இவவலகலளள தாயமாரகள தன கழநைதகளடம ேபதேம இலலாமல அனப

காடடகறாரகள. உலக மாதாவான பராசகதேயா அைனதத ஜவராசகைளயம தன
கடாடசததனாேலேய ரடசககறாள.
ேதவயன கடாடசததனாலதான மமமரததகளம சகதையப ெபறறாரகள எனற பராணஙகள
ெசாலகனறன.
வாய ேபசமடயாத மககவ, கலவ அறேவ இலலாத காளதாசர, காளேமகப பலவர ேபானேறார
அமபைகயன அரளகடாடசததனாேலேய கவ பாடம தறைமையப ெபறறாரகள.
பரம பாகவதரான கேசலர மக வறைமயான நைலயல இரககமேபாத, மைனவ சசைலயன
ேவணடேகாைள ஏறற பாலய நணபரான ஸகரஷணைன தரசகக தவாரைக ெசலகறார.
சநதைன மழவதம கணணனன நாமதைதேய ெகாணட காலநைடயாகேவ தவாரைக வரகறார.
கணணன கேசலைரப பாரதததம ஆனநதம ெகாணட கடட அைணதத தன அரேக அமரதத
உபசரககறார.

அடதத நமடம தன அரகலரநத சதாேதவையப பாரதத. வபஷண படடாபேஷகம எலலாேம மடநத ேபாதலம ராமன மனம தடமாறகறத. கரணாசாகரயான மகாலடசம அநத தைசயல தன அரடபாரைவைய வசகறாள. வாணயம உளளாரகள எனற உரகப பாடகறார. மாதரபேதஸவரர எனற அரளபரநதார. கேசலர பரமததபேபாய ேபச மடயாமல பரவசமாக. லடசமேதவேயாட கடய கரஷணைனக கணட ெமயமமறநத நைலைய அைடநதார. மகாலடசமைய தைச எனற ேகடக ைவதத. அததைகய இலஙைகைய தன பகதனான வபஷணனகக அளபபதா எனெறணண ராமன ேவதைனபபடகறார. ஸ கரஷணன கேசலரைடய வறைமைய நகக அவரகக ஐஸவரயஙகைள அரள தரவளளம ெகாணடாலம. ெதௌமயர. சஙகரனார வஷதைத ைகயல ஏநதயெபாழத அமபைகயான பாரவதேதவ தன கடாடசததனாேலேய நஞைச அமரதம ஆககவடடாள. ெபாதவாக நம இலலததறக யாேரனம வநதால "இவரகக எநத ஊர?' எனறதாேன ேகடேபாம. வடெமாழயல அக எனறால கணகைளக கறககம. ஸசகர ேபானற ஞானகள அமபைகைய ஆராதைன ெசயத ஆதமானபவதைதப ெபறறாரகள. இதனாேலேய பராசகதயான அனைன காமாக. ஸபரேமஸவரனம கரணாமரதததான. நாம ேகடகாமேலேய கடாடசதத வடவாள அமபைக. ஸஆதசஙகரரம அமபைகையப பறற . ""ேதவ! உனத நயனஙகளால கடாடசதத இலஙைககக அரளபரய ேவணடம'' எனகறார. பாதயம ெகாடதத வசறவடகறாள. ""சவாம! இநத பராமணர எநத தககலரநத வரகறார?'' எனற வனவகறாள. மனாக. வசாலாக எனெறலலாம நாமம ெகாணட பாரைவ ஒனறனாேலேய உலகதைத ரடசதத வரகறாள. யகம யகமாக தரவாசர. ஸமத ராமாயணததல இராவணவதம மடநததம. காமாடச அனைனகக கணகைள ைவதேத அநத நாமம ஏறபடடத.மகாலடசமயான ரகமண ேதவயம உடனரநத கேசலரகக அரகயம. ேதவயன அரள கேசலரககக கைடகக ைவததார மாதவன. அநத சகத ேதவககதான உணெடனபதால லடசம கடாடசம கேசலரககக கைடகக ேவணடெமனற நைனததார பரநதாமன. நாம ேதவயடததல பரபரணமான பேரைமைய மடடம ைவததால ேபாதம. சரகாழயல சவபாத ஹரதயரைடய கழநைதயன அழகரைலக ேகடட ஓேடாட வநத ஞானபபாைல ஊடட ஞானசமபநதராக ஆககவடகறாள அமபைக. அடதத வனாட ேதவ கணணைனப பாரதத. "எனகக அைதகெகாட. இைதகெகாட' எனற யாசககேவ கடாத. தரமகளான ேதவ கரைணேயாட இலஙைக நகைர கடாடசககனறாள. அநத வனாடேய இலஙைக நகரம ெபாலவ ெபறற ராஜயஸயடன தகழநதத. அமரேதஸவர எனற தரநாமம ெகாணட அரளபாலதத வரகறாள. இராவண வதததறகபபன இலஙைக நகரமானத ராஜயஸைய இழநத ேசாைபேய இலலாமல காடச அளககறத. தவககறத. ""இேதாபார ேதவ! இநத தககலரநததான வரகறார'' எனறவடன. நாம அமபைகயடம பராரததககமேபாத. இரநதாலம ஈசன அனைன உரகெகாணடதாேன தாயாக வநத ரதனாவள எனற கரபபணப ெபணணறக பரசவம பாரதத தாயமானவர. அபேபாத ஸராமனன மகம வாடகறத. தததாதேரயர. ேதவ உபாசகரான ஸமததசவாம தடசதர தனனைடய கரதயல "சாரதா ரமா நயேன' எனற ேதவயன நயனஙகளல ரைமயம. அநத நமடேம அஷட ஐஸவரயஙகளம ஓடபேபாய கேசலரைடய இலலதைத நரபபகனறன. ஸபரேமஸவரன எலலாைரயம ரடசககம ெபாரடட அநத வஷதைத அரநத நலகணடன எனற தரநாமம ெபறறார எனபத யாவரம அறநதேத. ேதவரகளம அசரரகளம பாறகடைலக கைடநதேபாத ெவளபபடட ஆலகால வஷததால அததைன ேபரகளம அவதபபடடாரகள. ஸராமபரான சதா ேதவேயாட அேயாததககச ெசலல ஆயததமாகறார. கணணபரானம இதேவ தரணெமனற.

அமபைகயன கரைணையப ெபற நாமம தகதயடன இரகக ேவணடாமா? தயைமயான உளளதேதாட அனைனைய வணஙக. "தனம தரம கலவ தரம' எனற பாடப ேபாறறகறார. அரடபரகாச வளளலாரகக அனைனயாக வநத அனனமடட அறபதஙகள. "கரைணக ெகாடேய. அமபாள தன இயறைகயான கரைணையப ெபாழநத. . ேசாழ நாடடல சமார 300 ஆணடகளகக மனப ேதானறய ஸ அபராம படடர எனற ேதவ பகதர அமபைகையக கறதத "அபராம அநதாத' எனற நற பாடலகைளப பாட அனைனயன கடாடசம ெபறறார. தாயாரைடய நயனஙகளல உளள கரைணையக காணமடயவலைலேய' எனற பாடகறார. அனைனயன கைடககணகைளப பறறய 69-ஆவத பாடைல. அமபைகைய 500 பாடலகளல ேதன ெசாடட வரணககறார. நாலவரல ஒரவரான சநதரமரதத சவாமகளகக கண அரளய காமேலாசன. அமபாளதான பரமமததன சகத. அவைள உபாசபபவரகளத ஆதமா பரமாதமாவேலேய கைரநதரககமாற அரளகறாள. மகானகள அரளய பாடலகைளப பாட அவள அரைளப ெபறேவாம. ெபரமாைள தாயாைரபேபாலேவ மகவம ேநரததயாக அலஙகரததரபபாரகள.எணணறற ததப பாடலகைளப பாட அரளனார. ஸரஙகம தலததல ெபரமாளகக நடககம உறசவததல ஒரநாள தாயார அலஙகாரம ெசயவாரகள. அதறகப பறக ேதானறய ஸமககவ... அமபைகயன கைடககண கரைண கைடததாேல நாம உயரநத உனனதமாக இரபேபாம. இைத அனபவதத ஆழவார. ஞான சவகாம அரளகேவ' எனற பாட உரகவைதக காணகேறாம. அவறறள ஸேதாததர சகரமாகத தகழம ெசௌநதரயலஹர ததயல ேதவயன கடாடச ைவபவதைதப பறற பல பாடலகளல வரணககறார. "ெபரமாேள! ந எனனதான தாயார ேவடம பணடாலம. அநதாதயன 79-ஆவத பாடலாகய "வழகேக அரள உணட' எனற பாடைலப பாட மடததவடேன ஸஅபராமயமைம அவரகக காடசயளதத அரளனாள.

ஆபததான இநத மைலயல ஏறவத எபபட எனற மைலதத நறபதறக பதல. பரமெபாரளான ஈசைன அைடவத அததைன எளதான ஒனறலல எனபைத பகதனகக உணரததம ேநாககலதான ஆலயம மைலயசசயல அைமககபபடடளளத. ெதனமாதமஙகலம பகதைய ஒடடயைமநதளள இநத பரவத மைலயல ஈசன ஸபரமமராமபைக உடனைற ஸமலலகாரஜுனராய ேகாவல ெகாணட.தரவணணாமைல மாவடடம. . இமயமைலயலரநத களமப ெதன தமழகபபகதகக வநதேபாத மதனமதலாக அவரத பாதமபடட மைல பரவதமைல. ஆகாயபபட என பலதரபபடட படகளல ஏறசெசலல ேவணடம. சாதாரண ேலாகாயதப ெபாரைளேய சரமமனற அைடய மடயாத எனமேபாத. தணடவாளபபட. ஏணபபட.500 அட உயரததல அைமநதரககம இவவாலயதைதச ெசனறைடய கடபபாைரபபட. பலேவற அறபதஙகைளயம அதசயஙகைளயம உளளடககய அநத மைலகக ெதனகயலாயம எனற சறபபம உணட. ேகாடான ேகாட உயரகளகக அரளபாலதத வரகறார. ஈசைன இதயமரக நைனதத அடெயடதத ைவததால பயம வலகேயாடம எனகறாரகள அனபவமளள பகதரகள.சரவேலாகததககம படயளநத காதத நறகம சரேவஸவரன. தைரயலரநத சமார 4.

இமயததலரநத அனமன சஞசவ மைலையத தககவநதேபாத. அதேபால பரவதமைலயலம பகதரகள இைறவனகக தாஙகேள அபேஷக. பரவதமைல வநத சவைன தரசததச ெசனற நகழவ இடமெபறறளளத.இநத ஆலயம இரணடாயரமாணட பழைமயைடயத. ராம ேசைனையயம காபபாறற. ெதாழல மநதம. அபேஷகம ெசயத வழபட அனமதககம ஆலயஙகள பலவணட. இைறவைன தரசககவம ஸபரசககவம வாயபப எனபத ெபரம ேபறலலவா! ெபௌரணம. வடஇநதயாவல. "அடகெகார லஙகம' எனற ெபரைமயைடயத அரணாசலம எனல "படகெகார லஙகம' எனம படைடயத பரவத மைல. இமமைலகக ஐநத. இராவணனகக எதரான ேபாரல பரமமாஸதரததால மயஙகச சரநத லடசமணைனயம. சலம. இநத பரவத மைல மலலகாரஜுனரடம மனமரக ேவணடபவரகள மனககஷடம. சவெபரமான எதேர ஏறறபபடம கறபர ேஜாதயல நாகம. சல பகதரகளகக சததரகள காடசயளததம இரககறாரகள. இனறம இஙகளள நறறககணககான கைககளல சததரகள ேதனககள வடவல வாழநத வரவதாக நமபபபடகறத. ெசயவைனத தாககம. ஆராதைன ெசயய அனமதககபபடகனறனர. மனறாம நறறாணடல ேகாேலாசசய மனனரகளல ஒரவனான நனனன. தரவணணாமைல ெசனற அஙகரநத ஃேபாஸாகபபம ேபரநதல ெசனறால பரவதமைல . அமாவாைச நாடகளல நைடெபறம சறபபப பைஜயல கலநதெகாளள தமழகததன பல பகதகளலரநதம ஆயரககணககான பகதரகள தரணட வரகனறனர. பகதரகேள இைறவனகக பைஜ. பரவத மைல சததரகள வாழம மைல. ஏழ அலலத ஒனபத மைற வநத தபம ஏறற வணஙகபவரகளன மைலயளவ கஷடஙகளம பனேபால வலகம எனபத ஐதகம.ப. க. அதலரநத வழநத சற பகதேய இநத பரவதமைல. கலயாணத தைட வலக சபடச வாழைவ அைடகனறனர. தமழலககய நலகளல ஒனறான மைலபடகடாமல. "சாத தரசனம பாபவேமாசனம' எனெறார மதைர உணட. உடகைக ேபானறவறறன பமபஙகள ெதரவதாக பகதரகள பரமபபடன கறகனறனர.

பன அதனைடய நைடமைற வாழகைகப படடயல தயார ெசயயபபடகறத. ஆனாலம ெகாஞச நாடகளேலேய மணடம தரசகக ேவணடெமனற ஆைச காநதமேபால ஈரககம. பைகவணடப பயணதைத வரமபபவரகள. அதாவத வரவெசலவ கணகக.அைமநதளள ெதனமாதமஙகலதைத அைடயலாம. தரவணணாமைலயலரநத ேபாரர வைர பைகவணடயலம பன அஙகரநத பதைனநத கேலாமடடர ேபரநதேலா இதர வாகனங களேலா பயணம ெசயதம பரவதமைலைய தரசககலாம. பாவ காரயஙகளல ஈடபடமேபாத ெசலவாகவம எழதப படகறத. ஒர ஜவனன ேதாறறம எனற ெசாலலலாம. அைதபபறற பரசசைன இலைல. மதல மைற வரமேபாத இரணட நாடகளகக கால வஙகவடம. அததான பரவதமைல மலலகாரஜுனரன ரகசயம. அநத ஜவனானத இபபவயல ேதானற.! பேலாகததல ஒர கழநைத பறககறத.எைதெயைதச ெசயயேவணடேமா அவறைறெயலலாம ெசயகறத. அநத ஜவனானத பணணய காரயஙகைளச ெசயயமேபாத வரவாகவம. இறதபபடடயல பட அதனைடய . பரமமனன கணககபபட எநெதநத காலததல எைதெயைத அனபவககேவணடேமா. பறவ எனறால. அநத ஜவனானத ஸதல சரரததல இரககலாம அலலத சடசம சரரததலம இரககலாம.

அபபட ெபரமான நமத இதயததல கடெகாணட பனப சதாசரவகாலமம அவனத எணணஙகள நமமள நலவகனறன. அவரகைளத ததபாட ெஜபம ெசயத.அலலத இஷட ேதவைதயடதேதா பறறைவதத.அழததல) எனபபடம மமமரததகளம. அவேனாட ஒனறபடேவணடம எனபததான இபபறவயன ேநாககம எனபைத உணரகேறாம. அநத பஞசாடசரததறக ஒர மணடலம ேவணடாமா? அததான தலைல மணடலம! அதாவத சதமபரம.மறபறவேயா அலலத இைறவேனாட ஐககயமாதேலா அலலத இைறவனன கடடைளபபட இயஙகதேலா (சததரகளாக) நரணயககபபடகறத. அபபடபபடட ெபரமானத மகாமநதரமாகய பஞசாடசரதைத இப பறவைய நகக ஒர கரவேபால உரவகதத. இநத ஜவைன எமெபரமாேனாட ஒனறபடதத வழெயனன? அதறக கரவெயனன எனற ேகடகமேபாத. இடத பாதம தகக நடனம ஆடய ெபரமான ஆகாயலஙகமாக எழநதரளயரககம பணயபம. அநத "ஞானம' பறநத பனப "தறவ' ேபால நமத வாழகைகப பயணம ெசலகறத. வஷண. இறதயல தறவேபால வாழநத. அசலககம ேபாலககம. எத ேதைவ. நாம எதறகாகத ேதானறேனாம எனற ேகளவகள எழநத அவறறறகம வைடகள அளககபபடகனறன. ஐநெதழததாகய பஞசாடசரததல ஐககயபபடடளளாரகள. எபபட பழமானத பககவம அைடநத மரதைதவடட வழகறேதா.எத ேதைவயலைல. அபேபாததான "ஞானம' பறககறத. சததைர மாதம 21-ஆம ேதத மதல ைவகாச மாதம 14-ஆம ேதத வைர ெவயயலன தாககம கடைமயாக இரககம. அபபடெயனறால பறவேய இலலாமல. அதறக உரததான ஒேர வழ பகத. "மனற மனற மனறேம மவர ேதவர ேதடடம மனற மஞெசழததமாய மழஙக மவெவழததேள ஈனறதாய மபபன மயஙககனற நாதமம ேதானற மணடலததேல ெசாலல எஙகம இலைலேய' எனற பாடகறார'. இதைன "அகன நடசததரம' எனற ெசாலவர. பகதெயனபத ெபரமானடதேதா. எமெபரமானன தாமைரத தரவடகளல ஒனறபட மயலேவாமாக.அலலத பராடடயடதேதா. இைதததான சவவாககயர. அதனபனப நமகக உணைமககம ெபாயககம. ஸதல சரரததறகம சககம சரரததறகம உளள ேவறபாடகள பரகறத. நமத இதயததல எபேபாதம நஙகாமல வநத கடயரககமாற ேவணடகெகாளவத. அேத ேபானற ெஜனமதைதத தறநத. அகன நடசததரம எனறால எனன? அஸவன மதலான 27 நடசததரஙகளல எநத நடசததரமம அகன நடசததரம எனற ெபயர . இறதயல இைறவைன அைடயேவணடம. பரமமா. சவன (பைடததல.காததல.

அதனவழயாக பமயன ெவபபம ெவளேயறம. நலததன ெவடபபகள மடபபடடவடம. அவவபேபாத மைழெபயயச ெசயதான மைழயன அதபதயான இநதரன. காயநத இைலகளம சரககளம நைழநதவடம. இநத அகன நடசததரம கறதத பராணம கறம தகவைலப பாரபேபாமா? யமைன ஆறறஙகைரகக அரகலளள காடடன ெபயர காணடவ வனம. ெபாதவாக. மதல நானக மாதஙகள பமகக அரகல இரநதவாற பயணபபடம.) இயறைகயன எழலடன மலைகயன மணமம வசகெகாணடரநத இதமான சழநைலயல. அவர. அகன நடசததரம மடநத ைவகாச பறபகதயல வசம காறறால பம களரம. இதறக ஐராவத வத எனற ெபயரம உணட. இநத வனததல என பசபபணையத தரககம மரநத உளளத. இநத காலகடடததல அறவைட ெசயயப படட வயலெவளகளல ெவபபததன காரணமாக ெவடபபகள ஏறபடம. ""உஙகைளப பாரததால கரைணமககவரகளாகத ெதரகறரகள. . அநதப பளவகளல. நான இநத வனததறகள பரேவசகக நஙகள உதவ ெசயய ேவணடம'' எனற ேவணடனார. சததைர மாதம. யமைன நதயல கணணனம அரசசனனம அவரகளைடய ேதாழரகளம நராட மகழநதனர. அடதத ேவளாணைமகக வயல வளம ெபறறவடகறத. பனனர அவரகள கைரேயறமேபாத ஓர அநதணர வநதார. கணணைனயம அரசசனைனயம பாரதத. என பசகக உஙகளாலதான உதவமடயம. (இநதரனகக காணடவவனன' எனற ெபயரம உணட. இநதக காடடறகள அரய மலைகச ெசடகள இரபபதால அதன மணம ஆறறஙகைரகக வரபவரகைளக கவரம. இநதரனன காவலல உளள அநத வனததல அரய மலைககள ெசழததவளர. இநத வழைய மதல பரயாயம எனபாரகள. எனறாலம. ெநரபைபத தாஙகம சகத பைடததத காரததைக நடசததரம எனற வானயல நலகள கறகனறன. சரயன ராச மணடலததல சஞசரககம பாைதயல. அதைனெயாடட மைழ ெபயதால. எனகக அதக பச. இதைன "கரபப ஓடடம' எனபாரகள. இநத வரடம 4-5-2013 மதல 28-5-2013 வைர அகன நடசததரக காலம எனற பஞசாஙகம கறபபடகறத. அகன நடசததரததன சகதையக ெகாணடத காரததைக நடசததரம. காரததைக நடசததரததன ேதவைத அகன ேதவன. இநத மைறயல இயறைகயாகேவ வயலகக நலல உரம கைடககறத.ெபறறரககவலைல. பரண 3-ஆம காலல சரயன பரேவசககம காலதைத அகன நடசததரக காலம எனற பஞசாஙகம கறம.

இநதரன மைழ ெபயய ேமகஙகளகக உததரவடட. சேவதச எனற மனனனககாக தரவாச மனவர நறாணடகள ெதாடரநத யாகம ஒனைற நடததனார.அநத அநதணரன ேபசச வததயாசமாக இரககேவ. ""அதறக எஙகள தயைவ ஏன நாடகறரகள?'' எனறான அரசசனன. என த நாகககைள அைணதத என மயறசையத தடததவடகறான'' எனறான. கணணன அநத அநதணைர உறறப பாரததார. அதகபபடயான ெநயைய உடெகாளளம நைலகக நான ஆளாேனன. அநத மநத ேநாய நஙகவதறகத தகநத மலைகச ெசடகள இநத வனததல நைறநதளளன. அதனால மநத ேநாய எனைனத தாககவடடத. யாகததன வைளவால. ""நான இநத வனததறகள பரேவசகக மயறசககமெபாழெதலலாம. ""அகனேதவேன! ஏன இநத ேவடம? ேநரைடயாகேவ எஙகளடம உஙகள பசபபணகக உணவ ேகடகலாேம'' எனற கணணன ெசானனதம தன ேவடதைதக கைலததார அகனேதவன. இஙகளள அரய மலைககைள நான கபளகரம ெசயதால என பண தரம'' எனறான. . ""உலகல வாழம உயரகளகெகலலாம படயளககம பரமாதமாேவ! தஙகளககத ெதரயாதத ஒனறமலைல.

காைல ேவைளயல பைஜயைறயல சரயனககரய மாகேகாலதைத பைஜப பலைகயல ேபாடட. ""அகனேதவேன. இநத நாடகளல ெசட. எனேவ இநதரன மைழ ெபயவததால தடபபதறக வலலம அமபகளம ேதைவ'' எனறான. சரய காயததர மநதரதைத 21 மைற ெஜபககலாம. அமபகள. உன பணையத தரததகெகாளவதறகாக 21 நாடகள மடடம இநதக காடடறகள பரேவசககலாம.' . அநதச சமயததல இநதரன மைழெபாழயாமல பாரததகெகாளகேறாம'' எனறார. கணற. நலம மறறம வடகளல பராமரபபகள ெசயயககடாத. அபேஷக ஆராதைனகள மடநததம பானகம வழஙகவதம நலல பலனகைளத தரம. அகனயம மதல ஏழ நாடகள ேவகமாக தன பசகக வனததல உளள மலைகப பகதககள நைழநத கபளகரம ெசயதான. ஏைழ. ேதாடடஙகள அைமககககடாத. அகன நடசததரக கால கடடததல மாரயமமன ேகாவலககச ெசனற வணஙக. இவவாற அகனேதவன காணடவ வனதைத எரதத நாடகேள அகன நடசததர நாடகள எனற பராணம கறகறத. எளயவரகளகக தயர சாதம அளககலாம. பரணககரய தரகைகையயம ேராகணககரய பரமமாைவயம சநதனாபேஷகம ெசயத வழபட வாழவல வசநதம வசம. அகன நடசததரக காலகடடததல நம உடலநைல பாதககாமலரகக. தணணரப பநதல அைமதத நர ேமார வழஙகலாம. இறதயல கணணனடமம அரசசனனடமம வைடெபறற ெவளேயறனான. ேநாயாளகளகக இளநர தரலாம. உடேன. இநத நாடகளல ஆலயஙகளககச ெசனற இைறவனககம இைறவககம அபேஷக ஆராதைனகள ெசயவத நலல பலைனத தரம. அகனேதவன வனததறகள பரேவசதத வனதைத எரககத ெதாடஙகனான. தான. அடதத ஏழ நாடகள மதமாக உணட. நார உரககககடாத.கணணன அரசசனைனப பாரதத சரததார. ""அகன ேதவேன. கணணன சரபபன ெபாரைளப பரநதெகாணட அரசசனன. உடல ஊனமறறவரகளகக காலண. ேமகஙகள கடடம கடடமாக வானல வரவைதக கணட கணணன அரசசனைனப பாரகக. இைதக கணட இநதரன மைழ ெபயவகக காளேமகததறக உததரவடடான. இநத உதவகக உபகாரமாக வலலம அமபாறாததணயம அமபகளம ேவணடம. அரசசனனககாக சகதமகக காணடப வல. சரய காயததர "ஓம அஸவத வஜாய வதமேஹ பாஸ ஹஸதாய தமஹ தநேதா சரய பரேசாதயாத. வாகனஙகளல ெநடநதரம பயணம ெசயயககடாத.தரமஙகள ெசயயலாம. அபெபாழத கணணன. ெகாட மரஙகைள ெவடடககடாத. கைடகைள வழஙகலாம. அரசசனன அநத வனததல மைழ ெபாழயாமலரகக "சரககட' ஒனைற தனனடம உளள அமபகளால கடடத தடததான. வைத வைதககககடாத. களம. அடதத ஏழ நாடகள சறறயரககம அரய மரஙகைள உணவாகக ெகாணடான. ஆனால ஒர நபநதைன. அமபறாததண என எலலாவறைறயம தநதான அகன பகவான. அநதணரகளகக வசற தானம அளககலாம. ஏெனனறால நாஙகள இஙக நராடததான வநேதாம. நாஙகள உனகக உதவகேறாம. இநத அகன நடசததர நாடகளல எனன ெசயயலாம? எைதச ெசயயககடாத எனற சாஸதரம ெசாலகறத.