P. 1
Službeni glasnik BiH [godina 17, broj 42; 3.6.2013]

Službeni glasnik BiH [godina 17, broj 42; 3.6.2013]

|Views: 20|Likes:
Published by Tiskarnica
Službeni glasnik BiH [godina 17, broj 42; 3.6.2013]
Službeni glasnik BiH [godina 17, broj 42; 3.6.2013]

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2013

pdf

text

original

Poned

575
Na teme
Hercegovine
76/07, 81/07,
ministara Bo
26.2.2009. g
integracije, V
sjednici održa
O UVJETIM
U DIRE
Ovom O
predavača, ob
predavača, m
naknade za
programa e
službenika u
integracija" (
Direkcije za
provodi Služ
tekstu: Služb
Bosne i Herce
Cilj ove
pravima i o
realizaciji ed
kategorija iz o
programom.
Godin
djeljak, 3. lipnj
VIJEĆE
BOSNE I H
elju članka 17.
("Službeni gla
, 94/07 i 24/08
osne i Herce
godine, na p
Vijeće minista
anoj dana 25.4.2
OD
MA ZA STJEC
EKCIJI ZA EU
Č
(Pred
Odlukom utvrđ
bimu njihovog
međusobna prav
održana predav
edukacije i
u Bosni i H
(u daljem tekst
europske integ
žba za promoci
ba) u suradnji
egovine.
Č
(Cilj don
e Odluke je da s
obvezama pred
dukacije držav
oblasti europsk

na XVII
ja/juna 2013. g

E MINISTAR
HERCEGOV
Zakona o Vije
snik BiH", br.
8), a u svezi sa
govine sa 78
prijedlog Dire
ara Bosne i H
2013. godine, d
DLUKU
CANJE STATU
UROPSKE IN
Članak 1.
dmet Odluke)
đuju se uvjeti
angažmana, na
va i obveze, vis
vanja tijekom
stručnog usav
Hercegovini o
tu: Plan i prog
gracije (u daljem
iju europskih i
sa Agencijom
Članak 2.
nošenja Odluke
se utvrdi pravni
davača koje an
vnih službenik
kih integracija, u
godine
RA
VINE
ću ministara B
30/03, 42/03, 8
a Zaključkom V
8. sjednice od
ekcije za eur
Hercegovine, n
donijelo je
USA PREDAV
NTEGRACIJE
za stjecanje s
ačin utvrđivanja
ina i način obr
realizacije "Pl
vršavanja drž
procesu euro
gram) koji, u o
m tekstu: Direk
ntegracija (u d
m za državnu s
e)
okvir sa defini
ngažira Direkc
ka i drugih c
utemeljenih Pla
Broj/Број
42 
osne i
81/06,
Vijeća
držane
ropske
na 47.
VAČA

statusa
a Liste
računa
lana i
žavnih
opskih
okviru
kcija),
daljem
službu
iranim
cija u
ciljnih
anom i
(1)
(2)
(3)
По
(Uvjeti
Status predava
Direkciji ili ne
institucijama n
Hercegovine
ispunjava najm
a) završeno
europskih
predmet
najmanje
b) status pr
obuci za
ili temat
organizir
sa radnim
c) radno isk
u oblasti
oblasti k
Direkciji
Hercegov
Status predava
akademskog z
podatke o od
integracija ili t
uključujući: na
vrijeme i mje
skupine.
Status predav
ukoliko refere
najmanje pet
godine iz obla
koja je predme
Годин
онедјељак, 3. ј
ISSN
ISSN
ISSN
Članak
za stjecanje sta
ača može steći
ekoj drugoj inst
na razini entite
(u daljem tek
manje jedan od s
poslijediplom
h integracija i
predavanja,
e tri godine;
redavača po u
predavače iz
tske oblasti ko
ranoj u Bosni i
m iskustvom od
kustvo od najma
europskih inte
koja je predm
ili nekoj d
vine.
ača može steći
zvanja, posjedu
ržanim predav
tematske oblast
aziv teme, broj
esto održavanja
vača potvrđuje
enc lista iz sta
održanih pred
sti europskih in
et predavanja.

на XVII
јуна 2013. год
N 1512-7494 -
N 1512-7508 -
N 1512-7486 -
3.
atusa predavača
državni službe
stituciji Bosne i
eta i Brčko Dis
kstu: Brčko D
sljedećih uvjeta
msko zvanje
ili tematske ob
sa radnim i
uspješno završ
oblasti europsk
koja je predme
i Hercegovini i
d najmanje tri go
anje pet godina
egracija u svez
met predavanja,
drugoj instituc
i neovisni eksp
uje referenc lis
vanjima iz obla
ti koja je predm
akademskih sa
a predavanja
e se neovisn
avka (2) ovog
edavanja u po
ntegracija ili te
инe
hrvatski jezik
srpski jezik
bosanski jezik
a)
enik uposlen u
i Hercegovine,
striktu Bosne i
Distrikt), koji
a:
iz oblasti
blasti koja je
iskustvom od
šenoj stručnoj
kih integracija
et predavanja,
li inozemstvu,
odine;
a na poslovima
i s tematskom
, ostvareno u
ciji Bosne i
pert koji pored
tu koja sadrži
asti europskih
met predavanja,
ati predavanja,
i naziv ciljne
nom ekspertu
članka sadrži
sljednje dvije
matske oblasti
Broj 42 - Stranica 2 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

Članak 4.
(Način utemeljenja Liste predavača)
(1) Lista predavača Direkcije formira se nakon objavljenog
javnog poziva, odabirom kandidata, za koje se na temelju
podataka iz prijave i dostavljenih dokaza, ocijeni da
ispunjavaju uvjete iz članka 3. ove Odluke.
(2) Javni poziv za predavače se objavljuje u dnevnim
novinama i na web stranici Direkcije, najmanje jednom
godišnje, po tematskim oblastima, za koje se planira
organizirati obuka.
(3) U tekstu javnog poziva, navode se dokumenti koje
kandidati moraju dostaviti uz prijavu, kao dokaz o
ispunjavanju uvjeta utemeljenih u članku 3. ove Odluke.
(4) Služba utvrđuje sadržaj posebnog obrasca, koji kandidat
treba da dostavi uz svoju prijavu.
(5) Listu predavača sačinjava i predlaže Služba, uz prethodnu
provjeru ispunjavanja svih uvjeta utemeljenih ovom
Odlukom, a odobrava je i potpisuje direktor Direkcije.
(6) Lista predavača Direkcije objavljuje se na web stranici
Direkcije.
(7) Predavač koji je jednom uvršten na Listu predavača
Direkcije, zadržava svoj status predavača, izuzev u
slučajevima utemeljnim u članku 5. stavku (2) i članku 7.
stavku (5) i (6) ove Odluke, kada zbog istih gubi status
predavača sa Liste predavača Direkcije.
(8) Predavač koji izgubi status predavača, u slučajevima iz
stavka (7) ovog članka, ne može ponovnim
prijavljivanjem na javni poziv, ponovno steći isti.
Članak 5.
(Ocjenjivanje predavača i kvaliteta predavanja)
(1) Ocjenjivanje predavača i kvaliteta predavanja utvrđuje se
na temelju:
a) mišljenja polaznika predavanja - evaluacijskog
obrasca kojeg popunjavaju odmah nakon
predavanja, a koji sadrži opisne ocjene: "ne
zadovoljava", "zadovoljava", "prosječan", "dobar" i
"odličan";
b) pozitivnog ili negativnog mišljenja Službe,
utemeljenog na argumentiranoj ocjeni izvršavanja
obveza predavača koje uključuju, ali se ne
ograničavaju, ocjenu urednog odziva predavača na
pozive za održavanje predavanja, točnosti i
iskorištenosti vremena predviđenog za predavanje,
iskustava po prethodnoj suradnji i slično.
(2) Predavač, koji bude tri puta ocijenjen ocjenom "ne
zadovoljava" ili "zadovoljava", ili za kojeg Služba, nakon
održana najmanje tri predavanja, da negativno mišljenje,
ne može zadržati status predavača na Listi predavača
Direkcije.
Članak 6.
(Obim angažmana predavača)
(1) Predavač, koji je uposlen u Direkciji ili nekoj drugoj
instituciji Bosne i Hercegovine, može biti pozvan od
Službe da održi predavanja, maksimalno osam sati tjedno.
(2) Ukupni mjesečni angažman jednog predavača ne može
preći 12 sati.
(3) Na obim angažmana predavača, koji je u statusu
neovisnog eksperta, ne primjenjuju se ograničenja iz
stavka (1) i (2) ovog članka.
Članak 7.
(Prava i obveze predavača)
(1) Svi predavači koji budu uvršteni na Listu predavača imaju
jednak status, a time i jednako pravo i obvezu da održe
predavanja, po pozivu Službe.
(2) Služba, u pravilu, upućuje poziv za održavanje predavanja
za određenu temu samo onim predavačima koji se nalaze
na Listi predavača za tu tematsku oblast.
(3) Predavač ima pravo da sazna rezultate evaluacije nakon
održanog predavanja.
(4) Predavač je obvezan, u slučaju njegove objektivne i
opravdane spriječenosti da održi predavanja (slučaj više
sile ili neki drugi opravdani razlog), odmah informirati
Službu, a najkasnije dva radna dana prije datuma
utvrđenog za predavanje koje se održava u Sarajevu,
odnosno najkasnije pet radnih dana, za predavanje koje se
održava izvan Sarajeva.
(5) Ukoliko Služba ne prihvati kao objektivne i opravdane,
razloge spriječenosti predavača da održi predavanja, može
predložiti direktoru Direkcije, da predavač izgubi status
predavača na Listi predavača.
(6) Izostanak predavača sa predavanja, bez prethodne najave
ili nepravovremene najave za koje je uredno pozvan od
Službe, predstavlja temelj da predavač izgubi status
predavača na Listi predavača.
(7) Predavač, uposlen u institucijama Bosne i Hercegovine
obvezan je regulirati svoj radno-pravni status tijekom
odsustva sa radnog mjesta zbog održavanja predavanja.
Članak 8.
(Obveze Službe)
(1) Služba je obvezna kontaktirati predavača, najkasnije
sedam dana prije datuma planiranog za održavanje
predavanja.
(2) Služba je obvezna informirati predavača o rezultatima
evaluacije, nakon održanih predavanja.
Članak 9.
(Visina naknade za održana predavanja)
(1) Obračunska jedinica za održana predavanja je akademski
sat, u neto iznosu od 60,00 KM.
(2) Ukoliko je predviđena mogućnost rada predavača u paru,
iznos naknade za održan akademski sat je neto iznos od
40,00 KM po predavaču, odnosno neto iznos od 80,00
KM za predavački par.
(3) Predavačima se neće obračunavati naknada za vrijeme
koje je potrebno za pripravu predavanja.
Članak 10.
(Način obračuna naknade za održana predavanja)
(1) Državnim službenicima, uposlenim u drugim
institucijama Bosne i Hercegovine, institucijama na razini
entiteta i Brčko distriktu, kao i neovisnim ekspertima,
koje Direkcija uvrsti na Listu predavača, nadoknada za
održana predavanja, isplaćuje se na temelju zaključenog
ugovora o djelu.
(2) Državni službenici uposleni u Direkciji, koji su uvršteni
na Listu predavača, imaju pravo na novčanu nadoknadu za
održana predavanja, koje ostvaruju na temelju rješenja
ravnatelja Direkcije, donijetog na osnovu ove Odluke.
Članak 11.
(Realizacija obračuna nadoknada za održana predavanja)
(1) Za realiziranje ove Odluke zadužuje se Služba u suradnji
sa Sektorom za opće i zajedničke poslove Direkcije.
(2) Služba dostavlja Sektoru za opće i zajedničke poslove sve
podatke o planiranim temama predavanja i predavačima,
najkasnije tri radna dana prije održavanja predavanja, kao
i osobne podatke za svakog predavača.
(3) Sektor za opće i zajedničke poslove, na temelju podataka
iz stavka (2) ovog članka, sačinjava ugovore o djelu,
odnosno rješenja o ostvarivanju prava na novčanu
naknadu.
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 3

(4) Služba redovito, mjesečno izvještava Sektor za opće i
zajedničke poslove o planiranom održavanju predavanja i
broju predavača, radi kontinuiranog praćenja dinamike
trošenja financijskih sredstava za ovu nakanu.
Članak 12.
(Izuzeća u primjeni)
(1) Odredbe ove Odluke ne odnose se na prezentacije,
predavanja i druge oblike javnog istupanja, iz nadležnosti
Direkcije i Službe, a koje nisu dio obrazovnog procesa
kojeg organizira Direkcija i Služba u cilju realizacije
Plana i programa iz članka 1. ove Odluke.
(2) Na prava državnih službenika iz institucija Bosne i
Hercegovine, utemeljena ovom Odlukom, ne primjenjuju
se odredbe Odluke o slučajevima u kojima se može dati
odobrenje državnom službeniku da obavlja dodatnu
aktivnost ("Službeni glasnik BiH", br. 21/04 i 58/10).
Članak 13.
(Stavljanje van snage)
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o uvjetima
za stjecanje statusa predavača u Direkciji za europske
integracije ("Službeni glasnik BiH", broj 28/12).
Članak 14.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se
od 24.2.2013. godine i objavljuje se u "Službenom glasniku
BiH".

VM broj 98/13
25. travnja 2013. godine
Sarajevo
Predsjedatelj
Vijeća ministara BiH
Vjekoslav Bevanda, v. r.


На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне
и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), а у вези са Закључком
Савјета министара Босне и Херцеговине са 78. сједнице
одржане 26.02.2009. године, на приједлог Дирекције за
европске интеграције, Савјет министара Босне и
Херцеговине, на 47. сједници одржаној дана 25.04.2013.
године, донио је
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА
ПРЕДАВАЧА У ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЕВРОПСКЕ
ИНТЕГРАЦИЈЕ
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Овом Одлуком утврђују се услови за стицање статуса
предавача, обиму њиховог ангажмана, начин утврђивања
Листе предавача, међусобна права и обавезе, висина и
начин обрачуна накнаде за одржана предавања током
реализације "Плана и програма едукације и стручног
усавршавања државних службеника у Босни и
Херцеговини о процесу европских интеграција" (у даљем
тексту: План и програм) који, у оквиру Дирекције за
европске интеграције (у даљем тексту: Дирекција), проводи
Служба за промоцију европских интеграција (у даљем
тексту: Служба) у сарадњи са Агенцијом за државну
службу Босне и Херцеговине.
Члан 2.
(Циљ доношења Одлуке)
Циљ ове Одлуке је да се утврди правни оквир са
дефинисаним правима и обавезама предавача које ангажује
Дирекција у реализацији едукације државних службеника и
других циљних категорија из области европских
интеграција, утврђених Планом и програмом.
Члан 3.
(Услови за стицање статуса предавача)
(1) Статус предавача може стећи државни службеник
запослен у Дирекцији или некој другој институцији
Босне и Херцеговине, институцијама на нивоу
ентитета и Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине (у
даљем тексту: Брчко Дистрикт), који испуњава
најмање један од сљедећих услова:
a) завршено постдипломско звање из области
европских интеграција или тематске области која
је предмет предавања, са радним искуством од
најмање три године;
b) статус предавача по успјешно завршеној
стручној обуци за предаваче из области
европских интеграција или тематске области која
је предмет предавања, организованој у Босни и
Херцеговини или иностранству, са радним
искуством од најмање три године;
c) радно искуство од најмање пет година на
пословима у области европских интеграција у
вези са тематском области која је предмет
предавања, остварено у Дирекцији или некој
другој институцији Босне и Херцеговине.
(2) Статус предавача може стећи и независни експерт
који поред академског звања, посједује референц
листу која садржи податке о одржаним предавањима
из области европских интеграција или тематске
области која је предмет предавања, укључујући: назив
теме, број академских сати предавања, вријеме и
мјесто одржавања предавања и назив циљне групе.
(3) Статус предавача потврђује се независном експерту
уколико референц листа из става (2) овог члана
садржи најмање пет одржаних предавања у посљедње
двије године из области европских интеграција или
тематске области која је предмет предавања.
Члан 4.
(Начин утврђивања Листе предавача)
(1) Листа предавача Дирекције формира се након
објављеног јавног позива, одабиром кандидата, за које
се на основу података из пријаве и достављених
доказа, оцијени да испуњавају услове из члана 3. ове
Одлуке.
(2) Јавни позив за предаваче се објављује у дневним
новинама и на wеб страници Дирекције, најмање
једном годишње, по тематским областима, за које се
планира организовати обука.
(3) У тексту јавног позива, наводе се документи које
кандидати морају доставити уз пријаву, као доказ о
испуњавању услова утврђених у члану 3. ове Одлуке.
(4) Служба утврђује садржај посебног обрасца, који
кандидат треба да достави уз своју пријаву.
(5) Листу предавача сачињава и предлаже Служба, уз
претходну провјеру испуњавања свих услова
утврђених овом Одлуком, а одобрава је и потписује
директор Дирекције.
(6) Листа предавача Дирекције објављује се на wеb
страници Дирекције.
(7) Предавач који је једном уврштен на Листу предавача
Дирекције, задржава свој статус предавача, изузев у
случајевима утврђеним у члану 5. став (2) и члану 7.
ст. (5) и (6) ове Одлуке, када због истих губи статус
предавача са Листе предавача Дирекције.
Broj 42 - Stranica 4 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

(8) Предавач који изгуби статус предавача, у случајевима
из става (7) овог члана, не може поновним
пријављивањем на јавни позив, поново стећи исти.
Члан 5.
(Оцјењивање предавача и квалитета предавања)
(1) Оцјењивање предавача и квалитета предавања
утврђује се на основу:
a) мишљења полазника предавања - евалуацијског
обрасца којег попуњавају одмах након
предавања, а који садржи описне оцјене: "не
задовољава", "задовољава", "просјечан", "добар"
и "одличан";
b) позитивног или негативног мишљења Службе,
заснованог на аргументованој оцјени извршавања
обавеза предавача које укључују, али се не
ограничавају, на оцјену уредног одзива предавача
на позиве за одржавање предавања, тачности и
искориштености времена предвиђеног за
предавање, искустава по претходној сарадњи и
слично.
(2) Предавач, који буде три пута оцијењен оцјеном "не
задовољава" или "задовољава", или за којег Служба,
након одржана најмање три предавања, да негативно
мишљење, не може задржати статус предавача на
Листи предавача Дирекције.
Члан 6.
(Обим ангажмана предавача)
(1) Предавач, који је запослен у Дирекцији или некој
другој институцији Босне и Херцеговине, може бити
позван од Службе да одржи предавања, максимално
осам часова седмично.
(2) Укупни мјесечни ангажман једног предавача не може
прећи 12 часова.
(3) На обим ангажмана предавача, који је у статусу
независног експерта, не примјењују се ограничења из
ст. (1) и (2) овог члана.
Члан 7.
(Права и обавезе предавача)
(1) Сви предавачи који буду уврштени на Листу
предавача имају једнак статус, а тиме и једнако право
и обавезу да одрже предавања, по позиву Службе.
(2) Служба, у правилу, упућује позив за одржавање
предавања за одређену тему само оним предавачима
који се налазе на Листи предавача за ту тематску
област.
(3) Предавач има право да сазна резултате евалуације
након одржаног предавања.
(4) Предавач је обавезан да, у случају његове објективне
и оправдане спријечености да одржи предавања
(случај више силе или неки други оправдани разлог),
одмах обавијести Службу, а најкасније два радна дана
прије датума утврђеног за предавање које се одржава
у Сарајеву, односно најкасније пет радних дана, за
предавање које се одржава изван Сарајева.
(5) Уколико Служба не прихвати као објективне и
оправдане, разлоге спријечености предавача да одржи
предавања, може предложити директору Дирекције,
да предавач изгуби статус предавача на Листи
предавача.
(6) Изостанак предавача са предавања, без претходне
најаве или неблаговремене најаве за које је уредно
позван од Службе, представља основ да предавач
изгуби статус предавача на Листи предавача.
(7) Предавач, запослен у институцијама Босне и
Херцеговине обавезан је регулисати свој радно-
правни статус за вријеме одсуства са радног мјеста
због одржавања предавања.
Члан 8.
(Обавезе Службе)
(1) Служба је обавезна контактирати предавача,
најкасније седам дана прије датума планираног за
одржавање предавања.
(2) Служба је обавезна обавијестити предавача о
резултатима евалуације, након одржаних предавања.
Члан 9.
(Висина накнаде за одржана предавања)
(1) Обрачунска јединица за одржана предавања је
академски сат, у нето износу од 60,00 КМ.
(2) Уколико је предвиђена могућност рада предавача у
пару, износ накнаде за одржан академски сат је нето
износ од 40,00 КМ по предавачу, односно нето износ
од 80,00 КМ за предавачки пар.
(3) Предавачима се неће обрачунавати накнада за вријеме
које је потребно за припрему предавања.
Члан 10.
(Начин обрачуна накнаде за одржана предавања)
(1) Државним службеницима, запосленим у другим
институцијама Босне и Херцеговине, институцијама
на нивоу ентитета и Брчко Дистрикту, као и
независним експертима, које Дирекција уврсти на
Листу предавача, накнада за одржана предавања,
исплаћује се на основу закљученог уговора о дјелу.
(2) Државни службеници запослени у Дирекцији, који су
уврштени на Листу предавача, имају право на новчану
накнаду за одржана предавања, које остварују на
основу рјешења директора Дирекције, донијетог на
основу ове Одлуке.
Члан 11.
(Реализација обрачуна накнада за одржана предавања)
(1) За реализацију ове Одлуке задужује се Служба у
сарадњи са Сектором за опште и заједничке послове
Дирекције.
(2) Служба доставља Сектору за опште и заједничке
послове све податке о планираним темама предавања
и предавачима, најкасније три радна дана прије
одржавања предавања, као и личне податке за сваког
предавача.
(3) Сектор за опште и заједничке послове, на основу
података из става (2) овог члана, сачињава уговоре о
дјелу, односно рјешења о остваривању права на
новчану накнаду.
(4) Служба редовно, мјесечно извјештава Сектор за
опште и заједничке послове о планираном одржавању
предавања и броју предавача, ради континуираног
праћења динамике трошења финансијских средстава
за ову намјену.
Члан 12.
(Изузећа у примјени)
(1) Одредбе ове Одлуке не односе се на презентације,
предавања и друге облике јавног иступања, из
надлежности Дирекције и Службе, а које нису дио
образовног процеса којег организује Дирекција и
Служба у циљу реализације Плана и програма из
члана 1. ове Одлуке.
(2) На права државних службеника из институција Босне
и Херцеговине, утврђена овом Одлуком, не
примјењују се одредбе Одлуке о случајевима у којима
се може дати одобрење државном службенику да
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 5

обавља додатну активност ("Службени гласник БиХ",
бр. 21/04 и 58/10).
Члан 13.
(Стављање ван снаге)
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о условима
за стицање статуса предавача у Дирекцији за европске
интеграције ("Службени гласник БиХ", број 28/12).
Члан 14.
(Ступање на снагу)
Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује
се од 24.02.2013. године и објављује се у "Службеном
гласнику БиХ".

СМ број 98/13
25. априла 2013. године
Сарајево
Предсједавајући
Савјета министара БиХ
Вјекослав Беванда, с. р.


Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa Zaključkom Vijeća
ministara Bosne i Hercegovine sa 78. sjednice održane
26.02.2009. godine, na prijedlog Direkcije za evropske
integracije, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 47.
sjednici održanoj dana 25.04.2013. godine, donijelo je
ODLUKU
O USLOVIMA ZA STICANJE STATUSA PREDAVAČA
U DIREKCIJI ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Član 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi za sticanje statusa
predavača, obimu njihovog angažmana, način utvrđivanja Liste
predavača, međusobna prava i obaveze, visina i način obračuna
naknade za održana predavanja tokom realizacije "Plana i
programa edukacije i stručnog usavršavanja državnih
službenika u Bosni i Hercegovini o procesu evropskih
integracija" (u daljem tekstu: Plan i program) koji u okviru
Direkcije za evropske integracije (u daljem tekstu: Direkcija),
provodi Služba za promociju evropskih integracija (u daljem
tekstu: Služba) u saradnji sa Agencijom za državnu službu
Bosne i Hercegovine.
Član 2.
(Cilj donošenja Odluke)
Cilj ove Odluke je da se utvrdi pravni okvir sa definiranim
pravima i obavezama predavača koje angažuje Direkcija u
realizaciji edukacije državnih službenika i drugih ciljnih
kategorija iz oblasti evropskih integracija, utvrđenih Planom i
programom.
Član 3.
(Uslovi za sticanje statusa predavača)
(1) Status predavača može steći državni službenik zaposlen u
Direkciji ili nekoj drugoj instituciji Bosne i Hercegovine,
institucijama na nivou entiteta i Brčko Distriktu Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: Brčko Distrikt), koji
ispunjava najmanje jedan od sljedećih uslova:
a) završeno postdiplomsko zvanje iz oblasti evropskih
integracija ili tematske oblasti koja je predmet
predavanja, sa radnim iskustvom od najmanje tri
godine;
b) status predavača po uspješno završenoj stručnoj
obuci za predavače iz oblasti evropskih integracija
ili tematske oblasti koja je predmet predavanja,
organizovanoj u Bosni i Hercegovini ili inozemstvu,
sa radnim iskustvom od najmanje tri godine;
c) radno iskustvo od najmanje pet godina na poslovima
u oblasti evropskih integracija u vezi sa tematskom
oblasti koja je predmet predavanja, ostvareno u
Direkciji ili nekoj drugoj instituciji Bosne i
Hercegovine.
(2) Status predavača može steći i nezavisni ekspert koji pored
akademskog zvanja, posjeduje referenc listu koja sadrži
podatke o održanim predavanjima iz oblasti evropskih
integracija ili tematske oblasti koja je predmet predavanja,
uključujući: naziv teme, broj akademskih sati predavanja,
vrijeme i mjesto održavanja predavanja i naziv ciljne
grupe.
(3) Status predavača potvrđuje se nezavisnom ekspertu
ukoliko referenc lista iz stava (2) ovog člana sadrži
najmanje pet održanih predavanja u posljednje dvije
godine iz oblasti evropskih integracija ili tematske oblasti
koja je predmet predavanja.
Član 4.
(Način utvrđivanja Liste predavača)
(1) Lista predavača Direkcije formira se nakon objavljenog
javnog poziva, odabirom kandidata, za koje se na osnovu
podataka iz prijave i dostavljenih dokaza, ocijeni da
ispunjavaju uslove iz člana 3. ove Odluke.
(2) Javni poziv za predavače se objavljuje u dnevnim
novinama i na web stranici Direkcije, najmanje jednom
godišnje, po tematskim oblastima, za koje se planira
organizirati obuka.
(3) U tekstu javnog poziva, navode se dokumenti koje
kandidati moraju dostaviti uz prijavu, kao dokaz o
ispunjavanju uslova utvrđenih u članu 3. ove Odluke.
(4) Služba utvrđuje sadržaj posebnog obrasca, koji kandidat
treba da dostavi uz svoju prijavu.
(5) Listu predavača sačinjava i predlaže Služba, uz prethodnu
provjeru ispunjavanja svih uslova utvrđenih ovom
Odlukom, a odobrava je i potpisuje direktor Direkcije.
(6) Lista predavača Direkcije objavljuje se na web stranici
Direkcije.
(7) Predavač koji je jednom uvršten na Listu predavača
Direkcije, zadržava svoj status predavača, izuzev u
slučajevima utvrđenim u članu 5. stav (2) i članu 7. st. (5)
i (6) ove Odluke, kada zbog istih gubi status predavača sa
Liste predavača Direkcije.
(8) Predavač koji izgubi status predavača, u slučajevima iz
stava (7) ovog člana, ne može ponovnim prijavljivanjem
na javni poziv, ponovno steći isti.
Član 5.
(Ocjenjivanje predavača i kvaliteta predavanja)
(1) Ocjenjivanje predavača i kvaliteta predavanja utvrđuje se
na osnovu:
a) mišljenja polaznika predavanja – evaluacijskog
obrasca kojeg popunjavaju odmah nakon
predavanja, a koji sadrži opisne ocjene: "ne
zadovoljava", "zadovoljava", "prosječan", "dobar" i
"odličan";
b) pozitivnog ili negativnog mišljenja Službe,
zasnovanog na argumentovanoj ocjeni izvršavanja
obaveza predavača koje uključuju, ali se ne
ograničavaju, ocjenu urednog odziva predavača na
pozive za održavanje predavanja, tačnosti i
iskorištenosti vremena predviđenog za predavanje,
iskustava po prethodnoj saradnji i slično.
(2) Predavač, koji bude tri puta ocijenjen ocjenom "ne
zadovoljava" ili "zadovoljava", ili za kojeg Služba, nakon
Broj 42 - Stranica 6 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

održana najmanje tri predavanja, da negativno mišljenje,
ne može zadržati status predavača na Listi predavača
Direkcije.
Član 6.
(Obim angažmana predavača)
(1) Predavač, koji je zaposlen u Direkciji ili nekoj drugoj
instituciji Bosne i Hercegovine, može biti pozvan od
Službe da održi predavanja, maksimalno osam časova
sedmično.
(2) Ukupni mjesečni angažman jednog predavača ne može
preći 12 časova.
(3) Na obim angažmana predavača, koji je u statusu
nezavisnog eksperta, ne primjenjuju se ograničenja iz st.
(1) i (2) ovog člana.
Član 7.
(Prava i obaveze predavača)
(1) Svi predavači koji budu uvršteni na Listu predavača imaju
jednak status, a time i jednako pravo i obavezu da održe
predavanja, po pozivu Službe.
(2) Služba, u pravilu, upućuje poziv za održavanje predavanja
za određenu temu samo onim predavačima koji se nalaze
na Listi predavača za tu tematsku oblast.
(3) Predavač ima pravo da sazna rezultate evaluacije nakon
održanog predavanja.
(4) Predavač je obavezan da, u slučaju njegove objektivne i
opravdane spriječenosti da održi predavanja (slučaj više
sile ili neki drugi opravdani razlog), odmah obavijesti
Službu, a najkasnije dva radna dana prije datuma
utvrđenog za predavanje koje se održava u Sarajevu,
odnosno najkasnije pet radnih dana, za predavanje koje se
održava izvan Sarajeva.
(5) Ukoliko Služba ne prihvati kao objektivne i opravdane,
razloge spriječenosti predavača da održi predavanja, može
predložiti direktoru Direkcije, da predavač izgubi status
predavača na Listi predavača.
(6) Izostanak predavača sa predavanja, bez prethodne najave
ili neblagovremene najave za koje je uredno pozvan od
Službe, predstavlja osnov da predavač izgubi status
predavača na Listi predavača.
(7) Predavač, zaposlen u institucijama Bosne i Hercegovine
obavezan je regulisati svoj radno-pravni status za vrijeme
odsustva sa radnog mjesta zbog održavanja predavanja.
Član 8.
(Obaveze Službe)
(1) Služba je obavezna kontaktirati predavača, najkasnije
sedam dana prije datuma planiranog za održavanje
predavanja.
(2) Služba je obavezna obavijestiti predavača o rezultatima
evaluacije, nakon održanih predavanja.
Član 9.
(Visina naknade za održana predavanja)
(1) Obračunska jedinica za održana predavanja je akademski
sat, u neto iznosu od 60,00 KM.
(2) Ukoliko je predviđena mogućnost rada predavača u paru,
iznos naknade za održan akademski sat je neto iznos od
40,00 KM po predavaču, odnosno neto iznos od 80,00
KM za predavački par.
(3) Predavačima se neće obračunavati naknada za vrijeme
koje je potrebno za pripremu predavanja.
Član 10.
(Način obračuna naknade za održana predavanja)
(1) Državnim službenicima, zaposlenim u drugim
institucijama Bosne i Hercegovine, institucijama na nivou
entiteta i Brčko Distriktu, kao i nezavisnim ekspertima,
koje Direkcija uvrsti na Listu predavača, naknada za
održana predavanja, isplaćuje se na osnovu zaključenog
ugovora o djelu.
(2) Državni službenici zaposleni u Direkciji, koji su uvršteni
na Listu predavača, imaju pravo na novčanu naknadu za
održana predavanja, koje ostvaruju na osnovu rješenja
direktora Direkcije, donijetog na osnovu ove Odluke.
Član 11.
(Realizacija obračuna naknada za održana predavanja)
(1) Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba u saradnji sa
Sektorom za opće i zajedničke poslove Direkcije.
(2) Služba dostavlja Sektoru za opće i zajedničke poslove sve
podatke o planiranim temama predavanja i predavačima,
najkasnije tri radna dana prije održavanja predavanja, kao
i osobne podatke za svakog predavača.
(3) Sektor za opće i zajedničke poslove, na osnovu podataka
iz stava (2) ovog člana, sačinjava ugovore o djelu,
odnosno rješenja o ostvarivanju prava na novčanu
naknadu.
(4) Služba redovno, mjesečno izvještava Sektor za opće i
zajedničke poslove o planiranom održavanju predavanja i
broju predavača, radi kontinuiranog praćenja dinamike
trošenja finansijskih sredstava za ovu namjenu.
Član 12.
(Izuzeća u primjeni)
(1) Odredbe ove Odluke ne odnose se na prezentacije,
predavanja i druge oblike javnog istupanja, iz nadležnosti
Direkcije i Službe, a koje nisu dio obrazovnog procesa
kojeg organizira Direkcija i Služba u cilju realizacije
Plana i programa iz člana 1. ove Odluke.
(2) Na prava državnih službenika iz institucija Bosne i
Hercegovine, utvrđena ovom Odlukom, ne primjenjuju se
odredbe Odluke o slučajevima u kojima se može dati
odobrenje državnom službeniku da obavlja dodatnu
aktivnost ("Službeni glasnik BiH", br. 21/04 i 58/10).
Član 13.
(Stavljanje van snage)
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o uslovima
za sticanje statusa predavača u Direkciji za evropske integracije
("Službeni glasnik BiH", broj 28/12).
Član 14.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se
od 24.02.2013. godine i objavljuje se u "Službenom glasniku
BiH".

VM broj 98/13
25. aprila 2013. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Vjekoslav Bevanda, s. r.

576
Na temelju članka 17. Zakona o financiranju institucija
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09,
42/12, 87/12 i 32/13), članka 13. stavka (2) Zakona o Proračunu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
100/12) i Odluke o prijenosu ovlasti predsjedatelju i
zamjenicima predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine za interventno korištenje proračunske pričuve
("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), predsjedatelj Vijeća
ministara Bosne i Hercegovine donio je
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 7

ODLUKU
O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE
Članak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine
i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu u
iznosu od 2.000 KM Hramu "Svih Svetih", Stjenice u svrhu
jednokratne potpore za izgradnju.
Članak 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na tekući račun Hrama "Svih Svetih", Stjenice, Opština
Sokolac.
Članak 3.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-50-2-1097-1/13
16. svibnja 2013. godine
Sarajevo
Predsjedatelj
Vijeća ministara BiH
Vjekoslav Bevanda, v. r.


На основу члана 17. Закона о финансирању
институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), члана 13. став
(2) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и
међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013.
годину ("Службени гласник БиХ", број 100/12) и Одлуке о
преносу овлаштења предсједавајућем и замјеницима
предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине
за интервентно кориштење буџетске резерве ("Службени
гласник БиХ", број 10/13), предсједавајући Савјета
министара Босне и Херцеговине донио је
ОДЛУКУ
О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Одобравају се средства за интервентно кориштење
текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и
Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине
за 2013. годину у износу од 2.000 КМ Храму "Свих Светих"
Стјенице у сврху једнократне помоћи за изградњу.
Члан 2.
(Надлежност за реализацију)
За реализацију ове одлуке задужено је Министарство
финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са
Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине,
а уплату ће извршити на текући рачун Храма "Свих
Светих", Стјенице, Општина Соколац.
Члан 3.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

Број 01-50-2-1097-1/13
16. маја 2013. године
Сарајево
Предсједавајући
Савјета министара БиХ
Вјекослав Беванда, с. р.


Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09,
42/12, 87/12 i 32/13), člana 13. stav (2) Zakona o Budžetu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne
i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
100/12) i Odluke o prijenosu ovlaštenja predsjedavajućem i
zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine za interventno korištenje budžetske rezerve
("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), predsjedavajući Vijeća
ministara Bosne i Hercegovine donio je
ODLUKU
O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
Član 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu u
iznosu od 2.000 KM Hramu "Svih Svetih", Stjenice u svrhu
jednokratne pomoći za izgradnju.
Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na tekući račun Hrama "Svih Svetih", Stjenice, Opština
Sokolac.
Član 3.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-50-2-1097-1/13
16. maja 2013. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Vjekoslav Bevanda, s. r.

577
Na temelju članka 17. Zakona o financiranju institucija
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09,
42/12, 87/12 i 32/13), članka 13. stavka (2) Zakona o Proračunu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
100/12) i Odluke o prijenosu ovlasti predsjedatelju i
zamjenicima predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine za interventno korištenje proračunske pričuve
("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), predsjedatelj Vijeća
ministara Bosne i Hercegovine donio je
ODLUKU
O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE
Članak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine
i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu u
iznosu od 5.000,00 KM Kliničkoj bolnici Mostar u svrhu
jednokratne potpore za organizaciju X. Međunarodnog
simpozija.
Broj 42 - Stranica 8 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

Članak 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine, sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na tekući račun Kliničke bolnice Mostar.
Članak 3.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-50-2-1100-1/13
20. svibnja 2013. godine
Sarajevo
Predsjedatelj
Vijeća ministara BiH
Vjekoslav Bevanda, v. r.


На основу члана 17. Закона о финансирању
институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), члана 13. став
(2) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и
међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013.
годину ("Службени гласник БиХ", број 100/12) и Одлуке о
преносу овлаштења предсједавајућем и замјеницима
предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине
за интервентно кориштење буџетске резерве ("Службени
гласник БиХ", број 10/13), предсједавајући Савјета
министара Босне и Херцеговине донио је
ОДЛУКУ
О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Одобравају се средства за интервентно кориштење
текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и
Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине
за 2013. годину у износу од 5.000 КМ Клиничкој болници
Мостар у сврху једнократне помоћи за организацију 10.
Међународног симпозија.
Члан 2.
(Надлежност за реализацију)
За реализацију ове одлуке задужено је Министарство
финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са
Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине,
а уплату ће извршити на текући рачун Клиничке болнице
Мостар.
Члан 3.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

Број 01-50-2-1100-1/13
20. маја 2013. године
Сарајево
Предсједавајући
Савјета министара БиХ
Вјекослав Беванда, с. р.


Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09,
42/12, 87/12 i 32/13), člana 13. stav (2) Zakona o Budžetu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne
i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
100/12) i Odluke o prijenosu ovlaštenja predsjedavajućem i
zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine za interventno korištenje budžetske rezerve
("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), predsjedavajući Vijeća
ministara Bosne i Hercegovine donio je
ODLUKU
O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
Član 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu u
iznosu od 5.000 KM Kliničkoj bolnici, Mostar u svrhu
jednokratne pomoći za organizaciju X. Međunarodnog
simpozija.
Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na tekući račun Kliničke bolnice, Mostar.
Član 3.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-50-2-1100-1/13
20. maja 2013. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Vjekoslav Bevanda, s. r.

578
Na temelju članka 17. Zakona o financiranju institucija
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09,
42/12, 87/12 i 32/13), članka 13. stavka (2) Zakona o Proračunu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
100/12) i Odluke o prijenosu ovlasti predsjedatelju i
zamjenicima predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine za interventno korištenje proračunske pričuve
("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), predsjedatelj Vijeća
ministara Bosne i Hercegovine donio je
ODLUKU
O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE
Članak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine
i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu u
iznosu od 2.500 KM Tonki Krešić u svrhu jednokratne potpore
za doktorski studij.
Članak 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na tekući račun Tonke Krešić.
Članak 3.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine".
Broj 01-50-2-1532-1/13
16. svibnja 2013. godine
Sarajevo
Predsjedatelj
Vijeća ministara BiH
Vjekoslav Bevanda, v. r.
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 9На основу члана 17. Закона о финансирању
институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), члана 13. став
(2) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и
међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013.
годину ("Службени гласник БиХ", број 100/12) и Одлуке о
преносу овлаштења предсједавајућем и замјеницима
предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине
за интервентно кориштење буцетске резерве ("Службени
гласник БиХ", број 10/13), предсједавајући Савјета
министара Босне и Херцеговине донио је
ОДЛУКУ
О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Одобравају се средства за интервентно кориштење
текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и
Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине
за 2013. годину у износу од 2.500 КМ Тонки Крешић у
сврху једнократне помоћи за докторске студије.
Члан 2.
(Надлежност за реализацију)
За реализацију ове одлуке задужено је Министарство
финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са
Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине,
а уплату ће извршити на текући рачун Тонке Крешић.
Члан 3.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

Број 01-50-2-1532-1/13
16. маја 2013. године
Сарајево
Предсједавајући
Савјета министара БиХ
Вјекослав Беванда, с. р.


Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09,
42/12, 87/12 i 32/13), člana 13. stav (2) Zakona o Budžetu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne
i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
100/12) i Odluke o prijenosu ovlaštenja predsjedavajućem i
zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine za interventno korištenje budžetske rezerve
("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), predsjedavajući Vijeća
ministara Bosne i Hercegovine donio je
ODLUKU
O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
Član 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu u
iznosu od 2.500 KM Tonki Krešić u svrhu jednokratne pomoći
za doktorski studij.
Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na tekući račun Tonke Krešić.
Član 3.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-50-2-1532-1/13
16. maja 2013. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Vjekoslav Bevanda, s. r.

579
Na temelju članka 17. Zakona o financiranju institucija
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09,
42/12, 87/12 i 32/13), članka 13. stavak (2) Zakona o Proračunu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
100/12) i Odluke o prijenosu ovlasti predsjedatelju i
zamjenicima predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine za interventno korištenje proračunske pričuve
("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), zamjenik predsjedatelja
Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je
ODLUKU
O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE
Članak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine
i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu,
u iznosu od 500,00 KM Talović Nihadu iz Živinica, u svrhu
jednokratne financijske potpore za uzdržavanje obitelji.
Članak 2.
(Mjerodavnost za realiziranje)
Za realiziranje ove Odluke zaduženo je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na tekući račun Talović Nihada.
Članak 3.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-50-2-17608/13
16. svibnja 2013. godine
Sarajevo
Zamjenik predsjedatelja
Vijeća ministara BiH
Dr. Zlatko Lagumdžija, v. r.


На основу члана 17. Закона о финансирању
институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), члана 13. став
(2) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и
међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013.
годину ("Службени гласник БиХ", број 100/12) и Одлуке о
преносу овлаштења предсједавајућем и замјеницима
предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине
за интервентно кориштење буџетске резерве ("Службени
гласник БиХ", број 10/13), замјеник предсједавајућег
Савјета министара Босне и Херцеговине донио је
Broj 42 - Stranica 10 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

ОДЛУКУ
О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Одобравају се средства за интервентно кориштење
текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и
Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине
за 2013. годину, у износу од 500,00 КМ Таловић Нихаду из
Живиница, у сврху једнократне финансијске помоћи за
издржавање породице.
Члан 2.
(Надлежност за реализацију)
За реализацију ове Одлуке задужено је Министарство
финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са
Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине,
а уплату ће извршити на текући рачун Таловић Нихада.
Члан 3.
(Ступање на снагу)
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

Број 01-50-2-17608/13
16. маја 2013. године
Сарајево
Замјеник предсједавајућег
Савјета министара БиХ
Др Златко Лагумџија, с. р.


Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09,
42/12, 87/12 i 32/13), člana 13. stav (2) Zakona o Budžetu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne
i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj
100/12) i Odluke o prenosu ovlaštenja predsjedavajućem i
zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine za interventno korištenje budžetske rezerve
("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), zamjenik
predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio
je
ODLUKU
O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
Član 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, u
iznosu od 500,00 KM Talović Nihadu, iz Živinica, u svrhu
jednokratne finansijske pomoći za izdržavanje porodice.
Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realizaciju ove Odluke zaduženo je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti
na tekući račun Talović Nihada.
Član 3.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-50-2-l7608/13
16. maja 2013. godine
Sarajevo
Zamjenik predsjedavajućeg
Vijeća ministara BiH
Dr. Zlatko Lagumdžija, s. r.

KONKURENCIJSKO VIJEĆE
BOSNE I HERCEGOVINE
580
Na temelju članka 25. stavak (1) točka e), članka 42.
stavak (1) točka a), članka 48. stavak (1) točka a), a u svezi s
člankom 4. stavak (1) točke b) i e) Zakona o konkurenciji
("Službeni glasnik BiH", broj 48/05, 76/07 i 80/09) i članaka
121. i 210. Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik
BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07 i 93/09), u postupku pokrenutom
po Zaključku o pokretanju postupka po službenoj dužnosti, broj
04-26-3-25-II/12 od dana 20.12.2012. godine i broj 04-26-3-
025-11-II/12 od dana 14.03.2013. godine, protiv Fonda
zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Zdrave Korde 8,
78000 Banja Luka, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog
sporazuma, Konkurencijsko vijeće na 58. (pedesetosmoj)
sjednici održanoj dana 18.04.2013. godine, je donijelo
RJEŠENJE
1. Utvrđuje se da Fond zdravstvenog osiguranja Republike
Srpske, Zdrave Korde 8, 78000 Banja Luka, odredbom
članka 5. "Ugovora o snabdijevanju osiguranih lica
lijekovima i medicinskim sredstvima u 2010., 2011. i
2012. godini, koji se izdaju na recept ili nalog osiguranim
osobama Fonda", spriječava, ograničava i narušava tržišnu
konkurenciju iz članka 4. stavak (1) točka e) Zakona o
konkurenciji.
2. Utvrđuje se da Fond zdravstvenog osiguranja Republike
Srpske, Zdrave Korde 8, 78000 Banja Luka, odredbom
članka 5. "Ugovora o snabdijevanju osiguranih osoba
lijekovima i medicinskim sredstvima u 2010., 2011. i
2012. godini, koji se izdaju na recept ili nalog osiguranim
osobama Fonda", ne narušava tržišnu konkurenciju iz
članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.
3. Utvrđuje se da Fond zdravstvenog osiguranja Republike
Srpske, Zdrave Korde 8, 78000 Banja Luka dodatnom
odredbom "Javnog poziva za dostavljanje prijava za
ugovaranje usluga izdavanja lijekova i medicinskih
sredstava osiguranim osobama Fonda zdravstvenog
osiguranja Republike Srpske u 2010., 2011. i 2012.
godini", a koja se odnosi na visinu osnovice za obračun
ličnih primanja zaposlenih magistara farmacije i
farmaceutskih tehničara spriječava, ograničava i narušava
tržišnu konkurenciju iz članka 4. stavak (1) točka b) i e)
Zakona o konkurenciji.
4. Odredba članka 5. "Ugovora o snabdijevanju osiguranih
lica lijekovima i medicinskim sredstvima u 2010., 2011. i
2012. godini, koji se izdaju na recept ili nalog osiguranim
osobama Fonda" i odredba "Javnog poziva za dostavljanje
prijava za ugovaranje usluga izdavanja lijekova i
medicinskih sredstava osiguranim osobama Fonda
zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u 2010., 2011.
i 2012. godini", koja se odnosi na visinu osnovice za
obračun ličnih primanja zaposlenih magistara farmacije i
farmaceutskih tehničara iz točke 1. i 3. ovog Rješenja su
ništavne (ex lege), u smislu članka 4. stavak (2) Zakona o
konkurenciji.
5. Nalaže se Fondu zdravstvenog osiguranja Republike
Srpske, Zdrave Korde 8, 78000 Banja Luka da odmah, a
najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana primitka
ovog Rješenja, uskladi odredbe važećih "Ugovora o
snabdijevanju osiguranih lica lijekovima i medicinskim
sredstvima, koja se izdaju na recept ili nalog osiguranim
osobama Fonda", sa Zakonom o konkurenciji, i da raspiše
novi "Javni poziv za dostavljanje prijava za ugovaranje
usluga izdavanja lijekova i medicinskih sredstava
osiguranim licima Fonda zdravstvenog osiguranja
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 11

Republike Srpske" usklađen sa točkom 3. izreke ovog
Rješenja, te da u ostavljenom vremenskom roku dostavi
dokaze o izvršenju istih.
6. Izriče se novčana kazna Fondu zdravstvenog osiguranja
Republike Srpske, Zdrave Korde 8, 78000 Banja Luka,
zbog kršenja članka 4. stavak (1) točka b) i e) Zakona o
konkurenciji, u visini od 42.000,00 KM (četrdesetdvije-
tisućekonvertibilnihmaraka), u smislu članka 48. stavak
(1) točka a) Zakona o konkurenciji, koju je dužan platiti u
roku od 8 (osam) dana od dana primitka ovog Rješenja.
U slučaju da se izrečena novčana kazna ne uplati u
navedenom roku, ista će se naplatiti prisilnim putem, uz
obračunavanje zatezne kamate za vrijeme prekoračenja
roka, prema važećim propisima Bosne i Hercegovine.
7. Оvo Rješenje je konačno i bit će оbјаvljеno u "Službеnоm
glаsniku BiH", Službеnim glаsilimа еntitеtа i Brčkо
Distriktа Bоsnе i Hеrcеgоvinе.
Obrаzlоžеnjе
Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine (dalje u
tekstu: Konkurencijsko vijeće) je nakon provedenih
preliminarnih aktivnosti prikupljanja podataka i dokumentacije
u svezi s djelovanjem Fonda zdravstvenog osiguranja
Republike Srpske, Zdrave Korde 8, 78000 Banja Luka (dalje u
tekstu: Fond) na tržištu pružanja usluga izdavanja lijekova na
recept osiguranicima u Republici Srpskoj, došlo do saznanja da
bi pojedine odredbe "Ugovora o snabdijevanju osiguranih
osoba lijekovima i medicinskim sredstvima u 2010., 2011. i
2012. godini, koja se izdaju na recept ili nalog osiguranim
osobama Fonda" (dalje u tekstu: Ugovor o snabdijevanju
lijekovima), zaključenog između Fonda i apotekarskih
zdravstvenih ustanova (dalje u tekstu: Apoteke) u Republici
Srpskoj, mogle ograničiti, spriječiti i narušiti tržišnu
konkurenciju.
Analizom Ugovora o snabdijevanju lijekovima,
Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da postoji utemeljena
sumnja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak
(1) točke b) i e) Zakona o konkurenciji (dalje u tekstu: Zakon).
1. Postupak po Zaključku o pokretanju postupka po
službenoj dužnosti
Na temelju navedenog, Konkurencijsko vijeće je sukladno
članku 32. stavak (1) Zakona, donijelo Zaključak o pokretanju
postupka po službenoj dužnosti protiv Fonda (dalje u tekstu:
Zaključak), dana 20.12.2012. godine broj 04-26-3-25-II/12, radi
ocjene da li "Ugovor o snabdijevanju osiguranih osoba
lijekovima" predstavlja zabranjeni sporazum iz članka 4. stavak
(1) točke b) i e) Zakona.
Sukladno članku 33. stavak (1) Zakona, Konkurencijsko
vijeće je, dana 25.12.2012. godine aktom broj 04-26-3-25-4-
II/12, dostavilo predmetni Zaključak Fondu na odgovor te
zatražilo mjerodavnu dokumentaciju potrebnu u postupku.
Traženu dokumentaciju, kao i odgovor na Zaključak,
kojim u cijelosti osporava utemeljenost istog, Fond je dostavio
dana 13.01.2013. godine podneskom broj 04-26-3-25-5-II/12
navodeći slijedeće:
- da je nesporno da je Fond na temelju članka 58.
Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni
glasnik Republike Srpske", br. 18/99, 51/01, 70/01,
51/03, 57/03, 17/08 i 01/09), članka 1. stavak 2.
Zakona o apotekarskoj djelatnosti ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj 119/08) i članka 30. Statuta
Fonda ("Službeni glasnik Republike Srpske", br.
06/04, 19/04, 19/05, 63/08 i 64/09) objavio 2009.
godine Javni poziv za dostavljanje prijava za
ugovaranje usluga izdavanja lijekova na recept
osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja u
2010., 2011. i 2012. godini" (dalje u tekstu: Javni
poziv);
- da je u Javnom pozivu između ostalog zatražena i
Izjava ponuđača da će osnovica za obračun ličnih
primanja zaposlenog magistra farmacije biti
najmanje bruto plaća u visini od 2.311,74 KM i za
zaposlenog farmaceutskog tehničara u visini od
1.137,07 KM, za period važenja ugovora;
- da ovim postupkom Fond nije prekršio članak 4.
Zakona, jer time apotekarske ustanove nisu
diskriminirane na temelju javno-privatnog statusa,
jer Fond nije imao namjeru zloupotrebom ograničiti
ili kontrolirati tržište;
- da je Fond ovim odredbama stavio u ravnopravnu
poziciju javne i privatne apotekarske ustanove;
- da je Fond svojim diskrecionim pravom postavljanja
uvjeta u pogledu plaćanja doprinosa samo uredio
obvezu plaćanja doprinosa pod istim uvjetima za sve
učesnike u navedenom Javnom pozivu;
Uz odgovor na Zaključak, Fond je dostavio i neovjerene
preslike 150 trenutačno važećih Ugovora o snabdijevanju
lijekovima sklopljenih sa Apotekama u Republici Srpskoj.
Konkurencijsko vijeće je dana 05.02.2013. godine aktom
broj 04-26-3-25-6-II/12, sukladno članku 33. Zakona, zatražilo
dopunu odgovora na predmetni Zaključak, u smislu
dostavljanja podataka o pravnom temelju za zaključenje
Ugovora o snabdijevanju lijekovima, pravnom temelju za uvjet
postavljen u Javnom pozivu, vezano za utvrđivanje osnovice za
obračun plaća magistrima i farmaceutskim tehničarima
zaposlenim u Apotekama, pojašnjenje dostavljenih podataka o
proračunu Fonda, te sve Ugovore o snabdijevanju lijekovima
koji su na snazi od dana 01.01.2013. godine.
Fond je dana 14.02.2013. godine podneskom broj 04-26-
325-7-II/12, dostavio odgovor na zahtjev i obrazloženje za
nedostavljanje propisno ovjerenih važećih ugovora, radi
obimnosti dokumentacije. U podnesku je navedeno da je
postupak ugovaranja usluga izdavanja lijekova i medicinskih
sredstava osiguranim licima Fonda u 2013. godini i 2014.
godini u tijeku, odnosno navedeni ugovori još nisu zaključeni,
te iz tog razloga nisu u mogućnosti dostaviti iste.
Konkurencijsko vijeće je dana 11.03.2013. godine, a na
temelju članka 35. stavak (1) pod b) Zakona, te Zahtjeva za
izvršenjem uvida broj 04-26-325-8-II/12 od 07.03.2013.
godine, izvršilo izravan uvid u izvornu dokumentaciju Fonda u
prostorijama na adresi Zdrave Kodre 8, u Banjoj Luci, o čemu
je sastavljena službena zabilješka pod brojem 04-26-325-13-
II/12, te potvrđena ispravnost ranije dostavljenih preslikanih
ugovora, koji nisu bili propisno ovjereni iz razloga obimnosti
dokumentacije.
Nadalje, analizom Javnog poziva, Konkurencijsko vijeće
je ocijenilo da postoji utemeljena sumnja da Fond odredbama
istog ograničava, spriječava i narušava tržišnu konkurenciju, te
da Javni poziv može predstavljati zabranjeni sporazum iz
članka 4. stavak (1) točke b) i e) Zakona, te je na temelju članka
42. stavak (2) Zakona, na 55. sjednici održanoj dana
13.03.2013. godine, donijelo Zaključak o proširenju Zaključka
o pokretanju postupka po službenoj dužnosti broj 04-26-3-25-
10-II/12 (dalje u tekstu: Zaključak o proširenju Zaključka),
kojim se Zaključak u točki 1. izreke proširuje i na "Javni
poziv".
Zaključak o proširenju Zaključka, sukladno članku 33.
Zakona, dostavljen je na odgovor Fondu dana 14.03.2013.
godine aktom broj 04-26-3-025-11-II/12, gdje je izjašnjenje
Fonda na isti dostavljeno podneskom broj 04-26-3-025-12-II/12
dana 26.03.2013. godine, sa slijedećim navodima:
Broj 42 - Stranica 12 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

- da je Zaključak o proširenju Zaključka u cijelosti
nesvrsishodan, obzirom da se protiv Fonda već vodi
postupak zbog sumnje spriječavanja, ograničavanja i
narušavanja tržišne konkurencije sklapanjem
Ugovora o snabdijevanju lijekovima;
- da je apsurdno da se po istom temelju i u istoj
pravnoj stvari, vode dva postupka protiv Fonda.
2. Pravni okvir predmetnog postupka
Konkurencijsko vijeće je tokom postupka primijenilo
odredbe Zakona, Odluke o utvrđivanju mjerodavnog tržišta
("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10) i odredbe Zakona o
Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br.
29/02, 12/04, 88/07 i 93/09).
Također, Konkurencijsko vijeće je uzelo u obzir i odredbe
Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o apotekarskoj
djelatnosti, Statuta Fonda i Javnog poziva za dostavljanje
prijava za ugovaranje usluga izdavanja lijekova i medicinskih
sredstava osiguranim licima Fonda zdravstvenog osiguranja
Republike Srpske u 2010., 2011. i 2012. godini ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj 101/09).
3. Mjerodavno tržište
U skladu sa članom 3. Zakona i čl. 4. i 5. Odluke o
utvrđivanju mjerodavnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br.
18/06 i 34/10), mjerodavno tržište se određuje kao tržište
određenih proizvoda i/ili usluga koji su predmet obavljanja
djelatnosti gospodarskih subjekata na određenom zemljopisnom
području.
Mjerodavno tržište proizvoda obuhvata sve proizvode i/ili
usluge koje potrošači i/ili korisnici smatraju međusobno
zamjenjivim, pod prihvatljivim uvjetima, imajući u vidu
posebno njihove bitne značajke, kvalitetu, uobičajenu namjenu,
način uporabe, uvjete prodaje i cijene. U konkretnom slučaju,
mjerodavno tržište je tržište pružanja usluga snabdijevanja
osiguranih lica Fonda lijekovima koji se izdaju na recept i
medicinskim sredstvima koja se izdaju na nalog.
Mjerodavno zemljopisno tržište obuhvata cjelokupan ili
značajan dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojem
gospodarski subjekti djeluju u prodaji i/ili kupovini
mjerodavnog proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim
uvjetima i koji to tržište bitno razlikuju od uvjeta konkurencije
na susjednim zemljopisnim tržištima.
U konkretnom slučaju, mjerodavno zemljopisno tržište je
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, budući da Fond ima
zaključene Ugovore samo sa zdravstvenim ustanovama,
odnosno Apotekama sa područja Republike Srpske.
U smislu navedenog, Konkurencijsko vijeće je za
mjerodavno tržište predmetnog postupka ustvrdilo tržište
usluga snabdijevanja osiguranih lica lijekovima koji se izdaju
na recept i medicinskim sredstvima koja se izdaju na nalog, na
teret Fonda, na području Republike Srpske.
4. Utvrđeno činjenično stanje i ocjena dokaza
Nakon sagledavanja svih relevantnih činjenica, dokaza i
dokumentacije dostavljene od stranke u postupku, kao i
podataka kojima raspolaže Konkurencijsko vijeće, utvrđeno je
slijedeće:
- da je Fond registriran u Okružnom Gospodarskom
sudu Banja Luka, dana 09.12.2011. godine, pod
brojem: 057-0-Reg-11-003382, MBS:1-10093-00,
JIB: 400965150008;
- da je utemeljitelj Fonda Vlada Republike Srpske,
Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka;
- da je temeljna djelatnost Fonda "djelatnost obveznog
osiguranja";
- da je Fond u 2009. godini, na temelju članka 58.
Zakona o zdravstvenom osiguranju, članka 1. stavak
(2) Zakona o apotekarskoj djelatnosti i članka 30.
Statuta Fonda, objavio Javni poziv;
- da je u Javnom pozivu pored ostalih uvjeta, od
ponuđača zatražena i izjava da će osnovica za
obračun ličnih primanja zaposlenog magistra
farmacije biti najmanje bruto plaća u visini od
2.311,74 KM i za zaposlenog farmaceutskog
tehničara u visini od 1.137,07 KM, za period važenja
ugovora;
- da je Fond sukladno predmetnim Javnim pozivom za
period od 01.01.2010 - 31.12.2012. godine, sklopio
Ugovore o snabdijevanju lijekovima sa 150 apoteka
u Republici Srpskoj;
- da je od 150 zaključenih Ugovora o snabdijevanju
lijekovima za period od 2010. -31.12.2012. godine,
još uvijek na snazi 148 Ugovora (dva Ugovora su
raskinuta), obzirom da nisu zaključeni novi Ugovori
o snabdijevanju lijekovima za 2013. godinu i isti će
se primjenjivati do dana zaključenja novih Ugovora
o snabdijevanju lijekovima;
- da su Zaključeni Ugovori o snabdijevanju
lijekovima tipskog karaktera;
- da članak 5. Ugovora o snabdijevanju lijekovima
sadrži odredbu kojom obvezuje Apoteke da će
osnovica obračuna ličnih primanja zaposlenog
magistra farmacije biti najmanje bruto plaća u visini
od 2.311,74 KM i za farmaceutskog tehničara u
visini od 1.137,07 KM, za period važenja ugovora.
Analizom odredbi i uslova Ugovora o snabdijevanju
lijekovima, koji se odnose na uvjet bruto plaće magistra
farmacije i farmaceutskog tehničara, Konkurencijsko vijeće je
ocijenilo da isti nisu sukladni odredbama članka 4. stavka 1)
točke e) Zakona.
Također, analizom dodatog uvjeta propisanog Javnim
pozivom, a koji se odnosi na visinu bruto plate magistra
farmacije i farmaceutskog tehničara, Konkurencijsko vijeće je
utvrdilo da isti nije sukladan odredbama članka 4. stavak 1)
točke b) i e) Zakona.
Člankom 4. Zakona, propisano je da su zabranjeni
sporazumi, ugovori, pojedine odredbe sporazuma ili ugovora,
zajednička djelovanja, izričiti i prećutni dogovori gospodarskih
subjekata, kao i odluke i drugi akti gospodarskih subjekata, koji
za cilj i posljedicu imaju sprječavanje, ograničavanje ili
narušavanje tržišne konkurencije na mjerodavnom tržištu, a koji
se odnose na:
b) ograničavanje i kontrolu proizvodnje, tržišta,
tehničkog razvoja ili ulaganja;
e) zaključivanjem takvih sporazuma kojima se druga
strana uvjetuje prihvatiti dodatne obveze koje po
svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u svezi sa
predmetom sporazuma.
Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da članak 5. Ugovora o
snabdijevanju lijekovima, koji sadrži odredbu kojom se
obvezuju Apoteke da će osnovica obračuna ličnih primanja
zaposlenog magistra farmacije biti najmanje bruto plaća u visini
od 2.311,74 KM i za farmaceutskog tehničara u visini od
1.137,07 KM, za period važenja ugovora, nije sukladna članku
4. stavak (1) točka e) Zakona, budući da se Apotekama nameće
dodatna obveza koja po svojoj prirodi ili običajima u trgovini
nije u svezi s predmetom sporazuma.
Naime, propisana obveza Apotekama da isplaćuju
naznačene iznose plaća, predstavlja prijetnju izravnog utjecaja
na njihovo poslovanje, obzirom da visina plaće kao financijske
kategorije, prvenstveno zavisi od financijskog poslovanja
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 13

nekog gospodarskog subjekta. Visina plaće predstavlja
poslovnu odluku jednog gospodarskog subjekta i kao takva ne
može biti predmet odnosno ne može biti određena Ugovorom o
snabdijevanju lijekovima, koje Fond zdravstvenog osiguranja
sklapa sa Apotekama.
Također, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da Fond
odredbom članka 5. Ugovora o snabdijevanju lijekovima ne
ograničava konkurenciju na mjerodavnom tržištu iz članka 4.
stavak (1) točka b) Zakona.
Nadalje, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da se dodatnim
uvjetom propisanim Javnim pozivom, a koji je vezan za visinu
osnovice za obračun ličnih primanja zaposlenih magistara
farmacije i farmaceutskih tehničara, ograničava pristup
mjerodavnom tržištu Apotekama, koje nisu u mogućnosti
ispuniti postavljeni dodatni uvjet, u smislu članka 4. stavak (1)
točke b) Zakona.
Dodatnim uvjetom propisanim Javnim pozivom, Apoteke
su uvjetovane prihvatiti dodatnu obvezu, koja po svojoj prirodi
ili običajima u trgovini nije u svezi sa predmetom sporazuma, u
smislu članka 4. stavak (1) točka e) Zakona.
Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da sve Apoteke imaju
rješenje za obavljanje apotekarske djelatnosti izdano od
resornog ministarstva Republike Srpske, te da su iste
registrirane i djeluju sukladno općim i posebnim propisima na
području Republike Srpske.
Nadalje, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je Fond
svojim djelovanjem, odnosno predmetnim aktima, neizravno
utjecao na tržište nametanjem navedenih ograničenja što je
onemogućilo slobodan pristup svim zainteresiranim Apotekama
mjerodavnom tržištu i iste dovelo u neravnopravnu poziciju u
ostvarivanju prihoda.
Predmetni pravni akti, sa aspekta propisa o zaštiti tržišne
konkurencije, su pravnim i administrativnim barijerama
ograničili pravo izbora svakoj Apoteci, odnosno slobodan
ulazak Apoteka na mjerodavno tržište, te nepotrebno ograničili
broj Apoteka u kojima kupci odnosno korisnici usluga mogu
realizirati svoje pravo dobijanja lijekova na recept na teret
novčanih sredstava Fonda.
Imajući u vidu navedeno, Konkurecijsko vijeće je odlučilo
kao u izreci ovog Rješenja.
Radi neospornog utvrđenog kršenja članka 4. stavak (1)
točka e) Zakona, Konkurencijsko vijeće je naložilo Fondu, da u
vremenskom roku od 60 (šezdeset) dana od dana primitka ovog
Rješenja, izmijeni članak 5. svih važećih Ugovora o
snabdijevanju lijekovima, te da u ostavljenom vremenskom
roku dostavi na uvid Konkurencijskom vijeću dokaze o
izvršenju obveze.
Također, radi utvrđenog kršenja članka 4. stavak (1) točka
b) i e) Zakona, Konkurencijsko vijeće je naložilo Fondu da u
vremenskom roku iz točke 5. izreke ovog Rješenja raspiše novi
"Javni poziv za dostavljanje prijava za ugovaranje usluga
izdavanja lijekova i medicinskih sredstava osiguranim licima
Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske" usklađen sa
točkom 3. izreke ovog Rješenja, te da u ostavljenom
vremenskom roku dostavi na uvid dokaze o izvršenju obveze.
Imajući u vidu navedeno, Konkurencijsko vijeće je
odlučilo kao u izreci ovog Rješenja.
5. Novčana kazna
U smislu članka 48. stavak (1) točka a) Zakona,
novčanom kaznom u iznosu najviše do 10,0% (deset)
vrijednosti ukupnog godišnjeg prihoda gospodarskog subjekta
iz godine koja je prethodila godini u kojoj je nastupila povreda
zakona, kaznit će se gospodarski subjekt ako sklopi zabranjeni
sporazum na način propisan odredbama članka 4. Zakona.
Polazeći od nesporno utvrđene činjenice da je Fond
prekršio odredbe članka 4. stavak (1) točke b) i e) Zakona,
Konkurencijsko vijeće je izreklo novčanu kaznu u iznosu od
42.000,00 KM (četrdesetdvijetisućekonvertibilnihmaraka), što
predstavlja 0,01% financijskog plana Fonda za 2008. godinu, a
koji je iznosio 413.000.000,00 KM (četiristotinetrinaestmilijuna
konvertibilnihmaraka).
Obzirom na visinu izrečene novčane kazne,
Konkurencijsko vijeće nije imalo prvenstveno za cilj
kažnjavanje zbog kršenja Zakona, već upozoriti Fond na
obvezu poštivanja pravila tržišne konkurencije utvrđenih
odredbama Zakona.
Konkurencijsko vijeće je prilikom izricanja visine
novčane kazne Fondu uzelo u obzir namjeru te dužinu trajanja
povrede Zakona kao i posljedice koje je ista imala na tržišnu
konkurenciju na mjerodavnom tržištu, u smislu članka 52.
Zakona.
U slučaju da se izrečena novčana kazna iz točke 4. ovog
Rješenja ne uplati u navedenom roku, ista će se naplatiti
prisilnim putem uz obračunavanje zatezne kamate za vrijeme
prekoračenja roka, prema važećim propisima Bosne i
Hercegovine.
Na temelju iznesenoga, Konkurencijsko vijeće je odlučilo
kao u tački 6. izreke ovog Rješenja.
6. Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rješenja nije dozvoljen priziv.
Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred
Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana
primitka, odnosno objave ovog Rješenja.

Broj 04-26-3-25-15-II/12
18. travnja 2013. godine
Sarajevo
Predsjednik
Gordana Živković, v. r.


На основу члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став
(1) тачка а), члана 48. став (1) тачка а), а у вези са чланом 4.
став (1) тачке б) и е) Закона о конкуренцији ("Службени
гласник БиХ", број 48/05, 76/07 и 80/09) и чланова 121. и
210. Закона о управном поступку ("Службени гласник
БиХ", бр. 29/02, 12/04, 88/07 и 93/09), у поступку
покренутом по Закључку о покретању поступка по
службеној дужности, број 04-26-3-25-II/12 од дана
20.12.2012. године и број 04-26-3-025-11-II/12 од дана
14.03.2013. године, против Фонда здравственог осигурања
Републике Српске, Здраве Корде 8, 78000 Бањалука, ради
утврђивања постојања забрањеног споразума,
Конкуренцијски савјет, на 58. (педесетосмој) сједници
одржаној дана 18.04.2013. године, је донио
РЈЕШЕЊЕ
1. Утврђује се да Фонд здравственог осигурања
Републике Српске, Здраве Корде 8, 78000 Бањалука,
одредбом члана 5. "Уговора о снабдијевању
осигураних лица лијековима и медицинским
средствима у 2010., 2011. и 2012. години, који се
издају на рецепт или налог осигураним лицима
Фонда", спречава, ограничава и нарушава тржишну
конкуренцију из члана 4. став (1) тачка е) Закона о
конкуренцији.
2. Утврђује се да Фонд здравственог осигурања
Републике Српске, Здраве Корде 8, 78000 Бањалука,
одредбом члана 5. "Уговора о снабдијевању
осигураних лица лијековима и медицинским
средствима у 2010., 2011. и 2012. години, који се
Broj 42 - Stranica 14 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

издају на рецепт или налог осигураним лицима
Фонда", не нарушава тржишну конкуренцију из члана
4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.
3. Утврђује се да Фонд здравственог осигурања
Републике Српске, Здраве Корде 8, 78000 Бањалука
додатном одредбом "Јавног позива за достављање
пријава за уговарање услуга издавања лијекова и
медицинских средстава осигураним лицима Фонда
здравственог осигурања Републике Српске у 2010.,
2011. и 2012. години", а која се односи на висину
основице за обрачун личних примања запослених
магистара фармације и фармацеутских техничара
спречава, ограничава и нарушава тржишну
конкуренцију из члана 4. став (1) тачка б) и е) Закона
о конкуренцији.
4. Одредба члана 5. "Уговора о снабдијевању
осигураних лица лијековима и медицинским
средствима у 2010., 2011. и 2012. години, који се
издају на рецепт или налог осигураним лицима
Фонда" и одредба "Јавног позива за достављање
пријава за уговарање услуга издавања лијекова и
медицинских средстава осигураним лицима Фонда
здравственог осигурања Републике Српске у 2010.,
2011. и 2012. години", која се односи на висину
основице за обрачун личних примања запослених
магистара фармације и фармацеутских техничара из
тачке 1. и 3. овог Рјешења су ништавне (еx lege), у
смислу члана 4. став (2) Закона о конкуренцији.
5. Налаже се Фонду здравственог осигурања Републике
Српске, Здраве Корде 8, 78000 Бањалука да одмах, а
најкасније у року од 60 (шездесет) дана од дана
пријема овог Рјешења, усклади одредбе важећих
"Уговора о снабдијевању осигураних лица лијековима
и медицинским средствима, која се издају на рецепт
или налог осигураним лицима Фонда", са Законом о
конкуренцији, и да распише нови "Јавни позив за
достављање пријава за уговарање услуга издавања
лијекова и медицинских средстава осигураним
лицима Фонда здравственог осигурања Републике
Српске" усклађен са тачком 3. диспозитива овог
Рјешења, те да у остављеном временском року
достави доказе о извршењу истих.
6. Изриче се новчана казна Фонду здравственог
осигурања Републике Српске, Здраве Корде 8, 78000
Бањалука, због кршења члана 4. став (1) тачка б) и е)
Закона о конкуренцији, у висини од 42.000,00 КМ
(четрдесетдвијехиљадеконвертибилнихмарака), у сми-
слу члана 48. став (1) тачка а) Закона о конкуренцији,
коју је дужан платити у року од 8 (осам) дана од дана
пријема овог Рјешења.
У случају да се изречена новчана казна не уплати у
наведеном року, иста ће се наплатити присилним
путем, уз обрачунавање затезне камате за вријеме
прекорачења рока, према важећим прописима Босне и
Херцеговине.
7. Ово Рјешење је коначно и биће објављено у
"Службеном гласнику БиХ", Службеним гласилима
ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
Образложење
Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине (у даљем
тексту: Конкуренцијски савјет) је након проведених
прелиминарних активности прикупљања података и
документације у вези дјеловања Фонда здравственог
осигурања Републике Српске, Здраве Корде 8, 78000
Бањалука (у даљем тексту: Фонд) на тржишту пружања
услуга издавања лијекова на рецепт осигураницима у
Републици Српској, дошао до сазнања да би поједине
одредбе "Уговора о снабдијевању осигураних лица
лијековима и медицинским средствима у 2010., 2011. и
2012. години, која се издају на рецепт или налог
осигураним лицима Фонда" (у даљем тексту: Уговор о
снабдијевању лијековима), закљученог између Фонда и
апотекарских здравствених установа (у даљем у тексту:
Апотеке) у Републици Српској, могле ограничити,
спријечити и нарушити тржишну конкуренцију.
Анализом Уговора о снабдијевању лијековима,
Конкуренцијски савјет је оцијенио да постоји основана
сумња постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1)
тачке б) и е) Закона о конкуренцији (у даљем тексту:
Закон).
1. Поступак по Закључку о покретању поступка по
службеној дужности
На основу наведеног, Конкуренцијски савјет је у
складу са чланом 32. став (1) Закона, донио Закључак о
покретању поступка по службеној дужности против Фонда
(у даљем тексту: Закључак), дана 20.12.2012. године број
04-26-3-25-II/12, ради оцјене да ли "Уговор о снабдијевању
осигураних лица лијековима" представља забрањени
споразум из члана 4. став (1) тачке б) и е) Закона.
У складу са чланом 33. став (1) Закона,
Конкуренцијски савјет је, дана 25.12.2012. године актом
број 04-26-3-25-4-II/12, доставио предметни Закључак
Фонду на одговор те затражио релевантну документацију
потребну у поступку.
Тражену документацију, као и одговор на Закључак,
којим у цијелости оспорава основаност истог, Фонд је
доставио дана 13.01.2013. године поднеском број 04-26-3-
25-5-II/12 наводећи сљедеће:
- да је неспорно да је Фонд на основу члана 58.
Закона о здравственом осигурању ("Службени
гласник Републике Српске", бр.18/99, 51/01,
70/01, 51/03, 57/03, 17/08 и 01/09), члана 1. став 2.
Закона о апотекарској дјелатности ("Службени
гласник Републике Српске", број 119/08) и члана
30. Статута Фонда ("Службени гласник
Републике Српске", бр. 06/04, 19/04, 19/05, 63/08
и 64/09) објавио 2009. године Јавни позив за
достављање пријава за уговарање услуга
издавања лијекова на рецепт осигураницима
Фонда здравственог осигурања у 2010., 2011. и
2012. години" (у даљем у тексту: Јавни позив);
- да је у Јавном позиву између осталог затражена и
Изјава понуђача да ће основица за обрачун
личних примања запосленог магистра фармације
бити најмање бруто плаћа у висини од 2.311,74
КМ и за запосленог фармацеутског техничара у
висини од 1.137,07 КМ, за период важења
уговора;
- да овим поступком Фонд није прекршио члан 4.
Закона, јер тиме апотекарске установе нису
дискриминисане по основу јавно-приватног
статуса, јер Фонд није имао намјеру да
злоупотребом ограничи или контролише
тржиште;
- да је Фонд овим одредбама ставио у равноправан
положај јавне и приватне апотекарске установе;
- да је Фонд својим дискреционим правом
постављања услова у погледу плаћања доприноса
само уредио обавезу плаћања доприноса под
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 15

истим условима за све учеснике у наведеном
Јавном позиву;
Уз одговор на Закључак, Фонд је доставио и
неовјерене копије 150 тренутно важећих Уговора о
снабдијевању лијековима склопљених са Апотекама у
Републици Српској.
Конкуренцијски савјет је дана 05.02.2013. године
актом број 04-26-3-25-6-II/12, у складу с чланом 33. Закона,
затражио допуну одговора на предметни Закључак, у
смислу достављања података о правном основу за
закључење Уговора о снабдијевању лијековима, правном
основу за услов постављен у Јавном позиву, везано за
утврђивање основице за обрачун плаћа магистрима и
фармацеутским техничарима запосленим у Апотекама,
појашњење достављених података о буџету Фонда, те све
Уговоре о снабдијевању лијековима који су на снази од
дана 01.01.2013. године.
Фонд је дана 14.02.2013. године поднеском број 04-26-
325-7-II/12, доставио одговор на захтјев и образложење за
недостављање прописно овјерених важећих уговора, ради
обимности документације. У поднеску је наведено да је
поступак уговарања услуга издавања лијекова и
медицинских средстава осигураним лицима Фонда у 2013.
години и 2014. години у току, односно наведени уговори
још нису закључени, те из тог разлога нису у могућности
доставити исте.
Конкуренцијски савјет је дана 11.03.2013. године, а на
основу члана 35. став (1) под б) Закона, те Захтјева за
извршењем увида број 04-26-325-8-II/12 од 07.03.2013.
године, извршио непосредан увид у оригиналну
документацију Фонда у просторијама на адреси Здраве
Кодре 8, у Бањалуци, о чему је састављена службена
забиљешка под бројем 04-26-325-13-II/12, те потврђена
исправност раније достављених фотокопираних уговора,
који нису били прописно овјерени из разлога обимности
документације.
Надаље, анализом Јавног позива, Конкуренцијски
савјет је оцијенио да постоји основана сумња да Фонд
одредбама истог ограничава, спрјечава и нарушава
тржишну конкуренцију, те да Јавни позив може
представљати забрањени споразум из члана 4. став (1)
тачке б) и е) Закона, те је на основу члана 42. став (2)
Закона, на 55. сједници одржаној дана 13.03.2013. године,
донио Закључак о проширењу Закључка о покретању
поступка по службеној дужности број 04-26-3-25-10-II/12
(у даљем тексту: Закључак о проширењу Закључка), којим
се Закључак у тачки 1. диспозитива проширује и на "Јавни
позив".
Закључак о проширењу Закључка, у складу са чланом
33. Закона, достављен је на одговор Фонду дана 14.03.2013.
године актом број 04-26-3-025-11-II/12, гдје је изјашњење
Фонда на исти достављено поднеском број 04-26-3-025-12-
II/12 дана 26.03.2013. године, са сљедећим наводима:
- да је Закључак о проширењу Закључка у
цијелости несврсисходан, обзиром да се против
Фонда већ води поступак због сумње
спречавања, ограничавања и нарушавања
тржишне конкуренције склапањем Уговора о
снабдијевању лијековима;
- да је апсурдно да се по истом основу и у истој
правној ствари, воде два поступка против Фонда.
2. Правни оквир предметног поступка
Конкуренцијски савјет је током поступка примијенио
одредбе Закона, Одлуке о утврђивању релевантног
тржишта ("Службени гласник БиХ", бр. 18/06 и 34/10) и
одредбе Закона о Закона о управном поступку ("Службени
гласник БиХ", бр. 29/02, 12/04, 88/07 и 93/09).
Такође, Конкуренцијски савјет је узео у обзир и
одредбе Закона о здравственом осигурању, Закона о
апотекарској дјелатности, Статута Фонда и Јавног позива
за достављање пријава за уговарање услуга издавања
лијекова и медицинских средстава осигураним лицима
Фонда здравственог осигурања Републике Српске у 2010.,
2011. и 2012. години ("Службени гласник Републике
Српске", број 101/09).
3. Релевантно тржиште
У складу са чланом 3. Закона и чл. 4. и 5. Одлуке о
утврђивању релевантног тржишта ("Службени гласник
БиХ", бр. 18/06 и 34/10), релевантно тржиште се одређује
као тржиште одређених производа и/или услуга који су
предмет обављања дјелатности привредних субјеката на
одређеном географском подручју.
Релевантно тржиште производа обухвата све
производе и/или услуге које потрошачи и/или корисници
сматрају међусобно замјењивим, под прихватљивим
условима, имајући у виду посебно њихове битне
карактеристике, квалитет, уобичајену намјену, начин
употребе, услове продаје и цијене.
У конкретном случају, релевантно тржиште је
тржиште пружања услуга снабдијевања осигураних лица
Фонда лијековима који се издају на рецепт и медицинским
средствима која се издају на налог.
Релевантно географско тржиште обухвата цјелокупан
или значајан дио територије Босне и Херцеговине на којем
привредни субјекти дјелују у продаји и/или куповини
релевантног производа под једнаким или довољно
уједначеним условима и који то тржиште битно разликују
од услова конкуренције на сусједним географским
тржиштима.
У конкретном случају, релевантно географско
тржиште је Република Српска, Босна и Херцеговина,
будући да Фонд има закључене Уговоре само са
здравственим установама, односно Апотекама са подручја
Републике Српске.
У смислу наведеног, Конкуренцијски савјет је за
релевантно тржиште предметног поступка утврдио
тржиште услуга снабдијевања осигураних лица лијековима
који се издају на рецепт и медицинским средствима која се
издају на налог, на терет Фонда, на подручју Републике
Српске.
4. Утврђено чињенично стање и оцјена доказа
Након сагледавања свих релевантних чињеница,
доказа и документације достављене од странке у поступку,
као и података којима располаже Конкуренцијски савјет,
утврђено је сљедеће:
- да је Фонд регистрован у Окружном Привредном
суду Бањалука, дана 09.12.2011. године, под
бројем 057-0-Reg-11-003382, МБС:1-10093-00,
ЈИБ 400965150008;
- да је оснивач Фонда Влада Републике Српске,
Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука;
- да је основна дјелатност Фонда "дјелатност
обавезног осигурања";
- да је Фонд у 2009. години, на основу члана 58.
Закона о здравственом осигурању, члана 1. став
(2) Закона о апотекарској дјелатности и члана 30.
Статута Фонда, објавио Јавни позив;
- да је у Јавном позиву поред осталих услова, од
понуђача затражена и изјава да ће основица за
обрачун личних примања запосленог магистра
Broj 42 - Stranica 16 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

фармације бити најмање бруто плаћа у висини од
2.311,74 КМ и за запосленог фармацеутског
техничара у висини од 1.137,07 КМ, за период
важења уговора;
- да је Фонд у складу са предметним Јавним
позивом за период од 01.01.2010. - 31.12.2012.
године, склопио Уговоре о снабдијевању
лијековима са 150 апотека у Републици Српској;
- да је од 150 закључених Уговора о снабдијевању
лијековима за период од 2010. -31.12.2012.
године, још увијек на снази 148 Уговора (два
Уговора су раскинута), обзиром да нису
закључени нови Уговори о снабдијевању
лијековима за 2013. годину, и исти ће се
примјењивати до дана закључења нових Уговора
о снабдијевању лијековима;
- да су Закључени Уговори о снабдијевању
лијековима типског карактера;
- да члан 5. Уговора о снабдијевању лијековима
садржи одредбу којом обавезује Апотеке да ће
основица обрачуна личних примања запосленог
магистра фармације бити најмање бруто плаћа у
висини од 2.311,74 КМ и за фармацеутског
техничара у висини од 1.137,07 КМ, за период
важења уговора.
Анализом одредби и услова Уговора о снабдијевању
лијековима, који се односе на услов бруто плате магистра
фармације и фармацеутског техничара, Конкуренцијски
савјет је оцијенио да исти нису у складу са одредбама
члана 4. става 1) тачке е) Закона.
Такође, анализом додатог услова прописаног Јавним
позивом, а који се односи на висну бруто плате магистра
фармације и фармацеутског техничара, Конкуренцијски
савјет је утврдио да исти није у складу са одредбама члана
4.става 1) тачке б) и е) Закона.
Чланом 4. Закона, прописано је да су забрањени
споразуми, уговори, поједине одредбе споразума или
уговора, заједничка дјеловања, изричити и прешутни
договори привредних субјеката, као и одлуке и други акти
привредних субјеката, који за циљ и посљедицу имају
спречавање, ограничавање или нарушавање тржишне
конкуренције на релевантном тржишту, а који се односе на:
b) ограничавање и контролу производње, тржишта,
техничког развоја или улагања;
e) закључивањем таквих споразума којима се друга
страна условљава да прихвати додатне обавезе
које по својој природи или обичајима у трговини
нису у вези са предметом споразума.
Конкуренцијски савјет је утврдио да члан 5. Уговора о
снабдијевању лијековима, који садржи одредбу којом се
обавезују Апотеке да ће основица обрачуна личних
примања запосленог магистра фармације бити најмање
бруто плаћа у висини од 2.311,74 КМ и за фармацеутског
техничара у висини од 1.137,07 КМ, за период важења
уговора, није у складу са чланом 4. став (1) тачка е) Закона,
будући да се Апотекама намеће додатна обавеза која по
својој природи или обичајима у трговини није у вези са
предметом споразума.
Наиме, прописана обавеза Апотекама да исплаћују
назначене износе плаћа, представља пријетњу директног
утјецаја на њихово пословање, обзиром да висина плаће
као финансијске категорије, првенствено зависи од
финансијског пословања неког привредног субјекта.
Висина плаће представља пословну одлуку једног
привредног субјекта и као таква не може бити предмет
односно не може бити одређена Уговором о снабдијевању
лијековима, које Фонд здравственог осигурања склапа са
Апотекама.
Такође, Конкуренцијски савјет је утврдио да Фонд
одредбом члана 5. Уговора о снабдијевању лијековима не
ограничава конкуренцију на релевантном тржишту из
члана 4. став (1) тачка б) Закона.
Надаље, Конкуренцијски савјет је утврдио да се
додатним условом прописаним Јавним позивом, а који је
везан за висину основице за обрачун личних примања
запослених магистара фармације и фармацеутских
техничара, ограничава приступ релевантном тржишту
Апотекама, које нису у могућности да испуне постављени
додатни услов, у смислу члана 4. став (1) тачке б) Закона.
Додатним условом прописаним Јавним позивом,
Апотеке су условљене да прихвате додатну обавезу, која по
својој природи или обичајима у трговини није у вези са
предметом споразума, у смислу члана 4. став (1) тачка е)
Закона.
Конкуренцијски савјет је утврдио да све Апотеке
имају рјешење за обављање апотекарске дјелатности
издано од ресорног министарства Републике Српске, те да
су исте регистроване и дјелују у складу са општим и
посебним прописима на подручју Републике Српске.
Надаље, Конкуренцијски савјет је утврдио да је Фонд
својим дјеловањем, односно предметним актима, посредно
утицао на тржиште наметањем наведених ограничења што
је онемогућило слободан приступ свим заинтересованим
Апотекама релевантном тржишту и исте довело у
неравноправан положај у остваривању прихода.
Предметни правни акти, са аспекта прописа о заштити
тржишне конкуренције, су правним и административним
баријерама ограничили право избора свакој Апотеци,
односно слободан улазак Апотека на релевантно тржиште,
те непотребно ограничили број Апотека у којима купци
односно корисници услуга могу реализовати своје право
добијања лијекова на рецепт на терет новчаних средстава
Фонда.
Имајући у виду наведено, Конкурецијски савјет је
одлучио као у диспозитиву овог Рјешења.
Ради неоспорног утврђеног кршења члана 4. став (1)
тачка е) Закона, Конкуренцијски савјет је наложио Фонду,
да у временском року од 60 (шездесет) дана од дана
пријема овог Рјешења, измијени члан 5. свих важећих
Уговора о снабдијевању лијековима, те да у остављеном
временском року достави на увид Конкуренцијском савјету
доказе о извршењу обавезе.
Такође, ради утврђеног кршења члана 4. став (1) тачка
б) и е) Закона, Конкуренцијски савјет је наложио Фонду да
у временском року из тачке 5. диспозитива овог Рјешења
распише нови "Јавни позив за достављање пријава за
уговарање услуга издавања лијекова и медицинских
средстава осигураним лицима Фонда здравственог
осигурања Републике Српске" усклађен са тачком 3.
диспозитива овог Рјешења, те да у остављеном временском
року достави на увид доказе о извршењу обавезе.
Имајући у виду наведено, Конкурецијски савјет је
одлучио као у диспозитиву овог Рјешења.
5. Новчана казна
У смислу члана 48. став (1) тачка а) Закона, новчаном
казном у износу највише до 10,0% (десет) вриједности
укупног годишњег прихода привредног субјекта из године
која је претходила години у којој је наступила повреда
закона казниће се привредни субјекат ако склопи
забрањени споразум на начин прописан одредбама члана 4.
Закона.
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 17

Полазећи од неспорно утврђене чињенице да је Фонд
прекршио одредбе члана 4. став (1) тачке б) и е) Закона,
Конкуренцијски савјет је изрекао новчану казну у износу
од 42.000,00 КМ (четрдесетдвијехиљадеконвертибилних
марака), што представља 0,01% финансијског плана Фонда
за 2008. годину, а који је износио 413.000.000,00 КМ
(четиристотинетринаестмилиона конвертибилнихмарака).
Обзиром на висину изречене новчане казне,
Конкуренцијски савјет није имао првенствено за циљ
кажњавање због кршења Закона, већ да упозори Фонд на
обавезу поштивања правила тржишне конкуренције
утврђених одредбама Закона.
Конкуренцијски савјет је приликом изрицања висине
новчане казне Фонду узео у обзир намјеру те дужину
трајања повреде Закона као и посљедице које је иста имала
на тржишну конкуренцију на релевантном тржишту, у
смислу члана 52. Закона.
У случају да се изречена новчана казна из тачке 4.
овог Рјешења не уплати у наведеном року, иста ће се
наплатити присилним путем уз обрачунавање затезне
камате за вријеме прекорачења рока, према важећим
прописима Босне и Херцеговине.
На основу изнесенога Конкуренцијски савјет је
одлучио као у тачки 6. диспозитива овог Рјешења.
6. Поука о правном лијеку
Против овог Рјешења није дозвољена жалба.
Незадовољна страна може покренути управни спор
пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана
пријема, односно објаве овог Рјешења.

Број 04-26-3-25-15-II/12
18. априла 2013. године
Сарајево
Предсједник
Гордана Живковић, с. р.


Na osnovu člana 25. stav (1) tačka e), člana 42. stav (1)
tačka a), člana 48. stav (1) tačka a), a u vezi sa članom 4. stav
(1) tačke b) i e) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH",
broj 48/05, 76/07 i 80/09) i članova 121. i 210. Zakona o
upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04,
88/07 i 93/09), u postupku pokrenutom po Zaključku o
pokretanju postupka po službenoj dužnosti, broj 04-26-3-25-
II/12 od dana 20.12.2012. godine i broj 04-26-3-025-11-II/12
od dana 14.03.2013. godine, protiv Fonda zdravstvenog
osiguranja Republike Srpske, Zdrave Korde 8, 78000 Banja
Luka, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma,
Konkurencijsko vijeće, na 58. (pedesetosmoj) sjednici održanoj
dana 18.04.2013. godine, je donijelo
RJEŠENJE
1. Utvrđuje se da Fond zdravstvenog osiguranja Republike
Srpske, Zdrave Korde 8, 78000 Banja Luka, odredbom
člana 5. "Ugovora o snabdijevanju osiguranih lica
lijekovima i medicinskim sredstvima u 2010., 2011. i
2012. godini, koji se izdaju na recept ili nalog osiguranim
licima Fonda", spriječava, ograničava i narušava tržišnu
konkurenciju iz člana 4. stav (1) tačka e) Zakona o
konkurenciji.
2. Utvrđuje se da Fond zdravstvenog osiguranja Republike
Srpske, Zdrave Korde 8, 78000 Banja Luka, odredbom
člana 5. "Ugovora o snabdijevanju osiguranih lica
lijekovima i medicinskim sredstvima u 2010., 2011. i
2012. godini, koji se izdaju na recept ili nalog osiguranim
licima Fonda", ne narušava tržišnu konkurenciju iz člana
4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.
3. Utvrđuje se da Fond zdravstvenog osiguranja Republike
Srpske, Zdrave Korde 8, 78000 Banja Luka dodatnom
odredbom "Javnog poziva za dostavljanje prijava za
ugovaranje usluga izdavanja lijekova i medicinskih
sredstava osiguranim licima Fonda zdravstvenog
osiguranja Republike Srpske u 2010., 2011. i 2012.
godini", a koja se odnosi na visinu osnovice za obračun
ličnih primanja zaposlenih magistara farmacije i
farmaceutskih tehničara spriječava, ograničava i narušava
tržišnu konkurenciju iz člana 4. stav (1) tačka b) i e)
Zakona o konkurenciji.
4. Odredba člana 5. "Ugovora o snabdijevanju osiguranih
lica lijekovima i medicinskim sredstvima u 2010., 2011. i
2012. godini, koji se izdaju na recept ili nalog osiguranim
licima Fonda" i odredba "Javnog poziva za dostavljanje
prijava za ugovaranje usluga izdavanja lijekova i
medicinskih sredstava osiguranim licima Fonda
zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u 2010., 2011.
i 2012. godini", koja se odnosi na visinu osnovice za
obračun ličnih primanja zaposlenih magistara farmacije i
farmaceutskih tehničara iz tačke 1. i 3. ovog Rješenja su
ništavne (ex lege), u smislu člana 4. stav (2) Zakona o
konkurenciji.
5. Nalaže se Fondu zdravstvenog osiguranja Republike
Srpske, Zdrave Korde 8, 78000 Banja Luka da odmah, a
najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana prijema
ovog Rješenja, uskladi odredbe važećih "Ugovora o
snabdijevanju osiguranih lica lijekovima i medicinskim
sredstvima, koja se izdaju na recept ili nalog osiguranim
licima Fonda", sa Zakonom o konkurenciji, i da raspiše
novi "Javni poziv za dostavljanje prijava za ugovaranje
usluga izdavanja lijekova i medicinskih sredstava
osiguranim licima Fonda zdravstvenog osiguranja
Republike Srpske" usklađen sa tačkom 3. dispozitiva ovog
Rješenja, te da u ostavljenom vremenskom roku dostavi
dokaze o izvršenju istih.
6. Izriče se novčana kazna Fondu zdravstvenog osiguranja
Republike Srpske, Zdrave Korde 8, 78000 Banja Luka,
zbog kršenja člana 4. stav (1) tačka b) i e) Zakona o
konkurenciji, u visini od 42.000,00 KM
(četrdesetdvijehiljadekonvertibilnihmaraka), u smislu
člana 48. stav (1) tačka a) Zakona o konkurenciji, koju je
dužan platiti u roku od 8 (osam) dana od dana prijema
ovog Rješenja.
U slučaju da se izrečena novčana kazna ne uplati u
navedenom roku, ista će se naplatiti prisilnim putem, uz
obračunavanje zatezne kamate za vrijeme prekoračenja
roka, prema važećim propisima Bosne i Hercegovine.
7. Оvo Rješenje je konačno i bit će оbјаvljеno u "Službеnоm
glаsniku BiH", Službеnim glаsilimа еntitеtа i Brčkо
Distriktа Bоsnе i Hеrcеgоvinе.
Obrаzlоžеnjе
Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem
tekstu: Konkurencijsko vijeće) je nakon provedenih
preliminarnih aktivnosti prikupljanja podataka i dokumentacije
u vezi djelovanja Fonda zdravstvenog osiguranja Republike
Srpske, Zdrave Korde 8, 78000 Banja Luka (u daljem tekstu:
Fond) na tržištu pružanja usluga izdavanja lijekova na recept
osiguranicima u Republici Srpskoj, došlo do saznanja da bi
pojedine odredbe "Ugovora o snabdijevanju osiguranih lica
lijekovima i medicinskim sredstvima u 2010., 2011. i 2012.
godini, koja se izdaju na recept ili nalog osiguranim licima
Fonda" (u daljem tekstu: Ugovor o snabdijevanju lijekovima),
zaključenog između Fonda i apotekarskih zdravstvenih
Broj 42 - Stranica 18 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

ustanova (u daljem u tekstu: Apoteke) u Republici Srpskoj,
mogle ograničiti, spriječiti i narušiti tržišnu konkurenciju.
Analizom Ugovora o snabdijevanju lijekovima,
Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da postoji osnovana sumnja
postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačke b) i
e) Zakona o konkurenciji (u daljem tekstu: Zakon).
1. Postupak po Zaključku o pokretanju postupka po
službenoj dužnosti
Na osnovu navedenog, Konkurencijsko vijeće je u skladu
sa članom 32. stav (1) Zakona, donijelo Zaključak o pokretanju
postupka po službenoj dužnosti protiv Fonda (u daljem tekstu:
Zaključak), dana 20.12.2012. godine broj 04-26-3-25-II/12, radi
ocjene da li "Ugovor o snabdijevanju osiguranih lica
lijekovima" predstavlja zabranjeni sporazum iz člana 4. stav (1)
tačke b) i e) Zakona.
U skladu sa članom 33. stav (1) Zakona, Konkurencijsko
vijeće je, dana 25.12.2012. godine aktom broj 04-26-3-25-4-
II/12, dostavilo predmetni Zaključak Fondu na odgovor te
zatražilo relevantnu dokumentaciju potrebnu u postupku.
Traženu dokumentaciju, kao i odgovor na Zaključak,
kojim u cijelosti osporava osnovanost istog, Fond je dostavio
dana 13.01.2013. godine podneskom broj 04-26-3-25-5-II/12
navodeći slijedeće:
- da je nesporno da je Fond na osnovu člana 58.
Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni
glasnik Republike Srpske", br. 18/99, 51/01, 70/01,
51/03, 57/03, 17/08 i 01/09), člana 1. stav 2. Zakona
o apotekarskoj djelatnosti ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj 119/08) i člana 30. Statuta
Fonda ("Službeni glasnik Republike Srpske", br.
06/04, 19/04, 19/05,63/08 i 64/09) objavio 2009.
godine Javni poziv za dostavljanje prijava za
ugovaranje usluga izdavanja lijekova na recept
osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja u
2010., 2011. i 2012. godini" (u daljem u tekstu:
Javni poziv);
- da je u Javnom pozivu između ostalog zatražena i
Izjava ponuđača da će osnovica za obračun ličnih
primanja zaposlenog magistra farmacije biti
najmanje bruto plaća u visini od 2.311,74 KM i za
zaposlenog farmaceutskog tehničara u visini od
1.137,07 KM, za period važenja ugovora;
- da ovim postupkom Fond nije prekršio član 4.
Zakona, jer time apotekarske ustanove nisu
diskriminirane po osnovu javno-privatnog statusa,
jer Fond nije imao namjeru da zloupotrebom
ograniči ili kontroliše tržište;
- da je Fond ovim odredbama stavio u ravnopravan
položaj javne i privatne apotekarske ustanove;
- da je Fond svojim diskrecionim pravom postavljanja
uslova u pogledu plaćanja doprinosa samo uredio
obavezu plaćanja doprinosa pod istim uslovima za
sve učesnike u navedenom Javnom pozivu;
Uz odgovor na Zaključak, Fond je dostavio i neovjerene
kopije 150 trenutno važećih Ugovora o snabdijevanju
lijekovima sklopljenih sa Apotekama u Republici Srpskoj.
Konkurencijsko vijeće je dana 05.02.2013. godine aktom
broj 04-26-3-25-6-II/12, u skladu s članom 33. Zakona,
zatražilo dopunu odgovora na predmetni Zaključak, u smislu
dostavljanja podataka o pravnom osnovu za zaključenje
Ugovora o snabdijevanju lijekovima, pravnom osnovu za uslov
postavljen u Javnom pozivu, vezano za utvrđivanje osnovice za
obračun plaća magistrima i farmaceutskim tehničarima
zaposlenim u Apotekama, pojašnjenje dostavljenih podataka o
budžetu Fonda, te sve Ugovore o snabdijevanju lijekovima koji
su na snazi od dana 01.01.2013. godine.
Fond je dana 14.02.2013. godine podneskom broj 04-26-
325-7-II/12, dostavio odgovor na zahtjev i obrazloženje za
nedostavljanje propisno ovjerenih važećih ugovora, radi
obimnosti dokumentacije. U podnesku je navedeno da je
postupak ugovaranja usluga izdavanja lijekova i medicinskih
sredstava osiguranim licima Fonda u 2013. godini i 2014.
godini u toku, odnosno navedeni ugovori još nisu zaključeni, te
iz tog razloga nisu u mogućnosti dostaviti iste.
Konkurencijsko vijeće je dana 11.03.2013. godine, a na
osnovu člana 35. stav (1) pod b) Zakona, te Zahtjeva za
izvršenjem uvida broj 04-26-325-8-II/12 od 07.03.2013.
godine, izvršilo neposredan uvid u originalnu dokumentaciju
Fonda u prostorijama na adresi Zdrave Kodre 8, u Banjoj Luci,
o čemu je sastavljena službena zabilješka pod brojem 04-26-
325-13-II/12, te potvrđena ispravnost ranije dostavljenih
fotokopiranih ugovora, koji nisu bili propisno ovjereni iz
razloga obimnosti dokumentacije.
Nadalje, analizom Javnog poziva, Konkurencijsko vijeće
je ocijenilo da postoji osnovana sumnja da Fond odredbama
istog ograničava, spriječava i narušava tržišnu konkurenciju, te
da Javni poziv može predstavljati zabranjeni sporazum iz člana
4. stav (1) tačke b) i e) Zakona, te je na osnovu člana 42. stav
(2) Zakona, na 55. sjednici održanoj dana 13.03.2013. godine,
donijelo Zaključak o proširenju Zaključka o pokretanju
postupka po službenoj dužnosti broj 04-26-3-25-10-II/12 (u
daljem tekstu: Zaključak o proširenju Zaključka), kojim se
Zaključak u tački 1. dispozitiva proširuje i na "Javni poziv".
Zaključak o proširenju Zaključka, u skladu sa članom 33.
Zakona, dostavljen je na odgovor Fondu dana 14.03.2013.
godine aktom broj 04-26-3-025-11-II/12, gdje je izjašnjenje
Fonda na isti dostavljeno podneskom broj 04-26-3-025-12-II/12
dana 26.03.2013. godine, sa slijedećim navodima:
- da je Zaključak o proširenju Zaključka u cijelosti
nesvrsishodan, obzirom da se protiv Fonda već vodi
postupak zbog sumnje spriječavanja, ograničavanja i
narušavanja tržišne konkurencije sklapanjem
Ugovora o snabdijevanju lijekovima;
- da je apsurdno da se po istom osnovu i u istoj
pravnoj stvari, vode dva postupka protiv Fonda.
2. Pravni okvir predmetnog postupka
Konkurencijsko vijeće je tokom postupka primijenilo
odredbe Zakona, Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta
("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10) i odredbe Zakona o
Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br.
29/02, 12/04, 88/07 i 93/09).
Također, Konkurencijsko vijeće je uzelo u obzir i odredbe
Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o apotekarskoj
djelatnosti, Statuta Fonda i Javnog poziva za dostavljanje
prijava za ugovaranje usluga izdavanja lijekova i medicinskih
sredstava osiguranim licima Fonda zdravstvenog osiguranja
Republike Srpske u 2010., 2011. i 2012. godini ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj 101/09).
3. Relevantno tržište
U skladu sa članom 3. Zakona i čl. 4. i 5. Odluke o
utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br.
18/06 i 34/10) relevantno tržište se određuje kao tržište
određenih proizvoda i/ili usluga koji su predmet obavljanja
djelatnosti privrednih subjekata na određenom geografskom
području.
Relevantno tržište proizvoda obuhvata sve proizvode i/ili
usluge koje potrošači i/ili korisnici smatraju međusobno
zamjenjivim, pod prihvatljivim uslovima, imajući u vidu
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 19

posebno njihove bitne karakteristike, kvalitet, uobičajenu
namjenu, način upotrebe, uslove prodaje i cijene.
U konkretnom slučaju, relevantno tržište je tržište
pružanja usluga snabdijevanja osiguranih lica Fonda lijekovima
koji se izdaju na recept i medicinskim sredstvima koja se izdaju
na nalog.
Relevantno geografsko tržište obuhvata cjelokupan ili
značajan dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojem privredni
subjekti djeluju u prodaji i/ili kupovini relevantnog proizvoda
pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uslovima i koji to
tržište bitno razlikuju od uslova konkurencije na susjednim
geografskim tržištima.
U konkretnom slučaju, relevantno geografsko tržište je
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, budući da Fond ima
zaključene Ugovore samo sa zdravstvenim ustanovama,
odnosno Apotekama sa područja Republike Srpske.
U smislu navedenog, Konkurencijsko vijeće je za
relevantno tržište predmetnog postupka utvrdilo tržište usluga
snabdijevanja osiguranih lica lijekovima koji se izdaju na recept
i medicinskim sredstvima koja se izdaju na nalog, na teret
Fonda, na području Republike Srpske.
4. Utvrđeno činjenično stanje i ocjena dokaza
Nakon sagledavanja svih relevantnih činjenica, dokaza i
dokumentacije dostavljene od stranke u postupku, kao i
podataka kojima raspolaže Konkurencijsko vijeće, utvrđeno je
slijedeće:
- da je Fond registriran u Okružnom Privrednom sudu
Banja Luka, dana 09.12.2011. godine, pod brojem
057-0-Reg-11-003382, MBS 1-10093-00, JIB
400965150008;
- da je osnivač Fonda Vlada Republike Srpske, Trg
Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka;
- da je osnovna djelatnost Fonda "djelatnost
obaveznog osiguranja";
- da je Fond u 2009. godini, na osnovu člana 58.
Zakona o zdravstvenom osiguranju, člana 1. stav (2)
Zakona o apotekarskoj djelatnosti i člana 30. Statuta
Fonda, objavio Javni poziv;
- da je u Javnom pozivu pored ostalih uslova, od
ponuđača zatražena i izjava da će osnovica za
obračun ličnih primanja zaposlenog magistra
farmacije biti najmanje bruto plaća u visini od
2.311,74 KM i za zaposlenog farmaceutskog
tehničara u visini od 1.137,07 KM, za period važenja
ugovora;
- da je Fond u skladu sa predmetnim Javnim pozivom
za period od 01.01.2010 - 31.12.2012. godine,
sklopio Ugovore o snabdijevanju lijekovima sa 150
apoteka u Republici Srpskoj;
- da je od 150 zaključenih Ugovora o snabdijevanju
lijekovima za period od 2010.-31.12.2012. godine,
još uvijek na snazi 148 Ugovora (dva Ugovora su
raskinuta), obzirom da nisu zaključeni novi Ugovori
o snabdijevanju lijekovima za 2013. godinu, i isti će
se primjenjivati do dana zaključenja novih Ugovora
o snabdijevanju lijekovima;
- da su Zaključeni Ugovori o snabdijevanju
lijekovima tipskog karaktera;
- da član 5. Ugovora o snabdijevanju lijekovima
sadrži odredbu kojom obavezuje Apoteke da će
osnovica obračuna ličnih primanja zaposlenog
magistra farmacije biti najmanje bruto plaća u visini
od 2.311,74 KM i za farmaceutskog tehničara u
visini od 1.137,07 KM, za period važenja ugovora.
Analizom odredbi i uslova Ugovora o snabdijevanju
lijekovima, koji se odnose na uslov bruto plate magistra
farmacije i farmaceutskog tehničara, Konkurencijsko vijeće je
ocijenilo da isti nisu u skladu sa odredbama člana 4. stava 1)
tačke e) Zakona.
Također, analizom dodatog uslova propisanog Javnim
pozivom, a koji se odnosi na visnu bruto plate magistra
farmacije i farmaceutskog tehničara, Konkurencijsko vijeće je
utvrdilo da isti nije u skladu sa odredbama člana 4.stava 1)
tačke b) i e) Zakona.
Članom 4. Zakona, propisano je da su zabranjeni
sporazumi, ugovori, pojedine odredbe sporazuma ili ugovora,
zajednička djelovanja, izričiti i prešutni dogovori privrednih
subjekata, kao i odluke i drugi akti privrednih subjekata, koji za
cilj i posljedicu imaju sprječavanje, ograničavanje ili
narušavanje tržišne konkurencije na relevantnom tržištu, a koji
se odnose na:
b) ograničavanje i kontrolu proizvodnje, tržišta,
tehničkog razvoja ili ulaganja;
e) zaključivanjem takvih sporazuma kojima se druga
strana uslovljava da prihvati dodatne obaveze koje
po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u vezi
sa predmetom sporazuma.
Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da član 5. Ugovora o
snabdijevanju lijekovima, koji sadrži odredbu kojom se
obavezuju Apoteke da će osnovica obračuna ličnih primanja
zaposlenog magistra farmacije biti najmanje bruto plaća u visini
od 2.311,74 KM i za farmaceutskog tehničara u visini od
1.137,07 KM, za period važenja ugovora, nije u skladu sa
članom 4. stav (1) tačka e) Zakona, budući da se Apotekama
nameće dodatna obaveza koja po svojoj prirodi ili običajima u
trgovini nije u vezi sa predmetom sporazuma.
Naime, propisana obaveza Apotekama da isplaćuju
naznačene iznose plaća, predstavlja prijetnju direktnog utjecaja
na njihovo poslovanje, obzirom da visina plaće kao finansijske
kategorije, prvenstveno zavisi od finansijskog poslovanja nekog
privrednog subjekta. Visina plaće predstavlja poslovnu odluku
jednog privrednog subjekta i kao takva ne može biti predmet
odnosno ne može biti određena Ugovorom o snabdijevanju
lijekovima, koje Fond zdravstvenog osiguranja sklapa sa
Apotekama.
Također, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da Fond
odredbom člana 5. Ugovora o snabdijevanju lijekovima ne
ograničava konkurenciju na relevantnom tržištu iz člana 4. stav
(1) tačka b) Zakona.
Nadalje, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da se dodatnim
uslovom propisanim Javnim pozivom, a koji je vezan za visinu
osnovice za obračun ličnih primanja zaposlenih magistara
farmacije i farmaceutskih tehničara, ograničava pristup
relevantnom tržištu Apotekama, koje nisu u mogućnosti da
ispune postavljeni dodatni uslov, u smislu člana 4. stav (1)
tačke b) Zakona.
Dodatnim uslovom propisanim Javnim pozivom, Apoteke
su uslovljene da prihvate dodatnu obavezu, koja po svojoj
prirodi ili običajima u trgovini nije u vezi sa predmetom
sporazuma, u smislu člana 4. stav (1) tačka e) Zakona.
Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da sve Apoteke imaju
rješenje za obavljanje apotekarske djelatnosti izdano od
resornog ministarstva Republike Srpske, te da su iste
registrirane i djeluju u skladu sa općim i posebnim propisima na
području Republike Srpske.
Nadalje, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je Fond
svojim djelovanjem, odnosno predmetnim aktima, posredno
utjecao na tržište nametanjem navedenih ograničenja što je
onemogućilo slobodan pristup svim zainteresiranim Apotekama
Broj 42 - Stranica 20 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

relevantnom tržištu i iste dovelo u neravnopravan položaj u
ostvarivanju prihoda.
Predmetni pravni akti, sa aspekta propisa o zaštiti tržišne
konkurencije, su pravnim i administrativnim barijerama
ograničili pravo izbora svakoj Apoteci, odnosno slobodan
ulazak Apoteka na relevantno tržište, te nepotrebno ograničili
broj Apoteka u kojima kupci odnosno korisnici usluga mogu
realizirati svoje pravo dobijanja lijekova na recept na teret
novčanih sredstava Fonda.
Imajući u vidu navedeno, Konkurecijsko vijeće je odlučilo
kao u dispozitivu ovog Rješenja.
Radi neospornog utvrđenog kršenja člana 4. stav (1) tačka
e) Zakona, Konkurencijsko vijeće je naložilo Fondu, da u
vremenskom roku od 60 (šezdeset) dana od dana prijema ovog
Rješenja, izmijeni član 5. svih važećih Ugovora o snabdijevanju
lijekovima, te da u ostavljenom vremenskom roku dostavi na
uvid Konkurencijskom vijeću dokaze o izvršenju obaveze.
Također, radi utvrđenog kršenja člana 4. stav (1) tačka b) i
e) Zakona, Konkurencijsko vijeće je naložilo Fondu da u
vremenskom roku iz tačke 5. dispozitiva ovog Rješenja raspiše
novi "Javni poziv za dostavljanje prijava za ugovaranje usluga
izdavanja lijekova i medicinskih sredstava osiguranim licima
Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske" usklađen sa
tačkom 3. dispozitiva ovog Rješenja, te da u ostavljenom
vremenskom roku dostavi na uvid dokaze o izvršenju obaveze.
Imajući u vidu navedeno, Konkurencijsko vijeće je
odlučilo kao u dispozitivu ovog Rješenja.
5. Novčana kazna
U smislu člana 48. stav (1) tačka a) Zakona, novčanom
kaznom u iznosu najviše do 10,0% (deset) vrijednosti ukupnog
godišnjeg prihoda privrednog subjekta iz godine koja je
prethodila godini u kojoj je nastupila povreda zakona kaznit će
se privredni subjekat ako sklopi zabranjeni sporazum na način
propisan odredbama člana 4. Zakona.
Polazeći od nesporno utvrđene činjenice da je Fond
prekršio odredbe člana 4. stav (1) tačke b) i e) Zakona,
Konkurencijsko vijeće je izreklo novčanu kaznu u iznosu od
42.000,00 KM (četrdesetdvijehiljadekonvertibilnihmaraka), što
predstavlja 0,01% finansijskog plana Fonda za 2008. godinu, a
koji je iznosio 413.000.000,00 KM (četiristotinetrinaestmiliona
konvertibilnihmaraka).
Obzirom na visinu izrečene novčane kazne,
Konkurencijsko vijeće nije imalo prvenstveno za cilj
kažnjavanje zbog kršenja Zakona, već da upozori Fond na
obavezu poštivanja pravila tržišne konkurencije utvrđenih
odredbama Zakona.
Konkurencijsko vijeće je prilikom izricanja visine
novčane kazne Fondu uzelo u obzir namjeru te dužinu trajanja
povrede Zakona kao i posljedice koje je ista imala na tržišnu
konkurenciju na relevantnom tržištu, u smislu člana 52.
Zakona.
U slučaju da se izrečena novčana kazna iz tačke 4. ovog
Rješenja ne uplati u navedenom roku, ista će se naplatiti
prisilnim putem uz obračunavanje zatezne kamate za vrijeme
prekoračenja roka, prema važećim propisima Bosne i
Hercegovine.
Na osnovu iznesenoga Konkurencijsko vijeće je odlučilo
kao u tački 6. dispozitiva ovog Rješenja.
6. Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rješenja nije dozvoljena žalba.
Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred
Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana
prijema, odnosno objave ovog Rješenja.

Broj 04-26-3-25-15-II/12
18. aprila 2013. godine
Sarajevo
Predsjednik
Gordana Živković, s. r.

581
Na temelju članka 25. stavak (1) točka e), članka 42.
stavak (2), a u svezi s čl. 12., 14. i 16. Zakona o konkurenciji
("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), a rješavajući
po Prijavi koncentracije gospodarskog subjekta "ANEKS"
društvo za ograničenom odgovornošću za telekomunikacije,
Majke Jugovića 25, 78000 Banja Luka, podnesenu po
odvjetniku Seadu Miljkoviću, Zmaja od Bosne 7, 71000
Sarajevo, Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, na 60.
(šezdesetoj) sjednici održanoj dana 16. svibnja 2013. godine, je
donijelo
ZAKLJUČAK
1. Odbacuje se Prijava koncentracije gospodarskog subjekta
"ANEKS" društvo za ograničenom odgovornošću za
telekomunikacije, Majke Jugovića 25, 78000 Banja Luka,
i gospodarskog subjekta Društvo za proizvodnju, promet,
usluge i marketing "DUOS" Pale, Karađorđeva 25, 71420
Pale, od strane gospodarskog subjekta "ANEKS" društvo
za ograničenom odgovornošću za telekomunikacije,
Majke Jugovića 25, 78000 Banja Luka, radi
neispunjavanja uvjeta iz članka 14. stavak (1) Zakona o
konkurenciji.
2. Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku
BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta
Bosne i Hercegovine.
Obrazloženje
Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: Konkurencijsko vijeće) je zaprimilo, dana 15. travnja
2013. godine pod brojem: 06-26-1-006-II/13, Prijavu
koncentracije (u daljnjem tekstu: Prijava) gospodarskog
subjekta "ANEKS" društvo za ograničenom odgovornošću za
telekomunikacije, Majka Jugovića 25, 78000 Banja Luka (u
daljnjem tekstu: Podnositelj prijave ili "ANEKS"), i
gospodarskog subjekta Društvo za proizvodnju, promet, usluge
i marketing "DUOS" Pale, Karađorđeva 24, 71420 Pale (u
daljnjem tekstu: "DUOS"), podnesenu po odvjetniku Seadu
Miljkoviću (punomoć izdana od gospodarskog
subjekta"ANEKS" dana 8. ožujka 2013. godine, broj:2131/13),
Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo.
Uvidom u podnesenu Prijavu Konkurencijsko vijeće je
utvrdilo da ista nije kompletna, u smislu članka 30. Zakona o
konkurenciji (u daljnjem tekstu: Zakon) i čl. 9. i 11. Odluke o
načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracije
gospodarskih subjekata ("Službeni glasnik BiH", broj 30/10), te
je zatražilo dopunu iste, sukladno članku 31. Zakona, aktom
broj 06-26-1-006-1-II/13 dana 16. travnja 2013. godine.
Podnositelj prijave je dostavio traženu dokumentacije,
podneskom broj 06-26-1-006-9-II/13 dana 26. travnja 2013.
godine.
Nakon kompletiranja Prijave Konkurencijsko vijeće je
utvrdilo Prijavu kompletnom i izdalo Potvrdu o primitku
kompletne i uredne Prijave, sukladno članku 30. stavak (3)
Zakona, dana 14. svibnja 2013. godine broj 06-26-1-006-11-
II/13.

Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 21

Podnositelj prijave je naveo, u smislu članka 30. stavak
(2) Zakona, da nema obvezu podnijeti zahtjev za ocjenu
koncentracije nekom drugom tijelu za konkurenciju izvan
Bosne i Hercegovine.
Konkurencijsko vijeće u postupku ocjene Prijave je
utvrdilo sljedeće činjenice:
Predmetna Prijava je podnesena, u smislu članka 16.
stavak (2) Zakona (namjeravana koncentracija s pravnim
temeljom Pismom namjere).
1. Sudionici predmetne koncentracije
Sudionici predmetne koncentracije su gospodarski subjekt
"ANEKS" društvo za ograničenom odgovornošću za
telekomunikacije, Majke Jugovića 25, 78000 Banja Luka, i
gospodarski subjekt Društvo za proizvodnju, promet, usluge i
marketing "DUOS" Pale, Karađorđeva 25, 71420 Pale.
1.1. Gospodarski subjekt "ANEKS" d.o.o. Banja Luka
Gospodarski subjekt "ANEKS" društvo za ograničenom
odgovornošću za telekomunikacije, Majke Jugovića 25, 78000
Banja Luka,je utemeljen 1992. godine i registriran u Osnovnom
sudu Banja Luka, pod brojem 1-3645-00 dana, sa temeljnim
kapitalom od (..)**
1
KM, i sa (..)**% vlasničkih udjela
gospodarskog subjekta Telekom Slovenije d.d. Ljubljana,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija.
Temeljne registrirane djelatnosti gospodarskog subjekta
"ANEKS" su kabelska distribucija radio i televizijskog
programa/signala, razvoj računalne mreže, trgovina na veliko
računalima i perifernom opremom i softverima, kao i pružanje
usluga iz oblasti telekomunikacija.
Gospodarski subjekt "ANEKS" ima poslovnu jedinicu u
Sarajevu,Tešanjska 24a, 71000 Sarajevo (porezni broj
4400999050029).
Gospodarski subjekt "ANEKS" od dana 12. travnja 2002.
godine ima Opću dozvolu za pružanje internet usluga, kao i
dozvolu za javnog mrežnog operatora za pružanje fiksnih
telefonskih usluga u narednih 10 godina, od dana 8. svibnja
2006. godine izdanu od Regulatorne agencije za komunikacije
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: RAK). Također,
gospodarski subjekt "ANEKS" ima dozvolu za obavljanje
djelatnosti operatora javnih elektronskih komunikacijskih
mreža izdanu od RAK-a (broj 18/13, rješenje broj UPl 02-07-
121/13 od dana 1. travnja 2013. godine), dozvolu za distribuciju
audiovizuelnih medijskih usluga radija (broj 322 - DP, Rješenje
broj UP1-02-07-162/13 od dana 4. veljače 2013. godine).
Gospodarski subjekt "ANEKS" prodaju svojih proizvoda
obavlja u vlastitim prodajnim mjestima u gradovima Banja
Luka, Sarajevo, Kotor Varoš, Prijedor i Višegrad, a na temelju
zaključenih ugovora o suradnji u Bosanskoj Gradiški, Srbcu i
Prnjavoru.
1.2. Gospodarski subjekt "DUOS" d.o.o. Pale
Gospodarski subjekt Društvo sa ograničenom
odgovornošću za proizvodnju, promet, usluge i marketing
"DUOS" Pale, Karađorđeva 24, 71420 Pale, je registriran u
Okružnom privrednom sudu Istočno Sarajevo, pod brojem 61-
01-0044-11 (stari broj 1-24-69) u 2006. godini, utemeljeno od
fizičke osobe Željka Debelnogića ((..)**, 71420 Pale – osobna
iskaznica broj: (..)**) sa upisanim temeljnim kapitalom od
(..)**KM.
Pretežite registrirane djelatnosti gospodarskog subjekta
"DUOS" su usluge iz sektora telekomunikacije (kabelska
distribucija radio i televizijskog signala / programa).
Gospodarski subjekt "DUOS" ima Opću dozvolu za
javnog mrežnog operatora izdanu od RAK-a (od dana 1.

1
(..)**- Podaci predstavljaju poslovnu tajnu, u smislu članka 38. Zakona
siječnja 2007. godine broj: DMOL-TS/046-03) i dozvolu (346 -
DP - Rješenje broj UP1-2-07-113 od dana 18. siječnja 2013.
godine) za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga i
medijskih usluga radija za 2013. godinu.
Gospodarski subjekt "DUOS" pruža usluge kabelske
televizije isključivo na području Općine Pale i Općine
Rogatica.
Gospodarski subjekt "DUOS" ima više od 10,0%
vlasničkih udjela u temeljnom kapitalu, odnosno 10,0% prava
glasa u:
- gospodarskom subjektu Društvo sa ograničenom
odgovornošću za unutrašnju i spoljnu trgovinu
Fonlider, Karađorđeva 2, 71420 Pale (u daljnjem
tekstu: Fonlider), registriranom u Okružnom
privrednom sudu Istočno Sarajevo, pod brojem 61-
01-0010-11 (stari broj 1-20-92), sa temeljnim
kapitalom od (..)**KM, i utemeljeno od fizičke
osobe Rade Jovićića sa (..)**% vlasničkih udjela i
fizičke osobe Željka Debelnogića (..)**, 71420 Pale
- osobna iskaznica broj: (..)**) sa (..)**% vlasničkih
udjela u temeljnom kapitalu;
- gospodarskom subjektu Fonlider plus društvo sa
ograničenom odgovornošću za markenting,
unutrašnju i spoljnu trgovinu Fonlider, Kolodvorska
11 a, 71000 Sarajevo (u daljnjem tekstu: Fonlinder
plus) registriranom u Općinskom sudu Sarajevo, pod
brojem 61-01-0010-11 (stari broj 1-20-92), sa
temeljnim kapitalom od (..)**KM, i utemeljeno od
fizičke osobe Rade Jovićića sa (..)**% vlasničkih
udjela i fizičke osobe Željka Debelnogića ((..)**,
71420 Pale – osobna iskaznica broj: (..)**) sa
(..)**% vlasničkih udjela u temeljnom kapitalu.
Pretežite registrirane djelatnosti gospodarskog subjekta
Fonlider i gospodarskog subjekta Fonlider Plus su izrada
softvera, iznajmljivanje tehničkih kapaciteta, usluge korištenja
interaktivnog govornog aparata i putem telefona (govorne i
SMS usluge poslovnog i zabavnog karaktera).
2. Gospodarski subjekt Telekom Slovenije
Gospodarski subjekt Telekom Slovenije d.d. Ljubljana
(broj registarskog uloška 12462400 i matični broj 5014018000),
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, je upisan u
sudski registar dana 1. listopada 1993. godine, s temeljnim
kapitalom od (..)**KM (EUR (..)**) i vlasničkim udjelom od
64,54% Republike Slovenije.
Pretežite registrirane djelatnosti gospodarskog subjekta
Telekom Slovenije su pružanje usluga u oblasti
telekomunikacija (uključujući usluge fiksne i mobilne
telefonije, internet usluge, obradu podataka i distribuciju
kabelskog interneta).
2.1. Druga povezana društva gospodarskog subjekta
Telekom Slovenije u Bosni i Hercegovini
Gospodarski subjekt "SiOL" društvo sa ograničenom
odgovornošću za pružanje telekomunikacijskih usluga
Sarajevo, Tešanjska 24a, 71000 Sarajevo (u daljnjem tekstu:
"SiOL"), registriran u Općinskom sudu Sarajevo pod matičnim
brojem: 65-01-0671-11, sa temeljnim kapitalom (..)**KM i sa
(..)**% vlasničkih udjela gospodarskog subjekta Telekom
Slovenije.
Pretežite registrirane djelatnosti gospodarskog
subjekta"SIOL" su proizvodnja komunikacijske opreme,
trgovina na veliko i malo telekomunikacijskom opremom,
emitiranje/distribucija radio i televizijskog programa/signala,
djelatnosti žičane i bežične telekomunikacije.
Broj 42 - Stranica 22 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

Gospodarski subjekt "SiOL" se ne bavi pružanjem bilo
koje vrste telekomunikacijskih usluga krajnjim korisnicima niti
ima dozvolu izdane od RAK-a za pružanje navedenih usluga.
Član uprave gospodarskog subjekta "ANEKS", Igor
Bohorč je ujedno i član Uprave gospodarskog subjekta "SiOL".
3. Pravni temelj i oblik predmetne koncentracije
Pravni temelj namjeravane koncentracije, u smislu članka
16. stavak (2) točka Zakona definiran je u članku 8. točka f)
alineja 5. Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za
ocjenu koncentracija gospodarskih subjekta.
Pravni temelj namjeravane koncentracije je Pismo
namjere o kupoprodaji temeljnih sredstava (u daljnjem tekstu:
Pismo namjere) potpisano od g-dina Igora Bohorča direktora
gospodarskog subjekta "ANEKS", i g-dina Željko Debelnogića,
direktora gospodarskog subjekta "DUOS", dana 11. travnja
2012. godine
Gospodarski subjekt "ANEKS", namjerava kupiti
temeljna sredstva i pripadajuću opremu, odobrenja, licence,
ateste i druge suglasnosti i prava koja se odnose na predmetna
temeljna sredstva, a koja se koriste za obavljanje djelatnosti
telekomunikacija na teritoriji Općine Pale i Općine Rogatica.
Namjeravana koncentracija predstavlja preuzimanje
temeljnih sredstva koja se sastoje od infrastrukturnih objekata -
distributivnih sustava na području Općine Pale i Općine
Rogatica, odnosno preuzimanje mreže/korisnika, na kojima je
gospodarski subjekt "DUOS" nositelj prava vlasništva i nositelj
prava obveza prema rješenjima nadležnih tijela.
Ugovorne strane će nakon odobrenja ove koncentracije od
Konkurencijskog vijeća u svrhu definiranja detaljnih uvjeta
transakcije potpisati poseban Ugovor o kupoprodaji.
S obzirom da se ne radi o kupovini vlasničkih udjela u
gospodarskom subjektu "DUOS" već kupovini temeljnih
sredstava, vlasnička struktura (nakon provedbe koncentracije)
ostaje nepromijenjena, odnosno fizička osoba Željko
Debelnogić i dalje će imati (..)**% vlasničkih udjela.
Sukladno članku 12. stavak (1) točka b) Zakona pravni
oblik koncentracije predstavlja stjecanje kontrole ili
prevladajućeg utjecaja jednog, odnosno više gospodarskih
subjekata nad drugim, odnosno nad više drugih gospodarskih
subjekata ili dijelom drugog gospodarskog subjekta, odnosno
dijelovima drugih gospodarskih subjekata na drugi način
sukladno odredbama Zakona.
4. Mjerodavno tržište predmetne koncentracije
Mjerodavno tržište koncentracije, u smislu članka 3.
Zakona, te čl. 4. i 5. Odluke o utvrđivanja mjerodavnog tržišta,
čini tržište određenih proizvoda /usluga koje su predmet
obavljanja djelatnosti na određenom zemljopisnom tržištu.
Prema odredbi članka 4. Odluke o utvrđivanja
mjerodavnog tržišta, mjerodavno tržište u proizvodnom smislu
obuhvaća sve proizvode i/ili usluge koje potrošači i/ili korisnici
smatraju međusobno zamjenjivim, pod prihvatljivim uvjetima,
imajući u vidu osobito njihove bitne značajke, kvalitetu,
uobičajnu namjenu, način uporabe, uvjete prodaje i cijene.
Nadalje, prema članku 5. Odluke o utvrđivanja
mjerodavnog tržišta, mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu
obuhvaća cjelokupan ili dio teritorija Bosne i Hercegovine na
kojem gospodarski subjekt djeluje u prodaji i/ili kupovini
mjerodavnog proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim
uvjetima i koji to tržište bitno razlikuje od uvjeta tržišne
konkurencije na susjednim zemljopisnim tržištima.
Mjerodavno tržište usluge predmetne koncentracije smatra
se tržište distribucije radio i televizijskog programa/signala.
Mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu predmetne
koncentracije smatra se područje Republike Srpske, te Općine
Pale i Općine Rogatica (na temelju djelovanja gospodarskog
subjekta "DUOS").

Slijedom iznesenoga, pod mjerodavnim tržištem
predmetne koncentraciji smatra se tržište distribucije radio i
televizijskog programa na razini Republike Srpske, kao i na
tržištu Općine Pale i Općine Rogatica.
4.1. Analiza mjerodavnog tržišta predmetne koncentracije
Konkurencijsko vijeće u analizi mjerodavnog tržišta,
pored podataka iz Prijave, u cilju provjere istih je zatražilo
podatke od RAK-a (aktom broj 06-26-1-006-4-II/13 od dana
19. travnja 2013. godine - podaci dostavljeni podneskom broj
06-26-1-006-7-II/13 od dana 26. travnja 2013. godine),
gospodarskog subjekta Pošta Srpske d.d. Banja Luka - RJ
Istočno Sarajevo, aktom broj 06-26-1-006-5-II/13 od dana 19.
travnja 2013. godine - podaci dostavljeni podneskom broj 06-
26-1-006-10-II/13 od dana 7. svibnja 2013. godine),
gospodarskog subjekta Total TV BH d.o.o. Telekomunikacije
Banja Luka (u daljnjem tekstu: Total TV) (aktom broj 06-26-1-
006-3-II/13 od dana 19. travnja 2013. godine - podaci
dostavljeni podneskom broj: 06-26-1-006-6-II/13 od dana 26.
travnja 2013. godine), gospodarskog subjekta
Telekomunikacije Republike Srpske - M:tel Banja Luka (u
daljnjem tekstu: M:tel) (aktom broj 06-26-1-006-2-II/13 od
dana 19. travnja 2013. godine - podaci dostavljeni podneskom
broj 06-26-1-006-8-II/13 dana 26. travnja 2013. godine).
Prema podacima iz Prijave sudionici koncentracije,
odnosno gospodarski subjekt "ANEKS" na mjerodavnom
tržištu Republike Srpske ima tržišni udjel oko (..)**%
((..)**pretplatnika), dok gospodarski subjekt "DUOS" ima
tržišni udjel (..)**% (ukupno (..)**pretplatnika).
Sudionici koncentracije gospodarski subjekt "ANEKS" i
gospodarski subjekt "DUOS" na mjerodavnom tržištu - Općine
Pale i Općine Rogatica u 2012. godini imaju:
Tablica 1.
R.b Gospodarski
subjekt/
kabelski operator
Općina Rogatica Općina Pale
Broj
pretplatnika
Tržišni
udjel
Broj
pretplatnika
Tržišni
udjel
1. "DUOS" (..)** (..)**% (..)** (..)**%
2. "ANEKS" - - - -
3. Ostali (..)** (..)**% (..)** (..)**%
UKUPNO 1.234 100,00% 3.446 100,00%
Izvor: podaci iz Prijave; analiza Konkurencijskog vijeća na temelju
podataka od tržišnih konkurenata i RAK-a
Prema podacima (Tablica 1.) gospodarski subjekt
"DUOS" na području Općine Rogatica ima (..)**% tržišnog
udjela, a na području Općine Pale ima (..)**% udjela, dok
gospodarski subjekt "ANEKS" ne djeluje na mjerodavnom
tržištu u tim općinama.
5. Ocjena namjeravane koncentracije
Obveza prijave koncentracije nastaje, u smislu odredbe
članka 14. stavak (1) Zakona, kada sudionici koncentracije
prodajom roba i/ili usluga ostvare na svjetskom tržištu 100
milijuna KM po završnom računu u godini koja je prethodila
koncentraciji, i kada ukupni godišnji prihodi svakog od
najmanje dva gospodarska subjekta sudionika koncentracije
ostvareni prodajom roba i /ili usluga na tržištu Bosne i
Hercegovine iznose najmanje 8 milijuna KM po završnom
računu u godini koja je prethodila koncentraciji, ili ako je
njihov zajednički udjel na mjerodavnom tržištu veći od 40%.
Ukupni godišnji prihodi gospodarskih subjekata sudionika
predmetne koncentracije (i povezanih gospodarskih subjekata),
na dan 31. prosinca 2012. godine, iznose:

Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 23

Tablica 2.
KM

Telekom
Slovenije
"ANEKS" "DUOS" Povezana društva
gospodarskog subjekta
"DUOS"
Svijet (..)** (..)** - -
Bosna i
Hercegovina
(..)** (..)** (..)**
Izvor: podaci iz Prijave; * ukupan prihod za 2012. godinu - (..)**KM
Godišnji prihod sudionika (Tablica 2.) predstavlja ukupan
prihod (bez poreza na dodanu vrijednost i drugih poreza koji se
izravno odnose na sudionika koncentracije, na svjetskom i na
tržištu Bosne i Hercegovine, u smislu članka 14. stavak (3)
Zakona.
Konkurencijsko vijeće u izračunu ukupnog prihoda je
uzelo u obzir da g-din Željko Debelnogić (vlasnik
gospodarskog subjekta "DUOS") ima (..)**% vlasničkih udjela
u gospodarskom subjektu Fonlider i gospodarskom subjektu
Fonlider plus, te slijedom vlasničkog udjela procijenilo da
ostvaruje godišnji prihod od (..)**KM (gospodarski subjekt
Fonlider je ostvario ukupan prihod od (..)**KM u 2012. godini)
i (..)**KM (gospodarski subjekt Fonlider plus je ostvario
ukupan prihod (..)**KM u 2012. godini), te da ukupan godišnji
prihod navedenih gospodarskih subjekata iznosi (..)**KM.
Slijedom iznesenoga sudionici koncentracije ne
ispunjavaju uvjet ukupnog godišnjeg prihoda, iz članka 14.
stavak (1) točka b) Zakona, te nisu bili u obvezi podnijeti
prijavu koncentracije.
Također, sudionici koncentracije nisu ispunili niti uvjet
glede tržišnog udjela za prijavu koncentracije jer njihov
zajednički tržišni udjel na mjerodavnom tržištu nije veći od
40,0% (Tablica 1.), u smislu članka 14. stavak (1) točka b)
Zakona.
Uzimajući u obzir navedeno Konkurencijsko vijeće je
odlučilo kao u izreci ovoga Zaključka.
6. Administrativna pristojba
Podnositelj prijave na ovaj Zaključak, sukladno članku 2.
stavak (1) tarifni broj 108. točka c) Odluke o administrativnim
pristojbama u svezi s procesnim radnjama pred
Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", br. 30/06 i
18/11) je dužan platiti administrativnu pristojbu u iznosu od
1.000,00 KM u korist Proračuna institucija Bosne i
Hercegovine.
7. Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovoga Zaključka nije dozvoljen priziv.
Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred
Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana
primitka, odnosno objave ovoga Zaključka.

Broj 06-26-1-006-13-II/13
16. svibnja 2013. godine
Sarajevo
Predsjednica
Gordana Živković, v. r.


На основу члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став
(2), а у вези с чл. 12., 14. и 16. Закона о конкуренцији
("Службени гласник БиХ", бр. 48/05, 76/07 и 80/09), а
рјешавајући по Пријави концентрације привредног субјекта
"АНЕКС" друштво за ограниченом одговорношћу за
телекомуникације, Мајке Југовића 25, 78000 Бања Лука,
поднесену по адвокату Сеаду Миљковићу, Змаја од Босне
7, 71000 Сарајево, Конкуренцијски савјет Босне и
Херцеговине, на 60. (шездесетој) сједници одржаној дана
16. маја 2013. године, је донио
ЗАКЉУЧАК
1. Одбацује се Пријава концентрације привредног
субјекта "АНЕКС" друштво за ограниченом
одговорношћу за телекомуникације, Мајке Југовића
25, 78000 Бања Лука, и привредног субјекта Друштво
за производњу, промет, услуге и маркетинг "ДУОС"
Пале, Карађорђева 25, 71420 Пале, од стране
привредног субјекта "АНЕКС" друштво за
ограниченом одговорношћу за телекомуникације,
Мајке Југовића 25, 78000 Бања Лука, ради
неиспуњавања услова из члана 14. став (1) Закона о
конкуренцији.
2. Овај Закључак биће објављен у "Службеном гласнику
БиХ", службеним гласилима ентитета и Брчко
Дистрикта Босне и Херцеговине.
Образложење
Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине (у даљем
тексту: Конкуренцијски савјет) је запримио, дана 15.
априла 2013. године под бројем 06-26-1-006-II/13, Пријаву
концентрације (у даљем тексту: Пријава) привредног
субјекта "АНЕКС" друштво за ограниченом одговорношћу
за телекомуникације, Мајка Југовића 25, 78000 Бања Лука
(у даљем тексту: Подносилац пријаве или "АНЕКС"), и
привредног субјекта Друштво за производњу, промет,
услуге и маркетинг "ДУОС" Пале, Карађорђева 24, 71420
Пале (у даљем тексту: "ДУОС"), поднесену по адвокату
Сеаду Миљковићу (пуномоћ издана од привредног
субјекта"АНЕКС" дана 08. марта 2013. године, број
2131/13), Змаја од Босне 7, 71000 Сарајево.
Увидом у поднесену Пријаву Конкуренцијски савјет
је утврдио да иста није комплетна, у смислу члана 30.
Закона о конкуренцији (у даљем тексту: Закон) и чл. 9. и
11. Одлуке о начину подношења пријаве и критеријима за
оцјену концентрације привредних субјеката ("Службени
гласник БиХ", број 30/10), те је затражио допуну исте, у
складу са чланом 31. Закона, актом број 06-26-1-006-1-II/13
дана 16. априла 2013. године.
Подносилац пријаве је доставио тражену
документације, поднеском број 06-26-1-006-9-II/13 дана 26.
априла 2013. године.
Након комплетирања Пријаве Конкуренцијски савјет
је утврдио Пријаву комплетном и издао Потврду о пријему
комплетне и уредне Пријаве, у складу са чланом 30. став
(3) Закона, дана 14. маја 2013. године број 06-26-1-006-11-
II/13.
Подносилац пријаве је навео, у смислу члана 30. став
(2) Закона, да нема обавезу поднијети захтјев за оцјену
концентрације неком другом тијелу за конкуренцију изван
Босне и Херцеговине.
Конкуренцијски савјет у поступку оцјене Пријаве је
утврдио сљедеће чињенице:
Предметна Пријава је поднесена, у смислу члана 16.
став (2) Закона (намјеравана концентрација са правним
основом Писмом намјере).
1. Учесници предметне концентрације
Учесници предметне концентрације су привредни
субјекат "АНЕКС" друштво за ограниченом одговорношћу
за телекомуникације, Мајке Југовића 25, 78000 Бања Лука,
и привредни субјекат Друштво за производњу, промет,
услуге и маркетинг "ДУОС" Пале, Карађорђева 25, 71420
Пале.
1.1. Привредни субјекат "АНЕКС" д.о.о. Бања Лука
Привредни субјекат "АНЕКС" друштво за
ограниченом одговорношћу за телекомуникације, Мајке
Broj 42 - Stranica 24 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

Југовића 25, 78000 Бања Лука, је основан 1992. године и
регистрован у Основном суду Бања Лука, под бројем 1-
3645-00 дана, са основним капиталом од (..)**
1
КМ, и са
(..)**% власничког учешћа привредног субјекта Телеком
Словеније д.д. Љубљана, Цигалетова 15, 1000 Љубљана,
Република Словенија.
Претежне регистроване дјелатности привредног
субјекта "АНЕКС" су кабловска дистрибуција радио и
телевизијског програма/сигнала, развој компјутерске
мреже, трговина на велико компјутерима и периферном
опремом и софтверима, као и пружање услуга из области
телекомуникација.
Привредни субјекат "АНЕКС" има пословну јединицу
у Сарајеву,Тешањска 24а, 71000 Сарајево (порезни број
4400999050029).
Привредни субјекат "АНЕКС" од дана 12. априла
2002. године има Општу дозволу за пружање интернет
услуга, као и дозволу за јавног мрежног оператера за
пружање фиксних телефонских услуга у наредних 10
година, од дана 08. маја 2006. године издану од
Регулаторне агенције за комуникације Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: РАК). Такође, привредни
субјекат "АНЕКС" има дозволу за обављање дјелатности
оператера јавних електронских комуникацијских мрежа
издану од РАК-а (број 18/13, рјешење број УП1 02-07-
121/13 од дана 01. априла 2013. године), дозволу за
дистрибуцију аудиовизуелних медијских услуга радија
(број 322 - ДП, Рјешење број УП1-02-07-162/13 од дана 04.
фебруара 2013. године).
Привредни субјекат "АНЕКС" продају својих
производа обавља у властитим продајним мјестима у
градовима Бања Лука, Сарајево, Котор Варош, Приједор и
Вишеград, а на основу закључених уговора о сарадњи у
Босанској Градишки, Србцу и Прњавору.
1.2. Привредни субјекат "ДУОС" д.о.о. Пале
Привредни субјекат Друштво са ограниченом
одговорношћу за производњу, промет, услуге и маркетинг
"ДУОС" Пале, Карађорђева 24, 71420 Пале, је регистрован
у Окружном привредном суду Источно Сарајево, под
бројем 61-01-0044-11 (стари број 1-24-69) у 2006. години,
основан од физичког лица Жељка Дебелногића ((..)**,
71420 Пале – лична карта број (..)** са уписаним основним
капиталом од (..)** КМ.
Претежне регистроване дјелатности привредног
субјекта "ДУОС" су услуге из сектора телекомуникације
(кабловска дистрибуција радио и телевизијског
сигнала/програма).
Привредни субјекат "ДУОС" има Општу дозволу за
јавног мрежног оператера издану од РАК-а (од дана 01.
јануара 2007. године број ДМОЛ-ТС/046-03) и дозволу (346
- ДП - Рјешење број УП1-2-07-113 од дана 18. јануара 2013.
године) за дистрибуцију аудиовизуелних медијских услуга
и медијских услуга радија за 2013. годину.
Привредни субјекат "ДУОС" пружа услуге кабловске
телевизије искључиво на подручју Општине Пале и
Општине Рогатица.
Привредни субјекат "ДУОС" има више од 10,0%
власничког учешћа у основном капиталу, односно 10,0%
права гласа у:
- привредном субјекту Друштво са ограниченом
одговорношћу за унутрашњу и спољну трговину
Фонлидер, Карађорђева 2, 71420 Пале (у даљем
тексту: Фонлидер), регистрованом у Окружном

1
(..)** - Подаци престављају пословну тајну, у смислу члана 38. Закона
привредном суду Источно Сарајево, под бројем
61-01-0010-11 (стари број 1-20-92), са основним
капиталом од (..)**КМ, и основан од физичког
лица Раде Јовићића са (..)**% власничког учешћа
и физичког лица Жељка Дебелногића ((..)**,
71420 Пале - лична карта број: (..)**) са (..)**%
власничког учешћа у основном капиталу;
- привредном субјекту Фонлидер плус друштво са
ограниченом одговорношћу за маркентинг,
унутрашњу и спољну трговину Фонлидер,
Колодворска 11 а, 71000 Сарајево (у даљем
тексту: Фонлиндер плус) регистрованом у
Општинском суду Сарајево, под бројем 61-01-
0010-11 (стари број 1-20-92), са основним
капиталом од (..)** КМ, и основан од физичког
лица Раде Јовићића са (..)**% власничког учешћа
и физичког лица Жељка Дебелногића ((..)**,
71420 Пале - лична карта број (..)** са (..)**%
власничког учешћа у основном капиталу.
Претежне регистроване дјелатности привредног
субјекта Фонлидер и привредног субјекта Фонлидер Плус
су израда софтвера, изнајмљивање техничких капацитета,
услуге кориштења интерактивног говорног апарата и путем
телефона (говорне и СМС услуге пословног и забавног
карактера).
2. Привредни субјекат Телеком Словеније
Привредни субјекат Телеком Словеније д.д. Љубљана
(број регистарског улошка 12462400 и матични број
5014018000), Цигалетова 15, 1000 Љубљана, Република
Словенија, је уписан у судски регистар дана 01. октобра
1993. године, с основним капиталом од (..)** KМ ((..)**
ЕВРО) и власничким учешћем од 64,54% Републике
Словеније.
Претежне регистроване дјелатности привредног
субјекта Телеком Словеније су пружање услуга у области
телекомуникација (укључујући услуге фиксне и мобилне
телефоније, интернет услуге, обраду података и
дистрибуцију кабловског интернета).
2.1. Друга повезана друштва привредног субјекта
Телеком Словеније у Босни и Херцеговини
Привредни субјекат "СиОЛ" друштво са ограниченом
одговорношћу за пружање телекомуникацијских услуга
Сарајево, Тешањска 24а, 71000 Сарајево (у даљем тексту:
"СиОЛ"), регистрован у Општинском суду Сарајево под
матичним бројем 65-01-0671-11, са основним капиталом
(..)** КМ и са (..)**% власничког учешћа привредног
субјекта Телеком Словеније.
Претежне регистроване дјелатности привредног
субјекта "СИОЛ" су производња комуникацијске опреме,
трговина на велико и мало телекомуникацијском опремом,
емитовање/дистрибуција радио и телевизијског
програма/сигнала, дјелатности жичане и бежичне
телекомуникације.
Привредни субјекат "СиОЛ" се не бави пружањем
било које врсте телекомуникацијских услуга крајњим
корисницима нити има дозволе издане од РАК-а за
пружање наведених услуга.
Члан управе привредног субјекта "АНЕКС", Игор
Бохорч је уједно и члан Управе привредног субјекта
"СиОЛ".
3. Правни основ и облик предметне концентрације
Правни основ намјераване концентрације, у смислу
члана 16. став (2) тачка Закона дефинисан је у члану 8.
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 25

тачка ф) алинеја 5. Одлуке о начину подношења пријаве и
критеријима за оцјену концентрација привредних субјекта.
Правни основ намјераване концентрације је Писмо
намјере о купопродаји основних средстава (у даљем тексту:
Писмо намјере) потписано од г-дина Игора Бохорча
директора привредног субјекта "АНЕКС", и г-дина Жељко
Дебелногића, директора привредног субјекта "ДУОС", дана
11. априла 2012. године
Привредни субјекат "АНЕКС", намјерава купити
основна средства и припадајућу опрему, одобрења,
лиценце, атесте и друге сагласности и права која се односе
на предметна основна средства, а која се користе за
обављање дјелатности телекомуникација на територији
Општине Пале и Општине Рогатица.
Намјеравана концентрација представља преузимање
основних средства која се састоје од инфраструктурних
објеката – дистрибутивних система на подручју Општине
Пале и Општине Рогатица, односно преузимање
мреже/корисника, на којима је привредни субјекат "ДУОС"
носилац права власништва и носилац права обавеза према
рјешењима надлежних тијела.
Уговорне стране ће након одобрења ове
концентрације од Конкуренцијског савјета у сврху
дефинисања детаљних услова трансакције потписати
посебан Уговор о купопродаји.
С обзиром да се не ради о куповини власничких
учешћа у привредном субјекту "ДУОС" већ куповини
основних средстава, власничка структура (након проведбе
концентрације) остаје непромијењена, односно физичко
лице Жељко Дебелногић и даље ће имати (..)**%
власничког учешћа.
У складу са чланом 12. став (1) тачка б) Закона правни
облик концентрације представља стицање контроле или
превладајућег утјецаја једног, односно више привредних
субјеката над другим, односно над више других
привредних субјеката или дијелом другог привредног
субјекта, односно дијеловима других привредних субјеката
на други начин у складу са одредбама Закона.
4. Релевантно тржиште предметне концентрације
Релевантно тржиште концентрације, у смислу члана 3.
Закона, те чл. 4. и 5. Одлуке о утврђивања релевантног
тржишта, чини тржиште одређених производа /услуга које
су предмет обављања дјелатности на одређеном
географском тржишту.
Према одредби члана 4. Одлуке о утврђивања
релевантног тржишта, релевантно тржиште у производном
смислу обухвата све производе и/или услуге које
потрошачи и/или корисници сматрају међусобно
замјењивим, под прихватљивим условима, имајући у виду
посебно њихове битне карактеристике, квалитету,
уобичајну намјену, начин употребе, услове продаје и
цијене.
Надаље, према члану 5. Одлуке о утврђивања
релевантног тржишта, релевантно тржиште у географском
смислу обухвата цјелокупан или дио територија Босне и
Херцеговине на којем привредни субјекат дјелује у продаји
и/или куповини релевантног производа под једнаким или
довољно уједначеним условима и који то тржиште битно
разликује од услова тржишне конкуренције на сусједним
географским тржиштима.
Релевантно тржиште услуге предметне концентрације
сматра се тржиште дистрибуције радио и телевизијског
програма/сигнала.
Релевантно тржиште у географском смислу предметне
концентрације сматра се подручје Републике Српске, те
Општине Пале и Општине Рогатица (на основу дјеловања
привредног субјекта "ДУОС").
Слиједом наведенога, под релевантним тржиштем
предметне концентрацији сматра се тржиште дистрибуције
радио и телевизијског програма на нивоу Републике
Српске, као и на тржишту Општине Пале и Општине
Рогатица.
4.1. Анализа релевантног тржишта предметне
концентрације
Конкуренцијски савјет у анализи релевантног
тржишта, поред података из Пријаве, у циљу провјере
истих је затражио податке од РАК-а) (актом број 06-26-1-
006-4-II/13 од дана 19. априла 2013. године - подаци
достављени поднеском број 06-26-1-006-7-II/13 од дана 26.
априла 2013. године), привредног субјекта Пошта Српске
д.д. Бања Лука - РЈ Источно Сарајево, актом број 06-26-1-
006-5-II/13 од дана 19. априла 2013. године - подаци
достављени поднеском број 06-26-1-006-10-II/13 од дана
07. маја 2013. године), привредног субјекта Тотал ТВ БХ
д.о.о. Телекомуникације Бања Лука (у даљем тексту: Тотал
ТВ) (актом број 06-26-1-006-3-II/13 од дана 19. априла
2013. године - подаци достављени поднеском број 06-26-1-
006-6-II/13 од дана 26. априла 2013. године), привредног
субјекта Телекомуникације Републике Српске - М:тел Бања
Лука (у даљем тексту: М:тел) (актом број 06-26-1-006-2-
II/13 од дана 19. априла 2013. године - подаци достављени
поднеском број 06-26-1-006-8-II/13 дана 26. априла 2013.
године).
Према подацима из Пријаве учесници концентрације,
односно привредни субјекат "АНЕКС" на релевантном
тржишту Републике Српске има тржишни удјел око (..)**%
((..)**претплатника), док привредни субјекат "ДУОС" има
тржишни удјел до (..)**% (укупно (..)**претплатника).
Учесници концентрације привредни субјекат
"АНЕКС" и привредни субјекат "ДУОС" на релевантном
тржишту - Општине Пале и Општине Рогатица у 2012.
години имају:
Табела 1.
Р.б Привредни
субјекат/
кабловски
оператeр
Општина Рогатица Општина Пале
Број
претплатника
Тржишно
учешће
Број
претплатника
Тржишно
учешће
1. "ДУОС" (..)** (..)**% (..)** (..)**%
2. "АНЕКС" - - - -
3. Остали (..)** (..)**% (..)** (..)**%
УКУПНО 1.234 100,00% 3.446 100,00%
Извор: подаци из Пријаве; анализа Конкуренцијског савјета на основу
података од тржишних конкурената и РАК-а
Према подацима (Табела 1.) привредни субјекат
"ДУОС" на подручју Општине Рогатица има (..)**%
тржишног учешћа, а на подручју Општине Пале има
(..)**% учешћа, док привредни субјекат "АНЕКС" не
дјелује на релевантном тржишту у тим општинама.
5. Оцјена намјераване концентрације
Обавеза пријаве концентрације настаје, у смислу
одредбе члана 14. став (1) Закона, када учесници
концентрације продајом роба и/или услуга остваре на
свјетском тржишту 100 милиона КМ по завршном рачуну у
години која је претходила концентрацији, и када укупни
годишњи приходи сваког од најмање два привредна
субјекта учесника концентрације остварени продајом роба
и/или услуга на тржишту Босне и Херцеговине износе
најмање 8 милиона КМ по завршном рачуну у години која
Broj 42 - Stranica 26 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

је претходила концентрацији, или ако је њихово заједничко
учешће на релевантном тржишту веће од 40%.
Укупни годишњи приходи привредних субјеката
учесника предметне концентрације (и повезаних
привредних субјеката), на дан 31. децембра 2012. године,
износе:
Табела 2.
КМ Телеком
Словеније
"АНЕКС" "ДУОС" Повезана
друштва
привредног
субјекта
"ДУОС"
Свијет (..)** (..)** - -
Босна и
Херцеговина
(..)** (..)** (..)**
Извор: подаци из Пријаве; * укупан приход за 2012. годину - (..)**КМ

Годишњи приход учесника (Табела 2.) представља
укупан приход (без пореза на додатну вриједност и других
пореза који се директно односе на учесника концентрације,
на свјетском и на тржишту Босне и Херцеговине, у смислу
члана 14. став (3) Закона.
Конкуренцијски савјет у израчунавању укупног
прихода је узео у обзир да г-дин Жељко Дебелногић
(власник привредног субјекта "ДУОС") има (..)**%
власничког учешћа у привредном субјекту Фонлидер и
привредном субјекту Фонлидер плус, те слиједом
власничког учешћа процијенио да остварује годишњи
приход од (..)**КМ (привредни субјекат Фонлидер је
остварио укупан приход од (..)**КМ у 2012. години) и
(..)**КМ (привредни субјекат Фонлидер плус је остварио
укупан приход (..)**КМ у 2012. години), те да укупан
годишњи приход наведених привредних субјеката износи
(..)**КМ.
Слиједом наведеног учесници концентрације не
испуњавају услов укупног годишњег прихода, из члана 14.
став (1) тачка б) Закона, те нису били у обавези поднијети
пријаву концентрације.
Такође, учесници концентрације нису испунили нити
услов у вези тржишног учешћаа за пријаву концентрације
јер њихово заједничко тржишно учешће на релевантном
тржишту није веће од 40,0% (Табела 1.), у смислу члана 14.
став (1) тачка б) Закона.
Узимајући у обзир наведено Конкуренцијски савјет је
одлучио као у диспозитиву овог Закључка.
6. Административна такса
Подносилац пријаве на овај Закључак, у складу са
чланом 2. став (1) тарифни број 108. тачка ц) Одлуке о
административним таксама у вези с процесним радњама
пред Конкуренцијским савјетом ("Службени гласник БиХ",
бр. 30/06 и 18/11) је дужан платити административну таксу
у износу од 1.000,00 КМ у корист Буџета институција
Босне и Херцеговине.
7. Поука о правном лијеку
Против овог Закључка није дозвољена жалба.
Незадовољна страна може покренути управни спор
пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана
пријема, односно објављивања овог Закључка.

Број 06-26-1-006-13-II/13
16. маја 2013. године
Сарајево
Предсједница
Гордана Живковић, с. р.


Na osnovu člana 25. stav (1) tačka e), člana 42. stav (2), a u
vezi s čl. 12., 14. i 16. Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik
BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), a rješavajući po Prijavi
koncentracije privrednog subjekta "ANEKS" društvo za
ograničenom odgovornošću za telekomunikacije, Majke Jugovića
25, 78000 Banja Luka, podnesenu po advokatu Seadu
Miljkoviću, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, Konkurencijsko
vijeće Bosne i Hercegovine, na 60. (šezdesetoj) sjednici održanoj
dana 16. maja 2013. godine, je donijelo
ZAKLJUČAK
1. Odbacuje se Prijava koncentracije privrednog subjekta
"ANEKS" društvo za ograničenom odgovornošću za
telekomunikacije, Majke Jugovića 25, 78000 Banja Luka, i
privrednog subjekta Društvo za proizvodnju, promet, usluge
i marketing "DUOS" Pale, Karađorđeva 25, 71420 Pale, od
strane privrednog subjekta "ANEKS" društvo za
ograničenom odgovornošću za telekomunikacije, Majke
Jugovića 25, 78000 Banja Luka, radi neispunjavanja uslova
iz člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.
2. Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku
BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i
Hercegovine.
Obrazloženje
Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem
tekstu: Konkurencijsko vijeće) je zaprimilo, dana 15. aprila 2013.
godine pod brojem 06-26-1-006-II/13, Prijavu koncentracije (u
daljem tekstu: Prijava) privrednog subjekta "ANEKS" društvo za
ograničenom odgovornošću za telekomunikacije, Majka Jugovića
25, 78000 Banja Luka (u daljem tekstu: Podnosilac prijave ili
"ANEKS"), i privrednog subjekta Društvo za proizvodnju,
promet, usluge i marketing "DUOS" Pale, Karađorđeva 24,
71420 Pale (u daljem tekstu: "DUOS"), podnesenu po advokatu
Seadu Miljkoviću (punomoć izdana od privrednog
subjekta"ANEKS" dana 08. marta 2013. godine, broj 2131/13),
Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo.
Uvidom u podnesenu Prijavu Konkurencijsko vijeće je
utvrdilo da ista nije kompletna, u smislu člana 30. Zakona o
konkurenciji (u daljem tekstu: Zakon) i čl. 9. i 11. Odluke o
načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracije
privrednih subjekata ("Službeni glasnik BiH", broj 30/10), te je
zatražilo dopunu iste, u skladu sa članom 31. Zakona, aktom broj
06-26-1-006-1-II/13 dana 16. aprila 2013. godine.
Podnosilac prijave je dostavio traženu dokumentacije,
podneskom broj 06-26-1-006-9-II/13 dana 26. aprila 2013.
godine.
Nakon kompletiranja Prijave Konkurencijsko vijeće je
utvrdilo Prijavu kompletnom i izdalo Potvrdu o prijemu
kompletne i uredne Prijave, u skladu sa članom 30. stav (3)
Zakona, dana 14. maja 2013. godine broj 06-26-1-006-11-II/13.
Podnosilac prijave je naveo, u smislu člana 30. stav (2)
Zakona, da nema obavezu podnijeti zahtjev za ocjenu
koncentracije nekom drugom tijelu za konkurenciju izvan Bosne
i Hercegovine.
Konkurencijsko vijeće u postupku ocjene Prijave je utvrdilo
sljedeće činjenice:
Predmetna Prijava je podnesena, u smislu člana 16. stav (2)
Zakona (namjeravana koncentracija s pravnim osnovom Pismom
namjere).
1. Učesnici predmetne koncentracije
Učesnici predmetne koncentracije su privredni subjekt
"ANEKS" društvo za ograničenom odgovornošću za
telekomunikacije, Majke Jugovića 25, 78000 Banja Luka, i
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 27

privredni subjekt Društvo za proizvodnju, promet, usluge i
marketing "DUOS" Pale, Karađorđeva 25, 71420 Pale.
1.1. Privredni subjekt "ANEKS" d.o.o. Banja Luka
Privredni subjekt "ANEKS" društvo za ograničenom
odgovornošću za telekomunikacije, Majke Jugovića 25, 78000
Banja Luka,je osnovan 1992. godine i registrovan u Osnovnom
sudu Banja Luka, pod brojem 1-3645-00 dana, saosnovnim
kapitalom od (..)**
1
KM, i sa (..)**% vlasničkih udjela
privrednog subjekta Telekom Slovenije d.d. Ljubljana,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija.
Pretežne registrovane djelatnosti privrednog subjekta
"ANEKS" su kablovska distribucija radio i televizijskog
programa/signala, razvoj kompjuterske mreže, trgovina na veliko
kompjuterima i perifernom opremom i softverima, kao i pružanje
usluga iz oblasti telekomunikacija.
Privredni subjekt "ANEKS" ima poslovnu jedinicu u
Sarajevu,Tešanjska 24a, 71000 Sarajevo (porezni broj
4400999050029).
Privredni subjekt "ANEKS" od dana 12. aprila 2002.
godine ima Opću dozvolu za pružanje internet usluga, kao i
dozvolu za javnog mrežnog operatera za pružanje fiksnih
telefonskih usluga u narednih 10 godina, od dana 08. maja 2006.
godine izdanu od Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: RAK). Također, privredni subjekt
"ANEKS" ima dozvolu za obavljanje djelatnosti operatera javnih
elektronskih komunikacijskih mreža izdanu od RAK-a (broj
18/13, rješenje broj UPl 02-07-121/13 od dana 01. aprila 2013.
godine), dozvolu za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga
radija (broj 322 - DP, Rješenje broj UP1-02-07-162/13 od dana
04. februara 2013. godine).
Privredni subjekt "ANEKS" prodaju svojih proizvoda
obavlja u vlastitim prodajnim mjestima u gradovima Banja Luka,
Sarajevo, Kotor Varoš, Prijedor i Višegrad, a na osnovu
zaključenih ugovora o saradnji u Bosanskoj Gradiški, Srbcu i
Prnjavoru.
1.2. Privredni subjekt "DUOS" d.o.o. Pale
Privredni subjekt Društvo sa ograničenom odgovornošću za
proizvodnju, promet, usluge i marketing "DUOS" Pale,
Karađorđeva 24, 71420 Pale, je registrovan u Okružnom
privrednom sudu Istočno Sarajevo, pod brojem: 61-01-0044-11
(stari broj: 1-24-69) u 2006. godini, osnovan od fizičkog lica
Željka Debelnogića ((..)**, 71420 Pale - lična karta broj (..)**) sa
upisanim osnovnim kapitalom od (..)**KM.
Pretežne registrovane djelatnosti privrednog subjekta
"DUOS" su usluge iz sektora telekomunikacije (kablovska
distribucija radio i televizijskog signala/programa).
Privredni subjekt "DUOS" ima Opću dozvolu za javnog
mrežnog operatera izdanu od RAK-a (od dana 01. januara 2007.
godine broj DMOL-TS/046-03) i dozvolu (346 - DP - Rješenje
broj UP1-2-07-113 od dana 18. januara 2013. godine) za
distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga
radija za 2013. godinu.
Privredni subjekt "DUOS" pruža usluge kablovske
televizije isključivo na području Općine Pale i Općine Rogatica.
Privredni subjekt "DUOS" ima više od 10,0% vlasničkih
udjela u osnovnom kapitalu, odnosno 10,0% prava glasa u:
- privrednom subjektu Društvo sa ograničenom
odgovornošću za unutrašnju i spoljnu trgovinu
Fonlider, Karađorđeva 2, 71420 Pale (u daljem tekstu:
Fonlider), registrovanom u Okružnom privrednom
sudu Istočno Sarajevo, pod brojem: 61-01-0010-11
(stari broj: 1-20-92), sa osnovnim kapitalom od
(..)**KM, i osnovan od fizičkog lica Rade Jovićića sa

1
(..)**- Podaci predstavljaju poslovnu tajnu, u smislu člana 38. Zakona
(..)**% vlasničkih udjela i fizičkog lica Željka
Debelnogića (..)**, 71420 Pale - lična karta broj
(..)**) sa (..)**% vlasničkih udjela u osnovnom
kapitalu;
- privrednom subjektu Fonlider plus društvo sa
ograničenom odgovornošću za markenting, unutrašnju
i spoljnu trgovinu Fonlider, Kolodvorska 11 a, 71000
Sarajevo (u daljem tekstu: Fonlinder plus)
registrovanom u Općinskom sudu Sarajevo, pod
brojem 61-01-0010-11 (stari broj 1-20-92), sa
osnovnim kapitalom od 10.000,00 KM, i osnovan od
fizičkog lica Rade Jovićića sa 70,0% vlasničkih udjela
i fizičkog lica Željka Debelnogića ((..)**71420 Pale –
lična karta broj(..)**) sa (..)**% vlasničkih udjela u
osnovnom kapitalu.
Pretežne registrovane djelatnosti privrednog subjekta
Fonlider i privrednog subjekta Fonlider Plus su izrada softvera,
iznajmljivanje tehničkih kapaciteta, usluge korištenja
interaktivnog govornog aparata i putem telefona (govorne i SMS
usluge poslovnog i zabavnog karaktera).
2. Privredni subjekt Telekom Slovenije
Privredni subjekt Telekom Slovenije d.d. Ljubljana (broj
registarskog uloška: 12462400 i matični broj: 5014018000),
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, je upisan u
sudski registar dana 01. oktobra 1993. godine, s osnovnim
kapitalom od (..)**KM (EUR (..)**) i vlasničkim udjelom od
64,54% Republike Slovenije.
Pretežne registrovane djelatnosti privrednog subjekta
Telekom Slovenije su pružanje usluga u oblasti telekomunikacija
(uključujući usluge fiksne i mobilne telefonije, internet usluge,
obradu podataka i distribuciju kablovskog interneta).
2.1. Druga povezana društva privrednog subjekta Telekom
Slovenije u Bosni i Hercegovini
Privredni subjekt "SiOL" društvo sa ograničenom
odgovornošću za pružanje telekomunikacijskih usluga Sarajevo,
Tešanjska 24a, 71000 Sarajevo (u daljem tekstu: "SiOL"),
registrovan u Općinskom sudu Sarajevo pod matičnim brojem
65-01-0671-11, sa osnovnim kapitalom (..)**KM i sa (..)**%
vlasničkih udjela privrednog subjekta Telekom Slovenije.
Pretežne registrovane djelatnosti privrednog subjekta
"SIOL" su proizvodnja komunikacijske opreme, trgovina na
veliko i malo telekomunikacijskom opremom,
emitovanje/distribucija radio i televizijskog programa/signala,
djelatnosti žičane i bežične telekomunikacije.
Privredni subjekt "SiOL" se ne bavi pružanjem bilo koje
vrste telekomunikacijskih usluga krajnjim korisnicima niti ima
dozvole izdane od RAK-a za pružanje navedenih usluga.
Član uprave privrednog subjekta "ANEKS", Igor Bohorč je
ujedno i član Uprave privrednog subjekta "SiOL".
3. Pravni osnov i oblik predmetne koncentracije
Pravni osnov namjeravane koncentracije, u smislu člana 16.
stav (2) tačka Zakona definisan je u članu 8. tačka f) alineja 5.
Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu
koncentracija privrednih subjekta.
Pravni osnov namjeravane koncentracije je Pismo namjere
o kupoprodaji osnovnih sredstava (u daljem tekstu: Pismo
namjere) potpisano od g-dina Igora Bohorča direktora privrednog
subjekta "ANEKS", i g-dina Željko Debelnogića, direktora
privrednog subjekta "DUOS", dana 11. aprila 2012. godine
Privredni subjekt "ANEKS", namjerava kupiti osnovna
sredstva i pripadajuću opremu, odobrenja, licence, ateste i druge
saglasnosti i prava koja se odnose na predmetna osnovna
sredstva, a koja se koriste za obavljanje djelatnosti
telekomunikacija na teritoriji Općine Pale i Općine Rogatica.
Broj 42 - Stranica 28 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

Namjeravana koncentracija predstavlja preuzimanje
osnovnih sredstva koja se sastoje od infrastrukturnih objekata -
distributivnih sistema na području Općine Pale i Općine
Rogatica, odnosno preuzimanje mreže/korisnika, na kojima je
privredni subjekt "DUOS" nosilac prava vlasništva i nosilac
prava obaveza prema rješenjima nadležnih tijela.
Ugovorne strane će nakon odobrenja ove koncentracije od
Konkurencijskog vijeća u svrhu definisanja detaljnih uslova
transakcije potpisati poseban Ugovor o kupoprodaji.
S obzirom da se ne radi o kupovini vlasničkih udjela u
privrednom subjektu "DUOS" već kupovini osnovnih sredstava,
vlasnička struktura (nakon provedbe koncentracije) ostaje
nepromijenjena, odnosno fizičko lice Željko Debelnogić i dalje
će imati (..)**% vlasničkih udjela.
U skladu sa članom 12. stav (1) tačka b) Zakona pravni
oblik koncentracije predstavlja sticanje kontrole ili prevladajućeg
uticaja jednog, odnosno više privrednih subjekata nad drugim,
odnosno nad više drugih privrednih subjekata ili dijelom drugog
privrednog subjekta, odnosno dijelovima drugih privrednih
subjekata na drugi način u skladu sa odredbama Zakona.
4. Relevantno tržište predmetne koncentracije
Relevantno tržište koncentracije, u smislu člana 3. Zakona,
te čl. 4. i 5. Odluke o utvrđivanja relevantnog tržišta, čini tržište
određenih proizvoda /usluga koje su predmet obavljanja
djelatnosti na određenom geografskom tržištu.
Prema odredbi člana 4. Odluke o utvrđivanja relevantnog
tržišta, relevantno tržište u proizvodnom smislu obuhvata sve
proizvode i/ili usluge koje potrošači i/ili korisnici smatraju
međusobno zamjenjivim, pod prihvatljivim uslovima, imajući u
vidu posebno njihove bitne karakteristike, kvalitetu, uobičajnu
namjenu, način upotrebe, uslove prodaje i cijene.
Nadalje, prema članu 5. Odluke o utvrđivanja relevantnog
tržišta, relevantno tržište u geografskom smislu obuhvata
cjelokupan ili dio teritorija Bosne i Hercegovine na kojem
privredni subjekt djeluje u prodaji i/ili kupovini relevantnog
proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uslovima i koji
to tržište bitno razlikuje od uslova tržišne konkurencije na
susjednim geografskim tržištima.
Relevantno tržište usluge predmetne koncentracije smatra
se tržište distribucije radio i televizijskog programa/signala.
Relevantno tržište u geografskom smislu predmetne
koncentracije smatra se područje Republike Srpske, te Općine
Pale i Općine Rogatica (naosnovu djelovanja privrednog subjekta
"DUOS").
Slijedom navedenoga, pod relevantnim tržištem predmetne
koncentraciji smatra se tržište distribucije radio i televizijskog
programa na nivou Republike Srpske, kao i na tržištu Općine
Pale i Općine Rogatica.
4.1. Analiza relevantnog tržišta predmetne koncentracije
Konkurencijsko vijeće u analizi relevantnog tržišta, pored
podataka iz Prijave, u cilju provjere istih je zatražilo podatke od
RAK-a) (aktom broj 06-26-1-006-4-II/13 od dana 19. aprila
2013. godine - podaci dostavljeni podneskom broj 06-26-1-006-
7-II/13 od dana 26. aprila 2013. godine), privrednog subjekta
Pošta Srpske d.d. Banja Luka - RJ Istočno Sarajevo, aktom broj
06-26-1-006-5-II/13 od dana 19. aprila 2013. godine - podaci
dostavljeni podneskom broj 06-26-1-006-10-II/13 od dana 07.
maja 2013. godine), privrednog subjekta Total TV BH d.o.o.
Telekomunikacije Banja Luka (u daljem tekstu: Total TV)
(aktom broj 06-26-1-006-3-II/13 od dana 19. aprila 2013. godine
- podaci dostavljeni podneskom broj 06-26-1-006-6-II/13 od dana
26. aprila 2013. godine), privrednog subjekta Telekomunikacije
Republike Srpske - M:tel Banja Luka (u daljem tekstu: M:tel)
(aktom broj 06-26-1-006-2-II/13 od dana 19. aprila 2013. godine
- podaci dostavljeni podneskom broj 06-26-1-006-8-II/13 dana
26. aprila 2013. godine).
Prema podacima iz Prijave učesnici koncentracije, odnosno
privredni subjekt "ANEKS" na relevantnom tržištu Republike
Srpske ima tržišni udjel oko (..)**% ((..)**pretplatnika), dok
privredni subjekt "DUOS" ima tržišni udjel do (..)**% (ukupno
(..)**pretplatnika).
Učesnici koncentracije privredni subjekt "ANEKS" i
privredni subjekt "DUOS" na relevantnom tržištu - Općine Pale i
Općine Rogatica u 2012. godini imaju:
Tabela 1.
R.b Privredni
subjekt/
kablovski
operater
Općina Rogatica Općina Pale
Broj
pretplatnika
Tržišni udjel Broj
pretplatnika
Tržišni udjel
1. "DUOS" (..)** (..)**% (..)** (..)**%
2. "ANEKS" - - - -
3. Ostali (..)** (..)**% (..)** (..)**%
UKUPNO 1.234 100,00% 3.446 100,00%
Izvor: podaci iz Prijave; analiza Konkurencijskog vijeća na osnovu
podataka od tržišnih konkurenata i RAK-a
Prema podacima (Tabela 1.) privredni subjekt "DUOS" na
području Općine Rogatica ima (..)**% tržišnog udjela, a na
području Općine Pale ima (..)**% udjela, dok privredni subjekt
"ANEKS" ne djeluje na relevantnom tržištu u tim općinama.
5. Ocjena namjeravane koncentracije
Obaveza prijave koncentracije nastaje, u smislu odredbe
člana 14. stav (1) Zakona, kada učesnici koncentracije
prodajom roba i/ili usluga ostvare na svjetskom tržištu 100
miliona KM po završnom računu u godini koja je prethodila
koncentraciji, i kada ukupni godišnji prihodi svakog od
najmanje dva privredna subjekta učesnika koncentracije
ostvareni prodajom roba i /ili usluga na tržištu Bosne i
Hercegovine iznose najmanje 8 miliona KM po završnom
računu u godini koja je prethodila koncentraciji, ili ako je
njihov zajednički udjel na relevantnom tržištu veći od 40%.
Ukupni godišnji prihodi privrednih subjekata učesnika
predmetne koncentracije (i povezanih privrednih subjekata), na
dan 31. decembra 2012. godine, iznose:
Tabela 2.
KM Telekom
Slovenije
"ANEKS" "DUOS" Povezana društva
privrednog
subjekta "DUOS"
Svijet (..)** (..)** - -
Bosna i
Hercegovina
(..)** (..)** (..)**
Izvor: podaci iz Prijave; * ukupan prihod za 2012. godinu - (..)**KM
Godišnji prihod učesnika (Tabela 2.) predstavlja ukupan
prihod (bez poreza na dodatnu vrijednost i drugih poreza koji se
direktno odnose na učesnika koncentracije, na svjetskom i na
tržištu Bosne i Hercegovine, u smislu člana 14. stav (3) Zakona.
Konkurencijsko vijeće u izračunavanju ukupnog prihoda
je uzelo u obzir da g-din Željko Debelnogić (vlasnik privrednog
subjekta "DUOS") ima (..)**% vlasničkih udjela u privrednom
subjektu Fonlider i privrednom subjektu Fonlider plus, te
slijedom vlasničkog udjela procijenilo da ostvaruje godišnji
prihod od (..)**KM (privredni subjekt Fonlider je ostvario
ukupan prihod od (..)**KM u 2012. godini) i (..)**KM
(privredni subjekt Fonlider plus je ostvario ukupan prihod
(..)**KM u 2012. godini), te da ukupan godišnji prihod
navedenih privrednih subjekata iznosi (..)**KM.
Slijedom navedenog učesnici koncentracije ne ispunjavaju
uslov ukupnog godišnjeg prihoda, iz člana 14. stav (1) tačka b)
Zakona, te nisu bili u obavezi podnijeti prijavu koncentracije.
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 29

Također, učesnici koncentracije nisu ispunili niti uslov u
vezi tržišnog udjela za prijavu koncentracije jer njihov
zajednički tržišni udjel na relevantnom tržištu nije veći od
40,0% (Tabela 1.), u smislu člana 14. stav (1) tačka b) Zakona.
Uzimajući u obzir navedeno Konkurencijsko vijeće je
odlučilo kao u dispozitivu ovog Zaključka.
6. Administrativna taksa
Podnosilac prijave na ovaj Zaključak, u skladu sa članom
2. stav (1) tarifni broj 108. tačka c) Odluke o administrativnim
taksama u vezi s procesnim radnjama pred Konkurencijskim
vijećem ("Službeni glasnik BiH", br. 30/06 i 18/11) je dužan
platiti administrativnu taksu u iznosu od 1.000,00 KM u korist
Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.
7. Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Zaključka nije dozvoljena žalba.
Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred
Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana
prijema, odnosno objavljivanja ovog Zaključka.

Broj 06-26-1-006-13-II/13
16. majа 2013. godine
Sarajevo
Predsjednica
Gordana Živković, s. r.

REGULATORNI ODBOR ŽELJEZNICA
BOSNE I HERCEGOVINE
582
Na temelju članka 8. točka a. stavak 1. i 2. Zakona o
željeznicama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 52/05),
Regulatorni odbor željeznica BiH donosi
314
PRAVILNIK
O ODRŽAVANJU GORNJEG STROJA PRUGA
I. OPĆI DIO
Članak 1.
(Uvodne odredbe)
(1) Ovaj Pravilnik propisuje odredbe o organizaciji i načinu
vršenja nadzora i pregleda pruge, kao i tehničke uvjete za
održavanje gornjeg stroja pruga normalnog kolosjeka
nominalne širine 1.435 mm i radove koji se moraju
poduzimati za siguran i uredan željeznički promet za
konvencionalne brzine - do 160 km/h.
(2) Odredbe ovoga Pravilnika sadrže tehničke uvjete,
tehničke parametre i mjere za održavanje gornjeg stroja
pruge, kao i vremenske rokove i način provjere
ispravnosti pruge i njenih elemenata.
(3) Pruga je ispravna ako su njezini sastavni dijelovi ispravni
i ako se na pruzi obavlja promet brzinama i s osovinskim
tlakom propisanim ovim pravilnikom i važećim Voznim
redom.
(4) Za uspostavu i održavanje javne željezničke infrastrukture
ili privatne željezničke infrastrukture povezane s javnom
željezničkom infrastrukturom odgovoran je upravitelj
željezničke infrastrukture (UI). Upravljanje javnom
željezničkom infrastrukturom može obavljati javno
poduzeće ili kompanija koja ispunjava uvjete propisane
Zakonom o željeznicama BiH ("Službeni glasnik BiH" br.
52/05).
Članak 2.
(Željeznička infrastruktura)
(1) Željeznička infrastruktura obuhvaća donji i gornji stroj
pruge, objekte na pruzi, stanične kolosjeke,
telekomunikacijska, signalno-sigurnosna, elektrovučne,
elektro-energetska i ostala postrojenja i uređaje na pruzi,
opremu pruge, zgrade i ostale objekte na željezničkim
službenim mjestima, koji su u funkciji organiziranja i
reguliranja željezničkog prometa, sa zemljištem koje služi
tim zgradama, pružni pojas i zračni prostor iznad pruge u
visini od 12 metara, odnosno 14 metara kod dalekovoda
napona preko 220 kV, računajući iznad gornjeg ruba
tračnice (GIS).
(2) Podvozje se sastoji iz zemljanog trupa i objekata i služi
kao podloga gornjem stroju.
(3) Gornji stroj se sastoji od kolosjeka, skretnica i ukrštaja i
služi kao neposredna podloga za kretanje tračnicskih
vozila.
Elementi gornjeg sloja su: tračnice, kolosječni pribor,
pragovi i zastor.
Članak 3.
(Podjela željezničkih pruga)
(1) Podjelu i kategorizaciju pruga određuje vlasnik
infrastrukture prema odredbama važećih TSI, COTIF-u i
UIC-fisha. Uvažavajući trenutačno stanje u željezničkom
sektoru BiH, gdje su vlasnici infrastrukture entiteti i
Brčko Distrikt, podjela pruga i kategorizacija određena je
postojećom nacionalnom zakonskom legislativom.
(2) Prema broju kolosjeka, pruge se dijele na
jednokolosječne, dvokolosječne i višekolosječne.
(3) Prema vrsti vuče pruge se dijele na elektrificirane i
neelektrificiranim. Elektrificirane pruge na mreži ŽS BiH
koriste monofazni sustav elektrifikacije sa nazivnim
naponom 25 kV i frekvencijom 50 Hz.
(4) Prema vrsti željezničkog prometa pruge se dijele na pruge
za putnički promet, pruge za teretni promet i pruge za
mješoviti željeznički promet. Kod manjih željeznica, koje
spada i željeznica u ŽS BiH, uglavnom, sve pruge se
koriste za sve vrste prometa, iz tradicionalnih, tehničkih i
ekonomskih razloga.
(5) Na temelju karakteristika terena (reljef, geološki sklop,
hidrološke prilike) željezničke pruge se dijele na
ravničarske pruge i pruge u riječnim dolinama, pruge u
valovito-brežuljkastom terenu, brdska pruge, planinske
pruge, gradske i prigradske pruge i lokalne pruge u
velikim gradovima.
(6) Prema obimu prometa i značaju za unutarnji i
međunarodni promet, pruge se kategoriziraju na:
a) magistralne pruge, od značaja za međunarodni i
nacionalni promet, obuhvaćene Europskim
sporazumom o najvažnijim međunarodnim
željezničkim prugama.
b) regionalne pruge, od značaja za regionalni i lokalni
promet,
c) lokalne pruge, od značaja za lokalni promet.
(7) Sa stanovišta održavanja, pruge se kategoriziraju na pruge
I, II i III reda.
Magistralne i regionalne pruge su pruge, sa stanovišta
održavanja, predstavljaju pruge I reda u daljnjem tekstu ovog
Pravilnika, a lokalne pruge sa stanovišta održavanja,
predstavljaju pruge II i III reda u daljnjem tekstu ovog
Pravilnika.
Članak 4.
(Tehničke karakteristike pruga i kolosjeka)
Na temelju važećih akata za sigurnost na području ŽS BiH
određeni su: najmanji promjeri krivina, maksimalni nagibi,
uvjeti za međusobno križanje pruga, križanje pruga s drugim
prometnicama, priključivanje pruge i kolosjeka na pruge drugih
zemalja, kao i uvjeti za postavljanje i ugrađivanje na
Broj 42 - Stranica 30 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

željezničkom zemljištu plinovoda, vodovoda i drugih vrsta
cjevovoda, kao i svih vrsta električnih, telefonskih, telegrafskih
i drugih linija i vodova, bilo da se oni križaju sa željezničkom
prugom ili idu paralelno s njom, ili samo zadiru u prostor
pruge.
Članak 5.
(Obezbjeđenje tehničkog jedinstva na pruzi)
Pri održavanju kolosjeka, postrojenja i uređaja na pruzi,
moraju se primjenjivati odredbe Instrukcije za sigurnost i
interoperabilnost željezničkog sustava u BiH ("Službeni glasnik
BiH" br. 11/12.) i važećih podzakonskih akata koji su sastavni
dio ove Instrukcije.
Članak 6.
(Dužina pruge i kolosjeka)
1) Dužina pruge, za potrebe održavanja pruge i eksploatacije
željeznice, prikazuje se kao građevinska, stvarna,
eksploataciona:
a) građevinska dužina pruge mjeri se po osi kolosjeka
od početne do završne točke građenja. Kod
kolodvora i ostalih službenih mjesta na pruzi mjeri
se po glavnom prolaznom kolosijeku;
b) stvarna duljina pruge je duljina prijevoznog puta, a
mjeri se od sredine do sredine stanične zgrade,
odnosno od sredine do sredine službenih mjesta;
c) eksploataciona ili prometna duljina pruge je stvarna
duljina pruge koja je u eksploataciji; Povremeno
ukinut ili uveden promet na nekoj pruzi utječe na
izračunavanje prosječne eksploatacione dužine te
pruge; Prosječna eksploataciona dužina pruge
dobiva se redukcijom eksploatacione duljine
razmjerno broju dana u kojima je, u tijeku jedne
godine, bila u prometu.
2) Kolosjek između izlazne i ulazne skretnice susjednih
kolodvora ili drugih službenih mjesta, u građevinskom
smislu, je kolosjek na otvorenoj pruzi. Dužina kolosjeka u
kolodvorima i ostalim službenim mjestima prikazuje se
kao ukupna, stvarna i korisna:
a) ukupna (puna, građevinska) dužina kolodvornog
kolosjeka je odstojanje mjereno po osi kolosjeka od
početka ulazne skretnice do početka izlazne
skretnice, odnosno do kraja odvojnog kolosjeka (do
grudobrana slijepog kolosjeka), što znači da u
ukupnu dužinu kolosjeka ulaze i dužine skretnica;
b) stvarna duljina staničnog kolosjeka je dužina
kolosjeka između krajeva odvojnih skretnica,
odnosno od kraja odvojna skretnice do kraja
odvojnog slijepog kolosjeka;
c) korisna duljina je dio kolosjeka na koji se mogu
postaviti vozila, s tim da ne ometaju vožnju na
susjednom kolosjeku; Položaj početne i krajnje
točke korisne duljine kolosijeka, ovisno je od toga
da li je kolodvor s ili bez skretničkog osiguranja, o
vrsti skretničkog osiguranja, je li kolosjek prolazni
ili slijepi-prema tome, kao početna ili krajnja točka
korisne dužine staničnih kolosjeka može biti: ulazni
i izlazni međik, ulazni međik i izlazni signal, kraj
ulazne izolirane tračnice i izlazni signal, kraj
izolacije skretnice i izlazni signal, ulazni međik (kraj
ulazne izolirane tračnice, kraj izolacije skretnica),
grudobran i izlazni međik (izlazni signal, početak
izolirane tračnice, početak izolacije skretnice).
3) Međik se u službenim mjestima vidno obilježava stalnom
oznakom sukladno sa standardom BAS P.B8.031. Međici
se postavljaju na onom mjestu gdje je odstojanje
kolosjeka, koji su međusobno povezani istom skretnicom
ili ukrštaj, "najmanje dovoljno rastojanje" koje osigurava
da zaustavljeno vozilo na jednom od kolosjeka ne ometa
vožnju po prugom kolosjeku. Na prugama u ŽS BiH
međik se postavlja na mjestu gdje je razmak kolosjeka
3,50 m, mjereno okomito na simetralu skretničkog kuta.
Kod priključaka na otvorenoj pruzi ovo razmak iznosi
4,00 m.
Članak 7.
(Pružne oznake)
(1) Obilježavanje stacionaže, tehničkih elemenata i
parametara pruge, objekata i postrojenja za potrebe
održavanja pruge vrši se pružnim oznakama.
Pružne oznake su: kilometarske i hektometarske, za osu i
visinu kolosjeka, za zavoje, padokaze, za tunele i granične
znakove.
Oblik, mjere i ugrađivanje svake od navedenih pružnih
oznaka regulirani su posebnim aktima donesenim od
strane UI.
Odstojanje pružnih oznaka od osi kolosjeka predstavljeno
je u tablici 1.
Tablica 1 - Odstojanje pružnih oznaka od osi najbližeg
kolosjeka
Vrsta pružne oznake
Za pruge
normalne
širine
kolosjeka
(mm)
I i II
reda
III
reda
a. Odstojanje zareza kojim se obilježava osa kolosjeka na
pružnim oznakama
2.500 2.300
b. Odstojanje najbližeg dijela kilometarskog i
hektometarskog znaka,
oznake os i visinu kolosjeka, oznake za krivinu
2.440 2.240
c. Odstojanje najbližeg dijela padokaza kod kolosjeka u
pravoj,
kao i u krivinama polumjera jednakog i većeg od 250 m,
kod normalnog kolosjeka bez nadvišenja.
2.500 2.500
Iznimno, kod pruga u eksploataciji ŽS BiH, UI može
odobriti da naprijed navedena odstojanja budu i veća, kao
i da najmanja odstojanja najbližeg dijela pružnih oznaka
od osi kolosjeka navedenih u tablici 1. pod b., Iznose
2.200 mm. Pri ovome UI određuje i odstojanje zareza za
osu kolosjeka.
(2) Visina stalnih oznaka navedenih u tablici 1. pod b., Iznad
gornjeg ruba bliže tračnice, iznosi maksimalno 50 mm.
(3) Razmak padokaza, mjereno od osi kolosjeka u zavojima
pruga normalne širine kolosjeka polumjera manjeg od 250
m, kao i za kolosjek sa nadvišenje, može se povećati
prema tablicama 2 i 3.
(4) kilometarskim i hektometarskim oznakama označava se
odstojanje od početka prema kraju pruge na svakih 1.000
metara, odnosno na svakih 100 metara, mjereno: kod
jednokolosječnih pruga po osi kolosjeka, a kod
dvokolosječnih pruga po osi planuma. Sve kilometarske i
hektometarske oznake sa parnim brojevima postavljaju se
s desne, a hektometarske oznake sa neparnim brojevima s
lijeve strane pruge. ŽS BiH može odobriti da se i
kilometarske oznake s neparnim brojevima mogu
ugrađivati s lijeve strane pruge. Isto tako, ŽS BiH može
odobriti da se, zbog terenskih ili iz drugih razloga,
kilometarske i hektometarske oznake mogu postavljati
samo s jedne strane pruge. Površine na kojoj su brojevi
vertikalna je i uspravna na os kolosijeka i okrenuta je
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 31

prema smjeru prometa, sukladno sa standardom BAS Ž.
G1. 201.
(5) Oznakama za osu i visinu kolosjeka označava se položaj
osi i visina gornjeg ruba tračnice kolosijeka, i to: kod
kolosjeka u pravoj visina gornjih rubova obje tračnice, a
kod kolosjeka u zavoju visina gornjeg ruba unutarnje
tračnice. Da bi se broj pružnih oznaka smanjio gdje god je
to moguće, označavanje osi i visine kolosjeka vrši se: na
stupovima kontaktne mreže, na pogodnim dijelovima
stalnih objekata, na pružnim oznakama na kojima se mogu
označiti više elemenata, i sl.
Označavanje osi i visine kolosjeka kod elektrificiranih
pruga, kod pruga koje će se elektrificirati i kod glavnih
pruga I reda, vrši se: na početku i na kraju svih objekata sa
svodom ili pločom iznad kolosjeka na početku i kraju svih
prelaznih krivina, na prijelomima nivelete, a, zatim, i na
svakih 100 m pruge, ako se označavanje vrši na oznakama
za stacionažu ili na objektima.
Kada se označavanje vrši na stupovima kontaktne mreže,
onda ovo odstojanje ne mora biti 100 m, već je to razmak
jednak razmaku stupova. Kod ostalih pruga, označavanje
osi i visine kolosjeka vrši se: na početku i na kraju svih
objekata sa svodom ili pločom iznad kolosjeka, na
početku i na kraju svih prijelaznih rampi za nadvišenje
vanjskih tračnica u krivinama (prijelazne krivine) i na
prijelomima nivelete, a na ostalim dijelovima pruge prema
potrebi i odluci UI.
U zavojima, oznake os i visinu kolosjeka se postavljaju sa
unutrašnje strane; to se čini i sa ostalim pružnim
oznakama, ako se njima obilježe i ovi elementi. Kada se
za tu svrhu koriste stupovi kontaktne mreže ili objekti,
onda se označavanje osi i visine kolosjeka također vrši s
unutarnje strane zavoja.
Pružne oznake os i visinu kolosjeka postavljaju se
okomito i paralelno osi kolosjeka, sukladno sa standardom
BAS P. B8.001.
(6) Oznakama za krivine označava se početak prijelaznih
krivina (PPK) i kraj prijelaznih krivina (KPK). Kod
kružnih krivina bez prijelaznih krivina označava se
početak krivine (PK) i kraj zavoja (KK). Površina na kojoj
je natpis paralelna je podužnoj osi kolosjeka, sukladno sa
standardom BAS Ž. G1. 202.
(7) Padokazima se obilježavaju prijelomi nivelete na pruzi i
označavaju veličine i dužine podužnih nagiba. Postavljaju
se s desne strane pruge, sa tablom upravno na uzdužnu
osu kolosjeka. Tabla, sa vrhom petokutnog bijelog polja
upravljenog gore, ugrađuje se na početku uspona, a sa
vrhom upravljenog dolje na početku pada. Padokazi sa
pravokutnim bijelim poljem postavljaju se na mjestima
prijelaza sa uspona na horizontalu, odnosno s pada na
horizontalu, sukladno sa standardom BAS P. B8.013.
(8) Oznake za tunele kod jednokolosječnih pruga postavljaju
se na ulaznom portalu s desne strane, a na izlazu s lijeve
strane pruge. Kod dvokolosječnih pruga ove oznake
postavljaju se samo na ulazima u smjeru vožnje. Na
oznakama se ispisuje naziv, broj i dužina tunela.
(9) Granični znaci postavljaju se na mjestima gdje granice
zemljišta u eksproprijacioni pojasu (međe) mijenjaju svoj
pravac, kao i na dužim smjerovima međa željezničkog
zemljišta, ali najmanje na svakih 100 m.
(10) Kod stalnih objekata u donjem stroju željezničke pruge
(most, tunel i slično), gdje se pružne oznake ne mogu
postaviti, ispisivanje i obilježavanje potrebnih elemenata
vrši se na prikladnim mjestima tih objekata, bilo izravno
na površini objekata ili na posebno ugrađenoj tablici.
(11) Na dvokolosječnim i paralelnim prugama, pružne oznake
se mogu postavljati i sa vanjske strane kolosjeka, a ne
između kolosjeka.
(12) Između kolosjeka u kolodvorima i drugim službenim
mjestima na pruzi, oznake se ne postavljaju, već, ako je to
potrebno, na pogodnim mjestima izvan svih kolosjeka, o
čemu odlučuje UI.
(13) Izgled pružnih oznaka, dimenzije, materijal od kojeg se
izrađuju i način ispisivanja određuju se standardima i
uputstvom. Izbor pružnih oznaka vrše UI, prema stvarnom
stanju i potrebama na pruzi.
Članak 8.
(Slobodni profil)
(1) Slobodni profil je ograničeni prostor u poprečnom
presjeku okomitom na ravan koja dodiruje gornjeg ruba
lijeve i desne tračnice. Osa slobodnog profila stoji
uspravno na pravu koja dodiruje gornjeg ruba voznih
tračnica i prolazi kroz sredinu kolosjeka, tj. sredinu
odstojanja između voznih tračnica. Mjere slobodnog
profila moraju se očuvati pri održavanju pruge. U prostor
slobodnog profila ne smiju ulaziti dijelovi postrojenja,
objekata, oznaka, signala, naslage materijala i drugi
predmeti. U prostor slobodnog profila ulaze uređaji koji
neposredno djeluju na vozila, kao što su elementi
kontaktne mreže, retarderi u radnom položaju i slično.
(2) Oblik i dimenzije slobodnog profila za sve pruge
normalnog kolosjeka za dizel-vuču prikazani su na slici
1., a za električnu i dizel-vuču na slici 2. Dimenzije
slobodnih profila odnose se na kolosjek u pravoj i na
kolosjek u krivinama polumjera jednakog i većeg od 250
m, bez nadvišenja.
U članku 11. do 14. ovoga Pravilnika, na temelju
slobodnog profila i profila vozila, određene su mjere za
razmake kolosjeka i odstojanje stupova, tovarnih rampi,
perona, materijala i sl.
(3) Promjene u dimenzijama slobodnog profila koje nastaju
pri održavanju pruga normalnog kolosjeka u zavojima sa
nadvišenje vanjske tračnice su sljedeće (slika 1):
a) za vanjske strane zavoja, zbog nadvišenja vanjske
tračnice, profil se ne proširuje niti se sužava, ali se
nadvisuje, a zbog zavoja, profil se proširuje prema
tablici 2,
b) za unutarnje strane zavoja zbog nadvišenja vanjske
tračnice, profil se proširuje, a uz to se proširuje i
zbog zavoja (zbraja se proširenje zbog nadvišenja i
zbog zavoja), a zbog poprečnog nagiba ravni
kolosjeka usljed nadvišenja vanjske tračnice, profil
se spušta naniže.

Broj 42 - Straanica 32

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 2 - Stranica 33
 
Broj 42 - Straanica 34

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 2 - Stranica 35
 
Broj 42 - Straanica 36

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 2 - Stranica 37
 
Broj 42 - Straanica 38

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 2 - Stranica 39
 
Broj 42 - Straanica 40

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 2 - Stranica 41
 
Broj 42 - Straanica 42

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 2 - Stranica 43
 
Broj 42 - Straanica 44

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 2 - Stranica 45
 
Broj 42 - Straanica 46

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 2 - Stranica 47
 
Broj 42 - Straanica 48

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 2 - Stranica 49
Broj 42 - Straanica 50

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 2 - Stranica 51
 
Broj 42 - Straanica 52

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 2 - Stranica 53
 
Broj 42 - Straanica 54

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 2 - Stranica 55
 
Broj 42 - Straanica 56

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 2 - Stranica 57
 
Broj 42 - Straanica 58

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 2 - Stranica 59
 
Broj 42 - Straanica 60

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 2 - Stranica 61
 
Broj 42 - Straanica 62

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 2 - Stranica 63
 
Broj 42 - Straanica 64

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 2 - Stranica 65
 
Broj 42 - Straanica 66

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 2 - Stranica 67
 
Broj 42 - Straanica 68

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 2 - Stranica 69
 
Broj 42 - Straanica 70

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 2 - Stranica 71
 
Broj 42 - Straanica 72

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 2 - Stranica 73
 
Broj 42 - Straanica 74

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 2 - Stranica 75
 
Broj 42 - Straanica 76

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 2 - Stranica 77
 
Broj 42 - Straanica 78

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 2 - Stranica 79
 
Broj 42 - Straanica 80

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 2 - Stranica 81
 
Broj 42 - Straanica 82

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 83

IV. SKRETNICE I UKRŠTAJ
Članak 40.
(Skretnice)
(1) U kolosjeke ŽS BiH i u kolosjeke po kojima prometuju
vozila ŽS BiH, ugrađuju se:
a) nove skretnice standardnog tipa,
b) standardne i nestandardne postojeće polovne ili
regenerirane skretnice, i
c) nove skretnice proizvedene na osnovu posebno
odobrenih projekata.
(2) Projektiranje, oblik, dimenzije, materijal, tvrdoća i
zatezna čvrstoća čeličnog materijala, izrada, kvaliteta,
tolerancije, prijem i isporuka novih skretnica, kao i
podjela skretnica na grupe, vrste, tipove i sustave,
određeni su tehničkim standardima.
(3) Projekte za izradu novih skretnica odobravaju UI.
(4) Osnovni djelovi skretnice su mjenjalica, srednji dio i
srcišta:
a) početak skretnice je na spoju ispred mjenjalice;
b) središte skretnice je točka u kojoj se sijeku osi
skretničkih kolosjeka;
c) kraj skretnice je na spojevima iza srcišta skretnice.
(5) Nove standardne skretnice moraju se ugrađivati:
a) na otvorenoj pruzi svih pruga (kod rasputnica, i sl.),
b) u odvojna kolosjeku ogranaka u staničnom rejonu
svih pruga, i
c) u glavne prolazne kolosjeke i glavne stanične
kolosjeke svih kolodvora i službenih mjesta glavnih
pruga normalnog kolosjeka I i II reda.
(6) Rabljeni ili regenerirane standardne i postojeće
nestandardne skretnice ugrađuju u:
a) skretnice standardnih tipova - u sve kolosjeke svih
pruga;
b) skretnice nestandardnih tipova - u sporedne
kolosjeke za gariranje, čišćenje, pranje i dezinfekciju
kola, kao i u Ložionička (depo), radioničke i
industrijske kolosjeke svih pruga, u sve sporedne
kolosjeke svih sporednih pruga.
(7) Prema tipu tračnice, skretnice se upotrebljavaju ovisno od
ranga pruge i značaja kolosjeka, kako slijedi:
a) istog ili jačeg tipa no što je kolosjek u koji se
ugrađuju,
b) tipa UIC 60 (60E1), UIC 54E (54E2) i tipa S 49
(49E1) - ugrađuju se u sve kolosjeke glavnih pruga
normalnog kolosjeka I i II reda, s tim što se u
sporedne kolosjeke ranžiranih i lučkih kolodvora,
kao i u kolosjeke ložionička (depo), radioničke,
industrijske, au sporedne kolosjeke za gariranje,
čišćenje, pranje i dezinfekciju kola svih kolodvora
mogu ugrađivati skretnice tipa 45;
c) tipa 45 - ugrađuju se u sve kolosjeke sporednih
pruga normalnog kolosjeka, kao i u industrijske
kolosjeke svih pruga, i kod pruga normalnog
kolosjeka I i II reda u sporedne i pomoćne kolosjeke;
d) skretnice nestandardizovanih tipova mogu se
koristiti samo postojeće, polovne ili regenerirane, a
ne nove, i to za ugrađivanje u pomoćne i sporedne
kolosjeke odgovarajućih tipova.
(8) U odnosu na veličinu radijusa skretničke krivine,
upotrebljavaju se sljedeće skretnice;
a) polumjera 1200 m, s najvećim dopuštenim brzinama
vlakova u pravoj- > 100 km / h, a u skretanju V =
100 k / h - ugrađuju se na rasputnicama glavnih
pruga I reda;
b) polumjera 500 m, sa dopuštenim brzinama vožnje u
pravac većim od 100 km / h, au skretanju V = 65 km
/ h - ugrađuju se u glavne pruge I reda, a po potrebi i
u glavne pruge II reda, i to na rasputnicama, u
odvojna kolosjecima ogranaka u staničnom rejonu,
a-izuzetno-i kao ulazne i izlazne skretnice u
kolodvorima na glavnim prolaznim kolosjecima, a
prema potrebi i na glavnim staničnim kolosjecima,
ako brzina uzavojima treba biti V = 65 km / h;
c) polumjera jednakog ili većeg od 300 m, s najvećim
dopuštenim brzinama vlakova u pravoj do 140 km /
h, au skretanju V = 50km / h, ugrađuju se na
glavnom prolaznom i u glavne stanične kolosjeke
glavnih pruga I i II reda. Skretnice na glavnim
staničnim kolosjecima tih pruga zamjenjivati
postupno skretnicama polumjera R = 300m;
d) polumjera jednakog ili većeg od 200 m, s najvećim
dopuštenim brzinama vlakova u pravoj V = 100 km /
h a u skretanju V = 40 km / h – ugrađuju se u
sporedne stanične kolosjeke, a po potrebi i u glavne
stanične kolosjeke glavnih pruga normalnog
kolosjeka I i II reda, kao i u sve kolosjeke sporednih
pruga normalnog kolosjeka. Ako tehnički parametri i
mjesne prilike ne dozvoljavaju mogućnost prometa
vlakova brzinom većom od 100 km / h na dotičnom
dijelu pruge, a prometne potrebe i ekonomski razlozi
ne zahtjevaju veću brzinu u zavojima od V = 40 km /
h, onda se ove skretnice mogu ugrađivati i u glavne
prolazne kolosjeke glavnih pruga I i II reda, umjesto
skretnica navedenih u ovoj točki pod c);
e) kod skretnica tipa 60-200-6° brzinu vlakova u
pravac određuje svaki UI na svojoj teritoriji;
f) polumjera jednakog ili većeg od 180 m, s najvećim
dopuštenim brzinama vlakova u pravoj V = 80 km /
h, au skretanju V = 35 km / h - ugrađuju se na
mjestima gdje je skučen prostor, i to na sporednim
staničnim kolosjecima svih pruga i na industrijskim
kolosjecima.
(9) Prema kutu skretanja, upotrebljavaju se sljedeće skretnice:
a) tipa 49-300-6° i jačih tipova - za matičnjake sa normalnim
nagibima od 6°, kao ulazne skretnice na glavnim prugama
normalnog kolosjeka I i II reda, a skretnice tipa 45-200-6°
kao ulazne na kolodvorima sporednih pruga normalnog
kolosjeka;
b) sa manjim kutom skretanja (kao npr.: 1:12, 1:18,5 i sl.) -
ugrađuju se u glavne pruge normalnog kolosjeka I reda i
to kao ulazne i izlazne skretnice u kolodvorima ako
trebate brzina u zavojima bude veća, kao i na asputnicama
i u odvojna kolosjecima ogranaka;
c) s većim kutom skretanja (7° 0,7° 30', 1:4,8 i sl.) -
ugrađuju se na mjestima gdje je prostor skučen, i to za sve
vrste kolosjeka na sporednim prugama i za sporedne
kolosjeke na glavnim prugama normalnog kolosjeka I i II
reda (7°), za ranžirne, garažne i industrijske kolosjeke (7°
30'), kolosjeke u lukama, ranžirnim i teretnim
kolodvorima, industrijskim kolosjecima, triangl, depoima,
za složene matičnjake anžirnih kolodvora (1:4 0,8). Ove
skretnice se primjenjuju ukoliko se ista svrha ne može
postići skretnicama koje imaju normalni ili manji kut
kretanja.
(10) Ukrsna skretnice ne smiju se upotrebljavati na glavnim
prolaznim kolosjecima pruga normalnog kolosjeka I i II
reda, au izuzetnim slučajevima UI može odobriti njihovo
ugrađivanje i u glavne prolazne kolosjeke.
(11) Dvostruke skretnice se ne smiju ugrađivati u glavne
prolazne kolosjeke, au ostale kolosjeke mogu se
ugrađivati iznimno, na temelju projekata za određenu
Broj 42 - Stranica 84 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

lokaciju i uz suglasnost vlasnika infrastrukture. Kod
novogradnji ove skretnice se ne upotrebljavaju.
(12) Krivinske skretnice ugrađuju se temeljem projekta za
određenu lokaciju, a primjenjuju se ukoliko se ne može
naći rješenje s jednostrukim prostim skretnicama, ili ako
je to povoljnije od rekonstrukcije krivine u koju treba da
se ugradi ova skretnica. Krivinske skretnice dobivaju se
rekonstrukcijom (na temelju projekata) jednostranih
prostih i prostih lučnih skretnica (kod kojih luk odvojnog
kolosjeka prolazi kroz srce) u radionici. Zabranjeno je da
se Ukrsna i dvostruke skretnice pretvaraju u krivinske.
(13) Skretnice specijalne konstrukcije izrađuju se po posebnom
projektu koji odobravaju UI, a ugrađuju se na određenom
mjestu po odobrenju vlasnika infrastrukture.
(14) Ugrađivanje skretnica vrši se:
a) na temelju konstruktivnih elemenata skretnica
obilježenih na terenu,
b) pod rukovodstvom i nadzorom stručnih organa
održavanja pruge i uz suradnju signalno-sigurnosne
službe, ako se skretnica osigurava,
c) na stabilizirano i ocjedna zemljištu.
(15) Na putnim prijelazima u razini, na mostovima i u
tunelima, izbjegava se ugrađivanje skretnica.
(16) Na nagibima većim od 10 ‰ zabranjeno je ugrađivanje
skretnica, izuzev na industrijskim kolosjecima i na
spuštalica ranžirnih kolodvora, gdje nagib može biti i
veći.
(17) Ugrađivanje skretnica vrši se po principima koji slijede:
a) položaj tračnice u skretnici je okomit, što se postiže
ugrađivanjem podložnih pločica bez nagiba.
Izuzetak odobravaju UI. Prelaz sa dijela kolosjeka
gdje su tračnice s nagibom na dio kolosjeka i
skretnicu gdje su tračnice ugrađene okomito vrši se
prema odredbama članka 27. ovog pravilnika.
b) kod jednostrukih prostih pointcast vanjska tračnica u
skretničko luku je bez nadvišenja, a kod skretnica
ugrađenih u zavoju (krivinskih skretnica) vanjska
tračnica može biti sa nadvišenje, ako je to
odobrenim projektom predviđeno. Kada se u jednom
od skretničkih kolosjeka daje nadvišenje, mjenjalica
mora imati konstantno nadvišenje, odnosno
konstantni nagib ako je u prijelaznoj krivini, s tim
što se za svaki tračnički trak izrađuje nacrt sa
podužnim i visinskim položajem tračnica, pod
uvjetima da nagib rampe za nadvišenje bude do 1:8
Vmax, ali ne strmiji d 1:500 (iznimno 1:400).
c) proširenje kolosjeka kod skretnica određuje se
projektom na temelju odgovarajućih tehničkih
standarda i odredbi ovog Pravilnika.
d) pragovi su od tvrdog drveta ili betonski, a ispod
mjenjalice oštrobridni i sa upravnim položajem na os
glavnog (matičnog) kolosjeka. Iznimno, prema
odredbama standarda, UI može odobriti i
ugrađivanje pragova od mekog drva.
e) raspored pragova i njihov položaj u odnosu na osi
kolosjeka i međusobni razmak podužnih osa pragova
određuje se projektom skretnice, ali razmak osa
pragova ne treba biti manji od 500 mm, niti veći od
700 mm.
f) zastor je od tucanika krupnoće I i II po BAS Ž
G2.011, a zastorna prizma puna i čista.
(18) Nove skretnice moraju imati mjere određene projektom.
Ako projektom ili standardom nije drugačije određeno,
tolerancije za nove skretnice i njihove dijelove su:
a) za širinu kolosjeka ± 1,5 mm;
b) za duljinu tračnica i jezičaka ± 1mm;
c) za duljinu tračnica vodilica ± 3 mm;
d) za duljinu kliznih jastučića ± 5mm, a za visinu ± 0,5
mm;
e) za podložne pločice ispod srca, tračnica vodilica i
jezičaka: u dužini ± 5 mm, u širini ± 1mm, u debljini
+1 mm i -0,5 mm;
f) za žljebove krilnih tračnica i tračnica vodilica - u
dubini i širini utora ± 1 mm;
g) za otvor jezičaka mjereno na mjestu gdje se zatvarač
pričvršćuje za jezičak +1 mm i -2 mm;
h) za veličinu i položaj rupa ± 1mm;
i) kod vrha srca ne dozvoljavaju se nikakva odstupanja
na mjestima koja dodiruju kotač;
j) visina jezičaka ne smije biti veća od visine naležnih
tračnica;
k) jezičci se obrađenom dijelu moraju potpuno
priljubljivati uz naleznete tračnice i nalijegati na
klizne jastučiće;
l) razmak između otvorenog jezična i naleznete
tračnice na najužem mjestu mora omogućiti
nesmetan prolaz vijenaca kotača vozila; ovo najuže
mjesto ne smije biti manje od 58 mm.
(19) Dozvoljene tolerancije kod skretnica u eksploataciji su:
a) u širini kolosjeka +6 mm i-3mm;
b) za širinu žljeba kod tračnica vodilica +4 mm i -1
mm;
c) odstojanje naleznete površine vodilice do srca ± 2
mm;
d) ako se između jezička i glavne (naleznete) tračnice,
na mjestu gdje je zatvarač, stavi žica ili predmet
debljine 5 mm, poluga u postavnici kod središnjeg
postavljanja i zatvaranja skretnica ne bi se smjela
zatvoriti - uklopiti, a kod ručnog postavljanja i
zaključavanja skretnica, uteg se ne bi smio prebaciti
do kraja.
(20) Najveće dopuštene brzine vlakova preko ugrađenih
skretnica su:
a) po osnovnim (matičnom) kolosjeku kao i na
dotičnom odsjeku pruge;
b) po odvojna kolosjeku (u skretanju), za skretničke
krivine bez nadvišenja izračunavaju se po obrascu:
za pruge normalnog kolosjeka Imox = 2,91 -√R
c) preko skretnica sa nadvišenje, prema projektu;
d) kod ukrsnih skretnica:
sa elastičnim jezičcima
za vožnju u pravoj 80 km /h
za vožnju u zavojima 35 km /h
s jezičcima na zglob
za vožnju u pravoj 60 km /h
za vožnju u zavojima 35 km /h
(21) Najveće dopuštene brzine vlakova, propisane u točkama 8
i 20 ovog članka, mogu biti smanjene ovisno od načina i
vrste osiguranja skretnica i signaliranja položaja skretnica
za određeni smjer vožnje, što je određeno propisima
signalno-sigurnosne i prometne službe.
Članak 41.
(Ukrštaj)
(1) ukrštaj se izrađuju na temelju projekata sukladno važećim
tehničkim standardima.
(2) Kolosječne tračnice ukrštaja su istog ili jačeg tipa od
tračnica kolosijeka gdje se ukrštaj ugrađuje. Položaj
kolosječnih tračnica u ukrštaju je okomit, što se postiže
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 85

ugrađivanjem podložnih pločica bez nagiba. Izuzetke
odobravaju vlasnik infrastrukture. Prelaz sa dijela
kolosjeka gdje su tračnice s nagibom na dio kolosjeka i
ukrštaj gdje su tračnice ugrađene okomito, vrši se prema
odredbama članka 27. ovog Pravilnika.
(3) Ugrađivanje ukrštaja na otvorenoj pruzi i glavnim
prolaznim kolosjecima u kolodvorima izbjegava se, kao i
ugrađivanje ukrštaja sa manjim kutom od 9° i iznad 50°.
(4) ukrštaj se ugrađuju:
a) na temelju konstruktivnih elemenata ukrštaja
obilježenih na terenu,
b) pod rukovodstvom i nadzorom stručnog tijela
održavanja pruge,
c) na stabilizirano i ocjedna zemljištu,
d) na drvenim pragovima, u zastoru od tucanika
krupnoće II, u punoj i čistoj zastornoj prizmi,
e) sa naspramnim spojevima tračnica na krajevima
ukrštaja, koji se pod određenim uvjetima mogu
zavariti.
(5) Brzine vozova preko ukrštaja, prema mjesnim prilikama i
mogućnosti kolosjeka određuje UI.
V. ODRŽAVANJE I ZAMJENA ELEMENATA
GORNJEG STROJA
Članak 42.
(Radovi na gornjem stroju)
(1) Prema značaju i obimu, radovi na gornjem stroju dijele se
na: tekuće održavanje, srednje opravke i glavne opravke.
(2) Radovima tekućeg održavanja otklanjaju se manji
nedostaci na gornjem stroju nastali u razdoblju između
srednjih i glavnih opravki, a zadatak im je da uspore
dotrajavanje i habanje kolosječnog materijala i da u
granicama propisanih tolerancija očuvaju širinu, visinu i
smjer kolosjeka.
U radove tekućeg održavanja gornjeg stroja spadaju:
a) odvodnjavanje zastorne prizme;
b) podmazivanje i pritezanje kolosječnog pribora i
provjera njegove spravnosti;
c) zaštita tračnica od istrošenja;
d) njega ugrađenih pragova (okivanje, čepovanje,
premazivanje);
e) podbijanje pragova;
f) reguliranje kolosjeka i skretnica po širini, visini i
smjeru;
g) vraćanje pomjerenih tračnica;
h) odstranjivanje čeličnog materijala iz spojeva tračnica
i sa Gisa ("nokti");
i) reguliranje dilatacija;
j) uništavanje vegetacije;
k) čišćenje snijega i leda.
(3) Radovi srednjih opravki na gornjem stroju obavljaju se
periodično i sustavvno, uz pojedinačnu zamjenu i dopunu
kolosječnog materijala, i uz uređenje kolosjeka po širini,
visini i smjeru, tako da se svi elementi i kolosjek kao
cjelina dovedu u ispravno stanje.
U radove srednjih opravki gornjeg stroja spadaju:
a) pojedinačna zamjena dotrajalih i neispravnih
tračnica, pragova, kolosječnog pribora, skretničkih
dijelova i dijelova ukrštaja;
b) mjestimično rešetanje zastorne prizme;
c) dopuna nedostajućeg kolosječnog pribora i zastora;
d) navarivanje i zavarivanje pojedinih tračnica u
kolosijeku i djelova ugrađenih skretnica i ukrštaja;
e) obrada voznih površina ugrađenih tračnica i djelova
ugrađenih skretnica i ukrštaja;
f) kompletno uređenje kolosjeka po širini, visini i
smijeru.
(4) Radovi glavnih opravki izvode se kada se dotrajalost
kolosječnog materijala i deformacije kolosjeka ne mogu
otkloniti radovima srednjih opravki.
U radove glavnih opravki spadaju:
a) kompletna zamjena cjelokupnog kolosječnog
materijala;
b) zamjena samo jednog ili oba tračnička traka zajedno
sa spojnim priborom, a po potrebi i zajedno sa
pričvrsnim priborom;
c) zamjena svih pragova zajedno sa pričvrsnim
priborom uz kompletno rešetanje i dopunu zastorne
prizme;
d) rešetanje cjelokupne zastorne prizme uz dopunu
zastora sa djelimičnom zamjenom i dopunom
tračnica, pragova i kolosječnog pribora.
Navedeni radovi izvršavaju se tako da se svi elementi i
kolosjek kao cjelina dovedu u ispravno stanje.
Članak 43.
(Pripremni radovi)
(1) Za uspješno i kvalitetno izvođenje radova na održavanju
gornjeg stroja (glavne ili srednje opravke pruge) obavezno
se moraju izvršiti prethodni i pripremni radovi, kao što su:
a) pregled i ispitivanje stanja pruge;
b) utvrđivanje vrsta i opsega radova;
c) osiguranje sredstava;
d) izrada tehničkog elaborata;
e) određivanje nadzornog organa i izbor izvođača
radova;
f) planiranje zatvora pruge;
g) izrada privremenih propisa za reguliranje sigurnosti
željezničkog prometa na dotičnom radilištu;
h) priprema radilišta;
i) osiguravanje alata, materijala i ostalih sredstava;
j) izvođenje radova na saniranju zemljanog trupa i
njegovom odvodnjavanje, i sl.
(2) Pripremni radovi i način izvršenja radova na tekućem
održavanju i na srednjim popravcima određuju se na
osnovu: intenziteta (jakosti i gustoći) prometa, tipa i stanja
gornjeg stroja, stanja podvozja, raspoloživih sredstava,
iskustva, kao i dokumentacije da primjenjeni način daje
kvalitetan i ekonomičan rad i da ne ometa uredan i
bezbjedan promet.
(3) Pripremni radovi i izvršenje radova glavnih opravki vrše
se na temelju tehničko eksploatacionog elaborata.
(4) Prije početka radova na glavnoj opravci pruge i njenih
pojedinih dijelova, UI izrađuje privremene odredbe
kojima se, na temelju prometno-tehničkih i drugih
propisa, reguliraju postupci za zaštitu sigurnosti
željezničkog prometa i zaštite osobne sigurnosti
zaposlenih radnika i određuju konkretne nadležnosti i
zaduživanja u vezi s tim.
(5) Prije početka radova na gornjem stroju, jarkovi i bankine
moraju se očistiti, a ispravnost mjernog pribora koji se
upotrebljava pri izvođenju radova mora biti provjerena.
(6) Prije početka radova na uređenju smjera ili nivelete
kolosjeka, obavezno se mora pregledati i pritegnuti
cjelokupni kolosječni pribor.
(7) Ugrađivanje skretnica, polaganje kolosjeka, pomjeranje
ugrađenih pragova, vraćanje pomjerenih tračnica,
reguliranje smjera ili dizanje kolosjeka kada su veća od 30
mm, reguliranje dilatacija, uređenje spojeva tračnica i
dilatacijskih sprava, kao i zavarivanje tračnica i skretnica
u duge trakove, obavlja se, tek, kada su potrebni elementi
obilježeni na terenu.
Broj 42 - Stranica 86 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

Članak 44.
(Uvjeti za izvođenje radova na gornjem stroju)
(1) Izvođenje radova tekućeg održavanja i radova srednjih
opravki mora se prilagoditi potrebama urednog odvijanja
željezničkog prometa. Ovi se radovi izvode bez
ograničenja brzine vlakova, smanjenja osovinskog tlaka i
bez zatvora pruge. Iznimno, po odobrenju UI, radovi se
mogu izvoditi i uz ograničenu brzinu vlakova, i u zatvoru
pruge.
(2) Radovi glavnih opravki pruge izvršavaju se u zatvoru
pruge i sa ograničenom brzinom vlakova. Pojedini radovi
na glavnim popravcima pruge mogu se izvoditi bez
ograničenja brzina i bez zatvora pruge, o čemu odlučuju
UI.
(3) Za pruge normalnog kolosjeka, najveća duljina laganih
vožnji je:
a) na kolosjeku gdje se izvode radovi glavnih opravki,
ukupna dužina laganih vožnji je do 3500 m, a od
toga do 2000 m brzinom ne manjom od 20 km/h
ravnomjerne vožnje, i do 1500 m brzinom ne
manjom od 50 km/h;
b) na kolosjeku gdje se pored izvođenja radova glavnih
opravki jednovremeno vrši i zavarivanje tračnica u
dugačke trakove, ukupna dužina laganih vožnji
može biti do 5000 m, a od toga do 2000 m brzinom
ne manjom od 20 km / h, i do 3000 m brzinom ne
manjom od 50 km / h;
c) na kolosjeku gdje se ugrađuje zaštitni sloj (tampon),
dužina lagane vožnje brzinom ne manjom od 20 km
/ h može iznositi do 2500 m.
(4) Lagane vožnje navedene u točki c) ovoga članka moraju
se ukinuti, a kolosjek osposobiti za najveću dopuštenu
brzinu koja je propisana za dotični sektor pruge, prema
sljedećem:
a) lagane vožnje brzinom od 20 do 50 k / h - 6 dana
poslije uvođenja;
b) lagane vožnje brzinom jednakom i većom od 50 km
/ h na jednokolosječnim i dvokolosječnim prugama
na kojima prometuje 60 i više vlakova u tijeku 24
sata -5 dana poslije uvođenja, a na ostalim prugama
- 10 dana poslije uvođenja;
c) ukoliko se tračnice ugrađene u kolosjeku zavaruju
naknadno, brzine vlakova određuju se prema članku
45, stavak 7. ovog Pravilnika.
(5) Radovi glavnih opravki koji se izvode s laganom vožnjom
i zatvorom pruge, ne obavljaju se jednovremeno na dva
susjedna međustanične odstojanja. Izuzetke od ovoga
odobrava UI, prema prometnim i mjesnim prilikama.
(6) Dužina zatvora pruge za svako radilište određuje se
unaprijed, prilikom izrade nacrta novog reda vožnje, ili,
prema potrebi, od slučaja do slučaja.
(7) Pravac napredovanja radova na gornjem stroju, kada se
radovi izvode izvan zatvora pruge i bez ograničenja brzine
vlakova, je:
a) uz uspon, kada se radovi izvode na nagibima,
b) u susret vlakovima na dvokolosječnoj pruzi.
Iznimno, od ovoga se može odstupiti samo po odobrenju
rukovoditelja na radilištu na pruzi.
(8) Kada se, pri izvođenju radova na gornjem stroju, remeti
niveleta kolosjeka, ispred mjesta gdje počinju radovi i iza
mjesta gdje završavaju, mora se izraditi pravocrtna rampa
s nagibom kolosjeka koji odgovara brzini vlakova za
dotični dio pruge.
(9) Privremena priključna tračnica za međusobno povezivanje
tračnica u kolosijeku može biti najmanje duljine 3,5 m.
(10) Prijelazne tračnice moraju se ugraditi prilikom:
a) ugrađivanja i povezivanja različitih tipova
tračnica,
b) ugrađivanja i spajanja tračnica istog tipa
nejednake ishabanosti,
c) ugrađivanja i povezivanja novih skretnica i
ukrštaja sa kolosjekom, gdje tračnice nisu nove
ili su drukčijeg tipa od skretnica odnosno
ukrštaja.
(11) Zabranjeno je stavljanje pružnih vozila, neizoliranih
razmjernik, alata i predmeta na kolosječne tračnice
izoliranih odsjeka i izoliranih spojeva tračnica bez
prethodnog odobrenja rukovatelja blokovnog uređaja,
odnosno otpravnika vozova.
(12) Ukoliko je dotrajao jezičac ili naleznete tračnica kod
mjenjalice, ili vrh srca ili krilna tračnica na srcišta, moraju
se, kompletno, zamjeniti osigurač sa naležnom tračnicom,
odnosno vrh srca sa krilnim tračnicama.
Ishabana srca i krilne tračnice mogu se navarivati,
odnosno regenerirati i u kolosjeku.
(13) Na kosinama usjeka i zasjeka, u odvodnim i štitne
jarkovima, iznad i pored njih, zabranjeno je deponovanje i
smiještaj zemlje, otpadaka, žbuke, alata, i sl.
(14) Gdje god je to moguće, treba težiti da se ručni rad na
gornjem stroju zamjeni strojnim radom.
(15) Tračnice, djelovi skretnica i ukrštaja koji se ugrađuju u
kolosjek, zavaruju se eleklrootpornim ili
aluminotermitskim postupkom. Navarivanje tračnica,
skretničkih djelova i djelova ukrštaja vrši se autogeno ili
elektro-lučno.
(16) Stručna sposobnost varilaca koji izvode zavarivačke
radove na gornjem stroju mora se provjeriti na dokazni
način, i to najmanje jedanput godišnje, o čemu im se
izdaju potvrde.
(17) Sprječavanje podužnog pomjeranja tračnica vrši se
ugrađivanjem sprava protiv putovanja tračnica.
(18) Iskorištenje kolosječnog materijala mora biti ekonomično,
što se postiže stepenastim postupkom ugrađivanja, sa
pruga višeg na pruge nižeg reda. Tračnice tijekom svog
vjeka trajanja treba da promijene mjesto ugrađivanja 3-4
puta, a drveni pragovi i kolosječni pribor najmanje dva
puta.
Članak 45.
(Zavarivanje tračnica i skretnica u dugačke tračničke trakove)
(1) Više zavarenih tračnica u dužini većoj od 60 m je dugački
ili neprekidni tračnički trak (DTŠ).
(2) Najmanja dužina tračnice koja se zavaruje mora biti veća
od ukupne dužine 3 razmaka susjednih pragova na kojima
će ležati u kolosjeku, a najmanja 2,00 m.
(3) U dugačke trakove tračnica zavaruju se:
a) nove tračnice tipa 60E1 (UIC 60), 54E2 (UIC 54E),
49E1 (S 49) i 45,
b) polovne upotrebljive tračnice, ukoliko je to
tehničko-ekonomski opravdano s obzirom na njihov
budući vijek trajanja u kolosjeku, o čemu odlučuje
UI.
(4) Bušenje rupa kod novih tračnica koje se zavaruju vrši se
prema stavku 3 čl. 18. ovog Pravilnika. UI odlučuje, da li
će tračnica biti isporučena bez rupa, ili sa jednom,
odnosno s dvije rupe na krajevima.
(5) Sprječavanje bočnog pomjeranja kolosijeka vrši se
ugrađivanjem kapa na čelu pragova s unutarnje strane
zavoja, pa zastorna prizma mora biti izvedena prema čl.
21. ovog Pravilnika.
(6) Zabranjeno je ugrađivanje dugačkih trakova tračnica:
a) na nestabilnom donjem stroju;
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 87

b) na neslegnutim nasipima i na terenu gdje se mogu
očekivati podužna, oprečna ili okomita pomjeranja
iz ma kojih razloga;
c) na provizornim objektima i objektima gdje je makar
i jedan noseći dio provizoran;
d) u zastoru koji nije od tucanika;
e) ako je u kolosjek ugrađeno manje od 50% pričvrsnih
pločica;
f) u krivinama polumjera manjeg od 500 m sa drvenim
pragovima i polumjera manjeg od 400 m sa
armiranobetonskim pragovima, ukoliko pragovi nisu
osigurani protiv bočnog pomicanja, sukladno sa
proračunom stabilnosti kolosjeka;
g) kod dionica s dotrajalim kolosječnim materijalom.
(7) Na dijelovima pruge gdje su izvršeni radovi glavnih
opravki, gdje su tračnice pričvršćene za pragove
kompletnim pričvrsnim priborom, gdje su u potpunosti
izvršeni radovi na uređenju i stabilnosti kolosjeka i gdje
su spojevi tračnica povezani vezicama sa po dva vijka
(krajnjim na vezicama), može se dopustiti promet vlakova
s najvećom dopuštenom brzinom propisanom za dotični
odjel pruge, ali to iz ekonomsko tehničkih razloga može
trajati najviše dva mjeseca. O ovome odlučuje UI, imajući
u vidu: godišnje doba (temperatura zraka), veličinu
prometa i druge okolnosti. Ako se poslije ovoga roka
tračnice ne zavare ili se spojevi tračnica ne povežu s
potpunim brojem vijaka, brzina vlakova mora se
ograničiti najviše na V = 50 km / h. Veličinu brzine
određuje UI.
(8) Izvođenje radova, nadzor pri izvođenju i prijem radova na
zavarivanju tračnica i skretnica u duge trakove, i njihovo
ugrađivanje, održavanje, pregled, mjerenja i evidencija,
vrši se po odredbama upute.
Članak 46.
(Nadzor i prijem radova)
(1) UI određuje stručno lice za vršenje nadzora, pregleda i
prijema radova tekućeg održavanja i radova srednjih
popravaka pruga.
(2) Nadzor pri izvršenju radova glavnih opravki, kao i pregled
i prijem radova glavnih opravki vrši se po odredbama
Naputka.
Članak 47.
(Postupak sa ugrađenim i neugrađeni kolosječnim materijalom)
(1) Prijem novog i regeneriranog kolosječnog materijala vrše
ovlašteni prijemni organi UI, na temelju odredaba
standarda i ugovora.
Naknadni pregled pošiljaka novog i regeneriranog
kolosječnog materijala vrši se i prilikom prijema na pruzi,
u stovarištima, radionicama, i sl., U cilju izdvajanja
neispravnog, ukoliko ga ima.
(2) Zabranjeno je bacanjem vršiti istovar, utovar i prijenos
tračnica, skretnica, skretničkih dijelova, pragova i
kolosječnog pribora.
(3) Kolosječni materijal se, po prispjeću, premazuje
antikorozivnim sredstvima. Od premazivanja se izuzimaju
polovne podložne pločice, ako su zamašćene od uporabe u
kolosjeku pa im naknadno premazivanje nije potrebno.
Vrstu i sastav antikorozivnih sredstava za zaštitu
kolosječnog materijala od korozije određuju UI.
Korodirani kolosječni materijal mora se očistiti prije
zaštite od korozije.
Vezice, podložne pločice, pričvrsne i natezne pločice,
tirfoni i kolosječni čavli, kao i sprave protiv bočnog
pomjeranja pragova zaštićuju se od korozije potapanjem u
antikorozivna sredstva. Sve vrste vijaka potapaju se u
otpadno ulje. Tirfoni i kolosječni čavli mogu se zaštititi od
korozije metaliziranje. UI može odrediti da se pojedine
vrste kolosječnog materijala ne zaštićuju od korozije
ukoliko se odmah ili u roku od 6 mjeseci po prispjeću,
ugrađuju u kolosjek.
Tračnice, skretnice i skretnički dijelovi, ukrštaj i dijelovi
ukrštaja, ako treba da budu na slagalištu (u pričuvi) dulje
od 9 mjeseci, moraju se zaštititi od korozije.
(4) Zabranjeno je zabadati u pragove ma kakav predmet ili
alat.
(5) Tračnice koje se ugrađuju u kolosjek smiju se sjeći samo
pilom u hladnom stanju. Kod aluminotermitskog
zavarivanja tračnica, obrada i sječenje tračnica vrši se i
autogeno.
(6) Bušenje rupa u tračnicama može se vršiti samo svrdlom i
strojem.
(7) Prije ugrađivanja u zavojima, tračnice se savijaju na
krajevima na najmanjoj duljini od 75 cm, i to kada se
ugrađuju u krivinama polumjera jednakog i manjeg od
500 m.
(8) Tračnice krive u vertikalnom ili horizontalnom smjeru
moraju se prije ugrađivanja ispraviti. Izvitoperene tračnice
se ne smiju ugrađivati. Krive i izvitoperene tračnice koje
se nalaze u kolosjeku moraju se ispraviti ili zamjeniti
ispravnim.
(9) Visinska razlika tračnica ugrađenih u kolosjek izravnava
se brušenjem samo do visine od 0,5 mm. Tračnice sa
većom visinskom razlikom međusobno se zavaruju ili se
zamjenjuju odgovarajućim tračnicama.
(10) Da bi se umanjilo trošenje tračnica ugrađenih u kolosjek,
kao i vjenaca bandaža tračnih vozila, vrši se podmazivanje
kolosječnih tračnica, u krivinama polumjera jednakog i
manjeg od 600 m i s prometom većim od, prosječno
0,4500 bruto-tona dnevno.
Tračnice podmazuje specijalnim spravama ili ručno. UI
određuje da li će se tračnice podmazivati spravom ili
ručno. Na kojoj će se dužini vršiti podmazivanje tračnica i
da li po dužini cijelog tračničkog traka ili djelimično,
odlučuje UI, ovisno od polumjera krivine, jačine prometa,
krutosti vozila, vrste i načina vuče. Vanjski trak prijelazne
krivine premazuje se po cijeloj dužini.
Za ručno podmazivanje tračnica upotrebljava se
mješavina od 45% iskorištenog mineralnog ulja 0,40%
konzistentne (tovatna) masti i 15% grafita. Za
podmazivanje spravom upotrebljava se mješavina od 75%
iskorištenog mineralnog ulja i 25% grafita. UI može
odrediti da se za podmazivanje tračnica uporabe i druga
isprobana sredstva i mješavine.
Tračnice podmazuje samo po donjoj polovici gornjeg
bočnog zaobljenja glave tračnice i unutrašnjoj (bočnoj)
površini glave tračnice u vanjskom traku krivine
kolosjeka. Zabranjeno je podmazivati gornju površinu
glave tračnice.
(11) Vezice ugrađene u kolosjeku moraju ispunjavati sljedeće
uvjete:
a) da su pritegnete potpunim brojem vijaka, i
b) da su im naleznete površine ispravne, da potpuno
naliježu na donju površinu glave tračnice i gornju
površinu nožice tračnice i da ne dodiruju vrat
tračnice.
(12) Ugrađeni vijci ne smiju biti labavi niti da imaju mrtav
hod. Vijci moraju zavijati rukom do polovice zavoja.
Periodično, vijci se jedan po jedan razvijaju, očiste,
podmazuju i opet pritežu. Vremenski period i način
izvršenja ovoga rada određuje rukovoditelj radne jedinice
Broj 42 - Stranica 88 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

za održavanje pruge. Trup pritegnutog vijka mora biti
izvan matice najmanje 2-3 navoja.
(13) Ugrađene i pritegnete jednostruke elastične podloške
moraju se sasvim priljubiti uz kolosječni pribor, a
ugrađene dvostruke elastične podloške po zatezanju
moraju imati razmak između opruga od 1 do 1,5 mm.
(14) Podložne pločice moraju cijelom svojom površinom
potpuno nalijegati na prag, izuzev odstupanja na
krajevima podložnih pločica, gdje vrijede tolerancije
prema odredbama odgovarajućih standarda. Iskrivljene ili
izvitoperene podložne pločice ne ugrađuju se, a ukoliko ih
ima u kolosjeku, moraju se zamijeniti ispravnim. Nijedan
dio podložne pločice ne smije biti izvan praga. Ose
podložnih pločica, kad god je to moguće, treba da se
poklapaju sa uzdužnom osom praga. Na pragovima gdje
su već bile podložne pločice, rupe se moraju očistiti, zaliti
impregnacijski sredstvom i začepiti drvenim klinovima.
Ležište za pločicu na pragu poravnati zatesivanjem, a sve
to premazati zaštitnim sredstvom, pa tek onda ponovno
ugraditi podložne pločice. Prije ugrađivanja, podložne
pločice sa donje strane premazuju zaštitnim sredstvom,
ukoliko to nije učinjeno ranije.
(15) Pričvrsne pločice moraju cijelim naleznete površinama da
naliježu na nožicu tračnice i na podložnu pločicu.
Iskrivljene ili izvitoperene pločice ne ugrađuju se, a
ukoliko ih ima u kolosjeku moraju se zamijeniti
ispravnim.
Svi drugi tipovi elastičnih tračničkih stezaljki ugrađuju se
prema tehničkim detaljima i uputama iz projekta
konstrukcije gornjeg stroja.
(16) naleznete površine glava tirfona ili tračničkih čavala
moraju sasvim da naliježu na podložnu pločicu, odnosno
na nožicu tračnice. Oštrice kolosječnog čavala, pri
ukivanje u prag, postavljaju se okomito na vlakna drveta
praga. Ukivanje čavala vrši se okomito na gornju površinu
praga, i to pošto se prag podigne i pridržava uz nožicu
tračnice. Ukivanje tirfona zabranjeno je. Najmanje
odstojanje vertikalne osi ugradenih tirfona i eksera od
vertikalne stranice praga je 45 mm za pragove normalnog
kolosjeka.
Svi drugi tipovi kotvi ugrađuju se prema tehničkim
detaljima i uputama iz projekta konstrukcije gornjeg
stroja.
(17) Nesimetrični, izvitopereni, nepropisno dimenzionirani i
naprsli drveni ili gumeni umeci ne ugrađuju se, au koliko
ih ima u kolosjeku, moraju se zamijeniti ispravnim.
Tračnice moraju potpuno nalijegati na ugrađene drvene ili
gumene umetke. Umeci također moraju potpuno nalijegati
na podložne pločice,
(18) Njega ugrađenih drvenih pragova sastoji se iz: okivanja
prslih pragova, čišćenja i nalijevanja rupa impregnacijski
sredstvima, začepljivanja rupa drvenim klinovima,
zatesivanja naležnih površina za pločicu, čišćenja
površinske truleži, začepljivanja naprslina i premazivanja
zatesanih površina zaštitnim sredstvima. Tehnološke
procese i vremenski period za izvođenje ovih radova
određuje rukovoditelj radne jedinice za održavanje pruge.
(19) Pojedinačna izmjena pragova vrši se regenerirani
pragovima, a dolazi u obzir samo kada se utvrdi da su
pojedini pragovi postali neispravni i ne mogu ostati u
kolosjeku do sljedeće srednje opravke, odnosno glavne
opravke.
Neispravni pragovi su oni kod kojih se prilikom pregleda
utvrde neki od sljedećih nedostataka:
- Poprečni prijelom,
- Oslabljenost praga u području ležišta tračnica, usljed
mehaničkog djelovanja,
- Duboka lokalna trulež u oblasti tirfona ili čavala,
- Opća trulež ili trulež u toj mjeri da se pri podbijanje
krajevi pragova primjetno podižu,
- Pukotine po cjeloj visini, au dužini većoj od
polovice duljine praga, i
- Oštećenje vatrom ili izvanrednim događajima.
Prilikom određivanja pragova za zamjenu, mora se voditi
računa o sljedećem: o mjestu praga u tračničkom polju, o
stanju susjednih pragova, o nagibu pruge io ostalim
tehničkim parametrima (veličina polumjera, prijelom
nivelete i sl.), O stanju zemljanog trupa, o blizini objekata
(most, tunel) io visini nasipa. U prvom redu, mjenjaju se
pragovi na spojevima tračnica, a zatim na mjestima sa
slabim zemljanim trupom, u oštrim zavojima, većim
nagibima, u blizini objekata i na visokim nasipima.
Postupak za pojedinačnu zamjenu pragova određuje UI
prema mjesnim prilikama i potrebama svake pruge ili
dionice na pruzi.
(20) Pri masovnoj izmjeni pragova, rupe se buše strojem. Kod
pragova od tvrdog drveta (hrastovo, bukovo i sl.), Rupe za
tirfone buše se svrdlom čiji je promjer jednak promjeru
jezgre tirfona. Kod pragova od mekog drva, promjer
svrdla je za 2 mm manji od promjera jezgre tirfona.
Dubina rupe mora biti ista ili veća od dužine djela tirfona
koji ulazi u prag. Rupe za kolosječne čavle buše se
svrdlom čiji je promjer manji od promjera kruga upisanog
u presjeku četvrtastog ili osmougaonog čavala, prema
sljedećem:

kod tvrdog drveta kod mekog drveta
- za četvrtaste čavle minus 4 mm minus 8 mm
- za osmokutne čavle minus 3 mm minus 5 mm.

Dubina rupe za osmougaoni čavle mora biti malo veća od
dužine djela čavala koji ulazi u prag, a kod čavala s
kvadratnim ili pravokutnim presjekom, dubina rupe mora
biti dvije trećine od duljine dijela čavala koji ulazi u prag.
Kod pragova od mekog drveta nije potrebno bušenje rupa
ako se ukivaju čavli čije su strane (širina) manje od 15
mm.
Za tirfone kolosjeka tipa UIC 60E1, UIC 54E (54E2), S
49 (49E1), odnosno 45 rupe se moraju bušiti svrdlom
promjera kao što je naprijed navedeno, ali sa gornjim
djelom koji je većeg promjera i koničan.
Rupe se buše u prag okomito na njegovu gornju površinu.
Piljevina (strugotina), ukoliko je ostala u izbušenim
rupama, odstranjuje se.
Dimenzije rupa u pragovima dane su u tablici 29.

Tablica 29 - Dimenzije rupa u pragovima
Vrsta tirfona ili
čavala
BAS
Dimenzije rupe u mm
u pragovima od drveta
tvrdog mekog
promjer dubina promjer dubina
Tirfon П.B1.121 16 150 14 150
Tirfon П.B1.121 15 130 13 130
Tirfon П.B1.121 13 110 11 111
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 89

Čavao osmokutni П.B1.131 15 140 13 140
Čavao četverokutni П.B1.130 12 135 8 135
Čavao četverokutni П.B1.130 8 70 0 0

Prije ugrađivanja tirfona, u izbušene rupe pragova naliva
se zaštitno sredstvo, koje treba ispuniti do dubine izbušene
rupe. Za ugrađivanje čavala, zaštitno sredstvo se ne
ulijeva u rupe pragova, već se dio čavala koji ulazi u prag
dobro utopi u zaštitnu masu.
UI može naručiti da se drveni impregnirani pragovi
isporuče sa izbušenim rupama za tirfone te pragovima s
ugrađenim podložnim pločicama.
Članak 48.
(Regeneracija kolosječnog materijala)
(1) Kolosječni materijal koji se iz kolosjeka dobija zamjenom
kao i demontažom klasira se u tri osnovne grupe:
a) materijal koji se bez regeneracije može nanovo
ugraditi pri radovima na održavanju pruge,
b) materijal koji se regeneracijom može osposobiti za
ponovno ugrađivanje, i
c) materijal koji se ne može regenerirati pa se
razvrstava kao staro željezo ili kao drvena trulež.
(2) Tehničke propise o regeneraciji kolosječnog materijala
donosi vlasnik infrastrukture.
(3) Regeneracija skretnica i ukrštaja obavlja se u kolosjeku i u
radionici. U kolosjeku se obrađuju i navarivanje
pohabanih voznih površina pojedinih skretničkih dijelova.
U radionicama se pored navarivanja i obrade može vršiti i
zamjena pojedinih dotrajalih dijelova, kao i cjelih
skretničkih sklopova, tako da se skretnica regenerira u
cjelini.
Članak 49.
(Vanredni i ostali nepredviđeni radovi)
(1) Izvanredni radovi su nepredviđeni i nastaju kao posljedica
više sile, udesa i nezgoda, ili su uzrokovani izvođenjem
radova u blizini pruge, pored pruge ili na pruzi. Izvanredni
radovi se sastoje iz pripreme i uklanjanja posljedica
prouzročenih višom silom, udesom, nezgodom ili
izvođenjem drugih radova.
(2) U cilju očuvanja sigurnosti i urednosti željezničkog
prometa, sprječavanja i ograničavanja posljedica koje
mogu nastati od više sile, zbog slabog stanja pojedinih
elemenata gornjeg stroja, ili zbog slabog stanja gornjeg
stroja u cjelini, vrši se: izvođenje radova saniranja i
osiguranja pruge; pojačani obilazak ugroženih djelova
pruge; izuzetno, u neophodnim slučajevima, ograničava se
brzina vlakova, smanjuje se opterećenje po osovini, ili
obustavlja promet. Koji će se od navedenih načina
primjeniti odlučuje UI.
(3) Očuvanje sigurnosti željezničkog prometa na prugama i
dionicama ugroženim od više sile (poplave, bujice,
odroni, klizišta, zavijavanja, jak vjetar - bura, kretanje
leda itd.), Kao i zbog slabog stanja gornjeg stroja (lomovi
tračnica, prsle vezice, truli pragovi, itd.) i opasnosti od
izbočenja, deformacije i raskinuća kolosjeka, mora se
temeljiti na stalnoj pripravnosti, kako do iznenađenja i
neželjenih posljedica ne bi došlo. U tu svrhu, za svako
ugroženo mjesto i dionicu, izrađuje se operativni plan, u
kome se, pored ostalog, obrađuje: način i pravovremenost
posjedanja ugroženih mjesta i dionica; raspored i način
rada na sprečavanju i uklanjanju eventualnih poslijedica;
obezbjeđenje telefonskih i drugih veza sa susjednim
kolodvorima i šefom radne jedinice za održavanje pruge;
organiziranje izvještajne službe; obezbjeđenje signalnih
sredstava, alata i ostalih potreba; poimenično zaduženja, i
sl.
(4) Privremeno osposobljavanje slomljenih, naprslih ili
oštećenih tračnica za vožnju smanjenom brzinom vrši se:
a) specijalnom čeličnom stegom, ili
b) ugrađivanjem posebnog komada praga dužine 80
cm, ili
c) pomjeranjem susjednog praga.
Ugrađivanje posebnog komada praga, ili pomjeranje
susjednog praga, vrši se ispod loma, naprsline ili
oštećenog mjesta tračnice. Tračnica se za prag pričvršćuje
na obje strane, a prag se mora podbiti.
O prohodnosti kolosjeka na mjestu gdje se nalazi
slomljena, prsla ili oštećena tračnica, io veličini brzine
kojom vlakovi mogu prometovati preko tog mjesta,
odluku donose: čuvar pruge ili pružni poslovođa sa
matračnicovođom ili motorovođom zaustavljenog vlaka,
šef padne jedinice za održavanje pruge.
Ako je lom kod dugačkog traka tračnice na mostu ili u
tunelu, promet se obustavlja dok se kvar ne otkloni, o
čemu odluku donosi šefradne jedinice, a do njegovog
dolaska, organ koji je prvi pronašao prslu tračnicu.
Članak 50.
(Suradnja sa organima drugih službi)
(1) raskopavanje, pomjeranje ili uklanjanje kabela, vodova,
stupova i ostalih postrojenja i uređaja za jaku i slabu
struju, smije se vršiti samo u prisustvu i pod nadzorom
stručnog tijela nadležne službe.
(2) Ugrađivanje, prerada i dotjerivanje spojnih poluga,
šipastog zatvarača, ili uklopnik i postavnog uređaja kod
skretnica, vrše organi održavanja pruge u suradnji sa
stručnim tijelom službe za signalno-sigurnosna
postrojenja.
Stručni organi službe za signalno-sigurnosna postrojenja
postavljaju i održavaju uređaje za zaključavanje i
osiguranje skretnica. Bušenje tračnica za ovu svrhu vrše
organi za održavanje pruge.
Ugrađivanje postrojenja za zagrijavanje skretnica obavlja
se u suradnji sa tijelima održavanja pruge. Bušenje
tračnica i obradu skretničkih djelova za tu svrhu vrše
organi za održavanje pruge.
(3) Ugrađivanje izolacijskih odsjeka i izolacijskih spojeva,
kao i njihova obnova i rekonstrukcija, vrši se u prisustvu i
u suradnji sa stručnim tijelom nadležne službe.
Članak 51.
(Oprema, alat, strojevi i pružna vozila)
(1) Za provjeru stanja gornjeg stroja i za izvođenje radova na
gornjem stroju upotrebljavaju se: mjerni pribor,
instrumenti, vozila i uređaji za kontrolu stanja kolosjeka,
alat, sprave i strojevi, oprema za zavarivanje, transportna
sredstva, pružna vozila, signalna sredstva i zvučna
alarmna sredstva za zaštitu radnika. Izbor i nabavu ovih
sredstava vrše UI prema odredbama: tehničkih propisa,
odgovarajućih standarda.
(2) Sredstva pobrojana u stavku 1. ovog članka, kao i ostala
sredstva koja se upotrebljavaju u službi održavanja pruge,
označavaju se i boje žuto, izuzev signalnih i drugih
sredstava kojima su boje određene odgovarajućim
propisima.
Članak 52.
(Pregled gornjeg stroja)
(1) Ispravnost gornjeg stroja željezničkih pruga provjerava se
pregledom i snimanjem. Provjeravaju se: tehnički
Broj 42 - Stranica 90 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

parametri pruge, uređenje kolosjeka i ugrađeni Kolosječni
materijal.
Provjera gornjeg stroja u cjelini, kao i pojedinih grupa
elemenata ili pojedinih elemenata, vrši se: mjernim
kolima i drugim mjernim tračničkim vozilima, mjerilima,
instrumentima, vožnjom na vučnom vozilu i vizualno.
Pregled i provjeru ispravnosti gornjeg stroja vrše osobe
koje za tu svrhu imaju odgovarajuću stručnu spremu.
(2) Izvršno pružno osoblje mora raspolagati potrebnim
tehničkim podacima za: prijelazne krivine, prijelazne
rampe za nadvišenje vanjske tračnice u zavoju, kružne
krivine, međuprave, prave ispred i iza skretnice, nagibe
pruge, prijelome nivelete, za veličinu proširenja i
nadvišenja kolosjeka za svaku krivinu u svom rejonu, kao
i podacima za potrebnu temperaturu za dugačke trakove
tračnica.
(3) Godišnji plan rada mjernih kola i drugih tračničkih vozila
za snimanje stanja kolosjeka i za provjeru stanja
elemenata na gornjem stroju izrađuje stručna služba UI.
(4) Mjerne vožnje za snimanje i ispitivanje stanja gornjeg
stroja obvezne su: na glavnim prugama normalnog
kolosjeka I reda, najmanje dva puta godišnje; na glavnim
prugama normalnog kolosjeka II reda, najmanje jednaput
godišnje; a na svim ostalim prugama, najmanje jednaput u
dvije godine.Ova odredbe važe do početka primjene EN
13.848, poslije čega cikluse kontrole određuju ove EN
norme.
(5) Povjerenstvo za tehnički pregled i prijem izvršenih radova
glavnih opravki pruge može zahtjevati da se snimanje
gornjeg stroja izvrši mjernim kolima i drugim mjernim
tračničkim vozilima, ali ocjene rezultata mjerenja moraju
biti iz važećeg Upute 339 ŽS BiH, odnosno EN 13848.
Organ službe građevinskih poslova i rukovoditelj (šef)
radne jedinice za održavanje pruga obavezno prisustvuju
snimanju svojih dionica mjernim kolima.
(6) Po završenom snimanju, rukovodilac grupe mjernih kola
predaje rukovoditelju radne jedinice za održavanje pruge
originale snimljenih podataka za rejon te radne jedinice.
Na temelju toga i osobnog uvida na terenu, rukovodilac
radne jedinice za održavanje pruge, poduzima
odgovarajuće mjere, o čemu obavještava svoj UI.
Izvještaj i opća zapažanja o stanju i promjenama na
gornjem stroju podnosi odgovorna osoba za gornji stroj u
Sektoru za građevinske poslove UI.
(7) Provjeru nagiba i duljine prijelaznih rampi za nadvišenje,
dužine i zakrivljenosti prijelaznih krivina, dužine
međuprava i međukrivina, kao i prava ispred i iza
skretnica, nadvišenja vanjskih tračnica u krivinama,
visinskog odnosa tračnica u pravoj, proširenja kolosjeka u
zavojima, širine kolosjeka u pravoj, smjera kolosjeka,
stabilnosti kolosjeka, podužnih i visinskih razlika
(ulegnuća) u kolosjeku, te vitopernosti, ukoliko se ovi
podaci ne provjeravaju mjernim kolima, ili ako se
provjeravaju mjernim kolima jedanput u dvije godine,
vrše ručnim mjerilima, i to:
a) rukovoditelj (šef) radne jedinice za održavanje
pruga, jedanput godišnje, s tim da sukcesivno
izmjeri sve takve dijelove kolosjeka;
b) osoba zadužena za gornji stroj u službi građevinskih
poslova i rukovoditelj (šef) građevinske službe,
prema potrebi i na mjestima prema izboru.
(8) Veličinu dilatacionog razmaka na spojevima tračnica,
stanje dilatacijskih sprava, dubinu i širinu žljebova (pored
tračnica) za prolaz točkova tračnih vozila, stanje
izolacijskih odsjeka i izolacijskih spojeva tračnica i stanje
sprava protiv putovanja tračnica provjeravaju mjerilima, i
to:
a) rukovoditelj (šef) radne jedinice za održavanje
pruga, najmanje dva puta godišnje, po mogućnosti
tijekom travnja i listopada, a prema potrebi i tijekom
cijele godine;
b) osoba zadužena za gornji stroj u službi građevinskih
poslova i rukovoditelj (šef) građevinske službe,
svakog mjeseca, mjestimično i prema izboru.
(9) Veličinu trošenja tračnica, opće stanje tračnica i
kolosječnog pribora, stanje zavarenih i navarenih mjesta
na tračnicama, podudarnost profila tračnica na spojevima,
ispravnost i položaj pragova, dimenzije i kvalitetu
zastorne prizme, provjeravaju mjerilima, i to:
a) rukovoditelj (šef) radne jedinice za održavanje
pruga, jednaput godišnje, sukcesivno u toku III
kvartala;
b) osoba zadužena za gornji stroj u službi građevinskih
poslova i rukovoditelj (šef) građevinske službe,
povremeno i prema izboru, priključujući se
rukovoditeljima radnih jedinica za održavanje pruga,
kada oni vrše ovu provjeru.
(10) Pregled izoliranih odsjeka i izoliranih spojeva tračnica
obuhvaća provjeru ispravnosti: pragova, zastora,
kolosječnog pribora (naročito vezica), izolacijskih
umetaka, prespoj za povezivanje tračnica, dilatacijskih
razmaka na spojevima tračnica, širine kolosjeka,
nadvišenja vanjske tračnice ako je kolosjek u zavoju,
pritvrđenost cjelokupnog kolosječnog materijala na
izoliranom odjelu ili spoju, kao i ispred i iza njih.
(11) Kod sprava protiv "putovanja" tračnica, provjerava se
pravilnost položaja, stanje pritvrđenosti i učinkovitost
njihovog djelovanja.
(12) Izvršno pružno osoblje mora raspolagati tehničkim
podacima za skretnice ugrađene u svom rejonu. Podaci
moraju sadržavati: naziv službenog mjesta gdje su
ugrađene skretnice; broj skretnica; tip, polumjer, kut i
smjer skretanja; stacionažu početka skretnice i međik;
veličinu nagiba pruge; propisane mjere za širinu kolosjeka
i tolerancije na točno određenim mjestima skretnice; širine
i dubine žljebova i dozvoljeni otvor na vrhu
nepriljubljenog jezična.
(13) Provjera ispravnosti ugrađenih skretnica i ukrštaja vrši se
pregledom, ispitivanjem i mjerenjem.
Vizualnim pregledom i provjerom čekićem, utvrđuje se
ispravnost svih čeličnih dijelova skretnice, pribora i
pragova, a vizualno zastora, signalne svjetiljke i međik,
kao i čistoća i podmazivanje skretnice.
Mjerenjem i ispitivanjem provjeravaju se: širina
kolosjeka, visinski odnos tračnica, smjer i niveleta
kolosjeka u skretnici, naspramnost i ulegnuća sastava,
funkcioniranje mjenjalice, priljubljivanje i otvor jezičaka,
potrebna sila za postavljanje jezičaka, dimenzije utora,
stabilnost skretnice (pragova), nalijeganje jezičaka na
klizne jastučiće, zavarena i navaren mjesta, eventualna
putovanja pojedinih dijelova skretnica, veličina
dilatacijskih razmaka na spojevima tračnica, ispravnost
sigurnosnih uređaja, ishabanosti tračnica, srcišta i
mjenjalice.
(14) Pregled i mjerenje skretnica i ukrštaja vrši se mjerilima i
vizualno kao što je u tablici 30 određeno.

Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 91

Tablica 30 - Pregled i mjerenje skretnica i ukrštaja
Redni
broj
Pregled vrše
Skretnice na
otvorenoj
pruzi i na
glavnim
staničnim
kolosjecima
Sve ostale
skretnice i
ukrštaj
Primjedba

а. m је r i l i m а
1.
Voditelj (šef) RJ
ZOP
Mjesečno tromjesečno -
2.
Osoba zadužena za
gornji stroj
(skretnice) u službi
građevinskih
poslova
Mjesečno polugodišnje
Prisutni: šef
kolodvora ili
osoba koju on
ovlasti i osoba iz
radne jedinice
zaduženo za SS
postrojenja


3.
Voditelj (šef)
službe za
građevinskih
poslova
sukcesivno
tijekom godine
prema potrebi
Prisutni: šef
kolodvora i
rukovodilac radne
jedinice za SS
postrojenja
b. Vizualno uz upotrebu čekića
1.
Voditelj (šef) RJ
ZOP
tjedno tjedni -
2.
Osoba zadužena za
gornji stroj
(skretnice) u službi
građevinskih
poslova
tromjesečno - -
3.
Voditelj (šef)
službe
građevinskih
poslova
sukcesivno
tijekom godine
sukcesivno
tijekom godine
-
Mjerenje skretnica i ukrštaja ujedno vrijedi i kao vizualni
pregled.
Interval između pregleda, mjerenja skretnica i ukrštaja
koje vrši rukovodilac radne jedinice i osoba zadužena za
gornji stroj (skretnice) u Sekcijama za održavanje pruge
ne treba biti manje od 10 dana.
Lice zaduženo za gornji stroj (skretnice) u Sekciji za
održavanje pruge pravi raspored mjesečnog preglada
skretnica i ukrštaja kojima prisustvuje on i osoba iz radne
jadinice (šef radne jedinice)
Svi pregledi skretnica i ukrštaja u kolodvorima, ukrsnica,
prometnim i prometno-transportnim otpremništva unose
se u prometni dnevnik i upisuju nađeni nedostaci s opisom
mjera koje treba poduzeti. Za skretnice i ukrštaj u
ložionica, radionicama i drugim službenim jedinicama
pregled se upisuje u posebnu knjigu koja je za to
određena. Pored toga, mjerenja i recenzije skretnica i
ukrštaja, navedeni pod a. u tablici 31, upisuju se i u knjigu
mjerenja skretnica, koju svaki za sebe vode: rukovoditelj
radne jedinice, osoba zadužena za gornji stroj (skretnice)
u Sekciji za održavanje pruge.
U iznimnim slučajevima, UI može odrediti i veći broj
prikaza i mjerenja skretnica i ukrštaja nego što je naprijed
određeno, ako to zahtjeva interes sigurnosti željezničkog
prometa.
(15) Vožnjom na vučnom vozilu provjerava se, i vizualno,
niveleta, smijer i stabilnost kolosjeka. Provjeru vrše:
rukovoditelj pružneradne jedinice, osoba zadužena za
gornji stroj u Sekciji za održavanje pruge, šef građevinske
službe u Sekciji za održavanje pruge prema rasporedu
rukovoditelja Sekcije za održavanje pruge.
(16) Vizualni opći pregled gornjeg stroja vrši se drezina ili
pješice i obuhvaća opće stanje: ugrađenih tračnica,
kolosječnog pribora, pragova, zastora, dilatacija, žljebova
pored voznih tračnica, nivelete i smjera kolosjeka,
odvodnje kolosjeka i ispravnosti kolosjeka u cjelini. Za
izvršno pružno osoblje UI određuje broj vizualnih
pregleda, prema: stanju gornjeg i donjeg stroja, dužini
dionice, veličini prometa i mjesnim prilikama.
Članak 53.
(Dozvoljena odstupanja od propisanih mjera)
(1) Dozvoljena odstupanja za dužine i nagib prijelaznih rampi
za nadvišenje vanjskih tračnica u krivinama, za duljine
prijelaznih krivina, međuprava i prava ispred i iza
skretnica propisana su člankom 33., 34., 35. i 36. ovog
Pravilnika.
(2) Dozvoljena odstupanja za širinu kolosjeka, visinski odnos
tračnica u pravoj i nadvišenje vanjske tračnice u zavoju
propisana su člankom 30., 31. i 32. Kada se ova mjerenja
vrše kolosječni razmjernik i libelom, provjera se obavezno
mora obaviti na spojevima tračnica i na sredini tračničkog
polja, a kod dugačkih trakova tračnica najmanje na svakih
20 m kolosjeka.
(3) Dozvoljena odstupanja za smjer kolosjeka propisana su
člankom 38. ovog Pravilnika.
(4) Pri provjeri stabilnosti kolosjeka, od ukupno ispitane
količine pragova, smije biti najviše 10% pragova "igrača",
s tim da razmak pojedinih igrajućih pragova biti najmanje
5 m. Kod pruga i skretnica na kojima se promet obavlja
brzinom većom od 80 km / h, pragova igrača ne bi trebalo
biti na spojevima tračnica, na 10 m ispred i iza objekata i
kod skretnica.
Kada se stabilnost kolosjeka provjerava probnim štapom,
ugibomerom i sl., Obavezno je da se provjera izvrši: kod
svih spojeva tračnica obuhvaćajući i po jedan prag s obje
strane spoja, ispred i iza svih objekata, na najmanjoj
duljini od 10 m, i kod skretnica i ukrštaja. Kod kolosjeka i
pruga u eksploataciji, provjera stabilnosti vrši se i kod
svih pragova ugrađenih tijekom zadnjih 6 mjeseci. Kod
kolosjeka i pruga na kojima je izvršena glavna opravka,
pored navedenog, provjera se vrši još i najmanje na po
jednom tračničkom polju na svakih 250 m. Kod dugačkih
trakova tračnica, dužina tračničkog polja za ovu provjeru
računa se prema normalnim duljinama tračnica koje su
zavarene u dugački tračnički trak.
(5) Dozvoljeni nagibi uleknuća kod podužnih visinskih
razlika opterećenog kolosjeka moraju biti:
a) u granicama propisanim čl. 33. ovoga Pravilnika za
prijelazne rampe za nadvišenje, s odstupanjima kao
što je propisano u čl. 31. i 32. ovoga Pravilnika za
visinski odnos tračnica u pravoj i nadvišenje
vanjskih tračnica u krivinama;
b) na svakih 500 m kod pruga normalnog kolosjeka I
reda, na svakih 250 m kod pruga normalnog
kolosjeka II reda i na svakih 100 m kod svih ostalih
pruga može biti najviše po jedno jednostrano ili
obostrano ili naizmjenično (unakrsno) ulegnuće.
(6) Veličina dilatacijskih razmaka na spojevima tračnica
provjerava se:
a) kod kolosjeka u pravoj, na horizontali i na nagibima
do 10 ‰ - na 50% od ukupnog broja spojeva
tračnica, i
Broj 42 - Stranica 92 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

b) kod kolosjeka u pravoj, na nagibima većim od 10 ‰
i u svim zavojima - na svim spojevima tračnica.
Provjera se vrši posebno za svaki trak tračnice. Izmjereni
dilatacijski razmak na 10 uzastopnih spojeva tračnica
zbrajaju se i podjele sa 10. Dobiveni rezultat je prosječna
veličina dilatacionog razmaka za tih 10 spojeva i treba biti
jednak ili da se razlikuje za plus ili minus 2 mm od
propisanog dilatacionog razmaka za dotičnu dužinu
tračnice i za temperaturu tračnica koja je izmjerena za
vrijeme provjere.
(7) dilatacione sprave, u kolosjeku na pruzi i kod mostova,
moraju imati sve pragove ispravne, a spojni i pričvrsni
pribor u punom broju i propisno pritegnut.
(8) Dubina i širina žljebova (pored tračnica) za prolaz
točkova tračničkih vozila propisana je u čl. 9. ovog
Pravilnika.
(9) Najveća dozvoljena visinska i bočna ishabanosti
ugrađenih tračnica propisana je u čl. 18. ovog Pravilnika.
Veličina vertikalnog habanja mjeri se na mjestima kako je
to označeno u tablicama 14 i 15. Vertikalno trošenje
tračnica mjeri se na tri mjesta na duljini tračnice: na
sredini i na oba kraja tračnice (između drugog i trećeg
praga od kraja tračnice). Kod dugačkih trakova tračnica,
zavarena mjesta uzimaju se kao krajevi tračnica. Srednja
veličina vertikalnog habanja tračnice dobiva se iz
aritmetičke sredine ove tri izmjerene vrijednosti, a najveće
vertikalno habanje je ono koje se kao takvo i izmjeri na
vodilici.
(10) Pregled i ispitivanje zavarenih i navarenih mjesta na
tračnicama i skretnicama vrši se prema odredbama upute,
odnosno prema propisima standarda. Najveća odstupanja
za sve metode zavarivanja mjereno čeličnim ravnalom
dužine 1,0 m mogu biti:
a) za vertikalno ulegnuće tračnica na mjestu vara - do
1mm,
b) za bočno odstupanje od podužnog pravca tračnica na
mjestu vara - do 1 mm.
Ostala odstupanja propisuju se naputkom odnosno
standardom.
(11) Naspramnost sastava tračnica provjerava se na mjestima
prema izboru. Dozvoljeno odstupanje za pruge normalne
širine kolosjeka u pravoj je 20 mm, au krivinama 20 mm
plus polovica vrijednosti od veličine prve skraćenost
ugrađenih tračnica.
(12) Ulegnuće na spoju tračnica sa vezicama, kao i visinska i
bočna nejednakost voznih površina tračnica na spoju
jednog tračničkog traka, provjeravaju se čeličnim
ravnalom dužine 2,00 m, i to na spojevima prema izboru.
Dozvoljena odstupanja su: za ulegnuća spoja 2 mm, za
visinsku nejednakost tračnica 0,5 mm i za bočnu
nejednakost tračnica 0,5 mm.
(13) Ugrađeni kolosječni pribor mora ispunjavati uvjete
propisane u stavcima 12 do 18 čl. 47. ovog Pravilnika.
(14) Pravilan položaj pragova ugrađenih u kolosjeku
provjerava se na mjestima prema izboru. Dozvoljena su
sljedeća odstupanja:
a) za nepodudarnost dužinske sredine praga s osi
kolosjeka 0,35 mm;
b) u kolosjeku gdje su tračnice zavarene
aluminotermitskim postupkom, odstojanje susjednih
pragova u rejonu vara tračnice smije iznositi najviše
50 cm, što se odnosi samo na po 2 susjedna razmaka
pragova s obje strane vara, s tim da rastojanja svih
ostalih pragova budu u granicama propisanim u čl.
23. ovog Pravilnika;
c) odstupanja u razmaku ostalih ugrađenih pragova,
izuzev navedenih u prethodnom podstavku b, ovoga
stavka, propisana su člankom 23. ovog Pravilnika.
(15) Ispitivanje ispravnosti ugrađenih drvenih pragova vrši se
sustavnim pregledom. U točki 20 čl. 47. ovoga Pravilnika
propisani su opći kriteriji za određivanje neispravnih
pragova.
(16) Kvaliteta zastornog materijala, kao i oblik i dimenzija
zastorne prizme, provjeravaju se pomoću prijenosnog
profila, vizualnim pregledom ili mjerenjem poprečnog
presjeka zastorne prizme na mjestima prema izboru. U čl.
21. ovog Pravilnika i u standardu propisan je kvaliteta
zastornog materijala. Oblik i dimenzije zastorne prizme
propisani su u čl. 21. ovog Pravilnika.
(17) Ispravne skretnice moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
a) nije dozvoljena naprslost, labavost ili dotrajalost ma
kog čeličnog dijela. Skretnica mora biti kompletna.
Dozvoljene tolerancije propisane su u čl. 40. ovog
Pravilnika,
b) pragovi moraju biti u punom broju, ispravni i dobro
podbijeni. Položaj i razmak pragova kod
standardiziranih skretnica moraju biti prema
projektu, a kod ostalih prema utvrđenom rasporedu,
c) zastorna prizma mora biti u ispravnom stanju,
d) postavni uređaj mora biti ispravan i kompletan, a
osiguranje skretnice i upozorenja kojima se
signalizira položaj skretnice, odnosno putevi vožnje
moraju biti sukladno s odredbama Pravilnika o
održavanju signalno-sigurnosnih postrojenja
(Pravilnik 400 ŽS BiH), kao i odredbama signalnog i
Prometnog pravilnika (Pravilnici 1 i 2 ŽS BiH),
e) dozvoljena odstupanja u širini kolosjeka na
skretnicama propisana su u čl. 40. ovog Pravilnika,
f) dozvoljeno odstupanje visinskog položaja jednog
tračničkog traka u odnosu na drugi tračinski trak
istog kolosjeka je ± 2 mm. Kod skretnica sa
nadvišenje, dozvoljeno odstupanje od propisanog
nadvišenja također je ± 2 mm,
g) za niveletu kolosjeka, kao i za smijer kolosjeka u
pravoj nisu dopuštena nikakva odstupanja.
Odstupanje od smjera odvojnog kolosjeka (u krivini)
dozvoljeno je ± 2 mm od propisanih strelica za
dotični polumjer krivine.
h) nenaspramnost sastava nije dozvoljena. Nijedan dio
skretnice ne smije promjeniti svoj položaj u
uzdužnom ili poprečnom smjeru. Nisu dopuštena
nikakva odstupanja za dilatacijske razmake na
spojevima tračnica, na početku skretnice, u samoj
skretnici i na krajevima skretnice. Ulegnuća spojeva
tračnica na jednom tračničkom traku dozvoljena su
do 2 mm, mjereno čeličnim ravnalom od 2 m. Za
visinsku i bočnu nejednakost voznih površina
tračnica na spoju i na zavarenim i navareni mjestima
na tračnicama dozvoljeno odstupanje je 0,2 mm,
i) visinski odnos jezičaka i naležnih tračnica, najmanji
razmak između otvorenog jezična i naleznete
tračnice, priljubljivanje jezična uz naleznete
tračnice, nalijeganje jezičaka na klizne jastučiće,
tolerancije za klizne jastučiće i podložne pločice
jezičaka odstupanja za otvor jezičaka propisane su u
čl. 40. ovog Pravilnika
j) dopuštena odstupanja za dimenzije žlijeba propisana
su u čl. 9. i čl. 40. ovog Pravilnika,
k) skretnice moraju biti čiste i podmazane,
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 93

l) veličina dozvoljene ishabanosti tračnica u skretnici
ista je kao što je propisano za tračnice u kolosjeku u
čl. 18. ovog Pravilnika.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 54.
(Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima
entiteta i Brčko Distrikta, a isti će se primjenjivati, nakon što
ROŽ BiH od entiteta dobije pismenu potvrdu o prihvatanju i
primjeni odredbi ovog pravilnika u svrhu izmjene Privitak I
"Instrukcije za sigurnost i interoperabilnost željezničkog
sustava u BiH" ("Službeni glasnik BiH" br.11/12).
Broj 10-01-29-7-132-1/13
23. travnja 2013. godine
Doboj
Ravnatelj
Borka Trkulja, v. r.


На основу члана 8. тачка A. став 1. и 2. Закона о
жељезницама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 52/05),
Регулаторни одбор жељезница БиХ доноси
314
ПРАВИЛНИК
О ОДРЖАВАЊУ ГОРЊЕГ СТРОЈА ПРУГА
I ОПШТИ ДИО
Члан 1.
(Уводне одредбе)
(1) Овај правилник прописује одредбе о организацији и
начину вршења надзора и прегледа пруге, као и
техничке услове за одржавање горњег строја пруга
нормалног колосјека номиналне ширине 1435 mm и
радове који се морају предузимати за безбједан и
уредан жељезнички саобраћај за конвенционалне
брзине- до 160 km/h.
(2) Одредбе овог правилника садрже техничке услове,
техничке параметре и мјере за одржавање горњег
строја пруге, као и временске рокове и начин провјере
исправности пруге и њених елемената.
(3) Пруга је исправна ако су њени саставни дијелови
исправни и ако се на прузи обавља саобраћај брзинама
и са осовинским притиском прописаним овим
правилником и важећим Редом вожње.
(4) За успостављање и одржавање јавне жељезничке
инфраструктуре одговоран је Управитељ жељезничке
инфраструктуре (УИ). Управљање јавном
жељезничком инфраструктуром може да обавља јавно
предузеће или компанија који испуњава услове
прописане Законом о жељезницама БиХ ("Службени
гласник БиХ" бр. 52/05).
Члан 2.
(Жељезничка инфраструктура)
(1) Жељезничка инфраструктура обухвата доњи и горњи
строј пруге, објекте на прузи, станичне колосјеке,
телекомуникациона, сигнално-сигурносна,
електровучна, електро-енергетска и остала постројења
и уређаје на прузи, опрему пруге, зграде и остале
објекте на жељезничким службеним мјестима, који су
у функцији организовања и регулисања жељезничког
саобраћаја, са земљиштем које служи тим зградама,
пружни појас и ваздушни простор изнад пруге у
висини од 12 метара, односно 14 метара код
далековода напона преко 220 кV, рачунајући изнад
горње ивице шине (ГИШ).
(2) Доњи строј се састоји из земљаног трупа и објеката и
служи као подлога горњем строју.
(3) Горњи строј се састоји од колосјека, скретница и
укрштаја и служи као непосредна подлога за кретање
шинских возила.
Елементи горњег слоја су: шине, колосјечни прибор,
прагови и застор.
Члан 3.
(Подјела жељезничких пруга)
(1) Подјелу и категоризацију пруга одређује власник
инфраструктуре према одредбама важећих TSI,
COTIF-u и UIC- fishama. Уважавајући тренутно стање
у жељезничком сектору БиХ, гдје су власници
инфраструктуре ентитети и Брчко Дистрикт, подјела
пруга и категоризација одређена је постојећом
националном законском легислативом.
(2) Према броју колосјека, пруге се дијеле на
једноколосјечне, двоколосјечне и вишеколосјечне.
(3) Према врсти вуче пруге се дијеле на електрифициране
и неелектрифициране. Електрифициране пруге на
мрежи ЖС БиХ користе монофазни систем
електрификације са називним напоном 25 кV и
фреквенцијом 50 Hz.
(4) Према врсти жељезничког саобраћаја пруге се дијеле
на пруге за путнички саобраћај, пруге за теретни
саобраћај и пруге за мјешовити жељезнички
саобраћај. Код мањих жељезница, које спада и
жељезница у ЖС БиХ, углавном, све пруге се користе
за све врсте саобраћаја, из традиционалних, техничких
и економских разлога.
(5) На основу карактеристика терена (рељеф, геолошки
склоп, хидролошке прилике) жељезничке пруге се
дијеле на равничарске пруге и пруге у ријечним
долинама, пруге у валовито-брежуљкастом терену,
брске пруге, планинске пруге, градске и приградске
пруге и локалне пруге у великим градовима.
(6) Према обиму саобраћаја и значају за унутрашњи и
међународни саобраћај, пруге се категоришу на:
а) магистралне пруге, од значаја за међународни и
национални саобраћај, обухваћене Европским
споразумом о најважнијим међународним
железничким пругама.
б) регионалне пруге, од значаја за регионални и
локални саобраћај,
ц) локалне пруге, од значаја за локални саобраћај.
(7) Са становишта одржавања, пруге се категоришу на
пруге I, II, III реда.
Магистралне и регионалне пруге су пруге, са
становишта одржавања, представљају пруге I реда у
даљем тексту овог Правилника, a локалне пруге са
становишта одржавања, представљају пруге II, III реда
у даљем тексту овог Правилника.
Члан 4.
(Техничке карактеристике пруга и колосјека)
На основу важећих аката за безбједност на подручју
ЖС БиХ одређени су: најмањи пречници кривина,
максимални нагиби, услови за међусобно укрштање пруга,
укрштање пруга са другим саобраћајницама,
прикључивање пруге и колосјека на пруге других земаља,
као и услови за постављање и уграђивање на жељезничком
земљишту гасовода, водовода и других врста цјевовода,
као и свих врста електричних, телефонских, телеграфских
и других линија и водова, било да се они укрштају са
жељезничком пругом или иду паралелно са њом, или само
задиру у простор пруге.
Broj 42 - Stranica 94 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

Члан 5.
(Обезбјеђење техничког јединства на прузи)
При одржавању колосјека, постројења и уређаја на
прузи, морају се примјењивати одредбе Инструкције за
безбједност и интероперабилност жељезничког система у
БиХ ("Службени гласник" БиХ бр. 11/12) и важећих
подзаконским актима који су саставни дио ове
Инструкције.
Члан 6.
(Дужина пруге и колосјека)
(1) Дужина пруге, за потребе одржавања пруге и
експлоатације жељезнице, приказује се као
грађевинска, стварна, експлоатациона:
а) грађевинска дужина пруге мјери се по оси
колосјека од почетне до завршне тачке грађења.
Код станица и осталих службених мјеста на
прузи мјери се по главном пролазном колосјеку;
б) стварна дужина пруге је дужина превозног пута,
а мјери се од средине до средине станичне
зграде, односно од средине до средине
службених мјеста;
ц) експлоатациона или саобраћајна дужина пруге је
стварна дужина пруге која је у експлоатацији;
Повремено укинут или уведен саобраћај на некој
прузи утиче на израчунавање просјечне
експлоатационе дужине те пруге; Просјечна
експлоатациона дужина пруге добија се
редукцијом експлоатационе дужине сразмјерно
броју дана у којима је, у току једне године, била
у саобраћају.
(2) Колосјек између излазне и улазне скретнице сусједних
станица, или других службених мјеста, у
грађевинском смислу, је колосјек на отвореној прузи.
Дужина колосјека у станицама и осталим службеним
мјестима приказује се као укупна, стварна и корисна:
а) укупна (пуна, грађевинска) дужина станичног
колосјека је одстојање мјерено по оси колосјека
од почетка улазне скретнице до почетка излазне
скретнице, односно до краја одвојног колосјека
(до грудобрана слијепог колосјека), што значи да
у укупну дужину колосјека улазе и дужине
скретница;
б) стварна дужина станичног колосјека је дужина
колосјека између крајева одвојних скретница,
односно од краја одвојне скретнице до краја
одвојног слијепог колосјека;
ц) корисна дужина је дио колосјека на који се могу
поставити возила, с тим да не ометају вожњу на
сусједном колосјеку; Положај почетне и крајње
тачке корисне дужине колосјека, у зависности је
од тога да ли је станица са или без скретничког
осигурања, од врсте скретничког осигурања, да
ли је колосјек пролазни или слијепи- према томе,
као почетна или крајња тачка корисне дужине
станичних колосјека може бити: улазни и
излазни међик, улазни међик и излазни сигнал,
крај улазне изоловане шине и излазни сигнал,
крај изолације скретнице и излазни сигнал,
улазни међик (крај улазне изоловане шине, крај
изолације скретница), грудобран и излазни међик
(излазни сигнал, почетак изоловане шине,
почетак изолације скретнице).
(3) Међик се у службеним мјестима видно обиљежава
сталном ознаком у складу са стандардом БАС
П.Б8.031. Међици се постављају на оном мјесту гдје је
одстојање колосјека, који су међусобно повезани
истом скретницом или укрштајем, "најмање довољно
растојање" које осигурава да заустављено возило на
једном од колосјека не омета вожњу по пругом
колосјеку. На пругама у ЖС БиХ међик се поставља
на мјесту гдје је растојање колосјека 3,50 m, мјерено
управно на симетралу скретничког угла. Код
прикључака на отвореној прузи ово растојање износи
4,00 m.
Члан 7.
(Пружне ознаке)
(1) Обиљежавање стационаже, техничких елемената и
параметара пруге, објеката и постројења за потребе
одржавања пруге врши се пружним ознакама.
Пружне ознаке су: километарске и хектометарске, за
осу и висину колосјека, за кривине, падоказе, за тунеле и
граничне знаке.
Облик, мјере и уграђивање сваке од наведених
пружних ознака регулисани су посебним БАС Ж
техничким стандардом.
Одстојање пружних ознака од осе колосјека
представљено је у табели 1.
Табела 1- Одстојање пружних ознака од осе
најближег колосјека
Врста пружне ознаке
За пруге нормалне
ширине колосјека
(mm)
I и II
реда
III
реда
а. Одстојање зареза којим се обиљежава оса
колосјека на пружним ознакама
2500 2300
б. Одстојање најближег дијела километарског и
хектометарског знака, ознаке за осу и висину
колосјека, ознаке за кривину
2440 2240
ц. Одстојање најближег дијела падоказа код
колосјека у правој, као и у кривинама
полупречника једнаког и већег од 250 m, код
нормалног колосјека без надвишења.
2500 2500
Изузетно, код пруга у експлоатацији ЖС БиХ, УИ
може одобрити да напријед наведена одстојања буду и
већа, као и да најмања одстојања најближег дијела
пружних ознака од осе колосјека наведених у табели 1
под б., износе 2200 mm. При овоме УИ одређује и
одстојање зареза за осу колосјека.
(2) Висина сталних ознака наведених у табели 1 под б.,
изнад горње ивице ближе шине, износи максимално
50 mm.
(3) Одстојање падоказа, мјерено од осе колосјека у
кривинама пруга нормалне ширине колосјека
полупречника мањег од 250 m, као и за колосјек са
надвишењем, може се повећати према табелама 2 и 3.
(4) Километарским и хектометарским ознакама означава
се одстојање од почетка према крају пруге на сваких
1000 метара, односно на сваких 100 метара, мјерено:
код једноколосјечних пруга по оси колосјека, а код
двоколосјечних пруга по оси планума. Све
километарске и хектометарске ознаке са парним
бројевима постављају се с десне, а хектометарске
ознаке са непарним бројевима с лијеве стране пруге.
ЖС БиХ може одобрити да се и километарске ознаке
са непарним бројевима могу уграђивати с лијеве
стране пруге. Исто тако, ЖС БиХ може одобрити да
се, због теренских или из других разлога,
километарске и хектометарске ознаке могу
постављати само са једне стране пруге. Површина на
којој су бројеви вертикална је и усправна на осу
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 95

колосјека и окренута је према смјеру саобраћаја, у
складу са стандардом JUS Ž.G1. 201.
(5) Ознакама за осу и висину колосјека означава се
положај осе и висина горње ивице шине колосјека, и
то: код колосјека у правој висина горњих ивица обје
шине, а код колосјека у кривини висина горње ивице
унутрашње шине. Да би се број пружних ознака
смањио гдје год је то могуће, означавање осе и висине
колосјека врши се: на стубовима контактне мреже, на
погодним дијеловима сталних објеката, на пружним
ознакама на којима се могу означити више елемената,
и сл.
Означавање осе и висине колосјека код
електрифицираних пруга, код пруга које ће се
електрифицирати и код главних пруга I реда, врши се:
на почетку и на крају свих објеката са сводом или
плочом изнад колосјека на почетку и крају свих
прелазних кривина, на преломима нивелете, а, затим,
и на сваких 100 m пруге, ако се означавање врши на
ознакама за стационажу или на објектима.
Када се означавање врши на стубовима контактне
мреже, онда ово одстојање не мора бити 100 m, већ је
то растојање једнако растојању стубова. Код осталих
пруга, означавање осе и висине колосјека врши се: на
почетку и на крају свих објеката са сводом или
плочом изнад колосјека, на почетку и на крају свих
прелазних рампи за надвишење спољних шина у
кривинама (прелазне кривине) и на преломима
нивелете, а на осталим дијеловима пруге према
потреби и одлуци УИ.
У кривинама, ознаке за осу и висину колосјека се
постављају са унутрашње стране; то се чини и са
осталим пружним ознакама, ако се на њима обиљеже
и ови елементи. Када се за ту сврху користе стубови
контактне мреже или објекти, онда се означавање осе
и висине колосјека такође врши са унутрашње стране
кривине.
Пружне ознаке за осу и висину колосјека постављају
се вертикално и паралелно оси колосјека, у складу са
стандардом JUS P.B8.001.
(6) Ознакама за кривине означава се почетак прелазних
кривина (ППК) и крај прелазних кривина (КПК). Код
кружних кривина без прелазних кривина означава се
почетак кривине (ПК) и крај кривине (КК). Површина
на којој је натпис паралелна је подужној оси
колосјека, у складу са стандардом JUS Ž.G1. 202.
(7) Падоказима се обиљежавају преломи нивелете на
прузи и означавају величине и дужине подужних
нагиба. Постављају се с десне стране пруге, са таблом
управно на подужну осу колосјека. Табла, са врхом
петоугаоног бијелог поља управљеног горе, уграђује
се на почетку успона, а са врхом управљеног доле на
почетку пада. Падокази са правоугаоним бијелим
пољем постављају се на мјестима прелаза са успона на
хоризонталу, односно са пада на хоризонталу, у
складу са стандардом JUS P. B8.013.
(8) Ознаке за тунеле код једноколосјечних пруга
постављају се на улазном порталу с десне стране, а на
излазу с лијеве стране пруге. Код двоколосјечних
пруга ове ознаке постављају се само на улазима у
смјеру вожње. На ознакама се исписује назив, број и
дужина тунела.
(9) Гранични знаци постављају се на мјестима гдје
границе земљишта у експропријационом појасу (међе)
мијењају свој правац, као и на дужим правцима међа
жељезничког земљишта, али најмање на сваких 100 m.
(10) Код сталних објеката у доњем строју жељезничке
пруге (мост, тунел и слично), гдје се пружне ознаке не
могу поставити, исписивање и обиљежавање
потребних елемената врши се на погодним мјестима
тих објеката, било директно на површини објеката
или на посебно уграђеној таблици.
(11) На двоколосјечним и паралелним пругама, пружне
ознаке се могу постављати и са спољне стране
колосјека, а не између колосјека.
(12) Између колосјека у станицама и другим службеним
мјестима на прузи, ознаке се не постављају, већ, ако је
то потребно, на погодним мјестима ван свих
колосјека, о чему одлучује УИ.
(13) Изглед пружних ознака, димензије, материјал од којег
се израђују и начин исписивања одређују се
стандардима и упутством. Избор пружних ознака
врше УИ, према стварном стању и потребама на
прузи.
Члан 8.
(Слободни профил)
(1) Слободни профил је ограничени простор у попречном
пресјеку управном на раван која додирује горње ивице
лијеве и десне шине. Оса слободног профила стоји
усправно на праву која додирује горње ивице возних
шина и пролази кроз средину колосјека, тј. средину
одстојања између возних шина. Мјере слободног
профила морају се очувати при одржавању пруге. У
простор слободног профила не смију улазити дијелови
постројења, објеката, ознака, сигнала, наслаге
материјала и други предмети.У простор слободног
профила улазе уређаји који непосредно делују на
возила, као што су елементи контактне мреже,
ретардери у радном положају и слично.
(2) Облик и димензије слободног профила за све пруге
нормалног колосјека за дизел-вучу приказани су на
слици 1, а за електричну и дизел-вучу на слици 2.
Димензије слободних профила односе се на колосјек у
правој и на колосјек у кривинама полупречника
једнаког и већег од 250 m, без надвишења.
У члану 11. до 14. овог правилника, на основу
слободног профила и профила возила, одређене су
мјере за размаке колосјека и одстојање стубова,
товарних рампи, перона, материјала и сл.
(3) Промјене у димензијама слободног профила које
настају при одржавању пруга нормалног колосјека у
кривинама са надвишењем спољне шине су сљедеће
(слика 1):
а) за спољне стране кривине, због надвишења
спољне шине, профил се не проширује нити се
сужава, али се надвисује, а због кривине, профил
се проширује према табели 2,
б) за унутрашње стране кривине због надвишења
спољне шине, профил се проширује, а уз то се
проширује и због кривине (сабира се проширење
због надвишења и због кривине), а због
попречног нагиба равни колосјека усљед
надвишења спољне шине, профил се спушта
наниже.

Broj 42 - Straanica 96

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 2 - Stranica 97
 
Broj 42 - Straanica 98

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 2 - Stranica 99
 
Broj 42 - Straanica 100

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 101
 
Broj 42 - Straanica 102

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 103
 
Broj 42 - Straanica 104

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 105
 
Broj 42 - Straanica 106

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 107
 
Broj 42 - Straanica 108

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 109
 
Broj 42 - Straanica 110

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 111
 
Broj 42 - Straanica 112

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 113
 
Broj 42 - Straanica 114

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 115
 
Broj 42 - Straanica 116

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 117
 
Broj 42 - Straanica 118

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 119
 
Broj 42 - Straanica 120

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 121
 
Broj 42 - Straanica 122

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 123
 
Broj 42 - Straanica 124

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 125
 
Broj 42 - Straanica 126

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 127
 
Broj 42 - Straanica 128

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 129
 
Broj 42 - Straanica 130

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 131
 
Broj 42 - Straanica 132

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 133
 
Broj 42 - Straanica 134

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 135
 
Broj 42 - Straanica 136

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 137
 
Broj 42 - Straanica 138

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 139
 
Broj 42 - Straanica 140

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 141
 
Broj 42 - Straanica 142

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 143
 
Broj 42 - Straanica 144

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 145
 
Broj 42 - Straanica 146

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 147
 
Broj 42 - Straanica 148

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 149
 
Broj 42 - Straanica 150

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 151

IV СКРЕТНИЦЕ И УКРШТАЈИ
Члан 40.
(Скретнице)
(1) У колосјеке ЖС БиХ и у колосјеке по којима
саобраћају возила ЖС БиХ, уграђују се:
а) нове скретнице стандардног типа,
б) стандардне и нестандардне постојеће половне
или регенерисане скретнице, и
ц) нове скретнице произведене на основу посебно
одобрених пројеката.
(2) Пројектовање, облик, димензије, материјал, тврдоћа и
затезна чврстоћа челичног материјала, израда,
квалитет, толеранције, пријем и испорука нових
скретница, као и подјела скретница на групе, врсте,
типове и системе, одређени су техничким
стандардима.
(3) Пројекте за израду нових скретница одобравају УИ.
(4) Основни дјелови скретнице су мјењалица, средњи дио
и срциште:
а) почетак скретнице је на споју испред мјењалице;
б) средиште скретнице је тачка у којој се сијеку осе
скретничких колосјека;
ц) крај скретнице је на спојевима иза срцишта
скретнице.
(5) Нове стандардне скретнице морају се уграђивати:
а) на отвореној прузи свих пруга (код распутница, и
сл.),
б) у одвојном колосјеку огранака у станичном
рејону свих пруга, и
ц) у главне пролазне колосјеке и главне станичне
колосјеке свих станица и службених мјеста
главних пруга нормалног колосјека I и II реда.
(6) Половне или регенерисане стандардне и постојеће
нестандардне скретнице уграђују се у:
а) скретнице стандардних типова - у све колосјеке
свих пруга;
б) скретнице нестандардних типова - у споредне
колосјеке за гарирање, чишћење, прање и
дезинфекцију кола, као и у ложионичке (депо),
радионичке и индустријске колосјеке свих пруга,
у све споредне колосјеке свих споредних пруга.
(7) Према типу шине, скретнице се употребљавају у
зависности од ранга пруге и значаја колосјека, како
слиједи:
а) истог или јачег типа но што је колосјек у који се
уграђују,
б) типа UIC 60 (60Е1), UIC 54Е (54Е2) и типа С 49
(49Е1) - уграђују се у све колосјеке главних
пруга нормалног колосјека I и II реда, с тим што
се у споредне колосјеке ранжираних и лучких
станица, као и у колосјеке ложионичке (депо),
радионичке, индустријске, а у споредне
колосјеке за гарирање, чишћење, прање и
дезинфекцију кола свих станица могу уграђивати
скретнице типа 45;
ц) типа 45 - уграђују се у све колосјеке споредних
пруга нормалног колосјека, као и у индустријске
колосјеке свих пруга, и код пруга нормалног
колосјека I и II реда у споредне и помоћне
колосјеке;
д) скретнице нестандардизованих типова могу се
користити само постојеће, половне или
регенерисане, а не нове, и то за уграђивање у
помоћне и споредне колосјеке одговарајућих
типова.
(8) У односу на величину полупречника скретничке
кривине, употребљавају се сљедеће скретнице;
а) полупречника 1200 m, са највећим допуштеним
брзинама возова у правој- V>100 km /h, а у
скретању V=100 k /h - уграђују се на
распутницама главних пруга I реда;
б) полупречника 500 m, са допуштеним брзинама
вожње у правац већим од 100 km /h, а у скретању
V=65 km/h - уграђују се у главне пруге I реда, а
по потреби и у главне пруге II реда, и то на
распутницама, у одвојним колосјецима огранака
у станичном рејону, а –изузетно- и као улазне и
излазне скретнице у станицама на главним
пролазним колосјецима, а према потреби и на
главним станичним колосјецима, ако брзина у
скретању треба да буде V=65 km /h;
ц) полупречника једнаког или већег од 300 м, са
највећим допуштеним брзинама возова у правој
до 140 km /h, а у скретању V=50km /h, уграђују
се на главном пролазном и у главне станичне
колосјеке главних пруга I и II реда. Скретнице на
главним станичним колосјецима тих пруга
замјењивати поступно скретницама полупречни-
ка R=300м;
д) полупречника једнаког или већег од 200 м, са
највећим допуштеним брзинама возова у правој
V=100 km /h а у скретању V=40 km /h - уграђују
се у споредне станичне колосјеке, а по потреби и
у главне станичне колосјеке главних пруга
нормалног колосјека I и II реда, као и у све
колосјеке споредних пруга нормалног колосјека.
Ако технички параметри и мјесне прилике не
дозвољавају могућност саобраћаја возова
брзином већом од 100 km/h на дотичном дијелу
пруге, а саобраћајне потребе и економски
разлози не захтјевају већу брзину у скретању од
V=40 km /h, онда се ове скретнице могу
уграђивати и у главне пролазне колосјеке
главних пруга I и II реда, умјесто скретница
наведених у овој тачки под ц);
е) код скретница типа 60-200-6° брзину возова у
правац одређује сваки УИ на својој територији;
ф) полупречника једнаког или већег од 180 м, са
највећим допуштеним брзинама возова у правој
V=80 km /h, а у скретању В=35 km /h - уграђују
се на мјестима гдје је скучен простор, и то на
споредним станичним колосјецима свих пруга и
на индустријским колосјецима.
(9) Према углу скретања, употребљавају се сљедеће
скретнице:
а) типа 49-300-6° и јачих типова - за матичњаке са
нормалним нагибима од 6°, као улазне скретнице
на главним пругама нормалног колосјека I и II
реда, а скретнице типа 45-200-6° као улазне на
станицама споредних пруга нормалног колосјека;
б) са мањим углом скретања (као нпр.: 1:12, 1:18,5
и сл.) - уграђују се у главне пруге нормалног
колосјека I реда и то као улазне и излазне
скретнице у станицама ако је потребно да брзина
у скретању буде већа, као и на распутницама и у
одвојним колосјецима огранака;
ц) са већим углом скретања (7°, 7°30′, 1:4,8 и сл.) -
уграђују се на мјестима гдје је простор скучен, и
то за све врсте колосјека на споредним пругама и
за споредне колосјеке на главним пругама
нормалног колосјека I и II реда (7°), за ранжирне,
Broj 42 - Stranica 152 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

гаражне и индустријске колосјеке (7°30'),
колосјеке у лукама, ранжирним и теретним
станицама, индустријским колосјецима,
трианглима, депоима, за сложене матичњаке
ранжирних станица (1:4,8). Ове скретнице се
примјењују уколико се иста сврха не може
постићи скретницама које имају нормални или
мањи угао скретања.
(10) Укрсне скретнице не смију се употребљавати на
главним пролазним колосјецима пруга нормалног
колосјека I и II реда, а у изузетним случајевима УИ
може одобрити њихово уграђивање и у главне
пролазне колосјеке.
(11) Двоструке скретнице се не смију уграђивати у главне
пролазне колосјеке, а у остале колосјеке могу се
уграђивати изузетно, на основу пројеката за одређену
локацију и уз сагласност власника инфраструктуре.
Код новоградњи ове скретнице се не употребљавају.
(12) Кривинске скретнице уграђују се на основу пројекта
за одређену локацију, а примјењују се уколико се не
може наћи рјешење са једноструким простим
скретницама, или ако је то повољније од
реконструкције кривине у коју треба да се угради ова
скретница. Кривинске скретнице добијају се
реконструкцијом (на основу пројеката) једностраних
простих и простих лучних скретница (код којих лук
одвојног колосјека пролази кроз срце) у радионици.
Забрањено је да се укрсне и двоструке скретнице
претварају у кривинске.
(13) Скретнице специјалне конструкције израђују се по
посебном пројекту који одобравају УИ, а уграђују се
на одређеном мјесту по одобрењу власника
инфраструктуре.
(14) Уграђивање скретница врши се:
а) на основу конструктивних елемената скретница
обиљежених на терену,
б) под руководством и надзором стручних органа
одржавања пруге и уз сарадњу сигнално-
сигурносне службе, ако се скретница осигурава,
ц) на стабилизованом и оцједном земљишту.
(15) На путним прелазима у нивоу, на мостовима и у
тунелима, избјегава се уграђивање скретница.
(16) На нагибима већим од 10‰ забрањено је уграђивање
скретница, изузев на индустријским колосјецима и на
спушталицама ранжирних станица, гдје нагиб може
бити и већи.
(17) Уграђивање скретница врши се по принципима који
слиједе:
а) положај шине у скретници је вертикалан, што се
постиже уграђивањем подложних плочица без
нагиба. Изузетак одобравају УИ. Прелаз са
дијела колосјека гдје су шине са нагибом на дио
колосјека и скретницу гдје су шине уграђене
вертикално врши се према одредбама члана 27.
овог правилника.
б) код једноструких простих скретница спољна
шина у скретничком луку је без надвишења, а
код скретница уграђених у кривини (кривинских
скретница) спољна шина може бити са
надвишењем, ако је то одобреним пројектом
предвиђено. Када се у једном од скретничких
колосјека даје надвишење, мјењалица мора
имати константно надвишење, односно
константни нагиб ако је у прелазној кривини, с
тим што се за сваки шински трак израђује нацрт
са подужним и висинским положајем шина, под
условима да нагиб рампе за надвишење буде до
1:8Вмаx, али не стрмији од 1:500 (изузетно
1:400).
ц) проширење колосјека код скретница одређује се
пројектом на основу одговарајућих техничких
стандарда и одредаба овог правилника.
д) прагови су од тврдог дрвета или бетонски, а
испод мјењалице оштробридни и са управним
положајем на осу главног (матичног) колосјека.
Изузетно, према одредбама стандарда, УИ може
одобрити и уграђивање прагова од меког дрвета.
е) распоред прагова и њихов положај у односу на
осе колосјека и међусобни размак подужних оса
прагова одређује се пројектом скретнице, али
размак оса прагова не треба да је мањи од 500
mm, нити већи од 700 mm.
ф) застор је од туцаника крупноће I и II по БАС Ж
Г2.011, а засторна призма пуна и чиста.
(18) Нове скретнице морају имати мјере одређене
пројектом. Ако пројектом или стандардом није
другачије одређено, толеранције за нове скретнице и
њихове дијелове су:
а) за ширину колосјека ±1,5 mm;
б) за дужину шина и језичака ±1mm;
ц) за дужину шина вођица ±3 mm;
д) за дужину клизних јастучића ±5mm, а за висину
±0,5 mm;
е) за подложне плочице испод срца, шина вођица и
језичака: у дужини ±5 mm, у ширини ±1mm, у
дебљини +1 mm и -0,5 mm;
ф) за жљебове крилних шина и шина вођица - у
дубини и ширини жљеба ±1 mm;
г) за отвор језичака мјерено на мјесту гдје се
затварач прићвршћује за језичак +1 mm и -2 mm;
х) за величину и положај рупа ±1mm;
и) код врха срца не дозвољавају се никаква
одступања на мјестима која додирују точак;
ј) висина језичака не смије бити већа од висине
належних шина;
к) језичци се на обрађеном дијелу морају потпуно
приљубљивати уз належне шине и налегати на
клизне јастучиће;
л) размак између отвореног језичка и належне шине
на најужем мјесту мора омогућити несметан
пролаз вијенаца точкова возила; ово најуже
мјесто не смије бити мање од 58 mm.
(19) Дозвољене толеранције код скретница у
експлоатацији су:
а) у ширини колосјека +6 mm и -3mm;
б) за ширину жљеба код шина вођица +4 mm и -1
mm;
ц) одстојање належне површине вођице до срца ±2
mm;
д) ако се између језичка и главне (належне) шине,
на мјесту гдје је затварач, стави жица или
предмет дебљине 5 mm, полуга у поставници код
централног постављања и затварања скретница
не би се смјела затворити - уклопити, а код
ручног постављања и закључавања скретница,
тег се не би смио пребацити до краја.
(20) Највеће допуштене брзине возова преко уграђених
скретница су:
а) по основном (матичном) колосјеку као и на
дотичном одсјеку пруге;
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 153

б) по одвојном колосјеку (у скретању), за
скретничке кривине без надвишења израчунавају
се по обрасцу:
за пруге нормалног колосјека Imox = 2,91√R
ц) преко скретница са надвишењем, према пројекту;
д) код укрсних скретница:
са еластичним језичцима
за вожњу у правој 80 km /h
за вожњу у скретању 35 km /h
са језичцима на зглоб
за вожњу у правој 60 km /h
за вожњу у скретању 35 km /h
(21) Највеће допуштене брзине возова, прописане у
тачкама 8 и 20 овог члана, могу да буду смањене у
зависности од начина и врсте осигурања скретница и
сигналисања положаја скретница за одређени смјер
вожње, што је одређено прописима сигнално-
сигурносне и саобраћајне службе.
Члан 41.
(Укрштаји)
(1) Укрштаји се израђују на основу пројеката у складу са
важећим техничким стандардима.
(2) Колосјечне шине укрштаја су истог или јачег типа од
шина колосјека гдје се укрштај уграђује. Положај
колосјечних шина у укрштају је вертикалан, што се
постиже уграђивањем подложних плочица без нагиба.
Изузетке одобравају власник инфраструктуре. Прелаз
са дијела колосјека гдје су шине са нагибом на дио
колосјека и укрштај гдје су шине уграђене
вертикално, врши се према одредбама члана 27. овог
правилника.
(3) Уграђивање укрштаја на отвореној прузи и главним
пролазним колосјецима у станицама избјегава се, као
и уграђивање укрштаја са мањим углом од 9° и већим
од 50°.
(4) Укрштаји се уграђују:
а) на основу конструктивних елемената укрштаја
обиљежених на терену,
б) под руководством и надзором стручног органа
одржавања пруге,
ц) на стабилизованом и оцједном земљишту,
д) на дрвеним праговима, у застору од туцаника
крупноће II, у пуној и чистој засторној призми,
е) са наспрамним спојевима шина на крајевима
укрштаја, који се под одређеним условима могу
заварити.
(5) Брзине возова преко укрштаја, према мјесним
приликама и могућности колосјека одређује УИ.
V ОДРЖАВАЊЕ И ЗАМЈЕНА ЕЛЕМЕНАТА ГОРЊЕГ
СТРОЈА
Члан 42.
(Радови на горњем строју)
(1) Према значају и обиму, радови на горњем строју
дијеле се на: текуће одржавање, средње оправке и
главне оправке.
(2) Радовима текућег одржавања отклањају се мањи
недостаци на горњем строју настали у периоду између
средњих и главних оправки, а задатак им је да успоре
дотрајавање и хабање колосјечног материјала и да у
границама прописаних толеранција очувају ширину,
висину и смјер колосјека.
У радове текућег одржавања горњег строја спадају:
а) одводњавање засторне призме;
б) подмазивање и притезање колосјечног прибора и
провјера његове исправности;
ц) заштита шина од истрошења;
д) њега уграђених прагова (окивање, чеповање,
премазивање);
е) подбијање прагова;
ф) регулисање колосјека и скретница по ширини,
висини и смјеру;
г) враћање помјерених шина;
х) одстрањивање челичног материјала из спојева
шина и са ГИШа ("нокти");
и) регулисање дилатација;
ј) уништавање вегетације;
к) чишћење снијега и леда.
(3) Радови средњих оправки на горњем строју обављају
се периодично и систематски, уз појединачну замјену
и допуну колосјечног материјала, и уз уређење
колосјека по ширини, висини и смјеру, тако да се сви
елементи и колосјек као цјелина доведу у исправно
стање.
У радове средњих оправки горњег строја спадају:
а) појединачна замјена дотрајалих и дефектних
шина, прагова, колосјечног прибора,
скретничких дијелова и дијелова укрштаја;
б) мјестимично решетање засторне призме;
ц) допуна недостајућег колосјечног прибора и
застора;
д) наваривање и заваривање појединих шина у
колосјеку и дјелова уграђених скретница и
укрштаја;
е) обрада возних површина уграђених шина и
дјелова уграђених скретница и укрштаја;
ф) комплетно уређење колосјека по ширини, висини
и смијеру.
(4) Радови главних оправки изводе се када се дотрајалост
колосјечног материјала и деформације колосјека не
могу отклонити радовима средњих оправки.
У радове главних оправки спадају:
а) комплетна замјена цјелокупног колосјечног
материјала;
б) замјена само једног или оба шинска трака
заједно са спојним прибором, а по потреби и
заједно са причврсним прибором;
ц) замјена свих прагова заједно са причврсним
прибором уз комплетно решетање и допуну
засторне призме;
д) решетање цјелокупне засторне призме уз допуну
застора са дјелимичном замјеном и допуном
шина, прагова и колосјечног прибора.
Наведени радови извршавају се тако да се сви
елементи и колосјек као цјелина доведу у исправно
стање.
Члан 43.
(Припремни радови)
(1) За успјешно и квалитетно извођење радова на
одржавању горњег строја (главне или средње оправке
пруге) обавезно се морају извршити претходни и
припремни радови, као што су:
а) преглед и испитивање стања пруге;
б) утврђивање врста и обима радова;
ц) обезбјеђење средстава;
д) израда техничког елабората;
е) одређивање надзорног органа и избор извођача
радова;
Broj 42 - Stranica 154 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

ф) планирање затвора пруге;
г) израда привремених прописа за регулисање
безбједности жељезничког саобраћаја на
дотичном радилишту;
х) припрема радилишта;
и) обезбјеђење алата, материјала и осталих
средстава;
ј) извођење радова на санирању земљаног трупа и
његовом одводњавању, и сл.
(2) Припремни радови и начин извршења радова на
текућем одржавању и на средњим оправкама одређују
се на основу: интензитета (јачине и густине)
саобраћаја, типа и стања горњег строја, стања доњег
строја, расположивих средстава, искуства, као и
документације да примјењени начин даје квалитетан и
економичан рад и да не омета уредан и безбједан
саобраћај.
(3) Припремни радови и извршење радова главних
оправки врше се на основу техничко експлоатационог
елабората.
(4) Прије почетка радова на главној оправци пруге и
њених појединих дијелова, УИ израђује привремене
одредбе којима се, на основу саобраћајно-техничких и
других прописа, регулишу поступци за заштиту
безбједности жељезничког саобраћаја и за заштиту
личне безбједности запослених радника и одређују
конкретне надлежности и задужења у вези с тим.
(5) Прије почетка радова на горњем строју, јаркови и
банкине морају се очистити, а исправност мјерног
прибора који се употребљава при извођењу радова
мора бити провјерена.
(6) Прије почетка радова на уређењу смјера или нивелете
колосјека, обавезно се мора прегледати и притегнути
цјелокупни колосјечни прибор.
(7) Уграђивање скретница, полагање колосјека,
помјерање уграђених прагова, враћање помјерених
шина, регулисање смјера или дизање колосјека када
су већа од 30 mm, регулисање дилатација, уређење
спојева шина и дилатационих справа, као и
заваривање шина и скретница у дугачке тракове,
обавља се, тек, када су потребни елементи обиљежени
на терену.
Члан 44.
(Услови за извођење радова на горњем строју)
(1) Извођење радова текућег одржавања и радова
средњих оправки мора се прилагодити потребама
уредног одвијања жељезничког саобраћаја. Ови се
радови изводе без ограничења брзине возова,
смањења осовинских притисака и без затвора пруге.
Изузетно, по одобрењу УИ, радови се могу изводити и
уз ограничену брзину возова, и у затвору пруге.
(2) Радови главних оправки пруге извршавају се у затвору
пруге и са ограниченом брзином возова. Поједини
радови на главним оправкама пруге могу се изводити
без ограничења брзина и без затвора пруге, о чему
одлучују УИ.
(3) За пруге нормалног колосјека, највећа дужина лаганих
вожњи је:
а) на колосјеку гдје се изводе радови главних
оправки, укупна дужина лаганих вожњи је до
3500 m, а од тога до 2000 m брзином не мањом
од 20 km/h равномјерне вожње, и до 1500 m
брзином не мањом од 50 km/h;
б) на колосјеку гдје се поред извођења радова
главних оправки једновремено врши и
заваривање шина у дугачке тракове, укупна
дужина лаганих вожњи може бити до 5000 m, а
од тога до 2000 m брзином не мањом од 20 km/h,
и до 3000 m брзином не мањом од 50 km/h;
ц) на колосјеку гдје се уграђује заштитни слој
(тампон), дужина лагане вожње брзином не
мањом од 20 km /h може да износи до 2500 m.
(4) Лагане вожње наведене у тачки ц) овог члана морају
се укинути, а колосјек оспособити за највећу
допуштену брзину која је прописана за дотични
сектор пруге, према сљедећем:
а) лагане вожње брзином од 20 до 50 k /h - 6 дана
послије увођења;
б) лагане вожње брзином једнаком и већом од 50
km/h на једноколосјечним и двоколосјечним
пругама на којима саобраћа 60 и више возова у
току 24 часа- 5 дана послије увођења, а на
осталим пругама - 10 дана послије увођења;
ц) уколико се шине уграђене у колосјеку заварују
накнадно, брзине возова одређују се према члану
45, став 7 овог правилника.
(5) Радови главних оправки који се изводе са лаганом
вожњом и затвором пруге, не обављају се
једновремено на два сусједна међустанична
одстојања. Изузетке од овога одобрава УИ, према
саобраћајним и мјесним приликама.
(6) Дужина затвора пруге за свако радилиште одређује се
унапријед, приликом израде нацрта новог реда вожње,
или, према потреби, од случаја до случаја.
(7) Правац напредовања радова на горњем строју, када се
радови изводе ван затвора пруге и без ограничења
брзине возова, је:
а) уз успон, када се радови изводе на нагибима,
б) у сусрет возовима на двоколосјечној прузи.
Изузетно, од овога се може одступити само по
одобрењу руководиоца на радилишту на прузи.
(8) Када се, при извођењу радова на горњем строју,
ремети нивелета колосјека, испред мјеста гдје почињу
радови и иза мјеста гдје се завршавају, мора се
израдити праволинијска рампа са нагибом колосјека
који одговара брзини возова за дотични дио пруге.
(9) Привремена прикључна шина за међусобно
повезивање шина у колосјеку може бити најмање
дужине 3,5 m.
(10) Прелазне шине морају се уградити приликом:
а) уграђивања и повезивања различитих типова
шина,
б) уграђивања и повезивања шина истог типа
неједнаке исхабаности,
ц) уграђивања и повезивања нових скретница и
укрштаја са колосјеком, гдје шине нису нове или
су другачијег типа од скретница односно
укрштаја.
(11) Забрањено је стављање пружних возила,
неизолованих размјерника, алата и предмета на
колосјечне шине изолованих одсјека и изолованих
спојева шина без претходног одобрења руковаоца
блоковног уређаја, односно отправника возова.
(12) Уколико је дотрајао језичак или належна шина код
мјењалице, или врх срца или крилна шина на
срцишту, морају се, комплетно, замјенити језичак са
належном шином, односно врх срца са крилним
шинама.
Исхабана срца и крилне шине могу се наваривати,
односно регенерисати и у колосјеку.
(13) На косинама усјека и засјека, у одводним и штитним
јарковима, изнад и поред њих, забрањено је
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 155

депоновање и смијештај земље, отпадака, малтера,
алата, и сл.
(14) Гдје год је то могуће, треба тежити да се ручни рад на
горњем строју замјени машинским радом.
(15) Шине, дјелови скретница и укрштаја који се уграђују
у колосјек, заварују се елеклроотпорним или
алуминотермитским поступком. Наваривање шина,
скретничких дјелова и дјелова укрштаја врши се
аутогено или електро- лучно.
(16) Стручна способност варилаца који изводе заваривачке
радове на горњем строју мора се провјерити на
доказни начин, и то најмање једанпут годишње, о
чему им се издају потврде.
(17) Спречавање подужног помјерања шина врши се
уграђивањем справа против путовања шина.
(18) Искоришћење колосјечног материјала мора да буде
економично, што се постиже степенастим поступком
уграђивања, са пруга вишег на пруге нижег реда.
Шине у току свог вјека трајања треба да промијене
мјесто уграђивања 3-4 пута, а дрвени прагови и
колосјечни прибор најмање два пута.
Члан 45.
(Заваривање шина и скретница у дугачке шинске тракове)
(1) Више заварених шина у дужини већој од 60 m је
дугачки или непрекидни шински трак (ДТШ).
(2) Најмања дужина шине која се заварује мора да буде
већа од укупне дужине 3 размака сусједних прагова на
којима ће лежати у колосјеку, а најмања 2,00 m.
(3) У дугачке тракове шина заварују се:
а) нове шине типа 60Е1 (UIC 60), 54Е2 (UIC 54Е),
49Е1 (С 49) и 45,
б) половне употребљиве шине, уколико је то
техничко-економски оправдано с обзиром на
њихов будући вијек трајања у колосјеку, о чему
одлучује УИ.
(4) Бушење рупа код нових шина које се заварују врши се
према ставу 3 чл. 18. овог правилника. УИ одлучује,
да ли ће шина бити испоручена без рупа, или са
једном, односно са двије рупе на крајевима.
(5) Спречавање бочног помјерања колосјека врши се
уграђивањем капа на челу прагова с унутрашње
стране кривине, па засторна призма мора да буде
изведена према чл. 21. овог правилника.
(6) Забрањено је уграђивање дугачких тракова шина:
а) на нестабилном доњем строју;
б) на неслегнутим насипима и на терену гдје се
могу очекивати подужна, попречна или
вертикална помјерања из ма којих разлога;
ц) на провизорним објектима и објектима гдје је
макар и један носећи дио провизоран;
д) у застору који није од туцаника;
е) ако је у колосјек уграђено мање од 50%
причврсних плочица;
ф) у кривинама полупречника мањег од 500 m са
дрвеним праговима и полупречника мањег од
400 m са армиранобетонским праговима, уколико
прагови нису осигурани против бочног
померања, у складу са прорачуном стабилности
колосјека;
г) код дионица са дотрајалим колосјечним
материјалом.
(7) На дијеловима пруге гдје су извршени радови главних
оправки, гдје су шине причвршћене за прагове
комплетним причврсним прибором, гдје су у
потпуности извршени радови на уређењу и
стабилности колосјека и гдје су спојеви шина
повезани везицама са по два вијка (крајњим на
везицама), може се допустити саобраћај возова са
највећом допуштеном брзином прописаном за
дотични одсјек пруге, али то из економско техничких
разлога може да траје највише два мјесеца. О овоме
одлучује УИ, имајући у виду: годишње доба
(температура ваздуха), величину саобраћаја и друге
околности. Ако се послије овога рока шине не заваре
или се спојеви шина не повежу са потпуним бројем
вијака, брзина возова мора се ограничити највише на
V= 50 km/h. Величину брзине одређује УИ.
(8) Извођење радова, надзор при извођењу и пријем
радова на заваривању шина и скретница у дугачке
тракове, и њихово уграђивање, одржавање, преглед,
мјерења и евиденција, врши се по одредбама упутства.
Члан 46.
(Надзор и пријем радова)
(1) УИ одређује стручно лице за вршење надзора,
прегледа и пријема радова текућег одржавања и
радова средњих оправки пруга.
(2) Надзор при извршењу радова главних оправки, као и
преглед и пријем радова главних оправки врши се по
одредбама Упутства.
Члан 47.
(Поступак са уграђеним и неуграђеним колосјечним
материјалом)
(1) Пријем новог и регенерисаног колосјечног материјала
врше овлашћени пријемни органи УИ, на основу
одредаба стандарда и уговора.
Накнадни преглед пошиљака новог и регенерисаног
колосјечног материјала врши се и приликом пријема
на прузи, у стовариштима, радионицама, и сл., у циљу
издвајања неисправног, уколико га има.
(2) Забрањено је бацањем вршити истовар, утовар и
пренос шина, скретница, скретничких дијелова,
прагова и колосјечног прибора.
(3) Колосјечни материјал се, по приспјећу, премазује
антикорозивним средствима. Од премазивања се
изузимају половне подложне плочице, ако су
замашћене од употребе у колосјеку па им накнадно
премазивање није потребно.
Врсту и састав антикорозивних средстава за заштиту
колосјечног материјала од корозије одређују УИ.
Кородирани колосјечни материјал мора се очистити
прије заштите од корозије.
Везице, подложне плочице, причврсне и натезне
плочице, тирфони и колосјечни ексери, као и справе
против бочног помјерања прагова заштићују се од
корозије потапањем у антикорозивна средства. Све
врсте вијака потапају се у отпадно уље. Тирфони и
колосјечни ексери могу се заштитити од корозије
метализирањем. УИ може одредити да се поједине
врсте колосјечног материјала не заштићују од
корозије уколико се одмах, или у року од 6 мјесеци по
приспјећу, уграђују у колосјек.
Шине, скретнице и скретнички дијелови, укрштаји и
дијелови укрштаја, ако треба да буду на слагалишту (у
резерви) дуже од 9 мјесеци, морају се заштитити од
корозије.
(4) Забрањено је забадати у прагове ма какав предмет или
алат.
(5) Шине које се уграђују у колосјек смију се сјећи само
тестером у хладном стању. Код алуминотермитског
заваривања шина, обрада и сјечење шина врши се и
аутогено.
Broj 42 - Stranica 156 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

(6) Бушење рупа у шинама може се вршити само
бургијом и машином.
(7) Прије уграђивања у кривинама, шине се савијају на
крајевима на најмањој дужини од 75 cm, и то када се
уграђују у кривинама полупречника једнаког и мањег
од 500 m.
(8) Шине криве у вертикалном или хоризонталном смјеру
морају се прије уграђивања исправити. Извитоперене
шине се не смију уграђивати. Криве и извитоперене
шине које се налазе у колосјеку морају се исправити
или замјенити исправним.
(9) Висинска разлика шина уграђених у колосјек
изравнава се брушењем само до висине од 0,5 mm.
Шине са већом висинском разликом међусобно се
заварују или се замјењују одговарајућим шинама.
(10) Да би се умањило хабање шина уграђених у колосјек,
као и вјенаца бандажа шинских возила, врши се
подмазивање колосјечних шина, у кривинама
полупречника једнаког и мањег од 600 m и са
саобраћајем већим од, просјечно, 4500 бруто-тона
дневно.
Шине се подмазују специјалним справама или ручно.
УИ одређује да ли ће се шине подмазивати справом
или ручно. На којој ће се дужини вршити
подмазивање шина и да ли по дужини цијелог
шинског трака или дјелимично, одлучује УИ, у
зависности од полупречника кривине, јачине
саобраћаја, крутости возила, врсте и начина вуче.
Спољашњи трак прелазне кривине премазује се по
цијелој дужини.
За ручно подмазивање шина употребљава се
мјешавина од 45% искориштеног минералног уља,
40% конзистентне (товатне) масти и 15% графита. За
подмазивање справом употребљава се мјешавина од
75% искориштеног минералног уља и 25% графита.
УИ може одредити да се за подмазивање шина
употребе и друга испробана средства и мјешавине.
Шине се подмазују само по доњој половини горњег
бочног заобљења главе шине и унутрашњој (бочној)
површини главе шине у спољашњем траку кривине
колосјека. Забрањено је подмазивати горњу површину
главе шине.
(11) Везице уграђене у колосјеку морају испуњавати
сљедеће услове:
а) да су притегнуте потпуним бројем вијака, и
б) да су им належне површине исправне, да
потпуно налијежу на доњу површину главе шине
и горњу површину ножице шине и да не
додирују врат шине.
(12) Уграђени вијци не смију да буду лабави нити да имају
мртав ход. Навртке се морају завијати руком до
половине завоја. Периодично, вијци се један по један
развијају, очисте, подмазују и опет притежу.
Временски период и начин извршења овога рада
одређује руководилац радне јединице за одржавање
пруге. Труп притегнутог вијка мора да буде изван
навртке најмање 2-3 навоја.
(13) Уграђене и притегнуте једноструке еластичне
подлошке морају се сасвим приљубити уз колосјечни
прибор, а уграђене двоструке еластичне подлошке по
затезању морају имати размак између опруга од 1 до
1,5 mm.
(14) Подложне плочице морају цијелом својом површином
потпуно налијегати на праг, изузев одступања на
крајевима подложних плочица, гдје важе толеранције
према одредбама одговарајућих стандарда.
Искривљене или извитоперене подложне плочице не
уграђују се, а уколико их има у колосјеку, морају се
заменити исправним. Ниједан дио подложне плочице
не смије бити ван прага. Осе подложних плочица, кад
год је то могуће, треба да се поклапају са подужном
осом прага. На праговима гдје су већ биле подложне
плочице, рупе се морају очистити, залити
импрегнационим средством и зачепити дрвеним
клиновима. Лежиште за плочицу на прагу поравнати
затесивањем, а све то премазати заштитним
средством, па тек онда поново уградити подложне
плочице. Прије уграђивања, подложне плочице се са
доње стране премазују заштитним средством, уколико
то није учињено раније.
(15) Причврсне плочице морају целим належним
површинама да налијежу на ножицу шине и на
подложну плочицу. Искривљене или извитоперене
плочице не уграђују се, а уколико их има у колосјеку
морају се заменити исправним.
Сви други типови еластичних шинских стезаљки
уграђују се према техничким детаљима и упутствима
из пројекта конструкције горњег строја.
(16) Належне површине глава тирфона или шинских
ексера морају сасвим да належу на подложну
плочицу, односно на ножицу шине. Оштрице
колосјечног ексера, при укивању у праг, постављају се
управно на влакна дрвета прага. Укивање ексера врши
се управно на горњу површину прага, и то пошто се
праг подигне и придржава уз ножицу шине. Укивање
тирфона забрањено је. Најмање одстојање вертикалне
осе уградених тирфона и ексера од вертикалне
странице прага је 45 mm за прагове нормалног
колосјека.
Сви други типови котви уграђују се према техничким
детаљима и упутствима из пројекта конструкције
горњег строја.
(17) Несиметрични, извитоперени, непрописно
димензионисани и напрсли дрвени или гумени умеци
не уграђују се, а у колико их има у колосјеку, морају
се заменити исправним. Шине морају потпуно
налијегати на уграђене дрвене или гумене уметке.
Умеци такође морају потпуно налијегати на подложне
плочице,
(18) Њега уграђених дрвених прагова састоји се из:
окивања прслих прагова, чишћења и наливања рупа
импрегнационим средствима, зачепљивања рупа
дрвеним клиновима, затесивања належних површина
за плочицу, чишћења површинске трулежи,
зачепљивања напрслина и премазивања затесаних
површина заштитним средствима. Технолошке
процесе и временски период за извођење ових радова
одређује руководилац радне јединице за одржавање
пруге.
(19) Појединачна измјена прагова врши се регенерисаним
праговима, а долази у обзир само када се утврди да су
поједини прагови постали неисправни и не могу
остати у колосјеку до сљедеће средње оправке,
односно главне оправке.
Неисправни прагови су они код којих се приликом
прегледа утврде неки од следећих недостатака:
- попречни прелом,
- ослабљеност прага у области лежишта шина,
усљед механичког дејства,
- дубока локална трулеж у области тирфона или
ексера,
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 157

- општа трулеж или трулеж у тој мјери да се при
подбијању крајеви прагова приметно подижу,
- пукотине по цјелој висини, а у дужини већој од
половине дужине прага, и
- оштећење ватром или ванредним догађајима.
Приликом одређивања прагова за замјену, мора се
водити рачуна о сљедећем: о мјесту прага у шинском
пољу, о стању сусједних прагова, о нагибу пруге и о
осталим техничким параметрима (величина
полупречника, прелом нивелете и сл.), о стању
земљаног трупа, о близини објеката (мост, тунел) и о
висини насипа. У првом реду, мјењају се прагови на
спојевима шина, а затим на мјестима са слабим
земљаним трупом, у оштрим кривинама, већим
нагибима, у близини објеката и на високим насипима.
Поступак за појединачну замену прагова одређује УИ
према мјесним приликама и потребама сваке пруге
или дионице на прузи.
(20) При масовној измени прагова, рупе се буше машином.
Код прагова од тврдог дрвета (храстово, буково и сл.),
рупе за тирфоне буше се бургијом чији је пречник
једнак пречнику језгра тирфона. Код прагова од меког
дрвета, пречник бургије је за 2 mm мањи од пречника
језгра тирфона. Дубина рупе мора да буде иста или
већа од дужине дјела тирфона који улази у праг. Рупе
за колосјечне ексере буше се бургијом чији је пречник
мањи од пречника круга уписаног у пресеку
четвртастог или осмоугаоног ексера, према следећем:

код тврдог дрвета код меког дрвета
- за четвртасте ексере минус 4 mm минус 8 mm
- за осмоугаоне ексере минус 3 mm минус 5 mm.

Дубина рупе за осмоугаоне ексере мора бити мало
већа од дужине дјела ексера који улази у праг, а код
ексера са квадратним или правоугаоним пресјеком,
дубина рупе мора бити двије трећине од дужине дела
ексера који улази у праг. Код прагова од меког дрвета
није потребно бушење рупа ако се укивају ексери чије
су стране (ширина) мање од 15 mm.
За тирфоне колосјека типа UIC 60Е1, UIC 54Е (54Е2),
С 49 (49Е1), односно 45 рупе се морају бушити
бургијом пречника као што је напријед наведено, али
са горњим дјелом који је већег пречника и коничан.
Рупе се буше у праг управно на његову горњу
површину. Пиљевина (струготина), уколико је остала
у избушеним рупама, одстрањује се.
Димензије рупа у праговима дате су у табели 29.

Табела 29 - Димензије рупа у праговима
Врста тирфона
или ексера
БАС
Димензије рупе у mm
у праговима од дрвета
тврдог Меког
пречник дубина пречник дубина
Тирфон П.Б1.121 16 150 14 150
Тирфон П.Б1.121 15 130 13 130
Тирфон П.Б1.121 13 110 11 111
Ексер осмоугаони П.Б1.131 15 140 13 140
Ексер
четвороугаони
П.Б1.130 12 135 8 135
Ексер
четвороугаони
П.Б1.130 8 70 0 0
Прије уграђивања тирфона, у избушене рупе прагова
налива се заштитно средство, које треба да испуни ½ до ¾
дубине избушене рупе. За уграђивање ексера, заштитно
средство се не улива у рупе прагова, већ се дио ексера који
улази у праг добро утопи у заштитну масу.
УИ може наручити да се дрвени импрегнисани
прагови испоруче са избушеним рупама за тирфоне, као и
прагови са уграђеним подложним плочицама.
Члан 48.
(Регенерација колосјечног материјала)
(1) Колосјечни материјал који се из колосјека добија
заменом као и демонтажом класира се у три основне
групе:
а) материјал који се без регенерације може наново
уградити при радовима на одржавању пруге,
б) материјал који се регенерацијом може
оспособити за поновно уграђивање, и
ц) материјал који се не може регенерисати па се
разврстава као старо гвожђе или као дрвена
трулеж.
(2) Техничке прописе о регенерацији колосјечног
материјала доноси власник инфраструктуре.
(3) Регенерација скретница и укрштаја обавља се у
колосјеку и у радионици. У колосјеку се врши обрада
и наваривање похабаних возних површина појединих
скретничких делова. У радионицама се поред
наваривања и обраде може вршити и замјена
појединих дотрајалих делова, као и цјелих
скретничких склопова, тако да се скретница
регенерише у цјелини.
Члан 49.
(Ванредни и остали непредвиђени радови)
(1) Ванредни радови су непредвиђени и настају као
посљедица више силе, удеса и незгода, или су
проузроковани извођењем радова у близини пруге,
поред пруге или на прузи. Ванредни радови се састоје
из припреме и уклањања посљедица проузрокованих
вишом силом, удесом, незгодом или извођењем
других радова.
(2) У циљу очувања безбједности и уредности
жељезничког саобраћаја, спречавања и ограничавања
посљедица које могу настати од више силе, због
слабог стања појединих елемената горњег строја, или
због слабог стања горњег строја у цјелини, врши се:
извођење радова санирања и обезбеђења пруге;
појачани обилазак угрожених дјелова пруге; изузетно,
у неопходним случајевима, ограничава се брзина
возова, смањује се оптерећење по осовини, или
обуставља саобраћај. Који ће се од наведених начина
примјенити одлучује УИ.
(3) Очување безбједности жељезничког саобраћаја на
пругама и дионицама угроженим од више силе
(поплаве, бујице, одрони, клизишта, завијавања, јак
вјетар - бура, кретање леда итд.), као и због слабог
стања горњег строја (ломови шина, прсле везице,
трули прагови, итд.) и опасности од избочења,
деформације и раскинућа колосјека, мора се заснивати
на сталној приправности, како до изненађења и
нежељених послједица не би дошло. У ту сврху, за
свако угрожено мјесто и дионицу, израђује се
оперативни план, у коме се, поред осталог, обрађује:
Broj 42 - Stranica 158 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

начин и благовременост посједања угрожених мјеста
и дионица; распоред и начин рада на спречавању и
уклањању евентуалних послиједица; обезбјеђење
телефонских и других веза са сусједним станицама и
шефом радне јединице за одржавање пруге;
организовање извјештајне службе; обезбјеђење
сигналних средстава, алата и осталих потреба;
поименична задужења, и сл.
(4) Привремено оспособљавање сломљених, напрслих
или оштећених шина за вожњу смањеном брзином
врши се:
а) специјалном челичном стегом, или
б) уграђивањем посебног комада прага дужине 80
cm, или
ц) помјерањем сусједног прага.
Уграђивање посебног комада прага, или помјерање
сусједног прага, врши се испод лома, напрслине или
оштећеног мјеста шине. Шина се за праг причвршћује
на обје стране, а праг се мора подбити.
О проходности колосјека на мјесту гдје се налази
сломљена, прсла или оштећена шина, и о величини
брзине којом возови могу саобраћати преко тог
мјеста, одлуку доносе: чувар пруге или пружни
пословођа са машиновођом или моторовођом
заустављеног воза, шеф падне јединице за одржавање
пруге.
Ако је лом код дугачког трака шине на мосту или у
тунелу, саобраћај се обуставља док се квар не
отклони, о чему одлуку доноси шефрадне јединице, а
до његовог доласка, орган који је први пронашао
прслу шину.
Члан 50.
(Сарадња са органима других служби)
(1) Раскопавање, помјерање или уклањање каблова,
водова, стубова и осталих постројења и уређаја за јаку
и слабу струју, смије да се врши само у присуству и
под надзором стручног органа надлежне службе.
(2) Уграђивање, прерада и дотјеривање спојних полуга,
шипастог затварача, или уклопника и поставног
уређаја код скретница, врше органи одржавања пруге
у сарадњи са стручним органом службе за сигнално-
сигурносна постројења.
Стручни органи службе за сигнално-сигурносна
постројења постављају и одржавају уређаје за
закључавање и осигурање скретница. Бушење шина за
ову сврху врше органи за одржавање пруге.
Уграђивање постројења за загријавање скретница
обавља се у сарадњи са органима одржавања пруге.
Бушење шина и обраду скретничких дјелова за ту
сврху врше органи за одржавање пруге.
(3) Уграђивање изолационих одсјека и изолационих
спојева, као и њихова обнова и реконструкција, врши
се у присуству и у сарадњи са стручним органом
надлежне службе.
Члан 51.
(Опрема, алат, машине и пружна возила)
(1) За провјеру стања горњег строја и за извођење радова
на горњем строју употребљавају се: мјерни прибор,
инструменти, возила и уређаји за контролу стања
колосјека, алат, справе и машине, опрема за
заваривање, транспортна средства, пружна возила,
сигнална средства и звучна алармна средства за
заштиту радника. Избор и набавку ових средстава
врше УИ према одредбама: техничких прописа,
одговарајућих стандарда.
(2) Средства побројана у ставу 1. овог члана, као и остала
средства која се употребљавају у служби одржавања
пруге, означавају се и боје жутом бојом, изузев
сигналних и других средстава којима су боје одређене
одговарајућим прописима.
Члан 52.
(Преглед горњег строја)
(1) Исправност горњег строја жељезничких пруга
провјерава се прегледом и снимањем. Провјеравају се:
технички параметри пруге, уређење колосјека и
уграђени колосјечни материјал.
Провјера горњег строја у цјелини, као и појединих
група елемената или појединих елемената, врши се:
мјерним колима и другим мјерним шинским
возилима, мјерилима, инструментима, вожњом на
вучном возилу и визуелно.
Преглед и провјеру исправности горњег строја врше
лица која за ту сврху имају одговарајућу стручну
спрему.
(2) Извршно пружно особље мора располагати
неопходним техничким подацима за: прелазне
кривине, прелазне рампе за надвишење спољне шине
у кривинама, кружне кривине, међуправе, праве
испред и иза скретнице, нагибе пруге, преломе
нивелете, за величину проширења и надвишења
колосјека за сваку кривину у свом рејону, као и
подацима за потребну температуру за дугачке тракове
шина.
(3) Годишњи план рада мјерних кола и других шинских
возила за снимање стања колосјека и за провјеру
стања елемената на горњем строју израђује стручна
служба УИ.
(4) Мјерне вожње за снимање и испитивање стања горњег
строја обавезне су: на главним пругама нормалног
колосјека I реда, најмање два пута годишње; на
главним пругама нормалног колосјека II реда, најмање
једнапут годишње; а на свим осталим пругама,
најмање једнапут у двије године.Ове одредбе важе до
почетка примјене EN 13848, послије чега циклусе
контроле одређују ове EN норме.
(5) Комисија за технички преглед и пријем извршених
радова главних оправки пруге може захтјевати да се
снимање горњег строја изврши мјерним колима и
другим мјерним шинским возилима, али оцјене
резултата мјерења морају бити из важећег Упутства
339 ЖС БиХ, односно EN 13848. Орган службе
грађевинских послова и руководилац (шеф) радне
јединице за одржавање пруга обавезно присуствују
снимању својих дионица мјерним колима.
(6) По завршеном снимању, руководилац групе мјерних
кола предаје руководиоцу радне јединице за
одржавање пруге оригинале снимљених података за
рејон те радне јединице. На основу тога и личног
увида на терену, руководилац радне јединице за
одржавање пруге, предузима одговарајуће мјере, о
чему обавјештава свој УИ.
Извјештај и општа запажања о стању и промјенама на
горњем строју подноси одговорно лице за горњи строј
у Сектору за грађевинске послове УИ.
(7) Провјеру нагиба и дужине прелазних рампи за
надвишење, дужине и закривљености прелазних
кривина, дужине међуправа и међукривина, као и
права испред и иза скретница, надвишења спољних
шина у кривинама, висинског односа шина у правој,
проширења колосјека у кривинама, ширине колосјека
у правој, смјера колосјека, стабилности колосјека,
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 159

подужних и висинских разлика (улегнућа) у
колосјеку, те витоперности, уколико се ови подаци не
провјеравају мјерним колима, или ако се провјеравају
мјерним колима једанпут у двије године, врше ручним
мерилима, и то:
а) руководилац (шеф) радне јединице за одржавање
пруга, једанпут годишње, с тим да сукцесивно
измјери све такве дијелове колосјека;
б) лице задужено за горњи строј у служби
грађевинских послова и руководилац (шеф)
грађевинске службе, према потреби и на
мјестима према избору.
(8) Величину дилатационог размака на спојевима шина,
стање дилатационих справа, дубину и ширину
жљебова (поред шина) за пролаз точкова шинских
возила, стање изолационих одсјека и изолационих
спојева шина и стање справа против путовања шина
провјеравају мјерилима, и то:
а) руководилац (шеф) радне јединице за одржавање
пруга, најмање два пута годишње, по могућству
у току априла и октобра, а према потреби и у
току цијеле године;
б) лице задужено за горњи строј у служби
грађевинских послова и руководилац (шеф)
грађевинске службе, сваког мјесеца, мјестимично
и према избору.
(9) Величину хабања шина, опште стање шина и
колосјечног прибора, стање заварених и наварених
мјеста на шинама, подударност профила шина на
спојевима, исправност и положај прагова, димензије и
квалитет засторне призме, провјеравају мјерилима, и
то:
а) руководилац (шеф) радне јединице за одржавање
пруга, једнапут годишње, сукцесивно у току III
квартала;
б) лице задужено за горњи строј у служби
грађевинских послова и руководилац (шеф)
грађевинске службе, повремено и према избору,
прикључујући се руководиоцима радних
јединица за одржавање пруга, када они врше ову
провјеру.
(10) Преглед изолованих одсјека и изолованих спојева
шина обухвата провјеру исправности: прагова,
застора, колосјечног прибора (нарочито везица),
изолационих уметака, преспоја за повезивање шина,
дилатационих размака на спојевима шина, ширине
колосјека, надвишења спољне шине ако је колосјек у
кривини, притврђеност цјелокупног колосјечног
материјала на изолованом одсјеку или споју, као и
испред и иза њих.
(11) Код справа против "путовања" шина, провјерава се
правилност положаја, стање притврђености и
ефикасност њиховог дејства.
(12) Извршно пружно особље мора располагати техничким
подацима за скретнице уграђене у свом рејону.
Подаци морају садржати: назив службеног мјеста гдје
су уграђене скретнице; број скретница; тип,
полупречник, угао и смјер скретања; стационажу
почетка скретнице и међика; величину нагиба пруге;
прописане мјере за ширину колосјека и толеранције
на тачно одређеним мјестима скретнице; ширине и
дубине жљебова и дозвољени отвор на врху
неприљубљеног језичка.
(13) Провјера исправности уграђених скретница и
укрштаја врши се прегледом, испитивањем и
мјерењем.
Визуелним прегледом и провјером чекићем, утврђује
се исправност свих челичних дијелова скретнице,
прибора и прагова, а визуелно застора, сигналне
светиљке и међика, као и чистоћа и подмазивање
скретнице.
Мјерењем и испитивањем провјеравају се: ширина
колосјека, висински однос шина, смјер и нивелета
колосјека у скретници, наспрамност и улегнућа
састава, функционисање мјењалице, приљубљивање и
отвор језичака, потребна сила за постављање језичака,
димензије жљебова, стабилност скретнице (прагова),
налијегање језичака на клизне јастучиће, заварена и
наварена мјеста, евентуална путовања појединих
дијелова скретница, величина дилатационих размака
на спојевима шина, исправност сигурносних уредаја,
исхабаност шина, срцишта и мјењалице.
(14) Преглед и мјерење скретница и укрштаја врши се
мјерилима и визуелно као што је у табели 30
одређено.
Табела 30. - Преглед и мјерење скретница и укрштаја
Редни
број
Преглед врше
Скретнице на
отвореној
прузи и на
главним
станичним
Колосјецима
Све остале
скретнице и
укрштаји
Примједба

а. м је р и л и м а
1.
Руководилац
(шеф) РЈ ЗОП
Мјесечно тромјесечно -
2.
Лице задужено
за горњи строј
(скретнице) у
служби
грађевинских
послова
Мјесечно полугодишње
Присутни: шеф
станице или
лице које он
овласти и лице
из радне
јединице
задужено за СС
постројења
3.
Руководилац
(шеф) службе за
грађевинских
послова
сукцесивно у
току године
према потреби
Присутни: шеф
станице и
руководилац
радне јединице
за СС
постројења
б. Визуелно уз употребу чекића
1.
Руководилац
(шеф) РЈ ЗОП
недјељно недјељно -
2.
Лице задужено
за горњи строј
(скретнице) у
служби
грађевинских
послова
тромјесечно - -
3.
Руководилац
(шеф) службе
грађевинских
послова
сукцесивно у
току године
сукцесивно у
току године
-
Мјерење скретница и укрштаја уједно вриједи и као
визуелни преглед.
Интервал између прегледа, мјерења скретница и
укрштаја које врши руководилац радне јединице и
лице задужено за горњи строј (скретнице) у Секцијама
за одржавање пруге не треба да буде мање од 10 дана.
Лице задужено за горњи строј (скретнице) у Секцији
за одржавање пруге прави распоред мјесечног
Broj 42 - Stranica 160 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

преглада скретница и укрштаја којима присуствује он
и лице из радне јадинице (шеф радне јединице)
Сви прегледи скретница и укрштаја у станицама,
укрсницама, саобраћајним и саобраћајно-
транспортним отпремништвима уносе се у
саобраћајни дневник и уписују нађени недостаци са
описом мјера које треба предузети. За скретнице и
укрштаје у ложионицама, радионицама и другим
службеним јединицама преглед се уписује у посебну
књигу која је за то одређена. Поред тога, мјерења и
прегледи скретница и укрштаја, наведени под а. у
табели 31, уписују се и у књигу мјерења скретница,
коју сваки за себе воде: руководилац радне јединице,
лице задужено за горњи строј (скретнице) у Секцији
за одржавање пруге.
У изузетним случајевима, УИ може одредити и већи
број прегледа и мјерења скретница и укрштаја него
што је напријед одређено, ако то захтјева интерес
безбједности жељезничког саобраћаја.
(15) Вожњом на вучном возилу провјерава се, и визуелно,
нивелета, смијер и стабилност колосјека. Провјеру
врше: руководилац пружнерадне јединице, лице
задужено за горњи строј у Секцији за одржавање
пруге, шеф грађевинске службе у Секцији за
одржавање пруге а према распореду руководиоца
Секције за одржавање пруге.
(16) Визуелни општи преглед горњег строја врши се
дрезином или пјешице и обухвата опште стање:
уграђених шина, колосјечног прибора, прагова,
застора, дилатација, жљебова поред возних шина,
нивелете и смјера колосјека, одводње колосјека и
исправности колосјека у целини. За извршно пружно
особље УИ одређује број визуелних прегледа, према:
стању горњег и доњег строја, дужини дионице,
величини саобраћаја и мјесним приликама.
Члан 53.
(Дозвољена одступања од прописаних мјера)
(1) Дозвољена одступања за дужине и нагиб прелазних
рампи за надвишење спољних шина у кривинама, за
дужине прелазних кривина, међуправа и права испред
и иза скретница прописана су чланом 33, 34, 35. и 36.
овог правилника.
(2) Дозвољена одступања за ширину колосјека, висински
однос шина у правој и надвишење спољне шине у
кривинама прописана су чланом 30., 31. и 32. Када се
ова мјерења врше колосјечним размјерником и
либелом, провјера се обавезно мора обавити на
спојевима шина и на средини шинског поља, а код
дугачких тракова шина најмање на сваких 20 m
колосјека.
(3) Дозвољена одступања за смјер колосјека прописана су
чланом 38. овог правилника.
(4) При провјери стабилности колосјека, од укупно
испитане количине прагова, смије да буде највише
10% прагова "играча", с тим да размак појединих
играјућих прагова буде најмање 5 m. Код пруга и
скретница на којима се саобраћај обавља брзином
већом од 80 km/h, прагова играча не би требало да
буде на спојевима шина, на 10 m испред и иза објеката
и код скретница.
Када се стабилност колосјека провјерава пробним
штапом, угибомером и сл., обавезно је да се провјера
изврши: код свих спојева шина обухватајући и по
један праг с обје стране споја, испред и иза свих
објеката, на најмањој дужини од 10 m, и код
скретница и укрштаја. Код колосјека и пруга у
експлоатацији, провјера стабилности врши се и код
свих прагова уграђених у току задњих 6 мјесеци. Код
колосјека и пруга на којима је извршена главна
оправка, поред наведеног, провјера се врши још и
најмање на по једном шинском пољу на сваких 250 m.
Код дугачких тракова шина, дужина шинског поља за
ову провјеру рачуна се према нормалним дужинама
шина које су заварене у дугачки шински трак.
(5) Дозвољени нагиби улегнућа код подужних висинских
разлика оптерећеног колосјека морају бити:
а) у границама прописаним чл. 33. овог правилника
за прелазне рампе за надвишење, са одступањима
као што је прописано у чл. 31. и 32. овог
правилника за висински однос шина у правој и
надвишење спољних шина у кривинама;
б) на сваких 500 m код пруга нормалног колосјека I
реда, на сваких 250 m код пруга нормалног
колосјека II реда и на сваких 100 m код свих
осталих пруга може бити највише по једно
једнострано или обострано или наизмјенично
(унакрсно) улегнуће.
(6) Величина дилатационих размака на спојевима шина
провјерава се:
а) код колосјека у правој, на хоризонтали и на
нагибима до 10‰ - на 50% од укупног броја
спојева шина, и
б) код колосјека у правој, на нагибима већим од
10‰ и у свим кривинама - на свим спојевима
шина.
Провјера се врши посебно за сваки трак шине.
Измјерени дилатациони размаци на 10 узастопних
спојева шина сабирају се и подјеле са 10. Добијени
резултат је просјечна величина дилатационог размака
за тих 10 спојева и треба да буде једнак или да се
разликује за плус или минус 2 mm од прописаног
дилатационог размака за дотичну дужину шине и за
температуру шина која је измјерена за вријеме
провјере.
(7) Дилатационе справе, у колосјеку на прузи и код
мостова, морају имати све прагове исправне, а спојни
и причврсни прибор у пуном броју и прописно
притегнут.
(8) Дубина и ширина жљебова (поред шина) за пролаз
точкова шинских возила прописана је у чл. 9. овог
правилника.
(9) Највећа дозвољена висинска и бочна исхабаност
уграђених шина прописана је у чл. 18. овог
правилника. Величина вертикалног хабања мјери се
на мјестима како је то означено у табелама 14 и 15.
Вертикално хабање шина мјери се на три мјеста на
дужини шине: на средини и на оба краја шине (између
другог и трећег прага од краја шине). Код дугачких
тракова шина, заварена мјеста узимају се као крајеви
шина. Средња величина вертикалног хабања шине
добија се из аритметичке средине ове три измјерене
вриједности, а највеће вертикално хабање је оно које
се као такво и измјери на шини.
(10) Преглед и испитивање заварених и наварених мјеста
на шинама и скретницама врши се према одредбама
упутства, односно према прописима стандарда.
Највећа одступања за све методе заваривања мјерено
челичним лењиром дужине 1,0 m могу бити:
а) за вертикално улегнуће шина на мјесту вара - до
1mm,
б) за бочно одступање од подужног правца шина на
мјесту вара - до 1 mm.
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 161

Остала одступања прописују се упутством односно
стандардом.
(11) Наспрамност састава шина провјерава се на мјестима
према избору. Дозвољено одступање за пруге
нормалне ширине колосјека у правој је 20 mm, а у
кривинама 20 mm плус половина вриједности од
величине прве скраћености уграђених шина.
(12) Улегнуће на споју шина са везицама, као и висинска и
бочна неједнакост возних површина шина на споју
једног шинског трака, провјеравају се челичним
лењиром дужине 2,00 m, и то на спојевима према
избору. Дозвољена одступања су: за улегнућа споја 2
mm, за висинску неједнакост шина 0,5 mm и за бочну
неједнакост шина 0,5 mm.
(13) Уграђени колосјечни прибор мора испуњавати услове
прописане у ставовима 12 до 18 чл. 47. овог
правилника.
(14) Правилан положај прагова уграђених у колосјеку
провјерава се на мјестима према избору. Дозвољена су
сљедећа одступања:
а) за неподударност дужинске средине прага са
осом колосјека, 35 mm;
б) у колосјеку гдје су шине заварене
алуминотермитским поступком, одстојање
сусједних прагова у рејону вара шине смије да
износи највише 50 cm, што се односи само на по
2 сусједна размака прагова с обје стране вара, с
тим да растојања свих осталих прагова буду у
границама прописаним у чл. 23. овог
правилника;
ц) одступања у растојању осталих уграђених
прагова, изузев наведених у претходном
подставу б, овог става, прописана су чланом 23.
овог правилника.
(15) Испитивање исправности уграђених дрвених прагова
врши се систематским прегледом. У тачки 20 чл. 47.
овог правилника прописани су општи критеријуми за
одређивање неисправних прагова.
(16) Квалитет засторног материјала, као и облик и
димензија засторне призме, провјеравају се помоћу
преносног профила, визуелним прегледом или
мерењем попречног пресјека засторне призме на
мјестима према избору. У чл. 21. овог правилника и у
стандарду прописан је квалитет засторног материјала.
Облик и димензије засторне призме прописани су у
чл. 21. овог правилника.
(17) Исправне скретнице морају испуњавати сљедеће
услове:
а) није дозвољена напрслост, лабавост или
дотрајалост ма ког челичног дијела. Скретница
мора бити комплетна. Дозвољене толеранције
прописане су у чл. 40. овог правилника,
б) прагови морају бити у пуном броју, исправни и
добро подбијени. Положај и размак прагова код
стандардизованих скретница морају бити према
пројекту, а код осталих према утврђеном
распореду,
ц) засторна призма мора бити у исправном стању,
д) поставни уређај мора бити исправан и
комплетан, а осигурање скретнице и сигнали
којима се сигналише положај скретнице, односно
путеви вожње морају бити у складу са одредбама
Правилника о одржавању сигнално-сигурносних
постројења (Правилник 400 ЖС БиХ), као и
одредбама Сигналног и Саобраћајног
правилника (Правилници 1 и 2 ЖС БиХ),
е) дозвољена одступања у ширини колосјека на
скретницама прописана су у чл. 40. овог
правилника,
ф) дозвољено одступање висинског положаја једног
шинског трака у односу на други шински трак
истог колосјека је ±2 mm. Код скретница са
надвишењем, дозвољено одступање од
прописаног надвишења такође је ±2 mm,
г) за нивелету колосјека, као и за смијер колосјека у
правој нису дозвољена никаква одступања.
Одступање од смјера одвојног колосјека (у
кривини) дозвољено је ±2 mm од прописаних
стрелица за дотични полупречник кривине.
х) ненаспрамност састава није дозвољена. Ниједан
дио скретнице не смије промјенити свој положај
у подужном или попречном смјеру. Нису
дозвољена никаква одступања за дилатационе
размаке на спојевима шина, на почетку
скретнице, у самој скретници и на крајевима
скретнице. Улегнућа спојева шина на једном
шинском траку дозвољена су до 2 mm, мјерено
челичним лењиром од 2 m. За висинску и бочну
неједнакост возних површина шина на споју и на
завареним и навареним мјестима на шинама
дозвољено одступање је 0,2 mm,
и) висински однос језичака и належних шина,
најмањи размак између отвореног језичка и
належне шине, приљубљивање језичка уз
належне шине, налијегање језичака на клизне
јастучиће, толеранције за клизне јастучиће и
подложне плочице језичака и толеранције за
отвор језичака прописане су у чл. 40. овог
правилника
ј) дозвољена одступања за димензије жљеба
прописана су у чл. 9. и чл. 40. овог правилника,
к) скретнице морају бити чисте и подмазане,
л) величина дозвољене исхабаности шина у
скретници иста је као што је прописано за шине
у колосјеку у чл. 18. овог правилника.
VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 54.
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ", службеним
гласилима ентитета и Брчко Дистрикта, а исти ће се
примјењивати, након што РОЖ БиХ од ентитета добије
писмену потврду о прихватању и примјени одредби овог
правилника у сврху измјене Прилога I "Инструкције за
безбједност и интероперабилност жељезничког система у
БиХ" ("Службени гласник БиХ" бр. 11/12).

Број 10-01-29-7-132-1/13
23. априла 2013. године
Добој
Директор
Борка Тркуља, с. р.


Na osnovu člana 8. tačka a) stav 1. i 2. Zakona o
željeznicama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 52/05),
Regulatorni odbor željeznica BiH donosi
Broj 42 - Stranica 162 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

314
PRAVILNIK
O ODRŽAVANJU GORNJEG STROJA PRUGA
I. OPĆI DIO
Član 1.
(Uvodne odredbe)
(1) Ovaj Pravilnik propisuje odredbe o organizaciji i načinu
vršenja nadzora i pregleda pruge, kao i tehničke uvjete za
održavanje gornjeg stroja pruga normalnog kolosjeka
nominalne širine 1435 mm i radove koji se moraju
poduzimati za siguran i uredan željeznički saobraćaj za
konvencionalne brzine - do 160 km/h.
(2) Odredbe ovoga Pravilnika sadrže tehničke uvjete,
tehničke parametre i mjere za održavanje gornjeg stroja
pruge, kao i vremenske rokove i način provjere
ispravnosti pruge i njenih elemenata.
(3) Pruga je ispravna ako su njeni sastavni dijelovi ispravni i
ako se na pruzi obavlja saobraćaj brzinama i sa
osovinskim pritiskom propisanim ovim pravilnikom i
važeæim Redom vožnje.
4) Za uspostavu i održavanje javne željezničke infrastrukture
ili privatne željezničke infrastrukture povezane s javnom
željezničkom infrastrukturom odgovoran je Upravitelj
željezničke infrastrukture (UI).
Upravljanje javnom željezničkom infrastrukturom može
obavljati javno preduzeæe ili kompanija koji ispunjava
uvjete propisane Zakonom o željeznicama BiH (Sl. gl.
BiH br. 52/05).
Član 2.
(Željeznička infrastruktura)
(1) Željeznička infrastruktura obuhvaća donji i gornji stroj
pruge, objekte na pruzi, stanične kolosjeke,
telekomunikacijska, signalno-sigurnosna, elektrovučne,
elektro-energetska i ostala postrojenja i uređaje na pruzi,
opremu pruge, zgrade i ostale objekte na željezničkim
službenim mjestima, koje služi tim zgradama, pružni
pojas i zračni prostor iznad pruge u visini od 12 metara,
odnosno 14 metara kod dalekovoda napona preko 220 kV,
računajući iznad gornjeg ruba tračnice (GIS).
(2) Podvozje se sastoji iz zemljanog trupa i objekata i služi
kao podloga gornjem stroju.
(3) Gornji stroj se sastoji od kolosjeka, skretnica i ukrštaja i
služi kao neposredna podloga za kretanje šinskih vozila.
Elementi gornjeg sloja su: tračnice, kolosječni pribor,
pragovi i zastor.
Član 3.
(Podjela željezničkih pruga)
(1) Podjelu i kategorizaciju pruga određuje vlasnik
infrastrukture prema odredbama važećih TSI, COTIF-u i
UIC-fisha. Uvažavajući trenutno stanje u željezničkom
sektoru BiH, gdje su vlasnici infrastrukture entiteti i
Brčko Distrikt, podjela pruga i kategorizacija određena je
postojećom nacionalnom zakonskom legislativom.
(2) Prema broju kolosjeka, pruge se dijele na
jednokolosječne, dvokolosječne i višekolosječne.
(3) Prema vrsti vuče pruge se dijele na elektrificirane i
neelektrificiranim Elektrificirane pruge na mreži ŽS BiH
koriste monofazni sustav elektrifikacije sa nazivnim
naponom 25 kV i frekvencijom 50 Hz.
(4) Prema vrsti željezničkog prometa pruge se dijele na pruge
za putnički promet, pruge za teretni promet i pruge za
mješoviti željeznički saobraćaj. Kod manjih željeznica,
koje spada i željeznica u ŽS BiH, uglavnom, sve pruge se
koriste za sve vrste prometa, iz tradicionalnih, tehničkih i
ekonomskih razloga.
(5) Na temelju karakteristika terena (reljef, geološki sklop,
hidrološke prilike) željezničke pruge se dijele na
ravničarske pruge i pruge u riječnim dolinama, pruge u
valovito-brežuljkastom terenu, brdska pruge, planinske
pruge, gradske i prigradske pruge i lokalne pruge u
velikim gradovima.
6) Prema obimu prometa i značaju za unutarnji i
međunarodni promet, pruge se kategoriziraju na:
a) magistralne pruge, od značaja za međunarodni i
nacionalni saobraćaj, obuhvaćene Evropskim
sporazumom o najvažnijim međunarodnim
željezničkim prugama,
b) regionalne pruge, od značaja za regionalni i lokalni
promet, i
c) lokalne pruge, od značaja za lokalni promet.
7) Sa stanovišta održavanja, pruge se kategoriziraju na pruge
I, II, i III reda. Magistralne i regionalne pruge su pruge, sa
stanovišta održavanja, predstavljaju pruge I reda u
daljnjem tekstu ovog Pravilnika, a lokalne pruge sa
stanovišta održavanja, predstavljaju pruge II i III reda u
daljnjem tekstu ovog Pravilnika.
Član 4.
(Tehničke karakteristike pruga i kolosjeka)
Na temelju važećih akata za sigurnost na području ŽS BiH
određeni su: najmanji promjeri krivina, maksimalni nagibi,
uvjeti za međusobno križanje pruga, križanje pruga s drugim
prometnicama, priključivanje pruge i kolosjeka na pruge drugih
zemalja, kao i uvjeti za postavljanje i ugrađivanje na
željezničkom zemljištu plinovoda, vodovoda i drugih vrsta
cjevovoda, kao i svih vrsta električnih, telefonskih, telegrafskih
i drugih linija i vodova, bilo da se oni križaju sa željezničkom
prugom ili idu paralelno s njom, ili samo zadiru u prostor
pruge.
Član 5.
(Obezbjeđenje tehničkog jedinstva na pruzi)
Pri održavanju kolosjeka, postrojenja i uređaja na pruzi,
moraju se primjenjivati odredbe Instrukcije za sigurnost i
interoperabilnost željezničkog sustava u BiH (Sl. gl. BiH br.
11/12) i važećih podzakonskih akata koji su sastavni dio ove
Instrukcije.
Član 6.
(Dužina pruge i kolosjeka)
1) Dužina pruge, za potrebe održavanja pruge i eksploatacije
željeznice, prikazuje se kao građevinska, stvarna,
eksploataciona:
a) građevinska dužina pruge mjeri se po osi kolosjeka
od početne do završne tačke građenja. Kod stanica i
ostalih službenih mjesta na pruzi mjeri se po
glavnom prolaznom kolosijeku;
b) stvarna duljina pruge je duljina prijevoznog puta, a
mjeri se od sredine do sredine stanične zgrade,
odnosno od sredine do sredine službenih mjesta;
c) eksploataciona ili prometna duljina pruge je stvarna
duljina pruge koja je u eksploataciji; Povremeno
ukinut ili uveden promet na nekoj pruzi utječe na
izračunavanje prosječne eksploatacione dužine te
pruge; Prosječna eksploataciona dužina pruge
dobiva se redukcijom eksploatacione duljine
razmjerno broju dana u kojima je, tijekom jedne
godine, bila u prometu.
2) Kolosjek između izlazne i ulazne skretnice susjednih
stanica ili drugih službenih mjesta, u građevinskom
smislu, je kolosjek na otvorenoj pruzi. Dužina kolosjeka u
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 163

kolodvorima i ostalim službenim mjestima prikazuje se
kao ukupna, stvarna i korisna:
a) ukupna (puna, građevinska) dužina staničnoga
kolosjeka je odstojanje mjereno po osi kolosjeka od
početka ulazne skretnice do početka izlazne
skretnice, odnosno do kraja odvojnog kolosjeka (do
grudobrana slijepog kolosjeka), što znači da u
ukupnu dužinu kolosjeka ulaze i dužine skretnica;
b) stvarna duljina staničnog kolosjeka je dužina
kolosjeka između krajeva odvojnih skretnica,
odnosno od kraja odvojna skretnice do kraja
odvojnog slijepog kolosjeka;
c) korisna duljina je dio kolosjeka na koji se mogu
postaviti vozila, s tim da ne ometaju vožnju na
susjednom kolosjeku; Položaj početne i krajnje tačke
korisne duljine kolosijeka, ovisno je od toga da li je
postaja sa ili bez skretničkog osiguranja, od vrste
skretničkog osiguranja, je li kolosjek prolazni ili
slijepi - prema tome, kao početna ili krajnja tačka
korisne dužine staničnih kolosjeka može biti: ulazni
i izlazni međik, ulazni međik i izlazni signal, kraj
ulazne izolirane šine i izlazni signal, kraj izolacije
skretnice i izlazni signal, ulazni međik (kraj ulazne
izolirane šine, kraj izolacije skretnica), grudobran i
izlazni međik (izlazni signal, početak izolirane šine,
početak izolacije skretnice).
(3) Međik se u službenim mjestima vidno obilježava stalnom
oznakom u skladu sa standardom BAS P.B8.031. Međici
se postavljaju na onom mjestu gdje je odstojanje
kolosjeka, koji su međusobno povezani istom skretnicom
ili ukrštaj, "najmanje dovoljno rastojanje" koje osigurava
da zaustavljeno vozilo na jednom od kolosjeka ne ometa
vožnju po prugom kolosjeku. Na prugama u ŽS BiH
međik se postavlja na mjestu gdje je razmak kolosjeka
3,50 m, mjereno okomito na simetralu skretničkog kuta.
Kod priključaka na otvorenoj pruzi ovo razmak iznosi
4,00 m.
Član 7.
(Pružne oznake)
(1) Obilježavanje stacionaže, tehničkih elemenata i
parametara pruge, objekata i postrojenja za potrebe
održavanja pruge vrši se pružnim oznakama.
Pružne oznake su: kilometarske i hektometarske, za osu i
visinu kolosjeka, za zavoje, padokaze, za tunele i granične
znakove.
Oblik, mjere i ugrađivanje svake od navedenih pružnih
oznaka regulirani su posebnim aktima donesenim od
strane UI.
Odstojanje pružnih oznaka od osi kolosjeka predstavljeno
je u tablici 1.
Tablica 1 - Odstojanje pružnih oznaka od osi najbližeg
kolosjeka
Vrsta pružne oznake
Za pruge normalne širine
kolosjeka
(mm)
I i II
reda
III
reda
a. Odstojanje zareza kojim se obilježava osa kolosjeka
na pružnim oznakama
2.500 2.300
b. Odstojanje najbližeg dijela kilometarskog i
hektometarskog znaka,
oznake os i visinu kolosjeka, oznake za krivinu
2.440 2.240
c. Odstojanje najbližeg dijela padokaza kod kolosjeka u
pravoj, kao i u krivinama polumjera jednakog i većeg od
250 m, kod normalnog kolosjeka bez nadvišenja.
2.500 2.500
Iznimno, kod pruga u eksploataciji ŽS BiH, UI može
odobriti da naprijed navedena odstojanja budu i veća, kao
i da najmanja odstojanja najbližeg dijela pružnih oznaka
od osi kolosjeka navedenih u tablici 1. pod b., Iznose
2.200 mm. Pri ovome UI određuje i odstojanje zareza za
osu kolosjeka.
(2) Visina stalnih oznaka navedenih u tablici 1. pod b., Iznad
gornjeg ruba bliže tračnice, iznosi maksimalno 50 mm.
(3) Odstojanje padokaza mjereno od ose kolosjeka u zavojima
pruga normalne širine kolosjeka polumjera manjeg od 250
m, kao i za kolosjek sa nadvišenje, može se povećati
prema tablicama 2. i 3.
(4) Kilometarskim i hektometarskim oznakama označava se
odstojanje od početka prema kraju pruge na svakih 1.000
metara, odnosno na svakih 100 metara, mjereno: kod
jednokolosječnih pruga po osi kolosjeka, a kod
dvokolosječnih pruga po osi planuma. Sve kilometarske i
hektometarske oznake s parnim brojevima postavljaju se s
desne, a hektometarske oznake s neparnim brojevima s
lijeve strane pruge. ŽS BiH može odobriti da se i
kilometarske oznake s neparnim brojevima mogu
ugrađivati s lijeve strane pruge. Isto tako, ŽS BiH može
odobriti da se, zbog terenskih ili iz drugih razloga,
kilometarske i hektometarske oznake mogu postavljati
samo s jedne strane pruge. Površina na kojoj su brojevi
vertikalna je i uspravna na os kolosijeka i okrenuta je
prema smjeru prometa, u skladu sa standardom BAS Ž.
G1. 201.
(5) Oznakama za osu i visinu kolosjeka označava se položaj
osi i visina gornjeg ruba tračnice kolosijeka, i to: kod
kolosjeka u pravoj visina gornjih rubova obje šine, a kod
kolosjeka u zavoju visina gornjeg ruba unutarnje tračnice.
Da bi se broj pružnih oznaka smanjio gdje god je to
moguće, označavanje osi i visine kolosjeka vrši se: na
stupovima kontaktne mreže, na pogodnim dijelovima
stalnih objekata, na pružnim oznakama na kojima se mogu
označiti više elemenata, i sl.
Označavanje osi i visine kolosjeka kod elektrificiranih
pruga, kod pruga koje će se elektrificirati i kod glavnih
pruga I reda, vrši se: na početku i na kraju svih objekata sa
svodom ili pločom iznad kolosjeka na početku i kraju svih
prelaznih krivina, na prijelomima nivelete, a, zatim, i na
svakih 100 m pruge, ako se označavanje vrši na oznakama
za stacionažu ili na objektima.
Kada se označavanje vrši na stupovima kontaktne mreže,
onda ovo odstojanje ne mora biti 100 m, već je to razmak
jednak razmaku stupova. Kod ostalih pruga, označavanje
osi i visine kolosjeka vrši se: na početku i na kraju svih
objekata sa svodom ili pločom iznad kolosjeka, na
početku i na kraju svih prijelaznih rampi za nadvišenje
vanjskih šina u krivinama (prijelazne krivine) i na
prijelomima nivelete, a na ostalim dijelovima pruge prema
potrebi i odluci UI.
U zavojima, oznake os i visinu kolosjeka se postavljaju s
unutrašnje strane; to se čini i s ostalim pružnim oznakama,
ako se njima obilježe i ovi elementi. Kada se za tu svrhu
koriste stupovi kontaktne mreže ili objekti, onda se
označavanje osi i visine kolosjeka također vrši s unutarnje
strane zavoja.
Pružne oznake os i visinu kolosjeka postavljaju se
okomito i paralelno osi kolosjeka, u skladu sa standardom
BAS P.B8.001.
(6) Oznakama za krivine označava se početak prijelaznih
krivina (PPK) i kraj prijelaznih krivina (KPK). Kod
kružnih krivina bez prijelaznih krivina označava se
početak krivine (PK) i kraj zavoja (KK). Površina na kojoj
Broj 42 - Stranica 164 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

je natpis paralelna je podužnoj osi kolosjeka, u skladu sa
standardom BAS Ž. G1 202.
(7) Padokazima se obilježavaju prijelomi nivelete na pruzi i
označavaju veličine i dužine podužnih nagiba. Postavljaju
se s desne strane pruge, sa tablom upravno na uzdužnu
osu kolosjeka. Tabla, sa vrhom petougaonog bijelog polja
upravljenog gore, ugrađuje se na početku uspona, a sa
vrhom upravljenog dolje na početku pada.
Padokazi sa pravokutnim bijelim poljem postavljaju se na
mjestima prijelaza sa uspona na horizontalu, odnosno s
pada na horizontalu, u skladu sa standardom BAS P. B8-
013.
(8) Oznake za tunele kod jednokolosječnih pruga postavljaju
se na ulaznom portalu s desne strane, a na izlazu s lijeve
strane pruge Kod dvokolosječnih pruga ove oznake
postavljaju se samo na ulazima u smjeru vožnje. Na
oznakama se ispisuje naziv, broj i dužina tunela.
(9) Granični znaci postavljaju se na mjestima gdje granice
zemljišta u eksproprijacioni pojasu (međe) mijenjaju svoj
pravac, kao i na dužim smjerovima međa željezničkog
zemljišta, ali najmanje na svakih 100 m.
(10) Kod stalnih objekata u donjem stroju željezničke pruge
(most, tunel i slično), gdje se pružne oznake ne mogu
postaviti, ispisivanje i obilježavanje potrebnih elemenata
vrši se na prikladnim mjestima tih objekata, bilo izravno
na površini objekata ili na posebno ugrađenoj tablici.
(11) Na dvokolosječnim i paralelnim prugama, pružne oznake
se mogu postavljati i sa vanjske strane kolosjeka, a ne
između kolosjeka.
(12) Između kolosjeka u kolodvorima i drugim službenim
mjestima na pruzi, oznake se ne postavljaju, već, ako je to
potrebno, na pogodnim mjestima izvan svih kolosjeka, o
čemu odlučuje UI.
(13) Izgled pružnih oznaka, dimenzije, materijal od kojeg se
izrađuju i način ispisivanja određuju se standardima i
uputstvom.
Izbor pružnih oznaka vrše UI, prema stvarnom stanju i
potrebama na pruzi.
Član 8.
(Slobodni profil)
(1) Slobodni profil je ograničeni prostor u poprečnom
presjeku okomitom na ravan koja dodiruje gornjeg ruba
lijeve i desne šine. Osa slobodnog profila stoji uspravno
na pravu koja dodiruje gornjeg ruba voznih tračnica i
prolazi kroz sredinu kolosjeka, tj. sredinu odstojanja
između voznih tračnica. Mjere slobodnog profila moraju
se očuvati pri održavanju pruge. U prostor slobodnog
profila ne smiju ulaziti dijelovi postrojenja, objekata,
oznaka, signala, naslage materijala i drugi predmeti. U
prostor slobodnog profila ulaze uređaji koji neposredno
djeluju na vozila, kao što su elementi kontaktne mreže,
retarderi u radnom položaju i slično.
(2) Oblik i dimenzije slobodnog profila za sve pruge
normalnog kolosjeka za dizel-vuču prikazani su na slici
1., a za električnu i dizel-vuču na slici 2. Dimenzije
slobodnih profila odnose se na kolosjek u pravoj i na
kolosjek u krivinama polumjera jednakog i većeg od 250
m, bez nadvišenja.
U članu 11. do 14. ovoga Pravilnika, na temelju
slobodnog profila i profila vozila, određene su mjere za
razmake kolosjeka i odstojanje stupova, tovarnih rampi,
perona, materijala i sl.
(3) Promjene u dimenzijama slobodnog profila koje nastaju
pri održavanju pruga normalnog kolosjeka u zavojima sa
nadvišenje vanjske tračnice su sljedeće (slika 1.):
a) za vanjske strane zavoja, zbog nadvišenja vanjske
tračnice, profil se ne proširuje niti se sužava, ali se
nadvisuje, a zbog zavoja, profil se proširuje prema
tablici 2.,
b) za unutarnje strane zavoja zbog nadvišenja vanjske
tračnice, profil se proširuje, a uz to se proširuje i
zbog zavoja (zbraja se proširenje zbog nadvišenja i
zbog zavoja), a zbog poprečnog nagiba ravni
kolosjeka usljed nadvišenja vanjske tračnice, profil
se spušta naniže.

Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 165
 
Broj 42 - Straanica 166

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 167
 
Broj 42 - Straanica 168

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 169
 
Broj 42 - Straanica 170

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 171
 
Broj 42 - Straanica 172

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 173
 
Broj 42 - Straanica 174

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 175
 
Broj 42 - Straanica 176

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 177
 
Broj 42 - Straanica 178

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 179
 
Broj 42 - Straanica 180

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 181
 
Broj 42 - Straanica 182

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 183
Broj 42 - Straanica 184

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 185
 
Broj 42 - Straanica 186

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 187
 
Broj 42 - Straanica 188

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 189
 
Broj 42 - Straanica 190

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 191
 
Broj 42 - Straanica 192

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 193
 
Broj 42 - Straanica 194

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 195
 
Broj 42 - Straanica 196

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 197
 
Broj 42 - Straanica 198

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 199
 
Broj 42 - Straanica 200

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 201
 
Broj 42 - Straanica 202

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 203
 
Broj 42 - Straanica 204

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 205
 
Broj 42 - Straanica 206

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 207
 
Broj 42 - Straanica 208

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 209
 
Broj 42 - Straanica 210

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 211
 
Broj 42 - Straanica 212

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 213
 
Broj 42 - Straanica 214

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 215
 
Broj 42 - Straanica 216

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 33. 6. 2013.

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Broj 42 - Stranica 217
 
Broj 42 - Straanica 218

S L U Ž B EE N I G L A S S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
 
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 219

IV. SKRETNICE I UKRŠTAJ
Član 40.
(Skretnice)
(1) U kolosjeke ŽS BiH i u kolosjeke po kojima prometuju
vozila ŽS BiH, ugrađuju se:
a) nove skretnice standardnog tipa,
b) standardne i nestandardne postojeće polovne ili
regenerirane skretnice, i
c) nove skretnice proizvedene na osnovu posebno
odobrenih projekata.
(2) Projektiranje, oblik, dimenzije, materijal, tvrdoća i
zatezna čvrstoća čeličnog materijala, izrada, kvaliteta,
tolerancije, prijem i isporuka novih skretnica, kao i
podjela skretnica na grupe, vrste, tipove i sustave,
određeni su tehničkim standardima.
(3) Projekte za izradu novih skretnica odobravaju UI.
(4) Osnovni djelovi skretnice su mjenjalica, srednji dio i
srcišta:
a) početak skretnice je na spoju ispred mjenjalice;
b) središte skretnice je tačka u kojoj se sijeku osi
skretničkih kolosjeka;
c) kraj skretnice je na spojevima iza srcišta skretnice.
(5) Nove standardne skretnice moraju se ugrađivati:
a) na otvorenoj pruzi svih pruga (kod rasputnica, i sl.),
b) u odvojna kolosjeku ogranaka u staničnom rejonu
svih pruga, i
c) u glavne prolazne kolosjeke i glavne stanične
kolosjeke svih stanica i službenih mjesta glavnih
pruga normalnog kolosjeka I i II reda.
(6) Rabljeni ili regenerirane standardne i postojeće
nestandardne skretnice ugrađuju u:
a) skretnice standardnih tipova - u sve kolosjeke svih
pruga;
b) skretnice nestandardnih tipova - u sporedne
kolosjeke za gariranje, čišćenje, pranje i dezinfekciju
kola, kao i u ložionička (depo), radioničke i
industrijske kolosjeke svih pruga, u sve sporedne
kolosjeke svih sporednih pruga.
(7) Prema tipu tračnice, skretnice se upotrebljavaju ovisno od
ranga pruge i značaja kolosjeka, kako slijedi:
a) istog ili jačeg tipa no što je kolosjek u koji se
ugrađuju,
b) tipa UIC 60 (60E1), UIC 54E (54E2) i tipa S 49
(49E1) - ugrađuju se u sve kolosjeke glavnih pruga
normalnog kolosjeka I i II reda, s tim što se u
sporedne kolosjeke ranžiranih i lučkih postaja, kao i
u kolosjeke ložionice (depo), radioničke,
industrijske, a u sporedne kolosjeke za gariranje,
čišćenje, pranje i dezinfekciju kola svih stanica
mogu ugrađivati skretnice tipa 45;
c) tipa 45 - ugrađuju se u sve kolosjeke sporednih
pruga normalnog kolosjeka, kao i u industrijske
kolosjeke svih pruga, i kod pruga normalnog
kolosjeka I i II reda u sporedne i pomoćne kolosjeke;
d) skretnice nestandardizovanih tipova mogu se
koristiti samo postojeće, polovne ili regenerirane, a
ne nove, i to za ugrađivanje u pomoćne i sporedne
kolosjeke odgovarajućih tipova.
(8) U odnosu na veličinu radijusa skretničke krivine,
upotrebljavaju se sljedeće skretnice:
a) polumjera 1.200 m, s najvećim dopuštenim
brzinama vozova u pravoj-V> 100 km/h, au
skretanju V = 100 k/h - ugrađuju se na rasputnicama
glavnih pruga I reda;
b) polumjera 500 m, sa dopuštenim brzinama vožnje u
pravac većim od 100 km/h, au skretanju V = 65
km/h - ugrađuju se u glavne pruge I reda, a po
potrebi i u glavne pruge II reda, i to na
rasputnicama, u odvojna kolosjecima ogranaka u
staničnom rejonu, a - izuzetno - i kao ulazne i
izlazne skretnice u stanicama na glavnim prolaznim
kolosjecima, a prema potrebi i na glavnim staničnim
kolosjecima, ako brzina u zavojima treba biti V=65
km/h;
c) polumjera jednakog ili većeg od 300 m, s najvećim
dopuštenim brzinama vozova u pravoj do 140 km/h,
au skretanju V = 50 km/h, ugrađuju se na glavnom
prolaznom i u glavne stanične kolosjeke glavnih
pruga I i II reda. Skretnice na glavnim staničnim
kolosjecima tih pruga zamjenjivati postupno
skretnicama polumjera R = 300m;
d) polumjera jednakog ili većeg od 200 m, s najvećim
dopuštenim brzinama vozova u pravoj V = 100 km/h
a u skretanju V = 40 km/h - ugrađuju se u sporedne
stanične kolosjeke, a po potrebi i u glavne stanične
kolosjeke glavnih pruga normalnog kolosjeka I i II
reda, kao i u sve kolosjeke sporednih pruga
normalnog kolosjeka. Ako tehnički parametri i
mjesne prilike ne dozvoljavaju mogućnost prometa
vozova brzinom većom od 100 km / h na dotičnom
dijelu pruge, a prometne potrebe i ekonomski razlozi
ne zahtjevaju veću brzinu u zavojima od V = 40
km/h, onda se ove skretnice mogu ugrađivati i u
glavne prolazne kolosjeke glavnih pruga I i II reda,
umjesto skretnica navedenih u ovoj tački pod c);
e) kod skretnica tipa 60-200-6 ° brzinu vozova u
pravac određuje svaki UI na svojoj teritoriji;
f) polumjera jednakog ili većeg od 180 m, s najvećim
dopuštenim brzinama vozova u pravoj V = 80 km/h,
au skretanju V = 35 km/h - ugrađuju se na mjestima
gdje je skučen prostor, i to na sporednim staničnim
kolosjecima svih pruga i na industrijskim
kolosjecima.
(9) Prema kutu skretanja, upotrebljavaju se sljedeće skretnice:
a) tipa 49-300-6° i jačih tipova - za matičnjake sa
normalnim nagibima od 6°, kao ulazne skretnice na
glavnim prugama normalnog kolosjeka I i II reda, a
skretnice tipa 45-200-6° kao ulazne na stanicama
sporednih pruga normalnog kolosjeka;
b) sa manjim kutom skretanja (kao npr.: 1:12, 1:18,5 i
sl.) - ugrađuju se u glavne pruge normalnog
kolosjeka I reda i to kao ulazne i izlazne skretnice u
stanicama ako trebate brzina u zavojima bude veća,
kao i na rasputnicama i u odvojna kolosjecima
ogranaka;
c) sa većim kutom skretanja sl.) - ugrađuju se na
mjestima gdje je prostor skučen, i to za sve vrste
kolosjeka na sporednim prugama i za sporedne
kolosjeke na glavnim prugama normalnog kolosjeka
I i II reda (7°), za ranžirne, garažne i industrijske
kolosjeke (7° 30\'), kolosjeke u lukama, ranžirnim i
teretnim stanicama, industrijskim kolosjecima,
triangl, depoima, za složene matičnjake ranžirnih
stanica (1:4,8). Ove skretnice se primjenjuju ukoliko
se ista svrha ne može postići skretnicama koje imaju
normalni ili manji kut skretanja.
(10) Ukrsna skretnice ne smiju se upotrebljavati na glavnim
prolaznim kolosjecima pruga normalnog kolosjeka I i II
reda, au izuzetnim slučajevima UI može odobriti njihovo
ugrađivanje i u glavne prolazne kolosjeke.
(11) Dvostruke skretnice se ne smiju ugrađivati u glavne
prolazne kolosjeke, au ostale kolosjeke mogu se
Broj 42 - Stranica 220 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

ugrađivati iznimno, na temelju projekata za određenu
lokaciju i uz suglasnost vlasnika infrastrukture. Kod
novogradnji ove skretnice se ne upotrebljavaju.
(12) Krivinske skretnice ugrađuju se temeljem projekta za
određenu lokaciju, a primjenjuju se ukoliko se ne može
naći rješenje s jednostrukim prostim skretnicama, ili ako
je to povoljnije od rekonstrukcije krivine u koju treba da
se ugradi ova skretnica. Krivinske skretnice dobivaju se
rekonstrukcijom (na temelju projekata) jednostranih
prostih i prostih lučnih skretnica (kod kojih luk odvojnog
kolosjeka prolazi kroz srce) u radionici. Zabranjeno je da
se unakrsna i dvostruke skretnice pretvaraju u krivinske.
(13) Skretnice specijalne konstrukcije izrađuju se po posebnom
projektu koji odobravaju UI, a ugrađuju se na određenom
mjestu po odobrenju vlasnika infrastrukture.
(14) Ugrađivanje skretnica vrši se:
a) na temelju konstrukcijskih elemenata skretnica
obilježenih na terenu,
b) pod rukovodstvom i nadzorom stručnih organa
održavanja pruge i uz suradnju signalno-sigurnosne
službe, ako se skretnica osigurava,
c) na stabilizirano i ocjedna zemljištu.
(15) Na putnim prijelazima u razini, na mostovima i u
tunelima, izbjegava se ugrađivanje skretnica.
(16) Na nagibima većim od 10‰ zabranjeno je ugrađivanje
skretnica, izuzev na industrijskim kolosjecima i na
spuštalica ranžirnih stanica, gdje nagib može biti i veći.
(17) Ugrađivanje skretnica vrši se po principima koji slijede:
a) Položaj šine u skretnici je okomit, što se postiže
ugrađivanjem podložnih pločica bez nagiba. Prelaz
sa dijela kolosjeka gdje su tračnice s nagibom na dio
kolosjeka i skretnicu gdje su tračnice ugrađene
okomito vrši se prema odredbama člana 27. ovog
Pravilnika.
b) kod jednostrukih prostih pointcast vanjska tračnica u
skretničko luku je bez nadvišenja, a kod skretnica
ugrađenih u zavoju (krivinskih skretnica) vanjska
šina može biti sa nadvišenje, ako je to odobrenim
projektom predviđeno. Kada se u jednom od
skretničkih kolosjeka daje nadvišenje, mjenjalica
mora imati konstantno nadvišenje, odnosno
konstantni nagib ako je u prijelaznoj krivini, s tim
što se za svaki šinski trak izrađuje nacrt sa podužnim
i visinskim položajem šina, pod uvjetima da nagib
rampe za nadvišenje bude do 1:8 Vmax, ali ne
strmiji od 1:500 (iznimno 1:400).
c) proširenje kolosjeka kod skretnica određuje se
projektom na temelju odgovarajućih tehničkih
standarda i odredbi ovog Pravilnika.
d) pragovi su od tvrdog drveta ili betonski, a ispod
mjenjalice oštrobridni i sa upravnim položajem na os
glavnog (matičnog) kolosjeka Iznimno, prema
odredbama standarda, UI može odobriti i
ugrađivanje pragova od mekog drva.
c) raspored pragova i njihov položaj u odnosu na ose
kolosjeka i međusobni razmak podužnih osa pragova
određuje se projektom skretnice, ali razmak osa
pragova ne treba biti manji od 500 mm, niti veći od
700 mm.
f) zastor je od tucanika krupnoće I i II po BAS Ž
G2.011, a zastorna prizma puna i čista.
(18) Nove skretnice moraju imati mjere određene projektom.
Ako projektom ili standardom nije drugačije određeno,
tolerancije za nove skretnice i njihove dijelove su:
a) za širinu kolosjeka ±1,5 mm;
b) za duljinu tračnica i jezičaka ±1 mm;
c) za duljinu tračnica vodilica ±3 mm;
d) za duljinu kliznih jastučića ± 5 mm, a za visinu ±0,5
mm;
e) za podložne pločice ispod srca, tračnica vodilica i
jezičaka: u dužini ± 5 mm, u širini ± 1 mm, u
debljini +1 mm i - 0,5 mm;
f) za žljebove krilnih tračnica i tračnica vodilica - u
dubini i širini utora ±1 mm;
g) za otvor jezičaka mjereno na mjestu gdje se zatvarač
pričvršćuje za jezičak 1 mm i -2 mm;
h) za veličinu i položaj rupa ±1mm;
i) kod vrha srca ne dozvoljavaju se nikakva odstupanja
na mjestima koja dodiruju kotač;
j) visina jezičaka ne smije biti veća od visine naležnih
tračnica;
k) jezičci se obrađenom dijelu moraju potpuno
priljubljivati uz naleznete tračnice i nalijegati na
klizne jastučiće;
l) razmak između otvorenog jezična i naleznete
tračnice na najužem mjestu mora omogućiti
nesmetan prolaz vijenaca kotača vozila; ovo najuže
mjesto ne smije biti manje od 58 mm.
(19) Dozvoljene tolerancije kod skretnica u eksploataciji su
a) u širini kolosjeka +6 mm i -3 mm;
b) za širinu žljeba kod tračnica vodilica +4 mm i -1
mm;
c) odstojanje naleznete površine vodilice do srca ±2
mm;
d) ako se između jezička i glavne (naleznete) tračnice,
na mjestu gdje je zatvarač, stavi žica ili predmet
debljine 5 mm, poluga u postavnici kod središnjeg
postavljanja i zatvaranja skretnica ne bi se smjela
zatvoriti - uklopiti, a kod ručnog postavljanja i
zaključavanja skretnica, uteg se ne bi smio prebaciti
do kraja.
(20) Najveće dopuštene brzine vozova preko ugrađenih
skretnica su:
a) po osnovnim (matičnom) kolosjeku kao i na
dotičnom odsjeku pruge;
b) po odvojna kolosjeku (u skretanju), za skretničke
krivine bez nadvišenja izračunavaju se po obrascu:
za pruge normalnog kolosjeka Imox = 2,91 -√R
c) preko skretnica sa nadvišenje, prema projektu;
d) kod ukrsnih skretnica:
s elastičnim jezičcima
za vožnju u pravoj 80 km /h
za vožnju u zavojima 35 km /h
s jezičcima na zglob
za vožnju u pravoj 60 km /h
za vožnju u zavojima 35 km /h
(21) Najveće dopuštene brzine vozova, propisane u tačkama 8.
i 20. ovog člana, mogu biti smanjene ovisno od načina i
vrste osiguranja skretnica i signaliranja položaja skretnica
za određeni smjer vožnje, što je određeno propisima
signalno-sigurnosne i prometne službe.
Član 41.
(Ukrštaj)
(1) Ukrštaj se izrađuju na temelju projekata sukladno važećim
tehničkim standardima.
(2) Kolosječne tračnice ukrštaja su istog ili jačeg tipa od
tračnica kolosijeka gdje se ukrštaj ugrađuje. Položaj
kolosječnih tračnica u ukrštaju je okomit, što se postiže
ugrađivanjem podložnih pločica bez nagiba. Izuzetke
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 221

odobravaju vlasnik infrastrukture. Prelaz sa dijela
kolosjeka gdje su tračnice s nagibom na dio kolosjeka i
ukrštaj gdje su tračnice ugrađene okomito, vrši se prema
odredbama člana 27.
(3) Ugrađivanje ukrštaja na otvorenoj pruzi i glavnim
prolaznim kolosjecima u stanicama izbjegava se, kao i
ugrađivanje ukrštaja sa manjim kutom od 9° i većim od
50°.
(4) Ukrštaj se ugrađuju:
a) na temelju konstrukcijskih elemenata ukrštaja
obilježenih na terenu,
b) pod rukovodstvom i nadzorom stručnog tijela
održavanja pruge,
c) na stabilizirano i ocjedna zemljištu,
d) na drvenim pragovima, u zastoru od tucanika
krupnoće II, u punoj i čistoj zastornoj prizmi,
e) sa naspramnim spojevima tračnica na krajevima
ukrštaja, koji se pod određenim uvjetima mogu
zavariti.
5) Brzine vozova preko ukrštaja, prema mjesnim prilikama i
mogućnosti kolosjeka određuje UI.
V. ODRŽAVANJE I ZAMJENA ELEMENATA
GORNJEG STROJA
Član 42.
(Radovi na gornjem stroju)
(1) Prema značaju i obimu, radovi na gornjem stroju dijele se
na: tekuće održavanje, srednje opravke i glavne opravke.
(2) Radovima tekućeg održavanja otklanjaju se manji
nedostaci na gornjem stroju nastali u razdoblju između
srednjih i glavnih opravki, a zadatak im je da uspore
dotrajavanje i habanje kolosječnog materijala i da u
granicama propisanih tolerancija očuvaju širinu, visinu i
smjer kolosjeka
U radove tekućeg održavanja gornjeg stroja spadaju:
a) odvodnjavanje zastorne prizme;
b) podmazivanje i pritezanje kolosječnog pribora i
provjera njegove ispravnosti;
c) zaštita šina od istrošenja;
d) njega ugrađenih pragova (okivanje, čepovanje,
premazivanje);
e) podbijanje pragova;
f) reguliranje kolosjeka i skretnica po širini, visini i
smjeru;
g) vraćanje pomjerenih tračnica;
h) odstranjivanje čeličnog materijala iz spojeva tračnica
i sa GIS-a ("nokti");
i) reguliranje dilatacija;
j) uništavanje vegetacije;
k) čišćenje snijega i leda.
(3) Radovi srednjih opravki na gornjem stroju obavljaju se
periodično i sistematski, uz pojedinačnu zamjenu i
dopunu kolosječnog materijala, i uz uređenje kolosjeka po
širini, visini i smjeru, tako da se svi elementi i kolosjek
kao cjelina dovedu u ispravno stanje.
U radove srednjih opravki gornjeg stroja spadaju:
a) pojedinačna zamjena dotrajalih i neispravnih šina,
pragova, kolosječnog pribora, skretničkih dijelova i
dijelova ukrštaja;
b) mjestimično rešetanje zastorne prizme;
c) dopuna nedostajućeg kolosječnog pribora i zastora;
d) navarivanje i zavarivanje pojedinih tračnica u
kolosijeku i djelova ugrađenih skretnica i ukrštaja;
e) obrada voznih površina ugrađenih tračnica i djelova
ugrađenih skretnica i ukrštaja;
f) kompletno uređenje kolosjeka po širini, visini i
smijeru.
(4) Radovi glavnih opravki izvode se kada se dotrajalost
kolosječnog materijala i deformacije kolosjeka ne mogu
otkloniti radovima srednjih opravki.
a) kompletna zamjena cjelokupnog kolosječnog
materijala;
b) zamjena samo jednog ili oba šinska traka zajedno sa
spojnim priborom, a po potrebi i zajedno sa
pričvrsnim priborom;
c) zamjena svih pragova zajedno sa pričvrsnim
priborom uz kompletno rešetanje i dopunu zastorne
prizme;
d) rešetanje cjelokupne zastorne prizme uz dopunu
zastora sa djelimičnom zamjenom i dopunom šina,
pragova i kolosječnog pribora.
Navedeni radovi izvršavaju se tako da se svi elementi i
kolosjek kao cjelina dovedu u ispravno stanje.
Član 43.
(Pripremni radovi)
(1) Za uspješno i kvalitetno izvođenje radova na održavanju
gornjeg stroja (glavne ili srednje opravke pruge) obavezno
se moraju izvršiti prethodni i pripremni radovi, kao što su:
a) pregled i ispitivanje stanja pruge;
b) utvrđivanje vrsta i opsega radova;
c) osiguranje sredstava;
d) izrada tehničkog elaborata;
e) određivanje nadzornog organa i izbor izvođača
radova;
f) planiranje zatvora pruge;
g) izrada privremenih propisa za reguliranje sigurnosti
željezničkog prometa na dotičnom radilištu;
h) priprema radilišta;
i) osiguravanje alata, materijala i ostalih sredstava;
j) izvođenje radova na saniranju zemljanog trupa i
njegovom odvodnjavanje, i sl.
(2) Pripremni radovi i način izvršenja radova na tekućem
održavanju i na srednjim popravcima određuju se na
osnovu: intenziteta (jakosti i gustoći) prometa, tipa i stanja
gornjeg stroja, stanja podvozja, raspoloživih sredstava,
iskustva, kao i dokumentacije da primjenjeni način daje
kvalitetan i ekonomičan rad i da ne ometa uredan i
bezbjedan saobraćaj.
(3) Pripremni radovi i izvršenje radova glavnih opravki vrše
se na temelju tehničko eksploatacionog elaborata.
(4) Prije početka radova na glavnoj opravci pruge i njenih
pojedinih dijelova, UI izrađuje privremene odredbe
kojima se, na temelju saobraćajno-tehničkih i drugih
propisa, reguliraju postupci za zaštitu sigurnosti
željezničkog prometa i zaštite osobne sigurnosti
zaposlenih radnika i određuju konkretne nadležnosti i
zaduženja u vezi.
(5) Prije početka radova na gornjem stroju, jarkovi i bankine
moraju se očistiti, a ispravnost mjernog pribora koji se
upotrebljava pri izvođenju radova mora biti provjerena.
(6) Prije početka radova na uređenju smjera ili nivelete
kolosjeka, obavezno se mora pregledati i pritegnuti
cjelokupni kolosječni pribor.
(7) Ugrađivanje skretnica, polaganje kolosjeka, pomjeranje
ugrađenih pragova, vraćanje pomjerenih tračnica,
reguliranje smjera ili dizanje kolosjeka kada su veća od 30
mm, reguliranje dilatacija, uređenje spojeva tračnica i
dilatacijskih sprava, kao i zavarivanje šina i skretnica u
duge trakove, obavlja se, tek, kada su potrebni elementi
obilježeni na terenu.
Broj 42 - Stranica 222 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

Član 44.
(Uvjeti za izvođenje radova na gornjem stroju)
(1) Izvođenje radova tekućeg održavanja i radova srednjih
opravki mora se prilagoditi potrebama urednog odvijanja
željezničkog saobraćaja. Ovi se radovi izvode bez
ograničenja brzine vozova, smanjenja osovinskih pritisaka
i bez zatvora pruge. Iznimno, po odobrenju UI, radovi se
mogu izvoditi i uz ograničenu brzinu vozova, i u zatvoru
pruge.
(2) Radovi glavnih opravki pruge izvršavaju se u zatvoru
pruge i sa ograničenom brzinom vozova. Pojedini radovi
na glavnim popravcima pruge mogu se izvoditi bez
ograničenja brzina i bez zatvora pruge, o čemu odlučuju
UI.
(3) Za pruge normalnog kolosjeka, najveća duljina laganih
vožnji je:
a) na kolosjeku gdje se izvode radovi glavnih opravki,
ukupna dužina laganih vožnji je do 3.500 m, a od
toga do 2.000 m brzinom ne manjom od 20 km/h
ravnomjerne vožnje, i do 1.500 m brzinom ne
manjom od 50 km/h;
b) na kolosjeku gdje se pored izvođenja radova glavnih
opravki jednovremeno vrši i zavarivanje tračnica u
dugačke trakove, ukupna dužina laganih vožnji
može biti do 5.000 m, a od toga do 2.000 m brzinom
ne manjom od 20 km/h, i do 3.000 m brzinom
c) na kolosjeku gdje se ugrađuje zaštitni sloj (tampon),
dužina lagane vožnje brzinom ne manjom od 20
km/h može iznositi do 2.500 m.
(4) Lagane vožnje navedene u tački c) ovoga člana moraju se
ukinuti, a kolosjek osposobiti za najveću dopuštenu brzinu
koja je propisana za dotični sektor pruge, prema
sljedećem:
a) lagane vožnje brzinom od 20 do 50 k/h - 6 dana
poslije uvođenja;
b) lagane vožnje brzinom jednakom i većom od 50
km/h na jednokolosječnim i dvokolosječnim
prugama na kojima prometuje 60 i više vozova u
tijeku 24 sata - 5 dana poslije uvođenja, a na ostalim
prugama - 10 dana poslije uvođenja;
c) ukoliko se tračnice ugrađene u kolosjeku zavaruju
naknadno, brzine vozova određuju se prema članu
45., stav 7. ovog Pravilnika.
(5) Radovi glavnih opravki koji se izvode s laganom vožnjom
i zatvorom pruge, ne obavljaju se jednovremeno na dva
susjedna međustanične odstojanja. Izuzetke od ovoga
odobrava UI, prema prometnim i mjesnim prilikama.
(6) Duljina zatvora pruge za svako radilište određuje se
unaprijed, prilikom izrade nacrta novog reda vožnje, ili,
prema potrebi, od slučaja do slučaja
(7) Pravac napredovanja radova na gornjem stroju, kada se
radovi izvode izvan zatvora pruge i bez ograničenja brzine
vozova, je:
a) uz uspon, kada se radovi izvode na nagibima,
b) u susret vozovima na dvokolosječnoj pruzi. Iznimno,
od ovoga se može odstupiti samo po odobrenju
rukovoditelja na radilištu na pruzi.
(8) Kada se, pri izvođenju radova na gornjem stroju, remeti
niveleta kolosjeka, ispred mjesta gdje počinju radovi i iza
mjesta gdje završavaju, mora se izraditi pravocrtna rampa
s nagibom kolosjeka koji odgovara brzini vozova za
dotični dio pruge.
(9) Privremena priključna šina za međusobno povezivanje
tračnica u kolosijeku može biti najmanje duljine 3,5 m.
(10) Prijelazne tračnice moraju se ugraditi prilikom:
a) ugrađivanja i povezivanja različitih tipova tračnica,
b) ugrađivanja i spajanja šina istog tipa nejednake
ishabanosti,
c) ugrađivanja i povezivanja novih skretnica i ukrštaja
sa kolosjekom, gdje tračnice nisu nove ili su
drukčijeg tipa od skretnica odnosno ukrštaja.
(11) Zabranjeno je stavljanje pružnih vozila, neizoliranih
razmjernik, alata i predmeta na kolosječnim tračnicama
izoliranih odsjeka i izoliranih spojeva tračnica bez
prethodnog odobrenja rukovatelja blokovnog uređaja,
odnosno otpravnika vozova.
(12) Ukoliko je dotrajao jezičac ili naleznete tračnica kod
mjenjalice, ili vrh srca ili krilna tračnica na srcišta, moraju
se, kompletno, zamjeniti osigurač sa naležnom šinom,
odnosno vrh srca sa krilnim tračnicama. Ishabana srca i
krilne tračnice mogu se navarivati, odnosno regenerirati i
u kolosjeku.
(13) Na kosinama usjeka i zasjeka, u odvodnim i štitne
jarkovima, iznad i pored njih, zabranjeno je deponovanje i
smiještaj zemlje, otpadaka, žbuke, alata, i sl.
(14) Gdje god je to moguće, treba težiti da se ručni rad na
gornjem stroju zamjeni strojnim radom.
(15) Šine, djelovi skretnica i ukrštaja koji se ugrađuju u
kolosjek, zavaruju se eleklrootpornim ili
aluminotermitskim postupkom. Navarivanje tračnica,
skretničkih djelova i djelova ukrštaja vrši se autogeno ili
elektro-lučno.
(16) Stručna sposobnost varilaca koji izvode zavarivačke
radove na gornjem stroju mora se provjeriti na dokazni
način, i to najmanje jedanput godišnje, o čemu im se
izdaju potvrde.
(17) Sprečavanje podužnog pomjeranja šina vrši se
ugrađivanjem sprava protiv putovanja tračnica.
(18) Iskorištenje kolosječnog materijala mora biti ekonomično,
što se postiže stepenastim postupkom ugrađivanja, sa
pruga višeg na pruge nižeg reda. Šine tijekom svog vjeka
trajanja treba da promijene mjesto ugrađivanja 3-4 puta, a
drveni pragovi i kolosječni pribor najmanje dva puta.
Član 45.
(Zavarivanje šina i skretnica u dugačke tračničke trakove)
(1) Više zavarenih tračnica u dužini većoj od 60 m je dugački
ili neprekidni šinski trak (DTŠ).
(2) Najmanja duljina šine koja se zavaruje mora biti veća od
ukupne dužine 3 razmaka susjednih pragova na kojima će
ležati u kolosjeku, a najmanja 2,00 m.
(3) U dugačke trakove tračnica zavaruju se:
a) nove tračnice tipa 60E1 (UIC 60), 54E2 (UIC 54E),
49E1 (S 49) i 45,
b) polovne upotrebljive tračnice, ukoliko je to
tehničko-ekonomski opravdano s obzirom na njihov
budući vijek trajanja u kolosjeku, o čemu odlučuje
UI.
(4) Bušenje rupa kod novih šina koje se zavaruju vrši se
prema stavu 3 čl.18. ovog Pravilnika. UI odlučuje, da li će
tračnica biti isporučena bez rupa, ili sa jednom, odnosno s
dvije rupe na krajevima.
(5) Sprečavanje bočnog pomjeranja kolosijeka vrši se
ugrađivanjem kapa na čelu pragova s unutarnje strane
zavoja, pa zastorna prizma mora biti izvedena prema čl.
21. pvog pravilnika.
(6) Zabranjeno je ugrađivanje dugačkih trakova tračnica:
a) na nestabilnom donjem stroju;
b) na neslegnutim nasipima i na terenu gdje se mogu
očekivati podužna, poprečna ili okomita pomjeranja
iz ma kojih razloga;
c) na provizornim objektima i objektima gdje je makar
i jedan noseći dio provizoran;
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 223

d) u zastoru koji nije od tucanika;
e) ako je u kolosjek ugrađeno manje od 50% pričvrsnih
pločica;
f) u krivinama polumjera manjeg od 500 m sa drvenim
pragovima i polumjera manjeg od 400 m sa
armiranobetonskim pragovima, ukoliko pragovi nisu
osigurani protiv bočnog pomicanja, u skladu sa
proračunom stabilnosti kolosjeka;
g) kod dionica s dotrajalim kolosječnim materijalom.
(7) Na dijelovima pruge gdje su izvršeni radovi glavnih
opravki, gdje su tračnice pričvršćene za pragove
kompletnim pričvrsnim priborom, gdje su u potpunosti
izvršeni radovi na uređenju i stabilnosti kolosjeka i gdje
su spojevi šina povezani vezicama sa po dva vijka
(krajnjim na vezicama), može se dopustiti promet vozova
s najvećom dopuštenom brzinom propisanom za dotični
odjel pruge, ali to iz ekonomsko tehničkih razloga može
trajati najviše dva mjeseca. O ovome odlučuje UI, imajući
u vidu: godišnje doba (temperatura zraka), veličinu
prometa i druge okolnosti. Ako se poslije ovoga roka
tračnice ne zavare ili se spojevi šina ne povežu s potpunim
brojem vijaka, brzina vozova mora se ograničiti najviše na
V = 50 km/h. Veličinu brzine određuje UI.
(8) Izvođenje radova, nadzor pri izvođenju i prijem radova na
zavarivanju tračnica i skretnica u duge trakove, i njihovo
ugrađivanje, održavanje, pregled, mjerenja i evidencija,
vrši se po odredbama upute.
Član 46.
(Nadzor i prijem radova)
(1) UI određuje stručno lice za vršenje nadzora, pregleda i
prijema radova tekućeg održavanja i radova srednjih
popravaka pruga.
(2) Nadzor pri izvršenju radova glavnih opravki, kao i pregled
i prijem radova glavnih opravki vrši se po odredbama
Naputka.
Član 47.
(Postupak sa ugrađenim i neugrađeni kolosječnim materijalom)
(1) Prijem novog i regeneriranog kolosječnog materijala vrše
ovlašteni prijemni organi UI, na temelju odredaba
standarda i ugovora.
Naknadni pregled pošiljaka novog i regeneriranog
kolosječnog materijala vrši se i prilikom prijema na pruzi,
u stovarištima, radionicama, i sl., U cilju izdvajanja
neispravnog, ukoliko ga ima.
(2) Zabranjeno je bacanjem vršiti istovar, utovar i prijenos
tračnica, skretnica, skretničkih dijelova, pragova i
kolosječnog pribora.
(3) Kolosječni materijal se, po prispjeću, premazuje
antikorozivnim sredstvima. Od premazivanja se izuzimaju
polovne podložne pločice, ako su zamašćene od uporabe u
kolosjeku pa im naknadno premazivanje nije potrebno.
Vrstu i sastav antikorozivnih sredstava za zaštitu
kolosječnog materijala od korozije određuju UI.
Korodirani kolosječni materijal mora se očistiti prije
zaštite od korozije. Vezice, podložne pločice, pričvrsne i
natezne pločice, tirfoni i kolosječni čavli, kao i sprave
protiv bočnog pomjeranja pragova zaštićuju se od korozije
potapanjem u antikorozivna sredstva. Sve vrste vijaka
potapaju se u otpadno ulje. Tirfoni i kolosječni čavli mogu
se zaštititi od korozije metaliziranje. UI može odrediti da
se pojedine vrste kolosječnog materijala ne zaštićuju od
korozije ukoliko se odmah ili u roku od 6 mjeseci po
prispjeću, ugrađuju u kolosjek.
Šine, skretnice i skretnički dijelovi, ukrštaj i dijelovi
ukrštaja, ako treba da budu na slagalištu (u pričuvi) dulje
od 9 mjeseci, moraju se zaštititi od korozije.
(4) Zabranjeno je zabadati u pragove ma kakav predmet ili
alat.
(5) Šine koje se ugrađuju u kolosjek smiju se sjeći samo
pilom u hladnom stanju. Kod aluminotermitskog
zavarivanja tračnica, obrada i sječenje šina vrši se i
autogeno.
(6) Bušenje rupa u šinama može se vršiti samo svrdlom i
strojem.
(7) Prije ugrađivanja u zavojima, tračnice se savijaju na
krajevima na najmanjoj duljini od 75 cm, i to kada se
ugrađuju u krivinama polumjera jednakog i manjeg od
500 m.
(8) Šine krive u vertikalnom ili horizontalnom smjeru moraju
se prije ugrađivanja ispraviti. Izvitoperene tračnice se ne
smiju ugrađivati. Krive i izvitoperene tračnice koje se
nalaze u kolosjeku moraju se ispraviti ili zamjeniti
ispravnim.
(9) Visinska razlika tračnica ugrađenih u kolosjek izravnava
se brušenjem samo do visine od 0,5 mm. Šine sa većom
visinskom razlikom međusobno se zavaruju ili se
zamjenjuju odgovarajućim tračnicama.
(10) Da bi se umanjilo trošenje tračnica ugrađenih u kolosjek,
kao i vjenaca bandaža tračnih vozila, vrši se podmazivanje
kolosječnih tračnica, u krivinama polumjera jednakog i
manjeg od 600 m i s prometom većim od, prosječno
0,4500 bruto-tona dnevno.
Šine podmazuje specijalnim spravama ili ručno. UI
određuje da li će se tračnice podmazivati spravom ili
ručno. Na kojoj će se dužini vršiti podmazivanje tračnica i
da li po dužini cijelog tračničkog traka ili djelimično,
odlučuje UI, ovisno od polumjera krivine, jačine prometa,
krutosti vozila, vrste i načina vuče. Vanjski trak prijelazne
krivine premazuje se po cijeloj dužini.
Za ručno podmazivanje tračnica upotrebljava se
mješavina od 45% iskorištenog mineralnog ulja 0,40%
konzistentne (tovatna) masti i 15% grafita UI može
odrediti da se za podmazivanje tračnica uporabe i druga
isprobana sredstva i mješavine. Šine podmazuje samo po
donjoj polovici gornjeg bočnog zaobljenja glave tračnice i
unutrašnjoj (bočnoj) površini glave tračnice u vanjskom
traku krivine kolosjeka. Zabranjeno je podmazivati gornju
površinu glave tračnice.
(11) Vezice ugrađene u kolosjeku moraju ispunjavati sljedeće
uvjete:
a) da su pritegnete potpunim brojem vijaka, i
b) da su im naleznete površine ispravne, da potpuno
naliježu na donju površinu glave tračnice i gornju
površinu nožice tračnice i da ne dodiruju vrat
tračnice.
(12) Ugrađeni vijci ne smiju biti labavi niti da imaju mrtav
hod. Vijci moraju zavijati rukom do polovice zavoja.
Periodično, vijci se jedan po jedan razvijaju, očiste,
podmazuju i opet pritežu. Vremenski period i način
izvršenja ovoga rada određuje rukovoditelj radne jedinice
za održavanje pruge. Trup pritegnutog vijka mora biti
izvan matice najmanje 2-3 navoja.
(13) Ugrađene i pritegnute jednostruke elastične podloške
moraju se sasvim priljubiti uz kolosječni pribor, a
ugrađene dvostruke elastične podloške po zatezanju
moraju imati razmak između opruga od 1 do 1,5 mm.
(14) Podložne pločice moraju cijelom svojom površinom
potpuno nalijegati na prag, izuzev odstupanja na
krajevima podložnih pločica, gdje važe tolerancije prema
Broj 42 - Stranica 224 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

odredbama odgovarajućih standarda. Iskrivljene ili
izvitoperene podložne pločice ne ugrađuju se, a ukoliko ih
ima u kolosjeku, moraju se zamijeniti ispravnim. Nijedan
dio podložne pločice ne smije biti izvan praga. Ose
podložnih pločica, kad god je to moguće, treba da se
poklapaju sa podužnom osom praga. Na pragovima gdje
su već bile podložne pločice, rupe se moraju očistiti, zaliti
impregnacionim sredstvom i začepiti drvenim klinovima.
Ležište za pločicu na pragu poravnati zatesivanjem, a sve
to premazati zaštitnim sredstvom, pa tek onda ponovo
ugraditi podložne pločice. Prije ugrađivanja, podložne
pločice se sa donje strane premazuju zaštitnim sredstvom,
ukoliko to nije učinjeno ranije.
(15) Pričvrsne pločice moraju cijelim naležnim površinama da
naliježu na nožicu šine i na podložnu pločicu. Iskrivljene
ili izvitoperene pločice ne ugrađuju se, a ukoliko ih ima u
kolosjeku moraju se zameniti ispravnim.
Svi drugi tipovi elastičnih šinskih stezaljki ugrađuju se
prema tehničkim detaljima i uputstvima iz projekta
konstrukcije gornjeg stroja.
(16) Naležne površine glava tirfona ili šinskih čavla moraju
sasvim da naležu na podložnu pločicu, odnosno na nožicu
šine. Oštrice kolosječnog čavla, pri ukivanju u prag,
postavljaju se upravno na vozna drveta praga. Ukivanje
čavla vrši se upravno na gornju površinu praga, i to pošto
se prag podigne i pridržava uz nožicu tračnice. Ukivanje
tirfona zabranjeno je. Najmanje odstojanje vertikalne ose
ugrađenih tirfona i čavla od vertikalne stranice praga je 45
mm za pragove normalnog kolosjeka.
Svi drugi tipovi kotvi ugrađuju se prema tehničkim
detaljima i uputstvima iz projekta konstrukcije gornjeg
stroja.
(17) Nesimetrični, izvitopereni, nepropisno dimenzionirani i
naprsli drveni ili gumeni umeci ne ugrađuju se, a u koliko
ih ima u kolosjeku, moraju se zameniti ispravnim.
Tračnice moraju potpuno nalijegati na ugrađene drvene ili
gumene umetke. Umeci takođe moraju potpuno nalijegati
na podložne pločice,
(18) Njega ugrađenih drvenih pragova sastoji se iz: okivanja
prslih pragova, čišćenja i nalivanja rupa impregnacionim
sredstvima, začepljivanja rupa drvenim klinovima,
zatesivanja naležnih površina za pločicu, čišćenja
površinske truleži, začepljivanja naprslina i premazivanja
zatesanih površina zaštitnim sredstvima. Tehnološke
procese i vremenski period za izvođenje ovih radova
određuje rukovodilac radne jedinice za održavanje pruge.
(19) Pojedinačna izmjena pragova vrši se regeneriranim
pragovima, a dolazi u obzir samo kada se utvrdi da su
pojedini pragovi postali neispravni i ne mogu ostati u
kolosjeku do sljedeće srednje opravke, odnosno glavne
opravke.
Neispravni pragovi su oni kod kojih se prilikom pregleda
utvrde neki od sledećih nedostataka:
- poprečni prelom,
- oslabljenost praga u oblasti ležišta tračnica, usljed
mehaničkog dejstva,
- duboka lokalna trulež u oblasti tirfona ili čavla,
- opšta trulež ili trulež u toj mjeri da se pri podbijanju
krajevi pragova primetno podižu,
- pukotine po cjeloj visini, a u dužini većoj od
polovine dužine praga, i
- oštećenje vatrom ili vanrednim događajima.
Prilikom određivanja pragova za zamjenu, mora se voditi
računa o sljedećem: o mjestu praga u šinskom polju, o
stanju susjednih pragova, o nagibu pruge i o ostalim
tehničkim parametrima (veličina poluprečnika, prelom
nivelete i sl.), o stanju zemljanog trupa, o blizini objekata
(most, tunel) i o visini nasipa. U prvom redu, mjenjaju se
pragovi na spojevima šina, a zatim na mjestima sa slabim
zemljanim trupom, u oštrim krivinama, većim nagibima, u
blizini objekata i na visokim nasipima. Postupak za
pojedinačnu zamenu pragova određuje UI prema mjesnim
prilikama i potrebama svake pruge ili dionice na pruzi.
(20) Pri masovnoj izmeni pragova, rupe se buše mašinom. Kod
pragova od tvrdog drveta (hrastovo, bukovo i sl.), rupe za
tirfone buše se burgijom čiji je prečnik jednak prečniku
jezgra tirfona. Kod pragova od mekog drveta, prečnik
burgije je za 2 mm manji od prečnika jezgra tirfona.
Dubina rupe mora da bude ista ili veća od dužine djela
tirfona koji ulazi u prag. Rupe za kolosječne čavle buše se
burgijom čiji je prečnik manji od prečnika kruga upisanog
u preseku četvrtastog ili osmougaonog čavla, prema
sledećem:

kod tvrdog drva kod mekog drveta
- Za četvrtaste čavle minus 4 mm minus 8 mm
- Za osmougaoni čavle minus 3 mm minus 5 mm.

Dubina rupe za osmougaoni čavle mora biti malo veća od
dužine djela čavala koji ulazi u prag, a kod čavala s
kvadratnim ili pravokutnim presjekom, dubina rupe mora
biti dvije trećine od duljine dijela čavala koji ulazi u prag.
Kod pragova od mekog drveta nije potrebno bušenje rupa
ako se ukivaju čavli čije su strane (širina) manje od 15
mm.
Za tirfone kolosjeka tipa UIC 60E1, UIC 54E (54E2), S
49 (49E1), odnosno 45 rupe se moraju bušiti svrdlom
promjera kao što je naprijed navedeno, ali sa gornjim
djelom koji je većeg promjera i koničan. Rupe se buše u
prag okomito na njegovu gornju površinu. Piljevina
(strugotina), ukoliko je ostala u izbušenim rupama,
odstranjuje se.
Dimenzije rupa u pragovima dane su u tablici 29.

Tablica 29 - Dimenzije rupa u pragovima
Vrsta tirfona ili
čavala
BAS
Dimenzije rupe u mm
u pragovima od drveta
tvrdog mekog
promjer dubina promjer dubina
Tirfona P.B1.121 16 150 14 150
Tirfona P. B1.121 15 130 13 130
Tirfona P. B1.121 13 110 11 111
Ekser osmoukutni P. B1.131 15 140 13 140
Ekser četverokutni P. B1.130 12 135 8 135
Ekser četverokutni P. B1.130 8 70 0 0

Prije ugrađivanja tirfona, u izbušene rupe pragova naliva
se zaštitno sredstvo, koje treba ispuniti ½ do ¾ dubine izbušene
rupe. Za ugrađivanje čavala, zaštitno sredstvo se ne ulijeva u
rupe pragova, već se dio čavala koji ulazi u prag dobro utopi u
zaštitnu masu. UI može naručiti da se drveni impregnirani
pragovi isporuče sa izbušenim rupama za tirfone te pragovima s
ugrađenim podložnim pločicama.
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 225

Član 48.
(Regeneracija kolosječnog materijala)
(1) Kolosječni materijal koji se iz kolosjeka dobija zamjenom
kao i demontažom klasira se u tri osnovne grupe:
a) materijal koji se bez regeneracije može nanovo
ugraditi pri radovima na održavanju pruge,
b) materijal koji se regeneracijom može osposobiti za
ponovno ugrađivanje. i
c) materijal koji se ne može regenerirati pa se
razvrstava kao staro željezo ili kao drvena trulež.
(2) Tehničke propise o regeneraciji kolosječnog materijala
donosi vlasnik infrastrukture.
(3) Regeneracija skretnica i ukrštaja obavlja se u kolosjeku i u
radionici. U kolosjeku se obrađuju i navarivanje
pohabanih voznih površina pojedinih skretničkih dijelova.
U radionicama se pored navarivanja i obrade može vršiti i
zamjena pojedinih dotrajalih dijelova, kao i cjelih
skretničkih sklopova, tako da se skretnica regenerira u
cjelini.
Član 49.
(Vanredni i ostali nepredviđeni radovi)
(1) Izvanredni radovi su nepredviđeni i nastaju kao posljedica
više sile, udesa i nezgoda, ili su uzrokovani izvođenjem
radova u blizini pruge, pored pruge ili na pruzi. zvanredni
radovi se sastoje iz pripreme i uklanjanja posljedica
prouzročenih višom silom, udesom, nezgodom ili
izvođenjem drugih radova.
(2) U cilju očuvanja sigurnosti i urednosti željezničkog
prometa, sprječavanja i ograničavanja posljedica koje
mogu nastati od više sile, zbog slabog stanja pojedinih
elemenata gornjeg stroja, ili zbog slabog stanja gornjeg
stroja u cjelini, vrši se: izvođenje radova saniranja i
osiguranja pruge; pojačani obilazak ugroženih djelova
pruge; izuzetno, u neophodnim slučajevima, ograničava se
brzina vozova, smanjuje se opterećenje po osovini, ili
obustavlja saobraćaj. Koji će se od navedenih načina
primjeniti odlučuje UI.
(3) čuvanje sigurnosti željezničkog prometa na prugama i
dionicama ugroženim od više sile (poplave, bujice,
odroni, klizišta, zavijavanja, jak vjetar - bura, kretanje
leda itd.), Kao i zbog slabog stanja gornjeg stroja (lomovi
tračnica, prsle vezice, truli pragovi itd.) i opasnosti od
izbočenja, deformacije i raskinuća kolosjeka, mora se
temeljiti na stalnoj pripravnosti, kako do iznenađenja i
neželjenih posljedica ne bi došlo. U tu svrhu, za svako
ugroženo mjesto i dionicu, izrađuje se operativni plan, u
kome se, pored ostalog, obrađuje: način i pravovremenost
posjedanja ugroženih mjesta i dionica; raspored i način
rada na sprečavanju i uklanjanju eventualnih poslijedica;
obezbjeđenje telefonskih i drugih veza sa susjednim
stanicama i šefom radne jedinice za održavanje pruge;
organiziranje izvještajne službe; obezbjeđenje signalnih
sredstava, alata i ostalih potreba; poimenično zaduženja, i
sl.
(4) Privremeno osposobljavanje slomljenih, naprslih ili
oštećenih tračnica za vožnju smanjenom brzinom vrši se:
a) specijalnom čeličnom stegom, ili
b) ugrađivanjem posebnog komada praga dužine 80
cm, ili
c) pomjeranjem susjednog praga.
Ugrađivanje posebnog komada praga, ili pomjeranje
susjednog praga, vrši se ispod loma, naprsline ili
oštećenog mjesta tračnice.
O prohodnosti kolosjeka na mjestu gdje se nalazi
slomljena, prsla ili oštećena tračnica, io veličini brzine
kojom vozovi mogu prometovati preko tog mjesta, odluku
donose: čuvar pruge ili pružni poslovođa sa mašinovođom
ili motorovođom zaustavljenog voza, šef padne jedinice
za održavanje pruge.
Ako je lom kod dugačkog traka šine na mostu ili u tunelu,
saobraćaj se obustavlja dok se kvar ne otkloni, o čemu
odluku donosi šefradne jedinice, a do njegovog dolaska,
organ koji je prvi pronašao prslu šinu.
Član 50.
(Suradnja sa organima drugih službi)
(1) Raskopavanje, pomjeranje ili uklanjanje kabela, vodova,
stupova i ostalih postrojenja i uređaja za jaku i slabu
struju, smije se vršiti samo u prisustvu i pod nadzorom
stručnog tijela nadležne službe.
(2) Ugrađivanje, prerada i dotjerivanje spojnih poluga,
šipastog zatvarača, ili uklopnik i postavnog uređaja kod
skretnica, vrše organi održavanja pruge u suradnji sa
stručnim tijelom službe za signalno-sigurnosna
postrojenja. Stručni organi službe za signalno-sigurnosna
postrojenja postavljaju i održavaju uređaje za
zaključavanje i osiguranje skretnica. Bušenje tračnica za
ovu svrhu vrše organi za održavanje pruge.
Ugrađivanje postrojenja za zagrijavanje skretnica obavlja
se u suradnji sa tijelima održavanja pruge. Bušenje
tračnica i obradu skretničkih djelova za tu svrhu vrše
organi za održavanje pruge.
(3) Ugrađivanje izolacijskih odsjeka i izolacijskih spojeva,
kao i njihova obnova i rekonstrukcija, vrši se u prisustvu i
u suradnji sa stručnim tijelom nadležne službe.
Član 51.
(Oprema, alat, strojevi i pružna vozila)
(1) Za provjeru stanja gornjeg stroja i za izvođenje radova na
gornjem stroju upotrebljavaju se: mjerni pribor,
instrumenti, vozila i uređaji za kontrolu stanja kolosjeka,
alat, sprave i strojevi, oprema za zavarivanje, transportna
sredstva, pružna vozila, signalna sredstva i zvučna
alarmna sredstva za zaštitu radnika. Izbor i nabavu ovih
sredstava vrše UI prema odredbama: tehničkih propisa,
odgovarajućih standarda.
(2) Sredstva pobrojana u stavu 1. ovog člana, kao i ostala
sredstva koja se upotrebljavaju u službi održavanja pruge,
označavaju se i boje žuto, izuzev signalnih i drugih
sredstava kojima su boje određene odgovarajućim
propisima.
Član 52.
(Pregled gornjeg stroja)
(1) Ispravnost gornjeg stroja željezničkih pruga provjerava se
pregledom i snimanjem. Provjeravaju se: tehnički
parametri pruge, uređenje kolosjeka i ugrađeni kolosječni
materijal.
Provjera gornjeg stroja u cjelini, kao i pojedinih grupa
elemenata ili pojedinih elemenata, vrši se: mjernim
kolima i drugim mjernim šinski vozilima, mjerilima,
instrumentima, vožnjom na vučnom vozilu i vizualno.
Pregled i provjeru ispravnosti gornjeg stroja vrše osobe
koje za tu svrhu imaju odgovarajuću stručnu spremu.
(2) Izvršno pružno osoblje mora raspolagati potrebnim
tehničkim podacima za: prijelazne krivine, prijelazne
rampe za nadvišenje vanjske tračnice u zavoju, kružne
krivine, međuprave, prave ispred i iza skretnice, nagibe
pruge, prijelome nivelete, za veličinu proširenja i
nadvišenja kolosjeka za svaku krivinu u svom rejonu, kao
i podacima za potrebnu temperaturu za dugačke trakove
tračnica.
Broj 42 - Stranica 226 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

(3) Godišnji plan rada mjernih kola i drugih šinskih vozila za
snimanje stanja kolosjeka i za provjeru stanja elemenata
na gornjem stroju izrađuje stručna služba UI.
(4) Mjerne vožnje za snimanje i ispitivanje stanja gornjeg
stroja obvezne su: na glavnim prugama normalnog
kolosjeka I reda, najmanje dva puta godišnje; na glavnim
prugama normalnog kolosjeka II reda, najmanje jednaput
godišnje; a na svim ostalim prugama, najmanje jednaput u
dvije godine. Ove odredbe važe do početka primjene EN
13.848, poslije čega cikluse kontrole određuju ove EN
norme.
(5) Povjerenstvo za tehnički pregled i prijem izvršenih radova
glavnih opravki pruge može zahtjevati da se snimanje
gornjeg stroja izvrši mjernim kolima i drugim mjernim
šinski vozilima, ali ocjene rezultata mjerenja moraju biti
iz važećeg Upute 339 ŽS BiH, odnosno EN 13848. Organ
službe građevinskih poslova i rukovoditelj (šef) radne
jedinice za održavanje pruga obavezno prisustvuju
snimanju svojih dionica mjernim kolima
(6) Po završenom snimanju, rukovodilac grupe mjernih kola
predaje rukovoditelju radne jedinice za održavanje pruge
originale snimljenih podataka za rejon te radne jedinice.
Na temelju toga i osobnog uvida na terenu, rukovodilac
radne jedinice za održavanje pruge, poduzima
odgovarajuće mjere, o čemu obavještava svoj UI. Izvještaj
i opća zapažanja o stanju i promjenama na gornjem stroju
podnosi odgovorna osoba za gornji stroj u Sektoru za
građevinske poslove UI.
(7) Provjeru nagiba i duljine prijelaznih rampi za nadvišenje,
dužine i zakrivljenosti prijelaznih krivina, dužine
međuprava i međukrivina, kao i prava ispred i iza
skretnica, nadvišenja vanjskih šina u krivinama, visinskog
odnosa tračnica u pravoj, proširenja kolosjeka u zavojima,
širine kolosjeka u pravoj, smjera kolosjeka, stabilnosti
kolosjeka, podužnih i visinskih razlika (ulegnuća) u
kolosjeku, te vitopernosti, ukoliko se ovi podaci ne
provjeravaju mjernim kolima, ili ako se provjeravaju
mjernim kolima jedanput u dvije godine, vrše ručnim
mjerilima, i to:
a) rukovoditelj (šef) radne jedinice za održavanje
pruga, jedanput godišnje, s tim da sukcesivno
izmjeri sve takve dijelove kolosjeka;
b) osoba zadužena za gornji stroj u službi građevinskih
poslova i rukovoditelj (šef) građevinske službe,
prema potrebi i na mjestima prema izboru.
(8) Veličinu dilatacionog razmaka na spojevima šina, stanje
dilatacionih sprava, dubinu i širinu žljebova (pored šina)
za prolaz točkova šinskih vozila, stanje izolacionih
odsjeka i izolacionih spojeva šina i stanje sprava protiv
putovanja šina provjeravaju mjerilima, i to:
a) rukovoditelj (šef) radne jedinice za održavanje
pruga, najmanje dva puta godišnje, po mogućnosti
tijekom travnja i listopada, a prema potrebi i tijekom
cijele godine;
b) osoba zadužena za gornji stroj u službi građevinskih
poslova i rukovoditelj (šef) građevinske službe,
svakog mjeseca, mjestimično i prema izboru.
(9) Veličinu trošenja tračnica, opće stanje tračnica i
kolosječnog pribora, stanje zavarenih i navarenih mjesta
na tračnicama, podudarnost profila tračnica na spojevima,
ispravnost i položaj pragova, dimenzije i kvalitetu
zastorne prizme, provjeravaju mjerilima, i to:
a) rukovoditelj (šef) radne jedinice za održavanje
pruga, jednaput godišnje, sukcesivno u toku III.
kvartala;
b) osoba zadužena za gornji stroj u službi
građevinskih poslova i rukovoditelj (šef)
građevinske službe, povremeno i prema izboru,
priključujući se rukovoditeljima radnih jedinica
za održavanje pruga, kada oni vrše ovu
provjeru.
(10) Pregled izoliranih odsjeka i izoliranih spojeva tračnica
obuhvaća provjeru ispravnosti: pragova, zastora,
kolosječnog pribora (naročito vezica), izolacijskih
umetaka, prespoj za povezivanje tračnica, dilatacijskih
razmaka na spojevima tračnica, širine kolosjeka,
nadvišenja vanjske tračnice ako je kolosjek u zavoju,
pritvrđenost cjelokupnog kolosječnog materijala na
izoliranom odjelu ili spoju, kao i ispred i iza njih.
(11) Kod sprava protiv "putovanja" šina, provjerava se
pravilnost položaja, stanje pritvrđenosti i učinkovitost
njihovog djelovanja.
(12) Izvršno pružno osoblje mora raspolagati tehničkim
podacima za skretnice ugrađene u svom rejonu. mjesta
gdje su ugrađene skretnice; broj skretnica; tip, polumjer,
kut i smjer skretanja; stacionažu početka skretnice i
međik; veličinu nagiba pruge; propisane mjere za širinu
kolosjeka i tolerancije na točno određenim mjestima
skretnice; širine i dubine žljebova i dozvoljeni otvor na
vrhu nepriljubljenog jezična.
(13) Provjera ispravnosti ugrađenih skretnica i ukrštaja vrši se
pregledom, ispitivanjem i mjerenjem.
Vizualnim pregledom i provjerom čekićem, utvrđuje se
ispravnost svih čeličnih dijelova skretnice, pribora i
pragova, a vizualno zastora, signalne svjetiljke i međik,
kao i čistoća i podmazivanje skretnice. Mjerenjem i
ispitivanjem provjeravaju se: širina kolosjeka, visinski
odnos tračnica, smjer i niveleta kolosjeka u skretnici,
naspramnost i ulegnuća sastava, funkcioniranje
mjenjalice, priljubljivanje i otvor jezičaka, potrebna sila
za postavljanje jezičaka, dimenzije utora, stabilnost
skretnice (pragova), nalijeganje jezičaka na klizne
jastučiće, zavarena i navaren mjesta, eventualna putovanja
pojedinih dijelova skretnica, veličina dilatacijskih
razmaka na spojevima tračnica, ispravnost sigurnosnih
uređaja, ishabanosti tračnica, srcišta i mjenjalice.
(14) Pregled i mjerenje skretnica i ukrštaja vrši se mjerilima i
vizualno kao što je u tablici 30. određeno.

Tablica 30 - Pregled i mjerenje skretnica i ukrštaja
Redni
broj
Pregled vrše
Skretnice na
otvorenoj
Pruzi i na
glavnim
staničnim
kolosjecima
Sve ostale
Skretnice i
ukrštaji

Primjedba
a. m ј е r i l i m a
1.
Rukovodilac (šef)
RJ ZOP
mjesečno tromjesečno -
2.
Osoba zadužena za
godnji stroj
(skretnice) u službi
građevinskih
poslova
mjesečno polugodišnje
Prisutni: šef stanice
ili odoba koju on
ovlasti i osoba iz
radne jedinice
zadužena za SS
postrojenja
3.
Rukovodilac (šef)
službe
građevinskih
poslova
sukcesivno u
tijekom godine
prema potrebi
Prisutni: šef stanice
i rukovodilac radne
jedinice za SS
postrojenja
b. Vizualno uz upotrebu čekića
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 227

1.
Rukovodilac (šef)
RJ ZOP
nedjeljno nedjeljno -
2.
Osoba zadužena za
gornji stroj
(skretnice) u službi
građevinskih
poslova
tromjesečno - -
3.
Rukovodilac (šef)
službe
građevinskih
poslova
sukcesivno
tijekom godine
sukcesivno
tijekom godine
-
Mjerenje skretnica i ukrštaja ujedno vrijedi i kao vizualni
pregled.
Interval između pregleda, mjerenja skretnica i ukrštaja
koje vrši rukovodilac radne jedinice i osoba zadužena za
gornji stroj (skretnice) u Sekcijama za održavanje pruge
ne treba biti manje od 10 dana.
Osoba zadužena za gornji stroj (skretnice) u Sekciji za
održavanje pruge pravi raspored mjesečnog preglada
skretnica i ukrštaja kojima prisustvuje on i osoba iz radne
jadinice (šef radne jedinice)
Svi pregledi skretnica i ukrštaja u stanicama, ukrsnica,
prometnim i prometno-transportnim otpremništva unose
se u prometni dnevnik i upisuju nađeni nedostaci s opisom
mjera koje treba poduzeti. Za skretnice i ukrštaj u
ložionica, radionicama i drugim službenim jedinicama
pregled se upisuje u posebnu knjigu koja je za to
određena. Pored toga, mjerenja i recenzije skretnica i
ukrštaja, navedeni pod a. u tablici 31., upisuju se i u
knjigu mjerenja skretnica, koju svaki za sebe vode:
rukovoditelj radne jedinice, osoba zadužena za gornji stroj
(skretnice) u Sekciji za održavanje pruge.
U iznimnim slučajevima, UI može odrediti i veći broj
prikaza i mjerenja skretnica i ukrštaja nego što je naprijed
određeno, ako to zahtjeva interes sigurnosti željezničkog
prometa.
(15) Vožnjom na vučnom vozilu provjerava se, i vizualno,
niveleta, smijer i stabilnost kolosjeka Provjeru vrše:
rukovoditelj pružneradne jedinice, osoba zadužena za
gornji stroj u Sekciji za održavanje pruge, šef građevinske
službe u Sekciji za održavanje pruge prema rasporedu
rukovoditelja Sekcije za održavanje pruge.
(16) Vizualni opći pregled gornjeg stroja vrši se drezina ili
pješice i obuhvaća opće stanje: ugrađenih tračnica,
kolosječnog pribora, pragova, zastora, dilatacija, žljebova
pored voznih tračnica, nivelete i smjera kolosjeka,
odvodnje kolosjeka i ispravnosti kolosjeka u cjelini. Za
izvršno pružno osoblje UI određuje broj vizualnih
pregleda, prema: stanju gornjeg i donjeg stroja, dužini
dionice, veličini prometa i mjesnim prilikama.
Član 53.
(Dozvoljena odstupanja od propisanih mjera)
(1) Dozvoljena odstupanja za dužine i nagib prijelaznih rampi
za nadvišenje vanjskih šina u krivinama, za duljine
prijelaznih krivina, međuprava i prava ispred i iza
skretnica propisana su članom 33,, 34,, 35. i 36. ovog
Pravilnika.
(2) Dozvoljena odstupanja za širinu kolosjeka, visinski odnos
tračnica u pravoj i nadvišenje vanjske tračnice u zavoju
propisana su članom 30., 31. i 32. Kada se ova mjerenja
vrše kolosječni razmjernik i libelom, provjera se obavezno
mora obaviti na spojevima tračnica i na sredini tračničkog
polja, a kod dugačkih trakova tračnica najmanje na svakih
20 m kolosjeka.
(3) Dozvoljena odstupanja za smjer kolosjeka propisana su
članom 38.
(4) Pri provjeri stabilnosti kolosjeka, od ukupno ispitane
količine pragova, smije biti najviše 10% pragova "igrača",
s tim da razmak pojedinih igrajućih pragova biti najmanje
5 m. Kod pruga i skretnica na kojima se promet obavlja
brzinom većom od 80 km/h, pragova igrača ne bi trebalo
biti na spojevima tračnica, na 10 m ispred i iza objekata i
kod skretnica.
Kada se stabilnost kolosjeka provjerava probnim štapom,
ugibomerom i sl., obavezno je da se provjera izvrši: kod
svih spojeva tračnica obuhvaćajući i po jedan prag s obje
strane spoja, ispred i iza svih objekata, na najmanjoj
duljini od 10 m, i kod skretnica i kod skretnica i ukrštaja.
Kod kolosjeka i pruga u eksploataciji, provjera stabilnosti
vrši se i kod svih pragova ugrađenih tijekom zadnjih 6
mjeseci. Kod kolosjeka i pruga na kojima je izvršena
glavna opravka, pored navedenog, provjera se vrši još i
najmanje na po jednom šinskom polju na svakih 250 m.
Kod dugačkih trakova tračnica, dužina tračničkog polja za
ovu provjeru računa se prema normalnim duljinama
tračnica koje su zavarene u dugački šinski trak.
(5) Dozvoljeni nagibi uleknuća kod podužnih visinskih
razlika opterećenog kolosjeka moraju biti:
a) u granicama propisanim čl. 33. ovoga Pravilnika za
prijelazne rampe za nadvišenje, s odstupanjima kao
što je propisano u čl. 31. i 32. ovoga Pravilnika za
visinski odnos tračnica u pravoj i nadvišenje
vanjskih šina u krivinama;
b) na svakih 500 m kod pruga normalnog kolosjeka I
reda, na svakih 250 m kod pruga normalnog
kolosjeka II reda i na svakih 100 m kod svih ostalih
pruga može biti najviše po jedno jednostrano ili
obostrano ili naizmjenično (unakrsno) ulegnuće.
(6) Veličina dilatacijskih razmaka na spojevima tračnica
provjerava se:
a) kod kolosjeka u pravoj, na horizontali i na nagibima
do 10‰ - na 50% od ukupnog broja spojeva
tračnica, i
b) kod kolosjeka u pravoj, na nagibima većim od 10‰
i u svim zavojima - na svim spojevima tračnica.
Provjera se vrši posebno za svaki trak tračnice. Izmjereni
dilatacijski razmak na 10 uzastopnih spojeva tračnica
zbrajaju se i podjele sa 10. Dobiveni rezultat je prosječna
veličina dilatacionog razmaka za tih 10 spojeva i treba biti
jednak ili da se razlikuje za plus ili minus 2 mm od
propisanog dilatacionog razmaka za dotičnu dužinu
tračnice i za temperaturu tračnica koja je izmjerena za
vrijeme provjere.
(7) Dilatacione sprave, u kolosjeku na pruzi i kod mostova,
moraju imati sve pragove ispravne, a spojni i pričvrsni
pribor u punom broju i propisno pritegnut.
(8) Dubina i širina žljebova (pored šina) za prolaz točkova
šinskih vozila propisana je u čl. 9. ovog Pravilnika.
(9) Najveća dozvoljena visinska i bočna ishabanosti
ugrađenih tračnica propisana je u čl. 18. ovog Pravilnika.
Veličina vertikalnog habanja mjeri se na mjestima kako je
to označeno u tablicama 14. i 15. Vertikalno trošenje
tračnica mjeri se na tri mjesta na duljini tračnice: na
sredini i na oba kraja šine (između drugog i trećeg praga
od kraja tračnice). Kod dugačkih trakova tračnica,
zavarena mjesta uzimaju se kao krajevi tračnica. Srednja
veličina vertikalnog habanja šine dobiva se iz aritmetičke
sredine ove tri izmjerene vrijednosti, a najveće vertikalno
habanje je ono koje se kao takvo i izmjeri na vodilici.
Broj 42 - Stranica 228 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

(10) Pregled i ispitivanje zavarenih i navarenih mjesta na
tračnicama i skretnicama vrši se prema odredbama upute,
odnosno prema propisima standarda. Najveća odstupanja
za sve metode zavarivanja mjereno čeličnim ravnalom
dužine 1,0 m mogu biti:
a) za vertikalno ulegnuće tračnica na mjestu vara - do 1
mm,
B) za bočno odstupanje od podužnog pravca tračnica na
mjestu vara - do 1 mm.
Ostala odstupanja propisuju se naputkom odnosno
standardom.
(11) Naspramnost sastava tračnica provjerava se na mjestima
prema izboru. Dozvoljeno odstupanje za pruge normalne
širine kolosjeka u pravoj je 20 mm, au krivinama 20 mm
plus polovica vrijednosti od veličine prve skraćenost
ugrađenih tračnica.
(12) Ulegnuće na spoju šina sa vezicama, kao i visinska i
bočna nejednakost voznih površina tračnica na spoju
jednog tračničkog traka, provjeravaju se čeličnim
ravnalom dužine 2,00 m, i to na spojevima prema izboru.
Dozvoljena odstupanja su: za ulegnuća spoja 2 mm, za
visinsku nejednakost šina 0,5 mm i za bočnu nejednakost
šina 0,5 mm.
(13) Ugrađeni kolosječni pribor mora ispunjavati uvjete
propisane u stavcima 12 do 18 čl. 47. ovog Pravilnika.
(14) Pravilan položaj pragova ugrađenih u kolosjeku
provjerava se na mjestima prema izboru. Dozvoljena su
sljedeća odstupanja:
a) za nepodudarnost dužinske sredine praga s osi
kolosjeka 0,35 mm;
b) u kolosjeku gdje su tračnice zavarene
aluminotermitskim postupkom, odstojanje susjednih
pragova u rejonu vara tračnice smije iznositi najviše
50 cm, što se odnosi samo na po 2 susjedna razmaka
pragova s obje strane vara, s tim da rastojanja svih
ostalih pragova budu u granicama propisanim u čl.
23. ovog Pravilnika;
c) odstupanja u razmaku ostalih ugrađenih pragova,
izuzev navedenih u prethodnom podstavu b, ovoga
stava, propisana su članom 23. ovog Pravilnika.
(15) Ispitivanje ispravnosti ugrađenih drvenih pragova vrši se
sistematskim pregledom. U tački 20. čl. 47. ovoga
Pravilnika propisani su opći kriteriji za određivanje
neispravnih pragova
(16) Kvaliteta zastornog materijala, kao i oblik i dimenzija
zastorne prizme, provjeravaju se pomoću prijenosnog
profila, vizualnim pregledom ili mjerenjem poprečnog
presjeka zastorne prizme na mjestima prema izboru. U čl.
21. ovog Pravilnika i u standardu propisan je kvaliteta
zastornog materijala. Oblik i dimenzije zastorne prizme
propisani su u čl. 21. ovog Pravilnika.
(17) Ispravne skretnice moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
a) ma kog čeličnog dijela. Skretnica mora biti
kompletna. Dozvoljene tolerancije propisane su u čl.
40. ovog Pravilnika,
b) pragovi moraju biti u punom broju, ispravni i dobro
podbijeni. Položaj i razmak pragova kod
standardiziranih skretnica moraju biti prema
projektu, a kod ostalih prema utvrđenom rasporedu,
c) zastorna prizma mora biti u ispravnom stanju,
d) postavni uređaj mora biti ispravan i kompletan, a
osiguranje skretnice i upozorenja kojima se
signalizira položaj skretnice, odnosno putevi vožnje
moraju biti sukladna odredbama Pravilnika o
održavanju signalno-sigurnosnih postrojenja
(Pravilnik 400 ŽS BiH), kao i odredbama signalnog i
Prometnog pravilnika (Pravilnici 1. i 2. ŽS BiH),
e) dozvoljena odstupanja u širini kolosjeka na
skretnicama propisana su u čl. 40. Ovog Pravilnika,
f) dozvoljeno odstupanje visinskog položaja jednog
tračničkog traka u odnosu na drugi šinski trak istog
kolosjeka je ± 2 mm. Kod skretnica sa nadvišenje,
dozvoljeno odstupanje od propisanog nadvišenja
također je ± 2 mm,
g) za niveletu kolosjeka, kao i za smijer kolosjeka u
pravoj nisu dopuštena nikakva odstupanja.
Odstupanje od smjera odvojnog kolosjeka (u krivini)
dozvoljeno je ± 2 mm od propisanih strelica za
dotični polumjer krivine.
h) nenaspramnost sastava nije dozvoljena. Nijedan dio
skretnice ne smije promjeniti svoj položaj u
uzdužnom ili poprečnom smjeru. Nisu dopuštena
nikakva odstupanja za dilatacijske razmake na
spojevima tračnica, na početku skretnice, u samoj
skretnici i na krajevima skretnice. Ulegnuća spojeva
tračnica na jednom šinskom traku dozvoljena su do
2 mm, mjereno čeličnim ravnalom od 2 m. Za
visinsku i bočnu nejednakost voznih površina
tračnica na spoju i na zavarenim i navareni mjestima
na tračnicama dozvoljeno odstupanje je 0,2 mm,
i) visinski odnos jezičaka i naležnih tračnica, najmanji
razmak između otvorenog jezična i naleznete
tračnice, priljubljivanje jezična uz naleznete
tračnice, nalijeganje jezičaka na klizne jastučiće,
tolerancije za klizne jastučiće i podložne pločice
jezičaka odstupanja za otvor jezičaka propisane su u
čl. 40. ovog Pravilnika.
j) dopuštena odstupanja za dimenzije žlijeba propisana
su u čl. 9. i čl. 40. ovog Pravilnika,
k) skretnice moraju biti čiste i podmazane,
l) veličina dozvoljene ishabanosti tračnica u skretnici
ista je kao što je propisano za tračnice u kolosjeku u
čl. 18. ovog Pravilnika.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Član 54.
(Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima
entiteta i Brčko Distrikta, a isti će se primjenjivati, nakon što
ROŽ BiH od entiteta dobije pismenu potvrdu o prihvatanju i
primjeni odredbi ovog pravilnika u svrhu izmjene Priloga I
"Instrukcije za sigurnost i interoperabilnost željezničkog
sistema u BiH" ("Službeni glasnik BiH" br.11/12).
Broj 10-01-29-7-132-1/13
23. aprila 2013. godine
Doboj
Direktor
Borka Trkulja, s. r.

VISOKO SUDBENO I TUŽITELJSKO VIJEĆE
BOSNE I HERCEGOVINE
583
Na temelju članka 17. točka 1., članka 34. i članka 49.
Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i
15/08) te članka 46. Poslovnika Visokog sudbenog i
tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik
BiH", br. 44/09, 28/10, 58/08 i 57/12), Vijeće je, na sjednici
održanoj 16.5.2013. godine, donijelo
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 229

ODLUKU
O IMENOVANJU SUDACA POROTNIKA U OSNOVNI
SUD U TESLIĆU
I
Za suce porotnike u Osnovni sud u Tesliću, imenuju se:
1. Toma Stanojević
2. Mile Đurić
3. Savo Simić
4. Borka Pavlović
5. Anđelko Ostojić
6. Dragan Prodić
7. Snježana Kovanušić i
8. Jelena Očaušanin.
II
Suci porotnici imenuju se na mandat od osam (8) godina,
osim ukoliko mandat ne prestane ranije po nekom od osnova iz
članka 34. stavak 4. Zakona o Visokom sudbenom i
tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine.
III
Imenovani suci porotnici preuzimaju dužnost 1.6.2013.
godine.
IV
Prilikom imenovanja, Vijeće se rukovodilo prijedlogom
kandidata dostavljenim od strane predsjednika Osnovnog suda
u Tesliću, odredbama Zakona o Visokom sudbenom i
tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine, Zakona o sudovima
Republike Srpske, te stavovima Vijeća o izboru sudaca
porotnika.
V
Prije preuzimanja dužnosti, suci porotnici će dati svečanu
izjavu pred predsjednikom Osnovnog suda u Tesliću.
VI
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljena u "Službenom glasniku BiH" kao i u prostorijama
Vijeća dostupnim javnosti.

Broj 04-02-1200-6/2013
16. svibnja 2013. godine
Predsjednik
Milorad Novković, v. r.


На основу члана 17. тачка 1., члана 34. и члана 49.
Закона о Високом судском и тужилачком савјету Босне и
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 25/04, 93/05,
48/07 и 15/08) те члана 46. Пословника Високог судског и
тужилачког савјета Босне и Херцеговине ("Службени
гласник БиХ", бр. 44/09, 28/10, 58/10 и 57/12) Савјет је, на
сједници одржаној 16.5.2013. године, донио
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ СУДИЈА ПОРОТНИКА У
ОСНОВНИ СУД У ТЕСЛИЋУ
I
За судије поротнике у Основни суд у Теслићу,
именују се:
1. Тома Станојевић
2. Миле Ђурић
3. Саво Симић
4. Борка Павловић
5. Анђелко Остојић
6. Драган Продић
7. Сњежана Кованушић и
8. Јелена Очаушанин.
II
Судије поротници именују се на мандат од осам (8)
година, осим уколико мандат не престане раније по неком
од основа из члана 34. став 4. Закона о Високом судском и
тужилачком савјету Босне и Херцеговине.
III
Именоване судије поротници преузимају дужност
1.6.2013. године.
IV
Приликом именовања, Савјет се руководио приједло-
гом кандидата достављеним од стране предсједника
Основног суда у Теслићу, одредбама Закона о Високом
судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине, Закона
о судовима Републике Српске, те ставовима Савјета о избору
судија поротника.
V
Прије преузимања дужности, судије поротници ће
дати свечану изјаву пред предсједником Основног суда у
Теслићу.
VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у "Службеном гласнику БиХ" као и у
просторијама Савјета доступним јавности.

Број 04-02-1200-6/2013
16. маја 2013. године
Предсједник
Милорад Новковић, с. р.


Na osnovu člana 17. tačka 1., člana 34. i člana 49. Zakona
o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) te
člana 46. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10,
58/10 i 57/12), Vijeće je, na sjednici održanoj 16.5.2013.
godine, donijelo
ODLUKU
O IMENOVANJU SUDIJA POROTNIKA U OSNOVNI
SUD U TESLIĆU
I
Za sudije porotnike u Osnovni sud u Tesliću, imenuju se:
1. Toma Stanojević
2. Mile Đurić
3. Savo Simić
4. Borka Pavlović
5. Anđelko Ostojić
6. Dragan Prodić
7. Snježana Kovanušić i
8. Jelena Očaušanin.
II
Sudije porotnici imenuju se na mandat od osam (8)
godina, osim ukoliko mandat ne prestane ranije po nekom od
osnova iz člana 34. stav 4. Zakona o Visokom sudskom i
tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine.
III
Imenovane sudije porotnici preuzimaju dužnost 1.6.2013.
godine.
IV
Prilikom imenovanja, Vijeće se rukovodilo prijedlogom
kandidata dostavljenim od strane predsjednika Osnovnog suda
u Tesliću, odredbama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom
vijeću Bosne i Hercegovine, Zakona o sudovima Republike
Srpske, te stavovima Vijeća o izboru sudija porotnika.
Broj 42 - Stranica 230 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

V
Prije preuzimanja dužnosti, sudije porotnici će dati
svečanu izjavu pred predsjednikom Osnovnog suda u Tesliću.
VI
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljena u "Službenom glasniku BiH" kao i u prostorijama
Vijeća dostupnim javnosti.

Broj 04-02-1200-6/2013
16. maja 2013. godine
Predsjednik
Milorad Novković, s. r.

584
Sukladno članku 88. stavak 1. točka d) i stavak 4. Zakona
o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i
15/08), a u svezi sa člankom 48. Poslovnika Visokog sudbenog
i tužiteljskog vijeća BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 44/09,
28/10 i 58/10), Vijeće je, na sjednici održanoj 16.5.2013.
godine, donijelo
ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA
Mireli Vojnović, stručnoj suradnici u Općinskom sudu u
Sarajevu, prestao je mandat stručnog suradnika navedenog
suda, sa danom 12.5.2013. godine, zbog podnošenja ostavke.
Ova Odluka bit će objavljena u "Službenom glasniku
BiH", kao i u prostorijama Vijeća dostupnim javnosti.
Obrazloženje
Mirela Vojnović, stručna suradnica u Općinskom sudu u
Sarajevu, dana 10.5.2013. godine, uputila je pismenu ostavku
Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću BiH na dužnost
stručnog suradnika navedenog suda.
Člankom 69. stavak 1. točka e) Poslovnika Visokog
sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine, propisani
su razlozi zbog kojih prestaje status stručnog suradnka, a jedan
od razloga je u slučaju podnošenja ostavke.
Sukladno naprijed navedenom, a na osnovu odredaba
članka 88. stavak 1. točka d) Zakona o Visokom sudbenom i
tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine, a u svezi s člankom
48. i člankom 69. stavak 1. točka e) Poslovnika Visokog
sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine, donijeta je
Odluka kao u dispozitivu.

Broj 04-02-2019-2/2013
16. svibnja 2013. godine
Predsjednik
Milorad Novković, v. r.


У складу са чланом 88. став 1. тачка д) и став 4.
Закона о Високом судском и тужилачком савјету Босне и
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 25/04, 93/05,
48/07 и 15/08), а у вези са чланом 48. Пословника Високог
судског и тужилачког савјета БиХ ("Службени гласник
БиХ", бр. 44/09, 28/10 и 58/10), Савјет је, на сједници
одржаној 16.5.2013. године, донио
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
Мирели Војновић, стручној сарадници у Опћинском
суду у Сарајеву, престао је мандат стручног сарадника
наведеног суда, са даном 12.5.2013. године, због
подношења оставке.
Ова Одлука биће објављена у "Службеном гласнику
БиХ", као и у просторијама Савјета доступним јавности.
Образложење
Мирела Војновић, стручна сарадница у Опћинском
суду у Сарајеву, дана 10.5.2013. године, упутила је писмену
оставку Високом судском и тужилачком савјету БиХ на
дужност стручног сарадника наведеног суда.
Чланом 69. став 1. тачка е) Пословника Високог
судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине,
прописани су разлози због којих престаје статус стручног
сарадника, а један од разлога је у случају подношења
оставке.
У складу са напријед наведеним, а на основу одредаба
члана 88. став 1. тачка д) Закона о Високом судском и
тужилачком савјету Босне и Херцеговине, а у вези са
чланом 48. и чланом 69. став 1. тачка е) Пословника
Високог судског и тужилачког савјета Босне и
Херцеговине, донијета је Одлука као у диспозитиву.

Број 04-02-2019-2/2013
16. маја 2013. године
Предсједник
Милорад Новковић, с. р.


U skladu sa članom 88. stav 1. tačka d) i stav 4. Zakona o
Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u
vezi sa članom 48. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog
vijeća BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10),
Vijeće je, na sjednici održanoj 16.5.2013. godine, donijelo
ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA
Mireli Vojnović, stručnoj saradnici u Općinskom sudu u
Sarajevu, prestao je mandat stručnog saradnika navedenog
suda, sa danom 12.5.2013. godine, zbog podnošenja ostavke.
Ova Odluka biće objavljena u "Službenom glasniku BiH",
kao i u prostorijama Vijeća dostupnim javnosti.
Obrazloženje
Mirela Vojnović, stručna saradnica u Općinskom sudu u
Sarajevu, dana 10.05.2013. godine, uputila je pismenu ostavku
Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH na dužnost stručnog
saradnika navedenog suda.
Članom 69. stav 1. tačka e) Poslovnika Visokog sudskog i
tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, propisani su razlozi
zbog kojih prestaje status stručnog saradnika, a jedan od
razloga je u slučaju podnošenja ostavke.
U skladu sa naprijed navedenim, a na osnovu odredaba
člana 88. stav 1. tačka d) Zakona o Visokom sudskom i
tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, a u vezi sa članom 48.
i članom 69. stav 1. tačka e) Poslovnika Visokog sudskog i
tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, donijeta je Odluka kao
u dispozitivu.

Broj 04-02-2019-2/2013
16. maja 2013. godine
Predsjednik
Milorad Novković, s. r.

585
Sukladno članku 88. stavak 1. točka d) i stavak 4. Zakona
o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i
15/08), a u svezi sa člankom 48. Poslovnika Visokog sudbenog
i tužiteljskog vijeća BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 44/09,
28/10 i 58/10), Vijeće je, na sjednici održanoj 16.5.2013.
godine, donijelo
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 231

ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA
Mirni Budimlić, stručnoj suradnici u Općinskom sudu u
Sarajevu, prestao je mandat stručnog saradnika navedenog
suda, sa danom 12.5.2013. godine, zbog podnošenja ostavke.
Ova Odluka bit će objavljena u "Službenom glasniku
BiH", kao i u prostorijama Vijeća dostupnim javnosti.
Obrazloženje
Mirna Budimlić, stručna suradnica u Općinskom sudu u
Sarajevu, dana 10.5.2013. godine, uputila je pismenu ostavku
Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću BiH na dužnost
stručnog suradnika navedenog suda.
Člankom 69. stavak 1. točka e) Poslovnika Visokog
sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine, propisani
su razlozi zbog kojih prestaje status stručnog suradnka, a jedan
od razloga je u slučaju podnošenja ostavke.
Sukladno naprijed navedenom, a na osnovu odredaba
članka 88. stavak 1. točka d) Zakona o Visokom sudbenom i
tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine, a u svezi s člankom
48. i člankom 69. stavak 1. točka e) Poslovnika Visokog
sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine, donijeta je
Odluka kao u dispozitivu.

Broj 04-02-2020-2/2013
16. svibnja 2013. godine
Predsjednik
Milorad Novković, v. r.


У складу са чланом 88. став 1. тачка д) и став 4.
Закона о Високом судском и тужилачком савјету Босне и
Херцеговине ("Службени гласник БиХ". бр. 25/04, 93/05,
48/07 и 15/08), а у вези са чланом 48. Пословника Високог
судског и тужилачког савјета БиХ ("Службени гласник
БиХ", бр. 44/09, 28/10 и 58/10), Савјет је, на сједници
одржаној 16.5.2013. године, донио
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
Мирни Будимлић, стручној сарадници у Опћинском
суду у Сарајеву, престао је мандат стручног сарадника
наведеног суда, са даном 12.5.2013. године, због
подношења оставке.
Ова Одлука биће објављена у "Службеном гласнику
БиХ", као и у просторијама Савјета доступним јавности.
Образложење
Мирна Будимлић, стручна сарадница у Опћинском
суду у Сарајеву, дана 10.05.2013. године, упутила је
писмену оставку Високом судском и тужилачком савјету
БиХ на дужност стручног сарадника наведеног суда.
Чланом 69. став 1. тачка е) Пословника Високог
судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине,
прописани су разлози због којих престаје статус стручног
сарадника, а један од разлога је у случају подношења
оставке.
У складу са напријед наведеним, а на основу одредаба
члана 88. став 1. тачка д) Закона о Високом судском и
тужилачком савјету Босне и Херцеговине, а у вези са
чланом 48. и чланом 69. став 1. тачка е) Пословника
Високог судског и тужилачког савјета Босне и
Херцеговине, донијета је Одлука као у диспозитиву.

Број 04-02-2020-2/2013
16. маја 2013. године
Предсједник
Милорад Новковић, с. р.


U skladu sa članom 88. stav 1. tačka d) i stav 4. Zakona o
Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u
vezi sa članom 48. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog
vijeća BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10),
Vijeće je, na sjednici održanoj 16.5.2013. godine, donijelo
ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA
Mirni Budimlić, stručnoj saradnici u Općinskom sudu u
Sarajevu, prestao je mandat stručnog saradnika navedenog
suda, sa danom 12.5.2013. godine, zbog podnošenja ostavke.
Ova Odluka biće objavljena u "Službenom glasniku BiH",
kao i u prostorijama Vijeća dostupnim javnosti.
Obrazloženje
Mirna Budimlić, stručna saradnica u Općinskom sudu u
Sarajevu, dana 10.05.2013. godine, uputila je pismenu ostavku
Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH na dužnost stručnog
saradnika navedenog suda.
Članom 69. stav 1. tačka e) Poslovnika Visokog sudskog i
tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, propisani su razlozi
zbog kojih prestaje status stručnog saradnika, a jedan od
razloga je u slučaju podnošenja ostavke.
U skladu sa naprijed navedenim, a na osnovu odredaba
člana 88. stav 1. tačka d) Zakona o Visokom sudskom i
tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, a u vezi sa članom 48.
i članom 69. stav 1. tačka e) Poslovnika Visokog sudskog i
tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, donijeta je Odluka kao
u dispozitivu.

Broj 04-02-2020-2/2013
16. maja 2013. godine
Predsjednik
Milorad Novković, s. r.

586
Sukladno članku 88. stavak 1. točka d) i stavak 4. Zakona
o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i
15/08), a u svezi sa člankom 48. Poslovnika Visokog sudbenog
i tužiteljskog vijeća BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 44/09,
28/10 i 58/10), Vijeće je, na sjednici održanoj 16.5.2013.
godine, donijelo
ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA
Velidi Rustanbegović, sutkinji Općinskog suda u
Sarajevu, prestaje mandat suca navedenog suda, sa danom
21.6.2013. godine, zbog podnošenja ostavke.
Ova Odluka bit će objavljena u "Službenom glasniku
BiH", kao i u prostorijama Vijeća dostupnim javnosti.
Obrazloženje
Velida Rustanbegović, sutkinja Općinskog suda u
Sarajevu, dana 26.4.2013. godine, uputila je pismenu ostavku
Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću BiH na dužnost suca
navedenog suda.
Člankom 88. Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom
vijeću BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat
suca ili tužitelja, a jedan od razloga je u slučaju podnošenja
ostavke.
Broj 42 - Stranica 232 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

Postupajući sukladno odredbama članka 88. stavak 1.
točka d) Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću
BiH, kao i članka 48. Poslovnika Visokog sudbenog i
tužiteljskog vijeća BiH, Vijeće je donijelo Odluku kao u
dispozitivu.

Broj 04-07-1879-2/2013
16. svibnja 2013. godine
Predsjednik
Milorad Novković, v. r.


У складу са чланом 88. став 1. тачка д) и став 4.
Закона о Високом судском и тужилачком савјету Босне и
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 25/04, 93/05,
48/07 и 15/08), а у вези са чланом 48. Пословника Високог
судског и тужилачког савјета БиХ ("Службени гласник
БиХ", бр. 44/09, 28/10 и 58/10), Савјет је, на сједници
одржаној 16.5.2013. године, донио
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
Велиди Рустанбеговић, судији Опћинског суда у
Сарајеву, престаje мандат судије наведеног суда, са даном
21.6.2013. године, због подношења оставке.
Ова Одлука биће објављена у "Службеном гласнику
БиХ", као и у просторијама Савјета доступним јавности.
Образложење
Велида Рустанбеговић, судија Опћинског суда у
Сарајеву, дана 26.4.2013. године, упутила је писмену
оставку Високом судском и тужилачком савјету БиХ на
дужност судије наведеног суда.
Чланом 88. Закона о Високом судском и тужилачком
савјету БиХ, прописани су разлози због којих престаје
мандат судије или тужиоца, а један од разлога је у случају
подношења оставке.
Поступајући у складу са одредбама члана 88. став 1.
тачка д) Закона о Високом судском и тужилачком савјету
БиХ, као и члана 48. Пословника Високог судског и
тужилачког савјета БиХ, Савјет је донио Одлуку као у
диспозитиву.

Број 04-07-1879-2/2013
16. маја 2013. године
Предсједник
Милорад Новковић, с. р.


U skladu sa članom 88. stav 1. tačka d) i stav 4. Zakona o
Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u
vezi sa članom 48. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog
vijeća BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10),
Vijeće je, na sjednici održanoj.5.2013. godine, donijelo
ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA
Velidi Rustanbegović, sudiji Općinskog suda u Sarajevu,
prestaје mandat sudije navedenog suda, sa danom 21.6.2013.
godine, zbog podnošenja ostavke.
Ova Odluka biće objavljena u "Službenom glasniku BiH",
kao i u prostorijama Vijeća dostupnim javnosti.
Obrazloženje
Velida Rustanbegović, sudija Općinskog suda u Sarajevu,
dana 26.4.2013. godine, uputila je pismenu ostavku Visokom
sudskom i tužilačkom vijeću BiH na dužnost sudije navedenog
suda.
Članom 88. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom
vijeću BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat
sudije ili tužioca, a jedan od razloga je u slučaju podnošenja
ostavke.
Postupajući u skladu sa odredbama člana 88. stav 1. tačka
d) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, kao i
člana 48. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH,
Vijeće je donijelo Odluku kao u dispozitivu.

Broj 04-07-1879-2/2013
16. maja 2013. godine
Predsjednik
Milorad Novković, s. r.

587
Sukladno članku 88. stavak 1. točka d) i stavak 4. Zakona
o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i
15/08), a u svezi sa člankom 48. Poslovnika Visokog sudbenog
i tužiteljskog vijeća BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 44/09,
28/10 i 58/10), Vijeće je, na sjednici održanoj 16.5.2013.
godine, donijelo
ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA
Adnanu Gulamoviću, tužitelju Tužiteljstva Bosne i
Hercegovine, prestaје mandat tužitelja navedenog tužiteljstva,
sa danom 7.6.2013. godine, zbog podnošenja ostavke.
Ova Odluka bit će objavljena u "Službenom glasniku
BiH", kao i u prostorijama Vijeća dostupnim javnosti.
Obrazloženje
Adnan Gulamović, tužitelj Tužiteljstva Bosne i
Hercegovine, dana 3.5.2013. godine, uputio je pismenu ostavku
Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću BiH na dužnost
tužitelja navedenog tužiteljstva.
Člankom 88. Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom
vijeću BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat
suca ili tužitelja, a jedan od razloga je u slučaju podnošenja
ostavke.
Postupajući sukladno odredbama članka 88. stavak 1.
točka d) Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću
BiH, kao i članka 48. Poslovnika Visokog sudbenog i
tužiteljskog vijeća BiH, Vijeće je donijelo Odluku kao u
dispozitivu.

Broj 04-07-1917-3/2013
16. svibnja 2013. godine
Predsjednik
Milorad Novković, v. r.


У складу са чланом 88. став 1. тачка д) и став 4.
Закона о Високом судском и тужилачком савјету Босне и
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 25/04, 93/05,
48/07 и 15/08), а у вези са чланом 48. Пословника Високог
судског и тужилачког савјета БиХ ("Службени гласник
БиХ", бр. 44/09, 28/10 и 58/10), Савјет је, на сједници
одржаној 16.5.2013. године, донио
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
Аднану Гуламовићу, тужиоцу Тужилаштва Босне и
Херцеговине, престаje мандат тужиоца наведеног
тужилаштва, са даном 7.6.2013. године, због подношења
оставке.
Ова Одлука биће објављена у "Службеном гласнику
БиХ", као и у просторијама Савјета доступним јавности.
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 233

Образложење
Аднан Гуламовић, тужилац Тужилаштва Босне и
Херцеговине, дана 3.5.2013. године, упутио је писмену
оставку Високом судском и тужилачком савјету БиХ на
дужност тужиоца наведеног тужилаштва.
Чланом 88. Закона о Високом судском и тужилачком
савјету БиХ, прописани су разлози због којих престаје
мандат судије или тужиоца, а један од разлога је у случају
подношења оставке.
Поступајући у складу са одредбама члана 88. став 1.
тачка д) Закона о Високом судском и тужилачком савјету
БиХ, као и члана 48. Пословника Високог судског и
тужилачког савјета БиХ, Савјет је донио Одлуку као у
диспозитиву.

Број 04-07-1917-3/2013
16. маја 2013. године
Предсједник
Милорад Новковић, с. р.


U skladu sa članom 88. stav 1. tačka d) i stav 4. Zakona o
Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u
vezi sa članom 48. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog
vijeća BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10),
Vijeće je, na sjednici održanoj 16.5.2013. godine, donijelo
ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA
Adnanu Gulamoviću, tužiocu Tužilaštva Bosne i
Hercegovine, prestaје mandat tužioca navedenog tužilaštva, sa
danom 7.6.2013. godine, zbog podnošenja ostavke.
Ova Odluka bit će objavljena u "Službenom glasniku
BiH", kao i u prostorijama Vijeća dostupnim javnosti.
Obrazloženje
Adnan Gulamović, tužilac Tužilaštva Bosne i
Hercegovine, dana 3.5.2013. godine, uputio je pismenu ostavku
Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH na dužnost tužioca
navedenog tužilaštva.
Članom 88. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom
vijeću BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat
sudije ili tužioca, a jedan od razloga je u slučaju podnošenja
ostavke.
Postupajući u skladu sa odredbama člana 88. stav 1. tačka
d) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, kao i
člana 48. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH,
Vijeće je donijelo Odluku kao u dispozitivu.

Broj 04-07-1917-3/2013
16. maja 2013. godine
Predsjednik
Milorad Novković, s. r.

588
Na temelju članka 17. stavak 1. točka 1., a u svezi sa
člankom 33. Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05,
48/07 i 15/08) i članka 45. Poslovnika Visokog sudbenog i
tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik
BiH", br. 44/09, 28/10, 58/10 i 57/12), Vijeće je, na sjednici
održanoj 16.5.2013. godine, donijelo
ODLUKU
O PRODUŽENJU MANDATA DODATNOM SUCU U
KANTONALNOM SUDU U SARAJEVU
I
Produžava se mandat Emi Hodžić, dodatnom sucu u
Kantonalnom sudu u Sarajevu, na period od dvije godine.
II
Imenovanoj se produžava mandat sa danom 1.6.2013.
godine i dužnost će obnašati do 1.6.2015. godine.
III
Prigodom imenovanja Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće
Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i
iskustvo kandidatkinje. Imenovana je u proteklom mandatu
pokazala stručnost u izvršenju zadataka i spremnost za
obnašanje dužnosti u narednom periodu. Vijeće smatra da ova
kandidatkinja u potpunosti ispunjava uvjete za imenovanje
propisane u članku 43. Zakona o Visokom sudbenom i
tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine.
IV
Sukladno članku 45. Zakona o Visokom sudbenom i
tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine, ova Odluka bit će
objavljena u "Službenom glasniku BiH", kao i u prostorijama
Vijeća dostupnim javnosti.
V
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj 06-07-1509-3/2013
16. svibnja 2013. godine
Predsjednik
Milorad Novković, v. r.


На основу члана 17. став 1. тачка 1., а у вези са чланом
33. Закона о Високом судском и тужилачком савјету Босне
и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 25/04, 93/05,
48/07 и 15/08) и члана 45. Пословника Високог судског и
тужилачког савјета Босне и Херцеговине ("Службени
гласник БиХ", бр. 44/09, 28/10, 58/10 и 57/12), Савјет је, на
сједници одржаној 16.5.2013. године, донио
ОДЛУКУ
О ПРОДУЖЕЊУ МАНДАТА ДОДАТНОМ СУДИЈИ У
КАНТОНАЛНОМ СУДУ У САРАЈЕВУ
I
Продужава се мандат Еми Хоџић, додатном судији у
Кантоналном суду у Сарајеву на период од двије године.
II
Именованој се продужава мандат са даном 1.6.2013.
године и дужност ће обављати до 1.6.2015. године.
III
Приликом именовања Високи судски и тужилачки
савјет Босне и Херцеговине је узео у обзир квалификације,
знање и искуство кандидаткиње. Именована је у протеклом
мандату показала стручност у извршењу задатака и
спремност за обављање дужности у наредном периоду.
Савјет сматра да ова кандидаткиња у потпуности испуњава
услове за именовање прописане у члану 43. Закона о
Високом судском и тужилачком савјету Босне и
Херцеговине.

Broj 42 - Stranica 234 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

IV
У складу са чланом 45. Закона о Високом судском и
тужилачком савјету Босне и Херцеговине, ова Одлука биће
објављена у "Службеном гласнику БиХ", као и у
просторијама Савјета доступним јавности.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број 06-07-1509-3/2013
16. маја 2013. године
Предсједник
Милорад Новковић, с. р.


Na osnovu člana 17. stav 1. tačka 1., a u vezi sa članom
33. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i
15/08) i člana 45. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog
vijeća Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 44/09,
28/10, 58/10 i 57/12), Vijeće je, na sjednici održanoj 16.5.2013.
godine, donijelo
ODLUKU
O PRODUŽENJU MANDATA DODATNOM SUDIJI U
KANTONALNOM SUDU U SARAJEVU
I
Produžava se mandat Emi Hodžić, dodatnom sudiji u
Kantonalnom sudu u Sarajevu, na period od dvije godine.
II
Imenovanoj se produžava mandat sa danom 1.6.2013.
godine i dužnost će obavljati do 1.6.2015. godine.
III
Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i
iskustvo kandidatkinje. Imenovana je u proteklom mandatu
pokazala stručnost u izvršenju zadataka i spremnost za
obavljanje dužnosti u narednom periodu.Vijeće smatra da ova
kandidatkinja u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje
propisane u članu 43. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom
vijeću Bosne i Hercegovine.
IV
U skladu sa članom 45. Zakona o Visokom sudskom i
tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, ova Odluka biće
objavljena u "Službenom glasniku BiH", kao i u prostorijama
Vijeća dostupnim javnosti.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj 06-07-1509-3/2013
16. maja 2013. godine
Predsjednik
Milorad Novković, s. r.Ponedjeljak, 3. 6. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 42 - Stranica 235


K A Z A L O

VIJEĆE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
575 Odluka o uvjetima za stjecanje statusa predavača
u Direkciji za europske integracije (hrvatski jezik) 1
Одлука о условима за стицање статуса преда-
вача у Дирекцији за европске интеграције
(српски језик) 3
Odluka o uslovima za sticanje statusa predavača u
Direkciji za evropske integracije (bosanski jezik) 5
576 Odluka o interventnom korištenju sredstava
tekuće proračunske pričuve (hrvatski jezik) 6
Одлука о интервентном кориштењу средстава
текуће буџетске резерве (срспки језик) 7
Odluku o interventnom korištenju sredstava
tekuće budžetske rezerve (bosanski jezik) 7
577 Odluka o interventnom korištenju sredstava
tekuće proračunske pričuve (hrvatski jezik) 7
Одлуку о интервентном кориштењу средстава
текуће буџетске резерве (српски језик) 8
Odluka o interventnom korištenju sredstava
tekuće budžetske rezerve (bosanski jezik) 8
578 Odluka o interventnom korištenju sredstava
tekuće proračunske pričuve (hrvatski jezik) 8
Одлука о интервентном кориштењу средстава
текуће буџетске резерве (срспки језик) 9
Odlukа o interventnom korištenju sredstava
tekuće budžetske rezerve (hrvatski jezik) 9
579 Odluka o interventnom korištenju sredstava
tekuće proračunske pričuve (hrvatski jezik) 9
Одлука о интервентном кориштењу средстава
текуће буџетске резерве (српски језик) 9
Odluka o interventnom korištenju sredstava
tekuće budžetske rezerve (bosanski jezik) 10
KONKURENCIJSKO VIJEĆE
BOSNE I HERCEGOVINE
580 Rješenje broj 04-26-3-25-15-II/12 (hrvatski jezik) 10
Рјешење 04-26-3-25-15-II/12 (српски језик) 13
Rješenje broj 04-26-3-25-15-II/12 (bosanski je-
zik) 17
581 Zaključak broj 06-26-1-006-13-II/13 (hrvatski
jezik) 20
Закључак број 06-26-1-006-13-II/13 (српски
језик) 23
Zaključak broj06-26-1-006-13-II/13 (bosanski
jezik) 26
REGULATORNI ODBOR ŽELJEZNICA
BOSNE I HERCEGOVINE
582 314 Pravilnik o održavanju gornjeg stroja pruga
(hrvatski jezik) 29
314 Правилник о одржавању горњег строја
пруга (српски језик) 93
314 Pravilnik o održavanju gornjeg stroja pruga
(bosanski jezik) 161
VISOKO SUDBENO I TUŽITELJSKO VIJEĆE
BOSNE I HERCEGOVINE
583 Odluka o imenovanju sudaca porotnika u Osnovni
sud u Tesliću (hrvatski jezik) 228
Одлука о именовању судија поротника у
Основни суд у Теслићу (српски језик) 229
Odluka o imenovanju sudija porotnika u Osnovni
sud u Tesliću (bosanski jezik) 229
584 Odluka o prestanku mandata (hrvatski jezik) 230
Одлука о престанку мандата (српски језик) 230
Odluka o prestanku mandata (bosanski jezik) 230
585 Odluka o prestanku mandata (hrvatski jezik) 230
Одлука о престанку мандата (српски језик) 231
Odluka o prestanku mandata (bosanski jezik) 231
586 Odluka o prestanku mandata (hrvatski jezik) 232
Одлука о престанку мандата (српски језик) 232
Odluka o prestanku mandata (bosanski jezik) 232
587 Odluka o prestanku mandata (hrvatski jezik) 232
Одлука о престанку мандата (српски језик) 233
Odluka o prestanku mandata (bosanski jezik) 233
588 Odluka o produženju mandata dodatnom sucu u
Kantonalnom sudu u Sarajevu (hrvatski jezik) 233
Одлука о продужењу мандата додатном судији
у Кантоналном суду у Сарајеву (српски језик) 233
Odluka o produženju mandata dodatnom sudiji u
Kantonalnom sudu u Sarajevu (bosanski jezik) 234Broj 42 - StraNakladnik: Ovlaš
skupštine Bosne
Telefoni: Central
722-051 - Račun
BANK d.d. 338-3
00000017-12, RA
neprimljene broje
"Službeni glasnik
Upis u sudski reg
PDV broj 200226
Pretplata za I polu
Web izdanje: http

anica 236
štena služba Doma
i Hercegovine Ma
la: 722-030 - Ravna
novodstvo: 722-044
320-22000052-11, V
AIFFEISEN BANK
eve primaju se 20 da
k BiH" je upisan u e
gistar kod Kantonal
6120002. Molimo p
ugodište 2013. za "
p: //www.sluzbenili
a naroda Parlamenta
arin Vukoja - Pripr
atelj: 722-061 - Pret
, 722-046 - Komerc
VAKUFSKA BANK
K d.d. BiH Sarajev
ana od izlaska glasi
evidenciju javnih gla
lnog suda u Sarajev
pretplatnike da obve
Službeni glasnik Bi
st.ba - godišnja pret
S L U Ž B E
arne skupštine Bos
ema i distribucija:
tplata: 722-054, fak
cijala: 722-042 - Pr
KA d.d. Sarajevo 1
vo 161-000-0007170
ila.
asila pod rednim br
vu, broj UF/I - 2168
zno dostave svoj PD
iH" i "Međunarodne
tplata 200,00 KM
E N I G L A S
sne i Hercegovine,
JP NIO Službeni
ks: 722-071 - Oglasn
retplata se utvrđuje
60-200-00005746-5
00-57 - Tisak: GIK
rojem 731.
8/97 od 10.07.1997
DV broj radi izdava
e ugovore" 120,00 K
S N I K B i H
Trg BiH 1, Sarajev
list BiH Sarajevo,
ni odjel: 722-049, 7
e polugodišnje, a up
51, HYPO-ALPE-A
K "OKO" d.d. Sara
. godine. - Identifik
anja poreske fakture
KM, "Službene nov
vo - Za nakladnika
Džemala Bijedića
22-050 faks: 722-0
plata se vrši UNAPR
ADRIA-BANK A.D
ajevo - Za tiskaru:
kacijski broj 420022
e.
vine Federacije BiH"
Ponedjelj
a: tajnik Doma naro
39/III - Ravnatelj:
074 - Služba za prav
RIJED u korist rač
D. Banja Luka, filija
Mevludin Hamzić
26120002. - Porezn
" 110,00 KM.
ak, 3. 6. 2013.
oda Parlamentarne
Dragan Prusina -
vne i opće poslove:
una: UNICREDIT
ala Brčko 552-000-
- Reklamacije za
ni broj 01071019. -
Godina XVII/IX
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. godine
Broj/Broj
42
Godina XVII/IX
Ponedjeqak, 3. 6. 2013. godine
1 - JANAB OTVORENI POSTUPAK (~lanak 10. stavak 1. to~ka a) i ~lanak 28. stavak 1.)
11 - JANAB Obavijest o otvorenom postupku za nabavu roba
12 - JANAB Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga
13 - JANAB Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova
2 - JANAB OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lanak 10. stavak 1. to~ka b) i ~lanak 29. stavak 1. to~ka b)
UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lanak 2. stavak 1., ~lanak 21. stavak 6. to~ka c)
21 - JANAB Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavu roba
22 - JANAB Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga
23 - JANAB Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enje radova
24 - JANAB Obavijest o ograni~enom ubrzanom postupku
3 - JANAB PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVOM OBAVIJESTI O NABAVI (~lanak 10. stavak 1. to~ka c) i
~lanak 30. stavak 1.)
31 - JANAB Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavu roba
32 - JANAB Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga
33 - JANAB Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova
4 - JANAB NATJE^AJ ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lanak 10. stavak 1. to~ka e) uz ~lanak 2. stavak 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST
PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA
41 - JANAB Obavijest o natje~aju za izradu idejnog rje{enja
5 - JANAB OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lanak 20. i ~lanak 40. stav 1.)
51 - JANAB Obavijest o dodjeli ugovora za nabavu roba
52 - JANAB Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga
53 - JANAB Obavijest o dodjeli ugovora za izvr{enje radova
6 - JANAB DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lanak 46. stavak 2. uz ~lanak 45. stavak 1. to~ka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
61 - JANAB Dodatna objava poziva za nabavu roba
62 - JANAB Dodatna objava poziva za obavljanje usluga
63 - JANAB Dodatna objava poziva za izvr{enje radova
7 - JANAB DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lanak 45. sa ~l. 10. i 11. stavak 3.)
71 - JANAB Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavu roba ispod doma}ih vrijednosti
72 - JANAB Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti
73 - JANAB Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti
8 - JANAB OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lanak40. stavak 2. i ~lanak 32. stavak 3.)
81 - JANAB Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe
82 - JANAB Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju
83 - JANAB Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju
84 - JANAB Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora tijekom jedne godine
9 - JANAB OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lanak 20. i ~lanak 12. stavak 2.)
91 - JANAB Obavijest o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora
10 - JANAB OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(~lanak 13. stavak 6. i ~lanak 21. stavak 8.)
101 - JANAB Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije
102 - JANAB Obavijest o poja{njenju tenderske dokumentacije
Cijena oglasa - obavijesti o javnoj nabavi, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH", je:
1. Dostava obavijesti off-line (dostava oglasa putem e-maila, faksa, po{te ili osobno):
– Jedna strana od{tampanog teksta na dva stupca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,00 KM
Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,14 KM
– Jedan stubac visine 22 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145,00 KM
Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,07 KM
– Jedan cm jednog stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,60 KM
Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,96 KM
2. Dostava obavijesti on-line (putem sistema GO procure):
– Jedna strana od{tampanog teksta na dva stupca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,00 KM
Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,61 KM
– Jedan stubac visine 22 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,00 KM
Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,80 KM
– Jedan cm jednog stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,30 KM
Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,62 KM
U cijene je ura~unat PDV od 17% (prera~unata stopa 14,53%).
Tarifa se primjenjuje od 1. 12. 2011. godine.
Pla}anje se vr{i po izdatom ra~unu u roku od 15 dana.
Uplate se vr{e u KM.
Uplate se vr{e u korist ra~una:
VAKUFSKABANKADD SARAJEVO 160 200 00005746 51
UNICREDIT BANK DD 338 320 22000052 11
RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO 161 000 00071700 57
HYPO ALPE ADRIABANK AD BANJALUKA, FILIJALABR^KO 552 000 00000017 12
ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III
Prijem oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III.
Telefon: +387 (33) 722-049, 722-050; faks: +387 (33) 722-074
E-mail: oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba
Internet adresa: www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
www.glasila.ba - www.sllist.ba
– OGLASNIKJAVNENABAVE/NABAVKE - OGLASNIKJAVNENABAVKE– izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog
glasnika BiH" – Pretplata na "Slu`beni glasnik BiH", za I polugodi{te iznosi 120,00 KM(u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK
sa PDV-om).
Tekstovi oglasa javnih nabava, uz narud`benicu ili popratni akt, koji moraju biti ovjereni i potpisani od ovla{tenog lica ugovornog
tijela, dostavljat }e se osobno, putem faksa ili po{tom, do utorka do 16,00 sati, na propisanim obrascima.
Obavijesti dostavljene on-line Slu`benom listu BiH do ~etvrtka u 12,00 sati, bit }e objavljene u ponedjeljak narednog tjedna.
Tako zaprimljeni oglasi bit }e objavljeni u prvom broju "Oglasnika javnih nabava" u ponedjeljak.
Svi oglasi primljeni mimo propisanih rokova, podrazumijevat }e objavu u prvom narednom broju "Oglasnika javne nabave".
Ugovorni organi su du`ni izvr{iti uplatu u roku od 15 dana od dana izdavanja fakture uz obvezni poziv na broj fakture.
OBAVIJEST
Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lanka 3. Zakona o javnim nabavama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004.
godine) da su od 1. 9. 2011. godine OBVEZNI pridr`avati se Naputak o na~inu objavljivanja obavijesti u postupcima javnih
nabava ("Slu`beni glasnik BiH", broj 43/11 od 31. 5. 2011. godine).
Nakladnik: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za nakladnika: tajnik Doma naroda Parlamentarne
skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - Ravnatelj: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 -
Ravnatelj: 722-061 - Pretplata: 722-054, Faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, faks: 722-074 - Slu`ba za pravne i op}e poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo: 722-044,
722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED - Tisak: GIK"OKO" d.d. Sarajevo - Za tisak: Mevludin Hamzi} -
Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019.
- PDV broj: 200226120002.
Internet izdanje: http://www.sluzbenilist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM.
7 - JANAB
72 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDABiH DD SARAJEVO
PODRU@NICATERMOELEKTRANA"TUZLA"
TUZLA
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i
Hercegovine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Adresa: 21.aprila 4
Po{tanski broj: 75203
Grad: Bukinje
Identifikacioni broj: 200225150005
Telefon: 035/305-081
Fax: 035/305-007
E-mail: amra.halilovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI
SPORAZUM? (~lan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN
UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA
Godi{nje servisiranje i popravka sa zamjenom rezervnih dijelova
putni~kog vozila marke "PASSAT" 2,0 TDI
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Kao pod II.3.
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez
PDV-a)
4.000,00 KM
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Pregovara~ki
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN)
a) Samo najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
Broj ugovora 107-TTZ/13
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A
Organizacija: "NIPEX" d.o.o.
Adresa: Ljepunice bb
Po{tanski broj: Tuzla
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 4209015350009
Telefon: 035/384-387
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE
PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH
PONUDA
Cijena najuspje{nije ponude: 4.000,00 KM
Cijena najni`e ponude: 4.000,00 KM
Cijena najvi{e ponude: 4.000,00 KM
IV.3. PODUGOVARANJE
Ne
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA
17. 5. 2013. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
1 (jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO
OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM
GLASNIKU BiH"?
Ne
(7-72-7734-13)
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Broj 42 - Stranica 3
Dana 1.9.2011. godine na snagu je stupio Naputak o na~inu objavljivanja obavijesti u postupcima javnih nabava
("Slu`beni glasnik BiH, broj 43/11 od 31.5.2011. godine).
OvimNaputkomse utvr|uje na~in objavljivanja obavijesti u postupcima javnih nabava, koji su ugovorna tijela iy ~lanka
3. Zakona o javnimnabavama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06,
24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), (u daljnjem tekstu: Zakon), obvezni primjenjivati u postupcima javnih nabava, sukladno
odredbama Zakona.
Danompo~etka primjene ovog Naputka prestaje va`iti Naputak o na~inu pripreme obavijesti o nabavi, o dodjeli ugovora
i poni{tenju postupka nabave ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05).
JP NIO Slu`beni list BiH nije odgovoran za eventualnu neusugla{enost elektronske i papirne forme objavljenih tekstova
javnih nabava u sistemu GO-PROCURE i "Slu`benom glasniku BiH".
Molimo, za sve informacije ili eventualne nejasno}e kontaktirati Agenciju za javne nabave BiH.
A.1. OBAVIJEST O NABAVI
A.1.1. OBAVIJEST O NABAVI PO OTVORENOM POSTUPKU
A.1.2. OBAVIJEST O NABAVI PO OGRANI^ENOM POSTUPKU
A.1.3. OBAVIJEST O NABAVI PO UBRZANOM OGRANI^ENOM POSTUPKU
A.1.4. OBAVIJEST O NABAVI pO PREGOVARA^KOM POSTUPKU
A.2. OBAVIJEST ZA NATJE^AJ ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA
B. OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
B.1. OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA ZA OTVORENI POSTUPAK
B.2. OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA ZA OGRANI^ENI POSTUPAK
B.3. OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA ZA UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK
B.5. OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVOM
B.4. OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARA^KI POSTUPAK BEZ OBJAVE
C. OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA
C.1. OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA PO OTVORENOM POSTUPKU
C.2. OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA PO OGRANI^ENOM POSTUPKU
C.3. OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA PO UBRZANOM OGRANI^ENOM POSTUPKU
C.4. OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU SA OBJAVOM
C.5. OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU BEZ OBJAVE
D. DODANA OBAVIJEST ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA
E. OBAVIJEST O NABAVI - ME\UNARODNO OBJAVLJIVANJE
F. ISPRAVKA OBAVIJESTI
A - OBAVIJESTI O NABAVI
JAVNAUSTANOVASTOMATOLO[KI FAKULTET
SAKLINIKAMAUNIVERZITETAU SARAJEVU
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 9-1-1-1-21/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova Stomatolo{ki fakultet sa klinikama
Univerziteta u Sarajevu
Kontakt osoba: Ida Ramadanovi}
Adresa: Bolni~ka 4a, Sarajevo
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200542470007
Telefon: 033214249
Faks: 033442727
Elektronska po{ta (e-mail): idar@sf.unsa.ba
Internet adresa (web): www.sf.unsa.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Obrazovanje
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka 3D CTCB aparata
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka 3D CTCB aparata
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
250.000,00
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
250.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Centralno skladi{te Ugovornog organa
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
2 mjeseca
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e:20,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 28.6.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 3.7.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 3.7.2013. Vrijeme: 10:30
Mjesto: Stomatolo{ki fakultet sa klinikama, Bolni~ka 4a, Sarajevo,
Dekanat-sala za sastanke na 4. spratu
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ }e dobavlja~ima dati tendersku dokumentaciju u
skladu sa ~lanom 18. ZJN, a u slu~aju neposrednog preuzimanja
dobavlja~i istu mogu preuzeti svaki radni dan od 09:00 do 14:00 na
adresi kao pod I.1.
(M1-A-7811-13)
JU ZAVOD ZAHITNU MEDICINSKU POMO]
KANTONASARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 11-1-1-1-30/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMO]
KANTONA SARAJEVO
Kontakt osoba: Godinjak Elmedin
Adresa: KOLODVORSKA 14
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200014530006
Telefon: 033722364
Faks: 033655939
Elektronska po{ta (e-mail): hitnabih@yahoo.com
Internet adresa (web): www.hitnasa.com
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Broj 42 - Stranica 5
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i dostava goriva za vozila Zavoda
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
270.000,00
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
230.769,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Sve benzinske pumpe potencijalnih dobavlja~a na podru~ju
Kantona Sarajevo
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci od potpisivanja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e:20,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 21.6.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Kolodvorska 14, 71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Javne
ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomo} Kantona Sarajevo, uz
predo~enje dokaza o pla}anju iste, svakim radnim danom
od 10,00 - 15,00 sati, ili putem po{te po uplati, odmah nakon
objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci u "Slu`benomglasniku
BiH". Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10,00
KM i ista se mo`e uplatiti na `irora~un Zavoda
br.338-900-22080026-68 koji se vodi kod UNICREDIT BANKA
D.D.
(M1-A-7916-13)
MINISTARSTVOFINANSIJA, PORESKA
UPRAVAREPUBLIKE SRPSKE
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 12-1-2-1-47/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike
Srpske
Kontakt osoba: Dragica Vuji}
Adresa: Trg Republike Srpske br. 8
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4401565850007
Telefon: 051332300
Faks: 051332309
Elektronska po{ta (e mail): kontakt@poreskaupravars.org
Internet adresa (web): www.poreskaupravars.org
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge ~i{}ewa zgrada i upravqawa imovinom
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga ~i{}ewa poslovnih prostorija - ponovqeni
postupak
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka usluga ~i{}ewa poslovnih prostorija Poreske uprave
Republike Srpske - Sjedi{te, Podru~ni centar i Podru~na
jedinica Bawa Luka
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u TD
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez
PDV-a)
90.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Bawa Luka, Trg Republike Srpske br.8
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Jedna godina
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 42 - Stranica 6 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Regulisa}e se ugovorom
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Kao u TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u TD
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Kao u TD
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 28.6.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Bawa Luka, Trg Republike Srpske br. 8
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se izdaje na pismenizahtjev ponu|a~a uz
podno{ewe dokaza o uplati. Uplata se vr{i na ra~un
br.5620990000055687 sa naznakom za otkup TD, vrsta prihoda
722511, {ifra op{tine 002, buxetska organizacija 0919001
(M1-A-7759-13)
JP KOMUNALNO BR^KO DOO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 20-1-1-1-208/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP KOMUNALNO BR^KO doo
Kontakt osoba: Zaim Kurtovi}
Adresa: Studentska br.13
Po{tanski broj: 76000
Op{tina/Grad: Br~ko distrikt
IDB/JIB: 4600244130005
Telefon: 049216349
Faks: 049216349
Elektronska po{ta (e-mail): vesna.vukovic@komunalno.ba
Internet adresa (web): www.komunalno.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt, Br~ko
distrikt
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada i implementacija direktorskoginformacionogsistema-faza II
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Detaljno definisano u tenderskoj dokumentaciji
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaljno definisano u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
150.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Br~ko distrikt BiH
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Detaljno definisano u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Detaljno definisano tenderskom dokumentacijom.
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Detaljno definisano tenderskom dokumentacijom.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Detaljno definisano tenderskom dokumentacijom.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Detaljno definisano tenderskom dokumentacijom.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.6.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 3.7.2013. Vrijeme: 13:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 3.7.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Studentska 13- Sala za sastanke, Br~ko
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dostaviti zahjev za izuzimanje tenderske dokumentacijekoji treba
da sadr`i broj protokola 02.07/3- 06352/13 ,naziv predmetne
nabavke i dokaz o upla}enoj nov~anoj naknadi.Nov~ana naknada
za tendersku dokumentaciju iznosi 10,00 KM, a upla}uje se na `iro
ra~un JP "Komunalno Br~ko"d.o.o. broj 5520251515346612
(HYPO ALPE ADRIA) , {ifra op{tine 099. Obavezno navesti na
uplatnici svrhuuplate,tj nazivtendera za koji se upla}uje naknada.
(M1-A-7764-13)
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Broj 42 - Stranica 7
BOSNAI HERCEGOVINAMINISTARSTVO
SIGURNOSTI GRANI^NAPOLICIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 33-1-1-1-120/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Bosna i Hercegovina Ministarstvo sigurnosti Grani~na
policija Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Dejan Viloti}
Adresa: Reufa Muhi}a 2A
Po{tanski broj: 71210
Op{tina/Grad: Ilid`a
IDB/JIB: 4200416170006
Telefon: 033755239
Faks: 033755236
Elektronska po{ta (e-mail): granpol@granpol.gov.ba
Internet adresa (web): www.granpol.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak za sukcesivnu isporuku roba prema opisu datom
u tenderskoj dokumentaciji
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Otvoreni postupak za sukcesivnu isporuku roba kako slijedi:
Lot.1. Materijal za odr`avanje objekata i sitni inventar
Lot.2. [tampani obrasci
Lot.3. Kancelarijski materijal
Lot.4. Zastave BiH
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Dobavlja~ ne}e mo}i tra`iti avansno pla}anje
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 24.6.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Reufa Muhi}a 2 A, 71 210 Ilid`a/Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija mo`e se dobiti na zahtjev, svakim
radnim danom 10-15 sati. Nepovratna naknada za tendersku
dokumentaciju iznosi 20 KM, uplatu izvr{iti na ra~una JRT BIH -
Depozitni ra~un, broj 1610000010751006, vrsta prihoda 722153,
bud`etska organizacja 0703999. Svrha uplate tenderska
dokumentacija Grani~ne policije BiH - Sukcesivna isporuka roba.
[ifra op{tine je op{tina uplatioca. Svaki dobavlja~ je du`an da
prilikomzahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije dostavi
dokaz o uplati i uredno popunjen zahtjev za tendersku
dokumentaciju sa svim podacima svoje firme, kontaktima i sl.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Materijal za odr`avanje objekata i sitni inventar
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Materijal za odr`avanje objekata i sitni inventar prema opisu datom
u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
51.282,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
01.01.2014. do 31.12..2015
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 95,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
FCO centralno skladi{te GP BiH, Reufa Muhi}a 2A,
Ilid`a/Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
[tampani obrasci
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
[tampani obrasci prema opisu datom u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
68.376,00 KM
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 42 - Stranica 8 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
01.01.2014. do 31.12.2015
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 95,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
FCO centralno skladi{te GP BiH, Reufa Muhi}a 2A.
Ilid`a/Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Kancelarijski materijal
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Kancelarijski materijal prema opisu datom u tenderskoj
dokumentaciji
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
273.504,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
01.01.2014. do 31.12.2015
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 95,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
FCO centralno skladi{te GP BiH, Reufa Muhi}a 2A.
Ilid`a/Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Zastave BiH
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Zastave BiH prema opisu datom u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
85.470,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
01.01.2014. do 31.12.2015
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 95,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
FCO centralno skladi{te GP BiH, Reufa Muhi}a 2A.
Ilid`a/Sarajevo
(M1-A-7808-13)
OP[TINALAKTA[I
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 34-1-2-1-37/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Op{tina Lakta{i
Kontakt osoba: Darija Balaban
Adresa: Kara|or|eva 56
Po{tanski broj: 78250
Op{tina/Grad: Lakta{i
IDB/JIB: 4401140250006
Telefon: 051334248
Faks: 051334248
Elektronska po{ta (e mail): drakov@teol.net
Internet adresa (web): www.laktasi.net
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo
(RS),LAKTA[I
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Vr{enje usluga - intervencije na poljoprivrednomzemlji{tu
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Vr{enje usluga- intervencije na poljoprivrednom zemljii{tu na
podru~ju op{tine Lakta{i za 2013. godinu
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
17.000,00
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez
PDV-a)
17.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
podru~je op{tine Lakta{i
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
kraj jula 2013. godine
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Kao u tenderskoj dokumentaciji
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Broj 42 - Stranica 9
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 2.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Kara|or|eva 56, 78 250 Lakta{i
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
`iro ra~un 555007020318053 vrsta prihoda 722 521 bud`etska
organizacija 0056170
(M1-A-7703-13)
JZUINSTITUT ZAJAVNOZDRAVSTVO
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 35-1-1-1-27/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZUInstitut za javno zdravstvo
Kontakt osoba: Zora Bili}
Adresa: Jovana Du~i}a br 1
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4400963610001
Telefon: 051232420
Faks: 051215751
Elektronska po{ta (e mail): info@phi.rs.ba
Internet adresa (web): www.phi.rs.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 9
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Potro{ni materijal (hemikalije i staklo) za slu`bu za
sanitarnu hemiju
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Potro{ni materijal (hemikalije i staklo) za slu`bu za
sanitarnu hemiju Instituta i Regionalnih zavoda Trebiwe,
Doboj, I.Sarajevo, Zvornik i Fo~a
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Pla}awe u roku od 15 dana od dana ispostavqawa fakture
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Da, navedeno u T.D.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Da, navedeno u T.D.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Da, navedeno u T.D.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 22.6.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 40,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 1.7.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 1.7.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: JZUInstitut za javno zdravstvo, Jovana Du~i}a 1
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Za sve lotove izdaje se jedna tenderska dokumentacija svim
zainteresovanim ponu|a~ima, nakon uplate nepovratnog iznosa
od 40,00 KMna `iro-ra~un552-000-0000-5787-65 Hypo-Alpe-Adria
Bank Banja Luka ili na `iro-ra~un 562-100-80000-177-30 NLB
Razvojna banka sa naznakom "Za otkup tendera broj:
500-2852-2/13"
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Hemikalije za Institut Bawa Luka
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u T.D.
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 42 - Stranica 10 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
13.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
18 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Skcesivna isporuka, DDPskladi{te Naru~ioca.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Hemikalije i standardi za atomsku apsorpcionu
spektrofotometriju
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u T.D.
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
1.500,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Sukcesivna isporuka, DDPskladi{te naru~ioca
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Hemikalije i standardi za gasnu hromatografiju
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u T.D.
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
5.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Sukcesivno, DDPskladi{te naru~ioca
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Hemikalije i standardi za te~nu hromatografiju
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u T.D.
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
2.500,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Sukcesivno, DDPskladi{te naru~ioca
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
ELISAkitovi
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u T.D.
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
8.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Sukcesivno, DDPskladi{te naru~ioca (Institut i RZ Doboj)
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Hemikalije za Regionalne zavode
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Regionalne zavode Doboj, Trebiwe, I.Sarajevo, Zvornik i Fo~a
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u T.D.
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
3.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Sukcesivno, DDPskladi{ta Regionalnih zavoda
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Laboratorijsko staklo za Institut Bawa Luka
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u T.D.
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
15.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
18 mjeseci
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Broj 42 - Stranica 11
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Sukcesivno, DDPskladi{te naru~ioca
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Laboratorijsko staklo za Regionalne zavode
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Regionalne zavode Doboj, Trebiwe, I.Sarajevo, Zvornik i Fo~a
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u T.D.
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
4.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Sukcesivno, DDPskladi{ta Regionalnih zavoda
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Set ketrixa za aparat za proizvodwu dejonizovane vode UP TKA
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u T.D.
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
4.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Sukcesivno, DDPskladi{te naru~ioca
(M1-A-7888-13)
FOND ZAPENZIJSKOIINVALIDSKO
OSIGURAWE REPUBLIKE SRPSKE
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 40-1-2-1-51/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike
Srpske
Kontakt osoba: Qiqa Stevi}
Adresa: Wego{eva br. 28A
Po{tanski broj: 76300
Op{tina/Grad: Bijeqina
IDB/JIB: 4400411170007
Telefon: 055211660
Faks: 055202936
Elektronska po{ta (e mail): csluzba@fondpiors.org
Internet adresa (web): www.fondpiors.org
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Socijalna za{tita
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka bankarskih usluga za vo|ewe transakcionog ra~una za
obezbje|ewe i prenos gotovine
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Ponovqeni postupak nabavke bankarskih usluga za vo|ewe
transakcionog ra~una za obezbje|ewe i prenos gotovine za
isplatu penzija u Republici Srpskoj putem Po{ta Srpske.
Procijeweni godi{wi iznos gotovinskih sredstava koje je
potrebno obezbjediti: 420.000.000,00 KM.
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Opisano u TD
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez
PDV-a)
450.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Opisano u TD
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
12 mjeseci
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Uskladu sa ~lanom 24. ZJNBiH, opisano u TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Uskladu sa ~lanom 25. ZJNBiH, opisano u TD
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Uskladu sa ~lanom 26. ZJNBiH, opisano u TD
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 42 - Stranica 12 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Provizija za usluge, u~e{}e:80,00 %
2. Efikasnost obavqawa usluga, u~e{}e:15,00 %
3. Kamata na depozite po vi|ewu, u~e{}e:5,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 26.6.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 13:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 13:30
Mjesto: Fond PIO RS, Wego{eva 28a u Bijeqini, Prvi sprat,
kancelarija br. 29
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti, nakon objavqivawa
obavje{tewa u "Slu`benom glasniku BiH", dostavqawem
zahtjeva za preuzimawe tenderske dokumentacije faksom,
email-om ili li~no u prostorijama Fonda za PIO RS Bijeqina,
ul. Wego{eva 28A, kancelarija br.41 u vremenu od 08:00 do 15:00
~asova. Uz zahtjev obavezno dostaviti i dokaz o uplati tro{kova
tendera u iznosu od 30,00 KM, sa naznakom za otkup tenderske
dokumentacije za nabavku bankarskih usluga za vo|ewe
transakcionog ra~una za obezbje|ewe i prenos gotovine za
isplatu penzija za potrebe Fonda PIORS, na `iro ra~un Fonda
broj: 565-162-29000001-54 .
Za ponu|a~e iz inostranstva:
Intermediary bank BIC; LHBIDEFF; LHB INTERNATIONALE
HANDELSBANKAGFRANKFRTAMMAIN, GERMANY; Ac-
count with institution BICBATOBA22; Bobar banka ADBijeljina;
Beneficiary customer; Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe
Republike Srpske, Bosna i Hercegovina, ACC.IBAN
BA395651200000056359.
Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku
javne nabavke, te zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak
dodjele ugovora iz razloga navedenih u ZJNBiH.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike
Srpske
Kontakt osoba: Qiqa Stevi} i Sawa Ra{evi}
Adresa: Wego{eva br. 28A
Po{tanski broj: 76300
Op{tina/Grad: Bijeqina
IDB/JIB: 4400411170007
Telefon: 055225280
Faks: 055202936
Elektronska po{ta (e-mail): ljilja.stevic@fondpiors.org
Internet adresa (web): www.fondpiors.org
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Naziv: Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike
Srpske
Kontakt osoba: Qiqa Stevi}, Sawa Ra{evi}
Adresa: Wego{eva br. 28A
Po{tanski broj: 76300
Op{tina/Grad: Bijeqina
IDB/JIB: 4400411170007
Telefon: 055225280
Faks: 055202936
Elektronska po{ta (e-mail): ljilja.stevic@fondpiors.org
Internet adresa (web): www.fondpiors.org
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Naziv: Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike
Srpske
Kontakt osoba: Qiqa Stevi}, Sawa Ra{evi}
Adresa: Wego{eva br. 28A
Po{tanski broj: 76300
Op{tina/Grad: Bijeqina
IDB/JIB: 4400411170007
Telefon: 055225280
Faks: 055202936
Elektronska po{ta (e-mail): ljilja.stevic@fondpiors.org
Internet adresa (web): www.fondpiors.org
(M1-A-7754-13)
ZP"RUDNIKITERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 52-1-1-1-552/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Radojica Peri{i}
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e mail): komercijala@ritegacko-rs.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 30/13
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka gumenih transportnih traka za potrebe remonta TE
Gacko u 2013. godini
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqna specifikacija sadr`ana je u Tenderskom dokumentu.
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez
PDV-a)
200.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet ZPR i TEGacko A.D. Gacko
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 01.09.2013. godine
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Broj 42 - Stranica 13
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Vlastita sredstva.
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili
relevantnog profesionalnog ilidrugog registra zemqe u kojoj je
ponu|a~ registrovan.
OvimRje{ewemmora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet
ovog Tendera.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Poslovawe bez gubitka u posledwe dvije godine (2011, 2012).
Dokaz o solventnosti posledwih {est mjeseci.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 1.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00KM/25,56 eura
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 1.7.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 1.7.2013. Vrijeme: 11:30
Mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
Uplate za otkup tenderske dokumentacije:
-Pla}awe izvan Bi Hse vr{i preko Unikredit banke, ADBawa
Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivomna telefon br.
+ 387 59 472-413.
-Pla}awe unutar B i H vr{i se pla}awem na blagajni preduze}a
ili putem Unikredit banke AD Bawa Luka na ra~un br. -
5510560001580762 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup
Tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Grahovac Radivoje, Dra{kovi} Dragan
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472222
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e-mail): radivoje.grahovac@ritegacko-rs.ba
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Peri{i} Radojica, Jegdi} Qiqa
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@ritegacko-rs.ba
(M1-A-8077-13)
ZP"RUDNIKITERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 52-1-1-1-553/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Radojica Peri{i}
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e mail): komercijala@ritegacko-rs.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 29/13
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka turbinskog uqa u toku remonta TEu 2013. godini
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
20.000 kg
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez
PDV-a)
100.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet ZPR i TEGacko A.D. Gacko
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 01.09.2013. godine
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 42 - Stranica 14 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Vlastita sredstva.
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili
relevantnog profesionalnog ilidrugog registra zemqe u kojoj je
ponu|a~ registrovan.
OvimRje{ewemmora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet
ovog Tendera.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Poslovawe bez gubitka u posledwe dvije godine (2011. i 2012.).
Dokaz o solventnosti za period posledwih {est mjeseci.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 3.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00KM/25,56 eura
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 3.7.2013. Vrijeme: 13:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 3.7.2013. Vrijeme: 13:30
Mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
Uplate za otkup tenderske dokumentacije:
-Pla}awe izvan Bi Hse vr{i preko Unikredit banke, ADBawa
Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivomna telefon br.
+ 387 59 472-413.
- Pla}awe unutar Bi Hvr{i se pla}awemna blagajni preduze}a
ili putem Unikredit banke AD Bawa Luka na ra~un br. -
5510560001580762 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup
Tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Ivkovi} Radmila, Tau{an Boban, Dra{kovi}
Dragan
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472906
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e-mail): radmila.ivkovic@ritegacko-rs.ba
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Peri{i} Radojica, Jegdi} Qiqa
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@ritegacko-rs.ba
(M1-A-8061-13)
ZP"RUDNIKITERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 52-1-1-1-555/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Radojica Peri{i}
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e mail): komercijala@ritegacko-rs.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 11
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 21/13
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka rezevnih dijelova i materijala elektroenergetike i
automatike za potrebe remonta i teku}eg odr`avawa TE u 2013.
godini.
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Vlastita sredstva
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Broj 42 - Stranica 15
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili
relevantnog profesionalnog ilidrugog registra zemqe u kojoj je
ponu|a~ registrovan.
OvimRje{ewemmora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet
ovog Tendera.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Poslovawe bez gubitka u posledwe dvije godine (2011. i 2012.).
Dokaz o solventnosti za period posledwih {est mjeseci.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 3.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM/ 25,56 eura
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 3.7.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 3.7.2013. Vrijeme: 11:30
Mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
Uplate za otkup tenderske dokumentacije:
-Pla}awe izvan Bi Hse vr{i preko Unikredit banke, ADBawa
Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivomna telefon br.
+ 387 59 472-413.
- Pla}awe unutar Bi Hvr{i se pla}awemna blagajni preduze}a
ili putem Unikredit banke AD Bawa Luka na ra~un br. -
5510560001580762 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup
Tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Milo{evi} Dragoqub, Dra{kovi} Dragan
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472232
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e-mail): dragoljub.milosevic@ritegacko-rs.ba
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Peri{i} Radojica, Jegdi} Qiqa
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@ritegacko-rs.ba
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 21/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sklopke, kontakteri i bimetali
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
60.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 15.09.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 21/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Osigura~i i rasvjeta
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
20.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 15.09.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 21/13
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 42 - Stranica 16 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Kablovi i kablovski materijal
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
90.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 15.09.2013.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 21/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za opremu proizvo|a~a " Endress+Hauser"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
30.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 15.09.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 21/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za opremu proizvo|a~a "Allen Bradley"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
30.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 15.09.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 21/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Termometri
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
30.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 15.09.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 21/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Manometri
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
8.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 15.09.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Broj 42 - Stranica 17
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 21/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za turbinski regulator
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
7.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 15.09.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 21/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za vibrodijagnosti~ki sistem
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
100.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 15.09.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 21/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za sisteme monitoringa emisije ~estica i
kvaliteta vazduha
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
25.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 15.09.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 11
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 21/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za upravqawe armaturom
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
70.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 15.09.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
(M1-A-8056-13)
ZP"RUDNIKITERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 52-1-1-1-556/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Radojica Peri{i}
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e mail): komercijala@ritegacko-rs.ba
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 42 - Stranica 18 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 45/13
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka~eli~nihlimovaiprofilazapotrebeTEGackou2013.
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Vlastita sredstva.
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili
relevantnog profesionalnog ilidrugog registra zemqe u kojoj je
ponu|a~ registrovan.
OvimRje{ewemmora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet
ovog Tendera.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Poslovawe bez gubitka u posledwe dvije godine (2011. i 2012.).
Dokaz o solventnosti za period posledwih {est mjeseci.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 5.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM/ 25,56 eura
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 5.7.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 5.7.2013. Vrijeme: 11:30
Mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
Uplate za otkup tenderske dokumentacije:
-Pla}awe izvan Bi Hse vr{i preko Unikredit banke, ADBawa
Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivomna telefon br.
+ 387 59 472-413.
- Pla}awe unutar Bi Hvr{i se pla}awemna blagajni preduze}a
ili putem Unikredit banke AD Bawa Luka na ra~un br. -
5510560001580762 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup
Tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Grkovi} Slobodan, Dra{kovi} Dragan
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059475264
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e-mail): sinisa.mandic@ritegacko-rs.ba
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Peri{i} Radojica, Jegdi} Qiqa
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@ritegacko-rs.ba
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 45/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prohromske {ipke
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
50.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 01.09.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TE
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Broj 42 - Stranica 19
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 45/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
^eli~ni limovi i profili
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
40.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 01.09.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 45/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Hardoks limovi
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
40.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 01.09.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
(M1-A-8078-13)
ZP"RUDNIKITERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 52-1-2-1-557/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Radojica Peri{i}
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e mail): komercijala@ritegacko-rs.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 36/13
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge reparacije radnih kola ventilacionih mlinova
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez
PDV-a)
180.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 31.12.2013. godine
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Vlastita sredstva.
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 42 - Stranica 20 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili
relevantnog profesionalnog ilidrugog registra zemqe u kojoj je
ponu|a~ registrovan.
OvimRje{ewemmora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet
ovog Tendera.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Poslovawe bez gubitka u posledwe dvije godine (2011. i 2012.).
Dokaz o solventnosti za period posledwih {est mjeseci.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 4.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM/ 25,56 eura
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 4.7.2013. Vrijeme: 13:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 4.7.2013. Vrijeme: 13:30
Mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
Uplate za otkup tenderske dokumentacije:
- Pla}awe izvan Bi Hse vr{i preko Unikredit banke, ADBawa
Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivomna telefon br.
+ 387 59 472-413.
- Pla}awe unutar Bi Hvr{i se pla}awemna blagajni preduze}a
ili putem Unikredit banke AD Bawa Luka na ra~un br. -
5510560001580762 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup
Tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Mandi} Sini{a, Dra{kovi} Dragan
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059475231
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e-mail): rtegac07@teol.net
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Peri{i} Radojica, Jegdi} Qiqa
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@ritegacko-rs.ba
(M1-A-8057-13)
ZP"RUDNIKITERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 52-1-1-1-558/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Radojica Peri{i}
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e mail): komercijala@ritegacko-rs.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 39/13
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
NabavkavatrostalnihmaterijalautokuremontaTEGackou2013.
godini
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez
PDV-a)
130.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 01.09.2013. godine
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Broj 42 - Stranica 21
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Vlastita sredstva.
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezniusloviza u~e{}e iz ~lana 23. Zakona ojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili
relevantnog profesionalnog ilidrugog registra zemqe u kojoj je
ponu|a~ registrovan.
OvimRje{ewemmora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet
ovog Tendera.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Poslovawe bez gubitka u posledwe dvije godine (2011. i 2012.).
Dokaz o solventnosti za period posledwih {est mjeseci.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 5.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM/25,56 eura
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 5.7.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 5.7.2013. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Gacko, Gra~anica bb., Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanimslu~ajevimadefinisanimu~lanu12. ZJNBiH, adapri
tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
Uplate za otkup tenderske dokumentacije:
-Pla}awe izvan Bi Hse vr{i preko Unikredit banke, ADBawa
Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivomna telefon br.
+ 387 59 472-413.
- Pla}awe unutar Bi Hvr{i se pla}awemna blagajni preduze}a
ili putem Unikredit banke AD Bawa Luka na ra~un br. -
5510560001580762 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup
Tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Todorovi} Darinka, Dra{kovi} Dragan
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059475264
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e-mail): sinisa.mandic@ritegacko-rs.ba
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Peri{i} Radojica, Jegdi} Qiqa
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@ritegacko-rs.ba
(M1-A-8073-13)
ZP"RUDNIKITERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 52-1-3-1-559/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Radojica Peri{i}
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e mail): komercijala@ritegacko-rs.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 40/13
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i ugradwa roba za revitalizaciju izolacije bloka, koja
bi se realizovala u okviru remonta TE2013. godine
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Vlastita sredstva
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 42 - Stranica 22 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili
relevantnog profesionalnog ilidrugog registra zemqe u kojoj je
ponu|a~ registrovan.
OvimRje{ewemmora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet
ovog Tendera.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Poslovawe bez gubitka u posledwe dvije godine (2011. i 2012.).
Dokaz o solventnosti za period posledwih {est mjeseci.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 3.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM/25,56 eura
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 3.7.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 3.7.2013. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Gacko, Gra~anica bb., Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
Uplate za otkup tenderske dokumentacije:
-Pla}awe izvan Bi Hse vr{i preko Unikredit banke, ADBawa
Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivomna telefon br.
+ 387 59 472-413.
- Pla}awe unutar Bi Hvr{i se pla}awemna blagajni preduze}a
ili putem Unikredit banke AD Bawa Luka na ra~un br. -
5510560001580762 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup
Tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: La`eti} Radojka, Dra{kovi} Dragan
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059475231
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e-mail): sinisa.mandic@ritegacko-rs.ba
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Peri{i} Radojica, Jegdi} Qiqa
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@ritegacko-rs.ba
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 40/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka roba za izolaciju parovoda bloka
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
48.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 01.09.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 40/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka radova na izolaciji bloka
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
52.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 01.10.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
(M1-A-8060-13)
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Broj 42 - Stranica 23
ZP"RUDNIKITERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 52-1-3-1-560/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Radojica Peri{i}
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e mail): komercijala@ritegacko-rs.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 31/13
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka radova na Dopremi ugqa za potrebe remonta TE u 2013.
godini
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqno specifikaciji sadr`ana je u Tenderskom dokumentu
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez
PDV-a)
200.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet ZPR i TEGacko A.D. Gacko
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 01.10.2013. godine
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Vlastita sredstva
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili
relevantnog profesionalnog ilidrugog registra zemqe u kojoj je
ponu|a~ registrovan.
OvimRje{ewemmora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet
ovog Tendera.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Poslovawe bez gubitka u posledwe dvije godine (2011. i 2012.).
Dokaz o solventnosti za period posledwih {est mjeseci.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 5.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM/ 25,56 eura
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 5.7.2013. Vrijeme: 13:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 5.7.2013. Vrijeme: 13:30
Mjesto: Gacko, Gra~anica bb., Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
Uplate za otkup tenderske dokumentacije:
-Pla}awe izvan Bi Hse vr{i preko Unikredit banke, ADBawa
Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivomna telefon br.
+ 387 59 472-413.
- Pla}awe unutar Bi Hvr{i se pla}awemna blagajni preduze}a
ili putem Unikredit banke AD Bawa Luka na ra~un br. -
5510560001580762 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup
Tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Kokotovi} Milko, Dra{kovi} Dragan
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059475245
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e-mail): milko.kokotovic@ritegacko-rs.ba
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Peri{i} Radojica, Jegdi} Qiqa
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@ritegacko-rs.ba
(M1-A-8053-13)
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 42 - Stranica 24 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
ZP"RUDNIKITERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 52-1-1-1-561/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Radojica Peri{i}
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e mail): komercijala@ritegacko-rs.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 11
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 38/13
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka ma{inskih rezervnih dijelova i opreme u toku remonta
TEGacko u 2013. godini
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Vlastita sredstva
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili
relevantnog profesionalnog ilidrugog registra zemqe u kojoj je
ponu|a~ registrovan.
OvimRje{ewemmora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet
ovog Tendera.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Poslovawe bez gubitka u posledwe dvije godine (2011. i 2012.).
Dokaz o solventnosti za period posledwih {est mjeseci.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 4.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM/ 25,56 eura
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 4.7.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 4.7.2013. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Gacko, Gra~anica bb., Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
Uplate za otkup tenderske dokumentacije:
-Pla}awe izvan Bi Hse vr{i preko Unikredit banke, ADBawa
Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivomna telefon br.
+ 387 59 472-413.
- Pla}awe unutar Bi Hvr{i se pla}awemna blagajni preduze}a
ili putem Unikredit banke AD Bawa Luka na ra~un br. -
5510560001580762 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup
Tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Mandi} Sini{a, Tau{an Boban, Fr`ovi}
Radivoje, Kokotovi} Milko, Dra{kovi} Dragan
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059475231
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e-mail): rtegac07@teol.net
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Peri{i} Radojica, Jegdi} Qiqa
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@ritegacko-rs.ba
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 38/13
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Broj 42 - Stranica 25
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka karika, greba~a, spojnica
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
115.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 01.09.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 38/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za stator ventilacionog mlina
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
150.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 01.09.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 38/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za separator ventilacionog mlina
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
8.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 01.09.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 38/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za radno kolo ventilacionog mlina
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehnikoj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
115.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 01.09.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 38/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za izduvni {aht ventilacionog
mlina
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
25.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 01.09.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 42 - Stranica 26 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 38/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za vrata ventilacionog mlina
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
16.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 01.09.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 38/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka registra izmjewiva~a grijawa
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
60.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 01.10.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 38/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za ma{insku salu
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
300.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 01.09.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 38/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za grijawe
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
20.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 01.09.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 38/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka filtera za kompresore
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
21.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 01.09.2013. godine
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Broj 42 - Stranica 27
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 11
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 38/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka filca za transport pepela
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
16.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 01.09.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
(M1-A-8074-13)
ZP"RUDNIKITERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 52-1-3-1-562/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Radojica Peri{i}
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e mail): komercijala@ritegacko-rs.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 35/13
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka roba i radova na zamjeni zavjesnih pregrija~a pare
(ZPP) u 2013. godini, na TEGacko
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Vlastita sredstva
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili
relevantnog profesionalnog ilidrugog registra zemqe u kojoj je
ponu|a~ registrovan.
OvimRje{ewemmora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet
ovog Tendera.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Poslovawe bez gubitka u posledwe dvije godine (2011. i 2012.).
Dokaz o solventnosti za period posledwih {est mjeseci.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 2.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM/ 25,56 eura
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 11:30
Mjesto: Gacko, Gra~anica bb., Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
Uplate za otkup tenderske dokumentacije:
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 42 - Stranica 28 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
-Pla}awe izvan Bi Hse vr{i preko Unikredit banke, ADBawa
Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivomna telefon br.
+ 387 59 472-413.
- Pla}awe unutar Bi Hvr{i se pla}awemna blagajni preduze}a
ili putem Unikredit banke AD Bawa Luka na ra~un br. -
5510560001580762 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup
Tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Mandi} Sini{a, Dra{kovi} Dragan
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059475231
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e-mail): sinisa.mandic@ritegacko-rs.ba
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Peri{i} Radojica, Jegdi} Qiqa
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@ritegacko-rs.ba
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 35/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka roba za ZPP(limovi i cijevi)
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
250.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 01.09.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 35/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na zamjeni ZPPu toku remonta TE2013. godine
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
200.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od 01.09.2013. do 01.10.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
(M1-A-8076-13)
ZP"RUDNIKITERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 52-1-3-1-563/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Radojica Peri{i}
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e mail): komercijala@ritegacko-rs.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 33/13
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavkarobairadovanarevitalizacijiventilacionihmlinova
(kompenzatori, potisni kanali) za remont TE2013. godine
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Broj 42 - Stranica 29
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez
PDV-a)
300.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet ZPR i TEGacko A.D. Gacko
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 01.10.2013. godine
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Vlastita sredstva
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili
relevantnog profesionalnog ilidrugog registra zemqe u kojoj je
ponu|a~ registrovan.
OvimRje{ewemmora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet
ovog Tendera.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Poslovawe bez gubitka u posledwe dvije godine (2011. i 2012.).
Dokaz o solventnosti za period posledwih {est mjeseci.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 1.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM/ 25,56 eura
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 1.7.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 1.7.2013. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Gacko, Gra~anica bb., Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
Uplate za otkup tenderske dokumentacije:
-Pla}awe izvan Bi Hse vr{i preko Unikredit banke, ADBawa
Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivomna telefon br.
+ 387 59 472-413.
- Pla}awe unutar Bi Hvr{i se pla}awemna blagajni preduze}a
ili putem Unikredit banke AD Bawa Luka na ra~un br. -
5510560001580762 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup
Tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Mandi} Sini{a, Dra{kovi} Dragan
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059475239
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e-mail): sinisa.mandic@ritegacko-rs.ba
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Peri{i} Radojica, Jegdi} Qiqa
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@ritegacko-rs.ba
(M1-A-8055-13)
ZP"RUDNIKITERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 52-1-3-1-564/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Radojica Peri{i}
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e mail): komercijala@ritegacko-rs.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 7
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 37/13
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka radova na opremi kotlovskog postrojewa u toku remonta
TEGacko u 2013. godini
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 42 - Stranica 30 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Vlastita sredstva
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili
relevantnog profesionalnog ilidrugog registra zemqe u kojoj je
ponu|a~ registrovan.
OvimRje{ewemmora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet
ovog Tendera.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Poslovawe bez gubitka u posledwe dvije godine (2011. i 2012.).
Dokaz o solventnosti za period posledwih {est mjeseci.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 4.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM/ 25,56 eura
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 4.7.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 4.7.2013. Vrijeme: 11:30
Mjesto: Gacko, Gra~anica bb., Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
Uplate za otkup tenderske dokumentacije:
-Pla}awe izvan Bi Hse vr{i preko Unikredit banke, ADBawa
Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivomna telefon br.
+ 387 59 472-413.
- Pla}awe unutar Bi Hvr{i se pla}awemna blagajni preduze}a
ili putem Unikredit banke AD Bawa Luka na ra~un br. -
5510560001580762 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup
Tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Pu{ara Dragomir, Mandi} Sini{a, Dra{kovi}
Dragan
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059475231
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e-mail): sinisa.mandic@ritegacko-rs.ba
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Peri{i} Radojica, Jegdi} Qiqa
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@ritegacko-rs.ba
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 37/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na sanaciji cijevnog sistema
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
200.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od 01.09.2013. do 01.10.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 37/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na ventilacionim mlinovima
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
180.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od 01.09.2013. godine do 01.10.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Broj 42 - Stranica 31
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 37/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na ventilatorima
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
50.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od 01.09.2013. do 01.10.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 37/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Vatrostalni radovi
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
150.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od 01.09.2013. do 01.10.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 37/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Skelarski radovi
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
90.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od 01.10.2013. do 01.10.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 37/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Hemijski tretman konvektivnih {ahti
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
75.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od 01.09.2013. do 01.10.2013.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 37/13
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Pjeskarewe lo`i{ta
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
50.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Od 01.09.2013. do 01.10.2013. godine
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 42 - Stranica 32 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
V. Dodatne informacije
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
(M1-A-8075-13)
JAVNO PREDUZE]E "VODOVOD I
KANALIZACIJA" D.O.O. ZENICA
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 57-1-1-1-177/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduze}e "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica
Kontakt osoba: Kemal Husakovi}
Adresa: BISTUA NUOVA 17
Po{tanski broj: 72000
Op{tina/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218001040006
Telefon: 032209334
Faks: 032209359
Elektronska po{ta (e-mail): info@vikze.ba
Internet adresa (web): www.vikze.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),
ZENICA
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Vodosnabdjevanje
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka midi bagera
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
1 komad
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
130.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
DDP Zenica
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
2 mjeseca
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Isporu~ena minimalno tri (3) nova midi bagera istih ili sli~nih
karakteristika u zadnje tri (3) godine
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.6.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM sa PDV-om
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 11:20
Mjesto: Bistua Nuova 17 (kanc. 15), Zenica
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplatu za tendersku dokumentaciju izvr{iti na transakcijske-ra~une
preduze}a:
101-180-01000281-91 Privredna banka Sarajevo
134-010-00000111-78 Investiciono komercijalna banka
140-601-00246936-55 Sberbank BH
141-801-00078353-28 Bosna Bank International
161-055-00005900-83 Raiffeisen Bank
186-000-10608090-96 Ziraat Bank BH
306-029-00010324-72 Hypo Alpe-Adria-Bank
338-580-22000397-10 UniCredit Bank
, sa naznakom "Uplata tenderske dokumentacije za nabavku midi
bagera". Dokaz o uplati i adresu za slanje dokumentacije poslati na
faks 032/209-359.
Ponu|a~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije
otkupa uz pisani zahtjev upu}en na faks 032/209-359.
Ponuda se podnosi u dva primjerka: original i 1 (jedna) kopija.
(M1-A-7897-13)
KJP "SARAJEVO-[UME" D.O.O. SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 66-3-2-1-173/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP"Sarajevo-{ume"d.o.o.Sarajevo
Kontakt osoba: Hidajeta Ke~o,dipl.ecc.
Adresa: Mar{ala Tita 7/2
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200630090001
Telefon: 033219173
Faks: 033219172
Elektronska po{ta (e-mail): saljovic@sarajevo-sume.ba
Internet adresa (web): www.sarajevo-sume.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i
investicijske usluge
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Broj 42 - Stranica 33
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge kratkoro~nog kreditnog zadu`enja
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge kratkoro~nog kreditnog zadu`enja
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
12.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Na period od 12 mjeseci od dana zaklju~enja istog
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Koko je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kako je navedeno u t.d
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Kako je navedeno u t.d
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Ubrzani ograni~eni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 10.6.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 5,00 KM sa pdv-om
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 10.6.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 10.6.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Ul.M.tita 7/2 sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda za javnu nabavku uslugabroj:0103-829-12/13 ne otvaraj na
adresu KJP"Sarajevo-{ume d.. Sarajevo.Tenderska dokumentacija
se mo`e uplatiti na `.r broj 161-000-00367200-40 otvoren kod
Raiffeisen banke dd Sarajevo.
(M1-A-8039-13)
GRAD BAWALUKA
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 67-1-2-1-269/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Grad Bawaluka
Kontakt osoba: @eqka Vukeli}
Adresa: Trg Srpskih vladara 1
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4401012920007
Telefon: 051244476
Faks: 051244576
Elektronska po{ta (e mail): javne.nabavke@banjaluka.rs.ba
Internet adresa (web): www.banjaluka.rs.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,Bawa Luka
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge kopnenog transporta
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Doprema vode za pi}e na ugro`ena podru~ja mjesnih zajednica:
Karanovac, Drago~aj, Dowa Kola, Kola, Mi{in Han, Gole{i,
Quba~evo, ^esma, Piskavica, Gorwa Piskavica, Sara~ica,
[argovac, Motike, Borkovi}i, Bistrica, Stri~i}i, Pavi}i,
KrupanaVrbasu, Rekavice1, Rekavice2, Bo~ac, BronzaniMajdan.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Kao pod nazivom predmeta ugovora
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
98.000,00 KMbez PDV-a
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez
PDV-a)
98.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
grad Bawaluka
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
u skladu sa nacrtom ugovora
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
u skladu sa predvi|enim nacrtom ugovora
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
da je dobavqa~ na propisan na~in registrovan za obavqawe
predmetne djelatnosti
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
pozitivno poslovawe u 2012. godini
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 42 - Stranica 34 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
da je dobavqa~ tehni~ki i profesionalno sposoban za obavqawe
predmetne djelatnosti
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 3.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 3.7.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 3.7.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 120
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM na ra~un
javnih prihoda grada Bawaluka 555-007-12034888-60, vrsta
prihoda 729-124, op{tina 002, buxetska organizacija 9999999,
pozivnabroj 1710000002, sanaznakom: "Zanabavku20-404-149/13"
(M1-A-7815-13)
GRAD BAWALUKA
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 67-1-3-1-270/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Grad Bawaluka
Kontakt osoba: Biqana \uri}
Adresa: Trg Srpskih vladara 1
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4401012920007
Telefon: 051244476
Faks: 051244576
Elektronska po{ta (e mail): javne.nabavke@banjaluka.rs.ba
Internet adresa (web): www.banjaluka.rs.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,Bawa Luka
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradwa vodoprivrednih projekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa sekundarne vodovodne mre`e prve zone naseqa ^esma
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izgradwa sekundarne vodovodne mre`e prve zone naseqa ^esma
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
200.000,00 KMsa PDV-om
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez
PDV-a)
170.942,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Grad Bawaluka
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
60 dana od dana uvo|ewa u posao
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Na~in pla}awa: 20% avansa odmah po zakqu~ewu ugovora, a
preostali iznos na osnovu ispostavqenih i ovjerenih situacija
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Da je dobavqa~ registrovan na propisan na~in za obavqawe
predmetne djelatnosti
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Pozitivno poslovawe u 2012.godini
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Bez uslova
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 4.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 4.7.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 4.7.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 120
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM na ra~un
javnih prihoda Grada Bawaluka 555-007-12034888-60, vrsta
prihoda 729-124, op{tina 002, buxetska organizacija 9999999,
poziv na broj 1710000002 sa naznakom "Za nabavku broj
20-404-152/13".
Li~no uz prilo`enu uplatnicu i zahtjev, kancelarija 120
(M1-A-7860-13)
GRAD BAWALUKA
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 67-1-2-1-271/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Grad Bawaluka
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Broj 42 - Stranica 35
Kontakt osoba: @eqka Vukeli}
Adresa: Trg Srpskih vladara 1
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4401012920007
Telefon: 051244476
Faks: 051244576
Elektronska po{ta (e mail): javne.nabavke@banjaluka.rs.ba
Internet adresa (web): www.banjaluka.rs.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,Bawa Luka
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: na period od dvije (2) godine
od dana zakqu~ivawa Okvirnog sporazuma
II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 427.355,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Obavqawe usluga higijeni~arske slu`be na podru~ju grada
Bawaluka
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Obavqawe usluga higijeni~arske slu`be na podru~ju grada
Bawaluka
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
500.000,00 KMsa PDV-om
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
grad Bawaluka
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Uskladu sa predvi|enim nacrtom ugovora
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Da je dobavqa~ na propisan na~in registrovan za obavqawe
predmetne djelatnosti
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Pozitivno poslovawe u 2012. godini
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Da je dobavqa~ tehni~ki i profesionalno sposoban za obavqawe
predmetne djelatnosti
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 1.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 1.7.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 1.7.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 120
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM na ra~un
javnih prihoda grada Bawaluka 555-007-12034888-60, vrsta
prihoda 729-124, op{tina 002, buxetska organizacija 9999999,
pozivnabroj 1710000002, sanaznakom: "Zanabavku20-404-154/13"
(M1-A-8063-13)
JAVNO PODUZE]E HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE D.D.
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 73-1-3-1-683/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d.
Kontakt osoba: Goran Kujund`i}
Adresa: Kneza Branimira bb
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227270100006
Telefon: 036313312
Faks: 036331143
Elektronska po{ta (e-mail): goran.kujundzic@hteronet.ba
Internet adresa (web): www.hteronet.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Telekomunikacije
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi, Instalacija elektri~nih `ica i sklopova
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova 2
II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje priklju~nih elektroenergetskih objekata JP HT d.d.
Mostar
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 42 - Stranica 36 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Odr`avanje priklju~nih elektroenergetskih objekata JP HT d.d.
Mostar
LOT 1: Odr`avanje priklju~nih EE objekata baznih postaja za
podru~je HN, ZH,
HB i US `upanije
LOT 2: Odr`avanje priklju~nih EE objekata baznih postaja za
podru~je Republike Srpske sjeverozapadno od Distrika Br~ko i
Posavske `upanije
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno ~lanku 6, dokumentacije za nadmetanje.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 1.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:1.7.2013 Vrijeme:12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 1.7.2013. Vrijeme: 12:10
Mjesto: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, ul.Kneza
Branimira bb Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama HT
d.d.Mostar,K.Branimira bb - Ured Protokol uz predo~enje dokaza o
uplati nepovratne naknade za dokumentaciju za nadmetanje:
Za ponuditelje iz BiH u iznosu 20,00 KM na ra~un
3381002202842183 kod UniCredit bank d.d. Mostar u korist JPHT
d.d. Mostar s naznakom "Dokumentacija za nadmetanje:
Odr`avanje priklju~nih elektroenergetskih objekata JP HT d.d.
Mostar .
Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje
mogu dostaviti svoje ponude.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje priklju~nih EE objekata baznih postaja za podru~je
HN, ZH, HB i US `upanije
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
LOT 1: Odr`avanje priklju~nih EE objekata baznih postaja za
podru~je HN, ZH, HB i US `upanije
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
100.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Dvije godine od potpisa ugovora ili dok se ugovorena vrijednost ne
iskoristi, {to se prije dogodi.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru~je HN, ZH,HB i US `upanije
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje priklju~nih EE objekata baznih postaja za podru~je
Republike Srpske sjeverozapadno od Distrika Br~ko i Posavske
`upanije
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
LOT 2: Odr`avanje priklju~nih EE objekata baznih postaja za
podru~je Republike Srpske sjeverozapadno od Distrika Br~ko i
Posavske `upanije
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
50.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Dvije godine od potpisa ugovora ili dok se ugovorena vrijednost ne
iskoristi, {to se prije dogodi.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
za podru~je Republike Srpske sjeverozapadno od Distrika Br~ko i
Posavske `upanije
(M1-A-7738-13)
JAVNO PODUZE]E HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE D.D.
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 73-1-1-1-684/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d.
Kontakt osoba: Radomir Tomovi}
Adresa: Kneza Branimira bb
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227270100006
Telefon: 063363564
Faks: 036395249
Elektronska po{ta (e-mail): radomir.tomovic@hteronet.ba
Internet adresa (web): www.hteronet.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Telekomunikacije
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Broj 42 - Stranica 37
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava agregata 220 kVA za TKC Vitez
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava i monta`a agregata 220 kVA za TKC Vitez
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Utvr|eno je u dijelu tehni~ke dokumentacije za nadmetanje
II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost
bez PDV-a)
60.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
TKC Vitez, Vitez
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Utvr|eno tenderskom dokumentacijom
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno ~lanku 6. dokumentacije za nadmetanje
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 2.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM ili 10,50 EUR
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:2.7.2013 Vrijeme:12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 12:10
Mjesto: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mosar, ul. Kneza
Branimira bb Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dokumentacija za nadmetanje na hrvatskom jeziku mo`e se
preuzeti svakim radnim danom u prostorijama JP HT d.d. Mostar,
Kneza Branimira b.b., Protokol (prizemlje), uz predo~enje dokaza o
uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje s naznakom
"Dokumentacija za nadmetanje: "Nabava agregata 220 kVA za
TKC Vitez".
-za ponuditelje iz BiH u vrijednosti 20,00 KM na ra~un broj
3381002202842183 kod UniCredit banke d.d. u korist JP HT d.d.
Mostar.
-za strane ponuditelje u iznosu od 10,50 EURna ra~un IBAN
BA393380604816994046, SWIFT: UNCRBA 22XXX kod
UniCredit banke d.d. u korist JP HT d.d. Mostar
Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje
mogu dostaviti svoje ponude. Na temelju pisanog zahtjeva
ponuditelja, otkupljena dokumentacija se mo`e poslati e-mailomili
po{tom, ali u tomslu~aju Ugovorno tijelo ne preuzima odgovornost
za gubitak ili ka{njenje u dostavljanju dokumentacije.
(M1-A-7739-13)
GRAD BIJEQINA
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 83-1-2-1-335/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRADBIJEQINA
Kontakt osoba: Ivana Jovovi} i Bojan \oki}
Adresa: Trg Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 1
Po{tanski broj: 76300
Op{tina/Grad: Bijeqina
IDB/JIB: 4400358930002
Telefon: 055233100
Faks: 055210162
Elektronska po{ta (e mail): javnab.sobn@gmail.com
Internet adresa (web): www.sobijeljina.org
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,BIJEQINA
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Anga`ovawe prevoznika za studijska putovawa u
Gising/Austrija,{ifra KGN-07-p1/13
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Anga`ovawe prevoznika za studijska putovawa u
Gising/Austrija,{ifra KGN-07-p1/13
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez
PDV-a)
63.290,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Grad Bijeqina
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Od dana potpisivawa Ugovora pa do 30.11.2013.godine.
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 42 - Stranica 38 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Cijena aran`mana, u~e{}e:70,00 %
2. Uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e:20,00 %
3. Broj gratis mjesta-bodovi prema broju ponu|enih gratis mjesta
za grupu od 30 u~enika + 6 pratilaca (za 2 studijska putovawa)-,
u~e{}e:5,00 %
4. Uslovi smje{taja, u~e{}e:5,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 2.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 15,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 13:30
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 14:00
Mjesto: Administrativna slu`ba Grada Bijeqina
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
1.Projekat se finansira od strane Evropske unije-IPA
fondovi(oslobo|eno od pla}awa PDV-a, Potvrda IPA DEU
br.EU/2013/D/98).
2. Tenderska dokumentacija se dostavqa na zahtjev
ponu|a~a-li~noponu|a~u, putempo{te ilielektronske po{te, a
najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva. Zahtjev se
podnosi usmeno ili pismeno na adresu ugovornog organa: GRAD
BIJEQINA, Trg Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a broj 1,
76300 Bijeqina,Slu`ba za javne nabavke, investicije i nadzor
ili na faks: 055/210-162 ili putem elektronske po{te:
javnab.sobn@gmail.com
Uz zahtjev je neophodno predati dokaz o prethodnoj uplati iznosa
od 15,00 KMza tendersku dokumentaciju, na Ra~un javnih prihoda
grada Bijeqina broj: 555-001-00002959-16 (kod Nove banke AD
Bawa Luka filijala Bijeqina) ili Ra~un javnih prihoda grada
Bijeqina broj: 5520370002677584 (kod Hypo Alpe Adria bank),
vrsta prihoda: 729124, Grad Bijeqina 005, buxetska organizacija
9999999 sa nazivom javne nabavke.
(M1-A-7902-13)
GRAD BIJEQINA
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 83-1-2-1-340/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRADBIJEQINA
Kontakt osoba: Tomica Stojanovi}
Adresa: Trg Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 1
Po{tanski broj: 76300
Op{tina/Grad: Bijeqina
IDB/JIB: 4400358930002
Telefon: 055233100
Faks: 055210162
Elektronska po{ta (e mail): javnab.sobn@gmail.com
Internet adresa (web): www.sobijeljina.org
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,BIJEQINA
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avawe- po{qun~avawegradskihmakadamskihulica,{ifra
SKP-24(4 lota)-lot 4-p1/13
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Odr`avawe- po{qun~avawegradskihmakadamskihulica,{ifra
SKP-24(4 lota)-lot 4-p1/13
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez
PDV-a)
34.188,03
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Grad Bijeqina
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
od dana potpisivawa Ugovora do 31.12.2013.godine.
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Broj 42 - Stranica 39
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 3.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 15,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 3.7.2013. Vrijeme: 13:30
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 3.7.2013. Vrijeme: 14:00
Mjesto: Grad Bijeqina
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se dostavqa na zahtjev ponu|a~a-li~no
ponu|a~u, putem po{te ili elektronske po{te, a najkasnije u
roku od tri dana od dana prijema zahtjeva. Zahtjev se podnosi
usmeno ili pismeno na adresu ugovornog organa: GRAD
BIJEQINA, Trg Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a broj 1,
76300 Bijeqina,Slu`ba za javne nabavke, investicije i nadzor
ili na faks: 055/210-162 ili putem elektronske po{te:
javnab.sobn@gmail.com
Uz zahtjev je neophodno predati dokaz o prethodnoj uplati iznosa
od 15,00 KMza tendersku dokumentaciju, na Ra~un javnih prihoda
grada Bijeqina broj: 555-001-00002959-16 (kod Nove banke AD
Bawa Luka filijala Bijeqina) ili Ra~un javnih prihoda grada
Bijeqina broj: 5520370002677584 (kod Hypo Alpe Adria bank),
vrsta prihoda: 729124, Grad Bijeqina 005, buxetska organizacija
9999999 sa nazivom javne nabavke.
(M1-A-8045-13)
GRAD BIJEQINA
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 83-1-2-1-341/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRADBIJEQINA
Kontakt osoba: Ivana Jovovi} i Bojan \oki}
Adresa: Trg Kraqa Petra IKara|or|evi}a 1
Po{tanski broj: 76300
Op{tina/Grad: Bijeqina
IDB/JIB: 4400358930002
Telefon: 055233100
Faks: 055210162
Elektronska po{ta (e mail): javnab.sobn@gmail.com
Internet adresa (web): www.sobijeljina.org
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,BIJEQINA
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Istra`iva~ke i razvojne usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada studije izvodqivosti za kori{}ewe solarne energije
(Bijeqina - Bogati}),{ifra KGN-05-p1/13
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izrada studije izvodqivosti za kori{}ewe solarne energije
(Bijeqina - Bogati}),{ifra KGN-05-p1/13
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez
PDV-a)
78.233,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Grad Bijeqina
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
od dana potpisivawa Ugovora do 31.12.2013.godine.
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 4.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 15,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 4.7.2013. Vrijeme: 13:30
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 4.7.2013. Vrijeme: 14:00
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 42 - Stranica 40 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
Mjesto: Administrativna slu`ba Grada Bijeqina
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
1.Projekat se finansira od strane Evropske
unije-IPA-fonodovi(oslobo|eno od pla}awa PDV-a)
2.Tenderska dokumentacija se dostavqa na zahtjev
ponu|a~a-li~noponu|a~u, putempo{te ilielektronske po{te, a
najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva. Zahtjev se
podnosi usmeno ili pismeno na adresu ugovornog organa: GRAD
BIJEQINA, Trg Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a broj 1,
76300 Bijeqina,Slu`ba za javne nabavke, investicije i nadzor
ili na faks: 055/210-162 ili putem elektronske po{te:
javnab.sobn@gmail.com
Uz zahtjev je neophodno predati dokaz o prethodnoj uplati iznosa
od 15,00 KMza tendersku dokumentaciju, na Ra~un javnih prihoda
grada Bijeqina broj: 555-001-00002959-16 (kod Nove banke AD
Bawa Luka filijala Bijeqina) ili Ra~un javnih prihoda grada
Bijeqina broj: 5520370002677584 (kod Hypo Alpe Adria bank),
vrsta prihoda: 729124, Grad Bijeqina 005, buxetska organizacija
9999999 sa nazivom javne nabavke.
(M1-A-8046-13)
OP]INANOVO SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 87-1-3-1-183/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
Kontakt osoba: Mensura [abanovi}
Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200558710008
Telefon: 033492100
Faks: 033492381
Elektronska po{ta (e-mail): privreda@novosarajevo.ba
Internet adresa (web): novosarajevo@novosarajevo.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),
NOVO SARAJEVO
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskihobjekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Asfaltiranje ceste ul.Zahira Panjete prema groblju Semizovina,
ul.G.Vele{i}i br. 160-194, te sanacija kolovoza u ul. Zmaja od
Bosne 76-82
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Asfaltiranje ceste ul.Zahira Panjete prema groblju Semizovina,
ul.G.Vele{i}i br. 160-194, te sanacija kolovoza u ul. Zmaja od
Bosne 76-82
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Asfaltiranje ceste ul Zahira Panjete prema groblju Semizovina, ul.
G.Vele{i}a br. 160-194, te sanacija kolovoza u ul. Zmaja od bosne
76-82
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
111.111,10
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Op}ina Novo Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
max 45 dana od dana potpisivanja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Dato u Tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u Tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u Tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Dato u Tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 1.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 1.7.2013. Vrijeme: 13:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 1.7.2013. Vrijeme: 13:30
Mjesto: U sali za vjen~anje u prizemlju u zgradi Op}ine novo
Sarajevo ul. Zmaja od Bosne br. 55
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Pla}anje se mo`e izvr{iti preko transakcijskog ra~una broj:
3380002210023628 Uni Credit Bank sa naznakom : svrha uplate :
otkup tenderske dokumentacije, vrsta prihoda : 722449, {ifra
Op}ine : 079 ili na blagajni Op}ine Novo Sarajevo, ul. Zmaja od
Bosne 55. Sarajevo. Tenderska dokumentacija se mo`e pogledati i
preuzeti u kancelariji broj : 112/I sprat u zgradi op}ine Novo
Sarajevo. Tenderska dokumentacija se mo`e dostaviti i po{tom,
nakon prilo`ene uplatnice za uplatu tenderske dokumentacije.
Zainteresovani dobavlja~i mogu dobiti na uvid tendersku
dokumentaciju prije otkupa.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
Kontakt osoba: Mensura [abanovi}
Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200558710008
Telefon: 033492133
Faks: 033492365
E-mail:komunalno@novosarajevo.ba
Internet adresa: novosarajevo@novosarajevo.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
Kontakt osoba: Mensura [abanovi}
Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55
Po{tanski broj: 71000
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Broj 42 - Stranica 41
Op{tina/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200558710008
Telefon: 033492133
Faks: 033492365
E-mail: komunalno@novosarajevo.ba
Internet adresa: novosarajevo@novosarajevo.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
Kontakt osoba: Fata Husejnovi}
Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200558710008
Telefon: 033492194
Faks: 033492305
E-mail: husejnovicf@novosarajevo.ba
Internet adresa: novosarajevo@novosarajevo.ba
(M1-A-8003-13)
OP]INANOVO SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 87-1-3-1-184/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
Kontakt osoba: Mili} Jasmin
Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200558710008
Telefon: 033492100
Faks: 033492381
Elektronska po{ta (e-mail): privreda@novosarajevo.ba
Internet adresa (web): novosarajevo@novosarajevo.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),
NOVO SARAJEVO
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija manjih objekata u kolovozu ({ahtovi, slivnici, {iberi i dr)
na podru~ju Op}ine Novo Sarajevo
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Sanacija se odnosi na popravku ili postavljanje novih poklopaca na
{ahtovima, slivnicima i slivnim re{etkama na podru~ju Op}ine
Novo Sarajevo
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Nabavka i postavljanje predmetnih objekata u kolovozu
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
42.735,04
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Op}tina Novo Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godina
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 1.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 1.7.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 1.7.2013. Vrijeme: 12:30
Mjesto: U sali za vjen~anje u prizemlju, u zgradi Op}ine Novo
Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne broj 55 b
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Pla}anje se mo`e izvr{iti preko transakcijskih ra~una br:
3380002210023628, Uni Credit Bank sa naznakom: svrha uplate:
otkup tenderske dokumentacije, vrsta prihoda: 722449, {ifra
Op}ne: 079 ili na blagajne Op}ine Novo Sarajevo, ulica Zmaja od
Bosne broj 55 Sarajevo. Tenderska dokumentacija se mo`e
pogledati i preuzeti u kancelariji broj 117/I sprat u zgradi Op}ine
Novo Sarajevo. Tenderska dokumentacija se mo`e dostaviti i
po{tom nakon prilo`ene uplatnice za uplatu tenderske
dokumentacije. Zainteresovani dobavlja~i mogu dobiti na uvid
tendersku dokumentaciju prije otkupa.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
Kontakt osoba: Mili} Jasmin
Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200558710008
Telefon: 033492288
Faks: 033492365
E-mail:komunalno@novosarajevo.ba
Internet adresa: novosarajevo@novosarajevo.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
Kontakt osoba: Mili} Jasmin
Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200558710008
Telefon: 033492288
Faks: 033492365
E-mail: komunalno@novosarajevo.ba
Internet adresa: novosarajevo@novosarajevo.ba
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 42 - Stranica 42 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
Kontakt osoba: Fata Husejnovi}
Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200558710008
Telefon: 033492194
Faks: 033492305
E-mail: husejnovicf@novosarajevo.ba
Internet adresa: novosarajevo@novosarajevo.ba
(M1-A-8004-13)
OP]INANOVO SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 87-1-3-1-185/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
Kontakt osoba: Jelena Ler-Keki}
Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200558710008
Telefon: 033492100
Faks: 033492381
Elektronska po{ta (e-mail): privreda@novosarajevo.ba
Internet adresa (web): novosarajevo@novosarajevo.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),
NOVO SARAJEVO
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje javnih objekata na podru~ju op}ine Novo Sarajevo
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Odr`avanje javnih objekata na podru~ju op}ine Novo Sarajevo
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM za svaki LOT
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 3.7.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 3.7.2013. Vrijeme: 12:30
Mjesto: U Sali za ven~anje u prizemlju, u zgradi Op}ine Novo
Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br.55
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Pla}anje TD se mo`e izvr{iti preko ra~una br: 3380002210023628
Uni Credit Bank sa naznakom: vrsta prihoda 722449; {ifra Op}ine:
079; ili na blagajni Op}ine Novo Sarajevo u ul.Zmaja od Bosne br
55 Sarajevo.
Tenderska dokumentacija se mo`e pogledati i preuzeti u kancelariji
broj 111/I u zgradi Op}ine Novo Sarajevo.Tenderska
dokumentacija se mo`e dostaviti po{tom, nakon prilo`ene
uplatnice. Zainteresovani dobavlja~i mogu izvr{iti uvid u TD prije
otkupa.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
Kontakt osoba: Jelena Ler-Keki}
Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200558710008
Telefon: 033492332
Faks: 033492365
E-mail:jelena.ler.kekic@novosarajevo.ba
Internet adresa: novosarajevo.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
Kontakt osoba: Jelena Ler-Keki}
Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200558710008
Telefon: 033492332
Faks: 033492365
E-mail: jelena.ler.kekic@novosarajevo.ba
Internet adresa: novosarajevo.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
Kontakt osoba: Fata Husejnovi}
Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200558710008
Telefon: 033492305
Faks: 033492194
E-mail: novosarajevo@novosarajevo.ba
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Broj 42 - Stranica 43
Internet adresa: novosarajevo.ba
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na odr`avanju i popravci ~esmi i fontana
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Odr`avanje javnih ~esmi i fontana na podru~ju op}ine Novo
Sarajevo
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Predmjer dat u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
12.820,51 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Godinu dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru~je op}ine Novo Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na odr`avanju i popravci spomen obilje`ja
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Odr`avanje i popravka Spomen obilje`ja na podru~ju op}ine Novo
Sarajevo
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Predmjer dat u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
17.094,02 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Godinu dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru~je op}ine Novo Sarajevo
(M1-A-8005-13)
ZAVOD ZAZBRINJAVANJE MENTALNO
INVALIDNIH OSOBABAKOVI]I
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 98-1-1-1-45/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Zavodza zbrinjavanje mentalnoinvalidnihosoba Bakovi}i
Kontakt osoba: Jedinko Katava
Adresa: Bakovi}i bb
Po{tanski broj: 71270
Op}ina/Grad: Fojnica
IDB/JIB: 4236135900000
Telefon: 030803198
Faks: 030803093
Elektronska po{ta (e-mail): info@zavod-bakovici.ba
Internet adresa (web): www.zavod-bakovici.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javni subjekt
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Socijalna skrb
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1 godina
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 83.076,92
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava i isporuka ogrjevnog drveta-ponovljeni postupak
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Sukcesivna isporuka ogrjevnog drveta tvrdih li{}ara (bukva, hrast,
grab).
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
83.076,92
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Na adrese u natje~ajnoj dokumentaciji.
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
U natje~ajnoj dokumentaciji.
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
U natje~ajnoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
U natje~ajnoj dokumentaciji.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
U natje~ajnoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. cijena, u~e{}e:75,00 %
2. rok pla}anja, u~e{}e:15,00 %
3. rok isporuke, u~e{}e:10,00 %
IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 24.6.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:2.7.2013 Vrijeme:10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Zavod Bakovi}i, slu`bene prostorije.
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 42 - Stranica 44 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Telefon za informacije 030 803 093.
(M1-A-7677-13)
JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG
KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 125-1-1-1-242/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG
KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
Kontakt osoba: Adnana Hasanovi}
Adresa: FADILA KURTAGI]A BROJ 1.
Po{tanski broj: 75280
Op{tina/Grad: Kladanj
IDB/JIB: 4209129520001
Telefon: 035621212
Faks: 035621075
Elektronska po{ta (e-mail): jpsumetk@bih.net.ba
Internet adresa (web): www.jpsumetk.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Tuzlanski kanton
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka nove ma{ine rovokopa~/ utovariva~ - kombinirka
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
1
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
150.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Odredi{te ugovornog organa
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Po tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Po tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Po tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Po tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Po tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 28.6.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 1.7.2013. Vrijeme: 10:45
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 1.7.2013. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Ul. Oslobo|enja br. 13, @ivinice
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svaki radni dan od 7.00
do 15.00 h, uz predhodnu uplatu i dostavu zahtjeva za izuzimanje
iste.
Uplatu izvr{iti na ra~un broj 132160311487057 kod NLB banke
(M1-A-7828-13)
KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 126-1-1-1-337/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Vi{nja Softi},dipl.ecc.
Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033237655
Faks: 033534886
Internet adresa (web): www.viksa.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Vodosnabdjevanje
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 600.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
@ica za viklovanje i ostali elektro-materijal za Pleuger bunarske
pumpe
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Broj 42 - Stranica 45
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
@ica za viklovanje i ostali elektro-materijal za Pleuger bunarske
pumpe
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
600.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Fco skladi{te ugovornog organa u Sarajevu
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.6.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 13:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 14:00
Mjesto: ul.Terezija br. 38, Sarajevo, sala za sastanke
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Za sva poja{njenja koja se odnose na tehni~ki dio tenderske
dokumentacije kontaktirati stru~no lice: Edin Huremovi},
dipl.ing.ma{.., tel. 033/774-920, lok.107
Uplata za tendersku dokumentaciju mo`e se izvr{iti na slijede}i
na~in:
3389002208274753 UniCredit Bank d.d.
Blagajna u ul. J.^ernija br.8
Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju prije
nego {to je otkupe
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Edin Huremovi},dipl.ing.ma{.
Adresa: Gli{e Jankovi}a br. 8
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033774920
Faks: 033774920
E-mail:edinh@viksa.ba
Internet adresa: www.viksa.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Amel Kadri},dipl.pravnik
Adresa: Terezija br. 38
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033204575
Faks: 033204575
E-mail: amelk@viksa.ba
Internet adresa: www.viksa.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Amel Kadri},dipl.pravnik
Adresa: Terezija br. 38
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033204575
Faks: 033204575
E-mail: amelk@viksa.ba
Internet adresa: www.viksa.ba
(M1-A-7807-13)
HRVATSKAPO[TAD.O.O. MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 127-1-2-1-72/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Hrvatska po{ta d.o.o. Mostar
Kontakt osoba: Ivan Su{ac
Adresa: Tvrtka Milo{a b.b
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227270280004
Telefon: 036445076
Faks: 036445053
Elektronska po{ta (e-mail): ivan.susac@post.ba
Internet adresa (web): www.post.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Po{tanske usluge
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjeseca
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 146.600,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
nabava usluge odr`avanja printera OCE 8465 i OCE 4110 za
potrebe HP d.o.o. Mostar
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluga odr`avanja printera OCE 8465 i OCE 4110
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Sukladno TD
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Sukladno TD
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 42 - Stranica 46 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Sukladno TD
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno TS
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Sukladno TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 24.6.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 15,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:2.7.2013 Vrijeme:13:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 13:05
Mjesto: HP d.o.o. Mostar, Tvrtka Milo{a bb Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
TD je dostupna radnim danom od 7,30 do 16,00 sati na adresu
Ugovornog tijela, ured protokola 31 uz predo~enje dokaza o uplati
nov~ane naknade u iznosu od 15 KM na `iro ra~un
br.3381002202006334 kod Uni Credit Bank d.d. Mostar, s
naznakom uplata za tro{kove TD D-1261-5/13.Ponuditelji su uz
uplatnicu du`ni dostaviti podatke: naziv tvrtke, to~na adresa, broj
telefona, ID broj i PDV broj.Ponuditelji koji nisu u mogu}nosti
preuzeti TD osobno du`ni su na adresu Ugovornog tijela poslati
pismeni zahtjev sa svim navedenim podacima i kopiju podataka o
uplati naknade, nakon ~ega }e im dokumentacija biti poslana
tra`enim postupkom.
(M1-A-7776-13)
HRVATSKAPO[TAD.O.O. MOSTAR
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 127-1-1-1-73/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Hrvatska po{ta d.o.o. Mostar
Kontakt osoba: Josip Buli}
Adresa: Tvrtka Milo{a b.b
Po{tanski broj: 88000
Op{tina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227270280004
Telefon: 036445160
Faks: 036445053
Elektronska po{ta (e-mail): josip.bulic@post.ba
Internet adresa (web): www.post.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Po{tanske usluge
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kombinacija svega navedenog
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava slu`bene odje}e za {alterske djelatnike
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
slu`bena odje}a za {alterske djelatnike
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Sukladno TD
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
234.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Sukladno TD
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Sukladno TD
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Sukladno TD
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno TD
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Sukladno TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 1.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 9.7.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 9.7.2013. Vrijeme: 12:05
Mjesto: HP d.o.o.Mostar , Tvrtka Milo{a bb Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
TD je dostupna radnim danom od 7,30 do 16 sati na adresu
Ugovornog tijela, ured protokola 31 uz predo~enje dokaza o uplati
nov~ane naknade u iznosu od 20 KM na `iro ra~un br.
3381002202006334 kod Uni Credit Bank d.d. Mostar, s naznakom
uplata za tro{kove TD - 2169-2/13. Ponuditelji su uz uplatnicu
du`ni dostaviti podatke: naziv tvrtke, to~na adresa, broj telefona, ID
broj i PDV broj.Ponuditelji koji nisu u mogu}nosti preuzeti TD
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Broj 42 - Stranica 47
osobno du`ni su na adresu ugovornog tijela poslati pismeni zahtjev
sa svim navedenim podacima i kopiju podataka o uplati naknade,
nakon ~ega }e im dokumentacija biti poslana tra`enim putem.
(M1-A-7775-13)
ZAVOD ZATRANSFUZIJSKU MEDICINU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 137-1-1-1-79/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i
Hercegovine
Kontakt osoba: Mirela Crnki}
Adresa: ^ekalu{a 86
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200671280001
Telefon: 033567300
Faks: 033567333
Elektronska po{ta (e-mail): tenderi@ztmfbih.ba
Internet adresa (web): www.ztmfbih.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 5
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka repromaterijala i reagenasa za potrebe Laboratorija za
detekciju koagulacionih poreme}aja
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka repromaterijala i reagenasa za potrebe Laboratorija za
detekciju koagulacionih poreme}aja za instrumente ACL ELIT
PRO, CD-X, ROTEM DELTA, BCS XP, CELL DYN 320
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 2.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: Jedan lot, 30 KM a za svaki
sljede}i lot po 10 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Kao u koraku 1
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Naknadu tro{kova za izdavanje TDvr{iti u korist ra~una Zavoda za
transfuzijsku medicinu F BiH broj 1820000000161492 otvoren
kod BOR banke
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Reagensi i repromaterijal za instrument ACL ELIT PRO
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka reagensa i repromaterijala za instrument ACLELITPRO
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
17.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
6 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Reagensi i repromaterijal za instrument CD-X
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka reagensi i repromaterijala za instrument CD-X
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
15.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
6 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 42 - Stranica 48 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Reagensi i repromaterijal za instrument ROTEM DELTA
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka reagensa i repromaterijala za instrument ROTEM
DELTA
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
9.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
6 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Reagensi i repromaterijal za instrument BCS XP
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka reagensa i repromaterijala za instrument BCS XP
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
38.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
6 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Reagensi i repromaterijal za instrument CELL DYN 320
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka reagensa i repromaterijala za instrument CELLDYN320
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
35.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
6 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH
(M1-A-7871-13)
ZAVOD ZATRANSFUZIJSKU MEDICINU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 137-1-1-1-80/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i
Hercegovine
Kontakt osoba: Majda Pamukovi}
Adresa: ^ekalu{a 86
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200671280001
Telefon: 033567300
Faks: 033567333
Elektronska po{ta (e-mail): tenderi@ztmfbih.ba
Internet adresa (web): www.ztmfbih.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 6
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka opreme za potrebe Zavoda za transfuzijsku medicinu F
BiH
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka opreme za potrebe Zavoda za transfuzijsku medicinu F
BiH
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Kao u tenderskoj dokumentaciji
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Broj 42 - Stranica 49
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.6.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: Jedan Lot 30 KM, za svaki
sljede}i Lot po 10 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 3.7.2013. Vrijeme: 9:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 3.7.2013. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Kao u koraku 1
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Naknadu tro{kova za izdavanje TDvr{iti u korist ra~una Zavoda za
transfuzijsku medicinu F BiH broj 1820000000161492 otvoren
kod BOR banke
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
]elijski separator za donorsku i terapeutsku aferezu
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
]elijski separator za donorsku i terapeutsku aferezu
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
120.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Do isteka garantnog perioda
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 85,00 %
2. Garantni period, u~e{}e: 15,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Laboratorija Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH
V. Dodatne informacije
Kontakt osoba: Mirela Crnki}, tel: 033 567 307
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Aferezni sistem za izvo|enje procedure terapijske izmjene plazme
(TPE), izmjene eritrocita (RBCX) i prikupljanje mononuklearnih
}elija (MNC)
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Aferezni sistem za izvo|enje procedure terapijske izmjene plazme
(TPE), izmjene eritrocita (RBCX) i prikupljanje mononuklearnih
}elija (MNC)
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
100.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Do isteka garantnog perioda
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 85,00 %
2. Garantni period, u~e{}e: 15,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Laboratorija Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH
V. Dodatne informacije
Kontakt osoba: Mirela Crnki} tel. 033 567 307
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Stolice za potrebe terapeutskih afereza
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Stolice za potrebe terapeutskih afereza
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
30.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Do isteka garantnog perioda
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 85,00 %
2. Garantni period, u~e{}e: 15,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Laboratorija Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH
V. Dodatne informacije
Kontakt osoba: Mirela Crnki}, tel. 033 567 307
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Fri`ider od +2 do +4 C
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Fri`ider od +2 do +4 C
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
30.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Do isteka garantnog perioda
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 85,00 %
2. Garantni period, u~e{}e: 15,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Laboratorija Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 42 - Stranica 50 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
V. Dodatne informacije
Kontakt osoba: Majda Pamukovi}, tel. 033 567 310
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Fri`ider za duboko zamrzavanje
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Fri`ider za duboko zamrzavanje
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
50.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Do isteka garantnog perioda
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 85,00 %
2. Garantni period, u~e{}e: 15,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Laboratorija Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH
V. Dodatne informacije
Kontakt osoba Majda Pamukovi}, tel. 033 567 310
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka automatskog aparata za kontrolisano zamrzavanje
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka automatskog aparata za kontrolisano zamrzavanje
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
80.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Do isteka garantnog perioda
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 85,00 %
2. Garantni period, u~e{}e: 15,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Laboratorija Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH
V. Dodatne informacije
Kontakt osoba: Majda Pamukovi}, tel: 033 567 310
(M1-A-7909-13)
ZAVOD ZATRANSFUZIJSKU MEDICINU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 137-1-1-1-81/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i
Hercegovine
Kontakt osoba: Mirela Crnki}
Adresa: ^ekalu{a 86
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200671280001
Telefon: 033567300
Faks: 033567333
Elektronska po{ta (e-mail): tenderi@ztmfbih.ba
Internet adresa (web): www.ztmfbih.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka te~nog azota
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka te~nog azota
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
90.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Laboratorija Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:90,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Broj 42 - Stranica 51
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 1.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 4.7.2013. Vrijeme: 9:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 4.7.2013. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Kao u koraku 1
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Naknadu tro{kova za izdavanje TDvr{iti u korist ra~una Zavoda za
transfuzijsku medicinu F BiH broj 1820000000161492 otvoren
kod BOR banke
(M1-A-8006-13)
JP "ELEKTROPRIVREDABIH" D.D.
SARAJEVO-PODRU@NICATERMOELEKTRANA
"TUZLA" U TUZLI
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-2-1-485/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: Jasminka Peranovic
Adresa: 21. aprila br.4
Po{tanski broj: 75203
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150048
Telefon: 035305000
Faks: 035305009
Elektronska po{ta (e-mail): amra.halilovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Anga`ovanje usluge pomo}nih radnika kotlovskih postrojenja
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Prema tehni~koj dokumentaciji.
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tehni~koj dokumentaciji.
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
750.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
TE "TUZLA" Tuzla
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Zahtijevani na~in pla}anja je odgo|eno pla}anje minimalno 30
dana po izvr{enju usluge.
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom
registru.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Navedeno u ta~ki 6.6. i 6.7. tenderske dokumentacije.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 5.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 8.7.2013. Vrijeme: 9:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 8.7.2013. Vrijeme: 9:30
Mjesto: Kao u koraku 1
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KMsa
PDV-om, a pla}anje - otkup tenderske dokumentacije izvan BiH
vr{i se na ra~un kod vakufske banke d.d. Sarajevo broj
1601060000004629, IBAN: BA 391601020000013652
BIC/SWIFT:VAKUBA22 sa pozivom za otkup tenderske
dokumentacije.
Pla}anje unutar BiH VR[I SE NA RA^UN BR.
1549212004444661 (INTESA SanPaolo bank) u korist JP EP BiH
-otkup tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: Jasminka Peranovi}
Adresa: 21. aprila br.4
Po{tanski broj: 75203
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150048
Telefon: 035305138
Faks: 035305009
E-mail: jasminka.peranovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(M1-A-7670-13)
JP "ELEKTROPRIVREDABIH" D.D.
SARAJEVO-PODRU@NICATERMOELEKTRANA
"TUZLA" U TUZLI
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-3-1-501/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Adresa: 21. aprila br.4
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 42 - Stranica 52 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
Po{tanski broj: 75203
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150048
Telefon: 035305000
Faks: 035305009
Elektronska po{ta (e-mail): amra.halilovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Isporuka i zamjena gumiranih cjevovoda i armature na HPV-u
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tehni~kom dijelu tendera
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
90.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
TE "Tuzla", Tuzla
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci od datuma uvo|enja u posao
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Zahtijevani na~in pla}anja je odgo|eno pla}anje minimalno 30
dana po izvr{enju usluge
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom
registru
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Navedeno u ta~ki 6.6 i 6.7 tenderske dokumentacije
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 24.6.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.6.2013. Vrijeme: 9:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.6.2013. Vrijeme: 9:30
Mjesto: Kao u koraku 1
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KMsa
PDV-om, a pla}anje izvan BiH se vr{i preko vakufske banke d.d.
Sarajevo broj 1601060000004629, IBAN: BA
391601020000013652 BIC/SWIFT:VAKUBA22 sa pozivom za
otkup tenderske dokumentacije tender broj 145-1-3-1-501/13.
Pla}anje unutar BiH VR[I SE NA RA^UN BR.
1549212004444661 (INTESA SanPaolo bank) u korist JP EP BiH
sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije tender broj
145-1-3-1-501/13.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Adresa: 21. aprila br.4
Po{tanski broj: 75203
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150048
Telefon: 035305081
Faks: 035305009
E-mail:mevludin.alatic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(M1-A-8051-13)
JP "ELEKTROPRIVREDABIH" D.D.
SARAJEVO-PODRU@NICATERMOELEKTRANA
"TUZLA" U TUZLI
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-1-1-510/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: Anja Pranji}
Adresa: 21. aprila br.4
Po{tanski broj: 75203
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150048
Telefon: 035305000
Faks: 035305009
Elektronska po{ta (e-mail): amra.halilovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Isporuka sitnog elektromaterijala
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Broj 42 - Stranica 53
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
90.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
TE "Tuzla", Tuzla
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godina dana od potpisivanja Ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Zahtjevani na~in pla}anja je odgo|eno pla}anje minimalno 30 dana
od isporuke robe.
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom
registru.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Navedeno u ta~kama 6.6 i 6.7 tenderske dokumentacije.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 5.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 10.7.2013. Vrijeme: 9:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 10.7.2013. Vrijeme: 9:30
Mjesto: Sala za sastanke u TE "Tuzla" Tuzla
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Hypo Alpe-Adria
Bank dd Mostar, SWIFT:HAABBA22, IBAN: BA39 3060 2037
8002 0702 u korist JP EP BiH- otkup tenderske dokumentacije.
Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se na ra~un broj
1549212004444661 (INTESASanPaolo Bank) u korist JPEPBiH-
otkup tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: Anja Pranji}
Adresa: 21. aprila br.4
Po{tanski broj: 75203
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150048
Telefon: 035305369
Faks: 035305009
E-mail: amra.halilovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(M1-A-7976-13)
JP "ELEKTROPRIVREDABIH" D.D.
SARAJEVO-PODRU@NICATERMOELEKTRANA
"TUZLA" U TUZLI
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-2-1-512/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: Nedima Mujkic
Adresa: 21. aprila br.4
Po{tanski broj: 75203
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150048
Telefon: 035305000
Faks: 035305009
Elektronska po{ta (e-mail): amra.halilovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Remont i redovno odr`avanje rashladnih ure|aja, posuda pod
pritiskom LOT 1 i LOT2
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 po Lotu.
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 5.7.2013. Vrijeme: 9:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 5.7.2013. Vrijeme: 9:30
Mjesto: Kao u koraku I
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 42 - Stranica 54 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KMsa
PDV-om, a pla}anje - otkup tenderske dokumentacije izvan BiH
vr{i se na ra~un kod vakufske banke d.d. Sarajevo broj
1601060000004629, IBAN: BA 391601020000013652
BIC/SWIFT:VAKUBA22 sa pozivom za otkup tenderske
dokumentacije.
Pla}anje unutar BiH VR[I SE NA RA^UN BR.
1549212004444661 (INTESA SanPaolo bank) u korist JP EP BiH
-otkup tenderske dokumentacije.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 1 - Usluga remontnog odr`avanja rashladnih ure|aja na
blokovima 3, 4, 5, 6 i toplotne podstanice za grijanje objekata u TE
"Tuzla"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
90.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Prema planiranim terminima remonta.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
TE "Tuzla" Tuzla
V. Dodatne informacije
Otvaranje ponuda za Lot 1 je 05.07.2013. u 09,30 sati.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 2 - Usluga remonta i redovnog odr`avanje posuda pod
pritiskom, izmjenjiva~a topline i cijevnih sistema na blokovima 3,
4, 5, 6 i zajedni~kih postrojenja u TE"Tuzla" i redovnog odr`avanja
grijanja u objektima TE u grejnoj sezoni 2013/2014.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
120.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
TE "Tuzla" Tuzla
V. Dodatne informacije
Otvaranje ponuda za Lot 2 je 05.07.2013 u 10,00 sati.
(M1-A-7669-13)
MINISTARSTVOUNUTRA[WIHPOSLOVA
REPUBLIKE SRPSKE
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 166-1-1-1-124/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske
Kontakt osoba: @eqko Raki}
Adresa: Bulevar Desanke Maksimovi} 4.
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4401630930005
Telefon: 051334365
Faks: 051334395
Elektronska po{ta (e mail): umf@mup.vladars.net
Internet adresa (web): www.mup.vladars.net
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka fotokopir papira i tonera
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Dati u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Dati u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Uslovi dati u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Uslovi dati u tenderskoj dokumentaciji
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 28.6.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 10, 00 po lotu
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 10:00
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Broj 42 - Stranica 55
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Bawa Luka, ul. Bulevar D.Maksimovi} br.4.
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata naknade za tendersku dokumentaciju vr{i se na ra~un
Javnih prihoda RS br. 5620990000055687, vrsta prihoda 722511,
buxetska organizacija 0712108, {ifra op{tine 002, sa naznakom
za TDza nabavku LOT1 papiriLOT2. toneri. Sredstva upla}ena
za TDse ne vra}aju.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka foto kopir papira
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka papira i papirne konfekcije
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
200.000,00
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
200.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
1 godina
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Bawa Luka, magacin kupca
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka tonera
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka tonera za {tampa~e i faks aparate
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
100.000,00
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
100.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
1 godina
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Bawa Luka, magacin kupca
(M1-A-7846-13)
MUP KANTONASARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 202-1-1-1-178/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MUP Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Halid Matoruga
Adresa: La benevolencija br 16
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200220350006
Telefon: 033286731
Faks: 033611099
Elektronska po{ta (e-mail): javnenabavke@mupks.ba
Internet adresa (web): mup.ks.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 5
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sukcesivne isporuke pogonskog goriva za automobile za potrebe
MUP-a KS
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Sukcesivne isporuke pogonskog goriva za automobile za potrebe
MUP-a KS
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
dato u TD
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
dato u TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
dato u TD
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
dato u TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 2.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 14:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 16:00
Mjesto: La Benevolencija br 16
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti svaki radni dan od 10-15
sati. Nepovratna naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30
KM. Uplata tenderske dokumentacije vr{i se na ra~un broj
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 42 - Stranica 56 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
338-000-22 100 19263, depozitni ra~un Kantona Sarajevo
(vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 1701001, op}ina
077 )
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: MUP Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Halid Matoruga
Adresa: La benevolencija br 16
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200220350006
Telefon: 033286731
Faks: 033611099
E-mail:javnenabavke@mupks.ba
Internet adresa: mup.ks.gov.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: MUP Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Lejla Me{i}
Adresa: La benevolencija br 16
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200220350006
Telefon: 033286753
Faks: 033611099
E-mail: javnenabavke@mupks.ba
Internet adresa: mup.ks.gov.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Naziv: MUP Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Lejla Me{i}
Adresa: La benevolencija br 16
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200220350006
Telefon: 033286753
Faks: 033611099
E-mail: javnenabavke@mupks.ba
Internet adresa: mup.ks.gov.ba
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
I PU, MUPSjedi{te, Jedinica za podr{ku, Jedinica za specijalisti~ku
podr{ku-lokacija op}ine Stari Grad, Centar
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
dato u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
206.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
dato u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Pumpne stanice
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
II PU, Jedinica za saobra}aj, Sektor za podr{ku, Sektor za
administraciju, Odjeljenje za razvoj na~ela i za{titu tajnih podataka,
Odjeljenje za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga i Odjeljenje
za edukaciju, lokacija op}ine Novo Sarajevo
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
dato u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
219.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
dato u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Pumpne stanice
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
IV PU, Odjeljenje Trnovo - lokacija op}ine Ilid`a
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
dato u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
83.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
dato u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Pumpne stanice
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
V PU, Lokacija op}ine Vogo{}a
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
dato u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
45.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
dato u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Pumpne stanice
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
V PU, lokacija op}ine Ilija{
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
dato u TD
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Broj 42 - Stranica 57
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
77.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
datoo u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Pumpne stanice
(M1-A-7985-13)
MUP KANTONASARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 202-1-1-1-179/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MUP Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Halid Matoruga
Adresa: La benevolencija br 16
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200220350006
Telefon: 033286731
Faks: 033611099
Elektronska po{ta (e-mail): javnenabavke@mupks.ba
Internet adresa (web): mup.ks.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sukcesivna nabavka - [TAMPANI MATERIJAL
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Sukcesivna nabavka - [TAMPANI MATERIJAL
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
dato u TD
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
dato u TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
dato u TD
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
dato u TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 2.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 14:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 16:30
Mjesto: La Benevolencija br 16
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti svaki radni dan od 10-15
sati. Nepovratna naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30
KM. Uplata tenderske dokumentacije vr{i se na ra~un broj
338-000-22 100 19263, depozitni ra~un Kantona Sarajevo
(vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 1701001, op}ina
077 )
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: MUP Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Halid Matoruga
Adresa: La benevolencija br 16
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200220350006
Telefon: 033286731
Faks: 033611099
E-mail:javnenabavke@mupks.ba
Internet adresa: mup.ks.gov.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: MUP Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Lejla Me{i}
Adresa: La benevolencija br 16
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200220350006
Telefon: 033286753
Faks: 033611099
E-mail: javnenabavke@mupks.ba
Internet adresa: mup.ks.gov.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Naziv: MUP Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Lejla Me{i}
Adresa: La benevolencija br 16
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200220350006
Telefon: 033286753
Faks: 033611099
E-mail: javnenabavke@mupks.ba
Internet adresa: mup.ks.gov.ba
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka listovnih obrazaca
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka listovnih obrazaca
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
dato u TD
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 42 - Stranica 58 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
5.400,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
dato u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Magacin MUP-a KS, Rakovica
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka perforisanih blokova
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka perforisanih blokova
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
14316,93
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
14.316,93 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
dato u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Magacin MUP-a KS, Rakovica
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka knjiga u tvrdom povezu
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka knjiga u tvrdom povezu
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
dato u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
6.200,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
dato u TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Magacin MUP-a KS, Rakovica
(M1-A-7986-13)
MUP KANTONASARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 202-1-1-1-180/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MUP Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Halid Matoruga
Adresa: La benevolencija br 16
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200220350006
Telefon: 033286731
Faks: 033611099
Elektronska po{ta (e-mail): javnenabavke@mupks.ba
Internet adresa (web): mup.ks.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Dato u TD
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 34.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sukcesivna nabavka fotomaterijala
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Sukcesivna nabavka fotomaterijala
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
dato u TD
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Magacin MUP-a KS
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
dato u TD
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
dato u TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
dato u TD
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
dato u TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. cijena, u~e{}e:70,00 %
2. rok isporuke, u~e{}e:15,00 %
3. garantni rok, u~e{}e:10,00 %
4. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e:5,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 3.7.2013. Vrijeme: 14:00
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Broj 42 - Stranica 59
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 3.7.2013. Vrijeme: 16:00
Mjesto: La Benevolencija br 16
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti svaki radni dan od 10-15
sati. Nepovratna naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30
KM. Uplata tenderske dokumentacije vr{i se na ra~un broj
338-000-22 100 19263, depozitni ra~un Kantona Sarajevo
(vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 1701001, op}ina
077 )
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: MUP Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Halid Matoruga
Adresa: La benevolencija br 16
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200220350006
Telefon: 033286731
Faks: 033611099
E-mail:javnenabavke@mupks.ba
Internet adresa: mup.ks.gov.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: MUP Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Lejla Me{i}
Adresa: La benevolencija br 16
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200220350006
Telefon: 033286753
Faks: 033611099
E-mail: javnenabavke@mupks.ba
Internet adresa: mup.ks.gov.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Naziv: MUP Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Lejla Me{i}
Adresa: La benevolencija br 16
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200220350006
Telefon: 033286753
Faks: 033611099
E-mail: javnenabavke@mupks.ba
Internet adresa: mup.ks.gov.ba
(M1-A-7987-13)
MUP KANTONASARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 202-1-1-1-181/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MUP Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Halid Matoruga
Adresa: La benevolencija br 16
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200220350006
Telefon: 033286731
Faks: 033611099
Elektronska po{ta (e-mail): javnenabavke@mupks.ba
Internet adresa (web): mup.ks.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sukcesivna nabavka higijensko potro{nog materijala
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Sukcesivna nabavka higijensko potro{nog materijala
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
dato u TD
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
dato u TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
dato u TD
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
dato u TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 3.7.2013. Vrijeme: 14:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 3.7.2013. Vrijeme: 16:15
Mjesto: La Benevolencija br 16
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti svaki radni dan od 10-15
sati. Nepovratna naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30
KM. Uplata tenderske dokumentacije vr{i se na ra~un broj
338-000-22 100 19263, depozitni ra~un Kantona Sarajevo
(vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 1701001, op}ina
077 )
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: MUP Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Halid Matoruga
Adresa: La benevolencija br 16
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200220350006
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 42 - Stranica 60 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
Telefon: 033286731
Faks: 033611099
E-mail:javnenabavke@mupks.ba
Internet adresa: mup.ks.gov.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: MUP Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Leja Me{i}
Adresa: La benevolencija br 16
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200220350006
Telefon: 033286753
Faks: 033611099
E-mail: javnenabavke@mupks.ba
Internet adresa: mup.ks.gov.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Naziv: MUP Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Lejla Me{i}
Adresa: La benevolencija br 16
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200220350006
Telefon: 033286731
Faks: 033611099
E-mail: javnenabavke@mupks.ba
Internet adresa: mup.ks.gov.ba
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka sredstava za ~i{}enje
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka sredstava za ~i{}enje
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
dato u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
8.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
dato u TD
III. Podkriteriji
1. cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
3. garantni rok, u~e{}e: 10,00 %
4. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Magacin MUP-a KS
V. Dodatne informacije
Magacin MUP-a KS
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka potro{nog materijala za higijenu
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka potro{nog materijala za higijenu
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
dato u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
9.300,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
dato u TD
III. Podkriteriji
1. cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
3. garantni rok, u~e{}e: 10,00 %
4. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Magacin MUP-a KS
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka sanitarne kozmetike
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka sanitarne kozmetike
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
dato u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
7.700,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
dato u TD
III. Podkriteriji
1. cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
3. garantni rok, u~e{}e: 10,00 %
4. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Magacin MUP-a KS
(M1-A-7988-13)
MJE[OVITIHOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE" - MATI^NOPREDUZE]E
A.D. TREBIWE - ZAVISNOPREDUZE]E
"ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKODRU[TVO
BAWALUKA
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 203-1-1-1-118/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike
Srpske" - Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe - Zavisno preduze}e
"Elektrokrajina" Akcionarsko dru{tvo Bawa Luka
Kontakt osoba: Vesna Javorac
Adresa: Kraqa Petra IKara|or|evi}a 95
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4400855640000
Telefon: 051246300
Faks: 051215610
Elektronska po{ta (e mail): info@elektrokrajina.com
Internet adresa (web): elektrokrajina.com
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Broj 42 - Stranica 61
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Alat
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Alat
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Uskladu sa tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Uskladu sa tenderskom dokumentacijom
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
u skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Uskladu sa tenderskom dokumentacijom
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 26.6.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Kraqa Petra IKara|or|evi}a 95
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Otkup TDkod Uni Kredit Banke na broj `.r. 551001-00000105-05.
Uz dokaz o uplati TD, otkupnici iste, obavezni su dostaviti i
potvrdu o registraciji.
Postupak i rokovi po prigovoru po~iwu te}i od momenta
dostavqawa istog na Protok u zgradi Direkcije Ugovornog
organa, na adresi kao u Aneksu A.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike
Srpske" - Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe - Zavisno preduze}e
"Elektrokrajina" Akcionarsko dru{tvo Bawa Luka
Kontakt osoba: Dragan Berowa 051/246-335
Adresa: Kraqa Petra IKara|or|evi}a 95
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4400855640000
Telefon: 051246300
Faks: 051215610
Elektronska po{ta (e-mail): info@elektrokrajina.com
Internet adresa (web): elektrokrajina.com
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike
Srpske" - Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe - Zavisno preduze}e
"Elektrokrajina" Akcionarsko dru{tvo Bawa Luka
Kontakt osoba: Dragan Berowa 051/246-335
Adresa: Kraqa Petra IKara|or|evi}a 95
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4400855640000
Telefon: 051246300
Faks: 051215610
Elektronska po{ta (e-mail): info@elektrokrajina.com
Internet adresa (web): elektrokrajina.com
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike
Srpske" - Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe - Zavisno preduze}e
"Elektrokrajina" Akcionarsko dru{tvo Bawa Luka
Kontakt osoba: Dragan Berowa 051/246-335
Adresa: Kraqa Petra IKara|or|evi}a 95
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4400855640000
Telefon: 051246300
Faks: 051215610
Elektronska po{ta (e-mail): info@elektrokrajina.com
Internet adresa (web): elektrokrajina.com
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Alat za automehani~are i elektri~are
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Alat za automehani~are i elektri~are
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
80.000,00 KM
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
80.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
III Podkriteriji
1. Cijena,u~e{}e: 70,00 %
2. Rok isporuke,u~e{}e: 20,00 %
3. Uslov i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
F-co skladi{ta Radnih jedinica Ugovornog organa
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 42 - Stranica 62 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
V. Dodatne informacije
Roba }e se dostavqati sukcesivno tokom 12 mjeseci na osnovu
poslatih pojednina~nih zahtjeva (potpisanih i ovjerenih
naruxbenica) Ugovornog organa.
ANEKS B
PODACIOLOTOVIMA/ DIJELOVIMAPREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Auto dizalice
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Auto dizalice
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
30.000,00 KM
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
30.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
III Podkriteriji
1. Cijena,u~e{}e: 70,00 %
2. Rok isporuke,u~e{}e: 20,00 %
3. Uslov i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
F-co skladi{ta Radnih jedinica Ugovornog organa
V. Dodatne informacije
Roba }e se dostavqati sukcesivno tokom 12 mjeseci na osnovu
poslatih pojedina~nih zahtjeva (potpisanih i ovjerenih
naruxbenica) Ugovornog organa.
(M1-A-7758-13)
J.U. ZAVOD ZASPECIJALNO OBRAZOVANJE I
ODGOJ DJECE MJEDENICA
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 207-1-1-1-7/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: J.U.ZAVOD ZA SPECIJALNO OBRAZOVANEJ I
ODGOJ DJECE MJEDENICA
Kontakt osoba: Adnan Muli}
Adresa: MJEDENICA 34
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200157300001
Telefon: 033207962
Faks: 033207962
Elektronska po{ta (e-mail): mjedenica@hotmail.com
Internet adresa (web): http://mjedenica.com
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Obrazovanje
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 5
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka roba za ishranu {ti}enika u Zavodu
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Sukcesivna isporuka roba za {ti}enike u Zavodu:
LOT-1 Pekarski proizvodi (hljeb, jufka,pite,krofne,kroasani)
LOT-2 Mlijeko i mlije~ni proizvodi (slatko mlijeko, jogurt,
pavlaka,sir)
LOT-3 Prehrambeni artikli (topli i hladni napitci,slatki{i,za~in)
LOT-4 Svje`e meso i mesne prera|evine (junetina,
teletina,piletina,pile}a salama i pile}e hrenovke)
LOT-5 Svje`e i konzervirano vo}e i povr}e (jabuke,narand`e,
kupus, paprike, paradajz, krastavice)
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 1.7.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 1.7.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 1.7.2013. Vrijeme: 12:15
Mjesto: J.U.Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece,,
Mjedenica,, Mjedenica 34, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakim radnim danom
u Slu`bi ra~unovodstva od 10-14 sati na sljede}oj adresi:
J.U. Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece ,,Mjedenica,,
ul.Mjedenica 34, 71000 Sarajevo,
Prilikompreuzimanja tenderske dokumentacije dobavlja~i su du`ni
predati dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 30.00 KM.
Uplatni nalog treba da sadr`i sljede}e podatke :
Naziv i adresa uplatioca
Svrha uplate- uplata tenderske dokumentacije za LOT ____
J.U.Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece,,Mjedenica,,
Primalac: Bud`et Kantona Sarajevo
Ra~un po{iljaoca: Transakcijski ra~un uplatioca
Ra~un primaoca : Depozitni ra~un 3380002210019263
UNICREDIT BANK
Iznos
Identifikacioni broj dobavlja~a
Vrsta prihoda: 722631
[ifra Op}ine: 109
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 3. 6. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Broj 42 - Stranica 63
Broj bud`etske organizacije 2102064
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Pekarski proizvodi
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Pekarski proizvodi ( hljeb, kifle, jufke, pite, poga~ice, krofne,
kroasani)
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
3 godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
3. Rok pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
J.U.Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece,,Mjedenica,,
Mjedenica, 34 Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Mlijeko i mlije~ni proizvodi
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Mlijeko i mlije~ni proizvodi ( slatko mlijeko, jogurt,pavlaka , sir)
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
3 godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
3. Rok pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
J.U. Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece,,Mjedenica,,
Mjedenica 34, Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prehrambeni artikli
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prehrambeni artikli (topli i hladni napitci, slatki{i,za~ini)
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
3 godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
3. Rok pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
J.U.Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece,,Mjedenica,,
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Svje`e meso i mesne prera|evine
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Svje`e meso i mesne prera|evine ( junetina, teletina, piletina, pile}a
salama i pile}e hrenovke)
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji.
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
3 godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
3. Rok pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
J.U.Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece
,,Mjedenica,,Mjedenica 34,Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Svje`e i konzervirano vo}e i povr}e
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Svje`e i konzervirano vo}e i povr}e ( jabuke, narand`e,kupus,
paprike, paradajz, krastavice)
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
3 godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
3. Rok pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
J.U.Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece,, Mjedenica,,
Mjedenica 34, Sarajevo
(M1-A-7968-13)
ZAVOD ZAIZGRADNJU KANTONASARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 209-1-2-1-133/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Verica Milin~i}
Adresa: Kaptol 3
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200141480000
Telefon: 033254941
Faks: 033226188
Elektronska po{ta (e-mail): zik@zik.ks.gov.ba
Internet adresa (web): http://zik.ks.gov.ba
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 42 - Stranica 64 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e – Ponedjeljak, 3. 6. 2013.
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`injerske usluge i integralne
in`injerske usluge, usluge urbanog planiranja i ure|enja pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivanja i analize
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Provo|enje istra`nih radova, izrada geotehni~kog elaborata, izrada
glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizi{ta u ul.
Hekim Oglu Alipa{e br.52-56
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Provo|enje istra`nih radova, izrada geotehni~kog elaborata, izrada
glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizi{ta u ul.
Hekim Oglu Alipa{e br.52-56, Op}ina Novi Grad.
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
1
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
15.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Kaptol br.3
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.6.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 3.7.2013. Vrijeme: 13:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 3.7.2013. Vrijeme: 13:15
Mjesto: Kaptol br. 3, Sarajevo (mala sala)
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama Zavoda
za izgradnju Kantona Sarajevo, Kaptol br.3, soba 401, svaki radni
dan od 10-14h, uz obavezan pismeni zahtjev (prethodno dostavljen
fax-om na br. 226-188) i uplatnice na iznos od 30,00 KM, upla}