Asigurari sociale. Recalculare pensie.

Recurs
Hotararea nr. 439 din data 2009-04-16 Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

recalculare pensie

ROMANIA CURTEA DE A P E L S U C E A V A SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE DECIZIA NR. 439

Pe rol se află judecarea recursurilor declarate de reclamantul D. B. D., cu domiciliul în municipiul S,(...), . 51, . B, . 8, judeţul S şi pârâţii CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII S, cu sediul în municipiul S, str. (...) (...), f.n., judeţul S, prin reprezentanţii săi legali, CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE, cu sediul în B, sector 2,(...), prin reprezentanţii săi legali şi MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR D., cu sediul în municipiul B, sector 5,(...), împotriva sentinţei nr. 214 din 5 februarie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l S u c e a v a – secţia civilă, în dosarul nr(...). La apelul nominal, au lipsit reclamantul recurent, reprezentanţii pârâţilor recurenţi şi ai pârâtei intimate, Curtea de A P E L S U C E A V A. Procedura este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei, după care, instanţa constatând că recursurile se află în cauză, a rămas în pronunţare. După deliberare,

CURTEA Asupra recursurilor de faţă, constată: Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l S u c e a v a sub nr(...) din 06.11.2008 reclamantul D. B. D. a chemat în judecată pe pârâţii Curtea de A P E L S U C E A V A, Ministerul Justiţiei, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi Casa Judeţeană de Pensii S solicitând instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să oblige pârâţii la recalcularea pensiei de serviciu stabilită prin decizia (...)/19.08.2008 în raport de sentinţa nr.129/17.01.2008 a T r i b u n a l u l u i S u c e a v a – secţia civilă. Astfel, a solicitat reclamantul ca primii doi pârâţi să fie obligaţi să întocmească şi să înainteze adeverinţa nominală tip la Casa Naţională de Pensii, în vederea recalculării pensiei de serviciu, conform sentinţei nr. 129 din 17.01.2008 a T r i b u n a l u l u i S u c e a v a Secţia Civilă, obligarea Casei Naţională de Pensii să transmită Casei Teritoriale de Pensii – S adeverinţa nominală sus – menţionată şi obligarea casei Judeţene de Pensii să emită o nouă decizie privind recalcularea pensiei de serviciu. În motivarea cererii reclamantul a arătat că, în fapt, a fost judecător la Curtea de A P E L S U C E A V A până la 15.11.2005, când s-a pensionat, cu pensie de serviciu, conform art. 82 alin. 2 din Legea nr. 303 din 2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. Prin sentinţa nr. 129 din 17.01.2008 a T r i b u n a l u l u i S u c e a v a - Secţia Civilă, definitivă şi irevocabilă, prin decizia nr. 423 din 15.04.2008 a Curţii de A P E L S U C E A V A - Secţia Conflicte de Muncă şi

