You are on page 1of 1

DOMNULE COMANDANT

Subsemnatul __________________________________, domiciliat în _________________
____________________________________________________, posesor al CI/BI seria_________
nr__________________eliberat de ________________________la data _____________________
C.N.P. _________________________ prin prezenta vã rog sã-mi eliberaþi o adeverinþã din care sã
rezulte situaþia mea în ceea ce priveste abaterile pe care le-am comis la regimul circulaþiei.
Aceasta adeverinþã îmi este necesarã pentru obþinerea atestatului profesional pentru
activitatea de_______________________
Anexez copie dupa CI/BI ºi permis de conducere.

Data ______________

Semnãtura

DOMNULE COMANDANT

Subsemnatul __________________________________, domiciliat în _________________
____________________________________________________, posesor al CI/BI seria_________
nr__________________eliberat de ________________________la data _____________________
C.N.P. _________________________ prin prezenta vã rog sã-mi eliberaþi o adeverinþã din care sã
rezulte situaþia mea în ceea ce priveste abaterile pe care le-am comis la regimul circulaþiei.
Aceasta adeverinþã îmi este necesarã pentru obþinerea atestatului profesional pentru
activitatea de_______________________
Anexez copie dupa CI/BI ºi permis de conducere.

Data ______________

Semnãtura