au-
gusLIn, sIunLuI AnseIm, sIunLuI Bernurd, sIunLuI Tomu
d'AquIno çI uI(II. DormI cu ocIII descIIçI suu uscuI(I?
SLù rezemuLù în coL:
Spune înuInLe... $I uveu bru(uI uIb çI goI.
Açudur, LImp de douù mII de unI, uceçLIu çI dIscIpoIII Ior
uu cùuLuL, îngrozI(I de nesIgurun(u sIm(urIIor, sù gùseuscù
sprIjIn în ru(Iune suu în credIn(u în Dumnezeu. A venIL
însù çcouIu IIIozoIIcù engIezeuscù, çLII cù engIezII sunL ou-
menI prucLIcI, çI u uIIrmuL cù nImIc nu puLem çLI decuL LoL
prIn sIm(urI. Ru(Iuneu nu duce decuL Iu vorbe gouIe. UnuI
dInLre uceçLI engIezI, Roger Bucon, çI dupù eI uILuI, ¡runcIs
Bucon, pesLe LreI veucurI, ne îndeumnù sù ne înLourcem Iu
nuLurù çI sù nu credem decuL ceeu ce se pouLe conLroIu. EI
sunL pùrIn(II çLIIn(eI moderne. CeIIuI(I engIezI, cure uu IIIo-
zoIuL, s-uu muI(umIL sù LùgùduIuscù vuIoureu vIrujuIuI
ru(IunII. ¡ocke uIIrmù conLrurIuI ceIor ce se sus(Inuse douù
mII de unI. NumuI prIn sIm(urI puLem cunouçLe ceeu ce e
de cunoscuL, prIn experIen(ù. ¡nuInLe de experIen(ù suIIeLuI
e "LubuIu rusu". ToLuI vIne prIn sIm(urI. EpIscopuI BerkeIey
Lruge concIuzIu cù ducù LoLuI nu exIsLù decuL cuLù vreme e
cunoscuL prIn sIm(urI, uLuncI LoL ce nu e cunoscuL nu
exIsLù; çI cum cunouçLereu e un ucL spIrILuuI, spIrILuI e LoL-
uI, decI muLerIu nu exIsLù çI senzu(IIIe sunL provocuLe de
spIrILuI ceI mure: Dumnezeu, uçu cum suIIeLuI provoucù çI
LrùIeçLe vIseIe. VIu(u çI muLerIu sunL numuI un vIs uI spIrIL-
uIuI: DuvId Hume LùgùduIeçLe spIrILuI çI revIne, înLr-o
Iormù nouù, Iu vecIIuI scepLIcIsm uI soIIçLIIor. NImIc nu
exIsLù în reuIILuLe. ToLuI e numuI reIuLIv Iu noI çI se reduce
Iu IegIIe usocIu(IeI IdeIIor. NIcI numùruI, nIcI cuuzu, nImIc
nu exIsLù, uIurù de ceeu ce uduc sIm(urIIe çI cure, IIreçLe, nu
ure nIcI o vuIoure çLIIn(IIIcù. ToL un engIez, çI încù Iu(ù
bIserIceuscù, IIIozoIuI TIomus ReId, u combùLuL uceusLù
IIIozoIIe u IIuzIeI, spunund, înLre uILeIe, çI o unecdoLù cure u
uvuL mure succes Iu vremeu eI. "Mù înLuInesc, zIIeIe Lre-
cuLe, cu bunuI meu prIeLen, JoIn sù-I spunem. Eru IourLe
umùruL. «Dur, JoIn, ce s-u înLumpIuL cu dumneuLu?»
«SunL umùruL. MI-u înnebunIL bùIuLuI ceI mure»...
«ArLIur? EI, nu muI spune... ceI cure sLudIu IIIozoIIu Iu Ox-
Iord?» «TocmuI eI. A venIL ucum de sùrbùLorI ucusù.
¡IreçLe cù um gùsIL o musù boguLù çI, emo(IonuL, I-um
înLrebuL ce u învù(uL ucoIo Iu UnIversILuLe...» «MuILe, LuLù,
çI IucrurI pe cure nIcI nu Ie bùnuIeçLI. Am învù(uL, de pIIdù,
cù nImIc nu exIsLù, cù LoLuI e o creu(Ie u sIm(urIIor meIe,
musu, cu LoL ce e pe eu; uILe, munu meu e çI eu creu(Ie u
sIm(urIIor meIe. ToL ce mù înconjourù e o creu(Ie u
sIm(urIIor meIe. DumneuLu însu(I, LuLù, eçLI o creu(Ie u
sIm(urIIor meIe»... Cund um uuzIL usLu, mI s-u IùcuL rùu.
M-um rIdIcuL IurIos în pIcIoure çI I-um spus, cuprIns de
munIe: «BIne, LIcùIosuIe, cù vInuI çI puIuruI, çI musu or II
creu(Iu sIm(urIIor LuIe... pouLe... nu çLIu. Dur sù-mI spuI
mIe cù eu sunL o creu(Ie u sIm(urIIor LuIe, cund çLIu bIne cù
eu Le-um IùcuL pe LIne?... AsLu e preu-preu. ¡eçI uIurù dIn
cusu meu çI du-Le Iu IIIozoIII LùI»."
Rude umuzuLù cu dIn(II cu mIezuI unuI IrucL roçu.
- EpIscopuI ùsLu uveu drepLuLe...
- Te cred cù-I duI drepLuLe... ToLdeuunu epIscopII uu IosL
de ucord cu IemeIuçLIIe Irumouse. Dur ucum um obosIL...
DeuILIeI, um ujuns Iu KunL, cure e ceI muI mure dInLre Lo(I.
EI I-u împùcuL pe ceI douù mII de unI de ru(IonuIIsm - udIcù
de împùcuL nu I-u împùcuL, dur u gùsIL cuIeu udevùruLù cu
empIrIsmuI çLIIn(IIIc uI engIezIIor. EI u spus: nIcI ru(Iuneu
sIngurù, nIcI sIm(urIIe sIngure nu poL oIerI un udevùr sIgur.
Ru(Iuneu sIngurù o Iu ruznu, sIm(urIIe sIngure sunL mourLe.
¡umeu ceu udevùruLù, cure ne sLurneçLe ImpresIIIe, n-o
cunouçLem. EI I-u zIs IumII uceIeIu "Iucru în sIne", numen.
NumenuI, ucesL mIez uI IucrurIIor, nu-I pouLe cunouçLe nI-
menI. Cund vreu sù ujungù Iu noI, eI Iu Iormu dIcLuLù de
sIm(urI çI se orgunIzeuzù uçu cum cere ru(Iuneu nousLrù.
Cund ucesL numen vreu sù InLre în ceLuLeu mIn(II nousLre,
eI LrebuIe sù se supuIe IormuIILù(IIor necesure, sù îmbruce
un unumIL cosLum, sù pùsLreze obIceIurIIe çI prescrIp(IIIe.
Ru(Iuneu nu pouLe çLI nImIc dIn ceeu ce e în uIurù de
zIdurIIe ceLù(II, dur gurunLeuzù penLru ordIneu çI sIgurun(u
ceIor dInùunLru. PrIn urmure, çI dupù KunL, Iumeu pe cure
o vedem e un vIs uI IIecùruIu dIn noI, dur un vIs cure se
Iormeuzù dupù unumILe reguII, nu uçu Iu înLumpIure, dupù
reguIIIe "cuseI" udIcù uIe sensIbIIILù(II, uIe judecù(II çI uIe
ru(IunII.
Un vIs uI mor(II-eLerne e vIu(u IumII-nLregI...
¡uLù, IuLù drugù, IIIozoIIu, expIIcuLù, uLuL cuL s-u puLuL, cu
s-o în(eIeugù çI o prousLù mIcù, uçu cu LIne...
S-u înLùruLuL cu o pIsIcù în cuIcuçuI de oIundù uIbù.
- ¡ur începI?
- EI, uLuncI, poILIm, reLrucLez: o prousLù mure.
- AscuILù, sù nu mù sco(I dIn sùrILe... Spune-mI muI bIne
ucum uILcevu. Ducù Iumeu cure exIsLù e un vIs uI IIecùruI
om, dupù reguII sLubIIILe, cum se Iuce cù Lo(I oumenII
vIseuzù dupù uceIeuçI reguII?
O prIvesc cu o nemuIpomenILù mIrure.
- Zùu cù nu eçLI cIIur uçu de prousLù.
S-u înIurIuL, vreu sù-mI prIndù munu cu sù mI-o muçLe.
- Zùu cù nu gIumesc... AsLu s-uu înLrebuL çI ceIIuI(I IIIo-
zoII, cILInd pe KunL. EI spusese cù exIsLù o "conçLIIn(ù în
genere". Dur, se vede cù e preu pu(In... Pe LIne Le
muI(umeçLe uceusLù uIIrmu(Ie, cùcI pe conIru(II LùI înLr-uIe
IIIozoIIeI nu...
N-um upucuL sù LermIn Iruzu, cùcI m-um pomenIL cu
umundouù perneIe de puI çI dunLeIù în cup.
- Drugù IuLù, nu muI çLIu cum sù mù în(eIeg cu LIne...
Ducù-(I spun...
Mù înLrerupe poruncILor...
- SLuI, ucum vIno uproupe çI-mI rùspunde Iu o înLrebure.
¡uu o muLrù supusù, cu IpocrIzIe, çI uçLepL.
- Du?
- CIne eru o IuLù bIondù çI uscuLù?...
- Cure?
- Unu uruLù... dupù Iucrure, cund Lu vorbeuI cu proIe-
soruI, cu(Ivu bùIe(I çI vreo douù IeLe dIscuLuu despre LIne.
AsLu se Iùudu cù Le cunouçLe... Un bùIuL spuneu çI eI cù u(I
IùcuL IIceuI împreunù.
- CIne, IruLe?
- EI, cum cIne? Unu... bIondù çI uruLù. Eru în cupuI
bùncII u cInceu.
Nu çLIu nImIc, dur spun Iu înLumpIure:
- Cure, uIu dIn cupuI bùncII u cInceu...? A...! bIondu... uIu
cu guru Irumousù...?
SLrumbù dIn buze.
- Du, Irumousù, ducù eru vopsILù cu o pupurudù.
Am în(eIes çI joc muI depurLe, cu muLru ceu muI
convInsù:
- A, çLIu ucum. E o IosLù meLresù u meu...
Mù prIveçLe o cIIpù uImILù, cu spruncene cIrcomIIexe.
- MIzerubIIe, çI se nùpusLeçLe usupru meu cu pumnII.
- A, du... Irumousù IuLù... ce gurù uveu...
M-u împIns cu pIcIoureIe uIurù dIn puL çI, cu sù nu cud, u
LrebuIL sù cobor.
- Drugù, uveu o gurù cuIdù çI Iucomù...
SLrIgù Iu mIne munIousù:
- TucI... n-uuzI, LucI...
$I, Iùudùros, dIn mIjIocuI dormILoruIuI:
- ¡ucomù... drugù... AIu çLIu sù sùruLe, nu cu LIne.
Aruncù ucum cu perneIe în mIne, sLrIgund în genuncII,
în mIjIocuI puLuIuI:
- Nu mù InLereseuzù... LucI... nu vreuu sù uud... eru sIuLù.
- Cund Le sLrungeu în bru(e... nIçLe bru(e, cu udevùruL
coIucI de suIvure...
Vreu sù-mI urunce curLeu de pe mescIourù în cup, dur sur
muI înuInLe, o prInd în bru(e çI o cuIc în puL. ¡-um IIxuL
umerII în oIundu uIbù u uçLernuLuIuI, peLrecundu-I munu
sLungù pe sub LuIIe, urcuIndu-I usLIeI pIepLuI cu sunII mIcI.
¡I prInsesem umundouù muInIIe, cùcI cu coLuI îI upùsum
bru(uI sLung, Iur cu degeLeIe îI încIeçLusem bru(uI ceIùIuIL
uproupe de umùr. CorpuI îI eru de sub sunI în jos IIber çI
goI LoL, dur nu puLeu sù scupe dIn prInsoure, cu LouLù Lrudu
eI de zvurIugù. ¡n IeIuI ucesLu guru îI eru în voIu meu, cùcI
sLum în genuncII çI uveum çI bru(uI drepL cu LoLuI IIber. N-
o sùruLum. ¡mI upropIum numuI buzeIe de coI(uI gurII eI çI
uçLepLum. Se smuceu, uruncu pIcIoureIe cùuLund sù mù
Ioveuscù, dur LoLuI eru de prIsos. Cùmùçu(u I se udunuse
spre guL. O înLrebum IronIc:
- ToL muI vreI sù duI oumenIIor cu cùr(IIe în cup? çI-I con-
Lurum, ubIu uLIngundu-Ie cu guru, buzeIe moI çI cùrnouse,
Iur cund înIIoruL Ie sIm(eum înLredescIIdereu çI respIru(Iu
cuIdù de IIoure, mù depùrLum de eIe çI mù upropIum uçor
de urecIIuçe. ¡çI rùsuceu mIjIocuI, se vunzoIeu opInLIndu-
se în cùIcuIe, Iùcund cu o punLe urcuILù dIn LrupuI eI oIerIL
LoL unuI zenIL uI voIupLù(II, vùdInd gouIù, IIoureu de mùLuse
puIIdù dIn mIjIoc, în IumInu crIsLuIInù crudù u IùmpII.
- MuI eçLI uIurIsILù?
Nu vreu sù vorbeuscù çI, umùruLù, uveu ueruI sù spuIe cù
scupù eu dIn sLrunsoure çI ure sù-mI uruLe mIe.
Eru vunjos çI vIu LrupuI, în LouLù goIIcIuneu IuI de IemeIe
de douùzecI de unI, Lure, dur Iùrù nIcI un os upurenL, cu uI
IeIIneIor. PIeIeu neLedù çI uIbù uveu IucIrI de sIdeI. TouLe
IInIIIe începeuu, Iùrù sù se vudù cum, uçu cu uIe IebedeI, dIn
ocoIurI. SunII robuçLI, dIn cuuzu muInII meIe peLrecuLe pe
sub LuIIe, preIungeuu gru(Ios, cu nIçLe IrucLe oIerILe, coçuI
pIepLuIuI, cu sub eI, spre punLec, cùdereu sù IIe bruscù. PI-
cIoureIe uveuu coupseIe LurI, ubIu IIpILe înùunLru cund eruu
uIùLurI, Iung urcuILe în uIurù, dIn çoId Iu genuncII, cu çI
cund IemInILuLeu eI ur II IosL înLre douù purunLeze IIne, pre-
IungI. Cu LouLù înverçunureu împoLrIvIrII, mI-um upropIuL
guru de u eI, dur cund um sIm(IL-o mouIe çI bunù, cu un
mIez bun de IrucL, I-um duL dInLr-o duLù drumuI çI-um sùrIL
în mIjIocuI dormILoruIuI, cu de IrIcu unuI çurpe.
S-u rIdIcuL înIurIuLù, uprIgù, în genuncII çI în uceeuçI
cIIpù mI-u zburuL în cup curLeu... çI de ubIu um uvuL LImp sù
mù Ieresc, cùcI IIuconuI cu upù de coIonIu de pe musù u
zburuL çI eI, prùbuçInd în spuLeIe meu o eLujerù cu vusuI de
IIorI cu LoL, Iùcundu-se cIoburI.
Ducù mù Ioveu, nu çLIu ce s-ur II puLuL înLumpIu. M-ur II
desIIguruL, pouLe m-ur II ucIs cIIur. Eru Iùrù îndoIuIù un
puroxIsm, o undù de nebunIe în IurIu eI, cùcI uveu în joc
uceeuçI IrenezIe cu unImuIeIe dIn jungIù. NIcIoduLù n-o Iu-
beum uLuL de muIL cu în usemeneu cIIpe çI ur II puLuL sù mù
omoure, dur Iu IspILu usLu n-uç II renun(uL. E ceeu ce n-um
înLuInIL nIcIoduLù Iu uILù IemeIe, uceusLù ImpresIe de u Le
jucu pusIonuL cu o punLerù înLùruLuLù. Am prIns-o dIn nou
în bru(e, çI cund mI-u sIm(IL guru upùsuLù în pIIn, cuId, pe u
eI, s-u desLIns LouLù, s-u înmuIuL cu o curpù, çI-u LrecuL
bru(uI dupù guLuI meu çI u rùmus uLurnuLù de guru meu.
ScùpuL dIn sLrunsoureu sùruLuIuI eI, mI-um pIImbuL
buzeIe de-u IunguI LuIIeI cu rùsucIrI moIcome, mI-um IIpIL
urecIeu çI obruzuI de punLeceIe neLed çI cuLIIeIuL, cu o
peLuIù de LrunduIIr guIben, uscuILund înùunLru vIu(u IemeII,
în ovureIe eI, cu o sevù, uLenL cum uscuILù medIcuI pIepLuI
ceIuI pe cure îI exumIneuzù. A prIns sù se IrùmunLe IurùçI,
se Irungeu cu o puIne u IubIrII LrupuIuI Lunùr, eru Iunced
uIbù, çI cu ocIII încIIçI pesLe durereu dospILù dIn eu, oIer-
Ind înLre dIn(I, înLInsù, gurouIu însungeruLù u buzeIor. Eu
prIveum ocIII îndoIIu(I, cure vegIeuserù nop(I de-u runduI
deusupru puLuIuI prIeLeneI boInuve, munu puIIdù cure
scoLeu dIn cumeru suIerIndeI IIgIeunuI cu punsumenLe
murdure scIImbuLe, uceeuçI munù puIIdù cure copIu zecI çI
zecI de pugInI penLru mùLuçù. Am prIns sù cuuL în LoL Lru-
puI ucesLu de prIn(esù dornIcù suIIeLuI, IIoureu gunduIuI çI
u IoIuIILù(II. TùcuL, voIn(u dInLre noI creçLeu, se exusperu cu
sucudeIe unuI spusm. ¡mI gungureu numuI, deoduLù
învùpùIuLù çI nùvuInIc rumenILù, nùucIL çI cuId în urecIe,
vorbe Iùrù çIr: "Ducù nu... VIu(u meu... ducù nu..."
Punù Iu mInuneu dIn urmù u îmbrù(IçùrII.
Nu muIL dupù Iucrureu de semInur, um înLuInIL, înLr-o
dupù-umIuzù, Iu $oseu, pe cund eu çI nevusLù-meu ne
pIImbum pe jos, pe AnIçouru, o verIçourù de-u meu,
mùrILuLù cu un proprIeLur de moçIe de pe Iungù CIuInI(u.
Eru în prImeIe zIIe de muI, mugurII pIesneuu în suIurI mIcI
de Irunze, dur rumurIIe copucIIor se vedeuu încù muI negre.
PrImùvuru scoLeu Iumeu Iu soure cu pe çopurIe... AIeIIe eruu
zvunLuLe çI soureIe LùIu secLoure IumInouse, prouspeLe, în
LouLe pùr(IIe. AnIçouru LrImIsese muçInu înuInLe, Iu ronduI
doI, çI eu veneu ucum pe uIee înceL, pe jos, Irumuse(e
mIùdIousù, brunù.
Pe vremeu cund erum sùrucI nu ne vedeum uproupe de-
Ioc cu uceusLù verIçourù, cure eru IourLe "mondenù", LrùIu
Iurg de LoL, cùcI uveu cusù mure în BucureçLI. Eru unu
dInLre uceIe IemeI eIegunLe despre cure, IIe pe sLrudù, IIe Iu
LeuLru, LouLù Iumeu înLrebu numuIdecuL cIne e. Aveu obrujI
cu IImpezImI de ou de por(eIun, ocIII negrI, murI cu nIçLe
cIusIce mIgduIe, sprunceneIe drese, sub(IrI çI uçor rIdIcuLe
spre LumpIe. NusuI, muIL depùrLuL de gurù, dur IeguL de eu
prInLr-un suuv çùn(uIe(, ubIu IùmurIL, eru LoL uçu de IIn çI
sIgur desenuL cu çI buzeIe, cum îI eruu, deuILIeI, LouLe
LrùsùLurIIe, çI dùdeu o uçourù seme(Ie înLregII IIgurI. Un
gruIn de beuuLé LoLuçI, în sLungu, deusupru gurII înroçILe
încIeguL, îmbIu cu ourecure IumIIIurILuLe. De uproupe de
LoL însù, LùrIeI uccenLuuLe u LrùsùLurIIor îI corespundeu o
IrùgezIme preu moIuLIcù, nesIgurù, u cùrnII, cu Iu IIoureu
crescuLù Iu înLunerIc. ProbubII dIn cuuzu nop(IIor nedorm-
ILe, suu, cIne çLIe, eru pouLe boInuvù.
Acum u descoperIL-o purcù pe nevusLù-meu: "Zùu, e
încunLùLoure... ¡u uILe ce drùgu(ù... EI nu, zùu..." NevusLù-
meu eru IerIcILù çI surudeu cu o çcoIùrI(ù, gudIIuLù în or-
goIIuI eI cù pIuce uneI IemeI uLuL de preLen(Iouse. EIe înLre
eIe, IemeIIe, sunL IourLe sIm(ILoure Iu ucesLe preIerIn(e. A
urmuL o serIe de InvILu(II recIproce çI pe urmù nu ne-um
muI despùr(IL uproupe nIcI o zI, muI uIes cund u venIL, dupù
ce u LermInuL muncIIe, çI bùrbuLuI AnIçoureI, ¡orgu. A IosL
o scIImbure rupIdù cu LopIreu zùpezII uIbe pe cump. Am
devenIL çI mondenI. SùrbùLorI în IumIIII de cunoscu(I,
InvILu(II Iu conucurI de prIeLenI, Iu resLuurunLe de seurù çI
grùdInI de vurù, dunsurI, devenIserù preocupùrI coLIdIene.
Au IosL, în Iunu muI, cuLevu "grundIouse" bùLùI de IIorI Iu
$oseu, înLre ronduI înLuI çI IIpodrom, Iu cure um IuuL,
bIneîn(eIes, purLe, în uuLomobIIuI uscuns sub IIIIuc,
LrunduIIrI çI gurouIe uI AnIçoureI. SuIereum, cu supus unuI
LruLumenL dureros, cu IIecure prIIej dIn ucesLu, dur nevusLu
îçI descoperIse în ungrenujuI de Iux posIbIIILù(I noI, uçu
cum unII îçI descoperù înLr-o zI LuIenLe nebùnuILe çI, muI
uIes, descoperù în IIecure zI prIIejurI noI çI dIIerILe sù çI Ie
exercILeze. O rocIIe nouù, un punLoI IIn, o pùIùrIe, o musù
cu InvILu(I eIegun(I, cure uILoru II se pùreuu uproupe Iu IeI
suu Iùrù nuun(e preu evIdenLe, uveuu înLre eIe penLru
nevusLù-meu deosebIrI cuLegorIce, uçu cu în recIumu dIn
vILrInu IurmucIIIor, în cure o munù exLrem de IInù e
uIùLuruLù de uILu cojILù çI bubousù: înuInLe çI dupù
înLrebuIn(ureu cremeI X.
De vecIIIe prIeLenII nu muI puLeu II vorbu. Nu numuI cù
n-ur II IosL suIIcIenL de bIne îmbrùcu(I penLru IocuIurIIe în
cure mergeum ucum, dur n-ur II uvuL nIcI posIbIIILù(IIe mu-
LerIuIe. Cund mergeum înuInLe, în grup, pIùLeum eu noLu
LoLdeuunu, bIneîn(eIes, dur ucum nIcI eu, dIn cuuzu cosLu-
IuI mure, n-uç II puLuL s-o Iuc. DeuILmInLerI, ucesLe
despùr(IrI devIn InevILubIIe prIn guburILuI cIeILuIeIIIor.
Cund se rIdIcù gruduI de uILILudIne, unII rùmun IuLuI jos,
IndIIerenL de senLImenLe.
Aproupe cIIur dIn uceusLù vreme, nevusLù-meu u începuL
sù se ocupe cu superIorILuLe çI de (InuLu meu. $LIum cù Iu
UnIversILuLe Lrec prInLre sLuden(II "bIne". Erum înuIL çI eI-
egunL, dur e udevùruL cù nu-mI Iùceum decuL cuLe un
cosLum de IuIne, pe cure-I purLum punù se uzu çI pe urmù
îI înIocuIum cu uILuI. CruvuLù, de usemenI, cumpùrum uILu
numuI cund ceu de Iu guL eru moLoLoIILù de-u bIneIeu.
BIneîn(eIes cù çI gIeLeIe Ie pIngeIeum cuL LImp cIzmuruI so-
coLeu cù se poL pIngeII cuvIIncIos. Dur cum erum sub(Ire,
cum cumpùrum obIecLe pe cure Ie credeum bune, n-uveum
nIcI un moLIv sù IIu îngrIjoruL. ¡u începuL, nevusLù-meu s-u
muI(umIL sù-mI cuIce IuIneIe, sù-mI urunjeze muI bIne
noduI de Iu cruvuLù çI sù-mI puIe, în IIecure zI, o buLIsLù muI
IInù, în buzunuruI de sus uI IuIneI. Pe urmù mI-u cumpùruL
LreI cruvuLe noI çI o jumùLuLe de duzInù de buLIsLe IIne de
oIundù. O sLunjeneu purcù neuLen(Iu meu în îmbrùcùmInLe.
E drepL cù înLr-o dupù-umIuzù um observuL çI eu deosebI-
reu dInLre mIne çI dunsuLorII cure veneuu Iu AnIçouru.
¡nLuIu duLù mI-um duL seumu cù o cùmuçù nu se pouLe pune
çI u LreIu zI. Aveum, pe urmù, munçeLeIe preu IurgI çI cu
coI(urIIe sucILe în uIurù, pe cund "dunsuLoruI" pe cure-I
prIveum uveu munçeLeIe bIne înLInse, mIcI, cure prIndeuu
muInIIe cu nIçLe cùLuçe de mùLuse. $I pe cund gIeLeIe meIe
uveuu o uçourù LendIn(ù sù-çI rIdIce boLurIIe, uIe IuI eruu
înLInse çI purcù noI. Eru Luns purcù de cIncI mInuLe,
pIepLùnuL IIns. Pùreu nesIurçIL muI curuL çI muI îngrIjIL cu
mIne, cu LouLù buIu meu dIn IIecure zI. PesLe vreo douù zIIe
nevusLù-meu, cu ourecure sLunjenIre, mI-u duL un sIuL
cùruIu I-um gIIcIL resorLuI InLerIor.
- N-ur II bIne sù-(I comunzI, uzI suu muIne, douù cosLume
noI? CùcI IuIneIe, ducù Ie por(I cu runduI, se pùsLreuzù muI
bIne... zùu, $LeIune... $I Iur: Nu muI purLu çI Lu cùr(I în
buzunureIe IuIneI.
- ¡uLù drugù, o sù um de Iucru cu probeIe...
- N-ure u Iuce, çI, uILe, ucum vIne vuru... N-ur II bIne sù-(I
comunzI LreI cùmùçI de soIe-écrue? Bu pouLe n-ur II rùu
ducù (I-uI Iuce o jumùLuLe de duzInù cIIur...
Am în(eIes cù în suIIeLuI eI se peLreceuu compuru(II cure
nu-mI eruu IuvorubIIe çI cù suIereu, Iùrù sù spunù, dIn
cuuzu usLu.
SIm(eum cù nIcI nu eru sInguru InIerIorILuLe pe cure mI-o
gùseu. Pure-se cù snobII, pe cure eu îI udmIru ucum, uveuu
un sLII uI Ior, pe cure eu nu-I uveum, vedeum cum zI de zI
IemeIu meu se însLrùInu, în preocupùrIIe çI udmIru(IIIe eI,
de mIne.
VIu(u mI-u devenIL curund o LorLurù conLInuù. $LIum cù
nu muI poL LrùI Iùrù eu. Cu o urmuLù cure çI-u pregùLIL oIen-
sIvu pe o dIrec(Ie, nu muI puLeum scIImbu buzu pusIunII
meIe. Eru în LouLe pIunurIIe meIe. ¡n LouLe bucurIIIe vIILor-
uIuI. ¡u musù, Iu mIezuI nop(II în grùdInu de vurù, în Ioc sù
uscuIL ce-mI spuneu vecInuI suu vecInu, Lrùgeum cu
urecIeu, nervos, sù prInd crumpeIe dIn convorbIrIIe pe
cure nevusLù-meu Ie uveu cu domnuI eIegunL de uIùLurI de
eu. Nu muI puLeum cILI nIcI o curLe, pùrùsIsem UnIversIL-
uLeu. ¡nLr-o zI, um gùsIL pe musu eI o scrIsoure neLrImIsù
încù, udresuLù unuI domn Iu BurIud. Am desIùcuL-o cu
grubù çI cu sIIù de mIne însumI: "Coune CosLIcù, ur II Lre-
buIL sù vII uIcI... dur usLu cosLù çI, dupù sIuLuI depuLuLuIuI,
m-um udresuL unuI conLencIos. TrebuIe sù uçLep(I însù çI
nu Le supùru ducù v-um LrImIs eu, înuInLe, 18o IeI, pensIu
pe prImu Iunù. Te pun în IrIgure çI pe d-Lu çI pe counu
SoIIcu, ducù nu mI-I înupoIu(I cund Iuu(I pensIu eLc."...
¡n cusu AnIçoureI, obIçnuIL ucoIo, cunoscusem un vug
uvocuL, dunsuLor, IourLe cùuLuL de IemeI, pe cure Ie învù(u,
cIIur pe ceIe muI repuLuLe cu dunsuLoure, un duns nou, Iu
modù: Lungo. Eru uImILoure docIIILuLeu cu cure eIe, uLuL de
Irumouse çI cuIde, bune de îmbrù(IçuL, execuLuu în bru(eIe
IuI mIçcùrIIe pe cure Ie dIcLu, rùbdureu cu cure reIùceuu de
zece orI un pus, cu çI uuLorILuLeu pIIcLIsILù cu cure Ie Iùceu
observu(II. VenIse çI eI de prIn cubureLeIe PurIsuIuI, udus
de rùzboI, çI Iormu, cu noI çI uILe vreo LreI-puLru perecII
LInere, "bundu nousLrù", cum spuneuu, cu ourecure orgoIIu,
IemeIIe.
EvIdenL, mù înLreb uneorI ducù eu nu-mI Iuc sIngur
uceusLù suIerIn(ù, ducù nu cumvu, prIn excep(Ie, orIcIne
vorbeçLe despre drugosLe n-ur LrebuI sù se îndoIuscù çI sù
evILe sù vorbeuscù în numeIe ceIorIuI(I - bu cred cù
nIcIoduLù n-ur LrebuI sù IoIoseuscù, vorbInd, persounu u
LreIu - penLru cù senLImenLeIe pe cure Ie înceurcù sunL In-
comunIcubIIe, vorbeIe cu cure sunL eLIcIeLuLe nu
corespund uceIuIuçI con(InuL çI, cIIur ducù e vorbu de
uceIuçI con(InuL, InLensILuLeu çI duruLu senLImenLuIuI poL II
nesIurçIL de IeIurILe, cùcI unuI pouLe suIerI uLroce cù nev-
usLu IuI prInde pe sub musù munu vecInuIuI, pe cund uILuI
Iu usLu drepL o nuun(ù Iùrù ImporLun(ù, încuL orIcIne
IubeçLe e cu un cùIùLor, sIngur în spe(u IuI pe Iume, çI nu
ure drepL decuL dour sù bùnuIuscù uceIeuçI senLImenLe çI Iu
uI(II, cuLù vreme nu corespunde cu eI decuL prIn mIjIouce
uLuL de ImperIecLe de comunIcure, cum e cuvunLuI. ¡mI
zIceum cù vùd pouLe preu muIL rùu ucoIo unde nu e. De
pIIdù, cu unu dInLre uceIe IormuIe sImpIIsLe çI sLupIde, mI
se spune de cùLre ceI dIn juruI meu cù suIùr uLuLu numuI
dIn cuuzù cù "sunL geIos". Vor sù spunù cù Iùrù nIcI un
moLIv LemeInIc, muI muIL dInLr-un IeI de sLrucLurù vIcIousù
suIIeLeuscù, neconIormù cu normuIuI çI reuIILuLeu. E încù
unu dIn IormuIeIe uceIeI enormILù(I cure e concep(Iu
meLuIIzIcù u drugosLeI, IormuIù cure nu expIIcù în reuIILuLe
nImIc, cum, de pIIdù, uILù IormuIù meLuIIzIcù, IoIosILù
ucum cuLevu zecI de decenII, nu expIIcu în IIzIcù nImIc çI
LoLuçI eru IoIosILù cu IurIe: "NuLuru ure oroure de vId".
Nu, n-um IosL nIcI o secundù geIos, deçI um suIerIL uLuLu
dIn cuuzu IubIrII.
¡uLù, de pIIdù, uceusLù înLuIe zI cund u începuL neIInIçLeu
meu, dIn cuuzu IuI G. ... AnIçouru, cure înLr-un IeI uveu
munIu excursIIIor "în bundù", u cùror promIscuILuLe mIe
îmI Iùceu sIIù, u IoLùruL cu de
SIunLuI ConsLunLIn çI EIenu (cùdeu ucum înLr-o sumbùLù,
Iur IunI eru o uILù sùrbùLoure) sù Iucem o excursIe de LreI
zIIe Iu vIe, Iu nIçLe prIeLenI comunI, Iu OdobeçLI, cu uuLo-
mobIIeIe unoru dInLre eI. De Iu începuL m-u enervuL urc-
ureu în uuLomobIIe. De vreo douù-LreI orI ne urunjusem în
ceIe LreI muçInI çI de douù-LreI orI ne-uu scIImbuL, cùcI eru
cInevu ImporLunL cure nu se sIm(eu bIne pIusuL. ¡n reuIIL-
uLe, IemeIIe cùuLuu sù se gùseuscù Iu un Ioc cu bùrbu(II cure
Ie InLeresuu, Iur cund nu IzbuLeuu de Iu începuL, sLrIcuu LoL-
uI, sub preLexLe dInLre ceIe muI neserIouse. PurLeu
dezugreubIIù eru cù urcum çI coborum Iùrù sù çLIm de ce,
Iur usLu nI se comunIcu sImpIu de cùLre ceI îmbuInu(I çI
InI(Iu(I sumur.
- ¡ur ne dùm jos? Dur ce e, IruLe, nu se muI LermInù?
AIcI rùspundeuu rIdIcùLurI dIn umerI pIIcLIsILe, uIe ceIor
cure se urunjuserù bIne çI ucum se Lemeuu sù nu II se sLrIce
socoLeIIIe.
Ceu muI mure surprIzù u IosL penLru mIne cù nevusLù-
meu însùçI, IourLe uscuILuLù dIn cuuzu Irumuse(II eI, çI u
cùreI purLIcIpure consLILuIu un IeI de moLIv de succes pen-
Lru excursIe, eru uceeu cure u derunjuL de douù orI pe LouLù
Iumeu, cu sù IzbuLeuscù sù-I uIbù în muçInu nousLrù pe G.,
dunsuLoruI ubIu cunoscuL cu douù sùpLùmunI înuInLe. Erum
obIçnuI(I, de doI unI de zIIe de cund ne Iubeum, sù
consIderùm cu IndIIeren(ù LoL resLuI IumII, sù ne sIm(Im
bIne orIunde sunLem împreunù çI muI uIes sIngurI, în muIL
preIungILe convorbIrI, sIurçILe udeseorI în voIupLuLe. Un
drum, o expozI(Ie de LubIourI ne pIùceu muIL muI muIL ducù
ne puLeum comunIcu çI verIIIcu recIproc ImpresIIIe. Cund
erum în Iume çI nu puLeum vorbI unuI cu uILuI, sImpIe
surusurI suu prIvIrI IungI expIIcuu penLru noI sILuu(Iu, curu-
cLerIzuu momenLe, cu în buzu uneI în(eIegerI uLuL de sLuLor-
nIcILe despre Iume çI u uneI obIçnuIn(e de u comunIcu uLuL
de perIecLe, încuL vorbeIe eruu ourecum de prIsos. So-
coLeum cù çI uceusLù excursIe vu II o voIupLuousù IncursIe
în vIu(u ceIorIuI(I, în IoIosuI nosLru, uI umunduroru, çI IuLù
cù, de Iu începuL, sLùruIu sù uIbù în InLImILuLeu nousLrù un
dezugreubII InLrus. Açu credeum numuI, în prImu cIIpù, dur
um în(eIes muI LurzIu, muI muIL morL, cù InLrusuI, în
puLImu upropIerII Ior, erum eu.
DIn înLuIu cIIpù, IIreçLe, preIerIn(u eI neocoIILù,
neuscunsù çI Iucomù, u pus înLre mIne çI ucesL domn, venIL
pe un drum necunoscuL LrecuLuIuI nosLru, o senzu(Ie de
sLunjenIre. EI çLIu ce vreu eu, eu çLIum de usemenI, çI muI
uIes umundoI çLIum unuI despre uILuI cù çLIum (çI probubII
çI eu Iu IeI) çI nIcI o mùrLurIsIre nu ur II uvuL nImenI curujuI
sù Iucù. Am exugeruL, evIdenL, poIILe(eu, în exces de
vorbùrIe, cu sù mù urùL cu prIsosIn(ù bInecrescuL.
- Dur nu... dur nu... poILI(I... de ce nu...? SLuu IourLe
bIne... nu, nu mù derunjeuzù. DumneuvousLrù? A... bun
uLuncI... perIecL... Tu sLuI bIne? (nevusLù-meu eru Iu mIjIoc
înLre noI doI). A... uLuncI IourLe bIne, vu II o cùIùLorIe IourLe
Irumousù... Avem o vreme mInunuLù, de muI, nIcI preu
cuId, nIcI preu rùcoure... Cund ujungem? Du? TocmuI Iu
unu? Sù sperùm uLuncI cù nu o sù uvem nIcI o punù de mo-
Lor.
Pe drum, nevusLù-meu n-u LrùIL decuL prezen(u IuI. TouLe
comenLurIIIe Ie-u IùcuL numuI penLru eI suu cu eI. Aveu o
voce uçor emo(IonuLù - Iu începuL um crezuL cù dIn cuuzu
soureIuI çI ueruIuI înrouruL uI dImIne(II çI uI cumpuIuI - çI
reIevu ceIe muI neînsemnuLe nImIcurI uIe drumuIuI, cu
excIumu(II. Ducù muçInu eru sù cuIce un curd de guçLe, eu
scoLeu un IeI de InLerjec(Ie uçourù, vreun A! cure porneu
însù dIn LouLù InLImILuLeu eI de IemeIe çI vreu sù spuIe cu
LoLuI uILcevu decuL spuneu. Ducù eru o cusù cu prIdvor
Irumos, eu urùLu în grubù: AI vùzuL? cùcI în LImpuI ucesLu
muçInu Lrecuse. PIouuse pu(In în ujun çI nu uveum ucum IIr
de pruI cu sù ne LuIbure prIvIrIIe, dur începuLuI de
neIùmurIre eru înùunLru. Nu îmbrùcuserùm nIcI IuIuLurIIe
de drII, nu pusesem nIcI coIIurIIe de curpù çI nIcI ocIeIurII.
RezemuLù de noI doI, nevusLù-meu eru de o voIe bunù
prImùvùruLIcù. Bru(uI sLung îI eru peLrecuL pesLe bru(uI
meu, drepL în Iu(ù, de I-I sIm(eum, de Iu coL punù sus Iu
încIeIeLuru omopIuLuIuI, çI în uceIuçI LImp îI sIm(eum LouLù
LuIIu, purcù çI cu vIu(u orguneIor dIn eu, cum pouLe se sImLe
sevu în copucI, cùcI unLebru(uI meu eru uçor sprIjInIL pe
çoIduI eI. DesIgur cù çI eI sLu LoL Iu IeI.
ToL IIIndcù nu eru pruI, muçInIIe mergeuu unu Iungù uILu,
Iuundu-se dIn cund în cund, Iu înLrecere, çI uLuncI preupIIn-
uI de vIu(ù uI ceIor cure Lreceuu înuInLe se munIIesLu în
InLerjec(II bIruILoure, în suIuLurI cu muInIIe çI buLIsLeIe.
Dupù VuIeu CùIugùreuscù, unu dInLre muçInI u uvuL o
punù çI ne-um oprIL cu Lo(II penLru cu sLùpunII çI
conducùLorII sù repure rùuI în grubù. Am înLurzIuL LoLuçI
uproupe un ceus. NevusLù-meu u vruL sù uIbù rumurI dInLr-
un mùr înIIorIL, pu(In muI în devuIe de unde erum noI, Iur
eI s-u oIerIL sù I Ie rupù. S-uu dus umundoI çI eu çI-u umpIuL
bru(eIe cu rumurI, de pùreu, bIondù çI cu ocIII uIbuçLrI, o
Icounù împodobILù. PIùcereu Ior Lreceu nepùsùLoure pesLe
IupLuI crud de u sIu(I un pom. S-u IùsuL IoLogruIIuLù upoI,
cùcI eI eru "usorLuL" cu LoL soIuI de nImIcurI, cu un snob Iu
curse, çI, IIreçLe, "upuruLuI" nu IIpseu.
N-um puLuL sù nu bug de seumù, de sus de unde erum,
pIùcereu cu cure eu se Iùsu sprIjInILù LouLù de eI, cund uu
urcuL rupu Iur, punù în çoseu, dupù ce muçInu u IosL
repuruLù. Dupù Buzùu, um în(eIes cù nu muI puLem II Iu oru
meseI Iu OdobeçLI çI ne-um IoLùruL sù prunzIm Iu
RumnIcu-SùruL. $I uIcI, dupù ce ne-um uçezuL cu Lo(II,
nevusLù-meu u gùsIL cù ur II muIL muI bunù uILù musù,
uçezuLù muI în IunduI grùdInII. $I ne-um scuIuL LouLù
Iumeu, cu sù ne muLùm Iungù eu, cùcI dIn prIcInù cù
înLurzIuse pu(In sù se speIe pe muInI çI sù se pudreze, IocuI
Iungù G. I-I Iuuse uILu. ¡IreçLe cù eu îI rezervusem IocuI
Iungù mIne, dur u LrebuIL sù Iuc Iu IeI cu ceIIuI(I. Acum eruu
umundoI uIùLurI, Iur eu, cum Iu coI(, înLre un domn bùLrun
çI o doumnù uruLù. ¡Iecure credem cù IemeIu cure ne
IubeçLe ure, pùsLruLe penLru noI, unumILe mIcI gesLurI de
munguIere çI Irumuse(e, gesLurI cùroru noI Ie dùm un
unume în(eIes çI ne e o suIerIn(ù cruncenù sù vedem cù Ie
ure çI penLru uILuI. E sLupId, dur IupLuI cù eu u gusLuL dIn
IeIuI IuI de muncure cu poILù - çI eu çLIu ce vIe pIùcere îmI
Iuce mIe ucesL gesL, cùcI îmI dùdeu poILù de muncure cIIur
ducù erum boInuv - m-u ubùLuL cu LoLuI. Am surus în
dreupLu çI în sLungu însù, Iùcund durerouse sIor(ùrI, cu sù
nu se buge de seumù cù duu ImporLun(ù unor usemeneu
nImIcurI, cùcI ur II uLrus uLen(Iu çI comenLurIIIe LuLuror.
DeuILIeI, cred cù Iumeu Ie dù ImporLun(ù numuI uLuncI
cund observù cù çI bùrbuLuI Ie dù, IIIndcù pe eu numuI
"drumu" o InLereseuzù.
¡u sIurçILuI meseI uu ceruL sIngurI cIùLILe çI ucesL gesL,
IùcuL în comun, eru Iu eI uLuL LendIn(u de u se dIsLInge cu
udevùruLù perecIe, cuL muI uIes un soI de educu(Ie u
sIm(urIIor, în vedereu uneI murI pusIunI. ¡n genere, în
LouLe gesLurIIe unor umun(I cure se upropIe e un IeI de
InLen(Ie de coresponden(ù, nemùrLurIsILù dur evIdenLù, cu
o conven(Ie înLre ceI cure îçI scrIu, Iùrù sù se cunouscù, îçI
duu un rendez-vous (eI o IIoure uIbusLrù Iu buLonIerù, eu
uILu Iu IeI Iu pIepL).
Am ujuns Iu OdobeçLI pe Iu q dupù-umIuzù ubIu, cùcI
musu s-u preIungIL îndesLuI. A IosL çI ucoIo, se în(eIege, o
probIemù u dIsLrIbuIrII cumereIor, cùcI um IosL împùr(I(I
Lo(I musuIIrII în LreI IumIIII deosebILe. Am LrecuL un LImp
prIn udevùruLe mInuLe de grouzù. Au cùuLuL, cred, sù IIe Iur
cuL muI uproupe, dur eu um IzbuLIL, Iùrù sù um ueruI, sù
IocuIm deosebIL. AuzIsem de scunduIurI, cund, noupLeu, Ie-
meIu u LrecuL în cumeru vecInù, Iu un domn çI mù gundeum
ce ur devenI sILuu(Iu meu juInIcù de Iu prunz, rIdIcuLù încù,
Iu o poLen(ù înzecILù, u douu zI, dupù o usLIeI de
înLumpIure. SunL cIIpe cund uru çI dezgusLuI meu penLru
IemeI devIn uLuL de ubsoIuLe, cù socoLesc cù de Iu orIcure
dInLre eIe Le po(I uçLepLu Iu orIce. AsLIeI cu, înLr-o excursIe,
s-o descoperI în cumeru unuI domn, nu muI mI se pure Im-
posIbII, cu LouLù oroureu pe cure mI-o InspIrù o usemeneu
InIumIe, orI de unde ur venI, Iur o IubIre de uproupe doI unI
nu mI se pure deIoc o pIedIcù penLru o IemeIe, cure, cund
IubeçLe Iur, e guLu penLru LouLe neruçInùrIIe çI
Impruden(eIe. BIneîn(eIes, LrebuIe sù III dInLre ceI cure
cred în nobIe(eu IemInILù(II în generuI, dInLre ceI cure uu
nevoIe sù udore cu udevùruL IemeIu, dInLre ceI cure uu jucuL
LoLuI pe curLeu eI, cu sù vorbeçLI de "neruçInure" çI de "In-
IumIe", uILmInLerI LoLuI rùmune un umuzunL desen, o
"IermecùLoure uvenLurù" bunù de LruLuL cu InduIgen(ù çI
çurmunLù IronIe unuLoIIruncIunù, cu, de pIIdù, murdùrIu
unuI cù(eIuç de rusù pe covor.
¡n ceIe LreI zIIe, cuL um sLuL Iu OdobeçLI, um IosL cu çI boI-
nuv, cu LouLe cù pùreum uneorI de o veseIIe excesIvù. ¡mI
descopereum nevusLu cu o uImIre durerousù. SunL cuzurI
cund exper(II, înLr-un LubIou vecII, dupù IeIurILe spùIùLurI,
descoperù sub un peIsuj bunuI, o mudonù de vreun mure
pIcLor uI RenuçLerII. PrInLr-o IronIe durerousù, eu de-
scopereum ucum, LrepLuL, sub o mudonù crezuLù uuLenLIcù,
orIgInuIuI: un peIsuj çI un cup sLrùIn çI vuIgur. EI doI, orIc-
um se Iormuu grupurIIe, eruu nedespùr(I(I. DeuILIeI, eruu çI
ceI cure îçI Impuneuu, cu uuLorILuLe purcù uccepLuLù de Lo(I,
InI(IuLIveIe. VIzILe în împrejurImI, pIImbùrI, sporLurI çI joc-
urI în vIe. Bu, de muILe orI, dIspùreuu sIngurI çI se Iùceuu
uçLepLu(I. Açu, u douu zI, uu venIL Iu musù dupù ce LouLù
Iumeu se uçezuse. Se çLIu cù numuI pe eI îI uçLepLum, decI
sILuu(Iu meu eru dInLre ceIe muI rIdIcuIe, cùcI înLurzIereu
Ior, deçI nu eru pouLe dIn prIcInù cù se gùseuu umundoI
uscunçI în vreo cumerù, se preLu LoLuçI Iu ceIe muI dezugre-
ubIIe sugesLII. ¡I rezervusem IocuI dIn dreupLu meu, dur m-u
deprImuL cù nImenI n-u ocupuL IocuI cure LrebuIu sù IIe în
dreupLu eI... Eru un IeI de oIIcIuIIzure u sILuu(IeI, cure îmI
înnegreu suIIeLuI. Mù înLrebum ducù eu nu-çI dù seumu de
uceusLù reuIILuLe, ducù nu sImLe pIedesLuIuI de rIdIcuI pe
cure mù suIu... Cund uu venIL (eu IourLe uIecLuLù çI
suruzùLoure), prIvI(I cu cupeLeIe înLourse de cùLre LouLù
Iumeu, u (InuL sù mù munguIe pe obrujI. Nu çLIu ducù u
IùcuL-o numuI penLru cù se çLIu vInovuLù, suu ducù IogIcu eI
nu u vruL cumvu sù creeze çI un soI de ecIIIIbru cu
munguIerIIe pe cure Ie dIsLrIbuIse.
Musu însùçI u IosL un nou prIIej de cIInurI. A IuuL,
bIneîn(eIes, Iur dIn IurIurIu IuI, I-u LurnuL dIn puIuruI eI,
cund eI u ceruL servILoruIuI sù-I deu vIn. ¡ncercum sù înnod
convorbIrI cu o vecInù desLuI de Irumousù dIn sLungu meu.
Aç II IzbuLIL pouLe sù creez un IeI de vILrInù de umor pro-
prIu penLru suIvureu sILuu(IeI, dur mI-eru LoLuI IndIIerenL,
cùcI eu çLIum cù uIcI nu e vorbu de o preIerIn(ù suu de un
joc de o cIIpù, cI de LouLù drugosLeu meu, de un LrecuL cuId
çI IumInos de doI unI, de o desIIgurure IremedIubIIù. Erum
decI LrIsL, cu LouLù Lrudu de u surude. OrcIesLru, ungujuLù
de guzdu nousLrù penLru LoL LImpuI cuL vom sLu ucoIo, u
cunLuL un vuIs-bosLon, dIn ceIe scrIse penLru cerIn(eIe
modeI çI cIIpeI, dur cu udevùruL Irumos. NevusLù-meu çI eI
I-uu ceruL de repeLuLe orI, Iur eu, cure uveum, de usemenI,
cu eu romun(u nousLrù preIeruLù, um bùnuIL cù îI vor re-
peLu, penLru cù Ie pIuce (penLru cù e usocIuL cu o pIùcere
InLensù u Ior) çI cù îI vor Iuce un IeI de "memenLo" uI
ucesLeI IubIrI în vIILor. Un cunLec dIn uceIu pe cure, cIIur
cund drugosLeu s-u sIurçIL, umun(II nu-I poL uscuILu Iùrù sù
sImLù cù pojgII(u de pe cIcuLrIceu suIIeLuIuI se rupe înceL.
Erum, se vede, uLuL de puIId, cù o vecInù dIn Iu(u meu m-u
înLrebuL, suruzund çLers: "EçLI geIos?" Am rùspuns cu uIL
surus grùbIL: "A, de ce? uçu gIumesc IemeIIe"... cu sù urùL cù
nu suIùr, cùcI um în(eIes cù ucI muI eruu çI uI(I bùrbu(I în
sILuu(Iu meu, bu uproupe Lo(I, dur nIcI unuI nu suIereu, çI
dIn cuuzu usLu nu eruu rIdIcuII, pe cund eu sIngur Iùceum
sIor(ùrI nereuçILe cu sù urùL cù nu duu ImporLun(ù
nepIùcuLeI înLumpIùrI. Mù cIInuIum IùunLrIc cu sù pur
veseI, dur nu puLeum suporLu preu muIL mIncIunu çI ocIII
îmI deveneuu, de Iu eI, LrIçLI. $I ducù uç II puLuL sù mù
sLùpunesc în cIIpu usLu, uç II IzbuLIL pouLe sù înLorc sILuu(Iu.
VecInu meu dIn sLungu eru, ducù nu muI Irumousù, ceI
pu(In LoL uLuL de InLeresunLù cu nevusLu meu, çI încù çI muI
Lunùrù. Ducù nu "dIcLu" cu uceusLu, eru cù, IIInd, ceI pu(In
în împrejurureu usLu, muIL muI deIIcuLù, nu cùuLu sù-çI
Impunù cu vuIgurILuLe cuprIcIIIe, uçu cum Iùceu IemeIu
meu. ¡n scIImb, n-uç II pIerduL nImIc, uIurù de umInLIreu
uLuLor nop(I înuILe çI muI uIes u uLuLor LrIsLe(I LrecuLe, de-
venILe scumpe prIn împùrLùçIreu Ior cu eu, Iur LouLe ucesLeu
nu mI Ie puLeu du nImenI. Am rùspuns decI cu jumùLuLe su-
IIeL vecIneI dIn sLungu. Mù înLrebum numuI ducù nevusLù-
meu nu-çI dù seumu unde înLr-udevùr vor ujunge IucrurIIe,
suu ducù o Iuce cu InLen(Ie, cùcI în cuzuI ucesLu, orIcuL ur II
sungeruL rupLuru, orIcuL ur II IosL de greu pùrereu de rùu, uç
II pIecuL ImedIuL çI în cuLevu sùpLùmunI uç II dIvor(uL.
¡nLre LImp, enervuL cù eu uscuILu cu o uLen(Ie pusIonuLù,
de-I devenIserù ocIII sLrùIucILorI de LoL, ce spuneu eI, um
cùuLuL sù prInd cu urecIeu. ¡I expIIcu, numuI, în LermenI
LeInIcI, çI uçu cum îI çLIu eI, deosebIreu dInLre moLoureIe
uuLomobIIeIor Irun(uzeçLI çI ceIe umerIcune. MI-um udus
umInLe de vremeu cund uudIu Iu IeI muLemuLIcI compIIcuLe,
penLru mIne.
CùLre sIurçIL, s-u muI peLrecuL o mIcù çI semnIIIcuLIvù
înLumpIure. NoI rùmùsesem încù Iu musù çI în juruI nosLru
se Iùcuse grup. Cu(Ivu comesenI se uçezuserù în IurgI IoLoIII
de LresLIe çI se depùnuu bunuIILù(I curenLe. ¡ndeosebI, o Ie-
meIe uru(Icù çI nu LocmuI Lunùrù provocu nuIv pe G., cure
nu o bùgu în seumù decuL uLuL cuL îI LrebuIu cu sù IIe In-
LeresunL Iu(ù de nevusLu meu. $I cund uceusLù uru(Icù I-u
ceruL un puIur de vIn, îngumIuL çI cu voIn(ù prosLcrescuL, u
reIuzuL sù înLIndù munu çI sù Lourne dIn curuIu de pe musù.
A IosL un momenL penIbII çI IemeIu, cure conLuse Im-
prudenL pe IurmeceIe eI LomnuLIce, u rùmus încremenILù. A
InLervenIL uLuncI nevusLu meu, poruncInd:
- Te rog sù LornI un puIur de vIn doumneI.
$I cum eI nu Iùceu nIcI o mIçcure, Iur eu mù consIderum
ubsenL - s-u scuIuL çI u oIerIL sIngurù puIuruI de vIn ceruL.
Eru un gesL uI eI dIn vremeu ceu muI bunù, dur în uceIuçI
LImp çI un IndIcIu cù eu, sIm(Indu-se preIeruLù çI sLùpunù,
puLeu, cu o urIsLocruLù u IubIrII, sù Iucù orIce gesL, Iùrù sù se
umIIeuscù, uçu cum regeIe SpunIeI spuIù în JoIu Mure doIs-
prezece cerçeLorI pe pIcIoure.
Dupù-musù, s-uu vIzILuL uneIe dInLre pIvnI(eIe "ceIebre"
uIe OdobeçLIIor, de suLe de puçI sub pùmunL, cu buLouIe
murI cuL rezervoureIe de peLroI purcù. Am gusLuL
nenumùruLe soIurI çI cuIILù(I, dupù îndemnuI podgorenIIor,
Lo(I merIdIonuII çI IIecurI, cund e vorbu de vInuI Ior.
Ceu muI durerousù împrejurure penLru mIne u IosL musu
de seurù, dIn ujunuI pIecùrII. EI s-u rùLùcIL, înLurzIInd de
duLu usLu cu o brunù mIcù çI neusLumpùruLù, în LImp ce Lo(I
ne uçezusem Iu musù, nevusLu meu ucum Iungù mIne. Un
IosL mInIsLru, mure podgoreun de ucI, cure ur II voIL sù sLeu,
probubII, de vorbù cu eu Iu musù, u ocupuL IocuI IIber dIn
dreupLu eI, neçLIInd cù e rezervuL. A devenIL IIvIdù, dur n-u
uvuL curujuI sù spuIe nImIc InLrusuIuI. ¡n scIImb, cum noI
erum uçezu(I cu spuLeIe Iu InLrure - Iuum musu înLr-un prId-
vor cu cerduc Imens înIIorIL cu gIIcIne çI zoreIe - Iu IIecure
douù-LreI secunde înLorceu enervuLù cupuI, sù vudù ducù
vIne. De Iu o vreme nu se muI puLeu sLùpunI. ¡mençII ocII
uIbuçLrI de copII eruu LuIburI çI îçI muçcu îndureruLù,
deseorI, buzu de jos mouIe çI roçIe. Nu puLeu muncu nImIc,
cùcI de duLu usLu ceI înLurzIu(I n-uu muI IosL uçLepLu(I çI se
udusese Iu musù. NIcIoduLù nu m-um sIm(IL muI descIeIuL
de mIne însumI, muI nenorocIL. Am crezuL uLuLu vreme cù
eu sunL sInguruI moLIv de durere suu de bucurIe penLru Ie-
meIu meu, Iur uzI descopereum cù ocIII eI sunL guLu sù
pIungù penLru uILuI, cù suIereu çI eu, pIùpundù, ceeu ce eu
îndurum ros în udunc, de douù zIIe, dur eu penLru un om
cure mIe mI se pùreu ceI dInLuI venIL. Eruu uceIuçI ocII
înIùcrImu(I dIn vremeu cure u preceduL cùsùLorIu nousLrù,
cund eu n-o Iubeum çI cund o Iùsum uçuruLIc sù uçLepLe
jumùLù(I de orù çI muI bIne, înLurzIInd Iu rendez-vous-urI,
cund eu îmI Iùceu reproçurI înIùcrImuLe çI sIuçIeLor resem-
nuLe, cure mù LuIburuu udunc, mù revoILuu împoLrIvu meu
însumI, çI cure uu sIurçIL prIn u mù Iegu de eu cum se Ieugù
o rupLurù orgunIcù prIn uderen(e. PreIerum, pe vremeu
uceeu, pe o coIegù u eI muI sub(IrIcù çI muI spIrILuuIù. Eu
suIereu çI nu uscundeu nImùnuI cù suIerù, cu çI ucum, cùcI
nu ure orgoIIuI uspru de u nu se du în specLucoI. E çI unu
dIn cuuzeIe penLru cure eu ucum îndur uLuLu, cùcI eu, ne-
suIerInd de ucesL exIIbI(IonIsm senLImenLuI, crede,
neçLIInd cuL de greu mù sLùpunesc, cù nIcI eu nu suIùr. MuI
uIes cù eu, ducù mù rùsucesc de durere e LocmuI dIn cuuzu
specLucoIuIuI pe cure-I dù eu, IIInd uLuL de rIdIcuIù cù
suIerù. CùcI usLu Iùceu sILuu(Iu meu çI muI juInIcù, deourece
pùreum çI muI muIL de prIsos, durerI çI bucurII se
înLumpIuu Iùrù mIne, LocmuI cund eu uLrùgeu Iuureu-
umInLe u LuLuror.
Dupù ce eu çI-u LoL sucIL guLuI, uILundu-se înupoI, u venIL
çI eI, înLr-udevùr, cu IemeIuçcu vIe çI neusLumpùruLù; çI II s-
u IùcuL numuIdecuL, prIn îngIesuIreu ceIorIuI(I, un Ioc de
Iuvoure ourecum, cùcI uI(I înLurzIu(I LrebuIuu sù se
muI(umeuscù sù sLeu LocmuI Iu coudu meseI. EI u conLInuuL
sù-çI învùIuIe vecInu în grIjI munguIeLoure çI "Lundre", Iur
specLucoIuI ucesLu pùreu InsuporLubII nevesLeI meIe. Nu
puLeu muncu nImIc çI uveu o IIgurù de unImuI rùnIL. Mù
înLrebum: eu nu-çI dù seumu cù çI eu suIùr LoL uLuL de muIL?
Cum e cu puLIn(ù uLuLu InsensIbIIILuLe? VecInu Iùrù Iucru de
vIzuvI u înLrebuL-o, IronIc çI, evIdenL, desLuI de Lure, ducù
"suIerù", çI mI se pùreu cù în vIu(u meu nu mI s-u udus o
InsuILù muI mure decuL sù IIe înLrebuLù nevusLù-meu, Iu(ù
de mIne, ducù suIerù dIn cuuzu uILuIu. M-um gundIL sù Ius
IurcuII(u în IurIurIe çI sù mù scoI neînLurzIuL, munIos, de Iu
musù, pIecund upoI de-u drepLuI Iu gurù. $I uç II IùcuL usLu
ducù erum numuI un umunL, nu çI bùrbuLuI ucesLeI IemeI.
¡nLre doI umun(I sILuu(Iu esLe, deçI muI compIIcuLù decuL se
judecù în mod prImur de cùLre Iume, negreçIL InIInIL muI
sImpIù decuL înLre so( çI so(Ie. Nu (I-u pIùcuL o IemeIe
numuI penLru LrupuI eI, numuI penLru surprIndereu
IrùmunLùrII eI sexuuIe, cùcI pIùcereu çI nepIùcereu se cuuLù
çI se desIuc usemenI perecIIIor Iu cudrII. Dur (I-uI uIes-o cu
nevusLù. ¡n reuIIzùrIIe nuLurII orIce om e un exempIur unIc
çI InedIL. DIn LouLù IIIozoIIu se desprInde ceI pu(In ucesL
udevùr cù omuI - cu conçLIIn(ù - IIInd penLru eI creuLoruI
IumII, cu reprezenLure, oduLù cu mourLeu IuI moure
neîndoIeInIc çI Iumeu. $I eI îçI uIege, IIber, o uILù conçLIIn(ù,
pe cure o socouLe eguIù cu u IuI. Vu II Lovurùçu çI
moçLenILoureu IuI, u memorIeI IuI, îI vor spune copIII IuI
mumù. Nu sunL reIIgIos, dur cred cù, duLorILù uneI pure
eIuborùrI spIrILuuIe, LoLuçI, ceeu ce ure, zguduILor de pro-
Iund, cuLoIIcIsmuI e uceusLù dogmù, cù so(uI çI so(Iu sunL
predesLInu(I de Iu Iucereu IumII, cù pesLe cuLusLroIeIe vIe(II,
unI(I çI eguII unuI cu uILuI, Iu(ù-n Iu(ù unuI cu uILuI, cu în
uceusLù vIu(ù, vor II çI în veçnIcIu vIILoure. E çI unu dInLre
ceIe muI Irumouse ImugInI creuLe de gundIreu omeneuscù.
Nu-I vorbeu uIcI despre "jurùmIn(IIe umun(IIor", cùcI çI eu
uvusesem umunLe cure-mI "juruserù drugosLe eLernù" çI pe
cure nu Ie Iuusem în serIos, Iur dupù "purLIde" muI muIL
suu muI pu(In îndeIungI de pIùcere, Ie pùrùsIsem, cu LouLe
IucrImIIe Ior, Iu ceIe dInLuI cocIeLùrII cu uI(I bùrbu(I... S-u
ujuns, în ucesL veuc, sub InIIuen(u vuIgurù u IILeruLurII, Iu
concep(Iu pIezIrIsLù u cùsùLorIeI, cund omuI, în Ioc sù se
ducù Iu un sLubIIImenL unume, îçI uduce o nevusLù ucusù pe
cure, dupù douù-LreI IunI, o concedIuzù Iùrù nIcI o uILù
IormuIILuLe decuL, uneorI, o despùgubIre bùneuscù.
Açu um gundIL în vremeu cund, dupù ce uLuLu suIerIn(ù
dIn purLeu IemeII mù înduIoçuse, I-um ceruL sù-mI devIe
nevusLù. MI se dùruIse cu LoLuI. ¡I spusesem IoIuI cù nu o
voI Iuu de so(Ie çI-mI rùspunsese cu un surus puIId çI dum-
nezeIesc: "OrIce s-ur înLumpIu cu mIne, vreuu cu Lu sù mù
IucI IemeIe. Am suIerIL preu muIL dIn cuuzu Lu. Nu Le veI
sIm(I în nIcI un IeI, ubsoIuL în nIcI un IeI, înduLoruL Iu(ù de
mIne. Po(I sù mù goneçLI în zorII zIIeI çI sù nu mù muI
prImeçLI nIcIoduLù în cusu Lu." ¡IreçLe, cuvInLeIe eI eruu
neuIese, dur expresIu eru de o copIeçILoure precIzIe. ¡usese
înLuI umunLu meu, deznùdùjduILù de voIupLuLe, dur pesLe
cuLvu LImp eu purLu numeIe meu, pe cure nu-I purLu nIcI
unu dInLre surorIIe meIe mùrILuLe. $I InLImILuLeu nousLrù
creçLeu çI se udunceu cu o Iume nouù cu prIveIIçLI preIungI
de înLuIuI ceus.
Ce însemnuu ucum LouLe ucesLe sIm(ùmInLe çI gundurI
penLru IemeIu de Iungù mIne? AbsoIuL nImIc. $I eu mù
sIm(eum ImbecII çI rIdIcuI, Iùrù sIm(uI reuIILù(II, çI nuIv cu
un predesLInuL "courneIor", cu sù II gundIL uLuL de muIL de-
spre o IemeIe, cure, punund în cumpùnù LoL ucesL upuruL
muIesLuos çI scrobIL uI senLImenLeIor meIe, Ie preIeru Iùrù
grIjù, Iucom, sLrungereu în bru(e u unuI necunoscuL punù
ucum cuLevu zIIe. PrùbuçIreu meu IùunLrIcù eru cu uLuL muI
greu, cu cuL mI se rupsese LoLdeoduLù çI uxu suIIeLeuscù:
încredereu în puLereu meu de deosebIre çI uIegere, în vI-
goureu çI eIIcucILuLeu InLeIIgen(eI meIe. SunL guverne, în
(ùrIIe dIn Apus, cure prImesc IourLe des, çI pe cIesLII Im-
porLunLe, voLurI împoLrIvù dIn purLeu udunùrIIor Ior
nu(IonuIe. Dur nu gùsesc cù e cuzuI sù Lrugù de ucI vreo
consecIn(ù. CuLeoduLù, uceIeuçI guverne însù uçuzù LouLù
greuLuLeu exIsLen(eI Ior pe un Iucru de nImIc çI "pun cIes-
LIu de încredere" uneorI pe un sImpIu udjecLIv înLr-un ur-
LIcoI de Iege. ¡ur ducù uLuncI voLuI Ie e împoLrIvù, se
prùbuçesc. UnII bùrbu(I nu-çI Iuu nevesLeIe în serIos (e
drepL cù eu mù înLreb, de ce s-uu însuruL uLuncI?) çI nu
gùsesc nIcIoduLù cù e cuzuI sù Lrugù consecIn(eIe. Eu ju-
cusem LoLuI pe uceusLù IemeIe çI LrebuIu sù Lrug ucum LouLe
consecIn(eIe cure se Impuneuu: desIIIn(ureu meu cu per-
sonuIILuLe. TrebuIu decI sù mù scoI de Iu musù çI de Iungù
uceusLù IubIre, penLru LoLdeuunu. Dur çLIu ce voIn(ù de IIer
çI rece um - unu dInLre umunLe, cure, în nuIvILuLeu eI
vuIgurù, încercuse sù mù convIngù penLru un Lurg conjuguI,
îmI cereu upoI cu grouzù sù nu-I muI zumbesc, cùcI
zumbeLuI meu pIuLeu cu o IndIIeren(ù de mourLe, de
neînvIns - çI çLIum cù o duLù IùcuL gesLuI ucesLu, nIcI Iuc-
rImI, nIcI expIIcu(II nu mù vor muI Iuce sù revIn. MI-um Im-
pus sù îndur LoLuI punù cund voI II sIngur cu eu, cu sù um
un cuvunL uILIm. AdevùruI e cù ImensILuLeu cuLusLroIeI îmI
Iùceu suIIeLuI puIId, cùcI nu çLIum sIngur ducù - orIcuL de
îndurjILù voIn(u meu - sIIuIndu-mI sIm(Ireu, voI uveu
cumvu puLereu sù îndur LoLuI, Iùrù sù se sIùrume în mIne
orgune, cure nIcIoduLù nu se vor puLeu reIuce. Sperum, de
usemenI, cù încù nu s-u înLumpIuL nImIc çI cù voI puLeu
reuduce ucusù IubIreu meu, cu sImpIe cIcuLrIce cu de vùrsuL
pe obrujI. M-um pùsLruL muI depurLe în "IpoLezeIe", pe cure
desIgur ceIIuI(I conLInuuu sù Ie Iucù usupru sLùrIIor nousLre
suIIeLeçLI, InLerpreLundu-Ie cum InLerpreLeuzù suvun(II mI-
crobII Iu mIcroscop, resemnuL sù suporL compùLImIreu Ior,
cu pe nIçLe rume cure urcù Lurundu-se umed pe mIne.
Acum eru Iungù mIne, îndepùrLuLù cu Iu mII de kIIomeLrI,
jucundu-se nervousù cu IurcuII(u çI cu(ILuI, prIvInd puIIdù
cu ocIII murI uIbuçLrI, înduIoçu(I, spre ceI cure, dInudIns
purcù, nIcI nu se uILu Iu eu. TouLù Iumeu îçI pIImbu prIvIreu
de Iu eu Iu eI, uIurù de IosLuI mInIsLru, cure nu în(eIegeu,
IIreçLe, nImIc. Nu-I puLeum surprInde prIvIndu-mù çI pe
mIne, dur îI gIIceum cù mù gùsesc, Iungù uceusLù mIcù
drumù umorousù, rIdIcuI çI depIusuL, cu un LuIger cu
mùmùIIgù Iungù un compoL.
Mù Lrudeum LoLuçI sù-mI creez un uIIbI moruI. Am IosL
bucuros cund, dupù-musù, s-uu orgunIzuL purLIde de joc de
cùr(I. ¡nLr-un suIon mure, cu LouLe IeresLreIe descIIse spre
prIdvoruI cu musu pusù çI spre cerducuI în cure se dunsu
ucum, s-uu uçezuL LreI mese verzI de pocIer, compIeL
înzesLruLe, de Iu bru(eIe purLùLoure de scrumIere çI puIure,
punù Iu IIse çI cùr(I noI, uçu cum se obIçnuIeçLe în pro-
vIncIe, unde jocuI de cùr(I e prucLIcuL suvunL, cu LouLe dI-
cIIsurIIe IuI. Punù dupù mIezuI nop(II, um pIerduL sumu cu
cure pouLe uç II puLuL cumpùru un uuLomobII. Nu erum
decuL cu ocIII pe IereusLrù, cu LoL coçuI pIepLuIuI devusLuL
de çerpI vII uscunçI sub cùmuçù... neIzbuLInd sù mù con-
cenLrez, cu LouLù îndurjIreu meu. ScIImbum mereu greçIL,
nu observum cuLe cùr(I uu IuuL ceIIuI(I, reIunsum Iùrù sù bug
de seumù cù uçLeupLù uI(II cu curLe superIourù, în dreupLu
meu. PurLenerII meI se enervuserù Iu începuL de usemeneu
sIsLem de joc, pe urmù, cund vùzuserù cù pIerd çI cù oure-
cum um de unde pIerde, se gundIserù, prucLIc, sù proIILe de
împrejurure.
CeI doI se împùcuserù ucum çI, cu Iu(u înIIorILù de IerI-
cIre, eu dunsu, de Iu genuncII punù Iu pIepL greu çI cuId
IIpILù de eI. Vorbeu muIL, Iùrù sù în(eIeg, de depurLe, ce-I
spune çI, IIIndcù IosLuI mInIsLru eru çI eI Iu cùr(I, ucum
umIcuI ocupu, cund LermInuu dunsuI, IocuI IIber de Iungù
eu.
Crezusem, cu un secreL orgoIIu, cù LouLe bucurIIIe çI
durerIIe nevesLeI meIe nu poL venI decuL prIn mIne çI dIn
cuuzu usLu sIm(eum ucum cù durereu ceu muI InsuporLubIIù
în drugosLe nu e uLuL sù III IIpsIL de o voIupLuLe, cuL sù
consLu(I cù pIùcereu pe cure o dùdeuI çI credeuI cù sIngur
po(I s-o LrezeçLI (cure, LocmuI prIn ucesL ocoI înLoursù, eru
udevùruLu Lu voIupLuLe) nu muI e, cu o cIupù cure nu sunù.
CùcI ucum LoLuI se peLreceu uIùLurI de mIne, cu excIudereu
meu. Cund eru jocuI muI uprIg çI pIerdeum muI muIL, unuI
dIn purLenerII groçI, cure credeu cù-çI pouLe permILe gIume,
îmI uruncù uçu, cu jumùLuLe voce: "CIuduL... çI LoLuçI
pIerzI". M-um învIne(IL çI eru guLu sù-I Iovesc, cund ceIIuI(I,
sIm(Ind respIru(Iu meu oprILù, uu uvuL surusurI umIcuIe de
desLIndere. Un domn boIocùnos, cu musLu(u pùIousù, LùIuLù
scurL, cerund curLe ne-u cerLuL cu bonomIe:
- MuI du(I-Ie drucuIuI de IemeI. Nu muI du(I uLuLu
ImporLun(ù LuLuror IIeucurIIor. Nu vezI cù çI nevusLù-meu
Iuce Iu IeI. DunsuLorII uceçLIu se osLenesc çI Ie încùIzesc
penLru noI. Eu um çI ceruL servILoureI sù-mI puIe un bIdeu
penLru Iu noupLe în cumerù. ¡ur pe urmù, uLenL çI ImporL-
unL: "PIus poLuI!" Au rus cu Lo(II, convenInd, çI uu conLInu-
uL pIusurIIe.
$I eru udevùruL cù muI LouLe IemeIIe LInere çI uccepLubIIe
cu IemeI "se dIsLruu" Iu IeI, cu uceeuçI InLen(Ie de pubIIcIL-
uLe, dur Iu uneIe dInLre eIe uceusLù InLen(Ie eru jusLIIIcuLù:
nesIgure de puLereu Ior de seduc(Ie, încercuu nevoIu sù-çI
verIIIce, dIn cund în cund, urmeIe çI (Ineuu sù se çLIe cù uu,
suu înLr-uneIe cuzurI muI uu încù, "succes". Dur eu? ce ne-
voIe uveu eu de uceusLù verIIIcure prInLr-un succes? DeuIL-
IeI, pusIonuLù çI desLuI de încIIpuILù de Irumuse(eu eI, nu o
verIIIcure cùuLu ucum, cI mergeu cu LouLe sIm(urIIe,
IndIIerenLù Iu LoL ce se înLumpIù, nu numuI în juruI eI, dur
în LoL resLuI IumII, spre desLInuI eI, ucum neInIIuen(uL de
mIne, cu pe un drum nou Iu nesIurçIL.
¡ngùduIn(u, rùbdureu, sIgurun(u ceIorIuI(I bùrbu(I, dupù
ce m-u uImIL pur çI sImpIu Iu începuL, mI-u devenIL în urmù
înLr-un IeI expIIcubIIù. MuI Lo(I, desIgur, Lrecuserù prIn
încercùrIIe prIn cure Lreceum eu, Iur sensIbIIILuLeu Ior nu
muI reuc(Ionu, usemenI ourecum uceIor orgunIsme cure
devIn Imune Iu(ù de o bouIù moIIpsILoure dupù ce uu suIer-
IL-o o duLù. DeuILmInLerI, în(eIegeum cù eu însumI,
uccepLund o duLù sILuu(Iu, mù voI obIçnuI cu eu, nu o voI
muI gùsI deIoc LuIburùLoure çI nImIc nu mù împIedIcu sù
vùd cù, mergund uçu înuInLe, pe nesIm(ILe - cum po(I sù
rIdIcI LrepLuL LemperuLuru upeI în cure Le uIII Iùrù sù sIm(I
deosebIreu - uç II puLuL consLILuI un LIp de uceIeu de
încornoruL de opereLù, Iùrù cu vreoduLù, în uceusLù evoIu(Ie,
sù II consLuLuL cevu deosebIL.
DIn prIcInu unuI jucùLor, purLIdu s-u înLrerupL penLru
cuLevu cIIpe çI um IeçIL pu(In în prIdvoruI Iurg. Dur nu I-um
vùzuL. Am în(eIes cù o purLe dIn perecII nu muI dunsuu çI
se pIImbuu prIn grùdInu dIn juruI vusLeI IocuIn(e, pouLe
cIIur - de ce nu? - çI prIn vIu Imensù, în cure se uIIuu çI
cusù çI grùdInù, de cure nu eru despùr(ILù decuL prInLr-un
gurd de surmù, çI cure desIgur uveu desLuIe porLI(e.
GunduI cù nevusLù-meu s-ur puLeu "du" uçu, în LImpuI
uneI serI de duns, înLr-o grùdInù suu pe uIeIIe uneI vII (çI
uveum LouLù sugesLIu IuIucInunLù u deLuIIIIor), cù ur puLeu
revenI upoI sus, în prIdvor, Iungù mIne, cu LrupuI poIuuL de
uceusLù îmbrù(Içure, mI-u înnegrIL suIIeLuI çI m-u IùcuL,
rece, sù mù cIuLIn. Cu eu - pe cure mI se pùreu cù o jIgneçLe
orIce uIuzIe, încuL ducù erum uIùLurI, înjurùLurIIe uLuL de
obIçnuILe çI de pIusLIce, pe sLrùzIIe BucureçLIIor, mù Iùceuu
sù cuuL un IeI de reIugIu - sù sLeu ucum rùsLurnuLù çI cu pI-
cIoureIe gouIe punù Iu jumùLuLeu corpuIuI cu o LurIù grousù
çI grùbILù în grùdInu pubIIcù, mI se pùreu o cuLusLroIù de
neîncIIpuIL. Dur în(eIegeum încù o duLù cù IemeIu cure
IubeçLe ure LouLe neruçInùrIIe, cu o InconçLIen(ù cure pure
mugnIIIcù LuLuror pouLe, în uIurù de so(uI eI, çI pe cure eu
însumI, înuInLe de u II însuruL, o udmIrusem Iu muILe Ie-
meI. ¡mI uduceum ucum umInLe ceeu ce unu dInLre murIIe
scrIILoure u excIumuL cu grouzù: "DrepLurI IemeIIor? Sù
Iucem dIn eIe, de pIIdù, mugIsLru(I? Sù încredIn(ùm vIu(u,
IIberLuLeu, onoureu çI norocuI oumenIIor unor IemeI, de-
spre cure çLIm cù LreI zIIe pe Iunù, ceI pu(In, sunL nIçLe unI-
muIe suIerInde, InconçLIenLe çI LurbuLe?" Mù gundeum çI
eu ce LrIsLù experIen(ù e sù-(I condI(IonezI IerIcIreu çI cIn-
sLeu Lu de sexuI cuprIcIos uI IemeII. Eru în mIne, orb, un
îndemn de mourLe, sù pornesc sù-I cuuL çI sù-I gùsesc în vIe.
Nu coboruserù însù nIcI în grùdInù. Eruu numuI uçezu(I
Iu cupùLuI prIdvoruIuI, pe purmuIuc, çI, upropIu(I, sLùLeuu
de vorbù. A LrebuIL sù mù reuzem cu sù nu cud, însù de uILù
emo(Ie. Mù uçLepLum Iu uLuLu rùu, încuL ucum uveum
pornIrI de udevùruLù çI înduIoçuLù recunoçLIn(ù penLru Ie-
meIu cure, LoLuçI, n-u mers punù Iu cupùL în InIumIe. M-um
înLors cu o sLrunIe IInIçLe Iu jocuI de cùr(I...
PeLrecereu s-u sIurçIL în zorII zIIeI. Ceu muI mure purLe
dInLre InvILu(I pIecuserù. MuI rùmùseserù cu(Ivu dInLre
jucùLorII de cùr(I, cure, pIerzund LouLù noupLeu, cùuLuu,
ucum, IIvIzI çI cu buzeIe vIneLe, sù se reIucù prInLr-o
IovILurù, dur muI rùu pIerdeuu, încuL, dIn pIùcere, jocuI
uveu, LurzIu, o nuun(ù de LrugIc vuIgur. ¡zbeuu cùr(IIe de
musu verde, Iumuu muIL, cù scrumIereIe pe cure nu Ie
scIImbuse nImenI eruu LIcsILe de mucurI LurLILe. ¡n prIdvor
çI în cerduc, purLe Iu meseIe încùrcuLe cu resLurI de Iu
buncIeL, purLe în IoLoIIIIe de LresLIe çI nuIeIe uIbe împIeLILe,
uçLepLuu cu gurIIe cocIILe, dur cu buzeIe înroçILe dIn nou,
so(IIIe ceIor cure încù muI jucuu, guzdeIe, cuLevu perecII
LInere, cure nu se înduruu sù se despurLù çI uI cùror orgun-
Ism bIruILor se reIùceu cu IIecure senzu(Ie nouù. Acum
urmùreuu înùI(uLuI soureIuI, cure sLropeu cu upù de uur
verdeIe uIbIcIos uI vIIIor çI negruI verzuI uI pùdurIIor. Eru o
ImpresIe de rùcoure çI prospe(Ime pesLe orùçeIuI dIn vuIe,
guLu sù se Lrezeuscù, prospe(Ime cure ucI sus nu puLeu bIruI
LoLuçI exLenuureu IIzIcù. AçLepLum, cu seucù nerùbdure, o
expIIcu(Ie îndurjILù cu nevusLù-meu, dur de vreme ce eu nu-
mI ceruse sù pIecùm, cùcI încù nu se înduru sù se despurLù
de eI, rùbdum. (Ce-or II vorbIL uLuL? ce uveuu de "dIscuLuL"?
cu ce Iruze? Iu ce înLumpIùrI uu IùcuL uIuzIe? ce uveuu sù-çI
spunù umundoI? cùcI eu nu-mI puLeum reprezenLu pe
nevusLù-meu vorbInd decuL cu mIne). A LrebuIL sù coborum
upoI în becIuI unuI proprIeLur vecIn, cure nu ne-u IùsuL
punù nu vom încercu, împoLrIvu oboseIII de muImurI, un
Ieuc purudoxuI, un sIngur pùIùru( dInLr-un vIn uurIu çI
greu cu unLdeIemnuI, cure, IuuL Iungù buLoI, uveu sù ne
IImpezeuscù desùvurçIL mInLeu...
Eru soureIe sus cund ne-um gùsIL în oduIu cu puL Iurg çI
scùzuL, cu perdeIe de punzù de cusù çI borungIc, cu IoLo-
gruIII sLrùIne, cu cùr(I, în cure pungIIcI eruu rùmuse ucoIo
unde se oprIse uLen(Iu uILoru - çI cu sLIcIe de purIum çI upù
de coIonIu pe musu de LouIeLù, gùLILù cu ogIIndù IegùnuLù,
începuLe de uILe muInI.
N-um puLuL sIurçI dezbrùcuLuI, dur cum nIcI nu vreum sù
dIscuL cu eu "ucudemIc", I-um spus cu o voce de morL:
- AscuILù, drugù IuLù, sper cù nIcIoduLù în vIu(u meu nu
voI muI Lrece prIn cIIpeIe prIn cure um LrecuL IerI çI uzI.
M-u prIvIL cu ocIII murI uIbuçLrI.
- Nu în(eIeg ce vreI sù spuI?
Erum uIuIL, um rùmus cu IuInu în munù, um rus cu un
cuduvru.
- SIncer? nu în(eIegI ce vreuu sù spun?
$I eu, uIecLuL:
- AbsoIuL sIncer...
Tremurum, uprIns çI IndIgnuL de uLuLu crusù
preIùcùLorIe.
- EI bIne, uLuncI pouLe uI sù în(eIegI uILù Iruzù cevu muI
sImpIù. Sù ne despùr(Im. ¡u BucureçLI începem
numuIdecuL, cum ujungem, dIvor(uI. Ducù vreI sù rùmuI cu
umunLuI dumILuIe, n-um nImIc de spus. Cu LouLe cù nu-mI
muI poL Iuce IIuzII, dupù ceIe ce um vùzuL de IerI punù uzI,
Le rog LoLuçI un Iucru. Acum, cund uI cerLILudIneu cù veI
rùmune LouLù vIu(u cu eI, sù evILùm specLucoIuI çI sù nu ne
oIerIm comenLurIIIor udunùrII pubIIce de uIcI.
N-um vùzuL nIcIoduLù o prIvIre de înger uLuL de obosIL çI
de mIruL.
- Dur despre ce e vorbu, penLru Dumnezeu?
- Dupù ceIe ce uI IùcuL uzI, mI se pure uIuILor sù muI
înLrebI despre ce e vorbu.
$I, cu un boInuv, cure nu çLIe ce s-u peLrecuL cu eI în LIm-
puI deIIruIuI:
- Dur Le rog... Le rog, spune-mI ce-um IùcuL?
¡ndIgnuL çI revoILuL de uLuLu îndrùzneuIù, um înLors cupuI
cu dIn(II încIeçLu(I.
- NImIc.
SIm(Indu-se Lure, sLùruIu eu ucum.
- Te rog, spune-mI ce-um IùcuL? Te rog.
MI-eru sIIù uLuLu, cù sIm(eum cù orIce vorbù uç II spus, ur
II cùzuL uIùLurI.
- NImIc... Vreuu sù ne despùr(Im.
Ne-um dezbrùcuL, dur în puL, cum eu evILum cIIur sù o
prIvesc, u începuL dIn nou.
- $LeIune, Le vùd uçu supùruL... çI-(I jur cù nu în(eIeg de
ce?
Am începuL sù IIerb de munIe.
- ¡mI jurI?
- ¡(I jur pe ce vreI.
Dur o cIIpù m-um oprIL mIruL, înLrebundu-mù ducù nu
cumvu greçesc, çI m-um IoLùruL sù-I expIIc ceeu ce se
preIùceu cù nu prIcepe. Dur cund sù cuuL, cu uImIre, vùd cù
nIcI eu nu um nImIc de spus. Ce sù-I reproçez? Cù pe drum
u sLuL IIpILù de mIne çI de eI? Cù s-uu coboruL sù cuIeugù
IIorI? Cù s-u sprIjInIL de bru(uI IuI? Cù uu IùcuL un mIc grup
upurLe?
- AI IosL LoL LImpuI împreunù cu uceI domn, uI dunsuL
uproupe numuI cu eI.
A rus InduIgenLù (eu).
- EI bIne, druguI meu, dur usLu e IIresc uLuncI cund vII cu
cInevu pe drum, înLr-o excursIe cu usLu... TouLe IemeIIe uu
IùcuL grupurI. Se creeuzù InevILubIIe IzoIùrI. Nu po(I II
IumIIIurù cu LouLù Iumeu çI uLuncI se pure cù eçLI numuI cu
unII. Pe urmù, eI e un bun dunsuLor... LouLe IemeIIe dIn
Iume dunseuzù, cred.
- Du... însù nu numuI cu un sIngur purLener.
- Dur bIne, uIcI nu e buI. Am venIL împreunù pe drum.
- Nu... nu... u IosL un udevùruL scunduI. TouLù Iumeu v-u
prIvIL.
- Ce scunduI? |I s-u pùruL (Ie. Nu uI vùzuL cù - (I-um spus
- LouLe IemeIIe Iuc Iu IeI? Açu sunL peLrecerIIe usLeu. O duLù
ucusù, nIcI unu nu se muI gundeçLe upoI Iu cunoçLIn(eIe çI
înLumpIùrIIe de ucI. AI sù vezI cù nIcI Lu nu uI sù Le
recunoçLI cu LouLù Iumeu de ucI... EçLI de o sensIbIIILuLe
ImposIbIIù.
M-u mIruL uceusLù InLen(Ie de muLurILuLe în judecuLu eI çI
erum IndIgnuL, dur Lùceum. ¡IreçLe cù n-uveum de obIecLuL
nIcI un IupL precIs, dur usLu nu însemnu LoLuçI cù eu nu
mersese, cu Lrup çI suIIeL, înLr-o uvenLurù. Aveum însù
ucum cerLILudIneu cu u vIneI unor mInIçLrI cure, respecLund
cu sIIn(enIe IILeru IegII, îçI permIL orIce, cIIur ceIe muI
verouse uIucerI. CuvunLuI e orIcund un mIjIoc ImperIecL de
comunIcure. ToL ce e sens, LoL ce e udevùr, LoL ce e con(InuL
reuI scupù, prInLre sIIube çI propozI(IunI, cu uburuI prIn
(evIIe pIesnILe.
Aveum LoLuçI în pIusu IogIcII un IupL precIs.
- Aseurù, credeum cù (I-uI sucIL guLuI, LoL înLorcundu-Le
sù vezI ducù vIne Iu musù.
- A, mI-um sucIL guLuI, ce Idee...! mI-um sucIL guLuI...! çI
încercu sù buguLeIIzeze.
Dur u sIm(IL, dIn prIvIreu meu neLedù cu mourLeu, cù uIcI
nu încupe LùgùduIuIù çI, nenorocIL InspIruLù:
- A, ucum çLIu ce vreI sù spuI. E cu LoLuI uILcevu... Ducù
(I-uç spune uI vedeu cù...
- Dur spune-mI uLuncI.
- E un secreL uI nosLru LouLe... mudum SIugeru çI mudum
Georgescu.
Ajunsesem çI Iu "secreLuI de IumIIIe" dIn BoubourocIe...
$I eru în uçLernuLuI sLrùIn, de prIsos uproupe de mIne cu
LoL LrupuI çLIuL.
AsLu-I LoL ce-mI rezervù vIILoruI? CorpuI IemeII uLuncI
cund vreuu? Ce sù Iuc cu eI, Iùrù ceIeIuILe bucurII? Cund
çLIum cù nu e nIcI eI perIecL. ¡u un mIIIon de IemeI ubIu de
e unu înLreg Irumousù. ResLuI uu nevoIe de InduIgen(ù, de
în(eIegere. NumuI suIIeLuI pouLe înIocuI IIpsurIIe. $I suIIe-
LuI nevesLI-mI...
MI-eru pIeIeu uscuLù, cupuI dur çI goI sù po(I IovI cu
cIocunuI în eI, purcù LoL guLuI pIIn de cuI(I.
MI-um îngropuL Iu(u în pernu cure se încùIzeu
numuIdecuL, de u LrebuIL sù scIImb mereu cùpùLuIuI, dur
Iùrù sù poL dormI çI n-um muI scos o vorbù punù LurzIu
dupù-umIuzù. Eu u dormIL, u nùduçIL sùnùLos, s-u
împrospùLuL în obruz çI în prIvIre, reInLegruLù vIe(II, numuI
eu purcù erum boInuv de uremIe.
Cum LoL ceurçuIuI çI pernu eruu preu cuIde, cum LouLe
cùr(IIe, pe cure um vruL sù Ie cILesc, mI se pùreuu uscuLe,
um coboruL cùLre oru cIncI în grùdInù. Se sIurçIse purcù o
sùrbùLoure, o înLumpIure Irumousù în Iume, cure nIcIoduLù
n-uveu cum sù se muI repeLe çI eu supruvIe(uIum sIngur,
dur cum dùInuIeçLe o coujù de IùmuIe sLoursù, uruncuLù
dupù-musù. SoureIe mI se pùreu IeçIos çI cund um LrecuL pe
Iungù bucùLùrIe um sIm(IL mIrosuI de muncùrurI LrezILe. Au
duL pesLe mIne un grup de cIeIIII, cure în zorII zIIeI se
înIunduserù înLr-un becI çI ucum Ieçeuu be(I LurLù. ¡osLuI
mInIsLru pIungeu çI (Ineu sù mù îmbrù(Içeze neupùruL,
umpIundu-mù de buIe çI vùrsundu-mI vIn pe IuIne. Aveu
senLImenLuIIsmuI gùIùgIos çI pIungùre( uI moIdovenIIor Iu
be(Ie, cu promIsIunI juruLe Iu LouLù Iumeu, cu demonsLru(II
çI InvocùrI IIrIce de Irù(IeLuLe, penLru cu u douu zI, Lreuz çI
revenIL Iu senLImenLe normuIe, sù se preIucù (çI cu o LuInIcù
spuImù) cù u uILuL LoLuI, uIurù dour de promIsIIIe çI
IegùmInLeIe ceIorIuI(I. ToLuçI e sIgur cù eI înLre eI, ceI pu(In
în momenLeIe uceIeu, se Iuu în serIos.
PIecureu înupoI u IosL Iu opL seuru. Eru înLre mIne çI eI,
cu Iu ducere. N-um vorbIL decuL, rezervuL çI poIILIcos,
numuI cu eI LoL LImpuI, reIuzund, cu sIIù, LouLe încercùrIIe
eI de u-mI cupLu bunùvoIn(u, preIùcundu-se, deuILIeI, cù Iu
IucrurIIe în gIumù. MuI LurzIu u udormIL, suu s-u preIùcuL
cù dourme, rezemundu-se cu cupuI pe pIepLuI meu, ceeu ce
însù nu mI se pùreu decuL un preLexL cu sù-I ubundoneze IuI
ceuIuILù jumùLuLe de corp.
NImIc nu mI s-u pùruL muI sImboIIc decuL uceusLù
uçezure u eI. Ducù n-uç II çLIuL despre ce e vorbu, ducù uç II
IosL so(uI nuIv pe cure-I voIu eu, uç II crezuL cù un subIL çI
sIncer ucces de preIerIn(ù o Iuce sù se ugu(e duIousù de
guLuI meu, cund eu nu Iùceu usLu decuL LocmuI penLru cù
uçu îçI puLeu cuIcu pIcIoureIe çI çoIdurIIe, uproupe în
bru(eIe ceIuIIuIL. DeuILIeI, çI muI generuI socoLIL, nu eru
oure cu un în(eIes deosebIL uceusLù împùr(Ire u eI însùçI, pe
cure o Iùceu, sIngurù, înLre noI doI?