2008 a Curţii de A P E L S U C E A V A unde la rubrica venitul brut realizat în ultima lună de activitate. 19 din 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale Acţiunea nu a fost întemeiată în drept pe dispoziţii legale.11.01. ca urmare a depunerii cererii reclamantului nr.2008.062/09. De asemenea. 82 alin. Ulterior. Plata drepturilor a început în octombrie 2008. la data de 21. este înscrisă suma de 8858 lei. deoarece sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihică.09.2006 însoţită de Adeverinţa eliberată de Curtea de A P E L S U C E A V A la data de 2l.U. 303 din 2004 privind statutul magistraţilor şi a art. la stabilirea cuantumului pensiei sale de serviciu nu s-a avut în vedere sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihică acordat prin sentinţa nr.82 alin. 69748/28. 256.2006.08.2005 Decizia nr.11.10. în baza art. înainte de data pensionării.062/19. cuantumul pensiei de serviciu se stabileşte în raport de indemnizaţia de încadrare brută lunară şi sporurile avute în ultima lună de activitate.2005 şi în conformitate cu documentaţia depusă s-a emis la data de 30. în procent de 50% din indemnizaţia de bază brută lunară.797/A/l8/26. 100 din 2007. 303 din 2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. în mod nelegal. aşa cum a fost modificată prin O. Cum acest spor nu se regăseşte în baza de calcul pentru ultima actualizare a pensiei de serviciu şi a fost acordat ca drept salarial printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă. 256. aceştia fiind obligaţi să-i plătească sumele reprezentând drepturi salariale. nr. pârâta Casa Judeţeană de Pensii S a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată întrucât atât timp cât la dosarul reclamantului nu s-a depus o altă adeverinţă cu alte date nu poate fi reţinută culpa instituţiei pentru acte care urmează a fi depuse sau eliberate.2005.2004 .480/28. tot prin hotărâre judecătorească se impune şi recalcularea pensiei. Media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate pe baza căreia se stabileşte pensia ie serviciu a fost de 6763 lei. actualizat. 155 lit. 1275 din 2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.2008 stabileşte reclamantului o pensie de serviciu in cuantum de 7353 lei având în vedere adeverinţa nr. cu titlu de spor de risc şi suprasolicitare neuropsihică.15. e şi f din Legea nr. Casa Judeţeană de Pensii S a emis Decizia nr. 23 din Hotărârea de Guvern nr.04.2006.2 din Legea nr.2007.06.062 reclamantului prin care s-a acordat pensia de serviciu în baza art. 303/2005. . 1 din Legea nr.12. 256. A mai arătat pârâta că Decizia nr. începând cu data de 1. Conform documentaţiei depuse s-a stabilit reclamantului o vechime în magistratura de 28 de ani. pentru perioada 1. Legal citată. deoarece Casa Judeţeană de Pensii S poate valorifica doar documentaţia depusă. aşa cum s-a specificat în adeverinţa eliberata de către Curtea de A P E L S U C E A V A.Secţia Civilă. cu luarea în considerare şi a sporului de vechime.12.Asigurări Sociale s-a admis acţiunea sa contra primilor doi pârâţi. efectuată. A mai arătat intimata că urmare a cererii înregistrată la Casa Judeţeană de Pensii S cu numărul 60.12. în cuantum actualizat cu indicele de inflaţie.129 din 17. Or. a arătat reclamantul că acest spor n-a fost avut în vedere nici la ultima actualizare a pensiei sale de serviciu.2008 a T r i b u n a l u l u i S u c e a v a . n-a intrat în baza de calcul a pensiei fiind acordat numai prin hotărâre judecătorească. încât. până ia data plăţii efective.01. prin care s-a recalculat pensia reclamantului şi s-a stabilit o pensie de serviciu în cuantum de 5546 lei. A mai arătat reclamantul că potrivit art.G.

nr.N. republicată. pârâtul Ministerul Justiţiei a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată invocând excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a sa. recalcularea pensiei de serviciu se face potrivit art. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. şi ale Legii nr.P.A. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. republicată.Legal citată. faţă de pretenţiile reclamantului.S. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. Cererea de recalculare a pensiei urmează aceleaşi reguli procedurale privind soluţionarea si contestarea. pârâta Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată invocând excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a C. 95 si 169 din Legea nr. acesta trebuie să corespundă cu calitatea de titular al dreptului şi respectiv al obligaţiei ce formează conţinutul raportului juridic de drept material dedus judecăţii. precum si stabilirea eventualelor sporuri avute in vedere la stabilirea drepturilor individuale de pensie. 83/2005 şi faţă de . A mai arătat pârâta că în cazul înscrierilor noi la pensie de serviciu. 1. răspunderea stabilirii venitului. referitoare la pensiile de serviciu şi la acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. se face la cererea persoanei îndreptăţite. Pensia recalculată se acordă începând cu luna următoare celei in care s-a depus cererea de recalculare. Reclamantul a solicitat obligarea pârâtului Ministerul Justiţiei la recalcularea pensiei de serviciu. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi ca neîntemeiată arătând că potrivit art. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. referitoare la pensiile de serviciu şi la acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani şi ţinând seama de procedura reglementată de art. republicată. a arătat pârâta că pentru a fi recalculate drepturile de pensie de serviciu ale reclamantului acesta ar fi trebuit sa solicite recalcularea printr-o cerere scrisă adresată casei teritoriale de pensii şi nu instanţei de judecată. revin unităţii care completează adeverinţa tip. republicată. Legal citat.23 din HG 1275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. obligaţie ce nu poate să incumbe acestei instituţii având în vedere atribuţiile acesteia stabilite prin HG nr. Prin urmare. prevăzute pentru cererea de pensionare. recalcularea pensiilor de serviciu în condiţiile art.19/2000.31 din acest act normativ. 23 din H. În cazul comunicării unor date neconforme cu realitatea sau necomunicării acestora ori de cate ori intervin modificări. responsabilitatea acestui fapt aparţine acestor unităţi şi nicidecum CNPAS aceasta având numai un rol de intermediere intre instituţia la care pensionarul si-a desfăşurat activitatea si casa teritoriala de pensii.275/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. În susţinerea întâmpinării pârâtul a arătat că pentru a avea calitatea de parte în proces.G. de natura a actualiza pensia de serviciu a unui magistrat. Pe fondul cauzei pârâta a solicitat respingerea acţiunii reclamantului ca prematur introdusă. şi ale Legii nr. În susţinerea întâmpinării pârâta a arătat că. referitoare la obligarea pârâtei Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale să transmită Casei de Pensii S adeverinţa nominală in vedere recalculării pensiei de serviciu datorită neluării în calculul pensiei de serviciu a sporurilor de risc si suprasolicitare neuropsihică in procent de 50% din indemnizaţia de baza brută lunară in cuantum actualizat cu indicele de inflaţie.

