You are on page 1of 4

Θεού Λόγος

Ιερά Μητρόπολη Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αχαρνών

Έτος 1ον

Κυριακή 07 Ιουλίου 2013

Αριθμός Φύλλου 5

« Θεού Λόγος », ενημερωτικό εβδομαδιαίο φύλλο με σκοπό την πνευματική και ψυχική ωφέλεια των ενοριτών
του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αχαρνών.
Έκδοση: Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αχαρνών - Κατσανδρή 8 - Αχαρνές - πλατεία Αγίου Γεωργίου
τηλ.: 210-2469823 - e-mail: agiosgeorgiosaxarnes@gmail.com
Web: https://sites.google.com/site/agiosgeorgiosaxarnes
Επιμέλεια: Παπαδόπουλος Ν. Δαυΐδ – Πρωτοψάλτης, Κατηχητής, Υπεύθυνος Διαδυκτιακής Επικοινωνίας
Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αχαρνών.

Διανέμεται δωρεάν εκ του Ιερού Ναού.

Κυριακή 07 Ιουλίου 2013 – Μνήμη τῆς Ἁγίας ἐνδόξου
Παρθενομάρτυρος Κυριακῆς. Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς
ἡμῶν Θωμᾶ τοῦ ἐν τῷ Μαλεῷ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων
Περεγρίνου, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Λουκιανοῦ, Πομπηΐου,
Ἡσυχίου, Παππίου, Σατορνίνου καὶ Γερμανοῦ. Οἱ ἅγιοι
νεομάρτυρες Πολύκαρπος καὶ Εὐάγγελος ξίφει τελειοῦνται. Ὁ
ἅγιος Ἱερομάρτυς Εὐστάθιος πυρὶ τελειοῦται.
Εορτάζουν - Σύναξη των Αγιορειτών Πατέρων Άγιος Ευστάθιος
Ιερομάρτυρας Άγιος Πολύκαρπος ο νέος Άγιος Ευάγγελος Άγιος
Απολλώνιος Σύναξη Πάντων των εν Λέσβω Αγίων Σύναξις των
εν Πάτμω Αγίων Σύναξη της Παναγίας της Αρβανίτισσας στην
Χίο Σύναξη πάντων των Κρητών Αγίων Άγιος Ιερεμίας ο εν
Κρήτη Μαρτυρήσας Σύναξη των εν Σκωτία διαλαμψάντων Αγίων.

Αγία Κυριακή η Μεγαλομάρτυς
Κυριακὴ θανοῦσα τὴν τομὴν φθάνει
Προαιρέσει, πλὴν καὶ τελειοῦται ξίφει.

Βιογραφία.
Η Αγία Κυριακή ήταν κόρη του Δωροθέου και της Ευσεβίας. Αυτοί ήταν άτεκνοι
και παρακαλούσαν το Θεό να τους δώσει παιδί. Πράγματι, ο Θεός ευδόκησε, και
το χριστιανικό αυτό ζευγάρι, απέκτησε παιδί. Γεννήθηκε ημέρα Κυριακή, γι'
αυτό και της έδωσαν το όνομα Κυριακή. Κατά το διωγμό του Διοκλητιανού, το

έτος 282 μ.Χ., οι γονείς της συνελήφθησαν και μετά από ανάκριση
βασανίστηκαν και αποκεφαλίστηκαν από το δούκα Ιούστο. Η δε Κυριακή
παραπέμφθηκε στον Καίσαρα Μαξιμιανό, και από εκεί στον άρχοντα Βιθυνίας
Ιλαριανό, ο οποίος της υπενθύμισε ότι η ομορφιά της είναι για απολαύσεις και
όχι για βασανιστήρια. Τότε η παρθένος κόρη του απάντησε: «Ούτε στη νεότητα
μου, ούτε στην ομορφιά μου δίνω την παραμικρή προσοχή. Και τα λαμπρότερα
από τα επίγεια πράγματα είναι προσωρινά, όπως τα άνθη και κούφια, όπως οι
σκιές. Σήμερα, έπαρχε, είμαι όμορφη, αύριο μια άσχημη γριά. Να κάνω, λοιπόν,
κέντρο της ζωής μου την ομορφιά μου; Την αξία της, όμως, τη γνώρισα στις
ρυτίδες, που την περιμένουν και στον τάφο που την καλεί. Νόμισες, λοιπόν, ότι
θα κάνω την τερατώδη ανοησία, να χάσω την αιώνια λαμπρότητα για να μείνω
λίγο περισσότερο στη γη; Γι' αυτό στο ξαναλέω, έπαρχε: είμαι και θα είμαι στη
ζωή και στο θάνατο χριστιανή». Εξοργισμένος ο Ιλαριανός, σκληρά τη βασάνισε
και διέταξε να την αποκεφαλίσουν. Αλλά πριν πέσει η σπάθη, προσευχόμενη
παρέδωσε το πνεύμα της στον Κύριο.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ως βρύσις πολύκρουνος παρθενομάρτυς Χριστού, κατήρδευσας πάνσοφε την
Εκκλησίαν αυτού, και ήθλησας άριστα. έσωσας τους εν σκότει της ειδωλομανίας,
αίγλητων σων θαυμάτων, Κυριακή αθλοφόρε. διό εν παρρησία Χριστώ πρέσβευε
σωθήναι ημάς.
Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.
Ἡ ἀμνάς σου Ἰησοῦ, κράζει μεγάλη τῇ φωνῇ. Σὲ Νυμφίε μου ποθῶ, καὶ σὲ
ζητοῦσα ἀθλῶ, καὶ συσταυροῦμαι καὶ συνθάπτομαι τῷ βαπτισμῷ σου· καὶ
πάσχω διὰ σέ, ὡς βασιλεύσω σὺν σοί, καὶ θνήσκω ὑπὲρ σοῦ, ἵνα καὶ ζήσω ἐν σοί·
ἀλλ᾽ ὡς θυσίαν ἄμωμον προσδέχου τὴν μετὰ πόθου τυθεῖσάν σοι. Αὐτῆς
πρεσβείαις, ὡς ἐλεήμων, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Κυρίων τὸν Κύριον, καὶ Βασιλέα Χριστόν, ἐξ ὅλης ἠγάπησας, Κυριακὴ τῆς ψυχῆς,
καὶ χαίρουσα ἤθλησας, ὅθεν Παρθενομάρτυς, παρ' αὐτοῦ δοξασθεῖσα, βρύεις
τοὶς σὲ τιμώσιν, ἰαμάτων τὴν χάριν, τοὶς πάσιν αἰτουμένη, πταισμάτων
συγχώρησιν.

Κοντάκιον
Ἦχος β’. Τὰ ἄνω ζητῶν.
Ἡ Μάρτυς Χριστοῦ, ἡμᾶς συνεκαλέσατο, τοὺς ἄθλους αὐτῆς, τοὺς θείους καὶ
παλαίσματα, ἐγκωμίοις ᾆσαι νῦν, φερωνύμως αὐτὴ γὰρ πέφηνεν, ὡς ἀνδρεία τώ
φρονήματι, κυρία νοός, τε καὶ παθῶν ἀπρεπῶν.

Εὐαγγέλιον (Ματθ. δ´ 18-23).
Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον.
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, περιπατῶν ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας
εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ ᾽Ανδρέαν τὸν
ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ
ἁλιεῖς. Καὶ λέγει αὐτοῖς, Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς
ἀνθρώπων. Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ προβὰς
ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, ᾽Ιάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ
᾽Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς,
αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν· καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. Οἱ δὲ εὐθέως
ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ περιῆγεν
ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ
κηρύσσων τὸ Εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ
πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.
Ερμηνευτική απόδοση.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Δ´ 18 - 23
18 Ενώ δε περιπατούσε εις την παραλίαν της θαλάσσης της Γαλιλαίας, είδε
δύο αδελφούς, τον Σιμωνα, τον οποίον αργότερα ο ίδιος ο Χριστός ωνόμασε
Πετρον, και τον Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού, οι οποίοι έριπταν το δίκτυον
εις την θάλασσαν, διότι ήσαν ψαράδες· 19 και λέγει εις
αυτούς· “ακολουθήσατέ με και εγώ θα σας κάμω ικανούς να ψαρεύετε και
να προσελκύετε ανθρώπους εις την βασιλείαν των ουρανών με το δίκτυον
του κυρήγματος”. 20 Αυτοί αμέσως εγκατέλειψαν τα δίκτυα και τον
ηκολούθησαν. 21 Και προχωρήσας από εκεί είδε δύο άλλους αδελφούς, τον
Ιάκωβον τον υιόν του Ζεβεδαίου και τον Ιωάννην τον αδελφόν αυτού να
ετοιμάζουν μαζή με τον πατέρα των τον Ζεβεδαίον τα δίκτυά των μέσα στο
πλοίον· και τους εκάλεσεν. 22 Αυτοί δε, χωρίς αναβολήν, άφησαν το πλοίον
και τον πατέρα των και τον ηκολούθησαν. 23 Ο δε Ιησούς περιήρχετο τότε
όλην την Γαλιλαίαν, εδίδασκεν εις τας συναγωγάς (όπου κάθε Σαββατον
εμαζεύοντο οι Εβραίοι) εκήρυσσε το χαρμόσυνον άγγελμα της πνευματικής

βασιλείας, που θα εγκαθίδρυε, και εθεράπευε κάθε ασθένειαν και κάθε
σωματικήν αδυναμίαν μεταξύ του λαού.
Αποφθέγματα
Να προσεύχεσαι με το ταπεινό και άκακο φρόνημα τον νηπίου
Όταν παρασταθείς ενώπιον του Θεού να προσευχηθείς, έτσι να θεωρείς τον
εαυτό σου σαν το μυρμήγκι, και σαν τα ερπετά της γης, και σαν βδέλλα, και
ταπεινό σαν το παιδάκι που ψελλίζει. Να μην πεις στο Θεό λόγια που προδίδουν
τις γνώσεις σου, αλλά να τον πλησιάσεις, και να σταθείς ενώπιον του με το
ταπεινό και άκακο φρόνημα του νηπίου, για να αξιωθείς να προστατευθείς και
να καθοδηγηθείς από την πατρική εκείνη πρόνοια, που έχει ό πατέρας για τα
παιδάκια του γιατί έχει λεχθεί ότι «ο Κύριος φυλάσσει τα νήπια» (Ψ. 114 6).
Όσιος Ισαάκ ο Σύρος
Προσευχή.
«Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστέ, διάνοιξον τὰ ὦτα καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας
μου, τοῦ ἀκοῦσαί με τὰ λόγιά Σου καὶ συνιέναι καὶ ποιῆσαι τὸ θέλημά Σου, ὅτι
πάροικός εἰμι ἐν τῇ γῇ. Μὴ ἀποκρύψῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ τὰς ἐντολάς Σου, ἀλλὰ
ἀποκάλυψον τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ κατανοήσω τὰ θαυμάσια ἐκ τοῦ Νόμου
Σου. Ἐπὶ σοὶ γὰρ ἐλπίζω ὁ Θεός μου, ἵνα Σύ μου φωτίσεις τὴν διάνοιαν· ὅτι
εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Δραστηριότητες ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αχαρνών.
Σας υπενθυμίζουμε τις εβδομαδιαίες ενοριακές δραστηριότητές μας.


Τμήματα όλων των βαθμίδων Κατηχητικών Συνάξεων ( κάθε Σάββατο 16-18 μ.μ.
από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Μάιο ).
Κινηματογραφική λέσχη για νέους (κάθε Κυριακή 17-18.30 μ.μ. ). Βρίσκεται υπό
μελέτη.
Κύκλος Μελέτης Αγ. Γραφής. ( κάθε Τετάρτη 17-18 μ.μ. ).
Οικονομική ενίσχυση σε απόρους.
Διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες της Ενορίας
Ιατρική περίθαλψη σε ανασφάλιστους ενορίτες από 2 ( δύο) εθελοντές Γιατρούς
( Παθολόγους ).
Η ενορία μας διαθέτει ποδοσφαιρική ομάδα επ ονόματι "Τροπαιοφόροι"
Συμμετέχοντας στα τουρνουά ποδοσφαίρου της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου Αχαρνών
και Πετρουπόλεως.

Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.