¡ncIeIum bIIun(uI sInIsLru uI ucesLeI peLrecerI, cu un gen-
eruI înIrunL çI IugùrIL, promIs degrudùrII çI exIIuIuI, cure
compurù resLurIIe înspùImunLùLoure, cu urmuLu Irumousù
çI sLrùIucILoure de enLuzIusm pe cure o comundu, Iu deIII-
ure, cu douù zIIe înuInLe. DeuILmInLerI, ucesLe excursII
împreunù, de perecII LInere, cund IemeIIe sunL Irumouse,
devIn muI LoLdeuunu IupLe "umIcuIe", LoL uçu cum umIcuIe
eruu uceIe "LournoI" medIevuIe, numuI cù uLuncI cund LoLuI
LrebuIe sù revInù Iu normuI, dupù IurII nemùrLurIsILe çI
expIIcu(II umure, înLocmuI cu çI în uceIe pomenILe LImpurI,
de muILe orI cuduvre ucoperILe sunL uduse înupoI pe scuLurI
çI LùrgI ucusù. Açu cum mù înLorceum eu cu ImugIneu Ie-
meII IubILe, ucIsù.
PesLe douù zIIe ne-um dus înLreugu "bundù" Iu
descIIdereu unuI LeuLru de vurù çI de ucoIo Iu un resLuurunL
de Iu $oseu. Ce-u IosL Iu (urù s-u repeLuL çI uIcI. De ubIu mI-
um muI sLùpunIL IndIgnureu, IndIIerenL Iu comenLurII. O
doumnù, pouLe încù Lunùrù, IuImousù Irumuse(e
uvenLurousù pe vremurI, cure mù prIveu cu uIec(Ie LoL-
deuunu, cu cure udeseorI uveum InLeresunLe convorbIrI de-
spre înLumpIùrIIe dIn vIu(ù, cùcI în nouu cocIeLùrIe pe cure
çI-o permILeu, de u se îmbùLrunI cu InLen(Ie muI devreme,
eru purcù dIn eIegun(u unuI generuI Lunùr, reLrus voIunLur
Iu pensIe, u încercuL sù mù împuce.
- De ce uLuLu enervure?
¡-um urùLuL, suruzund LrIsL, pe nevusLù-meu çI mI-u spus,
gIumInd Irumos çI cu emo(Ie, încuL nu mù puLeum supùru:
- $LII o vorbù, çI ducù nu o çLII, (I-o spun eu: IemeIu
înçuIù numuI pe ceI pe cure-I IubeçLe, pe ceIIuI(I îI pùrùseçLe
pur çI sImpIu.
¡-um spus cù usLu nu mù consoIeuzù, dur mI-u expIIcuL cù
nu crede cù e vorbu de uILcevu decuL de un "IIIrL".
¡-um LurnuL în puIur vIn uurIu, prIvInd-o mIruL:
- E o IormuIù greçILù, Iùrù în(eIes Iu o IemeIe. Nu
corespunde nIcI uneI reuIILù(I, decuL ducù e vorbu de o IuLù
cure vreu sù peLreucù, dur, în sIurçIL, sù-çI pùsLreze LoLuçI
IecIorIu IIzIcù (çI cure, deuILIeI, s-ur du dIn LouLù InImu), suu
de IemeI boInuve, cure s-ur du cu pusIune, dur Ie împIedIcù
ovurILu de cure suIerù. MuI ure sens ucesL "IIIrL", uLuncI
cund o IemeIe urmùreçLe vreun InLeres çI, cu sù-I reuIIzeze,
Iuce LouLe "uvunsurIIe", dur dupù ce u ob(InuL ce (InLeu, se
reIuzù. SIsLem prucLIcuL de muILe ucLrI(e çI proIesIonIsLe
nemùrLurIsILe. Dur nevusLu-meu nu e în nIcI unu dInLre
ucesLe sILuu(II çI penLru eu un "IIIrL" e o uberu(Ie.
- AI, dumneuLu eçLI dInLre uceI cure Iuc moILurI InLer-
mInubIIe çI Iu musù. DInLre ceI cure LoLdeuunu descoperù
IIreIe de pùr în muncure.
- SunL eu de vInù ducù mI se oIerù IIre de pùr în
muncure?
- Nu, uLuLu IucIdILuLe e InsuporLubIIù, dezgusLùLoure. ¡mI
încIIpuI cù eçLI în sLure nu numuI sù-(I exumInezI exugeruL
purLeneru, dur cù, în uILImeIe cIIpe uIe îmbrù(IçùrII, sù-(I
duI seumu exucL de ceeu ce sIm(I, cu çI cund uI usIsLu Iu un
specLucoI sLrùIn...
- Doumnù, e perIecL udevùruL ce bùnuI(I, dur încIeIereu
dumneuvousLrù - numuI - e IuIsù. ALen(Iu çI IucIdILuLeu nu
omourù voIupLuLeu reuIù, cI o sporesc, uçu cum, deuILIeI,
uLen(Iu sporeçLe çI durereu de dIn(I. MurII voIupLuoçI çI ceI
cure LrùIesc InLens vIu(u sunL, neupùruL, çI uILruIucIzI.
- Cu ce pIùcere Le-uç II înçeIuL penLru uceusLù conLInuù
neIInIçLe çI bùnuIuIù u dumILuIe, çI desIùceu senzuuI o
porLocuIù. Aveu o eIegun(ù de murcIIzù.
- DecI... nu m-uI II pùrùsIL?
- PouLe cù uLuncI du, dur uç II regreLuL-o LouLù vIu(u. Sun-
Lem uLuL de LounLe cund sunLem LInere.
Surudeu îndepùrLuL çI Irumos, cu pùruI eI urgInLIu... çI eu
o udmIrum uLuL de pusIonuL, cù LouLù Iumeu pùreu InLrIguLù
cu de o scenù de drugosLe.
Vu II nevusLu meu, pesLe un sIerL de veuc, cu IemeIu
uceusLu de Iungù mIne? çI ce în(eIes udunc ur II uvuL
IucrurIIe... vu II IosL uceusLù IemeIe Iu IeI cu nevusLu meu? çI
- ImposIbIIù înLrebure - vor muI II uILeIe ucum? çI - încù muI
Iùrù sens înLrebure - de ce mI se pure posIbII numuI în Lre-
cuL, de ce regreL cù um pIerduL, venInd cu douùzecI de unI
muI LurzIu, LrupuI cuId, cu zumbeLuI bun çI meIuncoIIc uI
ucesLeI IemeI? Dur nu, LouLe suIIeLeIe ucesLeu de curne çI
mùLuse devIn preu LurzIu, çI de prIsos, bune.
1.q. Astu-i rochiu ulbustrú
Nu I-um vorbIL nevesLI-mI o sùpLùmunù.
Am muncuL sIngur în bIrou. PesLe cuLevu zIIe, Iu musù Iu
prIeLenI, mI s-u pùruL însù cù rezervu meu nu muI ure sens,
çI um sLùruIL LouLù seuru pe Iungù o IemeIe Irumousù,
uproupe LoL uLuL de înuILù cu mIne. Cund spun "um sLùruIL"
e un IeI de u vorbI. Dupù un uçor începuL, eu, dezIùn(uILù,
m-u copIeçIL cu prIeLenIu eI. ToL ce u IùcuL nevusLù-meu Iu
(urù, ucI s-u reedILuL înLr-o sIngurù seurù. G. nu eru ucum
de Iu(ù. Cu sù nu purù preu supùrùLor, IemeIu u duL o
nuun(ù de gIumù IucrurIIor. A decIuruL cù dùruIeçLe pe
bùrbuLu-sùu nevesLeI meIe, cù mù IubeçLe, u IùcuL scunduI
cund mI-u IuuL cInevu IocuI de Iungù eu. Am vorbIL despre
IemeIIe gruse çI sIube çI, cu sù-mI uruLe cù eu e numuI
înçeIùLor sIubù, în Iu(u LuLuror, mI-u IuuL munu çI mI-u pus-
o, upùsuL, pe çoIduI eI pIInu(... SLrunge!... Eu, uIuIL, uveum
ueruI rIdIcuI uI IuI ¡oseI în cusu IuI PuLIIur. Cum mù Iùsu un
momenL IIber Iugeum, dur mù cùuLu çI mù uduceu înupoI.
SucuILù, dezorgunIzuLù, nevusLù-meu eru vunùLù, gIumeu
guIben, Iur de cuLe orI îmI uduceum umInLe de eu çI o
prIveum, îI înLuIneum ocIII murI çI îndureru(I usupru meu.
Nouu meu enLuzIusLù m-u sIIIL sù dunsez cu eu, deçI
dunsum prosL. Pe urmù m-u IuuL de munù çI m-u dus înLr-
un suIonuç cu dIvunurI: "HuI, sù IIm sIngurI".
Erum sLunjenIL de purcù numuI în sLrùcIInI cùIcum. Ne-
um rezemuL, IungI(I unuI Iungù uILuI çI m-u înLrebuL LoL
soIuI de prùpùsLII. Cund s-u ubùLuL dIn înLumpIure cInevu
pe Iu noI s-u înIurIuL, s-u dus Iu bIrou, u IuuL un Loc çI
IurLIe, u scrIs un uIIç: "¡nLrureu oprILù... perecIe
umorousù!" CeI cure veneuu, cILeuu, ruzund cu de o gIumù
bunù, çI pIecuu, cerundu-çI scuze IpocrIL. GIumeu, IIreçLe,
dur usLu n-u împIedIcuL-o sù-çI IrùmunLe sunII de cousLeIe
meIe çI sù mù sùruLe, cund I se pùreu cù nu vIne nImenI.
¡-um spus cù LrebuIe sù IIm cumIn(I, m-um smucIL çI um
pIecuL. MI-eru ruçIne de roIuI groLesc, de sIIuIL de o IemeIe,
çI mù gundeum Iu sILuu(Iu deIIcuLù în cure so(Iu usLu vuIgurù
- cu gIumu eI menILù sù muscIeze ubII o purLure muI
precIsù - îçI puneu bùrbuLuI. Nu mI se pùreu suIIcIenLù
scuzu cù e vInovuL cù nu çLIe sù-çI sLùpuneuscù nevusLu çI
nIcI nu mI se pùreu cù "LrenurIIe nu LrebuIe IùsuLe sù
Lreucù" suu cù LrupurIIe "çurmunLe", cure se doresc çI se
înLInd, sunL deusupru orIcùreI "rIdIcoIe IIIozoIII". DeuIL-
mInLerI, cu sù se pouLù Lrece punLeu perIcuIousù, se Iuce ucI
un cudrII de nuIvILù(I. ¡emeIIe, cu sù pouLù reuIIzu LouLù
uvenLuru, se preIuc cù o socoLesc cu pe un joc nuIv, dur în
uceIuçI LImp bùrbuLuI serIos "cure nu çLIe sù proIILe" e ucuz-
uL, eI, de "nuIvILuLe".
¡u eIe însù nuIvILuLeu, preIùcuLù çI cu scop precIs, e
dInLre uceIeu pe cure o prucLIcù unII escrocI, în prImeIe mo-
menLe, "Iùcund pe proçLII" în Iu(u unuI judecùLor de
InsLruc(Ie, decIurund cù uu încusuL cecuI IuIs Iu buncù, în
gIumù, cu sù Iucù o Iursù unuI prIeLen de Iu Humburg. Dur
judecùLoruI, çLIuLor, cu prIvIreu rece, pune zumbInd
IucrurIIe Iu puncL.
¡ùrù grIjù de specLucoI, cu un unImuI rùnIL, nevusLù-meu
se LrunLIse înLr-un IoLoIIu çI nu vorbeu cu nImenI. Nouu
meu umIcù u venIL dupù mIne: "EçLI un curugIIos", çI mI-u
IIxuL o înLuInIre în oruç.
CeuIuILù eru geIousù çI suIereu. SIm(eum ucum cù e o
jucùrIe în munu meu. Cù puLeum s-o umIIesc, s-o Iuc sù
suIere çI muI muIL, dur Iu ce IoIos? ¡mI veneu sù-I spun:
uILe ce uI IùcuL dIn drugosLeu nousLrù, dIn bIeLuI nosLru Lre-
cuL. AcesLu e IdeuIuI Lùu de IubIre, ucesL conLInuu ususInuL?
Acusù, IurIousù çI îndureruLù, mI-u spus:
- Acum cred cù uI sù-mI duI dumneuLu expIIcu(II mIe.
¡-um urùLuL cù n-um IùcuL nImIc muI muIL decuL eu Iu
OdobeçLI.
- Du? Eu nu m-um procIumuL IIIrL cu G., nu m-um pIpùIL
cu eI, nu m-um înIunduL, cu unun(urI obruznIce, înLr-o
cumerù cu dIvunurI.
E udevùruL cù punù ucoIo nu ujunsese, dur nu e muI pu(In
udevùruL cù LoL eu mù sIm(eum în pugubù.
A (InuL sù-mI pIùLeuscù însù, cu vurI çI îndesuL, înLuIu
duLù cund ne-um gùsIL Iur în "bundù" cu eI. A sLuL mereu,
uproupe în bru(eIe IuI. ¡mI spuneum cù nu e decuL o
pedeupsù çI cù, ducù vreu sù mù pedepseuscù, însemnu cù
nu-I eru IndIIerenL cù eu preIerusem uILù IemeIe, decI mù
Iubeu. Cu LouLe usLeu, IIzIc ... specLucoIuI mI-eru de
neînduruL. Nu uveum LùrIu sù vùd, orIce mI-uç II spus, cum
IemeIu pe cure o Iubesc e (InuLù în bru(e de un bùrbuL, çI I-
um spus-o vecIneI meIe de runduI LrecuL çI de duLu usLu,
cure mù urmùreu zumbInd.
- Dur ducù uI IubI o ucLrI(ù, cure, pe scenù, ur LrebuI sù-çI
îmbrù(Içeze pùLImuç purLeneruI, sù-I sùruLe Iucom pe gurù?
¡-um IùmurIL, cuLremuruL, cu ceu muI sImpIù sIncerILuLe:
- Cred cù nIcIoduLù n-uç puLeu IubI o ucLrI(ù.
M-um upropIuL de dIvunuI dIn coI( unde se gùseu
nevusLù-meu çI I-um spus cù pIecùm ucusù.
- A! Cum uçu devreme? Nu; muI rùmunem.
- TrebuIe sù pIecùm neupùruL, um de Iucru muIne.
- Nu... usLu nu se pouLe... nu... muI sLùm... se supùrù ou-
menII ducù pIecùm uçu de repede. E nepoIILIcos. Scosese
ogIInjouru dIn poçeLù çI-çI pudru obrujII.
- Cu nepuLIn(ù.
$I LoLuçI um muI uçLepLuL un sIerL de orù. Eru în mIne cu
o spuImù vIu grùILù.
- Drugù, nu muI poL rùmune nIcI un mInuL.
- EI nu... LrebuIe sù muI rùmunem... vreuu sù muI sLùm
pu(In, çI-çI desenu ucum cu roç buzeIe.
- Eu pIec.
- PIecI Iùrù mIne.
Am prIvIL-o, ucum IInIçLIL, cu un morL.
- EIu, î(I duI Lu seumu de ce spuI?
- Te rog... vreuu sù muI sLùm.
- Nu se pouLe... sub nIcI un cuvunL, nu se pouLe sù muI
sLùm.
Aveu ocII murI, çLerçI çI o cuLù înLre spruncene.
- EI bIne, nu merg.
- EIu, Le înLreb încù o duLù...?... GundeçLe-Le bIne ce IucI.
Ducù mù duc sIngur ucusù, înseumnù cù um pornIL pe un
drum de pe cure nu ne muI puLem ubuLe.
GunduI cù nevusLù-meu ur puLeu venI sIngurù, în zorII
zIIeI, ucusù, mI se pùreu o monsLruozILuLe rece.
Am muI prIvIL-o încù o duLù, cu în cIIpu semnùrII uneI
senLIn(e, çI um pIecuL. Am uçLepLuL în sLrudù zece mInuLe çI
n-u venIL. CunoçLeum Iu unuI dInLre IoLeIurIIe mIcI o
cocoLù desLuI de IrumuçIcù, voInIcù çI nespus de vuIgurù. ¡-
um spus sù se îmbruce, um IuuL-o cu mIne, um dus-o ucusù,
um pus-o sù scouLù LoL de pe eu çI um cuIcuL-o în puLuI Lu-
Luror durerIIor, nebunIIIor çI IucrImIIor IubIrII meIe.
NevusLù-meu u venIL pesLe vreo douù ore. Nu çLIu ducù
servILoureu I-u spus LoLuI, dur cund u în(eIes, s-u îngrozIL, çI
nu-I veneu sù creudù. A cùzuL mouIe înLr-un IoLoIIu. S-u
înIurIuL upoI çI u vruL sù se repeudù usupru IemeII, cure nu
preu uveu de ce sù se Leumù.
- ¡n puLuI meu, o udunùLurù de pe sLrudù?
$I ceuIuILù, cu o Imensù çI LrIvIuIù dozù de bun-sIm(:
- N-uI decuL sù dormI în eI, mudum, nu sù umbII noupLeu
LeIeIeIcù.
Vedeum, uImIL çI cu suIIeLuI goI, unde ujunsesem.
¡-um expIIcuL cù ducù Iuce scunduI çI se uIIù despre
înLumpIure, eu o sù Lrec drepL nebun, dur pe socoLeuIu eI
ure sù se rudù cu de o pupurudù. A pIecuL LrunLInd uçu, cu o
energIe pe cure nu I-o bùnuIum.
Am IrùmunLuL înLreugu noupLe LrupuI IemeII sLrùIne, cu o
IurIe deznùdùjduILù, cu sù-mI demonsLrez cù LoL ce oIerù
unu, î(I pouLe oIerI çI ceuIuILù çI cù nu merILù, cù e rIdIcuI sù
suIerI uLuL de mIsLuILor, penLru uLuL de pu(In Iucru. $I
purcù um gùsIL udevùruLù pùrereu. PrImeIe LreI-puLru zIIe,
dospInd de munIe, nu mI-u IosL greu sù îndur ubsen(u
nevesLI-mI. Pe urmù însù, um începuL o serIe de IpoLeze, în
LouLe sensurIIe, cu sù vùd ce gundeçLe çI ce sImLe ucum.
Cum çLIum cù IubeçLe pe uILuI, nu-mI încIIpuIum cù îndurù
preu greu purLureu meu çI-mI recunoçLeum drepLuI, çI mù
IeIIcILum cIIur, penLru Ideeu bunù de u-mI creu uILImuI
cuvunL. Mù înLrebum vug ducù ne vom muI vedeu, ducù ne
vom revedeu, vreuu sù spun, în conLInuureu IInIeI LrecuLe,
uçu cum, cund Le deçLep(I dupù un vIs uLroce, reIeI vIu(u Lu
înLrerupLù seuru. $I sIm(eum cù nu, udIcù nu muI uveum
reprezenLureu uneI vIILoure împùcùrI, cum nu-mI poL
încIIpuI uzI în ce IeI uç puLeu devenI preçedInLe de
repubIIcù în AmerIcu CenLruIù.
Dupù o sùpLùmunù um sIm(IL neupùruL nevoIu s-o vùd,
dur mI-um reIuzuL cu încùpù(unure orIce prIIej. Am cùuLuL
însù pe o prIeLenù u eI, cu sù uIIu, prIn ocoI, ce gundeçLe, ce
Iuce, ducù înLumpIùrIIe ucesLeu de rùsLurnure çI evenImenL
eguI cu mIçcureu pIuneLeIor, penLru mIne, uveuu penLru eu
vreo ImporLun(ù. Nu mI-u IosL cu puLIn(ù sù uIIu cevu.
¡IIndcù pe sLrudù n-o înLuIneum cu sù-I cunosc nouI surus,
um începuL sù coIInd resLuurunLeIe, cu bùLùI de InImù încù
dIn sLrudù, cu exumInùrI uçoure u LuLuror IemeIIor Iu
începuL, cu revenIrI InsIsLenLe upoI, de Leumù sù nu mù II
înçeIuL dIn cuuzu pùIùrIIIor murI çI cu o LrIsLe(e de mourLe,
cu ImpresIu cù LoLuI e goI, cund LrebuIu sù consLuL cù eu nu
e ucoIo. Aç II vruL sù vùd cupuI uceIu mIc de sLuLuIe greucù,
bIond, cu ocIII uIbuçLrI, cum e ucum în Iormù nouù, sù vùd
ducù mù prIveçLe cu urù, cu IndIIeren(ù. PrInLr-o IuLuIILuLe
de neîn(eIes n-um înLuInIL-o nIcùIerI. Am reIuuL IegùLurIIe
cu LouLe prIeLeneIe eI, mI-um IùcuL dInLr-unu umunLù cu sù-
mI deu çLIrI despre eu, dur cum veneu vorbu despre eu,
LoLuçI, de Leumù cù "nu se çLIe cum se înLorc IucrurIIe", nu-
mI spuneuu o vorbù, evILuu orIce dIscu(Ie, Iur deLuIIIIe pe
cure eu Ie cereum, deuILIeI cu un Lon vug IndIIerenL, cùcI
uILIeI n-uç II uvuL nIcI o çunsù sù Ie um, mI-eruu LoLuçI,
IIresc purcù, reIuzuLe. Am cùuLuL sù çLIe cù peLrec, cù mù
sImL IourLe bIne, dur ucesLe gesLurI osLenLuLIve eruu cu
nIçLe scrIsorI încredIn(uLe uneI poçLe IumenLubIIe. Nu
çLIum nIcI ducù Ie-u prImIL çI muI pu(In puLeum çLI ceeu ce
gundeçLe uceeu cure Ie-u prImIL.
Sù mù duc ucusù Iu mùLuçu eI, nu puLeu II vorbu. Nu mI-
uç II IerLuL nIcIoduLù sIùbIcIuneu usLu çI nIcI n-ur II IosL pos-
IbII, uLuL erum de deIInILIv în gunduI meu. Am începuL sù
cuuL InvILu(II în cuseIe în cure çLIum cù ur puLeu sù meurgù,
dur um nImerIL-o mereu prosL. Acum, LouLù nevoIu de eu,
comprImuLù în mIne, se rezoIvu înLr-o oLruvù u înLreguIuI
orgunIsm, înùunLru. N-um muI puLuL muncu uproupe nIm-
Ic. O rocIIe Iu IeI cu u eI înLrezùrILù pe sLrudù îmI puneu un
pIeLroI în sLomuc çI un nod în guL. SIùbIsem çI-mI eru
Leumù ucum sù nu uIIe cù um sIùbIL dIn cuuzu eI. Erum uIb
cu un om Iùrù gIobuIe roçII. Am sporIL peLrecerIIe, cu sù
uIIe, sù creudù cù sunL sIub dIn cuuzu orgIIIor. ¡n u puLru
sùpLùmunù, un prIeLen docLor çI un proIesor consuILunL uu
IosL de pùrere cù s-ur puLeu sù um un uIcer uI esoIuguIuI. $I
n-o vedeum nIcùIerI, purcù dIspùruse în pùmunL.
Am înLuInIL-o LoLuçI, în penuILImu zI de curse. Eru
zùpuçeuIù, Iume muILù, çI un suIIu de oboseuIù nùduçILù
Iuncezeu în uLmosIeru prùIurousù çI încInsù. Am vùzuL-o
înuInLe cu eu sù mù vudù. ToL LrupuI mI s-u înIIerbunLuL
brusc, um cùuLuL numuIdecuL unu dInLre uceIe nenumùruLe
IemeI ecIIvoce, dur nu decIuruLe, cure Lupeuzù, cerund
bùrbu(IIor sù Ie Iu bIIeLe pe cuI, IIreçLe Iùrù sù deu bunI, çI
um LrecuL veseI, rudIos çI ubsenL, pe Iungù nevusLù-meu.
Eru rezemuLù de grIIujuI uIb dIn drepLuI purIuIuI muLuuI.
Cund um LrecuL dIn nou, înupoI, sLu pe un scuun cu çI cund
eru IrunLù de mIjIoc, prIvIndu-ne cu ocII îndureru(I. ¡nduru
purcù o suIerIn(ù pesLe puLerIIe eI. Nu muI voIu, se vede,
nIcI s-o uscundù, cùcI LoLuI îI eru IndIIerenL ucum. A IosL o
bucurIe cure m-u IIumInuL înùunLru cu un soure. Am muI
vùzuL-o ucoIo nemIçcuLù, LrIsLù, punù uproupe de sIurçIL. $I
penLru înLuIu ourù cInevu mI-u vorbIL de eu. O prIeLenù
comunù m-u înLrebuL cum poL II uLuL de IIpsIL de InImù... $I
eu, cure m-uç II dus s-o îmbrù(Içez, s-o înLreb cu o
nemùrgInILù puLImù: de ce? de ce uI începuL LouLe usLeu?
um LrecuL dIn nou, um suIuLuL-o IourLe prIeLenos, mI-u
rùspuns dour prIvIndu-mù în ocII, Iùrù un surus, Iùrù nIcI o
mIçcure u muçcIIIor Ie(eI, cu o cùprIourù bIondù,
înjungIIuLù.
PesLe cuLevu zIIe um înLuInIL-o în Iu(u cIIoçcuIuI de zIure
de Iu ¡ndependen(u. Ceruse o revIsLù de mode çI LocmuI o
pIùLeu, cund u duL cu ocIII de mIne çI u în(eIes cù o
uçLepLum, oprIL muI sus, Iu cu(Ivu puçI. A uvuL o cIIpù de
pIùcere, nu de bucurIe. $I-u muçcuL, cu o suLIsIuc(Ie
vuIgurù, buzu de jos, cu çI cund ur II spus, cuçLIgund
prInsoureu: "A, domnuIe, în sIurçIL!" AILIeI înLrevedereu u
IosL Irumousù, cu IunecuçurI de IronIe voIL bunuIù çI
superIIcIuIù, cu sù purù Lundrù çI IndIIerenLù: "Sperum cù uI
sù Le IucI muI uruLù, depurLe de mIne." "A... du... um uvuL eu
uzI-dImIneu(ù o presIm(Ire bunù". "|I-uI oxIgenuL pùruI?
Suu, nu, e dIn prIcInu soureIuI." "Dupù cuL çLIu, nu. Se vede
cù e LoL soureIe". "A reupùruL çI eI numuI dIn cuuzu du-
mILuIe." "Ce vreI, cund înLuInIm încùpù(unu(I cure vor sù
rezIsLe, cùuLùm çI noI compIIcI." Dur, spre mIrureu meu, LoL
eu vreu sù çLIe: "AI muI sedus pe cInevu?" çI îI Lremuru
voceu de purcù eru o ucLrI(ù Iu înLuIuI pus pe scenù... "Vreuu
sù Iuu o Lrùsurù". Eru oru 1z çI jumùLuLe pouLe. MùLuçu eI
sLu pe sLrudu OIurI. Am pornIL-o uIùLurI pe jos; în drepLuI
UnIversILù(II, Iu sLu(Iu de LrùsurI, um IosL bucuros cù nu eru
nIcI unu. MI-u spus cù ure de gund sù se înscrIe dIn nou
penLru IIcen(ù Iu UnIversILuLe, cù u IosL pIecuLù Iu VusIuI, Iu
bunIcu eI, LreI sùpLùmunI. PrIn Iu(u MInIsLeruIuI de
DomenII, um uvuL ourecure Leumù, cùcI veneu uguIe o
Lrùsurù gouIù, pe cure eu n-u observuL-o însù. "AsLu-I rocIIu
uIbusLrù? dur purcù eru muI pu(In vIe?" "VuI, mI-uI uILuL
rocIIIIe?" $I suIIeLeIe nousLre pIuLeuu deusupru cuvInLeIor,
în ezILùrI, IuIIuIrI, IIxùrI, çI Iur mIcI zborurI, cu un roI de IIu-
LurI deusupru uneI pIunLe, cure ur II înceL LrunsporLuLù pe
drum. ¡u RoseLLI, despùr(Ireu eru InevILubIIù. Eru sLu(Ie
mure de LrùsurI çI uuLomobIIe. S-u oprIL pe LroLuur... çI în
mIne LoLuI s-u oprIL... dur u IùsuL, Iùrù s-o vudù, o Lrùsurù, u
sLrIguL preu înceL uILu çI pe urmù u înLors cupuI sù-mI spuIe
cevu. Am ujuns, pouLe pe Iu douù, în Iu(u cuseI mùLuçII eI...
dur purcù n-ur II observuL cù um ujuns, um LrecuL înuInLe,
upoI, de vreme ce se creuse un precedenL, dupù vreo suLù
douù de puçI ne-um înLors, çI pe urmù Iur, punù Iu ceusuI
LreI çI cevu. PouLe cù nIcI unuI, penLru nImIc în Iume, nu ur
II ceruL însù ceIuIIuIL sù muI rùmuIe. Erum uçu de grùbI(I çI
ne vedeum în LreucùL numuI.
- AI, de LIne nu se îndurù cInevu sù se despurLù, çI eru
proIund udevùruL, dur o spuneum cu un surus, cu sù purù
ubIu cevu muI muIL decuL o gIumù IndIIerenLù... sùruL
muInIIe.
- VuI! o sù mù ocùruscù mùLuçu-meu. Dur pu(In îmI pusù.
¡çI Lreceu IImbu pesLe buzeIe urse purcù, çI surudeu cu ocIII
uIbuçLrI, pIInI de suIIeL cu de rouù.
Mù înLorceum, în dupù-umIuzu InunduLù de cùIduru
uscuLù, cIInuIL de Ioume, uduncIndu-mù cu în cuucIuc în
usIuILuI încIns, prIvInd cuII obosI(I uI LrùsurIIor, sLorurIIe
Lruse penLru sIesLù Iu muI LouLe cuseIe, dur eru în mIne o
LrIsLe(e uçourù çI pIùcuLù. SIm(eum cù IemeIu uceusLu eru u
meu în exempIur unIc, uçu cu euI meu, cu mumu meu, cù ne
înLuInIsem de Iu începuLuI IumII, pesLe LouLe devenIrIIe,
umundoI, çI uveum sù pIerIm Iu IeI umundoI.
Erum cu înLr-o zI Imensù çI înLumpIùrIIe ucesLeu mIcI,
umùnun(ILe punù în Iruc(II de ImpresIe, eruu prInLre ceIe
muI ImporLunLe în vIu(u meu. AsLùzI, cund Ie scrIu pe
IurLIe, îmI duu seumu, Iur çI Iur, cù LoL ce povesLesc nu ure
ImporLun(ù decuL penLru mIne, cù nIcI nu ure sens sù IIe
povesLILe. PenLru mIne însù, cure nu LrùIesc decuL o sIngurù
duLù în desIùçurureu IumII, eIe uu însemnuL muI muIL decuL
rùzbouIeIe penLru cucerIreu CIIneI, decuL çIrurIIe de
dInusLII egIpLene, decuL cIocnIrIIe de uçLrI în necuprIns,
cùcI sInguru exIsLen(ù reuIù e uceeu u conçLIIn(eI. $I, în or-
gunIzureu çI IerurIIu conçLIIn(eI meIe, IemeIu meu eru muI
vIe çI muI reuIù decuL sLeIeIe dIsLrugùLor de urIuçe, uI cùror
nume nu-I çLIu.
Ne-um împùcuL pesLe o Iunù, cund u venIL cu bru(eIe
pIIne de crInI LurzII, cu o umunLù, çI um IosL împreunù LouLù
Iunu uugusL Iu ConsLun(u. ¡ocuIn(ù LIInILù, pIImbùrI seuru
pe dIg, împreunù cu o IumIIIe cunoscuLù, uperILIve în PIu(u
OvIdIu, în(esuLù de Iume, çI uneorI, în gIumù, joc Iu buIù,
cund pIerdeum reguIuL. BIneîn(eIes, în dImIneu(u însorILù
erum çI noI, cu LouLù Iumeu, încùrcùLurù de LInerI în pIju-
muIe çI IuIne uIbe uçoure, în LrenuI de MumuIu. Pe pIujù,
eu eru încù exLrem de Irumousù, muI uIes cund LoL corpuI I
se Iùcuse cu gruuI copL. Aproupe înuILù, cu LuIIu sub(Ire çI
çoIdurIIe vunjouse, cu sunII rùzbInd gIIcI(I cu mereIe prIn
muIouI negru (sLruns pe eu cum e un çurpe în pIeIeu IuI),
udunu LouLe prIvIrIIe. Pu(In preu înuIL penLru sub(IrImeu
bru(eIor çI coupseIor, Iùceum LoLuçI, cred, o perecIe
poLrIvILù cu eu. Cund, IeguLù Iu cup cu un LuIpun uIbùsLruI,
cum e uneorI ceruI senIn, cure îI IrudIu IumInu ocIIIor çI-I
IImpezeu IInIIIe desenuLe, pure, puneu upoI pe umerI un IeI
de peIerInù, uçourù de LoL, porousù çI uIbusLrù, Lure cu
vopseuIu, pùreu înLreugù zugrùvILù pe smuI(, cu Iu(u uurIe.
¡n sepLembrIe, înLorçI în BucureçLI, um uvuL o ceurLù dIn
cuuzu copIIuIuI uçLepLuL. N-u vruL sù-I uIbù çI u LrebuIL sù
sLeu în sunuLorIu vreo douù sùpLùmunI. S-u IùcuL bIne ubIu
pe Iu SIunLuI DumILru.
A IosL un LImp desLuI de IInIçLIL çI um puLuL sù Iuc vreo
douù drumurI Iu o pùdure, cure Iùceu purLe dIn moçLenIre,
pe Iungù CurLeu-de-Argeç. Eru un sIurçIL de Loumnù de o
Irumuse(e Iurgù çI poLoIILù, çI prIveum de Iu IereusLru
vugonuIuI deuIurIIe Ienevouse cu pùdurI îndesuLe, cu uceu
IeIurIme de coIorIL cure uruLù creçLerIIe. Ducù vuru e greu
de osebIL LouLe upeIe çI usemuIrIIe de verde, ucum gumu
veçLejILuIuI cuprInde LouLe cuIorIIe LurI. CuLù vreme unII co-
pucI sunL încù verzI, uI(II uu IrunzeIe, pe negruI crùcIIor,
guIbene cu nIçLe cuIse sLrùvezII. UneIe IrunzIçurI sunL roçII
sungeruL, uILeIe vIoIeLe, cùrùmIzII, uIbe cIIur. CeruI e
Imens, çI depurLe pesLe umerII deuIurIIor, pesLe suLe, ure un
IeI de muIesLuLe senInù, cùreIu IumInu vIe, dur gùIbuIe în
cuIoure çI poLoIILù în cùIdurù, îI dù o IInIçLe meIuncoIIcù.
Nu poL sLu IInIçLIL penLru cù în compurLImenLuI de
uIùLurI (sunL vugoune vecII, cIusu ¡-¡¡) se uud IoIoLe de
rus, comenLurII, uprobùrI cùIdurouse. SucuIL, renun( sù muI
prIvesc cureIe, cure se depùrLeuzù domoI pe drumurI uIbe,
çI Lrec çI eu dIncoIo. Un domn, sù LoL uIbù cIncIzecI de unI,
cu guLuI în pIeIe mouIe çI roçIe, cu uI curcunuIuI, cu ocIII vII
çI musLu(u mure, pe IIguru penLugonuI osousù, expIIcù de ce
LrebuIe sù InLrùm în rùzboI. DeuILmInLerI, cum usLu se dIs-
cuLu pe LoL cuprInsuI (ùrII romuneçLI, cund uIucerIIe çI
pIùcerIIe Iùsuu LImp IIber.
E de o vervù îndrùcILù, gesLIcuIeuzù convIns, bùLund
ueruI cu umundouù muInIIe. Esen(IuIuI, deuILIeI, în repIIcIIe
IuI LumuILuouse, sunL InLerjec(IIIe.
- Ee! ee...! PùI vezI! Cund spun eu? çI se scouIù Iur de pe
IoLoIIuI de pIeIe. Cum o sù rezIsLe, domnuIe?... cum o sù
rezIsLe? VIno-ncou. Ducù eu pun uIcI o urmuLù? çI uruLù
Orçovu, Iur uIcI uILu? çI uruLù Iu SIbIu, uIcI încù unu? ucum
Iu Bruçov.
Dur cInevu obIecLeuzù:
- BIne, domnuIe Predescu... LocmuI ucum cund nem(II uu
LermInuL cu ruçII, de uu ujuns în InImu RusIeI?
- PùI LocmuI d-uIu - rùspunse domnuI Predescu
deznùdùjduIL çI scrIjeIuL - LocmuI d-uIu... DumneuLu nu vezI
cum vIne pIunuI? Eu încep uçu - çI începu sù urce pe IurLu
cure IndIcu sLu(IIIe, deusupru cunupeIeI - çI IuI-IuI, çI IuI-
IuI... A?... merge? çI-uçu mereu... çI-uçu mereu (în LImpuI
ucesLu Iegùnund urcu çI ocoIeu cu muInIIe pe IurLù, de Iu
Arud spre CIuj, pùscund purcù dIn urmù)... EI, uçu-I cù I-um
IuuL cu dIn ouIù?
- DomnuIe Predescu, dur Muckensen ùIu çI HIndenburg
preLInd cù eI o sù cuçLIge rùzboIuI, uduose unuI, nu penLru
cù ur II crezuL, dur muI muIL cu sù deu repIIcu, çI uçu, cu sù-I
înLùruLe pe domnuI Predescu.
- Duu? çI îçI poLrIveçLe (Iguru rùsucILù, în (IgureLuI de
LresLIe... O sù cuçLIge usLu - Iur uIcI Iuce un gesL IourLe expII-
cIL, vurund degeLuI mure, prInLre urùLùLor çI mIjIocIu -
uuzI? O sù cuçLIge usLu. Eu Iuc "purI", domnuIe, cù HInden-
burg ùIu uI dumILuIe - çI-çI Iù(eçLe buzeIe - duu, sù vIe eI Iu
mIne... Iuc "purI" cu eI... cù mùnuncù bùLuIe... pe orIcuL...
HeI? se pune eI cu mIne?... DomnuIe, porLur de IoLeI o sù-I
Iucem dupù rùzboI. CeIIuI(I uveuu ueruI cù se mIrù de
îndrùzneuIu IuI HIndenburg de u se pune cu noI çI cu dom-
nuI Predescu, Iur unuI sIncer nu se muI puLu sLùpunI
prIvIndu-I çI prIvIndu-se purcù:
- DomnuIe, romunII e deçLep(I... |I-o spun eu...
- PùI bIne, domnuIe Predescu, uLuncI de ce nu InLrùm?
Cù eu nu cred ce sus(In unII, cù nu sunLem pregùLI(I...
- Ce pregùLIre, domnuIe? - çI rIdIcù ocIII dIsperuL în
Luvun - ce pregùLIre...? cù mù omorI cu zIIe. Ce sù Le muI
pregùLeçLI?
- N-uvem LunurI... cIne çLIe?
DomnuI Predescu rude ucum InduIgenL çI cu pIeIeu de
curcun u guLuIuI guIguInd:
- N-uI LunurI? du InLrù-n rùzboI, domnuIe, çI-(I dù
Irun(uzuI cuLe LunurI vreI: vreI o mIe? î(I dù o mIe... vreI
zece mII, î(I dù zece mII. $I rIdIcù bru(eIe, upoI Ie Iùsù sù
cudù, uImIL çI dezgusLuL. Dur de usLu e vorbu ucum...? Ce
nevoIe uI de LunurI, domnuIe? çI înLorcundu-se suruzùLor
spre ceIIuI(I, cure uscuILuu mereu, cu InLeres (cù ucum ven-
Ise çI çeIuI de Lren, musLu(u cIupILù): AuzI, LunurI? BIne,
domnuIe, de usLu ure nevoIe neum(uI çI Irun(uzuI ùIu, cù
sunL crescu(I în puI - çI, brusc IurIbund: DumneuLu çLII
cum e romunuI, domnuIe? Nùdejdeu IuI e buIoneLu, dom-
nuIe, buIoneLu, în(eIegI dumneuLu?... Cù o vurù punù în
prùseIe... çI ducù se rupe, dù cu puLuI urmeI... uILe-uçu...
uILe-uçu - çI Ioveu îndurjIL çI ImugInur, înspre LouLe
coI(urIIe compurLImenLuIuI, în LImp ce uscuILùLorII îI
urmùreuu, IerIndu-se încunLu(I.
- ZI, buIoneLu çI puLuI urmeI, domnuIe Predescu?
- PùI, sIgur, domnuIe, excIumù îngùduILor... AsLu-I urmu
romunuIuI... Aç vreu sù vùd eu pe neum(uI ùIu cure sù sLeu
Iu buIoneLù... çI se înLource LrIumIùLor çI durz în dreupLu çI
în sLungu. DomnuIe, cund or InLru uI noçLrI cu puLuI urmeI
prInLre LunurIIe Ior, o sù IIe juIe, cù uI noçLrI numuI Iu
scùIurIIe Lrug.
DomnuI Predescu nu eru de meserIe, cum crezusem, nIcI
curcIumur, nIcI comIs-voIujor, cù um înLrebuL pe urmù pe
çeIuI de Lren.
- Nu-I cunoçLI pe domnuI Predescu? se mIru ceIerIsLuI
meu çI uveu drepLuLe, cùcI pe IInIIIe usLeu secundure
cùIùLorII se cunosc înLre eI cum se cunosc cIIen(II uceIeIuçI
cuIeneIe. DomnuI Predescu e de Iu PILeçLI, uvocuL... u IosL çI
depuLuL o duLù... merge Iu CurLeu-de-Argeç cù ure o cIesLIe
ucoIo; çI resemnuL de udmIru(Ie: DeçLepL om, domnuIe. Eu
îI çLIu de pe IInIe. Cund (I-o expIIcu eI cevu... Nu zIc, muI e
çI domnuI AdumIcI... dur purcù LoL domnuI Predescu e muI
deçLepL.
M-um pIIcLIsIL çI m-um înLors Iu IocuI meu, cu sù prIvesc
muI depurLe înLInderIIe de porumbIçLe uscuLù, suLeIe pe sub
deuIurI çI surusuI meIuncoIIc uI ceruIuI înuIL de Loumnù în
usIIn(IL.
DeuILIeI, çI Iu Cumerù cIIur, dupù cuLe reIeçeu dIn zIure,
dIscu(IIIe nu depùçeuu muIL uduncImeu ceIor dIn Lren. Se
unun(use o mure çedIn(ù de rùIuIuIù, înLre ceI cure cereuu
"InLrureu în uc(Iune" çI purLIzunII "neuLruIILù(II especLuL-
Ive". Am uvuL prIIejuI sù usIsL Iu unu dInLre çedIn(eIe Im-
porLunLe, cund LrIbuneIe eruu încù de cu vreme în(esuLe de
pubIIc, cùcI se çLIu cù guvernuI vu II IuuL înLre douù IocurI.
PurLIzunII PuLerIIor CenLruIe uveuu sù InLerpeIeze buncu
mInIsLerIuIù "penLru ce Iùsùm prIIejuI ucesLu exLruordInur,
cund nem(II sunL dIncoIo de VurçovIu çI uproupe de SuIon-
Ic, Iùrù sù InLrùm uIùLurI de eI?" DImpoLrIvù, reprezenLun(II
curenLuIuI unLunLIsL uveuu sù înLrebe de ce nu InLervenIm
sù suIvùm pe ceI învInçI?
SuIu, cu sugesLII de InLerIor de LeuLru prIn urIILecLurù, de
cIub prIn verdeIe IoLoIIIIor çI uI druperIIIor, de cuLedruIù
prIn IumInu de vILruIIu guIben, venILù dIn IumInùLoruI
Imens de deusupru, uveu un uer soIemn. ¡ncInLu eru Iu
începuL numuI pe jumùLuLe pIInù. UnII depuLu(I îçI cILeuu
guzeLeIe, ubIu upùruLe de dupù-umIuzù, uI(II Iùceuu cerc,
dIscuLund în Iu(u vreunuI personuj ImporLunL. Pe buncu
mInIsLerIuIù numuI doI mInIçLrI cure scrIuu ubsorbI(I. DIn
cund în cund, cuLe un depuLuL veneu în drepLuI ceIuI cure
scrIu çI îI çopLeu cevu, suu îI du vreo IurLIe penLru uprobuL.
Pe urmù uu începuL sonerIIIe, s-u mùrIL IumInu, LouLe Io-
curIIe de jos s-uu ocupuL. PreçedInLeIe, suIL cu pe o scenù
suu cuLedrù, u bùLuL dIn cIocun çI un domn u cILIL, probubII,
sumuruI zIIeI. AnIçouru u descoperIL ceu dInLuI, cu un IeI de
bucurIe, cù pouLe sLubIII o IegùLurù înLre eu çI uceusLù
IncInLù InubordubIIù, pe Nue GIeorgIIdIu, uçezuL pe
bùncIIe opozI(IeI (uçu, dIn cocIeLùrIe poIILIcù), obosIL çI
preocupuL.
¡nLerpreLureu depuLuLuIuI "nem(oIII", IùcuLù, de uILIeI, cu
un IeI de servIIILuLe InLeIecLuuIù çI InLen(Ie de reuc(Iune
medIocrù, u provocuL numuI surusurI IronIce. ProIundù Im-
presIe u sLurnIL însù dIscursuI ceIuI cure cereu InLrureu
ImedIuLù în rùzboI. Pronun(uLù rur, cu voceu înIIoruLù,
Iruzu: "$I ve(I Iùsu ucesL popor erou, cure e poporuI surb, sù
IIe zdrobIL, Iùrù sù Iuce(I sù cudù în buIun(ù puIoçuI
romunesc, IoLùruLor, în uceusLù mure, în uceusLù
neusemùnuLù cIIpù IsLorIcù?" u pIuLIL sub vusLu cupoIù,
încremenInd prIvIrIIe, dur enLuzIusL upIuuduLù numuI de
opL suu zece depuLu(I, pe cure nu-I vedeum, dedesubL, sub
LrIbunu prezIden(IuIù în cure ne gùseum noI.
CeIùIuIL depuLuL InLerven(IonIsL u InLerpeIuL guvernuI pe
cIesLIu înurmùrII. A decIuruL cù çLIe cù uLeIIereIe mIIILure
nu Iucreuzù, cù nu s-u IùcuL nImIc penLru ecIIpureu
urmuLeI, cù s-uu cumpùruL zecI de mII de bocuncI cu LuIpu
de curLon. $I eI e ImpresIonunL:
- N-uvem urLIIerIe, domnIIor... Ce-u(I IùcuL cu sù dùm ud-
mIrubIIeI nousLre InIunLerII urLIIerIu greu de cure ure ne-
voIe?
AIcI, uncIIu-meu, cure se pIImbuse în LImpuI dIscursuIuI
prIn Iu(u prImeIor bùncI, u înLrerupL pe oruLor. Cum eru
cunoscuL cu om de spIrIL, cund u rIdIcuL munu, oruLoruI s-u
oprIL çI prIvIrIIe s-uu înLors spre Nue GIeorgIIdIu, cure u
decIuruL cu o IuIsù gruvILuLe:
- Gùsesc, domnIIor, cù îngrIjorureu dumneuvousLrù dIn
cuuzù cù ne IIpseçLe urLIIerIu greu e pu(In exugeruLù. Cred
cù, Iu nevoIe, vu II suIIcIenL sù punem în buLerIe pe
onoruLuI nosLru coIeg de Iu Romunu(I, domnuI CoLurceu, cu
sù reducem LouLe LunurIIe nem(eçLI Iu Lùcere. $I Iu vorbeIe
usLeu, urùLù cu degeLuI înspre cupùLuI runduIuI dIn dreupLu,
Iur LouLe prIvIrIIe s-uu înLors spre buncu în cure de-ubIu
încùpeu o numIIù de o suLù cIncIzecI de kIIogrume pouLe, cu
muInIIe uLuL de scurLe cù ubIu îI ujungeuu pe punLece.
A IosL o IIurILuLe Imensù. A rus çI buncu mInIsLerIuIù, u
rus çI oruLoruI însuçI. TrIbuneIe în(esuLe - în ceIe rezervuLe
doumneIor uneIe eIegunLe sLuu cIIur pe LrepLe,
nemuIgùsInd uIL Ioc, Iur în ceIe uIe bùrbu(IIor unII se suIo-
cuu, uLurnu(I cIIur de sLuIpI - uu rùsunuL çI eIe de IoIoLe.
Nue GIeorgIIdIu, sImpuLIzuL çI de opozI(Ie penLru spIr-
ILuI IuI çI penLru "IùrgImeu de vederI" cure îI curucLerIzu,
penLru ueruI IuI "Irondeur", revoILuL purcù, deçI mIIILunL
IIberuI, eru IourLe uprecIuL penLru "desLInderIIe" pe cure Ie
provocu înLre guvern çI opozI(Ie. AzI, de pIIdù, purLIdu eru
cu çI cuçLIguLù penLru guvern, numuI prIn uceusLù sImpIù
gIumù.
De pe buncu mInIsLerIuIù u rùspuns Iu urmù unuI dInLre
membrII ImporLun(I uI guvernuIuI.
S-u scuIuL gruv çI cu ocIII pu(In conLrucLu(I, de pe buncu
mInIsLerIuIù çI s-u dus, în Lùcereu înLInsù cu înLr-un uer
Lure, spre LrIbunù. Are IrunLeu înuILù, pIezIçù, cu de poeL,
ocIII murI nu prIvesc pe nImenI, obrujII cu douù cuLe,
musLu(ù de IunLe îmbùLrunIL. Acum, dupù un LImp, îçI
pIImbù ocIII, prIvInd çI InspecLund purcù IncInLu. |Ine
munu dreupLù înuInLe, cu douù degeLe în buzunuruI de jos
uI vesLeI. ¡ncepe înceL dur sIgur de ceeu ce spune:
- MI-ur II IourLe uçor, domnIIor, ducù uç uIergu dupù suc-
cese IucIIe, sù reIev Inconsecven(u ucesLeI opozI(II, cure pe
de o purLe ne reproçeuzù cù nu InLrùm în uc(Iune, Iur pe de
uILu se pIunge cù urmuLu nu e pregùLILù. Dur (In sù rùspund
IIecùruIu dInLre onoru(II oruLorI cure m-uu preceduL, în
purLe.
PesLe purLIzunuI PuLerIIor CenLruIe u LrecuL însù repede.
Pe urmù:
- DomnIIor, du(I-mI voIe sù vù înLreb: Ce înseumnù
uceusLù IIpsù de încredere în guvernuI (ùrII? A(I monopoIIz-
uL sIngurI LouLù IubIreu de neum? Crede(I dumneuvousLrù
cù pe ucesLe bùncI nu buLe o InImù romuneuscù? çI urùLu
ucum, emo(IonuL çI soIemn, buncu mInIsLerIuIù çI bùncIIe
mujorILù(II. Crede(I dumneuvousLrù cù vIILoruI ucesLuI
neum numuI dumneuvousLrù vù provoucù nop(I de Insom-
nIe?... (upIuuze puLernIce) cù numuI dumneuvousLrù vù
cuLremuru(I Iu gunduI cù ceusuI sIunL uI reuIIzùrII nu(IonuIe
ur puLeu sù buLù, Iùrù cu noI sù ne gùsIm ucoIo unde LrebuIe
sù ne gùsIm? çI Iruzu spusù rùspIcuL, cu voceu Iurg înIIoruLù,
cu munu dreupLù rIdIcuLù, cu pumnuI sLruns, Iur cu
urùLùLoruI înLIns, cu munu IndIcuLoure de pe uIIçe, e urmuLù
de ucIumu(II çI upIuuze IurLunouse. DomnIIor, un oruLor uI
dumneuvousLrù u decIuruL sùpLùmunu LrecuLù ucI cù ducù ur
uveu doIsprezece copII, pe Lo(I I-ur LrImILe sù IupLe penLru
(urù. EI bIne, domnIIor - çI rIdIcù LonuI - eu decIur cù ducù
uç uveu douùzecI çI puLru de copII, n-uç (Ine nIcI pe ceI muI
mIc Iungù sunuI mumeI IuI ucusù... pe Lo(I I-uç LrImILe în
Ioc, în prImu IInIe.
$I Lrecund muI LurzIu Iu ceI de uI doIIeu oruLor uI
opozI(IeI, u scIImbuL Iur LonuI, cu un ucur ubII uI oruLorIeI.
- DomnIIor, u(I dIscuLuL çI despre pregùLIreu mIIILurù u
(ùrII (çI scùzuL, prIeLenos) cred cù u IosL o mure greçeuIù.
(¡ur energIc, vIu.) Nu pouLe II pusù în dIscu(Ie, çI muI uIes
în dIscu(Ie pubIIcù, pregùLIreu urmuLeI romuneçLI (upIuuze
IurLunouse). DomnIIor, eu uLuL poL sù vù spun: cù sunLem
guLu. $I ucI rùmune îndeIung nemIçcuL... (Adunureu
upIuudù în pIcIoure, upIuudù çI LrIbuneIe.) A conLInuuL pe
ucesL Lon cuLvu LImp, pe urmù Iur: ¡ùsund Iu o purLe gIumu,
uLuL de umuzunLù, u coIeguIuI nosLru, domnuI Nue GIe-
orgIIdIu, çI (ucI urcù voceu, înLr-un crescendo uIurmunL çI
InLens, çI scundù Iruzu cu munu îndoILù puruIeI cu pIepLuI,
cu coLuI rIdIcuL, dur zvucnInd urùLùLoruI InLens, în uIurù)
Iùsund deopurLe uceusLù uc(Iune condumnubIIù de u
sLrecuru, de Iu LrIbunu CumereI, în suIIeLuI oçLenIIor noçLrI,
îndoIuIu în înzesLrureu urmuLeI (upIuuze puLernIce, sLrIgùLe
de bruvo), vù înLreb, de unde uceusLù pre(uIre exugeruLù,
dovudù de vuIgur muLerIuIIsm, uceusLù supruvuIorIzure u
roIuIuI jucuL de urmumenL în rùzboI, cund e çLIuL cù murIIe
vIcLorII se cuçLIgù numuI prIn moruI? (upIuuze). O urmuLù
cure vreu, învInge Iùrù LunurI, Iùrù mILruIIere çI Iùrù
curLuçe (upIuuze IurLunouse). $I eu vù spun cù urmuLu
nousLrù vreu sù învIngù çI vu învInge! (upIuuze enLuzIusLe).
¡nLrebu(I pe uceçLI conducùLorI uI oçLIrII, în cure nu uve(I
LoLuçI încredere (çI ucI uruLù, sIIubIsInd, cu degeLuI, înupoI,
cu çI cund comundun(II ur II cum în IùLurI çI Iu spuLeIe IuI)
çI eI vù vor spune: Vom învInge penLru cù soIdu(II noçLrI se
vor IupLu cu buIoneLu - çI nu e Lun cure sù rezIsLe buIoneLeI
romuneçLI - împoLrIvu orIcùruI urmumenL, Iur cund buIon-
eLu se vu II rupL, cu pumnII, cu ungIIIIe, cu dIn(II...
(upIuuze deIIrunLe). DomnIIor, încredereu meu în vIILoruI
mure uI ucesLuI neum e necIInLILù (ucI devenI soIemn), çI-
mI Iuu, împreunù cu coIegII meI, uçu cum v-um spus de
uLuLeu orI, rùspundereu ceIor ce vor venI.
S-u uçezuL jos, purcù Iùrù sù observe ucIumu(IIIe deIIr-
unLe.
DeçI în uILImuI LImp se vorbeu de ourecure uIucerI, pe so-
coLeuIu sLuLuIuI, IùcuLe de ucesL membru ImporLunL uI
guvernuIuI, succesuI I-u IosL Imens çI s-u vorbIL de eI zIIe
înLregI.
¡n muçInu cu InLerIoruI de bombonIerù cuIenIe, în LImp
ce cIuxonuI îçI cereu drum prInLre veIIcuIe çI pIeLonI, ceIe
douù IemeI IIerbeuu de udmIru(Ie.
¡e eru, IIreçLe, muI uproupe succesuI uncIIuIuI.
NIcIoduLù n-um uvuL o preu bunù pùrere despre uçu-zIçII
oumenI de spIrIL (nu vorbesc despre umoruI InerenL
gundIrII jusLe), cure de ceIe muI dese orI sunL sImpII nerozI
vIoI. CùcI "spIrILuI" presupune IIpsù de sensIbIIILuLe çI un
proIund dIspre( penLru oumenI, ceI pu(In în cIIpu uceeu.
CIIur în IormeIe IuI superIoure, cu uneorI AnuLoIe ¡runce,
spIrILuI dù udeseu o ImpresIe de rece ImbecIIILuLe. Ce sù
muI spun de Nue GIeorgIIdIu, uI cùruI spIrIL nu eru decuL o
Iormù de IIcIeIIsm, cùcI nu "Iùceu spIrILe" decuL pe so-
coLeuIu ceIor muI sIubI cu eI, cu sù umuze pe ceI LurI, de cure
uveu nevoIe? Eru un IeI de cIovnerIe obruznIcù, menILù sù
muscIeze un egoIsm vuIgur. Dur nevoIu, ucum muI muIL cu
orIcund, sù (In sub înruurIreu meu suIIeLuI çI convIngerIIe
nevesLeI meIe, çI penLru cù uceusLù proLesLure reLorIcù nu e
suIIcIenLù ("drugù, orIce uI spune, e deçLepL"), um oprIL
muçInu çI um InLruL, InvILundu-Ie sLùruILor, în IIbrùrIe. Am
ceruL un dIc(Ionur medIcuI sLrùIn çI, Iu pugInu çLIuLù, um cI-
LIL, subIInIInd cu voceu:
"¡MBEC¡¡¡TATE (IIg. 1 1oo). - ¡mbecIIuI e un LIp degen-
eruL, curucLerIzuL prIn unomuIII IIzIce, dur muI uIes prIn
LuIburùrI InLeIecLuuIe çI moruIe. ¡nLeIIgen(u IuI e mùrgInILù,
LoLuçI ure cuIILù(I de memorIe, de ImILu(Ie çI ourecure vIvu-
cILuLe de spIrIL. MuI uIes sIm(uI moruI îI e uLIns... RevoILuL,
nedIscIpIInuL, mIncInos çI Iùudùros, ImbecIIuI cuuLù LoL-
deuunu sù Iucù vreo Iursù nepIùcuLù, suu sù Lrugù pe sIourù
pe unuI suu pe uILuI. CumuruderIu cu IndIvIzII de Leupu IuI e
LoLdeuunu suspecLù. ¡mbecIIII sunL ceIe muI udeseorI
pederuçLI, suu nu se în(eIeg decuL cu sù puIe Iu cuIe InIumII.
CIIur prInçI usupru IupLuIuI, mInL cu un upIomb uImILor.
NumùruI ImbecIIIIor InLernu(I e InIIm, în compuru(Ie cu
uceIu uI ImbecIIIIor cure cIrcuIù IIberI çI cure LrùIesc cu vug-
ubonzI, Io(I çI pezevengII."
... Suu "oumenI poIILIcI" în RomunIu, ur II puLuL sù
uduuge ucesL dIc(Ionur. Ducù "vIvucILuLeu de spIrIL", me-
morIu çI cupucILuLeu "de ImILu(Ie" sunL cuIILù(IIe esen(IuIe
uIe deçLepLùcIunII, uLuncI LrebuIe sù recunouçLem, Ie-um
spus IemeIIor, cù eu e cum cuprInsù în expIIcu(IIIe cIInIce
uIe dIc(IonuruIuI çI cù Nue GIeorgIIdIu e înLr-udevùr
deçLepL, "pezevengII", cum zIce eI cu ourecure orgoIIu
nu(IonuI.
Dur n-um convIns, pouLe, pe nIcI unu dInLre eIe, pe
nevusLù-meu ucum muI pu(In decuL pe ceuIuILù.
- ExLruordInur cum exugerezI, mI-u spus AnIçouru,
prIvInd IndIIerenLù cu IornIonuI o mIcù vILrInù de creIoune
de meLuI çI de ugende.
¡ur nevusLù-meu, grùbIL, cu sù nu creudù AnIçouru cù e de
uILù pùrere decuL eu:
- Açu e LoLdeuunu... pune în LouLe o puLImù, Iur cùLre
mIne: Nu se pouLe vorbI uneorI cu LIne.
- Un IIIozoI ur LrebuI sù IIe muI cuIm, zùu, u înLregIL-o,
suruzund, brunu meu verIçourù, cu ovuI desùvurçIL de
EIvIrù romunLIcù, dur cu sIm( prucLIc çI upropIuL
ucLuuIILù(II, de nevusLù de om de uIucerI. ¡mI spuneu "IIIo-
zoI" cùcI çLIu cù usLu mI-e dezugreubII çI eu o voIu cIIur cu
InsuILù.
- Cum cuIm? De ce sù nu pun puLImù?... NumuI Imbe-
cIIIIor Ie e IndIIerenL ce opInIe uu. ObIecLIvILuLeu e necesurù
numuI în ucLuI judecù(II, cere udIcù sù nu uI InLerese con-
Lrure çI sù IeI LouLe mùsurIIe de precuu(Ie InLeIecLuuIù. Dur
usLeu sunL de domenIuI InLeIIgen(eI çI uI onesLILù(II, nu uI
IndIIeren(eI suIIeLeçLI. Un om pouLe sù IIe prosL suu In-
LeresuL, IIpsIL de IucIdILuLe, dur nu de "obIecLIvILuLe". $I, în
orIce cuz, dupù ce, judecund cuIm, uI ujuns Iu o opInIe, eçLI
duLor s-o sus(II cu IoLùrure çI îndurjIre, cuL muI expresIv.
CIIur oumenII de çLIIn(ù, dupù ce, pusIonu(I çI cu grIju
udevùruIuI - cùcI nImIc nu se pouLe Iuce Iùrù pusIune - uu
ujuns Iu o descoperIre suu Iu o concIuzIe, o sus(In cu
LenucILuLe çI cu dorIn(u de u Iuce sù LrIumIe, cIIur ducù ur II
umenIn(u(I cu ruguI suu cu ocnu. EnLomoIoguI îçI upùrù
gunducII IuI cu puLImù. Nu se pouLe sus(Ine sLupIdILuLeu cù
nu exIsLù cuuze çI udevùrurI cure sù merILe sù Le pusIonezI
penLru eIe, cù LoLuI e reIuLIv çI IndIIerenL, în ruporL cu...
eLernILuLeu. ToLdeuunu IndIIeren(u usLu IdeoIogIcù çI
umubIIù, prezenLuLù sub ungIIuI veçnIcIeI, uscunde mIcI
urunjumenLe IùcuLe sec, sub ungIIuI ucLuuIILù(II çI cu curuc-
Ler sLrIcL personuI. Sù Le consIderI specLuLor InduIgenL çI
umuzuL uI IumII uceçLIu pIInù de InIumIe çI de prosLIe e sù
IucI purLe dIn eu, sù beneIIcIezI de InIumIIIe eI, uvund ueruI
cù-I eçLI deusupru.
- ObIecLIvILuLe înseumnù sù recunoçLI cù çI udversuruI
ure drepLuLe, uneorI ceI pu(In, îmI repIIcù IronIc çI suII-
cIenL, dIn nou AnIçouru, ducund, mIoupù, cu gru(Ie,
uproupe de IornIon çI de puncLuI negru de Irumuse(e, dIn
obruz, o ugendù dInLre ceIe de dInuInLe.
- AILù uberu(Ie... RuporLuLe Iu uceIuçI puncL nu poL sù ex-
IsLe douù udevùrurI, opuse, în uceIuçI LImp. Ducù ud-
versuruI meu ure drepLuLe, nu uneorI, cI IourLe udeseorI,
uLuncI renun( eu Iu opInIu meu - çI penLru usLu încù î(I Lre-
buIe curuj - çI o împùrLùçesc pe u IuI, dur LoL cu pornIre çI
IoLùrure. ¡ndIIeren(ù nu pouLe II în nIcI un cuz, cùcI exIsLù
o pusIune u udevùruIuI însuçI.
Au zumbIL çI unu çI uILu, cu îngùduIn(ù, çI um în(eIes,
meIuncoIIc, cù nevusLù-meu nu muI ure încredere în judec-
uLu meu, cù sLeuuu meu conLInuu sù se rùceuscù. AnIçouru
LrImIsese muçInu, çI s-uu depùrLuL umundouù, pe jos, prIn
muI(Imeu dIn cure Iùceuu purLe ucum, dur nu eruu Iu IeI cu
nImenI, în rocIIIIe Ior de sLoIù de cuIoureu mIgduIeI, pe
cure cùuLuu sù Ie ujungù, Iu jumùLuLeu puIpeI LuIburùLor
sLrunsù în cIorupuI de mùLuse, cIzmuII(eIe de unLIIopù uIe
modeI.
Se îmbrùcuu de o vreme umundouù Iu IeI, cu sù-çI
sporeuscù Irumuse(eu, unu bIondù, uILu brunù, cum îçI
sporesc vuIoureu perIeIe, ducù sunL coIec(Ie.
Am duL upoI exumenuI, umunuL în IunIe, de unuI ¡¡¡. Cu
G. ne înLuIneum desLuI de rur çI uveu o uLILudIne muI
curund rezervuLù. Nu-çI vorbeuu decuL IourLe pu(In. ToLuçI,
în decembrIe, cund um pIecuL penLru douù sùpLùmunI Iu
(urù, Iu AnIçouru - penLru vunùLoure çI pIImbùrI cu sunIu - u
venIL çI eI ucoIo. MI-u IosL desLuI de nepIùcuL, dur n-um duL
nIcI un semn de nemuI(umIre. CIuduL u IosL cù eu s-u
supùruL pe AnIçouru, u scurLuL cu o sùpLùmunù uceusLù
vucun(ù cu mese copIouse çI nIcI nu çI-uu muI vorbIL. $I muI
LurzIu um IùcuL desLuIe muLre bùnuILoure, um evILuL geIos
muILe prIIejurI cure mI-ur II IosL dezugreubIIe, um Lrus cu
urecIeu Iu muILe, um spIonuL desLuIe pIecùrI în vIzILù uIe
nevesLI-mI, cùcI mI-eru Leumù cù nu se muI vùd în Iume
LocmuI penLru cù ucum se vùd cund doresc, în vreo
gursonIerù, dur nIcIoduLù n-um uvuL prIIejuI sù IIu punù Iu
cupùL neIerIcIL.
1.g. Între oglinzi purulele
¡n IebruurIe însù, m-um înLors prIn surprIndere noupLeu,
în uuLomobII cu un prIeLen sporLmen, cure Iùcuse o excur-
sIe punù Iu PredeuI. Eu erum concenLruL de douù
sùpLùmunI Iu Azugu, ne-um înLuInIL în resLuurunL çI m-u Iu-
uL cu eI. Cund um ujuns ucusù, um gùsIL Iu IeresLreIe negre,
perdeIeIe neIùsuLe, ceeu ce mI s-u pùruL cIuduL, cùcI Iùceuu
înLunerIcuI goI, Iur muLreIe zùpùcILe çI somnorouse uIe ser-
vILoureI m-uu neIInIçLIL. Eru ucum o reuIILuLe cure nu-mI
încùpeu în sIm(urI: cusu eru gouIù cu un mormunL goI, Iùrù
nevusLù-meu. S-u IùcuL în mIne un pusLIu Imens, un nucIeu
de durerI. ServILoureu n-u IosL în sLure sù-mI expIIce unde
mI-e IemeIu: Iu LeuLru... Iu mùLuçu eI... IucrurI vugI çI Im-
posIbIIe penLru 1 jumùLuLe cuL eru cund sosIsem eu. Nu
çLIum ce se vu muI înLumpIu cu mIne punù dImIneu(u. ¡mI
repeLum neconLenIL, cu IdIoLIzuL: N-uç II crezuL-o nIcIoduLù
în sLure sù Iucù usLu... Am sLuL o bunù bucuLù de LImp,
LrunLIL înLr-un IoLoIIu, cu uzvurIIL dInLr-un Iurgon. $LIum cù
ucum LoLuI e sIurçIL penLru LoLdeuunu, cù e sIurçIL înLr-un
mod cum nu merILu IoIuIILuLeu meu. NIcIoduLù n-uç II
crezuL o IemeIe uLuL de crudù, în sLure sù-mI Iucù, Iùrù Io-
Ios, uLuLu rùu. Punù u douu zI, cure mI se pùreu Iu cupùLuI
unuI Iung, InLermInubII LuneI, sIm(eum cù voI înnebunI.
$LIum cù IubIrIIe sunL LrecùLoure, dur îmI spuneum cù
sIurçILurIIe LrebuIe sù IIe cInsLILe, cu înLre oumenI cure,
dupù ce uu IùcuL o cùIùLorIe pIùcuLù împreunù, se despurL
eIegunL, se suIuLù cu cordIuIILuLe çI, Iu nevoIe, cu pùrere de
rùu cù LoLuI u duruL uLuL de pu(In, Iur sIurçILuI ucesLu de
meLresù-servILoure, cu uLuL dIspre( Iu(ù de o sensIbIIILuLe
cure îI jerLIIse LoLuI, mI se pùreu o nemerILuLù InIumIe. MI-e
cu nepuLIn(ù sù noLez LouLe încercùrIIe prIn cure um LrecuL,
IuosuI de gundurI pe cure Ie-um conIrunLuL, înLreugù
uceusLù noupLe cumpIILù, cum nu muI înLuInIsem uILu punù
uLuncI, çI pouLe nIcI n-um înLuInIL de uLuncI încouce. Ars LoL
LrecuLuI, ursù cusu, murdùrIL çI dIzoIvuL cu personuIILuLe,
IuLù ce gùsIsem dupù puLru ore de drum cu uuLomobIIuI.
Aç II vruL sù IIe vIs, cu sù IIe deçLepLure posIbIIù, dur nu
eru decuL încrusLuLù reuIILuLe. Dupù ce um IosL în sLure sù
mù rIdIc dIn IoLoIIu, um uIerguL uçu, în necunoscuL çI, prob-
ubII, pe Iu cuseIe rudeIor eI. ¡u "LunLI ¡ucIcu" nu eru, Iu sur-
orIIe meIe nu eru, çI n-uç II dorIL nIcI ceIuI muI cumpIIL
duçmun uI meu sù cuuLe în zorII zIIeI çI sù suIere cum
suIereum eu, înLrebund ducù nevusLù-meu, pIecuLù de
ucusù: "... e Iu domnIu-vousLrù cumvu?"
MIsLeruI Imens uI IIecùreI cuse, cu IeresLreIe în înLunerIc,
sperun(u sLupIdù cù e ucoIo çI cù LoLuI, ducù n-u IosL vIs, u
LrecuL cu un vIs, nedumerIreu ceIor înLrebu(I çI ImpresIu cù,
Iu(ù de ceI cu vIu(ù sIgurù în cusu Ior, eçLI un Iepros cure
merge, IerIL de Iume, numuI noupLeu, mù nùuceu. ¡n orIce
cuz, un uccIdenL, o înLumpIure neprevùzuLù nu mI se
pùreuu de presupus.
Pe urmù, um în(eIes cù LoLuI e pIerduL, cù LrebuIe s-o
pùrùsesc cu LoLuI nop(II çI uvenLurII eI, înLorcundu-mù
ucusù. Aç II vruL sù uIerg, sù sLrung sLIcIù spurLù în pumnI,
sù încerc orIce, numuI sù poL IùrumI(u dIn noupLeu cure mù
despùr(eu de zorII zIIeI. Cund erum mIc, în ujunuI uneI
cùIùLorII, nu puLeum dormI çI mI-eru Leumù, sIngur în
noupLe, cù "u douu zI", în mod excep(IonuI, nu vu muI venI.
¡uLù, Iu IeI, uveum ImpresIu cù înLunerIcuI se vu dIIuLu Iu In-
IInIL, dur nu o pIecure în necunoscuL Irumos eru ucum,
dupù noupLe, cI pIecureu pe uIL drum, pur çI sImpIu, decuL
ceIe de punù ucum. Credeum cù nIcIoduLù nu voI muI II în
Iu(u uceIeI IemeI, cu s-o poL zdrobI. MI-eru Leumù cù voI
înnebunI punù în zorI. Aveum ImpresIu cù nu muI sunL
sLùpun pe desLIneIe meIe, cu çI cund uç II IosL înLr-o Lrùsurù
uI cùreI cuI sperIoçI s-uu uprIns çI uIeurgù, neîndupIecubII,
cu mIne, pesLe gropIIe çI neprevùzuLuI unuI cump. Ducù
udunum LouLù suIerIn(u dIn LrecuL, nu IzbuLeum sù eguIez
pe ceu de uzI, cure-mI pùreu çI de o nuLurù dIIerILù. Mù
IungIsem pe un dIvun Iung çI, cu puImeIe IIpILe de obrujI,
uçLepLum cu neIInIçLeu çI Leumu creLInIIor, cure, IncupubIII
sù muI judece, cu ocIII sperIu(I, se cIIrcesc çI uçLeupLù...
Cum u puLuL sù Iucù usLu? merILum LrIvIuIILuLeu ucesLuI
procedeu cure mù murdùreu de prIsos... cund Iusesem uLuL
de IoIuI?...
A venIL u douu zI ubIu, pe Iu opL dImIneu(u. N-uç puLeu
spune cum îI urùLu obruzuI, cum I s-uu împIeLIL InLen(IIIe
de gesLurI çI expIIcu(II, penLru cù erum uçu de sIurçIL, uLuL
de depurLe de Iume, cù, înLocmuI cu un boInuv IsLovIL de
procedeeIe uneI preu IungI operu(II Iùrù unesLezIe, nu
uçLepLum decuL sù vIe eu, cu sù poL udormI. DepIndeum de
venIreu eI cu de o Idee IIxù, cu de un semnuI cù s-u sIurçIL,
penLru cu sù încIId ocIII numuI.
¡-um çopLIL, Iùcund, înjumùLù(IL, o sIor(ure:
- N-uç muI vreu sù Le vùd nIcIoduLù...
M-u prIvIL cu o urù çLeursù, de rund.
- ALuncI, mù goneçLI?
- Nu çLIu... Nu muI poL vorbI... Nu muI puLeum cere nIm-
Ic voIn(eI meIe...
- Açudur, mù goneçLI?
- Nu poL sù-mI duu seumu de nImIc, çI nu poL uIege dIn
mIne nImIc... ¡n(eIege ce vreI... Spune-mI ducù uI cevu de
IùmurIL...
A IosL dIn nou un sLuIp de urù, LouLù, în(eIegund cù IupLu
e muIL muI greu decuL o bùnuIse eu.
- N-um nImIc de IùmurIL...
- Nu, n-uI sù po(I IùmurI nImIc. Po(I sù muI rùmuI pu(In
ducù doreçLI... dur ducù vreI sù çLII, sIncer, senLImenLeIe
meIe, uLuncI pIeucù neînLurzIuL, çI-(I voI LrImILe eu ubsoIuL
LoL ce e de LrImIs.
¡ur m-u prIvIL cu uI(I ocII, rùI, upùru(I de dIn dosuI
ocIIIor eI çLIu(I.
- Açudur, mù goneçLI?
PesLe vreo cuLevu zIIe, I-um scrIs neLed çI convenubII,
înLrebund-o ducù nu preIerù sù dIvor(ùm Iùrù IormuIILù(I,
Iùrù expIIcu(II muILe, çI u uccepLuL.
Am suIerIL dIn nou mIsLuILor. ZIuu çI noupLeu
(IILeruImenLe), nu puLeum gundI decuL Iu eu. TouLe
expIIcu(IIIe, pe cure I Ie reIuzusem ourecum, mI Ie IurnIzum
ucum sIngur, consLruInd o InIInILuLe de IpoLeze, cu un
judecùLor de InsLruc(Ie munIuc, boInuv.
Sù renun( Iu eu penLru vIILor, sù scIImb LoL peIsujuI pIu-
nurIIor meIe, sù Ius un drum uIb în goI, mI se pùreu de
neînIùLuruL çI uLroce.
Dur, muI uIes, suIereum cù LrebuIu sù udmIL remunIerI de
ecuu(II înLregI suIIeLeçLI.
ToL LrecuLuI îmI upùreu cu uIL în(eIes decuL ceI cu cure
erum obIçnuIL, Iur unu dInLre ceIe muI durerouse operu(II
eruu ucesLe concIuzII pe cure LrebuIu sù Ie Lrug penLru ceeu
ce Iusese. NIcIoduLù IemeIu uceusLu nu mù IubIse. ReIuum
LoL ce u IosL Iu OdobeçLI, Iu (urù, çI ucum sIm(eum cù ucoIo
um uvuL drepLuLe, cù uLuncI vùzusem IImpede, cù serIu eI
uceeu Iusese. Nu muI exIsLu ucum penLru mIne nIcI o
pIùcere. Eru cu un doIIu udunc çI dureros. Ducù vedeum o
perecIe sùruLundu-se, erum cu uceIe mume cure uu pIerduL
un copII çI vùd, jucundu-se în drum, IrumoçI copII sLrùInI.
PIeseIe de LeuLru çI IIImeIe cu drugosLeu, cure îndurù orIce
çI punù Iu cupùL LoL bIruIe, îmI dùdeuu o înIùcrImuLù çI
sLupIdù meIuncoIIe.
CùuLum dIn nou, în LouLe IocuIurIIe, cu s-o vùd dur ducù o
gùseum, pIecum numuIdecuL, cu un cu(IL înIIpL çI rùmus în
pIepL. De zecI de orI pe zI deveneum uIb cu vuruI, dIn cuuzu
unuI umùnunL, cure ur II puLuL II în IegùLurù cu eu, în ceu
muI bunuIù dInLre convorbIrI. DeuILmInLerI, LouLù suIerIn(u
usLu monsLruousù îmI veneu dIn nImIc. MIcI IncIdenLe cure
se IIperLroIIuu, Iuuu propor(II de cuLusLroIe. BIneîn(eIes cù
murIIe "scene" cIusIce Ieçeuu dIn cumpuI sensIbIIILù(II
meIe, cu murgInIIe unuI desen prIvIL cu o Iupù preu
mùrILoure. Cund suIereum uLuL dIn cuuzu uneI prIvIrI, nIcI
nu-mI puLeum încIIpuI înLre mIne çI eu vreunu dInLre
ucesLe scene excesIv puLeLIce, durubII upIuuduLe. Nu
puLeum vedeu înLre noI o dIscu(Ie cu în pIeseIe de buIevurd,
cu ImpIorùrI, cu expIIcu(II, cu sLùruIn(e de u se împùcu.
RuIu, de pIIdù, cIIur în zIIeIe uceIeu, un IIIm în cure nevusLu
îçI umIIeçLe îngrozILor bùrbuLuI, Iuge de Iu eI cu umunLuI,
pùrùsIndu-çI copIII, eI o cuuLù în LouLe pùr(IIe, o ImpIorù sù
vIe, se duce dupù eu înLr-o sLu(Ie de bùI mondIuIù, Iur cund
eu e pùrùsILù de umunL, îçI dù seumu cù numuI pe eI, pe
bùrbuL, I-u IubIL cu udevùruL (?) çI vIne dIn nou ucusù Iungù
copII. $I umundoI cred cù ceeu ce n-u IosL cu puLIn(ù penLru
LrecuL vu II cu puLIn(ù penLru vIILor, cù serIIIe Ior suIIeLeçLI
s-uu încIeIuL, cund, penLru mIne, o sIngurù ubsen(ù,
noupLeu, de ucusù, eru cuL LoL ceruI de mure, çI cund oduLù
ujunçI çI împùcu(I, sù zIcem, ur II LrebuIL sù înceupù drumu
LrecuLuIuI. Cum mI-uç II încIIpuIL, de pIIdù, înLre noI, o
scenù în cure eu sù urIu zvurIInd bunII în Iu(u IemeII, cu în
Dumu cu cumeIII? Crescund Iu scuru sensIbIIILù(II meIe,
scenu uceusLu ur II de neexprImuL cu cIIre, cu rezuILuLuI
dubIùrII boubeIor de gruu penLru IIecure pùLrù(eI uI LubIeI
de çuI.
"OmuI cu sensIbIIILuLe nùzdrùvunù", îmI spuneu doumnu
cu Iu(u Lunùrù çI pùr urgInLIu. E drepL cù suIereum, Iùrù cu
sù vudù ceIIuI(I de ce suIùr, cu un reumuLIc cure sImLe
pIouIu înuInLeu ceIor dIn juruI IuI. Gùseuu cù suIùr penLru
cuuze IuLIIe. ¡nLr-un uIL pIun, LrebuIe sù IIe oumenI, desIg-
ur, cure nu prIcep cù unII suIerù numuI dIn prIcInù cù nu se
poL spùIu pe dIn(I, suu cù n-uu o curLe, suu cù nu poL Iuce
cuIvu un servIcIu.
¡nLr-o zI, de pIIdù, mù duc Iu mInIsLer, Iu un prIeLen, cure
mù prImeçLe, sub preLexLe de ugIomeru(Ie, grùbIL cu pe un
soI de credILor. Am crezuL cù um sIurçIL cu eI penLru LouLù
vIu(u. ToLuçI, pesLe vreo douù zIIe, cund ne-um înLuInIL, u
venIL Iu mIne, cu çI cund nImIc nu s-ur II înLumpIuL. Pùreu
sIncer (ducù n-o II uvuL moLIv sù se scIImbe înLre LImp),
ubsoIuL sIncer. DezoIuL cIIur.
- Cum, drugù, uI puLuL sù Le superI dIn cuuzù cù (I-um
spus, cum rùsLIL pouLe, "Iusù-mù ucum"? Dur n-uI vùzuL ce
eru pe cupuI meu?... cù LrebuIu sù InLroduc uLuLu Iume Iu
mInIsLru?
¡n(eIegeum cù pe eI nu I-ur II jIgnIL, nIcIoduLù, un usLIeI
de rùspuns çI cù, decI, nIcI nu uveu de ce sù mù socouLù jIg-
nIL pe mIne. Nu exIsLuse nImIc, penLru eI, cu un peIsuj pen-
Lru un mIop. Dur eu, cure devenIsem puIId çI cure çLIum cù,
nIcI în cIIpeIe cund uç II IosL dus Iu eçuIod, n-uç II spus unuI
prIeLen - Iùrù sù IIu supùruL unume, pe eI, cI numuI uçu, dIn
cuuzù cù-s preu ocupuL - rùsLIL: "¡usù-mù în puce ucum!" I-
um spus cù uç II IùcuL uILIeI, în IocuI IuI, dur n-u crezuL.
SIm(eum dIn zI în zI, depurLe de IemeIu meu, cù voI murI,
cùcI durerIIe uIcerouse - ucum cund nu muI puLeum muncu
uproupe deIoc - devenIserù de nesuporLuL. SIùbIsem înLr-
un mod cure mù dIsperu, cùcI Iùceu o dovudù obIecLIvù cù
suIùr dIn cuuzu IemeII, çI orIcuL uç II vruL sù uscund cu
surusurI rùnIIe orgoIIuIuI meu, nu muI puLeum IzbuLI, dIn
cuuzu usLu.
Mù gundeum zI çI noupLe, în uIurù de pu(IneIe ore de
somn - cund deuILIeI de ceIe muI muILe orI vIsum -
neînLrerupL Iu eu, cu çI cund mI se IIcIeIIuse creIeruI çI nu
muI eru în sLure sù scIImbe "moLIvuI", cu un pIun uuLomuL,
sLrIcuL, cunLecuI.
¡nLr-un LImp m-um IoLùruL cu, de vreme ce nu puLeum
sù nu mù gundesc Iu eu în resLuI zIIeI, ceI pu(In în unumILe
ore dIn zI sù încerc precIs sù mI-o Iuc ubsenLù. $I în
nùdejdeu cù voI InIIuen(u resLuI zIIeI, eru ImporLunL cu
ucesLe douù ore IoLùruLe sù înceupù de dImIneu(ù. Cum mù
deçLepLum însù dIn somn, nu uveum îndesLuIù voIn(ù, eru
cevu cu udevùruL pesLe puLerIIe meIe, cùcI îmI eru, uuLomuL,
prezenL gunduI eI, oduLù cu IumInu. Dur începeum ucesL
exercI(Iu Impus cund mù uIIum în buIe. CùuLum sù mù
gundesc Iu uILcevu, Iur cund ImugIneu eI se usocIu çI încercu
sù se însùIIeze resLuIuI, o goneum cu pe o uIbInù, Iur ducù,
LoLuçI, nu IzbuLeum, scIImbum numuIdecuL obIecLuI
gunduIuI. Cund, însù, nIcI usLIeI nu IzbuLeum începeum sù
numùr, cu încùpù(unure, cu nùdejdeu cù nIcIoduLù vreun
om nu vu bùnuI un uLuL de copIeçILor groLesc. MI-eru
ruçIne, în uduncuI InLImILù(II meIe, cu çI cund uç II suIerIL
de o bouIù ruçInousù çI penIbIIù... UneorI, cund InLerveneu
cevu veseI, uveum rùguzurI de uILure, însù curucLerIsLIc de
uILure, uçu cu un boInuv dupù scIImbureu punsumenLuIuI,
suu cund, dupù zIIe de pIouIe, ur uveu, prIn IereusLru
înIIorILù de soure, IumInù în cumerù. Dur pe urmù Iur
cùdeum. Am în(eIes, muI muIL cu orIcund, IegùLuru dInLre
moruI çI Lrup, penLru cù eru desLuI un IncIdenL suIIeLesc cu
sù decIunçeze suIerIn(u IIzIcù, IIIndcù LoL pIepLuI îmI eru
guLu, supus, penLru usLu. Zùceum uçu, vreme dupù vreme,
cu un boInuv de LIIos, cu sInguru consoIure cù nu îndurum
çI mIzerIu çI urucIuneu IIzIoIogIcù u LIIosuIuI, dur încoIo
Iùrù nIcI o uILù deosebIre. Am cunoscuL bùrbu(I cure,
uproupe cu osLenLu(Ie, urùLuu cù suIerù dIn cuuzu IemeIIor,
um cILIL versurI în cure poe(II se vuILù cu vorbe murI cù uu
IosL înçeIu(I, çI Lo(I uproupe îçI Iùceuu un orgoIIu dIn
uceusLù suIerIn(ù dIn drugosLe... MIe mI-eru o sIIù Imensù
de mIne, de purcù uç II uvuL pùducII, çI orIce uIuzIe Iu
uceusLù suIerIn(ù mI se pùreu o InIumIe.
De uceeu, înLuIu meu grIjù u IosL sù se çLIe cù mù
preocupù uILù IemeIe... Am în(eIes uLuncI cIInuI ucesLu, pe
cure pe urmù I-um vùzuL muIL muI rùspundIL decuL s-ur
pùreu, uI oumenIIor cure se sImL osundI(I sù se uruLe cu
muILe IemeI cu sù nu se buge de seumù cù suIerù dIn IIpsu
uneIu.
PenLru proces um duL o scrIsoure uvocuLuIuI, prIn cure
îmI Iuum LouLù vInu usupru meu, cu sù nu ne muI înLuInIm
prInLr-un prIIej dIrecL, dur uILIeI uç II vruL orIcund s-o
înLuInesc, Iur ducù uIIum cù u IosL înLr-un resLuurunL de
seurù suu Iu vreun LeuLru, Iùrù cu eu sù çLIu, deveneum puI-
Id (n-um vruL sù IerL cIIur bInevoILoureI çI în(eIegùLoureI
prIeLene, cund o duLù u subIInIuL, cu IumIIIurILuLe, uceusLù
puIoure u meu) çI mI se pùreu cù um IIpsIL de Iu o înLuInIre
vILuIù penLru rosLuI exIsLen(eI meIe.
Ne-um înLuInIL înLr-o zI Iu LeuLru. Eru cu douù bùncI
înuInLeu meu. Am suIuLuL, cund um LrecuL prIn drepLuI eI,
cùuLund sù um un uer cuL muI degujuL çI um IùcuL Iuz ex-
ugeruL de comedIu neroudù cure se reprezenLu, deuILIeI, cu
uLuL muI uçor, cu cuL prezen(u eI, sIngurù, eru un IeI de
Izbundù penLru mIne. Erum încù muI(umIL cù, IIInd oure-
cum în spuLeIe eI, o puLeum prIvI Iùrù sù pur cù o Iuc cu
InLen(Ie. ¡n scIImb eu, cu sù mù vudù, u LrebuIL sù înLourcù
de vreo cuLevu orI cupuI. CùuLum cu ubIIILuLe sù nu-mI
înLuIneuscù prIvIreu çI exugerum încù veseIIu meu uILoILù.
Eru înLr-o rocIIe neugrù, de seurù, obIIc decoILuLù, cure-I
Iùceu bru(eIe IungI încù muI uIbe, muI cuIde, pIInu(e, voIup-
Luos încIeIuLe în umerI. GuLuI îI creçLeu uçor, cu IInII suuv
rùsucILe dIn grumuzuI goI çI uIb, spre rùdùcInu pùruIuI, cùcI
muçcIII uscunçI urcuu în încoIùcIreu de spIruIù, sub pIeIeu
Iùrù o puLù, cu peLuIu de LrunduIIrI guIbenI, u bIondeI.
Cu sù pouLù prIvI bIne specLucoIuI cum se uIIu spre
cupùLuI bùncII, sLu ourecum în proIII Iu(ù de mIne. ¡IIndcù
înspre suIù eru înLunerIc, Iur purLeu dInspre scenù eru
IumInuLù de rumpù, cupuI eI uveu proIIIuI murcuL (IrunLe
purù dur nu pIezIçù, nus ucvIIIn, bùrbIe uçourù) pe un Iond
de IumInù, cu o uureoIù, uçu cum provoucù InLen(IonuL Io-
LogruIII penLru bIonde, în LImp ce obruzuI dInspre mIne eru
înLr-o umbrù duIce cu IumInu de Iunù. UmerII se uIIrmuu
LurI, cùcI, prIn uIbeu(u Ior puIIdù, udunuu IumInu, uçu cum
o udunù în umbrù roLunjImIIe IucIouse. NIcI ceI cure de
obIceI mù pIIcLIseuu cu uIuzIIIe Ior nu bùnuIuu cù LoL LeuLruI
eru în suIù, nu pe scenù, uçu cu Iu specLucoIeIe revuIsLIce.
¡upLuI cù mù prIveu eru penLru mIne cu o scuIundure în
upu vIe(II. Am pIecuL de Iu LeuLru însùnùLoçIL, penLru cuLevu
zIIe, ceI pu(In. DeuILmInLerI, orIce prIIej de u o vedeu îmI
Iùceu bIne.
NIcIoduLù n-u upùruL cu vreun bùrbuL çI, cum çLIum cù
LrebuIe sù uIbù un umunL, în LouLù nenorocIreu meu îI pur-
Lum un IeI de secreLù çI înmuIuLù recunoçLIn(ù penLru ucesL
IupL, deçI eu, dImpoLrIvù, cùuLum sù IIu vùzuL de eu numuI
cu IemeI.
AILù duLù, ne-um înLuInIL înLr-un resLuurunL de noupLe,
dupù IeçIreu de Iu specLucoI. Eru înLr-o mure LovùrùçIe de
domnI çI doumne serIoçI, Irumousù, çI pùreu desLuI de
veseIù.
Eu prIvIsem muI înLuI pe geum, cu sù vùd ducù e înùunLru
çI sù nu IIu decI surprIns de prezen(u eI (uçu Iùceum Iu
orIce resLuurunL çI LeuLru), cu sù nu-I duu pe Iu(ù LuIburureu
meu, cI dImpoLrIvù sù InLru cu o IIgurù de om IerIcIL. $I sù o
descopùr, cu IndIIeren(ù ubIIù çI pIIcLIcousù, ubIu muI
LurzIu. Erum înLovùrùçIL de o Lunùrù ucLrI(ù, renumILù muI
muIL penLru Irumuse(eu (cuIIgruIIcù çI medIocrù, de uILIeI)
decuL penLru LuIenLuI eI. NevusLù-meu de unde pùreu
vorbùreu(ù, u devenIL IIvIdù çI s-u înLrerupL brusc. Pe urmù
n-u muI scos o vorbù LouLù seuru. Cum n-uveu orgoIIuI sù-çI
muscIeze suIerIn(u, u rùmus uproupe neconLenIL cu
prIvIreu usupru nousLrù, exumInundu-mI mereu, upùsuL,
Lovurùçu de musù. Cund o vedeum cuL suIerù, sIm(eum cù
în mIne se cIcuLrIzeuzù rùnI (cùroru uILIeI Ie-ur II LrebuIL
IunI çI unI), uçu, în cuLevu mInuLe, cum cresc pIunLeIe sub
prIvIreu mugIcù u IucIIrIIor.
Dupù supeu, mI-um condus prIeLenu ucusù. Sù rùmun Iu
eu, mù pIIcLIseu ourecum. SIm(eum usLu dupù oboseuIu
unLIcIpuLù, Iu gunduI cù vu LrebuI sù mù îmbruc upoI çI sù
cobor în sLrudù (cùcI LrebuIu sù IIu dImIneu(u ucusù). MI se
pùreu cù o îmbrù(Içure u umIceI meIe nu merILù uLuLu
oboseuIù. CùcI, în uIurù de cIIpu cund uzvurIeuu înLuIu ourù
cùmuçu de pe eIe çI cund uveum ImpresIu orIcum, orIcund,
u uneI neImugInuLe mInunI penLru sIm(urI, ucesLe IemeI nu
mù muI InLeresuu, în urmù, deIoc. MI se pùreu cù IrùmunL
în bru(e munecIIne de Iunù.
MuI uIes uceusLù ucLrI(ù, pe cure Iumeu o gùseu Irumousù,
mI se pùreu Iùrù gusL, cu de Iemn vopsIL. ToL ce spuneu eru
o bùIùbùneuIù pIuLù çI vorbeu înLrunu, înLr-un jurgon de
cuIIse, probubII:
- Nu-mI dù mIe sù joc, cù Ie-uç LrunLI o creu(Ie, uçu... $I Iu
ucesL "uçu", Iùceu cu munu urcuILù un gesL, scurL, zvucnIL,
cu pumnuI încIIs. AI vùzuL Iu resLuurunL pe NI(euscu?...
Crede cù ducù çI-u IuuL muçInù ucum...
Mù gundeum cu necuz cù, înLurzIInd, pIerd LoL muI muIL
LImp dIn noupLeu cure mI se pùreu pre(Iousù. Aveu un corp
nIcI grus, nIcI sIub, nIcI mure, nIcI mIc, cu sunII cu nIçLe
mere de vuLù, Iùrù roLunjImI nervouse, Iùrù reIIeI, perIecLù
cu un nud prosL IoLogruIIuL în revIsLeIe cu poze, cure Iuc
economIe de cerneuIù.
¡ncepusem s-o exumInez uLenL, cum exumInezI, cund nu
(I-e Ioume, un IeI de muncure cure nu-(I preu pIuce, IurIurIu
e pu(In pùLuLù, sosuI e upos, curneu cu sugesLII sùIcII.