.a admis acţiunea formulată de reclamantul D. 23 din Normele menţionate anterior. . 1275/2005 Ministerul Justiţiei transmite Casei Naţionale de Pensii adeverinţele întocmite de tribunale şi curţi de apel. în condiţii identice de funcţie.20 din H.a obligat C.2008..12. Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi Casa Judeţeană de Pensii S. republicată.2008 a T r i b u n a l u l u i S u c e a v a – Secţia civilă . 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.D. referitoare la pensiile de serviciu şi la acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani este stabilită procedura de actualizare a pensiilor de serviciu pentru fostul personal auxiliar de specialitate al instanţelor.procedura de actualizare sau recalculare a pensiilor de serviciu stabilită prin normele de aplicare aprobate prin HG nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. De asemenea.a obligat Casa Judeţeană de Pensii S să recalculeze pensia de serviciu a petentului începând cu data de 01. republicată. precum şi a sporului de vechime. să transmită Casei Judeţene de Pensii S adeverinţa nominală tip precizată anterior . B.P. A mai arătat pârâtul că potrivit procedurii stabilite de nomele aprobate prin HG nr. republicată. D.N. nr. . pensiile de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor. Ministerul Justiţiei neavând nici posibilitatea de apreciere asupra conţinutului adeverinţelor. ca nefondate. precum şi pensiile de urmaş prevăzute la art. în procent. 85 alin. 214 din 5.S. . 1275/2005. însă eliberarea acestora cade în sarcina fiecărui ultim angajator. Pentru a pronunţa această sentinţă s-au reţinut următoarele: Potrivit art. a sporurilor intrate în baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu. 18 .a respins excepţiile lipsei calităţii procesuale pasive invocate de pârâţii Casa Naţională de Pensii şi Ministerul Justiţiei. Totodată.a obligat pârâţii Curtea de A P E L S U C E A V A şi Ministerul Justiţiei să întocmească şi să înainteze la Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale adeverinţa nominală tip în vederea actualizării pensiei de serviciu potrivit sentinţei civile 129/17. 1275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. a mai arătat pârâtul că recalcularea pensiei de serviciu este reglementată de art.01.02. emiterea unei noi decizii de pensie actualizată se emite de casele teritoriale de pensii iar plata pensiilor se efectuează tot de casele judeţene de pensii. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie de serviciu mai mică. . cu modificările ulterioare. recalculare ce nu presupune vreo obligaţie în sarcina Ministerului Justiţiei. în contradictoriu cu pârâţii Curtea de A P E L S U C E A V A. prin art. vechime şi grad al instanţei sau parchetului.G. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. Prin sentinţa civilă nr.A.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l S u c e a v a s-a dispus următoarele: . Totodată. 84 se actualizează ori de câte ori se majorează indemnizaţia brută lunară a unui judecător şi procuror în activitate. judecătorul sau procurorul îşi poate păstra pensia aflată în plată. diferenţa dintre pensia de asigurări sociale de stat şi pensia de serviciu suportându-se din bugetul alocat în acest sens M i n i s t e r u l u i M u n c i i şi Solidarităţii Sociale şi Familiei si nu din bugetul Ministerul Justiţiei. şi ale Legii nr. Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor D. 2 din Legea nr. cu luarea în considerare.

Potrivit art. 82 alin.2006 însoţită de adeverinţa eliberată de Curtea de A P E L S U C E A V A la data de 21.2006 Casa Judeţeană de Pensii S a emis decizia nr. 303/2005. a mediei veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării şi a venitului brut realizat la data pensionării a judecătorilor şi procurorilor revine instituţiei care eliberează adeverinţa-tip. va fi comunicată pensionarului..15.Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale.. care le comunică caselor teritoriale de pensii în vederea punerii în aplicare. 69748 din 28. în procent de 50 % din indemnizaţia de bază brută lunară.2008 a Curţii de A P E L S U C E A V A . 20 din normele metodologice răspunderea cu privire la stabilirea vechimii în magistratură.2004 .Astfel. Casa Judeţeană de Pensii S a arătat că acţiunea reclamantului este nefondată şi trebuie respinsă ca atare. 19 din acelaşi act normativ la fiecare actualizare a pensiilor de serviciu casele teritoriale de pensii vor emite o nouă decizie pe baza adeverinţelor transmise de aceste instituţii. reclamantul cere recalcularea pensiei întrucât nu contestă perioade de vechime neluate în calcul ori alte asemenea date care să afecteze cuantumul iniţial al pensiei. 129 din 17. în realitate.2005 prin care i s-a acordat pensie de serviciu în baza art. potrivit art. . şi reclamantul D. întocmite conform anexelor nr. B. Prin urmare. De asemenea. prima instanţă a apreciat că deşi reclamantul a solicitat recalcularea pensiei de serviciu. Noua decizie. În cauză.2005.6 la prezentele norme metodologice.12. cu modificările şi completările ulterioare. Ulterior ca urmare a depunerii cererii reclamantului cu nr. Parchetului de pe lângă Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie. potrivit art. b) instituţiile publice prevăzute la lit. Împotriva acestei sentinţei au formulat recurs Casa Judeţeană de Pensii S şi Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. în cuantum actualizat cu indicele de inflaţie.Secţia Civilă.10. 423 din 15. instanţa apreciază ca neîntemeiate excepţiile lipsei calităţii procesule pasive invocate de intimaţii Ministerul Justiţiei şi Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale urmând să le respingă în consecinţă. 23 din normele metodologice recalcularea pensiilor de serviciu în condiţiile art. cu datele necesare actualizării pensiilor de serviciu. (2) şi (3) din lege privind actualizarea anuală a pensiei de serviciu. 95 şi 169 din Legea nr. Totodată.. până ia data plăţii efective. Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.) din 30.04. 85 alin. rămasă definitivă şi irevocabilă prin decizia nr. Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor D.2008 a T r i b u n a l u l u i S u c e a v a .01. A arătat că la cererea reclamantului i-a fost emisă decizia nr. 18 din norme în aplicarea prevederilor art. reprezentând spor de risc şi suprasolicitare neuropsihică. potrivit art. 2 din Legea nr. De asemenea. este vorba despre o actualizare a pensiei sale în raport cu drepturile salariale care i-au fost acordate prin sentinţa nr. se stabileşte următoarea procedură: a) Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale transmite Consiliului Superior al Magistraturii. 4 .11. prima instanţă a apreciat că nu se poate reţine că. a vechimii în funcţia de judecător sau de procuror. însoţită de o copie a adeverinţei în baza căreia s-a efectuat actualizarea. Departamentului Naţional Anticorupţie şi Ministerului Justiţiei listele cu titularii pensiilor de serviciu aflaţi în plată în luna decembrie a fiecărui an.11. a) transmit adeverinţele nominale. Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (.12. 19/2000. pentru perioada 01. D. se face la cererea persoanei îndreptăţite. faţă de precizările anterior expuse.

nr.G. b din normele menţionate adeverinţa tip pe baza căreia se stabileşte pensia de serviciu. nu s-a făcut dovada că această instituţie nu şi-ar fi îndeplinit o atribuţie stabilită de lege în sarcina sa. Potrivit art. 1275/2005 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 95 şi 169 din Legea nr. adeverinţele eliberate de instanţele judecătoreşti pentru fiecare din foştii judecători. Reclamantul a cerut prin cererea sa obligarea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale să transmită Casei Judeţene de Pensii S adeverinţa nominală în vederea recalculării pensiei de serviciu ca urmare a neluării în calcul a sporului de risc şi suprasolicitare neuropsihică de 50% din indemnizaţia de bază brută. A mai arătat că nu poate fi obligată la actualizarea pensiei de serviciu cum în mod greşit a dispus instanţa de fond întrucât aceste atribuţii revin caselor teritoriale de pensii în conformitate cu H. recalcularea pensiilor de serviciu în condiţiile art. 18 din aceleaşi norme s-a stabilit în sarcina acestei instituţii numai atribuţia de a transmite la Casa Naţională de Pensii. S-a arătat că răspunderea cu privire la stabilirea vechimii în magistratură. 13 alin.062 din 9 ianuarie 2007 prin care s-a recalculat pensia de serviciu a reclamantului în baza mediei veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate. 23 din H.2008. a solicitat modificarea în parte a sentinţei civile recurate. potrivit art. nu şi de a le elibera.. în sensul respingerii acţiunii în contradictoriu cu instituţia sa în ceea ce priveşte capătul . 1275/2005 a fost stabilită o procedură de recalculare şi actualizare a pensiilor de serviciu în care sunt stabilite clar atribuţii în ce priveşte emiterea şi transmiterea adeverinţelor necesare şi emiterea unor noi decizii precum şi plata pensiilor. 47/1992 referitoare la pensiile de serviciu. Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor D. Potrivit dispoziţiilor art. Sub aspectul invocat de reclamant a arătat că are doar rol de intermediere între instituţia unde pensionarul şi-a desfăşurat activitatea şi casa teritorială de pensii. 303/2004 şi a Legii nr. în speţă aceasta fiind Curtea de A P E L S U C E A V A. 1 lit. nr.. A solicitat admiterea recursului şi modificarea sentinţei civile în sensul respingerii acţiunii faţă de această instituţie şi stabilirea obligaţiilor prevăzute în dispozitivul sentinţei numai în sarcina pârâţilor Curtea de A P E L S U C E A V A şi Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor D.G. se emit de ultima unitate angajatoare. Astfel. a criticat sentinţa civilă pentru greşita aplicare a legii arătând că potrivit normelor de aplicare a Legii 303/2004 şi H. a vechimii în funcţia de judecător.G. se actualizează ori se recalculează.06. 13/2004. nr. a mediei veniturilor realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării şi a venitului brut realizat revine instituţiei care eliberează adeverinţa tip. 19/2000 cu modificările şi completările ulterioare se face la cererea persoanei îndreptăţite prin urmare reclamantul trebuia să adreseze o asemenea cerere scrisă Casei teritoriale de pensii. Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale a arătat în motivele de recurs că instanţa de fond prin obligarea sa la actualizarea pensie de serviciu a depăşit cadrul procesual stabilit acordând mai mult decât s-a cerut. aspecte ce nu-i pot fi imputate întrucât a valorificat datele transmise de Curtea de A P E L S U C E A V A prin adeverinţa eliberată la data de 26.256. Întrucât a fost obligat să transmită o adeverinţă care încă nu a fost emisă şi mai mult de atât.

nr.de cerere privind întocmirea adeverinţei ca fiind făcută împotriva unei persoane fără calitate procesuală. 129/2008 T r i b u n a l u l S u c e a v a şi menţinerea celorlalte dispoziţii. iar în ceea ce priveşte transmiterea adeverinţei ca fiind prematură.2005 beneficiind de pensie de serviciu în baza art.. B. Astfel. a criticat sentinţa pentru nelegalitate. arătând în acest sens că instanţa a interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii.2008 a T r i b u n a l u l u i S u c e a v a.2005.12. Cum legiuitorul a făcut referire la veniturile brute lunare şi la sporurile avute în ultima lună de activitate înaintea pensionării. A solicitat admiterea recursului şi modificarea în parte a sentinţei civile în sensul că adeverinţa tip trebuie întocmită şi înaintată de primii doi pârâţi către Casa Naţională de Pensii în vederea reactualizării pensiei de serviciu potrivit sentinţei nr. 303/2004 republicată şi Legea nr.11.) a fost admisă acţiunea formulată de reclamantul D. respectiv art. Ulterior.2008 a T r i b u n a l u l u i S u c e a v a prin care i-a fost acordat sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihică de 50% din indemnizaţia de bază brută lunară actualizată la indicele de inflaţie pentru perioada 1. A arătat că sentinţa. Examinând recursurile declarate în cauză Curtea constată următoarele: Reclamantul D. B. 155 lit. 23 din H. 2 şi 3 din Legea nr. 47/1992 republicată referitoare la pensiile de serviciu stabilesc procedura de actualizare a pensiilor de serviciu în aplicarea prevederilor art. pensiile de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor se actualizează anual în raport cu nivelul indemnizaţiei brute a magistraţilor în activitate. 1 din Legea nr. 129/2008 a T r i b u n a l u l u i S u c e a v a. Reclamantul D. în motivare se arată că deşi s-a solicitat recalcularea pensiei de serviciu în realitate este vorba de o actualizare a pensiei în raport cu drepturile salariale acordate prin sentinţa civilă nr. 2 din Legea nr. 100/2007cuantumul pensiei de serviciu se stabileşte în raport de indemnizaţia de încadrare brută lunară şi sporurile avute în ultima lună de activitate înaintea pensionării. 83 alin. 1275/18. pârâţii Ministerul Justiţiei. 85 alin. iar la stabilirea pensiei sale de serviciu nu a fost avut în vedere sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihică stabilit prin sentinţa nr. respectiv cu media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni ale judecătorilor şi procurorilor în activitate. pensia de serviciu a reclamantului a fost actualizată anual conform dispoziţiilor legale în materie.2 şi 3.2005 şi art.. a fost pensionat în baza deciziei nr. 1275/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.2005 – 15. D. 129 din 17. 256. 2 şi 3 din forma iniţială a Legii nr.062 emisă de data de 30. A arătat că. B.10. 303/2004.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l S u c e a v a în dosarul nr(.. la recalcularea drepturilor de pensie trebuie avute în vedere şi sporurile de care a beneficiat reclamantul.129 din 17. art. potrivit dispoziţiilor art.01. 82 alin. e şi f din Legea nr.G. dând o hotărâre cu aplicarea greşită a legii. 85 alin. 1 din Legea nr. În cauză se constată că prin sentinţa civilă nr. 19/2000. 303/2004 cuantumul pensiei de serviciu se stabileşte în raport cu indemnizaţia brută de încadrare şi sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.01.10.2008.G. Potrivit art.01. H. D. 303/2004 republicată.303/2004 şi a dispoziţiilor acestei legi în forma republicată. întemeindu-şi acţiunea pe disp. 129 din 17. 82 alin. D. Curtea de A P E L S U C E .11. deşi dispune în dispozitiv recalcularea pensiei de serviciu începând cu data de 1. 303/2005. Potrivit art. prin acţiunea introductivă a solicitat recalcularea pensiei de serviciu raportat la sentinţa nr. 82 alin.. privind statutul judecătorilor şi procurorilor aşa cum a fost modificată prin OUG nr.

312 cod procedură civilă să le respingă ca atare iar faţă de recursul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor D.312 cod procedură civilă să modifice sentinţa civilă în sensul obligării acestuia să transmită adresa nominală tip întocmită de Curtea de A P E L S U C E A V A Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. Casa Judeţeană de Pensii S şi reclamantul D. Curtea urmează ca în temeiul art. Având în vedere dispoziţiile HG nr. 83/2000 aprobată prin Legea nr. sunt nefondate.11.1275/2002 şi HG nr. Faţă de cele ce preced şi văzând că recursurile declarate de Casa Naţională de Pensii. D.303/2004 aprobată prin HG nr.9 cod procedură civilă. de a întocmi adeverinţa nominală tip în vederea actualizării pensiei de serviciu a reclamantului.1275/2005 adeverinţele tip pe baza cărora se stabileşte pensia de serviciu se actualizează ori se recalculează se emit de ultima unitate angajatoare a persoanei în cauză. Curtea urmează să-l admită şi în baza art.A V A.304 pct.13/2004 nu pot fi primite nici motivele de recursprin care se arată că cele două Case de Pensii. magistraţii asistenţi. Potrivit dispoziţiilor surprinse în normele de aplicare a Legii nr. adeverinţă care se aprobă şi se transmite de către Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor D. şi pârâta recurentă Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. precum şi personalul auxiliar de specialitate au dreptul la un spor de 50% pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică calculat la indemnizaţia brută lunară. respectiv salariul de bază brut lunar şi după intrarea în vigoare a OG nr. Vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate ce nu sunt contrare prezentei decizii. B. ÎN NUMELE LEGII.10. 334/2002. de art. Va fi respinsă cererea de obligare a pârâtului Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor D. Naţională şi Judeţeană S nu au atribuţii în ceea ce priveşte procedura de recalculare a pensiei de serviciu a reclamantului. 501/1996 judecătorii. Întrucât prin sentinţa recurată nu a fost instituită în sarcina Casei Naţionale de Pensii vreo obligaţie de actualizare sau recalculare a pensiei de serviciu a reclamantului motivul de recurs al acesteia prin care arată că în mod greşit a fost obligată la actualizarea pensiei este nefondat. 21 pronunţată de Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite în recursul în interesul legii prin care s-a statuat că în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. cu privire la care este dat cazul de modificare prev. procurorii. 47 din Legea nr. D. Ministerul Economiei şi Finanţelor fiind obligaţi să plătească acestuia sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihică în procent de 50% din indemnizaţia de bază brută lunară în cuantum actualizat cu indicele de inflaţie până la data plăţii efective pentru perioada 1. B. Faţă de dispoziţiile legale anterior prezentate cât şi sentinţa civilă mai sus menţionată instituirea de către instanţa de fond a obligaţiei de recalculare a pensiei de serviciu a reclamantului este în concordanţă cu petitul acţiunii sale introductive aşa încât nu se poate reţine că aceasta a depăşit cadrul procesual stabilit acordând mai mult decât s-a cerut şi nici că a dat o greşită interpretare actului dedus judecăţii sau a făcut o greşită aplicare a legii aşa cum au susţinut reclamantul recurent D. D E C I D E: .2005 în conformitate cu Decizia nr. în speţă Curtea de A P E L S U C E A V A.2004 – 15. PENTRU ACESTE MOTIVE. Casei Naţionale de Pensii pentru a fi comunicată Casei Judeţene de Penii S în vederea stabilirii drepturilor de pensie.

Respinge cererea de obligare a pârâtului Ministerul Justiţiei de a întocmi adeverinţa nominală tip în vederea actualizării pensiei de serviciu a reclamantului. Judecători.214 din 5 februarie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l S u c e a v a în dosarul nr(.Respinge recursurile declarate de pârâtele Casa Judeţeană de Pensii S şi Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. împotriva sentinţei nr. Pronunţată în şedinţa publică din 16. ca nefondat. Admite recursul declarat de pârâtul Ministerul Justiţiei. Casei Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate. Preşedinte. Modifică în parte sentinţa civilă nr.) E.04. B. pentru judecător (. Irevocabilă. Respinge recursul declarat de reclamantul D.... semnează preşedintele instanţei . ca nefondate. 214 din 5 februarie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l S u c e a v a – secţia civilă. împotriva aceleiaşi sentinţei.) în sensul că: Obligă pârâtul Ministerul Justiţiei să transmită adeverinţa nominală tip întocmită de Curtea de A P E L S U C E A V A.2009.. Grefier. D. pensionat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful