SADRŽAJ

:

1. UVOD ........................................................................................................................ 2 2. DEFINISANJE FUNKCIJE MENADŽMENTA LJUDSKIH RESURSA U ORGANIZACIJI .......................................................................................................... 3 3. SADRŽAJ MENADŽMENTA LJUDSKIH RESURSA ....................................... 5 3.1. Model menadžmenta ljudkih resursa ............................................................... 5 3.2. Ciljevi menadžmenta ljudskih resursa ............................................................. 7 4. AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA ........................... 10 5. ZAKLJUČAK ......................................................................................................... 11 LITERATURA............................................................................................................ 12

2 . kojima doprinose ostvarenju organizacionih ciljeva. Upravljanje ljudskim resursima (Human Resource Management . Njihova kreativnost. Potrebno je znanje kako uspešno upravljati ljudskim kapitalom. motivisanost.HRM). zaposleni predstavljaju najvaţniji resurs u kreiranju dodatnih vredosti preduzeća. kako pridobiti. zadrţati i nagraditi prave ljude koji će postići postavljene ciljeve i slediti strategiju preduzeća. informisanost. Vaţnost ljudskog kapitala raste.Oblast HRM obuhvata praktično sve aspekte odnosa sa zaposlenima u nekoj organizaciji. UVOD U poslovnom okruţenju osnovni resurs svake organizacije čine ljudi i njihove sposobnosti. inovativnost.Seminarski rad Sadrţaj menadţmenta ljudskih resursa 1. je posebna naučna disciplina menadţmenta. osobine su koje ih čine drugačijim od ostalih resursa u preduzeću. tako da ljudi poseduju sve više znanja i informacija pa je i upravljanje ljudkim resursima sve teţe. koja uključuje sve procese i aktivnosti koje imaju za cilj upravljanje ljudskim resursima neke organizacije. Prema tome. Kvalitetno upravljanje ljudskim resursima je najznačajnija poslovna aktivnost svake oragnizacije. razviti.

potrebno je objasniti i razumeti ciljeve koji se ostvaruju pomenutim funkcijama. odnosno personalni menadţment i podrazumeva vaţnu poslovnu funkciju koja obuhvata niz raznovrsnih procesa. politike i aktivnosti koje direktno utiču na zaposlene u organizaciji njihovo ponašanje. U tom smislu. već u širem kontekstu industrijskih promena i ekonomskog razvoja i ukazuje na njeno prilagođavanje burnim i kontinuiranim promenama koje je industrijalizacija imala na društvo u celini.Seminarski rad Sadrţaj menadţmenta ljudskih resursa 2. Lako je zaključiti da su nosioci funkcije MLJR u organizaciji. DEFINISANJE FUNKCIJE MENADŽMENTA LJUDSKIH RESURSA U ORGANIZACIJI Definisanje funkcije menadţmenta ljudskim resursima (MLJR) u organizaciji nije jednostavno odrediti. zapošljavanje kroz process regrutovanja.strateški. odnosno. srednji i operativni. S obzirom na predmet izučavanja. naučna oblast menadţmenta ljudskih resursa nije se razvijala izolovano. a posebno na ljudski rad. kao i aktivnosti MLJR u organizaciji. Da bi se razumela priroda. pored sluţbe ljudskih resursa. odnosno poslova i zadataka. s obzirom na to da se često koristi u dva različita značenja. Značenje. i dr. obuka i razvoj zaposlenih. odnosno funkcije opisuju:[3] 1) Aktivnosti menadţmenta. selekcije i socijalizacije. MLJR se moţe definisati kao sistem koji obuhvata sve menadţment odluke. svi nivoi menadţmenta u organizaciji . njima se opisuju i različite funkcije menadţmenta ljudskih resursa. analiza poslova. 3 . strategije. kao što su: planiranje ponude i traţnje za ljudskim resursima. faktore koji uslovljavaju MLJR. domen i efekti menadţmenta ljudskih resursa. stavove. vrednosti i motivaciju i dr. 2) Označava određen pristup upravljanju ljudima i podrazumeva deo funkcije upravljanja u celokupnom sistemu upravljanja u organizaciji. Menadţment ljudskih resursa je oblast nauke o organizaciji koja se bavi proučavanjem svih aspekata zaposlenosti u organizaciji.

političku perspektivu.strategijsku perspektivu. internacionalnu perspektivu. trendovi u okruţenju nametnuli su nove perspective u istraţivanju . fleksibilnijim. 4 . nagrađivanje. Upravljanje ljudskim resursima se neprestano menja i unapređuje čime se napuštaju tradicionalni modeli upravljanja. obuka. kao što su: regrutovanje. Do kraja 1980-ih godina. selekcija. počev od pojedinačnih aktivnosti (regrutovanje. zadovoljstvo i adekvatno stimulisanje. praktičnijim i humanijim formama upravljanja koje karakteriše humanizacija proizvodnih odnosa iskazana kroz veću motivaciju. selekcija. Međutim.Seminarski rad Sadrţaj menadţmenta ljudskih resursa Pristup upravljanju koji je nazvan menadţment ljudskih resursa (human resource management) u teoriji (pre svega američkoj) se pojavljuje osamdesetih godina prošlog veka. ocenjivanje) ka strategijskom shvatanju potrebe povezivanja upravljanja ljudskim resursima i poslovne strategije preduzeća. Među njima posebnu paţnju značajnog dela stručne javnosti pridobila su dva pristupa: strategijski i internacionalni pristup menadţmentu ljudskih resursa. Time je došlo i do širenja oblasti interesovanja ove discipline. primaran interes istraţivača je bio na pojedinačnim aktivnostima menadţmenta ljudskih resursa. Do tada se uglavnom govorilo o personalnom menadţmentu. ustupajući mesto savremenijim. Promena naziva je suštinski označila i kvalitativno novu fazu u razvoju ove discipline – teţište se pomera sa kontrole troškova rada na shvatanje ličnosti zaposlenih i njihovih sposobnosti kao vaţnog resursa u organizaciji i davanje strateškog značaja i uloge upravljanja tim resursima u organizaciji. trening. nagrađivanje. jer su istraţivači svoju paţnju usmeravali na različita pitanja. ocenjivanje performansi itd. perspektivu ekonomske korisnosti. Tokom svog razvoja naučna oblast menadţmenta ljudskih resursa je pretendovala da stvori izrazito fragmentiranu oblast izučavanja.

SADRŽAJ MENADŽMENTA LJUDSKIH RESURSA Sastoji se iz dve oblasti:[1] 1) Model menadţmenta ljudskih resursa 2) Ciljevi menadţmenta ljudskih resursa 3. koja ljude i njihove resurse. uvođenje i raspoređivanje osoblja 5) Praćenje i ocenjivanje uspešnosti 6) Motivisanje i nagrađivanje 7) Obrazovanje i razvoj zaposlenih 8) Stvaranje adekvatne organizacione klime i culture 9) Socijalna i zdravstvena zaštita 10) Radni odnosi 11) Različite usluge zaposlenih 5 .Seminarski rad Sadrţaj menadţmenta ljudskih resursa 3.1. Radi se o dinamičnoj razvojnoj delatnosti. Model menadžmenta ljudkih resursa Menadţment ljudskih resursa čini niz međupovezanih aktivnosti i zadataka menadţmenta i organizacija usmerenih na osiguravanje adekvatnog broja i structure zaposlenih. izbor. u stalnom kretanju. odnosno specifične funkcije koje obuhvata menadţment ljudskih resursa su:[1] 1) Strategijski menadţment ljudskih resursa 2) Planiranje potrebnog broja structure zaposlenih 3) Analiziranje i oblikovanje poslova i radnih mesta 4) Pribavljanje . motivacije i oblika ponašanja potrebnih za ostvarivanje aktuelnih razvojnih i strategijskih ciljeva. Osnovne grupne aktivnosti i zadaci. na način koji istovremeno uključuje i sadašnjost i budućnost. njihovih znanja. potrebe. organizacione potrebe gde ljudske resurse razmatra dinamično. veština.

Iz perspective menadţmenta i organizacionih nauka menadţer te grupne aktivnosti zadaci korespondiraju sa ključnim pitanjima vezanim za problem poslovanja i razvoja. odnosno svakodnevnog delovanja:[1] 1) Kakva je vizija poslovanja u budućnosti i ljudi koji to poslovanje treba da nose i razvijaju? 2) Koji su zahtevi rada i poslovanja sada i kakvi će biti u budućnosti? 3) Koliko i kakvih ljudi nam treba za sadašnje i buduće poslovne potrebe? 4) Kakve strategije upravljanje LJR izabrati da bi smo ih obezbedili? 5) Kako obezbediti da u organizaciju dođu najbolji ljudi? 6) Kako zadrţati najkvalitetnije i najsposobnije. 6 .Seminarski rad Sadrţaj menadţmenta ljudskih resursa Svaka od tih funkcija obuhvata čitav niz tazličitih i specifičnih stručnih poslova i zadataka. a osloboditi se nesposobnih? 7) Gde se mogu najbolje iskoristiti i dalje razviti resursi svakog zaposlenog? 8) Kako diferencirati one koji dobro rade i kako ih nagraditi? 9) Kako obezbediti das vi zaposleni imaju znanja i veštine koje zahtevaju posao i razoj? 10) Kako obezbediti da stalno razvijaju svoja znanja i resurse? 11) Kako obezbediti uslove u kojima će ljudi biti visoko motivisani i usmeravati svoje resurse i energiju na uspešno ostvarivanje organizacionih ciljeva? 12) Kako optimalno uskladiti različite interese i ciljeve u organizaciji i kako uspešno upravljati konfliktima? 13) Kako pomoći zaposlenom da reše lične porbleme kako bi svoju inte lektualnu i psihičku energiju usmerili na rad? Vidi se da se u savremenim preduzećima unutar funkcije ljudskih resursa obavlja čitav niz aktivnosti i zadataka vezanih za različite aspekte ljudskih resursa.

disciplina zaposlenih. Ako su zaposleni učestvovali u kreiranju promena više će ih podrţavati. već su one stalne i pokreću se potrebom za inovacijama. Dostizanje ovih ciljeva postiţe se angaţovanjem i razvojem ljudi koji su sposobni da pokreću proces promena i zapošljavanjem agenata za promene koji utiču na prihvatanje promena. i to:[3] 1) Ciljeve koji se odnose na zaposlene 2) Ciljeve koji se odnose na rad. – U savremenim organizacijama promene ne nastaju kao posledica nekog spoljašnjeg uticaja. – Specijalisti za ljudske resurse moraju voditi računa o tome da pojedinci budu motivisani i posvećeni poslu. Ciljevi menadžmenta ljudskih resursa Aktivnosti personalnog menadţmenta sprovode organizacione jedinice za ljudske resurse. odabir i razvoj kadrova. kao i poslovanje u skladu sa zakonom i jasno navedenim mesečnim isplatama za zaposlene. Neophodno je zapošljavanje i zadrţavanje najbolje radne snage. koje treba da dostignu određene ciljeve u ime organizacije. rezultatima rada i obučavanja. sistema zaštite na radu. individualno ponašanje. – Ostvarivanje tih ciljeva podrazumeva: utvrđivanje organizacionih struktura. ili pojedinci određeni za tu poslovnu funkciju. zaključivanje 7 . – Ovi ciljevi podrazumevaju vođenje preciznih podataka o zaposlenima. Ciljevi koji se odnose na rad.Seminarski rad Sadrţaj menadţmenta ljudskih resursa 3. praćenje zdravstvene zaštite. sistem nagrađivanja. Ciljevi koji se odnose na menadţment promena. postizanje i zadrţavanje visokih radnih standarda. Za dostizanje ovih ciljeva bitni su: obučavanje i razvoj. zadrţavanje nivoa sposobnosti zaposlenog koji se traţi i otpuštanje onih za koje se oceni da više nemaju ulogu u organizaciji. 3) Ciljeve koji se odnose na menadţment promena 4) Administrativne ciljeve Ciljevi koji se odnose na zaposlene. utvrđivanje tipova ugovora pod kojima će raditi zaposleni. inicijative zaposlenih i uključivanje u razvoj novih ideja. Administrativne ciljeve. kao i pritiscima okruţenja.2. Neophodno je uskladiti poreze i doprinose.

na pravom mestu in a pravi način iskoristiti njihove resurse za ostvarivanje organizacionih ciljeva. pravog kvaliteta. očekivanja i interesa zaposlenih 2) Poboljšanje socioekonomskog poloţaja zaposlenih 3) Upotreba i razvoj individualnih mogućnosti 4) Obezbeđenje stalne zaposlenosti 5) Podizanje kvaliteta radnog ţivota.Seminarski rad Sadrţaj menadţmenta ljudskih resursa kolektivnih ugovora sa radnicima i usklađivanje isplata i radnog vremena sa zakonskom regulativom. Menadţment ljudskih resursa ima i specifične ciljeve:[1] 1) Poslovni i ekonomski ciljevi 2) Socijalni ciljevi 3) Ciljevi fleksibilnosti i promena Najznačajniji ekonomski ciljevi i zadaci su: povećanje motivacije za rad i produktivnosti. prilagođavanje promenama i obezbeđivanje profita. smanjenje troškova poslovanja i racionalno korišćenje raspoloţivih potencijala. u pravo vreme. obezbeđivanje konkurentske prednosti organizacije. Najvaţniji poslovni cilje jeste da se obezbedi: pravi broj radnika. Krajnji ekonomski ciljevi su:[1] 1) Porast proizvodnje i profita 2) Sniţavanje ukupnih troškova 3) Obezbeđenje konkurentske sposobnosti 4) Porast ukupne organizacione uspešnosti Socijalni ciljevi su sledeći:[1] 1) Zadovoljavanje potreba. 8 . povećanje organizacione konkurentske snage i uspešnosti.

Ljudi svojim stručnim kvalifikacijama. specifičnostima. čime se procenjuju i zadovoljavaju buduće potrebe za ljudima.Jedan od ključnih pretpostavki ne samo razvoja nego i opstanka organizacije je stalno i brzo prilagođavanje promenama u okruţenju. Izvor prilagodljivosti i fleksibilnosti organizacije su ljudi. ulogom i značajem u procesu poslovanja predstavljaju kadrovsku osnovu i uslov uspešnosti poslovanja organizacije. Opšti cilj upravljanja ljudskim resursima je ostvarenje uspeha kroz zaposlene. menadţment ljudskih resursa mora da ispuni određene zahteve. sposobnostima. Menadţeri na operativnom nivou radi ostvarivanja navedenih ciljeva preduzimaju sledeće aktivnosti:[3] 1) Povećanje produktivnosti. koji će uticati na poboljšanje rada zaposlenih a samim tim i njihovu veću produktivnost u organizaciji. Kako bi postigli određene ciljeve u organizaciji. 3) Postavljanje dobrih odnosa u organizaciji koji se mogu odrţavati partnerskim odnosom između menadţera i zaposlenih.Seminarski rad Sadrţaj menadţmenta ljudskih resursa Ciljevi fleksibilnosti i promena . 9 . permanentno obrazovanje i razvoj. Menadţment organizacije neprekidno traga za prihvatljivim rešenjima koji će zadovoljiti i ciljeve organizacije i individualne ciljeve zaposlenih. kao i njihovo napredovanje. 2) Vrednovanje zaposlenih za posao koji obavljaju u skladu sa pokazanim rezultatima čime se povećava motivacija i zaposleni obavezuju na ostvarenje postavljenih ciljeva. 2) Poboljšanje kvaliteta i usluga uključivanjem svih zaposlenih. kvalitetima. Menadţment ljudskih resursa na strategijskom nivou da bi doprineo konkurentskim prednostima organizacije ostvaruje sledeće ciljeve:[2] 1) Nabavljanje i razvoj potrebnih ljudskih resursa.

Od kvalitetne procene i izbora kandidata zavisi i dalji razvoj i uspeh preduzeća. AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA Ljudski resurs kao zajednički faktor svih organizacija izvor je kompletnog doprinosa.Seminarski rad Sadrţaj menadţmenta ljudskih resursa 4. mogu se angaţovati kadar kakv je neophodan organizaciji. Aktivnosti upravljanja ljudskim resursima mogu da utiču direktno i indirektno na produktivnost organizacije. Aktivnostima regrutovanja i selekcije. Upravljanje ljudskim resursima sadrţi četiri osnovne aktivnosti. Aktivnosti koje menadţeri svih nivoa treba da preduzmu u upravljanju ljudskim resursima treba da omoguće uspeh organizacije. regrutovanje. selekcija i orijentacija) 2) Obuka i razvoj 3) Motivacija 4) Zadrţavanje Aktivnosti ljudskih resursa:[3] 1) Dizajniranje delokruga rada 2) Obuka i razvoj 3) Pomoć zaposlenima 4) Informacione aktivnosti 5) Sistem plaćanja 6) Regrutacija i selekcija 7) Odnosi sa sindikatom 8) Planiranje kadrova 9) Organizacioni razvoj 10 . putem svojih ličnih sposobnosti i umeća. Zapošljavanje sposobnih kadrova takođe je jedna od vaţnijih aktivnosti. Ponekada pogrešna procena moţe da učini veliku štetu. Direktno. a to su:[3] 1) Staffing (planiranje zapošljavanja. tako što će nalaziti bolje i efikasnije načine za ostvarivanje ciljeva i indirektno tako što će uticati na poboljšanje radnih uslova. ali se moraju pridrţavati strategiji komapnije.

motivacija i odanost kojom raspolaţe neka organizacija. To je ukupna intelektualna i psihička energija koju organizacija moţe angaţovati na ostvarivanju ciljeva i razvoja poslovanja. i znanja i iz područja organizacije i psihologije. Ciljevi upravljanja ljudskim resursima su promenljivi. Usavršavanje i trening zaposlenih. međusobno povezani i proizilaze iz rezultata koji se ţele ostvariti. 11 .Seminarski rad Sadrţaj menadţmenta ljudskih resursa 5. Preduzeća u kojima se je shvatilo da su ljudski resursa jedni od temeljnih faktora uspeha preduzeća uspešnija su od preduzeća u kojima postoji loša uprava koja još nije shvatila značaj ljudskih resursa i motivacionee tehnike. dinamični. Moraju imati. osim teoretskog znanja iz menadţmenta i motivaconih teorija. Velika se paţnja posvećuje pravovremenm informisanju zaposlenih. sposobnosti. stvaranje ugodnog okruţenja u preduzeću te pravedan platni sistem zadaci su koje uspešno provode kako bi stvorili povoljne motivacione osnove za svakog zaposlenog. Ciljevi se tiču svakog zaposlenog i organizacije u celini i u njihovom definisanju treba da učestvuju ne samo menadţeri nego i svi zaposleni. teški i sloţeni zadaci stavljaju pred menadţment ljudskih resursa u budućnosti. jer se time aktiviraju svi raspoloţivi potencijali za njihovo ostvarenje. od nivoa pojedinačnog radnog mesta do nivoa cele organizacije. kreativne mogućnosti. ZAKLJUČAK Ljudski resursi su ukupna znanja veštine. Brojni se. te nastojanju njihovog uključenja u donošenje odluka.

Suša. Menadţment ljudskih resursa. (2013). Prţulj. Šabac.Seminarski rad Sadrţaj menadţmenta ljudskih resursa LITERATURA 1. 12 ... Novi Sad. (2002). Beograd 3.D. 2. Grujić.Ţ. (2009). Upravljanje ljudskim resursima. Menadţment ljudskih resursa.B.