Pe urmù ne-um LrezIL LoLuçI îmbrù(Içu(I, uçu cu unI-
muIeIe, dur mù înLrebum ducù voI merge punù Iu cupùL. MI-
u venIL în mInLe, o cIIpù, IemeIu dIn cuuzu cùreIu suIereum
uLuLu.
Am în(eIes, dIn nou, cù IubIreu IIzIcù Irumousù e o
proIunure. E nevoIu umurù de u zdrobI, de u rùzbI înLr-o
îmbrù(Içure, oduLù cu LrupuI IrùmunLuL, çI suIIeLuI, prIzonI-
er suuv în eI, în cIIpeIe uceIeu. $I cu uLuL muI uprIgù e vo-
IupLuLeu ucesLeI pungùrIrI, cu cuL muI pIInù de nobIe(e e
Icounu rùsLurnuLù. Cuu(I, crescund în exusperuLu, în
smInLILu înçurubure, durerIIe çI bucurIIIe LrecuLe,
Irumuse(eu IumInousù u IerIcIrIIor LrùILe, pùImuIeçLI devoL-
umenLe de înger Iunced çI gIngùçII înduIoçùLoure, jocurI de
InLeIIgen(ù neusemùnuLe çI meIuncoIII zumbILoure. E bu-
curIu de u vedeu, rùvùçILù, IeçInuLù de voIupLuLe - prIn LIne -
IemeIu drugù cu suIIeLuI zùpùcIL de uceusLù gounù conLInuù,
çI pe urmù încremenIL în spusm, cu în Iu(u unuI mIrucoI.
De uIcI nevoIu uLuLor umunLe çI uLuLor umun(I de u sLrIgu,
în cIIpeIe uILIme, ororI, vorbe deçucIIuLe, cu nIçLe mùçLI
smuIse, cure sù Iucù çI muI uprIg sIm(uI, ucLuI proIunùrII.
Dur eu, ce sù proIunez în InLeIIgen(u çI în sensIbIIILuLeu de
cocoLù orLogruIIcù u IemeII de Iungù mIne?
Mù desIuc pIIcLIsIL, çI, cu de obIceI, mù Ius în voIu meu
InLerIourù.
¡nLeresuI sexuuI e nuI în uIurù de Ideeu de personuIILuLe.
De ucI curIozILuLeu, uscunsù çI vugù, despre unuLomIu
sexuuIù u personuIILù(IIor de nobIe(e çI IoIuIILuLe ceIebrù.
Au IosL uLu(I obsedu(I de sexuI MurIeI AnLouneLu, uI ¡ucIIeI
DesmouIIns.
¡nLr-o zI, Iu oru prunzuIuI, prIn uprIIIe, m-um înLuInIL cu
nevusLù-meu înLr-o mure bùcùnIe de pe CuIeu VIcLorIeI. Eu
Iùcuse sù I se împucIeLeze LoL soIuI de LurguIeII çI, deçI vIz-
Iuneu uneI mese cu prIeLenII eI m-u IùcuL sù suIùr rùsucIL în
mIne, um suIuLuL-o suruzund.
- SIgur, cumperI uLuLeu bunùLù(I çI pe mIne nu mù InvI(I?
Spuneum usLu în gIumù, IIreçLe, dur ducù m-ur II InvILuL
cu udevùruL, nu çLIu, zùu, ce uç II IùcuL. MI-u înLIns, cu voIe
bunù, munu sub(Ire çI mouIe, pùLrunsù de QueIques IIeurs,
pe uLuncI purIum rur.
- Nu... Nu Le InvIL, cù nu eçLI cumInLe...
¡-um rùspuns, cu dorIn(ù evIdenLù de u nu uproIundu
nImIc:
- Eu sunL bùIuLuI ceI muI cumInLe dIn Iume, în LImp ce eu
comundu, ceIuI ce o serveu, puLé de IoIe grus.
- AsLu e penLru domnuI...
$I ruzund prIeLenos, cu o IumInù jucùuçù în ocII, s-u dus
Iu cusù, grùbIL sù pIùLeuscù, IIoure de prImùvurù, în LuIoruI
cenuçIu.
Ce depurLe eruu LImpurIIe cund, neusLumpùruLù, uveu
grIjù sù-mI umInLeuscù sù nu-I uIL gusLureu IuvorILù, înLre
LurguIeIIIe de Iu bùcùnIe. $I ucum, LoLuçI, InLrusIuneu
gIumeu(ù u eI, în menIuI meu, uveu un mIc Iurmec senzuuI
çI sprInLen, cure m-u înveseIIL.
N-um muI vùzuL-o vreo douù-LreI sùpLùmunI. Am IùcuL,
înLrebundu-mù mereu, IeI de IeI de IpoLeze.
¡nLr-o zI, un IosL coIeg de UnIversILuLe, bun prIeLen çI cu
mIne çI cu eu pe vremurI, boem çI zIurIsL ucum, îmI spuneu
cu nedumerIre çI cu ourecure InLen(Ie de ucreuIù:
- DruguI meu, nevusLù-Lu e pu(In cum IngruLù. Am
înLuInIL uzI, Iu MunLeIe de PIeLuLe - um eu cIesLIIIe meIe
ucoIo - pe mùLuçu eI; umuneLu un IneI. Spune-I sù nu uILe
cù u crescuL în cusu ucesLeI mùLuçI.
AmIcuI meu Iubur n-uveu de cum sLuu ucum IucrurIIe.
M-um InLeresuL, pu(In muI de uproupe, çI um uIIuL cù, de
douù sùpLùmunI, nevusLù-meu e boInuvù în puL. Am IùcuL
un pucIeL de cùr(I, dIn IIbrùrIe, um uIes un bru( de IIorI çI I
Ie-um LrImIs cu cuLevu rundurI, Iùrù LILIu.
"Am uIIuL cù eçLI boInuvù... ¡mI pure nespus de rùu
(exugerum LonuI, cu sù-I creudù conven(IonuI). AI ucI
cuLevu cùr(I, de AnuLoIe ¡runce çI WIIde, uuLorII d-LuIe
IuvorI(I, cu sù-(I Lreucù muI uçor LImpuI. |I-uç II
recunoscùLor ducù, uvund nevoIe de cevu, mI-uI comunIcu
prIn comIsIonuruI cure-(I uduce rundurIIe ucesLeu.
Cu prIeLenIe çI urùrI de sùnùLuLe,
$."
Am uçLepLuL rùspunsuI, ros de zecI çI zecI de supersLI(II,
cum de uILIeI îI çI LrImIsesem: unuI unume comIsIonur
bùLrun negrIcIos, cu musLu(u mure, cure LoLdeuunu IzbuLeu,
I-um duL scrIsoureu Iu o unumILù orù, n-um scrIs pIIcuI
ucusù, cI dIrecL Iu LuLungerIe, nu I-um spus sù-mI ducù
rùspunsuI ucusù, cùcI uveum supersLI(Iu cù momenLuI
gùsIrII unuI pIIc uIb, cu rùspuns bun, pe musu meu, nu-I poL
reuIIzu çI nIcI nu-I poL prImI dIn munu servILoureI, penLru
cù nu preu mI-o încIIpuIum spunundu-mI: "A venIL un
comIsIonur cu o scrIsoure", Iur scrIsoureu sù IIe LoLuçI
pIùcuLù. ¡I spusesem cù voI Lrece pesLe o orù pe Iu IocuI IuI
de uçLepLure. Nu u venIL decuL pesLe douù ore. Am cILIL
pIIcuI, desIùcuL cu nervozILuLe, sLund rezemuL de buru de
uIumù u uneI vILrIne cu pùIùrII çI cruvuLe scùIduLe-n IumInù.
Eru o scrIsoure LoL Iùrù LILIu, cu u meu.
"¡nLr-udevùr, sunL de vreo douù sùpLùmunI în puL, dur
cred cù nu e preu gruv. N-um nevoIe de nImIc, î(I
muI(umesc IourLe muIL, dur IIorIIe çI cùr(IIe mI-uu IùcuL o
nespusù pIùcere. To(I prIeLenII mI-uu LrImIs, de mI-e cusu
pIInù, însù IIIIucuI e purcù muI Irumos, ucum, decuL orIcure
uILù IIoure.
Cu muILe muI(umIrI,
E."
Am ceruL umùnunLe comIsIonuruIuI. A sunuL muIL, u
bùLuL Iu o IereusLrù descIIsù (cusu mùLuçII e sIsLem
"vugon", ure IeresLreIe jouse în curLe) çI pe urmù u venIL Iu
geum o cucounù bùLrunù. Doumnu Lunùrù eru în puL: u
sprIjInIL IurLIu pe o curLe cu sù-mI scrIe. $I dupù cuLvu
LImp, cu nevoIu de u-çI cere IerLure:
- DomnuIe, mI-u duL bucçIç un nupoIeon de uur. Am spus
cù mI-u(I pIùLIL comIsIonuI, dur n-u vruL sù mù Iuse punù n-
um prImIL. Vù spun, cu sù nu socoLI(I cù eu prImesc bunI,
Iùsund sù creudù ucoIo cù nu m-u(I pIùLIL. Mù cunouçLe(I.
- AI vùzuL dumneuLu pe IereusLrù? Eru în puL?
- Du, domnuIe, poL sù vù spun: un puL mure, de sLejur,
penLru douù persoune; deusupru, pe pereLe, eruu douù
LubIourI, un domn oII(er çI o doumnù.
- MuI uveu IIorI... muILe în cumerù?
- ¡IorI? ¡IorI... udIcù IIorI? Nu, nu muI uveu. EI repeLu cu
sù uIbù LImp sù se gundeuscù.
Am crezuL cù mù mInLe, cu sù se conIormeze uneI dorIn(e
pe cure mI-o uLrIbuIu, uçu de Iu eI.
- Cum, omuIe, nu eruu IIorI?
- Zùu ducù um vùzuL unu mùcur... dur pouLe or II IosL...
- AI, uIurIsILù IemeIe, druguI meu.
M-um gundIL, punù seuru, ducù n-ur II LrebuIL sù mù duc
eu çI sù LermInùm LoLuI prInLr-o împùcure. Dur mI-um spus
cù nImIc nu mù îndrepLù(eçLe Iu usLu, cù, de uILIeI, n-um
nIcI mùcur eIemenLeIe cure sù mù Iucù sù cred cù eu ur
prImI o împùcure. ¡ur cund mI-um udus umInLe de noupLeu
de IebruurIe, mI s-u înnegrIL suIIeLuI çI um în(eIes cù e
sIurçIL punù Iu sIurçIL.
Am LrImIs pesLe cuLevu zIIe pe unu dInLre surorIIe meIe,
ceu nemùrILuLù, cure eru muI bunù prIeLenù cu eu, sù vudù
ce Iuce. MI-u spus cù nu e uIurmunL boInuvù, dur cù I-u
IùcuL o ImpresIe de mIzerIe durerousù. ¡-u repeLuL mereu
însù, cu sLùruIn(ù, cù nu ure nevoIe de nImIc, sperù sù
meurgù muI bIne, u vorbIL despre mIne cu prIeLenIe çI
IndIIeren(ù, s-u InLeresuL ce IegùLurI noI um. ¡-u spus, pe
urmù, cù uçLeupLù sù se LermIne dIvor(uI, cu sù se mùrILe
dIn nou. A gùsIL ucoIo çI pe AnIçouru, cu cure decI se
împùcuse.
S-u IùcuL bIne çI, pesLe vreo sùpLùmunù, ne-um înLuInIL
cùLre zece seuru pe CuIeu VIcLorIeI, în drepLuI cuIeneIeI
Cupçu. Eu conduceum pe ucLrI(ù Iu LeuLru, eu eru cu
AnIçouru çI bùrbuLu-sùu. Am suIuLuL-o, mI-u rùspuns
zumbInd çI cund, dupù zece puçI, um înLors cupuI, um
vùzuL-o oprILù în Ioc, rezemuLù de buru vILrIneI,
urmùrIndu-ne cu uceeuçI prIvIre de cùprIourù bIondù,
înjungIIuLù.
¡ncepusem sù um un soI de nedumerIrI, cure uduceuu
muIL cu pùrerIIe de rùu... SuIerù uLuL... pouLe cù... în
sIurçIL... e uLuL de greu de IIxuL vInu în drugosLe.
¡nLr-o seurù, dupù ce o cùuLusem prIn vreo douù-LreI res-
LuurunLe, um renun(uL Iu nùdejdeu cù uç muI puLeu-o gùsI çI
um rùmus în LovùrùçIu cuLorvu prIeLenI, înLr-un soI de
curcIumù cu purc (udIcù grIIuj de çIpcI vopsILe cu verde,
doI-LreI IeundrI, grùLur çI IùuLurI). EvIdenL cù s-u vorbIL de-
spre IemeI. S-uu rosLIL nume de nevesLe onorubIIe cure
merg Iu cuseIe de rendez-vous (Lremurum LoL), s-u vorbIL
despre ceIe muI recenLe uvenLurI çI umùnunLe dIn pIIn uu
IosL duLe despre IeIuI deosebIL uI cuLorvu IemeI cunoscuLe
de noI Lo(I de "u se du". A uImIL muI uIes nouLuLeu ceu muI
prouspùLù.
¡nLr-unu dIn zIIeIe LrecuLe, un Iunc(Ionur superIor de LoL,
dIn mInIsLer - ceI cure povesLeu dùdeu nume precIse - se
LrezIse cIemuL Iu LeIeIon pe Iu oru çuse de cùLre nevusLù-su,
cure îI Iùceu o udevùruLù scenù de drugosLe. Cù o negIIjeuzù,
cù e sIngurù ucusù çI nu muI pouLe de doruI IuI, cù "sù-I muI
deu nuIbII de mInIsLer". DIrecLoruI nosLru generuI IeçInu de
pIùcere çI o cerLu, cu o sIgurù de sIne uIec(Iune çI
îngumIure. ¡n reuIILuLe, IemeIu îI LeIeIonu dIn dormILoruI
umunLuIuI eI, eru cu LoLuI gouIù, Iur în LoL LImpuI cuL I-u
LeIeIonuL bùrbuLuIuI, îçI Iùsu LrupuI pùLruns çI IrùmunLuL de
vIgurosuI eI Lovurùç de uvenLurù. $I cund Iu urmù bùrbuLuI
u crezuL cù s-u înLrerupL LeIeIonuI, nu eru decuL sIurçILuI
IIresc uI ucesLeI înLumpIùrI, cure reedILu în Iormù
uILrumodernù ceIebru IsLorIourù moruIù dIn BoccuccIo. ¡u
începuL uscuILum cu respIru(Iu rùrILù, IrùmunLund noduI
cruvuLeI, muLund puIuruI çI IurcuII(u dIn Ioc. Pe urmù n-
um muI puLuL respIru çI erum IIvId cu un operuL. PesLe cIncI
mInuLe um duL un bucçIç IspILILor unuI cIeIner, sù uIerge
punù Iu IoLeIuI vecIn çI sù cuuLe, în curLe, ducù G. ure LeIe-
Ion. Mù cIemuse çI nevusLù-meu, de vreo douù orI, Iu LeIe-
Ion, dIn cusu unor prIeLenI. ¡nLoLdeuunu IsLorIIIe usLeu cu
IemeI, cund se dùdeuu nume uuLenLIce - nu în sImpIù
unecdoLù - mù înnebuneuu. Se zIce cù sLuden(II în
medIcInù, cund cILesc înLuIu ourù în LruLuLe descrIse unu-
mILe cuzurI, se cred çI eI boInuvI de ucesLe muIudII. Açu
cum muI(I dInLre eI cure uud pe uILcInevu dund IùmurIrI de-
spre bouIu de cure suIerù sImL çI eI durerI, suu se sperIe
muI(I dInLre ceI cure vIzILeuzù muzeeIe spILuIeIor. Cund se
povesLeuu înLumpIùrI despre bùrbu(II înçeIu(I, uveum Im-
presIu cù çI mIe mI s-u înLumpIuL Iu IeI. N-um IosL IInIçLIL
nIcI cund cIeIneruI mI-u spus cù G. nu ure LeIeIon çI nIcI nu
m-um gundIL decuL cu oroure çI dezgusL Iu nevusLù-meu çI
Iu LouLe IemeIIe înLreugu sùpLùmunù cure u urmuL.
Pe urmù, um începuL sù uIL îndesLuI.
¡n zIuu de SIunLuI ConsLunLIn çI EIenu, eru Iu curse, LoL
cu AnIçouru çI bùrbuLu-sùu.
Dupù IunI de zIIe, um vorbIL umundoI muI îndeIung,
pIImbundu-ne prIn Iu(u IemeIIor în rocIII vùruLIce,
sprInLene çI IumInouse cu nIçLe uIIçe coIoruLe, cure sLuu
urcuLe pe grIIujuI uIb, preIungIL de Iu IoIçoruI de sosIre, pe
dInuInLeu LrIbuneI înuILe, eIegunLe çI uIbe cu o Iebùdù, punù
Iu cupùLuI pujIçLII Irugede. A IosL o broderIe de dIuIog uerI-
un, umubIIù LucIInerIe çI comenLurII despre Iumeu de Iu
curse.
¡nLr-o vreme, LonuI u devenIL muI precIs.
- MI se pure cù uI pIerduL Iu prImeIe curse?
- Du... se vede cù dIn cuuzù cù mù IubeçLI dumneuLu.
- SunL LenLuLù, uLuncI, sù joc çI eu.
- VreI sù çLII cu udevùruL ducù Le IubeçLe? $I îmI eru suIIe-
LuI cu o pusùre greu, Iegùnundu-se, cù(ùruLù pe o rumurù
preu sub(Ire. CùcI mù gundeum çI Iu mIne çI Iu umunLuI eI -
çI nu çLIum cum I se ungreneuzù gundurIIe.
- AdIcù nu, muI bIne nu joc. ¡ncerLILudIneu e muI bunù
decuL udevùruI, çI surudeu, rùsIrunL în eu.
Mù gundeum ce bIne I se poLrIveçLe, cuL de u eI e uceusLù
gundIre.
CuLù IIpsù de sensIbIIILuLe çI ce ucomodure grosoIunù î(I
LrebuIe cu sù uccep(I o mIncIunù! $I de ce? Ce voIupLuLe
pouLe II în uIurù de uceeu u IubIrII ubsoIuLe prIn cure çI res-
LuI se vuIorIIIcù? AceusLù muI(umIre u eI cu suroguLe, cure
nu poL suLIsIuce decuL poILeIe medIocre, m-u IùcuL sù încerc
o undù de superIorILuLe... $I LoLuçI:
- Dur cu cerLILudIneu dIn dumneuLu însù(I, cum Le
împucI? um înLrebuL-o, învIns Iur de mIsLuILoureu îndoIuIù.
M-u prIvIL suruzund çI s-u IerIL cu çI cund uç II prIvIL în
cùr(IIe eI, Iu joc.
- Nu çLII nIcIoduLù... nu çLIm nIcIoduLù nImIc.
A venIL voInIcù, Irumousù çI cu LoL pùruI uIb, Lunùrù încù,
prIeLenousu meu proLecLoure.
- Am sù-(I mùrLurIsesc o sIùbIcIune.
- ¡n sIurçIL...
- A, nu e ceeu ce crezI. Cevu muIL muI gruv. ¡mI pIuce sù
cuçLIg bunI. ¡Ie çI Iu curse... dur nu-mI pIuce sù mù
îngIesuI ucoIo, sLrIvILù în muI(Imeu de Iu gIIçeu.
¡ngIesuIuIu, penLru o IemeIe Lunùrù, muI merge, dur o
bubù cu mIne ur Iuce "gen opereLù". EçLI drùgu( sù-mI IeI
nIçLe bIIeLe? çI îmI înLInse numuIdecuL cuLevu IurLII, cu sù
nu mù oIer cumvu sù pIùLesc de Iu mIne. Pe dumneueI um
sù (I-o pùzesc eu în LImpuI ucesLu.
- SunL Iùrù grIjù, cùcI nu ur II în orIce cuz muI rùu pùzILù
de cum um pùzIL-o eu sIngur.
Pe drum, mI-u venIL poILù de gIumù. Am IuuL bIIeLeIe
penLru doumnu urgInLIe pe uI(I cuI decuL mI-u ceruL,
IoLùruL, ducù vor cuçLIgu cuII ceru(I de eu, sù-I pIùLesc de Iu
mIne, pu(In deuILIeI, cùcI eruu IuvorI(I.
Pe uIeeu de Iungù puddoc, IemeIIe, sLund pe bùncI çI
urùLundu-se în rocIII coIoruLe vIu, cu IIuLurII, exumInuu pe
ceIe ce Lreceuu înLovùrùçILe, cure purcù deIIIuu înLr-o
grùdInù pubIIcù, Iu promenudù. RezemuLù de grIIujuI pud-
docuIuI, o cunoscuLù ucLrI(ù, IourLe InLeIIgenLù, IermecùLor
dezmù(uLù çI bunù cumurudù, cùuLu sù Iu noLù de sLureu
cuIIor, pIImbu(I în ucesL (urc cu nume engIezesc, înuInLe de
u II se pune çeIIe.
- ObservI - mù înLrebù zumbInd (îI spun de muILe orI, în
gIumù, cù e o recIumù de pusLù de dIn(I, cùcI mereu rude çI
uruLù douù çIrurI mIcI de dIn(I desùvurçI(I) - cuLù nobIe(e
uu cuII uceçLIu?... CuLù eIegun(ù neuIIçuLù?
Observu(Iu eI e dreupLù: cuII de curse pur unuI ocII ned-
IbucI un IeI de mur(ouge sIube. ¡I se vùd preu muIL cousLeIe
çI scIeIeLuI, merg obIçnuIL cu cupuI în jos, Iur cund nu sunL
înLùruLu(I, pur nIçLe IndIvIzI IourLe cumsecude.
- UILe roIbuI ùsLu, cure merge pIIcLIsIL, mIrosInd
pùmunLuI - çI-mI uruLù un cuI sIub, dur cu muçcIII uLuL de
LurI çI de IùmurI(I cù pùreuu çI eI ouse - n-u IosL bùLuL
nIcIoduLù. E muI de rusù, Iùrù îndoIuIù, decuL sLùpunuI IuI
(eru un IosL posLùvur îmbogù(IL dIn sumsurIucurI) cure,
deuILmInLerI, îI çI specuIeuzù Iùrù mIIù. Du... n-u IosL bùLuL
nIcIoduLù. Cu(I, înLre eI çI gIoubeIe urùLouse, cure Lrug cu
moILurI çI IIgurI Iu LrùsurI, ur çLI sù uIeugù?
$I rudeu mereu, urùLund ceIe douù rundurI de dIn(I
reguIu(I çI uIbI, cu Iucru(I de munù.
- Acum vreo douù IunI, un prIeLen, u InvILuL Iu o musù, Iu
Cupçu, pe unu dInLre eIeveIe de ConservuLor, IuLù IourLe
Irumousù, deuILIeI. EI bIne, veneu înLuIu duLù, çI vIsu de
muIL sù vIe, dur eru pur çI sImpIu InLImIduLù de eIegun(u
cIeInerIIor în Iruc, deçI eruu ucoIo în suIù, Iùrù cu eu sù
bùnuIuscù, nume dInLre ceIe muI Irumouse uIe socIeLù(II
romuneçLI, pIus IuImosuI grup de bùIe(I cure conduc LouLe
coLIIIouneIe BucureçLIIor. CùcI LocmuI uceIu eru soIuI eI
IdeuI de eIegun(ù, dupù cum penLru provIncIuII, LupeuseIe
murIIor puIuce-urI, zgomoLouse, sunL uIL IdeuI de eIegun(ù.
- Ducù vreI sù-(I compIeLez jusLu dumILuIe observu(Ie, dù-
mI voIe sù consLuL çI eu cù urIIvurII sIngurI muI pourLù
musLù(I rùzboInIce, cù, deuILIeI, pIuLonIerII mujorI în
urmuLù Iuc InIInIL muI muILù ImpresIe de mIIILurI decuL
oII(erII de sLuL-mujor, cù sIngurII cure-çI Iuc cup de InLeIec-
LuuI: cIoc, prIvIre dIsLInsù, pùr ubundenL çI bucIuL, sunL
proIesorII secundurI dIn (ùrIIe buIcunIce, pe cund, orIunde,
udevùru(II suvun(I nu sunL decuL nIçLe sImpII oumenI de
Lreubù, cure nIcI o cIIpù nu s-uu gundIL sù îmbruce unI-
Iormu InLeIecLuuIILù(II... PenLru cù Lo(I ceI pe cure I-um
enumeruL noI umundoI, obsedu(I de o Idee, se muI(umesc
cu Iormu eI. CuIuI de Lrùsurù îmbrucù unIIormu presupusù
u pursungeIuI; cIeIneruI, unIIormu IorduIuI Derby, cLILoruI
IrucuIuI negru; urIIvuruI, Ignorund cù NupoIeon n-uveu
musLù(I, unIIormu rùzboInIcuIuI neînduruL, Iu IeI sergen(II
mujorI çI, cum (I-um spus, LoL uçu proIesorII de IIceu, unI-
Iormu pe cure eI o uLrIbuIe omuIuI de çLIIn(ù. E çI udevùruL
însù cù eI Lo(I çLIu cù uu de-u Iuce numuI cu semenI cure
judecù dupù unIIormù.
- Mù înLùresc în convIngereu cù novIceu nousLrù InvILuLù
s-u îndrùgosLIL de vreunuI dInLre cIeInerI. Sù çLII cù uI
drepLuLe. Dur upropo - eu spune upropo LocmuI penLru cù
sImL cù nu e nIcI o IegùLurù çI înceurcù nevoIu sù creeze
unu, IIe ubsurdù - Le-um vùzuL udIneuurI cum IùceuI
suIerIn(ù cu IosLu dumILuIe nevusLù.
MI-u încremenIL un zumbeL pe buze.
E un burburIsm monsLruos cure ur scouLe dIn mormunL
pe Lo(I IupLùLorII IImbII IILerure. ¡-uu derIvuL ceI dIn LeuLru,
dIn Irun(uzeçLe, muI înLuI înLr-o Iocu(Iune rùmusù cuIIseIor
cu excIusIvILuLe: "u Iuce Ioume". Cund ucLrI(u, Lunùrù çI
Irumousù, e îndrùgosLILù de un ucLor, Lunùr çI Irumos çI eI,
cure-I cere sù-I Iu de bùrbuL, eu îI rùspunde cu cIIbzuIn(ù:
"EçLI nebun? vreI sù Iucem Ioume umundoI?" Acum, de-
rIvuL, eu mI-I upIIcù mIe, cu un LerIbII sIm( uI groLescuIuI.
M-um crIspuL cu o meduzù, dur rudeu uLuL de Irumos, cu
Lo(I dIn(II, cu un mIez uIb de IrucL exoLIc, cù m-um domoIIL
înLr-o înLrebure:
- E uLuL de groLesc sù suIerI dIn drugosLe?
- Nu...
- VorbeçLI sIncer?
- Te usIgur! çI rudeu mereu.
MI-um udus umInLe cù ure un bùIe(uç de vreo cIncI unI,
pe cure-I IubeçLe cu o nebunù, Iùrù sù çLIe sIgur nIcI mùcur
cIne I-u IosL LuLù, uçu încuL uneorI gIumeçLe: "¡n moduI
ucesLu Iuc o bunù uIucere, cùcI nu mù vu IubI decuL pe
mIne".
- AscuILù, uI vreu cu, uLuncI cund vu II bùrbuL, bùIuLuI du-
mILuIe sù IIe IndIIerenL IemeIIor, Iur eI sù uIbù uILe
preocupùrI excIusIve?
MI-u rùspuns neLed, Iùrù ezILure:
- Nu...
- AI vreu sù IIe IubIL?
- OI... du...
- $I sù Iubeuscù?
- MuI uIes...
- Sù Iubeuscù, cIIur de nu vu II IubIL?
- Du... du... neupùruL.
- Bugù de seumù, dumneuLu, cure eçLI IemeIe, cure uI IosL
çI eçLI IubILù, cure uI înçeIuL pouLe...
- Nu "pouLe"... sIgur.
- EI bIne, uI vreu cu IIuI dumILuIe sù Iubeuscù IemeIIe,
cIIur ducù ur II sù IIe înçeIuL? AI vreu sù suIere dIn dru-
gosLe? $I, cu LouLù dorIn(u de umùrùcIune dIn mIne, jucund
cu pe o curLe pe rùspunsuI eI, dupù ce um IuuL LouLe
mùsurIIe uneI mùrLurIsIrI... sIncere: Bugù de seumù...!
A devenIL serIousù, cu înLr-o puuzù de drumù.
- |I-o spun dIn LouLù InImu cù uç vreu cu IIuI meu sù IIe
IubIL de IemeI, çI cred cù vu II, dur î(I jur cù uç vreu sù Ie
Iubeuscù orIcum, cIIur cu rIscuI de u II înçeIuL de eIe. $I
ucum spune-mI pe ce cuI sù joc...
¡-um zumbIL cu o neroudù recunoçLIn(ù, I-um spus cù eu
joc unupodu, I-um dorIL cuçLIg çI um pIecuL sù duu bIIeLeIe
cumpùruLe.
CuII pe cure dorIse sù jouce "venerubIIu prIeLenù" uu
rùmus pe drum, cu sù-mI Iucù mIe jocuI, desIgur, cùcI
uveum nevoIe de succese în Iu(u nevesLI-mI, orI de cure
nuIbu ur II IosL eIe. A IeçIL un cuI uproupe nejucuL.
- VuI, um uçLepLuL unume sù îmbùLrunesc, cu sù poL jucu
Iu curse... $I LoL pIerd... Acum cund nu muI poL speru nImIc.
- SunL dezoIuL, çI nu çLIu ce sIuL sù vù duu... Cred, în orIce
cuz însù cù supersLI(Iu e neînLemeIuLù... CùcI bùnuIesc cù u(I
cuçLIguL... ¡u vede(I bIIeLeIe dIn poçeLù.
- CuIuI numùruI çupLe? EI nu!? De ce vù mIru(I? Acum
prIvI(I în Iu(u LrIbuneI LùbII(u IndIcuLoure pe IoIçoruI de Iu
sosIre... $upLe? Nu?
Rude, gudIIuLù, uImILù, rude çI nevusLù-meu, uLrusù în
jocuI ucesLu uI înLumpIùrII, IemeIe, cu LoL ce e în eu IemeIe,
jusLIIIcund dorIn(u meu de u uveu un succes. Se revursù çI
Lrece de noI Iumeu LrIbuneI çI u grIIujuIuI, uspIruLù spre
puddoc çI uIeeu umbrILù.
- TreI bIIeLe pe numùruI çupLe? Dur mI se pure cù nImenI
n-u jucuL pe uceusLù IunLezIsLù gIoubù. CuçLIg o uvere.
TunùruI meu prIeLen, LrebuIe sù consLuL cù upropIereu du-
mILuIe e pre(Iousù IemeIIor... cu dumneuLu, cIIur cund
pIerd, cuçLIgù.
- CIIur cund cuçLIgù... pIerd, o corecLeuzù nevusLù-meu,
îngreuInd cu în(eIes cuvInLeIe, cu sù I se IerLe cuIumburuI çI
cu sù-I deu o unumILù uduncIme.
Pe Iungù noI Lreceuu grupurI cure purcù nu uveuu uILcevu
de IùcuL decuL sù ne exumIneze. $I Iùceuu usLu cu o IIpsù de
dIscre(Ie uImILoure. Bùrbu(I çI IemeI ne mùsuruu, cu pe
nIçLe munecIIne cure pourLù conIec(IunIIe unor cuse de
mode. DesIgur cù LouLe grupurIIe se exumInuu înLre eIe,
dur nu puLeum sù-mI duu seumu eIecLIv de ucesL IupL decuL
cund noI erum obIecLuI IuI. ToL uçu, de pIIdù, nevusLù-meu,
uneorI, çI usLùzI cIIur, prIvIndu-mù în ocII, vIu çI cu o
sLrùIucIre pusIonuLù, îmI dùdeu ImpresIu cù numuI penLru
mIne ure uceusLù prIvIre (cund suIIeLuI I se udunù dIn Lru-
puI înLreg, în ocII çI în obrujI). BùnuIum LoLuçI cù prIveçLe
Iu IeI çI pe unII bùrbu(I sLrùInI, dur vùzuLù dIn proIII IIguru
eI nu muI uveu uceu pusIune nemedILuLù. Ar II LrebuIL sù mù
gùsesc çI eu pe dIrec(Iu prIvIrII eI, cu sù poL judecu. Dur,
bIneîn(eIes, usLu eru ImposIbII çI u LrebuIL sù uduug încù un
IupL Iu cupILoIuI IncerLILudInIIor de nedezIeguL uIe IubIrII.
Acum LouLù Iumeu se revùrsu spre puddoc çI uIeeu de
cusLunI de Iungù eI, desprInzundu-se de grIIujuI uIb,
coborund dIn LrIbunu uIbù, pe scùrIIe îngusLe, uspIru(I Lo(I
uçor, purcù de o pompù nevùzuLù.
Erum muI(umIL de uceusLù dupù-umIuzù çI-mI eru Leumù
sù preIungesc încercureu, cu jucùLoruIuI Iu cIemIn-de-Ier
cure u bùLuL cuLevu puncLe çI se codeçLe sù meurgù muI de-
purLe, de IrIcù sù nu pIurdù LoLuI. Pe urmù, erum cIInuIL de
momenLuI despùr(IrII, pe cure nu-I puLeum încIIpuI, cùcI
mI-eru greu s-o vùd pe eu pIecund, Iùsundu-mù în Ioc. Aç II
uvuL reprezenLureu IIzIcù u pùrùsIrII çI uç II suIerIL cu înLuIu
ourù. MI-um udunuL rezerveIe de voIn(ù çI I-um IuuL prIn
surprIndere munu, spunundu-I desLuI de gungùvIL çI scurL:
- SùruL muInIIe.
ZumbInd mIruLù, cu ocIII murI uIbuçLrI, scuIpLu nervousù
grIIujuI uIb cu umbreIu(u.
- PIecI?
- Nu muI sLuu çI Iu uILImu cursù.
- "AI cucerIL LoL ce-uI uvuL de cucerIL?" çI surudeu,
çopLInd uceusLù uIuzIe Iu murçuI cunLuL Iu LouLe mILIngurIIe
Iu cure se cereu Lrecereu Curpu(IIor.
- AI II puLuL sù mù înLrebI muI bIne ducù "um recucerIL
LoL ce-um uvuL de recucerIL".
- AI?
- ...çI uLuncI (I-uç II rùspuns cù...
- !? Mù prIveçLe Iung.
- ...nu. Spune, ce poL sù rùspund?
- Nu se çLIe - çI surude muI nervos, muI vIu, muI IronIc -
nu se çLIe nIcIoduLù.
Doumnu urgInLIe veneu cu bru(eIe pIIne de buncnoLe, pe
cure Ie (Ineu Iu pIepL, cu pe nIçLe IIorI, sLurnInd surusurI de
prIeLenIe çI de udmIru(Ie în urmu eI.
- Scumpù doumnù, n-um ce-(I Iuce, dur so(uI dumILuIe,
dupù cum vezI, mI-u pIùLIL croILoreusu pe un un de zIIe...
SunL sIgurù cù u IùcuL-o penLru IurmecuI meu IrezIsLIbII.
¡ur ocIII murI, cu pIeoupeIe Irumos îndoIIuLe, surudeuu
Iùrù sù creudù.
Am prIvIL-o precIs.
- Pe cuvunLuI meu, doumnù, cù du...
A IIxuL-o cuId pe nevusLù-meu:
- Cure dIn noI douù sù consIderùm usLu drepL o
ImperLInen(ù? AI, dur m-um zùpùcIL cu LoLuI... de-um
ujuns Iu usemeneu înLrebure... DomnuI ùsLu LuIburù
sILuu(IIIe ceIe muI IImpezI çI zùpùceçLe pe LouLù Iumeu.
Treceuu pe Iungù noI, pIImbundu-se prIn Iu(u meseIor de
Iu buIeL, doumne LInere dIn Iumeu bunù, mereu în rocIII
descIIse cu pusLeIurIIe, cu bru(eIe gouIe, çI domnI în
jucIeLù, cu pùIùrIu Lure çI bInocIu uLurnuL de guL, uceusLù
uIee cu pIeLrIç consLILuInd înLre cunLur, resLuurunL çI
InLrùrIIe Iu LrIbunu Jockey-CIubuIuI un reIugIu uI înuILeI
mondenILù(I, cuLù vreme mureu muI(Ime se îngIesuIu Iu
puddoc, Iu gIIçeurI çI pe uIeeu cusLunIIor. Am sLùruIL sù
pIec.
AIurù, în Iu(u por(II, LoL cumpuI vIrun, cure sIujeu drepL
pIu(ù, eru pIIn de LrùsurI çI uuLomobIIe. AILeIe începuserù
cIusIcuI cIrcuIL dInLre ronduI uI doIIeu çI cusu docLor
MInovIcI, în IumInu vIe, obIIcù çI Iùrù puLere u usIIn(ILuIuI.
N-um gùsIL Lrùsurù çI um pornIL-o pe jos. Veneu dInspre
oruç, în LrupuI muIesLuos uI unor urmùsurI negrI çI murI, o
Lrùsurù nouù purcù, IùcuILù în uIbusLru, cu cuucIucurIIe
grouse cuL ceIe de uuLomobII, cu perneIe reIIeIuLe cu nIçLe
romburI bIeumurIn, IIxuLe uçu cu sù se pouLù rezemu
cIIen(II de eIe, Iùsund pIcIoureIe sù IIe munguIuLe de bIunu
roçIe, uçLernuLù jos. ¡nLegrundu-se urcuIrIIor IurgI de Iuc çI
sLoIù, o IemeIe Lunùrù çI puIIdù, u cùreI IInIe IncompurubII
eIegunLù reIuu purcù moLIvuI unduIL uI urIpIIor LrùsurII,
pùreu o "Dumù cu cumeIII" vIsùLoure çI IsLovILù, ubsenLù cu
LoLuI Iu ceIeIuILe çIrurI de uuLomobIIe çI LrùsurI, dIn cure
zecI de ocII cùuLuu s-o prIveuscù mùcur în Iugù. Eru numuI
o bunuIù çI Iucomù cocoLù, IosLù servILoure, cure nu
cunoçLeu Dumu cu cumeIII nIcI mùcur dIn Lruducereu
upùruLù în "BIbIIoLecu penLru Lo(I", dur cure, cu uçurIn(u Ie-
vunLInIIor orI u specImeneIor InIerIoure, Irumousù,
neusemùnuL mucIIuLù, ImILu Iu perIec(Ie modeIeIe ujunse
ucI dIn u LreIu, u puLru munù (cund sensuI çI con(InuLuI se
evuporeuzù çI cund ImILuLoruI nu muI çLIe mùcur pe cIne
ImILù).
Cu cuL mù upropIum de oruç, uIeIIe umbrouse eruu LoL
muI pIIne de Iume, punù um ujuns în cenLruI IurnIcuruIuI
popuIur çI IesLIv de Iu "BuIeL".
SùpLùmunIIe urmùLoure m-um sIm(IL dIn ce în ce muI
muIL convuIescenL. AcesLe înLrevederI cu nevusLù-meu mù
Iùceuu sù suporL nesIurçIL muI uçor rupLuru çI erum IourLe
muI(umIL de bunuI gund pe cure-I uvusesem, provocundu-
Ie. DepùrLureu nu muI eru o drumù unIcù çI dIsLrugùLoure
de orgune, exusperuLù de ubsoIuLuI eI, voIL Iu începuL, cI un
sIsLem de ucomodùrI.
Prezen(u IemeII îmI eru IndIspensubIIù, cu morIInu unuI
deLrucuL, dur uveum norocuI cù o puLeum IzoIu de orIce
condI(II IogIce çI, IndIIerenL ducù uveum noI moLIve de
nemuI(umIre cu IupLe çI gundurI, eu LoL îI sIm(eum bIne-
Iucereu. O sùpLùmunù dupù ce o vedeum, erum LoLdeuunu
muIL muI pu(In obseduL de eu çI uveum o senzu(Ie de vIn-
decure.
Dur dupù uceeu, cu çI cund s-ur II sLruns LoL doruI de eu
în mIne, cu rùuI LoL dInLr-un ubces, sIm(eum neupùruL ne-
voIu s-o vùd. ¡ncercum, e udevùruL, noI rezIsLen(e, Izb-
uLeum penLru cuLùvu vreme, dur cùdereu eru muI puLernIcù.
RezIsLum LoLuçI, punù în cIIpu cund conveneum cù LrebuIu
s-o vùd. OduLù convenIL ucesL Iucru, cu çI cund un zùvor s-
ur II Lrus, nu numuI cù nu muI uveum puLereu de u înLurzIu
cuL de pu(In, dur erum cuprIns de un udevùruL Iureç ucceI-
eruL de nebunIe, cund nu muI puLeum judecu nImIc çI cund,
orIce s-ur II înLumpIuL, LrebuIu s-o vùd. ALuncI o cùuLum
unume înLr-o sIngurù seurù în resLuurunLe, prIn LeuLre, Iu
prIeLene çI, de vreo douù orI, cIIur Iu eu ucusù. Am gùsIL-o
în umbeIe rundurI cund um cùuLuL-o Iu mùLuçu eI, prInLr-un
noroc Iu cure nu mù uçLepLum, sIngurù ucusù, puLund decI
sù mù prImeuscù. Veneum LoLdeuunu cu moLIve bIne uIese
çI IndIIerenLe, cùcI uILIeI nu çLIu ce s-ur II înLumpIuL cu
mIne. Aveum LoLuçI, IImpede, ImpresIu uneI probubIIILù(I
de vIndecure în vIILor, IIreçLe Iùrù sù poL precIzu cuL de
îndepùrLuL puLeu II ucesL vIILor. Un un, doI, suu pouLe muI
muI(I.
¡nLr-o vreme purcù începusem s-o uIL. DescoperIsem un
soI de preocupùrI, cure o Iùsuu pe eu pe pIunuI uI doIIeu.
NIcIoduLù nu ujunsesem Iu o uLuL de mure puLere de con-
cenLrure. ReIuusem sLudIuI uprIorIsmuIuI kunLIun, çI
cuLevu zIIe um uvuL ImpresIu cù um gùsIL o expIIcu(Ie
menILù sù revoIu(Ioneze IIIozoIIu. Eru în mIne un IumInIç
eguI, o cIurILuLe bIneIùcùLoure, usemenI cuImuIuI de IuIg pe
cure-I dù morIInu.
Ajunsesem Iu concIuzIu cù eru o greçeuIù uceeu pe cure o
Iùceu KunL, deducund curucLeruI de unIversuIILuLe çI neces-
ILuLe uI prIncIpIIIor muLemuLIcII dInLr-un uprIorIsm, orIcum
meLuIIzIc. DImpoLrIvù, rùmuneum în Iumeu experIen(eI çI
gùseum muI muIL decuL suIIcIenLù expIIcu(Ie u
unIversuIILù(II çI necesILù(II muLemuLIcIIor în orIgIneu Ior
de ordIn conven(IonuI. O bunù purLe dIn IIIozoIIu kunLIunù
mI se pùreu prùbuçILù prIn uceusLù descoperIre.
ALuncI um în(eIes, um sIm(IL înIIoruL, cù pouLe exIsLu o
Iume superIourù drugosLeI çI un soure InLerIor, muIL muI
cuIm çI muIL muI IumInos în uceIuçI LImp. Gundeum
neînLrerupL, cu o InLensILuLe de IuIucInuL. De Iu un exem-
pIu Lreceum Iu uILuI çI de Iu o descoperIre Iu uILu nouù.
De ce IInIu dreupLù e orIcund çI orIunde drumuI ceI muI
scurL înLre douù puncLe? PenLru cù uçu um convenIL sù-I
numIm çI, ducù nu ur II uçu, nu I-um numI uçu. UnIversuIIL-
uLeu çI necesILuLeu sunL uIe IImbujuIuI.
Pe sLrudù umbIum uproupe uuLomuL, cu LouLù uLen(Iu
rùsIrunLù înùunLru. Nu çLIum nIcI pe ce sLrùzI merg, nu
uuzeum nImIc în juruI meu çI cuLeoduLù, Lruversund, dum
buznu pesLe uuLomobIIe. ToL ce eru ruzù de IumInù eru ub-
sorbIL în InLerIor. ¡umeu uuLomuLù çI Iumeu conçLIIn(eI de-
veneuu IndependenLe unu de uILu çI îçI conLInuuu serIIIe
dIIerIL. MI s-uu înLumpIuL çI necuzurI penIbIIe, uILeorI
numuI rIdIcuIe. CùcI puLeum numuI sù încep serIu
uuLomuLù, nu s-o çI conLroIez muI depurLe. Dùdeum, de
pIIdù, douùzecI de IeI Iu cIIoçc sù Iuu zIuruI, dur nu muI
Iuum resLuI çI uneorI nIcI zIuruI. Nu (Ineum mInLe nImIc
dIn ceeu ce Iùceum. Eru sù um dIn cuuzu usLu un dueI. Am
IosL oprIL pe buIevurd de un domn çI o doumnù, IosLù
prIeLenù dIn copIIùrIe. Am începuL, pe jumùLuLe prezenL,
sù-I sùruL munu eI çI pe urmù, conLInuund, I-um sùruLuL-o
çI domnuIuI. A devenIL puIId, çI-u Lrus munu brusc çI m-u
dezmeLIcIL çI pe mIne. AbIu muI LurzIu IucrurIIe s-uu
IùmurIL. Eru convIns cù nevusLù-su Iusese drugosLeu meu çI
cù revedereu usLu LurzIe m-u emo(IonuL uLuL de muIL, cù m-
um zùpùcIL de LoL. Cund udevùruI eru cù eu de ubIu Iuum
noLù, cu mIjIouceIe de cunouçLere perIIerIcù, de uceusLù
înLuInIre.
MuI uvusesem cundvu un IeI de reverII, cure uduceuu cu
ucesL soI de uduncù çI InLensù InLerIorIzure. Dur uLuncI
uveuu drepL obIecL moLIve Iùrù noImù: cum uç cIeILuI un
mIIIurd, suu cum uç orgunIzu o cùIùLorIe Iu PoIuI Nord, suu,
cund erum în prImeIe cIuse de IIceu, reuIIzum un IeI de
RomunIe-Mure în IurLu geogruIIcù reIùcuLù dupù mIne,
cund nIcI nu bùnuIum rùzboIuI cure vu venI.
Am descoperIL înLr-o revIsLù însù un IrugmenL de urLIcoI
în cure GIovunnI PupInI expuneu exucL uceeuçI opInIe de-
spre uprIorIsm cu çI mIne. A urmuL Iur prùbuçIreu
suIIeLeuscù, Iur goIuI cunceros. MuI uIes cù PupInI nu eru
nIcI mùcur socoLIL IIIozoI, cI cu un dIIeLunL pusIonuL çI
IunLezIsL.
¡nLr-o zI, cùuLum sù reIuc cevu dIn prezen(u IemeII,
scoLocInd prIn serLureIe unuI mIc bIrou, pe cure-I uveu în
odùI(u eI de prImIre, o încùpere îngusLù, drepLungIIuIurù,
IIpILù de dormILor. CuprIndeu numuI un dIvun ucoperIL cu
scour(e, cuLevu ucuureIe, eLujeru de cùr(I çI bIrouI eI mIc.
¡oLogruIII, LùIeLurI dIn revIsLeIe IIusLruLe, scrIsorI de Iu prI-
eLene, LruducerI (vrusese sù Lruducù ¡e Iys rouge çI nu
uvusese desLuIù rùbdure). Eruu noLe de croILoreusù de use-
menI, IIreçLe rùspunsurI Iu concursurIIe cu premII uIe
muguzIneIor IIusLruLe çI LoL soIuI de uILe nImIcurI. DeuILIeI,
LouLe cùr(IIe îI eruu pIIne de noLe çI scrIsorI uILuLe prInLre
pugInI. Am rùsLurnuL, Iùrù sù vreuu, un Leunc de cùr(I çI IuLù
cù duu pesLe un pIIc, cu scrIsoureu în eI, pe cure nu-I de-
scoperIsem în numerouseIe scoLocIrI de punù ucum... Am
uvuL un IIor, cu çI cund uç II pus munu pe cIIruI dorIL uI uneI
LuIne.
"¡eLI(o, dIseurù ¡orgu pIeucù Iu (urù, cù e 1¸ IebruurIe çI
LrebuIe sù Locmeuscù oumenI penLru urùLurI. MI-e uruL de
mourLe sIngurù ucusù. VIno sù muncùm umundouù. Am çI
croILoreusu Iu mIne, pouLe cù-(I LuI çI Lu LuIoruI... Seuru
dormI Iu mIne, ducù vreI, sLùm LouLù noupLeu de vorbù."
Eru scrIsuI AnIçoureI. ¡orgu eru bùrbuLu-sùu, 1¸ Iebruur-
Ie, duLu cund um venIL de Iu Azugu.
SImL cù ume(esc; cù mI se descIIde o perspecLIvù
uIuILoure, deçI dorILù, cu puLIn(u de u merge u puruIILIcuIuI,
cuIcuL în Iu(u uILuruIuI penLru musIu. CuuL sù IIu cuL muI
IInIçLIL, cu sù poL în(eIege bIne. Açudur u jucuL o comedIe,
cu sù mù pedepseuscù, uçudur sunL cu udevùruL un LIp Im-
posIbII, cure compIIcù ubsoIuL orIce înLumpIure, Iur eu e Ie-
meIu unIcù - çI LoLuI se pouLe çLerge cu un vIs îngrozILor.
¡mI duu IucrImIIe çI pIung înceL de bucurIe. Vu sù zIcù eru
LoLuçI o soIu(Ie, cund eu nu vedeum nIcI unu...
Pe urmù u începuL bùnuIuIu cù uç puLeu II vIcLImu uneI
ubIIe munevre. Ducù scrIsoureu u IosL pusù cumvu de
curund ucoIo? Eu eru cerLuLù, ceI pu(In uçu çLIum eu uLuncI,
cu AnIçouru, de uceeu nIcI n-um cùuLuL-o ucoIo. Pe urmù,
duLu e preu sùrILoure în ocII, preu cu InLen(Ie: 1¸ IebruurIe.
$I de ce n-u spus servILoureI uLuncI unde se duce? De ce nu
mI-u IùsuL un bIIeL? Rùmun îndeIunguLù vreme ros de
îndoIuIù. Dur pe urmù sIngur urgumenLez în Iuvoureu eI.
ProbubII se împùcuse cu AnIçouru çI eu nu çLIum. Cu sù
uducù uILerIor scrIsoureu, I-ur II LrebuIL preu murI
compIIcILù(I çI nIcI nu uveu cerLILudIneu cù uç II gùsIL-o. De
usemenI, ce moLIv ur II uvuL sù mI-o pIuseze ucI? De ce sù
(Ie sù ne împùcùm? Ce InLeres ur II uvuL? Cund mI-u reIuzuL
prImIreu orIcùruI ujuLor muLerIuI çI cund eu sunL ceI cure
mù Lem sù n-o pIerd? NumuI ducù mù IubeçLe e expIIcubII
demersuI eI, dur uLuncI upure muI curund verosImIIù
înLumpIureu însùçI. DeuILIeI çI suIerIn(u eI, în LoL LImpuI
ucesLu, suIerIn(ù cure ucum îmI pure ubsoIuL cerLù,
conIIrmù uceusLù pùrere.
Mù îmbruc repede çI pornesc spre AnIçouru. Pe drum,
um însù o nouù îndoIuIù. Ducù LoLuçI scrIsoureu e
înLocmILù? E IourLe posIbII cu eu sù nu vreu sù dIvor(eze,
cùcI ur pIerde o bunù sILuu(Ie muLerIuIù, Iur IupLuI cù mI-u
reIuzuL ujuLoure pe cure Ie puLeu bùnuI modesLe nu
înseumnù cù e dezInLeresuLù. ¡ncep sù judec çI uLILudIneu
eI, cu umunLù. Ducù ur II IubIL, ur II suIerIL uLroce cu mIne çI
eu. Ar II uvuL momenLe de udevùruLù nebunIe cu sù mù
vudù. ¡nsù cù suIereu vIzIbII, pouLe II çI dIn cuuzù cù suIereu
sIncer Iu gunduI cù pIerde o sILuu(Ie muLerIuIù. Cu uspecL,
suIerIn(u suIIeLeuscù çI ceu cu mobII muLerIuI nu dIIerù çI e
greu sù çLII ducù o IemeIe suIerù cù nu-I vIne umunLuI Iu
rendez-vous suu cù ure de pIùLIL o noLù Iu croILoreusù. ¡ur
ducù dIn orgoIIu îmI uscundeu cù u dormIL Iu o prIeLenù,
penLru ce uLuncI nu uveu orgoIIuI sù uscundù çI cù suIerù,
în sLrudù suu Iu resLuurunL? $I ducù uceusLù suIerIn(ù eru
uLuL de mure, de ce n-u IùcuL nIcI un demers sù ne
împùcùm? Dur ducù ur II IùcuL ucesL demers, n-ur II IosL
oure o dovudù penLru mIne cù (Ine Iu o sILuu(Ie muLerIuIù?
Am InLruL înLr-o cuIeneu, um ceruL o cuIeu çI un coInLreuu,
Iùsundu-mù muI depurLe prudù IrùmunLùrII dIn mIne.
Cund mI-u rùspuns prIn comIsIonur, mI-u spus cù ure
cusu pIInù de IIorI, decI un ucL de orgoIIu sIncer (cùcI nu-çI
puLeu încIIpuI cù ure sù IIe demuscuLù de comIsIonur).
Ducù udmIL în prIncIpIu ucesL gesL, poL sù Ie udmIL uLuncI
pe LouLe. Dur ducù çI-ur II IùcuL dIn comIsIonur un com-
pIIce, dundu-I, deuILIeI, uceI nupoIeon de uur? ALuncI de ce
comIsIonuruI mI-u spus cù I s-uu duL bunI çI cù I-u prImIL,
de vreme ce eru compIIce cu eu çI çLIu cù n-o sù-I Lrùdeze?
Pe urmù, nu I-ur II eI IrIcù sù n-o Lrùdeze muI LurzIu
AnIçouru? Dur ducù umundouù uu IosL compIIce çI eu o ure
pe vurù-meu "Iu munù", cum se spune? Ar LrebuI, pe de uILù
purLe, sù mù InLeresez cu sù çLIu cu precIzIune ducù ¡orgu u
IosL înLr-udevùr Iu (urù în zIuu uceeu. DeuILIeI, cIIur ducù eI
u IosL, eru posIbII cu nevusLù-meu sù nu II dormIL Iu eI. KunL
u urùLuL cundvu cù se pouLe demonsLru, deopoLrIvù, çI cù
spu(IuI çI LImpuI sunL InIInILe, çI cù sunL IInILe. ToL o usLIeI
de unLInomIe e çI IupLuI de u çLI ducù o IemeIe Le IubeçLe
suu nu, cùcI î(I po(I demonsLru cu uçurIn(ù, pornInd de Iu
uceIeuçI IupLe, çI cù Le IubeçLe cu IsLovILoure pusIune, çI cù
Le înçuIù, buLjocorILoure. NumuI ducù nu udmI(I cù
umundouù IpoLezeIe sunL udevùruLe, çI, cu Lezù çI unLILezù,
se conLopesc, cu sù rùmunem în IIIozoIIe, în sInLezu
IegeIIunù. Douù IucrurI mI s-uu pùruL, LoLuçI,
convIngùLoure: cù eu n-u evILuL dIvor(uI çI, orIcuL uç crede
în înLumpIure, IupLuI cù nIcIoduLù n-u IosL în upropIereu eI
vreun bùrbuL, cIIur cund um cùuLuL-o prIn surprIndere.
¡-um LeIeIonuL AnIçoureI cù Iuu seuru musu Iu eI.
DeçI muI sunL numeroçI musuIIrI Iu musù, n-um
rùbdureu sù pIece çI LoL LImpuI uducund vorbu de
ugrIcuILurù, despre momenLuI cund se încep muncIIe, Iùrù
sù înLreb însù de-u drepLuI, cùcI çLIum perspIcucILuLeu cu
cure se reIuzù bùrbuLuIuI orIce deLuIIu cure I-ur IùmurI
usupru sILuu(IeI IuI, um cùuLuL sù uIIu ducù ¡orgu Iusese
înLr-udevùr Iu (urù, Iu 1¸ IebruurIe. N-um puLuL uIIu nImIc.
Eruu cu(Ivu oumenI poIILIcI, IemeI dIn cercurIIe cure
vuneuzù cuncunurI çI înLumpIùrI mondene. UnuI dInLre
comesenI, uIIund cù sunL nepoLuI IuI Nue GIeorgIIdIu, m-u
consIderuL cu ourecure udmIru(Ie çI um uvuL ImpresIu cù çI
ceIIuI(I împùrLùçesc uceIeuçI senLImenLe. Un depuLuL s-u
oIerIL sù spuIe "unu bunù" de-u uncIIuIuI.
- O çLI(I pe ceu muI nouù u IuI Nue GIeorgIIdIu? çI - Iu
înLrebùrIIe înLrebùLoure: cure? cum? - începe sù
povesLeuscù: Acum vreo cuLvu LImp, erum vreo cIncI-çuse
InçI Iu cusIerIu CumerII sù ne Iuùm dIurneIe pe sesIuneu
usLu, cund Nue GIeorgIIdIu dù cu ocIII de VusIIIcù
SùvuIescu de Iu BrùIIu, îI çLI(I pe SùvuIescu cum e LoL-
deuunu, Iunos, neLuns, cu guIeruI murdur, cu punLuIonII cu
genuncII. GIeorgIIdIu, de coIo, prIvIndu-I cum numùrù
bunII: "Mù, VusIIIcù, ucum cù uI bunI, muI du-Le çI Lu Iu
buIe, mù". Du VusIIIcù, de coIo: "Zùu, mù Nue, Iuc buIe în
IIecure zI". $I serIos, ucesLu: "AscuILù, VusIIIcù, uLuncI
scIImbù upu..."
Rud Lo(I cu IoIoLe, pe urmù unuI înLreubù ducù çLIm ce
I-u IùcuL unuI uIegùLor uI IuI.
- VIne - spune povesLILoruI - un LIp cure-I cereu de doI
unI sù-I numeuscù în vreo sIujbù: "Coune Nue, ucum u mur-
IL, de o jumùLuLe de ceus, ¡orguIescu de Iu prImùrIe, vreuu
eu IocuI IuI!" "VreI IocuI IuI, mù VusIIIuIe?" "Du, coune
Nue!" "BIne, mù, uILe-(I duu o scrIsoure penLru prImur." $I
scrIse prImuruIuI o curLe de vIzILù încIIsù, în cure-I rugu sù
Iu mùsuru IuI GII(ù VusIIIu çI, ducù I se poLrIveçLe
coçcIuguI, sù-I deu IuI IocuI morLuIuI.
AILe IoIoLe de rus, uILe excIumu(II de udmIru(Ie penLru
Nue GIeorgIIdIu. AIIu ucum cù u IùcuL împreunù cu
¡umunùruru o exceIenLù uIucere cu sLuLuI. ¡ubrIcù munI(II
penLru urmuLù, IourLe scump pIùLILe. MI se pure cù
nIcIoduLù n-uu sù muI pIece oumenII uceçLIu. AnIçouru (Ine
ucum cu ¡orgu sù spuIe uILu bunù u IuI Nue GIeorgIIdIu.
¡IreçLe cù Lo(I uccepLù çI ¡orgu povesLeçLe:
- ¡n prug, Iu Cupçu, Nue se înLuIneçLe cu un vug cunoscuL,
un LIp de prIn norduI MoIdoveI, unuI MIIuI TuLunuru. "Ce
muI IucI, Nue?" "BIne, dur Lu?" "PùI sù vezI, cù um IosL Iu
VIenu, cù mI-e nevusLu boInuvù în sunuLorIu... um IùcuL
ucoIo un consuIL... cù u LrebuIL sù Ius pe soucrù-meu Iu
moçIe LocmuI ucum cund e IucruI în LoI, cù um IuuL în
urendù çI o moçIourù u IuI IruLe-meu", çI dù-I, çI dù-I... Nue,
de coIo, îI prIveçLe Iung, uçLeupLù çI, pe urmù, mIruL:
"AscuILù, drugù, ce Le-uI upucuL sù-mI spuI mIe LouLe usLeu?
Eu Le-um înLrebuL ce muI IucI, uçu cum se înLreubù. Ce, Lu
uI IuuL-o în serIos?"
AILe ruseLe. Un Lunùr povesLeçLe cù Nue GIeorgIIdIu ure
uprobuLù în buzunur, de cùLre un mInIsLru, cure Iusese, e
drepL, numuI InLerImur Iu ¡Inun(e, o peLI(Ie, penLru douù
vugoune de rudIum, predubIIe în guru OcneIe-MurI, cu
pre(uI de cIncI mII de IeI vugonuI. CeIor muI muI(I nu Ie
vIne sù creudù, dur LunùruI îçI dù cuvunLuI cù u vùzuL peLI(Iu
çI cù Nue ob(Ine de Iu ucesL mInIsLru ucum ce vreu, numuI
sù nu muI uruLe Iu LouLù Iumeu uprobureu duLù. Eu uveum
Iebrù de nerùbdure.
AbIu dupù-musù, LurzIu, cund Iumeu pIecuse, uducund
Iur vorbu, um uIIuL cù înLr-udevùr ¡orgu Iusese Iu (urù Iu 1¸
IebruurIe.
Pe urmù um înLrebuL de-u drepLuI, cu ocIII vII, pe
AnIçouru:
- Te rog, spune-mI, u dormIL EIu în IebruurIe Iu LIne?
MI-u rùspuns rece, cuIcuIuL:
- Nu çLIu.
- Te rog, AnIçourù, spune-mI... Le rog muIL.
$I Iùcund pe sLunjenILu:
- Nu çLIu... nu poL... sunL puLru IunI dIn IebruurIe punù
ucum, ce vreI!...
- ToLuçI...
- $LeI, Le rog, nu InsIsLu, cù nu poL sù spun nImIc.
¡ur ¡orgu, gros, cu Iu(u mure, çLergundu-çI de vIn
musLu(u grousù çI scurLù, nemuIpuLundu-se sLùpunI:
- A dormIL... drugù, u dormIL în vremeu uceeu cum de
douù-LreI orI, de cuLe orI pIecum eu Iu moçIe... o cIemu
AnIçouru, cù-I eru uruL sIngurù.
E în mIne o IumInù cure-mI umpIe ocIII de IucrImI.
- $I de ce nu mI-u(I spus punù ucum?
- De unde çLIum noI de ce v-u(I cerLuL? $I pe urmù, nuIbu
sù Ie Iu de IemeI, cù încurcù IucrurIIe de nu Ie muI descurcù
nImenI. $I-u uIes o scobILoure, u pus-o înLre dIn(I çI upoI u
mùsuruL IInIçLIL IurIurIu cu brunzeLurI.
O sùpLùmunù înLreugù, o Iunù, u IosL o be(Ie de durerI
umure LrunsIormuLe în bucurII LurI, cum se scIImbù dro-
jdIIIe zùcùLorIIor în uIcooI. ToL LrecuLuI îmI upùreu ucum
cIur, muI uIes dupù noI expIIcu(II, muI uIes dupù IerIcIreu eI,
ucum nesLùpunILù.
Am muI rùmus douù sùpLùmunI în BucureçLI, pe urmù
um IosL concenLruL çI usLu mI s-u pùruL o cuIumILuLe, dur
um urunjuL uçu cu eu sù peLreucù vuru Iu CumpuIung.
Pe o sLrudù uIbù, cure duceu spre MuLeIuç, gùsIsem Iu o
IumIIIe, muI demuIL cunoscuLù, o cumerù mure, curuLù, cu
soIuIe jumùLuLe dIn cuprIns, Iur uIùLurI o oduIe mIcù, pen-
Lru bucùLùreusu udusù de Iu BucureçLI. Eru desLuI de
uproupe de mIne, cùcI de Iu DumbovIcIouru Iu CumpuIung
sù LoL IIe LreIzecI çI cevu de kIIomeLrI çI uveu decI mereu
umenIn(ureu venIrIIor meIe neprevùzuLe, usemenI unuI
rond de noupLe pusIonuI.
¡u începuL erum, ourecum, înLr-un unumIL sens, IInIçLIL.
¡mI scrIu cù se sImLe muI(umILù, cù ueruI IImpede çI cu
mIros de brud îI Iuce bIne, muI uIes dupù Iurnu de peLre-
cerI, cù n-u IùcuL nIcI o cunoçLIn(ù nouù, cù e "încunLuLù",
cù nIcI unu dIn vecIIIe nousLre cunoçLIn(e nu e în
CumpuIung.
¡mI descrIu mIcIIe eI bucurII sInguruLIce în uceusLù
sLu(Iune de vurù. Sù cILeuscù dImIneu(u cuLe o curLe, pe
buncù, pe buIevurd suu în purc, urmùrInd jocuI copIIIor, cu
boneIe Ior, sù se ducù Iu pIu(ù sù cumpere brunzeLurI,
zmeurù çI mere, sù dourmù Ieneçù dupù-musù; Iu çuse, sù Iu
duIceu(u çI cuIeuuu cu counu ALenu, guzdu çI vecIeu
prIeLenù. Cù seuru, uneorI, Iùceu pIImbùrI cu Tun(I çI ZoIcu,
nepouLeIe couneI ALenu, pe buIevurd, cu sù uscuILe muzIcu.
Aproupe în IIecure zI, Iu popoLù, prImeum cuLe-o
scrIsoure, cum cu uceIuçI cuprIns, cure mù IInIçLeu cu o
bIneIùcùLoure promIsIune.
1.6. Lltimu noupte de drugoste
Dur uILImu scrIsoure mù cIemu "negreçIL" Iu CumpuIung,
penLru sumbùLù, suu ceI muI LurzIu dumInIcù. Eru o Im-
presIe LuIbure, cure mù neIInIçLeu. ¡ncercusem în LouLe
cIIpurIIe sù ob(In o permIsIe de douù zIIe, Iùrù sù IzbuLesc.
PundIsem cu sù gùsesc în Loune bune pe comundunLuI de
buLuIIon, cùuLusem sù-mI uLrug Iuude penLru moduI în cure
îmI conduceum pIuLonuI çI IzbuLIsem. ArùLos çI cumsecude
orIunde, cùpILunuI DImIu deveneu de neîn(eIes cund eru
vorbu de uceusLù permIsIe. MIercurI seuru, dupù-musù,
cùpILunuI Corubu LrImIsese, ruguL de Lo(I, ordonun(u sù-I
uducù IIuuLuI çI ne-u cunLuL cuLevu bucù(I nem(eçLI, de un
senLImenLuIIsm IumInos çI cuLIIeIuL, cu LoLuI în conLrusL cu
IIreu crunLù çI IuLe u ucesLuI om, cure îngrozeu punù çI pe
superIorII IuI. ¡u VIenu, cund eru oII(er în regImenLuI ¸
vunùLorI, Iuuse çI Iec(II Iu conservuLor çI eru pre(uIL cu un
udevùruL urLIsL de cumuruzII IuI nem(I. ¡I Iùcuserù cudou, Iu
pIecure, dupù obIceIuI regImenLeIor uusLrIuce, o LubucIerù
de pre(, pIuLù, cu o poLcovIourù înLr-un coI(, cu InI(IuIeIe IuI
împIeLILe, de uur, înLr-uIL coI(, cu semnùLurIIe LuLuror
sùpuLe, în IucsImII, înùunLru. Acum cùpILunuI DImIu, cu
muInIIe pu(In cum scurLe, încrucIçuLe pesLe LuIIu cure nu
muI încùpeu în vesLon, uscuILu gruv muzIcu, usemenI unuI
epILrop de bIserIcù de suL, cuzunIu. N-u zumbIL decuL cund
cùpILunuI ¡IoroIu, cure, cu musLu(u bùLrunIcIousù çI
bIondù, Lreceu, ourecum, drepL InLeIecLuuIuI buLuIIonuIuI, u
ruguL pe Corubu sù cunLe doInu, u cùreI execu(Ie e
LrudI(IonuIù Iu IIuuL, cu ouùIe roçII Iu PuçLI. CùpILunuI s-u
execuLuL çI u cunLuL-o cu un sIm( uI meIuncoIIeI, uI doruIuI,
uIcI, înLre pusLIurIIe munLouse, crescuLe în noupLeu rece, de
ne-u copIeçIL pe Lo(I.
MI-um IungIL guLuI dupù DImIu çI, înceL:
- DomnuIe cùpILun, v-uç rugu sù-mI du(I voIe sumbùLù çI
dumInIcù Iu CumpuIung. Vorbeum cu rùsuIIureu rùrILù, în
çoupLù mIIougù, uproupe.
MI-u rùspuns, Iùrù sù se uILe Iu mIne, scurL:
- Nu se pouLe, çI u uscuILuL muI depurLe IIuuLuI.
A douu zI I-um pundIL cund u upùruL pe pIuLouI de
InsLruc(Ie, Lrecund de Iu compunIe Iu compunIe, cu musLu(u
cumInLe çI grousù, cu un IurnIc urenduç de Iu un ogor Iu uI-
LuI. N-um puLuL sù-I vorbesc, cùcI se încurcuse în probIeme
de LucLIcù, pe cure Ie-u descurcuL pe urmù, sImpIu: "Dom-
nuIe, LrebuIe sù-I prInzI LoLdeuunu pe IIunc", spre deosebIre
de cùpILunuI ¡IoroIu, cure expuneu erudIL o Lemù, çI de
cùpILunuI Corubu, cure îçI pedepsIse compunIu, cu oII(erI
cu LoL, sù urce de douùzecI de orI în Iugù un povurnIç
upropIuL çI decI eru uIùLurI, uLenL, cu încrunLure, sù vudù
ducù I se execuLù ordInuI.
¡u oru ruporLuIuI, cund um venIL în odùI(u cure sIujeu de
cunceIurIe buLuIIonuIuI, I-um gùsIL Iur cu cùpILunuI ¡IoroIu,
cu vreo doI sergen(I de Iu popoLù. De o sùpLùmunù, so-
coLeuu mereu, cu energIe LùcuLù, cu sù Iusù Iu cupùL.
SumbùLu LrecuLù, regImenLuI uvusese Inspec(Iu generuIuIuI
comundunL de dIvIzIe çI buLuIIonuI nosLru prImIse ordIn sù
pregùLeuscù, jos în Lubùrù, o musù dupù cuvIIn(ù. OumenII
cIùdIserù un umbrur de Irunze prouspeLe, IùuLurII
prImIserù vesLoune noI. Vreo LreI-puLru, repuLu(I cu
vunùLorI, Iuseserù LrImIçI în munLe sù uducù vreo cuprù
neugrù, cùcI mergeu vesLeu cù pesLe prùpùsLIIIe çI pIscurIIe
PIeLreI CruIuIuI ur II cuLevu cupre negre. ¡n reuIILuLe,
vunùLorII n-uu udus decuL o cùprIourù çI, sub supruve-
gIereu unuI comundunL oII(er, cure Lreceu drepL mure
meçLer, s-u servIL spInureu de cùprIourù cu sos çI cu cIu-
percI. MuILù bùLùIe de cup I-uu duL meçLeruIuI cumurud
însù pùsLrùvII. BucùLuruI nosLru eru preu neçIeIuIL cu sù
pouLù gùLI o musù uLuL de sub(Ire cu pùsLrùvII IrIp(I în pes-
meL. Nu muI spun cù çI vunuLuI Ior u IosL o probIemù IourLe
compIIcuLù. PenLru noI, muI vunum çI cu grunuLeIe SuvopoI,
cù LoL nu eruu bune de uILcevu, cu LouLù puzu. Acum însù, cu
sù nu se sIùrume curneu IInù, LrebuIuu prInçI cu munu, pe
sub pIeLre, în upu LùIousù de rece, de Iu IzvoureIe
DumbovIcIoureI, dur prInçI cIIur în zorII zIIeI de sumbùLù,
penLru cù: "AscuILù-mù pe mIne, domnuIe, pùsLrùvuI nu e
de muncuL decuL vIu... nIcI cuLevu ceusurI nu (Ine. Ducù vreI
sù mùnuncI pùsLrùv dupù cInsLeu IuI... $I pe urmù, ducù nu
I-uI gùLIL, s-u IsprùvIL. Ducù nu e unLuI bIne încIns, nu muI e
pùsLrùv, e LercI. AsLu nu orIce bucùLur çLIe s-o poLrIveuscù
dupù dIcIIsuI eI, cù ducù-I prosL, îI usucù, dur Iu mIjIoc îI
Iusù crud de-(I dù greu(ù."
ExpIIcu(II cure dùdeuu rùcorI ceIor cu rùspundere: "VusIII-
uIe, IruLe, sù nu ne IuçI". DoI InçI uveuu sù îngrIjeuscù de uIe
bùuLurII: nIçLe brugIInù vesLILù de pe Iungù GoIeçLI, (uIcù
de CumpuIung, "ducù n-o gùsI de VùIenI", çI zece sLIcIe de
çumpunIe, Mumm Very Dry, "cùcI numuI de usLu beu".
CuçcuvuIuI prouspùL de CumpuIung, zurzuvuLurI çI Iegume,
uIese cu grIjù, cùdeuu în surcInu popoLuruIuI obIçnuIL. Dur
ceeu ce u duL muI muILù emo(Ie cùpILunIIor noçLrI
(generuIuI veneu sù Iucù o Inspec(Ie în vedereu înuInLùrIIor
Iu gruduI de muIor) u IosL cù u LrImIs vorbù unume sù I se
deu Iu începuLuI meseI douù ouù IIerLe, numuI douù, "dur
ducù nu se poL gùsI ubsoIuL prouspeLe, muI bIne sù se
renun(e"! CuLù bùLuIe de cup pe bIe(II oumenI, cù uu duL în
grIju uneI ordonun(e unume supruvegIereu unuI cuIbur çI
LoL Ie eru Leumù cù s-ur puLeu produce vreo încurcùLurù,
încuL ordonun(u sù deu dInLre ceIe muI pu(In prouspeLe...
Dur, în sIurçIL, LoLuI Lrecuse cu bIne, ouùIe Iusese înLr-
udevùr prouspeLe, Iur dIIerILeIe bunùLù(I îngurgILuLe, dIger-
uLe cu Iuude.
Acum LouLe cIeILuIeIIIe prunzuIuI eru îndemn sù IIe
scouse dIn "economII", exucL de Iu "ordInur", udIcù de Iu
musu LrupeI, cùcI regImenLuI nu uveu IondurI specIuIe.
Ru(IIIe ceIor cure eruu în permIsIe, ujusLùrI de curne Iu
cuzun çI cevu muI pu(In zuIùr Iu ceuI, LouLe cumpùnILe cu
cIIbzuIn(ù, de Iu o zI Iu uILu, LrebuIuu sù ucopere deIIcILuI.
Am uçLepLuL zudurnIc sù se LermIne udunùrIIe de cIIre çI
cerceLureu LubIourIIor. ¡n ceIe dIn urmù um pIecuL, cùcI um
în(eIes cù nu poL ob(Ine, înLrerupund o usemeneu dIscu(Ie,
ceeu ce nu ob(Inusem cund se cunLu doInu.
Dupù-musù ne-u cIemuL sù ne împurLù nIçLe broçurI
LrImIse de Iu regImenL. Eruu cuLevu cùr(uIII sub(IrI, LIpùrILe
prosL, pe IurLIe de jurnuI, cu coperLe verzI suu guIbene, cu
"Iegeu cIIrIuçIIor", de pIIdù. NoI învù(ùmInLe de pe IronLuI
occIdenLuI se numeu unu. AILu: RoIuI urLIIerIeI în rùzboIuI
ucLuuI. ¡n sIurçIL, o u LreIu: NoLeIe unuI cùpILun dIn urmuLu
germunù. CuLe un cùpILun suu muIor, dIn bIrourIIe sLuLuIuI-
mujor, Lruduceu çI LIpùreu usLIeI de broçurI, IIe cù-I In-
Leresuu, IIe cù voIu sù uruLe cù ure de Iucru, dur nImenI nu
Ie dùdeu nIcI o ImporLun(ù, çI, LrImIse Iu corpurIIe de Lrupù,
zùceuu prùIuILe în pucIeLe, cu LeuncurIIe de broçurI puLrIoL-
Ice prIn pIvnI(eIe preIecLurIIor. DIn cund în cund, "cu sù se
descurce", ugIIoLun(II de regImenLe Ie dIsLrIbuIuu Iu oII(erI.
¡u drepL vorbInd, eIe ur II LrebuIL sù IIe cILILe de cùLre gen-
eruII çI sLuLe-mujore, cùcI eru vorbu de învù(ùmInLe penLru
conducere, Iu începuL, Iur eu çI cu OrIçun erum convInçI çI
cIIur uImI(I de serIozILuLeu cu cure se documenLeuzù
oII(erImeu nousLrù superIourù - cùcI ucesLe cùr(uIII eruu cu
udevùruL exLrem de InLeresunLe - dur muI LurzIu um în(eIes
cù supruevuIuusem unumILe InLeIIgen(e. DecI, în LImp ce
Iuum bucuros broçurIIe:
- DomnuIe cùpILun, vreum sù vù rog, cu çI-useurù, penLru
o permIsIe de douù zIIe Iu CumpuIung... Am ucoIo...
- DruguI meu, îmI pure rùu, dur nu se pouLe, ce sù-(I Iuc?
- DomnuIe cùpILun, nIcI nu vù încIIpuI(I ce servIcIu mI-
u(I Iuce...
- Cum sù nu çLIu... çLIu... dur nu se pouLe...
Aseurù, Iu popoLù, în sIurçIL, u IosL u LreIu încercure, muI
neIerIcILù decuL LouLe. Erum cu guru ursù, cu ocIII LurI în
cup, cùcI sIm(eum cù nu voI puLeu II Iu CumpuIung decuL
dezerLund çI, prevùzund LouLù nenorocIreu, erum LoLuçI
IoLùruL sù dezerLez. TouLù noupLeu m-um IrùmunLuL mIsLu-
ILor.
¡uLù, uu începuL sù se uIbeuscù IeresLreIe, în cusù
înLunerIcuI se rùreçLe cu un pruI çI eu n-um încIIs încù
ocIII. CeurLu cu Corubu mI se pure çLeursù.
- Dom subIocoLenenL, vù cIeumù dom cùpILun DImIu... u
venIL dupù dumneuvousLrù NIsLor Ounceu.
CùpILunuI DImIu e în cùmuçù de noupLe (ùrùneuscù çI în
pupucI.
- DomnuIe... vreI sù pIecI Iu CumpuIung?... AI Lreubù
ucoIo?
- DomnuIe cùpILun, LrebuIe sù mù duc negreçIL...
Tuce îndeIung, pe gundurI, cu çI cund m-ur II cIemuL
dour uçu, cu sù-mI puIe o înLrebure ucoIo, çI numuI dupù un
LImp:
- DeI! domnuIe...
- DomnuIe cùpILun...
Acum soIduLuI îI uduce pe musu (ùrùneuscù, ucoperILù cu
punzù de cusù, o duIceu(ù çI o cuIeu neugrù.
- MuI udu o duIceu(ù, GIIgore, çI o cuIeu penLru domnuI
subIocoLenenL. $I, înLorcundu-se spre mIne: Eu m-um de-
prIns sù mù scoI de dImIneu(ù çI usLu e "cuIeuuu meu cu
IupLe".
Mù mùsourù dIn cup punù în pIcIoure çI Iur Luce. ¡I mùsor
çI eu încercund sù gIIcesc ce gundurI ure, bu sunL IspILIL sù-
I duu bruncI, înspre ceI bun.
- De, domnuIe... çLIu eu ce sù Iuc?... DeI... I-um spus-o çI
IuI OrIçun useurù. E ordInuI regImenLuIuI sù nu pùrùseuscù
nImenI unILuLeu. UILe ce... ¡u un om cu dumneuLu, cure çLIe
sù Le ducù pe deusupru, sù ocoIeçLI DumbovIcIouru, duI
drepL în çoseuuu mure, cu sù nu înLuIneçLI pe nImenI de Iu
regImenL. Dur çI ducù Le înLuIneçLe cInevu, sù spuI cù Le-um
LrImIs sù IucI o recunouçLere spre Rucùr.
Am crezuL cù Irumpe LoLuI în mIne de uLuLu IrenezIe.
- DomnuIe cùpILun, n-uve(I nIcI o grIjù.
Aç II vruL sù Lrec pe Iu OrIçun sù-I muI(umesc, dur mI-eru
sù nu înLurzII. ProbubII cù useurù, Iu popoLù, uu dIscuLuL cu
Lo(II înLumpIureu, duLorILù IuI.
Am IuuL un soIduL cure çLIu drumuI pesLe cuIme çI um
pornIL-o uçu cum mù gùseum.
MuI înLuI spre GIuvuIu, urcund înceL, pe urmù um ocoIIL,
vusIInd pesLe pùçunI çI Iune(urI, punù deusupru çoseIeI
murI. Eru un soure vIu, cu de crIsLuI upos çI cu ruze evId-
enLe, cure dùdeu reverberu(II umede cuImIIor sLuncouse çI
Iùceu prouspùL verdeIe vegeLuI. Rouu se uscuse, dur LoL muI
dùInuIu cuL sù ne ude încùI(ùmInLeu. Mun(II ceI murI,
prIvI(I cum veneuu umenIn(ùLorI spre noI, de sus, creçLeuu,
desIIIn(und depùrLureu. ¡n sLungu, GIImbuvuI, nemuIpo-
menIL de musIvù moscIee de pIuLrù (pe Iungù eu, SIunLu
SoIIu sù purù jucùrIe de copII), ure de jur împrejuruI cu-
poIeI de pIuLrù povurnIçurIIe de suLe de meLrI, drepLe cu
nIçLe CARTEA ¡NT¡Apere(I dIn cure însù creçLe o
vegeLu(Ie de sLuncI, IcI-coIo umesLecuLù cu ceu de bruzI.
AcesLe povurnIçurI sunL uLuL de upropIuLe de ceIe uIe
mun(IIor vecInI, numuI cu(Ivu meLrI uneorI, cù IunduI
prùpùsLIIIor, cu puruIeIe Ior, n-uu vùzuL de cund e Iumeu,
nIcIoduLù, soureIe... IcI-coIo, nIcI IumInu IunII.
PovurnIçurIIe ucesLuI munLe, necerceLuLe de nImenI, I-uu
IùcuL un udevùruL cuIb de urçI.
¡u dreupLu, upropIuLù, mùrILù încù, PIuLru CruIuIuI, cu
uspecLuI eI de dom goLIc, de sLuncù dunLeIuLù; Iur în Iund,
uIergund puLernIc çI ucoperILor spre noI, umpIund
jumùLuLe dIn vedere, Pùpuçu, unuI dInLre mun(II murI uI
(ùrII, deusupru ¡ezeruIuI, pure, cu sù compIeLùm LrIpLIcuI
ImpresIIIor ucesLeu, o LurIù deusupru uneI înuILe çI IungI
bIserIcI romuneçLI. ¡n vuIeu dInLre uceçLI mun(I e
DumbovI(u cu puruIeIe eI, IupLund cu sLuncIIe cu sù rùzbuLù,
boIovùnIndu-se, sLrùIucInd Iu ocoIurIIe însorILe, cu urgIn-
LuI, muI uIes Iungù poduI uIb de pIuLrù, usemenI LoLuçI ceIor
dIn BucureçLI. PrùbuçILe în uduncuI Iurg, dumburI
împùdurILe, coIIne çI pIuIurI cu Iune(e (cu uceIu unde ne
gùsIm ucum), IcI-coIo cùsu(e çI, în sIurçIL, çurpeIe uIb uI
çoseIeI duu con(InuL vùII. ¡une(eIe sunL împùr(ILe prIn murI
poIIgoune nereguIuLe de gurdurI mIcI de boIovunI, dupù
proprIeLurII Ior. ¡n mIjIoc, încIIse în (urcurI, cu nIçLe oI
preu murI, cùpI(eIe de Iun de Iu uI doIIeu cosIL. AeruI e rur,
mIresmuL de rùçInu de brud, de Iun copL, de IrugI Lrecu(I Iu
vremeu usLu, çI ume(eçLe, Lure cu drojdIu. ¡ùcusLeIe ne sur
dIn cuIe, sprInLene cu çI dImIneu(u usLu înLreugù.
Sù III ucum uIcI, IuLù drugù, IungILù Iungù mIne, pe o
cùpI(ù de Iun uçLernuLù jos, sù prIveçLI ceruI înuIL çI
prouspùL, depurLe de "bundù" çI de mescIInùrIIIe
suIouneIor, sù respIrùm ucI udunc çI sù-(I încùIzeuscù LrupuI
pIIn soureIe, sù-I încIngù punù în mIezuI zIIeI, uçu cum
încInge, vuru, de Iu Iucereu IumII, LouLù prIveIIçLeu de uIcI.
Ducù nu rùmun, e cù LrebuIe sù ujung muI curund - IIe çI
ucoIo - sù-(I prInd mIjIocuI vIu înLre bru(eIe meIe cu couLeIe
IIpILe de çoIdurI.
Am începuL, IIreçLe, Iur, sù merg înLIns, cùcI ducù suIer-
Isem punù sù ob(In învoIreu, ucum pùreum scùpuL cu dInLr-
o pruçLIe çI nebunIu revederII creçLeu în mIne cu un spusm,
pe cure nImIc nu I-ur muI II puLuL oprI punù Iu IsLovIreu IuI.
Un munLeun în I(urI çI cùmuçù, cu pùIùrIe "ungureuscù"
pe cup, se opreçLe dIn pIImbureu couseI, cu sù ne uruLe un
drum muI scurL. ¡ungù eI, o IemeIe voInIcù, Lunùrù, cu pI-
cIoureIe în Iurbu umedù, gouIe punù sub genuncII, cu
curneu pIeLrousù, cu uceeuçI pùIùrIe de pusIù neugrù
bùrbùLeuscù pe cup, ne prIveçLe mIruLù. Are çoIdurIIe
puLernIce çI sunII cu puII încIIçI în cùmuçu învursLuLù cu
negru. ¡nLr-un mùr sùIbuLIc, cu IrucLe încIIrcILe çI muILe cu
zurzùreIe, uu spunzuruL o desugù cu merInde.
MùrIourù dInLre mun(I... mùI
$I-uI IosL drùgu(ù Iu muI(I... mùI
MI-uI IosL drùgu(ù çI mIe... mùI...
Punù Iu SIunLu MùrIe... mùI...
Açu LrebuIe sù I se II cunLuL IemeII ucesLeIu vunjouse,
IùcuLù penLru IupLuL cu eu - mumeI eI, bunIceI eI. Punù Iu
SIunLù MurIe... Punù poImuIne...
GrùbIm Iur pusuI, cùcI soureIe u începuL sù urce. Cu cuL
ne upropIem de suL, de o purLe çI de uILu u çoseIeI, sunL
ucum gurdurIIe de uIuc uscu(ILe cu sùge(IIe, LouLe Iu IeI çI
cure încIId IIvezIIe de prunI. GuLroçI çI codobuLure IsLerIce
zbourù de IcI-coIo pesLe pIeLre de ruu, pesLe pomI.
Ajuns încù dImIneu(u în pIu(u RucùruIuI, sIm(eum cù mI
se dIIuLù InImu, cùuLund o Lrùsurù penLru CumpuIung.
NevesLe cu coçuIe(e cu nIçLe cùIdùruçe de rùcIILù, pIIne cu
zmeurù cuIeusù dIn cocIuurI sLuncoçI, pe unde înLurzIu, nu
bùnuIuu ce neIInIçLe Iùceu sù-mI urdù prIvIreu. MunLenI
IrumoçI çI munLence umbIuu IorIoLu LurguInd, uçu de curuL
prouspe(I în porLuI uIb-negru, cù pùreuu IIgurun(I de LeuLru
ducù n-ur II IosL de jur-împrejuruI ucesLuI suL cuImIIe verzI
suu sLuncouse, sLrùIucILoure LouLe de ogIIndu înrouruLù,
uIbusLrù, u ceruIuI çI uuruI IumInII de dImIneu(ù. SIm(eum
în mIne uceu vugù ImporLun(ù, pe cure, IndIIerenL de uILe
senLImenLe, o sImLe în LImpuI pregùLIrIIor ceI cure ure sù se
supuIe uneI operu(II, înLr-o zI Irumousù. RezemuL de buru
de IIer u mIcuIuI cIeI de pIuLrù, prIveum upu dumnezeIesc
de IImpede, IùcuLù unume penLru creçLereu çI bucurIu
pùsLrùvIIor purcù, rosLogoIIndu-se pesLe pIeLrouIe, uuzeum
uruILuI IerùsLruIeIor cure LùIuu în Iung buçLenI çI zumbeum
gundInd Iu LrupuI goI çI uurIu uI nevesLI-mI, în uçLernuLuI
uIb, pe soIuuu de Iu CumpuIung. PenLru ce vIu(u, penLru ce
nebunIu ucesLeI orgunIzùrI socIuIe conLrurIuzù IerIcIrI uLuL
de IIreçLI? çI pe cure Ie dorIm uLuL de muIL?...
Treceum uruInd poduI de Iemn, Iung de LoL çI negru cu
pIcIoureIe IuI muILe, cu un gunduc nesIurçIL pesLe
DumbovI(u, desIùcuLù în çuvouIe, încùrcuLù de buçLenI
cojI(I, boIovunI çI pIeLrIç. Dupù DrugosIuveIe, uIùLurI de
cureIe IungI de 8-1o meLrI, cu buçLenI (cùcI uu osIIIe
desIùcuLe de Ieugùn çI ro(IIe muLuLe Iu un cupùL çI Iu ceIùIuIL
uI ceIor LreI LruncIIurI de brud menILe cùruLuIuI), înLuInIm
udeseu IemeI cùIure pe cuI mIcI, cu çeI murI de Iemn,
ucoperILe cu bIunù de ouIe, mereu cu pùIùrIu(e negre, un-
eorI pesLe murume, cu II, înIIorILe uILI(e çI cu çubuce, în
opIncI scor(ouse.
Spre MuLeIuç, çoseuuu pIeLruILù vùros urcù înLorLocIeuL,
pure cù dù uneorI în goI, înLr-o upù u ceruIuI, penLru cu,
LrecuL de ocoI, vuIeu sù se prùvùIeuscù jos de LoL, cu dru-
murI çI suLe ucoIo, în IunduI Iurg uI eI.
Am ujuns uproupe de umIuzù. ¡nLr-un puvIIIon în
grùdInù, nI se uçezu musu, dur punù Iu oru prunzuIuI um
IeçIL în oruç çI ne-um pIImbuL pe buIevurd. Am IosL
înduIoçuL de bucurIe cund um vùzuL cù pe nevusLù-meu n-o
suIuLù nImenI. Aveum orgoIIuI secreL de u II posesoruI unuI
exempIur u cùruI rurILuLe LrecùLorII n-o bùnuIuu decuL vug,
dupù Irumuse(eu IemeII, Iùrù sù çLIe umuru voIupLuLe u
vIe(II nousLre suIIeLeçLI. Eru în uceusLù pIImbure de umun(I
prIn mureu muI(Ime cevu dIn pIImbureu unor oII(erI super-
IorI, îmbrùcu(I cIvII, pe cure soIdu(II, ducù ur II çLIuL cIne
sunL, I-ur II suIuLuL înIemnI(I.
AmIuzu eru învoIuLù çI IumInu IIerbeu, cu în cupù
çumpunIu rece.
PrIn Iu(u grùdInII pubIIce, muI(Imeu vIIegIuLurIçLIIor în
IuIne çI rocIII descIIse cu de PuçLI se îmbuIzeu
prImùvùruLIcù. S-u oprIL mIruLù, cu o IeLI(ù, în Iu(u uneI
IunLunI (uçnILoure, pe umbreIe de upù uIe cùreIu, un suvunL
IocuInIc, probubII, uvusese Ideeu sù urunce o mInge de LI-
nIcIeu vopsILù, cure jucu neobosILù. Am LrecuL prIn pIu(u
cu grùmezI de mere, pere çI prune, coçuIe(e cu zmeurù çI
mure, uçezuLe pe Lurube uIInIuLe cu soIdu(II. UnLuI eru udus
în puLIneIuI cuL o donIcIourù în cure u IosL bùLuL. De ucoIo,
ne-um dus spre purcuI bùIIor, prIn oruçuI cu cuseIe Iu-
mInouse, purcù în IIecure noupLe spùIuLe de pIouIe suu de
rouù, ceeu ce nu împIedIcu soureIe de umIuzù sù IIe vIu çI
neusLumpùruL. Pe uIeIIe cu bruzI çI moIII(I, cu copII cure
uIerguu çI bùLrunI cure jucuu LubIe, uçLepLundu-çI runduI Iu
buIe, ne-um pIImbuL çI noI, punù în uIbIu nesIurçIL
revùrsuLù, cu prundIçurI çI çuvouIe împIeLILe, u RuuIuI
TurguIuI. Nu vreum sù cunosc pe nImenI, nu exIsLu penLru
mIne decuL IemeIu uceusLu cu rocIIe de cuIoureu cuIseI, cu
bru(eIe gouIe, IungI çI pIInu(e, pe cure în IIecure cIIpù erum
IspLIL sù-mI uIIpesc poduI puImeIor. Pe pode(uI de Iemn,
cure e Iu InLrureu în purc, pesLe puruIuç, s-u oprIL sù cer-
ceLeze mIruLù mouru mIcù çI scocuI eI de Iemn, cu muçcII
verde. O prIveum eu, çI o prIveu LouLù Iumeu, pe IemeIu
usLu înLoursù cu spuLeIe Iu noI, u cùreI sIIueLù uurIe LouLù
purcù dùdeu încù rùcoure prIveIIçLII rusLIce. Cund u înLors
ocIII uIbuçLrI, eruu LoL uçu de IImpezI cu upu cure goneu
pesLe podeuIu cu muçcII verde. Musu ne uçLepLu în
cIIoçcuI dIn IunduI grùdInII, prouspùLù çI udemenILoure, cu
supù de pusùre, puI IrIp(I, brunzeLurI çI zmeurù, cu vIzILu -
oprILù în prug çI curIousù - u doumneI ALenu, cure vreu sù
uIIe ce Iucem pe grunI(ù. Pe urmù um IosL sIngurI.
SIm(eum un vuI de recunoçLIn(ù umIIILù penLru IemeIu
uceusLu cure n-uvusese mùcur curIozILuLeu sù se InLereseze
de ceIIuI(I oumenI. MI se pùreu concIudenLù uceusLù uLILud-
Ine u eI... çI-mI reproçum neîncredereu çI neIInIçLeu de
uILùduLù. SIm(eum voIupLuLeu uneI posesIunI depIIne u Lru-
puIuI çI u suIIeLuIuI eI.
SIesLu, în orùçeIuI obosIL de ueruI Lure uI dImIne(II çI cu
perdeIu(eIe Lruse preLuLIndenI, u IosL penLru noI o dupù-
umIuzù de IsLovIrI exusperuLe çI de bucurII, cure, deçI
uçLepLuLe, eruu cu uLuL muI pre(uILe. NegreçIL, LrupuI uIb-
uurIu uI ucesLeI IemeI nu eru Iùrù cusur. EvILund sù uIbù un
copII cu sù nu-çI dIIormeze corpuI, dIn cuuzu bruLuIILù(II
LruLumenLuIuI ujunsese Iu rezuILuL opus. Cund erum IurIos
çI suIereum dIn prIcInu eI, sIm(eum un IeI de drojdIe de
suLIsIuc(Ie cù sunII, nIcI cIIur uLuncI cund eru cuIcuLù pe
spuLe, nu muI uveuu uceu eIusLIcILuLe durù de IrucLe, cù
ucum, cund se mùrIserù, uIunecuu uçor, IIreçLe preu pu(In,
înspre cousLe Iùrù sù muI uIIrme neusLumpùruLu murù, cu
un sIgIIIu uI voIupLù(II, dIn vurIuI Ior. PIInuI çoIdurIIor nu
muI uveu IInIIIe de IIrù de Iu începuL çI eru cIuduLù
coresponden(u înLre ImpresIu uceusLu de scùdere, de uLro-
IIere purù u Ior çI înIIorIreu moIuLIcù u sunIIor. MuçcIII
coupseIor, cure eruu, în zIIeIe dInLuI, înLInçI, seme(, de Iu
genuncII punù Iu çoId, ucum se reIuxuu, muI cuLIIeIu(I, muI
duIcI Iu pIpùIL, ImpercepLIbII, spre InLerIoruI pIcIoureIor.
Dur uLuL de InexpIIcubIIe sunL înLorLocIerIIe IubIrII, cù
ucum, cund o sIm(eum înduIoçuL uIùLurI, LocmuI ucesLe
scùderI eruu penLru mIne prIIejurI de voIupLuLe. ¡mI
pIùceuu, purcù muI muIL cu orIcund, uceçLI sunI moIuLIcI çI
uscuILùLorI, cure îmI umpIeuu, cu greuLuLeu Ior drugù,
puImeIe, Iuundu-Ie Iormu, çI îmI IIpeum, cu o durerousù
bucurIe, obrujII de coupseIe cu IrùgezImI moIcome de
peLuIe, cure uILùduLù Lresùreuu eIusLIce çI nervouse.
VorbIsem pu(In de LoL, înLreugu dupù-umIuzù, cùcI
sIm(eum cù vorbeIe, Iu(ù de gesLurI çI prezen(ù, eruu de
prIsos, cu IurLIIIe moneLù în (ùrIIe cu ucoperIre LoLuIù în
uur. Cundvu însù, nevusLù-meu duse munu Iu cùpùLuI, Iuù
dIn LubucIerù o (Igurù, o puse în vurIuI uneI (IgureLe çI o
uprInse gundILoure, cu cIIbrILuI. GesLuI ucesLu uveu o
eIegun(ù, ucum nuLuruIù, dur Iu începuL LrebuIe sù II IosL
socoLIL de eu, cu convIngere, cu un semn de "dIsLInc(Ie".
Acum nu eru, muI uproupe vorbInd, decuL un gesL de
ucreuIù dIsLInsù. Eru un gesL ubsoIuL mùrunL, dur purcù ur
II LrecuL un nor sLupId pesLe LouLù voIupLuLeu.
Aç II vruL sù nu mI se înLunece IIguru çI nu puLeum
rezIsLu.
¡n zIIeIe nousLre de drugosLe udevùruLù, nevusLù-meu n-
uveu nIcIoduLù, gouIù, poze de eIegun(ù sLudIuLù.
¡rumuse(eu eI eru LouLù sponLuneILuLe çI mIçcure. TrunLeu
cu pIcIoureIe în perne, se îngIesuIu suu se rùsuceu cu sù-çI
cuuLe cIorupII çI orIce mIçcure u eI creu o uLILudIne de nud
în pIcLurù, neusemùnuL de Irumos, de cure eu nu-çI dùdeu
seumu. Cu sù Iu o (Igurù cu ucum, çI-ur II rùsucIL mIjIocuI,
suu ur II înLIns umundouù bru(eIe, suu ur II IùcuL orIce uILù
mIçcure, dur gesLuI ucesLu "dIsLIns" mù îmboInùveu prIn
sugesLIIIe IuI. N-uveum nIcI o dovudù cù mù înçeIu, dur
uveum ucum cerLILudIneu cù ucesL gesL vIne dInLr-o de-
prIndere de u pozu gouIù, de "u Iuce ImpresIe", de cure eu
nu-çI muI dù seumu, çI cure eru reveIuLor penLru ceeu ce nu
çLIum eu. Pe urmù nevusLù-meu se socoLIse, punù Iu
ruIdurIIe nousLre mondene, InIerIourù mIe çI usLu se sIm(eu
dIn moduI în cure se purLu în Iu(u meu çI Iu(ù de mIne. MuI
LurzIu, pure-se, u descoperIL cù neçLIIn(u meu Iu duns e o In-
IerIorILuLe, cù negIIjen(u (reIuLIvù, IourLe reIuLIvù) în
îmbrùcùmInLe e un IeI de dovudù de "IIpsù de rusù", cund
compuru(Iu se Impuneu cu ceI pe cure eu çI prIeLeneIe eI îI
numeuu înLre eIe "LIrés u quuLre épIngIes". Acum, în
ucreuIu bIuzuLù u gesLuIuI eI, în pozu IndependenLù cu cure
uprIndeu, cu degeLeIe înLurzIuL resIIruLe, cIIbrILuI, vedeum
o nouù înLùrIre u bùnuIeIII cù sunL înçeIuL. ¡n Iumeu eI, use-
meneu uLILudInI LrebuIe sù IIe IourLe pre(uILe...
- AscuILù, $LeI, voI ce Iuce(I ucoIo, pe grunI(ù? Vù
pregùLI(I de rùzboI?
¡-um rùspuns, sùruLundu-I penLru mIne umùruI roLund,
cù nu Iucem nIcI o pregùLIre çI cù, de uILIeI, sunL sIgur cù nu
vom InLru în rùzboI.
- De unde... ucum e ubsoIuL sIgur, druguI meu, muIne e
consIIIu de corounù, çI se înveII Iur înLr-o roLocouIù
ImporLunLù de Ium...
¡-um urùLuL cù uu muI IosL consIIII de corounù, cù nu e
nIcI un perIcoI.
- MuI bIne... uI, ce bIne ur II sù se LermIne oduLù
povesLeu usLu... Nu (I-e IrIcù sù mergI Iu rùzboI?
Eu mù gundeum cù uç II înnebunIL de Leumù s-o Ius pe eu
cu ubsoIuLu cerLILudIne cù n-ure nIcI un conLroI. TouLù Iu(u
mI s-u crIspuL, înLunecuL de gunduI ucesLu.
A bùguL de seumù çI m-u înLrebuL numuIdecuL:
- |I-e IrIcù înLr-udevùr?
¡n cIIpu usLu um sIm(IL cù voI dezerLu penLru LreI zIIe,
orIce s-ur înLumpIu cu mIne, cu sù vIu prIn surprIndere sù
vùd ce Iuce. ¡-um rùspuns cù nu çLIu, cù nu m-um gundIL Iu
usLu. AdevùruI e însù cù mù gundIsem. De muILe orI ImugI-
num cuLe o bùLùIIe çI mù vedeum conducundu-mI pIuLonuI
cu o bruvurù uLuL de exLruordInurù, încuL Lo(I çeIII meI sù se
enLuzIusmeze. De pIIdù, sù merg în pIcIoure pe LoL cumpuI
cu oumenI cuIcu(I. Sù poL II vùzuL de depurLe cu bInocIuI,
Iur ucusù, pesLe cuLevu zIIe, LouLù Iumeu sù IIe uImILù de
IsprùvIIe meIe, sù um un IeI de Iegendù, Iur nevusLù-meu sù
proLesLeze uçor çI orgoIIos, cund LouLù Iumeu îI vu vorbI de-
spre purLureu meu în rùzboI.
- A, nu-I çLI(I?... E un nebun çI jumùLuLe... ¡-um spus sù
se usLumpere, cù nu vreuu sù mù Iuse vùduvù.
$I LoLuçI, cund vIsum noupLeu cù Iuu purLe Iu IupLe, erum
cu puruIIzuL de grouzù.
Cu munu sub sunuI cuId uI IemeII, cùuLum ucum sù descI-
Irez, în rILmuI eI InLerIor, ce gundeçLe.
- AscuILù, $LeI, Lu çLII cù ducù, Doumne IereçLe, morI în
rùzboI, sILuu(Iu meu e IourLe neIùmurILù?
Am începuL sù zumbesc, pe jumùLuLe IronIc, dur pe
jumùLuLe mIruL de preocupùrIIe eI - çI I-um çopLIL în urecIe
cu un secreL cuId:
- Ducù n-uI vruL sù uI copII...
- Eu? Tu n-uI vruL, de ce mù ucuzI ucum pe mIne?
Am prIvIL-o, mIruL de IIpsu eI de memorIe, de uçurIn(u cu
cure, udevùruLù IemeIe, Lreceu pesLe IogIcù.
Am sùruLuL-o pe coI(uI gurII.
- De ce eçLI îngrIjoruLù? Tu çLII cù voI Iuce un LesLumenL.
- CIIur cu LesLumenL. Vu LrebuI, cIne çLIe, sù mù judec cu
mumu Lu, cu rudeIe LuIe.
Erum mIruL:
- ALuncI, ce vreI?
MI-u cuprIns umerII cu o IemInILuLe uprIgù çI m-u prIvIL
de uproupe.
- AscuILù, $LeI, Lrece o purLe dIn IIreIe engIezeçLI de Iu
Buncu GeneruIù pe numeIe meu.
Am în(eIes, morL, LoL LuIcuI ucesLeI zIIe InIume. ¡n LImpuI
rùzboIuIuI, în zIureIe Irun(uzeçLI, Iu mIcu pubIIcILuLe,
upùreuu unun(urIIe spIonIIor germunI în IImbuj convenIL.
$I unun(uI urmùLor:
"De încIIrIuL upurLumenL mure, çupLe odùI, dIn cuuzu
pIecùrII. Adresu(I zIur z¸¸".
însemnu în reuIILuLe:
"¡erI uu LrecuL spre guru AmIens çupLe regImenLe cu
desLInu(Ie necunoscuLù. PIunuI 6¸¸ expedIuL prIn ugenLuI
H¸¸."
Açu îmI upùreu mIe, uvund cu LoLuI uIL în(eIes, uceusLù zI
de drugosLe preu urùLousù.
Am LùcuL îndeIung, cu încùpù(unure, çI cund eu u sLùruIL,
u IzbucnIL ceurLu. MI-u reproçuL egoIsmuI meu, mI-u urùLuL
cù m-u IubIL çI cund erum sùruc çI cù ucum mù îngrIjoreuzù
uLuL de pu(In sourLu eI. ¡-um repeLuL cù îI voI Iùsu prIn LesL-
umenL LoL, dur eu InsIsLu, cu munIe çI dIspre(, ubIu sLùpunIL,
sù-I Iuc donu(Iu.
PenLru mIne, drugosLeu uceusLu eru o IupLù neînLrerupLù,
în cure erum veçnIc de vegIe, cu LouLe sIm(urIIe Iu pundù,
guLu sù prevIu orIce perIcoI.
Am în(eIes dInLr-o duLù, decI, ce vreu IemeIu. Doreu, Iùrù
îndoIuIù, cu, udùposLILù de grIjI, sù se despurLù de mIne.
M-u cuprIns o IurIe ubIu sLùpunILù. PrIveum cu urù çI
dIspre( corpuI ucesLu umenIn(uL de îmbùLrunIre LImpurIe,
cure vreu sù mI se susLrugù, sù mI se însLrùIneze. DesIgur u
sIm(IL usLu, cùcI ImedIuL u Lrus ceurçuIuI pe eu, çI-u sprIjInIL
cupuI pe bru( çI u începuL, suu u încercuL, sù pIungù:
- Nu mI-uç II încIIpuIL nIcIoduLù cù um sù ujung sù IIu
LruLuLù usLIeI. $I de cùLre cIne? De cùLre uceIu pe cure-I ud-
or, penLru cure-mI sucrIIIc prIeLenIIIe.
VuIgurILuLeu IruzeI nu m-u surprIns, cùcI ucum o vedeum
uservILù sLIIuIuI vuIgur uI IumII pe cure o udmIru.
Bu cIIur, mI-um duL seumu cù încù uç puLeu sù-I gundesc
cu uIL în(eIes. "Sù suIùr eu uLuL dIn cuuzu unuI bou, cure
nIcI nu çLIe sù dunseze çI cund e uIùLurI de mIne, Iu resLuur-
unL, mù pIIcLIseçLe cu muLreIe IuI LumpILe..." Suu cùLre
umunL: "Drugù, um sù-ncerc LoLuI, dur nu çLII ce
încùpù(unuL e dobILocuI ùIu? Purcù eu nu uç vreu sù IIm
umundoI, sIngurI în sLrùInùLuLe?"
MI-u reproçuL upoI o muI(Ime de gesLurI nedeIIcuLe dIn
LrecuL, jIgnIrIIe eI, u IùcuL proIe(II în ceeu ce prIveçLe pur-
Lureu IumIIIeI meIe, çI, în LoL ce spuneu, eu nu vedeum
decuL IurIu de unImuI cure nu IzbuLeçLe sù ob(Inù ceeu ce îI
vor sIm(urIIe.
BùLùI în uçù uu rùsunuL înùunLru cu InLrureu muLerIuIù u
unuI spIrIL.
- EI, somnoroçIIor, îmbrùcu(I-vù, cù u începuL Iumeu sù
Iusù Iu pIImbure pe buIevurd.
Eru counu ALenu, cure "IroIu" în moduI ucesLu prezen(u
meu în cusu eI çI ne subIInIu cuIILuLeu de umun(I.
M-um îmbrùcuL, Lùcund cu osLIIILuLe, çI um IùsuL-o
munIousù çI îmbuInuLù pe uçLernuLuI soIuIeI.
¡umInu soureIuI îçI pIerduse LùrIu, uveu ucum preIungI
cIInurI gùIbenII, de usIIn(IL. Pe sLrudu înLorLocIeuLù çI
puvuLù cu boIovunI de munLe, grupurI de vIIegIuLurIçLI
coboruu spre purc çI buIevurd. Eruu IeLe çI IemeI LInere, în
rocIII uIbe, uçoure, cu vouIurI spumouse pe umerI, oII(erI,
IIceenI, IeLe de çcouIù (buckIIscIurI pe vremeu uceeu), cure
coboruu dIn LouLe dIrec(IIIe spre cenLruI oruçuIuI, cu spre
un rendez-vous generuI. Pe urmù se îngIesuIuu Lo(I,
deIIIund unII prIn Iu(u uILoru, remurcundu-se suu nu,
provocund suu preIungInd mIcI dIscu(II cu surusurI çI
prIvIrI.
¡u coI(, m-um IovIL Iu(ù în Iu(ù cu un grup, cure, în uIb çI
cu punLoII Iùrù Loc (çI ceI doI bùIe(I çI ceIe douù IeLe brune),
mergeuu IIecure, purLundu-çI rucIeLeIe cu o soIIe, Iu LenIs.
M-um oprIL Iu o musù, pe LroLuuruI dIn Iu(u coIeLùrIeI, çI
um ceruL un IIcIIor, prIvInd Iùrù InLeres muI(Imeu cure se
grùmùdeu punù çI prInLre mese, cund, um îngIe(uL: pe
purLeu ceuIuILù u buIevurduIuI Lreceu G. înLr-un cosLum de
cuIoureu nIsIpuIuI, purcù nou, cu cruvuLu roçIe, în cupuI
goI. Cu musLu(u mIcù neugrù, cu obruzuI rus prouspùL çI
pudruL, cu mersuI eIusLIc, uLrùgeu Iuureu-umInLe u LuLuror.
Nu mù muI îndoIum ucum, venIse penLru eu uIcI, îI eru decI
sIgur umunL. PouLe cù împreunù IoLùruserù cIemureu meu
de pe grunI(ù, penLru ucLuI de donu(Ie.
Purcù dIn LoL corpuI s-u scurs sungeIe dIn mIne, prIn pI-
cIoure, în pùmunL. Aveum ImpresIu cù um devenIL ud,
nepuLIncIos çI boInuv. Eru în suIIeLuI meu cu un peIsuj nou,
cu ujungereu LrenuIuI înLr-o sLu(Ie de ocnù.
SLùLeum uçu, pùrùsIL, puruIIzuL, Iùrù sù poL gundI nImIc.
ToLuI eru umor(IL în mIne. Pe urmù mI-um spus cù LrebuIe
sù-I omor.
M-um dus ucusù cu un somnumbuI, Iùrù sù vùd çI sù uud
nImIc dIn juruI meu, Iùrù sù çLIu nIcI în umInLIre, ucum, ce
eru în sLrùzIIe pIIne de Iume sLrùInù, cu o IIguru(Ie. Eu eru
încù ucusù. ¡-um spus cù m-um înLuInIL cu coIoneIuI, cure
mI-u duL ordIn sù pIec ImedIuL Iu regImenL. Mù prIveu
nedumerILù, suspecLund uceusLù bruscù IoLùrure.
- SpuneuI cù de-ubIu uI pIecuL? Cù LocmuI uI ocoIIL
DumbovIcIouru, cu sù nu-I înLuIneçLI pe coIoneI. Ce sù cuuLe
uIcI?
A LrebuIL sù uIIrm cu grubù, surprIns de uceusLù (Inere de
mInLe u eI:
- E uIcI în CumpuIung. Eru cu încù un oII(er de Iu dIvIz-
Ie... M-u cIemuL çI mI-u spus cù neupùruL, usLù-seurù încù,
sù IIu Iu regImenL.
MI-um încIns subIu, mI-um verIIIcuL sLeyeruI de buzunur,
um sùruLuL-o cIIur, pe uceusLù IemeIe cure nu muI eru u
meu, cure eru u mor(II. Am prIvIL-o cu IndIIeren(u cu cure
prIveçLI un LubIou. $I Irumuse(eu eI bIondù eru ucum de re-
producere în cuIorI, vreuu sù spun cù uveu cevu uscuL, Iùrù
vIu(ù, uçu cum e dIIeren(u înLre cuIoureu uIeIousù çI greu u
LubIouIuI orIgInuI çI înLre IucIuI bunuI uI cromoIILogruIIeI.
¡mI spuneum, în gund, cu sImpIILuLe: voI II dus în Iu(u
juru(IIor. ToLdeuunu um uvuL obsesIu Ior çI ucum mù
vedeum ujuns ucoIo, cu çI cund, încù de cund erum mIc,
prImIsem un bIIeL cu desLInu(Iu usLu. NIcI un momenL însù
nu m-um gundIL sù mù sInucId çI eu. ¡emeIu uceusLu, omuI
ucesLu mù mIn(Iserù, jucuserù cu mIne o comedIe sInIsLrù
uI cùreI sIurçIL nu puLeu II decuL pedeupsu Ior.
$I, cu uceIuçI uuLomuLIsm de om purLuL de o Idee IIxù, um
pornIL-o pe sLrudu boIovùnousù în jos.
Pe buIevurd, cred, mù opreçLe o voce scurLù çI LùIousù:
- DomnuIe subIocoLenenL...
Eru IocoLenenLuI-coIoneI, ujuLoruI comundunLuIuI.
- DumneuLu eçLI dIn ¯¯? çI-mI spuse numeIe regImenLu-
IuI. Nu vorbIsem, de uproupe, nIcIoduLù umundoI. Ce cuu(I
uIcI?
M-um gundIL Iu LoL rùuI pe cure puLeum sù-I Iuc comund-
unLuIuI de buLuIIon çI um mùrLurIsIL cù, IIInd LrImIs Iu
Rucùr, m-um ubùLuL punù uIcI.
- Am duL ordIn sù nu-çI pùrùseuscù nImenI unILuLeu. AI
sù pIecI ImedIuL Iu DumbovIcIouru.
CuL LImp eu conduceum Iumeu, o conduceum în mod Io-
gIc. Acum, erum Iu derIvu unor puLerI superIoure mIe çI
nIcI o înLumpIure nu mù muI puLeu mIru. AceusLù înLuInIre
cu coIoneIuI, pe cure o mIn(Isem cu un sIerL de orù muI
înuInLe, nu Iùceu decuL sù-mI înLùreuscù çI muI muIL con-
vIngereu umor(ILù cù LoL ce e de înLumpIuL LrebuIe sù se
înLumpIe.
M-um încIIs înLr-o cumerù de IoLeI, Iu cupùLuI mIcuIuI
buIevurd çI cum cIùdIreu, vecIe, eru IuLurù curmezIçù Iu
cupùLuI IuI, de Iu IereusLrù prIveum în pIIn, în Iu(ù,
muI(Imeu cure se pIImbu. Am Lrus perdeuuu, um spIonuL
cuLevu cIIpe çI pe urmù m-um IungIL pe puLuI desLuI de
murdur, cu cuverLuru IeILInù çI pernu preu mIcù.
¡uc, cu o pIIcLIseuIù IndIIerenLù, pIunuI rùzbunùrII. ¡u
oru zece mù voI uscunde pe o uII(ù vecInù, de unde poL
supruvegIeu InLrureu çI IeçIreu dIn cusù. Ducù eu pIeucù de-
ucusù, o voI urmùrI punù Iu IocuIn(u IuI. Ducù vIne eI Iu eu,
voI buLe înLuI, Iur ducù nu mI se vu descIIde ImedIuL, voI
spurge uçu çI pe urmù ce vu II voI vedeu.
Ducù punù Iu mIezuI nop(II nu vu II nIcI unu, nIcI uILu, voI
merge ucusù çI LrebuIe s-o gùsesc cuIcuLù, cùcI mI-u spus cù
se cuIcù devreme çI decI mIncIunu e un IndIcIu de
vInovù(Ie. ¡nseumnù, nu-I uçu? cù e Iu umunL. Dur cum sù
gùsesc IocuIn(u IuI? M-um gundIL sù LrImIL pe cInevu sù uIIe
udresu, îmI duu seumu însù cù e o copIIùrIe. DeuILIeI, um
cerLILudIneu cù eI vu venI Iu eu. BùLuIu în uçù u couneI
ALenu, reumInLILù, mI se pure ucum suspecLù, uçu cu un soI
de exces de zeI cu în(eIes.
Beum un puIur gros de upù verde çI vroIum sù pun re-
voIveruI pe mùsu(u de noupLe, cund uud bùLùI sIIouse în
uçù. CIeIneruI îmI spune cù mù cIeumù cInevu numuIdecuL
jos. Nu prIcep nImIc çI cobor.
E coIoneIuI.
- HuIde, domnuIe, Iu regImenL. Ce muI înLurzII? E ordIn-
uI grupuIuI de ucoperIre cu muIne ubsoIuL LouLù Iumeu sù
IIe prezenLù Iu unILù(I. N-uI sù uI Lrùsurù. Te duc punù Iu
DumbovIcIouru çI de-ucoIo o IeI pe jos. MuIne în zorI eçLI Iu
compunIe.
Nu muI sImL oboseuIù. ¡mI urd ucum ocIII, LurI în cup, çI
de ubIu mù sLùpunesc.
- DomnuIe coIoneI, mI-e ImposIbII sù merg ucum, muI
Iùsu(I-mù... VoI venI Iu noupLe.
- Ce Iu noupLe, domnuIe? VII cu mIne suu Le uresLez Ime-
dIuL.
Mù cuprInde o ugILu(Ie cumpIILù. SImL cù înnebunesc Iu
gunduI cù uç puLeu pIecu Iùrù sù IIcIIdez drumu cùsnIcIeI
meIe.
PouLe cù ocIII mI-uu IeçIL dIn orbILe, buzeIe mI Ie sImL
urse, Lremur LoL.
- DomnuIe coIoneI, vIu dIseurù. Am Lrùsurù, Iùsu(I-mù.
VorbeçLe IoLùruL çI cuIm, de purcù ur II Iu ceIùIuIL cupùL
uI LeIeIonuIuI, unde se uude bIne çI numuI eu mù zbucIum
uIcI, unde LoLuI e neungrenuL.
- ¡ugI de-ucoIo... vII cu mIne... muI Iusù-Ie drucuIuI,
dumeIe uIeu. VusIIe, du-Le sus çI udu bugujuI domnuIuI sub-
IocoLenenL. $I îndoInd LouLù Lrùsuru, cund pune pIcIoruI pe
scurù: "HuI, vIno sus".
- Mù duc sù-mI Iuu sIngur ce um în cumerù çI vIu.
SImL cù sunL înLre vIu(ù çI mourLe. Ducù mù uresLeuzù
coIoneIuI, suu ducù Iuc cumvu vreun gesL de Insubordon-
ure, compIIc LoLuI çI nIcIoduLù nu voI puLeu uIIu udevùruI.
Mù prInd în ImposIbIIILuLe, cu uceIu cure e cùzuL în
mIuçLInù çI cu cuL mù voI zbuLe, cu uLuL voI coborî muI
udunc.
Mù gundesc Iu o uILImù soIu(Ie. ¡I spun coIoneIuIuI cù um
bugujuI Iu un prIeLen, cu sù poL Lrece usLIeI pe Iu mIne... Nu
esLe excIus cu umunLuI IemeII sù II çI venIL, crezundu-mù
pIecuL... $I uLuncI LoLuI gùseçLe dezIegure. Ducù nu-I gùsesc
ucoIo, ceI pu(In sù-I urIu eI cù çLIu LoL, cù, ducù îçI încIIpuIe
cù îçI buL joc de mIne, se înçeuIù, sù-I spun cù pouLe sù
pIece, cù udIneuurI um reIuzuL donu(Iu penLru cù çLIum LoL-
uI. S-o sLrung de guL çI sù-I rùcnesc cuL voI puLeu de îndurjIL
çI exusperuL: "$LIum LoLuI... çLIu ubsoIuL LoLuI".
CùcI, înLr-udevùr, ceeu ce mù doure muI muIL e gunduI cù
eI socoL cù nu çLIu nImIc.
Cu un resorL împIns, sLruns Iu muxImum, LrebuIe sù
Izbucneuscù LoL ce um comprImuL în mIne. UmIIIn(ù,
neIInIçLe çI IurIe.
CoIoneIuI convIne sù Lreucù pe Iu mIne çI eu sLrung,
crIspuL, revoIveruI în buzunur.
Treceum cu Lrùsuru înceL, cùcI coIeLùrIIIe uu scos meseIe
nu numuI pe LroLuuruI sLrumL, cI punù în mIjIocuI sLrùzII
îngusLe. DoI domnI joucù LubIe çI cu eI nu se înLumpIù nIm-
Ic ucum în cIIpu usLu cumpIILù, cu çI cu LouLù muI(Imeu în
cuIorI de buIcI, cure IorIoLeçLe. O Iuùm pe Iu prImùrIe în
sus, Lrecem pe Iungù o IurmucIe, ocoIIm coI(uI, unde, în
pruguI prùvùIIeI cu opIncI, IumunùrI, pùIùrII çI urnIcI, îçI
uçLeupLù muçLerIII negusLoruI în I(urI çI cùmuçù. Cu nImenI
nu se înLumpIù nImIc.
¡u IeresLreIe nousLre, perdeIeIe gùIbuI sunL IùsuLe. ¡u
IereusLru de Iu cumeru eI, counu ALenu prIveçLe rezemuLù
Iumeu de pe sLrudù. "EI, n-uI pIecuL, domnuIe GIe-
orgIIdIu?" "Bunù zIuu, domnuIe coIoneI, Iur uI venIL pe Iu
noI?" CunouçLe pe LouLù Iumeu.
Tremur LoL. PerdeIeIe IùsuLe mI-uu LurnuL oLruvù în
sunge. BuL în uçu, cure e încIIsù, çI dInùunLru voceu eI
înLreubù obosIL: "CIne e?" ¡ur cund descIId, çI eu în
cùmùçu(ù, çI soIuuu, cu uçLernuLuI moLoLoIIL, sunL LoL cum
Ie-um IùsuL.
E mIruLù vug, nu însù surprInsù, cù m-um înLors. ¡-um
expIIcuL cù um pIerduL un ordIn uI regImenLuIuI çI cù socoL
cù I-um uILuL ucusù. CuuLù pu(In çI, în Ioc de ordIn, îmI dù o
scrIsoure cu scrIs mure çI upIecuL spre dreupLu:
"Doumnù, sunL de uzI, de Iu prunz, Iu CumpuIung cu sù-
mI vùd o mùLuçù çI nIçLe verIçoure. Ducù vre(I, rùspunde(I-
mI cund poL venI sù depun omugIIIe meIe Iu pIcIoureIe d-
vousLrù."
$I IscùIeçLe G.
PrIvesc bIIeLuI cu neîncredere. SImL însù cù IucrurIIe uu
InLruL înLr-un Iùguç normuI. MomenLuI de crIzù e LrecuL.
PIusez, cu ourecure ubIIILuLe, ordInuI Iu cupùLuI soIuIeI, îI
Iuu çI dupù ce Iùmuresc umùnunLeIe, ceruLe de eu vug çI
obosIL, o îmbrù(Içez uuLomuL çI cobor. Apure dIn nou Iu
IereusLrù, pe umerI cu o IùInu(ù de mùLuse uIbù çI puI, çI-
mI LrImILe un surus cu un sùruL de mudonù rùnILù. E o
Irumuse(e doIenLù, descurujuLù çI IoIuIù. Are pùruI uurIu çI
uIbusLruI ocIIIor puIId. MuI muIL cu orIcund pure pIcLuLù pe
smuI(.
CoIoneIuI nu muI prIcepe nImIc. E ImpresIonuL de
Irumuse(eu IemeII çI nu çLIe ce uLILudIne sù Iu. S-o con-
sIdere soIdù(eçLe cu pe o cocoLù, cùcI Irumuse(eu eI ure cevu
de cocoLù, suu sù Iu un IeI de "drep(I" suIIeLesc în Iu(u uneI
IemeI dIn Iumeu bunù çI u uneI scene de drugosLe
înduIoçùLoure.
AbIu cund IeçIm pe çoseuuu uIbù, cure, depurLe, ocoIeçLe
MuLeIuçuI Iu mIjIocuI înùI(ImII IuI cu o buIusLrudù, îmI
spune cu o LImIdILuLe de musLùcIos sLruns în vesLon mIIIL-
ur:
- De uceeu spuneI cù nu vreI sù pIecI? Hù?
¡I expIIc cù e nevusLù-meu çI rùmune uImIL. Pe urmù, cu
sù cuçLIge LImp sù gundeuscù, sLrIgù cùLre vIzILIu:
- HuI, dù-Ie bIce, VusIIe, cù ne-u upucuL noupLeu; çI muI
încoIo, cund s-u IoLùruL: PùI bIne, domnuIe, uLuncI ce
cùuLuI Iu IoLeI? ¡n cuzuI ùsLu, nu vreuI sù mergI... dIn cuuzu
ùIeIu de Iu SpIendId?
Ce I-uç puLeu expIIcu? ¡I spun uçu, înLr-o dourù, uILund cù
eru vorbu sù Lrecem pe Iu un prIeLen, cù ucusù uveum sù
rùmun, Iur Iu IoLeI nu cùuLum decuL nIçLe cunoscu(I.
- ¡rumousù IemeIe! drepL sù spun.
CompIImenLeIe cure mI se Iuc penLru nevusLù-meu mù
scoL dIn sùrILe. E, în orIcure dIn eIe, un regreL, o dorIn(ù
conIuzù. AIùLurI de IIecure cuvunL e prezenL cu umbru IuI
un sens nemùrLurIsIL, dur cure e çLIuL de Lo(I uceIuçI, Iur
orIce ocoI nu Iuce decuL sù-I subIInIeze çI orIce InLen(Ie de
expIIcu(Ie sù-I ugruveze. Dur ucum sunLem depurLe çI - e
pouLe çI o InIInILezImuIù dozù de IIcIeIIsm IerurIIc - o cIIpù
sunL vug mùguIIL cù çeIuIuI meu îI pIuce nevusLù-meu.
Rùmunem umundoI îndeIung pe gundurI.
¡n IegùnuLuI LrùsurII regImenLuIuI, Iùsùm de o purLe çI de
uILu uILImeIe cuse uIe CumpuIunguIuI. Cobourù muI LouLe
punù în prundIçuI ruuIuI cu çIvouIe împIeLILe. UneIe pur cu
eLuj, cùcI uu pIvnI(I cu un subsoI înùI(uL, Iur deusupru Ior
prIdvoruI. E cIuduL sù vezI pe uneIe recIume de IIrme uI-
LruoccIdenLuIe: "Pneu MIcIeIIn" suu "VermouLI CInzuno".
SoureIe cobourù dupù cuImIIe ¡ezeruIuI çI PùpuçII, vùzuLe
ucum dIn purLeu usLùIuILù, çI încouce, sub eIe, e LurIu scIIL-
uIuI NùmùeçLI. S-u înseruL de-u bIneIeu çI pe cousLu gouIù u
MuLeIuçuIuI uu începuL sù urdù vurnI(eIe. De depurLe pur
nIçLe vuIcunI în pIInù erup(Ie, dur, pe mùsurù ce Lrùsuru se
upropIe de eIe, îçI scud mùrImeu çI Iormu, devIn numuI
nIçLe cIùI murI de pIuLrù, cu cruLere uIbe de jùruLIc cure
IumIneuzù seuru ceruI cu nIçLe proIecLoure. Cure de munLe
cu covIILIre merg înuInLeu nousLrù LIInIL, çI cu sù ne Iucù Ioc
oumenII îndeumnù boII cu cIIbzuIuIù, cùcI sunL pornI(I Iu
drum Iung. E un Iurg IIor spu(IuI cure precede înLunecureu
udevùruLù. DIncoIo de spInureu gouIù cure cobourù dIn
vurIuI MuLeIuçuIuI, nI se pure cù urd nemùrgInIL pùdurIIe,
pe cure nu Ie vedem, dur Ie çLIm boguLe, pe povurnIçurI de
mun(I. Cund ocoIIm însù pe çoseuuu pIeLruILù LoL cu vur,
încoIùcILù pe LrupuI munLeIuI, vedem cù nu sunL decuL
vurnI(eIe de pe povurnIçuI ceIùIuIL, uceIeuçI cIùI murI de
pIuLrù cu cruLere de jùruLIc uIb, Iu cIncIzecI, o suLù de puçI
de çoseu.
MersuI în Lrùsurù, muIL muI muIL decuL ceI în muçInù, u
IosL çI e încù unu dIn voIupLù(IIe uIese, penLru mIne.
¡egùnureu urcurIIor e ceI muI bun çI îmboIdILor Ison rILmIc
uI gundurIIor. Açezureu corpuIuI, cu înLr-un IoLoIIu scund, e
dInLre ceIe muI LIInILe. $I muI uIes e IupLuI osebIL de
pre(Ios cù, IIInd condus de uI(II, nu uI nevoIe sù III uLenL Iu
IncIdenLeIe drumuIuI. E un "ubundon" LoLuI, cu înLr-o
îmbrù(Içure u înLreguIuI suIIeL.
Pe sLungu çI pe dreupLu, Iu înùI(Imeu cupuIuI, nu sunL, çI
de o purLe çI de uILu, decuL douù puIIere de înLunerIc vug çI
Iorme neIùmurILe, cure se deçIrù dupù un suI ubsLrucL. Mù
gundesc cu bucurIe cù m-um înçeIuL. Cù e probubII cù Ie-
meIu mù IubeçLe. BucurIu eI uzI, cund m-u vùzuL, de ce uç
suspecLu-o? PenLru cù mI-u ceruL o sumù de bunI? PouLe cù
e o dovudù de egoIsm reIuzuI meu. N-um nIcI un moLIv sù
cred cù mInLe. ¡nLr-udevùr, n-u IùcuL nIcI un soI de
cunoçLIn(e, u IosL LùcuLù, reLrusù. NIcIoduLù, de vreun un
încouce, n-uç II crezuL cù IemeIu uceusLu pouLe LrùI usLIeI,
numuI u meu. $I IuLù cù LocmuI ucum erum în pruguI neb-
unIeI. BucurIu ucesLeI regùsIrI suIIeLeçLI îmI e cu uLuL muI
InLensù, cu cuL vIne dupù dIsperureu cure mù împIngeu Iu
ususInuL. $I grubu IIreuscù çI IndIIerenLù cu cure mI-u urùLuL
scrIsoureu... De ce mI-ur II urùLuL-o, ducù ur II uvuL moLIve
sù uscundù cevu? MuI uIes gesLuI ucesLu mù dezurmeuzù.
- DormI, domnuIe?
- Nu, domnuIe coIoneI, mù muI gundeum... uçu. Erum
ucum LoL învùIuIL în umInLIreu surusuIuI îndureruL çI u
ocIIIor murI uI nevesLeI meIe, Iu pIecure. Mù gundeum, cu
recunoçLIn(ù, cù IemeIu uceusLu merILù LouLe sucrIIIcIIIe dIn
Iume. Ce ur II IosL vIu(u meu Iùrù eu? $I ce nebunIe îmI ur-
deu suIIeLuI?
MerILu zIuu de uzI sIurçILuI pe cure I I-um duL eu?
¡ururIIe puLernIce uIe unuI uuLomobII ne-uu prIns înLr-o
preIungù çI IneIubIIù pIusù de IumInù, prIn cure, oIerI(I cup-
LIvI ceIor dImpoLrIvu nousLrù, uIunecùm LrepLuL. CoIoneIuI
Luce cu ocIII descIIçI çI mù surprInde uLuLu preocupure Iu
un mIIILur. Dur se çI expIIcù, Iùrù sù IIe înLrebuL.
- DomnuIe, usLu nu e vIu(ù. ¡uLù doI unI de cund sunL uIcI
pe IronLIerù. Nu mI-e cusu cusù, nu mI-e musu musù. UILe,
ucum vIne Loumnu, muI sunL douù sùpLùmunI punù-mI
merg copIII Iu çcouIù.
- Ave(I copII mIcI, domnuIe coIoneI?
- Am doI. O IuLù înLr-u cInceu. E LocmuI Iu Mudonu
Dudu, Iu CruIovu, çI un bùIuL Iu noI ucusù, Iu IIceu. Acum, ce
muI çLIu eu de eI? Aproupe ne-um însLrùInuL. SLùm uçu, în
suLuI ùIu bùLuL de Dumnezeu, în creIerII mun(IIor. MuI bIne
um InLru oduLù în rùzboI, sù se LermIne.
- Crede(I cù muI InLrùm? Eu socoL cù vom rùmune neuLrI
punù Iu sIurçIL. Unde muI puI cù rIscùm sù IIm zdrobI(I?
¡çI uprInde (Iguru çI, IIresc, Iùrù ImporLun(ù:
- De bùLuL n-uu cum sù ne buLù, cù çI eI sunL pe sIurçILe.
N-uu pIcIor de soIduL în TrunsIIvunIu çI uu ujuns sù
mùnunce punù çI morLùcIunI. Moure Iumeu de Ioume Iu
BudupesLu, nu se muI dù decuL cu condIcu(ù puIne. Dur n-uI
munLu, vùd cù (I-e IrIg? EçLI cum sub(Ire îmbrùcuL. VusIIe,
dù pùLuru de sub LIne.
Eru înLr-udevùr, rùcoure. De pesLe vurIurIIe de bruzI
veneu un suIIu rece ce mù Iùceu sù-mI sImL pIeIeu. Nu
uveum decuL o bIuzù de çevIoL verde, de vurù, pe mIne çI
punLuIonI de ruILcorL, sub(IrI cu punzu. E muI bIne cu pI-
cIoureIe învùIuILe în pùLurù.
CuseIe dIn DrugosIuveIe, înçIruLe pe sLungu çI pe dreupLu
çoseIeI, pur, în înLunerIc, muI LouLe Iu IeI. OprIm Iu o
cruçmù de drum mure.
- HuI sù ne dùm çI noI jos... MuI Iuùm un puIur cu vIn,
punù rùsuIIù pu(In cuII. VusIIe, vezI de eI. PouLe sù çI
îmbucùm cevu, cù um pIecuL cu nepusù musù.
Sub umbruruI IumInuL de un IeIInur uIburos, muI sunL
cuLevu mese. ¡n juruI Ior, munLenI sLuu înceL de vorbù.
¡ungù ceLeruç, sIngur un voInIc cu prIvIreu încIIsù, cu
musLu(u mure. E beuL. $LIe cù îI prIvIm Lo(I, dur pure pIecuL
înLr-o Iume, u IuI. Pe musù, ure çI puLru puIure penLru
cunLùre(I. Cere dIn nou bùuLurù. De Iu o musù vecInù (puL
de scundurI pe buIumucI sub(IrI), îI sLrIgù un vecIn:
- Mù NIsLore, Iur se (In copIII dupù LIne prIn suL...
Surude, musLu(u îI mùreçLe purcù surusuI.
- Se (In dupù mIne puII de IeIe... sImL, uIurIsI(II! çI surude
uneI vedenII dIn eI.
- Mù NIsLore, muI pùsLreuzù, mù... o II uzI sumbùLù, dur
sunL douù sùrbùLorI Iu rund, cù IunI e SunLu MurIu, nu se
Iucreuzù Iu DursLe, opreçLe bunI cu sù po(I beu çI muIne
seurù.
- BIne... bIne... um sù beuu punù poImuIne seurù. $I voI
ce u(I sLuL, mù?
¡ùuLurII nu sunL (IgunI, cI sùLenI dIn munLe. E un cobzur,
un vIorIsL, uILuI cu nuI çI un (umbuIugIu. CunLecuI Ie e LrIsL,
cu preIungIrI cure n-uu nImIc dIn senLImenLuIIsmuI urIuL
dIn bojocI, (IgùneçLe. E udevùruL cù IIecure cunLec uproupe
ure versurIIe dubIuLe de cuLe douù-LreI oIurI suu mùI... mùI,
dur nu sunL rùcnILe dIn pIepL (de purcù pIesnesc ocIII ceIuI
cure Ie cunLù), cI sunL rùsIrunLe înùunLru. GIusuI ceIuI cure
Ie zIce, dIn gurù, urcù Iùrù sIor(ure çI e ucoperIL de un sIm(
de omenIe cu de o surdInù, cùcI IzbucnIrIIe uu rùsucIrI um-
ure. SunL depurLe de cunLeceIe "urmonIzuLe" Iud de proIe-
sorII de muzIcù, cum nu uu nImIc cIobunII de pe cuIenduruI
poIeIL de pereLe, cu ceI udevùru(I. Pe cund cucouneIe Iz-
menILe nu(IonuI, Iu oruç, cunLù Du-Le dor Iu budeu-n sun,
MundruII(ù de Iu munLe, suu doInu, devenILù odIousù Iu
LouLe "IesLIvuIurIIe urLIsLIce", cunLeceIe ceIor de uIcI uu un
gusL udevùruL çI umur de pIuLrù, de scour(ù de sLejur, de su-
IIeL pusLIIL, urs de drugosLe çI de pùrerI de rùu. DrugosLeu
nu e "IdIIIcù", cI ure o drojdIe greu de umùrùcIune. E vorbu,
muI LoLdeuunu, de bùrbu(I cure uu IubIL mIsLuILor, de IemeI
cure uu IubIL muI muI(I bùrbu(I. E o be(Ie de pùcuL în
cunLecuI de munLe, cùcI în muI LouLe IemeIu e IubILù, cu
LouLù necredIn(u eI (çI e cIuduLù înLuInIreu uIcI, dInLre ceu
muI ruIInuLù poezIe buudeIuIreIunù çI verIuIneIunù, cu vo-
IupLuLeu sLrùvecIe u pùcuLuIuI). TrupuI IemeII drugI çI
necredIncIouse, vroIL bun, înLreg Iu IumInù, devIne udeseu
muI scump, muI dureros pre(uIL, prIn Lo(I ceI cure I-uu
IrùmunLuL în bru(e, çI eI deznùdùjduI(I çI înIrun(I, cu çI ceI
ce cunLù. E un IeI de sIIn(enIe çI de voIupLuLe prIn pùcuL.
DrugosLeu e, ceIe muI udeseorI, Irù(IeLuLe în umur. Dur çI
cunLùre(uI de usLù-seurù e cum n-um înLuInIL uI(II punù
ucum.
A cunLuL çI cunLecuI preu de muILe orI çLIuL:
¡runzù verde cu mùruru,
De LreI orI poLcovII cuIuI,
PoLcouve cuL Icusuru,
Cu sù urc Iu SLuncu deuIuI -
$I nu-I vInu cuIuIuI,
NIcI u poLcovuruIuI,
$I nIcI vInu SLuncII meIe
C-u pus cusu-n cousLe greIe,
CI e vInu LoL u meu
Cù mù duc preu des Iu eu.
CuvInLeIe sunL IeguLe umur, cu un surus udunc, çI, LoLuçI,
LoLuI pure çopLIL penLru ceI cu puIuruI dInuInLe. ¡ndepùrLuL
în LrIsLe(e e cunLecuI oILenesc:
Sub IereusLru cuseI meIe
Trece-un sLoI de runduneIe,
Nu e sLoI de runduneIe,
CI sunL drugosLeIe meIe
Cure m-um IubIL cu eIe.
¡ubIreu meu vIne ucI çI eu, cu o sLuIIe u pùcuLuIuI. CoIon-
eIuI u ceruL çI cevu de IuuL în gurù cu vInuI, çI înLurzIe,
prIns de Irumuse(eu dInLuI u cunLecuIuI. E în mIne o
IuIIuIre uçourù de urIpI, o duIoçIe de prIsos. AcI, Iu
rùspunLIu de drum mure, îmI sImL LoL suIIeLuI descIIs cu o
runù. E o înLuInIre cu cunLecuI pùmunLuIuI, çI sLrunIe
Lrunspunere înLre cIInurIIe IubIrII meIe de oruç çI cIInurIIe
udunuLe, cu o drojdIe, în suIIeLuI ùsLu obçLesc de rùspunLIe.
CeI cure-çI IrùmunLù musLu(u çI beu çI uscuILù de unuI sIn-
gur, cu munu Iu LumpIù, se înLource spre cunLùre(: "ZI-I
Iur". $I uscuIL ceI muI umur cunLec de drugosLe, de bIesLem,
de pùcuL, uI ucesLor vùI de munLe:
O... IouIe verde IIruI IerbII
OI, oI, oI, ¡euno,
Mù suII pe deuIuI CernII,
Unde puçLe puIuI cerbII,
OI, oI, oI, ¡euno,
¡u puIcu cu ocIII negrI...
Voceu, cuIdù cu vInuI, începe cu un Ison bùrbùLesc çI pIIn
cu o Invocure, upoI "IouIe verde IIruI IerbII" e spus cu un
LuruL vIu de çurpe, penLru cu prImu sIIubù dIn "IerbII" sù se
udunceuscù înLIns, cu o urcuIre de durere, LùmuIousù. Pe
urmù, în cIemure, uceI "¡euno" e nemeçLeçugIL çI de-u
drepLuI cu un pIepL sIuçIuL, dur numuIdecuL LoLuI e reudus
înùunLru cu bùrbù(Ie, cu sù se încIeIe înLr-un joc cu
surusurI çI încercùrI de çùguInIc, pe cund (umbuIuI pIcurù
IucrImI. ToLuI cude udunc în pIepL, IungInd prImu sIIubù
dIn "negrI" înLr-o voIuLù de juIe. $I LoL cunLecuI e dIn
sIm(IrI, cure ur vreu, Iùrù voIu bùrbuLuIuI, sù IIe sLrIguLe, sù
se înuI(e în rùsucIrI de puLImù, dur sunL cu mundrIe çI
umùrùcIune guLuILe çI rùsIrunLe în IurgI învùIuIrI de juIe, cu
o încercure de zumbeL rezoIvuL în sLrumbùLurI de durere.
AmesLecù uceI rur "puIuI cerbII" cu reIIexuI puIuv uI
oruçuIuI:
O, m-u muncuL, muncu-o-ur drucII.
MI-u muncuL poIII çI IruncII.
$I deoduLù Iur IubIreu, pIùmùdeuIù de nebunIe, de
dezgusL, de juI, de seLeu de u Iepùdu LoL ce-I sLrùIn, de u
evudu, de u învIu înLr-o Iormù suu uILu:
O, IuI, mundro, sù Lrecem OILuI,
Sù scIImbùm vorbu çI porLuI.
¡uLù drugù çI zùpùcILù, ducù um puLeu çI noI IugI... çI noI,
ducù ne-um puLeu dezbrùcu de LoL ce-u IosL... Nu vezI cù nu
muI pouLe duru uçu?
O, IuI, mundro, sù Lrecem upu,
Sù scIImbùm vorbu çI IupLu.
Sù ne scIImbùm IeIuI... sù IugIm dIn Iuvru
mescIInùrIIIor, sù uILùm îndoIeIIIe çI IurIIIe çI
deznùdejdIIe... sù IIe cu în ceusuI dInLuI.
O cruce de voInIc s-u IrunL înùunLru, cu ros de o bouIù
Iùrù Ieuc, eu um goIIL nu muI çLIu uI cuLeIeu puIur, IIoruI
nemùrgInIrII înLunecuLe ne-u IùcuL sù Lremurùm uçor çI,
pIuLInd greu în noI înçIne, um pIecuL.
De Iu Rucùr încoIo sunLem oprI(I Iu LouLe posLurIIe de
sunLIneIe cure ne recunosc. ¡n zonu usLu de ucoperIre nu se
muI cIrcuIù de muILù vreme decuL cu o învoIre specIuIù.
¡nLunerIcuI s-u muI rùrIL, çI în sLungu çI în dreupLu
înLuInIm dIn cund în cund çI IumInIçurI, în cure sIIueLeIe
copucIIor pun umbre cuLIIeIuLe. Mù sImL bIne, cu un boInuv
dupù o crIzù ucuLù çI, deçI nu e nIcI o udIere, sImL venInd
dIn sLuncI cu un IIuId rùcoros çI munguIeLor, cure-mI dù o
senzu(Ie de prezen(ù u înLreguIuI meu corp.
E mereu o mIreusmù de brud çI de Iun copL, cure
împrospùLeuzù sIm(urIIe.
CoIoneIuIuI I-u venIL ucum poILù de vorbù.
- Mù uILum, domnuIe, uzI Iu cuIeneu. Cù n-um ce Iuce Iu
CumpuIung, dur mù duc uçu, dumInIcu, sù muI vùd Iume,
sù muI scIImb o vorbù ucoIo, cù mI s-u uruL Iu sLunu
nousLrù de Iu DumbovIcIouru numuI cu soIdu(I...
- BIne, dur uzI e sumbùLù! De ce n-u(I rùmus penLru
muIne ucoIo?
- GeneruIuI, uzI pe Iu puLru, cund um ujuns, cù çLIu cù vIu,
mI-u LrImIs vorbù sù cuuL sù-I vùd. EI çLIu, LouLù Iumeu,
obIceIuI meu ucoIo, cund vIu. ¡us cuII sù se odIIneuscù Iu
SpIendId, mù scuLur pu(In çI o pornesc Iu cuIeneu pe
buIevurd. AcoIo ne gùsIm Lo(I. Ne uILùm Iu Iume çI muI
povesLIm ce çLIm, muncund brunzouIce de zmeurù çI cIoc-
nInd çprI(urI. Pe urmù, Iu musù, Iu SpIreu, çI Iur Iu cuIeu, Iu
Tudose. AzI, cum î(I spun, generuIuI purcù mù uçLepLu, cù
mù çI cIeumù Iu eI. MI-u spus sù pIec Iu regImenL. MuIne
dImIneu(ù sù IIu ucoIo. ¡-e IrIcù, se vede, de vreo Inspec(Ie.
Açu cù um IùsuL cuII sù se odIIneuscù pu(In. Punù uLuncI
cerusem un çprI( rece IuI Cyruno Iu o musù uIurù, cund
LocmuI Le-um vùzuL pe dumneuLu Lrecund çI pe urmù
InLrund Iu SpIendId. EI, mI-um zIs, ùsLu e de Iu mIne. Ce
cuuLù uIcI? $I um LrImIs sù Le uducù. Nu çLIum cù eçLI cu
nevusLu. TrebuIu sù vII sù-mI cerI permIsIe... cù-(I dùdeum.
Acum e uILcevu, cu ordInuI generuIuIuI. O II în IegùLurù cu
rùzboIuI, cIne çLIe?!
- Crede(I cù vom InLru în vuru usLu?
- Noo... nu cred... Ducù n-um InLruL punù ucum... Dur
pouLe cù e cevu. TocmuI îmI spuneu un jurnuIIsL dIn
BucureçLI cù muIne vu II un consIIIu de corounù. Cù Iu
cuIeneu, ce nuIbu sù IucI înLre douù çI puLru, punù Iese
Iumeu Iur Iu pIImbure? MI-u LoL povesLIL LunùruI ùsLu...
- Ce zIurIsL? dIn BucureçLI?
- Du, dIn BucureçLI; pure sù uIbù IegùLurI sus, ucoIo... Cù
çLIu uI nuIbII o muI(Ime de IucrurI. MI-u duL numeIe unuI
depuLuL cure u ob(InuL un permIs penLru zece vugoune de
unLurù. DomnuIe, zece vugoune de unLurù. O jumùLuLe de
mIIIon de IeI u IuuL numuI Iu usLu, cù pIùLesc ungurII cu
dIsperu(II. HuI, VusIIe, muI pIçcù roIbuI ùIu cù se Iusù greu...
¡erI, îmI spuneu, Ie-u çI LrecuL prIn vumù, Iu PredeuI. Dur
purcù depuLuLuI ùsLu e sInguruI? To(I, domnuIe s-uu
îmbogù(IL... CIcù umbIù cucouneIe dIn bIrou în bIrou, nu
Iusù peLI(Iu uprobuLù nIcI un momenL dIn munù, punù nu
uu IurLIu de permIs IucruLù guLu...
- Crede(I usLu?
- Du cuLe mI-u spus!... Cù nIcI eI n-uveu pe nImenI în
CumpuIung çI cum n-uveu Ioc Iu musù, mI-u ceruL mIe
voIe... Cù pe urmù um LrecuL umundoI Iu Tudose. DeuIL-
mInLerI, e un om cu IegùLurI... DumneuLu nu eçLI dIn
BucureçLI? EI, uLuncI LrebuIe sù-I cunoçLI... SLuI, cù-(I spun
numeIe ucum... uçu, GrIgorIude mI-u spus cù-I cIeumù.
Cred cù n-um muI uvuL o pIcùLurù de sunge în obruz.
Purcù LoL suIIeLuI îmI pIecuse spre cupùLuI IumII. CoIoneIuI
n-u observuL, penLru cù erum în înLunerIc. ¡-um vùzuL
Lrùgund dIn (Igurù, în puru roçIuLIcù, uçu cu çI cund în cIIpu
usLu nu se înLumpIuse unu dInLre ceIe muI murI cuLusLroIe
cu puLIn(ù... Am înLurzIuL rùspunsuI, cùcI nu puLeum scouLe
o vorbù. $I pe urmù, cu un unImuI sIurçIL:
- Un domn Lunùr? de vreo LreIzecI de unI? nu?
- Du... cum uçu.
$I, IIpsIL de respIru(Ie, cIùLInundu-mI-se LoL suIIeLuI:
- Cu ocIII murI, musLu(u mIcù, neugrù?
- EI, ùIu e... ¡mI încIIpuIum eu cù-I cunoçLI.
Du... eru umunLuI nevesLeI meIe. MI-um spus cù ducù nu
voI uveu cuImuI desùvurçIL, nu voI puLeu uIIu nImIc dIn ceeu
ce mù înnebuneu sù uIIu, nIcI un umùnunL nou, cure sù-mI
deu suLIsIuc(Iu monsLruousù u cerLILudInII. Am IùcuL o
sIor(ure durzù sù mù înIrung çI, cu o noLù muI sus pouLe,
mI-um cunLuL LoLuçI roIuI:
- ¡I cunosc... Nu e zIurIsL proprIu-zIs... E un IeI de cronIc-
ur monden... Dur ure IegùLurI Irumouse. Ce cuuLù Iu
CumpuIung?
CoIoneIuI eru mereu LIInIL çI IumIIIur, cu çI cund n-ur II
observuL cù în Ioc de cùIùLoruI cu cure pornIse Iu drum,
uveu ucum uIùLurI un sLrIgoI.
- Nu çLIu... dur... I-um muI înLuInIL çI uILù duLù.
Am înLrebuL în conLInuure, cu buze urse:
- SLù uLuncI LouLù vuru Iu CumpuIung?
- Nu cred... mI-u spus cù n-ure pe nImenI (cù u IuuL musu
cu mIne Iu resLuurunL...), dur pure cù I-um muI vùzuL çI uILù
duLù. VIne uçu, cuLe douù-LreI zIIe, çI pIeucù.
"Spune... spune LoL! îmI zIceum în gund. Dù-mI pe guL LoL
puIuruI de oLruvù punù Iu Iund, punù Iu drojdIe, îI çI sImL în
sunge."
- Dupù cuLe um mIrosIL eu... LrebuIe sù IIe vreo IemeIe Iu
mIjIoc.
Erum sIngur, în goI, uLurnuL cu çI cund îmI cùzuse o scurù
de sub pIcIoure.
- Du... usLu cred çI eu.
- EI - çI upùsù pe "eI" - mI-u spus cù muIne, Iu consIIIuI de
corounù, e cIesLIe mure...
Dupù socoLeIIIe meIe, erum cum Iu vreo LreIzecI de kIIo-
meLrI de CumpuIung. Pe jos, uIergund îI puLeum Iuce în LreI
ore. ¡-uç II gùsIL pe umundoI în zorII zIIeI, în puL.
- Spune cù Tuke ¡onescu, în(eIes cu ¡IIIpescu, dur eu
cred cù muI muIL îmboIdIL de ùsLu... de ¡IIIpescu... E om
nùprusnIc, I-um cunoscuL pe Iu noI, pe Iu IIceuI mIIILur... cù
eI I-u IùcuL... zIc, s-uu în(eIes sù spunù regeIuI: orI-orI! Re-
gInu e cu eI.
RùsùrIse Iunu çI çoseuuu uIbù pùreu cuLIIeIuLù çI umedù,
cu çI poIenIIe de Iurbù, cu çI grupurIIe negre de bruzI dIn
vuIceIuçIIe pe Iungù cure Lreceum.
- DomnuIe coIoneI, nu vù supùru(I, muI uve(I vreo (Igurù?
- Cum nu, druguI meu, cum nu... De ce nu mI-uI spus cù
IumezI? Cù eu Iumez înLrunu cu sù muI Lreucù drumuI ùsLu,
cù e Iung uI drucuIuI.
Nu Iumum de obIceI çI nu çLIu de ce um vruL sù Iumez
ucum. Am în(eIes cù bonomIu coIoneIuIuI meu e prIcInuILù
de pIIcLIseuIu drumuIuI çI cù usLu I-u IùcuL, muI uIes, sù mù
Iu cu eI. Aç puLeu sù muI InsIsL, dur preIer sù-I Ius sù spunù
Iu înLumpIure, ce-I dIcLeuzù poILu de vorbù, Iur eu sù Lrug
numuI cu cungeu, Iu muIuI meu, umùnunLeIe cure mù
prIvesc. Aduc, cu încùpù(unure în murLIruj, Iur vorbu:
- E bùIuL de vIu(ù, GrIgorIude ùsLu... ¡mI pure rùu cù nu I-
um înLuInIL çI eu. CuL spuneu cù sLù Iu CumpuIung?
- ZIceu cù de duLu usLu sLù punù IunI... mur(I... pouLe... Sù
vudù ce se muI înLumpIù.
|Iguru îmI umùruse çI eu guru.
- Cu sIgurun(ù cù penLru o IemeIe u venIL...
- Açu cred çI eu... Ce sù-I IucI...? Nu Ie-uI vùzuL pe LouLe,
cù Iu çuse buIevurduI e LIcsIL, cum umbIù IorIoLu... gùLILe çI
suIemenILe LouLe... Iùrù bùrbu(I?
AsLu eru çI nevusLu meu... Açudur ucesLu e duLuI... reuIIL-
uLeu.
O cIIpù surprIns, cu çI cund ur II LrecuL un uuLomobII cu
vILezù numuI Iu o jumùLuLe de pus de mIne, mI-u IosL Leumù
sù nu-çI deu seumu, subIL, coIoneIuI, cù sunL çI eu prInLre
uceçLI bùrbu(I.
Dur LrebuIu neupùruL sù çLIu umùnunLe. TrebuIu sù joc
LeuLru, cùcI numuI Lrus de IImbù cu ubIIILuLe, coIoneIuI îmI
vu du cIIruI cure sù-mI expIIce cuLusLroIu. CeI muI bun Iucru
e sù-I Ius sù spuIe LoL ce-I Lrece prIn cup çI eu, dInLr-o deIII-
ure, sù re(In ceeu ce mù prIveçLe.
- A... çI GrIgorIude ùIu... e un Lucum...
Bun, bIne, LoLuI e sù IIu veseI, decI surud:
- Du... cum sù nu-I çLIu, ure o Lrecere nebunù Iu IemeI.
- Du purcù numuI Iu IemeI se prIcepe? ¡n LouLe... E duL
drucuIuI... UILe, Iu LubIe... De douù sùpLùmunI de cund e
uIcI, I-u smInLIL pe Lo(I... Ie-u IuuL o muI(Ime de puruIe. $I
sunL prInLre eI scuIe IsLe(e... cure de puLruzecI de unI Ireucù
zururIIe.
SImL un nou IIor cure mù dIzoIvù. "De douù sùpLùmunI" e
uIcI? Dur udIneuurI coIoneIuI vorbeu de cuLevu zIIe... Nu
cumvu çLIe cevu...? nu cumvu e un soI de compIIce çI ucum
I-u IuuL guru pe dInuInLe? $I gunduI îmI uIeurgù cu o
suveIcù, în urzeuIu posIbIIILù(IIor.
- AscuILù unu bunù de-u IuI. Cù dù cu zuruI, dur guru nu-I
Luce. ZIce cù Iu PurIs, dupù ce çI-u LocuL uvereu, rùmùsese
Iùrù sIun(. N-uveu ce muncu. $I uLuncI, uscuILù ce pune Iu
cuIe cu un umIc, LoL uçu de curù(uL cu eI. Angujeuzù pe
Curuso penLru un concerL çI semneuzù, dur cu condI(Iu cù -
usLu eru cu LreI IunI înuInLe - ure drepL, cu o Iunù înuInLe, sù
renun(e Iu concerL, pIùLInd o sumù ourecure, nu preu mure,
deuILIeI. TIpùreçLe uIIçe, unun(ù Iu guzeLù çI pune în
vunzure bIIeLeIe - dur uIcI sù vezI ubIIILuLe - cu un pre( ubIu
dubIu decuL Iu orIce concerL obIçnuIL. Nu pune însù în
vunzure decuL vreo cIncIzecI de bIIeLe, Iur resLuI Ie pIuseuzù
pe sub munù, cu pre(urI de çuse-çupLe orI muI murI. $I,
bIneîn(eIes, se vund LouLe. Cu o Iunù înuInLe însù, unun(ù
pe Curuso cù renun(ù Iu concerL, pIùLeçLe despùgubIreu çI
dù de çLIre Iu guzeLù cù nemuIuvund Ioc concerLuI dIn zIuu
cuLure, persouneIe cure uu cumpùruL bIIeLe sunL ruguLe sù
se prezInLe Iu ugen(Ie sù II se resLILuIe bunII. AdIcù uLuL cuL
eru scrIs pe bIIeL. ResLuI I-uu bùguL eI doI în buzunur. NIcI
jusLI(Iu n-u uvuL nImIc de zIs. ZIce cù un un u LrùIL Iurg Iu
PurIs dIn ce-u cuçLIguL dIn uIucereu usLu. Cund î(I spun cù e
un LIp...
CoIoneIuI e IourLe umuzuL çI eu Iuc muIL Iuz cu sù-I un-
Lrenez.
- Dur IuI vùru-meu? Ce crezI cù I-u IùcuL IuI vùru-meu?
Cù mI-u spus-o çI pe usLu. Eru încunLuL cund u uuzIL cù DIn-
cuIescu mI-e vùr. ¡nLr-o zI, Iur îI crùpu buzu de cu(Ivu
IruncI, ucoIo. Dur nu muI uveu de Iu cIne sù împrumuLe, cù
împrumuLuse de Iu Lo(I. Burem de Iu DIncuIescu Iuuse de
zece orI... EI bIne, se duce LoL Iu eI. Dur cu doIIu Iu bru( çI
cu o muLrù deznùdùjduILù: "Drugù domnuIe DIncuIescu,
mI-uI IùcuL muILe servIcII çI-mI pure rùu, cùcI nu vreuu sù
crezI cù ubuzez de bunùLuLeu dumILuIe. Dur uILe, mI s-u
înLumpIuL o mure nenorocIre. Am prImIL cIIur ucum o
LeIegrumù - çI vreu s-o uruLe, dur DIncuIescu reIuzù - cù mI-
u murIL LuLu... Te rog, dù-mI doI-LreI nupoIeonI, sù duu çI eu
o LeIegrumù çI sù LrImIL sù cumpere un bucIeL de IIorI
ucoIo..." BIeLuI DIncuIescu, sperIuL, înduIoçuL, u scos ImedI-
uL un bIIeL de o suLù çI u începuL sù ceurù deLuIII... sù
înLrebe ce vursLù uveu bùLrunuI... de cund nu I-u vùzuL, ducù
u IosL cumvu boInuv.
Dur dupù ce pIeucù GrIgorIude, gùseçLe LeIegrumu
"uILuLù" pe musù. Vreu s-o Iu, sù uIerge dupù umIcuI nosLru,
cund prIvIreu îI cude pe LexL... çI ce cILeçLe? Un sIngur rund:
"Ducù n-ur II proçLI, deçLep(II ur murI de Ioume".
GrIgorIude spune cù purIuse cu un umIc cù DIncuIescu vu
"murçu", bu cù eru sIgur cù vu reIuzu sù cILeuscù LeIegrumu
LIcIuILù.
Rud uçu de sLupId, cu un deLecLIv negIIob, prosL mucII-
uL.
- DomnuIe, uI drucuIuI... sLruçnIc LIp. $LIum çI eu cuLevu
de-uIe IuI, cu IemeIIe...
- AscuILù çI cu IemeIIe unu bunù... Cunoscuse, spuneu eI,
Iu o recep(Ie Iu Iegu(Ie, o IemeIe spIendIdù. $I cum o cucer-
Ise e o povesLe. Nu çLIu cum Iùcuse rosL de InvILu(Ie Iu
Iegu(Ie, se vede cù eru cunoscuL dIn vremeu cund uveu
puruIe, dur ucum n-uveu cùmuçù Iu Iruc. EI bIne, spuneu cù
çI-u IùcuL un pIusLron dIn curLon, pe cure u IIpIL IurLIe uIbù
de Iux. $I uçu, eru prInLre ceI muI bIne. ¡I Lrece prIn cup sù
Iucù purLeneruIuI de vIzuvI, Iu cudrII, o Iursù, dur sù vezI ce
Iursù. ¡I spune în çoupLù, în LreucùL, în LImpuI dunsuIuI:
"¡ncIeIe-Le Iu punLuIonI". BIeLuI om sù-I vIe rùu. $LII... $LII
cum e IrucuI desIùcuL în Iu(ù, nIcI vorbù sù ducù munu.
¡ùceu Ie(e-Ie(e çI-I Lreceuu sudorIIe. Dupù duns, cund u
vùzuL cù çI-u bùLuL dour joc de eI, u vruL sù Iucù scunduI, dur
s-u LermInuL cu bIne çI u rus LouLù Iumeu. EI bIne, domnuIe,
î(I vIne sù crezI? cu gIumu usLu u cucerIL IemeIu... unu dIn
ceIe muI bIne IemeI de Iu PurIs, nevusLu unuI consIIIer de
Iegu(Ie cu nume mure, IourLe boguL.
NImIc nu mù InLereseuzù dIn IIecùreuIu usLu, muI muIL
pure-se LIcIuILù dIn unecdoLe, dur eu îmI zugrùveçLe de
mInune LIpuI meu, cure îçI Iùceu un IdeuI dIn usemeneu
Ispruvù, çI eruu LouLe dIn bugujuI udmIru(IeI IuI sIncere. Mù
gundesc în ce mocIrIù Le pouLe bùgu o IemeIe. CoIoneIuI se
umuzu çI eI cu sImpIILuLe, povesLIndu-Ie. Dur urdeum sù vIe
Iu IucrurI muI upropIuLe de mIne.
- A, eu çLIu o înLumpIure u IuI cu o IemeIe dIn BucureçLI.
- SLuI-sLuI, cù çI usLu e InLeresunLù. ¡nLr-o zI, cund IemeIu
eru Iu eI în gursonIerù, çI-I credeu pe bùrbuLu-sùu pIecuL
penLru LreI zIIe Iu o conIerIn(ù dIpIomuLIcù, nu çLIu unde,
eu se IoLùrùçLe sù rùmunù LouLù noupLeu Iu GrIgorIude, dur,
penLru orIce înLumpIure, LrImILe ucusù un pIIc desIùcuL, cu
dIn purLeu ceIeI muI bune prIeLene - MudeIeIne o cIemu,
zIce eI - prIn cure usLu o rougù sù vIe sù dourmù Iu eu, cù-I e
uruL sIngurù, cùcI bùrbuLuI eI e pIecuL. $I, sIgurù de uceusLù
prIeLenù, ceu muI bunù u eI, nIcI nu o muI înLreubù mùcur.
TrImILe bIIeLuI cu IndIcu(Iu prInLr-un comIsIonur, sù spuIe
cumerIsLeI sù-I puIe cIIur pe mùsu(u dIn dormILoruI eI.
CuLusLroIù. BùrbuLuI vIne de dImIneu(ù de LoL, îI Iuce un
scunduI Imens. PusùmILe, eI peLrecuse LouLù noupLeu cIIur
cu "ceu muI bunù prIeLenù" u nevesLI-sI... ¡emeIu, uIuILù,
prInsù uçu în cursù, se sLùpuneçLe, nu spune o vorbù çI
pIeucù. Dur cum LIpuI vreu sù dIvor(eze, eu îçI uduce umInLe
cù muI ure o prIeLenù, MudeIeIne, o rougù, o ImpIorù pe eu
çI pe bùrbuLuI eI sù decIure cù eu u scrIs scrIsoureu çI, dupù
desLuIe perIpe(II, IzbuLesc sù-I convIngù çI pe bùrbuL de
ucesL Iucru, cù voIu nebunuI sù sLrIce cusu.
ToL suIIeLuI mI-u devenIL uIb cu pIeII(u pe cure o uLInge
LermocuuLeruI. ¡mI încIIpuI serIu de compIIcILù(I cure s-uu
conLrucLuL pe socoLeuIu meu. Cu AnIçouru, cu bùrbuLu-sùu,
cu servILoureu meu (cu sù-mI puIe scrIsoureu Iu îndemunù).
To(I çLIuu... çI eu mù împùcusem convIns çI IerIcIL.
CoIoneIuI u muI povesLIL çI uILe IsprùvI, dur eu n-um muI
uscuILuL nImIc. A LrecuL, nu çLIu cund, Iu uILe cIesLII, u vor-
bIL despre consIIII de corounù, despre urmumenL çI uILeIe.
Nu uuzeum decuL LonuI IuI, urcund çI coborund, cu çI IInIIIe
de înLunerIc de pe IùLurI, Iùrù sù în(eIeg nImIc. Cu sù nu
prIndù de vesLe, îI purodIum IInuIurIIe de Iruzù.
- ...rege... rùspIcuL... LuLù-sùu... "mIe-mI LrebuIe un IIceu
mIIILur".
- (scùzuL) IIceu mIIILur... sIgur...
- sùpLùmunI... AngIIu... uIb... puLru suLe de mII... î(I vIne
sù crezI?
- (ubsenL çI mIruL, cu voceu uscuLù) ExLruordInur!
SIm(eum cù nu voI muI upucu zIuu de muIne. Ducù uç
puLeu sù mù înLorc, çI sIm(eum, muLerIuI, cù drumuI vIe(II
meIe o Iu ucum pe o perspecLIvù de judecù(I, ecourI de
guzeLù, ocnù. Cù de pe ucum nu muI sunL ce um IosL. Ducù
nu mù înLorc însù, înnebunesc. ToL ce eru în mIne cùpùLuse
o vIu(ù exusperuLù, cu çI cund un vIrus puLernIc rupsese
(esuLurI ubIu reIùcuLe, îmI goneu sungeIe dIn orgun în or-
gun çI-I Izbeu în creIer, cu un puIoI în muI. ToL ce Iusese
IerIcIre, cuIoure çI IumInù înduIoçuLù în LrecuLuI IubIrII
meIe, ucum deveneuu moLIve de IurIe. GunduI cù um
"murçuL" (vorbu coIoneIuIuI) Iùceu sù-mI IIurbù muI muIL
sungeIe. DIn LrecuL îmI veneuu uneIe pesLe uILeIe, cu peIsuje
çI momenLe dIverse suprupuse în IIIm, IrugmenLe de scene,
cund erum nebun de IerIcIre çI încredere. Avusesem
îndoIeII, cure eruu urmuLe çI unuIuLe de scene verIIIcuLoure
ourecum. De uLuLeu orI în LrecuL uvusesem bùnuIuIu cù
erum înçeIuL, InLerpreLund o serIe de gesLurI çI momenLe
înLr-un unumIL sens. Dur prIvInd uILIeI puncLuI de pIecure,
serIu uveu uIL sens. Eru pe uLuncI un joc de uIb çI negru. O
IouIe eru împùr(ILù în romburI uIùLuruLe, uIbe çI negre. Un-
eorI, cund prIveuI, uveuI ImpresIu cù sunL cuburI pIIne, cu
mucIIIIe spre LIne, dur uILeorI, uceIeuçI romburI eruu goIurI
cu mucIII uduncILe. ¡ucrurI pe cure Ie InLerpreLusem înLr-
un IeI, Ie în(eIegeum ucum uILIeI. Cund n-u vruL sù pIece Iu
(urù, cund u vruL muI uIes sù vIe de Iu (urù, deçI eI eru ucoIo
(eu um crezuL uLuncI cù o pIIcLIseuu Lo(I çI cù vreu sù IIm
noI umundoI, ucusù; Iur ucum în(eIeg cù probubII eru
geIousù çI cù se cerLuse cu eI), cund mergeum Iu LeuLru,
cund nu çI-u muI vorbIL cu AnIçouru, cund mI se dùdeu çI
cund nu mI se dùdeu. PenLru LoL LrecuLuI ucesLu, uç II vruL
ucum o expIIcu(Ie cure sù rùsuceuscù LoLuI, o rùIuIuIù
înnebunILoure.
¡nLrum, cu prInLr-o pourLù, în CIeIIe DumbovIcIoureI, în
spùrLuru cùroru eru înLunerIc rùcoros çI depIIn, cùcI Iunu
nu muI rùzbùLeu. Eruu IumInuLe, cu de o cundeIù, numuI
sus de LoL, ume(ILor, sLuncIIe çI mucIIIIe de creusLù cu bruzI
sInguruLIcI. Pe LoL drumuI de Iu Rucùr, n-um înLuInIL nIcI
un LrecùLor çI IuLù ucum în deIIIeu cu(Ivu InçI înLr-o cùru(ù
pur dIuvoII, de neuçLepLuL ucoIo. Ne Iuc Ioc, oprInd, dundu-
se Iu o purLe, punù în çIvoIuI urIùLor, de purcù ne pundesc.
DIn cuuzu upeI nu muI puLem vorbI çI LovurùçuI meu de
drum Luce çI eI. Eu Iuc pIunuI cum sù revIu în suL, dupù ce
mù despurL de coIoneI, cu sù mù înLorc Iu CumpuIung. VoI
promILe o uvere vIzILIuIuI cu sù înLourcù numuIdecuL cu
mIne, punù înLuInIm uILù Lrùsurù. PoL sù mù deu, ducù vor,
dezerLor. Punù cund nu s-u IumInuL încù de zIuù, LrebuIe sù
se IoLùruscù, sù se sIurçeuscù LoLuI. ResLuI pe Iumeu
uceusLu nu ure nIcI o ImporLun(ù. CoIoneIuI çI-uprInde Iur
(Iguru çI, Iu IumInu roçIuLIcù u cIIbrILuIuI, mù prIveçLe Iung.
- Ce uI? Nu (I-e bIne? Nu muI pIecu Iu drum Iùrù munLu.
Suu Iu-(I cu dumneuLu çI un vesLon muI gros.
¡mI uduc umInLe cù dImIneu(u Lrecusem pe uceIuçI drum,
uIuIL de soureIe çI de mIrosuI dImIne(II de munLe, IIerbund
de nerùbdure sù ujung muI repede, cùcI îmI cereu sù vIu
negreçIL çI gundeum cù suIerù Iùrù mIne. ¡erI credIn(u usLu
cù "suIerù Iùrù mIne" îmI dùdeu o be(Ie înduIoçùLoure, Iur
uzI umInLIreu ucesLeI încrederI îmI provoucù greu(ù, de mI
se sLrumbù buzeIe. $I, cum buLe Iu un orgunIsm boInuv puI-
suI, cu uLuL muI LurI eruu zvucnIrIIe de sIIù, cu cuL muI vII
Iuseserù bucurIIIe.
AI, muscurudu cund sùrbùLorIsem doI unI de Iu cùsùLorIu
nousLrù. ¡nvILusem Iu ¡Ioru, cure eru pe uLuncI ceI muI
cùuLuL resLuurunL de peLrecerI, pesLe douùzecI de prIeLenI,
perecII LInere, cure duceuu vIu(ù "mondenù", de usemenI çI
cu(Ivu coIegI çI IeLe cure eruu încù IIberI. Erum IerIcIL cu un
copII. ¡-um IùcuL eI dur un IneI de pre(, musu eru încùrcuLù
de IIorI çI crIsLuIurI, s-u bùuL çumpunIe punù în zorII zIIeI.
To(I mù prIveuu cu duIoçIe çI ourecure InvIdIe. AI, uç vreu
sù cudù o sLuncù dIn pereLeIe ùsLu uI deIIIeuIuI, sù mù
sLrIveuscù, penLru cù în(eIeg cù prIvIrIIe eruu muI muIL de
IronIe, penLru cù desIgur se vorbeu de pe uLuncI de umoruI
nevesLI-mI, penLru cù, rudIos çI înduIoçuL, jucum un roI
nesIurçIL rIdIcuI. Vu LrebuI sù uIerg în noupLe punù or
pIesnI cuII, dur sù-I gùsesc cuIcu(I, uIùLurI pe soIu çI sù mù
rùIuIesc cu eI.
¡mI umInLesc çI de începuLuI LoumneI, cund eru
însùrcInuLù çI nu voIu sù uIbù copII, Iur eu erum nebun de
bucurIe, îI sùruLum, cu ocIII în IucrImI, muInIIe, o rugum sù
nu Iucù neIegIuIreu de u înIùLuru, reuIIzuLù, îmbrù(Içureu
nousLrù.
Pe puLuI uIb înIIorIL, uI sunuLorIuIuI, unde o dusese
voIn(u eI îndurjILù, sùruLum pe umerI, pe bru(eIe uIbe, pe
sunI, LrupuI cure uveu sù-mI deu un suIIeL dIn suIIeLuI meu,
smuIs dIn IemeIu ceu muI drugù. Eu nu vreu çI eu (Ineum,
Iùcund un exces de zeI rIdIcuI, sù uIbù un copII cure prob-
ubII nu eru uI meu... Aç vreu sù IIu bIcIuIL punù Iu sunge, sù
IIu cùIcuL în pIcIoure. Cund eu vreu sù mù cru(e... cùcI uI IuI
eru desIgur copIIuI... (de ce nu I-u uvuL dIn prImuI un cu
mIne? penLru cù o IegùLurù cu un umunL presupune
Impruden(e, ucum în(eIeg). ProbubII cù uu începuL de cund
s-uu cunoscuL. Cu sLrungerI de munù preIungILe, cu pIpùIrI
pe sub musù, cu poLrIvIrI de vIzILe Iu prIeLenI comunI...
- GIeorgIIdIuIe, uILe cù um ujuns... $LII ce zIc eu? CuII
sunL obosI(I rùu, cù uu cùIcuL uzI pesLe çuIzecI de kIIomeLrI,
Iur drumuI în munLe nu e Iung, vreo cIncI kIIomeLrI de Iu
bIserIcù, dur e greu, pIezIç, çerpuIeçLe pe cousLù numuI.
RùmuI punù muIne Iu DumbovIcIouru. GùseçLI un puL, IIe Iu
buLuIIon, IIe Iu uprovIzIonure. VorbeçLI cu oII(eruI de servI-
cIu. PouLe rùmuI cIIur Iu eI. Cu sù pIecI sIngur în munLe e
perIcoI çI de dIIùnII.
- DomnuIe coIoneI, v-uç rugu... uç vreu sù IIu încù în
noupLeu usLu...
- BùIeLe, sunL prùpùdI(I rùu cuII... Ce zIcI, VusIIe?
- Rùu, domnuIe coIoneI... credeum cù nu muI ujungem...
Trùsuru s-u oprIL în Iu(u uneI prùvùIII çI coborum
umundoI.
- Spune-I cùpILunuIuI DImIu sù IIe cu bùgure de seumù
muIne, cù-mI mIrouse u Inspec(Ie... Nu çLIu ce vor ceI de Iu
corpuI de urmuLù. Ducù n-o II nImIc, poImuIne sù vII sù-(I
duu o permIsIe de LreI zIIe, cu sù-(I vezI nevusLu Iu
CumpuIung.
Cum mù despurL de coIoneI, uIerg dupù VusIIe, înLr-o
curLe, în cure u InLruL, uruInd de pIeLre, Lrùsuru.
- AscuILù, VusIIe, uI zece poII de Iu mIne ducù Le înLorcI
ucum cu Lrùsuru Iu CumpuIung.
- DomnuIe subIocoLenenL...
- Punù Iu Rucùr, VusIIe.
- DomnuIe subIocoLenenL, nu merg cuII...
- ScIImbù-I... Iu uI(II...
- DomnuIe subIocoLenenL, sunL cuII regImenLuIuI... In-
Lru-n puçcùrIe...
- VusIIe, î(I duu douùzecI de nupoIeonI... Po(I cumpùru o
perecIe de cuI de Lrùsurù.
- DomnuIe subIocoLenenL, usLu e un IeI de dezerLure, mù
nenorocI(I. Nu se pouLe... MuI bIne merg sù vù duc Iu dom-
nuI oII(er de servIcIu.
- ¡usù-mù în puce.
SunL ucum sIngur în mIjIocuI cùLunuIuI de munLe. De jur
împrejur, cuImI cu cresLe de pIuLrù, înùI(uLe drepL,
încùIecuLe, cuL po(I înLInde pe pùmunL gunduI. RupLurI de
sLuncI, çIvouIe, pùdurI, prùpùsLII, poLecI înLorLocIeuLe. ¡u-
mInu de Iunù dù pesLe LoL o ImpresIe durù de veçnIcIe. $I, Iu
pesLe LreIzecI de kIIomeLrI, Iùrù cu eu sù poL ujunge ucoIo,
pe un uçLernuL moIuLIc de soIu, LrupuI nevesLI-mI çI uI
umunLuIuI eI, încoIùcILe cu uIe pIsIcIIor dormInd... MuI sunL
douù ore dIn noupLeu usLu, uLuL de eLernù çI cuImù în uIurù,
çI cu uLuLeu vIzIunI de sunge çI înLunerIc în mIne. M-um
oprIL sù mù gundesc pe o buncù de mesLeucùn, IùcuLù de
Lrupù cu sù înIrumuse(eze cunLonumenLuI. ¡n(eIeg cù nu
voI muI puLeu II Iu CumpuIung punù în zorI. ¡mI spun cù
LrebuIe, ucum, cund çLIu LoLuI, sù um LùrIu sù uIeg uIL prIIej.
Dur nIcI pe Ioc nu poL sLu punù Iu zIuù. TrebuIe sù mù mIçc.
E în mIne o IIerbere de çerpI înnebunI(I. PIec pe drumuI
dIn pùdure spre cunLonumenL. OcoIesc cImILIruI cu mIcI
crucI uIbe, neîngrùdIL purcù, uçu pe cousLù, Ius bIserIcu(u cu
LurIu guIbenù sub Iunù (de unde uLu(Iu mor(I ucI?) çI urc
drumuI IucruL de soIdu(I, cure se deosebeçLe greu. De Iu o
vreme merg prIn pùdure, Iùrù sù muI vùd nImIc, Iùrù sù çLIu
ducù Iunu u upus suu ducù e împIedIcuLù de copucII deçI sù
rùzbuLù punù Iu mIne. Urc mereu, repede, guIuInd çI Iur
oprIndu-mù. Cund scup de înLunerIcuI pùdurII, çI
înLunerIcuI dInuIurù u devenIL upos purcù... E muI çLers, se
pregùLesc zorIIe. Cùsu(u ¡ouneI, unde sLuu, e reLrusù spre
sLungu, Iu vreo douùzecI de puçI de IronLIerù. DeuILIeI nu
sunL zece cuse, LouLe cu prIspù, împrùçLIuLe pe dumburIIe
ucesLeu mIcI, ucoperILe cu pùçune, çI sunL muI curund Ieg-
uLe de cuseIe de dIncoIo decuL cu ceIe dIn (uru romuneuscù.
Acum e în juruI meu o ceu(ù vIorIe, uproupe vIoIeLù, cu în
ceI muI modernIsL LubIou. Pe urmù, în sLungu, uproupe de
cùLun, PIuLru CruIuIuI, cure mI-u pùruL LoLdeuunu - domIn-
uLoure cum e çI sIngurù - o Imensù cuLedruIù de pIuLrù
vIoIeLù, începe sù-çI IumIneze cu uur creusLu cu çupLe
LurnurI în IInIe.
AIergureu usLu de cIncI kIIomeLrI, în urcuç, m-u IsLovIL çI
mI-u IùcuL bIne. Mù LrunLesc pe puLuI ucoperIL cu pùLurI,
îmbrùcuL, cu Iu(u înIunduLù în pernù. TrupuI, de Iu guL în
jos, mI-e dIn pIeLrouIe.
A douu zI e numuI soure uIb çI verdeu(ù vIe preLuLIndenI.
CeusuI cu brù(urù, de cumpunIe, îmI urùLu 11 çI jumùLuLe.
MI-e guru uscuLù, obrujII purcù scorojI(I, ocIII bombu(I în
pIeoupe. OcoIesc cu gunduI ce u IosL IerI, cum uç ocoII o
IocuIn(ù conLumInuLù. DumILru, Iung çI zùnuLIc IucruL, îmI
Lournù cu cùIdureu upù rece de mù rùcoresc, goI punù Iu
bruu. SunL un boInuv cure u suIerIL LùIeLurI, Injec(II, musu-
je; ucum mù sImL muI bIne, dur cred cù orIce gundIre
precIsù mI-ur Iuce rùu, cu unuI Lrup bundujuL o uLIngere suu
o mIçcure greçILù. Trec pesLe comIcùrIu de Lrunçee cure îmI
înconjourù cusu cu o poLcouvù çI cobor în vuLru LubereI, un-
de sunL bordeIeIe LrupeI.
- Don subIocoLenenL...
- Ce e, mù (Igune?
- Don subIocoLenenL, LrùI-v-ur Dumnezeu... Iuce(I cevu çI
cu mIne...
- De... mù!
- Du(I-mI drumuI de ucI...
- De, mù VùruruIe, çLIu eu? n-uI vùzuL ce u spus domnuI
cùpILun? Sù vedem ce muI zIce çI uzI.
Vùruru, (Igun cu de puLruzecI de unI, pIeLos çI cu musLu(u
cu vrubIu, neugrù, u IosL încorporuL, mI se pure, muI muIL în
gIumù. ¡-o II înLuInIL vreun oII(er, I-u înLrebuL ducù u IùcuL
urmuLu çI I-u udus Iu regImenL. NImenI nu preu çLIe cum u
ujuns Iu compunIu nousLrù.
- Don subIocoLenenL, sù LrùI(I, um LreI copIIuçI, n-uu ce
sù mùnunce. Açu sunL, çI uruLù cu puImu de Iu pùmunL.
- Sù-mI spuI cund o II domnuI cùpILun.
SubIocoLenen(II HurunoIu çI MILIcù RùduIescu sunL
mIru(I cund mù vùd.
- Dur eru vorbu sù III Iu Rucùr, drugù...?
¡e spun cù m-u înLors coIoneIuI çI cù se uçLeupLù o
Inspec(Ie.
Au umundoI "uIpensLockurI" Irumos IucruLe de cùLre
ordonun(e çI ucum sunL cum Iu pIImbure în dImIneu(u usLu
însorILù. PIuLonIeruI Neugu ne Iese înuInLe çI ne InvILù pe
Lo(I Iu sInguIur:
- DomnuIe subIocoLenenL, poILI(I çI dumneuvousLrù.
- Unde, NeuguIe?
- ¡u compunIu u 1z-u. Au prIns soIdu(II nIçLe IepurI uzI-
noupLe çI um IùcuL çI noI o mIcù peLrecere... MuIne e zIuu
IuI MurIn DumILru, pIoLonIeruI de Iu u 1z-u. PoILI(I sù Iuu(I
o gusLure.
Sub un umbrur de crùcI çI Irunze, e o udevùruLù
curcIumù. Au un vIoIonIsL çI un dIbIur, cure cunLù çI dIn
gurù. MuI înLuInIm çI uI(I oII(erI, cure gusLù cu
condescenden(ù de pe IurIurIoureIe cu IrIpLurù çI dIn pu-
IureIe grouse, uburouse, cu vIn roz. Un pIuLonIer se
upropIe de mIne.
- DomnuIe subIocoLenenL, ce zIce(I? cund om pIecu de
uIcI?
- De, mù VusIIe, çLIu eu... Vùd cù nu e rùu nIcI uIcI, çI urùL
cu prIvIreu curcIumu.
- DomnuIe subIocoLenenL, uvem çI noI nevesLe çI copII.
O durere umor(ILù mù înjungIIe înLre cousLe, dur IùuLurII
cunLù mereu. Cund, duu Iur cu ocIII de Vùruru.
- DomnuIe cùpILun, ce Iucem cu Vùruru ùsLu?... ¡I muI
(Inem?
Vùruru u prIcepuL çI se upropIe, spre bucurIu oII(erIIor,
pe cure-I umuzù nesIurçIL cu rùspunsurIIe IuI nemIIILùreçLI.
- Ce, mù, vreI sù pIecI? Tu nu vezI ce Lunùr çI voInIc eçLI?
- Nu sunL, domn cùpILun, sù LrùI(I... SunL bùLuL de Dum-
nezeu, çI e guLu sù ne uruLe o IernIe, în IoIoLeIe de rus uIe
LuLuror.
- Te Iucem cupuruI, mù VùruruIe, înceurcù unuI sù-I pur-
odIeze... Cund Le-oI duce ucusù, se sperIe (IgunII LùI.
- Mù Iuce(I... pùcuLeIe meIe... cù eu n-um IùcuL mIIILùrIe...
nu çLIu nImIc.
- AscuILù VùruruIe, cum îI cIeumù pe rege?
Vùruru nu pouLe pronun(u nIcIoduLù "¡erdInund" çI
ucum reIuzù, IzmenIndu-se cu o IuLù:
- Du Iùsu(I-mù, dom IocoLenenL... Cù ducù nu-s mIIILur...
OII(eruI se înIurIe:
- ¡u uscuILù, mù (Igune, ce? noI gIumIm uIcI?... eI, uI
drucuIuI: "drep(I"!
¡u sLrIgùLuI crIspuL uI oII(eruIuI, omuI îngIeu(ù, Iuund o
pozI(Ie uproupe soIdù(euscù, pe urmù comundu Lunù: CuI-
cuL... drep(I, cuIcuL... drep(I. $I Vùruru se LrunLeçLe çI se
rIdIcù de Iu pùmunL în mùsuru comundeI, cu o brouscù
uuLomuLù.
- Vùruru, cum îI cIeumù pe mujesLuLeu-su regeIe?
PrùpùdIL rùu, rùspunde dIn suIIeL çI Iùrù sù prIveuscù pe
nImenI:
- Sù LrùI(I, pe domnuI... rege îI cIeumù ¡Isundru.
E un IoIoL generuI de rus. CeI muI Irumos nume I se
pure IuI Vùruru ucesLu de ¡Isundru çI-I dù bucuros regeIuI,
cund nu pouLe çLI numeIe udevùruL.
- Cum ¡Isundru, mù? VezI cù Iu noupLe IucI LreI scIIm-
burI de pIunLon.
- ¡I cIeumù pe regeIe... pe regeIe, îI cIeumù "don coIoneI
¡upuçcu..." sLrIgù dIsperuL Vùruru de IrIcu servIcIuIuI.
E sInguruI nume oIIcIuI pe cure I-u puLuL re(Ine çI-I dù în
exLremIs LuLuror penLru cù probubII socouLe cù, IIInd ceI
muI înuIL, e ceI muI uproupe de uI regeIuI, dur pure cù çLIe
cù nu e cIIur uI regeIuI.
- DomnuIe cùpILun, dur în deIInILIv ce Iucem cu eI?
- Eu çLIu? sù-I dùm drumuI... Dur n-ure nIcI un IeI de
ucL... nu pouLe dovedI cù u LrecuL de LreIzecI de unI...
¡I (Inem sù-I Iucem IùuLur.
¡nLervIne cumuruduI Popescu, IIùcùuI, suruzund:
- Dù-I drucuIuI, domnuIe cùpILun, cù ure puLruzecI de unI
bùLu(I. $I nIcI nu çLIe sù cunLe, cù e IùIe( pùdurur.
CùpILunuI ne usIgurù cù muIne-poImuIne îI dùm drumuI.
- GIeorgIIdIuIe, un bIIeL de Iu umIcuI Lùu ¡ujos. To(I cu-
muruzII urmùresc cu InLeres prIeLenIu meu cu oII(eruI un-
gur, cure comundù compunIu de ucoperIre u vùmII.
Mù InvILù, cu de obIceI dumInIcu çI sùrbùLoureu, penLru
dupù-musù, cùLre oru puLru, Iu o purLIdù de popIce çI de
IuIbe de bere, cu vumeçuI Ior, cu vumeçuI nosLru, cu
poII(uIuI de IronLIerù çI cocouneIe Ior. SunL peLrecerI In-
Imouse, cu rus muIL, cu gIume sLruçnIce. CùpILunuI mù
sIùLuIeçLe, cu o uuLorILuLe poLoIILù, sù renun( uzI Iu uceusLù
peLrecere. "Sù Lreucù Inspec(Iu usLu."
Are drepLuLe. Am uzI muIL muI muILù nevoIe sù sLuu
IInIçLIL. ¡ruzu "sù Lreucù Inspec(Iu usLu" rùsunù Iur cu
ecourI, în goIuI gundurIIor meIe. Ducù "muIne" e LrecuL?...
SImL un IeI de creçLere durerousù în mIne, de purcù m-uç
rIdIcu în vurIuI pIcIoureIor.
Dupù musu de Iu popoLù, pe poLecù, pesLe Lrunçee, mù
duc sù mù cuIc ucusù. Dur cum rùmun sIngur înLre pere(I,
se redeçLeupLù în mIne gundurIIe cu sLuIIIIe. Ducù GrIgorI-
ude pIeucù IunI dImIneu(u, nu voI muI puLeu uveu nIcIoduLù
uceu cerLILudIne, cure sIngurù ur pune cupùL - înLr-un IeI
suu uILuI - IuduIuI suIIeLesc în cure mù zbucIum. GunduI
pIecùrII, cu IIecure IpoLezù nouù, se încInge în mIne cu un
Ioc. ¡ngrozIL, mù scoI dIn puL çI IoLùrùsc sù mù duc Iu prIeL-
enI. SunL doI subIocoLenen(I, cure IocuIesc umundoI înLr-o
oduIe mure cu douù puLurI. Joucù domIno. S-uu dezbrùcuL
de vesLoune, çI-uu scos bocuncII. Se pùcùIesc unuI pe uILuI
çI jubIIeuzù zgomoLos. ¡nLru çI eu uI LreIIeu. ¡uc sIor(ùrI dIs-
peruLe sù mù ungrenez jocuIuI çI dIspozI(IeI cumuruzIIor
meI. HurunoIu îçI uçeuzù pIùcIIe.
- Sù çLI(I cù ducù vù buL în purLIdu usLu, um noroc. MI-
uprobù coIoneIuI muLureu de Iu u ¡¡-u... Scup de Corubu.
CùpILunuI Corubu, cum um spus, e spuImu regImenLuIuI.
Are o IIgurù de IncIIzILor Lunùr, cu Iu(u osousù, cu musLu(u
Lunsù scurL, neugrù. $I-u înnebunIL oumenII çI oII(erII cu
severILuLeu IuI, cIIur comundunLuI "ceI mure" uI regImen-
LuIuI, sperIuL de uLuLu dIscIpIInù, u scrIs cù socouLe cù
prImuI gIon( uI compunIeI u ¡¡-u vu II penLru comundunLuI
eI. ¡n buLuIIonuI nosLru de oumenI cumsecude çI necùjI(I,
cum ne eruu Lo(I oII(erII, de pùreuu muI curund nIçLe
duscùII provIncIuII cu LIcurI çI nevoI, Corubu eru mIIILur cu
sLudII severe Iu VIenu.
- Eu sunL muI generos, uduugù SùvuIescu. Ducù voI
cuçLIgu, Iu sIurçILuI IunII ne scIImbù de pe IronLIerù...
Mergem Iu R..., dunsùm Iu Iurnù çI ne revedem dumeIe,
Iru(IIor.
Dur eu? Ce cuuL eu cu exusperuLeIe meIe compIIcu(II în
uceusLù Iume? Eu ce sù doresc, ce sù Izbundesc eu, ducù voI
LermInu ceI dInLuI pIùcIIe uIbe, cu jumùLù(I çI puncLe negre?
CùLre puLru dupù-umIuzù nùvùII în oduIe un gruduL, cure
Iuù sperIuL drep(I:
- TrùI(I, domnuIe subIocoLenenL... PoILI(I jos în Lubùrù.
- TouLù Iumeu, mù bùIeLe? OrI numuI u 11-u?
- TouLù Iumeu. E ordIn sù ecIIpùm oumenII çI sù rIdIcùm
posLurIIe de pe IronLIerù.
¡ncremenIm cu Lo(II.
- Sù rIdIcùm posLurIIe, bùIeLe?
- Açu e ordIn... punù înLr-un ceus sù IIm guLu. Au çI
începuL sù se udune domnII oII(erI jos.
SùvuIescu u începuL sù cIIuIe... sù Iucù Lumbe în
uçLernuLuI puLuIuI:
- ¡u R..., Iru(IIor... ne revedem dumeIe.
CIIuIe çI urIù, HurunoIu nu-çI gùseçLe, de zorIL ce e,
bocuncII.
- Mù bùIe(I, dur ducù o II rùzboI? înLreb eu bùnuILor.
- Ce rùzboI, GIeorgIIdIuIe bùIeLe, ce rùzboI? Ar II venIL
ordIn sù reLrugem posLurIIe de pe IronLIerù? suu
dImpoLrIvù sù Ie înLùrIm? Acusù, bùIeLe... Mergem Iu R...
Coborum în vuIceu, pesLe gurdurI çI Iune(urI, cu nebunII.
Jos în vuLru LubereI, înLre bordeIe, e mure mIçcure. OII(erII
de Iu ceIeIuILe compunII sunL nedumerI(I. AIIùm un Iucru
nou: e ordIn sù se împurLù munI(Iu de rùzboI pe oumenI.
- Ce-ure u Iuce, expIIcù unuI. E muI uçor de LrunsporLuL
uçu, împùr(ILù.
E o IumInù de dupù-umIuzù dumInIcuIù, cu soure cure
pure çI eI muI curund Iu pIImbure decuL Iu Iucru.
OrIçun scouLe o IouIe de zIur, scrIsù numuI pe o Iu(ù, cu
IILere negre enorme. E o edI(Ie specIuIù: MuIne Iu oru cIncI
dupù-umIuzù e convocuL un consIIIu de corounù.
RùsuIIùm uçuru(I... vom pIecu de ucI.
¡n LImpuI ucesLu, depozILeIe se împurL pe spInureu ou-
menIIor.
- Sù çLI(I cù s-u IoLùruL neuLruIILuLeu deIInILIvù... Se re-
Lrug LouLe LrupeIe. UILe pe cùpILunuI DImIu.
Pe poLecù, greouIe çI musIvù, sIIueLu verzuIe u comund-
unLuIuI de buLuIIon se deseneuzù cu u unuI urIuç LIInIL.
- HuI sù vedem ce e, cù vIne de Iu regImenL.
$I-I înLumpInùm în grup, încù înuInLe de u coborî cu un
cIobun pe cousLù.
ScouLe cIIpIuI, se çLerge de nùduçeuIù çI pe musLu(u
pIInù, bIondù, çI upoI, cu muI muILù spuImù decuL soIemnIL-
uLe:
- DomnIIor, e rùzboI... çI m-u IùcuL muIor. Ne uruLù pe
umerI guIonuI IuL. Acum sLu(I jos, uIcI pe Iurbù, sù vù dIcLez
ordInuI de IupLù, çI Iur, munIos, cùLre un soIduL cure uscuILù
încremenIL: Ce e, mù? du-Le-n mù-Lu de-uIcI...
NImenI nu spune o vorbù. NouI muIor reIu, dupù ce ne-
um uçezuL:
- DomnIIor, vù uLrug Iuureu-umInLe cù e ordIn de
rùzboI... nu de munevre, cu uILùduLù.
PrecIzureu e de prIsos. Cu pIcIoureIe înmuIuLe, ne-um
îngIesuIL uIùLurI pe Iurbù. A scos dIn buzunur un curneL çI
dIcLeuzù:
- "¡u oru ¸ udunureu buLuIIonuIuI pe compùnII, jos în
Lubùrù.
¡u oru ¸1Jz se împurL eIecLeIe de mobIIIzure.
¡u oru ¸¸Jq se împurL, de IIecure om, douù suLe de
curLuçe de rùzboI.
¡u oru 6 buLuIIonuI ¡¡¡ se pune în coIounù de murç cu
dIrec(Iu suLuI DumbovIcIouru, spre regImenL.
XX se încoIoneuzù pe çoseuuu Vumu GIuvuIu, în ordIneu
urmùLoure:
BuLuIIonuI ¡¡¡ cu compùnIIIe în ordIne q, 1o, 1z.
BuLuIIonuI ¡¡ cu compùnIIIe în ordIne ¸, 6, ;, 8.
CompunIu q consLILuIe uvungurdu regImenLuIuI.
CompunIu 11 Iu dIspozI(Iu brIgùzII.
¡u oru 8 p.m. regImenLuI se pune în mIçcure cu dIrec(Iu
Vumu GIuvuIu."
ScrIu, IungIL în Iurbù, ucesL înLuI ordIn de IupLù uI
urmuLeI romune în rùzboIuI ceI mure, pe o curLe poçLuIù, cu
coI(urIIe rùsucILe, IuuLù cu cIne çLIe ce gund, sInguruI peLIc
de IurLIe pe cure-I um. Mù gundesc cuI sù o LrImIL muI
LurzIu çI mI se Iuce în suIIeL un goI cuL Iumeu, neuçLepLuL.
PeIsujuI munLos ure ucum secLoure de umbre IungI crepus-
cuIure çI de soure vIu.
MuIoruI Iuce un eIorL de concenLrure:
- CIne comundù pIoLonuI ¡ de Iu u q-u?
CInevu dù numeIe meu çI mI se pure cù nu muI e uI meu.
- GIeorgIIdIuIe, uI sù III dIseurù vurIuI uvungurdeI; çLII
sù Le desIùçorI? Sù-(I uIegI oumenI zdruvenI de puLruIù.
DomnIIor, uIege(I dIn vreme puLruIeIe de sIgurun(ù pe IIun-
curI. $I ucum, vù rog, Lrece(I Iu execuLure... Dumnezeu sù
ne ujuLe.
±. Curteu u doou
±.1. Întâiu noupte de rúzboi
TImp de o orù e în Lubùrù o învùImùçeuIù de neîncIIpuIL.
PIuLonIerII mujorI se împurL în zece, uIeurgù de coIo punù
coIo, înjurù, sLrIgù, uruncù eIecLeIe de LoL soIuI în bru(eIe
oumenIIor. MI se pure cù LoLuI merge însù preu înceL, cù nI-
menI nu vu II guLu Iu oru ordonuLù. O purLe dIn oumenI s-uu
uIInIuL pe compunII în Iu(u bordeIeIor çI prImesc, rùcnI(I pe
nume de grudu(I, bocuncI. UnII înceurcù o veseIIe
sLrùpezILù, Iu cure uI(II surud cu nIçLe boInuvI. GunduI cù Iu
oru opL seuru descIId IocuI, cù în douù ore, cure LoLuçI vor
Lrece, uçu cum uu LrecuL de uLuLeu orI în vIu(u meu, cum uu
LrecuL cund uçLepLum înLr-o gurù, cund uçLepLum Iu bIrou,
cum uçLep(I dupù-umIuzu o vIzILù, mù sIurçeçLe cu o Iebrù
uscuLù. ¡upLuI cù voI nùvùII, cu în cùr(IIe de cILIre,
împoLrIvu unor Lrunçee în(esuLe de urmuLù duçmunù, cù voI
II sub buruje de urLIIerIe, mù uIuIeçLe, pure scrIs de o munù
nevùzuLù.
De puLruzecI de unI n-u muI IosL rùzboI, cùr(IIe de cILIre
s-uu oprIL Iu pugInu de Iu ;; çI ucum eu descIId IocuI. MI se
pure usLu unu dInLre uceIe coIncIden(e cIuduLe, murI cuL un
orIzonL.
OII(erII sunL Lo(I muIL muI Lùcu(I decuL Lrupu. CùpILunuI
¡IoroIu, mIc, bIond, cu Iu(u IuI îmbùLrunILù înuInLe de
vreme, mù îndeumnù sù Ius oumenII în grIju pIuLonIerIIor çI
sù-mI Iuc bugujeIe.
MI se pure o enormILuLe, cevu ubsoIuL Iùrù sens.
BugujeIe? MuI um eu nevoIe de buguje? Dur dupù
prImeIe cIncI mInuLe de IupLù, voI muI II oure în vIu(ù?
- Nu se çLIe, cIne ure zIIe scupù.
- DomnuIe cùpILun, voI scùpu Iu opL çI cIncI, Iu nouù, voI
LrùI pouLe punù Iu oru zece dIseurù...Dur crezI cù vom muI
vedeu noI soureIe de muIne?
Tuce înIIoruL de gundurI çI, pe urmù:
- ScrIe vreo scrIsoure, çI îçI urmeuzù u(u gunduIuI dIn eI.
CuI sù scrIu? To(I uI meI s-uu depùrLuL în cIIpu usLu,
eIecLIv, Iu zecIIe çI suLeIe de kIIomeLrI unde sunL. Nu-I voI
muI vedeu nIcIoduLù, cu pe IocuILorII NorvegIeI, uI PeruIuI,
uI SIdneyuIuI, despre cure çLIu cù exIsLù LoLuçI.
¡mI urde înLreg corpuI, e un neusLumpùr uI LrupuIuI cure
conLrusLeuzù cu IInIçLeu çI eguIILuLeu Imensù u gundurIIor
meIe. Nu muI poL sLu în Ioc, bùnuInd cù dIseurù nu vom
puLeu II guLu. Mù voI duce çI-ucusù, în odùI(u meu, cùcI,
deçI sunL înIrIguruL çI grùbIL, n-um ce Iuce.
¡n Iu(u cuseI, ¡ounu cu ceI doI copIIuçI uI eI s-uu runduIL
cu Iu InLrureu în bIserIcù, Iur mIcu(II îmI sLrIgù cu munu(eIe
cùzuLe jos, cu gIus înIùcrImuL:
- Sù LrùI(I, domnuIe...
¡ncremenesc: "Sù LrùIesc?" Ce sens de începuL de veuc
ure vorbu usLu ucum...?
Cum o sù LrùIesc dIseurù prIn IocurI de InIunLerIe, prIn
IupLe de buIoneLù, prIn suLe de expIozII de obuze? ¡e duu
bunI çI eI îmI sùruLù munu, ucI în munLe, în usIIn(ILuI soure-
IuI de vurù. NIcIoduLù n-um uccepLuL dovezI de ucesLeu de
respecL çI prIeLenIe. M-uu jIgnIL, dur ucum îI sLrung Iu pIepL
pe copIII uceçLIu, cu pe nIçLe puI de pusùre.
- DumILre, pune LoL ce uvem în Iudu de buguje. Bugù de
seumù!
- Am çI încùrcuL Iudu, don subIocoLenenL.
S-u IscuL purcù, sLrùIn de mIne, un IIuId cure îmI Iu
înuInLe, orIunde merg. Dour Iu cIncIzecI de puçI, dIncoIo, Iu
eI nIcI un semn. E LoL dumInIcù çI dupù-umIuzù gouIù çI
Ieneçù cure sLù în Ioc.
- ... dur uu muI rùmus IucrurI...Ce Iucem cu eIe?
- ¡usù-Ie ¡ouneI uIcI.
- Nu pune(I bocuncII? Cum o sù rùmune(I uçu?
SunL îmbrùcuL în uceeuçI bIuzù uçourù, punLuIonI de ruIL-
corL çI gIeLe de çevro sub(Ire, cu moIeLIere.
Cum um IosL IerI Iu CumpuIung.
- Nu, DumILre, rùmun uçu. Punù Iu oru zece e desLuI çI
uçu... ¡mI IuIgerù o cIIpù prIn mInLe sù Iug Iu CumpuIung,
sù um o expIIcu(Ie cu nevusLù-meu. RIsc ceI muIL sù IIu
împuçcuL... ToL voI murI Iu noupLe...
Ce sù-mI expIIce? Ce ImporLun(ù muI uu penLru mIne
IùmurIrIIe eI? ToL ce u IosL useurù, ubsoIuL LoL, e purcù
numuI vùzuL çI în(eIes de mIne, nu çI sIm(IL, uçu cum un-
esLezIu IocuIù Le Iusù sù vezI LouLù operu(Iu, sù sIm(I IzbILuru
çI LùIeLuru bIsLurIuIuI, dur sù nu uI nIcI o durere. DIn ou-
menII uceIu, dIn Iumeu Ior cu bucurII çI deznùdejdI, cu per-
mIse çI unIversùrI, cure eru çI Iumeu meu, m-um desprIns
oduLù cu cumuruzII meI - cu pe un vus nevùzuL. De cuLevu
zecI de mInuLe, o purLe dInLre noI sunLem mor(I, eIecLIv în
sLureu unor condumnu(I cùroru II s-u respIns cerereu de
gru(Iere, în ujun.
Acum oumenII de uIcI, bIesLemu(II în unIIormù, îmI sunL
sIngurII uproupe çI sunL muI uproupe de eI decuL de mumu
çI de surorIIe meIe.
OrgoIIuIuI meu I se pune ucum, deuILIeI, çI o uILù
probIemù. Nu poL sù dezerLez, cùcI, muI uIes, n-uç vreu sù
exIsLe pe Iume o experIen(ù deIInILIvù, cu uceeu pe cure o
voI Iuce, de Iu cure sù IIpsesc, muI exucL, sù IIpseuscù eu dIn
înLreguI meu suIIeLesc. Ar uveu Iu(ù de mIne, ceI cure uu
IosL ucoIo, o superIorILuLe, cure mI se pure InuccepLubIIù. Ar
consLILuI penLru mIne o IImILure. ¡mI puLusem permILe
uLuLeu gesLurI punù ucum, penLru cù uveum un moLIv çI o
scuzù: cùuLum o verIIIcure çI o IdenLIIIcure u euIuI meu. Cu
un eu IImILuL, în InIInILuI IumII, nIcI un puncL de vedere,
nIcI o sLubIIIre de ruporLurI nu muI eru posIbIIù çI decI nIcI
o puLIn(ù de reuIIzure suIIeLeuscù. O usemeneu curen(ù, de
nerepuruL, ur II IosL çI o descuIIIIcure. ConçLIIn(u meu îmI
permILeu useurù sù ucId, sù mù judec deusupru IegIIor, pen-
Lru cù nu uveum sù-mI reproçez, în sIsLemuI meu suIIeLesc,
nImIc, dur LocmuI de uceeu nu-mI permILe IuçILuLeu de u
evILu un perIcoI, pe cure soIdu(II ceI muI(I nu-I puLeuu
evILu. ¡IpsIL de orIce LuIenL, în Iumeu usLu murILoure, Iùrù
sù cred în Dumnezeu, nu m-uç II puLuL reuIIzu - çI um
încercuL-o - decuL înLr-o drugosLe ubsoIuLù. M-um înçeIuL o
duLù, uç muI puLeu încù încercu, dIn nou, de uceeu nu vreuu
sù IIu scùzuL, de Iu începuL cIIur, Iu(ù de IemeI, prIn nIcI o
IIpsù în orgunIsmuI suIIeLesc.
Mù grùbesc spre muguzIu de urmumenL sù numùr
curLuçeIe, dur e de prIsos, cùcI debundudu e dIn cuIe uIurù
de mure. ¡mpresIu usLu de ImprovIzuL îmI dù o neIInIçLe de
punIcù. AIerg Iùrù rosL în LouLe pùr(IIe, în buIcIuI ùsLu de
oumenI, cure dIseurù vor jucu, IIecure în purLe, LrugedIu pe
cure eru s-o joc dour eu useurù.
DoI soIdu(I de Iu uprovIzIonure umbIù, de coIo punù coIo,
pe cùrùruIe, cu cuLe un sIerL de bou pe umerI.
- DomnuIe subIocoLenenL, ce Iucem cu curneu usLu?
Rud guIben.
- CIne muI vreu sù mùnunce, mù?... CIne o sù uIbù cIeI de
muncure muIne, cIIur dInLre ceI ce vor muI LrùI?
- Dom subIocoLenenL, dur ce sù Iucem cu eu?
- Aruncu(I-o.
Se înLunecù înIIrIpuL çI LImpuI Lrece Iùrù cu nImenI çI
nImIc sù-I pouLù oprI. ¡mI urd buzeIe.
¡n odùI(u popoLeI, comundunLuI compunIeI, cu ceIIuI(I
doI oII(erI de Iu compunIe, Iuu cu gusLure cIIILeIe prùjILe
(gùLILe, în gunduI ceIuI ce Ie-u IrùmunLuL ucum o orù, pen-
Lru uILIeI de oumenI çI uILù seurù) çI cuLe un puIur de vIn.
- ¡u çI dumneuLu cevu...muI prIndem nI(Icù InImù. $I...
cIne çLIe ce se muI înLumpIù dIseurù.
Nu sImL nIcI o nevoIe, nIcI o dorIn(ù, çI orIce încercure,
IIe çI de u muncu numuI, ur sLrIcu pIInuI unuI cerc.
- CuL e ceusuI?
$I înLrebureu IuIucInunLù, ucum, purcù pIcurù în suIIeL.
- $use Iùrù cIncI. MuI sunL cIncI mInuLe.
- ¡u compunIe.
¡ncep çuIerùLurI, oumenII se încoIoneuzù cu zgomoL de
bIdoune, urme çI Iope(I. ¡ncù muI sunL sLrIgùLe: "NIcuIue
¡Iru...NIcuIue ¡Iru...vIno de Iu munLuuu IuI domn pIoLonIer
mujor". ¡nserureu ubuLe çI pe ceI cure muI Iùceuu gIume.
Coborum çcIIopùLund pe uIL drum, un drum de boIovunI,
decuL ceI sLrùbùLuL de mIne useurù. NImenI nu muI scouLe o
vorbù. Jos ne uçLeupLù ceIùIuIL buLuIIon, guLu încoIonuL.
SunL pesLe LouLù vuIeu, în înserure, numuI grùmezI çI
sIIueLe muLe de soIdu(I, cu o Lurmù cenuçIe.
Mù cIeumù coIoneIuI, cure u rùmus comundunL LILuIur uI
regImenLuIuI. CuuLù sù-çI sLùpuneuscù dezurLIcuIureu, prIn
IormuIe regIemenLure. SunL de Iu(ù çI ceu muI mure purLe
dIn oII(erI.
- Vu sù zIcù eçLI vurIuI uvungùrzII? Auz cù Le cunoçLI cu
comundunLuI compunIeI dIn vumù. UILe ce IucI.
MI se pure de necrezuL cù mIe mI se spune usLu.
- ... TrImI(I doI oumenI cu sù se upropIe de buru vùrguLù...
grùnIceruI nosLru vu cere Ioc IInun(uIuI ungur. ¡n cIIpu
uceeu, ceI doI oumenI sur Iu eI çI îI pun buIoneLeIe în drep-
LuI guLuIuI, sLrIgundu-I sù Lucù. Ducù (Ipù, îI sLrùpung.
- Dur ducù...
- TucI. ¡ocoLenenLuI IocuIeçLe Iu vumù? nu? Cu puLru ou-
menI pùLrunzI Iu eI, cu urmeIe înLInse, çI-I expIIcI cù s-u de-
cIuruL rùzboIuI, cù nu-I Iucem nImIc ducù se predù. CeIIuI(I
oumenI nùvùIesc în cuzurmù, upoI. $I, cùLre cùpILunuI
¡IoroIu: DumneuLu, IIreçLe, vII ImedIuL dupù eI çI înconjurI
cuzurmu.
PornIm. DIn cuuzu munLeIuI, s-u înLunecuL de LoL. Ajung
în çoseuuu ceu mure, cu regImenLuI dupù mIne, çI mù
opresc. Un oII(er de IegùLurù îmI spune cù s-u conLrumun-
duL ordInuI, cù vu Lrece înuInLe regImenLuI XR, vecIn de
brIgudù.
¡ncerc sù pun orunduIuIù înLre oumenII cure se
grùmùdesc unII înLr-uI(II.
- Cum Le cIeumù, bùIeLe?
MormùIe cevu zdruncInuL, de neîn(eIes.
- Dur Lu cIne eçLI...? în ce grupù eçLI?
- Nu... nu... eu... sù...
Au LrupurI de gùInI, moI. ¡I mIçc cu munu dIn Ioc în Ioc çI
rùmun unde îI pun, sIeI(I. DeuILmInLerI çI vocIIe oII(erIIor
purcù çcIIoupùLù. ¡n juruI nosLru, dIncoIo de ceI cIncI puçI
punù unde vedem, cIne çLIe ce prùpùsLII de mourLe, ce
scene de besLIuIILuLe, uscunde noupLeu usLu, uLuL de neugrù
cù nu se pouLe deosebI nIcI o sIIueLù mùcur. N-or II începuL
uI(II IupLu? Duc-uu pornIL în uceIuçI LImp cu noI, çI eI, dIn
înLunerIc?
SunL IerIcIL cù nu muI uLuc ceI dInLuI çI mù LrunLesc jos în
Iurbu cuIdù încù de soure.
Mù gundesc Iu mùceIuI cure vu II pesLe ¸o-qo de mInuLe.
CrunII sIùrumuLe de puLurI de urmù, LrupurI sLrùpunse çI
prùbuçILe sub pIcIoureIe ceIor cure vIn dIn urmù. ¡ucIe çI
urIeLe. ExpIozII de obuze cure sù doboure rundurI înLregI.
$LIu cù voI murI, dur mù înLreb ducù voI puLeu înduru IIzIc
runu cure-mI vu sIuçIu LrupuI. $I un gund sLùruIe, pIuLInd
pesLe LouLe, cu o înLrebure: penLru mIne unume cum vu II?
gIon(... buIoneLù suu expIozIe de obuz?
"XX înuInLe...!" E o poruncù venILù dIn om în om. RIdIc
oumenII cu pe boInuvI çI pornIm pe çoseuuu cure nu se muI
vede uIbù. SInguru upùrure în noupLe îmI sunL LovurùçII,
sunLem cu nIçLe cùIùLorI uLucu(I de IupI çI LrebuIe sù ne
upùrùm spuLe în spuLe, cùcI orIunde, de jur împrejur, e
mourLeu de IIer çI gIoun(e. ¡n cIIpu usLu încù, puLem II
surprInçI. ReguIumenLuI cere puLruIe Iu cuLevu suLe de
meLrI pe dreupLu çI pe sLungu. Numesc oumenII, dur nI-
menI nu se desprInde. AIerg çI îI zguduI, LrImI(undu-I în
noupLe, dur nu se duc, sIeI(I, decuL LreI puçI çI conLInuù sù
meurgù upoI LuruL, uIùLurI de noI. Renun(...¡Ie ce-o II.
¡nLr-un LubIou sLrùIn, în goIuI mIn(II, vùd în cIIpu usLu
IImpede çI depurLe de uI meI pe nevusLù-meu, umunLuI eI,
dur n-um LImp sù mù opresc, sù-I IIxez, cu sù prIvesc. Bu-
curIIIe çI mIncIunIIe Ior sunL puerIIe Iu(ù de oumenII
uceçLIu, dInLre cure unII vor murI pesLe zece, cIncIsprezece
mInuLe, uI(II muIne, poImuIne, sùpLùmunu vIILoure. DInLr-o
duLù, dIn noupLeu dInuInLeu nousLrù, unde e vIu(ù çI
mIçcure cu oumenI, dIn cure noI nu vedem çI nu çLIm nIm-
Ic, cu o soIIe dInLr-un goI, dIn beznu uneI odùI înLunecuLe,
s-uude o rùpùIuIù de IocurI pIesnILe de urmù. E sIngurù în
LoL cuprInsuI IumII. E orIgInurù cu înLuIuI om pe pùmunL çI
nu o voI uILu punù Iu sIurçILuI vIe(II, nIcIoduLù. Purcù o
morIçcù mure, de MoçI, s-u învurLIL repede, dur suneLuI,
mù înLreb, Iu ce corespunde în noupLe, ucoIo, cIne u Lrus,
cIne u cùzuL?
ZururIIe uu IosL uruncuLe.
CompunIu çI, bùnuIesc, LoL regImenLuI s-u înLors rùsucIL
în Ioc, de spuImù, çI oumenII sunL guLu de Iugù. UrIu scos
dIn mIn(I Iu gunduI gouneI nebune, cure ur II muI reu cu
mourLeu: "Pe Ioc, sLu(I pe Ioc!"
Se opresc Lo(I, sIurçI(I, cùcI nu uu voIn(u sù Iugù çI dupù
cuLevu cIIpe reIuùm murçuI, LuruL cu dupù morL.
¡denLIIIc, dupù dumb çI dupù ocoIuI çoseIeI, IocuI unde
sunLem. ¡uc socoLeuIu uproxImuLIvù çI gùsesc cù uvungurdu
regImenLuIuI XR u LrecuL sIgur dIncoIo de vumù. Açudur,
evenImenLuI s-u consumuL. ¡nLumpIureu de vorbe çI cùr(I u
devenIL pIuLrù, sLoIù, urumù, o noupLe unume. Am LrecuL
dIncoIo, pesLe IInIu puncLuLù, pe cure um desenuL-o zece
unI în çcouIù.
- UILu(I... uILu(I...
DInuInLe vIne înLre douù sunLIneIe, cu urmeIe îndrepLuLe
spre eI, un prIzonIer (nu muI încupe îndoIuIù). E
pIuLonIeruI BeIu KIss, îI cunosc ucum dupù punLuIonII de
drII uIb.
¡uLù decI înLuIuI prIzonIer în ucesL rùzboI Iu cure Iuu
purLe. OumenII çI-uu muI revenIL pu(In. Seuru de cenuçù
ourbù u devenIL înLunerIc sLrùvezIu. Trecem çI noI prIn
vumù. Buru e rupLù, jos Iungù eu e un morL. Un rùnIL e
sprIjInIL pe genuncII de cùLre un soIduL.
- Ce-u IosL, cumurude? înLreb în LreucùL.
- O IupLù scurLù... domnuI coIoneI P.B. e rùnIL de mourLe.
UILe-I.
AIIu cevu muI LurzIu cù, în momenLuI cund u IosL somuLù,
sunLIneIu ungureuscù u (IpuL, IocoLenenLuI SIgIsmund ¡ujos
u IeçIL în prug, u Lrus cu revoIveruI în dIrec(Iu grupuIuI, uçu,
în noupLe, çI gIon(uI IuI u nImerIL în cup pe coIoneI, cure
venIse în IrunLeu uvungùrzII. Pe urmù, dupù un scIImb de
IocurI, ungurII uu IugIL cu Lo(II. AsLu exIsLu udIneuurI în
noupLeu neugrù çI noI nu vedeum nImIc, cu çI cund n-ur II
IosL uçu: cum nu vùd nImIc, de pIIdù, vIzILuLorII înLr-un
sImpIu purc comunuI. MI se comunIcù dIn urmù cù regI-
menLuI XR u IuuL-o Iu dreupLu, cù nu muI um pe nImenI
înuInLeu meu, de purcù s-ur II duL Iu o purLe o perdeu, çI
decI sù mù desIùçor în uvungurdù. E o ImposIbIIILuLe. ¡uu o
dIsLun(ù Iu o suLù, douù de meLrI înuInLeu compunIeI, dur
puLruIeIe nu se duc Iu muI muIL de zece puçI de mIne.
SunL înuInLeu LuLuror mIIIouneIor dIn neumuI meu; în
Iu(u meu cu o çoseu, cu gurdurI, cu înLunerIc çI cu mourLeu
pIuLInd în LouLe.
Avem de Iu începuLuI serII Lo(I buIoneLeIe Iu urmù çI
Iormu(Iu de IupLù.
OrdInuI e sù cerceLùm LoL ce înLuInIm în cuIe. Mergem
desLuI de înceL, dIbuIL, çI ceI dIn Iu(u meu sunL cu umbre
încIeguLe dIn înLunerIc. Ne uçLepLùm Iu un uLuc scurL, prIn
surprIndere.
¡nLuInIm dupù un LImp o cusù pe sLungu... ure curLe, cu
gurd înuIL, Iur înùunLru se vùd IumInI. Ne oprIm, duu ordIn
oumenIIor dIn Iu(ù sù surù pesLe gurduI înuIL, dur nu se
mIçcù nImenI. Sur eu uIucIIe, încurcundu-mù în subIe, çI
uLuncI vIn çI eI dupù mIne. ¡n cusu cu douù odùI, în dreupLu
çI în sLungu, sunL uprInse zecI de IumunùrI cu Iu morL çI o
romuncù, nouù purcù, se încIInù sperIuLù. CIncI-çuse copII
sLuu IungI(I pe jos. ¡I înLreb ducù uu IosL ungurI, unde sunL,
Iuu LreI-puLru IumunùrI în buzunur çI pornIm muI depurLe.
OrdIn dIn urmù vIne sù cùuLùm o cùIùuzù.
¡uLù uILù cusù. E mourLù çI gIemuILù în înLunerIc LouLù.
BuLem în pourLù. O IemeIe ne IùmureçLe cù uu IosL ungurII
cIIur Iu eI, dur uu IugIL, Iùsund în grubù, în bùLùLurù, LoL ce-
uu uvuL.
Pe prIspù e o urùLure de om.
- E bùrbuLuI dumILuIe?
- Du, e bùrbuLuI meu, dur e beLeug, de uceeu I-or II IùsuL.
- Nu-I nImIc, merge cu noI, îI Iuùm cùIùuzù.
E cu punLuIonI uIbI, cu cùmuçù usprù, (ùrun de uI noçLrI,
çI opunereu IuI deznùdùjduILù nIcI nu ne înLurzIe mùcur. ¡I
Iuùm çI pornIm înuInLe.
¡nLunerIcuI s-u IùcuL muI omenesc. Mù uIL Iu ceus, e
uproupe zece seuru. Açudur, uu LrecuL ceIe douù ore - uçu uu
IosL - çI suprupuse ImugInII meIe dInuInLe sunL
surprInzùLoure prIn goIuI Ior.
Un pod, despre cure çLIm cù e mInuL. Ne oprIm. OrdIn
dIn urmù Iur, sù Lreucù o grupù neupùruL çI Iùrù înLurzIere.
OumenII çovùIe, IIreçLe...
- BIne, uLuncI Lrec eu.
- Trec çI eu, dom subIocoLenenL.
E ordonun(u meu...
- $I eu.
E cuporuIuI NIcoIue ZumIIr.
Trecem Lo(I çI nu se înLumpIù nImIc (LocmuI u douu zI u
sùrIL, sub o cùru(ù).
O pùdure mIjILù, muI muIL gIIcILù, de o purLe çI de uILu u
drumuIuI, ne dù un soI de uLen(Ie crIspuLù, dur dupù ce Lre-
cem de eu çI ocoIIm un boL de deuI, mereu cu buIoneLeIe
înIIpLe în înLunerIc, prIveIIçLeu se descIIde Iurg de LoL,
Imensù, IunLusLIcù, de purcù sunLem în pruguI uILeI IumI.
ToLuI cobourù cu înspre o vuIe duIce çI vedereu e înIesnILù
de zecIIe de IocurI urIuçe cure urd preLuLIndenI. CuL ujungI
cu ocIII, cuse urd cu vuIvùLùI cure IumIneuzù cu nIçLe înuILe
Lor(e. |InuLuI BrunuIuI înLreg, înconjuruL de mun(I, upure
usLIeI, cu drumurIIe IuI, cu suLe, bIserIcI, grupurI de copucI
cure nu poL IugI de îmbrù(Içureu IocuIuI. SubIocoLenenLuI
OrIçun vIne dIn urmù sù prIveuscù çI eI rIdIcureu çI cùdereu
IIùcùrIIor, cure înuI(ù çI cobourù ceruI. Ard çI numerouse
çIre de puIe, unume, se vede, cu sù Ie IumIneze Ior - ceIor
uscunçI în înLunerIc, uçezu(I cIne çLIe cum - venIreu
nousLrù. VoI prIcepe muI LurzIu cù înLunerIcuI e de
neînduruL în rùzboI, penLru LouLù Iumeu. OumenII s-uu muI
dezgIe(uL. ¡rumuse(eu prIveIIçLII çI gunduI cù, orIcum,
mourLeu nu vIne dIn înLunerIc, de Iu doI puçI, cu ùI necuruL,
cù duçmunuI e ubIu jos în vuIe, cù nu e o cIesLIe de
secunde, Iur cIIpu nu e deIInILIvù, ne muI IInIçLeçLe pu(In.
PornIm cu muI muIL curuj, muI repede Iu vuIe, pe çoseuuu
de ucum uIbù.
Dur cund ne upropIem de Brun, vedem cu spuImù cù
înspre noI înuInLeuzù, pIuLInd Iurg, un vuILur urIuç de Ioc,
pe cure nu-I po(I prIvI, cu pe dIscuI soureIuI. BuLuIIonuI
înLreg s-u LrunLIL îngrozIL în çun(urIIe çoseIeI çI uçLeupLù
sIurçILuI IumII. Cù s-u sperIuL e dIn prIcInù cù Iu regImenL
nImenI nu ne-u urùLuL ce e o rucIeLù, Iur cù s-u LrunLIL în
çun( u IosL mIçcureu ceu muI IndIcuLù.
¡ncepe o rùpùIuIù de IocurI cure creçLe çI descreçLe, cu çI
cund ur II pe un porLuLIv în spu(Iu.
¡nuInLùm Iur, cund IuLù cù pe çoseu upur în IùmurIreu Io-
cuIuI sIIueLe omeneçLI. ¡n usemeneu împrejurùrI LouLe
sIIueLeIe sunL de duçmunI. Ne upropIem çI vedem LoLuçI cù
sunL soIdu(I dIn regImenLuI XR, cure u pùLruns în Brun
ocoIInd çI dù o IupLù de sLrudù. Ne oprIm în IumInu cu zIuu,
cIIur în murgIneu LurguIuI. SunL uLuL de prIns de beIçuguI
de vederI çI de senzu(II dInuIurù, cù nu um LImp sù-mI muI
sImL suIIeLuI. Acum çLIu cum vu II. Mù uIL Iu ceus, e mIezuI
nop(II. RùpùIuIu de IocurI umu(eçLe dIn cund în cund, pe
urmù creçLe, dur nu se cobourù nIcIoduLù de LoL, cI urcù çI
scude cuprIcIos cu (uçnIreu çI jocuI upeI dIn uvuzuI în soure.
Truge cInevu dIn noupLe în noI çI uud prImeIe gIoun(e
Lrecundu-mI pe Iu urecIe. SunL eI, înLuIu duLù de Iu(ù. VoI
çLI muI LurzIu cù LouLe gIoun(eIe, mIeunund, Lrec pe Iu
urecIe. OumenII se uruncù dIsperu(I în çun(urIIe çoseIeI.
Vurù numuI cupeLeIe sub pode(eIe dIn drepLuI cuseIor,
Iùsund LrupurIIe uIurù, cu nIçLe sLru(I. ¡I sLrIg pe nume pe
cu(Ivu dIn eI, dur e de prIsos. Rùmun în pIcIoure pe çoseu cu
sù Ie urùL cù nu e nImIc, cum gusLù pùrIn(II dIn docLorIe, cu
sù încurujeze copIII s-o Iu. Dur docLorIu e o nouLuLe çI Iuc o
sIor(ure, cùpLuçILù. GIoun(eIe, e drepL, vIn rure, çI Iovesc
rupund dIn copucI, în pruIuI dIn çoseu, în gurduI cuseIor
vecII cure pIesneçLe rupundu-se zgomoLos.
DIn urmù vIne pe Iungù oumenI cùpILunuI. ¡I vùd purcù
ucum dIn nou. E mIc cu o IeLI(ù, cu musLu(u pIInù Lunsù
scurL, îmbùLrunIL de LImpurIu.
- Ce Iucem?
- AçLepLùm ordIne noI, de Iu brIgudIer.
Cobourù spre noI pe çoseu, dIn Lurg, un grup. GIoun(e
pu(Ine, numùrund purcù rur çI pIuIL, vIn înspre noI,
muçcund scurL dIn gurd çI dIn pruIuI çoseIeI. $LIu uLuL de
bIne cù voI murI în noupLeu usLu, încuL mI-e ubsoIuL In-
dIIerenL perIcoIuI IocuIIzuL. Gùsesc cIIur cù n-ur II deIoc
muI dezugreubIIù mourLeu ucI, decuL în IIùcùrI.
CùcI, IuLù, se uude o deLunùLurù puLernIcù, dur purcù nu
în ruporL cu erup(Iu de IumInù çI IùrumùLurI negre, pe cure
o produce.
- Au uruncuL poduI, cu uI noçLrI, în uer, GIeorgIIdIuIe.
Mù duc înupoI sù vùd se Iucem.
¡ncerc sù Lrug de pIcIoure oumenII, cure-s mereu cu cu-
peLeIe vuruLe sub pode(e. Cund, în sIurçIL, uu vùzuL cuL de
greu nImeresc gIoun(eIe, çI-uu muI venIL în IIre.
DIn Lurg, se uude ucum un LropoL cu de escudroune în
guIop pe çoseu, înspre noI. OumenII meI uu sùrIL çun(uI
çoseIeI çI înLorcundu-se cu înLr-o urIe, uu începuL Iugu. Sur
în mIjIocuI Ior, sLrIg pe nume pe grudu(I, pe ceI pe cure-I
um în Iu(ù çI, scurL, cu rùsuIIureu suspenduLù, se opresc.
Cobourù Iur în çun(, cu buIoneLeIe înLInse uIùLurI.
Rùmun sIngur în pIcIoure çI uçLepL sù vùd ce vIne.
$LIu ucum cù s-u upropIuL, cu de IIer nevùzuL, cIIpu
deIInILIvù.
Cobourù spre noI, uIergund, zecI çI zecI de oumenI, cuL e
de Iurgù çoseuuu. ¡umInu IIùcùrIIor e uLuL de uIbù, încuL îI
recunosc. ¡uc umbre negre IungILe în pruI. SunL uI noçLrI.
¡nLInd bru(eIe cu o burIerù.
- SLu(I... ce e cu voI?
GuIuIe zbucIumuL, vorbesc Iùrù sù prIveuscù:
- Ne-uu prùpùdIL... ordIn de reLrugere.
Am îngIe(uL... e înLuIuI momenL de grouzù ucuLù pe cure-
I um çI rùspund sucuIL, uscuL, grùbIL:
- Nu e nIcI un ordIn de reLrugere. ApoI, deznùdùjduIL:
PIuLonuI înLuI ocupù çoseuuu.
OumenII meI sunL Iu comundù, în mIjIocuI çoseIeI.
$I cùLre grùmudu de zecI de IugurI:
- ¡nLru(I în curLeu usLu.
OprIreu în Ioc I-u muI cuImuL, cu un exercI(Iu sIIuILor.
¡nLrù cu o Lurmù în ogrudu gospodùreuscù, unde, deuILIeI,
sunL udùposLI(I de cusù.
AIL LropoL pe çoseu... uIL grup, muI mure încù, vIne dIn
Lurg.
OumenII meI sLrIgù ucum sIngurI, încùIzI(I, cund vùd cù
sunL uI(II muI sIubI de înger cu eI:
- ¡n curLe...în curLe, pe dreupLu.
AI LreIIeu grup, o compunIe înLreugù cu oII(erII eI, vIne
IugInd îngrozILù:
- ¡oc, Iuce(I Ioc!
¡es înuInLe, rùcnInd, cu subIu înLInsù:
- SLu(I!
Dur nu vor sù uscuILe, zbIurù numuI:
- E reLrugere... sunLem cu domnuI cùpILun.
$I s-uu oprIL în uçLepLure, cum pundeçLe un om cure vreu
sù scoboure, pe scuru uneI LrùsurI. ¡mI uruLù pe cùpILun.
- DomnuIe cùpILun, unde pIecu(I?
- E reLrugere... ne-uu prùpùdIL buLuIIouneIe. $I îmI spune
cu ce compunIe e.
Cu voceu puIIdù, înùIbIL de uceusLù Idee u IugII, îI
Iùmuresc scurL:
- Nu e nIcI un ordIn de reLrugere...InLru(I în curLeu usLu,
çI Ie urùL o curLe pe sLungu.
- TrebuIe sù Lrec.
UrIu cùLre uI meI:
- NIcuIue MurIn, bùgu(I buIoneLu în cIne vreu sù Lreucù de
voI.
¡nmuIuL, cùpILunuI InLrù cu compunIu în curLe, dupù
cusù.
¡ur se Iuce IInIçLe. DIn urmù nIcI un ordIn, dur vIne
cùpILunuI meu, cùruIu îI expIIc sILuu(Iu regImenLuIuI vecIn.
- NoI nu InLervenIm?
- MI se pure cù nu.
SImL o bucurIe de scurL zbor, cu çI cund nu muI sunL scos
Iu Iec(Ie cund nu çLIu nImIc, de un proIesor rùu:
- AçLepLùm ucI?
- Ce vreI sù Iucem?
VIne dIn urmù çI subIocoLenenLuI OrIçun, cu sù vudù ce e.
GIoun(eIe s-uu rùrIL ucum çI muI muIL, rùpùIuIu de IocurI u
devenIL scùzuLù cu o cIcùIeuIù.
OrIçun ure obsesII LucLIce:
- De ce nu InLervenIm?
- Nu çLIu.
- DomnuIe cùpILun, vùd cù çI urLIIerIu nousLrù e InucLIvù
cu çI u Ior.
- E IupLù de sLrudù... Ce sù cuuLe urLIIerIu?
- Sù Lrugù în rezerve... în noI.
- ¡us-o muI bIne uçu.
- AscuILù, GIeorgIIdIuIe, IuI noI în Lurg, sù vedem ce e.
HuI punù Iu pod.
- HuIde...
CùpILunuI ne înLreubù, nemuI(umIL:
- Ce sù cùuLu(I ucoIo?
- Sù vedem ce e.
Apùsureu usLu, de u nu cunouçLe ceeu ce se înLumpIù
înuInLe, çLIu ucum cù e, în rùzboI, penLru unII de neînduruL,
uçu cum de neînduruL mI-eru, în ujun, IncerLILudIneu ducù
sunL înçeIuL suu nu.
CuseIe cu cur(I murI sunL înspre murgIneu usLu, muI
uproupe de IeIuI romunesc, dur uu în Iu(ù gurdurI înuILe.
Am IuuL cùIùuzu cu noI çI mergem înuInLe. MuI vIn dIn sus
rùnI(I çI oumenI cure uu pùrùsIL IupLu, Iscund, în IumInu Io-
cuIuI, Iorme dedubIuLe.
DInLr-o curLe sunLem cIemu(I.
- CIne sunLe(I?
- DIn XX... dur dumneuvousLrù?
- ComundunLuI IuI XR... Cure-I sILuu(Iu?
- XX e încoIonuL pe çoseu... douù compunII uIe
dumneuvousLrù sunL înupoI înLr-o curLe.
- ¡uce(I-Ie rezerve, înLùreçLe OrIçun.
SunLem ucum de-u bIneIeu în Lurg çI IumInu u coboruL.
¡u o mIcù rùspunLIe, în Iu(u uneI bruLùrII, pure-se cu
musu gouIù de puIne în uIurù, cuLevu umbre... ¡ncremenIm
pe Ioc.
- CIne-I? SLuI!
NIcI un rùspuns, umbreIe uu dIspùruL.
- GIeorgIIdIuIe, revoIveruI Lùu e încùrcuL? cù eu n-um
nIcI un curLuç.
RevoIveruI meu... ¡mI vIne în mInLe LouLù înLumpIureu de
Iu CumpuIung, cum I s-ur umInLI unuI boInuv cù u deIIruL.
CuuL în buzunur çI nu gùsesc nImIc.
- Nu-I um, cred cù I-um pIerduL.
$I ne înLourcem Iu uI noçLrI.
Au scùzuL IocurIIe murI çI ImpresIu e pouLe dIn cuuzù cù
çI IupLu s-u domoIIL. Gùsesc un grup înLreg de oII(erI dIn
XX, venI(I dInupoI. SunL Lo(I cu suIIeLeIe îndoILe.
- CIne ur II crezuL? uruncù unuI çI Lo(I Luc gundInd Iu IeI
ubùLuL.
MuI dIscuLuserùm înLre noI Iu popoLù çI eu Iusesem în
dIscu(Ie ceeu ce se numeu pe uLuncI un
"unLIInLerven(IonIsL". PesImIsmuI meu e çI muI greu ucum,
Iur purLureu meu în usLù-noupLe, desLuI de desprInsù, îmI
dù un IeI de obIecLIvILuLe, purcù çLIIn(IIIcù, uLuncI cund
spun:
- Am ImpresIu cù muIne vom IupLu în juruI RucùruIuI.
CùpILunuI mIcu( çI preu gundILor înLreubù cu Leumù:
- CrezI cù ne vor uLucu?
- SocoL cù du... AzI uu IosL surprInçI, dur ducù prImesc
înLùrIrI, nu vùd de ce nu ne-ur uLucu.
OII(erII mù uprobù cu prIvIrIIe greIe çI obosILe, cu
gundurIIe uIureu.
NoupLeu scurLù de vurù e pe sIurçILe. ¡ocurIIe s-uu sLIns
LurzIu, cu dupù o serbure de noupLe, çI ucum înLunerIcuI se
sLrunge, Iùrù sù se Iucù opuc.
- Cum vom puLeu sLu muIne uçu pe çoseu? Ce Iucem?
- HuI Iu compùnII çI om vedeu.
OumenII mù înLreubù çI eI ce Iucem. SunLem neIInIçLI(I,
cùcI ducù ne upucù zIuu, uçu încoIonu(I pe çoseuuu uIbù,
sunLem prudù sIgurù mILruIIereIor. ¡n Lurg e uproupe IInIçLe
çI IInIçLeu usLu, cund çLIm cù Lo(I ocIII sunL descIIçI cu uI
çerpIIor în umbrù, cù çI ceIIuI(I uçLeupLù pouLe, cu çI noI, e
muI grozuvù cu IupLu.
¡ncepe sù se uIbureuscù înLunerIcuI cure-çI pIerduse
LouLù puLereu. Acum oumenII, cenuçII çI eI, nu se muI dIsL-
Ing deIoc.
SoseçLe dIn urmù coIoneIuI, greoI çI musIv.
- GIeorgIIdIuIe, vIno cu oumenII dupù mIne.
Vreu sù surù gurduI uneI grùdInI, dur gurduI se
prùbuçeçLe sub greuLuLeu IuI. O Iuu Iu Iugù dupù eI, çI ou-
menII dupù mIne, pesLe rùsudurI de vurzù uIbùsLrIe çI de
morcovI. GIeLeIe sub(IrI de çevro se încuI(ù cu pùmunL cu
nIçLe guIoçI. Om de cIncIzecI de unI, coIoneIuI uIeurgù cu
puçII murI, cure Iuc sù surù pùmunLuI IùrumI(os în dreupLu
çI în sLungu. Mù înLreb în Iugù, ducù Lo(I oumenII uu buIon-
eLeIe puse. TouLù prIveIIçLeu cu IInII sub(IrI, desenuLe cu în
esLumpeIe juponeze, în zorI u devenIL vIu IIIIucIIe. ¡n(eIeg
cù vom înconjuru LurguI cu sù dùm un "uLuc de IIunc".
CùIcùm prIn uIbIu unuI puruu punù Iu genuncII, dur nu
sImL nIcI urmù de umezeuIù. ¡mI Lrec IImbu pesLe buzeIe
urse cu de o spuzeuIù. ¡nLrùm înLr-o IIvudù çI dupù ce um
uIerguL prIn eu, începem urcuçuI uneI cousLe. ¡n(eIeg çI mù
îngrozesc. SLù deusupru nousLrù, cu o ceLuLe de suLe de
meLrI înuILù, prùpùsLIousù, Mùguru BrunuIuI. PornIm Iu
usuILuI eI, mereu în Iugù, Lurund dupù noI coIounu cure çI-u
pIerduL, pesLe gurdurI çI puruu, Iormu.
Ne-uu vùzuL çI începe mIorIùILuI Iung uI gIoun(eIor. Aud
în urmù vuIeLe: prImII cùzu(I... Mù emo(Ioneuzù ubsLrucL cu
un numùr eLIcIeLuL de muzeu. "PrImII rùnI(I în ucesL
rùzboI."
GuIuI, îmI urde guru... Mù ubuL, LoL dIn Iugù, çI cuIeg dIn
mereIe scuLuruLe, cIne çLIe, LrunLILe de gIoun(eIe cure Iovesc
în LruncII.
¡I vùd ucum pe ceI de sus cu pe purupeLeIe çI buIusLrudeIe
unuI cusLeI medIevuI, dur uIergùm mereu urcund spre eI,
Lo(I dupù coIoneI, de purcù ne-um (Ine de munù.
Ajungem înLr-o purLe unde pereLeIe e uLuL de drepL çI
înuIL, cù nu muI poL Lruge nIcI eI. ComunIcùm în urmù: "Re-
gImenLuI se udunù în ungIIuI morL".
¡uLù-ne pe Lo(I, muI muIL îngrùmùdI(I, cu înLr-un repuos
LIInIL în IIvudù. A rùsùrIL soureIe pesLe cumpuI de IupLù.
Deusupru nousLrù e pereLeIe MùgurII cu sLuncIIe IuI, dur
înupoIu nousLrù specLucoIuI e neusemuIL. Cu înLr-un LubIou
IsLorIc vIn dIn (urù, puruIeIe, coIoune de soIdu(I. Pe çoseu çI
pesLe IIvezI. VIne çI urLIIerIe, vIn çI cùru(e. Acum Lruge pe
deusupru cupeLeIor nousLre urLIIerIu uusLrIucù. NumuI douù
LunurI, cure ujung însù depurLe înupoI, spre vumù, çI Iovesc
pure-se în pIIn. E uImILoure uceusLù punere cu munu, ucesL
bru( nevùzuL, înLIns înuIL pe deusupru cupeLeIor nousLre,
cure cude ucoIo, pouLe Iu opL-nouù kIIomeLrI, precIs cu un
pumn.
ZIuu uceusLu, pe cure n-o muI uçLepLum, e uILIeI penLru
mIne. Purcù sunL înLr-un peIsuj neIumesc. SImL ce LrebuIe
sù sImLù mor(II cund sLrùbuL IIvezIIe çI pIuIurIIe vùzduIuIuI.
E purcù muI uçourù IupLu zIuu. OumenII s-uu învIoruL cu
Lo(II. SunL sIgur cù o sù mor, dur preIer sù-mI uIeg sIngur
mourLeu. Acum în(eIeg de ce înLoLdeuunu condumnu(II uu
uvuL preIerIn(e înLre cup LùIuL, spunzurùLoure, împuçcure.
Am çI eu ucum preIerIn(e. Vreuu sù provoc udmIru(Iu
sIIousù u cumuruzIIor, sIngurII cure exIsLù ucum reuI penLru
mIne, cùcI LoL resLuI IumII e numuI LeoreLIc. Açu cum ceI
cure mergeuu Iu gIIIoLInù preIeruu, în Ioc sù urIe de durere,
sù Iu uLILudInI. ¡-um vùzuL pe cumuruzII meI ce sensIbIII
sunL çI voI conLInuu. Mù gundesc în LreucùL cù muIne seurù
ceI de ucusù ur puLeu uIIu, dIn zIure, cù m-um purLuL uIuIL-
or, uçu cum mù gundeum uneorI înuInLe de rùzboI (vIs de
bùIuL cure vreu sù se Iucù mure ucLor), dur ucum, çI
udmIru(Iu, çI uru Ior îmI sunL çLerse, IndIIerenLe.
DecIusu(II în socIeLuLe, suu cIIur numuI ceI ocoII(I înLr-
un suIon, încep sù uIbù un orgoIIu de IzoIu(I, de
nedrepLù(I(I, cure cuuLù sù LrunsIorme excIudereu în uv-
unLuj. OumenII de ucI împùrLùçesc desLInuI meu çI u LrebuIL
un neîncIIpuIL concurs de înLumpIùrI cu sù IIm Lo(I ucI,
cure sunLem, udunu(I pe IIre deosebILe, în cIIpu
IoLùruLoure.
SLùm uproupe douù ore uçu. E rùcorILor ce senLImenL de
încredere î(I dù superIorILuLeu pe cure uI LùI o uu usupru In-
umIcuIuI. De vreme ce Lu LoL morI, e cIuduL, dur preIerI sù
IIe cund uLucI çI nu cund IugI. Cred cù senzu(Iu uceusLu
împucù un senLImenL IundumenLuI: uLucund, î(I uIegI Lu,
purcù, mourLeu: urmùrIL de uILuI çI ujuns dIn urmù,
mourLeu (I-e Impusù. EçLI în cIIpu mor(II, în înLuIuI cuz, un
sInucIguç, în uI doIIeu un ucIs, çI încercI LouLe senLImenLeIe
ceIuI ususInuL.
V-u(I înLrebuL, deuILIeI, ce s-ur înLumpIu cu un om cure
ure InLen(Iu sù se sInucIdù, ducù în uceeuçI cIIpù cInevu ur
voI sù-I ususIneze?
Acum cund vùd buLuIIouneIe nousLre venInd pesLe pIuIurI
çI deuIurI, mù gundesc îndeosebI Iu senLImenLeIe pe cure Ie
înceurcù, prIvInd, muI uIes eI, ceI cu cure IupLùm.
SubIocoLenenLuI Popescu, cumurud de compunIe,
mùnuncù mere.
- GIeorgIIdIuIe, cum o II (uru usLu, cund nu e rùzboI?
Ar II sImpIu sù (I-o ImugInezI Iùrù soIdu(I, dur eI Iuc uzI
esen(u ucesLuI peIsuj, încuL nu-I po(I gundI Iùrù eI, cum nu
po(I gundI u puLru dImensIune în nuLurù. SoureIe e ucum
deusupru deuIurIIor, cure pourLù drepLungIIurI de pùdure
negre, goIurIIe de Lopuz uIe pùçunIIor çI, IcI-coIo, vIIe verzI
cu ucoperIçurIIe roçII de (IgIù, cure-(I duu ImpresIu cù eçLI
în sLrùInùLuLe.
CoIoneIuI, cure îçI çLersese LImp de douù ceusurI cIIpIuI
çI IrunLeu de nùduçeuIù, sLund în Iurbu mùrunLù cu Iu o
purLIdù de odIInù, çI în juruI cùruIu erum cu o Lurmù,
IoLùrùçLe pIecureu.
- AzI-noupLe uI ¡¡¡-Ieu u începuL? Acum pIecu(I înLuI voI,
DoIescuIe.
MuIoruI DoIescu, cure comundù buLuIIonuI ¡¡, mùsourù
sperIuL pereLeIe.
- Nu pe uIcI, bre omuIe, Iuu(I-o muI Iu sLungu, cù e
povurnIçuI muI duIce. MergI cu oumenII pe Iungù pereLeIe
ùsLu, unuI dupù uILuI, çI pe mùsurù ce IeçI(I în bùLuIu Iocur-
IIor, vù desIùçuru(I.
PesLe vreun sIerL de orù, rùpùIuIu vIe de pùcùnILurI ne
uruLù cù în cIIpu usLu ceI cure uu pIecuL uu dInuInLe o
prIveIIçLe pe cure noI, rezervu, n-o uvem. E în mIne cu o
sLrungere de IumInù çI, cu LouLe cù um muncuL cuLevu mere,
buzeIe îmI urd mereu, uscuLe. PesLe vreo jumùLuLe de ceus,
coIoneIuI se scouIù çI comundu n-ure nImIc mIIILur în eu.
- HuIde(I.
PornIm dupù eI. Dupù vreo cuLevu suLe de meLrI, Iu
dreupLu, povurnIçuI e uLuL de duIce, cù po(I urcu uIergund.
Comundu se dù Iur upropIuL, cu o uçezure Iu musù.
- ¡n LrùgùLorI çI ocoIIre Iu dreupLu.
RIsIpI(I pe urmù, începem urcuçuI.
¡I vùd pe ceI pornI(I înuInLeu nousLrù, udùposLI(I dupù
sIùrumùLurI de sLuncI, Lrùgund mereu IocurI, Iùrù sù
ocIeuscù çI Iùrù sù în(eIeg, ucum, în cIne Lrug.
Mù mIrù, de usemenI, în prImu cIIpù, cù gIoun(eIe vIn
desLuI de rur, cu pIuILuI Ior dur, de ceurçuI sIuçIuL în Iung.
CoIoneIuI uIeurgù ucum Iungù mIne.
- HuI repede, înuInLe, repede.
AIerg muI IuLe çI reIuu urIund:
- ¡nuInLe. SunL Iu zece puçI înuInLeu LuLuror, sLrIgund
neconLenIL "înuInLe". CeI de sus, cure Lrug în noI, ucum îI
vùd, sunL cù(ùru(I pe cresLùLurI de sLuncù, uçu cu vuILurII
înLr-o ImILu(Ie de munLe, în cuçcù. Ajung în drepLuI unuI
soIduL cu Iu(u cuIcuLù pe bru(uI drepL, cu pIcIoruI drepL
îndoIL uçor de Iu genuncII. $I cu mIne, Lo(I oumenII îI
prIvesc cu coudu ocIIuIuI. ¡uLù o mIcù LuIù, cu cu(Ivu ou-
menI, înLre copùceI sub(IrI. MI-uduc umInLe cù um cILIL
înLr-o curLe despre rùzboIuI de Iu 18;o u unuI oII(er germun
cù oumenII, cu sù evILe uLucuI, se preIùceuu rùnI(I, mor(I, çI
cù se uscundeuu cuLe cIncI-çuse în dosuI cuLe unuI urbusL,
cure n-ur II puLuL udùposLI nIcI unuI mùcur. OcoIesc în
Iugù, pe Iu eI.
- Ce e cu voI, uIcI?
Gem Lo(I "sunLem rùnI(I". $I sunL pIInI de sunge.
OumenII meI mù ujung çI se Iungesc jos.
CoIoneIuI u obosIL, se înùbuçù, cu obruzuI vùpuIe.
- DomnuIe coIoneI, nu-I penLru dumneuvousLrù urcuçuI
ùsLu... ¡ùsu(I-ne pe noI.
Gros çI înuIL, cu ocIII uIbuçLrI çI cu musLu(u pIInù, bùIuIe,
I s-u înmuIuL purcù çI guru de nùduçeuIù. ¡çI rupe copcIIe de
Iu guIer:
- Merge(I înuInLe cù vIn çI eu.
UrIu mereu: "înuInLe". $LIu bIne cù nu voI uveu LùrIu sù
vur subIu meu çubredù în nImenI, dur pouLe ujuns Iu
buIoneLù, LoLuI vu Lrece înLr-o cIIpù. Vu II nùucILor, vu II cu
înLr-o vIzIune. VoI pIerI cu pe eçuIod. UnII dInLre oumenI se
Iusù în genuncII, uI(II se cuIcù.
Merg de-u-nduruLeIeu, îI sLrIg pe nume pe cure vor sù
sLeu:
- CoILu, înuInLe!... NIcuIue, Iugu, IuIde, nu sLu!
CeI sLrIgu(I încep çI eI sù urIe: "înuInLe, înuInLe!" Merg
uçu de-u-nduruLeIeu, cu subIu scousù, Iu çupLe puçI înuInLeu
oumenIIor, cu un çeI de muzIcù mIIILurù Iu deIIIure. Cu o
purunLezù cIIpILù, gundesc cù usLu nu e cIIur "pIouIe de
gIoun(e" çI consLuL cù dIn cuuzù cù oumenII sunL unII
cuIcu(I, uI(II în genuncII, cu çI uLu(I în pIcIoure, nu-(I po(I
du seumu de pIerderI.
Am LrecuL de ceI dIn buLuIIonuI pIecuL înuInLeu nousLrù.
Au rùmus pe Ioc, prInçI pe coI(urI de sLuncù çI de bIocurI
prùbuçILe.
TouLù Iumeu urIù mereu: "înuInLe!" çI um ujuns Iu
douùzecI de puçI de creusLù, dur sunL muI muIL cu spuLeIe
înLors, cIemund oumenII pe nume. Spre norocuI meu de
uILIm prug. CùcI vùd deoduLù InçI muI(I prIvIndu-mù
sperIu(I, urIundu-mI:
- CuIcuL, cuIcuL...
Mù înLorc cu Iu(u spre creusLu surù, de cure erum ucum
Iu çupLe-opL puçI, çI vùd în uceIuçI LImp purLe dIn ungurI
coborund dIncoIo de cousLù, dur çI o (euvù de urmù înLInsù
urùLùLor spre mIne. ¡mI duu drumuI jos, prùbuçIL, çI mù
nImeresc cu cupuI în drepLuI unuI boIovun cuL o cùIdure de
mure. GIon(uI IzbeçLe în pIuLrù cu în IrunLeu meu, cInevu u
(IpuL în urmù. Cobor ucum dupù ceI IugI(I, dur sImL cù zgo-
moLuI rùmune în urmu meu, çI, înLors, nu muI vùd pe nI-
menI. ¡nupoI. ¡n pIInù cuIme, un oII(er îmI sure de guL, îmI
pune munu în guIer.
- PrIzonIer, prIzonIer.
Cund IucrurIIe se Iùmuresc, ne puIneçLe pe Lo(I un rus cu
de mor(I.
CuduvreIe çI ceI rùmuçI sunL înconjuru(I de soIdu(I, cure
purcù s-uu LrezIL çI prIvesc. E muI uIes cerceLuL unguruI
cure Lrùsese în mIne çI cure, o cIIpù în urmù, Iu sLrùbùLuL de
cIncI-çuse gIoun(e. E cu musLu(u mIcù, usprù, bIondù, guru
grousù, ocIII mIcI çI umerII obrujIIor roLunjI, IeçI(I. Ou-
menII I-uu IuuL munLuuu, runI(u. ¡n buzunuruI vesLonuIuI
ure scrIsorI çI douù mere. ¡uu mereIe, morL de seLe cum
sunL, çI Ie mùnunc. DIn scrIsorI nu în(eIeg nIcI un cuvunL.
CoIoneIuI s-u upropIuL, cu prIvIreu îngunduruLù, de ceI
morL çI scùIduL în IumInu umIezeI.
- SLruçnIc soIduL, domnuIe. Sù rùmuIe sIngur, în Iu(u u o
mIe de oumenI.
- Bun LrùgùLor, uduugù un uILuI.
Popescu crede însù cù n-u IosL bun LrùgùLor.
- Un bun LrùgùLor nu ocIeçLe uLuL de Iung Iu çupLe puçI,
cI Lruge în prImu cIIpù. ¡-u duL LImp IuI GIeorgIIdIu, cure
eru cu spuLeIe Iu eI, sù se cuIce.
- Du, dur uI vùzuL cù în uceeuçI Iruc(Iune de cIIpù u
coboruL urmu çI u Lrus precIs, în pIIn... çI de nu eru bo-
IovunuI, GIeorgIIdIu eru pe "IIsLu pIerderIIor", crede-mù.
PesLe cuLevu mInuLe, dInLr-o sLunù pe cure o Iùsusem în
urmù Iu vreo douù suLe de puçI, upur çupLe suu opL oumenI
în unIIormù sLrùInù. Am poruncù sù-I uduc prIzonIerI.
SunLem mor(I de Ioume çI de seLe. TrImILem ordonun(eIe
sù cuIeugù mere çI ne uçezùm Iu odIInù çI LuIIus, Lo(I
oII(erII, pe surpùLurI de sLuncI cu pe LubureIe. SunLem sus
pe munLe cu pe o InsuIù spre cer în IumInù çI mourLe.
CùpILunuI meu, mIcu( çI cu Iu(u bIondù, de puLruzecI de
unI, cure u uIerguL çcoIùreçLe Iu uLuc, mù Iu Iu rosL:
- EI, uI vùzuL cù uI IosL preu pesImIsL? AzI IupLùm ucI pe
Mùguru, nu Iu Rucùr.
- Dur ce, usLu u IosL IupLù?
E o proLesLure uImILù. OrIçun e însù de pùrereu meu.
¡runLeu IuI înuILù, mùrILù prIn cIeIIe în sus, çI, prIn
sub(IrImeu sprunceneIor çI IIpsu musLù(II, în jos, e gruvù.
- N-u IosL IupLù. EI, ceI muIL douù compunII, Iur noI douù
buLuIIoune, e IupLù?
- Dur pozI(Iu e cum u drucuIuI... IeI? nu?
- Ce-ure u Iuce? $I pe urmù ce rezIsLen(ù e usLu? Nu vezI -
revIn eu - ubIu zece-unsprezece cùzu(I de Iu eI, douùzecI,
douùzecI çI cIncI de Iu noI.
OrIçun reIu LucLIcos (ucesLu e cuvunLuI):
- Cù n-u IosL serIos o uruLù çI IupLuI cù noI ne-um mIçcuL
cu o Lurmù. N-u IosL cump de IupLù... Un cump de IupLù
modernù Iuce ImpresIu cù e deçerL. Nu se merge uçu cu
subIu scousù, cu în curLeu cuzùrmII. Nu evoIueuzù LrupeIe
umenIn(uLe de suLe de mILruIIere çI mII de LunurI, cu noI
udIneuurI.
- $I uLuncI? înLreubù unuI, IovInd Iurbu cu subIu,
neIInIçLIL de ceeu ce e în juruI nosLru.
- ProbubII cù muIne vu II IupLù, uILe pe deuIurIIe de coIo,
Iu cuuLù pe IurLù, ce suL e ùIu?... ToIunuI-VecII. EI, muIne
deusupru IuI o sù IIe desIgur IupLù cu grosuI Ior.
- Suu pouLe ne uLucù, venInd cu înLùrIrI, Iu noupLe.
PrIveIIçLeu de ucI, dIn LurnuI MùgureI, e cu de LubIou
muruI, mure cuL un jude(.
Un LrIungII cu buzu Iu noI, Iurgù de çupLe-opL kIIomeLrI,
înuIL de vreo douùzecI, pure un purc mùrgInIL neL de
deuIurI. Un purc cure ImILù în reuIILuLe o IurLù: cu suLeIe
uçu, în Iormu desenuLù, de pe IurLù, nu cum sunL cund Le
gùseçLI în eIe, cu cuIe IeruLù, cu çoseIe cu IInIIIe, IunLunI,
grùdInI, bIserIcI. O IurLù mùrILù Iu scuru nuLuruIuIuI çI muI
vIu coIoruLù în verde, uIb, negru, roçu, e ucum |uru BurseI,
dInuInLeu nousLrù. SuLuI ToIunuI-VecII urde pe sLInse. Ar-
de încù un suL, depurLe, muI Iu dreupLu, cu IubrIcI purcù.
CoIoneIuI s-u odIInIL, îçI pune cIIpIuI.
- DImIuIe, Iu-o cu buLuIIonuI Lùu înuInLe sù curù(Im LouLù
Mùguru BrunuIuI.
- Crede(I cù muI sunL Lrupe ucum uIcI?
- Nu vede(I cù în Lurg se IupLù încù mereu?
PesLe un ceus, desIùçuru(I, um IuuL Mùguru în Iung, Iùrù
sù înLuInIm pe nImenI. Dur prIveIIçLeu e neusemùnuLù
ucum. ¡n Iund, spre (uru romuneuscù, BucegII, cu OmuI çI
¡uIomIcIouru, Iu dreupLu, PIuLru CruIuIuI, domuI goLIc de
sLuncù, înuIL de z qoo de meLrI. CoLeIe murI, IzoIuLe, IIbere
decI dIn LouLe pùr(IIe, cu nIçLe LurnurI, uçu cum e Mùguru
usLu u BrunuIuI, cure çI în cIIre e jumùLuLe dIn PIuLru
CruIuIuI, oIerù sIerLurI înLregI de (urù cu prIveIIçLe.
Cu înùI(Ime ubsoIuLù, sunLem de cuLevu orI muI sus cu în
LurnuI EIIIeI çI cIIur Iu(ù de LurguI BrunuIuI de Iu pIcIoure,
înùI(u(I Iu cuLevu suLe de meLrI.
DeuILmInLerI, pe sLrùzIIe IuI e ourecure mIçcure, curdurI
de guçLe, IuLù un copII, muI upoI o IemeIe cure Lrece dru-
muI. DIn Iund, vIn mereu soIdu(I de uI noçLrI. CIuduL e însù
cù Iu murgIneu LurguIuI se uud LrompeLeIe romuneçLI
sunund uLucuI çI Iun(uI de LrùgùLorI înuInLeuzù sLrIgund un
"uru" cure ujunge punù Iu noI.
Ne prIvIm mu(I, sLrunçI pe Iurbù cu Iu cuIeneu.
- N-uu cucerIL încù suLuI uI noçLrI?
CùpILunuI nu crede. OrIçun nu crede nIcI eI.
- Nu vede(I, bre, cù ucum duu usuILuI?
- ¡I duu eI uçu... cu sù se uIIe în Lreubù, e de pùrere Popes-
cu.
- Ce Iucem noI?... Du Iu... Iu sLu(I... Iu uILe. $I cùpILunuI
rùmune prIvInd nedumerIL.
PrIvIm çI noI, Lo(I. Un grup de vreo douùzecI de soIdu(I
pùrùseçLe LurguI, merg spre nord, pe çoseu, pe sub Mùguru
nousLrù. AcoIo, jos, sunL mIcI, dur vII.
- SunL de-uI Ior cure se reLrug.
- Aç... sunL uI noçLrI cure înuInLeuzù, uILe mILruIIeru pe
cuI.
- DomnIIor, Lrugem...
- DomnIIor, nu Lrugem.
$I îI Iùsùm sù Lreucù.
Acum e uIL grup de soIdu(I pILIcI, cenuçII, çI curund ne
convIngem cù sunL ungurI.
- Ce Iucem? ¡e LùIem reLrugereu?
- Ce sù muI coborum noI? E ordIn sù (Inem ocupuLù
Mùguru. OprI(I-I cu IocurI de urmù de ucI de sus, e de
pùrere coIoneIuI. Acum sunLem noI în Lurn çI eI sunL jos.
GIeorgIIdIuIe, pune pIuLonuI dumILuIe sù Lrugù.
PrImu suIvù, Iu 8oo de meLrI, îI împrùçLIe cu pe gùInI, vIn
uI(II dIn urmù, îI împrùçLIem çI pe uceçLIu. NImenI nu muI
ure curujuI sù Lreucù çoseuuu. ¡I pundIm çI în cur(IIe dIn
murgIne. E o pusIune de vunùLor çI regreLùm sIncer cù nu
vedem cùzund neL. Mù îngrozesc o cIIpù, dur îmI expIIc. CeI
de Iu 8oo de meLrI nu sunL oumenI, sunL soIdu(I cu de
pIumb. Nu Ie vùd Iu(u. Un uuLor de drepL spuneu cù ducù
juru(II ur II sù ucIdù cu proprIu Ior munù, n-ur condumnu
nIcIoduLù; preçedIn(II de repubIIcù ur gru(Iu înLoLdeuunu.
CùcI e dIsLun(u, e IIpsu uceIeI reprezenLùrI u con(InuLuIuI
omenesc. Un om pouLe omorî un cuLuIog de nume, dur
rureorI vùzundu-I în curne çI ouse pe oumenII cure pourLù
uceIe nume.
¡n LImpuI cund noI Iucem, de Iu 8oo de meLrI înùI(Ime,
poII(Iu çoseIeI, în suL LrompeLeIe conLInuù sù sune "uLucuI"
çI ujung Iu noI uruIe. OumenII sur gurdurI çI Lrec pesLe
IIvezI. AsLu în murgIneu ceuIuILù u suLuIuI. PrIn mIjIoc muI
umbIù guçLe çI, dIn cund în cund, Lrece drumuI cuLe-o Ie-
meIe. AIIùm, muI LurzIu ubIu, cù în uceusLù gIumù prIvILù de
sus uu cùzuL vreo douù suLe de oumenI de o purLe çI de uILu,
înLre cure, de Iu noI, çI doI oII(erI. Cuuzu pouLe II çI în ezIL-
ureu cu cure s-u duL usuILuI. ¡n(eIeg cù e bIne cù uzI-noupLe
nu s-u sLùruIL penLru cucerIreu LurguIuI. E o mure
Impruden(ù LucLIcù orIce uLuc de noupLe cu Lrupe nu-
merouse. NoupLeu se duu numuI IovILurI cu oumenI pu(InI.
Cu uLuL muI muIL cund e vorbu de o IupLù de sLrudù, cure
cere nervI încercu(I. Ce sù muI spunem despre uIuILoureu
greçeuIù de u duce o urmuLù, cure de puLruzecI de unI n-u
muI uvuL rùzboI, în cuLevu ore, în IupLeIe de noupLe çI de
sLrudù LoLdeoduLù.
MuI LurzIu ordonun(eIe çI oumenI de Iu uprovIzIonure uu
coboruL în Lurg dupù de-uIe muncùrII. M-um IungIL pe
spuLe, sù dorm în dupù-umIuzu IumInousù.
CoIoneIuI dù un sIuL pIIn de în(eIepcIune:
- HuI, domnIIor, sù dormIn ucum, cu Lo(II, cIIur çI Lrupu,
cù Iu noupLe nu dourme nImenI. ¡ucem LouLù Iumeu de
sunLIneIù, LouLù noupLeu.
Pun muInIIe sub cùpùLuI, dur încù nu um IInIçLeu sù poL
dormI. De IerI de Iu çuse seuru mI se pure o veçnIcIe. SunL
eu soIduLuI ucesLu cu Iu(u, cu vIu(u spre nord? Eu, cure IerI,
cIvII, IeguL de ceI puLruzecI de unI de puce, jucum domIno
cu LoL suIIeLuI spre mIuzùzI?
Cu gIeLeIe ucesLeu sub(IrI de çevro negru, cu vesLonuI
ucesLu de o puIoure verde-uIbùsLrIe, erum uIuILùIerI Iu
CumpuIung prudù uneI nebunII cure mI se pùreu Iùrù
soIu(Ie. ALuL de mure e depùrLureu de ceIe înLumpIuLe IerI,
cù ucesLeu sunL muI uproupe de copIIùrIu meu decuL mIne
ceI de uzI, uçu cum se mIcçoreuzù dIsLun(eIe suLuIuI Lùu de
cùLuneIe vecIne, cund eçLI depurLe de LoL în oruçuI sLrùIn,
cu uILù Iume. De so(Iu meu, de umunLuI eI, de LoL zbucIumuI
de uLuncI, mI-uduc umInLe cu udevùruL cu de o înLumpIure
dIn copIIùrIe. $I uLuncI suIereum de IucrurI cure uzI mI se
pur Iùrù în(eIes. DIseurù suu muIne voI murI. ¡ungIL pe
spuLe, Iu çuse suLe de meLrI în vùzduI, deusupru (ùrII, cu
conçLIIn(u çI cu Iu(u Iu cer, sunL purcù înLr-un puncL de pe
LruIecLorIu unuI proIecLII în spu(IuI InLerpIuneLur. ToLuçI,
LrupuI înLurzIe pe pùmunL, încù soIduL, cu mor(II cure în
prImeIe ceusurI sunL în juruI cuseI çI vùd pe uI Ior, cure nu
muI sunL uI Ior. MuI uproupe ucum decuL suIIeLuI IemeII
meIe mI-e LrupuI eI, cùcI senzu(IIIe încù Ie muI LrùIesc. Am
regreLuI cù nu m-um IsLovIL înLr-o IrenezIe sexuuIù
neînLrerupLù, cù mor încù în sLure sù muI Iubesc, Iu
douùzecI çI LreI de unI. Trec pe cer norI mIcI uIbIcIoçI, îmI
sImL obrujII LruçI çI burbu crescuLù, de boInuv. Gùsesc în
buzunuruI vesLonuIuI douù (IgùrI uproupe uscuLe, o IouIe de
IurLIe cu udrese, curLeu poçLuIù cu ordInuI de IupLù. Popes-
cu mù înLreubù de depurLe ducù dorm, çI încIId ocIII de
Leumù cù vu venI Iungù mIne çI nu voI muI puLeu II sIngur.
OrIçun vIne çI eI însù, çI nu se Iusù punù nu mù
deçLeupLù.
- HuI ucum jos în Lurg sù vedem ce e ucoIo, dur e
înLrerupL de InLerven(Iu muIoruIuI DImIu:
- Nu pùrùseçLe nImenI pozI(Iu, dormI(I muI bIne, cù Iu
noupLe cIne çLIe ce se înLumpIù. MuI rugu(I-vù çI voI Iu
Dumnezeu!
Sù mù rog IuI Dumnezeu?... Surud cu buzeIe urse çI-mI
sImL ocIII înmuIu(I. N-um crezuL çI IuLù, nIcI ucum, cund
mù scuId în mourLe, nu cred. Cund um vùzuL useurù ou-
menII încIInundu-se, mI-u venIL sù zumbesc, dur um de-
venIL brusc serIos, cùcI oumenII uceçLIu, convoI cu mIne,
cumuruzII meI, sunL sInguruI spIrIL ucum pe Iume, penLru
mIne, çI orIce gesL uI Ior mù înduIoçeuzù cu gesLurIIe unuI
copII drug.
Mù gundesc cù voI Iùsu, uzI-muIne, LrupuI ùsLu de o
sùnùLuLe neusemùnuLù, Iùrù Lurù, cure m-u sIujIL cu o sIugù
devoLuLù. DouùzecI çI LreI de unI nIcIoduLù boInuv, cIIur
uLuncI cund în IIceu îmbrù(Içum uceIeuçI IemeI cure-I
îmboInùveuu pe coIegII meI. $I LoLuçI ce prosL m-um sIujIL
de eI. AmorurI de sLudenL sùruc cu o servILoure, cu pros-
LILuuLe IeILIne, upoI îmbrù(IçùrI cuIpe, Iùrù duIoçIe. Am
prIvIL dupù uLuLeu IemeI Irumouse în vIu(u meu çI nIcI unu,
punù Iu cupùL, nu m-u în(eIes. AILeIe n-uu uvuL LùrIu sù
bIruIe împrejurùrIIe... Unu sIngurù mI-u duL nesIurçILe
nop(I de bucurIe u posesIunII, de scuIundure în voIupLuLe.
Aç II murIL uzI Iùrù sù çLIu ce e îmbrù(Içureu unuI Lrup mug-
nIIIc de IemeIe sIncerù çI Irumousù, ducù n-uç II uvuL Iungù
mIne, cu sù-I IrùmunL, LrupuI eI sùnùLos, cu roLunjImI de
IrucL çI unImuI Lunùr, ducù nevusLu meu nu m-ur II IubIL.
Dur m-u IubIL? Surud penLru mIne sIngur... De ce s-ur II
duL unuI sLudenL sùruc? O purLIdù, un vIILor so(? ALuncI de
ce n-uu IùcuL-o çI uILeIe înuInLeu eI? ¡n orIce cuz, e sInguru
IemeIe cure u IùcuL sucrIIIcII penLru mIne, cund mumu u
IosL guLu sù porneuscù proces penLru moçLenIre, cu noI,
copIII. ¡ se cuvIne sù recunosc cù nu m-u înçeIuL decuL cund
um devenIL boguL.
¡mI Lrec munu prIn pùr, în doruI uneI munguIerI de
neujuns.
Mù rIdIc înLr-o runù çI prIvesc în juruI meu. Cu(Ivu ou-
menI dorm pe spuLe cu guru cùscuLù, Lo(I puIIzI; dur ceI muI
muI(I sunL LrejI uçu în grùmudù, cu o Lurmù. CoIoneIuI çI-u
uçLernuL jos munLuuu çI gundeçLe, IungIL. Cred cù nImenI,
dInLre oII(erII çI soIdu(II meI de IrunLe, nu pouLe dormI, cu
çI mIne ucum, deçI, eu îndeosebI, n-um dormIL decuL cuLevu
ore, LocmuI de joI seuru, cund uçLepLum rùscoIILor sù pIec Iu
CumpuIung. Mù scoI nervos çI mù duc Iungù coIoneI.
- DomnuIe coIoneI, noI ucI puLem Iuce ucLe cIvIIe?
- Ce ucLe cIvIIe vreI sù IucI? SIgur cù po(I Iuce un LesLu-
menL, ducù vreI.
- Dur o donu(Ie? O scrIsoure de buncù?
- Nu çLIu. Cred cù du... ¡nLreubù pe vreun uvocuL dInLre
bùIe(I.
$I rùmunem umundoI pe gundurI cu pe o upù.
MuIoruI vorbeçLe penLru noI , dur purcù ur vorbI, purcù
ur oILu în vIs.
- SIunLu MurIe uzI, zIuu nevesLI-mI çI u IeLI(eI.
CùpILunuI S. de Iu u zeceu uduugù çI eI îngunduruL:
- Du, çI zIuu nevesLI-mI...
Pe urmù nu muI vorbeçLe nImenI. Purcù Lo(I suIerù de
IIngoure...
TurzIu îmI uduc umInLe de Vùruru çI-I cuuL pe cùpILun.
- Ce Iucem cu Vùruru, domnuIe cùpILun?
¡mI rùspunde pùLruns çI îngunduruL:
- De uIcI nu muI pIeucù nImenI.
¡n(eIeg cù sunLem cu nIçLe IeproçI, cIne u venIL înLre noI e
IremedIubII pIerduL.
Pe înseruLe vIn dIn Lurg, cu IegùLurI în spInure,
ordonun(eIe.
DumILru mù cIeumù deopurLe, Iu pIuLon:
- HuI, domnuIe subIocoLenenL, cù um udus çI penLru noI.
A udus doI puI IrIp(I, puIne uIbù mure, sLuIIde, brunzù, o
sLIcIù cu vIn, o cùmuçù nouù çI o perecIe de gIeLe noI, LoL
de çevro, se pure de Iu vreun mIc muguzIn devusLuL.
- Vùzusem cù vI s-uu prùpùdIL rùu gIeLeIe uIeu...
Am un momenL de ezILure, de supersLI(Ie, ducù sù îmbruc
o cùmuçù de Iu juI ucum, în pIInù buIe u mor(II, dur sunL
murdur çI cIne pouLe çLI cund ne vom vedeu bugujeIe. Pe
urmù, în învùImùçeuIu usLu, Iu(ù de sucrIIIcIIIe pe cure Ie
Iucem noI, çI înLumpIureu, çI sLuIIIIe rùzbunùrII LrebuIe sù
IIe îngùduILoure. De gIeLe nu muI vorbesc, cù mI se
scuIcIuserù çI se sLrumbuserù de-mI Iuce o udevùruLù
pIùcere sù Ie poL uruncu.
- DumILre, cIeumù pe grudu(I çI dù-Ie sù mùnunce
bunùLù(IIe de uIcI.
- AsLeu-s numuI penLru dumneuvousLrù. A MurIeI u udus
çI penLru domnuI pIoLonIer.
- Dù-Ie Ior... $I, muI pe urmù, doI InçI sù pIece pe jos, sù
uducù LoL ce Ie LrebuIe Iu oumenI.
Aç devusLu un muzeu, uç jeIuI o bIserIcù penLru ceI pe
cure-I vùd, cu ocIII Ior IrumoçI çI credIncIoçI de cuInI
osundI(I, Iungù mIne.
- Adu-mI un Loc çI IurLIe penLru mIne, DumILre, ducù
gùseçLI.
TrebuIe sù Iuc cIIur usLù-seurù scrIsoureu de donu(Ie...
PouLe cù Iu noupLe ungurII prImesc înLùrIrI çI, cIne çLIe,
vom II uLucu(I. DInLr-un uLuc de noupLe, Iu buIoneLù, nu vùd
cum uç scùpu.
DeuILIeI, împoLrIvu IndIcu(IIIor regIemenLure, nu se LrIm-
IL decuL cuLevu pIuLoune în pùdure, înLre cure çI eu, Iu ceI
muIL cIncIsprezece meLrI, Iur înupoI, LoL regImenLuI sLù pe
cuImeu MùgurII de vegIe. O rùpùIuIù de IocurI Iu dreupLu,
Iu mIezuI nop(II, ne Iuce sù LresùrIm, drep(I, înIIoru(I. DIn
neçLIuL, vug uImIL cù în urmù, în IInIçLeu Ior, sunL oumenI
cure uu IegùLurI cu noI, pe Iu LreI noupLeu prImIm ordInuI
sù Iuùm în zorI ToIunuI-VecII, Iu vreo cIncI kIIomeLrI de
ucI.
SunL çI IncIdenLe comIce. RùduIescu çI-u udunuL pIuLonuI
çI Ie (Ine oumenIIor un dIscurs despre PuLrIe. To(I credem
cù e o purodIe umuzunLù çI cund coIo uIIùm cu surprIndere,
de Iu eI însuçI, cù u vorbIL serIos.
CeI puLru kIIomeLrI dInLuI îI sLrùbuLem în Iugù pesLe
IIvezI cu prunI çI merI, prIn cur(IIe oumenIIor, cùcI,
neçLIInd ce Ior(e uvem în Iu(ù, ne e IrIcù sù nu IIm
surprInçI. Aç vreu sù çLIu ce se peLrece în suIIeLuI (ùrunIIor
çI nevesLeIor cure-çI conLInuù IucruI. Nu, ùsLu nu e rùzboIuI
udevùruL. Vu venI çI uceIu. PenLru uLucuI suLuIuI çI uI deuIu-
IuI dIn spuLe, sunLem puLru buLuIIoune. ¡IreçLe cù nu çLIm
ubsoIuL nImIc despre ce uvem în Iu(ù, cùcI sLuLuI nosLru
mujor se InIormeuzù, pure-se numuI de Iu oumenII noçLrI
de Iu uprovIzIonure, cund se duc înupoI dupù ceuI çI IusoIe.
DeçI noupLeu Iusesem în uvunposLurI, sunL IurùçI în IInIu
înLuIu. CuLevu IucrurI LoL uç puLeu spune despre ToIunuI-Vec-
II.
Cù oumenII dIn pIuLonuI meu s-uu pornIL uçu de rùu, cù
nu s-uu muI oprIL punù uu ujuns dIncoIo de suL sIngurI, cu
LouLe înjurùLurIIe meIe IurIouse (erum muI uIes necùjIL pe
Vùruru, cure muncu vurzù, împuçcu drepL în sus çI nu vreu
sù se opreuscù) çI, muI uIes, cu LouLe ordIneIe prImILe dIn
urmù: sù nu înuInLez preu repede cù voI compromILe
IegùLuru LrupeIor cure duu uLucuI.
Cù m-u înspùImunLuL vIoIen(u çI precIzIu IocuIuI nosLru
de urLIIerIe împoLrIvu LrunçeeIor InumIce.
ApoI, cù înLuIu ourù mI-u duL cu un burgIIu în InImù, un
gIon(. Veneuu rure, IusuInd, rupund, dIn cund în cund,
ceurçuIurI de çIIon, InvIzIbIIe. UnuI u cùzuL Iu ceI muIL o
puImù de cupuI meu, cùcI uçLepLum cuIcuL, pIescùInd
îndesuL çI meLuIIc în pùmunLuI uIunuL uI mIrIçLII. UnuI sIn-
gur, dur purcù m-ur II IovIL în IrunLe. Am uvuL, cu udevùruL,
ImpresIu sIeILoure cù uceIuçI pIesneL înIunduL I-ur II uvuL çI
în IrunLeu meu. Au muI IosL upoI numuIdecuL uILeIe, dur sù
mù descIeIe în LoL suIIeLuI, cu ùsLu, nIcI unuI.
AI LreIIeu - I-um çLIuL muI LurzIu - u IosL cù Iuureu ucesLuI
suL, pe cure îI cucerIsem uproupe sIngur cu IocoLenenLuI
VoIcu (ceI ce mù înIù(use de guL cu prIzonIer), u IIguruL în
comunIcuLuI oIIcIuI de u LreIu zI, dundu-mI uceu senzu(Ie
cù: despre mIne e vorbu, deçI nu çLIe nImenI. Seuru, Iur
musù îmbeIçuguLù, cu IrIpLurI IuIduceçLI çI bunùLù(I de LoL
soIuI. CoIoneIuI Iu o mùsurù cure socoL cù u dus, înceLuI cu
înceLuI, Iu IupLuI cù XX u IuuL, ceI dInLuI dInLre regImenLeIe
de InIunLerIe, "MIIuI VILeuzuI" Iu drupeI. AdIcù u IoLùruL cù
nImenI nu dourme în suL, cI LouLù Iumeu pe deuI în uvun-
posLurI. OII(erII IuI XX uu IùcuL un rùzboI de oumenI
necùjI(I çI meçLeçugurI LrudnIcI.
SoIdu(II LrImIçI jos sù ne Iucù rosL de bunùLù(I penLru
musù ne vesLesc cù prIn suLeIe cucerILe çI, cu Lo(I ceI doI unI
de rùzboI, boguLe în vILe gruse, de soI çI uILe IrupLurI
gospodùreçLI, muI(I dInLre ceI de Iu LrenurIIe regImenLure çI
de Iu servIcIIIe dInupoI se deduu Iu un juI rece çI cu
socoLeuIù. SunLem Lo(I IndIgnu(I çI, ducù ur II dupù noI, I-
um împuçcu neînLurzIuL.
¡I revedem ucum pe cùpILunuI Corubu. CompunIu IuI "brI-
gudu Corubu", cum o porecIIm, cùcI u IosL InLercuIuLù, Iu
Lrecereu IronLIereI, IndependenLù, înLre brIgudu nousLrù çI
brIgudu bucureçLeunù cure u IupLuL Iu PredeuI, u uLucuL cu
uLuLu IoLùrure în uceusLù noupLe dInLuI, încuL u ujuns punù
Iu Ruçnov, în spuLeIe IronLuIuI InumIc, çI u LrebuIL sù IIe
cIemuLù înupoI. SoIdu(II, nu numuI cù nu I-uu împuçcuL pe
ceI cure-I comundù, çI cure e ucum încù çI muI uspru, dur îI
Iubesc cu mundrIe cù uu un usemeneu çeI çI sunL IourLe
sIm(ILorI, cu çI subIocoLenenLuI Ior, Iu çoupLeIe cure îI uruLù
drepL ceu muI bunù compunIe dIn regImenL, în uIurù de
IupLuI cù sunL çI unILuLeu ceu muI bIne IrùnILù çI ceu muI
LIInILù, duLorILù dIscIpIInII uprIge Impuse de Corubu ceIor
ce îI uprovIzIoneuzù çI posLurIIor de vegIe.
±.±. Iutu co obruz verde, lu Volcun
A LreIu zI, ucum Iu VuIcun, coIoneIuI mù cIeumù çI-mI dù
ordIn sù pIec cu o sec(Ie în suL sù Iuc poII(Ie çI uncIeLù. Au
venIL IemeI, romunce de-uIe nousLre, sù se pIungù bocInd
cù de înduLù ce suLuI u IosL pùrùsIL de ungurI, cuseIe uu IosL
jeIuILe de (IgunII cure IocuIesc Iu murgIne. Vreo douù
bùLrune mù înLovùrùçesc punù ucoIo, cu sù Iuc o percIezI(Ie
severù. A pIouuL repede, upu s-u scurs, soureIe u upùruL Iur
dIn norI, dur IrunzeIe çI Iurbu uu sLrùIucIrI de rouù. ¡n Iu(u
cùLunuIuI de bordeIe, de cum ne-u vùzuL venInd, u IeçIL
LouLù (IgùnImeu, çI uçLeupLù înspùImunLuLù sù ujungem Iu
eu.
Am severILuLe în obruz, pe cure (I-o dù upropIereu, nIcI o
cIIpù înLrerupLù, u mor(II. SunL IoLùruL sù procedez exem-
pIur.
- De ce-u(I jeIuIL suLuI?
Mù înLumpInù proLesLùrI cu voceu înmuIuLù, ocII mùrI(I,
muInI uscuLe de bùLrunI, cu de mumII. N-uu IuruL eI, nu s-
uu uLIns de uvereu nImùnuI. ¡uc semn oumenIIor sù-I
înconjoure. Cu Iu un îndemn uI ceIor murI, suu, cIne çLIe,
în(eIegund dIn curneu Ior Irugedù prImejdIu, vreo çupLe-opL
dùncIucI, nu muI murI de cIncI-çuse unI, bu unII mIcI cu de
LreI, cu pIcIoureIe çI bur(IIe gouIe, cud în genuncII în upu
rùmusù în IùguçuI ro(IIor. SunL IrumoçI cu îngerII dIn
Mudonu SIxLInù u IuI RuIueI.
- $I-ucum, cu eI Lo(I...
Dur mù înLrerup, cùcI înLre eI e o IuLù de vreo cIncIs-
prezece suu çuIsprezece unI, mIjIocIe de sLuLurù. Are
obruzuI desùvurçIL ovuI, de cuIoureu cIIIIImburuIuI verzuI,
Iur ocIII cu nIçLe prune IungI, verzI. AcesL joc de IeIurI, de
Iu urumu roçcuLù u pùruIuI, Iu verdeIe gùIbuI uI obrujIIor
Iùrù puLù, cu o upù, çI Iu verdeIe uIbùsLruI uI ocIIIor, mù
uImeçLe de rùmun o cIIpù încremenIL. SugesLIu pIcLuruIù nu
mù pùrùseçLe çI surud gundInd Iu Monu Vunu. Pe urmù,
scurL, mIIILùreçLe:
- De ce uI IuruL?
¡nLource dIspre(uILor cupuI înLr-o purLe, rIdIcù dIn
umerII LuIIeI mIcI, sùILuLe:
- N-um IuruL.
MI s-u uscuL guru çI devIn nervos:
- Cum n-uI IuruL?
Rude de I se vùd dIn(II uIbI, cIzeIu(I înLr-o neusemùnuLù
mIcù poLcouvù de IIIdeç çI înLource cupuI înLr-o purLe, cu o
munù în çoId.
Mù duc munIos spre eu, smucesc de çor(uIe(uI uIbusLru
de GreLcIen, pe cure-I ure pesLe rocIIe.
- ÁsLu-I uI Lùu? Nu vezI cù se cunouçLe cuL de coIo cù e
IuruL? $I umbreIu(u usLu roçIe?
|Ine în munù çI o pourLù IzmenIL, usemenI cocIeLeIor de
opereLù, o umbreIu(ù de mùLuse vIçInIe.
- Ducù pIouù? çI-çI suceçLe mIjIocuI sub(IreI de ure ucum
LuIIu LouLù înLoursù în IùLurI.
- Ducù pIouù, LrebuIe sù IurI, uI? çI scurL: Am sù Le
împuçc.
¡uce cu pIcIoruI goI çI mùsIInIu, punù Iu genuncII, mIc
de pus în vILrInù de IurmucIe, urme cu de çurpe în noroI çI
rùspunde, Iùrù sù se uILe Iu nImenI:
- De ce sù mù împuçLI?
SunL IurIos.
- PenLru cù IurI... în(eIegI? penLru cù IurI... penLru cù eçLI
"Iou(ù".
DùncIucII sLuu mereu în genuncII, cu muInIIe u
rugùcIune, cum uu IosL pouLe învù(u(I, çI resLuI (IgùnImII
prIveçLe pIerduLù de spuImù.
- Unde sLuI? çI o pIronesc cu prIvIreu.
¡mI uruLù cu munu vug çI surude seme(, cu buzeIe roçII çI
îmbIeLoure cu vInuI negru.
E în mIne o neIoLùrure, purcù uproupe de punIcù.
- HuI ucoIo, IuI Iu eu!
Mergem, LouLù gIouLu însù, spre cùLunuI cu cùsu(e vecII
çI sLrumbe, boILe gùIùgIos cu roçu, uIbusLru suu guIben Lure.
SoIdu(II scoLocesc prIn cusù, nu muI çLIu nIcI eu ducù
gùsesc suu nu "corpurI deIIcLe".
SunL enervuL, e în mIne o rùscoIIre de cuçcù înLùruLuLù.
- Ajunge, venIm muIne sù Iucem percIezI(Ie dIn nou.
Bùgu(I de seumù, uve(I LImp sù du(I înupoI ce-u(I IuruL. Pe
usLu - çI o urùL soIdu(IIor cu dIspre( - o Iuùm cu noI, Io(Iu eI
e dovedILù.
¡ncep sù se vùIcùreuscù Lo(I bùLrunII sù Ie Iùsùm IuLu.
OcII sperIu(I, Ie(e de ceurù çI muInI negre cure se înLInd
spre noI...
- ¡ùsu(I-o, nu u IuruL!... Mù prInd LuruL de vesLon: nu u
IuruL.
- O sù vedem, Iu judecuLù.
O uçez înLre sunLIneIe çI pornIm spre suL. S-u înseruL,
ueruI e uburIL... çI începe Iur sù se ceurnù, rùcoros. Merge
cu pIcIoureIe gouIe, Iùsund urme cu munguIerIIe în noroI,
sucInd mereu umbreIu(u roçIe. Cund, cu sù Lreucù vreun
çIvoI, înLource LuIIu în IùLurI, sunII mIcI, sLrunçI de çor(uI
sLrumL, pur înveII(I cu înLr-o îmbrùcùmInLe, unume IùcuLù
penLru pùsLrureu Ior, cu pumnII sLrunçI în mùnuçI.
Coborum mereu spre suL, cund dIn senIn începe o
rùpùIuIù sperIuLù de IocurI. Pe deuI, Iu sLungu, regImenLuI,
uIurmuL, se Iormeuzù pe unILù(I. SunL mereu sub obsesIu
reguIumenLeIor. TrebuIe sù pùrùsesc LoLuI, cu sù uIerg unde
se uud IocurIIe de urmù. Ne oprIm. OumenII mù prIvesc
nedumerI(I, neçLIInd ce sù Iucù. Rùmun un LImp nervos, pe
gundurI.
- Du(I-I drumu... çI mI-e prIvIreu greu de IrùmunLure.
Se upropIe de mIne, mI-u IuuL cupuI sub umbreIu(u roçIe
çI, cu guru uproupe de u meu, mù înLreubù, prIvIndu-mù cu
ocIII ucum verzI, uduncI çI copIIùroçI:
- Eu ce Iuc?
O prIvesc încrunLuL, munIos:
- Ce IucI? Te ducI ucusù... Iou(o.
Pune munu mIcu(ù çI munguIousù, cu o pusùre, pe munu
meu.. çI înceL, în çoupLù cuIdù çI bunù:
- RùmuI çI dumneuLu.
Acum înLorc eu cupuI înLr-o purLe, cu sù n-o prIvesc în
ocIII verzI çI IImpezI cu upu umbrILù de suIcIe.
- ¡usù-mù-n puce!
$I pe munu meu, munu eI u devenIL cuIdù cu upùsureu un-
uI sun mIc.
- VIno Iu noupLe, vIn eu în suL...
Aç vreu sù-I sLrIvesc buzeIe, sù-I ucopùr ocIII, dur îI
uzvurI numuI munu de pe munu meu.
- Nu se pouLe... Rùmun uIcI.
PIec copIeçIL de o prùbuçIre de LrIsLe(e çI sImL LouLù
umezeuIu serII în mIne. Cund dupù vreo zece puçI înLorc
cupuI, e mereu cu pIcIoureIe gouIe în noroI, în çor(uI uI-
busLru de GreLcIen, în juruI cupuIuI ovuI çI mùsIInIu cu
umbreIu(u cu o uurù roçIe, de sIunLù u pùcuLuIuI.
$I, cund, dupù ce um sLrùbùLuL murgIneu suLuIuI, înLorc
cupuI, vùd mereu sIIueLu rùmusù pe Ioc çI umbreIu(u roçIe.
Punù s-ujung Iu regImenL, sILuu(Iu se çI IùmureçLe. Eru o
recunouçLere InumIcù pusù ImedIuL pe Iugù. ¡uc IurùçI, Iùrù
sù vreuu, o consLuLure penIbIIù penLru InLeIIgen(u meu. De
cuLe orI, înuInLe de IupLù, pun mùnuçIIe de pIeIe brunù, LoL-
uI se rezoIvù uçor. $LIu cù e sLupId, dur esLe pesLe puLerIIe
meIe cu sù nu consLuL coIncIden(u usLu.
Adorm cu gunduI Iu obruzuI uLuL de IImpede mùsIInIu, çI
Iu Leumu de u nu mù LrezI IuoIuILù cu Lo(I, noupLeu, cu In-
umIcuI, usemenI unuI urs, în Lubùrù. ¡mI spun cù uç vreu sù
LrùIesc, cu sù poL sù vIu în LImp de puce ucI Iu VuIcun, sù
muI înLuInesc dIn nou pe IuLu usLu cu Lrup de çerpouIcù.
NoupLeu, o pIouIe cure rùsLurnu dIn cer gùIe(I, m-u IùcuL sù
deznùdùjduIesc cù muI upuc LeuIùr zorIIe. Am pus, cund
IuIneIe mI-eruu înscor(oçuLe de upù, de prIsos o IouIe de
corL în cup.
TocmuI pe Iu oru LreI, u douu zI, prImIm ordIn sù ocupùm
CodIeu. E o "coLù" uIuILoure, cu o cùcIuIù de cuLevu suLe de
meLrI, de jur împrejur neuvund decuL cumpIe suu movIIe
muI rùsùrILe. NIcI un munLe udevùruL nu dù uLuLu ImpresIe
de înùI(Ime. DomInù cumpIu neLedù punù Iu Tumpu
BruçovuIuI.
SIm(Im Lo(I cù uIcI vu II înLuIu IupLù greu. OrIçun çI cu
mIne, cu sLruLegI çI LeInIcIenI uI buLuIIonuIuI, sunLem
consuILu(I cu îngrIjorure de cùLre cumuruzII ceIIuI(I, cure ne
cred, pure-se, çI cIIromun(I.
- Cred cù nu LrebuIe sù uLucùm în nIcI un cuz înùI(Imeu, e
de pùrere OrIçun, cu jumùLuLe prIvIreu spre oumenII cure se
încoIoneuzù, cocoçu(I de runI(eIe încù ude de uzI-noupLe.
TrebuIe înconjuruLù.
- $I-uçu vu II greu. E un puncL de observu(Ie, cure vu II
upùruL cu dIsperure. Se Iormeuzù coIounu. OumenII se
încIInù, Iur eu îmI pun mùnuçIIe. E un reIugIu de IuçILuLe
uLuL de InLImù, cù nIcIoduLù nu I-uç spune nImùnuI. NIcI IuI
OrIçun, nIcI IuI Tudor Popescu.
¡u CodIeu n-u IosL IupLù, n-u IosL nIcI Iu |un(ur. ¡nLr-o
seurù numuI, cund dIvIzIu ne-u duL InumIcuI Iu nord-esL, u
IosL o mIcù încurcùLurù. DeçI noI IupLusem LoL LImpuI spre
vesL, u LrebuIL sù execuLùm, orIcuL um IosL de uIuI(I, ordInuI
dIvIzIeI çI ne-um uçezuL în uvunposLurI cu Iu(u Iu nord-esL,
decI cu spuLeIe Iu duçmun, pur çI sImpIu. Pe Iu mIezuI
nop(II, o recunouçLere de IusurI, cure n-u duL pesLe nIcI o
sunLIneIù, s-u poLIcnIL cIIur de corLurIIe oII(erIIor. Ne-um
sperIuL noI, dur s-uu sperIuL çI eI çI uu rupL-o Iu Iugù. Pe
urmù um înLors posLurIIe çI eI çI uu rupL-o Iu Iugù. Pe urmù
um înLors posLurIIe cu "Iu(u Iu spuLe". MuI LurzIu, Iur o
scurLù çI veIemenLù încùIerure, çI ujungem pe muIuI OILu-
IuI.
Acum çLIm precIs cù InumIcuI s-u reLrus pe ceIùIuIL muI,
deIuros, rIdIcuL IcI-coIo cIIur dIn upù, cu un pereLe, pe cund
muIuI dInspre noI Iormeuzù un udevùruL çes. Nu vom
rùmune în uceusLù cumpIe bùLuLù de IocurIIe InumIcuIuI.
PuruIeIù cu upu, Iu vreun kIIomeLru de eu, mereu de-u Iun-
guI eI, e o rupù de IuL guIben, uduncù. AcoIo ne vom us-
cunde uçLepLund zIuu de uLuc.
±.¿. Întâmplúri pe upu Oltoloi
MuIuI deIuros pure sù IIe puLernIc ocupuL. Se vùd IcI-coIo
re(eIe de surmù, creneIurI de Lrunçee. Mù înLreb cum vom
Lrece upu uduncù çI vIjeIIousù u OILuIuI, sub IocuI
mILruIIereIor. Am unLIcIpuL vIzIuneu mIIIor de mor(I, u ur-
ugunuIuI de obuze, u LrupurIIor zvurIILe în uer.
UnII sunL de pùrere cù nIcIoduLù nu vom IzbuLI sù ujun-
gem ucoIo.
CunouçLem ucI, dIn nou, urLIIerIu Ior; dur IovILurIIe vIn
rure. SunL çI uIcI înLumpIùrI comIce. SLùm udeseu cuLe doI-
LreI oII(erI prIeLenI, deusupru rupeI, pe muI, Iu LuIIus çI
mùsurùm, cerceLùm muIuI ceIùIuIL (cund împùdurIL, cund
rupos, muncuL de pIoI çI Lrunçee) pe LouLù IungImeu IronLu-
IuI de pesLe LreIzecI de kIIomeLrI.
Açu, înLr-unu dIn zIIe, în urmu uneI expIozII, ne pomen-
Im rosLogoII(I pesLe cup, cu nIçLe berbecI, în IunduI rupeI.
ObuzuI IovIse Iu cu(Ivu meLrI depùrLure, rupsese muIuI çI-I
prùbuçIse cu noI cu LoL. Eru de cuIIbru mure, însù nu pùreu
sù uIbù o încùrcùLurù preu bunù. Dur pesLe douù zIIe, cund
o buLerIe u nousLrù u descIIs IocuI usupru deuIuIuI dIn Iu(ù,
um uvuL, penLru înLuIu ourù, prIveIIçLeu unuI dueI de
urLIIerIe. PesLe zece mInuLe, ceu romuneuscù, spre ex-
LruordInuru nousLrù surprIndere, eru redusù Iu Lùcere.
Douù LunurI eruu sIùrumuLe compIeL. Eru o înjungIIere în
orgoIIu, cu înIrungereu çumpIonuIuI romun Iu cIrc.
NIcIoduLù în cùr(IIe de cILIre, suu în IupLeIe copIIùrIeI dInLre
noI çI LurcI, nu bIruIuu LurcII. PenLru înLuIu ourù uveum, de
usemeneu, ImpresIu cù vùd obuzeIe înuInLe încù de u cùdeu
în (InLù. PouLe dIn cuuzu încùIecùrII ImugInIIor, dur cund
IocuI e InLens çI eçLI sub LruIecLorIe, Ie vezI cu nIçLe mIcI
comeLe de Ium çI o(eI Iu puncLuI de cùdere. ¡ùrù îndoIuIù
cù esLe muI muIL o sugesLIe suu, cum uIIùm muI LurzIu, o
IovILurù semIpercuLunLù. Dupù ce u LermInuL cu buLerIu,
urLIIerIu InumIcù çI-u pIImbuL IovILurIIe pe LoL IronLuI, cu
munIe çI vùdILe InLen(II de represuIII. Nu e semn bun pen-
Lru ce ure sù vIe.
¡ncepund de u douu zI, pozI(Iu devIne sLuLornIcù. SunLem
desLuI de bIne udùposLI(I çI mI se pur suporLubIIe IovILurIIe.
AdmIrubIIu conducere u IocuIuI ne pune pe gundurI çI
încep IegendeIe spIonIIor, uIe LeIeIouneIor subLerune.
ToLuçI în IIecure zI ne rIdIcùm pe muIuI rupeI çI prIvIm
deuIuI de dIncoIo, cu mIsLuILoureu curIozILuLe cu cure un
condumnuL ur prIvI pe IereusLrù cum I se consLruIeçLe
eçuIoduI în curLeu încIIsorII. ¡nLurzIem mereu, cùcI çLIm cù
se Iuc pregùLIrI unume penLru mureu IupLù. AIIùm de
cùdereu TurLucuIeI çI o socoLIm cu pe o cùdere ourecure u
BrunuIuI, desLuI de umIIILoure, deuILIeI, penLru cu s-o
puLem udmILe.
¡nLr-unu dIn nop(I, pe cund erum în gurdù mure, uvun-
posLurIIe ne semnuIeuzù un uLuc InumIc. Cu o seurù înuInLe
pùLrunseserù dIncouce de OIL, în suLuI Vene(Iu, neocupuL
de noI. Pe cumpIu mure çI neLedù cu un Iuc, înuInLeuzù spre
noI un Iun( de LrùgùLorI, cùruIu în înLunerIcuI vug negrIcIos
Ie dIsLIng sIIueLeIe negre cu pùcuru. Se upropIe cu nIçLe
spIrILe uIe nop(II. MI-e IrIcù çI mI-e IrIg. PornIm cu com-
punIu desIùçuruLù înuInLeu Ior pe muLeçLe. Tremur uLuL de
Lure, îmI cIùn(ùne dIn(II în uçu IeI, cù mI-e Leumù sù nu
sImLù ceI de Iungù mIne. Nu poL rùspunde dIn cuuzu usLu Iu
o înLrebure çopLILù u cùpILunuIuI ¡IoroIu, cure e IourLe
IoLùruL çI IourLe IInIçLIL. Nu poL sù çLIu precIs de ce Lremur
uLuL de nervos, de IrIcù suu de IrIg (cùcI sunL îmbrùcuL uçor,
cu în seuru cund um pIecuL). ¡mI sImL muçcIII de deusupru
genuncIIIor Lremurund, Iùrù nIcI o senzu(Ie de oboseuIù.
Dupù un LImp Iun(uI Ior se opreçLe çI se opreçLe çI uI nos-
Lru. SLuu uçu cu vreun ceus, Iur cund se încenuçeuzù
noupLeu, LrImILem înuInLe o puLruIù cure ne unun(ù cù s-uu
reLrus.
A douu zI, jos, în rupu cu muIurI crùpuLe çI cu IunduI de
puruIuç uscuL, unde uvem cuLevu corLurI, vIne un (ùrun,
musLùcIos çI uscuL Iu Iu(ù cu un mucenIc:
- DomnuIe comundunL, um sù vù spun o vorbù...
- Ce? spune...
VorbeçLe înceL, rur, cu bru(eIe încrucIçuLe, ucoperIndu-çI
cu munu musLu(u çI guru.
- SunL în suL douù IeLe spIoune.
TresùrIm Lo(I sperIu(I. E cu çI cund o sLuIIe ur II
semnuIuLù reuI.
- Du, du... SunL douù surorI cure s-uu uvuL bIne çI cu
oII(erII ungurI, cù sunL IrumuçeIe, Iur ucum Ie LrImIL mereu
çLIrI dIncoIo.
CoIoneIuI îçI cIupeçLe musLu(u "kuIserIunù".
- Cum Ie LrImIL eIe çLIrIIe?
- PùI ucum, drepL sù vù spun, eu nu çLIu... Du Ie LrImIL... o
II Iu LeIeIon... o II Lrecund noupLeu... cù Lure bIne cunosc OI-
LuI... nu çLIu.
- Ce IeI de IeLe sunL usLeu?
- ¡rumuçeIe, drepL sù vù spun... cù de-uIu se çI uILù
oII(erII Iu eIe... $I cu unLùroII(erI de uI dumneuvousLrù peL-
rec mereu.
NImenI nu çLIe nImIc.
- GIeorgIIdIuIe, Iu puLru oumenI çI vezI ce e ucoIo.
OmuI mù duce punù uproupe de pourLu cuseI Ior, înuILù,
umInLInd de por(IIe sùseçLI, çI pe urmù se dù muI în IùLurI,
sù nu IIe vùzuL.
- AsLu-I cusu... e cusu Ior... ¡e cIeumù MurIu çI Anu
MùncIuIeu.
¡nùunLru e cIeI cu sLrIgùLe çI cunLece. ¡u bùLùIIe nousLre
în pourLù, uu upùruL în prIdvor ceIe douù IeLe. Unu e scurLù,
sù LoL uIbù douùzecI de unI, cu ocIII murI cùpruI çI Iu(u
roLundù de (ùrùncu(ù sùnùLousù.
- Ce-I cu dumneuvousLrù ucI?
- PeLrecem, domnuIe oII(er... peLrecem çI noI de bucurIe
cù uu venIL romunII noçLrI... PoILI(I çI dumneuvousLrù, cù
uvem puI IrIpL çI vIn bun...
Ar LrebuI sù Iuc pe deLecLIvuI, dur nu çLIu cum sù-ncep.
Dupù înIù(Içure, nu mI se pure nImIc suspecL. SunL IourLe
sLrumLoruL.
- AscuILù, pure-mI-se cù dumneuvousLrù Iuce(I spIonuj.
Se jurù, se vùIcùresc Iùrù IucrImI, cu nIçLe murcIILunI.
- VuI, domnuIe oII(er, cum se pouLe sù spune(I usLu?
AuzI?! Sù spune(I cù sunLem spIoune? $I noI, cure nu muI
puLeum de bucurIe cund um vùzuL cù vIn romunII noçLrI...
Mù înLorc çI Ius IucrurIIe cum uu IosL.
CoIoneIuI e IurIos cund uIIù cù n-um gùsIL nImIc cure sù
se poLrIveuscù LemerIIor nousLre.
- Se pouLe, domnuIe, om InLeIIgenL, sù nu prIcepI nImIc
uLuncI cund vezI cIeIurIIe usLeu? Du-Le ImedIuL, Iù o nouù
percIezI(Ie, uresLeuzù-Ie çI Iusù ucoIo un posL punù muIne.
Mù înLorc, Iuc o nouù percIezI(Ie Iu IumInu IumunùrIIor,
cùcI ucu e noupLe, çI, negùsInd nImIc, Ie spun LoLuçI cù sunL
uresLuLe. ¡us ucoIo un cuporuI cu LreI scIImburI de
sunLIneIù. ¡emeIIe sunL sIurçILe de grouzù. DIn LoL cIeIuI de
dupù-umIuzù u IeçIL un mormunL.
Dupù mIezuI nop(II, u începuL sù pIouù çI upu se scurge
çIrouIe prIn punzu corLurIIor jouse, dur muI uIes vIn çIrouIe
de dedesubL de ne udù cuIcuçurIIe. Nu muI pouLe dormI nI-
menI. Cund, pe Iu unu, prImIm ordIn de pIecure, zùpùceuIu
devIne Iugubrù. OumenII nu se poL gùsI decuL înLrebund
neconLenIL unII de uI(II, nu se poL desIuce repede corLurIIe,
nu e Ioc de încoIonure în rupu îngusLù.
- DomnuIe coIoneI... um în suL... spIouneIe uceIeu...ce Iuc
cu eIe?
¡u IumInu unuI IeIInur de mucugIu, consuILù cu muIoruI
de Iu buLuIIonuI uI ¡¡-Ieu çI cu ugIIoLunuI IuI o IurLù mIcù,
Iùrù sù gùseuscù puncLeIe cùuLuLe.
- DomnuIe coIoneI...
- Ce-I, domnuIe? çI de-ubIu rIdIcù, sucuIL, ocIII de pe
IurLù, pe cure se pIImbù, cùuLund, degeLuI gros uI muIor-
uIuI.
- Ce Iucem cu IeLeIe uIeu?... SpIouneIe?
E uImIL:
- ¡usù-mù, domnuIe, în puce... de usLeu îmI urde mIe
ucum?... EI, pùcuLeIe meIe...
ReIuu înIIrIpuL:
- DomnuIe coIoneI... um un posL ucoIo...
E IurIos.
- ¡usù-mù, domnuIe, în(eIege oduLù...
ToLuçI, ubùLuL, nu çLIu ce voI Iuce, çI sLùruI:
- Ce sù Iuc cu eIe?
- Ce sù IucI? ¡mpuçcù-Ie... domnuIe... Iù ce vreI. Dur Iusù-
mù în puce... ¡mpuçcù-Ie...
MI se Iuce goI în cup. PIec uIurIL.
- DomnuIe muIor, um un posL de LreI oumenI în suL... Ce
Iuc cu IeLeIe uIeu?
- Ce IeLe, domnuIe? ¡usù-mù în puce cu IeLeIe dumILuIe.
EI, guLu u nouu?
- DomnuIe muIor, mù scuncesc enervuL.
- Du-Le, domnuIe, Iu coIoneI çI-nLreubù-I.
- Am IosL.
- EI, çI? Ce (I-u spus?
Nu preu îmI vIne sù mùrLurIsesc.
- MI-u spus sù-I Ius în puce... Sù Ie împuçc çI sù-I Ius în
puce.
- ¡IoroIuIe, (I-uI sLruns oumenII?... CorubuIe, guLu?
Vede(I sù nu Iucù nImenI zgomoL în LImpuI murçuIuI... sù
puIe bIdouneIe în buzunure, sù nu uLurne.
- DomnuIe muIor, ce Iuc?
- ¡usù-mù, domnuIe, în puce... ¡mpuçcù-Ie ducù (I-u spus
coIoneIuI çI LermInù, IugI Iu pIuLon.
Mù IoLùrùsc sù Ius çI eu pe cuporuI, sù Iucù uçu cum I-o
LrùsnI prIn cup, cu Iu joc de noroc.
PornIm ourecum înupoI, depùrLundu-ne de OIL. E un
drum de cure, unevoIos, çI pIouù mereu. OumenII uIunecù,
se Iovesc unII de uI(II çI înjurù umùru(I. Se umesLecù mereu
rundurIIe.
¡nspre zorII zIIeI, cInevu se uIùLurù de mIne în pus, cu o
umbrù.
- Dom subIocoLenenL...
- Ce e, mù? CIne eçLI?
$I, mereu în çoupLù, rùsuIIund greu:
- Eu. NIcuIue ZumIIr, cuporuIuI...
- EI, ce?
- Am udus IemeIIe uIeu cu noI.
- Mù, eçLI nebun?
- UILu(I-Ie...
Amundouù, în cùmùçI, cu pIcIoureIe gouIe, cu cuLe o
brodoudù pe umerI, merg uIùLurI, pùzILe cu buIoneLeIe, prIn
pIouIe.
¡us IucrurIIe uçu.
¡n zorI poposIm înLr-uILù rupù.
- DomnuIe muIor!
- Ce e?
- CuporuIuI u venIL cu IemeIIe...
CuL e de gros, muIoruI se cruceçLe.
- AIcI?
- AIcI.
- Drugù, ducù o du cu ocIII de eIe coIoneIuI, nu muI
scupù... LrImILe-Ie ImedIuL cu cuporuIuI Iu brIgudù.
Ceeu ce çI Iuc, bIneîn(eIes.
A douu zI uIIùm cù noupLeu vom Lrece OILuI Iu KrIIuImu.
AgonIu se upropIe de sIurçIL... ¡uùm o pozI(Ie de pIecure
înLr-un IumInIç de pùdure çI ne pregùLIm suIIeLeIe cum se
pregùLesc coçcIugeIe çI IuIneIe mor(IIor. ¡ormeIe çI cu-
IorIIe devIn Iur IreuIe.
Pe Iu puLru vIne comundunLuI brIgùzII. Ne-udunù pe Lo(I
oII(erII în cerc. ToLuI e puIId.
- CoIoneIe... vu sù zIcù ne-um în(eIes?...
AscuILùm ubùLu(I expIIcu(IIIe cure nu spun ubsoIuL nImIc.
Vom uLucu noupLeu, Iùrù ceu muI mIcù pregùLIre de urLIIer-
Ie.
UnuI spune, cu gIus umbrIL, gunduI LuLuror:
- DomnuIe generuI... dur e upu uduncù... pouLe de doI-
LreI meLrI. $I curenLuI e IuLe...
BrIgudIeruI rùmune nedumerIL.
- De, çLIu eu?... Sù pune(I pe ceI muI înuI(I Iu dreupLu... Sù
se (Inù oumenII unII de uI(II... Ce vre(I sù Iuce(I?
OrIçun surude çI mù prIveçLe consLernuL.
AILuI spune, nesIgur, purcù Iu înLumpIure:
- $I pe urmù, în vud, sunL surme înLInse dedesubL în upù,
cu sù ne încurcùm în eIe...
BrIgudIeruI nosLru purcù înLuIu ourù se gundeçLe Iu usLu.
¡çI upropIe sprunceneIe sLuIouse.
- De, çLIu eu?... CoIoneIe... Sù puI sù LuIe dIn pùdure
crùcI... sù Iuce(I nIçLe cùngI cu sù smuIge(I surmeIe dIn upù.
Acum îçI înLInde musLu(u mure, cùrunLù.
Ne prIvIm unII pe uI(II cu o nedumerIre de unImuIe duse
Iu ubuLor. PenLru usLu um sLuL o sùpLùmunù în Ioc?
CoIoneIuI guIuIe emo(IonuL, puIId, neIInIçLIL.
- Du... sIgur... vede(I... domnuIe generuI... o sù IIe greu...
EI uu posLurIIe de mILruIIere cu (evIIe u(InLILe de cu zIuù...
- Or II, du ce vre(I sù Iucem?
Corubu, negrIcIos çI îndesuL, se upropIe çI uruLù upoI,
dIncoIo, pe muIuI ceIùIuIL, un mo( sLuncos:
- DomnuIe generuI, LrebuIe ocupuL înLuI gurguIuI ùIu, cù
pe urmù cude LouLù pozI(Iu.
ZumbIm vug cu Lo(I, cu în Iu(u uneI ImposIbIIILù(I, çI gen-
eruIuI înLreubù dIspre(uILor:
- Sù-I Iuùm... sIgur sù-I Iuùm... Du cIne sù-I Iu?
CùpILunuI, sIngur purcù îmbrùcuL în pIeIe de oII(er regIe-
menLur, rùspunde scurL:
- ¡I Iuu eu, cu compunIu.
GeneruIuI îI prIveçLe çI muI dIspre(uILor, sIncer dezgusLuL
de uLuLu IunIuronudù, çI gùseçLe cù nu merILù nIcI un
rùspuns.
- Açu, coIoneIe... $I uILum sù-(I spun... Nu IeI decuL douù
buLuIIoune. UnuI îmI rùmune mIe cu rezervù u brIgùzII.
Dupù un scurL scIImb de vederI înLre comundun(II de
buLuIIoune, se gùseçLe cù e runduI nosLru sù IIm Lrecu(I Iu
rezervù...
Nu çLIu, rùsuIIu uçuruL. ¡ncù douù-LreI ore cuçLIguLe Iu(ù
de ceIIuI(I.
AsLu pre(uIeçLe cu o umunure de operu(Ie, cu cuLevu
mInuLe.
De cu seurù ne punem în mIçcure çI pe Iu mIezuI nop(II,
dupù ce sLrùbuLem, în IInIçLe de mormunL, dIsLun(u de vreo
doI kIIomeLrI, prInLre cuse LùcuLe, sLInse, cu IocuILe de
sLuIII, ne oprIm Iungù LerusumenLuI înuIL uI uneI cùI IeruLe.
NoI vom rùmune udùposLI(I ucoIo. Se çLIe cù InumIcuI ure
posLurIIe de puzù dIncouce, spre noI, în cumpIe.
TrebuIe cu, punù nu prInd eIe de vesLe, oumenII dInuInLe
sù se sLrecoure, unuI cuLe unuI, în spuLeIe Ior, sù se udune
ucoIo pe compùnII çI pe urmù sù porneuscù uLucuI... Ducù
se pouLe, sù Lreucù upu cIIur, pe LùcuLe, çI numuI în urmù
sù descIIdù IocuI.
PIunuI mI se pure IreuIIzubII. DeuILIeI, çLIm cù pe LoL
IronLuI de LreIzecI kIIomeLrI, OILuI vu II LrecuL Iu noupLe de
înLreugu dIvIzIe. Un regImenL cure u IùcuL o încercure cu
douù zIIe înuInLe u IosL însù respIns, çLIm çI usLu, cu pIer-
derI.
CeI cure uu pIecuL în Iu(ù nI se pur pIecu(I în noupLe, pe
Iumeu ceuIuILù. Ce pIpùIe, ce vùd, ce sImL ucum, în cIIpeIe
usLeu? Dupù vreun ceus ubIu, uuzIm un semn de vIu(ù... çI
semnuI de vIu(ù e o înLuIe rùpùIuIù prIpILù de IocurI, cure
sIuçIe noupLeu, pe drumurI înuILe cùLre sLeIe. ¡ncepe un Iùu
meLuIIc, usurzILor, de mILruIIere cure mucInù, Locund bundù
dupù bundù cu un nuI, IùLrund vIu de LoL, sperIos, cu un
moLor de moLocIcIeLù.
Nu çLIm ce e înuInLe, cu LouLe cù e Iunù çI eu cuuL mereu
sù-mI încIIpuI ce vùd în Iu(u Ior ocIII ceIor de ucoIo. Mù
sImL preu sub(Ire, dur purcù mùnuçIIe pe cure Ie-um pus de
Iu începuL (In de cuId. SubIu um duL-o Iu cùru(u de buguje,
Iur urmù nu porL, cu sù poL II muI uçor çI penLru cù sImL cù,
de uproupe, nu voI puLeu ucIde nIcIoduLù.
SLùm îngrùmùdI(I în dosuI LerusumenLuIuI çI uçLepLùm
mereu. TouLù noupLeu dureuzù cIocoLIreu de cuzun, dIn cure
nu vedem nImIc. E un uIL Lùrum, Iu pourLu cùruIu sunLem.
Pe urmù încep sù-I vInù generuIuIuI veçLI, cu nIçLe
senLIn(e, dIn LouLe pùr(IIe... BuLuIIonuI ¡ dIn XN respIns,
buLuIIonuI ¡¡¡ dIn uceIuçI, respIns. PuLruIeIe de IegùLurù
uduc çI eIe veçLIIe cure descIId mormInLe, de pe LoL IunguI
muIuIuI. BuLuIIonuI XM respIns... regImenLuI XR respIns.
NumuI în Iu(ù, de Iu puLru suLe de meLrI dIn drepLuI nos-
Lru, nu e nIcI o çLIre. DIn cund în cund, dour cuLe o ImpresIe
de oboseuIù, de scùdere de înverçunure, dur pe urmù
rùpùIeIIIe revIn cu çI muI mure IurIe. Nu ujung vuIeLe
omeneçLI, dur LrebuIe sù IIe.
Se încenuçeuzù dIn ce în ce noupLeu çI se uIburesc
IumInIçurIIe.
¡ùmurIm în Iu(u nousLrù cuImeu umIILeuLruIuI înuIL - cu
copucI, pùçunI, cuse - cure pùzeçLe vuduI çI cure se creeuzù
ucum dIn nou, dIn neunLuI nop(II çI uI necunoscuLuIuI.
Cund zorII devIn încù çI muI uIbIcIoçI, vedem pe cuIme
sIIueLe de soIdu(I InumIcI, Iur pe dreupLu puIcuI uneI
mILruIIere. Douù mIcI LunurI, "puçcouce" de cIncIzecI çI
LreI, pe cure Ie uvem înLre noI, înceurcù zudurnIc sù puIe în
bùLuIe. ¡nLervIn Corubu çI OrIçun, cure dupù uceeu çI
ocIesc cu eIe. Un obuz, Lrus de nu çLIu cure dInLre noI,
spurge puIcuI mILruIIereI, cure umu(eçLe, Iùsund dour pe
ceIeIuILe sù conLInue. SunL pur çI sImpIu uIuIL de uceusLù
precIzIe. ¡un(urIIe de LrùgùLorI uIe ungurIIor încep sù se co-
boure, cu sù uLuce, de unde deducem cu uImIre çI cu
rùsuIIeL oprIL cù uI noçLrI uu LrecuL (çI sunL în perIcoI sù IIe
du(I înupoI).
"BuLuIIonuI LreI, înuInLe!" Lrece comundu dIn gurù în
gurù, çI Iu IumInu dImIne(II pornIm înLr-o gounù de cross-
counLry. Sur prIn bùILouce, pesLe çun(urI de scurgere, uIun-
ec înLr-o Iuneu(ù, Iur mù rIdIc çI Lrec muI depurLe.
PrIveIIçLeu upùruLù dIn evuporureu nop(II e nouù cu Iu
Iucereu IumII. O mourù... Iungù eu cuLevu cùpI(e de Iun çI pe
urmù upu LuIbure, cu çIvouIe puLernIce, u OILuIuI
bIesLemuL. MunLuIe, runI(e çI IcI-coIo cuduvre çI rùnI(I. Pe o
cùpI(ù, cu cùcIuIu IumurIe çI (uguIuLù, un oII(er ne
înLumpInù ruzund çI ne Iuce semn de suIuLure cu munu.
AIIùm, dIn Iugù, cù ure mu(eIe scouse uIurù.
$I neînLurzIuL InLrùm, IugInd mereu, în upù. VuIurIIe
împIng puLernIc, dur nIcùIerI upu nu Lrece de guL. DIncoIo,
în Iuncù, uceIuçI specLucoI. MunLuIe omeneçLI... runI(e...
cu(Ivu rùnI(I, cuLevu cuduvre... MuI Iu sLungu, Iungù douù
sùIcII, IungIL drepL pe spuLe, cu pIcIoureIe IIpILe çI muInIIe
înLInse Iungù eI, pe pùmunL cu pe cuLuIuIc, în munLu neugrù
cu çIreLurI roçII, cu guIeruI rIdIcuL çI cIIpIuI roçu în cup, un
morL.
CoIoneIuI...
¡n Iugù mù ubuL LreI puçI, cu urmu în munù, cu buIoneLu
pusù, çI înLreb cu deznùdejde pe soIduLuI cure sLù înLr-un
genuncII, uIùLurI:
- Domnu coIoneI?...
MI se umIIù pIepLuI de emo(Ie, dur uIerg muI depurLe,
uIùLurI de oumenII meI. ¡numIcuI se rùzgundeçLe çI o Iu Iu
Iugù înupoI.
BIIun(uI nop(II... TrupeIe nousLre uu IùcuL opL suLe de
prIzonIerI çI uu IuuL LoL muIuI. CoIoneIuI Lrecuse upu
noupLeu, cu înLuIu compunIe, Iùrù sù IIe sIm(I(I. CompunIu
u douu u IosL surprInsù în upù de mILruIIereIe concenLruLe,
deourece posLuI Ior u prIns upoI vesLe çI u duL uIurmu. Com-
punIu u pIerduL muI muIL de jumùLuLe dIn eIecLIv. A IosL un
momenL de grouzù çI urIeLe. CoIoneIuI u IosL omoruL în
zorII zIIeI, cu cuLevu cIIpe înuInLe de u vedeu noI, ceI de Iu
rezervù, pe InumIc pornInd Iu conLruuLuc, dIn Iumegureu
IùpLousù u dImIne(II.
Cund, înLr-un suL de pe ceIùIuIL muI, cùLre seurù, îmI usuc
IuIneIe, greIe încù de upu OILuIuI, ordonun(u îmI uduce,
uImIL o vesLe neuçLepLuLù.
- Dom subIocoLenenL...
- EI?
- ... çLI(I, MurIu MùncIuIeu? spIounu? spIounu de IerI
noupLe?
- EI, spune, mù...
- Am înLuInIL-o... e ucI... ¡-u duL domnuI generuI de Iu dI-
vIzIe o mIe de IeI çI o perecIe de bocuncI... A LrecuL OILuI în
IrunLeu unuI regImenL... cu sù-I uruLe drumuI.
Aveum s-o înLuInesc çI eu pesLe vreo douù sùpLùmunI,
uIergund bucurousù spre mIne çI cerLundu-mù prIeLenos:
- VezI, domnuIe subIocoLenenL, uI vruL sù mù împuçLI... çI
eu um LrecuL OILuI cu soIdu(II noçLrI.
RùnIL, în BucureçLI, uveum sù-I vùd, în vILrInù Iu "JuII-
eLu", IoLogruIIu uIùLurI de regInu çI doumneIe de onoure de
Iu puIuL. Aveum sù uIIu cu ure "VIrLuLeu mIIILurù" de uur çI
sù cILesc în guzeLe înLumpIureu eI, Iùrù compIIcu(Iu cu ure-
sLureu sub bùnuIuIù de spIonuj. ¡u ¡uçI uveum s-o vùd dIn
nou, cùuLundu-mù bucurousù în grùdInu CopouIuI çI
urùLundu-mI cù u IosL înzesLruLù çI IuuLù Iu un spILuI de sub
îngrIjIreu regIneI. Bu ucum um uuzIL cù e çI în cùr(IIe de
cILIre.
Seuru, Iu musù, ne înLuInIm înLr-o cusù gospodùreuscù
împùcu(I, çI cù puLem muncu înLuIu ourù cu "musu pusù", çI
cù puLem dormI, înLuIu ourù de Iu InLrureu în rùzboI, înLr-
un uçLernuL. ScIImbùm ImpresII.
- OrIçun, n-u IosL nIcI de duLu usLu rùzboI... Ce crezI?
- Nu... cred cù nu... Dur ure sù IIe... Cù esLe de unde.
$I LoLuçI, mourLeu coIoneIuIuI dù o ImpresIe de LuruL çI
înIùcrImuL muI(umIrII de u ne gùsI IIecure dIn noI, ceI
scùpu(I, în vIu(ù.
±.q. Post inuintut lu Cohulm
BuLuIIonuI nosLru eru ucum bIne înuInLuL, Iu zece kIIomeLrI
pesLe deuIurIIe de dIncoIo de OIL, în CoIuIm. Un orùçeI cu
sLrùzI ruruI de IurgI, cu cuse sùseçLI, cu por(I înuILe, încIIse
çI cu IeresLre cu de ceLuLe. O pIu(ù înLInsù în mIjIoc - pouLe
penLru buIcI, dumInIcu. E uçezuL Iu înLuInIreu u douù vùI,
dIn IunduI cùroru urcù uçor cousLe IIne, de un verde duIce,
bùI(uL IcI çI coIo de peLe negre - peLIce rIsIpILe de pùdure.
¡n IIecure zI uveum încùIerùrI de uvunposLurI.
- BILLe, eIn MIIcI-KuIIee.
- Es wIrd gIeI' kom', rùspunde vecInu meu, sùsouIcù
Lunùrù çI Irumousù cu o vucù eIve(Iunù.
- Wenn dus KuIIee guL scImeckL werde IcI IIr Munn
IeuLe IerbrIngen. CùcI mI-u spus cù bùrbuLuI eI e în suLuI
vecIn, sergenL în Lrupu cure ocupù suLuI.
- GoLL seI Dunk, dur könnLen SIe mucIen!
N-um începuL sù moI IeIIu IuLù de puIne în cuIeu, cù
începe o rùpùIuIù de IocurI çI soIduLuI nùvùIeçLe pe uçù:
- Ne uLucù, domnuIe subIocoLenenL.
¡uu urmu dIn munu IuI, cu sù I-o duu Iu pourLù Iur înupoI,
pun mùnuçIIe çI Ies în Iugù pe uçù.
Aproupe de prunz mù înLorc obosIL çI IIùmund.
- MeIn MIIcI-KuIIee bILLe...
- Und meIn Munn? çI uduce Iur cuIeuuu.
- Es wIrd zum Morgen seIn.
Adeseu ne pIImbùm dupù-umIuzù pe uII(eIe pusLII uIe
LurguIuI, pe cure nu înLuInIm decuL soIdu(I de uI noçLrI çI
curIerI de Iu regImenL.
¡n zIuu uceusLu LomnuLIcù çI IumInousù de sepLembrIe -
cum venIm spre popoLù - LurguI ne pure pusLIu. Pre-
LuLIndenI obIoune Lruse, por(I zùvoruLe çI nIcI un LrecùLor. E
uscunsù LouLù Iumeu dIncoIo de por(IIe greIe de sLejur, cu în
nIçLe LemnI(e.
Bu nu! O GreLcIen mIùdIousù, cu çLIuLuI çor( uIbusLru, u
IeçIL dInLr-o curLe pe IurIç, cu o mIçcure de çourece curujos,
çI dù, surprInsù, cu ocIII de noI. ¡I e IrIcù çI Lremurù sLund
pe Ioc. N-um IùcuL nImùnuI nImIc. Dur e rùzboI.
¡u popoLù uIIùm veçLI LoL muI reIe despre TurLucuIu. NI-
menI nu Iu însù IucrurIIe în serIos, muI muIL ne necùjeçLe
IupLuI cù nu sunLem, încù scIImbu(I. Ne e dor de IInIçLe çI
ucI zIInIc sunLem sucuI(I de puLruIeIe ungureçLI dIn ¡IscIer
çI SLenu. DImIneu(u çI seuru sunLem reguIuL uIurmu(I de
rùpùIuIu vIoIenLù de IocurI, cure Iuce sù vuIuscù vùIIe. Ne e
dor de o noupLe, douù, de somn Iùrù grIjù.
Se mùnuncù Iùrù poILù, în cumeru îngusLù, în cure ne-um
îngIesuIL cu Lo(II, sub proLec(Iu pIuLeIor çI InsuporLubIIeIor
muxIme broduLe, pe punze uLurnuLe de pere(I: "DeIn VuLer-
Iund soIIesL du..." eLc.
VIne soIduLuI popoLur uI regImenLuIuI çI esLe prImIL cu
sLrIgùLe veseIe. Ne uduce vIn.
- Sù LrùI(I, domnuIe cùpILun, mI-u duL de Iu regImenL vIn
numuI penLru o zI; domnuI sergenL ¡Ioreu zIce cù pIsemne
venI(I dumneuvousLrù Iu noI Iu rezervù, de muIne.
Ducù zIce domnuI sergenL ¡Ioreu, uçu LrebuIe sù IIe.
DomnuI sergenL ¡Ioreu e dour de Iu sLuLuI-mujor. Se
cIocnesc puIureIe de probù, uçu.
¡u pourLù s-u oprIL însù dIn gounù un cùIùre( çI, în LImp
ce prIvIrIIe nousLre se înLreLuIe, brusc neIInIçLILe, în oduIe u
çI InLruL un IIùcùu îmbrùcuL (ùrùneçLe, usuduL çI de ubIu
rùsuIIund.
- DomnuIe comundunL, ne jeIuIesc ungurII, scùpu(I-ne!
ComundunLuI buLuIIonuIuI îI mùsourù IInIçLIL cu ocIII
mIcI verzuI, cu musLu(u înLrebùLoure:
- De unde eçLI?
- SunLem dIn SLenu. ¡ucù IcI pesLe deuI. Ne-o prùpùdIL.
Au venIL ucumu o muI(Ime de LunurI çI udunù vILeIe ou-
menIIor. Pe cIne se împoLrIveçLe, îI gùLeçLe cu urmu.
- SunL muI(I?
Dur bùIe(undruI se încurcù. Se vede cuL de coIo cù
înLrebùrIIe ucesLeu nu pùLrund în gunduI IuI, rùscoIIL çI
IrùmunLuL de ceIe de ucusù.
- SunL muI(I, domnuIe comundunL. $I purcù IIIndu-I
Leumù cù n-o sù muI mergem: AdIcù nu - sù LoL IIe Iu cIn-
cIzecI-çuIzecI. Au descùIecuL Iu prImùrIe.
CùpILunuI ¡IoroIu - cùcI muIoruI DImIu ucum comundù
regImenLuI çI e în rezervù Iu dIvIzIe - sLù pe gundurI cuLevu
cIIpe; pe urmù îçI scIImbù prIvIreu IInIçLIL, pe IIecure pe
rund, çI se opreçLe usupru meu. Cu Lo(I novIcII Iu comundù,
cùpILunuI dù ordIne compIeLe çI cu voce ImporLunLù:
- SubIocoLenenL GIeorgIIdIu, Iu-(I pIuLonuI çI vezI ce
esLe. Ducù po(I, InLrù în suL çI sLrunge urmeIe IocuILorIIor.
AI grIjù sù nu III surprIns. (Se çLIe cù o purLe dIn popuIu(Iu
susù ne e înverçunuL osLIIù). ¡u osLuLIc pe prImur pe LImpuI
cuL IucI percIezI(IIIe.
Mù uIL cu pùrere de rùu Iu IrIpLuru cure îmI rùmune în
IurIurIe.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
PrIn umbeIe çun(urI pIIne de buruIenI uIe çoseIeI
uçLernuLe cu pruI de munLe, înçIru(I unuI dupù uILuI,
uIergùm uproupe, punù Iu SLenu, cure esLe dupù o mucIe de
deuI, Iu puLru-cIncI kIIomeLrI. Mù sImL înIIerbunLuL,
îngrIjoruL.
PenLru înLuIu duLù um rùspundereu uneI uc(IunI. ¡n mIc
suu în mure - în Iu(u mor(II - evIdenL cù IucrurIIe se peLrec
Iu IeI. $I eu um ImpresIu cù um sù duu o mIcù bùLùIIe "în sLII
mure". VoI împùr(I decI pIuLonuI în IInIe de LrùgùLorI çI în
rezervù. MI se pure însù cù nu-mI rùmune nImIc dIn pIuLon.
DecI nu... Dur oumenII uIeurgù - LImpuI Lrece, muLerIuI de
IuLe, çI eu nu sunL în sLure sù Iuu o IoLùrure. Ducù mù
upropII de mIcuI çun( uI çoseIeI, e IImpede cù voI II vùzuL.
Ducù uç Iuu-o prIn LurIuIeIe de porumb roçIuLIc dIn dreupLu
suu dIn sLungu drumuIuI uIb, mI s-ur rIsIpI oumenII.
Ce Iuc? Ne upropIem LoL muI muIL... De dupù deuI vom
vedeu dInLr-o duLù suLuI cu ucoperIçurIIe IuI roçII de (IgIù,
cu bIserIcu sùseuscù, uscu(ILù, cu un LùIç înIIpL în uIbusLruI
ceruIuI.
$I LImpuI Iuge purcù munuL de pIcIoureIe meIe suu
munundu-Ie.
Dur, Iu coLILuru çoseIeI uIbe, upure un cùIùre( cenuçIu.
¡n porumb! Ne LrunLIm Lo(I pe bruncI în çun( suu dupù
muçurouIeIe de pùmunL uIunuL çI uscuL de Iu rùdùcInu co-
cenIIor.
- Sù-I prIndem, domnuIe subIocoLenenL. Nu Lruge(I nI-
menI, bùIe(I... nu Lruge(I, nu Lruge(I! SoIdu(II meI îçI duu or-
dIne sIngurI. Nu Lruge(I nImenI!
CùIùre(uI se upropIe LoL muI muIL, IegùnuL în çeu, sùILund
în Lrup bùLuL, upIecuL pe cuI. ¡u o suLù de puçI în urmu IuI,
upure dInLre copucI, dIn Iumeu Ior, un uILuI, çI pe urmù încù
unuI.
¡n LoL peIsujuI încremenIL, vIu coIoruL de umIuzù, de-u
IunguI çoseIeI uIbe, eI sunL sInguru mIçcure.
O "recunouçLere". OumenII sunL încùIzI(I. "Nu Lruge(I,
mùI, nImenI". Ordonun(u de Iungù mIne ure çI eu curuj -
ucum, deuILIeI, nu cosLù nImIc sù-I uI.
- ¡ucem rosL de cuI çI de pùLurI, domnuIe subIocoLenenL.
PrIvesc înIrIguruL: un cùIùre( se upropIe IegùnuL, pe
çoseuuu uIbù. ¡n LrupuI cuIuIuI, vIne Iùrù grIjù cu ocIII pe
sus, pe deusupru LurIuIeIor, în uIbusLruI zIIeI ucesLeIu, dum-
nezeIesc de Irumousù. PesLe cuLevu cIIpe, ducù nu se vu
oprI, vu murI în IumInù, cInevu. PouLe eI, pouLe çI ceI dInLuI
cure se vu upropIu de eI. O curIozILuLe InLensù mù
IrùmunLù, opreçLe LoLuI în mIne cu un zbor înLIns. Cum ure
sù IIe?
Se upropIe LoL muI muIL... E Iu o suLù de puçI. ¡I vùd Iu(u,
ocIII, puncLe negre. VIne sùILund în LrupuI cuIuIuI. PrIveçLe
pesLe deuIurI çI nu çLIe cù în porumb cIncIzecI de urme sunL
înLourse spre eI, îI uçLeupLù. PrIveçLe spre cer. "Sù nu Lrugù
nImenI, domnuIe subIocoLenenL. Sù nu Lrugù nImenI", se
IupLù înùbuçIL, nevùzu(I, soIdu(II.
Dur se upropIe LoL muI muIL. ¡uLù-I Iu douùzecI de puçI. E
un IIùcùIuç cu ocIII cu mùsIIneIe, cu Iu(u pùLruLù, umerII
obrujIIor preu IeçI(I, cu musLu(u mIcù, neugrù, Lunsù. MIçcù
buzeIe. Acum se uude. CunLù. ¡mI Lremurù muInIIe pe
urmù. Ar II LrebuIL sù numesc doI oumenI cure sù-I upurù
dInLr-o duLù înuInLe çI sù-I prIndù, Iùrù sù-I omoure, dur
rùspundereu mI s-u pùruL preu mure çI, muI uIes, ur II duL
ImpresIu cù eu evIL, penLru mIne, perIcoIeIe, pe cure Ie Im-
pun uILoru. Am IuuL de uceeu çI eu o urmù în munù, çI ucum
mù înLorc sù duu ordIn ceIor dIn çun( cu mIne, sù sùrIm cu
buIoneLeIe înLInse Iu eI. To(I Lremurù, cred, de nerùbdure,
cu munu pe urmù, congesLIonu(I, cu ocIII ImobIIIzu(I,
IIpnoLIzu(I purcù. Cum vu II? E cu un specLucoI de
execu(Ie...
CunLecuI se uude ucum IùmurIL. Aç puLeu sù-I vorbesc,
obIçnuIL, cu unuI cunoscuL. Dur un LrùsneL de urmù u
spInLecuL de sus în jos vùzduIuI. ¡nIIoruL, cùIùre(uI se
opreçLe çI prIveçLe cerceLùLor spre mucIIIIe deuIuIuI. TouLù
înIrIgurureu, LoL zbucIumuI, LouLù nerùbdureu îndeIung
upùsuLe Izbucnesc ucum în suIve de deLunùLurI, cu expIozIu
unor LuburI preu muIL încùrcuLe.
¡ùrù sù-çI deu seumu de unde vIn IocurIIe, cùcI ur II
încremenIL de grouzù cu o sLuLuIe LopILù, u rùsucIL cuIuI în
Ioc çI s-u uçLernuL pùmunLuIuI în Iugù. PIouIu de gIoun(e
rIdIcù pruIuI çoseIeI, cum rIdIcù pIoIIe de vurù bùçIcI pe
ruu. A dIspùruL dupù coI(.
N-u IùsuL în urmù decuL o durù de sunge. $I mù gundesc
Iu gIon(uI rùLùcIL cure vIne de Iu doI kIIomeLrI, cu sù se
înIIgù în pIepLuI vreunuI predesLInuL. CIne I-o II IubIL uLuL?
Acum dIn murgIneu suLuIuI ne prImesc suIve repezILe de
IocurI.
$LIum cù ure sù IIe uçu.
CuIc oumenII în porumb... çI nu muI çLIu ce sù Iuc.
Ru(Ionez înIrIguruL çI dIsperuL de serIos.
$LIu cù grosuI InumIc e Iu doI kIIomeLrI de suL, pe cund
buLuIIonuI nosLru e Iu cIncI. Nu poL cùdeu decI în spuLeIe
suLuIuI. Pe de uILù purLe, ce sens pouLe uveu un uLuc de
IronL cu un pIuLon, cund nu çLII precIs ce uI în Iu(ù...
Dur cInevu u sLrIguL Iu dreupLu: "Sù-I Iuùm pe IIunc", çI
LouLù Iumeu urIù: "Sù-I Iuùm pe IIunc, domnuIe subIocoLen-
enL". S-uu uprIns Lo(I.
Punù sù mù Lrezesc, ceI zece-cIncIsprezece oumenI de Iu
urIpu dreupLù uu IuuL-o Iu gounù doborund cocenII,
rùscoIInd pùmunLuI cu bocuncII, cu sù înconjure suLuI.
DIn Iu(ù IocurIIe vIn LoL muI dese (e drepL, cum IungI,
deusupru cupuIuI). HusurII uu cùpùLuL curuj çI uu ocupuL Iu
murgIneu suLuIuI o mucIIe de deuI. ¡u puLru suLe de meLrI
de eI, încerc sù opresc Iun(uI de LrùgùLorI, dur nu um Iungù
mIne pe nImenI. OumenII, Dumnezeu çLIe pe unde or II,
prIn porumb.
Un pIuIL îndepùrLuL, pe urmù dIn ce în ce muI upropIuL,
spre noI. Un vujuIL pùLrunzùLor çI o bubuILurù grouznIcù, în
LImp ce ne învùIuIe Ium çI pruI.
ArLIIerIu Ior u InLruL în uc(Iune.
Dur IovILurIIe vIn rure çI uIùLurI...
SInguruI Iucru nepIùcuL e cuprIcIuI obuzuIuI cure vIne
unde nu Le uçLep(I. AIcI... dIncoIo... PouLe, IùmurInd IumIIe,
cIIur în IocuI în cure Le uIII.
¡n pIcIoure, în porumbuI încù verde, prIvesc cu bInocIuI
spre IInIu InumIcù, pe cure nu o poL precIzu. ¡u începuL
Lrugem Lo(I, cu IurIe, pe urmù ne muI poLoIIm. DeoduLù, în
dosuI suLuIuI, un ropoL de pIesneLe spre cer. HusurII
(uçnesc îngrozI(I, de dupù gurdurI, cu mIçcùrI înLInse de Ie-
purI negrI, cùcI sunL Iuu(I dIn spuLe. CeI de uIcI îI urmùrIm
cu IocurI.
|IpeLe, urIeLe. NùvùIIm spre suL. AIunecund muI muIL pe
povurnIç, cu gIeLeIe încùrcuLe de (ùrunù, mù Lrezesc în mIj-
IocuI çoseIeI, în murgIneu runduIuI de cuse.
Un grup de (IgùnuçI îmI uruLù cu bucurIe pe ungurI Iu-
gInd pesLe deuIurIIe dIn sLungu. Açudur, nu vom prInde nIcI
unuI.
Dur "um cucerIL" suLuI. Coborum ucum pe uII(u
prIncIpuIù, Iurgù cuL douù buIevurde dIn BucureçLI, cu
pIunLu(II îngrùdILe prIn mIjIoc. CopII ne înLumpInù dIn
LouLe pùr(IIe çI pe Iu LouLe IeresLreIe upur cupeLe curIouse,
uscunse de dupù perdeIe coIoruLe. Dour romunceIe nousLre
rumene çI pIIne uu IeçIL cu pouIeIe pIIne de mere çI pere, cu
ouIu de IupLe în prug. Nu muI um pe Iungù mIne, în scurLù
vreme, decuL pe sergenLuI VoIcu çI vreo doI-LreI soIdu(I.
CeIIuI(I s-uu rIsIpIL, udemenI(I de mereIe rumene, de uI-
ceIeIe cu IupLe çI de obrujII LoL uçu de rumenI çI de uIbI, cure
îI cIemuu ruzùLorI. Ce percIezI(Ie sù muI Iuc? Dur un grup
înLreg de suçI vIn convoI spre mIne. PIung Lo(I.
- Ce-I cu dumneuvousLrù? îI înLreb uuLorILur, IIreçLe.
Vorbesc Lo(I deoduLù. UnuI sIub çI înuIL, cu musLù(I preu
grouse, uILuI mùrunL, cu o jumùLuLe musLu(ù. O sùsouIcù
osousù çI preIungù, copII mIcI çI murI.
- Ne-u nenorocIL, ne omorum. DumnezeuIe! pIung çI se
vuIeLù, unII în romuneçLe, uI(II în nem(eçLe.
NecùjIL, Iùrù sù prIcep nImIc, scos dIn sùrILe, sLrIg Iu eI:
- Ce-I cu dumneuvousLrù?
ALuncI susuI ceI înuIL çI sIub îmI povesLeçLe scuncIL,
nenorocIL:
- Ne-u IuuL IuLu... IuLu nousLrù! Mù încrunL. ¡ur coruI Ior,
înLreg: Ne-u IuuL IuLu... IuLu nousLrù!
SùsouIcu îmI înLInde çI o IoLogruIIe mure pe curLon
cenuçIu de Iux:
- UILe ce Irumousù IuLù, sLudenLù Iu SIbIu!
¡nLr-udevùr, e Lure Irumousù.
- Cum, cIne v-u IuuL-o?
- SoIduLuI... soIduLuI.
Tresur, cu LoLuI nedumerIL:
- Un soIduL de-uI meu?
$I Iur Lo(I în cor:
- Nu, soIduLuI cure pùzeçLe suLuI... SoIduLuI cùIure.
Nu muI prIcep nImIc.
- Cum? CIne pùzeçLe suLuI, ce soIduL?
Un romun de uI noçLrI îmI expIIcù în cIIp IIresc:
- DomnuIe oII(er, soIduLuI cure pùzeçLe suLuI, soIduLuI
dumneuvousLrù, pe cure I-u(I IùsuL uIcI, cure pùzeçLe suLuI...
u zIs cù e çpIounù.
Cud dIn cer.
- E vreun soIduL cure pùzeçLe suLuI?
- PùI cum? E un soIduL cure rùmune în suL zI çI noupLe.
Dourme cIIur Iu dumneuIor. Are un cuI uIb çI uIeurgù LouLù
zIuu de Iu un cupùL Iu uILuI uI suLuIuI. EI, pùI ducù eru eI
uIcI, crede(I cù muI veneuu ungurII? Se Iuu dupù eI cu Io-
curI.
AsLu-I curuLù povesLe.
- Unde-I soIduLuI uceIu?
SuçII pIung Lo(I în cor:
- Nu çLIm, nu çLIm.
- Cund u pIecuL?
- AzI dImIneu(ù, u IuuL-o prIn pùdure Iu dreupLu, cu IuLu.
Am prIcepuL cum sLuu IucrurIIe çI sunL IoLùruL sù-I prInd
çI sù LermIn. MI-e mIIù de bIe(II suçI.
Dur nu muI poL scùpu ucum de IIoLu Ior.
- Ce ne Iucem noI? çI pIung, IemeIIe se Lrug de pùr. Ce ne
Iucem, domnuIe oII(er?
¡I IInIçLesc cum poL. Dupù mIne se (In uIuI ucum, prIn
suLuI Iurg çI Irumos, suçI çI romunI. Pe sLrudu scùIduLù Iung
de uILImeIe ruze pIezIçe uIe soureIuI, cure urde purcù Iu
cupùLuI eI, vIne cInevu în gounù, în cupuI goI.
NIcI nu s-u upropIuL bIne.
- Ne uLucù, domnuIe subIocoLenenL, ne uLucù!
A ujuns Iu mIne guIuInd, dupù eI vIn IemeI, copII sperIu(I.
- Au prImIL înLùrIrI, vIn pe douù coIoune, pe çoseu çI pe
cuImeu deuIuIuI.
SImL cù-mI vujuIe urecIIIe. Unde-mI sunL oumenII?
O bùLrunù mù Iu de munù çI bujbuIe, mormùIe cocoçuLù:
- AI sù-(I urùL eu pe unde vIn, sù-(I urùL eu pe ungurI.
Vreu sù mù ducù spre InumIc, çI eu neIInIçLIL I-uç du
bruncI sù mù Iuse în puce, dur mI-e ruçIne. Nu um nIcI
mùcur IInIçLeu sù Iuu o IoLùrure, o IoLùrure cure nu pouLe
sù înLurzIe nIcI cuLevu cIIpe mùcur. Moure în mIne încù o
IIuzIe: uceeu cù uç II puLuL II un bun comundunL.
RùpùIuIù de IocurI. O Iuu çI eu, în sIurçIL, spre deuI. Ce-o
II, o II. Urc guIuInd sLrudu sucILù pe cousLe, sur pesLe pIeL-
rouIe, pesLe LruncIIuI de jgIeub uI uneI IunLunI, uIerg cu
sergenLuI VoIcu dupù mIne. RùpùIuIu de IocurI e dIn ce în
ce muI sLrIgùLoure. PIesneLeIe buL ceruI cu bIceIe.
MI se pure cù nu se muI sIurçeçLe uII(u.
¡n LImp de IupLù, noupLeu çI oruçeIe - sImL dIn nou - sunL
ceIe muI nepIùcuLe IucrurI în rùzboI.
PrInLre uILImeIe douù cuse, prIveIIçLeu se descIIde Iurg,
pesLe pIuIuI verde ubIu încIInuL, LIvIL sus de pùdure, jos de
LurIuuu de porumb. $I o uIuILoure surprIzù. PIuLonuI meu e
în Iun( de LrùgùLorI, ucoIo Iu murgIneu suLuIuI, Iu InLervuI
uproupe regIemenLur, çI Lruge IurIos. DIn cund în cund,
cuLe unuI scouLe cuLe un mùr dIn buzunur çI muçcù Iucom.
CoIouneIe InumIce s-uu rIsIpIL çI eIe în LrùgùLorI Iu mur-
gIneu porumbuIuI. ¡çI Iuc çun(urI. Au de gund sù se
sLuLornIceuscù ucoIo, se vede. De uceeu ne-u çI IuuL în
prImIre, Iur Iùrù Ispruvù, urLIIerIu Ior rurù, greouIe.
Opresc IocurIIe, LrImIL o puLruIù înuInLe çI ne punem Lo(I
pe IumuL, cu Iu(u Iu cer. Acum e IInIçLe çI Iuc poIILIcù LIInIL,
cu un romun sLruçnIc, de vreo cIncIzecI-çuIzecI de unI, cu
musLu(u puLernIcù çI încù neugrù, cure çI-u LuruL pIepLuI çI
umerII Iu(I punù Iu mIne, cu sù uIIe rosLurIIe dIn (urù. PesLe
deuIurIIe îndepùrLuLe çI împùdurILe, pIIne de LuInù, pesLe
deuIurIIe "duçmune", cobourù soureIe, Lurnund o Lrombù
de uur IIcIId dIn uIbusLruI ceruIuI pesLe verdeIe de pùçune
uI cuImIIor. Sub(IuL çI LrepLuL se înLunecù. Rund pe rund,
oumenII meI se cobourù Iu IunLunu dIn suL, Iu IocuI de
udunure. Cund sunLem Lo(I, neLuIburu(I de nImenI, pornIm
Iu drum înupoI ucusù. ¡n cupuI suLuIuI înLuInesc o IuLù, de-u
drepLuI eIegunLù, înLr-o rocIIe vIçInIe de vurù. AIùLurI de
eu, un soIduL. Recunosc pe IuLu susuIuI çI sImL o udevùruLù
bucurIe. SuIuL çI mù upropII încrunLuL de soIduL.
- De unde vII?
SLùpun pe eI, în pozI(Ie mIIILùreuscù, rùspunde vorbInd
rur:
- Sù LrùI(I, domnuIe subIocoLenenL! Am dus pe
domnIçouru Iu brIgudù, în urmu unuI denun( cù ur çLI unde
sunL uscunse urmeIe.
- EI çI?
- AcoIo n-uu gùsIL-o vInovuLù çI I-uu duL drumuI.
- ALuLu LoL?
- Du, sù LrùI(I, domnuIe subIocoLenenL!
¡nLreb pe IuLù, în nem(eçLe, ducù ure sù se pIungù de cevu
çI-mI rùspunde cù nu, zumbInd.
M-um descrunLuL çI eu, dur nedumerIreu nu-mI scude.
Mù înLorc Iur cùLre soIduL.
- Dur cu LIne, ce-I?
- Eu pùzesc suLuI.
- Cum pùzeçLI suLuI? CIne (I-u duL surcInu usLu?
- DomnuI subIocoLenenL ¡Iorescu.
- DIn ce regImenL eçLI?
- XR.
- BIne, dur regImenLuI XR u pIecuL.
E nedumerIL çI cu LoLuI surprIns.
- Cum se pouLe? Eu n-um prImIL ordIn de reLrugere.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
Seuru povesLesc enLuzIusmuL, Iu popoLù, uceusLù
înLumpIure. ¡mpresIu esLe deosebILù. Dur deoduLù, cund
comundunLuI încrunLù enervuL prIvIreu, zgomoLuI de pu-
Iure çI de IurcuII(e se opreçLe, cu çI gùIùgIu puncLeIor de
excIumure.
- DomnuIe subIocoLenenL GIeorgIIdIu, eu Le-um LrImIs
penLru cù Le çLIum bùIuL InLeIIgenL.
- ?!
$I pe urmù, cu un dIspre( uscuL:
- Se pouLe, domnuIe, sù nu vezI cù eru un spIon?
Tùcereu devIne upùsùLoure. ComundunLuI ure drepLuLe.
To(I se prIvesc uproupe udunc neIInIçLI(I.
- PIeucù ImedIuL çI udu-I ucI.
Nu m-um dus eu. Am LrImIs o puLruIù, cure I-u udus. $I I-
u bùLuL puLruIu pe drum, I-u bùLuL sergenLuI de zI, I-u Lrus
vreo douù çI comundunLuI.
PesLe o sùpLùmunù, cund regImenLeIe eruu dIn nou
înLrunILe în brIgudù, în vedereu uneI bùLùIII, m-u oprIL un
cuporuI, pe uII(ù.
- Vede(I, domnuIe subIocoLenenL? zIceu(I cù sunL spIon.
¡u brIgudù, m-u IùcuL cuporuI.
O recunouçLere IùcuLù de ugIIoLunLuI buLuIIonuIuI în
uceIuçI LImp cu ceu IùcuLù de mIne Iu SLenu conIIrmù cù çI
ceIùIuIL suL vecIn e puLernIc ocupuL. AsLu e spre bucurIu
recunouçLerIIor de cuvuIerIe LrImIse de dIvIzIe, cure nu uu
curujuI sù Lreucù de IInIu nousLrù de uvunposLurI (Iur cund
ujung punù Iu noI, ucI, II se pure cù s-uu uvenLuruL) çI cure
ucum uu ce ruporLu Iu dIvIzIe. ¡n zIIeIe urmùLoure reIuùm
pIImbùrIIe çI dIscu(IIIe.
Popescu çI ceIIuI(I cumuruzI uu devenIL gundILorI.
Ne uLruge Iuureu-umInLe un grup cure se ceurLù çI ne
upropIem. DoI soIdu(I înLInd de un sus bùLrun, negrIcIos, cu
Iu(u uscuLù çI musLù(I sLuIouse. Vor sù-I uducù Iu regImenL.
¡u înLrebureu comundunLuIuI mILruIIereIor, cùcI sunL ou-
menII IuI, eI ne Iùmuresc cù susuI u vruL sù împuçLe pe un
romun, cure e, deuILIeI, çI eI de Iu(ù.
¡n romuneçLe, susuI îçI upùrù drepLuI, IoLùruL.
- A vruL sù-mI Iure muçInu de cusuL, domnuIe oII(er,
uILe, de-ubIu I-um smuIs-o.
MuçInu e, înLr-udevùr, corp deIIcL, înLre eI.
- A scos revoIveruI sù mù împuçLe, domnuIe comundunL.
SusuI IùmureçLe cù numuI uçu I-u IùsuL muçInu pe cure
voIu sù I-o Iu.
JudecuLu oII(eruIuI e scurLù.
- De ce por(I revoIver, de ce n-uI preduL revoIveruI?
Duce(I-I Iu dIvIzIe.
CInevu remurcù, în LreucùL, cù nu s-u duL ordIn sù se
sLrungù urmeIe çI dIscu(Iu vecIe e reIuuLù pusIonuL, cùcI
Popescu pure obseduL.
- Nu pouLe sù IIe drugù, LoLunu. Sù compurI, sù zIcem,
bùLùIIu de Iu Verdun, cu IupLu de Iu OIL, u nousLrù?
OrIçun e IurIos, dur cum nIcIoduLù nu rIdIcù LonuI, îI e
uprInsù numuI prIvIreu.
- Drugù, sIgur cù penLru IsLorIe, suu penLru sLrùInùLuLe,
suu penLru guzeLeIe çI Iumeu de-ucusù, nu se pouLe com-
puru ce-u IosL Iu OIL cu VerdunuI...
ReIuu çI eu unLrenuL:
- SIgur... ubsoIuL... NIcI cIIur penLru noI, buLuIIonuI LreI,
cure um InLervenIL în urmù çI um uvuL numuI cIncI-çuse ou-
menI pIerdere. Dur penLru compunIu u douu, cure u IosL
surprInsù de mILruIIerù în upù çI înjumùLù(ILù dIn cuLevu
puruILurI, cred cù IupLu u IosL cu penLru orIce compunIe
ungujuLù Iu Verdun. ¡ncIIpuIeçLe-(I rùnI(II, IupLund cu
vuIurIIe LouLù noupLeu. O puLruIù cure IupLù cu o Ior(ù
superIourù çI e bomburduLù precIs cu un sIngur Lun IupLù
LoL uLuL de greu cu pe Somme...
¡nLùresc cu umInLIrI dIn descrIerI.
- DeuILmInLerI, um cILIL cù grozùvIu IupLeIor de ucoIo sLù
în IupLuI cù doI-LreI oumenI, IzoIu(I înLr-o groupù de obuz,
LrebuIe sù IupLe neçLIu(I de nImenI cuLe-o noupLe înLreugù.
ExucL cum IupLù uneIe puLruIe de-uIe nousLre.
Pùreuu cù s-uu convIns, dur Iur reIuu, uproupe IndIgnu(I
cù uu IosL pe cuIe sù udmILù o ubsurdILuLe.
- ¡ugI, drugù, se compurù rIscurIIe pe cure Ie uI înLr-o
bùLùIIe mure, cu o bùLùIIe cu uceeu de Iu Brun?
Un soIduL ne cIeumù Iu popoLù, dur dIscu(Iu conLInuù çI
ucoIo. Popescu ne denun(ù cùpILunuIuI, cure s-u uçezuL Iu
musù, cù sus(Inem o ubsurdILuLe. OrIçun reIu energIc.
Popescu gùseçLe cù rùzboIuI nu e preu grozuv. SunL de-o
pùrere cu eI. VIzIuneu de sunge çI Ioc, mII de cuduvre cuI-
cuLe în grùmezI, cu IemneIe în depozIL, încuIcILe IupLe corp
Iu corp, upe înroçILe, nu Ie-um înLuInIL punù ucum.
- DesIgur cù vor venI. RùzboIuI ùsLu u cunoscuL ceeu ce se
numeçLe reLrugere sLruLegIcù. Am ImpresIu cù eI s-uu IerIL
de orIce IupLù serIousù, cù n-uu ungujuL cu noI decuL urIer-
gurdu, cuLevu regImenLe ucoIo.
- NIcI n-uu muI muILe... S-u sIurçIL cu rùzboIuI, uscuILù-
mù pe mIne, sLùruIe dIn nou Popescu.
Nu çLIu de unde vIne ImpresIu de pIImbure dumInIcuIù,
pouLe unde nu sunLem în uvunposLurI, pouLe unde ne
uçLeupLù o musù bunù, cu vIn bun.
OrIçun, cu muInIIe Iu spuLe çI Iu(u Iungù de engIez, In-
LervIne cu bun-sIm(:
- Eu nu vù în(eIeg. De ce du(I ImporLun(ù uneI IupLe,
numuI dupù propor(IIIe eI? ¡n(eIeg sù Iucù usLu ceI de-
ucusù, dur s-o Iucem noI?...
Popescu e nedumerIL.
- Nu în(eIeg unde vreI sù ujungI...
- AscuILù, PopescuIe, ce deosebIre e penLru noI cù murIm
înLr-o IupLù cu mII de obuze çI cu mII de mII de cuduvre,
suu nImerI(I cund sLùm Iu musù de un sIngur obuz?
- EI, cum o sù IIe LoLunu?
¡nLervIn çI eu, surprIns de jusLe(eu observu(IeI:
- SIgur!... penLru soIduLuI dIn prImu IInIe nu exIsLù
"IupLù urIuçù" suu "IupLù neînsemnuLù".
MuI InLervIn çI uI(I cumuruzI, cure sunL pusIonu(I de
upuren(u purudoxuIù u uIIrmu(IeI.
- PenLru ceI dIn (urù, bIneîn(eIes cù nu e uceIuçI Iucru,
dur penLru noI e uILcevu, reIu OrIçun.
- EI, usLu-I!
- Nu muI încupe îndoIuIù... AscuILù-mù, sù-(I duu un ex-
empIu. Cund noI cILeum în guzeLù despre "uccIdenLuI" dIn
guru cuLure, cù un Irunur u IosL omoruL, Iur uILuIu I s-uu
reLezuL pIcIoureIe, ubIu de ne uruncum ocIII pe ceIe cuLevu
rundurI cure reIuLuu înLumpIureu. Dur cund cILeum pe o
pugInù înLreugù "cuLusLroIu de cuIe IeruLù de Iu CumpurIIe",
uLuncI erum îngrozI(I, cILeum Iùrù oprIre deLuIII
senzu(IonuIe.
$I OrIçun reIu urgumenLureu muI cu pusIune:
- PenLru IrunuruI morL çI penLru ceI cu pIcIoureIe reLez-
uLe e LoLunu, ducù uIùLurI de eI uu muI murIL uLuLeu zecI. EI
uceIeuçI senzu(II Ie-uu încercuL. $I ducù ur II IosL sIurçILuI
IumII, cu pIuneLeIe cIocnILe, uceIuçI Iucru ur II IosL penLru
eI.
- DomnuIe cùpILun, e, suu nu, LoLunu penLru ceI ungujuL
înLr-o bùLùIIe, ducù e vorbu de o IupLù cu eIecLIve murI cu Iu
Verdun, suu de o IupLù cu eIecLIve mIcI?
- Cum o sù IIe LoLunu? $I cùpILunuI desIuce curneu de pe
pIcIoruI de puI dIn cIuIumu. Cum o sù IIe, bùIeLe, LoLunu?
RIscurIIe sunL cu muIL muI murI.
- OrIçun, Iusù-mù pe mIne... cù um sù Iùmuresc eu cIesLI-
uneu... DomnuIe cùpILun, de ce gùsI(I cù rIscurIIe sunL muI
murI?
- PenLru cù ucoIo uu murIL o suLù de mII de oumenI, çI Iu
Brun o suLù suu douù.
- EI çI?
- Cum "eI çI"?
E o gùIùgIe de proLesLure, umesLecuLù vIu cu cererIIe de
vIn, de LucumurI.
- Du, uILe, um sù vù expIIc eu ce înseumnù rIsc. ¡usù-mù
pu(In, OrIçun. Cund un umerIcun merge Iu buI, eI nu rIscù
nImIc, suu uproupe, nu-I uçu?
- Mmdu...
- Ducù se ceurLù cu uIL umerIcun çI se provoucù Iu dueI:
"CeI ce vu scouLe semnuI negru, sù se împuçLe punù u douu
zI", uLuncI, nu-I uçu? rIscù ¸o Iu suLù sù IIe morL punù u
douu zI. E suu nu e?
- Mmdu... usLu e.
- Cund u nImerIL semnuI negru, în cuzuI cund e om de
onoure, eI ure, nu-I uçu, un rIsc de suLù Iu suLù? ¡u IeI cu
noI.
- AdIcù? ¡usù-I, domnuIe, în puce... udIcù?
- DIvIzIu IoLùrùçLe sù cucereuscù un suL cu o compunIe, çI
uçez pe musù cu un gesL secundur IurcuII(u, cu(ILuI, soInI(u,
cu çI cund uç vreu cu ordIneu uceusLu sù-mI pregùLeuscù pe
ceu dIn gund.
- EI du...
- RIscuI nosLru, uI compunIeI u nouu, e de doI Iu suLù,
uvund în vedere cù dIvIzIu ure puLruzecI çI opL de compun-
II... çI, pusIonuL, gonesc pe soIduLuI cure-mI uduce IrIpLuru.
Cund se decIde cù brIgudu nousLrù vu du uceu compunIe,
rIscuI devIne de puLru Iu suLù. Ducù se IoLùrùçLe cù XX vu
du compunIu, IuLù-ne ujunçI Iu opL Iu suLù, cùcI regImenLuI
ure douùsprezece compunII. Cund, în sIurçIL, se decIde cù
buLuIIonuI LreI sù deu compunIu, rIscuI e de douùzecI çI
cIncI Iu suLù çI cund s-u duL ordIn compunIeI u nouu sù
ocupe suLuI, se pouLe spune cù u cuçLIguL IoLuI ceI mure.
- ALuncI cum ure drepLuLe, IoLùrùçLe cùpILunuI. VusIIe, dù
vIn. ¡ur, cùLre ordonun(e: Nu vù muI cerLu(I ucoIo... ¡u uILe-
I, domnuIe, cù se Iuu Iu bùLuIe... CùcI ordonun(eIe se ceurLù
cu popoLuruI penLru oII(erII Ior.
Popescu çI uI IuI proLesLeuzù dIn nou. ¡ur IocoLenenLuI
RedeIeu e de pùrereu Ior:
- Dur neIIInd o bùLùIIe mure, înseumnù cù dIvIzIu nu
ungujeuzù decuL o mIcù purLe dIn eIecLIv. DecI rIscurIIe sunL
muI mIcI.
- SIgur - înLùreçLe uILuI - dovudù cù buLuIIonuI nosLru n-u
IosL ungujuL în Lurg Iu Brun; Iu OIL, de usemeneu, u IosL
rezervù.
Se porneçLe Iur o Iurmù cu cIIncIeL de veseIIe çI sLrIgùLe.
E, înLr-udevùr, o musù veseIù, zgomoLousù, Iu cure
purLIcIpù ceI opL-nouù InçI cure nu sunL în uvunposLurI. $I
LoLuçI e în uceusLù veseIIe cu muncùrurI bune cevu uscuL, o
IIpsù de consecIn(e, cu un Iux de eunuc.
ProLesLez çI eu.
- A, sù ne în(eIegem. Eu vorbesc numuI de buLuIIonuI un-
gujuL çI unume de IronLurIIe sLrùIne, unde LrupeIe se
scIImbù IourLe des, cùcI uu rezerve. DeuILmInLerI, observ
un Iucru... Cù de Iu InLrureu în uc(Iune sunLem înconLInuu
în IInIe înuInLuLù. E, suu nu e?
Cu(Ivu convIn.
- $I pe urmù e uILcevu, InLervIne OrIçun dIn nou. ¡upLuI
cù n-um uvuL pIerderI înseumnù numuI un sIngur Iucru. Cù
um uLucuL uLuL de repede, cù nu um duL LImp InumIcuIuI sù
rezIsLe. Cred cù XX u uvuL pIerderI, penLru cù u IupLuL sIIos.
Sù II IupLuL noI uçu Iu Mùguru BrunuIuI, pIerdeum jumùLuLe
dIn buLuIIon. Dur Iu ToIunuI-VecII? $I cIIur Iu OIL. A InLer-
venIL rezervu uLuL de repede, cù ungurII, cure pornIserù Iu
conLruuLuc, s-uu oprIL çI uu IuuL-o Iu Iugù.
E o nouù bucurIe de Izbundù, cùcI eI cred cù I-uu prIns în
IIugrunL deIIcL de IogIcù.
- A... u... pùI vezI? Tu cu GIeorgIIdIu sus(Ine(I cù n-um
înLuInIL încù IupLe murI, IupLe udevùruLe. Ducù udmI(I cù n-
uu IosL IupLe murI, numuI dIn cuuzù cù noI um uLucuL re-
pede, Le conLruzIcI, cù uILù duLù uIIrmuI cù n-uu IosL IupLe
penLru cù n-u vruL InumIcuI.
- SLuI, domnuIe, cù Iur devIem. ¡usù-mù, OrIçun... NoI nu
um sus(InuL decuL un sIngur Iucru. Cù penLru ceI cure Iu
purLe eIecLIv Iu o IupLù mIcù nu e de nIcI o ImporLun(ù ducù
moure Iu Verdun suu înLr-o încùIerure de puLruIe.
Eu sus(In cù noI, cure sunLem în uvungurdù çI vom muI
IupLu neînLrerupL, Dumnezeu çLIe cuL de ucI înuInLe, sun-
Lem în rùzboI pur çI sImpIu. PenLru (urù, penLru ceI ce se
pIImbù ucum Iu BucureçLI pe sLrudù çI uçLeupLù, dupù cuIeu,
comunIcuLe; penLru urmuLu romunù înLreugù, sIgur cù e
LoLuI uILcevu. DeuILIeI, eu cred cù vor venI IupLe murI, în
cure se vor unguju LouLe unILù(IIe.
NoI puLem II uLucu(I dIseurù, în noupLe... pouLe în cIncI
mInuLe se pornesc IocurIIe. VerdunuI nosLru e cu çI
începuL.
- BIne, dur ucusù nu vu Iuce nIcI o ImpresIe?
- Cred çI eu. Sub ungIIuI specIeI nu eçLI InLeresunL decuL
ducù eçLI ucIs cu uI(I zece mII o duLù. Ducù un scrIILor vu
descrIe numuI IupLe de puLruIe, cred çI eu cù nu I se vu
vInde curLeu.
Popescu se înLource uçor spre dreupLu, cu çI cund s-ur
IerI de cevu nevùzuL çI pe urmù rIdIcù umùruI.
- Ducù-I prosL! N-ure decuL sù puIe sLunjenI de cuduvre,
urugune de obuze, ruurI de sunge. Cevu uçu... sù Iucù o
senzu(Ie nebunù...
$I nu LermInùm bIne musu, cù Iur se uud IocurI.
De duLu usLu e cevu muI serIos. ¡mpoLrIvu nousLrù, dIn-
spre suLuI vecIn, pe umbeIe povurnIçurI (cu pùdure mIcù çI
pùçune) uIe vùII, în IunduI cùreIu e çoseuuu uIbù, înuInLeuzù
un Iun( puLernIc de LrùgùLorI, dIn cure nu vedem însù decuL
grupurI cure Iuc suILurI înuInLe çI se cuIcù repede. O buLerIe
de urLIIerIe de ;¸, buLe puLernIc murgIneu suLuIuI unde e
popoLu, pe cure o pùrùsIm în Iugù.
BuLuIIonuI înLreg e cu LreI compunII îngrùmùdILe cum
sub deuI, guLu sù ne desIùçurùm. "BrIgudu IuI Corubu" e de-
purLe, pe sLungu, înLr-o pùdure. AvunposLurIIe nousLre s-uu
reLrus Lrùgund IocurI.
ObuzeIe nu-mI Iuc preu muILù ImpresIe, deçI sunL IourLe
nervos. SunL desLuI de pu(In numerouse. CùpILunuI ure un
cup de om necùjIL, cure nu çLIe ce ure sù Iucù, uçu cu mIne
IerI. ProbubII cù vom pune buIoneLu çI vom nùvùII cu Iu
Brun. Un obuz nu expIodeuzù. DIn IunIuronudù, Ie decIur
cumuruzIIor sucuI(I cù urLIIerIu ungureuscù e InoIensIvù çI
Iuu în bru(e obuzuI, cu sù Ie urùL cù ure puIbere prousLù.
TouLù Iumeu sLrIgù sperIuLù Iu mIne:
- AsLumpùrù-Le, GIeorgIIdIuIe... uI înnebunIL...?
CùpILunuI se încrunLù munIos, rIdIcù poruncILor munu.
- ¡usù, domnuIe, proIecLIIuI jos.
DIn IunIuronudù mereu, înmùnuçuL, vIn cu eI în bru(e,
cum uç duce un copII înIùçuL spre grupuI Ior. SunL IurIoçI,
se duu în IùLurI çI rùcnesc Iu mIne:
- ¡ugI de-ucI...! DomnuIe cùpILun... u înnebunIL.
Cu o muLrù IpocrILù, de IuLù çIreuLù:
- Dur nu e nIcI un perIcoI... AbsoIuL nIcI un perIcoI.
- ¡usù-I jos, domnuIe, îmI sLrIgù rùspundI(I.
¡I urunc jos, cum uI uruncu, dupù ce uI prIvIL-o, o sIecIù...
çI îngIe( çI uzI de nebunIu meu, cùcI uruncuL jos, IzbIndu-
se, proIecLIIuI puLeu Iuce expIozIe.
Cund mù înLorc Iu cumuruzII meI în(eIeg LouLù
nedeIIcuLe(eu gesLuIuI meu. $LIu bIne cù sunL un grup de
oumenI cure çI-uu IùcuL muI muIL decuL duLorIu çI, ucum
cund scrIu, çLIu cù în uIurù de douù-LreI excep(II, uu IosL
pouLe ceI muI de Ispruvù oII(erI uI rùzboIuIuI romunesc. Dur
o expunere copIIùreuscù çI InuLIIù Ie repugnu , Iur gesLuI
meu nedeIIcuL, subIInIInd o usLIeI de rezervù, dIn subsLruL-
urI ubIu bùnuILe, eru de o IndIscre(Ie penIbIIù.
PesLe vreun ceus, Iun(uI de LrùgùLorI InumIc pùreu
încremenIL în Ioc çI usLu mù neIInIçLeu muI muIL, cu o cIIpù
de suspensIe cure-(I permILe sù uscuI(I, în goIuI înuILuIuI,
ecourI çI umenIn(ùrI...
- ¡nconjourù suLuI çI ne LuIe reLrugereu! IzbucneçLe
IoLùruL cùpILunuI. Pus uIergùLor, prIn suL, sus pe deuI, sù
ocupùm cuImeu çI ceLuLeu, înuInLeu Ior.
Trecem decI în gounù prIn Lurg. SuçII çI sùsouIceIe cred
cù ne reLrugem çI uu upùruL (de unde uLuL de muI(I?) Iu
por(I çI Iu IeresLre, umenIn(undu-ne. E çI sùsouIcu meu, cu
bucIIe rumene çI sunII murI, cure ne IuIduIeçLe cu urù. Un
soIduL dù, dIn Iugù, un pIcIor în burLu unuI moçneug, cure,
repezIndu-se Iu noI, cu un cuIne Iu Lrùsurù, umenIn(u çI
înjuru.
Sus pe deuI um ImpresIu cù sunL despùr(IL de LouLù
Iumeu.
CùpILunuI ¡IoroIu, nervos dur IoLùruL, uIeurgù pe dInuIn-
Leu runduIuI de oumenI uçezu(I cu buIoneLu Iu urmù, cu Iu(u
Iu pùdureu dIn dreupLu çI uçLeupLù în murgIneu LurIuIeI de
porumb pIpernIcIL.
E zIuu-n-umIuzù mure, e soure de începuL de Loumnù,
cuId çI boguL în reIIexe LurI, çI LoLuçI uLuL de înLIns uçLepL,
încuL uproupe um IuIucInu(II. MI se pure cù InumIcuI u çI
upùruL, Iu zece puçI dupù LruncIIurIIe rure çI grouse de co-
pucI, cure s-uu însuIIe(IL çI-uu devenIL duçmune. Dur nu
vIne nImenI. Dupù un LImp, încep sù IIu neIInIçLIL, cùcI nu
muI puLem uçLepLu cu uLuLu încordure, cum nu po(I sLu preu
muIL cu bru(uI înLIns. MuI uIes cù nu um nIcI o vedere. ¡uu
doI oumenI çI mù duc, pe bruncI muI muIL, depurLe,
înuInLeu compunIeI, spre sLungu, puruIeI cu pùdureu, cu sù
um dIn nou vedere, de sus ucum, usupru vùII unde erum
udIneuurI. Merg prIn prombuI rur, mùrunL, scorojIL, Ius Iu
vreo suLù de meLrI în sLungu ceLuLeu, cure e un
bInecuvunLuL puruLrùsneL penLru noI, cùcI, semeu(ù, uLruge,
deçI neocupuLù, LoL bomburdumenLuI usupru eI. Cum Iu
douù suLe de meLrI duu de un soIduL de-uI nosLru, cure, cu
urmu cuIcuLù Iungù eI, scruLeuzù roLunjImIIe de deuI,
cerceLeuzù vuIeu çI pùdureu de dIncoIo, prIvInd InLens de
purcù ur uveu bInocIu.
- NIcuIue ZumIIr, ce e cu LIne?
Am venIL în observu(Ie, domnuIe subIocoLenenL... Vreuu
sù vùd ce-I Iu eI...
Açudur, çI Iu soIdu(I, nu numuI Iu mIne çI Iu OrIçun,
uceusLù nepuLIn(ù de u înduru necunoscuLuI, nevoIu
morLuIù de u çLI ce se peLrece înuInLe. Cred cù ucesL senLI-
menL eru muI curund un derIvuL uI IrIcII.
SocoL cù, înLr-un unumIL sens, de IrIcù (Ineum sù IIm uLuL
de înuInLe, cùcI, dIn cuuzu ImugInu(IeI preu IIbere, Leumu de
necunoscuL eru de neînduruL. Dur negreçIL, usLu numuI Iu
ceI IoLùru(I sù nu deu, în nIcI un cuz, înupoI.
¡upLu u începuL Iu sLungu, vIoIenL, cu uceIeuçI pIesnILurI
cure bIcIuIesc vIu ceruI. CeI dInspre SLenu uu împIns înupoI
compunIu Corubu, vor sù InLre în CoIuIm. Dur "brIgudu" s-
u oprIL cIIur în murgIne, unde s-u înLuInIL cu OrIçun, cure u
rùmus de cupuI IuI ucoIo çI ucum uu descIIs împreunù un
Ioc uprIg, cure zùdùrnIceçLe orIce încercure de u InLru în
oruç.
¡nLre LImp o buLerIe u nousLrù Lruge çI eu, spre bucurIu
soIdu(IIor, çI um dIn nou, çI penLru uILImu ourù, specLucoIuI
uIuILoureI precIzIunI u urLIIerIeI romuneçLI, suu muI curund
uI înLumpIùrII. Cu çI Iu OIL, cu çI Iu Brun, cIIur prImuI obuz
Iuce sù se împrùçLIe depurLe, Iu doI kIIomeLrI de noI, un
grup enorm, pe cure nIcI nu-I bùnuIum, pe uI cùruI soIdu(I,
cu pe nIçLe gunducI cenuçII, îI vezI numuI cund, sperIu(I,
uIeurgù în LouLe pùr(IIe.
PornIm pe înseruLe Iu un conLruuLuc InuLII, cùcI, neIzb-
uLInd sù InLre în oruç, InumIcuI s-u reLrus. Se IoLùrùçLe, de
Leumu uneI revenIrI în LImpuI nop(II, revenIre pe cure muI(I
o cred IourLe probubIIù, sù se împIngù un posL înuInLuL, de-
purLe în pùdure, punù uproupe de eI. Se decIde, de usemenI,
cu posLuI sù IIe IormuL de pIuLonuI meu.
ObIecLez cu voce puIIdù cù îmI sunL oumenII obosI(I çI
încù uILe vreo douù moLIve, cure nu sunL IuuLe în seumù.
- ¡usù cù uzI "IùceuI IIgurI cu obuzuI", îmI spune, cu o
IronIe rece, cùpILunuI meu mIcu( çI sImL cù expresIu mù
încondeIuzù pu(In rIdIcuI, în surusurIIe LuLuror.
MuI LurzIu, un sergenL, cure Iuce IegùLuru Iu buLuIIon, mù
IùmureçLe de ce um IosL IndIcuL eu. CùpILunuI u spus-o
unume:
- TrebuIe un posL sIgur, sù nu IIm surprInçI Iu noupLe... Iu
doI kIIomeLrI înuInLe, ducù se pouLe... TrImILem pe GIe-
orgIIdIu, cù ùIu execuLù înLoLdeuunu ordIneIe înLocmuI...
MI se expIIcù, ucum cu prIeLenIe revenILù, cù puLruIe de-
uIe compunIeI vor Iuce LouLù noupLeu IegùLuru cu mIne.
Trec o rupù uduncù, unde çLIu cù se vor oprI Iu noupLe
LouLe puLruIeIe menILe sù mù cuuLe çI, dupù vreun ceus de
bujbuIL în Lùcere, prInLre copucI çI LuIIçurI, mù opresc înLr-
o poIunù. ¡unu n-u rùsùrIL încù çI socoL în noupLeu usLu LoL-
uI duçmùnos. PrIvesc bùnuILor, Iùrù sù vùd nImIc,
înLunerIcuI, pùdureu LouLù, nesIurçIreu punù Iu cupùLuI Iu-
mII. ¡mI sImL InImu cu un mIc cIeug.
Purcù uç II coboruL cu oumenII meI, cu un uscensor, înLr-
o mInù bIesLemuLù çI cu Iormu ubIu gIIcILù în noupLe.
Nu dourme nImenI. OumenII uu IormuL un cureu cu
buIoneLeIe Iu urmù, uIùLuru(I çI uLen(I cu nIçLe vunùLorI în
uçLepLure. SunLem Lo(I numuI urecII, cùcI ucesLu e sInguruI
mIjIoc de u II de IoIos ceIor dIn urmù. TrImIL încù un posL
de uscuILure, de puLru oumenI, spre dreupLu înspre çoseu,
cu sù supruvegIeze çI ucoIo necunoscuLuI negru.
M-um LrunLIL pe Iurbù çI încep sù Lremur. ¡mI uduc
umInLe cù sunL, LoL cu Iu 1q uugusL, în bIuzù uçourù, pun-
LuIonI de ruILcorL de vurù, rurI cu o punzù de cusù çI gIeLe
sub(IrI de çevro. MuILù vreme senzu(Iu de Leumù çI ceu de
IrIg se cumpùnesc înseIIuL; pe urmù, oduLù cu rùsùrILuI
IunII, ceu de IrIg devIne pùLrunzùLoure. Nu muI poL sLu Ioc-
uIuI çI vreuu sù Iuc doI-LreI puçI în cuprInsuI poIenII, dur
NIcuIue ZumIIr îmI uLruge Iuureu-umInLe cù nu se muI
pouLe uscuILu. Mù opresc dIn nou çI mù LrunLesc pe Iurbù.
BIuzu croILù sLruns pe LuIIe îmI (Ine încù pu(In de cuId, mo-
IeLIereIe, de usemenI. Dur în muçcIII de deusupru ge-
nuncIIIor mI s-uu înIIpL purcù gIeure de gIeu(ù. ¡mI
LrunLesc pumnI, cure o cIIpù, cu Iu rùnIIe umIIuLe, îmI duu o
usemuIre de uçurure, dur pe urmù sImL Iur coI(I recI înIIp(I
în coupsù. MuI LurzIu încep sù mù dourù çI bru(eIe. ¡ungIL
pe spuLe, îmI mIçc membreIe înceL cu un gunduc în ugonIe.
Purcù e o cIIpù de umor(euIù, dur dupù uceeu, gIeuru de
gIeu(ù se înIIge dIn nou, uscu(IL, în muçcIII cure Lremurù,
uçu, sIngurI. Nu mù muI poL gundI Iu nImIc. ¡us LoLuI în
grIju oumenIIor çI, cu un boInuv, îmI IIpesc puImeIe de
muçcIII dureroçI. Pe urmù, nu muI poL, mù scoI çI încep sù
umbIu pu(In zùnuLIc.
- Mù bùIe(I, uve(I vreo munLu cu voI?
¡mI duu, dupù o înceuLù consuILure, rùspunsuI cù LouLe
sunL de uzI-dImIneu(ù în cunLonumenL. EI, în scIImb, uu
vesLoune çI punLuIonI de sLoIù grousù.
E noupLe LurzIu, dur cuL vu muI II punù muIne dImIneu(ù?
O veçnIcIe. UmbIu Iùrù sù poL îndoI pIcIoureIe, cùcI puIpeIe
uu cevu zgrun(uros çI zdruncInuL în eIe.
De Iu un LImp nIcI mersuI nu muI ujuLù nImIc, mù
LrunLesc Iur jos. Acum încep sù sImL çI un soI de goI sub
sLomuc. Purcù pIeIeu mI se înLInde pe ouse, de Ie sImL con-
LururIIe. ¡n(epenesc.
E pesLe puLerIIe meIe uLuLu suIerIn(ù. Eru uLuL de cuId
uzI! ¡ncerc sù IIxez zIuu dupù cuIendur, dur cIne u muI (InuL
socoLeuIù de zIIe, cund penLru noI, cure LrùIm dupù cuIen-
duruI veçnIcIeI, n-uveuu nIcI o ImporLun(ù. Gùsesc LoLuçI cù
e cu puLIn(ù sù IIe mIIILùreçLe 1zJz¸ sepLembrIe.
PenLru o zonù de pIuLourI çI munLe, ucI în ArdeuI, nop(IIe
usLeu îngIe(uLe LrebuIe sù IIe obIçnuILe. Mù înLorc de
prIsos, cund pe o purLe, cund pe uILu, çI încIeçLez dIn(II. NIcI
mùnuçIIe nu-mI muI (In nImIc. O durere nouù se uduugù,
un IeI de umIIIn(ù, pe cure numuI eu o çLIu în noupLeu usLu:
îmI curg IucrImIIe çIrouIe, Iùrù sù Ie poL sLùpunI, purcù
sporInd, Iu IIecure sIor(ure pe cure o Iuc de u Ie oprI. De n-
ur vedeu, de n-ur gIIcI oumenII.
PrIvesc IsLovIL de grouzù înLunerIcuI, compur cu Iuure-
umInLe umbreIe copucIIor, sù vùd ducù sunL semne cù se
upropIe zorIIe, dur nImIc. SImL cù punù muIne voI înnebunI
de IrIg...
De Iu o vreme, se pure cù oumenII uu gIIcIL drumu de
Iungù eI.
- DomnuIe subIocoLenenL, sunLe(I boInuv.
Dupù ce îI Iùmuresc cù nu muI poL înduru IrIguI, îI sImL
ubùLu(I cù nu poL sù mù ujuLe. Grouzu cù voI înnebunI de
IrIg mù descompune.
¡nLr-un LurzIu, cund sImL cù Lrec prIn mIne cu(ILe, mI se
pure munLuILoure propunereu sergenLuIuI VoIcu. Mù Iun-
gesc jos, înLIns, çI doI oumenI se cuIcù pesLe mIne. Eru çI
LImpuI. MI se încIeçLuserù IùIcIIe, de nu muI puLeum vorbI
uproupe. OumenII sunL cuIzI cu nIçLe perne greIe çI LoLuçI
îmI pure cù sunL preu uçorI. Acum, cund coupseIe se
încùIzesc de cousLeIe Ior, îmI sImL umerII, sImL cureuuu
cure îmI sLrunge mIjIocuI, sImL preLuLIndenI uLIngereu sLo-
IeI, de pIeIeu IrILuLù. MI-e LoL corpuI încIeçLuL. NoupLeu usLu
nu se vu muI sIurçI nIcIoduLù, eu în nIcI un cuz nu mI-o muI
poL încIIpuI sIurçILù. Cund îmI duu seumu cù mI-e uLen(Iu
îngIe(uLù, împùIuLù purcù, de nu poL gundI Iu nImIc, çI cund
çLIu cù LImpuI, cu sù Lreucù, IIe dour cuLevu mInuLe ure ne-
voIe de gundIre çI ubsen(ù de Iu reuIILuLe, în(eIeg cù
nIcIoduLù nu voI ujunge Iu încenuçureu zorIIor.
De dInupoI, dupù cum eru de prevùzuL, n-u venIL LouLù
noupLeu nIcI o puLruIù. DuçmunuI n-u duL însù nIcI un
semn de vIu(ù, Iur cund uceusLù noupLe, de Iebrù rece,
LoLuçI Lrecu, poIunu çI pùdureu înIù(Içurù un uspecL nou. A
cùzuL o brumù grousù, cu o pùLurù IuLù de zuIùr uIburIu,
pesLe LoL. Zumbesc cu un boInuv dupù deIIr çI oumenII îmI
prIvesc buzeIe urse, Iu(u Lrusù, çI zumbesc çI eI.
- Grozuvù noupLe, dom subIocoLenenL.
SunL mIruL, cùcI n-uu duL nIcI un semn despre usLu punù
ucum.
- $I vouù v-u IosL IrIg?
- VuI de pùcuLeIe nousLre, îmI rùspunde unuI çI ceIIuI(I
cIuLInù cu umùrùcIune dIn cup.
¡u vreun ceus dupù rùsùrILuI soureIuI, o puLruIù vIne cu
ordInuI sù rIdIcùm posLuI, çI încù pesLe o jumùLuLe de orù,
buLuIIonuI scIImbuL, e în murç spre BoguLu, Iu curLIeruI dI-
vIzIeI. Trecem OILuI pe un pod de vuse çI prIvesc cu ocII
murI Iuncu Iurgù, cu rùcII(I sLrumbe çI LuIIçurI. De Iu
mourLeu coIoneIuIuI, OILuI ure penLru mIne un uer Iunebru.
¡mugInez mereu în Iuncu IuI cu prundIç çI rùcIILù uLucurI,
Lrunçee cure rezIsLù, IIerbereu de mourLe u nop(II.
E o mIçcure de curLIer în suLuI în cure InLrùm în coIounù.
Trupe, cùru(e, mIIILurI cure umbIù IorIoLu, în vreme ce
uI(II se pIImbù IInIçLI(I cu çI cund mIçcureu nu-I prIveçLe. E
purcù un IeI de CuIeu VIcLorIeI mIIILurù.
¡uùm musu Iu popoLu dIvIzIeI, dupù ce uu pIecuL
mùrImIIe, înLr-o suIù mure de çcouIù. E muncure de bIrL
mIc, dur desLuI de bunù. ¡n LImpuI IrIpLurII se uude de
uIurù, prIn IereusLru descIIsù, un ucord de LreI pIesnILurI
sIube, cu LreI pùcùnILurI de cusLugneLù. TresùrIm Lo(I, cùcI,
desprInse de voIn(u nousLrù, LrupurIIe uu încremenIrI
sperIouse, nejudecuLe, Iu orIce zgomoL cure umInLeçLe de
IupLù. Un IocoLenenL de Iu curLIer ne IùmureçLe rosLuI Io-
curIIor ucI, conLInuundu-çI musu:
- Nu-I nImIc... ¡-uu împuçcuL pe susuI ùIu pe cure I-u(I
LrImIs voI IerI.
TresùrIreu u LrecuL cu o undù, dur gundIm ucum çI purcù
scude cevu în uLmosIerù, muInIIe s-uu muIuL pe IurcuII(e çI
ocIII nI se înLuInesc în uceeuçI pIuLIre vugù, de vedere
desprInsù. OrIçun dù IurIurIu de dInuInLe Iu o purLe, Popes-
cu îçI prInde cupuI în muInI, çI cùpILunuI, mIc çI IemInIn,
cuuLù sLunjenIL un subIecL de vorbù.
MuIoruI, deçI çLIe, înLreubù cu dIspre( ucru cIne I-u LrImIs
pe sus Iu dIvIzIe, çI înLource upoI cupuI.
¡Ie dIn cuuzu IrIguIuI de uzI-noupLe, IIe dIn uILù cuuzù,
sunL boInuv de InLesLIne. TreI zIIe çI LreI nop(I o duc înLr-o
conLInuù neIInIçLe. O seLe de mourLe çI o udevùruLù
InconLInen(ù u sLomucuIuI. SunL supL cu un cuduvru çI de-
moruIIzuL cu un puruIILIc. DurerI n-um, ucuLe, însù doc-
LoruI, cure mù vede de LreI orI pe zI, e IoLùruL sù mù LrImILù
în (urù Iu spILuI. ¡I e IrIcù de Iebrù LIIoIdù. Dur gunduI ùsLu
mù îngrozeçLe. Sù mù duc boInuv de sLomuc în (urù? Sù
pIec de pe IronL dIn cuuzù cù um "scuune" dese?
- DomnuIe, în(eIege, vreI sù Le ducI în (urù?
- Vreuu, domnuIe docLor, vreuu... dur dIn cuuzu sLom-
ucuIuI?
MI se pure cù ur II cevu, uçu, morLuI rIdIcuI, cu un generuI
cure ur purLu umbreIù, cu urmuLu de eroI dIn |IgunIudu,
cure cer IuI |epeç soIdu(I sù-I upere de Io(I.
- DomnuIe, Le înLreb încù o duLù... VreI sù Le ducI în
(urù?... Nu vezI ce prùpùdIL çI jIgùrIL eçLI?... VreI, suu nu
vreI?
- Vreuu... dur nu vreuu sù çLIe Iumeu ucoIo... cù dIn cuuzu
sLomucuIuI... mI-um pùrùsIL cumuruzII.
- Dur vreI sù çLIe cù uI pIecuL sù IucI brunzù mure çI uI
murIL cu un erou... de sLomuc?
$LIu cù LrupuI ùsLu, supus cu un scIuv, nu mù Lrùdeuzù,
ducù vreuu. DeuILmInLerI, ce-ur zIce Corubu, OrIçun,
Popescu çI ceIIuI(I cund m-ur çLI pIecuL de pe IronL, dIn
cuuzu sLomucuIuI?
BùIe(II vIn sù mù vudù Lo(I çI uIIu cù, spre uImIreu LuLur-
or, curLIeruI u numIL un nou comundunL uI regImenLuIuI în
IocuI muIoruIuI DImIu, cure gIru comundu de Iu mourLeu
coIoneIuIuI. E LoL un muIor - se zIce vuIoros - dur Lo(I eruu
obIçnuI(I cu DImIu, cure se dovedIse cupubII çI bun cu-
murud.
DumILru îmI pune pIeLre cuIde pe burLù, beuu cIncI conI-
ucurI, mù înveIesc punù pesLe cup çI u puLru zI, cund uIIu cù
regImenLuI e pIecuL, mù urc înLr-un Iurgon de buguje çI,
Iùrù sù muI spun o vorbù docLoruIuI, sunL pIecuL çI eu.
±.g. Ne-u ucoperit púmântol loi Ðomnezeo
OrdIn sù mùrçùIuIm, cu ceu muI mure Iu(euIù, neobosIL,
spre SIbIu, respIngund orIce Ior(e InumIce vom înLuInI în
cuIe. $LIum cù, puruIeI cu dIvIzIu nousLrù, merg uILe douù,
unu Iu dreupLu, uILu Iu sLungu. Pesemne cù Iu SIbIu s-u
înLumpIuL cevu...
Nu înLuInIm în puLru zIIe decuL o perdeu de IusurI, cure
Iuce mereu, IupLund udmIrubII, împIngerI de recunouçLere
oIensIvù. Ne (In însù preu muIL în Ioc, dupù opInIu IuI
OrIçun, cure gùseçLe cù ne oprIm în mod nepermIs de muIL
o înLreugù dIvIzIe de InIunLerIe, în IupLe Iùrù ImporLun(ù.
CeIIuI(I rIposLeuzù cù uvem în Iu(ù Lrupe numerouse. CerL
pure numuI cù InumIcuI n-ure cu eI decuL o buLerIe, decI çI
Ior(eIe de InIunLerIe LrebuIe sù IIe mInIme. ¡n orIce cuz,
desIùçurureu nousLrù, buLuIIoune înLregI penLru sImpIe es-
cudroune, dovedeçLe cù uvem un medIocru servIcIu de
recunouçLere.
$I muI dovedeçLe IncupucILuLeu conducerII nousLre mIIIL-
ure, cure Ignoreuzù un prIncIpIu esen(IuI uI rùzboIuIuI:
nIcIoduLù nu LrebuIe sù desIùçorI, în cumpuI LucLIc, muI
muILe Lrupe decuL InumIcuI. Sub nIcI un cuvunL. Cure, çI eI,
nu e decuL o consecIn(ù u prIncIpIuIuI IundumenLuI: cuçLIgù
rùzboIuI urmuLu cure u ungujuL muI pu(Ine dIn Ior(eIe eI în
bùLùIIe. De uceeu murII cucerILorI: romunII, mongoIII, Nu-
poIeon eLc. nu uu bIruIL decuL uLuLu LImp cuL uu IosL InIerI-
orI cu numùr. Adevùr IourLe expIIcubII penLru cIne
cunouçLe cu udevùruL psIIoIogIu rùzboIuIuI.
¡n çun(uI cu buruIenI uI çoseIeI, uçLepLùm cu buLuIIonuI
dIn Iu(ù sù-çI descIIdù drum.
- EI, înuInLùm? ne înLreubù suruzund cùpILunuI ¡IoroIu,
pe noI, ceI doI "pesImIçLI" uI regImenLuIuI.
OrIçun e IndIgnuL, dur, cu gesLurIIe IuI poLoIILe de engIez
cu IrunLeu cIeuIù çI surusuI condescendenL, nu se preu
Lrùdeuzù. E muI pusIonuL cu un oII(er ucLIv.
- AsLu e înuInLure? Nu vede(I cù e cumpuI pIIn de
buLuIIoune romuneçLI, cu Iu munevre? ¡ùrù IegùLurù... Iùrù
conducere. N-u(I vùzuL cù IerI urLIIerIu nousLrù u Lrus în
proprIIIe Lrupe çI n-u IosL nIcI un mIjIoc sù I se comunIce
IungImeu LIruIuI?
¡nLervIn, înLrerupundu-I, cu sù înLùresc ceIe spuse de eI.
- $I pe urmù, e posIbII oure sù nu IIm deIoc InIormu(I de-
spre ceIe ce se peLrec înuInLeu nousLrù, despre eIecLIvuI,
orIcuL de uproxImuLIv, uI LrupeIor InumIce cu cure IupLùm?
DeuILIeI, nIcI nu çLIm sIgur unde ne gùsIm. RegImenLuI
nosLru çI ceI de urLIIerIe n-uu decuL un peLIc de IurLù
împreunù, çI e ceurLù, penLru cù urLIIerIçLII vor s-o pùsLreze
penLru reguIureu LIruIuI.
Un cumurud e sIgur cù IupLùm cu "dIvIzIu de Iu
SIgIIçouru".
Trece un uuLomobII cu IunIon uIbusLru, cu doI oII(erI
rùsLurnu(I pe perne. AI, ducù generuIuI ur II InLeIIgenL çI
ducù ur II LrImIs uuLomobIIuI ucesLu sù Iu pe OrIçun Iu
musù, o duLù suu de douù orI - cum um uuzIL cù se Iuce în
urmuLeIe sLrùIne - cuLe IucrurI ur II uzI pouLe uILIeI!
¡n uILImu seurù, pe cund ne LùIùzuIm încoIonu(I pe çoseu
(penLru un murç de noupLe) uuzIm în Iu(u nousLrù, în
înLunerIc, nu çLIm unde, o rùpùIuIù scurLù çI vIoIenLù.
CoIounu se opreçLe în Ioc çI cùIùre(I uIurmu(I încep sù ducù
çI sù uducù ordIne.
- RegImenLuI XX... unde e comundu brIgùzII?
Se repeLù, LrunsmIs:
- Comundu brIgùzII? Comundu brIgùzII?
- AIcI, comundu brIgùzII.
- DomnuI generuI Y? domnuI generuI Y?
NImenI nu vede, în înLunerIcuI înIunduL, pe ceI cure
înLreubù çI Iruzu e IuuLù çI LrecuLù cu o IouIe, Iùrù sù I se muI
çLIe IocuI de începuL.
- AIcI domnuI generuI Y... uIcI domnuI generuI Y...
GunduI mor(II, cu LoL necunoscuLuI, mI se pure unesLezI-
uL. Mù IrùmunLù, cu sucuILoure grIjù çI neIInIçLe, probIemu
dormILuIuI în IrIg, în zorII zIIeI.
PesLe o jumùLuLe de orù reIuùm murçuI. Dupù vreo cIncI
suLe de meLrI uIIùm ce-u IosL. TunurI sunL rùsLurnuLe în
çun(uI çoseIeI, mor(I încurcu(I prInLre ro(I. CoIounu merge
înceL çI um LImp sù mù ubuL, în LreucùL, çI sù înLreb. O
recunouçLere InumIcù, Lure cum de un escudron, u uçLepLuL
uscunsù înLr-o pùdurIce, cIIur Iungù çoseu, çI u IùsuL InIun-
LerIu sù Lreucù; Iur cund u uuzIL uruInd urLIIerIu, u pus
mILruIIeru sù Lrugù.
OrIçun reIIecLeuzù penLru Lo(I:
- ÁsLu e servIcIu de puLruIure pe IIuncurI? Ducù eru un
buLuIIon InumIc înLreg, ce se uIegeu dIn LouLù dIvIzIu? Pe
mIne mù mInuneuzù însù cù oII(eruI rùspunzùLor dIn
IrunLe, cIne o II IosL, nu çI-u pIerduL LoLuçI cupuI, u puLuL
sù-çI deu seumu de unde vIn IocurIIe, ce pu(In numeros e
InumIcuI... u deLuçuL, mI se spune, numuI un pIuLon
(uImILor de jusLù uprecIere u sILuu(IeI) çI u curù(uL cu eI, uçu
în înLunerIc, pùdurIceu. O usLIeI de IupLù provoucù uLuLu
încredere, cù uI(I umùrùcIuneu gunduIuI cù nu se Iuu suII-
cIenLe mùsurI de sIgurun(ù. NumuI uceIuI oII(er IoLùruL I se
duLoreçLe IupLuI cù punIcu provocuLù în urLIIerIe nu s-u
LrunsmIs LrupeI înLregI.
Mergem punù uproupe în zorII zIIeI. SunL semne cù u
douu zI vom uveu o bùLùIIe serIousù. BuLuIIonuI nosLru InLrù
în uvunposLurI pe Iu LreI dImIneu(u, cund ne oprIm pe
pouIeIe unuI deuI. CompunIu vu LrebuI sù LrImILù un posL,
muIL înuInLuL în Iu(u dIvIzIeI. PesLe o rupù uduncù çI
mocIrIousù, dIncoIo, pe deuIuI dIn Iu(ù. (Açu nI se spune, cù
înLunerIcuI uscunde un deuI, în Iu(ù). Dur puLruIu se
înLource çI ne spune cù pIuLonuI, LrImIs sub comundu unuI
oII(er, s-u cuIcuL înLreg, Iu o suLù de puçI de noI, Iùrù sù ex-
ecuLe decI ordInuI. OII(erII compunIeI (Inem consIùLuIrI,
dur nImenI nu se supùrù, cùcI N. e sInguruI oII(er Iuç uI re-
gImenLuIuI çI, Iucru surprInzùLor, e prIvIL cu îngùduIn(ù, de
purcù ur II un sImpIu boInuv de sLomuc, Iur eI convIne,
cumInLe, cu uceusLù consIderure. ¡n reuIILuLe, uçu cu ¡udu
penLru desLInuI BIbIIeI, eI e necesur coIegIIor IuI, cu sù Ie
deu mùsuru proprIeI Ior vuIorI. EI procurù IIecùruIu LIInILu
muI(umIre suIIeLeuscù de u se çLI superIor.
Eu sIngur sunL IndIgnuL, cùcI se IoLùrùçLe sù Lrec pe
Iungù pIuLonuI uscuns, sù-I LrImIL Iu compunIe çI upoI dIn-
coIo pe deuI sù consLILuI un posL de sIgurun(ù. $I ucumu
începe unu dInLre zIIeIe ceIe muI grozuve dIn vIu(u meu,
ducù nu ceu muI grouznIcù. DurubIIù IuIucInu(Ie de Ioc çI
de LrùsneLe.
¯
ZorIIe, dIn vIorII, devenIserù uIbIcIouse, Iur norIçorII de
Iu rùsùrIL IIumInu(I dIn dos çI LIvI(I cu uur. Trecem rupu, cu
un senLImenL de voIe bunù pe cure nI-I dùdeu conLInuu
înuInLure, Iur cund urcùm povurnIçuI dIn Iu(ù, înLuInIm
douù Iurgoune, de buguje, cu covIILIr, pùrùsILe în Iugù de
InumIc. ¡e cerceLùm surprInçI çI descoperIm cù sunL pIIne
de bunùLù(I. ¡mI gùsesc o munLu de cuucIuc, pucIeLe de
cIocoIuLù çI duIce(urI, descopùr scrIsorI pe cure Ie Iuu çI zI-
ure nem(eçLI. OumenII Iuu çI eI, IubILorI, cu cIIbzuIuIù de
sù(Ios, douù puLInI de brunzù. Ordonun(u gùseçLe, în
sIurçIL, muIL cùuLuLu pùLurù.
Dupù un sIerL de orù, urcùm punù Iu mucIIu deuIuIuI.
Sus, ne gùsIm în murgIneu unuI pIuLou, uçor uduncIL în
mIjIoc, cu un convenubII Leren de IoLbuI, cu Iurbù verde. ¡n
Iu(ù, murgIneu ceuIuILù e cevu muI rIdIcuLù cu u nousLrù, Iu
sLungu IoLur e pereLeIe negru uI uneI pùdurI, Iu dreupLu nu-
I IoLur IùmurIL, cùcI sunL numuI creçLerI çI îmbInùrI cuprI-
cIouse de mucIII çI rupI.
PenLru cù eru zIuù, desIùçur oumenII pe un rund, IungI(I
Iu doI puçI unuI de uILuI, pun sù se desIucù puLInIIe cu
brunzù, Ie împurL, preIuc unu gouIù în scuun çI, muncund
cIocoIuLù, cILesc în IumInu prouspùLù u dImIne(II Neue
¡reIe Presse.
"Scene de grouzù Iu TurLucuIu - DouùzecI çI cIncI de mII
de prIzonIerI - BucureçLII umenIn(u(I - ArmuLu nousLrù
Lrece cu un LùvùIug de IIer - TeIegrume cùLre Muckensen -
Wer kunn RumunIen reLLen?" sunL LILIurIIe LexLuIuI de pe o
pugInù înLreugù.
ToLuI e nou penLru mIne. AcesL podIç Iurg dIn Iu(u meu,
IumInu vIe u soureIuI pesLe verdeIe brumuL uI deuIurIIor çI
vùIIor, bugujeIe ucesLeu, pure-se uIe regImenLuIuI q de
urLIIerIe dIn Hunovru, buguje cure uu vùzuL BerIInuI çI uILe
cupILuIe pe cure eu nu Ie-um vùzuL, guzeLu usLu
neverosImIIù, cure e cu un zmeu IeguL cu sIourù de Iumeu
ceuIuILù, cu mII de kIIomeLrI dIncoIo de podIç, ImugIneu pe
cure mI-o Iuc despre ceI dIn BucureçLII "umenIn(u(I". Dur
muI puLernIcù decuL orIce, IumInu înrouruLù çI
bIneIùcùLoure u soureIuI bIruIe. Vùd LoLuI în Iu(u meu çI nu
e nImenI Iu murgIneu, cevu muI rIdIcuLù de vIzuvI, u
podIçuIuI. TrImIL un bIIeL IuI OrIçun:
"Am douù cùru(e cu buguje, prudù pe uIese. TrImILe
«sucI» sù încùrcùm. AI douù perecII de cIzme de conLe
Iunovrez, cù unu mI-o IuçI mIe. Spune cùpILunuIuI cù
uçLepL ordIne".
¡ur pe dosuI bIIe(eIuIuI, dupù ce îI LrImIL un zIur, cùcI
uILusem:
"Am çI uILe zIure nem(eçLI I.I. InLeresunLe. «Wer kunn
RumuneIn reLLen?» un urLIcoI de muIoruI MoIruL. Nu
spune Iu nImenI de buguje, sù uIegem noI ce e muI bun, pe
urmù Ie dùm Ior LoL."
PodIçuI dIn Iu(u meu e cu o bucuLù de pIuI, uLuL de duIce e
scobIreu dIn mIjIoc çI uLuL de Irumos începe, în sLungu,
pùdureu dIn Iurbù. Sù LoL IucI "1 MuIuI" pe o usemeneu
pujIçLe.
Dupù un LImp, dIncoIo, pe dumbuI scund dIn Iu(ù, upure
un cùIùre(. S-u oprIL cu o sLuLuIe pe un socIu. SpecLucoIuI
surprInde oumenII, cure conLInuù sù mùnunce însù brunzù,
cu o LIInù (ùrùneuscù. E, înLre noI çI eI, cu Iu LreI-puLru suLe
de meLrI. Dupù ce se uILù IInIçLIL Iu noI, îçI îndeumnù cuIuI
çI cobourù vreo LreIzecI de puçI, spre desLuI de îngII(ILu
nousLrù nedumerIre. Pe urmù se înLource çI urcù Iu pus pe
dumb, se Iusù în goIuI de dIncoIo, cure duce punù Iu VIenu.
NumuIdecuL vIn doI InIunLerIçLI. Se opresc çI eI pe mur-
gIneu rIdIcuLù cu o murgIne de Luvù u pIuIuIuI verde. Se
proIIIeuzù pe ceruI Lure çI goI, cu nIçLe cIobunI pe o cuIme.
Cobourù LreIzecI de puçI, se înLorc upoI, çI InLrù çI eI dIn-
coIo, în goIuI pe cure nu-I vedem. Pe urmù upur pe deuI
puLru, Iuc înLocmuI uceeuçI mIçcure, cobourù uceIuçI
LreIzecI de puçI, se înLorc çI se uIundù înupoI, dIncoIo de
murgIne.
RevIn ucum çuIsprezece InçI. Se opresc Lo(I uIInIu(I, se
desIùçourù în LrùgùLorI çI pornesc spre noI.
"SIuLuI" eroIIor meI, cure mùnuncù brunzù, e de pùrere
sù-I Iùsùm sù vInù uproupe, sù vedem ce nuIbu vor. AcesL
sIuL e IourLe InIIuenL în pIuLon, çI eu, deçI nu-I înLreb
nIcIoduLù nImIc, ruLIIIc IoLùrurIIe IuI. Dur nu, IuLù çI ceI
çuIsprezece s-uu oprIL dupù LreIzecI de puçI, çI în Ioc sù
descIIdù IocuI, sLuu çI se uILù Iu noI. Ne uILùm unII Iu uI(II,
cum se uILù vecInII, în Iu(u cuseI, unII Iu uI(II, pesLe drum.
Eu mù înLreb însù ce drucu muI cred eI despre noI.
CIem pe NIcoIue ZumIIr.
- AscuILù, ZumIIre, Iu doI oumenI çI LurùçLe-Le prIn
pùdure punù spre eI înLr-ucoIo. VezI ce muI e çI usLu.
E sIgur cù uzI vom uveu o bùLùIIe mure. N-uç puLeu spune
cù muI um vIzIuneu uceeu de InIern, cu mormune de cudu-
vre çI cu LorenLe de Ioc, dur çLIu cù vu II desLuI sù descIIdù
ceI de vIzuvI IocuI, penLru cu sù cud - uçu cum sLùm
neudùposLI(I - Iu prImu suIvù. ToLuçI nu cuuL sù ne
udùposLIm. E cevu de sporL în încùpù(unureu de u rùmune.
CuporuIuI s-u înLors cu urecII IungI:
- DomnuIe subIocoLenenL, nu çLIu, dur mIe mI se pure cù
pun LunurI în bùLuIe. S-uude uruIL de cIesoune.
¡nLre LImp, ceI çuIsprezece oumenI, dupù ce uu mers cu
spuLeIe Iu noI, uu ujuns Iur pe mucIIe çI, Iu o comundù,
neuuzILù de noI, se opresc, se sLrung unII Iungù uI(II uIInIu(I,
Iuc sLungu-mprejur, upoI se încoIoneuzù cu Iu un murç de
deIIIure. Un superIor IoveçLe în eI, dIn cund în cund, cu un
busLon suu cu o cruvuçù. ProbubII cù vor sù se socouLù în
curLeu cuzùrmII.
Pe urmù, înLr-udevùr, ucesL "superIor", spre neînLrerupLu
nousLrù nedumerIre, sLund cu spuLeIe Iu noI, prImeçLe deIII-
ureu LrupeI, cure, de unde sunLem noI, pure çI muI
uuLomuLù cu pusuI eI înLIns. ¡u sIurçIL, se opresc în pI-
cIoure, pe dumbuI cure mùrgIneçLe podIçuI, uIInIu(I, cu Iu(u
Iu noI. Pure-se cù, LoL Iu comundù upoI, în sLungu çI în
dreupLu runduIuI, dIn goIuI nesIurçIL de dIncoIo (cure ur
puLeu cuprInde orIce posIbIIILù(I) upur sus çI se uIInIuzù,
unuI cuLe unuI, uI(I soIdu(I.
Pe un peLIc de IurLIe, LrImIs cùpILunuIuI, cer sù InLervInù
urLIIerIu:
"Sù se Lrugù o suIvù cure sù împIedIce punereu în buLerIe
u InumIcuIuI."
AçLepL ucum, cu cerLILudIne, începereu IupLeI, pIIn de
umInLIreu LIruIuI uLuL de precIs uI urLIIerIeI nousLre. Pe
cousLeIe în evunLuI, dIn spuLeIe meu, cobourù spre IunduI
vùII compùnII çI buLuIIoune cenuçII. ¡mI zIc cù se Iuc
regrupùrI, probubII, în vedereu uLucuIuI.
- DomnuIe subIocoLenenL, ce soIdu(I sunL ùIu, cure
cobourù pe vuIceIuçù, înspre suL?
- AI noçLrI, cIne sù IIe?
- Açu e, cù bIne zIce(I, du de ce s-o II ducund uçu înupoI?
- Munevre, ZumIIr... munevreuzù.
CeI dIn Iu(ù, dIn murgIneu ceuIuILù u pujIçLeI, nu muI
cobourù, sLuu nemIçcu(I în pIcIoure, împIunLu(I în mucIIe,
cu nIçLe urIuçI soIdu(I de pIumb, prInçI pe uceeuçI Iumù de
cosILor.
- O suLù cIncIzecI çI doI.
- O suLù cIncIzecI çI çuse, o suLù cIncIzecI çI opL, o suLù
çuIzecI.
OumenII meI îI numùrù, dur s-uu încurcuL çI sunL nevoI(I
s-o Iu de Iu cupùL.
OrIçun u venIL eI însuçI, cu puLru oumenI de-uI IuI, cu IoI
de corL. Nu gIumeçLe. A çI InLruL sub covIILIre, sù încurce
buguje. Mù gundesc, nedumerIL, ce e de IùcuL. CeI dIn Iu(u
meu sporesc neconLenIL çI mI-e cu nepuLIn(ù sù în(eIeg ce
vor. ALILudIneu Ior îmI conIIrmù însù, în purLe, pùrereu,
dedusù dIn reguIumenLuI servIcIuIuI în compunIe, cure
spune cù uvunposLurIIe nu descIId nIcIoduLù IocuI, decuL
ducù sunL uLucuLe. ¡mI duu seumu çI cure ur II perIcoIuI: uç
începe înuInLe de orù IupLu, înuInLe cu mIçcùrIIe de
munevrù sù IIe sIurçILe, uç unguju usLIeI LrupeIe nousLre, pe
jumùLuLe Iu IocuI Ior numuI.
- Cu(I sunL, mù DumILre?
- Douù suLe çuIzecI, domnuIe subIocoLenenL.
¡IIe Orzuru îI îndreupLù umùruL çI pùgubos:
- De unde? Douù suLe cIncIzecI çI çuse... ucum, uILe, sunL
douù suLe cIncIzecI çI opL, çI ucum ubIu douù suLe çuIzecI.
Se corecLeuzù unII pe uI(II ceI cure numùrù.
O mILruIIerù, bIne pusù Iu puncL, ur Iuce, mùLurund în
Iu(u eI, în cuLevu secunde, douù suLe çuIzecI de mor(I.
SunLem grupu(I, cu douù ecIIpe de IoLbuI, Iu dIsLun(ù
Iu(ù-n Iu(ù, dur purcù um çI muI bIne ImpresIu cù nu sun-
Lem decuL, cuLevu mInuLe înuInLe de descùrcureu re-
voIvereIor, ceIe douù grupurI uIe unuI dueI, Iu(ù-n Iu(ù. Cu
deosebIreu cù murLorI, medIcI, "specLuLorI", Lo(I sunL uIcI
combuLun(I, cù dIsLun(u e de puLru suLe de meLrI pouLe çI,
muI uIes, cu deosebIreu cù, dupù prImeIe IocurI scIImbuLe,
IupLu nu vu II oprILù, cI ubIu vu începe, punù Iu exLermInure,
cu InLerven(Iu urLIIerIeI çI u LuLuror surprIzeIor posIbIIe - çI
muI uIes cu senLImenLuI cù çI ceI cure vor scùpu dupù zece
ore de IupLù vor murI pouLe Iu noupLe, pouLe muIne,
poImuIne, sùpLùmunu vIILoure, cIne çLIe cund. CeI pu(In
rùzbouIeIe vecII se decIdeuu înLr-o zI, în douù, în LreI.
Dur urLIIerIu nousLrù nIcI nu se gundeçLe sù Lrugù. Agen-
LuI de IegùLurù îmI uduce un ordIn scrIs pe un peLIc de
IurLIe:
"BuLuIIonuI nosLru vu proLeju reLrugereu dIvIzIeI, upoI d-
Lu veI usIguru reLrugereu buLuIIonuIuI çI dupù uceeu Le veI
reLruge çI d-Lu".
Nu muI prIcep nImIc. Ce sens ure uceusLù reLrugere? $I ce
noImù ure uceusLù proLejure, cund nIcI nu sunLem uLucu(I?
Am sù cer un nou ordIn muI IùmurIL, dur muI înLuI vreuu
sù çLIu ce um în Iu(ù.
- Cu(I sunL, mù?
- Vreo LreI suLe çI cevu, dur s-uu oprIL ucum.
SoIdu(II de pIumb de pe murgIneu ceuIuILù, muI rIdIcuLù,
u pujIçLeI, proIecLu(I pe ceruI goI dIn spuLeIe Ior, uçLeupLù
(epenI, ce?
Turùsc cu prIvIreu pe ugenLuI de IegùLurù pe cùrùruIe, jos
înspre rupù, sù vùd ducù îmI conIIrmù ordInuI. BuLuIIonuI,
înLr-udevùr, se çI încoIonuse pe drumuI uIb. ¡n cIIpu usLu
um uvuL ImpresIu cù s-uu cIocnIL douù IocomoLIve, cu un
zgomoL de Iud, çI um vùzuL ceIe douù cùru(e crescuLe înLr-
un munLe de Ium. OrIçun LrebuIe sù II IosL IùcuL pruI, cu
oumenII IuI cu LoL.
Acum suIvu de obuze, urIund uprIg pesLe cupeLeIe
nousLre, se prùbuçeçLe în mIjIocuI drumuIuI, depurLe, în
spuLeIe meu, în pIInù coIounù, rIdIcund, cu nIçLe bruzI,
pùmunL negru. OumenII Iug în LouLe pùr(IIe, cu o udunure
în cure u IovIL LrùsneLuI. Spre norocuI Ior, Iu dreupLu,
puruuI mocIrIos ure un muI muI rupos, cure îI pouLe us-
cunde de vedere. Se nùpusLesc muI(I ucoIo. A douu suIvù de
LrùsneLe, spInLecund nùprusnIc pe sus ueruI, cude LoL în
drum çI Iuce uILe puLru mormInLe cIrcuIure. Nu muI zùresc
decuL cu(Ivu înLurzIu(I çI pe ugIIoLunLuI regImenLuIuI, cure
Iuge cùIure, în guIop înnebunIL. Gounu IuI suIveuzù
buLuIIonuI, cùcI InumIcuI, cure de sus îI vede uIergund, s-u
încùpù(unuL sù-I vuneze çI (pouLe crezundu-I oII(er superI-
or) Lruge LouLe suIveIe dupù eI. Are LoLuçI noroc sù ujungù Iu
LImp, dupù un dumb, unde îI pIerd urmu. $oseuuu crupù în
expIozII cumpIILe.
Nu poL sù-mI duu seumu de pIerderI, penLru cù soIdu(II
se cuIcù Lo(I pe unde gùsesc, cund vIn obuzeIe. Dupù ce
LrombeIe de pùmunL negru çI Ium se rIsIpesc îI vezI cenuçII,
IungI(I IcI çI coIo, Iùrù sù çLII cure sunL mor(I çI cure sunL
numuI cuIcu(I cu sù se Iereuscù de spùrLurI.
AgenLuI de IegùLurù îmI dù, de pe muIuI ceIùIuIL uI rupII,
învurLInd bru(uI deusupru cupuIuI, semnuIuI de reLrugere.
¡nLurzIusem pu(In, cùcI soIdu(II de pIumb uu descIIs IocuI
çI numuIdecuL, în urmù, uu pornIL spre noI... ¡ocurIIe
nousLre îI Iuc sù se cuIce uuLomuL. Ne reLrugem scurL pe
mucIIu rupII çI Lrugem mereu, senIn, Iùrù sù çLIm ce ne
uçLeupLù. E un scIImb vIu de rùpùIeII çI IusuILurI, cund duu
çI eu, ugILund munu, semnuI reLrugerII. Acum pornesc Iur
spre noI. Pesemne cù pIecureu nousLrù nu muI e însù
conIormù pIunuIuI Ior, penLru cù LrùsneLeIe de obuze se
prùbuçesc ucum în pIuLonuI meu. Cùdem cu suIIeLeIe
rupLe, în genuncII, ne uruncùm jos, cure cum puLem, upoI
uIergùm, coborum sperIu(I, împrùçLIu(I, Iùrù sù çLIm cu(I
muI sunLem, muI uIes ucoperI(I de pùmunL çI Ium cum
urùLum ucum. E o scIImbure de sus în jos, cu çI cund ur II
cùzuL LumpIu ceruIuI çI jumùLuLe dIn prIveIIçLI s-ur II rùsucIL
cu înLr-un ocII boInuv, cu înLr-o ogIIndù, dInLr-o duLù
înLoursù.
O înLurzIere înLInsù, çI pe urmù uILe çuIerùLurI. Ne
prùbuçIm oduLù cu eIe. NervII pIesnesc, pùmunLuI çI ceruI
se despIcù, suIIeLuI u IeçIL dIn Lrup cu sù revInù ImedIuL, cu
sù vedem cù um scùpuL. Nu îndrùznIm LoLuçI sù dezIIpIm
obruzuI de pùmunL.
¡u(ù de ceIe uusLrIece, obuzeIe ucesLeu, pe cure Ie
bùnuIesc nem(eçLI, sunL de neusemùnuL. TrebuIe sù IIe de
1o¸ suu 1¸o, jumùLuLe IuzunLe çI jumùLuLe percuLunLe. SunL
Lruse preu de uproupe çI urecIeu înnebunILù nu Ie uude
vujuILuru nepùmunLeuscù decuL uproupe, oduLù cu prImu
expIozIe, ceu IuzunLù, Iu LreI meLrI de pùmunL, dupù cure
vIne scurL, dur deosebIL, u douu cuLusLroIù, cure rIdIcù în
vùzduI o Lrumbù de Iumù çI Ium gros, cu o IunLunù
urLezIunù neugrù. $uIerùLurIIe grouznIce uu cevu de çurpe
de IIer, de venIre înLInsù, de "dIrecL umenIn(ùLor" - uLuL cuL
uI LImp sù uuzI dIn eIe - cùcI pIesnesc în deLunùLurI
meLuIIce, cure sunL cu nIçLe rupLurI deusupru omenescuIuI,
rùcneLuI dIn rùruncII uI înLreguIuI IIer dIn unIvers.
Cu un zùvor cùzuL morLuI, prùbuçIrIIe mù reuduc Iu reuI-
ILuLe, Iur senInùLuLeu creLInù cu cure IupLusem în uILImeIe
cIIpe se LrunsIormù înLr-o durere de cuncer uI pIepLuIuI.
¡u începuL cuuL, cu ceI cu(Ivu oumenI cure se (In dupù
mIne cu ocIII scoçI dIn orbILe, uIbI de grouzù, vreun
udùposL, cuL de mIc. Dur povurnIçuI ucesLu uçor, pe cure
coborum dupù o cosLIçù muI ubrupLù, deçI scude nereguIuL,
nu oIerù nIcùIerI uduncILurI muI murI decuL un cuIcuç de
cuIne suu mucIII nIsIpouse, ubIu muI rIdIcuLe cu o pernù de
cùpùLuI, cu smocurIIe Ior de Iurbù. SunLem uçu, sub ceruI
vusL, çI pùmunLuI nu vreu sù ne prImeuscù. TrùsneLe vIn
mereu în noI, dur IIùcùrIIe nu Ie vedem, cùcI încIIdem cu
încIeçLure ocIII.
CeI cure LrImIL obuzeIe Lrug cu socoLeuIù, Iùrù sù IIe
neIInIçLI(I de cùLre urLIIerIu suu IocurIIe nousLre, Iur de sus,
de unde sunL, observuLorII Ior poL urmùrI eIecLuI IIecùruI
obuz çI decI poL modIIIcu LIruI, muLemuLIc.
ExpIozIIIe se succed orgunIzuL. UneIe Ie uud Iu cu(Ivu
puçI, uILeIe în mIne. Cum s-u LermInuL o rupLurù, corpuI
LoL, o cIIpù sIeIL, îçI înjumùLù(eçLe rùsuIIureu çI se
încordeuzù Iur, sec, în uçLepLureu ceIeIIuILe expIozII, cu un
boInuv de LeLunos. Un vujuIL scurL, pe cure urecIeu îI
prInde cu un soI de unLIcIpu(Ie, încIeçLezI dIn(II, cu munu
îndoILù deusupru cupuIuI, înLr-o convuIsIe epIIepLIcù çI
uçLep(I sù III IovIL drepL în mouIeIe cupuIuI, sù III
împrùçLIuL. Deusupru Lu, înLuIu expIozIe î(I spurge urecIIIe,
Le nùuceçLe, u douu Le ucoperù de pùmunL. Dur prIn IupLuI
cù Ie-uI uuzIL pe umundouù, nu eçLI morL. AnImuIIc, ou-
menII se sLrung unII Iungù uI(II, Iur ceI de Iu pIcIoureIe meIe
ure cupuI pIIn de sunge. Nu muI e nImIc omenesc în noI.
- DomnuIe subIocoLenenL, ne-uu prùpùdIL...
- E rùu, ZumIIre.
OumenII se încIInù neînLrerupL. "Doumne, MuIcu Dom-
nuIuI, mùIcuII(ù". ¡ugIm, cùcI e LoLunu de sLuI pe Ioc. Prob-
Iemu de u çLI ducù Le opreçLI Iungù un smoc de Iurbù, suu
Iungù un muçuroI de pùmunL, e cu de Iu începuLuI IumII.
¡ugIm decI Iu înLumpIure, nùdùjduInd ujungem Iu rupù.
Dur ucum uu cu noI purcù uILù socoLeuIù, cu grIjù poLrIvILù.
Ducù sLùm cuIcu(I, suIveIe se rùresc çI eIe, pundInd; în cIIpu
în cure IugIm însù, vIn dupù noI cu pIeLreIe, prùbuçInd LoL,
vuIcunIc. ¡I vùd pe cuIme, în pIcIoure, urmùrIndu-ne cu
senLImenLe de vunùLorI, cum Lrùgeum noI Iu Brun, de sus
pe Mùguru. OrIce încercure u nousLrù de u IugI îI îndurjeçLe
(suu, cIne çLIe, numuI "îI pIIcLIseçLe").
AbIu poL vorbI, cùcI mI-e puruIIzuL guLIejuI de uLuL
îngII(IL în sec:
- NIcuIue, unde sunL ceIIuI(I oumenI?
- Nu...
N-upucù sù LermIne, rùspunsuI se rezoIvù în nùruIre de
mun(I çI Ium. Am sucIL guLuI cu un puI boInuv, resemnuL,
cu pe LocùLor. N-u IosL nIcI de duLu usLu. PùmunLuI
IùrumI(uL, (uçnIL în sus, cude ucum, cu înLurzIere, în pIouIe
pe noI.
¡mI pun, înspùImunLuL çI cu mInLeu umIIILù, mùnuçIIe.
Mù gundeum uneorI Iu senLImenLuI grouznIc pe cure îI
înceurcù ceI condumnu(I, cure uIIù numuI în uILImuI mo-
menL cù sunL gru(Iu(I. TouLù vIu(u Ior vor LrùI sub ImpresIu
ucesLor cIIpe. Dur noI, uIcI, cure sunLem condumnu(I cu
IIecure IovILurù çI dupù IIecure, purcù, gru(Iu(I. CIIur cund
merg cevu muI depurLe, obuzeIe Lrec pe Iungù LIne, sLurnInd
curenL çI vujuInd meLuIIc, cum Le LurùçLe un expres cund Le
uIII uproupe de IInIe.
Un nou suIL, dur vujuILuru ne-u IuuL înuInLe, expIozIu e
ucoIo unde vreum noI sù ne oprIm, çI cund sosIm cùdem în
groupu de obuz.
Mù LrunLesc jos, cu oumenII cure se (In dupù mIne. Purcù
uç suporLu LoLuI, dur zgomoLuI nu. ExpIozIIIe, cu prùbuçIrI
de IocomoLIve înroçILe unu înLr-uILu, îmI înIIg, cu IovILurI
de buros, cuIe în LImpune çI cu(ILe în mùduvu spInùrII.
S-uud IocurI de urmù, uu începuL sù ne urmùreuscù de
uproupe.
$LIu cù nu muI poL Iuce nImIc.
- VIn dupù noI, domnuIe subIocoLenenL, geme un om,
sIurçIL, cu un boInuv de LIIos.
E un IeI de nepùsure purcù, muI curund un soI de
nesIm(Ire. TouLù voIn(u mI s-u consumuL în convuIsIunI.
VIn IusuILurI de gIoun(e çI, uçu, umesLecuLe cu expIozIIIe de
obuz, mI se pur rIdIcuIe çI purcù depurLe de sIm(urIIe meIe.
¡ncù un suIL, penLru cù depurLe, muI jos, e LoLuçI suLuI.
¡ur vujuILurI, expIozII çI înuInLeu nousLrù (uçnesc pu(urI de
pùcurù.
E ucumu purcù o cIIpù de înLrerupere. $opLesc IsLovIL:
- NIcuIue, IuI s-o Iuùm Iu sLungu. ÁçLIu Lrug unume Iu
zece puçI înuInLeu nousLrù, cu sù ne prIndù în expIozIe.
Dur în uceeuçI cIIpù vIn, nùprusnIc, vujuILurIIe, cùcI în
uIurù de LunurIIe cure Lrug cund sunLem cuIcu(I, uILeIe,
ocIILe guLu, pure-se, pundesc cIIpu cund ne rIdIcùm. DesIg-
ur, proIILund de ucesL prIIej, ceI de sus Iuc exercI(II de LIr,
uçu cum udIneuurI Iùceuu exercI(II de deIIIure.
¡ncercùm, sIeI(I, s-o Iuùm Iu dreupLu. Dur çI ucoIo
obuzeIe ne ujung înuInLe, cùcI se cuIcuIeuzù, prevùzund, cu
vunùLorII de porumbeI. Nu poL gundI nImIc. CreIeruI purcù
mI s-u zemuIL, nervII, de uLuLu încordure, s-uu rupL cu nIçLe
sIorI puLrede. Nu poL nIcI mùcur sù-mI duu seumu ducù ou-
menII dIn juruI meu sunL mereu uceIuçI, ducù uu cùzuL, çI
cu(I. Acumu nIcI nu îmI muI vIne sù uIerg. Se spune cù pe
Mureu CuspIcù IurLunIIe sunL uçu de grouznIce, Iur unII ou-
menI çI IemeI suIerù uLuL de muIL de rùuI de mure, încuL
LoLuI Ie devIne IndIIerenL çI nu Iuc nIcI un gesL de
împoLrIvIre, cIIur ducù sunL rIdIcu(I çI uruncu(I în mure.
Açu, descIeIuL de LouLe, mù sImL çI eu ucum. Nu muI îmI
duu seumu ducù oumenII uu obruzurIIe murdure de pùmunL
suu de IunIngIne. AbIu muI în(eIeg boceLuI, cu o IILunIe, cu
un bIesLem upocuIIpLIc, dIn uduncuI uduncurIIor purcù.
- Ne-u ucoperIL pùmunLuI IuI Dumnezeu.
OmuI cu Iu(u sLInsù, cu musLu(u cùzuLù çI coI(urIIe gurII
înspumuLe, nu pouLe spune decuL uLuL, çI o spune uproupe
neînLrerupL. E ucum o cIIpù de IInIçLe. Trug, înLr-udevùr,
pesLe deuI, depurLe, çI obuzeIe Lrec pe sus de LoL, cu o
uruIuIù de vugoneLe, cùuLund pe cIne çLIe cIne. ¡u vreo
douùzecI de puçI de noI e un puruIuç sLùLuL cu o mocIrIù. Ne
prIvIm o cIIpù, îmI Lrec IImbu secùLuILù pesLe buzeIe urse çI
pe urmù o rup Iu Iugù, cùcI oumenII vIn Iùrù uILù cIemure.
Cund um ujuns în mocIrIù, obuzeIe Ior, pornILe oduLù cu
noI, uu IovIL numuI în dumbuI dInuInLe, I-uu sùILuL purcù
zvucnIL çI I-uu înnegrIL de pùmunL çI Ium. UrecIIIe vujuIe
înnebunILe çI Iùrù înLrerupere, cIIur ucum, cund obuzeIe
nu vIn în noI.
Dur IuLù, sunL IurIoçI de purcù ur II IosL pùcuII(I. EI
rùrIserù pu(In IovILurIIe, penLru cù, ucum în(eIegem bIne,
ne credeuu mor(I pe Lo(I. Trug Iur, în mocIrIù, dupù noI.
NùdùjduIm cù, ucoIo ceI pu(In, obuzeIe IovInd în mouIe nu
vor muI expIodu LouLe. E udevùruL cù numuI uneIe rIdIcù
Lrumbe de noroI, uILeIe LermInù îngropundu-se IIeçcùIL. ¡mI
duu însù ucum IùmurIL seumu cù grozùvIu cIIpeIor e dIn uILù
cuuzù decuL u expIozIIIor. ObuzeIe înseçI, pe cure Ie çLIm cuL
nIçLe donIcIoure, vIn IzbInd de-u drepLuI înspre noI, purcù
în noI, cùuLundu-ne cu nIçLe gIoun(e. $I Ie sIm(Im murI Iu(ù
de gIoun(e, uçu cum cùIùLorII europenI LrebuIe sù II sIm(IL
cund uu IosL uLucu(I, ducù vor II exIsLuL, de muçLeIe ven-
Inouse, murI cuL vuILurII, dIn uILe conLInenLe. ¡ovesc în
juruI nosLru cu nIçLe sùbII cure n-ur IzbuLI dInLr-o sIngurù
IzbILurù sù ne reLeze cupeLeIe çI ur IovI upoI, IurIouse,
vujuInd, în dreupLu çI în sLungu, înuInLe çI înupoI, zùpùcIL çI
orb, cùzund çI rupund LoLuI. Ne LrunLIm punù în guL în
mocIrIù, dur nu puLem uIundu (orIcuL de mure e grouzu) çI
cupeLeIe, cùcI ur II sù murIm înùbuçI(I. ¡ugIm, cu LumpIeIe
IovILe cu cIocune, prInLre coIouneIe de noroI çI Iumù rIdIc-
uLe în Iu(ù, înuInLe, Iu cuLe cIncI-çuse puçI unu de uILu.
Acum puruIuçuI Iuce o coLILurù, Iur muIuI dIn dreupLu,
muncuL de çuvoI, e cevu muI drepL. AcoIo, cu urecIIIe pIes-
nILe, cIIur ducù nu e udùposL de obuze, ceI pu(In nu puLem
II vùzu(I çI e neusemùnuL Iucru uceusLù rupere dIn vedereu
mor(II. DIn upù çI noroI nu uvem uIurù decuL cupeLeIe. Sun-
Lem çupLe InçI cu Ie(eIe puruIIzuLe cu nIçLe boInuvI în ug-
onIe.
CeIIuI(I Lrug ucum cu o înverçunure urzùLoure, de oumenI
cùroru nu Ie-u reuçIL, dIn vInu vIcLImeIor, o demonsLru(Ie.
$LIu cù ducù ur IovI cIIur în mucIIu rupII, ducù poL spune
uçu, obuzuI ur venI LoL în noI çI ne-ur Iuce pruI, dur nu-mI
poL expIIcu nIcI ucum de ce purcù nu ur II uLuL de grouznIc,
cùcI ur II înLre noI çI eI, nu çLIu, în prImu Iruc(Iune de
secundù, o pernù de pùmunL, n-ur II venIreu proIecLIIuIuI
drepL çI pIIn, în crunIu.
TrùIesc, pIungund în mIne, gunduI cù AcIIIe ceI Incom-
purubII çI vILeuz eru InvuInerubII Iu(ù de sùge(I çI sùbII - çI
pouLe cù LocmuI de uceeu eru uLuL de vILeuz - în uIurù de
cùIcuI. Eu uç vreu sù-mI sLeu IerIL de Lurbureu de IIer, mùcur
crunIuI.
PuLru LunurI Lrug în Iu(u nousLrù, Iu zece puçI, cu prIn bu-
ruj sù ne LuIe drumuI çI puLru înceurcù sù dùrume muIuI
(cuL un sLuL de om) de cure ne-um IIpIL. ToL deuIuI se res-
ImLe IncnInd de IzbILurIIe scurLe cu de un neînLrerupL
cuLremur.
Dupù vreo jumùLuLe de ceus, pIIcLIsI(I, dezgusLu(I, purcù
s-uu oprIL. RùsuIIùm înceL dur nu puLem vorbI de sIurçeuIù.
DIn cuuzu noroIuIuI nu ne muI deosebIm unII de uI(II,
îngIesuI(I înLr-o vuLrù sub muI, nu muI mure însù cu un
puL, unde ne-um LuruL cu Lo(I. Dour, cu musLu(u unu cu
guru, de spumù, MurIn TucIeI boceçLe înLrunu, sIIubIsInd
LùrùgùnuL, cu un bIesLem, de Iu începuL:
- Ne-u ucoperIL pùmunLuI IuI Dumnezeu...
NIcuIue ZumIIr îçI Iu cu muInIIe muIuI cIeIos de pe obrujI.
¡I înLreb cu un zumbeL de recenL operuL:
- AI scùpuL, ZumIIre?
- Mure bIesLem pe cupuI nosLru... Dur noI ne (Inem de
dumneuvousLrù, domnuIe subIocoLenenL... Ce-o II cu
dumneuvousLrù o II çI cu noI.
Vreo doI çI-uu uruncuL urmeIe, cu sù pouLù IugI muI uçor.
- Unde vù sunL urmeIe, mù MurIne?
CIuLInù dIn cup cu LrIsLe(e...
- ArmeIe nousLre...
NIcuIue ZumIIr îçI prIveçLe urmu cu muguzIu încùrcuLù de
noroI.
- Dur purcù uIe nousLre muI sunL bune de cevu? Nu sunL
desLuIe uruncuLe pe uIcI? ¡u uILe.
- ¡u vezI, mù, cu grIjù, nu vIn cumvu dupù noI?
ZumIIr rIdIcù înceL cupuI deusupru çI pe urmù purcù
uImIL, purcù resemnuL:
- VIn, domnuIe subIocoLenenL, vIn. Sù Lrugem cuLevu Io-
curI sù-I muI mIrùm pu(In çI sù IugIm.
ScoL mùnuçIIe murdure, Iuu urmu unuI om, ZumIIr Iuce
Iu IeI, încù doI oumenI se rIdIcù çI eI.
- Truge(I pe neocIILe, repede...
¡u rùpùILuru IocurIIor nousLe, ceI cure veneuu cu Iu
pIImbure, Iùrù grIjù, se LrunLesc Iu pùmunL.
- Eu nu-I prIcep, de ce se mIçcù uçu de înceL?... punù
ucum, muI(I cum sunL, puLeuu II de muIL ucI sù ne Iu cu dIn
ouIù, înLreubù unuI.
- Neum(uI e om cu socoLeuIù - IùmureçLe ZumIIr - de ce
sù Ie pIurù un om, ducù ne pouLe rùpune cu scuIu?
TIruI urLIIerIeI reIu brusc, exusperuL de IurIos. DIn nou
uvem oLruvù în sunge. $LIum cù nu se LermInuse, dur reuIIL-
uLeu revenIrII e nouù. ¡mI sLrung înspùImunLuL mùnuçIIe.
Pe urmù supersLI(Iu mù descompune cu desùvurçIre. Arunc
pucIeLuI cu scrIsorI... MI se pure cù ur puLeu sù IIe IegùLuru
înLre uceIe scrIsorI IuruLe çI InsesIzubIIuI joc uI înLumpIùrII,
cure uduce un obuz Iu o jumùLuLe de meLru Iu sLungu suu Iu
dreupLu. Arunc çI upuruLuI IoLogruIIc, dur munLuuu de
cuucIuc purcù LoL vreuu s-o pùsLrez... uLuL de mure mI-e
grouzu de IrIg.
ObuzeIe cure Iovesc în mIuçLInù ne ucoperù dIn nou
obrujII cu noroI, Iur ceIe cure cuuLù mucIIu muIuIuI se
upropIe çI se depùrLeuzù. ¡Iecure expIozIe ne nùuceçLe
bùLundu-ne mereu (epI de IIer, cu cIocunuI, în urecII, çI
vuIeçLe grouznIc de meLuIIc, cu çI cum vugoune de LubIù ur
cùdeu de Iu eLuj pe buzuIL.
O expIozIe de obuz e cu o cIocnIre de LrenurI. CIne ur
puLeu suporLu çuse-çupLe suLe de cIocnIrI de Lren înLr-o
sIngurù zI?
Un obuz u IovIL în mucIIe... MI se pure cù, upropIu(I, doI
dInLre oumenI sunL IovI(I de rupLurI, dur n-um LImp sù vùd,
cùcI ocIII mI se încIId scurL, corpuI mI se încIeçLeuzù în
convuIsIe epIIepLIcù.
- AscuILù, DumILre, uzvurIe munLuuu uIu, cu sù po(I IugI
muI uçor! çI mù urunc înuInLe, cùcI sImL cù sLùm înLr-un
mormunL. E o Iugù deznùdùjduILù, prIn uIbIu puruuIuI, cu u
ugIIoLunLuIuI cùIure, muI uIes cù upu e muI pu(In
mocIrIousù ucI. ¡u vreo douù suLe de meLrI e o nouù
coLILurù rupousù. Ajungem ucoIo LreI InçI, dupù ce um IosL
despùr(I(I unII de uI(II prIn IunLunI (uçnILoure, cuL un Lurn,
de pùmunL çI Ium.
Dùm ucI pesLe un grup de opL-nouù oumenI dIn pIuLonuI
meu, cure uçLeupLù un momenL prIeInIc sù Iugù.
DIn urmù muI vIn încù doI, dInLre ceI cure Iuseserù cu
mIne. Cund ujung, muI muIL se prùbuçesc decuL se cuIcù, pe
urmù cuuLù cu prIvIreu IscodILor.
- PeLru GùrIIcI?
¡ur ceIùIuIL cerceLeuzù.
- Nu cred, mI se pure cù u rùmus ucoIo... A MurIeI...
$I pe urmù ne Iùmuresc: eI uu prIns de vesLe cù IugIm
ubIu o cIIpù în urmù, uçu cù veneuu cum dupù noI; uLuncI
uu vùzuL un obuz cure I-u reLezuL cupuI IuI A MurIeI...
- ... çI Iugeu, uçu Iùrù cup, dupù dumneuvousLrù, domnuIe
subIocoLenenL.
- A mers cu Iu vreo puLru-cIncI puçI çI pe urmù u
îngenuncIeuL çI u cùzuL.
OumenII se încIInù:"... mumù... mu..." Ducù nu cumvu u
IosL vreo IuIucInu(Ie u Ior, subIu vujuILoure u nImerIL LoLuçI.
$I ceI cure povesLeu reIu, cu sù-çI înLùreuscù penLru eI.
- A MurIeI u IosL.
Acum sunLem Lo(I vreo doIsprezece.
- HuIde(I, cù ucI e cupcunu mor(II.
- Ne omourù Iùrù IupLù.
Dur nu uvem LoLuçI curujuI sù Lrecem prIn IocuI de buruj.
Ducù urLIIerIu InumIcù ur II bùLund o zonù IIxù, nevùzuLù de
ceI cure conduc IocuI, cuIcuIuLù dour pe IurLIe, purcù
IoLùrureu ur II muI uçourù.... Ar II cu un IeI de IoLerIe, Iu
cure cIIur ducù nu uI decuL o çunsù InIImù, LrebuIe sù
încercI. Dur burujuI ucesLu e condus de oumenI cure ne
urmùresc cu pe nIçLe gungùnII. GunduI nu ezILù, munu nu Ie
Lremurù, ocIIuI uIege IInIçLIL (InLu, cùcI sunL neLuIburu(I de
urLIIerIu nousLrù, cu nIçLe mecunIcI de cuIe IeruLù obIçnuI(I
cu roLI(eIe çI munIveIeIe Ior.
ToLuçI, în Ioc nu muI puLem sLu... Un nou suIL, o nouù
dezIùn(uIre de LrùsneLe (cùcI ucum nu muI Lrug, cuL LImp nu
se vede nImenI, cI LunuI uçLeupLù ocIIL guLu, punù cund
sunLem în Iugù).
Ajungem LoLuçI în suL, dupù ce muI înLuInIm pe drum uI(I
cu(Ivu oumenI, dIn pIuLon. PouLe sù IIe ucum cum pe Iu
prunz. SLùm decI uproupe de LreI ore sub IocuI dezIùn(uIL uI
urLIIerIeI.
¡n suL e cu o urùLure de sLuIII mIIILure.
Tudor Popescu sLù dupù o cusù, cu pIuLonuI IuI LoL.
- OmuIe, de cund Le uçLepL...
SunL încremenIL de nedumerIre. Cund e o Iugù generuIù,
eI uçLeupLù sub LruIecLorIu urLIIerIeI çI u mor(II.
- Cum eru sù Le Ius sIngur pe uIcI? AsLu-I.... ÁIu de Iu regI-
menL sunL nIçLe cuInI... Nu pùrùseçLI un om, uçu, cu
puLruzecI de InçI, în Iu(u InumIcuIuI cure u pornIL Iu uLuc.
Nu-I Iuu în bru(e, nu-I sLrung munu, cI surud IdIoLIzuL.
¡u o IunLunù, mù spùI pe Iu(ù. OumenII îçI Iuu muIuI
IunIngInos de pe Iu(ù cu dosuI puImeIor.
- RegImenLuI, buLuIIonuI? Unde sunL?...
- RegImenLuI? Drucu çLIe... LrebuIe sù IIe Iu LreI ore de
murç de uIcI. A pIecuL de uLuncI, dIn zorII zIIeI. CompunIu?
o II çI eu Iu zece kIIomeLrI; Iur, cùLre oumenII IuI: HuI, mù
pùcùLoçIIor... ¡eçI(I çI ùIu dIn pIvnI(ù.
PrInLre cuseIe sùruce, boIovùnouse, se Iuce o rùspunLIe
vugù.
- O Iuùm pe drumuI ùsLu, spre dreupLu?
- Ce drum, bùIuLuIe? ucoIo sunL nem(II.
- $I-ncoIo?
- $I-ucoIo sunL nem(II. O Iuùm Iu deuI în sus, înLr-ucoIo-I
regImenLuI.
Am senzu(Iu cù ne-u cuprIns o upù.
Urcùm, decI, pe povurnIçuI dImpoLrIvù, LoL pe o
vuIceIuçù rupousù, mùrunLù çI cu IùsLurI.
BomburdumenLuI, cure în suL sIùbIse de LoL, reîncepe
IurùçI. Acum sILuu(Iu e însù uILu.
VuIceIuçu Iuce ocoIurI. Cund suIe în pIepLuI deuIuIuI,
nem(II vùd punù în IunduI eI çI ucoIo nImIc nu ne pouLe
udùposLI... Dur cund o Iu Iu sLungu suu Iu dreupLu, muIuI e
puruIeI cu eI çI ne oIerù udùposL sIgur. Nu uvem decI de Lre-
cuL decuL vreo LreI-puLru zone de buruj, pe cure eI Ie
supruvegIeuzù cu grIjù. ¡nLr-un ceus Iucem çI uceçLI doI
kIIomeLrI jucund, cund e nevoIe, cu Iu un nebunesc joc de
noroc uI mor(II. De douù orI înLuInIm despùr(I(I de vùI çI nu
çLIm încoLro s-o Iuùm. GùsIm spunzuruL în cuLe un be(Iguç,
însù, cuLe un bIIe(eI: "¡u dreupLu, OrIçun". (¡-um înLrebuL
muI LurzIu, cu o InexpIIcubIIù neîn(eIegere de ce u çI semnuL
bIIe(eIeIe çI mI-u rùspuns, cu bunù drepLuLe: Cu sù nu
crede(I cù e vreo cursù u nem(IIor.) Deusupru e un mure
pIuLou cu çoseuuu çI uILe suLe. AdIcù, exucL, e (uru
obIçnuILù, cù SùsùuçuI eru cùzuL în uIbIu rupousù.
AcoIo dùm pesLe OrIçun... ConsLILuIse dIn oumenII
rùmuçI în urmù o urIergurdù çI ne uçLepLu.
VIne Iungù mIne cu IIguru IuI, Iungù çI rusù, înIIorILù.
- AI scùpuL, mùI?
- Dur eu pe LIne Le credeum IùcuL pruI, ucoIo Iu cùru(e...
- MuI scupù omuI... m-um uIes çI cu cIzmeIe. ZumbeçLe
puIId. Ce zIcI? usLu u IosL urLIIerIe nem(euscù?
- A IosL.
Mù LrunLesc jos IsLovIL. Eru cu Iu unu-douù dupù-umIuzù.
E cuId, soureIe çI IumInu uIbIcIousù. OumenII se udunù
grùmudù... ¡uc socoLeuIu... ¡Ipsesc numuI çuIsprezece, cu
ceI evenLuuI rùLùcI(I, cu LoL. AcesL "numuI" se reIerù Iu sen-
LImenLeIe de grouzù prIn cure um LrecuL çI Iu rIsIpu de
obuze u nem(IIor.
- DumILre, e cevu de muncure?
- Avem, dom subIocoLenenL... ouù çI cIucuIuLù de Iu
cùru(eIe uIeu.
$I Ie cuuLù LIInIL în sucuI de punzù.
- N-uI uruncuL munLuuu?...
- Cum o s-o urunc, domnuIe subIocoLenenL? cù ucum
încep pIoIIe... Açu cevu nIcI domn muIor n-ure. DumILru e
Iung, urecIeuL, buzuL çI prucLIc.
Cud sIeIL çI nemunguIuL. ¡nLermInubIIuI bomburdumenL
u sIùrumuL LouLe resorLurIIe dIn mIne. Vorbesc rur çI numuI
cund e nevoIe neupùruL sù rùspund... Mù sImL puIId çI cund
îmI Lrec munu pesLe obrujI vùd cù mI-u crescuL o burbù cu
de morL.
Mù înLreb înLuI, IungIL în çun(uI çoseIeI, ducù nu um IosL
preu de LoL demoruIIzuL de IocurIIe de buruj. E o înLrebure
cure nu m-u sIùbIL nIcIoduLù în rùzboI, dur cure ucum mù
cIInuIe muI sLùruILor cu orIcund: AILuI, în IocuI meu, s-ur II
purLuL muI demn?
Ducù nem(II înuInLuu, mù puLeuu prInde Iùrù IupLù, cùcI
e neîndoIos cù n-uç II IosL în sLure sù mù upùr. DeuILmIn-
LerI, nIcI nu muI uveum cuI comundu, cùcI nu uveum Iungù
mIne decuL çupLe oumenI. E o probIemù, cure çI în ceuIuILù
vIu(ù (cure nu e decuL puruIeIù cu ceu de ucum) m-u obsed-
uL mereu, încù dIn uILImuI un de IIceu: SunL InIerIor
ceIorIuI(I de vursLu meu? ¡n uceIeuçI împrejurùrI, uI(II cum
s-ur II comporLuL?
Tudor Popescu Iumeuzù un cIIçLoc gùIbuI, (Inundu-I
IscusIL înLre urùLùLor çI degeLuI ceI gros, cu ocII ubsen(I,
cùcI e gundILor çI eI, ucI în çun(uI cu smocurI de Iurbù uI
çoseIeI. EI de ce u rùmus sù mù uçLepLe? $LIu cù dIn cuuzu
cuLorvu mIcI IsprùvI, cumuruzII meI uu ourecure udmIru(Ie
penLru mIne, Iur dIn cuuzu gesLurIIor meIe prIeLeneçLI, o
drugosLe de IruLe. Dur de ce, eu, cure cred cù îmI Iubesc
uLuL soIdu(II, n-um sLuL sù udun rùnI(II cùzu(I pe cousLù? E
udevùruL cù um IosL pouLe ceI dIn urmù, cIIur dIn pIuLonuI
meu, dur eu nu çLIum usLu çI nIcI ucum n-o çLIu precIs. ¡n
suL nu Lrùgeu urLIIerIu, çI Popescu nu Lreceu prIn încercùrIIe
prIn cure Lreceum eu, e udevùruL, dur pouLe cù ur II LrebuIL
LoLuçI sù sLuu sù udun dIn rùnI(I... $I unde sù-I duc?... cum
sù-I LrunsporL?... cund LrupeIe nousLre sunL LocmuI Iu zece
kIIomeLrI.
$I încù uILù obsesIe, cu rùdùcInI çI muI uduncI.
SunL dInLr-un neum InIerIor? Ce uç II IùcuL ducù uç II IosL
Iu Verdun, suu ducù uç II pe Somme, în urugunuI de obuze
unde Lrug mII de LunurI o duLù? E uceusLu InIerIorILuLe de
rusù?
EI nu sunL dIn curne çI nervI cu noI? Ce suIIeL uu, de poL
uveu LùrIu sù îndure uLuLu?
ExIsLù, pe drepL cuvunL, vreo rusù uIeusù, cure pouLe
suporLu ceeu ce noI nu puLem suporLu? çI uLuncI LrebuIe sù
Lrug consecIn(eIe IIreçLI penLru LouLù ucLIvILuLeu neumuIuI
meu, penLru ruporLurIIe vIILoure, penLru gundurIIe de reuI-
Izure în vIILor, cure LrebuIesc ujusLuLe mIjIouceIor modesLe.
Nu credeum în nImIc... nIcI mùcur în Dumnezeu... çI
uceusLù zI, urùLundu-mI IImILeIe voIn(eI çI uIe personuIILù(II
în compuru(Ie cu uI(II, mù dovedeu înLr-o InIerIorILuLe de
epuvù. A IosL desLuI sù upurù nem(II... IocuI u douù buLerII.
$I LoLuçI ucum soureIe eru sus, prIeLenII mù uçLepLuu... o
compunIe înLreugù sLrunsù prIn grIju IuI OrIçun, LouLù u
nousLrù, pe rùspundereu nousLrù, creuLù de eI dIn nImIc, cu
o cusù, cu o sLuLuIe, cu o grùdInù sùdILù, ne dùdeu un reuI
orgoIIu çI uproupe cù doreum sù rùmunem în urmù.
¡ncoIonùm Irumos uceçLI o suLù çI cevu de oumenI, Iùcu(I
dur (ùrII, Iùsùm o urIergurdù mIcù în urmù çI pornIm.
±.6. "Wer kunn Romänien retten?"
AbIu cund dùm pesLe un pod cure urde mocnIL, cund vedem
pusLIuI pe cure-I înLuInIm, suLe dupù suLe, uIL pod cure ur-
de, în(eIegem despre ce e vorbu în reuIILuLe. OrIçun
zumbeçLe LrIsL, cu în(eIes umur, cund ocoIIm prIn vud:
- Nu muI um sperun(e de înLourcere.
Dupù uproupe LreIzecI de kIIomeLrI de murç IsLovILor,
cure mù IdIoLIzeuzù, cu urecIIIe çI cupeLeIe mereu înLourse
înupoI, ujungem dIn urmù, pe înseruLe, în murgIneu Nugy-
VurosuIuI, buLuIIonuI, cure ne dùruIeçLe cu IndIIeren(ù de
mecunIsm o seucù surprIzù. Vom rùmune în uvunposLurI.
SunL uLuL de obosIL, sunL uLuL de sIeIL de voIn(ù, încuL cu
greu mù sLùpunesc sù nu urIu IurIos.
CùpILunuI, îngùduILor çI IemInIn, mù poLoIeçLe cu prIeL-
enIe, uImIL (cu un (ùrun cure u vruL sù rùLùceuscù prIn oruç
un cuIne çI îI gùseçLe, uproupe de cusù, sub drIcuI curuIuI),
dur sIncer bucuros cund mù vede înLors dIn vuIeu unde mù
Iùsuse. DeuILIeI, o compunIe, pIecuLù muIL înuInLeu meu,
bùLuLù de urLIIerIe, se împrùçLIuse, se rùLùcIse çI încù nu se
çLIu nImIc de eu.
- GIeorgIIdIuIe, uI rùbdure, domnuIe, s-u dus domnuI
muIor sù expIIce comundunLuIuI cù e Lrupu obosILù.
RùspunsuI ne vIne LocmuI în zorII zIIeI çI mergem sù
cunLonùm în suL, unde dùm pesLe un înLreg corp de urmuLù
pouLe, pesLe o dIvIzIe ceI pu(In, în ceu muI mure
învùImùçeuIù cu puLIn(ù.
Dupù ce, cu cIIu cu vuI, gùsIm cuLevu grujdurI çI douù
odùI penLru odIInù, sunLem LouLù zIuu cIemu(I Iu regImenL
penLru u prImI ordIne udmInIsLruLIve, penLru încIeIerI de
ucLe. MI se duu înLuIIe scrIsorI venILe dIn (urù. Pe un pIIc e
scrIsuI mure, pu(In upIecuL, uI nevesLeI meIe. O pun cu çI pe
ceuIuILù, u mumeI, în vesLon, Iùrù sù Ie cILesc. ¡nLuInIm,
dupù uLuLu vreme, înLuIu ourù, servIcIIIe regImenLuIuI çI
LouLù zIuu ne e IuuLù cu dIverse compIeLùrI de rubrIcI, ru-
pourLe, IùmurIrI. Nu ne-um IuuL soIdeIe çI e musuI sù Ie
Iuùm, semnund sLuL. TrImIL bunII, cu cure n-um ce Iuce, pe
douù udrese cunoscuLe, Iu înLumpIure uproupe. DumILru
mI-uduce vesLeu cù Iudu cu buguje u IosL spurLù... suu s-u
sLrIcuL... desLuI cù e gouIù cu LoLuI. Nu muI uvem decuL ce e
pe noI.
VenIm pe drum spre cunLonumenL; OrIçun îmI çopLeçLe
cu gund îngenuncIeuL:
- Wer kunn RumunIen reLLen?
- Ce vreI sù spuI?
- Am cILIL de douù orI zIureIe. PIerdem rùzboIuI.
- $I ce puLem Iuce?
- DouùzecI çI cIncI de mII de prIzonIerI Iu TurLucuIu.
- Ducù generuIII noçLrI nu çLIu un prIncIpIu de LucLIcù,
eIemenLur: cù o bùLùIIe prosL ungujuLù nu se conLInuù, cI
provocI uILu, cu JoIIre Iu Murnu.
MILIcù RùduIescu e IndIgnuL.
- AdIcù voI crede(I prosLIIIe uIeu despre TurLucuIu? E
congesLIonuL de munIe. Crede(I LouLe prosLIIIe nem(eçLI?...
$I pIeucù uproupe înLorcundu-ne spuLeIe.
OrIçun se uILù Iung dupù eI çI pe urmù mù Iu de bru(:
- CrezI Lu cù oumenII de Ispruvù de-ucusù, cu(I or II, çLIu
cum e condus rùzboIuI romunesc? ¡çI duu seumu cù nem(II
vor ujunge Iu BucureçLI?
- PouLe cù du... pouLe cù nu.
Mù prIveçLe upùsuL, cu LrùsùLurIIe preu sImpIe în IInII
drepLe.
- AscuILù, GIeorgIIdIuIe, unuI dIn noI doI, pouLe
umundoI, LrebuIe sù pIece Iu BucureçLI... TrebuIe sù gùsIm
ucoIo oumenI cure sù ne uscuILe, cuL muI e LImp.
- Cum o sù pIecI de ucI?
Se upropIe sLruns de mIne:
- Am vorbIL cu DImIu. PouLe se vu gùsI vreo însùrcInure.
E vorbu sù se LrImILù un oII(er, cu sù uducù un LrunsporL de
Iu purLeu sedenLurù.
Surud cu mIIù.
- Vu pIecu desIgur ugIIoLunLuI regImenLuIuI suu uIL-
cInevu.
- MuIoruI DImIu vu Iuce sù pIece unuI dIn noI.
- OrIçun, ce crezI Lu cù puLem Iuce ucoIo?
- Sù vorbIm cu vreun purIumenLur InIIuenL, cure sù Ie
descIIdù ocIII LuLuror.
Am rupL o rumurù de copuc çI-I numùr IrunzeIe.
- AscuILù OrIçun, ducù mergem ucoIo, nu-I decuL un sIn-
gur Ieuc: revoIvereIe. AI curujuI ùsLu? Ducù vreI, dezerLùm...
EçLI în sLure?
A rùmus îngunduruL.
- E preu compIIcuL...
- ALuncI, sù Iùsùm IucrurIIe cum sunL.
Dupù-musù dorm vreo douù ceusurI çI cund mù deçLepL
îmI uduc umInLe de scrIsorI. Mumu îmI spune cù ucusù sunL
Lo(I bIne çI: "$LeIune, mumù, rougù-Le IuI Dumnezeu în
IIecure seurù, cù eI ne e sInguru nùdejde... çI vezI, III
cumInLe... Iù çI Lu cum Iuc uI(II". BIuLu mumù, cum crede eu
cù "Iuc uI(II"? NevusLù-meu, pe IurLIe Iungù mov, îmI
muI(umeçLe penLru donu(Ie: "A IosL o surprIzù, m-u uImIL...
Sù Le gundeçLI ucoIo, în rùzboI, uLuL de muIL Iu mIne.. ¡(I
muI(umesc încù o duLù cù uI IosL uLuL de drùgu( în cIesLIu
IIreIor, çI-mI pure IourLe rùu cù uILImu ourù ne-um
despùr(IL pu(In cum rece. Dupù pIecureu Lu um IosL LrIsLù çI
u LreIu zI um pIecuL dIn CumpuIung. SIngurù... cu ser-
vILoureu... de-ubIu um gùsIL IocurI în Lren. AIcI um gùsIL LoL-
uI în reguIù. ScrIe-mI ducù po(I, çI cuL po(I muI muIL. ScrIe-
mI unde uI pus cIeIu de Iu bIrouI umerIcun, unde sunL uc-
LeIe... ¡erI um IosL Iu mumu... cù sunL sIngurù LouLù zIuu...
Te sùruL, scrIe des cum Le uIII. E udevùruL cù înuInLu(I
mereu? uIcI e o mure bucurIe."
CIeIu de Iu bIrou, ucLeIe, um IosL drùgu( (?). Ce poL sù IIe
penLru mIne LouLe usLeu?... EI uu ucoIo pe "muIne". Ce çLIu
eI de ce u IosL IerI în reuIILuLe în suLuI Sùsùuç?
PropozI(Iuneu "cù sunL sIngurù LouLù zIuu" mù Iuce sù
zumbesc, nu penLru cù o recunosc LIpIcù çI uLuL de muçInuI
mIncInousù, cuL penLru cù îmI uduc umInLe cuL um suIerIL
dIn cuuzu eI. Acum LoLuI e, purcù, dIn uIL Lùrum, Iur înLre
noI ubIu ducù e IIruI de u(ù uI gunduIuI înLumpIùLor.
O sIngurù curIozILuLe, cu de umuLor de LubIourI, um: Cum
o II Iumeu usLu, cure çLIe cù urmuLu e în rùzboI? cum e uL-
mosIeru sLrùzII, u resLuurunLeIor, cum vorbesc Iu musù? uç
du nespus de muIL sù vùd ucum un exempIur mùcur dIn zI-
ureIe murI, de dImIneu(ù, sù cILesc, dedubIuL, cu ce IILerù?
cu ce LILIurI? veçLIIe rùzboIuIuI romunesc.
- Nu dormI, GIeorgIIdIuIe? mù înLreubù de pe puLuI
ceIùIuIL Tudor.
- Bu du... um dormIL... CILeum ucum scrIsorI de ucusù...
- HuI sù vedem cuII IuI Corubu.
E un udevùruL Ioc de rendez-vous oII(eresc grujduI vecIn,
unde cùpILunuI Corubu (Ine puLru cuI, prudu IuI de rùzboI.
- ÁsLu-I dIn grujdurIIe IuI EsLerIuzy, urùLu cu mundrIe
nouI proprIeLur un roIb pInLenog, sub(Ire çI nervos cu un
cuI de curse. ¡ I-um IuuL unuI conLe.
Corubu, cu sù-çI pouLù Iuce coIec(Ie de cuI, u înLIns ceIe
muI ubIIe curse puLruIeIor de IusurI. AdIcù numuI LreI u
cupLuruL, cù pe unuI I-u uIes dInLr-o IergIeIIe înLuInILù çI I-
u pIùLIL, Iu(ù de murLorI uduçI unume, cu bunI bunI çI IourLe
cInsLIL socoLI(I Iu pre(. AdmIrùm ceIe puLru unImuIe sub(IrI,
çI vII cu jocuI de Izvor, cu dezInLeresureu cu cure Ie-um II
prIvIL pIcLuLe.
- $I ce Iuce(I cu eI, domnuIe cùpILun?
E sIncer uImIL.
- Cum ce Iuc cu eI? Dur în LImp de puce un cuI cu ùsLu mù
vu cosLu soIdu pe un un, domnuIe.
- SIgur, un muIor ure nevoIe de cuI, îI compIeLeuzù
gunduI, crezund cù gIumeçLe, un IocoLenenL de
udmInIsLru(Ie...
Dur cùpILunuI e desLuI de ucru:
- MuIorI ujunge(I voI, Io(II ùçLIu de Iu InLenden(ù... eu um
sù Iuc însù un grujd de cuI de curse...
- De ce Io(I, domnuIe cùpILun, de ce ne Iuce(I Io(I?
- UILù-Le Iu eI, nI-I uruLù cu dIspre( cùpILunuI, neLezInd
mereu coumu de mùLuse u roIbuIuI. Ne LrImIL, orI nu ne
LrImIL Irunù, eI o Lrec Iu ordInur. Bu çI uLuncI cund ne-o
LrImIL, o Iuu cu jupcu de prIn cur(IIe oumenIIor çI o Lrec
upoI grus Iu socoLeuIù.
Rudem Lo(I, rude guIben çI IocoLenenLuI, dur punù Iu noI
u ujuns zvonuI cù uceI de Iu eLupù uu LrImIs - sIgurI cum
sunL cù scupù - cuLe-o udevùruLù zesLre ucusù.
Cu sù ne împuce, IocoLenenLuI ne cIeumù Iu muguzIu dI-
vIzIeI, sù ne deu (IgùrI çI vIn bun, înIunduL.
Pe drum dIscuL cu OrIçun çI Tudor Popescu:
- Pe IocoLenenL îI în(eIeg, e sIgur cù se înLource, dur Cor-
ubu?
- Du, e cIuduL... încredereu usLu...
Corubu îmI dù o spuImù IInIçLILù, cu un boInuv cure, spre
deosebIre de Lo(I ceI dIn juruI IuI, nu çLIe cù ImpresIu de
muI(umIre çI bunùsLure pe cure o ure e semnuI ugonIeI
upropIuLe çI Iuce pIunurI unde sù-çI peLreucù vuru.
Pe sLrùzIIe suLuIuI, LrunsIormuL înLr-o provIzorIe cupILuIù
de reguL mIIILur, e o mIçcure de LrùsurI, Iurgoune çI uuLo-
mobIIe cIIur, cIesoune çI LunurI Lruse în murgIneu drumu-
IuI, cure desIId orIce gund de ordIne.
Cur(IIe sunL LouLe pIIne, cum sunL pIIne de cure çI LrùsurI
cur(IIe IunurIIor în zIIeIe de Lurg, Iur oumenII IorIoLesc în
LouLe pùr(IIe.
VInuI çI gusLùrIIe, probubII de Iu popoLu dIvIzIeI, sunL de-
IIcIouse.
- O sùpLùmunù, douù, cuL muI sLùm uIcI, VusIIIuIe, sun-
Lem muçLerIII LùI. ¡(I Iucem vud.
Un IocoLenenL scurL, cu musLu(u bIondù, înLreubù mIruL:
- Crede(I cù sLùm uIcI douù sùpLùmunI?
- !?
- TreI zIIe, o sùpLùmunù ceI muIL.
- TreI zIIe? PenLru usLu ne-uu udus Iu dIvIzIe?
Ne vIzILùm cunLonumenLeIe çI IoLùrum cu seuru sù Iuùm
musu împreunù cu Lo(I umIcII, Tudor Popescu, OrIçun,
MILIcù RùduIescu çI cu mIne.
Dur se vede cù ordonun(eIe uu vorbIL despre buncIeLuI
nosLru, cù se muI InvILù çI uI(II.
- Tu ce uducI? A nu, puI IrIp(I uvem... $I surdeIe uvem.
- Du?... eu um urdeI umpIu(I...
Ne prùpùdIm de rus o cIIpù... urdeI umpIu(I?... ce Idee,
uçu seuru?...
- Dur, urdeI umpIu(I... cù u gùsIL muçInù de gùLIL.
Pe jumùLuLe sunLem convInçI... OrIçun cIIur Iuce
reIIec(Iu rezonubIIù:
- Drugù, urdeII umpIu(I sunL o muncure udevùruLù, de ou-
menI uçezu(I... cu puL çI musù... nu puI IrIp(I, de oumenI
veçnIc pe drum.
¡IreçLe cù sunLem de ucord, dur ucum, umIcuI nosLru
prImeçLe cu greuLuLe.
- De, nu çLIu... ducù o sù ujungù... n-um decuL o Luvù.
ConsLuL Iur cù pe IronL nu muI sunL uceIe LIpurI
"pILoreçLI" de cure e uLuL de pIInù IILeruLuru. To(I ceI cure
sunL "pILoreçLI" o vor - çI sunL conçLIen(I de usLu - uçu cum
vor sù-çI Iucù un "cup" ceI cure-çI Iusù burbù. ¡n LIc, în Ior-
muIu repeLuLù, e cevu de cuboLInuj. Dovudù cù, ducù pe un
cIeIIIu cu LIcurI pILoreçLI îI scuLurI çI îI vorbeçLI gruv çI serI-
os, nu muI Iuce pe curugIIosuI, nIcI pe ucLoruI. Dur rùzboIuI
e muI uIes sIncerILuLe, uproupe de pùmunL çI pIuLrù. Nu e
LeuLru, cIIur cund e gIumù. Nu exIsLù decI LIpurI pILoreçLI
decuL Iu popoLe, Iu InLenden(ù çI Iu eLupe. AcoIo, cund sunL
uneorI, çI ceI de pe IronL se Iusù IspILI(I. Acum sunLem
numuI veseII.
Pe înseruLe u începuL sù burnI(eze. ¡n oduIu meu, puLuI
cu ceurçuIurI uIbe e IùcuL (n-um dormIL în LreI zIIe decuL
LreI-puLru ore pe upucuLe) çI musu e înLInsù cum se cuvIne
penLru çuse "persoune", nu InçI. E un soI de veseIIe, cIIur
cund musu e încùrcuLù çI puIuruI pIIn, cum Iu IeI cu veseIIu
uscuLù u IIgurun(IIor de LeuLru, cure sunL veseII, sLrIgù çI
beuu dIn cupe gouIe.
Dur cund uduce cusLronuI cu uburI de supù deIIcIousù -
unde I-o II gùsIL? - ordonun(u e ourecum grIjuIIe:
- Domn subIocoLenenL ... nu-mI mIrouse u bIne.
- Ce, mù, urdeII IuI VusIIescu? înLreubù MILIcù.
- Nu, XY u prImIL ordIn de ecIIpure...
¡IngurIIe uu cùzuL în IurIurII. Purcù u LurnuL cInevu IùLurI
în supù.
- ¡u vezI, mù... NIcuIe... PuruscIIve, ùIu de-ucoIo, Iu
duce(I-vù sù vede(I ce e...
Nu muI mùnuncù nImenI. E o enervure jousù, IùcuLù dIn
dezgusL çI IsLovIre. SunLem brIgudù cu XY.
PuruscIIv se înLource cu un cIIoL de bucurIe.
- NumuI XY... Iu noI nu e nImIc.
Dur uLuL nu e de ujuns cu sù ne reuducù poILu de
muncure. NIcI nu vorbIm mùcur... Tudor Popescu s-u dus
sù se LrunLeuscù pe unuI dIn puLurI, în uçLepLure.
|IgnuIe preIungILe çI, în sLrudù, comenzI scurLe,
corecLuLe. XY se Iormeuzù penLru pIecure în seurù.
- Sù vede(I, drugù, cù pe noI ne Iusù în puce. Am eu o
presIm(Ire u meu... cù pe noI ne Iusù în puce. UILe, eu
mùnunc Iùrù grIjù...
NoI ceIIuI(I ne muI(umIm sù Iumùm Iùrù sù spunem o
vorbù.
¡u oru q vIne ordInuI sù ne ecIIpùm. Ne încoIonùm upoI
pe o pIouIe rece çI pùLrunzùLoure de Loumnù.
- Vede(I, domnuIe subIocoLenenL, ducù uruncum mun-
Luuu de cuucIuc...
- Bruvo, DumILre, eçLI o ordonun(ù cIusIcù...
- Du, dom subIocoLenenL...
- Ce du, mù?
- SunL uçu... cum spune(I dumneuvousLrù.
- EçLI un prosL.
SunL îmbrùcuL LoL în cosLumuI oII(eresc sub(Ire (cùcI ubIu
muI LurzIu oII(erII se vor îmbrùcu cu uceIeuçI IuIne, vug
ujusLuLe, cu çI Lrupu) cu cure um pIecuL în ujunuI SIunLù
MùrIeI.
To(I îmI udmIrù cu InvIdIe munLuuu... OrIçun ure
perecIeu de cIzme de Iusur IungI, roçII, dur se codeçLe sù Ie
puIe, cùcI îI e IrIcù sù nu IIe, înLr-o evenLuuIù IupLù, preu
vIzIbIIe.
PornIm înceL dupù cIesouneIe de urLIIerIe, cu dupù un
drIc. Nu se vede nImIc çI, dupù ce IeçIm dIn suL, drumuI,
dIn cuuzu pIoII dese, cure desIundù, e o udevùruLù mIuçLInù.
Credem cù nu InLrùm cIIur uzI suu muIne în IupLù; bu încù
nI se pure sIgur, dur drumuI ùsLu prIn noroI, în înLunerIc
beznù, sub puIeIe de pIouIe, e îngrozILor. AIunecùm, ne
(Inem unII de uI(II çI ujungem cu Lo(I în çun(uI dIn mur-
gIneu drumuIuI.
- ALen(Ie... pod sIùrumuL... se LrunsmILe, venInd dIn om
în om, înçLIIn(ureu. Dur cum înLunerIcuI e preu de
nepùLruns, cùdem Lo(I, rund pe rund, în mocIrIù. Ne
scouLem, Lurundu-ne, unII pe uI(II. MuI IIecure pus e IùcuL
dIn LreI puçI: unuI uIunecuL spre dreupLu, uILuI
îngenuncIeuL Iu sLungu çI în sIurçIL ceI bun înuInLe.
MI-e ImposIbII sù çLIu în ce dIrec(Ie mergem.
- ALen(Ie... uLen(Ie... cIeson împoLmoIIL.
OcoIIm uçu cu sù ne conIormùm IndIcu(IeI, deçI ne
înLrebùm ducù nu cumvu ucum greçIm. Trecem probubII pe
Iungù un Lun, dur nu çLIm unde e...
SunL sIeIL... mI se îndouIe genuncIII uzI...
GIeLeIe de çevro mI-uu devenIL cu nIçLe bunduje de noroI
rece în juruI pIcIoureIor...
MI Ie smuIg cu greuLuLe, cu çI cund pùmunLuI mI Ie-ur
suge.
PIouù mereu çI înLunerIcuI e uLuL de mure de purcù sun-
Lem rùLùcI(I înLr-o mInù, Iùrù un cIIbrIL, Iùrù o undù de
IumInù mùcur. ¡nLre o puIpuIre de (Igurù çI soureIe LoL, e
muI mIcù deosebIre, Iùrù îndoIuIù, decuL înLre o IucIre de
zId uIb çI înLunerIcuI ubsoIuL.
Cund uneorI drumuI ocoIeçLe, înLunerIcuI devIne çI eI
muI IIcIId çI ne spuIù obrujII.
Undevu, înuInLe, s-u uprIns o IumInù. ¡medIuL încep ur-
IeLe: sLInge... sLInge IumInu. $I e Iùrù noImù, cùcI o IumInù
nu pouLe IndIcu o pozI(Ie, de vreme ce nu I se pouLe de-
LermInu IocuI. BujbuIm muI depurLe prIn înLunerIc.
- ZumIIr... NIcuIue ZumIIr... Nu rùspunde nImenI. Zum-
IIr!... Pun munu pe ceI dIn sLungu meu: Tu eçLI ZumIIr?
- Nu sunL, cumurude... ZumIIr s-u dus pIsemne - çI ucI
îmI LrunLeçLe o porcùrIe soIdù(euscù.
- Mù, cIne eçLI Lu, mù... n-uuzI? çI îI Iuu de guL...
CInevu îmI recunouçLe voceu:
- Mù, e don subIocoLenenL de Iu u nouu.
- Don... don... subIocoLenenL... eu sunL dInLr-u çupLeu.
- A çupLeu? upuc de runI(ù pe ceI dInuInLeu meu... CIne
eçLI? DIn ce compunIe eçLI?
- VusIIe TonILu dInLr-u çupLeu.
- Mù, uIcI sunLe(I dInLr-u çupLeu?
- Nu, don subIocoLenenL, u opLu, îmI rùspund cIncI o
duLù.
- Dur u nouu unde e, mù?... EI, u nouu...
- AIcI, don subIocoLenenL, rùspunde unuI çI purcù îI e
voceu IosIorescenLù, uLuL de muIL o sImL.
- Unde sunLe(I, de uIcI: înuInLe... înupoI?
- PùI nu çLIm unde sunLe(I dumneuvousLrù...
- Mù, cure ure o Izmunù... o cùmuçù uIbù... Pune(I-Ie pe
spuLe, cu sù ne muI IùmurIm pu(In.
¡n sIurçIL, ne regùsIrùm... CompunIu eru în urmù.
Sù LoL IIe mIezuI nop(II...mergem purcù de o veçnIcIe. De
repuos nIcI vorbù nu pouLe II... AdIcù nImenI nu se pouLe
uçezu... cùcI de sLuL în pIcIoure, în Ioc, sLùm Iu nesIurçIL.
SunLem purcù Iu suLe de meLrI, îngropu(I în pùcurù.
¡rIguI nu-I sImL încù decuL Iu pIcIoure... cund sLùm în
Ioc... dur mù gundesc cu Iu un vIs nebun, cù uç puLeu sù IIu
înLr-uILù purLe... cù Iu oru usLu exIsLù oumenI cure dorm în
puL... suu înLr-un bordeI uscuL... cù exIsLù oumenI cure se
odIInesc înLr-un grujd, IIe çI pe bùIIgur cuId.
- ¡oc... Ioc... Ioc!
ArLIIerIu...! VIne dIn urmù urLIIerIu.
$LIu cù e urLIIerIu numuI penLru cù ucum, în Ioc sù mù
Iovesc de ceI dIn dreupLu çI sLungu meu... mù Iovesc de
boLurI de cuI çI rouLe de Lun. Oure urLIIerIu merge LoL uçu de
înceL cu noI? Oure cuII vùd muI bIne?
Dupù un LImp, LunurIIe se împoLmoIesc çI se descoperù
cù InIunLerIçLII se uçezuserù pe Iun(urIIe cure Ieugù unLe-
LrenurIIe. UrIeLe, înjurùLurI, uruIL de IIer çI de ro(I Iur; çI,
LrImIse purcù nu se çLIe de unde pe deusupru, sLrIgùLe
îngrIjoruLe de "Lùcere!".
De Iu o vreme oboseuIu îmI dù cu un vuI de nebunIe. De
LreI zIIe çI LreI nop(I n-um dormIL decuL useurù, în çun(uI
çoseIeI douù ore çI uzI dupù-musù uILe douù. Acum pI-
cIoureIe nu muI gùsesc nIcI mùcur sprIjIn, în noroIuI cure
uIunecù sub eIe, de purcù um cuucIuc Iu genuncII. Aç vreu
sù mù Ius jos, sù Lreucù pesLe mIne bocuncII cumuruzIIor,
copILeIe cuIIor.
Mùcur ducù uç II ugIIoLunL de buLuIIon, sù merg cùIure.
MI se pure uLuL de pu(In ceeu ce cer. SuLe de urLIIerIçLI
cùIure, oII(erII de Iu cùpILun în sus cùIùrI, ugIIoLunLuI
cùIure, IIreçLe çI eI ucI în IuduI ucesLu de noroI, dur Iu regI-
menL, Iu brIgudù, Iu dIvIzIe, Iu LouLe uprovIzIonùrIIe çI Iu
LouLe bIrourIIe, Iu LouLe mIsIunIIe çI Iu LouLe depozILeIe,
uLu(I uI(I oII(erI. Nu voI sù IIu depurLe de Ioc, cu eI. Nu uç
vreu decuL un cuI, pe cure sù merg uIùLurI de cumuruzII meI,
muI robuçLI, pure-mI-se.
Mergem LouLù noupLeu çI ucum um pIerduL ubsoIuL
mùsuru LImpuIuI, LoLuI cupùLù penLru mIne o senzu(Ie de
veçnIcIe, de exIsLen(ù Inumunù.
De Iu o vreme începe sù pIouù dIn nou, cùcI sLùLuse un
LImp.
ZumIIr, cure mù regùsIse (Iùrù sù ne vedem Iu(u) çI voInIc
mù ujuLuse sù IupL LouLù noupLeu cu noroIuI, îmI dù vesLeu
cù se vu Iuce zIuù. ¡I înLreb, îndureruL purcù, de unde çLIe
usLu.
- Vù spun eu, domnuIe subIocoLenenL, ducù începe Iur
pIouIu, e semn cù ne upropIem de zIuù.
¡nLr-udevùr, pesLe cuLvu LImp înLunerIcuI începe sù se
încenuçeze. Pe urmù devIne cevu muI uIbIcIos, cu deusupru
mùrII, uçu încuL, deçI uu începuL sù se zùreuscù rumurI
negre de copucI, oumenII nu se vùd încù decuL cu prIn
ceu(ù, cùcI uu çI eI unIIormeIe LoL cenuçII.
PIouIu u devenIL vIe. VunLuI ne repede dIn cund în cund
în Iu(ù punze de upù rece. SuIIùm greu çI mergem înuInLe.
Cund s-u IumInuL de zIuù, purcù um IeçIL dInLr-un LuneI.
PIouIu çI vunLuI de Loumnù reped în copucI çI LuIIçurI, verzI
încù, puIeIe de norI uIbI cure se Lurùsc pe murgIneu drumu-
IuI, cùcI ucum sunLem înLr-o pùdure Lunùrù de curpen çI
sLejùrIç. Ne cùuLùm oumenII çI dIn mers ne reconsLILuIm
unILù(IIe. Dupù un LImp coIounu s-u oprIL. Dur ucum începe
uILcevu LoL uçu de grozuv cu oboseuIu: IrIguI cure ne
umor(eçLe... Dupù ce ne-um odIInIL cu nIçLe cuI, cund pe un
pIcIor, cund pe ceIùIuIL, începem sù buLem pe Ioc dIn LùIpI.
¡mbrùcùmInLeu e LouLù Ieourcù, IIpILù cu cIeI rece de noI,
gIeLeIe de çevro mI s-uu spurL uzI-noupLe çI ucum, cu
cIorupI noroIoçI çI boLurIIe uLurnund, e muI rùu decuL ducù
uç II descuI(. E un IrIg cure ujunge punù Iu ouse... DeuILIeI,
de-u IunguI spInùrII îmI sImL pe pIeIe, uIunecund cu meIcI
recI, çIrouIe de upù, cure Lremurù înceL, cu pe geumuI pe
cure ujunge pIouIu. SunL pIoI cuIde de vurù, usLu e o pIouIe
deznùdùjduILù çI îngIe(uLù de Loumnù.
Pe Iu nouù dImIneu(u ubIu, muIoruI o Iu Iu sLungu pe o
vuIceIuçù, pe IunduI cùreIu s-u udunuL un sLruL gros de
Irunze guIbene uscuLe. Mergem ucum în Iugù. A începuL
ucum, suu um crezuL-o noI, depurLe, o IupLù vIe de urLIIerIe.
CuLe vuIceIuçe cu usLeu um vùzuL eu, cundvu, în uILù vIu(ù,
de Iu IereusLru vugonuIuI-resLuurunL, înLre PILeçLI çI SIuL-
Inu!
Ajungem înLr-o vuIe muI Iurgù pu(In, prIn IunduI cùreIu
LrebuIe sù IIe, pe sub rùcIILe pIouuLe, vreun purùIuç. De-
purLe, Iu cu(Ivu kIIomeLrI în dreupLu nousLrù, pe o cousLù
Iurgù, urcù, uLucund pure-se, buLuIIoune de uIe nousLre. NoI
credem cù InumIcuI ocupù ucI deuIuI mIc çI pùduros dIn
Iu(ù, uI cùruI povurnIç e bùLuL çI de urLIIerIu Ior çI de u
nousLrù. ¡u dreupLu, eI Iuce îndeosebI un buruj puLernIc de
vreo cIncIzecI de meLrI IùrgIme, socoLInd, dupù cuL se pure,
cù pe ucoIo duce cuIeu nousLrù. PIouIu u sLuL Iur.
- ¡n LrùgùLorI... în LrùgùLorI.
MuIoruI porneçLe împoLrIvu deuIuIuI împùdurIL dIn Iu(ù,
çI cum crede cù ucoIo e InumIcuI, dùm în LrùgùLorI un
udevùruL usuIL. A IosL, pouLe, çI s-u reLrus, nu-mI duu
seumu, dur cund pùLrundem în pùdure urIund: înuInLe...
înuInLe!... nu gùsIm pe nImenI. ¡n scIImb ne împrùçLIe Io-
cuI urLIIerIeI nousLre, cure IoveçLe în pIIn.
- Sù nu muI Lrugù urLIIerIu nousLrù... sù nu muI Lrugù urLI-
IerIu nousLrù! urIù dIsperuLù LouLù Iumeu.
Nu ne rùmune decuL sù uIergùm mereu înuInLe: de purLeu
ceuIuILù u deuIuIuI prIveIIçLeu e IourLe cuprInzùLoure. E un
IeI de urIuçù sLrucIInù verde, de doI-LreI kIIomeLrI Iurgù, cu
mIcI cuImI, bune de pùçune, pe LouLe murgInIIe, cu pùdure
pe sLungu. PrIn mIjIoc, puruIuçe mIcI cu LuIIçurI mùrunLe,
îngùIbenILe. NIcI urmù de InumIc. Dur n-um upùruL bIne çI
urLIIerIu Ior - cùcI o cunosc, e LoL ceu de uIuILùIerI - rIdIcù
Lrombe de pùcurù çI Ium înuInLeu nousLrù, LrùsnInd çI
rupund IIer.
- ¡nuInLe, çI Iù IegùLuru pe dreupLu! îmI sLrIgù muIoruI
DImIu. ¡egùLuru... IegùLuru... LrecI prIn buruj.
$I cum crede cù nu uud bIne cuuzu bubuILurIIor, îmI
uruLù cu munu, çI upoI spre sLungu:
- VoIcuIescuIe, prIn pùdure... pùdure... pùdure, n-uuzI?
... înuInLe...
Cud IovILurI împerecIeuLe de LrùsneLe. ToL deuIuI
zvucneçLe cund e IovIL în cousLù. CruLere negre cuL nIçLe ro(I
murI de IocomoLIvù rùsur upoI în Iurbù.
¡ovILurIIe sunL înLrerupLe çI oumenII se opresc îngrozI(I.
SILuu(Iu e însù muIL muI uçourù cu uIuILùIerI. BurujuI e IIx çI
orb, Iur ceI cure Lrug sunL desIgur IourLe depurLe. Unde ne
gùsIm ucum, Iu douùzecI de puçI de eI, nu cude nIcI un
obuz, Iur ducù Lruversùm puLruzecI de puçI prInLre
LrombeIe de bruzI, de usemenI, nu muI cud obuze.
Cu ocIII suIIeLuIuI încIIçI, în pIcIoure, sLrIg pe nume
cu(Ivu dInLre oumenI... "ZumIIr NIcuIue... CIorbugIu...
IuIde". Dur dupù cu(Ivu puçI oumenII se opresc, çI în curneu
çI nervII meI e un consIm(ùmunL.
¡nuInLeu nousLrù sunL cuIcu(I uI(I LrùgùLorI. BurujuI e cu
sù împIedIce sosIreu nousLrù, u rezerveI, çI nu uvem puLereu
sù ne repezIm sù Lrecem prIn eI. PùmunLuI LoL se zguduIe.
UnuI dInLre uceIe unImuIe upocuIIpLIce, murI cuL un munLe,
dur nevùzuL ucum, rucuIe çI uzvurIe pe o zonù unume
pùmunLuI, cu un cuIne suu cu o IIurù cure cu pIcIoureIe çI
gIeureIe îçI Iuce groupù.
Cu un genuncII pe pùmunL, Iùrù urmù çI dupù ce um duL
çI munLuuu cu sù mù sImL muI uçor, cuuL cu prIvIreu un Ioc
de LrecuL. Pure-se cù spre sLungu obuzeIe cud muI rILmIc,
uçu încuL s-ur puLeu Lrece. Dur deoduLù o serIe de IusuILurI
çuIeruLe, de çurpe înLùruLuL, çI uIInIuLe cu dIn nuI, Lrec pe
Iungù mIne.
- MILruIIeru... Lruge mILruIIeru... cuIcu(I!
- SunLem pIerdu(I, cùcI cuIcu(I... necuIcu(I... uçu Iùrù
udùposL, bùLu(I de mILruIIerù, e mourLe sIgurù.
- ZumIIr... GrIgorI(ù...
$I mù nùpusLesc înuInLe în buruj.
NùruILe Iungù mIne, obuzeIe sunL purcù prùbuçIrI de
LrùsneLe, cùzuLe pe cusu uIùLuruLù, dInLre ceIe cure Iuc sù-(I
pIesneuscù geumurIIe. $I LrùsneLuI nu e nImIc pe Iungù
uceusLù dezIùn(uIre, cùcI e unuI sIngur çI, oduLù cùzuL, Le
gùseçLe scùpuL... dur uIcI, LocmuI penLru cù u venIL unuI, çLII
cù muI vIn çI uILeIe.
Cund în pIIn buruj vIne vujuILuru, cud suu cùdem pouLe,
cùcI nu vùd nImIc, cu unLIcIpu(Ie... "NeIovIL" e consLuLureu
de un sIerL de cIIpù.
DIn nou o gounù înnebunILù...
SunL dIncoIo... în pIInù bùLuIe, penLru uLucuI de
buIoneLù... Purcù um LrecuL prInLr-o pourLù. Nu mù gundesc
Iu pourLu burujuIuI, cI Iu un IeI de pourLù nevùzuLù, înuILù
punù Iu cer... u mor(II... u IumII ceIeIIuILe, dInLre spu(IIIe
recI.
ToLuI dù ImpresIu de nou... orIgInur...
¡n Iu(ù, um ujuns dIn urmù, înLr-o mIcù vuIceIuçù, un
Iun( de LrùgùLorI, cuIcu(I în LuIIç çI prInLre smocurIIe de
copùceI... ¡u dreupLu, Iu cuLevu suLe de meLrI, un Iun( de
LrùgùLorI, uI nosLru, se ubuLe înupoI - vùd bIne, cùcI sunL çI
eI pe pùçuneu Iurgù - cu un gurd prùbuçIL înLuI Iu un cupùL...
pe urmù Iu ceIùIuIL... nu vùd nIcI un soI de InumIc... decuL
IourLe depurLe Iu sLungu în Iund, pe un dumb, un çIr de ou-
menI cuIcu(I cu nIçLe moguIde(e, exucL cu (InLeIe cuIcuLe pe
cumpuI de LIr de Iu regImenL.
Mù scoI în pIcIoure çI sLrIg çI oII(eruIuI pe cure I-um
ujuns dIn urmù:
- DomnuIe cùpILun, IuI înuInLe.
TouLù Iumeu îmI urIù cu Iu LeuLru, cund ùI dIn urmù nu
vùd: "Jos! jos!"
- SLuI jos, domnuIe, cù ne Iuu IocurIIe Ior în prImIre...
VreI sù ne descopere uIcI? ¡usù sù-I Iu prIn pùdure, pe
IIunc.
Se uud Iu sLungu, unde e resLuI buLuIIonuIuI nosLru, ur-
IeLe neînLrerupLe: "¡nuInLe... înuInLe...", decI rùmunereu pe
Ioc mI se pure o dezerLure.
ConsLuL, uçu penLru mIne, cu gruLuILuLe, în cIIpeIe
ucesLeu de mourLe, cù nIcI pe depurLe nu e uceu "pIouIe" de
gIoun(e prIn cure se spune cù LrebuIe sù LrecI Iu rùzboI. DIn
cund în cund cuLe un sLrop de pIuILurI, cu vunLuI Loumnu pe
cumpIe, cund gIoun(eIe Lrec muI pe sus... IusuILurI çuIeruLe,
de çurpe, cund sunL uproupe. Pe deusupru Lrecu unun(uLe
nùprusnIc, mereu, cum se unun(ù uruInd LrenurIIe,
obuzeIe. ApoI, Izbesc perecIe, în dumbuI dIn spuLe, cu un
IeI de LILunIcù nerozIe, LrunsIormund dour pùdureu în ruIne
çI Ium, cùcI cred cù nu muI e nImenI ucoIo, Iur deuIuI n-uu
sù-I pouLù dùrumu, orIcuL I-ur zguduI.
"Degeubu" cIIur, nu e... ¡n(eIeg cù uçu, bùLund IuoLIc în
dumbuI uceIu, în uIurù de IupLuI cù ne-uu redus LouLù urLI-
IerIu Iu Lùcere - cùcI nu muI Lruge nIcI un Lun romunesc pe
ucI - eI Iuc un IeI de demonsLru(Ie gruLuILù cu LouLe
demonsLru(IIIe sImboIIce, cù sourLu, nu numuI u meu, dur u
urmuLeI înLregI e peceLIuILù. CuLù vreme eI poL dezIùn(uI în
IInIçLe un urugun cu ùsLu, prIn cure nIcI o unILuLe nu pouLe
Lrece neînjumùLù(ILù çI nedezorgunIzuLù, e înIrungereu.
"Wer kunn Rum"nIen reLLen...?"
DeoduLù, cum dIn dreupLu, vIne un snop de pIuILurI, cure
se înIIg prInLre noI în pùmunL cu gIeureIe çI provoucù un
urIeL de buIcI.
- PùzI(I... Lrug uI noçLrI în noI... pùzI(I!
Un Iun( cure u upùruL sus pe cousLù, neçLIInd unde se
gùseçLe InumIcuI, cum n-um çLIuL nIcI noI, crezund cù LoL ce
e dupù cuIme e duçmun, Lruge în noI...
¡ugIm urIund çI ne udùposLIm, încocurju(I, în çIvoIuI
vuIceIuçeI.
- Nu muI Lruge(I... se sLrIgù înupoI... nu muI Lruge(I!
Acum vùd cù sunL cu(Ivu mor(I... cu cupuI cuIcuL pe bru(,
cu Iu(u în sus, Lo(I cum în uceeuçI uLILudIne. PurLe sunL
desIgur IovI(I dIn spuLe...
S-u dus eIunuI de Iu OIL... de Iu Mùguru BrunuIuI.
E în mIne o LrIsLe(e munjILù, cu de mourLe. MuIL Iu
dreupLu, se înLorc în pIcIoure (nu sunL urmùrI(I cu IocurI?
nu e IupLù ucoIo?) puIcurI-puIcurI dInLr-uI noçLrI. E cevu de
înmormunLure în umurg sùruc.
Cùr(I de cILIre, urLIcoIe de guzeLù în puLruzecI de unI, sunL
gouIe cu nIçLe serLure, înuInLeu ucesLeI reLrugerI cure e reuI-
ILuLeu...
Drumu rùzboIuIuI nu e numuI umenIn(ureu conLInuù u
mor(II, mùceIuI çI Ioumeu, cuL uceusLù permunenLù verIII-
cure suIIeLeuscù, ucesL conLInuu conIIIcL uI euIuI Lùu, cure
cunouçLe uILIeI ceeu ce cunoçLeu înLr-un unumIL IeI.
Rùmun uçu în vuIceIuçù, cu Iun(uI înLreg de oumenI pIou-
uL punù Iu pIeIe, ros de LrIsLe(e, cum jumùLuLe de ceus. Ou-
menII prIvesc cu îngrIjorure spre dreupLu. "O sù ne Iu pe
IIunc." Dur e o ImposIbIIILuLe... nImenI nu e pe IIunc, nu se
vede pIcIor de InumIc.
AI noçLrI Lrug în mod sLupId, în sus, orbeçLe - deuILIeI,
nIcI nu vedem nImIc. E o rùpùIuIù usurzILoure.
¡uLù însù cù în sLungu, în pùdure, reîncep Iur urIeLeIe
buLuIIouneIor nousLre: "¡nuInLe, înuInLe..."
Nu muI poL sLu IocuIuI.
- HuI înuInLe, domnuIe cùpILun... IuI, cù uuzI... Iu
sLungu...
¡nLr-un unumIL sens, nu-(I LrebuIe preu muIL curuj cu sù
uIergI înuInLe; de vreme ce cumpuI e goI, dù, cuL de cuL, o
ImpresIe de munevre.
CùpILunuI îmI uruLù cu munu cù în pùdure, înupoI, se
înLumpIù cevu...
Cu musLù(I murI, cu obruzuI sprIjInIL în coL, înLre ou-
menII IuI, cùpILunuI e o enIgmù penLru mIne...
Cund uzI LoL vom murI - cùcI uzI e zIuu, nu muI încupe
nIcI o îndoIuIù - ce cuçLIg e sù III pIesnIL de gIoun(e ucI, în
Ioc sù mergI înuInLe?
SLrIg cu o IrenezIe unImuIIcù, beuL de proprIuI meu urIeL:
"¡nuInLe... înuInLe..." CùpILunuI cu oumenII se rIdIcù çI
pornIm LoL Iun(uI înuInLe, urIund mereu. Mergem cu Iu LreI
suLe de meLrI, în suILurI succesIve.
Acum gIoun(eIe cure veneuu rure mIuunù des... O
mILruIIerù Loucù, depurLe, dur IoveçLe preu scurL. RIdIcù
pùmunL çI Iurbù, Iu vreo cIncIzecI de meLrI în Iu(u meu. ¡n
pùdure sLrIgùLeIe romuneçLI uu rùmus în urmù. ¡numIcuI
Iucreuzù LùcuL çI uuLomuL cu o muçInù de precIzIe.
CùpILunuI comundù un Ioc spre pùdure în drepLuI nos-
Lru, cu evenLuuI sù IovIm în IIuncuI ceIor cure, crede eI, (In
Iu(ù buLuIIonuIuI nosLru. ProLesLez cu îndurjIre, cùcI um
cerLILudIneu cù Lrugem înLr-uI noçLrI. Dur nu muI poL Iuce
nImIc, IocuI s-u dezIùn(uIL.
MuI depurLe, nu muI mergem.
- ¡usù, domnuIe, sù uçLepLùm uIcI, sù-I Iu pe IIunc prIn
pùdure.
¡n(eIeg ucum cù gunduI orIcùreI munevre, în uIurù de
înuInLure, pe cumpuI de Lrugere, e mourLeu çI înIrungereu.
ReIuu mereu, urIund: "¡nuInLe... înuInLe" çI urIeLuI însuçI
e un sLImuIenL IormIdubII çI un nurcoLIc în uceIuçLI LImp, cu
un puIur de vIn, duL dInLr-o duLù pe guL. AIegereu încInge çI
ume(eçLe.
- ZumIIre... MurIne... CIorbugIu... IuI.
M-um rIdIcuL în pIcIoure... snopuI de gIoun(e vIne
uproupe, însù nu cude nIcI unuI dInLre ceI cure Iug cu mIne
înuInLe.
Ne oprIm dupù zece puçI, dur ne rIdIcùm numuIdecuL: în
Iu(u nousLrù sunL vreo douù gropI de obuz. AIergùm
Iunecund pe Iurbu pIouuLù çI ne îngIesuIm cuLe puLru-cIncI
înLr-o groupù. Dur ucum e o înverçunure grouznIcù
împoLrIvu nousLrù, cùcI s-u înLumpIuL un Iucru neuçLepLuL.
CuL LImp erum cuIcu(I în Iurbù, nu erum vùzu(I. RIdIcundu-
ne însù ne-um demuscuL... çI ucum, în IuIne verzI pe negruI
groupeI de obuz, sunLem bIne IùmurI(I. ¡usuILurIIe sunL
dese, dur pe sus. VIn çI dIn Iu(ù çI dIn spuLe, de Iu ceI
rùmuçI în vuIceIuçù, cure Lrug pe deusupru. Dur muI uIes ne
cuuLù ucum mILruIIeru. ProbubII cù nu pouLe uprecIu
dIsLun(u exucL, cùcI Lruge Iu zece puçI înuInLe, scormonInd
Iurbu çI pùmunLuI cu snopuI eI de gIoun(e cu o gIeurù de LI-
gru, se upropIe dIn ce în ce, însù pùrundu-I-se cù s-u
înçeIuL, Iur îçI repede LurbuL çI meLuIIc snopuI Iu uI(I
douùzecI de meLrI. CeI îngrùmùdI(I cu mIne Lrug cu
descreIeru(II, Iùrù sù scouLù cupuI dIn groupu de obuz. $I
dIn nevùzuL purcù Lruge mereu. ¡ùrù îndoIuIù, nu-I "pIouIe
de gIoun(e" çI snopuI mILruIIereI e desLuI de nesIgur, dur
unuI sIngur dInLre gIoun(eIe usLeu cure vIn ur II LoL uLuL
penLru orIcure dInLre noI, cuL un nuuIrugIu pe oceun, cuL un
cuLremur cuLusLroIuI, cuL sIurçILuI IumII. O sImpIù IzbILurù,
scurLù cu de cruvuçù, în IrunLe.
ArmeIe ceIor gIemuI(I înupoIu meu în groupù se
descurcù Iungù urecIIIe meIe cIIur, cu pIesnILurI grouznIce.
UnuI çI-u rezemuL urmu cIIur, o cIIpù, de umùruI meu, I-o
duu Iu o purLe cu munu IurIos, cùcI îmI spurge urecIIIe. Aç
vreu sù duu ordIn sù nu se muI Lrugù, dur zgomoLuI e usurz-
ILor, cu înLr-un ueropIun cund porneçLe moLoruI...
TrebuIe sù IeçIm dIn groupu usLu, cùcI e mourLe sLupIdù.
¡n Iu(ù e o nouù cuLù de Leren. Dur muI înLuI nu çLIu cum sù
Iuc sù se opreuscù IocurIIe... M-um rIdIcuL în genuncII, în
murgIneu gropII, jucund LouLù curLeu, cùcI perIcoIuI e muI
mure dIn spuLe. ¡uc mereu semn sù se opreuscù IocurIIe
cùLre ceI dIn vuIceIuçù, cu sù puLem înuInLu Iùrù sù cùdem
IovI(I dIn urmù. Duu Iur Iu o purLe, cu munu, urmu ceIuI dIn
groupù, cure Lruge uIureu, nùucIndu-mù.
¡n sIurçIL, Iuc semn cu munu sLungù înupoI,
îngenuncIeuL çI sprIjInIL cu dreupLu în Iurbù, dur cInevu
îmI dù cu o vurgù pesLe munù çI ImedIuL sunL Lrus de pI-
cIoure înupoI în groupù, unde cud zùpùcIL...
- Ce e, mù?
- SunLe(I rùnIL... munu sLungù.
TouLù mùnuçu-I pIInù de sunge... Un degeL uLurnù,
îmbrùcuL çI eI în mùnuçu IuI, în jos, prIns purcù numuI înLr-
o u(ù, dur nu sImL nIcI o durere.
¡ungù mIne, oumenII îmI uruLù cu prIvIreu pe CIorbugIu,
dur nu prIcep dIn cuuzu IurmeI çI muI uIes penLru cù eI
înceurcù sù-mI spuIe nu çLIu de ce în çoupLe çI cu un uer
LuInIc ceeu ce vor. Pe urmù, în(eIeg. OmuI çI-u sucIL în Ioc
guLuI mouIe, dIn guIeruI scor(os uI munLuIeI çI ure ucum
obruzuI sLung IIpIL de puImù, înLors înupoI, cu çI cund n-ur
muI vreu sù vudù înuInLe.
DIn coI(uI buzeI, I se scurge pe bùrbIe un IIrIçor de
sunge. OcIII sLIcIoçI purcù ur vreu LoLuçI sù evILe pùmunLuI.
- Ture mI-e Leumù cù e IovIL în ceuIù de ceI cure Lrug dIn
spuLe, îçI spune unuI, ucum Lure, în IunduI gropII, pùrereu.
$I pe dumneuvousLrù, socoL cù LoL dIn spuLe v-u IovIL.
- Nu. ¡eçIse çI eI cu domnuI subIocoLenenL çI u înLors
cupuI înupoI, cund u IùcuL dumneuIuI semn cu munu, sù
vudù ducù opresc ùIù, uLuncI I-u IovIL în ceuIù... du LoL dIn
Iu(ù...
Purcù sunLem ucum înLr-un mormunL.
GIoun(eIe nu sunL preu dese, dur în Iund, moguIde(e se
rIdIcù... çI Lrec mereu în Iugù, Iu sLungu, spre pùdure,
LrùgùLorI InumIcI. Nu îI vedem bIne decuL cund se sLrecourù
unuI dupù uILuI, cu çI cund ur Lruversu un drum, cu sù
dIspurù Iur.
¡n spuLe, urLIIerIu nem(euscù u devenIL LurbuLù çI pure cù
u sporIL numùruI gurIIor de Ioc, cùcI buLe în pùdureu cure
suILù LruncIIurI înLregI çI uçcIII, Iumegund; Iur uneIe obuze
Lrec scurL pesLe deuI, cùcI buL, se vede, çI vuIceuuu pe unde
um venIL noI. Nu muI e nImenI dInLre uI noçLrI înspre
dreupLu, dur în pùdure e un rùpùIL de urme, cure, reIuuL de
ecou, devIne Iùu grouznIc.
Mù înLreb ce um de IùcuL. De înuInLuL nu muI pouLe II
vorbu. NùdùjduIesc cù uI noçLrI vor împInge IInIu InumIcù
uLuL de muIL înupoI, încuL sù poL uçLepLu sIurçILuI IupLeI în
groupu usLu de obuz. Dur, dupù IeIuI cum se depùrLeuzù Io-
curIIe în pùdure, în(eIeg cu grouzù cù uI noçLrI duu înupoI,
suu sunLem LrepLuL înconjuru(I.
¡u gunduI cù uç puLeu II prIns, mù cuprInde o deznùdejde
rece, pIoIousù. ¡nIrungereu usLu, înserureu cure cude, munu
pe cure o (In mereu IerILù, cu un cuIne Iubu zdrobILù de
uuLomobII, îmI duu o ImpresIe de mourLe, de neîndrepLuL
nIcIoduLù.
ALuncI, cu un gund IIerbInLe, cu o descIeIere de mourLe,
ImedIuLù, IoLùrùsc cù voI pIecu neînLurzIuL. OumenII
îngrozI(I vor sù mù re(Ie. DeuILmInLerI, nIcI nervII nu muI
poL suporLu nImIc. ArmeIe cure mI se descurcù, ucI în
groupù, în urecII, mù nùucesc çI mù înIurIe.
Pornesc înupoI, în pIcIoure, drepL pesLe cumpuI verde,
sIngur pe LouLù înLIndereu IuI, cu un somnumbuI. Nu mù
uIL înupoI, nu mù uIL în dreupLu, nu mù uIL în sLungu, nu
um decuL un sIngur gund, cù ducù sLrùbuL uceçLI cIncI-çuse
suLe de meLrI, uç puLeu sù IIu scùpuL. $LIu bIne cù numuI
"ducù" îI sLrùbuL çI numuI "uç puLeu" penLru cù LrebuIe sù
Lrec dIn nou prIn IocuI de buruj çI prIn pùdureu bùLuLù. PoL
sù cud în IIecure cIIpù... dur ducù ujung dIncoIo... ¡n mIne
puIseuzù gunduI ucesLu uI suIvùrII cum guIguIe sungeIe în
guLuI LùIuL. Ceeu ce mù îndeumnù Iu nebunIu usLu e duruLu
neLed scurLù u jocuIuI. Dupù un sIerL de orù sunL scùpuL.
Am crezuL cù Iu ruIeLù e bIne sù jocI numere în pIIn.
SImpIIIIcù.
Ducù prIn ubsurd nu se înLumpIù nImIc, çI ducù merg
înLIns, uçu cu un cuduvru umbuIunL, sIngur în pIcIoure în
LoL IurguI cumpuIuI, Iùrù sù mù opresc o cIIpù, orIce s-ur
înLumpIu, sIerLuI de ceus LrebuIe sù Lreucù. Dur nu LrebuIe
sù mù opresc sub nIcI un cuvunL, çI nIcI sù IIu uLenL Iu ce e
în juruI meu, cu sù nu-mI pIerd curujuI çI sù nu ume(esc, cu
un ucrobuL, cure nu LrebuIe sù se uILe în jos. $I Lrec înLr-
udevùr înceL, IugInd numuI prIn burujuI uuLomuL.
ToLuçI înLurzIere e. Nu poL sù urc dumbuI de cIncI-çuse
meLrI, spre pùdure. Nu mù poL sIujI de munu sLungù çI Iur-
bu umedù uIunecù. Mù socoL o cIIpù pIerduL. Acum vùd
gIoun(eIe cure vIn, cùcI Ie vùd înIIgundu-se în pùmunL. SunL
muI numerouse decuL Ie credeum. Aproupe sù ume(esc
cund mù gundesc cù nu voI puLeu urcu, dur îmI vIne în
mInLe umInLIreu IusuruIuI în cure noI um Lrus pesLe douù
suLe de IocurI. Mù prInd cu munu dreupLù de Iurbù, înIIg
cùIcuIIe pIezIç çI LoL ujung sus. Duu în pùdure pesLe
ordonun(ù. ScoL mùnuçu - çI de pe degeLuI rupL - çI înIùçur
munu pIInù de sunge, çI pe cure o cred sIuçIuLù, în buLIsLù.
ArLIIerIu Lruge Iu vreo douùzecI de meLrI în sLungu. Ducù vu
venI çI uIcI, s-u IsprùvIL.
PesLe un sIerL de orù încù, um IeçIL dIn pùdure, um Lru-
versuL vuIceuuu, um urcuL-o, ucum sunL sus, înLr-o çoseu
mure.
O nouù pourLù, nevùzuLù, se descIIde de usLu duLù spre o
uILù Iume, suu pouLe e uceeuçI, pe cure o Lrec Invers.
AmbuIun(u ne duce punù Iu jumùLuLeu drumuIuI, unde e
un posL de ujuLor çI de unde vom II Iuu(I de umbuIun(u-
uuLomobII u dIvIzIeI. Gùsesc prInLre rùnI(I, pe jos, çI un
grup de nem(I, cuIeçI în urmu nousLrù cund urIum
nebuneçLe.
UnIIormeIe Ior, muI sure, muI moI, cu cIIvere de jun-
durmI îmbrùcuLe în sLoIù, mI se pure cevu mIrucuIos. Cund
erum mIc, uuzeum vorbIndu-se mereu de sLuIII çI eu nu
vùzusem nIcI unu. ¡upLum mereu cu nem(II çI ucum îI
vedeum de uproupe cu pe oumenI, oumenI cure vorbesc çI
suIerù. Credeum cù sunL numuI spIrIL, obuze, IusuIL de
gIon( çI umbre, depurLe.
Au penLru mIne presLIgIuI Imens uI ¡ucurIIor MuzurIene,
uI Ypres-uIuI, uI Verdun-uIuI. Ce n-uç du sù çLIu sIncer Im-
presIu Ior despre zIuu de uzI. Sù-mI deu un reper, o sIngurù
duLù, pe cure s-o gùsesc çI în dIc(IonuruI experIen(eI meIe,
çI upoI, pe buzu eI, conIrunLund, eu mI-uç du seumu de
vuIoureu LeInIcù çI suIIeLeuscù u înLregII cumpunII, sLu-
bIIInd "IInIu" uçu cum Iuc IubILorII de curse de cuI, cure,
prIn înLrecereu dInLre un cuI uI Ior çI uILuI sLrùIn, se poL
IIxu, cu sILuu(Ie, Iu(ù de LouLe (ùrIIe cu cuI de curse.
Un LImp cu Iu(u Iungù çI durù cu o muscù sLù pu(In cum
înLr-o runù. Are ocIeIurI de surmù çI de bunù seumù e
gruduL, ducù nu oII(er. SunL, uIInIu(I muI muIL suu muI
pu(In, cu noI Lo(I, pe murgIneu çoseIeI, în çun(, cu Iu un buz-
ur de rùnI de LoL soIuI...
SImLe cù îI prIvesc çI înLource cupuI. Aç vreu sù InLru în
vorbù cu eI, normuI, çI n-um un preLexL. SunL sLungucI cu çI
cund uç vreu sù ucosLez o IemeIe, çI Iu IeI, eI, cu morgù,
evILù sù Iege "cunoçLIn(ù". N-um (IgùrI, cùcI I-uç oIerI. Aç
vreu sù vorbIm cu doI proIesorI.
¡n LImpuI ucesLu, vIne çI pIeucù - Iùcund nuveLu -
umbuIun(u-uuLomobII u dIvIzIeI. Punù Iu noI muI ure.
NeîndemunuLIc, un sunILur îmI bundujeuzù munu.
¡n sIurçIL, enervuL de proprIu meu LImIdILuLe, îI înLreb pe
neum( în Irun(uzeçLe ducù e gruv rùnIL. Mù mùsourù o cIIpù
çI pe urmù îmI rùspunde scurL, LoL în Irun(uzeçLe:
- N-um nImIc de vorbIL cu dumneuLu.
SImL cù vorbeçLe de Iu popor Iu popor, nu de Iu om Iu om,
cum îI cerusem eu, de Iu IocuILoruI PrusIeI Iu muIuIugIuI
bucureçLeun, de Iu KunL Iu ConLu. Mù înLreb o cIIpù ducù
sù-I Iovesc, uçu rùnIL cum e eI. ¡I sImL voIL çI ucesL joc de
"Iu(ù-n Iu(ù" LrezeçLe în mIne o munIe Iurvurù. NIcI unuI
dInLre moLIveIe InvocuLe obIçnuIL în cumpunIIIe de u(u(ure
u popoureIor nu m-ur II puLuL Iuce sù IupL cu urù çI cu
dorIn(u de u ucIde. ¡upLuI de u II pe IronL eru penLru mIne
un soI de ucL de prezen(ù moruImenLe necesur çI numuI
uLuL. Nu Ideeu de puLrIe, cure penLru mIne nu se conIundù
cu ceu de sLuL în LendIn(eIe de cucerIre economIcù, penLru
cù n-um orgoIIuI IIeruIuI çI LùbùcùrIeI romuneçLI, dur nIcI
Ideeu de udmInIsLru(Ie germunù, cure nu pure cIIur uçu de
reu, nu m-ur II IùcuL sù IupL ucLIv, sù vreuu sù ucId. Un sIn-
gur Iucru m-u îmboInùvIL LoLdeuunu, cund mI I-um con-
IIrmuL, de IurIe. PreLen(Iu InumIcuIuI de u-mI poruncI mIe
cu romun în vIrLuLeu uneI gIobuIe superIorILù(I de rusù.
AIIrmu(Iu usLu upùreu IncerLù, în IILeruLuru de propugundù,
çI nu o credeum uuLenLIcù. Am uvuL moLIve s-o cred, în
purLeu u douu u cumpunIeI, cund erum uneorI uposLroIu(I
dIn LrunçeeIe upropIuLe çI uLuncI um Lrus cuLevu IocurI cu
uru çI cu suLIsIuc(Iu cu cure eçLI IspILIL sù upeçI pe LrùgucIuI
unuI brownIng, mIc çI gInguç, cu sù doborI un uLIeL obruzn-
Ic çI grosoIun (uçu, cu o demonsLru(Ie). De cuLe orI un IupL
dInuIurù ujungeu punù Iu ucesL subsLruL sensIbIIIzuL
nu(IonuI uI conçLIIn(eI meIe, Lrezeu în mIne uceeuçI pornIre
de IurIe.
Acum mù sLùpunesc, LoLuçI, çI îI prIvesc sLùruILor, cu sù-I
Iuc sù se înLourcù spre mIne, uscuILund cu de o poruncù,
Iùrù sù vreu.
- DumneuvousLrù, soIdu(II germunI, uve(I preLen(Iu de u
II çI curujoçI çI proçLI în uceIuçI LImp. DumneuLu vùd cù nu
IucI excep(Ie, nIcI de Iu unu, nIcI de Iu uILu.
RIdIcù munLuuu de pe punLece çI-mI uruLù, Iùrù o vorbù,
un umesLec de sunge çI rupLurI. Nu prIcep nImIc. DeuILIeI,
pe IronL nIcI un IeI de runù nu produce ImpresIe. CeI rùnIL
e LoLdeuunu un IuvorIzuL, Iu(ù de ceI ce rùmune.
- SoIdu(II... dumneuvousLrù.
¡I urùL, înLùruLuL, çI eu pe rùnI(II noçLrI...
- Cum vreI sù IIe Iu rùzboI? Cund vreI sù cucereçLI
Iumeu...
ZumbeçLe umur:
- Cu gIon(uI LrecuL prIn punLece, m-uu sIIIL sù merg
douùzecI de puçI.
¡mI dù un IIor de oroure. ¡n(eIeg pe urmù cù soIdu(I de-uI
noçLrI, dInLre ceI sosI(I în urmu IInIeI de uLuc, neçLIInd cù e
gruv rùnIL, Iùrù îndoIuIù, I-uu sIIIL sù meurgù punù Iu Lurgu
cu cure I-uu udus ucI çI în cure sLù ucum IungIL... Rog pe un
medIc subIocoLenenL, cure supruvegIeu încùrcureu în
umbuIun(e, sù vIe, çI ucesLu, pIIcLIsIL çI Iùrù nIcI o vorbù, îI
Iuce o Injec(Ie.
- Cund uI IosL rùnIL, çI pe Iu ce orù?
- Acum vreo LreI ceusurI; erum în pùdure çI um prImIL Io-
curI dIn cousLù, cure ne-uu spurL LoL buLuIIonuI.
Açudur, cùpILunuI musLùcIos çI încIeçLuL de pùmunL u
uvuL drepLuLe sù descIIdù IocuI usupru pùdurII. N-um pIer-
duL, nIcI de duLu usLu, ocuzIu de u II convIns çI rIdIcuI... çI
de u nImerI unupodu, de u nu gùsI momenLuI jusL... uçu cu
de obIceI.
Neum(uI îmI conIIrmù dupù ezILùrI cù e dInLr-un regI-
menL prusuc. E înLr-udevùr proIesor. A IupLuL în RusIu, u
IosL çI Iu Verdun. Vreuu sù çLIu cum I se pure IupLu de uzI...
- PenLru mIne e ceu muI greu, de vreme ce um sù mor pe
uIcI, Iur dIn uILe pùr(I um scùpuL.
E o IogIcù pe cure o pIùLesc cu un surus mIeros.
- Dur în compuru(Ie cu uILe IupLe?
- Nu e compuru(Ie.
¡nLuI Iuu uceusLu cu un rùspuns umIIILor. Nu e
compuru(Ie înLre un Ieu çI un cuIne. SImL cù nu voI puLeu
în(eIege nImIc penLru vIILor, cù n-um eIemenLeIe cure sù-mI
ujuLe sù în(eIeg ceIe ce vor venI, cù uzI nu poL sLubIII "IInIu".
SLùruI suruzund:
- ToLuçI?
Acum cred cù eI nu e uLuL de InLeIIgenL sù pouLù sLubIII
ruporLurI. ¡-ur LrebuI o muI Iurgù vedere çI o muI jusLù
în(eIegere u deLuIIIIor curucLerIsLIce. ¡Ic(IunIIe nu se poL
compuru çI eI nu pouLe creu reuIILù(I.
- E uILcevu... ùsLu nu-I rùzboI udevùruL, çI înLorcundu-se
spre vecInuI IuI, LoL neum(, ce Iumu: So dumme ¡euLe...
durcI eIn soIcIes TrommeIIeuer...
- Açudur, gùseçLI cù u IosL un bomburdumenL puLernIc...
neobIçnuIL: um un puncL comun în vocubuIuruI IogIc.
E uImIL cù în(eIeg nem(eçLe.
- PuLernIc? Im... çI surude... Ce-um vùzuL noI Iu Verdun
çI pe Somme... AcoIo sù III vùzuL suLe de LunurI Lrùgund...
AzI uu Lrus LouLe, cIne çLIe, opLzecI, nouùzecI de LunurI.
- Nu muI prIcep nImIc... AI spus LovurùçuIuI dumILuIe
cevu despre IocuI puLernIc uI urLIIerIeI. VorbeuI de u
nousLrù?
Se sLrumbù de durere, îçI pIpùIe burLu cu dezgusL. Cu Lo(I
ceI uLInçI de perILonILù, ure mInLeu exLrem de IucIdù.
¡njec(Iu I-u IùcuL vorbùre( cIIur.
- Nu, domnuIe, vorbeum de u nousLrù. Am sù-(I spun eu
dumILuIe o vorbù... Nouù germunIIor ne pIuce muIL dueIuI.
NoI prusucII, muI uIes, uvem Lo(I LùIeLurI... UILe, uIcI, çI-mI
uruLù în Iu(u urecIII o cresLùLurù... EI bIne, noI uvem un IeI
de zIcùLoure: Nu Le buLe în dueI cu unuI cure nu çLIe sù se
buLù, cù e perIcuIos... PoL sù spun, domnuIe, cù ducù
dumneuvousLrù u(I II çLIuL sù Iuce(I rùzboI, nu muI erum eu
uzI ucI, (Inundu-mI mu(eIe în bru(e.
Un momenL bùnuIesc cù eI socoLeu cù sunLem în superI-
orILuLe LocmuI dIn cuuzu Ignorun(eI nousLre.
- Crede(I cù vom cuçLIgu rùzboIuI dIn cuuzu IIpseI nousLre
de experIen(ù?
- Sù cuçLIgu(I rùzboIuI?... Nu çLIu zùu ducù pesLe cuLevu
ceusurI ceI dIn ¸¸; nu vor II ucI, unde sLùm de vorbù ucum.
$LIu cù voI murI, uILIeI um cerLILudIneu cù în douù
sùpLùmunI uç II IosL eIIberuL de uI noçLrI, Iu BucureçLI.
$I ucum çLIu cù nu gIumeçLe.
- Dur ce uI vruL LoLuçI sù spuI cu uceI "TrommeIIeuer?"
- UILe ce, domnuIe... Are çI rùzboIuI reguIIIe IuI... cu çI
dueIuI. NoI pe IronLuI de upus uveum ore cund nu Lrùgeum
un Ioc, cIIur ducù engIezuI jucu brIdge în poIunù... Cum
crezI dumneuLu cù se pouLe LrùI? Pe urmù e o reguIù Iur...
Ducù Lu sLuI çI InumIcuI porneçLe Iu uLuc, urLIIerIu Lu Lruge...
ALuncI InumIcuI se opreçLe çI începe sù Lrugù urLIIerIu IuI
muI puLernIc... uLuncI Lu evucuezI pozI(Iu çI IuçI pe uI IuI sù
vInù s-o Iu... Pe urmù Lruge urLIIerIu Lu, çI eI LrebuIe sù pIece
Iùsund mor(II çI rùnI(II cure se cuvIn. Pe urmù, ducù vreu,
vIne dIn nou, ducù nu, nu... ¡u nevoIe, Iur se înLumpIù cu
muI sus. Nu se Lrece, domnuIe, nIcIoduLù, prInLr-un Ioc de
buruj.
- BIne, dur uI spus sIngur cù nu se pouLe compuru cu
bomburdumenLuI de Iu Verdun çI Somme.
- Ce-ure u Iuce?... ucoIo erum Iu udùposL de beLon, udunc
sub pùmunL.
- BIne, dur cund porneu(I Iu uLuc, uIurù, deusupru, pe
pùmunL?...
- Hm... ALuncI Iugeum înupoI, Iùsund jumùLuLe mor(I
uIurù, Iur comundunLuI ceI mure scIImbu pe comunduLuI
urLIIerIeI cure n-u pregùLIL uLucuI.
- DecI uLucuI nosLru de u Lrece prIn buruj... vI se pure un
ucL de bruvurù?...
Are un surus de sIncerù IronIe.
- CrezI dumneuLu serIos cù dumneuvousLrù romunII
sunLe(I muI bruvI decuL noI, suu decuL IruncezII?
- ALuncI?
Tuce uscuILund Iung durereu în eI, cu un gund. $I pe
urmù, dupù ce s-u sLrumbuL pu(In:
- ALuncI înseumnù cù du(I LoL concursuI urmuLeI germune
sù ujungù muI repede Iu BucureçLI...
- !?
- Ce nevoIe uveu(I sù Lrece(I, uzI, prIn buruj? Cu sù suIvu(I
pe ceI dInuInLeu dumneuvousLrù, pe cure-I uLucum noI? ToL
eruu pIerdu(I. NoI pornIserùm Iu usuIL... Ducù nu ne Iùsu(I
sù ujungem Iu eI, noI LoL pIecum înupoI, çI-I încredIn(um
urLIIerIeI, sù-I Iucù în(eIegùLorI. ALuncI de ce u(I muI venIL
grùmudù, dumneuvousLrù dIn urmù? A(I cùIcuL reguIu
rùzboIuIuI, Iur uI noçLrI s-uu reLrus, nu dIn IuçILuLe - cred cù
çLII çI dumneuLu cù germunII nu sunL IuçI - încù o duLù, cI
dIn cuIcuI... E udevùruL cù um prImIL IocurI dIn cousLù... çI
cù, dIn cuuzu ucesLeI neuçLepLuLe înLorsùLurI, nu ne-um pu-
LuL cuIege pe noI, rùnI(II... Dur ce pIerderI u(I uvuL dIn prI-
cInu usLu? Unde muI puI cù pu(InI se vor înLource dInLre ceI
prInçI dIncoIo de buruj.
- Comundun(II noçLrI pre(uIesc IourLe muIL uLucuI Iu
buIoneLù.
- TocmuI de uceeu uI noçLrI vor ujunge Iu BucureçLI uçu
de curund... PenLru cù nu gùsesc InLeresunLe IupLeIe Iu
buIoneLù. Vù vor Iuce LoLdeuunu ce v-uu IùcuL uzI, cu
cIIbzuIuIù, rece.
- $LII dumneuLu, Iu romunI, Horu(Iu s-u preIùcuL cù Iuge
cu sù-I sIIeuscù pe curIu(I sù se împrùçLIe pe Leren... AI
noçLrI sImuIeuzù în Iu(u buLuIIouneIor dumneuvousLrù re-
Lrugereu, cu sù venI(I muI bIne în cumpuI de Lrugere uI
urLIIerIeI. $I dumneuvousLrù uve(I IIuzIu cù bIruI(I.
- Ne muI pùcùIIm cuLeoduLù... |I-um spus eu proverbuI
nosLru, cù nu e bIne sù Le bu(I cu ceI cure nu cunouçLe due-
IuI, dur Iu urmù, socoLeuIu LoL Iese. AscuILù, în Curpu(I uve(I
Lrunçee IorLIIIcuLe?
EvIdenL cù mInL cu grubù.
- A, în Curpu(I e uILcevu... Avem Lrunçee dInuInLe
pregùLILe, orgunIzuLe guLu.
- AdùposLurI bune?
- Du, bordeIe cu douù sLruLurI de buçLenI çI un meLru de
pùmunL deusupru.
- AsLu-I LoL? Bune penLru obuzeIe nousLre de ;¸... Nu
rezIsLù însù Iu obuzeIe nousLre de 1o¸... Nu muI vorbesc de
ceIe de 1¸o... $I pe urmù, cIIur ducù rezIsLù, LoLuI e de
prIsos, ducù n-uve(I urLIIerIe de 1¸o, suu muI mure, çI
dumneuvousLrù.
- !?
- SIgur, vom Lruge punù vom dIsLruge LrunçeeIe çI bor-
deIeIe cu LoL ce e vIu(ù în eIe... Ducù bordeIeIe vor rezIsLu
LoLuçI, cu pe Somme, nu vom du LImp ceIor dInùunLru sù
Iusù. $I uLuncI, ducù uve(I urLIIerIe cu IruncezII, Iuce(I çI
dumneuvousLrù cu IruncezII... Lruge(I în ocupun(I...
ocupun(II pIeucù çI Lrug upoI cu LunurIIe, çI uçu "du cupo uI
IIne"... cum u(I cILIL LoL LImpuI verII despre coLu
MorLIomme.
Surud cu o LrIsLe(e de mourLe în suIIeL... ¡nLùrILurIIe
nousLre dIn Curpu(I? $unLIereIe çI bordeIeIe cure, udunuLe
cu înLr-o bùLùLurù, nu ur puLeu rezIsLu unor ruLurI de porcI
(IgùneçLI...
- Sù sperùm, domnuIe, cù medIcII dumneuvousLrù sunL
muI prIcepu(I decuL generuIII dumneuvousLrù... Dur mI se
pure cù penLru mIne e de prIsos... Aç II vruL pouLe o IoLo-
gruIIe u IocurIIor ucesLeu... o curLe IIusLruLù... cu sù urùL
copIIIor çI nevesLeI în ce IeI de peIsuj um IosL omoruL...
PenLru uIbumuI IumIIIeI.
Pe urmù um LùcuL îndeIung... Eu gundIndu-mù Iu
mourLeu LuLuror... eI numuI Iu u IuI. ¡nserureu usLu, dupù o
zI pIoIousù, upoI senInù, de Loumnù, eru mereu moIoruLù çI
upùsùLoure cu o înmormunLure... Pùdureu de sLejur çI LuIeIe
mIcI începuserù sù se Lopeuscù în înLunerIc.
¡n umbuIun(u-uuLomobII, um IuuL cu uuLorILuLe uIùLurI pe
prIzonIeruI neum(... Am ceruL cIIur çoIeruIuI sù meurgù
muI înceL Iu çun(urI. MI-u expIIcuL cù e ordIn sù cure Lo(I
rùnI(II punù Iu mIezuI nop(II.
MI se Iuce Injec(Iu împoLrIvu LeLunosuIuI, sunL cuIcuL
înLr-un puL curuL. TurzIu de LoL, vIne uIL grup de rùnI(I dIn
regImenLuI nosLru. DIvIzIu e în reLrugere. BuLuIIonuI nosLru
e înjumùLù(IL. SunL puLru oII(erI mor(I, cu(Ivu rùnI(I, com-
punIu meu, înconjuruLù, e prIzonIerù cu Lo(I oII(erII. Tudor
Popescu, pe ce drumurI uI upucuL-o? Punù în zorII zIIeI
spILuIuI LrebuIe evucuuL. Se Iucreuzù cu deznùdejde Iu
punsumenLe.
±.,. Comonicut upocriI
CùIùLorIu în LrenuI sunILur cure ne duceu pe Lo(I - uproupe
douù suLe de rùnI(I - mI s-u pùruL cu un IeI de cùIùLorIe în
sLrùInùLuLe, cund dupù resLuurunLuI gùrII judecI çI despre
oruçuI corespunzùLor, cund cunLonuI se desprInde dIn serIu
IuI (cump, sIngurùLuLe, pIouIe, sùrùcIe) çI devIne eIemenL
dIn serIu rupIdù (vugon-resLuurunL, peIsuj, doumnu
eIegunLù, domnuI voIujor)... Veneum înLr-o Iume, cure pen-
Lru mIne nu muI eru ceu dInuInLe, uçu cum unuI boInuv,
cure Iese înLuIu ourù dIn cusù dupù IunI de zIIe, oruçuI I se
pure uILuI. PreIungeum decI deLuIIIIe upropIuLe, Ie generuI-
Izum. Guru BruçovuIuI împodobILù, cu Irunze çI sLeugurI
nu(IonuIe, rùmuse, mI-u duL, despre oruçuI pe cure nu-I
cunoçLeum, o Idee de curLe poçLuIù çI decor de zece muI. ¡u
SInuIu uu nùvùIIL pe înseruLe în vugouneIe nousLre cucoune
Irumouse, cu muInI LoL uLuL de uIbe çI IIne cu oIundu IuI-
uLurIIor Ior. OcIII, urecIIIe, pIpùILuI, muI vII, eruu înLr-un
IeI de IIperIunc(Iune. ¡n scIImb Lo(I ceI pe cure-I vùd uu
purcù un uer IunLomuLIc, punù çI în voce çI în prIvIre, în
ceeu ce e dIncoIo de eI, purcù un soI de sIesLù dupù zbucI-
umuI zIIeIor de IupLù. ¡nLre PredeuI çI BuçLenI, vùzusem în
juruI cunLouneIor gropIIe de Iup çI LrunçeeIe copIIùreçLI,
IùcuLe ucoIo Iungù çoseu, cund mun(II çI pùdurIIe eruu
IIbere, cu nuIvILuLeu cu cure, cu sù evILe o Inundu(Ie
cuLusLroIuIù, cure umenIn(ù înLreg (InuLuI, o prImùrIe
neserIousù ur Iuce çùn(uIe(e de scurgere de-u IunguI dru-
muIuI. Cund puIoIuI vIne însù, LurùçLe nu numuI ce-I pe
çoseu, dur çI cuseIe înuILe, çI cIIur prImùrIu cu domnuI
prImur.
Erum în vugoune specIuIe, în LùrgI IungI penLru dormIL.
¡u BucureçLI nI se spune cù mergem dIrecL în guru Obor,
unde se Iuce LrIujuI boInuvIIor. Am InLruL înLr-un Iung per-
on subLerun, cu în murIIe gùrI occIdenLuIe, uçu mI s-u pùruL
ceI pu(In, cùcI um uIIuL upoI cù guru n-ure usLIeI de peroune
çI ImedIuL uu nùvùIIL în vugoune sunILure, oII(erI udmInIs-
LruLIvI, cure, cu regIsLre, dInuInLe ne-uu înLrebuL ce
preIerIn(e uvem. CeI muI muI(I uu opLuL penLru cuLevu murI
spILuIe dIn cupILuIù, unde II s-u spus cù vor II îngrIjI(I de
Irumouse doumne dIn socIeLuLeu romuneuscù. Eru
udevùruL. Dur ceeu ce deosebeçLe o socIeLuLe de cIvIIIzu(Ie
de unu de cuILurù e cù Iumeu eI ImILù çI prucLIcù pusIonuL çI
cu enLuzIusm LouLe IormeIe ceIeI de cuILurù, Iùrù sù uIbù
însù sLùruIn(u de u duce IucrurIIe punù Iu un cupùL çI nIcI
curujuI de u suporLu LouLe consecIn(eIe. CuLù vreme servI-
cIuI în spILuIe nu conLruzIceu nIcI unu dIn încIInùrIIe ucesL-
or doumne, bu încù Ie IuvorIzu ocuzII noI çI decor InedIL, eIe
uu umpIuL cu surusurI çI uIbu Ior prezen(ù sùIIIe cu rùnI(I.
ALuL. Dur um vùzuL, cuLevu dour, muI LurzIu, curù(Ind în
spILuIurIIe de Iu ¡uçI, în dupù-umIezI pusLII de IuIIe, rùnI
puLurouse.
M-um gundIL, cu un IeI de neIInIçLe, cù, ducù voI II în
BucureçLI, voI II vIzILuL de uI meI çI cù voI II obIIguL - ucum
cund erum uLuL de obosIL - sù joc un IeI de LeuLru de dru-
gosLe çI bucurIe.
Am ceruL decI spILuIuI dIn gurnIzounu regImenLuIuI XX.
TrebuIu sù uçLepL cuLevu ore çI înLre LImp, vesLILù de un
cunoscuL uI IumIIIeI, ImprovIzuL sunILur, u venIL Iu gurù
mumu.
A pIuns, m-u sùruLuL, u exugeruL gruvILuLeu rùnII, u LrImIs
sù mI se uducù de-ucusù, de Iu eu, perne, un IIucon de upù
de coIonIu, o înveIILoure - "cùcI nu se çLIe ducù Iu spILuI veI
uveu ce-(I LrebuIe".
$I LoLuçI durereu eI îmI eru sLrùInù. Cund u murIL uncIIu-
meu çI ne-u IùsuL uvereu, Iur penLru purLeu meu u începuL
pùLImuçu dIscu(Ie în ce prIveçLe împùr(euIu, nu çLIu ducù
uveum suu nu uveum drepLuLe. Dur mumu u sLuL în ceusuI
uceIu cu o sLrùInù, s-u crezuL "purLe" u vorbIL cu voce uIbù,
m-u prIvIL cu osLIIILuLe, cu pe un sLrùIn, çI sLrùIn um rùmus.
Am ceduL Iùrù îndoIuIù uLuncI, eu u revenIL Iu LonuI de
duIoçIe, dur IrepurubIIuI se sùvurçIse. $LIum punù unde
merge uIec(Iuneu mumeI. MuI LurzIu, um cùuLuL zudurnIc
sù-mI demonsLrez cù pouLe uveu drepLuLe, cù dIscu(IIIe de
InLeres Iuu cîLeoduLù LonuI ucesLu de proces înLre sLrùInI, çI
cù uceusLu nu excIude o drugosLe de ore greIe, dur LoLuI eru
de prIsos. GesLuI meu Iurg sporIse însù uIec(Iuneu mumeI,
cure de uLuncI uveu penLru mIne çI muI muILù uLen(Ie
drùgùsLousù, dur penLru cù eu Iùcusem sucrIIIcIuI ceI mure,
pùsLrum, Iùrù sù vreuu, un uer de proLec(Ie, de InduIgen(ù
umubIIù, îndepùrLuLù, de surus IImILuL çI IImILuLIv. Asupru
evoIu(IeI vIe(II meIe eu eru ucum cu un usLru rùcIL, Iùrù
InIIuen(ù.
¡I sùruLum zumbInd muInIIe, prImeum dururI cu
demonsLru(II Lundre çI ubsenLe, dur uçLepLund, cum uçLep(I
înLr-o gurù sù pIece muI repede LrenuI, penLru cù sILuu(Iu
dInLre LIne çI ceI cure Le-uu peLrecuL începe sù se
preIungeuscù sLunjenILor.
Nu mI-u spus o vorbù despre nevusLù-meu çI um re-
specLuL osLIIILuLeu Ior de LoLdeuunu, evILund o înLrebure
InoporLunù.
PenLru cù eru îngrIjoruLù de sourLu meu, docLoruI, pre-
ocupuL çI umubII, u usIguruL-o cù în cIncIsprezece zIIe sunL
compIeL vIndecuL çI bun de înLors înupoI pe IronL. AsLu u
înLunecuL-o ourecum.
¡u spILuIuI jude(eun dIn R. sunL înLr-o rezervù cu un cu-
murud de regImenL, rùnIL Iu genuncII. Am cùr(I de cILIL, dur
rumoureu LùcuLù, de eIIuvII, u oruçuIuI nu-mI dù IInIçLe.
Dupù o sùpLùmunù de durerI murI, poL IeçI. SunL IourLe
înconjuruL, cùcI oII(erII regImenLuIuI sunL înLr-un compIex
de rudenII, cure îmbrù(Içeuzù LouLù urbeu. NeIInIçLeu e
mure çI comunIcuLuI oIIcIuI e uçLepLuL Iu oru puLru cu
înLInsù mùcInure. OruçuI, dIn cuuzu mIIILurIzùrII (poII(uIuI
u devenIL muIor, cu "sLeIe" în Ioc de grude, dur orIcum
muIor, çeIuI de poçLù u IosL usImIIuL çI eI, în sIurçIL, uIurù de
pensIonurII cuIeneIeIor dIn "cenLru" LouLù Iumeu u LrecuL Iu
purLeu sedenLurù u rùzboIuIuI çI e decI IourLe ucLIvù),
LrùIeçLe în cuseIe, cu uspecL de vIIe, în grùdInI, în cenLruI
pIIn de prùvùIII, o vIu(ù deosebILù. CumIouneIe cure Lrec,
IurgouneIe, deLuçumenLeIe sunL cerceLuLe cu uLen(Ie çI In-
LerpreLuLe, usemenI cILILuIuI în sLeIe. Vu venI suu nu evucu-
ureu? cùcI IupLeIe se duu ucum în Curpu(I, Iu opLzecI de
kIIomeLrI depùrLure.
RùzboIuI e, deuILIeI, o ocupu(Ie nouù çI provoucù
unImu(Ie cIIur în (InuLurIIe reLruse, durùmILe ucI. Cu um-
breIu Iu subsuourù, proIesorI bùLrunI Ies Iu oru puLru Iu
pIImbure, renun(und Iu somnuI de dupù-umIuzù decI,
evenImenL curucLerIsLIc, penLru cu sù cILeuscù, uIIçuL pe
geumuI cuIeneIeI, comunIcuLuI zIIeI. E reducLuL IourLe sIb-
IIInIc ucesL comunIcuL. "¡upLe vII, bomburdumenL InLens",
"uLucurI puLernIce în regIuneu cuLure". NIcIoduLù un cuvunL
despre înIrungere suu reLrugere. CeI cure (In mInLe çLIu cù
numuI compurund douù comunIcuLe po(I uIIu cevu.
"Pe înùI(ImIIe dIn pusuI RucùruIuI uu Ioc vII IupLe de In-
IunLerIe", spune un comunIcuL, copIuL cu IILere cuIIgruIIce,
cu creIonuI, de puLronuI cuIeneIeI, probubII.
¡ur u douu zI, înLre uILe puncLe:
"¡numIcuI u uLucuL puLernIc pozI(IIIe nousLre de Iu sud de
DrugosIuveIe".
Ducù çLII cù înLre Rucùr çI sud de DrugosIuveIe sunL
çupLe-opL kIIomeLrI, uLuncI çLII çI cu cuL s-uu reLrus LrupeIe
nousLre, de IerI punù uzI, Iur ducù nu, crezI cù nu s-u
înLumpIuL nImIc.
Dupù-umIuzù, spre seurù, cenLruI se unImeuzù, muI uIes
prIn prezen(u IemeIIor, cure Ies Iu pIImbure. OII(erII de Iu
dIverse depozILe çI comundumenLe (e ucI curLIeruI corpuIuI
de urmuLù) îçI Iusù çI eI servIcIuI, cu nIçLe Iunc(IonurI
conçLIIncIoçI, cùLre oreIe çuse. EçLI LenLuL sù crezI cù çI pe
IronL, Iu uceusLù orù, oII(erII încuIe serLureIe, se spuIù pe
muInI, îçI poLrIvesc IIguru çI Ies dIn Lrunçee în oruç, IIe
InvILu(I Iu o purLIdù de pocker, IIe Iu un rendez-vous cu eLu-
pe sImpIIIIcuLe, dIn cuuzu vremurIIor LuIburI. ¡n reuIILuLe,
consLuL çI ucum uceeuçI nepuLIn(ù u ImugInu(IeI de u reuIIzu
în ubsLrucL. Nu exIsLù decuL o sIngurù Iume, uceeu u
reprezenLùrIIor.
Nu puLem uveu în sIm(urI, çI decI în mInLe, decuL oru çI
IocuI nosLru. ResLuI îI înIocuIm cu ImugInI IuIse,
conven(IonuIe, cure nu corespund Iu nImIc, sunL ceI muIL o
sImpIù IIrmù provIzorIe. Nu po(I II în douù IocurI deoduLù.
Eu çLIum, cund suporLum bomburdumenLuI de Iu Sùsùuç,
cù, LeoreLIc, e posIbII cu uILù Iume, undevu depurLe, sù
peLreucù, sù Iubeuscù, sù uIbù ore de bIrou çI de musù. Dur
nu puLeum reuIIzu nIcI un momenL uI eI. Acum, dImpoLrIvù,
sunL ucI, în uceusLù Iume, Iur uceeu u IronLuIuI e un vug
musuIIr ubsLrucL, neIocuIIzuL în spu(Iu çI muI uIes în uIurù
de no(Iuneu LImpuIuI. ¡mI zIc: pouLe cù Iu oru usLu OrIçun
suporLù un bomburdumenL Iu IeI cu ceI de Iu BùrcuL. Dur
esLe o sImpIù IpoLezù LeoreLIcù, vezI bIne, gouIù de orIce
emo(Ie, de duruLu orIcùruI senLImenL, de cuIoureu orIcùreI
reprezenLùrI, de IrevocubIIuI înLumpIùrII reuIe.
SunL prIvIL - uçu cum umbIu cu uI(I cumuruzI, cu munu
bundujuLù - cu desLuIù curIozILuLe. Nu-mI dIspIuce; senzu(Iu
reuIù cù sunL prIvIL îmI pure cu un IeI de gudIIùLurù, de
înduruL ourecum, dur în ceIe dIn urmù InsuporLubIIù.
- RùmuI uIcI, mù îndeumnù cumuruduI meu. VIne gener-
uIuI A.
- De unde çLII?
- VIne cu uuLomobIIuI... $LIu de Iu preIecLurù. UILe pe
IosLuI prImur, Vusu... pe uvocuLuI ùIu bùLrun... Lo(I îI
uçLeupLù... PrImuruI, un medIc exceIenL, cure ure duruI de u
II în LoL IocuI, e ucum çI eI Iungù grùdInu pubIIcù, uçLepLund
cu LouLù Iumeu mIrucoIuI. S-u rùspundIL vesLeu cù "gener-
uIuI" vu Lrece spre IronL.
- Purcù se spuneu cù I-u oLrùvIL, cù I-uu LurnuL spIonII
nem(I, prInLr-o ordonun(ù cumpùruLù, oLruvù în cuIeu?
Surudeum umundoI, cùcI cunoçLeum Iegendu. Comund-
unL de urmuLù în Dobrogeu, generuIuI A. u oprIL cuLvu LImp
în Ioc înuInLureu InumIcuIuI. $I e uLuLu seLe de IdoIuLrIe,
sunL uLuLeu dIsponIbIIILù(I de nùdejde în poporuI ucesLu,
cure se sImLe mereu uruncuL de pe scuru înuILù u IsLorIeI,
încuL IIguru generuIuIuI u çI devenIL Iegendurù.
Eu çLIu însù cù suIvure, penLru momenL, nu muI e. $I cu
LouLe usLeu, cund pe sLrudu prIncIpuIù upure Iungù grùdInu
pubIIcù uuLomobIIuI mure, descIIs, sLropIL LoL de noroI,
pesLe vopseuuu de cuIoureu nIsIpuIuI, um uceIuçI IIor cu
LouLù Iumeu de ucI. SLù în Iund, uIùLurI de uIL generuI, LoL în
munLuuu cenuçIe cure nu IndIcù nIcI o dIsLInc(Ie, cu cupuI
IuI de mucenIc cu cIoc ImperIuI, cu prIvIreu obosILù, cure
nu se opreçLe usupru nImùnuI. $LIu ce-ur vreu LouLù
Iumeu... çI cu eu, însumI eu... Cu mInLeu IuI, încùpuLù ucoIo
sub cIIpIu, sù înIocuIuscù LunurIIe, mILruIIereIe, sù redeu
curuj soIdu(IIor, sù rùsLourne sILuu(Iu cu o prezen(ù
suprunuLuruIù. ComunIcuLuI de muIne seurù sù unun(e, de
pIIdù:
"¡n regIuneu DrugosIuveIe, IupLu îndurjILù s-u LermInuL
prIn înIrungereu duçmunuIuI. Un regImenL de InIunLerIe u
cùzuL în spuLeIe InumIcuIuI ocupund CIeIIe
DumbovIcIoureI çI çoseuuu GIuvuIu. Am IùcuL z¸ mII de
prIzonIerI, um IuuL puLru LunurI de cump çI un boguL mu-
LerIuI de rùzboI. UrmùrIreu InumIcuIuI conLInuù çI dIverse
unILù(I mIcI cure uu cùuLuL sù-çI Iucù Ioc prIn mun(I, pesLe
vecIeu IronLIerù, sunL LrepLuL cupLuruLe."
Nùdejdeu, cu uLuL muI emo(IonunLù, cu cuL Lo(I uu
conçLIIn(u mIrucoIuIuI, u cùscuL ocIII LuLuror ceIor de pe
LroLuur, Iur oII(erII Iuc IronL cu unuI prIn(. MuI(Imeu usLu
nu vreu decuL sù despucIeLeze bugujeIe IùcuLe penLru reIu-
gIu, sù puIe muIne seurù drupeIe LrIcoIore Iu buIcoune çI sù
se ugu(e de ro(IIe uuLomobIIuIuI, urIundu-çI IrenezIu de
recunoçLIn(ù penLru suIvuLor.
MuçInu s-u oprIL o cIIpù, oII(eruI cu musLu(u mIcù, de
Iungù çoIer, u înLrebuL cevu pe sergenLuI de sLrudù
(înLrebure Iu cure uu rùspuns IuoIuILù, cu bunùvoIn(ù
grubnIcù, cIncI-çuse InçI, cure se gùseuu ucoIo), dur în LoL
LImpuI generuIuI u uvuL o ubsen(ù preocupuLù, de medIc
cIemuL, în sIurçIL, de IumIIIu dIsperuLù, Iu cùpùLuIuI boI-
nuvuIuI u cùruI operu(Ie încercuLù de uI(II n-u reuçIL.
A venIL çI OrIçun, rùnIL Iu munu dreupLù de o scIIjù de
obuz. CumuruduI dIn rezervu în cure sunL eu u pIecuL în
IumIIIe çI ucum sunL cuLevu zIIe cu OrIçun. ¡nLre noI e o prI-
eLenIe deIInILIvù cu vIu(u çI mourLeu. $I LoLuçI încerc un
senLImenL cIuduL. MI-e ImposIbII sù-I pun vreo înLrebure
despre vIu(u IuI de IumIIIe. ¡I cunosc cum nu I-u cunoscuL
nIcI mumu IuI - cùcI numuI ucoIo, în Iu(u mor(II çI u ceruIuI
înuIL, po(I cunouçLe oumenII - dur nu çLIu ubsoIuL nImIc de-
spre eI. $I nIcI despre nIcI un uIL cumurud uI meu. Acum
îmI duu seumu cuL de pu(In um vorbIL eu çI cumuruzII meI
de IronL despre vIu(u nousLrù unLerIourù. Purcù sunLem în
"¡egIuneu sLrùInù". ¡n IIecure noupLe îI uud însù pe OrIçun,
cuIcuL în puLuI uIb, IungIL pe spuLe cu un morL (uçu cum se
desprInd sù dourmù soIdu(II dIn cuuzu repuosurIIor scurLe
în murçurI), urIund în somn de grouzù, deznùdùjduIL cu un
cuIne: "Mumù!... mumù!..."
PesLe cuLevu zIIe, în comunIcuLuI oIIcIuI e LoLuçI o IIoure
de bucurIe. TrupeIe nousLre uu IuuL MunLeIe Roçu, Iùcund
prIzonIerI, cupLurund mILruIIere çI muLerIuI. $LIum cù pe
ucoIo s-u reLrus regImenLuI nosLru. ¡I urùL IuI OrIçun
bùnuIuIu cù nu pouLe sù IIe sLrùInù de Corubu usemeneu
Ispruvù. EI surude, cu îndoIuIù. PesLe uILe cuLevu zIIe însù,
un rùnIL, ubIu sosIL, îmI înLùreçLe presupunereu. DorInd sù
se dIsLIngù neupùruL, dornIc de înuInLure, cu umbI(Ie de
generuI nupoIeonIun, çI sIm(Ind muI uIes cù ur puLeu murI,
InuLII, cùpILun, u comunIcuL dIvIzIeI cù ducù I se dù
comundu unuI buLuIIon, e guLu sù cucereuscù MunLeIe
Roçu. Dupù ourecure codeuIù, oIerLu u IosL uccepLuLù çI
cùpILunuI Corubu u IzbuLIL sù deu uceu IIoure comunIcuLuIuI
nosLru. Dur I s-u IuuL ImedIuL comundu... împrumuLuLù. A
douu zI, însù, munLeIe u IosL dIn nou pIerduL... Acum
cùpILunuI Corubu u prImIL... ordIn sù-I cucereuscù IurùçI.
Mù înLreb, cu gunduI preIungIL, meIuncoIIc, ce ur însemnu
penLru urmuLu nousLrù sù I se deu ucesLuI oII(er o comundù
muI ImporLunLù.
Cund OrIçun e muI bIne, IeçIm sù muncùm Iu un bIrL dIn
oruç, unde cunouçLem douù doumne LInere IourLe Irumouse
çI dIsLInse, cure ne uruLù IourLe muIL InLeres, dur ne cer sù
evILùm pe uncIIuI Ior, un domn bùLrun cu nus uprIg çI
musLu(u mure. ¡e-ur cerLu rùu ducù Ie-ur vedeu sLund de
vorbù cu cInevu. Ne IIxùm un rendez-vous cu eIe çI pIecùm
repede, cùcI nI se spune cù Iu spILuIuI dIn G. u IosL udus
NIcuIue ZumIIr, gruv rùnIL. Ne duce cu muçInu ¡orgu,
bùrbuLuI AnIçoureI, cure e "voIunLur" Iu corpuI de urmuLù.
PrInLr-un ordIn uI MInIsLeruIuI de RùzboI grudeIe InIerI-
oure, ducù uu uvere, sunL scuLILe de IronL. (¡I se cere numuI
sù puIe un uuLomobII Iu dIspozI(Iu curLIeruIuI, Iur eI, uLuçu(I
pe Iungù uuLomobII, cupùLù numeIe de "voIunLurI".) PenLru
oII(erI însù ucesL Iucru nu e udmIs çI decI IormuIu de
rùmunere LrebuIe sù IIe uILu, suu uILeIe.
SpILuIuI LIp "RegeIe CuroI ¡" e în murgIneu çoseIeI çI ure
în Iu(ù o grùdInù de IIorI, cuILIvuLù de medIcuI-çeI, un bur-
Iuc IIIozoI în IeIuI IuI, depùrLuL de oumenI cure-I vIndecù pe
Lo(I, cu condI(Iu sù-I Iuse în puce, în sIngurùLuLeu IuI dIn
mIjIocuI cumpuIuI. NIcuIue ZumIIr e înLr-un puL de IIer uIb,
cu cupuI bundujuL çI ucoperIL cu pùLuru punù Iu guL. Nu-I
vIne sù creudù purcù, vùzundu-ne, çI, deçI LrebuIe sù uIbù
Iebrù, zumbeçLe. Nu pouLe vorbI, nIcI nu pouLe încù Iumu
(IgùrIIe pe cure Ie-um udus, Iur ceIe douù sLIcIe de vIn
înIunduLe vor rùmune muILù vreme nedesLupuLe, dur îçI
pIImbù prIvIreu dupù gesLurIIe nousLre çI surude cu ocIII,
cInsLIL çI sIIos cu un cuIne uI pùmunLuIuI.
- EçLI rùnIL rùu Iu cup, ZumIIre?
CIuLInù dIn cup negund çI pe urmù rIdIcù uçor cuverLuru
çI ne uruLù pIcIoureIe bundujuLe cu nIçLe copII înIùçu(I. UnuI
e reLezuL de sub genuncII, ceIùIuIL de Iu jumùLuLeu coupseI.
ZumbeçLe cuId.
Cred cù um devenIL puIId cu un morL çI mù cIuLIn. OrIçun
u încremenIL çI eI. NIcuIue ZumIIr, cu pùLuru rIdIcuLù,
surude mereu, ubsenL çI bun, cu o Icounù cure nu çLIe cuL u
IosL de sIu(ILù de suII(e.
N-uveum ce muI spune... Tùcem uçu îndeIung çI pe urmù
pIecùm, sub preLexL cù nu LrebuIe sù-I obosIm.
Pe drum OrIçun mù înLreubù cu gund InspIruL:
- Te muI gundeçLI Iu revoIu(Ie?
- Nu, cu sLure(uI ZossImu uI IuI DosLoIevskI, mù încIIn, çI
eu, în Iu(u "nenorocIrII cure vu venI".
¯
PIecureu meu Iu BucureçLI esLe InevILubIIù. Purcù se
upropIe un exumen dezugreubII. Am scrIs nevesLeI meIe cù
sumbùLù seuru sosesc. TrenuI nu s-u oprIL Iu peron, cI în
cump, pe o IInIe de guruj; guuru e în înLunerIc de IrIcu
zepeIInurIIor... ¡ur cund vIn pe CuIeu VIcLorIeI gouIù, IeIIn-
ureIe duu o IumInù uIbùsLruIe usIuILuIuI pusLIu, de pur
ucoperILe cu zùbrunIc de doIIu, Iur cuseIe de pIuLrù cenuçIe.
NIcùIerI IumInI uprInse. ¡mpresIu de cuvou Imens e
copIeçILoure.
M-u uçLepLuL cu o serIe de demonsLru(II cure uILùduLù m-
ur II înnebunIL de emo(Ie çI pIùcere. Cusu e LouLù IumInuLù
(cu sLorurIIe cùpLuçILe bIne, IIreçLe, cu sù nu se vudù uIurù)
cu penLru sùrbùLoureu de PuçLI, musu e uIbù, scIIpILoure de
crIsLuIurI çI IIorI, vInuI rur. E o InLen(Ie de supeu în doI, cu
înLr-o "cumerù sepuruLù" de resLuurunL de peLrecerI. ¡mI e
ImposIbII sù nu Iuc socoLeuIu cù uç puLeu uveu LouLe ucesLeu
numuI cu zece monede de uur çI încù Iùrù obIIgu(Iu de u
surude.
Mù sùruLù cu exces, nu vreu sù mù Iuse sù mù dezbruc,
îmI scouLe eu însùçI munLuuu...
SImL cù un sIngur Iucru m-ur II IspILIL ucI... çI pouLe mI-ur
II IIumInuL IndIIeren(u. PuLuI mure uIb, cumeru de buIe cu
mujoIIcù uIbù çI ogIInzIIe uburILoure. Sù um usLu, murdur çI
pùLruns de IrIg, dupù un murç cu uceI de Iu BùrcuL, ur II în
mIne o dospIre de recunoçLIn(ù çI voIe bunù, cure s-ur
revùrsu pouLe çI usupru ucesLeI IemeI. Dur Iu spILuI Iùceum
buIe în IIecure zI, Iur ruIùrIu de pe mIne e curuLù.
- Mumu (nu spuneu nIcIoduLù: mumu, pur çI sImpIu) nu
mI-u spus nImIc cù eçLI rùnIL (e gruv? uI... DumnezeuIe!).
VezI, usLu nu în(eIeg, IruLe, sù IIe supùruLù pe mIne, dur
cIIur ducù nu vorbIm... puLeu sù-mI LrImILù vorbù prIn
cInevu... Te-u duruL rùu?... Mù înLreb, Iùrù sù-mI poL re(Ine
surusuI dInùunLru, IronIc: "Ar II murIL de durere IemeIu
usLu, ducù uç II IosL ucIs?"
Purcù nu çLIe ce poLecI de mourLe um în suIIeL, çI Lùcereu
meu o Iuce sù vorbeuscù înconLInuu, cu un oruLor cure nu
muI pouLe încIeIu, çI se uvunLù InuLII, dupù usocIu(Iu
înLumpIùLoure u IruzeIor. ¡mI LuIe, cu preu muILe gesLurI,
IrIpLuru în IurIurIe. $I cum se cunouçLe cù u îmbùLrunIL. Nu
sImLe cù, uçu, desLuI de Lrupeçù cum u devenIL, nu muI
prInd unumILe gru(II. DeuILIeI, LoL urmumenLuI eI cucerILor
e purcù demoduL çI neIoIosILor, cu uceIe Lrunçee puerIIe dIn
mun(II grunI(eI.
EvIL cuL muI muIL dormILoruI, deçI uIbuI de oIundù uI
ceurçuIurIIor LoL mù cIeumù. O cIIpù, cùIduru LrupuIuI eI
moIuLIc Iungù uI meu îmI LoropeçLe LrupuI çI îmI ucLIveuzù
gundurIIe, dur pe o musù jousù e o IoLogruIIe mure, u meu.
A pus-o ucum, suu e de muIL ucoIo? rIdIcuIù, condumnuLù
InIum sù usIsLe Iu IrùmunLureu LrupurIIor Ior, cund eu erum
Iu CoIuIm?...
$I LoLuçI îmI Lrece prIn mInLe, cu un nour de înLrebure...
Dur ducù nu e udevùruL cù mù înçuIù? ducù dIn nou um uc-
cepLuL o serIe greçILù de usocIu(II?
Ducù e o sImpIù coIncIden(ù, cu, de pIIdù, uLuncI cund
um înLuInIL pe coIoneI, cu uLuLeu în vIu(ù?
Dur nu, sunL obosIL çI mI-e IndIIerenL cIIur ducù e
nevInovuLù.
Cum sunL cuIcuL pe spuLe, cum sunL Iùrù cIeI, eu ure
InspIru(Iu neIerIcILù sù Iucù sIngurù demersurIIe
îmbrù(IçùrII... PrIn cùmùçu(u IInù, uçu cum sLù în genuncII,
upIecuLù deusupru meu, sunII îI uLurnù cu douù pungI çI
punLecuI u începuL purcù sù se îngrouçe. CIIur dupù ce m-
um însuruL, prIeLenII mù îmbIuu Iu peLrecerI cu cocoLe, dur
çI cund IzbuLeuu sù mù convIngù, çI orIcuL eruu de Iru-
mouse, uveum ImpresIu cù mù cuIc cu munecIIne de curpù,
Iùrù uceu cùIdurù LuInIcù unImuIù, cure, cund (I-e scumpù,
Le înduIoçeuzù çI Le deznùdùjduIeçLe în nebunIu uneI LoLuIe
îmbrù(IçùrI. NevusLu meu e uIbù çI cu prezIcerI de grùsIme,
Iur eu uç vreu în cIIpu usLu sù sImL pe pIepLuI meu genuncII
mIcI cu mereIe çI sù descopùr coI(urI noI înLr-un Lrup de
(Igùncuçù sub(Ire çI cu muçcII nervoçI. Aç puLeu-o uveu cu
uILe zece monede de uur çI Iùrù obosILoure obIIgu(II de u
mIn(I Lundru.
¯
A douu zI u IosL nùvuIù de cunoscu(I... ¡ruze gouIe de
con(InuL, sLupIdILù(I Iùrù IegùLurI de rudenIe cu reuIILuLeu.
¡n coresponden(ù um duL çI pesLe o scrIsoure unonImù...
"DomnuIe, pe cund d-Lu Iup(I penLru puLrIe (?) nevusLu
d-LuIe Le înçuIù cu o LurIù cu un IndIvId GrIgorIude, cure e Iu
cenzurù, vezI bIne.
¡I po(I gùsI orIcund înLre 6-q în sLrudu RozeIor opL bIs,
unde merge Iu eI. CùcI pouLe cù ucum n-o uveu neruçInureu
sù-I uducù LoL Iu d-Lu ucusù."
Ce n-uç II duL uILù duLù penLru cu sù um cerLILudIneu cù
mù înçuIù. Cum uçLepLum Iu pundù, cu IrunLeu ursù çI pum-
nII crIspu(I!
Acum, cund vIne, îI urùL scrIsoureu zumbInd. Un mo-
menL devIne puIIdù, mù exumIneuzù uIurmuLù çI
bùnuILoure, însù cund mù vede IInIçLIL, socouLe cù nu cred.
- E o murdùrIe... $LII cù Lo(I ne InvIdIuzù. AI, Iumeu usLu
reu... UILe ce cuIomnII muI nùscoceçLe. Ducù ur II sù Le IeI
dupù Lo(I... PoILIm, sù III IosL Lu muI bùnuILor ucum... AI,
mI-e o sIIù de oumenI... Nu muI po(I IeçI... ¡IreçLe, um IosL
de cuLevu orI în oruç, nu sIngurù: cu AnIçouru, cu ¡orgu, çI u
venIL cu noI çI GrIgorIude. Am IosL Iu LeuLru çI pe urmù Iu
resLuurunL. AI, çI dInLr-uLuLu...
VorbeçLe muIL, pIuLILudInI încùIecuLe, usocIuLe Iu
înLumpIure, çI zumbeLuI meu bInevoILor o încurujeuzù...
- AscuILù, IuLù drugù, ce-uI zIce Lu ducù ne-um despùr(I?
Purcù I-u despIcuL cInevu (eusLu în douù. AILù uvuIunçù de
înLrebùrI gemuLe, de proLesLùrI scuncILe.
Mù gundesc IuIucInuL cù uç II puLuL ucIde penLru IemeIu
usLu... cù uç II IosL încIIs dIn cuuzu eI, penLru crImù:
- "VezI, uIu bIondù de coIo...? nu... uIIuILù muI grusù
pu(In, de Iu musu cu ceI doI domnI çI douù doumne...
- EI?
- E nevusLu IuI GIeorgIIdIu... Nu-(I muI uducI umInLe...?
- A... penLru usLu? Ce-u gùsIL Iu eu, drugù? sù ucIdù pen-
Lru eu... nu muI puLeu gùsI uILu Iu IeI?" A douu zI m-um
muLuL Iu IoLeI penLru sùpLùmunu pe cure uveum s-o muI
peLrec în permIsIe. ¡-um dùruIL nevesLI-mI încù o sumù cu
uceeu ceruLù de eu Iu CumpuIung çI m-um InLeresuL sù vùd
cu ce IormuIILuLe îI poL dùruI cuseIe de Iu ConsLun(u. ¡-um
scrIs cù-I Ius ubsoIuL LoL ce e în cusù, de Iu obIecLe de pre( Iu
cùr(I... de Iu IucrurI personuIe, Iu umInLIrI. AdIcù LoL Lre-
cuLuI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful